NEC MultiSync® LCD1830BK Kullanım kılavuzu

NEC MultiSync® LCD1830BK Kullanım kılavuzu
MultiSync LCD1830
Kullan∂c∂ Klavuzu
D∑KKAT
YANGIN VE ΩOK TEHL∑KELER∑N∑ ÖNLEMEK ∑Ç∑N C∑HAZ YA∏MUR YA DA NEME
MARUZ KALMAMALIDIR. AYRICA BU C∑HAZIN POLAR∑ZE F∑Ω∑N∑ UÇLAR TAM
OTURMADI∏I SÜRECE B∑R UZATMA KABLOSU YA DA BAΩKA PR∑ZLERDE
KULLANMAYIN.
∑ÇER∑S∑NDE YÜKSEK VOLTAJLI B∑LEΩENLER BULUNDU∏U ∑Ç∑N KASAYI
AÇMAKTAN KAÇININ SERV∑S ∑Ç∑N YETK∑L∑ SERV∑S PERSONEL∑NE BAΩVURUN.
UYARI
ELEKTR∑K ΩOKU R∑SK∑ • AÇMAYIN
UYARI
ELEKTR∑K ΩOKU R∑SK∑N∑ AZALTMAK ∑Ç∑N, KAPA∏I AÇMAYIN (VEYA
ARKASINI). ∑Ç KISIMDA KULLANICININ ∑LG∑LENEB∑LECE∏∑ HERHANG∑ B∑R
PARÇA BULUNMAMAKTADIR. SERV∑S ∑Ç∑N YETK∑L∑ SERV∑S
PERSONEL∑NE BAΩVURUN.
Bu sembol kullan∂c∂y∂ cihaz∂n içindeki izole edilmemiµ voltaj∂n elektrik µoku
yaratabilecek büyüklükte olduπu konusunda uyar∂r. Bu yüzden cihaz∂n
içerisindeki herhangi bir parça ile temas tehlikelidir.
Bu sembol kullan∂c∂y∂ bu cihaz∂n kullan∂m∂ ve bak∂m∂ ile ilgili önemli belgelerin
pakete dahil olduπu konusunda bilgilendirir. Bu yüzden, herhangi bir soruna yol
açmamak için dikkatle okunmal∂d∂r.
Uyar∂:
MultiSync LCD1830’u ∑ngiltere d∂µ∂ndaki Avrupa ülkelerinde 220-240V AC güç ile
çal∂µt∂r∂rken monitör ile birlikte verilen güç kablosunu kullan∂n.
∑ngiltere’de bu monitörle birlikte, BS onayl∂, Siyah (beµ amper) sigortal∂ fiµi olan güç
kablosu kullan∂n. Eπer monitörün içinden güç kablosu ç∂kmad∂ysa sat∂c∂n∂za
baµvurun.
MultiSync LCD1830’u Avusturalya’da 220-240V AC güç ile çal∂µt∂r∂rken monitör ile
birlikte verilen güç kablosunu kullan∂n.
Diπer tüm durumlarda AC voltaja uygun, ülkenizdeki güvenlik standartlar∂na uygun
ve onaylanm∂µ güç kablosu kullan∂n.
ENERGYSTAR A.B.D kay∂tl∂ ticari markas∂d∂r.
IBM PC/XT/AT, PS/2, MCGA, VGA, 8514/A ve XGA International Business Machines
Corporation’∂n kay∂tl∂ ticari markalar∂d∂r.
Apple ve Macintosh Apple Computer Inc.’in kay∂tl∂ ticari markalar∂d∂r.
Microsoft ve Windows Microsoft Corporation’∂n kay∂tl∂ ticari markalar∂d∂r.
NEC, NEC Corporation’∂n kay∂tl∂ ticari markas∂d∂r.
Diπer tüm ticari markalar veya kay∂tl∂ ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.
Türkçe-1
Türkçe
As an ENERGY STAR® Ortaπ∂, NEC-Mitsubishi Electronics Display of America Inc. bu ürünün
enerji verimliliπi için ENERGYSTAR kurallar∂na uygunluπunu belirlemiµtir. ENERGYSTAR amblemi
herhangi bir ürün veya hizmet üzerinde EPA yapt∂r∂m∂n∂ göstermez.
Bildirim
Üreticinin Bildirimi
Burada bildiririzki renkli monitör
MultiSync LCD1830 (LA-18S02) ve
MultiSync LCD1830 (LA-18S02-BK)
aµaπ∂dakilere uygundur
Konsey Yönetmeliπi 73/23/EEC:
– EN 60950
Konsey Yönetmeliπi 89/336/EEC:
– EN 55022
– EN 61000-3-2
– EN 61000-3-3
– EN 55024
(IEC6100-4-2)
(IEC 61000-4-3)
(IEC 61000-4-4)
(IEC 61000-4-5)
(IEC 61000-4-6)
(IEC 61000-4-8)
(IEC 61000-4-11)
ve aµaπ∂daki iµarete sahiptir
NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems, Corp.
686-1, NISHIOI OI-MACHI
ASHIGARAKAMI-GUN
KANAGAWA 258-8533, JAPAN
Güç tasarruf modundayken monitörün
güç tüketimi 3 W’tan azd∂r.
Türkçe-2
A.B.D veya Kanada’da
kullanacak Müµteriler ∑çin
Kanada ∑letiµim Departman∂ Uyumluluk Bildirimi
DOC: Bu B s∂n∂f∂ dijital cihaz Kanada ∑nterferans Yaratan Cihazlar
Yönetmeliπinin tüm gereksinimlerini karµ∂lamaktad∂r.
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du
Règlement sur le matériel brouiller du Canada.
C-UL: C-UL ∑µaretine sahiptir ve CSA C22.2 #950’ye göre Kanada
Güvenlik Yönetmeliklerine uygundur.
Ce produit porte la marque ‘C-UL’ et se conforme aux règlements de
sûrele Canadiens selon CAN/CSA C22.2 No. 950.
FCC Bilgisi
1. Radyo ve televizyon al∂m∂ ile interferans yaratmamak için MultiSync
LCD1830 renkli monitör ile birlikte aµaπ∂da özellikleri belirtilen
kablolar∂ kullan∂n.
(1) Kullanacaπ∂n∂z güç kablosu A.B.D. güvenlik standartlar∂na uygun
ve onayl∂ olmal∂ ve aµaπ∂daki özelliklere sahip olmal∂d∂r.
Güç kablosu
Uzunluk
Fiµ µekli
Non shield tip, 3-iletkenli
2,0 m inç
Türkçe
(2) Shielded video sinyal kablosu.
Diπer kablolar∂n ve adaptörlerin kullan∂lmas∂ radyo ve televizyon
al∂m∂ ile interferans yaratabilir.
Türkçe-3
2. Bu cihaz test edilmiµ ve FCC Kurallar∂ bölüm 15’e giren B S∂n∂f∂ dijital
ayg∂t limitlerine uygun olduπu saptanm∂µt∂r. Bu limitler bulunulan
yerde zararl∂ interferanslara karµ∂ güvenilir koruma saπlamak için
tasarlanm∂µt∂r. Bu cihaz radyo frekans enerjisi yarat∂r, kullan∂r ve
yayabilir, ve eπer talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullan∂lmazsa
radyo iletiµimine zararl∂ interferans yaratabilir. Bununla birlikte, belirli
bir kurulumda intereferans olmayacaπ∂n∂n garantisi yoktur. Eπer bu
cihaz radyo veya televizyon al∂m∂na cihaz∂n aç∂lmas∂ ve kapat∂lmas∂
ile belirlenebilen zararl∂ interferansa sebeb olursa, kullan∂c∂
interferans∂ aµaπ∂daki önlemlerden bir veya birkaç∂ ile düzeltmeyi
deneyebilir.
- Al∂c∂ antenin yönünü veya yerini deπiµtirin.
- Al∂c∂ ile cihaz aras∂ndaki mesafeyi artt∂r∂n.
- Cihaz∂ al∂c∂n∂n baπl∂ olduπu devrenin d∂µ∂nda bir devreye baπl∂ bir
prize tak∂n.
- Yard∂m için sat∂c∂n∂z veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine
baµvurun.
Eπer gerekliyse, ilave öneriler için kullan∂c∂ sat∂c∂ veya deneyimli bir
radyo/televizyon teknisyenine baµvurabilir. Kullan∂c∂ Federal
Communication Commision taraf∂ndan haz∂rlanan aµaπ∂daki kitapç∂π∂
faydal∂ bulabilir. “How to Identify and Resolve Radio-TV Interference
Problems” (Radyo-TV Interferans Problemlerini Belirleme ve Çözme).
Bu kitapç∂k U.S. Government Printing Office, Washington, D.C.,
20402,’den saπlanabilir,
Stok No. 004-000-00345-4.
Uyumluluk Bildirimi
Bu cihaz FCC Kurallar∂ Bölüm 15 ile uyumludur. Çal∂µt∂rma aµaπ∂daki iki koµula baπl∂d∂r.
(1) Bu cihaz zararl∂ interferansa sebeb olmaz, ve (2) bu cihaz gelen interferanslar∂
istenilmeyen çal∂µmaya sebeb olsa bile almal∂d∂r.
A.B.D Sorumlusu:
NEC-Mitsubishi Electronics
Display of America, Inc.
Adres:
1250 N. Arlington Heights Road
Itasca, Illinois 60143-1248
Tel. No.:
(630)467-3000
Ürün Tipi:
Bilgisayar Monitörü
Cihaz S∂n∂fland∂rmas∂:
B S∂n∂f∂ Cihaz
Modeller:
MultiSync LCD1830
Yukar∂da belirtilen cihaz∂n FCC Kurallar∂nda belirlenen teknik standartlara
uygun olduπunu bildiririz.
Türkçe-4
∑çindekiler
Yeni NEC MultiSync LCD monitör kutusunuz* aµaπ∂dakileri içermelidir:
• MultiSync LCD1830 monitör ve monitör ayaπ∂
• Güç Kablosu
• Video Sinyal Kablosu
• Kullan∂c∂ Klavuzu
• PDF format∂nda Kullan∂c∂ Klavuzunun tamam∂n∂ ve Windowsla ilgili
dosyalar∂ (Inf dosyas∂ ve renk profilleri) içeren CD-ROM. Kullan∂c∂
Klavuzunun tamam∂n∂ görmek için, bilgisayar∂n∂zda Acrobat Reader 4.0
yüklü olmal∂d∂r.
Türkçe
*Monitörü taµ∂mak veya bir yere göndermek için orjinal kutusunu ve
ambalaj malzemesini saklamay∂ unutmay∂n.
Türkçe-5
H∂zl∂ Baµlama
MultiSync LCD monitörü sisteminize baπlamak için, aµaπ∂daki talimatlar∂
izleyin:
1. Bilgisayar∂n∂z∂ kapat∂n.
2. PC ∑çin: Uygun sinyal kablosunun 15-Pin mini D-SUB ucunu
sisteminizdeki ekran kart∂n∂n baπlay∂c∂s∂na tak∂n (Ωekil A.1). Tüm
vidalar∂ s∂k∂n.
Mac için: MultiSync LCD1830 Macintosh kablo adaptörünü
bilgisayara baπlay∂n (Ωekil B.1). Uygun sinyal kablosunun 15-Pin
mini D-SUB ucunu MultiSync LCD1830 Macintosh kablo adaptörüne
tak∂n (Ωekil B.1). Tüm vidalar∂ s∂k∂n.
Monitörün arkas∂ndaki baπlay∂c∂ kapaπ∂n∂ ve kablo kapaπ∂n∂ ç∂kar∂n
(Ωekil E.1).
3. Video sinyal kablosunun 15-Pin mini D-SUB ucunu monitörün
arkas∂ndaki “INPUT 1” ve “INPUT 2” baπlay∂c∂ya tak∂n (Ωekil C.1).
NOT:
Yanl∂µ kablo baπlant∂lar∂ düzensiz çal∂µmaya sebep olabilir,
ekran kalitesine/LCD modül bileµenlerine zarar verebilir ve/
veya modülün ömrünü k∂saltabilir.
4. Güç kablosunun bir ucunu MultiSync LCD Serisi monitöre ve diπer
ucunuda elektrik prizine tak∂n. (Ωekil C.1)
Baπlay∂c∂y∂ ve kablo kapaπ∂n∂ tak∂n. (Ωekil E.1)
NOT:
Uygun AC güç kablosunun seçimi için lütfen bu kullanma
klavuzunun Uyar∂lar bölümüne bak∂n.
5. Monitörü (Ωekil D.1) ve bilgisayar∂ aç∂n.
6. MultiSync LCD monitörünüzün kurulumunu tamamlamak için,
aµaπ∂daki OSM kontrollerini kullan∂n:
• Auto Adjust Contrast (Otomatik Kontrast Ayar∂)
• Auto Adjust (Otomatik Ayar)
OSM kontrollerin tam tan∂mlar∂ için bu Kullan∂c∂ Klavuzunun Kontroller
bölümüne bak∂n.
NOT:
Herhangi bir problemle karµ∂laµt∂π∂n∂zda, bu Kullan∂c∂
Klavuzunun Sorun Giderme bölümüne bak∂n.
NOT:
Kablo kapaπ∂n∂n veya sinyal kablosunun kolay ç∂kart∂lmas∂ için
monütörü baµaµaπ∂ çevirin. (Ωekil R.2)
Türkçe-6
15-pin
mini D-SUB
15-pin
mini D-SUB
Mac Adaptörü
(dahil deπil)
Ωekil B.1
Ωekil A.1
AC Güç
Kablosu
Sinyal
Kablo
Ωekil C.1
1. Bu delikten geçen kablo yuvas∂.
2. Her baπlay∂c∂y∂ baπlay∂n.
3. Baπlay∂c∂ kapaπ∂n∂ üstteki
aç∂kl∂ktan geçen kablolarla
birlikte kapat∂n.
INPUT2
INPUT1
AC-IN
Elektrik Prizi
Güç Anahtar∂
Türkçe
Bilgisayara
Ωekil D.1
Türkçe-7
∑µaret
∑µaretleme
alan∂
(1. ∑ttirin)
I. Kablo Kapaπ∂
Bu kapaπ∂n ç∂kar∂lmas∂.
1. ∑µaretli alana bas∂n
2. Yukar∂ doπru kayd∂r∂n
3. Ç∂kar∂n
2
∑ttirin
Ωekil E.1
Türkçe-8
∑ttirin
II. Baπlay∂c∂ Kapaπ∂
Bu kapaπ∂n ç∂kar∂lmas∂.
1. Alt taraftan bast∂r∂n
2. Ç∂kar∂n
Eπim
Monitör ekran∂n∂ ellerinzle her iki yan∂ndan
tutarak eπimi arzu ettiπiniz µekilde ayarlay∂n.
Ωekil TS.1
(Ωekil TS.1).
Montaj için Monitör Desteπini
Ç∂kart∂n
Uyar∂:
Güvenlik gerekliliklerini yerine
getimek için monitör
montitörün aπ∂rl∂π∂ göz
önünde bulundurulduπunda
gerekli dengeyi
saπlayabilecek
bir kola monte edilmelidir.
LCD monitör sadece
onayl∂ bir kolla
kullan∂lmal∂d∂r (örn. GS mark).
∑ttirin
Ωekil R.1
Vidalar
Ωekil R.2
Türkçe-9
∑ttirin
Türkçe
Monitörü alternatif montaj amaçlar∂na
haz∂rlamak için:
1. Baπlay∂c∂ kapaπ∂n∂, menteµe
kapaπ∂n∂ ve kablo kapaπ∂n∂
ç∂kar∂n. (Ωekil R.1)
2. Tüm kablolar∂ ç∂kar∂n.
3. Place monitor face down
on a non-abrasive surface.
(Place the screen on a
32 mm platform so that
hole of stand match to
screw location)
(Ωekil R.2).
4. Monitörü desteπe
baπlayan 4 viday∂ sökün
ve destek tertibat∂n∂ ç∂kart∂n
(Ωekil R.2) monitör art∂k alternatif
montaj için haz∂rd∂r.
5. AC kablosunu ve sinyal kablosunu
monitörün arkas∂na baπlay∂n.
6. Desteπi tekrar takmak için bu
iµlemin tersini yap∂n.
Kontroller
OSM (On Screen Manager) Kontrolleri:
Monitörün önündeki OSM kontrollerin iµlevleri aµaπ∂daki µekildedir:
OSM‘ye eriµim için kontrol düπmelerinden birine bas∂n ( , , , ).
Sinyal giriµini deπiµtirmek için INPUT 1/2 düπmesine bas∂n.
Kontrol
Ana Menü
Alt Menü
EXIT (ÇIKIΩ)
OSM kontrollerinden
ç∂kar.
OSM kontrolleri ana
menüsüne dönüµ.
KONTROL
/
Kontrollerde birini seçmek Kontrollerde birini seçmek için
için vurgulu alan∂ aµaπ∂/
vurgulu alan∂ aµaπ∂/yukar∂
yukar∂ hareket ettirir.
hareket ettirir.
KONTROL
/
Kontrol menülerini
Ayar∂ artt∂rmak veya azaltmak
seçmek için vurgulu alan∂ için çubuπu sola/saπa hareket
sola/saπa hareket ettirir. ettirir.
PROCEED
(UYGULA)
Fonksiyonu yoktur.
Auto Adjust (Otomatik
Ayar)∂ etkinleµtirmek için
PROCEED (UYGULA) ya
bas∂n.
RESET
(SIFIRLA)
Vurgulanm∂µ kontrol
Vurgulanm∂µ ayar∂ fabrika
menüsünü fabrika ayar∂na ayar∂na döndürür.
döndürür.
NOT:
Auto Adjust (Otomatik Ayar)
ayar∂n∂ etkinleµtirir. Araçlar ve
Bilgi modunda ilave pencere
açar.
Ana ve alt menüde RESET (s∂f∂rla) düπmesine bas∂ld∂π∂nda,
S∂F∂RLAMA iµlemini EXIT (ÇIKIΩ) düπµemsine basarak iptal
etmenize olanak saπlayan bir uyar∂ penceresi belirir.
Parlakl∂k/Kontrast Kontrolleri
BRIGHTNESS (PARLAKLIK)
Ekrandaki görüntü ve arka fon parlakl∂π∂n∂ ayarlar.
CONTRAST (KONTRAST)
Arka fona baπl∂ olarak görüntü parlakl∂π∂n∂ ayarlar.
AUTO ADJUST (OTOMAT∑K AYAR)
Standart olmayan video giriµleri için görüntüyü ayarlar.
Türkçe-10
Auto Adjust (Otomatik Ayar)
Görüntü konumunu, Yatay Boyutu ve ∑nce ayar∂
otomatik olarak ayarlar.
Konum Kontrolleri
LEFT/RIGHT (SOL/SA∏)
LCD ekran alan∂ndaki Yatay Görüntü Konumunu kontrol
eder.
DOWN/UP (AΩA∏I/YUKARI)
LCD ekran alan∂ndaki Dikey Görüntü Konumunu kontrol
eder.
AUTO ADJUST (OTOMAT∑K AYAR)
LCD ekran alan∂ndaki Yatay ve Dikey Görüntü
Konumunu otomatik olarak ayarlar.
Görüntü Ayar Kontrolleri
H. SIZE (YATAY BOYUT)
Bu ayar∂ artt∂rarak ya da azaltarak yatay boyutu ayarlar.
FINE (∑NCE)
Bu ayar∂ artt∂rarak ya ada azaltarak odaklanmay∂, netliπi
ve görüntü dengesini geliµtirir.
AUTO ADJUST (OTOMAT∑K AYAR)
Otomatik olarak Yatay Boyutu ve ∑nce ayarlar∂ ayarlar.
Renk Kontrol Sistemleri
Alt∂ önceden belirlenmiµ renk düzeni istenilen renk
ayar∂n∂ seçer (sRGB ve NATIVE renk ayarlar∂
standartt∂r ve deπiµtirilemez). Renk ∂s∂s∂ her seçenekte
artar veya azal∂r.
R,Y,G,C,B,M,S
Türkçe
Seçilene baπl∂ olarak K∂rm∂z∂, Sar∂, Yeµil, Turkuaz,
Magenta ve Satürasyonu artt∂r∂r veya azalt∂r. Renkteki
deπiµim ekranda görülür ve yön (azaltma veya artt∂rma)
renk çubuklar∂ üzerinde gösterilir.
Türkçe-11
sRGB
sRGB modu masaüstü ortam∂ndaki renk düzenini tek
standart RGB renk boµluπu ile geliµtirir. Bu renk destekli
ortam ile, kullan∂c∂ bir çok durumda renklerle kolayl∂kla
ve güvenle baµka renk yönetimine ihtiyaç duymadan
ilgilenebilir.
NATIVE
LCD panel taraf∂ndan gösterilen ayarlanamaz orjinal
renktir.
Araçlar 1
SMOOTHING (YUMUΩATMA)
Üç görüntü keskinlik ayar∂ndan birini seçin. Bu
fonksiyon sadece geniµletilmiµ ekran fonksiyonu
(geniµletme fonksiyonu) aç∂kken geçerlidir.
TEXT MODE (MET∑N MODU)
Bunu metinleri düzgün görüntülemek için kullan∂n.
NORMAL MODE (NORMAL MOD)
Burada keskinlik TEXT (MET∑N) ve GRAPHIC
(GRAF∑K) modlar∂n∂n aras∂ndad∂r.
GRAPHIC MODE (GRAF∑K MODU)
Bu mod görüntü ve fotoπraflar için uygundur.
EXPANSION MODE (GEN∑ΩLETME MODU)
Zoom metodunu ayarlar.
FULL SCREEN (TAM EKRAN)
Görüntü çözünürlüπe bak∂lmaks∂z∂n 1280 x 1024‘e
ayarlan∂r.
KEEP ASPECT (ORANI KORU)
Görüntü oran deπiµtirilmeden geniµletirilir.
EXPANSION OFF (GEN∑ΩLETME KAPALI)
Görüntü geniµletilmez.
Türkçe-12
VIDEO ALGILA
Birden fazla bilgisayar baπl∂ olduπunda video alg∂lama
metodunu seçer.
NONE (YOK)
Monitör, diπer video giriµ baπlant∂ noktas∂n∂ monitör
aç∂l∂ncaya kadar aramaz.
FIRST DETECT (∑LK ALGILANAN)
Video giriµi “FIRST DETECT” (∑LK ALGILANAN)
moduna getirilmelidir. Mevcut video giriµ sinyali
olmad∂π∂nda, monitör diπer video giriµ baπlant∂
noktas∂ndan video sinyali arar. Eπer diπer baπlant∂
noktas∂nda video giriµ
sinyali varsa, monitör video kaynak giriµ baπlant∂
noktas∂n∂ otomatik olarak yeni bulunan kaynaπa
deπiµtirir. Mevcut video kaynaπ∂ varken monitör diπer
video sinyallerine bakmayacakt∂r.
LAST DETECT (SON ALGILANAN)
Video giriµi “LAST DETECT” (SON ALGILANAN)
moduna getirilmelidir. Monitör mevcut kaynaktan
sinyal gösterirken monitöre yeni ikinci bir kaynak
baπlan∂rsa, monitör otomatik olarak yeni video
kaynaπ∂na geçecektir. Mevcut video giriµ sinyali
olmad∂π∂nda, monitör diπer video giriµ baπlant∂
noktas∂ndan video sinyali arar. Eπer diπer baπlant∂
noktas∂nda video giriµ sinyali varsa, monitör video
kaynak giriµ baπlant∂ noktas∂n∂ otomatik olarak yeni
bulunan kaynaπa deπiµtirir.
Araçlar 2
LANGUAGE (D∑L)
OSM kontrol menüleri 7 dildedir.
OSM kontrol görüntüsünün ekran∂n∂z∂n neresinde
belirmesini istediπinizi seçebilirsiniz. OSM konumunu
seçmek OSM kontrol menüsünün konumunu sol, saπ,
aµaπ∂ ve yukar∂ manuel olarak ayarlaman∂za imkan
verir.
Türkçe-13
Türkçe
OSM POSITION (OSM Konumu)
OSM TURN OFF (OSM KAPATMA)
OSM kontrol menüsü kullan∂mda olduπu sürece aç∂k
kalacakt∂r. OSM Turn Off (Kapatma) alt menüsünde,
OSM kontrol menüsünün kapat∂lmas∂ için monitörün
son düπmeye dokunulduktan sonra ne kadar
bekleyeceπini seçebilirsiniz. Mevcut seçenekler, 10, 20,
30, 60 ve 120 saniyedir.
OSM LOCK OUT (OSM KILITLEME)
Bu kontrol tüm OSM kontrol fonksiyonlar∂na eriµimi
tamamen kilitler. OSM kontrollerini kilitleme
modundayken kullanmaya çal∂µ∂rsan∂z, OSM
kontrollerinin kilitli olduπunu bildiren bir ekran belirir.
OSM Lockout (OSM Kilitleme) fonksiyonunu aktive
etmek için, PROCEED düπmesine bas∂p bas∂l∂ tutun.
OSM Lockout (OSM Kilitleme) fonksiyonunu devre d∂µ∂
b∂rakmak için, PROCEED düπmesine bas∂p bas∂l∂
tutun.
FACTORY PRESET (FABR∑KA AYARLARI)
Factory Preset (Fabrika Ayarlar∂) seçmek OSM kontrol
ayarlar∂n∂n tümünü fabrika ayarlar∂na geri
döndürmenize izin verir. Etkili olmas∂ için RESET
(SIFIRLAMA) düπmesinin bir kaö saniye bas∂l∂ tutulmas∂
gereklidir. Ayarlar∂ tek tek s∂f∂rlamak için, s∂f∂rlamak
istediπiniz kontrolü vurgulay∂p RESET (SIFIRLA)
düπmesine bas∂n.
RESOLUTION NOTIFIER (ÇÖZÜNÜRLÜK
HATIRLATICI)
En iyi çözünürlük 1024 x 768’dir. Eπer ON (AÇIK) seçili
ise 30 saniye sonra ekranda size çözünürlüπün
1024 x 768 olmad∂π∂n∂ bildiren bir mesaj belirecektir.
Bilgi
DISPLAY MODE (GÖRÜNTÜ MODU)
Mevcut görüntü çözünürlüπü ve önceden belirlenmiµ
zamanlama dahil olmak üzere teknik veriler, yatay ve
dikey frekanslar hakk∂nda bilgi saπlar.
Türkçe-14
MONITOR INFO (MON∑TÖR B∑LG∑S∑)
Monitörünüzün model ve seri numaras∂n∂ gösterir.
OSM Warning (OSM Uyar∂s∂)
Türkçe
OSM Warning (OSM Uyar∂s∂) meüleri Exit (Ç∂k∂µ) düπmesine
bas∂ld∂π∂nda belirir.
NO SIGNAL (S∑NYAL YOK): Bu fonksiyon sinyal
olmad∂π∂nda bir uyar∂ verir. Güç kapat∂ld∂π∂nda veya
giriµ sinyalinde bir deπiµim olduπunda ya da video aktif
deπilken, No Signal (Sinyal Yok) penceresi belirir.
RESOLUT∑ON NOT∑F∑ER (ÇÖZÜNÜRLÜK
HATIRLATICI): Bu fonksiyon en iyi çözünürlükte
kullanmay∂ hat∂rlat∂r. Güç kapat∂ld∂π∂nda veya giriµ
sinyalinde bir deπiµim olduπunda ya da video sinyali
uygun çözünürlükte deπilse
Resolution Notifier (Çözünürlük Hat∂rlat∂c∂) penceresi
aç∂l∂r. Bu fonksiyon TOOL (ARAÇLAR) menüsünden
kapat∂labilir.
OUT OF RANGE (ARALIK DIΩI): Bu fonksiyon en iyi
çözünürlük ve yenilenme oran∂ ile ilgili tavsiye verir. Güç
kapat∂ld∂π∂nda veya giriµ sinyalinde bir deπiµim
olduπunda ya da video sinyali uygun zamanlamaya
sahip deπilse Out Of Range (Aral∂k D∂µ∂) menüsü
belirir.
CHECK CABLE (KABLOYU KONTROL ET): Bu
fonksiyon monitör ve bilgisayardaki tüm video giriµlerini
kontrol etmenizi ve düzgün µekilde baπland∂π∂ndan
emin olman∂z∂ tavsiye eder.
Türkçe-15
Tavsiye Edilen Kullan∂m
Güvenlik Uyar∂lar∂ ve Bak∂m
MULTISYNC LCD RENKL∑ MON∑TÖRÜ
KURARKEN VE KULLANIRKEN EN ∑Y∑
PERFORMANS ∑Ç∑N LÜTFEN AΩA∏IDAK∑
NOKTALARA D∑KKAT ED∑N:
•
•
•
•
•
•
•
MON∑TÖRÜ AÇMAYIN. ∑ç k∂s∂mda kullan∂c∂n∂n ilgilenebileceπi herhangi
bir parça bulunmamaktad∂r ve kapaπ∂ açmak ya da ç∂kartmak sizi ciddi
µok tehlikeleri veya diπer risklere maruz b∂rakabilir. Tüm bak∂m iµleri için
yetkili servis elemanlar∂na baµvurun.
Kasaya herhangi bir s∂v∂ dökmeyin ya da monitörünüzü su yak∂n∂nda
kullanmay∂n.
Tehlikeli voltaj noktalar∂na temas ederek, zararl∂ ya da öldürücü
olabileceπi veya elektrik µoku, yang∂n ya da cihaz ar∂zas∂na yol
açabileceπi için kasadaki yuvalara herhangi bir cisim sokmay∂n.
Güç kablosu üzerine aπ∂r cisimler koymay∂n. Kablodaki hasar µok ya da
yang∂na yol açabilir.
Monitörün düµmesine ve ciddi µekilde hasar görmesine sebep
olabileceπi için bu ürünü eπimli ya da dengesiz taµ∂y∂c∂, stand veya
masa üzerine yerleµtirmeyin.
Monitörün üzerine herhangi birµey koymay∂n ve monitörü d∂µar∂da
kullanmay∂n.
LCD monitörün içindeki florasan tüpün içinde c∂va bulunmaktad∂r. Bu
tüpü atman∂z gerektiπinde lütfen belediyenizin yönetmelik ve kurallar∂na
uyun.
Aµaπ∂daki durumlarda, monitörünüzü hemen fiµten çekin ve servis için
yetkili servis personeline baµvurun.
• Güç kaynaπ∂ kablosu ya da fiµi hasar gördüπünde.
• Eπer monitörün üstüne s∂v∂ döküldüyse veya içine herhangi bir nesne
düµtüyse.
• Eπer monitör yaπmur veya suya maruz kald∂ysa.
• Eπer monitör düµtüyse veya kasas∂ hasar gördüyse.
• Eπer monitör kullan∂m talimatlar∂n∂ takip etmenize raπmen normal
çal∂µm∂yorsa.
• Güç kablosunu k∂v∂rmay∂n.
• Monitörü yüksek s∂cakl∂kta, nemli, tozlu ya da yaπl∂ alanlarda
kullanmay∂n.
Türkçe-16
• Monitörün üzerindeki havaland∂rmay∂ kapatmay∂n.
• Eπer monitör k∂r∂l∂rsa s∂v∂ kristal ile temas etmeyin.
• Eπer cam k∂r∂ld∂ysa. ∑lgilenirken dikkatli olun.
• Is∂n∂n düzgün olarak daπ∂lmas∂ için, monitörün etraf∂nda
yeterli havaland∂rma alan∂ olmas∂na dikkat edin.
Havaland∂rma boµluklar∂n∂ kapatmay∂n ya da monitörü
radyatör veya diπer ∂s∂ kaynaklar∂n∂n yak∂n∂na
yerleµtirmeyin. Monitörün üzerine hiç bir µey koymay∂n.
Uyar∂
• Güç kablosu baπlay∂c∂s∂ sistemi güç kaynaπ∂ndan
ay∂rman∂n birincil yoludur. Monitör kolayca eriµilebilen bir
prize yak∂n olarak kurulmal∂d∂r.
• Taµ∂rken dikkatli olun. Ambalaj∂ taµ∂ma için saklay∂n.
MON∑TÖRÜN DO∏RU YERLEΩT∑R∑LMES∑ VE
AYARLANMASI GÖZ, OMUZ VE BOYUN
A∏RILARINI AZALTAB∑L∑R. MON∑TÖRÜNÜZÜ
YERLEΩT∑R∑RKEN AΩA∏IDAK∑LERE D∑KKAT
ED∑N:
•
•
•
•
•
•
En iyi performans için 20 dakika ∂s∂nmas∂n∂
bekleyin.
Monitörün yüksekliπini ekran göz
seviyesinde veya biraz alt∂nda olacak
µekilde ayarlay∂n. Ekran∂n ortas∂na
bakarken gözlerinin çok hafif aµaπ∂ya
doπru bakmal∂d∂r.
Monitör gözlerinize 40 cm’den yak∂n ve
70 cm’den uzak olmamal∂d∂r. En iyi
mesafe 50 cm’dir.
Gözlerinizi periyodik olarak en az 6 m.
uzaktaki bir nesneye odaklayarak dinlendirin. S∂k s∂k göz k∂rp∂n.
Parlama ve yans∂malar∂ en aza indirmek için monitörü pencere ve diπer
∂µ∂k kaynaklar∂na 90° aç∂ ile yerleµtirin. Monitörün eπimini ayarlayarak
tavan ∂µ∂klar∂n∂n ekran∂n∂za yans∂mas∂n∂ engelleyin.
Eπer ∂µ∂k yans∂malar∂ ekran∂n∂z∂ görmeyi zorlaµt∂r∂yorsa, parlama
engelleyici filtre kullan∂n.
LCD monitörün yüzeyini tiftiksiz, aµ∂nd∂r∂c∂ olmayan bir bez ile
temizleyin. Temizleme solüsyonlar∂ veya cam temizleyici kullanmay∂n!
Türkçe
•
Türkçe-17
•
•
•
•
•
Okunabilirliπi artt∂rmak için monitörün parlakl∂k ve kontrast kontrollerini
ayarlay∂n.
Ekrana yak∂n bir döküman tutucu kullan∂n.
Yazarken kafan∂z∂ döndürmeyi en aza indirmek için, daha fazla
bakt∂π∂n∂z neyse (ekran veya referans materyal) tam önünüzde
bulundurun.
Görüntü sabitlenmesini engellemek için (görüntü sonras∂ efektleri)
monitörde sabit desenleri uzun süre görüntülemekten kaç∂n∂n.
Düzenli göz kontrolü yapt∂r∂n.
Ergonomi
Maksimum ergonomik fayda saπlamak için aµaπ∂dakileri tavsiye ederiz.
• Arka fondaki tram kayboluncaya kadar parlakl∂l∂π∂ ayarlay∂n.
• Kontrast kontrolünü maksimum ayar∂na getirmeyin.
• Standart sinyallerle belirlenmiµ Boyut ve Konum kontrollerini kullan∂n.
• Önceden belirlenmiµ Renk Ayarlar∂n∂ kullan∂n
• Dikey yenilenme oran∂ 60 ila 75 Hz aras∂nda olan titreµimsiz sinyaller
kullan∂n.
• Görülmesi zor olacaπ∂ ve yetersiz kontrast yüzünden göz yorgunluπuna
sebep olabileceπi için koyu arka fon üzerinde birincil renk maviyi
kullanmay∂n.
Türkçe-18
Özellikleri
Monitör Özellikleri
MultiSync LCD1830 Monitör
LCD Modül
Diyagonal: 46 cm/18,1 inç
∑zlenebilir Görüntü Boyutu:: 46 cm/18,1 inç
Kendi Çözünürlüπü (Piksel Say∂s∂): 1280 x 1024
Ekran Renkleri
Görüµ Aç∂s∂
Aktif matriks;ince film
transistör (TFT) likit kristal
ekran (LCD); 0,28 mm
noktalama; 200cd/m 2 beyaz
ayd∂nlatma; 300:1 kontrast
oran∂, tipik
Video: ANALOG 0,7 Vp-p/75 Ohm
Sync: Ayr∂ sync.TTL Seviyesi
Yatay sync. Pozitif/Negatif
Dikey sync. Pozitif/Negatif
Komposit sync. Pozitif/Negatif
Yeµil üzerinde Sync (Video 0.7 Vp-p ve Sync 0.3 Vp-p)
Analog giriµ: 16.777.216
Kullan∂lan ekran kart∂na
baπl∂d∂r.
Sol/Saπ: ± 80°
Yukar∂/Aµaπ∂: ± 80°
Senkronizasyon Horizontal (Yatay): 24 kHz ila 82 kHz
Aral∂π∂
Dikey: 55 Hz ila 85 Hz
Otomatik
Otomatik
Desteklenen Çözünürlükler
Sadece yatay ve dikey frekanslara
baπl∂ çözünürlükler
Baz∂ sistemler listelenen
tüm
modlar∂ desteklemeyebilir.
Aktif Ekran
Alan
720 x 400*1 70 Hz
640 x 480*1 60 Hz to 85 Hz
800 x 600*1 56 Hz to 85 Hz
832 x 624*1 75 Hz
1024 x 768*1 60 Hz ila 85 Hz
1152 x 864*1*2 75 Hz
1152 x 900*1*2 66 Hz
1280 x 960*1*2 60 Hz ila 75Hz
1280 x 1024 60 Hz ila 76 Hz
Horizontal (Yatay): 359 mm/14,1 inç
Dikey: 287 mm/11,3 inç
Güç Kaynaπ∂
NEC en iyi görüntü
performans∂ için 60 Hz
çözünürlükleri tavsiye
etmektedir. 70 Hz
üzerindeki frekanslarda
görüntülenebilen renk
say∂s∂ azal∂r.
Kullan∂lan sinyal
zamanlamas∂na baπl∂ olup
s∂n∂r alan∂ dahil deπildir.
AC 100-120 V / 220-240 V @50/60 Hz
Ak∂m Oran∂
0,8 A @ 100-120 V, 0,4 A @ 220-240 V
Boyutlar
435 mm (E) x 449 mm (Y) x 215 mm (D)
17,1 inç (E) x 17,7 inç (Y) x 8,5 inç (D)
Aπ∂rl∂k
8,5 kg (18,7 lbs)
Çevresel Deπerler
Çal∂µma S∂cakl∂π∂:
Nem:
Yükseklik:
Depolama S∂cakl∂π∂:
Nem:
Yükseklik:
5 °C ila 35 °C/41 °F ila 95 °F
%30 ila %80
0 ila 3.900 m
-10 °C ila +60 °C/-14 °F ila 140 °F
%10 ila %85
0 ila 16.350 m
Türkçe-19
Türkçe
Giriµ Sinyali
Notlar
*1 Interpolasyon Çözünürlükler: LCD modülün piksel say∂m∂ndan düµük çözünürlükler
gösterildiπinde, metin farkl∂ görülebilir. Bu normaldir ve mevcut tüm düz panel teknolojileri için doπal
olmayan çözünürlükleri tam ekranda gösterirken gereklidir. Düz panel teknolojilerinde, ekrandaki
her nokta bir pikseldir, bu yüzden çözünürlüπü tam ekrana geniµletmek için çözünürlüπün
interpolasyonu gereklidir.
*2 Gösterilen renk say∂s∂ azalabilir..
NOT:
Teknik özellikler haber verilmeksizin deπiµtirilebilir.
Türkçe-20
Özellikler
sRGB Renk Kontrolü: Bilgisayar ekran∂ ve diπer cihazlarda renk
eµlemesine izin veren yeni optimize renk yönetim standart∂. Kalibre renk
boµluπuna dayanan sRGB, optimum renk sunuµu ve diπer bilinen renk
standartlar∂ ile uymululuk saπlar.
Azalt∂lm∂µ Alan ∑htiyac∂: Boyut ve aπ∂rl∂k k∂s∂tlamalar∂ olan ancak çok
üstün görüntü kalitesi gerektiren ortamlar için en ideal çözümü saπlar.
Küçük monitör ayaπ∂ ve hafif oluµu bir yerden baµka bir yere kolayl∂kla
hareket ettirilmesine ya da taµ∂nmas∂na olanak saπlar.
Renk Kontrol Sistemi: Ekran∂n∂zdaki renkleri ayarlaman∂za ve
monitörünüzün renk hassasiyetini farkl∂ standartlara göre
düzenleyebilmenize olanak saπlar.
OSM (On Screen Manager) Kontrolleri: Ekrandaki menüler arac∂l∂π∂ ile
ekran∂n∂zla ilgili tüm ayarlar∂ kolay ve h∂zl∂ bir µekilde yapman∂z∂ saπlar.
Ergonomik Tasar∂m Özellikleri: Çal∂µma ortam∂n∂ geliµtirmek,
kullan∂c∂n∂n saπl∂π∂n∂ korumak ve para tasarrufu için iyileµtirilmiµ
ergonomi. Örneπin, h∂zl∂ ve kolay görüntü ayarlar∂ için OSM kontrolleri,
tercih edilen görme aç∂s∂ için eπim taban∂, küçük monitör ayaπ∂ ve daha
düµük emisyonlar için MPRII ve TCO kurallar∂na uyumluluk.
Tak ve Çal∂µt∂r: Windows 95/98/2000 iµletim sistemlerinde Microsoft
çözümü, kurma ve yap∂land∂rmay∂ monitörünüzün özelliklerini (ekran
boyutu ve desteklenen çözünürlükler gibi) doπrudan bilgisayar∂n∂za
göndererek kolaylaµt∂r∂r ve görüntü performans∂n∂ en iyi hale getirir.
IPM (Ak∂ll∂ Güç Yönetim) Sistemi: Monitörün aç∂k olduπu halde
kullan∂lmad∂π∂ anlarda daha düµük güç sarfiyat∂na geçmesini saπlayan
geliµmiµ güç tasarruf metodlar∂ ile, monitörünüzün enerji masraf∂nda
üçte iki oran∂nda tasarruf saπlar, emisyonlar∂ azalt∂r ve çal∂µma alan∂n∂n
havaland∂rma masraf∂n∂ azalt∂r.
Çoklu Frekans Teknolojisi: Monitörü otomatik olarak ekran kart∂n∂n
tarama frekans∂na ayarlayarak gerekli çözünürlüπü gösterir.
Türkçe
FullScan (Tam Tarama) Özelliπi: Bir çok çözünürlükte ekran∂n
tamam∂n∂ kullanman∂za izin verir, oldukça büyük görüntü boyutu.
Türkçe-21
Geniµ Görme Aç∂s∂ Teknolojisi: Kullan∂c∂n∂n monitörü her hangi bir
yönden tüm aç∂larda görebilmesini saπlar (160 derece) – Yatak veya
Dikey Yukardan veya aµaπ∂dan, sodan veya saπdan 160° tam görme
aç∂s∂ saπlar.
VESA Standard Montaj Arabirimi: Kullan∂c∂n∂n MultiSync monitörü her
hangi bir VESA standart∂ (100 mm ∂zgara) üçüncü parti kol veya brakete
monte edebilmesini saπlar. Monitörün duvar veya bir kol üzerine üçüncü
parti uyumlu cihazla monte edilmesini saπlar.
Türkçe-22
Sorun Giderme
Görüntü Yok
• Sinyal kablosu ekran kart∂na/bilgisayara tam olarak tak∂l∂ olmal∂d∂r.
• Ekran kart∂ yuvas∂na tam olarak oturtulmuµ olmal∂d∂r.
• Güç Düπmesi ve bilgisayar∂n güç düπmesi ON (AÇIK) konumda
olmal∂d∂r.
• Ekran kart∂nda veya kullan∂lan sistemde desteklenen modlardan
birinin seçili olduπundan emin olun. (Grafik modunu deπiµtirmek için
lütfen sistemin veya ekran kart∂n∂n kullan∂m klavuzuna bak∂n.)
• Monitörünüzü ve ekran kart∂n∂ uyumluluklar∂ ve tavsiye edilen ayarlar∂
için kontrol edin.
• Sinyal kablosu baπlay∂c∂s∂nda eπilmiµ ya da içeri kaçm∂µ olabilecek
pinleri kontrol edin.
• Sinyal giriµini kontrol edin “INPUT 1” veya “INPUT 2”.
Görüntü sabitliπi
• Görüntü sabitliπi monitör kapand∂ktan sonra bile bir “hayalet”
görüntünün ekranda kalmas∂d∂r. CRT monitörlerden farkl∂ olarak LCD
monitörlerde görüntü sabitliπi kal∂c∂ deπildir. Bunu düzeltmek için,
monitörü görüntü kald∂π∂ sürece kapal∂ tutun. Eπer görüntü monitörde
bir saat kald∂ysa ve görüntünün “hayaleti” hala duruyorsa, monitör
görüntünün silinmesi için bir saat kapal∂ kalmal∂d∂r.
NOT:
Tüm kiµisel görüntüleme ayg∂tlar∂nda olduπu gibi, NECMitsbishi Electronics ekran boµ kald∂π∂nda düzenli aral∂klarla
ekran koruyucular∂n kullan∂m∂n∂ tavsiye eder.
Görüntü dengesiz, odaklanmam∂µ ya da ak∂µ
belirgin deπil
Türkçe
• Sinyal kablosu bilgisayara tam olarak tak∂l∂ olmal∂d∂r.
• Odaklanmay∂ ayarlamak için OSM Görüntü Ayar Kontrollerini kullan∂n
ve toplan hassaslar∂ artt∂r∂p ya da azaltarak görüntüyü ayarlay∂n.
Görüntü modu deπiµtirildiπinde OSM Görüntü Ayarlar∂n∂n yeniden
ayarlanmas∂ gerekebilir.
Türkçe-23
• Monitörünüzü ve ekran kart∂n∂ uyumluluklar∂ ve tavsiye edilen sinyal
zamanlamalar∂ için kontrol edin.
• Eπer metin yanl∂µsa, video modunu titreµimsize ayarlay∂n ve 60 Hz
tazelenme oran∂ kullan∂n.
“OUT OF RANGE” (ARALIK DIΩI) mesaj∂ görülür,
(ekran ya boµtur ya da kaba görüntüler vard∂r)
• Görüntü kabaca görülür (pikseller eksiktir) ve OSM uyar∂s∂ “OUT OF
RANGE” (ARALIK DIΩI) ekrana gelir. Ya sinyal gücü ya da
çözünürlük çok yüksektir. Desteklenen modlardan birini seçin.
• OSM uyar∂s∂ “OUT OF RANGE” (ARALIK DIΩI) boµ ekranda görülür.
Sinyal frekans∂ aral∂k d∂µ∂ndad∂r. Desteklenen modlardan birini seçin.
Monitördeki LED yanm∂yor (yeµil veya kehribar
renk görülmüyor)
• Güç kablosu tak∂l∂ ve güç düπmesi ON (AÇIK) konumda olmal∂d∂r.
• Bilgisayar∂n güç tasarruf modunda olmad∂π∂ndan emin olun, (klavye
veya fareye dokunun).
Görüntü doπru boyutlanmam∂µ
• Kaba toplam∂ artt∂rmak veya azaltmak için OSM Görüntü Ayar
kontrollerini kullan∂n.
• Ekran kart∂nda veya kullan∂lan sistemde desteklenen modlardan
birinin seçili olduπundan emin olun. (Grafik modunu deπiµtirmek için
lütfen sistemin veya ekran kart∂n∂n kullan∂m klavuzuna bak∂n.)
Video Yok
• Ekranda video yok ise güç düπmesi kapat∂n ve tekrar aç∂n.
Türkçe-24
TCO’99
Bu orjinal ∑ngilizce TCO’99 belgesinin çevirisidir.
MultiSync LCD1830 beyaz Model (LA-18S02)
Tebrikler! TCO’99 onayl∂ ve etiketli bir ürün sat∂n
ald∂n∂z!Seçiminiz size profesyonel kullan∂m için
geliµtirilmiµ bir ürün sunmaktad∂r. Bu ürünü sat∂n
alarak çevre üzerindeki yükün azalt∂lmas∂na ve
ayr∂ca çevreye uyumlu elektronik ürünlerin
geliµtirilmesine katk∂da bulundunuz.
Neden çevresel etiketli bilgisayarlar∂m∂z var?
Bir çok ülkede çevresel etiketleme mal ve hizmetlerin çevreye uyumlu
olmas∂n∂ saπlamak için kullan∂lan bir metod haline gelmiµtir. Bilgisayar
ve diπer elektronik ürünler göz önüne al∂nd∂π∂nda ana problem, hem
ürünlerde hem de üretim aµamas∂nda çevreye zararl∂ maddelerin
kullan∂lmas∂d∂r. Bu elektronik aletlerin çoπunun tatmin edici bir µekilde
geri dönüµümü mümkün olmad∂π∂ için, potansiyel olarak tehlikeli olan bu
maddelerin bir çoπu er ya da geç doπaya girmektedir.
Ayr∂ca bilgisayar∂n hem çal∂µma (iç) hem de doπal (d∂µ) bak∂µ
aç∂lar∂ndan önemli olan enerji tüketim seviyeleri gibi diπer
karakteristikleri de vard∂r. Geleneksel elektrik üretim motadlar∂n∂n
tümünün çevre üzerinde olumsuz bir etkisi olduπu için (asidik ve iklimi
etkileyici emisyonlar, radyoaktif art∂klar, vs.) enerjiyi korumak son derece
önemlidir. Ofislerdeki elektronik cihazlar sürekli olarak çal∂µ∂r durumda
b∂rak∂ld∂klar∂ için inan∂lmaz boyutlarda enerji tüketirler.
Etiket neleri içermektedir?
Bu ürün kiµisel bilgisayarlar∂n uluslararas∂ ve çevresel etiketlemelerini
saπlayan TCO’99 µemas∂n∂n gereksinimlerini karµ∂lamaktad∂r.
Etiketleme µemas∂ TCO (∑sveç Profesyonel Çal∂µanlar Konfederasyonu),
Svenska Naturskyddsforeningen (∑sveç Doπa Koruma Topluluπu) ve
Statens Energimyndighet (∑sveç Ulusal Enerji ∑daresi) ortak çabalar∂ ile
geliµtirilmiµtir.
Türkçe
Gereklilikler oldukça geniµ konular∂ kapsamaktad∂r: çevre, ergonomi,
kullan∂labilirlik, elektrik ve manyetik alan emisyonu, enerji tüketimi ve
elektrik ve yang∂n emniyeti.
Türkçe-25
Çevresel talepler diπer µeylerin yan∂nda aπ∂r metallerin, brominli ve
klorinli alev geciktiricilerin, CFC (freonlar) ve klorinatl∂ çözücülerin
bulunmas∂ ve kullan∂lmas∂ ile ilgili k∂s∂tlamalar üzerindedir. Ürün geri
dönüµüme göre haz∂rlanmal∂ ve üretici operasyonel politikas∂n∂
uygulad∂π∂ her ülkede kullan∂lmak üzere çevresel bir plana sahip
olmal∂d∂r. Enerji gereksinimleri bilgisayar∂n ve/veya ekran∂n belirli bir
kullan∂lmama süresinden sonra güç tüketim seviyesini bir veya bir kaç
aµamada daha düµük bir seviyeye indirmesi talebini içermektedir.
Bilgisayar∂ tekrar aktive etme süresi kullan∂c∂ için kabul edilebilir
olmal∂d∂r.
Etiketli ürünler örneπin elektrik ve manyetik alanlar∂n azalt∂lmas∂, fiziksel
ve görsel ergonomi ve kullan∂labilirliπin iyi olmas∂ gibi kat∂ çevresel
talepleri karµ∂lamak durumundad∂r.
Çevresel Gereksinimler
Alev geciktiriciler
Alev geciktiriciler bask∂l∂ devrelerde, kablolarda, tellerde, kasalarda ve
kaplamalarda mevcuttur. Alevin yay∂lmas∂n∂ geciktirirler. Bir bilgisayar
kasas∂ndaki plastiklerin yüzde otuz kadar∂ alev geciktirici maddelerden
oluµur. Alev geciktiricilerin bir çoπu bromin veya klorid içerirler ve bunlar
baµka bir çevresel toksin grubuyla ilgilidir, PCB’ler, bunlar∂n bal∂k yiyen
kuµlarda ve memelilerde bioakümülatif* iµleme baπl∂ olarak üreme
hasarlar∂na sebep olduπundan µüphelenilmektedir. Alev geciktiriciler
insan kan∂nda bulunmuµtur ve araµt∂rmac∂lar fotüs geliµiminde
bozulmalar olabileceπinden korkmaktad∂r.
TCO’99 talebi 25 gramdan aπ∂r plastik parçalarda organik olarak baπl∂
klorin ve bromin içeren alev geciktiriciler bulunmamas∂n∂ öngörmektedir.
Alev geciktiricilerin baµka alternati olmad∂π∂ için bask∂l∂ devrelerde
kullan∂lmas∂na izin verilmiµtir.
Kurµun**
Kurµun resim tüplerinde, ekranlarda, lehimlerde ve kapasitörlerde
bulunabilir. Kurµun sinir sistemine zarar verir ve daha yüksek dozlarda
kurµun zehirlenmesine yol açar.
TCO’99 gereksinimleri henüz baµka bir alternatif geliµtirilmediπinden
kurµun kullan∂m∂na izin vermektedir.
Kadmiyum**
Kadmiyum µarj edilebilir pillerde ve baz∂ bilgisayar ekranlar∂n∂n renk
oluµturma katmanlar∂nda mevcuttur. Kadmiyum sinir sistemine zarar
verir ve yüksek dozlarda toksiktir.
Türkçe-26
TCO’99 gereksinimleri pillerde, ekranlar∂n renk oluµturma katmanlar∂nda
ve elektrikli veya elektronik bileµenlerde kadmiyum bulunmamas∂n∂
gerektirir.
C∂va**
C∂va bazen pillerde, rölelerde ve anahtarlarda bulunur, C∂va sinir
sitemine zarar verir ve yüksek dozlarda toksiktir.
TCO’99 gereksinimleri pillerde hiç bir µekilde c∂va bulunamayacaπ∂n∂
belirtir. Ayr∂ca ekran birimi ile ilgili hiç bir elektrikli veya elektronik
bileµende c∂va bulunamayacaπ∂ da belirtilmiµtir.
CFCs (freonlar)
CFCs (freonlar) bazen bask∂l∂ devrelerin y∂kanmas∂ için kullan∂l∂r. CFCs
ozonu parçalayarak stratoferdeki ozon tabakas∂na zarar vermektedir,
bunun sonucu olarak Yeryüzüne gelen ultraviyole ∂µ∂n ve buna baπl∂
olarak deri kanseri riski artmaktad∂r (malignant melanoma).
∑lgili TCO’99 gereksinimi; ürünün üretimi ve montaj∂ veya ambalaj∂nda
ne CFCs ne de HCFCs kullan∂lmamas∂n∂ gerektirmektedir.
* Bio-akümülatif yaµayan organizmalarda biriken maddeler olarak
tan∂mlanmaktad∂r.
** Kurµun, Kadmiyum ve C∂va Bio-akümülatif aπ∂r metallerdir.
Türkçe
Çevresel kriter belgesi ile ilgili bilginin tamam∂n∂ edinmek için aµaπ∂da
belirtilen yerden talep edin:
TCO Development Unit (TCO Geliµtirme Birimi)
SE-114 94 Stockholm
SWEDEN
FAKS Numaras∂: +46 8 782 92 07
E-mail (Internet): development@tco.se
TCO‘99 onayl∂ ve etiketli ürünlerle ilgili mevcut bilgilere eriµmek için
http://www.tco-info.com/ adresinden web sitelerini ziyaret
edebilirsiniz.
Türkçe-27
TCO’95
MultiSync LCD1830 Black Model (LA-18S02-BK)
Congratulations! You have just purchased a TCO’95
approved and labeled product! Your choice has provided
you with a product developed for professional use. Your
purchase has also contributed to reducing the burden on
the environment and also, to the further development of
environmentally adapted electronics products.
Why do we have environmentally labelled computers?
In many countries, environmental labelling has become an established
method for encouraging the adaptation of goods and services to the
environment. The main problem, as far as computers and other
electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful
substances are used both in the products and during the manufacturing.
Since it has not been possible for the majority of electronics equipment
to be recycled in a satisfactory way, most of these potentially damaging
substances sooner or later enter Nature.
There are also other characteristics of a computer, such as energy
consumption levels, that are important from the viewpoints of both the
work (Internal) and natural (external) environments. Since all methods of
conventional electricity generation have a negative effect on the
environment (acidic and climate-influencing emissions, radioactive
waste, etc.), it is vital to conserve energy. Electronics equipment in
offices consume an enormous amount of energy since they are often left
running continuously.
What does labelling involve?
This product meets the requirements for the TCO’95 scheme which
provides for international and environmental labelling of personal
computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the
TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees),
Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation)
and NUTEK (The National Board for Industrial and Technical
Development in Sweden).
The requirements cover a wide range of issues: environment,
ergonomics, usability, emission of electrical and magnetic fields, energy
consumption and electrical and fire safety.
Türkçe-28
The environmental demands concern restrictions on the presence and
use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants,
CFCs (freons) and chlorinated solvents, among other things. The
product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged
to have an environmental plan which must be adhered to in each
country where the company implements its operational policy. The
energy requirements include a demand that the computer and/or
display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power
consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to
reactivate the computer shall be reasonable for the user.
Labelled products must meet strict environmental demands, for
example, in respect of the reduction of electric and magnetic fields,
physical and visual ergonomics and good usability.
TCO’95 is a co-operative project between TCO (The Swedish
Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The
Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National
Board for Industrial and Technical Development in Sweden).
Environmental Requirements
Brominated flame retardants
Brominated flame retardants are present in printed circuit boards,
cables, wires, casings and housings. In turn, they delay the spread of
fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer casing can consist
of flame retardant substances. These are related to another group of
environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar
harm, including reproductive damage in fisheating birds and mammals,
due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have been
found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus
development may occur.
TCO’95 demand requires that plastic components weighing more than
25 grams must not contain organically bound chlorine and bromine.
Lead**
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and
capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses,
causes lead poisoning.
Türkçe
TCO’95 requirement permits the inclusion of lead since no replacement
has yet been developed.
Türkçe-29
Cadmium**
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the
colourgenerating layers of certain computer displays. Cadmium
damages the nervous system and is toxic in high doses.
TCO’95 requirement states that batteries may not contain more than 25
ppm (parts per million) of cadmium. The colourgenerating layers of
display screens must not contain any cadmium.
Mercury**
Mercury is sometimes found in batteries, relays, switches, and back-light
systems, Mercury damages the nervous system and is toxic in high
doses.
TCO’95 requirement states that batteries may not contain more than 25
ppm (parts per million) of mercury. It also demands that no mercury is
present in any of the electrical or electronics components concerned
with the display unit, except the back-light system.
CFCs (freons)
CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards
and in the manufacturing of expanded foam for packaging. CFCs break
down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere,
causing increased reception on Earth of ultraviolet light with consequent
increased risks of skin cancer (malignant melanoma).
The relevant TCO’95 requirement; Neither CFCs nor HCFCs may be
used during the manufacturing of the product or its packaging.
*Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within
living organisms.
**Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bioaccumulative.
To obtain complete information on the environmental criteria document,
order from:
TCO Development Unit
SE-114 94 Stockholm
SWEDEN
FAX Number: +46 8 782 92 07
E-mail (Internet): development@tco.se
You may also obtain current information on TCO’95 approved and
labelled products by visiting their website at: http://www.tco-info.com/
Türkçe-30
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement