NEC U321Hi (Multi-Pen) Navodila za uporabo

NEC U321Hi (Multi-Pen) Navodila za uporabo
Kivetítő
U321H
Használati utasítás
Típusszám
NP-U321H
Verz.: 1 2/15
• A DLP, a BrilliantColor és a DLP Link a Texas Instruments védjegye.
• Az IBM az International Business Machines Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• A Macintosh, Mac OS X, iMac és PowerBook az Egyesült Államokban és más országokban az Apple
Inc. védjegye.
• A Microsoft, a Windows, a Windows 7, a Windows Vista, az Internet Explorer és a .NETkeretrendszer a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban
és/vagy más országokban.
• A MicroSaver az ACCO Brands részlegeként működő Kensington Computer Products Group
bejegyzett védjegye.
• A Virtual Remote Tool WinI2C/DDC könyvtárat használ, © Nicomsoft Ltd.
• A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• Az MHL és az MHL embléma az MHL, LLC bejegyzett védjegye vagy szolgáltatási védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
• A Blu-ray a Blu-ray Disc Association védjegye.
• A PJLink Japánban, Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy területeken bejegyzett és
védett védjegy.
• A CRESTRON, CRESTRON CONTROL és a ROOMVIEW a Crestron Electronics Inc. vállalat
Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye.
• A felhasználói kézikönyvben előforduló egyéb termék- és vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei lehetnek.
MEGJEGYZÉSEK
(1) A
felhasználói kézikönyv tartalmát engedély hiányában tilos részben vagy egészben
sokszorosítani.
(2) J elen felhasználói kézikönyv tartalma bármilyen előzetes bejelentés nélkül változhat.
(3) N
oha a felhasználói kézikönyv elkészítése során a legnagyobb elővigyázatossággal jártunk el, az
esetleges kérdéses részek, hibák vagy kihagyások tekintetében vegye fel velünk a kapcsolatot.
(4) A
(3.) pont ellenére az NEC nem vállal felelősséget a kivetítő használatából eredő, veszteséggel
összefüggő kárigény vagy egyéb tekintetében.
Fontos tudnivalók
Figyelmeztetések
Óvintézkedések
Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasítást, mielőtt használatba venné az NEC kivetítőt, és őrizze
meg a jövőbeni hivatkozás céljából.
VIGYÁZAT
A hálózati áramforrás megszüntetéséhez ne feledje kihúzni a csatlakozódugót a fali
csatlakozóaljzatból.
A hálózati csatlakozóaljzat lehetőleg a berendezés közelében és könnyen elérhető helyen legyen.
VIGYÁZAT
AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE NYISSA FEL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT!
A KÉSZÜLÉK NAGYFESZÜLTSÉGŰ ALKATRÉSZEKET TARTALMAZ.
A JAVÍTÁST BÍZZA SZAKKÉPZETT SZEMÉLYEKRE.
Ez a szimbólum a felhasználókat a készüléken belüli, szigetelés nélküli részegységek miatt
fennálló elektromos áramütés veszélyére figyelmezteti. Ezért veszélyes bármilyen módon
megérinteni a készülék belsejének bármely részét.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék felhasználói kézikönyvében fontos használati és
karbantartási utasítások vannak.
A problémák elkerülése érdekében figyelmesen el kell olvasni az információt.
FIGYELEM: TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE TEGYE KI ESŐNEK
VAGY NEDVESSÉGNEK. A KÉSZÜLÉK TÁPKÁBELÉT NE HASZNÁLJA HOSZABBÍTÓVAL VAGY
FALI ALJZATBA CSATLAKOZTATVA, KIVÉVE HA MINDEGYIK VILLA TELJES MÉRTÉKBEN
BEHELYEZHETŐ!
DOC megfelelőségre vonatkozó közlemény (kizárólag Kanada esetében)
Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Gépek által keltett zajjal kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó szabály - 3. GPSGV,
A legnagyobb hangnyomásszint kevesebb mint 70 dB (A) az EN ISO 7779 szabványnak megfelelően.
Az elhasznált termék elhelyezése
Az egyes tagállamokban Európa-szerte életbe léptetett jogszabályok előírják, hogy a jelölést
(balra) tartalmazó elektromos és elektronikus berendezéseket az életciklusuk végén a háztartási
hulladékoktól elkülönítve kell elhelyezni. Ez magában foglalja a kivetítőket és elektromos
kiegészítőiket vagy lámpáikat is. Amikor ilyen termékek ártalmatlanítását végzi, kövesse a helyi
hatóságok útmutatását és/vagy érdeklődjön a kiskereskedőnél, ahol vásárolta a terméket.
Az elhasznált termékek begyűjtése után megtörténik a helyes újrafelhasználásuk és
újrahasznosításuk. Ily módon segíthet csökkenteni a hulladék mennyiségét, illetve minimálisra
csökkenteni pl. a lámpa higanytartalmának az egészségre és a környezetre mért káros hatását.
A elektromos és elektronikus termékeken szereplő jelölés csak az Európai Unió jelenlegi
tagállamaira vonatkozik.
FIGYELMEZTETÉS KALIFORNIA ÁLLAM LAKOSAINAK:
A termékhez mellékelt vezetékek kezelésével ólomnak teszi ki magát, amely vegyi anyag Kalifornia állam
álláspontja szerint születési rendellenességet és egyéb, a szaporítószerveket érintő károsodást okoz. A
KÁBEL MEGÉRINTÉSE UTÁN MOSSON KEZET.
Magyar ...
i
Fontos tudnivalók
RF interferencia (csak USA)
FIGYELEM
A Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) nem engedélyezi a készülék változtatását vagy
módosítását az NEC Display Solutions of America, Inc. által az ebben a kézikönyvben említett esetek KIVÉTELÉVEL. E
kormányzati szabályozás be nem tartása semmissé teheti a felhasználó jogát a készülék használatára. Az elvégzett tesztek
eredményei alapján kijelenthető, hogy a készülék az FCC szabályainak 15. szakasza alapján megfelel a B osztályú digitális
berendezésekkel szemben támasztott követelményeknek. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő
telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát kelt,
használ és sugározhat ki, ezért ha nem az utasításoknak megfelelően történik a telepítése és használata, úgy zavarhatja a
rádiófrekvenciás kommunikációt. Arra azonban nincs garancia, hogy egy speciális telepítésben nem lép fel interferencia.
Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, amely a berendezés ki- és
bekapcsolásával állapítható meg, bátorítjuk a felhasználót, hogy próbálja meg korrigálni az interferenciát a
következő intézkedések egyikével vagy többjével:
• A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
• Növelje a készülék és a vevőegység közötti távolságot.
• Kapcsolja a készüléket és a vételi egységet külön hálózatra.
• Kérjen segítséget a forgalmazótól vagy gyakorlott rádió/TV szerelőtől.
Csak Nagy-Britannia: Az Egyesült Királyságban a BS által jóváhagyott tápkábel öntött dugója egy fekete (öt amper)
biztosítékkal rendelkezik a készülékkel való használatra. Ha a tápkábel esetleg nem tartalmazza ezt a berendezést,
vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
Fontos óvintézkedések
E biztonsági utasítások betartása garantálja, hogy évekig biztonságosan használhassa a kivetítőt, tűz és áramütés
veszélye nélkül. Olvassa el figyelmesen őket, és tartsa be a figyelmeztetéseket.
Telepítés
•Ne helyezze el a kivetítőt az alábbi környezetben:
- labilis kocsira, állványra vagy asztalra.
- víz közelében, fürdőben vagy nyirkos helyiségben.
- közvetlen napfényben, fűtőtest vagy hősugárzó készülékek közelében.
- poros, füstös vagy gőzös környezetben.
- papírlapon, textílián, szőnyegen, szőnyegpadlón vagy egyéb olyan tárgyon, amelyet a hő által károsíthat.
•Ha a kivetítőt mennyezetre kívánja szerelni:
- Ne kísérelje meg saját maga felszerelni a kivetítőt.
- A kivetítőt csak szakember szerelheti be, hogy biztosított legyen a helyes működés és a személyi sérülés
kockázata minimális legyen.
- Ezen kívül a mennyezetnek elég erősnek kell lennie, hogy megtartsa a kivetítőt, és a szerelést a helyi építési
szabályoknak megfelelően kell elvégezni.
- Bővebb felvilágosítást a forgalmazótól kaphat.
FIGYELEM
• Ne helyezzen gyúlékony tárgyakat a kivetítő objektívje elé. Ha ezt teszi, a
tárgy elolvadhat a fényforrás hőhatása miatt.
Az eszköz nem alkalmas közvetlen megtekintéshez megjelenítős munkaállomásokon. A zavaró
fényvisszaverődések elkerülése érdekében a megjelenítős munkaállomásokon tilos az eszközt a közvetlen
látótérben elhelyezni.
Magyar ...
ii
Fontos tudnivalók
A kivetítőt vízszintes helyzetben helyezze el
A kivetítő dőlésszöge ne haladja meg az 5 fokot, illetve asztali vagy mennyezeti felszereléstől eltérő módon
tilos telepíteni, mert ellenkező esetben a vetítőlámpa élettartama nagymértékben megrövidülhet.
Óvintézkedések tűz és áramütés ellen
• A kivetítőn belüli hőfelhalmozódás elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy biztosított a megfelelő
szellőzés és a szellőzőnyílások szabadok. Győződjön meg arról, hogy a kivetítő és a fal között legalább 4
hüvelyk (10 cm) távolság van.
• Ne érintse meg a légkifúvó nyílást, mivel a nyílás a kivetítő használata közben és közvetlenül a készülék
kikapcsolása után forró lehet.
• Ne hagyja, hogy idegen tárgyak, pl. gemkapcsok vagy papírdarabok essenek a kivetítőbe. Ne próbálja meg
kivenni a kivetítőbe esett tárgyakat. Ne illesszen fémtárgyat, pl. drótot vagy csavarhúzót a kivetítőbe. Ha valami a
kivetítőbe esne, azonnal válassza la az elektromos hálózatról, és távolíttassa el az idegen tárgyat egy szakemberrel.
• Ne tegyen tárgyakat a kivetítőre.
• Ne érintse meg a tápkábel dugóját vihar idején. Ezzel áramütést vagy tüzet okozhat.
• A kivetítő 100-240 V~, 50/60 Hz feszültséggel működik. A kivetítő használatba vétele előtt győződjön meg
arról, hogy az áramforrás megfelel ennek a követelménynek.
• Ne nézzen az objektívbe, ha a kivetítő be van kapcsolva. Súlyos szemkárosodást okozhat.
• Tartsa a kivetítő fénysugarát szabadon (nagyítólencse stb. ne kerüljön az útjába). A lámpa által vetített
fénysugár erőteljes, ezért bármilyen idegen tárgy átirányíthatja a lámpa fényét váratlan következményeket
okozva, pl. tűz vagy szemsérülés.
• Ne zárja el semmilyen tárggyal a fény útját. Ettől meggyulladhatnak azok a tárgyak.
• Ne helyezzen gyúlékony tárgyakat a kivetítő lámpája vagy légkifúvó nyílása elé.
Ha ezt teszi, a tárgy elolvadhat vagy megéghet a keze a fény- és levegő-kibocsátás hőhatása által.
• Ne használjon gyúlékony gázt tartalmazó sprayt az aszférikus tükrön vagy lencsén összegyűlt por és
szennyeződés eltávolítására.
• Óvatosan bánjon a hálózati tápkábellel. A sérült vagy kopott tápkábel áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne használjon a mellékelt tápkábeltől eltérő típusút.
- Ne hajlítsa meg túlságos mértékben és ne rángassa a tápkábelt.
- Ne helyezze a tápkábelt a kivetítő vagy nehéz tárgy alá.
- Ne takarja le a tápkábelt egyéb puha tárgyakkal, pl. szőnyeggel.
- Ne hevítse a hálózati tápkábelt.
- Nedves kézzel ne fogja meg a tápkábel dugóját.
• Az alábbi esetekben kapcsolja ki a kivetítőt, húzza ki a tápkábelt és a készüléket javíttassa meg szakemberrel:
- Ha a hálózati kábel sérült vagy kopott.
- Ha folyadék ömlött a kivetítőbe, vagy ha eső vagy víz hatásának tették ki.
Magyar ...
iii
Fontos tudnivalók
- Ha a kivetítő annak ellenére nem működik normálisan, hogy betartotta a kézikönyvben szereplő összes
utasítást.
- Ha a kivetítőt elejtették, vagy a készülékház megsérült.
- Ha a kivetítő működésében olyan jelentős változás állt be, ami javítás szükségességére utal.
• Húzza ki a tápkábelt és a többi kábelt a kivetítőből annak áthelyezése előtt.
• Kapcsolja ki a kivetítőt és húzza ki a tápkábelt a burkolat tisztítása és a lámpa cseréje előtt.
• Kapcsolja ki a kivetítőt és húzza ki a tápkábel dugóját a konnektorból, ha a kivetítőt hosszabb ideig nem
tervezi használni.
• A biztonság érdekében ne csatlakoztasson:
A perifériás eszközhöz való csatlakozóhoz olyan vezetéket, amelyen túlfeszültség lehet.
A távvezérlővel kapcsolatos óvintézkedések
• Óvatosan kezelje a távvezérlőt.
• Ha a távvezérlő vízzel érintkezne, azonnal törölje szárazra.
• Kerülje a túlságosan meleg vagy párás környezetet.
• Ne zárja rövidre, ne hevítse és ne szedje szét az akkumulátorokat.
• Tilos az akkumulátorokat tűzbe dobni.
• Ha huzamosabb ideig nem tervezi használni a távvezérlőt, vegye ki az elemeket.
• Ügyeljen, hogy az elemek pozitív (+) és negatív (-) pólusa a megfelelő irányba nézzen.
• Ne használjon új és régi, illetve különböző típusú elemeket egyszerre.
• Az elhasznált elemektől a helyi szabályozást betartva szabaduljon meg.
Az izzó kicserélése
• A biztonság és megfelelő teljesítmény érdekében csak megadott típusú lámpát használjon.
• A lámpa kicseréléséhez kövesse a 56-57. oldalon felsorolt utasításokat.
• Feltétlenül cserélje ki a lámpát, ha megjelenik a következő üzenet: [A LÁMPA ELÉRTE ÉLETTARTAMA
VÉGÉT. A LÁMPA MOST KIKAPCSOL.]. Ha annak ellenére tovább használja a lámpát, hogy elérte
hasznos élettartamának végét, az izzó összetörhet és a lámpa burkolatán belül üvegtörmelék szóródhat
szét. Ne érintse meg az üvegszilánkokat, mert sérülést okozhatnak.
Ha ez történne, a lámpa cseréjét illetően vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.
A lámpa jellemzői
A kivetítő egy speciális célokra használható kisülőlámpával rendelkezik fényforrásként.
A lámpa jellemzője, hogy idővel fokozatosan csökken a fényereje. Ezenkívül a lámpa ismételt be- és
kikapcsolása is növeli a fényerő csökkenés lehetőségét.
VIGYÁZAT:
• NE ÉRINTSE MEG A LÁMPÁT közvetlenül használat után. Rendkívül forró. Kapcsolja ki a kivetítőt és
húzza ki a hálózati tápkábelt. Hagyja körülbelül egy óráig hűlni a lámpát, mielőtt hozzányúlna.
• Amikor az izzót egy mennyezetre szerelt kivetítőből távolítja el, győződjön meg arról, hogy senki sem áll
a kivetítő alatt. Üvegszilánkok eshetnek ki a készülékből, ha kiégett az izzó.
Megjegyzés USA-beli lakosok számára
A termékben lévő lámpa higanyt tartalmaz. A helyi, állami vagy szövetségi törvények szerint helyezze el.
Magyar ...
iv
Fontos tudnivalók
Egészségügyi óvintékedések 3D-s képeket megtekintő felhasználók számára
• Megtekintés előtt olvassa el az egészségügyi óvintézkedéseket, amelyek megtalálhatók az LCD
zárszerkezettel felszerelt szemüveghez mellékelt használati útmutatóban, illetve az olyan 3D-kompatibilis
tartalomban, mint pl. DVD-k, videojátékok, számítógépes videofájlok és hasonlók.
A nemkívánatos tünetek elkerülése érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:
- Ne használjon LCD zárszerkezetes szemüveget más célra, mint 3D-s képek nézésére.
- A vászon és a felhasználó közötti távolság legalább 2 m/7 láb legyen. Szemmegerőltetést okozhat, ha túl
közelről néz 3D-s képeket.
- Ne nézzen 3D-s képeket hosszú ideig. Minden órányi használatra legalább 15 perces szünetet
javasolunk.
- Amennyiben Ön vagy családja fényérzékeny epilepsziás betegségtől szenved, 3D-s képek megtekintése
előtt forduljon szakorvoshoz.
- Ne nézze tovább a 3D-s anyagot, ha rosszul érzi magát, pl. hányingert, szédülést, émelygést, fejfájást,
szemmegerőltetést, látászavart, rángatózást vagy zsibbadtságot tapasztal. Ha a tünetek nem múlnak el,
beszéljen orvosával.
Nagy magasság üzemmód
• Állítsa a [VENTILÁTOR ÜZEMMÓD] elemet [NAGY MAGASSÁG] értékre, ha a kivetítőt több mint 2500
láb/760 méter magasságban használja.
• Ha a kivetítőt legalább 2500 láb/760 méter magasságban használja anélkül, hogy a [NAGY MAGASSÁG]
lehetőséget bekapcsolná, a kivetítő túlhevülhet és leállhat. Ha ez történne, várjon néhány percig, majd
kapcsolja be a kivetítőt.
• Ha a kivetítőt legfeljebb 2500 láb/760 méter magasságban használja és a [NAGY MAGASSÁG]
lehetőséget bekapcsolja, a kivetítő túlhűlhet, amitől a kép villódzhat. Váltsa a
[VENTILÁTOR ÜZEMMÓD] lehetőséget [AUTO] értékre.
• Ha a kivetítőt legalább kb. 2500 láb/760 méter magasságban használja, az optikai részegységek, mint pl.
a lámpa élettartama megrövidülhet.
Az eredeti vetített képek szerzői jogáról:
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kivetítő kereskedelmi célból történő vagy nyilvános használata, pl.
kávézóban vagy szállodában, és a vetített képnek az alábbi funkciókkal történő összenyomása vagy
kinyújtása aggodalmat kelthet a törvény által védett szerzői jogok bitorlása révén. [MÉRETARÁNY],
[FÜGG.KORREKCIÓ], nagyítás és hasonló szolgáltatások.
[MEGJEGYZÉS] Energiagazdálkodási funkció
A kivetítő energiagazdálkodási funkciókkal rendelkezik.
Az energiafogyasztás csökkentése érdekében az energiagazdálkodási funkciók (1 és 2) az alábbi módon
gyárilag vannak beállítva. A kivetítő LAN-on vagy soros kábeles kapcsolaton történő vezérléséhez a
képernyőmenüvel módosítsa a beállítást 1-re és 2-re.
1. KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD (Gyári beállítás: NORMÁL)
A kivetítő külső eszközről történő vezérléséhez válassza a [HÁLÓZAT KÉSZENLÉTI MÓD] lehetőséget
[KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD] esetében.
Ha a [NORMÁL] lehetőséget választották [KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD] esetében, az alábbi csatlakozók és
funkciók nem működnek:
- PC CONTROL csatlakozó, MONITOR OUT csatlakozó, AUDIO OUT csatlakozó, LAN funkciók, Mail
Alert funkció
2. AUTO. KIKAPCSOLÁS (MIN) (Gyári alapbeállítás: 60 perc)
A kivetítő külső eszközről történő vezérléséhez válassza a [0] lehetőséget [AUTO. KIKAPCSOLÁS (MIN)]
esetében.
- Ha a [60] értéket választják [AUTO. KIKAPCSOLÁS (MIN)] esetében, engedélyezheti, hogy a kivetítő
automatikusan kikapcsolódjon 60 perc elteltével, ha nincs bemeneti képjel és nem végeztek a készüléken
semmilyen műveletet.
Magyar ...
v
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék.....................................1
Használattal kapcsolatos
megjegyzés..............................................2
Óvintézkedések....................................... 2
Bevezetés.................................................4
Termékjellemzők..................................... 4
A csomag bemutatása............................ 5
A termék áttekintése............................... 6
Kivetítő..........................................................6
Csatlakozó aljzatok......................................7
Vezérlőpult...................................................8
A kábelfedél rögzítése.................................9
Távvezérlő..................................................10
Elem behelyezése.......................................13
3D-s képek megtekintése..........................18
Telepítés.................................................19
A kivetítő csatlakoztatása.................... 19
Csatlakoztatás számítógéphez/
noteszgéphez..............................................19
Csatlakoztatás videó jelforrásokhoz.......20
A kivetítő be- és kikapcsolása............. 21
A kivetítő bekapcsolása............................21
A kivetítő kikapcsolása............................22
Figyelmeztető jelzés..................................23
A vetített kép beállítása....................... 24
A kivetített kép magasságának
beállítása......................................................24
A fókusz beállítása.....................................25
A vetített kép méretének
beállítása (Átlós)........................................26
Felhasználói kezelőszervek................27
BEÁLLÍTÁS | ÁLTALÁNOS...................37
BEÁLLÍTÁS | JEL......................................39
BEÁLLÍTÁS | HALADÓ..........................40
BEÁLLÍTÁS | HALADÓ |
BIZTONSÁG...............................................41
BEÁLLÍTÁS | HALADÓ |
HÁLÓZAT..................................................43
OPCIÓK | ÁLTALÁNOS.........................46
OPCIÓK | LÁMPA/SZŰRŐ
BEALLÍTÁSOK..........................................47
OPCIÓK | INFORMÁCIÓ.......................48
OPCIÓK | HALADÓ................................49
Függelékek............................................50
Hibaelhárítás......................................... 50
A légszűrő beszerelése és
megtisztítása.......................................... 55
Lámpacsere ........................................... 56
A borítóüveg tisztításának menete..... 58
Műszaki adatok..................................... 59
Kompatibilitási módok........................ 62
VGA analóg................................................62
HDMI Digitális...........................................64
Mennyezetre szerelés........................... 67
Falra szerelés......................................... 68
Burkolat méretei.................................... 69
A D-Sub COMPUTER
csatlakozó érintkező-kiosztása........... 70
PC vezérlőkódok és
kábelcsatlakozás.................................... 71
Hibaelhárítási ellenőrző lista.............. 72
REGISZTRÁLJA KIVETÍTŐJÉT! ....... 74
Képernyőmenü (OSD).......................... 27
Üzemeltetés ...............................................27
A menürendszer .......................................28
KÉP | ÁLTALÁNOS.................................31
KÉP | HALADÓ........................................33
VETÍTŐVÁSZON | ÁLTALÁNOS.........35
VETÍTŐVÁSZON |3D BEÁLLÍTÁSOK.36
1
... Magyar
Használattal kapcsolatos megjegyzés
Óvintézkedések
Az egység élettartamának maximalizálása érdekében kövesse
a jelen felhasználói kézikönyvben található figyelmeztetéseket,
óvintézkedéseket és karbantartási előírásokat.
■ Figyelmeztetés! A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa
élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha
figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
■ Figyelmeztetés! A lámpamodul kicserélése után
a képen megjelenő „OPCIÓK
|LÁMPA/SZŰRŐ BEALLÍTÁSOK” menü
„CLEAR LAMP HOURS” funkció segítségével
állítsa vissza a lámpa számlálóját (lásd: 47. oldal).
■ Figyelmeztetés! A kivetítő kikapcsolásakor hagyja, hogy a
kivetítő befejezze hűtési ciklusát, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
■ Figyelmeztetés! Először a kivetítőt kapcsolja ki, és csak utána a
jelforrásokat.
■ Figyelmeztetés! Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be,
amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A lámpa
cseréjéhez kövesse a „A lámpa cseréje” rész alatt
található eljárásokat.
A török piacra vonatkozó török RoHS információ
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
A nagy fényvisszaverő képességű vetítővásznak nem
alkalmasak a kivetítővel történő használatra. Minél
alacsonyabb a vászon nyeresége (pl., 1-es nyereség), annál
jobb a vetített kép megjelenése.
Magyar...
2
Használattal kapcsolatos megjegyzés
Teendők:
■ T
isztítás előtt kapcsolja ki a készüléket.
■ A kijelző burkolatának tisztításához használjon enyhe
tisztítószerrel megnedvesített, puha kendőt.
■ Ha a készülék hosszabb ideig használaton kívül van, húzza ki a
hálózati kábelt a csatlakozóból.
■ Ha a lencse piszkos, törölje meg kereskedelemben kapható
lencsetisztító kendővel.
Ne tegye:
■ Ne használjon súrolószert, viaszt vagy oldószert a készülék
tisztításához.
■ Ne használja a készüléket az alábbi körülmények között:
- Túlzott hő, hideg vagy páratartalom esetén.
- Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
- Közvetlen napsütésben.
- A szabadban
- A kábelfedélnél fogva mozgassa a kivetítőt.
- A kivetítőt falra vagy mennyezetre szerelés esetén
felakasztva használja.
- Túlzott nyomásnak kitenni az objektívet.
- Tartsa ujjlenyomattól mentesen a lencse felületét.
■ Telepítés és tárolás a következő feltételek között:
- Erőteljes mágneses mezőkben.
- Korrozív gázt tartalmazó környezetben.
3
... Magyar
Bevezetés
Termékjellemzők
■ Nagy felbontás
Full HD (1920 x 1080) támogatás.
■ 0,5 W készenléti módban energiatakarékos technológiával
Ha a [NORMÁL] lehetőséget kiválasztja [KÉSZENLÉTI
ÜZEMMÓD] setén a menüből, a kivetítő energiatakarékos
módba helyezhető, így a fogyasztás csak 0,5 W (jellemző
érték).
■ Két HDMI bemeneti csatlakozó digitális jeltovábbításhoz
A két HDMI bemenet HDCP-kompatibilis digitális jelet
biztosít. A HDMI-bemenet
■ Közvetlen kikapcsolás
A kivetítő azonnal eltehető a kikapcsolását követően. Nincs
szükség lehűlési időre, ha a kivetítőt a távvezérlő vagy a
burkolat vezérlőpultja segítségével kapcsolja ki.
A kivetítő „KÖZVETLEN KIKAPCSOLÁS” szolgáltatással
rendelkezik. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a kivetítő
kikapcsolását (még kép vetítése közben is) a főkapcsoló
használatával vagy a hálózati tápkábel leválasztása
segítségével. Ahhoz, hogy a hálózati áramforrást kikapcsolja
bekapcsolt kivetítő mellett, kapcsolóval és megszakítóval
rendelkező elosztót használjon.
■ 8 W-os hangszóró az integrált hangmegoldás érdekében
A nagyteljesítményű, 8 wattos sztereó hangszórók a
nagyméretű helyiségek hangerő-igényeinek is megfelelnek.
■ 3D-s funkciók támogatottak
A kivetítő a következő képformátumokat támogatja a DLP®
Link révén.
- HDMI 3D
- HQFS 3D
■ Integrált RJ-45 csatlakozó vezetékes hálózatkezeléshez
Az ügyfél a kivetítőt saját számítógépéről vezérelheti
vezetékes LAN hálózaton keresztül.
■ A kivetítő védelme az illetéktelen használattal szemben
Magyar...
4
Fejlett intelligens biztonsági beállítások kulcsszó-védelemhez,
vezérlőpult zár, biztonsági rés és nyílás biztonsági lánchoz
az illetéktelen hozzáférés és beállítás megakadályozása és a
lopásgátlás érdekében.
Bevezetés
A csomag bemutatása
A kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk.
Ellenőrizze, hogy az egység teljes-e. Azonnal lépjen kapcsolatba
a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
Kivetítő
Kábelfedél
Távvezérlő
(cikkszám: 79TCP141) (cikkszám: 7N901052)
Elemek
(AAAx2)
USA (cikkszám: 79TC3011) EU (cikkszám: 79TC3021)
Számítógépes kábel (VGA)
(cikkszám: 7N520087)
Tápkábel x1
 Az egyes
országokban eltérő
alkalmazások miatt a
kiegészítők is eltérők
lehetnek.
Rögzítőlemez
(cikkszám: 79TCP151)
Dokumentáció:
NEC kivetítő CD-ROM-ja

(cikkszám: 7N952121)
Rövid áttekintő útmutató

(cikkszám: 7N8N5461)
Biztonsági címke
Fontos információ (Észak
Amerikára vonatkozóan:
7N8N5471) (Észak-Amerikán
kívüli egyéb országok:
7N8N5471 és 7N8N5481)
Észak-Amerika:
 Korlátozott jótállás
Európa:
Garancia

Európai ügyfelek: az aktuális garanciafeltételeket megtalálhatják a
weboldalunkon: www.nec-display-solutions.com
5
... Magyar
Bevezetés
A termék áttekintése
Kivetítő
5
2
1
4
3
9
8
7
10
1.
2.
3.
4.
5.
Magyar...
6
Vezérlőpult
Fókuszbeállító kar
Légbeszívó nyílás
Távvezérlő érzékelője
Légkifúvó nyílás
6
6. Hangszóró
7. Váltóáramú bemeneti csatlakozó
8.Bemeneti/kimeneti csatlakozók
9. Borítóüveg
10. Dönthető láb
Bevezetés
Csatlakozó aljzatok
1
2
3
4
5
6
7
15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
8
9
14
10
11
13
12
SERVICE csatlakozó (szervizcélra)
MONITOR OUT csatlakozó (csak külön szinkronizációs jel)
PC CONTROL csatlakozó
COMPUTER IN csatlakozó
VIDEO IN csatlakozó
HDMI 2 IN csatlakozó
HDMI 1/MHL IN csatlakozó
AUDIO IN R csatlakozó
AUDIO IN L csatlakozó
AUDIO IN aljzat (3,5 mm-es minialjzat)
AUDIO OUT aljzat (3,5 mm-es minialjzat)
Váltóáramú bemeneti csatlakozó
KensingtonTM zár csatlakozója
„A” típusú USB-csatlakozó
LAN csatlakozó (RJ-45)
7
... Magyar
Bevezetés
Vezérlőpult
1
2
3
4
5
6
8
7
Magyar...
8
1
POWER LED
A kivetítő állapotát mutatja.
2
ENTER
3
4
STATUS LED
LAMP LED
5
MENU
6
SOURCE
A kiválasztott elemek megerősítéséhez
almenüben.
A kivetítő hőmérsékletét mutatja.
A kivetítő lámpájának állapotát mutatja.
A „MENU” gombbal megjelenítheti a
képernyő menüt (OSD), visszaléphet
az előző szintre az OSD menüben vagy
visszatérhet az OSD főmenübe.
Nyomja meg a „SOURCE” gombot a
bemeneti jelforrás kiválasztásához.
7

8

Négyirányú
A , , vagy segítségével választválasztógombok hat az elemek között, illetve javíthat a
kiválasztottakon.
FŐKAPCSOLÓ A kivetítő be- és kikapcsolására
szolgál. Tekintse meg a „Kivetítő be-/
kikapcsolása” részt a 22-23. oldalon.
Bevezetés
A kábelfedél rögzítése
VIGYÁZAT:
• A kábelfedél
rögzítése után ne
feledje el meghúzni
a csavarokat.
Ennek hiányában a
kábelfedél leválhat
és leeshet, ami
sérüléssel járhat
vagy kárt okozhat a
kábelfedélben.
• Ne tegyen
nyalábolt kábeleket
a kábelfedélbe.
Ennek elmulasztása
a tápkábel
károsodását idézheti
elő, ami tüzet
okozhat.
Kábelfedél
1
2
A kábelfedél rögzítésének eljárása:
1. Illessze a kábelfedelet a kivetítőre. 
2. Húzza meg a két csavart a kábelfedél mindkét oldalán. 
9
... Magyar
Bevezetés
Távvezérlő
1
2
3
4
5
6
7
8
16
9
10
24
25
26
27
11
28
12
13
29
17
18
19
20
21
22
23
30
14
15
1
2
Magyar... 10
31
BEKAPCSOLÁS A kivetítő bekapcsolása. Tekintse
meg a „Kivetítő be-/kikapcsolása”
részt a 22-23. oldalon.
KIKAPCSOLÁS A kivetítő kikapcsolása. Tekintse
meg a „Kivetítő be-/kikapcsolása”
részt a 22-23. oldalon.
Bevezetés
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
SZÁMÍTÓGÉP 1 Nyomja meg az „1”-es gombot a
COMPUTER IN csatlakozó választásához.
SZÁMÍTÓGÉP 2 Nincs funkciója.
HDMI 1
Nyomja meg az „4”-es gombot
a HDMI 1/MHL IN csatlakozó
választásához.
VIDEO
Nyomja meg a „VIDEO”
gombot a VIDEO IN csatlakozó
választásához.
USB-A
Nincs funkciója.
ID SET
Nincs funkciója.
AV-MUTE
Ideiglenesen ki-/bekapcsolja a
hangot és a képet.
MENU
A „MENU” gombbal megjelenítheti a képernyő menüt (OSD),
visszaléphet az előző szintre az
OSD menüben vagy visszatérhet
az OSD főmenübe.
D-ZOOM
Nagyítja/kicsinyíti a vetített képet.
KEYSTONE
A képet a kivetítő megdöntése
korrekció
által okozott torzítás kioltása
érdekében javítja
(függőlegesen ± 5 fok).
ECO
Kiolthatja a vetítőlámpát, így csökkentheti az
energiafogyasztást és növelheti
a lámpa élettartamát. (Lásd: 47.
oldal)
HELP
Ez a funkció biztosítja az egyszerű
üzembe helyezést és üzemeltetést.
FOCUS/ ZOOM Nincs funkciója.
SOURCE
A „SOURCE” gomb
megnyomásával kiválaszthatja a
megfelelő bemeneti forrást.
AUTO ADJ.
Automatikusan a bemeneti
jelforráshoz szinkronizálja a
kivetítőt.
11 ... Magyar
Bevezetés
18
HDMI 2
19
20
21
22
23
24
25
26
27
 A kicsinyített kép
megjelenítése közben
a , , vagy
gombbal nem lehet
mozgatni a képet.
28
29
30
31
Magyar... 12

Nyomja meg az „5”-es gombot a
HDMI 2 IN csatlakozó
választásához.
DISPLAY PORT Nincs funkciója.
USB-B
Nincs funkciója.
Számgomb
Nincs funkciója.
LAN
Nincs funkciója.
CLEAR
A jelszó beírása közben
törölheti a jelszót.
FREEZE
A vetített kép kimerevítéséhez.
Nyomja meg ismét a lejátszás
folytatásához.
EXIT
Kilépés a beállításokból.
ENTER
A kiválasztott elemek
megerősítéséhez almenüben.
Négyirányú
A , , vagy segítségével
választógombok választhat az elemek között,
illetve javíthat a kiválasztottakon.
Ha a képet a D-ZOOM+ gomb
használatával nagyítja, a , ,
vagy gomb a kép mozgatására
szolgál.
PAGE
Nincs funkciója.
KÉP mód
Választhat Képmódot a
ELŐADÁS, TELJ. F.ERŐ, VIDEO,
MOZI, sRGB, FALITÁBLA,
DICOM SIM., FELHASZNÁLÓI1
és FELHASZNÁLÓI2 lehetőségek
közül.
VOL. +/Növeli/csökkenti a hangszóró
hangerejét.
ASPECT
Ezt a funkciót a kívánt
képméretarány kiválasztására
használhatja. (Lásd: 35. oldal)
Bevezetés
Elem behelyezése
1. Nyomja meg erősen és csúsztassa le az elemkamra fedelét.
 Az infravörös jel
rálátás esetén működik
kb. 22 láb/7 m
távolságig és legfeljebb
a kivetítő burkolatán
lévő távvezérlőérzékelővel bezárt 60
fokos szögig.
 A kivetítő nem
reagál, ha tárgyak
vannak a távvezérlő és
a távvezérlő-érzékelő
között, vagy ha erős
fény esik az érzékelőre.
A gyenge elemek is
megakadályozhatják,
hogy a távvezérlő
helyesen működtesse a
kivetítőt.
2. Tegyen be új elemeket
3. Csúsztassa vissza az
(AAA). Ügyeljen, hogy az
elemtartó rekesz fedelét
elemek pozitív (+) és negatív
kattanásig. Ne használjon
(-) pólusa a megfelelő
eltérő típusú elemeket,
irányba nézzen.
illetve ne keverje a használt
elemeket új elemekkel.
A távvezérlővel kapcsolatos óvintézkedések
• Óvatosan kezelje a távvezérlőt.
• Ha a távvezérlő vízzel érintkezne, azonnal törölje szárazra.
• Kerülje a túlságosan meleg vagy párás környezetet.
• Ne helyezze be fordítva az elemet.
• Kizárólag ugyanolyan, vagy a gyártó által ajánlott, azonos
típusú elemet használjon.
• Az elhasznált elemektől a helyi szabályozást betartva
szabaduljon meg.
13 ... Magyar
Bevezetés
A kivetítő vezérlése LAN-on keresztül
(PC Control Utility Pro 4 for Windows/PC Control
Utility Pro 5 for Mac OS)
 Amikor a
kivetítő készenléti
állapotban van, a PC
Control Utility Pro 4
Hibaértesítés funkciója
nem érhető el.
[Használat Windows rendszer alatt]
A weboldalunkról letölthető „PC Control Utility Pro 4”
szoftver
(http://www.nec-display.com/dl/en/index.html) segítségével a
kivetítő számítógéppel vezérelhető LAN hálózaton keresztül.
Vezérlő funkciók
Be-/kikapcsolás, jelválasztás, képkimerevítés, képnémítás,
hangnémítás, beállítás, hibaüzenet-értesítés, esemény
ütemezése.
Ahhoz, hogy ezt a
funkciót készenléti
állapotban is
elérhetővé tehesse,
használja a kivetítő
E-mail értesítés
funkcióját.
A PC Control Utility Pro 4 képernyője
Ez a szakasz felvázolja a PC Control Utility Pro 4 használatának
előkészületeit. A PC Control Utility Pro 4 használatával kapcsolatos
részletekért lásd a PC Control Utility Pro 4 súgóját. (Lásd: 16. oldal)
• 1. lépés: Telepítse a PC Control Utility Pro 4 szoftvert a
számítógépre. (Lásd: 15. oldal)
• 2. lépés: Csatlakoztassa a kivetítőt LAN-hoz. (Lásd: 16. oldal)
• 3. lépés: Indítsa el a PC Control Utility Pro 4 szoftvert. (Lásd: 16.
oldal)
TANÁCS:
• A PC Control Utility Pro 4 soros kapcsolaton használható.
• A PC Control Utility Pro 4 szoftverről szóló legfrissebb tájékoztatásért
látogassa meg weboldalunkat:
http://www.nec-display.com/dl/en/index.html
Magyar... 14
Bevezetés
1. lépés: Telepítse a PC Control Utility Pro 4 szoftvert a számítógépre.
• Támogatott operációs rendszerek - A PC Control Utility Pro 4 az
alábbi operációs rendszereken fut.
Windows 8 *1, Windows 8 Pro *1, Windows 8 Enterprise *1,
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7
Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate
Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows
Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate
Windows XP Home Edition *1, Windows XP Professional *1
*1: A PC Control Utility Pro 4 futtatásához a „Microsoft .NET keretrendszer
2.0-s verziója” szükséges. A Microsoft .NET-keretrendszer a Microsoft
weboldaláról letölthető. Telepítse a Microsoft .NET keretrendszer 2.0-s, 3.0-s
vagy 3.5-ös verzióját a számítógépére.
 A program
telepítéséhez vagy
törléséhez a Windows 1 Csatlakoztassa számítógépét az internethez és töltse le a legfrissebb
felhasználói fióknak
PCCUP4 exe fájlt a weboldalunkról (http://www.nec-display.com/dl/en/
[Rendszergazda]
index.html).
jogosultsággal
kell rendelkeznie
2 Kattintson duplán a PCCUP4. exe ikonra.
(Windows 8,
Windows 7 és
Elindul a telepítő és megjelenik a varázsló képernyője.
Windows Vista)
 Telepítés előtt
zárjon be minden
futó programot.
Ha közben másik
program fut,
előfordulhat, hogy
a telepítés nem
fejeződik be.
3. Kattintson a „Next” (Tovább) gombra.
Megjelenik a „END USER LICENSE AGREEMENT”
(VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS) képernyő.
15 ... Magyar
Bevezetés
Olvassa el figyelmesen a „END USER LICENSE AGREEMENT”
(VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉST).
 Ahhoz, hogy a
PC Control utility
Pro 4 „Ütemezés”
funkciója működjön,
a számítógépnek
működnie kell és nem
szabad készenléti/
alvó állapotban lennie.
Válassza a Windows
„Vezérlőpult”
„Energiagazdálkodási
lehetőségek” elemét és
tiltsa le a készenléti/
alvó módot az ütemező
futtatása előtt.
[Példa] Windows 7:
Válassza a
„Vezérlőpult”
-> „Rendszer és
biztonság” ->
„Energiagazdálkodási
lehetőségek” ->
„Módosítás a
számítógép alvó
állapotában” -> „A
számítógép alvó
állapotba helyezése” ->
„Soha” lehetőséget.
 Ha a „NORMÁL”
elemet kiválasztják
„KÉSZENLÉTI
ÜZEMMÓD” módhoz
a menüben, a kivetítő
nem vezérelhető soros
kábelen vagy hálózati
(vezetékes LAN)
kapcsolaton keresztül.
 A kivetítő nem
támogatja a PC Control
Utility Pro 4 LAN
automatikus keresés
szolgáltatását.
Magyar... 16
4 Ha elfogadja a feltételeket, kattintson az „I accept the terms in the license
agreement” (Elfogadom a licencszerződés feltételeit) lehetőségre, majd
kattintson a „Next” (Tovább) gombra.
Kövesse az útmutatást a telepítő képernyőn a telepítés elvégzéséhez.
TANÁCS: A PC Control Utility Pro 4 eltávolítása
• A PC Control Utility Pro 4 eltávolításához ugyanazt kell végrehajtania, mint
a „Virtual Remote Tool eltávolítása” esetében. Olvassa el a „Virtual Remote
Tool” és a „PC Control Utility Pro 4” részt
2. lépés: Csatlakoztassa a kivetítőt LAN-hoz.
Csatlakoztassa a kivetítőt a LAN-hoz a 21. oldalon lévő, a „Kivetítő
csatlakoztatása” és a 46-47. oldalon lévő, a „Webböngésző
használata a kivetítő vezérléséhez” című részek utasításainak
követésével.
3. lépés: Indítsa el a PC Control Utility Pro 4 szoftvert.
Kattintson a „Start” -> „Minden program” vagy „Programok” ->
„NEC Projector User Supportware” -> „PC Control Utility Pro 4” ->
„PC Control Utility Pro 4” elemre.
TANÁCS: A PC Control Utility Pro 4 súgójának megtekintése
• A PC Control Utility Pro 4 súgófájljának megtekintése, miközben fut.
Kattintson rendre a PC Control Utility Pro 4 ablak „Súgó (S)” -> „Súgó (S)”
elemére.
Megjelenik az előugró menü.
• A súgófájl megjelenítése a Start menü segítségével.
Kattintson a „Start” -> „Minden program” vagy „Programok” -> „NEC
Projector User Supportware” -> „PC Control Utility Pro 4” -> „PC Control
Utility Pro 4 Súgó” elemre.
Megjelenik a Súgó képernyő.
PC Control Utility Pro 5 for Mac OS
1. lépés: Telepítse a PC Control Utility Pro 5 szoftvert a számítógépre.
1 Csatlakoztassa a számítógépet az internethez és látogassa meg a
weboldalunkat (http://www.nec-display.com/dl/en/index.html).
2 Töltse le PC Control Utility Pro 5 legfrissebb verzióját a weboldalunkról.
3 Végezzen control-kattintást („control”+ kattintás) vagy jobb kattintást a
PC Control Utility Pro 5.mpkg fájlra.
4 Válassza az „Open” (Megnyitás) lehetőséget a megjelenő helyi menü
tetejéről.
Bevezetés
5 Kattintson az „Open” (Megnyitás) lehetőségre a párbeszédpanelen. Ha a
rendszer kéri, adjon meg felhasználónevet és jelszót.
A telepítő el fog indulni.
6 Kattintson a „Next” (Tovább) gombra.
Megjelenik a „END USER LICENSE AGREEMENT”
(VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS) képernyő.
7 Olvassa el a „END USER LICENSE AGREEMENT”
(VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS), majd kattintson a
„Next” (Tovább) gombra.
Megjelenik a megerősítést kérő ablak.
8 Kattintson az „I accept the terms in the license agreement” (Elfogadom a
Licencszerződés feltételeit) elemre.
Kövesse az útmutatást a telepítő képernyőn a telepítés elvégzéséhez.
2. lépés: Csatlakoztassa a kivetítőt LAN-hoz.
Csatlakoztassa a kivetítőt a LAN-hoz a „Kivetítő csatlakoztatása” című rész
utasításainak követésével. (Lásd: 19. oldal)
 Ahhoz, hogy a
3. lépés: Indítsa el a PC Control Utility Pro 5 szoftvert.
PC Control utility
1. Nyissa meg az Alkalmazások mappát a Mac OS alatt.
Pro 5 „Ütemezés”
funkciója működjön,
2. Kattintson a „PC Control Utility Pro 5” mappára.
a számítógépnek
3. Kattintson a „PC Control Utility Pro 5” ikonjára.
működnie kell és nem
szabad alvó állapotban Elindul a PC Control Utility Pro 5.
lennie. Válassza a Mac
„Rendszerpreferenciák” TANÁCS: A PC Control Utility Pro 5 súgójának megtekintése
„Energiagazdálkodás”
• A PC Control Utility Pro 5 súgófájl megtekintése, miközben fut.
elemét és tiltsa le az
• A menüsoron kattintson a „Súgó” → „Súgó” elemre.
alvó módot az
Megjelenik a Súgó képernyő.
ütemező futtatása
• A Súgó megjelenítése a Dokkoló segítségével
előtt.
 Ha a [NORMÁL]
lehetőséget
kiválasztják
[KÉSZENLÉTI
ÜZEMMÓD] módhoz
a menüben, a kivetítő
nem kapcsolható be a
hálózaton keresztül.
1. Nyissa meg az „Alkalmazások mappát” a Mac OS alatt.
2. Kattintson a „PC Control Utility Pro 5” mappára.
3. Kattintson a „PC Control Utility Pro 5 Súgó” ikonjára.
Megjelenik a Súgó képernyő.
TANÁCS: Szoftverprogram eltávolítása
1. Húzza a „PC Control Utility Pro 5” mappáját a Lomtár ikonra.
2. Húzza a PC Control Utility Pro 5 konfigurációs fájlját a Lomtár ikonra.
• A PC Control Utility Pro 5 konfigurációs fájlja a „/Users/<az Ön
felhasználóneve>/Application Data/NEC Projector User Supportware/PC
Control Utility Pro 5” útvonalon található.
17 ... Magyar
Bevezetés
3D-s képek megtekintése
A kivetítő 3D-s képek megtekintését teszi lehetővé a kereskedelemben
kapható LCD zárszerkezetes szemüveg viselése esetén.
VIGYÁZAT
Egészségügyi óvintézkedések
Megtekintés előtt olvassa el az egészségügyi óvintézkedéseket, amelyek
megtalálhatók az LCD zárszerkezettel felszerelt szemüveghez mellékelt
használati útmutatóban, illetve az olyan 3D-kompatibilis tartalomban, mint pl.
DVD-k, videojátékok, számítógépes videofájlok és hasonlók.
A nemkívánatos tünetek elkerülése érdekében tartsa be az alábbi
óvintézkedéseket:
- Ne használjon LCD zárszerkezetes szemüveget más célra, mint 3D-s képek
nézésére.
- A vászon és a felhasználó közötti távolság legalább 2 m/7 láb legyen.
Szemmegerőltetést okozhat, ha túl közelről néz 3D-s képeket.
Ne nézzen 3D-s képeket hosszú ideig. Minden órányi használatra legalább 15
perces szünetet javasolunk.
- Amennyiben Ön vagy családja fényérzékeny epilepsziás betegségtől szenved,
3D-s képek megtekintése előtt forduljon szakorvoshoz.
- Ne nézze tovább a 3D-s anyagot, ha rosszul érzi magát, pl. hányingert,
szédülést, émelygést, fejfájást, szemmegerőltetést, látászavart, rángatózást
vagy zsibbadtságot tapasztal. Ha a tünetek nem múlnak el, beszéljen
orvosával.
- A 3D-s képeket a vászon előtt tartózkodva tekintse meg. Ha nem
merőlegesen nézi, szemelfáradást vagy -megerőltetést okozhat.
LCD zárszerkezetes szemüveg
• A kereskedelemben kapható 3D-s szemüveget használjon, ami
megfelel az alábbi követelményeknek:
- DLP® Link-kompatibilis
- Legfeljebb 144 Hz függőleges képfrissítési sebesség támogatása.
3D-s képek megtekintésének lépései a kivetítővel
1. Csatlakoztassa a kivetítőt a videokészülékekhez.
2. Kapcsolja be a kivetítőt és jelenítse meg a képernyőmenüt.
3. Válassza a [3D BEÁLLÍTÁSOK] elemet a [VETÍTŐVÁSZON] fülről,
majd az [BE] lehetőséget [3D] esetében.
- Szükség esetén végezze el a [3D FORD.] és [3D STRUKTÚRA]
beállítását. (Lásd: 36. oldal)
4. Játssza le a 3D-kompatibilis tartalmat és használja a kivetítőt a kép
megjelenítéséhez.
5. Vegye fel az LCD zárszerkezetes szemüveget a 3D-s képek
megtekintéséhez.
Magyar... 18
Lásd az LCD zárszerkezetes szemüveghez mellékelt használati
útmutatót is további információkért.
Telepítés
A kivetítő csatlakoztatása
Csatlakoztatás számítógéphez/noteszgéphez
A váltóáramú fali aljzathoz
3
4
2
1
E62405SP
R
5
Külső
megjelenítőeszköz
6
8
Audió kimenet
 Győződjön meg
arról, hogy a hálózati
csatlakozó szorosan
illeszkedik a kivetítő
váltóáramú bemeneti
csatlakozójába és a fali
aljzatba.
 A MONITOR OUT
csatlakozó csak a külön
szinkronizációs jel
használatát támogatja.
7
Útválasztó/hálózati kapcsoló
1............................................................................................................... RS232 kábel
2...................................................................Számítógépes kábel (VGA) (tartozék)
3.............................................................................................................. HDMI-kábel
4................................................................................................................Audiokábel
5.................................................................................................. Tápkábel (tartozék)
6.............................................................................................. Audió kimeneti kábel
7..................................................................................................................RJ45-kábel
8................................................................................................ VGA kimeneti kábel
19 ... Magyar
Telepítés
Csatlakoztatás videó jelforrásokhoz
DVD-lejátszó, Set-top Box,
HDTV-vevőkészülék
 Győződjön meg
arról, hogy a hálózati
csatlakozó szorosan
illeszkedik a kivetítő
váltóáramú bemeneti
csatlakozójába és a fali
aljzatba.
2
1
3
A váltóáramú fali aljzathoz
4
E62405SP
R
5
Kompozit videokimenet
6
7
Audió kimenet
 Az egyes
országokban eltérő
alkalmazások miatt a
kiegészítők is eltérők
lehetnek.
 Ha a Deep Color
„BE” értékre van
állítva a HDMIberendezésen, az adott
berendezéstől vagy
kábeltől függően képés hangzaj keletkezhet.
Amennyiben ez
bekövetkezik, állítsa a
Deep Color beállítást
KI (8 bit) értékre.
Magyar... 20
1.............................................. 15-érzékelős–3 RCA komponens/HDTV adapter
2.............................................................................................................. HDMI-kábel
3......................................................................................................................... Audió
4.....................................................................................................Audiokábel/RCA
5.................................................................................................. Tápkábel (tartozék)
6.....................................................................................................Audiokábel/RCA
7............................................................................................. Kompozit videó kábel
HDMI-kábel: Nagysebességű HDMI®-kábelt használjon.
Telepítés
A kivetítő be- és kikapcsolása
A kivetítő bekapcsolása
 Amikor első
alkalommal kapcsolja be
a kivetítőt, megjelenik
az Indítás menü. Ebben
a menüben választhatja
ki a menük nyelvét. A
nyelv kiválasztásához
használja a
,
,
vagy gombot a
távvezérlőn. Válasszon
nyelvet. Olvassa el a
Nyelv című részt a 39.
oldalon.
 Ha a POWER
jelzőfény rövid
időközökkel zöld színben
villog, a tápfeszültség nem
kapcsolható ki a főkapcsoló
gomb segítségével.
1. Csatlakoztassa szorosan a tápkábelt és a jelkábelt. Miután
csatlakoztatta őket, a POWER/STANDBY LED-fénye
narancssárga színre vált.
2.Kapcsolja be a kivetítőt a „BEKAPCSOLÁS” gomb
megnyomásával a távvezérlőn vagy a vezérlőpulton.
Ekkor a POWER/STANDBY LED-fénye zöld színnel kezd
világítani. 
Kb. 10 másodperc múlva megjelenik a kezdőképernyő.
Amikor első alkalommal használja a kivetítőt, a készülék
megkérdezi, hogy szeretné-e kiválasztani az elsődleges
nyelvet és az energiatakarékos üzemmódot.
3.Kapcsolja be a jelforrást (számítógép, notebook,
videolejátszó stb.). A kivetítő automatikusan érzékeli a
forrást.
 H
a egyszerre több jelforrást csatlakoztat, nyomja meg a
„SOURCE” gombot a kezelőpanelen vagy a közvetlen
forrásgombokat a távvezérlőn a bemenetek közötti
váltáshoz.
 (*) Amikor a
„NORMÁL” lehetőséget
választják ki „KÉSZENLÉTI
ÜZEMMÓD” módhoz, a
Power LED vörös színűre
vált; amikor a „HÁLÓZAT
KÉSZENLÉTI MÓD”
lehetőséget választják ki
„KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD”
módhoz, a Power LED
narancssárga színűre vált.
1
POWER/STANDBY
 Először a kivetítőt
kapcsolja ki, és csak
utána a jelforrásokat.
 Ha közvetlenül azután
kapcsolja be a kivetítőt,
hogy a lámpa kialudt,
vagy ha a hőmérséklet
magas, a ventilátorok
elkezdenek működni,
és egy ideig nem jelenik
meg kép, majd a kivetítő
megjeleníti a képet.
21 ... Magyar
Telepítés
A kivetítő kikapcsolása
 Ha a POWER
jelzőfény rövid
időközökkel zöld
színben villog, a
tápfeszültség nem
kapcsolható ki a
főkapcsoló gomb
segítségével.
Magyar... 22
1. Nyomja meg a „KIKAPCSOLÁS” gombot a távvezérlőn
vagy a gombot a vezérlőpulton a kivetítő lámpájának
kikapcsolásához. A következő üzenet fog megjelenni az
OSD képen.
KIKAPCSOLÁS
BIZTOS?
IGEN
NEM

2.Nyomja meg újra a „KIKAPCSOLÁS” gombot a
megerősítéshez.
3.Húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzatból és
a kivetítőből. Ha leválasztja a hálózati tápkábelt, miközben
képet tekint meg, majd újracsatlakoztatja, várjon legalább
egy másodpercig, míg újracsatlakoztatja a tápkábelt.
Telepítés
Figyelmeztető jelzés
Ha a „STATUS” LED jelzőfény vörös fénnyel villog,
a kivetítő túlmelegedett. A kivetítő automatikusan
kikapcsolódik.
A STATUS LED
jelzőfény részleteit
illetően olvassa el
az 53 oldalt.
FIGYELEM! TÚL MAGAS HŐMÉRSÉKLET
1.GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A SZELLŐZŐK NINCSENEK LETAKARVA.

2.ÜGYELJEN RÁ, HOGY A HŐMÉRSÉKLET 40 C ALATT LEGYEN
Ha a „LAMP” LED-jelzőfénye piros színre vált, és
megjelenik a képernyőn az alábbi üzenet, akkor a kivetítő
azt észlelte, hogy a lámpa az élettartama végéhez közeledik.
Ha ezt az üzenetet látja, minél hamarabb cserélje ki a lámpát.
FIGYELEM! LÁMPA
LÁMPA FIGYELMEZTETÉS

A LÁMPA ELÉRTE ÉLETTARTAMA VÉGÉT.A LÁMPA MOST KIKAPCSOL.
FIGYELEM! LÁMPA
LÁMPA FIGYELMEZTETÉS

KÉRJÜK, CSERÉLJE KI A LÁMPÁT!
Ha a „STATUS” LED jelzőfény vörös fénnyel villog és a
képen az alábbi üzenet látható, a ventilátor meghibásodott.
Ebben az esetben hagyja abba a készülék használatát,
és húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, majd vegye
fel a kapcsolatot a legközelebbi viszonteladóval vagy a
szervizközponttal.
FIGYELEM! VENTILÁTOR LEZÁRVA
A PROJEKTOR AUTOMATIKUSAN KIKAPCSOL.

23 ... Magyar
Telepítés
A vetített kép beállítása
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő dönthető lábbal lett kialakítva, amellyel a
képmagasságot lehet beállítani.
1. Keresse meg a módosítani kívánt dönthető lábat a kivetítő
alján.
2. A kivetítő megemeléséhez forgassa el a dönthető lábat
jobbra, a kivetítő leengedéséhez pedig forgassa el balra.
Igény szerint ismételje meg a műveletet a többi lábbal is.
Dönthető láb
Dönthető láb
Magyar... 24
Telepítés
A fókusz beállítása
A fókuszáláshoz csúsztassa addig a fókuszbeállító kart, amíg a
kép ki nem tisztul.
Fókuszbeállító kar
25 ... Magyar
Telepítés
A vetített kép méretének beállítása (Átlós)
Vetített kép mérete 85" – 100" (2,16 – 2,54 méter).
Átl
Magas
ó
Szélesség
L1
H1
Vetítővászon
közepe
H2
H2
H1
L2
L1
L2
L2 = Vetítési távolság
H1 = Eltolás - 41,9 mm
L1 = Vetítési távolság - 251,7 mm
A kivetítő alja
A kivetítő vetítővászon felöli oldala
A kivetítőablak közepe
Vetítővászon mérete
Átló
Szélesség
H1
Magas
H2
L1
L2
széles
széles
hüvelyk
mm
hüvelyk
mm
hüvelyk
mm
hüvelyk
mm
hüvelyk
mm
hüvelyk
mm
hüvelyk
mm
85,0
2159
74
1882
42
1058
6
154
48
1212
9
222
19
474
90,0
2286
78
1992
44
1121
7
165
51
1286
10
250
20
502
95,0
2413
83
2103
47
1183
7
177
54
1360
11
278
21
530
100,0
2540
87
2214
49
1245
7
188
56
1434
12
306
22
558
* Ez a táblázat csak hivatkozási célt szolgál.
Magyar... 26
Felhasználói kezelőszervek
Képernyőmenü (OSD)
A kivetítő többnyelvű OSD menüvel rendelkezik, amelynek
segítségével beállíthatja a képet és módosíthatja a beállításokat.
Üzemeltetés
1.Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a MENU gombot a
távvezérlőn.
2.Az OSD menü megjelenésekor a
vagy
gombok segítségével
választhat a főmenü pontjai közül. Adott oldal menütételének
kiválasztása közben nyomja meg a
gombot az almenübe történő
belépéshez.
3.A
és a
gombok segítségével válasszon menüpontot az almenüben,
vagy
gomb segítségével módosítsa a beállításokat.
4. Válassza a kívánt almenüpontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot, hogy másik almenübe lépjen be. Nyomja meg a MENU
gombot az almenü bezárásához, miután elvégezte a beállítást.
5.A beállítások módosítása után nyomja meg a MENU vagy EXIT
gombot, hogy visszatérjen a főmenübe.
6.A kilépéshez nyomja meg ismét a MENU gombot. Az OSD menü
bezáródik, és a kivetítő automatikusan menti az új beállításokat.
Főmenü
Ha 30 másodpercig
nem működtetik a
kezelőszerveket, akkor
az OSD automatikusan
bezárul.
KÉP
VETÍTŐVÁSZON
ÁLTALÁNOS
HALADÓ
KÉP MÓD
FALSZÍN
FÉNYERŐ
KONTRASZT
BEÁLLÍTÁS
OPCIÓK
ELŐADÁS
KI
ÉLESSÉG
SZÍNTELÍTETTSÉG
TELÍTETTSÉG
SELECT
KILÉP
MOZGAT
MOZGAT
SZÁMÍTÓGÉP
Almenü
Beállítás
27 ... Magyar
Felhasználói kezelőszervek
A menürendszer
Főmenü
ÁLTALÁNOS
KÉP
HALADÓ
ÁLTALÁNOS
VETÍTŐVÁSZON
3D
BEÁLLÍTÁSOK
BEÁLLÍTÁS
Magyar... 28
ÁLTALÁNOS
Almenü
Beállítások
KÉP MÓD
ELŐADÁS/ TELJ. F.ERŐ/ VIDEO/ MOZI/
SRGB/ FALITÁBLA/ DICOM SIM./
FELHASZNÁLÓI1/ FELHASZNÁLÓI2
FALSZÍN
KI/ VÖRÖS/ ZÖLD/ KÉK/ CIÁN/
BÍBORVÖRÖS/ SÁRGA
FÉNYERŐ
0~100
KONTRASZT
0~100
ÉLESSÉG
0~32
SZÍNTELÍTETTSÉG
A forrásformátumtól függ
TELÍTETTSÉG
A forrásformátumtól függ
GAMMA
FILM/ VIDEO/ GRAFIKUS/ PC/ FALITÁBLA/
DICOM SIM.
BrilliantColor™
0~10
SZÍNHŐMÉRSÉKLET
ALACSONY/KÖZEPES/MAGAS
DYNAMIC CONTRAST
BE/KI
SZÍN
PIROS (GAIN)/ ZÖLD (GAIN)/ KÉK (GAIN)/
CIÁNKÉK NÖVELÉS/ BÍBOR NÖVELÉS/
SÁRGA NÖVELÉS/ PIROS (BIAS)/
ZÖLD (BIAS)/ KÉK (BIAS)/ NULLÁZ
SZÍNTÉR
AUTO/RGB/YUV
MÉRETARÁNY
4:3/16:9/16:10/15:9/5:4/SAJÁT/AUTO
TÚLMINTAVÉTELEZÉS
0%/5%/10%
FÜGG.KORREKCIÓ
-20~+20
3D
BE/KI
3D FORD.
BE/KI
3D STRUKTÚRA
AUTO/KERETCSOMAG/
FELSŐ ÉS ALSÓ RÉSZ/ OLDALSÓ RÉSZ/
KERET-SZEKVENCIA
NYELV
ENGLISH / DEUTSCH / FRANÇAIS / ITALIANO /
ESPAÑOL / SVENSKA / ᣣᧄ⺆䎃/ PORTUGUÊS /
ČEŠTINA / MAGYAR / POLSKI /
/ ৿࿒፩ၭ!/
繁體中文 / NORSK / TÜRKÇE / РУССКИЙ /
ΕΛΛΗΝΙΚΑ / INDONESIA / 㢧Ⴘ⣿#/ SUOMI /
NEDERLANDS / DANSK / ROMÂNĂ / HRVATSKI /
БЪЛГАРСКИ / ไทย /
/
/ TIẾNG VIỆT
Felhasználói kezelőszervek
Főmenü
ÁLTALÁNOS
BEÁLLÍTÁS
JEL
HALADÓ
ÁLTALÁNOS
Almenü
Beállítások
VETÍTÉSI IRÁNY
ASZTALI ELŐRE/ ASZTALI HÁTRA/
PLAFONRÓL ELŐRE/ PLAFONRÓL HÁTRA
TÁVVEZÉRLŐ ÉRZÉKELŐJE
ELSŐ/FENT / ELÖL / FENT
HDMI BEÁLLÍTÁSOK
VIDEÓSZINT (AUTO/ NORMÁL/ KIEMELT)/
HANG KIVÁLASZTÁSA (HDMI1/ HDMI2/
SZÁMÍTÓGÉP)
NÉMÍTÁS
BE/KI
HANGERŐ
0~31
FÁZIS
A forrásformátumtól függ
ÓRAJEL
A forrásformátumtól függ
V. POZÍCIÓ
A forrásformátumtól függ
FÜGG.ELTOLÁS
A forrásformátumtól függ
EMBLÉMA
BE/KI
HÁLÓZAT
HÁLÓZAT ÁLLAPOTA/ DHCP/
IP-CÍM/ ALHÁLÓZATI MASZK/ ÁTJÁRÓ/
ALKALMAZ
ZÁRT FELIRATOZÁS
KI/CC1/CC2/CC3/CC4/T1/T2/T3/T4
BIZTONSÁG
BIZTONSÁG/ BIZTONSÁGI IDŐZÍTŐ/
JELSZÓCSERE
TESZTMINTA
BE/KI
BEMENETKERES.
BE/KI
BEMENET
HDMI1/ HDMI2/ SZÁMÍTÓGÉP/ VIDEO
VENTILÁTOR ÜZEMMÓD
AUTO/NAGY MAGASSÁG
INFORMÁCIÓ REJTÉS
BE/KI
FALSZÍN
FEKETE/KÉK
NULLÁZ
IGEN/NEM
IZZÓ ÉLETTARTAMA
MÉG
OPCIÓK
FELHASZNÁLT IZZÓÓRÁK
FELHASZNÁLT SZŰRŐÓRÁK
LÁMPA/SZŰRŐ
NORMÁL/TAKARÉKOS
BEALLÍTÁSOK TAKARÁKOS ÜZEMMÓD
LÁMPA EMLÉKEZTETŐ
BE/KI
FILTER USAGE HOURS
CLEAR LAMP HOURS
IGEN/NEM
SZŰRŐ TÖRLÉSE ÓRA
IGEN/NEM
29 ... Magyar
Felhasználói kezelőszervek
Főmenü
Almenü
Beállítások
MODEL NO.
SERIAL NUMBER
INFORMÁCIÓ
FORRÁS
FELBONTÁS
SZOFTVER VER.
KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD NORMÁL/HÁLÓZAT KÉSZENLÉTI MÓD
OPCIÓK
HALADÓ
AUTO BEKAPCS.
BE/KI
AUTO. KIKAPCSOLÁS
(MIN)
0~180
KIKAPCSOLÁSIDŐZÍTŐ 0~995
(MIN)
VEZÉRLŐPULT LEZÁRÁSA
Magyar... 30
BE/KI
Felhasználói kezelőszervek
KÉP
ÁLTALÁNOS
KÉP |
ÁLTALÁNOS
VETÍTŐVÁSZON
HALADÓ
KÉP MÓD
FALSZÍN
FÉNYERŐ
KONTRASZT
ÉLESSÉG
SZÍNTELÍTETTSÉG
TELÍTETTSÉG
SELECT
SZÁMÍTÓGÉP
BEÁLLÍTÁS
OPCIÓK
ELŐADÁS
KI
KILÉP
MOZGAT
MOZGAT
KÉP MÓD
 A DICOM SIM. a
kivetítőn egy olyan
beállítás, amellyel
a képeket úgy lehet
beállítani, hogy
megközelítsék
a DICOMszabványokat,
de előfordulhat,
hogy ezzel a
beállítással nem
lehet megfelelően
kivetíteni a
képeket. Emiatt
a DICOM
SIM. beállítást
csak oktatási
célokra szabad
használni, és az
orvosi diagnózis
felállítására történő
használat nem
megengedett.
A különböző képtípusokhoz számos gyári beállítás áll
rendelkezésre. Használja a vagy gombot az elem
kiválasztásához.
KÉP MÓD

ELŐADÁS
TELJ. F.ERŐ
VIDEO
MOZI
sRGB
FALITÁBLA
DICOM SIM.
FELHASZNÁLÓI1
FELHASZNÁLÓI2
 ELŐADÁS: Számítógéphez vagy noteszgéphez.
 TELJ. F.ERŐ: Maximális fényerő PC bemenet esetén.
 VIDEO: Ez az üzemmód videó vagy TV-műsor megtekintéséhez
javasolt.
 MOZI: Házi-mozihoz.
 sRGB: Szabványos, színhelyes színek.
 FALITÁBLA: Az üzemmód optimális színbeállítások elérését
teszi lehetővé, ha sötétebb felületekre (zöld táblára) vetítenek.
 DICOM SIM.: Beállítás, amellyel a képeket úgy lehet módosítani,
hogy megközelítsék a DICOM-szabványokat.
 FELHASZNÁLÓI1/FELHASZNÁLÓI2: A felhasználói
beállítások mentéséhez.
31 ... Magyar
Felhasználói kezelőszervek
FALSZÍN
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes színt.
Kompenzálja a színek közötti eltérést, amikor falra vetítenek, így a
megfelelő színtónust fogja visszaadni.
FÉNYERŐ
A kép fényerejének beállításához.
A gomb megnyomásával sötétítheti a képet.
A gomb megnyomásával világosíthatja a képet.
KONTRASZT
A kontraszt a kép legvilágosabb és legsötétebb részei közötti
különbséget adja meg. A kép kontrasztértékének módosítása
megváltoztatja a kép fekete-fehér arányát.
 Nyomja meg a
 Nyomja meg a
ÉLESSÉG
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
gombot a kontraszt növeléséhez.
A kép élességét állítja be.
 Nyomja meg a gombot az élesség csökkentéséhez.
 Nyomja meg a gombot az élesség növeléséhez.
SZÍNTELÍTETTSÉG
A videoképet a fekete-fehér és a teljesen telített színek között állítja
be.
Nyomja meg a
csökkentéséhez.
gombot a kép színtelítettségének
Nyomja meg a gombot a kép színtelítettségének növeléséhez.
TELÍTETTSÉG
A vörös és zöld színegyensúlyt állítja be.
Nyomja meg a
gombot a zöld szín mennyiségének
növeléséhez a képen.
Nyomja meg a
gombot a vörös szín mennyiségének
növeléséhez a képen.
Bemeneti jel
FÉNYERŐ
KONTRASZT
ÉLESSÉG
SZÍNTELÍTETTSÉG
TELÍTETTSÉG
COMPUTER/HDMI (RGB)
IGEN
IGEN
IGEN
NEM
NEM
COMPUTER/
HDMI (COMPONENT)
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
VIDEO
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
 IGEN=Állítható,NEM=Nem állítható
Magyar... 32
Felhasználói kezelőszervek
KÉP
ÁLTALÁNOS
KÉP |
HALADÓ
VETÍTŐVÁSZON
HALADÓ
GAMMA
BrilliantColor™
SZÍNHŐMÉRSÉKLET
DYNAMIC CONTRAST
SZÍN
SZÍNTÉR
SELECT
SZÁMÍTÓGÉP
BEÁLLÍTÁS
OPCIÓK
FILM
ALACSONY
KI
AUTO
KILÉP
MOZGAT
MOZGAT
GAMMA
Lehetővé teszi egy finomhangolt gamma tábla kiválasztását,
amellyel a lehető legjobb képminőséget érheti el az adott
bemenethez.
 FILM: házi-mozihoz.
 VIDEO: videó vagy TV forráshoz.
 GRAFIKUS: képforráshoz.
 PC: PC vagy számítógép jelforráshoz.
 FALITÁBLA: táblán történő megjelenítéshez.
 DICOM SIM.: a DICOM-szabványokhoz.
BrilliantColor™
 A Színhőmérséklet
funkció nem
elérhető, ha a
„TELJ. F.ERŐ”
vagy „sRGB”
lehetőséget
választják mint
„KÉP MÓD”.
Ez a beállítható elem új színfeldolgozó algoritmust és
rendszerszintű fejlesztéseket alkalmaz a nagyobb fényerő elérése
érdekében amellett, hogy valósághű, élénkebb színeket biztosít.
A beállítási tartomány: „0” – „10”. Ha erősen javított képet
kíván, akkor a maximális érték felé növelje a beállítás értékét. Ha
lágyabb, természetesebb képet kíván, akkor csökkentse az értékét.
SZÍNHŐMÉRSÉKLET
Beállítja a színhőmérsékletet. Magas hőmérsékleten a képernyő
hűvösebbnek, alacsonyabb hőmérsékleten pedig melegebbnek
tűnik.
DYNAMIC CONTRAST
Az elem bekapcsolásával a kontrasztarány megfelelő szintre
állítható.
33 ... Magyar
Felhasználói kezelőszervek
SZÍN
Nyomja meg az ENTER gombot az alábbi menüben tartózkodva,
majd használja a
vagy
gombot a kívánt elem kiválasztásához.
PIROS (GAIN)/ ZÖLD (GAIN)/ KÉK (GAIN)/
CIÁNKÉK NÖVELÉS/ BÍBOR NÖVELÉS/
SÁRGA NÖVELÉS/ PIROS (BIAS)/ ZÖLD (BIAS)/
KÉK (BIAS): Használja a vagy gombot a VÖRÖS, ZÖLD,
KÉK, CIÁN, BÍBORVÖRÖS és SÁRGA színek kiválasztásához.
NULLÁZ: A „IGEN” elem kiválasztásával az összes
színbeállítást a gyárira állítja vissza.
SZÍN
PIROS (GAIN)
ZÖLD (GAIN)
KÉK (GAIN)
CIÁNKÉK NÖVELÉS
BÍBOR NÖVELÉS
SÁRGA NÖVELÉS
PIROS (BIAS)
ZÖLD (BIAS)
KÉK (BIAS)
NULLÁZ

SZÍNTÉR
Válassza ki a megfelelő színmátrixot az AUTO, RGB és YUV
értékek közül.
Magyar... 34
Felhasználói kezelőszervek
KÉP
VETÍTŐVÁSZON
BEÁLLÍTÁS
ÁLTALÁNOS
3D BEÁLLÍTÁSOK
MÉRETARÁNY
TÚLMINTAVÉTELEZÉS
FÜGG.KORREKCIÓ
OPCIÓK
AUTO
VETÍTŐVÁSZON
| ÁLTALÁNOS
SELECT
SZÁMÍTÓGÉP
KILÉP
MOZGAT
MOZGAT
MÉRETARÁNY
Ezt a funkciót a kívánt képméretarány kiválasztására használhatja.
 4:3: Ez a formátum 4×3 bemeneti jelforrásokhoz való.
 16:9: 16×9 bemeneti jelforráshoz való, mint például a HDTV
vagy DVD, amelyet széles képernyős televízióhoz állítottak be.
 16:10: ez a formátum 16×10 bemeneti jelforrásokhoz, mint pl.
széles kijelzőjű laptopokhoz való.
 SAJÁT: Ez a formátum az eredeti képet jeleníti meg átméretezés
nélkül.
 AUTO: A megfelelő megjelenítési formátum automatikus
kiválasztásához.
TÚLMINTAVÉTELEZÉS
A túlpásztázás eltávolítja a zajt a videofelvétel képéről. A
túlpásztázást használva el lehet távolítani a videó kódolási zajt a
videó bemeneti jel képének széléről.
 Minden egyes
I/O eltérő
„TÚLMINTAVÉTELEZÉS”
beállítással
rendelkezik.
FÜGG.KORREKCIÓ
Nyomja meg a vagy gombot a függőleges képtorzítás
kiküszöböléséhez. Ha a kép trapézszerű, e funkcióval négyzetesebb
képet kaphat.
35 ... Magyar
Felhasználói kezelőszervek
KÉP
VETÍTŐVÁSZON
BEÁLLÍTÁS
ÁLTALÁNOS
3D BEÁLLÍTÁSOK
VETÍTŐVÁSZON
|3D BEÁLLÍTÁSOK
3D
3D FORD.
3D STRUKTÚRA
SELECT
SZÁMÍTÓGÉP
 A „3D FORD.”
és „3D
STRUKTÚRA”
csak
engedélyezett 3D
mellett érhető el.
 A 3D
megtekintéshez
a készülékkel
kompatibilis
3D forrás, 3D
tartalom és aktív
folyadékkristályos
szemüveg
szükséges.
OPCIÓK
KI
KI
KERETCSOMAG
KILÉP
MOZGAT
MOZGAT
3D
Válassza az „BE” lehetőséget az elem bekapcsolásához, hogy 3D-s
képet élvezhessen. (alapértelmezett: KI)
3D FORD.
Válassza a „BE” opciót a bal és jobb oldali képtartalom
felcseréléséhez.
 Válassza a „KI” beállítást az alapértelmezett képtartalomhoz.
3D STRUKTÚRA
Állítsa be a 3D formátumot a 3D-s tartalom helyes
megjelenítéséhez.
3D STRUKTÚRA

AUTO
KERETCSOMAG
FELSŐ ÉS ALSÓ RÉSZ
OLDALSÓ RÉSZ
KERET-SZEKVENCIA
TANÁCS: 3D-s támogatású jel
Magyar... 36
• PC-jel esetén:
1024 x 768, 60/120 Hz
1280 x 720, 60 Hz
1280 x 800, 60/120 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
• Videojel esetén:
480i@60Hz
• HDMI-jel esetén:
720p (Keretcsomag) 1280 x 720, 50/60/59,94
1080p (Keretcsomag) 1920 x 1080, 23,98/24
720p (Felső és alsó) 1280 x 720, 50/60/59,94* (*manuálisan kell kiválasztani)
1080p (Felső és alsó) 1920 x 1080, 23,98/24
1080i (Egymás melletti (fél)) 1920 x 1080, 50/60/59,94* (*manuálisan kell
kiválasztani)
Felhasználói kezelőszervek
KÉP
VETÍTŐVÁSZON
ÁLTALÁNOS
JEL
BEÁLLÍTÁS |
ÁLTALÁNOS
NYELV
VETÍTÉSI IRÁNY
TÁVVEZÉRLŐ ÉRZÉKELŐJE
HDMI BEÁLLÍTÁSOK
NÉMÍTÁS
HANGERŐ
SELECT
SZÁMÍTÓGÉP
KILÉP
BEÁLLÍTÁS
OPCIÓK
HALADÓ
MAGYAR
ASZTALI HÁTRA
FENT
KI
MOZGAT
MOZGAT
NYELV
A többnyelvű OSD menü kiválasztása. A vagy gomb
megnyomásával megnyithatja az almenüt, majd a
vagy
gomb segítségével kiválaszthatja a megfelelő nyelvet. A választás
véglegesítéséhez nyomja meg az ENTER gombot.
NYELV
VÁLASSZON EGY MENÜ NYELVÉT.

SELECT
 A ASZTALI
HÁTRA és PLAFONRÓL HÁTRA
elemet áttetsző
vetítővászonra
való vetítés esetén
lehet használni.
KILÉP
MOZGAT
MOZGAT
VETÍTÉSI IRÁNY
 ASZTALI ELŐRE:
Ha kiválasztja ezt a beállítást, a készülék közvetlenül a
vetítővászonra vetíti ki a képet.
 ASZTALI HÁTRA:
Ha kiválasztják ezt a lehetőséget, a kép fordítva jelenik meg.
 PLAFONRÓL ELŐRE:
Ha kiválasztják ezt a lehetőséget, a kép fejjel lefelé jelenik meg.
 PLAFONRÓL HÁTRA
Ez az alapértelmezés. A kép fordítva és fejjel lefelé jelenik meg.
37 ... Magyar
Felhasználói kezelőszervek
TÁVVEZÉRLŐ ÉRZÉKELŐJE
Az infravörös távérzékelő helyének választása.
HDMI BEÁLLÍTÁSOK
Ezzel a funkcióval a HDMI1/MHL vagy HDMI2 állítható be.
 VIDEÓSZINT: Válassza a „AUTO” lehetőséget a videó jelszint
automatikus érzékeléséhez. Ha az automatikus érzékelés nem
működik megfelelően, válassza a „NORMÁL” lehetőséget a
HDMI készülék „KIEMELT” szolgáltatásának letiltásához,
vagy válassza a „KIEMELT” lehetőséget a képkontraszt
javításához és a sötét területek részleteinek kiemeléséhez.
 A „HDMI
BEÁLLÍTÁSOK”
csak HDMI forrás
esetén támogatott.
 HANG KIVÁLASZTÁSA: Válassza ezt a funkciót az audió
jelforrás kiválasztásához az alábbiak közül: „HDMI1/MHL”,
„HDMI2” vagy „SZÁMÍTÓGÉP”.
HDMI BEÁLLÍTÁSOK
HDMI1
HDMI2
VIDEÓSZINT
HANG KIVÁLASZTÁSA

SELECT
SZÁMÍTÓGÉP
AUTO
HDMI1
KILÉP
MOZGAT
NÉMÍTÁS
 Válassza a „BE” lehetőséget a némítás bekapcsolásához.
 Válassza a „KI” lehetőséget a némítás kikapcsolásához.
HANGERŐ
A
A
Magyar... 38
gombbal csökkentheti a hangerőt.
gombbal növelheti a hangerőt.
Felhasználói kezelőszervek
KÉP
VETÍTŐVÁSZON
ÁLTALÁNOS
JEL
BEÁLLÍTÁS |
JEL
FÁZIS
ÓRAJEL
V. POZÍCIÓ
FÜGG.ELTOLÁS
SELECT
SZÁMÍTÓGÉP
 A „JEL” csak
analóg VGA
(RGB) jel esetén
támogatott.
BEÁLLÍTÁS
OPCIÓK
HALADÓ
KILÉP
MOZGAT
MOZGAT
FÁZIS
Ennek beállításával összehangolhatja a kijelző és a grafikus
kártyája időzítését. Ha labilis vagy villódzó képet tapasztal, ezzel a
funkcióval korrigálhatja.
ÓRAJEL
Az adatfrekvencia beállításával összehangolhatja a képernyőn
megjelenő adatok frekvenciáját és a számítógép grafikus
kártyájának frekvenciáját. Csak akkor használja ezt a funkciót, ha
úgy tűnik, hogy a kép függőlegesen villódzik.
V. POZÍCIÓ
A
A
gomb megnyomásával balra csúsztathatja a képet.
gomb megnyomásával jobbra csúsztathatja a képet.
FÜGG.ELTOLÁS
A
A
gomb megnyomásával lefelé csúsztathatja a képet.
gomb megnyomásával felfelé csúsztathatja a képet.
39 ... Magyar
Felhasználói kezelőszervek
KÉP
VETÍTŐVÁSZON
ÁLTALÁNOS
JEL
BEÁLLÍTÁS |
HALADÓ
EMBLÉMA
HÁLÓZAT
ZÁRT FELIRATOZÁS
BIZTONSÁG
TESZTMINTA
SELECT
SZÁMÍTÓGÉP
BEÁLLÍTÁS
OPCIÓK
HALADÓ
KI
KI
KI
KI
KILÉP
MOZGAT
MOZGAT
EMBLÉMA
Használja ezt a funkciót az induló képernyő (NEC logo)
megjelenítéséhez.
 BE: Megjeleníti az NEC logót.
 KI: Nem jeleníti meg az NEC logót.
HÁLÓZAT
Lásd: 43-45. oldal.
 Ha a „NORMÁL”
lehetőséget
választják
„KÉSZENLÉTI
ÜZEMMÓD”
esetén a menüben,
a kivetítő nem
vezérelhető
készenléti módban
külső készülékről.
ZÁRT FELIRATOZÁS
Ezt a funkciót a feliratozás engedélyezéséhez és a feliratozás menü
aktiválásához lehet használni. Válassza ki a kívánt feliratozási
módot: KI, CC1, CC2, CC3, CC4, T1, T2, T3 és T4.
BIZTONSÁG
 KI: Jelölje ki az „KI” lehetőséget, így a felhasználó jelszóellenőrzés nélkül is bekapcsolhatja a kivetítőt.
 BE: Az „BE” lehetőséggel kapcsolhatja be a kivetítő
bekapcsolásakor történő biztonsági ellenőrzést.
BIZTONSÁGI KULCSSZÓ
ADJA MEG A JELENLEGI BIZTONSÁGI KÓDOT

ENTER
KILÉP
■ Első Alkalom:
1. Az alapértelmezett jelszó: puqt
2. Használja a távvezérlőn a jelszó megadásához, majd
nyomja meg az ENTER gombot a megerősítéséhez.
Magyar... 40
Felhasználói kezelőszervek
BEÁLLÍTÁS |
HALADÓ |
BIZTONSÁG
BIZTONSÁG
BIZTONSÁG
BIZTONSÁGI IDŐZÍTŐ
JELSZÓCSERE
SELECT
KI
KILÉP
MOZGAT
IGAZÍTÁS
BIZTONSÁGI IDŐZÍTŐ
Válassza ki az idő (HÓNAP/NAP/ÓRA) funkciót, hogy beállítsa
a kivetítő használati idejét. Ha letelik az idő, újra meg kell adnia a
jelszót.
BIZTONSÁGI IDŐZÍTŐ
HÓNAP
NAP
ÓRA
ENTER
KILÉP
MOZGAT
IGAZÍTÁS
A „BIZTONSÁGI IDŐZÍTŐ” újraindul és elkezd visszaszámlálni,
amikor a kivetítő kikapcsol és ismét bekapcsol.
JELSZÓCSERE
1. Nyomja meg az ENTER gombot a BIZTONSÁGI
KULCSSZÓ beállítás eléréséhez.
2. A jelszó a  kombinációja, és 4 karakterből áll.
 A jelszó
alapértelmezett
értéke „puqt”
(első alkalommal).
Jelenlegi jelszó
JELSZÓCSERE
ADJA MEG AZ ÚJ BIZTONSÁGI KÓDOT
ENTER
KILÉP
3. Adja meg a régi jelszavát, majd nyomja meg az ENTER
billentyűt a jelszó megerősítéséhez.
Adja meg az új jelszót
JELSZÓCSERE
ADJA MEG AZ ÚJ BIZTONSÁGI KÓDOT
ENTER
KILÉP
4. Adja meg az új jelszavát, majd nyomja meg az ENTER
billentyűt a jelszó megerősítéséhez.
41 ... Magyar
Felhasználói kezelőszervek
 Új jelszó megerősítése
JELSZÓCSERE
ADJA MEG ÚJRA AZ ÚJ BIZTONSÁGI KÓDOT

ENTER
KILÉP
5. Gépelje be újra az új jelszót, majd nyomja meg az ENTER
gombot a megerősítéséhez.
 Ha háromszor hibásan adja meg a jelszót, a kivetítő
automatikusan kikapcsol. Amikor ismét bekapcsolja a kivetítőt,
a jelszóbeírási képernyő jelenik meg. Adja meg a jelszót.
 Ha elfelejtette jelszavát, lépjen kapcsolatba a helyi
kirendeltséggel támogatásért.
Magyar... 42
Felhasználói kezelőszervek
HÁLÓZAT
BEÁLLÍTÁS |
HALADÓ |
HÁLÓZAT
HÁLÓZAT ÁLLAPOTA
DHCP
IP-CÍM
ALHÁLÓZATI MASZK
ÁTJÁRÓ
ALKALMAZ
LEVÁLASZT
KI
HÁLÓZAT ÁLLAPOTA
Megjeleníti a hálózati kapcsolat állapotát. (alapértelmezett:
LEVÁLASZT)
DHCP
Használja ezt a funkciót a kívánt induló képernyő kiválasztásához.
Ha megváltoztatja a beállítás értékét, amikor kilép az OSD
menüből, az új beállítás a következő megnyitásától számítva lép
érvénybe.
 BE: IP-cím automatikus kijelölése a kivetítőnek a DHCP
szerverről.
 KI: IP-cím manuális kijelölése.
IP-CÍM
Válasszon IP-címet.
ALHÁLÓZATI MASZK
Válasszon alhálózati maszk számot.
ÁTJÁRÓ
Válassza ki azon hálózat alapértelmezett átjáróját, amelyhez a
kivetítő csatlakozik.
ALKALMAZ
Nyomja meg az ENTER gombot a kiválasztott opció
alkalmazásához.
43 ... Magyar
Felhasználói kezelőszervek
Webböngésző használata a kivetítő irányítására
 Amikor a kivetítő IPcímét használja, nem
tud összekapcsolódni a
kiszolgálóval.
 PJLink: Állítson be egy
jelszót a PJLink-hez.
A PJLink olyan
szabványos protokoll,
amelyet a különböző
gyártók projektorainak
vezérléséhez
használunk. A
szabvány protokollt a
Japan Business Machine
and Information System
Industries Association
(JBMIA - Japán üzleti
gépek és információs
rendszerek iparági
szövetség) fejlesztette ki
2005-ben.
A projektor támogatja
a PJLink Class 1
osztályának összes
parancsát.
1. Kapcsolja be a DHCP-t, hogy a DHCP szerver automatikusan IPcímet osszon ki, van manuálisan adja meg a szükséges hálózati
információkat.
HÁLÓZAT

HÁLÓZAT ÁLLAPOTA
DHCP
IP-CÍM
ALHÁLÓZATI MASZK
ÁTJÁRÓ
ALKALMAZ
LEVÁLASZT
KI
2. Ezután válassza ki az Alkalmaz elemet, majd nyomja meg az
ENTER gombot a konfigurációs folyamat elvégzéséhez.
3. Nyissa meg a böngészőprogramot és gépelje be az OSD LAN
képernyő adatait, amire megjelenik az alábbi weboldal:
 AMX BEACON:
Kapcsolja ki- és
be az AMX
eszközfelismerésnél
a detektáláshoz, ha
az AMX's NetLinx
vezérlőrendszert
támogató hálózathoz
csatlakozik.
 CRESTRON
ROOMVIEW
kompatibilitás:
A projektor támogatja
a CRESTRON
ROOMVIEW-t;
azaz a hálózathoz
csatlakoztatott több
eszközt is egyetlen egy
számítógépről vagy
vezérlőről kezelheti.
A részletekkel
kapcsolatban keresse fel
a következő weboldalt:
http://www.crestron.
com
Magyar... 44
4. Nyissa meg a „Projector Status and Control” (Kivetítő állapot és
vezérlés) elemet a kivetítő vezérléséhez.
Ha közvetlen kapcsolat létesít a számítógép és a kivetítő között
1. lépés: Keresse meg az IP-címet (alapértelmezett: 192.168.0.10) a
kivetítő LAN funkciójához.

192.168.0.10
Felhasználói kezelőszervek
2. lépés: Jelölje ki az Alkalmaz elemet, majd nyomja meg az ENTER gombot a távvezérlőn vagy
a vezérlőpulton a funkció érvényesítéséhez, vagy nyomja meg a MENU a gombot a
vezérlőpulton a kilépéshez.
3. lépés: A Hálózati kapcsolatok elem megnyitásához kattintson a Start, Vezérlőpult, Hálózati és
internetkapcsolatok elemre, majd kattintson a Hálózati kapcsolatok elemre. Kattintson a
konfigurálandó kapcsolatra, majd a Hálózati feladatok
elemen belül kattintson az A
kapcsolat beállításainak módosítása gombra.
4. lépés: A Általános fülön, a A kapcsolat
a következő elemeket használja
elemen belül, kattintson az Internet
Protocol (TCP/IP) elemre, majd
kattintson a „Tulajdonságok”
gombra.

5. lépés: Kattintson a A következő IP-cím
használata gombra és gépelje be a
következőt:
1.) IP-cím: 192.168.0.10
2.) Alhálózati maszk: 255.255.255.0
3.) Alapértelmezett átjáró: 192.168.0.1
7. lépés: Megjelenik a Helyi hálózat
beállítása párbeszédpanel. A Proxy
Server területen szüntesse meg a
Proxy szerver használata a LANhoz jelölőnégyzet kijelölését, majd
kattintson kétszer az „OK” gombra.

8. lépés: Nyissa meg az IE programot és
gépelje be a 192.168.0.10 IP-címet az
URL mezőbe, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
9. lépés: Nyissa meg a „Kivetítő állapot
és vezérlés” elemet a kivetítő
vezérléséhez.

6. lépés: Az Internet lehetőségek elem
megnyitásához kattintson az IE
böngészőre, az Internet lehetőségek
elemre, a Kapcsolatok fülre, majd a
„LAN beállítások…” elemre.

45 ... Magyar
Felhasználói kezelőszervek
KÉP
VETÍTŐVÁSZON
BEÁLLÍTÁS
ÁLTALÁNOS
LÁMPA/SZŰRŐ BEALLÍTÁSOK
OPCIÓK |
ÁLTALÁNOS
BEMENETKERES.
BEMENET
VENTILÁTOR ÜZEMMÓD
INFORMÁCIÓ REJTÉS
FALSZÍN
NULLÁZ
SELECT
SZÁMÍTÓGÉP
OPCIÓK
KI
AUTO
KI
KÉK
KILÉP
MOZGAT
MOZGAT
BEMENETKERES.
 BE: A kivetítő más jeleket fog keresni, ha az aktuális bemenő
jel elveszett.
 KI: A kivetítő csak a megadott csatlakozót keresi meg.
BEMENET
Ezzel a lehetőséggel engedélyezheti / letilthatja a bemeneti
jelforrásokat. Nyomja meg az ENTER gombot az almenübe
lépéshez és a kívánt jelforrás kiválasztásához. A választás
véglegesítéséhez nyomja meg az ENTER gombot. A kivetítő a ki
nem jelölt bemeneteket nem vonja be a keresésbe.
VENTILÁTOR ÜZEMMÓD
AUTO: A beépített ventilátorok automatikusan változó
 (*) A „NYELV”,
„EMBLÉMA”,
„HÁLÓZAT”,
„BIZTONSÁG”,
„VENTILÁTOR
ÜZEMMÓD”,
„FALSZÍN”, „IZZÓ
ÉLETTARTAMA
MÉG”,
„FELHASZNÁLT
IZZÓÓRÁK”,
„FELHASZNÁLT
SZŰRŐÓRÁK”,
„FILTER USAGE
HOURS” és
„KÉSZENLÉTI
ÜZEMMÓD”
kivételével.
Magyar... 46
sebességgel futnak a belső hőmérsékletnek megfelelően.
NAGY MAGASSÁG: A beépített ventilátorok nagy sebességgel
működnek.
Válasza ki ezt a lehetőséget, ha a kivetítőt több mint 2500 láb/760
méter magasságban használja.
INFORMÁCIÓ REJTÉS
 BE:Az információs üzenetek elrejtéséhez válassza az „BE”
lehetőséget.
 KI: A „KI” üzenet felfedéséhez válassza az „KERESÉS”
lehetőséget.
FALSZÍN
Ezzel a funkcióval „FEKETE” vagy „KÉK” képernyő jeleníthető
meg,ha nincs elérhető jel.
NULLÁZ
Válassza a „IGEN” lehetőséget, hogy valamennyi menü értékeit
visszaállítsa az alapértelmezett gyári beállításra. (*)
Felhasználói kezelőszervek
KÉP
VETÍTŐVÁSZON
BEÁLLÍTÁS
ÁLTALÁNOS
LÁMPA/SZŰRŐ BEALLÍTÁSOK
OPCIÓK |
LÁMPA/SZŰRŐ
BEALLÍTÁSOK
IZZÓ ÉLETTARTAMA MÉG
FELHASZNÁLT IZZÓÓRÁK
FELHASZNÁLT SZŰRŐÓRÁK
TAKARÁKOS ÜZEMMÓD
LÁMPA EMLÉKEZTETŐ
FILTER USAGE HOURS
CLEAR LAMP HOURS
SZŰRŐ TÖRLÉSE ÓRA
SELECT
SZÁMÍTÓGÉP
KILÉP
OPCIÓK
KI
KI
MOZGAT
MOZGAT
IZZÓ ÉLETTARTAMA MÉG
Megjeleníti a Lámpa-élettartamot.
FELHASZNÁLT IZZÓÓRÁK
Megjeleníti a kivetítés eltelt idejét.
FELHASZNÁLT SZŰRŐÓRÁK
Megjeleníti a porszűrő használati idejét.
TAKARÁKOS ÜZEMMÓD
Az „TAKARÉKOS” lehetőséggel kiolthatja a vetítőlámpát,
így csökkentheti az energiafogyasztást és növelheti a lámpa
élettartamát. A „KI” gombbal visszatérhet normál üzemmódba.
LÁMPA EMLÉKEZTETŐ
A lámpacsere-üzenet megjelenésekor ezzel a funkcióval jelenítheti
meg, illetve rejtheti el a figyelmeztető üzenetet.
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a lámpa elérte életciklusának
végét.
FILTER USAGE HOURS
Megjeleníti a szűrőtisztításra vonatkozó üzenet megjelenésének
időközét. Tisztítsa meg a szűrőt, ha megjelenik ez az üzenet.
Ha a „000[H]” lehetőséget választja, az üzenet nem jelenik meg.
CLEAR LAMP HOURS
Visszaállítja a lámpa számlálóját a lámpa cseréje után.
SZŰRŐ TÖRLÉSE ÓRA
Visszaállítja a szűrőhasználat számlálóját a szűrő tisztítása után.
47 ... Magyar
Felhasználói kezelőszervek
KÉP
VETÍTŐVÁSZON
INFORMÁCIÓ
HALADÓ
OPCIÓK |
INFORMÁCIÓ
MODEL NO.
SERIAL NUMBER
FORRÁS
FELBONTÁS
SZOFTVER VER.
SELECT
SZÁMÍTÓGÉP
INFORMÁCIÓ
BEÁLLÍTÁS
OPCIÓK
HDMI1/MHL
KILÉP
MOZGAT
MOZGAT
Megjeleníti a képernyőn a kivetítő adatait, például a típusszámot,
a sorozatszámot, a forrást, a felbontást és a szoftver verzióját.
Magyar... 48
Felhasználói kezelőszervek
KÉP
VETÍTŐVÁSZON
INFORMÁCIÓ
HALADÓ
OPCIÓK |
HALADÓ
KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD
AUTO BEKAPCS.
AUTO. KIKAPCSOLÁS (MIN)
KIKAPCSOLÁSIDŐZÍTŐ (MIN)
VEZÉRLŐPULT LEZÁRÁSA
SELECT
SZÁMÍTÓGÉP
KILÉP
BEÁLLÍTÁS
OPCIÓK
HÁLÓZAT KÉSZENLÉTI MÓD
KI
KI
MOZGAT
MOZGAT
KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD
álassza a „HÁLÓZAT
HÁLÓZAT KÉSZENLÉTI MÓD: V
 A hálózati
készenléti mód
letiltja a következő
csatlakozóaljzatokat,
gombokat vagy
funkciókat, ha a
kivetítő készenléti
módban van:
- AUDIO OUT
csatlakozó
- LAN és E-mailes
figyelmeztetés
funkciók
- A BEKAPCSOLÁS
gomb kivételével
a burkolaton lévő
összes gomb
- A BEKAPCSOLÁS
gomb kivételével
a távvezérlőn lévő
összes gomb
- PC Control
csatlakozó
- Virtual Remote
Tool, PC Control
Utility Pro 4/PC
Control Utility
Pro 5
KÉSZENLÉTI MÓD” lehetőséget,
hogy további energiát takarítson
meg < 0,5W.
NORMÁL:
V
álassza
a
„NORMÁL”
lehetőséget, hogy visszatérjen

normál készenléti módba.
AUTO BEKAPCS.
Válassza az „BE” lehetőséget a közvetlen bekapcsolás mód
bekapcsolásához. A kivetítő automatikusan bekapcsolódik, amikor
feszültség alá helyezik anélkül, hogy megnyomnák a
gombot a
kivetítő vezérlőpultján, illetve a BEKAPCSOLÁS gombot a távvezérlőn.
AUTO. KIKAPCSOLÁS (MIN)
Beállítja a visszaszámlálás időközét. A visszaszámlálás elkezdődik,
amikor a kivetítő nem kap bemeneti jelet. Ezután a kivetítő
automatikusan kikapcsol, amint lejár az idő (perc).
KIKAPCSOLÁSIDŐZÍTŐ (MIN)
Beállítja a visszaszámlálás időközét. A visszaszámlálás elkezdődik,
amikor a kivetítő nem kap bemeneti jelet. Ezután a kivetítő
automatikusan kikapcsol, amint lejár az idő (perc).
VEZÉRLŐPULT LEZÁRÁSA
Amikor a billentyűzár funkció be van kapcsolva „BE”, a vezérlőpult
zárolva lesz, de a távvezérlővel lehet irányítani a kivetítőt. Az
„KI” kiválasztásával ismét használhatja a vezérlőpanelt. Nyomja
meg és tartsa lenyomva az EXIT gombot kb. 10 másodpercig a
„VEZÉRLŐPULT LEZÁRÁSA” kikapcsolásához.
A készüléken lévő POWER gomb segítségével akkor is
bekapcsolhatja a készüléket, ha a „NORMÁL” mód van kiválasztva
a „KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD” értékeként, és a „BE” opció van
kiválasztva a „VEZÉRLŐPULT LEZÁRÁSA” beállításhoz.
49 ... Magyar
Függelékek
Hibaelhárítás
Ha a kivetítő működésében hibát észlel, tekintse át az
alábbi információt. Ha a probléma továbbra is fennmarad
l vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a helyi
szervizközponttal.
Probléma: A kép nem jelenik meg
Ellenőrizze, hogy az összes kábel és tápcsatlakozó megfelelően és
biztonságosan rögzül-e, az „Üzembe helyezés” szakaszban írottak
szerint.
Ellenőrizze, hogy a tűk és csatlakozók nem hajlottak vagy törtek el.
Ellenőrizze a vetítőlámpa megfelelő beszereltségét. Kérjük, tekintse
át a „A lámpa cseréje” című szakaszt.
Győződjön meg arról, hogy a kivetítő be van kapcsolva.
Győződjön meg arról, hogy az „AV-MUTE” funkció nincs
bekapcsolva.
Probléma: Részleges, gördülő vagy nem megfelelően
megjelenített kép
Nyomja meg az „AUTO ADJ.” gombot a távvezérlőn vagy a
vezérlőpulton.
 Ha PC-t használ:
Windows 7:
1.A „Sajátgép” ikonra kattintva nyissa meg a „Vezérlőpult”
mappát, és kattintson kétszer a „Megjelenítés” ikonra.
2.Válassza a „Beállítások” fület.
3.Kattintson az „Speciális tulajdonságok” gombra.
Windows Vista esetén:
1.A „Sajátgép” ikonra kattintva nyissa meg a „Vezérlőpult”
mappát, és kattintson kétszer az „Megjelenés és személyre
szabás” ikonra.
2.Válassza a „Személyre szabás” elemet.
3.Kattintson az „Képfelbontás beállítása” elemre a „Megjelenítés
beállításai” panel megjelenítéséhez. Kattintson az „Speciális
beállítások” gombra.
Amennyiben a kivetítő még mindig nem vetíti ki az egész képet,
akkor a felhasznált megjelenítési beállításokon is változtatni
kell. Kövesse az alábbi lépéseket:
Magyar... 50
Függelékek
4.Győződjön meg arról, hogy a felbontás-beállítás legfeljebb 1280
x 1024.
5.Válassza a „Módosítás” elemet a „Monitor” fül alatt.
6.Kattintson a „Minden eszköz mutatása” elemre. Ezután az SP
panelben válassza ki a „Szabvány monitortípusok” beállítást,
majd a „Típusok” dobozban válassza ki a kívánt felbontást.
Ha noteszgépet használ:
1.Először kövesse a fenti lépéseket a számítógép felbontásának
beállításához.
2.Nyomja meg a kimenetek közötti váltáshoz használt
billentyűkombinációt. Funkciógombok kombinációjával
engedélyezheti/letilthatja a külső megjelenítést. Általában
az „Fn” billentyű és a 12 funkciógomb valamelyike kapcsolja
be vagy ki a külső megjelenítőt. NEC notebookon például
használja az Fn+F3 billentyűkombinációt, Dell notebookon
pedig az Fn+F8 billentyűkombinációt a lehetséges külső
megjelenítők közötti váltáshoz.
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során, illetve a
monitor lefagy, indítsa újra az összes készüléket, a kivetítőt is
beleértve.
Probléma: A PC noteszgép vagy PowerBook számítógép
képernyője nem jeleníti meg a kívánt anyagot.
 Ha Notebook számítógépet használ:
Előfordulhat, hogy egyes Notebook PC-k kikapcsolják saját
képernyőjüket, amikor egy második megjelenítő eszköz van
használatban. Mindegyiknél más-más módon történik a
visszakapcsolása. Lásd a számítógép dokumentációját további
információkért.
Probléma: A kép instabil vagy villódzik
A „FÁZIS” gombbal javíthatja ki. További információkért
forduljon a „BEÁLLÍTÁS” részhez.
Változtassa meg a képernyő színbeállításait a számítógépről.
51 ... Magyar
Függelékek
Probléma: A képen függőleges villódzó sáv van
Használja a „ÓRAJEL” funkciót a beállításhoz.
Ellenőrizze és a termékkel kompatibilis módon konfigurálja újra a
grafikus kártya megjelenítési üzemmódját.
Probléma: A kép nem éles
Állítson a vetítőlencse fókuszkarján.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon megfelelő távolságra
(22,2–30,6 cm-re) van a kivetítőtől (lásd: 25-26. oldal).
Probléma: A kép megnyúlik, amikor 16:9 képarányú DVD
filmet játszik le
A kivetítő automatikusan észleli a 16:9 képarányú DVD-t és digitális
módon 4:3 arányú, teljes képernyősre alakítja át.
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt is be kell
állítania a következők szerint:
Ha 16:9 DVD-t játszik le, válassza a 4:3 képarányt a DVDlejátszón.
Ha a DVD-lejátszón nem tud 4:3 képméretarányt választani,
válassza a 4:3 képarányt a képernyőmenüben.
Probléma: A kép fordított.
Válassza ki a „BEÁLLÍTÁS|ÁLTALÁNOS-->VETÍTÉSI IRÁNY”
elemet az OSD menüben és válassza ki a vetítés irányát.
Probléma: A lámpa kiég, vagy pukkanó hangot ad ki
Miután a lámpa elérte hasznos élettartamának végét, kiég és
hangos pukkanó hangot adhat ki. Ha ez történik, a kivetítő addig
nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című fejezetben
felsorolt eljárásokat.
Magyar... 52
Függelékek
Probléma: LED fény jelentése
Működésjelző
Jelzőfény állapota
Ki
Villogó
fény
Kivetítő állapota
A tápfeszültség ki van kapcsolva.
ZÖLD
0,5 mp BE / 0,5 mp KI A kivetítő bekapcsolódásra készül.
ZÖLD
2,5 mp BE / 0,5 mp KI
A Kikapcsolási időzítő
engedélyezett.
NARANCSSÁRGA 0,5 mp BE / 0,5 mp KI Lehűlés
FolyaZÖLD
matosan
NARANCSSÁRGA
világít
VÖRÖS
Megjegyzés
A tápkábel csatlakoztatása
nélkül.
Várjon egy ideig.
---
Bekapcsolási mód
--
Hálózati készenléti mód
A tápkábel csatlakoztatása.
Normál készenléti mód
A tápkábel csatlakoztatása.
Állapot kijelzője
Jelzőfény állapota
Ki
Villogó
fény
VÖRÖS
Kivetítő állapota
Megjegyzés
Normál állapot
--
2 ciklus (0,5 mp BE /
0,5 mp KI)
Hőmérsékleti hibajelzés
A kivetítő túlhevült.
Helyezze át a kivetítőt egy
hűvösebb helyre.
3 ciklus (0,5 mp BE /
0,5 mp KI)
Tápfeszültség hiba
A tápegység nem működik
megfelelően. Vegye fel a
kapcsolatot a forgalmazóval.
4 ciklus (0,5 mp BE /
0,5 mp KI)
Ventilátorhiba
A ventilátorok nem fognak
megfelelően működni.
6 ciklus (0,5 mp BE /
0,5 mp KI)
Lámpahiba
A lámpa nem gyullad ki.
Várjon egy teljes percig, majd
kapcsolja be újra.
A kezelőpanel zárja működik
Megnyomott egy gombot a
burkolaton a VEZÉRLŐPULT
LEZÁRÁSA bekapcsolt
állapotában.
FolyaVÖRÖS
matosan
világít
Jelzőfény
Jelzőfény állapota
Ki
Villogó
fény
VÖRÖS
FolyaVÖRÖS
matosan
világít
Kivetítő állapota
Normál állapot
0,5 mp BE / 0,5 mp KI A lámpa elérte az élettartalmának
végét.
A lámpa a megadott korláton túl lett
használva.
Megjegyzés
--A kivetítő nem kapcsolódik
be, amíg ki nem cserélik a
lámpát.
53 ... Magyar
Függelékek
Probléma: Emlékeztető üzenetek
Túlmelegedés - A kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni.
FIGYELEM! TÚL MAGAS HŐMÉRSÉKLET
1.GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A SZELLŐZŐK NINCSENEK LETAKARVA.
2.ÜGYELJEN RÁ, HOGY A HŐMÉRSÉKLET 40 C ALATT LEGYEN
Lámpacsere – a lámpa hamarosan eléri hasznos élettartama végét.
Hamarosan ki kell cserélnie.
FIGYELEM! LÁMPA
LÁMPA FIGYELMEZTETÉS
A LÁMPA ELÉRTE ÉLETTARTAMA VÉGÉT.A LÁMPA MOST KIKAPCSOL.
FIGYELEM! LÁMPA
LÁMPA FIGYELMEZTETÉS
KÉRJÜK, CSERÉLJE KI A LÁMPÁT!
MEGJEGYZÉS: Ha további 100 óráig folytatja a kivetítő
használatát, miután a lámpa elérte élettartamának végét, a kivetítő
nem kapcsolódik be.
Ha ez történne, akkor a lámpa cseréje után csatlakoztassa a
tápkábelt, majd nyomja meg és tartsa legalább 10 másodpercig
a HELP gombot a távvezérlőn. Ez lehetővé teszi a kivetítő
bekapcsolását. Törölje a lámpaszámlálót az „OPCIÓK” ->
„LÁMPA/SZŰRŐ BEALLÍTÁSOK” -> „CLEAR LAMP HOURS”
elem kiválasztásával a menüről.
Meghibásodott a ventilátor – a rendszerventilátor nem működik.
FIGYELEM! VENTILÁTOR LEZÁRVA
A PROJEKTOR AUTOMATIKUSAN KIKAPCSOL.
A szűrő tisztítása
FIGYELEM! SZŰRŐ
KÉRJÜK, TISZTÍTSA MEG A SZŰRŐT!
Magyar... 54
Függelékek
A légszűrő beszerelése és
megtisztítása
 Megfelelő
karbantartással
megelőzheti
a készülék
túlmelegedését és
hibás működését.
Azt javasoljuk, hogy a készülék minden 500. üzemórája után
tisztítsa meg a légszűrőt, vagy ha poros helyiségben használja
a kivetítőt, akkor ennél gyakrabban.
Ha a figyelmeztető üzenet megjelenik a képernyőn, akkor
tisztítsa meg a légszűrőt az alábbiak szerint:
FIGYELEM! SZŰRŐ
KÉRJÜK, TISZTÍTSA MEG A SZŰRŐT!

 A csatolókat a
típusok jellemzői
alapján kell
kiválasztani.
 Feltétlenül
kapcsolja ki a
kivetítőt, mielőtt
megtisztítaná a
szűrőket.
 Tisztítás után
helyezze vissza a
szűrőket.
1
1
2
2
 A szűrők
eltávolításakor
ne nyúljon bele a
kivetítő nyílásaiba.
A szűrőcsere menete:
1.Kapcsolja ki a kivetítő tápfeszültségét a KIKAPCSOLÁS gomb megnyomásával
a távvezérlőn vagy a
gomb megnyomásával a vezérlőpulton.
2.Húzza ki a tápkábelt.
3. Húzza ki a szűrőket az ábrán látható módon. 
4.Távolítsa el óvatosan a szűrőket. Ezután tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőket. 
A szűrők beszereléséhez végezze el az előző lépéseket fordított sorrendben.
5. A szűrők cseréje után kapcsolja be a kivetítőt, és nullázza le a szűrőhasználat
számlálóját.
55 ... Magyar
Függelékek
Lámpacsere
opcionális lámpa NP34LP
A kivetítő nyilvántartja a lámpa működési idejét 3000 óra
elteltével kikapcsolt Takarákos Üzemmód esetén (4000 óra
elteltével bekapcsolt Takarákos Üzemmód esetén). Ha a
„POWER” LED jelzőfény vörös színnel villog és az alábbi
üzenet látható a képen, a kivetítő észlelte, hogy a lámpa
közeledik élettartama végéhez. (Lásd: 23. oldal) Figyelmeztető
üzenet jelenik meg
FIGYELEM! LÁMPA
Figyelmeztetés:
Az égési sérülések
elkerülése érdekében
várjon legalább
60 percig, mielőtt
kicserélné a lámpát,
hogy a készülék
megfelelően lehűljön.
Magyar... 56
LÁMPA FIGYELMEZTETÉS

A LÁMPA ELÉRTE ÉLETTARTAMA VÉGÉT.A LÁMPA MOST KIKAPCSOL.
FIGYELEM! LÁMPA
LÁMPA FIGYELMEZTETÉS

A LÁMPA ÉLETTARTAMA LEJÁRT.
Ha ezt az üzenetet látja, minél hamarabb cserélje ki a lámpát.
A lámpa kicserélése előtt legalább 60 percig hagyja hűlni a
kivetítőt.
A lámpát és a szűrőket egyszerre cserélje ki.
Függelékek
2
Figyelmeztetés: A személyi
sérülés elkerülése érdekében ne
ejtse el a lámpaegységet és ne
érintse meg az izzó buráját. Az
izzó összetörhet, és személyi
sérülést okozhat, ha elejtik.
3
1
4
5
Ne törje el a lámpamodul
üvegből készült részeit.
Tartsa ujjlenyomatoktól
mentesen a lámpamodul
üvegből készült felületét. Az
ujjlenyomatok nemkívánatos
árnyékot és gyenge
képminőséget okozhatnak.
6
A lámpamodul cseréje után
ne felejtse el meghúzni a
csavarokat.
A lámpacsere menete:
1.Kapcsolja ki a kivetítő tápfeszültségét a KIKAPCSOLÁS gomb megnyomásával a
távvezérlőn vagy a
gomb megnyomásával a vezérlőpulton.
2.Várjon legalább 60 percet, amíg a kivetítő kihűl.
3.Húzza ki a tápkábelt.
4. Távolítsa el a fedelet. 
5. A lámpafedélben lazítsa meg a csavart egy csavarhúzó segítségével. 
6.Csúsztassa el és távolítsa el a fedelet. 
7.Lazítsa meg a lámpamodulon lévő két csavart. x
8.Emelje meg a fogantyút. y
9. Húzza ki a lámpamodult. z
10. A lámpaegység visszaszereléséhez végezze el az előző lépéseket fordított sorrendben.
Ne feledje meghúzni a lámpamodulban és a lámpafedélben lévő csavarokat.
11. Cserélje ki a szűrőt. (Lásd: 55. oldal)
12.A lámpa kicserélése és a szűrők cseréje után kapcsolja be a készüléket, és válassza
ki a [MENU] gomb -> OPCIÓK |LÁMPA/SZŰRŐ BEÁLLÍTÁSOK -> CLEAR
LAMP HOURS lehetőséget a lámpahasználati órák lenullázásához és a SZŰRŐ
TÖRLÉSE ÓRA lehetőséget a szűrőhasználati órák lenullázásához. (Lásd: 47.
oldal)
57 ... Magyar
Függelékek
A borítóüveg tisztításának menete
Ha a vetítőobjektív borítóüvege poros vagy foltos, tisztítsa
meg az alábbiak szerint:
1. Kapcsolja ki a kivetítőt, és várjon egy ideig, amíg lehűl.
2. Húzza ki a hálózati tápkábelt a konnektorból.
3. Fújja le a port egy fényképészeti üzletből származó
fúvóecsettel. A borítóüveget óvatosan törölje le egy
tisztítókendővel.
VIGYÁZAT:
• A tükör és a lencse megtisztításához kereskedelmi forgalomban kapható
tisztítókendőt használjon.
• Ne törölje le a borítóüveget erőteljesen, mert ettől az üveg felülete súlyosan
megsérülhet.
• A törlés felkarcolhatja a borítóüveg felületét. Ha a törlést követően
felkarcolódik a borítóüveg, a kivetítő optikai teljesítménye romolhat. Az optikai
teljesítményromlás mértéke a karcolódás súlyosságától függ.
• Ne használjon folyékony tisztítószert vagy vegyszert a kendővel, mert
beszennyezheti a kendőt, és súlyosan megrongálhatja a borítóüveg felületét.
• Ne használjon gyúlékony gázt tartalmazó sprayt a borítóüvegen összegyűlt por
eltávolítására. Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
Magyar... 58
Függelékek
Műszaki adatok
Optikai
NP-U321H
Vetítési rendszer
Szimpla DLP® lapka (0,65”, 16:9 méretarány)
Felbontás *1
1920 × 1080 képpont (1080P)
Objektív
Manuális fókusz
F2,4
Izzó
Fényteljesítmény
260 W AC (220 W ECO módban)
*2 *3
3200 lumen
Kb. 85% ECO módban
Kontrasztarány *3
10000:1 BEKAPCSOLT DYNAMIC CONTRAST funkció mellett
Vetített kép mérete (átlós)
85” – 100” / 2,16 – 2,54 m
Vetítési távolság (min. - max.)
22,2 – 30,6 cm
*1 Hasznos képpontok száma: több mint 99,99%.
*2 Ez a fényteljesítmény (lumen), amikor a [KÉP MÓD] beállítása [TELJ. F.ERŐ] a menüben. Más [KÉP MÓD]
választása esetén a fényteljesítmény kissé csökkenhet.
*3 Megfelelés az ISO21118-200 szabványnak
Elektromos adatok
NP-U321H
Bemenetek
1 x VGA és Y/Pb/Pr, 2 x HDMI (szabványos HDMI-csatlakozó és egy
olyan, amely támogatja az MHL használatát), 1 x VGA audió (sztereó
minialjzat), 1 x kompozit videó (RCA (sárga)), 2 x kompozit audió (RCA a
bal és jobb oldalhoz)
Kimenetek
1 x VGA (D-sub 15 tűs csatlakozóhüvely) (csak külön szinkronizációs jel), 1
x Audio (sztereó minialjzat (zöld))
PC Control
1 x PC-vezérlő port (D-Sub 9 tűs)
Vezetékes LAN port
1 x RJ-45 (10/100 BASE-T)
Szerviz port
„B” típusú mini USB (firmware-letöltéshez)
Egyéb
1 x USB („A” típusú) kizárólag 5 V/1 A kimenet biztosításához
Színvisszaadás
1,07 milliárd szín egy időben, Full Color mód
Kompatibilis jelek *5
Analóg: VGA/SVGA/XGA/XGA+/WXGA/Quad-VGA/WXGA+/SXGA/
SXGA+/WXGA+/UXGA/HD/Full HD/
480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
HDMI: V
GA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/
WXGA+/WXGA++/WSXGA+/
480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Vízszintes felbontás
540 TV sor: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60
300 TV sor: SECAM
Képfrissítési sebesség
V. szinkronizálási frekvencia: 30 k - 100 kHz
F. szinkronizálási frekvencia: 50 - 120 Hz
Szinkron kompatibilitás
Külön szink.
Beépített hangszóró
8W
59 ... Magyar
Függelékek
Elektromos adatok
NP-U321H
Tápellátási igény
100 - 240 V AC ~, 50/60 Hz
Bemeneti áramerősség
3,5-1,5A
Energiafogyasztás (jellemző érték)
ECO üzemmód kikapcsolva
323 W (*1) / 312 W (*2)
ECO üzemmód
272 W (*1) / 264 W (*2)
Hálózati készenlét
2 W (*1) / 2,2 W (*2)
Normál készenlét
0,18 W (*1) / 0,3 W (*2)
*1: 100 V - 130 V AC
*2: 200 V - 240 V AC
*4 HDMI® (Deep Color, Lip Sync) HDCP-vel
Mi az a HDCP/HDCP technológia?
A HDCP a High-bandwidth Digital Content Protection rövidítése. A High-Bandwidth Digital Content
Protection (HDCP - Nagy sávszélességű digitális tartalomvédelem) egy, a High-Definition Multimedia
Interface (HDMI) csatlakozóba beépített szerzőijog-védelmi rendszer.
Ha nem tudja megtekinteni a tartalmat a HDMI bemeneten keresztül, nem biztos, hogy hibásan működik a
kivetítő. A HDCP megvalósítása mellett előfordulhatnak esetek, amikor bizonyos tartalom HDCP védelem
alatt áll és ezért nem jeleníthető meg a HDCP-közösség döntése/szándéka miatt (Digital Content Protection,
LLC).
Videó: Deep Color; 8/10/12 bit, LipSync
*5 A kivetítő saját felbontásánál (1920 × 1080) nagyobb vagy kisebb felbontású kép átméretezéssel kerül
megjelenítésre.
Fizikai
NP-U321H
Felszerelés tájolása
Asztali/Első, Asztali/Hátsó, Mennyezeti/Első, Mennyezeti/Hátsó
Méretek
13,8” (Sz) × 4,1” (Ma) × 11,1” (Mé) /350 mm (Sz) × 105 mm (Ma) × 281 mm
(Mé) (a kiálló részek nélkül)
13,8” (Sz) × 4,6” (Ma) × 14,8” (Mé) /350 mm (Sz) × 117 mm (Ma) × 376 mm
(Mé) (kábelfedéllel és dönthető lábbal)
Tömeg
10,4 lbs/4,7 kg
Környezeti feltételek
Működési hőmérséklet: 50°F – 95°F (10°C – 35°C),
5% – 90% páratartalom (nem lecsapódó)
Tárolási hőmérséklet: -4°F – 140°F (-20°C – 60°C),
5% – 90% páratartalom (nem lecsapódó)
Magyar... 60
Függelékek
Jogszabályi előírások
UL/C-UL jóváhagyás (UL 60950-1, CSA 60950-1)
Megfelel a DOC Kanada B osztály előírásainak
Megfelel az FCC B Osztály előírásainak
Megfelel AS/NZS CISPR.22 B Osztály előírásainak
Megfelel az EMC irányelvnek (EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3)
Megfelel a Kisfeszültségű irányelvnek (EN60950-1, TÜV jóváhagyás)
*6 Működési hőmérséklet
0-760 m a 10-35 °C-os tartományban
760-1500 m a 10-35 °C-os tartományban
1500-3000 m a 10-30 °C-os tartományban
Állítsa a [VENTILÁTOR ÜZEMMÓD] beállítást [NAGY MAGASSÁG] értékre, ha a kivetítőt több mint 760
méteres magasságban használja.
61 ... Magyar
Függelékek
Kompatibilitási módok
 VGA analóg
(1) VGA analóg - PC jel
Magyar... 62
Üzemmódok
Felbontás (képpont)
F. frekvencia
[Hz]
V. frekvencia
[kHz]
VGA
640x480
60
31,5
VGA
640x480
72
37,9
VGA
640x480
75
37,5
VGA
640x480
85
43,3
SVGA
800x600
56
35,1
SVGA
800x600
60
37,9
SVGA
800x600
72
48,1
SVGA
800x600
75
46,9
SVGA
800x600
85
53,7
XGA
1024x768
60
48,4
XGA
1024x768
70
56,5
XGA
1024x768
75
60,0
XGA
1024x768
85
68,7
XGA+
1152x864
70
63,9
XGA+
1152x864
75
67,5
XGA+
1152x864
85
77,1
QuadVGA
1280x960
60
60,0
SXGA
1280x1024
60
64,0
SXGA
1280x1024
75
80,0
SXGA
1280x1024
85
91,1
SXGA+
1400x1050
60
65,3
UXGA
1600x1200
60
75,0
Apple, Mac II
640x480
67
35,0
Apple, Mac II
832x864
75
49,1
Apple, Mac II
1152x870
75
68,7
Függelékek
(2) VGA analóg - Kibővített széles képernyős időzítés
Üzemmódok
Felbontás (képpont)
F. frekvencia
[Hz]
V. frekvencia
[kHz]
HD
1280x720
60
44,8
WXGA
1280x768
60
47,8
WXGA
1280x800
60
49,6
WXGA+
1440x900
60
55,9
Full HD
1920x1080(1080P)
60
67,5
(3) VGA analóg - Komponens jel
Üzemmódok
Felbontás (képpont)
F. frekvencia
[Hz]
V. frekvencia
[kHz]
480i
720x480
59,94(29,97)
15,7
576i
720x576
50(25)
15,6
480p
720x480
59,94
31,5
576p
720x576
50
31,3
720p
1280x720
60
45,0
720p
1280x720
50
37,5
1080i
1920x1080
60(30)
33,8
1080i
1920x1080
50(25)
28,1
1080p
1920x1080
23,97/24
27,0
1080p
1920x1080
60
67,5
1080p
1920x1080
50
56,3
63 ... Magyar
Függelékek
 HDMI Digitális
(1) HDMI -PC jel
Üzemmódok
Felbontás (képpont)
F. frekvencia
[Hz]
V. frekvencia
[kHz]
VGA
640x480
60
31,5
SVGA
800x600
60
37,9
XGA
1024x768
60
48,4
QuadVGA
1280x960
60
60,0
SXGA
1280x1024
60
64,0
SXGA+
1400x1050
60
65,3
(2) HDMI – Kibővített széles képernyős időzítés
Magyar... 64
F. frekvencia
[Hz]
V. frekvencia
[kHz]
1280x720
60
44,8
1280x720
120
92,9
WXGA
1280x768
60
47,8
WXGA
1280x800
60
49,6
WXGA
1360x768
60
47,7
WXGA
1366x768
60
47,7
WXGA+
1440x900
60
59,9
WXGA++
1600x900
60
59,9
WSXGA+
1680x1050
60
65,3
Full HD
1920x1080(1080P)
60
67,5
Üzemmódok
Felbontás (képpont)
HD
HD
Függelékek
(3) HDMI - Videojel
Üzemmódok
Felbontás (képpont)
F. frekvencia
[Hz]
V. frekvencia
[kHz]
480i
720x480 (1440x480)
59,94(29,97)
15,7
576i
720x576(1440x576)
50(25)
15,6
480p
640x480
59,94
31,5
480p
720x480
59,94
31,5
576p
720x576
50
31,3
720p
1280x720
60
45,0
720p
1280x720
50
37,5
1080i
1920x1080
60(30)
33,8
1080i
1920x1080
50(25)
28,1
1080p
1920x1080
23,97/24
27,0
1080p
1920x1080
60
67,5
1080p
1920x1080
50
56,3
(4) HDMI – 3D időzítés
Üzemmódok
Felbontás
(képpont)
F. frekvencia
[Hz]
V. frekvencia
[kHz]
720p (Keretcsomag)
1280x720
50
37,5
720p (Keretcsomag)
1280x720
60
45,0
1080p (Keretcsomag)
1920x1080
24
27,0
720p (Felül-Alul)
1280x720
50
37,5
720p (Felül-Alul)
1280x720
60
45,0
1080p (Felül-Alul)
1920x1080
24
27,0
1080i (Egymás melletti (Félkép))
1920x1080
50(25)
28,1
1080i (Egymás melletti (Félkép))
1920x1080
60(30)
33,8
A monitor megjelenítési tartománya
Vízszintes pásztázási
sebesség:
30k-100kHz
Függőleges
pásztázási sebesség:
50-120Hz
Max. pixel-órajel
Analóg: 162 MHz
Digitális: 165 MHz
grafikai forrás esetében
(5) MHL-jelek táblázata
Jel
Felbontás (képpont)
Méretarány
Képfrissítési
sebesség (Hz)
59,94/60
VGA
640x480
4:3
HDTV (1080p)
1920x1080
16:9
23,98/24
HDTV (1080i)
1920x1080
16:9
50/59,94/60
HDTV (720p)
1280x720
16:9
50/59,94/60
SDTV (480p)
720x480
4:3/16:9
59,94/60
SDTV (576p)
720x576
4:3/16:9
50
65 ... Magyar
Függelékek
TANÁCS:
•A
kivetítő saját felbontásánál (1920 × 1080) nagyobb vagy kisebb felbontású
kép átméretezéssel kerül megjelenítésre.
•A
Zöld szink. és Kompozit szink. jelek nem támogatottak.
•A
fenti táblázatban megjelenítettektől eltérő jelek hibásan jelenhetnek meg.
Ha ez történne, módosítsa a képfrissítési sebességet vagy felbontást a PC-n.
Az eljárást illetően tekintse meg a PC súgójának megjelenítés tulajdonságai
című részét.
Magyar... 66
Függelékek
Mennyezetre szerelés
Figyelmeztetés:
Ha más gyártó által forgalmazott mennyezeti konzolt
Ha a kivetítőt
mennyezetre kívánja
szeretne használni, győződjön meg arról, hogy a kivetítő
szerelni:
mennyezeti rögzítésére szolgáló csavarok megfelelnek az
- Ne kísérelje meg saját
alábbi előírásoknak:
maga felszerelni a
kivetítőt.
Csavar típusa: M4*4
- A kivetítőt csak szakember
szerelheti fel, hogy
Maximális csavar hosszúság: 11mm
biztosított legyen a helyes 
működés, és a személyi  Minimális csavar hosszúság: 8mm
sérülés kockázata
minimális legyen.
- Ezenkívül a
mennyezetnek elég
erősnek kell lennie ahhoz,
hogy megtartsa a kivetítőt,
és a szerelést a helyi építési
szabályoknak megfelelően
kell elvégezni.
- Bővebb felvilágosítást a
forgalmazótól kaphat.
Jegyezze meg, hogy a
helytelen telepítés miatti
sérülés érvényteleníti a
garanciát.
Egység: mm
113
414
151
130
88
Figyelmeztetés:
1. Ha más cégtől szerzi
be a mennyezeti
konzolt, feltétlenül
használjon megfelelő
méretű csavarokat.
A csavarméret
a rögzítőlemez
vastagságától függően
eltérő lehet.
2. Ügyeljen, hogy a
kivetítő alja legalább
10 cm távolságra
legyen a mennyezettől.
3. Ne szerelje fel a
kivetítőt hőforrás
közelében.
382
95
163
67 ... Magyar
Függelékek
Falra szerelés
Figyelmeztetés:
A NEC szabványos fali konzoljának felszereléséhez
Ha a kivetítőt falra
szeretné szerelni:
használjon rögzítőlemezt és 4 csavart.
- Ne kísérelje meg saját
maga felszerelni a
kivetítőt.
- A kivetítőt csak szakember
szerelheti fel, hogy
biztosított legyen a helyes
működés, és a személyi
sérülés kockázata
minimális legyen.
- Ezenkívül a falnak elég
erősnek kell lennie ahhoz,
hogy megtartsa a kivetítőt,
és a szerelést a helyi építési
szabályoknak megfelelően
kell elvégezni.
- Bővebb felvilágosítást a
forgalmazótól kaphat.
88
Figyelmeztetés:
Ne szerelje fel a
kivetítőt hőforrás
közelében.
Magyar... 68
130
163
Jegyezze meg, hogy
a helytelen telepítés
miatti sérülés
érvényteleníti a
garanciát.
382
Egység: mm
113
151
414
Függelékek
Burkolat méretei
Egység: mm
254
98
105
93
85
108
27
53
44
Objektív középpontja
97
382
382
292
44
307
414
267
69 ... Magyar
Függelékek
A D-Sub COMPUTER csatlakozó
érintkező-kiosztása
Mini D-Sub 15 tűs csatlakozó
Érintkező RGB jel (Analóg)
száma
11 12 13 14 15
6 7 8 9 10
1 2 3 4 5
Jelszint
Videojel: 0,7 V p-p (Analóg)
Szinkronizációs jel: TTL szint
Magyar... 70
YCbCr jel
1
Vörös
Cr
2
Zöld
Y
3
Kék
Cb
4
Földelés
5
Földelés
6
Vörös földelés
Cr földelés
7
Zöld földelés
Y földelés
8
Kék földelés
Cb földelés
9
Nincs kapcsolat
10
Szinkronjel földelés
11
Nincs kapcsolat
12
Kétirányú ADAT (SDA)
13
Vízszintes szink. vagy Kompozit
szink.
14
Függőleges szink.
15
Adat órajel
Függelékek
PC vezérlőkódok és kábelcsatlakozás
PC vezérlőkódok
Funkció
Kód adatok
BEKAPCSOLÁS
02H
00H
00H
00H
00H
02H
KIKAPCSOLÁS
02H
01H
00H
00H
00H
03H
BEMENET KIVÁLASZT SZÁMÍTÓGÉP
02H
03H
00H
00H
02H
01H
01H
09H
BEMENET KIVÁLASZT HDMI 1
02H
03H
00H
00H
02H
01H
A1H
A9H
BEMENET KIVÁLASZT HDMI 2
02H
03H
00H
00H
02H
01H
A2H
AAH
BEMENET KIVÁLASZT VIDEÓ
02H
03H
00H
00H
02H
01H
06H
0EH
KÉPNÉMÍTÁS BE
02H
10H
00H
00H
00H
12H
KÉPNÉMÍTÁS KI
02H
11H
00H
00H
00H
13H
HANG NÉMÍTÁS BE
02H
12H
00H
00H
00H
14H
HANG NÉMÍTÁS KI
02H
13H
00H
00H
00H
15H
MEGJEGYZÉS: Vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedővel a PC vezérlőkódok teljes listájáért, ha szükséges.
Kábelcsatlakozás
Kommunikációs protokoll
Átviteli sebesség .......................................38400 bps
Adat hossza.................................................8 bit
Paritás ..........................................................Nincs paritás
Stopbit:.........................................................Egy bit
X be/ki..........................................................Nincs
Kommunikációs eljárás............................Teljes duplex
PC vezérlés csatlakozó (D-SUB 9P)
A PC TxD érintkezőjéhez
A PC RxD érintkezőjéhez
A PC GND érintkezőjéhez
1
2
6
3
7
4
8
5
9
A PC RTS érintkezőjéhez
A PC CTS érintkezőjéhez
1. MEGJEGYZÉS: Az 1-es, 4-es, 6-os és 9-es tűk nincsenek használatban.
2. MEGJEGYZÉS: A „Request to Send” és „Clear to Send” jumper a kábel mindkét végén fel van helyezve a kábelcsatlakozás
egyszerűsítése érdekében.
71 ... Magyar
Hibaelhárítási ellenőrző lista
Mielőtt felvenné a kapcsolatot a kereskedővel vagy szervizzel, ellenőrizze az alábbi listát, hogy meggyőződjön,
javítás szükséges a felhasználói kézikönyv „Hibaelhárítás” részének elolvasása mellett. Ez az ellenőrző lista
segíthet a probléma hatékonyabb megoldásában.
* Nyomtassa ki ezeket az oldalakat.
Előfordulás gyakorisága
mindig időnként (Milyen gyakran?___________________) egyéb (__________________)
Tápellátás
Nincs tápfeszültség (a POWER jelzőfény nem zölden világít).
A tápkábel dugója szorosan csatlakozik a fali
csatlakozóaljzathoz.
A lámpafedél helyesen van felszerelve.
A Felhasznált Izzóórák (lámpa működési idő) elem törlésre
került a lámpa cseréje után.
Nincs tápfeszültség annak ellenére, hogy a POWER gombot
legalább 1 másodpercig nyomva tartotta.
Leállás működés közben.
A tápkábel dugója szorosan csatlakozik a fali
csatlakozóaljzathoz.
lámpafedél helyesen van felszerelve.
A
Az az energiatakarékos funkció ki van kapcsolva (csak
energiatakarékos funkcióval rendelkező típusok).
Videó és audió
Nem látható a PC vagy videokészülék képe a kivetítőn.
Annak ellenére sincs kép, hogy a kivetítőt először a PC-hez
csatlakoztatja, majd elindítja a PC-t.
A notebook PC jelkimenet engedélyezése a kivetítő felé.
* Funkciógombok kombinációjával engedélyezheti/
letilthatja a külső megjelenítést. Általában az „Fn” gomb
és a 12 funkciógomb valamelyike kapcsolja be/ki a külső
megjelenítőt.
Nincs kép (kék háttér).
Annak ellenére sincs kép, hogy megnyomta az AUTO ADJ.
gombot.
Annak ellenére sincs kép, hogy elvégezte a [NULLÁZ]
funkciót a kivetítő menüjében.
A jelkábel dugója szorosan csatlakozik bemeneti csatlakozóhoz.
Üzenet jelenik meg a képen.
( _____________________________________________ )
A kivetítőhöz csatlakoztatott forrás aktív és elérhető.
Annak ellenére sincs kép, hogy beállította a fényerőt és/
vagy kontrasztot.
A bemeneti forrás felbontását és frekvenciáját támogatja a
kivetítő.
A kép túl sötét.
Nem módosul annak ellenére, hogy beállította a fényerőt
és/vagy kontrasztot.
A kép torz.
A kép trapéz alakú (Nem módosul annak ellenére, hogy
elvégezte a [KEYSTONE] beállítását).
A kép egyes részei hiányoznak.
Nem módosul annak ellenére, hogy megnyomta az
AUTO ADJ. gombot.
Nem módosul annak ellenére, hogy elvégezte a [NULLÁZ]
funkciót a kivetítő menüjében.
A kép függőlegesen vagy vízszintesen el van tolva.
A kép vízszintes és függőleges helyzetét a számítógép jele
helyesen állítja be.
A bemeneti forrás felbontását és frekvenciáját támogatja a
kivetítő.
Egyes képpontok nem láthatók.
A kép villódzik.
Nem módosul annak ellenére, hogy megnyomta az
AUTO ADJ. gombot.
Nem módosul annak ellenére, hogy elvégezte a [NULLÁZ]
funkciót a kivetítő menüjében.
A kép villódzik vagy színeltérés tapasztalható számítógépes
jel esetén.
A kép életlen és a fókusza nem megfelelő.
Nem módosul annak ellenére, hogy ellenőrizte a jel felbontását a PC-n és módosította a kivetítő saját felbontására.
A vetítési távolság 22,2-30,6 cm.
Nem módosul annak ellenére, hogy beállította a fókuszt.
Nincs hang.
Az audió kábel megfelelően csatlakozik a kivetítő audió
bemenetéhez.
Nem módosul annak ellenére, hogy beállította a hangerőt.
Egyéb
A távvezérlő nem működik.
Nincs akadály van a kivetítő érzékelője és a távvezérlő
között.
A kivetítőt fénycsővilágítás közelében helyezték el, ami
zavarhatja a távvezérlő működését.
Az elemek újak és nincsenek fordítva behelyezve
Nem működnek a gombok a kivetítő burkolatán.
A [VEZÉRLŐPULT LEZÁRÁSA] nincs bekapcsolva a
menüben.
Nem módosul annak ellenére, hogy az EXIT gombot
legalább 10 másodpercig nyomva tartotta.
Az alábbi részen írja le részletesen a hibát.
A kivetítő alkalmazásának módja és környezete
Kivetítő
Telepítés környezete
Típusszám:
Sorozatsz.:
Vásárlás időpontja:
A lámpa élettartama (óra):
TAKARÁKOS ÜZEMMÓD:
KI TAKARÉKOS
Bemeneti jel adatai:
Vízszintes szink. frekvencia [
] kHz
Függőleges szink. frekvencia [
] Hz
Szink. polaritás
V. (+) (-)
F. (+) (-)
Szink. típusa
Különálló Kompozit
Zöld jel szinkr.
STATUS kijelző:
Folyamatosan világít
Vörös
Villogó fény
[
] ciklus
Távvezérlő típusszáma:
PC
DVD-lejátszó
Vetítővászon mérete:
hüvelyk
Vászontípus:
Mattfehér Gyöngy Polarizáció
Nagy látószög Nagy kontraszt
Vetítési távolság:
áb/hüvelyk/m
Vetítési Irány: Mennyezetre szerelés Asztali
Tápcsatlakozó:
Közvetlenül a fali csatlakozóaljzathoz csatlakoztatva
Hosszabbítóhoz vagy egyébhez csatlakoztatva
(csatlakoztatott készülékek száma______________)
Hosszabbító tekercshez vagy egyébhez csatlakoztatva
(csatlakoztatott készülékek száma______________)
Számítógép
Gyártó:
Típusszám:
Notebook PC / Asztali
Natív felbontás:
Képfrissítési sebesség:
Videokártya:
Egyéb:
Kivetítő
Jelkábel
Szabványos NEC vagy más gyártó kábele?
Típusszám:
Hosszúság:
Elosztó erősítő
Típusszám:
Kapcsoló
Típusszám:
Adapter
Típusszám:
Videóberendezés
hüvelyk/m
Videomagnó, DVD-lejátszó, Videokamera, Videojáték
konzol vagy egyéb
Gyártó:
Típusszám:
REGISZTRÁLJA KIVETÍTŐJÉT!
(Az Amerikai Egyesült Államok, Kanada és Mexikó lakosai)
Kérjük, regisztrálja új kivetítőjét! Ezzel aktiválja korlátozott garanciáját és
InstaCare szervizprogramját.
Kérjük, látogassa meg weboldalunkat: www.necdisplay.com, kattintson a
támogató központ/termékregisztráció elemre és töltse ki űrlapját online.
A megérkezésekor visszaigazoló levelet küldünk mindazon adatokkal,
amelyek szükségesek a gyors, megbízható garancia- és szervizprogramok
igénybe vételéhez az iparágvezető NEC Display Solutions of America, Inc.
cégtől.
© NEC Display Solutions, Ltd. 2015
7N952121
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement