NEC P605UL Používateľská príručka

NEC P605UL Používateľská príručka
Projektor
P605UL/P525UL/P525WL
Uživatelská příručka
Navštivte naši webovou stránku pro nejnovější verzi uživatelské příručky.
https://www.nec-display.com/dl/en/pj_manual/lineup.html
Č. modelu
NP-P605UL/NP-P525UL/NP-P525WL
Obsah
Úvod ................................................................................................................................................................ iii
Důležité informace ................................................................................................................................. iv
1. Projděte si přehled výrobku, dodané položky a názvy součástí ................................. 1
1-1. Projektor – úvod ..................................................................................................................................... 1
1-2. Co balení obsahuje? .............................................................................................................................. 4
1-3. Názvy částí projektoru ......................................................................................................................... 5
1-4. Názvy částí dálkového ovladače .................................................................................................... 10
2. Promítání obrazu (základní úkony) ......................................................................................... 15
2-1. Postup při promítání obrazu ...........................................................................................................
2-2. Připojení počítače/připojení napájecího kabelu .....................................................................
2-3. Zapnutí projektoru .............................................................................................................................
2-4. Výběr zdroje ..........................................................................................................................................
2-5. Nastavení velikosti a polohy obrazu ............................................................................................
2-6. Oprava lichoběžníkového zkreslení [TRAPÉZ] ..........................................................................
2-7. Automatická optimalizace počítačového signálu ...................................................................
2-8. Zvýšení či snížení hlasitosti .............................................................................................................
2-9. Vypnutí projektoru .............................................................................................................................
2-10. Přemisťování projektoru ................................................................................................................
15
16
18
20
22
28
32
32
33
34
3. Praktické funkce ................................................................................................................................ 35
3-1. Vypnutí obrazu a zvuku ....................................................................................................................
3-2. Zastavení obrazu .................................................................................................................................
3-3. Zvětšení obrazu ...................................................................................................................................
3-4. Změna úsporného režimu/kontrola účinku úspory energie ..............................................
3-5. Oprava zkreslení promítaného obrazu ........................................................................................
3-6. Zamezení neoprávněnému použití projektoru [ZABEZPEČENÍ] ........................................
3-7. Zobrazení dvou obrazů současně .................................................................................................
35
35
36
37
39
45
48
4. Použití nabídky na obrazovce ..................................................................................................... 51
4-1. Použití nabídek ....................................................................................................................................
4-2. Seznam položek nabídky .................................................................................................................
4-3. Popis a funkce nabídky [VSTUP] ....................................................................................................
4-4. Popis a funkce nabídky [PŘIZPŮS.] ...............................................................................................
4-5. Popis a funkce nabídky [NASTAV.] .................................................................................................
4-6. Popis a funkce nabídky [INFO.] .......................................................................................................
4-7. Popis a funkce nabídky [RESET.] ....................................................................................................
i
51
53
57
58
66
83
85
Obsah
5. Připojení projektoru ........................................................................................................................ 86
5-1. Připojení počítače ...............................................................................................................................
5-2. Připojení k přehrávači disků DVD nebo jinému AV zařízení ................................................
5-3. Připojení ke kabelové síti LAN ........................................................................................................
5-4. Připojení k bezdrátové síti LAN (volitelné: řada NP05LM) ....................................................
5-5. Připojení k přenosovému zařízení HDBaseT (k dostání v obchodech) ............................
5-6. Promítání na výšku .............................................................................................................................
86
89
91
92
95
97
6. Použití funkce PROHLÍŽEČ ..........................................................................................................
100
6-1. Co lze s funkcí PROHLÍŽEČ dělat .................................................................................................. 100
6-2. Promítání snímků z USB disku (základní postup) .................................................................. 101
6-3. Úkony na obrazovce snímku ......................................................................................................... 105
6-4. Úkony na obrazovce seznamu souborů ................................................................................... 106
6-5. Nabídka možností ............................................................................................................................. 108
6-6. Změna loga (obrázku na pozadí) ................................................................................................. 109
7. Připojení k síti ..................................................................................................................................
111
7-1. Jaké možnosti se vám naskýtají připojením projektoru k síti ........................................... 111
7-2. Připojení k MultiPresenter ............................................................................................................. 112
7-3. NASTAVENÍ SÍTE ................................................................................................................................. 114
7-4. Funkce HTTP serveru ....................................................................................................................... 120
8. Údržba ..................................................................................................................................................
124
8-1. Čištění čočky objektivu ................................................................................................................... 124
8-2. Čištění skříně ....................................................................................................................................... 125
9. Dodatek ...............................................................................................................................................
126
9-1. Nastavení promítací plochy a projektoru ................................................................................. 126
9-2. Seznam kompatibilních vstupních signálů ............................................................................. 130
9-3. Technické údaje ................................................................................................................................. 132
9-4. Rozměry skříně .................................................................................................................................. 135
9-5. Přidělení kolíků a názvy signálů u hlavních koncovek ........................................................ 136
9-6. Ovládací kódy pro PC a kabelové spojení ................................................................................ 138
9-7. O řídicím příkazu ASCII .................................................................................................................... 140
9-8. Řešení potíží ........................................................................................................................................ 142
9-9. Hlášení kontrolky .............................................................................................................................. 145
9-10. Nastavení data a času na projektoru ....................................................................................... 149
9-11. Kontrolní seznam při řešení potíží ............................................................................................ 151
9-12. ZAREGISTRUJTE SVŮJ PROJEKTOR! (pouze pro občany Spojených států,
Kanady a Mexika) ................................................................................................................................. 153
ii
Úvod
Děkujeme za zakoupení projektoru NEC.
Tento projektor lze připojit k počítačům, video zařízením atd. pro ostrou projekci obrazu na promítací plátno.
Před prvním použitím projektoru si tuto příručku pozorně přečtěte a uschovejte ji pro možné
budoucí použití.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti o ovládání nebo se domníváte, že projektor může mít závadu,
přečtěte si uživatelskou příručku.
POZNÁMKY
(1) Obsah této uživatelské příručky jako celek ani jeho části nesmí být bez svolení přetištěny.
(2) Obsah této uživatelské příručky se může bez předchozího upozornění změnit.
(3) Přípravě této uživatelské příručky byla věnována značná pozornost. Pokud byste přesto objevili
jakékoli sporné body, chyby nebo opomenutí, kontaktujte nás.
(4) Bez ohledu na článek (3) společnost NEC nenese odpovědnost za žádné ztráty zisku nebo jiné
škody způsobené používáním projektoru.
Ver. 4 9/19
iii
Důležité informace
O symbolech
Pro zajištění bezpečného a správného používání tohoto produktu najdete v této příručce množství
symbolů, aby se předešlo zranění vás nebo druhých osob, jakož i poškození majetku.
Symboly a jejich významy jsou popsány níže. Před přečtením této příručky se ujistěte, že jste jim
důkladně porozuměli.
VAROVÁNÍ
Nerespektování tohoto symbolu a nesprávné zacházení s produktem
může vést k nehodám s následkem úmrtí či vážného zranění.
UPOZORNĚNÍ
Nerespektování tohoto symbolu a nesprávné zacházení s produktem
může vést ke zranění osob nebo poškození okolního majetku.
Příklady symbolů
Tento symbol znamená, že byste si měli dávat pozor na úrazy elektrickým proudem.
Tento symbol znamená, že byste si měli dát pozor na vysoké teploty.
Tento symbol označuje něco, co musí být zakázáno.
Tento symbol označuje něco, co nesmí být namočeno.
Tento symbol znamená, že byste se neměli dotýkat mokrýma rukama.
Tento symbol označuje něco, co nesmí být rozebráno.
Tento symbol označuje věci, které musíte udělat.
Tento symbol značí, že by měl být napájecí kabel odpojen ze zásuvky.
iv
Důležité informace
Bezpečnostní upozornění
VAROVÁNÍ
Zacházení s napájecím kabelem
URČITĚ
UDĚLEJTE
ZÁKAZ
NEBEZPEČNÉ
NAPĚTÍ
• Používejte napájecí kabel dodaný společně s tímto projektorem. Pokud dodaný napájecí kabel nesplňuje požadavky bezpečnostní normy vaší země a
napětí a proud pro váš region, nezapomeňte použít napájecí kabel, který jim
odpovídá a vyhovuje.
• Vámi používaný napájecí kabel musí být schválen a
musí splňovat bezpečnostní normy vaší země. Pro
specifikaci napájecí kabelu viz strana 133.
Jmenovité napětí v jednotlivých zemích je pro přehled
uvedeno níže. Pro výběr vhodného napájecí kabelu
zkontrolujte sami jmenovité napětí pro vaši oblast.
AC 230 V
Evropské země
AC 120 V
Severní Amerika
• Napájecí kabel dodávaný s tímto projektorem je určen výhradně pro použití
s tímto projektorem. Z bezpečnostních důvodů jej nepoužívejte s jinými
zařízeními.
• S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Poškození kabelu by mohlo vést k
požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte na kabel těžké předměty.
- Nepokládejte kabel pod projektor.
- Nezakrývejte kabel kobercem apod.
- Nepoškrábejte nebo neupravujte kabel.
- Neohýbejte, nekruťte ani netahejte za kabel nadměrnou silou.
- Nevystavujte kabel tepelnému působení.
V případě poškození kabelu (odkryté vodiče jádra, rozbité vodiče atd.) požádejte svého prodejce o jeho výměnu.
• Nedotýkejte se elektrické zástrčky, pokud uslyšíte hřmění. Mohlo by dojít k
úrazu elektrickým proudem.
v
Důležité informace
Instalace projektoru
URČITĚ
UDĚLEJTE
ZÁKAZ
NENAMÁČEJTE
ODPOJTE
NAPÁJECÍ KABEL
• Tento projektor je určen pro použití s napájecím zdrojem střídavého proudu
100–240 V, 50/60 Hz. Před použitím projektoru zkontrolujte, zda napájecí
zdroj, ke kterému má být projektor připojen, splňuje tyto požadavky.
• Jako zdroj napájení projektoru používejte elektrickou zásuvku. Nepřipojujte
projektor přímo k elektrické kabeláži. Je to nebezpečné.
• Nepoužívejte v místech, která jsou popsána níže. Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
- Vratké stoly, nakloněné plochy nebo jiná nestabilní místa
- V blízkosti topných zařízení nebo míst se silnými vibracemi
- Venkovní nebo vlhká či prašná místa
- Na místa vystavená olejovému kouři nebo olejové mlhovině
- V blízkosti kuchyňských spotřebičů, zvlhčovačů apod.
• Nepoužívejte v místech, která jsou popsána níže, kde by se mohl projektor
namočit. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte v dešti ani sněhu, na pobřeží či nábřeží apod.
- Nepoužívejte v koupelně či ve sprše.
- Nepokládejte na projektor vázy či květináče s rostlinami.
- Nepokládejte na projektor hrnky, kosmetiku či léky.
Pokud se voda apod. dostane dovnitř projektoru, vypněte nejprve napájení
projektoru, poté odpojte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte svého
prodejce.
• Nevkládejte či neupusťte do projektoru větracími otvory kovové nebo výbušné předměty ani jiné cizí materiály. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem. Buďte zvlášť opatrní, pokud jsou v domě děti. Pokud se
cizí předmět dostane dovnitř projektoru, vypněte nejprve napájení projektoru,
poté odpojte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte svého prodejce.
Pokud projektor nefunguje, odpojte napájecí kabel.
ODPOJTE
NAPÁJECÍ KABEL
• Pokud z projektoru vychází kouř, podivný zápach či zvuk, nebo pokud byl
projektor upuštěn či jeho skříň poškozena, vypněte napájení projektoru a
poté odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Pokud tak neučiníte, může dojít
nejen k požáru nebo úrazu elektrickým proudem, ale také k poškození zraku.
Ohledně oprav se obraťte na svého prodejce.
Nikdy se nepokoušejte projektor opravit sami. Je to nebezpečné.
Nerozebírejte projektor.
NEROZEBÍREJTE
• Neodstraňujte ani neotvírejte skříň projektoru.
Rovněž nijak neupravujte projektor. V projektoru jsou místa s vysokým napětím. Upravování projektoru může způsobit požár, úraz elektrickým proudem
nebo únik laserových paprsků.
O provedení kontroly, seřízení či opravy vnitřku projektoru požádejte kvalifikovaného servisního pracovníka.
vi
Důležité informace
Instalace zavěšení ke stropu
UPOZORNĚNÍ
• Pokud by byly potřeba speciální práce, například pro zavěšení projektoru ke
stropu, poraďte se se svým prodejcem.
V takových případech se nikdy nepokoušejte instalovat projektor sami. Projektor by mohl spadnout a způsobit zranění.
Zavěšení projektoru ke stropu vyžaduje dostatečnou sílu stropu k udržení
projektoru a také musí být dodrženy zákony o stavebních normách platné
ve vaší zemi.
Je rovněž nutné přijmout opatření, která zabrání pádu projektoru v případě
výskytu závady na projektoru, zařízení pro upevnění ke stropu či v místě
instalace.
• Nezavěšujte se na projektor nainstalovaný ke stropu apod. Projektor by mohl
spadnout a způsobit zranění.
• Při instalaci zavěšení ke stropu, použijte elektrickou zásuvku, která je snadno
dosažitelná, abyste mohli napájecí kabel jednoduše zapojit a odpojit.
Neumisťujte předměty před objektiv, když projektor pracuje.
ZÁKAZ
• Nenechávejte nasazený kryt objektivu, když projektor pracuje. Kryt objektivu
by se mohl zahřát a zkroutit.
• Neumisťujte před objektiv předměty blokující světlo, když projektor pracuje.
Předmět by se mohl zahřát a poškodit nebo vzplanout.
• Níže uvedený piktogram zobrazený na skříni značí opatření, že se nemají před
objektiv projektoru umisťovat žádné předměty.
UPOZORNĚNÍ NA
VYSOKÉ TEPLOTY
vii
Důležité informace
O světelném zdroji projektoru
ZÁKAZ
• Nedívejte se do objektivu projektoru.
Při práci projektoru dochází k vyzařování silného světla, které by mohlo poškodit váš zrak. Buďte zvlášť opatrní, když jsou kolem děti.
• Nedívejte se na vyzařované světlo skrze optická zařízení (lupy, reflektory
apod.). Mohlo by dojít k poškození zraku.
• Před zapnutím projektoru zkontrolujte, že se v jeho blízkosti nenachází nikdo,
kdo by se díval do objektivu.
• Nedovolte dětem, aby používaly projektor bez dozoru. Pokud dítě používá
projektor, měl by být vždy přítomen dospělý člověk, který dítě bedlivě sleduje.
• Níže uvedený piktogram, který je vyobrazen na skříni poblíž objektivu, popisuje, že tento projektor je zařazen do rizikové skupiny 2 normy IEC 62471-5:2015.
Stejně jako u jiných jasných světelných zdrojů se nedívejte do paprsku, RG2
IEC 62471-5: 2015.
Při čištění projektoru
• Nepoužívejte hořlavé plynové spreje k odstranění prachu z objektivu, skříně
atd. V opačném případě by mohlo dojít k požáru.
ZÁKAZ
viii
Důležité informace
UPOZORNĚNÍ
Spojení napájecího kabelu se zemí (uzemnění)
URČITĚ
UDĚLEJTE
• Toto zařízení je určeno pro použití v podmínkách s napájecím kabelem připojeným k uzemnění. Není-li napájecí kabel připojen k uzemnění, může dojít k
úrazu elektrickým proudem. Ujistěte se, že je napájecí kabel řádně uzemněn.
Nepoužívejte převodní adaptér na 2žilovou zástrčku.
Zacházení s napájecím kabelem
URČITĚ
UDĚLEJTE
• Při připojování napájecího kabelu ke koncovce vstupu střídavého proudu na
projektoru se ujistěte, že je konektor plně a pevně zasunut. Volné připojení
napájecího kabelu by mohlo vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Nepřipojujte ani neodpojujte napájecí kabel mokrýma rukama. Mohlo by
dojít k úrazu elektrickým proudem.
NEDOTÝKEJTE
SE MOKRÝMA
RUKAMA
ODPOJTE
NAPÁJECÍ KABEL
• Při čištění projektoru z bezpečnostních důvodů napřed odpojte napájecí
kabel z elektrické zásuvky.
• Při přemísťování projektoru jako první vypněte napájení, odpojte napájecí
kabel ze zásuvky a zkontrolujte, zda byly všechny kabely propojující projektor
s ostatními zařízeními odpojeny.
• Pokud plánujete projektor po delší dobu nepoužívat, vždy vytáhněte napájecí
kabel ze zásuvky.
Nepoužívejte v sítích vystavených přepětí.
ZÁKAZ
• Připojte konektory projektoru Ethernet/HDBaseT a LAN do sítě, ve které
nehrozí nebezpečí působení přepětí.
Přepětí působící na konektory Ethernet/HDBaseT nebo LAN může vést k úrazu
elektrickým proudem.
Operace posunu čočky, zaostření a zvětšení
URČITĚ
UDĚLEJTE
• Při posunu čočky nebo přizpůsobování zaostření či zvětšení, provádějte tyto
úkony buď zpoza nebo ze strany projektoru. Pokud jsou tyto operace prováděny zepředu, vaše oči mohou být vystaveny silnému světlu a přijít k újmě.
• Při provádění operace posunu čočky se nedotýkejte rukama oblasti objektivu.
V opačném případě by se mohly vaše prsty zachytit do mezery mezi skříní a
objektivem.
ix
Důležité informace
Manipulace s bateriemi
ZÁKAZ
• Zacházejte s bateriemi opatrně. V opačném případě může dojít k požáru,
zranění nebo kontaminaci okolního prostředí.
- Nezkratujte či nerozkládejte baterie, ani je nevhazujte do ohně.
- Nepoužívejte jiné než předepsané baterie.
- Nepoužívejte nové baterie společně se starými.
- Při vkládání baterií dbejte na polaritu (směr + a −) a vložte je tak, jak je
naznačeno.
• Při likvidaci baterií se obraťte na svého prodejce nebo místní úřady.
O větracích otvorech
ZÁKAZ
UPOZORNĚNÍ NA
VYSOKÉ TEPLOTY
• Neblokujte větrací otvory projektoru. Rovněž pod projektor nepokládejte
měkké předměty jako je papír či tkaniny. V opačném případě může dojít k
požáru.
Ponechte dostatečný prostor mezi místem, kde je projektor nainstalovaný
a jeho okolím (podle obecného pravidla alespoň 10 cm pro vstupní větrací
otvor a 20 cm pro výstupní větrací otvor).
• Během promítání nebo okamžitě po skončení promítání snímků se nedotýkejte výstupních větracích otvorů. Oblast výstupního větracího otvoru může
být v ten moment horká a dotyk by způsobil popáleniny.
Přenášení projektoru
ZÁKAZ
• Při přenášení projektoru jej nedržte za část objektivu. Zaostřovací kroužek
by se mohl otočit a způsobit pád projektoru nebo zranění. Rovněž pokud
položíte ruku na mezeru mezi skříňkou a objektivem, může se projektor
poškodit, spadnout a způsobit zranění.
Kontrola projektoru a čištění vnitřku
URČITĚ
UDĚLEJTE
• Ohledně čištění vnitřku projektoru se obraťte na svého prodejce přibližně
jednou ročně. Pokud byste projektor nečistili po delší dobu, mohl by se uvnitř
projektoru nahromadit prach a způsobit požár nebo poruchu.
x
Důležité informace
Bezpečnostní varování ohledně laseru
VAROVÁNÍ
LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 2 PODLE DRUHÉHO VYDÁNÍ NORMY IEC 60825-1
• LASEROVÉ ZÁŘENÍ - NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU.
• Použití ovladačů, úprav či výkonů postupů jiných než těch, které jsou zde uvedeny, může vést
k vystavení nebezpečnému záření.
• Pro USA
Tento výrobek je klasifikován jako Třída 2 normy IEC 60825-1, druhá edice 2007-03.
Pro ostatní oblasti
Tento výrobek je klasifikován jako Třída 1 normy IEC 60825-1, třetí edice 2014-05, a jako RG2
normy IEC 62471-5, první edice 2015-06.
Při osazení a provozu přístroje dodržujte zákony a předpisy své země.
• Přehled laseru vyzařovaného z vestavěného světelného modulu:
• Vlnová délka: 449–461 nm
• Maximální výkon: 100 W (P605UL)/82,5 W (P525UL/P525WL)
• Radiační vzor z ochranného krytu:
• Vlnová délka: 449–461 nm
• Maximální výstup laserového záření: 66,6 mW
• Do tohoto výrobku je zabudován laserový modul. Použití ovladačů nebo upravených postupů
jiných než těch, které jsou zde uvedeny, může vést k vystavení nebezpečnému záření.
Světelný modul
• Světelný modul obsahující několik laserových diod je zabudován do výrobku coby světelný zdroj.
• Tyto laserové diody jsou zatavené ve světelném modulu. Pro provoz světelného modulu není
potřeba údržba ani servis.
• Koncovému uživateli není dovoleno vyměňovat světelný modul.
• Kontaktujte kvalifikovaného distributora ohledně výměny světelného modulu a ohledně dalších
informací.
xi
Důležité informace
• Upozorňující a vysvětlující štítky LASEROVÉHO PRODUKTU v TŘÍDĚ 2 podle normy IEC 60825-1,
druhé vydání, a v Třídě 1 podle normy IEC 60825-1, třetí vydání, jsou nalepeny na místech vyznačených níže.
Pro USA
Štítek
Pro ostatní oblasti
xii
Důležité informace
Rozsah záření laserového světla
Níže uvedené tabulky ukazují maximální rozsah záření laserového světla.
Vodorovný úhel (jednotky: stupně)
Poloha čočky
Úplně vpravo
Uprostřed (referenční
hodnota)
Úplně vlevo
HR
HC
HL
Širokoúhlý
33,0
22,3
33,0
Teleobjektiv
21,8
14,2
21,8
Zoom
Vpravo
HR
HC
HC
HL
Vlevo
Svislý úhel (jednotky: stupně)
Poloha čočky
Zoom
Úplně nahoře
Uprostřed (referenční hodnota)
VU
VC
Širokoúhlý
29,5
14,4
Teleobjektiv
19,2
9,0
Nahoře
VU
VC
VC
xiii
Důležité informace
Informace o kabelech
Použijte stíněné kabely nebo kabely připojené na feritové jádro, aby nedošlo k rušení rozhlasového
a televizního příjmu.
Pro podrobnosti viz sekce „5. Připojování“ této uživatelské příručky.
Upozornění týkající se elektromagnetického rušení (EMI) u modelu NP-P605UL
VAROVÁNÍ:
Toto vybavení odpovídá třídě A normy CISPR 32. V domácnostech může toto vybavení způsobovat vysokofrekvenční rušení.
*
NP-P525UL a NP-P525WL jsou digitálními zařízeními třídy B.
xiv
Důležité informace
Likvidace použitého produktu
V Evropské unii
Legislativa EU v rámci implementace v jednotlivých členských státech vyžaduje, aby
použité elektrické a elektronické produkty označené symbolem vlevo byly likvidovány
odděleně od běžného domovního odpadu. To zahrnuje projektory a jejich elektrické
příslušenství. Při likvidaci takových produktů postupujte podle pokynů místních úřadů,
případně se informujte v obchodě, kde jste produkt zakoupili.
Po sběru budou použité produkty opětovně použity a řádně zrecyklovány. Tato snaha
nám pomůže snížit množství odpadu, stejně tak jeho negativní vliv na lidské zdraví a
životní prostředí, na minimální úroveň.
Toto označení elektrických a elektronických produktů se vztahuje pouze na stávající
členské státy Evropské unie.
Mimo Evropskou unii
Chcete-li dát k likvidaci použité elektrické a elektronické produkty mimo Evropskou unii,
obraťte se na místní úřady a informujte se o správném způsobu likvidace.
Pro EU: Přeškrtnutý symbol popelnice značí, že použité baterie by neměly být likvidovány
s běžným domácím odpadem. Pro použité baterie existuje samostatný sběrný systém,
který umožňuje správné zpracování a recyklaci podle platné legislativy.
Podle směrnice EU 2006/66/EC se baterie nesmí likvidovat nesprávným způsobem. K likvidaci
baterie je třeba využít místní samostatnou sběrnou službu.
xv
Důležité informace
Upozornění pro zajištění výkonu projektoru
• Neinstalujte v místech vystavených vibracím nebo otřesům.
Pokud je projektor instalován v místech, kde jsou přenášeny vibrace ze zdrojů energie a podobně,
nebo ve vozidlech či na lodích atd., může být projektor zasažen vibracemi nebo nárazy, které by
mohly poškodit vnitřní části a způsobit poruchu.
Provádějte instalaci na místě, které není vystaveno vibracím ani nárazům.
• Neinstalujte v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí či napájecích zdrojů.
Projektor může být ovlivněn rušením, když je nainstalován blízko elektrického vedení vysokého
napětí či napájecího zdroje.
• Neinstalujte ani neskladujte na místech podobných těm popsaným níže. V opačném případě
může dojít k poruše.
- Místa, kde se vytváří silné magnetické pole
- Místa, kde se vytváří korozní plyny
• Pokud se do čočky dostane intenzivní světlo, jako jsou laserové paprsky, může dojít k poruše.
• Před použitím v místech, kde je přítomno velké množství cigaretového kouře nebo prachu, se
poraďte se svým prodejcem.
• Pokud je po delší dobu promítán z počítače atd. stejný statický obraz, může vzor obrazu zůstat
na obrazovce i po skončení projekce, avšak po chvíli zase zmizí. Toto se děje v důsledku vlastností
panelů s tekutými krystaly a nejedná se o závadu. Doporučujeme na straně počítače používat
spořič obrazovky.
• Pokud je projektor používán v nadmořské výšce 1 600 m n. m. nebo vyšší, nezapomeňte nastavit
[REŽIM VENTILÁTORU] na [VELKÁ VÝŠKA]. V opačném případě může dojít k zahřívání vnitřku
projektoru a k následné poruše.
• Pokud je projektor používán ve velkých výškách (místa s nízkým atmosférickým tlakem), může
být nutné vyměnit optické části (světelný zdroj atd.) dříve, než je obvyklé.
• O přenášení projektoru
- Nezapomeňte nasadit přiloženou krytku objektivu, abyste ochránili čočku před škrábanci.
- Nevystavujte projektor vibracím nebo silným otřesům.
V opačném případě by mohlo dojít k poškození projektoru.
• Nepoužívejte nožky pro náklon k jiným účelům než pro nastavení náklonu projektoru.
Nesprávná zacházení, jako je přenášení projektoru za nožky pro náklon nebo opírání projektoru
o stěnu, by mohlo projektor poškodit.
• Nedotýkejte se povrchu projekčního objektivu holýma rukama.
Otisky prstů nebo nečistoty na povrchu projekčních čoček se zvětší a promítnou na plátno. Nedotýkejte se povrchu projekčního objektivu.
• Během promítání neodpojujte napájecí kabel od projektoru ani od elektrické zásuvky. Mohlo by
tak dojít k poškození konektoru napájení projektoru nebo kontaktů zástrčky. Chcete-li během
promítání obrazu přerušit napájení střídavým proudem, použijte spínač napájení, přerušovač atd.
• O zacházení s dálkovým ovladačem
- Dálkový ovladač nebude fungovat, jestliže je snímač dálkového signálu projektoru nebo vysílač
signálu dálkového ovladače vystaven silnému světlu nebo pokud jsou mezi nimi překážky, které
brání signálu.
- Používejte dálkový ovladač do vzdálenosti 7 metrů od projektoru a nasměrujte jej na snímač
dálkového signálu projektoru.
- Neupouštějte dálkový ovladač a nezacházejte s ním nevhodně.
- Nedovolte, aby se na dálkový ovladač dostala voda nebo jiné tekutiny. Pokud je dálkový ovladač
vlhký nebo mokrý, ihned jej osušte.
xvi
Důležité informace
- Nepoužívejte jej v horkých a vlhkých místech, pokud je to možné.
- Pokud plánujete delší dobu dálkový ovladač nepoužívat, vyjměte z něj obě baterie.
• Zajistěte, aby na plátno nesvítilo žádné vnější světlo.
Ujistěte se, že na plátno svítí pouze světlo z projektoru. Čím méně vnějšího světla na plátně, tím
vyšší bude kontrast a krásnější obraz.
• O plátnech
Snímky nebudou čisté, pokud se na plátně nachází špína, škrábance, zabarvení apod. Zacházejte
s plátnem opatrně a chraňte jej před těkavými látkami, škrábanci a špínou.
Vzdálenost při instalaci projektoru
Při instalaci projektoru ponechte dostatečné místo okolo, jak je popsáno níže. Pokud tomu tak
nebude, horký vzduch vyfukovaný projektorem se může vrátit zpět.
Také se ujistěte, že projektor nezasáhne vítr či klimatizace.
Teplotní kontrolní systém projektoru může detekovat abnormalitu (teplotní chyba) a automaticky
vypnout napájení.
20 cm či více
Stěna
Větrací otvory (výstupní)
POZNÁMKA:
• Výše uvedený obrázek předpokládá, že nad projektorem je dostatek místa. Vzadu se rovněž nachází nasávací otvor větrání. Proto
za projektorem ponechte zhruba 10 cm volného místa, případně ještě více pro osazení kabelů.
Bezpečnostní opatření pro instalaci na strop
Neinstalujte projektor na následující místa. Ulpění látek, jako je olej, různé chemikálie nebo vlhkost,
může způsobit deformaci nebo popraskání skříně, korozi kovových částí nebo poruchu funkce.
• Ve venkovních prostorech a na místa s výskytem vlhkosti nebo prachu
• Na místa vystavená olejovému kouři nebo olejové mlhovině
• Na místa, kde dochází ke vzniku korozních plynů
xvii
Důležité informace
Informace o autorských právech na původní promítané obrázky:
Používání tohoto projektoru za účelem komerčního zisku nebo přilákání pozornosti veřejnosti
v různých podnicích (např. kavárnách nebo hotelech) a využití komprese nebo rozšíření obrazu
pomocí níže uvedených funkcí může vyvolat podezření na porušení autorských práv vymezených
zákonem o autorských právech.
[POMĚR STRAN], [TRAPÉZ], funkce zvětšení nebo podobné funkce.
Funkce řízení spotřeby elektřiny
Tento projektor nabízí funkce řízení spotřeby elektřiny. Kvůli úspoře energie jsou funkce řízení spotřeby elektřiny (1 a 2) přednastaveny od výrobce níže uvedeným způsobem. Pro ovládání projektoru
z externího zařízení připojeného prostřednictvím sítě LAN nebo sériového kabelu, změňte v menu
na obrazovce nastavení položek 1 a 2.
1. POHOTOV. REŽIM (STDBY) (Tovární nastavení: NORMÁLNĚ)
Pro ovládání projektoru z externího zařízení vyberte v položce [POHOTOV. REŽIM (STDBY)]
hodnotu [SÍŤOVÁ POHOTOVOST] nebo [REŽIM SPÁNKU]. (→ strana 79)
2. AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ (Tovární nastavení: 1 hodina)
Pro ovládání projektoru z externího zařízení vyberte v položce [AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ]
hodnotu [VYPNUTO]. (→ strana 81)
Číslo modelu jednotky bezdrátové sítě LAN
Jednotka bezdrátové sítě LAN je volitelnou položkou.
Abyste nalezli vhodný model pro vaši oblast, navštivte prosím webové stránky společnosti:
Adresa URL: https://www.nec-display.com/global/support/index.html
xviii
Důležité informace
Ochranné známky
• MultiPresenter je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NEC Display
Solutions, Ltd. v Japonsku a dalších zemích.
• Apple, Mac, MacBook a iMac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a
dalších zemích.
• Microsoft, Windows a PowerPoint jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
• Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochrannými známkami
či registrovanými ochrannými známkami společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v USA a
dalších zemích.
• HDBaseT ™ a logo HDBaseT Alliance jsou ochranné známky společnosti HDBaseT Alliance.
• Ochranná známka a logo společnosti PJLink jsou v registračním řízení nebo jsou již registrovány
v Japonsku, Spojených státech amerických a dalších zemích a oblastech.
• Wi-Fi ® je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®. WPA™, WPA2™ jsou ochranné
známky společnosti Wi-Fi Alliance®.
• Blu-ray je ochranná známka společnosti Blu-ray Disc Association.
• CRESTRON a CRESTRON ROOMVIEW jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Crestron Electronics, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
• Extron a XTP jsou registrované ochranné známky společnosti RGB Systems, Inc. ve Spojených
státech.
• Ethernet je buď registrovanou ochrannou známkou nebo ochrannou známkou společnosti Fuji
Xerox Co., Ltd.
• Ostatní názvy výrobků a loga společností uvedená v této uživatelské příručce mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
• Softwarové licence GPL/LGPL
Produkt obsahuje software, na který je poskytována licence podle všeobecné veřejné licence
GNU (GPL) nebo podle zjednodušené všeobecné veřejné licence GNU (LGPL) či jiné licence.
Další informace o softwaru najdete v souboru „readme.pdf“, který se nachází ve složce „about
GPL&LGPL“ na dodaném disku CD-ROM.
xix
1. Projděte si přehled výrobku, dodané položky a názvy součástí
1-1. Projektor – úvod
V této části vám představíme nový projektor a popisujeme jeho funkce a ovládací prvky.
Obecné
•
•
Projektor s tekutými krystaly s vysokým jasem a vysokým rozlišením
Název modelu
Jas
Rozlišení
Poměr stran
P605UL
6 000 lm
WUXGA
(1 920 × 1 200 pixelů)
16:10
P525UL
5 000 lm
WUXGA
(1 920 × 1 200 pixelů)
16:10
P525WL
5 000 lm
WXGA
(1 280 × 800 pixelů)
16:10
Patentovaná uzavřená konstrukce, která je vysoce odolná proti prachu
Díky své výtečné odolnosti proti prachu není projektor vybaven filtrem. Není tedy nutné vyměňovat filtr.
•
Tichý design využívající uzavřenou konstrukci
Tichý design bez rušivého hluku ventilátoru i v klidné konferenční místnosti nebo učebně.
Světelný zdroj · Jas
•
Ve světelném modulu je zabudovaná laserová dioda s dlouhou životností
Výrobek lze provozovat s nízkými náklady, protože laserový světelný zdroj může být používán
po dlouhou dobu bez nutnosti výměny či údržby.
•
Jas lze nastavit v širokém rozmezí
Na rozdíl od běžných světelných zdrojů lze jas nastavit od 30 do 100 % v krocích po 1 %.
•
Režim [STÁLÝ JAS]
Jas obvykle s přibývající dobou používání slábne, avšak při výběru režimu [STÁLÝ JAS] projektor
automaticky upravuje výkon světelného modulu dle uplynulé doby používání, aby bylo zajištěno
zachování stálého jasu.
1
1. Projděte si přehled výrobku, dodané položky a názvy součástí
Montáž a osazení
•
360° osazení a promítání na výšku
Projektor lze osadit v libovolném úhlu od 0° do 360°, a to jak ve svislém, tak ve vodorovném
směru. Při osazení projektoru v nakloněné poloze používejte držáky s dostatečnou silou. Lze
také promítat na výšku s promítacím plátnem otočeným o 90°. Nezapomeňte sestavit a osadit
k tomu určený stojan.
•
Mechanismus posunu objektivu pro snadné seřízení polohy promítaného obrazu
Polohu promítaného obrazu lze měnit otáčením dvou voličů na svrchní straně skříně projektoru,
jedním pro svislý směr a druhým pro směr vodorovný.
•
Oprava zkreslení obrazu promítaného na nezvykle tvarované plochy
Zkreslení vyskytující se při promítání na nezvykle tvarované plochy (například plochy válcové
či kulové) lze opravit pomocí naší aplikace Geometric Correction Tool.
Videa
•
Velký rozsah vstupních konektorů (2× HDMI, HDBaseT atd.)
Projektor je vybaven velkým výběrem vstupních konektorů: HDMI (2×), počítačový (analogový),
HDBaseT atd. Vstupní konektor HDMI u tohoto výrobku podporuje HDCP. HDBase T je propojovací
standard pro domácí spotřebiče vytvořený organizací HDBaseT Alliance.
•
Simultánní zobrazení 2 obrazů (PIP)
S tímto projektorem je možné promítat 2 obrazy jediným projektorem, a to zobrazením malého
vedlejšího displeje uvnitř hlavního displeje. Kromě toho lze umístění vedlejšího displeje měnit
a přepínat obrazy mezi hlavním a vedlejším displejem.
•
Funkce [PROHLÍŽEČ] pro zobrazení statických obrázků uložených na USB disku
Když do portu USB (typ A) projektoru vsunete běžně dostupný USB disk obsahující snímky,
dokáže toto zařízení obrázky z USB promítat. Tímto způsobem můžete předvést prezentaci i
bez použití počítače.
•
Funkce Bezproblémového přepnutí pro plynulejší změnu obrazu při přepínaní signálu
Při přepojování vstupního konektoru se obraz zobrazený před přepnutím podrží, aby se nový
obraz zapnul bez přerušení způsobeného nepřítomností signálu.
2
1. Projděte si přehled výrobku, dodané položky a názvy součástí
Síť
•
Kompatibilní s kabelovou i bezdrátovou sítí LAN
Jelikož je projektor vybaven portem LAN (RJ-45), lze jej připojit do kabelové sítě LAN pro přenos
obrázků z počítače do projektoru nebo k ovládání projektoru z počítače. Pokud navíc k zařízení
připojíte samostatně prodávanou jednotku bezdrátové sítě LAN, můžete projektor připojit i k
bezdrátové síti LAN.
•
Kompatibilita s CRESTRON ROOMVIEW a Extron XTP
Projektor podporuje software CRESTRON ROOMVIEW a Extron XTP, který umožňuje řízení a
ovládání několika do sítě připojených zařízení prostřednictvím počítače. Navíc umožňuje výstup
a ovládání obrazu skrze vysílač Extron XTP připojený k projektoru.
•
Kompatibilní s aplikací MultiPresenter
Tento projektor je kompatibilní s NEC aplikací MultiPresenter, takže promítání více obrazů je
možné prostřednictvím sítě (kabelové LAN/bezdrátové LAN).
Úspora energie
•
0,13 W (100–130 V střídavý proud)/0,19 W (200–240 V střídavý proud) v pohotovostním
stavu s úspornou technologií
Nastavením možnosti [NORMÁLNĚ] v nabídce [POHOTOV. REŽIM (STDBY)] můžete projektor
přepnout do úsporného režimu.
NORMÁLNĚ: 0,13 W (100-130 V střídavý proud)/0,19 W (200-240 V střídavý proud)
SÍŤOVÁ POHOTOVOST: 1,4 W (100-130 V střídavý proud)/1,6 W (200-240 V střídavý proud)
•
[EKOLOGICKÝ REŽIM] pro nízkou spotřebu energie a zobrazení [MĚŘIČE SPOTŘEBY UHLÍKU]
Projektor je vybaven funkcí [EKOLOGICKÝ REŽIM] pro snížení spotřeby energie během používání.
Kromě toho se úsporný účinek dosažený při zapnutém nastavení [EKOLOGICKÝ REŽIM] převádí
na objem úspory emisí CO2, a ten bude následně uveden v potvrzovací zprávě zobrazované při
vypnutí napájení a v položce [INFO.] v rámci nabídky na obrazovce ([MĚŘIČ SPOTŘEBY UHLÍKU]).
3
1. Projděte si přehled výrobku, dodané položky a názvy součástí
1-2. Co balení obsahuje?
Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny uvedené položky. Pokud kterákoli z nich chybí, obraťte
se na prodejce.
Originální krabici a obalový materiál si uschovejte pro případ nutnosti odeslání projektoru.
Projektor
Dálkové ovládání
(7N901171)
Napájecí kabel
(US: 7N080236/7N080242)
(EU: 7N080022/7N080028)
Počítačový kabel (VGA)
(7N520089)
Baterie (AAA 2×)
Poutko krytky objektivu
CD-ROM projektoru NEC
(7N952804)
• Důležité informace
(7N8N9293)
• Pokyny k rychlému nastavení
(pro Severní Ameriku: 7N8N9302)
(pro ostatní země mimo Severní Ameriku: 7N8N9302 a 7N8N9312)
• Nálepka zabezpečení
(Tuto nálepku použijte, když je nastaveno zabezpečení pomocí hesla.)
Pouze pro Severní Ameriku
• Omezená záruka
Pro zákazníky v Evropě:
Aktuální platné záruční podmínky najdete na naší webové stránce:
https://www.nec-display-solutions.com
4
1. Projděte si přehled výrobku, dodané položky a názvy součástí
1-3. Názvy částí projektoru
Přední strana
1
6
7
8
9
2
3
4
5
10
11
12
1. Kryt ovládání posunu objektivu
(→ strana 23)
11. Otvor pro bezpečnostní řetěz
Připojte zařízení proti krádeži.
Otvorem pro bezpečnostní řetízek lze protáhnout bezpečnostní kabely nebo řetízky
až do průměru 4,6 mm.
2. Páčka zoomu
(→ strana 26)
3. Objektiv
12. Nožka pro náklon
(→ strana 27)
4. Zaostřovací kolečko
(→ strana 25)
TIP:
• Bezpečnostní zámek na ochranu proti krádeží je kompatibilní s bezpečnostními kabely/příslušenstvím společnosti
Kensington. Pro informace o výrobcích navštivte webové
stránky společnosti Kensington.
5. Krytka objektivu
6. Kontrolky
(→ strana 8, 145)
7. Senzor dálkového ovládání
(→ strana 14)
8. Monofonní reproduktor
9. Ovládací prvky
(→ strana 8)
10. Bezpečnostní štěrbina (
)
5
1. Projděte si přehled výrobku, dodané položky a názvy součástí
Nasazení poutka krytky objektivu
1. Prostrčte smyčku poutka příslušným otvorem v krytce objektivu a provlékněte skrz
ni uzlík.
Upevňovací otvor krytky objektivu
2. Zastrčte uzlík do otvoru (většího) pro přichycení poutka na spodní straně projektoru a
poté jej vtlačte do úzké štěrbiny (menší).
6
1. Projděte si přehled výrobku, dodané položky a názvy součástí
Zadní strana
1
4
5
3
2
1. Panel konektorů
(→ strana 9)
2. Konektor napájení
Zde připojte zástrčku dodaného tříkolíkového napájecího kabelu a druhý konec
zastrčte do aktivní elektrické zásuvky.
(→ strana 16)
3. Nasávací otvory větrání
4. Senzor dálkového ovládání
(→ strana 14)
5. Výdechové otvory větrání
7
1. Projděte si přehled výrobku, dodané položky a názvy součástí
Ovládací prvky/kontrolky
4 3 2
5
1
6
7
8
1. Tlačítko
(POWER)
(→ strana 18, 33)
2. Kontrolka POWER
(→ strana 16, 18, 33, 145)
3. Kontrolka STATUS
(→ strana 145)
4. Kontrolka LIGHT
(→ strana 145)
5. Tlačítko INPUT
(→ strana 20)
6. Tlačítko MENU
(→ strana 51)
7. Tlačítko EXIT
(→ strana 51)
8. Tlačítka ▲▼◀▶/tlačítka hlasitosti ◀▶/tlačítko trapéz ▼
(→ strana 28, 32, 51)
9. Tlačítko ENTER
(→ strana 51)
8
9
1. Projděte si přehled výrobku, dodané položky a názvy součástí
Funkce panelu konektorů
10
8
3
1
1. Konektor HDMI 1 IN (typ A)
(→ strana 86, 88, 90)
2
6
7
4 5
9
8. Port USB (typ A)
Připojte USB disk. Pokud jsou snímky uloženy na USB disku, může být obraz promítán
prostřednictvím funkce [PROHLÍŽEČ] na
projektoru.
(→ strana 100)
Kromě toho lze pro rozšířené použití dodat
napájení 5 V/2,0 A.
2. Konektor HDMI 2 IN (typ A)
(→ strana 86, 88, 90)
3. COMPUTER IN/komponentní vstupní
konektor (15kolíkový konektor Mini
D-Sub)
(→ strana 86, 89)
9. Port PC CONTROL (9kolíkový D-Sub)
Tento port slouží k připojení počítače nebo
ovládacího systému. Umožňuje ovládání
projektoru pomocí sériového komunikačního protokolu. Píšete-li svůj vlastní program,
obvyklé ovládací kódy pro PC naleznete na
straně 138.
4. Mini jack AUDIO IN (stereo Mini)
(→ strana 86, 89)
5. Mini jack AUDIO OUT (stereo Mini)
Tudy vystupuje zvukový signál projektorem
promítaného obrazu.
Pokud je připojeno zařízení přehrávající
zvuk, bude reproduktor projektoru odpojen.
10. Krytka konektorů bezdrátové sítě LAN (
)
Za krytkou jsou dva konektory.
• Port USB (bezdrátová síť LAN)
(→ strana 93)
• Servisní port (USB typ B)
(pouze pro servisní účely)
6. Port Ethernet/HDBaseT (RJ-45)
(→ strana 95)
7. Port LAN (RJ-45)
(→ strana 91)
9
1. Projděte si přehled výrobku, dodané položky a názvy součástí
1-4. Názvy částí dálkového ovladače
1
3
2
4
6
7
10
9
5
8
11
1. Infračervený vysílač
(→ strana 14)
2. Tlačítko POWER ON
(→ strana 18)
3. Tlačítko POWER STANDBY
(→ strana 33)
4. Tlačítko SOURCE
(→ strana 20)
5. Tlačítko HDMI1
(→ strana 20)
6. Tlačítko HDMI2
(→ strana 20)
7. Tlačítko HDBaseT
(→ strana 20)
8. Tlačítko DisplayPort
(Toto tlačítko u této série projektorů nefunguje)
9. Tlačítko COMPUTER
(→ strana 20)
10. Tlačítko AUTO ADJ.
(→ strana 32)
11. Tlačítko VIDEO
(Toto tlačítko u této série projektorů nefunguje)
10
1. Projděte si přehled výrobku, dodané položky a názvy součástí
12. Tlačítko USB-A
(→ strana 20, 101)
16
14
15
19
20
12
13
17
18
21
22
13. Tlačítko USB-B
(Toto tlačítko u této série projektorů nefunguje)
14. Tlačítko APPS
(→ strana 20, 112)
15. Tlačítko ID SET
(→ strana 75)
16. Tlačítko numerické klávesnice/tlačítko CLEAR
(→ strana 75)
17. Tlačítko PIP
(→ strana 48)
18. Tlačítko FREEZE
(→ strana 35)
19. Tlačítko AV-MUTE
(→ strana 35)
20. Tlačítko MENU
(→ strana 51)
21. Tlačítko EXIT
(→ strana 51)
22. Tlačítko ▲▼◀▶
(→ strana 36, 51)
11
1. Projděte si přehled výrobku, dodané položky a názvy součástí
23. Tlačítko ENTER
(→ strana 51)
24. Tlačítko D-ZOOM (+)(−)
(→ strana 36)
25. Tlačítko MOUSE L-CLICK
(Toto tlačítko u této série projektorů nefunguje)
26. Tlačítko MOUSE R-CLICK
(Toto tlačítko u této série projektorů nefunguje)
23
24
25
28
34
27. Tlačítko PAGE ▽/△
(→ strana 105, 107)
27
29
26
30
31
28. Tlačítko ECO
(→ strana 37)
32
33
31. Tlačítko VOL. (+)(−)
(→ strana 32)
29. Tlačítko KEYSTONE
(→ strana 28, 39)
30. Tlačítko PICTURE
(→ strana 58, 61)
32. Tlačítko ASPECT
(→ strana 64)
33. Tlačítko FOCUS/ZOOM
(Toto tlačítko u této série projektorů nefunguje)
34. Tlačítko HELP
(→ strana 83)
12
1. Projděte si přehled výrobku, dodané položky a názvy součástí
Osazení baterií
1. Pevně stiskněte kryt baterií a odsuňte jej.
EN
OP
2. Vložte nové baterie (AAA). Ujistěte se, že vkládáte
baterie správně dle jejich polarity (+/−).
3. Zasuňte kryt baterií zpět na místo, dokud nezapadne.
Nekombinujte různé typy baterií či nové baterie se
starými.
EN
OP
Pokyny k dálkovému ovladači
•
•
•
•
•
•
•
•
•
S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně.
Pokud je dálkový ovladač vlhký nebo mokrý, ihned jej osušte.
Zabraňte styku s přílišným teplem a vlhkostí.
Baterie nezkratujte, nezahřívejte ani nerozebírejte.
Baterie nevhazujte do ohně.
Nepoužíváte-li ovladač po delší dobu, baterie vyjměte.
Ujistěte se, že vkládáte baterie správně dle jejich polarity (+/−).
Nekombinujte nové a staré baterie, ani různé typy baterií.
Použité baterie likvidujte v souladu s místními nařízeními.
13
1. Projděte si přehled výrobku, dodané položky a názvy součástí
Provozní dosah bezdrátového dálkového ovladače
30°
30°
30°
30°
Dálkové ovládání
7m
Senzor na skříni projektoru
7m
30°
30°
30°
30°
• Infračervený signál funguje na vzdálenost přibližně 7 m v přímé viditelnosti a v úhlu 60° od
senzoru na skříni projektoru.
• Jsou-li mezi dálkovým ovladačem a senzorem projektoru nějaké předměty nebo dopadá-li na
senzor silné světlo, nemusí projektor reagovat. Ve správném fungování brání dálkovému ovladači
i slabé baterie.
14
2. Promítání obrazu (základní úkony)
Tato část popisuje, jak zapnout projektor a jak promítat obraz na plochu.
2-1. Postup při promítání obrazu
Krok 1
•
Připojení počítače/připojení napájecího kabelu (→ strana 16)
Krok 2
•
Zapnutí projektoru (→ strana 18)
Krok 3
•
Výběr zdroje (→ strana 20)
Krok 4
•
Nastavení velikosti a polohy obrazu (→ strana 22)
•
Oprava lichoběžníkového zkreslení [TRAPÉZ] (→ strana 28)
Krok 5
•
Nastavení obrazu a zvuku
-
Automatická optimalizace počítačového signálu (→ strana 32)
-
Zvýšení či snížení hlasitosti (→ strana 32)
Krok 6
•
Provedení prezentace
Krok 7
•
Vypnutí projektoru (→ strana 33)
Krok 8
•
Přemisťování projektoru (→ strana 34)
15
2. Promítání obrazu (základní úkony)
2-2. Připojení počítače/připojení napájecího kabelu
1. Připojte počítač k projektoru.
Tato část ukazuje základní připojení k počítači. Informace o dalších možnostech připojení najdete
v části „5. Připojení“ na straně 86.
Připojte počítačový kabel (VGA) ke konektoru COMPUTER IN na projektoru a k 15kolíkovému
konektoru Mini D-Sub na počítači. Počítačový kabel (VGA) zajistěte zašroubováním obou
šroubků na konektorech.
2. Připojte dodaný napájecí kabel k projektoru.
Nejdříve připojte zástrčku dodaného tříkolíkového napájecího kabelu do konektoru AC IN na
projektoru a až poté zapojte jeho druhý konec přímo do elektrické zásuvky. Nepoužívejte žádné
zásuvkové adaptéry.
UPOZORNĚNÍ:
Není-li napájecí kabel připojen k uzemnění, může dojít k úrazu elektrickým proudem. Toto
zařízení je určeno pro použití v podmínkách s napájecím kabelem připojeným k uzemnění.
Ujistěte se, že je napájecí kabel řádně uzemněn.
Pokud je připojen napájecí kabel, kontrolka POWER na projektoru bliká oranžově a přístroj přejde
do pohotovostního režimu. (Nastavení [POHOTOV. REŽIM (STDBY)] má hodnotu [NORMÁLNĚ].)
COMPUTER IN
Počítačový kabel (VGA)
(součást dodávky)
Ujistěte se, že jsou zástrčky správně zasunuty do vstupního konektoru napájení i do
elektrické zásuvky.
16
K elektrické zásuvce
2. Promítání obrazu (základní úkony)
UPOZORNĚNÍ:
Dojde-li v běžném provozu projektoru k jeho vypnutí pomocí tlačítka POWER, mohou se některé
jeho části dočasně silně zahřát. Při manipulaci s projektorem proto buďte opatrní.
17
2. Promítání obrazu (základní úkony)
2-3. Zapnutí projektoru
VAROVÁNÍ
Projektor vyzařuje silné světlo. Před zapnutím napájení se ujistěte, že se nikdo v promítacím
rozsahu nedívá do objektivu.
1. Sejměte krytku objektivu.
Podržte zarážku stisknutou směrem nahoru a
přitáhněte krytku k sobě a pryč od objektivu.
Zarážka
2. Stiskněte tlačítko
(POWER) na skříni
projektoru nebo tlačítko POWER ON na dálkovém ovladači.
Kontrolka POWER se rozsvítí modře a obraz se
začne promítat na plátno.
TIP:
• Pokud se zobrazí zpráva „PROJEKTOR JE UZAMČEN! ZADEJTE
SVÉ HESLO.“, znamená to, že funkce [ZABEZPEČENÍ] je zapnuta. (→ strana 46)
Po zapnutí projektoru se ujistěte, zda je zapnutý
počítač nebo zdroj videa.
POZNÁMKA:
• Pokud není dostupný žádný vstupní signál, zobrazí se pokyny pro
stav bez signálu (tovární nastavení).
18
Pohotovostní režim
Bliká
Zapnuté
Bliká oranžové světlo
Bliká modré
světlo
Svítí modré
světlo
2. Promítání obrazu (základní úkony)
Poznámka ke startovací obrazovce (Nabídka volby jazyka)
Při prvním zapnutí projektoru se objeví startovací nabídka. Zde si můžete zvolit některý z 30 jazyků,
do kterých je přeložena nabídka.
Pro volbu jazyka nabídky postupujte podle následujících kroků:
1. Pomocí tlačítka ▲, ▼, ◀ nebo ▶ zvolte jeden
z 30 nabízených jazyků.
2. Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko ENTER.
Poté můžete přistoupit k práci v nabídce.
Volbu jazyka nabídky můžete provést i později.
(→ [JAZYK] na stránkách 54 a 68)
POZNÁMKA:
• Stane-li se některá z následujících událostí, projektor se nezapne.
- Je-li vnitřní teplota projektoru příliš vysoká, přístroj rozpozná nezvykle vysokou teplotu. Za těchto okolností se projektor nezapne,
aby ochránil své vnitřní součásti. Pokud k tomu dojde, vyčkejte, než se vnitřní součásti projektoru ochladí.
- Pokud kontrolka STATUS po stisknutí tlačítka napájení svítí oranžově, znamená to, že je funkce [ZÁMEK OVLÁDACÍHO PANELU]
zapnuta. Uzamčení zrušíte vypnutím této funkce. (→ strana 74)
• Pokud kontrolka POWER bliká modře v krátkých cyklech, nelze projektor vypnout pomocí tlačítka napájení.
19
2. Promítání obrazu (základní úkony)
2-4. Výběr zdroje
Výběr zdroje z počítače nebo video zařízení
POZNÁMKA:
• Zapněte počítač nebo video zařízení připojené k projektoru.
Automatické rozpoznání signálu
Jednou stiskněte tlačítko INPUT. Projektor začne
vyhledávat dostupný vstupní zdroj a zobrazí jej.
Vstupní signál se přepíná následovně:
[HDMI1] → [HDMI2] → [POČÍTAČ] → [HDBaseT] →
[USB-A] → [LAN]
• Pokud je otevřena obrazovka [VSTUP], můžete
vstupní zdroj vybrat stisknutím tlačítka INPUT.
•
Při používání dálkového ovladače stiskněte
tlačítko SOURCE.
TIP:
• Není-li vstupní signál dostupný, vstup se přeskočí.
Použití dálkového ovladače
Stiskněte kterékoli z tlačítek HDMI1, HDMI2, HDBaseT, COMPUTER, USB-A či APPS.
20
2. Promítání obrazu (základní úkony)
Výběr výchozího zdroje
Můžete jej nastavit tak, že se zobrazí při každém zapnutí projektoru.
1. Stiskněte tlačítko MENU.
Zobrazí se nabídka.
2. Dvojnásobným stisknutím tlačítka ▶ zvolte položku [NASTAV.] a stisknutím tlačítka ▼
nebo tlačítka ENTER vyberte možnost [OBECNÉ].
3. Čtyřnásobným stisknutím tlačítka ▶ zvolte položku [MOŽNOSTI(2)].
4. Pětinásobným stisknutím tlačítka ▼ zvolte položku [VÝBĚR VÝCH. VSTUPU] a následně
stiskněte tlačítko ENTER.
Otevře se obrazovka [VÝBĚR VÝCH. VSTUPU].
5. Vyberte zdroj, který se má použít jako výchozí, a stiskněte tlačítko ENTER.
6. Pro zavření nabídky stiskněte opakovaně tlačítko EXIT.
7. Restartujte projektor.
Promítání bude spuštěno ze zdroje, který jste vybrali v kroku 5.
TIP:
• Jestliže jsou propojeny projektor a počítač a jestliže se projektor nachází v pohotovostním režimu, je možné automaticky zapnout
jeho napájení a promítnout obrazovku počítače prostým rozpoznáním počítačových signálů či HDMI signálů vyslaných počítačem.
([AUT. ZAPNUTÍ] → strana 80)
• Kombinace kláves Windows a P ve Windows 7 umožňuje snadné a rychlé nastavení externího displeje.
21
2. Promítání obrazu (základní úkony)
2-5. Nastavení velikosti a polohy obrazu
K přizpůsobení velikosti a polohy obrazu použijte kolečko posunu objektivu, páčku nastavitelné
nožky pro náklon, páčku/kroužek zoomu a zaostřovací kroužek ohniska.
Pro lepší přehlednost jsou v této kapitole vynechány podrobné nákresy a kabely.
Přizpůsobení vodorovné a svislé polohy promítaného obrazu [Posun objektivu]
(→ strana 23)
Nastavení zaostření [Zaostřovací kolečko]
(→ strana 25)
Jemné nastavení velikosti obrazu [Páčka
zoomu]
(→ strana 26)
Přizpůsobení výšky a vodorovného naklonění
promítaného obrazu [Nožka pro náklon]
(→ strana 27)
Oprava lichoběžníkového zkreslení [Trapéz]
(→ strana 28)
22
2. Promítání obrazu (základní úkony)
Nastavení svislé polohy promítaného obrazu (posun objektivu)
UPOZORNĚNÍ
Nastavování provádějte zezadu nebo ze strany projektoru. Nastavováním zepředu riskujete
vystavení očí silnému světlu, které by je mohlo poškodit.
1. Otevřete kryt ovládání posunu objektivu.
Kryt otevřete při současném zatlačení zarážky
směrem vpřed.
•
Kryt ovládání posunu objektivu nelze zcela
vyjmout.
Zarážka
2. Otáčejte kolečky posunu objektivu po směru či proti směru hodinových ručiček.
Kolečko svislého posunu
Pro úpravu svislé polohy promítaného obrazu otáčejte tímto kolečkem proti či po směru hodinových ručiček.
Kolečko vodorovného posunu
Pro úpravu vodorovné polohy promítaného obrazu otáčejte tímto kolečkem proti či po směru
hodinových ručiček.
Kolečko posunu objektivu
(vodorovného)
Doprava
Doleva
Kolečko posunu objektivu
(svislého)
Nahoru
Dolů
23
2. Promítání obrazu (základní úkony)
POZNÁMKA:
• Kolečky lze otáčet více než jednou dokola, avšak polohu promítaného obrazu nelze posunout více, než kolik činí rozsah uvedený
na následující stránce. Neotáčejte kolečky silou. Mohlo by je to poškodit.
• Pokud posunete objektiv do krajní polohy v úhlopříčném směru, okraje obrazu ztmavnou nebo se objeví stíny.
• Nastavení svislého posunu musí být ukončeno s obrazem posunutým nahoru. Pokud ukončíte nastavení svislého posunu s obrazem
posunutým dolů, úpravy zoomu a zaostření nebo silnější otřesy mohou způsobit, že se promítaný obraz sám ještě mírně posune
dolů.
3. Zavřete kryt ovládání posunu objektivu.
Vsuňte 2 (dva) háčky krytu do drážek v projektoru, poté kryt zavřete.
Háček
Drážka
TIP:
• Nákres níže ukazuje seřizovací rozsah posunu objektivu ([ORIENTACE]: [STOLNÍ PŘEDNÍ]).
• Pro nastavovací rozsah posunu objektivu při promítání v poloze [STROPNÍ PŘEDNÍ] viz strana 129.
29%H
100%H
29%H
Šířka promítaného
obrazu
60%V
100%V
Výška promítaného obrazu
Popis symbolů: V označuje svislou polohu (výška promítaného obrazu) a H vodorovnou (šířka promítaného obrazu).
24
2. Promítání obrazu (základní úkony)
Zaostření
K dokonalému zaostření použijte zaostřovací kroužek.
Zaostřovací kolečko
POZNÁMKA:
• Doporučujeme úpravy zaostření provést poté, co byl projektor po dobu více než 30 minut ponechán ve stavu, během nějž promítal
ZKUŠEBNÍ OBRAZEC.
Více informací o ZKUŠEBNÍM OBRAZCI naleznete na straně 76.
25
2. Promítání obrazu (základní úkony)
Zoom
Otáčejte páčkou zoomu po směru a proti směru hodinových ručiček.
Páčka zoomu
26
2. Promítání obrazu (základní úkony)
Nastavení naklonění projektoru (nožka pro náklon)
Nastavení náklonu projektoru vlevo či vpravo.
1. Náklon seřídíte otáčením levé a pravé nožky
pro náklon.
Otáčením se nožky pro náklon prodlužují nebo
zkracují.
Výška promítaného obrazu se dá přizpůsobit
otáčením levé a pravé nožky pro náklon.
Pokud je promítaný obraz nakloněný, otáčením
jedné z nožek jej vyrovnejte.
•
Pokud je promítaný obraz zkreslený, viz
kapitola „2-6. Oprava lichoběžníkového
zkreslení [TRAPÉZ]“ (→ strana 28).
•
Nožky pro náklon lze vysunout až o 15 mm.
•
Pomocí nožek pro náklon lze projektor
naklonit o nejvýše 2°.
Nožka pro náklon
Nahoru
Dolů
POZNÁMKA:
• Nevysouvejte nožky pro náklon o více než 15 mm. V opačném případě se upevňovací část nožky pro náklon vyviklá a mohlo by dojít
k jejímu vypadnutí z projektoru.
• Nepoužívejte nožky pro náklon k jiným účelům než k nastavení promítacího úhlu projektoru.
Nesprávné zacházení s nožkami pro náklon, jako například přenášení projektoru za ně nebo jeho zaháknutí na zeď pomocí těchto
nožek, by mohlo projektor poškodit.
27
2. Promítání obrazu (základní úkony)
2-6. Oprava lichoběžníkového zkreslení [TRAPÉZ]
Pokud není projektor umístěn naprosto kolmo k promítací ploše, dochází k trapézovému zkreslení.
K jeho opravě můžete využít funkce „Trapéz“; digitální technologie schopné vyrovnat zkreslení
lichoběžníkového typu a v důsledku nabídnout ostrý pravoúhlý obraz.
Následující postup objasňuje, jak používat obrazovku [TRAPÉZ] z nabídky k opravě lichoběžníkových
zkreslení, když je projektor umístěn šikmo vůči promítací ploše.
Před provedením opravy LICHOBĚŽNÍKOVÉHO zkreslení
Oprava zkreslení [TRAPÉZ] má čtyři funkce [TRAPÉZ VODOROVNÝ], [TRAPÉZ SVISLÝ], [PODUŠK.
VLEVO/VPRAVO], [PODUŠK. NAHOŘE/DOLE] a [ROHOVÉ ZKRESLENÍ]. Pokud se opravila hodnota
[ROHOVÉHO ZKRESLENÍ] nebo [PODUŠKOVITOSTI], jsou možnosti [TRAPÉZ VODOROVNÝ] a [TRAPÉZ SVISLÝ] zablokovány. V takovém případě RESETUJTE opravené hodnoty a proveďte opravu
zkreslení znovu.
1. Stiskněte tlačítko ▼ na skříni projektoru.
Otevře se obrazovka [GEOMETRICKÁ KOREKCE].
•
Při používání dálkového ovladače stiskněte tlačítko KEYSTONE.
2. Pomocí tlačítka ▼ přesuňte kurzor na položku [REŽIM] a stiskněte tlačítko ENTER.
Otevře se obrazovka výběru režimu.
3. Vyberte položku [TRAPÉZ] a stiskněte tlačítko ENTER.
Vraťte se zpět na obrazovku [GEOMETRICKÁ
KOREKCE] z nabídky na obrazovce.
4. Stisknutím tlačítka ▼ najeďte kurzorem
na položku [TRAPÉZ] a stiskněte tlačítko
ENTER.
Obraz se přepne na obrazovku [TRAPÉZ].
•
Pro nápravu [PODUŠKOVITOSTI] viz strana
42.
•
Pro nápravu [ROHOVÉHO ZKRESLENÍ] viz
strana 39.
28
2. Promítání obrazu (základní úkony)
5. Stisknutím tlačítka ▼ vyberete položku
[TRAPÉZ SVISLÝ] a poté použijte tlačítka
◀ či ▶ tak, aby byly levý a pravý okraj promítaného obrazu rovnoběžné.
•
Promítaný obraz
Okraj promítací plochy
Upravte svislé trapézové zkreslení.
6. Zarovnejte levou (či pravou) stranu promítaného obrazu s levým (či pravým) okrajem
promítací plochy.
•
Jako základ použijte kratší stranu promítaného obrazu.
•
U příkladu vpravo použijte jako základ
levou stranu.
7. Stisknutím tlačítka ▲ vyberete položku
[TRAPÉZ VODOROVNÝ] a poté použijte
tlačítka ◀ či ▶ tak, aby byly horní a spodní
okraje promítaného obrazu rovnoběžné.
•
Upravte vodorovné trapézové zkreslení.
8. Pro opravu lichoběžníkového zkreslení
opakujte kroky 5 a 7.
9. Po dokončení opravy lichoběžníkového
zkreslení vypněte nabídku několikanásobným stisknutím tlačítka EXIT.
29
Zarovnat levou stranu
2. Promítání obrazu (základní úkony)
POZNÁMKA:
• I když je projektor zapnut, používají se posledně použité hodnoty korekce.
• Funkce TRAPÉZ může způsobit mírné rozmazání obrazu, protože je prováděna elektronicky.
30
2. Promítání obrazu (základní úkony)
Pro návrat úpravy trapézu na výchozí hodnotu:
1. Otevřete obrazovku [GEOMETRICKÁ KOREKCE] a ujistěte se, že je v položce [REŽIM] vybrána
možnost [TRAPÉZ].
2. Stisknutím tlačítka ▼ vyberte možnost [RESET.] a následně stiskněte tlačítko ENTER.
3. Stisknutím tlačítek ◀ či ▶ vyberte možnost [ANO] a následně stiskněte tlačítko ENTER.
Úpravy se vrátí do výchozích hodnot.
POZNÁMKA:
• Všechny upravené hodnoty nastavené v nastavení [TRAPÉZ] se resetují na hodnoty výchozí.
31
2. Promítání obrazu (základní úkony)
2-7. Automatická optimalizace počítačového signálu
Nastavení obrazu pomocí automatického seřízení
Automatická optimalizace obrazu počítače. (POČÍTAČ)
Stisknutím tlačítka AUTO ADJ. na dálkovém ovladači
automaticky optimalizujte obraz počítače.
Takovou úpravu je většinou třeba provést při prvním
připojení počítače.
Nekvalitní obraz
Normální obraz
POZNÁMKA:
Některé signály se nezobrazí správně nebo jejich zobrazení nějakou dobu trvá.
• Nepodaří-li se optimalizace počítačového signálu pomocí úkonu automatického přizpůsobení, zkuste jej nastavit ručně pomocí
položek [VODOROVNĚ], [SVISLE], [TAKT] a [FÁZE]. (→ strana 62, 63)
2-8. Zvýšení či snížení hlasitosti
Hlasitost zvuku z reproduktoru či audio výstupu lze nastavit.
Pokud nemáte otevřenou žádnou nabídku, můžete
tlačítka ◀ a ▶ na skříni projektoru použít k ovládání
hlasitosti.
• Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko VOL. (+)
nebo (−).
POZNÁMKA:
• Ovládání hlasitosti pomocí tlačítka ◀ nebo ▶ není dostupné,
pokud je obraz zvětšený pomocí tlačítka D-ZOOM (+), pokud máte
otevřenou některou z nabídek nebo pokud se zobrazuje LAN.
TIP:
• Hlasitost zvukových signálů [PÍP] nelze nastavit. Chcete-li zvukové
signály [PÍP] vypnout, vyberte v nabídce možnost [NASTAV.] →
[MOŽNOSTI(1)] → [PÍP] → [VYPNUTO].
32
Zvýšit hlasitost
Snížit hlasitost
2. Promítání obrazu (základní úkony)
2-9. Vypnutí projektoru
Pro vypnutí projektoru:
1. Nejprve stiskněte tlačítko
(POWER) na
skříni projektoru nebo tlačítko STANDBY na
dálkovém ovladači.
Zobrazí se potvrzovací zpráva.
•
V potvrzovací zprávě zobrazované při vypínání napájení projektoru je uveden objem
úspory emisí CO2 od posledního zapnutí (→
strana 38).
2. Dále stiskněte tlačítko ENTER nebo znovu
tlačítko
(POWER) či tlačítko STANDBY.
Zapnuté
Pohotovostní režim
Svítí modré světlo
Bliká oranžové světlo
Jakmile se vypne světelný zdroj, vypne se i
napájení (pohotovostní režim).
Když projektor přejde do pohotovostního
režimu, kontrolka POWER na projektoru se rozbliká oranžově. (Nastavení [POHOTOV. REŽIM
(STDBY)] má hodnotu [NORMÁLNĚ].)
3. Nasaďte krytku objektivu.
Vsuňte 2 (dva) háčky krytky do drážek v projektoru a poté zatlačte na spodní okraj krytky. Tím
je krytka upevněna k projektoru.
Háček
Zarážka
33
2. Promítání obrazu (základní úkony)
UPOZORNĚNÍ:
Dojde-li v běžném provozu projektoru k jeho vypnutí pomocí tlačítka POWER, mohou se některé
jeho části dočasně silně zahřát.
Při manipulaci s projektorem proto buďte opatrní.
POZNÁMKA:
• Pokud kontrolka POWER bliká modře v krátkých cyklech, projektor nelze vypnout.
• Projektor není možné vypnout 60 sekund po jeho zapnutí a zobrazení obrazu.
• Neodpojujte napájecí kabel z projektoru nebo z elektrické zásuvky, zatímco se stále promítá obraz. Mohlo by tak dojít k poškození
konektoru AC IN projektoru nebo kontaktů zástrčky. Chcete-li během promítání obrazu vypnout napájení, použijte spínač na
vícenásobné zásuvce, jistič atd.
• Neodpojujte napájení od projektoru během 10 vteřin po provedení změn, nastavování či uzavření nabídky. Mohlo by dojít ke ztrátě
změněných či nastavených hodnot.
2-10. Přemisťování projektoru
Příprava: ujistěte se, že je projektor vypnutý.
1. Odpojte napájecí kabel.
2. Odpojte všechny ostatní kabely.
•
Odpojte případný připojený disk USB.
34
3. Praktické funkce
3-1. Vypnutí obrazu a zvuku
Chcete-li vypnout obraz a zvuk na kratší dobu,
stiskněte tlačítko AV-MUTE. Opětovným stisknutím
obraz a zvuk obnovíte.
POZNÁMKA:
• Přestože je obraz vypnut, na obrazovce zůstane zobrazena nabídka.
3-2. Zastavení obrazu
Stiskněte tlačítko FREEZE. Pokud je promítán obraz
z přehrávače DVD atd., video se přepne na statický
obraz. Opětovným stisknutím tlačítka FREEZE se
video znovu spustí.
POZNÁMKA:
• Obraz je pozastaven, ale původní video se stále přehrává.
35
3. Praktické funkce
3-3. Zvětšení obrazu
Obraz je možné zvětšit až čtyřnásobně.
POZNÁMKA:
• Maximální zvětšení však může být v závislosti na signálu menší.
Postup:
1. Pro zvětšení obrazu stiskněte tlačítko D-ZOOM (+).
K posunutí zvětšeného obrazu použijte tlačítka ▲,▼,◀ nebo ▶.
2. Stiskněte tlačítko ▲▼◀▶.
Oblast zvětšeného obrazu se posune.
3. Stiskněte tlačítko D-ZOOM (−).
Po každém stisknutí tlačítka D-ZOOM (−) se obraz zmenší.
POZNÁMKA:
• Obraz se zvětší či zmenší vždy do a od středu promítací plochy.
• Zobrazením nabídky se stávající zvětšení obrazu zruší.
36
3. Praktické funkce
3-4. Změna úsporného režimu/kontrola účinku úspory energie
Použití úsporného režimu [EKOLOGICKÝ REŽIM]
Podle účelu použití projektoru lze vybrat ze dvou ekologických režimů.
[EKOLOGICKÝ
REŽIM]
[VYPNUTO]
[EKOLOGICKÝ]
[DLOUHÁ ŽIVOTNOST]
Ikonka naspodu nabídky Popis
Stav kontrolky LIGHT
100% jas
Plocha bude jasně osvětlena.
Svítí zelené
světlo
Jas bude přibližně na 60% úrovni.
Větráček chlazení rovněž příslušně zpomalí.
Nižší spotřeba energie
Jas bude přibližně na 50% úrovni.
Toto nastavení dává přednost prodloužení
životnosti světelného modulu.
Bliká zelené
světlo
Pokud chcete úsporný režim [EKOLOGICKÝ REŽIM] zapnout, postupujte následovně:
1. Na dálkovém ovladači stisknutím tlačítka
ECO, otevřete obrazovku [EKOLOGICKÝ
REŽIM].
2. Výběr proveďte tlačítky ▼▲ a následně
stiskněte tlačítko ENTER.
Obrazovka výběru [EKOLOGICKÝ REŽIM] se
zavře a projektor se přepne do vybraného
režimu.
POZNÁMKA:
• [EKOLOGICKÝ REŽIM] lze změnit také pomocí nabídky.
Vyberte možnost [NASTAV.] → [OBECNÉ] → [REŽIM SVĚTLA] → [EKOLOGICKÝ REŽIM].
• Údaje z položky [DOBA PROVOZU SVĚTLA] lze zkontrolovat v položce [ČAS POUŽITÍ]. Zvolte možnost [INFO.] → [ČAS POUŽITÍ].
• Po uplynutí 1 minuty od okamžiku, kdy projektor zobrazí pokyny pro stav bez signálu, modrou nebo černou obrazovku či obrazovku
s logem, přejde projektor do režimu [DLOUHÁ ŽIVOTNOST] automaticky. Jakmile bude signál nalezen, projektor se vrátí do původně
nastaveného režimu.
• Pokud se vnitřní teplota projektoru zvýší z důvodu vysoké teploty v místnosti, může projektor za účelem vlastní ochrany snížit
dočasně jas. Toto je ochranná funkce nazývaná [VYNUCENÝ EKOLOGICKÝ REŽIM]. Když se projektor nachází ve stavu [VYNUCENÝ
EKOLOGICKÝ REŽIM], zobrazuje se v pravé dolní části obrazovky symbol teploměru [ ]. Jakmile vnitřní teplota projektoru klesne
vlivem ochlazení místnosti, [VYNUCENÝ EKOLOGICKÝ REŽIM] se zruší a projektor bude uveden zpět do původního nastavení.
37
3. Praktické funkce
Kontrola účinku úspory energie [MĚŘIČ SPOTŘEBY UHLÍKU]
Tato funkce zobrazí úsporu energie v podobě snížení emisí CO2 (v kg), je-li v nabídce [EKOLOGICKÝ
REŽIM] projektoru zvolena možnost [EKOLOGICKÝ] nebo [DLOUHÁ ŽIVOTNOST]. Tato funkce se
nazývá [MĚŘIČ SPOTŘEBY UHLÍKU].
Najdete zde dva údaje: [CELKOVÁ ÚSPORA UHLÍKU] a [ÚSPORA UHLÍKU OD POSLEDNÍHO ZAPNUTÍ]. Údaj [CELKOVÁ ÚSPORA UHLÍKU] zachycuje celkovou míru snížení emisí CO2 od chvíle dodání
projektoru až do současnosti. Tento údaj můžete zkontrolovat v položce [ČAS POUŽITÍ] nabídky
[INFO.]. (→ strana 83)
Údaj [ÚSPORA UHLÍKU OD POSLEDNÍHO ZAPNUTÍ] zachycuje míru snížení emisí CO2 od okamžiku
změny úsporného režimu bezprostředně po zapnutí projektoru do okamžiku jeho vypnutí. Údaj
[ÚSPORA UHLÍKU OD POSLEDNÍHO ZAPNUTÍ] se zobrazí také ve zprávě [VYPNOUT/JSTE SI JISTI?]
při vypínání projektoru.
TIP:
• Níže uvedený vzorec se používá k výpočtu snížení emisí CO2.
Objem snížení emisí CO2 = (Spotřeba energie s vybranou možností [VYPNUTO] v položce [EKOLOGICKÝ REŽIM] − Spotřeba energie
s vybranou možností [EKOLOGICKÝ]/[DLOUHÁ ŽIVOTNOST] v položce [EKOLOGICKÝ REŽIM]) × konverzní faktor CO2.
* Výpočet objemu snížení emisí CO2 je založen na publikaci organizace OECD s názvem„CO2 Emissions from Fuel Combustion, 2008
Edition“ (Emise CO2 ze spalování paliv, vydání z r. 2008).
• [CELKOVÁ ÚSPORA UHLÍKU] se vypočítává na základě úspor zaznamenaných v 15minutových rozestupech.
• Tento vzorec se nevztahuje na spotřebu energie, která není ovlivněna zapnutím či vypnutím režimu [EKOLOGICKÝ REŽIM].
38
3. Praktické funkce
3-5. Oprava zkreslení promítaného obrazu
Funkci [ROHOVÉ ZKRESLENÍ] a [PODUŠKOVITOST] použijte k opravě lichoběžníkového (trapézového)
zkreslení, a to prodloužením či zkrácením horní nebo spodní a levé nebo pravé strany obrazu tak,
aby byl promítaný obraz pravoúhlý.
Před provedením opravy zkreslení
Oprava zkreslení [TRAPÉZ] má funkce [TRAPÉZ VODOROVNÝ], [TRAPÉZ SVISLÝ], [PODUŠK. VLEVO/
VPRAVO], [PODUŠK. NAHOŘE/DOLE] a [ROHOVÉ ZKRESLENÍ]. Pokud se opravila hodnota [ROHOVÉHO ZKRESLENÍ] nebo [PODUŠKOVITOSTI], jsou možnosti [TRAPÉZ VODOROVNÝ] a [TRAPÉZ SVISLÝ]
zablokovány. V takovém případě RESETUJTE opravené hodnoty a proveďte opravu zkreslení znovu
Rohové zkreslení
1. Ujistěte se, že nemáte otevřenou žádnou
nabídku, a stiskněte tlačítko ▼.
Otevře se obrazovka [GEOMETRICKÁ KOREKCE].
•
Při používání dálkového ovladače stiskněte tlačítko KEYSTONE.
2. Pomocí tlačítka ▼ přesuňte kurzor na položku [REŽIM] a stiskněte tlačítko ENTER.
Otevře se obrazovka výběru režimu.
3. Vyberte položku [TRAPÉZ] a stiskněte tlačítko ENTER.
Vraťte se zpět na obrazovku [GEOMETRICKÁ
KOREKCE] z nabídky na obrazovce.
4. Stisknutím tlačítka ▼ najeďte kurzorem
na položku [TRAPÉZ] a stiskněte tlačítko
ENTER.
Obraz se přepne na obrazovku [TRAPÉZ].
39
3. Praktické funkce
5. Stisknutím tlačítka ▼ vyberte možnost
[ROHOVÉ ZKRESLENÍ] a následně stiskněte
tlačítko ENTER.
Otevře se obrazovka [ROHOVÉ ZKRESLENÍ].
*
Obrázek ukazuje vybranou horní ikonu
( ) vlevo.
6. Promítejte obraz tak, aby byla promítaná
plocha menší, než plocha rastru.
7. Vyberte si kterýkoli z rohů a zarovnejte roh
obrazu s rohem promítací plochy.
*
Obrázek znázorňuje pravý horní roh.
8. Pomocí tlačítek ▲▼◀▶ vyberte jednu
ikonu (▲) mířící směrem, kterým chcete
posunout okraj promítaného obrazu.
TIP:
• Pokud provedete seřízení pomocí možností [ROHOVÉ
ZKRESLENÍ] či [PODUŠKOVITOST], přestanou být možnosti
[TRAPÉZ SVISLÝ] a [TRAPÉZ VODOROVNÝ] dostupné. V
takovém případě RESETUJTE opravené hodnoty a proveďte
opravu zkreslení znovu.
9. Stiskněte tlačítko ENTER.
10. Pomocí tlačítek ▲▼◀▶ posouvejte okraj
promítaného obrazu způsobem znázorněným v našem příkladu.
11. Stiskněte tlačítko ENTER.
12. Pomocí tlačítek ▲▼◀▶ vyberte jinou ikonu, která míří příslušným směrem.
Na obrazovce úpravy rohového zkreslení
vyberte [KONEC] nebo stiskněte tlačítko EXIT
na dálkovém ovládání.
Zobrazí se potvrzovací obrazovka.
40
Promítaný obraz
3. Praktické funkce
13. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zvýrazněte
možnost [OK] a následně stiskněte tlačítko
ENTER.
Tím je oprava rohového zkreslení dokončena.
•
Výběrem možnosti [STORNO] se vrátíte na
obrazovku úprav bez uložení změn (krok
3).
•
Výběrem [RESET.] vrátíte nastavení na
výchozí tovární hodnoty.
•
Výběrem [ZPĚT] opustíte nastavení bez
uložení změn.
14. Pro zavření nabídky stiskněte opakovaně
tlačítko EXIT.
41
3. Praktické funkce
Poduškovitost
Tato funkce umožňuje při nápravě poduškového zkreslení nastavit levou a pravou stranu či horní
a dolní stranu nezávisle.
1. Ujistěte se, že nemáte otevřenou žádnou
nabídku, a stiskněte tlačítko ▼.
Otevře se obrazovka [GEOMETRICKÁ KOREKCE].
•
Při používání dálkového ovladače stiskněte tlačítko KEYSTONE.
2. Pomocí tlačítka ▼ přesuňte kurzor na položku [REŽIM] a stiskněte tlačítko ENTER.
Otevře se obrazovka výběru režimu.
3. Vyberte položku [TRAPÉZ] a stiskněte tlačítko ENTER.
Vraťte se zpět na obrazovku [GEOMETRICKÁ
KOREKCE] z nabídky na obrazovce.
4. Stisknutím tlačítka ▼ najeďte kurzorem
na položku [TRAPÉZ] a stiskněte tlačítko
ENTER.
Obraz se přepne na obrazovku [TRAPÉZ].
5. Stisknutím tlačítek ▼ či ▲ vyberte [PODUŠK. VLEVO/VPRAVO] či [PODUŠK. NAHOŘE/DOLE].
42
3. Praktické funkce
6. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ provedete
opravu zkreslení.
POZNÁMKA:
• Položky [PODUŠK. VLEVO/VPRAVO] či [PODUŠK. NAHOŘE/
DOLE] nejsou dostupné, pokud je aktivována položka
[TRAPÉZ VODOROVNÝ], [TRAPÉZ SVISLÝ] či [ROHOVÉ
ZKRESLENÍ].
• Před provedením korekce nastavte posun objektivu do
středové polohy.
7. Po dokončení úpravy položky [PODUŠKOVITOST] vypněte nabídku několikanásobným
stisknutím tlačítka EXIT.
POZNÁMKA:
• I když je projektor zapnut, používají se posledně použité hodnoty korekce.
• Oprava [PODUŠKOVITOSTI] a [ROHOVÉHO ZKRESLENÍ] může způsobit mírné rozmazání obrazu, protože je prováděna elektronicky.
43
3. Praktické funkce
Reset nastavení lichoběžníkového zkreslení a poduškovitosti na výchozí hodnotu
1. Otevřete obrazovku [GEOMETRICKÁ KOREKCE] a ujistěte se, že je v položce [REŽIM] vybrána
možnost [TRAPÉZ].
2. Stisknutím tlačítka ▼ vyberte možnost [RESET.] a následně stiskněte tlačítko ENTER.
•
Zobrazí se potvrzovací zpráva.
3. Posuňte pomocí tlačítek ◀ či ▶ kurzor na položku [ANO] a poté stiskněte ENTER.
POZNÁMKA:
• Všechny upravené hodnoty nastavené v nastavení [TRAPÉZ] se resetují na hodnoty výchozí.
TIP:
• Zkreslení vyskytující se při promítání na nezvykle tvarované plochy (například plochy válcové či kulové) lze opravit pomocí naší
aplikace Geometric Correction Tool. Stáhněte si prosím Geometric Correction Tool z naší webové stránky.
https://www.nec-display.com/dl/en/index.html
44
3. Praktické funkce
3-6. Zamezení neoprávněnému použití projektoru [ZABEZPEČENÍ]
V nabídce můžete u vašeho projektoru nastavit heslo zabezpečení a zabránit tak jeho použití
neoprávněnou osobou. Pokud je nastaveno heslo zabezpečení, objeví se po zapnutí projektoru
obrazovka pro zadání hesla. Projektor nebude promítat obraz, dokud nebude zadáno správné heslo.
• Nastavení [ZABEZPEČENÍ] není možné zrušit pomocí příkazu [RESET.] v nabídce.
Pro zapnutí funkce zabezpečení:
1. Stiskněte tlačítko MENU.
Zobrazí se nabídka.
2. Dvojnásobným stisknutím tlačítka ▶ zvolte položku [NASTAV.] a stisknutím tlačítka ▼
nebo tlačítka ENTER vyberte možnost [OBECNÉ].
3. Stisknutím tlačítka ▶ vyberte položku [INSTALACE].
4. Trojnásobným stisknutím tlačítka ▼ vyberte funkci [ZABEZPEČENÍ] a následně stiskněte
tlačítko ENTER.
Zobrazí se nabídka [VYPNUTO/ZAPNUTO].
5. Stisknutím tlačítka ▼ vyberte [ZAPNUTO] a stiskněte tlačítko ENTER.
Otevře se obrazovka [HESLO ZABEZPEČENÍ].
6. Zadejte kombinaci čtyř tlačítek ▲▼◀▶ a stiskněte tlačítko ENTER.
POZNÁMKA:
• Heslo musí být 4 až 10 číslic dlouhé.
Otevře se obrazovka [POTVRDIT HESLO].
45
3. Praktické funkce
7. Zadejte stejnou kombinaci tlačítek ▲▼◀▶ a stiskněte tlačítko ENTER.
Otevře se potvrzovací obrazovka.
8. Vyberte možnost [ANO] a stiskněte tlačítko ENTER.
Funkce [ZABEZPEČENÍ] je nyní zapnuta.
Pro zapnutí projektoru se zapnutou funkcí [ZABEZPEČENÍ]:
1. Stiskněte tlačítko POWER.
Projektor se zapne a zobrazí zprávu, že je uzamčen.
2. Stiskněte tlačítko MENU.
3. Zadejte správné heslo a stiskněte tlačítko ENTER. Projektor zobrazí obraz.
POZNÁMKA:
• Projektor je heslem odemčen až do chvíle vypnutí hlavním vypínačem nebo do odpojení napájecího kabelu.
46
3. Praktické funkce
Pro vypnutí funkce [ZABEZPEČENÍ]:
1. Stiskněte tlačítko MENU.
Zobrazí se nabídka.
2. Vyberte možnost [NASTAV.] → [INSTALACE] → [ZABEZPEČENÍ] a stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se nabídka [VYPNUTO/ZAPNUTO].
3. Vyberte možnost [VYPNUTO] a stiskněte tlačítko ENTER.
Otevře se obrazovka [HESLO ZABEZPEČENÍ].
4. Zadejte své heslo a stiskněte tlačítko ENTER.
Po zadání správného hesla se funkce [ZABEZPEČENÍ] vypne.
POZNÁMKA:
• Zapomenete-li heslo, obraťte se na svého prodejce. Prodejce vám poskytne heslo výměnou za váš kód požadavku. Váš kód požadavku
je k dispozici na obrazovce Potvrzení hesla. V našem příkladu je kódem požadavku [K992-45L8-JNGJ-4XU9-1YAT-EEA2].
47
3. Praktické funkce
3-7. Zobrazení dvou obrazů současně
Projektor má funkci, která umožňuje zobrazovat dva různé signály zároveň.
Promítané video na první obrazovce se označuje jako hlavní, zatímco promítané video vyvolané
až následně se označuje jako vedlejší. Malá vedlejší obrazovka se zobrazí uvnitř hlavní obrazovky.
Hlavní obrazovka
Vedlejší obrazovka
Vstupní konektory, které lze použít pro hlavní a vedlejší obrazovku.
Zdroj hlavní a vedlejší obrazovky může pocházet z následujících vstupních konektorů.
HDMI1
Hlavní obrazovka
HDMI1
HDMI2
POČÍTAČ
HDBaseT
USB-A
LAN
Ne
Ano
Ne
Ne
Ano
Vedlejší obrazovka
POČÍTAČ
HDBaseT
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
HDMI2
Ne
Ano
Ne
Ne
Ano
POZNÁMKA:
• Některé signály se nemusí zobrazovat v závislosti na rozlišení.
48
USB-A
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
LAN
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
3. Praktické funkce
Promítání dvou obrazovek
1. Stiskněte tlačítko PIP na dálkovém ovladači.
Otevře se obrazovka [PIP] z nabídky na obrazovce.
2. Vyberte [SUB VSTUP] pomocí tlačítek ▼/▲ a stiskněte tlačítko ENTER.
Otevře se obrazovka [SUB VSTUP].
3. Vyberte vstupní signál pomocí tlačítek ▼/▲ a stiskněte tlačítko ENTER.
Obraz z vybraného signálu se zobrazí na vedlejší obrazovce.
•
Pokud se název signálu zobrazuje šedě, znamená to, že dotyčný signál nelze vybrat.
4. Stiskněte tlačítko MENU.
Nabídka na obrazovce zmizí.
5. Pro návrat k jediné obrazovce vyvolejte znovu obrazovku [PIP] a vyberte [VYPNUTO] na
obrazovce [SUB VSTUP] v kroku 3.
TIP:
• Pokud se během promítání dvou obrazovek stane, že vstup vybraný pro vedlejší obrazovku není podporován, vedlejší obrazovka
se zobrazí jako modrá nebo černá obrazovka.
• Vedlejší obrazovku lze nastavit a přizpůsobit následovně. (→ strana 66)
- Vyberte, zda chcete zobrazit vedlejší obrazovku v pravé horní, levé horní, pravé dolní nebo levé dolní části obrazovky (velikost
vedlejší obrazovky lze vybrat a polohu můžete jemně doladit)
- Zapněte hlavní obrazovku s vedlejší
49
3. Praktické funkce
Omezení
• Následující funkce jsou neplatné při projekci 2 obrazovek.
- DYNAMICKÝ KONTRAST
- ZKUŠEBNÍ OBRAZEC
- Zvětšení/zmenšení videa pomocí tlačítek dílčího D-ZOOM +/−.
- Pozastavení videa (FREEZE)
• Následující operace jsou povoleny pouze u hlavní obrazovky.
- Audiovizuální nastavení
• Následující operace jsou povoleny jak u hlavní, tak u vedlejší obrazovky. Tyto operace nelze použít
jednotlivě.
- Dočasné vypnutí videa/zvuku (AV-MUTE)
50
4. Použití nabídky na obrazovce
4-1. Použití nabídek
POZNÁMKA:
• Při promítání pohyblivého obrazu v prokládaném režimu nemusí být nabídka zobrazena správně.
1. Pro zobrazení nabídky stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači či skříni projektoru.
POZNÁMKA:
• Příkazy jako ENTER, EXIT, ▲▼, ◀▶ ve spodní části ukazují dostupná ovládací tlačítka.
2. Pro zobrazení podnabídky stiskněte tlačítka ◀▶ na dálkovém ovladači či skříni projektoru.
3. Stisknutím tlačítka ENTER na dálkovém ovladači nebo skříni projektoru zvýrazněte vrchní
položku nebo první záložku.
4. Pomocí tlačítek ▲▼ na dálkovém ovladači nebo skříni projektoru zvolte položku, kterou
chcete nastavit.
Tlačítky ◀▶ na dálkovém ovladači či skříni projektoru navolíte příslušnou záložku.
5. Pro zobrazení okna podnabídky stiskněte tlačítko ENTER na dálkovém ovladači či skříni
projektoru.
6. Tlačítky ▲▼◀▶ na dálkovém ovladači či skříni projektoru nastavte úroveň nebo zapněte/
vypněte zvolenou položku.
Změny se uloží do doby, než je znovu přenastavíte.
7. Pro nastavení dalších položek zopakujte kroky 2–6, případně ukončete zobrazení nabídky
stisknutím tlačítka EXIT na dálkovém ovladači či skříni projektoru.
POZNÁMKA:
• Pokud se zobrazuje nabídka nebo zpráva, nemusí se v závislosti na signálu či nastavení některé řádky textu objevit.
8. Stisknutím tlačítka MENU uzavřete nabídku.
Pro návrat na předchozí nabídku stiskněte tlačítko EXIT.
51
4. Použití nabídky na obrazovce
Prvky nabídky
Záložka
Posuvník
Plná trojúhelníková šipka
Dostupná tlačítka
Zdroj
Zvýraznění
Symbol bezdrátové sítě
Symbol úsporného ekologického režimu
Symbol teploměru
Přepínací tlačítko
Režim nabídky
Čas do vypnutí
Symbol zámku ovládacího panelu
Okna nabídky nebo dialogová okna mají obvykle následující prvky:
Zvýraznění
Plná trojúhelníková šipka
Záložka
Přepínací tlačítko
Zdroj
Čas do vypnutí
Posuvník
Symbol úsporného ekologického režimu
Symbol zámku ovládacího
panelu
Symbol teploměru
Symbol bezdrátové sítě
Režim nabídky
Označuje zvolenou nabídku nebo položku.
Označuje dostupnost dalších voleb. Zvýrazněná trojúhelníková šipka označuje, že je položka aktivní.
Označuje skupinu vlastností v dialogovém okně. Výběrem záložky převedete její stránku do popředí.
Přepínací tlačítko použijte pro volbu možnosti z výběru v dialogovém okně.
Označuje aktuálně vybraný zdroj.
Označuje zbývající čas do vypnutí, pokud je nastaven [ČASOVAČ VYPNUTÍ].
Označuje hodnotu nebo směr nastavení.
Označuje, že je nastaven režim [EKOLOGICKÝ REŽIM].
Označuje, že [ZÁMEK OVLÁDACÍHO PANELU] je zapnut.
Označuje, že se projektor nachází ve stavu [VYNUCENÝ EKOLOGICKÝ REŽIM].
Označuje, že je povoleno připojení k bezdrátové LAN.
Označuje podobu nabídky [ROZŠÍŘENÁ] nebo [ZÁKLADNÍ].
52
4. Použití nabídky na obrazovce
4-2. Seznam položek nabídky
Některé položky nabídky nemusí být v závislosti na vstupním signálu k dispozici. Níže uvedené položky nabídky se nacházejí v pokročilé nabídce. U položek ze základní nabídky je přidána značka (B).
Zašedlé položky ( ) představují výchozí nastavení.
Položka nabídky
VSTUP
PŘIZPŮS.
HDMI1
HDMI2
POČÍTAČ
HDBaseT
USB-A
LAN
OBRAZ
Možnosti
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
PŘEDVOLBA
NASTAVENÍ
PODROBNOSTÍ
OBECNÉ
1–7
VYSOKÝ LESK, PREZENTACE, VIDEO, FILM, GRAFICKY, sRGB,
DICOM SIM.
DYNAMICKY, PŘIROZENĚ, ČERNÁ MÍSTA
VELKÁ, STŘEDNÍ, MALÁ
REFERENCE
KOREKCE GAMA
VELIKOST OBRAZOVKY
TEPLOTA BAREV
DYNAMICKÝ KONTRAST
ZOBRAZOVACÍ REŽIM
ZVÝŠENÍ BAREVNOSTI
ROVNOVÁHA KONTRAST ČERVENÉ
BÍLÉ
KONTRAST ZELENÉ
KONTRAST MODRÉ
JAS ČERVENÉ
JAS ZELENÉ
JAS MODRÉ
MOŽNOSTI OBRAZU
ZVUK
KONTRAST
JAS
OSTROST
BARVA
ODSTÍN
RESET.
TAKT
FÁZE
VODOROVNĚ
SVISLE
OVERSCAN
POMĚR STRAN
HLASITOST
VYPNUTO, ZAPNUTO
STATICKÝ, POHYBLIVÝ
VYPNUTO, NÍZKÉ, STŘEDNÍ, VYSOKÉ
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
AUTOMAT, 0[%], 5[%], 10[%]
AUTOMAT, 4:3, 16:9, 15:9, 16:10, POŠT.SCHRÁNKA, PŮVODNÍ
(B)
53
4. Použití nabídky na obrazovce
Položka nabídky
NASTAV.
OBECNÉ
PIP
(B) SUB VSTUP
POZICE SUB VSTUPU
PROHOZENÍ OBRAZU
BARVA ZDI
REŽIM SVĚTLA
ČASOVAČ VYPNUTÍ
NASTAVENÍ DATA A ČASU
REŽIM ADMINISTRÁTORA
(B) EKOLOGICKÝ REŽIM
PŘIZPŮS.
STÁLÝ JAS
(B) REŽIM NABÍDKY
NEUKLÁD.HODN. NASTAV.
HESLO
JAZYK
GEOMETRICKÁ KOREKCE
NABÍDKA
INSTALACE
REŽIM
TRAPÉZ
(B) VYPNUTO, BÍLÁ TABULE, TABULE, TABULE (ŠEDÁ), SVĚTLE ŽLUTÁ,
SVĚTLE ZELENÁ, SVĚTLE MODRÁ, BLANKYTNĚ MODRÁ, SVĚTLE
RŮŽOVÁ, RŮŽOVÁ
VYPNUTO, EKOLOGICKÝ, DLOUHÁ ŽIVOTNOST
VYPNUTO, ZAPNUTO
(B) VYPNUTO, 0:30, 1:00, 2:00, 4:00, 8:00, 12:00, 16:00
ROZŠÍŘENÁ, ZÁKLADNÍ
VYPNUTO, ZAPNUTO
VYPNUTO, ZAPNUTO
(B) ENGLISH, DEUTSCH, FRANÇAIS, ITALIANO, ESPAÑOL, SVENSKA,
日本語
DANSK, PORTUGUÊS, ČEŠTINA, MAGYAR, POLSKI, NEDERLANDS,
SUOMI
, ΕΛΛΗΝΙΚΆ, 简体中文,
NORSK, TÜRKÇE, РУССКИЙ,
한국어, TIẾNG ViỆT
ROMÂNĂ, HRVATSKI, БЪЛГАРСКИ, INDONESIA, हिन्दी, ไทย,
, 繁體中文
VYPNUTO, TRAPÉZ, PC NÁSTROJ
TRAPÉZ VODOROVNÝ
TRAPÉZ SVISLÝ
PODUŠK. VLEVO/VPRAVO
PODUŠK. NAHOŘE/DOLE
ROHOVÉ ZKRESLENÍ
PC NÁSTROJ
RESET.
VÝBĚR BARVY
ZOBRAZIT VSTUP
ID DISPLEJ
EKOLOGICKÁ ZPRÁVA
ČAS ZOBRAZENÍ
VYPNUTO, 1, 2, 3
POZADÍ
ORIENTACE
ZÁMEK OVLÁDACÍHO PANELU
ZABEZPEČENÍ
RYCHLOST KOMUNIKACE
SÉRIOVÝ PORT
SENZOR DÁLK. OVLÁDÁNÍ
KONTROLNÍ ID
Možnosti
VYPNUTO, HDMI1, HDMI2, POČÍTAČ, HDBaseT
NAHOŘE-VLEVO, NAHOŘE-VPRAVO, DOLE-VLEVO, DOLE-VPRAVO
KONTROLNÍ ID ČÍSLO
KONTROLNÍ ID
ZKUŠEBNÍ OBRAZEC
NASTAVENÍ SÍTE
54
BARVA, JEDNOBAREVNÁ
VYPNUTO, ZAPNUTO
VYPNUTO, ZAPNUTO
VYPNUTO, ZAPNUTO
MANUÁLNÍ, AUTOMATICKY 5 S, AUTOMATICKY 15 S,
AUTOMATICKY 45 S
MODRÉ, ČERNÉ, LOGO
AUTOMAT, STOLNÍ PŘEDNÍ, STROPNÍ ZADNÍ, STOLNÍ ZADNÍ,
STROPNÍ PŘEDNÍ
VYPNUTO, ZAPNUTO
VYPNUTO, ZAPNUTO
4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps
OVLÁDÁNÍ POČÍTAČEM, HDBaseT
VŠE, VPŘEDU/VZADU, VPŘEDU, VZADU, HDBaseT
1–254
VYPNUTO, ZAPNUTO
4. Použití nabídky na obrazovce
NASTAV.
MOŽNOSTI(1)
Položka nabídky
BEZPROBLÉMOVÉ PŘEPNUTÍ
REŽIM VENTILÁTORU
VÝBĚR SIGNÁLU
REŽIM WXGA
NEPROKLÁDAT
ÚROVEŇ VIDEA
VÝBĚR ZVUKU
MOŽNOSTI(2)
ČAS POUŽITÍ
ZDROJ(1)
ZDROJ(2)
HDBaseT
KABELOVÁ LAN
*
HDMI1
HDMI2
HDBaseT
HDMI1
HDMI2
LAN
HDBaseT
PÍP
POHOTOV. REŽIM (STDBY)
PŘÍMÉ ZAPNUTÍ
AUT. ZAPNUTÍ
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
VÝBĚR VÝCH. VSTUPU
PŘEVOD UHLÍKU
MĚNA
PŘEVEDENÍ MĚNY
STATICKÁ KONVERGENCE*
INFO.
POČÍTAČ
Možnosti
VYPNUTO, ZAPNUTO
AUTOMAT, VELKÁ VÝŠKA
RGB/KOMPONENTNÍ, RGB, KOMPONENTNÍ
VYPNUTO, ZAPNUTO
VYPNUTO, ZAPNUTO
AUTOMAT, NORMÁLNÍ, ROZŠÍŘENÁ
AUTOMAT, NORMÁLNÍ, ROZŠÍŘENÁ
AUTOMAT, NORMÁLNÍ, ROZŠÍŘENÁ
HDMI1, POČÍTAČ
HDMI2, POČÍTAČ
LAN, POČÍTAČ
HDBaseT, POČÍTAČ
VYPNUTO, ZAPNUTO
NORMÁLNÍ, SÍŤOVÁ POHOTOVOST, REŽIM SPÁNKU
VYPNUTO, ZAPNUTO
VYPNUTO, AUTOMAT, HDMI1, HDMI2, POČÍTAČ
VYPNUTO, 0:05, 0:10, 0:15, 0:20, 0:30, 1:00
POSLEDNÍ, AUTOMAT, HDMI1, HDMI2, POČÍTAČ, HDBaseT,
USB-A, LAN
$, €, JP¥, RMB¥
VODOROVNĚ ČERVENÉ
VODOROVNĚ ZELENÉ
VODOROVNĚ MODRÉ
SVISLE ČERVENÉ
SVISLE ZELENÉ
SVISLE MODRÉ
(B) DOBA PROVOZU SVĚTLA
CELKOVÁ ÚSPORA UHLÍKU
CELKOVÁ ÚSPORA VÝDAJŮ
(B) NÁZEV ZDROJE
INDEX ZDROJE
VODOROVNÁ FREKVENCE
SVISLÁ FREKVENCE
TYP SYNCHRONIZACE
POLARITA SYNCHRONIZACE
TYP SNÍMÁNÍ
(B) TYP SIGNÁLU
TYP VIDEA
BITOVÁ HLOUBKA
ÚROVEŇ VIDEA
KVALITA SIGNÁLU
PROVOZNÍ REŽIM
STAV PROPOJENÍ
STAV HDMI
IP ADRESA
MASKA PODSÍTĚ
BRÁNA
MAC ADRESA
Tato funkce není k dispozici u modelu P525WL.
55
4. Použití nabídky na obrazovce
INFO.
BEZDRÁTOVÁ LAN
VERSION(1)
VERSION(2)
OSTATNÍ
PODMÍNKY
RESET.
Položka nabídky
IP ADRESA
MASKA PODSÍTĚ
BRÁNA
MAC ADRESA
SSID
TYP SÍTĚ
ZABEZPEČENÍ
KANÁL
ÚROVEŇ SIGNÁLU
(B) FIRMWARE
DATA
(B) FIRMWARE2
DATA2
(B) DATUM
NÁZEV PROJEKTORU
NÁZEV (HOSTNAME)
MODEL NO.
SERIAL NUMBER
LAN UNIT TYPE
KONTROLNÍ ID (pokud je [KONTROLNÍ ID] nastaveno)
TEPLOTA NASÁVANÉHO VZDUCHU
TEPLOTA ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU
POZICE INSTALACE
OSA-X
OSA-Y
OSA-Z
AKTUÁLNÍ SIGNÁL
VŠECHNY ÚDAJE
56
Možnosti
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
4. Použití nabídky na obrazovce
4-3. Popis a funkce nabídky [VSTUP]
[HDMI1] a [HDMI2]
Slouží k výběru zařízení kompatibilního s rozhraním HDMI, které je připojeno ke vstupnímu konektoru HDMI 1 IN či HDMI 2 IN.
[POČÍTAČ]
Výběr počítače připojeného ke konektoru signálu COMPUTER IN.
POZNÁMKA:
• Když je ke konektoru COMPUTER IN připojen komponentní vstupní signál, vyberte možnost [POČÍTAČ].
[HDBaseT]
Promítá signál přijímaný konektory podporujícími protokol HDBaseT.
[USB-A]
Spustí funkci [PROHLÍŽEČ].
Promítne data z USB disku zapojeného do tohoto projektoru.
[LAN]
Zobrazí úvodní obrazovku funkce MultiPresenter.
Slouží k výběru signálu z portu sítě LAN (RJ-45) nebo z nainstalované USB jednotky bezdrátové sítě
LAN (volitelné).
57
4. Použití nabídky na obrazovce
4-4. Popis a funkce nabídky [PŘIZPŮS.]
[OBRAZ]
[PŘEDVOLBA]
Tato funkce umožňuje zvolit optimalizované nastavení promítaného obrazu.
Můžete nastavit neutrální odstín u žluté, azurové nebo purpurové barvy.
Pro různé typy obrazů je k dispozici sedm nastavení od výrobce. Dále je možné použít možnost
[NASTAVENÍ PODROBNOSTÍ] k úpravě uživatelského nastavení jednotlivých úrovní gama nebo barev.
Nastavení lze uložit pod názvem [PŘEDVOLBA] 1 až [PŘEDVOLBA] 7.
VYSOKÝ LESK
PREZENTACE
VIDEO
FILM
GRAFICKY
sRGB
DICOM SIM.
Doporučené nastavení v jasně osvětlených místnostech.
Doporučené nastavení pro prezentaci v souboru aplikace PowerPoint.
Doporučené nastavení pro sledování běžného televizního programu.
Doporučené nastavení pro sledování filmů.
Doporučené nastavení pro obrázky.
Standardní hodnoty barev
Doporučené nastavení pro formát simulace DICOM.
POZNÁMKA:
• Možnost [DICOM SIM.] slouží pouze k výukovým účelům a jako reference. Neměla by být používána ke skutečné diagnostice.
• Zkratka DICOM označuje Digital Imaging and Communications in Medicine (Digitální zpracování obrazu a komunikace v lékařství).
Je to standard vyvinutý Americkou radiologickou společností (ACR) a Federálním sdružením výrobců elektroniky (NEMA).
Tento standard určuje, jakým způsobem lze přenášet digitální obrazová data z jednoho systému do druhého.
58
4. Použití nabídky na obrazovce
[NASTAVENÍ PODROBNOSTÍ]
Tato funkce umožňuje ukládat uživatelsky přizpůsobená nastavení pod názvem [PŘEDVOLBA 1]
až [PŘEDVOLBA 7].
Nejprve vyberte základní režim nastavení z nabídky [REFERENCE] a poté nastavte hodnoty [KOREKCE GAMA], [VELIKOST OBRAZOVKY], [TEPLOTA BAREV], [DYNAMICKÝ KONTRAST], [ZOBRAZOVACÍ
REŽIM] a [ZVÝŠENÍ BAREVNOSTI].
Uložení vlastních uživatelských nastavení [REFERENCE]
Vyberte režim, který bude sloužit jako základ pro [NASTAVENÍ PODROBNOSTÍ].
Výběr režimu korekce hodnoty gama [KOREKCE GAMA]
Každý režim je vhodný pro jinou situaci:
DYNAMICKY
PŘIROZENĚ
ČERNÁ MÍSTA
Vytvoří obraz s vysokým kontrastem.
Přirozeně vykreslí obraz.
Zdůrazní detaily v tmavých částech obrazu.
POZNÁMKA:
• Tato funkce není k dispozici, pokud je v položce [REFERENCE] vybrána možnost [DICOM SIM.].
Výběr velikosti obrazu pro simulaci DICOM. [VELIKOST OBRAZOVKY]
Tato funkce slouží k provedení vhodné korekce hodnoty gama pro dotyčnou velikost obrazu.
VELKÁ
STŘEDNÍ
MALÁ
Při velikosti obrazovky 150"
Při velikosti obrazovky 100"
Při velikosti obrazovky 50"
POZNÁMKA:
• Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je v položce [REFERENCE] vybrána možnost [DICOM SIM.].
59
4. Použití nabídky na obrazovce
Úprava teploty barev [TEPLOTA BAREV]
Upraví vyvážení barev (červená, zelená, modrá) za účelem optimalizace jejich reprodukovatelnosti.
Teplota barev s vysokou číselnou hodnotou se stane namodralou bílou, zatímco ta s nízkou číselnou
hodnotou se stane načervenalou bílou.
Lze nastavit hodnotu mezi 5 000 K a 10 500 K v jednotkách po 100 K.
POZNÁMKA:
• Pokud je v nabídce [REFERENCE] vybrána možnost [VYSOKÝ LESK], tato funkce není k dispozici.
Nastavení jasu a kontrastu [DYNAMICKÝ KONTRAST]
Při výběru možnosti [ZAPNUTO] se použije nejlepší kontrastní poměr dle promítaného obrazu.
POZNÁMKA:
• Když je spuštěn [STÁLÝ JAS], nelze vybrat [DYNAMICKÝ KONTRAST].
• Tato funkce není k dispozici, pokud je v položce [REFERENCE] vybrána možnost [DICOM SIM.].
Výběr režimu statických obrázků nebo režimu filmů [ZOBRAZOVACÍ REŽIM]
Tato funkce slouží k výběru režimu statických obrázků nebo režimu filmu.
STATICKÝ
POHYBLIVÝ
Tento režim se používá pro statické obrazy.
Tento režim se používá při promítání filmu.
POZNÁMKA:
• Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je v položce [REFERENCE] vybrána možnost [VYSOKÝ LESK].
Vylepšení barev [ZVÝŠENÍ BAREVNOSTI]
Tato možnost slouží k přizpůsobení barevné hustoty obrazu.
Barva obrazu bude stále sytější v pořadí [NÍZKÁ], [STŘEDNÍ] a [VYSOKÁ], jak bude obraz postupně
tmavnout.
Když je vybrána možnost [VYPNUTO], funkce [ZVÝŠENÍ BAREVNOSTI] nebude fungovat.
POZNÁMKA:
• Tato funkce není k dispozici, pokud je v položce [REFERENCE] vybrána možnost [sRGB] či [DICOM SIM.].
Nastavení vyvážení bílé [ROVNOVÁHA BÍLÉ]
Umožňuje úpravu vyvážení bílé. Pro úpravu úrovně bílé barvy obrazu se používá kontrast jednotlivých barev (RGB). Pro úpravu úrovně černé barvy obrazu se používá jas jednotlivých barev (RGB).
POZNÁMKA:
• Pokud je zapnutá funkce [ROVNOVÁHA BÍLÉ], skutečný odstín barvy se liší od hodnoty nastavení [TEPLOTA BAREV].
60
4. Použití nabídky na obrazovce
[KONTRAST]
Slouží k úpravě intenzity obrazu podle příchozího signálu.
[JAS]
Slouží k úpravě úrovně jasu nebo intenzity rastru pozadí.
[OSTROST]
Slouží k nastavení podrobností obrazu.
[BARVA]
Slouží ke zvýšení nebo snížení úrovně sytosti barev.
[ODSTÍN]
Umožňuje změnu úrovně barev od +/− zelené až po +/− modrou. Úroveň červené barvy se používá
jako reference.
Vstupní signál
POČÍTAČ/HDMI/HDBaseT
(RGB)
POČÍTAČ/HDMI/HDBaseT
(KOMPONENTNÍ)
USB-A, LAN
KONTRAST
Ano
JAS
Ano
OSTROST
Ano
BARVA
Ne
ODSTÍN
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano = lze nastavit, Ne = nelze nastavit
[RESET.]
Nastavení a úpravy položky [OBRAZ] se vrátí na nastavení od výrobce s výjimkou následujícího: čísel
předvoleb a položky [REFERENCE] na obrazovce [PŘEDVOLBA].
Nastavení a úpravy provedené v nabídce [NASTAVENÍ PODROBNOSTÍ] na obrazovce [PŘEDVOLBA],
které nejsou právě vybrány, nebudou resetovány.
61
4. Použití nabídky na obrazovce
[MOŽNOSTI OBRAZU]
Nastavení kmitočtu a fáze [TAKT/FÁZE]
Tato funkce umožňuje ruční nastavení parametrů položek [TAKT] a [FÁZE].
TAKT
Tuto položku lze použít k doladění počítačového obrazu nebo k odstranění svislých pruhů, které
se mohou objevit. Tato funkce upravuje frekvenci kmitočtu, která odstraňuje vodorovné pruhy
v obraze.
Takovou úpravu je většinou třeba provést při prvním připojení počítače.
FÁZE
Tuto položku lze použít k úpravě fáze kmitočtu nebo ke snížení šumu videa, tečkového rušení nebo
přeslechu. (Ty jsou zřejmé, když se zdá, jako by se část obrazu chvěla.)
Položku [FÁZE] použijte až po dokončení nastavení hodnoty [TAKT].
62
4. Použití nabídky na obrazovce
Nastavení vodorovné nebo svislé polohy [VODOROVNĚ/SVISLE]
Slouží k nastavení polohy obrazu vodorovně nebo svisle.
POZNÁMKA:
• [TAKT], [FÁZE], [VODOROVNĚ] a [SVISLE] lze zvolit pouze při vstupu analogových signálů.
• Během úpravy položek [TAKT] a [FÁZE] může dojít k deformaci obrazu. Nejedná se o poruchu.
• Nastavení položek [TAKT], [FÁZE], [VODOROVNĚ] a [SVISLE] se uloží do paměti k aktuálnímu signálu. Při příštím promítnutí signálu
se stejným rozlišením i vodorovnou a svislou frekvencí se nastavení vyvolají a použijí.
Pokud chcete nastavení uložená v paměti odstranit, vyberte v nabídce možnost [RESET.] → [AKTUÁLNÍ SIGNÁL] nebo možnost
[VŠECHNY ÚDAJE] a resetujte nastavení.
Výběr procentuální hodnoty položky [OVERSCAN]
Tato položka Vám umožní nastavit vhodné roztažení obrazu u příchozího signálu.
Když je vybrána možnost [AUTOMAT], provede se roztažení obrazu, které je nejvhodnější pro daný
vstupní signál.
Promítaný obraz
Roztažení obrazu na plochu obrazovky o 10 %
POZNÁMKA:
• Položku [OVERSCAN] nelze vybrat, pokud se používají signály VIDEO nebo pokud je v položce [POMĚR STRAN] vybrána možnost
[PŮVODNÍ].
63
4. Použití nabídky na obrazovce
Výběr poměru stran [POMĚR STRAN]
Pojem „poměr stran“ označuje poměr šířky k výšce promítaného obrazu.
Projektor automaticky rozpozná příchozí signál a zobrazí jej ve vhodném poměru stran.
Možnosti
Funkce
AUTOMAT
Projektor automaticky rozpozná příchozí signál a zobrazí jej v jeho poměru stran.
Projektor může poměr stran v závislosti na signálu určit chybně. Pokud k tomu dojde, vyberte
příslušný poměr stran z následujících možností.
Obraz se zobrazí v poměru stran 4:3.
Obraz se zobrazí v poměru stran 16:9.
Obraz se zobrazí v poměru stran 15:9.
Obraz se zobrazí v poměru stran 16:10.
Obraz signálu typu POŠT.SCHRÁNKA bude roztažen shodně ve vodorovném i svislém směru, aby se
vešel na plochu. Části zobrazeného obrazu budou shora a zdola oříznuty, a nebudou tedy viditelné.
Projektor zobrazí aktuální obraz ve skutečném rozlišení, pokud má příchozí počítačový signál nižší
rozlišení, než je původní rozlišení projektoru.
4:3
16:9
15:9
16:10
POŠT.SCHRÁNKA
PŮVODNÍ
[Příklad] Při zobrazení příchozího signálu s rozlišením 800
× 600:
POZNÁMKA:
• Při zobrazení nepočítačového signálu není možnost [PŮVODNÍ] k dispozici.
• Při zobrazení signálu s vyšším rozlišením, než činí původní rozlišení projektoru, není možnost
[PŮVODNÍ] k dispozici.
TIP:
• Tato tabulka uvádí běžná rozlišení a poměry stran, které podporuje většina počítačů.
VGA
SVGA
XGA
WXGA
WXGA
WXGA+
SXGA
SXGA+
UXGA
Plné HD
WUXGA
4K
Rozlišení
640 × 480
800 × 600
1024 × 768
1280 × 768
1280 × 800
1440 × 900
1280 × 1024
1400 × 1050
1600 × 1200
1920 × 1080
1920 × 1200
3840 × 2160
Poměr stran
4:3
4:3
4:3
15:9
16:10
16:10
5:4
4:3
4:3
16:9
16:10
16:9
64
4. Použití nabídky na obrazovce
[ZVUK]
Zesílení nebo zeslabení zvuku
Nastaví hlasitost reproduktoru projektoru a AUDIO OUT (konektor stereo mini jack).
TIP:
• Když se nezobrazuje žádná nabídka, tlačítka ◀ a ▶ na skříni projektoru a tlačítka VOL. +/− na dálkovém ovladači fungují jako
ovládání hlasitosti. (→ strana 32)
65
4. Použití nabídky na obrazovce
4-5. Popis a funkce nabídky [NASTAV.]
[OBECNÉ]
Simultánní zobrazení 2 obrazů [PIP]
Jedním projektorem jsou promítány dva obrazy.
SUB VSTUP
POZICE SUB VSTUPU
Vyberte vstupní signál, který bude zobrazen na vedlejší obrazovce.
Podrobnosti o fungování naleznete v části „3-7 Zobrazení dvou obrazů najednou“ (→ strana 48).
Vyberte polohu zobrazení vedlejší obrazovky ze 4 možných umístění.
(NAHOŘE-VLEVO)
(NAHOŘE-VPRAVO)
Vedlejší obrazovka
Hlavní obrazovka
(DOLE-VLEVO)
PROHOZENÍ OBRAZU
(DOLE-VPRAVO)
Videa na hlavní a vedlejší obrazovce se prohodí.
Video na vedlejší obrazovce
Video na hlavní obrazovce
Video na hlavní
obrazovce
Video na vedlejší obrazovce
POZNÁMKA:
• Pokud je vstupní konektor hlavní obrazovky nastaven na LAN, polohu obrazovky nelze přepnout.
66
4. Použití nabídky na obrazovce
Používání korekce barvy stěny [BARVA ZDI]
Tato funkce usnadňuje rychlou adaptivní korekci barvy v prostředí, kde materiál plochy není bílý.
POZNÁMKA:
• Výběrem možnosti [BÍLÁ TABULE] snížíte jas.
Výběr úsporného režimu a přizpůsobení jasu [REŽIM SVĚTLA]
Úprava nastavení energetických úspor a jasu jednotlivých projektorů při promítání více obrazů.
Pro nastavení energetických úspor viz strana 37 „3-4 Změna ekologického režimu/Kontrola účinku
úspory energie“.
EKOLOGICKÝ REŽIM
VYPNUTO
EKOLOGICKÝ
DLOUHÁ ŽIVOTNOST
PŘIZPŮS.
STÁLÝ JAS
VYPNUTO
ZAPNUTO
Svítivost (jas) světelného modulu bude na úrovni nastavené v položce [PŘIZPŮS.].
Ovládáním jasu lampy a rychlosti větráčku lze ušetřit energii, snížit její spotřebu a
omezit vydávaný hluk.
Tento režim optimalizuje životnost světelného modulu.
Jas lze upravovat v krocích po 1 % v rozmezí od 30 do 100 %.
Pokud je používáno více projektorů k promítání více obrazů, jas lze upravit u každého projektoru samostatně.
Úprava je platná, pokud je [EKOLOGICKÝ REŽIM] nastaven na [VYPNUTO].
Režim [STÁLÝ JAS] bude zrušen.
Udržuje jas nastavený v době, kdy byla vybrána možnost [ZAPNUTO]. Pokud
není zvolena možnost [VYPNUTO], stejné nastavení zůstane platné i po vypnutí
projektoru.
• Pro opětovné přizpůsobení jasu nejprve toto nastavení vypněte, pak teprve
provádějte další úpravy.
POZNÁMKA:
• Režim [STÁLÝ JAS] je funkcí používanou k udržení jasu na stálé úrovni. Barvy však
stálé nebudou.
POZNÁMKA:
• [STÁLÝ JAS] lze zvolit, jestliže je u položky [EKOLOGICKÝ REŽIM] nastavena možnost [VYPNUTO] a hodnota položky [PŘIZPŮS.] je
nastavena na 50 až 70 %.
• Pokud je položka [STÁLÝ JAS] nastavena na [ZAPNUTO], nelze vybrat [EKOLOGICKÝ REŽIM] ani [PŘIZPŮS.].
67
4. Použití nabídky na obrazovce
TIP:
• Jas obvykle s přibývající dobou používání slábne, avšak při výběru režimu [STÁLÝ JAS] projektor automaticky upravuje výkon dle
doby používání, a zajišťuje tak zachování stálého jasu po celou dobu životnosti světelného modulu.
Nicméně, pokud je již výstup nastaven na maximum, bude jas s přibývající dobou používání klesat.
Používání časovače vypnutí [ČASOVAČ VYPNUTÍ]
1. Vyberte požadovaný čas v rozmezí 30 minut a 16 hodin: VYPNUTO, 0:30, 1:00, 2:00, 4:00,
8:00, 12:00, 16:00.
2. Stiskněte tlačítko ENTER na dálkovém ovladači.
3. Začne odpočítávání času.
4. Po dokončení odpočítávání se projektor vypne.
POZNÁMKA:
• Pokud přednastavený čas zrušit, nastavte jako přednastavený čas možnost [VYPNUTO] nebo vypněte napájení.
• Jakmile zbývající čas dosáhne 3 minut do vypnutí projektoru, zobrazí se v dolní části obrazovky zpráva [PROJEKTOR SE VYPNE ZA 3
MINUTY.].
Nastavení data a času [NASTAVENÍ DATA A ČASU]
Zobrazí úvodní obrazovku funkce MultiPresenter (→ strana 149)
Konfigurace nastavení nabídky [REŽIM ADMINISTRÁTORA]
Umožňuje zvolit [REŽIM NABÍDKY], uložit nastavení a nastavit [HESLO] u [REŽIMU ADMINISTRÁTORA].
REŽIM NABÍDKY
NEUKLÁD.HODN. NASTAV.
HESLO
Vyberte buď [ZÁKLADNÍ], nebo [ROZŠÍŘENOU] nabídku. (→ strana 53)
Pokud je vybrána možnost [ZAPNUTO], hodnoty položek konfigurace v nabídce na obrazovce
nebudou uloženy.
Nastavte u režimu administrátora heslo. Zadejte heslo pomocí tlačítek ▲▼◀▶ a stiskněte
tlačítko ENTER. (až 10 alfanumerických znaků)
Výběr jazyka nabídky [JAZYK]
Pro pokyny na obrazovce lze vybrat jeden z 30 jazyků.
POZNÁMKA:
• Vaše nastavení nebude ovlivněno ani v případě, že z nabídky vyberete možnost [RESET.].
68
4. Použití nabídky na obrazovce
[GEOMETRICKÁ KOREKCE]
[REŽIM]
Nastavuje vzor pro opravu zkreslení. Pokud je vybrána možnost [VYPNUTO], bude funkce [GEOMETRICKÁ KOREKCE] bez účinku.
Ruční oprava lichoběžníkového zkreslení [TRAPÉZ]
Vodorovné a svislé lichoběžníkové zkreslení, poduškovité zkreslení VLEVO/VPRAVO či NAHOŘE/
DOLE a rohové zkreslení můžete opravit ručně.
POZNÁMKA:
• [TRAPÉZ VODOROVNÝ] a [TRAPÉZ SVISLÝ] lze nastavit najednou.
• Pro přepnutí z jedné položky na druhou nejprve první položku resetujte.
• Hodnoty úprav se přepíší. Nevymažou se ani v případě vypnutí projektoru.
• Použití opravy zkreslení [TRAPÉZ], [PODUŠKOVITOST] a [ROHOVÉ ZKRESLENÍ] může způsobit mírné rozmazání obrazu, protože je
prováděna elektronicky.
TRAPÉZ VODOROVNÝ
Opravuje vodorovné lichoběžníkové zkreslení. (→ strana 28)
TRAPÉZ SVISLÝ
Opravuje svislé lichoběžníkové zkreslení. (→ strana 28)
PODUŠK. VLEVO/VPRAVO
Provádí opravu poduškovitého zkreslení levého či pravého okraje.
(→ strana 42)
69
4. Použití nabídky na obrazovce
PODUŠK. NAHOŘE/DOLE
Provádí opravu poduškovitého zkreslení svrchního či spodního
okraje. (→ strana 42)
ROHOVÉ ZKRESLENÍ
Umožňuje snadné zasazení promítaného obrazu do plochy vyrovnáním jeho čtyř rohů s rohy plochy. (→ strana 39)
TIP:
• Nastavitelný rozsah hodnot [TRAPÉZ] a [ROHOVÉ ZKRESLENÍ]:
Vodorovný směr
Přibližně ±30° (nejvýše)
Svislý směr
Přibližně ±30° (nejvýše)
Nastavitelný rozsah může být užší v závislosti na vstupním signálu.
[PC NÁSTROJ]
Vyvolání dat geometrické korekce zaregistrovaných v projektoru předem.
Data geometrické korekce používající naši aplikaci Geometric Correction Tool (→ strana 44) jsou
zaregistrována zde.
POZNÁMKA:
• Protože korekce prováděná položkou geometrická korekce je elektronická, může ovlivnit jas a zhoršit kvalitu obrazu.
[RESET.]
Resetuje možnost vybranou v položce [REŽIM] na obrazovce [GEOMETRICKÁ KOREKCE].
Provedený úkon se liší v závislosti na režimu vybraném v položce [REŽIM].
REŽIM
TRAPÉZ
PC NÁSTROJ
VYPNUTO
Úkon
Úpravy všech nastavení položky [TRAPÉZ] se resetují do svých výchozích hodnot.
Vypíná nastavení [PC NÁSTROJ].
Registrovaná data se neresetují.
Resetování nelze provést.
TIP:
• Resetování lze provést stisknutím a podržením tlačítka KEYSTONE na dálkovém ovladači pro dobu více než 2 sekund.
70
4. Použití nabídky na obrazovce
[NABÍDKA]
Výběr barvy nabídky [VÝBĚR BARVY]
Můžete si vybrat ze dvou barevných variant nabídky: [BARVA] a [JEDNOBAREVNÁ].
Zapnutí/vypnutí zobrazení vstupu [ZOBRAZIT VSTUP]
Pomocí této možnosti se zapíná a vypíná zobrazení názvu vstupu, jako například [POČÍTAČ], v pravé
horní části obrazovky.
Pokud není žádný vstupní signál k dispozici, zobrazí se ve středu obrazovky pokyny pro tuto situaci
s výzvou k vyhledání dostupných vstupů. Pokud je v položce [VSTUP] vybrána možnost [USB-A]
nebo [LAN], pokyny ohledně žádného signálu se nezobrazí.
Zapnutí/vypnutí identifikace ovladače [ID DISPLEJ]
Tato možnost slouží k zapnutí nebo vypnutí identifikačního čísla, které se zobrazí stisknutím tlačítka
ID SET na dálkovém ovladači.
Zapnutí/vypnutí zpráv úsporného režimu [EKOLOGICKÁ ZPRÁVA]
Tato možnost slouží k zapnutí a vypnutí následujících zpráv při zapnutí projektoru.
Zpráva úsporného režimu [EKOLOGICKÁ ZPRÁVA] vyzývá uživatele k šetření energií. Pokud je u
položky [EKOLOGICKÝ REŽIM] vybrána možnost [VYPNUTO], zobrazí se zpráva s výzvou, abyste
nastavili úsporný režim [EKOLOGICKÝ REŽIM].
Pokud chcete zprávu zavřít, stiskněte libovolné tlačítko. Zpráva zmizí, pokud po dobu 30 sekund
neprovedete žádný úkon.
Výběr délky zobrazení nabídky [ČAS ZOBRAZENÍ]
Tato možnost slouží k výběru doby, po kterou projektor čeká od posledního stisknutí tlačítka do
vypnutí nabídky. Přednastavené volby jsou [MANUÁLNÍ], [AUTOMATICKY 5 S], [AUTOMATICKY 15 S]
a [AUTOMATICKY 45 S]. Od výrobce je nastavena hodnota [AUTOMATICKY 45 S].
71
4. Použití nabídky na obrazovce
Výběr barvy nebo loga na pozadí [POZADÍ]
Jestliže je zvolen vstupní konektor HDMI1, HDMI2, POČÍTAČ nebo HDBaseT a vstupní signál není k
dispozici, vyberte požadované pozadí.
MODRÁ
ČERNÁ
LOGO
Barva pozadí je modrá
Barva pozadí je černá
Na pozadí se zobrazí obrázek
POZNÁMKA:
• Pokud je zapnuta možnost [ZOBRAZIT VSTUP], zobrazí se ve středu obrazovky pokyn, že v případě nepřítomnosti signálu je třeba
vyhledat dostupné vstupy, i když tato možnost nebyla vybrána.
• Pro změnu obrázku na pozadí, který se má zobrazovat jako [LOGO], viz strana 109.
• Vaše nastavení nebude ovlivněno ani v případě, že z nabídky vyberete možnost [RESET.].
72
4. Použití nabídky na obrazovce
[INSTALACE]
Výběr orientace projektoru [ORIENTACE]
Slouží ke změně orientace obrazu daného typu promítání. K dispozici jsou následující možnosti: STOLNÍ PŘEDNÍ projekce, STROPNÍ ZADNÍ projekce, STOLNÍ ZADNÍ projekce a STROPNÍ PŘEDNÍ projekce.
VAROVÁNÍ
• Pokud by byly potřeba speciální práce, například pro zavěšení projektoru ke stropu, poraďte
se se svým prodejcem.
V takových případech se nikdy nepokoušejte instalovat projektor sami. Projektor by mohl
spadnout a způsobit zranění.
AUTOMAT
Po zapnutí světelného modulu rozpozná vnitřní čidlo projektoru jeho polohu osazení buď [STOLNÍ
PŘEDNÍ] nebo [STROPNÍ PŘEDNÍ] a přepne jeho metodu promítání.
STOLNÍ PŘEDNÍ
STROPNÍ ZADNÍ
STOLNÍ ZADNÍ
73
4. Použití nabídky na obrazovce
STROPNÍ PŘEDNÍ
Vypnutí tlačítek na skříni [ZÁMEK OVLÁDACÍHO PANELU]
Tato možnost slouží k zapnutí a vypnutí funkce [ZÁMEK OVLÁDACÍHO PANELU].
POZNÁMKA:
• Tato funkce [ZÁMKU OVLÁDACÍHO PANELU] nemá vliv na funkce dálkového ovladače.
• Jak uvolnit [ZÁMEK OVLÁDACÍHO PANELU]
1. Když projektor promítá obraz nebo je v režimu spánku, stiskněte a podržte tlačítko INPUT na skříni projektoru asi na 10 sekund.
[ZÁMEK OVLÁDACÍHO PANELU] se uvolní.
2. Když je projektor v pohotovostním režimu, stiskněte a podržte tlačítko POWER na jeho skříni. Umožní to jeho zapnutí. Po kontrole
promítaného obrazu projektoru proveďte předchozí krok 1.
TIP:
• Pokud je funkce [ZÁMEK OVLÁDACÍHO PANELU] zapnuta, v pravé dolní části nabídky se zobrazuje ikona zámku [
].
Povolení zabezpečení [ZABEZPEČENÍ]
Tato funkce slouží k zapnutí a vypnutí funkce [ZABEZPEČENÍ].
Projektor nebude promítat obraz, dokud nebude zadáno správné heslo. (→ strana 45)
POZNÁMKA:
• Vaše nastavení nebude ovlivněno ani v případě, že z nabídky vyberete možnost [RESET.].
Výběr rychlosti komunikace [RYCHLOST KOMUNIKACE]
Tato funkce umožňuje nastavení přenosové rychlosti portu ovládání počítačem (9kolíkový D-Sub).
Podporuje rychlost přenosu dat od 4 800 do 38 400 b/s. Výchozí nastavení je 38 400 b/s. Vyberte
vhodnou přenosovou rychlost zařízení, které chcete připojit (v závislosti na zařízení může být u
dlouhých propojení kabelem doporučena nižší přenosová rychlost).
POZNÁMKA:
• Vybraná rychlost komunikace nebude ovlivněna ani v případě, že z nabídky provedete [RESET.].
Výběr sériového portu [SÉRIOVÝ PORT]
Tato položka slouží k nastavení toho, který konektor projektoru bude určen k přijímání řídicích
signálů při jeho ovládání dálkovým ovladačem z komerčně dostupného HDBaseT vysílače (řídicí
signály pro zapnutí a vypnutí napájení atd.). Toto nastavení není třeba provádět, pokud projektor
nebudete dálkově ovládat (pouze přenášet video a zvuk).
OVLÁDÁNÍ POČÍTAČEM
HDBaseT
Řídicí signály (sériová komunikace RS-232C) přijímá konektor PC CONTROL.
Audio/video a řídicí signály (sériová komunikace RS-232C) přijímá Ethernet/HDBaseT port.
74
4. Použití nabídky na obrazovce
POZNÁMKA:
• Při nastavení možnosti [HDBaseT] projektor přejde do [REŽIMU SPÁNKU], bez ohledu na to, zda je pohotovostní režim (→ strana
79) na obrazovkovém menu nastaven na možnost [NORMÁLNĚ] nebo na možnost [SÍŤOVÁ POHOTOVOST]. Na základě toho lze
projektor zapnout pomocí přenosového zařízení HDBaseT připojeného k projektoru, pokud je projektor v pohotovostním režimu.
Nicméně nastavení pohotovostního režimu nelze změnit, pokud je nastavena možnost [HDBaseT].
• Pokud je u položky [SÉRIOVÝ PORT] nastavena možnost [HDBaseT], spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu přestane
vyhovovat nařízení o úsporách energie.
TIP:
• Ovládání počítačem přes LAN port funguje při obojím nastavení.
Zapínání a vypínání senzoru dálkového ovládání [SENZOR DÁLK. OVLÁDÁNÍ]
Nastavte senzory dálkového ovládání na předním a zadním panelu projektoru a HDBaseT senzor
dálkového ovládání.
Možnosti jsou následující: [VŠE], [VPŘEDU/VZADU], [VPŘEDU], [VZADU] a [HDBaseT].
TIP:
• Pokud systém dálkového ovládání nefunguje kvůli paprskům přímého slunečního světla či umělého osvětlení dopadajícím na
vybraný senzor dálkového ovládání, vyberte jiný senzor.
• Senzor dálkového ovládání na zadní straně projektoru nelze použít, pokud je na projektor nasazen samostatně prodávaný kryt
kabelů.
Nastavení identifikace projektoru [KONTROLNÍ ID]
Pomocí jednoho dálkového ovladače vybaveného funkcí [KONTROLNÍ ID] můžete ovládat několik
projektorů samostatně a nezávisle. Pokud stejné ID přiřadíte všem projektorům, můžete pohodlně
obsluhovat všechny projektory společně pomocí jediného dálkového ovladače. Pokud tak chcete
učinit, je třeba každému projektoru přiřadit číslo ID.
KONTROLNÍ ID ČÍSLO
KONTROLNÍ ID
Vyberte číslo od 1 do 254, které chcete projektoru přiřadit.
Vyberte možnost [VYPNUTO], pokud chcete nastavení [KONTROLNÍ ID] vypnout. Možnost [ZAPNUTO] vyberte, pokud toto nastavení chcete zapnout.
POZNÁMKA:
• Pokud je v položce [KONTROLNÍ ID] vybrána možnost [ZAPNUTO], nebude možné projektor obsluhovat pomocí dálkového ovladače,
který funkci KONTROLNÍ ID nepodporuje. (V takovém případě je možné použít tlačítka na skříni projektoru.)
• Vaše nastavení nebude ovlivněno ani v případě, že z nabídky vyberete možnost [RESET.].
• Stisknutím a podržením tlačítka ENTER na skříni projektoru po dobu 10 sekund zobrazíte nabídku pro zrušení identifikace ovladače.
75
4. Použití nabídky na obrazovce
Přiřazení a změna identifikace ovladače
1. Zapněte projektor.
2. Stiskněte tlačítko ID SET na dálkovém ovladači.
Otevře se obrazovka [KONTROLNÍ ID].
Pokud lze projektor obsluhovat pomocí aktuální identifikace dálkového ovladače, zobrazí se možnost [KONTROLNÍ ID (AKTIVNÍ)]. Pokud
nelze projektor obsluhovat pomocí aktuální identifikace dálkového
ovladače, zobrazí se možnost [KONTROLNÍ ID (NEAKTIVNÍ)]. Pokud
chcete používat nečinný projektor, přiřaďte mu [KONTROLNÍ ID] pomocí
následujícího postupu (krok 3).
3. Stiskněte jedno z tlačítek číselné klávesnice za současného stisknutí a podržení tlačítka ID SET na dálkovém ovladači.
Příklad:
Chcete-li přiřadit číslo „3“, stiskněte na ovladači tlačítko „3“.
Hodnota „No ID“ (Žádná identifikace) znamená, že všechny projektory
lze používat společně pomocí jediného dálkového ovladače. Pokud
chcete nastavit hodnotu „No ID“, zadejte číslo „000“ nebo stiskněte
tlačítko CLEAR.
TIP:
• Identifikační čísla mohou být v rozsahu od 1 do 254.
4. Uvolněte tlačítko ID SET.
Otevře se aktualizovaná obrazovka [KONTROLNÍ ID].
POZNÁMKA:
• Čísla identifikace se mohou několik dní po vybití nebo vyjmutí baterií vymazat.
• Náhodné stisknutí kteréhokoli tlačítka na dálkovém ovladači vymaže aktuálně zadané číslo
identifikace, pokud jsou baterie vyjmuty.
Použití zkušebního obrazce [ZKUŠEBNÍ OBRAZEC]
Slouží k zobrazení zkušebního obrazce, pomocí kterého lze upravit deformaci obrazu na obrazovce
a přizpůsobit zaostření v době nastavování projektoru. Jakmile v nabídce na obrazovce vyberete
položku [ZKUŠEBNÍ OBRAZEC], objeví se obrazec pro seřízení obrazu. Pokud na obrazci zjistíte
zkreslení, upravte úhel osazení projektoru nebo opravte zkreslení stisknutím tlačítka KEYSTONE
na dálkovém ovladači. Pokud je zapotřebí seřídit zaostření, proveďte tak pomocí páčky zaostření.
Doporučujeme úpravy zaostření provést poté, co byl projektor po dobu více než 30 minut ponechán
ve stavu, během nějž promítal ZKUŠEBNÍ OBRAZEC. Pro zavření zkušebního obrazce a pro návrat
do nabídky stiskněte tlačítko EXIT.
Nastavení sítě [NASTAVENÍ SÍTE]
Tato funkce zobrazuje nabídku [NASTAVENÍ SÍTE]. (→ strana 114)
76
4. Použití nabídky na obrazovce
[MOŽNOSTI(1)]
Hladké přepínání promítaného obrazu [BEZPROBLÉMOVÉ PŘEPNUTÍ]
Při přepojování vstupního konektoru se obraz zobrazený před přepnutím podrží, aby přepnutí na
nový obraz proběhlo bez přerušení způsobeného nepřítomností signálu.
Výběr režimu ventilátoru [REŽIM VENTILÁTORU]
[REŽIM VENTILÁTORU] se používá k nastavení rychlosti vnitřního větráčku chlazení.
AUTOMAT
VELKÁ VÝŠKA
Zabudované ventilátory automaticky běží proměnlivou rychlostí, která se odvíjí od vnitřní teploty.
Vestavěné větráčky běží vysokou rychlostí. Tuto možnost vyberte, pokud projektor používáte
v nadmořské výšce nad 1 600 metrů.
POZNÁMKA:
• Možnost [VELKÁ VÝŠKA] u položky [REŽIM VENTILÁTORU] nastavte, pokud projektor používáte v nadmořské výšce zhruba 1 600 metrů
nebo více.
• Používání projektoru v nadmořské výšce zhruba 1 600 metrů nebo vyšší bez nastavení hodnoty [VELKÁ VÝŠKA] může způsobit jeho
přehřátí a následné vypnutí. Pokud k tomu dojde, počkejte několik minut a poté projektor zapněte.
• Používání projektoru v nadmořské výšce zhruba 1 600 metrů nebo vyšší může zkrátit životnost optických součástí, například
světelného modulu.
• Vaše nastavení nebude ovlivněno ani v případě, že z nabídky vyberete možnost [RESET.].
Výběr formátu signálu [VÝBĚR SIGNÁLU]
Umožňuje vybrat vstupní signál konektoru COMPUTER IN. Běžně je nastaven na hodnotu [RGB/
KOMPONENTNÍ]. Toto nastavení změňte, pokud jsou barvy obrazu nepřirozené.
RGB/KOMPONENTNÍ
Automaticky rozlišuje RGB a komponentní signály.
RGB
Přepne na RGB vstup.
KOMPONENTNÍ
Přepne na komponentní vstup.
Povolení nebo zablokování režimu WXGA [REŽIM WXGA]
Výběr možnosti [ZAPNUTO] nastaví při hledání vstupního signálu prioritu signálů WXGA (1 280 ×
768)/WUXGA (1 920 × 1 200).
Pokud je ovšem položka [REŽIM WXGA] nastavena na hodnotu [ZAPNUTO], nemusí být signály XGA
(1 024 × 768)/UXGA (1 600 × 1 200) rozpoznány. V takovém případě vyberte možnost [VYPNUTO].
77
4. Použití nabídky na obrazovce
POZNÁMKA:
• Při dodání projektoru je vybrána možnost [ZAPNUTO].
Povolení odstranění řádkového prokladu [NEPROKLÁDAT]
Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce odstranění řádkového prokladu filmového signálu.
VYPNUTO
ZAPNUTO
Tuto možnost vyberte, pokud je obraz videa roztřesený nebo obsahuje artefakty.
Výchozí standardní nastavení.
POZNÁMKA:
• Tato funkce není k dispozici u signálu HDTV (progresivní) a počítačových signálů.
Nastavení HDMI1, HDMI2 nebo HDBaseT [ÚROVEŇ VIDEA]
Slouží k nastavení úrovně videa při připojení HDMI zařízení do konektoru Ethernet/HDBaseT.
Výběrem možnosti [AUTOMAT] bude úroveň videa zjištěna automaticky. Pokud automatické vyhledání nefunguje správně, výběrem možnosti [NORMÁLNĚ] zakažte funkci [ROZŠÍŘENÝ] svého HDMI
zařízení nebo výběrem možnosti [ROZŠÍŘENÝ] vylepšete kontrast obrazu a zvyšte úroveň detailů
v tmavých oblastech.
Nastavení zvuku [VÝBĚR ZVUKU]
Umožňuje vybrat vstupy zvukového signálu z konektoru HDMI 1 IN, konektoru HDMI 2 IN, portu
LAN a portu Ethernet/HDBaseT přístroje.
Při vstupu analogového zvukového signálu připojte výstupní audio konektor připojeného zařízení ke
konektoru AUDIO IN projektoru a nastavte ve výběru vstupu zvukového signálu možnost [POČÍTAČ].
Povolení zvuků tlačítek a zvuků chyby [PÍP]
Tato funkce slouží k zapnutí a vypnutí zvuků tlačítek, zvukových znamení chyby nebo zvuků při
provedení následujících úkonů.
TIP:
• Ovládání hlasitosti je u funkce [PÍP] zakázáno. Tlačítko AV-MUTE nemá na vypnutí zvuku pípání žádný vliv. Pokud chcete povolit
funkci PÍP, nastavte u položky [PÍP] možnost [VYPNUTO].
78
4. Použití nabídky na obrazovce
[MOŽNOSTI(2)]
Volba úsporného režimu v pohotovostním režimu [POHOTOV. REŽIM (STDBY)]
Nastaví režim projektoru po vypnutí napájení.
NORMÁLNĚ
SÍŤOVÁ POHOTOVOST
REŽIM SPÁNKU
Projektor přejde do pohotovostního režimu, čímž sníží spotřebu energie.
Kontrolka POWER bliká oranžově.
Pokud je vybrána možnost [NORMÁLNĚ], fungují pouze následující
tlačítka a funkce:
Tlačítko POWER na skříni projektoru a na dálkovém ovladači, zapínání
pomocí řídicího příkazu PC a [AUT. ZAPNUTÍ].
Projektor přejde do režimu síťové pohotovosti. Napájení projektoru lze
zapnout prostřednictvím kabelové sítě LAN (port LAN).
Kontrolka POWER se rozsvítí oranžově.
Pokud je vybrán režim [SÍŤOVÁ POHOTOVOST], fungují pouze následující
tlačítka, konektory a funkce:
Tlačítko POWER na skříni projektoru a na dálkovém ovladači, zapínání
pomocí řídicího příkazu PC, [AUT. ZAPNUTÍ] a [SERVIS SÍTĚ].
Projektor je udržován v režimu spánku. Kromě tlačítek, konektorů a funkcí, které fungují v režimu síťové pohotovosti, můžete projektor ovládat
také prostřednictvím vysílacího zařízení kompatibilního s HDBaseT a
připojeného do portu Ethernet/HDBaseT.
Kontrolka POWER se rozsvítí zeleně.
79
Spotřeba energie:
Nízká
Spotřeba energie:
Střední
Spotřeba energie:
Vysoká
4. Použití nabídky na obrazovce
Důležité:
• Pokud byla u položky [SÍŤOVÁ POHOTOVOST] nastavena možnost [POHOTOV. REŽIM (STDBY)] a síť LAN ztratí po dobu 3 minut
spojení, [POHOTOV. REŽIM (STDBY)] přejde automaticky do možnosti [NORMÁLNĚ] za účelem úspory spotřeby energie.
• Při výběru možnosti [SÍŤOVÁ POHOTOVOST] zašedne a přestane být dostupná položka [AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ] a automaticky se
u ní nastaví hodnota [0:15].
• Za níže uvedených podmínek přestane být dostupné nastavení položky [POHOTOV. REŽIM (STDBY)] a projektor se přepne do režimu
SPÁNKU*.
* Režim spánku označuje režim bez funkčních omezení položkou [POHOTOV. REŽIM (STDBY)].
Když je vybrán [POHOTOV. REŽIM (STDBY)] → [SÍŤOVÁ POHOTOVOST]
- Když je vybrán [SERVIS SÍTĚ] → [AMX BEACON] → [ZAPNUTO]
- Když je vybrán [SERVIS SÍTĚ] → [Extron XTP] → [ZAPNUTO]
- Když je vybrán [SERVIS SÍTĚ] → [CRESTRON] → [Crestron Control] → [ZAPNUTO]
- Když je vybráno [NASTAVENÍ SÍTĚ] → [BEZDRÁTOVÁ LAN] → Kromě možnosti [VYPNOUT] a osazení jednotky bezdrátové sítě
LAN na projektor
- Když signál vstupuje do konektoru počítače, HDMI 1 IN nebo HDMI 2 IN
TIP:
• I když je v položce [POHOTOV. REŽIM (STDBY)] vybrána hodnota [NORMÁLNĚ], lze projektor vypnout nebo zapnout pomocí portu PC
CONTROL. V režimu [NORMÁLNĚ] však nelze použít ASCII CONTROL COMMAND (ASCII řídicí příkaz). Pokud používáte ASCII CONTROL
COMMAND (ASCII řídicí příkaz), nastavte projektor do režimu [SÍŤOVÁ POHOTOVOST] nebo [REŽIM SPÁNKU].
• Spotřeba v pohotovostním režimu se nezapočítává do snížení emisí CO2.
• Vaše nastavení nebude ovlivněno ani v případě, že z nabídky vyberete možnost [RESET.].
Povolení přímého zapnutí [PŘÍMÉ ZAPNUTÍ]
Slouží k automatickému zapnutí projektoru při zapojení napájecího kabelu do aktivní elektrické
zásuvky. Tím se ruší potřeba používání tlačítka POWER na dálkovém ovladači nebo skříni projektoru.
Zapnutí projektoru použitím počítačového signálu [AUT. ZAPNUTÍ]
Když je projektor v pohotovostním režimu a použijete počítačový nebo HDMI signál z počítače
připojeného ke vstupům COMPUTER IN, HDMI 1 IN nebo HDMI 2 IN, zapne se projektor a začne
promítat obraz z počítače.
Tato funkce ruší potřebu používat tlačítko POWER na dálkovém ovladači nebo skříni projektoru
k zapnutí projektoru.
Chcete-li tuto funkci použít, připojte nejprve počítač k projektoru a projektor k aktivnímu zdroji
napájení.
VYPNUTO
AUTOMAT
HDMI1
HDMI2
POČÍTAČ
Funkce AUT. ZAPNUTÍ nebude fungovat.
Při přijetí počítačového nebo HDMI signálu se zapne napájení projektoru a automaticky se začne
promítat obraz.
Pokud je k projektoru připojeno více zařízení a vstupní signály nelze správně rozpoznat, vyberte
vstupní konektor (HDMI1, HDMI2 nebo POČÍTAČ).
U vybraného vstupního signálu se provádí rozpoznání signálu.
Když je signál rozpoznán, zapne se napájení projektoru automaticky a začne se promítat obraz.
80
4. Použití nabídky na obrazovce
POZNÁMKA:
• Tato funkce nebude k dispozici za následujících podmínek:
- když je do konektoru COMPUTER IN přiveden komponentní signál,
- když je použit signál synchronizace na zelené RGB nebo kompozitní signál.
• Pro povolení [AUT. ZAPNUTÍ] po přechodu do režimu spánku vypněte projektor, počkejte 30 sekund a znovu do něj vyšlete počítačový
nebo HDMI signál.
Pokud je počítačový nebo HDMI signál stále přítomen i po vypnutí projektoru, funkce [AUT. ZAPNUTÍ] nebude fungovat a projektor
zůstane v pohotovostním režimu.
• V závislosti na použitém projektoru nemusí [AUT. ZAPNUTÍ] fungovat správně.
V takovém případě nastavte v položce [POHOTOV. REŽIM (STDBY)] možnost [SÍŤOVÁ POHOTOVOST].
Aktivace řízení spotřeby [AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ]
Když je vybrána tato možnost, můžete povolit automatické vypnutí projektoru (ve vybraný čas:
0:05, 0:10, 0:15, 0:20, 0:30, 1:00), pokud není dostupný žádný signál na žádném vstupu nebo pokud
není proveden žádný úkon.
Výběr výchozího zdroje [VÝBĚR VÝCH. VSTUPU]
U projektoru můžete kterýkoli ze vstupů nastavit jako výchozí pro každé zapnutí projektoru.
POSLEDNÍ
AUTOMAT
HDMI1
HDMI2
POČÍTAČ
HDBaseT
USB-A
LAN
Slouží k nastavení předchozího či posledního aktivního vstupu jako výchozího pro každé zapnutí
projektoru.
Vyhledá aktivní zdroj v pořadí [HDMI1] → [HDMI2] → [POČÍTAČ] → [HDBaseT] → [USB-A] →
[LAN] a zobrazí první nalezený zdroj.
Při každém zapnutí projektoru zobrazí digitální zdroj ze vstupního konektoru HDMI 1 IN.
Při každém zapnutí projektoru zobrazí digitální zdroj ze vstupního konektoru HDMI 2 IN.
Při každém zapnutí projektoru zobrazí počítačový signál ze vstupního konektoru COMPUTER IN.
Promítá signál přijímaný konektory podporujícími protokol HDBaseT.
Zobrazí funkci [PROHLÍŽEČ].
Zobrazí signál z portu sítě LAN (RJ-45) nebo z jednotky USB bezdrátové sítě LAN.
Nastavení faktoru uhlíkové stopy [PŘEVOD UHLÍKU]
Upravuje faktor uhlíkové stopy ve výpočtu úspory uhlíku. Výchozí hodnota činí 0,505 [kg-CO2/kWh];
použita je z publikace „CO2 Emissions from Fuel Combustion (2008 Edition)“ (Emise CO2 ze spalování
paliv, vydání z r. 2008) vydaná organizací OECD.
Výběr používané měny [MĚNA]
Zobrazuje ceny elektřiny (dostupné ve čtyřech měnových jednotkách).
$
€
JP¥
RMB¥
Americký dolar
Evropské euro
Japonský jen
Čínský jüan
81
4. Použití nabídky na obrazovce
Změna nastavení měny a nastavení měnových převodů [PŘEVEDENÍ MĚNY]
Mění nastavení měny a nastavení měnových převodů u funkce MĚŘIČ SPOTŘEBY UHLÍKU.
Výchozí nastavení je následující:
Americký dolar
Evropské euro
Japonský jen
Čínský jüan
0,11 [$/kWh]
0,19 [€/kWh]
20 [¥/kWh]
0,48 [¥/kWh]
Výchozí hodnoty amerického dolaru, evropského eura a japonského jenu byly převzaty z publikace
„Energy Prices and Taxes (second quarter 2010)“ (Ceny energií a daně, druhý kvartál 2010) vydané
organizací OECD.
Výchozí hodnota čínského jüanu byla převzata z publikace „Chinese Data File (2010)“ (Čínský sborník
dat, 2010) vydané společností JETRO.
Přizpůsobení posunu barev obrazu [STATICKÁ KONVERGENCE]
Tato funkce umožňuje napravit odchylku barev obrazu.
Lze ji přizpůsobit v jednotkách po ±1 pixelu ve vodorovném směru u nastavení [VODOROVNĚ
ČERVENÉ], [VODOROVNĚ ZELENÉ] a [VODOROVNĚ MODRÉ] a ve svislém směru u nastavení [SVISLE
ČERVENÉ], [SVISLE ZELENÉ] a [SVISLE MODRÉ].
POZNÁMKA:
• Tato funkce není k dispozici u modelu P525WL.
82
4. Použití nabídky na obrazovce
4-6. Popis a funkce nabídky [INFO.]
Zobrazuje stav aktuálního signálu a dobu použití světelného modulu. Tato položka má devět stran.
Obsahuje následující informace:
TIP:
• Stisknutím tlačítka HELP na dálkovém ovladači zobrazíte položky nabídky [INFO.].
[ČAS POUŽITÍ]
[DOBA PROVOZU SVĚTLA] (hodiny)
[CELKOVÁ ÚSPORA UHLÍKU] (kg-CO2)
[CELKOVÁ ÚSPORA VÝDAJŮ]
• [CELKOVÁ ÚSPORA UHLÍKU]
Zobrazuje odhadované informace o úspoře uhlíku v kilogramech. Faktor uhlíkové stopy ve
výpočtu úspory uhlíku je založen na publikaci OECD (vydání 2008). (→ strana 38)
[ZDROJ(1)]
[NÁZEV ZDROJE]
[VODOROVNÁ FREKVENCE]
[TYP SYNCHRONIZACE]
[TYP SNÍMÁNÍ]
[INDEX ZDROJE]
[SVISLÁ FREKVENCE]
[POLARITA SYNCHRONIZACE]
[ZDROJ(2)]
[TYP SIGNÁLU]
[BITOVÁ HLOUBKA]
[TYP VIDEA]
[ÚROVEŇ VIDEA]
[HDBaseT]
[KVALITA SIGNÁLU]
[STAV PROPOJENÍ]
[PROVOZNÍ REŽIM]
[STAV HDMI]
[KABELOVÁ LAN]
[IP ADRESA]
[BRÁNA]
[MASKA PODSÍTĚ]
[MAC ADRESA]
83
4. Použití nabídky na obrazovce
[BEZDRÁTOVÁ LAN]
[IP ADRESA]
[BRÁNA]
[SSID]
[ZABEZPEČENÍ]
[ÚROVEŇ SIGNÁLU]
[MASKA PODSÍTĚ]
[MAC ADRESA]
[TYP SÍTĚ]
[KANÁL]
[VERSION(1)]
Verze [FIRMWARE] Verze
[DATA]
[VERSION(2)]
Verze [FIRMWARE2] Verze
[DATA2]
[OSTATNÍ]
[DATUM]
[NÁZEV PROJEKTORU]
[NÁZEV (HOSTNAME)]
[MODEL NO.]
[SERIAL NUMBER]
[LAN UNIT TYPE]
[KONTROLNÍ ID] (pokud je položka [KONTROLNÍ ID] nastavena)
[PODMÍNKY]
[TEPLOTA NASÁVANÉHO VZDUCHU]
[POZICE INSTALACE]
[OSA-Y]
[TEPLOTA ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU]
[OSA-X]
[OSA-Z]
O podmínkách OSY-X, OSY-Y a OSY-Z
(POZNÁMKA) Směr šipky u OSA-Z na obrázku představuje horní stranu projektoru.
OSA-X
Promítá obraz projektoru pod úhlem −100 až +100
stupňů vůči vodorovné rovině ve směru OSY-X.
Hodnota OSA-X projektoru
Osa X vodorovné
roviny
Směr zemské přitažlivosti
OSA-Y
Promítá obraz projektoru pod úhlem −100 až +100
stupňů vůči vodorovné rovině ve směru OSY-Y.
Hodnota OSA-Y
projektoru
Osa Y vodorovné
roviny
OSA-Z
Promítá obraz projektoru pod úhlem −100 až +100
stupňů vůči svislé rovině ve směru OSY-Z.
Směr zemské přitažlivosti
Hodnota OSA-Z projektoru
Osa Z vodorovné roviny
Směr zemské přitažlivosti
84
4. Použití nabídky na obrazovce
4-7. Popis a funkce nabídky [RESET.]
Návrat k továrním výchozím nastavením [RESET.]
Funkce [RESET.] umožňuje změnit úpravy a nastavení na tovární hodnoty pro jeden nebo všechny
zdroje kromě následujících:
[AKTUÁLNÍ SIGNÁL]
Slouží k resetování úprav aktuálního signálu na tovární hodnoty.
Resetovat lze následující položky: [PŘEDVOLBA], [KONTRAST], [JAS], [BARVA], [ODSTÍN], [OSTROST],
[POMĚR STRAN], [VODOROVNĚ], [SVISLE], [TAKT], [FÁZE] a [OVERSCAN].
[VŠECHNY ÚDAJE]
Slouží k resetování všech úprav a nastavení všech signálů na tovární hodnoty.
Resetovat lze všechny položky S VÝJIMKOU [TRAPÉZ VODOROVNÝ], [TRAPÉZ SVISLÝ], [PODUŠKOVITOST], [PC NÁSTROJ], [NASTAVENÍ DATA A ČASU], [REŽIM ADMINISTRÁTORA], [JAZYK], [POZADÍ], [ORIENTACE], [ZABEZPEČENÍ], [RYCHLOST KOMUNIKACE], [SÉRIOVÝ PORT], [KONTROLNÍ ID],
[NASTAVENÍ SÍTE], [REŽIM VENTILÁTORU], [POHOTOV. REŽIM (STDBY)], [PŘEVOD UHLÍKU], [MĚNA],
[PŘEVEDENÍ MĚNY], [STATICKÁ KONVERGENCE], [DOBA PROVOZU SVĚTLA], [CELKOVÁ ÚSPORA UHLÍKU], [CELKOVÁ ÚSPORA VÝDAJŮ], [NÁZEV PROJEKTORU], [KABELOVÁ LAN] a [BEZDRÁTOVÁ LAN].
85
5. Připojení projektoru
POZNÁMKA:
• Aby nedošlo k rušení radiového a televizního příjmu, používejte pouze přiložené předepsané kabely.
Do konektorů HDMI, LAN, RS-232C a AUDIO prosím použijte stíněný kabel.
U 15kolíkového Mini D-Sub konektoru prosím použijte stíněný kabel s feritovým jádrem.
Použití jiných kabelů a adaptérů může způsobit rušení radiového a televizního příjmu.
5-1. Připojení počítače
Pro připojení k počítači lze použít počítačové a HDMI kabely. HDMI kabel není k projektoru přiložen.
Připravte si proto prosím vlastní vhodný kabel k připojení.
POZNÁMKA:
• Signály podporované technologií Plug & Play (DDC2)
COMPUTER IN
analogový
Ano
VSTUP
HDMI 1 IN
digitální
Ano
HDMI 2 IN
digitální
Ano
POZNÁMKA:
• Projektor není kompatibilní s dekódovanými video výstupy přepínače NEC ISS-6020.
• Obraz se nemusí zobrazit správně, když je zdroj video přehráván přes běžně dostupný převaděč skenování.
Dochází k tomu proto, že projektor ve výchozím nastavení zpracuje video signál jako počítačový signál. V takovém případě proveďte
následující postup.
* Pokud se obraz zobrazí s dolním a horním černým okrajem plátna nebo pokud se tmavý obraz nezobrazí správně:
Promítněte obraz tak, aby vyplnil celou plochu, a stiskněte tlačítko AUTO ADJ. na dálkovém ovladači.
86
5. Připojení projektoru
Kabel HDMI (není součástí dodávky)
Použijte vysokorychlostní kabel HDMI®.
HDMI 1 IN
HDMI 2 IN
COMPUTER IN
AUDIO IN
Stereofonní audio kabel s 3,5
mm konektorem typu jack (není
součástí dodávky)
Počítačový kabel (VGA) (součást dodávky)
K 15kolíkovému konektoru Mini D-Sub na projektoru. Pokud připojujete signální kabel delší, než
je dodaný kabel, doporučujeme použít běžně dostupný distribuční zesilovač.
POZNÁMKA:
• U počítačů Mac použijte k připojení jejich video portu běžně dostupný kolíkový adaptér (není součástí dodávky).
• Po zapnutí projektoru vyberte název zdroje příslušného vstupního konektoru.
Vstupní konektor
Tlačítko INPUT na skříni projektoru
Tlačítko na dálkovém ovladači
HDMI 1 IN
HDMI1
HDMI1
HDMI 2 IN
HDMI2
HDMI2
COMPUTER IN
POČÍTAČ
COMPUTER
87
5. Připojení projektoru
Upozornění při využívání DVI signálu
• Jestliže má počítač výstupní konektor DVI, použijte komerčně dostupný převodní kabel pro
připojení počítače ke vstupnímu konektoru HDMI 1 IN nebo HDMI 2 IN projektoru (lze přijímat
pouze digitální video signály).
- Přijímat lze pouze digitální video signály.
HDMI 1 IN
HDMI 2 IN
AUDIO IN
Připojte audio výstup počítače ke konektoru AUDIO IN projektoru. V takovém případě přepněte
nastavení [HDMI1] nebo [HDMI2] v položce [NASTAV.] → [MOŽNOSTI(1)] → [VÝBĚR ZVUKU] nabídky na obrazovce na hodnotu [POČÍTAČ]. (→ strana 78)
POZNÁMKA:
Při sledování digitálního signálu DVI
• Před propojením vypněte napájení počítače a projektoru.
• Když je připojen video přehrávač prostřednictvím převaděče skenování atd., obraz se nemusí správně zobrazovat při rychlém
přetáčení vpřed a vzad.
• Použijte propojovací kabel DVI - HDMI vyhovující normě DDWG (Digital Display Working Group) DVI (Digital Visual Interface) revize
1.0.
Kabel by neměl být delší než 5 m.
• Před propojením kabelem DVI - HDMI vypněte projektor i počítač.
• Pro promítání digitálního signálu DVI: propojte kabely, zapněte projektor a poté vyberte HDMI vstup. Nakonec zapněte počítač.
Pokud tak neučiníte, nemusí se digitální výstup grafické karty spustit, a tudíž se pak nepromítne žádný obraz. Pokud k takovéto
situaci dojde, restartujte počítač.
• Dokud projektor běží, neodpojujte propojovací kabel DVI - HDMI. Pokud byl signální kabel odpojen a poté znovu připojen, nemusí
se obraz přenášet správně. Pokud k takovéto situaci dojde, restartujte počítač.
• Vstupní video konektory POČÍTAČ podporují funkci Windows Plug and Play.
• Pro připojení počítače Mac může být nutný adaptér pro příjem Mac signálu (komerčně dostupný).
88
5. Připojení projektoru
5-2. Připojení k přehrávači disků DVD nebo jinému AV zařízení
Připojení komponentního vstupu
Připojení kvůli komponentnímu signálu. Lze promítat signál z výstupního konektoru barevného
rozdílového signálu na DVD přehrávačích (DVD video výstup) a YPbPr výstupního konektoru na Hi-vision videu. Doporučujeme připojení konektoru audio výstupu na DVD přehrávači k audio zařízením.
COMPUTER IN
AUDIO IN
Kabelový adaptér s 15kolíkovým a 3×RCA (zásuvka)
konektorem (ADP-CV1E)
Audio kabel s konektory stereofonní 3,5
mm jack a RCA (není součástí dodávky)
Zařízení přehrávající zvuk
Kabel komponentního videa
s konektorem 3× RCA (není
součástí dodávky)
Audio kabel (není součástí dodávky)
Přehrávač disků DVD
• Po zapnutí projektoru vyberte název zdroje příslušného vstupního konektoru.
Vstupní konektor
COMPUTER IN
Tlačítko INPUT na skříni projektoru
Tlačítko na dálkovém ovladači
COMPUTER
POČÍTAČ
POZNÁMKA:
• Další informace o požadavcích na výstup videa vašeho přehrávače disků DVD najdete v uživatelské příručce k přehrávači.
89
5. Připojení projektoru
Připojení vstupu HDMI
Ke vstupnímu konektoru HDMI IN na projektoru lze připojit HDMI výstup přehrávače disků DVD,
pevných disků, disků Blu-ray nebo notebooku.
HDMI 1 IN
HDMI 2 IN
Kabel HDMI (není součástí dodávky)
Použijte vysokorychlostní kabel HDMI®.
Audio kabel (není součástí dodávky)
• Po zapnutí projektoru vyberte název zdroje příslušného vstupního konektoru.
Vstupní konektor
Tlačítko INPUT na skříni projektoru
Tlačítko na dálkovém ovladači
HDMI 1 IN
HDMI1
HDMI1
HDMI 2 IN
HDMI2
HDMI2
• Po připojení vstupního konektoru HDMI 1 IN (nebo HDMI 2 IN) projektoru k přehrávači disků DVD
lze úroveň videa projektoru nastavit dle úrovně videa přehrávače disků DVD. V nabídce vyberte
položku [NASTAVENÍ HDMI] → [ÚROVEŇ VIDEA] a proveďte potřebná nastavení.
• Pokud se nepřehrává zvuk z HDMI vstupu, zkontrolujte, zda jsou vstupy [HDMI1] a [HDMI2] správně nastaveny jako [HDMI1] a [HDMI2] v položce [NASTAV.] → [MOŽNOSTI(1)] → [VÝBĚR ZVUKU]
nabídky na obrazovce. (→ strana 78)
90
5. Připojení projektoru
5-3. Připojení ke kabelové síti LAN
Když je projektor připojen ke kabelové síti LAN, můžete ovládat projektor přes internetový prohlížeč
na počítači pomocí funkce HTTP serveru.
Pro další informace viz „7. Připojení k síti“ (→ strana 111).
Příklad připojení k síti LAN
Příklad připojení ke kabelové síti LAN
Server
Rozbočovač
Kabel sítě LAN (není součástí dodávky)
POZNÁMKA:
• Použijte kabel sítě LAN kategorie 5 nebo
vyšší.
LAN
91
5. Připojení projektoru
5-4. Připojení k bezdrátové síti LAN (volitelné: řada NP05LM)
Jednotka USB bezdrátové sítě LAN rovněž umožňuje připojení k bezdrátové síti LAN. Pokud chcete
použít připojení k bezdrátové síti LAN, je třeba projektoru přiřadit IP adresu.
Pro další informace viz „7. Připojení k síti“ (→ strana 111).
Důležité:
• Pokud používáte projektor s USB jednotkou bezdrátové sítě LAN v oblasti, kde je použití zařízení bezdrátové sítě LAN zakázáno,
vyjměte USB jednotku bezdrátové sítě LAN z projektoru.
• Kupte si USB jednotku bezdrátové sítě LAN vhodnou pro vaši zemi nebo oblast.
POZNÁMKA:
• Tlačítko na USB jednotce bezdrátové sítě LAN není třeba používat. U tohoto modelu projektoru totiž nefunguje.
• Adaptér (nebo jednotka) bezdrátové sítě LAN vašeho počítače musí být kompatibilní se standardem Wi-Fi (IEEE802.11a/b/g/n).
Příklad připojení k bezdrátové síti LAN
Počítač s vloženou kartou
bezdrátové sítě LAN
USB jednotka bezdrátové
sítě LAN
Přístupový bod k bezdrátové síti
Kabelová síť LAN
92
Počítač s integrovanou funkcí
bezdrátové sítě LAN
5. Připojení projektoru
Připojení USB jednotky bezdrátové sítě LAN
POZNÁMKA:
• USB jednotku bezdrátové sítě LAN je třeba správným směrem zapojit do USB portu bezdrátové sítě LAN. V opačném směru ji zapojit
nelze. Pokud se pokusíte USB jednotku bezdrátové sítě LAN zasunout v opačném směru silou, může dojít ke zničení portu USB.
• Než se dotknete USB jednotky bezdrátové sítě LAN, dotkněte se kovového předmětu (například kliky dveří nebo hliníkového okenního
rámu), abyste z těla odvedli statickou elektřinu.
• USB jednotku bezdrátové sítě LAN připojujte a odpojujte pouze tehdy, když je vypnuto napájení. V opačném případě může dojít
k selhání projektoru nebo k poškození USB jednotky bezdrátové sítě LAN. Pokud projektor nefunguje správně, vypněte jej, odpojte
napájecí kabel a poté ho znovu připojte.
• Do USB (bezdrátového LAN) portu bezdrátové sítě LAN pod krytkou nezapojujte žádná jiná USB zařízení. USB jednotku bezdrátové
sítě LAN nezapojujte do USB portu.
POZNÁMKA:
• Pokud je nasazen kryt kabelů, sejměte jej před zasunutím USB jednotky bezdrátové sítě LAN.
1. Stisknutím tlačítka POWER projektor vypněte a přepněte jej do pohotovostního režimu.
Poté odpojte napájecí kabel.
2. Sejměte krytku konektorů bezdrátové sítě
LAN.
(1) Uvolňujte šroub proti směru hodinových
ručiček, dokud se neotáčí volně.
(2) Držte šroub za hlavu a vytáhněte jej.
93
5. Připojení projektoru
3. Vsuňte jednotku bezdrátové LAN do USB
portu (bezdrátové LAN) tou stranou, na níž
je značka, směřující nahoru.
W
Pomalu posouvejte jednotkou bezdrátové
LAN doleva a doprava, nahoru a dolů a sledujte při tom štěrbinu, do níž ji zasouváte.
IR
E
L
E
S
IR
E
L
E
S
S
S
W
•
POZNÁMKA:
• Nezasunujte USB jednotku bezdrátové sítě LAN silou.
4. Osaďte krytku konektorů bezdrátové sítě
LAN.
(1) Vsuňte háček na zadní straně krytky do
drážky v projektoru a krytku bezdrátové sítě
LAN zavřete.
(2) Utáhněte šroub po směru hodinových ručiček.
*
Pokud chcete USB jednotku bezdrátové sítě
LAN vyjmout, odpojte napájecí kabel a postupujte podle výše uvedených pokynů.
94
Háček
Drážka
5. Připojení projektoru
5-5. Připojení k přenosovému zařízení HDBaseT (k dostání v obchodech)
HDBase T je propojovací standard pro domácí spotřebiče vytvořený organizací HDBaseT Alliance.
K propojení Ethernet/HDBaseT portu (RJ-45) na projektoru s komerčně dostupným přenosovým
zařízením HDBaseT použijte komerčně dostupný LAN kabel.
Port Ethernet/HDBaseT na projektoru podporuje signály HDMI (HDCP) z přenosových zařízení,
řídící signály z externích zařízení (sériový port, LAN) a řídící signály dálkového ovladače (příkazy
přes infračervený port).
Příklad připojení
Počítač (určený pro výstup)
Počítač (určený k ovládání)
Dálkové ovládání
Příklad přenosového zařízení
Výstupní video zařízení HDMI
Ethernet/HDBaseT
95
5. Připojení projektoru
POZNÁMKA:
• Jako LAN kabel prosím použijte stíněný kroucený párový (STP) kabel kategorie 5e nebo vyšší (k dostání v obchodech).
• Nejvyšší přenosová vzdálenost přes LAN kabel činí 100 m (u 4K signálu činí nejvyšší vzdálenost 70 m).
• Krátký kabel, např. o délce 0,5 m, není použitelný při propojování projektoru s HDBaseT zařízením.
• Nepoužívejte prosím jiné přenosové zařízení mezi projektorem a přenosovým zařízením. Mohlo by dojít ke zhoršení kvality obrazu.
• U tohoto projektoru není zaručeno, že bude fungovat se všemi komerčně dostupnými HDBaseT přenosovými zařízeními.
96
5. Připojení projektoru
5-6. Promítání na výšku
Svislý obraz z počítače lze promítat projektorem
osazeným na výšku.
Bezpečnostní opatření během montáže
•
Neosazujte prosím projektor otočený na výšku na podlahu nebo na stůl bez podstavce. Mohli
byste zakrýt otvor nasávání nebo výdechu vzduchu, v důsledku čehož by se projektor zahřál
a mohl by vypuknout požár nebo by došlo k poruše.
•
Pro tento účel je třeba vyrobit stojan, na němž projektor spočine. V takovém případě musí
být stojan navržen tak, aby se těžiště projektoru nacházelo bezpečně mezi rozpětím noh
stojanu. V opačném případě by se mohl projektor převrátit a způsobit tak zranění či škodu
nebo se porouchat.
•
Zajistěte, aby nedošlo k pádu projektoru v důsledku možné závady na něm nebo na stojanu.
97
5. Připojení projektoru
Konstrukční a výrobní parametry stojanu
S žádostí o návrh a výrobu stojanu na míru k použití při promítání na výšku se obraťte na montážní
firmu. Zajistěte prosím, aby byly při návrhu stojanu splněny následující podmínky:
1. Při osazení s výdechovým otvorem směřujícím dolů musí být dodržena vzdálenost minimálně
200 mm mezi výdechovým otvorem projektoru a podlahou.
Nasávací otvory větrání na zadní straně projektoru nezakrývejte.
2. K upevnění projektoru na stojan využijte čtyř otvorů pro šrouby na spodní straně projektoru.
Rozměry plochy ohraničené otvory pro šrouby: 200 × 250 mm
Rozměry otvorů pro šrouby na projektoru: M4 s nejvyšší hloubkou 8 mm.
*
Navrhněte stojan tak, aby se jej zadní nožky na spodní ploše projektoru nedotýkaly. Nožkou
pro náklon lze otáčet a lze ji odmontovat.
3. Mechanismus úpravy polohy ve vodorovném směru (například šrouby s matkami na čtyřech
místech)
4. Navrhněte stojan prosím tak, aby se nedal snadno převrátit.
98
5. Připojení projektoru
Referenční nákresy
* Nákres zobrazující požadavky na jednotlivé rozměry není skutečným nákresem konstrukce
stojanu.
(Jednotky: mm)
200
Otvory pro 4 šrouby M4
250
Zářez
Nasávací otvory
větrání
Výdechové
otvory větrání
[Čelní pohled]
[Boční pohled]
Vodorovný stavěcí šroub
Při osazení s výdechovým otvorem směřujícím dolů musí být dodržena
vzdálenost minimálně 200 mm mezi výdechovým otvorem projektoru a
podlahou.
99
6. Použití funkce PROHLÍŽEČ
6-1. Co lze s funkcí PROHLÍŽEČ dělat
Funkce [PROHLÍŽEČ] má následující vlastnosti.
• Když do portu USB (typ A) projektoru vsunete běžně dostupný USB disk obsahující snímky, dokáže
toto zařízení obrázky z USB promítat. Tímto způsobem můžete předvést prezentaci i bez použití
počítače.
• Formáty obrázků, které mohou být funkcí [PROHLÍŽEČ] promítány, jsou JPEG a PNG.
• V [PROHLÍŽEČI] lze zobrazit miniatury, podle nichž můžete rychle zvolit obrázek k promítnutí.
• Při promítání více obrázků za sebou ([PREZENTACE]) lze obrázky přepínat ručně (ruční přehrávání)
nebo automaticky ([AUTOMATICKÉ PŘEHRÁVÁNÍ]). Při [AUTOMATICKÉM PŘEHRÁVÁNÍ] lze také
měnit interval přepínání obrázků.
• Pořadí promítání lze určit názvem souboru obrázku, typem souboru, datem a velikostí, přičemž
lze vybrat vzestupné nebo sestupné pořadí.
• Obrazem je možné otáčet v krocích po 90°.
• Můžete změnit obrazovku vstupního konektoru při stavu bez signálu (logo na pozadí) nebo
obrázek na pozadí spouštěcí obrazovky funkce MultiPresenter (logo funkce MultiPresenter). Lze
také nastavit heslo, aby obrázky nemohly měnit třetí osoby. (→ strana 109)
POZNÁMKA:
• Pokud je zobrazen [PROHLÍŽEČ] (obrazovka snímku či obrazovka seznamu souborů), není možná oprava lichoběžníkového zkreslení
použitím tlačítka ▼.
Chcete-li provést opravu lichoběžníkového zkreslení při zobrazené funkci [PROHLÍŽEČ], vyvolejte nabídku na obrazovce stisknutím
tlačítka MENU dvakrát za sebou.
• Když je zobrazen [PROHLÍŽEČ], tlačítko FREEZE na dálkovém ovladači nefunguje.
• Když v nabídce na obrazovce vyberete [RESET] → [VŠECHNY ÚDAJE], vrátí se nastavení nabídky možností funkce [PROHLÍŽEČ] do
výchozího továrního stavu.
• Informace o USB disku
USB disk používaný funkcí projektoru [PROHLÍŽEČ] naformátujte ve formátu FAT32 nebo ve formátu FAT16.
- Projektor nerozpozná USB disk, který byl naformátován ve formátu NTFS.
- Pokud není USB disk vložený do projektoru rozpoznán, zkontrolujte formát souborového systému.
- Pro podrobnosti jak naformátovat USB disk se podívejte do instrukční příručky nebo souboru nápovědy systému Windows, který
používáte.
- USB port projektoru nezaručuje, že budou fungovat všechny komerčně dostupné USB disky.
• O kompatibilních formátech obrázků
- Následující obrázky lze promítnout funkcí [PROHLÍŽEČ].
JPEG
Přípona
jpg, jpe, jpeg (nerozlišuje se velikost písmen)
Formát
Základní, progresivní
Barva
RGB, stupně šedi
Rozlišení
Základní: nejvýše 10 000 × 10 000 (pixelů)
Progresivní: nejvýše 2 000 × 2 000 (pixelů)
EXIF
Informace EXIF (otočení/náhled atd.) nejsou podporovány.
PNG
Přípona
png (nerozlišuje se velikost písmen)
Formát
Normální, prokládaný
Barva
RGB, index color, stupně šedi
Rozlišení
Normální: nejvýše 10 000 × 10 000 (pixelů)
Prokládaný: nejvýše 2 000 × 2 000 (pixelů)
100
6. Použití funkce PROHLÍŽEČ
6-2. Promítání snímků z USB disku (základní postup)
Tato část popisuje základní postupy funkce [PROHLÍŽEČ]. Následující postup platí, když je nabídka
možností (→ strana 108) funkce [PROHLÍŽEČ] ve výchozím továrním nastavení.
① Spusťte funkci [PROHLÍŽEČ]
1. Zapněte projektor.
2. Vložte USB disk do USB-A portu na projektoru.
POZNÁMKA:
• Pro vyjmutí USB disku z projektoru stiskněte tlačítko MENU
na obrazovce seznamu souborů nebo obrazovce [SEZNAM
PAMĚŤOVÝCH ZAŘÍZENÍ] a vyberte položku [VYJMĚTE USB
ZAŘÍZENÍ]. (→ strana 103 „Vyjmutí USB disku“)
3. Stiskněte tlačítko INPUT.
Otevře se obrazovka [VSTUP].
•
Při používání dálkového ovladače stiskněte
tlačítko SOURCE.
4. Několikrát stiskněte tlačítko INPUT a přesuňte kurzor na položku [USB-A].
•
Pokaždé, když krátce stisknete tlačítko
INPUT, přeskočí kurzor na další vstupní
konektor.
•
Přesuňte kurzor na položku [USB-A] a chvíli
počkejte, dokud se nespustí funkce [PROHLÍŽEČ] a neotevře se obrazovka [SEZNAM
PAMĚŤOVÝCH ZAŘÍZENÍ] s USB diskem, z
něhož chcete promítat.
5. Zkontrolujte, zda se kurzor přesunul na [USB
1] a stiskněte tlačítko ENTER.
Otevře se obrazovka seznamu souborů.
101
USB
6. Použití funkce PROHLÍŽEČ
6. Přesuňte kurzor na složku nebo obrazový
soubor pomocí tlačítek ▲▼◀▶ a stiskněte
tlačítko ENTER.
•
Pokud vyberete složku, otevře se obrazovka
se seznamem souborů této složky.
•
Pokud vyberete obrazový soubor, otevře se
obrazovka snímku.
7. Přesuňte kurzor na obrazový soubor na obrazovce seznamu souborů a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Otevře se obrazovka snímku.
8. Stiskněte tlačítko ▶.
Promítne se další snímek.
9. Stiskněte tlačítko ◀.
Promítne se předchozí snímek.
10. Stiskněte tlačítko MENU.
Zobrazí se ovládací panel.
•
Pro vyvolání obrazovky [VSTUP] stiskněte
tlačítko MENU ve chvíli, kdy se zobrazuje
ovládací panel. Po opětovném stisknutí
tlačítka MENU obrazovka [VSTUP] zmizí.
•
Pokud při zobrazeném ovládacím panelu
stisknete tlačítko EXIT, ovládací panel zmizí.
102
6. Použití funkce PROHLÍŽEČ
11. Stisknutím tlačítka ▶ přesuňte kurzor na
a poté stiskněte tlačítko ENTER.
Obraz se otočí o 90° po směru hodinových
ručiček.
•
Při každém stisknutí tlačítka ENTER v tomto
stavu se obraz otočí o 90° po směru hodinových ručiček.
12. Stisknutím tlačítka ▶ přesuňte kurzor na
a poté stiskněte tlačítko ENTER.
Ovládací panel zmizí.
13. Stiskněte tlačítko EXIT.
Zobrazení se přepne na obrazovku seznamu
souborů.
•
Pomocí ovládacího panelu z kroku 10 můžete také přesunout kurzor na a stisknutím
tlačítka ENTER přejít na obrazovku seznamu
souborů.
•
Pro návrat z obrazovky seznamu souborů
na obrazovku snímku posuňte kurzor na
obrázek, který chcete promítnout, a stiskněte tlačítko ENTER.
② Vyjmutí USB disku
1. Na obrazovce se seznamem souborů stiskněte tlačítko MENU.
V levé spodní části obrazovky se objeví vyskakovací nabídka.
•
Pro vyvolání obrazovky [VSTUP] stiskněte
tlačítko MENU ve chvíli, kdy se zobrazuje vyskakovací nabídka. Po opětovném stisknutí
tlačítka MENU obrazovka [VSTUP] zmizí.
•
Pokud stisknete tlačítko EXIT při zobrazené
vyskakovací nabídce, vyskakovací nabídka
zmizí.
2. Přesuňte kurzor na položku [VYJMĚTE USB
ZAŘÍZENÍ] a stiskněte tlačítko ENTER.
Uprostřed obrazovky se objeví potvrzovací
zpráva.
103
6. Použití funkce PROHLÍŽEČ
3. Chcete-li vyjmout USB disk, přesuňte kurzor
stisknutím tlačítka ◀ na položku [OK] a stiskněte tlačítko ENTER.
Zpráva zobrazená uprostřed obrazovky se
změní.
4. Stiskněte tlačítko ENTER.
5. Vyjměte USB disk z projektoru.
POZNÁMKA:
• Pokud vyjmete USB disk z projektoru bez provedení funkce
[VYJMOUT USB ZAŘÍZENÍ] v nabídce, může se projektor začít
chovat nepředvídatelně. V takovém případě ihned vypněte
napájení projektoru a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
Následně vyčkejte asi 3 minuty před připojením napájecího
kabelu do zásuvky a zapnutím napájení projektoru.
③ Ukončení funkce [PROHLÍŽEČ]
1. Stiskněte tlačítko MENU na obrazovce snímku nebo obrazovce se seznamem souborů.
Zobrazí se panel s ovládacími prvky nebo vyskakovací nabídka.
2. Opět stiskněte tlačítko MENU.
Otevře se obrazovka [VSTUP].
3. Přesuňte kurzor na jiný vstupní konektor než
[USB-A] a stiskněte tlačítko ENTER.
[PROHLÍŽEČ] se ukončí.
TIP:
• Pokud používáte dálkový ovladač, stiskněte tlačítko HDMI1 atd. pro ukončení funkce [PROHLÍŽEČ].
104
USB
6. Použití funkce PROHLÍŽEČ
6-3. Úkony na obrazovce snímku
Následující úkony lze provádět na obrazovce snímku.
Název tlačítka
▶, PAGE ▽
◀, PAGE △
ENTER
EXIT
MENU
Popis
Zobrazí následující snímek.
Zobrazí předchozí snímek.
Zobrazí kurzor (→). Kurzor se pohybuje pomocí stisknutí tlačítek ▼▲◀▶. Po
opětovném stisknutí tlačítka ENTER kurzor zmizí.
Přepne na obrazovku seznamu souborů.
Zobrazí ovládací panel.
Na ovládacím panelu stisknutím tlačítka ◀/▶ posouvejte žlutý kurzor a na požadované položce
stiskněte tlačítko ENTER. Funkce každé z položek jsou následující.
①
Položky na ovládacím panelu
① Zpět
② Spustit/Zastavit
③ Následující
④ Otočení o 90° doprava
⑤ Otočení o 90° doleva
⑥ Konec
⑦ Návrat na obrazovku seznamu
souborů
②
③
④
⑤
⑥
⑦
Popis
Zobrazí předchozí snímek.
Spustí automatické přehrávání snímků. Nebo přehrávání snímků zastaví.
Zobrazí následující snímek.
Otočí snímek o 90° po směru hodinových ručiček.
Otočí snímek o 90° proti směru hodinových ručiček.
Vypne ovládací panel.
Přepne na obrazovku s miniaturami.
105
6. Použití funkce PROHLÍŽEČ
6-4. Úkony na obrazovce seznamu souborů
Jak prohlížet obrazovku seznamu souborů
②
①
③
④
Název prvku
① Cesta
② O úroveň výše
③ Zobrazení snímků a složek
(ikony nebo miniatury)
④ Název souboru vybraného
snímku
⑤ Zobrazení informací
⑤
Popis
Zobrazuje cestu k právě promítané složce.
Po vložení USB disku je název disku zobrazen jako [USB].
Vrátí se do složky o jednu úroveň výše (rodičovské složky).
Zobrazí snímky a složky jako ikony nebo jako miniatury (zmenšené).
Zobrazí název souboru snímku, na němž je kurzor
• Když se kurzor nachází na snímku, je zobrazeno pořadí snímku (pořadové číslo ze všech snímků), datum a čas poslední aktualizace snímku a
velikost souboru.
• Když se kurzor nachází na složce, je zobrazen datum a čas poslední
aktualizace složky.
• Když se kurzor nachází na disku, je zobrazeno volné místo na disku.
106
6. Použití funkce PROHLÍŽEČ
Úkony na obrazovce seznamu souborů
Název tlačítka
▼▲◀▶
ENTER
EXIT
MENU
PAGE ▽
PAGE △
Položka nabídky
PŘEHRÁT
LOGO
VYJMĚTE USB ZAŘÍZENÍ
MOŽNOSTI
Popis
Přesune kurzor.
• Když se kurzor nachází na snímku, přepne se zobrazení na obrazovku
snímku.
• Když se kurzor nachází na složce, zobrazí se soubory v této složce.
• Když se kurzor nachází na položce [O ÚROVEŇ VÝŠE], zobrazí se obsah
složky o jednu úroveň výše (rodičovské složky).
Vrátí se do složky o jednu úroveň výše (rodičovské složky).
Zobrazí se následující vyskakovací nabídka.
Zobrazí se další obrazovka seznamu souborů.
Zobrazí se předchozí obrazovka seznamu souborů.
Popis
Spustí přehrávání.
Změní obrazovku vstupního konektoru při stavu bez signálu (logo na pozadí) nebo obrázek na pozadí spouštěcí obrazovky funkce MultiPresenter
(logo funkce MultiPresenter).
Zakáže používání USB disku vloženého do projektoru. Spusťte tuto položku nabídky před vyjmutím USB disku z projektoru.
Zobrazí nabídku možností. (→ další strana)
107
6. Použití funkce PROHLÍŽEČ
6-5. Nabídka možností
Položka nabídky
REŽIM PŘEHRÁVÁNÍ
INTERVAL
OPAKOVAT
START
MINIATURY
Popis
Vybere režim zobrazení obrazovky snímku.
MANUÁLNÍ: přepíná snímky ručně.
AUTOMATICKÝ: přepíná snímky automaticky podle
nastaveného časového rozmezí.
Při automatickém přehrávání prezentace nastaví interval
zobrazení snímku.
Volitelný rozsah: nastaví časové rozmezí od 5 do 300
(sekund) v krocích po 1 sekundě.
Opakuje prezentaci.
• VYPNUTO: neopakovat. Po zobrazení posledního
snímku ukončí prezentaci.
• ZAPNUTO: opakovat. Po zobrazení posledního snímku
se vrátí zpět k prvnímu snímku.
Nastaví obrazovku, která se má zobrazit, když je vybrán
konektor USB-A.
• SNÍMEK: zobrazí obrazovku snímku.
• MINIATURY: zobrazí obrazovku se seznamem.
Nastavte, zda se mají zobrazit miniatury snímků na obrazovce seznamu souborů.
• VYPNUTO: zobrazí je jako ikony.
• ZAPNUTO: zobrazí je jako miniatury.
Při dodání z továrny
MANUÁLNÍ
5 (sekund)
VYPNUTO
SNÍMEK
VYPNUTO
Příklad:
SEŘADIT
Nastaví kritéria řazení souborů v zobrazeném seznamu.
• NÁZEV (ABC..)/NÁZEV (ZYX..): zobrazí soubory a složky
seřazené abecedně podle názvu.
• PŘÍPONA (ABC..)/PŘÍPONA (ZYX..): zobrazuje soubory
abecedně podle přípony.
• DATUM (NEJNOVĚJŠÍ)/DATUM (NEJSTARŠÍ): zobrazuje
soubory seřazené podle jejich data poslední úpravy,
vzestupně či sestupně.
• VELIKOST (VELKÉ)/VELIKOST (MALÉ): zobrazuje
soubory seřazené podle jejich velikosti, vzestupně či
sestupně.
NÁZEV (ABC..)
TIP:
• Informace o „Nastavení uložení“
Každé nastavení se ukládá ihned po stisknutí potvrzovacího tlačítka. Avšak hodnota nastavená u parametru [SEŘADIT] se udržuje
pouze dokud není vypnuto napájení. Po opětovném zapnutí napájení se vrací na hodnotu [NÁZEV (ABC..)].
108
6. Použití funkce PROHLÍŽEČ
6-6. Změna loga (obrázku na pozadí)
• Můžete změnit obrazovku vstupního konektoru při stavu bez signálu (logo na pozadí) nebo
obrázek na pozadí spouštěcí obrazovky funkce MultiPresenter (logo funkce MultiPresenter).
• Lze také nastavit heslo, aby obrázky nemohly měnit třetí osoby.
• Lze nastavit obrázky, které splňují všechny následující podmínky.
Formát
Rozlišení
Velikost souboru
JPEG nebo PNG obrázek, který je možné zobrazit ve funkci [PROHLÍŽEČ]
Nižší než rozlišení panelu projektoru
P605UL/P525UL: WUXGA (1 920 × 1 200)
P525WL: WXGA (1 280 × 800)
1 megabajt nebo méně
1. Zobrazte obrazovku seznamu souborů.
2. Přesuňte kurzor na obrázek, který
chcete nastavit jako logo na pozadí
nebo logo funkce MultiPresenter a
stiskněte tlačítko MENU.
Zobrazí se vyskakovací nabídka.
3. Přesuňte kurzor na položku [LOGO] a
stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se podnabídka.
① Nastavení loga na pozadí nebo loga funkce MultiPresenter
1. Přesuňte kurzor na položku [NASTAVIT LOGO POZADÍ] nebo [NASTAVIT LOGO MultiPresenter] v podnabídce a stiskněte tlačítko ENTER.
•
Pokud bylo nastaveno [HESLO LOGA], zadejte [HESLO LOGA] na příslušné obrazovce.
• Otevře se obrazovka s dotazem, zda chcete opravdu logo změnit.
2. Přesuňte kurzor na položku [ANO] a následně stiskněte tlačítko ENTER.
② Spuštění loga na pozadí nebo loga funkce MultiPresenter
1. Přesuňte kurzor na položku [RESETOVAT LOGO POZADÍ] nebo [RESETOVAT LOGO MultiPresenter] a stiskněte tlačítko ENTER.
•
Pokud bylo nastaveno [HESLO LOGA], zadejte [HESLO LOGA] na příslušné obrazovce.
• Otevře se obrazovka s dotazem, zda chcete opravdu logo spustit.
2. Přesuňte kurzor na položku [ANO] a následně stiskněte tlačítko ENTER.
109
6. Použití funkce PROHLÍŽEČ
③ Nastavení hesla, aby nebylo možné měnit logo bez povolení
Tato část vysvětluje postup, jak heslo poprvé nastavit.
1. Přesuňte kurzor na položku [HESLO LOGA] v podnabídce a stiskněte tlačítko ENTER.
Otevře se obrazovka [NASTAVENÍ HESLA].
2. Přesuňte kurzor na položku [NOVÉ HESLO] a stiskněte tlačítko ENTER.
•
Otevře se obrazovka pro zadání znaků. Zadejte heslo pomocí tlačítek ▲▼◀▶ a stiskněte
tlačítko ENTER.
•
V hesle lze použít pouze 1–10 alfanumerických znaků.
• Zadávání hesla je naznačeno zobrazením hvězdiček v zadávacím poli.
3. Přesuňte kurzor na položku [POTVRĎTE NOVÉ HESLO] a stiskněte tlačítko ENTER.
• Zadejte totéž heslo znovu.
4. Přesuňte kurzor na položku [OK] obrazovky nastavení hesla a stiskněte tlačítko ENTER.
[HESLO LOGA] je tímto nastaveno.
TIP:
• Jak smazat nastavené [HESLO LOGA]
① Přesuňte kurzor na položku [HESLO LOGA] v podnabídce a stiskněte tlačítko ENTER.
② Na obrazovce [ZADEJTE HESLO] stiskněte tlačítko ENTER.
③ Zadejte heslo, přesuňte kurzor na položku [OK] a následně stiskněte tlačítko ENTER.
Otevře se obrazovka [NASTAVENÍ HESLA].
④ Přesuňte kurzor na položku [NOVÉ HESLO] a stiskněte tlačítko ENTER.
• Přesuňte kurzor na položku [OK], aniž byste zadali cokoliv na obrazovce pro zadání znaků, a stiskněte tlačítko ENTER.
⑤ Přesuňte kurzor na položku [POTVRĎTE NOVÉ HESLO] a stiskněte tlačítko ENTER.
• Přesuňte kurzor na položku [OK], aniž byste zadali cokoliv na obrazovce pro zadání znaků, a stiskněte tlačítko ENTER.
⑥ Přesuňte kurzor na položku [OK] obrazovky nastavení hesla a stiskněte tlačítko ENTER.
Nastavené [HESLO LOGA] bude nyní smazáno.
110
7. Připojení k síti
7-1. Jaké možnosti se vám naskýtají připojením projektoru k síti
•
Můžete do projektoru přes kabelovou či bezdrátovou síť LAN posílat obraz obrazovky z terminálu
s nainstalovanou naší aplikací MultiPresenter a promítat jej na plochu.
Více informací o aplikaci MultiPresenter naleznete na webových stránkách naší společnosti.
https://www.nec-display.com/dl/en/soft/multipresenter/index.html
A
B
C
D
Současné zobrazení
Současné připojení
B
C
Odeslat
Odeslat
A
Odeslat
•
D
E
Odeslat
Zastavit
Při připojení projektoru přes bezdrátovou síť LAN můžete zvolit z následujících 3 profilů v položce
[NASTAVENÍ SÍTĚ] nabídky.
Název profilu
Popis
INTELIGENTNÍ SPOJENÍ
Snadno připojte počítače nebo tablety s nainstalovanou aplikací
MultiPresenter k projektoru pomocí peer-to-peer spojení.
INFRASTRUKTURA
Připojte projektor k existujícímu přístupovému bodu a připojte počítače či tablety s nainstalovanou aplikací MultiPresenter k projektoru.
JEDNODUCHÉ MÍSTO PŘÍSTUPU
Přeměňte projektor v [JEDNODUCHÉ MÍSTO PŘÍSTUPU] pro připojení počítačů či tabletů s nainstalovanou aplikací MultiPresenter k
projektoru.
•
Lze připojit více počítačů nebo tabletů najednou. V režimu [VOLNÝ] lze připojit nejvýše 16
jednotek a v režimu [ŘÍZENÝ] lze připojit nejvýše 50 jednotek.
•
Na počítači a tabletu připojeném ke kabelové síti LAN/bezdrátové síti LAN se můžete pomocí
webového prohlížeče připojit k serveru HTTP projektoru, abyste mohli projektor ovládat nebo
nakonfigurovat položku [NASTAVENÍ SÍTĚ].
•
Nakonfigurováním nastavení síťové služby projektoru lze používat AMX beacon, Extron XTP,
přihlašovací heslo HTTP serveru, PJLink, UPOZORNĚNÍ E-MAILEM, CRESTRON atd.
111
7. Připojení k síti
7-2. Připojení k MultiPresenter
Příprava:
•
Při připojování projektoru ke kabelové síti LAN do něj nejprve zapojte LAN kabel. (→ strana 91)
•
Při připojování projektoru k bezdrátové síti LAN nainstalujte samostatně prodávanou LAN
jednotku. (→ strana 93)
•
Nakonfigurujte nastavení [NASTAVENÍ SÍTĚ] na projektoru. (→ strana 114)
•
Nainstalujte na počítači nebo tabletu aplikaci MultiPresenter.
https://www.nec-display.com/dl/en/soft/multipresenter/index.html
Zde je popsán postup pro každý z profilů bezdrátové sítě LAN [INTELIGENTNÍ SPOJENÍ], [INFRASTRUKTURA] a [JEDNODUCHÉ MÍSTO PŘÍSTUPU].
① Při připojení pomocí funkce [INTELIGENTNÍ SPOJENÍ]
1. Zapněte napájení projektoru a stiskněte tlačítko APPS na dálkovém ovladači.
Otevře se úvodní obrazovka aplikace MultiPresenter.
2. Spusťte aplikaci MultiPresenter.
Otevře se obrazovka cílového zařízení.
3. Na obrazovce cílového zařízení zadejte čtyřmístný kód PIN z úvodní obrazovky.
Po dokončení připojení k projektoru se promítá obraz obrazovky počítače nebo tabletu.
112
7. Připojení k síti
② Při připojení pomocí [INFRASTRUKTURY]
1. Zapněte napájení projektoru a stiskněte tlačítko APPS na dálkovém ovladači.
Otevře se úvodní obrazovka aplikace MultiPresenter.
2. Připojte projektor a svůj počítač či tablet do té samé sítě.
POZNÁMKA:
• Pro „informace o připojení“ k dané síti se poraďte se správcem sítě.
3. Spusťte aplikaci MultiPresenter.
Otevře se obrazovka cílového zařízení.
4. Na obrazovce cílového zařízení zadejte čtyřmístný kód PIN z úvodní obrazovky.
Po dokončení připojení k projektoru se promítá obraz obrazovky počítače nebo tabletu.
③ Při připojení pomocí funkce [JEDNODUCHÉ MÍSTO PŘÍSTUPU]
1. Zapněte napájení projektoru a stiskněte tlačítko APPS na dálkovém ovladači.
Otevře se úvodní obrazovka aplikace MultiPresenter.
2. Připojte svůj počítač nebo tablet k přístupovému bodu s odpovídajícím „SSID“ zobrazeným
na úvodní obrazovce.
3. Spusťte aplikaci MultiPresenter.
Otevře se obrazovka cílového zařízení.
4. Na obrazovce cílového zařízení zadejte čtyřmístný kód PIN z úvodní obrazovky.
Po dokončení připojení k projektoru se promítá obraz obrazovky počítače nebo tabletu.
113
7. Připojení k síti
7-3. NASTAVENÍ SÍTE
Přesuňte kurzor na položku [ NASTAVENÍ SÍTĚ] v pravé dolní části startovací obrazovky a stisknutím
tlačítka ENTER otevřete obrazovku [NASTAVENÍ SÍTĚ].
①
②
⑤
⑥
③
④
① INFORMACE
Zobrazuje informace ohledně kabelové či bezdrátové sítě LAN projektoru.
• Pro návrat na obrazovku [NASTAVENÍ SÍTĚ] stiskněte tlačítko EXIT.
② NÁZEV
Nastavuje [NÁZEV PROJEKTORU] a [NÁZEV (HOSTNAME)].
Název položky
NÁZEV PROJEKTORU
NÁZEV (HOSTNAME)
Popis
Nastavuje [NÁZEV PROJEKTORU].
• Původní hodnota: „PJ-XXXXXXXXXX“
Původní hodnota „PJ-XXXXXXXXXX“ představuje spojení „PJ-“ + „sériové číslo“.
• Povolené znaky: alfanumerické symboly (včetně mezer)
• Počet znaků: 1–16 znaků
Nastavuje [NÁZEV (HOSTNAME)].
• Původní hodnota: „pj-XXXXXXXXXX“
Původní hodnota „pj-XXXXXXXXXX“ představuje spojení „pj-“ + „sériové číslo“.
• Povolené znaky: alfanumerické, znak „-“
POZNÁMKA:
• Znak „-“ nelze zadat na začátku nebo na konci názvu [NÁZEV (HOSTNAME)].
• Počet znaků: 1–16 znaků
③ KABELOVÁ LAN
Nakonfiguruje profil kabelové sítě LAN, DHCP, IP adresu, masku podsítě, bránu, DNS a tak dále.
• Při použití kabelové sítě LAN nastavte profil na hodnotu [ZAPNOUT] a nakonfigurujte potřebná
nastavení.
• Pokud nepoužíváte kabelovou síť LAN, nastavte profil na [VYPNOUT].
• Jakmile jste konfigurovali nastavení, přesuňte kurzor na položku [OK] a následně stiskněte tlačítko
ENTER.
114
7. Připojení k síti
④ BEZDRÁTOVÁ SÍŤ LAN
Konfigurace nastavení bezdrátové sítě LAN.
Název položky
PROFIL
Popis
K dispozici jsou 4 profily bezdrátové sítě LAN, jak je uvedeno níže.
• VYPNOUT (původní hodnota)
• INTELIGENTNÍ SPOJENÍ
• JEDNODUCHÉ MÍSTO PŘÍSTUPU
• INFRASTRUKTURA
Nastavení jednotlivých profilů se od sebe liší. Vysvětleno to bude níže.
[VYPNOUT]
Vypne [BEZDRÁTOVOU LAN] projektoru.
[INTELIGENTNÍ SPOJENÍ]
Ve srovnání s připojením pomocí funkce [INFRASTRUKTURA] nebo [JEDNODUCHÉ MÍSTO PŘÍSTUPU] je snadnější k projektoru připojit počítač nebo tablet s nainstalovanou aplikací MultiPresenter.
Název položky
PROFIL
REŽIM
KANÁL
TYP ZABEZPEČENÍ
Popis
INTELIGENTNÍ SPOJENÍ
Výběr režimu bezdrátového připojení (IEEE802.11b/g/n nebo IEEE802.11a/n).
• Původní hodnota: IEEE802.11b/g/n
Nastaví kanál bezdrátové sítě.
• Původní hodnota: AUTOMATICKY
Nastavuje [TYP ZABEZPEČENÍ] ([VYPNOUT] nebo [WPA2-PSK]).
• Původní hodnota: VYPNOUT
POZNÁMKA:
• Pokud je v položce [DRUH PIN KÓDU] nastavení aplikace MultiPresenter nastavena možnost
[JEDNORÁZOVÝ], nelze zadat [TYP ZABEZPEČENÍ], protože se použije automaticky.
BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ
Nastavuje šifrovací klíč.
• Původní hodnota: prázdná
• Povolené znaky: alfanumerické symboly (včetně mezer)
• Počet znaků: 8–63 znaků
Když je nastaven [BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ], zobrazí se počet hvězdiček „*“ odpovídající počtu znaků.
POZNÁMKA:
• Pokud je v položce [DRUH PIN KÓDU] nastavení aplikace MultiPresenter nastavena možnost
[JEDNORÁZOVÝ], nelze nastavit [BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ], protože se nastaví automaticky.
115
7. Připojení k síti
[JEDNODUCHÉ MÍSTO PŘÍSTUPU]
Přeměňte projektor v [JEDNODUCHÉ MÍSTO PŘÍSTUPU] pro připojení počítačů či tabletů s nainstalovanou aplikací MultiPresenter k projektoru.
Název položky
PROFIL
REŽIM
KANÁL
SSID
TYP ZABEZPEČENÍ
BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ
Popis
JEDNODUCHÉ MÍSTO PŘÍSTUPU
Výběr režimu bezdrátového připojení (IEEE802.11b/g/n nebo IEEE802.11a/n).
• Původní hodnota: IEEE802.11b/g/n
Nastaví kanál bezdrátové sítě.
• Původní hodnota: AUTOMATICKY
Nastaví SSID.
• Původní hodnota: „AP-XXXXXXXXXX“
Původní hodnota „AP-XXXXXXXXXX“ představuje spojení „AP-“ + „sériové číslo“.
• Povolené znaky: alfanumerické symboly (včetně mezer)
• Počet znaků: 1–32 znaků
Nastavuje [TYP ZABEZPEČENÍ] ([VYPNOUT] nebo [WPA2-PSK]).
• Původní hodnota: VYPNOUT
Nastavuje šifrovací klíč.
• Původní hodnota: prázdná
• Povolené znaky: alfanumerické symboly (včetně mezer)
• Počet znaků: 8–63
Když je nastaven znakový [BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ], zobrazí se počet hvězdiček „*“
odpovídající počtu znaků.
[INFRASTRUKTURA]
Připojí projektor k existujícímu přístupovému bodu.
Název položky
PROFIL
DHCP, IP ADRESA, MASKA PODSÍTĚ, BRÁNA,
AUTO DNS, ADRESA
DNS
MAPA SYSTÉMU
SSID
TYP ZABEZPEČENÍ
BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ
Popis
INFRASTRUKTURA
Nastavuje hodnoty [DHCP], [IP ADRESA], [MASKA PODSÍTĚ], [BRÁNA], [AUTO DNS]
a [ADRESA DNS].
Zmapuje systém za účelem vyhledání přístupových bodů.
[SSID] a [TYP ZABEZPEČENÍ] se nastaví podle vybraného přístupového bodu.
Nastaví SSID.
• Původní hodnota: NECPJ
• Povolené znaky: alfanumerické symboly (včetně mezer)
• Počet znaků: 1–32 znaků
Nastavuje [TYP ZABEZPEČENÍ] ([VYPNOUT], [WPA2-PSK] nebo [WPA/WPA2-PSK]).
• Původní hodnota: VYPNOUT
Nastavuje šifrovací klíč.
• Původní hodnota: prázdná
• Povolené znaky: alfanumerické symboly (včetně mezer)
• Počet znaků: 8–63 znaků
Když je nastaven [BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ], zobrazí se počet hvězdiček „*“ odpovídající počtu znaků.
116
7. Připojení k síti
⑤ MultiPresenter
Nastavuje fungování aplikace MultiPresenter.
Název položky
REŽIM
Popis
Vybírá režim [VOLNÝ] nebo režim [ŘÍZENÝ].
Když se nacházíte v režimu [ŘÍZENÝ], můžete během promítání obrazovky softwaru MultiPresenter změnit způsob rozdělení obrazovky stisknutím tlačítka ENTER na
dálkovém ovladači projektoru.
• Původní hodnota: VOLNÝ
POZNÁMKA:
• Nastavení [REŽIM] se použije, když jsou všechna připojení odpojena.
DRUH PIN KÓDU
Zvolí [JEDNORÁZOVÝ] nebo [TRVALÝ].
• Původní hodnota: JEDNORÁZOVÝ
• PIN kód [JEDNORÁZOVÝ] se vygeneruje automaticky, takže v další položce nelze
zadat [PIN KÓD].
• U položky [TRVALÝ] zadejte libovolný kód PIN.
PIN KÓD
Zadává PIN kód u položky [TRVALÝ].
• Původní hodnota: náhodné čtyřmístné číslo
• Povolené znaky: číselné
• Počet znaků: 4 znaky (0000–9999)
POUŽITÍ KÓDU PIN
Určuje, zda PIN kód jako heslo nepoužívat ([VYPNUTO]) nebo PIN kód jako heslo
JAKO HESLA PRO
používat ([ZAPNUTO]).
PŘIPOJENÍ
• Původní hodnota: ZAPNUTO
OMEZENÍ RYCHLOSTI
Nastavuje horní mez rychlosti komunikace, kterou aplikace MultiPresenter používá
KOMUNIKACE
pro přenos.
• Původní hodnota: VYPNOUT
ÚVODNÍ OBRAZOVKA
ZÍSKAT PŘÍRUČKU
Vybírá, zda zobrazovat [ZÍSKAT MultiPresenter] na úvodní obrazovce.
• Původní hodnota: ZAPNUTO (zobrazovat)
APLIKACÍ
KROKY K PŘIPOJENÍ
Vybírá, zda na úvodní obrazovce zobrazovat postup připojení.
• Původní hodnota: ZAPNUTO (zobrazovat)
INFORMACE O SPOJENÍ Vybírá, zda na úvodní obrazovce zobrazovat informace o spojení.
• Původní hodnota: ZAPNUTO (zobrazovat)
OBRAZOVKA softwaru MultiPresenter
INFORMACE O SPOJENÍ Vybírá, zda zobrazit informace o spojení na obrazovce, když je aplikace MultiPresenter připojena.
• Původní hodnota: ZAPNUTO (zobrazovat)
117
7. Připojení k síti
⑥ SERVIS SÍTĚ
Nakonfigurujte [AMX BEACON], [Extron XTP], [SERVER HTTP], [PJLink], [UPOZORNĚNÍ E-MAILEM],
[CRESTRON] a další nastavení.
Název položky
AMX BEACON
Popis
Vybírá, zda vysílat AMX beacony.
• Původní hodnota: VYPNUTO (nevysílat)
Extron XTP
Vybírá, zda povolit nebo zakázat připojení zařízení Extron XTP.
• Původní hodnota: VYPNUTO (zakázat)
SERVER HTTP
Nastavuje heslo pro přihlášení k HTTP serveru projektoru.
• Původní hodnota: prázdná
• Povolené znaky: alfanumerické, symboly
• Počet znaků: 0–10 znaků
Když je heslo nastaveno, zobrazí se počet hvězdiček „*“ odpovídající počtu znaků.
PJLink
Nastavuje heslo PJLink.
NASTAVENÍ HESLA
Nastavuje heslo PJLink.
• Původní hodnota: prázdná
• Povolené znaky: alfanumerické znaky
• Počet znaků: 0–32 znaků
Když je heslo nastaveno, zobrazí se počet hvězdiček „*“
odpovídající počtu znaků.
UPOZORNĚNÍ E-MAILEM Nastavte upozornění e-mailem a proveďte test přenosu.
UPOZORNĚNÍ E-MAILEM Vyberte, zda chcete posílat upozornění e-mailem, když
dojde v projektoru k výskytu příslušné události.
• Původní hodnota: VYPNUTO (nevysílat)
ADRESA ODESÍLATELE Nastavuje adresu odesílatele k odeslání e-mailu z
projektoru.
• Původní hodnota: prázdná
• Povolené znaky: alfanumerické znaky, symboly
• Počet znaků: 0–60 znaků
NÁZEV SMTP SERVERU Nastavuje SMTP server, ke kterému se má projektor
připojit.
• Původní hodnota: prázdná
• Povolené znaky: alfanumerické znaky, symboly
• Počet znaků: 0–60 znaků
ADRESA PŘÍJEMCE 1/2/3 Nastavuje adresu příjemce k odeslání e-mailu z projektoru (nejvýše 3).
• Původní hodnota: prázdná
• Povolené znaky: alfanumerické znaky, symboly
• Počet znaků: 0–60 znaků
ZKUŠEBNÍ POŠTA
Zasílá zkušební e-mailovou zprávu dle nastavení.
118
7. Připojení k síti
Název položky
CRESTRON
Popis
Nastavuje funkci CRESTRON.
Crestron Room View
Crestron Control
IP ADRESA
ID IP
Crestron Room View
Vybírá, zda použít Crestron Room View či nikoli.
• Původní hodnota: VYPNUTO (nepoužívat)
Crestron Control
Vybírá, zda použít Crestron Control či nikoli.
• Původní hodnota: VYPNUTO (nepoužívat)
Nastavuje IP adresu Crestron Control.
• Původní hodnota: 192.168.0.100
• Povolené znaky: alfanumerické, tečka
• Počet znaků: 7–15 znaků
Nastavuje IP identifikaci Crestron Control.
• Původní hodnota: 5
• Povolené znaky: alfanumerické
• Rozsah zadávaných znaků: 3–65535
• Počet znaků: 1–5 znaků
119
7. Připojení k síti
7-4. Funkce HTTP serveru
Přehled
Funkce HTTP serveru umožňuje nastavení a úkony:
• Nastavení kabelové/bezdrátové sítě (NASTAVENÍ SÍTĚ)
Pro používání bezdrátového připojení LAN je zapotřebí volitelné USB bezdrátové LAN jednotky.
(→ strana 93)
Pro používání kabelového/bezdrátového připojení LAN připojte projektor k počítači komerčně
dostupným LAN kabelem. (→ strana 91)
•
Nastavení funkce upozornění e-mailem (UPOZORNĚNÍ E-MAILEM)
Pokud je projektor připojen ke kabelové/bezdrátové síti, zprávy o času použití světelného zdroje
či o chybách se zasílají e-mailem.
•
Ovládání projektoru
Je možné ovládat zapnutí/vypnutí, volbu vstupu, hlasitost a nastavení obrazu.
•
Nakonfigurujte [AMX BEACON], [Extron XTP], [SERVER HTTP], [PJLink], [UPOZORNĚNÍ E-MAILEM],
[CRESTRON] a další nastavení.
Jak přistoupit k HTTP serveru:
•
Na počítači spusťte webový prohlížeč prostřednictvím sítě připojené k projektoru a zadejte
následující adresu URL:
http://<IP adresa projektoru>/index.html
TIP:
• Tovární nastavení IP adresy najdete v [DHCP: ZAPNUTO].
POZNÁMKA:
• Pokud chcete používat projektor v síti, obraťte se na správce sítě ohledně jejího nastavení.
• Odezva displeje nebo tlačítek se může zpomalit nebo pokyn nemusí být v závislosti na nastavení sítě přijat.
Pokud tato situace nastane, obraťte se na správce sítě. Projektor nemusí reagovat, pokud jeho tlačítka opakovaně stisknete rychle
po sobě. Pokud tato situace nastane, chvíli vyčkejte a poté úkon zopakujte. Pokud stále nedošlo k žádné odezvě, projektor vypněte
a znovu zapněte.
• Pokud se obrazovka [NASTAVENÍ SÍTĚ] v prohlížeči nezobrazí, stisknutím kombinace kláves Ctrl + F5 obnovte stránku (nebo vymažte
mezipaměť).
• Tento projektor používá jazyk „JavaScript“ a soubory „cookies“. V prohlížeči je třeba tyto funkce povolit. Způsob nastavení těchto
funkcí závisí na verzi prohlížeče. Postupujte dle souborů nápovědy a ostatních informací dodaných se softwarem.
Příprava před použitím
Před prováděním jakýchkoli úkonů ve webovém prohlížeči připojte projektor k běžně dostupnému
kabelu sítě LAN. (→ strana 91)
Úkony provedené v prohlížeči používajícím server proxy nemusí být proveditelné v závislosti na typu
tohoto serveru a způsobu nastavení. Ačkoli má tedy typ proxy serveru na ovládání vliv, je možné,
že se skutečně nastavené položky nezobrazí z důvodu efektivity mezipaměti. A obsah nastavený
120
7. Připojení k síti
v prohlížeči se tudíž nemusí při ovládání projevit. Doporučuje se proto server proxy nepoužívat,
není-li to nevyhnutelné.
Práce s adresou pro ovládání pomocí prohlížeče
Co se týče skutečně zadané adresy nebo adresy zadané do sloupce URL při ovládání projektoru z
prohlížeče: název hostitele lze použít tak, jak je, pokud byl název hostitele odpovídající IP adrese
projektoru zaregistrován správcem sítě na serveru DNS nebo pokud byl název hostitele odpovídající
IP adrese projektoru nastaven v souboru „HOSTS“ použitého počítače.
Příklad 1: Pokud byl u projektoru název hostitele nastaven na „pj.nec.co.jp“, přístup k síťovému
nastavení získáte zadáním adresy
http://pj.nec.co.jp/index.html
do řádku adresy nebo do sloupce pro zadání adresy URL.
Příklad 2: Pokud je IP adresa projektoru „192.168.73.1“, přístup k síťovému nastavení získáte
zadáním
http://192.168.73.1/index.html
do řádku adresy nebo do sloupce pro zadání adresy URL.
PROJECTOR ADJUSTMENT
POWER
VOLUME
Ovládání zapínání a vypínání projektoru.
ON
Napájení je zapnuto.
OFF
Napájení je vypnuto.
Ovládání hlasitosti projektoru.
▲
Zvyšuje hodnotu nastavení hlasitosti.
▼
Snižuje hodnotu nastavení hlasitosti.
121
7. Připojení k síti
AV-MUTE
PICTURE
SOURCE SELECT
PROJECTOR STATUS
LOG OFF
Ovládání vypínacích funkcí projektoru.
PICTURE ON
Vypíná obraz.
PICTURE OFF
Ruší vypnutí obrazu.
SOUND ON
Vypíná zvuk.
SOUND OFF
Ruší vypnutí zvuku.
ALL ON
Vypíná všechny obrazové a zvukové funkce.
ALL OFF
Ruší vypnutí všech obrazových a zvukových funkcí.
Ovládá nastavení obrazu projektoru.
CONTRAST ▲
Zvýšení hodnoty nastavení kontrastu.
CONTRAST ▼
Snížení hodnoty nastavení kontrastu.
BRIGHTNESS ▲
Zvýšení hodnoty nastavení jasu.
BRIGHTNESS ▼
Snížení hodnoty nastavení jasu.
SHARPNESS ▲
Zvýšení hodnoty nastavení ostrosti.
SHARPNESS ▼
Snížení hodnoty nastavení ostrosti.
COLOR ▲
Zvýšení hodnoty nastavení barev.
COLOR ▼
Snížení hodnoty nastavení barev.
HUE ▲
Zvýšení hodnoty nastavení odstínu.
HUE ▼
Snížení hodnoty nastavení odstínu.
• Funkce, které lze ovládat, se mění v závislosti na signálu přijímaném projektorem. (→ strana
61)
Přepíná vstupní konektor projektoru.
HDMI1
Přepíná na konektor HDMI 1 IN.
HDMI2
Přepíná na konektor HDMI 2 IN.
COMPUTER
Přepíná na konektor COMPUTER IN.
HDBaseT
Přepnutí na vstup obrazu vysílaného z přenosového zařízení, které
podporuje HDBaseT.
USB-A
Přepíná na data na USB paměťovém zařízení.
LAN
Přepíná na LAN signál.
Zobrazuje stav projektoru.
LIGHT HOURS USED
Zobrazuje, kolik hodin byl používán světelný modul.
ERROR STATUS
Zobrazuje stav chyb, které se objevily na projektoru.
Umožňuje odhlášení projektoru a návrat na autorizační obrazovku (obrazovku přihlášení).
122
7. Připojení k síti
NETWORK SETTINGS
Podrobné informace o jednotlivých [NASTAVENÍCH SÍTĚ] naleznete v části „7-3. NASTAVENÍ SÍTĚ“
(→ strana 114).
123
8. Údržba
8-1. Čištění čočky objektivu
•
Před čištěním projektor vypněte.
•
U objektivu projektoru se používají plastové čočky. Použijte proto běžně dostupný čistič plastových čoček.
•
Neryjte ani nedělejte značky na povrch čočky objektivu, neboť plastová čočka se snadno poškrábe.
•
Nikdy nepoužívejte alkohol nebo čistič skleněných čoček, neboť tím by se povrch plastové čočky
poškodil.
VAROVÁNÍ
•
K odstranění prachu ulpělého na čočce atd. nepoužívejte spreje obsahující hořlavé plyny.
Mohlo by dojít k požáru.
124
8. Údržba
8-2. Čištění skříně
Před čištěním projektor vypněte a odpojte.
• Prach ze skříně očistěte suchým měkkým hadříkem.
Pokud je skříň značně znečištěná, použijte jemný čisticí prostředek.
•
Nikdy nepoužívejte silná čistidla nebo rozpouštědla, jako je například alkohol nebo ředidlo.
•
K čištění větracích otvorů nebo reproduktoru použijte vysavač. Netlačte však kartáč vysavače
do otvorů ve skříni.
Vysajte prach z větracích otvorů a z reproduktoru.
•
Špatné větrání zaviněné nahromaděním prachu ve větracích otvorech může mít za následek
přehřátí a poruchu přístroje. Tato místa je třeba čistit pravidelně.
•
Dbejte na to, abyste skříň nepoškrábali prsty nebo abyste do ní nenarazili tvrdými předměty.
•
O čištění vnitřních částí projektoru se informujte u prodejce.
POZNÁMKA:
• Na skříň, objektiv ani promítací plochu nenanášejte těkavá činidla, například insekticidy. Nepokládejte na něj na delší dobu gumové
nebo vinylové předměty. Mohlo by dojít k poškození povrchové úpravy nebo odloupnutí povrchové vrstvy.
125
9. Dodatek
9-1. Nastavení promítací plochy a projektoru
Tyto informace použijte k získání obecné představy o velikosti plochy při nastavení projektoru do
určité polohy a o tom, jakou velikost plochy a promítací vzdálenost budete potřebovat k promítání
obrazů požadované velikosti.
Rozsah promítacích vzdáleností, v němž je možno zaostřit, činí 0,78 m až 12,89 m. Projektor proto
osaďte v rámci tohoto rozsahu.
S páčkou zoomu otočenou do širokoúhlé polohy
(palců)
300
S páčkou zoomu
otočenou do
teleobjektivové
polohy
Velikost plochy
240
200
180
150
120
100
80
60
40
30
0
1
2
3
4
5
(m)
8
9
10
11
12
13 (m)
S páčkou zoomu otočenou do teleobjektivové polohy
4
3
Středová čára
obrazu (teleobjektivového)
2
1
0
1
2
3
4
5
6
Střed objektivu projektoru
*
7
polohy
5
Výška plochy od středu objektivu projektoru
6
[Promítací vzdálenost]
S páčkou zoomu
otočenou do širokoúhlé S vychýlením o 4° způsobeným nožkou pro náklon a při širokoúhlém promítání
7
8
9
10
11
12
13 (m)
Středová čára obrazu (širokoúhlého)
Čísla uvedená v grafu promítacích vzdáleností u veličiny „výška plochy od středu objektivu projektoru“ jsou
platná pro posun objektivu 60 % svisle.
Jak v grafu číst
Podle horního grafu na této stránce: pokud chcete na plochu o úhlopříčce 150 palců promítat
širokoúhlé obrazy, osaďte projektor zhruba 4,0 m od povrchu plochy.
Dále lze vyčíst ze spodního grafu, že od středu objektivu projektoru k hornímu okraji plochy je zapotřebí vzdálenosti 2,2 m. Použijte tyto údaje k ověření, zda je dostatek prostoru mezi projektorem
a stropem a pro osazení plochy. Na grafu je znázorněna promítací vzdálenost, pokud je projektor
osazen vodorovně. Promítaný obraz lze posouvat nahoru a dolů, doleva a doprava pomocí funkce
posunu objektivu. (→ strana 23)
126
9. Dodatek
Tabulky velikostí a rozměrů promítacích ploch
Výška obrazu
Velikost plochy
(úhlopříčka)
Šířka obrazu
Velikost (palce)
30
40
50
60
80
100
120
150
200
250
300
Šířka obrazu
(cm)
64,6
86,2
107,7
129,2
172,3
215,4
258,5
323,1
430,8
538,5
646,2
Výška obrazu
(palce)
25,4
33,9
42,4
50,9
67,8
84,8
101,8
127,2
169,6
212,0
254,4
127
(cm)
40,4
53,8
67,3
80,8
107,7
134,6
161,5
201,9
269,2
336,5
403,9
(palce)
15,9
21,2
26,5
31,8
42,4
53,0
63,6
79,5
106,0
132,5
159,0
9. Dodatek
Příklad osazení projektoru na stůl
Nákres dole ukazuje příklad s projektorem osazeným na stůl.
Vodorovná promítací poloha: stejná vzdálenost doleva a doprava od středu objektivu
Svislá promítací poloha: (viz tabulka dole)
Promítací povrch
Střed objektivu
Spodní okraj plochy při 60 % V
Míra +H
Míra −H
Přibližně 78 až 87 mm
Promítací vzdálenost L
Spodní okraj plochy při 0 % V
(POZNÁMKA) Vzdálenost od středu objektivu ke spodnímu okraji plochy (s nožkami pro náklon
zcela zašroubovanými)
Velikost plochy
(palce)
30
40
60
80
90
100
120
150
180
200
250
270
300
Promítací vzdálenost L
(m)
(palce)
TeleobjekTeleobjekŠirokoúhlá
Širokoúhlá
tivová
tivová
0,77
1,26
30,1
49,5
1,03
1,69
40,6
66,5
1,56
2,55
61,6
100,4
2,10
3,41
82,6
134,3
2,36
3,84
93,1
151,3
2,63
4,27
103,6
168,2
3,16
5,13
124,6
202,1
3,96
6,43
156,1
253,0
4,76
7,72
187,6
303,8
5,30
8,58
208,6
337,8
10,30
250,5
405,6
6,36
7,16
11,59
282,0
456,4
7,96
12,89
313,5
507,3
128
Výška H
(cm)
(palce)
0 % V – 60 % V
0 % V – 60 % V
−20,2
−26,9
−40,4
−53,8
−60,6
−67,3
−80,8
−101,0
−121,2
−134,6
−161,5
−181,7
−201,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+4,0
+5,4
+8,1
+10,8
+12,1
+13,5
+16,2
+20,2
+24,2
+26,9
+32,3
+36,3
+40,4
−7,9
−10,6
−15,9
−21,2
−23,8
−26,5
−31,8
−39,7
−47,7
−53,0
−63,6
−71,5
−79,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+1,6
+2,1
+3,2
+4,2
+4,8
+5,3
+6,4
+7,9
+9,5
+10,6
+12,7
+14,3
+15,9
9. Dodatek
Rozsah posunu objektivu:
Tento projektor je vybaven funkcí posunu objektivu (→ strana 23) pro přizpůsobení polohy promítaného obrazu pomocí voličů. Posun objektivu je možný v rozsahu uvedeném níže.
POZNÁMKA:
• V případě, že vysunutý objektiv překročí hranici níže znázorněného rozsahu, okolo okraje promítaného obrazu se může objevit
rozostření a stín.
Popisky: V„vertikálně“ popisuje výšku plochy a H„horizontálně“ popisuje šířku plochy. Rozsah posunu
objektivu se vyjadřuje ve formě vzájemného poměru výšky a šířky.
Rozsah posunu objektivu:
Svislý směr: +60 %, −0 %
Vodorovný směr: ±29 %
STOLNÍ PŘEDNÍ, STOLNÍ ZADNÍ
29%H
100%H
29%H
Šířka promítaného
obrazu
60%V
100%V
Výška promítaného
obrazu
STROPNÍ PŘEDNÍ, STROPNÍ ZADNÍ
100%V
Výška promítaného
obrazu
60%V
Šířka promítaného
obrazu
29%H
100%H
29%H
(Příklad) Při promítání na 150" plochu
Podle „Tabulky velikostí a rozměrů promítacích ploch“ (→ strana 127) H = 323,1 cm, V = 201,9 cm.
Rozsah přizpůsobení ve svislém směru: promítaný obraz lze posunout směrem nahoru o 0,60 ×
201,9 cm ≈ 121 cm (pokud je objektiv ve středové poloze).
Rozsah seřízení ve vodorovném směru: promítaný obraz lze posunout doleva o 0,29 × 323,1 cm ≈
94 cm, doprava přibližně o 94 cm.
*
Hodnoty se liší o několik %, protože výpočet je přibližný.
129
9. Dodatek
9-2. Seznam kompatibilních vstupních signálů
Analogový RGB
Signál
VGA
SVGA
XGA
WXGA
Quad-VGA
SXGA
SXGA+
WXGA+
WXGA++
UXGA
WSXGA+
HD
Plné HD
WUXGA
MAC 13"
MAC 16"
MAC 19"
MAC 21"
MAC 23"
Rozlišení
(body)
640 × 480
800 × 600
1024 × 768
1280 × 768
1280 × 800
1360 × 768
1366 × 768
1280 × 960
1280 × 1024
1400 × 1050
1440 × 900
1600 × 900
1600 × 1200
1680 × 1050
1280 × 720
1920 × 1080
1920 × 1200
640 × 480
832 × 624
1024 × 768
1152 × 870
1280 × 1024
Poměr stran
4:3
4:3
4:3
15:9
16:10
16:9
16:9
4:3
5:4
4:3
16:10
16:9
4:3
16:10
16:9
16:9
16:10
4:3
4:3
4:3
4:3
5:4
*1
*1
*2
*2
*2
*3
*4 *5
Obnovovací frekvence
(Hz)
60/72/75/85/iMac
56/60/72/75/85/iMac
60/70/75/85/iMac
60
60
60
60
60/75
60/75
60
60
60
60
60
60
60
60
67
75
75
75
65
Komponentní
Signál
HDTV (1 080p)
HDTV (1 080i)
HDTV (720p)
SDTV (480p)
SDTV (576p)
SDTV (480i)
SDTV (576i)
Formát
1920
1920
1280
720
720
720
720
×
×
×
×
×
×
×
Poměr stran
1080
1080
720
480
576
480
576
16:9
16:9
16:9
4:3/16:9
4:3/16:9
4:3/16:9
4:3/16:9
130
Obnovovací frekvence
(Hz)
50/60
50/60
50/60
60
50
60
50
9. Dodatek
HDMI
Signál
VGA
SVGA
XGA
WXGA
Quad-VGA
SXGA
SXGA+
WXGA+
WXGA++
WSXGA+
WUXGA
4K
HDTV (1 080p)
HDTV (1 080i)
HDTV (720p)
SDTV (480p)
SDTV (576p)
SDTV (480i)
SDTV (576i)
Rozlišení
(body)
640 × 480
800 × 600
1024 × 768
1280 × 768 *1
1280 × 800 *1
1366 × 768
1280 × 960
1280 × 1024
1400 × 1050
1440 × 900
1600 × 900
1680 × 1050
1920 × 1200 *4
3840 × 2160
1920 × 1080
1920 × 1080
1280 × 720
720 × 480
720 × 576
720 × 480
720 × 576
Poměr stran
4:3
4:3
4:3
15:9
16:10
16:9
4:3
5:4
4:3
16:10
16:9
16:10
16:10
16:9
16:9
16:9
16:9
4:3/16:9
4:3/16:9
4:3/16:9
4:3/16:9
Obnovovací frekvence
(Hz)
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
23,98/24/25/29,97/30
50/60
50/60
50/60
60
50
60
50
*1 Původní rozlišení modelu P525WL
*2 Projektor může tyto signály zobrazovat nesprávně, pokud je položka [POMĚR STRAN] v nabídce na obrazovce
nastavena na možnost [AUTOMAT].
Výchozí tovární nastavení položky [POMĚR STRAN] je [AUTOMAT]. Pro zobrazení těchto signálů změňte
nastavení položky [POMĚR STRAN] na [16:9].
*3 REŽIM WXGA: VYPNUTO
*4 Původní rozlišení modelu P605UL/P525UL
*5 REŽIM WXGA: ZAPNUTO
V závislosti na přehrávači nebo na disku se nemusí promítaný obraz zobrazovat správně.
Projektor nepodporuje technologie HDCP 2.2, 4K/60p ani HDR.
131
9. Dodatek
9-3. Technické údaje
Tato část poskytuje technické údaje o výkonu projektoru.
Název modelu
Metoda
Popis hlavních dílů
Panel s tekutými krystaly
P605UL
P525UL
P525WL
Tři metody promítání závěrky tekutých krystalů primárních barev
Velikost
Pixelů (*1)
Promítací objektivy
Zoom
Zaostření
Posun objektivu
Světelný zdroj
Optické zařízení
3 × 0,64" (s MLA) (poměr stran: 16:10)
2 304 000 (1 920 bodů × 1 200 řádků)
1 024 000 (1 280 bodů
× 800 řádků)
F = 1,5–2,1, f = 17,2–27,7 mm
Manuální (poměr přiblížení = 1,6)
Manuální
H: ±29 %, V: +60 %, −0 %
Modrá laserová dioda
Optická izolace pomocí dichroického zrcadla v kombinaci s dichroickým hranolem
6 000 lm
5 000 lm
Světelný výkon (*2) (*3)
Kontrastní poměr (*2) (plná bílá/plná 600 000:1 s dynamic- 500 000:1 s dynamickým kontrastem
černá)
kým kontrastem
Velikost plochy (promítací vzdále30 až 300 palců (0,8–12,9 m)
nost)
Promítací úhel
0 až 17,0° (širokoúhlý)/0 až 10,8° (teleobjektivový)
Reprodukovatelnost barev
10bitové zpracování barev (přibližně 1,07 miliardy barev)
Snímací frekvence
Vodorovná Analogová: 15 až 100 kHz (24 kHz či více v případě RGB vstupů), vyhovující standardům VESA
Digitální: 15 kHz, 24 až 153 kHz, vyhovující standardům VESA
Svislá
Analogová: 48 Hz, 50 až 85 Hz, 100, 120 Hz, vyhovující standardům
VESA
Digitální: 24, 25, 30, 48 Hz, 50 až 85 Hz, 100, 120 Hz, vyhovující standardům VESA
Hlavní seřizovací funkce
Manuální zoom, manuální zaostření, manuální posun objektivu,
přepínání vstupních signálů (HDMI1/HDMI2/POČÍTAČ/HDBaseT/USB-A/LAN), automatické přizpůsobení obrazu, zvětšení obrazu, vypnutí
(obrazu), zapnutí/pohotovost, zobrazení/výběr na obrazovce atd.
Nejvyšší rozlišení displeje (vodorov- Analogové: 1 920 × 1 200 (s pomocí Advanced AccuBlend)
Digitální: 3 840 × 2 160 (s pomocí Advanced AccuBlend)
né × svislé)
Vstupní signály
R, G, B, H, V
RGB: 0,7 Vp-p/75 Ω
Y: 1,0 Vp-p/75 Ω (se synchronizací záporné polarity)
Cb, Cr (Pb, Pr): 0,7 Vp-p/75 Ω
Vodorovná/svislá synchronizace: 4,0 Vp-p/TTL
Synchronizace kompozitním signálem: 4,0 Vp-p/TTL
Synchronizace signálem zelené: 1,0 Vp-p/75 Ω (se synchronizací)
Komponentní
Y: 1,0 Vp-p/75 Ω (se synchronizací)
Cb, Cr (Pb, Pr): 0,7 Vp-p/75 Ω
DTV: 480i, 480p, 720p, 1 080i, 1 080p (60 Hz)
576i, 576p, 720p, 1 080i, 1 080p (50 Hz)
DVD: progresivní signál (50/60 Hz)
Audio
Stereo L/P: 0,5 Vrms/22 kΩ nebo vyšší
132
9. Dodatek
Název modelu
Vstupní/výstupní koncovky
Počítačový/
Video vstup
komponentní Audio vstup
Audio
Výstup
HDMI
Video vstup
P605UL
P525UL
P525WL
1× Mini D-Sub 15kolíkový
1× Stereo mini jack
1× Stereo mini jack (výběr z: počítačový/HDMI)
2× HDMI® koncovka typu A
Deep Color (barevná hloubka): kompatibilní s 8/10/12bitovou
Měření barev: RGB, YcbCr444 a kompatibilní s YcbCr422
Kompatibilní s LipSync, kompatibilní s HDCP (*4)
Audio vstup HDMI: vzorkovací frekvence – 32/44,1/48 kHz, bitové rozlišení –
16/20/24bitové
Port Ethernet/ Video vstup 1× RJ-45, kompatibilní s 100BASE-TX
HDBaseT
Deep Color (barevná hloubka): podporuje 8/10/12bitovou
Měření barev: podporuje RGB, YCbCr444 a YCbCr422
Podporuje LipSync, HDCP (*4)
Audio vstup Vzorkovací frekvence: 32/44,1/48 kHz
Bitové rozlišení: 16/20/24bitové
Port USB
1× USB typ A, napájení 5,0 V/2,0 A
Port LAN
1× RJ-45, podporuje 100BASE-TX
Port bezdrátové sítě LAN
1× USB typ A
(volitelný)
Konektory ovládání
RS-232C konektor (ovládání
1× 9kolíkový D-Sub
počítačem)
20 W (monofonní)
Vestavěný reproduktor
Provozní prostředí
Provozní teplota: 5 až 40 °C (*5)
Provozní vlhkost: 20 až 80 % (bez kondenzace)
Skladovací teplota: −10 až 50 °C (*5)
Skladovací vlhkost: 20 až 80 % (bez kondenzace)
Provozní nadmořská výška: 0 až 2 600 m
(Možnost [VELKÁ VÝŠKA] u položky [REŽIM VENTILÁTORU] nastavte,
pokud projektor používáte v nadmořské výšce zhruba 1 600 metrů
nebo více.)
Zdroj napájení
100–240 V střídavý proud, 50/60 Hz
Spotřeba EKOLO- VYPNUTO
367 W (100-130 V)/
330 W (100-130 V)/
320 W (100-130 V)/
energie
GICKÝ
357 W (200-240 V)
320 W (200-240 V)
312 W (200-240 V)
REŽIM
EKOLOGICKÝ 261 W (100-130 V)/
240 W (100-130 V)/
232 W (100-130 V)/
257 W (200-240 V)
238 W (200-240 V)
230 W (200-240 V)
DLOUHÁ ŽI- 230 W (100-130 V)/
242 W (100-130 V)/
234 W (100-130 V)/
VOTNOST
227 W (200-240 V)
240 W (200-240 V)
232 W (200-240 V)
POHONORMÁLNĚ 0,13 W (100-130 V)/0,19 W (200-240 V)
TOV.
SÍŤOVÁ PO- 1,4 W (100-130 V)/1,6 W (200-240 V)
REŽIM
HOTOVOST
(STDBY)
Jmenovitý vstupní proud
5,5 A (100–130 V stř.
5,1 A (100–130 V stř.
5,0 A (100–130 V stř.
pr.) – 2,3 A (200–240 V pr.) – 2,1 A (200–240 V pr.) – 2,1 A (200–240 V
stř. pr.)
stř. pr.)
stř. pr.)
Provedení napájecího kabelu
10 A nebo vyšší (* 6)
133
9. Dodatek
Název modelu
Vnější rozměry
Hmotnost
P605UL
P525UL
P525WL
18,9" (šířka) × 4,8" (výška) × 16" (hloubka) /
480 (šířka) × 122 (výška) × 407 (hloubka) mm (bez výstupků)
18,9" (šířka) × 5,6" (výška) × 16" (hloubka) /
480 (šířka) × 142,5 (výška) × 407 (hloubka) mm (s výstupky)
9,7 kg
*1 Činných pixelů je více než 99,99 %.
*2 V souladu s normou ISO21118-2012
*3 Toto je hodnota světelného výkonu (lumeny) při nastavení položky [EKOLOGICKÝ REŽIM] na [VYPNUTO] a
položky [PŘEDVOLBA] na [VYSOKÝ LESK]. Jas se snižuje, když je u položky [EKOLOGICKÝ REŽIM] nastavena
možnost [EKOLOGICKÝ] nebo [DLOUHÁ ŽIVOTNOST] ([EKOLOGICKÝ]: kolem 60 %, [DLOUHÁ ŽIVOTNOST]:
kolem 50 %). Pokud je u režimu [PŘEDVOLBA] vybrána jakákoli jiná možnost, hodnota světelného výkonu
se může mírně snížit.
*4 Pokud materiál není možné zobrazit přes vstup HDMI ani HDBaseT, nemusí to nutně znamenat, že projektor
nefunguje správně. V případě použití technologie HDCP nemusí být zobrazen určitý obsah chráněný technologií HDCP z důvodu rozhodnutí/záměru společenství HDCP (Digital Content Protection, LLC).
Obraz: Deep Color; 8/10/12bitový, LipSync
Zvuk: LPCM; až 2 kanály, vzorkovací frekvence 32/44,1/48 kHz, bitové rozlišení; 16/20/24bitové
HDMI: podporuje HDCP 1.4
HDBaseT: podporuje HDCP 1.4
*5 Nejméně 33 °C – „vynucený ekologický režim“
*6 Ve Velké Británii použijte u tohoto projektoru napájecí kabel schválený BS se zalitou zástrčkou a s černou
pojistkou (13 A).
•
Tyto technické údaje a vzhled výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Další informace naleznete na těchto adresách:
USA: https://www.necdisplay.com/
Evropa: https://www.nec-display-solutions.com/
Celosvětově: https://www.nec-display.com/global/index.html
Informace o volitelném příslušenství naleznete na naší webové stránce nebo v brožuře.
Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
134
9. Dodatek
9-4. Rozměry skříně
407 (16)
Jednotky: mm
480 (18,9)
149,7 (5,9)
Střed objektivu
149,7 (5,9)
200 (7,9)
115,1 (4,5)
110 (4,3)
250 (9,8)
135
142,5 (5,6)
20,5 (0,8)
77,5 (3,1)
122 (4,8)
Střed objektivu
9. Dodatek
9-5. Přidělení kolíků a názvy signálů u hlavních koncovek
Konektor COMPUTER IN (15kolíkový konektor Mini D-Sub)
Připojení a úroveň signálu každého kolíku
11 12 13 14 15
6 7 8 9 10
1 2 3 4 5
Úroveň signálu
Signál videa: 0,7 Vp-p (analogový)
Synchronizační signál: úroveň TTL
Č. kolíku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Signál RGB (analogový)
Červená
Zelená nebo synchronizace na
zelené
Modrá
Uzemnění
Uzemnění
Uzemnění červené
Uzemnění zelené
Uzemnění modré
Odpojení za běhu
Uzemnění synchronizačního
signálu
Žádné připojení
Dvoucestný DATA (SDA)
Horizontální synchronizace nebo
kompozitní synchronizace
Vertikální synchronizace
Kmitočet dat
Signál YCbCr
Cr
Y
Cb
Uzemnění Cr
Uzemnění Y
Uzemnění Cb
Konektor HDMI 1 IN/HDMI 2 IN (typ A)
2 4 6 8 10 12 14 16 18
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
Č. kolíku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Signál
TMDS Data 2+
Stínění TMDS Data 2
TMDS Data 2−
TMDS Data 1+
Stínění TMDS Data 1
TMDS Data 1−
TMDS Data 0+
Stínění TMDS Data 0
TMDS Data 0−
TMDS takt +
TMDS stínění taktu
TMDS takt −
CEC
Odpojení
SCL
SDA
DDC/CEC uzemnění
+5 V napájení
Rozpoznání technologie „hot plug“ (odpojení za
běhu)
136
9. Dodatek
Port Ethernet/HDBaseT/LAN (RJ-45)
1 2 3 4 5 6 7 8
Č. kolíku
1
2
3
4
5
6
7
8
TxD+/HDBT0+
TxD−/HDBT0−
RxD+/HDBT1+
Odpojení/HDBT2+
Odpojení/HDBT2−
RxD−/HDBT1−
Odpojení/HDBT3+
Odpojení/HDBT3−
Signál
Č. kolíku
1
2
3
4
VBUS
D−
D+
Uzemnění
Port USB (typ A)
1
2
3
4
Signál
Port PC CONTROL (9kolíkový D-Sub)
9 8 7 6
5 4 3 2 1
Č. kolíku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Signál
Nepoužito
RxD přijatá data
TxD přenosová data
Nepoužito
Uzemnění
Nepoužito
RTS žádost o přenos
CTS přenos povolen
Nepoužito
137
9. Dodatek
9-6. Ovládací kódy pro PC a kabelové spojení
Ovládací kódy pro PC
Funkce
ZAPNOUT NAPÁJENÍ
VYPNOUT NAPÁJENÍ
VÝBĚR VSTUPU POČÍTAČ
VÝBĚR VSTUPU HDMI1
VÝBĚR VSTUPU HDMI2
VÝBĚR VSTUPU HDBaseT
VÝBĚR VSTUPU USB-A
VÝBĚR VSTUPU LAN
VYPNUTÍ OBRAZU ZAPNUTO
VYPNUTÍ OBRAZU VYPNUTO
VYPNUTÍ ZVUKU ZAPNUTO
VYPNUTÍ ZVUKU VYPNUTO
02H
02H
02H
02H
02H
02H
02H
02H
02H
02H
02H
02H
00H
01H
03H
03H
03H
03H
03H
03H
10H
11H
12H
13H
00H
00H
00H
00H
00H
00H
00H
00H
00H
00H
00H
00H
Kódová data
00H
00H
00H
00H
00H
02H
00H
02H
00H
02H
00H
02H
00H
02H
00H
02H
00H
00H
00H
00H
00H
00H
00H
00H
POZNÁMKA:
• Pro úplný seznam ovládacích kódů se obraťte na svého místního prodejce.
Kabelové spojení
Komunikační protokol
Přenosová rychlost
Délka dat
Parita
Stop bit
X zapnuto/vypnuto
Komunikační procedura
38 400 b/s
8 bitů
Potlačená parita
Jeden bit
Žádné
Plný duplex
POZNÁMKA:
• V závislosti na vybavení doporučujeme při delších kabelážích snížit modulační rychlost.
138
02H
03H
01H
01H
01H
01H
01H
01H
12H
13H
14H
15H
01H
A1H
A2H
BFH
1FH
20H
09H
A9H
AAH
C7H
27H
28H
9. Dodatek
Konektor ovládání počítačem (9kolíkový D-Sub)
k pinu TxD počítače
k pinu RxD počítače
k uzemnění počítače
1
2
6
3
7
4
8
5
9
k pinu RTS počítače
k pinu CTS počítače
POZNÁMKA:
• Kolíky 1, 4, 6 a 9 se nepoužívají.
• Pro zjednodušení kabelového spojení propojte „Request to Send“ (Požadavek na vysílání) a „Clear to Send“ (Povolení k vysílání)
jumperem na obou koncích kabelu.
• Při delších kabelážích doporučujeme nastavit rychlost komunikace v nabídkách projektoru na 9 600 b/s.
139
9. Dodatek
9-7. O řídicím příkazu ASCII
Tento přístroj podporuje běžné řídicí příkazy ASCII pro ovládání našeho projektoru a monitoru.
Podrobné informace o příkazech naleznete na našich webových stránkách.
https://www.nec-display.com/dl/en/pj_manual/lineup.html
Jak připojit externí zařízení
Existují dva způsoby, jak propojit projektor s externím zařízením, jako je počítač.
1. Připojení přes sériový port.
Připojuje projektor k počítači pomocí sériového kabelu (křížového kabelu).
2. Připojení přes síť (LAN)
Připojuje projektor k počítači pomocí kabelu LAN.
Co se týče typu LAN kabelu, obraťte se prosím na svého správce sítě.
Propojovací rozhraní
1. Připojení přes sériový port.
Komunikační protokol
Položka
Přenosová rychlost
Délka dat
Paritní bit
Stop bit
Řízení toku
Komunikační procedura
Informace
38 400/19 200/9 600/4 800 b/s
8 bitů
Potlačená parita
1 bit
Žádný
Plný duplex
2. Připojení přes síť
Komunikační protokol (připojení přes LAN)
Položka
Rychlost komunikace
Podporované standardy
Informace
Nastavená automaticky (10/100 Mb/s)
IEEE802.3 (10BASE-T)
IEEE802.3u (100BASE-TX, Auto-Negotiation)
Pro přenos a příjem příkazu použijte TCP port číslo 7142.
Parametry tohoto zařízení
Vstupní příkaz
Vstupní konektor
HDMI1
HDMI2
POČÍTAČ
Odezva
hdmi1
hdmi2
computer
HDBaseT
USB-A
LAN
hdbaset
usb-a
lan
Parametr
hdmi1 nebo hdmi
hdmi2
Jeden z následujících: computer, computer1, vga, vga1, rgb a
rgb1
hdbaset nebo hdbaset1
usb-a nebo usb-a1
lan nebo lan1
140
9. Dodatek
Stavový příkaz
Odezva
error:temp
error:fan
error:light
error:system
Chybový stav
Chyba teploty
Potíže s ventilátorem
Potíže se světelným zdrojem
Systémové potíže
141
9. Dodatek
9-8. Řešení potíží
Tato část vám pomůže při řešení problémů, se kterými se během nastavení nebo používání projektoru můžete setkat.
Časté potíže a jejich řešení
Potíž
Ověřte následující skutečnosti
Nezapne se nebo se vypíná
• Zkontrolujte, že je napájecí kabel zapojen a že vypínač na skříni projektoru nebo dálkovém ovladači
funguje. (→ strany 16, 18)
• Zjistěte, zda se projektor nepřehřívá. Pokud není kolem projektoru zajištěno řádné větrání nebo pokud
je v promítací místnosti příliš teplo, přesuňte projektor na chladnější místo.
• Světelný modul se nemusí rozsvítit. Počkejte jednu minutu a poté jej znovu zapněte.
• Možnost [VELKÁ VÝŠKA] u položky [REŽIM VENTILÁTORU] nastavte, pokud projektor používáte v
nadmořské výšce zhruba 1 600 metrů nebo více. Používání projektoru při nadmořské výšce zhruba
1 600 metrů nebo více bez nastavení možnosti [VELKÁ VÝŠKA] může způsobit přehřívání projektoru
a jeho následné vypnutí. Pokud k tomu dojde, počkejte několik minut a poté projektor zapněte. (→
strana 77)
Pokud projektor zapnete ihned po vypnutí světelného modulu, po určitou dobu poběží ventilátory,
aniž by se zobrazoval obraz, a teprve poté začne projektor obraz promítat. Chvíli vyčkejte.
• V případě, kdy si nelze představit, že by potíž nebyla způsobena výše zmíněnými podmínkami,
vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. Poté vyčkejte 5 minut a znova jej zapojte. (→ strana 33)
Vypíná se
• Přesvědčte se, že je funkce [ČASOVAČ VYPNUTÍ] nebo [AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ] vypnuta. (→ strana
68, 81)
Žádný obraz
• Zkontrolujte, zda je vybrán správný vstup. (→ strana 20) Pokud se obraz přesto nezobrazí, stiskněte
znovu tlačítko SOURCE nebo jedno z tlačítek zdrojů.
• Přesvědčte se, že jsou kabely řádně zapojeny.
• Pomocí nabídek upravte jas a kontrast. (→ strana 61)
• Přesvědčte se, že nejsou stisknutá tlačítka AV-MUTE (vypnutí obrazu).
• Pomocí možnosti [RESET.] v nabídce resetujte nastavení nebo úpravy na tovární hodnoty. (→ strana
85)
• Zadejte zaregistrované klíčové slovo, pokud je funkce zabezpečení povolena. (→ strana 45)
• Pokud nelze zobrazit signál z konektorů HDMI 1 IN nebo HDMI 2 IN, zkuste následující postup.
- Přeinstalujte ovladač grafické karty zabudované ve vašem počítači nebo použijte aktualizovaný
ovladač.
Pro přeinstalování nebo aktualizaci vašeho ovladače viz uživatelská příručka dodávaná k počítači
nebo grafické kartě. Popřípadě se obraťte na středisko uživatelské podpory výrobce svého počítače.
Aktualizovaný ovladač nebo OS nainstalujte na vlastní zodpovědnost.
Naše společnost nezodpovídá za žádné potíže a poruchy způsobené touto instalací.
• Signály nemusí být podporovány v závislosti na přenosovém zařízení HDBaseT. V určitých případech
nelze použít ani infračervené a RS-232C signály.
• Projektor a notebook je možné propojit jen tehdy, když je projektor v pohotovostním režimu a před
zapnutím notebooku.
Ve většině případů se výstupní signál z notebooku nevyšle, pokud není kabel připojen k projektoru
před zapnutím notebooku.
* Pokud při používání dálkového ovladače dojde ke ztmavnutí obrazovky, může se jednat o důsledek
spuštění spořiče obrazovky počítače nebo softwaru pro řízení spotřeby.
• Viz také strana 144.
142
9. Dodatek
Potíž
Ověřte následující skutečnosti
Náhlé ztmavnutí obrazu
• Zkontrolujte, zda se projektor nenachází ve vynuceném úsporném režimu kvůli příliš vysoké okolní
teplotě.
Neobvyklý tón nebo odstín
barvy
• Zkontrolujte, zda je v položce [BARVA ZDI] vybrána správná barva. Pokud ne, vyberte vhodnou
možnost. (→ strana 67)
• Nastavte možnost [ODSTÍN] v položce [OBRAZ]. (→ strana 61)
Obraz na ploše není
rovnoběžný
• Změnou polohy projektoru upravte jeho úhel vůči ploše. (→ strana 22)
• Pomocí funkce korekce lichoběžníkového zkreslení opravte dotyčné zkreslení obrazu. (→ strana 28)
Rozmazaný obraz
• Upravte zaostření. (→ strana 25)
• Změnou polohy projektoru upravte jeho úhel vůči ploše. (→ strana 22)
• Zajistěte, aby vzdálenost mezi projektorem a plátnem byla v rozsahu nastavení objektivu. (→ strana
126)
• Byl objektiv posunut o hodnotu přesahující garantovaný rozsah? (→ strana 129)
• Pokud je studený projektor přenesen do tepla a zapnut, může se na objektivu srážet pára. Jestliže
k tomu dojde, nechte projektor na místě, dokud pára z objektivu nezmizí.
Obraz se posouvá svisle nebo
vodorovně nebo v obou
směrech
• Zkontrolujte rozlišení a frekvenci počítače. Ujistěte se, že rozlišení, které chcete zobrazit, je projektorem
podporováno. (→ strana 130)
• Upravte počítačový obraz ručně pomocí funkce [VODOROVNĚ]/[SVISLE] v nabídce [MOŽNOSTI
OBRAZU]. (→ strana 63)
Dálkový ovladač nefunguje
•
•
•
•
Kontrolka svítí nebo bliká
• Viz Kontrolka POWER/STATUS/LIGHT. (→ strana 145)
Přeslech barev v režimu RGB
• Stiskněte tlačítko AUTO ADJ. na dálkovém ovladači. (→ strana 32)
• Seřiďte počítačový obraz ručně pomocí hodnot [TAKT]/[FÁZE] položky [MOŽNOSTI OBRAZU] v nabídce.
(→ strana 62)
Vložte nové baterie.(→ strana 13)
Zajistěte, aby mezi projektorem a vámi nebyly žádné překážky.
Stůjte nejvýše do 7 m od projektoru. (→ strana 14)
Senzor dálkového ovládání na zadní straně projektoru nelze použít, pokud je na projektor nasazen
kryt kabelů.
• Při dálkovém ovládání prostřednictvím přenosového zařízení kompatibilního s HDBaseT nastavte
položku [SENZOR DÁLK. OVLÁDÁNÍ] na [HDBaseT] a [POHOTOV. REŽIM (STDBY)] na [REŽIM SPÁNKU].
Další informace vám poskytne prodejce.
143
9. Dodatek
Pokud se nepromítá žádný obraz nebo pokud se obraz promítá nesprávně.
• Postup zapnutí projektoru a počítače.
Projektor a notebook je možné propojit jen tehdy, když je projektor v pohotovostním režimu a
před zapnutím notebooku.
Ve většině případů se výstupní signál z notebooku nevyšle, pokud není kabel připojen k projektoru
před zapnutím notebooku.
POZNÁMKA:
• Vodorovnou frekvenci aktuálního signálu lze zkontrolovat v nabídce projektoru pod položkou Informace. Pokud je uvedena
hodnota „0 kHz“, znamená to, že z počítače nevystupuje žádný signál. (→ strana 83 nebo přejděte k dalšímu kroku)
• Povolení externího displeje počítače.
Zobrazení obrazu na displeji notebooku ještě nutně neznamená, že počítač přenáší signál do
projektoru. V případě použití PC notebooku slouží ke spuštění nebo vypnutí externího displeje
kombinace funkčních kláves. Obvykle lze externí displej zapnout a vypnout kombinací klávesy
„Fn“ a jedné z 12 funkčních kláves. Například notebooky NEC používají k přepínání mezi externími
displeji kombinaci kláves Fn + F3, zatímco notebooky Dell používají kombinaci kláves Fn + F8.
• Nestandardní výstup signálu z počítače
Pokud výstupní signál z PC notebooku neodpovídá průmyslovému standardu, promítaný obraz
se nemusí zobrazit správně. Jestliže k tomu dojde, vypněte LCD displej PC notebooku, když se
používá displej projektoru. Každý PC notebook má jiný způsob vypínání a opětovného zapínání
místního LCD displeje, jak je popsáno v předchozím kroku. Podrobné informace najdete v dokumentaci ke svému počítači.
• Při používání počítače Mac je promítaný obraz nesprávný
Při používání počítače Mac spolu s projektorem nastavte přepínač DIP adaptéru Macu (není
součástí dodávky projektoru) dle daného rozlišení. Po nastavení restartujte počítač Mac, aby se
změny projevily.
Pro nastavení jiných režimů zobrazení než režimů podporovaných počítačem Mac a projektorem
může po změně přepínače DIP adaptéru u počítače Mac dojít k třepotání obrazu nebo se nemusí
zobrazit nic. Pokud k tomu dojde, nastavte přepínač DIP na pevný režim 13" a poté počítač Mac
restartujte. Poté na přepínači DIP znovu nastavte zobrazitelný režim a následně restartujte počítač
Mac.
POZNÁMKA:
• Kabel videoadaptéru vyrobený společností Apple Inc. je třeba použít s počítačem MacBook, který nemá 15kolíkový konektor
Mini D-Sub.
• Zrcadlení v počítači MacBook
* Pokud není při používání projektoru s počítačem MacBook vypnuto zrcadlení v počítači MacBook, nelze výstup nastavit na hodnotu rozlišení projektoru. Informace o zrcadlení najdete
v uživatelské příručce dodané k vašemu počítači Mac.
• Složky nebo ikony jsou na obrazovce počítače Mac skryty
Složky nebo ikony nemusí být na obrazovce vidět. Pokud k tomu dojde, vyberte možnost [View]
(Zobrazit) → [Arrange] (Uspořádat) z nabídky Apple a ikony uspořádejte.
144
9. Dodatek
9-9. Hlášení kontrolky
Funkce každé kontrolky
③②①
① Kontrolka POWER
Tato kontrolka informuje o stavu napájení projektoru.
② Kontrolka STATUS
Rozsvítí se/bliká při stisknutí tlačítka se zapnutým zámkem [ZÁMEK
OVLÁDACÍHO PANELU] nebo když dojde k chybě na projektoru.
③ Kontrolka LIGHT
Tato kontrolka informuje o stavu světelného zdroje a času použití světelného zdroje.
Hlášení kontrolky (stavová zpráva)
POWER
STATUS
LIGHT
Stav projektoru
Napájení je vypnuto
Zhasnutá
Zhasnutá
Zhasnutá
V pohotovostním režimu (v položce [POHOTOV. REŽIM (STDBY)] je
nastavena možnost [NORMÁLNĚ])
Oranžová
(Bliká*1)
Zhasnutá
Zhasnutá
V pohotovostním režimu (v položce [POHOTOV. REŽIM (STDBY)] je
nastavena možnost [SÍŤOVÁ POHOTOVOST])
Oranžová
(svítí)
Zhasnutá
Zhasnutá
Ve stavu režimu spánku
Zelená
(svítí)
Zhasnutá
Zhasnutá
Stav se zapnutým napájením (u položky [EKOLOGICKÝ REŽIM] je nastavena možnost [VYPNUTO])
Modrá
(svítí)
Zhasnutá
Zelená
(svítí)
Stav se zapnutým napájením (v položce [EKOLOGICKÝ REŽIM] je nastavena možnost [EKOLOGICKÝ] nebo [DLOUHÁ ŽIVOTNOST])
Modrá
(svítí)
Zhasnutá
Zelená
(bliká*2)
[ČASOVAČ VYPNUTÍ] je spuštěn (stav se zapnutým napájením)
Modrá
(Bliká*2)
Zhasnutá
Různé stavy
145
9. Dodatek
POWER
STATUS
LIGHT
Stav projektoru
Příprava k zapnutí napájení
Modrá
(Bliká*3)
Zhasnutá
Zhasnutá
*1 Opakovaně se rozsvítí na 1,5 sekundy/zhasne na 7,5 sekundy
*2 Opakovaně se rozsvítí na 2,5 sekundy/zhasne na 0,5 sekundy
*3 Opakovaně se rozsvítí na 0,5 sekundy/zhasne na 0,5 sekundy
146
9. Dodatek
Hlášení kontrolky (chybová zpráva)
POWER
Modrá
(svítí)
Modrá
(svítí)
Modrá
(svítí)
Červená
(Bliká*3)
Různé stavy
Červená
(svítí)
STATUS
Oranžová
(svítí)
Oranžová
(Bliká*4)
Zhasnutá
Zhasnutá
Zhasnutá
Různé stavy
LIGHT
Různé stavy
Stav projektoru
Postup
Došlo ke stisknutí tlačítka ve
chvíli, kdy je spuštěný [ZÁMEK
OVLÁDACÍHO PANELU].
Ovládací panel projektoru je
uzamčený. Nastavení musí být
zrušeno, abyste mohli projektor
ovládat. (→ strana 74)
Identifikační čísla projektoru a
dálkového ovladače se neshodují.
Zkontrolujte obě identifikace
ovládání (→ strana 75)
Konflikt sítě
Ke stejné síti nelze současně
připojit integrovanou kabelovou i
bezdrátovou síť LAN.
Pokud chcete současně používat
integrovanou kabelovou i
bezdrátovou síť LAN, připojte je
k různým sítím.
POZNÁMKA: Ve stavu pohotovostního režimu stavová kontrolka na skříni nebliká oranžově, ani
pokud dochází ke konfliktu sítě.
Potíže s teplotou (ve vynuceném
ekologickém režimu)
Okolní teplota je vysoká. Snižte
pokojovou teplotu.
Potíž s teplotou
Okolní teplota je mimo provozní
rozsah teplot. Zkontrolujte, zda se
v blízkosti výdechového otvoru
nevyskytuje překážka.
Potíž s hardwarem
Nastaly potíže s hardwarem.
Obraťte se na prodejce.
Chyba vyžadující servisní podporu
Obraťte se na svého prodejce
nebo servisní personál. Během
žádosti o opravu nezapomeňte
zkontrolovat a sdělit stav kontrolky.
Různé stavy
Oranžová
(svítí)
Zhasnutá
Červená
(Bliká*3)
Různé stavy
*3 Opakovaně se rozsvítí na 0,5 sekundy/zhasne na 0,5 sekundy
*4 Opakovaně se rozsvítí na 0,5 sekundy/zhasne na 2,5 sekundy
147
9. Dodatek
Když je spuštěna tepelná ochrana:
Pokud je vnitřní teplota projektoru příliš vysoká nebo nízká, kontrolka POWER začne blikat červeně
v krátkém cyklu. Poté se spustí tepelná ochrana a projektor se může vypnout.
V takovém případě prosím podnikněte následující opatření:
• Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Pokud se projektor nacházel na místě s vysokou okolní teplotou, umístěte jej do chladna.
• Vyčistěte výdechový otvor větrání, pokud je na něm nahromaděný prach.
• Nechejte projektor asi jednu hodinu v nečinnosti, dokud se nesníží vnitřní teplota.
148
9. Dodatek
9-10. Nastavení data a času na projektoru
Nastavte na projektoru aktuální datum a čas a letní čas. Po nastavení se v pravém horním rohu
úvodní obrazovky aplikace MultiPresenter zobrazí datum a čas.
Existují 2 způsoby zobrazení obrazovky [NASTAVENÍ DATA A ČASU], jak je uvedeno níže.
1. Vyvolejte nabídku na obrazovce a vyberte [NASTAV.] → [OBECNÉ] → [NASTAVENÍ DATA A ČASU].
(POZNÁMKA: Vstupní konektor se v tomto okamžiku přepne na [LAN]. )
2. Přepněte vstupní konektor na [LAN], otevřete obrazovku „Úvodní obrazovka MultiPresenter“ a
vyberte položku [NÁSTROJE] → [DATUM A ČAS].
Název položky
NASTAVENÍ ČASOVÉHO
PÁSMA
NASTAVENÍ DATA A ČASU
NASTAVENÍ LETNÍHO ČASU
Popis
Nastavte časový rozdíl mezi oblastí, kde projektor používáte, a UTC (koordinovaný světový čas).
• Původní hodnota: +00:00
• Při použití projektoru v Japonsku nastavte čas jako [+09:00].
Nastaví aktuální datum a čas.
• Při dodání z továrny je čas nastaven na UTC (koordinovaný světový čas). Nastavením časového
pásma vaší oblasti se zobrazí aktuální datum a čas.
• Pro synchronizaci času s NTP serverem na síti za účelem získání přesného času nastavte položku
[SYNCHRONIZOVAT S INTERNETOVÝM ČASEM.] na hodnotu [ZAPNOUT]. Poté zadejte IP adresu
NTP serveru nebo otevřete položku [NÁZEV (HOSTNAME)] a zvolte možnost [AKTUALIZOVAT].
Nastavuje letní čas.
• Přepněte nastavení letního času na [ZAPNOUT].
• Nastavte začátek a konec letního času, stejně jako každou položku časového rozdílu.
149
9. Dodatek
Důležité:
• Po uplynutí doby zhruba jednoho či více měsíců od odpojení napájecího kabelu projektoru se čas obnoví na výchozí hodnotu a
funkce hodin se zastaví. Po návratu do počátečního nastavení bude datum činit [01/01/2018] a čas [00:00]. Pokud se funkce hodin
zastavila, nakonfigurujte znovu položku [NASTAVENÍ DATA A ČASU].
POZNÁMKA:
• Pokud chcete změnit datum a čas přímo, vymažte aktuálně zobrazované číslice a zadejte nové (přepsání není možné).
• Pokud je povolená položka [NASTAVENÍ LETNÍHO ČASU], nelze v položce [NASTAVENÍ DATA A ČASU] nastavit datum totožné se
začátkem nebo koncem letního času.
150
9. Dodatek
9-11. Kontrolní seznam při řešení potíží
Ještě než se obrátíte na svého prodejce či servisní pracovníky, projděte si následující seznam,
abyste se ujistili, že je oprava skutečně nutná. Za stejným účelem konzultujte část „Řešení potíží“
v uživatelské příručce. Níže uvedený kontrolní seznam nám pomůže váš problém vyřešit účinněji.
* Tuto a následující stránku si vytiskněte pro tuto případnou kontrolu.
Četnost výskytu:
□ vždy □ někdy (Jak často? _________________________ ) □ jiné ( _____________________ )
Napájení
□ Bez napájení (Kontrolka POWER nesvítí modře). Viz také „Stavová
kontrolka (STATUS)“.
□ Zástrčka napájecího kabelu je plně zasunuta do elektrické
zásuvky.
□ Hlavní vypínač je v zapnuté poloze.
□ Žádné napájení, přestože jste podrželi tlačítko POWER stisknuté.
□ Vypnutí během provozu.
□ Zástrčka napájecího kabelu je plně zasunuta do elektrické
zásuvky.
□ Funkce [AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ] je vypnutá (týká se pouze
modelů s touto funkcí).
□ Funkce [ČASOVAČ VYPNUTÍ] je vypnutá (týká se pouze modelů
s touto funkcí).
Video a zvuk
□ Projektor nepromítá žádný obraz z počítače či video zařízení.
□ Stále se nepromítá žádný obraz, i když jste nejdříve připojili
projektor k počítači a až následně počítač zapnuli.
□ Povolení výstupu signálu z notebooku do projektoru.
• Externí displej můžete povolit/zakázat pomocí kombinace
funkčních kláves. Obvykle k zapnutí či vypnutí externího
displeje slouží kombinace klávesy„Fn“ a jedné z 12 funkčních
kláves.
□ Žádný obraz (modré nebo černé pozadí, nic se nezobrazuje).
□ Stále se neobjevuje žádný obraz, i když jste stiskli tlačítko
AUTO ADJ..
□ Stále se neobjevuje žádný obraz, i když jste v nabídce projektoru
provedli příkaz [RESET.].
□ Zástrčka signálního kabelu je plně zasunuta do vstupního
konektoru
□ Na obrazovce se objevuje zpráva.
( _____________________________________ )
□ Zdroj připojený k projektoru je v provozu a dostupný.
□ Stále se neobjevuje žádný obraz, i když jste upravili jas a/nebo
kontrast.
□ Projektor podporuje rozlišení i frekvenci vstupního zdroje.
□ Obraz je příliš tmavý.
□ Obraz zůstává nezměněn, i když upravíte jas a/nebo kontrast.
□ Obraz je zkreslený.
□ Obraz vypadá lichoběžníkově zkreslený (ke změně nedojde ani
po snaze o opravu pomocí funkce [TRAPÉZ]).
□ Části obrazu chybí.
□ Stále beze změny, i když jste stiskli tlačítko AUTO ADJ..
□ Stále beze změny, i když jste v nabídce projektoru provedli
příkaz [RESET.].
□ Obraz je posunut ve svislém či vodorovném směru.
□ Svislá a vodorovná poloha jsou u počítačového signálu správně
nastavené.
□ Projektor podporuje rozlišení i frekvenci vstupního zdroje.
□ Chybí některé obrazové body.
□ Obraz bliká.
□ Stále beze změny, i když jste stiskli tlačítko AUTO ADJ..
□ Stále beze změny, i když jste v nabídce projektoru provedli
příkaz [RESET.].
□ Obraz z počítačového signálu bliká či vykazuje posun barev.
□ Stále beze změny, i když změníte nastavení položky [REŽIM
VENTILÁTORU] z [VELKÁ VÝŠKA] na [AUTOMAT].
□ Obraz vypadá rozmazaně či nezaostřeně.
□ Stále beze změny, i když jste zkontrolovali rozlišení signálu
v počítači a změnili jej na původní rozlišení projektoru.
□ Stále beze změny, i když jste upravili zaostření.
□ Nefunguje zvuk.
□ Audio kabel je správně připojen k audio vstupu projektoru.
□ Stále beze změny, i když jste upravili hlasitost.
□ Konektor AUDIO OUT je propojen s vaším audio zařízením (týká
se pouze modelů s konektorem AUDIO OUT).
Jiné
□ Dálkový ovladač nefunguje.
□ Mezi senzorem projektoru a dálkovým ovladačem se nenacházejí
žádné překážky.
□ Projektor je umístěn v blízkosti zářivkového světla, které může
narušovat infračervené dálkové ovládání.
□ Identifikace projektoru a dálkového ovladače jsou totožné.
□ Tlačítka na skříni projektoru nefungují (týká se pouze modelů s funkcí
[ZÁMEK OVLÁDACÍHO PANELU]).
□ Funkce [ZÁMEK OVLÁDACÍHO PANELU] není zapnutá nebo je
zakázána v nabídce.
□ Stále beze změny, i když jste tlačítko INPUT stisknuli a podrželi
po dobu delší než 10 sekund.
151
9. Dodatek
V prázdném okénku níže prosím svůj problém popište podrobněji.
Informace o způsobu použití projektoru a o prostředí, ve kterém je používán.
Projektor
Prostředí, v němž je projektor osazen
Číslo modelu:
Sériové č.:
Datum nákupu:
Doba provozu světelného modulu (v hodinách):
EKOLOGICKÝ REŽIM:
□ VYPNUTO □ EKOLOGICKÝ
□ DLOUHÁ ŽIVOTNOST
Informace o vstupním signálu:
Frekvence vodorovné synchronizace
[ ] kHz
Frekvence svislé synchronizace [ ] Hz
Synchronizační polarita
H □ (+) □ (−)
V □ (+) □ (−)
Typ synchronizace □ Samostatná □ Kompozitní
□ Synchronizace signálem zelené
Kontrolka STATUS:
Svítí
□ oranžově □ zeleně
Bliká
[ ]cykly
Číslo modelu dálkového ovladače:
Velikost plochy:
palců
Typ plochy: □ Matná bílá □ Balotina □ Polarizační
□ Širokoúhlá □ Vysoký kontrast
Promítací vzdálenost:
stopy/palce/m
Orientace: □ Pod stropem □ Na stole
Připojení do zásuvky:
□ Zapojen přímo do elektrické zásuvky
□ Připojen k prodlužovacímu kabelu nebo jinam (číslo připojeného zařízení ______________ )
□ Připojen k cívce napájecího kabelu nebo jinam (číslo připojeného zařízení ______________ )
Počítač
Výrobce:
Číslo modelu:
PC notebook □/Stolní počítač □
Nativní rozlišení:
Obnovovací frekvence:
Video adaptér:
Jiné:
Osobní počítač
Video zařízení
Projektor
Videorekordér, přehrávač disků DVD, videokamera, videoherní
zařízení či jiné
Přehrávač disků DVD
Výrobce:
Signální kabel
Číslo modelu:
Standardní kabel společnosti NEC nebo kabel jiného výrobce?
Číslo modelu: Délka: palců/m
Distribuční zesilovač
Číslo modelu:
Přepínač
Číslo modelu:
Adaptér
Číslo modelu:
152
9. Dodatek
9-12. ZAREGISTRUJTE SVŮJ PROJEKTOR! (pouze pro občany Spojených
států, Kanady a Mexika)
Věnujte prosím čas registraci svého nového projektoru. Tím sjednáte svou omezenou záruku na díly
a provedení prací a také servisní program InstaCare.
Navštivte naše webové stránky na adrese www.necdisplay.com, klepněte na centrum podpory/
registraci výrobku a odešlete svůj vyplněný formulář online.
Po jeho obdržení vám zašleme potvrzovací dopis se všemi podrobnostmi, které budete potřebovat
k tomu, abyste mohli využít rychlé a spolehlivé záruční a servisní programy přední průmyslové
společnosti NEC Display Solutions of America, Inc.
153
© NEC Display Solutions, Ltd. 2018–2019
7N952804
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement