NEC MultiSync® E705 Používateľská príručka

NEC MultiSync® E705 Používateľská príručka
Velkoformátový displej
Uživatelská příručka
E705
E805
E905
Název vašeho modelu se nachází na štítku na zadní straně monitoru.
Rejstřík
Prohlášení o shodě....................................................................................................................................... Česky-1
Důležité informace......................................................................................................................................... Česky-2
VAROVÁNÍ...................................................................................................................................... Česky-2
UPOZORNĚNÍ................................................................................................................................. Česky-2
Bezpečnostní pokyny, údržba a doporučení pro provoz............................................................................... Česky-3
Obsah............................................................................................................................................................ Česky-4
Instalace........................................................................................................................................................ Česky-5
Připevnění montážního příslušenství............................................................................................... Česky-6
Názvy a funkce jednotlivých součástí............................................................................................................ Česky-8
Ovládací panel................................................................................................................................. Česky-8
Zadní panel...................................................................................................................................... Česky-9
Bezdrátový dálkový ovladač............................................................................................................ Česky-10
Provozní dosah dálkového ovladače............................................................................................... Česky-11
Nastavení...................................................................................................................................................... Česky-12
Připojení........................................................................................................................................................ Česky-14
Schéma zapojení............................................................................................................................. Česky-14
Připojení počítače............................................................................................................................ Česky-15
Připojení přehrávače disků DVD nebo počítače s výstupem HDMI................................................. Česky-15
Připojení počítače prostřednictvím konektoru DisplayPort.............................................................. Česky-15
Základní funkce............................................................................................................................................. Česky-16
Režimy zapnutí a vypnutí................................................................................................................ Česky-16
Indikátor napájení............................................................................................................................ Česky-17
Počatečni nastaveni......................................................................................................................... Česky-17
Řízení spotřeby................................................................................................................................ Česky-17
Poměr obrazu.................................................................................................................................. Česky-17
Informace na obrazovce (OSD)....................................................................................................... Česky-18
Režim obrazu................................................................................................................................... Česky-18
Nabídka OSD (On-Screen-Display).............................................................................................................. Česky-19
PICTURE (Obraz)............................................................................................................................ Česky-20
ADJUST (Seřízení).......................................................................................................................... Česky-20
AUDIO (Zvuk).................................................................................................................................. Česky-21
SCHEDULE (Plánovač)................................................................................................................... Česky-22
PIP (Režim obrazu v obraze)........................................................................................................... Česky-22
OSD (Nabídka na obrazovce).......................................................................................................... Česky-23
MULTI DISPLAY (Více monitorů)..................................................................................................... Česky-23
DISPLAY PROTECTION (Ochrana displeje)................................................................................... Česky-25
EXTERNAL CONTROL (Externí ovládací prvek)............................................................................ Česky-25
ADVANCED OPTION1 (Rozšířené možnosti1)............................................................................... Česky-26
ADVANCED OPTION2 (Rozšířené možnosti2)............................................................................... Česky-28
Funkce dálkového ovladače.......................................................................................................................... Česky-30
Ovládání monitoru LCD pomocí dálkového ovladače RS-232C................................................................... Česky-31
Ovládání monitoru LCD prostřednictvím funkce LAN Control (Ovládání pomocí sítě LAN).......................... Česky-33
Připojení k síti.................................................................................................................................. Česky-33
Nastavení sítě pomocí prohlížeče HTTP......................................................................................... Česky-33
POINT ZOOM (Přiblížit)................................................................................................................................. Česky-42
Vlastnosti....................................................................................................................................................... Česky-43
Řešení potíží................................................................................................................................................. Česky-44
Technické údaje – E705................................................................................................................................ Česky-45
Technické údaje – E805................................................................................................................................ Česky-46
Technické údaje – E905................................................................................................................................ Česky-47
Zapojení kolíků.............................................................................................................................................. Česky-48
Informace výrobce o recyklaci a spotřebě energie........................................................................................ Česky-49
Informace Federální komise komunikací
1. S timto displejem použivejte dodavane předepsane kabely, jinak může dochazet k rušeni přijmu rozhlasoveho a televizniho
signalu.
(1) Pro splnění směrnic FCC používejte napájecí šňůru, která je součástí výbavy.
(2) Použijte kvalitní stíněný kabel pro signál videa.
Použití jiných kabelů a adaptérů může způsobovat rušení rozhlasového a televizního signálu.
2. Zařízení bylo vyzkoušeno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy A podle části 15 pravidel FCC. Tato omezení poskytují
přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v případě, že je přístroj používán v komerčním prostředí. Toto zařízení generuje,
využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční záření a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny výrobce, může
způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Provoz tohoto zařízení v obydlené oblasti pravděpodobně způsobí škodlivé
rušení; v takovém případě je uživatel povinen napravit rušení na vlastní náklady.
V připadě nutnosti by měl uživatel požadat prodejce nebo zkušeneho rozhlasoveho či televizniho technika o dalši doporučeni.
Užitečne tipy jsou uvedeny i v nasledujici brožuře připravene Federalni komisi komunikaci: „Jak identifikovat a řešit problemy s
radio-TV interferenci“. Tato brožrka je k dispozici na uřdu U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 20402, skladove č
004-000-00345-4.
Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
NEC je registrovaná ochranná známka společnosti NEC Corporation.
OmniColor je registrovaná ochranná známka společnosti NEC Display Solutions Europe GmbH v zemích EU a
Švýcarsku.
DisplayPort a DisplayPort Compliance Logo jsou ochranné známky společnosti Video Electronics Standards
Association.
Všechny ostatní značky a názvy produktů jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky
příslušných vlastníků.
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích.
Trademark PJLink je ochranná známka používaná pro práva na používání ochranných známek v Japonsku, Spojených státech
amerických a dalších zemích a oblastech.
CRESTRON a ROOMVIEW jsou registrované ochranné známky společnosti Crestron Electronics, Inc. ve Spojených státech
amerických a dalších zemích.
Softwarové licence GPL/LGPL
Produkt obsahuje software, na který je poskytována licence podle všeobecné veřejné licence GNU (GPL) nebo podle
zjednodušené všeobecné veřejné licence GNU (LGPL) či jiné licence.
Další informace o softwaru najdete v souboru „readme.pdf“, který se nachází ve složce „about GPL&LGPL“ na dodaném disku
CD-ROM.
Česky-1
Česky
Prohlášení o shodě
Důležité informace
VAROVÁNÍ
CHRAŇTE ZAŘÍZENÍ PŘED DEŠTĚM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRČKU ZAŘÍZENÍ NEPOUŽÍVEJTE V ZÁSUVCE PRODLUŽOVACÍ ŠŇŮRY NEBO
JINÉ ZÁSUVCE, POKUD KOLÍKY NELZE ZCELA ZASUNOUT.
UVNITŘ ZAŘÍZENÍ SE NACHÁZÍ VYSOKONAPĚŤOVÉ KOMPONENTY, PROTO SKŘÍŇ NEOTEVÍREJTE.
SERVIS PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM.
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ: RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM SNÍŽÍTE TAK, ŽE ZKONTROLUJETE, ZDA JE NAPÁJECÍ
ŠŇŮRA ODPOJENA ZE ZÁSUVKY. CHCETE-LI ÚPLNĚ ODPOJIT ZDROJ NAPÁJENÍ OD JEDNOTKY,
ODPOJTE NAPÁJECÍ ŠŇŮRU Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY. NEODNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST).
UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ DÍLY, DO KTERÝCH UŽIVATEL MŮŽE ZASAHOVAT. SERVIS PŘENECHEJTE
KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM.
Tento symbol upozorňuje uživatele na neizolované napětí v zařízení, jež může být dostatečně vysoké, aby
způsobilo úraz elektrickým proudem. Jakýkoli kontakt s libovolným dílem uvnitř zařízení je proto nebezpečný.
Tento symbol upozorňuje uživatele na důležitou literaturu dodanou společně s tímto zařízením týkající se
provozu a údržby zařízení. Chcete-li předejít problémům, pečlivě si tyto materiály přečtěte.
UPOZORNĚNÍ: S tímto monitorem používejte výhradně dodanou napájecí šňůru, která je v souladu s níže uvedenou tabulkou.
Pokud napájecí šňůra nebyla dodána se zařízením, obraťte se na prodejce. Ve všech ostatních případech používejte napájecí
šňůru, která se shoduje se střídavým napětím zásuvky a vyhovuje bezpečnostním předpisům dané země.
Severní Amerika
Kontinentální
Evropa
Velká Británie
Čína
Japonsko
Oblast
USA/Kanada
Země EU (kromě VB)
Velká Británie
Čína
Japonsko
Napětí
120*
230
230
220
100
Typ zástrčky
Tvar zástrčky
* Používáte-li pro provoz monitoru napájení 125 až 240 V stř., použijte také odpovídající napájecí šňůru, která odpovídá napětí
zásuvky střídavého proudu.
POZNÁMKA: Tento produkt může být opravován pouze v zemi, kde byl zakoupen.
•
Tento produkt je primárně určen k použití jako informačně-technické vybavení v kancelářském nebo domácím prostředí.
•
Tento produkt je určen k připojení k počítači a není určen k zobrazení signálu televizního vysílání.
Varování
Toto je produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat rušení rádiových vln.
V tom případě bude nutné provést odpovídající opatření.
Česky-2
Bezpečnostní pokyny, údržba a doporučení pro provoz
•
MONITOR NEOTVÍREJTE. Uvnitř monitoru nejsou žádné
součásti, které by mohl uživatel opravit sám. Při otvírání nebo
odstraňování krytů se vystavujete nebezpečí úrazu elektrickým
proudem a jiným rizikům. Veškeré zásahy tohoto druhu
přenechejte odborníkům.
•
Dbejte, aby se do monitoru nedostaly tekutiny, a nepoužívejte jej
v blízkosti vodního zdroje.
•
Do mezer skříně nevsunujte žádné předměty. Mohly by přijít do
kontaktu s místy s vysokým napětím, což může způsobit úraz
elektrickým proudem, požár nebo selhání zařízení.
•
Na napájecí šňůru nepokládejte žádné těžké předměty.
Poškození šňůry může způsobit úraz elektrickým proudem nebo
požár.
•
Neumísťujte výrobek na šikmé ani nestabilní vozíky, stojany nebo
stoly; monitor se může pádem vážně poškodit.
•
•
Pokud došlo k poškození napájecí šňůry.
•
Pokud do monitoru vnikla kapalina nebo monitor upadnul
na zem.
•
Pokud byl monitor vystaven dešti nebo vodě.
•
Pokud monitor upadnul nebo byla poškozena jeho skříň.
•
Jestliže si všimnete nějakého poškození struktury jako např.
popraskání nebo nepřirozeného viklání.
•
Pokud monitor řádně nefunguje, přestože jste dodrželi všechny
provozní pokyny.
Provozní pokyny
•
Pro dosažení optimálního výkonu nechejte monitor
20 minut zahřát.
•
Nepřipevňujte produkt na dlouhou dobu obrazovkou nahoru, dolů
nebo vzhůru nohama. Mohli byste ji trvale poškodit.
Při práci zaměřujte zrak pravidelně na nějaký předmět vzdálený
nejméně 1,5 m, sníží se tak namáhání vašeho zraku. Často
mrkejte.
•
•
Napájecí šňůra musí být schválena a musí vyhovovat
bezpečnostním předpisům platným v příslušné zemi.
(V Evropě by měl být používán typ H05VV-F 3G 1 mm2.)
Pro minimalizaci odlesků a odrazů displej umístěte pod úhlem
asi 90° od okna a jiného světelného zdroje.
•
•
Ve Velké Británii se smí k tomuto monitoru používat jen šňůra
odpovídající normám BS se zalitou zástrčkou a s černou
pojistkou (13 A).
Povrch monitoru LCD čistěte jemnou látkou, která nepouští
vlákna a nemůže monitor odřít. Nepoužívejte čisticí roztoky nebo
čisticí přípravky na sklo!
•
Jas, kontrast a ostrost nastavte tak, aby byla zajištěna optimální
čitelnost.
•
Neumísťujte na monitor žádné předměty a nepoužívejte monitor
mimo uzavřené místnosti.
•
Nezobrazujte nehybné vzory na dlouhou dobu, abyste zabránili
dosvitu obrazu (magnetické zpoždění obrazu).
•
Neohýbejte, nezkrucujte ani jinak nepoškozujte napájecí šňůru.
•
Choďte pravidelně na prohlídky k očnímu lékaři.
•
Pokud se sklo rozbije, buďte opatrní.
•
Nezakrývejte větrací otvory na monitoru.
•
Nepoužívejte monitor na příliš teplém, vlhkém, prašném
nebo mastném místě.
•
Při použití standardního signálu využívejte výrobcem nastavenou
velikost a polohu.
•
Jestliže dojde k poškození monitoru nebo jeho skla, buďte
opatrní a nedotýkejte se tekutých krystalů.
•
Použijte předvolbu nastavení barev.
•
Zajistěte kolem monitoru odpovídající odvětrávání, aby se
nepřehříval. Nezakrývejte větrací otvory a neumísťujte monitor
do blízkosti topidel a jiných tepelných zdrojů. Nepokládejte na
monitor žádné předměty.
•
Používejte neprokládaný signál.
•
Nepoužívejte primárně modrou barvu na tmavém pozadí;
je špatně vidět a způsobuje únavu očí v důsledku
nedostatečného kontrastu.
•
K odpojení napájení systému slouží zejména konektor napájecí
šňůry. Monitor je třeba umístit v blízkosti elektrické zásuvky, která
je snadno přístupná.
Čištění displeje
Nepřesunujte ani nepřipevňujte produkt zavěšením provazu
nebo kabelu za držadlo na zadní straně.
Nepřipevňujte ani nezajišťujte produkt pomocí držadla na zadní
straně. Mohl by spadnout a způsobit zranění.
•
Ergonomika
Pro maximální pohodlí doporučujeme:
•
Je-li displej zaprášený, opatrně jej otřete měkkou látkou.
•
K čištění displeje nepoužívejte tvrdé materiály.
•
Na displej netlačte.
•
Nepoužívejte čisticí prostředek OA, může způsobit zhoršení
povrchu displeje, a tím snížení kvality obrazu.
•
Při dopravě a manipulaci zacházejte se zařízením opatrně. Obal
uschovejte pro případnou přepravu.
Čištění skříně
•
Pokud používáte ventilátor nepřetržitě, doporučujeme otvory
čistit alespoň jedenkrát do měsíce.
•
Odpojte napájecí kabel.
•
Opatrně otřete skříň měkkou látkou.
•
Můžete použít látku navlhčenou v neutrálním čistícím prostředku
s vodou. Potom však skříň do sucha otřete.
•
Pro zajištění spolehlivého provozu očistěte alespoň jednou ročně
otvory v zadní části skříně monitoru od prachu a špíny.
•
Při použití kabelu sítě LAN nepřipojujte periferní zařízení pomocí
kabelů s vysokým napětím.
•
Nepoužívejte monitor v podmínkách rychle se měnící teploty
a vlhkosti a nevystavujte jej přímo studenému vzduchu z
klimatizace. Tyto podmínky mohou zkrátit životnost monitoru a
způsobit kondenzaci. Pokud kondenzace par nastane, odpojte
monitor a vyčkejte, dokud se vlhkost neodpaří.
POZNÁMKA:
NEPOUŽÍVEJTE benzen, ředidla, zásadité čistící
prostředky, alkohol, prostředky na čištění skla,
vosky, lešticí prostředky, mýdlový prášek ani
insekticidy. Nesmí dojít k dlouhodobějšímu kontaktu
gumy nebo vinylu se skříní. Tyto druhy tekutin a
materiálů mohou porušit nátěr.
Připojení k televizi*
•
Systém distribuce kabelů musí být uzemněn v souladu
se standardy ANSI/NFPA 70, s normou Národního
elektrotechnického kódu (NEC), zejména se sekcí 820.93
Uzemnění vnějšího vodivého stínění koaxiálního kabelu.
•
Stínění koaxiálního kabelu by mělo být uvnitř budovy uzemněno.
* Zakoupený produkt nemusí obsahovat tuto funkci.
Česky-3
Česky
V níže popsaných případech je nutno monitor okamžitě odpojit od
napájení a přivolat odborného technika:
CHCETE-LI DOSÁHNOUT OPTIMÁLNÍ FUNKCE
MULTIFUNKČNÍHO MONITORU, ŘIDTE SE PŘI INSTALACI A
PROVOZU NÁSLEDUJÍCÍMI POKYNY:
Obsah
Balení monitoru* obsahuje následující položky:
•
Monitor LCD
•
Instalační příručka
•
Napájecí šňůra*1
•
1 svorka
•
Kabel pro obrazový signál
•
1 šroubek s podložkou (M4 x 10)
•
Dálkový ovladač a baterie typu AAA
•
Disk CD-ROM
Kabel pro obrazový signál
(s konektory DVI-D)
Napájecí šňůra*1
1 šroubek s podložkou (M4 x 10)
1 svorka
Disk CD-ROM
Instalační příručka
Instalační příručka
*
*
Dálkový ovladač
a baterie typu AAA
Původní krabici a balicí materiál si uschovejte pro případnou přepravu monitoru.
1
Typ a množství dodávaných napájecích kabelů závisí na místě určení LCD monitorů. Je-li dodáno více napájecích
kabelů, použijte ten, který odpovídá střídavému proudu napájecí zásuvky a který byl schválen a odpovídá bezpečnostním
standardům vaší země.
Česky-4
Instalace
Toto zařízení nelze používat ani instalovat bez podstavce na
stůl a dalšího podpůrného montážního příslušenství. Instalaci
by měl provádět školený technik pověřený společností NEC.
Při nedodržení standardního postupu instalace společnosti
NEC může dojít k poškození zařízení nebo poranění uživatele
nebo pracovníka provádějícího instalaci. Záruka na výrobek
se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou instalací. Při
nedodržení těchto doporučení může dojít ke zrušení záruky.
•
Stěna a strop musí být schopné unést monitor i montážní
příslušenství.
•
Monitor NEINSTALUJTE na místě, kde může přijít do
kontaktu s dveřmi nebo dvířky.
•
Monitor NEINSTALUJTE na místě, kde bude vystaven
silným otřesům a prachu.
•
Montáž monitoru NEPROVÁDĚJTE sami. O provedení
montáže požádejte prodejce. Instalaci by měl provádět
školený a kvalifikovaný technik. Prohlédněte si místo, kam
chcete zařízení umístit. Montáž na stěnu nebo na strop je
provedena na odpovědnost zákazníka. Ne všechny zdi nebo
stropy jsou schopné unést hmotnost zařízení. Záruka na
výrobek se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou
instalací, modifikací nebo živelnou pohromou. Při nedodržení
těchto doporučení může dojít ke zrušení záruky.
Monitor NEINSTALUJTE v blízkosti hlavního přívodu
elektrického proudu v budově.
•
Monitor neinstalujte na místě, kde jej lze snadno uchopit
nebo se na něj nebo jeho montážní příslušenství pověsit.
•
Při montáži do zapuštěného prostoru, např. ve zdi,
nechejte alespoň 100 mm volného místa mezi monitorem
a zdí, aby bylo umožněno řádné odvětrávání.
•
Kolem monitoru zajistěte odpovídající odvětrávání, aby se
nepřehříval a teplý vzduch mohl proudit pryč od zařízení
a montážního příslušenství.
NEZAKRÝVEJTE ventilační otvory montážním nebo jiným
příslušenstvím.
Montáž na strop
Montáž
Určeno kvalifikovaným pracovníkům společnosti NEC:
K zajištění bezpečnosti instalace použijte při montáži alespoň
dvě konzoly. Připevněte zařízení alespoň ke dvěma bodům
v místě instalace.
Při montáži na stěnu nebo na strop
přihlédněte k následujícím doporučením
•
Při použití montážního příslušenství, které není schváleno
společností NEC, musí být použitý způsob montáže
v souladu s normou VESA (FDMlv1).
•
Společnost NEC doporučuje používat montážní vybavení,
které odpovídá severoamerickému standardu UL1678.
•
Společnost NEC důrazně
Žádná
doporučuje používat
Montážní
Jednotka mezera
šroubky velikosti M8
konzola
(15 – 17 mm + tloušťka
Bez závitu
Podložky
6 mm
konzoly a podložky na délku).
Do
Pokud budete používat
Šroubek
ϕ 10 mm
šroubky delší než
15-17 mm
Tloušťka
15 – 17 mm, zkontrolujte
konzoly
hloubku díry. (Doporučený
a podložek
utahovací moment:
1125 – 1375 N/cm). Otvor v konzole musí být menší
než ϕ 10 mm.
•
•
Ujistěte se, že je strop dostatečně pevný, aby zařízení
a montážní příslušenství dlouhodobě unesl a aby
upevnění odolalo v případě zemětřesení, nenadálých
otřesů a jiného působení vnějších sil.
•
Ujistěte se, že je zařízení připevněno k pevnému objektu
umístěnému ve stropu, například k nosníku. Zajistěte
monitor pomocí šroubků, pružných podložek, podložek a
matic.
•
NEPŘIPEVŇUJTE monitor na místa, kde se nenachází
vnitřní podpůrná konstrukce. Při montáži NEPOUŽÍVEJTE
dřevěné nebo kotevní šrouby. Zařízení NEPŘIPEVŇUJTE
k závěsným držákům.
Údržba
•
Pravidelně kontrolujte uvolněné šroubky, mezery,
deformace nebo jiné potíže, které se mohou
u montážního příslušenství vyskytnout. Pokud zjistíte
závadu, kontaktujte kvalifikovaného pracovníka nebo
servis.
•
Pravidelně kontrolujte montážní umístění, zda nejeví
známky poškození nebo oslabení, které se mohou
postupem času vyskytnout.
Před montáží si prohlédněte místo instalace a ujistěte se,
že zařízení unese a nebude v tomto ohledu hrozit jeho
poškození.
•
Podrobnější informace naleznete v pokynech k instalaci
montážního příslušenství.
•
Konzola musí těsně přiléhat k monitoru.
Česky-5
Česky
Umístění
Připevnění montážního příslušenství
Monitor je určen k použití s montážní sadou vyhovující normě
VESA.
1. Upevnění oček pro montáž (nejsou
součástí balení)
Podle návodu na obrázku zašroubujte šrouby s očky od
příslušných otvorů.
•
Ujistěte se, že šrouby s očky jsou dobře utažené.
•
Chcete-li umístit monitor do určité polohy, použijte
zvedací zařízení připojené k šroubům s očky.
1. Vypněte hlavní vypínač.
2. Odstraňte připevněný kryt zásuvky tak, že odšroubujete
šroubky (Obrázek 1).
3. Umístěte desku pro volitelné doplňky na monitor.
Připevněte kryt zásuvky pomocí odšroubovaných šroubů.
Tento model je vybaven připojitelnými šrouby s očky, které
usnadňují montáž.
•
3. Použití desky pro volitelné doplňky
POZNÁMKA: Desku pro volitelné doplňky získáte
u dodavatele.
Nepoužívejte nadměrnou sílu při manipulaci
s deskou pro volitelné doplňky, než ji upevníte
pomocí šroubů.
Monitor NEMONTUJTE pouze pomocí šroubů s očky.
Šroub s okem (M10) (nedodává se)
Otvor pro
šroub s
očkem
Obrázek 1
4. Montáž a demontáž volitelného
podstavce na stůl
2. Připevnění montážního příslušenství
Během připevňování příslušenství dávejte pozor, ať monitor
nepřevrátíte.
UPOZORNĚNÍ: Montáž a demontáž podstavce musí
provádět alespoň čtyři osoby.
Montážní vybavení standardu VESA (M8)
Při instalaci postupujte podle pokynů dodaných ke stojanu
a k montážnímu příslušenství. Používejte pouze zařízení
doporučovaná výrobcem.
400 mm
POZNÁMKA: Používejte VÝHRADNĚ šroubky, které byly
dodány s volitelným podstavcem na stůl.
Při montáži podstavce monitoru LCD zacházejte s jednotkou
opatrně, abyste si nepřiskřípli prsty.
Volitelný podstavec na stůl
400 mm
Montážní příslušenství lze k monitoru připevnit ve chvíli,
kdy je položen obrazovkou dolů. Aby nedošlo k poškození
obrazovky monitoru, položte na stůl pod monitor ochranný
obal. Ochranný obal byl omotán kolem monitoru v původním
balení. Ujistěte se, že se na stole nenachází nic, co by mohlo
monitor poškodit.
Při používání montážního příslušenství, které není schváleno
společností NEC, musí být způsob montáže tohoto
příslušenství kompatibilní s normou VESA.
POZNÁMKA: • Nenechávejte monitor obrazovkou nahoru
nebo dolů déle než hodinu. Mohlo by to mít
negativní vliv na jeho fungování.
• Před instalací položte monitor na rovný
povrch, kde budete mít dostatek místa.
Stůl
Ochranný obal
POZNÁMKA: • Nainstalujte podstavec ve směru šipky,
která je vyznačena na povrchu podstavce.
Použijte díl ST-801.
• Pouze model E905: Po montáži podstavce
na stůl tento monitor NEPOKLÁDEJTE na
podlahu. Monitor pokládejte pouze na stůl
nebo společně s montážní konstrukcí.
Česky-6
5. Požadavky na ventilaci
Česky
Při montáži v uzavřeném nebo omezeném prostoru
ponechejte odpovídající prostor mezi monitorem a okolím pro
rozptyl vytvářeného tepla, jak je zobrazeno níže.
Kolem monitoru zajistěte odpovídající odvětrávání,
aby se nepřehříval a vzduch byl odváděn od zařízení a
montážního příslušenství, zejména při použití monitorů s více
obrazovkami.
POZNÁMKA: Kvalita zvuku interních reproduktorů se bude
lišit v závislosti na akustice místnosti.
6. Prevence pádu
Pokud budete monitor používat s volitelným podstavcem
na stůl, připevněte jej ke zdi pomocí provazu nebo řetězu,
který unese hmotnost monitoru, aby nedošlo k jeho pádu.
Připevněte provaz nebo řetěz k monitoru pomocí svorek a
šroubů dodávaných s volitelným podstavcem na stůl.
400 mm
Otvory pro šroubky
Provaz nebo řetěz
Svorka
Šroubek (M4)
Dříve než monitor LCD připevníte ke stěně, ujistěte se, že
zeď hmotnost monitoru unese.
Pokud budete chtít monitor přesunout, nezapomeňte odpojit
provaz nebo řetěz od zdi.
Česky-7
Názvy a funkce jednotlivých součástí
Ovládací panel
A Hlavní vypínač (
H Tlačítko EXIT (Konec)
)
Slouží k zapnutí a vypnutí zařízení. Viz také strana 16.
Aktivuje nabídku na obrazovce, pokud byla vypnutá.
Slouží jako tlačítko EXIT (Konec) v nabídce na obrazovce pro
přechod do předchozí nabídky.
B Tlačítko MUTE (Ztlumit)
Slouží k zapnutí a vypnutí zvuku.
I Senzor dálkového ovládání a indikátor napájení
C Tlačítko INPUT (Vstup)
Slouží jako tlačítko SET/POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit)
v nabídce na obrazovce. (Přepíná mezi možnostmi [DVI],
[DPORT], [HDMI], [VGA] a [Y/Pb/Pr], [HDMI2]). Tyto
režimy jsou dostupné pouze jako vstupní a jsou zobrazeny
s přednastaveným názvem z výroby.
D Tlačítko PLUS (+)
Slouží ke zvýšení hodnot v nabídkách na obrazovce.
Pokud není nabídka na obrazovce aktivní, zvyšuje hlasitost.
E Tlačítko MINUS (-)
Slouží ke snížení hodnot v nabídkách na obrazovce. Pokud
není nabídka na obrazovce aktivní, snižuje hlasitost.
F Tlačítko NAHORU (
)
Aktivuje nabídku na obrazovce, pokud byla vypnutá.
Slouží jako tlačítko , které přesune zvýrazněnou položku
nahoru pro výběr v nabídce na obrazovce.
G Tlačítko DOLŮ (
)
Aktivuje nabídku na obrazovce, pokud byla vypnutá.
Slouží jako tlačítko , které přesune zvýrazněnou položku
dolů pro výběr v nabídce na obrazovce.
Přijímá signál z dálkového ovladače (pokud jej používáte).
Viz také strana 11.
Svítí zeleně, když je monitor v aktivním režimu.*
Svítí červeně, když je monitor v režimu POWER OFF
(Vypnuto).
Svítí žlutě, když je monitor v úsporném režimu. Střídavě
bliká zeleně a žlutě, když je monitor v pohotovostním režimu
a je povolena funkce SCHEDULE SETTINGS (Plánovač
nastavení). V případě selhání komponenty monitoru bude blikat
červeně.
* Je-li v nabídce „POWER INDICATOR“ (indikátor napájení)
vybrána možnost „OFF“ (vypnuto) (viz strana 24), kontrolka
LED se nerozsvítí, i když bude monitor LCD v aktivním
režimu.
J Čidlo osvětlení místnosti
Zjistí okolní světelné podmínky a následně automaticky
upraví nastavení podsvícení tak, aby byl obraz optimální za
každých podmínek. Toto čidlo nezakrývejte. Viz strana 28.
Režim uzamčení ovládacích tlačítek
Tento ovládací prvek zcela uzamkne přístup ke všem funkcím
ovládacích tlačítek. Pokud chcete funkci uzamčení aktivovat,
stiskněte současně tlačítka a a podržte je alespoň
3 sekundy. Chcete-li uživatelský režim obnovit, stiskněte
současně tlačítka a a podržte je alespoň 3 sekundy.
*: Tato funkce závisí na použité desce pro volitelné doplňky.
Česky-8
Česky
Zadní panel
A Konektor vstupu napájení AC IN
J Vstup VGA IN (15kolíkový konektor mini D-Sub)
Slouží k připojení dodané napájecí šňůry.
Slouží ke vstupu analogového signálu RGB z počítače nebo
jiného zařízení s konektorem RGB. Tento vstup lze použít
se zdroji RGB nebo COMPONENT (Komponentní). Vyberte
typ signálu v možnosti TERMINAL SETTING (Nastavení
terminálu). Viz strana 27.
POZNÁMKA: Pokud tento konektor používáte s možností
COMPONENT (Komponentní), použijte vhodný kabel pro
přenos signálu. S dotazy se obracejte na prodejce.
B Hlavní vypínač
Vypínač hlavního napájení.
C KONEKTOR VNĚJŠÍHO REPRODUKTORU
Výstup zvukového signálu ze zvukových konektorů AUDIO 1,
DPORT a HDMI.
Červená koncovka je kladný pól (+).
Černá koncovka je záporný pól (-).
POZNÁMKA: Tato koncovka reproduktoru je určena pro
reproduktor 15 W + 15 W (8 ohmů).
K Konektory DisplayPort
D Vypínač interního/externího reproduktoru
Slouží ke vstupu digitálního signálu HDMI.
: Interní reproduktor
: Externí reproduktor.
POZNÁMKA: Při použití vypínače interního/externího
reproduktoru vypněte monitor.
M Vstup DVI IN (DVI-D)
Slouží ke vstupu signálů DisplayPort.
L Vstup HDMI IN
Vstup digitálního signálu RGB z počítače nebo zařízení
HDTV s digitálním výstupem RGB.
* Tento konektor nepodporuje analogový vstup.
E Zvukový výstup AUDIO OUT
Slouží k výstupu zvukového signálu ze zvukových konektorů
AUDIO IN 1, 2, DPORT a HDMI do externího zařízení
(stereofonní přijímač, zesilovač apod.).
* Tento konektor nepodporuje koncovku sluchátek.
N Zámek Kensington
F Servisní port
K dispozici je příslušenství typu Slot 2. Podrobné informace
vám sdělí prodejce.
POZNÁMKA: Desku pro volitelné doplňky získáte
u dodavatele.
Tento konektor USB slouží pro budoucí upgrady softwaru.
G Port sítě LAN (RJ-45)
Připojení k síti LAN. Viz strana 33.
8 Zvukový vstup AUDIO IN 1, 2
Zajišťuje zabezpečení a ochranu před zcizením.
O Zásuvka na desce pro volitelné doplňky
P Interní reproduktor
 Klasifikační štítek
Slouží ke vstupu zvukového signálu z jiných externích
zařízení, např. počítače nebo přehrávače DVD.
I RS-232C (9kolíkový konektor D-Sub)
Chcete-li řídit funkce rozhraní RS-232C, připojte vstup RS232C k externímu zařízení, jako je například počítač.
Česky-9
Bezdrátový dálkový ovladač
E Tlačítko AUDIO INPUT (Vstup zvuku)
Slouží k výběru zdroje vstupu zvuku [IN1], [IN2], [OPTION]
(Doplněk)*2, [HDMI], [DPORT], [HDMI2].
F Tlačítko OPTION MENU (Nabídka desky pro volitelné
doplňky)*1
G Klávesnice
Stisknutím tlačítek nastavíte nebo změníte heslo, kanál nebo
nastavení funkce REMOTE ID (Identifikace ovladače).
G Tlačítko ENT*1
I Tlačítko DISPLAY (Zobrazit)
Slouží k zapnutí a vypnutí nabídky na obrazovce. Viz strana 18.
J Tlačítko MENU (Nabídka)
Slouží k zapnutí a vypnutí režimu nabídek.
K Tlačítko AUTO SET UP (Automatické nastavení)
Slouží k otevření nabídky automatického nastavení.
Viz strana 20.
L Tlačítko EXIT (Konec)
Slouží k návratu na předchozí nabídku nabídky OSD.
M Tlačítko NAHORU/DOLŮ (
/ )
, které přesune zvýrazněnou položku
Slouží jako tlačítko
nahoru nebo dolů pro výběr v nabídce na obrazovce.
Malá obrazovka „obrazu v obraze“ se přesune nahoru nebo
dolů.
A Hlavní vypínač
N Tlačítko MINUS/PLUS (-/+)
Slouží k zapnutí zařízení nebo přepnutí do pohotovostního
režimu.
Slouží ke snížení nebo zvýšení hodnoty nastavení v nabídce
OSD.
Malá obrazovka pro nastavení režimu PIP se přesune doleva
nebo doprava a zvětší nebo zmenší svou velikost.
B Tlačítko INPUT (Vstup)
Slouží k výběru vstupního signálu.
DVI: DVI
HDMI: HDMI, HDMI2
DisplayPort: DPORT
VGA: VGA
Y/Pb/Pr: Y/Pb/Pr
OPTION (Doplněk): Závisí na připojení
C Tlačítko PICTURE MODE (Režim obrazu)
Slouží k výběru režimu obrazu: [HIGHBRIGHT] (Vysoký
jas), [STANDARD], [sRGB], [CINEMA] (Kino), [CUSTOM1]
(Vlastní1), [CUSTOM2] (Vlastní2). Viz strana 18.
HIGHBRIGHT (Vysoký jas): pro pohyblivý obraz, například filmy na discích DVD.
STANDARD: pro obrázky.
sRGB: pro text.
CINEMA (Kino): pro filmy.
CUSTOM1 (Vlastní1) a CUSTOM2 (Vlastní2): aktivují
funkci automatického ztmavení. Viz strana 28.
D Tlačítko ASPECT (Poměr)
Slouží k nastavení poměru obrazu: [FULL] (Úplný), [WIDE]
(Širokoúhlý), [DYNAMIC] (Dynamický), [1:1], [ZOOM]
(Měřítko) a [NORMAL] (Normální). Viz strana 17.
O Tlačítko SET/POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit)
Slouží k provedení výběru. Aktivuje funkci POINT ZOOM
(Přiblížit), pokud se nezobrazuje nabídka na obrazovce.
P Tlačítko ZVÝŠIT/SNÍŽIT HLASITOST (VOL +/-)
Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.
Q Tlačítko ZVÝŠIT/SNÍŽIT KANÁL/MĚŘÍTKO
(CH/ZOOM +/-)*1
Slouží ke zvýšení nebo snížení úrovně POINT ZOOM
(Přiblížit).
R Tlačítko GUIDE (Průvodce)*1
S Tlačítko MUTE (Ztlumit)
Slouží k zapnutí a vypnutí zvuku.
T Tlačítko STILL (Statický obraz)
Tlačítko ON/OFF (Zapnout/vypnout): Slouží k aktivaci a
deaktivaci režimu statického obrazu.
Tlačítko STILL CAPTURE (Zachycení obrazu): Slouží ke
snímání statického obrazu.
POZNÁMKA: Tato funkce je deaktivována při aktivaci funkce
IMAGE FLIP (Převrácení obrazu).
Česky-10
Provozní dosah dálkového ovladače
Tlačítko IMAGE FLIP (Převrácení obrazu)
Slouží k přepínání mezi funkcemi H FLIP (Vodorovné
převrácení), V FLIP (Svislé převrácení), 180° ROTATE
(Otočení o 180°) a NONE (Žádné). Viz strana 21.
Tlačítko PIP (obraz v obraze)
Tlačítko ON/OFF (Zapnout/vypnout): Slouží k přepínání
mezi funkcemi PIP (Obraz v obraze), POP (Obraz vně
obrazu), PICTURE BY PICTURE-ASPECT (Zobrazení
vedle sebe – poměr stran) a PICTURE BY PICTURE-FULL
(Zobrazení vedle sebe – úplný obraz). Viz strana 22.
Tlačítko INPUT (Vstup): Slouží k výběru vstupního signálu
režimu „obraz v obraze“.
Tlačítko CHANGE (Změnit): Slouží k záměně hlavního a
vnořeného obrázku.
POZNÁMKA: Změnu velikosti vedlejšího obrazu umožníte
stisknutím tlačítka SET/POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit) v
režimu PIP.
Hlavní obraz
Konektor
DPORT
DVI
HDMI
VGA
Y/Pb/Pr
OPTION
(Doplněk)
HDMI2
DisplayPort
DVI-D
HDMI
D-Sub
Option
(Doplněk)
HDMI2
Dálkový ovladač používejte ve vzdálenosti do 7 m od
senzoru dálkového ovladače nebo ve vodorovném či svislém
úhlu o velikosti do 30° a vzdálenosti kolem 3,5 m.
Vedlejší obraz
OPTION
(Doplněk)
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
DPORT
DVI
HDMI
VGA
Y/Pb/Pr
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
HDMI2
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Upozornění: Důležité: systém dálkového
ovládání nemusí fungovat,
pokud je senzor dálkového
ovládání vystaven přímému
slunečnímu záření, silnému
zdroji světla nebo pokud je
v cestě překážka.
Tlačítko REMOTE ID (Identifikace ovladače)
Aktivuje funkci REMOTE ID (Identifikace ovladače).
Tlačítko MTS*1
*1: Funkce tohoto tlačítka závisí na použité desce pro volitelné doplňky.
Další informace naleznete v příručce k desce pro volitelné doplňky.
*2: Tato funkce závisí na použité desce pro volitelné doplňky.
*: Tlačítko bez popisu nefunguje.
Zacházení s dálkovým ovladačem
•
Nevystavujte ovladač silným otřesům.
•
Zabraňte kontaktu ovladače s vodou nebo jinou
tekutinou. Pokud je dálkový ovladač vlhký nebo mokrý,
ihned jej osušte.
•
Nevystavujte ovladač horku a páře.
•
Dálkový ovladač otevírejte jen při vkládání baterií.
Česky-11
Česky
Nasměrujte horní konec dálkového ovladače na senzor
dálkového ovládání na monitoru LCD a stiskněte tlačítko.
Nastavení
1. Určete, kam monitor umístíte
Společnost NEC doporučuje při používání baterií následující
postup:
UPOZORNĚNÍ: Instalaci monitoru LCD musí provést
kvalifikovaný pracovník. Další informace
vám sdělí prodejce.
UPOZORNĚNÍ: MONITOR MUSEJÍ MONTOVAT NEBO
PŘEMISŤOVAT ALESPOŇ ČTYŘI OSOBY.
Pokud tento pokyn nedodržíte, může dojít k
upuštění monitoru a následnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Monitor neinstalujte ani nepoužívejte vzhůru
nohama, obrazovkou nahoru či dolů.
UPOZORNĚNÍ: Monitor je vybaven teplotním čidlem
a chladicím ventilátorem, včetně ventilátoru
desky pro volitelné doplňky.
Pokud je monitor příliš horký, ventilátor se
automaticky zapne.
Ventilátor desky volitelného příslušenství je
aktivní, i když je teplota nižší než normální
provozní teplota pro chlazení desky
volitelného příslušenství. Když se displej
během provozu ventilátoru přehřeje, objeví
se varování „Caution“ (Upozornění). Jakmile
se varování objeví, přerušte používání
přístroje a nechejte jej vychladnout.
Používání ventilátoru sníží pravděpodobnost
předčasného selhání obvodů a může
napomoci zmírnění zhoršené kvality obrazu
a výskytu „dosvitu obrazu“.
Pokud je monitor používán v omezeném
prostoru nebo je panel LCD pokryt
ochrannou vrstvou, ověřte vnitřní teplotu
monitoru pomocí položky HEAT STATUS
(Teplota) v nabídce na obrazovce (Teplota,
viz strana 25). Pokud je teplota vyšší než
běžná provozní teplota, nastavte u položky
FAN CONTROL (Řízení ventilátoru, viz
strana 25) v nabídce na obrazovce hodnotu
ON (zapnuto).
DŮLEŽITÉ:
Položte ochranný obal, kterým byl monitor v
krabici zabalen, pod monitor, aby nedošlo k
odření panelu.
•
Vložte baterie typu AAA tak, aby značky (+) a (-) na
bateriích byly u příslušných značek (+) a (-) uvnitř
ovladače.
•
Nepoužívejte současně baterie různých značek.
•
Nepoužívejte současně staré a nové baterie. Může se tím
zkrátit životnost baterií a může dojít k jejich vytečení.
•
Vybité baterie okamžitě vyjměte, aby nedošlo k vytečení
baterií do prostoru ovladače.
•
Nedotýkejte se vyteklé kapaliny z baterie, může způsobit
poranění pokožky.
POZNÁMKA: Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu
používat, baterie z něj vyjměte.
3. Připojte externí zařízení
(viz strany 14 a 15)
•
Před připojením externích zařízení vypněte hlavní
vypínač. Externí zařízení tím ochráníte.
•
Další informace naleznete v uživatelské příručce
k danému zařízení.
POZNÁMKA: Nepřipojujte/neodpojujte kabely při zapínání
monitoru nebo jiných externích zařízení,
neboť by mohlo dojít ke ztrátě obrazu
monitoru.
4. Připojte dodanou napájecí šňůru
•
Zařízení je třeba nainstalovat do blízkosti elektrické
zásuvky, k níž máte snadný přístup.
•
Upevněte napájecí šňůru k monitoru LCD pomocí svorky
a šroubku.
•
Zastrčte řádně zástrčku do zásuvky.
Nedostatečně pevné spojení může způsobovat zhoršení
kvality obrazu.
POZNÁMKA: Pokyny pro výběr správné napájecí
šňůry jsou uvedeny v této příručce v části
„Bezpečnostní zásady a údržba“.
2. Vložte baterie do dálkového ovladače
Dálkový ovladač je napájen dvěma bateriemi typu AAA
o napětí 1,5 V.
Vložení a výměna baterií:
Šroubek
A. Stiskněte kryt a odsuňte jej.
B. Vložte baterie podle značek (+) a (-) uvnitř ovladače.
C. Nasaďte kryt zpět.
UPOZORNĚNÍ: Při použití nevhodných baterií může dojít
k jejich vytečení nebo explozi.
Česky-12
Svorka
5. Zapněte všechna připojená externí
zařízení
Při připojení k počítači zapněte nejprve počítač.
6. Použijte připojené externí zařízení
Česky
Zobrazte signál z požadovaného vstupního zdroje.
7. Nastavte zvuk
V případě potřeby proveďte nastavení hlasitosti.
8. Upravte nastavení obrazovky
(viz strany 20 a 21)
V případě potřeby proveďte nastavení polohy obrazu.
9. Upravte nastavení obrazu (viz strana 20)
V případě potřeby proveďte nastavení obrazu, např.
podsvícení nebo kontrastu.
10. Doporučená nastavení
Aby se snížilo riziko výskytu „dosvitu obrazu“, upravte
následující položky podle používané aplikace: SCREEN
SAVER (Spořič obrazovky), SIDE BORDER COLOR (Barva
bočního okraje) (viz strana 25), DATE & TIME (Datum a čas),
SCHEDULE SETTINGS (Plánovač nastavení) (viz strana
22).
Současně se doporučuje, aby bylo nastavení FAN CONTROL
(Řízení ventilátoru, str. 25) nastaveno na možnost ON
(Zapnuto).
Česky-13
Připojení
POZNÁMKA: Nepřipojujte/neodpojujte kabely při zapínání monitoru nebo jiných externích zařízení, neboť by mohlo dojít ke
ztrátě obrazu monitoru.
POZNÁMKA: Použijte audio kabel bez vestavěného rezistoru. Audio kabel s vestavěným rezistorem zeslabuje zvuk.
Před připojením:
*
Nejprve vypněte všechna připojená zařízení a proveďte zapojení.
*
Viz příručka dodaná s příslušným zařízením.
Schéma zapojení
Přehrávač DVD
Souvislé čáry = videosignál
Tečkované čáry = zvukový
signál
Stereofonní zesilovač
Počítač (analogový)
Připojené
vybavení
Připojovací
koncovka
Počítač (digitální)
Nastavení v režimu
Název vstupního
terminálu
signálu
RAW (Nekomprimovaný) /
DP
DisplayPort
EXPAND (Roztáhnout)*1
DVI (DVI-D)
DVI-HD
DVI
RAW (Nekomprimovaný) /
HDMI
HDMI
EXPAND (Roztáhnout)*1
VGA (D-Sub)
D-SUB – režim RGB
VGA
AV
D-SUB – režim COMPONENT
COMPONENT
VGA (D-Sub)
(Komponentní)
(Komponentní)
RAW (Nekomprimovaný) /
Option (Doplněk)
OPTION
(Doplněk)
EXPAND (Roztáhnout)*1
RAW (Nekomprimovaný) /
HDMI2
HDMI2
EXPAND (Roztáhnout)*1
RAW (Nekomprimovaný) /
DisplayPort
DP
EXPAND (Roztáhnout)*1
DVI (DVI-D)
DVI-PC
DVI
RAW (Nekomprimovaný) /
HDMI
HDMI
EXPAND (Roztáhnout)*1
Osobní počítač
VGA (D-Sub)
VGA
RAW (Nekomprimovaný) /
Option (Doplněk)
OPTION
(Doplněk)
EXPAND (Roztáhnout)*1
RAW (Nekomprimovaný) /
HDMI2
HDMI2
EXPAND (Roztáhnout)*1
*1: Závisí na typu signálu.
Česky-14
Připojení zvukového
terminálu
Tlačítko Input (Vstup)
na dálkovém ovladači
DPORT
DisplayPort
AUDIO IN1/IN2
DVI
HDMI
HDMI
AUDIO IN1/IN2
RGB/HV
AUDIO IN1/IN2
Y/Pb/Pr
OPTION (Doplněk)
OPTION (Doplněk)
HDMI2
HDMI
DPORT
DisplayPort
AUDIO IN1/IN2
DVI
HDMI
HDMI
AUDIO IN1/IN2
RGB/HV
OPTION (Doplněk)
OPTION (Doplněk)
HDMI2
HDMI
Připojení počítače
<Typické nastavení časovače signálu z výroby>
Rozlišení
640 x 480
800 x 600
1 024 x 768
1 280 x 768
1 360 x 768
1 280 x 1 024
1 600 x 1 200
1 920 x 1 080
•
Obnovovací kmitočet
Horizontální
Vertikální
31,5 kHz
60 Hz
37,9 kHz
60 Hz
48,4 kHz
60 Hz
48 kHz
60 Hz
48 kHz
60 Hz
64 kHz
60 Hz
75 kHz
60 Hz
67,5 kHz
60 Hz
Poznámky
Komprimovaný obraz
Doporučené rozlišení
Používáte-li počítač Macintosh PowerBook, nastavte volbu „Mirroring“ (Zrcadlení) na hodnotu Off (Vypnuto).
Další informace o požadavcích obrazového výstupu počítače naleznete v uživatelské příručce počítače Macintosh, kde je
uvedena také speciální konfigurace nebo údaje, které může monitor vyžadovat.
•
Vstupní signály TMDS odpovídají standardům DVI.
•
Chcete-li udržet kvalitu zobrazení, používejte kabel, který odpovídá standardům DVI.
Připojení přehrávače disků DVD nebo počítače s výstupem HDMI
•
Použijte kabel HDMI s logem HDMI.
•
Zobrazení signálu může chvíli trvat.
•
Některé grafické karty nebo ovladače nezobrazí obraz správně.
•
Při použití počítače s výstupem HDMI nastavte možnost OVER SCAN (Přesah) na hodnotu OFF (Vypnuto) (viz str. 27).
Připojení počítače prostřednictvím konektoru DisplayPort
•
Použijte kabel DisplayPort s logem kompatibility DisplayPort.
•
Zobrazení signálu může chvíli trvat.
•
Pokud připojujete kabel DisplayPort ke komponentu pomocí adaptéru pro převod signálu, je možné, že se obraz neobjeví.
•
Zvolte kabel DisplayPort vybavený funkcí uzamčení. Při odpojování tohoto kabelu uvolněte zámek přidržením horního
tlačítka.
Česky-15
Česky
Připojením počítače k monitoru LCD umožníte zobrazovat informace z počítače.
Některé grafické karty nemusí zajistit správný obraz.
Váš monitor automaticky přizpůsobí tovární nastavení signálu aktuální situaci a správně zobrazí obraz.
Základní funkce
Režimy zapnutí a vypnutí
Pokud je monitor LCD zapnut, indikátor napájení svítí zeleně. Pokud je vypnut, svítí červeně nebo žlutě.
POZNÁMKA: Aby bylo možné monitor zapnout pomocí dálkového ovládání nebo pomocí tlačítka Power (Napájení), musí být
hlavní vypínač zapnut (v poloze ON).
OFF (Vypnuto)
Hlavní vypínač
ON (Zapnuto)
Vypínač napájení
Použití dálkového ovladače
Česky-16
Poměr obrazu
Režim
Zapnutí napájení
Vypnuté napájení a režim AUTO
POWER STANDBY (Automatický
pohotovostní režim)
Spotřeba energie méně než 0,5 W
Režim AUTO POWER SAVE
(Automatický úsporný režim)
Spotřeba energie méně než 2,5 W*2
Pohotovostní režim s povolenou
funkcí SCHEDULE SETTINGS
(Plánovač nastavení)
Zjišťování stavu (selhání)
DVI, VGA, DPORT
Indikátor napájení
FULL
Svítí zeleně*1
Červená
1:1
ZOOM
NORMAL
HDMI, Y/Pb/Pr, HDMI2
FULL
Žlutá
WIDE
Poměr stran
obrazu
Střídavě bliká zeleně a žlutě
Bliká červeně
(Viz Řešení potíží na straně 44.)
DYNAMIC
Nezměněný
obraz*3
4:3
*1 Je-li v nabídce POWER INDICATOR (Indikátor napájení) vybrána možnost OFF
(Vypnuto) (viz strana 24), kontrolka LED se nerozsvítí, i když bude monitor LCD
v aktivním režimu.
*2 Bez doplňků, s nastavenim z vyroby.
Počatečni nastaveni
Po prvnim zapnuti napajeni se zobrazi okna nastaveni LAN
POWER (Napajeni sitě LAN, viz str. 26) a POWER SAVE
(Usporny režim, viz str. 25).
Tato nastaveni je třeba provest jen při počatečnim nastaveni.
Tato zprava se však zobrazi po zapnuti, jestliže použijete
funkci FACTORY RESET (Reset na vychozi nastaveni).
Pokud však použijete funkci FACTORY RESET (Reset na
vychozi nastaveni) a potom vyberete pro možnost LAN
POWER (Napajeni sitě LAN) nastaveni ON (Zapnuto) a pro
možnost POWER SAVE (Usporny režim) nastaveni DISABLE
(Zakazat), monitor se vypne a znovu zapne a tato zprava se
nezobrazi.
Squeeze
(Stlačit)
Letterbox
(Dopis)
1:1
ZOOM
NORMAL
Doporučená volba
pro poměr obrazu*3
NORMAL
(Normální)
DYNAMIC
(Dynamický)
FULL
(Úplný)
WIDE
(Širokoúhlý)
*3 Šedé oblasti představují nevyužité části obrazovky.
NORMAL (Normální): Zobrazuje stejný poměr stran, jaký je
odesílán ze zdroje.
FULL (Úplný): Zaplní celou obrazovku.
WIDE (Širokoúhlý): Rozšíření signálu s poměrem stran
16 : 9 (dopis) na celou obrazovku.
Řízení spotřeby
Displej je vybaven funkcí řízení spotřeby displeje DPM podle
normy VESA.
Funkce řízení spotřeby je funkcí, která šetří energii
automatickým snížení spotřeby obrazovky, pokud nebyla po
určitou dobu použita myš ani klávesnice.
Funkce řízení spotřeby byla na displeji nastavena do režimu
AUTO POWER SAVE (AUTOMATICKÝ ÚSPORNÝ REŽIM).
Displej se přepne do úsporného režimu, pokud nebude
přijímat žádný signál. Může to vést ke zvýšení životnosti a
snížení spotřeby displeje.
DYNAMIC (Dynamický): Zobrazení signálu s poměrem stran
4 : 3 přes celou obrazovku bez zachování linearity. Některé
vnější části obrazu budou v důsledku této úpravy oříznuty.
1:1: Obraz bude zobrazen v měřítku 1 : 1.
ZOOM (Měřítko):
Obraz lze rozšířit za hranici aktivního zobrazení.
Obraz mimo plochu aktivního zobrazení se nezobrazí.
ZOOM (Měřítko)
POZNÁMKA: Tato funkce může být v závislosti na
používaném počítači a videokartě nefunkční.
POZNÁMKA: Monitor automaticky přejde do vypnutého
stavu po přednastavené době od ztráty
signálu.
ZOOM (Měřítko)
Česky-17
Česky
Indikátor napájení
Informace na obrazovce (OSD)
Informační nabídka na obrazovce obsahuje například tyto informace: Input Source (Vstupní zdroj), Picture Size (Velikost
obrazu) apod.
Stisknutím tlačítka DISPLAY (Zobrazit) na dálkovém ovladači se zobrazí informační nabídka.
A Název vstupu
B Režim vstupu zvuku
C Poměr obrazu
D Informace o vstupním signálu
5 Informace o vedlejším obrazu
Režim obrazu
DVI, VGA, DPORT
STANDARD
sRGB
HDMI, Y/Pb/Pr, HDMI2
STANDARD
CINEMA
CUSTOM1
CUSTOM1
CUSTOM2
CUSTOM2
HIGHBRIGHT
HIGHBRIGHT
Česky-18
Nabídka OSD (On-Screen-Display)
Česky
POZNÁMKA: Některé funkce nemusejí být v závislosti na modelu nebo volitelném vybavení dostupné.
Vstupní zdroj
Ikony hlavní nabídky
Položka hlavní
nabídky
70
50
50
50
50
50
Dílčí nabídka
PICTURE MODE
Select
Položky pro nastavení
THANK YOU FOR SAVING
THE ENVIRONMENT.
CARBON FOOTPRINT
86.0 %
Goto Adjustment
Return
Close
Funkce kláves
Stisknutím tlačítka
NAHORU nebo DOLŮ
otevřete dílčí nabídku.
Stiskněte tlačítko
SET/POINT ZOOM
(Nastavit/přiblížit).
Pomocí tlačítek NAHORU
nebo DOLŮ a PLUS nebo
MINUS zvolte funkci nebo
ovládací prvek, který
chcete nastavit.
Stiskněte tlačítko
MENU (Nabídka) nebo
EXIT (Konec).
K výběru slouží tlačítka
NAHORU nebo DOLŮ.
Stisknutím tlačítka
INPUT (Vstup)
provedete výběr.
K výběru slouží tlačítka
UP a DOWN nebo PLUS a
MINUS.
Stiskněte tlačítko
EXIT (Konec).
Dálkový ovladač
Ovládací panel
Informace na obrazovce
(OSD)
Česky-19
Nastavení
Výchozí
PICTURE (Obraz)
BACKLIGHT (Podsvícení)
Nastavuje celkový jas obrazu a pozadí obrazovky. Nastavení proveďte stisknutím tlačítek + nebo -.
POZNÁMKA: Je-li v režimu ROOM LIGHT SENSING (Snímání osvětlení místnosti) vybrána možnost
MODE1 (Režim1) nebo MODE2 (Režim2), tuto funkci nelze změnit.
v závislosti na
umístění
CONTRAST (Kontrast)
Slouží k přizpůsobení jasu obrazu vstupnímu signálu. Nastavení proveďte stisknutím tlačítek + nebo -.
POZNÁMKA: Tuto funkci nelze změnit, pokud je režim obrazu nastaven na sRGB.
50
SHARPNESS (Ostrost)
Slouží k nastavení ostrosti obrazu. Nastavení proveďte stisknutím tlačítek + nebo -.
BRIGHTNESS (Jas)
Nastavuje jas obrazu vzhledem k pozadí. Nastavení proveďte stisknutím tlačítek + nebo -.
POZNÁMKA: Tuto funkci nelze změnit, pokud je režim obrazu nastaven na sRGB.
50
HUE (Odstín)
Slouží k nastavení odstínu barev na obrazovce. Nastavení proveďte stisknutím tlačítek + nebo -.
POZNÁMKA: Tuto funkci nelze změnit, pokud je režim obrazu nastaven na sRGB.
50
COLOR (Barva)
Slouží k nastavení hloubky barev na obrazovce. Nastavení proveďte stisknutím tlačítek + nebo -.
POZNÁMKA: Tuto funkci nelze změnit, pokud je režim obrazu nastaven na sRGB.
50*2
COLOR TEMPERATURE
(Teplota barev)
Slouží k nastavení teploty barev celého obrazu. Nízké hodnoty nastavení teploty barev způsobí
zbarvení obrazu do červena. Vysoké hodnoty nastavení teploty barev způsobí zbarvení obrazu do
modra. Pokud možnost TEMPERATURE (Teplota) vyžaduje další nastavení, lze nastavit jednotlivé
úrovně barev Č/Z/M bílého bodu. Při nastavení úrovně barev Č/Z/M je třeba nastavit možnost CUSTOM
(Vlastní) jako volbu možnosti COLOR TEMP (Teplota barev).
POZNÁMKA: Pokud je režim obrazu nastaven na sRGB, je nastavena předdefinovaná hodnota 6 500 k,
kterou nelze změnit.
Je-li v režimu GAMMA CORRECTION (Korekce hodnoty gama) vybrána možnost PROGRAMMABLE1
(Programovatelné1), PROGRAMMABLE2 (Programovatelné2) nebo PROGRAMMABLE3
(Programovatelné3), tuto funkci nelze změnit.
COLOR CONTROL
(Nastavení barev)
Slouží k nastavení odstínu červené, žluté, zelené, azurové, modré a purpurové.
POZNÁMKA: Tuto funkci nelze změnit, pokud je režim obrazu nastaven na sRGB.
Je-li v režimu INPUT CHANGE (Změnit vstup) vybrána a zobrazena možnost INPUT2 (Vstup2)
nastavení SUPER, tuto funkci nelze změnit.
GAMMA CORRECTION
(Korekce hodnoty gama)
Slouží k nastavení hodnoty gama displeje pro nejlepší kvalitu obrazu.
POZNÁMKA: Tuto funkci nelze změnit, pokud je režim obrazu nastaven na sRGB.
NATIVE (Původní)
Nastavení hodnoty gama řídí displej.
2.2
Typická hodnota gama displeje pro použití s výstupem z osobního počítače.
2.4
Hodnota vhodná pro video (DVD apod.)
S GAMMA (S křivka)
Speciální nastavení hodnoty gama pro určité typy filmů. Zesiluje intenzitu tmavých částí a zeslabuje
intenzitu světlých částí obrazu (S křivka).
50*2
10 000 K
0
NATIVE
(Původni)*2
(kromě nastavení
režimu sRGB)
DICOM SIM. (Simulace DICOM) Křivka DICOM GSDF simulovaná pro daný typ displeje.
PROGRAMMABLE1, 2, 3
(Programovatelné1, 2, 3)
MOVIE SETTINGS
(Nastavení pro film)
Programovatelná křivka gama, kterou lze načíst pomocí volitelného softwaru společnosti NEC.
POZNÁMKA: Je-li v režimu INPUT CHANGE (Změnit vstup) vybrána a zobrazena možnost INPUT2
(Vstup2) nastavení SUPER, tuto funkci nelze změnit.
NOISE REDUCTION
(Redukce šumu)
-
(nelze nastavit)
TELECINE
Automaticky zjišťuje frekvenci snímků zdroje, aby byla zajištěna optimální kvalita obrazu.
AUTO
(Automaticky)*2
ADAPTIVE CONTRAST
(Adaptivní kontrast)
Slouží k nastavení úrovně dynamického kontrastu.
OFF (Vypnuto)
Pouze vstupy HDMI, Y/Pb/Pr, HDMI2
Pouze vstupy HDMI, Y/Pb/Pr, HDMI2
PICTURE MODE
(Režim obrazu)
Slouží k výběru režimu obrazu: [HIGHBRIGHT] (Vysoký jas), [STANDARD], [sRGB], [CINEMA] (Kino),
[CUSTOM1] (Vlastní1) nebo [CUSTOM2] (Vlastní2). Viz strana 18.
STANDARD
RESET
Obnoví následující nastavení nabídky PICTURE (Obraz) na výchozí hodnoty: BACKLIGHT
(Podsvícení), CONTRAST (Kontrast), SHARPNESS (Ostrost), BRIGHTNESS (Jas), HUE (Odstín),
COLOR (Barva), COLOR TEMPERATURE (Teplota barev), COLOR CONTROL (Nastavení barev),
GAMMA CORRECTION (Korekce hodnoty gama), MOVIE SETTINGS (Nastavení pro film).
-
Slouží k automatickému nastavení velikosti obrazu, vodorovné polohy, svislé polohy, hodin, kmitočtu,
fáze kmitočtu a úrovně bílé.
-
ADJUST (Seřízení)
AUTO SETUP (Automatické
nastavení) Pouze vstupy VGA
AUTO ADJUST (Automatické Vodorovná poloha, svislá poloha a fáze kmitočtu se nastaví automaticky při zjištění nového časování.
seřízení) Pouze vstupy VGA
OFF (Vypnuto)
H POSITION (Vodorovná
poloha)
Slouží k nastavení vodorovné polohy obrazu na obrazovce monitoru.
Stisknutím tlačítka + posunete obraz doprava. Stisknutím tlačítka - posunete obraz doleva.
-
V POSITION (Svislá poloha)
Slouží k nastavení svislé polohy obrazu na obrazovce monitoru.
Stisknutím tlačítka + posunete obraz nahoru. Stisknutím tlačítka - posunete obraz dolů.
-
CLOCK (Synchronizace)
Pomocí tlačítka + rozšíříte obraz v pravé části obrazovky.
Pomocí tlačítka - zúžíte obraz v levé části obrazovky.
-
Nevztahuje se na vstupy DVI, HDMI, DPORT
Nevztahuje se na vstupy DVI, HDMI, DPORT
Pouze vstupy VGA
*2: Závisí na vstupu signálu.
Česky-20
PHASE (Fáze)
Slouží k úpravě viditelného šumu v obraze.
-
H RESOLUTION
(Vodorovné rozlišení)
Slouží k nastavení horizontální velikosti obrazu.
-
V RESOLUTION
(Svislé rozlišení)
Slouží k nastavení svislé velikosti obrazu.
-
INPUT RESOLUTION
(Vstupní rozlišení)
Pokud by došlo k potížím s rozpoznáním signálu, tato funkce vynutí zobrazení signálu v požadovaném
rozlišení. Podle potřeby proveďte po výběru funkci AUTO SETUP (Automatické nastavení).
Pokud nebudou zjištěny potíže, je k dispozici pouze volba AUTO (Automaticky).
AUTO
(Automaticky)
ASPECT (Poměr)
Slouží k nastavení poměru stran obrazu monitoru.
POZNÁMKA: Když je pro volbu ASPECT (Poměr) zvolena možnost DYNAMIC (Dynamický), WIDE
(Širokoúhlý) nebo ZOOM (Měřítko), změní se obraz před použitím funkce IMAGE FLIP (Převrácení
obrazu) na FULL (Úplný) a až poté bude funkce IMAGE FLIP (Převrácení obrazu) použita.
Když je pro volbu ASPECT (Poměr) zvolena možnost DYNAMIC (Dynamický) nebo ZOOM (Měřítko),
změní se obraz před použitím funkce POINT ZOOM (Přiblížit) na FULL (Úplný) a až poté bude funkce
POINT ZOOM (Přiblížit) použita. Po použití funkce POINT ZOOM (Přiblížit) se obnoví předchozí
nastavení volby ASPECT (Poměr). Pokud nastavení ASPECT (Poměr) změníte během použití funkce
POINT ZOOM (Přiblížit), bude pro možnost DYNAMIC (Dynamický) nebo ZOOM (Měřítko) použit obraz
FULL (Úplný).
FULL (Úplný)
Pouze vstupy VGA, Y/Pb/Pr
Pouze vstupy VGA
Pouze vstupy VGA
NORMAL (Normální)
Zobrazuje stejný poměr stran, jaký je odesílán ze zdroje.
-
FULL (Úplný)
Zaplní celou obrazovku.
-
WIDE (Širokoúhlý)
Rozšíření signálu s poměrem stran 16 : 9 (dopis) na celou obrazovku.
-
DYNAMIC (Dynamický)
Zobrazení signálu s poměrem stran 4 : 3 přes celou obrazovku bez zachování linearity. Některé vnější
části obrazu budou v důsledku této úpravy oříznuty.
-
1:1
Obraz bude zobrazen v měřítku 1 : 1. (Pokud bude vstupní rozlišení vyšší než 1 920 x 1 080, bude
obraz zmenšen, aby se vešel na obrazovku.)
-
ZOOM (Měřítko)
Obraz je možné zvìtšit nebo zmenšit.
POZNÁMKA: Zvětšený obraz mimo plochu aktivního zobrazení se nezobrazí. U zmenšeného obrazu
může dojít ke zhoršení kvality.
-
-
ZOOM (Měřítko)
Zachovává poměr stran při změně měřítka.
HZOOM
(Vodorovné měřítko)
Nastavení úrovně zvětšení obrazu ve vodorovném směru.
VZOOM (Svislé
měřítko)
Nastavení úrovně zvětšení obrazu ve svislém směru.
H POS
(Vodorovná poloha)
Vodorovná poloha.
V POS (Svislá poloha) Svislá poloha.
IMAGE FLIP
(Převrácení obrazu)
IMAGE FLIP
(Převrácení obrazu)
NONE (ŽÁDNÉ)
POZNÁMKA: Funkce OVER SCAN (Přesah) je neaktivní, když je zvolena funkce IMAGE FLIP
(Převrácení obrazu).
Když je pro volbu ASPECT (Poměr) zvolena možnost DYNAMIC (Dynamický), WIDE (Širokoúhlý) nebo
ZOOM (Měřítko), změní se obraz před použitím funkce IMAGE FLIP (Převrácení obrazu) na FULL
(Úplný) a až poté bude funkce IMAGE FLIP (Převrácení obrazu) použita.
Při volbě funkce IMAGE FLIP (Převrácení obrazu), s výjimkou možnosti NONE (Žádné), budou
deaktivovány následující funkce: PIP MODE (Režim obrazu v obraze), SUPER v nastavení INPUT
CHANGE (Změnit vstup), STILL (Statický obraz), POINT ZOOM (Přiblížit).
Zobrazí obraz jako stranově převrácený, obrácený vzhůru nohama nebo otočený.
Volbu proveďte stisknutím tlačítka + nebo -.
Obraz bude stranově převrácený.
V FLIP
(Svislé převrácení)
Obraz bude obrácený vzhůru nohama.
180° ROTATE
(Otočení o 180°)
Obraz se otočí o 180 stupňů.
OSD FLIP
(Převrácení nabídky)
RESET
NONE
(ŽÁDNÉ)
-
Běžný režim.
H FLIP (Vodorovné
převrácení)
-
-
Určuje směr zobrazení nabídky OSD.
Je-li zvolena možnost ON (Zapnuto), bude nabídka OSD otočena v závislosti na obrazu.
Obnoví nastavení nabídky ADJUST (Seřízení) na výchozí hodnoty.
OFF (Vypnuto)
-
AUDIO (Zvuk)
VOLUME (Hlasitost)
Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti výstupu.
BALANCE (Vyvážení)
Zvukový výstup nastavte na možnost STEREO nebo MONO.
Při volbě STEREO lze nastavit vyvážení hlasitosti L/R (Vlevo/vpravo).
Pomocí tlačítka + přesunete stereofonní signál vpravo.
Pomocí tlačítka - přesunete stereofonní signál vlevo.
TREBLE (Výšky)
Slouží ke zvýraznění nebo potlačení vysokých frekvencí zvuku.
Pomocí tlačítka + výšky zvýrazníte.
Pomocí tlačítka - výšky potlačíte.
Česky-21
40
CENTER
(Střed),
STEREO
0
Česky
Pouze vstupy VGA
0
BASS (Basy)
Slouží ke zvýraznění nebo potlačení nízkých frekvencí.
Pomocí tlačítka + basy zvýrazníte.
Pomocí tlačítka - basy potlačíte.
SURROUND
(Prostorový zvuk)
Slouží k zapnutí efektu umělého prostorového zvuku.
POZNÁMKA: Když je tato funkce nastavena na hodnotu ON (Zapnuto), je zvukový výstup vypnutý.
PIP AUDIO
(Zvuk obrazu v obraze)
Slouží k výběru zdroje zvuku obrazu v obraze.
LINE OUT (Zvukový výstup)
Možnost VARIABLE (Proměnlivé) umožňuje ovládání zvukového výstupu pomocí tlačítka VOLUME (Hlasitost). FIXED (Pevné)
POZNÁMKA: Když je tato funkce nastavena na hodnotu ON (Zapnuto), je zvukový výstup vypnutý.
OFF (Vypnuto)
MAIN AUDIO
(Hlavní zvuk)
AUDIO INPUT (Vstup zvuku) Slouží k výběru zdroje vstupu zvuku [IN1], [IN2], [OPTION] (Doplněk)*1, [HDMI], [DPORT], [HDMI2].
Závisí na
vstupu signálu
AUDIO DELAY
(Prodleva zvuku)
Umožòuje nastavit prodlevu reprodukce zvuku. Hodnotu DELAY TIME (Prodleva zvuku) lze vybrat z
rozsahu 0 až 100 milisekund. Výběrem možnosti ON (Zapnuto) tuto funkci aktivujete.
ON, 37 MSEC.
(Zapnuto, 37 ms)
RESET
Resetuje nastavení všech voleb nabídky AUDIO (Zvuk) s výjimkou nastavení VOLUME (Hlasitost).
-
SCHEDULE (Plánovač)
OFF TIMER
(Časovač vypnutí)
Slouží k nastavení času, po jehož uplynutí se monitor vypne.
Můžete nastavit dobu v rozmezí 1–24 hodin.
OFF (Vypnuto)
SCHEDULE SETTINGS
(Nastavení plánovače)
Slouží k programování plánu provozu monitoru.
-
SCHEDULE LIST
(Seznam plánů)
Seznam plánů.
-
DATE & TIME (Datum a čas)
Slouží k nastavení data, času a pásma letního času. Nastavení Date & time (Datum a čas) je nutné
nastavit dříve, než bude možné používat funkci SCHEDULE (Plánovač). Viz strana 29.
YEAR (Rok)
Nakonfiguruje rok na hodinách reálného času.
-
MONTH (Měsíc)
Nakonfiguruje měsíc na hodinách reálného času.
-
DAY (Den)
Nakonfiguruje den na hodinách reálného času.
-
TIME (Čas)
Nakonfiguruje čas na hodinách reálného času.
-
DAYLIGHT SAVING (Letní
čas)
Nakonfiguruje zapnutí nebo vypnutí letního času.
RESET
Obnoví následující nastavení nabídky SCHEDULE (Plánovač) na výchozí hodnoty: OFF TIMER
(Časovač vypnutí), SCHEDULE SETTINGS (Nastavení plánovače).
OFF (Vypnuto)
-
PIP (Režim obrazu v obraze)
KEEP PIP MODE (Zachovat
režim obrazu v obraze)
Umožňuje monitoru setrvat po vypnutí v režimech PIP (Režim obrazu v obraze) a TEXT TICKER
(Pohyblivý text).
Po zapnutí se objeví režimy PIP a TEXT TICKER bez nutnosti použít nabídku na obrazovce.
OFF (Vypnuto)
PIP MODE (Režim obrazu
v obraze)
Volba režimu Obraz v obraze (PIP).
POZNÁMKA: Tato funkce je deaktivována při aktivaci funkce IMAGE FLIP (Převrácení obrazu)
s výjimkou možnosti NONE (Žádné).
OFF (Vypnuto)
OFF (Vypnuto)
Běžný režim.
PIP (Režim obrazu v obraze) Režim Obraz v obraze (PIP).
POP (Obraz vně obrazu)
Režim Obraz vně obrazu (POP).
Picture by pictureASPECT (Zobrazení vedle
sebe – poměr stran)
Režim Picture by picture (Zobrazení vedle sebe) (rozdělená obrazovka) se zachováním poměrů stran.
Picture by pictureFULL (Zobrazení vedle
sebe – úplný obraz)
Režim Picture by picture (Zobrazení vedle sebe) (rozdělená obrazovka) se zobrazením na celou
obrazovku.
SUB INPUT
(Vstup vedlejšího obrazu)
Slouží k výběru signálu vedlejšího obrazu.
PIP SIZE
(Velikost obrazu v obraze)
Slouží k nastavení velikosti vedlejšího obrazu v režimu obraz v obraze (PIP).
Nastavení proveďte stisknutím tlačítka SET/POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit). Zvětšení proveďte
stisknutím tlačítka + nebo CH+. Zmenšení proveďte stisknutím tlačítka - nebo CH-.
Velikost vedlejšího obrazu lze rovněž změnit stisknutím tlačítka SET/POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit),
když je vedlejší obraz zobrazen.
PIP POSITION
(Umístění obrazu v obraze)
Určuje polohu obrazu v obraze na obrazovce.
X = 95, Y = 92
ASPECT (Poměr)
Slouží k nastavení poměru vedlejšího obrazu: [FULL] (Úplný), [NORMAL] (Normální) a [WIDE]
(Širokoúhlý). Viz strana 17.
FULL (Úplný)
TEXT TICKER (Pohyblivý text)
Závisí na
vstupu signálu
37
OFF (Vypnuto)
MODE (Režim)
Povoluje pohyblivý text a umožňuje nastavit vodorovný a svislý směr.
POSITION (Pozice)
Slouží k výběru umístění pohyblivého textu na obrazovce.
SIZE (Velikost)
Určuje velikost pohyblivého textu ve vztahu k celkové velikosti obrazovky.
*1: Tato funkce závisí na použité desce pro volitelné doplňky.
Česky-22
Nastavuje průhlednost pohyblivého textu (0: průhledný, 100: neprůhledný).
DETECT (Detekce)
Povoluje automatickou detekci pohyblivého textu.
FADE IN (Postupné
zobrazení)
Umožňuje postupné zobrazení pohyblivého textu.
RESET
Obnoví výchozí nastavení funkce PIP (Obraz v obraze) kromě možností SUB INPUT (Vstup vedlejšího
obrazu) a ASPECT (Poměr).
-
OSD (Nabídka na obrazovce)
LANGUAGE (Jazyk)
Nastavení jazyka nabídky na obrazovce (OSD).
ENGLISH (Angličtina)
DEUTSCH (Němčina)
ENGLISH
(Angličtina)
(v závislosti na
umístění)
FRANÇAIS
(Francouzština)
ITALIANO (Italština)
ESPAÑOL (Španělština)
SVENSKA (Švédština)
РУССКИЙ (Ruština)
MENU DISPLAY TIME
(Doba zobrazení nabídky)
Po uplynutí určité doby nečinnosti vypne nabídky OSD. Interval lze zvolit v rozsahu 10–240 sekund.
30 SEC. (s)
OSD POSITION
(Umístění nabídky OSD)
Určuje polohu nabídky na obrazovce (OSD).
X = 128, Y = 225
INFORMATION OSD
(Informace OSD)
Zapne nebo vypne zobrazení informací OSD. Informace OSD se zobrazí, když se změní vstupní signál
nebo vstupní zdroj. Informace na obrazovce budou také varovat, pokud nebude přítomen žádný signál
nebo pokud signál bude mimo rozsah.
Délku zobrazení informací na obrazovce můžete nastavit v intervalu od 3 do 10 sekund.
ON (Zapnuto),
3 SEC. (s)
MONITOR INFORMATION
(Informace o displeji)
Zobrazí údaje o modelu monitoru, sériovém čísle a verzi firmwaru.
CARBON SAVINGS (Úspora uhlíku): Zobrazuje odhadované informace o úspoře CO2 v kg. Faktor
dopadu uhlíku ve výpočtu úspory uhlíku je založen na normě OECD (vydání 2008).
CARBON USAGE (Spotřeba uhlíku): Zobrazuje odhadované informace o spotřebě CO2 v kg. Jedná
se o aritmeticky vypočítaný odhad, nikoli o reálně naměřenou hodnotu. Odhad nepočítá s použitím
příslušenství.
OSD TRANSPARENCY
(Průhlednost nabídky OSD)
Slouží k nastavení průhlednosti nabídky na obrazovce (OSD).
OFF (Vypnuto)
OSD ROTATION*1
(Otočení nabídky OSD)
Určuje zobrazení orientace nabídky OSD na šířku nebo na výšku.
LANDSCAPE
(Na šířku)
UP (Nahoru)
DOWN (Dolů)
RIGHT (Doprava)
LEFT (Doleva)
LANDSCAPE (Na šířku)
Zobrazení nabídky OSD v režimu na šířku.
PORTRAIT (Na výšku)
Zobrazení nabídky OSD v režimu na výšku.
-
INPUT NAME (Název
vstupu)
Můžete vytvořit název aktuálně používaného vstupu.
Max.: 8 znaků včetně mezer, písmen A – Z, čísel 0 – 9 a některých symbolů.
-
MEMO (Zápis)
Slouží k nastavení názvu a zprávy prostřednictvím serveru HTTP. Viz strana 41.
-
RESET
Obnoví následující nastavení nabídky OSD na výchozí hodnoty:
MENU DISPLAY TIME (Doba zobrazení nabídky), OSD POSITION (Umístění nabídky OSD),
INFORMATION OSD (Informace nabídky OSD), OSD TRANSPARENCY (Průhlednost nabídky OSD).
-
MULTI DISPLAY (Více monitorů)
ID CONTROL
(Identifikace monitoru)
Slouží k nastavení čísla ID monitoru od 1 do 100 a ID skupiny A až J.
POZNÁMKA: Group ID (ID skupiny) je vytvořeno z několika vybraných položek.
1
AUTO ID/IP SETTING
(Automatické Nastavení
ID/IP)
-
AUTO ID/IP RESET
(Reset Automatického
ID/IP)
-
COMMAND TRANSFER
(Přenos Příkazu)
-
(nelze nastavit)
(nelze nastavit)
(nelze nastavit)
*1: Kromě modelu E905.
Česky-23
Česky
BLEND (Průhlednost)
IR LOCK SETTINGS
(Nastavení zámku
infraèerveného signálu)
MODE SELECT
(Výbìr režimu)
Deaktivuje ovládání monitoru pomocí bezdrátového dálkového ovladaèe.
Pokud je vybrána možnost ACTIVATE (Aktivovat), jsou aktivována všechna nastavení.
POZNÁMKA: Funkce IR LOCK SETTINGS (Nastavení zámku infračerveného signálu) je určena pouze
pro tlačítka na dálkovém ovladači. Tato funkce nezamkne tlačítka na zadní straně monitoru. Chceteli nastavit zpět běžný režim, podržte na 5 sekund stisknuté tlačítko DISPLAY (Zobrazit) na dálkovém
ovladači.
UNLOCK
(Odemknout)
Slouží k výbìru režimu UNLOCK (Odemknout), ALL LOCK (Zamknout vše) nebo CUSTOM LOCK
(Vlastní zámek).
UNLOCK
(Odemknout)
Všechna tlaèítka na dálkovém tlaèítka lze normálnì používat.
ALL LOCK
(Zamknout vše)
Zamkne všechna tlaèítka dálkového ovladaèe.
CUSTOM LOCK
(Vlastní zámek)
Umožňuje vybrat, která z následujících tlačítek mají být zamčena: POWER (Napájení), VOLUME
(Hlasitost) a INPUT (Vstup). S výjimkou tlačítek nastavených v možnosti CUSTOM LOCK (Vlastní
zámek) budou tlačítka na dálkovém ovladači zamčena.
POWER (Napájení): Pokud je vybrána možnost LOCK (Zamknout). tlačítko POWER (Napájení) je
zamčené.
VOLUME (Hlasitost): Pokud je vybrána možnost UNLOCK (Odemknout), lze nastavit minimální a
maximální hlasitost v rozmezí hodnot VOL.0 (Hlasitost 0) až VOL.100 (Hlasitost
100).
Pomocí tlačítek VOLUME (+) (Zvýšit hlasitost) a VOLUME (-) (Snížit hlasitost) lze
nastavit pouze hlasitost v rozsahu nastavené minimální a maximální hlasitosti.
Pokud je vybrána možnost LOCK (Zamknout), tlačítka VOLUME (+) (Zvýšit
hlasitost) a VOLUME (-) (Snížit hlasitost) jsou zamčena.
INPUT (Vstup):
Pokud je vybrána možnost UNLOCK (Odemknout), můžete vybrat až tři z
následujících tlačítek, která chcete odemknout: DVI, DisplayPort, VGA, HDMI,
Y/Pb/Pr, VIDEO*1, S-VIDEO*1 a OPTION*1 (Volba*1).
Tlačítka, která nevyberete, budou zamčena. Pokud je vybrána možnost LOCK
(Zamknout), všechna tlačítka INPUT (Vstup) jsou zamčená.
TILE MATRIX
(Složený obraz) (nelze nastavit)
TILE MATRIX MEM
(Paměť složeného obrazu)
-
AUTO TILE MATRIX SETUP
(Automatické nastavení
složeného obrazu) (nelze nastavit)
-
(nelze nastavit)
POWER ON DELAY
(Zpoždění zapnutí)
DELAY TIME (Čas
prodlevy)
Slouží k nastavení zpoždění přechodu z pohotovostního režimu do režimu zapnutí.
Čas funkce POWER ON DELAY lze nastavit v rozmezí 0-50 sekund.
LINK TO ID (Propojit s ID) Pokud je zvolena možnost ON (Zapnuto), bude čas prodlevy propojen s ID monitoru. S vyšším číslem
ID je čas delší.
VIDEO OUT SETTING
(Nastavení výstupu videa)
0 SEC. (s)
OFF (Vypnuto)
-
(nelze nastavit)
POWER INDICATOR
(Indikátor napájení)
Zapíná (ON) nebo vypíná (OFF) kontrolku LED umístěnou v předni části monitoru.
Je-li vybrána možnost OFF (Vypnuto), kontrolka LED se nerozsvítí, i když bude monitor LCD v aktivním
režimu.
SETTING COPY
(Kopie nastavení) (nelze nastavit)
RESET
ON (Zapnuto)
Resetuje výchozí nastavení možností MULTI DISPLAY (Více monitorů) s výjimkou POWER ON DELAY
(Zpoždění zapnutí).
*1: Tato funkce závisí na použité desce pro volitelné doplòky.
Česky-24
-
DISPLAY PROTECTION (Ochrana displeje)
Slouží k nastavení prodlevy monitoru před přechodem do úsporného režimu při ztrátě signálu.
POZNÁMKA: V případě vstupu DVI je možné, že videokarta nepřestane odesílat data, ani když obraz
zmizel. Pokud k tomu dojde, monitor se do úsporného režimu nepřepne.
AUTO
STANDBY
(Automatický
přechod do
pohotovostního
režimu)
AUTO POWER SAVE
(Automatický úsporný
režim)
Monitor automaticky přejde do vypnutého stavu po přednastavené době od ztráty signálu.
Monitor se vrátí do normálního režimu, když je signál znovu spuštěn.
-
AUTO STANDBY
(Automatický přechod do
pohotovostního režimu)
Monitor automaticky přejde do vypnutého stavu po přednastavené době od ztráty signálu.
Stisknutím vypínače se vrátíte do normálního režimu.
-
DISABLE (Zakázat)
Monitor do vypnutého stavu po ztrátě signálu nepřejde.
-
HEAT STATUS (Teplota)
Zobrazí informace o stavu FAN (Ventilátor), nastavení BACKLIGHT (Podsvícení) a TEMPERATURE
(Teplota).
-
FAN CONTROL
(Řízení ventilátoru)
Ventilátor snižuje teplotu monitoru a chrání jej před přehřátím.
Je-li vybrána možnost AUTO (Automaticky), můžete nastavit počáteční teplotu ventilátoru a jeho
rychlost.
AUTO
(Automaticky),
HIGH (Vysoká)
SCREEN SAVER
(Spořič obrazovky)
Používání funkce „SCREEN SAVER“ (Spořič obrazovky) snižuje riziko vzniku dosvitu.
GAMMA (Gama)
Pokud vyberete možnost „ON“ (Zapnuto), hodnota gama obrazu se změní a pevně nastaví.
OFF (Vypnuto)
BACKLIGHT (Podsvícení) Pokud vyberete možnost „ON“ (Zapnuto), intenzita podsvícení se sníží.
POZNÁMKA: Tuto funkci nepoužívejte, pokud je v nastavení ROOM LIGHT SENSING (Snímání
osvětlení místnosti) vybrána možnost MODE1 (Režim1) nebo MODE2 (Režim2).
OFF (Vypnuto)
MOTION (Pohyb)
OFF (Vypnuto)
Obraz se bude v uživatelem stanovených intervalech mírně roztahovat ve všech čtyřech směrech
(nahoru, dolů, doprava, doleva). Můžete nastavit délku intervalu a poměr přiblížení.
Tato funkce je neaktivní, pokud jsou použity funkce PIP (Režim obrazu v obraze), STILL (Statický
obraz), TEXT TICKER (Pohyblivý text).
SIDE BORDER COLOR
(Barva okrajů)
Slouží k nastavení barvy bočních okrajů při zobrazení obrazu s poměrem stran 4:3.
Po stisknutí tlačítka + se okraje zesvětlí.
Po stisknutí tlačítka - se okraje ztmaví.
CHANGE PASSWORD
(Změnit heslo)
Slouží ke změně bezpečnostního hesla.
Výchozí nastavení hesla je 0000.
SECURITY (Zabezpečení)
Uzamkne bezpečnostni heslo.
START-UP LOCK (Zamek po spuštěni): Při zapnuti monitoru je třeba zadat bezpečnostni heslo.
CONTROL LOCK (Zamek ovladani): Po stisknuti tlačitka dalkoveho ovladani nebo ovladaciho tlačitka
na monitoru je třeba zadat bezpečnostni heslo.
BOTH LOCK (Oba zamky): Po zapnuti monitoru nebo stisknuti tlačitka dalkoveho ovladani nebo
ovladaciho tlačitka na monitoru je třeba zadat bezpečnostni heslo.
RESET
Resetuje následující nastavení nabídky DISPLAY PROTECTION (Ochrana monitoru) na výchozí
hodnoty: POWER SAVE (Úsporný režim), FAN CONTROL (Řízení ventilátoru), SCREEN SAVER
(Spořič obrazovky), SIDE BORDER COLOR (Barva okrajů).
15
OFF (Vypnuto)
-
EXTERNAL CONTROL (Externí ovládací prvek)
IP ADDRESS SETTING
(Nastavení IP adresy)
IP SETTING
(Nastavení IP adresy)
POZNÁMKA: Při změně možnosti LAN SETTING (Nastavení sítě LAN) je nutné několik sekund počkat,
než bude nastavení sítě LAN použito.
Povolení této možnosti automaticky přiřadí monitoru IP adresu ze serveru DHCP.
Zakázání této možnosti umožňuje registraci IP adresy nebo čísla masky podsítě získané od správce
sítě.
POZNÁMKA: Požádejte správce sítě o IP adresu, je-li v nastavení [IP SETTING] (Nastavení IP adresy)
nastavena možnost AUTO (Automaticky).
IP ADDRESS (IP adresa): Nastavte IP adresu sítě připojené k monitoru, je-li v nastavení [IP SETTING] (Nastavení IP adresy)
nastavena možnost MANUAL (Ručně).
Česky-25
AUTO
(Automaticky)
192.168.0.10
Česky
POWER SAVE
(Úsporný režim)
SUBNET MASK
(Maska podsítě):
Nastavte číslo masky podsítě sítě připojené k monitoru, je-li v nastavení [IP SETTING] (Nastavení IP
adresy) nastavena možnost MANUAL (Ručně).
DEFAULT GATEWAY
(Výchozí brána):
Nastavte výchozí bránu sítě připojené k monitoru, je-li v nastavení [IP SETTING] (Nastavení IP adresy)
nastavena možnost MANUAL (Ručně).
POZNÁMKA: Nastavení hodnoty [0.0.0.0] znamená odstranění nastavení.
DNS
Nastavení IP ADDRESS (IP adresa) serveru DNS.
AUTO (AUTOMATICKY): Automatické přiřazení IP adresy serveru DNS připojeného k monitoru.
MANUAL (Ručně): Nastavení IP adresy serveru DNS připojeného k monitoru.
DNS PRIMARY
(Primární server DNS):
Nastavte primární server DNS sítě připojené k monitoru.
POZNÁMKA: Nastavení hodnoty [0.0.0.0] znamená odstranění nastavení.
0.0.0.0
DNS SECONDARY
Nastavte sekundární server DNS sítě připojené k monitoru.
(Sekundární server DNS): POZNÁMKA: Nastavení hodnoty [0.0.0.0] znamená odstranění nastavení.
0.0.0.0
MAC ADDRESS
(Adresa MAC)
Zobrazí adresu MAC.
LAN POWER
(Napájení sítě LAN)
Slouží k volbě režimu provozu sítě LAN. Pokud je zvolena možnost ON (Zapnuto), bude síť LAN
napájena během úsporného i pohotovostního režimu.
DDC/CI
ENABLE/DISABLE (Povolit/zakázat): Zapne/vypne obousměrnou komunikaci a ovládání monitoru.
PING
Slouží k potvrzení odezvy komunikace s přednastavenou IP adresou.
IP ADDRESS RESET
(Reset IP adresy)
Obnoví výchozí hodnoty nastavení IP ADDRESS SETTING (Nastavení IP adresy).
RESET
Obnoví výchozí nastavení v nabídce EXTERNAL CONTROL (Externí ovládací prvek): DDC/CI.
255.255.255.0
0.0.0.0
AUTO
(Automaticky)
OFF (Vypnuto)
ENABLE
(Povolit)
192.168.0.10
NO (Ne)
NO (Ne)
-
ADVANCED OPTION1 (Rozšířené možnosti1)
INPUT DETECT
(Detekce vstupu)
Vybere způsob detekce vstupu, je-li připojeno více než dvě vstupní zařízení.
POZNÁMKA: Tuto funkci nelze změnit, pokud je v nastavení INPUT CHANGE (Změnit vstup) zvolena
možnost SUPER.
NONE (ŽÁDNÉ)
Displej nebude provádět detekci na žádném vstupním videoportu.
FIRST DETECT
(První detekce)*2
Není-li dostupný aktuální vstupní videosignál, displej se pokusí vyhledat videosignál z druhého
vstupního videoportu. Je-li videosignál v druhém portu dostupný, displej automaticky přepne vstupní
port videozdroje na nově nalezený zdroj.
Displej použije nově nalezený videozdroj a již nebude vyhledávat další videosignály.
LAST DETECT
(Poslední detekce)*2
Pokud displej zobrazuje signál z aktuálního zdroje a do displeje je připojen nový sekundární zdroj,
displej automaticky aktivuje nový videozdroj. Není-li dostupný aktuální vstupní videosignál, displej se
pokusí vyhledat videosignál z druhého vstupního videoportu. Je-li videosignál v druhém portu dostupný,
displej automaticky přepne vstupní port videozdroje na nově nalezený zdroj.
VIDEO DETECT
(Zjištění obrazu)
Vstupy Y/Pb/Pr budou mít prioritu před vstupy DVI, VGA. Když je přítomen vstupní signál Y/Pb/Pr
monitor přepne a zachová vstup Y/Pb/Pr.
CUSTOM DETECT
(Vlastní detekce)
Slouží k nastavení priority vstupních signálů.
Když je zvolena možnost CUSTOM DETECT (Vlastní detekce), monitor vyhledává pouze uvedené
vstupy.
LONG CABLE COMP
(Kompenzace dlouhych
kabelů) (nelze nastavit)
INPUT CHANGE
(Změnit vstup)
NONE
(ŽÁDNÉ)
-
Slouží k nastavení rychlosti změny vstupu. Když je zvolena možnost SUPER, je možné rychlé přepínání
mezi dvěma signály.
POZNÁMKA: Když je zvolena možnost QUICK (Rychlý), může při změně vstupního signálu dojít ke
zkreslení obrazu. Možnost SUPER je deaktivována při aktivaci funkce IMAGE FLIP (Převrácení obrazu)
s výjimkou možnosti NONE (Žádné).
Tuto funkci použijte až po provedení všech možností nastavení vstupu.
*1: Tato funkce závisí na použité desce pro volitelné doplňky.
*2: Pouze pro vstup DVI, DPORT, VGA, HDMI, HDMI2.
Česky-26
NORMAL
(Normální)
TERMINAL SETTING
(Nastavení terminálu)
Slouži k vyběru druhu zařizeni DVI-D, ktere je připojeno ke vstupu DVI. Vyberte možnost DVI-HD,
pokud je připojen DVD přehravač nebo počitač vyžadujici ověřeni HDCP. Vyberte možnost DVI-PC,
pokud je připojen počitač, ktery nevyžaduje ověřeni HDCP.
D-SUB MODE
(Režim D-SUB)
Slouží k výběru typu signálu pro vstup D-SUB.
RGB: Analogový vstup (R, G, B, H, V)
COMPONENT (Komponentní): Komponentní vstup (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)
RGB
BNC MODE
(Režim BNC)*1
Slouží k výběru druhu zařízení, které je připojeno ke vstupu BNC.
RGB: Analogový vstup.
COMPONENT (Komponentní): Komponentní vstup.
RGB
SCART MODE
(Režim SCART)*1
Vstupní režim pro zařízení používající konektory SCART.
-
DisplayPort (nelze nastavit)
HDMI SIGNAL
(Signál HDMI)
DEINTERLACE
(Neprokládat)
RAW (Nekomprimovaný): Deaktivace funkce roztažení.
EXPAND (Roztáhnout): Zvýší kontrast obrazu a zdůrazní detaily v tmavých a jasných oblastech.
Výběr funkce převodu z prokládaného řádkování na postupné řádkování (Interlace to Progressive).
POZNÁMKA: Pro vstup DVI je zapotřebí povolit režim „DVI-HD“ v nabídce režim DVI. Je-li v režimu
INPUT CHANGE (Změnit vstup) vybrána a zobrazena možnost INPUT2 (Vstup2) nastavení SUPER,
tuto funkci nelze změnit.
ON (Zapnuto)
Slouží k převodu prokládaného videosignálu na postupné (progresivní) řádkování. Jedná se o výchozí
nastavení.
OFF (Vypnuto)
Slouží k vypnutí převodu z prokládaného řádkování na postupné řádkování. Tento režim je nejvhodnější
pro filmy. Při jeho použití však může vzniknout efekt dosvitu obrazu.
COLOR SYSTEM
(Systém barev) (nelze nastavit)
OVER SCAN (Přesah)
Pouze vstupy HDMI, Y/Pb/Pr, HDMI2
Zavisi na
vstupu signalu
ON (Zapnuto)
Některé formáty videa mohou vyžadovat rozdílné snímací režimy, aby bylo dosaženo nejvyšší kvality
obrazu.
ON (Zapnuto)
Velikost obrazu přesahuje zobrazovací plochu. Okraje obrazu budou oříznuty.
Na obrazovce se zobrazí zhruba 95 % obrazu.
OFF (Vypnuto)
Velikost obrazu odpovídá velikosti zobrazovací plochy. Na obrazovce se zobrazí celý obraz.
POZNÁMKA: Pokud používáte počítač s výstupem HDMI, nastavte možnost OFF (Vypnuto).
OPTION SETTING
(Nastavení možnosti)
OFF (Vypnuto)
Toto nastavení můžete použít, když je k monitoru připojeno příslušenství desky pro volitelné doplňky.
Podrobné informace o příslušenství připojované ke slotům desky pro volitelné doplňky získáte od
dodavatele.
ON (Zapnuto)
-
OPTION POWER
(Volitelné napájení)
Umožňuje monitoru napájet slot na desce pro volitelné doplňky během úsporného nebo pohotovostního
režimu.
POZNÁMKA: Pokud používáte řízení spotřeby se zásuvkami typu 2, tuto funkci je třeba nastavit na
hodnotu ON (Zapnuto).
OFF (Vypnuto)
AUDIO (Zvuk)
Tato funkce je k dispozici pro možnost se zásuvkou typu 2. Slouží k výběru signálu vstupu zvuku dle
specifikací příslušné volby typu slotu 2. Chcete-li aktivovat možnost DIGITAL (Digitální), zvolte možnost
OPTION (Doplněk) jako vstupní signál a OPTION (Doplněk) pro možnost AUDIO INPUT (Vstup zvuku).
POZNÁMKA: Možnost DIGITAL (Digitální) lze aktivovat pouze tehdy, když je nastaven vstupní signál
OPTION (Doplněk) a pro nastavení AUDIO INPUT (Vstup zvuku) je zvolena možnost OPTION
(Doplněk) .
ANALOG
(Analogový)
INTERNAL PC
(Interní počítač)
Tato funkce je k dispozici pro počítače typu Slot 2.
OFF WARNING
(Varování při vypnutí)
Pokud je pro nastavení OPTION POWER (Volitelné napájení) zvolena možnost OFF (Vypnuto), zobrazí
se varovná zpráva, když je napájení monitoru vypnuto.
POZNÁMKA: Varovná zpráva se nezobrazí, pokud je napájení monitoru vypnuto funkcí OFF TIMER
(Nastavení času vypnutí) nebo SCHEDULE (Plánovač).
AUTO OFF
Napájení monitoru je automaticky vypnuto, pokud se vypne připojený počítač nebo pokud monitor
(Automatické vypnutí) přejde do úsporného režimu.
POZNÁMKA: Napájení monitoru se automaticky nezapne, když dojde k zapnutí připojeného počítače.
OFF (Vypnuto)
OFF (Vypnuto)
START UP PC
(Spustit počítač)
Pokud je vybrána možnost ON (Zapnuto), připojený počítač se spustí.
NO (Ne)
FORCE QUIT
(Vynutit vypnutí)
Pokud je vybrána možnost ON (Zapnuto), bude vynuceno vypnutí počítače.
Tuto funkci použijte pouze v případě, že operační systém nelze vypnout ručně.
NO (Ne)
*1: Tato funkce závisí na použité desce pro volitelné doplňky.
Česky-27
Česky
DVI-HD
DVI MODE (Režim DVI)
120 Hz (nelze nastavit)
-
TOUCH PANEL
(Dotykový panel) (nelze nastavit)
-
RESET
Resetuje následující nastavení nabídky ADVANCED OPTION (Rozšířené možnosti) na výchozí
hodnoty: INPUT DETECT (Detekce vstupu) (s výjimkou priority vstupních signálů), INPUT CHANGE
(Změnit vstup) (s výjimkou nastavení INPUT1 /Vstup1/ a INPUT2 /Vstup2/), TERMINAL SETTING
(Nastavení terminálu), DEINTERLACE (Neprokládat), COLOR SYSTEM (Systém barev), OVER SCAN
(Přesah), AUDIO (Zvuk) v nastavení OPTION SETTING (Nastavení možnosti).
-
ADVANCED OPTION2 (Rozšířené možnosti2)
AUTO DIMMING
(Automatické ztmavení)
Upraví podsvícení monitoru LCD automaticky v závislosti na okolním osvětlení.
OFF (Vypnuto)
AUTO BRIGHTNESS
(Automatický jas)
Nastavuje jas obrazu vzhledem ke vstupnímu signálu.
POZNÁMKA: Tuto funkci nepoužívejte, pokud je v nastavení ROOM LIGHT SENSING (Snímání
osvětlení místnosti) vybrána možnost MODE1 (Režim1) nebo MODE2 (Režim2).
ROOM LIGHT SENSING
(Snímání osvětlení
místnosti)
OFF (Vypnuto)
Podsvícení obrazovky LCD lze v závislosti na světelných podmínkách v místnosti zvýšit nebo snížit.
Pokud je místnost jasně osvětlená, jas displeje se zvýší. Pokud je místnost tmavá, jas displeje se sníží.
Tato funkce šetří zrak uživatele, který bývá nadměrně namáhán, pokud je jas příliš vysoký.
POZNÁMKA: Když je funkce ROOM LIGHT SENSING (Snímání osvětlení místnosti) nastavena na
MODE1 (Režim1) nebo MODE2 (Režim2), nastavení BACKLIGHT (Podsvícení), AUTO BRIGHTNESS
(Automatický jas) a BACKLIGHT (Podsvícení) funkce SCREEN SAVER (Spořič obrazovky) jsou
neaktivní.
Nezakrývejte čidlo osvětlení místnosti, pokud používáte nastavení MODE1 (Režim1) nebo MODE2 (Režim2).
Pouze vstupy DPORT, DVI, VGA
Nastavení parametrů AMBIENT (Prostředí)
Přejděte na možnost ROOM LIGHT SENSING (Snímání osvětlení místnosti) v nabídce OSD, vyberte
možnost MODE1 (Režim1) nebo MODE2 (Režim2) a nastavte MAX LIMIT (Maximální limit), IN BRIGHT
(Jasný vstup) a IN DARK (Tmavý vstup) v obou režimech.
MAX LIMIT (Maximální limit): Jedná se o maximální úroveň podsvícení, kterou nastavíte.
IN BRIGHT (Jasný vstup): Tato úroveň podsvícení se na monitoru nastaví, pokud světelné podmínky
v místnosti dosáhnou nejvyšší úrovně.
IN DARK (Tmavý vstup): Tato úroveň podsvícení se nastaví, pokud světelné podmínky v místnosti
dosáhnou nejnižší úrovně.
Po aktivaci funkce ROOM LIGHT SENSING (Snímání osvětlení místnosti) se bude podsvícení obrazu
automaticky přizpůsobovat aktuálním světelným podmínkám v místnosti (viz následující obrázek).
Nastavení od výrobce
Rozsah nastavení BACKLIGHT
Rozsah hodnoty BACKLIGHT při
nastavení MAX LIMIT (Maximální limit).
Úroveň nastavení BACKLIGHT
(Podsvícení) určená k použití,
pokud je intenzita světla
v místnosti nízká.
IN DARK
Úroveň nastavení BACKLIGHT
(Podsvícení) určená k použití,
pokud je intenzita světla
v místnosti vysoká.
IN BRIGHT
Světelné podmínky místnosti
Dolní mez jasu
Horní mez jasu
Hodnota podsvícení obrazovky režimu MODE1 (Režim1)
Hodnota podsvícení obrazovky režimu MODE2 (Režim2)
MAX LIMIT (Maximální limit): Úroveň nastavení BACKLIGHT (Podsvícení) bude omezena na
nastavenou úroveň.
IN DARK (Tmavý vstup): Úroveň nastavení BACKLIGHT (Podsvícení) určená k použití, pokud je
intenzita světla v místnosti nízká.
IN BRIGHT (Jasný vstup): Úroveň nastavení BACKLIGHT (Podsvícení) určená k použití, pokud je
intenzita světla v místnosti vysoká.
HUMAN SENSING
(Lidské čidlo) (nelze nastavit)
-
INTELLI. WIRELESS DATA
(Inteligentní bezdrátová data)
-
(nelze nastavit)
RESET
Obnoví výchozí hodnoty nastavení ADVANCED OPTION 2 (Rozšířené možnosti 2).
-
FACTORY PRESET
(Výrobní nastavení)
U všech položek se obnovi nastaveni provedene před odeslanim z tovarny.
-
*1: Tato funkce závisí na použité desce pro volitelné doplňky.
Česky-28
POZNÁMKA 1: NASTAVENÍ PLÁNOVAČE
Plánovač umožňuje nastavit různé časy zapnutí a vypnutí monitoru. Můžete naprogramovat až sedm různých plánů.
1. Otevřete nabídku SCHEDULE (Plánovač). Pomocí tlačítek nahoru a dolů označte volbu SCHEDULE SETTINGS (Nastavení plánovače).
Stisknutím tlačítka SET/POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit) nebo tlačítka + přejděte do nabídky Settings (Nastavení). Označte požadované číslo
plánu a stiskněte tlačítko SET/POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit). Pole vedle čísla se zbarví žlutě. Nyní lze naprogramovat plán plánovače.
2. Pomocí tlačítka dolů zvýrazněte nastavení hodin pro časový úsek „ON“ (Zapnout). Pomocí tlačítek + a - nastavte hodinu. Pomocí šipek
nahoru a dolů označte položku nastavení minut. Pomocí tlačítek + a - nastavte minuty. Stejným způsobem nastavte čas OFF (Vypnout).
3. Pomocí šipek nahoru a dolů označte položku INPUT (Vstup). Pomocí tlačítek + a - vyberte vstupní zdroj. Pomocí šipek nahoru a dolů označte
položku PIC. MODE (Režim obrazu). Pomocí tlačítek + a - vyberte režim obrazu.
4. Pomocí tlačítka dolů vyberte den, kdy bude plán aktivní. Stisknutím tlačítka SET/
POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit) nastavení aktivujte. Máte-li v plánu každodenní
spouštění, vyberte položku EVERY DAY (Každý den) a stiskněte tlačítko SET/POINT
ZOOM (Nastavit/přiblížit). Kroužek vedle položky EVERY DAY (Každý den) zežloutne.
Pokud chcete nastavit týdenní plán, pomocí tlačítek nahoru a dolů označte dny v týdnu
a stisknutím tlačítka SET/POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit) je vyberte. Potom označte
nastavení EVERY WEEK (Každý týden) a stiskněte tlačítko SET/POINT ZOOM (Nastavit/
přiblížit) .
DVI
SCHEDULE:
OFF TIMER
SCHEDULE SETTINGS
SCHEDULE LIST
DATE & TIME
RESET
5. Jakmile naprogramujete plán, můžete naprogramovat zbývající plány. Stisknutím tlačítka
MENU (Nabídka) ukončíte nabídku OSD, stisknutím tlačítka EXIT (Konec) se vrátíte do
předcházející nabídky.
(THU) JUN.18.2009 15:38
SETTINGS:
1
2
3
ON:
OFF:
INPUT:
PIC. MODE:
EVERY DAY
EVERY WEEK
MON TUE
FRI
Choose
Mark
4
5
6
7
––:––
––:––
––––
––––
WED
SAT
Return
THU
SUN
Close
POZNÁMKA: Pokud se plány překrývají, bude mít plán s nejvyšším číslem přednost před plánem s nejnižším číslem. Například, plán č. 7 má
přednost před plánem č. 1.
Pokud zvolený vstup nebo režim obrazu nejsou aktuálně dostupné, zobrazuje se neaktivní vstup nebo režim obrazu červeně.
POZNÁMKA 2: DOSVIT OBRAZU
U monitorů na bázi technologie LCD se může projevit dosvit obrazu. Dosvitem obrazu se označuje zbytkový obraz („duch“) předchozího
obrazu, který zůstane viditelný na obrazovce. Na rozdíl od běžných monitorů není dosvit obrazu na displeji LCD trvalý, ale přesto by se mělo
předejít zobrazení statického obrazu po dlouhou dobu.
Chcete-li zmírnit dosvit obrazu, vypněte monitor na stejně dlouhou dobu, po jakou byl poslední obraz zobrazen. Jestliže byl například obraz
na obrazovce hodinu a zůstal po něm zbytkový obraz, znovu vypněte monitor na jednu hodinu, aby obraz zmizel.
Stejně jako u všech osobních zobrazovacích zařízení doporučuje firma NEC DISPLAY SOLUTIONS pravidelné spouštění spořičů obrazovky
s pohyblivou grafikou v případech, kdy se používá k zobrazování statické grafiky. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej.
Aby se dále snížilo riziko vzniku dosvitu obrazu nastavte funkce SCREEN SAVER (Spořič obrazovky), DATE &TIME (Datum a čas) a
SCHEDULE SETTINGS (Plánovač nastavení).
Dlouhá životnost při dlouhodobém zobrazení
Trvale vypálený obraz na displeji
Pokud se displej LCD používá trvale po dlouhou dobu, v blízkosti elektrod uvnitř displeje zůstává rezidentní elektrický náboj a zobrazuje se
rezidentní obraz („duch“) předchozího zobrazení. (Dosvit obrazu)
Dosvit obrazu není permanentní, ale pokud se zobrazuje jeden obraz po dlouhou dobu, uvnitř displeje LCD se okolo obrazu nahromadí
nečistoty z iontových částic, a obraz se může stát trvalým. (Trvale vypálený obraz)
Doporučení
Chcete-li zabránit trvalému vypálení obrazu a zajistit maximální životnost displeje, dodržujte následující pokyny.
1. Statický obraz by měl být zobrazen pouze na krátkou dobu. Měňte statický obraz po krátkých intervalech.
2. Pokud televizor nepoužíváte, vypínejte jej pomocí dálkového ovládání nebo použijte funkci Power Management (Řízení spotřeby) či Schedule
(Plánovač).
3. Nižší okolní teploty prodlužují životnost monitoru.
Je-li na povrchu displeje LCD instalován ochranný kryt (sklo, akrylát), je-li monitor umístěn v uzavřeném prostoru nebo je-li více monitorů
umístěno pohromadě, používejte teplotní senzory uvnitř monitoru.
Chcete-li snížit okolní teplotu, použijte ventilátor, spořič obrazovky a funkci snížení jasu.
4. Používejte režim „Screen Saver“ (Spořič obrazovky).
Česky-29
Česky
Programování plánovače:
Funkce dálkového ovladače
Funkce REMOTE CONTROL ID (Identifikace dálkového
ovladače)
IDENTIFIKACE DÁLKOVÉHO OVLADAČE
Dálkový ovladač lze použít k ovládání až 100 individuálních monitorů pomocí režimu
REMOTE CONTROL ID (Identifikace dálkového ovladače). Režim identifikace dálkového
ovladače funguje ve spojitosti s funkcí Monitor ID (ID monitoru) a umožňuje ovládat
až 100 individuálních monitorů. Např.: je-li na stejném místě používáno více monitorů
a v normálním režimu by dálkový ovladač vysílal signály do všech monitorů současně
(viz obr. 1). Použitím dálkového ovladače v režimu REMOTE CONTROL ID (Identifikace
dálkového ovladače) můžete ovládat pouze jeden určitý monitor v rámci skupiny (viz obr.
2).
ID displeje: 1
ID displeje: 2
ID displeje: 3
Dálkový ovladač
je aktivní
Dálkový ovladač
je aktivní
Dálkový ovladač
je aktivní
Obrázek 1
Ovladač se nachází v
běžném režimu nebo
je hodnota REMOTE
ID nastavena na 0
NASTAVENÍ ID OVLADAČE
Přidržte tlačítko REMOTE ID SET (Nastavení režimu identifikace ovladače) na dálkovém
ovladači a na číselné klávesnici zadejte ID displeje (1 až 100), který chcete ovládat pomocí
dálkového ovladače. Ovladač pak bude ovládat monitor s odpovídajícím číslem ID displeje.
Pokud zvolíte hodnotu 0 nebo pokud bude ovladač nastaven na běžný režim, bude ovladač
ovládat všechny monitory.
NASTAVENÍ / RESET REŽIMU ID OVLADAČE
Režim identifikace ovladače – chcete-li přejít do tohoto režimu, přidržte na 2 sekundy
tlačítko REMOTE ID SET (Nastavení režimu identifikace dálkového ovladače).
Běžný režim – návrat do běžného režimu provedete přidržením tlačítka REMOTE ID
CLEAR (Zrušení režimu identifikace ovladače) na 2 sekundy.
Aby bylo zajištěno řádné fungování této funkce, musí být monitoru přiřazeno ID displeje.
ID displeje lze nastavit u položky Monitor ID v nabídce MULTI DISPLAY (Více monitorů)
v nabídce OSD (viz strana 23).
ID displeje: 1
ID displeje: 2
ID displeje: 3
Dálkový ovladač
je neaktivní
Dálkový ovladač
je neaktivní
Dálkový ovladač
je aktivní
Obrázek 2
Na ovladači je
nastavena hodnota
REMOTE ID:3
Miřte dálkovým ovladačem na senzor požadovaného monitoru a stiskněte tlačítko REMOTE ID SET (Nastavení režimu identifikace dálkového
ovladače). Na displeji se zobrazí MONITOR ID (Identifikační číslo monitoru), je-li váš dálkový ovladač v režimu ID.
Pomocí dálkového ovladače můžete pracovat s monitorem, kterému je přiřazeno určité číslo MONITOR ID.
1. Nastavte číslo MONITOR ID displeje (viz strana 23). Číslo MONITOR ID může být v rozsahu od 1 do 100.
Toto číslo MONITOR ID umožňuje pracovat s daným monitorem pomocí dálkového ovladače bez ovlivňování jiných monitorů.
2. Na dálkovém ovladači přidržte tlačítko REMOTE ID SET (Nastavení režimu identifikace dálkového ovladače) a pomocí tlačítek zadejte číslo
REMOTE CONTROL ID (Identifikace ovladače: 1–100). Číslo REMOTE ID NUMBER se musí shodovat s číslem MONITOR ID displeje, který
chcete ovládat. Vyberte hodnotu „0“, chcete-li současně ovládat všechny displeje v dosahu.
3. Miřte dálkovým ovladačem na senzor požadovaného monitoru a stiskněte tlačítko REMOTE ID SET (Nastavení režimu identifikace dálkového
ovladače).
Na displeji se červeně zobrazí číslo MONITOR ID.
Je-li hodnota čísla REMOTE CONTROL ID „0“, zobrazí se čísla MONITOR ID všech monitorů červeně.
Zobrazí-li se číslo MONITOR ID na displeji bíle, číslo MONITOR ID a číslo REMOTE CONTROL ID se neshodují.
POZNÁMKA: Group ID (ID skupiny) nelze nastavit prostřednictvím dálkového ovladače.
Česky-30
Ovládání monitoru LCD pomocí dálkového ovladače
RS-232C
Česky
Displej lze ovládat počítačem, který připojíte přes rozhraní RS-232C.
Funkce řízené z osobního počítače:
•
zapnutí a vypnutí,
•
přepínání vstupních signálů,
•
zapnutí a vypnutí ztlumení zvuku.
Připojení
Displej LCD a počítač
Displej LCD
Osobní
počítač
RS-232C
Kabel RS-232C
POZNÁMKA: Pokud je počítač vybaven pouze 25kolíkovým sériovým portem, je třeba použít adaptér 25kolíkového sériového
portu. Podrobnosti získáte u prodejce.
Zapojení kolíků je popsáno na straně 48 „2) Vstup pro rozhraní RS-232C“.
K ovládání monitoru použijte řídicí příkazy. Informace o řídicích příkazech najdete na dodaném disku CD. Soubor má název
„External_control.pdf“.
1) Rozhraní
PROTOKOL
PŘENOSOVÁ RYCHLOST
DÉLKA DAT
PARITNÍ BIT
STOP BIT
ŘÍZENÍ TOKU DAT
RS-232C
9 600 [b/s]
8 [bitů]
ŽÁDNÉ
1 [bit]
ŽÁDNÉ
Monitor LCD používá pro ovladač RS-232C linky RXD, TXD a GND.
K řízení pomocí konektoru RS-232C je třeba použít reverzní typ kabelu (kabel Null Modem, není součástí balení).
Česky-31
2) Diagram řídicích příkazů
Další příkazy jsou uvedeny v souboru „External_Control.pdf“ na disku CD.
Funkce (ID displeje = 1)
Kód
Zapnutí napájení
01 30 41 30 41 30 43 02 43 32 30 33 44 36 30 30 30 31 03 73 0d
Vypnutí napájení
01 30 41 30 41 30 43 02 43 32 30 33 44 36 30 30 30 34 03 76 0d
Výběr vstupního zdroje – DisplayPort
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 46 03 04 0d
Výběr vstupního zdroje – DVI
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 33 03 71 0d
Výběr vstupního zdroje – VGA
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 31 03 73 0d
Výběr vstupního zdroje – HDMI
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 31 31 03 72 0d
Výběr vstupního zdroje – HDMI2
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 31 32 03 71 0d
Výběr vstupního zdroje – Y/Pb/Pr
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 43 03 01 0d
Výběr vstupního zdroje – OPTION
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 44 03 06 0d
Aktivace ztlumení zvuku
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 38 44 30 30 30 31 03 09 0d
Deaktivace ztlumení zvuku
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 38 44 30 30 30 32 03 0a 0d
Česky-32
Připojení k síti
Pomocí kabelu sítě LAN můžete zadat nastavení Network Settings (Nastavení sítě) a Alert Mail Settings (Nastavení upozornění)
pomocí funkce HTTP server.
Chcete-li použít připojení k síti LAN, je třeba přiřadit adresu IP.
Příklad připojení k síti LAN:
Server
POZNÁMKA: Použijte kabel sítě LAN kategorie 5
nebo vyšší.
Rozbočovač
Kabel sítě LAN
(neni současti dodavky)
Nastavení sítě pomocí prohlížeče HTTP
Přehled
Připojení monitoru k síti umožňuje jeho ovládání z počítače pomocí sítě.
Chcete-li monitor ovládat z webového prohlížeče, musíte mít v počítači nainstalovánu speciální aplikaci.
Adresu IP a masku podsítě monitoru lze nastavit na obrazovce Network Setting (Nastavení sítě) ve webovém prohlížeči pomocí
funkce server HTTP. Používejte webový prohlížeč Microsoft Internet Explorer 7.0 nebo vyšší verzi.
(Toto zařízení používá jazyk JavaScript a soubory Cookies. V prohlížeči je třeba tyto funkce povolit.) Způsob nastavení těchto
funkcí závisí na verzi prohlížeče. Postupujte dle souborů nápovědy a ostatních informací dodaných se softwarem.)
Přístup k funkci server HTTP získáte spuštěním webového prohlížeče v počítači připojeném prostřednictvím sítě k monitoru a
zadáním následující adresy URL.
Nastavení sítě
http://<adresa IP monitoru>/index.html
TIP:
Výchozí IP adresa je monitoru přiřazena automaticky.
Speciální aplikaci lze stáhnout z našeho webu.
POZNÁMKA: Pokud se ve webovém prohlížeči nezobrazí obrazovka MONITOR NETWORK SETTINGS (Nastavení sítě
monitoru), obnovte stránku stisknutím kombinace kláves Ctrl+F5 (nebo vymažte mezipaměť).
Odezva monitoru nebo tlačítek může být zpomalena. Operace také nemusí být v závislosti na nastavení sítě
přijata. Pokud tato situace nastane, kontaktujte správce sítě.
Monitor LCD nemusí odpovídat, jsou-li jeho tlačítka opakovaně stisknuta rychle po sobě. Pokud tato situace
nastane, chvíli vyčkejte a poté akci zopakujte. Pokud stále nedošlo k žádné odezvě, monitor vypněte a znovu
zapněte.
K ovládání monitoru použijte řídicí příkazy. Viz „Diagram řídicích příkazů“ (strana 32).
Česky-33
Česky
Ovládání monitoru LCD prostřednictvím funkce
LAN Control (Ovládání pomocí sítě LAN)
Příprava před použitím
Před provedením jakýchkoli operací prostřednictvím webového prohlížeče připojte monitor k běžně dostupnému kabelu sítě
LAN.
Operace provedené v prohlížeči používajícím server proxy nemusí být proveditelné v závislosti na typu tohoto serveru a
způsobu nastavení. Ačkoli je jedním z faktorů typ serveru proxy, je možné, že položky, které byly skutečně odeslány, nebudou
zobrazeny z důvodu efektivity mezipaměti. Proto také nemusí být provedená nastavení v rámci operace uplatněna. Doporučuje
se server proxy nepoužívat.
Práce s adresou prostřednictvím prohlížeče
Název hostitele lze použít v následujících případech:
Pokud byl název hostitele odpovídající IP adrese monitoru zaregistrován správcem sítě na serveru DNS, můžete k nastavení
sítě monitoru přejít prostřednictvím zaregistrovaného názvu hostitele pomocí kompatibilního prohlížeče.
Pokud byl název hostitele odpovídající IP adrese monitoru konfigurován v souboru HOSTS používaného počítače, můžete
k nastavení sítě monitoru přejít prostřednictvím tohoto názvu hostitele pomocí kompatibilního prohlížeče.
Příklad 1:
Byl-li název hostitele monitoru nastaven na „pd.nec.co.jp“, přístup k nastavení sítě získáte zadáním adresy http://
pd.nec.co.jp/index.html do řádku adresy nebo do pole pro zadání adresy URL.
Příklad 2:
Je-li adresa IP monitoru „192.168.73.1“, přístup k nastavení upozornění získáte zadáním adresy
http://192.168.73.1/index.html do řádku adresy nebo do sloupce pro zadání adresy URL.
Akce
Přejděte na následující adresu stránky HOME (Výchozí). Klikněte na všechny odkazy na levé straně stránky HOME (Výchozí).
http://<adresa IP monitoru>/index.html
Dálkový ovladač
Umožňuje ovládání odpovídající dálkovému ovladači.
Nabídka na obrazovce
Umožňuje nastavení následujících možností.
PICTURE (Obraz), ADJUST (Seřízení), AUDIO (Zvuk), SCHEDULE (Plánovač), PIP (Režim obrazu v obraze), OSD (Nabídka
na obrazovce), MULTI DISPLAY (Více monitorů), DISPLAY PROTECTION (Ochrana displeje), EXTERNAL CONTROL (Externí
ovládací prvek), ADVANCED OPTION1 (Rozšířené možnosti1), ADVANCED OPTION2 (Rozšířené možnosti2).
POZNÁMKA: Funkce tlačítek, která jsou zobrazena na stránkách nastavení.
[APPLY] (Použít): Potvrzení provedeného nastavení.
[CANCEL] (Zrušit): Návrat k předchozímu nastavení.
POZNÁMKA: Po kliknutí na tlačítko APPLY (Použít) se tlačítko CANCEL (Zrušit) stane neaktivním.
[RELOAD] (Načíst znovu): Nastavení budou znovu načtena.
[RESET] (Resetovat): Obnovení výchozích nastavení.
Česky-34
Nastavení sítě
Česky
Klikněte na odkaz NETWORK (Síť) na levé straně stránky HOME (Výchozí).
IP SETTING
Nastavení IP adresy.
(Nastavení IP adresy) AUTO (AUTOMATICKY): IP adresa bude přiřazena automaticky.
MANUAL (Ručně): Nastavte IP adresu sítě připojené k monitoru ručně.
POZNÁMKA: Požádejte správce sítě o adresu IP, je-li v nastavení [IP SETTING] (Nastavení IP
adresy) nastavena možnost AUTO (Automaticky).
IP ADDRESS
(IP adresa)
Nastavte IP adresu sítě připojené k monitoru, je-li v nastavení [IP SETTING] (Nastavení IP adresy)
nastavena možnost [MANUAL] (Ručně).
SUBNET MASK
(Maska podsítě)
Nastavte číslo masky podsítě sítě připojené k monitoru, je-li v nastavení [IP SETTING] (Nastavení IP
adresy) nastavena možnost [MANUAL] (Ručně).
DEFAULT GATEWAY
(Výchozí brána)
Nastavte výchozí bránu sítě připojené k monitoru, je-li v nastavení [IP SETTING] (Nastavení IP
adresy) nastavena možnost [MANUAL] (Ručně).
POZNÁMKA: Nastavení hodnoty [0.0.0.0] znamená odstranění nastavení.
DNS
Nastavení IP ADDRESS (IP adresa) serveru DNS.
AUTO (AUTOMATICKY): Automatické přiřazení IP adresy serveru DNS připojeného k monitoru.
MANUAL (RUČNĚ): Nastavení IP adresy serveru DNS připojeného k monitoru.
PRIMARY DNS
(Primární server
DNS)
Nastavte primární server DNS sítě připojené k monitoru.
POZNÁMKA: Nastavení hodnoty [0.0.0.0] znamená odstranění nastavení.
SECONDARY
DNS (Sekundární
server DNS)
Nastavte sekundární server DNS sítě připojené k monitoru.
POZNÁMKA: Nastavení hodnoty [0.0.0.0] znamená odstranění nastavení.
POZNÁMKA: Pokud je pro funkci EXTERNAL CONTROL (Externí ovládací prvek) nabídky OSD zvolena možnost IP
ADDRESS RESET (Reset IP adresy), následující nastavení se vrátí na výrobní hodnoty:
[IP SETTING] (Nastavení IP adresy): AUTO (Automaticky), [IP ADDRESS] (IP adresa): 192.168.0.10, [SUBNET
MASK] (Maska podsítě): 255.255.255.0, [DNS]: Nastavení AUTO (Automaticky) [DEFAULT GATEWAY] (Výchozí
brána), [PRIMARY DNS] (Primární server DNS) a [SECONDARY DNS] (Sekundární server DNS) jsou prázdné.
Česky-35
Nastavení pošty
Klikněte na odkaz MAIL (Pošta) na levé straně stránky HOME (Výchozí).
Tato možnost oznamuje počítači chybovou zprávu zasláním e-mailu prostřednictvím kabelové sítě LAN. Dojde-li u monitoru
k chybě, bude odesláno oznámení o chybové zprávě.
Alert Mail (E-mail
s upozorněním)
Zatržením políčka [ENABLE] (Povolit) funkci Alert Mail (E-mail s upozorněním) zapnete.
Zatržením políčka [DISABLE] (Zakázat) funkci Alert Mail (E-mail s upozorněním) vypnete.
STATUS MESSAGE
(Stavová zpráva)
Zatržením políčka [ENABLE] (Povolit) funkci STATUS MESSAGE (Stavová zpráva) zapnete.
Zatržením políčka [DISABLE] (Povolit) funkci STATUS MESSAGE (Stavová zpráva) vypnete.
Sender’s Address
Zadejte adresu odesílatele. Lze zadat až 60 alfanumerických znaků a symbolů.
(Adresa odesílatele)
SMTP Server
(Server SMTP)
Zadejte název serveru SMTP připojeného k monitoru.
Lze zadat až 60 alfanumerických znaků.
Recipient’s Address Zadejte adresu příjemce. Lze zadat až 60 alfanumerických znaků a symbolů.
1 to 3 (Adresa
příjemce 1 až 3)
Authentication
Method (Metoda
identifikace)
Takto je možné zvolit metodu identifikace přenosu e-mailu.
POP3 Server
(Server POP3)
Takto je možné upřesnit adresu serveru POP3, který se používá při identifikaci e-mailu.
User Name
(Uživatelské
jméno)
Takto lze nastavit uživatelské jméno pro přihlášení k identifikačnímu serveru, pokud se pro přenos
e-mailu vyžaduje identifikace. Lze zadat až 60 alfanumerických znaků.
PASSWORD (HESLO)
Takto lze nastavit heslo pro přihlášení k identifikačnímu serveru, pokud se pro přenos e-mailu
vyžaduje identifikace. Lze zadat až 60 alfanumerických znaků.
Test Mail
(Zkušební e-mail)
Klepnutím na toto tlačítko odešlete zkušební e-mail, abyste ověřili správnost nastavení.
POZNÁMKA: • Provedete-li zkoušku, e-mail s upozorněním nemusíte obdržet.
Pokud taková situace nastane, zkontrolujte, zda jsou nastavení sítě správná.
• Pokud jste zadali nesprávnou adresu zkušebního e-mailu, e-mail s upozorněním neobdržíte.
Pokud taková situace nastane, zkontrolujte, zda je adresa příjemce správná.
TIP:
Nastavení funkce Alert Mail (E-mail s upozorněním) nebudou ovlivněna ani v případě, že z nabídky vyberete možnost
[RESET] (Resetovat).
Diagram řídicích příkazů je uveden v souboru „External_Control.pdf“ na disku CD.
Česky-36
Seznam upozornění chybových zpráv
70h ~ 7Fh
80h ~ Fh
90h ~ 9Fh
A0h ~ AFh
A2h
B0h ~ BFh
E0h ~ EFh
Zpráva s upozorněním
The monitor’s power supply is not
functioning normally. (Zdroj napájení
monitoru nefunguje běžným způsobem.)
The cooling fan has stopped.
(Ventilátor se zastavil.)
The monitor’s back light unit is not
functioning normally. (Jednotka
podsvícení monitoru nefunguje běžným
způsobem.)
The monitor is overheated.
(Monitor je přehřátý.)
Vysvětlení
Opatření
Abnormální napájení v pohotovostním
režimu
Obraťte se na dodavatele.
Abnormální funkce ventilátoru
Obraťte se na dodavatele.
Abnormální podsvícení
Obraťte se na dodavatele.
Abnormální teplota
ČIDLO dosáhlo teploty specifikované
uživatelem.
Obraťte se na dodavatele.
Znovu potvrďte nastavení stavu
v nabídce OSD (DISPLAY
PROTECTION-FAN CONTROL
– Ochrana monitoru – Ovládání
ventilátoru) nebo se obraťte na
dodavatele.
*stav: DISPLAY PROTECTIONFAN (Ochrana monitoru – ventilátor)
CONTROL-COOLING FAN = AUTO
(Ovládání ventilátoru = automatické)
Žádný signál
The monitor doesn’t have the input
signal. (Monitor nemá vstupní signál.)
The system error occurred in the
Systémová chyba.
monitor. (U monitoru došlo k systémové
chybě.)
Viz část „Není obraz“ v kapitole
„Řešení potíží“.
Obraťte se na dodavatele.
Příklad: Následující příklady jsou součástí upozornění, která informují o teplotní anomálii monitoru.
XXXXXXXXXX
Příklad: Následující příklady jsou součástí zkušebního e-mailu prohlížeče.
XXXXXXXXXX
Česky-37
Česky
Číslo chyby
* Kód chyby
Nastavení SNMP
Klikněte na odkaz SNMP na levé straně stránky HOME (Výchozí).
Tato funkce umožňuje ovládání monitoru a zjištění jeho stavu prostřednictvím sítě.
Version (Verze):
SNMP v1 Ověření prostého textu podle názvu komunity; nebude zasláno potvrzení depeše.
SNMP v2c Ověření prostého textu podle názvu komunity; bude zasláno potvrzení depeše.
Community name (Název komunity):
Výchozí název komunity je „public“ (veřejný). Tato hodnota je pouze ke čtení. Můžete nastavit názvy komunity až pro 3
nastavení.
Trap (Depeše):
Dojde-li u monitoru k chybě, na určenou adresu bude odeslána chybová zpráva.
Políčko
Vysvětlení
Chybový kód
Temperature (Teplota)
Abnormální teplota
0xA0, 0xA1, 0xA2
Fan (Ventilátor)
Abnormální funkce ventilátoru
0x80, 0x81
Power (Napájení)
Abnormální stav napájení
0x70, 0x71, 0x72, 0x78
Inverter/Backlight (Otočení/podsvícení) Abnormální hodnota otočení nebo podsvícení
0x90, 0x91
No signal (Žádný signál)
Žádný signál
0xB0
System Error (Systémová chyba)
Systémová chyba
0xE0
Česky-38
Nastavení AMX
Česky
Klikněte na odkaz AMX na levé straně stránky HOME (Výchozí).
AMX BEACON
Zapnutí nebo vypnutí detekce prostřednictvím technologie AMX Device Discovery při připojení do sítě
podporující systém ovládání NetLinx společnosti AMX.
TIP:
Používáte-li zařízení, které podporuje AMX Device Discovery, systém ovládání AMX NetLinx zařízení
rozpozná a stáhne ze serveru společnosti AMX příslušný modul Device Discovery.
Pokud vyberete možnost [ENABLE] (Povolit), zařízení bude zjištěno pomocí funkce AMX Device Discovery.
Pokud vyberete možnost [DISABLE] (Zakázat), zařízení nebude zjištěno pomocí funkce AMX Device Discovery.
Nastavení CRESTRON
Klikněte na odkaz CRESTRON na levé straně stránky HOME (Výchozí).
Kompatibilita s funkcí CRESTRON ROOMVIEW
Monitor podporuje software CRESTRON ROOMVIEW, který umožňuje řízení a ovládání několika zařízení připojených do sítě
prostřednictvím počítače nebo ovladače.
Pro více informací navštivte stránky http://www.crestron.com
ROOMVIEW
ROOMVIEW pro správu z počítače.
ON (Zapnuto): Zapne ROOMVIEW.
OFF (Vypnuto): Vypne ROOMVIEW.
CRESTRON
CONTROL
CRESTRON CONTROL pro správu z ovladače.
ON (Zapnuto): Zapne CRESTRON CONTROL.
OFF (Vypnuto): Vypne CRESTRON CONTROL.
CONTROLLER
IP ADDRESS
(IP adresa ovladače)
Nastaví IP adresu pro CRESTRON SERVER.
IP ID
Nastaví IP ID pro CRESTRON SERVER.
TIP: Nastavení CRESTRON je vyžadováno pouze při použití s CRESTRON ROOMVIEW.
Další informace naleznete na webu http://www.crestron.com.
Česky-39
Nastavení názvu
Klikněte na odkaz NAME (Název) na levé straně stránky HOME (Výchozí).
MONITOR NAME
Nastavte název monitoru. V názvu můžete použít nejvýše 16 znaků. Jako výchozí název je použit
(NÁZEV MONITORU) název modelu.
HOST NAME
Zadejte název hostitele sítě připojené k monitoru.
(NÁZEV HOSTITELE) Lze zadat až 15 alfanumerických znaků.
DOMAIN NAME
(NÁZEV DOMÉNY)
Zadejte název domény sítě připojené k monitoru.
Lze zadat až 60 alfanumerických znaků.
Nastavení síťového hesla
Klikněte na odkaz NETWORK PASSWORD (Síťové heslo) na levé straně stránky HOME (Výchozí).
PJLink PASSWORD
Nastavení hesla pro PJLink*. Heslo může mít maximálně 32 znaků. Nezapomeňte svoje heslo. Pokud
se tak stane, kontaktujte svého prodejce.
HTTP PASSWORD
Nastavení hesla pro HTTP server. Heslo může mít maximálně 10 znaků.
HTTP PASSWORD
ENABLE (Povolit)
Heslo HTTP PASSWORD je nutné pro přihlášení k serveru HTTP.
Při zadání hesla zadejte název monitoru jako USER NAME (Uživatelské jméno).
*Co je PJLink?
PJLink je standardizací protokolu používaného pro ovládání zařízení od různých výrobců. Tento standardní protokol byl vytvořen
asociací Japan Business Machine and Information System Industries Association (JBMIA) v roce 2005.
Zařízení podporuje všechny příkazy třídy PJLink Class 1.
Nastavení PJLink není ovlivněno, i když v nabídce provedete [RESET] (Resetovat).
Česky-40
Nastavení Memo (Zápis)
Česky
Klikněte na odkaz MEMO (Zápis) na levé straně stránky HOME (Výchozí).
Nastavte název a zprávu.
TITLE (Název)
Název může mít maximálně 24 znaků.
MESSAGE (Zpráva)
Zpráva může mít maximálně 240 znaků.
MEMO PASSWORD
(Heslo zápisu)
Výchozí heslo je „0000“.
MEMO PASSWORD
ENABLE (Povolit
heslo zápisu)
Při nastavení zápisu bude požadováno heslo zápisu.
Česky-41
POINT ZOOM (Přiblížit)
Tlačítko SET/POINT ZOOM (Nastavit/přiblížit) na dálkovém ovladači umožňuje přiblížení části obrazu.
Tlačítkem CH+/- obraz přiblížíte či vzdálíte. Obraz lze zvětšit v rozmezí 1–10krát.
1
Stiskněte tlačítko [SET/POINT ZOOM] (Nastavit/přiblížit) na dálkovém ovladači. Zobrazí se ikona lupy.
2
Přesuňte ikonu lupy pomocí tlačítek [ ] [ ] [+] [-].
3
Stisknutím tlačítka [CH+] výběr přiblížíte. Stisknutím tlačítka [CH-] výběr vzdálíte.
4
Stisknutím tlačítka [SET/POINT ZOOM] (Nastavit/přiblížit) zrušíte zobrazení ikony.
5
Stisknutím tlačítka [EXIT] (Konec) obnovíte normální velikost.
6
Stisknutím tlačítka [MENU] (Nabídka) zobrazíte nabídku na obrazovce. <Postup nastavení>
POZNÁMKA: • Během použití této funkce může dojít ke zkreslení obrazu.
• Tato funkce nefunguje, pokud ji použijete při nastavení PIP (Režim obrazu v obraze), POP (Obraz vně obrazu),
PBP (Zobrazení vedle sebe), SCREEN SAVER (Spořič obrazovky), SUPER v
nastavení INPUT CHANGE (Změnit vstup), IMAGE FLIP (Převrácení obrazu).
• Pokud je v nastavení ASPECT (Poměr) zvolena možnost DYNAMIC (Dynamický) nebo ZOOM (Měřítko), změní
se obraz na FULL (Úplný), a až poté bude použita funkce POINT ZOOM (Přiblížit). Po použití funkce POINT
ZOOM (Přiblížit) se obnoví předchozí nastavení možnosti ASPECT (Poměr).Pokud nastavení ASPECT (Poměr)
změníte během použití funkce POINT ZOOM (Přiblížit), bude pro možnost DYNAMIC (Dynamický) nebo
ZOOM (Měřítko) použit obraz FULL (Úplný).
• Ikona lupy se nepřesune na žádnou oblast obrazu.
• Funkce POINT ZOOM (Přiblížit) bude deaktivována po změně vstupního signálu nebo vypnutí.
• Funkce POINT ZOOM (Přiblížit) bude deaktivována, pokud nastavíte možnost IMAGE FLIP (Převrácení obrazu)
nebo změníte nastavení ASPECT (Poměr) během použití funkce POINT ZOOM (Přiblížit).
Česky-42
Vlastnosti
Systémy nastavení barev: Umožňují upravit barvy na obrazovce a přizpůsobit přesnost barev monitoru nejrůznějším normám.
OmniColor: Slučuje šestiosou správu barev a standard sRGB. Šestiosá správa barev umožňuje, na rozdíl od dříve dostupného
systému RGB (tři osy), nastavení barev prostřednictvím šesti os (R, G, B, C, M a Y). Standard sRGB zajišťuje pro monitor
jednotný profil barev. Díky tomu budou barvy zobrazené na monitoru shodné s barvami na výtisku (s operačním systémem
a tiskárnou s podporou sRGB). Umožňuje upravit barvy na obrazovce a přizpůsobit přesnost barev monitoru nejrůznějším
normám.
Správa barev sRGB: Nový optimalizovaný standard správy barev, který umožňuje shodu barev na monitoru počítače a dalších
periferních zařízeních. Standard sRGB, který je založen na kalibrovaném barevném prostoru, umožňuje optimální zobrazení
barev a zpětnou kompatibilitu s dalšími běžnými barevnými standardy.
Ovládací prvky nabídky na obrazovce: Umožňují rychle a snadno upravovat všechny prvky obrazu pomocí jednoduchých
nabídek na obrazovce.
Plug and Play: Řešení společnosti Microsoft® v operačním systému Windows® umožňuje snadné nastavení a instalaci, protože
vlastnosti monitoru jsou přeneseny automaticky přímo do počítače (např. velikost obrazu, podporované rozlišení), a výkon
monitoru se tak automaticky optimalizuje.
Systém IPM (Inteligentní řízení spotřeby): Nabízí nové postupy, které umožňují, aby se monitor přepnul do režimu nižší
spotřeby energie, pokud není používán, čímž se uspoří až dvě třetiny spotřebované energie, sníží vyzařování a náklady na
klimatizaci pracoviště.
Funkce FullScan: Umožňuje při většině rozlišení využít celou obrazovku, čímž výrazně zvětšuje velikost obrazu.
Standardní montážní rozhraní VESA (FDMIv1): Umožňuje uživateli připojit monitor LCD k montážnímu ramenu nebo konzole
standardu VESA (FDMIv1) libovolného výrobce. Společnost NEC doporučuje v Severní Americe používat montážní rozhraní,
které odpovídá standardu TÜV-GS a/nebo UL1678.
DVI-D: Pouze digitální podmnožina DVI schválená skupinou DDWG pro digitální spojení mezi počítači a zobrazovacími
zařízeními. Konektor DVI-D je pouze digitální, analogový vstup proto nepodporuje. Zajišťuje pouze digitální spojení založené
na technologii DVI, a proto je k zajištění kompatibility mezi DVI-D a dalším digitálním konektorem DVI (jako např. DFP a P&D)
třeba pouze jednoduchý adaptér. Rozhraní DVI tohoto monitoru podporuje technologii HDCP.
ZOOM (Měřítko): Zvětšuje/zmenšuje obraz ve vodorovném a svislém směru.
Automatická diagnostika: Pokud dojde k vnitřní chybě, bude nahlášen stav selhání.
HDCP (Ochrana digitálního obsahu s vysokými nároky na přenosovou rychlost): HDCP je systém bránící neoprávněnému
kopírování dat videa přenášených přes rozhraní DVI (Digital Visual Interface). Pokud nelze materiál zobrazit přes vstup DVI,
nemusí to nutně znamenat, že monitor nefunguje správně. V případě implementace ochrany HDCP nemusí být zobrazen určitý
obsah chráněný technologií HDCP z důvodu rozhodnutí/záměru společenství HDCP (Digital Content Protection, LLC).
Zásuvka na desce pro volitelné doplňky: Můžete použít desku pro volitelné doplňky. Další informace vám sdělí prodejce.
Česky-43
Česky
Menší rozměry: Představuje ideální řešení pro menší prostory a zároveň poskytuje prvotřídní kvalitu obrazu.
Řešení potíží
Žádný obraz
• Zkontrolujte řádné zapojení signálního kabelu ke grafické
kartě/počítači.
•
Zkontrolujte hlavní vypínač – musí být v poloze ON (Zapnuto).
•
•
Grafická karta musí být řádně zasunuta do své zásuvky.
Ujistěte se, že počítač není v úsporném režimu (dotkněte se
libovolné klávesy nebo myši).
•
Zkontrolujte hlavní vypínač – musí být v poloze ON (Zapnuto).
•
Zkontrolujte, zda je indikátor napájení v nabídce na
obrazovce nastaven na hodnotu ON (Zapnuto).
•
Hlavní vypínač a vypínač počítače musí být v poloze ON (zapnuto).
•
Zkontrolujte, zda byl na grafické kartě nebo v používaném
systému zvolen podporovaný režim. (Při změně grafického
režimu postupujte podle příručky ke grafické kartě nebo
příručky k systému.)
•
Zkontrolujte monitor a grafickou kartu s ohledem na
kompatibilitu a doporučená nastavení.
•
Zkontrolujte, zda kolíky na konektoru signálního kabelu
nejsou ohnuté nebo vtlačené dovnitř.
•
Monitor automaticky přejde do vypnutého stavu po
přednastavené době od ztráty signálu. Stiskněte tlačítko napájení
•
Zkontrolujte nastaveni DVI MODE (Režim DVI), když je ke
vstupu DVI připojen DVD přehravač nebo počitač.
•
Šum v obraze, černa obrazovka při použiti vstupu DVI
• Zkontrolujte nastaveni DVI MODE (Režim DVI), když je ke
vstupu DVI připojen DVD přehravač nebo počitač.
Dosvit obrazu
• U monitorů na bázi technologie LCD se může projevit dosvit
obrazu. Dosvitem obrazu se označuje zbytkový obraz („duch“)
předchozího obrazu, který zůstane viditelný na obrazovce.
Na rozdíl od běžných monitorů není dosvit obrazu na
displeji LCD trvalý, ale přesto by se mělo předejít zobrazení
statického obrazu po dlouhou dobu. Chcete-li zmírnit dosvit
obrazu, vypněte monitor na stejně dlouhou dobu, po jakou
byl poslední obraz zobrazen. Jestliže byl například obraz na
obrazovce hodinu a zůstal po něm zbytkový obraz, znovu
vypněte monitor na jednu hodinu, aby obraz zmizel.
Stejně jako u všech osobních zobrazovacích
zařízení doporučuje firma NEC DISPLAY
SOLUTIONS pravidelné spouštění spořičů
obrazovky s pohyblivou grafikou v případech,
kdy se používá k zobrazování statické grafiky.
Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej.
Obraz je nestálý, nezaostřený nebo „plave“
• Zkontrolujte řádné zapojení signálního kabelu do počítače.
•
Pomocí ovládacích prvků na obrazovce Image Adjust
(Seřízení obrazu) zaostřete a seřiďte obraz jemným
doladěním. Při změně režimu zobrazení bude možná třeba
znovu upravit nastavení Image Adjust (Seřízení obrazu)
v nabídce na obrazovce.
•
Zkontrolujte monitor a grafickou kartu s ohledem na
kompatibilitu a doporučená časování signálu.
•
Je-li obraz zkreslený, změňte video režim na neprokládaný
a použijte obnovovací kmitočet 60 Hz.
•
Pokud zapnete napájení nebo zmìníte nastavení, obraz
mùže být zkreslený.
Obraz z externích komponent je zbarvený do zelena
• Zkontrolujte, zda je vybrán vstupní konektor Y/Pb/Pr.
Indikátor na monitoru nesvítí (nesvítí zeleně ani červeně)
• Hlavní vypínač musí být v poloze ON (Zapnuto) a napájecí
šňůra musí být připojena.
Zkontrolujte, zda byl na grafické kartě nebo v používaném
systému zvolen podporovaný režim.
(Při změně grafického režimu postupujte podle příručky ke
grafické kartě nebo příručky k systému.)
Vybrané rozlišení je zobrazeno nesprávně
• Otevřete nabídku Information (Informace) pomocí nabídek
na obrazovce a ověřte, zda bylo vybráno vhodné rozlišení.
Pokud ne, vyberte odpovídají volbu.
Zkontrolujte hlavní vypínač na zadní straně monitoru.
POZNÁMKA:
Je-li monitor vypnutý a vnitřní teplota je vyšší než normální
provozní teplota, ČERVENÝ INDIKÁTOR zabliká šestkrát.
Zapněte displej znovu poté, co si ověříte, že vnitřní teplota
klesla pod normální provozní teplotu.
Zobrazený obraz nemá správnou velikost
• Pomocí nastavení Image Adjust (Seřízení obrazu) v nabídce
na obrazovce zvětšete nebo zmenšete velikost obrazu.
•
Tlačítko napájení je bez odezvy
• Odpojte napájecí kabel monitoru ze zásuvky. Monitor se
vypne a resetuje.
•
ČERVENÝ INDIKÁTOR na displeji bliká
• Došlo k určitému typu selhání. Kontaktujte nejbližší
autorizované servisní středisko pro produkty společnosti
NEC DISPLAY SOLUTIONS.
Není slyšet zvuk
• Zkontrolujte, zda je zvukový kabel správně připojen.
•
Zkontrolujte, zda není aktivována funkce vypnutí zvuku (Mute).
•
Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na minimum.
•
Zkontrolujte, zda počítač podporuje přijímání zvukového
signálu prostřednictvím konektoru DisplayPort.
Pokud si nejste jisti, obraťte se na výrobce daného počítače.
•
Zkontrolujte, zda je funkce SURROUND (Prostorový zvuk)
nastavena na hodnotu ON (Zapnuto).
•
Zkontrolujte vypinač interniho/externiho reproduktoru.
Dálkový ovladač není funkční
• Zkontrolujte stav baterií v dálkovém ovladači.
•
Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně.
•
Dálkový ovladač musí být namířen na senzor monitoru.
•
Zkontrolujte nastavení IR LOCK SETTING (Nastavení zámku
infračerveného signálu).
•
Systém dálkového ovládání nemusí pracovat, pokud senzor
na displeji bude vystaven přímému slunečnímu záření,
silnému zdroji světla nebo pokud bude v cestě překážka.
Funkce „SCHEDULE“ (Plánovač) a „OFF TIMER“ (Časovač
vypnutí) nefungují správně
• Funkce SCHEDULE (Plánovač) nebude aktivní, pokud
nastavíte funkci OFF TIMER (Časovač vypnutí).
•
Pokud je funkce OFF TIMER (Časovač vypnutí) povolena
a dojde k výpadku napájení displeje, bude tato funkce
resetována.
Šum v obraze, nekvalitní zvuk v televizním vysílání
• Zkontrolujte připojení antény nebo kabelu. V případě potřeby
použijte nový kabel.
Rušení v televizoru
• Zkontrolujte stínění komponent a případně přesuňte monitor.
Vstup RS-232C nebo ovládání prostřednictvím sítě LAN
nejsou dostupné
• Zkontrolujte připojení vstupu RS-232C nebo kabelu sítě LAN.
V závislosti na zobrazeném vzorku se mohou na obrazovce objevit světlé svislé nebo vodorovné pruhy. Nejedná se o vadu výrobku ani
jeho špatnou kvalitu.
Česky-44
Technické údaje – E705
Úhlopříčka: 70”/1 765,6 mm
Rozlišení: 1 920 x 1 080
Barevně: Více než 16 milionů barev (v závislosti na použité grafické kartě)
Modul LCD
Horizontálně: 15,625 / 15,734 / 26,973 / 28,125 kHz, 31,5 kHz – 91,1 kHz (analogový vstup)
15,0 kHz – 91,1 kHz (digitální vstup)
Vertikálně: 24,0 / 25,0 / 30,0 Hz, 50,0 – 85,0 Hz (analogový vstup)
24,0 Hz – 85,0 Hz (digitální vstup)
Frekvence
Synchronizace
25,2 – 162,0 MHz (analogový vstup)
25,0 – 162,0 MHz (DVI)(digitální vstup)
25,0 – 200,0 MHz (HDMI/DisplayPort)(digitální vstup)
Skutečná velikost obrazu
1538,9 x 865,6 mm
Vstupní signál
DVI
24kolíkový konektor
DVI-D
Digitální signál DVI (HDCP)
RGB
VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, 1 920 x 1 080 (60 Hz), 1080p,
1080i
DisplayPort Konektor DisplayPort
Digitální signál DisplayPort splňuje normu Standard V1.1a pro použití s portem HDCP V1.3
RGB
VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, WUXGA60*1, 1 920 x 1 080 (60 Hz),
1080p, 1080i, 720p@50 Hz/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz
VGA*2
Analogový
RGB
15kolíkový konektor
mini D-sub
0,7 Vp-p / 75 ohmů
VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, WUXGA60*1, 1 920 x 1 080
(60 Hz)
Synchronizace Oddělený: Úroveň TTL (pozitivní/negativní)
Kompozitní synchronizace podle zeleného obrazového kanálu: Záporná 0,3 Vp-p
HDMI/
HDMI2
Konektor HDMI
Digitální signál
YUV
Digitální signál
RGB
HDMI
VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, WUXGA60*1,
1 920 x 1 080 (60 Hz), 1080p, 1080i, 720p@50 Hz/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz,
576i@50 Hz, 480i@60 Hz
Y/Pb/Pr*2
15kolíkový konektor
mini D-sub
Komponentní
Y: 1,0 Vp-p/75 ohmů, Cb/Cr (Pb/Pr): 0,7 Vp-p / 75 ohmů
HDTV/DVD: 1080p, 1080i, 720p@50 Hz/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz, 576i@50 Hz,
480i@60 Hz
STEREOFONNÍ
konektor Mini Jack
Analogový
zvuk
Stereo L/P 0,5 V rms
Konektor HDMI
Digitální zvuk
PCM 32; 44,1; 48 kHz (16/20/24 bitů)
Konektor DisplayPort
Digitální zvuk
PCM 32; 44,1; 48 kHz (16/20/24 bitů)
STEREOFONNÍ
konektor Mini Jack
Analogový
zvuk
Stereo L/P 0,5 V rms
Zvuk
Zvukový
vstup
Zvukový
výstup
Výstup reproduktoru
Ovládání
Konektor pro externí reproduktory 15 W + 15 W (8 ohmů)
Interní reproduktor 10 W + 10 W (Stereo)
Vstup RS-232C: 9kolíkový konektor D-sub
LAN:: RJ-45 10/100 BASE-T
Servisní port
Servisní port USB pro údržbu
Napájení
3,6 – 1,6 A @ 100 – 240 V stř., 50/60 Hz
Provozní podmínky
Teplota*3: 0 – 40 °C
Vlhkost: 20 – 80 % (bez kondenzace)
Nadmořská výška: 0 – 3000 m (s rostoucí nadmořskou výškou může jas obrazovky klesat)
Skladovací podmínky
Teplota: -20 – 60 °C
Vlhkost: 10 – 90 % (bez kondenzace) / 90 % – 3,5 % x (teplota – 40 °C) při teplotách nad 40 °C
Rozměry
1587 (š) x 919,6 (v) x 86,9 (h) mm
Hmotnost
46,7 kg
Montážní konzola v souladu s normou VESA
400 x 400 mm (M8, 4 otvory)
Řízení spotřeby
VESA DPM
Plug & Play
VESA DDC2B, DDC/CI, DisplayPort
Napájení pro možnost OPTION (Doplněk) typu Slot 2.
16 V / 3,6 A
Příslušenství
Instalační příručka, napájecí kabel, videokabel, dálkový ovladač, 2 baterie AAA, 1 svorka,
1 šroubek, disk CD
POZNÁMKA: Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
*1: Komprimovaný obraz.
*2: Společný terminál.
*3: Pokud používáte příslušenství připojené prostřednictvím desky pro volitelné doplňky, získáte podrobné informace od příslušného dodavatele.
Česky-45
Česky
Technické údaje o výrobku
Technické údaje – E805
Technické údaje o výrobku
Úhlopříčka: 80”/2 032,2 mm
Rozlišení: 1 920 x 1 080
Barevně: Více než 1073 milionů barev (v závislosti na použité grafické kartě)
Modul LCD
Horizontálně: 15,625 / 15,734 / 26,973 / 28,125 kHz, 31,5 kHz – 91,1 kHz (analogový vstup)
15,0 kHz – 91,1 kHz (digitální vstup)
Vertikálně: 24,0 / 25,0 / 30,0 Hz, 50,0 – 85,0 Hz (analogový vstup)
24,0 Hz – 85,0 Hz (digitální vstup)
Frekvence
Synchronizace
25,2 – 162,0 MHz (analogový vstup)
25,0 – 162,0 MHz (DVI)(digitální vstup)
25,0 – 200,0 MHz (HDMI/DisplayPort)(digitální vstup)
Skutečná velikost obrazu
1771,2 x 996,3 mm
Vstupní signál
DVI
24kolíkový konektor
DVI-D
Digitální signál DVI (HDCP)
RGB
VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, 1 920 x 1 080 (60 Hz), 1080p,
1080i
DisplayPort Konektor DisplayPort
Digitální signál DisplayPort splňuje normu Standard V1.1a pro použití s portem HDCP V1.3
RGB
VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, WUXGA60*1, 1 920 x 1 080 (60 Hz),
1080p, 1080i, 720p@50 Hz/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz
VGA*2
Analogový
RGB
15kolíkový konektor
mini D-sub
0,7 Vp-p / 75 ohmů
VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, WUXGA60*1, 1 920 x 1 080
(60 Hz)
Synchronizace Oddělený: Úroveň TTL (pozitivní/negativní)
Kompozitní synchronizace podle zeleného obrazového kanálu: Záporná 0,3 Vp-p
HDMI/
HDMI2
Konektor HDMI
Digitální signál
YUV
Digitální signál
RGB
HDMI
VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, WUXGA60*1,
1 920 x 1 080 (60 Hz), 1080p, 1080i, 720p@50 Hz/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz,
576i@50 Hz, 480i@60 Hz
Y/Pb/Pr*2
15kolíkový konektor
mini D-sub
Komponentní
Y: 1,0 Vp-p/75 ohmů, Cb/Cr (Pb/Pr): 0,7 Vp-p / 75 ohmů
HDTV/DVD: 1080p, 1080i, 720p@50 Hz/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz, 576i@50 Hz,
480i@60 Hz
STEREOFONNÍ
konektor Mini Jack
Analogový
zvuk
Stereo L/P 0,5 V rms
Konektor HDMI
Digitální zvuk
PCM 32; 44,1; 48 kHz (16/20/24 bitů)
Konektor DisplayPort
Digitální zvuk
PCM 32; 44,1; 48 kHz (16/20/24 bitů)
STEREOFONNÍ
konektor Mini Jack
Analogový
zvuk
Stereo L/P 0,5 V rms
Zvuk
Zvukový
vstup
Zvukový
výstup
Výstup reproduktoru
Ovládání
Konektor pro externí reproduktory 15 W + 15 W (8 ohmů)
Interní reproduktor 10 W + 10 W (Stereo)
Vstup RS-232C: 9kolíkový konektor D-sub
LAN: RJ-45 10/100 BASE-T
Servisní port
Servisní port USB pro údržbu
Napájení
4,8 – 2,0 A @ 100 – 240 V stř., 50/60 Hz
Provozní podmínky
Teplota*3: 0 – 40 °C
Vlhkost: 20 – 80 % (bez kondenzace)
Nadmořská výška: 0 – 3000 m (s rostoucí nadmořskou výškou může jas obrazovky klesat)
Skladovací podmínky
Teplota: -20 – 60 °C
Vlhkost: 10 – 90 % (bez kondenzace) / 90 % – 3,5 % x (teplota – 40 °C) při teplotách nad 40 °C
Rozměry
1 836,2 (š) x 1 061,3 (v) x 86,9 (h) mm
Hmotnost
62,2 kg
Montážní konzola v souladu s normou VESA
400 x 400 mm (M8, 4 otvory)
Řízení spotřeby
VESA DPM
Plug & Play
VESA DDC2B, DDC/CI, DisplayPort
Napájení pro možnost OPTION (Doplněk) typu Slot 2.
16 V / 3,6 A
Příslušenství
Instalační příručka, napájecí kabel, videokabel, dálkový ovladač, 2 baterie AAA, 1 svorka,
1 šroubek, disk CD
POZNÁMKA: Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
*1: Komprimovaný obraz.
*2: Společný terminál.
*3: Pokud používáte příslušenství připojené prostřednictvím desky pro volitelné doplňky, získáte podrobné informace od příslušného dodavatele.
Česky-46
Technické údaje – E905
Úhlopříčka: 90”/2 286,6 mm
Rozlišení: 1 920 x 1 080
Barevně: Více než 1073 milionů barev (v závislosti na použité grafické kartě)
Modul LCD
Horizontálně: 15,625 / 15,734 / 26,973 / 28,125 kHz, 31,5 kHz – 91,1 kHz (analogový vstup)
15,0 kHz – 91,1 kHz (digitální vstup)
Vertikálně: 24,0 / 25,0 / 30,0 Hz, 50,0 – 85,0 Hz (analogový vstup)
24,0 Hz – 85,0 Hz (digitální vstup)
Frekvence
Synchronizace
25,2 – 162,0 MHz (analogový vstup)
25,0 – 162,0 MHz (DVI)(digitální vstup)
25,0 – 200,0 MHz (HDMI/DisplayPort)(digitální vstup)
Skutečná velikost obrazu
1 992,96 x 1 121,04 mm
Vstupní signál
DVI
24kolíkový konektor
DVI-D
Digitální signál DVI (HDCP)
RGB
VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, 1 920 x 1 080 (60 Hz), 1080p,
1080i
DisplayPort Konektor DisplayPort
Digitální signál DisplayPort splňuje normu Standard V1.1a pro použití s portem HDCP V1.3
RGB
VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, WUXGA60*1, 1 920 x 1 080 (60 Hz),
1080p, 1080i, 720p@50 Hz/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz
VGA*2
Analogový
RGB
15kolíkový konektor
mini D-sub
0,7 Vp-p / 75 ohmů
VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, WUXGA60*1, 1 920 x 1 080
(60 Hz)
Synchronizace Oddělený: Úroveň TTL (pozitivní/negativní)
Kompozitní synchronizace podle zeleného obrazového kanálu: Záporná 0,3 Vp-p
HDMI/
HDMI2
Konektor HDMI
Digitální signál
YUV
Digitální signál
RGB
HDMI
VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, WUXGA60*1,
1 920 x 1 080 (60 Hz), 1080p, 1080i, 720p@50 Hz/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz,
576i@50 Hz, 480i@60 Hz
Y/Pb/Pr*2
15kolíkový konektor
mini D-sub
Komponentní
Y: 1,0 Vp-p/75 ohmů, Cb/Cr (Pb/Pr): 0,7 Vp-p / 75 ohmů
HDTV/DVD: 1080p, 1080i, 720p@50 Hz/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz, 576i@50 Hz,
480i@60 Hz
STEREOFONNÍ
konektor Mini Jack
Analogový
zvuk
Stereo L/P 0,5 V rms
Konektor HDMI
Digitální zvuk
PCM 32; 44,1; 48 kHz (16/20/24 bitů)
Konektor DisplayPort
Digitální zvuk
PCM 32; 44,1; 48 kHz (16/20/24 bitů)
STEREOFONNÍ
konektor Mini Jack
Analogový
zvuk
Stereo L/P 0,5 V rms
Zvuk
Zvukový
vstup
Zvukový
výstup
Výstup reproduktoru
Ovládání
Konektor pro externí reproduktory 15 W + 15 W (8 ohmů)
Interní reproduktor 10 W + 10 W (Stereo)
Vstup RS-232C: 9kolíkový konektor D-sub
LAN: RJ-45 10/100 BASE-T
Servisní port
Servisní port USB pro údržbu
Napájení
4,8 – 2,0 A @ 100 – 240 V stř., 50/60 Hz
Provozní podmínky
Teplota*3: 0 – 40 °C
Vlhkost: 20 – 80 % (bez kondenzace)
Nadmořská výška: 0 – 3000 m (s rostoucí nadmořskou výškou může jas obrazovky klesat)
Skladovací podmínky
Teplota: -20 – 60 °C
Vlhkost: 10 – 90 % (bez kondenzace) / 90 % – 3,5 % x (teplota – 40 °C) při teplotách nad 40 °C
Rozměry
2 058,4 (š) x 1 186,4 (v) x 123,2 (h) mm
Hmotnost
81,0 kg
Montážní konzola v souladu s normou VESA
400 x 400 mm (M8, 4 otvory)
Řízení spotřeby
VESA DPM
Plug & Play
VESA DDC2B, DDC/CI, DisplayPort
Napájení pro možnost OPTION (Doplněk) typu Slot 2.
16 V / 3,6 A
Příslušenství
Instalační příručka, napájecí kabel, videokabel, dálkový ovladač, 2 baterie AAA, 1 svorka,
1 šroubek, disk CD
POZNÁMKA: Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
*1: Komprimovaný obraz.
*2: Společný terminál.
*3: Pokud používáte příslušenství připojené prostřednictvím desky pro volitelné doplňky, získáte podrobné informace od příslušného dodavatele.
Česky-47
Česky
Technické údaje o výrobku
Zapojení kolíků
1) Analogový vícenásobný vstup (15kolíkový konektor mini D-sub): VGA, Y/Pb/Pr
Číslo kolíku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Název
Červená, Y/Pb/Pr_Pr
Zelená, Y/Pb/Pr_Y
Modrá, Y/Pb/Pr_Pb
Uzemnění
DDC – uzemnění
Uzemnění – červená
Uzemnění – zelená
Uzemnění – modrá
+5 V (DDC)
15kolíkový konektor mini D-sub
(na straně monitoru)
5
1
6
10
11
15
Uzemnění
nezapojeno
DDC-SDA
horizontální synchronizace
vertikální synchronizace
DDC-SCL
2) Vstup pro rozhraní RS-232C
Číslo kolíku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Název
nezapojeno
RXD
TXD
nezapojeno
Uzemnění
nezapojeno
nezapojeno
nezapojeno
nezapojeno
9kolíkový konektor D-sub
(na straně monitoru)
1
6
5
9
Monitor LCD používá pro ovladač RS-232C linky RXD, TXD a GND.
Česky-48
Společnost NEC DISPLAY SOLUTIONS klade velký důraz na ochranu životního prostředí a recyklaci považuje za jednu
z nejvyšších priorit společnosti při snaze minimalizovat zátěž pro životní prostředí. Zabýváme se vývojem produktů ekologicky
nezávadných produktů a neustále se snažíme zajišťovat a plnit nejnovější nezávislé normy vydané takovými orgány, jako je ISO
(Mezinárodní organizace pro normalizaci) a TCO (Švédský odborový svaz).
Likvidace starých produktů společnosti NEC
Cílem recyklace je péče o životní prostředí opětovným využitím, vylepšením, obnovením nebo rekultivací materiálu. Správné
zacházení a likvidaci závadných součástí zajišťují k tomu určená recyklační centra. Aby zajistila správnou recyklaci svých
produktů, nabízí společnost NEC DISPLAY SOLUTIONS širokou škálu postupů při recyklaci a radí, jak s produktem po
skončení jeho životnosti zacházet způsobem co nejšetrnějším k životnímu prostředí.
Všechny požadované informace o likvidaci produktů a informace o recyklačních zařízeních ve vaší zemi se nacházejí na těchto
našich webových stránkách:
http://www.nec-display-solutions.com/greencompany/ (v Evropě),
http://www.nec-display.com (v Japonsku) nebo
http://www.necdisplay.com (v USA).
Úspora energie
Tento monitor je vybaven funkci pokročile uspory energie. Po odeslani signalu podle standardu DPMS (Display Power
Management Signal) do monitoru se aktivuje usporny režim. Monitor přejde do jednoducheho usporneho režimu.
Režim
Spotřeba energie
Barevné kontrolky LED
Normální provoz*1
Přibližně 150 W (E705)
Přibližně 230 W (E805)
Přibližně 270 W (E905)
Zeleně
Úsporný režim*1
(AUTO POWER SAVE
(Automatický úsporný režim))
Méně než 2,5 W
Žlutá
Úsporný režim*1
(AUTO STANDBY
(Automatický přechod do
pohotovostního režimu))
Méně než 0,5 W
Červená
Vypnuté
Méně než 0,5 W
Červená
*1: Bez doplňků, s nastavením z výroby.
Dalši informace:
http://www.necdisplay.com/ (v USA)
http://www.nec-display-solutions.com/ (v Evropě)
http://www.nec-display.com/global/index.html (globalni informace)
Symbol WEEE (Evropská směrnice 2012/19/EU)
V rámci Evropské unie
Legislativa EU v rámci implementace v jednotlivých členských státech vyžaduje, aby použité elektrické
a elektronické produkty označené symbolem vlevo byly likvidovány odděleně od běžného domovního odpadu.
To zahrnuje monitory a elektrické příslušenství, jako jsou signální a napájecí kabely. Při likvidaci takových
produktů prosím postupujte podle pokynů místních úřadů a případně se obraťte na prodejce, u nějž jste produkt
zakoupili, nebo postupujte podle případné smlouvy uzavřené mezi vámi a společností NEC.
Toto označení elektrických a elektronických produktů se vztahuje pouze na stávající členské státy Evropské unie.
Mimo Evropskou unii
Chcete-li provést likvidaci použitých elektrických a elektronických produktů mimo Evropskou unii, obraťte se laskavě na místní
úřady a zjistěte si správný postup.
Česky-49
Česky
Informace výrobce o recyklaci a spotřebě energie
EU: Přeškrtnutý symbol popelnice značí, že použité baterie by neměly být likvidovány s běžným domácím
odpadem. Pro použité baterie existuje samostatný sběrný systém, který umožňuje správné zpracování a
recyklaci podle platné legislativy.
Podle směrnice EU 2006/66/EC se baterie nesmí likvidovat nesprávným způsobem. K likvidaci baterie je třeba využít
místní samostatnou sběrnou službu.
Česky-50
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement