NEC PX1005QL Instrukcja obsługi

NEC PX1005QL Instrukcja obsługi
Projektor
PX1005QL-W/PX1005QL-B
Podręcznik użytkownika
Najnowsza wersja podręcznika użytkownika znajduje się na naszej stronie internetowej.
https://www.nec-display.com/dl/en/pj_manual/lineup.html
Nr modelu
NP-PX1005QL-W/NP-PX1005QL-B
Ver. 2 11/18
• Apple, Mac oraz MacBook są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w USA oraz w innych krajach.
• Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer, .NET Framework i PowerPoint są zastrzeżonymi znakami towarowymi
lub znakami towarowymi firmy Microsoft w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• Logo Cinema Quality Picture, AccuBlend, NaViSet i Virtual Remote są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy NEC Dispolay Solutions, Ltd. w Japonii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi
znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• DisplayPort oraz DisplayPort Compliance Logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi Video Electronics Standards Association w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• HDBaseT™ i HDBaseT Alliance są znakami towarowymi firmy HDBaseT Alliance.
• DLP®, logo DLP i BrilliantColor są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Texas Instruments w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• PJLink zarejestrowany znak handlowy i logo są znakami towarowymi w procesie rejestracji lub już zarejestrowany w Japonii,
Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach i obszarach.
• Blu-ray to znak towarowy stowarzyszenia Blu-ray Disc Association
• CRESTRON i CRESTRON ROOMVIEW są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Crestron Electronics,
Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Ethernet jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Fuji Xerox Co., Ltd.
• Extron i XTP są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy RGB systems, Inc. w Stanach Zjednoczonych.
• Wszelkie inne nazwy produktów lub firm wymienione w niniejszym Podręczniku użytkownika mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
• W aplikacji Wirtualny pilot zdalnego sterowania wykorzystano bibliotekę WinI2C/DDC, © Nicomsoft Ltd.
UWAGI
(1) Nie wolno przedrukowywać całego niniejszego Podręcznika użytkownika lub jego części bez uzyskania pozwolenia.
(2) Zawartość tego podręcznika użytkownika może ulec zmianie bez powiadomienia.
(3) Niniejszy podręcznik użytkownika przygotowano z najwyższą starannością, lecz w razie jakichkolwiek wątpliwych informacji, błędów lub braków prosimy o kontakt.
(4) Pomimo artykułu (3) firma NEC nie będzie odpowiadać za roszczenia związane z utratą zysków oraz innymi kwestiami
wynikającymi z używania Projektora.
Ważne informacje
Proszę użyć przewodu zasilającego dostarczonego z tym projektorem. Jeśli dołączony przewód zasilający
nie spełnia wymogów normy bezpieczeństwa kraju użytkowania i nie jest zgodny z parametrami napięcia
i natężenia dla regionu użytkowania, koniecznie użyj przewodu zasilającego spełniającego wymogi i
zgodnego z parametrami.
• Używany przewód zasilający musi być zgodny z normami bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju
użytkowania. Informacje na temat danych technicznych przewodu zasilającego znajdują się na
stronie 151.
Poniżej podano napięcie znamionowe stosowane w różnych krajach. Aby wybrać odpowiedni przewód zasilający, sprawdź samodzielnie napięcie znamionowe dla swojego regionu.
Prąd zmienny 230 V : kraje europejskie
Prąd zmienny 120 V : Ameryka Północna
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności
Przed użyciem projektora firmy NEC należy dokładnie przeczytać tę instrukcję i zachować ją w dostępnym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
UWAGA
Aby wyłączyć zasilanie, należy odłączyć wtyczkę z gniazda zasilania sieciowego.
Gniazdo zasilania sieciowego powinno znajdować się jak najbliżej urządzenia i musi być łatwo dostępne.
UWAGA
NIE WOLNO OTWIERAĆ OBUDOWY, ABY NIE DOSZŁO DO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.
WEWNĄTRZ URZĄDZENIA ZNAJDUJĄ SIĘ ELEMENTY DZIAŁAJĄCE POD WYSOKIM NAPIĘCIEM.
WSZELKIE PRACE SERWISOWE MOŻE WYKONYWAĆ JEDYNIE WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Ten symbol ostrzega użytkownika, że nieizolowane elementy wewnątrz urządzenia znajdują się pod tak dużym
napięciem, że może ono spowodować porażenie prądem elektrycznym. Bezpośredni kontakt z dowolnym elementem wewnątrz obudowy jest niebezpieczny.
Ten symbol ostrzega użytkownika, że istotne informacje dotyczące pracy i obsługi urządzenia znajdują się w załączonej dokumentacji.
Należy się szczegółowo z nimi zapoznać w celu uniknięcia problemów.
OSTRZEŻENIE: W CELU UNIKNIĘCIA NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY WYSTAWIAĆ
TEGO URZĄDZENIA NA DESZCZ ANI NA DZIAŁANIE WILGOCI.
NIE WOLNO UŻYWAĆ PRZEDŁUŻACZY ANI PODŁĄCZAĆ WTYCZKI URZĄDZENIA DO GNIAZDA, DO KTÓREGO NIE PASUJĄ
WSZYSTKIE WTYKI.
i
Ważne informacje
Utylizacja zużytego produktu
W Unii Europejskiej
Przepisy unijne wprowadzone w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej wymagają, by zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, opatrzone takim znakiem (umieszczony po lewej stronie), były utylizowane
oddzielnie od zwykłych odpadów gospodarczych. Dotyczy to projektorów oraz akcesoriów elektrycznych. Przy
utylizacji takich produktów należy postępować zgodnie z wytycznymi lokalnej administracji i/lub zapytać się o
sposób postępowania w sklepie, gdzie nabyto dany produkt.
Po zebraniu zużytych produktów zostają one w odpowiedni sposób wykorzystane ponownie i poddane recyklingowi. Takie postępowanie pozwala naszej firmie ograniczyć ilość odpadów oraz ograniczyć do minimum negatywny
wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie.
Wyżej wymienione oznaczenie produktów elektrycznych i elektronicznych odnosi się tylko do aktualnych Państw
Członkowskich Unii Europejskiej.
Poza Unią Europejską
W przypadku utylizacji zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych poza terytorium Unii Europejskiej,
należy skontaktować się z władzami lokalnymi i uzyskać informacje na temat prawidłowej metody utylizacji.
Dotyczy UE: Przekreślony pojemnik na odpady oznacza, że zużytych baterii nie należy wyrzucać do pojemników
z odpadami domowymi! Istnieje oddzielny system zbiórki zużytych baterii, który zapewnia ich prawidłowe przetwarzanie i odzysk zgodnie z obowiązującym prawem.
Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/WE bateria nie może być utylizowana niezgodnie z procedurami. Baterię należy
przekazać do odpowiednich służb lokalnych.
OSTRZEŻENIE
To urządzenie jest zgodne z klasą A wyspecyfikowaną w normie CISPR 32. W warunkach domowych urządzenie może
powodować zakłócenia fal radiowych.
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Te instrukcje dotyczące bezpieczeństwa mają na celu zapewnienie długiego okresu eksploatacji projektora oraz zapobieganie
porażeniu prądem i pożarowi. Należy dokładnie je przeczytać i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń.
OSTRZEŻENIE
• W przypadku uszkodzenia projektora z części wewnętrznej może wydostać się płyn chłodzący.
W takim przypadku należy natychmiast odłączyć zasilacz sieciowy projektora i skontaktować się ze sprzedawcą.
NIE dotykać, ani nie spożywać płynu chłodzącego. W przypadku połknięcia płynu chłodzącego lub kontaktu
płynu z oczami należy natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej. W przypadku kontaktu płynu chłodzącego
z dłońmi należy je dokładnie umyć pod bieżącą wodą.
Instalacja
• Projektora nie wolno montować w następujących warunkach:
- na niestabilnym wózku, podstawce lub stole;
- w pobliżu wody, wanny i wilgotnych pomieszczeń;
- w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie światła słonecznego, w pobliżu grzejników i urządzeń generujących ciepło;
- w środowisku pełnym dymu, kurzu lub pary;
- na arkuszach papieru, szmatkach, dywanach i kocach.
• Nie wolno instalować ani przechowywać projektora w poniższych warunkach. W przeciwnym wypadku może wystąpić usterka.
- W obrębie silnych pól magnetycznych
- W miejscu narażonym na działanie żrących gazów
- Na zewnątrz
• W przypadku montażu projektora pod sufitem:
- Nie wolno próbować własnoręcznie montować projektora.
- Aby zapewnić prawidłowe działanie i zredukować ryzyko obrażeń ciała, projektor muszą zainstalować wykwalifikowani technicy.
- Ponadto sufit musi być wystarczająco wytrzymały, aby móc podwiesić projektor, a cała instalacja musi spełniać wymagania
lokalnych przepisów budowlanych.
- W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą.
ii
Ważne informacje
OSTRZEŻENIE
• Nie należy zakrywać obiektywu osłoną ani innym przedmiotem w czasie, gdy projektor jest włączony. Takie postępowanie
może doprowadzić do stopienia osłony na skutek ciepła emitowanego przez lampę.
•
Bezpośrednio przed obiektywem projektora nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów wrażliwych na ciepło. Takie
postępowanie może doprowadzić do stopienia takiego przedmiotu pod działaniem ciepła lampy.
Poniższy piktogram umieszczony na obudowie to ostrzeżenie nakazujące unikać umieszczania przedmiotów przed
obiektywem projektora.
Projektor można zainstalować pod dowolnym kątem w zakresie 360° w pionie i poziomie, jednakże okres eksploatacji części
optycznych ulegnie skróceniu w następujących sposobach montażu:
• Gdy projektor jest zainstalowany tak, że obiektyw jest skierowany w dół.
• Gdy otwór wlotowy wentylacji na boku projektora jest skierowany w dół w montażu pionowym. (→ strona 137)
W celu montażu pionowego, należy ustawić projektor w taki sposób, aby wlot powietrza znajdował się na dole. Należy przestrzegać
środków ostrożności podczas montażu w pozycji pionowej.
*
Do projektora musi być przymocowana specjalnie zaprojektowana podstawka. (→ strona 138)
Środki ostrożności dotyczące pożaru i porażenia prądem elektrycznym
• Należy zadbać o wystarczającą wentylację oraz o to, by odpowietrzniki nie były niczym zasłonięte, aby zapobiec nagromadzeniu się ciepła wewnątrz projektora. Należy pozostawić wystarczająco dużą przestrzeń pomiędzy projektorem a ścianą.
(→ strona xi)
• Nie wolno dotykać tylnego (patrząc od przodu) otworu wylotowego, ponieważ dochodzi do jego rozgrzania gdy projektor
jest włączony i bezpośrednio po jego wyłączeniu. Elementy projektora mogą się tymczasowo nagrzewać w przypadku wyłączenia projektora za pomocą przycisku POWER lub odłączenia zasilania sieciowego podczas normalnej pracy projektora.
Podczas podnoszenia projektora należy zachować ostrożność.
• Nie wolno pozwolić na wpadanie ciał obcych, takich jak spinacze do papieru i skrawki papieru, do wnętrza projektora. Nie
wolno próbować wyjmować przedmiotów, które wpadły do wnętrza projektora. Do wnętrza projektora nie wolno wkładać
metalowych przedmiotów, takich jak drut czy śrubokręt. W razie dostania się jakiegoś przedmiotu do wnętrza projektora należy
natychmiast odłączyć go od zasilania i zlecić usunięcie takiego przedmiotu wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu.
• Na górnej powierzchni projektora nie wolno kłaść żadnych przedmiotów.
• Nie wolno dotykać wtyczki przewodu zasilającego podczas burzy z piorunami. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
• Projektor jest przeznaczony do pracy z zasilaniem 110-240 V, prąd zmienny, 50/60 Hz. Przed pierwszym uruchomieniem
projektora należy upewnić się, że używane źródło zasilania ma odpowiednie parametry.
• Należy pamiętać o zamontowaniu blokady przewodu zasilającego przed rozpoczęciem korzystania z projektora. Informacje
na temat blokady przewodu zasilającego znajdują się na stronie 15.
• Nie wolno patrzeć na źródło światła przy użyciu przyrządów optycznych (takich jak szkła powiększające i lustra). Może to
spowodować uszkodzenie wzroku.
iii
Ważne informacje
• Podczas włączania projektora należy się upewnić, że nikt nie patrzy w stronę obiektywu na drodze światła z lasera. Nie wolno
zaglądać w obiektyw przy włączonym projektorze. Może to spowodować poważne uszkodzenie wzroku. Poniższa etykieta,
która znajduje się na części montażowej obiektywu na obudowie projektora, wskazuje, że projektor jest sklasyfikowany w 2
grupie ryzyka zgodnie z normą IEC 62471-5: 2015. Jak w przypadku każdego jaskrawego źródła światła, nie należy patrzeć
w wiązkę, RG2 IEC 62471-5: 2015.
• Regulacji należy dokonywać, stojąc za projektorem lub obok niego. Dokonywanie regulacji od przodu projektora może
narazić oczy na działanie silnego strumienia światła, który może spowodować uszkodzenie wzroku.
• Wszystkie przedmioty takie, jak szkło powiększające, należy utrzymywać z dala od toru promieni świetlnych projektora. Światło
emitowane przez obiektyw jest intensywne i w związku z tym każdy nietypowy przedmiot, który może przekierować światło
wychodzące z soczewki, może również powodować nieprzewidywalne skutki, takie jak pożar lub uszkodzenie wzroku.
• Z przodu odpowietrzników wylotowych projektora nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów wrażliwych na ciepło.
Może to spowodować stopienie przedmiotu lub poparzenie rąk ciepłem emitowanym z wylotowego odpowietrznika.
• Przewód zasilający należy traktować z zachowaniem szczególnej ostrożności. Uszkodzony lub wystrzępiony przewód zasilający może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
- Nie wolno używać innych przewodów zasilających poza dostarczonym.
- Nie wolno nadmiernie zginać i szarpać przewodu zasilającego.
- Przewodu zasilającego nie wolno umieszczać pod projektorem oraz innymi ciężkimi przedmiotami.
- Przewodu zasilającego nie wolno zakrywać miękkimi materiałami takimi, jak dywany.
- Nie wolno podgrzewać przewodu zasilającego.
- Wtyczki przewodu zasilającego nie wolno dotykać mokrymi rękami.
• W następujących sytuacjach projektor należy wyłączyć, odłączyć przewód zasilający i zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu:
- Przewód zasilający lub jego wtyczka są uszkodzone lub przetarte.
- Doszło do rozlania płynu na projektor lub był on narażony na działanie deszczu lub wody.
- Projektor nie działa w standardowy sposób przy przestrzeganiu wytycznych opisanych w tym podręczniku użytkownika.
- Doszło do upuszczenia projektora lub uszkodzenia obudowy.
- Wystąpiła znacząca zmiana w działaniu projektora, sygnalizująca konieczność dokonania przeglądu serwisowego.
• Przed przeniesieniem projektora należy odłączyć przewód zasilający oraz wszystkie inne przewody.
• Przed czyszczeniem obudowy należy wyłączyć projektor i odłączyć przewód zasilający.
• Jeżeli projektor nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go wyłączyć i odłączyć przewód zasilający.
• Przy korzystaniu z kabla LAN:
Ze względów bezpieczeństwa nie wolno podłączać do złącza urządzeń peryferyjnych, których napięcie zasilania może być
zbyt wysokie.
• Nie wolno używać niesprawnego projektora. Może to spowodować nie tylko porażenie prądem lub pożar, ale także poważne
uszkodzenie wzroku.
• Nie należy pozwalać dzieciom na samodzielnie obsługiwanie projektora. Jeśli projektor jest obsługiwany przez dzieci, muszą
one być nadzorowane przez obecną osobę dorosłą.
• Jeśli znaleziono uszkodzenie lub usterkę projektora, należy natychmiast zaprzestać jego używania i skontaktować się ze
sprzedawcą w celu naprawy.
• Końcowy użytkownik nigdy nie powinien dokonywać rozbiórki, naprawy, ani modyfikacji. W przypadku wykonywania takich
czynności przez użytkowników końcowych, mogą wystąpić poważne zagrożenia dla ich bezpieczeństwa.
• W celu utylizacji projektora należy skontaktować się ze sprzedawcą. Nigdy nie należy rozbierać projektora na części przed
wyrzuceniem.
iv
Ważne informacje
UWAGA
• Podczas przesuwania obiektywu należy trzymać ręce z dala od mocowania soczewek. W przeciwnym wypadku palce
mogą zostać ściśnięte przez poruszający się obiektyw.
• Stopki pochylającej nie wolno używać do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem. Nieprawidłowe użytkowanie, na
przykład chwytanie za stopkę lub wieszanie projektora na ścianie przy użyciu stopki, może spowodować uszkodzenie
urządzenia.
• W przypadku używania projektora przez kilka kolejnych dni należy wybrać ustawienie [WYSOKI] opcji Tryb wentylatora.
(z menu wybierz kolejno [USTAW.] → [INSTALACJA(1)] → [TRYB WENTYLATORA] → [WYSOKI]).
• Nie należy odłączać przewodu zasilającego od gniazda ściennego ani od projektora, gdy projektor jest włączony. Takie
postępowanie może doprowadzić do uszkodzenia złącza AC IN projektora i (lub) bolców wtyczki przewodu zasilającego.
Aby wyłączać zasilanie sieciowe, gdy projektor jest włączony, należy użyć głównego przełącznika zasilania projektora,
listwy zasilania wyposażonej w przełącznik lub przerywacza.
• Do przenoszenia projektora potrzebne są co najmniej dwie osoby. Próby samodzielnego przenoszenia projektora mogą
spowodować bóle pleców lub inne obrażenia.
Środki ostrożności dotyczące opcjonalnego obiektywu
Przesyłając projektor z obiektywem, należy przed wysyłką zdemontować obiektyw. Ilekroć obiektyw nie jest zamontowany na
projektorze, należy zawsze zakładać na niego osłonę. Obiektyw i mechanizm przesunięcia obiektywu mogą ulec uszkodzeniu
podczas transportu.
Projektora nie należy przenosić, trzymając za obiektyw.
Takie postępowanie może spowodować przypadkowe obrócenie pierścienia ustawiania ostrości i upuszczenie projektora.
Kiedy do projektora nie jest podłączony obiektyw, nie wkładać dłoni w otwór do mocowania obiektywu w celu przenoszenia
projektora.
Przed rozpoczęciem montażu, wymiany lub czyszczenia obiektywu należy wyłączyć projektor i odłączyć kabel zasilający. W
przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia oczu, porażenia prądem lub oparzeń.
Trzymać dłonie z dala od obszaru montażowego obiektywu podczas przesuwania obiektywu. W przeciwnym razie może dojść
do ściśnięcia palców przez poruszający się obiektyw.
Informacje dotyczące okablowania
UWAGA
Dla HDMI, DisplayPort, BNC, LAN, oraz RS232C użyj ekranowanego kabla.
Używanie innych przewodów może powodować zakłócenia odbioru radia i telewizji.
v
Ważne informacje
Środki ostrożności podczas instalacji lub wymiany sprzedawanego osobno obiektywu (KALIBRACJA
SOCZEWEK)
Po zainstalowaniu lub wymianie obiektywu naciśnij przycisk CALIBRATION na jednostce głównej lub przycisk INFO/L-CALIB.,
jednocześnie przytrzymując przycisk CTL na pilocie zdalnego sterowania, aby wykonać [KALIBRACJĘ SOCZEWEK]. (→ strona
17, 110)
Wykonanie [KALIBRACJI SOCZEWEK] spowoduje kalibrację zakresu korekcji zoomu, ostrości i przesunięcia [PAMIĘCI OBIEKTYWU].
Aby zainstalować lub wymienić obiektyw należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Środki ostrożności dotyczące pilota zdalnego sterowania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Z pilotem zdalnego sterowania trzeba obchodzić się ostrożnie.
W razie zamoczenia pilota zdalnego sterowania należy go natychmiast wytrzeć do sucha.
Unikać nadmiernego ciepła i wilgoci.
Baterii nie wolno podgrzewać, demontować oraz powodować zwarcia.
Nie wolno wyrzucać baterii do ognia.
Jeśli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez długi czas, należy wyjąć baterie.
Upewnij się, czy prawidłowo ustawiono bieguny baterii (+/−).
Nie wolno mieszać starych i nowych baterii lub różnych rodzajów baterii.
Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Moduł światła
1. Moduł światła zawierający wiele diod laserowych jest zainstalowany w produkcie jako źródło światła.
2. Te diody laserowe są uszczelnione w module światła. Do pracy modułu światła nie jest wymagana konserwacja ani obsługa
serwisowa.
3. Użytkownikowi końcowemu nie wolno wymieniać modułu światła.
4. W celu wymiany modułu światła i dalszych informacji należy skontaktować się z wykwalifikowanym dystrybutorem.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa lasera
• Dotyczy USA
Ten produkt jest sklasyfikowany jako produkt Klasy 3R zgodnie z drugim wydaniem IEC 60825-1 2007-03
Dla innych regionów
Ten produkt został sklasyfikowany jako należący do klasy 1 trzeciego wydania IEC 60825-1 z 2014-05 oraz trzeciego wydania
EN 60825-1 z 2014-08.
Ten produkt został sklasyfikowany jako należący do kategorii RG2 pierwszego wydania IEC 62471-5 z 2015-06.
Stosować się do przepisów w kraju użytkowania odnośnie montażu i zarządzania urządzeniem.
• Obrys lasera emitowanego z wbudowanym modułu świetlnego:
• Długość fali: 450–460 nm
• Maksymalna moc: 380 W
• Charakterystyka promieniowania z obudowy ochronnej:
• Długość fali: 450–460 nm
• Maksymalna moc promieniowania laserowego: 0,253 mJ
• Czas trwania impulsu: 0,5 ms
• Częstotliwość powtarzania: 240 Hz
• Moduł laserowy jest zainstalowany w tym produkcie. Używanie innych procedur sterowania lub regulacji niż te określone
w niniejszej instrukcji może doprowadzić do narażenia na działanie niebezpiecznego promieniowania.
UWAGA
• Używanie elementów sterujących, ustawień, lub wykonywanie procedur innych, niż określone w niniejszym podręczniku
może spowodować niebezpieczne napromieniowanie.
UWAGA - PRODUKT LASEROWY KLASY 3R WEDŁUG NORMY IEC 60825-1 WYDANIE DRUGIE
ŚWIATŁO LASEROWE – NALEŻY UNIKAĆ BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU OCZU Z PROMIENIOWANIEM
vi
Ważne informacje
Zasięg promieniowania światła laserowego
Na poniższym rysunku przedstawiono maksymalny zasięg promieniowania światła laserowego.
(jednostka: stopień)
Odpowiedni obiektyw: NP16FL-4K/NP17ZL-4K/NP18ZL-4K/NP19ZL-4K/NP20ZL-4K/NP21ZL-4K/NP31ZL-4K
Kąt poziomy H
Obiektyw
NP16FL-4K
NP17ZL-4K
NP18ZL-4K
NP19ZL-4K
NP20ZL-4K
NP21ZL-4K
NP31ZL-4K
Zoom
Tele
Szeroki
—
32,6
15,5
21,6
12,3
16,0
7,7
12,6
5,3
7,9
3,4
5,4
27,6
33,2
H
H
Kąt pionowy V
Obiektyw
NP16FL-4K
NP17ZL-4K
NP18ZL-4K
NP19ZL-4K
NP20ZL-4K
NP21ZL-4K
NP31ZL-4K
Zoom
Szeroki
19,7
8,9
12,5
7,0
9,1
4,3
7,1
3,0
4,5
1,9
3,0
16,4
20,2
Tele
—
V
V
Odpowiedni obiektyw: NP39ML-4K
Kąt poziomy H
Obiektyw
NP39ML-4K
Tele
—
Zoom
Szeroki
53,0
H
Kąt pionowy V
Obiektyw
NP39ML-4K
Tele
—
Zoom
Szeroki
V1
V2
9,5
18,8
H
V1
vii
V2
Ważne informacje
• Te etykiety PRODUKT LASEROWY KLASY 3R zgodny z normą IEC 60825-1. wydanie drugie i klasy 1 zgodny z normą IEC
60825-1 wydanie trzecie są przyklejone w niżej wskazanych miejscach.
Etykieta 1
Etykieta 2
Etykieta 2
Etykieta 1
viii
Ważne informacje
• Etykieta identyfikacyjna producenta
(Dla PX1005QL-W)
(Dla PX1005QL-B)
Umiejscowienie etykiety identyfikacyjnej producenta
ix
Ważne informacje
Informacje dotyczące praw autorskich do wyświetlanych obrazów:
Należy pamiętać, że używanie tego projektora w celu osiągania zysków lub przyciągania uwagi publiczności w takich miejscach,
jak kawiarnie lub hotele oraz stosowanie kompresji lub rozszerzania obrazu z wykorzystaniem funkcji podanych w dalszej
części może zostać uznane za naruszenie praw autorskich, które są chronione międzynarodowymi przepisami.
Funkcja [WSP. KSZTAŁTU OBRAZU], [ZNIEKSZTAŁC. TRAPEZ.], powiększanie oraz inne podobne funkcje.
x
Ważne informacje
Wolna przestrzeń, którą trzeba zachować przy montażu Projektora
Poniżej pokazano ile należy zachować odstępu między projektorem a jego otoczeniem.
Wysoka temperatura wydostająca się wylotem z urządzenia może ponownie zostać zassana do urządzenia.
Nie należy montować projektora w miejscu, gdzie powietrze z HVAC będzie skierowane bezpośrednio na projektor.
Ogrzane powietrze z HVAC może zostać zassane przez otwór wentylacyjny wlotowy projektora. W takim przypadku temperatura wewnątrz projektora będzie za wysoka, co spowoduje, że bezpiecznik temperaturowy automatycznie wyłączy zasilanie
projektora.
• Informacje na temat projekcji w pozycji pionowej patrz „Projekcja w pozycji pionowej” na stronie 137.
Przykład 1 - Jeśli z obydwu stron projektora znajdują się ściany.
30 cm/11,8" lub więcej
30 cm/11,8" lub więcej
Otwór wlotowy
UWAGA:
• Rysunek przedstawia prawidłowy odstęp wymagany dla lewej i prawej strony projektora, zakładając, że wystarczający odstęp został zachowany z przodu, z tyłu i u góry
projektora.
Przykład 2 - Jeśli z tyłu projektora znajduje się ściana.
50 cm/19,7" lub więcej
Obiektyw
Odpowietrznik wylotowy
UWAGA:
• Rysunek przedstawia prawidłowy odstęp wymagany dla tyłu projektora, zakładając, że wystarczający odstęp został zachowany po stronie prawej, lewej i u góry projektora.
xi
Spis treści
Ważne informacje............................................................................................................................................... i
1. Wprowadzenie................................................................................................................................................1
❶ Jaka jest zawartość opakowania?......................................................................................................................1
❷ Informacje wprowadzające dotyczące projektora......................................................................................3
❸ Nazwy części Projektora.......................................................................................................................................6
❹ Nazwy części pilota zdalnego sterowania................................................................................................... 10
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowa obsługa)................................................................ 13
❶ Procedura wyświetlania obrazu...................................................................................................................... 13
❷ Podłączenie komputera/przewodu zasilającego...................................................................................... 14
❸ Włączanie projektora.......................................................................................................................................... 16
❹ Wybieranie źródła................................................................................................................................................ 19
❺ Regulowanie wymiarów i położenia obrazu.............................................................................................. 22
❻ Wyłączanie projektora........................................................................................................................................ 33
❼ Po użyciu................................................................................................................................................................. 34
3. Przydatne funkcje.................................................................................................................................... 35
❶ Wyłącz światło projektora (MIGAWKA OBIEKTYWU)............................................................................... 35
❷ Wyłączanie obrazu (AV-MUTE)......................................................................................................................... 35
❸ Wyłączanie menu ekranowego (Wyciszenie ekranu).............................................................................. 35
❹ Zmiana położenia wyświetlania menu ekranowego.............................................................................. 36
❺ Zamrażanie obrazu.............................................................................................................................................. 37
❻ Powiększanie obrazu.......................................................................................................................................... 38
❼ Regulacja luminancji (jaskrawość) i efektu oszczędzania energii....................................................... 39
❽ Korekcja poziomych i pionowych zniekształceń trapezowych [CORNERSTONE]......................... 43
❾ Zapobieganie nieautoryzowanemu używaniu projektora [BEZPIECZEŃSTWO].......................... 46
❿ Sterowanie projektorem za pomocą przeglądarki HTTP....................................................................... 49
⓫ Zapisywanie zmian przesunięcia obiektywu, zoomu i ostrości [PAMIĘĆ OBIEKTYWU].............. 51
4. Projekcja wieloekranowa................................................................................................................. 57
❶ Scenariusze wykorzystania projekcji wieloekranowej............................................................................ 57
❷ Używanie pojedynczego projektora w celu wyświetlenia dwóch lub czterech rodzajów
materiałów wideo jednocześnie [OBRAZ OBOK OBRAZU]............................................................ 58
❸ Ustawić wiele projektorów, aby wyświetlić obraz o wysokiej rozdzielczości na większym
ekranie [KAFELKOWANIE].......................................................................................................................... 60
❹ Dopasowanie krawędzi wyświetlanego obrazu [ŁĄCZ. KRAWĘDZI]................................................. 64
xii
Spis treści
5. Korzystanie z menu ekranowego.............................................................................................. 71
❶ Korzystanie z menu............................................................................................................................................. 71
❷ Elementy menu..................................................................................................................................................... 72
❸ Lista elementów menu....................................................................................................................................... 73
❹ Opis menu i funkcji [WEJŚCIE]......................................................................................................................... 79
❺ Opis menu i funkcji [SKORYGUJ]..................................................................................................................... 83
❻ Opis menu i funkcje [WYŚW.]........................................................................................................................... 95
❼ Opis menu i funkcji [USTAW.].........................................................................................................................105
❽ Opis menu i funkcji [INFORM.].......................................................................................................................129
6. Instalacja i podłączanie....................................................................................................................133
❶ Montowanie obiektywu (do nabycia oddzielnie)...................................................................................133
❷ Podłączanie do innych urządzeń..................................................................................................................135
❸ Projekcja w pozycji pionowej (orientacja pionowa)..............................................................................137
❹ Ustawianie projektorów jeden na drugim................................................................................................139
7. Konserwacja................................................................................................................................................142
❶ Czyszczenie obiektywu....................................................................................................................................142
❷ Czyszczenie obudowy......................................................................................................................................142
8. Dodatek...........................................................................................................................................................143
❶ Odległość wyświetlania i wymiary ekranu................................................................................................143
❷ Montowanie opcjonalnego panelu (oddzielnie w sprzedaży)..........................................................147
❸ Lista kompatybilnych sygnałów wejściowych.........................................................................................149
❹ Dane techniczne.................................................................................................................................................151
❺ Wymiary obudowy.............................................................................................................................................154
❻ Rozmieszczenie styków oraz nazwy sygnałów głównych złączy......................................................155
❼ Informacje o poleceniu ASCII Control.........................................................................................................157
❽ Zmiana logo w tle (VGA) do obsługi projektora (Wirtualny pilot zdalnego sterowania).........159
❾ Rozwiązywanie problemów...........................................................................................................................160
❿ Kody PC Control i połączenie przewodowe..............................................................................................167
⓫ Lista kontrolna rozwiązywania problemów.............................................................................................168
xiii
1. Wprowadzenie
❶ Jaka jest zawartość opakowania?
Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie wymienione elementy. W przypadku braku jakichkolwiek elementów
należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Oryginalne opakowanie i materiały użyte do pakowania należy zachować, ponieważ będą one przydatne w razie konieczności
wysyłki projektora.
Projektor
Osłona obiektywu
* Projektor jest dostarczany bez
obiektywu w komplecie. Aby uzyskać
więcej informacji na temat rodzajów
obiektywów i odległości wyświetlania,
patrz strona 143.
Zdalne sterowanie
(7N901041)
Baterie alkaliczne AA (x2)
Śruba antykradzieżowa
obiektywu (79TM1071)
Ta śruba utrudnia zdemontowanie obiektywu
zamocowanego na projektorze. (→ strona 134)
Przewód zasilający × 3
(79TM1021)
(79TQ1001 dla prądu zmiennego
120 V)
Dotyczy Europy/Azji/Ameryki Południowej
(79TQ1011 dla prądu zmiennego
200 V)
Dotyczy Ameryki Północnej
4 uchwyty do ustawiania w stos (79TM1101)
Ustawiając projektory w stos (dwóch projektorów), stopka regulująca przechył górnego projektora zostanie umieszczona na uchwytach do
układania projektorów w stos. (→ strona 139)
• Ważne informacje (7N8N9041)
• Podręcznik procedury szybkich ustawień wstępnych (dla Ameryki Północnej:
7N8N9051) (dla krajów innych niż Ameryka
Północna: 7N8N9051 i 7N8N9061)
• Naklejka zabezpieczająca
(Użyj tej naklejki, gdy hasło zabezpieczające
jest ustawione.)
Płyta CD-ROM do projektora firmy
NEC
Podręcznik użytkownika (PDF)
(7N952732)
1
Dotyczy wyłącznie Ameryki Północnej
Ograniczona gwarancja
Dotyczy klientów w Europie:
Nasze aktualne warunki gwarancji są dostępne na naszej witrynie internetowej:
https://www.nec-display-solutions.com
1. Wprowadzenie
Zdejmowanie / zakładanie osłony przeciwkurzowej
Aby zdemontować z projektora osłonę obiektywu, nacisnąć
zaczep na górze z lewej strony na zewnątrz i pociągnąć gałkę
na środku osłony.
Aby zamontować osłonę na projektorze, należy zlokalizować
zatrzask na dole osłony i umieścić ją w otworze projektora
ze znakiem trójkąta (▽) skierowanym w dół (① na poniższym rysunku), a następnie popchnąć górę osłony w stronę
projektora, aby umieścić zatrzask w wycięciu, jednocześnie
ściskając uchwyt (② na poniższym rysunku).
2
1. Wprowadzenie
❷ Informacje wprowadzające dotyczące projektora
W tym rozdziale zawarto wprowadzające informacje dotyczące nowego projektora oraz opis funkcji i elementów sterowania.
Ogólne
•
Projektor jednoukładowy z systemem DLP o wysokiej jasności i rozdzielczości obrazu
Wyświetla obraz w rozdzielczość 3840 × 2160 pikseli (4K UHD), o współczynniku kształtu obrazu 16:9 i jaskrawości 10000
lumenów.
•
Doskonała struktura przeciwpyłowa
Zaadaptowano cyrkulacyjny układ chłodzenia do chłodzenia części optycznych. Przy pomocy tego układu powietrze w
źródle światła jest schładzane i poddane cyrkulacji. W wyniku tego części optyczne nie są wystawione na bezpośrednie
działanie powietrza, a jasność zostaje utrzymana bez zabrudzenia kurzem.
*
Całkowite zapobieżenie zabrudzeniu kurzem jest niemożliwe.
Źródło światła · Jaskrawość
•
Dioda laserowa o długim czasie pracy jest zainstalowana w module światła
Z produktu można korzystać przy niskich kosztach, ponieważ źródło światła laserowego może być używane przez długi
czas bez konieczności wymiany lub konserwacji.
•
Jaskrawość może być ustawiona w szerokim zakresie
W przeciwieństwie do zwykłych źródeł światła, jaskrawość może być ustawiana od 20 do 100% w odstępach co 1%.
•
Tryb [CONSTANT BRIGHTNESS]
Jasność zazwyczaj spada im dłuższy jest okres użytkowania, ale wybierając tryb [CONSTANT BRIGHTNESS] czujniki wewnątrz projektora wykrywają i automatycznie regulują generowaną jasność, w ten sposób utrzymując stałą jasność przez
cały okres użytkowania modułu światła.
Jednakże, jeśli generowana jasność jest ustawiona na maksimum, jasność spadnie z wraz z czasem użytkowania.
Instalacja
•
Szeroki wybór opcjonalnych obiektywów, w zależności od miejsca instalacji
Ten projektor obsługuje 8 typów opcjonalnych obiektywów, dając swobodę wyboru obiektywu dopasowanego do różnorodnych miejsc instalacji i metod wyświetlania.
Dodatkowo obiektywy mogą być montowane i zdejmowane jednym ruchem.
Fabrycznie projektor nie ma zamontowanego żadnego obiektywu. Opcjonalnie obiektywy należy zakupić oddzielnie.
•
•
Projektor może być zainstalowany pod dowolnym kątem w pionie w poziomie w zakresie 360°, jednakże
żywotność części optycznych ulega skróceniu w następujących sytuacjach:
•
Gdy projektor jest zainstalowany z obiektywem skierowanym w dół.
•
Gdy wlot powietrza jest skierowany w dół przy montażu w pozycji pionowej.
Podwójne ustawienie na stosie do projekcji z silnym strumieniem świetlnym
Dzięki ułożeniu 2 projektorów jeden na drugim możliwe jest zwiększenie jasności na dużym ekranie.
•
Kontrola zasilania obiektywu, aby umożliwić szybką i łatwą regulację
Za pomocą przycisków znajdujących się na projektorze lub pilocie zdalnego sterowania można ustawić zoom, ostrość
oraz położenie (przesunięcie obiektywu).
3
1. Wprowadzenie
Video
•
Wysokiej jakości zdjęcia w technologii Cinema Quality Picture
Urządzenie wyświetla obrazy o wysokiej rozdzielczości z bogatymi możliwościami do wyrażania gradacji i przy poprawieniu kontrastu w obszarze obwiedni obrazu za pomocą technologii rozwoju projektorów kina cyfrowego i unikalnego
procesora graficznego NEC do przetwarzania obrazu.
•
Szeroki wybór złączy wejściowych, takich jak HDMI, DisplayPort, HDBaseT, SDI itp.
Projektor jest wyposażony w złącza zaciskowe HDMI (1/2), DisplayPort (1/2), HDBaseT, SDI (1/2/3/4). Dodatkowo możliwe
jest zainstalowanie opcjonalnych kart (sprzedawanych oddzielnie) w gnieździe SLOT.
Złącza wejściowe HDMI projektora i złącza wejściowe DisplayPort obsługują protokół HDCP.
HDBaseT, promowane i rozwijane przez HDBaseT Alliance, jest technologią elektroniki konsumenckiej (CE) i łączności
komercyjnej.
•
Wyświetlanie dwóch lub czterech obrazów w tym samym czasie (OBRAZ OBOK OBRAZU)
Ten jeden projektor pozwala wyświetlać dwa lub cztery obrazy w tym samym czasie.
Podczas wyświetlania dwóch obrazów, można ustawić pozycję na ekranie. Projektor obsługuje również projekcję portretową.
•
Projekcja wieloekranowa przy użyciu kilku projektorów
Można ustawić obok siebie kilka projektorów, aby wyświetlić obraz o wysokiej rozdzielczości na większym ekranie.
Ponadto, krawędzie ekranów są wygładzane dzięki funkcji wygładzania krawędzi.
•
Slot na opcjonalną kartę
Ten projektor posiada gniazdo na opcjonalne karty (oddzielnie w sprzedaży).
Sieć
•
Obsługuje kablową SIEĆ LOK.
Łączy się z portami sieci LAN i HDBaseT (RJ-45). Korzystanie z przewodowej sieci LAN. połączonej z tymi portami pozwala
na sterowania projektorem za pomocą komputera.
•
Wygodne w użyciu oprogramowanie narzędziowe (User Supportware)
Ten projektor obsługuje nasze oprogramowanie użytkowe (NaViSet Administrator 2, Virtual Remote Tool itd.).
NaViSet Administrator 2 pozwala sterować projektorem za pomocą komputera poprzez połączenie kablowej sieci lokalnej.
Virtual Remote Tool umożliwia wykonywanie operacji poprzez wirtualnego pilota zdalnego, takich jak włączanie i wyłączanie projektora, czy wybór sygnału poprzez kablową sieć lokalną. Ponadto posiada funkcję wysłania obrazu do projektora
i rejestrowania go jako danych logo.
W celu pobrania oprogramowania należy odwiedzić naszą stronę internetową.
URL: https://www.nec-display.com/dl/en/index.html
•
Zgodność z funkcjami CRESTRON ROOMVIEW i Extron XTP
Ten projektor obsługuje funkcje CRESTRON ROOMVIEW i Extron XTP, dzięki czemu możliwe jest zarządzanie wieloma
urządzeniami połączonymi w sieci i sterowanie nimi za pomocą komputera. Ponadto pozwala na wyświetlanie i sterowanie
obrazem za pośrednictwem nadajnika Extron XTP podłączonego do projektora.
4
1. Wprowadzenie
Informacje o tym podręczniku użytkownika
Aby najszybciej rozpocząć użytkowanie projektora, nie należy się spieszyć, tylko zrobić wszystko w prawidłowy sposób za
pierwszym razem. Poświęć teraz kilka minut na zapoznanie się z podręcznikiem użytkownika. Może to zaoszczędzić czas
w przyszłości. Na początku każdego rozdziału tej instrukcji obsługi znajduje się streszczenie. Jeżeli dany rozdział nie dotyczy
danej sytuacji, można go pominąć.
5
1. Wprowadzenie
❸ Nazwy części Projektora
Przód/góra
Obiektyw jest dostępny w oddzielnej sprzedaży. Poniższy opis dotyczy projektora z zamontowanym obiektywem NP18ZL-4K.
Panel wskaźników
(→ strona 8)
Zdalny czujnik
(→ strona 12)
Zdalny czujnik (umieszczony z przodu i
z tyłu obudowy)
(→ strona 12)
Sekcja mocowania uchwytów układania w stos
(4 miejsca)
Otwór wentylacyjny wlotowy
Pobiera powietrze w celu schłodzenia
jednostki.
(→ strona xi, 142)
Przycisk (LENS) zwolnienia obiektywu
(→ strona 134)
Otwór wentylacyjny wlotowy
Pobiera powietrze w celu schłodzenia jednostki.
(→ strona xi, 142)
Obiektyw
Osłona obiektywu
(Osłona obiektywu jest zamontowana do obiektywu).
Stopka przechyłu
(→ strona 32)
6
1. Wprowadzenie
Tył
Slot zabezpieczający (
)*
Elementy sterujące
(→ strona 8)
Złącze AC IN
Tutaj należy podłączyć
dostarczoną trójpinową
wtyczkę przewodu zasilającego. Drugi koniec przewodu
należy podłączyć do działającego ściennego gniazda
sieciowego. (→ strona 14)
Blokada przewodu zasilającego
(→ strona 15)
Główny przełącznik zasilania
Podczas gdy zasilanie jest dostarczane, należy
ustawić główny przełącznik na pozycję ON (|),
wtedy projektor przejdzie w stan gotowości.
Odpowietrznik wylotowy
Tutaj wylatuje podgrzane
powietrze.
(→ strona xi, 142)
Złącza
(→ strona 9)
* Zabezpieczenie i zamek antykradzieżowy urządzenia zgodny z wyposażeniem zabezpieczającym/przewodami Kensington.
Zgodne produkty - patrz witryna producenta Kensington.
Otwór śruby zabezpieczającą przed kradzieżą dla
obiektywu
Listwa zabezpieczająca
Mocowanie urządzenia do
zapobiegania kradzieży.
Listwa zabezpieczająca pozwala stosować linki lub łańcuchy o
średnicy do 4,6 mm.
Uchwyt (znajdujący się w 4
miejscach)
W przypadku transportu
Otwór wentylacyjny wlotowy
Pobiera powietrze w celu schłodzenia
jednostki.
(→ strona xi, 142)
UWAGA:
• W celu przenoszenia projektora niezbędne są dwie osoby. Jednocześnie,
proszę nie chwytać i nie trzymać
projektora za uchwyty inne niż
te. Próba przenoszenia projektora
samodzielnie może spowodować
ból pleców lub inne obrażenia ciała.
7
1. Wprowadzenie
Panel sterowania/wskaźników
5
4
3
2
7
6
8
9 19
17 18 14 15 16 1
10 11 12 13
1. Przycisk (POWER)
(→ strona 17, 33)
17. Przycisk LIGHT
(→ strona 39)
2. Wskaźnik POWER
(→ strona 17, 33, 160)
18. Przycisk SHUTTER
(→ strona 35)
3. Wskaźnik STATUS
(→ strona 160)
19. Przycisk CALIBRATION
(→ strona 17, 110)
4. Wskaźnik LIGHT
(→ strona 160)
5. Wskaźnik TEMP.
(→ strona 41, 162)
6. Przycisk HDMI 1/2
(→ strona 19)
7. Przycisk DisplayPort 1 / 2
(→ strona 19)
8. Przycisk HDBaseT/SLOT
(→ strona 19)
9. Przycisk SDI
(→ strona 19)
10. Przycisk MENU
(→ strona 71)
11. Przyciski ▲▼◀▶
(→ strona 71)
12. Przycisk ENTER
(→ strona 71)
13. Przycisk EXIT
(→ strona 71)
14. Przycisk SHIFT/HOME
(→ strona 23)
15. Przycisk ZOOM
(→ strona 31)
16. Przycisk FOCUS
(→ strona 26)
8
1. Wprowadzenie
Funkcje złączy
6 5
7
1
2
4
3
9
8
1. HDMI1 IN/HDMI2 IN Złącze [HDMI IN1/IN2] (Typ A)
(→ strona 135)
UWAGA:
• Kiedy kabel pilota przewodowego jest podłączony do gniazda REMOTE,
obsługa pilotem bezprzewodowym nie jest możliwa.
• Zasilanie nie może być dostarczane ze złącza REMOTE do pilota zdalnego
sterowania.
• Kiedy wybrana została opcja [HDBaseT] dla [ZDALNY CZUJNIK], a projektor
jest podłączony do dostępnego w sprzedaży urządzenia nadającego, które
obsługuje standard HDBaseT, nie można przeprowadzić operacji za pomocą
pilota zdalnego sterowania przy użyciu podczerwieni, jeśli nadawanie sygnałów pilota zdalnego sterowania zostało ustawione na urządzeniu nadającym.
Jednakże zdalne sterowanie przy pomocy promieni podczerwieni może być
realizowane, kiedy zasilanie urządzenia transmisyjnego jest wyłączone.
2. DisplayPort1 IN/DisplayPort2 IN Złącze [DisplayPort
IN1/IN2] (DisplayPort 20 Pin)
(→ strona 135)
3. Port HDBaseT [Ethernet/HDBaseT] (RJ-45)
(→ strona 135)
4. SDI1/SDI2/SDI3/SDI4 IN Złącze [SDI(3G/HD) IN1/
IN2/IN3/IN4] (BNC)
(→ strona 135)
5. Port USB (Typ A)
(Dla ewentualnej rozbudowy. Ten port pozwala na podłączenie zasilania).
8. Port PC CONTROL (D-Sub 9-stykowy)
Tego portu używa się do podłączenia komputera lub
systemu sterującego. Pozwala to sterować projektorem
za pomocą protokołu komunikacji szeregowej. Należy
używać ekranowanego kabla RS232C (dostępnego w
sprzedaży). W przypadku pisania własnych programów
typowe kody sterowania komputera przedstawiono na
stronie 167.
6. Port LAN [LAN] (RJ-45)
Port do sterowania projektorem z komputera poprzez
sieć. Podłączyć projektor do komputera za pomocą
ekranowanego skręcanego kabla dwużyłowego (STP)
kategorii 5e lub wyższej (dostępnego w sprzedaży).
7. Złącze REMOTE (Stereo Mini)
Użyj tego gniazda wtykowego, aby podłączyć przewodowego pilota projektora, za pomocą dostępnego w
sprzedaży przewodu zdalnego z ⌀ 3,5 wtyczką mini-jack
(bez oporu).
Podłącz dołączonego pilota do projektora za pomocą
kabla dostępnego w sprzedaży.
(→ strona 12)
9. SLOT
(→ strona 147)
9
1. Wprowadzenie
❹ Nazwy części pilota zdalnego sterowania
1
4
3
6
7
10
12
14
16
20
19
23
22
25
28
33
34
35
2
1. Nadajnik podczerwieni
(→ strona 12)
5
8
6. Przyciski VOL./FOCUS +/−
27. Przycisk HDMI
(Funkcja przycisku VOL. nie może być
(→ strona 19)
używana w projektorach tej serii).
28. Przycisk DisplayPort
(→ strona 26)
(→ strona 19)
7. Przyciski D-ZOOM/ZOOM +/−
29. Przycisk VIEWER
(→ strona 38, 31)
(niedostępny w projektorach tej serii)
9
8. Przycisk TEST
(→ strona 79)
11
30. Przycisk NETWORK
(→ strona 19)
9. Przycisk ECO/L-SHIFT
(→ strona 39, 25)
31. Przycisk SLOT
(→ strona 19)
10. Przycisk MENU
(→ strona 71)
32. Przycisk AUX
(→ strona 19)
11. Przycisk EXIT
(→ strona 71)
33. Przycisk ID SET
(→ strona 116)
12. Przycisk ENTER
(→ strona 71)
34. Przyciski numeryczne (0 do 9/
CLEAR)
(→ strona 116)
13
15
17
18
21
24
26
27
30
29
32
31
37
36
13. Przycisk▲▼◀▶
(→ strona 71)
14. Przycisk ON-SCREEN
(→ strona 35)
15. Przycisk SHUTTER
(→ strona 35)
16. Przycisk AV-MUTE
(→ strona 35)
17. Przycisk PICTURE
(→ strona 83, 86)
18. Przycisk SOURCE
(→ strona 20)
19. Przycisk 3D REFORM
(→ strona 43)
2. Gniazdo typu jack na pilocie
zdalnego sterowania
20. Przycisk PIP/FREEZE
Podłącz tu dostępny w sprzedaży
(→ strona 37)
przewód zdalny, aby obsługiwać
21. Przycisk AUTO ADJ.
przewodowo. (→ strona 12)
Podczas projekcji ekranu przesy3. Przycisk POWER ON
łanego sygnałem gniazda HDMI,
(→ strona 17)
DisplayPort, HDBaseT, SDI lub SLOT,
4. Przycisk POWER OFF
warunki transmisji są automatycznie
(→ strona 33)
dostosowywane do optymalnego
5. Przycisk INFO/L-CALIB.
stanu.
Wyświetl ekran [ŹRÓDŁO(1)] menu 22, 23, 24. Przycisk COMPUTER 1/2/3
ekranowego.
(niedostępny w projektorach tej serii)
(→ strona 129)
25. Przycisk VIDEO
Funkcja [LENS CALIBRATION] obiek(niedostępny w projektorach tej serii)
tywu jest wykonywana przy jednoczesnym naciśnięciu przycisku CTL. 26. Przycisk S-VIDEO
(niedostępny w projektorach tej serii)
(→ strona 17, 110)
10
35. Przycisk CTL
Ten przycisk jest używany w połączeniu z innymi przyciskami, podobnie
jak klawisz CTRL na komputerze.
36. Przycisk LIGHT
Ten przycisk jest używany do włączenia podświetlenia przycisków na
pilocie zdalnego sterowania.
Podświetlenie zgaśnie, jeśli w ciągu
10 sekund nie zostanie naciśnięty
żaden przycisk.
37. Przycisk HELP
(→ strona 129)
1. Wprowadzenie
Wkładanie baterii
1. Naciśnij zatrzask i zdejmij po- 2. Włóż nowe baterie (AA). Upew- 3. Wsuń osłonę nad baterie aż do jej zatrzaśnięcia.
krywę baterii.
nij się, czy prawidłowo ustaUWAGA:
wiono bieguny baterii (+/−).
• Nie wolno łączyć starych i nowych baterii lub różnych rodzajów
baterii.
1
2
1
Środki ostrożności dotyczące pilota zdalnego sterowania
•
Z pilotem zdalnego sterowania należy obchodzić się ostrożnie.
•
W razie zamoczenia pilota zdalnego sterowania należy go natychmiast wytrzeć do sucha.
•
Unikać nadmiernego ciepła i wilgoci.
•
Baterii nie wolno podgrzewać, demontować oraz powodować zwarcia.
•
Nie wolno wrzucać baterii do ognia.
•
Jeśli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez długi czas, należy wyjąć baterie.
•
Upewnij się, czy prawidłowo ustawiono bieguny baterii (+/−).
•
Nie wolno mieszać starych i nowych baterii lub różnych rodzajów baterii.
•
Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
11
2
1. Wprowadzenie
Zasięg bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
7 m/2
76 ca
li
76 ca
7 m/2
15°
30°
li
30°
30°
15°
30°
Czujnik zdalnego sterowania w obudowie projektora
Zdalne sterowanie
30°
30°
30°
30°
7 m/276 cali
7 m/276 cali
• Sygnał podczerwieni zależy od linii widzenia i sięga na powyższą odległość w obrębie 60-stopniowego kąta czujnika
zdalnego sterowania w obudowie projektora.
• Projektor nie odpowie, jeżeli pomiędzy czujnikiem i pilotem zdalnego sterowania znajdują się przeszkody albo silne światło
będzie padać na czujnik. Rozładowane baterie również utrudniają prawidłowe działanie pilota zdalnego sterowania.
Używanie pilota zdalnego sterowania w trybie pracy przewodowej
Podłączyć jeden koniec przewodu zdalnego do złącza REMOTE, a drugi koniec do zdalnego złącza typu jack na pilocie zdalnego sterowania.
REMOTE
Gniazdo typu jack na pilocie zdalnego
sterowania
UWAGA:
• Kiedy zdalny przewód jest włożony do gniazda REMOTE typu jack, pilot zdalnego sterowania nie obsługuje bezprzewodowej komunikacji w podczerwieni.
• Zasilanie nie będzie dostarczane do pilota zdalnego sterowania z projektora przez gniazdo REMOTE typu jack. Gdy pilot zdalnego sterowania jest używany w trybie pracy
przewodowej, konieczne są baterie.
12
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowa obsługa)
W tym rozdziale zawarto opis włączania projektora i wyświetlania obrazu na ekranie.
❶ Procedura wyświetlania obrazu
Krok 1
• Podłączenie komputera/przewodu zasilającego (→ strona 14)
Krok 2
• Włączenie projektora (→ strona 16)
Krok 3
• Wybranie źródła (→ strona 19)
Krok 4
• Regulacja wymiarów i położenia obrazu (→ strona 22)
• Korekcja zniekształceń trapezowych [CORNERSTONE] (→ strona 43)
Krok 5
• Regulacja obrazu
Krok 6
• Prezentacja
Krok 7
• Wyłączanie projektora (→ strona 33)
Krok 8
• Po zakończeniu używania (→ strona 34)
13
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowa obsługa)
❷ Podłączenie komputera/przewodu zasilającego
1. Podłącz komputer do projektora.
W tym rozdziale przedstawiono informacje dotyczące podstawowego podłączania projektora do komputera. Informacje dotyczące innych połączeń zawiera rozdział „6-2. Podłączanie do innych urządzeń opisano na stronie 135.
Podłącz gniazdo wyjściowe HDMI komputera do gniazda HDMI1 lub HDMI2 wejściowego urządzenia.
2. Podłącz dostarczony przewód zasilający do projektora.
OSTRZEŻENIE
UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PODŁĄCZONO UZIEMIENIE URZĄDZENIA.
ABY NIE DOPROWADZIĆ DO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU
LUB WILGOCI.
NIE PODŁĄCZAĆ WTYCZKI URZĄDZENIA DO PRZEDŁUŻACZY LUB GNIAZD, JEŚLI NIE MOŻNA CAŁKOWICIE WŁOŻYĆ
WSZYSTKICH WTYKÓW.
UWAGA
To urządzenie jest zaprojektowane do użytkowania pod warunkiem połączenia bolca uziemienia przewodu zasilającego
z instalacją uziemiającą. Niepodłączenie przewodu do instalacji uziemiającej może doprowadzić do porażenia energią
elektryczną. Sprawdzić, czy przewód zasilający jest prawidłowo połączony z instalacją uziemiającą.
Ważne informacje:
• Podłączając i odłączając załączony przewód zasilający, należy upewnić się, że główny przełącznik zasilania jest przełączony
na pozycję wyłączenia [O]. W przeciwnym wypadku może dojść uszkodzenia projektora.
• Nie używać zasilania trójfazowego. Może to spowodować usterkę.
Najpierw podłącz dostarczoną trójwtykową wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda AC IN projektora, a drugi koniec przewodu do działającego ściennego gniazda sieciowego. Nie należy używać adaptera wtyczki.
HDMI IN1
HDMI IN2
Do gniazda sieciowego
Przewód HDMI (dostępny w sprzedaży)
Upewnij się, czy wtyki są dobrze podłączone do
gniazda AC IN oraz ściennego gniazda sieciowego.
14
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowa obsługa)
UWAGA
Elementy projektora mogą się tymczasowo nagrzewać w przypadku wyłączenia projektora za pomocą przycisku ZASILANIA
lub odłączenia zasilania sieciowego podczas normalnej pracy projektora.
Podczas podnoszenia projektora należy zachować ostrożność.
Używanie przewodów zasilających dostarczonych z urządzeniem
Wybrać przewód zasilający odpowiedni dla Twojego kraju lub regionu.
Dotyczy Europy/Azji/Ameryki Południowej
Dotyczy Ameryki Północnej
(120 V)
(200 V)
Używanie blokady przewodu zasilającego
Aby uniknąć przypadkowego wyjęcia przewodu zasilającego z gniazda AC IN projektora, zamontować blokadę przewodu
zasilającego, aby go docisnąć.
UWAGA
•
Aby uniknąć luzowania się przewodu zasilającego, przed użyciem blokady przewodu zasilającego w celu zamocowania
przewodu, należy upewnić się, że wszystkie wtyki przewodu są dokładnie włożone w złącze AC IN projektora. Luźny
styk przewodu zasilającego może spowodować pożar lub porażenie prądem.
Mocowanie blokady przewodu zasilającego
1. Unieść blokadę przewodu zasilającego i położyć ją na przewód zasilający.
Blokada przewodu zasilającego
• W celu zwolnienia blokady, unieść ją i położyć po przeciwnej stronie.
15
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowa obsługa)
❸ Włączanie projektora
UWAGA:
• Projektor posiada dwa przełączniki zasilania: główny przełącznik zasilania i przycisk POWER (POWER ON i POWER OFF na pilocie zdalnego sterowania)
• Włączanie projektora:
1. Nacisnąć główny przełącznik zasilania na pozycję włączenia ON (I).
Projektor przejdzie w tryb gotowości.
2. Nacisnąć przycisk POWER.
Projektor będzie gotowy do pracy.
• Wyłączanie projektora:
1. Nacisnąć przycisk POWER.
Pojawi się komunikat potwierdzenia.
2. Nacisnąć ponownie przycisk POWER.
Projektor przejdzie w tryb gotowości.
3. Nacisnąć główny przełącznik zasilania na pozycję wyłączenia OFF (O).
Projektor zostanie wyłączony.
1. Zdjąć osłonę z obiektywu.
2. Nacisnąć główny przełącznik zasilania na pozycję włączenia
ON (I).
Wskaźnik POWER zostanie podświetlony na zielono. Jeśli żadna
czynność nie zostanie wykonana z poziomu urządzenia lub żaden
sygnał komunikacji nie zostanie otrzymany od podłączonego
urządzenia, urządzenie przejdzie po chwili w stan gotowości.
(gdy tryb gotowości jest ustawiony na opcję „Normal”)
(→ strona 126)
16
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowa obsługa)
3. Naciśnij przycisk
(POWER) na obudowie projektora lub
przycisk POWER ON na pilocie zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE:
Projektor wytwarza silne światło. Włączając zasilanie, należy upewnić się, że nikt w zasięgu projekcji nie patrzy w
obiektyw.
Wskaźnik POWER zmieni się z ciągłego zielonego światła na
migające niebieskie światło, a na ekranie zostanie wyświetlony
obraz.
Uśpienie
Miganie
Zasilanie włączone
Stałe zielone światło
Migające niebieskie
światło
Stałe niebieskie
światło
WSKAZÓWKA:
• Wyświetlenie komunikatu „PROJEKTOR JEST ZABLOKOWANY! WPROWADŹ HASŁO.”
oznacza, że włączono funkcję [BEZPIECZEŃSTWO]. (→ strona 46)
Po włączeniu projektora upewnij się, czy włączono komputer lub
źródło obrazu.
UWAGA:
• W razie braku sygnału wejściowego, wyświetlany jest niebieski ekran ([NIEBIESKIE] tło)
(zgodnie z ustawieniami fabrycznymi).
Przeprowadzanie kalibracji obiektywu
Po zamontowaniu lub wymianie obiektywu należy wykonać
[KALIBRACJĘ SOCZEWEK], naciskając i przytrzymując przycisk
CALIBRATION na obudowie projektora przez co najmniej dwie
sekundy lub przytrzymując przycisk CTL i naciskając INFO/L-CALIB
na pilocie zdalnego sterownia. Wykonaj [KALIBRACJA SOCZEWEK]
również wtedy, gdy występuje problem z ruchem przesunięcia
obiektywu. Kalibracja poprawia regulowany zoom, przesunięcie
i zakres ostrości. Jeśli kalibracja nie zostanie wykonana, może nie
być możliwe uzyskanie najlepszej ostrości i zoomu, nawet jeśli
wykonywana jest regulacja ostrości i zoomu obiektywu. Podczas
wykonywania kalibracji soczewek wskaźnik STATUS miga na
zielono dwa razy na cykl.
• Następujące obiektywy wymagają kalibracji:
NP16FL-4K, NP17ZL-4K, NP18ZL-4K, NP19ZL-4K, NP20ZL-4K,
NP21ZL-4K, NP31ZL-4K
17
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowa obsługa)
Uwaga na ekranie rozruchowym (ekran wyboru języka menu)
Po pierwszym włączeniu projektora pojawi się menu rozruchowe. Za pomocą tego menu można wybrać jeden z 30 języków
menu.
Aby wybrać język menu, należy wykonać wymienione czynności:
1. Użyj przycisku ▲, ▼, ◀ lub ▶ aby wybrać jeden z 30 języków
menu.
2. Naciśnij przycisk ENTER, aby zatwierdzić wybór.
Po wykonaniu tej procedury można przejść do obsługi menu.
W razie potrzeby można później wybrać język menu.
(→ [JĘZYK] na stronach 75 i 105)
UWAGA:
• Jeśli komunikat [USTAW „DATĘ I CZAS”.] jest wyświetlany, należy ustawić bieżącą datę i czas. (→ strona 115)
• W przypadku, gdy wiadomość ta nie jest wyświetlana, zaleca się wprowadzenie [USTAWIENIA DATY I GODZINY].
• W razie wystąpienia jednej z następujących sytuacji projektor nie zostanie włączony.
- Kiedy temperatura wnętrza projektora jest za wysoka, projektor wykryje anormalnie wysoką temperaturę. W takim stanie projektor nie zostanie włączony, aby chronić
podzespoły wewnętrzne. W takiej sytuacji należy zaczekać na ochłodzenie podzespołów wewnętrznych projektora.
- Zapalenie się wskaźnika STATUS na kolor pomarańczowy po naciśnięciu przycisku zasilania oznacza włączenie funkcji [BLOKADA PANELU STER.]. Blokadę można anulować
przez jej wyłączenie. (→ strona 115)
• Kiedy wskaźnik POWER miga na niebiesko w krótkich cyklach, nie można wyłączyć zasilania za pomocą przycisku zasilania. (Kiedy wskaźnik POWER miga na niebiesko w
długich odstępach czasu, REGUL. CZASOWY WYŁ. jest funkcjonalny i można wyłączyć zasilanie.)
18
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowa obsługa)
❹ Wybieranie źródła
Wybieranie komputera lub źródła video
UWAGA:
• Włącz komputer lub urządzenie źródła video podłączone do projektora.
Korzystanie z przycisku Direct
Naciśnij przycisk Direct na obudowie projektora lub pilocie zdalnego sterowania.
Wybierz wejście zgodnie z wybranym gniazdem przyłączeniowym.
Złącze wejściowe
Przycisk na obudowie
projektora
Przycisk na pilocie zdalnego sterowania
HDMI 1/2
HDMI
DisplayPort 1/2
DisplayPort
• Przełącza pomiędzy DisplayPort1 i DisplayPort2 po
każdorazowym wciśnięciu przycisku.
• Wybierz DisplayPort1 dla podwójnego łącza.
SDI
AUX
• Przełącza pomiędzy SDI1, SDI2, SDI3 i SDI4 po każdorazowym wciśnięciu przycisku.
• Wybierz SDI1 dla łącza poczwórnego lub podwójnego.
HDBaseT
HDBaseT/SLOT
NETWORK
Po każdorazowym naciśnięciu przycisku na obudowie projektora tryb pracy przełączany jest między
HDBaseT i SLOT.
SLOT
HDBaseT/SLOT
SLOT
Po każdorazowym naciśnięciu przycisku na obudowie projektora tryb pracy przełączany jest między
HDBaseT i SLOT.
HDMI1/2 IN
DisplayPort 1/2 IN
SDI 1/2/3/4 IN
19
Uwaga
Przełącza pomiędzy HDMI1 i HDMI2 po każdorazowym wciśnięciu przycisku.
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowa obsługa)
Automatyczne wykrywanie sygnału
Naciśnij i trzymaj przez co najmniej sekundę przycisk SOURCE. Projektor
wyszuka dostępne źródło sygnału wejściowego i je wyświetli. Źródło sygnału
wejściowego będzie zmieniane w następujący sposób:
HDMI1 → HDMI2 → DisplayPort1 → DisplayPort2 → HDBaseT → SDI1 → SDI2
→ SDI3 → SDI4 → SLOT……
WSKAZÓWKA:
• Jeśli brak jest sygnału wejściowego, dane wejście zostanie pominięte.
•
Naciśnij szybko, aby wyświetlić ekran [WEJŚCIE].
Naciskaj przyciski ▼/▲, aby dopasować docelową końcówkę wejściową, a
następnie naciśnij ENTER, aby przełączyć wejście. Aby usunąć wyświetlanie
menu na ekranie [WEJŚCIE], naciśnij przycisk MENU lub EXIT.
20
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowa obsługa)
Wybieranie źródła domyślnego
Dane źródło można ustawić jako źródło domyślne, które będzie wyświetlane zawsze po włączeniu projektora.
1. Naciśnij przycisk MENU.
Pojawi się menu.
2. Naciśnij przycisk ▶, aby przejść do menu [USTAW.], po czym naciśnij przycisk ▼ lub ENTER, aby wybrać opcję [MENU(1)].
3. Naciśnij przycisk ▶, aby wybrać [OPCJE ŹRÓDŁA(1)].
4. Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać element [DOMYŚLNY WYBÓR WEJ.] i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran [DOMYŚLNY WYBÓR WEJ.].
(→ strona 123)
5. Wybierz źródło używane jako źródło domyślne i naciśnij przycisk ENTER.
6. Naciśnij trzykrotnie przycisk EXIT, aby zamknąć menu.
7. Ponownie uruchom projektor.
Nastąpi wyświetlenie źródła wybranego w kroku 5.
WSKAZÓWKA:
• Po włączeniu trybu gotowości projektora pojawienie się sygnału komputerowego z komputera spowoduje włączenie zasilania projektora i rozpoczęcie wyświetlania obrazu
z komputera.
([WYB. AUTO. WŁĄCZ.] → strona 126)
21
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowa obsługa)
❺ Regulowanie wymiarów i położenia obrazu
W tym rozdziale pominięto schematy i przewody dla przejrzystości.
Regulowanie położenia wyświetlanego obrazu w pionie
i w poziomie
[Przesunięcie obiektywu]
(→ strona 23)
Regulacja ostrości
[Ostrość]
(→ strona 26)
Dokładna regulacja rozmiaru obrazu.
[Zoom]
(→ strona 31)
Regulowanie wysokości i przechylenia poziomego wyświetlanego obrazu
[Stopka przechyłu] *¹
(→ strona 32)
UWAGA*1:
• Wyreguluj wysokość wyświetlanego obrazu za pomocą stopki regulacji przechyłu, jeśli chcesz, aby obraz był wyświetlany wyżej, niż pozwala na to zakres przesunięcia
obiektywu.
WSKAZÓWKA:
• Wbudowane obrazy testowe można łatwo stosować do regulacji rozmiaru i położenia obrazu. (→ strona 79)
Naciśnięcie przycisku TEST powoduje wyświetlenie obrazu testowego. Przycisk ◀ lub ▶ pozwala wybrać jeden obraz testowy. Aby zamknąć obraz testowy, należy zmienić
źródło na inne.
22
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowa obsługa)
Zmiana pionowego położenia wyświetlanego obrazu (przesunięcie obiektywu)
UWAGA
• Regulacji należy dokonywać stojąc za projektorem lub obok niego. Regulowanie z pozycji przed projektorem naraża
oczy na silny, szkodliwy strumień światła.
• Nie należy dotykać elementu mocowania obiektywu w czasie przeprowadzania przesunięcia obiektywu. W przeciwnym
wypadku palce mogą zostać ściśnięte przez poruszający się obiektyw.
UWAGA:
• Funkcja przesunięcia obiektywu jest niedostępna w projektorze z zamontowanym obiektywem NP16FL-4K lub NP39ML-4K.
W przypadku używania NP16FL-4K należy ustawić obiektyw w pozycji początkowej.
W przypadku używania NP39ML-4K należy wybrać [USTAW.] → [INSTALACJA(2)] → [POŁOŻENIE OBIEKTYWU] → [TYP] w menu ekranowym, obiektyw zostanie automatycznie przestawiony do odpowiedniego położenia.
• Maksymalne przesuwanie obiektywu pod kątem spowoduje przyciemnienie krawędzi obrazu lub spowoduje powstanie ciemnych cieni.
Regulacja przyciskami znajdującymi się na obudowie
1. Naciśnij przycisk SHIFT/HOME.
Pojawi się ekran [PRZESUW. OBIEKTYWU].
23
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowa obsługa)
2. Naciśnij przycisk ▼▲◀ lub ▶.
Użyj przycisków ▼▲◀▶, aby przesunąć wyświetlany obraz.
• Przywracanie obiektywu do położenia wyjściowego
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHIFT/HOME przez 2 sekundy, aby przywrócić pozycję przesunięcia obiektywu do pozycji
wyjściowej (prawie położenie centralne)
24
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowa obsługa)
Regulacja za pomocą pilota zdalnego sterowania
1. Przytrzymaj przycisk CTL i naciśnij przycisk ECO/L-SHIFT.
Pojawi się ekran [PRZESUW. OBIEKTYWU].
2. Naciśnij przycisk ▼▲◀ lub ▶.
Użyj przycisków ▼▲◀▶, aby przesunąć wyświetlany obraz.
UWAGA:
Kalibracja soczewek
Jeśli zasilanie projektora zostanie nieprawidłowo wyłączone podczas ruchu przesunięcia obiektywu, może to zmienić pozycję wyjściową obiektywu i spowodować wadliwe
działanie. Wskaźnik STATUS błysnął na pomarańczowo, aby poinformować o wystąpieniu tego rodzaju problemu. W takim przypadku należy wykonać kalibrację soczewek.
Procedury kalibracji obiektywu
1. Włącz zasilanie projektora.
2. Naciśnij przycisk (CALIBRATION) na panelu sterowania przez 2 sekundy lub przytrzymaj przycisk CTL i naciśnij przycisk INFO/L-CALIB. na pilocie.
Kalibracja została wykonana.
WSKAZÓWKA:
• Poniższy diagram przedstawia zakres przesunięcia obiektywu (tryb projekcji: przedni biurkowy). Aby uzyskać wyższe położenie obrazu, należy wyregulować przy pomocy
stopki przechyłu. (→ strona 32)
10%H
20%H
Szerokość wyświetlanego obrazu
50%V
Wysokość wyświetlanego obrazu
100%V
30%V
100%H
10%H
20%H
Opis symboli: V oznacza wymiar pionowy (wysokość wyświetlanego obrazu), H oznacza wymiar poziomy (szerokość wyświetlanego obrazu).
25
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowa obsługa)
Ostrość
Zaleca się wykonać regulację ostrości po pozostawieniu projektora w stanie, w którym OBRAZ TESTOWY był wyświetlany
przez ponad 30 minut.
Patrz strona 82 w podręczniku użytkownika, aby uzyskać informację o OBRAZ TESTOWY.
Dotyczy obiektywów: NP16FL-4K/NP17ZL-4K/NP18ZL-4K/NP19ZL-4K/NP20ZL-4K/NP21ZL-4K
1. Naciśnij przycisk FOCUS.
Zostanie wyświetlony pasek regulacji OSTROŚĆ.
2. Naciskaj przyciski ◀▶, aby skorygować ostrość.
• Na pilocie zdalnego sterowania, podczas naciskania przycisku CTL, naciśnij przycisk VOL/FOCUS (+) lub (−).
• Przyciski ◀ lub ▶ na pilocie zdalnego sterowania są również dostępne przy regulacji OSTROŚĆ, podczas gdy wyświetlony
jest pasek korekcji OSTROŚĆ.
WSKAZÓWKA:
• Aby uzyskać najlepszą ostrość, należy wykonać co następuje (dla instalacji na stałe)
Przygotowanie: Rozgrzać projektor przez godzinę.
1. Użyj przycisku FOCUS oraz przycisków ◀▶, aby uzyskać najlepszą ostrość. Jeśli się nie uda, należy przesunąć projektor do tyłu i do przodu.
2. Wybrać [OBRAZ TESTOWY] z menu i wyświetlić obraz testowy. (→ strona 79)
• Można również użyć przycisku TEST na pilocie, aby wyświetlić obraz testowy.
3. Naciśnij przycisk FOCUS, aby wyświetlić pasek regulacji ostrości, a następnie naciśnij przycisk ◀ dopóki kratka pikseli obrazu testowego nie będzie już widoczna.
• Położenie wyświetlania paska korekcji OSTROŚĆ można zmienić lub tymczasowo wyłączyć jego wyświetlanie. (→ strona 36)
4. Naciskać przycisk ▶ aż do uzyskania najlepszej ostrości.
Jeśli regulacja minie punkt najlepszej ostrości, należy wrócić do kroku 3 i powtórzyć procedury.
26
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowa obsługa)
Odpowiedni obiektyw: NP31ZL-4K
1. Ostrość na wyświetlanym obrazie wokół osi optycznych. (Automatyczna ostrość)
Naciśnij przycisk FOCUS, aby wyświetlić pasek regulacji ostrości. Naciśnij przycisk ◀ ▶, aby skorygować ostrość w pobliżu osi
optycznej.
• Na pilocie zdalnego sterowania, podczas naciskania przycisku CTL, naciśnij przycisk VOL/FOCUS (+) lub (−).
• Przyciski ◀ lub ▶ na pilocie zdalnego sterowania są również dostępne przy regulacji OSTROŚĆ, podczas gdy wyświetlony
jest pasek korekcji OSTROŚĆ.
Poniższy rysunek przedstawia przykład, gdzie wyświetlany obraz jest przesunięty w górę. W tym przypadku oś optyczna znajduje
się na dolnej krawędzi na wyświetlanym obrazie.
Oś optyczna
* Gdy obiektyw jest w położeniu środkowym, to oś optyczna znajduje się
na środku obrazu. W takim przypadku należy ustawić ostrość na środku
wyświetlanego obrazu.
27
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowa obsługa)
2. Skoryguj ostrość na krawędziach wyświetlanego obrazu. (Ręczna ostrość)
Obróć pierścień ostrości krawędzi w prawo lub w lewo.
Oś optyczna
To kończy regulację ogólnej ostrości wyświetlanego obrazu.
UWAGA:
• NP31ZL-4K obsługuje funkcję pamięci obiektywu, co pozwala na zachowanie skorygowanej wartości przesunięcia obiektywu, zoomu i ostrości.
Jeśli przypadkowo poruszysz pierścień ostrości krawędzi (przedstawiony na poniższym rysunku) po zapisaniu wartości regulacji, wartości regulacji zapisane w pamięci
obiektywu nie zostaną prawidłowo zastosowane.
Pierścień ostrości krawędzi
Po zdemontowaniu obiektywu z projektora i ponownym jego zamontowaniu należy przywołać wartości regulacji zapisane w pamięci obiektywu i następnie wykonać krok
2 powyższej procedury, aby ponownie skorygować ostrość na krawędziach wyświetlanego obrazu.
28
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowa obsługa)
WSKAZÓWKA:
• Aby uzyskać najlepszą ostrość, należy wykonać co następuje (dla instalacji na stałe)
Przygotowanie: Rozgrzać projektor przez godzinę.
1. Naciśnij przycisk FOCUS oraz ◀▶, aby sprawdzić zakres ostrości możliwy do ustawienia. Aby sprawdzić to przy pomocy pilota zdalnego sterowania, naciśnij przycisk
CTL i naciśnij przycisk VOL/FOCUS +/−. Jeśli projektor, który pracuje nie znajduje się w możliwym do regulacji zasięgu ostrości, przesuń projektor do tyłu i do przodu.
2. Wybrać [OBRAZ TESTOWY] z menu i wyświetlić obraz testowy. (→ strona 79)
• W celu wyświetlenia obrazu testowego przy pomocy pilota zdalnego sterowania, naciśnij przycisk TEST.
3. Naciśnij przycisk FOCUS, aby wyświetlić pasek regulacji ostrości, a następnie naciskaj przycisk < dopóki kratka pikseli obrazu testowego nie będzie już widoczna.
• Położenie wyświetlania paska korekcji OSTROŚĆ można zmienić lub tymczasowo wyłączyć jego wyświetlanie. (→ strona 36)
4. Naciskać przycisk ▶ aż do uzyskania najlepszej ostrości.
W celu uzyskania najlepszej ostrości przy pomocy zdalnej kontroli, naciśnij przycisk VOL./FOCUS +, trzymając wciśnięty przycisk CTL.
Jeśli regulacja minie punkt najlepszej ostrości, należy wrócić do kroku 3 i powtórzyć procedury.
5. Obróć w prawo lub w lewo pierścień ostrości na krawędzi, aby skorygować ostrość na krawędziach wyświetlanego obrazu.
Odpowiedni obiektyw: NP39ML-4K
1. Ostrość na wyświetlanym obrazie wokół osi optycznych. (Automatyczna ostrość)
Naciśnij przycisk FOCUS, aby wyświetlić pasek regulacji ostrości. Naciśnij przycisk ◀ ▶, aby skorygować ostrość w pobliżu osi
optycznej.
• Na pilocie zdalnego sterowania, podczas naciskania przycisku CTL, naciśnij przycisk VOL/FOCUS (+) lub (−).
• Przyciski ◀ lub ▶ na pilocie zdalnego sterowania są również dostępne przy regulacji OSTROŚĆ, podczas gdy wyświetlony
jest pasek korekcji OSTROŚĆ.
Oś optyczna
29
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowa obsługa)
2. Skoryguj ostrość na krawędziach wyświetlanego obrazu.
Naciśnij przycisk ZOOM, aby wyświetlić pasek regulacji ostrości. Naciśnij przycisk ◀▶, aby skorygować ostrość na całym ekranie.
Ostrość wokół osi optycznej ustawiona w kroku 1 pozostaje bez zmian.
Oś optyczna
3. Powtórz kroki 1 i 2 do chwili, aż uzyskasz optymalną ostrość na całym obrazie.
WSKAZÓWKA:
• Aby uzyskać najlepszą ostrość, należy wykonać co następuje (dla instalacji na stałe)
Przygotowanie: Rozgrzać projektor przez godzinę.
1. Użyj przycisku FOCUS oraz przycisków ◀▶, aby uzyskać najlepszą ostrość. Jeśli się nie uda, należy przesunąć projektor do tyłu i do przodu.
2. Wybrać [OBRAZ TESTOWY] z menu i wyświetlić obraz testowy. (→ strona 79)
• Można również użyć przycisku TEST na pilocie, aby wyświetlić obraz testowy.
3. Naciśnij przycisk FOCUS, aby wyświetlić pasek regulacji ostrości, a następnie naciśnij przycisk ◀ dopóki kratka pikseli obrazu testowego nie będzie już widoczna.
• Położenie wyświetlania paska korekcji OSTROŚĆ można zmienić lub tymczasowo wyłączyć jego wyświetlanie. (→ strona 36)
4. Naciskać przycisk ▶ aż do uzyskania najlepszej ostrości.
Jeśli regulacja minie punkt najlepszej ostrości, należy wrócić do kroku 3 i powtórzyć procedury.
5. Naciśnij przycisk ZOOM, aby wyświetlić. pasek regulacji ostrości, a następnie naciskaj przycisk ◀ ▶, aby skorygować ostrość całego ekranu.
Naciśnij D-ZOOM/ZOOM +/−, przytrzymując przycisk CTL w celu skorygowania ostrości przy pomocy pilota zdalnego sterowania.
Powtórz kroki od 1 do 5 do chwili aż uzyskasz optymalną ostrość na całym obrazie.
30
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowa obsługa)
Zoom
Dotyczy obiektywów: NP17ZL-4K/NP18ZL-4K/NP19ZL-4K/NP20ZL-4K/NP21ZL-4K/NP31ZL-4K
1. Naciśnij przycisk ZOOM.
Zostanie wyświetlony pasek regulacji ZOOM.
2. Naciskaj przyciski ◀▶, aby skorygować zoom.
• Na pilocie zdalnego sterowania, podczas naciskania przycisku CTL, naciśnij przycisk D-ZOOM/ZOOM (+) lub (−).
Zoom zostanie ustawiony.
• Przyciski ◀ lub ▶ na pilocie zdalnego sterowania są również dostępne do regulacji parametru ZOOM, podczas gdy wyświetlony jest pasek korekcji ZOOM.
31
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowa obsługa)
Regulacja stopki przechyłu
1. Pozycja wyświetlania obrazu może być korygowana za pomocą stopek
regulacji przechyłu, umiejscowionych w czterech rogach spodu obudowy.
Można dokonać regulacji wysokości stopki nachylenia, kręcąc nią.
„Aby dostosować wysokość wyświetlanego obrazu”
Wysokość wyświetlanego obrazu jest regulowana poprzez obracanie przedniej
lub tylnej stopki.
„Jeśli wyświetlony obraz jest przechylony”
Jeśli wyświetlany obraz jest przechylony, należy obrócić lewą albo prawą
stopkę, aby doprowadzić do wypoziomowania obrazu.
• Jeśli obraz jest zniekształcony, patrz „3-8 Korekcja poziomych i pionowych
zniekształceń trapezowych [CORNERSTONE]” (→ strona 43) oraz „[KOREKTA
GEOMETRZYCZNA]” (→ strona 97).
• Stopka regulacji nachylenia może być wydłużona maksymalnie o 48 mm.
• Za pomocą stopki regulacji nachylenia można pochylić projektor maksymalnie o 6°.
UWAGA:
• Nie należy wysuwać stopki regulacji nachylenia na wysokość większą niż 50 mm/1,9". Może to spowodować,
że stopki stracą pewność mocowania i odpadną od projektora.
• Zwracaj uwagę na to, aby wydłużać lub skracać obie przednie stopki regulacji przechyłu jednocześnie. To
samo dotyczy stopek tylnych. W przeciwnym razie masa projektora obciąży jedną stronę i może dojść do
jego uszkodzenia.
• Stopki regulacji przechyłu nie należy używać w żadnym innym celu niż do regulowania kąta projekcji.
Niewłaściwe korzystanie ze stopki, na przykład jako uchwytu podczas przenoszenia projektora lub do
zawieszania projektora na ścianie, może doprowadzić do uszkodzenia projektora.
• Proszę sprawdzić wyrównanie obiektywu, gdy zamontowano obiektyw NP39ML-4K, ponieważ obiektyw
może delikatnie pochylić się w lewo lub w prawo.
32
Up
Down
Stopka przechyłu
(z tyłu znajduje się jeszcze jedna)
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowa obsługa)
❻ Wyłączanie projektora
1. Naciśnij przycisk
(POWER) na obudowie projektora lub przycisk POWER OFF na pilocie zdalnego sterowania.
Pojawi się komunikat [WYŁĄCZENIE ZASILANIA / CZY JESTEŚ PEWIEN
? / OSZCZĘDNOŚĆ WĘGLA W SESJI 0,000 [g-CO2]].
2. Naciśnij przycisk ENTER albo
łącz. zasilania).
(POWER) lub POWER OFF (wy-
Źródło światła zostanie wyłączone, a zasilanie doprowadzane do
urządzenia odcięte. Projektor przejdzie w stan uśpienia, a wskaźnik
POWER zostanie podświetlony kolorem zielonym. Jeśli żadna operacja
nie będzie wykonywana na projektorze i nie zostanie doprowadzony do
niego żaden sygnał sterujący, urządzenie będzie w stanie gotowości.
(w tym stanie trybem gotowości jest tryb NORMALNY.)
Zasilanie włączone
Uśpienie
Stałe niebieskie światło
Stałe zielone światło
• Jeśli nie chcesz wyłączyć, wybierz [NIE] przy pomocy przycisków
◀/▶i naciśnij ENTER.
3. Należy upewnić się, że projektor znajduje się w TRYBIE GOTOWOŚCI, a następnie wyłączyć główny wyłącznik zasilania (○ OFF)
Wskaźnik POWER i główne zasilanie wyłączą się.
• Kiedy wskaźnik POWER miga na niebiesko w krótkich odstępach
czasu, nie można wyłączyć zasilania.
UWAGA
Elementy projektora mogą się tymczasowo przegrzewać w przypadku wyłączenia projektora za pomocą głównego
przełącznika zasilania lub odłączenia zasilania sieciowego podczas normalnej pracy projektora lub pracy wentylatora
chłodzącego. Obchodzić się z ostrożnością.
33
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowa obsługa)
UWAGA:
• Nie należy odłączać kabla zasilającego od gniazda ściennego ani od projektora w trakcie wyświetlania obrazu. Może to doprowadzić do uszkodzenia gniazda zasilającego
AC IN projektora lub przewodu. Aby odłączyć zasilanie sieciowe, kiedy projektor jest włączony, należy użyć głównego przełącznika zasilania projektora, listwy zasilania
wyposażonej w przełącznik lub wyłącznika.
• Nie wolno wyłączać głównego przełącznika zasilania, ani odłączać zasilania sieciowego od projektora w ciągu 10 sekund od dokonania regulacji lub skonfigurowania zmian
i zamknięcia menu. Może to spowodować utratę zmian i konfiguracji.
❼ Po użyciu
Przygotowanie: Upewnij się, że projektor jest wyłączony.
1. Odłącz przewód zasilający.
2. Odłącz inne przewody.
3. Załóż osłonę na obiektyw.
4. Przed przenoszeniem projektora należy wkręcić stopki nachylenia, jeśli zostały one wydłużone.
34
3. Przydatne funkcje
❶ Wyłącz światło projektora (MIGAWKA OBIEKTYWU)
Naciśnij przycisk SHUTTER.
Źródło światła tymczasowo się wyłączy.
Naciśnij ponownie, aby ekran znów się podświetlił.
• Możesz ustawić stopniowe ściemnianie i rozjaśnianie światła projektora.
❷ Wyłączanie obrazu (AV-MUTE)
Naciśnij przycisk AV-MUTE, aby wyłączyć obraz na krótki okres czasu. Nacisnąć
ponownie, aby przywrócić obraz.
WSKAZÓWKA:
• Film zniknie, ale nie ekran menu.
❸ Wyłączanie menu ekranowego (Wyciszenie ekranu)
Naciśnięcie przycisku ON-SCREEN na pilocie zdalnego sterowania ukryje
menu ekranowe, wyświetlanie źródła i inne komunikaty. Ponowne naciśnięcie
przycisku spowoduje ich przywrócenie.
WSKAZÓWKA:
• Aby potwierdzić, że wyciszenie ekranu jest włączone, naciśnij przycisk MENU. Jeśli menu ekranowe nie wyświetli się nawet po naciśnięciu przycisku MENU, oznacza to, że
wyciszenie ekranu jest włączone.
• Wyciszenie ekranu utrzymuje się nawet gdy projektor jest wyłączony,
• Przytrzymanie naciśniętego przycisku MENU na obudowie projektora przez co najmniej 10 sekund wyłączy wyciszenie ekranu.
35
3. Przydatne funkcje
❹ Zmiana położenia wyświetlania menu ekranowego
1. Naciśnij przycisk MENU.
Zostanie wyświetlone menu ekranowe.
2. Przesuń kursor za pomocą przycisku ▶ na [USTAW.], a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Kursor przejdzie do [MENU(1)].
3. Przesuń kursor za pomocą przycisku ▶ do [MENU(2)].
4. Przesuń kursor za pomocą przycisku ▼ na [POŁOŻENIE MENU], a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Menu ekranowe przejdzie do ekranu ustawień [POŁOŻENIE MENU].
5. Naciśnij przycisk ▼▲, aby wybrać pozycję menu i naciśnij przycisk ENTER.
Aby zakończyć ustawienia menu ekranowego, naciśnij przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania.
WSKAZÓWKA:
• Pozycja wyświetlania menu zostanie zapisana, nawet gdy zasilanie projektora zostanie wyłączone.
• Po zmianie opcji [KĄT MENU] pozycja wyświetlania menu powraca do pierwotnego stanu, w jakim urządzenie opuściło fabrykę.
• Ta funkcja nie wpływa na pozycję wyświetlania informacji i wiadomości końcówki wejściowej.
36
3. Przydatne funkcje
❺ Zamrażanie obrazu
Przytrzymaj przycisk CTL i naciśnij przycisk PIP/FREEZE, aby zamrozić obraz.
Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wznowienie odtwarzania.
UWAGA:
• Obraz jest zamrożony, lecz oryginalne wideo jest dalej odtwarzane.
37
3. Przydatne funkcje
❻ Powiększanie obrazu
Obraz można powiększyć maksymalnie czterokrotnie.
UWAGA:
• W zależności od sygnału wejściowego, maksymalne powiększenie może być mniejsze niż czterokrotne lub działanie tej funkcji może być ograniczone.
W tym celu należy wykonać następujące czynności:
1. Naciśnij przycisk D-ZOOM (+), aby powiększyć obraz.
2. Naciśnij przycisk ▲▼◀▶.
Obszar powiększonego obrazu zostanie przesunięty
3. Naciśnij przycisk D-ZOOM (−).
Każde naciśnięcie przycisku D-ZOOM (−) powoduje pomniejszenie obrazu.
UWAGA:
• Obraz jest powiększany i pomniejszany w odniesieniu do środka ekranu.
• Wyświetlenie menu spowoduje anulowanie bieżącego powiększenia.
38
3. Przydatne funkcje
❼ Regulacja luminancji (jaskrawość) i efektu oszczędzania energii
Możesz skorygować moc wyjściową urządzenia do zakresu od 20 do 100% (w 1 % przyrostach) i sterować jaskrawością po
regulacji, aby utrzymać ją na stałym poziomie. Ponadto ustaw [TRYB ŚWIATŁA REF] na wartość ECO1 lub ECO2, aby zmniejszyć
jaskrawość i natężenie dźwięku pracy. Poprzez oszczędzanie energii emisja CO2 z projektora może zostać obniżona. Istnieją
dwa sposoby, aby ustawić tryb oświetlenia.
Nazwa funkcji
Opis
TRYB ŚWIATŁA REF.
Wartości ustawień [TRYBU ŚWIATŁA REF.] i jaskrawości zapisywane jako ustawienie
wspólne dla wszystkich sygnałów wejściowych.
Dzieje się tak w sytuacji, gdy [TRYB] (→ strona 83) jest ustawiony na [STANDARD].
TRYB ŚWIATŁA
REF.
TRYB OŚWIETLENIA
Strona
108
Ikona znajdująca się na Opis
dole menu
NORMALNY
Jaskrawość 100%
Ekran zostanie jasno podświetlony.
EKOLOGICZNY1
Jaskrawość będzie ustawiona na około 80%.
Jednocześnie odpowiednio zwolni wentylator
chłodzący.
Obniża zużycie energii
EKOLOGICZNY2
Jaskrawość będzie ustawiona na około 50%.
Jednocześnie odpowiednio zwolni wentylator
chłodzący.
Znacznie obniża zużycie energii
Skoryguj ustawienie jaskrawości dla każdego sygnału wejściowego.
Dzieje się tak w sytuacji, gdy [TRYB] (→ strona 83) jest ustawiony na [PROFESJONALNY].
Wyświetla ekran TRYB OŚWIETLENIA
1. Naciśnij przycisk LIGHT na obudowie.
• Innym sposobem jest naciśnięcie przycisku ECO/L-SHIFT na pilocie zdalnego
sterowania.
Gdy opcja [STANDARD] jest wybrana dla [TRYB]
Pojawi się ekran [TRYB ŚWIATŁA REF.].
Gdy opcja [PROFESJONALNY] jest wybrana dla [TRYB]
Pojawi się ekran [TRYB OŚWIETLENIA].
39
85
3. Przydatne funkcje
Wykonać DOSTOSOWANIE ŚWIATŁA
Wyjaśnienie podano tu przy pomocy ekranu [TRYB ŚWIATŁA REF.].
1. Naciśnij przycisk ▼, aby ustawić położenie kursora na [DOST. ŚWIATŁA REF. ].
2. Naciśnij przycisk ◀ ▶, aby wykonać korekcję.
Aby zachować stałą wartość jaskrawości po regulacji, ustaw opcję [STALA JASNOŚĆ] na [ON].
Naciśnij przycisk MENU, aby zamknąć ekran menu.
WSKAZÓWKA:
• Jasność zazwyczaj spada im dłuższy jest okres użytkowania, ale wybierając tryb [STALA JASNOSC], czujniki wewnątrz projektora wykrywają i automatycznie regulują generowaną jasność, w ten sposób utrzymując stałą jasność przez cały okres użytkowania modułu światła. Jednakże, jeśli generowana jasność jest ustawiona na maksimum,
obniży się ona z wraz z czasem użytkowania.
Zmień [TRYB ŚWIATŁA REF.]
1. Po ustawieniu kursora na [TRYB ŚWIATŁA REF.] naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran wyboru [TRYB ŚWIATŁA REF.].
2. Naciśnij przycisk ▼▲, aby dokonać wyboru, a następnie przycisk ENTER.
Wyświetlacz powróci do ekranu [TRYB ŚWIATŁA REF.], a wybrana opcja zostanie zastosowana.
Naciśnij przycisk MENU, aby powrócić do pierwotnego ekranu.
40
3. Przydatne funkcje
UWAGA:
• Przepracowaną liczbę godzin lampy można sprawdzić za pomocą funkcji [CZAS WYKORZYSTYWANIA] w menu. Wybierz [INFO.] → [CZAS WYKORZYSTYWANIA].
• Po upływie 1 minuty od wyświetlenia ekranu czarnego, niebieskiego lub logo nastąpi automatyczne przełączenie opcji [TRYB ŚWIATŁA REF.] na [EKOLOGICZNY].
• Projektor jest wyposażony w czujnik ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury i kontroluje zasilanie w oparciu o wykryte wartości. Jeśli projektor jest używany na dużych
wysokościach i przy wysokich temperaturach, jaskrawość źródła światła zmniejsza się, niezależnie od ustawień dla TRYBU OŚWIETLENIA. Nazywa się to „Wymuszonym
TRYBEM EKOLOGICZNYM”. Proszę skorzystać z tabeli poniżej w celu uzyskania informacji o warunkach i mocy wyjściowej w wymuszonym TRYBIE EKOLOGICZNYM.
Wysokość
Temperatura atmosfery
5 – 30 °C
(41–86°F)
31 – 36 °C
(87–96°F)
37 – 40 °C
(98–104°F)
1600–3000 m
(5500–10000 ft)
100%
90%
70%
600–1600 m
(2000–5500 ft)
100%
90%
80%
0–600 m
(0–2000 ft)
100%
80%
• Kiedy projektor działa w wymuszonym TRYBIE EKOLOGICZNYM, jaskrawość obrazu jest nieco obniżona, a wskaźnik TEMP. świeci pomarańczowym światłem. Jednocześnie
u dołu menu wyświetla się symbol termometru [ ].
Podczas pracy urządzenia w wymuszonym TRYBIE EKOLOGICZNYM tryb oświetlenia nie zmienia się, nawet jeśli ustawienie TRYB OŚWIETLENIA zostało zmienione. Kiedy
czujnik ciśnienia atmosferycznego wykryje wysokość ponad 600 m, symbol WYSOKI [ ] zostanie wyświetlony u dołu menu.
41
3. Przydatne funkcje
Sprawdzanie wpływu trybu energooszczędnego [LICZNIK WĘGLA]
Ta funkcja pozwala wyświetlać wynik oszczędności energii poprzez redukcję emisji CO2 (wyrażonej w kg), gdy [TRYB OŚWIETLENIA] projektora jest ustawiony na [EKOLOGICZNY1] lub [EKOLOGICZNY2]. Ta funkcja nosi nazwę [LICZNIK WĘGLA].
Wyświetlane są dwa komunikaty: [CAŁK. OSZCZ. WĘGLA] i [OSZCZ. WĘGLA-SESJA]. Komunikat [CAŁK. OSZCZ. WĘGLA] przedstawia całkowitą ilość redukcji emisji CO2 od chwili zakupu do chwili bieżącej. Wartość parametru [CZAS WYKORZYSTYWANIA]
można sprawdzić z poziomu funkcji [INFORM.] menu. (→ strona 129)
Komunikat [OSZCZ. WĘGLA-SESJA] przedstawia ilość redukcji emisji CO2 od momentu przejścia na TRYB OŚWIETLENIA bezpośrednio po włączeniu zasilania i wyłączeniu zasilania. Komunikat [OSZCZ. WĘGLA-SESJA] będzie wyświetlany w komunikacie
[WYŁĄCZ. ZASILANIE/JESTEŚ PEWIEN ?] w momencie wyłączania zasilania.
WSKAZÓWKA:
• W dalszej części przedstawiono wzór używany do wyliczenia poziomu redukcji emisji CO2. Wielkość redukcji emisji CO2 = (zużycie energii przy opcji [NORMALNY] [TRYBU
ŚWIATŁA REF.] - zużycie energii przy obecnym ustawieniu) × przelicznik CO2.* Kiedy wybrany jest oszczędzający energię [TRYB OŚWIETLENIA] lub używana jest migawka
obiektywu, nastąpi dalsza redukcja emisji CO2.
* Wyliczenie ilości redukcji emisji CO2 jest wykonywane na podstawie publikacji OECD „CO2 Emissions from Fuel Combustion, 2008 Edition” (Emisje CO2 ze spalania paliwa,
edycja 2008 r.).
• Wartość opcji [CAŁK. OSZCZ. WĘGLA] jest wyliczana na podstawie oszczędności rejestrowanych w 15-minutowych odstępach.
• Ten wzór nie ma zastosowania do zużycia energii, na które włączenie lub wyłączenie funkcji [TRYB ŚWIATŁA REF.] nie ma żadnego wpływu.
42
3. Przydatne funkcje
❽ Korekcja poziomych i pionowych zniekształceń trapezowych
[CORNERSTONE]
Za pomocą funkcji [CORNERSTONE] można korygować zniekształcenia (trapezowe) przez wydłużanie lub skracanie dowolnej
krawędzi ekranu w celu doprowadzenia obrazu do postaci prostokątnej.
1. Wyświetl obraz w taki sposób, aby był większy od ekranu.
Na rysunku wybrano prawy górny róg.
Wyświetlany obraz
2. Wybierz dowolny z narożników obrazu i wyrównaj go z narożnikiem ekranu.
3. Naciśnij przycisk 3D REFORM.
Wyświetl ekran [KOREKCJA GEOMETRYCZNA] menu ekranowego.
4. Przesuń kursor na [TRYB] za pomocą przycisku ▼, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran wyboru trybu.
43
3. Przydatne funkcje
5. Naciśnij przycisk ▼, aby wyrównać za pomocą funkcji [CORNERSTONE], a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Na rysunku wybrano lewą górną ikonę ( ).
Ekran zostanie przełączony na ekran [CORNERSTONE].
6. Za pomocą przycisku ▲▼◀▶ wybierz jedną ikonę (▲) wskazującą kierunek, w którym chcesz przesunąć ramy wyświetlanego obrazu.
7. Naciśnij przycisk ENTER.
8. Przyciskiem ▲▼◀▶ przesuń ramy wyświetlanego obrazu w sposób przedstawiony na ilustracji.
9. Naciśnij przycisk ENTER.
10. Za pomocą przycisku ▲▼◀▶ wybierz kolejną ikonę wskazującą kierunek.
11. Powtórz kroki od 7 do 10, aby zakończyć korekcję zniekształceń trapezowych.
12. Wybierz przycisk [WYJŚCIE] na ekranie [CORNERSTONE] lub naciśnij przycisk WYJŚCIE na pilocie zdalnego sterowania.
Pojawi się ekran potwierdzenia.
13. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać element [OK] i naciśnij przycisk ENTER.
Korekcja narożników [CORNERSTONE] zostaje zakończona.
• Powracając do ekranu [CORNERSTONE], wybierz [ANULUJ] i naciśnij przycisk ENTER.
44
3. Przydatne funkcje
UWAGA:
• Nawet jeśli kąt montażu zmieni się, gdy projektor jest ponownie włączony, wartości korekcji z poprzedniego razu zostały zachowane.
• Wykonaj jedną z następujących czynności, aby wyczyścić wartość ustawień [CORNERSTONE].
• Wybierz [WYZER.] w kroku 12, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
• W stanie, gdy [CORNERSTONE] zostało wybrane dla [TRYB] w menu [KOREKCJA GEOMETRYCZNA]:
• Naciśnij przycisk 3D REFORM przez co najmniej 2 sekundy.
• Z menu ekranowego uruchom [KOREKCJA GEOMETRYCZNA] → [WYZER.]
• Używanie korekcji CORNERSTONE może spowodować lekką utratę ostrości z powodu korekcji elektronicznej.
45
3. Przydatne funkcje
❾ Zapobieganie nieautoryzowanemu używaniu projektora
[BEZPIECZEŃSTWO]
Za pomocą menu można ustawić hasło niezbędne do obsługi projektora, co uniemożliwi jego używanie przez nieautoryzowanych użytkowników. Po ustawieniu hasła i włączeniu projektora pojawi się ekran wprowadzenia hasła. Projektor nie będzie
wyświetlać obrazów do momentu wprowadzenia prawidłowego hasła.
• Ustawienia funkcji [BEZPIECZEŃSTWO] nie ulegają zmianie nawet w przypadku użycia funkcji [WYZER.] dostępnej w menu.
Żeby włączyć funkcję bezpieczeństwa:
1. Naciśnij przycisk MENU.
Pojawi się menu.
2. Naciśnij przycisk ▶ dwukrotnie, aby wybrać [USTAW.], po czym naciśnij przycisk ▼ lub przycisk ENTER, aby wybrać
[MENU(1)].
3. Naciśnij przycisk ▶, aby wybrać [KONTROLA].
4. Trzy razy naciśnij przycisk ▼, aby wybrać element [BEZPIECZEŃSTWO], a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się menu WYŁĄCZ./WŁĄCZ.
5. Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać element [WŁĄCZ.] i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran [HASŁO BEZPIECZEŃSTWA].
6. Wprowadź hasło jako kombinację czterech przycisków ▲▼◀▶ i naciśnij przycisk ENTER.
UWAGA:
• Hasło musi mieć długość od 4 do 10 znaków.
46
3. Przydatne funkcje
Pojawi się ekran [POTWIERDŹ HASŁO].
UWAGA:
• Hasło warto zanotować i schować w bezpiecznym miejscu.
7. Wprowadź hasło jako tą samą kombinację przycisków ▲▼◀▶ i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran potwierdzenia.
8. Wybierz odpowiedź [TAK] i naciśnij przycisk ENTER.
Funkcja BEZPIECZEŃSTWO została włączona.
Aby włączyć projektor przy włączonej funkcji [BEZPIECZEŃSTWO]:
1. Naciśnij przycisk
.
• Jeśli używasz pilota zdalnego sterowania, naciśnij przycisk POWER ON.
Projektor zostanie włączony i pojawi się informacja o jego zablokowaniu.
2. Naciśnij przycisk MENU.
3. Wprowadź prawidłowe hasło i naciśnij przycisk ENTER. Projektor rozpocznie wyświetlanie obrazu.
UWAGA:
• Tryb blokady bezpieczeństwa jest utrzymywany do momentu wyłączenia zasilania lub odłączenia przewodu zasilającego.
47
3. Przydatne funkcje
Żeby wyłączyć funkcję BEZPIECZEŃSTWO:
1. Naciśnij przycisk MENU.
Pojawi się menu.
2. Wybierz opcje [USTAW.] → [KONTROLA] → [BEZPIECZEŃSTWO] i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się menu WYŁĄCZ./WŁĄCZ.
3. Wybierz opcję [WYŁĄCZ.] i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran HASŁO BEZPIECZEŃSTWA.
4. Wprowadź hasło i naciśnij przycisk ENTER.
Funkcja BEZPIECZEŃSTWO zostanie wyłączona po wprowadzeniu prawidłowego hasła.
UWAGA:
• W razie zapomnienia hasła należy skontaktować się ze sprzedawcą. Sprzedawca będzie mógł podać hasło uniwersalne po uzyskaniu informacji o kodzie żądania. Kod żądania
jest wyświetlany na ekranie potwierdzenia hasła. W tym przykładzie ciąg [NB52-YGK8-2VD6-K585-JNE6-EYA8] jest kodem żądania.
48
3. Przydatne funkcje
❿ Sterowanie projektorem za pomocą przeglądarki HTTP
Omówienie
Z poziomu przeglądarki internetowej na komputerze możliwe jest wyświetlenie ekranu serwera HTTP projektora, dla potrzeb
obsługi urządzenia.
Możliwe operacje na ekranie SERWERA HTTP
•
Skonfiguruj ustawienia wymagane dla podłączenia projektora do sieci (kablowa SIEĆ LOK.).
•
Skonfiguruj powiadomienie za pomocą e-mail. (ALARM POCZTY)
Kiedy projektor jest podłączony do sieci (kablowa SIEĆ LOK.), powiadomienia o rozmaitych błędach są wysyłane na podany
adres e-mail.
•
Obsługa projektora.
Operacje takie jak wł/wył zasilania projektora, przełączenie sygnału wejściowego urządzenia, kontrola obrazu i kontrola
soczewek mogą być przeprowadzane.
•
Skonfiguruj funkcje [HASŁA PJLink], [AMX BEACON], [CRESTRON] itd.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień i regulacji, patrz objaśnienia na menu ekranowym.
Aby wyświetlić ekran serwera HTTP
1. Podłącz projektor do komputera za pomocą dostępnego w sprzedaży kabla sieci LOKALNEJ. (→ strona 9)
2. Wybierz [USTAW.] → [USTAWIENIA SIECI] → [KABLOWA SIEĆ LOK.] na menu ekranowym, aby skonfigurować ustawienia
sieci. (→ strona 119)
3. Uruchom przeglądarkę internetową na swoim komputerze i wpisz adres URL w odpowiednim polu.
Wpisz adres lub URL w formacie „http://<IP Adres projektora>/index.html”.
Zostanie wyświetlony ekran serwera HTTP.
WSKAZÓWKA:
• Ustawienie fabryczne adresu IP to [DHCP ON].
UWAGA:
• Aby używać projektora w sieci należy skonsultować się z administratorem sieci w sprawie ustawień sieciowych.
• Wyświetlanie lub odpowiedź na naciśnięcie klawiszy mogą być opóźnione lub niedostępne w zależności od ustawień sieciowych.
Projektor może nie odpowiadać, jeśli przyciski są naciskane zbyt szybko. W takiej sytuacji należy się skontaktować z administratorem sieci. W takiej sytuacji należy odczekać
chwilę i spróbować ponownie. Jeśli projektor nadal nie odpowiada, należy go wyłączyć i włączyć ponownie.
• Jeśli w przeglądarce internetowej nie zostanie wyświetlony ekran USTAWIENIA SIECI PROJEKTORA, należy nacisnąć klawisze Ctrl+F5, aby odświeżyć okno przeglądarki (lub
wyczyścić pamięć podręczną).
• Ten projektor korzysta z funkcji „JavaScript” i „Cookies”, więc przeglądarka musi obsługiwać te funkcje. Metody konfiguracji różnią się w zależności od wersji przeglądarki.
Dodatkowe informacje są dostępne w systemie pomocy przeglądarki oraz innych dokumentach dodawanych do oprogramowania.
Przygotowanie przed użytkowaniem
Przed zastosowaniem funkcji dostępnych z poziomu przeglądarki do projektora należy podłączyć przewód LAN. (→ strona 9)
W przypadku używania serwera proxy funkcje mogą być niedostępne, jest to zależne od serwera proxy i ustawień. Jeśli przyczyną braku dostępu do funkcji jest serwer proxy, może wystąpić sytuacja, kiedy ustawienia zostaną wprowadzone, ale nie
zostanie to wyświetlone. Takie zachowanie jest zależne od pamięci cache. Ustawienia wprowadzone z poziomu przeglądarki
mogą nie mieć odzwierciedlenia w urządzeniu. Zaleca się nieużywanie serwera proxy, o ile nie jest to niezbędne.
49
3. Przydatne funkcje
Obsługa adresów czynności za pomocą przeglądarki
W przypadku adresu wprowadzanego w polu adresu lub w kolumnie URL, gdy sterowanie projektorem odbywa się za pomocą
przeglądarki internetowej, można użyć nazwy hosta odpowiadającej adresowi IP projektora, jeśli administrator zarejestrował
tę nazwę na serwerze nazw domeny lub nazwy hosta odpowiadającej adresowi IP projektora ustawionej w pliku „HOSTY” na
używanym komputerze.
Przykład 1: Jeśli nazwa projektora to „pj.nec.co.jp”, dostęp można uzyskać poprzez wprowadzenie adresu
http://pj.nec.co.jp/index.html
w polu adresu lub w kolumnie URL.
Przykład 2: Jeśli adres projektora to „192.168.73.1”, dostęp można uzyskać poprzez wprowadzenie adresu
http://192.168.73.1/index.html
w polu adresu lub w kolumnie URL.
50
3. Przydatne funkcje
⓫ Zapisywanie zmian przesunięcia obiektywu, zoomu i ostrości
[PAMIĘĆ OBIEKTYWU]
Skorygowane wartości można zapisać w pamięci projektora, podczas używania przycisku PRZESUNIĘCIA OBIEKTYWU, ZOOMU
i OSTROŚCI projektora. Skorygowane wartości można zastosować do wybranego sygnału. Pozwala to wyeliminować konieczność skorygowania przesunięcia obiektywu, ostrości i zoomu w chwili wybrania źródła. Istnieją dwa sposoby zapisywania
skorygowanych wartości przesunięcia obiektywu, zoomu i ostrości.
Nazwa funkcji
Opis
strona
PAMIĘĆ OBIEKT. REF.
Skorygowane wartości wspólne dla wszystkich sygnałów wejściowych.
Podczas instalacji można zapisać dwa rodzaje skorygowanych wartości.
Jeśli nie zapisano skorygowanych wartości w [PAMIĘCI OBIEKTYWU],
skorygowane wartości z wybranego profilu ([PAMIĘĆ OBIEKT. REF.]) zostaną
zastosowane do regulacji obiektywu.
(→ strona 110)
PAMIĘĆ OBIEKTYWU
Skorygowane wartości dla każdego sygnału wejściowego.
Użyj skorygowanych wartości dla sygnału z innym współczynnikiem kształtu obrazu lub rozdzielczością. Skorygowane wartości można zastosować w
chwili wyboru źródła.
(→ strona 93)
UWAGA:
• W przypadku używania obiektywu NP16FL-4K, NP17ZL-4K, NP18ZL-4K, NP19ZL-4K, NP20ZL-4K, NP21ZL-4K i NP31ZL-4K należy wykonać [KALIBRACJĘ SOCZEWEK] po
wymianie obiektywu. (→ strona 17, 110)
• Dla obiektywu NP16FL-4K możliwa do zapisania wartość, jak funkcja [PAMIĘĆ OBIEKTYWU] dotyczy wyłącznie [OSTROŚCI].
• Funkcja [PAMIĘĆ OBIEKTYWU] nie jest dostępna dla obiektywu NP39ML-4K.
51
3. Przydatne funkcje
Aby zapisać skorygowane wartości w [PAMIĘĆ OBIEKT. REF.]:
1. Naciśnij przycisk MENU.
Pojawi się menu.
2. Naciśnij przycisk ▶, aby wybrać element [USTAW.] i naciśnij przycisk ENTER.
3. Naciśnij przycisk ▶, aby wybrać [INSTALACJA(2)].
4. Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać [PAMIĘĆ OBIEKT. REF.] i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran [PAMIĘĆ OBIEKT. REF.].
52
3. Przydatne funkcje
5. Pamiętaj o podświetleniu [PROFIL] i naciśnięciu przycisku ENTER.
Pojawi się ekran wyboru [PROFILU].
6. Naciśnij przyciski ▼/▲, aby wybrać numer [PROFIL], a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Powróć do ekranu ustawień [PAMIĘĆ OBIEKT. REF.].
7. Wybierz [ZACHOWAJ] i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran potwierdzenia.
8. Naciśnij przycisk ◀, aby wybrać opcję [TAK] i naciśnij przycisk ENTER.
Wybierz numer [PROFILU] i zapisz w nim skorygowane wartości [PRZESUNIĘCIE OBIEKTYWU], [ZOOM] i [OSTROŚĆ].
•
Aby wyłączyć obraz podczas przesunięcia obiektywu, ustaw [WYMUŚ WYCISZENIE] na [WŁĄCZ.]. (→ strona 110)
9. Naciśnij przycisk MENU.
W menu zostanie zamknięte.
WSKAZÓWKA:
• Aby zapisać skorygowane wartości dla każdego źródła, należy użyć funkcji pamięci obiektywu. (→ strona 93)
53
3. Przydatne funkcje
Aby przywołać skorygowane wartości z [PAMIĘĆ OBIEKT. REF.]:
1. Naciśnij przycisk MENU.
Pojawi się menu.
2. Naciśnij przycisk ▶, aby wybrać element [USTAW.] i naciśnij przycisk ENTER.
3. Naciśnij przycisk ▶, aby wybrać [INSTALACJA(2)].
4. Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać [PAMIĘĆ OBIEKT. REF.] i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran [PAMIĘĆ OBIEKT. REF.].
5. Pamiętaj o podświetleniu [PROFIL] i naciśnięciu przycisku ENTER.
Pojawi się ekran wyboru [PROFIL].
6. Naciśnij przyciski ▼/▲, aby wybrać numer [PROFIL], a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Powróć do ekranu ustawień [PAMIĘĆ OBIEKT. REF.].
54
3. Przydatne funkcje
7. Wybierz [PRZESUŃ] i naciśnij przycisk ENTER.
Obiektyw przesunie się w oparciu o wartości zapisane w wybranym [PROFILU].
8. Naciśnij przycisk ◀, aby wybrać opcję [TAK] i naciśnij przycisk ENTER.
Skorygowane wartości zostaną zastosowane dla bieżącego sygnału. .
9. Naciśnij przycisk MENU.
W menu zostanie zamknięte.
55
3. Przydatne funkcje
WSKAZÓWKA:
• Aby przywołać zachowane wartości z [PAMIĘĆ OBIEKTYWU]:
1. Z menu należy wybrać [SKORYGUJ] → [PAMIĘĆ OBIEKTYWU] → [PRZESUŃ] i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran potwierdzenia.
2. Naciśnij przycisk ◀, aby wybrać opcję [TAK] i naciśnij przycisk ENTER.
Podczas wyświetlania, jeśli skorygowane wartości dla sygnału wejściowego zostały zapisane, obiektyw przesunie się. Jeśli tak
się nie stanie, obiektyw przesunie się w oparciu o skorygowane wartości w wybranej [PAMIĘĆ OBIEKT. REF.] numeru [PROFILU].
• Aby automatycznie zastosować zachowane wartości podczas wyboru źródła:
1. Z menu należy wybrać [USTAW.] → [PAMIĘĆ OBIEKT. REF.] → [WCZYTUJ WG SYGNAŁU] i nacisnąć przycisk ENTER.
2. Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać element [WŁĄCZ.] i naciśnij przycisk ENTER.
Spowoduje to automatyczny ruch obiektywu do położenia w chwili wyboru źródła, zgodnie z skorygowanymi wartościami.
UWAGA:
• Funkcja pamięci obiektywu przy pomocy skorygowanych wartości zapisanych w projektorze może powodować wyświetlanie obrazu, który nie jest w pełni równy (z powodu
tolerancji soczewek). Po przywołaniu i zastosowaniu zachowanych wartości z funkcji pamięci obiektywu, dokładnie skoryguj przesunięcie obiektywu, zoom i ostrość, aby
uzyskać najlepszy możliwy obraz.
56
4. Projekcja wieloekranowa
Tego projektora można używać samodzielnie lub w połączeniu z wieloma innymi urządzeniami w celu utworzenia projekcji
wieloekranowej.
❶ Scenariusze wykorzystania projekcji wieloekranowej
Przypadek 1
Używanie pojedynczego projektora w celu wyświetlenia dwóch lub czterech rodzajów filmów jednocześnie [OBRAZ OBOK
OBRAZU]
Przykład podłączenia i projekcja obrazu
Wyświetlanie dwóch rodzajów obrazów
(Wejście)
Wyświetlanie czterech rodzajów obrazów
(Wejście)
(Wejście)
(Wejście)
(Wejście)
(Wejście)
Przypadek 2
Ustawić wiele projektorów, aby wyświetlić obraz o wysokiej rozdzielczości na większym ekranie. [KAFELKOWANIE]
Przykład podłączenia i projekcja obrazu
Rozdzielacz wideo
57
4. Projekcja wieloekranowa
❷ Używanie pojedynczego projektora w celu wyświetlenia dwóch
lub czterech rodzajów materiałów wideo jednocześnie [OBRAZ OBOK
OBRAZU]
• Projekcja sygnału wideo na pierwszym ekranie jest znana jako WYŚW. główny, natomiast projekcja sygnału wideo
wywoływanego w dalszej kolejności jest określana jako SUB1, SUB2 i SUB3.
GŁÓWNY
GŁÓWNY
SUB1
SUB2
SUB3
SUB1
• Funkcja OBRAZ OBOK OBRAZU obsługuje następujące gniazda i sygnały wejściowe.
Gniazda wejściowe
Sygnały wejściowe
Dwa ekrany
SDI1, SDI2, SDI3, SDI4, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, HDBaseT, SLOT
Cztery ekrany
SDI1, SDI2, SDI3, SDI4, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2
Dwa ekrany
• Gdy [PIONOWO] jest ustawiony [0°],
Sygnały do 4K 30 Hz (bez barwy głębokiej)
• Gdy [PIONOWO] jest ustawiony na [90°] lub [270°],
Sygnały progresywne do WXGA ++ 60 Hz
Sygnał 1 920 × 1 080p 24/25/30 Hz
Cztery ekrany
Sygnały progresywne do 1 920 × 1 080 60 Hz
Projekcja na czterech ekranach
Ta część opisuje procedury wyświetlania czterech typów obrazów w tym samym czasie.
Przygotowanie:
Podłączyć projektor do urządzeń generujących cztery rodzaje sygnału obrazowego i włączyć zasilanie wszystkich urządzeń.
1. Nacisnąć przycisk MENU, aby wyświetlić menu ekranowe
i wybrać opcje [WYŚW.] → [OBRAZ OBOK OBRAZU].
2. Wybrać [TRYB] za pomocą przycisków ▼/▲, a następnie
nacisnąć przycisk ENTER.
Pozwoli to na wyświetlenie ekranu [TRYB].
3. Wybrać opcję [POCZWÓRNY] za pomocą przycisków ▼/▲,
a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
Następuje powrót do ekranu OBRAZ OBOK OBRAZU.
58
4. Projekcja wieloekranowa
4. Wybrać [WEJŚCIE SUB1] przy pomocy przycisków ▼/▲, a
następnie nacisnąć przycisk ENTER.
Pozwoli to na wyświetlenie ekranu [WEJŚCIE SUB1].
5. Wybrać sygnał wejściowy dla SUB 1 przy pomocy przycisków ▼/▲ i nacisnąć przycisk ENTER.
Następuje powrót do ekranu OBRAZ OBOK OBRAZU.
6. Wykonać te same kroki, które opisano w punktach 4 do
5, aby wybrać sygnały wejściowe dla SUB2 i SUB3.
7. Nacisnąć przycisk MENU.
Menu ekranowe zniknie.
• Aby powrócić do ekranu pojedynczego, należy wybrać opcję [WYŁ.] z ekranu wyboru TRYB w kroku 3.
WSKAZÓWKA:
• W celu wyświetlenia dwóch ekranów, należy wybrać opcję [PODWÓJNY] w kroku 3, a następnie wybrać sygnał wejściowy dla SUB1 w krokach 4 i 5.
• W przypadku wyświetlania dwóch ekranów, możliwe jest ustawienie ich orientacji portretowej (pionowej) lub dostosowanie pozycji wyświetlania. (→ strona 95, 96)
Ograniczenia
• Następujące operacje są dostępne wyłącznie dla wyświetlacza głównego.
• Korekty wizualne
• Powiększanie/zmniejszanie obrazu za pomocą częściowych przycisków +/− D-ZOOM/ZOOM.
• Następujące operacje są możliwe do wykonania na wyświetlaczu głównym, SUB1, SUB2, i SUB3. Tych operacji nie można
wykonywać niezależnie.
• Niezwłoczne wygaszenie obrazu wideo (funkcja wyciszenia AV)
• Pauza podczas projekcji wideo (zatrzymanie)
• Gdy wyświetlany jest OBRAZ TESTOWY, wyświetlany jest ekran pojedynczy.
• OBRAZ OBOK OBRAZU nie może zostać użyty w następujących przypadkach.
• Gdy [TRYB] [USTAWIEŃ OBRAZU] → jest ustawiony na [ZOOM] lub [KAFELKOWANIE]
• Gdy GŁÓWNY jest ustawiony na [SDI1] i [POŁĄCZENIE SDI] jest ustawiony na inny niż [POJEDYNCZY]
• Gdy GŁÓWNY jest ustawiony na [DisplayPort1] i [POŁĄCZENIE DP] jest ustawione na [PODWÓJNY]
• Następujące operacje nie mogą być wykonywane przy aktywnej funkcji [OBRAZ OBOK OBRAZU].
• KONTRAST DYNAMICZNY
• OPCJE OBRAZU (gdy [TRYB] jest ustawiony na [PODWÓJNY] i [PIONOWO] jest ustawiony na [90°] lub [270°])
• WSP. KSZTAŁTU OBRAZU (gdy [TRYB] jest ustawiony na [POCZWÓRNY])
59
4. Projekcja wieloekranowa
❸ Ustawić wiele projektorów, aby wyświetlić obraz o wysokiej
rozdzielczości na większym ekranie [KAFELKOWANIE]
Ta część opisuje procedury wyświetlania obrazu o rozdzielczości 3 840 × 2 160 (4K UHD) przy wykorzystaniu czterech projektorów.
Przygotowanie:
• Rozmieścić cztery projektory w układzie 2 × 2.
Podłączyć porty wyjściowe sprzętu generującego sygnał wideo do czterech projektorów za pomocą rozdzielacza wideo.
• Włączyć zasilanie wszystkich urządzeń, aby wyświetlać te same cztery obrazy
Rozdzielacz wideo
Podczas przeprowadzania ustawień lub regulacji przy użyciu jednego pilota zdalnego sterowania, należy aktywować funkcję
[ID STEROWANIA], w celu przypisania identyfikatora do każdego
projektora, tak aby nie aktywować innych projektorów. (→ strona 116)
60
4. Projekcja wieloekranowa
O czym należy pamiętać podczas instalacji projektorów
• Pozostaw przestrzeń przynajmniej 30 cm między projektorami oraz między wlotami powietrza a ścianą, montując projektory
obok siebie, tak aby wloty powietrza projektorów nie były zasłonięte. Jeśli wlot powietrza i otwory wylotowe są zasłonięte,
temperatura wewnątrz projektowa wzrośnie, co może spowodować uszkodzenie projektora.
30 cm lub więcej
• Można ułożyć dwa projektory jeden na drugim (ustawienie STOS). (→ strona 139) Nie można układać bezpośrednio na sobie
trzech lub więcej projektorów. Ułożenie projektorów jeden na drugim może spowodować ich upadek, co spowoduje ich
uszkodzenie lub usterkę.
• Przykład instalacji 3 i więcej projektorów
Montując kombinację 3 lub więcej projektorów używanych do projekcji wieloekranowej zalecane jest następujące ułożenie
projektorów.
[Przykład instalacji]
Tylny
Tylny
Wylot powietrza
Wlot powietrza
Otwór wentylacyjny wlotowy
Szafka
Odpowietrznik wylotowy
OSTRZEŻENIE:
Aby skorzystać ze specjalnych usług instalacyjnych, takich jak podczas montowanie projektora do sufitu, należy zwrócić
się do sprzedawcy. Nigdy nie należy wykonywać instalacji samodzielnie. Projektor może upaść, co może spowodować obrażenia ciała. Do instalacji należy używać solidnej szafki, która wytrzyma wagę projektora. Nie należy układać projektorów
jeden bezpośrednio na drugim.
UWAGA:
• Aby uzyskać informacje na temat zakresu odległości projekcji, patrz Dodatek „Odległość wyświetlania i wymiary ekranu”. (→ strona 143)
61
4. Projekcja wieloekranowa
Ustawianie funkcji KAFELKOWANIA
1. Nacisnąć przycisk MENU, aby wyświetlić menu ekranowe
i wybrać opcję [WYŚW.] → [USTAWIENIA OBRAZU] →
[TRYB].
Pozwoli to na wyświetlenie ekranu [TRYB].
2. Wybrać [KAFELKOWANIE] za pomocą przycisków ▼/▲, a
następnie nacisnąć przycisk ENTER.
Następuje powrót do ekranu USTAWIENIA OBRAZU screen.
3. Wybrać [KAFELKOWANIE] za pomocą przycisków ▼/▲, a
następnie nacisnąć przycisk ENTER.
Pozwoli to na wyświetlenie ekranu [KAFELKOWANIE].
4. Ustawić parametry [SZEROKOŚĆ], [WYSOKOŚĆ], [POŁOŻENIE POZIOME], oraz [POŁOŻENIE PIONOWE]
(1) Na ekranie ustawiania liczby urządzeń znajdujących się w linii poziomej należy wybrać opcję [2 JEDNOSTKI]. (liczba urządzeń
znajdujących się wzdłuż linii poziomej)
(2) Na ekranie ustawiania liczby urządzeń znajdujących się w linii pionowej należy wybrać opcję [2 JEDNOSTKI]. (liczba urządzeń
znajdujących się w linii pionowej)
(3) Na ekranie ustawiania kolejności urządzeń linii poziomej, należy wybrać [1. JEDNOSTKA] lub [2. JEDNOSTKA].
(popatrzeć na ekrany, ten po lewej to [1. JEDNOSTKA], a ten po prawej to [2. jednostka])
(4) Na ekranie ustawiania kolejności urządzeń w linii pionowej, należy wybrać [1. JEDNOSTKA] lub [2. JEDNOSTKA].
(popatrzeć na ekrany, ten na górze to [1. JEDNOSTKA], a ten na dole to [2. jednostka])
62
4. Projekcja wieloekranowa
Po zakończeniu procedury wprowadzania ustawień opisanych w punktach od 1 do 4, pojedynczy obraz wypełni cały ekran.
5. Nacisnąć przycisk MENU.
Menu ekranowe zniknie.
6. Ustawić przesunięcie obiektywu dla każdego projektora, aby dostosować krawędzie będące granicami ekranu.
Aby uczynić krawędzie graniczne mniej zauważalnymi dla wyświetlanego obrazu, należy użyć funkcji [WYGŁADZANIE KRAWĘDZI], aby je ustawić w żądanej pozycji. (→ następna strona)
63
4. Projekcja wieloekranowa
❹ Dopasowanie krawędzi wyświetlanego obrazu [ŁĄCZ. KRAWĘDZI]
Ten projektor posiada funkcję „Funkcja ŁĄCZ. KRAWĘDZI”, która sprawia, że brzegi (obramowanie) wyświetlanego ekranu są
niewidoczne.
UWAGA:
• Przed użyciem funkcji Wygładzania krawędzi należy umieścić projektor we właściwej pozycji, tak żeby obraz był kwadratowy i we właściwym rozmiarze; dopiero wtedy
można dokonać regulacji optycznej (przesunięcie obiektywu, ostrość i zoom).
• Ustawianie jaskrawości każdego projektora przy użyciu funkcji [DOST. ŚWIATŁA REF.] w [TRYB ŚWIATŁA REF.]. Ponadto należy użyć [WZORZEC BIELI], aby ustawić [KONTRAST],
[JASKRAWOŚĆ] i [JEDNOLITOŚĆ].
Poniższa procedura przedstawia przykład czterech projektorów w układzie 2 × 2.
Obszar wyświetlanego obrazu
Obszar wyświetlanego obrazu
Obszar wyświetlanego obrazu
Obszar wygładzania krawędzi
Obszar wyświetlanego obrazu
64
4. Projekcja wieloekranowa
Ustawianie nakładania się ekranów projekcyjnych
① Włączanie funkcji [ŁĄCZ. KRAWĘDZI].
1. Naciśnij przycisk MENU.
Pojawi się menu.
2. Wybierz [WYŚW] → [ŁĄCZ. KRAWĘDZI].
Pojawi się ekran [ŁĄCZ. KRAWĘDZI]. Najedź kursorem na [TRYB], a następnie naciśnij przycisk ENTER. Pojawi się ekran trybu.
3. Wybierz [TRYB] → [WŁĄCZ.], a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Funkcja wygładzania krawędzi zostanie włączona. Dostępne są następujące funkcje menu:
[MARKER], [GÓRA], [DÓŁ], [LEWO], [PRAWO], [KRZYWA ŁĄCZĄCA], oraz [POZIOM CZERNI]
65
4. Projekcja wieloekranowa
4. Wybrać odpowiednią pozycję z menu [GÓRA], [DÓŁ], [LEWO], [PRAWO] dla obszaru nachodzących krawędzi i włączyć
[KONTROLĘ].
GÓRA: WYŁĄCZ
LEWO: WYŁĄCZ
GÓRA: WYŁĄCZ
PRAWO: WŁĄCZ
LEWO: WŁĄCZ
PRAWO: WYŁĄCZ
DÓŁ: WŁĄCZ
DÓŁ: WŁĄCZ
GÓRA: WŁĄCZ
GÓRA: WŁĄCZ
LEWO: WYŁĄCZ
PRAWO: WŁĄCZ
LEWO: WŁĄCZ
DÓŁ: WYŁĄCZ
PRAWO: WYŁĄCZ
DÓŁ: WYŁĄCZ
66
4. Projekcja wieloekranowa
② Ustaw [ZASIĘG] oraz [POŁOŻENIE], aby określić obszar nachodzących na siebie brzegów obrazów
wyświetlanych na każdym projektorze.
Włączenie elementu [MARKER] spowoduje wyświetlanie karmazynowych i zielonych znaczników.
Karmazynowy znacznik jest używany dla [ZASIĘGU], a zielony dla [POŁOŻENIA].
[ZASIĘG]
(Określa obszar nachodzących na siebie brzegów obrazów.)
Włącza [PRAWO]
Włącza [LEWO]
Karmazynowy znacznik
Karmazynowy znacznik
[POŁOŻENIE]
(Określa położenie nachodzących na siebie brzegów obrazów.)
Zielony znacznik
*
Na rysunku obydwa ekrany są od siebie oddzielone dla celów objaśnieniowych.
67
4. Projekcja wieloekranowa
1 Ustaw [ZASIĘG].
Aby ustawić nachodzący na siebie obszar, należy użyć przycisku ◀ lub ▶.
WSKAZÓWKA:
• Ustaw tak, aby znacznik jednego projektora nachodził na znacznik drugiego projektora.
2 Ustaw [POŁOŻENIE].
Aby wyrównać brzegi z innymi brzegami nachodzących na siebie obrazów, należy użyć przycisku ◀ lub ▶.
WSKAZÓWKA:
• Jeśli wyświetlany jest sygnał o różnej rozdzielczości, funkcję wygładzania krawędzi należy wykonać od początku.
• Ustawienie [MARKERA] nie zostanie zapisane oraz element zostanie wyłączony, kiedy projektor zostanie [WYŁĄCZ.].
• Aby wyświetlić lub ukryć znacznik, kiedy projektor jest włączony, należy włączyć lub wyłączyć element [MARKER] w menu.
[KRZYWA ŁĄCZĄCA]
Skoryguj jaskrawość pokrywających się części ekranów. Zależnie od konieczności, skoryguj jaskrawość pokrywających się
części ekranów poprzez [KRZYWA ŁĄCZĄCA] i [POZIOM CZERNI].
• Ustaw [TRYB] na [WŁĄCZ.] w celu wybrania [KRZYWA ŁĄCZĄCA] i [POZIOM CZERNI].
Wybór opcji dla [KRZYWA ŁĄCZĄCA]
Poprzez kontrolę stopniowania pokrywających się części ekranów, ta funkcja zapewnia, że krawędź wyświetlanych ekranów
jest niezauważalna. Wybierz optymalną opcję spośród dziewięciu.
1. W menu ekranowym przesuń kursor na [WYŚW.] → [ŁĄCZ. KRAWĘDZI] → [KRZYWA ŁĄCZĄCA], a następnie naciśnij
ENTER. Ekran ustawień opcji dla [KRZYWA ŁĄCZĄCA] jest włączony.
68
4. Projekcja wieloekranowa
2. Wybierz jedną opcję spośród dziewięciu przy użyciu ▲ lub ▼.
Regulacja poziomu czerni
Regulowanie poziomu czerni nachodzącego na siebie obszaru i nienachodzącego na siebie obszaru w czasie wieloekranowej
projekcji (ŁĄCZ. KRAWĘDZI).
Skoryguj intensywność jaskrawości i odcienia czarnego koloru.
UWAGA:
• Regulowane obszary różnią się w zależności od tego jaka kombinacja funkcji [GÓRA], [DÓŁ], [LEWO] i [PRAWO] została włączona.
Poziom czerni dolnego lewego projektora jest regulowana w sposób pokazany na rysunku.
RAMKA (GÓRA)
GÓRA
RAMKA (PRAWO)
ŚRODEK
PRAWO
1. Wybierz [WYŚW.] → [ŁĄCZ. KRAWĘDZI] → [POZIOM CZERNI] i naciśnij przycisk ENTER.
Ekran zostanie przełączony na ekran regulacji poziomu czerni.
69
4. Projekcja wieloekranowa
2. Naciśnij przycisk ◀, ▶, ▼ lub ▲, aby wybrać element i zapomocą przycisku ◀ lub ▶ ustawić poziom czerni (intensywność
i odcień).
Jeśli jest to konieczne, wykonaj tę czynność jeszcze raz dla drugiego projektora.
WSKAZÓWKA:
9-segmentowy podział regulacji poziomu czerni
Poziom czerni projektora centralnego jest regulowana w sposób pokazany na rysunku.
RAMKA (GÓRA)
GÓRA
RAMKA (PRAWO)
LEWO
PRAWO
ŚRODEK
DÓŁ
RAMKA (LEWO)
RAMKA (DÓŁ)
WSKAZÓWKA:
• Liczba ekranów podziału poziomu czerni zmienia się w zależności od liczby wybranych pozycji wygładzenia krawędzi (góra, dół, prawo, lewo). Co więcej, kiedy zostały
wybrane górny / dolny i lewy / prawy koniec, pojawi się ekran z podziałem rogu.
• Szerokość wygładzania krawędzi jest szerokością ustawioną w zasięgu a róg powstaje przez przecięcie się obszarów górnych / dolnych końców lub lewego / prawego końca.
• [POZIOM CZERNI] można tylko rozjaśnić.
70
5. Korzystanie z menu ekranowego
❶ Korzystanie z menu
UWAGA:
• Menu ekranowe może nie być prawidłowo wyświetlane, w zależności od sygnału wejściowego i ustawień projektora.
1. Naciśnij przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania lub obudowie projektora, aby wyświetlić menu.
UWAGA:
• Polecenia takie jak ENTER, WYJŚCIE, ▲▼, ◀▶ znajdujące się na dole, przedstawiają dostępne przyciski do używania.
2. Naciśnij przyciski ◀▶ na pilocie zdalnego sterowania lub obudowie projektora, aby wyświetlić podmenu.
3. Naciśnij przycisk ENTER na pilocie zdalnego sterowania lub obudowie projektora, aby podświetlić najwyższy element
lub pierwszą kartę.
4. Naciśnij przyciski ▲▼ na pilocie zdalnego sterowania lub obudowie projektora, aby wybrać element, który ma zostać
wyregulowany lub ustawiony.
Do wybierania żądanej karty można użyć przycisków ◀▶ znajdujących się na pilocie zdalnego sterowania lub obudowie projektora.
5. Naciśnij przycisk ENTER na pilocie zdalnego sterowania lub obudowie projektora, aby wyświetlić okno podmenu.
6. Dostosuj poziom lub włącz/wyłącz wybrany element za pomocą przycisków ▲▼◀▶ znajdujących się na pilocie zdalnego sterowania lub obudowie projektora.
Zmiany zostaną zapisane aż do następnych regulacji.
7. Powtórz czynności z kroków 2-6, aby wyregulować kolejny element lub naciśnij przycisk ZAMKNIJ na pilocie zdalnego
sterowania lub projektorze, aby zamknąć menu.
UWAGA:
• Po wyświetleniu menu lub komunikatu może nastąpić utrata kilku wierszy informacji w zależności od sygnału lub ustawień.
8. Naciśnij przycisk MENU, aby zamknąć menu.
Naciśnij przycisk ZAMKNIJ, aby powrócić do poprzedniego menu.
71
5. Korzystanie z menu ekranowego
❷ Elementy menu
Karta
Suwak
Wypełniony trójkąt
Dostępne przyciski
Źródło
Tryb menu
Podświetlenie
Przycisk radio
Symbol TRYB ŚWIATŁA REF.
Pozostały czas do wyłączenia
Symbol wysoki
Symbol termometru
Symbol kłódki
Okna menu i okna dialogowe na ogół mają następujące elementy:
Podświetlenie ����������������������������������Wskazuje wybrane menu lub element.
Wypełniony trójkąt ��������������������������Wskazuje możliwość dokonania dalszych wyborów. Podświetlony trójkąt oznacza aktywny element.
Karta ������������������������������������������������Oznacza grupę funkcji w oknie dialogowym. Kliknięcie dowolnej karty powoduje przesunięcie jej strony na pierwszy plan.
Przycisk opcji������������������������������������Tego okrągłego przycisku używa się do wybierania opcji w oknie dialogowym.
Źródło ����������������������������������������������Wskazuje aktualnie wybrane źródło.
Tryb menu����������������������������������������Wskazuje obecny tryb menu: PODSTAWOWY lub ZAAWANSOWANY.
Pozostały czas do wyłączenia �����������Wskazuje pozostały czas do wyłączenia po włączeniu funkcji [REGUL. CZASOWY WYŁ.].
Suwak ����������������������������������������������Wskazuje ustawienia lub kierunek regulacji.
Symbol TRYB ŚWIATŁA REF���������������wskazuje, że funkcja [TRYB ŚWIATŁA REF.] jest ustawiona na [ECO1] lub [ECO2].
Symbol termometru ������������������������Wskazuje, że projektor jest ustawiony na wymuszony TRYB EKOLOGICZNY.
Symbol wysoki ���������������������������������Wskazuje, że wbudowany czujnik ciśnienia atmosferycznego wykrywa wysokość ponad 600 m.
Symbol kłódki ����������������������������������Wskazuje włączenie funkcji [BLOKADA PANELU STER.].
72
5. Korzystanie z menu ekranowego
❸ Lista elementów menu
• Podstawowe pozycje menu wyróżnione przez zacieniowanie.
Niektóre elementy menu nie są dostępne w zależności od źródła wejściowego.
Pozycja menu
WEJŚCIE
Domyślny
TRYB
STANDARD
NASTAWIONY
*
OGÓLNE
ODNOŚNIK
KOREKCJA GAMMA*1
SZCZEGÓŁOWE NASTAWIENIA
OBRAZ
SKORYGUJ
OPCJE OBRAZU
Brilliant Color
RÓWNOWAGA BIELI
KONTRAST R
KONTRAST G
KONTRAST B
JASNOŚĆ R
JASNOŚĆ G
JASNOŚĆ B
KOREKCJA KOLORU
CZERWONY
ZIELONY
NIEBIESKI
ŻÓŁTY
KARMAZYNOWY
CYJAN
DUŻY, ŚREDNI, MAŁY
WYŁĄCZ.
0
0
0
0
0
0
50
50
10
50
0
*
*
*
AUTO
AUTO
AUTO
NORMALNY
AUTO
PRZEPLOT
PAMIĘĆ
OBIEKTYWU
*
*
*
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
WYŁĄCZ., ŚREDNI, WYSOKI
0
0
0
0
0
0
WSP. KSZTAŁTU OBRAZU
VIDEO
WYS. JASN., PREZENTACJA, VIDEO, KINO, GRAFIKA, sRGB, DICOM SIM., ŁĄCZ. KRAWĘDZI
DYNAMICZNY, NATURALNY, CZARNE DETALE
*
KONTRAST
JASKRAWOŚĆ
OSTROŚĆ
KOLOR
BARWA
WYZER.
POZIOME
PIONOWE
WYGASZANIE
WYK. POW. DO WYŚW. OBR.
WZBOGACENIE KONTRASTU
STANDARD, PROFESJONALNY
AUTO, WYS. JASN., PREZENTACJA, VIDEO, KINO, GRAFIKA, sRGB, DICOM SIM., ŁĄCZ.
KRAWĘDZI
*
WYBÓR
ODNOŚNIK
ROZMIAR EKRANU*2
TEMP. BARWOWA*3 *
KONTRAST DYNAMICZNY
TRYB
DOSTOSOWANIE ŚWIATŁA
OŚWIETLESTALA JASNOŚĆ
NIA
*
*1
*2
*3
*4
Opcje
HDMI1
HDMI2
DisplayPort1
DisplayPort2
HDBaseT
SDI1
SDI2
SDI3
SDI4
SLOT
REJESTR
OBRAZ TESTOWY
TRYB
WZMOC.
TYP SYGNAŁU
POZIOM WIDEO
TRYB HDR*4
ZACHOWAJ
PRZESUŃ
WYZER.
AUTO
AUTO
AUTO
Barwa, nasycenie
Barwa, nasycenie
Barwa, nasycenie
Barwa, nasycenie
Barwa, nasycenie
Barwa, nasycenie
GÓRA, DÓŁ, LEWO, PRAWO
AUTO, 0[%], 5[%], 10[%]
(HDTV/SDTV) AUTO, NORMALNY, 4:3, SKRZYNKA NA LISTY, SZEROKI EKRAN, ZOOM,
PEŁNY
(KOMPUTER) AUTO, NORMALNY, 4:3, 5:4, 16:9, 15:9, 16:10, PEŁNY, NATURALNY
NORMALNY, KINO, STATYCZNY
WYŁĄCZ., AUTO, NORMALNY
AUTO, RGB, REC601, REC709, REC2020
AUTO, NORMALNY, WZMOCNIONE, SUPER BIEL
AUTO, WYŁĄCZ., WŁĄCZ
Gwiazdka (*) oznacza, że domyślne ustawienie jest różne w zależności od sygnału.
Element [KOREKCJA GAMMA] jest dostępny po wybraniu opcji parametru [ODNOŚNIK] innej niż [DICOM SIM.].
Element [ROZMIAR EKRANU] jest dostępny po wybraniu opcji [DICOM SIM.] parametru [ODNOŚNIK].
Po wybraniu opcji [WYS. JASN.] parametru [ODNOŚNIK] funkcja [TEMP. BARWOWA] nie jest dostępna.
Element [Tryb HDR] jest dostępny wyłącznie dla sygnału 4K.
73
5. Korzystanie z menu ekranowego
Pozycja menu
OBRAZ OBOK
OBRAZU
Domyślny
WYŁĄCZ.
TRYB
WEJŚCIE SUB1
WEJŚCIE SUB2
WEJŚCIE SUB3
PIONOWO
GŁÓWNA POZYCJA
SUBPOZYCJA
0°
WYŁĄCZ., ZNIEKSZTAŁC. TRAPEZ., CORNERSTONE, NAROŻNIK POZIOMY, NAROŻNIK
PIONOWY, WYGIĘCIE, NARZĘDZIE PC
TRYB
ZNIEKSZTAŁC. TRAPEZ.
KOREKCJA
GEOMETRYCZNA
DÓŁ
LEWO
WYŚW.
ŁĄCZ. KRAWĘDZI
POZIOME
PIONOWE
PRZECHYŁ
WSPÓŁCZYNNIK PROJEKCJI
CORNERSTONE
NAROŻNIK POZIOMY
NAROŻNIK PIONOWY
WYGIĘCIE
NARZĘDZIE PC
WYZER.
TRYB
MARKER
GÓRA
PRAWO
KONTROLA
ZASIĘG
POŁOŻENIE
KONTROLA
ZASIĘG
POŁOŻENIE
KONTROLA
ZASIĘG
POŁOŻENIE
KONTROLA
ZASIĘG
POŁOŻENIE
KRZYWA ŁĄCZĄCA
POZIOM CZERNI
ZOOM
KAFELKOWANIE
WIRTUALNE
PULPITY
RÓWNOWAGA BIELI
WYŁĄCZ.
GÓRA-LEWO, GÓRA, GÓRA-PRAWO, LEWO, PRAWO, DÓŁ-LEWO, DÓŁ, DÓŁ-PRAWO
GÓRA-LEWO, GÓRA, GÓRA-PRAWO, LEWO, PRAWO, DÓŁ-LEWO, DÓŁ, DÓŁ-PRAWO
GÓRA-LEWO, GÓRA, GÓRA-PRAWO, LEWO, PRAWO, DÓŁ-LEWO, DÓŁ, DÓŁ-PRAWO
GÓRA-LEWO, GÓRA, GÓRA-PRAWO, LEWO, PRAWO, DÓŁ-LEWO, DÓŁ, DÓŁ-PRAWO
WYŁĄCZ., 1, 2, 3
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ.
WŁĄCZ.
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
WŁĄCZ.
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
WŁĄCZ.
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
WŁĄCZ.
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
5
ŚRODEK
GÓRA
DÓŁ
LEWO
PRAWO
RAMKA (GÓRA)
RAMKA (DÓŁ)
RAMKA (LEWO)
RAMKA (PRAWO)
WYŁĄCZ., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
REFERENCYJNY, CZERWONY, ZIELONY, NIEBIESKI, WYZER.
TRYB
USTAWIENIA
OBRAZU
Opcje
WYŁĄCZ., PODWÓJNY, POCZWÓRNY
SDI1, SDI2, SDI3, SDI4, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, HDBaseT, SLOT
SDI1, SDI2, SDI3, SDI4, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2
SDI1, SDI2, SDI3, SDI4, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2
0°, 90°, 270°
ZOOM POZIOMY
ZOOM PIONOWY
POŁOŻENIE POZIOME
POŁOŻENIE PIONOWE
SZEROKOŚĆ
WYSOKOŚĆ
POŁOŻENIE POZIOME
POŁOŻENIE PIONOWE
TRYB
KONTRAST BIELI
KONTRAST R
KONTRAST G
KONTRAST B
JASNOSC BIELI
JASNOŚĆ R
JASNOŚĆ G
JASNOŚĆ B
74
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ. ZOOM, KAFELKOWANIE
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
5. Korzystanie z menu ekranowego
Pozycja menu
Domyślny
JĘZYK
MENU(1)
MENU(2)
ENGLISH
WYBÓR KOLORU
WYSWIETLANIE WEJSCIA
WYŚWIETLANIE INFORM.
ID WYŚWIETLACZ
CZAS WYŚWIETLANIA
KĄT MENU
KOLOR
WŁĄCZ.
WŁĄCZ.
WŁĄCZ.
AUTO 45 SEC
0°
POŁOŻENIE MENU
ŚRODEK
PRZEDNI
BIURKOWY
DOWOLNY
AUTO
NORMALNY
ORIENTACJA
RODZAJ EKRANUE
TRYB WENTYLATORA
TRYB ŚWIATŁA REF.
USTAW.
INSTALACJA(1)
WZORZEC BIELI
USTAWIENIA MIGAWKI
INSTALACJA(2)
PAMIĘĆ OBIEKT. REF.
POŁOŻENIE OBIEKTYWU
TRYB ŚWIATŁA REF.
DOST. ŚWIATŁA REF.
STALA JASNOŚĆ
KONTRAST R
KONTRAST G
KONTRAST B
JASNOŚĆ R
JASNOŚĆ G
JASNOŚĆ B
WŁĄCZENIE MIGAWKI
MIGA. PRZYG. OBRAZU
CZAS ŚCIEMNIANIA
CZAS ROZJAŚNIANIA
PROFIL
ZACHOWAJ
PRZESUŃ
WYZER.
WCZYTUJ WG SYGNAŁU
WYMUŚ WYCISZENIE
HOME
TYP
Opcje
ENGLISH, DEUTSCH, FRANÇAIS, ITALIANO, ESPAÑOL, SVENSKA, 日本語
DANSK, PORTUGUÊS, ČEŠTINA, MAGYAR, POLSKI, NEDERLANDS, SUOMI
NORSK, TÜRKÇE, РУССКИЙ,
PRZEDNI BIURKOWY, TYLNY SUFITOWY, TYLNY BIURKOWY, PRZEDNI SUFITOWY
DOWOLNY, EKRAN 4:3, EKRAN 16:9, EKRAN 16:10
AUTO. WYSOKI
NORMALNY, EKOLOGICZNY1, EKOLOGICZNY2
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
OTWARTA
OTWARTA
OTWARTA, ZAMKNIĘTA
OTWARTA, ZAMKNIĘTA
0–10 SEC
0–10 SEC
1, 2
1
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
NP39ML
KALIBRACJA SOCZEWEK
75
, Ελληνικά, 简体中文, 한국어
,繁
ROMÂNĂ, HRVATSKA, БЪЛГАРСКИ, INDONESIA, हिन्दी, ไทย,
體中文, Tiếng Việt
KOLOR, MONOCHROMAT.
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
RĘCZNIE, AUTO 5 SEC, AUTO 15 SEC, AUTO 45 SEC
0°, 90°, 270°
GÓRA-LEWO, GÓRA-ŚRODEK, GÓRA-PRAWO, ŚRODEK-LEWO, ŚRODEK, ŚRODEK-PRAWO,
DÓŁ-LEWO, DÓŁ-ŚRODEK, DÓŁ-PRAWO
5. Korzystanie z menu ekranowego
Pozycja menu
TRYB ADMINISTRATORA
ZEGAR
PROGRAMOWANIA
Domyślny
ZAAWANS.
WYŁĄCZ.
ZAAWANS., PODSTAWOWY
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ.
N
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
N, PN, WT, ŚR, CZW, PT, S, PN-PT, PN-S, CODZIENNIE
ZASILANIE
ZASILANIE, WEJŚCIE
WYŁĄCZ.
HDMI1
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, HDBaseT, SDI1, SDI2, SDI3, SDI4, SLOT
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
KONTROLA
USTAWIENIA DATY I
GODZINY
DATA MM/DD/RRRR
USTAWIENIA CZAS HH:MM
INTERNET. SERWER CZASU
DATY I
GODZINY
ADRES IP
AKTUALIZACJA
DOSTĘPNY
MIESIĄC(START)
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
PIERWSZY TYDZIEŃ, DRUGI TYDZIEŃ, TRZECI TYDZIEŃ, CZWARTY TYDZIEŃ, OSTATNI
TYDZIEŃ
N, PN, WT, ŚR, CZW, PT, S
DZIEŃ(START)
UST. CZASU
LETNIEGO
CZAS(START)
MIESIĄC(WYJŚCIE)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
PIERWSZY TYDZIEŃ, DRUGI TYDZIEŃ, TRZECI TYDZIEŃ, CZWARTY TYDZIEŃ, OSTATNI
TYDZIEŃ
N, PN, WT, ŚR, CZW, PT, S
DZIEŃ(WYJŚCIE)
CZAS(WYJŚCIE)
RÓŻNICA CZASU
BLOKADA PANELU STER.
BEZPIECZEŃSTWO
SZYBKOŚĆ TRANSMISJI
ID STEROWANIA
Opcje
-12:00, -11:30, -11:00, -10:30, -10:00, -09:30, -09:00, -08:30, -08:00, -07:30, -07:00,
-06:30, -06:00, -05:30, -05:00, -04:30, -04:00, -03:30, -03:00, -02:30, -02:00, -01:30,
-01:00, -00:30, 00:00, +00:30, +01:00, +01:30, +02:00, +02:30, +03:00, +03:30,
+04:00, +04;30, +05:00, +05:30, +06:00, +06:30, +07:00, +07:30, +08:00,
+08:30, +09:00, +09:30, +10:00, +10:30, +11:00, +11:30, +12:00, +12:30, +13:00
USTAWIENIA
STREFY
UTC
CZASOWEJ
NARZĘDZIA
USTAW.
TRYB MENU
NIE ZACHOWUJ WYBRANYCH WARTOŚCI
NOWE HASŁO
POTWIERDŹ HASŁO
DOSTĘPNY
AKTYWNY
DZIEŃ
CZAS
FUNKCJA
EDYTUJ USTAWIENIA
ZAAWANSOWANE
ZASILANIE
USTAWIENIA
WEJŚCIE
POWTÓRZ
USUŃ
UP
DOWN
TYLNY
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ.
38400bps
1
WYŁĄCZ.
PRZEDNI/TYLNY
NUMER ID STEROWANIA
ID STEROWANIA
ZDALNY CZUJNIK
76
+01:00, +00:30, -00:30, -01:00
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps, 115200bps
1–254
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
PRZEDNI/TYLNY, PRZEDNI, TYLNY, HDBase-T
5. Korzystanie z menu ekranowego
Pozycja menu
Domyślny
KABLOWA SIEĆ LOK.
NAZWA PROJEKTORA
DOMENA
USTAWIENIA SIECI
USTAW.
ALARM POCZTY
USŁUGA SIECI
INTERFEJS
PROFILE
DHCP
ADRES IP
MASKA PODSIECI
PRZEJŚCIE
AUTO DNS
KONFIGURACJA DNS
POLACZ PON.
NAZWA PROJEKTORA
NAZWA HOSTA
NAZWA DOMENY
ALARM POCZTY
NAZWA HOSTA
NAZWA DOMENY
ADRES NADAWCY
NAZWA SERWERA SMTP
ADRES ODBIORCY 1
ADRES ODBIORCY 2
ADRES ODBIORCY 3
POCZTA PRÓBNA
NOWE HASŁO
SERWER HTTP
POTWIERDŹ HASŁO
NOWE HASŁO
POTWIERDŹ HASŁO
PJLink
KLASA
CEL
ROOMVIEW
CRESTRON CONTROL
CRESTRON
(DOSTĘPNY, CONTROLLER IP
ADDRESS, IP ID)
AMX BEACON
Extron XTP
DOMYSLNY WYBOR WEJ.
OPCJE ŹRÓDŁA(1)
OPCJE ZASILANIA
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
pj-********
KLASA1, KLASA2
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
POŁĄCZENIE SDI
POŁĄCZENIE DP
TRYB GOTOWOŚCI
BEZP. WŁ. ZASILANIA
WYB. AUTO. WLACZ.
WYŁĄCZ.
AUTO. WYŁĄCZ.
REGUL. CZASOWY WYŁ.
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ.
WŁĄCZ.
DOSTĘPNY
WERSJA EDID
ZASILANIE SLOT
WYZER.
PJ - ********
pj-********
NIEBIESKI
TRYB 2
TRYB 2
HDCP2.2
HDCP2.2
HDCP1.4
POJEDYNCZY
POJEDYNCZY
NORMALNY
WYŁĄCZ.
WERSJA HDCP
OPCJE ŹRÓDŁA(2)
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
OSTATNI
TŁO
HDMI1
HDMI2
HDMI1
HDMI2
HDBaseT
PROJEKTOR WŁĄCZONY
CZUWANIE PROJEKTORA
BIEŻĄCY SYGNAŁ
WSZYSTKIE DANE
WSZYSTKIE DANE (DOŁĄCZANIE LISTY REJESTRU)
77
Opcje
LAN, HDBaseT
PROFIL 1, PROFIL 2
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
LAST, AUTO, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, HDBaseT, SDI1, SDI2, SDI3,
SDI4, SLOT
NIEBIESKIE, CZARNE, LOGO
TRYB 1, TRYB 2
TRYB 1, TRYB 2
HDCP2.2, HDCP1.4
HDCP2.2, HDCP1.4
HDCP2.2, HDCP1.4
POJEDYNCZY, POCZWÓRNY, QUAD(2SI), PODWÓJNY
POJEDYNCZY, PODWÓJNY
NORMALNY, UŚPIENIE
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
WYŁĄCZ., HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, HDBaseT, SDI1, SDI2, SDI3,
SDI4, SLOT
WYŁĄCZ., 0:05, 0:10, 0:15, 0:20, 0:30, 1:00
WYŁĄCZ., 0:30, 1:00, 2:00, 4:00, 8:00, 12:00, 16:00
WYŁĄCZ., WŁĄCZ
ZABLOKOWANY, DOSTĘPNY
5. Korzystanie z menu ekranowego
Pozycja menu
INFORM.
*5
Domyślny
CZAS WYKORZYSTY- GODZINY UŻ. ŚWIATŁA
WANIA
CAŁK. OSZCZ. WĘGLA
ZŁĄCZE WEJŚCIOWE
ROZDZIELCZOŚĆ
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZIOMA
CZĘSTOTLIWOŚĆ PIONOWA
ŹRÓDŁO(1)
BIEGUNOWOŚĆ SYNCHR
RODZAJ SKANU
NAZWA ŹRÓDŁA
NR POZYCJI REJESTRU
TYP SYGNAŁU
ŹRÓDŁO(2)
GŁĘBIA BITOWA
POZIOM WIDEO
ADRES IP
MASKA PODSIECI
KABLOWA SIEĆ LOK. PRZEJŚCIE
ADRES MAC
DNS
FIRMWARE
VERSION
DATA
FIRMWARE2
DATA GODZINA
NAZWA PROJEKTORA
MODEL NO.
INNE
SERIAL NUMBER
ID STEROWANIA*5
JAKOŚĆ SYGNAŁU
TRYB PRACY
HDBaseT
STAN ŁĄCZA
STAN HDMI
[ID STEROWANIA] zostanie wyświetlony, gdy funkcja [ID STEROWANIA] zostanie ustawiona.
78
Opcje
5. Korzystanie z menu ekranowego
❹ Opis menu i funkcji [WEJŚCIE]
HDMI1
Wyświetla film z urządzenia podłączonego do końcówki wejściowej HDMI1 IN.
HDMI2
Wyświetla film z urządzenia podłączonego do końcówki wejściowej HDMI2 IN.
DisplayPort1
Wyświetla film z urządzenia podłączonego do złącza DisplayPort1 IN.
Wybrać ten port także wtedy, gdy DisplayPort jest podłączony w trybie podwójnego łącza.
DisplayPort2
Wyświetla film z urządzenia podłączonego do złącza DisplayPort2 IN.
HDBaseT
Wyświetlanie sygnału HDBaseT.
SDI1
Wyświetla film z urządzenia podłączonego do złącza SDI1 IN.
Wybrać ten port również wtedy, gdy SDI jest połączone w trybie poczwórnego lub podwójnego łącza.
SDI2
Wyświetla film z urządzenia podłączonego do złącza SDI2 IN.
SDI3
Wyświetla film z urządzenia podłączonego do złącza SDI3 IN.
SDI4
Wyświetla film z urządzenia podłączonego do złącza SDI4 IN.
SLOT
Wyświetla obraz przez panel opcjonalny (oddzielnie w sprzedaży) włożony w SLOT.
REJESTR
Wyświetlenie listy sygnałów wejściowych. Patrz kolejne strony.
OBRAZ TESTOWY
Zamknięcie menu i przejście do ekranu z wzorcem testowym.
Wybierz wzorzec za pomocą przycisków ◀▶.
79
5. Korzystanie z menu ekranowego
Korzystanie z rejestru
Wyświetlane sygnały można zarejestrować w rejestrze (Entry list). Poza tym, podczas regulacji ustawień obrazu, rejestracji obiektywu w pamięci itp., wartość regulacji sygnału zostaje automatycznie zarejestrowana w rejestrze (Entry list) tego urządzenia.
Zapamiętane zmienione wartości źródła sygnału można w razie potrzeby załadować z rejestru. Przywołanie zarejestrowanego
sygnału zapewnia szybsze wyświetlenie obrazu w porównaniu do sygnału niezarejestrowanego.
W rejestrze można zarejestrować jednak tylko do 100 wzorów. Po zarejestrowaniu 100 pozycji wyświetlany jest komunikat
o błędzie i dodawanie kolejnych wpisów przestaje być możliwe. Należy wtedy usunąć zmienione wartości źródeł sygnałów,
które przestały być potrzebne.
Wyświetlanie rejestru
1. Naciśnij przycisk MENU.
Pojawi się menu.
2. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać [WEJŚCIE].
Pojawi się lista WEJŚĆ.
3. Naciśnij przycisk ◀, ▶, ▲ lub ▼, aby wybrać opcję [REJESTR] i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawią się okna z REJESTRAMI.
Jeśli okno z rejestrem się nie pojawi, przejdź do menu [ZAAWANS.]
Aby przełączyć między menu [ZAAWANS.] i [PODSTAWOWY] wybierz polecenie [USTAW.] → [KONTROLA] → [TOOLS] → [TRYB
ADMINISTRATORA] → [TRYB MENU]. (→ strona 111)
80
5. Korzystanie z menu ekranowego
Zapisywanie obecnie wyświetlanego sygnału w rejestrze [
(ZACHOWAJ)]
1. Użyj przycisku ▲ lub ▼, aby wybrać dowolny numer.
2. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać opcję [
(ZACHOWAJ)] i naciśnij przycisk ENTER.
Wczytywanie sygnału z rejestru [
(ŁADUJ)]
Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać sygnał i naciśnij przycisk ENTER.
Edycja sygnału z rejestru [
(EDYTUJ)]
1. Użyj przycisków ▲ lub ▼, aby wybrać sygnał do edycji.
2. Naciśnij przycisk ◀, ▶, ▲ lub ▼, aby wybrać opcję [
(EDYTUJ)] i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się okno edycji.
NAZWA ŹRÓDŁA
WEJŚCIE
ZAMKNIJ
POMIŃ
Wpisz nazwę sygnału. Można użyć maksymalnie 18 znaków alfanumerycznych.
Można zmienić końcówkę wejściową.
Włączenie tej opcji powoduje, że dany sygnał nie może być usunięty poleceniem [
(USUŃ
WSZYSTKO)]. Zmiany wprowadzone już po włączeniu blokady nie mogą być zapisywane.
Ta opcja powoduje, że wybrany sygnał będzie pomijany przy automatycznym wyszukiwaniu.
3. Ustaw powyższe elementy, wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk ENTER.
UWAGA:
• Nie można zmienić złącza wejściowego na sygnał obecnie wyświetlany.
81
5. Korzystanie z menu ekranowego
Wycinanie sygnału z rejestru [
(WYTNIJ)]
1. Użyj przycisków ▲ lub ▼, aby wybrać sygnał do usunięcia.
2. Naciśnij przycisk ◀, ▶, ▲ lub ▼, aby wybrać opcję [
(WYTNIJ)] i naciśnij przycisk ENTER.
Sygnał zostanie usunięty z rejestru, po czym znajdzie się w schowku poniżej rejestru.
UWAGA:
• Nie można usunąć sygnału aktualnie wyświetlanego.
• Po wybraniu sygnału zablokowanego zostanie on wyróżniony kolorem szarym, co oznacza, że jest niedostępny.
WSKAZÓWKA:
• Dane znajdujące się w schowku można przenieść do rejestru.
• Dane znajdujące się w schowku nie zostaną utracone po zamknięciu rejestru.
Kopiowanie i wklejanie sygnału z rejestru [
(KOPIUJ)] / [
(WKLEJ)]
1. Użyj przycisków ▲ lub ▼, aby wybrać sygnał do skopiowania.
2. Naciśnij przycisk ◀, ▶, ▲ lub ▼, aby wybrać opcję [
(KOPIUJ)] i naciśnij przycisk ENTER.
Skopiowany sygnał znajdzie się w schowku poniżej rejestru.
3. Użyj przycisków ◀ lub ▶, aby przejść do listy.
4. Użyj przycisków ▲ lub ▼, aby wybrać sygnał.
5. Naciśnij przycisk ◀, ▶, ▲ lub ▼, aby wybrać opcję [
(WKLEJ)] i naciśnij przycisk ENTER.
Dane w schowku zostaną wklejone.
Usuwanie wszystkich sygnałów z rejestru [
1. Naciśnij przycisk ◀, ▶, ▲ lub ▼, aby wybrać [
(USUŃ WSZYSTKO)]
(USUŃ WSZYSTKO)] i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się komunikat potwierdzenia.
2. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać opcję [TAK] i naciśnij przycisk ENTER.
UWAGA:
• Nie można usunąć sygnału zablokowanego.
Używanie OBRAZ TESTOWY [OBRAZ TESTOWY]
Wyświetla obraz testowy w celu skorygowania zniekształceń na ekranie i ostrości podczas wprowadzania ustawień projektora.
Gdy wybraniu funkcji [OBRAZ TESTOWY] na menu ekranowym, zostanie wyświetlony obraz dla regulacji. Jeśli odnajdziesz
zniekształcenie na wzorze, skoryguj kąt instalacji projektora lub skoryguj zniekształcenie, naciskając przycisk Geometric. na
pilocie. Jeśli wymagana jest korekta ostrości, naciśnij przycisk FOCUS na pilocie zdalnego sterowania w celu wyświetlenia
ekranu regulacji OSTROŚCI, a następnie skoryguj ostrość za pomocą przycisku ◀ lub ▶. Zaleca się, aby wykonać regulację
ostrości po pozostawieniu projektora w stanie wyświetlania OBRAZU TESTOWEGO przez ponad 30 minut. Naciśnij przycisk
EXIT, aby zamknąć obraz testowy i powrócić do menu.
82
5. Korzystanie z menu ekranowego
❺ Opis menu i funkcji [SKORYGUJ]
[OBRAZ]
[TRYB]
Ta funkcja pozwala określić sposób zapisu parametrów [SZCZEGÓŁOWE NASTAWIENIA] opcji [NASTAWIONY] dla każdego z
wejść.
STANDARD ���������������������� Wprowadzone ustawienia dla [NASTAWIONY] zostają zapisane (Nastawiony 1 do 8)
PROFESJONALNY ������������� Zapisanie wszystkich parametrów opcji [OBRAZ] dla każdego z wejść.
UWAGA:
• Kiedy wyświetlony zostanie [OBRAZ TESTOWY], nie można wybrać [TRYBU].
[NASTAWIONY]
Ta funkcja pozwala na wybór optymalnych ustawień dla wyświetlanego obrazu.
Można ustawić neutralny odcień dla koloru żółtego, cyjanu lub karmazynowego.
Dostępnych jest siedem ustawień fabrycznych dla różnych rodzajów obrazów. Można również użyć opcji [SZCZEGÓŁOWE
NASTAWIENIA], aby wprowadzić regulowane przez użytkownika ustawienia niestandardowe współczynnika gamma lub koloru.
Ustawienia zostaną zapisane jako [NASTAWIONY 1] do [NASTAWIONY 8].
AUTO ������������������������������� Automatycznie odróżnianie optymalnych ustawień dla sygnału wejściowego.
WYS. JASN. ��������������������� Opcja zalecana do stosowania w jasno oświetlonych pomieszczeniach.
PREZENTACJA ������������������ Opcja zalecana przy prezentacjach z pliku programu PowerPoint.
VIDEO ������������������������������ Opcja zalecana dla oglądania typowego programu telewizyjnego.
KINO�������������������������������� Opcja zalecana dla oglądania filmów.
GRAFIKA�������������������������� Opcja zalecana dla wyświetlania elementów graficznych.
sRGB ������������������������������� Standardowe wartości kolorów.
DICOM SIM. ��������������������� Opcja zalecana dla formatu symulacji DICOM.
ŁĄCZ. KRAWĘDZI ������������� Zalecana dla wygładzania krawędzi.
UWAGA:
• Opcja [DICOM SIM.] jest przeznaczona wyłącznie do celów szkoleniowych/referencyjnych i nie należy jej wykorzystywać do diagnostyki.
• DICOM – skrót od Digital Imaging and Communications in Medicine (Obrazowanie cyfrowe i komunikacja w medycynie). Jest to standard opracowany przez stowarzyszenie
ACR (American College of Radiology) i NEMA (National Electrical Manufacturers Association).
Określa on sposób przesyłania cyfrowych danych obrazowych z systemu do systemu.
83
5. Korzystanie z menu ekranowego
[SZCZEGÓŁOWE NASTAWIENIA]
[OGÓLNE]
Zapisanie własnych ustawień niestandardowych [ODNOŚNIK]
Ta funkcja pozwala zapisać ustawienia niestandardowe jako [NASTAWIONY 1] do [NASTAWIONY 8].
Najpierw należy wybrać podstawowy tryb ustawień z opcji [ODNOŚNIK], a następnie ustawić wartość parametrów [KOREKCJA
GAMMA] i [TEMP. BARWOWA].
WYS. JASN. ��������������������� Opcja zalecana do stosowania w jasno oświetlonych pomieszczeniach.
PREZENTACJA ������������������ Opcja zalecana przy prezentacjach z pliku programu PowerPoint.
VIDEO ������������������������������ Opcja zalecana dla oglądania typowego programu telewizyjnego.
KINO�������������������������������� Opcja zalecana dla oglądania filmów.
GRAFIKA�������������������������� Opcja zalecana dla wyświetlania elementów graficznych.
sRGB ������������������������������� Standardowe wartości kolorów.
DICOM SIM. ��������������������� Opcja zalecana dla formatu symulacji DICOM.
ŁĄCZ. KRAWĘDZI ������������� Zalecana dla wygładzania krawędzi.
Wybranie trybu korekcji współczynnika gamma [KOREKCJA GAMMA]
Każdy tryb w [WYBÓR] koryguje odcień koloru wyświetlanego obrazu i jest zalecany dla:
DYNAMICZNY ������������������ Tworzy obraz o wysokim kontraście.
NATURALNY �������������������� Naturalne odwzorowanie obrazu.
CZARNE DETALE��������������� Podkreślenie szczegółów w ciemnych obszarach obrazu.
W [ODNOŚNIK] reguluje skorygowaną wartość wyświetlanego obrazu. Większa wartość oznacza większą korekcję.
UWAGA:
• Ta funkcja nie jest dostępna po wybraniu opcji [DICOM SIM.] parametru [SZCZEGÓŁOWE NASTAWIENIA].
84
5. Korzystanie z menu ekranowego
Wybranie rozmiarów ekranu dla opcji DICOM SIM [ROZMIAR EKRANU]
Ta funkcja pozwala skorygować współczynnik gamma w sposób odpowiedni do rozmiarów ekranu.
DUŻY ������������������������������� Dla ekranu 300 cali
ŚREDNI ���������������������������� Dla ekranu 200 cali
SMALL ����������������������������� Dla ekranu 100 cali
UWAGA:
• Ta funkcja jest dostępna tylko po wybraniu opcji [DICOM SIM.] parametru [SZCZEGÓŁOWE NASTAWIENIA].
Dostosowywanie temperatury barw [TEMP. BARWOWA]
Ta opcja pozwala wybrać dowolną temperaturę barw.
Można ustawić wartość od 5000K do 10500K.
UWAGA:
• Po wybraniu opcji [WYS. JASN.] parametru [ODNOŚNIK] ta funkcja nie jest dostępna.
• Po wybraniu opcji [PREZENTACJA] dla parametru [ODNOŚNIK] regulacja parametru TEMP. BARWOWA zmienia się na 3 poziomy: 0, 1 i 2.
Ustawianie jaskrawości i kontrastu [KONTRAST DYNAMICZNY]
Jeśli jest wybrane [WŁ.], stosowany jest najbardziej optymalny współczynnik kontrastu, zgodnie z obrazem.
UWAGA:
• W zależności od warunków, ustawienia projektora, takie jak [KONTRAST DYNAMICZNY], mogą nie być dostępne.
Korekcja jaskrawości [TRYB OŚWIETLENIA]
Skoryguj jaskrawość oświetlenia projektora i zapisz go dla każdego sygnału wejściowego. (→ strona 39)
Przy parametrze [TRYB ŚWIATŁA REF.] ustawionym na [NORMAL] regulacja będzie skuteczna, jeśli funkcja [TRYB] OBRAZU
zostanie ustawiona na [PROFESJONALNY].
DOSTOSOWANIE ŚWIATŁA
STAŁA JASNOŚĆ
Jaskrawość można regulować w odstępach 1% od 20 do 100%.
WYŁĄCZ
Tryb [STAŁA JASNOŚĆ] zostanie anulowany.
WŁ
Zachowuje jaskrawość, która ma zastosowanie, gdy jest wybrane [WŁĄCZ.]. Jeśli [WYŁĄCZ.] nie jest wybrane, to samo ustawienie będzie stosowane nawet po wyłączeniu
projektora.
• Aby skorygować jaskrawość ponownie, najpierw należy wybrać ustawienie WYŁĄCZ.
przed dokonaniem dalszych regulacji.
UWAGA:
• Tryb [STAŁA JASNOŚĆ] jest funkcją używaną do zachowania jasności na stałym poziomie. Kolor nie będzie
stały.
• Ustawienie [STAŁA JASNOŚĆ] nie zostanie zapisane dla każdego sygnału wejściowego.
[Brilliant Color]
Wybiera jaskrawość koloru białego.
Wybieranie opcji z [ŚREDNI] na [WYSOKI] zwiększa jaskrawość koloru białego.
UWAGA:
• Jeśli dla [ODNOŚNIK] wybrane jest [WYS. JASN.] lub [PREZENTACJA], nie można zmienić ustawienia [BrilliantColor].
85
5. Korzystanie z menu ekranowego
Regulacja balansu bieli [RÓWNOWAGA BIELI]
Za pomocą tej opcji można wyregulować balans bieli. Kontrast dla każdego koloru (RGB) służy do regulacji poziomu bieli
ekranu. Jaskrawość dla każdego koloru (RGB) służy do regulacji poziomu czerni ekranu.
[KOREKCJA KOLORU]
Korekcja kolorów dla wszystkich sygnałów.
Regulacja poziomu koloru czerwonego, zielonego, niebieskiego, żółtego, karmazynowego i cyjanu.
CZERWONY
BARWA
NASYCENIE
ZIELONY
BARWA
NASYCENIE
NIEBIESKI
BARWA
NASYCENIE
ŻÓŁTY
BARWA
NASYCENIE
KARMAZYNOWY
BARWA
NASYCENIE
CYJAN
BARWA
NASYCENIE
+ Kierunek
− Kierunek
+ Kierunek
− Kierunek
+ Kierunek
− Kierunek
+ Kierunek
− Kierunek
+ Kierunek
− Kierunek
+ Kierunek
− Kierunek
+ Kierunek
− Kierunek
+ Kierunek
− Kierunek
+ Kierunek
− Kierunek
+ Kierunek
− Kierunek
+ Kierunek
− Kierunek
+ Kierunek
− Kierunek
Kierunek karmazynowy
Kierunek żółtego
Żywy
Słaby
Kierunek żółtego
Kierunek cyjanu
Żywy
Słaby
Kierunek cyjanu
Kierunek karmazynowy
Żywy
Słaby
Kierunek czerwony
Kierunek zielony
Żywy
Słaby
Kierunek niebieski
Kierunek czerwony
Żywy
Słaby
Kierunek zielony
Kierunek niebieski
Żywy
Słaby
[KONTRAST]
Dostosowanie natężenia obrazu zgodnie z sygnałem wejściowym.
[JASKRAWOŚĆ]
Dostosowanie poziomu jaskrawości lub natężenia rastrów wstecznych.
[OSTROŚĆ]
Sterowanie szczegółami obrazu.
[KOLOR]
Zwiększenie lub zmniejszenie poziomu wysycenia kolorów.
[BARWA]
Zmiana koloru od +/− zielonego do +/− niebieskiego. Poziom czerwieni jest wykorzystywany jako odniesienie.
UWAGA:
• Jeśli wyświetlany jest [OBRAZ TESTOWY], nie można regulować [KONTRASTU], [JASKRAWOŚCI], [OSTROŚCI], [KOLORU] ani [BARWY].
[WYZER.]
Nastąpi przywrócenie ustawień fabrycznych wszystkich ustawień i parametrów opcji [OBRAZ] za wyjątkiem następujących
elementów: wstępnie ustawionych domyślnie wartości liczbowych oraz wartości parametru [ODNOŚNIK] na ekranie [NASTAWIONY].
Ustawienia i parametry opcji [SZCZEGÓŁOWE NASTAWIENIA] na ekranie [NASTAWIONY], które nie są aktualnie wybrane nie
zostaną zresetowane.
86
5. Korzystanie z menu ekranowego
[OPCJE OBRAZU]
Regulacja pozycji w pionie/poziomie [POZIOME/PIONOWE]
Regulacja położenia obrazu w poziomie i w pionie.
UWAGA:
• Ustawienia parametrów [POZIOME] i [PIONOWE] zostają zapisane w pamięci i przypisane do bieżącego sygnału. Przy następnym korzystaniu z danego sygnału do wyświetlania obrazu nastąpi ustawienie tej samej rozdzielczości, częstotliwości poziomej i pionowej oraz pozostałych parametrów.
Aby skasować zmiany zapisane w pamięci, należy wybrać z menu kolejno opcje [USTAW.] → [WYZER.] → [BIEŻĄCY SYGNAŁ] i skasować wszystkie zmiany.
• W następujących przypadkach nie jest możliwe ustawienie [POZIOME] i [PIONOWE].
- Gdy sygnał wejściowy jest sygnałem z przeplotem
- Gdy [POŁĄCZENIE SDI] jest ustawione na [POCZWÓRNY] lub [QUAD(2SI)]
- Gdy [POŁĄCZENIE DP] jest ustawione na [PODWÓJNY]
87
5. Korzystanie z menu ekranowego
[WYGASZANIE]
Regulacja zakresu obrazu (wygaszanie) w części górnej, dolnej, prawej i lewej dla sygnału wejściowego.
Wybieranie procentu obcięcia krawędzi [WYK. POW. DO WYŚW. OBR.]
Wybierz procent obcięcia krawędzi (Auto, 0%, 5% lub 10%) dla sygnału.
Wyświetlany obraz
Obcięcie krawędzi o 10%
UWAGA:
• Opcja [WYK. POW. DO WYŚW. OBR.] nie jest dostępna:
- po ustawieniu opcji [NATURALNY] parametru [WSP. KSZTAŁTU OBRAZU].
88
5. Korzystanie z menu ekranowego
Wybieranie współczynnika kształtu obrazu [WSP. KSZTAŁTU OBRAZU]
Użyj tej funkcji, aby wybrać stosunek wysokości do szerokości dla współczynnika kształtu obrazu.
Projektor automatycznie rozpoznaje sygnał na wejściu i dobiera optymalne proporcje obrazu.
Sygnał z komputera
Dla sygnałów HDTV/SDTV
VGA
SVGA
XGA
WXGA
WXGA
HD(FWXGA)
WXGA+
SXGA
SXGA+
WXGA++
UXGA
WSXGA+
FHD(1080P)
WUXGA
WQXGA
4K
4K
ROZDZIELCZOŚĆ
640 × 480
800 × 600
1024 × 768
1280 × 768
1280 × 800
1366 × 768
1440 × 900
1280 × 1024
1400 × 1050
1600 × 900
1600 × 1200
1680 × 1050
1920 × 1080
1920 × 1200
2560 × 1600
3840 × 2160
4096 × 2160
Opcje
Wsp. kształtu obrazu
4:3
4:3
4:3
15:9
16:10
około 16:9
16:10
5:4
4:3
16:9
4:3
16:10
16:9
16:10
16:10
16:9
19:7
Funkcja
AUTO
Projektor automatycznie ustala sygnał wejściowy i wyświetla go z wykorzystaniem odpowiedniego współczynnika kształtu obrazu.
W zależności od sygnału projektor może błędnie określić współczynnik kształtu obrazu. W takiej sytuacji należy
wybrać jeden z następujących współczynników kształtu obrazu.
NORMAL
Obraz jest wyświetlany w oryginalnym wsp. kształtu obrazu swego sygnału wejściowego.
4:3
Wyświetlanie obrazu w proporcjach 4:3
5:4
Wyświetlanie obrazu w proporcjach 5:4
89
5. Korzystanie z menu ekranowego
Opcje
Funkcja
16:9
Wyświetlanie obrazu w proporcjach 16:9
15:9
Wyświetlanie obrazu w proporcjach 15:9
16:10
Wyświetlanie obrazu w proporcjach 16:10
NATURALNY
Projektor wyświetla bieżący obraz w prawdziwej rozdzielczości, kiedy wejściowy sygnał komputera ma niższą lub
wyższą rozdzielczość od naturalnej rozdzielczości projektora. (→ strona 3)
Kiedy odbierany z komputera sygnał ma rozdzielczość wyższą od rozdzielczości naturalnej projektora, wyświetlana będzie środkowa część obrazu.
SKRZYNKA NA LISTY
Obraz sygnału nadawanego w formacie skrzynki na listy (16:9) zostaje rozciągnięty równomiernie w pionie i
poziomie, celem uzyskania dopasowania do wymiarów ekranu.
SZEROKI EKRAN
Obraz sygnału nadawanego w formacie panoramicznym (16:9) zostaje rozciągnięty w lewo i w prawo w proporcjach 16:9.
ZOOM
Obraz sygnału nadawanego w formacie panoramicznym (16:9) zostaje rozciągnięty w lewo i w prawo w proporcjach 4:3.
Części wyświetlonego obrazu zostają przycięte z lewej i prawej krawędzi (nie będą widoczne).
PEŁNY
Wyświetlanie na pełnym ekranie.
90
5. Korzystanie z menu ekranowego
[VIDEO]
Wybór trybu konwersji sygnału z przeplotem do postaci bez przeplotu [PRZEPLOT]
Ta funkcja pozwala wybrać sposób konwersji sygnału wideo z przeplotem do postaci bez przeplotu.
NORMALNY ��������������������� Automatycznie rozróżnia poruszający się obraz od obrazu statycznego, aby stworzyć osobny obraz. Należy wybrać [DYNAMICZNY], jeśli
istnieją oczywiste drgania i zakłócenia.
DYNAMICZNY ������������������ Należy wybrać przy projekcji ruchomych obrazów. Ta funkcja jest odpowiednia dla sygnałów z dużą ilością drgań i zakłóceń.
STATYCZNY ���������������������� Należy wybrać przy projekcji statycznych obrazów. Video będzie migać, podczas wyświetlania ruchomego obrazu.
[WZBOGACENIE KONTRASTU]
Korzystając z właściwości ludzkiego oka, została osiągnięta jakość obrazu z poczuciem kontrastu i rozdzielczości.
WYŁĄCZ. ������������������������� Funkcja suite vision jest wyłączona.
AUTO ������������������������������� Kontrast i jakość obrazu są automatycznie poprawiane za pomocą funkcji suite vision.
NORMALNY ��������������������� Należy ręcznie ustawić wzmocnienie.
91
5. Korzystanie z menu ekranowego
[TYP SYGNAŁU]
Wybór sygnału RGB i komponentowego. Normalnie ustawiony jest na [AUTO]. Należy zmienić ustawienia, jeśli kolor obrazu
jest nienaturalny.
AUTO ������������������������������� Automatycznie rozpoznaje sygnały RGB i komponentowy.
RGB ��������������������������������� Przełączenie na sygnał RGB.
REC601 ��������������������������� Przełączanie na sygnał składowy zgodny ze standardem ITU-R BT.601.
Ustawienie odpowiednie dla obrazów SDTV.
REC709���������������������������� Przełączanie na sygnał składowy zgodny ze standardem ITU-R BT.709.
Ustawienie odpowiednie dla obrazów HDTV.
REC2020�������������������������� Przełączanie na sygnał składowy zgodny ze standardem ITU-R BT.2020.
Ustawienie odpowiednie dla obrazów 4K.
[POZIOM WIDEO]
Wybór poziomu sygnału video podczas podłączania urządzenia zewnętrznego do złącza HDMI 1 IN, HDMI 2 IN, DisplayPort1
IN, DisplayPort2 IN, złącza i HDBaseT IN projektora.
AUTO ������������������������������� Poziom sygnału wideo jest przełączany automatycznie w zależności od informacji otrzymywanych z urządzenia źródłowego.
Zależnie od podłączonego urządzenia to ustawienie może nie działać prawidłowo. W takim przypadku należy wypróbować z menu ustawienie
[NORMALNY] lub [WZMOCNIONE] i pozostać przy ustawieniu optymalnym.
NORMALNY ��������������������� Wyłącza tryb wzmocniony.
WZMOCNIONE ����������������� Ta opcja podnosi kontrast obrazu, zwiększając dynamikę między partiami ciemnymi i jasnymi.
SUPER BIEL���������������������� Kontrast filmu zostaje poprawiony a wygląd ciemnych obszarów jest bardziej dynamiczny.
[TRYB HDR]
AUTO ������������������������������ Automatycznie rozpoznaje sygnał HDR.
WYŁĄCZ. ������������������������� Wyświetla obraz w oparciu o sygnał wejściowy
WŁĄCZ. ��������������������������� Wyświetla obraz w oparciu o sygnał HDR
UWAGA:
• Te opcje są dostępne wyłącznie dla sygnału 4K.
92
5. Korzystanie z menu ekranowego
Używanie funkcji pamięci obiektywu [PAMIĘĆ OBIEKTYWU]
Funkcja służy do zapisywania skorygowanych wartości dla każdego sygnału wejściowego, podczas korzystania z przycisku
projektora PRZESUNIĘCIE OBIEKTYWU, ZOOM i OSTROŚĆ. Skorygowane wartości można zastosować do wybranego sygnału.
Pozwala to wyeliminować konieczność skorygowania przesunięcia obiektywu, ostrości i zoomu w chwili wybrania źródła.
ZACHOWAJ ���������������������� zapisuje bieżące skorygowane wartości w pamięci dla każdego sygnału wejściowego.
PRZESUŃ ������������������������� Stosuje skorygowane wartości do bieżącego sygnału.
WYZER. ��������������������������� Przywraca skorygowane wartości do ostatniego stanu.
UWAGA:
• Regulacja pamięci obiektywu jest automatycznie rejestrowana w REJESTRZE. Te regulacje pamięci obiektywu można załadować z REJESTRU. (→ strona 80)
Należy zwrócić uwagę, że wykonywanie [WYTNIJ] lub [USUŃ WSZYSTKO] w REJESTRZE usunie regulacje pamięci obiektywu, a także regulacje źródłowe. Usuwanie nie
zostanie przeprowadzone dopóki nie zostaną załadowane inne regulacje.
• W celu zapisania każdej regulacji przesunięcia obiektywu, zoomu i ostrości jako wspólną wartość dla wszystkich sygnałów wejściowych, należy zapisać je jako odnośnik
pamięci obiektywu.
Aby zapisać skorygowane wartości w [PAMIĘĆ OBIEKTYWU]:
1. Wyświetl sygnał podłączonego urządzenia, które chcesz skorygować.
2. Skoryguj wyświetlany obraz położenia, rozmiaru i ostrości przy pomocy przycisków L-SHIFT, ZOOM +/− i FOCUS +/−.
• Regulację można wykonać przy pomocy pilota zdalnego sterowania. Proszę odnieść się do „❺ Regulacja rozmiaru i położenia
obrazu” na stronie 22.
• Niewielkie regulacje wykonane poprzez zmianę położenia projektora oraz stopek przechyłu nie są zapisywane w [PAMIĘCI
OBIEKTYWU].
3. Przesuń kursor na [ZACHOWAJ] i naciśnij ENTER.
4. Przesuń kursor na [TAK] i naciśnij ENTER.
93
5. Korzystanie z menu ekranowego
Aby przywołać skorygowane wartości z [PAMIĘCI OBIEKTYWU]:
1. Z menu należy wybrać [SKORYGUJ] → [PAMIĘĆ OBIEKTYWU] → [PRZESUŃ] i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran potwierdzenia.
2. Naciśnij przycisk ◀, aby wybrać opcję [TAK] i naciśnij przycisk ENTER.
Aby automatycznie zastosować skorygowane wartości w chwili wyboru źródła:
1. Z menu wybrać [USTAW.] → [INSTALACJA(2)] → [PAMIĘĆ OBIEKT. REF.] → [WCZYTUJ WG SYGNAŁU] i nacisnąć przycisk
ENTER.
2. Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać element [WŁĄCZ.] i naciśnij przycisk ENTER.
Spowoduje to automatyczny ruch obiektywu do położenia w chwili wyboru źródła zgodnie z skorygowanymi wartościami.
UWAGA:
• Funkcja pamięci obiektywu przy pomocy skorygowanych wartości zapisanych w projektorze może powodować wyświetlanie obrazu, który nie jest w pełni równy (z powodu
tolerancji soczewek). Po przywołaniu i zastosowaniu skorygowanych wartości z funkcji pamięci obiektywu należy dokładnie wyregulować przesunięcie obiektywu, zoom i
ostrość, aby uzyskać najlepszy możliwy obraz.
94
5. Korzystanie z menu ekranowego
❻ Opis menu i funkcje [WYŚW.]
[OBRAZ OBOK OBRAZU]
Prosimy zapoznać się z częścią „❷ Wykorzystywanie projektora do wyświetlania dwóch lub czterech rodzajów formatów
sygnału wideo jednocześnie [OBRAZ OBOK OBRAZU]” (→ strona 58), zawierającą opis odpowiednich czynności.
TRYB
Przełączanie na tryb jedno, dwu lub czteroekranowy.
WEJŚCIE SUB1/WEJŚCIE SUB2/WEJŚCIE SUB3
Wybrać sygnał wejściowy, który ma zostać wyświetlony na ekranie podrzędnym.
Wyświetlanie dwuekranowe
GŁÓWNY
Wyświetlanie czteroekranowe
GŁÓWNY
SUB1
SUB2
SUB3
SUB1
WEJŚCIE SUB1
Wybrać sygnał wejściowy, który ma być wyświetlany na ekranie SUB 1 dla wyświetlania w trybie
dwu lub czteroekranowym.
UWAGA:
• Tryby HDBaseT i SLOT są dostępne jedynie gdy opcja [TRYB] została ustawiona na [PODWÓJNY].
WEJŚCIE SUB2
Wybierać sygnał wejściowy, który będzie wyświetlany na ekranie SUB 2 dla trybu czteroekranowego.
WEJŚCIE SUB3
Wybierać sygnał wejściowy, który będzie wyświetlany na ekranie SUB 3 dla trybu czteroekranowego.
PIONOWO
Wybór kąta orientacji ekranu dla wyświetlania w trybie dwuekranowym, w rzucie pionowym.
95
5. Korzystanie z menu ekranowego
GŁÓWNA POZYCJA/SUBPOZYCJA
Dostosować położenie pionowe obrazu dla wyświetlania w trybie dwuekranowym.
Projekcja pionowa
Pozycja odniesienia [0]
GŁÓWNY
SUB
GŁÓWNY
Pozycja odniesienia [0]
Pozycja odniesienia [0]
Ruchomy zasięg =
środek ekranu
SUB
Pozycja odniesienia [0]
96
5. Korzystanie z menu ekranowego
[KOREKCJA GEOMETRYCZNA]
TRYB
Ustaw wzór korygowania zniekształcenia. Jeśli [WYŁĄCZ.] jest wybrane, [KOREKCJA GEOMETRYCZNA] staje się nieskuteczna.
Jeśli trzeba zmienić [KĄT MENU], należy pamiętać, aby zmienić go przed wykonaniem funkcji [KOREKCJI GEOMETRYCZNEJ].
Jeśli [KĄT MENU] zostanie zmieniony po wykonaniu [KOREKCJI GEOMETRYCZNEJ], skorygowane wartości zostaną wyzerowane
do wartości domyślnych.
ZNIEKSZTAŁC. TRAPEZ.
Skoryguj zniekształcenia w w kierunku poziomym i pionowym.
POZIOME ������������������������� Regulacja podczas projekcji z ukosu względem ekranu.
PRZECHYŁ ����������������������� Regulacja zniekształceń podczas wykonywania korekcji trapezoidalnej z ekranem
przesuniętym w położenie pionowe za pomocą przesunięcia obiektywu.
PIONOWE ������������������������ Regulacja podczas projekcji z góry lub dołu względem ekranu.
WSPÓŁCZYNNIK PROJEKCJI
��������������������������������������� Regulacja w zależności od współczynnika projekcji użytego opcjonalnego obiektywu.
Nazwa modelu obiektywu
NP16FL-4K
NP17ZL-4K
NP18ZL-4K
NP19ZL-4K
NP20ZL-4K
NP21ZL-4K
NP31ZL-4K
NP39ML-4K
Zakres regulacji
7–8
12–18
17–23
21–37
34–55
50–85
7–10
4
UWAGA:
• Jeśli zasilanie urządzenia jest włączone, poprzednio użyta wartość ustawienia [ZNIEKSZTAŁC. TRAPEZ.] zostaje zachowana, nawet jeśli nachylenie urządzenia zostało
zmienione.
• Podczas przeprowadzania korekcji za pomocą [ZNIEKSZTAŁC. TRAPEZ.], czasem może wystąpić zmniejszenie jaskrawości lub pogorszenie jakości ekranu.
97
5. Korzystanie z menu ekranowego
CORNERSTONE
Wyświetlanie ekranu 4-punktowej korekcji oraz regulacja zniekształcenia trapezoidalnego wyświetlanego ekranu.
Aby dowiedzieć się więcej na temat tej operacji, patrz „❽ Korekcja poziomych i pionowych zniekształceń trapezowych [CORNERSTONE]” (→ strona 43).
NAROŻNIK POZIOMY/NAROŻNIK PIONOWY
Korekcja zniekształceń projekcji kontowej, takiej jak powierzchnia ściany.
NAROŻNIK POZIOMY�������� Wykonuje korekcję przy projekcji na ścianę, znajdującą się pod kątem względem kierunku poziomego.
* Odwrócenie kąta korekcji jest również możliwe.
NAROŻNIK PIONOWY ������� Wykonuje korekcję przy projekcji na ścianę, znajdującą się pod kątem względem kierunku pionowego.
* Odwrócenie kąta korekcji jest również możliwe.
UWAGA:
• Kiedy przekroczony zostaje maksymalny zakres korekcji, korekcja zniekształceń zostaje wyłączona. Należy ustawić projektor pod optymalnym kątem, ponieważ pogorszenie
jakości obrazu zwiększa się tym bardziej, im rozmiar regulacji zniekształcenia jest większy.
• Należy pamiętać, że obraz będzie nieostry ze względu na różnicę w odległości pomiędzy górą a dołem lub lewą i prawą stroną a środkiem ekranu, w przypadku projekcji
wyświetlanych na rogach. Obiektywy z krótkimi punktami ogniskowymi są również zalecane dla projekcji wyświetlanych na rogach, ponieważ obraz będzie nieostry.
98
5. Korzystanie z menu ekranowego
Metoda korekcji
1. Ustaw kursor na [NAROŻNIK POZIOMY] lub [NAROŻNIK PIONOWY] w menu [KOREKCJA GEOMETRYCZNA], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran regulacji.
2. Należy naciskać przyciski ▼▲◀▶, aby ustawić kursor (żółte okno) na docelowym punkcie regulacji, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Kursor zmieni się w punkt korekcji (koloru żółtego).
3. Należy naciskać przyciski ▼▲◀▶, aby ustawić rogi lub boki ekranu, a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
Punkt regulacji zmieni się ponownie w kursor (żółty).
Objaśnienie przejścia ekranu
• Punkty regulacji czterech rogów (a, c, f oraz h na rysunku) będą się poruszać niezależnie.
• Następujące punkty regulacji są różne dla funkcji [NAROŻNIK POZIOMY] i [NAROŻNIK PIONOWY].
NAROŻNIK POZIOMY: Kiedy Punkt b na obrazku zostanie przeniesiony, oraz górna część i Punkt g zostaną przeniesione, dolna
część zostanie przeniesiona równolegle.
NAROŻNIK PIONOWY: Kiedy Punkt d na obrazku zostanie przeniesiony, oraz lewa strona i punkt e zostaną przeniesione, prawa
strona zostanie przeniesiona równolegle.
[Punkty regulacji ekranu [NAROŻNIK POZIOMY] oraz punkty regulacji wyświetlanego ekranu]
Punkt b zostanie przeniesiony równolegle jednocześnie z punktami a, b, c
b
a
d
c
b
a
c
e
e
d
f
h
g
f
g
h
Punkt g zostanie przeniesiony równolegle jednocześnie z punktami f, g, h
[Punkty regulacji ekranu [NAROŻNIK PIONOWY] oraz punkty regulacji wyświetlanego ekranu]
Punkt d zostanie przeniesiony równolegle jednocześnie z punktami a, d, f
b
a
c
b
d
a
c
d
e
h
f
g
f
e
h
g
Punkt e zostanie przeniesiony równolegle jednocześnie z punktami f, g, h
4. Rozpocznij od kroku 2, aby ustawić pozostałe punkty.
5. Po zakończeniu regulacji, należy za pomocą przycisków ▼▲◀▶ ustawić kursor na [WYJŚCIE] w ekranie regulacji, a
następnie nacisnąć przycisk [ENTER].
Przełączanie na menu ekranowe [KOREKCJA GEOMETRYCZNA].
99
5. Korzystanie z menu ekranowego
WYGIĘCIE
Skoryguj zniekształcenia wyświetlanego obrazu na określonej powierzchni, takiej jak kolumna lub kula.
UWAGA:
• Kiedy przekroczony zostaje maksymalny zakres korekcji, korekcja zniekształceń zostaje wyłączona. Ustaw projektor pod optymalnym kątem, ponieważ im większy poziom
korekcji, tym bardziej pogarsza się jakość obrazu.
• Należy zauważyć, że obraz będzie nieostry z powodu różnicy odległości pomiędzy krawędziami a środkiem ekranu w przypadku projekcji w narożniku lub na kolumnie czy
kuli. Obiektywy z krótkimi punktami ogniskowymi są również zalecane dla projekcji wyświetlanych na rogach, ponieważ obraz będzie nieostry.
Metoda korekcji
1. Ustaw kursor na [WYGIĘCIE] w menu [KOREKCJA GEOMETRYCZNA], a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Włączy się ekran korekcji.
2. Naciskaj przyciski ▼▲◀▶, aby ustawić kursor (niebieskie okienko) na docelowym punkcie korekcji, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Kursor zmieni się w punkt korekcji (koloru żółtego).
3. Naciskaj przyciski ▼▲◀▶, aby skorygować rogi lub boki ekranu, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Kursor powróci do żółtego pola.
Objaśnienie korygowania zniekształceń
• Osiem punktów korekcji może być przesuwane niezależnie.
• Dla lewej i prawej strony, użyj przycisków ◀/▶ do skorygowania zakresu zniekształceń i przycisków ▼/▲ do skorygowania
wartości szczytowej zniekształceń.
• Dla góry i dołu użyj przycisków ▼/▲ do skorygowania zakresu zniekształceń i ◀/▶ do skorygowania wartości szczytowej
zniekształceń.
• Dla rogów użyj przycisków ▼▲◀▶ w celu przesuwania pozycji.
a
c
b
b
d
a
c
d
e
f
e
h
g
f
g
h
4. Aby skorygować pozostałe punkty, powtórz kroki od 2.
5. Po zakończeniu regulacji przesuń kursor na [WYJŚCIE] na ekranie regulacji i naciśnij ENTER.
Ekran przełączy się na menu [KOREKCJA GEOMETRYCZNA].
Wyświetli się ekran zakończenia korekcji.
6. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby przesunąć kursor na [OK], a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Skorygowane wartości dla WYGIĘCIE zostają zachowane, a ekran powraca do [KOREKCJA GEOMETRYCZNA].
100
5. Korzystanie z menu ekranowego
WYZER.
Wyzeruj skorygowaną wartość, która została wybrana w KOREKCJA GEOMETRYCZNA (powrót do wartości początkowej). Staje
się nieskuteczna, gdy [WYŁĄCZ.] zostanie wybrane dla [TRYB].
• Skorygowana wartość może zostać wyzerowana również poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku 3D REFORM przez
dwie sekundy, lub dłużej, na pilocie zdalnego sterowania.
[ŁĄCZ. KRAWĘDZI]
Reguluje krawędzie (obramowanie) wyświetlanego ekranu podczas wyświetlania filmów o wysokiej rozdzielczości przy użyciu
kombinacji kilku projektorów w położeniu do góry, do dołu, po lewej, po prawej.
TRYB
Włączanie lub wyłączanie funkcji ŁĄCZ. KRAWĘDZI.
Gdy opcja [TRYB] jest ustawiona na [WŁĄCZ], można skorygować ustawienia [MARKER], [GÓRA], [DÓŁ], [LEWO], [PRAWO],
[POZIOM CZERNI] i [KRZYWA ŁĄCZĄCA].
MARKER
Ustawia czy wyświetlać znacznik, czy nie, podczas regulacji zasięgu i położenia wyświetlania. Kiedy jest włączone, będzie
wyświetlany karmazynowy znacznik dla regulacji zasięgu i zielony znacznik dla regulacji położenia wyświetlania.
GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO
Wybiera miejsce ŁĄCZ. KRAWĘDZI po lewej, prawej stronie, na górze i dole ekranu.
Można zmieniać następujące ustawienia, gdy element jest wybrany. (→ strona 64)
KONTROLA ���������������������� Włącza funkcje GÓRA, DÓŁ, LEWO i PRAWO.
ZASIĘG ���������������������������� Reguluje zasięg (szerokość) wygładzania krawędzi.
POŁOŻENIE ���������������������� Reguluje położenie wyświetlania wygładzania krawędzi.
KRZYWA ŁĄCZĄCA
Ustawienie jaskrawości dla sekcji [ŁĄCZ. KRAWĘDZI]. (→ strona 68)
POZIOM CZERNI
Skoryguj poziom czerni w sekcji [ŁĄCZ. KRAWĘDZI]. (→ strona 69)
101
5. Korzystanie z menu ekranowego
[USTAWIENIA OBRAZU]
Ustawia to warunki podziału dla pomniejszania lub powiększania obszaru obrazu i wyświetlanie go w żądanym położeniu,
lub w celu wyświetlania obrazu przy użyciu kombinacji kilku projektorów.
Patrz „4. Projekcja wieloekranowa” (→ strona 57), aby dowiedzieć się więcej.
TRYB
ZOOM
KAFELKOWANIE
WYŁĄCZ.
Użyj projektora stojącego samodzielnie.
ZOOM
Reguluje położenie i szerokość obszaru video, który ma zostać podzielony. Również szerokość wygładzania krawędzi zostanie automatycznie ustawiona na tę szerokość.
KAFELKOWANIE
Przypisuje podzielone ekrany do projektorów.
ZOOM POZIOMY
Powiększa obszar filmu w poziomie.
ZOOM PIONOWY
Powiększa obszar video w pionie.
POŁOŻENIE POZIOME
Przesuwa obszar filmu w poziomie.
POŁOŻENIE PIONOWE
Przesuwa obszar video w pionie.
SZEROKOŚĆ
Wybiera liczbę projektorów, które mają zostać ustawione poziomo.
WYSOKOŚĆ
Wybiera liczbę projektorów, które mają zostać ustawione pionowo.
POŁOŻENIE POZIOME
Wybiera położenie projektorów zaczynając od lewej wśród tych ułożonych poziomo.
POŁOŻENIE PIONOWE
Wybiera położenie projektorów zaczynając od lewej wśród tych ułożonych pionowo.
102
5. Korzystanie z menu ekranowego
Warunki korzystania z kafelkowania
•
Wszystkie projektory muszą spełniać następujące warunki.
•
Rozmiar panelu musi być taki sam
•
Rozmiar ekranu musi być taki sam
•
Lewa i prawa krawędź oraz górna i dolna krawędź wyświetlanego ekranu muszą być stałe.
•
Ustawienia dla prawej i lewej krawędzi funkcji wygładzania krawędzi są takie same
•
Ustawienia górnej i dolnej krawędzi funkcji wygładzania krawędzi są takie same
Jeśli warunki kafelkowania są spełnione, ekran video projektora w każdej zainstalowanej pozycji będzie automatycznie
uzyskany i wyświetlony.
Jeśli warunki kafelkowania nie zostaną spełnione, należy ustawić ekran video projektora w każdej zainstalowanej pozycji
za pomocą funkcji zoom.
•
Przypisać unikatowe ID sterowania do każdego projektora.
•
Przestaw „ustawienie Color” i „ustawienie DeepColor” w odtwarzaczu Blu-ray lub komputerze na „Auto”. W celu uzyskania więcej informacji, patrz podręcznik użytkownika dołączony do odtwarzacza Blu-ray lub komputera. Podłącz sygnał
wyjściowy HDMI odtwarzacza Blu-ray lub komputera do pierwszego projektora, a następnie podłącz port HDBaseT OUT/
Ethernet na pierwszym projektorze do portu HDBaseT IN/Ethernet na drugim projektorze i tak samo w przypadku kolejnych projektorów.
Przykład ustawienia kafelkowania) Liczba jednostek poziomych = 2, Liczba jednostek pionowych = 2
Kolejność pozioma = Druga jednostka
Kolejność pionowa = Pierwsza jednostka
103
5. Korzystanie z menu ekranowego
[WIRTUALNE PULPITY]
RÓWNOWAGA BIELI
Reguluje równowagę bieli dla każdego projektora podczas wyświetlania za pomocą kombinacji kilku projektorów.
Można to ustawić, kiedy [TRYB] jest ustawiony na [WŁĄCZ.]
KONTRAST BIELI, KONTRAST R, KONTRAST G, KONTRAST B
��������������������������������������� Regulacja białego koloru filmu.
JASNOŚĆ BIELI, JASNOŚĆ R, JASNOŚĆ G, JASNOŚĆ B
��������������������������������������� Ustawia kolor czarny filmu.
104
5. Korzystanie z menu ekranowego
❼ Opis menu i funkcji [USTAW.]
[MENU(1)]
Wybieranie języka menu [JĘZYK]
Menu ekranowe może być wyświetlane w jednym z 30 języków.
UWAGA:
• Ustawienie tej opcji nie ulega zmianie nawet w przypadku użycia funkcji [WYZER.] dostępnej w menu.
Wybieranie koloru menu [WYBÓR KOLORU]
Można wybrać jedną z dwóch opcji koloru menu: KOLOR i MONOCHROMAT.
Włączanie/wyłączanie wyświetlania źródła [WYSWIETLANIE WEJSCIA]
Ta opcja włącza lub wyłącza wyświetlanie nazwy sygnału wejściowego, takiej jak HDMI1 w prawej górnej części ekranu.
Włączanie i wyłączanie komunikatów [WYŚWIETLANIE INFORM.]
Ta opcja decyduje o tym, czy w dolnej części wyświetlanego obrazu będą się pojawiały komunikaty projektora.
Nawet po wybraniu opcji „WYŁĄCZ.” będzie wyświetlane ostrzeżenie o blokadzie bezpieczeństwa. Ostrzeżenie to można
usunąć tylko przez anulowanie blokady bezpieczeństwa.
Włączanie/wyłączanie ID sterowania [ID WYŚWIETLACZ]
Za pomocą tej opcji można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie numeru identyfikacyjnego po naciśnięciu przycisku USTAW
ID na pilocie zdalnego sterowania. (→ strona 116)
Wybieranie czasu wyświetlania menu [CZAS WYŚWIETLANIA]
Za pomocą tej opcji można określić, jak długo od ostatniego przyciśnięcia przycisku menu ekranowe ma być wyświetlane na
ekranie. Dostępne są następujące opcje: [RĘCZNIE], [AUTO 5 SEC], [AUTO 15 SEC] i [AUTO 45 SEC]. Opcja [AUTO 45 SEC] jest
domyślną wartością fabryczną.
105
5. Korzystanie z menu ekranowego
[MENU(2)]
[KĄT MENU]
Wybór kierunku wyświetlania menu.
[POŁOŻENIE MENU]
Przesunięcie pozycji wyświetlania menu. Można wybrać spośród 9 miejsc.
WSKAZÓWKA
• Pozycja wyświetlania menu zostanie zapisana, nawet gdy zasilanie projektora zostanie wyłączone.
• Po zmianie opcji [KĄT MENU], pozycja wyświetlania menu powraca do pierwotnego stanu, w jakim urządzenie opuściło fabrykę.
• [POŁOŻENIE MENU] nie ma wpływu na złącze wejściowe i pozycję wyświetlania informacji.
106
5. Korzystanie z menu ekranowego
[INSTALACJA(1)]
Wybieranie orientacji projektora [ORIENTACJA]
Zmiana orientacji obrazu celem dostosowania go do rodzaju projekcji. Dostępne są następujące opcje: przedni biurkowy,
tylny sufitowy, tylny biurkowy i przedni sufitowy.
UWAGA:
• Jeżeli potrzebne są specjalne usługi instalacyjne, takie jak podczas montowania projektora do sufitu, należy zwrócić się do sprzedawcy. Nie należy nigdy samemu instalować
projektora. Takie postępowanie może spowodować upadek projektora lub obrażenia ciała.
PRZEDNI BIURKOWY
TYLNY SUFITOWY
TYLNY BIURKOWY
PRZEDNI SUFITOWY
Wybieranie współrzędnych kształtu obrazu i położenia ekranu [RODZAJ EKRANU]
Określa współczynnik kształtu obrazu wyświetlanego ekranu.
DOWOLNY ����������������������� Współczynnik proporcji panelu został wybrany. Należy to wybrać podczas wyświetlania ekranu 17:9 (4K).
EKRAN 4: 3 ���������������������� Współczynnik proporcji dla ekranu o wsp. kształtu obrazu 4: 3
EKRAN 16: 9 �������������������� Współczynnik proporcji dla ekranu o wsp. kształtu obrazu 16: 9
EKRAN 16: 10 ������������������ Współczynnik proporcji dla ekranu o wsp. kształtu obrazu 16: 10
UWAGA:
• Po zmianie rodzaju ekranu sprawdź ustawienie opcji [WSP. KSZTAŁTU OBRAZU] w menu. (→ strona 89)
107
5. Korzystanie z menu ekranowego
Wybieranie trybu pracy wentylatora [TRYB WENTYLATORA]
Funkcja trybu wentylatora pozwala ustalić szybkość pracy wewnętrznego wentylatora chłodzącego.
AUTO ������������������������������� standardowy tryb zapewniający najwyższy poziom ciszy.
WYSOKI �������������������������� tryb oferujący równowagę pomiędzy ciszą a żywotnością elementów.
• Jeśli projektor będzie używany bez przerwy przez kilka dni, należy ustawić [WYSOKI] dla [TRYB WENTYLATORA].
UWAGA:
• Ustawienie tej opcji nie ulega zmianie nawet w przypadku użycia funkcji [WYZER.] dostępnej w menu.
[TRYB ŚWIATŁA REF.]
Skoryguj, gdy chcesz używać mniejszej jaskrawości urządzenia lub jeśli chcesz oszczędzać energię (→ strona 39). Parametr
ten może być również wykorzystywany do skorygowania jaskrawości pomiędzy różnymi projektorami podczas korzystania
z kombinacji kilku projektorów.
TRYB ŚWIATŁA
REF.
NORMALNY
Jasność lampy (jaskrawość) wyniesie 100%, a ekran zmieni się na jasny.
EKOLOGICZNY1
Kontrolując jasność i prędkość wentylatora zgodnie z wybranym ustawieniem, można zaoszczędzić energię, a szum spowodowany ruchem i zużycie energii mogą zostać obniżone.
Można wybrać, kiedy tryb [STAŁA JASNOŚĆ] jest [WYŁĄCZ.].
EKOLOGICZNY2
DOST. ŚWIATŁA REF.
Jaskrawość można regulować w odstępach 1% od 20 do 100%.
STAŁA JASNOŚĆ
WYŁĄCZ.
Tryb [STAŁA JASNOŚĆ] zostanie anulowany.
WŁĄCZ.
Zachowuje jaskrawość, która ma zastosowanie, gdy [WŁĄCZ.] jest wybrane. Jeśli [WYŁĄCZ.] nie
jest wybrane, to samo ustawienie będzie stosowane nawet po wyłączeniu projektora.
• Aby skorygować jaskrawość ponownie, najpierw należy wybrać ustawienie WYŁĄCZ. przed
dokonaniem dalszych regulacji.
UWAGA:
• Tryb [STAŁA JASNOŚĆ] jest funkcją używaną do zachowania jasności na stałym poziomie. Kolor nie będzie stały.
WSKAZÓWKA:
• Podczas używania projekcji wieloekranowej zaleca się, aby ustawić jaskrawość na nieco niższy poziom, a następnie ustawić tryb [STALA JASNOSC] na [WŁĄCZ.].
[WZORZEC BIELI]
Za pomocą tej funkcji można wyregulować balans bieli wszystkich sygnałów.
Poziomy bieli i czerni w sygnałach są dobierane tak, aby zapewnić optymalne odtwarzanie kolorów.
KONTRAST R/KONTRAST G/KONTRAST B
��������������������������������������� Te opcje pozwalają regulować biel w obrazie.
JASKRAWOŚĆ R/JASKRAWOŚĆ G/JASKRAWOŚĆ B
��������������������������������������� Te opcje pozwalają regulować czerń w obrazie.
108
5. Korzystanie z menu ekranowego
[INSTALACJA(2)]
[USTAWIENIA MIGAWKI]
Włączanie i wyłączanie funkcji migawki obiektywu. Możliwe jest również ustawienie czasu ściemniania i wygaszenia oświetlenia po wciśnięciu przycisku SHUTTER.
WŁĄCZENIE MIGAWKI
MIGA. PRZYG. OBRAZU
OTWARTA
Gdy zasilanie jest wyłączone, źródło światła włącza się i wyświetlany jest obraz.
ZAMKNIĘTA
Źródło światła nie włącza się, gdy zasilanie jest włączone.
Gdy wciśnięty jest przycisk SHUTTER, migawka zostaje zwolniona i źródło światła włącza się.
OTWARTA
Źródło światła jest nadal włączone, gdy obraz zostaje wyłączony w celu przełączania końcówek wejściowych.
ZAMKNIĘTA
Źródło światła wyłącza się, gdy obraz jest wyłączony w celu przełączenia końcówek wejściowych.
CZAS ŚCIEMNIANIA
Ustaw ile czasu zajmie ściemnienie światła po naciśnięciu przycisku SHUTTER.
Czas można ustawić od 0 do 10 sekund w odstępach co 1 sekundę.
CZAS ROZJAŚNIANIA
Ustaw ile czasu zajmie rozjaśnianie światła po naciśnięciu przycisku SHUTTER.
Czas można ustawić od 0 do 10 sekund w odstępach co 1 sekundę.
109
5. Korzystanie z menu ekranowego
Używanie funkcji referencyjnej pamięci obiektywu [PAMIĘĆ OBIEKT. REF.]
Funkcja służy do zapisywania skorygowanych wartości wspólnych dla wszystkich źródeł wejściowych, podczas korzystania
z przycisku projektora lub pilota PRZESUNIĘCIE OBIEKTYWU, ZOOM i OSTROŚĆ. Skorygowane wartości zapisane w pamięci
można użyć jako odnośnik do wartości bieżących.
PROFIL ���������������������������� Wybierz zapisany numer [PROFILU].
Funkcja ZACHOWAJ ��������� zapisuje bieżące skorygowane wartości w pamięci jako odnośnik.
PRZESUŃ ������������������������� Stosuje skorygowane wartości odniesienia zapisane w [ZACHOWAJ] dla bieżącego sygnału.
WYZER. ��������������������������� Wyzerowuje wybrany numer [PROFILU] [PAMIĘĆ OBIEKT. REF.] na fabryczne ustawienia domyślne.
WCZYTUJ WG SYGNAŁU ��� Gdy przełączasz sygnały, obiektyw przesunie się do wartości przesunięcia obiektywu, zoomu i ostrości dla wybranego numeru [PROFILU].
Jeśli nie zapisano żadnych skorygowanych wartości w [PAMIĘCI OBIEKTYWU], obiektyw zastosuje skorygowane wartości [PAMIĘĆ OBIEKT.
REF.]. Alternatywnie, jeśli nie zapisano żadnych skorygowanych wartości w [PAMIĘĆ OBIEKT. REF.], urządzenie powróci do fabrycznych
ustawień domyślnych.
WYMUŚ WYCISZENIE ������� Aby wyłączyć obraz podczas przesunięcia obiektywu, wybierz [WŁ].
UWAGA:
• Skorygowane wartości [PAMIĘĆ OBIEKT. REF.] nie zostaną przywrócone do ustawień domyślnych podczas wykonywania [BIEŻĄCY SYGNAŁ] lub [WSZYSTKIE DANE] dla
[WYZER.] z menu.
• Aby zapisać skorygowane wartości dla każdego źródła, należy użyć funkcji pamięci obiektywu. (→ strona 93)
[POŁOŻENIE OBIEKTYWU]
Przesuń położenie obiektywu.
HOME (POZYCJA POCZĄTKOWA) Ustaw obiektyw ponownie w pozycji początkowej.
TYP ��������������������������������� Wybierz tę opcję w celu użycia obiektywu NP39ML-4K. Położenie obiektywu zostanie skorygowane do odpowiedniego położenia.
[KALIBRACJA SOCZEWEK]
Kalibrowany jest zasięg regulacji zoomu, ostrości i przesunięcia [PAMIĘCI OBIEKTYWU].
Pamiętaj, aby wykonać [KALIBRACJĘ SOCZEWEK] po wymianie obiektywu.
Dotyczy obiektywów: NP16FL-4K/NP17ZL-4K/NP18ZL-4K/NP19ZL-4K/NP20ZL-4K/NP21ZL-4K/NP31ZL-4K
110
5. Korzystanie z menu ekranowego
[KONTROLA]
NARZĘDZIA
TRYB ADMINISTRATORA
Pozwala wybrać TRYB MENU, zapisać ustawienia i ustalić hasło dla trybu administracyjnego.
TRYB MENU
Wybierz menu [PODSTAWOWY] lub [ZAAWANS.].
(→ strona 73)
—
NIE ZACHOWUJ WYBRANYCH WARTOŚCI
Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że ustawienia projektora nie będą zapisane.
Usuń zaznaczenie tej opcji, aby zapisać ustawienia projektora.
—
NOWE HASŁO/POTWIERDŹ
HASŁO
Przypisz hasło dla trybu administratora.
Do 10 znaków alfanumerycznych
111
5. Korzystanie z menu ekranowego
ZEGAR PROGRAMOWANIA
Ta opcja pozwala włączyć projektor lub przełączyć go w stan gotowości, zmienić sygnał wideo automatycznie o wskazanej
godzinie.
UWAGA:
• Przed użyciem funkcji [ZEGAR PROGRAMOWANIA] upewnij się, że ustawiono prawidłową [DATĘ I CZAS]. (→ strona 115)
Należy upewnić się, czy projektor znajduje się w stanie gotowości i ma podłączony kabel ZASILAJĄCY.
Projektor ma wbudowany zegar. Po odłączeniu zasilania elektrycznego praca zegara będzie podtrzymywana przez około miesiąc. Jeśli w ciągu miesiąca (lub dłuższego
okresu) projektor nie zostanie podłączony do prądu, wymagane będzie ponowne ustawienie funkcji [USTAWIENIA DATY I GODZINY].
Tworzenie nowego zegara programowania
1. Na ekranie ZEGAR PROGRAMOWANIA użyj przycisku ▲ lub ▼, aby wybrać opcję [USTAWIENIA] i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran [LISTA PROGRAMÓW].
2. Wybierz puste pole numeru programu i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran [
(EDYTUJ)].
3. Wpisz wartości poszczególnych ustawień.
112
5. Korzystanie z menu ekranowego
AKTYWNY ����������������������� Zaznacz, aby włączyć dany program.
DZIEŃ ������������������������������ Wybierz dni tygodnia dla zegara programowania. Aby program był wykonywany od poniedziałku do piątku, należy wybrać opcję [PN-PT].
Aby program był wykonywany codziennie, należy wybrać opcję [CODZIENNIE].
CZAS ������������������������������� Określa godzinę wykonania programu. Godzinę należy podać w formacie 24-godzinnym.
FUNKCJA ������������������������� Wybierz funkcję do wykonania. Wybranie opcji [ZASILANIE] pozwoli włączać i wyłączać projektor po ustawieniu [USTAWIEŃ ZAAWANSOWANYCH]. Wybranie opcji [WEJŚCIE] pozwoli określić źródło sygnału wejściowego po wprowadzeniu ustawień [USTAWIEŃ ZAAWANSOWANYCH]. Wybranie opcji [TRYB OŚWIETLENIA] pozwoli na przełączenie na [TRYB OŚWIETLENIA] po wprowadzeniu ustawień [USTAWIENIA
ZAAWANSOWANE].
USTAWIENIA ZAAWANSOWANE
��������������������������������������� Wybierz jedną z opcji dla wybranego elementu w opcji [FUNKCJA].
POWTÓRZ ������������������������ Zaznaczając tę opcję, program będzie regularnie powtarzany. Aby program był aktywny tylko w danym tygodniu, należy usunąć zaznaczenie.
4. Wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk ENTER.
Konfigurowanie ustawień zostaje zakończone.
Nastąpi powrót do ekranu [LISTA PROGRAMÓW].
5. Wybierz opcję [
(WSTECZ)] i naciśnij przycisk ENTER.
Nastąpi powrót do ekranu [ZEGAR PROGRAMOWANIA].
6. Wybierz odpowiedź [WYJŚCIE] i naciśnij przycisk ENTER.
Nastąpi powrót do ekranu [NARZĘDZIA].
UWAGA:
• Można zaprogramować do trzydziestu różnych ustawień programatora.
• Zegar programowania jest uruchamiany w wyznaczonym czasie, nie w trybie programu.
• Po wykonaniu programu, który nie ma zaznaczonej opcji [POWTÓRZ], jego opcja [AKTYWNY] zostanie automatycznie wyczyszczona i program nie będzie więcej wykonywany.
• Jeśli włączenie i wyłączenie zaprogramowano na tę samą godzinę, wyłączenie uzyska pierwszeństwo.
• Jeśli dwa źródła sygnału zaprogramowano na tę samą godzinę, pierwszeństwo uzyska polecenie o wyższym numerze programu.
• Programowe włączenie nie zostanie wykonane, jeśli o wskazanej godzinie pracują wentylatory chłodzące lub gdy w urządzeniu wystąpił błąd.
• Jeśli czas zaprogramowanego wyłączenia minie na skutek okoliczności uniemożliwiających wyłączenie, ten krok programu zostanie wykonany dopiero po tym, jak wyłącznie
znowu stanie się możliwe.
• Programy nie mające zaznaczonej opcji [AKTYWNY] na ekranie [EDYTUJ] nie będą wykonywane, nawet jeśli zegar programowania jest włączony.
• Kiedy projektor zostanie włączony przez zegar programowania i trzeba go później wyłączyć, można ustawić w tym celu program wyłączenia lub też wyłączyć urządzenie
ręcznie, aby nie zostawiać projektora włączonego przez dłuższy czas.
113
5. Korzystanie z menu ekranowego
Włączanie zegara programowania
1. Wybierz opcję [DOSTĘPNY] na ekranie [ZEGAR PROGRAMOWANIA] i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran wyboru.
2. Naciśnij przycisk ▼, aby ustawić kursor na [WŁĄCZ.], a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Powróć do ekranu [ZEGAR PROGRAMOWANIA].
UWAGA:
• Jeśli skuteczne ustawienia [ZEGAR PROGRAMOWANIA] nie zostały ustawione na [WŁĄCZ.], program nie zostanie przeprowadzony, nawet jeśli na liście programów zostały
zaznaczone [AKTYWNE] elementy.
• Nawet jeśli skuteczne ustawienia [ZEGARA PROGRAMOWANIA] są ustawione na [WŁĄCZ.], [ZEGAR PROGRAMOWANIA] nie będzie działał dopóki ekran [ZEGAR PROGRAMOWANIA] nie zostanie zamknięty.
Edytowanie zaprogramowanych ustawień
1. Na ekranie [LISTA PROGRAMÓW], należy wybrać program przeznaczony do edycji i nacisnąć przycisk ENTER.
2. Zmień ustawienia na ekranie [EDYTUJ].
3. Wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk ENTER.
Ustawienia programu zostaną zmienione.
Nastąpi powrót do ekranu [LISTA PROGRAMÓW].
Zmiana kolejności programów
1. Na ekranie [LISTA PROGRAMÓW], należy wybrać program przeznaczony do zmiany i nacisnąć przycisk ▶.
2. Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać ▲ lub ▼.
3. Naciśnij kilkakrotnie przycisk ENTER, aby wybrać wiersz, do którego program ma być przeniesiony.
Kolejność programów zostanie zmieniona.
Usuwanie programów
1. Na ekranie [LISTY PROGRAMÓW] wybierz program przeznaczony do usunięcia i naciśnij przycisk ▶.
2. Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać opcję [
(USUŃ)].
3. Naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran potwierdzenia.
4. Wybierz odpowiedź [TAK] i naciśnij przycisk ENTER.
Program zostanie usunięty.
Usuwanie programu zostaje zakończone.
114
5. Korzystanie z menu ekranowego
USTAWIENIA DATY I GODZINY
Można określić bieżącą godzinę, miesiąc, dzień i rok.
UWAGA:
• Projektor ma wbudowany zegar. Po odłączeniu zasilania elektrycznego praca zegara będzie podtrzymywana przez około miesiąc. Jeśli w ciągu miesiąca lub dłużej projektor
nie zostanie podłączony do prądu, wbudowany zegar zatrzyma się. Jeśli wbudowany zegar zostanie zatrzymany, należy ponownie ustawić datę i godzinę. Wbudowany
zegar nie zatrzyma się, gdy urządzenie jest w trybie gotowości. W celu zapewnienia ciągłej pracy wbudowanego zegara, nawet w trakcie okresu nieużytkowania projektora,
należy pozostawić go w stanie gotowości przy nieodłączonym kablu zasilającym.
WYBÓR STREFY CZASOWEJ���������������Wybierz swoją strefę czasową.
USTAWIENIA DATY I GODZINY �����������Ustawia bieżącą datę (MM/DD/RRRR) i godzinę (HH:MM).
INTERNET. SERWER CZASU: Po zaznaczeniu tej opcji wbudowany zegar projektora będzie synchronizowany z internetowym
serwerem czasu co 24 godziny oraz przy uruchamianiu projektora.
AKTUALIZACJA: Wymusza natychmiastową synchronizację wbudowanego zegara w projektorze. Przycisk AKTUALIZACJA nie jest
dostępny, jeśli nie włączono opcji INTERNET.
UST. CZASU LETNIEGO�����������������������Zaznaczenie tej opcji pozwala przełączać projektor na czas letni.
Wyłączenie przycisków na obudowie [BLOKADA PANELU STER.]
Za pomocą tej opcji można włączyć lub wyłączyć funkcję BLOKADA PANELU STER.
UWAGA:
• Jak anulować funkcję [BLOKADA PANELU STER.]
Gdy [BLOKADA PANELU STER.] jest ustawiona na [WŁĄCZ], nacisnąć przycisk EXIT znajdujący się na szafce przez co najmniej 10 sekund w celu anulowania ustawienia
[BLOKADY PANELU STER.].
WSKAZÓWKA:
• Kiedy funkcja [BLOKADA PANELU STER.] jest włączona, w prawym dolnym rogu menu wyświetlana jest ikona kłódki [
• Ta BLOKADA PANELU STER. nie ma wpływu na działanie pilota zdalnego sterowania.
].
Włączanie zabezpieczeń [BEZPIECZEŃSTWO]
Za pomocą tej opcji można włączyć lub wyłączyć funkcję BEZPIECZEŃSTWO.
Projektor nie będzie wyświetlać obrazów do momentu wprowadzenia prawidłowego hasła. (→ strona 46)
UWAGA:
• Ustawienie tej opcji nie ulega zmianie nawet w przypadku użycia funkcji [WYZER.] dostępnej w menu.
Wybieranie szybkości transmisji [SZYBKOŚĆ TRANSMISJI]
Za pomocą tej funkcji można ustawić szybkość transmisji za pośrednictwem portu komputera (D-Sub 9P). Pamiętaj, aby
ustawić odpowiednią prędkość dla podłączanego urządzenia.
UWAGA:
• Wybrać wartość [38400bps] lub niższą przy korzystaniu z naszego programu „NaViSet Administrator 2”.
• Ustawienia tej opcji nie ulega zmianie nawet w przypadku użycia funkcji [WYZER.] dostępnej w menu.
115
5. Korzystanie z menu ekranowego
Ustawianie identyfikatora projektora [ID STEROWANIA]
Za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania z funkcją ID STEROWANIA można oddzielnie i niezależnie obsługiwać kilka
projektorów. W razie przypisania tego samego identyfikatora wszystkim projektorom, można wygodnie obsługiwać wszystkie projektory razem za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania. W tym celu należy przypisać numer identyfikacyjny
każdemu projektorowi.
NUMER ID STEROWANIA �������������������Wybierz numer od 1 do 254, który chcesz przypisać projektorowi.
ID STEROWANIA �������������������������������Wybierz opcję [WYŁĄCZ.], aby wyłączyć funkcję ID STEROWANIA lub [WŁĄCZ.], aby ją włączyć.
UWAGA:
• Po wybraniu opcji [WŁĄCZ.] parametru [ID STEROWANIA] projektora nie będzie można obsługiwać za pomocą pilota zdalnego sterowania bez funkcji ID STEROWANIA.
(W takim przypadku można używać przycisków na obudowie projektora).
• Ustawienie tej opcji nie ulega zmianie nawet w przypadku użycia funkcji [WYZER.] dostępnej w menu.
• Naciśnięcie i przytrzymanie przez 10 sekund przycisku ENTER na obudowie projektora wyświetli menu anulowania funkcji ID STEROWANIA.
Przypisywanie lub zmienianie ID sterowania
1. Włącz projektor.
2. Naciśnij przycisk USTAW ID na pilocie zdalnego sterowania.
Pojawi się ekran ID STEROWANIA.
Jeśli projektor może być obsługiwany za pomocą bieżącego ID pilota zdalnego sterowania, zostanie wyświetlone [AKTYWNY]. Jeśli projektor nie może być obsługiwany za
pomocą bieżącego ID pilota zdalnego sterowania, zostanie wyświetlone [NIEAKTYWNY]. Aby obsługiwać nieaktywny projektor, należy przypisać ID sterowania używane
dla projektora według następującej procedury (Krok 3).
3. Naciśnij jeden z numerycznych przycisków klawiatury, naciskając i przytrzymując
przycisk USTAW ID na pilocie zdalnego sterowania.
Przykład:
Aby przypisać ID o wartości „3”, należy nacisnąć przycisk „3” na pilocie zdalnego sterowania.
Brak ID pozwala obsługiwać wszystkie projektory razem za pomocą jednego pilota
zdalnego sterowania. W celu ustawienia braku identyfikatora należy wprowadzić ID
o wartości „000” lub nacisnąć przycisk „WYCZYŚĆ”.
WSKAZÓWKA: Zakres identyfikatorów wynosi od 1 do 254.
4. Puść przycisk USTAW ID.
Pojawi się zaktualizowany ekran ID STEROWANIA.
UWAGA:
• Identyfikatory mogą zostać skasowane kilka dni po zużyciu lub wymianie baterii.
• Przypadkowe naciśnięcie dowolnego przycisku pilota zdalnego sterowania spowoduje skasowanie aktualnie
określonego ID po wyjęciu baterii.
116
5. Korzystanie z menu ekranowego
Włączanie i wyłączanie czujnika pilota [ZDALNY CZUJNIK]
Ta opcja decyduje o tym, czy w trybie sieci bezprzewodowej zdalny czujnik będzie włączony.
Opcje to: PRZEDNI/TYLNY, PRZEDNI, TYLNY i HDBaseT
UWAGA:
• Pilot zdalnego sterowania projektora nie będzie odbierał sygnałów, jeśli zasilanie urządzenia nadającego HDBaseT podłączonego do projektora zostanie włączone podczas
ustawienia tej opcji na „HDBaseT”.
WSKAZÓWKA:
• Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa pod wpływem promieni słonecznych lub silnego strumienia światła sztucznego należy wybrać inną opcję.
117
5. Korzystanie z menu ekranowego
[USTAWIENIA SIECI]
Ważne:
• Należy skonsultować się z administratorem sieci w sprawie tych ustawień.
• W przypadku korzystania z KABLOWEJ SIECI LOK., podłącz przewód ETHERNET (kabel LAN) do portu LAN na projektorze. (→ strona 9)
• Należy użyć skrętki ekranowanej Kategorii 5e lub wyższej dla kabla LAN (dostępny w sprzedaży).
WSKAZÓWKA:
• Ustawienia sieci nie ulegają zmianie, nawet w przypadku użycia funkcji [WYZER.] dostępnej w menu.
Wskazówki dotyczące ustanowienia połączenia sieci LAN
Aby skonfigurować projektor pod kątem połączenia z siecią LAN:
Wybierz opcję [KABLOWA SIEĆ LOK.] → [PROFILE] → [PROFIL 1] lub [PROFIL 2].
Dla przewodowego połączenia z siecią LAN można skonfigurować dwa ustawienia.
Następnie włącz lub wyłącz ustawienia [DHCP], [ADRES IP], [MASKA PODSIECI] i [BRAMA], wybierz przycisk [OK] i naciśnij
przycisk ENTER. (→ strona 119)
Aby przywołać ustawienia sieci LAN zapisane pod numerem profilu:
Wybierz opcję [PROFIL 1] lub [PROFIL 2] dla sieci kablowej LAN, naciśnij przycisk [OK] i naciśnij przycisk ENTER. (→ strona 119)
Aby podłączyć serwer DHCP:
Włącz [DHCP] dla kablowej sieci lokalnej. Wybierz odpowiedź [WŁĄCZ.] i naciśnij przycisk ENTER. Aby określić adres IP bez
używania serwera DHCP, wyłącz opcję [DHCP]. (→ strona 119)
Aby móc odbierać komunikaty o błędach za pośrednictwem poczty elektronicznej:
Wybierz opcję [ALARM POCZTY] i ustaw parametry [ADRES NADAWCY], [NAZWA SERWERA SMTP] i [ADRES ODBIORCY].
Następnie wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk ENTER. (→ strona 121)
118
5. Korzystanie z menu ekranowego
KABLOWA SIEĆ LOK.
INTERFEJS
Wybierz opcję [SIEĆ], aby użyć potu LAN do połączenia z KABLOWĄ —
SIECIĄ LOK. Wybierz ustawienia [HDBaseT], aby użyć portu HDBaseT
do podłączenia z KABLOWĄ SIECIĄ LOK. Sterowanie z poziomu podłączonego urządzenia zostanie zablokowane, gdy sygnał nie będzie wysyłany i odbierany przez trzy minuty w czasie, gdy projektor pozostaje
podłączony do KABLOWEJ SIECI LOK. poprzez złącze HDBaseT. Aby to
uniemożliwić, należy uprzednio ustawić tryb gotowości na [UŚPIENIE].
PROFILE
• Ustawienia dla KABLOWEJ SIECI LOK. mogą zostać zapisane w —
pamięci projektora na dwa sposoby.
• Wybierz opcję [PROFIL 1] lub [PROFIL 2] i skonfiguruj ustawienia
[DHCP] oraz inne opcje.
Następnie wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk ENTER. Spowoduje
to zapisanie ustawień w pamięci.
• Aby odczytać ustawienia z pamięci:
Wybierz [PROFIL 1] lub [PROFIL 2] z listy [PROFILE].
Wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk ENTER.
• Wybierz [ZABLOKOWANY], kiedy nie ma połączenia z kablową siecią
lokalną
DHCP
Zaznacz opcję, aby automatycznie przypisać adres IP do projektora —
z serwera DHCP.
Wyłącz tę opcję, aby zarejestrować adres IP lub numer maski podsieci
otrzymane od administratora sieci.
ADRES IP
Ustaw adres IP sieci, do której podłączony jest projektor, jeśli opcja Do 12 znaków nume[DHCP] jest wyłączona.
rycznych
MASKA PODSIECI
Ustaw maskę podsieci, do której podłączony jest projektor, jeśli opcja Do 12 znaków nume[DHCP] jest wyłączona.
rycznych
PRZEJŚCIE
Ustal domyślną bramę sieci, do której podłączony jest projektor, jeśli Do 12 znaków numeopcja [DHCP] jest wyłączona.
rycznych
AUTO DNS
Zaznacz opcję, aby automatycznie przypisać adres IP serwera DNS Do 12 znaków numerycznych
dla projektora z serwera DHCP.
Wyłącz tę opcję, aby ustawić adres IP serwera DNS podłączonego
do projektora.
[AUTO DNS] można ustawić tylko dla portu HDBaseT.
KONFIGURACJA DNS
Ustaw adres IP serwera DNS sieci, do której podłączony jest projektor, Do 12 znaków numejeśli opcja [AUTO DNS] jest wyłączona.
rycznych
POLACZ PON.
Ponowna próba podłączenia projektora do sieci. Należy spróbować —
to zrobić po zmianie ustawień na ekranie [PROFILE].
119
5. Korzystanie z menu ekranowego
NAZWA PROJEKTORA
NAZWA PROJEKTORA
Określ unikalną nazwę projektora.
Można użyć maksymalnie 16 znaków alfanumerycznych lub symboli
DOMENA
Ustal nazwę hosta i nazwę domeny projektora.
NAZWA HOSTA
Ustal nazwę hosta projektora.
Do 16 znaków alfanumerycznych
NAZWA DOMENY
Ustal nazwę domeny projektora.
Do 60 znaków alfanumerycznych
120
5. Korzystanie z menu ekranowego
ALARM POCZTY
ALARM POCZTY
Ta opcja zapewnia wysyłanie komunikatów o błędach za pomocą —
poczty e-mail, kiedy używane jest przewodowe lub bezprzewodowe
połączenie LAN.
Zaznaczenie opcji wyboru włącza funkcję Alarm pocztowy.
Usunięcie zaznaczenia opcji wyłącza funkcję Alarm pocztowy.
Przykładowy komunikat wysyłany przez projektor:
Temat: [Projektor] Informacje o projektorze
WENTYLATOR CHŁODZĄCY JEST ZATRZYMANY.
[INFORMACJA]
NAZWA PROJEKTORA: XXXXX
GODZINY UŻ. ŚWIATŁA: xxxx[H]
NAZWA HOSTA
Wpisz nazwę hosta.
Do 16 znaków alfanumerycznych
NAZWA DOMENY
Wprowadź nazwę domeny w sieci, do której jest podłączony projektor. Do 60 znaków alfanumerycznych
ADRES NADAWCY
Określ adres nadawcy.
NAZWA SERWERA SMTP
Wprowadź nazwę serwera SMTP, do którego jest podłączony projektor. Do 60 znaków alfanumerycznych
Można użyć maksymalnie 60 znaków alfanumerycznych lub symboli
ADRES ODBIORCY 1, 2, 3 Wprowadź adres odbiorcy.
POCZTA PRÓBNA
Można użyć maksymalnie 60 znaków alfanumerycznych lub symboli
Wysłanie wiadomości testowej celem sprawdzenia poprawności —
ustawień.
UWAGA:
• Jeśli wprowadzony został nieprawidłowy adres, wiadomość zawierająca Alarm pocztowy może
nie zostać dostarczona. W takiej sytuacji należy sprawdzić, czy wprowadzono prawidłowy
adres odbiorcy.
• Jeśli dowolna z opcji [ADRES NADAWCY], [NAZWA SERWERA SMTP] lub [ADRES ODBIORCY
1-3] nie jest skonfigurowana, opcja [POCZTA PRÓBNA] nie jest dostępna.
• Pamiętaj o wybraniu opcji [OK] i naciśnięciu ENTER przed wykonaniem funkcji [POCZTA
PRÓBNA].
121
5. Korzystanie z menu ekranowego
USŁUGA SIECI
SERWER HTTP
Ustaw hasło serwera HTTP.
Do 10 znaków alfanumerycznych
PJLink
Skonfiguruj ustawienia w celu skorzystania z PJLink.
HASŁO ����������������������������� Ustaw hasło.
Do 32 znaków alfanumerycznych
KLASA ����������������������������� Aby korzystać z funkcji ze specyfikacją PJLink KLASA 2, należy
ustawić [KLASA 2].
CEL ���������������������������������� Gdy parametr KLASA jest ustawiony na„KLASA 2”, wpisać adres
IP w opcji CEL.
UWAGA:
• Należy zapamiętać hasło. W razie zapomnienia hasła należy skontaktować się ze sprzedawcą.
• Czym jest PJLink?
PJLink to standaryzowany protokół używany do sterowania projektorami różnych producentów.
Ten standardowy protokół został stworzony przez stowarzyszenie Japan Business Machine and
Information System Industries Association (JBMIA) w 2005 r.
Ten projektor obsługuje wszystkie polecenia klasy 1 protokołu PJLink.
• Ustawienia opcji PJLink nie ulegną zmianie nawet w przypadku użycia funkcji [WYZER.]
dostępnej w menu.
AMX BEACON
Włącz lub wyłącz tę funkcję, aby uaktywnić (lub wyłączyć) funkcję wy- —
krywania AMX Device Discovery przy podłączaniu do sieci z obsługą
systemu sterowania NetLinx firmy AMX.
WSKAZÓWKA:
• Przy używaniu urządzenia z obsługą AMX Device Discovery wszystkie systemy sterowania
AMX NetLinx rozpoznają urządzenie i pobiorą odpowiedni moduł Device Discovery Module z
serwera AMX.
Zaznaczenie opcji wyboru włącza wykrywanie projektora w funkcji AMX Device Discovery.
Usunięcie zaznaczenia opcji wyłącza wykrywanie projektora w funkcji AMX Device Discovery.
CRESTRON
ROOMVIEW: Włącz i wyłącz podczas sterowania projektorem z kom- Do 12 znaków numeputera.
rycznych
CRESTRON CONTROL: Włącz i wyłącz podczas sterowania projektorem
ze sterownika.
• CONTROLLER IP ADDRESS: Ustawienie adresu IP CRESTON SERVER.
• IP ID: Wprowadź IP ID CRESTON SERVER.
Extron XTP
Ustawienie w przypadku podłączania projektora do nadajnika Extron —
XTP. Funkcja ON pozwoli na połączenie z nadajnikiem XTP. OFF uniemożliwi łączenie się z nadajnikiem XTP.
WSKAZÓWKA: Ustawienia CRESTON są wymagane tylko do użytku z CRESTRON ROOMVIEW.
Więcej informacji można uzyskać na: http://www.crestron.com
122
5. Korzystanie z menu ekranowego
[OPCJE ŹRÓDŁA(1)]
Wybieranie domyślnego źródła [DOMYŚLNY WYBÓR WEJ.]
Można ustawić domyślnie używane źródło stosowane po każdym włączeniu projektora.
OSTATNI �������������������������� Po włączeniu projektora domyślnie będzie używane ostatnie aktywne wejście.
AUTO ������������������������������ wyszukuje aktywne źródło w kolejności: HDMI1 → HDMI2 → DisplayPort1 → DisplayPort2 → HDBaseT → SDI1 → SDI2 → SDI3 →
SDI4 → SLOT i wyświetla pierwsze znalezione źródło.
HDMI1����������������������������� Wyświetla sygnał cyfrowy ze złącza wejściowego HDMI1 IN przy każdym włączeniu projektora.
HDMI2����������������������������� Wyświetla sygnał cyfrowy ze złącza wejściowego HDMI2 IN przy każdym włączeniu projektora.
DisplayPort1 ������������������� Wyświetlenie sygnału cyfrowego ze złącza wejściowego DisplayPort1 IN przy każdym włączeniu projektora.
DisplayPort2 ������������������� Wyświetlenie sygnału cyfrowego ze złącza wejściowego DisplayPort2 IN przy każdym włączeniu projektora.
HDBaseT ������������������������� Wyświetla sygnał HDBaseT.
SDI1 �������������������������������� Wyświetlenie sygnału cyfrowego ze złącza wejściowego SDI1 IN przy każdym włączeniu projektora.
SDI2 �������������������������������� Wyświetlenie sygnału cyfrowego ze złącza wejściowego SDI2 IN przy każdym włączeniu projektora.
SDI3 �������������������������������� Wyświetlenie sygnału cyfrowego ze złącza wejściowego SDI3 IN przy każdym włączeniu projektora.
SDI4 �������������������������������� Wyświetlenie sygnału cyfrowego ze złącza wejściowego SDI4 IN przy każdym włączeniu projektora.
SLOT �������������������������������� Wyświetla obraz przez panel opcjonalny (oddzielnie w sprzedaży) włożony w SLOT.
Wybieranie koloru lub logo tła [TŁO]
Za pomocą tej funkcji można wyświetlać niebieski/czarny ekran lub logo, kiedy nie jest dostępny żaden sygnał obrazu. Domyślnie wybrane jest tło [NIEBIESKIE].
UWAGA:
• Aby zmienić zdjęcie wyświetlane jako logo, patrz strona 159.
123
5. Korzystanie z menu ekranowego
[WERSJA EDID]
Włącza wersję EDID dla załączy HDMI 1 i HDMI 2 IN.
TRYB 1����������������������������� Obsługuje sygnał ogólny
TRYB 2����������������������������� Obsługuje sygnał 4K
Wybiera ten tryb do wyświetlania obrazu 4K za pomocą urządzenia obsługującego 4K
UWAGA:
• Jeśli obraz i dźwięk nie mogą być wyprowadzone w [TRYB 2] - przełącz na [TRYB 1].
[WERSJA HDCP]
Przełącza wersję HDCP dla złączy HDMI 1 IN, HDMI 2 IN i HDBaseT IN/Ethernet.
HDCP2.2 �������������������������� Automatycznie przełącza między trybami HDCP2.2 i HDCP1.4
HDCP1.4 ������������������������� Realizuje wymuszoną transmisję przez HDCP1.4
124
5. Korzystanie z menu ekranowego
[OPCJE ŹRÓDŁA(2)]
[POŁĄCZENIE SDI]
Wybrać metodę wyświetlania sygnału wejściowego na terminalu wejściowym SDI1/SDI2/SDI3/SDI4.
Ustawić [POCZWÓRNY], aby wyświetlać sygnały 4K z czterema połączeniami SDI.
POJEDYNCZY ������������������� Ustawienie wejścia SDI1 i SDI2 i SDI3 i SDI4 na odpowiednie łącze pojedyncze (jeden sygnał wejściowy jest wyświetlany jako jeden obraz).
POCZWÓRNY ������������������� Ustawienie wejściaSDI1 i SDI2 i SDI3 i SDI4 na łącze poczwórne (cztery sygnały wejściowe są wyświetlane jako jeden obraz). Wybrać, gdy
format transmisji jest ustawiony na Square Division.
QUAD(2SI) ����������������������� Ustawienie wejścia SDI1 i SDI2 i SDI3 i SDI4 na łącze poczwórne (cztery sygnały wejściowe są wyświetlane jako jeden obraz). Wybrać, gdy
format transmisji jest ustawiony na 2 Sample Interleave.
PODWÓJNY ��������������������� Wyświetlanie podwójne z wejściem SDI1 i SDI2.
UWAGA:
• Aby wyświetlić obrazy w trybie łącza poczwórnego, łącza quad (2SI) lub łącza podwójnego, należy wybrać SDI1.
[POŁĄCZENIE DP]
Wybrać metodę wyświetlania sygnału wejściowego na terminalu wejściowym DisplayPort1/DisplayPort2.
POJEDYNCZY ������������������� Ustawienie wejścia DisplayPort1 i DisplayPort2 na odpowiednie łącze pojedyncze (jeden sygnał jest wyświetlany jako jeden obraz).
PODWÓJNY ��������������������� Wyświetlanie podwójne z wejściem DisplayPort1 i DisplayPort1.
UWAGA:
• Aby wyświetlić obrazy w trybie podwójnego łącza, należy wybrać wejście DisplayPort1.
125
5. Korzystanie z menu ekranowego
[OPCJE ZASILANIA]
[TRYB GOTOWOŚCI]
Wprowadza ustawienie gotowości po wyłączeniu ZASILANIA urządzenia.
NORMALNY ��������������������� Automatycznie przechodzi w stan gotowości i steruje zużyciem energii w oparciu o ustawienia projektora i stan podłączonego urządzenia.
(→ strona 163)
UŚPIENIE ������������������������� Utrzymuje stan uśpienia urządzenia. Zużycie energii staje się wyższe niż przy ustawieniu NORMALNY. Wybierz tę opcję, jeśli dostępne
komercyjnie urządzenie transmitujące kompatybilne z HDBaseT jest zawsze podłączone do PORT HDBaseT do wykorzystania.
WSKAZÓWKA:
• Nastawa [TRYB GOTOWOŚCI] nie zostaje zmieniona przez [WYZER.].
• Pobór zasilania w TRYBIE GOTOWOŚCI jest wyłączony z obliczania oszczędności śladu węglowego.
Włączanie automatycznego włączania zasilania [BEZP. WŁ. ZASILANIA]
Automatyczne włączenie projektora po podłączeniu przewodu zasilającego do działającego gniazda sieciowego. Eliminuje
to konieczność używania przycisku POWER na pilocie zdalnego sterowania lub obudowie projektora.
Włączanie projektora za pośrednictwem sygnału wejściowego [WYB. AUTO. WLACZ.]
Dzięki tej funkcji w stanie gotowości projektor automatycznie wykrywa i wyświetla sygnał wejściowy synchronizacji z wybranych złączy wejściowych.
WYŁĄCZ. ������������������������ FUNKCJA WYB. AUTO. WŁĄCZ. staje się nieaktywna.
HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, HDBaseT, SDI1, SDI2, SDI3, SDI4, SLOT
��������������������������������������� Kiedy projektor wykryje wejściowy sygnał komputerowy z wybranego złącza, zostanie automatycznie włączony, po czym rozpocznie
wyświetlanie ekranu komputerowego.
UWAGA:
• Jeśli chcesz włączyć funkcję WYB. AUTO. WLACZ. po wyłączeniu projektora, przerwij wysyłanie sygnału z końcówki wejściowej lub odłącz kabel komputerowy od projektora
i zaczekaj co najmniej 3 sekundy zanim wyślesz sygnał z wybranego złącza.
• PORT HDBaseT, SDI 1 / SDI 2 / SDI 3 / SDI 4 IN i SLOT mogą być używane tylko wtedy, gdy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia. (→ strona 163)
126
5. Korzystanie z menu ekranowego
Włączanie zarządzania zasilaniem [AUTO. WYŁĄCZ.]
Gdy wybrano tę opcję, można ustawić projektor na automatyczne wyłączanie (w wybranym czasie: 0:05, 0:10, 0:15, 0:20, 0:30,
1:00), jeśli nie ma sygnału w dowolnym wejściu lub jeśli nie jest wykonywana żadna czynność.
Używanie wyłącznika czasowego [REGUL. CZASOWY WYŁ.]
1. Wybierz żądany czas z zakresu od 30 minut do 16 godzin: WYŁĄCZ., 0:30, 1:00, 2:00, 4:00, 8:00, 12:00, 16:00.
2. Naciśnij przycisk ENTER na pilocie zdalnego sterowania.
3. Rozpoczyna się odliczanie pozostałego czasu i jest wyświetlane u dołu menu ekranowego.
4. Projektor zostanie wyłączony po zakończeniu odliczania.
UWAGA:
• Aby anulować zaprogramowany czas, należy wybrać opcję [WYŁĄCZ] albo wyłączyć zasilanie.
• Gdy do wyłączenia projektora pozostaną 3 minuty, u dołu ekranu pojawi się komunikat [PROJEKTOR ZOSTANIE WYŁĄCZONY ZA 3 MINUTY].
Ustawienie dla Opcjonalnego panelu [ZASILANIE SLOT]
Używając zamontowanego opcjonalnego panelu w slocie, należy ustawić następujące opcje.
PROJEKTOR WŁĄCZONY ��� Ta funkcja włącza i wyłącza zasilanie panelu opcjonalnego.
WYŁĄCZ.: Wymusza automatyczne wyłączenie zasilania zamontowanego panelu opcjonalnego w slocie.
WŁĄCZ. Włącza zasilanie zamontowanego panelu opcjonalnego w slocie.
CZUWANIE PROJEKTORA �� Ta funkcja automatycznie włącza lub wyłącza zamontowany panel opcjonalny, kiedy projektor znajduje się w trybie gotowości.
ZABLOKOWANY: Wybierz tę opcję, aby zablokować panel opcjonalny w trybie czuwania projektora.
AKTYWUJ: Wybierz tę opcję, aby aktywować panel opcjonalny w trybie czuwania projektora.
127
5. Korzystanie z menu ekranowego
Powrót do ustawień fabrycznych [WYZER.]
Za pomocą funkcji WYZER. można przywrócić ustawienia fabryczne wszystkich źródeł. Nie dotyczy to następujących opcji:
[BIEŻĄCY SYGNAŁ]
Przywrócenie ustawień fabrycznych dla bieżącego sygnału.
Pozycje, które można wyzerować to: [NASTAWIONY], [KONTRAST], [JASKRAWOŚĆ], [KOLOR], [BARWA], [OSTROŚĆ], [WSP.
KSZTAŁTU OBRAZU], [POZIOME], [PIONOWE], [ZEGAR], [FAZA] i [WYK. POW. DO WYŚW. OBR.].
[WSZYSTKIE DANE]
Przywrócenie ustawień fabrycznych wszystkich parametrów wszystkich sygnałów.
Wszystkie pozycje mogą zostać WYZER. za wyjątkiem [REJESTR], [KOREKCJA GEOMETRYCZNA], [ŁĄCZ. KRAWĘDZI], [Ustawienia Obrazu], [WIRTUALNE PULPITY], [JĘZYK], [RODZAJ EKRANUE], [TRYB WENTYLATORA], [WZORZEC BIELI], [PAMIĘĆ obiekt.
ref.], [TRYB ADMINISTRATORA], [USTAWIENIA DATY I GODZINY], [BLOKADA PANELU STER.], [BEZPIECZEŃSTWO], [SZYBKOŚĆ
TRANSMISJI], [ID STEROWANIA], [USTAWIENIA SIECI], [TŁO], [WERSJA EDID], [WERSJA HDCP], [POŁĄCZENIE SDI], [POŁĄCZENIE
DP], [REGUL. CZASOWY WYŁ.], [GODZINY uż. światła].
[WSZYSTKIE DANE (DOŁĄCZANIE LISTY REJESTRU)]
Zeruje wszystkie regulacje i ustawienia dla wszystkich sygnałów uwzględniających [REJESTR] do ustawień fabrycznych za
wyjątkiem parametrów [KOREKCJA GEOMETRYCZNA], [ŁĄCZ. KRAWĘDZI], [USTAWIENIA OBRAZU], [WIRTUALNE PULPITY],
[JĘZYK], [RODZAJ EKRANU], [TRYB WENTYLATORA], [WZORZEC BIELI], [PAMIĘĆ OBIEKT.REF.], [TRYB ADMINISTRATORA],
[USTAWIENIA DATY I GODZINY], [BLOKADA PANELU STER.], [BEZPIECZEŃSTWO], [SZYBKOŚĆ TRANSMISJI], [ID STEROWANIA],
[USTAWIENIA SIECI], [TŁO], [WERSJA EDID], [WERSJA HDCP], [POŁĄCZENIE SDI], [POŁĄCZENIE DP], [REGUL. CZASOWY WYŁ.],
[GODZINY UŻ. ŚWIATŁA].
Usuwane są też sygnały zawarte na ekranie [REJESTRU] i następuje powrót do ustawień fabrycznych.
UWAGA:
• Sygnały zablokowane w rejestrze nie podlegają resetowaniu.
128
5. Korzystanie z menu ekranowego
❽ Opis menu i funkcji [INFORM.]
Wyświetlanie stanu bieżącego sygnału oraz eksploatacji modułu światła. Ten element ma dziesięć stron. Zawiera następujące
informacje:
WSKAZÓWKA:
• Naciśnięcie przycisku POMOC na pilocie zdalnego sterowania powoduje wyświetlenie elementów menu [INFORM.].
[CZAS WYKORZYSTYWANIA]
[GODZINY UŻ. ŚWIATŁA:] (H)
[CAŁK. OSZCZ. WĘGLA] (kg-CO2)
•
[CAŁK. OSZCZ. WĘGLA]
Wyświetla szacowaną oszczędność węgla w kilogramach. Współczynnik węglowy wykorzystywany w obliczeniu oszczędności bazuje na OECD (edycja 2008). (→ strona 42)
[ŹRÓDŁO(1)]
KOŃCÓWKA WEJŚCIOWA
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZIOMA
TYP SYNCHRONIZACJI
NAZWA ŹRÓDŁA
ROZDZIELCZOŚĆ
CZĘSTOTLIWOŚĆ PIONOWA
RODZAJ SKANU
NR POZYCJI REJESTRU
129
5. Korzystanie z menu ekranowego
[ŹRÓDŁO(2)]
TYP SYGNAŁU
POZIOM WIDEO
GŁĘBIA BITOWA
[KABLOWA SIEĆ LOK.]
ADRES IP
BRAMA
DNS
MASKA PODSIECI
ADRES MAC
130
5. Korzystanie z menu ekranowego
[VERSION]
FIRMWARE
FIRMWARE2
DANE
[INNE]
DATA GODZINA
MODEL NO.
NAZWA PROJEKTORA
SERIAL NUMBER
131
5. Korzystanie z menu ekranowego
[HDBaseT]
JAKOŚĆ SYGNAŁU
STAN ŁĄCZA
TRYB PRACY
STAN HDMI
132
6. Instalacja i podłączanie
❶ Montowanie obiektywu (do nabycia oddzielnie)
Ten projektor może być używany z 8 rodzajami opcjonalnych obiektywów (oddzielnie w sprzedaży). Opisy w tym podręczniku
dotyczą obiektywu NP18ZL-4K (ze standardowym zoomem). Inne obiektywy montuje się w analogiczny sposób. Patrz strona
153, aby dowiedzieć się więcej o opcjach obiektywu.
Ważne:
• Aby użyć poniższych obiektywów opcjonalnych, należy wykonać [KALIBRACJĘ SOCZEWEK] po wymianie obiektywu. (→ strona 17, 110)
Następujące obiektywy wymagają kalibracji:
NP16FL-4K, NP17ZL-4K, NP18ZL-4K, NP19ZL-4K, NP20ZL-4K, NP21ZL-4K, NP31ZL-4K
OSTRZEŻENIE:
(1) Wyłącz zasilanie i zaczekaj na zatrzymanie się wentylatora chłodzącego, (2) wyłącz przełącznikiem główne zasilanie, (3)
odłącz przewód zasilający i zaczekaj aż urządzenie ostygnie, zanim zamontujesz lub zdejmiesz obiektyw. W przeciwnym
wypadku może dojść do uszkodzenia oczu, porażenia prądem lub oparzeń.
UWAGA:
• Projektor i obiektyw to bardzo precyzyjne mechanizmy. Nie należy ich poddawać wstrząsom ani silnemu naciskowi.
• Na czas przenoszenia projektora obiektyw należy zdjąć. W przeciwnym razie obiektyw będzie narażony na wstrząsy i uderzenia podczas transportu, co grozi uszkodzeniem
obiektywu i mechanizmu przesunięcia obiektywu.
• Podczas demontażu obiektywu z projektora należy przywrócić położenie obiektywu do położenia wyjściowego przed wyłączeniem zasilania. Niezastosowanie się do tego
wymogu może spowodować, że nie można będzie obiektywu zamontować lub zdemontować z powodu niewielkiej przestrzeni między projektorem a obiektywem.
• Nigdy nie należy dotykać powierzchni obiektywu w czasie, gdy projektor działa.
• Należy zwracać uwagę, by nie zabrudzić, nie zatłuścić lub nie zadrapać powierzchni obiektywu.
• Opisywane czynności należy wykonywać na płaskiej powierzchni nad rozścielonym materiałem, aby nie zadrapać obiektywu.
• Kiedy projektor przez dłuższy czas pozostaje bez obiektywu, należy założyć na niego osłonę, aby nie dopuścić kurzu do wnętrza. Jeśli obiektyw nie jest montowany do
projektora przez długi czas, w module optycznym może się zebrać kurz i uszkodzić obiektyw, powodując spadek jakości wyświetlanego obrazu.
• Obiektywy inne niż określone w podręczniku nie mogą być montowane na tym projektorze.
Montowanie obiektywu
1. Zdjąć osłonę z obiektywu.
Popchnij zaczep na górze z lewej strony na zewnątrz i pociągnij
gałkę na środku osłony.
2. Zdemontuj pokrywę obiektywu z tyłu obiektywu.
• Jako przykład użyto obiektywu NP18ZL-4K.
UWAGA:
• Pamiętaj, aby zdjąć pokrywę z tyłu urządzenia. Jeśli obiektyw z pokrywą pozostaje na
włączonym projektorze, może to spowodować nieprawidłowe działanie.
3. Przytrzymaj obiektyw, dopasowując oznaczenie strzałką na
obiektywie w górę i włóż go w projektor.
Włóż powoli obiektyw do oporu, utrzymując szczelinę pozycjonującą
pod tym samym kątem.
Znak strzałki
133
6. Instalacja i podłączanie
4. Przekręć obiektyw w prawo, aż kliknie.
Obiektyw jest teraz przymocowany do projektora.
WSKAZÓWKA:
• Montaż śruby przeciwkradzieżowej obiektywu
Przykręć śrubę przeciwkradzieżową obiektywu dołączoną do projektora na dole projektora,
aby utrudnić zdjęcie obiektywu.
Zdejmowanie obiektywu
Przed odłączeniem obiektywu:
1. Włącz projektor i wyświetl obraz. (→ strona 16)
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk SHIFT/HOME.
Położenie obiektywu zostanie skorygowane do pozycji początkowej.
3. Wyłącz główny przełącznik zasilania i odłącz przewód zasilający.
4. Poczekaj aż obudowa projektora będzie wystarczająco chłodna, aby jej dotknąć.
1. Naciskając przycisk zwalniania OBIEKTYWU na przednim
panelu projektora, obróć obiektyw w lewo.
Obiektyw zostaje odłączony od urządzenia.
UWAGA:
• Jeśli nie można zdemontować obiektywu, gdy wciśnięty jest przycisk zwalniania
OBIEKTYWU, sprawdź, czy zamontowano śrubę przeciwkradzieżową.
2. Po powolnym wyjęciu obiektywu z projektora, puść przycisk
zwalniania OBIEKTYWU.
- Po zdjęciu obiektywu i przed jego przechowywaniem załóż na
niego fabryczne osłony (tylną i przednią) dołączone do obiektywu.
- Jeśli nie będzie montowany żaden obiektyw na projektorze,
należy zamontować osłonę dołączoną do projektora.
134
6. Instalacja i podłączanie
❷ Podłączanie do innych urządzeń
Poniżej znajduje się przykład połączenia do zewnętrznego urządzenia.
Do tego urządzenia nie dołączono żadnych kabli połączeniowych. Używaj odpowiednich przewodów do podłączenia.
OSTRZEŻENIE:
W celu podłączenia do portów HDMI, DisplayPort, BNC i LAN używać kabli ekranowanych.
Używanie innych przewodów może powodować zakłócenia odbioru radia i telewizji.
HDBaseT transmisyjne HDBaseT itp.
4
1
Profesjonalny sprzęt wideo itp.
3
2
Komputer itp.
135
Odtwarzacz Blu-ray itp.
6. Instalacja i podłączanie
① Przewód HDMI (brak w zestawie)
•
Należy korzystać z certyfikowanego kabla High Speed HDMI® lub High Speed HDMI® z Ethernet.
•
Przy podłączaniu złącza HDMI1 IN lub HDMI2 IN projektora do odtwarzacza Blu-ray można ustawić poziom obrazu projektora zgodnie z poziomem wideo odtwarzacza Blu-ray. W menu wybierz opcję [SKORYGUJ] → [VIDEO] → [POZIOM WIDEO]
i wprowadź odpowiednie zmiany.
② Kabel DisplayPort (brak w zestawie)
•
Należy korzystać z certyfikowanego kabla DisplayPort.
③ Kabel BNC (brak w zestawie)
•
Używaj kabli 5C-FB lub wyższych (5C-FB, 7C-FB, itp.) lub Belden 1694A lub wyższych. Ponadto należy używać kabli o
długości 100 m lub mniejszej.
•
Długość kabli, których można użyć, mogą się różnić w zależności od sygnału.
④ Przewód LAN (brak w zestawie)
•
Należy użyć skrętki ekranowanej Kategorii 5e lub wyższej dla kabla LAN (dostępny w sprzedaży).
•
Port HDBaseT projektora obsługuje sygnały HDMI (HDCP) z urządzeń nadających, sygnały sterujące z urządzeń zewnętrznych (szeregowe, LAN) oraz sygnały pilota zdalnego sterowania (komendy IR).
•
Maksymalna odległość transmisji przez kabel LAN wynosi 100 m (maksymalna odległość dla sygnału 4K wynosi 70 m)
•
Nie należy używać innego urządzenia nadającego między projektorem a urządzeniem nadającym. W rezultacie może
nastąpić pogorszenie jakości obrazu.
•
Nie ma gwarancji, że ten projektor będzie działał ze wszystkimi dostępnymi w sprzedaży urządzeniami nadającymi HDBaseT.
Po włączeniu zasilania urządzenia należy wybrać wejście zgodnie ze złączem wejściowym.
Złącze wejściowe
HDMI1/2 IN
DisplayPort 1/2 IN
SDI 1/2/3/4 IN
HDBaseT
Przycisk na obudowie
projektora
Przycisk na pilocie zdalnego sterowania
HDMI 1/2
HDMI
Przełącza pomiędzy HDMI1 i HDMI2 po każdorazowym wciśnięciu przycisku.
DisplayPort 1/2
DisplayPort
Przełącza pomiędzy DisplayPort1 i DisplayPort2 po
każdorazowym wciśnięciu przycisku.
SDI
AUX
HDBaseT/SLOT
NETWORK
136
Uwaga
Przełącza pomiędzy SDI1, SDI2, SDI3 i SDI4 po każdorazowym wciśnięciu przycisku.
Po każdorazowym naciśnięciu przycisku na obudowie projektora, tryb pracy przełączany jest między
HDBaseT i SLOT.
6. Instalacja i podłączanie
❸ Projekcja w pozycji pionowej (orientacja pionowa)
Projektor może być montowany pionowo w celu wyświetlania obrazów pionowych z komputera.
Pozycja wyświetlania menu może zostać przesunięta poprzez wybranie
[USTAW.] → [MENU(2)] → [KĄT MENU].
Podczas instalacji w pozycji pionowej
•
Nie należy instalować samego projektora w orientacji pionowej na podłodze lub blacie stołu. W przeciwnym wypadku
projektor może upaść, co może spowodować obrażenia ciała, zniszczenie lub uszkodzenie projektora.
•
W tym celu musi zostać wykonana podstawka wspierająca projektor, aby zapewnić dokładny przepływ powietrza wlotowego oraz zachować środki zapobiegawcze przed przewróceniem. Podstawka musi zostać zaprojektowana w taki
sposób, aby środek ciężkości projektora dobrze się opierał na nogach podstawki. W przeciwnym wypadku projektor
może upaść, co może spowodować obrażenia ciała, zniszczenie lub uszkodzenie projektora.
•
Jeśli projektor jest zamontowany z wlotem powietrza skierowanym w dół, trwałość części optycznych może ulec skróceniu.
137
6. Instalacja i podłączanie
Warunki projektu i produkcji podstawki
Należy skontaktować się z wykonawcą usługi instalacyjnej (odpłatnie), aby zaprojektował i stworzył dostosowaną stopkę do
użycia w czasie projekcji w pozycji pionowej. Należy upewnić się, że projekt spełnia następujące warunki:
•
Na spodzie projektora znajdują się 3 otwory wentylacyjne. Te otwory powinny pozostać niezasłonięte.
•
Aby przymocować podstawkę, należy użyć 6 otworów na wkręty, znajdujące się z tyłu projektora.
Wymiary środka otworu na wkręty: 300 × 300 (skok = 150) mm
Wymiary otworu na wkręty w projektorze: M4 o maksymalnej głębokości 16 mm
4 nogi mogą zostać odkręcone w celu ich zdjęcia.
•
Mechanizm regulacji w poziomie (na przykład śruby i nakrętki w 4 miejscach)
•
Należy zaprojektować podstawkę projektora w taki sposób, aby nie można jej było łatwo wywrócić.
Rysunki referencyjne
* Rysunek pokazujący wymagania dotyczące wymiarów nie jest rzeczywistym rysunkiem projektu podstawki.
(Jednostka: mm)
Wlot powietrza
Wlot powietrza
300
6 - śruba M4
Wylot powietrza
Wlot powietrza
Regulator poziomy
[Widok z przodu]
124,5
150
150
[Widok z boku]
138
6. Instalacja i podłączanie
❹ Ustawianie projektorów jeden na drugim
Jaskrawość wyświetlanego obrazu może być zwiększona dwukrotnie przez grawitacyjne ustawienie dwóch projektorów jeden
na drugim, bez zewnętrznego wsparcia. Nazywa się to „Wyświetlanie w ułożeniu jeden na drugim”.
Można ułożyć dwa projektory jeden na drugim dla ustawienia „Ułożenie jeden na drugim”.
UWAGA
• Co najmniej dwie osoby są potrzebne do przeniesienia projektora. W przeciwnym wypadku projektor może upaść,
powodując obrażenia ciała.
• Chwyć uchwyty do przenoszenia projektora.
UWAGA:
• Projektory o różnych numerach modeli nie mogą być ułożone grawitacyjnie jeden na drugim.
Opcjonalny obiektyw z takimi samymi numerami modelu musi być użyty do projekcji w stosie.
• Aby ustawić projektory w stos jeden na drugim, zamontuj cztery uchwyty do ustawiania w stos na górze niższego projektora. (→ następna strona)
• Nie gwarantuje to jednak dokładnego nakładania się obrazu projektorów ustawionych jeden na drugim. Precyzyjne obrazy, takie jak mały tekst i dokładna grafika, mogą
nie być dokładnie widziane lub łatwe do odczytania.
• Użyj dostępnego w sprzedaży wzmacniacza sygnału dla pierwszego (górnego) i drugiego (niższego) projektora, aby wysłać sygnał do dwóch wyjść obydwu projektorów.
• Uwagi dotyczące układania w stos
- Zapytaj pracownika serwisu o ustawianie i regulację projektorów.
- Ustawić projektory w miejscu lub na odpowiednio mocnej konstrukcji, aby wytrzymała wagę obydwu projektorów. Pojedynczy projektor z obiektywem waży do około
34 kg/75 funtów.
- Aby zabezpieczyć projektory przed upadkiem, przymocuj je w sposób taki, aby mogły wytrzymać trzęsienie ziemi.
- Ustawienie dwóch projektorów w stos spowoduje wzrost temperatury w pomieszczeniu. Należy dobrze przewietrzyć pomieszczenie.
- Nie wolno próbować układać projektorów jeden na drugim na suficie. Układanie w stos grawitacyjnie nie może zostać wykonane na suficie.
- Rozgrzej projektory godzinę przed żądaną projekcją.
- Należy upewnić się, że położenie górnego projektora nie przekracza jego specyfikacji. Podczas ustawianie dwóch projektorów, ustawiony zasięg wysokości dla stopki
regulacji przechyłu na wyższym projektorze jest dodany do całkowitego zasięgu regulacji.
- Ustaw projektory w taki sposób, aby wyświetlany obraz pokazywał tak mało zniekształceń geometrycznych, jak to tylko możliwe. Obiektyw jest inny w zniekształceniu
geometrycznym między szerokim(+) a tele (−) dla zoomu.
- Ustaw przesunięcie poziome obiektywu na środek obiektywu.
139
6. Instalacja i podłączanie
Montowanie uchwytów do układania w stos
Zamontuj trzy uchwyty w trzech miejscach na górze niższego projektora.
Przygotowanie:
Wymaganymi narzędziami są śrubokręt krzyżakowy oraz cztery uchwyty do ustawienia projektorów jeden na drugim, dołączone do projektora.
Poluzuj stopki regulacji pochylenia (cztery miejsca) projektora.
1. Usunąć gumowe nasadki i śruby w czterech miejscach.
(1) Użyj pęsety lub paznokcia, żeby chwycić i wyciągnąć nasadkę gumową.
(2) Usuń śrubę z kwadratowego otworu.
(1)
(2)
2. Zamocuj trzy uchwyty do ustawiania w stos na czterech miejscach.
(1) Umieść uchwyt do ustawiania w stos w kwadratowym otworze.
(2) Użyj śruby usuniętej w kroku 1, aby przymocować uchwyt do układania w stos w otworze kwadratowym.
(3) Załóż ponownie gumową nakładkę usuniętą w kroku 1 w kwadratowym otworze.
•
(1)
Wsuń zatrzaski na obydwu nasadkach gumowych do szczelin po obu stronach kwadratowego otworu.
(2)
(3)
140
6. Instalacja i podłączanie
3. Połóż jeden projektor na drugi.
Połóż każdą stopkę regulacji nachylenia wyższego projektora na uchwycie do układania w stos (cztery miejsca).
• Każda stopka regulacji nachylenia posiada gumę. Umieść gumę każdej stopki regulacji pochylenia na uchwytach do układania
w stos (cztery miejsca).
Guma stopki
WSKAZÓWKA:
• Aby zdjąć uchwyty do układania w stos, należy wykonać powyższe kroki w odwrotnej kolejności.
141
7. Konserwacja
❶ Czyszczenie obiektywu
•
Przed czyszczeniem należy wyłączyć projektor.
•
Przy pomocy dmuchawy lub papieru do obiektywów wyczyść obiektyw i uważaj, aby nie zarysować ani nie uszkodzić
obiektywu.
OSTRZEŻENIE:
•
Nie należy rozpylać łatwopalnego gazu w celu usunięcia kurzu zamontowanego obiektywu itp. Niezastosowanie się
do tego zalecenie może spowodować pożar.
•
Nie wolno zaglądać w obiektyw przy włączonym projektorze. Może to spowodować poważne uszkodzenie wzroku.
❷ Czyszczenie obudowy
Przed czyszczeniem należy wyłączyć projektor i odłączyć przewód zasilający.
• Użyj miękkiej, suchej ściereczki do starcia kurzu z obudowy.
W przypadku silnego zabrudzenia można użyć delikatnego detergentu.
•
Nigdy nie wolno używać silnych detergentów i rozpuszczalników, takich jak alkohol i rozcieńczalniki.
•
Przy czyszczeniu szczelin wentylacyjnych lub głośnika za pomocą odkurzacza nie wolno używać siły do wsuwania szczotki
odkurzacza w szczeliny obudowy.
Usuń kurz ze szczelin wentylacyjnych.
•
Słaba wentylacja spowodowana przez nagromadzony kurz w otworach wentylacyjnych (również na spodzie projektora)
może spowodować przegrzanie i usterkę. Te miejsca powinny być czyszczone regularnie.
•
Obudowy nie wolno uderzać i drapać palcami ani twardymi przedmiotami
•
Informacje dotyczące czyszczenia wnętrza projektora można uzyskać u sprzedawcy.
UWAGA:
• Obudowy, obiektywu i ekranu nie wolno czyścić środkami lotnymi takimi, jak środki owadobójcze. Nie wolno dopuszczać do przedłużonego kontaktu elementów gumowych
i winylowych z takimi środkami. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie wykończenia powierzchni lub złuszczenie powłoki.
142
8. Dodatek
❶ Odległość wyświetlania i wymiary ekranu
Ten projektor może być używany z 8 rodzajami opcjonalnych obiektywów (oddzielnie w sprzedaży). Informacje podane na
tej stronie pozwolą dobrać obiektyw najlepiej dopasowany do sytuacji (rozmiar ekranu i odległość projekcji). Informacje na
temat zakładania obiektywu znajdują się na stronie 133.
Typy obiektywów i odległość projekcji
Dotyczy obiektywów: NP16FL-4K/NP17ZL-4K/NP18ZL-4K/NP19ZL-4K/NP20ZL-4K/NP21ZL-4K/NP31ZL4K
(Jednostka: cale)
ROZMIAR
EKRANU
cale
50
70
100
120
150
180
200
250
300
Nazwa modelu obiektywu
NP16FL-4K
32
46
67
80
101
121
135
169
205
NP17ZL-4K
53 – 77
75 – 108
109 – 155
131 – 187
164 – 234
197 – 281
219 – 313
274 – 391
330 – 470
NP18ZL-4K
73 – 97
104 – 137
150 – 197
180 – 237
226 – 297
271 – 357
302 – 396
378 – 496
454 – 596
NP19ZL-4K
95 – 159
134 – 223
192 – 320
231 – 385
290 – 482
349 – 579
388 – 644
485 – 806
583 – 968
NP20ZL-4K
152 – 232
215 – 326
310 – 468
373 – 563
468 – 705
562 – 847
625 – 942
783 – 1179
941 – 1416
NP21ZL-4K
224 – 356
319 – 503
460 – 724
554 – 871
696 – 1092
837 – 1312
932 – 1459
1168 – 1827
1404 – 2195
NP31ZL-4K
32 – 40
45 – 57
65 – 82
78 – 98
98 – 123
118 – 148
132 – 165
165 – 206
199 – 248
(Jednostka: m)
ROZMIAR
EKRANU
cale
50
70
100
120
150
180
200
250
300
Nazwa modelu obiektywu
NP16FL-4K
0,8
1,2
1,7
2,0
2,6
3,1
3,4
4,3
5,2
NP17ZL-4K
1,4 – 1,9
1,9 – 2,7
2,8 – 3,9
3,3 – 4,7
4,2 – 5,9
5,0 – 7,1
5,6 – 7,9
7,0 – 9,9
8,4 – 11,9
NP18ZL-4K
1,9 – 2,5
2,6 – 3,5
3,8 – 5,0
4,6 – 6,0
5,7 – 7,5
6,9 – 9,1
7,7 – 10,1
9,6 – 12,6
11,5 – 15,1
NP19ZL-4K
2,4 – 4,0
3,4 – 5,7
4,9 – 8,1
5,9 – 9,8
7,4 – 12,2
8,9 – 14,7
9,8 – 16,4
12,3 – 20,5
14,8 – 24,6
NP20ZL-4K
3,9 – 5,9
5,5 – 8,3
7,9 – 11,9
9,5 – 14,3
11,9 – 17,9
14,3 – 21,5
15,9 – 23,9
19,9 – 29,9
23,9 – 36,0
NP21ZL-4K
5,7 – 9,0
8,1 – 12,8
11,7 – 18,4
14,1 – 22,1
17,7 – 27,7
21,3 – 33,3
23,7 – 37,1
29,7 – 46,4
35,6 – 55,7
WSKAZÓWKA:
Obliczenie odległości projekcji na podstawie rozmiaru ekranu
Odległość projekcji dla obiektywu NP16FL-4K (m) = H × 0,76 : 32"/0,8 m (min.) to 205"/5,2 m (maks.)
Odległość projekcji dla obiektywu NP17ZL-4K (m) = H × 1,24 to H × 1,78 : 53"/1,4 m (min.) to 470"/11,9 m (maks.)
Odległość projekcji dla obiektywu NP18ZL-4K (m) = H × 1,71 to H × 2,25 : 73"/1,9 m (min.) to 596"/15,1 m (maks.)
Odległość projekcji dla obiektywu NP19ZL-4K (m) = H × 2,20 to H × 3,67 : 95"/2,4 m (min.) to 968"/24,6 m (maks.)
Odległość projekcji dla obiektywu NP20ZL-4K (m) = H × 3,54 to H × 5,36 : 152"/3,9 m (min.) to 1416"/36,0 m (maks.)
Odległość projekcji dla obiektywu NP21ZL-4K (m) = H × 5,25 to H × 8,28 : 224"/5,7 m (min.) to 2195"/55,7 m (maks.)
Odległość projekcji dla obiektywu NP31ZL-4K (m) = H × 0,74 to H × 0,93 : 32"/0,8 m (min.) to 248"/6,3 m (maks.)
„H” (wymiar poziomy) oznacza szerokość ekranu.
* Wartości odbiegają o kilka % od podanych w tabeli powyżej ze względu na przybliżoność obliczeń.
Przykład: Odległość projekcji w przypadku ekranu 100-calowego przy pomocy obiektywu NP18ZL-4K:
Zgodnie z tabelą „Rozmiar ekranu (orientacyjny)” (→ strona 145), H (szerokość ekranu) = 87,1"/221,3 cm (w przybliżeniu 2,21 m).
Odległość projekcji wynosi 87,1"/2,21 m × 1,71 to 87,1"/2,21 m × 2,25 = 149"/3,8 m to 196"/5,0 m (z powodu zastosowania obiektywu z zoomem).
143
NP31ZL-4K
0,8 – 1,0
1,1 – 1,4
1,7 – 2,1
2,0 – 2,5
2,5 – 3,1
3,0 – 3,8
3,3 – 4,2
4,2 – 5,2
5,0 – 6,3
8. Dodatek
Odległość projekcji dla różnych obiektywów
NP16FL-4K: 32"–205"/0,8–5,2 m
50–300"
50–300"
50–300"
50–300"
50–300"
50–300"
50–300"
NP31ZL-4K: 32"–248"/0,8–6,3 m
NP17ZL-4K: 53"–470"/1,4–11,9 m
NP18ZL-4K: 73"–596"/1,9–15,1 m
NP19ZL-4K: 95"–968"/2,4–24,6 m
NP20ZL-4K: 152"–1416"/3,9–36,0 m
NP21ZL-4K: 224"–2195"/5,7–55,7 m
Odpowiedni obiektyw: NP39ML-4K
(Jednostka: cale)
ROZMIAR
EKRANU
(cale)
100
120
150
200
250
300
350
Odległość
projekcji
L1
33
39
48
63
78
93
109
ROZMIAR
EKRANU
(cale)
100
120
150
200
250
300
350
Odległość
projekcji
L1
0,83
0,99
1,22
1,60
1,99
2,37
2,76
L2
H1
H2
−0,4
6
15
30
45
60
75
80
94
116
153
190
227
264
30
35
43
55
68
80
92
Górna krawędź ekranu
Czoło ekranu
H1
(Jednostka: m)
L2
H1
H2
−0,01
0,15
0,38
0,76
1,15
1,53
1,92
2,02
2,40
2,96
3,90
4,83
5,77
6,71
0,77
0,90
1,09
1,40
1,72
2,03
2,35
Środek ekranu
Dolna
krawędź
ekranu
Tylna powierzchnia projektora
H2
Środek okna projekcji obiektywu
WSKAZÓWKA:
Obliczenie odległości projekcji na podstawie rozmiaru ekranu
Odległość projekcji dla obiektywu NP39ML-4K (m) = H × 0,38 : 33"/0,8 m (min.) to
109"/2,8 m (maks.)
„H” (wymiar poziomy) oznacza szerokość ekranu.
* Wartości odbiegają o kilka % od podanych w tabeli powyżej ze względu na przybliżoność obliczeń.
144
L2
L1
[Odległość projekcji]
Dolna powierzchnia projektora
(W stanie, gdy nóżka regulacji pochylenia nie jest
wydłużona)
8. Dodatek
Tabele rozmiarów i wymiarów ekranu
Rozmiar (cale)
Wysokość
ekranu
Rozmiar ekranu 16:9
(przekątna)
Szerokość ekranu
40
50
60
90
100
120
150
180
200
220
250
280
300
320
350
400
450
500
145
Szerokość ekranu
(cale)
(cm)
Wysokość ekranu
(cale)
(cm)
34,8
43,5
61,0
78,4
87,1
104,6
130,7
156,8
174,3
191,7
217,8
243,9
261,4
278,8
304,9
348,5
392,0
435,6
19,6
24,5
34,4
44,2
49,1
58,9
73,6
88,3
98,2
108,0
122,7
137,4
147,2
157,1
171,8
196,3
220,9
245,4
88,5
110,6
154,9
199,2
221,3
265,6
331,9
398,3
442,6
486,8
553,2
619,6
663,9
708,1
774,5
885,2
995,8
1106,5
49,9
62,3
87,3
112,2
124,7
149,6
187,0
224,4
249,4
274,3
311,7
349,1
374,0
399,0
436,4
498,7
561,1
623,4
8. Dodatek
Zakres przesunięcia obiektywu
Ten projektor jest wyposażony w funkcję przesuwania obiektywu, która pozwala regulować położenie wyświetlanego obrazu
za pomocą przycisków LENS SHIFT (→ strona 23). Przesunięcie obiektywu można regulować w zakresie podanym niżej.
UWAGA:
• Nie należy używać funkcji przesunięcia obiektywu w czasie wyświetlania obrazów w pozycji pionowej. Stosować z soczewkami w położeniu środkowym w przypadku dołączenia następujących typów obiektywów: NP16FL-4K, NP17ZL-4K, NP18ZL-4K, NP19ZL-4K, NP20ZL-4K, NP21ZL-4K lub NP31ZL-4K. W przypadku korzystania z obiektywu
NP39ML-4K, wybierz [TYP] dla [POŁOŻENIE OBIEKTYWU] w [INSTALACJA(2)] w [USTAW.] w menu ekranowym w celu poruszenia obiektywu do odpowiedniego położenia.
Legenda: V „Vertical” odnosi się do wysokości ekranu, a H „Horizontal” odnosi się do szerokości ekranu. Zakres przesunięcia
obiektywu są wyrażone jako współczynnik odpowiednio wysokości i szerokości.
10%H
20%H
Szerokość wyświetlanego obrazu
50%V
Wysokość wyświetlanego obrazu
100%V
30%V
100%H
10%H
*
20%H
Zakres przesunięcia obiektywu jest taki sam jak dla montażu sufitowego.
(Przykład) Podczas używania do projekcji na ekranie 150"
Zgodnie z „Tabelą rozmiarów i wymiarów ekranu” (→ strona 145), H = 130,7"/331,9 cm, V = 73,6"/187,0 cm.
Zakres regulacji w kierunku pionowym: wyświetlany obraz może być przesunięty w górę o 0,5 × 73,6"/187,0 cm ≈ 36,8"/93,5
cm i w dół o 0,3 × 73,6"/187,0 cm ≈ 22,1"/56,1 cm (gdy obiektyw jest w położeniu środkowym).
Zakres regulacji w kierunku poziomym: Wyświetlany obraz może być przesunięty w lewo o 0,1 × 130,7"/331,9 cm ≈ 13,1"/33,2
cm i w prawo o 0,2 × 130,7"/331,9 cm ≈ 26,1"/66,4 cm.
*
Wartości odbiegają o kilka % ze względu na przybliżoność obliczeń.
146
8. Dodatek
❷ Montowanie opcjonalnego panelu (oddzielnie w sprzedaży)
UWAGA
Przed montażem lub demontażem opcjonalnego panelu należy upewnić się, że projektor jest wyłączony i zaczekać, aż
wentylatory się zatrzymają, a następnie wyłączyć główny przełącznik zasilania.
Potrzebne narzędzie: Śrubokręt krzyżakowy
1. Wyłącz główny przełącznik zasilania projektora.
2. Poluzuj dwie śruby na pokrywie SLOTu złączy.
Wykręć dwie śruby i zdejmij pokrywę SLOTa.
UWAGA:
• Zachowaj dwie śruby i pokrywę slota.
3. Włóż opcjonalny panel do slota.
Upewnij się, czy panel jest włożony do slota we właściwą
stronę.
Nieprawidłowa orientacja może spowodować nieprawidłową
komunikację między opcjonalnym panelem a projektorem.
147
8. Dodatek
4. Dokręć dwie śruby na obydwu stronach slota.
• Pamiętaj o dokręceniu śrub.
Zakończy to montaż opcjonalnego panelu.
Aby wybrać źródło opcjonalnego panelu, wybierz SLOT jako
wejście.
UWAGA:
• Montaż opcjonalnego panelu może spowodować, że wentylatory będą pracować w trybie gotowości w celu chłodzenia w zależności o opcjonalnego panelu. Prędkość
wentylatora może wzrosnąć w celu dokładnego ochłodzenia projektora. Obydwa te przypadki są uznawane za normalne i nie są usterką projektora.
148
8. Dodatek
❸ Lista kompatybilnych sygnałów wejściowych
HDMI
Sygnał
VGA
SVGA
XGA
HD
WXGA
Quad-VGA
SXGA
SXGA+
WXGA+
WXGA++
WSXGA+
UXGA
Full HD
WUXGA
2K
WQHD
iMac 27"
WQXGA
4K
HDTV (1080p)
HDTV (1080i)
HDTV (720p)
SDTV (480i/p)
SDTV (576i/p)
Rozdzielczość (punkty)
640 × 480
800 × 600
1024 × 768
1280 × 720
1280 × 768
1280 × 800
1366 × 768
*1
1280 × 960
1280 × 1024
1400 × 1050
1440 × 900
1600 × 900
1680 × 1050
1600 × 1200
1920 × 1080
1920 × 1200
2048 × 1080
2560 × 1440
2560
3840
4096
1920
1920
1280
720/1440
720/1440
×
×
×
×
×
×
×
×
1600
2160
2160
1080
1080
720
480
576
*2
Wsp. kształtu obrazu
4 : 3
4 : 3
4 : 3
16 : 9
15 : 9
16 : 10
16 : 9
4 : 3
5 : 4
4 : 3
16 : 10
16 : 9
16 : 10
4 : 3
16 : 9
16 : 10
17 : 9
Odświeżanie (Hz)
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60 (bez wygaszania wiązki)
60
16 : 9
60
16 : 10
16 : 9
17 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
4:3 / 16:9
4:3 / 16:9
60 (bez wygaszania wiązki)
23,98/24/25/29,97/30/50/60
23,98/24/25/29,97/30/50/60
50/60
50/60
50/60
60
50
Wsp. kształtu obrazu
4 : 3
4 : 3
4 : 3
16 : 9
15 : 9
16 : 10
16 : 9
4 : 3
5 : 4
4 : 3
16 : 10
16 : 9
16 : 10
4 : 3
16 : 9
16 : 10
17 : 9
Odświeżanie (Hz)
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60 (bez wygaszania wiązki)
60
HDBaseT
Sygnał
VGA
SVGA
XGA
HD
WXGA
Quad-VGA
SXGA
SXGA+
WXGA+
WXGA++
WSXGA+
UXGA
Full HD
WUXGA
2K
WQHD
iMac 27"
WQXGA
4K
HDTV (1080p)
HDTV (1080i)
HDTV (720p)
SDTV (480i/p)
SDTV (576i/p)
Rozdzielczość (punkty)
640 × 480
800 × 600
1024 × 768
1280 × 720
1280 × 768
1280 × 800
1366 × 768
*1
1280 × 960
1280 × 1024
1400 × 1050
1440 × 900
1600 × 900
1680 × 1050
1600 × 1200
1920 × 1080
1920 × 1200
2048 × 1080
2560 × 1440
2560
3840
4096
1920
1920
1280
720/1440
720/1440
×
×
×
×
×
×
×
×
1600
2160
2160
1080
1080
720
480
576
*2
16 : 9
60
16 : 10
16 : 9
17 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
4:3 / 16:9
4:3 / 16:9
60 (bez wygaszania wiązki)
23,98/24/25/29,97/30
23,98/24/25/29,97/30
50/60
50/60
50/60
60
50
149
8. Dodatek
DisplayPort
Sygnał
VGA
SVGA
XGA
HD
WXGA
Quad-VGA
SXGA
SXGA+
WXGA+
WXGA++
WSXGA+
UXGA
Full HD
WUXGA
2K
WQHD
iMac 27"
WQXGA
4K
HDTV (1080p)
HDTV (720p)
SDTV (480i/p)
SDTV (576i/p)
Rozdzielczość (punkty)
640 × 480
800 × 600
1024 × 768
1280 × 720
1280 × 768
1280 × 800
1366 × 768
*1
1280 × 960
1280 × 1024
1400 × 1050
1440 × 900
1600 × 900
1680 × 1050
1600 × 1200
1920 × 1080
1920 × 1200
2048 × 1080
2560 × 1440
2560
3840
4096
1920
1280
720/1440
720/1440
×
×
×
×
×
×
×
1600
2160
2160
1080
720
480
576
*2
Wsp. kształtu obrazu
4 : 3
4 : 3
4 : 3
16 : 9
15 : 9
16 : 10
16 : 9
4 : 3
5 : 4
4 : 3
16 : 10
16 : 9
16 : 10
4 : 3
16 : 9
16 : 10
17 : 9
Odświeżanie (Hz)
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60 (bez wygaszania wiązki)
60
16 : 9
60
16 : 10
16 : 9
17 : 9
16 : 9
16 : 9
4:3 / 16:9
4:3 / 16:9
60 (bez wygaszania wiązki)
23,98/24/25/29,97/30/50/60
23,98/24/25/29,97/30/50/60
50/60
50/60
60
50
SDI
Sygnał
HD-SDI (1035i)
HD-SDI (1080i)
HD-SDI (1080p)
HD-SDI (1080p)
HD-SDI (720p)
3G-SDI (1080p)
3G-SDI (1080p)
3G-SDI (1080p)
3G-SDI (1080i)
POCZWÓRNY SDI
POCZWÓRNY SDI
Rozdzielczość (punkty)
1920 × 1035
1920 × 1080
1920 × 1080
1920 × 1080
1280 × 720
1920 × 1080
1920 × 1080
1920 × 1080
1920 × 1080
3840 × 2160
*2
4096 × 2160
Wsp. kształtu obrazu
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
17 : 9
Odświeżanie (Hz)
60
50/60
24pSF
24/25/30
24/25/30/50/60
50/60
24/25/30
24pSF
50/60
24/25/30/50/60
24/25/30/50/60
*1 Projektor może nie wyświetlać tych sygnałów prawidłowo, jeśli dla opcji [WSP. KSZTAŁTU OBRAZU] wybrano ustawienie [AUTO].
Fabrycznie opcja [WSP. KSZTAŁTU OBRAZU] ma ustawienie [AUTO]. Aby wyświetlić prawidłowo te sygnały, wybierz ustawienie [16:9] opcji
[WSP. KSZTAŁTU OBRAZU].
*2 Rozdzielczość naturalna
•
•
•
Sygnały przekraczające naturalną rozdzielczość projektora są przetwarzane przez funkcję Advanced AccuBlend.
Efektem działania funkcji Advanced AccuBlend może być nierówność liter i linii oraz rozmycie kolorów.
Zgodnie z ustawieniami fabrycznymi projektor obsługuje sygnały o standardowych rozdzielczościach i częstotliwościach, jednak w przypadku niektórych typów komputerów parametry te mogą wymagać regulacji.
150
8. Dodatek
❹ Dane techniczne
Nazwa modelu
Metoda
Dane techniczne zasadniczych elementów
Panel DMD
ROZMIAR
Piksele (*1)
Obiektywy
Dioda laserowa
Urządzenie optyczne
Rozdzielczość wyświetlania
Strumień świetlny (*2) (*3)
Współczynnik kontrastu (*2) (czysta biel/
czysta czerń)
Rozmiar ekranu (odległość projekcji)
Wierność kolorów
Częstotliwość przenoPoziome
szenia
Pionowe
Główne elementy regulacji
Maksymalna rozdzielczość wyświetlania
(poziomo × pionowo)
Złącza wejściowe/wyjściowe
HDMI
Wejście wideo
DisplayPort
Wejście wideo
Port Ethernet/
HDBaseT
Wejście wideo
SDI (3G/HD)
Wejście wideo
Złącze PC Control
Port USB
Port LAN
Złącze pilota zdalnego sterowania
SLOT
Warunki eksploatacji (*5)
Zasilanie
Zużycie
energii
TRYB
NORMALNY
ŚWIATŁA EKOLOGICZNY1
REF.
EKOLOGICZNY2
TRYB GO- Link-up
TOWOŚCI Link-down
Prąd znamionowy wejścia
Parametry przewodu zasilającego
Wymiary zewnętrzne
Masa
PX1005QL-W/PX1005QL-B
Jednoukładowy z systemem DLP®
0,66” (wsp. kształtu obrazu: 16:9)
4150047 (2716 punktów × 1528 linii)
Proszę skorzystać z danych technicznych obiektywów (→ strona 153)
Źródło światła
Izolacja optyczna zwierciadłem dwubarwnym, łączenie pryzmatem dwubarwnym
8294400 (3840 punktów × 2160 linii)
10000 lm
10000:1 z kontrastem dynamicznym
Proszę odnieść się do „Odległość wyświetlania i rozmiar ekranu” (→ strona 143)
10-bitowe przetwarzanie koloru (1,07 mld kolorów)
Cyfrowe: 15 kHz, 24 kHz do 153 kHz, zgodność z normami VESA
Cyfrowe: 24, 25, 30, 48 Hz, 50 do 85 Hz, 100, 120 Hz, zgodność z normami VESA
Automatyczny zoom, automatyczna ostrość, automatyczne przesunięcie obiektywu, przełączanie sygnału wejściowego (HDMI/DisplayPort/SDI/HDBaseT/SLOT), automatyczne dopasowanie obrazu, powiększenie obrazu, wyciszanie (wideo), włączanie i wyłączanie zasilania,
menu ekranowe/wybór opcji itp.
Cyfrowe: 4096 × 2160 (z użyciem funkcji Advanced AccuBlend)
HDMI® Złącze typu A × 2
Głębia kolorów: kompatybilne z 8-/10-/12-bitową
Kolorymetria: RGB, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420, REC2020, REC709, REC601
Obsługuje HDCP (*4), 4K i HDR
DisplayPort × 2
Szybkość transmisji: 5.4 Gbps/2.7 Gbps/1.62 Gbps
Liczba linii: 1 linia/2 linie/4 linie
Głębia kolorów: kompatybilne z 8-/10-/12-bitową
Kolorymetria: zgodność z RGB, YCbCr444 i YCbCr422, REC709, REC601
Obsługuje HDCP (*4), 4K
RJ-45 × 1, 100BASE-TX
Głębia kolorów: kompatybilne z 8-/10-/12-bitową
Kolorymetria: RGB, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420, BT2020, REC709, REC601
Obsługuje HDCP (*4), 4K
BNC × 4
Sygnały wejściowe: SMPTE259M, SMPTE292M, SMPTE424M
Kolorymetria: RGB, YCbCr444, YCbCr422
9-stykowa wtyczka D-Sub × 1
USB typ A × 1
RJ-45 × 1, Obsługuje 10BASE-T/100BASE-TX
Mini jack stereo × 1
Do montażu osobno sprzedawanych opcji
Temperatura pracy: 5 do 40°C
Wilgotność pracy: 20 do 80% (bez skraplania)
Temperatura przechowywania: -10 do 60°C
Wilgotność przechowywania: 20 do 80% (bez skraplania)
Wysokość robocza: 0 do 3000 m/10000 stóp
110-240 V ~, 50/60 Hz
1181 W (110-130 V)/1222 W (200-240 V)
1002 W (110-130 V)/977 W (200-240 V)
658 W (110-130 V)/646 W (200-240 V)
0,88 W (110-130 V)/0,92 W (200-240 V)
0,33 W (110-130 V)/0,35 W (200-240 V)
12,5 A - 5,5 A
15 A lub więcej (*6)
19,7" (szerokość) × 8,3" (wysokość) × 22,7" (głębokość)/500 (szerokość) × 211 (wysokość) ×
577 (głębokość) mm (nie uwzględniając wystających elementów)
19,7" (szerokość) × 8,5" (wysokość) × 23,0" (głębokość)/500 (szerokość) × 216 (wysokość) ×
583 (głębokość) mm (uwzględniając wystające części)
31,2 kg (nie wliczając obiektywu)
151
8. Dodatek
*1 Liczba efektywnych pikseli stanowi ponad 99,99%.
*2 To jest wartość strumienia świetlnego, która jest wynikiem ustawienia [TRYB ŚWIATŁA REF.] na [NORMALNY] i [NASTAWIONY] na [WYS.
JASN.], używając obiektywu NP18ZL-4K (oddzielnie w sprzedaży).
Wartość strumienia świetlnego jest niższa przy ustawieniu [TRYB ŚWIATŁA REF.] na tryb [EKOLOGICZNY1] lub [EKOLOGICZNY2]. ([EKOLOGICZNY1]: około 80%, [EKOLOGICZNY2]: około 50%). W razie wybrania jakiejkolwiek innej opcji trybu [NASTAWIONY], wartość strumienia
świetlnego może trochę się zmniejszyć.
*3 Zgodność z normą ISO21118-2012
*4 Jeżeli nie można wyświetlać materiałów za pośrednictwem wejścia HDMI, DisplayPort i HDBaseT, nie musi to oznaczać nieprawidłowego
działania projektora. W urządzeniach obsługujących technologię HDCP mogą wystąpić sytuacje, w których pewne treści chronione tym
systemem mogą nie zostać wyświetlone z powodu rozmyślnej decyzji społeczności zarządzającej standardem HDCP.
Video: Głębia koloru, 8/10/12-bitowe
HDMI: obsługuje HDCP 1.4/2.2
DisplayPort: obsługuje HDCP 1.4
HDBaseT: obsługuje HDCP 1.4/2.2
*5 W zależności od wysokości i temperatury projektor przechodzi w „Wymuszony TRYB EKOLOGICZNY”.
*6 W Wielkiej Brytanii należy stosować przewód zasilający z odlewaną wtyczką posiadającą czarny bezpiecznik (16 A) przeznaczony do
stosowania z tym projektorem.
•
Specyfikacje i konstrukcja produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Więcej informacji na ten temat zawiera witryna:
USA: https://www.necdisplay.com/
Europa: https://www.nec-display-solutions.com/
Cały świat: https://www.nec-display.com/global/index.html
W celu uzyskania informacji dotyczących naszych opcjonalnych akcesoriów należy odwiedzić naszą witrynę internetową lub
zapoznać się z naszymi broszurami.
152
8. Dodatek
Obiektyw opcjonalny (oddzielnie w sprzedaży)
NP16FL-4K
NP17ZL-4K
NP18ZL-4K
NP19ZL-4K
NP20ZL-4K
NP21ZL-4K
NP31ZL-4K
NP39ML-4K
Automatyczna ostrość
współczynnik projekcji 0,76:1, F1,85, f = 11,6 mm
Automatyczny zoom i ostrość
Współczynnik projekcji 1,24–1,78:1, F1,85–2,50, f = 18,7–26,5 mm
Automatyczny zoom i ostrość
Współczynnik projekcji 1,71–2,25:1, F1,70–1,90, f = 26,0–34,0 mm
Automatyczny zoom i ostrość
Współczynnik projekcji 2,20–3,67:1, F1,86–2,48, f = 32,9–54,2 mm
Automatyczny zoom i ostrość
Współczynnik projekcji 3,54–5,36:1, F1,85–2,41, f = 52,8–79,1 mm
Automatyczny zoom i ostrość
Współczynnik projekcji 5,25–8,28:1, F1,85–2,48, f = 78,5–121,9 mm
Automatyczny zoom i ostrość
Współczynnik projekcji 0,74–0,93:1, F1,96–2,30, f = 11,3–14,1 mm
Automatyczna ostrość
Współczynnik projekcji 0,38:1, F2,0, f = 5,64 mm
153
8. Dodatek
❺ Wymiary obudowy
577 (22,7)
583 (23)
Jednostka: mm (cal)
Środek obiektywu
216 (8,5)
112,5 (4,4)
211 (8,3)
500 (19,7)
300 (11,8)
*
Dane techniczne śrub do montażu
sufitowego:
Rodzaj śruby: M4
Wymiary otworu na wkręty w
projektorze: M4 o maksymalnej
głębokości 16 mm (0,63")
150 (5,9)
6-M4×L16 (maks.) dla montażu
sufitowego*
150 (5,9)
124,5 (4,9)
150 (5,9)
UWAGA
Nie wolno próbować własnoręcznie instalować projektora pod sufitem.
Aby zapewnić prawidłowe działanie i zredukować ryzyko obrażeń ciała, projektor muszą zainstalować wykwalifikowani
technicy.
Ponadto sufit musi być wystarczająco wytrzymały, aby móc podwiesić projektor, a cała instalacja musi spełniać wymagania
lokalnych przepisów budowlanych. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą.
154
8. Dodatek
❻ Rozmieszczenie styków oraz nazwy sygnałów głównych złączy
Złącze HDMI IN 1/2 (typ A)
2 4 6 8 10 12 14 16 18
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
Nr styku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sygnał
TMDS Data 2 +
TMDS Ekran dane 2
TMDS Dane 2−
TMDS Data 1 +
TMDS Ekran dane 1
TMDS Dane 1−
TMDS Data 0 +
TMDS Ekran dane 0
TMDS Dane 0−
TMDS zegar +
Nr styku
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Sygnał
TMDS Ekran zegara
TMDS zegar CEC
Rozłączenie
SCL
SDA
DDC/CEC uziemienie
+5 V zasilanie
Wykrywanie hot plug
Nr styku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sygnał
Główna łączność lane 3−
Uziemienie 3
Główna łączność lane 3+
Główna łączność lane 2−
Uziemienie 2
Główna łączność lane 2+
Główna łączność lane 1−
Uziemienie 1
Główna łączność lane 1+
Główna łączność lane 0−
Nr styku
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Sygnał
Uziemienie 0
Główna łączność lane 0+
Konfiguracja 1
Konfiguracja 2
Dodatkowy kanał +
Uziemienie 4
Dodatkowy kanał −
Wykrywanie hot plug
Powrót
+3,3 V zasilanie
Złącze DisplayPort NA 1 / 2
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
155
8. Dodatek
Port Ethernet/ HDBaseT (RJ-45)
1 2 3 4 5 6 7 8
Nr styku
1
2
3
4
5
6
7
8
Sygnał
TxD+/HDBT0+
TxD−/HDBT0−
RxD+/HDBT1+
Rozłączenie/HDBT2+
Rozłączenie/HDBT2−
RxD−/HDBT1−
Rozłączenie/HDBT3+
Rozłączenie/HDBT3−
Nr styku
1
2
3
4
VBUS
D−
D+
Uziemienie
Port USB (Typ A)
4
3
1
2
Sygnał
Port PC CONTROL (D-Sub 9-stykowy)
9
5
8
4
7
3
6
2
1
Nr styku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sygnał
Nieużywany
RxD dane odbioru
TxD dane nadawane
Nieużywany
Uziemienie
Nieużywany
RTS żądanie transmisji
CTS dane nadawane
Nieużywany
156
8. Dodatek
❼ Informacje o poleceniu ASCII Control
To urządzenie obsługuje wspólne polecenie ASCII Control, służące do sterowania naszym projektorem i monitorem.
Odwiedź naszą witrynę internetową w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polecenia.
https://www.nec-display.com/dl/en/pj_manual/lineup.html
JAK POŁĄCZYĆ Z URZĄDZENIEM ZEWNĘTRZNYM
Istnieją dwie metody połączenia projektora z urządzeniem zewnętrznym, takim jak komputer.
1. Połączenie przez port szeregowy.
Służy do połączenia projektora z komputerem za pomocą kabla szeregowego (prosty).
2. Połączenie poprzez sieć (LAN/HDBaseT)
Podłączenie projektora do komputera przez przewód sieci LAN.
Odnośnie przewodu sieci LAN, należy zwrócić się do administratora sieci.
INTERFEJS PRZYŁĄCZENIOWY
1. Połączenie przez port szeregowy.
Protokół komunikacyjny
Pozycja
Szybkość transmisji
Długość danych
Bit parzystości
Bit zatrzymania
Kontrola przepływu
Procedura komunikacji
Informacje
115200/38400/19200/9600/4800 bps
8 bitów
Brak parzystości
1 bit
Żaden
Pełny dupleks
2. Połączenie przez sieć
Protokół komunikacyjny (połączenie poprzez LAN)
Pozycja
Szybkość transmisji
Obsługiwany standard
Informacje
Ustawiana automatyczne (10/100 Mb/s)
IEEE802.3 (10BASE-T)
IEEE802.3u (100BASE-TX, Auto-Negotiation)
Użyj portu numer TCP 7142 do przesyłania i odbierania polecenia.
Protokół komunikacyjny (połączenie poprzez HDBaseT)
Pozycja
Szybkość transmisji
Obsługiwany standard
Informacje
100 Mbps
IEEE802.3u (100BASE-TX, Auto-Negotiation)
Użyj portu numer TCP 7142 do przesyłania i odbierania polecenia.
157
8. Dodatek
PARAMETRY DLA TEGO URZĄDZENIA
Polecenie wejściowe
Złącze wejściowe
HDMI1
HDMI2
DisplayPort1
DisplayPort2
HDBaseT
SDI1
SDI2
SDI3
SDI4
SLOT
Odpowiedź
Parametr
hdmi1
hdmi2
displayport1
displayport2
hdbaset
sdi1
sdi2
sdi3
sdi4
slot
hdmi1 lub hdmi
hdmi2
displayport1 lub displayport
displayport2
hdbaset lub hdbaset1
sdi1 lub sdi
sdi2
sdi3
sdi4
slot lub slot1
Polecenie statusu
Odpowiedź
błąd:temp
błąd:wentylator
błąd:światło
błąd:obiektyw
błąd:system
Stan błędu
Błąd temperatury
Problemy z wentylatorem
Problem ze źródłem światła
Problemy z obiektywem
Problemy z systemem
158
8. Dodatek
❽ Zmiana logo w tle (VGA) do obsługi projektora (Wirtualny pilot
zdalnego sterowania)
Pomoże to w przeprowadzeniu czynności takich jak włączenie i wyłączenie zasilania projektora oraz wybór sygnału przez
połączenie LAN. Używane jest również do wysłania obrazu do projektora i zarejestrowanie go jako dane tła projektora. Po
zarejestrowaniu można zablokować logo, aby uniknąć jego zmiany.
Obsługiwane funkcje
Włączanie/wyłączanie zasilania, wybieranie sygnału, zamrażanie obrazu, wyciszanie obrazu, przesyłanie logo do projektora
oraz obsługa zdalna przez pilota z komputera.
Ekran wirtualnego pilota zdalnego sterowania
Użyj tego przycisku do zmiany
logotypu tła.
Okno pilota zdalnego sterowania
Pasek narzędzi
Aby uzyskać program Virtual Remote Tool, należy odwiedzić naszą stronę internetową i pobrać go:
https://www.nec-display.com/dl/en/index.html
UWAGA:
• Okno zdalnego sterowania nie jest dostępne do zmiany logotypu tła.
Zapoznaj się z menu POMOCY programu Virtual Remote Tool na temat wyśw. paska narzędzi.
• Dane logo (grafiki), które można wysłać na projektor za pomocą programu Wirtualny pilot zdalnego sterowania, podlegają poniższym ograniczeniom:
(Wyłącznie połączenie szeregowe lub LAN)
* Rozmiar pliku: Do 512 kilobajtów
* Rozmiar obrazu: Rozdzielczość nie większa niż projektora
* Format pliku: PNG (pełen kolor)
• Dane logo (obrazu) przesłane za pomocą programu Wirtualny pilot zdalnego sterowania będą wyświetlane na środku ekranu na czarnym tle.
• Aby z powrotem ustawić logo firmy NEC jako tło, należy zarejestrować je jako logo tła używając pliku obrazu (\Logo\NEC_logo2018_3840x2160.png) znajdującego się na
znajdującej się w zestawie płycie CD projektora NEC.
159
8. Dodatek
❾ Rozwiązywanie problemów
Ten rozdział zawiera informacje, które mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z konfiguracją i używaniem
projektora.
Funkcja każdego wskaźnika
④ ③ ②
①
① Wskaźnik POWER
Wskaźnik ten informuje o stanie zasilania projektora.
② Wskaźnik STATUS
Ten wskaźnik świeci/miga, gdy przycisk jest wciśnięty, gdy wykorzystywana jest
funkcja BLOKADA PANELU STER. lub podczas wykonywania kalibracji obiektywu i
konkretnych działań.
③ Wskaźnik LIGHT
Wskaźnik ten informuje o stanie źródła światła, czasie użytkowania źródła światła
oraz o statusie TRYB ŚWIATŁA REF..
④ Wskaźnik TEMP.
Jest to wskaźnik temperatury, informujący o problemach z temperaturą otoczenia
w sytuacji, gdy jest ona zbyt wysoka/niska.
Komunikat wskaźnika (komunikat stanu)
POWER
STATUS
LIGHT
TEMP.
Stan projektora
Zasilanie jest wyłączone.
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ.
W stanie gotowości (tryb gotowości jest NORMAL, a sieć jest gotowa.
Pomarańczowy
(Miga*1)
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ.
W stanie gotowości (tryb gotowości jest NORMAL, a sieć jest niedostępna.
Pomarańczowy
(Miga*2)
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ.
W stanie gotowości (tryb gotowości jest NORMAL, a sieć jest gotowa).
Pomarańczowy
(Światło)
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ.
WŁĄCZ. czas, gdy zegar programowania jest aktywny. (w stanie gotowości)
Pomarańczowy
(Miga*3)
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ.
W stanie uśpienia
Zielony
(Światło)
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ.
WŁĄCZ. czas, gdy zegar programowania jest aktywny. (W stanie uśpienia)
Zielony
(Miga*3)
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ.
Stan zasilania (TRYB ŚWIATŁA REF. jest NORMAL lub EKOLOGICZNY1)
Niebieski
(Światło)
WYŁĄCZ.
Zielony
(Światło)
WYŁĄCZ.
160
8. Dodatek
POWER
STATUS
LIGHT
TEMP.
Stan projektora
Stan zasilania (TRYB ŚWIATŁA REF. jest EKOLOGICZNY2)
Niebieski
(Światło)
WYŁĄCZ.
Zielony
(Miga*3)
WYŁĄCZ.
Żądanie przeprowadzenia kalibracji soczewek.
Status jest
różny
Pomarańczowy
(Miga*4)
Status jest
różny
WYŁĄCZ.
Przeprowadzanie kalibracji soczewek
Niebieski
(Światło)
Zielony
(Miga*4)
Status jest
różny
WYŁĄCZ.
Funkcja migawki aktywuje się
Niebieski
(Światło)
Status jest
różny
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ.
Regul. czasowy WYŁ. jest aktywny, czas WYŁĄCZ. gdy włączony jest zaprogramowany regul. czasowy (stan zasilania)
Niebieski
(Miga*3)
WYŁĄCZ.
Status jest
różny
WYŁĄCZ.
Przygotowanie do WŁĄCZ.
Niebieski
(Miga*5)
*1
*2
*3
*4
*5
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ.
Powtórzenie by podświetlić na 1,5 sekundy/wygasić na 1,5 sekundy
Powtórzenie by podświetlić na 1,5 sekundy/wygasić na 7,5 sekundy
Powtórzenie by podświetlić na 2,5 sekundy/wygasić na 0,5 sekundy
Powtórzenie by podświetlić na 0,5 sekundy/wygasić na 0,5 sekundy / podświetlić na 0,5 sekundy/wygasić na 2,5 sekundy
Powtórzenie by podświetlić na 0,5 sekundy/wygasić na 0,5 sekundy
161
8. Dodatek
Komunikat wskaźnika (komunikat o błędzie)
POWER
Niebieski
(Światło)
Niebieski
(Światło)
Czerwony
(Miga*5)
Czerwony
(Miga*5)
Czerwony
(Światło)
STATUS
Pomarańczowy
(Światło)
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ.
Czerwony
(Światło)
Status jest
różny
LIGHT
Status jest
różny
Pomarańczowy
(Światło)
WYŁĄCZ.
Czerwony
(Światło)
Status jest
różny
TEMP.
Stan projektora
Sposób postępowania
Przycisk został wciśnięty po aktywacji
BLOKADY PRZYCISKÓW.
Klawiatura projektora jest zablokowana. Aby obsługiwać projektor, blokadę
należy wyłączyć. (→ strona 115)
Numery identyfikacyjne dla projektora
i pilota zdalnego sterowania nie pasują
do siebie.
Sprawdź identyfikatory sterowania (→
strona 116)
Problem z temperaturą (w wymuszonym
trybie ECO)
Temperatura otoczenia jest wysoka.
Obniż temperaturę w pomieszczeniu.
Problem z temperaturą
Temperatura otoczenia poza zakresem
pracy. Sprawdź, czy coś nie blokuje
otworu wentylacyjnego.
Błąd mocowania obiektywu/problem z
obiektywem
Obiektyw nie jest zamontowany prawidłowo. Zamontuj go (→ patrz strona
133). Jeśli komunikat wskaźnika pozostaje niezmieniony, nawet po prawidłowym zamontowaniu obiektywu, należy
skontaktować się ze sprzedawcą.
Błąd wymagający wsparcia serwisowego
Skontaktuj się ze sprzedawcą lub personelem serwisowym. Pamiętaj, aby sprawdzić stan wskaźnika i poinformować o
nim podczas żądania przeprowadzenia
naprawy.
WYŁĄCZ.
Pomarańczowy
(Światło)
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ.
*1
*2
*3
*4
*5
Powtórzenie by podświetlić na 1,5 sekundy/wygasić na 1,5 sekundy
Powtórzenie by podświetlić na 1,5 sekundy/wygasić na 7,5 sekundy
Powtórzenie by podświetlić na 2,5 sekundy/wygasić na 0,5 sekundy
Powtórzenie by podświetlić na 0,5 sekundy/wygasić na 0,5 sekundy / podświetlić na 0,5 sekundy/wygasić na 2,5 sekundy
Powtórzenie by podświetlić na 0,5 sekundy/wygasić na 0,5 sekundy
•
Jeśli aktywowany został bezpiecznik temperaturowy:
Gdy temperatura wewnętrzna projektora stanie się zbyt wysoka lub niska, wskaźnik ZASILANIE zacznie migać na czerwono w krótkich
odstępach czasowych. Gdy to nastąpi, aktywowany zostanie bezpiecznik termiczny i projektor może zostać wyłączony.
W takim przypadku należy wykonać poniższe działania:
- Wyciągnąć wtyczkę zasilania z gniazda ściennego.
- Umieść projektor w chłodnym miejscu, jeśli znajdował się w warunkach wysokiej temperatury otoczenia.
- Oczyścić odpowietrznik wylotowy, jeśli zgromadził się na nim kurz.
- Pozostaw projektor na około jedną godzinę, aż temperatura w jego wnętrzu ulegnie obniżeniu.
162
8. Dodatek
Objaśnienia dotyczące wskaźnika ZASILANIA i stanu gotowości
W stanie, gdy wybrany PROFIL dla KABLOWEJ SIECI LOK. jest dostępny.
Porty dostępne w każdym stanie
(○: dostępne, ×: niedostępne)
HDBaseT
LAN
PC
CONTROL
○
○
○
○
○
○
×
○
○
Zużycie energii
Zasilanie włączone
Wysoki
Wskaźnik: Świeci na niebiesko
Stan: Zasilany
Zasilanie włączone
Zasilanie wyłączone
Zasilanie włączone
Brak działania / Brak komunikacji z siecią link-up / Brak
sygnału wejściowego przez ok. 180 sekund
Wskaźnik: Świeci na zielono
Stan uśpienia
Brak działania/sieci Link-down/
Brak sygnału wejściowego przez ok.
10 sekund
Sygnał wejściowy
Sieć Link-up
Wskaźnik: miga na pomarańczowo
Stan gotowości: Oczekiwanie na połączenie z siecią
• Sygnał wejściowy
• Operacja w przeglądarce internetowej za
pośrednictwem serwera HTTP (→ patrz
strona 49)
Wskaźnik: świeci na pomarańczowo
Stan gotowości: sieć jest połączona.
Sieć link-down przez ok. 10 sekund
Niski
163
8. Dodatek
W stanie, gdy wybrany PROFIL dla KABLOWEJ SIECI LOK. jest niedostępny.
Porty dostępne w każdym stanie
(○: dostępne, ×: niedostępne)
HDBaseT
LAN
PC CONTROL
○
×
○
○
×
○
×
×
○
Zużycie energii
Zasilanie włączone
Wysoki
Wskaźnik: Świeci na niebiesko
Stan: Zasilany
Zasilanie wyłączone
Zasilanie włączone
Wskaźnik: Świeci na zielono
Stan uśpienia
Brak działania/Brak sygnału wejściowego przez ok. 10 sekund
Sygnał wejściowy
Wskaźnik: miga na pomarańczowo (z długimi przerwami)
Stan gotowości: sieć jest niedostępna.
Niski
164
8. Dodatek
Często występujące problemy i ich rozwiązania
(→ „POWER/STATUS/LIGHT/TEMP. Wskaźnik” na stronie 160.)
Problem
Sprawdź następujące elementy
Nie można włączyć
lub wyłączyć
• Sprawdź, czy podłączono przewód zasilający i czy włączono przycisk zasilania na obudowie projektora lub pilocie zdalnego sterowania. (→ strona 14, 16)
• Sprawdź, czy projektor się nie przegrzał. W razie niewystarczającej wentylacji wokół projektora lub szczególnie wysokiej temperatury
w miejscu wyświetlania, przenieś projektor w chłodniejsze miejsce.
• Moduł światła może się nie zaświecić. Odczekaj minutę i następnie włącz ponownie zasilanie.
• W przypadku problemów niespowodowanych przez wyżej wymienione warunki, należy odłączyć przewód zasilający z gniazda
sieciowego. Odczekaj 5 minut i następnie ponownie podłącz zasilanie.
Wyłącza się
• Upewnij się, czy wyłączono funkcje [REGUL. CZASOWY WYŁ.], [AUTO. WYŁĄCZ.] i [ZEGAR PROGRAMOWANIA]. (→ strona 112, 127)
Brak obrazu
• Sprawdź, czy wybrano odpowiednie wejście. (→ strona 19) W razie dalszego braku obrazu, ponownie naciśnij przycisk SOURCE
lub jeden z przycisków źródła sygnału.
• Sprawdź, czy przewody zostały prawidłowo podłączone.
• Użyj menu w celu skorygowania jaskrawości i kontrastu. (→ strona 86)
• Sprawdź przyciski SHUTTER (migawka obiektywu) lub AV MUTE (wyłączenie obrazu) nie są wciśnięte.
• Sprawdzić, czy [WŁĄCZENIE MIGAWKI] w menu ekranowym jest ustawione na [ZAMKNIĘTA].
• Przywróć ustawienia fabryczne za pomocą funkcji [WYZER.] w menu. (→ strona 128)
• Wprowadź hasło, jeżeli włączono funkcję Bezpieczeństwo. (→ strona 46)
• Jeśli nie można wyświetlić sygnału z gniazda HDMI IN 1/2 lub DisplayPort IN 1/2, spróbuj poniższych rozwiązań.
- Ponownie zainstaluj sterownik karty graficznej swojego komputera lub użyj zaktualizowanego sterownika.
W przypadku ponownej instalacji lub aktualizacji sterownika postępuj zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną do komputera
lub karty graficznej, lub skontaktuj się z centrum pomocy producenta swojego komputera.
Użytkownik we własnym zakresie odpowiada za skutki instalacji aktualnych sterowników lub systemu operacyjnego.
Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne ewentualne problemy i awarie powstałe w wyniku takiej instalacji.
• Sygnały mogą nie być obsługiwane w zależności od urządzenia nadającego HDBaseT. Również IR oraz RS232C nie można użyć w
niektórych przypadkach.
• Należy pamiętać, aby projektor i komputer przenośny połączyć, kiedy projektor pracuje w trybie gotowości, a komputer przenośny
nie jest włączony.
W większości wypadków sygnał wyjściowy z komputera przenośnego nie zostaje włączony do chwili podłączenia projektora do
włączonego komputera.
* Zgaśnięcie ekranu podczas używania pilota zdalnego sterowania może być skutkiem aktywacji wygaszacza ekranu komputera
lub oprogramowania zarządzania zasilaniem.
• Patrz też strona 166.
Nagłe zaciemnienie obrazu
• Sprawdź, czy projektor nie pracuje w wymuszonym trybie ekologicznym z powodu zbyt wysokiej temperatury otoczenia.
Nietypowe odcienie lub
barwy kolorów
• Dostosuj ustawienia opcji [BARWA] parametru [OBRAZ]. (→ strona 86)
Obraz jest nierówno ustawiony względem ekranu
• Zmień położenie projektora, aby poprawić jego kąt względem ekranu. (→ strona 22)
• Użyj funkcji korekcji zniekształceń trapezowych, aby zlikwidować takie zniekształcenia. (→ strona 43)
Niewyraźny obraz
•
•
•
•
•
Pilot zdalnego sterowania
nie działa.
• Włóż nowe baterie. (→ strona 11)
• Upewnij się, że pomiędzy pilotem i projektorem nie ma żadnych przeszkód.
• Stań w odległości maks. 7 m (22 stopy) od projektora. (→ strona 12)
Wskaźnik świeci lub miga
• Patrz wskaźnik POWER/STATUS/LIGHT/TEMP. Wskaźnik. (→ strona 160)
Wyreguluj ostrość. (→ strona 26)
Zmień położenie projektora, aby poprawić jego kąt względem ekranu. (→ strona 22)
Upewnij się, że odległość pomiędzy projektorem i ekranem znajduje się w zakresie regulacji obiektywu. (→ strona 143)
Czy obiektyw został przesunięty na odległość przekraczającą deklarowany zakres ruchu? (→ strona 146)
W przypadku wniesienia zimnego projektora do ciepłego pomieszczenia i włączenia go bez odczekania do wyrównania temperatur
może dojść do tworzenia skroplin na obiektywie. W takiej sytuacji należy odczekać, dopóki na obiektywie nie przestaną się tworzyć
skropliny.
Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy.
165
8. Dodatek
Brak obrazu lub nieprawidłowe wyświetlanie obrazu.
•
Włącz zasilanie projektora i komputera.
Należy pamiętać, aby projektor i komputer przenośny połączyć kiedy projektor pracuje w trybie gotowości, a komputer
przenośny nie jest włączony.
W większości wypadków sygnał wyjściowy z komputera przenośnego nie zostaje włączony do chwili podłączenia projektora do włączonego komputera.
UWAGA:
• Częstotliwość poziomą bieżącego sygnału można sprawdzić w menu projektora w punkcie Informacje. Jeżeli ma ona wartość „0 kHz”, oznacza to, że komputer nie
przekazuje sygnału. (→ strona 129 lub przejdź do kolejnego kroku)
•
Włączanie zewnętrznego ekranu komputera.
Wyświetlanie obrazu na ekranie komputera przenośnego nie musi oznaczać przesyłania sygnału do projektora. Jeśli używany jest komputer przenośny zgodny ze standardem PC, odpowiednia kombinacja klawiszy pozwoli włączyć/wyłączyć
ekran zewnętrzny. Na ogół kombinacja klawisza „Fn” i jednego z 12 klawiszy funkcyjnych pozwala włączyć lub wyłączyć
zewnętrzny ekran. Przykładowo w komputerach przenośnych firmy NEC do przełączania pomiędzy opcjami ekranów zewnętrznych wykorzystywana jest kombinacja klawisza Fn i klawisza F3, natomiast w komputerach firmy Dell – kombinacja
klawisza Fn i klawisza F8.
•
Niestandardowy sygnał przesyłany przez komputer
Jeżeli sygnał przesyłany przez komputer przenośny nie jest zgodny ze standardem branżowym, obraz może nie być prawidłowo wyświetlany. W takiej sytuacji należy wyłączyć ekran LCD komputera, kiedy używany jest projektor. Wyłączanie/
ponowne włączanie ekranu LCD każdego komputera przenośnego odbywa się w inny sposób, co opisano w poprzednim
kroku. Szczegółowe informacje na ten temat są zawarte w dokumentacji komputera.
•
Błędne wyświetlanie obrazu podczas korzystania z komputera Mac
Podczas używania projektora z komputerami Mac należy ustawić przełącznik DIP adaptera komputerów Mac (brak w
zestawie z projektorem) zgodnie z rozdzielczością. Po wprowadzeniu tego ustawienia należy ponownie uruchomić komputer Mac, aby zastosować zmiany.
W przypadku ustawienia trybów wyświetlania innych niż obsługiwane przez komputer Mac i projektor, zmiana ustawień
przełącznika DIP adaptera komputerów Mac może spowodować delikatne podbicie obrazu lub brak wyświetlania obrazu.
W takiej sytuacji należy ustawić przełącznik DIP na stały tryb 13 cali i ponownie uruchomić komputer Mac. Następnie należy
przywrócić ustawienie przełącznika DIP na tryb, który można wyświetlić i jeszcze raz ponownie uruchomić komputer Mac.
UWAGA:
• Dla komputerów MacBook bez 15-stykowego złącza mini D-Sub potrzebny jest przewód adaptera wideo wyprodukowany przez firmę Apple Computer.
•
Obraz lustrzany na komputerach MacBook
*
•
Przy używaniu projektora z komputerami MacBook nie można ustawić rozdzielczości wyświetlania bez wyłączenia
funkcji odbicia lustrzanego na komputerze MacBook. Informacje na temat tej funkcji są dostępne w książce użytkownika dołączonej do komputera Mac.
Foldery lub ikony są ukryte na ekranie komputera Mac
Foldery lub ikony mogą nie być widoczne na ekranie. W takiej sytuacji wybierz z menu Apple polecenia [Widok] → [Rozmieść], aby rozmieścić ikony.
166
8. Dodatek
❿ Kody PC Control i połączenie przewodowe
Kody PC Control
Funkcja
Dane kodu
WŁ. ZASILANIA
02H
00H
00H
00H
00H
02H
WYŁ. ZASILANIA
02H
01H
00H
00H
00H
03H
WYBÓR WEJŚCIA HDMI1
02H
03H
00H
00H
02H
01H
A1H
A9H
WYBÓR WEJŚCIA HDMI2
02H
03H
00H
00H
02H
01H
A2H
AAH
WYBÓR WEJŚCIA DisplayPort1
02H
03H
00H
00H
02H
01H
A6H
AEH
WYBÓR WEJŚCIA DisplayPort2
02H
03H
00H
00H
02H
01H
A7H
AFH
WYBÓR WEJŚCIA HDBaseT
02H
03H
00H
00H
02H
01H
20H
28H
WYBÓR WEJŚCIA SDI1
02H
03H
00H
00H
02H
01H
C4H
CCH
WYBÓR WEJŚCIA SDI2
02H
03H
00H
00H
02H
01H
C5H
CDH
WYBÓR WEJŚCIA SDI3
02H
03H
00H
00H
02H
01H
C6H
CEH
WYBÓR WEJŚCIA SDI4
02H
03H
00H
00H
02H
01H
C7H
CFH
WYBÓR WEJŚCIA SLOT
02H
03H
00H
00H
02H
01H
ABH
B3H
WŁ. WYCISZENIA OBRAZU
02H
10H
00H
00H
00H
12H
WYŁ. WYCISZENIA OBRAZU
02H
11H
00H
00H
00H
13H
UWAGA:
• W celu uzyskania pełnej listy kodów PC Control, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Połączenie kablowe
Protokół komunikacyjny
Szybkość transmisji ��������� 38400 bps
Długość danych ��������������� 8 bitów
Parzystość ����������������������� Brak parzystości
Bit zatrzymania��������������� Jeden bit
X wł./wył. ����������������������� Brak
Procedura komunikacji���� Pełny dupleks
UWAGA:
• W zależności od urządzenia może być zalecana niższa prędkość transmisji, np. w przypadku długiego okablowania.
Złącze sterowania komputerem (D-SUB 9P)
Do TxD komputera
Do RxD komputera
Do GND komputera
1
2
6
3
7
4
8
5
9
Do RTS komputera
Do CTS komputera
UWAGA:
• Styki 1, 4, 6 i 9 nie są używane.
• Nałożyć razem zworki „Żądanie wysłania” i „Gotowość wysłania” na obu końcach przewodu, aby uprościć połączenie kablowe.
• W przypadku długiego okablowania zaleca się ustawić prędkość transmisji na poziomie menu projektora na 9600 bps.
167
8. Dodatek
⓫ Lista kontrolna rozwiązywania problemów
Przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą lub pracownikiem serwisu należy zapoznać się z przedstawioną listą, aby upewnić
się, czy konieczne jest wykonanie napraw. Należy również zapoznać się z rozdziałem „Rozwiązywanie problemów” w podręczniku użytkownika. Przedstawiona lista kontrolna może pomóc w skutecznym rozwiązaniu problemu.
* Wydrukuj tę i kolejną stronę i używaj ich podczas kontroli.
Częstotliwość występowania □ zawsze
□ czasami (Jak często?_____________________)
□ inne (__________________)
ZASILANIE
□ Brak zasilania (wskaźnik POWER się nie świeci na niebiesko). Patrz również „Wskaźnik
stanu (STATUS)”.
□ Wtyczka przewodu zasilającego jest prawidłowo podłączona do gniazda
ściennego.
□ Brak zasilania nawet pomimo naciśnięcia i przytrzymania przycisku POWER.
□ Główny przełącznik zasilania jest na pozycji „WŁĄCZ. (I)”.
□ Wyłączanie podczas pracy.
□ Wtyczka przewodu zasilającego jest prawidłowo podłączona do gniazda
ściennego.
□ Wyłączono funkcję [AUTO. WYŁĄCZ.] (tylko modele z funkcją [AUTO. WYŁĄCZ.]).
□ Wyłączono funkcję [REGUL. CZASOWY WYŁ.] (tylko modele z funkcją [REGUL.
CZASOWY WYŁ.]).
Obraz i dźwięk
□ Projektor nie wyświetla obrazu z komputera lub urządzenia wideo.
□ Nadal brak obrazu pomimo podłączenia najpierw projektora do komputera,
a dopiero później włączenia komputera.
□ Włączanie przesyłania sygnału komputera do projektora.
• Odpowiednia kombinacja klawiszy pozwoli włączyć/wyłączyć ekran zewnętrzny.
Na ogół kombinacja klawisza „Fn” i jednego z 12 klawiszy funkcyjnych pozwala
włączyć lub wyłączyć zewnętrzny ekran.
□ Brak obrazu (niebieskie lub czarne tło, brak obrazu).
□ Nadal nie ma obrazu pomimo naciśnięcia przycisku AUTO ADJUST.
□ Nadal nie ma obrazu pomimo wykonania funkcji [WYZER.] z poziomu menu
projektora.
□ Wtyczka przewodu sygnałowego jest zupełnie włożona do złącza wejściowego
□ Na ekranie pojawia się komunikat.
( _____________________________________________ )
□ Źródło podłączone do projektora jest aktywne i gotowe.
□ Nadal nie ma obrazu, chociaż wyregulowano jaskrawość i kontrast.
□ Rozdzielczość i częstotliwość źródła wejściowego są obsługiwane przez projektor.
□ Obraz jest za ciemny.
□ Brak zmian pomimo wyregulowania jaskrawości i kontrastu.
□ Obraz jest zniekształcony.
□ Trapezowy kształt obrazu (brak zmian pomimo wykonania regulacji funkcją
[ZNIEKSZTAŁC. TRAPEZ.]).
□ Niektóre części obrazu zostają utracone.
□ Bez zmian pomimo naciśnięcia przycisku AUTO ADJUST.
□ Bez zmian pomimo wykonania funkcji [WYZER.] z poziomu menu projektora.
□ Przesunięcie obrazu w kierunku poziomym lub pionowym.
□ Prawidłowe wyregulowanie pozycji w pionie i poziomie sygnału komputerowego.
□ Rozdzielczość i częstotliwość źródła wejściowego są obsługiwane przez projektor.
□ Utrata niektórych pikseli.
□ Migotanie obrazu.
□ Bez zmian pomimo naciśnięcia przycisku AUTO ADJUST.
□ Bez zmian pomimo wykonania funkcji [WYZER.] z poziomu menu projektora.
□ Migotanie lub dryf kolorów obrazu przy sygnale z komputera.
□ Bez zmian pomimo zmiany ustawienia parametru [TRYB WENTYLATORA] z opcji
[WYSOKI] na [AUTO].
□ Rozmyty lub nieostry obraz.
□ Bez zmian pomimo sprawdzenia rozdzielczości sygnału na komputerze oraz jej
zmiany na naturalną rozdzielczość projektora.
□ Nadal brak zmian pomimo wyregulowania ostrości.
Inne
□ Pilot zdalnego sterowania nie działa.
□ Brak przeszkód pomiędzy czujnikiem projektora i pilotem zdalnego sterowania.
□ Projektor umieszczono w pobliżu światła fluorescencyjnego, które może zakłócać
działanie czujników podczerwieni.
□ Baterie są nowe i nie odwrócono ich biegunów podczas instalacji.
□ Przyciski obudowy projektora nie działają (wyłącznie modele z funkcją [BLOKADA
PANELU STER.])
□ Funkcja [BLOKADA PANELU STER.] nie jest włączona lub została wyłączona na
poziomie menu.
□ Nadal brak zmian nawet pomimo naciśnięcia i przytrzymania przez minimum
10 sekund przycisku EXIT.
168
8. Dodatek
Opisz szczegółowo swój problem w udostępnionym wolnym miejscu.
Informacje dotyczące zastosowania oraz środowiska eksploatacji projektora
Projektor
Środowisko instalacji
Numer modelu:
Rozmiar ekranu:
Nr seryjny:
Data zakupu:
Rodzaj ekranu: □ Biały matowy □ Dławik □ Polaryzacja
□ Szeroki kąt □ Wysoki kontrast
Czas pracy modułu światła (godziny):
Odległość wyświetlania:
Tryb ekologiczny:
Orientacja: □ Mocowanie sufitowe □ Biurko
□ WYŁĄCZ. □ WŁĄCZ.
cali
stopy/cale/m
Złącze zasilania:
Informacje o sygnale wejściowym:
Pozioma częstotliwość synchronizacji [ ] kHz
□ Podłączenie bezpośrednio do gniazda ściennego
Pionowa częstotliwość synchronizacji [ ] Hz
□ Podłączenie do przedłużacza lub innego urządzenia (liczba podłączonych urządzeń______________)
Biegunowość synchronizacji
H □ (+) □ (−)
□ Podłączenie do przedłużacza w rolce lub innego urządzenia (liczba
podłączonych urządzeń______________)
V □ (+) □ (−)
Typ synchronizacji
□ Rozdziel. □ Zespolony
□ Synchr. wdg. zielonego
Wskaźnik STATUS:
Komputer
Stałe świecenie
□ Pomarańczowy □ Zielony
Migająca lampka
[ ] cykli
Producent:
Numer modelu:
Numer modelu pilota zdalnego sterowania:
Komputer przenośny □ / stacjonarny □
Rozdzielczość naturalna:
Częstotliwość odświeżania:
Adapter video:
Inne:
Komputer
Projektor
Urządzenie video
Odtwarzacz Blu-ray
Magnetowid, odtwarzacz Blu-ray, kamera wideo, gra wideo lub inne
urządzenie
Kabel sygnałowy
Producent:
Standardowy firmy NEC czy innego producenta?
Numer modelu:
Numer modelu: Długość: cale/m
Wzmacniacz sygnału
Numer modelu:
Przełącznik
Numer modelu:
Adapter
Numer modelu:
169
© NEC Display Solutions, Ltd. 2018
7N952732
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement