NEC P420X Instrukcja obsługi

NEC P420X Instrukcja obsługi
Projektor przenośny
P420X/P350X/P350W
Podręcznik użytkownika
Nr modelu
NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W
2. wydanie, stycznia 2011
• Macintosh, Mac OS X i PowerBook są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w USA oraz w innych krajach.
• Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer, .NET Framework i PowerPoint są zastrzeżonymi znakami towarowymi
lub znakami towarowymi firmy Microsoft w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• MicroSaver to zastrzeżony znak towarowy firmy Kensington Computer Products Group, oddziału firmy ACCO Brands.
• W aplikacji Virtual Remote Tool wykorzystano bibliotekę WinI2C/DDC, © Nicomsoft Ltd.
• HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy HDMI
Licensing LLC.
• Trademark PJLink to znak towarowy stosowany do praw o znakach towarowych w Japonii, Stanach Zjednoczonych oraz w
innych krajach i obszarach.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® i Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)® to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
• Blu-ray to znak towarowy stowarzyszenia Blu-ray Disc Association.
• Crestron, Crestron Control i Crestron RoomView są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Crestron Electronics, Inc.
• Wszelkie inne nazwy produktów lub firm wymienione w niniejszej instrukcji obsługi mogą być znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
• Licencje GPL/LGPL na oprogramowanie
Ten produkt zawiera oprogramowanie objęte licencją GPL (ang. General Public License) GNU, LGPL (ang. Lesser General
Public License) GNU oraz innymi licencjami.
Dalsze informacje dotyczące różnych aplikacji zawiera plik readme.pdf w folderze about GPL&LGPL na dołączonej płycie
CD-ROM.
UWAGI
(1) Nie wolno przedrukowywać całej niniejszej instrukcji obsługi lub jej części bez uzyskania pozwolenia.
(2) Zawartość tej instrukcji obsługi może ulec zmianie bez powiadomienia.
(3) Niniejszą instrukcję obsługi przygotowano z najwyższą starannością, lecz w razie odnalezienia jakichkolwiek wątpliwych
informacji, błędów lub braków prosimy o kontakt.
(4) Pomimo artykułu (3) firma NEC nie będzie odpowiadać za roszczenia związane z utratą zysków oraz innymi kwestiami
wynikającymi z używania projektora.
Ważne informacje
Przestrogi dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności
Przed użyciem projektora firmy NEC należy dokładnie przeczytać tę instrukcję i zachować ją w dostępnym miejscu do
wykorzystania w przyszłości.
OSTRZEŻENIE
Aby wyłączyć zasilanie, należy odłączyć wtyczkę z gniazdka zasilania sieciowego.
Gniazdko zasilania sieciowego powinno znajdować się maksymalnie blisko urządzenia i musi być łatwo
dostępne.
OSTRZEŻENIE
NIE WOLNO OTWIERAĆ OBUDOWY, ABY NIE DOSZŁO DO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.
WEWNĄTRZ URZĄDZENIA ZNAJDUJĄ SIĘ ELEMENTY PRACUJĄCE POD WYSOKIM NAPIĘCIEM.
WSZELKIE PRACE SERWISOWE MOŻE WYKONYWAĆ JEDYNIE WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Ten symbol ostrzega użytkownika, że nieizolowane elementy wewnątrz urządzenia znajdują się pod tak dużym
napięciem, że może ono spowodować porażenie prądem elektrycznym. Bezpośredni kontakt z dowolnym
elementem wewnątrz obudowy jest niebezpieczny.
Ten symbol ostrzega użytkownika, że istotne informacje dotyczące pracy i obsługi monitora znajdują się w załączonej
dokumentacji.
Należy się szczegółowo z nimi zapoznać w celu uniknięcia problemów.
OSTRZEŻENIE: W CELU UNIKNIĘCIA NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM NIE NALEŻY WYSTAWIAĆ
TEGO URZĄDZENIA NA DESZCZ ANI NA DZIAŁANIE WILGOCI.
NIE WOLNO UŻYWAĆ PRZEDŁUŻACZY ANI PODŁĄCZAĆ WTYCZKI URZĄDZENIA DO GNIAZDKA, DO KTÓREGO NIE PASUJĄ
WSZYSTKIE WTYKI.
Informacja o zgodności z DOC (tylko w Kanadzie)
To urządzenie cyfrowe klasy B spełnia wszystkie wymogi kanadyjskich przepisów o urządzeniach zakłócających komunikację
radiową.
Machine Noise Information Regulation - 3. GPSGV,
Najwyższe natężenie dźwięku nie przekracza 70 dB (A) zgodnie z normą EN ISO 7779.
OSTRZEŻENIE
Należy unikać wyświetlania nieruchomych obrazów przez długi czas.
W przeciwnym wypadku może dojść do tymczasowego utrzymywania się takich obrazów na powierzchni panelu
ciekłokrystalicznego.
W takiej sytuacji należy kontynuować użytkowanie projektora. Statyczne tło z poprzednich obrazów w końcu zniknie.
Utylizacja zużytego produktu
Przepisy unijne wprowadzone w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej wymagają, by zużyte
urządzenia elektryczne i elektroniczne, opatrzone znakiem umieszczonym po lewej stronie, były utylizowane
oddzielnie od zwykłych odpadów gospodarczych. Dotyczy to projektorów oraz akcesoriów elektrycznych i lamp.
Przy utylizacji takich produktów należy postępować zgodnie z wytycznymi lokalnej administracji i/lub zapytać
się o sposób postępowania w sklepie, gdzie nabyto dany produkt.
Po zebraniu zużytych produktów zostają one w odpowiedni sposób wykorzystane ponownie i poddane
recyklingowi. Takie postępowanie pozwala naszej firmie ograniczyć ilość odpadów oraz ograniczyć do minimum
negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie związany na przykład z rtęcią zawartą w lampie.
Wyżej wymienione oznaczenie produktów elektrycznych i elektronicznych odnosi się tylko do aktualnych Państw
Członkowskich Unii Europejskiej.
i
Ważne informacje
OSTRZEŻENIE DLA MIESZKAŃCÓW STANU KALIFORNIA:
Dotykanie przewodów dostarczanych z tym produktem naraża na kontakt z ołowiem, który ma potwierdzone działanie
toksyczne dla płodów i dla czynności rozrodczych u ludzi. NALEŻY ZAWSZE PO UŻYCIU MYĆ RĘCE.
Zakłócenia odbiorników RTV (tylko USA)
OSTRZEŻENIE
Federalna Komisja ds. Komunikacji FCC nie zezwala na jakiekolwiek modyfikacje i przeróbki tego urządzenia Z WYJĄTKIEM
opisanych w niniejszym podręczniku przez firmę NEC Display Solutions of America, Inc.. Naruszenie tego przepisu może
skutkować utratą prawa do korzystania z urządzenia. To urządzenie pomyślnie przeszło testy zgodności z normami
określonymi dla urządzeń cyfrowych klasy B w rozumieniu części 15 przepisów FCC. Normy te mają służyć zapewnieniu
w rozsądnym zakresie ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w przypadku instalacji w budynkach mieszkalnych. To
urządzenie generuje i może emitować promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych i w razie
montażu i użycia niezgodnego z zaleceniami może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. W pewnych warunkach
zakłócenia takie mogą wystąpić nawet mimo przestrzegania zaleceń.
Jeśli to urządzenie zakłóca pracę odbiorników radiowych lub telewizyjnych, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie
urządzenia, użytkownik może wypróbować dowolne z poniższych metod w celu wyeliminowania zakłóceń:
• Zmiana orientacji lub przestawienie anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazda elektrycznego w innym obwodzie niż odbiornik.
• Zasięgnięcie porady wykwalifikowanego serwisanta RTV.
Tylko Wielka Brytania: W Wielkiej Brytanii należy stosować przewód zasilający z atestem BS i z odlewaną wtyczką, wyposażony w czarny
bezpiecznik pięcioamperowy. Jeśli do urządzenia nie był dołączony przewód zasilający, należy zgłosić ten fakt sprzedawcy.
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Te instrukcje dotyczące bezpieczeństwa mają zapewnić długi okres eksploatacji projektora oraz zapobiegać porażeniu prądem
i pożarowi. Należy dokładnie je przeczytać i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń.
Instalacja
• Projektora nie wolno instalować w następujących warunkach:
- na niestabilnym wózku, podstawce lub stole;
- w pobliżu wody, wanny i wilgotnych pomieszczeń;
- w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie światła słonecznego, w pobliżu grzejników i urządzeń generujących ciepło;
- w środowisku pełnym dymu, kurzu lub pary;
- na arkuszach papieru, szmatkach, dywanach i kocach.
• W przypadku instalacji projektora pod sufitem:
- Nie wolno próbować własnoręcznie zainstalować projektora.
- Aby zapewnić prawidłowe działanie i zredukować ryzyko obrażeń ciała, projektor muszą zainstalować wykwalifikowani
technicy.
- Ponadto sufit musi być wystarczająco wytrzymały, aby móc podwiesić projektor, a cała instalacja musi spełniać wymagania
lokalnych przepisów budowlanych.
- W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą.
ii
Ważne informacje
OSTRZEŻENIE
• Do zakrywania obiektywu przy włączonym projektorze nie wolno używać innych przedmiotów niż przesuwana
osłona obiektywu.
W przeciwnym wypadku może dojść do ekstremalnego rozgrzania takiego przedmiotu i nawet pożaru lub
uszkodzeń spowodowanych ciepłem emitowanym przez źródło światła.
Projektor należy ustawiać w pozycji poziomej.
Kąt pochylenia projektora nie może przekraczać 10 stopni. Ponadto projektora nie wolno instalować w sposób inny niż na biurku
lub na wsporniku sufitowym, ponieważ w przeciwnym wypadku nastąpi radykalne skrócenie okresu eksploatacji lampy.
10°
Środki ostrożności dotyczące pożaru i porażenia prądem elektrycznym
• Należy upewnić się, że zapewniona jest wystarczająca wentylacja oraz że odpowietrzniki nie są niczym zasłonięte, aby
zapobiec nagromadzeniu się ciepła wewnątrz projektora. Należy pozostawić przynajmniej 10 cm (4 cale) przestrzeni
pomiędzy projektorem i ścianami.
• Nie wolno próbować dotykać wylotu wentylacyjnego po lewej stronie przodu urządzenia (patrząc od przodu), ponieważ
dochodzi do jego rozgrzania po włączeniu i bezpośrednio po wyłączeniu projektora. Elementy projektora mogą się
tymczasowo nagrzewać w razie wyłączenia projektora za pomocą przycisku POWER (Zasilanie) lub odłączenia zasilania
sieciowego podczas normalnej pracy projektora.
Podczas podnoszenia projektora należy zachować ostrożność.
• Nie wolno pozwolić na wpadanie ciał obcych (takich jak spinacze do papieru i skrawki papieru) do wnętrza projektora. Nie
wolno próbować wyjmować przedmiotów, które wpadły do wnętrza projektora. Do wnętrza projektora nie wolno wkładać
metalowych przedmiotów, takich jak drut czy śrubokręt. W razie dostania się jakiegoś przedmiotu do wnętrza projektora należy
natychmiast odłączyć go od zasilania i zlecić usunięcie takiego przedmiotu wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu.
• Na górnej powierzchni projektora nie wolno kłaść żadnych przedmiotów.
• Nie wolno dotykać wtyczki przewodu zasilającego podczas burzy z piorunami. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
• Projektor przez jest przeznaczony do pracy z zasilaniem 100-240 V, prąd zmienny, 50/60 Hz. Przed pierwszym uruchomieniem
projektora należy upewnić się, że używane źródło zasilania ma odpowiednie parametry.
• Nie wolno zaglądać w obiektyw przy włączonym projektorze. Może to spowodować poważne uszkodzenie wzroku.
• Wszystkie przedmioty takie, jak szkło powiększające, należy utrzymywać z dala od toru promieni świetlnych projektora. Światło
emitowane przez obiektyw jest intensywne i w związku z tym każdy nietypowy przedmiot, który może przekierować światło
wychodzące z soczewki, może również powodować nieprzewidywalne skutki, takie jak pożar lub uszkodzenie wzroku.
iii
Ważne informacje
• Z przodu odpowietrzników wylotowych projektora nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów wrażliwych na ciepło.
W przeciwnym wypadku może dojść do stopienia takiego przedmiotu lub oparzenia dłoni ciepłem emitowanym przez wylot.
• Przewód zasilający należy traktować z zachowaniem szczególnej ostrożności. Uszkodzony lub wystrzępiony przewód
zasilający może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
- Nie wolno używać innych przewodów zasilających poza dostarczanym.
- Nie wolno nadmiernie zginać i szarpać przewodu zasilającego.
- Przewodu zasilającego nie wolno umieszczać pod projektorem oraz innymi ciężkimi przedmiotami.
- Przewodu zasilającego nie wolno zakrywać miękkimi materiałami takimi, jak dywany.
- Nie wolno podgrzewać przewodu zasilającego.
- Wtyczki przewodu zasilającego nie wolno dotykać mokrymi rękami.
• W następujących sytuacjach projektor należy wyłączyć, odłączyć przewód zasilający i zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanemu
pracownikowi serwisu:
- Przewód zasilający lub jego wtyczka są uszkodzone lub przetarte.
- Doszło do rozlania płynu na projektor lub był on narażony na działanie deszczu lub wody.
- Projektor nie działa w standardowy sposób przy przestrzeganiu wytycznych opisanych w tym Podręczniku użytkownika.
- Doszło do upuszczenia projektora lub uszkodzenia obudowy.
- Wystąpiła znacząca zmiana w działaniu projektora, sygnalizująca konieczność dokonania przeglądu serwisowego.
• Przed przeniesieniem projektora należy odłączyć przewód zasilający oraz wszystkie inne przewody.
• Przed umyciem obudowy lub wymianą lampy należy wyłączyć projektor i odłączyć przewód zasilający.
• Jeżeli projektor nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, należy go wyłączyć i odłączyć przewód zasilający.
• Przy używaniu przewodu sieci LAN (dotyczy wyłącznie modeli z portem RJ-45 LAN):
Ze względów bezpieczeństwa nie wolno podłączać do złącza urządzeń peryferyjnych, których napięcie zasilania może być
zbyt wysokie.
OSTRZEŻENIE
• Stopki pochylającej nie wolno używać do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem. Nieprawidłowe użytkowanie, na
przykład chwytanie za stopkę lub wieszanie projektora na ścianie przy użyciu stopki, może spowodować uszkodzenie
urządzenia.
• Projektora nie wolno transportować w miękkim futerale (przy transporcie przez kuriera lub jako ładunek towarowy).
Może dojść do uszkodzenia projektora wewnątrz miękkiego futerału.
• W przypadku używania projektora przez kilka kolejnych dni należy wybrać opcję [WYSOKI] parametru Tryb wentylatora
(z menu wybierz kolejno [USTAW.] → [OPCJE(1)] → [TRYB WENTYLATORA] → [WYSOKI]).
• Nie wolno próbować dotykać wylotu wentylacyjnego po lewej stronie przodu urządzenia (patrząc od przodu), ponieważ
dochodzi do jego rozgrzania po włączeniu i bezpośrednio po wyłączeniu projektora.
• Zasilania sieciowego nie wolno wyłączać przez 60 sekund po włączeniu lampy oraz kiedy wskaźnik POWER (Zasilanie)
miga na niebiesko. Może to spowodować przedwczesne uszkodzenie lampy.
Środki ostrożności dotyczące pilota zdalnego sterowania
•
Pilota zdalnego sterowania trzeba traktować z zachowaniem szczególnej ostrożności.
•
W razie zamoczenia pilota zdalnego sterowania należy go natychmiast wytrzeć do sucha.
•
Unikać nadmiernego ciepła i wilgoci.
•
Baterii nie wolno podgrzewać, demontować oraz powodować zwarcia.
•
Nie wolno wyrzucać baterii do ognia.
•
Jeśli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez długi czas, należy wyjąć baterie.
•
Upewnij się, czy prawidłowo ustawiono bieguny baterii (+/-).
•
Nie wolno mieszać starych i nowych baterii lub różnych rodzajów baterii.
•
Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
iv
Ważne informacje
Informacja dla mieszkańców USA
Lampa w tym urządzeniu zawiera rtęć. Utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi, stanowymi i krajowymi.
Wymiana lampy
•
Ze względu na bezpieczeństwo i wydajność należy używać lampy określonej w specyfikacji.
•
W celu wymiany lampy należy wykonać wszystkie instrukcje opisane na stronie 147.
•
Lampę i filtr należy wymienić po wyświetleniu komunikatu [LAMPA DOBIEGŁA KRESU ŻYWOTNOŚCI. NALEŻY WYMIENIĆ
LAMPĘ I FILTR.]. Dalsze korzystanie z lampy po osiągnięciu przez nią kresu żywotności może spowodować strzaskanie
żarówki i rozpryśnięcie odłamków szkła w obrębie obudowy lampy. Nie wolno ich dotykać, ponieważ odłamki szkła mogą
spowodować obrażenia ciała.
W przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy skontaktować się ze sprzedawcą celem zlecenia wymiany lampy.
Charakterystyka lampy
Projektor jest wyposażony w wysokociśnieniową lampę rtęciową, która jest wykorzystywana jako źródło światła.
Cechą charakterystyczną tej lampy jest fakt, że jej jasność stopniowo obniża się wraz z wiekiem. Ponadto wielokrotne
włączanie i wyłączanie lampy zwiększa prawdopodobieństwo obniżenia jasności.
OSTRZEŻENIE:
• NIE WOLNO DOTYKAĆ LAMPY bezpośrednio po jej użyciu. Będzie ona niezwykle gorąca. Należy wyłączyć projektor i
odłączyć przewód zasilający. Przed obsługą lampy należy odczekać przynajmniej jedną godzinę do jej ostygnięcia.
• Przy wyjmowaniu lampy z projektora zamontowanego podsufitowo należy upewnić się, że nikt nie stoi pod projektorem.
Jeżeli doszło do przepalenia lampy, mogą spaść fragmenty szkła.
Informacje o trybie Duża wysokość
•
Przy używaniu projektora na wysokości przekraczającej 1600 metrów (5500 stóp) należy ustawić opcję [DUŻA WYSOKOŚĆ]
parametru [TRYB WENTYLATORA].
Używanie projektora na wysokości 1600 metrów (5500 stóp) i wyższych bez ustawienia opcji [DUŻA WYSOKOŚĆ] może
spowodować przegrzanie i wyłączenie projektora. W takiej sytuacji należy odczekać kilka minut i ponownie włączyć
projektor.
•
Używanie projektora na wysokości mniejszej niż 1600 metrów (5500 stóp) i ustawienie opcji [DUŻA WYSOKOŚĆ] może
spowodować nadmierne schłodzenie lampy i migotanie obrazu. W takich warunkach należy wybrać opcję [AUTO] parametru
[TRYB WENTYLATORA].
•
Używanie projektora na wysokości 1600 metrów (5500 stóp) i większej może skrócić okres eksploatacji elementów
optycznych urządzenia, takich jak lampa.
Informacje dotyczące praw autorskich do wyświetlanych obrazów:
Należy pamiętać, że używanie tego projektora do celu osiągania zysków lub przyciągania uwagi publiczności w takich miejscach
jak kawiarnie lub hotele oraz stosowanie kompresji lub rozszerzania obrazu z wykorzystaniem funkcji podanych w dalszej
części może zostać uznane za naruszenie praw autorskich, które są chronione międzynarodowymi przepisami.
Funkcja [WSP. KSZTAŁTU OBRAZU], [ZNIEKSZTAŁC. TRAPEZ.], powiększanie oraz inne podobne funkcje.
Informacje dotyczące tureckiej normy RoHS mające zastosowanie do rynku tureckiego
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
To urządzenie nie powinno znajdować się w bezpośrednim polu widzenia w miejscu pracy. Aby uniknąć narażenia na silne
promienie świetlne w miejscu pracy, tego urządzenia nie należy ustawiać w bezpośrednim polu widzenia.
v
Spis treści
Ważne informacje. .............................................................................................................................................i
1. Wprowadzenie. ..............................................................................................................................................1
1 Zawartość opakowania.........................................................................................................................................1
 Informacje wprowadzające dotyczące projektora......................................................................................2
Gratulujemy zakupu nowego projektora...............................................................................................2
Cechy, które już wkrótce niezwykle docenisz:......................................................................................2
Informacje dotyczące niniejszej instrukcji obsługi..............................................................................3
 Nazwy części projektora.......................................................................................................................................4
Przód/góra.........................................................................................................................................................4
Tył..........................................................................................................................................................................5
Najważniejsze funkcje...................................................................................................................................6
Cechy panelu złączy.......................................................................................................................................7
 Nazwy części pilota zdalnego sterowania......................................................................................................8
Zakładanie baterii............................................................................................................................................9
Środki ostrożności dotyczące pilota zdalnego sterowania..............................................................9
Zakres pracy bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.......................................................9
 Środowisko operacyjne oprogramowania dostarczonego na dysku CD-ROM............................. 10
Środowisko operacyjne.............................................................................................................................. 11
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowe działanie)............................................................. 12
 Procedura wyświetlania obrazu...................................................................................................................... 12
 Podłączenie komputera/przewodu zasilającego...................................................................................... 13
 Włączanie projektora.......................................................................................................................................... 14
Uwaga na ekranie rozruchowym (ekran wyboru języka menu).................................................. 15
 Wybieranie źródła................................................................................................................................................ 16
Wybieranie komputera lub źródła obrazu........................................................................................... 16
 Regulowanie wymiarów i położenia obrazu.............................................................................................. 17
Zmiana pionowego położenia obrazu (przesunięcie obiektywu).............................................. 18
Ostrość.............................................................................................................................................................. 19
Powiększenie.................................................................................................................................................. 20
Dostosuj stopkę regulacji nachylenia................................................................................................... 21
 Ręczna korekcja zniekształceń trapezowych............................................................................................. 22
Regulacja za pomocą przycisków obudowy projektora................................................................ 22
Regulacja za pomocą pilota zdalnego sterowania........................................................................... 23
 Automatyczna optymalizacja jakości sygnału komputerowego........................................................ 24
Regulacja obrazu za pomocą funkcji automatycznej regulacji................................................... 24
 Zwiększanie lub zmniejszanie głośności..................................................................................................... 24
 Wyłączanie projektora........................................................................................................................................ 25
 Po użyciu................................................................................................................................................................. 26
3. Przydatne funkcje.................................................................................................................................... 27
1 Wyłączanie obrazu i dźwięku........................................................................................................................... 27
2 Zamrażanie obrazu.............................................................................................................................................. 27
 Powiększanie obrazu.......................................................................................................................................... 27
 Zmiana trybu ekologicznego/sprawdzenie działania energooszczędnego i korzystanie
z trybu ekologicznego................................................................................................................................ 28
Sprawdzanie wpływu trybu energooszczędnego [LICZNIK WĘGLA]......................................... 29
vi
Spis treści
5 Zapobieganie nieautoryzowanemu używaniu projektora [BEZPIECZEŃSTWO].......................... 30
 Obsługa funkcji myszy komputera za pomocą pilota zdalnego sterowania projektora
oraz przewodu USB (funkcja zdalnej myszy)...................................................................................... 33
 Wyświetlanie ekranu komputera za pomocą projektora podłączonego przewodem USB
(funkcja wyświetlacza na USB)................................................................................................................. 34
 Sterowanie projektorem za pomocą przeglądarki HTTP....................................................................... 36
 Wyświetlanie ekranu komputera za pomocą projektora podłączonego przez sieć
(projektor sieciowy)..................................................................................................................................... 43
 Korzystanie z projektora do sterowania komputerem przez sieć [REMOTE DESKTOP]
(Pulpit zdalny)................................................................................................................................................ 47
4. Korzystanie z funkcji Viewer.......................................................................................................... 52
1 Możliwości funkcji Viewer................................................................................................................................. 52
2 Przygotowanie materiałów do prezentacji................................................................................................. 55
3 Wyświetlanie obrazów zapisanych na dysku USB.................................................................................... 56
Uruchamianie funkcji Viewer................................................................................................................... 56
Zamykanie funkcji Viewer......................................................................................................................... 59
Nazwy i funkcje na ekranie przeglądarki Viewer............................................................................... 60
Ustawienia opcji Viewer............................................................................................................................. 65
4 Wyświetlanie danych z folderu udostępnionego..................................................................................... 68
Łączenie projektora z folderem udostępnionym . ........................................................................... 68
Odłączanie folderu udostępnionego od projektora........................................................................ 71
5 Wyświetlanie danych z serwera multimediów.......................................................................................... 72
Konfigurowanie udostępniania multimediów w programie Windows Media Player 11.... 72
Konfigurowanie udostępniania multimediów w programie Windows Media Player 12.... 74
Podłączanie projektora do serwera multimediów........................................................................... 75
Odłączanie projektora od serwera multimediów............................................................................. 76
6 Ograniczenia w wyświetlaniu plików............................................................................................................ 77
Pewne ograniczenia dotyczące plików PowerPoitnt....................................................................... 77
Pewne ograniczenia dotyczące plików PDF....................................................................................... 77
5. Korzystanie z menu ekranowego.............................................................................................. 78
 Korzystanie z menu............................................................................................................................................. 78
2 Elementy menu..................................................................................................................................................... 79
3 Lista elementów menu....................................................................................................................................... 80
4 Opis menu i funkcji: [ŹRÓDŁO]........................................................................................................................ 82
KOMPUTER1 i 2.............................................................................................................................................. 82
HDMI................................................................................................................................................................. 82
VIDEO................................................................................................................................................................ 82
S-VIDEO............................................................................................................................................................ 82
VIEWER............................................................................................................................................................. 82
SIEĆ.................................................................................................................................................................... 82
WYŚWIETLACZ NA USB............................................................................................................................... 82
5 Opis menu i funkcji: [SKORYGUJ].................................................................................................................... 83
[OBRAZ]............................................................................................................................................................ 83
[OPCJE OBRAZU]........................................................................................................................................... 86
[AUDIO] (Dźwięk).......................................................................................................................................... 90
vii
Spis treści
6 Opis menu i funkcji: [USTAW.].......................................................................................................................... 91
[OGÓLNE]........................................................................................................................................................ 91
[MENU]............................................................................................................................................................. 93
[INSTALACJA].................................................................................................................................................. 95
[OPCJE(1)]........................................................................................................................................................ 97
[OPCJE(2)]........................................................................................................................................................ 99
7 Opis menu i funkcji: [INFORM.]......................................................................................................................101
[CZAS WYKORZYSTYWANIA]..................................................................................................................101
[ŹRÓDŁO].......................................................................................................................................................102
[KABLOWA SIEĆ LOKALNA].....................................................................................................................102
[SIEĆ BEZPRZEWODOWA]........................................................................................................................102
[WERSJA (1)].................................................................................................................................................103
[WERSJA (2)].................................................................................................................................................103
[INNE]..............................................................................................................................................................103
8 Opis menu i funkcji: [WYZER.]........................................................................................................................104
Powrót do ustawień fabrycznych [WYZER.]......................................................................................104
9 Menu aplikacji.....................................................................................................................................................105
IMAGE EXPRESS UTILITY...........................................................................................................................105
DESKTOP CONTROL UTILITY...................................................................................................................105
NETWORK PROJECTOR (Projektor sieciowy).....................................................................................106
REMOTE DESKTOP CONNECTION (Połączenie Pulpitu zdalnego).............................................106
NETWORK SETTINGS (Ustawienia sieci).............................................................................................107
NARZĘDZIA...................................................................................................................................................123
6. Montaż i połączenia.............................................................................................................................128
 Konfiguracje ekranu i projektora..................................................................................................................128
Wybieranie miejsca....................................................................................................................................128
Odległość wyświetlania i wymiary ekranu........................................................................................130
 Podłączanie kabli................................................................................................................................................132
Podłączanie komputera...........................................................................................................................132
Podłączanie monitora zewnętrznego.................................................................................................134
Podłączanie odtwarzacza DVD lub innego urządzenia audio-wideo.....................................135
Podłączanie wejścia komponentowego sygnału obrazu.............................................................136
Podłączanie wejścia HDMI......................................................................................................................137
Podłączanie do przewodowej sieci LAN............................................................................................138
Podłączanie do sieci bezprzewodowej (seria NP02LM)................................................................139
Dołączanie opcjonalnej pokrywy kabla (NP01CV).........................................................................142
7. Konserwacja................................................................................................................................................143
 Czyszczenie filtrów............................................................................................................................................143
2 Czyszczenie obiektywu....................................................................................................................................146
3 Czyszczenie obudowy......................................................................................................................................146
4 Wymiana lampy i filtrów..................................................................................................................................147
8. Dołączone oprogramowanie.......................................................................................................152
 Instalowanie oprogramowania.....................................................................................................................152
Instalowanie oprogramowania w systemie Windows...................................................................152
Instalowanie oprogramowania dla komputerów Macintosh.....................................................154
viii
Spis treści
 Używanie przewodu komputerowego (VGA) do obsługi projektora (Virtual Remote
Tool).................................................................................................................................................................155
 Wyświetlanie ekranu komputera za pomocą projektora podłączonego za pomocą sieci
LAN (Image Express Utility Lite)............................................................................................................160
 Wyświetlanie obrazu pod kątem (narzędzie korekcji geometrycznej GCT w programie
Image Express Utility Lite).......................................................................................................................163
Jakie możliwości daje narzędzie GCT..................................................................................................163
Wyświetlanie obrazu pod kątem (GCT)..............................................................................................163
 Wyświetlanie zdjęć i filmów z projektora poprzez sieć LAN (Image Express Utility 2.0)..........165
Co można zrobić za pomocą programu Image Express Utility 2.0...........................................165
Podłączanie projektora do sieci LAN...................................................................................................166
Podstawowa obsługa programu Image Express Utility 2.0.........................................................167
 Korzystanie z projektora do sterowania komputerem przez sieć
(Desktop Control Utility 1.0)...................................................................................................................176
Co można zrobić za pomocą programu Desktop Control Utility 1.0.......................................176
Podłączanie projektora do sieci LAN...................................................................................................176
Sterowanie obrazem z komputera za pośrednictwem projektora...........................................177
 Sterowanie projektorem za pośrednictwem sieci LAN (program PC Control Utility Pro 4).....185
 Konwersja plików programu PowerPoint do slajdów (program Viewer PPT Converter
3.0)...................................................................................................................................................................186
 Wyświetlanie ekranu komputera Macintosh za pomocą projektora podłączonego przez
sieć (Image Express Utility 2 for Mac)..................................................................................................188
Co można zrobić za pomocą programu Image Express Utility 2...............................................188
Środowisko operacyjne............................................................................................................................188
Podłączanie projektora do sieci LAN...................................................................................................188
Korzystanie z programu Image Express Utility 2.............................................................................189
9. Dodatek...........................................................................................................................................................192
 Rozwiązywanie problemów...........................................................................................................................192
Komunikaty wskaźników.........................................................................................................................192
Często występujące problemy i ich rozwiązania............................................................................193
Brak obrazu lub nieprawidłowe wyświetlanie obrazu..................................................................194
 Dane techniczne.................................................................................................................................................195
 Wymiary obudowy.............................................................................................................................................197
4 Rozmieszczenie pinów złącza wejściowego D-Sub COMPUTER.......................................................198
5 Lista kompatybilnych sygnałów wejściowych.........................................................................................199
6 Kody sterowania komputerem i połączenie przewodowe..................................................................200
7 Lista kontrolna rozwiązywania problemów.............................................................................................201
8 Informacje dotyczące usługi TravelCare.....................................................................................................203
ix
1. Wprowadzenie
1 Zawartość opakowania
Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie wymienione elementy. W przypadku braku jakichkolwiek elementów
należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Oryginalne opakowanie i materiały użyte do pakowania należy zachować, ponieważ będą one przydatne w razie konieczności
wysyłki projektora.
Projektor
Pilot zdalnego sterowania
(7N900922)
Przewód zasilający
(USA: 7N080236)
(UE: 7N080022)
Baterie (AAA × 2)
Przewód komputerowy (VGA)
(7N520073)
Wyłącznie w Ameryce Północnej
Karta rejestracyjna
Ograniczona gwarancja
• Ważne informacje (Ameryka Północna: 7N8N1261)
(Inne kraje niż Ameryka Północna: 7N8N1261 i
7N8N1272)
• Instrukcja szybkiej konfiguracji (Ameryka
Północna: 7N8N1281) (Inne kraje niż Ameryka
Północna: 7N8N1281 i 7N8N1291)
Płyta CD-ROM do projektora firmy NEC
Podręcznik użytkownika (PDF) i
oprogramowanie narzędziowe
(7N951553)
Klienci w Europie:
Nasze aktualne warunki gwarancji
są dostępne na naszej witrynie
internetowej:
www.nec-display-solutions.com
W niektórych regionach i krajach do tego projektora
dołączany jest w komplecie adapter bezprzewodowej
sieci LAN z łączem USB. Jeśli zakupiony model projektora
jest pozbawiony adaptera bezprzewodowej sieci
LAN, należy taki adapter zakupić oddzielnie, aby móc
podłączyć projektor do sieci bezprzewodowej.
Jeżeli nie zostanie to inaczej opisane w Podręczniku użytkownika, ilustracje obudowy projektora przedstawiają model P420X.
1
1. Wprowadzenie
 Informacje wprowadzające dotyczące projektora
W tym rozdziale zawarto wprowadzające informacje dotyczące nowego projektora oraz opis funkcji i elementów sterowania.
Gratulujemy zakupu nowego projektora
Jest to w tej chwili jeden z najlepszych projektorów na świecie. Za pomocą tego projektora można wyświetlać precyzyjne
obrazy o przekątnej do 300 cali przy przesyłaniu sygnału z komputera PC lub Macintosh (przenośnego lub stacjonarnego),
magnetowidu, odtwarzacza DVD lub kamery.
Projektor można zainstalować na biurku lub wózku. Można również używać projektora do wyświetlania obrazów zza ekranu
albo zamontować go na stałe pod sufitem*1. Pilot zdalnego sterowania pozwala na bezprzewodową obsługę projektora.
*1 Nie wolno próbować własnoręcznie instalować projektora pod sufitem.
Aby zapewnić prawidłowe działanie i zredukować ryzyko obrażeń ciała, projektor muszą zainstalować wykwalifikowani technicy.
Ponadto sufit musi być wystarczająco wytrzymały, aby móc podwiesić projektor, a cała instalacja musi spełniać wymagania
lokalnych przepisów budowlanych. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Cechy, które już wkrótce niezwykle docenisz:
•
Szybkie uruchamianie (3 sekundy*1), szybkie wyłączanie zasilania (0 sekund), bezpośrednie wyłączanie zasilania
3 sekundy*1 po włączeniu zasilania projektor będzie gotowy do wyświetlania obrazów wideo lub komputerowych.
Projektor można schować natychmiast po wyłączeniu zasilania. Po wyłączeniu projektora za pomocą pilota zdalnego
sterowania lub przycisku na obudowie projektora nie ma potrzeby czekać na jego ochłodzenie.
Projektor jest wyposażony w funkcję nazywaną Bezpośrednim wyłączaniem zasilania. Za pomocą tej funkcji można
wyłączać zasilanie projektora (nawet podczas wyświetlania obrazów) za pomocą głównego włącznika zasilania lub przez
odłączenie zasilania sieciowego.
Aby móc odłączyć zasilanie sieciowe, kiedy projektor jest włączony, należy używać listwy zasilania wyposażonej w
przełącznik i przerywacz.
*1 Czas szybkiego uruchamiania ma zastosowanie tylko po ustawieniu opcji [NORMALNY] parametru [TRYB GOTOWOŚCI]
w menu ekranowym.
•
0,2 W (100-130 V ~)/0,4 W (200-240 V ~) w trybie gotowości z technologią oszczędzania energii
Wybranie opcji [OSZCZĘDZANIE ENERGII] parametru [TRYB GOTOWOŚCI] w menu pozwala wprowadzać projektor w tryb
oszczędzania energii, w którym zużywane jest tylko 0,2 W (100-130 V ~)/0,4 W (200-240 V ~).
•
Licznik węgla
Ta funkcja pozwala wyświetlać wpływ oszczędności energii pod postacią redukcji emisji CO2 (kg) po ustawieniu opcji
[AUTO-EKOLOGICZNY] lub [EKOLOGICZNY1] parametru [TRYB EKOLOGICZNY].
Poziom redukcji emisji CO2 będzie wyświetlany w komunikacie z potwierdzeniem w momencie wyłączenia zasilania oraz
w opcji INFORM. menu ekranowego.
•
Okres eksploatacji lampy do 5000 godzin (P350X)/3500 godzin (P420X/P350W) bez regularnego czyszczenia filtrów
Używanie trybu ekologicznego pozwala wydłużyć okres eksploatacji lampy do 5000 godzin (do 4000 godzin w trybie
normalnym (tryb ekologiczny wyłączony)).
Modele P420X i P350W:
Używanie trybu ekologicznego pozwala wydłużyć okres eksploatacji lampy do 3500 godzin (do 3000 godzin w trybie
normalnym (tryb ekologiczny wyłączony)).
Dwuwarstwowe, duże filtry nie wymagają regularnego czyszczenia. Wymiana filtrów jest wymagana tylko po wymianie lampy.
•
Mechanizm przesunięcia obiektywu w pionie zapewnia swobodę instalacji
Ręczna regulacja przesunięcia obiektywu za pomocą pokręteł na górze projektora.
•
Wejściowy port HDMI przesyła sygnał cyfrowy
Wejście HDMI przesyła sygnały cyfrowe kompatybilne ze standardem HDCP. Wejście HDMI przesyła również sygnał audio.
2
1. Wprowadzenie
•
Wbudowany głośnik o mocy 10 W zapewnia zintegrowaną możliwość odtwarzania dźwięków.
Mocny głośnik monofoniczny o mocy 10 W zapewnia poziom głośności wystarczający nawet w dużych pomieszczeniach.
•
Za pomocą dostarczonego pilota zdalnego sterowania można przypisać projektorowi identyfikator sterowania
Za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania można oddzielnie i niezależnie obsługiwać kilka projektorów przez
przypisanie numeru identyfikacyjnego (ID) każdemu projektorowi.
•
Korekcja zniekształceń trapezowych w pionie
•
Wyświetlacz na USB
Korekcja zniekształceń trapezowych umożliwia poprawę zniekształceń w pionie.
Za pomocą dostępnego w handlu przewodu USB (kompatybilnego ze specyfikacją USB 2.0) można połączyć komputer z
projektorem, co pozwoli na przesyłanie obrazu ekranu komputera do projektora bez konieczności używania tradycyjnego
przewodu komputerowego (VGA).
•
Zintegrowane złącze RJ-45 zapewnia możliwość podłączenia przewodowej sieci LAN oprócz sieci bezprzewodowej
Złącze RJ-45 jest dostępne w standardzie. Projektory dostępne w Ameryce Północnej są dostarczane w komplecie
z adapterem bezprzewodowej sieci LAN. Opcjonalny adapter bezprzewodowej sieci LAN jest dostępny dla modeli
rozprowadzanych w Europie, Australii, Azji oraz w innych krajach poza Ameryką Północną.
•
Oprogramowanie (User Supportware) dostępne na dostarczonej płycie CD-ROM
Na dostarczanej z projektorem firmy NEC płycie dostępnych jest siedem programów: Virtual Remote Tool, Image Express
Utility Lite, Image Express Utility 2.0, Desktop Control Utility 1.0, PC Control Utility Pro 4, Viewer PPT Converter 3.0 i Image
Express Utility 2 for Mac.
•
Przeglądarka zgodna z siecią LAN
Wbudowana przeglądarka projektora zgodna z siecią LAN umożliwia wyświetlanie zdjęć i filmów z folderu udostępnionego
komputera podłączonego do przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN.
* Przeglądarka obsługuje funkcję Udostępnianie multimediów programu Windows Media Player 11.
•
Funkcje automatycznego włączania i wyłączania zasilania
Funkcje AUTO. WŁĄCZ.(AC), AUTO. WŁĄCZ.(COMP1), AUTO. WYŁĄCZ. i REGUL. CZASOWY WYŁ. eliminują konieczność
używania przycisku POWER (Zasilanie) na pilocie zdalnego sterowania lub obudowie projektora.
•
Zapobieganie nieautoryzowanemu używaniu projektora
Usprawnione ustawienia inteligentnych zabezpieczeń takie, jak ochrona hasłem, blokada panelu sterowania obudowy
projektora, gniazdo bezpieczeństwa i otwór na łańcuch zabezpieczający przed nieautoryzowanym dostępem, regulacją
i kradzieżą.
•
Wysoka rozdzielczość aż do UXGA
Obrazy o wysokiej rozdzielczości — aż do rozdzielczości naturalnej kompatybilnej ze standardem UXGA, XGA (P420X/
P350X)/WXGA (P350W).
•
Obsługa oprogramowania Crestron RoomView®
Projektro obsługuje oprgramowanie Crestron RoomView, które pozwala centralnie sterować i zarządzać sprzętem
podłączonym do sieci z poziomu komputera.
Informacje dotyczące niniejszej instrukcji obsługi
Aby jak najszybciej rozpocząć użytkowanie projektora, nie należy się śpieszyć, tylko zrobić wszystko w prawidłowy sposób
za pierwszym razem. Poświęć teraz kilka minut na zapoznanie się z instrukcją obsługi. Może to dać oszczędność czasu w
przyszłości. Na początku każdego paragrafu tej instrukcji obsługi znajduje się streszczenie. Jeżeli dany paragraf nie dotyczy
posiadanego modelu projektora, można go pominąć.
3
1. Wprowadzenie
 Nazwy części projektora
Przód/góra
Elementy sterowania
(→ strona 6)
Dźwignia powiększenia (→ strona 20)
Dźwignia ostrości
(→ strona 19)
Pokrętło przesunięcia obiektywu
(w pionie) (→ strona 18)
Otwór wentylacyjny (wylot)
Tutaj wylatuje podgrzane powietrze.
Otwór wentylacyjny (wlot)/
pokrywa filtra (→ strona 143, 150)
Osłona obiektywu
Dźwignia stopki regulacji nachylenia
(→ strona 21)
Czujnik zdalnego sterowania
(→ strona 9)
Stopka regulacji nachylenia
(→ strona 21)
Obiektyw
4
1. Wprowadzenie
Tył
Pokrywa portu adaptera USB
bezprzewodowej sieci LAN
Przy używaniu adaptera USB
bezprzewodowej sieci LAN należy
najpierw zdjąć pokrywę.
(→ strona 141)
Czujnik zdalnego sterowania
(→ strona 9)
Osłona lampy (→ strona 148)
Wbudowane gniazdo zabezpieczające
( )*
Głośnik monofoniczny (10 W)
Panel złączy (→ strona 7)
Gniazdo zasilania
Tutaj należy podłączyć dostarczoną
trójwtykową wtyczkę przewodu
zasilającego. Drugi koniec przewodu
należy podłączyć do działającego
ściennego gniazdka sieciowego.
(→ strona 13)
Otwór na łańcuch zabezpieczający
Przymocować zabezpieczenie
przeciwkradzieżowe.
Do otworu na łańcuch zabezpieczający
można podłączyć druty
zabezpieczające lub łańcuchy o
średnicy do 4,6 mm/0,18 cali.
Podłączenie pokrywy przewodów
(z prawej i lewej)
Otwory na wkręty do mocowania
opcjonalnej pokrywy przewodów
Tylna stopka (→ strona 21)
* To gniazdo bezpieczeństwa obsługuje system zabezpieczający MicroSaver ®.
Otwieranie i zamykanie osłony obiektywu
Przesuń pokrywę obiektywu w lewo, aby odsłonić obiektyw.
Aby zasłonić obiektyw, należy przesunąć osłonę obiektywu na prawo.
UWAGA:
• Osłona obiektywu współgra z funkcją wyciszenia dźwięku/obrazu. Zamknięcie osłony obiektywu spowoduje wyłącznie dźwięku i obrazu podczas normalnej pracy projektora;
otwarcie osłony spowoduje przywrócenie odtwarzania dźwięku i obrazu.
Po zamknięciu osłony obiektywu następuje wyłączenie obrazu i dźwięku, lecz lampa nadal się świeci. Zostanie ona automatycznie wyłączona przy utrzymywaniu się takiego
stanu przez około 2 godziny.
• Nie wolno stosować nadmiernej siły do zaciągania osłony obiektywu oraz nie wolno silnie jej dociskać do dołu i do góry. Może to spowodować uszkodzenie mechanizmu
przesuwania osłony obiektywu!
5
1. Wprowadzenie
Najważniejsze funkcje
9
10
8
11
5
6
7
3
4
1/2
1.
Przycisk (POWER) (Zasilanie) (→ strona 14, 25)
2. Wskaźnik POWER (Zasilanie) (→ strona 13, 14, 25, 192)
3. Wskaźnik STATUS (Stan) (→ strona 192)
4. Wskaźnik LAMP (Lampa) (→ strona 147, 192)
5. Przycisk ECO (Ekologiczny) (→ strona 28)
6. Przycisk SOURCE (Źródło) (→ strona 16)
7. Przycisk AUTO ADJ. (Automatyczna regulacja)
(→ strona 24)
8. Przycisk MENU (→ strona 78)
9. Przyciski /regulacji głośności /korekcji
zniekształceń trapezowych  (→ strona 22, 24)
10. Przycisk ENTER (→ strona 78)
11. Przycisk EXIT (Zamknij) (→ strona 78)
6
1. Wprowadzenie
Cechy panelu złączy
13 12
6
5
4
10
1. Złącze wejścia COMPUTER 1 IN/komponentowego
sygnału obrazu (Mini D-Sub 15 Pin)
(→ strona 132, 136, 157)
2. Wejście COMPUTER 1 AUDIO IN Mini Jack (Stereo
Mini) (→ strona 132, 134, 136)
3. Złącze wejścia COMPUTER 2 IN/komponentowego
sygnału obrazu (Mini D-Sub 15 Pin) (→ strona 132, 136)
4. Wejście COMPUTER 2 AUDIO IN Mini Jack (Stereo
Mini) (→ strona 132, 134, 136)
5. Złącze HDMI IN (Typ A)
(→ strona 132, 137)
6. Port USB (PC) (Typ B)
(→ strona 33, 34, 132)
7. - wyjście MONITOR OUT (KOMP 1) (Mini D-Sub 15 Pin)
(→ strona 134)
8. Wyjście AUDIO OUT Mini Jack (Stereo Mini)
(→ strona 134)
9. Wejście S-VIDEO IN (Mini DIN 4 Pin)
(→ strona 135)
10. Wejście VIDEO IN (RCA) (→ strona 135)
11. Wejście VIDEO/S-VIDEO AUDIO IN L/MONO, R (RCA)
(→ strona 135)
12. Port LAN (RJ-45) (→ strona 141)
13. Port USB (Typ A) (→ strona 59, 180)
14. Port sterowania komputerem [PC CONTROL] Port
(D-Sub 9 Pin) (→ strona 200)
Tego portu używa się do podłączenia komputera lub
systemu sterującego. Pozwala to sterować komputerem
za pomocą protokołu komunikacji szeregowej. W razie
pisania własnych programów typowe kody sterowania
przedstawiono na stronie 200.
7
3
2
1
11
9
7
8
14
1. Wprowadzenie
 Nazwy części pilota zdalnego sterowania
1
2
4
8
9
11
14
17
18
21
22
23
26
32
3
7
5
6
10
15
13
12
16
19
20
25
27
24
28
29
11. Przycisk VIEWER (→ strona 16, 56)
12. Przycisk NETWORK (Sieć) (→ strona 16)
13. Przycisk USB DISPLAY (Wyświetlacz na USB)
(→ strona 16)
14. Przycisk ID SET (Ustaw ID) (→ strona 96)
15. Przyciski klawiatury numerycznej/przycisk CLEAR
(Wyzeruj) (→ strona 96)
16. Przycisk FREEZE (Zamroź)
(→ strona 27)
17. Przycisk AV-MUTE (Wycisz audio/wideo)
(→ strona 27)
18. Przycisk MENU
(→ strona 78)
19. Przycisk EXIT (Zamknij) (→ strona 78)
20. Przycisk  (→ strona 78)
30
31
21. Przycisk ENTER (→ strona 78)
22. Przycisk D-ZOOM (+)(–) (Powiększenie cyfrowe)
(→ strona 27)
23. Przycisk MOUSE L-CLICK (Kliknięcie lewym
przyciskiem myszy)*
(→ strona 33)
24. Przycisk MOUSE R-CLICK (Kliknięcie prawym
przyciskiem myszy)*
(→ strona 33)
1. Nadajnik podczerwieni
(→ strona 9)
25. Przycisk PAGE (Strona) /*
(→ strona 33)
2. Przycisk POWER ON (Wł. zasilanie)
(→ strona 14)
26. Przycisk ECO (Ekologiczny) (→ strona 28)
3. Przycisk POWER OFF (Wył. zasilanie)
(→ strona 25)
27. Przycisk KEYSTONE (Zniekształcenia trapezowe)
(→ strona 23)
4, 5, 6. Przycisk COMPUTER 1/2/3
(→ strona 16)
(Przycisk COMPUTER 3 nie działa).
28. Przycisk PICTURE (Obraz)
(→ strona 83, 85)
29. Przycisk VOL. (+)(–)
(→ strona 24)
7. Przycisk AUTO ADJ. Przycisk
(→ strona 24)
30. Przycisk ASPECT (Współczynnik kształtu)
(→ strona 88)
8. Przycisk VIDEO
(→ strona 16)
31. Przycisk FOCUS/ZOOM (Ostrość/powiększenie)
(niedostępny w projektorach tej serii)
9. Przycisk S-VIDEO
(→ strona 16)
32. Przycisk HELP (Pomoc)
(→ strona 101)
10. Przycisk HDMI (→ strona 16)
* Przyciski PAGE (Strona) /, , MOUSE L-CLICK (Kliknięcie lewym przyciskiem myszy) i MOUSE R-CLICK (Kliknięcie
prawym przyciskiem myszy) działają tylko po połączeniu projektora z komputerem za pomocą przewodu USB.
8
1. Wprowadzenie
Zakładanie baterii
1
Silnie naciśnij i zsuń osłonę baterii.
2
Załóż nowe baterie (AAA). Upewnij się,
czy prawidłowo ustawiono bieguny
baterii (+/-).
3
Wsuń osłonę nad baterie aż do jej
zatrzaśnięcia. Nie wolno łączyć starych
i nowych baterii lub różnych rodzajów
baterii.
EN
OP
OP
EN
Środki ostrożności dotyczące pilota zdalnego sterowania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pilota zdalnego sterowania trzeba traktować z zachowaniem szczególnej ostrożności.
W razie zamoczenia pilota zdalnego sterowania należy go natychmiast wytrzeć do sucha.
Unikać nadmiernego ciepła i wilgoci.
Baterii nie wolno podgrzewać, demontować oraz powodować zwarcia.
Nie wolno wyrzucać baterii do ognia.
Jeśli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez długi czas, należy wyjąć baterie.
Upewnij się, czy prawidłowo ustawiono bieguny baterii (+/-).
Nie wolno mieszać starych i nowych baterii lub różnych rodzajów baterii.
Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Zakres pracy bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
7 m/22 stopy
30°
30°
30°
Pilot zdalnego sterowania
7 m/22 stopy
30°
Czujnik zdalnego sterowania w obudowie projektora
30°
Pilot zdalnego sterowania
30°
30°
30°
7 m/22 stopy
7 m/22 stopy
• Sygnał podczerwieni zależy od linii widzenia i sięga na odległość około 7 m (22 stóp) w obrębie 60-stopniowego kąta
czujnika zdalnego sterowania w obudowie projektora.
• Projektor nie odpowie, jeżeli pomiędzy czujnikiem i pilotem zdalnego sterowania znajdują się przeszkody albo silne światło
będzie padać na czujnik. Rozładowane baterie również utrudniają prawidłowe działanie pilota zdalnego sterowania.
9
1. Wprowadzenie
 Środowisko operacyjne oprogramowania dostarczonego na dysku CD-ROM
Nazwy i funkcje programów dołączonych w pakiecie
Nazwa programu
Virtual Remote Tool
Funkcje
Jest to program używany do kontrolowania włączania/wyłączania zasilania oraz
wyboru źródła projektora z poziomu komputera przy użyciu połączenia za pomocą
dostarczonego przewodu komputerowego (VGA). Również za jego pomocą można
przesyłać obrazy do projektora i rejestrować je jako logo projektora. Po zarejestrowaniu
można zablokować logo, aby uniknąć jego zmiany. (→ strona 155)
Image Express Utility Lite
• Jest to program używany do wyświetlania ekranu komputera za pośrednictwem
przewodu USB albo sieci przewodowej lub bezprzewodowej. Nie ma potrzeby
używania przewodu komputerowego (VGA). (→ strona 34, strona 160)
• Tego programu można używać do kontrolowania włączania/wyłączania zasilania
oraz wyboru źródła projektora z poziomu komputera.
• Funkcja korekcji geometrycznej (Geometric Correction Tool, GCT) pozwala korygować
zniekształcenia obrazów rzutowanych na zakrzywioną ścianę. (→ strona 163)
Image Express Utility 2.0
• Jest to program używany do przesyłania zawartości ekranu komputera do
projektora za pośrednictwem przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN (tryb
zebrania).
Wyświetlane obrazy mogą być przesyłane na komputery osobiste i zapisywane na
nich.
Kiedy używany jest tryb „Meeting Mode” (Zebranie), wyświetlane obrazy mogą być
wysyłane na komputery osobiste i zapisywane. Obrazy można wysyłać z komputera
nie tylko na jeden projektor, lecz także na dwa lub więcej projektorów równocześnie.
(→ strona 165)
Desktop Control Utility 1.0
• Jest to program pozwalający sterować zawartością ekranu komputera osobistego
z odległego miejsca podczas korzystania z projektora za pośrednictwem
przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN. (→ strona 176)
PC Control Utility Pro 4
Jest to program używany do obsługi projektora z poziomu komputera po połączeniu
komputera i projektora za pomocą przewodu szeregowego albo przewodowej lub
bezprzewodowej sieci LAN. (→ strona 185)
Viewer PPT Converter 3.0
Jest to program używany do konwersji plików utworzonych w aplikacji PowerPoint
do plików JPEG, które można wyświetlać za pomocą funkcji Viewer projektora po
podłączeniu do niego nośnika pamięci USB. (→ strona 186)
Image Express Utility for Mac
• Jest to program używany do przesyłania zawartości ekranu komputera Macintosh
do projektora za pośrednictwem przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN.
(→ strona 188) Informacje o środowisku operacyjnym Macintosh patrz strona 188.
UWAGA:
• Program Image Express Utility Lite nie obsługuje trybu „Meeting Mode" (Zebrania) dostępnego w programach Image Express Utility 2.0 i Image Express Utility 2 for Mac
dołączanych do niektórych innych modeli projektorów naszej firmy.
Usługa pobierania danych
W celu uzyskania informacji dotyczących aktualizacji tych programów należy odwiedzić naszą witrynę internetową:
Adres URL: http://www.nec-display.com/dl/en/index.html
10
1. Wprowadzenie
Środowisko operacyjne
W dalszej części opisano środowisko operacyjne programu Image Express Utility Lite. Informacje dotyczące innych programów
zawiera funkcja pomocy każdego programu.
Obsługiwane systemy
operacyjne
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Professional
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Enterprise
Windows Vista Home Basic
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Business
Windows Vista Ultimate
Windows Vista Enterprise
Windows XP Home Edition z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym
Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym
• Tylko wersja 32-bitowa
• Funkcja oszczędzania energii systemu Windows nie jest obsługiwana.
Procesor
• Windows 7/Windows Vista
Procesor Pentium M 1,2 GHz lub szybszy
Zalecany procesor dwurdzeniowy 1,5 GHz lub szybszy
• Windows XP
Procesor Pentium M 1,0 GHz lub szybszy
Zalecany procesor dwurdzeniowy 1,0 GHz lub szybszy
Pamięć
• Windows 7/Windows Vista
512 MB lub więcej
Zalecane 1 GB lub więcej
• Windows XP
256 MB lub więcej
Zalecane 512 MB lub więcej
* Większa ilość pamięci może być wymagana w celu jednoczesnego uruchamiania
dodatkowych aplikacji.
Karta graficzna
• Windows 7/Windows Vista
Wynik cząstkowy elementu Grafika 3,0 lub więcej Indeksu wydajności systemu Windows.
Środowisko sieciowe
Przewodowa lub bezprzewodowa sieć LAN kompatybilna z protokołem TCP/IP
(* Należy użyć urządzenia bezprzewodowej sieci LAN zgodnego ze standardem Wi-Fi).
Rozdzielczość
• Windows 7/Windows Vista
Wymagana SVGA (800 × 600) lub wyższa
Zalecana XGA (1024 × 768) lub wyższa
• Windows XP
Wymagana VGA (640 × 480) lub wyższa
Zalecana XGA (1024 × 768) lub wyższa
Zalecane 1024 punktów × 768 linii - 1280 punktów × 800 linii (P350W)
Kolory ekranu
High Color (15-bitowe, 16-bitowe)
True Color (24-bitowe, 32-bitowe) (zalecane)
• 256 lub mniej kolorów nie jest obsługiwane.
11
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowe działanie)
W tym rozdziale zawarto opis włączania projektora i wyświetlania obrazu na ekranie.
 Procedura wyświetlania obrazu
Punkt 1
• Podłączenie komputera/przewodu zasilającego (→ strona 13)
Punkt 2
• Włączenie projektora (→ strona 14)
Punkt 3
• Wybranie źródła (→ strona 16)
Punkt 4
• Regulacja wymiarów i położenia obrazu (→ strona 17)
• Korekcja zniekształceń trapezowych [ZNIEKSZTAŁC. TRAPEZ.] (→ strona 22)
Punkt 5
• Regulacja obrazu i dźwięku
- Automatyczna optymalizacja sygnału komputerowego (→ strona 24)
- Zwiększanie lub zmniejszanie głośności (→ strona 24)
Punkt 6
• Prezentacja
Punkt 7
• Wyłączenie projektora (→ strona 25)
Punkt 8
• Po zakończeniu używania (→ strona 26)
12
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowe działanie)
 Podłączenie komputera/przewodu zasilającego
1. Podłącz komputer do projektora.
W tym rozdziale przedstawiono informacje dotyczące podstawowego podłączania projektora do komputera. Informacje dotyczące
innych połączeń zawiera rozdział „6. Montaż i połączenia” na stronie 132.
Podłącz przewód komputerowy (VGA) do wejścia COMPUTER 1 IN projektora i portu komputera (mini D-Sub 15 styków). Obracając
śruby radełkowane obu złączy, zamocuj przewód komputerowy (VGA).
2. Podłącz dostarczony przewód zasilający do projektora.
Najpierw podłącz dostarczoną trójwtykową wtyczkę przewodu zasilającego do wejścia AC IN projektora, a drugi koniec przewodu
do działającego ściennego gniazdka sieciowego.
Wskaźnik zasilania projektora zacznie migać na kilka sekund, a następnie zapali się na kolor pomarańczowy* (tryb gotowości).
Wskaźnik STATUS (Stan) zaświeci się na zielono*.
* Będzie to dotyczyć obu wskaźników po wybraniu opcji [NORMALNY] parametru [TRYB GOTOWOŚCI]. Patrz: sekcja Wskaźnik
POWER (Zasilanie).(→ strona 192)
COMPUTER 1 IN
Upewnij się, czy wtyki są dobrze podłączone do
wejścia AC IN oraz ściennego gniazdka sieciowego.
Do gniazdka sieciowego ←

OSTRZEŻENIE:
Elementy projektora mogą się tymczasowo nagrzewać w razie wyłączenia projektora za pomocą przycisku POWER (Zasilanie)
lub odłączenia zasilania sieciowego podczas normalnej pracy projektora.
Podczas podnoszenia projektora należy zachować ostrożność.
13
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowe działanie)
 Włączanie projektora
1. Przesuń pokrywę obiektywu w lewo, aby odsłonić obiektyw.
2. Naciśnij przycisk (POWER, zasilanie) na obudowie projektora
lub przycisku POWER ON (Włączenie zasilania) na pilocie
zdalnego sterowania.
Wskaźnik POWER (Zasilanie) zmieni kolor na niebieski i projektor
będzie gotowy do użycia.
WSKAZÓWKA:
• Wyświetlenie komunikatu „PROJEKTOR JEST ZAMKNIĘTY! WPROWADŹ SŁOWO
KLUCZOWE.” oznacza, że włączono funkcję [BEZPIECZEŃSTWO]. (→ strona 30)
• Kiedy wyświetlony jest komunikat trybu ekologicznego, oznacza to, że opcja
[KOMUNIKAT EKOLOGICZNY] jest włączona. (→ strona 94)
• Naciskanie przycisków, takich jak przycisk zasilania lub MENU, będzie generowało
dźwięk. Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, wybierz ustawienie [WYŁĄCZ.] dla opcji
[SYGNAŁ AKUSTYCZNY] w menu. (→ strona 98)
Po włączeniu projektora upewnij się, czy włączono komputer lub
źródło obrazu oraz czy otwarto osłonę obiektywu.
UWAGA: Przy braku sygnału wejściowego wyświetlana jest informacja o braku sygnału
(ustawienie fabryczne).
14
Czuwanie
Miganie
Włączony
Stałe świecenie na
pomarańczowo
Migająca niebieska
lampka
Stałe świecenie na
niebiesko
(→ strona 192)
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowe działanie)
Uwaga na ekranie rozruchowym (ekran wyboru języka menu)
Po pierwszym włączeniu projektora pojawi się menu rozruchowe. Za pomocą tego menu można wybrać jeden z 27 języków
menu.
Aby wybrać język menu, należy wykonać wymienione czynności.
1. Użyj przycisku , H, F lub E, aby wybrać jeden z 27 języków
menu.
2. Naciśnij przycisk ENTER, aby zatwierdzić wybór.
Po wykonaniu tej procedury można przejść do obsługi menu.
W razie potrzeby można później wybrać język menu.
(→ [JĘZYK] na stronach 80 i 93)
UWAGA:
• Przy wyłączaniu i ponownym włączaniu zasilania za pomocą listwy zasilającej lub przerywacza
należy odczekać przynajmniej 1 sekundę pomiędzy wyłączeniem głównego zasilania i ponownym włączeniem.
W przeciwnym wypadku projektor może nie otrzymać zasilania (dioda LED trybu gotowości nie będzie się palić).
W takiej sytuacji należy odłączyć przewód zasilający i ponownie go podłączyć. Włącz główne zasilanie.
• W razie wystąpienia jednej z następujących sytuacji projektor nie zostanie włączony.
• Kiedy temperatura wnętrza projektora jest za wysoka, projektor wykryje anormalnie wysoką temperaturę. W takim stanie projektor nie zostanie włączony, aby chronić
podzespoły wewnętrzne. W takiej sytuacji należy odczekać do ochłonięcia podzespołów wewnętrznych projektora.
• Po zakończenia okresu eksploatacji lampy projektor nie zostanie włączony. W takim przypadku, należy wymienić lampę.
• Zapalenie się wskaźnika STATUS (Stan) na kolor pomarańczowy po naciśnięciu przycisku zasilania oznacza włączenie funkcji [BLOKADA PANELU STER.]. Blokadę można
anulować przez jej wyłączenie. (→ strona 95)
• Jeżeli lampa się nie zaświeci, a wskaźnik STATUS (Stan) miga, włączając się i wyłączając sześć razy w cyklu, należy odczekać pełną minutę i następnie włączyć zasilanie.
• Kiedy wskaźnik POWER (Zasilanie) miga na niebiesko w krótkich cyklach, nie można wyłączyć zasilania za pomocą przycisku POWER (Zasilanie).
• Bezpośrednio po włączeniu projektora może występować miganie obrazu. Jest to normalne zjawisko. Odczekaj 3-5 minut do ustabilizowania świecenia lampy.
• Po włączeniu projektora osiągnięcie pełnej jasności lampy może trochę potrwać.
• W razie włączenia projektora natychmiast po wyłączeniu lampy lub kiedy temperatura jest za wysoka, przez kilka minut wentylatory będą pracować bez wyświetlania
obrazu, a dopiero później zostanie rozpoczęte wyświetlanie obrazu.
15
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowe działanie)
 Wybieranie źródła
Wybieranie komputera lub źródła obrazu
UWAGA: Włącz komputer lub urządzenie źródła obrazu podłączone do projektora.
Automatyczne wykrywanie sygnału
Naciśnij raz przycisk SOURCE (Źródło). Projektor wyszuka dostępne źródło
sygnału wejściowego i je wyświetli. Źródło sygnału wejściowego będzie
zmieniane w następujący sposób:
KOMPUTER1 → KOMPUTER2 → HDMI → VIDEO → S-VIDEO → VIEWER →
WYŚW. USB → WYŚW. USB → ...
•
Po wyświetleniu ekranu ŹRÓDŁO można kilkukrotnie nacisnąć przycisk
SOURCE (Źródło), aby wybrać źródło sygnału wejściowego.
WSKAZÓWKA: Jeśli brak jest sygnału wyjściowego, dane wejście zostanie pominięte.
Korzystanie z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
Naciśnij dowolny z przycisków COMPUTER1, COMPUTER2, HDMI, VIDEO,
S-VIDEO, VIEWER, NETWORK (Sieć) lub USB DISPLAY (Wyświetlacz na USB).
Wybieranie źródła domyślnego
Dane źródło można ustawić jako źródło domyślne, które będzie wyświetlane
zawsze po włączeniu projektora.
1. Naciśnij przycisk MENU.
Pojawi się menu.
2. Dwukrotnie naciśnij przycisk , aby przejść do menu [USTAW.], po czym
naciśnij przycisk H lub ENTER, aby wybrać opcję [OGÓLNE].
3. Trzy razy naciśnij przycisk , aby wybrać element [OPCJE(2)].
4. Sześć razy naciśnij przycisk H, aby wybrać element [WYBÓR DOM.
ŹRÓDŁA] i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran [WYBÓR DOM. ŹRÓDŁA].
(→ strona 100)
5. Wybierz źródło używane jako źródło domyślne i naciśnij przycisk ENTER.
6. Kilka razy naciśnij przycisk EXIT (Zamknij), aby zamknąć menu.
7. Ponownie uruchom projektor.
Nastąpi wyświetlenie źródła wybranego w punkcie 5.
UWAGA: Nawet po włączeniu opcji [AUTO] źródło [SIEĆ] nie zostanie wybrane automatycznie. Aby ustawić
sieć jako domyślne źródło obrazy, należy wybrać opcję [SIEĆ].
WSKAZÓWKA:
• Po włączeniu trybu gotowości projektora pojawienie się sygnału komputerowego z komputera
podłączonego do wejścia COMPUTER1 IN spowoduje włączenie zasilania projektora i rozpoczęcie
wyświetlania obrazu z komputera.
([AUTO. WŁĄCZ.(COMP1)] → strona 100)
• Na klawiaturze systemu Windows 7 kombinacja klawisza Windows i P pozwala szybko i łatwo
skonfigurować zewnętrzny wyświetlacz.
16
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowe działanie)
 Regulowanie wymiarów i położenia obrazu
Za pomocą pokrętła przesunięcia obiektywu, dźwigni stopki nachylenia, dźwigni powiększania lub pierścienia ustawiania
ostrości można wyregulować położenie i wymiary obrazu.
W tym rozdziale pominięto schematy i przewody dla przejrzystości.
Zmiana pionowego położenia obrazu
[Przesunięcie obiektywu]
Regulacja ostrości
[Dźwignia ostrości]
(→ strona 18)
Precyzyjna regulacja wymiarów obrazu
[Dźwignia powiększenia]
(→ strona 19)
Regulowanie kąta wyświetlania (wysokości obrazu)
[Stopka nachylenia] *¹
(→ strona 20)
Regulowanie pochylenia obrazu w lewo i w prawo
[Stopka tylna]
(→ strona 21)
Regulowanie korekcji zniekształcenia trapezowego
[ZNIEKSZTAŁC. TRAPEZ.]
(→ strona 21)
(→ strona 22)
UWAGA*1: Regulacja kąta wyświetlania (wysokości obrazu) jest konieczna, gdy obraz znajduje się za wysoko w stosunku do zakresu regulacji pionowego przesunięcia obiektywu.
17
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowe działanie)
Zmiana pionowego położenia obrazu (przesunięcie obiektywu)
Obróć pokrętło przesunięcia obiektywu.
W tym podręczniku przesunięcie maksymalne do góry jest nazywane „pozycją normalną”.
W dół
Do góry
Pokrętło przesunięcia obiektywu
UWAGA:
Pokrętło przesunięcia obiektywu nie daje się przekręcić poza pozycję maksymalnego przesunięcia w górę lub w dół. Obracanie na siłę może doprowadzić do uszkodzenia projektora.
WSKAZÓWKA:
Przesunięcie obiektywu można regulować w zakresie podanym niżej. Aby przesunąć obraz jeszcze wyżej, należy użyć stopki nachylenia projektora.
Projekcja z poziomu stołu
[P420X/P350X]
Wysokość wyświetlanego obrazu
Zakres przesunięcia w pionie (0 do 0,5 V)
[P350W]
Wysokość wyświetlanego obrazu
Zakres przesunięcia w pionie (0 do 0,6V)
18
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowe działanie)
Projekcja z poziomu sufitu
[P420X/P350X]
Zakres przesunięcia w pionie (0 do 0,5 V)
Wysokość wyświetlanego obrazu
[P350W]
Zakres przesunięcia w pionie (0 do 0,6V)
Wysokość wyświetlanego obrazu
Ostrość
Wyreguluj ostrość za pomocą dźwigni regulacji ostrości.
Dźwignia ostrości
19
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowe działanie)
Powiększenie
Dźwigni ZOOM (Powiększenie) używa się do regulacji wymiarów obrazu na ekranie.
Dźwignia powiększenia
20
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowe działanie)
Dostosuj stopkę regulacji nachylenia
1. Podnieś przednią krawędź projektora.
PRZESTROGA:
1
Nie wolno próbować dotykać wylotu wentylacyjnego podczas regulacji
stopki ponieważ dochodzi do jego rozgrzania po włączeniu i bezpośrednio
po wyłączeniu projektora.
2. Dopchnij do góry i chwyć dźwignię stopki regulacji nachylenia z
możliwością dostosowania z przodu projektora, aby rozsunąć stopkę.
3. Opuść przód projektora na żądaną wysokość.
4. Zwolnij dźwignię stopki regulacji nachylenia z możliwością dostosowania,
aby zablokować stopkę na miejscu.
2
Dźwignia stopki regulacji Stopka regulacji
nachylenia z możliwością nachylenia z
możliwością
dostosowania
dostosowania
Stopkę można rozsunąć na długość do 1,6 cala/40 mm.
Przód projektora można regulować w zakresie około 10 stopni (do góry).
Obróć tylną stopkę na żądaną wysokość, aby wyrównać obraz na powierzchni
wyświetlania.
PRZESTROGA:
• Stopki pochylającej nie wolno używać do celów niezgodnych z jej
przeznaczeniem.
Nieprawidłowe użytkowanie, na przykład chwytanie za stopkę lub
wieszanie projektora na ścianie przy użyciu stopki może spowodować
uszkodzenie urządzenia.
3
Regulowanie pochylenia obrazu w lewo i w prawo [Tylna stopka]
• Obróć tylną stopkę.
Tylną stopkę można rozsunąć na długość do 0,5 cala/12 mm. Obrócenie tylnej
stopki pozwala ustawić projektor poziomo.
UWAGA:
• Nie wolno rozsuwać tylnej stopki poza limit wysokości (0,5 cala/12 mm). W przeciwnym wypadku tylna
stopka może wypaść z projektora.
Stopka tylna
Góra
21
Dół
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowe działanie)
 Ręczna korekcja zniekształceń trapezowych
W razie pochylenia ekranu w pionie dochodzi do wystąpienia dużych zniekształceń trapezowych. Aby ręcznie skorygować
zniekształcenia trapezowe, należy wykonać następujące czynności:
UWAGA:
• Maksymalny zakres korekcji zniekształceń trapezowych w pionie wynosi +/−30 stopni.
• Korekcja zniekształceń trapezowych może spowodować lekką utratę ostrości z powodu korekcji elektronicznej.
• Zakres korekcji zniekształceń trapezowych można zawęzić w zależności od sygnału lub wybranego współczynnika kształtu.
Regulacja za pomocą przycisków obudowy projektora
1. Naciśnij przycisk  lub , kiedy nie jest wyświetlane żadne menu.
Pojawi się pasek zniekształcenia trapezowego.
2. Użyj przycisku  lub  do skorygowania zniekształceń trapezowych.
3. Naciśnij przycisk ENTER.
Pasek zniekształcenia trapezowego zostanie zamknięty.
UWAGA:
• Po wyświetleniu menu opisana operacja nie jest dostępna. Po wyświetleniu menu należy nacisnąć przycisk MENU, aby zamknąć menu i rozpocząć korekcję zniekształceń
trapezowych.
Z poziomu menu projektora, a następnie wybierz kolejno [USTAW.] → [OGÓLNE] → [AUT. KOR. ZNIEK. TR.]. Zmiany można zapisać za pomocą opcji [ZACH.UST.ZN.TRAPEZ.].
(→ strona 91)
• Sterowanie korekcją zniekształceń trapezowych nie jest możliwe przy użyciu przycisku  lub , kiedy używany jest tryb VIEWER lub NETWORK.
22
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowe działanie)
Regulacja za pomocą pilota zdalnego sterowania
1. Naciśnij przycisk KEYSTONE (Zniekształcenia trapezowe).
Pojawi się pasek zniekształcenia trapezowego.
2. Użyj przycisku  lub  do skorygowania zniekształceń trapezowych.
Wyreguluj obraz w taki sposób, aby jego lewa i prawa krawędź były do siebie równoległe.
3. Naciśnij przycisk EXIT.
Pasek zniekształcenia trapezowego zostanie zamknięty.
23
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowe działanie)
 Automatyczna optymalizacja jakości sygnału komputerowego
Regulacja obrazu za pomocą funkcji automatycznej regulacji
Automatyczna optymalizacja obrazu komputerowego (COMPUTER1/COMPUTER2)
Naciśnij przycisk AUTO ADJ. (Automatyczne dostosowanie), aby automatycznie zoptymalizować obraz przesyłany z komputera.
Ta regulacja może być niezbędna przy pierwszym podłączeniu komputera.
[Obraz o niskiej jakości]
[Obraz normalny]
UWAGA:
Wyświetlenie niektórych sygnałów może potrwać dłuższy czas, a niektóre sygnały mogą nie być prawidłowe wyświetlane.
• Jeżeli funkcja automatycznej regulacji nie może zoptymalizować sygnału komputerowego, należy spróbować ręcznie wyregulować parametr [POZIOME], [PIONOWE], [ZEGAR]
i [FAZA]. (→ strona 86, 87)
 Zwiększanie lub zmniejszanie głośności
Można regulować poziom głośności głośnika.
Zwiększa głośność
Zmniejsza głośność
WSKAZÓWKA: Kiedy nie widać żadnego menu, przyciski  i  projektora służą jako elementy sterowania
poziomem głośności.
UWAGA:
• Sterowanie głośnością za pomocą przycisków  i  nie jest możliwe, kiedy powiększono obraz a pomocą
przycisku D-ZOOM (+) lub po wyświetleniu menu ekranowego.
• Regulowanie głośności nie jest możliwe przy użyciu przycisku  lub , kiedy używany jest tryb VIEWER
lub NETWORK.
WSKAZÓWKA:
• Nie można regulować głośności dźwięku funkcji [SYGNAŁ AKUSTYCZNY]. Aby wyłączyć dźwięk funkcji
[SYGNAŁ AKUSTYCZNY], z menu wybierz kolejno [USTAW.] → [OPCJE(1)] → [SYGNAŁ AKUSTYCZNY]
→ [WYŁĄCZ.].
• Głośność można regulować z menu ([SKORYGUJ] → [AUDIO])
24
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowe działanie)
 Wyłączanie projektora
Aby wyłączyć projektor:
1. Najpierw naciśnij przycisk (POWER, zasilanie) na obudowie
projektora lub przycisku POWER OFF (Wyłączenie zasilania)
na pilocie zdalnego sterowania,
Pojawi się komunikat [POWER OFF/ARE YOU SURE?/CARBON
SAVINGS- SESSION 0.000[g-CO2]] (Wyłączenie zasilania/
Czy na pewno chcesz to zrobić?/Oszczędność węgla w sesji
0,000 g-CO2).
2. Następnie ponownie naciśnij przycisk ENTER albo przycisk
(POWER, zasilanie) lub POWER OFF (Wyłączenie zasilania).
Lampa zostanie wyłączona, a projektor przejdzie w tryb
gotowości. W trybie gotowości dioda POWER (Zasilanie) miga na
pomarańczowo, a dioda STATUS (Stan) – na zielono, kiedy wybrano
opcję [NORMALNY] parametru [TRYB GOTOWOŚCI].
Włączony
Czuwanie
Stałe świecenie na niebiesko
Stałe świecenie
na pomarańczowo
Naciśnij dwukrotnie
OSTRZEŻENIE:
Elementy projektora mogą się tymczasowo nagrzewać w razie wyłączenia projektora za pomocą przycisku POWER (Zasilanie)
lub odłączenia zasilania sieciowego podczas normalnej pracy projektora.
Podczas podnoszenia projektora należy zachować ostrożność.
UWAGA:
• Kiedy wskaźnik POWER (Zasilanie) miga na niebiesko w krótkich cyklach, nie można wyłączyć zasilania.
• Zasilania sieciowego nie można wyłączyć przez 60 sekund po włączeniu projektora i rozpoczęcia wyświetlania obrazu.
• Zasilania sieciowego nie wolno odłączać od projektora w ciągu 10 sekund od wprowadzenia zmiany lub skonfigurowania zmian i zamknięcia menu. Może to spowodować
utratę zmian i konfiguracji.
25
2. Wyświetlanie obrazu (podstawowe działanie)
 Po użyciu
Przygotowanie: Upewnij się, że projektor jest wyłączony.
1. Odłącz przewód zasilający.
2. Odłącz inne przewody.
• Odłącz nośnik USB, jeżeli podłączono go do projektora.
3. Schowaj stopkę regulacji nachylenia z możliwością dostosowania, jeżeli została rozsunięta.
4. Przesuń pokrywę obiektywu w prawo, aby zasłonić obiektyw.
26
3. Przydatne funkcje
1 Wyłączanie obrazu i dźwięku
Za pomocą przycisku AV-MUTE (Wycisz audio/wideo) można wyłączyć na
krótki czas obraz i dźwięk. Ponowne naciśnięcie tego przycisku przywróci
odtwarzanie obrazu i dźwięku.
Funkcja oszczędzania energii projektora zacznie działać po 10 sekundach od
wyłączenia obrazu. Wiąże się to z ograniczeniem mocy lampy.
UWAGA:
• Nawet po wyłączeniu obrazu menu jest nadal wyświetlane na ekranie.
• Nie można wyłączyć odtwarzania dźwięku z wyjścia AUDIO OUT (Stereo mini).
• Po przywróceniu obrazu, nawet w razie natychmiastowego naciśnięcia przycisku AV-MUTE (Wycisz audio/
wideo) po uaktywnieniu funkcji oszczędzania energii, jasność lampy może nie zostać przywrócona do
oryginalnego poziomu.
2 Zamrażanie obrazu
Naciśnij przycisk FREEZE (Zamroź), aby zamrozić obraz. Ponowne naciśnięcie
przycisku spowoduje wznowienie odtwarzania.
UWAGA: Obraz jest zamrożony, lecz oryginalne wideo jest dalej odtwarzane.
 Powiększanie obrazu
Obraz można powiększyć maksymalnie czterokrotnie.
UWAGA: Maksymalne powiększenie może być mniejsze niż czterokrotne w zależności od używanego sygnału.
W tym celu należy wykonać następujące czynności:
1. Naciśnij przycisk D-ZOOM (+), aby powiększyć obraz.
Do przesuwania powiększonego obrazu można używać przycisków ,, i .
27
3. Przydatne funkcje
2. Naciśnij przycisk .
Obszar powiększonego obrazu zostanie przesunięty.

3. Naciśnij przycisk D-ZOOM (−).
Każde naciśnięcie przycisku D-ZOOM (−) powoduje pomniejszenie obrazu.
UWAGA:
• Obraz jest powiększany i pomniejszany w odniesieniu do środka ekranu.
• Wyświetlenie menu spowoduje anulowanie bieżącego powiększenia.
 Zmiana trybu ekologicznego/sprawdzenie działania energooszczędnego
i korzystanie z trybu ekologicznego
Opcja TRYB EKOLOGICZNY (EKOLOGICZNY1) wydłuża żywotność lampy przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii oraz
emisji CO2.
Można wybrać cztery tryby jasności lampy: [WYŁĄCZ.], [AUTO-EKOLOGICZNY] i [EKOLOGICZNY1].
[TRYB EKOLOGICZNY]
Opis
Stan wskaźnika LAMP (Lampa)
[WYŁĄCZ.]
Jest to ustawienie domyślne (100% jasności).
Wyłączony
[AUTOEKOLOGICZNY]
Poziom zużycia energii przez lampę może być automatycznie
regulowany w zakresie od [WYŁĄCZ.] do [EKOLOGICZNY1]
w zależności od poziomu obrazu
UWAGA: Jasne przejścia mogą być mniej widoczne w zależności od obrazu.
Stałe zielone
świecenie
[EKOLOGICZNY1]
Niskie zużycie energii przez lampę (około 75% jasności).
Aby włączyć funkcję [TRYB EKOLOGICZNY] należy wykonać następujące czynności:
1. Naciśnij przycisk ECO (Ekologiczny) na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić ekran [TRYB EKOLOGICZNY].
2. Ponownie naciśnij przycisk ECO (Ekologiczny), aby wybrać żądany tryb.
• Każde naciśnięcie przycisku ECO (Ekologiczny) powoduje zmianę trybu w następującym cyklu:
WYŁĄCZ. → AUTO-EKOLOGICZNY → EKOLOGICZNY1 → WYŁĄCZ.
• Po włączeniu trybu EKOLOGICZNY wskaźnik LAMP (Lampa) zmieni kolor na zielony.
WSKAZÓWKA:
• Symbol liścia u dołu menu przedstawia bieżący wybór trybu EKOLOGICZNY.
28
3. Przydatne funkcje
UWAGA:
• Funkcję [TRYB EKOLOGICZNY] można również zmieniać z poziomu menu projektora.
Wybierz kolejno [USTAW.] → [OGÓLNE] → [TRYB EKOLOGICZNY].
• Pozostały czas pracy lampy oraz przepracowaną liczbę godzin lampy można sprawdzać za pomocą funkcji [CZAS WYKORZYSTYWANIA]. Wybierz element [INFORM.]. →[CZAS
WYKORZYSTYWANIA].
• Projektor zawsze pracuje w trybie [EKOLOGICZNY1] przez 90 sekund po włączeniu lampy oraz kiedy wskaźnik POWER (Zasilanie) miga na niebiesko. Zmiana ustawienia opcji
[TRYB EKOLOGICZNY] nie będzie mieć żadnego wpływu na stan lampy.
• Po upłynięciu 1 minuty od wyświetlenia informacji o braku sygnału i ekranu logo lub czarnego/niebieskiego nastąpi automatyczne ustawienie opcji [EKOLOGICZNY1]
parametru [TRYB EKOLOGICZNY]. Po zaakceptowaniu sygnału nastąpi powrót do opcji [WYŁĄCZ.].
• W razie przegrzania projektora w trybie [WYŁĄCZ.] może dojść do sytuacji automatycznej zmiany ustawień parametru [TRYB EKOLOGICZNY] na opcję [EKOLOGICZNY1], aby
zapewnić ochronę projektora. Kiedy projektor pracuje w trybie [EKOLOGICZNY1] następuje obniżenie jasności obrazu. Po powrocie normalnej temperatury projektora nastąpi
powrót do opcji [WYŁĄCZ.] funkcji [TRYB EKOLOGICZNY].
Symbol termometru [ ] wskazuje automatyczne przestawienie funkcji [TRYB EKOLOGICZNY] na opcję [EKOLOGICZNY1] z powodu zbyt wysokiej temperatury
wewnętrznej.
Sprawdzanie wpływu trybu energooszczędnego [LICZNIK WĘGLA]
Ta funkcja pozwala wyświetlać wpływ oszczędności energii pod postacią redukcji emisji CO2 (kg) po ustawieniu opcji [AUTOEKOLOGICZNY] lub [EKOLOGICZNY1] parametru [TRYB EKOLOGICZNY]. Ta funkcja nosi nazwę funkcji [LICZNIK WĘGLA].
Wyświetlane są dwa komunikaty: [CAŁK. OSZCZ. WĘGLA] i [OSZC. WĘGLA-SESJA]. Komunikat [CAŁK. OSZCZ. WĘGLA] przedstawia
całkowitą ilość redukcji emisji CO2 od chwili zakupu do chwili bieżącej. Wartość parametru [CZAS WYKORZYSTYWANIA] można
sprawdzić z poziomu funkcji [INFORM.] menu. (→ strona 101)
Komunikat [OSZCZ. WĘGLA-SESJA] przedstawia ilość redukcji emisji CO2 od momentu przejścia na TRYB EKOLOGICZNY
bezpośrednio po włączeniu zasilania i wyłączeniu zasilania. Komunikat [OSZCZ. WĘGLA-SESJA] będzie wyświetlany w
komunikacie wyłączenia zasilania i potwierdzenia tej operacji w momencie wyłączania zasilania.
WSKAZÓWKA:
• W dalszej części przedstawiono wzór używany do wyliczenia poziomu redukcji emisji CO2.
Wielkość redukcji emisji CO2 = (zużycie mocy przy opcji WYŁĄCZ. parametru TRYB EKOLOGICZNY − zużycie mocy przy opcji AUTO-EKOLOGICZNY/EKOLOGICZNY1 parametru
TRYB EKOLOGICZNY) × przelicznik CO2.* Po wyłączeniu obrazu za pomocą przycisku AV MUTE (Wycisz audio/wideo) albo przez zamknięcie osłony obiektywu również następuje
zwiększenie redukcji emisji CO2.
* Wyliczenie ilości redukcji emisji CO2 jest wykonywane na podstawie publikacji OECD „CO2 Emissions from Fuel Combustion, 2008 Edition” (Emisje CO2 ze spalania paliwa,
edycja 2008 r.).
• Wartość opcji [CAŁK. OSZCZ. WĘGLA] jest wyliczana na podstawie oszczędności rejestrowanych w 15-minutowych odstępach.
• Ten wzór nie ma zastosowania do zużycia energii, na które włączenie lub wyłączenie funkcji [TRYB EKOLOGICZNY] nie ma żadnego wpływu.
29
3. Przydatne funkcje
5 Zapobieganie nieautoryzowanemu używaniu projektora [BEZPIECZEŃSTWO]
Za pomocą menu można ustawić hasło niezbędne do obsługi projektora, co uniemożliwi jego używanie przez nieautoryzowanych
użytkowników. Po ustawieniu hasła i włączeniu projektora pojawi się ekran wprowadzenia hasła. Projektor nie będzie wyświetlać
obrazów do momentu wprowadzenia prawidłowego hasła.
• Ustawienia funkcji [BEZPIECZEŃSTWO] nie ulegają zmianie nawet w przypadku użycia funkcji [WYZER.] dostępnej w menu.
Żeby włączyć funkcję BEZPIECZEŃSTWO:
1. Naciśnij przycisk MENU.
Pojawi się menu.
2. Dwukrotnie naciśnij przycisk , aby przejść do menu [USTAW.], po czym naciśnij przycisk  lub ENTER, aby wybrać
opcję [OGÓLNE].
3. Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję [INSTALACJA].
4. Trzy razy naciśnij przycisk , aby wybrać element [BEZPIECZEŃSTWO] i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się menu WYŁĄCZ./WŁĄCZ.
5. Naciśnij przycisk , aby wybrać element [WŁĄCZ.] i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran [SŁOWO KLUCZOWE BEZPIECZEŃSTWA].
6. Wprowadź kombinację czterech przycisków  i naciśnij przycisk ENTER.
UWAGA: Hasło (słowo kluczowe) musi mieć długość od 4 do 10 znaków.
Pojawi się ekran [POTWIERDŹ SŁOWO KLUCZOWE].
UWAGA: Słowo kluczowe warto zanotować i schować w bezpiecznym miejscu.
30
3. Przydatne funkcje
7. Wprowadź tę samą kombinację przycisków  i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran potwierdzenia.
8. Wybierz odpowiedź [TAK] i naciśnij przycisk ENTER.
Funkcja BEZPIECZEŃSTWO została włączona.
Aby włączyć projektor przy włączonej funkcji BEZPIECZEŃSTWO:
1. Naciśnij przycisk POWER (zasilanie).
Projektor zostanie włączony i pojawi się informacja o jego zablokowaniu.
2. Naciśnij przycisk MENU.
3. Wprowadź prawidłowe hasło i naciśnij przycisk ENTER. Projektor rozpocznie wyświetlanie obrazu.
UWAGA: Tryb blokady bezpieczeństwa jest utrzymywany do momentu wyłączenia zasilania lub odłączenia przewodu zasilającego.
31
3. Przydatne funkcje
Żeby wyłączyć funkcję BEZPIECZEŃSTWO:
1. Naciśnij przycisk MENU.
Pojawi się menu.
2. Wybierz opcje [USTAW.] → [INSTALACJA] → [BEZPIECZEŃSTWO] i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się menu WYŁĄCZ./WŁĄCZ.
3. Wybierz opcję [WYŁĄCZ.] i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran SŁOWO KLUCZOWE BEZPIECZEŃSTWA.
4. Wprowadź hasło i naciśnij przycisk ENTER.
Funkcja BEZPIECZEŃSTWO zostanie wyłączona po wprowadzeniu prawidłowego hasła.
UWAGA: W razie zapomnienia hasła należy skontaktować się ze sprzedawcą. Sprzedawca będzie móc podać hasło uniwersalne po uzyskaniu informacji o kodzie żądania. Kod
żądania jest wyświetlany na ekranie potwierdzenia hasła. W tym przykładzie ciąg [NB52-YGK8-2VD6-K585-JNE6-EYA8] jest kodem żądania.
32
3. Przydatne funkcje
 Obsługa funkcji myszy komputera za pomocą pilota zdalnego sterowania
projektora oraz przewodu USB (funkcja zdalnej myszy)
Wbudowana funkcja zdalnej myszy pozwala korzystać z funkcji myszy komputerowej za pomocą dostarczonego pilota zdalnego
sterowania, kiedy komputer podłączono do projektora za pomocą dostępnego w sprzedaży przewodu USB (kompatybilnego
ze specyfikacją USB 2.0).
Funkcja zdalnej myszy działa z wejściem COMPUTER 1 lub COMPUTER 2, kiedy wyświetlany jest ekran komputera.
Funkcja zdalnej myszy nie działa po zamrożeniu lub powiększeniu obrazu.
- Używanie przewodu USB do połączenia komputera i projektora uruchomi również funkcję Wyświetlacz na USB. (→ strona 34)
USB (PC)
Przewód USB (brak w zestawie)
UWAGA:
• Przewód USB musi być zgodny ze specyfikacją standardu USB 2.0.
• Funkcji myszy można używać w następujących systemach operacyjnych.
Windows 7, Windows XP i Windows Vista
• W przypadku systemu Windows XP w starszej wersji niż SP2, kiedy kursor myszy nie przesuwa się prawidłowo, należy wykonać następujące czynności:
Usuń zaznaczenie pola wyboru Zwiększ dokładność wskaźnika pod suwakiem szybkości przesuwu wskaźnika w oknie dialogowym Właściwości myszy [karta Właściwości
urządzeń wskazujących].
• Przed ponownym podłączeniem przewodu USB po jego odłączeniu (i na odwrót) należy odczekać przynajmniej 5 sekund. Komputer może nie zidentyfikować przewodu USB
w razie jego wielokrotnego podłączania i odłączania w krótkich odstępach czasu.
UWAGA:
• Podłącz projektor do komputera za pomocą przewodu USB po uruchomieniu komputera. Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może uniemożliwić uruchomienie komputera.
Obsługa myszy komputera za pomocą pilota zdalnego sterowania
Mysz komputera można obsługiwać za pomocą pilota zdalnego sterowania
Przycisk PAGE / (Strona)............................................................................przewija obszar wyświetlania okna lub przechodzi do poprzedniego albo następnego
slajdu w programie PowerPoint.
Przyciski ..........................................................................................przesuwają wskaźnik myszy na komputerze.
Przycisk MOUSE L-CLICK (Kliknięcie lewym przyciskiem myszy)/ENTER............działa, jak kliknięcie lewym przyciskiem myszy.
Przycisk MOUSE R-CLICK (Kliknięcie prawym przyciskiem myszy).....................działa, jak kliknięcie prawym przyciskiem myszy.
UWAGA:
• Przy obsłudze komputera za pomocą przycisku  lub  i przy włączonym menu, używanie przycisków będzie mieć wpływ na wskaźnik myszy oraz na menu. Zamknij
menu i skorzystaj z myszy.
WSKAZÓWKA: Szybkość przesuwu wskaźnika można zmienić w oknie dialogowym Właściwości myszy systemu Windows. Dalsze informacje można znaleźć w dokumentacji
lub pomocy elektronicznej dołączonej do komputera.
33
3. Przydatne funkcje
 Wyświetlanie ekranu komputera za pomocą projektora podłączonego
przewodem USB (funkcja wyświetlacza na USB)
Za pomocą dostępnego w sprzedaży przewodu USB (kompatybilnego ze specyfikacją USB 2.0) można połączyć komputer z
projektorem, co pozwoli na przesyłanie obrazu ekranu komputera do projektora bez konieczności używania tradycyjnego
przewodu komputerowego (VGA). Funkcje wyłączania/włączania zasilania oraz wybierania źródła sygnału projektora są
dostępne z poziomu komputera bez konieczności podłączania przewodu komputerowego (VGA).
UWAGA:
• Aby udostępnić WYŚWIETLACZ NA USB w systemie Windows XP, konto użytkownika w systemie Windows musi mieć uprawnienia administratora.
• Funkcja Wyświetlacz na USB korzysta z funkcji programu Image Express Utility Lite dostępnego na płycie CD-ROM dołączonej do projektora firmy NEC (→ strona 160).
Uruchomienie funkcji Wyświetlacz na USB nie powoduje jednak zainstalowania programu Image Express Utility Lite na komputerze. Jest to spowodowane tym, że funkcja
Wyświetlacz na USB powoduje tylko uruchomienie programu do obsługi projektora.
• Funkcja Wyświetlacz na USB nie działa po wybraniu opcji [OSZCZĘDZANIA ENERGII] parametru [TRYB GOTOWOŚCI]. (→ strona 99)
1. Uruchom komputer.
2. Podłącz przewód zasilający projektora do gniazdka ściennego i poczekaj do uaktywnienia trybu gotowości urządzenia.
• Otwórz osłonę obiektywu projektora.
3. Użyj przewodu USB do połączenia komputera z projektorem.
Przewód USB (brak w zestawie)
USB (PC)
→ Do gniazdka sieciowego
Przewód zasilający (dostarczany)
Na ekranie komputera pojawi się komunikat „The projector is in standby mode. Connect it?” (Projektor pracuje w trybie gotowości.
Podłączyć go?).
• U góry ekranu pojawi się okno sterowania programu Image Express Utility Lite.
UWAGA: W zależności od ustawień komputera w momencie podłączenia projektora może pojawić się okno Autoodtwarzanie. W takim
przypadku należy kliknąć okno „Start USB Display” (Uruchom wyświetlacz na USB).
4. Kliknij odpowiedź Yes (Tak).
Projektor zostanie włączone, a na ekranie komputera pojawi się komunikat „The projector is getting ready. Please wait.” (Trwa
przygotowywanie projektora. Proszę czekać.). Ten komunikat zniknie po kilku sekundach.
34
3. Przydatne funkcje
5. Skorzystaj z okna sterowania.
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(Źródło)............... Wybranie źródła wejściowego projektora.
(2)
(Obraz)................ Wyłącza funkcję AV-MUTE (Wyciszenie obrazu), FREEZE (Zamrożenie obrazu) i Geometric Correction Tool (GCT, Narzędzie korekcji
geometrycznej).
(3)
(Dźwięk)............. Włączenie lub wyłączenie funkcji AV-MUTE (Wyciszenie dźwięku), odtwarzania dźwięków i zwiększenie lub zmniejszenie głośności.
(4)
(itp.).................... Opcje Update (Aktualizuj), HTTP Server (Serwer HTTP)*, Settings (Ustawienia) i Information (Informacje).
(5)
(Zakończ)............ Wyjście z programu Image Express Utility Lite. Można również jednocześnie wyłączyć projektor.
* Funkcji HTTP Server (Serwer HTTP) nie można wybrać bez podłączonego przewodu USB.
(6)
(Pomoc)................. Wyświetlenie pomocy do programu Image Express Utility Lite.
35
3. Przydatne funkcje
 Sterowanie projektorem za pomocą przeglądarki HTTP
Przegląd
Funkcja serwera HTTP udostępnia ustawienia i operacje dla:
1. Konfiguracji sieci przewodowej/bezprzewodowej (NETWORK SETTINGS, ustawienia sieci)
Do używania bezprzewodowego połączenia z siecią LAN należy podłączyć opcjonalny adapter USB bezprzewodowej sieci LAN
do projektora. (→ strona 139)
(Modele dostępne w handlu w Ameryce Północnej są standardowo wyposażone w adapter USB bezprzewodowej sieci LAN).
Aby używać przewodowego/bezprzewodowego połączenia LAN, należy podłączyć projektor do komputera za pomocą dostępnego
w handlu przewodu ethernetowego (sieci LAN). (→ strona 138)
2. Konfiguracji powiadomień pocztowych (ALERT MAIL, alert pocztowy)
Po podłączeniu projektora do sieci przewodowej/bezprzewodowej można wysyłać pocztą elektroniczną komunikaty o błędach
i o konieczności wymianie lampy.
3. Obsługa projektora
Włączenie/wyłączenie zasilania, wybranie wejścia, sterowanie głośnością i regulacja obrazu.
4. Ustawienie hasła i AMX Beacon opcji PJLink
Dostępne są dwie możliwości dostępu do funkcji serwera HTTP:
• Uruchomienie przeglądarki internetowej za pośrednictwem sieci podłączonej do projektora i wprowadzenie następującego
adresu URL:
http://<adres IP projektora>/index.html
• Użycie programu Image Express Utility Lite dostępnego na płycie CD-ROM dostarczanej razem z projektorem firmy NEC.
WSKAZÓWKA: Fabrycznym ustawieniem adresu IP jest opcja [DHCP WŁĄCZ.].
UWAGA:
• Aby używać projektora w sieci należy skonsultować się z administratorem sieci w sprawie ustawień sieciowych.
• Wyświetlanie lub odpowiedź na naciśnięcie klawiszy mogą być opóźnione lub niedostępne w zależności od ustawień sieciowych.
W takiej sytuacji należy się skontaktować z administratorem sieci. Projektor może nie odpowiadać, jeśli przyciski monitora są naciskane zbyt szybko. W takiej sytuacji należy
odczekać chwilę. Jeśli projektor nadal nie odpowiada, należy go wyłączyć i włączyć ponownie.
• Jeśli w przeglądarce internetowej nie zostanie wyświetlony ekran PROJECTOR NETWORK SETTINGS (Ustawienia sieci projektora), należy nacisnąć klawisze Ctrl+F5, aby
odświeżyć okno przeglądarki (lub wyczyścić pamięć podręczną).
• Urządzenie korzysta z funkcji JavaScript i Cookies – przeglądarka musi obsługiwać te funkcje). Metody konfiguracji różnią się w zależności od wersji przeglądarki. Dodatkowe
informacje są dostępne w systemie pomocy przeglądarki oraz innych dokumentach dodawanych do oprogramowania).
Przygotowanie przed użytkowaniem
Przed zastosowaniem funkcji dostępnych z poziomu przeglądarki do projektora należy podłączyć przewód LAN. (→ strona 138)
W przypadku używania serwera proxy funkcje mogą być niedostępne, jest to zależne od serwera proxy i ustawień. Jeśli
przyczyną braku dostępu do funkcji jest serwer proxy, może wystąpić sytuacja, kiedy ustawienia zostaną wprowadzone, ale
nie zostanie to wyświetlone; takie zachowanie jest zależne od pamięci ciche. Ustawienia wprowadzone z poziomu przeglądarki
mogą nie mieć odzwierciedlenia w działaniu monitora. Zaleca się nieużywanie serwera proxy, o ile nie jest to niezbędne.
36
3. Przydatne funkcje
Obsługa adresów czynności za pomocą przeglądarki
W przypadku adresu wprowadzanego w polu adresu lub w kolumnie URL, gdy sterowanie projektorem odbywa się za pomocą
przeglądarki internetowej, można użyć nazwy hosta odpowiadającej adresowi IP projektora zarejestrowanej w serwerze
nazwy domeny przez administratora sieci lub nazwy hosta odpowiadającej adresowi IP projektora ustawionej w pliku HOSTS
na używanym komputerze.
Przykład 1: Jeśli nazwa projektora to „pd.nec.co.jp”, dostęp można uzyskać poprzez wprowadzenie adresu
http://pd.nec.co.jp/index.html
w polu adresu lub w kolumnie URL.
Przykład 2: Jeśli adres projektora to 192.168.73.1, dostęp można uzyskać poprzez wprowadzenie adresu
http://192.168.73.1/index.html
w polu adresu lub w kolumnie URL.
PROJECTOR ADJUSTMENT (Regulacja projektora)
POWER (Zasilanie): Sterowanie zasilaniem projektora.
ON (Wł.)........................................... Włączenie zasilania.
WYŁĄCZ........................................... Wyłączenie zasilania.
VOLUME (głośność): Sterowanie głośnością projektora.
.................................................... Zwiększenie głośności.
.................................................... Zmniejszenie głośności.
AV-MUTE (Wycisz audio/wideo) Sterowanie funkcją wyciszenia projektora.
PICTURE ON (Wł. — obraz)............. Wyciszenie obrazu.
PICTURE OFF (Wył. — obraz)........... Anulowanie wyciszenia obrazu.
SOUND ON (Wł. — dźwięk)............. Wyciszenie dźwięku.
SOUND OFF (Wył. — dźwięk).......... Anulowanie wyciszenia dźwięku.
ALL ON (Wł. — wszystko)............... Wyciszenie wszystkich funkcji obrazu i dźwięku.
ALL OFF (Wył. — wszystko)............ Anulowanie wyciszenia wszystkich funkcji obrazu i dźwięku.
37
3. Przydatne funkcje
PICTURE (Obraz): Sterowanie funkcją regulacji obrazu projektora.
BRIGHTNESS (Jasność) ................ Zwiększenie jasności.
BRIGHTNESS (Jasność) ................ Zmniejszenie jasności.
CONTRAST (Kontrast) .................. Zwiększenie kontrastu.
CONTRAST (Kontrast) .................. Zmniejszenie kontrastu.
COLOR (Kolor) .............................. Zwiększenie kolorów.
COLOR (Kolor) .............................. Zmniejszenie kolorów.
HUE (Barwa) ............................... Zwiększenie barwy.
HUE (Barwa) ............................... Zmniejszenie barwy.
SHARPNESS (Ostrość) .................. Zwiększenie ostrości.
SHARPNESS (Ostrość) .................. Zmniejszenie ostrości.
• Funkcje dostępne regulacji zależą od sygnału wejściowego projektora. (→ strona 85)
SOURCE SELECT (Wybór źródła): Przełączanie złącza wejściowego projektora.
COMPUTER 1 (Komputer 1).............. Uaktywnienie złącza COMPUTER 2 IN.
COMPUTER 2 (Komputer 2).............. Uaktywnienie złącza COMPUTER 2 IN.
HDMI................................................ Uaktywnienie złącza HDMI IN.
VIDEO............................................... Uaktywnienie złącza VIDEO IN.
VIDEO............................................... Uaktywnienie złącza VIDEO IN.
VIEWER............................................ Uaktywnienie wyświetlania danych na nośniku pamięci USB.
NETWORK (Sieć) .............................. Uaktywnienie sygnału z sieci LAN.
WYŚWIETLACZ NA USB..................... Uaktywnienie portu USB (PC).
PROJECTOR STATUS (Stan projektora): Wyświetlenie stanu projektora.
POZOSTAŁA ŻYWOT. LAMPY..............Wyświetlenie pozostałego okresu eksploatacji lampy jako wartości procentowej.
ILOŚĆ GODZIN UŻYTK. LAMPY............Wyświetlenie liczby przepracowanych godzin lampy.
ILOŚĆ GODZ. UŻYTK. FILTRA...............Wyświetlenie liczby przepracowanych godzin filtrów.
ERROR STATUS (Stan błędów)...........Wyświetlenie stanu błędów projektora.
LOG OFF (Wyloguj): Wylogowanie projektora i powrót do ekranu uwierzytelnienia (ekran LOGON (Zaloguj)).
38
3. Przydatne funkcje
NETWORK SETTINGS (Ustawienia sieci)
• SETTINGS (Ustawienia)
WIRED (Przewodowe) lub WIRELESS (Bezprzewodowe)
SETTING (Ustawienie)
Ustaw dla przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN.
APPLY (Zastosuj)
Zastosuj ustawienia do przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN.
DHCP ON (DHCP wł.)
Automatycznie przypisz projektorowi adres IP, maskę podsieci i bramę z serwera DHCP.
DHCP OFF (DHCP wył.)
Ustaw adres IP, maskę podsieci i bramę podane przez administratora sieci.
ADRES IP
Ustawienie adresu IP sieci podłączonej do projektora.
MASKA PODSIECI
Ustawienie numeru maski podsieci sieci podłączonej do projektora.
PRZEJŚCIE
Ustawienie domyślnej bramy sieci podłączonej do projektora.
WINS
Określ adres IP serwera WINS w sieci, z którą projektor jest połączony. Kiedy włączona jest
funkcja [DHCP], ta opcja jest niedostępna.
AUTO DNS ON (Automatyczne Serwer DHCP automatycznie przypisze adres IP serwera DNS podłączonego do projektora.
wł. serwera DNS)
AUTO DNS OFF (Automatyczne Ustawienie adresu IP serwera DNS podłączonego do projektora.
wył. serwera DNS)
Opcja parametru WIRED LAN (Przewodowa sieć LAN)
PROFILE 1/PROFILE 2
(Profil 1/2)
Dla przewodowego połączenia z siecią LAN można skonfigurować dwa profile ustawień.
Wybierz opcję PROFILE 1 lub PROFIL 2 (Profil 1/2)
DISABLE (Wył.)
Wyłączenie przewodowej sieci LAN
Ustawienia opcji SIEĆ BEZPRZEWODOWA (w krajach Europy, Azji i Australii wymagany opcjonalny adapter bezprzewodowej
sieci LAN)
EASY CONNECTION
(Łatwe połączenie)
Nawiązanie połączenia z bezprzewodową siecią LAN za pomocą funkcji EASY CONNECTION
(Proste połączenie).
SIMPLE ACCES POINT
(Prosty punkt dostępu)
Konfiguracja projektora pod kątem prostego punktu dostępowego.
WPS
Użycie protokołu WPS (Wi-Fi Protected Setup™) do skonfigurowania połączenia z
bezprzewodową siecią LAN w projektorze.
KANAŁ
Wybranie kanału. Dostępne kanały są zależne od kraju i regionu. Przy wybraniu opcji
[INFRASTRUCTURE] (Infrastruktura) należy upewnić się, czy projektor i punkt dostępu znajdują
się na tym samym kanale; przy wybieraniu opcji [AD HOC] należy upewnić się, czy projektor
i komputer są na tym samym kanale.
PROFILE 1/PROFILE 2
(Profil 1/2)
Dla bezprzewodowego połączenia z siecią LAN można skonfigurować dwa profile ustawień.
Wybierz opcję PROFILE 1 lub PROFIL 2 (Profil 1/2)
39
3. Przydatne funkcje
SSID
Wprowadź identyfikator (SSID) bezprzewodowej sieci LAN. Komunikacja jest możliwa
wyłącznie z urządzeniem, którego SSID pasuje do SSID bezprzewodowej sieci LAN.
SITE SURVEY (Szukaj sieci)
Wyświetlenie listy dostępnych SSID bezprzewodowych sieci LAN w danym miejscu. Wybierz
SSID sieci, z którą chcesz się połączyć.
TYP SIECI
Wybierz metodę komunikacji przy używaniu bezprzewodowej sieci LAN.
INFRASTRUCTURE (Infrastruktura): Wybierz tę opcję przy komunikacji z jednym lub większą
liczbą urządzeń podłączonych do bezprzewodowej sieci LAN za pośrednictwem punktu
dostępu.
AD HOC: Wybierz tę opcję przy używaniu bezprzewodowej sieci LAN do bezpośredniej
komunikacji z komputerem w trybie równorzędnym.
SECURITY TYPE (Typ
zabezpieczeń)
Włączenie lub wyłączenie trybu szyfrowania dla bezpiecznych transmisji. Po włączeniu trybu
szyfrowania należy ustawić klucz WEP lub szyfrowany.
DISABLE (Wył.)
Funkcja szyfrowania nie zostanie włączona. Komunikacja może być
monitorowana przez osoby trzecie.
WEP 64 bit
Wykorzystanie 64-bitowych kluczy do zabezpieczenia transmisji.
WEP 128 bit
Wykorzystanie 128-bitowych kluczy do zabezpieczenia transmisji.
Ta opcja zwiększa prywatność i bezpieczeństwo w porównaniu do
stosowania szyfrowania 64-bitowego.
WPA-PSK TKIP/
WPA-PSK AES/
WPA2-PSK TKIP/
WPA2-PSK AES/
WPA-EAP TKIP EAP-TLS/
WPA-EAP AES EAP-TLS/
WPA-EAP TKIP PEAP-MSCHAP v2/
WPA-EAP AES PEAP-MSCHAP v2/
WPA2-EAP TKIP EAP-TLS/
WPA2-EAP AES EAP-TLS/
WPA2-EAP TKIP PEAP-MSCHAP v2/
WPA2-EAP AES PEAP-MSCHAP v2
Te opcje zapewniają silniejsze szyfrowanie
niż opcja WEP.
UWAGA:
• Ustawienie WEP urządzenia komunikacji musi być takie samo, jak komputera lub punktu dostępowego w sieci bezprzewodowej.
• Przy używaniu szyfrowania WEP może dojść do obniżenia szybkości przesyłu obrazów.
• Inne klucze szyfrowania niż WEP 64bit i WEP 128bit nie są dostępne, jeśli dla opcji [TYP SIECI] wybrano ustawienie [AD HOC].
• Certyfikat cyfrowy można zainstalować za pośrednictwem menu projektora. (→ strona 112)
INDEX (Indeks)
Wybierz klucz szyfrowania przy wybieraniu opcji [WEP 64 bit] lub [WEP 128 bit] parametru
[SECURITY TYPE] (Typ zabezpieczeń).
KEY (Klucz)
Przy wybieraniu opcji [WEP 64 bit] lub [WEP 128 bit] parametru [SECURITY TYPE] (Typ zabezpieczeń).
Wprowadź klucz WEP.
Wybierz
znaki (ASCII)
liczby szesnastkowe (HEX)
WEP 64 bit
Do 5 znaków
Do 10 znaków
WEP 128 bit
Do 13 znaków
Do 26 znaków
Przy wybieraniu opcji [WPA PSK-TKIP], [WPA PSK-AES], [WPA2 PSK-TKIP] lub [WPA2 PSK-AES]:
Wprowadź klucz szyfrowania. Klucz musi zawierać od 8 do 63 znaków.
USERNAME
(Nazwa użytkownika)
Określ nazwę użytkownika dla opcji WPA-EAP/WPA2-EAP.
PASSWORD (Hasło)
Ustal hasło dla opcji WPA-EAP TKIP PEAP-MSCHAP v2/WPA-EAP AES PEAP-MSCHAP v2/WPA2EAP TKIP PEAP-MSCHAP v2/WPA2-EAP AES PEAP-MSCHAP v2.
40
3. Przydatne funkcje
USE DIGITAL CERTIFICATE
Wybierz to ustawienie, aby użyć certyfikatu cyfrowego dla opcji WPA-EAP TKIP PEAP-MSCHAP
(Użyj certyfikatu cyfrowego) v2/WPA-EAP AES PEAP-MSCHAP v2/WPA2-EAP TKIP PEAP-MSCHAP v2/WPA2-EAP AES PEAPMSCHAP v2.
• NAME (Nazwa)
PROJECTOR NAME
(Nazwa projektora)
Wprowadź nazwę projektora, aby zapewnić możliwość jego identyfikacji przez komputer.
Nazwa projektora może składać się maksymalnie z 16 znaków.
WSKAZÓWKA: Ustawienia tej opcji nie ulega zmianie nawet w przypadku użycia funkcji
[WYZER.] dostępnej w menu.
HOST NAME (Nazwa hosta)
Wprowadź nazwę hosta w sieci, do której podłączono projektor. Nazwa hosta może składać
się maksymalnie z 15 znaków.
DOMAIN NAME
(Nazwa domeny)
Wprowadź nazwę domeny sieci, do której podłączono projektor. Nazwa domeny może
składać się maksymalnie z 60 znaków.
• ALERT MAIL (Alert pocztowy)
ALERT MAIL
(Alert pocztowy)
Ta opcja zapewnia wysyłanie komunikatów o błędach lub o konieczności wymiany lampy za
pomocą poczty e-mail, kiedy używane jest przewodowe lub bezprzewodowe połączenie LAN.
Zaznaczenie opcji wyboru włącza funkcję Alert Mail (Alert pocztowy).
Usunięcie zaznaczenia opcji wyłącza funkcję Alert Mail (Alert pocztowy).
Przykładowy komunikat wysyłany przez projektor.
The lamp and filters are at the end of its usable life (Zbliża się koniec okresu eksploatacji
lampy i filtrów). Please replace the lamp and filters (Wymień lampę i filtry).
Projector Name (Nazwa projektora): NEC Projector
Lamp Hours Used (Czas pracy lampy): 100 [H]
SENDER’S ADDRESS
(Adres nadawcy)
Wprowadź adres nadawcy.
SMTP SERVER NAME
(Nazwa serwera SMTP)
Wprowadź nazwę serwera SMTP, do którego podłączono projektor.
RECIPIENT’S ADDRESS 1,2
to 3 (Adresy odbiorców 1
do 3)
Wprowadź adresy odbiorców. Można wprowadzić maksymalnie trzy adresy.
TEST MAIL (Wiadomość
testowa)
Wysłanie wiadomości testowej celem sprawdzenia poprawności ustawień
UWAGA:
• Jeśli zostanie wykonany test, wiadomość zawierająca alert pocztowy może nie zostać dostarczona. W takiej sytuacji należy
sprawdzić, czy ustawienia sieciowe są prawidłowe.
• Jeśli wprowadzony został nieprawidłowy adres, wiadomość zawierająca alert pocztowy może nie zostać dostarczona. W takiej
sytuacji należy sprawdzić, czy wprowadzono prawidłowy adres odbiorcy.
SAVE (Zapisz)
Kliknij ten przycisk, aby zapisać ustawienia w pamięci projektora.
41
3. Przydatne funkcje
• NETWORK SERVICE (Usługa sieciowa)
PJLink PASSWORD
(Hasło PJLink)
Ustaw hasło opcji PJLink*. Hasło może zawierać maksymalnie 32 znaków. Nie należy
zapominać hasła. W razie zapomnienia hasła należy skontaktować się ze sprzedawcą.
HTTP PASSWORD
(Hasło serwera HTTP)
Ustaw hasło serwera HTTP. Hasło może zawierać maksymalnie 10 znaków.
AMX BEACON
(Wykrywnie AMX)
Włącz lub wyłącz tę funkcję, aby uaktywnić (lub wyłączyć) funkcję wykrywania Device Discovery
przy podłączaniu do sieci z obsługą systemu sterowania NetLinkx firmy AMX.
WSKAZÓWKA:
Przy używaniu urządzenia z obsługą AMX Device Discovery wszystkie systemy sterowania AMX NetLinx rozpoznają urządzenie i
pobiorą odpowiedni moduł Device Discovery Modelu z serwera AMX.
Zaznaczenie opcji wyboru włącza wykrywanie projektora w funkcji AMX Device Discovery.
Usunięcie zaznaczenia opcji wyłącza wykrywanie projektora w funkcji AMX Device Discovery.
UWAGA: W razie zapomnienia hasła należy skontaktować się ze sprzedawcą.
*Czym jest PJLink?
PJLink to standaryzowany protokół używany do sterowania projektorami różnych producentów. Ten standardowy protokół
został stworzony przez stowarzyszenie Japan Business Machine and Information System Industries Association (JBMIA)
w 2005 r.
Ten projektor obsługuje wszystkie polecenia klasy 1 protokołu PJLink.
Ustawienia tej opcji nie ulega zmianie nawet w przypadku użycia funkcji [WYZER.] dostępnej w menu.
• CRESTRON
DISABLE (Wył.)
Wyłącza oprogramowanie Crestron Control™.
ENABLE (Włącz)
Włącza oprogramowanie Crestron Control™.
ADRES IP
Określ adres IP serwera Crestron.
IP ID
Określ identyfikator IP serwera Crestron.
• INFORMATION (Informacje)
KABLOWA SIEĆ LOKALNA
Wyświetlenie listy połączeń przewodowej sieci LAN.
SIEĆ BEZPRZEWODOWA
Wyświetlenie listy połączeń bezprzewodowej sieci LAN.
UPDATE (Aktualizacja)
Aktualizacja ustawień po ich zmianie.
42
3. Przydatne funkcje
 Wyświetlanie ekranu komputera za pomocą projektora podłączonego
przez sieć (projektor sieciowy)
Jeśli wybrany projektor jest podłączony do tej samej sieci co komputer, obraz z ekranu komputera można wyświetlić na ekranie,
przesyłając go przez sieć. Nie ma potrzeby łączenia za pomocą kabla komputerowego (VGA).
Środowisko operacyjne
Odpowiedni system operacyjny
Windows 7 Professional
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Enterprise
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Business
Windows Vista Ultimate
Windows Vista Enterprise
Wymagania sprzętowe
Należy spełnić specyfikacje podane przez firmę Microsoft jako wymagania sprzętowe
systemów Windows 7/Windows Vista.
Środowisko sieciowe
Wymagana jest sieć LAN przewodowa lub bezprzewodowa obsługująca protokół TCP/IP.
Kolor ekranu
High Color (16-bitowe)
True Color (24-bitowe, 32-bitowe)
* Brak opcji 256 lub mniej kolorów.
Określanie sieci jako źródła sygnału dla projektora
1. Przy włączonym projektorze naciśnij przycisk SOURCE (Źródło).
Pojawi się okno wyboru źródła.
Innym sposobem, aby wyświetlić okno wyboru źródła jest naciśnięcie przycisku NETWORK na pilocie. Pojawi się ekran APPLICATION
MENU. Przejdź do kroku 3.
43
3. Przydatne funkcje
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać element [SIEĆ] i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran [APPLICATION MENU] (Menu aplikacji).
3. Na ekranie [APPLICATION MENU] (Menu aplikacji) wybierz opcję [NETWORK PROJECTOR] (Projektor sieciowy).
Pojawią się opcje [PROJECTOR NAME/DISPLAY RESOLUTION/PASSWORD/URL] (Nazwa projektora/rozdzielczość ekranu/hasło/URL).
44
3. Przydatne funkcje
Wyświetlanie obrazu przez projektor sieciowy
1. Kliknij przycisk [Start] na pulpicie systemu Windows 7.
2. Kliknij opcję [Wszystkie programy].
3. Kliknij opcję [Akcesoria].
4. Kliknij opcję [Connect to a Network Projector] (Połącz z projektorem sieciowym).
Kiedy pojawi się okno [Permission Connect to a Network Projector] (Pozwolenie na połączenie z projektorem sieciowym), kliknij
przycisk [Tak].
Pojawi się okno „Connect to a Network Projector” (Połącz z projektorem sieciowym).
5. Kliknij opcję [→ Search for a projector (recommended)] (Wyszukaj projektor (zalecane)).
W polu „Available projectors” (Dostępne projektory) pojawi się pozycja, „P420 Series”.
6. Kliknij pozycję [P420 Series].
W dolnej części okna pojawi się komunikat „Enter the password for the projector that you selected” (Podaj hasło dla wybranego
projektora).
45
3. Przydatne funkcje
7. Wprowadź hasło w odpowiednim polu wyświetlonym w kroku 3 na stronie 44.
8. Kliknij przycisk [Connect] (Połącz).
Funkcja projektora sieciowego zaczyna działać i projektor zacznie wyświetlać pulpit systemu Windows 7.
• Jeśli rozdzielczość ekranu komputera różni się od rozdzielczości naturalnej projektora, funkcja projektora sieciowego może nie
działać. W takiej sytuacji należy zmienić rozdzielczość ekranu komputera na niższą niż wskazana w kroku 3 na stronie 44.
UWAGA: Kiedy działa funkcja projektora sieciowego, kolor tła pulpitu zostaje zmieniony na czarny. Po zatrzymaniu funkcji projektora sieciowego przywracany jest
oryginalny kolor tła.
Uzupełnienie: Jeśli projektor nie zostanie odnaleziony w kroku 5, kliknij opcję [ → Enter the projector address] (Podaj adres projektora). Następnie wpisz adres sieciowy
(na przykład: http://10.32.97.61/lan) oraz hasło projektora (na przykład: 82291627) wyświetlone na ekranie z projektora.
Kończenie pracy projektora sieciowego
1. Na pasku zadań Windows Vista kliknij przycisk [Projecting: P420 Series].
2. Kliknij opcję [Disconnect] (Rozłącz).
Funkcja projektora sieciowego zostanie zatrzymana.
3. Naciśnij przycisk SOURCE projektora, aby wybrać inne źródło sygnału niż sieć.
Przy korzystaniu z pilota zdalnego sterowania naciśnij przycisk inny niż NETWORK.
46
3. Przydatne funkcje
 Korzystanie z projektora do sterowania komputerem przez sieć [REMOTE
DESKTOP] (Pulpit zdalny)
•
Jeśli wybrany komputer jest podłączony do tej samej sieci co projektor, obraz z ekranu komputera można wyświetlić na
ekranie, przesyłając go przez sieć.
Następnie, za pomocą klawiatury, można obsługiwać system Windows 7, Windows Vista lub Windows XP na komputerze
przyłączonym do sieci.
•
Dzięki usłudze Pulpit zdalny można zdalnie obsługiwać komputer znajdujący się w oddaleniu od projektora.
Sala konferencyjna
Biuro

UWAGA:
• Funkcja [REMOTE DESKTOP] (Pulpit zdalny) będzie działać w następujących edycjach systemu Windows.
Windows 7 Professional
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Enterprise
Windows Vista Business
Windows Vista Ultimate
Windows Vista Enterprise
Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 3
(Uwaga)
• W niniejszym podręczniku przedstawiamy opis tej funkcji na przykładzie systemu Windows 7, ale działa ona również z systemem Windows Vista i Windows XP Professional
w wersji SP2 lub nowszej.
• Do korzystania z funkcji pulpitu zdalnego wymagana jest klawiatura.
• Do obsługi pulpitu zdalnego wystarcza sama klawiatura. Jednak obsługa jest wygodniejsza przy użyciu bezprzewodowej klawiatury i myszy.
Użyj dowolnego dostępnego w handlu kompletu klawiatury i myszy bezprzewodowej z bezprzewodowym odbiornikiem podłączanym przez USB.
Użyj dowolnej dostępnej w handlu klawiatury USB i myszy USB.
• Z projektorem nie można stosować klawiatury USB z wbudowanym koncentratorem USB.
• Z projektorem nie można używać bezprzewodowej klawiatury i myszy podłączanej przez Bluetooth.
• Firma NEC nie gwarantuje, że port USB projektora będzie obsługiwać wszystkie urządzenia USB dostępne na rynku.
Przygotuj dowolną dostępną w handlu klawiaturę bezprzewodową (wersja z amerykańskim układem klawiszy).
Podłącz bezprzewodowy odbiornik USB do portu USB (typ A) projektora. Przeprowadź niezbędną konfigurację bezprzewodowej
klawiatury i myszy.
47
3. Przydatne funkcje
Określanie hasła do konta użytkownika systemu Windows 7
WSKAZÓWKA: Jeśli hasło dla konta zostało już określone, można pominąć kroki od 1 do 9.
1. Kliknij przycisk [Start] na pulpicie systemu Windows 7.
2. Kliknij opcję [Panel sterowania].
3. Kliknij opcję [Dodaj lub usuń konta użytkowników] w kategorii [Konta użytkowników].
4. Po wyświetleniu okna kontroli konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj.
5. Kliknij przycisk [Administrator].
6. Kliknij przycisk [Utwórz hasło].
7. Podaj hasło w polu [Nowe hasło].
8. W polu [Potwierdź nowe hasło] podaj takie samo hasło, jak w kroku 7.
9. Kliknij przycisk [Utwórz hasło].
Ustawienie konta administratora zostaje zmienione na [Ochrona hasłem].
Konfigurowanie zdalnego dostępu
1. Kliknij przycisk [Start] na pulpicie systemu Windows 7.
2. Kliknij opcję [Panel sterowania].
3. Kliknij kategorię [System i bezpieczeństwo].
4. W polu [System] kliknij opcję [Zezwalaj na dostęp zdalny].
5. Po wyświetleniu okna kontroli konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj.
Pojawi się okno [Właściwości systemu].
6. W polu Pulpit zdalny kliknij opcję [Zezwalaj na połączenia z komputerów z dowolną wersją Pulpitu zdalnego (mniej
bezpieczne)] i kliknij przycisk [OK].
Sprawdzanie adresu IP w systemie Windows 7
1. Kliknij przycisk [Start] na pulpicie systemu Windows 7.
2. Kliknij opcję [Panel sterowania].
3. W polu [Sieć i Internet] kliknij opcję [Wyświetl stan sieci i zadania].
48
3. Przydatne funkcje
4. Kliknij niebieską opcję [Wyświetl stan] z prawej strony pozycji [Połączenie lokalne] w oknie.
Pojawi się okno [Status połączenia lokalnego].
5. Kliknij przycisk [Szczegóły].
Zanotuj wartość z pola „Adres IP IPv4” (xxx.xxx.xxx.xxx).
6. Kliknij przycisk [Zamknij].
7. Kliknij przycisk [X] w prawym górnym rogu okna.
System powróci do pulpitu.
Uruchamianie Pulpitu zdalnego
1. Przy włączonym projektorze naciśnij przycisk SOURCE (Źródło).
Pojawi się okno wyboru źródła.
Innym sposobem, aby wyświetlić okno wyboru źródła jest naciśnięcie przycisku NETWORK na pilocie. Pojawi się ekran SIEĆ.
Przejdź do kroku 3.
49
3. Przydatne funkcje
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać element [SIEĆ] i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się menu [SIEĆ].
3. Z menu [SIEĆ] za pomocą bezprzewodowej klawiatury wybierz opcję [REMOTE DESKTOP CONNECTION] (Połączenie
pulpitu zdalnego).
Pojawi się okno [REMOTE DESKTOP CONNECTION] (Połączenie pulpitu zdalnego).
4. Za pomocą klawiatury bezprzewodowej wpisz adres IP systemu Windows 7 i kliknij przycisk [CONNECT] (Połącz).
Na obrazie z projektora ukaże się ekran logowania systemu Windows 7.
5. Za pomocą klawiatury bezprzewodowej wprowadź hasło użytkownika i naciśnij klawisz ENTER.
Funkcja Pulpitu zdalnego została uruchomiona.
Ekran systemu Windows 7 będzie widoczny na obrazie wyświetlanym przez projektor.
Wyloguj się z komputera.
Za pomocą klawiatury bezprzewodowej podłączonej do projektora obsługuj system Windows 7.
UWAGA: Podczas projekcji za pośrednictwem Pulpitu zdalnego kolor tła pulpitu zostaje zmieniony na czarny.
50
3. Przydatne funkcje
Zamykanie Pulpitu zdalnego
1. Za pomocą klawiatury bezprzewodowej wybierz przycisk [Start] na ekranie pulpitu komputera wyświetlanym przez projektor.
2. Kliknij przycisk [X] z prawej strony menu Start.
Funkcja Pulpitu zdalnego zostanie zatrzymana.
3. Naciśnij przycisk SOURCE projektora, aby wybrać inne źródło sygnału niż sieć.
Przy korzystaniu z pilota zdalnego sterowania naciśnij przycisk inny niż NETWORK.
WSKAZÓWKA:
Określanie opcji Pulpitu zdalnego
Kliknięcie pozycji [OPTIONS] (Opcje) powoduje wyświetlenie okna [PERFORMANCE] (Wydajność).
Odpowiednie skonfigurowanie opcji pozwoli wyświetlać tło pulpitu lub włączyć funkcję animacji okien w trakcie pracy z Pulpitem zdalnym. Jednak efektem ubocznym będzie
wydłużenie czasu reakcji myszy lub ekranu.
Jeśli czas reakcji myszy lub ekranu ulegnie wydłużeniu, można spróbować poniższych rozwiązań:
DESKTOP BACKGROUND (Tło pulpitu): Usuń zaznaczenie opcji, aby wyświetlać jednokolorowe tło pulpitu.
MENU AND WINDOW ANIMATION (Animacje menu i okien): Usuń zaznaczenie opcji, aby wyłączyć animacje menu i okien.
THEMES (Kompozycje): Usuń zaznaczenie opcji, aby nie używać kompozycji.
SHOW CONTENTS OF WINDOW WHILE DRAGGING (Pokazywanie zawartości okna podczas przeciągania): Usuń zaznaczenie
opcji, aby podczas przeciągania widoczny był tylko zarys okna.
51
4. Korzystanie z funkcji Viewer
1 Możliwości funkcji Viewer
Funkcja Viewer pozwala przeglądać slajdy i filmy zapisane w pamięci USB projektora lub w udostępnionym folderze komputera
podłączonego do sieci.
Funkcja Viewer ma następujące możliwości.
•
Po podłączeniu do portu USB (typu A) projektora dostępnego w handlu nośnika USB z plikami obrazów funkcja Viewer
pozwala wyświetlić zapisane pliki.
Nawet jeżeli nie ma dostępnego komputera, prezentacje można wykonywać z poziomu samego projektora.
•
Można odtwarzać z pliku udźwiękowione filmy.
•
Pliki w formatach Microsoft PowerPoint i Adobe PDF mogą być wyświetlane bezpośrednio na ekranie, bez użycia komputera.
•
Można wyświetlać zdjęcia i filmy zapisane w folderze komputera udostępnionym w sieci.
Komputer z oprogramowaniem Windows Media Player 11 i włączoną opcją udostępniania multimediów może być używany
jako serwer multimedialny.
Obsługiwane formaty graficzne
Format
Rozszerzenie nazwy pliku
JPEG
.jpg, .jpe, .jpeg (brak obsługi formatu CMYK.)
BMP
.bmp (pole bitowe nie jest obsługiwane.)
PNG
.png (brak obsługi PNG z przeplotem i PNG z kanałem α.)
GIF
.gif (brak obsługi GIF z przeplotem, GIF z przezroczystością i GIF animowanych.)
* Po użyciu programu PPT Converter 3.0 pliki programu PowerPoint zostaną skonwertowane na plik indeksu (o rozszerzeniu .idx)
* W razie wybrania nieobsługiwanego typu pliku zostanie wyświetlona ikona .
UWAGA:
Maksymalna liczba wyświetlanych pikseli:
• Progresywny JPEG: 1280 × 1280
• GIF: 1280 × 1280
• Inne: 4000 × 4000
Obsługiwane pliki filmów
Rozszerzenie nazwy pliku
Metoda kompresji i dekompresji wideo
Metoda kompresji i dekompresji audio
.mpg, .mpeg.
MPEG2
MPEG Audio Layer2
.wmv
VC-1/WMV9
WMA9 Standard
.mp4
H.264/AVC
AAC-LC
MPEG Audio Layer3
Wymagania przy odtwarzaniu:
Rozdzielczość: 320 × 240 do 1280 × 720
Częstotliwość klatek wideo: do 30 klatek/s.
Bitrate: do 15 Mb/s
Częstotliwość próbkowania dźwięku: do 48 kHz
Kanały: do 2 kanałów stereo
Próbkowanie dźwięku: do 256 kb/s
Maks. rozmiar pliku: do 2GB
52
4. Korzystanie z funkcji Viewer
UWAGA:
• Nie można odtwarzać filmów po konwersji z użyciem formatu wideo lub audio, który nie jest obsługiwany przez ten projektor.
W takim przypadku plik będzie pozbawiony ikony, aby podkreślić, że odtworzenie go nie jest możliwe.
• Nie można odtwarzać plików zabezpieczonych mechanizmem DRM.
• Niektóre pliki nie mogą być odtworzone nawet, jeśli spełniają podane wymagania.
• Pliki wideo w formacie WMV będą wyświetlane w proporcjach 1 do 1, niezależnie od oryginalnych proporcji obrazu.
• Z serwera multimediów można odtwarzać pliki graficzne i filmowe. W programie Windows Media Player 11 (Windows XP/Windows Vista) nie można odtwarzać plików mp4.
Obsługiwane pliki PDF
Rozszerzenie nazwy pliku
Obsługiwany format pliku
.pdf
Adobe Acrobat PDF
UWAGA:
• Nie będą wyświetlane czcionki, które nie zostały osadzone w pliku PDF
• Funkcje dodane do pliku PDF po jego utworzeniu nie będą działać. Nie będą wyświetlane zakładki, pola tekstowe, elementy formularza ani notatki.
Nie jest obsługiwane automatyczne przerzucanie i automatyczne przejścia.
• Niektóre pliki PDF mogą nie być wyświetlane.
Obsługiwane pliki PowerPoint
Rozszerzenie nazwy pliku
Obsługiwany format pliku
.ppt
Microsoft PowerPoint 97 – 2003
UWAGA:
• Ruchome czcionki, kolory, zdobienia czcionek, układ graficzny, wstawione obiekty i animacje są obsługiwane w ograniczonym zakresie.
• Niektóre pliki Microsoft PowerPoint 97 – 2003 mogą nie być wyświetlane.
Obsługiwane nośniki pamięci USB
- Należy zawsze używać nośnika USB sformatowanego w systemie plików FAT, exFAT, FAT32 lub FAT16.
Projektor nie obsługuje dysków USB sformatowanych w formacie NTFS.
Jeżeli projektor nie rozpozna dysku SUB, sprawdź czy jego format jest obsługiwany.
Aby sformatować nośnik USB w komputerze, należy zapoznać się z dokumentacją lub plikiem pomocy systemu Windows.
- Firma NEC nie gwarantuje, że port USB będzie obsługiwać wszystkie dyski USB dostępne na rynku.
53
4. Korzystanie z funkcji Viewer
Uwagi na temat folderów udostępnionych i serwera multimediów
•
•
Odtworzenie plików z udostępnionego folderu sieciowego lub z serwera multimediów może nie być możliwe, jeśli na
komputerze zainstalowano oprogramowanie ochronne lub antywirusowe.
W zaporze firewall należy otworzyć następujące porty:
- Serwer multimediów
Numer portu
1900
2869
10243
10280-10284
Protokół
UDP
TCP
TCP
UDP
- Folder udostępniony
Numer portu
137
138
139
445
Protokół
UDP/TCP
UDP/TCP
UDP/TCP
UDP/TCP
•
Skonfiguruj udostępnianie i zabezpieczenia w komputerze tak, aby udzielić dostępu do plików w folderze udostępnionym
i zezwól na dostęp do tych plików w ustawieniach oprogramowania antywirusowego i zapory. Szczegółowe informacje
można uzyskać u administratora sieci.
•
Pliki filmów w folderze udostępnionym lub na serwerze multimediów mogą nie zostać odtworzone prawidłowo, zależnie
od charakterystyki środowiska sieciowego i częstotliwości próbkowania pliku.
UWAGA:
Nie przerywaj połączenia między projektorem i komputerem przez odłączenie kabla sieciowego lub wyłączenie projektora w trakcie wyświetlania pliku PowerPoint lub PDF z
folderu udostępnionego.
Takie postępowanie doprowadzi do awarii funkcji Viewer.
UWAGA
• Następujące operacje wykonywane za pomocą przycisków projektora nie są możliwe po wyświetleniu ekranu funkcji VIEWER np. ekranu pokazu slajdów i ekranu miniatur.
- Korekcja zniekształcenia trapezowego za pomocą przycisku ▲/▼
- Automatyczna regulacja za pomocą przycisku AUTO ADJ.
- Sterowanie głośnością za pomocą przycisku ◀ lub ▶
• Zamrożenie obrazu za pomocą przycisku FREEZE, ASPECT lub AUTO ADJ. na pilocie zdalnego sterowania nie jest możliwe po wyświetleniu ekranu funkcji VIEWER np. ekranu
pokazu slajdów i ekranu miniatur.
• Użycie opcji [WYZER.] → [WSZYSTKIE DANE] z poziomu menu projektora spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych wszystkich ustawień paska narzędzi funkcji Viewer.
54
4. Korzystanie z funkcji Viewer
2 Przygotowanie materiałów do prezentacji
1. Zredaguj materiały do prezentacji i zapisz w plikach w obsługiwanym formacie na komputerze.
• Zestawienie obsługiwanych formatów plików znajduje się na stronie 77.
• Przed rozpoczęciem prezentacji publicznej sprawdź, czy plik PowerPoint jest prawidłowo wyświetlany w przeglądarce Viewer.
Za pomocą konwertera Viewer PPT Converter 3.0 na załączonym dysku CD-ROM można przekształcać pliki PowerPoint w
pliki w formacie index, możliwe do wyświetlenia w przeglądarce Viewer.
• Przy tworzeniu pliku PDF należy pamiętać o osadzeniu w nim czcionek. Osadzanie czcionek wymaga pełnej wersji programu
Adobe Acrobat. Nie wystarczy do tego czytnik Adobe Reader.
WSKAZÓWKA:
• Korzystanie z polecenia Print
Przykład osadzania czcionek za pomocą polecenia Print. Patrz pomoc programu Adobe Acrobat.
1. Wybierz polecenie Print (Drukuj) z menu File (Plik).
2. W polu Nazwa drukarki wybierz pozycję Adobe PDF i kliknij przycisk Właściwości.
3. Kliknij przycisk Edit (Edycja) na karcie Adobe PDF Settings (Ustawienia Adobe PDF).
4. Kliknij kartę Font (Czcionka) w oknie edycji i wybierz okno osadzania czcionek
(Font Embedding).
5. Zaznacz opcję Embed all fonts (Osadź wszystkie czcionki).
Kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna wydruku i kliknij przycisk OK, aby przystąpić
do zapisu pliku PDF.
2. Zapisz plik na dysku.
Aby zapisać plik na nośniku USB:
Skopiuj plik na nośnik USB w Eksploracji Windows.
Umieszczanie pliku w folderze udostępnionym komputera opisano na stronie 68.
Korzystanie z funkcji udostępniania multimediów w programie Windows Media Player 11 opisano na stronie 72.
55
4. Korzystanie z funkcji Viewer
3 Wyświetlanie obrazów zapisanych na dysku USB
W tym rozdziale wyjaśniono podstawowe działanie funkcji Viewer.
Objaśnienie opisuje procedurę obsługi paska narzędzi funkcji Viewer ustawionego zgodnie z domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.
Przygotowanie: Przed uruchomieniem funkcji Viewer należy zapisać obrazy na nośniku USB za pomocą komputera.
Uruchamianie funkcji Viewer
1. Włącz projektor. (→ strona 14)
2. Podłącz nośnik USB do portu USB projektora.
UWAGA:
• Nie wolno odłączać nośnika USB od projektora, kiedy miga dioda LED. W przeciwnym
wypadku może dojść do uszkodzenia danych.
WSKAZÓWKA:
Nośnik USB można podłączyć do projektora, gdy wyświetlona jest lista napędów.
3. Naciśnij raz przycisk SOURCE (Źródło) i wybierz pozycję
[VIEWER].
Po naciśnięciu przycisku SOURCE zostanie wyświetlona lista
wyboru źródła.
Po kilku dalszych naciśnięciach przycisku SOURCE zostanie
wyświetlona lista napędów.
Innym sposobem wyboru przeglądarki [VIEWER] jest naciśnięcie
przycisku VIEWER na pilocie.
WSKAZÓWKA:
• Więcej informacji na temat ekranu z listą napędów zawiera strona 60.
• Wyświetlanie grafik zawartych w folderze udostępnionym opisano na stronie 68;
wyświetlanie zdjęć i filmów z serwera multimediów opisano na stronie 72.
56
4. Korzystanie z funkcji Viewer
4. Naciśnij przycisk ▶, aby wybrać element USB1 i naciśnij przycisk
ENTER.
Pojawi się ekran miniatur plików z nośnika USB1.
WSKAZÓWKA:
• Więcej informacji na temat listy miniatur zawiera strona 62.
5. Użyj przycisków ▲▼◀ lub ▶, aby wybrać ikonę.
• Symbol → (strzałki) z prawej strony oznacza występowanie
większej liczby storn; naciśnięcie przycisku PAGE ▽ (strona w dół)
spowoduje wyświetlenie następnej strony; naciśnięcie przycisku
PAGE △ (strona w górę) spowoduje wyświetlenie poprzedniej
strony.
6. Naciśnij przycisk ENTER.
Sposób działania zależy od wybranego pliku.
• Zdjęcie/grafika
Pojawi się wybrany slajd.
Przycisku ◀ lub ▶ można używać do wybierania następnego
(prawego) lub poprzedniego (lewego) slajdu z ekranu miniatur.
• Naciskając ENTER można wyświetlić pasek narzędzi do
wybierania i obracania slajdu. (→ strona 63)
57
4. Korzystanie z funkcji Viewer
• Plik wideo
Nastąpi odtworzenie pliku wideo.
Po zakończeniu odtwarzania ekran powróci do koloru czarnego.
Naciśnij przycisk EXIT, aby powrócić do ekranu miniatur.
• Naciśnięcie przycisku ENTER wyświetli pasek do sterowania
odtwarzaniem, pozwalający m.in. pauzować i przewijać film.
• Prezentacja Microsoft PowerPoint
Wyświetlony zostanie pierwszy slajd prezentacji.
Naciśnij przycisk ▶, aby wybrać następny slajd; naciśnij przycisk
◀, aby wybrać poprzedni slajd.
• Można też wybrać stronę za pomocą przycisków ▼ lub ▲.
Naciśnij przycisk EXIT, aby powrócić do ekranu miniatur.
UWAGA:
• Pliki zawierające pokazy slajdów lub efekty animacji mogą nie być prawidłowo
wyświetlane w przeglądarce Viewer.
Patrz punkt „Obsługiwane pliki PowerPoint” na stronie 53, 77.
• Plik Adobe PDF
Zostanie wyświetlona pierwsza strona.
• Plik PDF wypełni całą szerokość ekranu.
Przyciski ▼ i ▲ pozwalają przewijać zawartość ekranu w dół lub
w górę.
Przyciski PAGE ▼ i PAGE ▲ pozwalają przewijać zawartość ekranu
o całą stronę w dół lub w górę.
Naciśnij przycisk EXIT, aby powrócić do ekranu miniatur.
• Jeżeli ukaże się okno z prośbą o wpisanie hasła, oznacza to, że
dokument PDF jest chroniony hasłem.
Po naciśnięciu przycisku ENTER pojawi się ekranowa klawiatura.
Podaj hasło za pomocą klawiatury ekranowej.
Wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk ENTER. Plik PDF zostanie
wyświetlony.
• Więcej informacji na temat klawiatury ekranowej zawiera
strona 118.
UWAGA:
Zakładki i notatki dodane już po konwersji dokumentu PDF nie będą wyświetlane.
Czcionki, które nie zostały osadzone podczas konwersji dokumentu PDF, nie będą wyświetlane.
WSKAZÓWKA:
Wyświetlenie pliku o dużym rozmiarze oraz przechodzenie między stronami wielostronicowego
dokumentu PDF może zająć dużo czasu (od 30 sekund do dwóch minut).
58
4. Korzystanie z funkcji Viewer
• Plik indeksu (rozszerzenie .idx)
• Pliki indeksu konwertowane za pomocą programu Viewer PPT
Converter 3.0 są wyświetlane na ekranie miniatur.
Na ekranie miniatur są wyświetlane tylko foldery i pliki
JPEG przekonwertowane za pomocą programu Viewer PPT
Converter 3.0.
• Aby wybrać pokaz slajdów plików indeksu, otwórz folder
[PRESENTATION] na ekranie DRIVE LIST.
Pliki indeksu jednak nie będą wyświetlane. Będą wyświetlane
tylko foldery i pliki JPEG.
• Można wyświetlać maksymalnie cztery foldery indeksu z
pamięci USB i folderu udostępnionego. Cztery foldery będą
wyświetlane chronologicznie w odwrotnej kolejności.
• Po włożeniu pamięci USB z indeksem do gniazda USB, gdy
działa przeglądarka, zostanie wyświetlona zawartość plików
indeksu.
UWAGA:
• Tryb odtwarzania (MANUAL/AUTO) slajdów pliku indeksu działa w następujący sposób:
Po wybraniu opcji [MANUAL] dla trybu [PLAY MODE]
Po wybraniu kolejno opcji [OPTIONS] → [SLIDE SETTING] → [PLAY MODE] → [MANUAL]
pliki indeksu zostaną skonfigurowane na potrzeby odtwarzania ręcznego niezależnie od
tego, czy skonfigurowano opcję [INTERVAL].
Po wybraniu opcji [AUTO] dla trybu [PLAY MODE]
Po wybraniu kolejno opcji [OPTIONS] → [SLIDE SETTING] → [PLAY MODE] → [AUTO] pliki
indeksu zostaną skonfigurowane na potrzeby odtwarzania automatycznego w odstępach
określonych w konfiguracji opcji [INTERVAL].
Jeśli jednak dla opcji [INTERVAL] zostanie wybrane ustawienie [-1], zostanie włączony
automatyczny tryb odtwarzania zgodnie z konfiguracją opcji [OPTIONS] → [SLIDE
SETTING] → [INTERVAL].
7. Odłącz nośnik USB od projektora.
Wróć do ekranu z listą napędów. Przed odłączeniem nośnika USB
upewnij się, czy nie miga jego dioda LED.
UWAGA: W razie odłączenia nośnika USB od projektora przy wyświetlonym slajdzie projektor
może nie działać prawidłowo. W takiej sytuacji należy wyłączyć projektor i odłączyć przewód
zasilający. Poczekaj 3 minuty i podłącz przewód zasilający, a następnie włącz projektor.
Zamykanie funkcji Viewer
1. Naciśnij przycisk SOURCE i wybierz pozycję inną niż [VIEWER].
Po naciśnięciu przycisku SOURCE zostanie wyświetlona lista
wyboru źródła.
Kolejne naciśnięcia przycisku SOURCE wyświetlą następne źródło.
• Aby zamknąć funkcję Viewer za pomocą pilota zdalnego
sterowania, należy wybrać źródło inne niż [VIEWER].
59
XXXX Motors
4. Korzystanie z funkcji Viewer
Nazwy i funkcje na ekranie przeglądarki Viewer
Przeglądarka Viewer ma trzy ekrany: ekran z listą napędów, ekran miniatur i ekran slajdów.
Kursor (żółty)
Kursor (żółty)
Menu
Pasek przewijania
Menu
Ikona folderu
[Ekran z listą napędów]
[Ekran miniatur]
Informacje o ścieżce
Informacje o napędzie/Informacje o pliku
Opis funkcji przycisków
Przewodnik menu
Pasek sterowania
* Sposób obsługi w przypadku zdjęć jest inny niż dla filmów.
[Ekran slajdu]
• Ekran z listą napędów
Zawiera listę napędów podłączonych do projektora.
Obsługa menu
• Przyciski ▼ i ▲ pozwalają przenosić kursor w dół lub w górę. Wybierz pozycję menu i naciśnij ENTER, aby wyświetlić
podmenu.
Obsługa ekranu z listą napędów
1. Naciśnij przycisk ▶, aby przesunąć kursor do listy napędów.
(Między menu a listą napędów można przełączać przyciskami ◀ lub ▶).
Wybierz typ napędu przyciskami ▼ lub ▲; wybierz konkretny napęd podłączony do projektora przyciskiem ◀ lub ▶.
2. Wybierz napęd i naciśnij przycisk ENTER, aby przełączyć się na ekran miniatur dla wybranego napędu.
60
4. Korzystanie z funkcji Viewer
Funkcje
Nazwa
Opis
ODŚWIEŻ
Wyświetla serwery multimedialne na ekranie listy napędów.
OPCJE
Wyświetla menu OPCJE.
SLIDE SETTING
(Ustawienia slajdów)
Konfiguracja slajdów. (→ strona 65)
MOVIE SETTING
(Ustawienia filmów)
Konfiguracja dla filmów. (→ strona 66)
AUTO PLAY SETTING
(Ustawienia
autoodtwarzania)
Konfiguracja automatycznego odtwarzania. (→ strona 66)
SHAREED FOLDER
(Folder udostępniony)
Konfiguracja folderu udostępnionego. (→ strona 68)
MEDIA SERVER
(Serwer multimediów)
Konfiguracja serwera multimediów. (→ strona 72)
RETURN (Powrót)
Zamyka menu OPCJE.
SYSTEM SETTING
(Ustawienie systemowe)
Przełączenie do menu ustawień systemowych. Opis ustawień dla przewodowej
i bezprzewodowej sieci LAN, WPS, informacji o sieci, myszy i klawiatury zawiera
rozdział 9. Menu aplikacji. (→ strona 105)
USB
Wyświetla ikonę nośnika USB podłączonego do portu USB projektora.
SHARED FOLDER
(Folder udostępniony)
Wyświetla maksymalnie cztery napędy komputera podłączonego do sieci LAN
(konfigurowane w celu podłączenia folderu udostępnionego).
* Podłączanie folderu udostępnionego zostało opisane na stronie 68.
MEDIA SERVER
(Serwer multimediów)
Wyświetla maksymalnie cztery napędy komputera podłączonego do sieci LAN
(konfigurowane w celu podłączenia serwera multimediów).
* Podłączanie serwera multimediów zostało opisane na stronie 72.
PREZENTACJA
Wyświetla ikonę, jeśli na nośniku USB lub w folderze udostępnionym znajdują
się pliki w formacie index.
Informacje o ścieżce
Wyświetla lokalizację folderu lub pliku.
Informacje o napędzie
[Przykład]
USB1
314MB FREE (Wolne)/492MB
Wyświetla napęd.
Wyświetla wolne miejsce i pojemność
nośnika w napędzie. (tylko USB)
Przewodnik menu
Wyświetla opisy poleceń wybranego menu.
Opis funkcji przycisków
Wyświetla informacje o funkcjach przycisków.
* Wyświetlane jako trzycyfrowa liczba (z zaokrągleniem)
UWAGA:
Kiedy widoczne jest menu OPCJE, nie są wyświetlane ekran z listą napędów i ekran z miniaturami. Aby je wyświetlić, należy wybrać ikonę [POWRÓT] i nacisnąć przycisk ENTER.
61
4. Korzystanie z funkcji Viewer
• Ekran miniatur
Wyświetla listę folderów, miniatur i ikon w napędzie wybranym na ekranie z listą napędów.
Obsługa menu
• Przyciski ▼ i ▲ pozwalają przenosić kursor w dół lub w górę. Wybierz pozycję menu i naciśnij ENTER, aby wyświetlić
menu lub ekran ustawień.
Obsługa ekranu miniatur
1. Naciśnij przycisk ▶, aby przenieść kursor na ekran miniatur, kiedy menu OPCJE nie jest wyświetlone.
2. Naciśnij przycisk ▼, ▲, ◀ lub ▶, aby wybrać plik lub folder.
3. Naciśnij przycisk ENTER, aby uruchomić pokaz slajdów lub odtwarzanie wybranego pliku. Wybranie folderu pozwala
wyświetlić ekran miniatur.
Funkcje
Nazwa
Opis
DO GÓRY
Przejście o jeden poziom menu wyżej.
MINIATURA
Przełącza wyświetlanie między miniaturą a ikoną.
SORT SETTING
(Ustawienia
sortowania)
Zmiana kolejności folderów lub plików.
LISTA NAPĘDÓW
Powrót do ekranu z listą napędów.
OPCJE
Wyświetla menu OPCJE.
SYSTEM SETTING
(Ustawienie
systemowe)
Otwiera menu ustawień systemowych.
Pasek przewijania
Na ekranie miniatur widocznych jest 12 plików jednocześnie w układzie 4 na 3. Jeśli ekran
miniatur zawiera ponad 12 plików lub folderów, z prawej strony pojawi się pasek przewijania.
Przyciski PAGE ▼ i PAGE ▲ pozwalają przewijać zawartość ekranu w dół lub w górę.
Informacje o ścieżce
Wyświetla lokalizację folderu lub pliku.
Informacje o miniaturze
[Przykład]
005.jpg
Nazwa wybranego
folderu lub pliku
5/200
Liczba i kolejność plików
w folderze (tylko gdy
wybrany jest folder)
Przewodnik menu
Wyświetla opisy poleceń wybranego menu.
Opis funkcji przycisków
Wyświetla informacje o funkcjach przycisków.
11/03/2010 13:25:12
Data utworzenia/
modyfikacji: M/D/R/H/
M/B
WSKAZÓWKA:
• W razie wybrania nieobsługiwanego typu obrazu zostanie wyświetlona ikona [?].
• Maksymalna liczba możliwych do wyświetlenia obrazów na ekranie miniatur wynosi 300, wliczając w to foldery.
• Jeśli nazwa lub ścieżka pliku lub folderu jest dłuższa niż podana, środkowa część nazwy lub ścieżki zostanie pominięta.
Przykład: nazwa „123456789.jpg” zostanie wyświetlona jako „123..789.jpg”.
62
502 KB
Rozmiar
pliku
4. Korzystanie z funkcji Viewer
• Ekran slajdów (zdjęcie/film)
Wyświetla plik wybrany z listy miniatur lub ikon.
• Postępowanie z plikami Microsoft PowerPoint i Adobe PDF opisano na stronie 58.
Obsługa paska sterowania
•
Pasek sterowania będzie wyświetlany tylko po wybraniu zdjęcia (lub pliku typu index) lub pliku wideo.
•
Pasek sterowania w przypadku zdjęć jest inny niż dla filmów.
1. Naciśnięcie przycisku ENTER na ekranie slajdów pozwala wyświetlić pasek sterowania w dolnej części ekranu.
2. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać plik i naciśnij przycisk ENTER.
• Wybrana funkcja zostanie wykonana.
Funkcje na pasku sterowania dla zdjęć
Nazwa
Opis
WSTECZ
Powrót do poprzedniego obrazu
START
Wyświetlenie obrazu. Ten przycisk pozwala uruchomić lub zatrzymać wyświetlanie obrazu.
DALEJ
Przejście do następnego obrazu.
RIGHT
Obrót obrazu o 90° w prawo.
• Aby anulować, wybierz inny folder.
W LEWO
Obrót obrazu o 90° w lewo.
• Aby anulować, wybierz inny folder.
WYMIARY
DOPASOWANIE Wyświetlenie obrazu w naturalnych proporcjach i w maksymalnej
rozdzielczości projektora.
ACTUAL SIZE
(Rozmiar
rzeczywisty)
Wyświetlenie obrazu w rozmiarze rzeczywistym.
ZAMKNIJ
Zamyka pasek sterowania.
• Aby zamknąć pasek sterowania, można też nacisnąć przycisk EXIT.
KONIEC
Zatrzymanie odtwarzania slajdów, zamknięcie paska sterowania i powrót do ekranu miniatur.
63
4. Korzystanie z funkcji Viewer
Funkcje na pasku sterowania dla filmów
Nazwa
Opis
WSTECZ
Powrót na początek pliku filmowego.
• Powrót na początek poprzedniego pliku filmowego, w przypadku naciśnięcia od razu po
uruchomieniu odtwarzania.
DO TYŁU
Przewinięcie filmu do tyłu o ok. 7 sekund.
START/PAUZA
START
Odtworzenie pliku z filmem.
PAUZA
Zatrzymanie odtwarzania pliku z filmem.
DO PRZODU
Przewinięcie filmu do przodu o ok. 7 sekund.
DALEJ
Przejście na początek następnego pliku filmowego.
GODZINA
Wyświetla czas odtwarzania i pauzy.
WYMIARY
DOPASOWANIE Wyświetlenie obrazu w naturalnych proporcjach i w maksymalnej
rozdzielczości projektora.
ACTUAL SIZE
(Rozmiar
rzeczywisty)
Wyświetlenie obrazu w rozmiarze rzeczywistym.
ZAMKNIJ
Zamyka pasek sterowania.
• Aby zamknąć pasek sterowania, można też nacisnąć przycisk EXIT.
KONIEC
Zatrzymanie odtwarzania filmu, zamknięcie paska sterowania i powrót do ekranu miniatur.
64
4. Korzystanie z funkcji Viewer
Ustawienia opcji Viewer
• SLIDE SETTING (Ustawienia slajdów)
Ustawienia dla zdjęć i slajdów.
Nazwa
Opcje
Opis
SCREEN SIZE
(Rozmiar ekranu)
DOPASOWANIE
Wyświetlenie obrazu w naturalnych proporcjach i w maksymalnej
rozdzielczości projektora.
ACTUAL SIZE
(Rozmiar rzeczywisty)
Wyświetlenie obrazu w rozmiarze rzeczywistym.
PLAY MODE
(Tryb odtwarzania)
MANUAL (Ręcznie)
Odtwarzanie ręczne.
AUTO
Odtwarzanie automatyczne.
INTERVAL (Przerwa)
5 - 300 sekund
Określa długość przerwy, kiedy opcja trybu odtwarzania ma
ustawienie [AUTO].
REPEAT (Powtarzanie)
Zaznaczenie
Włączanie/wyłączanie funkcji powtarzania.
WSKAZÓWKA
• Aby odtworzyć dowolną liczbę slajdów, należy je umieścić w jednym folderze.
65
4. Korzystanie z funkcji Viewer
• MOVIE SETTING (Ustawienia filmów)
Ustawienia dla plików wideo.
Nazwa
Opcje
Opis
SCREEN SIZE
(Rozmiar ekranu)
DOPASOWANIE
Wyświetlenie obrazu w naturalnych proporcjach i w maksymalnej
rozdzielczości projektora.
ACTUAL SIZE
(Rozmiar rzeczywisty)
Wyświetlenie obrazu w rozmiarze rzeczywistym.
WYŁĄCZ.
Włączanie/wyłączanie funkcji powtarzania.
ONE REPEAT
(Powtarzanie jednego)
Powtarzanie tylko jednego pliku.
REPEAT (Powtarzanie)
WSKAZÓWKA
• Kiedy włączona jest opcja [REPEAT] (Powtarzanie), w przerwie między filmami widoczny będzie czarny ekran.
• AUTO PLAY SETTING (Ustawienia autoodtwarzania)
Pozwala skonfigurować automatyczne odtwarzanie pokazu slajdów po podłączeniu nośnika pamięci USB do portu USB projektora
lub po wybraniu funkcji [VIEWER] jako źródła.
Nazwa
Opcje
Opis
AUTO PLAY
(Autoodtwarzanie)
WYŁĄCZ.
—
OBRAZ
Odtwarzanie pierwszego znalezionego na nośniku obrazu
statycznego (zdjęcia).
DYNAMICZNY
Odtwarzanie pierwszego znalezionego na nośniku pliku wideo.
PowerPoint
Odtwarzanie pierwszego znalezionego na nośniku pliku PowerPoint.
WSKAZÓWKA
• Sposób utomatycznego odtwarzania pokazu slajdów jest inny po podłączeniu nośnika pamięci USB do portu USB projektora niż po wybraniu funkcji [VIEWER] jako źródła.
• Automatyczne odtwarzanie rozpoczyna się od pierwszego odnalezionego pliku, którego typ jest zgodny z konfiguracją automatycznego odtwarzania. Plik może znajdować
się w katalogu głównym nośnika lub w podfolderze.
• Jeśli jako źródło wybrano funkcję [VIEWER], następi automatyczne odtworzenie ostatnio wybranego pliku lub przeszukanie ostatnio wybranego folderu i odtworzenie
pierwszego znalezionego pliku.
Aby automatycznie odtworzyć plik filmu na nośniku pamięci USB, należy na nim zapisać tylko ten jeden plik z filmem albo nadać mu taką nazwę, aby znalazł się na początku
listy plików.
66
4. Korzystanie z funkcji Viewer
• SORT SETTING (Ustawienia sortowania)
Określa kolejność wyświetlania miniatur lub slajdów.
Nazwa
Opcje
Opis
SORTUJ
NAME (ABC..) (Nazwa)
Wyświetlenie ikon w kolejności alfabetycznej rosnącej według nazwy.
NAME (ZYX..) (Nazwa)
Wyświetlenie ikon w kolejności alfabetycznej malejącej według nazwy.
EXT. (ABC..)
(Rozszerzenie)
Wyświetlenie ikon w kolejności alfabetycznej rosnącej według
rozszerzenia.
EXT. (ZYX..)
(Rozszerzenie)
Wyświetlenie ikon w kolejności alfabetycznej malejącej według
rozszerzenia.
DATE (NEW)
(Data - nowszy)
Wyświetlenie plików w odwrotnej kolejności chronologicznej.
DATE (OLD)
(Data - starszy)
Wyświetlenie plików w kolejności chronologicznej.
SIZE (BIG)
(Rozmiar - większy)
Wyświetlenie plików w kolejności malejącej według rozmiaru.
SIZE (SMALL)
(Rozmiar - mniejszy)
Wyświetlenie plików w kolejności rosnącej według rozmiaru.
67
4. Korzystanie z funkcji Viewer
4 Wyświetlanie danych z folderu udostępnionego
LAN
Folder udostępniony
Sieć bezprzewodowa
Projektor

Folder udostępniony
Przygotowanie
Projektor: Podłącz projektor do sieci.
Komputer: Umieść pliki do wyświetlenia w folderze udostępnionym i ustal ścieżkę do folderu. Zapamiętaj lub zanotuj ścieżkę
do późniejszego użycia.
•
Instrukcje na temat udostępniania folderów zawiera podręcznik lub plik pomocy dołączony do komputera z systemem Windows.
•
Za pomocą klawiatury nadaj nazwę folderowi udostępnionemu, złożoną z liter i cyfr.
•
Aby nawiązać połączenie z folderem udostępnionym spoza danej podsieci, skonfiguruj opcje [WINS CONFIGURATION]
(Konfiguracja WINS) na ekranie [NETWORK SETTINGS] (Ustawienia sieci) wybieranym z menu.
•
Podpisy cyfrowy (podpis SMB) nie są obsługiwane.
Łączenie projektora z folderem udostępnionym
1. Naciśnij przycisk VIEWER na pilocie zdalnego sterowania.
Pojawi się okno z listą napędów.
• Innym sposobem uruchomienia funkcji VIEWER jest kilkakrotne naciśnięcie przycisku SOURCE na obudowie projektora.
(→ strona 16)
68
4. Korzystanie z funkcji Viewer
2. Pojawi się menu [OPCJE].
Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać ikonę
(OPCJE) i naciśnij przycisk ENTER.
• Kiedy widoczne jest menu OPCJE, nie jest wyświetlany ekran z listą napędów.
3. Przejdź do ekranu [SHARED FOLDER SETTING] (Ustawienia folderów udostępnionych)
Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać ikonę (SHARED FOLDER SETTING) i naciśnij przycisk ENTER.
4. Wybierz numer folderu i miejsce, aby go uaktywnić.
Za pomocą przycisków ◀ lub ▶ przejdź do numeru folderu udostępnionego, naciśnij przycisk ▼, aby wybrać opcję [WŁĄCZ] i
naciśnij przycisk ENTER.
5. Podaj ścieżkę, nazwę użytkownika i hasło dla folderu udostępnionego.
Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać pole [SHARED FOLDER] (Folder udostępniony). Pojawi się klawiatura ekranowa.
Więcej informacji na temat klawiatury ekranowej zawiera strona 118.
• Jeśli komputer nie jest chroniony hasłem, podawanie hasła nie jest konieczne.
• Można dodać maksymalnie cztery foldery udostępnione.
• Maksymalna długość ścieżki folderu udostępnionego wynosi 15 znaków alfanumerycznych w nazwie komputera i 23 znaki
alfanumeryczne w nazwie folderu.
69
4. Korzystanie z funkcji Viewer
6. Zamknij ekran ustawień.
Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać przycisk [OK] i naciśnij przycisk ENTER.
Ekran [SHARED FOLDER SETTING] (Ustawienia folderów udostępnionych) zostanie zamknięty.
• Jeśli pojawi się komunikat o błędzie, ustawienia nie są prawidłowe. Spróbuj ponownie.
70
4. Korzystanie z funkcji Viewer
Odłączanie folderu udostępnionego od projektora.
• Wyłącz taką liczbę folderów udostępnionych, jaką chcesz odłączyć
Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać element [WŁĄCZ.] i naciśnij przycisk ENTER, aby usunąć zaznaczenie.
UWAGA:
• Jeśli wyświetlony jest plik PowerPoint lub PDF, nie odłączaj kabla sieci LAN. W przeciwnym przypadku funkcja Viewer przestanie działać.
WSKAZÓWKA:
• Ustawienia połączenia dla folderu udostępnionego
Można zapisać ustawienia dla maksymalnie czterech folderów.
Po ponownym uruchomieniu projektora foldery o zapisanych ustawieniach będą widoczne jako szare ikony folderów na ekranie z listą napędów.
Wybranie szarej ikony folderu pozwoli pominąć krok wpisywania ścieżki folderu.
• W razie niemożności połączenia z folderem udostępnionym jego ikona będzie wyróżniona znakiem X. W takim przypadku należy sprawdzić ustawienia folderu.
71
4. Korzystanie z funkcji Viewer
5 Wyświetlanie danych z serwera multimediów
Serwer multimediów
LAN
Serwer multimediów
Sieć bezprzewodowa
Projektor

Serwer multimediów
Przygotowanie
Projektor: Podłącz projektor do sieci.
Komputer: Przygotuj pliki ze zdjęciami i filmami do wyświetlenia i skonfiguruj udostępnianie multimediów w programie
Windows Media Player 11 lub 12.
UWAGA:
• Projektor i serwer multimediów muszą znajdować się w tej samej podsieci. Połączenia z serwerami multimediów z innych podsieci nie są możliwe.
• Typy udostępnianych obrazów i filmów mogą zależeć od wersji systemu Windows.
Konfigurowanie udostępniania multimediów w programie Windows Media Player 11
1. Uruchom program Windows Media Player 11.
2. Z Biblioteki wybierz pozycję Udostępnianie multimediów.
Pojawi się okno dialogowe Udostępnianie multimediów.
72
4. Korzystanie z funkcji Viewer
3. Zaznacz pole wyboru Udostępnij moje multimedia i kliknij przycisk OK.
Wyświetlona zostanie lista dostępnych urządzeń.
4. Wybierz pozycję P420 Series i zaznacz opcję Zezwalaj.
Przy ikonie P420 Series pojawi się znacznik.
• P420 Series to nazwa projektora określona na ekranie [NETWORK SETTINGS] (Ustawienia sieci).
5. Kliknij przycisk OK.
Po tej operacji zdjęcia i filmy zawarte w Bibliotece staną się dostępne z poziomu projektora.
73
4. Korzystanie z funkcji Viewer
Konfigurowanie udostępniania multimediów w programie Windows Media Player 12
1. Uruchom program Windows Media Player 12.
2. Wybierz polecenie Strumień i zaznacz opcję „Automatycznie zezwalaj urządzeniom na odtwarzanie moich multimediów”.
Pojawi się okno Zezwalaj na wszystkie urządzenia multimedialne.
3. Wybierz opcję „Automatycznie zezwalaj na wszystkie komputery i urządzenia multimedialne”.
Projektor uzyskuje dostęp do plików graficznych i filmowych z Biblioteki.
74
4. Korzystanie z funkcji Viewer
Podłączanie projektora do serwera multimediów
Naciśnij przycisk VIEWER na pilocie zdalnego sterowania.
Zostanie uruchomiona przeglądarka VIEWER.
•
Innym sposobem uruchomienia funkcji VIEWER jest kilkakrotne naciśnięcie przycisku SOURCE na obudowie projektora.
(→ strona 16)
•
Zostanie uruchomione wyszukiwanie w sieci komputera z włączonym udostępnianiem multimediów. Znaleziony komputer
zostanie uwzględniony jako serwer multimediów na ekranie miniatur.
Innym sposobem jest naprowadzenie kursora na serwer multimediów, wybranie z menu miniatur pozycji [REFRESH]
(Odśwież) i naciśnięcie przycisku ENTER.
UWAGA:
• Automatycznie można wyszukać i wyświetlić maksymalnie cztery dostępne serwery multimediów. Kolejne urządzenia od piątego wzwyż nie będą wyświetlone.
(→ strona 56)
75
4. Korzystanie z funkcji Viewer
Odłączanie projektora od serwera multimediów
1. Wyświetl menu OPCJE.
Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać ikonę [OPCJE] i naciśnij przycisk ENTER.
2. Wyświetl ekran konfiguracji serwera multimediów.
Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać ikonę serwera multimediów i naciśnij przycisk ENTER.
3. Przerwij połączenie.
Naciśnij przycisk ENTER, aby usunąć znak zaznaczenia i przerwać połączenie.
Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać przycisk [OK] i naciśnij przycisk ENTER, aby zamknąć ekran serwera multimediów.
76
4. Korzystanie z funkcji Viewer
6 Ograniczenia w wyświetlaniu plików
Viewer pozwala wyświetlać pliki PowerPoint i PDF w uproszczonej postaci.
Jednak z uwagi na uproszczony sposób wyświetlania wygląd plik może się różnić wyglądem od postaci przygotowanej na
komputerze.
Pewne ograniczenia dotyczące plików PowerPoitnt.
•
Czcionki zostaną automatycznie zamienione czcionkami zainstalowanymi w projektorze. Czcionki zamienne mogą mieć
inny rozmiar i szerokość, co może zaburzyć układ graficzny dokumentu.
Niektóre czcionki lub znaki mogą nie być wyświetlane.
•
Niektóre funkcje dotyczące czcionek nie są obsługiwane.
•
Przechodzenie między stronami może zajmować więcej czasu niż na komputerze.
•
Niektóre pliki w formacie Microsoft PowerPoint 97 – 2003 mogą nie być wyświetlane.
Przykład: Istnieją pewne ograniczenia dotyczące animacji, wyboru i hiperłączy.
Pewne ograniczenia dotyczące plików PDF
•
Czcionki, które nie zostały osadzone przy tworzeniu dokumentu PDF, mogą nie zostać wyświetlone.
•
Niektóre funkcje dotyczące czcionek nie są obsługiwane.
Przykład: Istnieją pewne ograniczenia dotyczące adnotacji, wyboru, elementów formularza i przestrzeni kolorów.
•
Przechodzenie między stronami może zajmować więcej czasu niż na komputerze.
•
Niektóre pliki w formacie Adobe Acrobat mogą nie być wyświetlane.
77
5. Korzystanie z menu ekranowego
 Korzystanie z menu
UWAGA: Menu ekranowe może nie zostać prawidłowo wyświetlone przy wyświetlaniu obrazu wideo z przeplotem.
1. Naciśnij przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania lub projektorze, aby wyświetlić menu.
UWAGA: Polecenia takie, jak ENTER, EXIT, ,  na dole przedstawiają dostępne przyciski do używania.
2. Naciśnij przyciski  na pilocie zdalnego sterowania lub projektorze, aby wyświetlić podmenu.
3. Naciśnij przycisk ENTER na pilocie zdalnego sterowania lub projektorze, aby podświetlić najwyższy element lub pierwszą
kartę.
4. Naciśnij przyciski  na pilocie zdalnego sterowania lub projektorze, aby wybrać element, który ma zostać wyregulowany
lub ustawiony.
Do wybierania żądanej karty można użyć przycisków  na pilocie zdalnego sterowania lub projektorze.
5. Naciśnij przycisk ENTER na pilocie zdalnego sterowania lub projektorze, aby wyświetlić okno podmenu.
6. Dostosuj poziom lub włącz/wyłącz wybrany element za pomocą przycisków  na pilocie zdalnego sterowania lub
projektorze.
Zmiany zostaną zapisane aż do następnych regulacji.
7. Powtórz czynności z punktów 2-6, aby wyregulować kolejny element lub naciśnij przycisk EXIT (Zamknij) na pilocie
zdalnego sterowania lub projektorze, aby zamknąć menu.
UWAGA: Po wyświetleniu menu lub komunikatu może nastąpić utrata kilku wierszy informacji w zależności od sygnału lub ustawień.
8. Naciśnij przycisk Menu, aby zamknąć menu.
Naciśnij przycisk EXIT (Zamknij), aby powrócić do poprzedniego menu.
78
5. Korzystanie z menu ekranowego
2 Elementy menu
Karta
Suwak
Wypełniony trójkąt
Dostępne przyciski
Źródło
Podświetlenie
Przycisk opcji
Symbol sieci bezprzewodowej
Symbol trybu ekologicznego
Pozostały czas do
wyłączenia
Symbol trybu dużej wysokości
Symbol termometru
Symbol kłódki
Okna menu i okna dialogowe na ogół mają następujące elementy:
Podświetlenie...................................Wskazuje wybrane menu lub element.
Wypełniony trójkąt...........................Wskazuje możliwość dokonania dalszych wyborów. Podświetlony trójkąt oznacza aktywny element.
Karta.................................................Oznacza grupę funkcji w oknie dialogowym. Kliknięcie dowolnej karty powoduje przesunięcie jej strony na pierwszy plan.
Przycisk opcji.....................................Tego okrągłego przycisku używa się do wybierania opcji w oknie dialogowym.
Źródło...............................................Wskazuje aktualnie wybrane źródło.
Pozostały czas do wyłączenia............Wskazuje pozostały czas do wyłączenia po włączeniu funkcji [REGUL. CZASOWY WYŁ.].
Suwak...............................................Wskazuje ustawienia lub kierunek regulacji.
Symbol trybu ekologicznego.............Wskazuje ustawienie TRYBU EKOLOGICZNEGO.
Symbol kłódki...................................Wskazuje włączenie funkcji [BLOKADA PANELU STER.].
Symbol termometru.........................Wskazuje automatyczne włączenie trybu [TRYB EKOLOGICZNY] z powodu zbyt wysokiej temperatury wewnętrznej.
Symbol trybu dużej wysokości..........Wskazuje ustawienie trybu [DUŻA WYSOKOŚĆ] parametru [TRYB WENTYLATORA].
Symbol sieci bezprzewodowej..........Wskazuje włączenie bezprzewodowego połączenia sieci LAN.
79
5. Korzystanie z menu ekranowego
3 Lista elementów menu
• Podstawowe pozycje menu wyróżnione przez zacieniowanie.
Niektóre elementy menu nie są dostępne w zależności od źródła wejściowego.
Pozycja menu
ŹRÓDŁO
KOMPUTER1
KOMPUTER2
HDMI
VIDEO
S-VIDEO
VIEWER
SIEĆ
WYŚWIETLACZ NA USB
NASTAWIONY
Domyślne
*
*
*
*
*
*
*
*
*
OGÓLNE
ODNOŚNIK
SZCZEGÓŁOWE
NASTAWIENIA
OBRAZ
SKORYGUJ
OPCJE OBRAZU
WYŁĄCZ., WŁĄCZ.
*
STATYCZNY, DYNAMICZNY
0
0
0
0
0
0
*
POŁOŻENIE
VOLUME (Głośność)
ZNIEKSZTAŁC. TRAPEZ.
ZACH.UST.ZN.TRAPEZ.
*
0
11
0
WYŁĄCZ.
KOLOR ŚCIANY
WYŁĄCZ.
AUTOEKOLOGICZNY
TRYB EKOLOGICZNY
OGÓLNE
*
*
*
*
*
*
WSP. KSZTAŁTU OBRAZU
AUDIO (Dźwięk)
*
*
1
KONTRAST
BRIGHTNESS (Jasność)
OSTROŚĆ
KOLOR*1
BARWA
WYZER.
ZEGAR
FAZA
POZIOMY
PIONOWY
WYK. POW. DO WYŚW. OBR.
ZAMKNIĘTY OPIS
WYŁĄCZ.
REGUL. CZASOWY WYŁ.
WYŁĄCZ.
JĘZYK
ENGLISH
USTAW.
MENU
*
*1
*2
WYBÓR KOLORU
WYŚWIETLANIE ŹRÓDŁA
ID WYŚWIETLACZ
KOMUNIKAT EKOLOGICZNY
CZAS WYŚWIETLANIA
TŁO
FILTRUJ KOMUNIKAT
1–7
WYS. JASN., PREZENTACJA, VIDEO, DYNAMICZNY, GRAFIKA,
sRGB, DICOM SIM.
DYNAMICZNY, NATURALNY, CZARNE DETALE
MAŁY, ŚREDNI, DUŻY
5000, 6500, 7800, 8500, 9300, 10500
*
KOREKCJA GAMMA*
ROZMIAR EKRANU*2
TEMP. BARWOWA
KONTRAST
DYNAMICZNY
TRYB OBRAZU
RÓWNOWAGA BIELI
KONTRAST R
KONTRAST G
KONTRAST B
JASNOŚĆ R
JASNOŚĆ G
JASNOŚĆ B
Opcje
KOLOR
ON (Wł.)
ON (Wł.)
WYŁĄCZ.
AUTO 45 SEC
NIEBIESKIE
WYŁĄCZ.
0[%], 5[%], 10[%]
P420X/P350X: AUTO, 4:3, 16:9, 15:9, 16:10, SZEROKI ZOOM,
NATURALNY
P350W: AUTO, 4:3, 16:9, 15:9, 16:10, LETTERBOX, NATURALNY
(niedostępne w modelu P350W)
0 - 31
WYŁĄCZ., WŁĄCZ.
WYŁĄCZ., BIAŁA TABLICA, TABLICA, TABLICA (SZARA), JASNO
ŻÓŁTY, JASNO ZIELONY, JASNO NIEBIESKI, BŁĘKITNY, JASNO
RÓŻOWY, RÓŻOWY
WYŁĄCZ., AUTO-EKOLOGICZNY, EKOLOGICZNY1
WYŁĄCZ., OPIS1, OPIS2, OPIS3, OPIS4, TEKST1, TEKST2, TEKST3,
TEKST4
WYŁĄCZ., 0:30, 1:00, 2:00, 4:00, 8:00, 12:00, 16:00
ENGLISH, DEUTSCH, FRANÇAIS, ITALIANO, ESPAÑOL, SVENSKA,
日本語
DANSK, PORTUGUÊS, ČEŠTINA, MAGYAR, POLSKI,
NEDERLANDS, SUOMI
NORSK, TÜRKÇE, РУССКИЙ,
, Ελληνικά, 中文, 한국어
ROMÂNĂ, HRVATSKA, БЪЛГАРСКИ, INDONESIA,
,
KOLOR, MONOCHROMAT
WYŁĄCZ., WŁĄCZ.
WYŁĄCZ., WŁĄCZ.
WYŁĄCZ., WŁĄCZ.
RĘCZNIE, AUTO 5 SEC, AUTO 15 SEC, AUTO 45 SEC
NIEBIESKIE, CZARNEGO, LOGO
WYŁĄCZ, 100[H], 500[H], 1000[H], 2000[H]
Gwiazdka (*) oznacza, że domyślne ustawienie jest różne w zależności od sygnału.
Element [KOREKCJA GAMMA] jest dostępny po wybraniu opcji parametru [ODNOŚNIK] innej niż [DICOM SIM.].
Element [ROZMIAR EKRANU] jest dostępny po wybraniu opcji [DICOM SIM.] parametru [ODNOŚNIK].
80
5. Korzystanie z menu ekranowego
PRZEDNI
BIURKOWY
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ.
38400bps
FRONT/BACK
(Przód/tył)
ORIENTACJA
BLOKADA PANELU STER.
ZABEZPIECZENIA
SZYBKOŚĆ TRANSMISJI
REMOTE SENSOR (Czujnik pilota)
INSTALACJA
ID STEROWANIA
WZORZEC TESTOWY
NUMER ID
STEROWANIA
ID STEROWANIA
NETWORK SETTINGS (Ustawienia sieci)
AUTO ADJUST (Automatyczna regulacja)
TRYB WENTYLATORA
KOMPUTER1
KOMPUTER2
WYBÓR SYGNAŁU
VIDEO
S-VIDEO
USTAW.
OPCJE(1)
TRYB WXGA
PRZEPLOT
POZIOM WIDEO
AUDIO SELECT
SYGNAŁ AKUSTYCZNY
USTAWIENIA HDMI
NARZĘDZIA
OPCJE(2)
TRYB GOTOWOŚCI
AUTO. WŁĄCZ.(AC)
AUTO. WŁĄCZ.(COMP1)
AUTO. WYŁĄCZ.
WYBÓR DOM. ŹRÓDŁA
INFORM.
WYZER.
*
POZOSTAŁA ŻYWOT. LAMPY
ILOŚĆ GODZIN UŻYTK. LAMPY
CZAS
WYKORZYSTYWANIA ILOŚĆ GODZ. UŻYTK. FILTRA
CAŁK. OSZCZ. WĘGLA
NAZWA ŹRÓDŁA
INDEKS ŹRÓDŁA
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZIOMA
CZĘSTOTLIWOŚĆ PIONOWA
ŹRÓDŁO
TYP SYGNAŁU
SYSTEM WIDEO
TYP SYNCHRONIZACJI
BIEGUNOWOŚĆ SYNCHR
RODZAJ SKANU
ADRES IP
MASKA PODSIECI
KABLOWA SIEĆ
LOKALNA
PRZEJŚCIE
ADRES MAC
ADRES IP
MASKA PODSIECI
PRZEJŚCIE
ADRES MAC
SIEĆ
SSID
BEZPRZEWODOWA
TYP SIECI
WEP/WPA
KANAŁ
POZIOM SYGNAŁU
FIRMWARE
WERSJA (1)
DATA
WERSJA (2)
FIRMWARE2
PROJECTOR NAME (Nazwa projektora)
MODEL NO. (Nr modelu)
SERIAL NUMBER (Numer seryjny)
INNE
LAN UNIT TYPE (Typ jednostki LAN)
CONTROL ID (po ustawieniu opcji [ID
STEROWANIA])
BIEŻĄCY SYGNAŁ
WSZYSTKIE
KAS. GODZ. UŻYTK. LAMPY
KAS. GODZ. UŻYTK. FILTRA
1
WYŁĄCZ.
PRZEDNI BIURKOWY, TYLNY SUFITOWY, TYLNY BIURKOWY,
PRZEDNI SUFITOWY
WYŁĄCZ., WŁĄCZ.
WYŁĄCZ., WŁĄCZ.
4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps
FRONT/BACK, FRONT, BACK (Przód/tył, Przód, Tył)
1–254
WYŁĄCZ., WŁĄCZ.
WIRED LAN, WIRELESS LAN, WPS, NETWORK INFORMATION,
PROJECTOR NAME, DOMAIN, ALERT MAIL, NETWORK SERVICE
(Przewodowa sieć LAN, Bezprzewodowa sieć LAN, WPS,
Informacje o sieci, Nazwa projektora, Domena, powiadomienia
przez mail, Usługa sieciowa)
NORMALNY
WYŁĄCZ., NORMALNY, DOKŁADNY
AUTO
AUTO, WYSOKI, DUŻA WYSOKOŚĆ
RGB/COMPONENT RGB/COMPONENT, RGB, COMPONENT
RGB/COMPONENT RGB/COMPONENT, RGB, COMPONENT
AUTO
AUTO, NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM
AUTO
AUTO, NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM
P420X/P350X:
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ., WŁĄCZ.
P350W: ON (Wł.)
ON (Wł.)
WYŁĄCZ., WŁĄCZ.
AUTO
AUTO, NORMALNY, WZMOCNIONE
HDMI
HDMI, KOMPUTER2
ON (Wł.)
WYŁĄCZ., WŁĄCZ.
ADMINISTRATOR MODE, PROGRAM TIMER, TIME, MOUSE (Tryb
administratora, Programator czasowy, Godzina, Mysz)
NORMALNY
NORMALNY, OSZCZĘDZANIA ENERGII
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ., WŁĄCZ.
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ., WŁĄCZ.
WYŁĄCZ.
WYŁĄCZ., 0:05, 0:10, 0:20, 0:30
OSTATNI, AUTO, KOMPUTER1, KOMPUTER2, HDMI, VIDEO,
OSTATNI
S-VIDEO, VIEWER, SIEĆ, WYŚW. USB
Gwiazdka (*) oznacza, że domyślne ustawienie jest różne w zależności od sygnału.
81
5. Korzystanie z menu ekranowego
4 Opis menu i funkcji: [ŹRÓDŁO]
KOMPUTER1 i 2
Wybranie komputera podłączonego do złącza sygnału wejściowego KOMPUTER1 lub KOMPUTER2.
UWAGA: Kiedy wejściowy sygnał składowy podłączono do złącza COMPUTER 1 IN lub COMPUTER 2 IN, należy wybrać odpowiednio opcję [KOMPUTER 1] lub [KOMPUTER 2].
Projektor automatycznie wykryje, czy sygnał na wejściu KOMPUTER 1 lub 2 jest w formacie RGB, czy komponentowym.
HDMI
Wybranie kompatybilnego urządzenia HDMI podłączonego do złącza HDMI IN.
VIDEO
Wybranie urządzenia podłączonego do złącza wejściowego VIDEO: magnetowid, odtwarzacz DVD lub kamera.
S-VIDEO
Wybranie urządzenia podłączonego do złącza wejściowego S-VIDEO: magnetowid lub odtwarzacz DVD.
UWAGA: Przy przewijaniu filmów do przodu lub do tyłu i wybranym źródle obrazu Video lub S-Video może dochodzić do zatrzymywania klatki na krótką chwilę.
VIEWER
Ta funkcja pozwala tworzyć prezentacje za pomocą nośnika USB ze slajdami.
(→ strona 52 „4. Korzystanie z funkcji Viewer”)
SIEĆ
Wybranie sygnału z portu sieci LAN (RJ-45) lub zainstalowanego adaptera USB bezprzewodowej sieci LAN (opcja w modelach
oferowanych w Europie, Australii, Azji i w innych krajach niż w Ameryce Północnej).
WYŚWIETLACZ NA USB
Wybranie komputera podłączonego do portu USB (PC) (typu B) za pośrednictwem dostępnych w handlu przewodów USB.
(→ strona 34)
82
5. Korzystanie z menu ekranowego
5 Opis menu i funkcji: [SKORYGUJ]
[OBRAZ]
[NASTAWIONY]
Ta funkcja pozwala na wybranie zoptymalizowanych ustawień wyświetlanego obrazu.
Można dostosować zabarwienie neutralne dla koloru żółtego, błękitnego lub purpurowego.
Dostępnych jest siedem ustawień fabrycznych dla różnych rodzajów obrazów. Można również użyć opcji [SZCZEGÓŁOWE
NASTAWIENIA], aby wprowadzić regulowane przez użytkownika ustawienia niestandardowe współczynnika gamma lub koloru.
Wprowadzone ustawienia zostają zapisane jako [NASTAWIONY 1] do [NASTAWIONY 7].
HIGH-BRIGHT (Wysoka jasność)....... Opcja zalecana do stosowania w jasno oświetlonych pomieszczeniach.
PREZENTACJA................................... Opcja zalecana przy prezentacjach z pliku programu PowerPoint.
VIDEO............................................... Opcja zalecana dla oglądania typowego programu telewizyjnego.
DYNAMICZNY................................... Opcja zalecana dla oglądania filmów.
GRAFIKA........................................... Opcja zalecana dla wyświetlania elementów graficznych.
sRGB................................................ Standardowe wartości kolorów
DICOM SIM....................................... Opcja zalecana dla formatu symulacji DICOM.
UWAGA:
• Opcja [DICOM SIM.] jest przeznaczona wyłącznie do celów szkoleniowych/referencyjnych i nie należy jej wykorzystywać do diagnostyki.
• DICOM — skrót od Digital Imaging and Communications in Medicine (Obrazowanie cyfrowe i komunikacja w medycynie). Jest to standard opracowany przez stowarzyszenie
ACR (American College of Radiology) i NEMA (National Electrical Manufacturers Association).
Określa on sposób przesyłania cyfrowych danych obrazowych z systemu do systemu.
[SZCZEGÓŁOWE NASTAWIENIA]
83
5. Korzystanie z menu ekranowego
[OGÓLNE]
Zapisanie własnych ustawień niestandardowych [ODNOŚNIK]
Ta funkcja pozwala zapisać ustawienia niestandardowe jako [NASTAWIONY 1] do [NASTAWIONY 7].
Najpierw należy wybrać podstawowy tryb ustawień z opcji [ODNOŚNIK], a następnie ustawić wartość parametrów [KOREKCJA
GAMMA] i [TEMP. BARWOWA].
HIGH-BRIGHT (Wysoka jasność)....... Opcja zalecana do stosowania w jasno oświetlonych pomieszczeniach.
PREZENTACJA................................... Opcja zalecana przy prezentacjach z pliku programu PowerPoint.
VIDEO............................................... Opcja zalecana dla oglądania typowego programu telewizyjnego.
DYNAMICZNY................................... Opcja zalecana dla oglądania filmów.
GRAFIKA........................................... Opcja zalecana dla wyświetlania elementów graficznych.
sRGB................................................ Standardowe wartości kolorów.
DICOM SIM....................................... Opcja zalecana dla formatu symulacji DICOM.
Wybranie trybu korekcji współczynnika gamma [KOREKCJA GAMMA]
Każdy tryb jest zalecany dla:
DYNAMICZNY................................... Obraz o wysokim kontraście
NATURALNY..................................... Naturalne odwzorowanie obrazu.
CZARNE DETALE................................ Podkreślenie szczegółów w ciemnych obszarach obrazu.
UWAGA: Ta funkcja nie jest dostępna po wybraniu opcji [DICOM SIM.] parametru [SZCZEGÓŁOWE NASTAWIENIA].
Wybranie rozmiarów ekranu dla opcji DICOM SIM [ROZMIAR EKRANU]
Ta funkcja pozwala skorygować współczynnik gamma w sposób odpowiedni do rozmiarów ekranu.
DUŻY................................................ Dla ekranu 150 cali
ŚREDNI............................................. Dla ekranu 100 cali
SMALL.............................................. Dla ekranu 50 cali
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko po wybraniu opcji [DICOM SIM.] parametru [SZCZEGÓŁOWE NASTAWIENIA].
Dostosowywanie temperatury barw [TEMP. BARWOWA]
Ta opcja pozwala wybrać dowolną temperaturę barw.
UWAGA: Po wybraniu opcji [PREZENTACJA] lub [WYS. JASN.] parametru [ODNOŚNIK] ta funkcja nie jest dostępna.
Regulowanie jasności i kontrastu [KONTRAST DYNAMICZNY]
Za pomocą tej funkcji można dostosować optycznie współczynnik kontrastu za pomocą wbudowanej przesłony.
Aby zwiększyć współczynnik kontrastu, należy wybrać opcję [WŁĄCZ.].
Wybieranie trybu nieruchomego obrazu lub trybu filmu [TRYB OBRAZU]
Za pomocą tej funkcji można wybrać tryb nieruchomego obrazu lub tryb filmu.
STATYCZNY....................................... Tryb dla obrazów statycznych.
DYNAMICZNY................................... Tryb dla filmów (obrazów dynamicznych).
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko po wybraniu opcji [WYS. JASN.] parametru [ODNOŚNIK].
Regulacja balansu bieli [RÓWNOWAGA BIELI]
Za pomocą tej opcji można wyregulować balans bieli. Kontrast dla każdego koloru (RGB) celem regulacji poziomu bieli ekranu;
Jasność dla każdego koloru (RGB) celem regulacji poziomu czerni ekranu.
84
5. Korzystanie z menu ekranowego
[KONTRAST]
Dostosowanie natężenia obrazu zgodnie z sygnałem wejściowym.
[JASKRAWOŚĆ]
Dostosowanie poziomu jasności lub natężenia rastrów wstecznych.
[OSTROŚĆ]
Sterowanie szczegółami obrazu.
[KOLOR]
Zwiększenie lub zmniejszenie poziomu wysycenia kolorów.
[BARWA]
Zmiana koloru od +/− zielonego do +/− niebieskiego. Poziom czerwieni jest wykorzystywany jako odniesienie.
Sygnał wejściowy
KOMPUTER/HDMI (RGB)
KOMPUTER/HDMI (COMPONENT)
VIDEO/S-VIDEO/COMPONENT
VIEWER/SIEĆ/WYŚW. USB
KONTRAST
Tak
Tak
Tak
Tak
BRIGHTNESS
(Jasność)
Tak
Tak
Tak
Tak
OSTROŚĆ
KOLOR
BARWA
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak = możliwość regulacji, Nie = brak możliwości regulacji
[WYZER.]
Nastąpi przywrócenie ustawień fabrycznych wszystkich ustawień i parametrów opcji [OBRAZ] za wyjątkiem następujących
elementów: wstępnie ustawione wartości liczbowe oraz wartość parametru [ODNOŚNIK] na ekranie [NASTAWIONY].
Ustawienia i parametry opcji [SZCZEGÓŁOWE NASTAWIENIA] na ekranie [NASTAWIONY], które nie są aktualnie wybrane nie
zostaną zresetowane.
85
5. Korzystanie z menu ekranowego
[OPCJE OBRAZU]
Regulowanie ustawień zegara i fazy [ZEGAR/FAZA]
Ta opcja pozwala ręcznie regulować ustawienia zegara i fazy.

ZEGAR.............................. Tego elementu używa się do szczegółowego dostrojenia obrazu komputerowego lub usunięcia pionowych pasków. Za pomocą tej funkcji
można dostosować częstotliwość zegara, co wyeliminuje poziome pasma na obrazie.
Ta regulacja może być niezbędna przy pierwszym podłączeniu komputera.

FAZA................................ Tego elementu używa się do regulacji fazy zegara lub do redukcji szumów obrazu, interferencji punktowej lub przeplotu (ten problem jest
sygnalizowany świeceniem części obrazu).
Opcji [FAZA] należy używać dopiero po ukończeniu konfiguracji opcji [ZEGAR].
UWAGA: Elementy [ZEGAR] i [FAZA] są dostępne wyłącznie dla sygnałów RGB.
86
5. Korzystanie z menu ekranowego
Regulacja pozycji w pionie/poziomie [POZIOME/PIONOWE]
Regulacja położenia obrazy w poziomie i w pionie.

UWAGA: Elementy [POZIOME] i [PIONOWE] nie są dostępne dla opcji VIDEO, S-VIDEO, HDMI, VIEWER, SIEĆ i WYŚW. USB.
- Podczas regulacji elementów [ZEGAR] i [FAZA] obraz może być zniekształcony. Nie jest to objaw awarii.
- Ustawienia parametrów [ZEGAR], [FAZA], [POZIOME] i [PIONOWE] zostają zapisane w pamięci i przypisane do
bieżącego sygnału. Przy następnym korzystaniu z danego sygnału do wyświetlania obrazu nastąpi ustawienie tej samej
rozdzielczości, częstotliwości poziomej i pionowej oraz pozostałych parametrów.
Aby skasować zmiany zapisane w pamięci, należy wybrać z menu kolejno opcje [WYZER.] → [BIEŻĄCY SYGNAŁ] lub
[WSZYSTKIE DANE]. Nastąpi skasowanie wszystkich zmian.
Wybieranie procentu przeskanowania [WYK. POW. DO WYŚW. OBR.]
Wybierz procent (0%, 5% lub 10%) przeskanowania sygnału.
Wyświetlany obraz
Przeskanowanie o 10%

UWAGA:
• Opcji [0[%]] nie można wybrać przy korzystaniu z sygnału VIDEO i S-VIDEO.
• Opcja [WYK. POW. DO WYŚW. OBR.] nie jest dostępna:
• po ustawieniu opcji [NATURALNY] parametru [WSP. KSZTAŁTU OBRAZU].
• po wybraniu opcji [VIEWER], [SIEĆ] lub [WYŚW. USB] parametru [ŹRÓDŁO]
87
5. Korzystanie z menu ekranowego
Wybieranie współczynnika kształtu obrazu [WSP. KSZTAŁTU OBRAZU]
Termin „współczynnik kształtu obrazu” dotyczy stosunku szerokości do wysokości wyświetlanego obrazu.
Projektor automatycznie ustala sygnał wejściowy i wyświetla go z wykorzystaniem odpowiedniego współczynnika kształtu obrazu.
• Kolejna tabela zawiera typowe rozdzielczości i współczynniki kształtu, obsługiwane przez większość komputerów.
VGA
SVGA
XGA
WXGA
WXGA
WXGA+
SXGA
SXGA+
UXGA
Rozdzielczość
640 × 480
800 × 600
1024 × 768
1280 × 768
1280 × 800
1440 × 900
1280 × 1024
1400 × 1050
1600 × 1200
Współczynnik proporcji obrazu
4:3
4:3
4:3
15:9
16:10
16:10
5:4
4:3
4:3
Opcje
Funkcja
AUTO
Projektor automatycznie ustala sygnał wejściowy i wyświetla go z wykorzystaniem
odpowiedniego współczynnika kształtu obrazu. (→ następna strona)
W zależności od sygnału projektor może błędnie określić współczynnik kształtu obrazu. W takiej
sytuacji należy wybrać jeden z następujących współczynników kształtu.
4:3
Wyświetlanie obrazu z zastosowaniem współczynnika kształtu 4:3.
16:9
Wyświetlanie obrazu z zastosowaniem współczynnika kształtu 16:9.
15:9
Wyświetlanie obrazu z zastosowaniem współczynnika kształtu 15:9.
16:10
Wyświetlanie obrazu z zastosowaniem współczynnika kształtu 16:10.
SZEROKI ZOOM
(P420X/P350X)
Rozciągnięcie obrazu na lewo i prawo.
Części wyświetlonego obrazu zostają przycięte z lewej i prawej krawędzi (nie będą widoczne).
LETTERBOX
(P350W)
Obraz sygnału nadawanego w standardzie letterbox zostaje rozciągnięty równomiernie w
pionie i poziomie, celem uzyskania dopasowania do wymiarów ekranu. Części wyświetlonego
obrazu zostają przycięte przy górnej i dolnej krawędzi (nie będą widoczne).
NATURALNY
Projektor wyświetla bieżący obraz w prawdziwej rozdzielczości, kiedy wejściowy sygnał
komputera ma niższą rozdzielczość od naturalnej rozdzielczości projektora.
[Przykład 1] Wyświetlanie sygnału
wejściowego o rozdzielczości 800 × 600
za pomocą projektora P420X/P350X:
[Przykład 2] Wyświetlanie sygnału
wejściowego o rozdzielczości 800 × 600
za pomocą projektora P350W:
UWAGA:
• Przy wyświetlaniu sygnału pochodzącego z innych urządzeń niż komputer opcja [NATURALNY] nie jest dostępna.
• Przy wyświetlaniu sygnału o rozdzielczości wyższej niż naturalna rozdzielczość projektora opcja [NATIVE] (Naturalny) nie jest dostępna.
88
5. Korzystanie z menu ekranowego
Przykładowy obraz z automatycznym ustaleniem odpowiedniego współczynnika kształtu obrazu.
P420X/P350X
[Sygnał z komputera]
Współczynnik kształtu obrazu
sygnału wejściowego
4:3
5:4
4:3
Letterbox
16:9
15:9
16:10
Przykładowy obraz z
automatycznym ustaleniem
odpowiedniego współczynnika
kształtu obrazu.
[Sygnał wideo]
Współczynnik kształtu obrazu
sygnału wejściowego
Przykładowy obraz z
automatycznym ustaleniem
współczynnika kształtu obrazu.
Ściśnięcie
UWAGA: W celu prawidłowego wyświetlenia obrazu ze
ściśnięciem należy wybrać opcję [16:9] lub [SZEROKI
ZOOM].
P350W
[Sygnał z komputera]
Współczynnik kształtu obrazu
sygnału wejściowego
4:3
5:4
16:9
15:9
16:10
Przykładowy obraz z
automatycznym ustaleniem
odpowiedniego współczynnika
kształtu obrazu.
[Sygnał wideo]
Współczynnik kształtu obrazu
sygnału wejściowego
Przykładowy obraz z
automatycznym ustaleniem
współczynnika kształtu obrazu.
4:3
Letterbox
Ściśnięcie
UWAGA: W celu prawidłowego wyświetlenia obrazu UWAGA: W celu prawidłowego wyświetlenia obrazu ze
sygnału letterbox należy wybrać opcję [LETTERBOX].
ściśnięciem należy wybrać opcję [16:9].
WSKAZÓWKA:
• Po wybraniu współczynnika kształtu obrazu [16:9], [15:9] lub [16:10] można regulować w pionie położenie obrazu za pomocą opcji [POŁOŻENIE].
• Termin „letterbox” dotyczy obrazu o orientacji bardziej poziomej w porównaniu do obrazu o współczynniku 4:3, co jest standardowym współczynnikiem kształtu obrazów wideo.
Sygnał letterbox ma współczynniki kształtu obrazu zapewniające obraz perspektywiczny 1,85:1 lub kinowy 2,35:1.
• Termin „ściśnięcie” dotyczy skompresowanego obrazu, którego współczynnik kształtu został skonwertowany z wartości 16:9 na 4:3.
Regulacja pozycji pionowej obrazu [POŁOŻENIE] (opcja niedostępna w projektorze P350W)
(tylko po wybraniu opcji [16:9], [15:9] lub [16:10] parametru [[WSP. KSZTAŁTU OBRAZU])
Po wybraniu opcji [16:9], [15:9] lub [16:10] parametru [WSP. KSZTAŁTU OBRAZU] obraz jest wyświetlany z czarnymi paskami
na dole i na górze.
Można regulować położenie obrazu w pionie w zakresie od góry do dołu czarnego obszaru.
89
5. Korzystanie z menu ekranowego
[AUDIO] (Dźwięk)
Zwiększanie lub zmniejszanie głośności
Pozwala regulować głośność głośników projektora i głośność sygnału na wyjściu AUDIO OUT (mini-jack stereo).
WSKAZÓWKA:
• Kiedy nie widać żadnego menu, przyciski ◀ i ▶ na obudowie projektora oraz przyciski VOL. +/− na pilocie służą do regulacji głośności. (→ strona 24)
90
5. Korzystanie z menu ekranowego
6 Opis menu i funkcji: [USTAW.]
[OGÓLNE]
Ręczna regulacja zniekształceń trapezowych w pionie [ZNIEKSZTAŁC. TRAPEZ.]
Można ręcznie korygować zniekształcenia w pionie. (→ strona 22)
WSKAZÓWKA: Po podświetleniu tej opcji naciśnięcie przycisku ENTER spowoduje wyświetlenie suwaka używanego do regulacji.
Zapisywanie ustawień korekcji zniekształceń trapezowych w pionie [ZACH.UST.ZN.TRAPEZ.]
Za pomocą tej opcji można zapisać bieżące ustawienia korekcji zniekształceń trapezowych.
WYŁĄCZ........................... Bieżące ustawienia korekcji zniekształceń trapezowych nie zostaną zapisane. Nastąpi wyzerowanie ustawień korekcji zniekształceń
trapezowych.
ON (Wł.)........................... Zapisanie bieżących ustawień korekcji zniekształceń trapezowych.
Zapisanie zmian ma wpływ na wszystkie źródła obrazu. Zmiany zostają zapisane po wyłączeniu projektora.
91
5. Korzystanie z menu ekranowego
Używanie funkcji korekcji koloru ściany [KOLOR ŚCIANY]
Za pomocą tej funkcji można zastosować szybką adaptatywną korekcję koloru w przypadku wyświetlania obrazu na tle, które
nie jest białe.
UWAGA: Wybranie opcji [BIAŁA TABLICA] powoduje zmniejszenie jasności lampy.
Ustawianie trybu ekologicznego [TRYB EKOLOGICZNY]
Opcja TRYB EKOLOGICZNY wydłuża żywotność lampy przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii oraz emisji CO2.
Można wybrać cztery tryby jasności lampy: [WYŁĄCZ.], [AUTO-EKOLOGICZNY] i [EKOLOGICZNY1].
(→ strona 28)
92
5. Korzystanie z menu ekranowego
Ustawianie napisów [ZAMKNIĘTY OPIS]
Za pomocą tej opcji można ustawić jeden z kilku trybów napisów, pozwalających na nakładanie tekstu na wyświetlany obraz
sygnału VIDEO lub S-VIDEO.
WYŁĄCZ........................... Wyłączenie trybu napisów.
OPIS 1-4........................... Tekst jest nakładany.
TEKST 1-4......................... Tekst jest wyświetlany.
UWAGA:
• Napisy nie są dostępne w następujących warunkach:
- wyświetlane są komunikaty lub menu.
- powiększono, zamrożono lub wyciszono obraz.
• Część nałożonego tekstu lub napisów może zostać przycięta. W takiej sytuacji należy spróbować umieścić nałożony tekst lub napisy w obrębie ekranu.
Używanie wyłącznika czasowego [REGUL. CZASOWY WYŁ.]
1. Wybierz żądany czas z zakresu od 30 minut do 16 godzin: WYŁĄCZ., 0:30, 1:00, 2:00, 4:00, 8:00, 12:00, 16:00.
2. Naciśnij przycisk ENTER na pilocie zdalnego sterowania.
3. Nastąpi rozpoczęcie odliczania pozostałego czasu.
4. Projektor zostanie wyłączony po zakończeniu odliczania.
UWAGA:
• Aby anulować zaprogramowany czas, należy wybrać opcję [WYŁĄCZ] albo wyłączyć zasilanie.
• Po osiągnięciu 3 minut do wyłączenia projektora u dołu ekranu pojawi się stosowny komunikat z informacją o zbliżającym się wyłączeniu projektora.
Wybieranie języka menu [JĘZYK]
Menu ekranowe może być wyświetlane w jednym z 27 języków.
UWAGA: Ustawienia tej opcji nie ulega zmianie nawet w przypadku użycia funkcji [WYZER.] dostępnej w menu.
[MENU]
Wybieranie koloru menu [WYBÓR KOLORU]
Można wybrać jedną z dwóch opcji koloru menu: KOLOR lub MONOCHROMAT.
Włączanie/wyłączanie wyświetlania źródła [WYŚWIETLANIE ŹRÓDŁA]
Za pomocą tej opcji można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie w prawym górnym rogu ekranu nazwy sygnału wejściowego,
np. KOMPUTER 1, KOMPUTER2, HDMI, VIDEO, S-VIDEO, VIEWER, SIEĆ, WYŚW. USB.
Kiedy nie ma dostępnego żadnego sygnału wejściowego, na środku ekranu pojawi się komunikat o braku sygnału z monitem
o sprawdzenie i wyszukanie odpowiedniego sygnału wejściowego. Po wybraniu opcji [VIEWER] lub [SIEĆ] parametru [ŹRÓDŁO]
nie będzie wyświetlany komunikat o braku sygnału.
93
5. Korzystanie z menu ekranowego
Włączanie/wyłączanie ID sterowania [ID WYŚWIETLACZ]
ID WYŚWIETLACZ............. Za pomocą tej opcji można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie numeru identyfikacyjnego po naciśnięciu przycisku ID SET (Ustaw ID) na
pilocie zdalnego sterowania.
Włączanie/wyłączanie komunikatu o trybie ekologicznym [KOMUNIKAT EKOLOGICZNY]
Za pomocą tej opcji można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie następujących komunikatów po włączeniu projektora.
Komunikat ekologiczny przekazuje prośbę o oszczędzanie energii. Po wybraniu opcji [WYŁĄCZ.] parametru [KOMUNIKAT
EKOLOGICZNY] pojawi się prośba o wybranie opcji [AUTO-EKOLOGICZNY] lub [EKOLOGICZNY1] parametru [TRYB
EKOLOGICZNY].
Po wybraniu opcji [AUTO-EKOLOGICZNY] lub [EKOLOGICZNY1] parametru [TRYB EKOLOGICZNY]
Aby usunąć ten komunikat, należy nacisnąć dowolny przycisk. Komunikat zniknie po 30 sekundach bez naciskania żadnego
przycisku.
Po wybraniu opcji [WYŁĄCZ.] parametru [TRYB EKOLOGICZNY]
Naciśnięcie przycisku ENTER spowoduje wyświetlenie ekranu [TRYB EKOLOGICZNY]. (→ strona 28)
Aby usunąć ten komunikat, należy nacisnąć przycisk EXIT (Zamknij).
Wybieranie czasu wyświetlania menu [CZAS WYŚWIETLANIA]
Za pomocą tej opcji można określić jak długo od ostatniego przyciśnięcia przycisku menu ekranowe ma być wyświetlane na
ekranie. Dostępne są następujące opcje: [RĘCZNIE], [AUTO 5 SEC], [AUTO 15 SEC] i [AUTO 45 SEC]. Opcja [AUTO 45 SEC] jest
domyślną wartością fabryczną.
Wybieranie koloru lub logo tła [TŁO]
Za pomocą tej funkcji można wyświetlać niebieski/czarny ekran lub logo, kiedy nie jest dostępny żaden sygnał obrazu.
Domyślnie wybrana jest opcja [NIEBIESKI].
UWAGA:
• Po wybraniu opcji [LOGO] parametru [TŁO], kiedy wybrane jest źródło [SIEĆ] lub [WYŚW. USB], parametr [NIEBIESKI] będzie zawsze wybrany i aktywny.
• Po włączeniu opcji [WYŚWIETLANIE ŹRÓDŁA] kiedy nie ma dostępnego żadnego sygnału wejściowego, na środku ekranu pojawi się komunikat o braku sygnału z monitem
o sprawdzenie i wyszukanie odpowiedniego sygnału wejściowego.
• Ustawienia tej opcji nie ulega zmianie nawet w przypadku użycia funkcji [WYZER.] dostępnej w menu.
Wybieranie czasu pauzy dla komunikatu o filtrach [FILTRUJ KOMUNIKAT]
Za pomocą tej funkcji można wybrać czas pomiędzy wyświetleniami komunikatu o konieczności wyczyszczenia filtrów.
Filtr należy wyczyścić po wyświetleniu komunikatu „NALEŻY OCZYŚCIĆ FILTR.”. (→ strona 143)
Dostępnych jest pięć opcji: WYŁĄCZ, 100[H], 500[H], 1000[H], 2000[H]
Wartością domyślną jest opcja [WYŁĄCZ.].
UWAGA: Ustawienia tej opcji nie ulega zmianie nawet w przypadku użycia funkcji [WYZER.] dostępnej w menu.
94
5. Korzystanie z menu ekranowego
[INSTALACJA]
Wybieranie orientacji projektora [ORIENTACJA]
Zmiana orientacji obrazu celem dostosowania go do rodzaju projekcji. Dostępne są następujące opcje: przedni biurkowy,
tylny sufitowy, tylny biurkowy i przedni sufitowy.
PRZEDNI BIURKOWY
TYLNY SUFITOWY
TYLNY BIURKOWY
PRZEDNI SUFITOWY
Wyłączenie przycisków na obudowie [BLOKADA PANELU STER.]
Za pomocą tej opcji można włączyć lub wyłączyć funkcję BLOKADA PANELU STER.
UWAGA:
• Ta BLOKADA PANELU STER. nie ma wpływu na działanie pilota zdalnego sterowania.
• Po zablokowaniu panelu sterowania naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 10 sekund przycisku EXIT (Zamknij) spowoduje zmianę opcji tego ustawienia na [WYŁĄCZ.].
WSKAZÓWKA: Kiedy funkcja [BLOKADA PANELU STER.] jest włączona, w prawym dolnym rogu menu wyświetlana jest ikona kłódki [
].
Włączanie zabezpieczeń [BEZPIECZEŃSTWO]
Za pomocą tej opcji można włączyć lub wyłączyć funkcję BEZPIECZEŃSTWO.
Projektor nie będzie wyświetlać obrazów do momentu wprowadzenia prawidłowego hasła. (→ strona 30)
UWAGA: Ustawienia tej opcji nie ulega zmianie nawet w przypadku użycia funkcji [WYZER.] dostępnej w menu.
95
5. Korzystanie z menu ekranowego
Wybieranie szybkości transmisji [SZYBKOŚĆ TRANSMISJI]
Za pomocą tej funkcji można ustawić szybkość transmisji za pośrednictwem portu komputera (D-Sub 9P). Dostępne są
wartości z zakresu od 4800 do 38400 bps. Wartością domyślną jest 38400 bps. Należy wybrać odpowiednią szybkość transmisji
dla podłączanego urządzenia (w zależności od urządzenia może być zalecana niższa prędkość transmisji np. w przypadku
długiego okablowania).
UWAGA: Ustawienia tej opcji nie ulega zmianie nawet w przypadku użycia funkcji [WYZER.] dostępnej w menu.
Włączanie i wyłączanie czujnika pilota [REMOTE SENSOR]
Ta opcja decyduje o tym, czy w trybie sieci bezprzewodowej czujnik pilota będzie włączony.
Dostępne są następujące opcje: FRONT/BACK, FRONT i BACK (Przód/Tył, Przód i Tył)
Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa pod wpływem promieni słonecznych lub
silnego strumienia światła sztucznego, należy wybrać inną opcję.
Ustawianie identyfikatora projektora [ID STEROWANIA]
Za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania z funkcją ID STEROWANIA można oddzielnie i niezależnie obsługiwać kilka
projektorów. W razie przypisania tego samego identyfikatora wszystkim projektorom można wygodnie obsługiwać wszystkie
projektory razem za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania. W tym celu należy przypisać numer identyfikacyjny każdemu
projektorowi.
NUMER ID STEROWANIA....................Wybierz numer od 1 do 254, który chcesz przypisać projektorowi.
ID STEROWANIA................................Wybierz opcję [WYŁĄCZ.], aby wyłączyć funkcję ID STEROWANIA lub [WŁĄCZ.], aby ją włączyć.
UWAGA:
• Po wybraniu opcji [WŁĄCZ.] parametru [ID STEROWANIA] projektora nie będzie można obsługiwać za pomocą pilota zdalnego sterowania bez funkcji ID STEROWANIA
(w takim przypadku można używać przycisków na obudowie projektora).
• Ustawienia tej opcji nie ulega zmianie nawet w przypadku użycia funkcji [WYZER.] dostępnej w menu.
• Naciśnięcie i przytrzymanie przez 10 sekund przycisku ENTER na obudowie projektora wyświetli menu anulowania funkcji ID STEROWANIA.
Przypisywanie lub zmienianie ID sterowania
1. Włącz projektor.
2. Naciśnij przycisk ID SET (Ustaw ID) na pilocie zdalnego sterowania.
Pojawi się ekran ID STEROWANIA.
Jeżeli projektor można obsługiwać za pomocą bieżącego ID pilota zdalnego sterowania, pojawi się napis [AKTYWNE] Jeżeli
projektora nie można obsługiwać za pomocą bieżącego ID pilota zdalnego sterowania, pojawi się napis [NIEAKTYWNE] W celu
obsługi nieaktywnego projektora należy przypisać ID sterowania używane razem z projektorem przez wykonanie następującej
procedury (punkt 3).
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ID SET (Ustaw ID) na pilocie zdalnego sterowania, a
następnie jeden z przycisków klawiatury numerycznej.
Przykład:
Aby przypisać ID o wartości 3, należy nacisnąć przycisk 3 na pilocie zdalnego sterowania.
Brak ID pozwala obsługiwać wszystkie projektory razem za pomocą jednego pilota zdalnego
sterowania. W celu ustawienia braku identyfikatora należy wprowadzić ID o wartości 000 lub
nacisnąć przycisk CLEAR (Wyczyść).
WSKAZÓWKA: Zakres identyfikatorów wynosi od 1 do 254.
4. Puść przycisk ID SET (Ustaw ID).
Pojawi się zaktualizowany ekran ID STEROWANIA.
UWAGA:
• Identyfikatory można kasować po zużyciu lub wymianie baterii.
• Przypadkowe naciśnięcie dowolnego z przycisków pilota zdalnego sterowania spowoduje skasowanie aktualnie określonego ID
bez wyjmowania baterii.
96
5. Korzystanie z menu ekranowego
Używanie obrazu testowego [OBRAZ TESTOWY]
Umożliwia wyświetlenie obrazu testowego w celu sprawdzenia zniekształcenia obrazu podczas konfiguracji projektora. Naciśnij
przycisk ENTER, aby wyświetlić obraz testowy; naciśnij przycisk EXIT (Zamknij), aby zamknąć obraz testowy i powrócić do menu.
Podczas wyświetlania obrazu testowego nie można wykonywać obsługi menu ani korekcji zniekształceń trapezowych.
[NETWORK SETTINGS] (Ustawienia sieci)
Patrz MENU APLIKACJI na stronie 107.
[OPCJE(1)]
Ustawianie funkcji automatycznej regulacji [AUTO. REGULACJA]
Za pomocą tej funkcji można uaktywnić tryb automatycznej regulacji, pozwalający na automatyczne lub ręczne
skompensowanie szumu i stabilności sygnału komputerowego. Zmiany można automatycznie wprowadzać za pomocą opcji:
[NORMALNY] i [DOKŁADNY].
WYŁĄCZ........................... Sygnał komputerowy nie zostanie automatycznie dostosowany. Można ręcznie zoptymalizować sygnał z komputera.
NORMALNY...................... Ustawienie domyślne. Sygnał komputerowy zostanie automatycznie dostosowany. Na ogół należy używać tej opcji.
DOKŁADNY....................... Tę opcję należy wybrać w razie konieczności wprowadzenia precyzyjnych poprawek. Po wybraniu opcji [NORMALNY] przełączenie na źródło
obrazu trwa trochę dłużej.
Wybieranie trybu pracy wentylatora [TRYB WENTYLATORA]
Za pomocą tej opcji można wybrać jeden z trzech trybów obrotów wentylatora: Auto, Wysoki i Duża wysokość.
AUTO................................ Wbudowane wentylatory pracują ze zmienną prędkością regulowaną automatycznie w zależności od temperatury wewnątrz urządzenia.
WYSOKI............................ Wbudowane wentylatory pracują na wysokich obrotach.
DUŻA WYSOKOŚĆ............. Wbudowane wentylatory pracują na wysokich obrotach. Tę opcję należy wybrać przy używaniu projektora na wysokości przekraczającej
1600 metrów (5500 stóp).
Aby szybko obniżyć temperaturę wnętrza projektora, należy wybrać opcję [WYSOKI].
UWAGA:
• Kiedy jako tryb wentylatora wybrano opcję [DUŻA WYSOKOŚĆ], w dolnej części menu będzie widoczna ikona .
• W przypadku używania projektora przez kilka kolejnych dni bez przerwy zaleca się wybranie opcji Wysoki
• Przy używaniu projektora na wysokości przekraczającej 1600 metrów (5500 stóp) należy ustawić opcję [DUŻA WYSOKOŚĆ] parametru [TRYB WENTYLATORA].
• Używanie projektora na wysokości 1600 metrów (5500 stóp) i wyższych bez ustawienia opcji [DUŻA WYSOKOŚĆ] może spowodować przegrzanie i wyłączenie projektora.
W takiej sytuacji należy odczekać kilka minut i ponownie włączyć projektor.
• Używanie projektora na wysokości mniejszej niż 1600 metrów (5500 stóp) i ustawienie opcji [DUŻA WYSOKOŚĆ] może spowodować nadmierne schłodzenie lampy i migotanie
obrazu. W takich warunkach należy wybrać opcję [AUTO] parametru [TRYB WENTYLATORA].
• Używanie projektora na wysokości 1600 metrów (5500 stóp) i większej może skrócić okres eksploatacji elementów optycznych urządzenia, takich jak lampa.
• Ustawienia tej opcji nie ulega zmianie nawet w przypadku użycia funkcji [WYZER.] dostępnej w menu.
97
5. Korzystanie z menu ekranowego
Wybieranie formatu sygnału [WYBÓR SYGNAŁU]
[KOMPUTER1], [KOMPUTER2]
Ta opcja zapewnia możliwość wybrania elementu [KOMPUTER1] lub [KOMPUTER2] jako źródła sygnału RGB, takiego jak
komputer, lub elementu [COMPONENT] dla składowego sygnału obrazu, takiego jak odtwarzacz DVD. Na ogół należy
wybrać opcję [RGB/COMPONENT], a projektor automatycznie wykryje składowy sygnał obrazu. Mogą jednak występować
takie składowe sygnały obrazu, których projektor nie będzie w stanie wykryć. W takim przypadku należy wybrać opcję
[COMPONENT].
[Wybieranie systemu VIDEO i S-VIDEO]
Za pomocą tej funkcji można automatycznie lub ręcznie wybierać standardy dla całkowitego sygnału obrazu.
Na ogół należy wybrać opcję [AUTO], a projektor automatycznie wykryje standard obrazu.
W razie problemów z wykryciem standardu obrazu należy wybrać odpowiednią opcję z menu.
Trzeba to wykonać odpowiednio dla opcji VIDEO lub S-VIDEO.
Włączanie i wyłączanie trybu WXGA [TRYB WXGA]
Wybranie opcji [WŁĄCZ.] spowoduje przyznanie priorytetu sygnałowi WXGA (1280 × 768) w funkcji rozpoznawania sygnału
wejściowego.
Po ustawieniu opcji [WŁĄCZ.] parametru [TRYB WXGA] projektory P420X/P350X mogą nie rozpoznać sygnału XGA (1024 ×
768). W takiej sytuacji należy wybrać opcję [WYŁĄCZ.].
UWAGA:
• Fabrycznie w projektorach P420X/P350X ustawiona jest opcja [WYŁĄCZ.].
• Fabrycznie w projektorach P350W ustawiona jest opcja [WŁĄCZ.].
Włączanie trybu bez przeplotu [PRZEPLOT]
Umożliwia wyłączenie lub wyłączenie funkcji bez przeplotu dla sygnału telewizyjnego.
WYŁĄCZ........................... Tej opcji należy używać w razie występowania artefaktów lub wstrząsów obrazu.
ON (Wł.)........................... Domyślne ustawienie standardowe.
UWAGA: Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku sygnału HDTV (progresywnego) i komputerowego.
Ustawianie HDMI [USTAWIENIA HDMI]
Za pomocą tej opcji można skonfigurować poziom obrazu i dźwięku przy podłączaniu urządzeń HDMI takich, jak odtwarzacz DVD.
POZIOM WIDEO................ Wybranie opcji [AUTO] pozwala automatycznie wykrywać poziom obrazu. Jeżeli funkcja automatycznego wykrywania nie działa prawidłowo,
należy wybrać opcję [NORMALNY], aby wyłączyć funkcję [WZMOCNIONE] urządzenia HDMI albo wybrać opcję [WZMOCNIONE], aby poprawić
kontrast obrazu i uwydatnić szczegóły w ciemnych obszarach.
WYBÓR AUDIO................. Wybierz opcję [HDMI], aby włączyć wejście HDMI IN cyfrowego sygnału dźwięku i opcje [KOMPUTER 2], aby włączyć wejście sygnału dźwięku
KOMPUTER 2.
Włączanie dźwięku klawiszy i błędów [SYGNAŁ AKUSTYCZNY]
Za pomocą tej opcji można włączyć lub wyłączyć generowanie sygnału przycisków lub alarmów po wystąpieniu błędu albo
wykonaniu jednej z następujących czynności:
- wyświetlenie głównego menu,
- przełączenie źródła obrazu,
- zresetowanie danych za pomocą funkcji [WYZER.],
- naciśnięcie przycisku włączenia lub wyłączenia zasilania.
[NARZĘDZIA]
Patrz MENU APLIKACJI na stronie 123.
98
5. Korzystanie z menu ekranowego
[OPCJE(2)]
Wybieranie trybu oszczędzania energii [TRYB GOTOWOŚCI]
Projektor ma dwa tryby gotowości: [NORMALNY] i [OSZCZĘDZANIA ENERGII].
Tryb OSZCZĘDZANIA ENERGII pozwala wprowadzić projektor w stan oszczędzania energii elektrycznej, w którym zużywa on
mniej prądu niż w trybie NORMALNY. Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest tryb NORMALNY.
NORMALNY...................... Wskaźnik zasilania: Pomarańczowa lampka/wskaźnik stanu: Zielona lampka
OSZCZĘDZANIA ENERGII.... Wskaźnik zasilania: Czerwona lampka/wskaźnik stanu: Wyłączony
W tym trybie nie działają następujące złącza, przyciski i funkcje:
- wyjście MONITOR OUT (KOMP 1) i złącze wyjścia AUDIO OUT;
- funkcje sieci LAN i powiadomień za pośrednictwem poczty elektronicznej;
- przyciski na obudowie poza przyciskiem zasilania;
- przyciski na pilocie zdalnego sterowania poza przyciskiem włączenia zasilania;
- narzędzie wirtualnego pilota zdalnego sterowania, funkcja WYŚW. USB.
UWAGA:
• Po włączeniu opcji [BLOKADA PANELU STER.], [ID STEROWANIA] lub [AUTO. WŁĄCZ.(COMP1)] [TRYB GOTOWOŚCI] nie jest dostępny.
• Nawet po wybraniu opcji [OSZCZĘDZANIA ENERGII] parametru [TRYB GOTOWOŚCI] zasilanie można włączać i wyłączać za pomocą portu PC CONTROL.
• Pobór mocy w trybie gotowości nie jest uwzględniany w obliczeniach redukcji emisji CO2.
• Ustawienia tej opcji nie ulega zmianie nawet w przypadku użycia funkcji [WYZER.] dostępnej w menu.
Włączanie automatycznego włączania zasilania [AUTO. WŁĄCZ.(AC)]
Automatyczne włączenie projektora po podłączeniu przewodu zasilającego do działającego gniazdka sieciowego. Eliminuje
to konieczność używania przycisku POWER (Zasilanie) na pilocie zdalnego sterowania lub obudowie projektora.
99
5. Korzystanie z menu ekranowego
Włączanie projektora przez zastosowanie sygnału komputerowego [AUTO. WŁĄCZ.(COMP1)]
Po włączeniu trybu gotowości projektora zastosowanie sygnału komputerowego z komputera podłączonego do wejścia
COMPUTER1 IN spowoduje włączenie zasilania projektora i rozpoczęcie wyświetlania obrazu z komputera.
Ta funkcja eliminuje konieczność używania przycisku POWER (Zasilanie) na pilocie zdalnego sterowania lub obudowie
projektora do włączania zasilania projektora.
Aby można było używać tej funkcji, należy najpierw podłączyć komputer do projektora, a projektor do działającego gniazdka
sieciowego.
UWAGA:
• Odłączenie sygnału komputerowego od komputera nie spowoduje wyłączenia zasilania projektora. Zaleca się używanie tej funkcji w połączeniu z funkcją AUTO. WYŁĄCZ.
• Ta funkcja nie będzie dostępna w następujących warunkach:
- po przyłączeniu sygnału składowego do złącza COMPUTER1 IN
- po podłączeniu sygnału synchronizacji przy zieleni RGB lub całkowitego sygnału synchronizacji
• Aby włączyć opcję AUTO. WŁĄCZ.(COMP1) po wyłączeniu projektora należy odczekać 3 sekundy i przesłać sygnał z komputera.
Jeżeli sygnał komputerowy jest nadal obecny w momencie wyłączenia projektora, opcja AUTO. WŁĄCZ.(COMP1) nie będzie działać i projektor pozostanie w trybie gotowości.
Włączanie zarządzania zasilaniem [AUTO. WYŁĄCZ.]
Po wybraniu tej opcji można ustawić automatyczne wyłączanie projektora (po określonym czasie: 5 min., 10 min., 20 min.,
30 min.), kiedy przez ustawiony czas nie odbierano żadnego sygnału i nie wykonywano żadnych operacji.
Wybieranie domyślnego źródła [WYBÓR DOM. ŹRÓDŁA]
Można ustawić domyślnie używane źródło stosowane po każdym włączeniu projektora.
OSTATNI........................... Po włączeniu projektora domyślnie będzie używane ostatnie aktywne wejście.
AUTO................................ Wyszukiwanie aktywnego źródła w kolejności KOMPUTER1 → KOMPUTER2 → HDMI → VIDEO → S-VIDEO → VIEWER → WYŚW. USB
→ KOMPUTER1 i wyświetlenie pierwszego odnalezionego źródła.
KOMPUTER1..................... Wyświetlenie sygnału komputerowego ze złącza wejściowego COMPUTER 1 IN przy każdym włączeniu projektora.
KOMPUTER2..................... Wyświetlenie sygnału komputerowego ze złącza wejściowego COMPUTER 2 IN przy każdym włączeniu projektora.
HDMI................................ Wyświetlenie sygnału komputerowego ze złącza wejściowego HDMI IN przy każdym włączeniu projektora.
VIDEO............................... Wyświetlenie źródła obrazu ze złącza wejściowego VIDEO IN przy każdym włączeniu projektora.
S-VIDEO........................... Wyświetlenie źródła obrazu ze złącza wejściowego S-VIDEO IN przy każdym włączeniu projektora.
VIEWER............................ Wyświetlenie slajdów lub odtwarzanie filmów z nośnika USB przy każdym włączeniu projektora.
SIEĆ.................................. Wyświetlanie sygnału z portu sieci LAN (RJ-45) lub zainstalowanego adaptera USB bezprzewodowej sieci LAN.
WYŚWIETLACZ NA USB...... Wyświetlenie sygnału komputerowego ze złącza USB (PC) przy każdym włączeniu projektora.
100
5. Korzystanie z menu ekranowego
7 Opis menu i funkcji: [INFORM.]
Wyświetlanie stanu bieżącego sygnału oraz eksploatacji lampy. Ten element ma sześć stron. Zawiera następujące informacje:
WSKAZÓWKA: Naciśnięcie przycisku HELP (Pomoc) na pilocie zdalnego sterowania powoduje wyświetlenie elementów menu [INFORM.].
[CZAS WYKORZYSTYWANIA]
[POZOSTAŁA ŻYWOT. LAMPY] (%)*
[ILOŚĆ GODZIN UŻYTK. LAMPY] (H)
[ILOŚĆ GODZ. UŻYTK. FILTRA] (H)
[CAŁK. OSZCZ. WĘGLA] (kg-CO2)
*
Wskaźnik postępu przedstawia procentową wartość pozostałej żywotności żarówki.
Przedstawiona wartość informuje o liczbie godzin pracy lampy. Kiedy pozostały czas pracy lampy osiągnie 0, wskaźnik
paskowy POZOSTAŁA ŻYWOT. LAMPY zmieni wartość z 0% na 100 godzin i rozpocznie się odliczanie.
Kiedy pozostały czas pracy lampy osiągnie 0 godzin, projektora nie będzie można włączyć.
•
Po włączeniu projektora oraz naciśnięciu przycisku POWER (Zasilanie) projektora lub pilota zdalnego sterowania zostanie
wyświetlony komunikat o konieczności wymiany lampy lub filtrów.
Aby skasować ten komunikat, należy nacisnąć dowolny przycisk na projektorze lub pilocie zdalnego sterowania.
Czas eksploatacji lampy (H)
TRYB EKOLOGICZNY
NORMALNY
EKOLOGICZNY
(WYŁĄCZ. lub AUTO(EKOLOGICZNY1)
EKOLOGICZNY)
4000
3000
•
5000
3500
Lampa zamienna
NP16LP
NP17LP
Model
P350X
P420X/P350W
[CAŁK. OSZCZ. WĘGLA]
Wyświetla szacowaną oszczędność węgla w kilogramach. Współczynnik węglowy wykorzystywany w obliczeniu
oszczędności bazuje na OECD (edycja 2008). (→ strona 29)
101
5. Korzystanie z menu ekranowego
[ŹRÓDŁO]
[NAZWA ŹRÓDŁA]
[CZĘSTOTLIWOŚĆ POZIOMA]
[TYP SYGNAŁU]
[TYP SYNCHRONIZACJI]
[RODZAJ SKANU]
[INDEKS ŹRÓDŁA]
[CZĘSTOTLIWOŚĆ PIONOWA]
[SYSTEM WIDEO]
[BIEGUNOWOŚĆ SYNCHR]
[KABLOWA SIEĆ LOKALNA]
[ADRES IP]
[PRZEJŚCIE]
[MASKA PODSIECI]
[ADRES MAC]
[SIEĆ BEZPRZEWODOWA]
[ADRES IP]
[PRZEJŚCIE]
[SSID]
[WEP/WPA]
[POZIOM SYGNAŁU]
[MASKA PODSIECI]
[ADRES MAC]
[TYP SIECI]
[KANAŁ]
102
5. Korzystanie z menu ekranowego
[WERSJA (1)]
Wersja [FIRMWARE]
Wersja [DATA]
[WERSJA (2)]
Wersja [FIRMWARE2]
[INNE]
[PROJECTOR NAME] (Nazwa projektora)
[MODEL NO.] (Nr modelu)
[SERIAL NUMBER] (Numer seryjny)
[LAN UNIT TYPE] (Typ jednostki LAN)
[CONTROL ID] (po ustawieniu opcji [CONTROL ID])
103
5. Korzystanie z menu ekranowego
8 Opis menu i funkcji: [WYZER.]
Powrót do ustawień fabrycznych [WYZER.]
Za pomocą funkcji WYZER. można przywrócić ustawienia fabryczne wszystkich parametrów i opcji powiązane ze wszystkimi
źródłami. Nie dotyczy to następujących opcji:
[BIEŻĄCY SYGNAŁ]
Przywrócenie ustawień fabrycznych dla bieżącego sygnału.
Nastąpi zresetowanie następujących parametrów: [NASTAWIONY], [KONTRAST], [JASKRAWOŚĆ], [KOLOR], [BARWA],
[OSTROŚĆ], [WSP. KSZTAŁTU OBRAZU], [POZIOME], [PIONOWE], [ZEGAR], [FAZA] i [WYK. POW. DO WYŚW. OBR.].
[WSZYSTKIE DANE]
Przywrócenie ustawień fabrycznych wszystkich parametrów, wszystkich sygnałów.
Można zresetować wszystkie elementy ZA WYJĄTKIEM NASTĘPUJĄCYCH: [JĘZYK], [TŁO], [FILTRUJ KOMUNIKAT],
[BEZPIECZEŃSTWO], [SZYBKOŚĆ TRANSMISJI], [ID STEROWANIA], [TRYB GOTOWOŚCI], [TRYB WENTYLATORA], [POZOSTAŁA
ŻYWOT. LAMPY], [ILOŚĆ GODZIN UŻYTK. LAMPY], [ILOŚĆ GODZ. UŻYTK. FILTRA], [CAŁK. OSZCZ. WĘGLA], [KABLOWA SIEĆ
LOKALNA] i [SIEĆ BEZPRZEWODOWA].
Informacje dotyczące resetowania czasu użytkowania lampy zawiera paragraf „Zerowanie licznika godzin pracy lampy
[KAS. GODZ. UŻYTK. LAMPY]”.
Zerowanie licznika godzin pracy lampy [KAS. GODZ. UŻYTK. LAMPY]
Wyzerowanie zegara lampy. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie podmenu celem potwierdzenia. Wybierz odpowiedź
[TAK] i naciśnij przycisk ENTER.
UWAGA: Czas pracy lampy nie zostaje zmieniony nawet w przypadku użycia funkcji [WYZER.] dostępnej w menu.
UWAGA: Projektor zostanie wyłączony i przejdzie do trybu gotowości przy kontynuacji jego używania przez kolejnych 100 godzin od momentu zakończenia końca okresu
przydatności lampy do użytku. W takim stanie nie można wyzerować czasu użytkowania lampy z poziomu menu. W takiej sytuacji należy nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund
przycisk HELP (Pomoc) na pilocie zdalnego sterowania celem wyzerowania zegara lampy. Tę czynność można wykonać dopiero po wymianie lampy.
Zerowanie licznika godzin pracy filtra [KAS. GODZ. UŻYTK. FILTRA]
Wyzerowanie licznika godzin pracy filtra. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie podmenu celem potwierdzenia. Wybierz
odpowiedź [TAK] i naciśnij przycisk ENTER.
Fabrycznie wybrana jest opcja [WYŁĄCZ.] parametru [FILTRUJ KOMUNIKAT]. Kiedy wybrana jest opcja [WYŁĄCZ.], nie trzeba
zerować licznika godzin pracy filtra.
UWAGA: Czas pracy filtra nie zostaje zmieniony nawet w przypadku użycia funkcji [WYZER.] dostępnej w menu.
104
5. Korzystanie z menu ekranowego
9 Menu aplikacji
Kiedy w menu [ŹRÓDŁO] wybrana jest opcja [SIEĆ], wyświetlone będzie menu aplikacji.
Menu aplikacji pozwala skonfigurować dołączone oprogramowanie, ustawienia sieci (NETWORK SETTINGS) oraz narzędzia
(TOOLS).
Dołączone oprogramowanie znajduje się na płycie CD-ROM dostarczanej razem z projektorem firmy NEC.
W trybie administratora [ADMINISTRATOR MODE] można wybrać menu [ADVANCED] (Zaawansowane) lub [BASIC]
(Podstawowe). (→ strona 123)
Menu [BASIC] zawiera minimum niezbędnych menu i poleceń.
IMAGE EXPRESS UTILITY
Tutaj wyświetlane są informacje o nazwie projektora, rozdzielczości i sieci (przewodowej/bezprzewodowej), wymaganych do
pracy programu Image Express Utility.
Informacji tych można użyć do skonfigurowania komputera.
DESKTOP CONTROL UTILITY
To narzędzie pozwala skonfigurować wpisywanie i usuwanie hasła, wyszukiwanie komputerów oraz adres IP w sieci przewodowej
lub bezprzewodowej, wymagane do pracy programu Desktop Control Utility.
105
5. Korzystanie z menu ekranowego
NETWORK PROJECTOR (Projektor sieciowy)
Tutaj wyświetlane są informacje o nazwie projektora, rozdzielczości i sieci (przewodowej/bezprzewodowej), wymaganych
do korzystania z projektora sieciowego.
Informacji tych można użyć do skonfigurowania komputera.
REMOTE DESKTOP CONNECTION (Połączenie Pulpitu zdalnego)
Umożliwia skonfigurować nazwę komputera i opcje Pulpitu zdalnego.
UWAGA:
• Do korzystania z funkcji Pulpitu zdalnego wymagana jest klawiatura USB.
106
5. Korzystanie z menu ekranowego
NETWORK SETTINGS (Ustawienia sieci)
Ważne:
• Należy skonsultować się z administratorem sieci w sprawie tych ustawień.
• Przy stosowaniu przewodowego połączenia z siecią LAN należy podłączyć przewód ethernetowy (sieci LAN) do portu sieci LAN (RJ-45) projektora. (→ strona 138)
WSKAZÓWKA: Ustawienia sieci nie ulegają zmianie, nawet w przypadku użycia funkcji [WYZER.] dostępnej w menu.
Wskazówki dotyczące konfiguracji połączenia sieci LAN
Aby skonfigurować projektor pod kątem połączenia z siecią LAN:
Wybierz opcję [KABLOWA SIEĆ LOKALNA.] lub [SIEĆ BEZPRZEWODOWA] → [PROFILE] → [PROFIL 1] lub [PROFIL 2].
Dla przewodowego połączenia z siecią LAN można skonfigurować dwa profile ustawień.
Następnie włącz lub wyłącz ustawienia [DHCP], [ADRES IP], [MASKA PODSIECI] i [PRZEJŚCIE], wybierz przycisk [OK] i naciśnij
przycisk ENTER. (→ strona 108)
Aby przywołać ustawienia sieci LAN zapisane pod numerem profilu:
Wybierz opcję [PROFIL 1] lub [PROFIL 2] dla sieci kablowej lub bezprzewodowej, naciśnij przycisk [OK] i naciśnij przycisk
ENTER. (→ strona 108)
Aby podłączyć serwer DHCP:
Włącz opcję [DHCP] dla sieci przewodowej lub bezprzewodowej. Wybierz opcję [WŁĄCZ.] i naciśnij przycisk ENTER. Aby
określić adres IP bez używania serwera DHCP, wyłącz opcję [DHCP]. (→ strona 109)
Aby skonfigurować urządzenie wyłącznie pod kątem bezprzewodowej sieci LAN (TYP SIECI i WEP/WPA):
Wybierz opcję [PROFIL 1] lub [PROFIL 2] dla sieci kablowej lub bezprzewodowej, wybierz opcję [ADVANCED] (Zaawansowane),
naciśnij przycisk [OK] i naciśnij przycisk ENTER. Pojawi się menu Zaawansowane. (→ strona 110)
Aby wybrać identyfikator SSID:
Wybierz opcję [ADVANCED] (Zaawansowane) → [SITE SURVEY] (Szukaj sieci) i naciśnij przycisk ENTER.
Naciśnij identyfikator SSID i naciśnij przycisk > aby wybrać przycisk [OK] i naciśnij przycisk ENTER.
W razie nieużywania opcji [SITE SURVEY] (Szukaj sieci) należy wprowadzić SSID i wybrać element [INFRASTRUKTURA] lub
[AD HOC]. (→ strona 110)
Aby móc odbierać komunikaty o błędach lub o konieczności wymiany lampy za pośrednictwem poczty elektronicznej:
Wybierz opcję [ALERT MAIL] (Powiadomienie pocztą) i ustaw parametry [SENDER'S ADDRESS] (Adres nadawcy), [SMTP
SERVER NAME] (Nazwa serwera SMPT) i [RECIPIENT'S ADDRESS] (Adres odbiorcy). Na koniec wybierz opcję [OK] i naciśnij
przycisk ENTER. (→ strona 121)
Aby użyć funkcji [ŁATWE POŁĄCZENIE] za pomocą programu Image Express Utility 2.0 lub Image Express
Utility 2 dla komputerów Macintosh:
Funkcja [ŁATWE POŁĄCZENIE] to tryb, za pomocą którego można skrócić kłopotliwe konfigurowanie ustawień sieci LAN
przy używaniu narzędzia Express Utility i łączeniu komputera PC oraz projektora za pomocą bezprzewodowej sieci LAN.
Programy Image Express Utility Lite, Image Express Utility 2.0 i Image Express Utility 2 for Mac znajdują się na załączonej
do projektora NEC płycie CD-ROM.
Aby użyć funkcji [ŁATWE POŁĄCZENIE], wybierz opcję [SIEĆ BEZPRZEWODOWA] → [PROFILE] → [ŁATWE POŁĄCZENIE].
UWAGA: Funkcja [ŁATWE POŁĄCZENIE] jest dostępna wyłącznie dla systemów Windows 7, Windows Vista i Windows XP SP3.
107
5. Korzystanie z menu ekranowego
KABLOWA SIEĆ LOKALNA lub SIEĆ BEZPRZEWODOWA (tylko menu ADVANCED)
PROFILE
• W pamięci projektora można zapisać maksymalnie 2 ustawienia dla —
portu LAN lub dla adaptera USB bezprzewodowej sieci LAN. Można
łącznie zapisać cztery ustawienia.
Można zapisać pięć ustawień: dwa dla wbudowanego portu LAN,
dwa dla sieci bezprzewodowej i jeden dla WPS.
• Wybierz opcję [PROFIL 1] lub [PROFIL 2] i skonfiguruj ustawienia
[DHCP] oraz inne opcje.
Następnie wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk ENTER. Spowoduje
to zapisanie ustawień w pamięci.
• Aby odczytać ustawienia z pamięci:
Wybierz [PROFIL 1] lub [PROFIL 2] z listy [PROFILE].
Wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk ENTER.
• Aby użyć funkcji [ŁATWE POŁĄCZENIE] za pomocą programu Image
Express Utility 2.0 lub Image Express Utility 2 dla komputerów
Macintosh, wybierz kolejno opcje [SIEĆ BEZPRZEWODOWA] →
[PROFILE] → [ŁATWE POŁĄCZENIE].
• Aby zaprzestać emitowania fal radiowych z adaptera USB
bezprzewodowej sieci LAN, wybierz opcję [WYŁĄCZ] z listy [PROFILE].
• Wybranie opcji [SIMPLE ACCESS POINT] (Prosty punkt dostępu)
umożliwi utworzenie sieci infrastrukturowej za pomocą projektora.
Nastąpi automatyczne utworzenie SSID.
Zmiana adresu IP projektora zostanie automatycznie uwzględniona
w ciągu jednej do dwóch minut.
Zaznacz opcję “Obtain an IP Address Automatically” (Uzyskaj adres
IP atomatycznie), aby określić adres IP podłączonego komputera.
W systemie Windows 7/Windows Vista zmiana adresu IP komputera
zajmuje kilka sekund, w systemie Window XP może wymagać od
jednej do dwóch minut.
Jeśli na karcie właściwości sieci bezprzewodowej w Windows
włączona jest opcja „Połącz automatycznie, gdy sieć jest w zasięgu”,
przy nawiązywaniu połączenia z komputerem w celu zapisania
profilu połączenie z siecią bezprzewodową nastąpi w następujących
warunkach:
• w chwili włączenia komputera lub projektora;
• kiedy komputer przenośny znajdzie się w zasięgu sieci, do której
projektor jest podłączony.
Przesyłanie danych między siecią bezprzewodową i siecią
przewodową nie jest możliwe.
Kiedy do przesyłania obrazów używany jest tryb [PROSTY PUNKT
DOSTĘPU], zalecane jest połączenie tylko z jednym komputerem.
108
5. Korzystanie z menu ekranowego
• Przy wybranej opcji [WPS] połączenie z siecią będzie nawiązywane
przy użyciu ustawień zapisanych automatycznie przez funkcję
WPS.
Wybranie funkcji [WPS] umożliwi projektorowi dostęp do sieci przy
użyciu ustawień zapisanych automatycznie przez funkcję WPS.
DHCP
Zaznacz opcję, aby automatycznie przypisać adres IP do projektora —
z serwera DHCP.
Wyłącz tę opcję, aby zarejestrować adres IP lub numer maski podsieci
otrzymane od administratora sieci.
ADRES IP
Ustaw adres IP sieci, do której podłączony jest projektor, jeśli opcja Do 12 znaków
[DHCP] jest wyłączona.
numerycznych
MASKA PODSIECI
Ustaw maskę podsieci, do której podłączony jest projektor, jeśli opcja Do 12 znaków
[DHCP] jest wyłączona.
numerycznych
PRZEJŚCIE
Ustal domyślną bramę sieci, do której podłączony jest projektor, jeśli Do 12 znaków
opcja [DHCP] jest wyłączona.
numerycznych
KONFIGURACJA WINS
Ustaw adres IP serwera WINS sieci, do której podłączony jest projektor, Do 12 znaków
jeśli opcja [DHCP] jest wyłączona.
numerycznych
AUTO DNS
Zaznacz opcję, aby automatycznie przypisać adres IP serwera DNS Do 12 znaków
dla projektora z serwera DHCP.
numerycznych
Wyłącz tę opcję, aby ustawić adres IP serwera DNS podłączonego
do projektora.
KONFIGURACJA DNS
Ustaw adres IP serwera DNS sieci, do której podłączony jest projektor, Do 12 znaków
jeśli opcja [AUTO DNS] jest wyłączona.
numerycznych
ADVANCED
(Zaawansowane)*
To menu pozwala określić różne parametry połączenia z —
bezprzewodową siecią LAN (typ sieci, zabezpieczenia).
POŁĄCZ PONOWNIE
Ponowna próba podłączenia projektora do sieci. Należy spróbować —
to zrobić po zmianie ustawień na ekranie [PROFILE].
* Ekran [ADVANCED] (Zaawansowane) jest dostępny tylko dla opcji [SIEĆ BEZPRZEWODOWA].
UWAGA:
• Po wybraniu opcji [ŁATWE POŁĄCZENIE] parametru [PROFIL] nie można zmienić ustawień [DHCP] i kolejnych ustawień za wyjątkiem parametru [KANAŁ] na ekranie
[ADVANCED] (Zaawansowane).
Ustawienie ADVANCED (Zaawansowane, wymagane tylko dla sieci bezprzewodowej) (tylko menu ADVANCED)
109
5. Korzystanie z menu ekranowego
SITE SURVEY
(Szukaj sieci)
Wyświetlenie listy dostępnych SSID bezprzewodowych sieci LAN w —
danym miejscu. Wybierz SSID sieci, z którą chcesz się połączyć.
Aby wybrać identyfikator SSID, podświetl pozycję [SSID], wybierz [OK]
przyciskiem SELECT → i naciśnij ENTER.
. ............................. Bezprzewodowy punkt dostępu
. ............................. Komputer z łączem Ad Hoc
. ............................. Aktywne WEP lub WPA
ZABEZPIECZENIA
Włączenie lub wyłączenie trybu szyfrowania dla zabezpieczenia —
transmisji.
Aby użyć szyfrowania, należy podać klucz WEP lub klucz szyfrowania.
Wybierz typ zabezpieczeń odpowiedni dla komputera i dla adaptera
sieci bezprzewodowej.
DISABLE (Wył.)................. Funkcja szyfrowania nie zostanie włączona. Komunikacja może
być monitorowana przez osoby trzecie.
WEP(64bit)...................... Wykorzystanie 64-bitowych kluczy do zabezpieczenia transmisji.
WEP(128bit).................... Wykorzystanie 128-bitowych kluczy do zabezpieczenia
transmisji. Ta opcja zwiększa prywatność i bezpieczeństwo w
porównaniu do stosowania szyfrowania 64-bitowego.
WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP
........................................ Te opcje zapewniają silniejsze szyfrowanie niż opcja WEP.
UWAGA:
• Ustawienia typu zabezpieczeń, klucza WEP i klucza szyfrowania muszą być takie same, jak
dla komputera lub punktu dostępowego w sieci bezprzewodowej.
• Przy używaniu opcji [BEZPIECZEŃSTWO] może dojść do obniżenia szybkości przesyłu obrazów.
• Opcje [WPA-PSK], [WPA-EAP], [WPA2-PSK] i [WPA2-EAP] nie są dostępne po wybraniu opcji
[AD HOC] parametru [TYP SIECI].
SSID
Wprowadź identyfikator (SSID) bezprzewodowej sieci LAN. Można użyć
Komunikacja jest możliwa wyłącznie z urządzeniem, którego SSID maksymalnie
pasuje do SSID bezprzewodowej sieci LAN.
32 znaków
alfanumerycznych
(rozróżniane są wielkie i
małe litery)
TYP SIECI
Wybierz metodę komunikacji przy używaniu bezprzewodowej sieci LAN.
—
INFRASTRUCTURE (Infrastruktura)........Wybierz tę opcję przy komunikacji z jednym lub
większą liczbą urządzeń podłączonych do kablowej
lub bezprzewodowej sieci LAN za pośrednictwem
punktu dostępu.
AD HOC................................................ Wybierz tę opcję przy używaniu bezprzewodowej
sieci LAN do bezpośredniej komunikacji z
komputerem w trybie równorzędnym.
KANAŁ
Wybranie kanału. Dostępne kanały są zależne od kraju i regionu. Przy —
wybraniu opcji [INFRASTRUCTURE] (Infrastruktura) należy upewnić
się, czy projektor i punkt dostępu znajdują się na tym samym kanale;
przy wybieraniu opcji [AD HOC] należy upewnić się, czy projektor i
komputer są na tym samym kanale.
110
5. Korzystanie z menu ekranowego
Kiedy jako [SECURITY TYPE] (Typ zabezpieczeń) wybrano opcję [WEP(64bit)] lub [WEP(128bit)]
KEY SELECT
(Wybór klucza)
Wybór jednego z czterech kluczy WEP poniżej.
KEY1, KEY2, KEY3, KEY4
(Klucz 1 - 4)
Wprowadź klucz WEP.
• Maksymalna liczba znaków
Opcja
Alfanumeryczne (ASCII)
Szesnastkowe (HEX)
WEP 64bit
5
10
WEP 128bit
13
26
Kiedy dla parametru [SECURITY TYPE] (Typ zabezpieczeń) wybrana jest opcja [WPA-PSK], [WPA-EAP],
[WPA2-PSK] lub [WPA2-EAP]
ENCRYPTION TYPE
(Typ szyfrowania)
Wybierz opcję [TKIP] lub [AES].
KEY (Klucz)
Wprowadź klucz szyfrowania. Klucz musi zawierać od 8 do 63 znaków.
111
5. Korzystanie z menu ekranowego
[AUTHENTICATION] (Uwierzytelnienie) (wymagane tylko w sieciach bezprzewodowych)
Ustawienie wymagane dla opcji WPA-EAP lub WPA2-EAP.
Przygotowanie przed konfiguracją
Wybierz typ uwierzytelniania WPA-EAP lub WPA2-EAP zgodny z siecią bezprzewodową i zainstaluj certyfikat cyfrowy w projektorze.
1. Określ ustawienia daty i godziny ([DATE AND TIME]) w projektorze. (→ strona 127)
2. Za pomocą komputera zapisz certyfikaty cyfrowe (pliki) ustawień WPA-EAP lub WPA2-EAP na nośniku pamięci USB.
Po zapisaniu pliku odłącz nośnik pamięci USB od komputera.
Ważne:
• Projektor obsługuj certyfikaty cyfrowe tylko w formatach DER i PKCS#12.
• Projektor nie obsługuje certyfikatów cyfrowych o rozmiarze pliku powyżej 8 KB.
• Listy CRL (Certificate Relocation List) nie są obsługiwane.
• Nie są obsługiwane łańcuchy certyfikatów klienta.
3. Podłącz nośnik pamięci USB do portu USB projektora.
Konfigurowanie ustawień
1. Wybierz opcję [NETWORK SETTINGS] (Ustawienia sieci) → [WIRELESSS LAN] (Sieć bezprzewodowa).
2. Określ takie opcje, jak PROFILE, DHCP, ADRES IP, MASKA PODSIECI i inne.
• Wybierz [PROFIL 1] lub [PROFIL 2] z listy [PROFILE]. Kiedy wybrana jest opcja [ŁATWE POŁĄCZENIE], opcje WPA-PSK, WPA2PSK, WPA-EAP i WPA2-EAP nie są dostępne.
3. Wybierz opcję [ADVANCED] (Zaawansowane) i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran ustawień zaawansowanych.
112
5. Korzystanie z menu ekranowego
4. Wybierz opcję [SITE SURVEY] (Szukaj sieci) i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się lista SSID.
5. Wybierz SSID sieci do połączenia i wybierz przycisk [OK].
Na koniec naciśnij przycisk ENTER.
• Wybierz SSID sieci, dla której skonfigurowano opcje WPA-PSK lub WPA2-PSK.
• W polu [TYP SIECI] wybierz [INFRASTRUKTURA (
WPA-EAP i WPA2-EAP nie są dostępne.
)]. Kiedy wybrana jest opcja [AD HOC (
6. Wybierz kartę [BEZPIECZEŃSTWO].
Zostanie wyświetlona strona [BEZPIECZEŃSTWO].
7. Wybierz opcję [SECURITY TYPE] (Typ zabezpieczeń) i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się lista rozwijana.
8. Wybierz opcję [WPA-EAP] lub [WPA2-EAP] i naciśnij ENTER.
9. Wybierz opcję [TKIP/AES] i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się lista rozwijana.
10.Wybierz opcję [TKIP] lub [AES] i naciśnij przycisk ENTER.
Wybierz opcję [TKIP] lub [AES] zależnie od konfiguracji punktu dostępu.
113
)], opcje WPA-PSK, WPA2-PSK,
5. Korzystanie z menu ekranowego
11.Wybierz kartę [AUTHENTICATION] (Uwierzytelnienie).
Zostanie wyświetlona strona [AUTHENTICATION] (Uwierzytelnianie).
Dla opcji [EAP TYPE] (Typ EAP) wybierz ustawienie [EAP-TLS] lub [PEAP-MSCHAPv2]. Dostępne ustawienia zależą od typu EAP.
Patrz tabela poniżej.
Typ EAP
Ustawienie elementu
Uwaga
EAP-TLS
Nazwa użytkownika
Od jednego do 32 znaków
Certyfikat klienta
Plik w formacie PKCS#12
Certyfikat CA
(Certyfikat ośrodka certyfikacji)
Plik w formacie DER
Nazwa użytkownika
Od jednego do 32 znaków
Hasło
Od jednego do 32 znaków
Certyfikat CA
(Certyfikat ośrodka certyfikacji)
Plik w formacie DER
PEAP-MSCHAPv2
1 Wybieranie ustawienia [EAP-TLS] dla opcji [EAP TYPE] (Typ EAP):
Poniżej opisano sposób wybierania opcji [EAP-TLS].
Wybieranie opcji [PEAP-MSCHAPv2] opisano w kroku 12 na stronie 116.
12. Wybierz opcję [USER NAME] (Nazwa użytkownika) i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się klawiatura ekranowa do wpisywania znaków. Określ nazwę użytkownika.
• Nazwa użytkownika musi mieć od jednego do 32 znaków.
• Wpisywanie znaków za pomocą klawiatury ekranowej opisano na stronie 26 podręcznika Wired and Wireless Network Setup
Guide.
114
5. Korzystanie z menu ekranowego
13. Wybierz opcję [CLIENT CERTIFICATE] (Certyfikat klienta) i naciśnij przycisk ENTER.
Wyświetlona zostanie lista dostępnych plików (ekran miniatur).
• Pracę z ekranem miniatur opisano w rozdziale 4. Używanie funkcji Viewer” w podręczniku użytkownika (PDF).
• Naciśnij przycisk EXIT, aby powrócić do ekranu [AUTHENTICATION] (Uwierzytelnianie).
UWAGA:
Instalowanie certyfikatu cyfrowego
Każdy certyfikat cyfrowy (certyfikat klienta i certyfikat ośrodka certyfikacji) można zainstalować dla profilu [PROFIL 1 (lub 2)] za pośrednictwem indywidualnych plików.
• Jako certyfikat ośrodka certyfikacji należy instalować certyfikat główny (root).
• Jeśli nowy certyfikat cyfrowy zostanie zainstalowany w miejsce poprzedniego, poprzedni certyfikat zostanie zastąpiony nowym.
• Po zainstalowaniu certyfikatu cyfrowego jego treści nie można usunąć nawet po zaprzestaniu korzystania z opcji WPA-EAP lub WPA2-EAP.
14. Na ekranie miniatur wybierz cyfrowy certyfikat (plik w formacie PKCS#12) zapisany na nośniku pamięci USB i naciśnij
przycisk ENTER.
Pojawi się ekran do wpisania hasła.
15. Wybierz opcję [PASSWORD] (Hasło) i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się klawiatura ekranowa do wpisywania znaków. Określ hasło klucza prywatnego. Hasło musi mieć od jednego do 32 znaków.
Wybrany plik certyfikatu cyfrowego zostanie zainstalowany w projektorze.
• Jeśli plik wybrany w kroku 14 nie zawiera głównego certyfikatu ośrodka certyfikacji, przejdź do kroku 16. Jeśli certyfikat główny
CA znajduje się w pliku, przejdź do kroku 18.
16. Wybierz opcję [CA CERTIFICATE] (Certyfikat ośrodka certyfikacji) i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran z listą napędów.
115
5. Korzystanie z menu ekranowego
17. Na ekranie miniatur wybierz cyfrowy certyfikat (plik w formacie DER) zapisany na nośniku pamięci USB i naciśnij
przycisk ENTER.
• Wybierz tutaj główny certyfikat ośrodka certyfikacji.
Wybrany certyfikat cyfrowy zostanie zainstalowany w projektorze.
18. Po wprowadzeniu niezbędnych ustawień wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlona strona [WIRELESS] (Sieć bezprzewodowa).
19. Wybierz opcję [POŁĄCZ PONOWNIE] i naciśnij przycisk ENTER.
20. Wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk ENTER.
Oznacza to zakończenie konfigurowania ustawienia [EAP-TLS] dla opcji [EAP TYPE] (Typ EAP) w metodzie [WPA-EAP] lu
[WPA2-EAP].
WSKAZÓWKA:
Usuwanie certyfikatu cyfrowego zainstalowanego w projektorze
Aby usunąć cyfrowy certyfikat zainstalowany w projektorze, należy wykonać poniższe czynności.
Procedura ta powoduje usunięcie wszystkich certyfikatów cyfrowych dla aktualnie wyświetlonego profilu.
1. Wybierz opcję [CLEAR CERTIFICATES] (Usuń certyfikaty) w lewym dolnym
rogu ekranu [ADVANCED] (Zaawansowane) i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie.
2. Wybierz odpowiedź [TAK] i naciśnij przycisk ENTER.
Certyfikaty cyfrowe zostaną usunięte.
WSKAZÓWKA:
• Certyfikat cyfrowy w formacie PKCS#12 zawierający certyfikat ośrodka certyfikacji (CA) zostanie zainstalowany jako certyfikat główny CA.
2 Wybieranie ustawienia [PEAP-MSCHAPv2] dla opcji [EAP TYPE] (Typ EAP):
12. Ze strony [AUTHENTICATION] (Uwierzytelnienie) wybierz opcję [USER NAME] (Nazwa użytkownika) i naciśnij przycisk
ENTER.
Pojawi się lista rozwijana.
13. Wybierz opcję [PEAP-MSCHAPv2] i naciśnij przycisk ENTER.
14. Wybierz opcję [USER NAME] (Nazwa użytkownika) i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się klawiatura ekranowa do wpisywania znaków. Określ nazwę użytkownika.
• Nazwa domeny może składać się maksymalnie z 32 znaków.
(→ strona 118)
116
5. Korzystanie z menu ekranowego
15. Po wprowadzeniu niezbędnych ustawień wybierz opcję [PASSWORD] (Hasło) i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się klawiatura ekranowa do wpisywania znaków. Określ hasło.
• Hasło może zawierać maksymalnie 32 znaków.
16. Po wprowadzeniu niezbędnych ustawień wybierz opcję [CA CERTIFICATE] (Certyfikat CA) i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran z listą napędów.
• Pracę z ekranem miniatur opisano w rozdziale 4. Używanie funkcji Viewer” w podręczniku użytkownika (PDF).
• Naciśnij przycisk EXIT, aby powrócić do ekranu [AUTHENTICATION] (Uwierzytelnianie).
UWAGA:
Instalowanie certyfikatu cyfrowego
Każdy certyfikat cyfrowy (certyfikat klienta i certyfikat ośrodka certyfikacji) można zainstalować dla profilu [PROFIL 1 (lub 2)]
za pośrednictwem indywidualnych plików.
• Jako certyfikat ośrodka certyfikacji należy instalować certyfikat główny (root).
• Jeśli nowy certyfikat cyfrowy zostanie zainstalowany w miejsce poprzedniego, poprzedni certyfikat zostanie zastąpiony nowym.
• Po zainstalowaniu certyfikatu cyfrowego jego treści nie można usunąć nawet po zaprzestaniu korzystania z opcji WPA-EAP lub WPA2-EAP.
17. Na ekranie miniatur wybierz cyfrowy certyfikat (plik w formacie DER) zapisany na nośniku pamięci USB i naciśnij
przycisk ENTER.
• Wybierz tutaj główny certyfikat ośrodka certyfikacji.
Wybrany certyfikat cyfrowy zostanie zainstalowany w projektorze.
117
5. Korzystanie z menu ekranowego
18. Po wprowadzeniu niezbędnych ustawień wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlona strona [WIRELESS] (Sieć bezprzewodowa).
19. Wybierz opcję [POŁĄCZ PONOWNIE] i naciśnij przycisk ENTER.
20. Wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk ENTER.
Oznacza to zakończenie konfigurowania ustawienia [PEAP-MSCHAPv2] dla opcji [EAP TYPE] (Typ EAP) w metodzie [WPA-EAP]
lub [WPA2-EAP].
WSKAZÓWKA:
Usuwanie certyfikatu cyfrowego zainstalowanego w projektorze
Aby usunąć cyfrowy certyfikat zainstalowany w projektorze, należy wykonać poniższe czynności.
Procedura ta powoduje usunięcie wszystkich certyfikatów cyfrowych dla aktualnie wyświetlonego profilu.
1. Wybierz opcję [CLEAR CERTIFICATES] (Usuń certyfikaty) w lewym dolnym
rogu ekranu [ADVANCED] (Zaawansowane) i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie.
2. Wybierz odpowiedź [TAK] i naciśnij przycisk ENTER.
Certyfikaty cyfrowe zostaną usunięte.
WSKAZÓWKA:
Wprowadzanie kluczy WEP (przełączanie między znakami alfanumerycznymi i szesnastkowymi)
Aby wpisać klucz w polu od [KEY1] do [KEY4], należy wykonać poniższe czynności:
1. Wybierz jedno z pól [KEY 1], [KEY 2], [KEY 3] lub [KEY 4] i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się klawiatura ekranowa do wpisywania znaków.
2. Naciśnij przycisk ▼, ▲, ◀ lub ▶, aby wybrać znak i naciśnij przycisk ENTER.
• Przy wpisywaniu klucza WEP lub hasła można użyć znaków alfanumerycznych (ASCII) lub szesnastkowych (HEX). Przy
wpisywaniu klucza PSK można użyć znaków alfanumerycznych (ASCII).
• Naciśnij przycisk [HEX], aby zmienić format wpisywania na [ASCII] i wprowadzić cyfrę ASCII. Stan przycisku można przełączać
między [ASCII] i [HEX].
• Wprowadź 0x(cyfrę i literę) bezpośrednio przed kodem klucza.
• Liczby szesnastkowe składają się z cyfr od 0 do 9 i od A do F.
3. Po wpisaniu klucza lub hasła WEP wybierz przycisk [OK] za pomocą przycisków ▼, ▲, ◀ lub ▶ i naciśnij przycisk ENTER.
Klawiatura ekranowa do wpisywania znaków zostanie zamknięta.
118
5. Korzystanie z menu ekranowego
WPS
Kiedy punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN, do której podłączony jest projektor, obsługuje protokół WPS (Wi-Fi Protected
Setup TM), można skonfigurować sieć bezprzewodową w projektorze z użyciem kodu PIN lub za pomocą przycisku.
PRZEZ PIN
Określ 4-cyfrowy lub 8-cyfrowy kod PIN WPS dla punktu dostępu, aby zakończyć konfigurowanie
zabezpieczeń dla SSID.
PRZEZ PRZYCISK
Naciśnij specjalne przyciski na punkcie dostępowym i w adapterze sieci bezprzewodowej
projektora, aby skonfigurować zabezpieczenia SSID.
INFORMACJE O SIECI
Kiedy projektor jest podłączony do sieci przewodowej lub bezprzewodowej, wyświetlane będą następujące informacje.
PROJECTOR NAME (Nazwa projektora)
HOST NAME (Nazwa hosta)
DOMAIN (Domena)
INFORMACJE O SIECI
(SIEĆ KABLOWA/SIEĆ
BEZPRZEWODOWA)
CONNECTION STATUS (Status połączenia), ADRES IP, MASKA PODSIECI, PRZEJŚCIE,
WINS, DNS, ADRES MAC, SSID, TYP SIECI, WEP/WPA, KANAŁ, POZIOM SYGNAŁU,
AUTHENTICATION (Uwierzytelnienie), AUTHENTICATION PERIOD (Okres uwierzytelnienia)
DISPLAY THE INFORMATION
Włącza lub wyłącza wyświetlanie informacji o sieci.
IN APPLICATION MENU (Pokaż
informacje w menu aplikacji)
Poniżej opisano znaczenie komunikatów stanu.
Komunikat
Status uwierzytelnienia
Authenticated
(Uwierzytelniono)
Uwierzytelnienie przebiegło prawidłowo.
Failure (Niepowodzenie)
Uwierzytelnienie nie powiodło się.
Authenticating...
(Uwierzytelnianie...)
Uwierzytelnienie jest w toku.
Expired (Wygasło)
Certyfikat cyfrowy utracił ważność. Albo data i godzina mają nieprawidłowe ustawienia.
Time Error (Błędna godzina)
Ustawienia daty i godziny zostały wyzerowane. Należy ustawić poprawną datę i godzinę.
119
5. Korzystanie z menu ekranowego
PROJECTOR NAME (Nazwa projektora) (tylko menu ADVANCED (Zaawansowane))
PROJECTOR NAME
(Nazwa projektora)
Określ unikalną nazwę projektora.
Można użyć
maksymalnie
16 znaków
alfanumerycznych lub
symboli
DOMAIN (Domena) (tylko menu ADVANCED (Zaawansowane))
Ustal nazwę hosta i nazwę domeny projektora.
HOST NAME
(Nazwa hosta)
Ustal nazwę hosta projektora.
Do 15 znaków
alfanumerycznych
DOMAIN NAME
(Nazwa domeny)
Ustal nazwę domeny projektora.
Do 60 znaków
alfanumerycznych
120
5. Korzystanie z menu ekranowego
ALERT MAIL (alert pocztowy, wyłącznie w menu ADVANCED (Zaawansowane))
ALERT MAIL
(Alert pocztowy)
Ta opcja zapewnia wysyłanie komunikatów o błędach lub o —
konieczności wymiany lampy za pomocą poczty e-mail, kiedy
używane jest przewodowe lub bezprzewodowe połączenie LAN.
Zaznaczenie opcji wyboru włącza funkcję Alert Mail (Alert pocztowy).
Usunięcie zaznaczenia opcji wyłącza funkcję Alert Mail (Alert pocztowy).
Przykładowy komunikat wysyłany przez projektor.
The lamp and filters are at the end of its usable life (Zbliża się koniec
okresu eksploatacji lampy i filtrów). Please replace the lamp and
filters (Wymień lampę i filtry).
Projector Name (Nazwa projektora): NEC Projector
Lamp Hours Used (Czas pracy lampy): 100 [H]
HOST NAME
(Nazwa hosta)
Wpisz nazwę hosta.
Do 15 znaków
alfanumerycznych
DOMAIN NAME
(Nazwa domeny)
Wprowadź nazwę domeny w sieci, do której jest podłączony projektor.
Do 60 znaków
alfanumerycznych
SENDER’S ADDRESS
(Adres nadawcy)
Wprowadź adres nadawcy.
Można użyć
maksymalnie
60 znaków
alfanumerycznych lub
symboli
SMTP SERVER NAME
(Nazwa serwera SMTP)
Wprowadź nazwę serwera SMTP, do którego jest podłączony projektor. Do 60 znaków
alfanumerycznych
RECIPIENT’S ADDRESS 1
to 3 (Adresy odbiorców
1 do 3)
Wprowadź adresy odbiorców.
TEST MAIL
(Wiadomość testowa)
Wysłanie wiadomości testowej celem sprawdzenia poprawności ustawień —
UWAGA:
• Jeśli wprowadzony został nieprawidłowy adres, wiadomość zawierająca alert pocztowy może
nie zostać dostarczona. W takiej sytuacji należy sprawdzić, czy wprowadzono prawidłowy
adres odbiorcy.
• Jeśli dowolna z opcji [SENDER'S ADDRESS] (Adres nadawcy), [SMTP SERVER'S NAME] (Nazwa
serwera SMTP) lub [RECIPIENT'S ADDRESS 1-3] (Adresy odbiorców) nie jest skonfigurowana,
opcja [TEST MAIL] (Wiadomość testowa) nie jest dostępna.
• Pamiętaj o wybraniu opcji [OK] i naciśnięciu ENTER przed wykonaniem funkcji [TEST MAIL].
Można użyć
maksymalnie
60 znaków
alfanumerycznych lub
symboli
121
5. Korzystanie z menu ekranowego
NETWORK SERVICE (Usługa sieciowa) (tylko menu ADVANCED (Zaawansowane))
HTTP SERVER
(Serwer HTTP)
Ustal hasło serwera HTTP.
Do 10 znaków
alfanumerycznych
PJLink
Ta opcja pozwala ustalić hasło przy korzystaniu z funkcji PJLink.
Do 32 znaków
alfanumerycznych
UWAGA:
• Nie należy zapominać hasła. W razie zapomnienia hasła należy skontaktować się ze
sprzedawcą.
• Czym jest PJLink?
PJLink to standaryzowany protokół używany do sterowania projektorami różnych producentów.
Ten standardowy protokół został stworzony przez stowarzyszenie Japan Business Machine and
Information System Industries Association (JBMIA) w 2005 r.
Ten projektor obsługuje wszystkie polecenia klasy 1 protokołu PJLink.
• Ustawienia tej opcji nie ulega zmianie nawet w przypadku użycia funkcji [WYZER.] dostępnej
w menu.
AMX
Włącz lub wyłącz tę funkcję, aby uaktywnić (lub wyłączyć) funkcję —
wykrywania Device Discovery przy podłączaniu do sieci z obsługą
systemu sterowania NetLinkx firmy AMX.
WSKAZÓWKA:
Przy używaniu urządzenia z obsługą AMX Device Discovery wszystkie systemy sterowania AMX
NetLinx rozpoznają urządzenie i pobiorą odpowiedni moduł Device Discovery Modelu z serwera
AMX.
Zaznaczenie opcji wyboru włącza wykrywanie projektora w funkcji AMX Device Discovery.
Usunięcie zaznaczenia opcji wyłącza wykrywanie projektora w funkcji AMX Device Discovery.
122
5. Korzystanie z menu ekranowego
NARZĘDZIA
ADMINISTRATOR MODE (Tryb administratora)
Pozwala wybrać tryb menu, zapisać ustawienia i ustalić hasło dla trybu administracyjnego.
MENU MODE
(Tryb menu)
Wybierz menu [BASIC] (Proste) lub [ADVANCED] (Zaawansowane).
(→ strona 80)
—
NOT SAVE SETTING
VALUES (Nie zapisuj
wartości ustawień)
Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że ustawienia projektora nie będą zapisane.
—
NEW PASSWORD/
CONFIRM PASSWORD
(Nowe hasło/Potwierdź
hasło)
Przypisz hasło dla trybu administratora.
Usuń zaznaczenie tej opcji, aby zapisać ustawienia projektora.
Do 10 znaków
alfanumerycznych
WSKAZÓWKA:
Aby powrócić do menu ADVANCED z menu BASIC, wykonaj poniższe czynności:
1. Za pomocą przycisku SOURCE na obudowie lub przycisku NETWORK na pilocie wybierz pozycję [NETWORK] (Sieć), aby
wyświetlić ekran APPLICATION MENU (Menu aplikacji).
2. Wybierz opcję [TOOLS] (Narzędzia) → [ADMINISTRATOR MODE] (Tryb administratora) → [MENU MODE] (Tryb menu)
→ [ADVANCED MODE] (Tryb zaawansowany).
123
5. Korzystanie z menu ekranowego
PROGRAM TIMER (Programator czasowy)
Ta opcja pozwala włączyć lub wyłączyć projektor, zmienić sygnał wideo i wybrać automatycznie tryb EKOLOGICZNY o wskazanej
godzinie.
UWAGA:
• Przed użyciem funkcji [PROGRAM TIMER] (Programator czasowy) upewnij się, że ustawiono prawidłową datę i godzinę. (→ strona 127)
• Sprawdź, czy projektor znajduje się w stanie oczekiwania i ma podłączony kabel zasilający.
• Projektor ma wbudowany zegar. Po odłączeniu zasilania elektrycznego praca zegara będzie podtrzymywana przez około dwa tygodnie. Jeśli w ciągu dwóch tygodni projektor
nie zostanie podłączony do prądu, wbudowany zegar zatrzyma się.
Tworzenie nowego programu
1. Na ekranie PROGRAM TIMER (Programator czasowy) użyj przycisku SELECT ▲ lub ▼, aby wybrać opcję [SETTINGS]
(Ustawienia) i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran [PROGRAM LIST] (Lista programów).
2. Wybierz opcję puste pole numeru programu i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran [EDIT] (Edycja).
3. Wpisz wartości poszczególnych ustawień.
ACTIVE (Aktywny)............ Zaznacz, aby włączyć dany program.
DAY (Dzień)...................... Wybierz dni tygodnia dla programatora czasowego. Aby program był wykonywany od poniedziałku do piątku, wybierz opcję [MON-FRI].
Aby program by wykonywany codziennie, wybierz opcję [EVERYDAY].
124
5. Korzystanie z menu ekranowego
TIME (Godzina)................ Określ godzinę wykonania programu. Godzinę należy podać w formacie 24-godzinnym.
FUNCTION (Funkcja)......... Wybierz funkcję do wykonania. Wybranie opcji [POWER] (Zasilanie) pozwoli włączać i wyłączać projektor po wprowadzeniu ustawień
zaawansowanych ([ADVANCED SETTINGS]). Wybranie opcji [SOURCE] (Źródło) pozwoli określić źródło sygnału po wprowadzeniu ustawień
zaawansowanych ([ADVANCED SETTINGS]). Wybranie opcji [ECO MODE] (Tryb ekologiczny) pozwoli przełączyć się w ekologiczny tryb pracy
po wprowadzeniu ustawień zaawansowanych ([ADVANCED SETTINGS]).
ADVANCED SETTING (Ustawienia zaawansowane)
........................................ Wybierz włączenie lub wyłączenie projektora, źródło sygnału wideo lub tryb ekologiczny dla opcji wybranej w polu [FUNCTION]
(Funkcja).
REPEAT (Powtarzaj).......... Zaznacz tę opcję, aby program był regularnie powtarzany. Aby program był aktywny tylko w danym tygodniu, usuń zaznaczenie.
4. Wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk ENTER.
Konfigurowanie ustawień zostaje zakończone.
Nastąpi powrót do ekranu [PROGRAM LIST] (Lista programów).
5. Wybierz opcję [BACK] (Wstecz) i naciśnij przycisk ENTER.
Nastąpi powrót do ekranu programatora czasowego.
6. Wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk ENTER.
Nastąpi powrót do ekranu narzędzi.
UWAGA:
• Można zaprogramować do trzydziestu różnych ustawień programatora.
• Kiedy [PROGRAM TIMER] (Programator czasowy) jest włączony, ustawienie [STANDBY MODE] (Tryb gotowości) jest ignorowane.
• Programator czasowy jest uruchamiany w wyznaczonym czasie, nie w trybie programu.
• Po wykonaniu programu, który nie ma zaznaczonej opcji [REPEAT] (Powtarzaj) jego opcja [ACTIVE] (Aktywny) zostanie automatycznie wyczyszczona i program nie będzie
więcej wykonywany.
• Jeśli włączenie i wyłączenie zaprogramowano na tę samą godzinę, wyłączenie uzyska pierwszeństwo.
• Jeśli dwa źródła sygnału zaprogramowano na tę samą godzinę, pierwszeństwo uzyska polecenie o wyższym numerze programu.
• Programowe włączenie nie zostanie wykonane, jeśli o wskazanej godzinie pracują wentylatory chłodzące lub gdy w urządzeniu wystąpił błąd.
• Jeśli czas zaprogramowanego wyłączenia minie na skutek okoliczności uniemożliwiających wyłączenie, ten krok programu zostanie wykonany dopiero po tym, jak wyłącznie
znowu stanie się możliwe.
• Programy niemające zaznaczonej opcji [ACTIVE] (Aktywny) na ekranie [EDIT] (Edycja) nie będą wykonywane, nawet jeśli programator czasowy jest włączony.
• Kiedy projektor zostanie włączony przez programator i trzeba go później wyłączyć, można ustawić w tym celu program wyłączenia lub też wyłączyć urządzenie ręcznie, aby
nie zostawiać projektora włączonego przez dłuższy czas.
125
5. Korzystanie z menu ekranowego
Włączanie czasomierza programowanego
1. Wybierz opcję [ENABLE] (Włącz) na ekranie [PROGRAM TIMER] (Programator czasowy) i naciśnij przycisk ENTER.
Opcja [ENABLE] (Włącz) zostanie uaktywniona.
2. Wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk ENTER.
Ekran [PROGRAM TIMER] (Programator czasowy) zostanie zamieniony ekranem [TOOL] (Narzędzia).
UWAGA:
• Usunięcie zaznaczenia opcji [ENABLE] spowoduje wyłączenie programatora czasowego nawet, jeśli program jest zaznaczony na ekranie [PROGRAM LIST] (Lista programów).
• Kiedy wybrana jest opcja [ENABLE] (Włącz), nie można modyfikować [PROGRAM LIST] (Listy programów). Aby móc modyfikować programy, wybierz opcję [ENABLE] (Włącz),
aby wyłączyć Programator czasowy.
Zmiana zaprogramowanych ustawień
1. Na ekranie [PROGRAM LIST] (Lista programów) wybierz program przeznaczony do edycji i naciśnij przycisk ENTER.
2. Zmień ustawienia na ekranie [EDIT] (Edycja).
3. Wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk ENTER.
Ustawienia programu zostaną zmienione.
Nastąpi powrót do ekranu [PROGRAM LIST] (Lista programów).
Zmiana kolejności programów
1. Na ekranie [PROGRAM LIST] (Lista programów) wybierz program przeznaczony do zmiany i naciśnij przycisk SELECT ▶.
2. Naciśnij przycisk SELECT ▼, aby wybrać ▲ lub ▼.
3. Naciśnij kilkakrotnie przycisk ENTER, aby wybrać wiersz, do którego program ma być przeniesiony.
Kolejność programów zostanie zmieniona.
Usuwanie programów
1. Na ekranie [PROGRAM LIST] (Lista programów) wybierz program przeznaczony do usunięcia i naciśnij przycisk SELECT ▶.
2. Naciśnij przycisk SELECT ▼, aby wybrać opcję [DELETE] (Usuń).
3. Naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran potwierdzenia.
4. Wybierz odpowiedź [YES] (Tak) i naciśnij przycisk ENTER.
Program zostanie usunięty.
Usuwanie programu zostaje zakończone.
126
5. Korzystanie z menu ekranowego
DATA I GODZINA
Można określić bieżącą godzinę, miesiąc, dzień i rok.
UWAGA: Projektor ma wbudowany zegar. Po odłączeniu zasilania elektrycznego praca zegara będzie podtrzymywana przez około dwa tygodnie. Jeśli w ciągu dwóch tygodni
projektor nie zostanie podłączony do prądu, wbudowany zegar zatrzyma się. Jeśli wbudowany zegar zostanie zatrzymany, należy ponowie ustawić datę i godzinę. Wbudowany
zegar nie zatrzyma się, gdy urządzenie jest w trybie gotowości.
TIME ZONE SETTINGS (Strefa czasowa)......................................Wybierz swoją strefę czasową.
DATE AND TIME SETTINGS (Data i godzina)................................Ustaw bieżącą datę (MM/DD/RRRR) i godzinę (HH:MM).
INTERNET TIME SERVER (Internetowy serwer czasu).................Po zaznaczeniu tej opcji wbudowany zegar projektora będzie synchronizowany z internetowym serwerem
czasu co 24 godziny oraz przy uruchamianiu projektora.
UPDATE (Aktualizacja)...............................................................Wymusza natychmiastową synchronizację wbudowanego zegara w projektorze. Przycisk UPDATE nie
jest dostępny, jeśli nie włączono opcji INTERNET TIME SERVER (Internetowy serwer czasu).
SUMMER TIME SETTINGS (Czas letni).........................................Zaznaczenie tej opcji pozwala przełączać projektor na czas letni.
MOUSE (Mysz)
Ta opcja pozwala zmienić ustawienia dotyczące myszy USB. Ustawienia myszy dotyczą wyłącznie myszy USB. Wybierz
odpowiednie ustawienia:
MOUSE BUTTON........................................................................[RIGHT HAND] lub [LEFT HAND] (Przyciski myszy - praworęczne lub leworęczne)
MOUSE SENSITIVITY..................................................................[FAST], [MEDIUM] lub [SLOW] (Czułość myszy - duża, średnia lub mała)
127
6. Montaż i połączenia
Ten rozdział zawiera opis konfiguracji i podłączania źródeł dźwięku i obrazu.
Nabyty projektor można łatwo skonfigurować i używać. Jednakże przed rozpoczęciem pracy trzeba:
Skonfigurować ekran i projektor.
1
Podłączyć komputer lub sprzęt wideo do
projektora.
(→ strony 132, 134, 135, 136, 137, 138)
Podłączyć dostarczony przewód zasilający.
(→ strona 13)
UWAGA:
• Przed przeniesieniem projektora należy odłączyć przewód zasilający
oraz wszystkie inne przewody. Przy przenoszeniu projektora oraz
kiedy nie jest on używany należy zakryć obiektyw przesuwną osłoną
obiektywu.
• Dostępna jest opcjonalna pokrywa kabli (NP01CV). Instrukcje na temat
dołączania pokrywy na kabel znajdują się na stronie 142.
3
2
Do gniazdka ściennego.
 Konfiguracje ekranu i projektora
Wybieranie miejsca
[P420X/P350X]
Im większa odległość projektora od ściany lub ekranu, tym większy będzie obraz. Minimalna przekątna obrazu to 25 cali (0,64 m),
kiedy projektor jest oddalony od ściany lub ekranu o ok. 35 cali (0,9 m). Maksymalna przekątna obrazu to 300 cali (7,6 m), kiedy
projektor jest oddalony od ściany lub ekranu o ok. 435 cali (1 104,90 cm).
Screen Size (Unit: cm/inch)
609.6(W)�457.2(H) / 240(W)�180(H)
30
487.7(W)�365.8(H) / 192(W)�144(H)
406.4(W)�304.8(H) / 160(W)�120(H)
365.8(W)�274.3(H) / 144(W)�108(H)
203.2(W)�152.4(H) / 80(W)�60(H)
"
60
11 8"
.0
/4
35
"
9"
8/
34
28
8.
0"
3/
7.
6/
21
6.
5/
17
5.
4/
D
is
ta
nc
e
(U
ni
t:
m
/in
ch
)
4.
5
3. "
6/
14
4"
11
2/
2.
9/
86
"
3"
6"
"
26
30
25" "
"
40
0
35 .9/
1 "
42 .1/
1. "
4/
57
"
Lens center
0"
2.
50.8(W)�38.1(H) / 20(W)�15(H)
0"
0"
80
121.9(W)�91.4(H) / 48(W)�36(H)
61.0(W)�45.7(H) / 24(W)�18(H)
0"
12
10
162.6(W)�121.9(H) / 64(W)�48(H)
81.3(W)�61.0(H) / 32(W)�24(H)
15
0"
243.8(W)�182.9(H) / 96(W)�72(H)
0"
20
18
304.8(W)�228.6(H) / 120(W)�90(H)
Screen Size
0"
24
WSKAZÓWKA:
• Odległości są wskazywane przez wartości pośrednie pomiędzy obrazem z teleobiektywu i szerokokątnego. Stosować zgodnie z praktyką.
• Dalsze informacje dotyczące odległości wyświetlania zawiera strona 130.
128
6. Montaż i połączenia
[P350W]
Im większa odległość projektora od ściany lub ekranu, tym większy będzie obraz. Minimalna przekątna obrazu to 25 cali (0,64 m),
kiedy projektor jest oddalony od ściany lub ekranu o ok. 37 cali (0,9 m). Maksymalna przekątna obrazu to 300 cali (7,6 m), kiedy
projektor jest oddalony od ściany lub ekranu o ok. 459 cali (11,7 m).
Screen Size (Unit: cm/inch)
646.2(W)�403.9(H) / 254(W)�159(H)
30
516.9(W)�323.1(H) / 204(W)�127(H)
430.8(W)�269.2(H) / 170(W)�106(H)
387.7(W)�242.3(H) / 153(W)�95(H)
215.4(W)�134.6(H) / 85(W)�53(H)
"
60
11 7"
.7
/4
59
"
6"
36
30
3/
9.
5"
8/
7.
0/
22
7.
8/
5.
18
6/
D
is
ta
nc
e
(U
ni
t:
m
/in
ch
)
4.
1
3. "
9/
15
2"
12
1/
2.
3/
90
"
3"
9"
"
27
30
25" "
"
40
0
37 .9/
1. "
4 1/
1. 5"
5/
60
"
Lens center
0"
3.
53.8(W)�33.7(H) / 21(W)�13(H)
0"
0"
80
129.2(W)�80.8(H) / 51(W)�32(H)
64.6(W)�40.4(H) / 25(W)�16(H)
0"
12
10
172.3(W)�107.7(H) / 68(W)�42(H)
86.2(W)�53.8(H) / 34(W)�21(H)
15
0"
258.5(W)�161.5(H) / 102(W)�64(H)
0"
20
18
323.1(W)�201.9(H) / 127(W)�79(H)
Screen Size
0"
24
WSKAZÓWKA:
• Odległości są wskazywane przez wartości pośrednie pomiędzy obrazem z teleobiektywu i szerokokątnego. Stosować zgodnie z praktyką.
• Dalsze informacje dotyczące odległości wyświetlania zawiera strona 130.
129
6. Montaż i połączenia
Odległość wyświetlania i wymiary ekranu
W dalszej części przedstawiono prawidłową pozycję względną projektora i ekranu. Należy zapoznać się z tą tabelą celem
ustalenia położenia instalacji.
Tabela odległości
C
Środek ekranu
B
Środek obiektywu
α
B = Odległość pionowa pomiędzy środkiem
obiektywu i środkiem ekranu
C = Odległość wyświetlania
D = Odległość pionowa pomiędzy środkiem
obiektywu i dolną krawędzią ekranu
(górną krawędzią w przypadku montażu
podsufitowego)
α = Kąt wyświetlania
D
Dolna krawędź ekranu
UWAGA: Wartości przedstawione w tabeli są wartościami teoretycznymi i
mogą nie mieć zastosowania.
[P420X/P350X]
Po przekątnej
cali
mm
25
635
30
762
40
1016
60
1524
72
1829
80
2032
84
2134
90
2286
100
2540
120
3048
150
3810
180
4572
200
5080
210
5334
240
6096
270
6858
300
7620
Rozmiar ekranu
Szerokość
cali
mm
20
508
24
610
32
813
48
1219
58
1463
64
1626
67
1707
72
1829
80
2032
96
2438
120
3048
144
3658
160
4064
168
4267
192
4877
216
5486
240
6096
Wysokość
cali
mm
15
381
18
457
24
610
36
914
43
1097
48
1219
50
1280
54
1372
60
1524
72
1829
90
2286
108
2743
120
3048
126
3200
144
3658
162
4115
180
4572
Rozmiar ekranu
Szerokość
cali
mm
21
538
25
646
34
862
51
1292
61
1551
68
1723
71
1809
76
1939
85
2154
102
2585
127
3231
153
3877
170
4308
178
4523
204
5169
229
5816
254
6462
Wysokość
cali
mm
13
337
16
404
21
538
32
808
38
969
42
1077
45
1131
48
1212
53
1346
64
1615
79
2019
95
2423
106
2692
111
2827
127
3231
143
3635
159
4039
B
cali
0–8
0–9
0–12
0–18
0–22
0–24
0–25
0–27
0–30
0–36
0–45
0–54
0–60
0–63
0–72
0–81
0–90
mm
0–191
0–229
0–305
0–457
0–549
0–610
0–640
0–686
0–762
0–914
0–1143
0–1372
0–1524
0–1600
0–1829
0–2057
0–2286
szerokokątny
cali
mm
25
643
31
782
42
1060
64
1616
77
1950
86
2172
90
2284
96
2450
107
2728
129
3285
162
4119
195
4953
217
5509
228
5787
261
6621
294
7456
326
8290
mm
0–202
0–242
0–323
0–485
0–582
0–646
0–678
0–727
0–808
0–969
0–1212
0–1454
0–1615
0–1696
0–1939
0–2181
0–2423
szerokokątny
cali
mm
27
682
33
829
44
1123
67
1710
81
2063
90
2298
95
2415
102
2591
114
2885
137
3472
171
4354
206
5235
229
5822
241
6116
275
6997
310
7878
345
8759
C
-
teleobiektyw
cali
mm
43
1102
52
1333
71
1794
107
2717
129
3271
143
3641
151
3825
161
4102
180
4564
216
5487
271
6872
325
8256
361
9180
380
9641
434
11026
489
12411
543
13795
D
mm
-191–0
-229–0
-305–0
-457–0
-549–0
-610–0
-640–0
-686–0
-762–0
-914–0
-1143–0
-1372–0
-1524–0
-1600–0
-1829–0
-2057–0
-2286–0
szerokokątny
stopień
0.0–16.5
0.0–16.3
0.0–16.0
0.0–15.8
0.0–15.7
0.0–15.7
0.0–15.7
0.0–15.6
0.0–15.6
0.0–15.6
0.0–15.5
0.0–15.5
0.0–15.5
0.0–15.5
0.0–15.4
0.0–15.4
0.0–15.4
mm
-168–34
-202–40
-269–54
-404–81
-485–97
-538–108
-565–113
-606–121
-673–135
-808–162
-1010–202
-1212–242
-1346–269
-1414–283
-1615–323
-1817–363
-2019–404
szerokokątny
stopień
0.0–16.5
0.0–16.3
0.0–16.1
0.0–15.8
0.0–15.7
0.0–15.7
0.0–15.7
0.0–15.7
0.0–15.6
0.0–15.6
0.0–15.6
0.0–15.5
0.0–15.5
0.0–15.5
0.0–15.5
0.0–15.5
0.0–15.5
cali
-8–0
-9–0
-12–0
-18–0
-22–0
-24–0
-25–0
-27–0
-30–0
-36–0
-45–0
-54–0
-60–0
-63–0
-72–0
-81–0
-90–0
α
-
teleobiektyw
stopień
0.0–9.8
0.0–9.7
0.0–9.6
0.0–9.6
0.0–9.5
0.0–9.5
0.0–9.5
0.0–9.5
0.0–9.5
0.0–9.5
0.0–9.4
0.0–9.4
0.0–9.4
0.0–9.4
0.0–9.4
0.0–9.4
0.0–9.4
[P350W]
Po przekątnej
cali
mm
25
635
30
762
40
1016
60
1524
72
1829
80
2032
84
2134
90
2286
100
2540
120
3048
150
3810
180
4572
200
5080
210
5334
240
6096
270
6858
300
7620
B
cali
0–8
0–10
0–13
0–19
0–23
0–25
0–27
0–29
0–32
0–38
0–48
0–57
0–64
0–67
0–76
0–86
0–95
130
C
-
teleobiektyw
cali
mm
46
1167
56
1411
75
1898
113
2873
136
3458
151
3848
159
4043
171
4336
190
4823
228
5799
286
7261
343
8724
382
9699
401
10187
459
11649
516
13112
574
14575
D
cali
-7–1
-8–2
-11–2
-16–3
-19–4
-21–4
-22–4
-24–5
-26–5
-32–6
-40–8
-48–10
-53–11
-56–11
-64–13
-72–14
-79–16
α
-
teleobiektyw
stopień
0.0–9.8
0.0–9.7
0.0–9.7
0.0–9.6
0.0–9.5
0.0–9.5
0.0–9.5
0.0–9.5
0.0–9.5
0.0–9.5
0.0–9.5
0.0–9.5
0.0–9.5
0.0–9.5
0.0–9.4
0.0–9.4
0.0–9.4
6. Montaż i połączenia
OSTRZEŻENIE
Odbijanie obrazu
* Instalacja projektora pod sufitem musi zostać przeprowadzona
przez wykwalifikowanego technika. W celu uzyskania
dalszych informacji należy skontaktować się z dealerem firmy
NEC.
* Nie wolno próbować własnoręcznie zainstalować
projektora.
• Projektora można używać wyłącznie na poziomej i twardej
powierzchni. W razie upadku projektora na ziemie może
dojść do obrażeń ciała oraz poważnego uszkodzenia
urządzenia.
• Projektora nie wolno używać w miejscach o dużej
zmienności temperatur. Projektora można używać w
zakresie temperatur od 5°C (41°F) do 40°C (104°F) (tryb
ekologiczny uruchamiany automatycznie w zakresie
temperatur od 35°C do 40°C/95°F do 104°F).
• Nie wolno wystawiać projektora na działanie wilgoci,
pyłów i dymu. Takie warunki negatywnie wpływają na
jakość wyświetlanego obrazu.
• Należy zapewnić wystarczającą wentylację wokół
projektora w celu zapewnienia prawidłowego rozpraszania
ciepła. Nie wolno zakrywać odpowietrzników z boku i z
przodu projektora.
Używanie lustra do odbicia obrazu projektora pozwala uzyskać
znacznie większy obraz w mniejszych pomieszczeniach. W
celu uzyskania dalszych informacji dotyczących systemu
luster należy skontaktować się z dealerem firmy NEC. Jeżeli
obraz jest odwrócony przy stosowaniu systemu luster, należy
użyć menu i przycisków  na obudowie projektora
albo pilocie sterowania celem skorygowania orientacji
obrazu. (→ strona 95)
131
6. Montaż i połączenia
 Podłączanie kabli
UWAGA: Przy korzystaniu z przenośnego komputera PC należy dopilnować podłączenia projektora i komputera przenośnego, kiedy projektor pracuje w trybie gotowości, a komputer
przenośny nie jest włączony.
W większości wypadków sygnał wyjściowy z komputera przenośnego nie zostaje włączony w razie podłączenia projektora do włączonego komputera.
* Zgaśnięcie ekranu podczas używania pilota zdalnego sterowania może być skutkiem aktywacji wygaszacza ekranu komputera lub oprogramowania zarządzania zasilaniem.
Włączanie zewnętrznego ekranu komputera
Wyświetlanie obrazu na ekranie komputera przenośnego nie musi oznaczać przesyłania sygnału do projektora.
Jeśli używany jest komputer przenośny zgodny ze standardem PC, odpowiednia kombinacja klawiszy pozwoli włączyć/
wyłączyć ekran zewnętrzny.
Na ogół kombinacja klawisza „Fn” i jednego z 12 klawiszy funkcyjnych pozwala włączyć lub wyłączyć zewnętrzny ekran.
Przykładowo w komputerach przenośnych firmy NEC do przełączania pomiędzy opcjami ekranów zewnętrznych wykorzystywana
jest kombinacja klawisza Fn i klawisza F3, natomiast w komputerach firmy Dell — kombinacja klawisza Fn i klawisza F8.
Podłączanie komputera
UWAGA: Sygnały obsługiwane w standardzie Plug & Play (DDC2)
COMPUTER 1 IN
analogowe
Tak
WEJŚCIE
COMPUTER 2 IN
analogowe
Tak
USB(PC)
HDMI
cyfrowe
Tak
AUDIO IN
COMPUTER 1 IN
HDMI IN
Dostępny w handlu przewód USB
(kompatybilny ze specyfikacją
USB 2.0)
Stereofoniczny
przewód audio z
wtyczką mini-plug
(brak w zestawie)
Przewód komputerowy (VGA) (dostarczany)
Podłączany do 15-pinowego złącza mini D-Sub
projektora. Zaleca się użycie dostępnego w handlu
wzmacniacza rozdzielającego w razie podłączania
dłuższego od dostarczanego przewodu
sygnałowego.
UWAGA: W przypadku komputerów Macintosh do podłączenia
projektora do portu wideo komputera należy użyć dostępnej w
sprzedaży przejściówki (brak w zestawie).
Przewód HDMI (brak w zestawie)
Należy używać przewodu HDMI®
zapewniającego przesył z wysoką
prędkością.
UWAGA:
• Kiedy dla opcji [ŹRÓDŁO] wybrana jest opcja [VIEWER], [SIEĆ] lub [WYŚW. USB], przez głośniki będzie odtwarzany dźwięk z gniazda COMPUTER 2 AUDIO IN.
132
6. Montaż i połączenia
• Wybierz nazwę źródła dla odpowiedniego złącza wejściowego po włączeniu projektora.
Złącze wejściowe
Przycisk SOURCE (Źródło) na
obudowie projektora
Przycisk na pilocie zdalnego
sterowania
COMPUTER 1 IN
KOMPUTER 1
(KOMPUTER 1)
COMPUTER 2 IN
KOMPUTER 2
(KOMPUTER 2)
HDMI IN
HDMI
HDMI
USB (PC)
WYŚWIETLACZ NA USB
(WYŚWIETLACZ NA USB)
UWAGA: Projektor nie jest kompatybilny z dekodowanymi wyjściami wideo przełącznika ISS-6020 firmy NEC.
UWAGA: Obraz może nie być prawidłowo wyświetlany w trakcie używania źródła Video lub S-Video za pośrednictwem dostępnych w handlu konwerterów sygnałów wideo.
Wynika to z faktu, że domyślnie projektor przetwarza sygnał wideo jako sygnał komputerowy. W takiej sytuacji należy wykonać następujące czynności:
* Po wyświetleniu obrazu z zaczernioną dolną i górną częścią ekranu lub przy nieprawidłowym wyświetlaniu ciemnych obrazów:
Wyświetl obraz, który wypełni ekran i następnie naciśnij przycisk AUTO ADJ. (Automatyczna regulacja) na pilocie zdalnego sterowania lub obudowie projektora.
UWAGA: Przy odtwarzaniu z cyfrowego źródła DVI
• Należy stosować kabel DVI-HDMI zgodny ze specyfikacją DDWG (Digital Display Working Group) DVI (Digital Visual Interface) wersja 1.0. Przewód nie powinien być dłuższy
niż 5 m.
• Przed podłączeniem przewodu DVI-HDMI należy wyłączyć projektor i komputer.
• Aby wyświetlić sygnał z cyfrowego źródła DVI: Podłącz przewody, włącz projektor i wybierz wejście HDMI. Na końcu włącz komputer.
Nieprzestrzeganie tej procedury może spowodować, że cyfrowe wyjście karty graficzne nie zostanie włączone i nie pojawi się żaden obraz. W takiej sytuacji należy ponownie
uruchomić komputer.
• Niektóre karty graficzne są wyposażone w dwa wyjścia: analogowe RGB (15-stykowe D-Sub) i DVI (lub DFP). Użycie 15-stykowego gniazda D-Sub może powodować, że
karta graficzna nie będzie wysyłać żadnych sygnałów przez wyjście cyfrowe.
• Nie odłączaj przewodu DVI-HDMI, dopóki projektor pracuje. Jeśli przewód sygnałowy zostanie rozłączony i ponownie podłączony, obraz może nie zostać wyświetlony
prawidłowo. W takiej sytuacji należy ponownie uruchomić komputer.
UWAGA: Kiedy dla opcji [ŹRÓDŁO] wybrana jest opcja [VIEWER], [SIEĆ] lub [WYŚW. USB], przez głośniki będzie odtwarzany dźwięk z gniazda COMPUTER 2 AUDIO IN.
UWAGA: Sygnał wejściowy HDMI
Odłączenie i podłączenie kabla HDMI może spowodować brak obrazu wyświetlanego z urządzeń HDMI, gdy projektor jest włączony.
W takiej sytuacji należy ponownie wykonać wejście HDMI.
<Dwa sposoby wybierania wejścia HDMI>
- Naciśnij przycisk HDMI na pilocie zdalnego sterowania.
- Naciśnij przycisk MENU na obudowie projektora, a następnie z menu [SOURCE] (Źródło) wybierz pozycję [HDMI].
133
6. Montaż i połączenia
Podłączanie monitora zewnętrznego
AUDIO OUT
MONITOR OUT (COMP. 1)
Stereofoniczny przewód audio
z wtyczką mini-plug (brak w
zestawie)
Przewód komputerowy
(VGA) (brak w zestawie)
Przewód
komputerowy
(VGA)
(dostarczany)
AUDIO
IN
PHONE
Do projektora można podłączyć oddzielny, zewnętrzny monitor celem jednoczesnego oglądania wyświetlanych obrazów na
komputerowym ekranie analogowym.
UWAGA:
• Połączenia łańcuchowe nie są możliwe.
• Po podłączeniu urządzenia audio następuje wyłączenie głośnika projektora.
134
6. Montaż i połączenia
Podłączanie odtwarzacza DVD lub innego urządzenia audio-wideo
Podłączanie wejścia Video/S-Video
VIDEO IN
S-VIDEO IN
AUDIO IN
Przewód S-Video (brak w zestawie)
Przewód Video (brak w zestawie)
Przewód audio (brak w zestawie)
Urządzenia audio
S-VIDEO VIDEO
VIDEO OUT
L
R
AUDIO IN
AUDIO OUT
L
R
Przewód audio (brak w zestawie)
• Wybierz nazwę źródła dla odpowiedniego złącza wejściowego po włączeniu projektora.
Złącze wejściowe
Przycisk SOURCE (Źródło) na
obudowie projektora
Przycisk na pilocie zdalnego
sterowania
VIDEO IN
VIDEO
(VIDEO)
S-VIDEO IN
S-VIDEO
(S-VIDEO)
UWAGA: Wejścia Video i S-Video dzielą gniazda L i R (RCA) wejścia AUDIO IN.
UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji o wymaganiach dotyczących wyjścia wideo urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi magnetowidu.
UWAGA: Obraz może nie być prawidłowo wyświetlany w trakcie używania źródła Video lub S-Video za pośrednictwem konwerterów sygnałów wideo i przewijania do przodu
lub do tyłu.
135
6. Montaż i połączenia
Podłączanie wejścia komponentowego sygnału obrazu
COMPUTER 1 IN
AUDIO IN
15-wtyków - do - RCA (żeńskie) × 3 adaptery przewodów
(ADP-CV1E)
Stereofoniczna wtyczka mini - do - przewód
audio RCA (brak w zestawie)
Urządzenia audio
RCA komponentowego sygnału
obrazu × 3 przewody (brak w zestawie)
AUDIO IN
L
R
Odtwarzacz DVD
L
R
Y
Cb
Cr
Przewód audio (brak w zestawie)
AUDIO OUT
Component
Komponentowy sygnał obrazu jest automatycznie wyświetlany po podłączeniu. Jeżeli tak się nie stanie, z menu wybierz
kolejno [USTAW.] → [OPCJE(1)] → [WYBÓR SYGNAŁU] → [KOMPUTER1] lub [KOMPUTER2], a następnie zaznacz przycisk opcji
COMPONENT.
• Wybierz nazwę źródła dla odpowiedniego złącza wejściowego po włączeniu projektora.
Złącze wejściowe
Przycisk SOURCE (Źródło) na
obudowie projektora
Przycisk na pilocie zdalnego
sterowania
COMPUTER 1 IN
KOMPUTER 1
(KOMPUTER 1)
COMPUTER 2 IN
KOMPUTER 2
(KOMPUTER 2)
UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji o wymaganiach dotyczących wyjścia wideo odtwarzacza, należy zapoznać się z instrukcją obsługi odtwarzacza DVD.
136
6. Montaż i połączenia
Podłączanie wejścia HDMI
Do wejścia HDMI IN projektora można podłączać odtwarzacze DVD, odtwarzacze z twardym dyskiem, odtwarzacze Blu-ray
lub komputer przenośny klasy PC z obsługą standardu HDMI.
UWAGA: Wejście HDMI IN obsługuje standard Plug & Play (DDC2B)
HDMI IN
HDMI
Przewód HDMI (brak w zestawie)
Należy używać przewodu HDMI®
zapewniającego przesył z wysoką
prędkością.
HDMI
S-VIDEO VIDEO
HDMI OUT
VIDEO OUT
L
R
AUDIO IN
AUDIO OUT
L
R
HDMI Output
Przewód audio (brak w zestawie)
Złącze wejściowe
HDMI IN
Przycisk SOURCE (Źródło) na
obudowie projektora
HDMI
Przycisk na pilocie zdalnego
sterowania
HDMI
WSKAZÓWKA: Dotyczy użytkowników sprzętu audio-wideo ze złączem HDMI:
Jeżeli jest to możliwe, należy wybrać opcję WZMOCNIONE, a nie NORMALNY.
Zapewni to lepszy kontrast obrazu i bardziej szczegółowe wyświetlanie ciemnych obszarów.
Dalsze informacje dotyczące ustawień zawiera instrukcja obsługi podłączanego urządzenia audio-wideo.
•
Przy podłączaniu złącza HDMI IN projektora do odtwarzacza DVD można ustawić poziom obrazu projektora zgodnie
z poziomem obrazu odtwarzacza DVD. W menu wybierz opcję [USTAWIENIA HDMI] → [POZIOM WIDEO] i wprowadź
odpowiednie zmiany.
•
Jeżeli nie słychać dźwięku z wejścia HDMI, w menu wybierz [USTAWIENIA HDMI] → [WYBÓR AUDIO] → [HDMI].
137
6. Montaż i połączenia
Podłączanie do przewodowej sieci LAN
Projektor jest wyposażony w standardowy port sieci LAN (RJ-45), do którego można podłączyć ethernetowy przewód sieciowy.
Aby móc używać połączenia sieci LAN, trzeba skonfigurować sieć LAN w menu projektora. Wybierz opcję [MENU APLIKACJI] →
[NETWORK SETTINGS] (Ustawienia sieci) → [KABLOWA SIEĆ LOKALNA]. (→ strona 108).
Przykład podłączenia sieci LAN
Przykład podłączenia przewodowej sieci LAN
Serwer
Koncentrator
Przewód LAN (brak w zestawie)
UWAGA: należy używać przewodu LAN kategorii 5
lub wyższej.
LAN
138
6. Montaż i połączenia
Podłączanie do sieci bezprzewodowej (seria NP02LM)
Adapter USB bezprzewodowej sieci LAN pozwala nawiązać bezprzewodowe połączenie z siecią LAN. Aby używać
bezprzewodowego połączenia LAN, należy przypisać projektorowi adres IP.
UWAGA:
Projektory dostępne w Ameryce Północnej są dostarczane w komplecie z adapterem bezprzewodowej sieci LAN. Opcjonalny adapter bezprzewodowej sieci LAN jest dostępny
dla modeli rozprowadzanych w Europie, Australii, Azji oraz w innych krajach poza Ameryką Północną.
Ważne:
•
Przy używaniu projektora z adapterem USB bezprzewodowej sieci LAN w miejscach, gdzie zabrania się używania urządzeń
bezprzewodowych sieci LAN, należy odłączyć adapter USB od projektora.
•
Należy nabyć adapter USB bezprzewodowej sieci LAN odpowiedni w danym kraju i obszarze.
UWAGA:
• Zielona dioda LED w adapterze USB bezprzewodowej sieci LAN miga, sygnalizując działanie urządzenia.
• Adapter bezprzewodowej sieci LAN (lub karta sieciowa) musi być kompatybilny z normą Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n).
Procedura konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN
Etap 1:
Etap 2:
Etap 3:
W razie potrzeby podłącz do projektora adapter USB bezprzewodowej sieci LAN.
Wybierz opcję [NETWORK SETTINGS] (Ustawienia sieci) z [MENU APLIKACJI]. (→ strona 107)
Wybierz opcję [NETWORK SETTINGS] (Ustawienia sieci) → [SIEĆ BEZPRZEWODOWA] → [PROFILE] i ustaw opcje
[ŁATWE POŁĄCZENIE], [PROFIL 1] lub [PROFIL 2]. (→ strona 108)
WSKAZÓWKA:
Uaktywnij funkcję serwera HTTP i wybierz opcje [NETWORK SETTINGS] (Ustawienia sieci) → [SETTINGS] (Ustawienia) → [WIRELESS] (Sieć bezprzewodowa) → [ŁATWE
POŁĄCZENIE], [PROFIL1] lub [PROFIL2].
139
6. Montaż i połączenia
Przykład podłączenia bezprzewodowej sieci LAN
(Typ sieci → Infrastruktura)
Komputer PC z
podłączonym modemem
bezprzewodowej sieci LAN
Komputer PC z
wbudowanym modemem
bezprzewodowej sieci LAN
Adapter USB bezprzewodowej
sieci LAN
Bezprzewodowy punkt dostępu
Przewodowa sieć LAN
W celu wprowadzenia zmian należy skorzystać z funkcji serwera HTTP. (→ strona 36)
Przykład podłączenia bezprzewodowej sieci LAN (Typ sieci → Ad Hoc)
Adapter USB bezprzewodowej sieci LAN
Komputer PC z podłączonym
modemem bezprzewodowej sieci LAN
Komputer PC z wbudowanym
modemem bezprzewodowej sieci LAN
Aby zapewnić bezpośrednią komunikację pomiędzy komputerami i projektorami trzeba wybrać tryb Ad Hoc.
W celu wprowadzenia zmian należy skorzystać z funkcji serwera HTTP. (→ strona 36)
140
6. Montaż i połączenia
Odłączanie i podłączanie adaptera USB bezprzewodowej sieci LAN
UWAGA:
• Adapter USB bezprzewodowej sieci LAN trzeba podłączyć do odpowiedniego portu projektora z zachowaniem prawidłowej orientacji. Nie można go włożyć do portu na
odwrót. Próba siłowego podłączenia adaptera USB w odwrotną stronę może doprowadzić do uszkodzenia portu USB.
• Przed dotknięciem adaptera USB bezprzewodowej sieci LAN należy dotknąć metalowego przedmiotu (np. klamki lub aluminiowej ramy okiennej), aby rozładować ładunki
elektrostatyczne z ciała.
• Urządzenie USB bezprzewodowej sieci LAN należy zawsze podłączać i odłączać przy wyłączonym zasilaniu. Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może spowodować
uszkodzenie projektora albo adaptera USB bezprzewodowej sieci LAN. Jeżeli projektor nie działa prawidłowo, wyłącz go, odłącz przewód zasilający i podłącz go ponownie.
• Do portu przeznaczonego na adaptery USB bezprzewodowej sieci LAN nie wolno podłączać innych urządzeń. Adaptera USB bezprzewodowej sieci LAN nie wolno podłączać
do portu USB (PC) (typu B).
Przygotuj wcześniej śrubokręt krzyżakowy.
1. Naciśnij przycisk POWER (Zasilanie), aby wyłączyć projektor i wprowadzić
go w tryb gotowości, a następnie odłącz przewód zasilający.
2. Zdejmij pokrywę portu USB (LAN).
Obluzuj śrubę mocującą pokrywę portu.
• Tej śruby nie można zupełnie wykręcić.
2
1
3. Powoli odłącz (LAN) adapter USB bezprzewodowej sieci LAN od portu
USB.
Nasadkę zachowaj do wykorzystania w przyszłości.
4. Załóż na miejsce pokrywę portu USB (LAN).
Wprowadź zapadkę pokrywy portu USB (LAN) do bruzdy obudowy
projektora i dokręć śrubę, aby przymocować pokrywę portu.
W celu odłączenia adaptera USB bezprzewodowej sieci LAN należy
najpierw odłączyć przewód zasilający i skorzystać z opisanej procedury.
UWAGA:
• Zielona dioda LED na adapterze USB bezprzewodowej sieci LAN miga, sygnalizując działanie
urządzenia. W razie nieprawidłowego podłączenia adaptera USB bezprzewodowej sieci LAN do
projektora będzie migać niebieska dioda LED.
• Nie wolno naciskać przycisku na adapterze USB bezprzewodowej sieci LAN. Nie działa on z tym
modelem.
141
6. Montaż i połączenia
Dołączanie opcjonalnej pokrywy kabla (NP01CV)
Dostępna jest opcjonalna pokrywa kabli (NP01CV), pozwalająca ukryć przewody.
Opcjonalna pokrywa na kabel NP01CV jest przeznaczona do użycia w modelach P420X, P350X i P350W.
OSTRZEŻENIE:
• Pamiętaj, by po założeniu pokrywy dokręcić śruby. W przeciwnym razie pokrywa może odpaść i wyrządzić komuś krzywdę
lub spowodować uszkodzenia.
• Nie wkładaj dołączonych kabli do pokrywy. Takie postępowanie może doprowadzić do uszkodzenia kabla zasilającego
i w następstwie do pożaru.
Zakładanie osłony kabli
Załóż pokrywę na kable po zamontowaniu projektora na suficie i podłączeniu przewodów.
Narzędzia potrzebne do montażu:
• Śrubokręt krzyżakowy
1. Wyrównaj dwie wypustki na zewnętrznej stronie pokrywy z wrębami w projektorze i dociśnij górną krawędź.
1
2
1
Wypustki

• Jednocześnie nastąpi zatrzaśnięcie dwóch wypustek poi wewnętrznej stronie pokrywy.
UWAGA:
• Uważaj, aby nie przytrzasnąć kabli między krawędzią pokrywy a projektorem.
2. Przykręć śruby mocujące pokrywę.
• Pamiętaj o dokręceniu śrub.
1
2
Zdejmowanie osłony kabli.
1. Poluźnij i wykręć śruby mocujące osłonę śrubokrętem krzyżakowym.
142
7. Konserwacja
Niniejszy rozdział zawiera opis prostych procedur konserwacyjnych, które należy wykonywać celem oczyszczania filtrów,
obiektywu, obudowy oraz przy wymianie lampy i filtrów.
 Czyszczenie filtrów
Gąbka filtra powietrza nie pozwala na dostanie się kurzu i zabrudzeń do wnętrza projektora. Trzeba ją często czyścić. W razie
zabrudzenia lub zatkania filtra może dochodzić do przegrzewania projektora.
UWAGA: Komunikat o konieczności czyszczenia filtra będzie wyświetlany przez 1 minutę po włączeniu lub wyłączeniu projektora. Po wyświetleniu komunikatu należy oczyścić
filtr. Parametr odpowiadający za czas czyszczenia filtrów fabrycznie ma ustawienie [WYŁĄCZ.].
Aby skasować ten komunikat, należy nacisnąć dowolny przycisk na projektorze lub pilocie zdalnego sterowania.
Dwuwarstwowy filtr projektora usprawnia chłodzenie i zabezpiecza przed kurzem w większym stopniu w porównaniu do
modeli konwencjonalnych.
Zewnętrzne strony (wlot) pierwszej i drugiej warstwy usuwają kurz.
Aby oczyścić filtr, należy wymontować filtr i pokrywę filtru.
OSTRZEŻENIE
•
Przed rozpoczęciem czyszczenia filtrów należy wyłączyć projektor, odłączyć przewód zasilający i odczekać do
ostygnięcia obudowy. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem lub oparzeń.
1. Naciśnij przyciski z lewej i z prawej strony, aby zwolnić filtr, a następnie
wyciągnij go na zewnątrz.
Pokrywa filtru
2. Wyjmij filtr, ciągnąc za występ.
Jednostka filtrująca
3. Wyjmij cztery filtry.
(1) Okręć jednostkę filtrującą i wyjmij dwa miękkie filtry harmonijkowe
(duży i mały).
143
7. Konserwacja
(2) Dociśnij lewy skraj każdego filtra i wyjmij dwa twarde filtry w
kształcie plastra miodu (duży i mały).
• Dużego filtra nie można wyjąć przez dociskanie prawego skraju.
4. Za pomocą odkurzacza usuń kurz z wnętrza.
Usuń kurz z filtra harmonijkowego
UWAGA:
• Przy odkurzaniu filtra należy użyć nasadki z miękkim włosiem. Pozwoli to uniknąć
uszkodzenia filtru.
• Nie wolno myć filtru w wodzie. Takie postępowanie może spowodować zatkanie filtru.
5. Usuń kurz z jednostki filtrującej i z pokrywy filtra.
Oczyść zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię.
6. Przymocuj ponownie cztery filtry do jednostki filtrującej.
(1) Włóż twarde filtry w kształcie plastra miodu (duży i mały) do
jednostki filtrującej, najpierw lewy koniec, potem prawy.
• Dużego filtra nie da się zamontować, wkładając najpierw prawy
koniec.
Szczelina
(2) Obróć pokrywę jednostki filtrującej.
• Zamocuj dwa miękkie filtry harmonijkowe (duży i mały). Filtry
harmonijkowe mają szczeliny. Należy je wyrównać z występami
jednostki filtrującej.
144
7. Konserwacja
7. Włóż jednostkę filtrującą z powrotem do obudowy projektora.
Zwróć uwagę, by jednostkę filtrującą ustawić we właściwą stronę.
8. Załóż pokrywę filtrów z powrotem na obudowę projektora.
Wsuń dwa zatrzaski na górnym boku pokrywy filtrów w rowek obudowy
i naciśnij przyciski z lewej i z prawej strony, aby zamknąć pokrywę.
• Dociśnij pokrywę filtrów aż do zatrzaśnięcia.
9. Wyzeruj liczbę godzin pracy filtrów.
Podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego i włącz projektor.
W menu wybierz opcje [WYZER.] → [KAS. GODZ. UŻYTK. FILTRA].
(→ strona 104)
Parametr odpowiadający za czas czyszczenia filtrów fabrycznie ma
ustawienie [WYŁĄCZ.]. Przy używaniu projektora w takim stanie nie
ma potrzeby zerowania licznika godzin pracy filtra.
145
7. Konserwacja
2 Czyszczenie obiektywu
•
Przed czyszczeniem należy wyłączyć projektor.
•
Projektor ma plastikowy obiektyw. Należy użyć dostępnego w sprzedaży środka do czyszczenia plastikowych obiektywów.
•
Należy zachować ostrożność, aby nie zarysować ani nie uszkodzić powierzchni obiektywu, ponieważ plastikowy obiektyw
łatwo zarysować.
•
Nigdy nie wolno używać alkoholu i środków do czyszczenia szklanych obiektywów, ponieważ spowoduje to uszkodzenie
plastikowej powierzchni obiektywu.
3 Czyszczenie obudowy
Przed czyszczeniem należy wyłączyć projektor i odłączyć przewód zasilający.
• Użyj miękkiej, suchej ściereczki do starcia kurzu z obudowy.
W przypadku dużego zabrudzenia należy użyć delikatnego detergentu.
•
Nigdy nie wolno używać silnych detergentów i rozpuszczalników, takich jak alkohol i rozcieńczalniki.
•
Przy czyszczeniu szczelin wentylacyjnych lub głośnika za pomocą odkurzacza nie wolno używać siły do wsuwania szczotki
odkurzacza w szczeliny obudowy.
Odkurz kurz ze szczelin wentylacyjnych
•
Zablokowane szczeliny wentylacyjne mogą powodować narastanie temperatury wewnątrz projektora, co z kolei może prowadzić
do nieprawidłowego działania.
•
Obudowy nie wolno uderzać i drapać palcami ani twardymi przedmiotami.
•
Informacje dotyczące czyszczenia wnętrza projektora można uzyskać u dealera.
UWAGA: Obudowy, obiektywu i ekranu nie wolno czyścić środkami lotnymi takimi, jak środki owadobójcze. Nie wolno dopuszczać do przedłużonego kontaktu elementów
gumowych i winylowych z takimi środkami. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie wykończenia powierzchni lub złuszczenie powłoki.
146
7. Konserwacja
4 Wymiana lampy i filtrów
Po zakończeniu okresu eksploatacji lampy zacznie migać czerwony wskaźnik LAMP (Lampa) na obudowie projektora oraz
pojawi się komunikat „LAMPA DOBIEGŁA KRESU ŻYWOTNOŚCI. NALEŻY WYMIENIĆ LAMPĘ I FILTR.]” (*). Chociaż sama lampa
może jeszcze działać, należy ją wymienić, aby zachować optymalne działanie projektora. Po wymianie lampy należy pamiętać
o wyzerowaniu licznika godzin pracy lampy. (→ strona 104)
OSTRZEŻENIE
•
NIE WOLNO DOTYKAĆ LAMPY bezpośrednio po jej użyciu. Będzie ona niezwykle gorąca. Należy wyłączyć projektor i
odłączyć przewód zasilający. Przed obsługą lampy należy odczekać przynajmniej jedną godzinę do jej ostygnięcia.
•
Ze względu na bezpieczeństwo i wydajność należy używać lampy określonej w specyfikacji.
•
NIE WOLNO WYKRĘCAĆ ŻADNYCH ŚRUB za wyjątkiem jednej śruby pokrywy lampy oraz dwóch śrub obudowy lampy.
Niesie to ze sobą ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
•
Nie wolno tłuc szkła obudowy lampy.
Należy starać się nie zostawiać odcisków palców na powierzchni lampy. Odciski palców na powierzchni lampy mogą
powodować niepożądane cienie i niską jakość obrazu.
•
Projektor zostanie wyłączony i przejdzie do trybu gotowości przy kontynuacji jego używania przez kolejnych 100 godzin od
momentu zakończenia końca okresu przydatności lampy do użytku. W takiej sytuacji trzeba koniecznie wymienić lampę.
Dalsze korzystanie z lampy po osiągnięciu przez nią kresu żywotności może spowodować strzaskanie żarówki i rozpryśnięcie
odłamków szkła w obrębie obudowy lampy. Nie wolno ich dotykać, ponieważ odłamki szkła mogą spowodować obrażenia ciała.
W przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy skontaktować się z dealerem firmy NEC celem zlecenia wymiany lampy.
*UWAGA: Ten komunikat będzie wyświetlany w następujących warunkach:
• przez jedną minutę po włączeniu zasilania projektora;
• po naciśnięciu przycisku
(POWER, zasilanie) na obudowie projektora lub przycisku POWER OFF (Wyłączenie zasilania) na pilocie zdalnego sterowania.
Aby skasować ten komunikat, należy nacisnąć dowolny przycisk na projektorze lub pilocie zdalnego sterowania.
Opcjonalna lampa i narzędzia niezbędne do wymiany:
• Śrubokręt krzyżakowy
• Lampa zapasowa:
NP16LP (P350X)
NP17LP (P420X/P350W)
Procedura wymiany lampy i filtrów
Krok 1.
Krok 2.
Krok 3.
Wymienić lampę
Wymienić filtry (→ strona 150)
Wyzerować liczbę godzin pracy lampy i filtrów (→ strona 104)
147
7. Konserwacja
Aby wymienić lampę:
1. Zdejmij pokrywę lampy.
(1) Obluzuj śrubę pokrywy lampy.
• Tej śruby nie można zupełnie wykręcić.
(2) Naciśnij i odsuń pokrywę lampy.
2. Zdejmij obudowę lampy.
(1) Obluzuj dwie śruby mocujące obudowę lampy, dopóki śrubokręt nie zacznie się swobodnie obracać.
• Tych śrub nie można zupełnie wykręcić.
• Na tej obudowie znajduje się blokada zapobiegająca porażeniu prądem elektrycznym. Nie wolno próbować jej
obchodzić.
(2) Wyjmij obudowę lampy, chwytając ją rękami.
PRZESTROGA:
Przed wyjęciem lampy należy upewnić się, czy
obudowa lampy ma odpowiednią temperaturę.
Blokada
148
7. Konserwacja
3. Zainstaluj nową obudowę lampy.
(1) Wsuwaj nową obudowę lampy do momentu wetknięcia jej do gniazda.
(2) Wciśnij górną, środkową część obudowy lampy, aby ją pewnie osadzić na miejscu.
(3) Przykręć obudowę dwiema śrubami.
• Pamiętaj o dokręceniu śrub.
4. Ponownie załóż pokrywę lampy.
(1) Przesuń pokrywę lampy z powrotem do tyłu aż do jej zatrzaśnięcia na miejscu.
(2) Dokręć śrubę, aby zamocować pokrywę lampy.
• Pamiętaj o dokręceniu śruby.
Ta czynność kończy wymianę lampy.
Przejdź do wymiany filtrów.
UWAGA: Dalsze korzystanie z projektora przez kolejnych 100 godzin po osiągnięciu kresu żywotności lampy sprawi, że projektora nie będzie można włączyć, a menu nie będzie
wyświetlane.
W takiej sytuacji należy nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund przycisk HELP (Pomoc) na pilocie zdalnego sterowania celem wyzerowania zegara lampy.
Po wyzerowaniu zegara czasu pracy lampy wskaźnik LAMP (Lampa) gaśnie.
149
7. Konserwacja
Aby wymienić filtry:
Razem z zamienną lampą dostarczane są cztery filtry.
Filtr typu plaster miodu (siatka o dużych oczkach): duże i małe rozmiary (przyłączone na zewnątrz jednostki filtrującej)
Filtr harmonijkowy (siatka o małych oczkach): duże i małe rozmiary (przyłączone wewnątrz jednostki filtrującej)
UWAGA:
• Należy wymienić wszystkie cztery filtry jednocześnie.
• Przed wymianą filtrów należy zetrzeć kurz i zabrudzenia z obudowy projektora.
• Projektor to precyzyjne urządzenie. Podczas wymiany filtrów należy chronić projektor przed kurzem i zabrudzeniami.
• Nie wolno myć filtrów wodą z mydłem. Woda z mydłem uszkodzi błony filtrujące.
• Należy założyć filtry na miejsce. Nieprawidłowe przyłączenie filtra może spowodować dostawanie się kurzu i zabrudzeń do wnętrza projektora.
Przed wymianą filtrów należy wymienić lampę. (→ strona 148)
1. Naciśnij przyciski z lewej i z prawej strony, aby zwolnić filtr, a następnie wyciągnij go na zewnątrz.
Pokrywa filtru
2. Wyjmij filtr, ciągnąc za występ.
Jednostka filtrująca
3. Wyjmij cztery filtry.
(1) Okręć jednostkę filtrującą i wyjmij dwa miękkie filtry harmonijkowe (duży i mały).
150
7. Konserwacja
(2) Dociśnij lewy skraj każdego filtra i wyjmij dwa twarde filtry w kształcie plastra miodu (duży i mały).
• Dużego filtra nie można wyjąć przez dociskanie prawego skraju.
4. Usuń kurz z filtra i pokrywy filtra.
Oczyść zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię.
5. Przymocuj cztery nowe filtry do jednostki filtrującej.
(1) Włóż twarde filtry w kształcie plastra miodu (duży i mały) do jednostki filtrującej, najpierw lewy koniec, potem prawy.
• Dużego filtra nie da się zamontować, wkładając najpierw prawy koniec.
(2) Obróć pokrywę jednostki filtrującej.
• Zamocuj dwa miękkie filtry harmonijkowe (duży i mały). Filtry harmonijkowe mają szczeliny. Należy je wyrównać z występami
jednostki filtrującej.
6. Włóż jednostkę filtrującą z powrotem do obudowy projektora.
Zwróć uwagę, by jednostkę filtrującą ustawić we właściwą stronę.
7. Włóż pokrywę filtrów z powrotem do obudowy projektora.
Wsuń dwa zatrzaski na górnym boku pokrywy filtrów w rowek obudowy i naciśnij przyciski z lewej i z prawej strony, aby zamknąć
pokrywę.
Dociśnij pokrywę filtrów aż do zatrzaśnięcia.
Ta czynność kończy wymianę filtrów
Przejdź do zerowania licznika godzin pracy lampy i filtrów.
Aby wyzerować liczbę godzin pracy lampy i filtrów:
1. Umieść projektor w miejscu eksploatacji.
2. Podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego i włącz projektor.
3. Wyzeruj liczbę godzin pracy lampy i filtrów.
1. W menu wybierz opcje [WYZER.] → [KAS. GODZ. UŻYTK. LAMPY], co spowoduje wyzerowanie liczby godzin pracy lampy.
2. Wybierz opcję [KAS. GODZ. UŻYTK. FILTRA], co spowoduje wyzerowanie liczby godzin pracy filtrów. (→ strona 104)
151
8. Dołączone oprogramowanie
 Instalowanie oprogramowania
Instalowanie oprogramowania w systemie Windows
Oprogramowanie z wyjątkiem programów Image Express Utility 2 for Mac wymagają systemu operacyjnego Windows 7,
Windows Vista lub Windows XP.
UWAGA:
• Aby móc zainstalować lub odinstalować program, konto użytkownika systemu Windows musi mieć uprawnienia administratora (Windows 7, Windows Vista) lub administratora
komputera (Windows XP).
• Przed rozpoczęciem instalacji programu należy zawsze zakończyć wszystkie działające programy. Instalacja może nie zostać zakończona, jeżeli działa inny program.
• Aby uruchomić program Virtual Remote Tool lub PC Control Utility Pro 4 w systemie Windows XP Home Edition i Windows XP Professional, wymagany jest komponent
„Microsoft .NET Framework” w wersji 2.0 lub późniejszej. Komponent Microsoft .NET Framework Version 2.0 lub jego wersję późniejszą można pobrać ze strony internetowej
firmy Microsoft. Pobierz to oprogramowanie i zainstaluj je na komputerze.
• Program Image Express Utility Lite zostanie zainstalowany na dysku systemowym komputera.
Jeśli pojawi się komunikat „There is not enough free space on destination” (Zbyt mało wolnego miejsca na dysku docelowym), zwolnij odpowiednią ilość miejsca (około
100 MB), aby zainstalować program.
1 Włóż do napędu CD-ROM płytę CD-ROM dołączoną do projektora firmy NEC.
Pojawi się okno menu.
WSKAZÓWKA:
Jeżeli okno z menu się nie pojawia, należy wykonać następujące czynności:
W systemie Windows 7
1. Kliknij przycisk Start systemu Windows.
2. Kliknij menu Wszystkie programy → Akcesoria → Uruchom.
3. W polu Nazwa wprowadź nazwę stacji CD-ROM (przykład: „Q:\”) i LAUNCHER.EXE. (przykład: Q:\LAUNCHER.EXE)
4. Kliknij przycisk OK.
Pojawi się okno z menu.
152
8. Dołączone oprogramowanie
2 W oknie menu kliknij program, który chcesz zainstalować.
Instalacja zostanie rozpoczęta.
• Aby ukończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
WSKAZÓWKA:
Deinstalacja oprogramowania
Przygotowanie:
Program przed odinstalowaniem należy zamknąć. Aby móc odinstalować oprogramowanie, konto użytkownika systemu
Windows musi mieć uprawnienia administratora (Windows 7 i Windows Vista) lub administratora komputera (Windows XP).
• W systemie Windows 7/Windows Vista
1 Kliknij przycisk Start i otwórz okno Panel sterowania.
Pojawi się okno Panel sterowania.
2 W aplecie Programy kliknij polecenie Odinstaluj program.
Pojawi się okno Programy i funkcje.
3 Wybierz program i kliknij jego nazwę.
4 Kliknij polecenie Odinstaluj/zmień lub Odinstaluj.
• Po wyświetleniu okna kontroli konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj.
Aby ukończyć deinstalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
• W systemie Windows XP
1 Kliknij przycisk Start i otwórz okno Panel sterowania.
Pojawi się okno Panel sterowania.
2 Dwukrotnie kliknij element Dodaj/usuń programy.
Pojawi się okno Dodaj/usuń programy.
3 Kliknij nazwę programu na liście i wybierz polecenie Usuń.
Aby ukończyć deinstalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
153
8. Dołączone oprogramowanie
Instalowanie oprogramowania dla komputerów Macintosh
Program Image Express Utility 2 for Mac wymaga systemu Mac OS X.
1 Włóż do napędu CD-ROM płytę CD-ROM dołączoną do projektora firmy NEC.
Pojawi się okno menu.
2 Kliknij dwukrotnie ikonę płyty CD-ROM.
3 Kliknij dwukrotnie folder Mac OS X.
4 Kliknij dwukrotnie element Image Express Utility 2 (Intel).dmg.
Zostanie wyświetlony folder Image Express Utility 2.
• W przypadku komputerów Mac z procesorem PowerPC kliknij dwukrotnie pozycję Image Express Utility 2.dmg.
5 Przeciągnij folder Image Express Utility 2 do folderu Applications.
WSKAZÓWKA:
• Deinstalacja oprogramowania
1. Przenieś folder Image Express Utility 2 do Kosza.
2. Przenieś plik konfiguracyjny Image Express Utility 2 do Kosza.
• Plik konfiguracyjny programu Image Express Utility 2 znajduje się w katalogu/user/twoja nazwa użytkownika/library/
Preferences/jp.co.nec.nevt. ImageExpressUtility.plist.
154
8. Dołączone oprogramowanie
 Używanie przewodu komputerowego (VGA) do obsługi projektora
(Virtual Remote Tool)
Za pomocą programu „Virtual Remote Tool” na ekranie komputera można wyświetlać ekran (lub pasek narzędzi) wirtualnego
pilota zdalnego sterowania.
Pomaga to w takich operacjach, jak włączanie i wyłączanie zasilania projektora oraz wybieranie sygnału przy połączeniu za
pomocą przewodu komputerowego (VGA), przewodu szeregowego lub połączenia sieci LAN. Ponadto za pomocą połączenia
szeregowego lub sieci lokalnej można przesłać do projektora obraz i zarejestrować go jako logo projektora. Po zarejestrowaniu
można zablokować logo, aby uniknąć jego zmiany.
Obsługiwane funkcje
Włączanie/wyłączanie zasilania, wybieranie sygnału, zamrażanie obrazu, wyciszanie obrazu i dźwięku*, przesyłanie logo do
projektora oraz obsługa zdalna przez pilota z komputera
UWAGA:
* Funkcja wyciszania dźwięku nie jest dostępna w modelu M420XV.
Ekran Virtual Remote (Wirtualny pilot zdalnego sterowania)
Okno pilota zdalnego sterowania
Pasek narzędzi
W tym rozdziale zawarto opis przygotowania programu Virtual Remote Tool do użycia.
Informacje dotyczące sposobu używania programu Virtual Remote Tool zawiera pomoc tego programu. (→ strona 159)
WSKAZÓWKA:
• Programu Virtual Remote Tool można używać z siecią LAN i połączeniem szeregowym.
• W celu uzyskania informacji dotyczących aktualizacji programu Virtual Remote Tool należy odwiedzić naszą witrynę internetową:
http://www.nec-display.com/dl/en/index.html
UWAGA:
• Po wybraniu opcji [KOMPUTER 1] jako źródła obrazu na ekranie komputera pojawi się również ekran lub pasek narzędzi programu Virtual Remote.
• Aby móc używać programu Virtual Remote Tool, należy użyć dostarczonego przewodu komputerowego (VGA), aby połączyć wejście COMPUTER 1 IN bezpośrednio z wyjściem
monitora komputera.
Używanie przełącznika lub przewodów innych od dostarczonego przewodu komputerowego (VGA) może spowodować błąd w przesyłaniu sygnału.
Złącze przewodu VGA:
NR WTYKU styki 12 i 15 są wymagane dla funkcji DDC/CI.
• Program Virtual Remote Tool może nie działać w zależności od specyfikacji komputera oraz wersji karty graficznej lub jej sterowników.
• Dane logo (grafika), które można wysłać na projektor za pomocą programu Virtual Remote Tool, podlegają poniższym ograniczeniom:
(Tylko przez połączenie szeregowe lub LAN)
- Rozmiar pliku: 64 KB lub mniej
- Rozmiar obrazu (rozdzielczość): 699 punktów w poziomie × 499 punktów w pionie lub mniej
- Liczba kolorów: 256 kolorów lub mniej
• Dane logo przesłane za pomocą programu Virtual Remote Tool będą wyświetlane na środku ekranu. Otaczające pole zostanie zabarwione na taki sam kolor, jak piksel w
lewym górnym rogu.
WSKAZÓWKA:
• Złącze COMPUTER 1 IN projektora obsługuje standard DDC/CI (ang. Display Data Channel Command Interface). DDC/CI to standardowy interfejs komunikacji dwukierunkowej
pomiędzy ekranem/projektorem i komputerem.
155
8. Dołączone oprogramowanie
Punkt 1: Zainstaluj program Virtual Remote Tool na komputerze.
UWAGA:
• Aby zainstalować program Virtual Remote Tool, konto użytkownika systemu Windows musi mieć uprawnienia administratora (Windows 7, Windows Vista i Windows XP).
• Przed rozpoczęciem instalacji programu Virtual Remote Tool należy zawsze zakończyć wszystkie działające programy. Instalacja może nie zostać zakończona, jeżeli działa
inny program.
1 Włóż do napędu CD-ROM płytę CD-ROM dołączoną do projektora firmy NEC.
Pojawi się okno menu.
WSKAZÓWKA:
Jeżeli okno z menu się nie pojawia, należy wykonać następujące czynności:
W systemie Windows 7
1. Kliknij przycisk Start systemu Windows.
2. Kliknij menu Wszystkie programy → Akcesoria → Uruchom.
3. W polu Nazwa wprowadź nazwę stacji CD-ROM (przykład: „Q:\”) i LAUNCHER.EXE. (przykład: Q:\LAUNCHER.EXE)
4. Kliknij przycisk OK.
Pojawi się okno z menu.
2 W oknie menu kliknij program, który chcesz zainstalować.
Instalacja zostanie rozpoczęta.
156
8. Dołączone oprogramowanie
WSKAZÓWKA:
Deinstalacja oprogramowania
Przygotowanie:
Program przed odinstalowaniem należy zamknąć. Aby móc odinstalować oprogramowanie, konto użytkownika systemu
Windows musi mieć uprawnienia administratora (Windows 7 i Windows Vista) lub administratora komputera (Windows XP).
• W systemie Windows 7/Windows Vista
1 Kliknij przycisk Start i otwórz okno Panel sterowania.
Pojawi się okno Panel sterowania.
2 W aplecie Programy kliknij polecenie Odinstaluj program.
Pojawi się okno Programy i funkcje.
3 Wybierz program i kliknij jego nazwę.
4 Kliknij polecenie Odinstaluj/zmień lub Odinstaluj.
• Po wyświetleniu okna kontroli konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj.
Aby ukończyć deinstalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
• W systemie Windows XP
1 Kliknij przycisk Start i otwórz okno Panel sterowania.
Pojawi się okno Panel sterowania.
2 Dwukrotnie kliknij element Dodaj/usuń programy.
Pojawi się okno Dodaj/usuń programy.
3 Kliknij nazwę programu na liście i wybierz polecenie Usuń.
Aby ukończyć deinstalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Podłącz projektor do komputera
1 Użyj dostarczonego przewodu komputerowego (VGA), aby połączyć wejście COMPUTER 1 IN bezpośrednio z wyjściem
monitora komputera.
2 Podłącz dostarczony przewód zasilający do wejścia AC IN projektora i gniazdka sieciowego.
Projektor pracuje teraz w trybie gotowości.
Dostarczony przewód komputerowy (VGA)
COMPUTER 1 IN
Gniazdo zasilania
→ Do gniazdka sieciowego
Przewód zasilający (dostarczany)
WSKAZÓWKA:
• Podczas pierwszego uruchomienia narzędzia Virtual Remote Tool pojawi się okno Easy Setup (Prosta konfiguracja) pomagające w nawigacji po połączeniach.
157
8. Dołączone oprogramowanie
Uruchom program Virtual Remote Tool
Uruchomienie za pomocą ikony skrótu
• Dwukrotnie kliknij ikonę skrótu
na pulpicie systemu Windows.
Uruchomienie za pomocą menu Start
• Kliknij kolejno elementy [Start] → [Wszystkie programy] lub [Programy] → [NEC Projector User Supportware] → [Virtual
Remote Tool] → [Virtual Remote Tool].
Podczas pierwszego uruchomienia narzędzia Virtual Remote Tool pojawi się okno Easy Setup (Prosta konfiguracja).
Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
Po zakończeniu prostej konfiguracji pojawi się ekran programu Virtual Remote Tool.
UWAGA:
• Wybranie opcji [OSZCZĘDZANIA ENERGII] parametru [TRYB GOTOWOŚCI] w menu uniemożliwia włączenie projektora za pośrednictwem przewodu komputerowego (VGA)
lub połączenia sieciowego (przewodowego lub bezprzewodowego).
WSKAZÓWKA:
• Ekran (lub pasek narzędzi) programu Virtual Remote Tool można wyświetlić bez wyświetlania okna Easy Setup (Prosta konfiguracja).
W tym celu należy kliknąć pole wyboru „ Do not use Easy Setup next time” (Nie używaj następnym razem prostej konfiguracji) w punkcie 6 procedury prostej
konfiguracji.
158
8. Dołączone oprogramowanie
Zamykanie programu Virtual Remote Tool
1 Kliknij ikonę programu Virtual Remote Tool
na pasku zadań.
Pojawi się menu podręczne.
2 Kliknij przycisk Exit (Zakończ).
Program Virtual Remote Tool zostanie zamknięty.
Wyświetlanie pliku pomocy programu Virtual Remote Tool
• Wyświetlanie pliku pomocy za pomocą paska narzędzi
1 Kliknij ikonę programu Virtual Remote Tool
na pasku zadań przy uruchomionym programie Virtual Remote Tool.
Pojawi się menu podręczne.
2. Kliknij polecenie Pomoc.
Pojawi się ekran pomocy.
• Wyświetlanie pliku pomocy za pomocą menu Start.
1. Kliknij przycisk Start. Wszystkie programy lub Programy. NEC Projector User Supportware. Virtual Remote Tool, a
następnie Virtual Remote Tool Help.
Pojawi się ekran pomocy.
159
8. Dołączone oprogramowanie
 Wyświetlanie ekranu komputera za pomocą projektora podłączonego
za pomocą sieci LAN (Image Express Utility Lite)
Za pomocą programu Image Express Utility Lite można wysyłać do projektora obraz ekranu komputera po połączeniu urządzeń
przewodem USB lub przewodową/bezprzewodową siecią LAN.
W tym rozdziale zaprezentowano zarys informacji pozwalających podłączyć projektor do sieci LAN oraz używać programu Image
Express Utility Lite. Informacje dotyczące obsługi programu Image Express Utility Lite zawiera pomoc tego programu.
Co można zrobić za pomocą programu Image Express Utility Lite
• Wyświetlacz na USB
•
Obraz ekranu komputera można wyświetlać za pomocą projektora i przewodu USB bez konieczności podłączania przewodu
komputerowego (VGA).
•
Wystarczy połączyć komputer i projektor przewodem USB, aby uaktywnić funkcję wyświetlacza na USB (Plug & Play) —
nawet bez instalacji programu Image Express Utility Lite na komputerze. (→ strona 34)
• Przesyłanie obrazów
•
Ekran komputera można przesłać do projektora za pośrednictwem przewodowej i bezprzewodowej sieci LAN bez
konieczności podłączania przewodu komputerowego (VGA).
•
Dzięki funkcji EASY CONNECTION (Proste połączenie) można znacznie uprościć skomplikowane ustawienia sieciowe i
automatycznie podłączyć komputer do projektora.
•
Ekran komputera można jednocześnie przesyłać do maksymalnie czterech projektorów.
• Geometric Correction Tool (GCT) (Narzędzie korekcji geometrycznej)
Patrz punkt „4 Wyświetlanie obrazu pod kątem (narzędzie korekcji geometrycznej GCT w programie Image Express Utility Lite)”.
Punkt 1: Zainstaluj program Image Express Utility Lite na komputerze.
UWAGA:
• Aby zainstalować lub odinstalować program, konto użytkownika systemu Windows musi mieć uprawnienia administratora (Windows 7, Windows Vista i Windows XP).
• Przed rozpoczęciem instalacji programu należy zawsze zakończyć wszystkie działające programy. Instalacja może nie zostać zakończona, jeżeli działa inny program.
• Program Image Express Utility Lite zostanie zainstalowany na dysku systemowym komputera.
Jeśli pojawi się komunikat „There is not enough free space on destination” (Zbyt mało wolnego miejsca na dysku docelowym), zwolnij odpowiednią ilość miejsca (około
100 MB), aby zainstalować program.
1. Włóż do napędu CD-ROM płytę CD-ROM dołączoną do projektora firmy NEC.
Pojawi się okno menu.
160
8. Dołączone oprogramowanie
WSKAZÓWKA:
Jeżeli okno z menu się nie pojawia, należy wykonać następujące czynności:
W systemie Windows 7:
1. Kliknij przycisk Start systemu Windows.
2. Kliknij menu Wszystkie programy → Akcesoria → Uruchom.
3. W polu Nazwa wprowadź nazwę stacji CD-ROM (przykład: „Q:\”) i LAUNCHER.EXE. (przykład: Q:\LAUNCHER.EXE)
4. Kliknij przycisk OK.
Pojawi się okno menu.
2. Kliknij program w oknie menu.
Instalacja zostanie rozpoczęta.
• Aby ukończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
WSKAZÓWKA:
• Deinstalacja programu Image Express Utility Lite
Aby odinstalować program Image Express Utility Lite, należy wykonać te same czynności, jakie opisano w paragrafie „Deinstalacja programu Virtual Remote Tool”. Wszędzie,
gdzie jest mowa o programie Virtual Remote Tool, należy podstawić program Image Express Utility Lite (→ strona 157)
Podłącz projektor do sieci LAN
Podłącz projektor do sieci LAN, wykonując instrukcje opisane w sekcji „Podłączanie do przewodowej sieci LAN” (→ strona 138),
„Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN (standard w Ameryce Północnej, opcja: seria NP02LM)” (→ strona 139) i w rozdziale
„9. Menu aplikacji” (→ strona 105).
Uruchom program Image Express Utility Lite
1. W systemie Windows kliknij kolejno elementy Start → Wszystkie programy→ NEC Projector User Supportware → Image
Express Utility Lite → Image Express Utility Lite.
Uruchomi się program Image Express Utility Lite.
Pojawi się okno wyboru połączenia sieciowego.
2. Wybierz sieć i kliknij przycisk OK.
W oknie wyboru miejsca docelowego będzie widać listę projektorów, jakie można podłączyć.
• Przy podłączaniu komputera bezpośrednio do projektora zaleca się skorzystać z funkcji Easy Connection (Proste podłączanie).
• W przypadku odnalezienia jednej lub większej liczby sieci w funkcji EASY CONNECTION (Proste podłączanie) pojawi
się okno Easy Connection Selection Screen (Ekran wyboru prostego podłączania).
• Aby sprawdzić dostępne sieci dla podłączonych projektorów z poziomu menu, należy wybrać opcję [INFORM.] → [SIEĆ
BEZPRZEWODOWA] → [SSID].
161
8. Dołączone oprogramowanie
3. Wybierz projektor, który chcesz podłączyć i kliknij polecenie Connect (Podłącz).
Pojawi się okno wyboru elementu docelowego.
4. Umieść symbol zaznaczenia obok podłączanych projektorów i kliknij polecenie Connect (Podłącz).
• Po wyświetleniu jednego lub większej liczby projektorów, z menu projektora wybierz opcję [INFORM.] → [SIEĆ BEZPRZEWODOWA]
→ [ADRES IP].
Po nawiązaniu połączenia z projektorem pojawi się okno umożliwiające sterowanie projektorem. (→ strona 35)
UWAGA:
• Wybranie opcji [OSZCZĘDZANIA ENERGII] parametru [TRYB GOTOWOŚCI] w menu spowoduje, że wyłączony projektor nie będzie wyświetlany w oknie wyboru urządzenia
docelowego.
WSKAZÓWKA:
Wyświetlenie pomocy do programu Image Express Utility Lite.
• Wyświetlanie pomocy programu Image Express Utility Lite, kiedy jest on uruchomiony.
Kliknij ikonę [?] (pomoc) w oknie sterowania.
Pojawi się ekran pomocy.
• Wyświetlanie pomocy funkcji GCT, kiedy jest ona uruchomiona.
Kliknij polecenie Help (C) → Help (Pomoc) na ekranie Cornerstone Edit.
Pojawi się ekran pomocy.
• Wyświetlanie pliku pomocy za pomocą menu Start.
Kliknij kolejno elementy Start → Wszystkie programy lub Programy → NEC Projector User Supportware → Image Express Utility
Lite → Image Express Utility Lite Help.
Pojawi się ekran pomocy.
162
8. Dołączone oprogramowanie
 Wyświetlanie obrazu pod kątem (narzędzie korekcji geometrycznej
GCT w programie Image Express Utility Lite)
Funkcja korekcji geometrycznej (Geometric Correction Tool, GCT) pozwala korygować zniekształcenia obrazów rzutowanych
nawet pod kątem.
Jakie możliwości daje narzędzie GCT
•
•
•
Narzędzie GCT ma następujące trzy funkcje
•
Korekcja 4-punktowa: Rzutowany obraz można łatwo dopasować do granic ekranu, wyrównując cztery narożniki
obrazu do narożników ekranu.
•
Korekcja wielopunktowa: Można skorygować obraz zniekształcony poprzez wyświetlenie na załomie ściany lub na
ekranie o nieregularnym kształcie. Ekran dzieli się na szereg pod-ekranów i stosuje się na nich korekcję 4-punktową.
•
Korekcja parametryczna: Zniekształcony obraz można skorygować, stosując szereg gotowych przekształceń
geometrycznych.
W tym rozdziale przedstawimy przykład użycia korekcji 4-punktowej.
Informacje na temat korekcji wielopunktowej i korekcji parametrycznej zawiera plik pomocy programu Image Express
Utility Lite. (→ strona 162)
Dane korekcyjne mogą być zachowane w pamięci projektora lub komputera i wczytane w razie potrzeby.
Narzędzie GCT może działać za pośrednictwem łącza USB, łącza przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN lub przez
kabel wideo.
Wyświetlanie obrazu pod kątem (GCT)
W tym rozdziale podano przykład użycia wyświetlacza przez USB (projektor podłączony do komputera kablem USB).
• Funkcja wyświetlacza na USB powoduje automatyczne wyświetlenie okna sterowania
•
W przypadku połączenia kablem wideo lub przez sieć LAN należy najpierw samodzielnie uruchomić na komputerze
program Image Express Utility Lite. (→ strona 34)
Przygotowanie: Dopasuj pozycję projektora lub powiększenie obrazu, aby wyświetlany obraz pokrywał cały obszar ekranu.
1. Kliknij ikonę
(Zdjęcie), a następnie przycisk
.
Pojawi się ekran korekcji 4-punktowej.
2. Kliknij przycisk Start Correction (Uruchom korekcję), a następnie przycisk Start 4-point Correction (Uruchom korekcję
4-punktową).
Pojawi się zielona ramka i wskaźnik myszy (
).
• W czterech rogach zielonej ramki będą znajdować się cztery znaczniki [ • ]
163
8. Dołączone oprogramowanie
3. Za pomocą myszy kliknij znacznik [ • ] tego narożnika, który chcesz przesunąć.
Aktualnie wybrany znacznik [ • ] zmieni kolor na czerwony.


(W powyższym przykładzie ekrany systemu Windows zostały pominięte dla przejrzystości).
4. Przeciągnij wybrany znacznik [ • ] do punktu korygowanego i upuść.
•
Po kliknięciu w dowolnym miejscu wyświetlanego obrazu najbliższy znacznik [ • ] zostanie przesunięty do pozycji wskaźnika myszy.

5. Powtarzaj kroki 3 i 4, aż do skorygowania zniekształceń obrazu.

6. Po zakończeniu kliknij prawym przyciskiem myszy.
Zielona ramka i wskaźnik znikną z obrazu. Korekcja zostaje zakończona.
7. Kliknij przycisk ze znakiem X (Zamknij) w oknie 4-point Correction (Korekcja 4-punktowa).
Okno korekcji 4-punktowej zostanie zamknięte i korekcja zostanie zastosowana.
8. Kliknij przycisk
w oknie sterowania, aby zamknąć narzędzie GCT.
WSKAZÓWKA:
• Po wykonaniu korekcji 4-punktowej można zapisać jej parametry w pamięci projektora, wybierając polecenia File → Writing to the projector… (Plik/Zapis w pamięci
projektora) w oknie 4-point Correction (Korekcja 4-punktowa).
• Dokładny opis korekcji 4-punktowej i innych funkcji GCT zawiera pomoc programu Image Express Utility Lite. (→ strona 162)
164
8. Dołączone oprogramowanie
 Wyświetlanie zdjęć i filmów z projektora poprzez sieć LAN (Image Express
Utility 2.0)
Co można zrobić za pomocą programu Image Express Utility 2.0
•
Program Image Express Utility 2.0 pozwala przesyłać zawartość ekranu z komputerów na projektor przez kablową lub
bezprzewodową sieć lokalną.
Różnica w stosunku do programu Image Express Utility Lite polega na tym, że wyświetlane obrazy można wysyłać z
komputera nie tylko na jeden projektor, lecz także na dwa lub więcej projektorów równocześnie.
Kiedy używany jest tryb „Meeting Mode” (Zebranie), wyświetlane obrazy mogą być przesyłane i odbierane między
komputerami.
•
Przesyłanie obrazów z dużą prędkością i w wysokiej jakości przy użyciu oryginalnego algorytmu kompresji firmy NEC
Oryginalny algorytm kompresji firmy NEC umożliwia przesyłanie przez sieć obrazów w wysokiej jakości i z wysoką prędkością
między komputerem a projektorem.
•
Równoczesne wyświetlanie z wielu projektorów
Obrazy można wysyłać z komputera nie tylko na jeden projektor, lecz także na dwa lub więcej projektorów równocześnie.
•
Funkcja łatwego połączenia przez sieć bezprzewodową
Korzystając z funkcji Easy Connection (Łatwe połączenie)*1, można uprościć skomplikowaną konfigurację sieci bezprzewodowej.
*1 Ta funkcja jest dostępna w systemie Windows XP, pod warunkiem posiadania uprawnień administratora komputera.
W systemach Windows 7 lub Windows Vista może pojawić się okno na wpisanie hasła administratora.
165
8. Dołączone oprogramowanie
•
Wyświetlane obrazy mogą być przesyłane na komputery osobiste i zapisywane na nich.
Kiedy używany jest tryb „Meeting Mode” (Zebranie), wyświetlane obrazy mogą być wysyłane na komputery wszystkich
uczestników zebrania. Odebrany obraz można wtedy zapisać w komputerze, dołączając do niego notatkę tekstową.
Attendant
Attendant
Presenter
Attendant
•
Zmiana lektora jednym kliknięciem
Kiedy podczas prezentacji następuje zmiana lektora, uczestnicy mogą kliknąć jeden przycisk, aby się przełączyć.
•
Centralne zarządzanie wyświetlającym komputerem
W trybie szkoleniowym, można z centralnego komputera (prowadzący) zarządzać wyświetlaniem z komputerów podrzędnych
(uczestników). Można przełączać komputery, z których pochodzi obraz oraz tymczasowo zawieszać komunikację z
projektorem.
Mr. D, please start
your presentation.
Manager
Attendant A
Attendant D
(presenter)
Attendant B
Attendant C
UWAGA:
Tryb szkoleniowy nie jest uwzględniany w opcji instalacji typowej programu Image Express Utility 2.0.
Aby korzystać z trybu treningowego, na ekranie instalacyjnym programu Image Express Utility 2.0 wybierz opcję instalacji Extension (Opcje rozszerzone), a następnie wybierz
opcję Training Mode (Attendant) (Tryb szkoleniowy - uczestnik) lub Training Mode (Manager) (Tryb szkoleniowy - prowadzący).
Podłączanie projektora do sieci LAN
Podłącz projektor do sieci LAN, wykonując instrukcje opisane w sekcji „Podłączanie do przewodowej sieci LAN” (→ strona 138),
„Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN (→ strona 139) i w rozdziale „9. Menu aplikacji” (→ strona 105).
166
8. Dołączone oprogramowanie
Podstawowa obsługa programu Image Express Utility 2.0
W tym rozdziale opisano trzy przykłady zastosowania programu Image Express Utility 2.0.
(1) Przesyłanie obrazów do projektora
(2) Prowadzenie konferencji
(3) Udział w konferencji
Przesyłanie obrazów do projektora
• Podłączanie projektora
1 Włącz projektor podłączony do sieci LAN.
2 Kliknij kolejno elementy Start → Wszystkie programy → NEC Projector User Supportware → Image Express Utility 2.0 →
Image Express Utility 2.0.
Pojawi się okno wyboru połączeń sieciowych.
Wyświetlona będzie lista urządzeń sieciowych podłączonych do komputera.
WAŻNE:
Po uruchomieniu programu na komputerze z systemem Windows XP w wersji SP2 lub nowszej wyświetlany jest ekran podobny do poniższego.
W takim przypadku kliknij przycisk Odblokuj.
3 Wybierz urządzenie sieciowe do użycia i kliknij przycisk [OK].
Wybierz urządzenie sieciowe z napisem Easy Connection (Łatwe połączenie), jeśli w konfiguracji sieci LAN włączono opcję Easy
Connection (Łatwe połączenie). Spowoduje to wyświetlenie okna z listą projektorów.
167
8. Dołączone oprogramowanie
4 Wybierz (
) projektor, który chcesz podłączyć i kliknij polecenie [Connect] (Podłącz).
Jeśli na liście nie ma nazwy odpowiedniego projektora lub jest ona ukryta, kliknij przycisk [Update] (Aktualizuj).
4-1
Click
4-2
Click
Projektor wyświetli zawartość ekranu komputera.
Jednocześnie źródło sygnału projektora zostanie automatycznie przełączone na NETWORK (Sieć).
• Przesyłanie obrazów
Kiedy komputer ma już połączenie z projektorem, projektor zaczyna wyświetlać obraz ekranu komputera. Aby przeprowadzić
prezentację z użyciem pliku PowerPoint, wystarczy otworzyć ten plik i przystąpić do prelekcji.
168
8. Dołączone oprogramowanie
• Zatrzymywanie i wznawianie przesyłania obrazów
Przesyłanie zawartości ekranu komputera na projektor można tymczasowo zatrzymać, a następnie wznowić.
1 Kliknij ikonę projektora (
) na pasku zadań Windows.
Pojawi się menu podręczne.
2 Kliknij polecenie [Stop Sending] (Zatrzymaj wysyłanie).
Ikona projektora na pasku zadań zmieni wygląd (
→
).
UWAGA:
Nawet jeśli zawartość ekranu komputera zmieni się, obraz wyświetlony przez projektor nie ulegnie zmianie.
Zatrzymanie przesyłania jest użyteczne, gdy na komputerze trzeba wykonać pewne czynności nieprzeznaczone do publicznego oglądu.
3 Kliknij ikonę projektora (
) na pasku zadań Windows.
Pojawi się menu podręczne.
4 Kliknij polecenie [Start Sending] (Rozpocznij wysyłanie).
Ikona projektora na pasku zadań zmieni wygląd (
→
).
Przesyłanie obrazu z komputera na projektor zostanie wznowione i projektor zacznie wyświetlać aktualną zawartość ekranu
komputera.
• Kończenie przesyłania obrazów
Zamknij program Image Express Utility 2.0.
1 Kliknij ikonę projektora (
) na pasku zadań Windows.
Pojawi się menu podręczne.
2 Kliknij przycisk Exit (Zakończ).
169
8. Dołączone oprogramowanie
Prowadzenie konferencji
• Prowadzenie konferencji
1 Wykonaj kroki od 1 do 4 procedury „Podłączanie projektora” w punkcie „Przesyłanie obrazów do projektora” (→ strona 167).
Projektor wyświetli zawartość ekranu komputera.
• Pokaż plik uczestnikom konferencji.
UWAGA:
Przy pokazywaniu pliku uczestnikom można wybierać pliki tylko folderami.
Dlatego wcześniej należy przygotować foldery zawierające wyłącznie pliki, które można pokazywać publicznie.
1 Kliknij ikonę projektora (
) na pasku zadań Windows.
Pojawi się menu podręczne.
2 Przed kliknięciem polecenia [Send to PC and Projector] (Wyślij do komputera i projektora), sprawdź, czy jest tam znak „ • ”.
3 Kliknij przycisk Image Express Utility 2.0 na pasku zadań.
Pojawi się okno lektora.
4 Kliknij polecenie [Select Folder] (Wybierz folder).
4
Click
170
8. Dołączone oprogramowanie
5 Wybierz folder zawierający pliki do pokazania publicznego i kliknij przycisk [OK].
Plik w wybranym folderze zostanie wyświetlony na liście plików do przesłania.
6 Kliknij przycisk [Download] (Pobierz).
Plik zostanie wyświetlony dla publiczności.
UWAGA:
Kiedy komputer ma połączenie z projektorem, projektor zaczyna wyświetlać obraz ekranu komputera. Przesyłanie obrazu można tymczasowo zawiesić, aby wykonać na
komputerze czynności, które nie powinny być pokazywane publicznie (→ strona 169).
• Kończenie konferencji
1 W oknie lektora kliknij menu [File] (Plik) i polecenie [Exit] (Zakończ).
Konferencję można też zakończyć, klikając przycisk [×] w prawym górnym rogu okna lektora.
Udział w konferencji
• Udział w konferencjach
1 Kliknij kolejno elementy Start → Wszystkie programy → NEC Projector User Supportware → Image Express Utility 2.0 →
Image Express Utility 2.0.
Pojawi się okno wyboru połączeń sieciowych.
Wyświetlona będzie lista urządzeń sieciowych podłączonych do komputera.
WAŻNE:
Po uruchomieniu programu na komputerze z systemem Windows XP w wersji SP2 lub nowszej wyświetlany jest ekran podobny do poniższego.
W takim przypadku kliknij przycisk Odblokuj.
2 Wybierz urządzenie sieciowe do użycia i kliknij przycisk [OK].
Wybierz urządzenie sieciowe z napisem Easy Connection (Łatwe połączenie), jeśli w konfiguracji sieci LAN włączono opcję Easy
Connection (Łatwe połączenie). Spowoduje to wyświetlenie okna z listą konferencji.
171
8. Dołączone oprogramowanie
3 Kliknij nazwę konferencji, w której chcesz wziąć udział i kliknij przycisk [Connect] (Połącz).
3
Click
Komputer uzyska połączenie z wybraną konferencją i zostanie wyświetlone okno uczestnika.
Jeśli lektor wybierze opcję „Send to PC And Projector” (Wyślij do komputera i projektora), obraz wyświetlany z projektora będzie
również wyświetlany w oknach na komputerach uczestników.
172
8. Dołączone oprogramowanie
• Zapisywanie odebranych obrazów
1 W oknie uczestnika kliknij polecenie [Memo] (Notatka).
Pojawi się okno notatki.
2
Click
Memo pane
1
Click
2 W oknie uczestnika kliknij polecenie [Save Image] (Zapisz obraz).
Obraz wyświetlany w oknie uczestnika zostanie zapisany.
• Zapisany obraz zostanie dodany do listy notatek i opatrzony miniaturą.
• Do zapisanego obrazu można dodać notatkę tekstową.
INFORMACJE DODATKOWE:
• W systemie Windows XP przy ustawieniach domyślnych powstały plik zostaje zapisany w folderze Moje dokumenty\ImageExpress\. W systemie Windows 7/Windows Vista
domyślny folder zapisu plików to Dokumenty\ImageExpress\.
• W folderze domyślnym tworzony jest podfolder o nazwie tworzonej od daty i godziny konferencji i do niego trafia plik z zapisanym obrazem.
Na przykład, jeśli konferencja odbywa się o godz. 11:20 dnia 14 maja 2011 r., domyślną nazwą pliku w systemie Windows XP będzie
Moje dokumenty\ImageExpress\2011-05-14_11-20_Meeting Records.
W folderze tym powstanie plik HTML o nazwie Meeting Records.
Obraz zostanie zapisany w folderze Images.
173
8. Dołączone oprogramowanie
• Pobieranie prezentowanego pliku
1 W oknie uczestnika kliknij polecenie [File Transfer] (Przesyłanie pliku).
Pojawi się okno przesyłania pliku.
1
Click
2 Wybierz plik do pobrania i kliknij przycisk [Pobierz].
Pobieranie zostanie rozpoczęte.
W lewym dolnym rogu okna znajduje się informacja o postępach pobierania.
3 Po zakończeniu pobierania w oknie przesyłania pliku kliknij menu [File] (Plik) i polecenie [Exit] (Zakończ).
Okno przesyłania pliku zostanie zamknięte.
INFORMACJE DODATKOWE:
• Jeśli zaznaczona jest opcja Open After Downloading (Otwórz po pobraniu), po zakończeniu pobierania plik zostanie otwarty w odpowiedniej aplikacji Windows.
• W systemie Windows XP przy ustawieniach domyślnych powstały plik zostaje zapisany w folderze Moje dokumenty\ImageExpress\. W systemie Windows 7/Windows Vista
domyślny folder zapisu plików to Dokumenty\ImageExpress\.
• W folderze domyślnym tworzony jest podfolder o nazwie tworzonej od daty i godziny konferencji i do niego trafia plik z zapisanym obrazem.
Na przykład, jeśli konferencja odbywa się o godz. 11:20 dnia 14 maja 2011 r., domyślną nazwą pliku w systemie Windows XP będzie
Moje dokumenty\ImageExpress\2011-05-14_11-20_Meeting Records.
174
8. Dołączone oprogramowanie
• Zmiana lektora
Przy zmianie lektora (prezentującego) można wybrać trzy typy ustawień: Not Approved (Niezatwierdzony), Approved
(Zatwierdzony) i Changing Prohibited (Zmiana zabroniona). Może je wybrać tylko lektor.
W poniższym przykładzie wybrano opcję Not Approved (Niezatwierdzony).
• W oknie uczestnika kliknij polecenie [Become A Presenter] (Zostań lektorem).
Zmienisz status z uczestnika konferencji na lektora.
1
Click
• Opuszczanie konferencji
Można opuścić konferencję i zamknąć program Image Express Utility 2.0.
• W oknie uczestnika kliknij menu [File] (Plik) i polecenie [Exit] (Zakończ).
Konferencję można też opuścić, klikając przycisk [×] w prawym górnym rogu okna uczestnika.
175
8. Dołączone oprogramowanie
 Korzystanie z projektora do sterowania komputerem przez sieć (Desktop
Control Utility 1.0)
Program Desktop Control Utility 1.0 pozwala zdalnie sterować komputerem oddalonym od projektora dzięki połączeniu sieciowemu
(sieć kablowa lub bezprzewodowa).
Co można zrobić za pomocą programu Desktop Control Utility 1.0
•
Do sterowania komputerem może służyć podłączona do projektora, standardowa mysz.
•
Załóżmy, że plik PowerPoint przeznaczony do przedstawienia na konferencji znajduje się na komputerze w biurze.
Jeśli komputer działa pod kontrolą systemu Windows 7/Windows Vista/Windows XP i ma połączenie z projektorem w
sali konferencyjnej przez sieć lokalną, zawartość ekranu komputera może zostać wyświetlona przez projektor i całą
prezentacją pliku PowerPoint można sterować z projektora. Inaczej mówiąc, nie ma potrzeby przynoszenia komputera do
sali konferencyjnej.
WAŻNE:
• Za pomocą programu Desktop Control Utility 1.0 można sterować poprzez projektor komputerem znajdującym się w innym pomieszczeniu dzięki połączeniu przez sieć lokalną.
Należy jednak zadbać o to, by w tym czasie niepowołane osoby nie podejrzały treści poufnych dokumentów na ekranie komputera, nie skopiowały plików lub nie odłączyły
zasilania komputera.
Firma NEC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty związane z wyciekami informacji lub awarią systemu podczas korzystania z programu Desktop Control
Utility 1.0.
• Jeśli komputer przejdzie w stan uśpienia w trakcie pracy z programem Desktop Control Utility 1.0, połączenie sieciowe zostanie zerwane.
W systemie Windows 7/Windows Vista wybierz polecenie [Panel sterowania] → [Sprzęt i dźwięk] → [Opcje zasilania]. W polu [Zmień moment przejścia komputera w tryb
uśpienia] wybierz ustawienie [Nigdy].
W systemie Windows XP wybierz polecenie [Panel sterowania] → [Wydajność i konserwacja] → [Opcje zasilania] → [Wstrzymywanie systemu] → [Nigdy].
• W czasie działania programu Desktop Control Utility 1.0 wygaszacz ekranu zostaje wyłączony.
Podłączanie projektora do sieci LAN
Podłącz projektor do sieci LAN, wykonując instrukcje opisane w sekcji „Podłączanie do przewodowej sieci LAN” (→ strona 138),
„Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN (→ strona 139) i w rozdziale „9. Menu aplikacji” (→ strona 105).
176
8. Dołączone oprogramowanie
Sterowanie obrazem z komputera za pośrednictwem projektora
WAŻNE:
• W systemie Windows 7/Windows Vista przed użyciem programu Desktop Control Utility 1.0 należy wyłączyć funkcję kontroli konta użytkownika.
W systemie Windows Vista działa funkcja kontroli konta użytkownika, mająca chronić komputer. Może zostać wyświetlone okno wymagające potwierdzenia operacji przez
użytkownika.
Ponieważ program Desktop Control Utility 1.0 nie może przekazać okna potwierdzenia, jego wyświetlenie uniemożliwia dalszą pracę programu. Przed użyciem programu
Desktop Control Utility 1.0 w systemach Windows 7/Windows Vista należy wyłączyć kontrolę konta użytkownika. Po zalogowaniu się na koncie administratora należy w
tym celu wykonać poniższą procedurę:
[Zmiana ustawienia]
<W systemie Windows 7>
1 Otwórz Panel sterowania z menu Start.
2 Kliknij opcję [Konta użytkowników i bezpieczeństwo rodzinne].
3 Kliknij opcję [Konta użytkowników].
4 Kliknij opcję [Zmień ustawienia funkcji Kontrola konta użytkownika].
5 W polu [Wybierz kiedy powiadamiać o zmianach na komputerze] wybierz ustawienie [Nie powiadamiaj nigdy] i kliknij
przycisk [OK].
• Jeśli wymagane jest ponowne uruchomienie, kliknij przycisk [Uruchom ponownie teraz].
<W systemie Windows Vista>
1 Otwórz Panel sterowania z menu Start.
2 Kliknij opcję [Konta użytkowników i bezpieczeństwo rodzinne].
3 Kliknij opcję [Konto użytkownika].
4 Kliknij opcję [Włącz/wyłącz kontrolę konta użytkownika].
5 Usuń zaznaczenie opcji [Użyj kontroli konta użytkownika, aby pomóc chronić komputer] i kliknij przycisk [OK].
• Jeśli wymagane jest ponowne uruchomienie, kliknij przycisk [Uruchom ponownie teraz].
Po zamknięciu programu Desktop Control Utility należy pamiętać o ponownym włączeniu kontroli konta użytkownika.
177
8. Dołączone oprogramowanie
• Czynności na komputerze
1 Kliknij kolejno elementy Start → Wszystkie programy → NEC Projector User Supportware → Desktop Control Utility 1.0
→ Desktop Control Utility 1.0.
Pojawi się okno wyboru połączeń sieciowych.
Znajduje się w nim lista urządzeń sieciowych połączonych z danym komputerem.
2 Wybierz urządzenie sieciowe do użycia i kliknij przycisk [OK].
Pojawi się okno „Startup password settings” (Ustawienie hasła startowego).
• W systemach Windows 7/Windows Vista wyświetlane jest okno Kontrola konta użytkownika. Kliknij przycisk [OK] lub wpisz
hasło administratora.
Ekran bezpośrednio po uruchomieniu programu Desktop Control
Utility 1.0
Ekran po uruchomieniu hasła startowego
WAŻNE:
• Pamiętaj o zanotowaniu hasła startowego, aby go nie zapomnieć.
• Hasło startowe należy wpisywać po każdym uruchomieniu programu Desktop Control Utility 1.0.
• W razie zapomnienia hasła startowego należy ponownie zainstalować program Desktop Control Utility 1.0.
Po uruchomieniu programu na komputerze z systemem Windows XP w wersji SP2 lub nowszej wyświetlany jest ekran podobny do poniższego.
W takim przypadku kliknij przycisk Odblokuj.
178
8. Dołączone oprogramowanie
3 Wpisz hasło startowe programu Desktop Control Utility 1.0 i kliknij przycisk [OK].
Pojawi się okno „Current password” (Bieżące hasło).
UWAGA:
Ciąg znaków wyświetlany w polu hasła różni się przy każdym uruchomieniu programu Desktop Control Utility 1.0.
4 Zanotuj ciąg znaków widniejący w polu hasła.
Na przykładowym ekranie z kroku 3 należy zanotować hasło PMHN.
5 Kliknij przycisk [OK].
Zostanie uruchomiony program Desktop Control Utility 1.0.
Przejdź do sali z projektorem, zabierając hasło zanotowane w kroku 4.
179
8. Dołączone oprogramowanie
• Czynności na projektorze (podłączanie komputera)
1 Podłącz do projektora standardową mysz USB.
USB
2 Włącz zasilanie projektora.
Wcześniej należy skonfigurować połączenie projektora z siecią lokalną.
3 Naciśnij przycisk SOURCE (Źródło) na obudowie projektora.
Pojawi się lista Source (Źródło).
W przypadku pilota naciśnij przycisk NETWORK.
Zostanie wyświetlony ekran z menu sieciowym. Przejdź do kroku 5.
4 Naciśnij przycisk SELECT  lub , aby wybrać element [SIEĆ] i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran z menu sieciowym.
• Pozostałe czynności można wykonać za pośrednictwem myszy podłączonej do projektora.
180
8. Dołączone oprogramowanie
5 Kliknij opcję [DESKTOP CONTROL UTILITY].
Pojawi się ekran menu DESKTOP CONTROL UTILITY.
6 Kliknij opcję Entry (Wprowadzenie).
Pojawi się ekran do wpisania hasła.
7 Wprowadź hasło zanotowane w kroku 4, Czynności na komputerze.
• Za pomocą przycisku [BS] z prawej strony pola [PASSWORD] (Hasło) można usunąć znak z lewej strony kursora.
8 Po wpisaniu hasła kliknij przycisk
z prawej strony pola [PASSWORD] (Hasło).
Nastąpi powrót do ekranu menu DESKTOP CONTROL UTILITY.
9 Kliknij opcję [COMPUTER SEARCH] (Wyszukiwanie komputerów).
Pojawi się ekran z listą komputerów.
Jeśli po wyszukaniu komputerów właściwy komputer nie znajduje się na liście, odnajdź go przez podanie adresu IP komputera.
Kliknij opcję Input IP Address (Podaj adres IP).
181
8. Dołączone oprogramowanie
10 Kliknij komputer docelowy połączenia i kliknij przycisk [OK].
Projektor wyświetli obraz z ekranu komputera docelowego.
• Czynności na projektorze (obsługa ekranu komputera)
Wszelkie czynności na wyświetlonym pulpicie można wykonać za pośrednictwem myszy USB podłączonej do projektora.
Naciśnięcie przycisku EXIT na projektorze lub pilocie w czasie wyświetlania obrazu z komputera spowoduje wyświetlenie
dodatkowego paska z poleceniami w lewym dolnym rogu ekranu.
Pasek ten można obsługiwać za pomocą przycisków projektora lub pilota.
182
8. Dołączone oprogramowanie
<1>
<2>
<3>
<4>
<1>
(ikona odcięcia).............Pozwala przerwać połączenie z komputerem.
<2>
(ikona Shift)..................Po podświetleniu tej ikony i naciśnięciu ENTER następuje włączenie funkcji Shift Lock. Funkcję Shift Lock można wyłączyć przez
ponowne naciśnięcie ENTER na tej ikonie
<3>
(ikona Ctrl)....................Po podświetleniu tej ikony i naciśnięciu ENTER następuje włączenie funkcji Ctrl Lock. Funkcję Ctrl Lock można wyłączyć przez
ponowne naciśnięcie ENTER na tej ikonie.
<4>
(ikona ESC)....................Ma takie samo działanie, jak naciśnięcie klawisza Esc na klawiaturze komputera. Za pomocą tej ikony można na przykład zatrzymać
prezentację PowerPoint.
• Czynności na projektorze (kończenie komunikacji)
1 Naciśnij przycisk EXIT (Zamknij) w czasie, gdy jest wyświetlany ekran.
W lewym dolnym rogu ekranu pojawi się pasek pomocniczy.
2 Podświetl ikonę
(ikonę odcięcia) i naciśnij przycisk ENTER.
Nastąpi przerwanie połączenia i powrót do ekranu menu DESKTOP CONTROL UTILITY.
Aby wznowić komunikację, kliknij opcję [COMPUTER SEARCH] (Wyszukiwanie komputerów).
Następnie kontynuuj od kroku 10 na poprzedniej stronie.
INFORMACJE DODATKOWE:
Komunikację można też przerwać, klikając ikonę projektora na pasku zadań i wybierając polecenie Rozłącz.
183
8. Dołączone oprogramowanie
• Czynności na projektorze (zamykanie programu Desktop Control Utility 1.0)
1 Kliknij ikonę projektora [
] na pasku zadań w trakcie wyświetlania pulpitu komputera.
2 Kliknij przycisk Exit (Zakończ).
Program Desktop Control Utility 1.0 zostanie zamknięty.
3 Naciśnij przycisk EXIT na projektorze lub na pilocie.
Pojawi się ekran z menu sieciowym.
4 Naciśnij przycisk MENU na projektorze lub na pilocie.
Pojawi się menu ekranowe.
5 Wybierz źródło wejściowe inne niż [SIEĆ].
184
8. Dołączone oprogramowanie
 Sterowanie projektorem za pośrednictwem sieci LAN (program PC Control
Utility Pro 4)
Za pomocą programu PC Control Utility Pro 4 można sterować projektorem za pośrednictwem komputera podłączonego
do sieci LAN.
Obsługiwane funkcje
Włączanie/wyłączanie zasilania, wybieranie sygnału, zamrażanie obrazu, wyciszanie obrazu i dźwięku, regulacje,
powiadamianie o komunikatach błędów, harmonogram zdarzeń
Ekran programu PC Control Utility Pro 4
W tym rozdziale przedstawiono przygotowanie do użycia programu PC Control Utility Pro 4. Informacje na temat sposobu
korzystania z programu PC Control Utility Pro 4, zawiera pomoc do tego programu.
WSKAZÓWKA:
• Programu PC Control Utility Pro 4 można używać przy połączeniu szeregowym.
Podłącz projektor do sieci LAN.
Podłącz projektor do sieci LAN, wykonując instrukcje opisane w sekcji „Podłączanie do przewodowej sieci LAN” (→ strona 138),
„Podłączanie do przewodowej sieci LAN (opcja: seria NP02LM)” (→ strona 139) i w rozdziale „9. Menu aplikacji” (→ strona 105).
Uruchom program PC Control Utility Pro 4.
Kliknij kolejno elementy Start → Wszystkie programy lub Programy → NEC Projector User Supportware → PC Control Utility
Pro 4 → PC Control Utility Pro 4.
UWAGA:
• Aby funkcja Schedule (Harmonogram) programu PC Control utility Pro 4 działała, komputer musi działać, a nie pracować w trybie gotowości/uśpienia. Przed uruchomieniem
programu planującego wybierz element Opcje zasilania w Panelu sterowania systemu Windows i wyłącz tryb gotowości/uśpienia.
[Przykład] W systemie Windows 7:
Wybierz kolejno Panel sterowania → System i zabezpieczenia → Opcje zasilania → Zmień moment przejścia komputera w stan uśpienia → Przełącz komputer w stan
uśpienia → Nigdy.
UWAGA:
• Wybranie opcji [OSZCZĘDZANIA ENERGII] parametru [TRYB GOTOWOŚCI] w menu uniemożliwia włączenie projektora za pośrednictwem połączenia sieciowego (przewodowego
lub bezprzewodowego).
WSKAZÓWKA:
Wyświetlanie pomocy programu PC Control Utility Pro 4
• Wyświetlanie pomocy programu PC Control Utility Pro 4, kiedy jest on uruchomiony.
Kliknij element Help (H) (Pomoc) → Help (H) … (Pomoc) okna programu PC Control Utility Pro 4.
Pojawi się menu podręczne.
• Wyświetlanie pliku pomocy za pomocą menu Start.
Kliknij kolejno elementy Start → Wszystkie programy lub Programy → NEC Projector User Supportware → PC Control Utility Pro 4
→ PC Control Utility Pro 4 Help.
Pojawi się ekran pomocy.
185
8. Dołączone oprogramowanie
 Konwersja plików programu PowerPoint do slajdów (program Viewer
PPT Converter 3.0)
Program Viewer PPT Converter 3.0 pozwala przekształcać pliki PowerPoint w pliki JPEG. Skonwertowane pliki JPEG i pliki typu
index (.idx) można zapisać na nośniku pamięci USB. Po podłączeniu dysku USB do projektora takie pliki JPEG i pliki .idx można
wyświetlać za pomocą funkcji Viewer projektora bez konieczności podłączania komputera.
UWAGA:
Po zainstalowaniu programu Viewer PPT Converter 3.0 program Viewer PPT Converter 3.0 zostanie uruchomiony, jeżeli przy instalacji wykorzystano odpowiednie uprawnienia.
Następnie zamknij program Viewer PPT Converter 3.0 bez wykonywania żadnych czynności.
• Uruchamianie
Kliknij kolejno elementy Start → Wszystkie programy lub Programy → NEC Projector User Supportware → Viewer PPT Converter 3.0 → Viewer PPT Converter 3.0.
UWAGA:
Przy instalacji programu Viewer PPT Converter 3.0 na komputerze z zainstalowanym programem PowerPoint, program Viewer PPT Converter 3.0 zostanie automatycznie
zarejestrowany jako dodatek do programu Power-Point.
Przed odinstalowaniem programu Viewer PPT Converter 3.0 trzeba będzie anulować dodatek Viewer PPT Converter 3.0.
Informacje dotyczące wyrejestrowania dodatku zawiera pomoc do programu Viewer PPT Converter 3.0.
Konwersja plików programu PowerPoint i zapisanie ich na dysku USB
1. Podłącz dysk USB do portu USB komputera.
2. W systemie Windows kliknij kolejno elementy Start → Wszystkie programy→ NEC Projector User Supportware → Viewer
PPT Converter 3.0 → Viewer PPT Converter 3.0.
Uruchomi się program Viewer PPT Converter 3.0.
3. Kliknij polecenie Browse... (Przeglądaj) i wybierz plik PowerPoint, który ma zostać skonwertowany, a następnie kliknij
polecenie Open (Otwórz).
4. Kliknij polecenie Next (Dalej).
186
8. Dołączone oprogramowanie
5. Wybierz dysk USB w polu Card Drive (Napęd) i wprowadź nazwę indeksu w polu Index name.
Nazwa indeksu może zawierać maksymalnie osiem znaków alfanumerycznych. Nie można używać znaków 2-bitowych i plików
o długiej nazwie.
6. Kliknij przycisk Export (Exportuj).
Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie.
7. Kliknij przycisk OK.
Rozpocznie się eksportowanie pliku.
8. Kliknij przycisk OK.
9. Kliknij przycisk Exit (Zakończ).
Pogram Viewer PPT Converter 3.0 zostanie zamknięty.
10. Odłącz dysk USB od komputera.
UWAGA:
• Przed odłączeniem nośnika pamięci USB od portu USB komputera, kliknij ikonę Bezpiecznie usuń sprzęt na pasku narzędzi.
187
8. Dołączone oprogramowanie
 Wyświetlanie ekranu komputera Macintosh za pomocą projektora
podłączonego przez sieć (Image Express Utility 2 for Mac)
Program Image Express Utility 2 for Mac jest używany do przesyłania zawartości ekranu komputera Macintosh do projektora
za pośrednictwem przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN.
Program Image Express Utility 2 for Mac wymaga systemu Mac OS X w wersji 10.2.8 lub nowszej.
Działa na komputerach Mac OS X (PowerPC) i Mac OS X (Intel).
W dalszej części tekstu program Image Express Utility 2 for Mac będzie skrótowo nazywany Image Express Utility 2.
Co można zrobić za pomocą programu Image Express Utility 2
•
Obrazy z ekranu komputera Macintosh można przesyłać przez sieć i wyświetlać na projektorze.
•
Z jednego komputera można wysyłać obraz na kilka projektorów.
Środowisko operacyjne
Obsługiwane systemy operacyjne
Wymagany system Mac OS X 10.2.8 lub nowszy
Wymagany system Mac OS X 10.3.0 lub nowszy
Procesor
Wymagany procesor PowerPC G3 600 MHz
Zalecany procesor PowerPC G4 800 MHz lub szybszy
lub
Wymagany procesor Intel Core Solo 1.5 GHz lub szybszy
Pamięć
Wymagane 256 MB lub więcej
Środowisko sieciowe
Wymagana jest sieć LAN przewodowa lub bezprzewodowa obsługująca protokół TCP/IP
Gwarancja współpracy z programem Image Express Utility 2 dotyczy wyłącznie kart bezprzewodowych AirPort i AirPort
Extreme.
Funkcja Easy Connection (Łatwe połączenie) obsługuje wyłącznie karty AirPort i AirPort Extreme.
Obsługiwane rozdzielczości
Wymagana VGA (640 × 480) lub wyższa
Zalecana XGA (1024 × 768) lub wyższa
(zalecana 1024 × 768 - 1280 × 800 dla modelu P350W)
Obsługiwana liczba kolorów ekranu
32 tysiące kolorów, wymagane 16,7 mln kolorów
* Paleta 256 lub mniej kolorów nie jest obsługiwana.
Podłączanie projektora do sieci LAN
Podłącz projektor do sieci LAN, wykonując instrukcje opisane w sekcji „Podłączanie do przewodowej sieci LAN” (→ strona 138),
„Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN (→ strona 139) i w rozdziale „9. Menu aplikacji” (→ strona 105).
188
8. Dołączone oprogramowanie
Korzystanie z programu Image Express Utility 2
Podłączanie do projektora
1 Sprawdź, czy projektor został włączony.
2 Kliknij informację o statusie karty AirPort (
(Włącz AirPort).
Status karty AirPort zostaje zmieniony na
) w pasku menu komputera Macintosh i kliknij opcję Turn AirPort On
lub
.
• Objaśnienia statusów karty AirPort
...AirPort: Wyłączony
...AirPort: Włączony (w połączeniu infrastrukturowym)
...AirPort: Włączony (w połączeniu typu ad hoc)
INFORMACJE DODATKOWE:
Kiedy informacja o statusie karty AirPort (
1 Kliknij menu Apple (
/
/
) nie jest widoczna w pasku menu:
) i wybierz opcję [System Preferences] (Preferencje systemu).
Pojawi się okno „System Preferences” (Preferencje systemu).
2 Kliknij przycisk [Network] (Sieć).
Pojawi się okno konfiguracji sieci.
3 Włącz opcję [AirPort] w polu [Show] (Pokaż).
4 Kliknij kartę [AirPort].
Pojawi się element konfiguracji karty AirPort.
5 Zaznacz opcję „Show AirPort status in menu bar” (Pokaż status karty AirPort w pasku menu) w dolnym elemencie
konfiguracyjnym.
Informacja o statusie karty AirPort (
6 Kliknij przycisk [
/
/
) będzie widoczna w pasku menu.
] w lewym górnym rogu okna konfiguracji sieci.
Okno konfiguracji sieci zostanie zamknięte.
189
8. Dołączone oprogramowanie
3 Kliknij dwukrotnie ikonę Image Express Utility 2 w folderze Image Express Utility 2.
• Przy pierwszym uruchomieniu wyświetlane jest okno z umową licencyjną.
Przeczytaj uważnie treść umowy, zaznacz opcję „I accept the terms in the license agreement” (Akceptuję warunki umowy
licencyjnej) i kliknij przycisk [OK].
Pojawi się okno uwierzytelnienia.
4 Podaj nazwę konta i hasło administratora komputera Macintosh i kliknij przycisk [OK].
Pojawi się okno wyboru projektora.
5 Zaznacz pole wyboru (
) na lewo od nazwy projektora i kliknij przycisk [Connect] (Połącz).
Komputer Macintosh i projektor są teraz połączone przez sieć lokalną i obraz z ekranu komputera jest wyświetlany przez projektor.
190
8. Dołączone oprogramowanie
Zatrzymywanie i wznawianie przesyłania obrazu
• Zatrzymywanie przesyłania obrazów
1 W pasku menu kliknij pozycję [Tools] (Narzędzia) i wybierz polecenie [Stop Sending] (Zatrzymaj przesyłanie).
Przesyłanie obrazów zostanie tymczasowo wstrzymane.
• Wznawianie przesyłania obrazów
1 W pasku menu kliknij pozycję [Tools] (Narzędzia) i wybierz polecenie [Start Sending] (Rozpocznij przesyłanie).
Przesyłanie obrazów zostanie wznowione.
Kończenie programu Image Express Utility 2
1 Kliknij pozycję [Image Express Utility 2] w pasku menu, a następnie opcję [Quit Image Express Utility 2] (Zamknij program).
Program Image Express Utility 2 zostanie zamknięty.
191
9. Dodatek
 Rozwiązywanie problemów
Ten rozdział zawiera informacje, które mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z konfiguracją i używaniem projektora.
Komunikaty wskaźników
Wskaźnik zasilania
Stan wskaźnika
Wyłączony
Migająca lampka
Niebieski 0,5 s wł.,
0,5 s wył.,
2,5 s wł.,
0,5 s wył.,
Stałe świecenie
Niebieski
Pomarańczowy
Czerwony
Stan projektora
Zasilanie jest wyłączone.
Trwa przygotowywanie projektora do włączenia.
–
Poczekaj chwilę.
Uwaga
Włączono wyłącznik czasowy.
­–
Włączono projektor.
–
Wybrano opcję [NORMALNY] parametru [TRYB GOTOWOŚCI]. –
Wybrano opcję [OSZCZĘDZANIA ENERGII] parametru [TRYB –
GOTOWOŚCI]
Wskaźnik stanu
Stan wskaźnika
Wyłączony
Migająca lampka
Czerwony
Pomarańczowy
1 cykl (0,5 s wł.,
2,5 s wył.)
2 cykl (0,5 s wł.,
0,5 s wył.)
3 cykl (0,5 s wł.,
0,5 s wył.)
4 cykl (0,5 s wł.,
0,5 s wył.)
6 cykl (0,5 s wł.,
0,5 s wył.)
9 cykl (0,5 s wł.,
0,5 s wył.)
1 cykl (0,5 s wł.,
2,5 s wył.)
Zielony
Stałe świecenie
Zielony
Pomarańczowy
Stan projektora
Uwaga
Normalny lub tryb gotowości (opcja [OSZCZĘDZANIA ENERGII]
–
parametru [TRYB GOTOWOŚCI])
Błąd pokrywy lub obudowy lampy
Załóż prawidłowo pokrywę lub obudowę lampy.
Błąd temperatury
Błąd zasilania
Doszło do przegrzania projektora. Przenieś projektor w
chłodniejsze miejsce.
Zasilacz nie działa prawidłowo. Skontaktuj się z dealerem.
Błąd wentylatora
Wentylatory nie działają prawidłowo
Błąd lampy
Lampa się nie zapala. Odczekaj minutę i następnie włącz
ponownie projektor.
Błąd funkcji [KONTRAST DYNAMICZNY]
Funkcja Kontrast dynamiczny nie działa prawidłowo.
Skontaktuj się z dealerem.
Nie można jednocześnie podłączać projektora do tej samej sieci
za pomocą połączenia przewodowego i bezprzewodowego.
Konflikt sieciowy
Aby jednocześnie korzystać z przewodowego i bezprzewodowego
połączenia z siecią LAN, należy połączyć się z różnymi sieciami.
Ponowna aktywacja lampy (trwa chłodzenie projektora).
Ponowna aktywacja projektora.
Poczekaj chwilę.
Tryb gotowości (opcja [NORMALNY] parametru [TRYB –
GOTOWOŚCI])
Włączono opcję BLOKADA PANELU STER.
Naciśnięto przycisk na obudowie projektora przy włączonej
opcji Blokada Panelu Ster.
Błąd opcji ID STEROWANIA
Identyfikatory pilota zdalnego sterowania i projektora nie
pasują do siebie.
Wskaźnik lampy
Stan wskaźnika
Wyłączony
Migająca lampka
Czerwony
Stałe świecenie
Czerwony
Zielony
Stan projektora
Normalny
Koniec okresu eksploatacji lampy. Pojawi się komunikat o
konieczności wymiany lampy.
Lampy używano po zakończeniu jej okresu eksploatacji. Nie będzie
można włączyć projektora do momentu wymiany lampy.
Wybrano opcję [AUTO-EKOLOGICZNY] lub [EKOLOGICZNY1]
parametru [TRYB EKOLOGICZNY].
Uwaga
–
Wymień lampę.
Wymień lampę.
–
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Po nadmiernym podwyższeniu temperatury wewnątrz projektora nastąpi automatyczne wyłączenie lampy przez układ ochrony
przed przegrzaniem, a wskaźnik STATUS (Stan) zacznie migać (2 cykle, wł. i wył.).
W takiej sytuacji należy wykonać następujące czynności:
• Odłącz przewód zasilający po zatrzymaniu wentylatorów chłodzących.
• Przenieś projektor w chłodniejsze miejsce, jeżeli w bieżącym pomieszczeniu jest za ciepło.
• Wyczyść otwory wentylacyjne, jeżeli doszło do ich zablokowania kurzem.
• Odczekaj około 60 minut aż do wystarczającego ostygnięcia wnętrza projektora.
192
9. Dodatek
Często występujące problemy i ich rozwiązania
(→ „Wskaźnik Power (Zasilanie)/Status (Stan)/Lamp” na stronie 192.)
Problem
Sprawdź następujące elementy
Nie włącza się
lub wyłącza się
• Sprawdź, czy podłączono przewód zasilający i czy włączono przycisk zasilania na obudowie projektora lub pilocie zdalnego sterowania.
(→ strony 13, 14)
• Upewnij się, czy prawidłowo zainstalowano pokrywę lampy. (→ strona 149)
• Sprawdź, czy projektor się nie przegrzał. W razie niewystarczającej wentylacji wokół projektora lub szczególnie wysokiej temperatury w miejscu
wyświetlania, przenieś projektor w chłodniejsze miejsce.
• Sprawdź, czy projektor nie jest używany przez kolejnych 100 godzin od momentu zakończenia końca okresu przydatności lampy do użytku. W takim
przypadku należy wymienić lampę. Po wymianie lampy należy pamiętać o wyzerowaniu licznika godzin pracy lampy. (→ strona 104)
• Lampa może się nie rozświetlać. Odczekaj minutę i następnie włącz ponownie zasilanie.
• Przy używaniu projektora na wysokości przekraczającej 1600 metrów (5500 stóp) należy ustawić opcję [DUŻA WYSOKOŚĆ] parametru [TRYB
WENTYLATORA]. Używanie projektora na wysokości 1600 metrów (5500 stóp) i wyższych bez ustawienia opcji [DUŻA WYSOKOŚĆ] może spowodować
przegrzanie i wyłączenie projektora. W takiej sytuacji należy odczekać kilka minut i ponownie włączyć projektor. (→ strona 97)
W razie włączenia projektora natychmiast po wyłączeniu lampy przez kilka minut wentylatory będą pracować bez wyświetlania obrazu, a dopiero
później zostanie rozpoczęte wyświetlanie obrazu. Poczekaj chwilę.
Wyłącza się
• Upewnij się, czy wyłączono opcję [REGUL. CZASOWY WYŁ.] i [AUTO. WYŁĄCZ.]. (→ strona 93, 100)
Brak obrazu
• Użyj przycisku COMPUTER1, COMPUTER2, VIDEO lub S-VIDEO na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać źródło obrazu (komputer, video lub
S-Video). (→ strona 16) W razie dalszego braku obrazu ponownie naciśnij dany przycisk.
• Sprawdź, czy przewody zostały prawidłowo podłączone.
• Użyj menu w celu skorygowania jaskrawości i kontrastu. (→ strona 85)
• Upewnij się, że osłona obiektywu jest otwarta. (→ strona 5)
• Przywróć ustawienia fabryczne za pomocą funkcji [WYZER.] w menu. (→ strona 104)
• Wprowadź hasło, jeżeli włączono funkcję Bezpieczeństwo. (→ strona 30)
• Należy pamiętać, aby projektor i komputer przenośny połączyć, kiedy projektor pracuje w trybie gotowości, a komputer przenośny nie jest włączony.
W większości wypadków sygnał wyjściowy z komputera przenośnego nie zostaje włączony w razie podłączenia projektora do włączonego komputera.
* Zgaśnięcie ekranu podczas używania pilota zdalnego sterowania może być skutkiem aktywacji wygaszacza ekranu komputera lub
oprogramowania zarządzania zasilaniem.
• Patrz również: następna strona.
Nagłe zaciemnienie obrazu
• Sprawdź, czy projektor nie pracuje w wymuszonym trybie ekologicznym z powodu zbyt wysokiej temperatury otoczenia. W takim przypadku obniż
wewnętrzną temperaturę projektora, wybierając opcję [WYSOKI] parametru [TRYB WENTYLATORA]. (→ strona 97)
Nietypowe odcienie lub barwy
kolorów
• Sprawdź, czy wybrano odpowiedni kolor w opcji [KOLOR ŚCIANY]. Jeżeli nie, wybierz odpowiednią opcję. (→ strona 92)
• Dostosuj ustawienia opcji [BARWA] parametru [OBRAZ]. (→ strona 85)
Obraz na ekranie nie jest
kwadratowy
• Zmień położenie projektora, aby poprawić jego kąt względem ekranu. (→ strona 17)
• Użyj funkcji korekcji zniekształceń trapezowych, aby zlikwidować takie zniekształcenia. (→ strona 22)
Niewyraźny obraz
•
•
•
•
Migający obraz
• Przy używaniu projektora na wysokości poniżej 1600 metrów (5500 stóp) należy ustawić opcję parametru [TRYB WENTYLATORA] inną niż [DUŻA WYSOKOŚĆ].
Używanie projektora na wysokości mniejszej niż 1600 metrów (5500 stóp) i ustawienie opcji [DUŻA WYSOKOŚĆ] może spowodować nadmierne schłodzenie
lampy i migotanie obrazu. W takich warunkach należy wybrać opcję [AUTO] parametru [TRYB WENTYLATORA]. (→ strona 97)
Przewijanie obrazu w kierunku
poziomym, pionowym lub w
obu kierunkach
• Sprawdź rozdzielczość i częstotliwość obrazu komputerowego. Upewnij się, że dana rozdzielczość jest obsługiwana przez projektor.
(→ strona 199)
• Ręcznie dostosuj obraz komputerowy za pomocą opcji POZIOME/PIONOWE parametru [OPCJE OBRAZU]. (→ strona 87)
Pilot zdalnego sterowania
nie działa
• Włóż nowe baterie.(→ strona 9)
• Upewnij się, że pomiędzy pilotem i projektorem nie ma żadnych przeszkód.
• Stój w odległości maks. 7 m (22 stóp) od projektora. (→ strona 9)
Wskaźnik świeci lub miga
• Patrz: Wskaźnik POWER (Zasilanie)/STATUS (Stan)/LAMP (Lampa). (→ strona 192)
Przeplot kolorów w trybie RGB
• Naciśnij przycisk AUTO ADJ. (Automatyczna regulacja) na obudowie projektora lub pilocie zdalnego sterowania. (→ strona 24)
• Ręcznie dostosuj obraz komputerowy za pomocą opcji [ZEGAR]/[FAZA] parametru [OPCJE OBRAZU]. (→ strona 86)
Wyreguluj ostrość. (→ strona 19)
Zmień położenie projektora, aby poprawić jego kąt względem ekranu. (→ strona 17)
Upewnij się, że odległość pomiędzy projektorem i ekranem znajduje się w zakresie regulacji obiektywu. (→ strona130)
W razie wniesienia zimnego projektora do ciepłego pomieszczenia i włączenia go bez odczekania do wyrównania temperatur może dojść do
tworzenia skroplin na obiektywie. W takiej sytuacji należy odczekać, dopóki na obiektywie nie przestaną się tworzyć skropliny.
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dealerem.
193
9. Dodatek
Brak obrazu lub nieprawidłowe wyświetlanie obrazu.
•
Włącz zasilanie projektora i komputera.
Należy pamiętać, aby projektor i komputer przenośny połączyć, kiedy projektor pracuje w trybie gotowości, a komputer
przenośny nie jest włączony.
W większości wypadków sygnał wyjściowy z komputera przenośnego nie zostaje włączony w razie podłączenia projektora
do włączonego komputera.
UWAGA: Częstotliwość poziomą bieżącego sygnału można sprawdzić w menu projektora w punkcie INFORM. Jeżeli ma ona wartość 0 kHz, oznacza to, że komputer nie
przekazuje sygnału. (→ strona 102 lub przejdź do kolejnego punktu)
•
Włączanie zewnętrznego ekranu komputera.
Wyświetlanie obrazu na ekranie komputera przenośnego nie musi oznaczać przesyłania sygnału do projektora. Jeśli używany
jest komputer przenośny zgodny ze standardem PC, odpowiednia kombinacja klawiszy pozwoli włączyć/wyłączyć ekran
zewnętrzny. Na ogół kombinacja klawisza „Fn” i jednego z 12 klawiszy funkcyjnych pozwala włączyć lub wyłączyć zewnętrzny
ekran. Przykładowo w komputerach przenośnych firmy NEC do przełączania pomiędzy opcjami ekranów zewnętrznych
wykorzystywana jest kombinacja klawisza Fn i klawisza F3, natomiast w komputerach firmy Dell — kombinacja klawisza
Fn i klawisza F8.
•
Niestandardowy sygnał przesyłany przez komputer
Jeżeli sygnał przesyłany przez komputer przenośny nie jest zgodny ze standardem branżowym, obraz może nie być
prawidłowo wyświetlany. W takiej sytuacji należy wyłączyć ekran LCD komputera, kiedy używany jest projektor. Wyłączanie/
ponowne włączanie ekranu LCD każdego komputera przenośnego odbywa się w inny sposób, co opisano we wcześniejszej
części. Szczegółowe informacje na ten temat są zawarte w dokumentacji komputera.
•
Błędne wyświetlanie obrazu podczas korzystania z komputera Macintosh
Podczas korzystania z projektora z komputerami Macintosh należy ustawić przełącznik DIP adaptera komputerów Mac
(brak w zestawie z projektorem) zgodnie z rozdzielczością. Po wprowadzeniu tego ustawienia należy ponownie uruchomić
komputer Macintosh, aby zastosować zmiany.
W przypadku ustawienia trybów wyświetlania innych niż obsługiwane przez komputer Macintosh i projektor, zmiana
ustawień przełącznika DIP adaptera komputerów Mac może spowodować delikatne podbicie obrazu lub brak wyświetlania
obrazu. W takiej sytuacji należy ustawić przełącznik DIP na stały tryb 13 cali i ponownie uruchomić komputer Macintosh.
Następnie należy przywrócić ustawienie przełącznika DIP na tryb, który można wyświetlić i jeszcze raz ponownie uruchomić
komputer Macintosh.
UWAGA: Dla komputerów PowerBook bez 15-stykowego złącza mini D-Sub potrzebny jest przewód adaptera wideo wyprodukowany przez firmę Apple Computer.
•
Obraz lustrzany na komputerach PowerBook
* Kiedy projektor jest używany z komputerem Macintosh PowerBook, nie można ustawić rozdzielczości 1024 × 768
bez wyłączenia funkcji obrazu lustrzanego na komputerze PowerBook. Informacje na temat tej funkcji są dostępne w
instrukcji obsługi dołączonej do komputera Macintosh.
•
Foldery lub ikony są ukryte na ekranie komputera Macintosh
Foldery lub ikony mogą nie być widoczne na ekranie. W takiej sytuacji wybierz z menu Apple polecenia [View] (Widok) →
[Arrange] (Wyrównaj), aby rozmieścić ikony.
194
9. Dodatek
 Dane techniczne
W tym rozdziale zamieszczono informacje dotyczące wydajności projektora.
Numer modelu:
P420X/P350X/P350W
Optyka
P420X
P350X
Panel LCD
wyświetlacz LCD o przekątnej 0,63 cala z matrycą mikroobiektywową (współczynnik kształtu obrazu 4:3)
Rozdzielczość*1
Obiektyw
1024 × 768 pikseli (XGA)
Ręczny zoom i regulacja ostrości
Współczynnik powiększenia = 1,7
F1.7-2,0 f = 17,4-29,0 mm
0 -0,5V
Przesunięcie obiektywu (w
pionie)
Lampa
Strumień świetlny*2*3
265 W ~
(195 W w trybie EKOLOGICZNY1)
4200 lumenów
EKOLOGICZNY1: 75%
2000:1
P350W
wyświetlacz LCD o przekątnej 0,59
cala z matrycą mikro-obiektywową
(współczynnik kształtu obrazu 16:10)
1280 × 800 pikseli (WXGA)
0 -0,6V
230 W ~
(170 W w trybie EKOLOGICZNY1)
3500 lumenów
EKOLOGICZNY1: 75%
265 W ~
(195 W w trybie EKOLOGICZNY1)
3500 lumenów
EKOLOGICZNY1: 75%
Współczynnik kontrastu*3
(pełna biel: pełna czerń)
Rozmiar obrazu (przekątna) 25–300 cali/0,64 m–7,6 m
Odległość między
26–543 cale/0,65-13,8 m
27–543 cale/0,69-14,6 m
projektorem a ekranem
(Min.–Maks.)
Kąt wyświetlania
0°–16,5° (szerokokątny)/0°–9,8° (teleobiektyw)
*1 Działające piksele to ponad 99,99% ogólnej liczby pikseli.
*2 Jest to wartość strumienia świetlnego (w lumenach) po ustawieniu opcji [WYS. JASN.] parametru [NASTAWIONY]. W razie wybrania
jakiejkolwiek innej opcji trybu [NASTAWIONY], wartość strumienia świetlnego może trochę się zmniejszyć.
*3 Zgodność z normą ISO21118-2005
Układ elektryczny
Wejścia
Wyjścia
Sterowanie komputerem PC
Port przewodowej sieci LAN
Port bezprzewodowej sieci
LAN (opcja)
Złącze USB
Odtwarzanie kolorów
Kompatybilne sygnały*5
Przepustowość sygnału
wideo
Rozdzielczość pozioma
P420X
P350X
P350W
2 × RGB/komponentowy sygnał obrazu (D-Sub 15 P), 1 × HDMI Typ A (złącze HDMI®) z obsługą HDCP*4,
1 × S-Video (DIN 4 P), 1 × Video (RCA), 1 × (L/R) RCA Audio, 2 × Stereo Mini Audio
1 × RGB (D-Sub 15P), 1 × Stereo Mini Audio
1 × port sterowania komputerem PC (D-Sub 9P)
1 × RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX)
IEE 802.11 b/g/n (wymagane opcjonalne urządzenie bezprzewodowej sieci LAN [NP02LM Series])
1 × Typ A, 1 × Typ B
10-bitowe przetwarzanie sygnału (1,07 mld kolorów) (VIEWER, SIEĆ: kolory, 16,7 miliona kolorów)
Analogowy: VGA/SVGA/XGA/XGA+/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+/UXGA
480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
HDMI: VGA/SVGA/XGA/WXGA/SXGA/480p/576p/720p/1080i/1080p
RGB: 80 MHz (maks.)
540 linii telewizyjnych: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60
300 linii telewizyjnych: SECAM
Współczynnik skanowania
Poziomo: 15 kHz do 100 kHz (RGB: 24 kHz lub więcej)
Pionowo: 50 Hz do 120 Hz (HDMI: 50 Hz do 85 Hz)
Kompatybilność synchronizacji Oddzielna synchronizacja
Wbudowany głośnik
10 W (monofoniczny)
Parametry zasilania
100–240 V ~, 50/60Hz
Natężenie wejściowe
3,9 - 1,7 A
3,5 -1,5 A
195
3,9 - 1,7 A
9. Dodatek
Zużycie
energii
TRYB
EKOLOGICZNY
- WYŁĄCZ.
(NORMALNY)
TRYB
EKOLOGICZNY1
358 W
(100-130 V)/
343 W
(200-240 V)
271 W
(100-130 V)/
264 W
(200-240 V)
9 W (100-130 V/200-240 V)
311 W
(100-130 V)/
302 W
(200-240 V)
239 W
(100-130 V)/
236 W
(200-240 V)
358 W
(100-130 V)/
343 W
(200-240 V)
271 W
(100-130 V)/
264 W
(200-240 V)
TRYB
GOTOWOŚCI
(NORMALNY)
TRYB
0,2 W (100-130 V)/0,4 W (200-240 V)
GOTOWOŚCI
(OSZCZĘDZANIA
ENERGII)
*4 HDMI® (Deep Color, Lip Sync) z HDCP
Czym jest technologia HDCP/HDCP?
HDCP to akronim angielskich słów High-bandwidth Digital Content Protection (Ochrona zawartości cyfrowej o wysokiej przepustowości).
HDCP to system zapobiegania nielegalnemu kopiowaniu danych przesłanych przez interfejs DVI.
Jeżeli nie można wyświetlać materiałów za pośrednictwem wejścia HDMI, nie musi to oznaczać nieprawidłowego działania projektora.
Z powodu systemu HDCP mogą wystąpić sytuacje, gdzie określona zawartość jest chroniona tym systemem i nie może zostać wyświetlona
z powodu decyzji społeczności systemu HDCP (Digital Content Protection, LLC; ochrona zawartości cyfrowej).
*5 Obraz o niższej rozdzielczości niż rozdzielczość naturalna projektora (P420X/P350X: 1024 × 768/P350W: 1280 × 800) będzie wyświetlany
z wykorzystaniem funkcji Advanced AccuBlend.
Układ mechaniczny
Instalacja
Orientacja
Wymiary
Ciężar
Środowisko
pracy
Przepisy
P420X
P350X
Przednia/biurkowa, Przednia/tylna, Sufitowa/przednia, Sufitowa/tylna
P350W
15.7" (szer) × 4,5" (wys.) × 11,1" (dł.)/398 mm (szer.) × 115 mm (wys.) × 282 mm (dł.)
(bez elementów wystających)
3,9 kg (8,6 funta)
Temperatura pracy: od 5° do 40°C,
(tryb ekologiczny uruchamiany automatycznie w zakresie temperatur od 35°C do 40°C).
wilgotność od 20 % do 80 % (bez skraplania)
Temperatura przechowywania: od -10° do 50°C,
wilgotność od 20 % do 80 % (bez skraplania)
zatwierdzone zgodnie z normą UL/C-UL (UL 60950-1, CSA 60950-1)
Spełnia wymagania normy DOC Canada, klasa B
Spełnia wymagania normy FCC, klasa B
Spełnia wymagania normy AS/NZS CISPR.22 klasa B
Spełnia wymagania dyrektywy EMC (EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3)
Spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej (EN60950-1, spełnia wymagania normy TÜV GS)
Więcej informacji na ten temat zawiera witryna:
USA: http://www.necdisplay.com/
Europa: http://www.nec-display-solutions.com/
Cały świat: http://www.nec-display.com/global/index.html
W celu uzyskania informacji dotyczących naszych opcjonalnych akcesoriów należy odwiedzić naszą witrynę internetową lub
zapoznać się z naszymi broszurami.
Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
196
9. Dodatek
 Wymiary obudowy
282 (11.1)
Jednostka: mm (cal)
398 (15.7)
71.8–76.5
(2.8–3)
Środek obiektywu
24 (0.9)
175 (6.9)
150 (5.9)
130 (5.1)
33.8 (1.3)
11.5 (0.5)
115 (4.5)
134 (5.3)
Środek
obiektywu
Otwory mocowanie podsufitowego
200 (7.9)
197
9. Dodatek
4 Rozmieszczenie pinów złącza wejściowego D-Sub COMPUTER
15-pinowe złącze Mini D-Sub
6
11 12 13 14 15
7 8 9 10
1 2 3 4 5
Poziom sygnału
Sygnał wideo: 0,7Vp-p (analogowy)
Sygnał synchronizacji: Poziom TTL
Pin nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
sygnał RGB (analogowy)
sygnał YCbCr
Czerwony
Zielony lub synchronizacja na zielony
Niebieski
Uziemienie
Uziemienie
Czerwony uziemienie
Zielony uziemienie
Niebieski uziemienie
Brak połączenia
Uziemienie sygnału synchronizacji
Brak połączenia
Dane dwukierunkowe (SDA)
Synchronizacja pozioma lub całkowitego sygnału obrazu
Synchronizacja pionowa.
Zegar danych
Cr
Y
Cb
COMPUTER 1 IN
UWAGA: NR WTYKU styki 12 i 15 są wymagane dla funkcji DDC/CI.
198
Cr uziemienie
Y uziemienie
Cb uziemienie
9. Dodatek
5 Lista kompatybilnych sygnałów wejściowych
Analogowy RGB
HDMI
VGA
640 ×
480
Współczynnik
proporcji
obrazu
4:3
SVGA
800 ×
600
4:3
XGA
1024 ×
768 *1
4:3
XGA+
WXGA
1152
1280
1280
1360
1366
1280
1280
1400
1440
1600
1600
1680
1280
1920
640
832
1024
1152
1280
Kabel
Quad-VGA
SXGA
SXGA+
WXGA+
WXGA++
UXGA
WSXGA+
HD
Full HD
MAC 13"
MAC 16"
MAC 19"
MAC 21"
MAC 23"
Rozdzielczość
(punktów)
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
864
768
800
768
768
960
1024
1050
900
900
1200
1050
720
1080
480
624
768
870
1024
*2
*2
*3
*3
*3
4:3
15:9
16:10
16:9
16:9
4:3
5:4
4:3
16:10
16:9
4:3
16:10
16:9
16:9
4:3
4:3
4:3
4:3
5:4
Częstotliwość
odświeżania
(Hz)
60/72/75/85/
iMac
56/60/72/75/85/
iMac
60/70/75/85/
iMac
60/70/75/85
60
60
60
60
60/75
60/75
60
60
60
60
60
60
60
67
75
75
75
65
Współczynnik
proporcji
obrazu
16:9
16:9
16:9
4:3/16:9
4:3/16:9
4:3/16:9
4:3/16:9
Częstotliwość
odświeżania
(Hz)
60
50/60
50/60
60
50
60
50
Kabel
VGA
SVGA
XGA
WXGA
Quad-VGA
SXGA
SXGA+
WXGA+
WXGA++
WSXGA+
HDTV (1080p)
HDTV (1080i)
HDTV (720p)
SDTV (480p)
SDTV (576p)
Rozdzielczość
(punktów)
640
800
1024
1280
1280
1366
1280
1280
1400
1440
1600
1680
1920
1920
1280
720
720
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
480
600
768 *1
768 *2
800 *2
768
960
1024
1050
900
900
1050
1080
1080
720
480
576
Współczynnik
proporcji
obrazu
4:3
4:3
4:3
15:9
16:10
16:9
4:3
5:4
4:3
16:10
16:9
16:10
16:9
16:9
16:9
4:3/16:9
4:3/16:9
Częstotliwość
odświeżania
(Hz)
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
50/60
50/60
50/60
60
50
Składnik
Kabel
HDTV (1080p)
HDTV (1080i)
HDTV (720p)
SDTV (480p)
SDTV (576p)
SDTV (480i)
SDTV (576i)
Format
1920
1920
1280
720
720
720
720
× 1080
× 1080
× 720
× 480
× 576
× 480
× 576
Całkowity sygnał obrazu/S-Video
Kabel
NTSC
PAL
PAL60
SECAM
Współczynnik
proporcji
obrazu
4:3
4:3
4:3
4:3
Częstotliwość
odświeżania
(Hz)
60
50
60
50
*1 Rozdzielczość naturalna w modelu XGA (P420X/P350X)
*2 Rozdzielczość naturalna w modelu WXGA (P350W)
*3 Projektor może nie wyświetlać tych sygnałów prawidłowo, jeśli dla opcji
[WSP. KSZTAŁTU OBRAZU] wybrano ustawienie [AUTO].
Fabrycznie opcja [WSP. KSZTAŁTU OBRAZU] ma ustawienie [AUTO]. Aby
wyświetlić prawidłowo te sygnały, wybierz ustawienie [16:9] opcji [WSP.
KSZTAŁTU OBRAZU].
UWAGA:
• Obraz o niższej rozdzielczości niż rozdzielczość naturalna projektora (P420X/P350X: 1024 × 768/P350W: 1280 × 800) będzie wyświetlany z wykorzystaniem funkcji Advanced
AccuBlend.
• Sygnały synchronizacji zielonego oraz synchronizacji całkowitego sygnału obrazu nie są obsługiwane.
• Sygnały inne od wymienionych w tabeli mogą nie być prawidłowo wyświetlane. W takiej sytuacji należy zmienić częstotliwość odświeżania lub rozdzielczość komputera PC.
Procedury opisano w rozdziale instrukcji obsługi komputera poświęconym właściwościom wyświetlania.
199
9. Dodatek
6 Kody sterowania komputerem i połączenie przewodowe
Kody sterowania komputerem
Funkcja
Dane kodu
WŁ. ZASILANIA
02H
00H
00H
00H
00H
02H
WYŁ. ZASILANIA
02H
01H
00H
00H
00H
03H
WYBÓR WEJŚCIA KOMPUTER 1
02H
03H
00H
00H
02H
01H
01H
09H
WYBÓR WEJŚCIA KOMPUTER 2
02H
03H
00H
00H
02H
01H
02H
0AH
WYBÓR WEJŚCIA HDMI
02H
03H
00H
00H
02H
01H
1AH
22H
WYBÓR WEJŚCIA VIDEO
02H
03H
00H
00H
02H
01H
06H
0EH
WYBÓR WEJŚCIA S-VIDEO
02H
03H
00H
00H
02H
01H
0BH
13H
WYBÓR WEJŚCIA VIEWER
02H
03H
00H
00H
02H
01H
1FH
27H
WYBÓR WEJŚCIA SIEĆ
02H
03H
00H
00H
02H
01H
20H
28H
WYBÓR WEJŚCIA WYŚW. USB
02H
03H
00H
00H
02H
01H
22H
2AH
WŁ. WYCISZENIA OBRAZU
02H
10H
00H
00H
00H
12H
WYŁ. WYCISZENIA OBRAZU
02H
11H
00H
00H
00H
13H
WŁ. WYCISZENIA DŹWIĘKU
02H
12H
00H
00H
00H
14H
WYŁ. WYCISZENIA DŹWIĘKU
02H
13H
00H
00H
00H
15H
UWAGA: W celu uzyskania pełnej listy kodów sterowania komputerem należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Połączenie kablowe
Protokół komunikacyjny
Szybkość transmisji...........................................38400 bps
Długość danych.................................................8 bitów
Parzystość.........................................................Brak parzystości
Bit zatrzymania.................................................Jeden bit
X wł./wył..........................................................Brak
Procedura komunikacji......................................Pełny dupleks
UWAGA: W zależności od urządzenia może być zalecana niższa prędkość transmisji np. w przypadku długiego okablowania.
Złącze sterowania komputerem (D-SUB 9P)
Do TxD komputera
Do RxD komputera
Do GND komputera
1
2
6
3
7
4
8
5
9
Do RTS komputera
Do CTS komputera
UWAGA 1: Styki 1, 4, 6 i 9 nie są używane.
UWAGA 2: Nałożyć razem zworki „Request to Send” (Żądanie wysłania) i „Clear to Send” (Wyczyść, aby wysłać) na obu końcach przewodu, aby uprościć połączenie kablowe.
UWAGA 3: W przypadku długiego okablowania zaleca się ustawić prędkość transmisji na poziomie menu projektora na 9600 bps.
200
9. Dodatek
7 Lista kontrolna rozwiązywania problemów
Przed skontaktowaniem się z dealerem lub pracownikiem serwisu należy zapoznać się z przedstawioną listą, aby upewnić
się, czy konieczne jest wykonanie napraw. Należy również zapoznać się z rozdziałem Rozwiązywanie problemów w instrukcji
obsługi. Przedstawiona lista kontrolna może pomóc w skutecznym rozwiązaniu problemu.
* Wydrukuj tę i kolejną stronę i użyj ich podczas kontroli.
Częstość występowania
Zasilanie
zawsze
czasami (Jak często?_____________________)
Brak zasilania (wskaźnik POWER (Zasilanie) się nie zapala na niebiesko) Patrz również:
„Wskaźnik STATUS (Stan)”.
Wtyczka przewodu zasilającego jest prawidłowo podłączona do gniazdka
ściennego.
Główny przełącznik zasilania znajduje się w położeniu ON (Wł.).
Prawidłowo zainstalowano pokrywę lampy.
Po wymianie lampy wyzerowano liczbę godzin pracy lampy.
Brak zasilania nawet pomimo naciśnięcia i przytrzymania przez 1 sekundę
przycisku POWER (Zasilanie).
inne (__________________)
Wyłączanie podczas pracy.
Wtyczka przewodu zasilającego jest prawidłowo podłączona do gniazdka
ściennego.
Prawidłowo zainstalowano pokrywę lampy.
Wyłączono funkcję [AUTO. WYŁĄCZ.] (tylko modele z funkcją [AUTO. WYŁĄCZ.]).
Wyłączono funkcję [REGUL. CZASOWY WYŁ.] (tylko modele z funkcją [REGUL.
CZASOWY WYŁ.]).
Obraz i dźwięk
Projektor nie wyświetla obrazu z komputera lub urządzenia wideo.
Nadal brak obrazu pomimo podłączenia najpierw projektora do komputera, a
dopiero później włączenia komputera.
Włączanie przesyłania sygnału komputera do projektora.
• Odpowiednia kombinacja klawiszy pozwoli włączyć/wyłączyć ekran zewnętrzny.
Na ogół kombinacja klawisza „Fn” i jednego z 12 klawiszy funkcyjnych pozwala
włączyć lub wyłączyć zewnętrzny ekran.
Brak obrazu (niebieskie lub czarne tło, brak obrazu)
Nadal nie ma obrazu pomimo naciśnięcia przycisku AUTO ADJUST (Automatyczna
regulacja).
Nadal nie ma obrazu pomimo wykonania funkcji [WYZER.] z poziomu menu
projektora.
Wtyczka przewodu sygnałowego jest zupełnie włożona do złącza wejściowego.
Na ekranie pojawia się komunikat.
( _____________________________________________ )
Źródło podłączone do projektora jest aktywne i gotowe.
Nadal nie ma obrazu, chociaż wyregulowano jaskrawość i kontrast.
Rozdzielczość i częstotliwość źródła wejściowego są obsługiwane przez projektor.
Obraz jest za ciemny.
Brak zmian pomimo wyregulowania jaskrawości i kontrastu.
Obraz jest zniekształcony.
Trapezowy kształt obrazu (brak zmian pomimo wykonania regulacji funkcją
[ZNIEKSZTAŁC. TRAPEZ.]).
Niektóre części obrazu zostają utracone.
Bez zmian pomimo naciśnięcia przycisku AUTO ADJUST (Automatyczna
regulacja).
Bez zmian pomimo wykonania funkcji [WYZER.] z poziomu menu projektora.
Przesunięcie obrazu w kierunku poziomym lub pionowym.
Prawidłowe wyregulowanie pozycji w pionie i poziomie sygnału
komputerowego.
Rozdzielczość i częstotliwość źródła wejściowego są obsługiwane przez
projektor.
Utrata niektórych pikseli.
Migotanie obrazu.
Bez zmian pomimo naciśnięcia przycisku AUTO ADJUST (Automatyczna
regulacja).
Bez zmian pomimo wykonania funkcji [WYZER.] z poziomu menu projektora.
Migotanie lub dryf kolorów obrazu przy sygnale z komputera.
Bez zmian pomimo zmiany ustawienia parametru [TRYB WENTYLATORA] z opcji
[DUŻA WYSOKOŚĆ] na [AUTO].
Rozmyty lub nieostry obraz.
Bez zmian pomimo sprawdzenia rozdzielczości sygnału na komputerze oraz jej
zmiany na naturalną rozdzielczość projektora.
Nadal brak zmian pomimo wyregulowania ostrości.
Brak dźwięku.
Prawidłowo podłączono przewód audio do wejścia audio projektora.
Nadal brak zmian pomimo wyregulowania poziomu głośności.
Złącze AUDIO OUT jest podłączone do urządzenia audio (wyłącznie modele ze
złączem AUDIO OUT).
Inne
Pilot nie działa.
Brak przeszkód pomiędzy czujnikiem projektora i pilotem zdalnego sterowania.
Projektor umieszczono w pobliżu światła fluorescencyjnego, które może zakłócać
działanie czujników podczerwieni.
Baterie są nowe i nie odwrócono ich biegunów podczas instalacji.
201
Przyciski obudowy projektora nie działają (wyłącznie modele z funkcją [BLOKADA
PANELU STER.]).
Funkcja [BLOKADA PANELU STER.] nie jest włączona lub została wyłączona na
poziomie menu.
Nadal brak zmian nawet pomimo naciśnięcia i przytrzymania przez minimum
10 sekund przycisku EXIT (Zamknij).
9. Dodatek
Opisz szczegółowo swój problem w udostępnionym wolnym miejscu.
Informacje dotyczące zastosowania oraz środowiska eksploatacji projektora.
Projektor
Środowisko instalacji
Numer modelu:
Rozmiar ekranu:
Nr seryjny:
Rodzaj ekranu:
Data zakupu:
Czas pracy lampy (godziny):
WYŁ.
AUTO-EKOLOGICZNY
Orientacja:
EKOLOGICZNY1
Wysoki kontrast
Polaryzacja
stopy/cale/m
Mocowanie sufitowe
Biurko
Podłączenie bezpośrednio do gniazdka ściennego
Pozioma częstotliwość synchronizacji [
] kHz
Pionowa częstotliwość synchronizacji [
] Hz
Podłączenie do przedłużacza lub innego urządzenia
(liczba podłączonych urządzeń______________)
H
(+)
(−)
V
(+)
(−)
Typ synchronizacji
Rozdziel.
Podłączenie do przedłużacza w rolce lub innego urządzenia
(liczba podłączonych urządzeń______________)
Composite
Komputer
Synchr. wdg. zielonego
Producent:
Wskaźnik STATUS (Stan):
Stałe świecenie
Migająca lampka
Kulki
Szerokokątny
Złącze zasilania:
Informacje o sygnale wejściowym:
Biegunowość synchronizacji
Biały matowy
Odległość wyświetlania:
Tryb ekologiczny:
cali
Pomarańczowy
[
Numer modelu:
Zielony
] cykli
Komputer przenośny /stacjonarny
Numer modelu pilota zdalnego sterowania:
Rozdzielczość naturalna:
Częstotliwość odświeżania:
Adapter wideo:
Inne:
PC
Projektor
Odtwarzacz DVD
Urządzenie wideo
Magnetowid, odtwarzacz DVD, kamera wideo, gra wideo lub inne urządzenie
Kabel sygnałowy
Standardowy firmy NEC czy innego producenta?
Numer modelu:
Długość:
Producent:
cale/m
Numer modelu:
Wzmacniacz dystrybucji
Numer modelu:
Przełącznik
Numer modelu:
Adapter
Numer modelu:
202
9. Dodatek
8 Informacje dotyczące usługi TravelCare
TravelCare — usługa dla podróżnych odwiedzających różne kraje
Ten produkt jest uprawniony do objęcia usługą „TravelCare”, unikatową międzynarodową gwarancją i usługą naprawczą firmy NEC.
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących usługi TravelCare należy odwiedzić naszą witrynę internetową (dostępną
wyłącznie w języku angielskim).
http://www.nec-display.com/dl/en/pj_support/travel_care.html
203
© NEC Display Solutions, Ltd. 2010-2011
7N951553
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement