NEC MultiSync X754HB Kasutusjuhend

NEC MultiSync X754HB Kasutusjuhend
Grootbeeldmonitor
Gebruikershandleiding
MultiSync X754HB
U vindt de naam van uw model op het label aan de achterkant van de monitor.
Index
Conformiteitsverklaring ................................................................................................................................. Nederlands-1
Belangrijke informatie ................................................................................................................................... Nederlands-2
WAARSCHUWING ......................................................................................................................... Nederlands-2
LET OP ........................................................................................................................................... Nederlands-2
Veiligheidsmaatregelen, onderhoud en aanbevolen gebruik ........................................................................ Nederlands-3
Veiligheidsmaatregelen en onderhoud ........................................................................................... Nederlands-3
Aanbevolen gebruik ........................................................................................................................ Nederlands-3
Ergonomie ...................................................................................................................................... Nederlands-3
Het lcd-scherm schoonmaken ........................................................................................................ Nederlands-3
De behuizing schoonmaken ........................................................................................................... Nederlands-3
Inhoud .......................................................................................................................................................... Nederlands-4
Installatie ...................................................................................................................................................... Nederlands-5
Montageaccessoires bevestigen .................................................................................................... Nederlands-6
Namen en functies van onderdelen .............................................................................................................. Nederlands-8
Bedieningspaneel ........................................................................................................................... Nederlands-8
Terminalpaneel ............................................................................................................................... Nederlands-9
Draadloze afstandsbediening ......................................................................................................... Nederlands-10
Bereik van de afstandsbediening .................................................................................................... Nederlands-11
Installatie ...................................................................................................................................................... Nederlands-12
Aansluitingen ................................................................................................................................................ Nederlands-14
Bedradingsschema ......................................................................................................................... Nederlands-14
Een personal computer aansluiten ................................................................................................. Nederlands-15
Een dvd-speler of computer aansluiten met HDMI Out .................................................................. Nederlands-15
Een computer aansluiten met DisplayPort ...................................................................................... Nederlands-15
Basisbediening ............................................................................................................................................. Nederlands-16
Modus AAN en modus UIT ............................................................................................................. Nederlands-16
Stroomindicator ............................................................................................................................... Nederlands-17
Oorspronkelijke instellingen ............................................................................................................ Nederlands-17
Energiebeheer gebruiken ............................................................................................................... Nederlands-17
Een bron voor het beeld selecteren ................................................................................................ Nederlands-17
Beeldverhouding ............................................................................................................................. Nederlands-17
OSD-gegevens ............................................................................................................................... Nederlands-18
Beeldmodus .................................................................................................................................... Nederlands-18
Besturingselementen OSD (On Screen Display).......................................................................................... Nederlands-19
PICTURE (Beeld) ........................................................................................................................... Nederlands-20
ADJUST (Aanpassen)..................................................................................................................... Nederlands-20
AUDIO ............................................................................................................................................ Nederlands-21
SCHEDULE (Schema) .................................................................................................................... Nederlands-22
PIP .................................................................................................................................................. Nederlands-22
OSD ................................................................................................................................................ Nederlands-23
MULTI DISPLAY (Meerdere beeldschermen) ................................................................................. Nederlands-24
DISPLAY PROTECTION (Beeldbeveiliging) ................................................................................... Nederlands-26
EXTERNAL CONTROL (Externe controle) ..................................................................................... Nederlands-26
ADVANCED OPTION1 (Geavanceerde optie1).............................................................................. Nederlands-27
ADVANCED OPTION2 (Geavanceerde optie2).............................................................................. Nederlands-29
Functie van de afstandsbediening ................................................................................................................. Nederlands-31
Verbinding met meerdere monitors .............................................................................................................. Nederlands-32
De lcd-monitor bedienen met de RS-232C-afstandsbediening .................................................................... Nederlands-33
Het lcd-beeldscherm via LAN Control bedienen ............................................................................................ Nederlands-35
Aansluiten op een netwerk ............................................................................................................. Nederlands-35
Netwerk instellen via een HTTP-browser........................................................................................ Nederlands-35
POINT ZOOM (Specifiek zoomen) ............................................................................................................... Nederlands-44
PROOF OF PLAY (Informatie over afspelen) ............................................................................................... Nederlands-44
INTELLIGENT WIRELESS DATA (Intelligente draadloze gegevens) ........................................................... Nederlands-45
Kenmerken ................................................................................................................................................... Nederlands-46
Problemen oplossen ..................................................................................................................................... Nederlands-47
Specificaties ................................................................................................................................................. Nederlands-48
Pintoewijzingen ............................................................................................................................................ Nederlands-49
PIP-matrix (Picture-in-Picture) ...................................................................................................................... Nederlands-49
Recycle- en energie-informatie van de fabrikant .......................................................................................... Nederlands-50
Conformiteitsverklaring
FCC-informatie
1. Gebruik de opgegeven aangesloten kabels voor dit beeldscherm om geen radio- en tv-storing te veroorzaken.
(1) Gebruik de meegeleverde voedingskabel of een equivalente kabel die voldoet aan de FCC-voorschriften.
(2) Gebruik afgeschermde beeldsignaalkabel van goede kwaliteit.
Het gebruik van andere kabels en adapters kan radio- en tv-storing veroorzaken.
2. Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een digitaal apparaat van klasse
A, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen
schadelijke storing bij gebruik van de apparatuur in een commerciële omgeving. Door deze apparatuur wordt radiofrequentieenergie voortgebracht en verbruikt, en kan dit type energie worden uitgestraald. Als de apparatuur niet volgens de instructies
in de handleiding wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze schadelijke radiostoring veroorzaken. Bediening van deze
apparatuur in een huishoudelijke omgeving kan schadelijke radiostoring veroorzaken. In dit geval is de gebruiker verplicht de
storing op eigen kosten op te lossen.
Indien nodig neemt u contact op met de leverancier of een ervaren radio-/tv-technicus voor extra suggesties. Raadpleeg
ook het volgende Engelstalige boekje van de Federal Communications Commission (FCC): “How to Identify and Resolve
Radio-TV Interference Problems”. U kunt dit boekje bestellen bij U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 20402,
artikelnummer 004-000-00345-4.
Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
NEC is een geregistreerd handelsmerk van NEC Corporation.
OmniColor is een geregistreerd handelsmerk van NEC Display Solutions Europe GmbH in de EU-landen en
Zwitserland.
DisplayPort en DisplayPort Compliance Logo zijn handelsmerken van de Video Electronics Standards
Association in de Verenigde Staten en andere landen.
Alle overige merk- en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve
eigenaren.
Trademark PJLink is een handelsmerk waarvoor handelsmerkrechten zijn aangevraagd in Japan, de Verenigde Staten en
andere landen en gebieden.
CRESTRON en ROOMVIEW zijn geregistreerde handelsmerken van Crestron Electronics, Inc. in de Verenigde Staten en
andere landen.
GPL/LGPL-softwarelicenties
Het product bevat software die is gelicentieerd onder GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License
(LGPL) en andere.
Zie voor meer informatie over specifieke software het bestand “readme.pdf” in de map “about GPL&LGPL” op de meegeleverde
cd-rom.
Nederlands-1
Nederlands
De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.
Belangrijke informatie
WAARSCHUWING
STEL DEZE EENHEID NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM ZO DE KANS OP BRAND OF ELEKTRISCHE
SCHOKKEN TE VERMIJDEN. GEBRUIK DE GEPOLARISEERDE STEKKER VAN DEZE EENHEID NIET MET EEN
VERLENGSNOER OF CONTACTDOOS OF ANDERE STOPCONTACTEN TENZIJ U DE POLEN VOLLEDIG IN HET
CONTACTPUNT KUNT PLAATSEN.
OPEN DE BEHUIZING NIET. DEZE BEVAT ONDERDELEN DIE ONDER HOGE SPANNING STAAN.
HET ONDERHOUD MAG ALLEEN WORDEN UITGEVOERD DOOR BEVOEGDE EN HIERVOOR OPGELEIDE
ONDERHOUDSTECHNICI.
LET OP
LET OP: CONTROLEER OF HET UITEINDE VAN DE VOEDINGSKABEL WEL DEGELIJK UIT HET STOPCONTACT IS
GEHAALD, OM DE KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERKLEINEN. HAAL HET UITEINDE VAN DE
VOEDINGSKABEL UIT HET STOPCONTACT VAN DE WISSELSTROOMBRON OM DE STROOMVOORZIENING
VOLLEDIG TE ONDERBREKEN. VERWIJDER DE AFDEKPLAAT NIET (OOK NIET AAN DE ACHTERZIJDE).
ER ZIJN GEEN INTERNE ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN VERVANGEN
OF ONDERHOUDEN. HET ONDERHOUD MAG ALLEEN WORDEN UITGEVOERD DOOR BEVOEGDE EN
HIERVOOR OPGELEIDE ONDERHOUDSTECHNICI.
Dit symbool waarschuwt de gebruiker dat de eenheid een niet-geïsoleerde voltagebron bevat die sterk genoeg is
om elektrische schokken te veroorzaken. Het is bijgevolg gevaarlijk de onderdelen in deze eenheid aan te raken.
Dit symbool wijst de gebruiker op belangrijke informatie over de werking en het onderhoud van deze eenheid.
Lees deze informatie altijd zorgvuldig om eventuele problemen te vermijden.
LET OP: Gebruik de voedingskabel die bij deze monitor is meegeleverd op basis van de specificaties in de onderstaande
tabel. Als geen voedingskabel is meegeleverd, neemt u contact op met uw leverancier. In alle andere situaties gebruikt u een
voedingskabel die overeenkomt met de spanning van de wisselstroombron waarop u het apparaat aansluit. Deze voedingskabel
moet zijn goedgekeurd en moet voldoen aan de veiligheidsnormen die in uw land van toepassing zijn.
Noord-Amerika
Europees
continent
V.K.
China
Japans
Regio
V.S./Canada
Europese Unie
(met uitzondering van
het V. K.)
V.K.
China
Japan
Voltage
120*
230
230
220
100
Type connector
Vorm van
stekker
* Als u de MultiSync-monitor gebruikt met de geleverde wisselstroomvoeding van 125-240 V, dient u een voedingskabel
te gebruiken die voldoet aan de vereisten voor de voedingsspanning van de wisselstroombron waarop u de monitor hebt
aangesloten.
OPMERKING: Dit product kan alleen worden gebruikt in het land waar het gekocht werd.
•
Dit product dient primair als ITE-apparaat (Information Technical Equipment) op kantoor of thuis te worden gebruikt.
•
Het product is ontworpen om te worden aangesloten op een computer en is niet gemaakt voor de weergave van televisieuitzendingsignalen.
Waarschuwing
Dit is een product van klasse A. In een huishoudelijke omgeving kan dit product radiostoringen
veroorzaken. In dit geval dient de gebruiker passende maatregelen te nemen.
Nederlands-2
Veiligheidsmaatregelen, onderhoud en aanbevolen gebruik
Veiligheidsmaatregelen en onderhoud
VOOR EEN OPTIMAAL RESULTAAT BIJ DE INSTALLATIE EN HET
GEBRUIK VAN DE MULTI-FUNCTION-MONITOR IS HET BELANGRIJK
DAT U DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES VOLGT:
OPEN NOOIT DE MONITOR. De monitor bevat geen interne
onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen of
onderhouden. Bovendien loopt u het risico op elektrische schokken of
andere gevaren wanneer u de monitor opent of de behuizing verwijdert.
Het onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door bevoegde en
hiervoor opgeleide onderhoudstechnici.
•
Als de voedingskabel of stekker beschadigd is.
•
Als u vloeistof op de monitor hebt gemorst of voorwerpen in de
monitor hebt laten vallen.
•
Als de monitor is blootgesteld aan regen of insijpelend water.
•
Als de monitor is gevallen of de behuizing beschadigd is.
•
Indien beschadigingen zoals barsten optreden of het apparaat
ongewoon wankelt.
Als de monitor niet correct functioneert hoewel u de normale
gebruiksinstructies in acht hebt genomen.
•
Mors geen vloeistoffen op het raster van de monitor en gebruik de
monitor niet in de buurt van water.
•
•
Steek geen voorwerpen in de ventilatiegleuven. Deze kunnen in
aanraking komen met onderdelen die onder hoogspanning staan,
wat kan leiden tot elektrische schokken, brand, een defect van het
apparaat of ernstige verwondingen en zelfs de dood.
Aanbevolen gebruik
•
Voor een optimaal resultaat laat u de monitor eerst 20 minuten
opwarmen.
•
Plaats geen zware voorwerpen op de voedingskabel. Een beschadigde
voedingskabel kan elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
•
Ontspan uw ogen door af en toe naar een voorwerp te kijken dat
minstens 1,50 m. van u is verwijderd. Knipper vaak met de ogen.
•
Plaats dit toestel niet op een hellende of onstabiele ondergrond,
houder of tafel. De monitor zou dan kunnen vallen en zo ernstig
beschadigd raken.
•
Plaats de monitor in een hoek van 90 graden ten opzichte van ramen
en andere lichtbronnen, om eventuele reflecties op het scherm te
voorkomen.
•
Monteer dit product niet gedurende langere tijd ondersteboven of met
de voorzijde omhoog of omlaag gericht, aangezien dit kan leiden tot
blijvende schade aan het scherm.
•
Maak het oppervlak van de LCD-monitor schoon met een pluisvrije,
niet-schurende doek. Vermijd het gebruik van reinigingsvloeistoffen of
glasreinigers.
•
De voedingskabel die u gebruikt, moet zijn goedgekeurd en moet
voldoen aan de veiligheidsnormen die in uw land van toepassing zijn.
(In Europa is het gebruik van het type H05VV-F 3G 1 mm2 aanbevolen.)
•
Pas de helderheid, het contrast en de scherpte van het beeldscherm
aan om de leesbaarheid te vergroten.
•
Gebruikers in het Verenigd Koninkrijk dienen een door het BS
goedgekeurde voedingskabel met gietstekker en ingebouwde zwarte
zekering (13A) voor de monitor te gebruiken.
•
Geef nooit lange tijd vaste patronen op de monitor weer.
Zo vermijdt u dat het beeld inbrandt.
•
Laat uw ogen regelmatig door een arts onderzoeken.
•
Plaats geen objecten op de monitor en gebruik de monitor niet
buitenshuis.
Ergonomie
•
De voedingskabel mag niet gebogen, geknikt of op een andere
manier beschadigd zijn.
•
Gebruik de fabrieksinstellingen voor de grootte en positie van het
beeld, en standaardsignalen.
•
Ga voorzichtig te werk bij glasbreuk.
•
Gebruik de vooraf ingestelde waarden voor de kleureninstellingen.
•
Dek de ventilatieopeningen van de monitor niet af.
•
Gebruik non-interlaced signalen.
•
Gebruik de monitor niet bij hoge temperaturen of in vochtige, stoffige
of vettige omgevingen.
•
Kies bij een donkere achtergrond niet de primaire kleur blauw om zo
te vermijden dat u moeilijk leest en uw ogen sneller vermoeid raken.
•
Raak de vloeibare kristallen niet aan ingeval de monitor of het glas
breekt en ga voorzichtig te werk.
•
Geschikt voor entertainmentdoeleinden met gecontroleerd
omgevingslicht om storende reflecties op het scherm te voorkomen.
•
Zorg voor een goede ventilatie rond de monitor, zodat de warmte goed
kan worden afgevoerd. Controleer altijd of de ventilatieopeningen vrij
zijn en plaats de monitor niet in de buurt van een radiator of andere
warmtebronnen. Plaats nooit voorwerpen op de monitor.
•
•
•
De volgende aanbevelingen bieden maximale ergonomische resultaten:
U kunt het beste de monitor van de stroombron loskoppelen door de
stekker van de voedingskabel uit het stopcontact te nemen. Plaats de
monitor dicht bij een stopcontact dat makkelijk bereikbaar is.
Verplaats of monteer dit apparaat niet door het aan een touw of kabel
aan het handvat op de achterkant op te hangen. Monteer of bevestig
dit apparaat niet met behulp van het handvat op de achterkant. Het
apparaat kan vallen en persoonlijk letsel veroorzaken.
Ga voorzichtig te werk als u de monitor moet verplaatsen of
vervoeren. Bewaar de verpakking voor een eventueel transport.
•
Als de koelventilator ononderbroken wordt gebruikt, is het aan te
bevelen de openingen minimaal eenmaal per maand schoon te vegen.
•
Reinig minimaal één keer per jaar de gaatjes aan de achterkant van
de behuizing om vuil en stof te verwijderen. Op die manier handhaaft
u de betrouwbaarheid.
•
Wanneer u een LAN-kabel gebruikt, mag u deze niet aansluiten op
een randapparaat dat bedrading heeft met een hoge voltage.
•
Gebruik de monitor niet in situaties waar de temperatuur of
luchtvochtigheid snel verandert en vermijd directe koude lucht uit een
aircosysteem, omdat dit de levensduur van de monitor kan verkorten
of condensatie kan veroorzaken. Als er condensatie optreedt,
ontkoppelt u de monitor en sluit u deze weer aan als er geen sprake
meer is van condensatie.
Het lcd-scherm schoonmaken
•
Wanneer het lcd-scherm stoffig is, veegt u het voorzichtig schoon met
een zachte doek.
•
Gebruik nooit harde voorwerpen om het lcd-scherm schoon te vegen.
•
Druk niet te hard op het oppervlak van het lcd-scherm.
•
Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen. Het oppervlak van het lcdscherm kan hierdoor worden aangetast of kan verkleuren.
De behuizing schoonmaken
•
Schakel de stroom uit en maak de voedingskabel los
•
Veeg de behuizing voorzichtig schoon met een zachte doek
•
Om de behuizing te reinigen, maakt u een doek met een neutraal
reinigingsmiddel en wat water een beetje vochtig, veegt u de
behuizing schoon en veegt u met een droge doek alles vervolgens
droog.
OPMERKING: maak de behuizing daarom NIET schoon met een
product dat benzeen, verdunningsmiddel, alkalisch
reinigingsmiddel, een reinigingsproduct op basis van
alcohol, glasreinigingsmiddel, boenmiddel, glansmiddel,
zeeppoeder of insecticide bevat. Zorg ervoor dat de
behuizing niet gedurende lange tijd in contact komt met
rubber of vinyl. Deze vloeistoffen en stoffen kunnen ertoe
leiden dat de verflaag wordt aangetast, gaat barsten of
afschilfert.
Aansluiten op een tv*
•
Het distributiesysteem voor de kabel moet geaard zijn in
overeenstemming met ANSI/NFPA 70, de nationale elektrische
code (NEC), met name onderdeel 820.93, aarding van het buitenste
geleidende schild van een coaxkabel.
•
De afscherming van de coaxkabel moet worden aangesloten op de
randaarde in de installatie.
* Het product dat u hebt gekocht, is mogelijk niet voorzien van deze functie.
Nederlands-3
Nederlands
•
Haal in de volgende situaties de stekker van de voedingskabel van de
monitor onmiddellijk uit het stopcontact en laat het onderhoud of de
reparatie uitvoeren door bevoegde onderhoudstechnici:
Inhoud
De doos* van uw nieuwe MultiSync-monitor bevat de volgende voorwerpen:
•
Lcd-monitor
•
Installatiehandleiding
•
Voedingskabel*1
•
Klem x 1
•
Kabel voor beeldsignaal
•
Schroef met sluitring (M4 x 10) x 1
•
Draadloze afstandsbediening en AAA-batterijen
•
Cd-rom
Kabel voor beeldsignaal
(DVI-D naar DVI-D-kabel)
Voedingskabel*1
Schroef met sluitring
(M4 x 10) x 1
Klem x 1
Cd-rom
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding
*
Draadloze afstandsbediening
en AAA-batterijen
Bewaar de originele doos en het verpakkingsmateriaal zodat u de monitor later probleemloos kunt vervoeren of verzenden.
*
1
Het type en aantal voedingskabels dat wordt meegeleverd, is afhankelijk van de verzendlocatie van de lcd-monitor.
Wanneer meerdere kabels worden meegeleverd, gebruikt u een voedingskabel die overeenkomt met de spanning van de
wisselstroombron waarop u het apparaat aansluit. Deze voedingskabel moet zijn goedgekeurd en moet voldoen aan de
veiligheidsnormen die in uw land van toepassing zijn.
Nederlands-4
Installatie
Dit apparaat kan niet zonder voet of een ander
montageaccessoire als steun worden gebruikt of
geïnstalleerd. We raden u aan de installatie te laten uitvoeren
door een bevoegd en ervaren NEC-technicus. Als u de
montageprocedures van NEC niet op de juiste manier
uitvoert, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur of tot
persoonlijk letsel van de gebruiker of installateur. De garantie
van het product dekt geen schade die door onjuiste installatie
wordt veroorzaakt. Als u deze aanbevelingen niet opvolgt,
kan dit de garantie nietig maken.
Ter ondersteuning tijdens het monteren of verplaatsen
moet een montagesteun worden gebruikt met de
bijbehorende oogbouten. Probeer het scherm niet zonder
de montagesteun te monteren of verplaatsen. Het scherm
kan vallen en persoonlijk letsel veroorzaken.
•
Bij langdurig gebruik in een videowandconfiguratie
kunnen de beeldschermen enigszins uitzetten vanwege
temperatuurschommelingen. Daarom wordt het
aanbevolen om beeldschermen op minimaal 1 millimeter
afstand van elkaar te plaatsen.
Stand
•
Als u het scherm in de staande positie gebruikt, moet de
monitor met de klok mee worden gedraaid, zodanig dat
de linkerkant naar boven wordt verplaatst en het ledlampje aan de onderkant zit. Daardoor is er ruimte voor
voldoende ventilatie, wat de levensduur van de monitor
verlengt. Een slechte ventilatie kan de levensduur van de
monitor verkorten.
Montage
Monteer de monitor NIET ZELF. Vraag uw leverancier dit
te doen. We raden u aan de installatie te laten uitvoeren
door een bevoegd en ervaren technicus. Controleer de
plaats waar de eenheid moet worden gemonteerd. Het
monteren van de eenheid aan een muur of plafond is voor
de verantwoordelijkheid van de klant. Niet alle muren of
plafonds kunnen het gewicht van de eenheid dragen. De
productgarantie geldt niet voor schade veroorzaakt door
onjuiste installatie of omvorming van de eenheid of door
natuurrampen. Als u deze aanbevelingen niet opvolgt, kan dit
de garantie nietig maken.
Blokkeer ventilatieopeningen NIET met montageaccessoires
of andere items.
1. Positie van de handgrepen aanpassen.
Voor liggende beeldrichting:
Houd rekening met het volgende als u
de eenheid aan een muur of het plafond
bevestigt
•
Indien u gebruikmaakt van montageaccessoires anders
dan de door NEC goedgekeurde accessoires, moeten de
gebruikte materialen voldoen aan de VESA-compatibele
(FDMIv1) montagemethode.
•
NEC raadt u aan een montage-interface te gebruiken die
voldoet aan de UL1678-norm in Noord-Amerika.
•
NEC raadt u ten zeerste
Geen
Eenheid ruimte
aan M8-schroeven
Montagebeugel
(15-17 mm + dikte beugel
Geen draad
Borgringen
en borgringen in de lengte)
6 mm
te gebruiken. Indien u
minder dan
Schroef
10 mm φ
schroeven gebruikt
die langer zijn dan
15-17 mm
Dikte van
15-17 mm, moet u de diepte
beugel en
van het schroefgat controleren.
borgringen
(Aanbevolen bevestigingsdruk:
1125 - 1375N•cm). Het beugelgat moet kleiner
zijn dan φ 10 mm.
•
Voordat u de eenheid monteert, dient u te controleren of
de montageplek sterk en veilig genoeg is.
•
Raadpleeg de bij de montageonderdelen geleverde
handleiding voor gedetailleerde informatie.
•
Controleer of er geen vrije ruimte is tussen de monitor en
de beugel.
Voor staande beeldrichting:
Nederlands-5
Nederlands
Voor gekwalificeerde technici van NEC:
Gebruik voor een veilige installatie twee of meer beugels om
de eenheid te monteren. Bevestig de eenheid op minstens
twee punten op de montageplek.
Led-lampje
2. Positie van het NEC-logo aanpassen.
Montageaccessoires bevestigen
Het logo verwijderen: plaats een dun stokje (met een
diameter kleiner dan 2 mm) in het gat in de onderkant van
het logo en verwijder het logo door het aan de onderkant
omhoog te drukken.
De monitor is ontworpen voor gebruik met het VESAmontagesysteem.
Het logo bevestigen: haak het deel (1) van het logo in de
schermrand en duw het erin.
1. Montagebouten bevestigen
(niet meegeleverd)
3,6 mm
Bij dit model worden oogbouten geleverd voor ondersteuning
bij de montage.
2 mm
•
Bevestig de oogbouten in de betreffende gaten zoals in
de afbeelding wordt weergegeven.
•
Controleer of de oogbouten stevig zijn bevestigd.
•
Als u de monitor in de juiste stand wilt plaatsen, gebruikt
u een montagesteun die aan de oogbouten is bevestigd.
Monteer de monitor NIET alleen door middel van de
oogbouten.
Montagebout (M10) (niet meegeleverd)
Gat voor
montagebout
Montageplek
•
De muur en het plafond moeten sterk genoeg zijn om de
monitor en de montageaccessoires te kunnen dragen.
2. Montageaccessoires bevestigen
•
Monteer de eenheid NIET op plaatsen waar een deur
tegen de eenheid kan stoten.
Let erop dat u de monitor niet omstoot bij het bevestigen van
de accessoires.
•
Monteer de eenheid NIET in omgevingen met veel
trillingen en stof.
•
Monteer de eenheid NIET in de buurt van waar de
hoofdstroomtoevoer het gebouw binnenkomt.
•
Plaats de eenheid niet waar mensen deze gemakkelijk
kunnen vastpakken en eraan gaan hangen.
•
Zorg voor goede ventilatie of klimaatregeling rondom de
monitor, zodat de door de eenheid gegenereerde warmte
gemakkelijk kan worden afgevoerd.
400 mm
VESA-montage-interface (M8)
Bevestigen aan het plafond
•
Controleer of het plafond sterk genoeg is om het gewicht
van de eenheid en de montageonderdelen te kunnen
dragen, ook tijdens aardbevingen, onverwachte trillingen
en externe druk.
•
Zorg dat de eenheid op een stevige constructie aan het
plafond is gemonteerd, bijvoorbeeld aan een steunbalk.
Bevestig de monitor met gebruik van de bout, borgring,
sluitring en moer.
•
Monteer de eenheid NIET op plaatsen waar geen
ondersteunende interne constructie is. Gebruik GEEN
houtschroeven of verankeringsschroeven. Monteer
de eenheid NIET aan sierlijsten of aan hangende
constructies.
Onderhoud
•
Controleer de montageonderdelen op losse schroeven,
gaten, vervormingen of andere problemen die kunnen
optreden. Neem contact op met gekwalificeerd
servicepersoneel als u een probleem hebt ontdekt.
•
Controleer de montageplek regelmatig op beschadigingen
of zwakke punten die in de loop der tijd kunnen ontstaan.
400 mm
Montageaccessoires kunnen worden bevestigd wanneer
de monitor met de voorzijde omlaag is neergelegd. Leg het
beschermende vel op tafel onder de lcd-monitor zodat er
geen krassen op het scherm komen. Het beschermende
vel is het vel waarmee de lcd-monitor in de oorspronkelijke
verpakking was ingepakt. Zorg ervoor dat er niets op tafel ligt
wat de monitor kan beschadigen.
Indien u gebruikmaakt van montageaccessoires anders dan
de door NEC ondersteunde en goedgekeurde accessoires,
moeten de gebruikte materialen voldoen aan de VESAcompatibele montagemethode.
OPMERKING: Zorg ervoor dat de monitor op een vlakke
ondergrond met genoeg ruimte staat
voordat u de monitor gaat installeren.
Nederlands-6
3. Optionele kaart gebruiken
5. Ventilatievereisten
1. Schakel de hoofdschakelaar uit.
Wanneer u de monitor in een afgesloten ruimte of nis
plaatst, moet u voldoende ruimte tussen de monitor en de
omringende voorwerpen overlaten zodat de warmte kan
worden afgevoerd, zoals hieronder wordt weergegeven.
2. Verwijder de klep van de sleuf door de geïnstalleerde
schroeven te verwijderen (illustratie 1).
3. Steek de optionele kaart in de monitor. Bevestig de klep
van de sleuf door de verwijderde schroeven te gebruiken.
OPMERKING: Neem contact op met uw leverancier voor de
beschikbare optionele kaarten.
Oefen niet te veel druk uit op de optionele
kaart voordat u deze met schroeven vastzet.
Zorg ervoor dat de kaart in de juiste positie in
de sleuf wordt geplaatst.
Zorg voor goede ventilatie of klimaatregeling rondom de
monitor, zodat de door de eenheid gegenereerde warmte
gemakkelijk kan worden afgevoerd. Dit geldt met name als u
monitors met meerdere schermen gebruikt.
OPMERKING: De geluidskwaliteit van de interne
luidsprekers varieert naar gelang de
akoestiek van de kamer.
Illustratie 1
4. De optionele tafelvoet installeren en
verwijderen
Het installeren en verwijderen van het voetstuk
moet door minimaal vier mensen worden
gedaan.
Volg de instructies bij de voet of het montageapparaat om
de voet te installeren. Gebruik alleen door de fabrikant
goedgekeurde apparaten.
Als u de monitor gebruikt met de optionele tafelvoet, bevestig
de LCD-monitor dan aan de wand met een koord of ketting
die sterk genoeg is om het gewicht van de monitor te dragen,
om te voorkomen dat deze omvalt. Bevestig het koord of de
ketting aan de monitor met de klemmen en schroeven die zijn
meegeleverd bij de optionele tafelvoet.
400 mm
Schroefgaten
OPMERKING: gebruik UITSLUITEND de schroeven die bij
de optionele tafelvoet horen.
Wees voorzichtig bij het installeren van het voetstuk van de
lcd-monitor. Zorg ervoor dat uw vingers niet bekneld raken.
Optionele tafelvoet
Koord of ketting
Klem
Schroef (M4)
Controleer voordat u de lcd-monitor aan de wand bevestigt of
de wand het gewicht van de monitor kan dragen.
Tafel
Beschermend vel
OPMERKING: installeer de voet in de richting van de pijl
die op het oppervlak van de voet staat.
Gebruik de ST-801.
Vergeet niet het koord of de ketting van de muur te
verwijderen voordat u het lcd-scherm verplaatst.
Nederlands-7
Nederlands
LET OP:
6. Omkantelen voorkomen
Namen en functies van onderdelen
Bedieningspaneel
쐃 Aan/uit-knop (
쐊 Knop EXIT (Afsluiten)
)
Hiermee schakelt u de stroom in of uit. Zie ook pagina 16.
쐇 Knop MUTE (Dempen)
Hiermee schakelt u de geluidsdemping in of uit.
쐎 Sensor voor de afstandsbediening en stroomindicator
쐋 Knop INPUT (Ingang)
Deze knop werkt als een SET/POINT ZOOM-knop (Instellen/
Specifiek zoomen) binnen het OSD-menu (On Screen
Display). (Hiermee schakelt u tussen [DVI], [DPORT],
[HDMI], [VGA] of [Y/Pb/Pr], [SCART]*, [VIDEO]*, [S-VIDEO]*,
[HDMI2]*, [HDMI3]*, [RGB/HV]* of [Y/Pb/Pr2]*). Dit zijn
alleen de beschikbare soorten invoer, weergegeven met de
fabrieksnamen.
쐏 PLUS-knop (+)
Deze knop werkt als een (+)-knop om de aanpassing met het
OSD-menu te verhogen.
Hiermee verhoogt u het niveau van het uitgaande geluid als
het OSD-menu uitgeschakeld is.
쐄 MINUS-knop (-)
Deze knop werkt als een (-)-knop om de aanpassing met het
OSD-menu te verlagen. Hiermee verlaagt u het niveau van
het uitgaande geluid als het OSD-menu uitgeschakeld is.
쐂 OMHOOG-knop (
)
Hiermee activeert u het OSD-menu als het OSD-menu
uitgeschakeld is. Werkt als knop om de markeringsbalk
omhoog te verplaatsen om aanpassingsitems in het OSDmenu te selecteren.
쐆 OMLAAG-knop (
Hiermee activeert u het OSD-menu als het OSD-menu
uitgeschakeld is. Werkt als afsluitknop in het OSD om naar
het vorige menu te gaan.
)
Hiermee activeert u het OSD-menu als het OSD-menu
uitgeschakeld is. Werkt als knop om de markeringsbalk
omlaag te verplaatsen om aanpassingsitems in het OSDmenu te selecteren.
Hiermee ontvangt u het signaal van de afstandsbediening
(wanneer u de draadloze afstandsbediening gebruikt).
Zie ook pagina 11.
Brandt groen wanneer de lcd-monitor actief is.*
Brandt rood als de lcd-monitor zich in de stand POWER OFF
(Stroom uit) bevindt.
Brandt geel wanneer de monitor zich in de stand Power Save
(Stroom besparen) bevindt. Het lampje knippert afwisselend
groen en geel wanneer in de stand Power Standby
(Stroom stand-by) de functie “SCHEDULE SETTINGS” is
ingeschakeld. Wanneer een onderdeel van de monitor niet
werkt, knippert het lampje rood.
* Als “OFF” (UIT) is geselecteerd in “POWER INDICATOR”
(STROOMINDICATOR) (zie pagina 25), zal de LED niet
oplichten wanneer de lcd-monitor in de actieve modus staat.
쐅 Sensor voor kamerverlichting
Detecteert het niveau van de kamerverlichting zodat
de monitor de instellingen voor achtergrondverlichting
automatisch kan aanpassen ten behoeve van het kijkcomfort.
Deze sensor niet bedekken. Zie pagina 29.
Vergrendelingsmodus voor besturingstoetsen
Hiermee vergrendelt u de toegang tot alle belangrijke
besturingsfuncties. U activeert de vergrendeling van
besturingsfuncties door en tegelijkertijd in te drukken
en gedurende meer dan drie seconden ingedrukt te houden.
Ga terug naar de gebruikersmodus door en opnieuw
meer dan drie seconden tegelijkertijd ingedrukt te houden.
*: Deze functie is afhankelijk van de optionele kaart die u gebruikt.
Nederlands-8
쐃 AC IN-connector
쐅 REMOTE (Afstandsbediening) IN
Deze connector zorgt voor de verbinding met de
meegeleverde voedingskabel.
쐇 Aan/uit-knop
Gebruik de optionele sensoreenheid door deze op uw
monitor aan te sluiten.
OPMERKING: Gebruik deze connector alleen wanneer dit is
voorgeschreven.
Aan/uit-schakelaar voor het in- en uitschakelen van de
netvoeding.
쐈 VGA IN (15-pins mini D-Sub)
쐋 EXTERNE LUIDSPREKERAANSLUITING
Voor de uitvoer van het geluidssignaal via de AUDIO 1-,
DPORT- en HDMI-aansluiting. Rode aansluiting is plus (+).
Zwarte aansluiting is min (-).
OPMERKING: Deze aansluiting is geschikt voor luidsprekers
van 15 W + 15 W (8 ohm).
쐏 Schakelaar interne/externe luidspreker
: Interne luidspreker
: Externe luidspreker.
OPMERKING: Schakel de monitor uit als u de schakelaar
voor interne/externe luidspreker gebruikt.
쐄 AUDIO UIT
Voor de uitvoer van het geluidssignaal van de AUDIO IN 1-,
2-, DPORT- en HDMI-connector naar een extern apparaat
(stereo-ontvanger, versterker, enz.).
* Deze connector ondersteunt geen hoofdtelefoonaansluiting.
쐂 Servicepoort
Deze USB-sleuf is bestemd voor toekomstige upgrades van
de software.
쐆 LAN-poort (RJ-45)
Voor de invoer van analoge RGB-signalen van een personal
computer of andere RGB-apparatuur. Deze ingang kan
worden gebruikt met een RGB- of COMPONENT-bron.
Selecteer het signaaltype in TERMINAL SETTING (Terminalinstelling). Zie pagina 27.
OPMERKING: gebruik een geschikte signaalkabel wanneer
u deze connector gebruikt voor COMPONENT. Neem contact
op met uw leverancier als u vragen hebt.
쐉 DisplayPort-connectors
IN-connector: voor de invoer van DisplayPort-signalen.
OUT-connector: voor de uitvoer van het signaal dat wordt
weergegeven. Zie pagina 25 VIDEO OUT SETTING.
씈 HDMI IN
Voor digitale HDMI-ingangssignalen.
씉 DVI IN (DVI-D)
Voor de invoer van digitale RGB-signalen van een computer
of HDTV-apparaat met digitale RGB-uitgang.
* Deze connector ondersteunt geen analoge invoer.
씊 Kensington-slot
Voor beveiliging en voorkoming van diefstal.
씋 Sleuf voor optionele kaart
LAN-verbinding. Zie pagina 32 en 35.
OPMERKING: Geef het gebruik van LAN1 prioriteit.
Er zijn accessoires voor het type sleuf 2 en sleuf 3
beschikbaar. Neem contact op met uw leverancier voor
gedetailleerde informatie.
OPMERKING: Neem contact op met uw leverancier voor de
beschikbare optionele kaart.
� AUDIO IN 1, 2
Voor de invoer van het geluidssignaal van externe
apparatuur, zoals een computer of dvd-speler.
쐎 RS-232C (9-pins D-Sub)
Voor het aansluiten van een RS-232C-ingang van externe
apparatuur, zoals een pc, om RS-232C-functies te bedienen.
씌 Interne luidspreker
씍 Intelligente sensor voor draadloze gegevens
Sensor voor draadloze communicatie van de
monitorgegevens en instellingen.
씎 Classificatielabel
Nederlands-9
Nederlands
Terminalpaneel
Draadloze afstandsbediening
쐏 Knop ASPECT (Beeldverhouding)
Selecteert beeldverhouding: [FULL] (Volledig), [WIDE]
(Breed), [DYNAMIC] (Dynamisch), [1:1], [ZOOM] (Zoomen)
en [NORMAL] (Normaal). Zie pagina 17.
쐄 Knop AUDIO INPUT (Audio-ingang)
Hiermee selecteert u een ingangsgeluidsbron: [IN1], [IN2],
[IN3]*2, [OPTION]*2, [HDMI], [DPORT], [HDMI2]*2, [HDMI3]*2.
쐂 Knop OPTION MENU (Optiemenu)*1
쐆 CIJFERTOETSEN
Hiermee stelt u wachtwoorden in en wijzigt u deze, kiest u
kanalen en stelt u REMOTE ID (Afstandsbediening-id) in.
쐊 Knop ENT*1
쐎 Knop DISPLAY (Weergave)
Hiermee schakelt u de OSD-gegevens in of uit.
Zie pagina 18.
쐅 Knop MENU
Hiermee schakelt u de menumodus in of uit.
쐈 Knop AUTO SET UP (Automatische instellingen)
Hiermee activeert u het menu Auto Setup (Automatische
instellingen). Zie pagina 20.
쐉 Knop EXIT (Afsluiten)
Hiermee keert u terug naar het vorige menu in het
schermmenu.
쐃 Aan/uit-knop
씈 Knop OMHOOG/OMLAAG (
Hiermee schakelt u de stroom in of zet u het apparaat op
stand-by.
om de markeringsbalk omhoog of
Werkt als knop
omlaag te verplaatsen om aanpassingsitems in het OSDmenu te selecteren.
Een klein scherm dat de “PIP”-modus heeft aangepast,
schuift omhoog of omlaag.
쐇 INPUT-knop (Ingang)
Hiermee wordt het ingangssignaal geselecteerd.
DVI: DVI
HDMI: HDMI, HDMI2*2, HDMI3*2
DisplayPort: DPORT
VGA: VGA
Y/Pb/Pr: Y/Pb/Pr, SCART*2, Y/Pb/Pr2*2
RGB/HV*2: RGB/HV
VIDEO*2: VIDEO, S-VIDEO
OPTION (Optie): Afhankelijk van uw verbinding
/ )
씉 Knop MINUS/PLUS (-/+)
Hiermee verhoogt of verlaagt u het aanpassingsniveau van
de instellingen in het schermmenu.
Een klein scherm dat de PIP-modus heeft aangepast, schuift
naar links of rechts en vergroot of verkleint het formaat.
씊 Knop SET/POINT ZOOM (Instellen/Specifiek zoomen)
쐋 Knop PICTURE MODE (Beeldmodus)
Hiermee selecteert u een beeldmodus: [HIGHBRIGHT]]
(Zeer helder), [STANDARD] (Standaard), [sRGB], [CINEMA]
(Bioscoop), [CUSTOM1] (Aangepast1), [CUSTOM2]
(Aangepast2). Zie pagina 18.
HIGHBRIGHT (Zeer helder): voor bewegende beelden
zoals dvd.
STANDARD (Standaard): voor beelden.
sRGB: voor afbeeldingen op basis van tekst.
CINEMA (Bioscoop): voor films.
CUSTOM1 (Aangepast1) en CUSTOM2 (Aangepast2):
activeer functie voor automatisch dimmen. Zie pagina 29.
Hiermee selecteert u een optie. Activeert de functie POINT
ZOOM (Specifiek zoomen) wanneer het OSD-menu niet
wordt weergegeven.
씋 Knop VOLUME OMHOOG/OMLAAG (VOL +/-)
Hiermee zet u het uitgaande geluid harder of zachter.
씌 Knop CH/ZOOM OMHOOG/OMLAAG (CH/ZOOM +/-)*1
Hiermee verhoogt of verlaagt u het niveau van POINT ZOOM
(Specifiek zoomen).
씍 Knop GUIDE (Gids)*1
씎 Knop MUTE (Dempen)
Hiermee schakelt u de dempingsfunctie in of uit.
Nederlands-10
씏 Knop STILL (Stilstaand beeld)
Bereik van de afstandsbediening
Knop ON/OFF (Aan/uit): hiermee schakelt u de modus voor
stilstaande beelden in of uit.
Knop STILL CAPTURE (Vastlegging stilstaand beeld):
Hiermee legt u een stilstaand beeld vast.
OPMERKING: deze functie wordt beschikbaar als IMAGE
FLIP (Beeld spiegelen) wordt geactiveerd.
Richt de bovenkant van de afstandsbediening bij
het indrukken van een knop op de sensor voor de
afstandsbediening op de LCD-monitor.
Knop IMAGE FLIP (Beeld spiegelen)
Gebruik de afstandsbediening binnen een afstand van
ongeveer 7 m vanaf de afstandsbedieningssensor of binnen
een afstand van ongeveer 3,5 m bij een horizontale en
verticale hoek van minder dan 30°.
Hiermee schakelt u tussen H FLIP (Horizontaal spiegelen),
V FLIP (Verticaal spiegelen), 180° ROTATE (180° draaien) en
NONE (Geen). Zie pagina 21.
Knop PIP (Picture-in-Picture)
Knop ON/OFF (Aan/uit): Hiermee schakelt u tussen PIP,
POP, PICTURE BY PICTURE-ASPECT (beeld-in-beeld beeldverhouding) en PICTURE BY PICTURE-FULL (beeldin-beeld - volledig). Zie pagina 22.
Knop INPUT (Ingang): hiermee selecteert u het “Picture-inPicture”-ingangssignaal.
Knop CHANGE (Wijzigen): Hiermee vervangt u het hoofden subbeeld.
OPMERKING: u kunt het formaat van het subbeeld wijzigen
door tijdens de PIP-modus op SET/POINT ZOOM te drukken.
Let op:
Raadpleeg voor meer informatie “PIP-matrix (Picture in
Picture)” op pagina 49.
Knop REMOTE ID (Afstandsbediening-id)
Belangrijk: de afstandsbediening
werkt misschien niet als de
afstandsbedieningssensor in
contact komt met direct zonlicht
of sterke verlichting of als
er zich een object in de weg
bevindt.
Hiermee activeert u de functie REMOTE ID
(Afstandsbediening-id).
•
De afstandsbediening mag niet onderhevig
worden gesteld aan hevige schokken.
•
Er mag geen water of een andere vloeistof op
de afstandsbediening terechtkomen. Droog de
afstandsbediening onmiddellijk als deze toch nat is
geworden.
•
Voorkom dat de afstandsbediening wordt blootgesteld
aan hitte of stoom.
•
Open de afstandsbediening alleen als u de batterijen
dient te vervangen.
-knop*1
Hiermee activeert u de ondertiteling.
OPMERKING: alleen de ingangen VIDEO*2, S-VIDEO*2.
*1: De actie van deze knop is afhankelijk van de optionele kaart die u gebruikt.
Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de optionele kaart voor meer
informatie.
*2: Deze functie is afhankelijk van de optionele kaart die u gebruikt.
Nederlands-11
Nederlands
Omgaan met de afstandsbediening
Knop MTS*1
Installatie
1. De installatielocatie bepalen
LET OP:
De installatie van de lcd-monitor moet door
een bevoegde technicus worden uitgevoerd.
Neem contact op met uw leverancier voor meer
informatie.
LET OP:
DE LCD-MONITOR MOET DOOR MINIMAAL
VIER PERSONEN WORDEN VERPLAATST OF
GEÏNSTALLEERD. Als deze veiligheidsmaatregel
niet in acht wordt genomen, kan dit leiden tot
persoonlijk letsel wanneer de LCD-monitor valt.
LET OP:
Monteer of gebruik de monitor niet
ondersteboven of met de voorzijde omhoog of
omlaag gericht.
LET OP:
Deze lcd-monitor heeft een temperatuursensor
and koelventilator, inclusief een ventilator voor de
optionele kaart.
Als de lcd-monitor te warm wordt, wordt de
koelventilator automatisch ingeschakeld.
De ventilator van de optionele kaart wordt
geactiveerd voor het koelen van de optionele
kaart, ook al is de temperatuur lager dan
de normale bedrijfstemperatuur. Als de lcdmonitor oververhit raakt terwijl de koelventilator
draait, verschijnt de waarschuwing “Caution”
op het scherm. Als de waarschuwing Caution
op het scherm verschijnt, moet u het scherm
meteen uitschakelen en laten afkoelen. Als
de koelventilator wordt gebruikt, is de kans op
voortijdige stroomuitval en op een verslechtering
van het beeld en “inbranding van het beeld”
kleiner.
Als de lcd-monitor wordt gebruikt in een
behuizing of met een beschermende folie op het
beeldoppervlak, moet u de binnentemperatuur
controleren door de instelling “HEAT STATUS”
in het OSD te bekijken (zie pagina 26). Als
de temperatuur hoger is dan de normale
bedrijfstemperatuur, moet u de koelventilator
op ON zetten in het menu FAN CONTROL
(Ventilatiecontrole) van het OSD (zie pagina 26).
BELANGRIJK!
Leg het beschermende vel waarin de lcdmonitor was ingepakt onder de monitor,
zodat er geen krassen op het scherm
komen.
2. De batterijen voor de afstandsbediening
plaatsen
De afstandsbediening wordt met twee AAA-batterijen van
1,5 Volt van stroom voorzien.
Plaats of vervang de batterijen als volgt:
A. Druk op het klepje en schuif het open.
B. Plaats de batterijen. De tekens (+) en (-) in het
compartiment geven aan in welke richting u de batterijen
moet plaatsen.
C. Plaats het klepje terug.
LET OP:
Als u de batterijen niet op de juiste manier
gebruikt, kan dit leiden tot lekkages of barsten.
NEC raadt aan de batterijen als volgt te gebruiken:
•
Let er bij het plaatsen van batterijen van AAA-formaat
altijd goed op dat de tekens (+) en (-) van de batterijen
overeenkomen met de tekens (+) en (-) van het
compartiment voor de batterijen.
•
Gebruik niet tegelijkertijd verschillende merken batterijen.
•
Gebruik niet tegelijkertijd nieuwe en oude batterijen.
Daardoor krijgen de batterijen een kortere levensduur of
gaan de batterijen lekken.
•
Verwijder lege batterijen onmiddellijk om te voorkomen
dat er accuzuur in het compartiment gaat lekken.
•
Raak geen uitgelekt accuzuur aan. Deze vloeistof kan de
huid beschadigen.
OPMERKING: verwijder de batterijen als u de
afstandsbediening voor langere tijd niet
gebruikt.
3. Externe apparatuur aansluiten
(zie pagina 14 en 15)
•
Bescherm externe apparatuur door de
hoofdstroomvoorziening uit te schakelen voordat u
apparatuur aansluit.
•
Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de apparatuur
voor aanvullende informatie.
OPMERKING: Verwijder/sluit geen kabels aan terwijl u de
monitor of andere externe apparaten aanzet
omdat dit kan leiden tot beeldverlies.
Nederlands-12
4. De meegeleverde voedingskabel
aansluiten
5. De stroom voor alle gekoppelde externe
apparaten inschakelen
•
De apparatuur moet dicht bij een gemakkelijk toegankelijk
stopcontact worden geplaatst.
Bij verbinding met een computer moet u eerst de stroom naar
de computer inschakelen.
•
Zet de stroomkabel vast met behulp van de klem.
Zet de stroomkabel vast met de klem om te voorkomen
dat deze per ongeluk uit het AC IN-aansluitpunt wordt
verwijderd:
1. Til de klem op en sluit de stroomtoevoer stevig aan op
het AC IN-aansluitpunt (Illustratie A).
2. Duw de klem omlaag over de stroomkabel
(Illustratie B).
6. De aangesloten externe apparatuur
bedienen
Geef het signaal weer van de gewenste ingangsbron.
7. Het geluid aanpassen
Pas het volume zo nodig aan.
8. Het scherm aanpassen
(zie pagina 20 en 21)
Pas zonodig de weergavepositie van het scherm aan.
9. Het beeld aanpassen (zie pagina 20)
Pas zo nodig instellingen als helderheid en contrast aan.
10. Aanbevolen aanpassingen
Illustratie A
Illustratie B
•
Sluit de voedingskabel aan op de lcd-monitor door de
schroef en klem te bevestigen.
•
Steek de pennen van de stekker helemaal in het
stopcontact.
Een losse verbinding kan voor een verslechtering van het
beeld zorgen.
U kunt het risico van “inbranden” van het beeld beperken
door de volgende instellingen aan te passen, afhankelijk
van de gebruikte toepassing: “SCREEN SAVER”, “SIDE
BORDER COLOR” (zie pagina 26), “DATE & TIME” en
“SCHEDULE SETTINGS” (zie pagina 22).
De aanbevolen instelling voor “FAN CONTROL”
(Ventilatiecontrole) (zie pagina 26) is ON (Aan).
Nederlands
OPMERKING: Raadpleeg het gedeelte
“Veiligheidsmaatregelen en onderhoud”
in deze handleiding voor de juiste
voedingskabel.
Schroef
Klem
OPMERKING: Als de klem heeft losgelaten, bevestigt u
deze weer aan de haak om te voorkomen dat
de stroomkabel loslaat.
Zorg dat de klem in de juiste positie zit.
Plaats eerst het u-vormig uiteinde van de
klem in het linkergat en vervolgens het korte
uiteinde van de klem in het rechtergat.
Nederlands-13
Aansluitingen
OPMERKING: Verwijder/sluit geen kabels aan terwijl u de monitor of andere externe apparaten aanzet omdat dit kan leiden tot
beeldverlies.
OPMERKING: Gebruik een audiokabel zonder ingebouwde weerstand. Door het gebruik van een audiokabel met ingebouwde
weerstand. wordt het geluid zachter.
Voordat u aansluitingen tot stand brengt:
*
Schakel eerst de stroomtoevoer naar alle aangesloten apparatuur uit en breng de benodigde verbindingen tot stand.
*
Raadpleeg de handleidingen van de betrokken externe apparaten.
Bedradingsschema
Dvd-speler
Tweede monitor*
Ononderbroken lijnen = videosignaal
Stippellijnen = geluidssignaal
Stereoversterker
Computer (analoog)
Computer (digitaal)
*: Het aantal monitoren die in een serie kunnen worden aangesloten is gelimiteerd.
Aangesloten
apparatuur
AV
Computer
Ingang
Instellen in terminalmodus
DisplayPort
DVI (DVI-D)
HDMI
VGA (D-Sub)
VGA (D-Sub)
Option
DisplayPort
DVI (DVI-D)
HDMI
VGA (D-Sub)
Option
RAW/EXPAND*1
DVI-HD
RAW/EXPAND*1
D-SUB MODE RGB
D-SUB MODE COMPONENT
RAW/EXPAND*1
RAW/EXPAND*1
DVI-PC
RAW/EXPAND*1
RAW/EXPAND*1
Naam
invoersignaal
DP
DVI
HDMI
VGA
COMPONENT
OPTION
DP
DVI
HDMI
VGA
OPTION
*1: afhankelijk van signaaltype.
Nederlands-14
Audioingang
aansluiten
DPORT
AUDIO IN1/IN2
HDMI
AUDIO IN1/IN2
AUDIO IN1/IN2
OPTION
DPORT
AUDIO IN1/IN2
HDMI
AUDIO IN1/IN2
OPTION
Invoerknop op
afstandsbediening
DisplayPort
DVI
HDMI
RGB/HV
Y/Pb/Pr
OPTION
DisplayPort
DVI
HDMI
RGB/HV
OPTION
Een personal computer aansluiten
Als u uw computer aansluit op de LCD-monitor, kunt u het beeld van de computer weergeven.
Sommige videokaarten geven het beeld mogelijk niet correct weer.
U kunt zorgen voor een correcte weergave op uw LCD-monitor door de fabriekswaarden van de signaaltiming automatisch aan
te passen.
<Standaard fabriekswaarden signaaltiming>
Resolutie
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 768
1360 x 768
1280 x 1024
1600 x 1200
1920 x 1080
•
Scanfrequentie
Horizontaal
Verticaal
31,5 kHz
60 Hz
37,9 kHz
60 Hz
48,4 kHz
60 Hz
48 kHz
60 Hz
48 kHz
60 Hz
64 kHz
60 Hz
75 kHz
60 Hz
67,5 kHz
60 Hz
Opmerkingen
Gecomprimeerde afbeelding
Aanbevolen resolutie
Als u werkt met een Macintosh-apparaat, stelt u Mirroring (Spiegelen) in op Off (Uit).
Raadpleeg de handleiding voor de Macintosh voor meer informatie over de vereisten met betrekking tot de video-uitvoer en
de eventuele speciale identificatie of configuratie die nodig zijn voor het beeld van de monitor en de monitor zelf.
•
Ingaande TMDS-signalen moeten voldoen aan de DVI-normen.
•
Als u de weergavekwaliteit wilt handhaven, gebruikt u een kabel die voldoet aan de DVI-normen.
Een dvd-speler of computer aansluiten met HDMI Out
•
Gebruik een HDMI-kabel met het HDMI-logo.
•
Het kan even duren voordat het signaal wordt weergegeven.
•
Sommige videokaarten of stuurprogramma’s geven het beeld mogelijk niet correct weer.
•
Wanneer u een computer gebruikt met HDMI Out, stelt u OVER SCAN (Overscannen) in op “OFF” (UIT) (zie pagina 28).
•
Gebruik een DisplayPort-kabel met een DisplayPort compliance-logo.
•
Het kan even duren voordat het signaal wordt weergegeven.
•
Wanneer u een DisplayPort-kabel verbindt met een onderdeel met een conversieadapter, is het mogelijk dat afbeeldingen
niet zichtbaar zijn.
•
Een aantal DisplayPort-kabels hebben een vergrendelingsfunctie. Wanneer u deze kabel wilt verwijderen, houdt u de
bovenste knop ingedrukt, zodat het slot wordt ontgrendeld.
Nederlands-15
Nederlands
Een computer aansluiten met DisplayPort
Basisbediening
Modus AAN en modus UIT
De stroomindicator van de lcd-monitor wordt groen wanneer de monitor aan is en rood of oranje wanneer de monitor uit is.
OPMERKING: de hoofdschakelaar moet in de positie ON (Aan) staan om de monitor te kunnen inschakelen met de
afstandsbediening of met de aan/uit-knop.
OFF (Uit)
Aan/uit-knop
ON (Aan)
Aan/uit-knop
De afstandsbediening gebruiken
Nederlands-16
Stroomindicator
Beeldverhouding
Modus
FULL
1:1
ZOOM
NORMAL
Groen*1
Rood
HDMI, Y/Pb/Pr, SCART*4, VIDEO*4, S-VIDEO*4, HDMI2*4, HDMI3*4,
Y/Pb/Pr2*4
FULL
Geel
WIDE
Beeldverhouding
Groen en geel afwisselend
knipperend
Rood knipperend
(zie Problemen oplossen
op pagina 47)
*1 Als “OFF” (Uit) is geselecteerd in “POWER INDICATOR” (Stroomindicator) (zie pagina 25),
zal de LED niet oplichten wanneer de lcd-monitor in de actieve modus staat.
*2 Zonder opties, met fabrieksinstellingen.
DYNAMIC
Ongewijzigde
weergave*3
4:3
Energiebeheer gebruiken
De LCD-monitor is voorzien van de DPM-functie (Display
Power Management) voor energiebeheer die door de VESA
is goedgekeurd.
De energiebeheerfunctie is een energiebesparende functie
waarmee automatisch het energieverbruik van het beeld
wordt gereduceerd als het toetsenbord of de muis gedurende
een bepaalde periode niet wordt gebruikt.
De energiebeheerfunctie van uw nieuwe monitor is ingesteld
op de modus “AUTO STANDBY” (Automatische stand-by).
Hiermee kunt u een energiebesparende modus instellen
voor uw monitor wanneer er geen signaal actief is. Dit kan de
levensduur van de monitor verhogen en het energieverbruik
verlagen.
OPMERKING: Bij bepaalde computers en videokaarten
werkt deze functie mogelijk niet.
NORMAL
Aanbevolen selectie
voor beeldformaat*3
NORMAL
(Normaal)
FULL
(Volledig)
Samendrukken
WIDE
(Breed)
Letterbox
*3 Grijze delen geven ongebruikte delen van het scherm weer.
NORMAL (Normaal): Hiermee wordt de hoogtebreedteverhouding weergegeven zoals deze door de bron is
verzonden.
FULL (Volledig): Weergave in volledig scherm.
WIDE (Breed): Vergroot 16:9 tekstvaksignaal totdat deze in
volledig scherm wordt weergegeven.
DYNAMIC (Dynamisch): Vergroot beelden van 4:3 op
non-lineaire wijze totdat deze in volledig scherm worden
weergegeven. Beelden buiten het weergavegebied vallen
weg door de vergroting van het beeld.
1:1: Geeft het beeld weer als 1 x 1 pixel.
ZOOM (Zoomen)
Het beeld kan worden vergroot tot buiten het actieve
weergavegebied.
De beelden die zich buiten het actieve weergavegebied
bevinden worden niet weergegeven.
ZOOM
(Zoomen)
OPMERKING: De monitor schakelt na de ingestelde tijd
automatisch over op de modus OFF (Uit)
nadat er geen signaal meer is.
ZOOM
(Zoomen)
Een bron voor het beeld selecteren*4
Een bron voor het beeld weergeven:
ZOOM
DYNAMIC
(Dynamisch)
Oorspronkelijke instellingen
De vensters voor het instellen van LAN POWER
(LAN-voeding) (raadpleeg pagina 26) en POWER SAVE
(Energiebesparing) (raadpleeg pagina 26) worden
weergegeven wanneer het apparaat voor het eerst wordt
ingeschakeld.
Deze instellingen hoeven alleen te worden geconfigureerd
tijdens de eerste installatie.
Dit berichtvenster wordt echter ook weergegeven als het
apparaat wordt ingeschakeld nadat FACTORY RESET
(Fabrieksinstellingen herstellen) is uitgevoerd.
1:1
*4: Deze functie is afhankelijk van de optionele kaart die u gebruikt.
Stel [VIDEO], [S-VIDEO] in met de knop INPUT (Ingang).
Gebruik het menu COLOR SYSTEM (Kleursysteem) om
[AUTO], [NTSC], [PAL], [SECAM], [PAL60] of [4.43NTSC] in
te stellen, afhankelijk van uw video-indeling.
Nederlands-17
Nederlands
Ingeschakeld
“AUTO STANDBY” (Automatische
stand-by) voor Uitschakelen en
Energiebesparing
Stroomverbruik minder dan 0,5 W*2
Modus Power Save (Stroom
besparen) op “AUTO POWER SAVE”
(Automatische energiebesparing)
Stroomverbruik minder dan 2,5 W
Power Standby (Stroom stand-by) als
“SCHEDULE SETTINGS” (Schemainstellingen) is ingeschakeld
Diagnose (storing gesignaleerd)
DVI, VGA, RGV/HV*4, DPORT
Statuslampje
OSD-gegevens
De OSD-gegevens bevatten informatie als: Input Source (Ingangsbron), Picture Size (Beeldformaat) enz.
Druk op de knop DISPLAY (Weergave) op de afstandsbediening om de OSD-gegevens weer te geven.
쐃 Invoernaam
쐇 Geluidsingangsmodus
쐋 Beeldverhouding
쐏 Ingangssignaalinformatie
� Informatie subbeeld
Beeldmodus
DVI, VGA, RGB/HV*, DPORT
STANDARD
sRGB
CUSTOM1
CUSTOM2
HIGHBRIGHT
HDMI, Y/Pb/Pr, SCART*, VIDEO*, S-VIDEO*, HDMI2*, HDMI3*, Y/Pb/Pr2*
STANDARD
CINEMA
CUSTOM1
CUSTOM2
HIGHBRIGHT
*: Deze functie is afhankelijk van de optionele kaart die u gebruikt.
Nederlands-18
Besturingselementen OSD (On Screen Display)
OPMERKING: Afhankelijk van het model of optionele apparatuur, zijn sommige functies wellicht niet beschikbaar.
Ingangsbron
Pictogrammen in
hoofdmenu
Optie in hoofdmenu
70
50
50
50
50
50
Submenu
PICTURE MODE
Select
Aanpassingsinstellingen
THANK YOU FOR SAVING
THE ENVIRONMENT.
CARBON FOOTPRINT
86.0 %
Goto Adjustment
Return
Close
Druk op de knop
OMHOOG of
OMLAAG om
een submenu te
selecteren.
Druk op SET/POINT
ZOOM (Instellen/
Specifiek zoomen).
Druk op de knop
OMHOOG of OMLAAG,
PLUS of MINUS om
de functie of instelling
te selecteren die u wilt
aanpassen.
Druk op MENU of
EXIT (Afsluiten).
Druk op de knop
OMHOOG of OMLAAG
om een selectie te
maken.
Druk op de knop
INPUT (Ingang)
om uw keuze te
bevestigen.
Druk op de knop OMHOOG,
OMLAAG, PLUS of MINUS
om een selectie te maken.
Druk op EXIT
(Afsluiten)
Afstandsbediening
Bedieningspaneel
OSD-scherm
Nederlands-19
Nederlands
Bedieningsaanwijzing
Instelling
Standaard
PICTURE (Beeld)
BACKLIGHT
(Achtergrondverlichting)
Hiermee stelt u de algemene helderheid van het beeld en de achtergrond op het scherm in. Druk op +
of - als u deze waarde wilt aanpassen.
OPMERKING: Wanneer MODE1 (Modus1) of MODE2 (Modus1) is geselecteerd in ROOM LIGHT
SENSING (Sensor voor kamerverlichting), kan deze functie niet worden gewijzigd.
Afhankelijk van
locatie
CONTRAST
Hiermee stelt u de helderheid van het beeld ten opzichte van de achtergrond in. Druk op + of - als u
deze waarde wilt aanpassen.
OPMERKING: Als in de beeldmodus de optie sRGB is geselecteerd, kan deze functie niet worden gewijzigd.
50
SHARPNESS (Scherpte)
Hiermee stelt u de scherpte van het beeld in. Druk op + of - als u deze waarde wilt aanpassen.
BRIGHTNESS (Helderheid)
Hiermee stelt u de helderheid van het beeld ten opzichte van de achtergrond in. Druk op + of - als u
deze waarde wilt aanpassen.
OPMERKING: Als in de beeldmodus de optie sRGB is geselecteerd, kan deze functie niet worden gewijzigd.
50
HUE (Tint)
Hiermee past u de tint van het scherm aan. Druk op + of - als u deze waarde wilt aanpassen.
OPMERKING: Als in de beeldmodus de optie sRGB is geselecteerd, kan deze functie niet worden gewijzigd.
50
COLOR (Kleur)
Hiermee past u de kleurdiepte van het scherm aan. Druk op + of - als u deze waarde wilt aanpassen.
OPMERKING: Als in de beeldmodus de optie sRGB is geselecteerd, kan deze functie niet worden gewijzigd.
50*2
COLOR TEMPERATURE
(Kleurtemperatuur)
Hiermee past u de kleurtemperatuur van het scherm aan. Een lage kleurtemperatuur maakt het scherm
enigszins rood. Een hoge kleurtemperatuur maakt het scherm enigszins blauw. Als de kleurtemperatuur
verdere aanpassing vereist, kunnen de individuele R/G/B-niveaus van het witpunt worden aangepast.
De optie CUSTOM (Aangepast) moet worden weergegeven als de selectie voor de kleurtemperatuur
om de R/G/B-niveaus te kunnen aanpassen.
OPMERKING: Wanneer sRGB is geselecteerd in de beeldmodus, wordt de vooraf gedefinieerde
waarde 6500k ingesteld zodat deze niet kan worden gewijzigd.
Wanneer PROGRAMMABLE1, PROGRAMMABLE2 of PROGRAMMABLE3 (Programmeerbaar1, 2 of 3)
is geselecteerd in GAMMA CORRECTION (Gammacorrectie), kan deze functie niet worden gewijzigd.
10000K
COLOR CONTROL
(Kleurinstellingen)
Hiermee past u de tint van rood, geel, groen, cyaan, blauw en magenta aan.
OPMERKING: Als in de beeldmodus de optie sRGB is geselecteerd, kan deze functie niet worden gewijzigd.
Wanneer INPUT2 (Ingang2) van SUPER is geselecteerd in INPUT CHANGE (Ingangwijziging), kan
deze functie niet worden gewijzigd.
0
GAMMA CORRECTION
(Gammacorrectie)
Hiermee kiest u een weergavegamma voor de beste beeldkwaliteit.
OPMERKING: Als in de beeldmodus de optie sRGB is geselecteerd, kan deze functie niet worden gewijzigd.
NATIVE*2
(behalve
sRGBinstelling)
NATIVE (Standaard)
De gammacorrectie wordt geregeld door het lcd-scherm.
2,2
Vaak gebruikt weergavegamma voor gebruik met een computer.
2,4
Geschikt voor beeld (dvd, enz.)
S GAMMA
Speciaal gamma voor bepaalde typen films. Versterkt de donkere delen en verzwakt de lichtere delen
van het beeld. (S-Curve)
DICOM SIM.
DICOM GSDF-curve gesimuleerd voor lcd-type.
PROGRAMMABLE1, 2, 3
(Programmeerbaar1, 2, 3)
Met behulp van optionele NEC-software kunt u een programmeerbare gammacurve laden.
MOVIE SETTINGS
(Filminstellingen)
50*2
OPMERKING: Wanneer INPUT2 (Ingang2) van SUPER is geselecteerd in INPUT CHANGE
(Ingangwijziging), kan deze functie niet worden gewijzigd.
NOISE REDUCTION
(Ruisonderdrukking)*1
Hiermee stelt u de hoeveelheid ruisonderdrukking in. Druk op + of - als u deze waarde wilt aanpassen.
0*2
Hiermee wordt automatisch de beeldsnelheid van de bron voor een optimale beeldkwaliteit gevonden.
AUTO
(Automatisch)*2
Alleen de ingangen VIDEO, S-VIDEO, SCART
TELECINE
Alleen de ingangen HDMI, Y/Pb/Pr, SCART*1,
VIDEO*1, S-VIDEO*1, HDMI2*1, HDMI3*1, Y/Pb/Pr2*1
ADAPTIVE CONTRAST
(Aanpasbaar contrast)
Hiermee stelt u het aanpassingsniveau in op dynamisch contrast.
OFF (Uit)
1
Alleen de ingangen HDMI, Y/Pb/Pr, SCART* ,
VIDEO*1, S-VIDEO*1, HDMI2*1, HDMI3*1, Y/Pb/Pr2*1
PICTURE MODE
(Beeldmodus)
Hiermee selecteert u een beeldmodus: [HIGHBRIGHT]] (Zeer helder), [STANDARD] (Standaard),
[sRGB], [CINEMA] (Bioscoop), [CUSTOM1] (Aangepast1) of [CUSTOM2] (Aangepast2). Zie pagina 18.
RESET (Fabrieksinstellingen) Hiermee zet u voor de volgende instellingen in het menu PICTURE (Beeld) de fabrieksinstellingen terug:
BACKLIGHT (Achtergrondverlichting), CONTRAST, SHARPNESS (Scherpte), BRIGHTNESS (Helderheid),
HUE (Tint), COLOR (Kleur), COLOR TEMPERATURE (Kleurtemperatuur), COLOR CONTROL
(Kleurinstellingen), GAMMA CORRECTION (Gammacorrectie), MOVIE SETTINGS (Filminstellingen).
Afhankelijk van
locatie
-
ADJUST (Aanpassen)
AUTO SETUP
(Automatische instellingen)
Hiermee past u automatisch de opties Screen Size (Beeldformaat), H Position (H-positie), V Position
(V-positie), Clock (Klok), Phase (Fase) en White Level (Witniveau) aan.
-
1
Alleen de ingangen VGA, RGB/HV*
AUTO ADJUST
(Automatisch aanpassen)
H Position (H-positie), V Position (V-positie) en Clock Phase (Klokfase) worden automatisch aangepast
bij het inschakelen.
OFF (Uit)
Hiermee bepaalt u de horizontale positie van het beeld binnen het weergavegebied van het lcd-scherm.
Druk op + om het beeld naar rechts te verplaatsen. Druk op - om het beeld naar links te verplaatsen.
-
Hiermee bepaalt u de verticale positie van het beeld binnen het weergavegebied van het lcd-scherm.
Druk op + om het beeld omhoog te verplaatsen. Druk op - om het beeld omlaag te verplaatsen.
-
Druk op + om de breedte van het beeld op het scherm naar rechts uit te breiden.
Druk op - om de breedte van het beeld op het scherm te versmallen.
-
1
Alleen de ingangen VGA, RGB/HV*
H POSITION (H-positie)
Alle ingangen behalve DVI, HDMI, DPORT
V POSITION (V-positie)
Alle ingangen behalve DVI, HDMI, DPORT
CLOCK (Klok)
Alleen de ingangen VGA, RGB/HV*1
*1: Deze functie is afhankelijk van de optionele kaart die u gebruikt.
*2: Afhankelijk van invoersignaal.
Nederlands-20
PHASE (Visuele ruis)
Hiermee past u de visuele “ruis” van het beeld aan.
-
Alleen de ingangen VGA, RGB/HV*1, Y/Pb/Pr,
SCART*1, Y/Pb/Pr2*1
H RESOLUTION (H-resolutie) Hiermee stelt u de breedte van het beeld in.
-
Alleen de ingangen VGA, RGB/HV*1
V RESOLUTION (V-resolutie) Hiermee stelt u de hoogte van het beeld in.
-
Alleen de ingangen VGA, RGB/HV*1
INPUT RESOLUTION
(Ingangsresolutie)
Alleen de ingangen VGA, RGB/HV*1
ASPECT (Beeldverhouding)
Als er een probleem met het detecteren van het signaal is, dwingt deze functie de monitor om het
signaal op de gewenste resolutie in te stellen. Voer na de selectie AUTO SETUP (Automatische
instellingen) uit, indien nodig.
Als er geen probleem is gesignaleerd, is AUTO (Automatisch) de enige beschikbare optie.
Hiermee stelt u de verhoudingen van het schermbeeld in.
OPMERKING: Wanneer ASPECT (Beeldverhouding) de waarde DYNAMIC (Dynamisch), WIDE (Breed)
of ZOOM (Zoomen) heeft, wordt de waarde FULL (Volledig) ingesteld voordat IMAGE FLIP (Beeld
spiegelen) wordt uitgevoerd.
Wanneer ASPECT (Beeldverhouding) de waarde DYNAMIC (Dynamisch) of ZOOM (Zoomen) heeft,
wordt de waarde FULL (Volledig) ingesteld voordat TILE MATRIX (Tegelmatrix) wordt uitgevoerd. Na
TILE MATRIX (Tegelmatrix) wordt ASPECT (Beeldverhouding) weer op de eerdere ASPECT-waarde
(Beeldverhouding) ingesteld of de ASPECT (Beeldverhouding) wordt ingesteld tijdens TILE MATRIX
(Tegelmatrix).
Wanneer ASPECT (Beeldverhouding) de waarde DYNAMIC (Dynamisch) of ZOOM (Zoomen) heeft,
wordt de waarde FULL (Volledig) ingesteld voordat POINT ZOOM (Specifiek zoomen) wordt uitgevoerd.
Na POINT ZOOM (Specifiek zoomen) wordt ASPECT (Beeldverhouding) weer op de eerdere ASPECTwaarde (Beeldverhouding) ingesteld. Als ASPECT (Beeldverhouding) wordt gewijzigd tijdens POINT
ZOOM (Specifiek zoomen), is DYNAMIC (Dynamisch) en ZOOM (Zoomen) het volledige beeld.
AUTO
(Automatisch)
FULL
(Volledig)
Hiermee wordt de hoogte-breedteverhouding weergegeven zoals deze door de bron is verzonden.
-
FULL (Volledig)
Weergave in volledig scherm.
-
WIDE (Breed)
Vergroot 16:9 tekstvaksignaal totdat deze in volledig scherm wordt weergegeven.
-
DYNAMIC (Dynamisch)
Vergroot beelden van 4:3 op non-lineaire wijze totdat deze in volledig scherm worden weergegeven.
Beelden buiten het weergavegebied vallen weg door de vergroting van het beeld. TILE MATRIX
(Tegelmatrix) wordt ongeldig.
-
1:1
Het beeld weergeven als 1 x 1 pixel. (Als de ingangsresolutie hoger is dan 1920 x 1080, wordt de resolutie
van het beeld verlaagd om toch op het scherm te passen.) TILE MATRIX (Tegelmatrix) wordt ongeldig.
-
ZOOM (Zoomen)
Het beeld kan worden vergroot/verkleind.
OPMERKING: het uitvergrote beeld dat zich buiten het actieve weergavegebied bevindt, wordt niet
weergegeven. Het verkleinde beeld is mogelijk van mindere kwaliteit.
-
ZOOM (Zoomen)
De verhoudingen tijdens het in- of uitzoomen blijven gelijk.
-
HZOOM (H-zoomen)
Hoeveelheid horizontale zoom.
VZOOM (V-zoomen)
Hoeveelheid verticale zoom.
H POS
Horizontale positie. OPMERKING: het beeld verandert niet bij een verlaagde instelling.
V POS
Verticale positie. OPMERKING: het beeld verandert niet bij een verlaagde instelling.
IMAGE FLIP
(Beeld spiegelen)
IMAGE FLIP
(Beeld spiegelen)
OPMERKING: OVER SCAN (Overscannen) is uitgeschakeld wanneer IMAGE FLIP (Beeld spiegelen) is
geselecteerd.
Wanneer ASPECT (Beeldverhouding) de waarde DYNAMIC (Dynamisch), WIDE (Breed) of ZOOM
(Zoomen) heeft, wordt de waarde FULL (Volledig) ingesteld voordat IMAGE FLIP (Beeld spiegelen)
wordt uitgevoerd.
Bij selectie van IMAGE FLIP (Beeld spiegelen) behalve NONE (Geen) worden de volgende functies
beschikbaar: PIP MODE (PIP-modus), TILE MATRIX (Tegelmatrix), SUPER in INPUT CHANGE
(Ingangwijziging), STILL (Stilstaand Beeld), POINT ZOOM (Specifiek zoomen).
Het omgekeerde beeld van rechts naar links, van onderen naar boven of gedraaid weergeven.
Druk op + of - om de gewenste optie te selecteren.
Nederlands
NORMAL (Normaal)
-
NONE (GEEN)
-
NONE (GEEN)
Normale modus.
H FLIP (H-spiegelen)
Het beeld wordt van rechts naar links omgekeerd.
V FLIP (V-spiegelen)
180° ROTATE
(Draaien)
OSD FLIP
(OSD spiegelen)
Het beeld wordt van boven naar beneden omgekeerd.
Het beeld wordt 180 graden gedraaid.
Bepaalt de richting van de OSD-weergave.
Als “ON” (Aan) is geselecteerd, wordt het OSD omgekeerd afhankelijk van het beeld.
RESET (Fabrieksinstellingen) Hiermee zet u de opties voor “ADJUST” (Aanpassen) op de fabrieksinstellingen terug.
OFF (Uit)
-
AUDIO
VOLUME
Hiermee zet u het uitgaande geluid harder of zachter.
BALANCE (Balans)
Selecteer “STEREO” of “MONO” voor uitgaand geluid.
Als u “STEREO” selecteert, pas dan de balans van het geluidsvolume (L/R) aan.
Druk op de toets + om het stereogeluidsbeeld naar rechts te verplaatsen.
Druk op de toets - om het stereogeluidsbeeld naar links te verplaatsen.
*1: Deze functie is afhankelijk van de optionele kaart die u gebruikt.
Nederlands-21
40
CENTER
(Midden),
STEREO
TREBLE (Hoge tonen)
Hiermee accentueert of reduceert u het geluid met een hoge frequentie.
Druk op de '+'-knop om de hoge tonen te accentueren.
Druk op de '-'-knop om de hoge tonen te reduceren.
0
BASS (Lage tonen)
Hiermee accentueert of reduceert u het geluid met een lage frequentie.
Druk op de '+'-knop om de lage tonen te accentueren.
Druk op de '-'-knop om de lage tonen te reduceren.
0
SURROUND (Surround)
Kunstmatig surround-geluid.
OPMERKING: Audio out is uitgeschakeld wanneer deze functie is ingesteld op ON (Aan).
PIP AUDIO (PIP-geluid)
Hiermee selecteert u de bron van het PIP-geluid.
MAIN AUDIO
(Hoofdgeluid)
LINE OUT (Lijnuitgang)
Als u “VARIABLE” (Variabel) selecteert, kunt u het lijnuitgangsniveau bepalen met de VOLUME-knop.
OPMERKING: Audio out is uitgeschakeld wanneer deze functie is ingesteld op ON (Aan).
FIXED (Vast)
AUDIO INPUT
(Audio-ingang)
Hiermee selecteert u een ingangsgeluidsbron: [IN1], [IN2], [IN3]*1, [OPTION] (Optie)*1, [HDMI],
[DPORT], [HDMI2]*1, [HDMI3]*1.
AUDIO DELAY
(Audiovertraging)
Hiermee kunt u de vertragingstijd voor het uitgaande geluid instellen. DELAY TIME (Vertragingstijd) kan
worden ingesteld tussen 0 en 100 milliseconden. Met “ON” (Aan) wordt deze functie geactiveerd.
RESET (Fabrieksinstellingen) Hiermee zet u de “AUDIO”-opties terug naar de fabrieksinstellingen, behalve VOLUME.
OFF (Uit)
Afhankelijk van
invoersignaal
ON (Aan),
37 MSEC.
-
SCHEDULE (Schema)
OFF TIMER
(Uitschakeltimer)
Hiermee stelt u in dat de monitor na een bepaalde tijd wordt uitgeschakeld.
U kunt een tijd kiezen tussen 1 en 24 uur.
OFF (Uit)
SCHEDULE SETTINGS
(Schema-instellingen)
Hiermee maakt u een werkschema voor de monitor.
OPMERKING: indien uw planningsschema datumoverstijgend is, stelt u de in- en uitschakeltijdstippen
afzonderlijk in bij Instellingen.
-
SCHEDULE LIST
(Schemalijst)
Lijst met schema’s.
-
DATE & TIME (Datum en tijd) Hiermee stelt u de datum, tijd en de zomertijdregio in. De functie “SCHEDULE” (Schema) werkt alleen
als de datum en tijd zijn ingesteld. Zie pagina 30.
YEAR (Jaar)
Configureert het jaar voor de klok.
-
MONTH (Maand)
Configureert de maand voor de klok.
-
DAY (Dag)
Configureert de dag voor de klok.
-
TIME (Tijd)
Configureert de tijd voor de klok.
-
DAYLIGHT SAVING
(Zomertijd)
Schakelt zomertijd in of uit.
OFF (Uit)
RESET (Fabrieksinstellingen) Hiermee zet u voor de volgende instellingen in het menu SCHEDULE de fabrieksinstellingen terug:
OFF TIMER (Uit-timer) en SCHEDULE SETTINGS (Schema-instellingen).
-
PIP
KEEP PIP MODE
(PIP-modus behouden)
Hierdoor blijft de monitor na het uitschakelen in de “PIP”- en TEXT TICKER-modus.
Wanneer de monitor weer is ingeschakeld, verschijnen PIP en TEXT TICKER zonder dat u het OSM
hoeft te openen.
OFF (Uit)
PIP MODE (PIP-modus)
Hiermee selecteert u de modus Picture-in-Picture.
OPMERKING: deze functie wordt beschikbaar bij selectie van IMAGE FLIP (Beeld spiegelen) behalve
NONE (Geen).
OFF (Uit)
OFF (Uit)
Normale modus.
PIP
Modus Picture in Picture.
POP
Modus Picture out Picture.
PICTURE BY PICTUREModus beeld in beeld (gesplitst scherm), met behoud van beeldverhouding.
ASPECT (Beeldverhouding
beeld-in-beeld)
PICTURE BY PICTUREFULL (Beeld-in-beeld
- volledig)
Modus beeld in beeld (gesplitst scherm), met volledig scherm.
SUB INPUT (SUB-ingang)
Hiermee selecteert u het invoersignaal voor het subbeeld.
PIP SIZE (PIP-formaat)
Bepaalt het formaat van het beeld dat in de modus “Picture-in-Picture” (PIP) wordt ingevoegd.
Druk op de knop SET/POINT ZOOM (Instellen/Specifiek zoomen) om aan te passen. Druk op + of CH+
om uit te breiden. Druk op - of CH- om te reduceren.
Het is ook mogelijk het formaat van het subbeeld te wijzigen door op de knop SET/POINT ZOOM
(Instellen/Specifiek zoomen) te drukken terwijl het subbeeld wordt weergegeven.
PIP POSITION (PIP-positie)
Hiermee bepaalt u waar de PIP op het scherm wordt weergegeven.
ASPECT (Beeldverhouding)
Hiermee selecteert u het formaat van het beeld: [FULL] (Volledig), [NORMAL] (Standaard) en [WIDE]
(Breed). Zie pagina 17.
*1: Deze functie is afhankelijk van de optionele kaart die u gebruikt.
Nederlands-22
Afhankelijk van
invoersignaal
37
X = 95, Y = 92
FULL
(Volledig)
TEXT TICKER
OFF (Uit)
MODE (Modus)
Hiermee wordt de Text Ticker ingeschakeld waarmee u de horizontale of verticale richting kunt instellen.
POSITION (Positie)
Hiermee wordt de locatie van de Text Ticker op het scherm geselecteerd.
SIZE (Formaat)
Hiermee wordt de grootte van de Text Ticker in verhouding met de algehele schermgrootte bepaald.
BLEND (Mengen)
Hiermee wordt de transparantie van de Text Ticker ingesteld (0: transparant, 100: mat).
DETECT (Detecteren)
Hiermee wordt de Text Ticker automatisch gedetecteerd.
FADE IN (Invloeien)
Hiermee kunt u de Text Ticker automatisch laten invloeien.
RESET (Fabrieksinstellingen) Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen voor de functie PIP, behalve SUB INPUT (SUB-ingang) en
ASPECT (Beeldverhouding).
-
OSD
LANGUAGE (Taal)
Selecteer de taal die in het OSD wordt gebruikt.
ENGLISH
ENGLISH
(afhankelijk
van locatie)
DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ESPAÑOL
SVENSKA
РУССКИЙ
MENU DISPLAY TIME
(Menuweergavetijd)
Hiermee schakelt u het OSD-menu uit als er een tijd geen activiteit heeft plaatsgevonden. De
voorkeuzen zijn 10-240 seconden.
OSD POSITION (OSD-positie) Hiermee bepaalt u waar het OSD op het scherm wordt weergegeven.
30 SEC.
X = 128, Y = 225
DOWN (Omlaag)
RIGHT (Rechts)
LEFT (Links)
INFORMATION OSD
(OSD-informatie)
Hiermee kunt u instellen of de OSD-gegevens wel of niet moet worden weergegeven. De OSDgegevens worden weergegeven wanneer het ingangssignaal of de ingangsbron verandert. Het OSD
laat ook een melding zien wanneer er geen signaal is of wanneer het signaal buiten bereik is.
U kunt het OSD 3 tot 10 seconden laten weergeven.
MONITOR INFORMATION
(Monitorgegevens)
Hiermee wordt de naam van het model en het serienummer van de monitor, en de firmwareversie
weergegeven.
CARBON SAVINGS (VERMINDERING VAN CO2): weergave van de geschatte koolstofbesparing in kgCO2. De factor voor de ecologische voetafdruk in de berekening voor besparing van CO2 is gebaseerd
op OECD (versie 2008).
CARBON USAGE (KOOLSTOFGEBRUIK): weergave van het geschatte koolstofgebruik in kg-CO2. Dit
is een wiskundige schatting, niet een daadwerkelijk gemeten waarde. Deze schatting is zonder enige
opties gedaan.
OSD TRANSPARENCY
(Transparantie OSD)
Stel de transparantie van de OSD in.
OSD ROTATION
(OSD-rotatie)
Hiermee kunt u de OSD-weergave instellen op liggend of staand.
LANDSCAPE (Liggend)
Geeft de OSD liggend weer.
PORTRAIT (Staand)
Geeft de OSD staand weer.
ON, 3 SEC.
-
OFF (Uit)
LANDSCAPE
(Liggend)
INPUT NAME (Naam ingang) U kunt een naam maken voor de INGANG die op dit moment wordt gebruikt.
Max. 8 letters, u kunt spaties, A-Z, 0-9 en een aantal symbolen gebruiken.
-
MEMO
-
Hiermee stelt u een titel en bericht via de HTTP-server in. Zie pagina 43.
RESET (Fabrieksinstellingen) Hiermee zet u voor de volgende instellingen in het OSD de fabrieksinstellingen terug:
MENU DISPLAY TIME (Menuweergavetijd), OSD POSITION (OSD-positie), INFORMATION OSD
(OSD-informatie), OSD TRANSPARENCY (OSD-transparantie).
Nederlands-23
-
Nederlands
UP (Omhoog)
MULTI DISPLAY (Meerdere beeldschermen)
ID CONTROL (Id-controle)
AUTO ID/IP SETTING
(Automatische instelling
van ID/IP)
Hiermee stelt u het id-nummer van de monitor in tussen 1-100 en het groeps-id van A-J. DETECTED
MONITORS laat het totale aantal monitors zien die volgen in de keten met LAN.
OPMERKING: De Group ID (Groeps-id) wordt samengesteld uit meerdere selecties.
1
Wanneer “SET” (Instellen) is geselecteerd, wordt het venster AUTO ID/IP SETTING (Automatische
instelling van ID/IP) weergegeven.
Sluit geen netwerkapparaten aan tussen de monitoren die zijn verbonden met het LAN.
SETTING ITEM
(Item instellen)
Selecteer een item uit [MONITOR ID] (Monitor-id), [IP ADDRESS] (IP-adres) en [ID and IP] (ID en IP).
ID/IP SETTING
START (ID/IPinstelling starten)
Wanneer “YES” (Ja) is ingesteld, wordt het geselecteerde item bij SETTING ITEM (Item instellen)
ingesteld.
MONITOR ID
(Monitor-ID)
Wanneer “YES” (Ja) is ingesteld, worden de monitor-ID-nummers automatisch ingesteld op alle
monitoren.
IP ADDRESS
(IP-adres)
Stel het eerste tot het derde octet in op “BASE ADDRESS” (Basisadres).
Het vierde octet wordt automatisch ingesteld vanaf “1” en telt door tot het aantal monitoren dat is
verbonden met het LAN.
“BASE ADDRESS” (Basisadres) wordt weergegeven wanneer “IP ADDRESS” (IP-adres) of “ID and IP”
(ID en IP) is geselecteerd bij SETTING ITEM (Item instellen).
MONITOR ID
(Monitor-ID)
ID and IP (ID en IP) Stel “MONITOR ID” (Monitor-ID) en “IP ADDRESS” (IP-adres) in.
DETECTED
MONITORS
(Gedetecteerde
monitoren)
AUTO ID/IP RESET
(Automatische ID/IP
opnieuw instellen)
Dit item wordt weergegeven nadat “SETTING ITEM” (Item instellen) is geselecteerd en “ID/IP
ADDRESS START” (ID/IP-adres starten) is ingesteld op “YES” (Ja).
Het aantal monitoren waaraan MONITOR ID (Monitor-ID) is toegekend, wordt weergegeven.
Als het weergegeven aantal verschilt van het werkelijke aantal monitoren waaraan MONITOR ID
(Monitor-ID) is toegekend, selecteert u “RETRY” (Opnieuw proberen) om de monitoren opnieuw te tellen.
Selecteer “CONTINUE” (Doorgaan) wanneer “FINISH!!” (Voltooien) wordt weergegeven. Als
“CONTINUE” (Doorgaan) niet wordt geselecteerd als “FINISH!!” (Voltooien) wordt weergegeven, zijn de
gekozen instellingen ongeldig en worden deze niet weergegeven.
Wanneer “RESET” (Opnieuw instellen) is geselecteerd, wordt het venster AUTO ID/IP RESET
(Automatische ID/IP opnieuw instellen) weergegeven.
RESET ITEM (Item
opnieuw instellen)
Selecteer een instelling uit [MONITOR ID] (Monitor-ID), [IP ADDRESS] (IP-adres) en [ID and IP]
(ID en IP).
ID/IP RESET START
(Nieuwe instelling van
ID/IP starten)
Wanneer “YES” (Ja) is ingesteld, wordt de instelling van het geselecteerde item van RESET ITEM (Item
opnieuw instellen) opnieuw ingesteld op de standaardwaarde.
Wanneer de instelling opnieuw wordt ingesteld op de standaardwaarde, wordt “FINISH!!” (Voltooien)
weergegeven.
Nadat “ID/IP RESET START” (Nieuwe instelling van ID/IP starten) is geactiveerd, zijn “MONITOR ID”
(Monitor-ID) en “IP ADDRESS” (IP-adres) afzonderlijke instellingen, ook al zijn de monitoren met het
LAN verbonden.
OPMERKING: als het aantal monitoren dat met het LAN is verbonden, wordt gewijzigd, selecteert
u hetzelfde item dat u hebt geselecteerd bij “SETTING ITEM” (Item instellen) en voert u vervolgens
“AUTO ID/IP RESET” (Automatische ID/IP opnieuw instellen) uit.
COMMAND TRANSFER
(Verzending van
opdracht)
Wanneer “ON” (Aan) is ingesteld, wordt de opdracht verzonden naar alle monitoren die in de keten met
het LAN volgen.
OPMERKING: alle monitoren die met het LAN zijn verbonden, moeten op “ON” (Aan) zijn ingesteld.
Wanneer u deze functie uitvoert tijdens de energiebesparende stand of stand-bymodus, moet “LAN
POWER” (LAN-voeding) zijn ingesteld op “ON” (Aan).
Schakel de monitoren niet uit, terwijl AUTO ID/IP SETTING (Automatische instelling van ID/IP) of AUTO
ID/IP RESET (Automatische ID/IP opnieuw instellen) wordt uitgevoerd.
ON (Aan)
Hiermee voorkomt u dat de monitor wordt bediend via de draadloze afstandsbediening.
Als u ACTIVATE (Activeren) selecteert, worden alle instellingen geactiveerd.
OPMERKING: de functie IR LOCK SETTINGS (Instellingen IR-vergrendeling) is alleen van toepassing
op de knoppen van de draadloze afstandsbediening. Met deze functie kunt u niet de toegang tot alle
knoppen op de achterkant van de monitor vergrendelen. Als u wilt terugkeren naar de normale werking,
houdt u 5 seconden de knop “DISPLAY” (Scherm) op de afstandsbediening ingedrukt.
UNLOCK
(Ontgrendelen)
IR LOCK SETTINGS
(Instellingen IRvergrendeling)
MODE SELECT
(Modusselectie)
Hiermee selecteert u de modus UNLOCK (Ontgrendelen), ALL LOCK (Alles vergrendelen) of CUSTOM
LOCK (Aangepast vergrendelen).
UNLOCK (Ontgrendelen) Alle knoppen op de afstandsbediening zijn beschikbaar voor normaal gebruik.
ALL LOCK (Alles
vergrendelen)
Hiermee vergrendelt u alle knoppen op de afstandsbediening.
CUSTOM LOCK
(Aangepast
vergrendelen)
Hiermee selecteert u welke knoppen met de knop POWER (Aan/uit), VOLUME en INPUT (Ingang)
moeten worden vergrendeld. Met uitzondering van instellingen voor CUSTOM LOCK (Aangepast
vergrendelen) worden andere knoppen op de afstandsbediening vergrendeld.
POWER (Aan/uit): als u LOCK (Vergrendelen) selecteert, wordt de knop POWER (Aan/uit) vergrendeld.
VOLUME:
als u UNLOCK (Ontgrendelen) selecteert, wordt het minimale en maximale volume
tussen VOL.0 en VOL.100 ingesteld.
De knoppen VOLUME (+) en VOLUME (-) zijn alleen beschikbaar voor het door u
ingestelde bereik van minimaal tot maximaal volume.
Als u LOCK (Vergrendelen) selecteert, worden de knoppen VOLUME (+) en
VOLUME (-) vergrendeld.
INPUT (Ingang):
als u UNLOCK (Ontgrendelen) selecteert, kunt u uit DVI, DisplayPort, VGA, HDMI,
Y/Pb/Pr, VIDEO*1, S-VIDEO*1, OPTION*1 maximaal drie knoppen kiezen die u wilt
ontgrendelen. De niet-geselecteerde knoppen zijn vergrendeld. Als u LOCK
(Vergrendelen) selecteert, worden alle knoppen voor INPUT (Ingang) vergrendeld.
*1: Deze functie is afhankelijk van de optionele kaart die u gebruikt.
Nederlands-24
MONITOR ID
(Monitor-ID)
TILE MATRIX (Tegelmatrix)
Hiermee kunt u één beeld vergroten en weergeven op meerdere schermen (maximaal 100) via een
distributieversterker.
OPMERKING: Een lage resolutie is niet geschikt voor multischermweergave. U kunt zonder een
distributieversterker op het kleinere aantal schermen werken.
OPMERKING: deze functie wordt beschikbaar bij selectie van IMAGE FLIP (Beeld spiegelen)
behalve NONE (Geen). Dynamic (Dynamisch) of Zoom (Zoomen) werkt mogelijk niet als Tile Matrix
(Tegelmatrix) is geactiveerd. Als DYNAMIC (Dynamisch) of ZOOM (Zoomen) wordt geselecteerd in
ASPECT (Beeldverhouding) terwijl TILE MATRIX (Tegelmatrix) wordt uitgevoerd, wordt de instelling
toegepast na voltooiing van TILE MATRIX (Tegelmatrix).
H MONITORS (H-monitors) Aantal monitoren dat naast elkaar (horizontaal) is geplaatst.
1
V MONITORS (V-monitors) Aantal monitoren dat boven elkaar (verticaal) is geplaatst.
1
POSITION (Positie)
1
Hiermee kiest u welk deel van de vergrote beeldweergave op de monitor wordt weergegeven.
TILE COMP (Tegelcompositie) Hiermee schakelt u de functie TILE COMP (Tegelcompositie) in.
NO (Nee)
TILE MATRIX ENABLE
Hiermee schakelt u de functie Tile Matrix (Tegelmatrix) in.
(Tegelmatrix inschakelen)
NO (Nee)
FRAME COMP
(Schermcomp.)
(niet aanpasbaar)
V SCAN REVERSE
(Verticaal scannen omkeren)
(niet aanpasbaar)
Wanneer INPUT (Ingang) is geselecteerd, wordt de instelling TILE MATRIX (Tegelmatrix) toegepast op
elk ingangssignaal.
AUTO TILE MATRIX SETUP
(Automatische instellingen
tegelmatrix)
Hiermee is automatisch instellen mogelijk van meerdere schermen door het aantal monitoren op
te geven dat boven (verticaal) en naast elkaar (horizontaal) op de primaire monitor is geplaatst.
De volgende instellingen worden automatisch ingesteld: MONITOR ID (Monitor-id), TILE MATRIX
(Tegelmatrix), TILE MATRIX MEM (Geheugen tegelmatrix), Input Signal (Ingangssignaal), VIDEO OUT
SETTING (Instelling uitgang video), DisplayPort in TERMINAL SETTING (Terminal-instelling).
OPMERKING: Alle monitors die in de keten met LAN volgen, moeten zijn ingesteld op 'ON' (Aan).
Wanneer deze functie wordt uitgevoerd tijdens de energiebesparende stand of stand-bymodus, moet
'LAN POWER' (LAN-stroom) zijn ingesteld op 'ON' (Aan). AUTO ID (Automatische id) wordt automatisch
uitgevoerd. Wanneer u deze functie gebruikt, wordt het aanbevolen dat monitors via een DisplayPortkabel in serie zijn aangesloten.
Voorbeeld van installatie via LAN:
Primaire monitor
H MONITORS (H-monitors)
3
V MONITORS (V-monitors)
3
POWER ON DELAY
(Vertraging inschakelen)
Hiermee past u de vertragingstijd in tussen stand-by en inschakelen.
DELAY TIME (Vertragingstijd) “POWER ON DELAY” (Vertraging inschakelen) kan worden ingesteld tussen 0 en 50 seconden.
LINK TO ID
(Koppelen aan id)
VIDEO OUT SETTING
(Instelling uitgang video)
COMMON
(Standaard)
DEACTIVATE
(Deactiveren)
0 SEC.
Wanneer “ON” (Aan) is geselecteerd, is de vertragingstijd gekoppeld aan de monitor-id. De periode is
langer bij een groter id-nummer.
OFF (Uit)
Hiermee wordt signaaluitvoer van DPORT ingeschakeld. Zie ook pagina 27 “DisplayPort” in TERMINAL
SETTING (Terminal-instelling).
OPMERKING: Wanneer VGA of Y/Pb/Pr is geselecteerd als hoofdbeeld, wordt er niets uitgevoerd
van DPORT. Wanneer deze functie de waarde ON (Aan) heeft, kan DPORT als subbeeld worden
geselecteerd. Wanneer deze functie de waarde ON (Aan) heeft, kan INPUT CHANGE (Ingangwijziging)
alleen NORMAL (Normaal) of QUICK (Snel) zijn. Wanneer deze functie de waarde ON (Aan)
heeft en DPORT als hoofdbeeld is geselecteerd, is de knop PIP CHANGE (PIP-wijziging) van de
afstandsbediening (zie pagina 11) uitgeschakeld.
ON (Aan)
Input signal
name*1
Connector
DP OUT
DPORT
DVI
HDMI
VGA Y/Pb/Pr OPTION VIDEO S-VIDEO SCART
DisplayPort DVI-D HDMI
Ja
Ja
Ja
D-Sub
—
—
SLOT2
Ja
Y/Pb/Pr2
RGB/HV HDMI2 HDMI3
SLOT3
—
—
—
—
Ja
(SB3-AB1) (SB3-AB2)
Ja
—*2
—*2
*1: Hoofdbeeld in de modus PIP (Picture in Picture).
*2: Wanneer u een HDMI OUT-connector gebruikt bij SB3-DB1, kunt u meerdere monitors aansluiten.
Wanneer u DPOUT gebruikt voor HDCP-verificatiesignaal, moet de naam van het invoersignaal DPORT zijn.
Het aantal monitoren die in een serie kunnen worden aangesloten is gelimiteerd.
POWER INDICATOR
(Stroomindicator)
Hiermee zet u de LED aan de voorkant van de monitor op ON (AAN) of OFF (UIT).
Als “OFF” (Uit) is geselecteerd, zal de LED niet oplichten wanneer de lcd-monitor in de actieve modus staat.
ON (Aan)
SETTING COPY
(Kopie instellen)
Selecteer voor een serie de categorieën in het OSD-menu die u naar de andere monitor wilt kopiëren.
OPMERKING: Wanneer u deze functie gebruikt, moeten de monitors via LAN in serie zijn aangesloten.
Deze functie herstelt de standaardinstellingen wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld. Deze functie
heeft een limiet die afhankelijk is van de kabel die u gebruikt.
NO (Nee)
COPY START (Kopiëren starten) Selecteer “YES” (Ja) en druk op de toets SET om te beginnen met kopiëren.
ALL INPUT (Alle invoer)
RESET
(Fabrieksinstellingen)
Alle instellingen voor invoeraansluitingen worden gekopieerd wanneer u dit item selecteert. De
standaard instelling is OFF (Uit).
Hiermee zet u de opties van MULTI DISPLAY (Meerdere beeldschermen) terug op de
fabrieksinstellingen, met uitzondering van POWER ON DELAY (Vertraging inschakelen) en VIDEO OUT
SETTING (Instelling video-uitvoer).
Nederlands-25
-
Nederlands
TILE MATRIX MEM
(Geheugen tegelmatrix)
DISPLAY PROTECTION (Beeldbeveiliging)
POWER SAVE
(Energiebesparing)
Hiermee stelt u in na hoeveel tijd de monitor overgaat op de energiespaarstand nadat het signaal is
uitgevallen.
OPMERKING: Als u DVI aansluit, stopt de videokaart mogelijk niet met het verzenden van digitale
gegevens, zelfs als het beeld verdwenen is. Als dit gebeurt, schakelt de monitor niet over op de
energiespaarstand (stand-bymodus). POWER SAVE wordt uitgeschakeld wanneer AUTO OFF
(Automatisch uit) of CUSTOM (Aangepast) is geselecteerd in HUMAN SENSING (Persoonsdetectie).
AUTO
STANDBY
(Automatische
stand-by)
AUTO POWER SAVE
(Automatische
energiebesparing)
De monitor schakelt na de ingestelde tijd automatisch over op de modus OFF (Uit) nadat er geen
signaal meer is.
De monitor gaat weer over op de normale modus wanneer het signaal opnieuw is gestart.
-
AUTO STANDBY
(Automatische stand-by)
De monitor schakelt na de ingestelde tijd automatisch over op de modus OFF (Uit) nadat er geen
signaal meer is. Druk op de aan/uit-knop om de normale modus weer te activeren.
-
DISABLE (Uitschakelen)
De monitor schakelt niet over op de modus OFF (Uit) nadat er geen signaal meer is.
-
HEAT STATUS
(Verhittingsstatus)
Hiermee geeft u de status van de ventilator, achtergrondverlichting en temperatuur weer.
-
FAN CONTROL
(Ventilatiecontrole)
De koelventilator verlaagt de temperatuur van het scherm om oververhitting te voorkomen.
Als “AUTO” (Automatisch) is geselecteerd, kunt u de starttemperatuur van de koelventilator en
ventilatorsnelheid aanpassen.
SCREEN SAVER
(Schermbeveiliging)
Gebruik de functie SCREEN SAVER (Schermbeveiliging) om het risico op inbranding te verkleinen.
GAMMA
Als u ON (Aan) selecteert, wordt het gamma van het beeld gewijzigd en vastgesteld.
Als u deze instelling op ON (Aan) zet, wordt de helderheid van de achtergrondverlichting verlaagd.
BACKLIGHT
(Achtergrondverlichting) OPMERKING: Selecteer deze functie niet wanneer ROOM LIGHT SENSING (Sensor voor
AUTO
(Automatisch),
LOW (Laag)
OFF (Uit)
OFF (Uit)
kamerverlichting) de waarde MODE1 (Modus1) of MODE2 (Modus2) heeft.
MOTION (Beweging)
Het beeld wordt enigszins vergroot en wordt op gezette tijden in vier richtingen verplaatst (omhoog,
omlaag, links, rechts). U kunt de tijd voor het interval en de zoomfactor instellen.
Deze functie is uitgeschakeld wanneer PIP (Picture-in-Picture), STILL (Stilstaand beeld), TEXT TICKER
of TILE MATRIX (Tegelmatrix) zijn ingeschakeld.
SIDE BORDER COLOR
(Kleur zijbalken)
Hiermee past u de kleur van de zijkanten van het beeld aan bij een beeldverhouding van 4:3.
Druk op de toets + om de balk lichter te maken.
Druk op de toets - om de balk donkerder te maken.
CHANGE PASSWORD
(Wachtwoord wijzigen)
Hiermee kunt u het beveiligingswachtwoord wijzigen.
Het standaardwachtwoord is 0000.
SECURITY (Beveiliging)
Hiermee vergrendelt u het beveiligingswachtwoord.
START-UP LOCK (Opstarten vergrendelen): er wordt om een beveiligingswachtwoord gevraagd wanneer
de monitor wordt ingeschakeld.
CONTROL LOCK (Besturing vergrendelen): er wordt om een beveiligingswachtwoord gevraagd als er op
een knop op de afstandsbediening of op de monitor wordt gedrukt.
BOTH LOCK (Beide vergrendelen): er wordt om een beveiligingswachtwoord gevraagd wanneer de
monitor wordt ingeschakeld of als er op een knop op de afstandsbediening of op de monitor wordt gedrukt.
RESET (Fabrieksinstellingen) Hiermee zet u voor de volgende instellingen in het menu DISPLAY PROTECTION (Beeldbeveiliging)
de fabrieksinstellingen terug: POWER SAVE (Energiebesparing), FAN CONTROL (Ventilatiecontrole),
SCREEN SAVER (Schermbeveiliging), SIDE BORDER COLOR (Kleur zijrand)
OFF (Uit)
15
OFF (Uit)
-
EXTERNAL CONTROL (Externe controle)
IP ADDRESS SETTING
(IP-adresinstelling)
OPMERKING: Wanneer u de LAN SETTING (LAN-instelling) wijzigt, moet u misschien een aantal
seconden wachten tot de LAN-instelling wordt toegepast.
IP SETTING
(IP-instelling)
Door deze optie in te schakelen wordt automatisch een IP-adres van uw DHCP-server aan de monitor
toegewezen. Als u de optie uitschakelt, kunt u het IP-adres of subnetmasker registreren dat u van uw
netwerkbeheerder hebt gekregen.
OPMERKING: Vraag het IP-adres aan uw netwerkbeheerder wanneer “AUTO” (Automatisch) is
geselecteerd voor [IP SETTING] (IP-instelling).
AUTO
(Automatisch)
IP ADDRESS
(IP-adres)
Stel uw IP-adres in van het netwerk dat op de monitor is aangesloten wanneer “MANUAL” (Handmatig)
is geselecteerd voor [IP SETTING] (IP-instelling).
192.168.0.10
SUBNET MASK
(Subnetmasker)
Stel uw subnetmasker in van het netwerk dat op de monitor is aangesloten wanneer “MANUAL”
(Handmatig) is geselecteerd voor [IP SETTING] (IP-instelling).
255.255.255.0
DEFAULT GATEWAY
(Standaardgateway)
Stel uw standaardgateway in van het netwerk dat op de monitor is aangesloten wanneer “MANUAL”
(Handmatig) is geselecteerd voor [IP SETTING] (IP-instelling).
OPMERKING: Stel in als [0.0.0.0] om de instelling te verwijderen.
DNS
Ingesteld voor IP ADDRESS SETTING (Instelling IP-adres) van DNS-server.
AUTO (Automatisch): Wijs automatisch een IP-adres toe van de DNS-server die aan de monitor is verbonden.
MANUAL (Handmatig): Stel uw IP-adres in van de DNS-server die aan de monitor is verbonden.
DNS PRIMARY
(DNS primair)
Stel uw primaire DNS-instellingen in van het netwerk dat is aangesloten op het beeldscherm.
OPMERKING: Stel in als [0.0.0.0] om de instelling te verwijderen.
0.0.0.0
DNS SECONDARY
(DNS secundair)
Stel uw secundaire DNS-instellingen in van het netwerk dat is aangesloten op het beeldscherm.
OPMERKING: Stel in als [0.0.0.0] om de instelling te verwijderen.
0.0.0.0
MAC ADDRESS (MAC-adres) Het MAC-adres wordt weergegeven.
LAN POWER (LAN-stroom)
Hiermee selecteert u de LAN-bedrijfsmodus. Wanneer “ON” (Aan) is geselecteerd, wordt er voeding
aan het LAN geleverd tijdens de energiebesparende stand of stand-bymodus.
OPMERKING: Voor het inschakelen van “AUTO ID” (Automatische id) of “AUTO TILE MATRIX SETUP”
(Automatische instellingen tegelmatrix) moet deze functie de waarde ON (Aan) hebben.
Nederlands-26
0.0.0.0
AUTO
(Automatisch)
OFF (Uit)
DDC/CI
ENABLE/DISABLE (Inschakelen/Uitschakelen): Hiermee zet u de tweezijdige communicatie en
bediening van de monitor ON (Aan) of OFF (Uit).
ENABLE
(Inschakelen)
PING
Bevestig de reactie door te communiceren met het vooraf ingestelde IP-adres.
192.168.0.10
NO
IP ADDRESS RESET
(Fabrieksinstellingen IPadres)
Hiermee zet u IP ADDRESS SETTING (IP-adresinstelling) op de fabrieksinstellingen terug.
RESET
(Fabrieksinstellingen)
Hiermee zet u voor de volgende instelling in het menu EXTERNAL CONTROL (Externe controle) de
fabrieksinstelling terug: DDC/CI.
NO (Nee)
-
ADVANCED OPTION1 (Geavanceerde optie1)
INPUT DETECT
(Ingangsdetectie)
Hiermee selecteert u de ingangsdetectiemethode die wordt gebruikt wanneer meer dan twee computers
op de monitor zijn aangesloten.
OPMERKING: Als in INPUT CHANGE (Ingangwijziging) de optie SUPER is geselecteerd, kan deze
functie niet worden gewijzigd.
NONE (Geen)
Er wordt niet naar de andere video-ingangspoorten gezocht.
FIRST DETECT
(Eerste detectie)*2
Wanneer het huidige ingangssignaal niet aanwezig is, zoekt de monitor een videosignaal op de andere
ingangspoort. Als het videosignaal zich op de andere poort bevindt, schakelt de monitor automatisch de
nieuwe gedetecteerde signaalbron in.
De monitor zoekt geen andere videosignalen wanneer de huidige videobron aanwezig is.
LAST DETECT
(Laatste detectie)*2
Wanneer de monitor een signaal weergeeft dat afkomstig is van de huidige bron en er wordt een
signaal geleverd door een nieuwe, secundaire bron, schakelt de monitor automatisch over op de
nieuwe videobron. Wanneer het huidige ingangssignaal niet aanwezig is, zoekt de monitor een
videosignaal op de andere ingangspoort. Als het videosignaal zich op de andere poort bevindt, schakelt
de monitor automatisch de nieuwe gedetecteerde signaalbron in.
VIDEO DETECT
(Signaaldetectie)
VIDEO-ingangen, zoals HDMI, HDMI2*1, HDMI3*1, Y/Pb/Pr, Y/Pb/Pr2*1, SCART*1, VIDEO*1 en
S-VIDEO*1, hebben voorrang op DVI, VGA, DPORT, RGB/HV*1. Wanneer een van de VIDEOingangssignalen aanwezig is, schakelt de monitor hiernaar over en blijft de VIDEO-ingang actief.
CUSTOM DETECT
(Aangepaste detectie)
Stel de prioriteit van invoersignalen in.
Wanneer CUSTOM DETECT (Aangepaste detectie) is geselecteerd, worden alleen vermelde ingangen
doorzocht.
OPMERKING: prioriteitsinstelling van de optie signaalingang is alleen beschikbaar in PRIORITY 3
(Prioriteit 3), behalve voor optie pc type sleuf 2.
NONE (Geen)
Compenseert handmatig voor verslechtering van het beeld veroorzaakt door het gebruik van een lange
LONG CABLE COMP
(Compensatie met lange kabel)*1 kabel.
(alleen analoge ingang)
ON (Aan): Activeert deze functie.
OFF (Uit): Deactiveert deze functie.
OFF (Uit)
SOG PEAK
(SOG-verfijning)
Hiermee past u de gevoeligheid van de 'Synchronisatie t.o.v. groen'-ingangsignalen aan. Hiermee past
u het zogeheten 'slice'-niveau aan bij het afzonderen van een synchronisatie van een 'Synchronisatie
t.o.v. groen'-ingangsignaal. Druk op “LEFT” of “RIGHT” (links/rechts) om te selecteren.
0
GAIN
Past de gain-waarde aan.
0
R-H.POSITION (R-H-positie) Hiermee stelt u de positie van de roodcomponent van het beeld in.
0
G-H.POSITION (G-H-positie) Hiermee stelt u de positie van de groencomponent van het beeld in.
0
B-H.POSITION (B-H-positie) Hiermee stelt u de positie van de blauwcomponent van het beeld in.
0
Hiermee past u de afsluitweerstand aan de impedantie van de kabel aan.
SYNC TERMINATION
(Instelling afsluitweerstand)
INPUT CHANGE
(Ingangwijziging)
HIGH (Hoog)
Hiermee stelt u de snelheid in waarmee invoer moet worden gewijzigd. Wanneer “SUPER” is
geselecteerd, kan er snel tussen twee signalen worden geschakeld.
OPMERKING: Wanneer “QUICK” (Snel) is geselecteerd, kan het beeld vervormen wanneer de
signaalinvoer wordt gewijzigd. “SUPER” wordt beschikbaar bij selectie van IMAGE FLIP (Beeld
spiegelen) behalve NONE (Geen).
Selecteer deze functie wanneer alle opties voor de invoer zijn ingesteld.
NORMAL
(Normaal)
DVI MODE (DVI-modus)
Hiermee stelt u in u welk type DVI-D-apparatuur is aangesloten op de DVI-ingang. Selecteer DVI-HD
als er een dvd-speler of computerapparatuur is aangesloten waarvoor HDCP-verificatie vereist is.
Selecteer DVI-PC als er computerapparatuur is aangesloten waarvoor geen HDCP-verificatie vereist is.
DVD-HD
D-SUB MODE
(D-SUB-modus)
Hiermee selecteert u het type signaal voor de D-SUB-ingang.
RGB: Analoge invoer (R, G, B, H, V)
COMPONENT: Component (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)
RGB
BNC MODE
(BNC-modus)*1
Hiermee stelt u in welke apparatuur is aangesloten op de BNC-ingang.
RGB: analoge ingang.
COMPONENT: component.
RGB
SCART MODE
(SCART-modus)*1
Ingangsmodus voor apparaten die gebruikmaken van SCART-connectors.
OFF (Uit)
DisplayPort
Hiermee selecteert u de DisplayPort-modus [1.1a] of [1.2].
[1.2] moet worden geselecteerd bij gebruik van Multi-Stream Transport.*3
1.1a
HDMI SIGNAL
(HDMI-signaal)
RAW (Onbewerkt): De functie voor uitbreiding uitschakelen.
EXPAND (Uitgebreid): Hiermee wordt het beeldcontrast vergroot en worden details in donkere en
heldere gedeelten versterkt.
TERMINAL SETTING
(Terminal-instelling)
*1: Deze functie is afhankelijk van de optionele kaart die u gebruikt.
*2: Alleen voor de ingangen DVI, DPORT, VGA, RGB/HV*1, HDMI, HDMI2*1, HDMI3*1.
*3: Voor Multi-Stream Transport is de bijbehorende videokaart nodig. Neem contact op met uw leverancier voor beperkingen van deze functie.
Nederlands-27
Afhankelijk van
invoersignaal
Nederlands
ON/OFF (Aan/uit)
DEINTERLACE
Hiermee selecteert u de conversiefunctie IP (Interlace to Progressive).
OPMERKING: Voor DVI-invoer moet “DVI-HD” zijn ingeschakeld in het menu DVI-modus. Wanneer
INPUT2 (Ingang2) van SUPER is geselecteerd in INPUT CHANGE (Ingangwijziging), kan deze functie
niet worden gewijzigd.
ON (Aan)
Hiermee converteert u het interlaced signaal naar progressief. Dat is de standaardinstelling.
OFF (Uit)
Hiermee schakelt u IP-conversie uit. Deze instelling is het geschiktst voor bewegende beelden, maar
vergroot het risico op inbranding van het beeld.
COLOR SYSTEM*1
Het geselecteerde kleursysteem hangt af van het videoformaat van het ingangssignaal.
Alleen de ingangen VIDEO, S-VIDEO
ON (Aan)
AUTO
(Automatisch)
AUTO (Automatisch)
NTSC
Het kleursysteem wordt automatisch gekozen op basis van het ingangssignaal.
PAL
SECAM
4.43 NTSC
PAL-60
OVER SCAN (Overscannen)
Alleen de ingangen HDMI, Y/Pb/Pr, SCART*1,
VIDEO*1, S-VIDEO*1, HDMI2*1, HDMI3*1
Voor sommige videoformaten is een scanconversie nodig om het beeld zo goed mogelijk weer te
geven.
ON (Aan)
Het beeldformaat is groter dan wat kan worden weergegeven. Het lijkt alsof de beeldrand is bijgesneden.
Ongeveer 95% van het beeld wordt weergegeven op het scherm.
OFF (Uit)
Het beeldformaat blijft binnen de grenzen van het weergavegebied. Het volledige beeld wordt
weergegeven op het scherm.
OPMERKING: wanneer u een computer gebruikt met HDMI-uitgang, stelt u deze optie in op “OFF” (Uit).
OPTION SETTING
(Optie-instelling)
ON (Aan)
-
OPTION POWER
(Optievoeding)
Hiermee kan de monitor voeding leveren aan de sleuf voor de optionele kaart tijdens de
energiebesparende stand of stand-bymodus.
OPMERKING: Deze functie moet op ON (Aan) worden gezet bij gebruik van de energiebeheerfunctie
door middel van een optie van type sleuf 2.
OFF (Uit)
AUDIO*1
Selecteert ingangssignaal voor geluid volgens de specificaties voor optie type sleuf 2. U activeert
DIGITAL (Digitaal) door OPTION (Optie) voor ingangssignaal en OPTION (Optie) voor AUDIO INPUT
(Audio-ingang) te selecteren.
OPMERKING: DIGITAL wordt alleen geactiveerd wanneer OPTION (Optie) wordt geselecteerd voor
ingangssignaal en OPTION (Optie) voor AUDIO INPUT (Audio-ingang).
ANALOG
(Analoog)
INTERNAL PC*1
(Interne pc)
De functie is beschikbaar voor pc type sleuf 2.
OFF WARNING
(Uit-waarschuwing)
Als OPTION POWER (Optievoeding) op OFF (Uit) is ingesteld, wordt een waarschuwing weergegeven
wanneer de monitorvoeding wordt uitgeschakeld.
OPMERKING: het waarschuwingsbericht wordt niet weergegeven wanneer de voeding van het scherm
is uitgeschakeld met de instelling OFF TIMER (Uitschakeltimer) of SCHEDULE (Schema).
OFF (Uit)
AUTO OFF
(Automatisch uit)
De monitorvoeding is automatisch “OFF” (Uit) wanneer de verbonden pc uit is of als de monitor zich in
de modus Power Save (Stroom besparen) bevindt.
OPMERKING: de monitorvoeding schakelt niet automatisch over op “ON” (Aan) als de aangesloten pc
is ingeschakeld.
OFF (Uit)
START UP PC
(Pc inschakelen)
Wanneer ON (Aan) is geselecteerd, wordt de aangesloten pc gestart.
NO (Nee)
FORCE QUIT
(Geforceerd
uitschakelen)
Wanneer ON (Aan) is geselecteerd, wordt de pc geforceerd uitgeschakeld.
Gebruik deze functie alleen wanneer het besturingssysteem niet handmatig kan worden afgesloten.
NO (Nee)
120Hz
Als deze functie is ingeschakeld, zorgt deze voor een vloeiend effect bij beelden door automatisch
de beweging in te schatten en hiervoor te compenseren. Ten gevolge van het geselecteerde
ingangssignaal, kan echter een abnormaal beeld ontstaan. Selecteer in dit geval OFF.
Afhankelijk van
invoersignaal
TOUCH PANEL
(Aanraakpaneel) (niet aanpasbaar)
-
RESET (Fabrieksinstellingen) Hiermee zet u voor de volgende instellingen in het menu ADVANCED OPTION (Geavanceerde optie)
de fabrieksinstellingen terug: INPUT DETECT (Invoerdetectie; behalve de prioriteit van invoersignalen),
INPUT CHANGE (Ingangwijziging, behalve voor INPUT1 (Ingang1) en INPUT2 (Ingang2)), TERMINAL
SETTING (Terminal-instelling), DEINTERLACE, COLOR SYSTEM (Kleursysteem), OVER SCAN
(Overscannen), AUDIO in OPTION SETTING (Optie-instelling).
-
*1: Deze functie is afhankelijk van de optionele kaart die u gebruikt.
Nederlands-28
ADVANCED OPTION2 (Geavanceerde optie2)
AUTO DIMMING
(Automatisch dimmen)
AUTO BRIGHTNESS
(Automatische
helderheid)
Past de achtergrondverlichting van de lcd-monitor automatisch aan op basis van het niveau van de
kamerverlichting.
-
Hiermee stelt u de helderheid van het beeld in verhouding tot het ingangssignaal in.
OPMERKING: Selecteer deze functie niet wanneer ROOM LIGHT SENSING (Sensor voor
kamerverlichting) de waarde MODE1 (Modus1) of MODE2 (Modus2) heeft.
OFF (Uit)
De achtergrondverlichting van het lcd-scherm kan worden aangepast afhankelijk van de hoeveelheid
kamerlicht in de ruimte. Als de kamer licht is, produceert de monitor een vergelijkbare hoeveelheid meer
licht. Als de kamer donker is, geeft de monitor minder licht. Het doel van deze functie is om het kijken
naar de monitor meer comfortabel voor het oog te maken in verschillende verlichtingssituaties.
OPMERKING: wanneer ROOM LIGHT SENSING (Sensor voor kamerverlichting) is ingesteld op
MODE1 (Modus1) of MODE2 (Modus2), worden BACKLIGHT (Achtergrondverlichting), AUTO
BRIGHTNESS (Automatische helderheid) en BACKLIGHT (Achtergrondverlichting) in de functie
SCREEN SAVER (Schermbeveiliging) uitgeschakeld.
Bedek de sensor voor de kamerverlichting niet wanneer u MODE1 (Modus1) of MODE2 (Modus2)
gebruikt.
OFF (Uit)
Alleen de ingangen DPORT, DVI, VGA,
RGB/HV*1
ROOM LIGHT SENSING
(Sensor voor
kamerverlichting)
Parameterinstelling van AMBIENT (Kamerverlichting)
ROOM LIGHT SENSING (Sensor voor kamerverlichting) in OSD, selecteer MODE1 (Modus1) of
MODE2 (Modus2) en stel MAX LIMIT (Max. limiet), IN BRIGHT (In helderheid) en IN DARK (In donker)
in elke modus in.
MAX LIMIT (Max. limiet): dit is het maximale niveau achtergrondverlichting dat u kunt instellen.
IN BRIGHT (In helderheid): Dit is het niveau van de achtergrondverlichting dat door de monitor wordt
gekozen wanneer de kamer sterk verlicht is.
IN DARK (In donker): Dit is het niveau van de achtergrondverlichting dat door de monitor wordt gekozen
wanneer de kamer slecht verlicht is.
Wanneer de functie ROOM LIGHT SENSING (Sensor voor kamerverlichting) is ingeschakeld, wordt het
niveau van de achtergrondverlichting van het scherm aangepast aan de lichtcondities van de kamer
(zie onderstaande illustratie).
Fabrieksinstelling
Niveau van de
achtergrondverlichting
dat voor gebruik door de
monitor is ingesteld bij
weinig kamerlicht.
Bereik van de achtergrondverlichting
Bereik van de achtergrondverlichting bij
de instelling MAX LIMIT (Max. limiet).
Niveau van de
achtergrondverlichting dat voor
gebruik door de monitor is
ingesteld bij veel kamerlicht.
IN DARK (In donker) IN BRIGHT (In helderheid)
Nederlands
kamerlicht
donker
licht
Waarde schermachtergrondverlichting in MODE1 (Modus1)
Waarde schermachtergrondverlichting in MODE2 (Modus2)
MAX LIMIT (Max. limiet): niveau achtergrondverlichting is beperkt tot het niveau dat u hebt ingesteld.
IN DARK (In donker): Niveau van de achtergrondverlichting dat voor gebruik door de monitor is
ingesteld bij weinig kamerlicht.
IN BRIGHT (In helderheid): Niveau van de achtergrondverlichting dat voor gebruik door de monitor is
ingesteld bij veel kamerlicht.
HUMAN SENSING
(Persoonsdetectie)*2
De functie HUMAN SENSING (Persoonsdetectie) heeft drie instellingen.
OPMERKING: POWER SAVE (Stroom besparen) wordt uitgeschakeld wanneer AUTO OFF
(Automatisch uit) of CUSTOM (Aangepast) is geselecteerd in HUMAN SENSING (Persoonsdetectie).
DISABLE
(Uitschakelen)
DISABLE
(Uitschakelen)
Geen persoonsdetectie.
-
AUTO OFF
(Automatisch uit)
Op dit moment worden BACKLIGHT (Achtergrondverlichting) en VOLUME (Volume) automatisch op
OFF (Uit) gezet wanneer geen personen worden gedetecteerd. Wanneer er weer een persoon in de
buurt van de monitor verschijnt, keert de monitor terug naar de normale stand.
-
CUSTOM
(Aangepast)
BACKLIGHT en VOLUME worden automatisch overgeschakeld naar de ingestelde waarde wanneer
geen personen worden gedetecteerd. Wanneer zich weer een persoon in de nabijheid van de
monitor begeeft, wordt de monitor automatisch teruggeschakeld naar de normale modus en wordt het
ingangssignaal weergegeven dat is geselecteerd bij INPUT SELECT (Ingang selecteren).
-
INTELLI. WIRELESS DATA
Selecteer “ON” (Aan) om de functie INTELLIGENT WIRELESS DATA (Intelligente draadloze gegevens)
(Draadloze beheergegevens) (zie pagina 45) te activeren. Voor het gebruik van deze functie is een wachtwoord nodig.
ON (Aan)
RESET (Fabrieksinstellingen) Zet de instellingen van “ADVANCED OPTION 2” (Geavanceerde optie 2) terug op de fabriekswaarden
met uitzondering van INTELLI. WIRELESS DATA (Draadloze beheergegevens).
-
FACTORY RESET
(Fabrieksinstellingen)
-
Alle onderdelen worden teruggebracht in de status waarin ze vanuit de fabriek zijn verzonden.
OPMERKING: u kunt alle onderdelen in alle beeldschermen in een serie herstellen. Pas op dat u alle
onderdelen niet per ongeluk herstelt.
*1: Deze functie is afhankelijk van de optionele kaart die u gebruikt.
*2: De functie is alleen beschikbaar wanneer er verbinding is met de optionele sensoreenheid.
Nederlands-29
OPMERKING 1: EEN SCHEMA MAKEN
Met de schemafunctie kunt u instellen dat het scherm op verschillende tijden wordt in- en uitgeschakeld. U kunt maximaal zeven verschillende
schema’s programmeren.
Het schema programmeren:
1. Open het menu SCHEDULE (Schema). Selecteer SCHEDULE SETTINGS (Schema-instellingen) met de knoppen Up en Down. Druk op
de knop SET/POINT ZOOM (Instellen/Specifiek zoomen) of + om het menu Settings (Instellingen) te openen. Selecteer het gewenste
schemanummer en druk op SET/POINT ZOOM (Instellen/Specifiek zoomen). Het vak naast het getal wordt geel. Het schema kan nu worden
geprogrammeerd.
2. Gebruik de toets om naar beneden te gaan om de instellingen voor het aantal uren in de tijd voor het inschakelen te wijzigen. Gebruik de
knoppen + en - om het uur in te stellen. Gebruik de knoppen Up en Down om de minuteninstelling te selecteren. Gebruik de knoppen + en om de minuten in te stellen. Stel op dezelfde manier de OFF-tijd (Uit) in.
3. Gebruik de knoppen Up (Omhoog) en Down (Omlaag) om INPUT (Ingang) te selecteren. Gebruik de knoppen + en - om de ingangsbron te
kiezen. Gebruik de knoppen Up (Omhoog) en Down (Omlaag) voor de selectie van PIC. MODE (Beeldmodus). Gebruik de knoppen + en - om
de beeldmodus te kiezen.
4. Gebruik de knop Down (Omlaag) om een dag te kiezen waarop het schema ingaat.
Druk op de knop SET/POINT ZOOM (Instellen/Specifiek zoomen) om in te schakelen.
Als het schema elke dag moet worden uitgevoerd, kiest u EVERY DAY (Elke dag) en
drukt u op de knop SET/POINT ZOOM (Instellen/Specifiek zoomen). Het rondje naast
EVERY DAY (Elke dag) wordt geel. Als u een weekschema wilt gebruiken, kiest u de
dagen van de week met de knoppen Omhoog en Omlaag en drukt u op SET/POINT
ZOOM (Instellen/Specifiek zoomen) om de dagen te selecteren. Selecteer vervolgens
de optie EVERY WEEK (Elke week) en druk op SET/POINT ZOOM (Instellen/Specifiek
zoomen).
5. Nadat een schema is geprogrammeerd, kunt u de rest van de schema’s instellen.
Druk op MENU om het OSD te verlaten of druk op EXIT (Afsluiten) om terug te gaan
naar het vorige menu.
DVI
SCHEDULE:
OFF TIMER
SCHEDULE SETTINGS
SCHEDULE LIST
DATE & TIME
RESET
(THU) JUN.18.2009 15:38
SETTINGS:
1
2
3
ON:
OFF:
INPUT:
PIC. MODE:
EVERY DAY
EVERY WEEK
MON TUE
FRI
Choose
Mark
4
5
6
7
––:––
––:––
––––
––––
WED
SAT
Return
THU
SUN
Close
OPMERKING: als schema’s elkaar overlappen, krijgt het schema met het hoogste getal voorrang op het schema met het laagste getal.
Schema nummer 7 heeft bijvoorbeeld prioriteit boven schema nummer 1.
Als de geselecteerde ingang of beeldmodus nu niet beschikbaar is, wordt dit met de kleur rood aangegeven.
OPMERKING 2: INBRANDEN VAN BEELD
Bij de lcd-technologie kan een fenomeen optreden dat bekend staat als een “inbranding”. Van inbranding of ingebrand beeld is sprake
wanneer een “schaduw” van een vorig beeld op het scherm zichtbaar blijft. In tegenstelling tot CRT-monitoren is een inbranding op een LCDmonitor niet van blijvende aard, maar de weergave van niet-veranderende beelden gedurende langere tijd moet worden vermeden.
U maakt de inbranding ongedaan door de monitor net zo lang uitgeschakeld te laten als het vorige beeld op het scherm is weergegeven. Als
een beeld bijvoorbeeld gedurende één uur is weergegeven en het echobeeld van dat beeld achterblijft, schakelt u de monitor gedurende één
uur uit om het ingebrande beeld ongedaan te maken.
zoals bij alle andere persoonlijke weergaveapparaten raadt NEC DISPLAY SOLUTIONS u aan regelmatig gebruik te maken van bewegende
beelden en een bewegende schermbeveiliging wanneer het scherm inactief is of de monitor uit te schakelen als u deze niet gebruikt.
Gebruik de functies “SCREEN SAVER” (Schermbeveiliging), “DATE &TIME” (Datum en tijd) en “SCHEDULE SETTINGS” (Schemainstellingen) om het risico op inbranding verder te verlagen.
Voor een lange levensduur van Public Display
Inbranding in het lcd-scherm
Als het lcd-scherm enkele uren achtereen is ingeschakeld, kan een spoor van elektrische lading op de elektroden in het lcd-scherm
achterblijven. Mogelijk blijft dan de weergave van een vorig beeld op het scherm zichtbaar. (Ingebrand beeld)
Ingebrand beeld is niet permanent, maar wanneer stilstaande beelden gedurende langere tijd worden weergegeven, kunnen ionische
onzuiverheden zich permanent langs het weergegeven beeld verzamelen. (Inbranding beeld)
Aanbevelingen
Om te voorkomen dat het beeld raakt ingebrand en dat de levensduur van het lcd-scherm wordt verkort, neemt u de volgende aanbevelingen
in acht.
1. Een stilstaand beeld mag niet langere tijd worden weergegeven. Wissel stilstaande beelden met korte intervallen.
2. Wanneer u de monitor niet gebruikt, kunt u deze het beste uitschakelen met de afstandsbediening, of energiebeheer of schemafuncties
gebruiken.
3. Een lagere omgevingstemperatuur zorgt voor een langere levensduur van de monitor.
Wanneer een beschermende laag (glas, acryl) over het LCD-scherm is geplaatst, het LCD-scherm zich in een afgesloten ruimte bevindt of de
monitor is opgestapeld, dient u de thermostaat in de monitor te gebruiken.
Om de omgevingstemperatuur te verlagen, gebruikt u de koelventilator, schermbeveiliging en lage helderheid.
4. Gebruik de modus “Screen Saver” (Schermbeveiliging) van de monitor.
Nederlands-30
Functie van de afstandsbediening
De functie REMOTE CONTROL ID (Afstandsbediening-id)
Monitor ID:1
Monitor ID:2
Monitor ID:3
Afstandsbediening
werkt
Afstandsbediening
werkt
Afstandsbediening
werkt
REMOTE CONTROL ID (Afstandsbediening-id)
Met de afstandsbediening kunt u maximaal 100 afzonderlijke MultiSync-monitors bedienen
met behulp van de zogenoemde REMOTE CONTROL ID-modus (Afstandsbedieningid-modus). De modus REMOTE CONTROL ID (Afstandsbediening-id) werkt samen met
de Monitor ID (Monitor-id), waardoor u tot 100 afzonderlijke MultiSync-monitoren kunt
bedienen. Bijvoorbeeld: als er veel monitors worden gebruikt in hetzelfde gebied, dan
stuurt een afstandsbediening in de normale modus signalen naar elke monitor tegelijkertijd
(zie illustratie 1). Als u de afstandsbediening in de modus REMOTE CONTROL ID
(Afstandsbediening-id) gebruikt, zal slechts een specifiek beeldscherm in de groep worden
bediend (zie illustratie 2).
Illustratie 1
Afstandsbediening
in normale modus
of de REMOTE ID is
ingesteld op 0
DE REMOTE CONTROL ID (Afstandsbediening-id) INSTELLEN
Houd de knop REMOTE ID SET (Afstandsbediening-id instellen) ingedrukt op de
afstandsbediening en gebruik de cijfertoetsen om de monitor-id (1-100) in te voeren
van het scherm dat u via de afstandsbediening wilt bedienen. U kunt vervolgens de
afstandsbediening gebruiken om de monitor met dat specifieke Monitor ID-nummer
(Monitor-id-nummer) te bedienen.
Als u 0 kiest of wanneer de afstandsbediening zich in de normale modus bevindt, worden
alle monitoren bediend.
Monitor ID:1
Monitor ID:2
Monitor ID:3
Afstandsbediening
werkt niet
Afstandsbediening
werkt niet
Afstandsbediening
werkt
DE BEDIENINGSMODUS INSTELLEN/OPNIEUW INSTELLEN
ID Mode (id-modus): druk op de knop REMOTE ID SET (Afstandsbediening-id instellen)
en houd deze 2 seconden ingedrukt om de ID Mode (id-modus) in te voeren.
Normal Mode (Normale modus): als u wilt terugkeren naar de Normal Mode (Normale
modus), houdt u de knop REMOTE ID CLEAR (Afstandsbediening-id wissen) 2 seconden
ingedrukt.
Illustratie 2
Afstandsbediening
is ingesteld op
REMOTE ID:3
Wijs de afstandsbediening op de afstandssensor van de gewenste monitor en druk op de knop REMOTE ID SET (Afstandsbediening-id
instellen). Het MONITOR ID-nummer (Monitor-id-nummer) wordt weergegeven op het scherm als de afstandsbediening in de modus ID staat.
Gebruik de afstandsbediening om een monitor te bedienen die een specifiek MONITOR ID-nummer (Monitor-idnummer) toegewezen heeft.
1. Stel het MONITOR ID-nummer (Monitor-id-nummer) in voor het scherm (zie pagina 24). U kunt een MONITOR ID-nummer (Monitor-idnummer) instellen tussen 1 en 100.
Met dit MONITOR ID-nummer (Monitor-id-nummer) kan de afstandsbediening deze specifieke monitor bedienen zonder dat dit invloed heeft
op de andere monitors.
2. Houd de knop REMOTE ID SET (Afstandsbediening-id instellen) op de afstandsbediening ingedrukt en gebruik het toetsenblok om het
REMOTE CONTROL ID-nummer (Afstandsbediening-id-nummer) in te voeren (1-100). Het REMOTE ID-nummer (Afstandsbediening-idnummer) moet overeenkomen met het MONITOR ID-nummer (Monitor-id-nummer) van het scherm dat bediend moet worden. Kies “0” om
tegelijkertijd alle schermen in het bereik te bedienen.
3. Wijs de afstandsbediening op de afstandssensor van de gewenste monitor en druk op de knop REMOTE ID SET (Afstandsbediening-id
instellen).
Het MONITOR ID-nummer (Monitor-id-nummer) wordt in rood weergegeven op het scherm.
Als de REMOTE CONTROL ID (Afstandsbediening-id-nummer) “0” is, zullen alle schermen in het bereik het respectievelijke MONITOR IDnummer (Monitor-id-nummer) in rood weergeven.
Als het MONITOR ID-nummer (Monitor-id-nummer) in wit wordt weergegeven op het scherm, zijn het MONITOR ID-nummer (Monitor-idnummer) en REMOTE CONTROL ID (Afstandsbediening-id-nummer) niet hetzelfde.
OPMERKING: GROUP ID (Groeps-id) kan niet via de afstandsbediening worden opgegeven,
Nederlands-31
Nederlands
Om deze functie goed te laten werken, moet u een Monitor ID-nummer (Monitor-id-nummer) aan het scherm toekennen. U kunt een Monitor
ID-nummer (Monitor-id-nummer) toekennen in het menu MULTI DISPLAY (Meerdere beeldschermen) van het OSD (zie pagina 24).
Verbinding met meerdere monitors
U kunt meerdere beeldschermen bedienen via RS-232C, REMOTE IN of een LAN-lusverbinding.
OPMERKING: Het aantal monitoren die in een serie kunnen worden aangesloten is gelimiteerd.
Wanneer u handmatig het id-nummer opgeeft of bedient met het opgegeven id-nummer, moet u eerst AUTO ID
(Automatische id) (zie pagina 24) uitvoeren.
Hoofdmonitor
Submonitors
Connector
IN
Connector
UIT
IN
UIT
LAN2
LAN1
LAN2
RS-232C
REMOTE IN
(Afstandsbediening
in)
LAN1
Aansluiting
MultiSync
MultiSync
LAN1 LAN2
LAN-kabel
LAN1 LAN2
LAN-kabel
Nederlands-32
MultiSync
De lcd-monitor bedienen met de RS-232Cafstandsbediening
Deze lcd-monitor kan op afstand worden bediend door een personal computer met RS-232C-terminal aan te sluiten.
De functies die met behulp van de pc kunnen worden geregeld, zijn:
•
Aan- en uitschakelen
•
Een ander ingangssignaal selecteren
•
Geluid dempen ON (Aan) of OFF (Uit).
Aansluiting
Lcd-monitor + computer
MultiSync
Computer
RS-232C
OPMERKING: als de computer alleen met een 25-pins seriële poortconnector is uitgerust, is een 25-pins seriële poortadapter
vereist. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.
Zie voor de pintoewijzingen pagina 49 “2) RS-232C ingang/uitgang”.
Gebruik voor de bediening van een monitor de stuuropdracht. De instructies voor de stuuropdrachten zijn te vinden op de cd die
bij het scherm wordt geleverd. De naam van het bestand is “External_control.pdf”.
1) Interface
PROTOCOL
BAUDRATE
GEGEVENSLENGTE
PARITEITSBIT
STOPBIT
GEGEVENSTRANSPORTBESTURING
RS-232C
9600 [bps]
8 [bit]
GEEN
1 [bit]
GEEN
Deze LCD-monitor gebruikt RXD-, TXD- en GND-lijnen voor RS-232C-besturing.
De nulmodemkabel (omgekeerd type, niet meegeleverd) dient te worden gebruikt voor RS-232C-besturing.
Nederlands-33
Nederlands
RS-232C-kabel
2) Schema met besturingsopdrachten
Zie voor overige opdrachten het bestand “External_Control.pdf” op de cd-rom.
Functie (Monitor ID (Monitor-id) = 1)
Codegegevens
Ingeschakeld
01 30 41 30 41 30 43 02 43 32 30 33 44 36 30 30 30 31 03 73 0d
Uitgeschakeld
01 30 41 30 41 30 43 02 43 32 30 33 44 36 30 30 30 34 03 76 0d
Ingangsbron, selecteer DisplayPort
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 46 03 04 0d
Ingangsbron, selecteer DVI
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 33 03 71 0d
Ingangsbron, selecteer VGA
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 31 03 73 0d
Ingangsbron, selecteer HDMI
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 31 31 03 72 0d
Ingangsbron, selecteer Y/Pb/Pr
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 43 03 01 0d
Ingangsbron, selecteer VIDEO
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 35 03 77 0d
Ingangsbron, selecteer S-VIDEO
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 37 03 75 0d
Ingangsbron, selecteer OPTION
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 44 03 06 0d
Geluidsdemping AAN
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 38 44 30 30 30 31 03 09 0d
Geluidsdemping UIT
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 38 44 30 30 30 32 03 0a 0d
Nederlands-34
Het lcd-beeldscherm via LAN Control bedienen
Aansluiten op een netwerk
Met een LAN-kabel kunt u de netwerkinstellingen en de instellingen voor Alert Mail opgeven via een HTTP-serverfunctie.
Als u een LAN-verbinding wilt gebruiken, moet u een IP-adres toewijzen.
Voorbeeld van een LAN-verbinding:
Server
OPMERKING: gebruik een LAN-kabel van
categorie 5 of hoger.
Hub
LAN-kabel
(niet meegeleverd)
Netwerk instellen via een HTTP-browser
Als u het beeldscherm op een netwerk aansluit, dan kan via dit netwerk een computer worden bediend.
Als u het beeldscherm via een webbrowser wilt bedienen, moet u een exclusieve toepassing op uw computer hebben
geïnstalleerd.
Het IP-adres en het subnetmasker van het beeldscherm kunnen worden ingesteld in het netwerkinstellingenvenster van de
webbrowser door een HTTP-serverfunctie te gebruiken. Zorg ervoor dat u Microsoft Internet Explorer 7.0 of een hogere versie
voor de webbrowser gebruikt.
(Dit apparaat gebruikt JavaScript en cookies, en de browser moet zijn ingesteld om deze functies te accepteren.
De instellingsmethode zal variëren afhankelijk van de browserversie. Raadpleeg de Help-bestanden en andere
informatie die in uw software beschikbaar is.)
U krijgt toegang tot de HTTP-serverfunctie door de webbrowser op de computer te starten via het netwerk dat is aangesloten op
het beeldscherm en de volgende URL in te voeren.
Netwerk instellen
http://<het IP-adres van het beeldscherm>/index.html
TIP:
Het standaard-IP-adres wordt automatisch aan de monitor toegewezen.
De exclusieve toepassing kan van onze website worden gedownload.
OPMERKING: Als het scherm MONITOR NETWORK SETTINGS (Netwerkinstellingen monitor) niet in de webbrowser
verschijnt, drukt u op Ctrl+F5 om de webbrowser te vernieuwen (of de cache leeg te maken).
De weergave of reactie van de knop kan zijn vertraagd of de actie wordt mogelijk niet geaccepteerd afhankelijk
van de instellingen van uw netwerk. Als dit het geval is, dient u contact op te nemen met uw netwerkbeheerder.
De lcd-monitor reageert mogelijk niet als de knoppen herhaaldelijk snel achter elkaar worden ingedrukt.
Als dit gebeurt, moet u even wachten en het opnieuw proberen. Als u nog steeds geen reactie krijgt, moet
u het beeldscherm uit- en weer inschakelen.
Gebruik voor de bediening van een monitor de stuuropdracht. Zie “Schema met besturingsopdrachten”
(pagina 34).
Nederlands-35
Nederlands
Overzicht
Voorbereiding voor gebruik
Sluit het beeldscherm aan op een LAN-kabel voordat u de browser gebruikt.
Bediening via een browser die een proxyserver gebruikt, is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van het type proxyserver en
de instellingsmethode. Hoewel het type proxyserver een factor zal zijn, is het mogelijk dat opties die zijn ingesteld niet worden
weergegeven, afhankelijk van de effectiviteit van de cache, en de ingestelde inhoud van de browser niet wordt weergegeven.
Het wordt aanbevolen geen proxyserver te gebruiken, tenzij deze niet beschikbaar is.
Verwerking van het adres voor bediening via een browser
De hostnaam kan in de volgende gevallen worden gebruikt:
Als de hostnaam die hoort bij het IP-adres van de monitor, door de netwerkbeheerder is geregistreerd bij de domeinnaamserver
(DNS), hebt u toegang tot de netwerkinstellingen van het beeldscherm via die geregistreerde hostnaam door een compatibele
browser te gebruiken.
Als de hostnaam die hoort bij het IP-adres van de monitor, is geconfigureerd in het bestand “HOSTS” van de computer die wordt
gebruikt, hebt u toegang tot de netwerkinstellingen van het beeldscherm via die hostnaam door een compatibele browser te
gebruiken.
Voorbeeld 1: Wanneer de hostnaam van de monitor is ingesteld op pd.nec.co.jp, wordt toegang verkregen tot de
netwerkinstelling door http://pd.nec.co.jp/index.html op te geven voor het adres of de invoerkolom van de URL.
Voorbeeld 2: Wanneer het IP-adres van de monitor 192.168.73.1 is, wordt toegang verkregen tot de instellingen voor Alert Mail
door http://192.168.73.1/index.html op te geven voor het adres of de invoerkolom van de URL.
Functie
Verkrijg toegang tot het volgende adres om HOME (Startpagina) weer te geven. Klik op elke koppeling aan de linkerkant van
HOME (Startpagina).
http://<het IP-adres van het beeldscherm>/index.html
REMOTE CONTROL (AFSTANDSBEDIENING)
Schakel dit in om te bedienen op dezelfde manier als de afstandsbedieningstoets.
OSD-menu
Schakel dit in om het volgende OSD-menu in te stellen.
PICTURE (Beeld), ADJUST (Aanpassen), AUDIO, SCHEDULE (Schema), PIP, OSD, MULTI DISPLAY (Meerdere
beeldschermen), DISPLAY PROTECTION (Beeldbeveiliging), EXTERNAL CONTROL (Externe controle), ADVANCED OPTION1
(Geavanceerde optie1), ADVANCED OPTION2 (Geavanceerde optie2).
OPMERKING: Functie van knoppen die op instellingspagina's worden weergegeven.
[APPLY] (Toepassen): uw instellingen toepassen.
[CANCEL] (Annuleren): naar de vorige instellingen teruggaan.
OPMERKING: CANCEL (Annuleren) wordt uitgeschakeld nadat u op APPLY (Toepassen) hebt geklikt.
[RELOAD] (Opnieuw laden): de instellingen opnieuw laden.
[RESET] (Fabrieksinstellingen): de oorspronkelijke instelling herstellen.
Nederlands-36
Netwerk instellen
IP SETTING
(IP-instelling)
Set voor de instelling van het IP-adres.
AUTO (Automatisch): een IP-adres wordt automatisch toegewezen.
MANUAL (Handmatig): stel uw IP-adres in van het netwerk dat aan de monitor is verbonden.
OPMERKING: Vraag het IP-adres aan uw netwerkbeheerder wanneer [AUTO] (Automatisch) is
geselecteerd voor [IP SETTING] (IP-instelling).
IP ADDRESS
(IP-adres)
Stel uw IP-adres in van het netwerk dat op de monitor is aangesloten wanneer [MANUAL]
(Handmatig) is geselecteerd voor [IP SETTING] (IP-instelling).
SUBNET MASK
(Subnetmasker)
Stel uw subnetmasker in van het netwerk dat op de monitor is aangesloten wanneer [MANUAL]
(Handmatig) is geselecteerd voor [IP SETTING] (IP-instelling).
DEFAULT GATEWAY
(Standaardgateway)
Stel uw standaardgateway in van het netwerk dat op de monitor is aangesloten wanneer [MANUAL]
(Handmatig) is geselecteerd voor [IP SETTING] (IP-instelling).
OPMERKING: Stel in als [0.0.0.0] om de instelling te verwijderen.
DNS
Stel dit in voor de IP ADDRESS-instelling (IP-adresinstelling) van de DNS-server.
AUTO (Automatisch): Wijs automatisch een IP-adres toe van de DNS-server die aan de monitor is
verbonden.
MANUAL (Handmatig): Stel uw IP-adres in van de DNS-server die aan de monitor is verbonden.
PRIMARY DNS
(DNS primair)
Stel uw primaire DNS-instellingen in van het netwerk dat is aangesloten op het beeldscherm.
OPMERKING: Stel in als [0.0.0.0] om de instelling te verwijderen.
SECONDARY DNS
(DNS secundair)
Stel uw secundaire DNS-instellingen in van het netwerk dat is aangesloten op het beeldscherm.
OPMERKING: Stel in als [0.0.0.0] om de instelling te verwijderen.
OPMERKING: De volgende instellingen worden op de fabriekswaarden ingesteld wanneer “IP ADDRESS RESET”
(Fabrieksinstellingen IP-adres) wordt geselecteerd door een EXTERNAL CONTROL (Externe controle)
van OSD:
[IP SETTING] (IP-instelling): AUTO (Automatisch), [IP ADDRESS] (IP-adres): 192.168.0.10, [SUBNET MASK]
(Subnetmasker): 255.255.255.0, [DNS]: AUTO (Automatisch) [DEFAULT GATEWAY] (Standaardgateway),
[PRIMARY DNS] (DNS primair) en [SECONDARY DNS] (DNS secundair) zijn leeg.
Nederlands-37
Nederlands
Klik op “NETWORK” (Netwerk) links van HOME (Startpagina).
E-mail instellen
Klik op “MAIL” links van HOME (Startpagina).
Met deze optie wordt een foutbericht via e-mail gestuurd wanneer u een LAN gebruikt. Er wordt een foutbericht gestuurd
wanneer een fout optreedt in het beeldscherm.
ALERT MAIL
(WAARSCHUWINGEN
VIA E-MAIL)
Als u [ENABLE] (Inschakelen) selecteert, wordt de functie Waarschuwing via e-mail ingeschakeld.
Als u [DISABLE] (Uitschakelen) selecteert, wordt de functie Waarschuwing via e-mail
uitgeschakeld.
STATUS MESSAGE
(STATUSBERICHT)
Als u [ENABLE] (Inschakelen) selecteert, wordt de functie STATUS MESSAGE (Statusbericht)
ingeschakeld.
Als u [DISABLE] (Uitschakelen) selecteert, wordt de functie STATUS MESSAGE (Statusbericht)
uitgeschakeld.
SENDER’S ADDRESS
(ADRES AFZENDER)
Voer het adres van de afzender in. U kunt maximaal 60 alfanumerieke tekens en symbolen
gebruiken.
SMTP SERVER
(SMTP-SERVER)
Typ de naam van de SMTP-server die aan de monitor moet worden verbonden.
U kunt maximaal 60 alfanumerieke tekens gebruiken.
RECIPIENT’S ADDRESS Voer het adres van de ontvanger in. U kunt maximaal 60 alfanumerieke tekens en symbolen
1 TO 3 (ADRES VAN
gebruiken.
ONTVANGER 1 TOT 3)
AUTHENTICATION
Zo selecteert u de verificatiemethode van de e-mailverzending.
METHOD
(VERIFICATIEMETHODE)
POP3 SERVER
(POP3-SERVER)
Zo geeft u het adres van de POP3-server op die wordt gebruikt bij de verificatie van de e-mail.
USER NAME
(GEBRUIKERSNAAM)
Zo stelt u de gebruikersnaam in voor het aanmelden bij de verificatieserver wanneer verificatie van
de e-mailverzending wordt vereist. U kunt maximaal 60 alfanumerieke tekens gebruiken.
PASSWORD
(WACHTWOORD)
Zo stelt u het wachtwoord in voor het aanmelden bij de verificatieserver wanneer verificatie van de
e-mailverzending wordt vereist. U kunt maximaal 60 alfanumerieke tekens gebruiken.
TEST MAIL
(TESTBERICHT)
Klik op deze knop om een testbericht per e-mail te verzenden om te controleren of uw instellingen
juist zijn.
OPMERKING: • Als u een test uitvoert, ontvangt u mogelijk geen waarschuwing via e-mail.
In dat geval controleert u of de netwerkinstellingen correct zijn.
• Als u een onjuist adres hebt ingevoerd bij een test, ontvangt u mogelijk geen waarschuwingen via e-mail.
Als dit gebeurt, moet u controleren of het adres van de ontvanger correct is.
TIP:
Zie voor het overzicht van stuuropdrachten het bestand “External_Control.pdf” op de cd-rom.
Nederlands-38
Lijst met waarschuwingsberichten
Foutnummer
* Foutcode
70h ~ 7Fh
80h ~ Fh
90h ~ 9Fh
A0h ~ AFh
Bericht van Alert mail
(Waarschuwingsbericht)
The monitor’s power supply is not
functioning normally.
(De voedingslevering van de monitor
werkt niet goed.)
The cooling fan has stopped.
(De koelventilator is gestopt.)
The monitor’s back light unit is not
functioning normally.
(De achtergrondverlichting van de
monitor werkt niet goed.)
The monitor is overheated.
(De monitor is oververhit.)
A2h
B0h ~ BFh
D0h
E0h ~ EFh
Uitleg
Stand-by-voeding abnormaal
Neem contact op met de leverancier.
Koelventilator abnormaal
Neem contact op met de leverancier.
Achtergrondverlichting abnormaal
Neem contact op met de leverancier.
Temperatuur abnormaal
SENSOR heeft temperatuur bereikt die
door de gebruiker is opgegeven.
Neem contact op met de leverancier.
Controleer de instellingsvoorwaarde
van OSD (DISPLAY PROTECTIONFAN CONTROL (BeeldbeveiligingVentilatiecontrole)) of neem contact op
met de leverancier.
Raadpleeg “No picture” (Geen beeld)
in “Troubleshooting” (Problemen
oplossen).
Verkrijg een logboek door de
externe PD-opdracht te gebruiken.
Zie pagina 44.
Neem contact op met de leverancier.
*voorwaarde: DISPLAY PROTECTIONFAN CONTROL-COOLING FAN = AUTO
The monitor doesn’t have the input
signal. (De monitor heeft het inputsignaal niet.)
The remaining capacity of the error log
decreased. (De resterende capaciteit
van het foutenlogboek is afgenomen.)
The system error occurred in the
monitor. (De systeemfout is in de
monitor opgetreden.)
Maatregel
Geen signaal
De geheugengrootte van het Proof of
Play-logboek (logboek van informatie
over afspelen) is nog 1 uur.
Systeemfout.
Nederlands
Voorbeeld: De volgende voorbeelden zijn inhoud van Alert Mail (Waarschuwingsmail) waarmee de temperatuurafwijking van de
monitor wordt gemeld.
Voorbeeld: De volgende voorbeelden zijn inhoud van testmail door de browser.
Nederlands-39
SNMP instellen
Klik op “SNMP” links van HOME (Startpagina).
Met deze functie haalt u de status op en bedient u een monitor via het netwerk.
Versie:
SNMP v1 Geverifieerde platte tekst op communitynaam, geen bevestigingsbericht van Trap retourneren.
SNMP v2c Geverifieerde platte tekst op communitynaam, een bevestigingsbericht van Trap retourneren.
Community name:
De standaardinstelling van communitynaam is “public” (publiek). Dit heeft het kenmerk Alleen-lezen. U kunt communitynamen
voor maximaal 3 instellingen opgeven.
Trap:
Er wordt een foutbericht gestuurd naar een opgegeven adres wanneer een fout optreedt in de monitor.
Selectievakje
Uitleg
Foutcode
Temperature (Temperatuur)
Temperatuur abnormaal
0xA0, 0xA1, 0xA2
Fan (Ventilator)
Koelventilator abnormaal
0x80, 0x81, 0x82, 0x83, 0x84
Power (Voeding)
Voeding abnormaal
0x70, 0x71, 0x72, 0x78
Inverter/Backlight
(Omzetter/achtergrondverlichting)
Omzetter of achtergrondverlichting
abnormaal
0x90, 0x91
No Signal (Geen signaal)
Geen signaal
0xB0
PROOF OF PLAY (Informatie over afspelen)
Verklein de logboekopslag
0xD0
System Error (Systeemfout)
Systeemfout
0xE0
Nederlands-40
AMX instellen
Klik op “AMX” links van HOME (Startpagina).
AMX BEACON
In- of uitschakelen voor detectie van AMX Device Discovery wanneer er verbinding wordt gemaakt
met het netwerk dat wordt ondersteund door AMX’s NetLinx-beheersysteem.
TIP:
Bij gebruik van een apparaat dat AMX Device Discovery ondersteunt, wordt het apparaat door het hele AMX
NetLinx-beheersysteem herkend en wordt de juiste Device Discovery Module van een AMX-server gedownload.
Als u [ENABLE] (Inschakelen) selecteert, wordt het apparaat met behulp van AMX Device Discovery gedetecteerd.
Als u [DISABLE] (Uitschakelen) selecteert, wordt het apparaat niet met behulp van AMX Device Discovery
gedetecteerd.
CRESTRON instellen
Nederlands
Klik op CRESTRON links van HOME (Startpagina).
Compatibiliteit met CRESTRON ROOMVIEW
De monitor biedt ondersteuning voor CRESTRON ROOMVIEW waardoor meerdere in het netwerk met elkaar verbonden
apparaten vanaf een computer of bedieningseenheid kunnen worden beheerd en bediend.
Ga voor meer informatie naar http://www.crestron.com
ROOMVIEW
ROOMVIEW is bedoeld voor beheer vanaf de computer.
ON (Aan): ROOMVIEW wordt ingeschakeld.
OFF (Uit): ROOMVIEW wordt uitgeschakeld.
CRESTRON
CONTROL
CRESTRON CONTROL is bedoeld voor beheer vanaf de bedieningseenheid.
ON (Aan): CRESTRON CONTROL wordt ingeschakeld.
OFF (Uit): CRESTRON CONTROL wordt uitgeschakeld.
CONTROLLER IP
ADDRESS
(Instelling IP-adres)
Hier kunt u het IP-adres van CRESTRON SERVER instellen.
IP ID (IP-id)
Hier kunt u de IP-ID (IP-id) van CRESTRON SERVER instellen.
TIP: de CRESTRON-instellingen zijn alleen nodig bij gebruik van CRESTRON ROOMVIEW.
Ga voor meer informatie naar http://www.crestron.com
Nederlands-41
Naam instellen
Klik op “NAME” (Naam) links van HOME (Startpagina).
MONITOR NAME
(Monitornaam)
Stel een monitornaam in. De naam mag uit maximaal 16 tekens bestaan. De standaardnaam is de
naam van het model.
HOST NAME
(Hostnaam)
Typ de hostnaam van het netwerk dat aan de monitor is verbonden.
U kunt maximaal 15 alfanumerieke tekens gebruiken.
DOMAIN NAME
(Domeinnaam)
Typ de domeinnaam van het netwerk dat aan de monitor is verbonden.
U kunt maximaal 60 alfanumerieke tekens gebruiken.
Netwerkwachtwoord instellen
Klik op “NETWORK PASSWORD” (Netwerkwachtwoord) links van HOME (Startpagina).
PJLink PASSWORD
(PJLink-wachtwoord)
Hier kunt u een wachtwoord voor PJLink* instellen. Een wachtwoord mag uit maximaal 32 tekens
bestaan. Onthoud uw wachtwoord goed. Mocht u uw wachtwoord zijn vergeten, raadpleeg dan uw
dealer.
HTTP PASSWORD
(HTTP-wachtwoord)
Hier kunt u een wachtwoord voor de HTTP-server instellen. Een wachtwoord mag uit maximaal
10 tekens bestaan.
HTTP PASSWORD
(HTTP-wachtwoord)
ENABLE
(Inschakelen)
HTTP PASSWORD (HTTP-wachtwoord) is vereist voor aanmelding bij de HTTP-server.
Stel uw monitornaam in als USER NAME (Gebruikersnaam) wanneer u het wachtwoord invoert.
*Wat is PJLink?
PJLink is een standaardprotocol voor de bediening van apparaten van verschillende merken. Dit standaardprotocol werd in
2005 ontwikkeld door Japan Business Machine and Information System Industries Association (JBMIA).
Het apparaat ondersteunt alle opdrachten van PJLink-klasse 1.
Nederlands-42
PD List-informatie (PD-lijstinformatie)
Klik op “PD LIST” (PD-lijst) links van HOME (Startpagina).
Hiermee geeft u de lijst met id’s en IP-adressen van meerdere, in serie geschakelde monitors weer.
De lijst wordt alleen op de hoofdmonitor weergegeven.
Memo instellen
Nederlands
Klik op “MEMO” links van HOME (Startpagina).
Stel een titel en bericht in.
TITLE (Titel)
Een titel mag uit maximaal 24 tekens bestaan.
MESSAGE (Bericht)
Een bericht mag uit maximaal 240 tekens bestaan.
MEMO PASSWORD
(Memo-wachtwoord)
De standaardinstelling is “0000”.
MEMO PASSWORD
ENABLE (Memowachtwoord
inschakelen)
MEMO PASSWORD (Memo-wachtwoord) is vereist wanneer MEMO wordt ingesteld.
Nederlands-43
POINT ZOOM (Specifiek zoomen)
Met de knop “SET/POINT ZOOM” (Instellen/Specifiek zoomen) op een afstandsbediening kunt u een deel van het beeld vergroten.
Druk op de knop CH+/- om in of uit te zoomen. Het beeld kan van 1 tot 10 keer worden uitvergroot.
1
Druk op de knop [SET/POINT ZOOM] (Instellen/Specifiek zoomen) op een afstandsbediening. Een pictogram als
vergrootglas verschijnt.
2
Verplaats het vergrootglas met de knop [ ] [ ] [+] [-].
3
Druk op [CH+] om omhoog te zoomen. Druk op[CH-] om omlaag te zoomen.
4
Druk op [SET/POINT ZOOM] (Instellen/Specifiek zoomen) om het pictogram te laten verdwijnen.
5
Druk op [EXIT] (Afsluiten) om terug te keren naar de normale grootte.
6
Druk op [MENU] om het OSD-menu weer te geven.<Setting Procedure> (Procedure instellingen)
OPMERKING: • Het beeld kan met deze functie worden vervormd.
• Deze functie werkt niet indien ingesteld op PIP, POP, PBP, TILE MATRIX (Tegelmatrix), SCREEN SAVER
(Schermbeveiliging), SUPER in INPUT CHANGE (Ingangswijziging), IMAGE FLIP (Beeldspiegeling).
• Bij selectie van DYNAMIC (Dynamisch) of ZOOM (Zoomen) in ASPECT (Beeldverhouding) wordt het beeld
gewijzigd in FULL (Volledig), vervolgens start u met POINT ZOOM (Specifiek zoomen).
Na POINT ZOOM (Specifiek zoomen) wordt ASPECT (Beeldverhouding) weer op de eerdere ASPECTwaarden (Beeldverhoudingswaarden) ingesteld. Als ASPECT (Beeldverhouding) wordt gewijzigd tijdens
POINT ZOOM (Specifiek zoomen), is DYNAMIC (Dynamisch) en ZOOM (Zoomen) het volledige beeld.
• Het vergrootglas kan niet naar een gebied buiten het beeld worden verplaatst.
• POINT ZOOM (Specifiek zoomen) wordt opgeheven na wijziging van het ingangssignaal of na uitschakelen.
• POINT ZOOM (Specifiek zoomen) wordt opgeheven bij het instellen van IMAGE FLIP (Beeld spiegelen) of het
wijzigen van de ASPECT-instelling (Beeldverhoudingsinstelling) tijdens POINT ZOOM (Specifiek zoomen).
PROOF OF PLAY (Informatie over afspelen)
Met deze functie kunnen berichten over de huidige status van de monitor worden verzonden door zelftests.
Controle-item
① INPUT (Ingang)
② Resolutie
③ Audio-ingang
④ Audiosignaal
⑤ Beeld
⑥ Audio uit
⑦ Cumulatieve tijd
Bericht
DVI, VGA, Y/Pb/Pr, HDMI, DPORT, HDMI2*, HDMI3*, RGB/HV*, Y/Pb/Pr2*, SCART*, VIDEO*, SVIDEO*, OPTION (Optie)*
bijv. (H)1920, (V)1080 , (H)1360, (V)768 of No signal (Geen signaal) of Invalid signal (Ongeldig signaal)
IN1, IN2, IN3*, HDMI, DPORT, HDMI2*, HDMI3*, OPTION (analog) (Optie (analoog))*,
OPTION (digital) (Optie (digitaal))*
Audio in of No Audio in (Geen audio in) of N/A (niet van toepassing) (IN1, IN2, IN3*, OPTION (analog)
(Optie (analoog))*)
Normal Picture (Normaal beeld) of No Picture (Geen beeld)
Normal Audio (Normale audio) of No Audio (Geen audio)
(uur)/(minuten)/(seconde)
*: Deze functie is afhankelijk van de optionele kaart die u gebruikt.
Voorbeeld:
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
HDMI
1920 x 1080
HDMI
Audio in
Normal Picture (Normaal beeld)
Normal Audio (Normale audio)
0h/0m/0s
OPMERKING: Raadpleeg voor de functie Proof of Play (Informatie over afspelen) het bestand “External_Control.pdf” op de cd-rom.
Nederlands-44
INTELLIGENT WIRELESS DATA (Intelligente
draadloze gegevens)
Met deze functie kunnen de gegevens van de monitorstatus draadloos worden opgevraagd, zelfs als de monitor is
uitgeschakeld.
Sommige menu's van het OSD kunt u met deze functie instellen.
OPMERKING: Positie van de sensor: zie pagina 9.
Neem contact op met uw leverancier voor gedetailleerde informatie.
Functienaam
Setting Copy (Kopie instellen)
Setting read and write function (Functie voor instellen lezen en schrijven)
Display information (Informatie beeldscherm)
Nederlands
Security Setting (Beveiligingsinstelling)
Nederlands-45
Kenmerken
Klein voetstuk: biedt de ideale oplossing voor omgevingen met superieure beeldkwaliteit.
Kleurenbeheersystemen: hiermee kunt u de kleuren op het scherm aanpassen en de kleurjuistheid van de monitor aanpassen
aan een groot aantal standaarden.
OmniColor: combineert zesassig kleurenbeheer met de sRGB-standaard. Het zesassig kleurenbeheer maakt
kleuraanpassingen mogelijk op basis van zes assen (R, G, B, C, M en Y) in plaats van op de drie assen (R, G en B) die
voorheen beschikbaar waren. De sRGB-standaard biedt de monitor een uniform kleurenprofiel. Hierdoor bent u zeker dat de
kleuren op het scherm exact overeenkomen met die op de kleurenafdruk (bij gebruik van een besturingssysteem dat sRGB
ondersteunt en een sRGB-printer). Hiermee kunt u de kleuren op uw scherm aanpassen en de kleurjuistheid van uw monitor
aanpassen aan een groot aantal standaarden.
sRGB-kleurenbeheer: een nieuwe, geoptimaliseerde standaard voor kleurenbeheer die zorgt dat kleuren op
computerschermen en andere randapparatuur met elkaar overeenstemmen. De sRGB-standaard, die is gebaseerd op
de gekalibreerde kleurenruimte, biedt optimale kleurenweergave en compatibiliteit met andere (oudere) veelgebruikte
kleurenstandaarden.
Besturingselementen OSD (On Screen Display): hiermee kunt u snel en gemakkelijk alle aspecten van het scherm instellen
met behulp van eenvoudige menu's op het scherm.
Plug-and-Play: de oplossing van Microsoft® bij het besturingssysteem Windows® vereenvoudigt de installatie van uw monitor
omdat de monitor zijn mogelijkheden (zoals schermgrootte en ondersteunde resoluties) rechtstreeks naar de computer stuurt,
zodat de beeldschermprestaties automatisch worden geoptimaliseerd.
IPM-systeem (Intelligent Power Manager (Intelligent energiebeheer)): dit intelligente stroombeheer biedt een vernieuwende
energiebesparingsmodus waarin de monitor minder energie verbruikt wanneer deze wel is ingeschakeld, maar niet wordt
gebruikt. Hiermee bespaart u tweederde van de energiekosten van uw monitor, reduceert u emissies en verlaagt u de kosten
voor de klimaatregeling op de werkplek.
FullScan-functie: hierdoor kunt u het volledige beeldbereik in de meeste resoluties gebruiken, waardoor het werkelijke
beeldoppervlak van het scherm aanzienlijk wordt vergroot.
Montage-interface conform VESA-norm (FDMIv1): hierdoor kunt u de lcd-monitor monteren op een willekeurige montagearm
of -beugel van een andere leverancier, op voorwaarde dat de arm of beugel voldoet aan de VESA-norm (FDMIv1). NEC raadt u
aan een montage-interface te gebruiken die voldoet aan de TÜV-GS- en/of UL1678-norm in Noord-Amerika.
DVI-D: de volledig digitale subset van DVI die is goedgekeurd door de DDWG (Digital Display Working Group) voor digitale
verbindingen tussen computers en beeldschermen. Aangezien dit een volledig digitale connector is, biedt deze geen
ondersteuning voor analoge signalen via een DVI-D-connector. Aangezien dit een volledig digitale DVI-compatibele verbinding
is, is slechts een eenvoudige adapter nodig om de DVI-D-connector op andere digitale DVI-compatibele connectoren zoals DFP
en P&D aan te sluiten. De DVI-interface van dit beeldscherm ondersteunt HDCP.
TILE MATRIX (Tegelmatrix), TILE COMP (Tegelcompositie): hiermee wordt een beeld nauwkeurig over meerdere schermen
weergegeven, met compensatie voor de breedte van de schermranden.
ZOOM (Zoomen): hiermee vergroot/verkleint u het beeld in horizontale en verticale richting.
Zelfdiagnose: wanneer een interne fout optreedt, wordt een storingstoestand gemeld.
HDCP (High-bandwith Digital Content Protection): HDCP is een systeem ter voorkoming van het illegaal kopiëren van
videogegevens die zijn verzonden via een digitaal signaal. Als u geen materiaal kunt weergeven via de digitale ingang betekent
dit niet per se dat het scherm niet goed functioneert. Bij het implementeren van HDCP kan het voorkomen dan bepaalde inhoud
wordt beschermd door HDCP en deze wordt daardoor mogelijk niet weergegeven vanwege de beslissing/bedoeling van de
HDCP-gemeenschap (Digital Content Protection, LLC).
Sleuf voor optionele kaart: U kunt een optionele kaart gebruiken. Neem contact op met uw leverancier voor gedetailleerde
informatie.
Nederlands-46
Problemen oplossen
•
Zorg ervoor dat de videokaart correct in de computer is geplaatst.
Het lampje van de monitor brandt niet
(geen groene of rode kleur zichtbaar)
• De aan/uit-schakelaar moet zijn ingeschakeld en de
voedingskabel moet zijn aangesloten.
•
Controleer of de aan/uit-knop zich in de stand AAN bevindt.
•
Controleer of de aan/uit-knop zich in de stand AAN bevindt.
•
Zorg ervoor dat de monitor en de computer met de aan/uitschakelaar zijn ingeschakeld.
•
•
Controleer of op de grafische kaart of het systeem wel degelijk
een ondersteunde modus is geselecteerd. (Raadpleeg de
documentatie bij de grafische kaart of het systeem als u de
grafische modus wilt wijzigen.)
Controleer of de computer niet op een energiebesparingsmodus
is ingesteld. (Druk hiervoor op een toets op het toetsenbord of
verschuif de muis even.)
•
Controleer of de optie voor de stroomindicator in de OSD is
ingesteld op ON (Aan).
•
Controleer of de monitor en videokaart compatibel zijn en
voldoen aan de aanbevolen instellingen.
•
Controleer of de connector van de signaalkabel geen gebogen of
ingedrukte pinnen heeft.
•
De monitor schakelt na de ingestelde tijd automatisch over op de
modus OFF (Uit) nadat er geen signaal meer is. Druk op de aan/
uit-knop.
•
Controleer de DVI MODE-instelling (DVI-modus) als er een dvdspeler of computerapparatuur op de DVI-ingang is aangesloten.
De aan/uit-knop reageert niet
• Haal de stekker van de voedingskabel van de monitor uit het
stopcontact om de monitor uit te schakelen en opnieuw de
fabrieksinstellingen te laden.
•
RODE led op monitor knippert
• Mogelijk heeft zich een storing voorgedaan. Neem contact op
met het dichtstbijzijnde geautoriseerde Display-servicecentrum
van NEC DISPLAY SOLUTIONS.
•
Het weergegeven beeld heeft verkeerde afmetingen
• Gebruik de OSD-bedieningselementen van Image Adjust (Beeld
aanpassen) om de afmetingen van het beeld te wijzigen.
•
Controleer de hoofdschakelaar van de monitor.
Sneeuw, zwart scherm bij DVI-invoer
• Controleer de DVI MODE-instelling (DVI-modus) als er een dvdspeler of computerapparatuur op de DVI-ingang is aangesloten.
Ingebrand beeld
• Bij lcd-technologie kan een fenomeen optreden dat bekend
staat als “inbranding”. Van inbranding of ingebrand beeld is
sprake wanneer een “schaduw” van een vorig beeld op het
scherm zichtbaar blijft. In tegenstelling tot CRT-monitoren is een
inbranding op een LCD-monitor niet van blijvende aard, maar de
weergave van niet-veranderende beelden gedurende langere
tijd moet worden vermeden. U maakt de inbranding ongedaan
door de monitor net zo lang uitgeschakeld te laten als het vorige
beeld op het scherm is weergegeven. Als een beeld bijvoorbeeld
gedurende één uur is weergegeven en het echobeeld van dat
beeld achterblijft, schakelt u de monitor gedurende één uur uit
om het ingebrande beeld ongedaan te maken.
OPMERKING:
zoals bij alle andere persoonlijke
weergaveapparaten raadt NEC DISPLAY
SOLUTIONS u aan regelmatig gebruik te maken
van bewegende beelden en een bewegende
schermbeveiliging wanneer het scherm inactief is of
de monitor uit te schakelen als u deze niet gebruikt.
Het beeld is onstabiel, onscherp of er zijn golven op het scherm
• De signaalkabel moet goed en volledig zijn aangesloten op de
poort van de computer.
•
Gebruik de OSD-bedieningselementen van Image Adjust (Beeld
aanpassen) om het beeld scherp te stellen en pas het beeld aan
door middel van fijnafstelling. Wanneer u van weergavemodus
verandert, dient u de instellingen van LCD ADJUST
(Lcd aanpassen) mogelijk opnieuw aan te passen.
•
Controleer of de monitor en videokaart compatibel zijn en
voldoen aan de aanbevolen signaaltimings.
•
Als uw tekst als een reeks betekenisloze tekens verschijnt,
stelt u de beeldmodus in op non-interlaced en gebruikt u een
beeldverversingsfrequentie van 60 Hz.
•
Het beeld kan vervormd raken wanneer u de monitor inschakelt
of de instellingen wijzigt.
Controleer of op de grafische kaart of het systeem wel degelijk
een ondersteunde modus is geselecteerd.
(Raadpleeg de documentatie bij de grafische kaart of het
systeem als u de grafische modus wilt wijzigen.)
De geselecteerde resolutie wordt niet goed weergegeven
• Gebruik het OSD om het menu Information te openen en
controleer of de juiste resolutie is geselecteerd. Als dat niet het
geval is, selecteert u de juiste resolutie.
Geen geluid
• Controleer of de audiokabel correct is aangesloten.
•
Controleer of de geluidsdemping is ingeschakeld.
•
Controleer of het volume op de minimumwaarde is ingesteld.
•
Controleer of de computer een audiosignaal via DisplayPort
ondersteunt. Neem bij twijfel contact op met de fabrikant.
•
Controleer of SURROUND is ingeschakeld.
•
Controleer de schakelaar voor de interne/externe luidspreker.
De afstandsbediening is niet beschikbaar
• Controleer de status van de batterijen van de afstandsbediening.
•
Controleer of de batterijen goed in de afstandsbediening zijn
geplaatst.
•
Controleer of de afstandsbediening op de sensor voor de
afstandsbediening van de monitor is gericht.
•
Controleer de IR LOCK SETTING-status (Infrarood
vergrendelingsinstellingsstatus).
•
De afstandsbediening werkt misschien niet als de afstandsbedieningssensor van de lcd-monitor in contact komt met direct zonlicht
of sterke verlichting of als er zich een object in het pad bevindt.
“SCHEDULE” (Schema)/“OFF TIMER” (Uitschakeltimer)-functie
werkt niet goed
• De functie “SCHEDULE” (Schema) wordt uitgeschakeld wanneer
de functie “OFF TIMER” (Uitschakeltimer) wordt ingesteld.
•
Beeld van componentsignaal is enigszins groen
• Controleer of de Y/Pb/Pr-ingangsconnector is geselecteerd.
Als het beeldscherm wordt uitgeschakeld doordat de interne
temperatuur hoger is dan de normale werktemperatuur, zal
een RODE LED zes keer knipperen. Schakel het beeldscherm
weer in nadat u hebt gecontroleerd of de interne temperatuur is
gedaald tot de normale werktemperatuur.
Als de functie “OFF TIMER” (Uitschakeltimer) is ingeschakeld en
de lcd-monitor is uitgeschakeld door onverwachte onderbreking
van de stroomtoevoer, wordt de functie “OFF TIMER”
(Uitschakeltimer) gereset.
Sneeuw, slecht geluid in tv
• Controleer de antenne- of kabelaansluiting. Gebruik zonodig
nieuwe kabel.
Interferentie in tv
• Controleer de afscherming van de onderdelen; plaats ze indien
nodig verder van de monitor af.
RS-232C of LAN-controle is niet beschikbaar
• Controleer de RS-232C of LAN-kabelaansluiting.
Er kunnen lichte verticale of horizontale strepen verschijnen, afhankelijk van het specifieke weergavepatroon. Dit is geen defect of verslechtering
van het product.
Nederlands-47
Nederlands
Geen beeld
• De signaalkabel moet goed en volledig zijn aangesloten op de
poort van de grafische kaart/computer.
Specificaties
Productspecificaties
Lcd-module
Pitch pixels:
Resolutie:
Kleur:
Helderheid:
Contrastverhouding:
Weergavehoek:
Frequentie
189,34 cm (75 inch) diagonaal
0,8595 mm
1920 x 1080
Meer dan 16 miljoen kleuren (afhankelijk van de gebruikte grafische kaart)
2500 cd/m2 (max.) bij 25°C
5000:1
89° (standaard) bij CR>10
Horizontaal: 15,625/15,734 kHz, 31,5 kHz - 91,1 kHz (analoge ingang)
31,5 kHz - 91,1 kHz (digitale ingang)
Verticaal: 50,0 - 85,0 Hz
Pixelklok
25,2 MHz - 162,0 MHz
Effectieve grootte
1650,2 x 928,3 mm
Ingangssignaal
DVI
DVI-D 24-pins
Digitale RGB
DVI (HDCP)
VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, 1920X1080 (60Hz), 1080p, 1080i
DisplayPort DisplayPort-connector
Digitale RGB
DisplayPort voldoet aan standaard V1.2, van toepassing op HDCP V1.3
VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, WUXGA60*1, 1920x1080 (60 Hz),
1080p, 1080i, 720p@50Hz/60Hz, 576p@50Hz, 480p@60Hz, 3840x2160 (30Hz/24Hz)*1, *4
VGA*2
Analoge RGB
0,7 Vp-p/75 ohm
VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, WUXGA60*1, 1920X1080 (60Hz)
Synchr.
Afzonderlijk: TTL-niveau (Pos./Neg.)
Composiet synchr. t.o.v. groene video: 0,3 Vp-p neg.
15-pins mini D-SUB
HDMI
HDMI-connector
Digitale YUV
Digitale RGB
HDMI
VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, WUXGA60*1, 1920x1080 (60 Hz),
1080p, 1080i, 720p bij 50Hz/60Hz, 576p bij 50Hz, 480p bij 60Hz, 576i bij 50Hz, 480i bij 60Hz,
3840x2160 (30Hz/24Hz/25Hz)*1, *4, 4096x2160 (24Hz)*1, *4
Y/Pb/Pr*2
15-pins mini D-SUB
Component
Y: 1,0 Vp-p/75 ohm, Cb/Cr (Pb/Pr): 0,7 Vp-p/75 ohm
HDTV/DVD: 1080p, 1080i, 720p bij 50Hz/60Hz, 576p bij 50Hz, 480p bij 60Hz, 576i bij 50Hz,
480i bij 60Hz
Digitale RGB
DisplayPort voldoet aan standaard V1.2, van toepassing op HDCP V1.3
STEREOminiconnector
Analoge audio
Stereo L/R 0,5 Vrms
HDMI-connector
Digitale audio
PCM 32, 44,1, 48 KHz (16/20/24-bits)
DisplayPort-connector
Digitale audio
PCM 32, 44,1, 48 KHz (16/20/24-bits)
STEREOminiconnector
Analoge audio
Stereo L/R 0,5 Vrms
Uitvoersignaal
DisplayPort DisplayPort-connector
AUDIO
AUDIOingang
AUDIOuitgang
Luidsprekeruitgang
Bediening
Externe luidsprekerconnector 15 W + 15 W (8 ohm)
Interne luidspreker 10 W + 10 W (stereo)
RS-232C In: 9-pins D-Sub
LAN: RJ-45 10/100 BASE-T
Remote IN (Afstandsbediening in): Stereominiconnector 3,5
Servicepoort
USB-servicepoort voor onderhoud
Voeding
9,7 - 3,4 A bij 100-240 V AC, 50/60 Hz
3
Gebruiksomgeving
Temperatuur* : 0 - 40°C / 32 - 104°F
Luchtvochtigheid: 20 - 80% (geen condensatie)
Hoogte: 0 - 3000 m (helderheid kan afnemen naarmate de hoogte toeneemt)
Opslagomgeving
Temperatuur: -20 - 60°C / -4 - 140°F
Luchtvochtigheid: 10 - 90% (geen condensatie) / 90% - 3.5% x (temp - 40°C) bij meer dan 40°C
Afmetingen
1694,4 (B) x 972,4 (H) x 146,2 (D) mm / 66,7 (B) x 38,3 (H) x 5,8 (D) inch
Gewicht
57,9 kg
VESA-compatibel montagestuk
400 mm x 400 mm (M8, 4 gaten)
Energiebeheer
VESA DPM
Plug & Play
VESA DDC2Bi, DDC/CI, DisplayPort
OPTIE voor voedingskabel voor type sleuf 2
16V/3,6 A
Accessoires
Installatiehandleiding, voedingskabel, beeldsignaalkabel, afstandsbediening, 2x AAA-batterij,
1x klem, 1x schroef, cd-rom
OPMERKING: deze technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
*1: Gecomprimeerde afbeelding.
*2: Normale terminal.
*3: Wanneer u accessoires voor optionele kaarten gebruikt, neemt u contact op met uw leverancier voor meer informatie.
*4: Weergegeven tekst kan onscherp zijn.
Nederlands-48
Pintoewijzingen
1) Analoge multi-ingang (15-pins mini D-SUB): VGA, Y/Pb/Pr
Pinnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Naam
Red, Y/Pb/Pr_Pr
Green, Y/Pb/Pr_Y
Blue, Y/Pb/Pr_Pb
GND
DDC-GND
Red-GND
Green-GND
Blue-GND
+5V (DDC)
15-pins mini D-SUB (monitorkant)
1
5
6
10
11
15
GND
NC
DDC-SDA
H-SYNC
V-SYNC
DDC-SCL
2) RS-232C ingang/uitgang
Naam
NC
RXD
TXD
NC
GND
NC
NC
NC
NC
9-pins D-SUB (monitorkant)
5
1
6
9
Deze LCD-monitor gebruikt RXD-, TXD- en GND-lijnen voor RS-232C-besturing.
PIP-matrix (Picture-in-Picture)
Hoofdbeeld Connector
DPORT
DVI
HDMI
VGA
Y/Pb/Pr
OPTION
VIDEO
S-VIDEO
SCART
Y/Pb/Pr2
RGB/HV
HDMI2
HDMI3
DPORT
DVI
DisplayPort DVI-D
DVI
DisplayPort
Nee
Ja
DVI-D
Ja
Nee
HDMI
Ja
Ja
Ja
Ja
D-Sub
Ja
Ja
SLOT2
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
SLOT3
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
HDMI
HDMI
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Subbeeld
VGA Y/Pb/Pr OPTION VIDEO S-VIDEO SCART Y/Pb/Pr2 RGB/HV HDMI2 HDMI3
D-Sub
SLOT2
SLOT3
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nederlands-49
Nederlands
Pinnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Recycle- en energie-informatie van de fabrikant
NEC DISPLAY SOLUTIONS zet zich nadrukkelijk in voor de bescherming van het milieu en beschouwt recycling als één van
de topprioriteiten van het bedrijf in een poging om de milieulast tot een minimum te beperken. Wij hebben ons voorgenomen
om milieuvriendelijke producten te ontwikkelen en streven er steeds naar om de nieuwste onafhankelijke standaarden van
instellingen als ISO (Internationale organisatie voor standaardisering) en TCO (Zweedse vakbond) mee te helpen definiëren en
na te leven.
Het afdanken van uw oude NEC-product.
Het doel van recycling is een milieuvoordeel te verkrijgen door hergebruik, opwaarderen, herstellen of terugwinnen van
materiaal. Toegewijde recyclinglocaties zorgen ervoor dat componenten die schadelijk zijn voor het milieu op de juiste
wijze worden verwerkt en veilig worden verwijderd. Om voor de beste recycling van onze producten te zorgen, biedt
NEC DISPLAY SOLUTIONS een variëteit aan recycling-procedures en geven wij advies over hoe het product op een
milieuvriendelijke manier kan worden behandeld als het einde van de levensduur is bereikt.
Alle vereiste informatie over het verwijderen van het product en landspecifieke informatie over recyclinglocaties vindt u op de
volgende websites:
http://www.nec-display-solutions.com/greencompany/ (in Europa),
http://www.nec-display.com (in Japan) of
http://www.necdisplay.com (in de VS).
Energiebesparing
Deze monitor is uitgerust met een geavanceerde energiebesparingsfunctie. Wanneer een Display Power Managementsignaal (DPMS) naar de monitor wordt verzonden, treedt de energiebesparingsstand in werking. De monitor werkt met één
energiebesparingsstand.
Modus
1, 2
Energieverbruik
Kleur led
Normale werking* *
Ong. 540 W
Groen
Energiebesparingsmodus*1 (AUTO POWER SAVE (Automatische energiebesparing))
Minder dan 2,5 W
Geel
Energiebesparingsmodus*1 (AUTO STANDBY (Automatische stand-by))
Minder dan 0,5 W
Rood
Uitgeschakeld
Minder dan 0,5 W
Rood
*1: zonder enige optie, met fabrieksinstellingen.
*2: afhankelijk van locatie.
Ga voor meer informatie naar:
http://www.necdisplay.com/ (in de VS)
http://www.nec-display-solutions.com/ (in Europa)
http://www.nec-display.com/global/index.html (wereldwijd)
WEEE-merk (Europese Richtlijn 2012/19/EU)
Verwijderen van het gebruikte product: Binnen de Europese Unie
Gezien de wetgeving van de EU, van toepassing in alle lidstaten, is het vereist dat u elektrische en
elektronische apparatuur voorzien van het symbool (links) apart wegdoet en scheidt van het huishoudelijke
afval. Hieronder vallen ook monitoren en elektrische accessoires zoals signaal- of voedingskabels. Als u
dergelijke producten wilt wegdoen, volg dan de richtlijnen van uw lokale overheid of doe navraag bij de
winkel waar u het product hebt aangeschaft. Volg, indien van toepassing, de geldende wet- en regelgeving,
of eventuele overeenkomsten in uw bezit. Het symbool op elektrische en elektronische producten is mogelijk
alleen van toepassing op de huidige lidstaten van de Europese Unie.
Buiten de Europese Unie
Als u woonachtig bent buiten de Europese Unie en elektrische of elektronische apparaten wilt wegdoen, neem dan contact op
met de lokale overheid om te informeren naar de juiste afvoermethode.
EU: Met het symbool met de afvalbak met het kruis erdoor wordt aangegeven dat gebruikte batterijen niet met
het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Er is een afzonderlijk inzamelingssysteem voor gebruikte
batterijen, waardoor deze op de juiste wijze en in overeenstemming met de wetgeving kunnen worden verwerkt
en gerecycled.
Volgens EU-richtlijn 2006/66/EG mogen batterijen niet op onjuiste wijze worden weggegooid. Batterijen dienen
gescheiden te worden ingezameld door lokale diensten.
Nederlands-50
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement