NEC MultiSync V323-2 Používateľská príručka

NEC MultiSync V323-2 Používateľská príručka
Velkoformátový displej
Uživatelská příručka
MultiSync V323-2
Označení modelu najdete na zadní straně displeje.
Rejstřík
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ............................................................................................................................. Česky-1
Důležité informace ........................................................................................................................................ Česky-2
VAROVÁNÍ ....................................................................................................................................... Česky-2
UPOZORNĚNÍ ................................................................................................................................ Česky-2
Bezpečnostní pokyny, údržba a doporučení pro provoz................................................................................ Česky-3
Bezpečnostní opatření a údržba ..................................................................................................... Česky-3
Provozní pokyny .............................................................................................................................. Česky-3
Ergonomika ..................................................................................................................................... Česky-3
Čištění displeje................................................................................................................................ Česky-3
Čištění skříně .................................................................................................................................. Česky-3
Obsah ........................................................................................................................................................... Česky-4
Instalace ....................................................................................................................................................... Česky-5
Připevnění montážního příslušenství .............................................................................................. Česky-6
Názvy a funkce jednotlivých součástí ........................................................................................................... Česky-8
Ovládací panel ................................................................................................................................ Česky-8
Zadní panel ..................................................................................................................................... Česky-9
Bezdrátový dálkový ovladač ............................................................................................................ Česky-10
Provozní dosah dálkového ovladače ............................................................................................... Česky-11
Nastavení ...................................................................................................................................................... Česky-12
Připojení ........................................................................................................................................................ Česky-14
Schéma zapojení ............................................................................................................................ Česky-14
Připojení počítače ............................................................................................................................ Česky-15
Připojení přehrávače disků DVD nebo počítače s výstupem HDMI ................................................. Česky-15
Připojení počítače prostřednictvím konektoru DisplayPort ............................................................... Česky-15
Základní funkce ............................................................................................................................................ Česky-16
Režimy zapnutí a vypnutí ............................................................................................................... Česky-16
Indikátor napájení............................................................................................................................ Česky-17
Řízení spotřeby ............................................................................................................................... Česky-17
Volba zdroje obrazového signálu ..................................................................................................... Česky-17
Poměr obrazu .................................................................................................................................. Česky-17
Informace na obrazovce (OSD) ....................................................................................................... Česky-18
Režim obrazu .................................................................................................................................. Česky-18
Nabídka OSD (On-Screen-Display) .............................................................................................................. Česky-19
PICTURE (Obraz) ........................................................................................................................... Česky-20
ADJUST (Nastavení) ....................................................................................................................... Česky-20
AUDIO (Zvuk).................................................................................................................................. Česky-21
SCHEDULE (Plánovač) .................................................................................................................. Česky-21
PIP (Obraz v obraze) ...................................................................................................................... Česky-22
OSD ................................................................................................................................................ Česky-22
MULTI DISPLAY (Více monitorů) ..................................................................................................... Česky-23
DISPLAY PROTECTION (Ochrana displeje) ................................................................................... Česky-24
ADVANCED OPTION (Rozšířené možnosti) ................................................................................... Česky-25
Funkce dálkového ovladače .......................................................................................................................... Česky-28
Ovládání monitoru LCD pomocí dálkového ovladače RS-232C ................................................................... Česky-30
Ovládání monitoru prostřednictvím funkce LAN Control (Ovládání pomocí sítě LAN) .................................... Česky-32
Připojení k síti .................................................................................................................................. Česky-32
Nastavení sítě pomocí prohlížeče HTTP ......................................................................................... Česky-32
Vlastnosti ...................................................................................................................................................... Česky-37
Odstraňování problémů ................................................................................................................................ Česky-38
Technické údaje ............................................................................................................................................ Česky-39
Zapojení kolíků ............................................................................................................................................. Česky-40
Informace výrobce o recyklaci a spotřebě energie........................................................................................ Česky-41
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Zodpovědná strana v USA: NEC Display Solutions of America, Inc.
Adresa:
500 Park Boulevard, Suite 1100
Itasca, Illinois 60143
Tel. č.:
(630) 467-3000
Typ produktu:
Monitor
Klasifikace zařízení:
Periferní zařízení třídy B
Model:
MultiSync V323-2 (V323-2)
Tímto prohlašujeme, že výše specifikované zařízení odpovídá
technickým standardům stanoveným předpisy FCC.
Informace Federální komise komunikací
1. S tímto barevným monitorem používejte dodávané předepsané kabely, jinak může docházet k rušení příjmu rozhlasového a
televizního signálu.
(1) Aby byly splněny směrnice Federální komise komunikací (FCC), používejte síťovou šňůru, která je součástí výbavy.
(2) Použijte dodaný stíněný videokabel.
2. Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako splňující limity pro digitální zařízení třídy B, na základě části 15 předpisů FCC. Tyto
limity jsou stanoveny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při umístění v domácnostech. Toto zařízení
generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční záření a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny výrobce,
může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v na určitém místě nedojde.
Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního signálu, což je možné zjistit vypnutím a
zapnutím daného zařízení, měl by se uživatel pokusit odstranit toto rušení provedením některého z následujících opatření:
• Změňte orientaci nebo umístění antény přijímače.
• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Zapojte zařízení do elektrické zásuvky v jiném obvodu, než k němuž je připojen přijímač.
• Obraťte se na svého prodejce nebo zkušeného rozhlasového či televizního technika s žádostí o pomoc.
V případě nutnosti by měl uživatel požádat prodejce nebo zkušeného rozhlasového či televizního technika o další doporučení.
Užitečné tipy jsou uvedeny i v následující brožuře připravené Federální komisí komunikací: „How to Identify and Resolve RadioTV Interference Problems“ (Jak identifikovat a řešit problémy s rádio-TV interferencí). Tato brožura je k dispozici na úřadu U.S.
Government Printing Office, Washington, D.C., 20402, skladové č. 004-000-00345-4.
Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
NEC je registrovaná ochranná známka společnosti NEC Corporation.
OmniColor je registrovaná ochranná a známka společnosti NEC Display Solutions Europe GmbH v zemích Evropské Unie a ve
Švýcarsku.
Všechny ostatní značky a názvy produktů jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky příslušných vlastníků.
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích.
DisplayPort a logo DisplayPort Compliance jsou ochranné známky společnosti Video Electronics Standards
Association platné v USA a dalších zemích.
Trademark PJLink je ochranná známka používaná pro práva na používání ochranných známek v Japonsku,
Spojených státech amerických a dalších zemích a oblastech.
CRESTRON a ROOMVIEW jsou registrované ochranné známky společnosti Crestron Electronics, Inc. ve Spojených státech
amerických a dalších zemích.
Česky-1
Česky
Toto zařízení je v souladu s předpisy FCC část 15. Provoz je závislý na následujících dvou podmínkách. (1) Toto zařízení
nesmí způsobit škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí absorbovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit
nežádoucí provoz.
Důležité informace
VAROVÁNÍ
CHRAŇTE ZAŘÍZENÍ PŘED DEŠTĚM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRČKU ZAŘÍZENÍ NEPOUŽÍVEJTE V ZÁSUVCE PRODLUŽOVACÍ ŠŇŮRY NEBO JINÉ
ZÁSUVCE, POKUD KOLÍKY NELZE ZCELA ZASUNOUT.
UVNITŘ ZAŘÍZENÍ SE NACHÁZÍ VYSOKONAPĚTOVÉ KOMPONENTY, PROTO SKŘÍŇ NEOTEVÍREJTE. SERVIS
PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM.
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ:
PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM ZKONTROLUJTE, ZDA JE NAPÁJECÍ ŠŇŮRA
ODPOJENA ZE ZÁSUVKY. NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ ZCELA PŘERUŠÍTE ODPOJENÍM NAPÁJECÍ ŠŇŮRY ZE
SÍŤOVÉ ZÁSUVKY (NEODSTRAŇUJTE KRYT). UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ DÍLY, DO KTERÝCH UŽIVATEL
MŮŽE ZASAHOVAT. SERVIS PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM.
Tento symbol upozorňuje uživatele na neizolované napětí v zařízení, jež může být dostatečně vysoké, aby
způsobilo úraz elektrickým proudem. Jakýkoli kontakt s libovolným dílem uvnitř zařízení je proto nebezpečný.
Tento symbol upozorňuje uživatele na důležitou literaturu dodanou společně s tímto zařízením týkající se
provozu a údržby zařízení. Chcete-li předejít problémům, pečlivě si tyto materiály přečtěte.
UPOZORNĚNÍ: Používejte s tímto monitorem pouze dodanou napájecí šňůru, která je v souladu s níže uvedenou tabulkou.
Pokud napájecí šňůra nebyla dodána se zařízením, obraťte se na prodejce. Ve všech ostatních případech používejte napájecí
šňůru, která se shoduje se střídavým napětím zásuvky a která vyhovuje bezpečnostním předpisům dané země.
Severní Amerika
Kontinentální
Evropa
Velká Británie
Čína
Japonsko
Oblast
USA/Kanada
Země EU (kromě VB)
Velká Británie
Čína
Japonsko
Napětí
120*
230
230
220
100
Typ zástrčky
Tvar zástrčky
* Používáte-li pro provoz monitoru napájení 125 až 240 V stř., použijte také odpovídající napájecí šňůru, která odpovídá napětí
zásuvky střídavého proudu.
POZNÁMKA: Tento produkt může být opravován pouze v zemi, kde byl zakoupen.
•
Tento produkt je určen k použití především v kancelářích a domácnostech.
•
Produkt je určen k připojení k počítači. Není určen k zobrazování vysílání televizních stanic.
Česky-2
Bezpečnostní pokyny, údržba a doporučení pro provoz
V níže popsaných případech je nutno monitor okamžitě odpojit od
napájení a přivolat odborného technika:
•
Pokud došlo k poškození napájecí šňůry.
MONITOR NEOTVÍREJTE. Uvnitř monitoru nejsou žádné
součásti, které by mohl uživatel opravit sám. Při otvírání
nebo odstraňování krytů se vystavujete nebezpečí úrazu
elektrickým proudem a jiným rizikům. Veškeré zásahy tohoto
druhu přenechejte odborníkům.
•
Pokud do monitoru vnikla kapalina nebo monitor upadnul
na zem.
•
Pokud byl monitor vystaven dešti nebo vodě.
•
Pokud monitor upadnul nebo byla poškozena jeho skříň.
•
Dbejte, aby se do monitoru nedostaly tekutiny, a nepoužívejte
jej v blízkosti vodního zdroje.
•
Jestliže si všimnete nějakého poškození struktury jako např.
popraskání nebo nepřirozeného viklání.
•
Do mezer skříně nevsunujte žádné předměty. Mohly by přijít
do kontaktu s místy s vysokým napětím, což může způsobit
úraz elektrickým proudem, požár nebo selhání zařízení.
•
Pokud monitor řádně nefunguje, přestože jste dodrželi
všechny provozní pokyny.
•
Na napájecí šňůru nepokládejte žádné těžké předměty.
Poškození šňůry může způsobit úraz elektrickým proudem
nebo požár.
•
Neumísťujte výrobek na šikmé ani nestabilní vozíky, stojany
nebo stoly; monitor se může pádem vážně poškodit.
•
Nepřipevňujte produkt dlouhodobě obrazovkou vzhůru
nohama. Obrazovka by se mohla trvale poškodit.
•
Napájecí šňůra musí být schválena a musí vyhovovat
bezpečnostním předpisům platným v příslušné zemi.
(V Evropě by měl být používán typ H05VV-F 3G 1 mm2.)
•
Ve Velké Británii se smí k tomuto monitoru používat jen šňůra
odpovídající normám BS se zalitou zástrčkou a s černou
pojistkou (13 A).
•
Neumísťujte na monitor žádné předměty a nepoužívejte
monitor mimo uzavřené místnosti.
•
Neohýbejte, nezkrucujte ani jinak nepoškozujte napájecí
šňůru.
•
Pokud se sklo rozbije, buďte opatrní.
Pro maximální pohodlí doporučujeme:
•
Nezakrývejte větrací otvory na monitoru.
•
•
Nepoužívejte monitor na příliš teplém, vlhkém, prašném
nebo mastném místě.
Při použití standardního signálu využívejte výrobcem
nastavenou velikost a polohu.
•
Použijte předvolbu nastavení barev.
•
Jestliže dojde k poškození monitoru nebo jeho skla, buďte
opatrní a nedotýkejte se tekutých krystalů.
•
Používejte neprokládaný signál.
•
•
Zajistěte kolem monitoru odpovídající odvětrávání, aby se
nepřehříval. Nezakrývejte větrací otvory a neumísťujte monitor
do blízkosti topidel a jiných tepelných zdrojů. Nepokládejte na
monitor žádné předměty.
Nepoužívejte primárně modrou barvu na tmavém pozadí;
je špatně vidět a způsobuje únavu očí v důsledku
nedostatečného kontrastu.
•
Vhodné k použití pro zábavu v prostředích s řízeným
osvětlením, pomocí kterého zabráníte vzniku rušivých
odlesků od obrazovky.
•
•
Provozní pokyny
•
Pro dosažení optimálního výkonu nechejte monitor
20 minut zahřát.
•
Při práci zaměřujte zrak pravidelně na nějaký předmět
vzdálený nejméně 1,5 m, sníží se tak namáhání vašeho
zraku. Často mrkejte.
•
Pro minimalizaci odlesků a odrazů displej umístěte pod úhlem
asi 90° od okna a jiného světelného zdroje.
•
Povrch monitoru LCD čistěte jemnou látkou, která nepouští
vlákna a nemůže monitor odřít. Nepoužívejte čisticí roztoky
nebo čisticí přípravky na sklo!
•
Jas, kontrast a ostrost nastavte tak, aby byla zajištěna
optimální čitelnost.
•
Nezobrazujte nehybné vzory na dlouhou dobu, abyste
zabránili dosvitu obrazu (magnetické zpoždění obrazu).
•
Choďte pravidelně na prohlídky k očnímu lékaři.
Ergonomika
K odpojení napájení systému slouží zejména konektor
napájecí šňůry. Monitor je třeba umístit v blízkosti elektrické
zásuvky, která je snadno přístupná.
Čištění displeje
•
Při dopravě a manipulaci zacházejte se zařízením opatrně.
Obal uschovejte pro případnou přepravu.
•
Je-li displej zaprášený, opatrně jej otřete měkkou látkou.
•
K čištění displeje nepoužívejte tvrdé materiály.
•
Pokud používáte ventilátor nepřetržitě, doporučujeme otvory
čistit alespoň jedenkrát do měsíce.
•
Na displej netlačte.
•
Nepoužívejte čisticí prostředek OA, může způsobit zhoršení
povrchu displeje, a tím snížení kvality obrazu.
•
Pro zajištění spolehlivého provozu očistěte alespoň jednou
ročně otvory v zadní části skříně monitoru od prachu a špíny.
•
Při použití kabelu sítě LAN nepřipojujte periferní zařízení
pomocí kabelů s vysokým napětím.
•
Nepoužívejte monitor v prostředí s prudkými změnami teploty
a vlhkosti a zabraňte umístění bezprostředně před výstupem
chladného vzduchu z klimatizace, jinak hrozí zkrácení
životnosti monitoru a vznik kondenzace. Pokud dojde ke
kondenzaci, monitor nezapojujte, dokud kondenzace nezmizí.
Čištění skříně
•
Odpojte napájecí kabel.
•
Opatrně otřete skříň měkkou látkou.
•
Můžete použít látku navlhčenou v neutrálním čistícím
prostředku s vodou. Potom však skříň do sucha otřete.
POZNÁMKA:
Připojení k televizi*
•
Systém distribuce kabelů musí být uzemněn v souladu
se standardy ANSI/NFPA 70, s normou Národního
elektrotechnického kódu (NEC), zejména se sekcí 820.93
Uzemnění vnějšího vodivého stínění koaxiálního kabelu.
•
Stínění koaxiálního kabelu by mělo být uvnitř budovy
uzemněno.
NEPOUŽÍVEJTE benzen, ředidla, zásadité
čistící prostředky, alkohol, prostředky na čištění
skla, vosky, lešticí prostředky, mýdlový prášek
ani insekticidy. Nesmí dojít k dlouhodobějšímu
kontaktu gumy nebo vinylu se skříní. Tyto druhy
tekutin a materiálů mohou porušit nátěr.
* Zakoupený produkt nemusí obsahovat tuto funkci.
Česky-3
Česky
CHCETE-LI DOSÁHNOUT OPTIMÁLNÍ FUNKCE
MULTIFUNKČNÍHO MONITORU, ŘIDTE SE PŘI INSTALACI A
PROVOZU NÁSLEDUJÍCÍMI POKYNY:
Obsah
Balení monitoru MultiSync* obsahuje následující položky:
•
Monitor LCD
•
Disk CD-ROM
•
Síťová šňůra*1
•
1 svorka
•
Kabel pro obrazový signál
•
1 šroub s podložkou (M4 x 10)
•
Bezdrátový dálkový ovladač a baterie typu AA
•
4 adaptéry držáku na stěnu
•
Instalační příručka
•
4 šrouby adaptéru držáku na stěnu
Kabel pro obrazový signál
(kabel DVI-D/DVI-D)
4 šrouby adaptéru
držáku na stěnu
Napájecí šňůra*1
1 šroub s podložkou
(M4 x 10)
Instalační příručka
Disk CD-ROM
4 adaptéry
držáku na stěnu
*
Instalační příručka
Bezdrátový dálkový ovladač a
baterie typu AA
1 svorka
Původní karton a balicí materiál si uschovejte pro případnou přepravu monitoru.
*1 Typ a množství dodávaných napájecích kabelů závisejí na místě určení displejů LCD. Je-li dodáno více napájecích kabelů,
použijte ten, který odpovídá střídavému proudu napájecí zásuvky a který byl schválen a odpovídá bezpečnostním standardům
vaší země.
Česky-4
Instalace
Orientace
•
Pokud chcete monitor používat v orientaci na výšku, musí
být otočen doprava tak, aby se jeho levá strana nacházela
nahoře a pravá strana dole. Umožní se tím řádné větrání
a prodlouží životnost monitoru. Nedostatečné odvětrávání
může zkrátit životnost monitoru.
Montáž
Montáž monitoru NEPROVÁDĚJTE samostatně. O provedení
montáže požádejte prodejce. Instalaci by měl provádět
školený, kvalifikovaný technik. Prohlédněte si místo, kam
chcete zařízení umístit. Montáž na stěnu nebo na strop je
provedena na odpovědnost zákazníka. Ne všechny zdi nebo
stropy jsou schopné unést hmotnost zařízení. Záruka na
výrobek se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou
instalací, modifikací nebo živelnou pohromou. Při nedodržení
těchto doporučení může dojít ke zrušení záruky.
NEZAKRÝVEJTE ventilační otvory montážním nebo jiným
příslušenstvím.
Kontrolka LED
Určeno kvalifikovaným pracovníkům společnosti NEC:
Aby se zajistila bezpečnost instalace, použijte při montáži dvě
a více konzol. Připevněte zařízení alespoň ke dvěma bodům v
místě instalace.
Při montáži na stěnu nebo na strop
přihlédněte k následujícím doporučením
•
•
•
•
Při používání montážního příslušenství, které není
schváleno společností NEC, musí být způsob montáže
tohoto příslušenství kompatibilní s normou VESA
(FDMlv1).
Žádná
Společnost NEC doporučuje
Montážní
používat šrouby velikosti M6 Přístroj mezera
konzola
(10–12 mm + tloušťka konzoly
Bez závitu
Podložky
a podložky na délku).
4 mm
Pokud budete používat φ menší než
Šroub
8,5 mm
šroubky delší než
10–12 mm, zkontrolujte
10-12 mm
Tloušťka
hloubku otvoru.
konzoly a
podložek
(Doporučená utahovací síla:
470–635 N•cm). φ otvoru
v konzole by měl být menší než 8,5 mm. Společnost
NEC doporučuje montážní vybavení, které odpovídá
severoamerickému standardu UL1678.
Před montáží si prohlédněte místo pro instalaci a ujistěte
se, že unese hmotnost zařízení a nebude v tomto ohledu
hrozit jeho poškození.
Podrobnější informace naleznete v pokynech k instalaci
montážního příslušenství.
•
Konzola musí těsně přiléhat k monitoru.
•
Při použití v konfiguraci více obrazovek vedle sebe
(videostěna) na delší dobu může kvůli teplotním
změnám dojít k mírnému roztažení displejů. Proto
doporučujeme, aby byla mezi sousedními displeji alespoň
jednomilimetrová mezera.
Umístění
•
Stěna a strop musí být schopné unést monitor a montážní
příslušenství.
•
Monitor NEINSTALUJTE na místě, kde může přijít do
kontaktu s dveřmi nebo bránou.
•
Monitor NEINSTALUJTE na místě, kde bude vystaven
silným otřesům a prachu.
•
Monitor NEINSTALUJTE v blízkosti hlavního přívodu
elektrického proudu v budově.
•
Monitor neinstalujte na místě, kde jej lze snadno uchopit
nebo se lze na něj nebo montážní příslušenství pověsit.
•
Při montáži v rohovém místě, jako je zeď, nechejte alespoň
100 mm volného místa mezi monitorem a zdí, aby bylo
umožněno řádné odvětrávání.
•
Zajistěte kolem monitoru odpovídající odvětrávání, aby
se nepřehříval a vzduch byl odváděn od zařízení a
montážního příslušenství.
Montáž na strop
•
Ujistěte se, že je strop dostatečně pevný, aby dlouhodobě
unesl hmotnost zařízení a montážního příslušenství a
aby upevnění odolalo v případě zemětřesení, nenadálých
otřesů a dalšího působení vnějších sil.
•
Ujistěte se, že je zařízení připevněno k pevnému objektu
umístěnému u stropu, například k nosníku. Zajistěte monitor
pomocí šroubů, pružných podložek, podložek a matic.
•
NEPŘIPEVŇUJTE monitor na místa, kde se nenachází
vnitřní podpůrná konstrukce. Při montáži NEPOUŽÍVEJTE
dřevěné šrouby nebo kotevní šrouby. Zařízení
NEPŘIPEVŇUJTE k závěsným držákům.
Údržba
•
Pravidelně kontrolujte uvolněné šrouby, mezery, deformace
nebo jiné potíže, které se mohou u montážního
příslušenství vyskytnout. Pokud zjistíte závadu, kontaktujte
kvalifikovaného pracovníka nebo servis.
•
Pravidelně kontrolujte montážní umístění, zda nejeví
známky poškození nebo oslabení, které se mohou
postupem času vyskytnout.
Česky-5
Česky
Toto zařízení nelze používat ani instalovat bez podstavce na
stůl a dalšího podpůrného montážního příslušenství. Instalaci
by měl provádět školený technik pověřený společností NEC.
Při nedodržení standardního postupu instalace společnosti
NEC může dojít k poškození zařízení nebo poranění uživatele
nebo pracovníka provádějícího instalaci. Záruka na výrobek
se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou instalací. Při
nedodržení těchto doporučení může dojít ke zrušení záruky.
Připevnění montážního příslušenství
Monitor je určen k použití s montážní sadou vyhovující normě
VESA.
1. Připevnění montážního příslušenství
Během připevňování příslušenství dávejte pozor, ať monitor
nepřevrátíte.
4. Zasuňte desku pro volitelné doplňky do monitoru a
upevněte ji odstraněnými šrouby (obrázek 2).
POZNÁMKA: Desku pro volitelné doplňky získáte u
dodavatele.
Dokud desku pro doplňky nezajistíte šrouby,
nepůsobte na ni silou.
Ujistěte se, že je deska zasunuta do zdířky ve
správném směru.
200 mm
200 mm
UPOZORNĚNÍ: Desku pro volitelné doplňky upevněte
odstraněnými šrouby. Vypadnutí desky
pro volitelné doplňky může být pro vás
nebezpečné.
Montážní vybavení standardu VESA
Montážní příslušenství lze k monitoru připevnit ve chvíli,
kdy je položen obrazovkou dolů. Aby nedošlo k poškození
obrazovky monitoru, položte na stůl pod monitor ochranný
obal. Ochranný obal byl omotán kolem monitoru v původním
balení. Ujistěte se, že se na stole nenachází nic, co by mohlo
monitor poškodit.
Při používání montážního příslušenství, které není schváleno
společností NEC, musí být způsob montáže tohoto
příslušenství kompatibilní s normou VESA.
POZNÁMKA: Před instalací položte monitor na rovný
povrch, kde budete mít dostatek místa pro
manipulaci s ním.
Obrázek 2
3. Použití adaptéru držáku na stěnu
Pokud montážní příslušenství zasahuje do větracího otvoru,
použijte dodané adaptéry držáku na stěnu a šrouby. Pokud
jsou šroubky adaptéru příliš dlouhé, použijte podložku, čímž
hloubku zmenšíte. Podložky nejsou součástí balení.
Adaptér držáku na stěnu
Montážní konzola
Jednotka
2. Použití desky pro volitelné doplňky
1. Vypněte hlavní vypínač.
Podložka
šroubku
2. Položte monitor obrazovkou dolů na ochranný obal.
POZNÁMKA: Monitor položte na rovný dostatečně velký
povrch.
10-12 mm
3. Odšroubováním šroubů sejměte připevněný kryt zásuvky
(obrázek 1).
Šroubek
k adaptéru
držáku na stěnu
Obrázek 1
Vyobrazená řešení pro upevnění nemusí být v některých
zemích dostupná.
Česky-6
4. Montáž a demontáž volitelného
podstavce na stůl
6. Prevence pádu
UPOZORNĚNÍ: Montáž a demontáž podstavce musí
provádět alespoň dvě osoby.
Při instalaci postupujte podle pokynů dodaných ke stojanu
a k montážnímu příslušenství. Používejte pouze zařízení
doporučovaná výrobcem.
Česky
Pokud budete monitor používat s volitelným podstavcem na
stůl, připevněte jej ke zdi pomocí provazu nebo řetězu, který
unese hmotnost monitoru, aby nedošlo k jeho pádu. Provaz
nebo řetěz připevněte k monitoru pomocí dodávaných svorek
a šroubků.
196 mm
Otvory pro šroubky
POZNÁMKA: Používejte VÝHRADNĚ šroubky, které byly
dodány s volitelným podstavcem na stůl.
Při montáži podstavce monitoru LCD zacházejte s jednotkou
opatrně, abyste si nepřiskřípli prsty.
Volitelný podstavec na stůl
Provaz nebo řetěz
Svorka*
Šroubek (M4)*
*: součást volitelného podstavce.
Stůl
Dříve než monitor LCD připevníte ke stěně, ujistěte se, že zeď
hmotnost monitoru unese.
Ochranný obal
POZNÁMKA: Nainstalujte podstavec ve směru šipky,
která je vyznačena na povrchu podstavce.
Pro model V323-2 použijte podstavec ST-322.
Pokud budete chtít monitor přesunout, nezapomeňte odpojit
provaz nebo řetěz od zdi.
5. Požadavky na ventilaci
Mezi konektorem a bočním okrajem monitoru je velmi malý
prostor.
Při zapojování kabelů v oblasti monitoru použijte vhodný kabel
a veďte jej s ohledem na tento úzký prostor.
Při montáži v uzavřeném nebo omezeném prostoru
ponechejte odpovídající prostor mezi monitorem a okolím pro
rozptyl vytvářeného tepla, jak je zobrazeno níže.
7. Použití bočního konektoru
48,7 mm
Kolem monitoru zajistěte odpovídající odvětrávání, aby
se nepřehříval a vzduch byl odváděn od zařízení a
montážního příslušenství, zejména při použití monitorů s více
obrazovkami.
POZNÁMKA: Kvalita zvuku interních reproduktorů se bude
lišit v závislosti na akustice místnosti.
Česky-7
Názvy a funkce jednotlivých součástí
Ovládací panel
쐃 Hlavní vypínač
쐎 Senzor dálkového ovládání a indikátor napájení
Slouží k zapnutí a vypnutí zařízení. Viz také strana 16.
Přijímá signál z dálkového ovladače (pokud jej používáte).
Viz také strana 11.
Svítí zeleně, když je monitor LCD v aktivním režimu*.
Svítí červeně, když je monitor LCD v režimu POWER OFF
(Vypnuto). Svítí žlutě, když je monitor v úsporném režimu.
Střídavě bliká zeleně a žlutě, když je monitor v pohotovostním
režimu a je povolena funkce SCHEDULE SETTINGS
(Plánovač nastavení). V případě selhání komponenty
monitoru bude blikat červeně.
* Je-li v nabídce „POWER INDICATOR“ (Indikátor napájení)
vybrána možnost „OFF“ (Vypnuto) (viz strana 24), kontrolka
LED se nerozsvítí, i když bude monitor LCD v aktivním
režimu.
쐇 Tlačítko MUTE
Slouží k zapnutí a vypnutí zvuku.
쐋 Tlačítko INPUT
Funguje jako funkce SET (Nastavit) v nabídce na obrazovce.
(Slouží k přepínání mezi režimy [DVI], [DPORT], [VGA],
[HDMI], [DVD/HD], [SCART], [VIDEO] a [S-VIDEO]). Tyto
režimy jsou dostupné pouze jako vstupní a jsou zobrazeny
s přednastaveným názvem z výroby.
쐏 Tlačítko MINUS
Slouží ke snížení hodnot v nabídkách na obrazovce. Pokud
není nabídka na obrazovce aktivní, snižuje hlasitost.
쐅 AMBIENT LIGHT SENSOR (Čidlo světelných podmínek)
쐄 Tlačítko PLUS
Zjistí okolní světelné podmínky a následně automaticky
upraví nastavení podsvícení tak, aby byl obraz optimální za
každých podmínek. Toto čidlo nezakrývejte. Viz strana 18.
Slouží ke zvýšení hodnot v nabídkách na obrazovce.
Pokud není nabídka na obrazovce aktivní, zvyšuje hlasitost.
Režim uzamčení ovládacích tlačítek
쐂 Tlačítko DOWN
Aktivuje nabídku na obrazovce, pokud byla vypnutá.
Slouží jako tlačítko , které přesune zvýrazněnou položku
dolů nebo provede výběr v nabídce na obrazovce.
Tento ovládací prvek zcela uzamkne přístup ke všem funkcím
ovládacích tlačítek. Pokud chcete funkci uzamčení aktivovat,
stiskněte současně tlačítka a a podržte je alespoň
tři sekundy. Chcete-li uživatelský režim obnovit, stiskněte
současně tlačítka a a podržte je alespoň tři sekundy.
쐆 Tlačítko UP
Aktivuje nabídku na obrazovce, pokud byla vypnutá.
Slouží jako tlačítko , které přesune zvýrazněnou položku
nahoru nebo provede výběr v nabídce na obrazovce.
쐊 Tlačítko EXIT
Aktivuje nabídku na obrazovce, pokud byla vypnutá.
Slouží k návratu na předchozí nabídku.
Česky-8
Česky
Zadní panel
Z volitelné ovládací
jednotky
쐃 Konektor vstupu napájení AC IN
쐊 Vstupní konektor VGA (15kolíkový konektor mini D-Sub)
Slouží k připojení dodané napájecí šňůry.
Slouží ke vstupu analogového signálu RGB z počítače nebo
jiného zařízení s konektorem RGB. Tento vstup lze použít
se zdroji RGB, COMPONENT, SCART, VIDEO a S-VIDEO.
Vyberte typ signálu v možnosti TERMINAL SETTING
(Nastavení terminálu). Viz strana 25.
쐇 Hlavní vypínač
Vypínač hlavního napájení.
쐋 Port sítě LAN (RJ-45)
POZNÁMKA: Používáte-li tento konektor pro vstupy
COMPONENT, SCART, VIDEO či S-VIDEO, použijte k němu
vhodný signální kabel. Máte-li jakékoli otázky, obraťte se na
svého prodejce.
Připojení k síti LAN. Viz strana 32.
쐏 RS-232C (9kolíkový konektor D-Sub)
VSTUPNÍ konektor: Chcete-li řídit funkce rozhraní RS-232C,
připojte vstup RS-232C z externího zařízení, jakým je
například počítač.
VÝSTUPNÍ konektor: Slouží k připojení výstupu rozhraní
RS-232C. Umožňuje propojit více monitorů MultiSync pomocí
sériového propojení rozhraním RS-232C.
쐄 REMOTE IN (Vstup dálkového ovladače)
Použijte volitelný kabelový dálkový ovladač tím, že jej připojíte
k monitoru.
쐎 Zásuvka na desce pro volitelné doplňky
K dispozici je příslušenství kompatibilní se zásuvkou typu 2.
Podrobnosti vám sdělí prodejce.
POZNÁMKA: Desku pro volitelné doplňky získáte
u dodavatele.
쐅 Konektor DISPLAYPORT
Slouží ke vstupu signálů DisplayPort.
쐈 Konektor HDMI
POZNÁMKA: Používáte-li konektor Remote IN, možnost IR
CONTROL (Dálkové ovládání IR) v nabídce OSD musí být
nastavena na položku NORMAL (Normální).
POZNÁMKA: Tento konektor je určen jen pro některá
zařízení.
Slouží ke vstupu digitálního signálu HDMI.
쐉 Konektor DVI (DVI-D)
VSTUPNÍ konektor: Vstup digitálního signálu RGB
z počítače nebo zařízení HDTV s digitálním výstupem RGB.
* Tento konektor nepodporuje analogový vstup.
VÝSTUPNÍ konektor: Slouží pro výstup signálu DVI z
konektoru DVI IN (Vstup DVI) nebo HDMI se vstupem
signálu DVI. (Jen signál DVI, nevede signál HDMI.)
쐂 ZVUKOVÝ VÝSTUP AUDIO OUT
Slouží k výstupu zvukového signálu ze zvukových konektorů
AUDIO IN 1, DPORT a HDMI do externího zařízení
(stereofonní přijímač, zesilovač apod.).
Tento konektor nepodporuje konektor sluchátek.
씈 Zámek typu Kensington
쐆 Konektor AUDIO IN 1
Slouží ke vstupu zvukového signálu z jiných externích zařízení,
např. počítače, videopřehrávače nebo přehrávače DVD.
Zajišťuje zabezpečení a ochranu před zcizením.
씉 Interní reproduktor
씊 Štítek se jmenovitými hodnotami
Česky-9
Bezdrátový dálkový ovladač
쐏 Tlačítko ASPECT (Poměr)
Slouží k nastavení poměru obrazu, [FULL] (Úplný), [WIDE]
(Široký), [DYNAMIC] (Dynamický), [1:1], [ZOOM] (Měřítko) a
[NORMAL] (Normální). Viz strana 17.
쐄 Tlačítko SOUND
Umělý prostorový zvuk pro interní/externí reproduktory.
Když je funkce prostorového zvuku v poloze ON (Zapnuto), je
zvukový výstup vypnutý.
쐂 KLÁVESNICE
Stisknutím tlačítek nastavíte nebo změníte heslo, kanál nebo
nastavení funkce REMOTE ID (Identifikace ovladače).
쐆 Tlačítko ENT*2
쐊 Tlačítko DISPLAY
Slouží k zapnutí a vypnutí nabídky na obrazovce.
Viz stranu 18.
쐎 Tlačítko MENU
Slouží k zapnutí a vypnutí režimu nabídek.
쐅 Tlačítko AUTO SETUP
Slouží k otevření nabídky automatického nastavení.
Viz stranu 20.
쐈 Tlačítko EXIT
Slouží k návratu na předchozí nabídku nabídky OSD.
쐉 Tlačítko UP/DOWN (Nahoru nebo dolů)
쐃 Tlačítko POWER
, které přesune zvýrazněnou
Slouží jako tlačítko
položku nahoru nebo dolů nebo provede výběr v nabídce na
obrazovce.
Malá obrazovka „obrazu v obraze“ se přesune nahoru nebo
dolů.
Slouží k zapnutí zařízení nebo přepnutí do pohotovostního
režimu.
쐇 Tlačítko INPUT
씈 Tlačítko MINUS/PLUS (-/+)
Slouží k výběru vstupního signálu.
DVI: DVI
DISPLAYPORT: DPORT
VGA: VGA
HDMI: HDMI
DVD/HD: DVD/HD, SCART
VIDEO: VIDEO
S-VIDEO: S-VIDEO
OPTION (Volba): Závisí na připojení
Slouží ke snížení nebo zvýšení hodnoty nastavení v nabídce
OSD. Malá obrazovka „obrazu v obraze“ se přesune doleva
nebo doprava.
씉 Tlačítko SET
Slouží k provedení výběru.
씊 Tlačítko VOLUME UP/DOWN (Zvýšit nebo snížit
쐋 Tlačítko PICTURE MODE
hlasitost)
Slouží k výběru režimu obrazu: [HIGHBRIGHT] (vysoký jas),
[STANDARD], [sRGB] nebo [CINEMA] (kino), [AMBIENT1] a
[AMBIENT2]. Viz strana 18.
HIGHBRIGHT (vysoký jas): pro pohyblivý obraz, například
filmy na discích DVD.
STANDARD: pro obrázky.
sRGB: pro text.
CINEMA (kino): pro filmy.
AMBIENT1 a AMBIENT2: aktivují funkci automatického
ztmavení. Viz strana 18.
Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.
씋 Tlačítko CH UP/DOWN (Kanál nahoru/dolů)*2
씌 Tlačítko GUIDE*2
씍 Tlačítko MUTE
Slouží k zapnutí a vypnutí zvuku.
씎 Tlačítko STILL
Tlačítko ON/OFF: Slouží k aktivaci a deaktivaci režimu
statického obrazu.
Tlačítko STILL CAPTURE: Slouží k sejmutí statického
obrazu.
Česky-10
씏 Tlačítko PIP (obraz v obraze)
Provozní dosah dálkového ovladače
Tlačítko ON/OFF: Přepíná mezi režimy zobrazení PIP (Režim
obrazu v obraze), POP (Režim obraz na obraze), PICTURE
BY PICTURE-ASPECT (Zobrazení vedle sebe – poměr stran)
a PICTURE BY PICTURE-FULL (Zobrazení vedle sebe – plný
obraz). Viz stranu 22.
Tlačítko INPUT: Slouží k výběru vstupního signálu režimu
„obraz v obraze“.
Tlačítko CHANGE: Slouží k záměně hlavního a vnořeného
obrázku.
Nasměrujte horní konec dálkového ovladače na senzor
dálkového ovládání na monitoru a stiskněte tlačítko.
Česky
Dálkový ovladač používejte ve vzdálenosti do 7 metrů od
senzoru dálkového snímače nebo ve vodorovném či svislém
úhlu o velikosti do 30° a vzdálenosti kolem 3,5 m.
Hlavní obraz
Vedlejší obraz
DVI DPORT
DVI
Ne
Ano
DPORT Ano
Ne
VGA
Ano Ano
HDMI
Ne
Ano
DVD/HD Ano Ano
SCART Ano Ano
VIDEO Ano Ano
S-VIDEO Ano Ano
OPTION Ne
Ano
VGA
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
HDMI
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
DVD/HD
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
SCART
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
VIDEO
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
S-VIDEO OPTION
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Tlačítko REMOTE ID
Aktivuje funkci REMOTE ID (identifikace ovladače).
Tlačítko MTS*2
Tlačítko AUDIO INPUT
Slouží k výběru vstupních zdrojů zvuku [IN1], [DPORT],
[HDMI] a [OPTION]*1.
Tlačítko
Slouží k aktivaci uzavřeného titulkování.
Poznámka: Pouze pro vstupy VIDEO a S-VIDEO.
Upozornění: Důležité: Systém dálkového
ovládání nemusí pracovat,
pokud je senzor dálkového
ovládání vystaven přímému
slunečnímu záření, silnému
zdroji světla nebo pokud je v
cestě překážka.
Zacházení s dálkovým ovladačem
•
Nevystavujte ovladač silným otřesům.
•
Zabraňte kontaktu ovladače s vodou nebo jinou tekutinou.
Pokud je dálkový ovladač vlhký nebo mokrý, ihned jej
osušte.
•
Nevystavujte ovladač horku a páře.
•
Dálkový ovladač otevírejte jen při vkládání baterií.
*1: Zakoupený produkt nemusí obsahovat tuto funkci.
*2: Funkce tohoto tlačítka závisí na tom, kterou desku pro volitelné doplňky
používáte.
Další informace naleznete v příručce k desce pro volitelné doplňky
Česky-11
Nastavení
1. Určete, kam monitor umístíte
UPOZORNĚNÍ: Instalaci monitoru LCD musí provést
kvalifikovaný pracovník. Další informace vám
sdělí prodejce.
UPOZORNĚNÍ: MONITOR LCD MUSÍ MONTOVAT NEBO
PŘEMÍSŤOVAT DVĚ NEBO VÍCE OSOB.
Pokud tento pokyn nedodržíte, může dojít k
upuštění monitoru a následnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Monitor neinstalujte ani s ním nemanipulujte
vzhůru nohama.
UPOZORNĚNÍ: Tento monitor je vybavený snímačem teploty
a chladicími ventilátory, včetně ventilátoru
pro desku volitelného příslušenství.
Pokud se monitor příliš zahřeje, chladicí
ventilátory se automaticky zapnou.
Ventilátor desky volitelného příslušenství je
aktivní, i když je teplota nižší než normální
provozní teplota pro chlazení desky
volitelného příslušenství. Když se displej
během provozu ventilátoru přehřeje, objeví
se varování „Caution“ (Upozornění). Jakmile
se varování objeví, přerušte používání
přístroje a nechejte jej vychladnout.
Používání ventilátoru sníží pravděpodobnost
předčasného selhání obvodů a může
napomoci zmírnění zhoršené kvality obrazu
a výskytu „dosvitu obrazu“.
Pokud je displej používán v omezeném
prostoru nebo je panel LCD pokryt
ochrannou vrstvou, ověřte vnitřní teplotu
monitoru pomocí položky HEAT STATUS
v nabídce na obrazovce (Teplota, viz
stranu 24). Pokud je teplota vyšší než
běžná provozní teplota, nastavte u položky
FAN CONTROL (Řízení ventilátoru, viz
stranu 24) v nabídce na obrazovce hodnotu
ON (zapnuto).
Společnost NEC doporučuje při používání baterií následující
postup:
•
Vložte baterie typu AA tak, aby značky (+) a (-) na
bateriích byly u příslušných značek (+) (a (-) uvnitř
ovladače.
•
Nepoužívejte současně baterie různých značek.
•
Nepoužívejte současně staré a nové baterie. Může se tím
zkrátit životnost baterií a může dojít k jejich vytečení.
•
Vybité baterie okamžitě vyjměte, aby nedošlo k vytečení
baterií do prostoru ovladače.
•
Nedotýkejte se vyteklé kapaliny baterie, protože může
způsobit poranění pokožky.
POZNÁMKA: Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu
používat, baterie z něj vyjměte.
3. Připojte externí zařízení
(viz strany 14 a 15)
•
Před připojením externích zařízení vypněte hlavní vypínač.
Ochráníte tím externí zařízení.
•
Další informace naleznete v uživatelské příručce k
danému zařízení.
POZNÁMKA: Nepřipojujte/neodpojujte kabely při zapínání
monitoru nebo jiných externích zařízení, neboť
by mohlo dojít ke ztrátě obrazu monitoru.
4. Připojte dodanou napájecí šňůru
•
Zařízení je třeba nainstalovat do blízkosti elektrické
zásuvky, k níž máte snadný přístup.
•
Zastrčte řádně zástrčku do zásuvky.
Nedostatečně pevné spojení může způsobovat zhoršení
kvality obrazu.
•
Upevněte napájecí šňůru k monitoru LCD pomocí svorky
a šroubku.
POZNÁMKA: Pokyny pro výběr správné napájecí šňůry jsou
uvedeny v této příručce v části Bezpečnostní
zásady a údržba.
DŮLEŽITÉ: Položte ochranný obal, kterým byl monitor v
krabici zabalen, pod monitor, aby nedošlo k
odření panelu.
Šroubek
Svorka
2. Vložte baterie do dálkového ovladače
Dálkový ovladač je napájen dvěma bateriemi typu AA o
napětí 1,5 V. Vložení a výměna baterií:
A. Stiskněte kryt a odsuňte jej.
B. Vložte baterie podle značek (+) a (-) uvnitř ovladače.
C. Nasaďte kryt zpět.
UPOZORNĚNÍ: Při použití nevhodných baterií může dojít k
jejich vytečení nebo explozi.
Česky-12
5. Zapněte všechna připojená externí
zařízení
Při připojení k počítači zapněte nejprve počítač.
6. Použijte připojené externí zařízení
Česky
Zobrazte signál z požadovaného vstupního zdroje.
7. Nastavte zvuk
V případě potřeby proveďte nastavení hlasitosti.
8. Upravte nastavení obrazovky
(viz strany 20 a 21)
V případě potřeby proveďte nastavení polohy obrazu.
9. Upravte nastavení obrazu (viz stranu 20)
V případě potřeby proveďte nastavení obrazu, např.
podsvícení nebo kontrastu.
10. Doporučená nastavení
Aby se snížilo riziko výskytu „Dosvitu Obrazu“, upravte
následující položky podle používané aplikace: SCREEN
SAVER (Spořič obrazovky, str. 25), SIDE BORDER COLOR
(Barva bočního okraje, str. 25), DATE & TIME (Datum a
čas, str. 21), SCHEDULE (Plánovač, str. 21). Současně se
doporučuje, aby bylo nastavení FAN CONTROL (Řízení
ventilátoru, str. 24) zapnuto (ON).
Česky-13
Připojení
POZNÁMKA: Nepřipojujte/neodpojujte kabely při zapínání monitoru či jiných externích zařízení, neboť by mohlo dojít ke ztrátě
obrazu monitoru.
POZNÁMKA: Použijte audio kabel bez vestavěného rezistoru. Audio kabel s vestavěným rezistorem zeslabuje zvuk.
Před připojením:
*
Nejprve vypněte všechna připojená zařízení a proveďte zapojení.
*
Viz příručka dodaná s příslušným zařízením.
Schéma zapojení
Stereofonní zesilovač
Přehrávač disků DVD
Souvislé čáry = videosignál
Tečkované čáry = zvukový signál
Počítač (analogový)
Videorekordér nebo
přehrávač disků DVD
Přehrávač disků DVD
s výstupem HDMI
*2
Počítač (digitální)
Přehrávač disků DVD
s výstupem SCART
Druhý monitor*
*: Počet monitorů, které jsou sériově propojeny, je omezen.
Připojené
vybavení
AV
Počítač
Připojení
terminálu
Nastavení v režimu terminálu
DVI (DVI-D)
HDMI
VGA (D-Sub)
VGA (D-Sub)
VGA (D-Sub)
VGA (D-Sub)
VGA (D-Sub)
DVI (DVI-D)
DisplayPort
HDMI
DVI MODE (Režim DVI): DVI-HD
RAW/EXPAND*1
D-SUB MODE (Režim D-SUB): SCART
D-SUB MODE (Režim D-SUB): S-VIDEO
D-SUB MODE (Režim D-SUB): VIDEO
D-SUB MODE (Režim D-SUB): COMPONENT
DVI MODE (Režim DVI): DVI-PC
RAW/EXPAND*1
*1: závisí na typu signálu.
*2: je vyžadován speciální kabel. Další informace vám sdělí prodejce.
Česky-14
Název
vstupního
signálu
DVI
HDMI
SCART
S-VIDEO
VIDEO
DVD/HD
VGA
DVI
DPORT
HDMI
Připojení
zvukového
terminálu
AUDIO IN1
HDMI
AUDIO IN1
AUDIO IN1
AUDIO IN1
AUDIO IN1
AUDIO IN1
AUDIO IN1
DPORT
HDMI
Tlačítko Input
(Vstup) na
dálkovém ovladači
DVI
HDMI
DVD/HD
S-VIDEO
VIDEO
DVD/HD
VGA
DVI
DISPLAYPORT
HDMI
Připojení počítače
Připojením počítače k monitoru LCD umožníte zobrazovat informace z počítače.
Některé grafické karty s frekvencí pixelů vyšší než 162 MHz nemusí zobrazovat signál správně.
Díky automatickému nastavení výchozího přednastaveného signálu časování monitor zobrazí správný obraz.
Rozlišení
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 768
1360 x 768
1280 x 1024
1600 x 1200
1920 x 1080
•
Obnovovací kmitočet
Horizontální
Vertikální
31,5 kHz
60 Hz
37,9 kHz
60 Hz
48,4 kHz
60 Hz
48 kHz
60 Hz
48 kHz
60 Hz
64 kHz
60 Hz
75 kHz
60 Hz
67,5 kHz
60 Hz
Poznámky
Komprimovaný obraz
Doporučené rozlišení
Používáte-li počítač Macintosh, nastavte v něm možnost Mirroring (Zrcadlení) na hodnotu Off (Vypnuto).
Další informace o požadavcích obrazového výstupu počítače naleznete v uživatelské příručce počítače Macintosh, kde je
uvedena také speciální konfigurace nebo údaje, které může monitor vyžadovat.
•
Vstupní signály TMDS odpovídají standardům DVI.
•
Chcete-li udržet kvalitu zobrazení, používejte kabel, který odpovídá standardům DVI.
Připojení přehrávače disků DVD nebo počítače s výstupem HDMI
•
Použijte kabel HDMI s logem HDMI.
•
Zobrazení signálu může chvíli trvat.
•
Některé grafické karty nebo ovladače nemusí zobrazovat signál správně.
Připojení počítače prostřednictvím konektoru DisplayPort
•
Použijte kabel DisplayPort s logem shody se standardem DisplayPort.
•
Zobrazení signálu může chvíli trvat.
•
Konektor DisplayPort neslouží k napájení připojeného komponentu.
•
Pokud připojujete kabel DisplayPort ke komponentu pomocí konverzního adaptéru, je možné, že se obraz neobjeví.
•
Zvolte kabel DisplayPort vybavený funkcí uzamčení. Při odpojování tohoto kabelu uvolněte zámek přidržením horního tlačítka.
Česky-15
Česky
<Typické nastavení časovače signálu z výroby>
Základní funkce
Režimy zapnutí a vypnutí
Pokud je monitor LCD zapnut, indikátor napájení svítí zeleně. Pokud je vypnut, svítí červeně nebo žlutě.
POZNÁMKA: Aby bylo možné zapnout monitor pomocí dálkového ovládání nebo pomocí tlačítka Power (Napájení), musí být
hlavní vypínač zapnut (v poloze ON).
OFF
ON
Hlavní vypínač
Vypínač napájení
Použití dálkového ovladače
Tlačítko POWER ON (Zapnout)
Česky-16
Indikátor napájení
Napájení zapnuto
Vypnuté napájení a úsporný režim
„AUTO STANDBY“ (Automatický
pohotovostní režim)
Spotřeba energie méně než 0,5 W*2
Režim „POWER SAVE“ (Úspora
energie)
Spotřeba energie méně než 1 W
V pohotovostním režimu s povolenou
funkcí SCHEDULE SETTINGS
(Plánovač nastavení)
Zjišťování stavu (selhání)
DVI, VGA, DPORT
Indikátor napájení
FULL
Svítí zeleně*1
Svítí červeně
1:1
ZOOM
NORMAL
HDMI, DVD/HD, SCART, VIDEO, S-VIDEO
FULL
WIDE
DYNAMIC
1:1
ZOOM
NORMAL
Svítí žlutě
Poměr stran
obrazu
Střídavě bliká zeleně a žlutě
Nezměněný
obraz*3
Doporuãená volba pro
pomûr obrazu*3
NORMAL
(Normální)
Bliká červeně
(Viz Odstraňování problémů na
straně 38)
4:3
*1 Je-li v nabídce „POWER INDICATOR“ (indikátor napájení) vybrána možnost „OFF“
(vypnuto) (viz strana 24), kontrolka LED se nerozsvítí, i když bude monitor LCD v
aktivním režimu.
*2 Bez volitelných prvků, s výrobním nastavením, pouze VGA vstup.
Řízení spotřeby
Displej je vybaven funkcí řízení spotřeby displeje DPM podle
normy VESA.
Funkce řízení spotřeby je funkcí, která šetří energii
automatickým snížení spotřeby obrazovky, pokud nebyla po
určitou dobu použita myš ani klávesnice.
Funkce řízení spotřeby používá na tomto displeji nastavení
„AUTO STANDBY“ (Automatický pohotovostní režim). Displej
se přepne do úsporného režimu, pokud nebude přijímat
žádný signál. Může to vést ke zvýšení životnosti a snížení
spotřeby displeje.
POZNÁMKA: Tato funkce nemusí v závislosti na
používaném počítači a grafické kartě fungovat.
POZNÁMKA: Pokud je pro možnost POWER SAVE (Úspora
energie) vybráno nastavení ON (Zapnuto)
(viz str. 24), monitor přejde do úsporného
režimu. Tento přechod trvá několik sekund při
použití rozhraní HDMI a přibližně 10 minut při
použití rozhraní DVD/HD, SCART, VIDEO a
S-VIDEO.
Volba zdroje obrazového signálu
DYNAMIC
(Dynamický)
FULL
(Úplný)
Stlačit
Letter Box
(Dopis)
WIDE
(Široký)
*3 Šedé oblasti představují nevyužité části obrazovky.
NORMAL (Normální): Zobrazuje stejný poměr stran, jaký je
odesílán ze zdroje.
FULL (Úplný): Zaplní celou obrazovku.
WIDE (Široký): Rozšíření signálu s poměrem stran 16:9
(dopis) na celou obrazovku.
DYNAMIC (Dynamický): Zobrazení signálu s poměrem stran
4:3 přes celou obrazovku bez zachování linearity. Některé
části obrazu budou v důsledku této úpravy oříznuty.
1:1: Obraz bude zobrazen v měřítku 1 : 1.
ZOOM (Měřítko)
Obraz lze rozšířit za hranici aktivní oblasti obrazovky nebo
zmenšit na její aktivní oblast. Obraz mimo aktivní oblast
obrazovky se nezobrazí.
Zobrazení zdroje obrazového signálu:
ZOOM (Měřítko)
Pomocí tlačítka INPUT zvolte hodnotu [VIDEO], [S-VIDEO].
Pomocí nabídky COLOUR SYSTEM (systém barev)
v závislosti na obrazovém formátu nastavte hodnotu [AUTO],
[NTSC], [PAL], [SECAM], [PAL60] nebo [4.43NTSC].
ZOOM (Měřítko)
Česky-17
Česky
Režim
Poměr obrazu
Informace na obrazovce (OSD)
Informační nabídka na obrazovce obsahuje informace jako např.: Monitor ID (ID displeje), Input Source (Vstupní zdroj), Picture
Size (Velikost obrazu) apod. Stisknutím tlačítka DISPLAY (Zobrazit) na dálkovém ovladači se zobrazí informační nabídka.
� Číslo ID přiřazené tomuto monitoru*1
� Číslo ID přiřazené monitoru pro potřeby ovládání prostřednictvím
rozhraní RS-232C*2
� Název vstupu
� Režim vstupu zvuku
� Poměr obrazu
� Informace o vstupním signálu
� Informace o vedlejším obrazu
*1: „IR CONTROL“ (Dálkové ovládání IR) by mělo být nastaveno do polohy „Primary“
(Primární) nebo „Secondary“ (Sekundární).
*2: „IR CONTROL“ (Dálkové ovládání IR) by mělo být nastaveno do polohy „Primary“
(Primární).
Režim obrazu
DVI, VGA, DPORT
STANDARD
sRGB
AMBIENT1
AMBIENT2
HIGHBRIGHT
HDMI, DVD/HD, SCART, VIDEO, S-VIDEO
STANDARD
CINEMA
AMBIENT1
AMBIENT2
HIGHBRIGHT
STANDARD (Standardní), CINEMA (Kino), HIGHBRIGHT (Vysoký jas)
Režim AMBIENT
Podsvícení obrazovky LCD lze v závislosti na světelných podmínkách v místnosti zvýšit nebo snížit. Pokud je místnost jasně
osvětlená, jas monitoru se zvýší. Pokud je místnost tmavá, jas monitoru se sníží. Tato funkce šetří zrak uživatele, který bývá
nadměrně namáhán, pokud je jas příliš vysoký.
POZNÁMKA: Je-li režim obrazu nastaven na možnost AMBIENT1 nebo AMBIENT2, jsou funkce BACKLIGHT (Podsvícení), AUTO
BRIGHTNESS (Automatický jas) a BACKLIGT in SCREEN SAVER (Podsvícení spořiče obrazovky) zakázány.
Nepřikrývejte čidlo světelných podmínek, používáte-li v nastavení PICTURE MODE (Režim obrazu) možnost
AMBIENT1 nebo AMBIENT2.
Nastavení parametru AMBIENT
V nastavení PICTURE MODE (Režim obrazu) v nabídce OSD vyberte režim AMBIENT1 nebo AMBIENT2 a pro každý režim
nastavte položku IN BRIGHT (Jasný vstup) a IN DARK (Tmavý vstup).
IN BRIGHT (Jasný vstup): Tato úroveň podsvícení se na monitoru nastaví, pokud světelné podmínky v místnosti dosáhnou
nejvyšší úrovně.
IN DARK (Tmavý vstup): Tato úroveň podsvícení se nastaví, pokud světelné podmínky v místnosti dosáhnou nejnižší úrovně.
Po aktivaci funkce AMBIENT se bude úroveň podsvícení obrazovky automaticky přizpůsobovat aktuálním světelným podmínkám
v místnosti (obr. 1).
Nastavení od výrobce
Rozsah nastavení BACKLIGHT
(Podsvícení)
Úroveň nastavení BACKLIGHT
(Podsvícení) určená k použití,
pokud je intenzita světla v
místnosti nízká.
Úroveň nastavení BACKLIGHT
(Podsvícení) určená k použití,
pokud je intenzita světla v místnosti
vysoká.
IN DARK
(Tmavý vstup)
Dolní mez jasu
IN BRIGHT
(Jasný vstup)
Světelné podmínky místnosti
Horní mez jasu
Hodnota podsvícení obrazovky režimu AMBIENT1
Hodnota podsvícení obrazovky režimu AMBIENT2
Obrázek 1
IN DARK (Tmavý vstup): Úroveň nastavení BACKLIHGT (Podsvícení) určená k použití, pokud je intenzita světla v místnosti nízká.
IN BRIGHT (Jasný vstup): Úroveň nastavení BACKLIGHT (Podsvícení) určená k použití, pokud je intenzita světla v místnosti vysoká.
Česky-18
Nabídka OSD (On-Screen-Display)
Poznámka:
Některé funkce nemusejí být v závislosti na modelu nebo volitelném vybavení dostupné.
Česky
Vstupní zdroj
Ikony hlavní nabídky
Položka hlavní nabídky
70
50
50
50
50
50
Dílčí nabídka
PICTURE MODE
Select
Položky pro nastavení
THANK YOU FOR SAVING
THE ENVIRONMENT.
CARBON FOOTPRINT
86.0 %
Goto Adjustment
Return
Close
Funkce kláves
Stisknutím tlačítka UP
nebo DOWN otevřete
dílčí nabídku.
Stiskněte tlačítko
SET (Nastavit).
Pomocí tlačítek UP nebo
DOWN a PLUS nebo
MINUS zvolte funkci nebo
ovládací prvek, který
chcete nastavit.
Stiskněte tlačítko
MENU (Nabídka) nebo
EXIT (Konec).
K výběru slouží tlačítka
UP a DOWN.
Stisknutím tlačítka
INPUT provedete výběr.
K výběru slouží tlačítka
UP a DOWN nebo PLUS
a MINUS.
Stiskněte tlačítko
EXIT (Konec).
Dálkový ovladač
Ovládací panel
Informace na
obrazovce (OSD)
Česky-19
Nastavení
Výchozí
PICTURE (Obraz)
BACKLIGHT (Podsvícení)
Nastavuje celkový jas obrazu a pozadí obrazovky. Nastavení proveďte stisknutím tlačítek + nebo -.
Poznámka: Je-li v režimu obrazu vybrána možnost AMBIENT1 nebo AMBIENT2, tuto funkci nelze změnit.
CONTRAST (Kontrast)
Slouží k přizpůsobení jasu obrazu vstupnímu signálu. Nastavení proveďte stisknutím tlačítek + nebo -.
Poznámka: Tuto funkci nelze změnit, pokud je režim obrazu nastaven na sRGB.
50
SHARPNESS (Ostrost)
Slouží k nastavení ostrosti obrazu. Nastavení proveďte stisknutím tlačítek + nebo -.
50*
BRIGHTNESS (Jas)
Nastavuje jas obrazu vzhledem k pozadí. Nastavení proveďte stisknutím tlačítek + nebo -.
Poznámka: Tuto funkci nelze změnit, pokud je režim obrazu nastaven na sRGB.
50
HUE (Odstín)
Slouží k nastavení odstínu barev na obrazovce. Nastavení proveďte stisknutím tlačítek + nebo -.
Poznámka: Tuto funkci nelze změnit, pokud je režim obrazu nastaven na sRGB.
50
COLOR (Barva)
Slouží k nastavení hloubky barev na obrazovce. Nastavení proveďte stisknutím tlačítek + nebo -.
Poznámka: Tuto funkci nelze změnit, pokud je režim obrazu nastaven na sRGB.
50*
COLOR TEMPERATURE
(Teplota barev)
Slouží k nastavení teploty barev celého obrazu. Nízké hodnoty nastavení teploty barev způsobí zbarvení
obrazu do červena. Vysoké hodnoty nastavení teploty barev způsobí zbarvení obrazu do modra. Pokud
možnost TEMPERATURE (Teplota) vyžaduje další nastavení, lze nastavit jednotlivé úrovně barev Č/Z/M
bílého bodu. Při nastavení úrovně barev Č/Z/M je třeba zobrazit možnost CUSTOM (Vlastní) jako volbu
možnosti COLOR TEMP (Teplota barev).
Poznámka: Pokud je režim obrazu nastaven na sRGB, je nastavena přednastavená hodnota 6500k,
kterou nelze změnit. Tuto funkci nelze změnit, pokud je položka GAMMA CORRECTION (Korekce
hodnoty gama) nastavena na hodnotu PROGRAMMABLE (Programovatelné).
COLOR CONTROL
(Nastavení barev)
Slouží k nastavení odstínu červené, žluté, zelené, azurové, modré a purpurové.
Poznámka: Tuto funkci nelze změnit, pokud je režim obrazu nastaven na sRGB.
0
GAMMA CORRECTION
(Korekce hodnoty gama)
Slouží k nastavení hodnoty gama displeje pro nejlepší kvalitu obrazu.
Poznámka: Tuto funkci nelze změnit, pokud je režim obrazu nastaven na sRGB.
NATIVE*
(kromě
nastavení
režimu sRGB)
NATIVE (Původní)
Nastavení hodnoty gama řídí displej.
2.2
Typická hodnota gama displeje pro použití s výstupem z počítače.
2.4
Hodnota vhodná pro video (DVD apod.)
S GAMMA (S křivka)
Speciální nastavení hodnoty gama pro určité typy filmů. Zesiluje intenzitu tmavých částí a zeslabuje
intenzitu světlých částí obrazu. (S křivka)
DICOM SIM.
Křivka DICOM GSDF simulovaná pro daný typ displeje.
PROGRAMMABLE
(Programovatelné)
Programovatelná křivka gama, kterou lze načíst pomocí volitelného softwaru společnosti NEC.
Záleží na cíli
10000K
MOVIE SETTINGS
(Nastavení pro film)
NOISE REDUCTION
(Redukce šumu)
Slouží k nastavení úrovně redukce šumu. Nastavení proveďte stisknutím tlačítek + nebo -.
0*
Pouze pro vstupy VIDEO, S-VIDEO
TELECINE
Automaticky zjišťuje frekvenci snímků zdroje, aby byla zajištěna optimální kvalita obrazu.
AUTO*
Pouze pro vstupy HDMI, DVD/HD, SCART,
VIDEO, S-VIDEO
ADAPTIVE CONTRAST
(Adaptivní kontrast)
Slouží k nastavení úrovně dynamického kontrastu.
OFF
Pouze pro vstupy HDMI, DVD/HD, SCART,
VIDEO, S-VIDEO
PICTURE MODE
(Režim obrazu)
Slouží k výběru režimu obrazu: [HIGHBRIGHT] (vysoký jas), [STANDARD], [sRGB], [CINEMA] (kino),
[AMBIENT1] a [AMBIENT2]. Viz strana 18.
Záleží na cíli
RESET (Resetovat)
Obnoví následující nastavení nabídky PICTURE na výchozí hodnoty: BACKLIGHT, CONTRAST,
SHARPNESS, BRIGHTNESS, HUE, COLOR, COLOR TEMPERATURE, COLOR CONTROL, GAMMA
CORRECTION, MOVIE SETTINGS.
-
AUTO SETUP (Automatické
nastavení) Pouze vstup VGA
Slouží k automatickému nastavení velikosti obrazu, H position (vodorovné polohy), V position (svislé
polohy), Clock (kmitočtu), Phase (fáze) a úrovně bílé.
-
AUTO ADJUST (Automatické
nastavení) Pouze vstup VGA
H position (vodorovné polohy), V position (svislé polohy) a Phase (fáze) kmitočtu se nastaví automaticky
při zjištění nového časování.
H POSITION
(Vodorovná poloha)
Slouží k nastavení vodorovné polohy obrazu na obrazovce monitoru.
Stisknutím tlačítka + posunete obraz doprava. Stisknutím tlačítka - posunete obraz doleva.
-
Slouží k nastavení svislé polohy obrazu na obrazovce monitoru.
Stisknutím tlačítka + posunete obraz nahoru. Stisknutím tlačítka - posunete obraz dolů.
-
Pomocí tlačítka + rozšíříte obraz v pravé části obrazovky.
Pomocí tlačítka - zúžíte obraz v levé části obrazovky.
-
Pouze vstup VGA
PHASE (Fáze)
Slouží k úpravě viditelného šumu v obraze.
-
ADJUST (Nastavení)
OFF
Nevztahuje se na DVI, HDMI, DPORT
V POSITION (Svislá poloha)
Nevztahuje se na DVI, HDMI, DPORT
CLOCK (Kmitočet)
Pouze vstupy VGA, DVD/HD a SCART
*: v závislosti na vstupu signálu
Česky-20
Slouží k nastavení horizontální velikosti obrazu.
-
V RESOLUTION (Svislé
rozlišení) Pouze vstup VGA
SloužÍí k nastavení svislé velikosti obrazu.
-
INPUT RESOLUTION
(Vstupní rozlišení)
Pokud by došlo k potížím s rozpoznáním signálu, tato funkce vynutí zobrazení signálu v požadovaném
rozlišení. Podle potřeby proveďte po výběru automatické nastavení „AUTO SETUP“.
Pokud nebudou zjištěny potíže, je k dispozici pouze volba „AUTO“.
AUTO
Slouží k nastavení poměru stran obrazu monitoru.
FULL
Pouze vstup VGA
ASPECT (Aspekt)
NORMAL (Normální)
Zobrazuje stejný poměr stran, jaký je odesílán ze zdroje.
-
FULL (Úplný)
Zaplní celou obrazovku.
-
WIDE (Široký)
Rozšíření signálu s poměrem stran 16 : 9 (dopis) na celou obrazovku.
-
DYNAMIC (Dynamický)
Zobrazení signálu s poměrem stran 4 : 3 přes celou obrazovku bez zachování linearity. Některé části
obrazu budou v důsledku této úpravy oříznuty. Nastavení TILE MATRIX se stane neplaným.
-
1:1
Obraz bude zobrazen v měřítku 1 : 1. (Pokud bude vstupní rozlišení vyšší než 1 920 x 1 080, bude
obraz zmenšen, aby se vešel na obrazovku). Nastavení TILE MATRIX se stane neplaným.
-
ZOOM (Měřítko)
Obraz může být větší nebo menší.
Poznámka: Obraz zvětšený mimo plochu aktivního zobrazení se nezobrazí. U zmenšeného obrazu
může dojít ke zhoršení kvality.
-
ZOOM (Měřítko)
Zachovává poměr stran při změně měřítka.
-
H ZOOM
(Vodorovné měřítko)
Nastavení úrovně zvětšení obrazu ve vodorovném směru.
V ZOOM
(Svislé měřítko)
Nastavení úrovně zvětšení obrazu ve svislém směru.
H POS
(Vodorovná poloha)
Vodorovná poloha.
V POS (Svislá poloha) Svislá poloha.
RESET (Resetovat)
Obnoví následující nastavení nabídky ADJUST na výchozí hodnoty: AUTO ADJUST, H POSITION,
V POSITION, CLOCK, PHASE, H RESOLUTION, V RESOLUTION, ASPECT.
-
AUDIO (Zvuk)
VOLUME (Hlasitost)
Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti výstupu.
BALANCE (Vyvážení)
Slouží k nastavení vyvážení levého a pravého kanálu (L/R).
Pomocí tlačítka + přesunete stereofonní signál vpravo.
Pomocí tlačítka - přesunete stereofonní signál vlevo.
TREBLE (Výšky)
Slouží ke zvýraznění nebo potlačení vysokých frekvencí zvuku.
Pomocí tlačítka + výšky zvýrazníte.
Pomocí tlačítka - výšky potlačíte.
0
BASS (Basy)
Slouží ke zvýraznění nebo potlačení nízkých frekvencí.
Pomocí tlačítka + basy zvýrazníte.
Pomocí tlačítka - basy potlačíte.
0
SURROUND
(Prostorový zvuk)
Slouží k zapnutí efektu umělého prostorového zvuku.
Poznámka: Když je tato funkce nastavena na hodnotu ON (Zapnuto), je zvukový výstup vypnutý.
PIP AUDIO
(Zvuk obrazu v obraze)
Slouží k výběru zdroje zvuku obrazu v obraze.
LINE OUT
(ZVUKOVÝ VÝSTUP)
Možnost „VARIABLE“ (PROMĚNLIVÉ) umožňuje ovládání zvukového výstupu pomocí tlačítka VOLUME
(HLASITOST).
Poznámka: Když je tato funkce nastavena na hodnotu ON (Zapnuto), je zvukový výstup vypnutý.
INTERNAL SPEAKER
Po výběru možnosti „OFF“ (Vypnuto) se aktivuje interní reproduktor a vypne se výstup.
(INTERNÍ REPRODUKTOR)
AUDIO INPUT (Vstup zvuku)
Slouží k výběru vstupních zdrojů zvuku [IN1], [DPORT], [HDMI], [OPTION]*.
AUDIO DELAY (Prodleva zvuku)
40
CENTER
OFF
MAIN AUDIO
FIXED
ON
závisí na
vstupu signálu
-
(nelze měnit)
RESET (Resetovat)
Obnoví nastavení nabídky „AUDIO“ na výchozí hodnoty (kromě nastavení VOLUME (HLASITOST)).
-
SCHEDULE (Plánovač)
OFF TIMER (Nastavení času
vypnutí)
Slouží k nastavení času, po jehož uplynutí se monitoru vypne.
Můžete nastavit dobu v rozmezí 1–24 hodin.
SCHEDULE SETTINGS
(Nastavení plánovače)
Slouží k programování plánu provozu monitoru.
POZNÁMKA: Pokud časy neplatí pro stejný den, nastavte čas zapnutí a vypnutí jednotlivě v nastaveních.
SCHEDULE LIST (Seznam plánů) Seznam plánů.
DATE & TIME (Datum a čas)
OFF
-
Slouží k nastavení data, času a pásma letního času. Date & time (datum a čas) je nutné nastavit dříve,
než bude možné používat funkci SCHEDULE (Plánovač). Viz strana 27.
YEAR (Rok)
Nakonfiguruje rok na hodinách reálného času.
MONTH (Měsíc)
Nakonfiguruje měsíc na hodinách reálného času.
-
DAY (Den)
Nakonfiguruje den na hodinách reálného času.
-
*: Zakoupený produkt nemusí obsahovat tuto funkci.
Česky-21
-
Česky
H RESOLUTION (Vodorovné
rozlišení) Pouze vstup VGA
TIME (Čas)
Nakonfiguruje čas na hodinách reálného času.
DAYLIGHT SAVING (Letní čas) Nakonfiguruje zapnutí nebo vypnutí letního času.
RESET (Resetovat)
Obnoví následující nastavení nabídky SCHEDULE na výchozí hodnoty:
OFF TIMER a SCHEDULE SETTINGS.
OFF
-
PIP* (Obraz v obraze)
KEEP PIP MODE (Zachovat
režim obrazu v obraze)
Umožňuje monitoru setrvat po vypnutí v režimech PIP a TEXT TICKER. Po zapnutí se objeví režimy PIP
a TEXT TICKER bez nutnosti použít nabídku na obrazovce.
PIP MODE (Režim obrazu v obraze) Volba režimu Obraz v obraze (PIP).
OFF (Vypnuto)
Běžný režim.
PIP (Obraz v obraze)
Režim Obraz v obraze (PIP).
OFF
OFF
POP (Režim obrazu vně obrazu) Režim Obraz vně obrazu (POP).
Režim Picture by picture (Zobrazení vedle sebe) (rozdělená obrazovka) se zachováním poměrů stran.
PICTURE BY PICTURE
– ASPECT (Zobrazení
vedle sebe – poměr stran)
PICTURE BY PICTURE
– FULL (Zobrazení vedle
sebe – plný obraz)
Režim Picture by picture (Zobrazení vedle sebe) (rozdělená obrazovka) se zobrazením na celou
obrazovku.
PIP SIZE (Velikost obrazu v obraze) Slouží k nastavení velikosti vedlejšího obrazu v režimu obraz v obraze (PIP).
LARGE
SMALL (Malý)
MIDDLE (Střední)
LARGE (Velký)
PIP POSITION (Umístění
obrazu v obraze)
Určuje polohu vedlejšího obrazu na obrazovce v režimu obraz v obraze (PIP).
ASPECT (Poměr)
Slouží k nastavení poměru vedlejšího obrazu: [FULL] (Úplný), [NORMAL] (Normální) a [WIDE] (Široký).
Viz strana 17.
TEXT TICKER (Pohyblivý text)
X = 95, Y = 92
FULL
OFF
MODE (Režim)
Povoluje pohyblivý text a umožňuje nastavit vodorovný a svislý směr.
POSITION (Pozice)
Slouží k výběru umístění pohyblivého textu na obrazovce.
SIZE (Velikost)
Určuje velikost pohyblivého textu ve vztahu k celkové velikosti obrazovky.
BLEND (Průhlednost)
Nastavuje průhlednost pohyblivého textu (0: průhledný, 100: neprůhledný).
DETECT (Detekce)
Povoluje automatickou detekci pohyblivého textu.
FADE IN (Postupné zobrazení) Umožňuje postupné zobrazení pohyblivého textu.
SUB INPUT (Vstup
vedlejšího obrazu)
Slouží k výběru signálu vedlejšího obrazu.
RESET (Resetovat)
Resetuje možnosti funkce PIP (Obraz v obraze) zpět na nastavení z výroby kromě možností ASPECT
(Poměr) a SUB INPUT (Vstup vedlejšího obrazu).
závisí na
vstupu signálu
-
OSD
LANGUAGE (Jazyk)
Nastavení jazyka nabídky na obrazovce (OSD).
ENGLISH (Angličtina)
ENGLISH
(v závislosti na
umístění)
DEUTSCH (Němčina)
FRANÇAIS (Francouzština)
ITALIANO (Italština)
ESPAÑOL (Španělština)
SVENSKA (Švédština)
РУССКИЙ (Ruský)
(Číňan)
(Japonština)
MENU DISPLAY TIME
(Doba zobrazení nabídky)
Po uplynutí určité doby nečinnosti vypne nabídky OSD. Interval lze zvolit v rozsahu 10–240 sekund.
OSD POSITION
(Umístění nabídky OSD)
Určuje polohu nabídky na obrazovce (OSD).
30 Sec.
X = 128, Y = 225
UP (Nahoru)
DOWN (Dolů)
LEFT (Doleva)
RIGHT (Doprava)
*: Pokud pro funkci RESPONSE IMPROVE (Zlepšení odezvy) vyberete nastavení „MODE 1“ (Režim 1) nebo „MODE 2“ (Režim 2), funkce PIP (Obraz v obraze) nebude dostupná.
Česky-22
Zapne nebo vypne zobrazení informací OSD. Informace OSD se zobrazí, když se změní vstupní signál
nebo vstupní zdroj. Informace OSD budou současně varovat, pokud není přítomný žádný signál nebo je
signál mimo rozsah. Můžete nastavit délku zobrazení informací OSD v intervalu od 3 do 10 sekund.
ON, 3 Sec.
MONITOR INFORMATION
(Informace o displeji)
Zobrazí údaje o modelu monitoru a sériové číslo.
CARBON SAVINGS (ÚSPORA UHLÍKU): Uvádí informaci o odhadované úspoře uhlíku v kg-CO2. Při
výpočtu úspory uhlíku byl použit emisní faktor uhlíku podle normy OECD (verze 2008).
CARBON USAGE (ÚSPORA UHLÍKU): Uvádí informaci o odhadovaném využití uhlíku v kg-CO2. Jedná
se o vypočítaný odhad, nikoli o skutečně naměřenou hodnotu. Tento odhad probíhá bez volitelných prvků.
-
OSD TRANSPARENCY
(Průhlednost nabídky OSD)
Slouží k nastavení průhlednosti nabídky na obrazovce (OSD).
OSD ROTATION
(Otočení nabídky OSD)
Určuje zobrazení orientace nabídky OSD na šířku nebo na výšku.
LANDSCAPE (Na šířku)
Zobrazení nabídky OSD v režimu na šířku.
PORTRAIT (Na výšku)
Zobrazení nabídky OSD v režimu na výšku.
INPUT NAME
(Název vstupu)
Můžete vytvořit název aktuálně používaného vstupu.
Max.: 8 znaků včetně mezery, písmen A – Z, čísel 0 – 9 a některých symbolů.
CLOSED CAPTION
(Uzavřené titulkování)
Slouží k aktivaci uzavřeného titulkování.
ON
LANDSCAPE
OFF
Pouze pro vstupy VIDEO a S-VIDEO
RESET (Resetovat)
Obnoví následující nastavení nabídky OSD na výchozí hodnoty: MENU DISPLAY TIME,
OSD POSITION, INFORMATION OSD, OSD TRANSPARENCY, CLOSED CAPTION.
-
MULTI DISPLAY (Více monitorů)
CONTROL ID
(Identifikace ovládání)
Nastavuje ID monitoru na hodnotu 1-100 a ID skupiny na hodnotu A-J. Pokud je v nastavení „AUTO ID“
(Automatické ID) zvolena možnost „YES“ (Ano), ID monitoru jsou automaticky nastavena ve všech
následujících monitorech v zapojení RS-232C.
POZNÁMKA: Group ID (ID skupiny) je vytvořeno z několika vybraných položek.
IR CONTROL
(Infračervené ovládání)
Slouží k výběru režimu řízení monitoru infračerveným dálkovým ovladačem při současném použití
sériového propojení pomocí rozhraní RS-232C.
NORMAL (Normální)
Monitor bude možné normálně ovládat bezdrátovým dálkovým ovladačem.
PRIMARY (Primární)
Vyberte volbu PRIMARY u prvního monitoru, který je sériově propojený s dalšími monitory přes rozhraní
RS-232C.
1
NORMAL
SECONDARY (Sekundární) Vyberte volbu SECONDARY u všech dalších monitorů, které jsou sériově propojené přes rozhraní RS-232C.
IR LOCK SETTINGS
(Nastavení zámku
infraèerveného signálu)
MODE SELECT
(Výbìr režimu)
Deaktivuje ovládání monitoru pomocí bezdrátového dálkového ovladaèe.
Pokud je vybrána možnost ACTIVATE (Aktivovat), jsou aktivována všechna nastavení.
POZNÁMKA: Funkce IR LOCK SETTINGS (Nastavení zámku infračerveného signálu) je určena pouze pro
tlačítka na dálkovém ovladači. Tato funkce nezamkne tlačítka na zadní straně monitoru. Chcete-li nastavit
zpět běžný režim, podržte na 5 sekund stisknuté tlačítko DISPLAY (Zobrazit) na dálkovém ovladači.
UNLOCK
(Odemknout)
Slouží k výbìru režimu UNLOCK (Odemknout), ALL LOCK (Zamknout vše) nebo CUSTOM LOCK
(Vlastní zámek).
UNLOCK (Odemknout) Všechna tlaèítka na dálkovém tlaèítka lze normálnì používat.
ALL LOCK
(Zamknout vše)
Zamkne všechna tlaèítka dálkového ovladaèe.
CUSTOM LOCK
(Vlastní zámek)
Umožňuje vybrat, která z následujících tlačítek mají být zamčena: POWER (Napájení), VOLUME
(Hlasitost) a INPUT (Vstup). S výjimkou tlačítek nastavených v možnosti CUSTOM LOCK (Vlastní
zámek) budou tlačítka na dálkovém ovladači zamčena.
POWER (Napájení): Pokud je vybrána možnost LOCK (Zamknout). tlačítko POWER (Napájení) je zamčené.
VOLUME (Hlasitost): Pokud je vybrána možnost UNLOCK (Odemknout), lze nastavit minimální a
maximální hlasitost v rozmezí hodnot VOL.0 (Hlasitost 0) až VOL.100 (Hlasitost 100).
Pomocí tlačítek VOLUME (+) (Zvýšit hlasitost) a VOLUME (-) (Snížit hlasitost) lze
nastavit pouze hlasitost v rozsahu nastavené minimální a maximální hlasitosti.
Pokud je vybrána možnost LOCK (Zamknout), tlačítka VOLUME (+) (Zvýšit
hlasitost) a VOLUME (-) (Snížit hlasitost) jsou zamčena.
INPUT (Vstup):
Pokud je vybrána možnost UNLOCK (Odemknout), můžete vybrat až tři z
následujících tlačítek, která chcete odemknout: DVI, DisplayPort, VGA, HDMI,
DVD/HD*2, VIDEO*2, S-VIDEO*2 a OPTION*1 (Volba*1).
Tlačítka, která nevyberete, budou zamčena. Pokud je vybrána možnost LOCK
(Zamknout), všechna tlačítka INPUT (Vstup) jsou zamčená.
TILE MATRIX
(Složený obraz)
Umožňuje rozdělení zobrazovaného obrazu na více obrazovek (až 100) pomocí rozdělovacího zesilovače.
POZNÁMKA: Nízké rozlišení není vhodné pro skládání většího počtu monitorů.
Bez distribučního zesilovače můžete obraz zobrazovat na menším počtu obrazovek.
Funkce Dynamic (Dynamický) nebo 1:1 nebudou fungovat, pokud je aktivována funkce Tile Matrix
(Složený obraz). Pokud je při použití funkce TILE MATRIX (Složený obraz) v nastavení ASPECT (Poměr)
zvolena možnost DYNAMIC (Dynamický) nebo 1:1, bude nastavení použito po dokončení funkce TILE
MATRIX (Složený obraz).
H MONITORS
(Displeje vodorovně)
Počet monitorů umístěných vedle sebe.
1
V MONITORS
(Displeje svisle)
Počet monitorů umístěných nad sebou.
1
POSITION (Pozice)
Výběr části rozděleného obrazu, která se bude zobrazovat na daném monitoru.
1
TILE COMP (Kompenzace) Zapne TILE COMP (kompenzace) složeného obrazu.
NO
ENABLE (Povolit)
NO
Aktivuje složený obraz.
*1: Tato funkce závisí na použité desce pro volitelné doplòky.
*2: Tato funkce závisí na nastavení terminálu.
Česky-23
Česky
INFORMATION OSD
(Informace OSD)
TILE MATRIX MEM
(Složený obraz)
Je-li vybrána možnost „VSTUP“, je na každý vstupní signál aplikováno nastavení TILE MATRIX (Složený
obraz).
POWER ON DELAY
(Zpoždění zapnutí)
Slouží k nastavení zpoždění přechodu z pohotovostního režimu do režimu zapnutí.
Čas funkce POWER ON DELAY lze nastavit v rozmezí 0-50 sekund.
POWER INDICATOR
(Indikátor Napájení)
Zapíná (ON) nebo vypíná (OFF) kontrolku LED umístěnou v přední části monitoru.
Je-li vybrána možnost OFF (vypnuto), kontrolka LED se nerozsvítí, i když bude monitor LCD v aktivním
režimu.
COMMON
0 Sec.
ON
EXTERNAL CONTROL
(Externí ovládací prvek)
CONTROL (Ovládání)
Slouží k výběru ovládacího zařízení: RS-232C nebo síť LAN.
LAN RESET
(Resetování sítě LAN)
Slouží k resetování nastavení sítě LAN.
ID=ALL REPLY
(ID=ALL ODPOVĚDĚT)
Pokud monitor ovládáte externě, zvolte, zda má komunikační příkaz, který specifikuje číslo ID určeného
cílového zařízení (ID ALL nebo GROUP), odpovídat či nikoli. Pokud vyžadujete odezvu, vyberte
možnost „ON“ (Zapnuto).
Pokud připojujete více monitorů, které jsou od druhého monitoru sériově propojeny pomocí rozhraní RS232C, je třeba na druhém monitoru vybrat možnost „OFF“ (Vypnuto).
MAC ADDRESS
(Adresa MAC)
Zobrazit adresu MAC.
LAN SETTING
(Nastavení LAN)
DHCP
RS-232C
OFF
-
Chcete-li tuto funkci použít, možnost EXTERNAL CONTROL (Externí ovládací prvek) musí být
nastavena na položku LAN.
POZNÁMKA: Změny v nastavení sítě (LAN SETTING) se projeví až po několika sekundách.
Povolíte-li tuto možnost, monitoru bude ze serveru DHCP automaticky přidělena adresa IP. Pokud tuto
možnost zakážete, budete moci zaregistrovat adresu IP a masku podsítě, kterou vám přidělí správce sítě.
POZNÁMKA: Požádejte správce sítě o adresu IP, je-li v nastavení [DHCP] (Server DHCP) nastavena
možnost [ENABLE] (Povolit).
DISABLE
IP ADDRESS (Adresa IP) Nastavte adresu IP sítě připojené k monitoru, je-li v nastavení [DHCP] (Server DHCP) nastavena
možnost [DISABLE] (Zakázat).
192.168.0.10
SUBNET MASK
(Maska podsítě)
Nastavte číslo masky podsítě sítě připojené k monitoru, je-li v nastavení [DHCP] (Server DHCP)
nastavena možnost [DISABLE] (Zakázat).
255.255.255.0
DEFAULT GATEWAY
(Výchozí brána)
Nastavte výchozí bránu sítě připojené k monitoru, je-li v nastavení [DHCP] (Server DHCP) nastavena
možnost [DISABLE] (Zakázat).
DNS PRIMARY
(Primární server DNS)
Nastavte primární server DNS sítě připojené k monitoru.
0.0.0.0
DNS SECONDARY
(Sekundární server DNS)
Nastavte sekundární server DNS sítě připojené k monitoru.
0.0.0.0
SETTING COPY
(Kopie nastavení)
Při sériovém zapojení vyberte kategorie nabídky OSD, které chcete zkopírovat na druhý monitor.
POZNÁMKA: Chcete-li tuto funkci použít, možnost EXTERNAL CONTROL (Externí ovládací prvek) musí
být nastavena na položku „RS-232C“. Po vypnutí zařízení se tato funkce resetuje na výchozí nastavení.
Tato funkce je omezena v závislosti na použitém kabelu.
COPY START
(Zahájit kopírování)
Zvolte možnost „YES“ (Ano) a stisknutím tlačítka SET (Nastavení) začněte kopírovat.
ALL INPUT
(Všechny vstupy)
Pokud zvolíte tuto položku, zkopírují se všechna vstupní nastavení terminálů. Ve výchozím nastavení je
tato položka vypnuta.
RESET (Resetovat)
Obnoví nastavení nabídky „MULTI DISPLAY“ (Více monitorů) na výchozí hodnoty kromě nastavení LAN
SETTING (Nastavení LAN) a TILE MATRIX MEM (Složený obraz).
192.168.0.1
NO
-
DISPLAY PROTECTION (Ochrana displeje)
POWER SAVE (Úsporný režim) Pokud je funkce AUTO STANDBY (Automatický pohotovostní režim) vypnutá, funkce POWER SAVE
(Úsporný režim) musí být zapnutá, aby displej mohl přejít do režimu úspory energie, jestliže není
přítomen aktivní signál. Jestliže bude zjištěn signál, monitor se automaticky zapne.
POWER SAVE
(Úsporný režim)
Slouží k nastavení prodlevy monitoru před přechodem do úsporného režimu při ztrátě signálu.
Poznámka: Při použití rozhraní se může stát, že grafická karta nepřestane odesílat digitální data, i když
obraz již zmizel. Pokud k tomu dojde, monitor se do úsporného režimu nepřepne.
OFF
AUTO STANDBY
(Automatický
pohotovostní režim)
ON (Zapnuto): Monitor se po 10 minutách od ztráty signálu automaticky vypne.
OFF (Vypnuto): Monitor se ani po ztrátě signálu automaticky nevypne.
POZNÁMKA: Tato funkce je zakázána, pokud jsou povoleny funkce RGB, VIDEO nebo OPTION
POWER (Napájení desky pro volitelná zařízení).
Funkce AUTO STANDBY (Automatický pohotovostní režim) neumožní, aby se monitor zapnul po zjištění
přítomnosti signálu. Aby bylo možné znovu aktivovat obrazovku, monitor musí přijmout signál zapnutí
přes dálkový ovladač, ovládací tlačítka RS-232C nebo síť LAN.
ON
HEAT STATUS (Teplota)
Zobrazí informace o stavu FAN (Ventilátor), nastavení BACKLIGHT (Podsvícení) a TEMPERATURE
(Teplota).
FAN CONTROL
(Řízení ventilátoru)
Ventilátor snižuje teplotu displeje a chrání jej před přehřátím.
Je-li vybrána možnost „AUTO“ (Automaticky), můžete nastavit počáteční teplotu ventilátoru a jeho rychlost.
Česky-24
AUTO
GAMMA (Gama)
Používání funkce „SCREEN SAVER“ (Spořič obrazovky) snižuje riziko vzniku dosvitu.
Pokud vyberete „ON“ (Zapnuto), hodnota gama obrazu se změní a pevně nastaví.
OFF
BACKLIGHT (Podsvícení) Pokud vyberete možnost „ON“ (Zapnuto), intenzita podsvícení se sníží.
POZNÁMKA: Tuto funkci nevybírejte, je-li režim obrazu nastaven na možnosti AMBIENT1 nebo
AMBIENT2.
OFF
MOTION (Pohyb)
OFF
Obraz se bude v uživatelem stanovených intervalech mírně roztahovat ve všech čtyřech směrech.
Můžete nastavit časové intervaly a poměr měřítka.
Tato funkce je zakázána, jsou-li povoleny funkce PIP (Obraz v obraze), STILL (Statický obraz), TEXT
TICKER (Pohyblivý text) nebo TILE MATRIX (Složený obraz).
SIDE BORDER COLOR
(Barva okrajů)
Slouží k nastavení barvy bočních okrajů při zobrazení obrazu s poměrem stran 4:3.
Po stisknutí tlačítka + se okraje zesvětlí.
Po stisknutí tlačítka - se okraje ztmaví.
AUTO BRIGHTNESS
(Automatický jas)
Nastavuje jas obrazu vzhledem ke vstupnímu signálu.
POZNÁMKA: Tuto funkci nevybírejte, je-li režim obrazu nastaven na možnosti AMBIENT1 nebo
AMBIENT2.
Pouze vstupy DPORT, DVI, VGA
CHANGE SECURITY
PASSWORD (Změna
bezpečnostního hesla)
Slouží ke změně bezpečnostního hesla.
Výchozí nastavení hesla je 0000.
SECURITY (Zabezpečení)
Uzamkne bezpečnostní heslo.
START-UP LOCK (Zámek po spuštění): Při zapnutí monitoru je třeba zadat bezpečnostní heslo.
CONTROL LOCK (Zámek ovládání): Po stisknutí tlačítka dálkového ovládání nebo ovládacího tlačítka na
monitoru je třeba zadat bezpečnostní heslo.
BOTH LOCK (Oba zámky): Po zapnutí monitoru nebo stisknutí tlačítka dálkového ovládání či ovládacího
tlačítka na monitoru je třeba zadat bezpečnostní heslo.
DDC/CI
ENABLE/DISABLE (zapnout/vypnout): Zapne/vypne obousměrnou komunikaci a ovládání monitoru.
ALERT MAIL (Upozornění)
Zde lze vybrat, zda se mají odesílat e-mailová upozornění sledující chyby prostřednictvím kabelové sítě
LAN.
RESET (Resetovat)
Resetuje následující nastavení nabídky DISPLAY PROTECTION na výchozí hodnoty: POWER SAVE,
FAN CONTROL, SCREEN SAVER, SIDE BORDER COLOR, AUTO BRIGHTNESS, DDC/CI.
15
OFF
-
OFF
ENABLE
OFF
-
ADVANCED OPTION (Rozšířené možnosti)
INPUT DETECT
(Detekce vstupu)
Vybere způsob detekce vstupu, je-li připojeno více než dvě vstupní zařízení.
NONE (Žádná)
Displej nebude provádět detekci na žádném vstupním videoportu.
FIRST DETECT
(Nejprve detekce)
Není-li přítomen aktuální vstupní videosignál, displej se pokusí vyhledat videosignál z druhého
vstupního videoportu. Je-li videosignál v druhém portu přítomen, displej automaticky přepne vstupní port
videozdroje na nově nalezený zdroj.
Displej použije nově nalezený videozdroj a již nebude vyhledávat další videosignály.
LAST DETECT
(Poslední zjištěný)
Pokud displej zobrazuje signál z aktuálního zdroje a do displeje je připojen nový sekundární zdroj,
displej automaticky aktivuje nový videozdroj. Není-li přítomen aktuální vstupní videosignál, displej se
pokusí vyhledat videosignál z druhého vstupního videoportu. Je-li videosignál v druhém portu přítomen,
displej automaticky přepne vstupní port videozdroje na nově nalezený zdroj.
VIDEO DETECT
(Zjištění obrazu)
Vstupy HDMI, DVD/HD, SCART, VIDEO a S-VIDEO mají prioritu nad vstupy DVI a VGA. Je-li k dispozici
signál HDMI, DVD/HD, SCART, VIDEO nebo S-VIDEO, nastavení monitoru se změní a bude ponechán
vstup HDMI, DVD/HD, SCART, VIDEO nebo S-VIDEO.
CUSTOM DETECT
(Vlastní detekce)
Slouží k nastavení priority vstupních signálů.
Je-li vybrána možnost „CUSTOM DETECT“ (Vlastní detekce), monitor vyhledá pouze vstupy uvedené v
seznamu.
POZNÁMKA: Vstupní signál OPTION (Volitelný) je dostupný jen při nastavení hodnoty PRIORITY5
(Priorita 5).
INPUT CHANGE
(Změnit vstup)
Slouží k nastavení rychlosti změny vstupu.
POZNÁMKA: Je-li vybrána možnost „QUICK“ (Rychle), obraz se může při změně vstupu signálu zkreslit.
Tuto funkci použijte až po provedení všech možností nastavení vstupu.
NONE
NORMAL
TERMINAL SETTING
(Nastavení terminálu)
DVI MODE (Režim DVI)
Slouží k výběru druhu zařízení DVI-D, které je připojeno ke vstupu DVI.
Vyberte možnost DVI-HD, pokud je připojen DVD přehrávač nebo počítač vyžadující ověřování HDCP.
Vyberte možnost DVI-PC, pokud je připojen počítač, který ověřování HDCP nevyžaduje.
D-SUB MODE
(Režim D-SUB)
Slouží k výběru typu signálu pro vstup D-SUB.
RGB: Analogový vstup (R, G, B, H, V)
COMPONENT (Komponentní): Komponentní (Y, Cb/Pb, Cr/Pr)
SCART: signál SCART
VIDEO: Kompozitní video (VIDEO)
S-VIDEO: Samostatný videosignál
HDMI SIGNAL
(Signál HDMI)
RAW: Deaktivace funkce roztažení.
EXPAND (Roztáhnout): Zvýší kontrast obrazu a zdůrazní detaily v tmavých a jasných oblastech.
Česky-25
DVI-PC
RGB
EXPAND
Česky
SCREEN SAVER
(Spořič obrazovky)
DEINTERLACE (Odstranění
řádkového prokladu)
Výběr funkce převodu z prokládaného řádkování na postupné řádkování (Interlace to Progressive).
Poznámka: Pro vstup DVI je zapotřebí povolit režim „DVI-HD“ v nabídce režim DVI.
ON (Zapnuto)
Slouží k převodu prokládaného videosignálu na postupné (progresivní) řádkování. Jedná se o výchozí
nastavení.
OFF (Vypnuto)
Slouží k vypnutí převodu z prokládaného řádkování na postupné řádkování. Tento režim je vhodnější pro
filmy. Při jeho použití však může vzniknout efekt dosvitu obrazu.
COLOR SYSTEM
(Systém barev)
Výběr systému barev závisí na formátu vstupního obrazu.
ON
AUTO
Pouze pro vstupy VIDEO a S-VIDEO
AUTO
Automaticky zvolí systém barev podle vstupního signálu.
NTSC
PAL
SECAM
4.43 NTSC
PAL-60
OVER SCAN (Přesah)
Pouze pro vstupy HDMI, DVD/HD, SCART,
VIDEO, S-VIDEO
Některé formáty videa mohou vyžadovat rozdílné snímací režimy, aby bylo dosaženo nejvyšší kvality
obrazu.
ON (Zapnuto)
Obraz přesahuje zobrazovací plochu. Okraje obrazu budou oříznuty.
Na obrazovce se zobrazí zhruba 95 % obrazu.
OFF (Vypnuto)
Velikost obrazu odpovídá velikosti zobrazovací plochy. Na obrazovce se zobrazí celý obraz.
POZNÁMKA: Používáte-li počítač s výstupem HDMI, nastavte tuto funkci na možnost „OFF“ (Vypnuto).
OPTION SETTING
(Nastavení možnosti)
ON
-
OPTION POWER
(Volitelné napájení)
Umožňuje monitoru napájet zásuvku na desce pro volitelné doplňky během úsporného nebo
pohotovostního režimu.
POZNÁMKA: Pokud používáte řízení spotřeby se zásuvkami typu 2, tuto funkci je třeba nastavit na
hodnotu ON (Zapnuto). Pokud je k monitoru připojena zásuvka na desce pro volitelné doplňky vyžadující
nepřetržité napájení, funkce RESPONSE IMPROVE (Zlepšení odezvy) není dostupná. V takovém
případě odpojte od monitoru zásuvku na desce pro volitelné doplňky. Funkce RESPONSE IMPROVE
(Zlepšení odezvy) bude dostupná.
AUDIO (Zvuk)*1
Slouží k výběru signálu vstupu zvuku dle specifikací příslušné volby typu slotu 2. Chcete-li aktivovat
signál DIGITAL (digitální), vyberte pro vstupní signál možnost OPTION(D) a možnost OPTION pro
AUDIO INPUT (zvukový vstup).
POZNÁMKA: Signál typu DIGITAL (digitální) je aktivován, pouze pokud je pro vstupní signál vybrána
možnost OPTION(D) a pro AUDIO INPUT (zvukový vstup) je vybrána možnost OPTION.
INTERNAL PC
(Interní počítač)*1
Tato funkce je k dispozici u počítačů se zásuvkou typu 2.
OFF
ANALOG
OFF WARNING
(Varování o vypnutí)
Když je možnost OPTION POWER (Volitelné napájení) nastavena na hodnotu „OFF“ (Vypnuto), při
vypnutí monitoru se zobrazí zpráva s varováním.
Poznámka: Pokud se monitor vypnul na základě nastavení OFF TIMER (Časovač vypnutí) nebo
SCHEDULE (Plánovač), varovná zpráva se nezobrazí.
OFF
AUTO OFF
(Automatické vypnutí)
Napájení monitoru se automaticky nastaví na hodnotu „OFF“ (Vypnuto), když je připojený počítač
vypnutý nebo je monitor v úsporném režimu.
Poznámka: Monitor se automaticky nezapne, když zapnete připojený počítač.
OFF
START UP PC
(Spuštění počítače)
Pokud je vybrána možnost ON (Zapnuto), připojený počítač se spustí.
NO
FORCE QUIT
(Vynucené vypnutí)
Pokud je vybrána možnost ON (Zapnuto), je vynuceno vypnutí počítače.
Tuto funkci použijte pouze v případě, že operační systém nelze vypnout ručně.
NO
120Hz (nelze měnit)
RESPONSE IMPROVE
(Zlepšení odezvy)
Funkce zlepšení odezvy snižuje rozmazávání obrazu obsahujícího pohyb při zvolení možnosti nastavení
„MODE 1“ (Režim 1) nebo „MODE 2“ (Režim 2).
POZNÁMKA: Pokud pro funkci RESPONSE IMPROVE (Zlepšení odezvy) vyberete nastavení „MODE 1“
(Režim 1) nebo „MODE 2“ (Režim 2), funkce PIP (Obraz v obraze) nebude dostupná.
Pokud změníte nastavení, napájení zásuvky na desce pro volitelné doplňky bude dočasně přerušeno,
přestože je funkce OPTION POWER (Volitelné napájení) nastavena na hodnotu ON (Zapnuto).
Pokud je k monitoru připojena zásuvka na desce pro volitelné doplňky vyžadující nepřetržité napájení,
funkce RESPONSE IMPROVE (Zlepšení odezvy) není dostupná. V takovém případě odpojte od
monitoru zásuvku na desce pro volitelné doplňky. Funkce RESPONSE IMPROVE (Zlepšení odezvy)
bude dostupná.
TOUCH PANEL
(Dotykový panel) (nelze měnit)
MODE 1
(Režim 1)
-
RESET (Resetovat)
Resetuje následující nastavení nabídky ADVANCED OPTION na výchozí hodnoty: INPUT DETECT
(kromě priority vstupních signálů), INPUT CHANGE, TERMINAL SETTING, DEINTERLACE, COLOR
SYSTEM, OVER SCAN, AUDIO v nabídce OPTION SETTING, START UP PC v nabídce OPTION
SETTING a FORCE QUIT v nabídce OPTION SETTING.
-
FACTORY PRESET
(Výrobní nastavení)
U všech položek se obnoví nastavení provedené před odesláním z továrny.
POZNÁMKA: Nastavení položek můžete resetovat u všech displejů připojených sériově. Dejte pozor,
abyste neúmyslně neresetovali všechny položky.
-
*1: Tato funkce závisí na použité desce pro volitelné doplňky.
Česky-26
PPOZNÁMKA 1: NASTAVENÍ PLÁNOVAČE
Plánovač umožňuje nastavit různé časy zapnutí a vypnutí displeje. Můžete naprogramovat až sedm různých plánů.
Programování plánovače:
2. Pomocí tlačítka dolů zvýrazněte nastavení hodin pro časový úsek „ON“ (Zapnout). Pomocí tlačítek + a – nastavte hodinu. Pomocí šipek nahoru
a dolů označte položku nastavení minut. Pomocí tlačítek + a – nastavte minuty. Stejným způsobem nastavte čas OFF (Vypnout).
3. Pomocí šipek nahoru a dolů označte položku INPUT (Vstup). Pomocí tlačítek + a – vyberte vstupní zdroj. Pomocí šipek nahoru a dolů
zvýrazněte možnost PIC. MODE (Režim obrazu). Pomocí tlačítek + a - zvolte režim obrazu.
4. Pomocí tlačítka dolů vyberte den, kdy bude plán aktivní. Stisknutím tlačítka SET plán
povolíte. Máte-li v plánu každodenní spouštění, vyberte položku EVERY DAY (Každý
den) a stiskněte tlačítko SET (Nastavit). Kroužek vedle položky EVERY DAY (Každý den)
zežloutne. Pokud chcete nastavit týdenní plán, pomocí tlačítek nahoru a dolů označte dny
v týdnu a stisknutím tlačítka SET je vyberte. Potom označte nastavení EVERY WEEK
(Každý týden) a stiskněte tlačítko SET.
DVI
SCHEDULE:
OFF TIMER
SCHEDULE SETTINGS
SCHEDULE LIST
DATE & TIME
RESET
(THU) JUN.18.2009 15:38
SETTINGS:
1
2
3
5. Jakmile naprogramujete plán, můžete naprogramovat zbývající plány. Stisknutím tlačítka
MENU ukončíte nabídku OSD, stisknutím tlačítka EXIT se vrátíte do předcházející
nabídky.
EVERY DAY
EVERY WEEK
MON TUE
FRI
Choose
4
5
ON:
OFF:
INPUT:
PIC. MODE:
Mark
Poznámka: Pokud se plány překrývají, bude mít plán s nejvyšším číslem přednost před
plánem s nejnižším číslem. Například, plán č. 7 má přednost před plánem č. 1.
Není-li vybraný vstup nebo režim obrazu momentálně k dispozici, zakažte vstup nebo se režim obrazu zobrazí červeně.
6
7
––:––
––:––
––––
––––
WED
SAT
THU
SUN
Return
Close
POZNÁMKA 2: DOSVIT OBRAZU
U displejů na bázi technologie LCD se může projevit dosvit obrazu. Dosvitem obrazu se označuje zbytkový obraz („duchy“) předchozího
obrazu, který zůstane viditelný na obrazovce. Narozdíl od běžných monitorů není dosvit obrazu na displeji LCD trvalý, ale přesto by se mělo
předejít zobrazení statického obrazu po dlouhou dobu.
Chcete-li zmírnit dosvit obrazu, vypněte monitor na stejně dlouhou dobu, po jakou byl poslední obraz zobrazen. Jestliže byl například obraz na
obrazovce hodinu a zůstal po něm zbytkový obraz, znovu vypněte monitor na jednu hodinu, aby obraz zmizel.
Stejně jako u všech osobních zobrazovacích zařízení doporučuje firma NEC DISPLAY SOLUTIONS pravidelné spouštění spořičů obrazovky s
pohyblivou grafikou v případech, kdy se používá k zobrazování statické grafiky. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej.
Aby se dále snížilo riziko vzniku dosvitu obrazu nastavte funkce SCREEN SAVER (Spořič obrazovky), DATE &TIME (Datum a čas) a
SCHEDULE SETTINGS (Plánovač nastavení).
Dlouhá životnost při dlouhodobém zobrazení
Trvale vypálený obraz na displeji
Pokud se displej LCD používá trvale po dlouhou dobu, v blízkosti elektrod uvnitř displeje zůstává rezidentní elektrický náboj a zobrazuje se
rezidentní obraz („duch“) předchozího zobrazení. (Dosvit obrazu)
Dosvit obrazu není permanentní, ale pokud se zobrazuje na displeji jeden obraz po dlouhou dobu, uvnitř displeje LCD se okolo obrazu
nahromadí nečistoty z iontových částic a obraz se může stát trvalým. (Trvale vypálený obraz)
Doporučení
Aby nedošlo k trvalému vypálení obrazu a kvůli zajištění maximální životnosti displeje dodržujte následující pokyny.
1. Statický obraz by měl být zobrazen pouze na krátkou dobu. Měňte statický obraz po krátkých intervalech.
2. Pokud televizor nepoužíváte, vypínejte jej pomocí dálkového ovládání nebo použijte funkci Power Management (Řízení spotřeby) či Schedule
(Plánovač).
3. Nižší okolní teploty prodlužují životnost monitoru.
Je-li na povrchu displeje LCD instalován ochranný kryt (sklo, akrylát), je-li monitor umístěn v uzavřeném prostoru nebo je-li více monitorů
umístěno pohromadě, používejte teplotní senzory uvnitř monitoru.
Chcete-li snížit okolní teplotu, použijte ventilátor, spořič obrazovky a funkci snížení jasu.
4. Používejte režim „Screen Saver“ (Spořič obrazovky).
Česky-27
Česky
1. Otevřete nabídku SCHEDULE (Plánovač). Pomocí tlačítek nahoru a dolů označte volbu SCHEDULE SETTINGS (Nastavení plánovače).
Stisknutím tlačítka SET nebo tlačítka + se přepněte do nabídky Settings (Nastavení). Označte požadované číslo plánu plánovače a stiskněte
tlačítko SET. Pole vedle čísla se zbarví žlutě. Nyní lze naprogramovat plán plánovače.
Funkce dálkového ovladače
unkce Remote Control ID (Identifikace ovladače)
ID displeje: 1
ID displeje: 2
ID displeje: 3
Dálkový ovladač
je aktivní
Dálkový ovladač
je aktivní
Dálkový ovladač
je aktivní
Identifikace ovladače
Dálkový ovladač lze použít k ovládání až 100 individuálních monitorů MultiSync pomocí
režimu REMOTE CONTROL ID (Identifikace ovladače). Režim identifikace ovladače funguje
ve spojitosti s funkcí Monitor ID (ID monitoru) a umožňuje ovládat až 100 individuálních
monitorů MultiSync. Například: je-li na stejném místě používáno mnoho monitorů a v
normálním režimu by dálkový ovladač vysílal signály do všech monitorů současně (viz
obr. 1). Použitím dálkového ovladače v režimu REMOTE CONTROL ID (Identifikace
ovladače) můžete ovládat pouze jeden určitý monitor v rámci skupiny
(viz obr. 2).
NASTAVENÍ ID OVLADAČE
Přidržte tlačítko REMOTE ID SET (Nastavení režimu identifikace ovladače) na dálkovém
ovladači a na číselné klávesnici zadejte ID displeje (1–100), který chcete ovládat pomocí
dálkového ovladače. Ovladač pak bude ovládat monitor s odpovídajícím číslem ID displeje.
Pokud zvolíte hodnotu 0 nebo pokud bude ovladač nastaven na běžný režim, bude ovladač
ovládat všechny monitory.
NASTAVIT/RESETOVAT REŽIM DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Režim identifikace ovladače (ID mode) – chcete-li přejít do tohoto režimu, přidržte na
2 sekundy tlačítko REMOTE ID SET.
Běžný režim – návrat do běžného režimu provedete přidržením tlačítka REMOTE ID CLEAR
(Zrušení režimu identifikace ovladače) na 2 sekundy.
Aby byla zajištěno řádné fungování této funkce, musí být monitoru přiřazeno ID displeje.
ID displeje lze nastavit u položky Monitor ID v nabídce MULTI DISPLAY (Více monitorů) v
nabídce OSD (viz stranu 23).
Obrázek 1
Ovladač se nachází v
běžném režimu nebo
je hodnota REMOTE
ID nastavena na 0
ID displeje: 1
ID displeje: 2
ID displeje: 3
Dálkový ovladač
je neaktivní
Dálkový ovladač
je neaktivní
Dálkový ovladač
je aktivní
Obrázek 2
Na ovladači je
nastavena hodnota
REMOTE ID:3
Miřte dálkovým ovladačem na senzor požadovaného monitoru a stiskněte tlačítko REMOTE ID SET (Nastavení režimu identifikace ovladače).
Na displeji se zobrazí MONITOR ID (identifikační číslo monitoru), je-li váš dálkový ovladač v režimu ID.
Pomocí dálkového ovladače můžete pracovat s monitorem, kterému je přiřazeno určité číslo MONITOR ID.
1. Nastavte číslo MONITOR ID displeje (viz strana 23). Číslo MONITOR ID může být hodnota od 1 do 100.
Toto číslo MONITOR ID umožňuje pracovat s daným monitorem pomocí dálkového ovladače bez ovlivňování jiných monitorů.
2. Na dálkovém ovladači přidržte tlačítko REMOTE ID SET a pomocí tlačítek zadejte číslo REMOTE CONTROL ID (Identifikace ovladače: 1 – 100).
Číslo REMOTE ID NUMBER se musí shodovat s číslem MONITOR ID displeje, který chcete ovládat. Vyberte hodnotu „0“, chcete-li současně
ovládat všechny displeje v dosahu.
3. Miřte dálkovým ovladačem na sensor požadovaného monitoru a stiskněte tlačítko REMOTE ID SET.
Na displeji se červeně zobrazí číslo MONITOR ID.
Je-li hodnota čísla REMOTE CONTROL ID „0“, zobrazí se čísla MONITOR ID všech monitorů červeně.
Zobrazí-li se číslo MONITOR ID na displeji bíle, číslo MONITOR ID a číslo REMOTE CONTROL ID se neshodují.
Monitor LCD lze při použití sériového propojení pomocí rozhraní RS-232C dálkově ovládat z počítače nebo
infračerveným dálkovým ovladačem.
ID displeje a infračervené ovládání
Pomocí počítače nebo infračerveného bezdrátového dálkového ovladače lze ovládat až 100 jednotlivých monitorů LCD prostřednictvím
sériového zapojení přes rozhraní RS-232C.
1. Připojení počítače k monitorům LCD.
Připojte řídící výstup počítače RS-232C ke vstupu RS-232C na monitoru LCD. Poté můžete připojit výstup RS-232C monitoru LCD ke vstupu
RS-232C dalšího monitoru LCD. Tímto způsobem lze propojit až 100 monitorů.
2. Nastavte ID displeje a režim infračerveného ovladače.
Aby byla zajištěna správná funkce propojení, je třeba nastavit ID displeje v nabídce OSD každého monitoru, který je připojen. ID displeje lze
nastavit u položky Monitor ID v nabídce MULTI DISPLAY (Více monitorů) v nabídce OSD. ID displeje lze nastavit v rozsahu od 1 do 100.
Žádné dva monitory nesmí mít stejné číslo ID. Doporučuje se očíslovat jednotlivé sériově zapojené monitory sekvenčně od 1.
První zapojený monitor se bude považovat za primární displej. Následující zapojené monitory budou považovány za sekundární displeje.
V nabídce ADVANCED OPTION (Rozšířené možnosti) u prvního zapojeného monitoru vyberte u položky IR CONTROL (Infračervené
ovládání) hodnotu PRIMARY (Primární).
U dalších monitorů nastavte položku IR CONTROL (Infračervené ovládání) na hodnotu SECONDARY (Sekundární).
Česky-28
3. Stiskněte tlačítko „DISPLAY“ (Zobrazit) na dálkovém ovladači a přitom miřte na „PRIMARY“ (Primární) monitor. V levém horním rohu
obrazovky se zobrazí informační nabídka OSD.
Monitor ID (ID displeje): Zobrazuje ID tohoto monitoru v sériovém zapojení.
Stisknutím tlačítek „+“ nebo „-“ můžete změnit hodnotu „Target ID“ na číslo ID monitoru, který bude ovládán. Pokud chcete ovládat zároveň
všechny monitory v sériovém zapojení, nastavte u položky „Target ID“ hodnotu „ALL“.
4. K ovládání monitoru „SECONDARY“ (Sekundární) použijte bezdrátový dálkový ovladač a miřte na monitor „PRIMARY“ (Primární).
Na monitoru se zvoleným cílovým ID se zobrazí nabídka MENU OSD.
POZNÁMKA:
RADA:
Pokud se zobrazí nabídka OSD pro výběr režimu ID No. (číslo ID), stisknutím tlačítka „DISPLAY“ (Zobrazit) tuto nabídku OSD
zavřete a přitom miřte dálkovým ovladačem na „PRIMARY“ (Primární) monitor.
Pokud ovládání přestane fungovat kvůli nsprávnému nastavení položky IR CONTROL (Infračervené ovládání), stisknutím tlačítka
DISPLAY (Zobrazit) na dálkovém ovladači po dobu 5 sekund a déle obnovte nastavení NORMAL (Normální) nabídky IR CONTROL.
Česky-29
Česky
Target ID (ID cíle): Zobrazuje ID monitoru, který bude ovládán prostřednictvím sériového zapojení z tohoto monitoru.
Ovládání monitoru LCD pomocí dálkového ovladače
RS-232C
Displej lze ovládat počítačem, který připojíte přes rozhraní RS-232C.
POZNÁMKA:
Chcete-li tuto funkci použít, možnost EXTERNAL CONTROL (Externí ovládací prvek) musí být nastavena na
položku „RS-232C“ (Viz strana 24).
Funkce řízené z osobního počítače:
•
Zapnutí a vypnutí,
•
Přepínání vstupních signálů,
•
Zapnutí a vypnutí ztlumení zvuku.
Připojení
Displej LCD + počítač
MultiSync
Vstup RS-232C
MultiSync
Výstup RS-232C
Vstup RS-232C
Výstup RS-232C
Počítač (Výstup)
Kabel RS-232C
POZNÁMKA:
Kabel RS-232C
MultiSync
Pokud je počítač vybaven pouze 25kolíkovým sériovým portem, je třeba použít adaptér 25kolíkového sériového
portu. Podrobnosti získáte u prodejce.
Zkontrolujte nastavení parametru „ID=ALL REPLY“ ve funkci „EXTERNAL CONTROL“ (Externí ovládací prvek).
* Aby byla zajištěna funkčnost propojení, musí být výstupní konektor rozhraní RS-232C propojen se stejným typem monitoru.
V žádném případě k němu nepřipojujte jiné zařízení.
Chcete-li ovládat monitor či více monitorů, které jsou sériově propojeny, použijte řídicí příkazy. Informace o řídících příkazech
najdete na dodaném disku. Soubor má název „External_control.pdf“.
Počet monitorů, které jsou sériově propojeny, je omezen.
1) Rozhraní
PROTOCOL
PŘENOSOVÁ RYCHLOST
DÉLKA DAT
PARITNÍ BIT
STOP BIT
ŘÍZENÍ TOKU DAT
RS-232C
9600 [bps]
8 [bitů]
ŽÁDNÉ
1 [bit]
ŽÁDNÉ
Monitor LCD používá pro ovladač RS-232S linky RXD, TXD a GND.
Spolu s ovladačem RS-232C je třeba použít reverzní kabel (nulový modem) (není součástí dodávky).
Česky-30
2) Řídicí příkazy – diagram
Další příkazy naleznete v souboru „External_Control.pdf“ na disku CD-ROM.
Data kódu
01 30 41 30 41 30 43 02 43 32 30 33 44 36 30 30 30 31 03 73 0d
Napájení vypnuto
01 30 41 30 41 30 43 02 43 32 30 33 44 36 30 30 30 34 03 76 0d
Vybrat DisplayPort jako vstupní zdroj
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 46 03 04 0d
Vybrat DVI jako vstupní zdroj
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 33 03 71 0d
Vybrat VGA jako vstupní zdroj
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 31 03 73 0d
Vybrat HDMI jako vstupní zdroj
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 31 31 03 72 0d
Vybrat DVD/HD jako vstupní zdroj
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 43 03 01 0d
Vybrat VIDEO jako vstupní zdroj
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 35 03 77 0d
Vybrat S-VIDEO jako vstupní zdroj
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 37 03 75 0d
Vybrat OPTION (Volba) jako vstupní zdroj
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 44 03 06 0d
Vypnutí zvuku zapnuto
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 38 44 30 30 30 31 03 09 0d
Vypnutí zvuku vypnuto
01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 38 44 30 30 30 32 03 0a 0d
Česky-31
Česky
Funkce (ID displeje = 1)
Napájení zapnuto
Ovládání monitoru prostřednictvím funkce LAN Control
(Ovládání pomocí sítě LAN)
Připojení k síti
Pomocí kabelu sítě LAN můžete zadat nastavení Network Settings (Nastavení sítě) a Alert Mail Settings (Nastavení upozornění)
pomocí funkce HTTP server.
POZNÁMKA: Chcete-li tuto funkci použít, možnost EXTERNAL CONTROL (Externí ovládací prvek) musí být nastavena na
položku „LAN“ (Viz strana 24).
Chcete-li použít připojení k síti LAN, je třeba přiřadit adresu IP.
Příklad připojení k síti LAN:
Server
POZNÁMKA: Použijte kabel sítě LAN kategorie 5
nebo vyšší.
Rozbočovač
Kabel sítě LAN
(není dodáván)
Nastavení sítě pomocí prohlížeče HTTP
Přehled
Připojení monitoru k síti umožňuje jeho ovládání z počítače pomocí sítě.
Chcete-li monitor ovládat z webového prohlížeče, musíte mít v počítači nainstalovánu speciální aplikaci.
Adresu IP a masku podsítě monitoru lze nastavit na obrazovce Network Setting (Nastavení sítě) ve webovém prohlížeči pomocí
funkce server HTTP. Ujistěte se, že používáte aplikaci „Microsoft Internet Explorer 6.0“ nebo její vyšší verzi.
(Toto zařízení používá jazyk „JavaScript“ a soubory „Cookies“. V prohlížeči je třeba povolit tyto funkce. Způsob nastavení těchto
funkcí závisí na verzi prohlížeče. Postupujte dle souborů nápovědy a ostatních informací dodaných se softwarem.)
Přístup k funkci server HTTP získáte spuštěním webového prohlížeče v počítači připojeném prostřednictvím sítě k monitoru a
zadáním následující adresy URL.
Nastavení sítě
http://<adresa IP monitoru>/index.html
TIP:
Výchozí adresa IP je „192.168.0.10“.
Speciální aplikaci si můžete stáhnout a našich webových stránkách.
POZNÁMKA: Pokud se ve webovém prohlížeči nezobrazí obrazovka MONITOR NETWORK SETTINGS (Nastavení sítě
monitoru), stisknutím kombinace kláves Ctrl+F5 obnovte stránku (nebo vymažte mezipaměť).
Odezva displeje nebo tlačítek může být zpomalena, nebo operace nemusí být v závislosti na nastavení sítě
přijata. Pokud tato situace nastane, kontaktujte správce sítě.
Monitor LCD nemusí odpovídat, jsou-li jeho tlačítka opakovaně stisknuta rychle po sobě. Pokud tato situace
nastane, chvíli vyčkejte a poté akci zopakujte. Pokud stále nedošlo k žádné odezvě, monitor vypněte a znovu
zapněte.
Česky-32
Příprava před použitím
Před provedením jakýchkoli operací prostřednictvím webového prohlížeče připojte monitor k běžně dostupnému kabelu sítě LAN.
Práce s adresou prostřednictvím prohlížeče
Jméno hostitele lze použít v následujících případech:
Pokud správce sítě zaregistroval jméno hostitele odpovídající adrese IP monitoru k serveru DNS, můžete získat přístup k síťovým
nastavením displeje prostřednictvím tohoto zaregistrovaného jména hostitele pomocí kompatibilního prohlížeče.
Pokud bylo jméno hostitele odpovídající adrese IP monitoru nakonfigurováno ve složce „HOSTS“ (Hostitelé) používaného
počítače, můžete přístup k síťovým nastavením displeje získat prostřednictvím tohoto jména hostitele pomocí kompatibilního
prohlížeče.
Příklad 1: Byl-li název hostitele monitoru nastaven na „pd.nec.co.jp“, přístup k nastavení sítě získáte zadáním adresy
http://pd.nec.co.jp/index.html do řádku adresy, nebo do sloupce pro zadání adresy URL.
Příklad 2: Je-li adresa IP monitoru „192.168.73.1“, přístup k nastavení upozornění získáte zadáním adresy
http://192.168.73.1/index.html do řádku adresy, nebo do sloupce pro zadání adresy URL.
Nastavení sítě
http://<adresa IP monitoru>/index.html
DHCP
(Server DHCP)
Povolíte-li tuto možnost, monitoru bude automaticky přidělena adresa IP pomocí serveru DHCP.
Pokud tuto možnost zakážete, budete moci monitoru přidělit adresu IP a masku podsítě získanou od
správce sítě.
POZNÁMKA: Požádejte správce sítě o adresu IP, je-li v nastavení [DHCP] (Server DHCP) nastavena
možnost [ENABLE] (Povolit).
IP v4 Address
(Adresa IP v4)
Nastavte adresu IP sítě připojené k monitoru, je-li v nastavení [DHCP] (Server DHCP) nastavena
možnost [DISABLE] (Zakázat).
Subnet Mask
(Maska podsítě)
Nastavte masku podsítě sítě připojené k monitoru, je-li v nastavení [DHCP] (Server DHCP)
nastavena možnost [DISABLE] (Zakázat).
Default Gateway
(Výchozí brána)
Nastavte výchozí bránu sítě připojené k monitoru, je-li v nastavení [DHCP] (Server DHCP) nastavena
možnost [DISABLE] (Zakázat).
Primary DNS
(Primární server DNS)
Nastavte primární server DNS sítě připojené k monitoru.
Secondary DNS
Nastavte sekundární server DNS sítě připojené k monitoru.
(Sekundární server DNS)
Apply (Použít)
Uplatní se provedená nastavení.
POZNÁMKA: Po klepnutí na tlačítko [Apply] (Použít) monitor restartujte z obrazovky restartu nebo jej
vypněte a znovu zapněte, aby se změny projevily.
POZNÁMKA: Pokud je pro funkci EXTERNAL CONTROL (Externí ovládací prvek) OSD zvolena možnost „Resetování sítě
LAN“, následující nastavení se vrátí na výrobní hodnoty:
[DHCP]: DISABLE (Vypnuto), [Adresa IP v4]: 192.168.0.10, [Maska podsítě]: 255.255.255.0, [Výchozí brána]:
192.168.0.1, ale [Primární server DNS] a [Sekundární server DNS] se nezmění.
Česky-33
Česky
Operace provedené v prohlížeči používajícím server proxy nemusí být proveditelné v závislosti na typu tohoto serveru a způsobu
nastavení. Ačkoli je jedním z faktorů typ serveru proxy, je možné, že položky, které byly skutečně odeslány, nebudou zobrazeny
z důvodu efektivity mezipaměti. Proto taky nemusí být provedená nastavení v rámci operace uplatněna. Doporučuje se server
proxy nepoužívat.
Nastavení upozornění
http://<adresa IP monitoru>/lanconfig.html
Tato možnosti oznamuje počítači chybovou zprávu zasláním e-mailu prostřednictvím kabelové sítě LAN. Nastane-li v počítači
chyba, bude odesláno oznámení o chybové zprávě.
Alert Mail
(E-mail s upozorněním)
Výběrem možnosti [ENABLE] (Povolit) zapnete funkci Alert Mail (Upozornění).
Výběrem možnosti [DISABLE] (Zakázat) vypnete funkci Alert Mail (Upozornění).
Host Name
(Hostitelský název)
Zadejte název hostitele sítě připojené k monitoru.
Lze zadat až 60 alfanumerických znaků.
Domain Name
(Název domény)
Zadejte název domény sítě připojené k monitoru.
Lze zadat až 60 alfanumerických znaků.
Sender’s Address
(Adresa odesílatele)
Zadejte adresu odesílatele. Lze zadat až 60 alfanumerických znaků a symbolů.
SMTP Server
(Server SMTP)
Zadejte název serveru SMTP připojeného k monitoru.
Lze zadat až 60 alfanumerických znaků.
Recipient’s Address 1 to 3 Zadejte adresu příjemce. Lze zadat až 60 alfanumerických znaků a symbolů.
(Adresa příjemce 1 až 3)
Authentication Method
(Metoda identifikace)
Takto je možné zvolit metodu identifikace přenosu e-mailu.
POP3 Server
(Server POP3)
Takto je možné upřesnit adresu serveru POP3, který se používá při identifikaci e-mailu.
User Name
(Uživatelské jméno)
Takto lze nastavit uživatelské jméno pro přihlášení k identifikačnímu serveru, pokud se pro přenos
e-mailu vyžaduje identifikace. Lze zadat až 60 alfanumerických znaků.
Password (Heslo)
Takto lze nastavit heslo pro přihlášení k identifikačnímu serveru, pokud se pro přenos e-mailu
vyžaduje identifikace. Lze zadat až 60 alfanumerických znaků.
TestMail
Klepnutím na toto tlačítko odešlete zkušební e-mail, abyste ověřili správnost nastavení.
Apply (Použít)
Klepnutím na toto tlačítko použijete výše provedená nastavení.
POZNÁMKA: Po klepnutí na tlačítko [Apply] (Použít) monitor restartujte z obrazovky restartu nebo
jej vypněte a znovu zapněte, aby se změny projevily.
POZNÁMKA: • Provedete-li zkoušku, e-mail s upozorněním nemusíte obdržet.
Pokud taková situace nastane, zkontrolujte, zda jsou nastavení sítě správná.
• Pokud jste ve zkoušce zadali nesprávnou adresu, e-mail s upozorněním neobdržíte.
Pokud taková situace nastane, zkontrolujte, zda je adresa příjemce správná.
TIP:
Diagram s řídícími příkazy naleznete v souboru „External_Control.pdf“ na disku CD-ROM.
Česky-34
Seznam upozornění chybových zpráv
70h ~ 7Fh
80h ~ Fh
90h ~ 9Fh
A0h ~ AFh
Zpráva upozornění
The monitor’s power supply is not
functioning normally. (Zdroj napájení
monitoru nefunguje normálně.)
The cooling fan has stopped.
(Ventilátor se zastavil.)
The monitor’s back light unit is not
functioning normally. (Jednotka
podsvícení monitoru nefunguje
normálně.)
The monitor is overheated. (Monitor je
přehřátý.)
A2h
B0h ~ BFh
C0h ~ CFh
The monitor doesn’t have the input
signal. (Monitor nemá vstupní signál.)
The monitor caused the problem of
the abnormal of option board. (Monitor
způsobil problém abnormální funkce
desky pro volitelné doplňky.)
Vysvětlení
Opatření
Abnormální napájení v pohotovostním
režimu
Obraťte se na dodavatele
Abnormální funkce ventilátoru
Obraťte se na dodavatele.
Abnormální podsvícení
Obraťte se na dodavatele.
Abnormální teplota
ČIDLO dosáhlo teploty specifikované
uživatelem.
Obraťte se na dodavatele.
Znovu potvrďte nastavení stavu z
OSD (DISPLAY PROTECTION-FAN
CONTROL – Ochrana monitoru –
řízení ventilátoru) nebo se obraťte na
dodavatele.
*stav: DISPLAY PROTECTIONFAN (Ochrana monitoru – ventilátor)
CONTROL-COOLING FAN = AUTO
(Ovládání ventilátoru = automatické)
Žádný signál
Abnormální funkce desky pro volitelné
doplňky
Viz část „Není obraz“ v kapitole
„Řešení potíží“.
Obraťte se na dodavatele.
Vzorek: Následující příklady jsou součástí upozornění, která informují o teplotní anomálii monitoru.
Vzorek: Následující příklady jsou součástí zkušebního mailu podle prohlížeče.
Česky-35
Česky
Číslo chyby
* Kód chyby
Nastavení CRESTRON
Klepněte na možnost „CRESTRON“ na levé straně obrazovky HOME (Domů).
Kompatibilita softwaru CRESTRON ROOMVIEW
Monitor podporuje software CRESTRON ROOMVIEW, který umožňuje správu a ovládání více zařízení připojených do sítě
prostřednictvím počítače nebo ovladače.
Více informací najdete na stránkách http://www.crestron.com.
ROOMVIEW
Funkce ROOMVIEW pro správu z počítače.
ON (Zapnuto): Zapne funkci ROOMVIEW.
OFF (Vypnuto): Vypne funkci ROOMVIEW.
CRESTRON
Ovládání CRESTRON pro správu z ovladače.
CONTROL (Ovládání ON (Zapnuto): Zapne ovládání CRESTRON.
CRESTRON)
OFF (Vypnuto): Vypne ovládání CRESTRON.
IP ADDRESS
(IP adresa)
Umožňuje nastavit IP adresu pro server CRESTRON.
IP ID
Nastaví IP ID pro server CRESTRON.
TIP: Nastavení CRESTRON je vyžadováno pouze při použití se softwarem CRESTRON ROOMVIEW.
Více informací najdete na stránkác http://www.crestron.com
Nastavení PJLink
Klepněte na možnost „PJLink“ na levé straně obrazovky HOME (Domů).
PASSWORD (Heslo)
Slouží k nastavení hesla pro funkci PJLink*. Heslo může mít maximálně 32 znaků. Heslo
nezapomeňte. Pokud se tak stane, kontaktujte svého prodejce.
*Co je PJLink?
PJLink je standardizací protokolu používaného pro ovládání zařízení od různých výrobců. Tento standardní protokol byl vytvořen
asociací Japan Business Machine and Information System Industries Association (JBMIA) v roce 2005.
Zařízení podporuje všechny příkazy třídy PJLink Class 1.
Nastavení PJLink nebude ovlivněno, i když v nabídce použijete funkci [RESET] (Resetovat).
Česky-36
Vlastnosti
Colour Control Systems (Systémy nastavení barev): Umožňuje upravit barvy na obrazovce a přizpůsobit přesnost barev
monitoru nejrůznějším normám.
OmniColor: Slučuje šestiosou správu barev a standard sRGB. Šestiosá správa barev umožňuje, na rozdíl od RGB (tři osy),
nastavení barev prostřednictvím šesti os (R, G, B, C, M a Y). Standard sRGB zajišťuje pro monitor jednotný profil barev. Díky
tomu budou barvy zobrazené na monitoru shodné s barvami na výtisku (s operačním systémem a tiskárnou s podporou sRGB).
Umožňuje upravit barvy na obrazovce a přizpůsobit přesnost barev monitoru nejrůznějším normám.
Správa barev sRGB: Nový optimalizovaný standard správy barev, který umožňuje shodu barev na monitoru počítače a dalších
periferních zařízeních. Standard sRGB, který je založen na kalibrovaném barevném prostoru, umožňuje optimální zobrazení
barev a zpětnou kompatibilitu s dalšími běžnými barevnými standardy.
Nabídka OSD: Umožňují rychle a snadno upravovat všechny prvky obrazu pomocí jednoduchých nabídek na obrazovce.
Plug and Play: Řešení společnosti Microsoft®, které v operačních systémech Windows® umožňuje nastavení a instalaci tím,
že monitor odešle informace o svých vlastnostech (např. velikost obrazovky a podporovaná rozlišení) přímo počítači, který
automaticky optimalizuje výkon monitoru.
Systém IPM (inteligentní řízení spotřeby): Nabízí nové postupy, které umožňují, aby se monitor přepnul do režimu nižší
spotřeby energie, pokud není používán, čímž se uspoří až dvě třetiny spotřebované energie, sníží vyzařování a náklady na
klimatizaci pracoviště.
Funkce FullScan: Umožňuje při většině rozlišení využít celou obrazovku, čímž výrazně zvětšuje velikost obrazu.
Standardní montážní rozhraní VESA (FDMIv1): Umožňuje uživateli připojit monitor MultiSync k montážnímu ramenu nebo
konzole typu VESA (FDMIv1) libovolného výrobce. Společnost NEC doporučuje v Severní Americe používat montážní rozhraní,
které odpovídá standardu TÜV-GS nebo UL1678.
DVI-D: Pouze digitální verze konektoru DVI schválená skupinou DDWG pro digitální propojení mezi počítači a zobrazovacími
zařízeními. Konektor DVI-D je pouze digitální, analogový vstup proto nepodporuje. Zajišťuje pouze digitální spojení založené na
technologii DVI, a proto k zajištění kompatibility mezi DVI-D a dalším digitálním konektorem DVI (jako např. DFP a P&D) je třeba
pouze jednoduchý adaptér. Rozhraní DVI tohoto monitoru podporuje technologii DVI HDCP.
TILE MATRIX (Složený obraz), TILE COMP (Kompenzace): Slouží k vytvoření obrazu pomocí více displejů a kompenzuje šířku
rámečku jednotlivých displejů, aby byl obraz přesný.
ZOOM (Měřítko): Rozšiřuje/zmenšuje obraz ve vodorovném a svislém směru.
Sériové zapojení RS-232C: Pomocí ovládacích prvků nebo bezdrátového dálkového ovladače lze ovládat více monitorů.
Automatická diagnostika: Pokud dojde k vnitřní chybě, bude nahlášen stav selhání.
HDCP (Ochrana digitálního obsahu s vysokými nároky na přenosovou rychlost): HDCP je systém k zabránění nelegálního
kopírování obrazových dat přenášených prostřednictvím digitálního signálu. Pokud materiál není možné zobrazit přes digitální
vstup, nemusí to nutně znamenat, že monitor nefunguje správně. V případě implementace ochrany HDCP nemusí být zobrazen
určitý obsah chráněný technologií HDCP, a to z důvodu rozhodnutí/záměru společenství HDCP (Digital Content Protection, LLC).
Zásuvka na desce pro volitelné doplňky: Můžete použít volitelné karty. Další informace vám sdělí prodejce.
Česky-37
Česky
Menší rozměry: Představuje ideální řešení pro menší prostory a zároveň poskytuje prvotřídní kvalitu obrazu.
Odstraňování problémů
Na monitoru není obraz.
• Zkontrolujte zapojení signálního kabelu – propojení grafické karty
s počítačem.
•
Zkontrolujte hlavní vypínač – měl by být v poloze ON (Zapnuto).
•
Ujistěte se, že počítač není v režimu úspory energie (dotkněte se
libovolné klávesy nebo myši).
•
Zasuňte grafickou kartu zcela do zásuvky.
•
•
Zkontrolujte hlavní vypínač počítače – měl by být v poloze ON
(Zapnuto).
Zkontrolujte, zda je indikátor napájení v nabídce OSD nastaven
na hodnotu ON (Zap.).
•
Hlavní vypínač a vypínač počítače musí být v poloze ON
(Zapnuto).
•
Přesvědčete se, že byl na grafické kartě nebo v používaném
systému zvolen podporovaný režim.
(Při změně grafického režimu postupujte podle příručky ke
grafické kartě nebo příručky k systému.)
ČERVENÝ INDIKÁTOR na displeji bliká
• Došlo k určitému typu selhání. Kontaktujte nejbližší autorizované
servisní středisko pro produkty
NEC DISPLAY SOLUTIONS.
•
•
Zkontrolujte monitor a grafickou kartu s ohledem na kompatibilitu
a doporučená nastavení.
•
Zkontrolujte konektor signálního kabelu, zda kolíky nejsou
zdeformované nebo zatlačené dovnitř.
•
Pokud je funkce AUTO STANDBY (Automatický pohotovostní
režim) zapnutá, monitor se automaticky vypne za 10 minut po
ztrátě signálu. Stiskněte tlačítko napájení.
•
Zkontrolujte hlavní vypínač na zadní straně monitoru.
•
Zkontrolujte nastavení DVI MODE (Režim DVI), když je ke vstupu
DVI připojen DVD přehrávač nebo počítač.
Šum v obraze, černá obrazovka při použití vstupu DVI
• Zkontrolujte nastavení DVI MODE (Režim DVI), když je ke vstupu
DVI připojen DVD přehrávač nebo počítač.
Dosvit obrazu
• U displejů na bázi technologie LCD se může projevit dosvit
obrazu. Dosvitem obrazu se označuje zbytkový obraz („duchy“)
předchozího obrazu, který zůstane viditelný na obrazovce.
Narozdíl od běžných monitorů není dosvit obrazu na displeji LCD
trvalý, ale přesto by se mělo předejít zobrazení jednoho obrazu po
dlouhou dobu. Chcete-li zmírnit dosvit obrazu, vypněte monitor
na stejně dlouhou dobu, po jakou byl poslední obraz zobrazen.
Jestliže byl například obraz na obrazovce hodinu a zůstal po něm
zbytkový obraz, znovu vypněte monitor na jednu hodinu, aby
obraz zmizel.
POZNÁMKA:
Zobrazený obraz nemá správnou velikost
• Pomocí ovládacích prvků Image Adjust (seřízení obrazu) zvětšete
nebo zmenšete velikost obrazu.
•
Tlačítko napájení je bez odezvy
• Vypojte napájecí kabel monitoru ze zásuvky. Monitor se vypne a
zresetujer.
Stejně jako u všech osobních zobrazovacích
zařízení doporučuje firma NEC DISPLAY
SOLUTIONS pravidelné spouštění spořičů
obrazovky s pohyblivou grafikou v případech, kdy
se používá k zobrazování statické grafiky. Pokud
zařízení nepoužíváte, vypněte jej.
Obraz je nestálý, nezaostřený nebo „plave“
• Zkontrolujte řádné zapojení signálního kabelu do počítače.
•
Pomocí ovládacích prvků na obrazovce Image Adjust (seřízení
obrazu) zaostřete a seřiďte obraz jemným doladěním. Při změně
režimu zobrazení bude možná nutné znovu upravit nastavení
Image Adjust (seřízení obrazu).
•
Zkontrolujte monitor a grafickou kartu s ohledem na kompatibilitu
a doporučená časování signálu.
•
Je-li obraz zkreslený, změňte obrazový režim na neprokládaný a
použijte obnovovací kmitočet 60 Hz.
•
Pokud zapnete napájení nebo změníte nastavení, obraz může být
zkreslený.
Obraz z externích komponent je zbarvený do zelena
• Zkontrolujte, zda je vybrán vstupní konektor DVD/HD.
Indikátor na monitoru nesvítí (nesvítí zeleně ani červeně)
• Hlavní vypínač musí být v poloze ON (zapnuto) a napájecí šňůra
musí být řádně připojena.
Je-li monitor vypnutý a vnitřní teplota je vyšší než normální
provozní teplota, ČERVENÝ INDIKÁTOR šestkrát zabliká.
Zapněte displej znovu poté, co si ověříte, že vnitřní teplota klesla
pod normální provozní teplotu.
Přesvědčete se, že byl na grafické kartě nebo v používaném
systému zvolen podporovaný režim.
(Při změně grafického režimu postupujte podle příručky ke
grafické kartě nebo příručky k systému.)
Vybrané rozlišení je zobrazeno nesprávně
• Otevřete nabídku Information (informace) pomocí nabídek na
obrazovce a ověřte, zda bylo vybráno vhodné rozlišení. Pokud ne,
vyberte odpovídají volbu.
Není slyšet zvuk
• Zkontrolujte, zda je zvukový kabel správně připojen.
•
Zkontrolujte, zda není aktivována funkce vypnutí zvuku (mute).
•
Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na minimum.
•
Zkontrolujte, zda počítač podporuje přijímání zvukového signálu
prostřednictvím konektoru DisplayPort. Pokud si nejste jisti,
obraťte se na výrobce daného počítače.
•
Zkontrolujte, zda je funkce SURROUND (Prostorový zvuk)
nastavena na hodnotu ON (Zapnuto).
•
Zkontrolujte vypínač interního/externího reproduktoru.
Dálkový ovladač není funkční
• Zkontrolujte stav baterií v dálkovém ovladači.
•
Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně.
•
Dálkový ovladač musí být namířen na senzor monitoru.
•
Zkontrolujte režim řízení dálkového ovladače.
•
Systémy dálkového ovládání nemusejí pracovat, pokud senzor na
displeji bude vystaven přímému slunečnímu záření nebo silnému
zdroji světla nebo pokud bude v cestě překážka.
Funkce „SCHEDULE“ (Plánovač) a “OFF TIMER“ (Časovač
vypnutí) nefungují správně
• Funkce „SCHEDULE“ (Plánovač) nebude aktivní, pokud nastavíte
funkci “OFF TIMER“ (Časovač vypnutí).
•
Pokud je funkce „OFF TIMER“ (Casovac vypnutí) povolená a
dojde k výpadku napájení displeje, funkce „OFF TIMER“ bude
resetována.
Šum v obraze, nekvalitní zvuk v televizním vysílání
• Zkontrolujte připojení antény nebo kabelu. V případě potřeby
použijte nový kabel.
Rušení v televizoru
• Zkontrolujte stínění komponent a případně přesuňte monitor.
Vstup RS-232C nebo ovládání prostřednictvím sítě LAN nejsou
dostupné
• Zkontrolujte připojení vstupu RS-232C nebo kabelu sítě LAN.
•
Zkontrolujte nastavení „CONTROL“ (Ovládání) v možnosti
„EXTERNAL CONTROL“ (Externí ovládací prvek).
•
Zkontrolujte nastavení parametru „ID=ALL REPLY“ ve funkci
„EXTERNAL CONTROL“ (Externí ovládací prvek).
V závislosti na zobrazeném vzorku se mohou na obrazovce objevit světlé svislé nebo vodorovné pruhy. Nejedná se o vadu výrobku ani jeho
špatnou kvalitu.
Česky-38
Technické údaje
Technické údaje o výrobku
Rozteč obrazových bodů:
Rozlišení:
Počet barev:
Jas:
Kontrastní poměr:
Úhel zobrazení:
Frekvence
Úhlopříčka 31,5” / 80,13 cm
0,36375 mm
1 920 x 1 080
Více než 16 miliónů barev (záleží na používané grafické kartě)
450 cd/m2 (max.) při 25 °C
1300 : 1
89° (typ) @ CR>10
Česky
Modul LCD
Horizontální: 15,625/15,734 kHz, 31,5 kHz – 91,1 kHz (Analogový vstup)
31,5 kHz – 91,1 kHz (Digitální vstup)
Vertikální: 50,0 – 85,0 Hz
Synchronizace
13,5 MHz, 25–165 MHz (analogový)
25–165 MHz (digitální)
Skutečná velikost obrazu
698,4 x 392,9 mm
Vstupní signál
DVI
24kolíkový konektor
DVI-D
Digitální signál DVI (HDCP)
RGB
VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, 1 920 x 1 080 (60 Hz), 1080p,
1080i*1
DisplayPort Konektor DisplayPort
Digitální signál DisplayPort splňuje normu Standard V1.1a pro použití s portem HDCP V1.3
RGB
VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, 1 920 x 1 080 (60 Hz), 1080p,
1080i, 720p@50 Hz/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz
VGA*2
Analogový
signál RGB
15kolíkový konektor
mini D-sub
0,7 Vp-p/75 ohmů
VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, 1 920 x 1 080 (60 Hz)
Synchronizace Oddělený: Úroveň TTL (Pozitivní/Negativní)
Synchronizace podle zeleného obrazového kanálu: Záporná 0,3 Vp-p
HDMI
Konektor HDMI
Digitální signál HDMI
VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60*1, 1 920 x 1 080 (60 Hz), 1080p,
YUV
Digitální signál 1080i, 720p@50 Hz/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz, 576i@50 Hz, 480i@60 Hz
RGB
DVD/HD*2
15kolíkový konektor
mini D-sub
Komponentní
Y: 1,0 Vp-p/75 ohmů, Cb/Cr (Pb/Pr): 0,7 Vp-p/75 ohmů
HDTV/DVD: 1080p, 1080i, 720p@50 Hz/60 Hz, 576p@50 Hz, 480p@60 Hz, 576i@50 Hz,
480i@60 Hz
VIDEO*2
15kolíkový konektor
mini D-sub
Kompozitní
1,0 Vp-p/75 ohmů
NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60
S-VIDEO*2
15kolíkový konektor
mini D-sub
S-VIDEO
Y: 1,0 Vp-p/75 ohmů C: 0,286 Vp-p/75 ohmů (NTSC), 0,3 Vp-p/75 ohmů (PAL/SECAM)
NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60
24kolíkový konektor
DVI-D
Digitální signál DVI (HDCP)
RGB
STEREOFONNÍ
konektor Mini Jack
Analogový
zvuk
Výstupní signál
DVI
AUDIO (ZVUK)
Vstup
AUDIO
Výstup
AUDIO
Stereo L/P 0,5 V rms
Konektor HDMI
Digitální zvuk
PCM 32; 44,1; 48 kHz (16/20/24 bitů)
Konektor DisplayPort
Digitální zvuk
PCM 32; 44,1; 48 kHz (16/20/24 bitů)
STEREOFONNÍ
konektor Mini Jack
Analogový
zvuk
Stereo L/P 0,5 V rms
Výstup reproduktoru
Interní reproduktor 8 W
Ovládací prvek
9kolíkový konektor typu D-Sub
9kolíkový konektor typu D-Sub (sériové zapojení)
RJ-45 10/100 BASE-T
Stereofonní miniaturní konektor typu jack 3.5
Stereofonní miniaturní konektor typu jack 3.5
Vstup RS-232C:
Výstup RS-232C:
Síť LAN:
Remote IN (Vstup dálkového ovladače):
Remote OUT (Výstup dálkového ovladače):
Napájení
Provozní podmínky
1,6 – 0,65 A @ 100 – 240 V stř., 50/60 Hz
Teplota: 0 – 40 °C / 32 – 104 °F
Vlhkost: 20 až 80 % (nekondenzující)
Nadmořská výška: 0 až 3 000 m (s rostoucí nadmořskou výškou může jas obrazovky klesat)
Skladovací podmínky
Teplota: -20 – 60 °C / -4 – 140 °F
Vlhkost: 10 až 90 % (nekondenzující) nebo 90 % - 3,5 % x (Teplota - 40 °C) při teplotách nad 40 °C
Rozměry
750,0 (Š) x 444,5 (V) x 60,8 (H) mm / 29,5 (Š) x 17,5 (V) x 2,4 (H) palce
Hmotnost
9,5 kg
Montážní rozhraní v souladu s normou VESA
200 x 200 mm (M6, 4 otvory)
Řízení spotřeby
VESA DPM
Plug & Play
VESA DDC2B
Zdroj napájení pro typ slotu 2 OPTION
16 V / 3,8 A
Příslušenství
Instalační příručka, napájecí kabel, videokabel, dálkový ovladač, 2 baterie typu AA, disk
CD-ROM, 1 svorka, 1 šroub, 4 adaptéry držáku na stěnu, 4 šrouby adaptéru držáku na stěnu
POZNÁMKA: Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Česky-39
*1: Komprimovaný obraz.
*2: Společný terminál.
Zapojení kolíků
1) Analogový vstup multi (15kolíkový konektor mini-D-sub): VGA, DVD/HD, SCART, VIDEO, S-VIDEO
Číslo kolíku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Název
Červená, DVD/HD_Pr, S-VIDEO_C
Zelená, DVD/HD_Y, S-VIDEO_Y, VIDEO
Modrá, DVD/HD_Pb
Uzemnění
DDC – uzemnění
Uzemnění – červená
Uzemnění – zelená
Uzemnění – modrá
+5 V (DDC)
15kolíkový konektor mini D-SUB
1
5
6
10
11
15
Uzemnění – synchronizace
SCART-SYNC (Synchronizace přes SCART)
DDC-SDA
Horizontální synchronizace
Vertikální synchronizace
DDC-SCL
2) V/V pro rozhraní RS-232C
Číslo kolíku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Název
nezapojeno
RXD
TXD
nezapojeno
Uzemnění
nezapojeno
nezapojeno
nezapojeno
nezapojeno
9kolíková zdířka D-sub
5
1
6
9
Monitor LCD používá pro ovladač RS-232S linky RXD, TXD a GND.
3) REMOTE IN (Vstup dálkového ovladače)
Česky-40
Společnost NEC DISPLAY SOLUTIONS se výrazným způsobem zaměřuje na ochranu životního prostředí a recyklaci považuje
za jednu z nejvyšších priorit společnosti při snaze o minimalizaci zátěže pro životní prostředí. Zabýváme se vývojem produktů
ekologicky nezávadných produktů a neustále se snažíme zajišťovat a plnit nejnovější nezávislé normy vydané takovými orgány,
jako je ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a TCO (Švédský obchodní svaz).
Likvidace starých produktů NEC
Cílem recyklace je péče o životní prostředí opětovným využitím, vylepšením, obnovením nebo rekultivací materiálu. Správné
zacházení a likvidaci závadných součástí zajišťují k tomu určená recyklační centra. Aby zajistila správnou recyklaci svých
produktů, nabízí společnost NEC DISPLAY SOLUTIONS širokou škálu postupů při recyklaci a radí, jak s produktem po
skončení jeho životnosti zacházet způsobem co nejšetrnějším k životnímu prostředí.
Všechny požadované informace o likvidaci produktů a informace o recyklačních zařízeních ve vaší zemi se nacházejí na těchto
našich webových stránkách:
http://www.nec-display-solutions.com/greencompany/ (v Evropě),
http://www.nec-display.com (v Japonsku) nebo
http://www.necdisplay.com (v USA).
Úspora energie
Tento monitor je vybaven nejmodernější funkcí úspory energie. Po odeslání signálu podle standardu DPMS se aktivuje úsporný
režim. Monitor přejde do jednoduchého úsporného režimu.
Režim
Spotřeba energie
Barevné indikátory LED
Přibližně 48 W
Zelená
Méně než 1 W
Žlutá
Úsporný režim* (AUTO STANDBY (Automatický pohotovostní režim))
Méně než 0,5 W
Červená
Vypnuté
Méně než 0,5 W
Červená
1, 3
Normální provoz* *
1, 2
Úsporný režim* * (POWER SAVE (Úspora energie))
1
*1: bez doplňků, s nastavením z výroby.
*2: pouze vstup VGA.
*3: závisí na cíli.
Další informace:
http://www.necdisplay.com/ (v USA)
http://www.nec-display-solutions.com/ (v Evropě)
http://www.nec-display.com/global/index.html (globální informace)
Informace o úspoře energie: [Výchozí nastavení: AUTO STANDBY] (Automatický pohotovostní režim)
Pro požadavky ErP/Pro požadavky ErP (pohotovostní stav sítě):
Nastavení: DISPLAY PROTECTION (Ochrana displeje)
POWER SAVE (Úspora energie)
AUTO STANDBY (Automatický pohotovostní režim)
MULTI DISPLAY (Více displejů)
EXTERNAL CONTROL (Externí ovládací prvek)
CONTROL (Ovládání)
RS-232C
ADVANCED OPTION (Rozšířené možnosti)
INPUT DETECT (Detekce vstupu)
Spotřeba energie: 0,5 W nebo méně.
Doba zapnutí funkce řízení spotřeby: Přibl. 10 min.
Pokud použijete síť LAN, funkce řízení spotřeby v souladu se směrnicí ErP nebude k dispozici.
Česky-41
NONE (Není)
Česky
Informace výrobce o recyklaci a spotřebě energie
Symbol WEEE (Evropská směrnice 2012/19/EU)
Likvidace použitého produktu: V Evropské unii
Legislativa EU v rámci implementace v jednotlivých členských státech vyžaduje, aby použité elektrické a
elektronické produkty označené symbolem vlevo byly likvidovány odděleně od běžného domovního odpadu.
To zahrnuje monitory a elektrické příslušenství, jako jsou signální a napájecí kabely. Při likvidaci takových
produktů postupujte podle pokynů místních úřadů, případně se obraťte na prodejce, u nějž jste produkt zakoupili,
nebo postupujte podle jiné platné legislativy či smlouvy. Toto označení elektrických a elektronických produktů se
vztahuje pouze na stávající členské státy Evropské unie.
Mimo Evropskou unii
Chcete-li provést likvidaci použitých elektrických a elektronických produktů mimo Evropskou unii, obraťte se na místní úřady a
zjistěte si správný postup likvidace.
EU: Přeškrtnutý symbol popelnice značí, že použité baterie by neměly být likvidovány s běžným domácím
odpadem. Pro použité baterie existuje samostatný sběrný systém, který umožňuje správné zpracování a recyklaci
podle platné legislativy.
Podle směrnice EU 2006/66/EC se baterie nesmí likvidovat nesprávným způsobem. K likvidaci baterie je třeba využít
místní samostatnou sběrnou službu.
Česky-42
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement