NEC MultiSync P243W Používateľská príručka

NEC MultiSync P243W Používateľská príručka
Stolní monitor
MultiSync P243W
Uživatelská příručka
MODEL: P243W-BK
Příslušné označení modelu naleznete na štítku na zadní straně monitoru.
Rejstřík
VAROVÁNÍ......................................................................................................................................Česky-1
UPOZORNĚNÍ...............................................................................................................................Česky-1
Registrační údaje...........................................................................................................................Česky-2
Provozní pokyny.............................................................................................................................Česky-3
Bezpečnostní opatření a údržba...........................................................................................Česky-3
Ergonomie.............................................................................................................................Česky-4
Čištění displeje......................................................................................................................Česky-4
Čištění skříně........................................................................................................................Česky-4
Vlastnosti produktu........................................................................................................................Česky-5
Rychlý start....................................................................................................................................Česky-5
Ovládání........................................................................................................................................Česky-11
Použití funkce PICTURE MODE (REŽIM OBRAZU).....................................................................Česky-17
Advanced OSD (Pokročilé ovládání OSD).....................................................................................Česky-18
Technické údaje.............................................................................................................................Česky-26
Vlastnosti.......................................................................................................................................Česky-27
Odstraňování problémů.................................................................................................................Česky-28
Použití funkce Auto Brightness (Automatický jas)..........................................................................Česky-30
Informace výrobce o recyklaci a spotřebě energie........................................................................Česky-31
Název modelu naleznete na štítku.
Štítek se jmenovitým napětím
na zadní straně displeje.
VAROVÁNÍ
CHRAŇTE ZAŘÍZENÍ PŘED DEŠTĚM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRČKU ZAŘÍZENÍ NEPOUŽÍVEJTE V ZÁSUVCE PRODLUŽOVACÍ ŠŇŮRY NEBO JINÉ
ZÁSUVCE, POKUD KOLÍKY NELZE ZCELA ZASUNOUT.
UPOZORNĚNÍ
PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM ZKONTROLUJTE, ZDA JE NAPÁJECÍ ŠŇŮRA ODPOJENA
ZE ZÁSUVKY. NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ ZCELA PŘERUŠÍTE ODPOJENÍM NAPÁJECÍ ŠŇŮRY ZE SÍTOVÉ ZÁSUVKY
(NEODSTRAŇUJTE KRYT). UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ DÍLY, DO KTERÝCH UŽIVATEL MUŽE ZASAHOVAT. SERVIS
PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM.
Tento symbol upozorňuje uživatele na neizolované napětí v zařízení, jež může být dostatečně vysoké, aby způsobilo
úraz elektrickým proudem. Jakýkoli kontakt s libovolným dílem uvnitř zařízení je proto nebezpečný.
Tento symbol upozorňuje uživatele na důležitou literaturu dodanou společně s tímto zařízením týkající se provozu a
údržby zařízení. Chcete-li předejít problémům, pečlivě si tyto materiály přečtěte.
UPOZORNĚNÍ: Používejte s tímto displejem pouze dodanou napájecí šňůru, která je v souladu s níže uvedenou tabulkou.
Pokud napájecí kabel nebyl se zařízením dodán, obraťte se na společnost NEC. V opačném případě použijte napájecí kabel
se zástrčkou odpovídající elektrické zásuvce v místě, kde budete monitor používat. Kompatibilní napájecí kabel je přizpůsoben
střídavému napětí elektrické zásuvky a byl schválen/vyhovuje bezpečnostním normám země, ve které byl kabel zakoupen.
Toto zařízení je nutné připojit k uzemněnému napájecímu kabelu. Pokud napájecí kabel nebude uzemněný, může dojít k úrazu
elektrickým proudem. Ověřte, zda je napájecí kabel řádně uzemněný.
Typ zástrčky
Severní Amerika
Kontinentální Evropa
Velká Británie
Čína
Japonsko
Země
USA/Kanada
Země EU
Velká Británie
Čína
Japonsko
Napětí
120*
230
230
220
100
Tvar zástrčky
* Používáte-li pro provoz monitoru napájení 125 až 240 V, použijte také odpovídající napájecí šňůru, která odpovídá napětí
zásuvky střídavého proudu.
POZNÁMKA: Tento produkt může být opravován pouze v zemi, kde byl zakoupen.
Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
NEC je registrovaná ochranná známka společnosti NEC Corporation.
Ergo Design je registrovaná ochranná známka společnosti NEC Display Solutions, Ltd. v Rakousku, Beneluxu,
Dánsku, Francii, Německu, Itálii, Norsku, Španělsku, Švédsku a Spojeném království.
Všechny ostatní značky a názvy produktů jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky
příslušných vlastníků.
DisplayPort a logo DisplayPort Compliance jsou ochranné známky společnosti Video Electronics Standards
Association platné v USA a dalších zemích.
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection): HDCP je systém, který brání nelegálnímu kopírování
obrazových dat přenášených pomocí digitálního signálu. Pokud materiál není možné zobrazit přes vstup
digitálního signálu, nemusí to nutně znamenat, že monitor nefunguje správně. V případě implementace ochrany HDCP nemusí
být zobrazen určitý obsah chráněný technologií HDP, a to z důvodu rozhodnutí/záměru společenství HDCP (Digital Content
Protection, LLC).
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc., v USA a dalších zemích.
•
Tento produkt je určen k použití především v kancelářích a domácnostech.
•
Produkt je určen k připojení k počítači. Není určen k zobrazování vysílání televizních stanic.
Česky-1
Česky
UVNITŘ ZAŘÍZENÍ SE NACHÁZÍ VYSOKONAPĚTOVÉ KOMPONENTY, PROTO SKŘÍŇ NEOTEVÍREJTE. SERVIS
PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM.
Registrační údaje
Informace o kabelech
UPOZORNĚNÍ: S tímto monitorem používejte dodávané předepsané kabely, jinak může docházet k rušení příjmu
rozhlasového a televizního signálu.
V případě konektoru DVI nebo 15kolíkového konektoru mini D-Sub použijte stíněný signální kabel s feritovým
jádrem.
V případě rozhraní HDMI, DisplayPort, USB a AUDIO použijte stíněný signální kabel. Použití jiných kabelů a
adaptérů může způsobovat rušení rozhlasového a televizního signálu.
Informace Federální komise komunikací
VAROVÁNÍ: Federální komise komunikací nepovoluje žádné úpravy ani změny zařízení KROMĚ úprav a změn určených
společností NEC Display Solutions of America, Inc., v této příručce. Nedodržení těchto vládních nařízení může
zrušit vaše právo na používání tohoto zařízení.
1.
Napájecí šňůra musí být schválena, musí vyhovovat bezpečnostním předpisům platným v USA a musí splňovat
následující podmínky.
Napájecí šňůra
Tvar zástrčky
Nestíněný typ, 3pramenná
USA
2.
Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako splňující limity pro digitální zařízení třídy B, na základě části 15 předpisů
FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při umístění v
domácnostech. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční záření a pokud není instalováno a
používáno v souladu s pokyny výrobce, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná
záruka, že k rušení v konkrétním umístění nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového
nebo televizního signálu, což je možné zjistit vypnutím a zapnutím daného zařízení, měl by se uživatel pokusit odstranit
toto rušení provedením některého z následujících opatření:
•
Natočte nebo přemístěte přijímací anténu.
•
Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
•
Zařízení připojte do elektrické zásuvky jiného obvodu, než je ten, k němuž je připojen přijímač.
•
S případnou žádostí o pomoc se obraťte na svého prodejce nebo zkušeného rozhlasového či televizního technika.
V případě nutnosti by měl uživatel požádat prodejce nebo zkušeného rozhlasového či televizního technika o další
doporučení. Užitečné tipy jsou uvedeny i v následující brožurce připravené Federální komisí komunikací: „Jak identifikovat
a řešit problémy s rádio-TV interferencí“. Tato brožurka je k dispozici na úřadu U.S. Government Printing Office,
Washington, D.C., 20402, skladové č. 004-000-00345-4.
Prohlášení o shodě
Toto zařízení je v souladu s předpisy FCC část 15. Provoz je závislý na následujících dvou podmínkách. (1) Toto zařízení nesmí
způsobit škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí absorbovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí
provoz.
Zodpovědná strana v USA: NEC Display Solutions of America, Inc.
Adresa:
3250 Lacey Road
Downers Grove, Illinois 60515
Tel. č.:
(630) 467-3000
Typ produktu:
Monitor
Klasifikace zařízení:
Periferní zařízení třídy B
Model:
MultiSync P243W (P243W-BK)
Tímto prohlašujeme, že výše specifikované zařízení odpovídá
technickým standardům stanoveným předpisy FCC.
Chcete-li si prohlédnout seznam monitorů certifikovaných podle standardu TCO a jejich certifikace TCO
(pouze anglicky), navštivte naše webové stránky na adrese
https://www.nec-display.com/global/about/legal_regulation/TCO_mn/index.html
Česky-2
Provozní pokyny
Bezpečnostní opatření a údržba
VAROVÁNÍ
•
MONITOR NEOTVÍREJTE. Uvnitř monitoru nejsou žádné součástky, které by si mohl uživatel sám opravit. Při otvírání nebo
odstraňování krytů se vystavujete nebezpečí úrazu elektrickým proudem a jiným rizikům. Veškeré zásahy tohoto druhu
přenechejte odborníkům.
•
Dbejte, aby se do monitoru nedostaly tekutiny a nepoužívejte ho v blízkosti vody.
•
Do otvorů ve skříni nevsunujte žádné předměty. Mohly by přijít do kontaktu s vysokým napětím, což by mohlo mít za následek
zasažení elektrickým proudem, požár, selhání zařízení nebo dokonce smrtelný úraz.
•
Na napájecí šňůru nepokládejte žádné těžké předměty. Poškození šňůry může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
•
Produkt neumísťujte na šikmé a nestabilní vozíky, stojany nebo stoly; monitor se může pádem vážně poškodit.
•
Napájecí šňůra musí být schválena a musí vyhovovat bezpečnostním předpisům platným v příslušné zemi.
(Například v Evropě by měl být používán typ H05VV-F 3G 0,75 mm2).
•
Ve Spojeném království se s tímto monitorem smí používat jen schválený napájecí kabel BS se zalitou zástrčkou a s černou
pojistkou (10 A).
•
Nepoužívejte tento monitor v exteriéru.
•
Neohýbejte ani jinak nepoškozujte napájecí kabel.
•
Nepoužívejte monitor na příliš teplém, vlhkém, prašném nebo mastném prostředí.
•
Nezakrývejte větrací otvory na monitoru.
•
Vibrace mohou poškodit podsvícení. Monitor neinstalujte v místech, kde bude vystaven neustálým vibracím.
•
Jestliže se monitor poškodí nebo pokud praskne sklo, buďte opatrní a nedotýkejte se tekutých krystalů.
•
Nainstalujte monitor do stabilní pozice a ujistěte se, že je dostatečně upevněn, abyste předešli jeho poškození v důsledku
převrácení nebo pádu.
•
V níže popsaných případech je nutné monitor okamžitě vypnout, odpojit od napájení, přesunout na bezpečné místo a přivolat
odborného technika. Pokud monitor používáte za následujících podmínek, může dojít k požáru, selhání zařízení nebo úrazu
elektrickým proudem:
•
Pokud je podstavec monitoru popraskaný nebo je porušený nátěr.
•
Pokud si všimnete nějakého poškození struktury, např. popraskání nebo nepřirozeného viklání.
•
Při neobvyklém zápachu monitoru.
•
Pokud došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky.
•
Pokud do monitoru vnikla kapalina nebo na něj spadly jakékoli předměty.
•
Monitor byl vystaven dešti nebo vodě.
•
Pokud monitor spadl nebo byla poškozena jeho skříň.
•
Monitor řádně nefunguje, přestože jste dodrželi všechny pokyny.
UPOZORNĚNÍ
•
Zajistěte v okolí monitoru dostatečné větrání, aby nedošlo k jeho přehřátí. Nezakrývejte větrací otvory a neumísťujte monitor
do blízkosti topidel a jiných tepelných zdrojů.
•
Nepokládejte na monitor žádné předměty.
•
Konektor napájecí šňůry je hlavním prostředkem pro odpojení systému od přívodu elektrického napětí.
Monitor je třeba nainstalovat blízko elektrické zásuvky, k níž máte snadný přístup.
•
Při dopravě a manipulaci zacházejte se zařízením opatrně. Obal uschovejte pro
případnou přepravu.
•
Během instalace a nastavování postupujte opatrně, aby nedošlo k vašemu poranění nebo poškození monitoru.
•
Nepřipojujte k monitoru sluchátka, když je máte nasazená. V závislosti na hlasitosti by mohlo dojít k poškození nebo ztrátě
sluchu.
•
Utáhněte všechny šrouby. Monitor by při uvolnění šroubu mohl spadnout z podstavce nebo ramene.
•
Při přenášení, montáži a nastavování se panelu LCD nedotýkejte. Nadměrný tlak na panel LCD může způsobit vážné
poškození zařízení.
Dosvit obrazu: K dosvitu obrazu může dojít, když zbytkový obraz (duch) předchozího obrazu zůstane viditelný na obrazovce.
Na rozdíl od běžných monitorů není dosvit obrazu na displeji LCD trvalý, i přesto nedoporučujeme zobrazovat statický obraz po
dlouhou dobu.
Chcete-li zmírnit dosvit obrazu, vypněte monitor na stejně dlouhou dobu, po jakou byl poslední obraz zobrazen. Jestliže byl
například obraz na obrazovce hodinu a zůstal po něm zbytkový obraz, znovu vypněte monitor na jednu hodinu, aby obraz zmizel.
Česky-3
Česky
CHCETE-LI DOSÁHNOUT OPTIMÁLNÍHO
FUNGOVÁNÍ BAREVNÉHO MONITORU LCD,
PŘEČTĚTE SI NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:
POZNÁMKA: Stejně jako u všech osobních zobrazovacích zařízení doporučuje společnost NEC DISPLAY SOLUTIONS
pravidelné používání spořičů obrazovky při nečinnosti a vypnutí monitoru v době, kdy se nepoužívá.
SPRÁVNÝM UMÍSTĚNÍM A NASTAVENÍM MONITORU MŮŽETE PŘEDEJÍT
ÚNAVĚ OČÍ, BOLESTEM RAMEN A ŠÍJE. PŘI UMISŤOVÁNÍ MONITORU
POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNŮ:
Ergonomie
Pro maximální ergonomickou pohodu doporučujeme:
•
Chcete-li zajistit optimální fungování monitoru, před použitím vyčkejte 20 minut, než se
zahřeje. Chcete-li předejít dosvitu (vypálení) obrazu, nenechávejte monitor delší dobu
zapnutý s neměnným obrazem.
•
Umístěte monitor do takové výšky, abyste horní část obrazovky měli mírně pod úrovní očí.
Pohled na střed obrazovky by měl směřovat mírně dolů.
•
Doporučená minimální vzdálenost monitoru od očí je 40 cm, maximální 70 cm.
Optimální vzdálenost je 50 cm.
•
Při práci každou hodinu na 5 až 10 minut zaměřujte zrak směrem k nějakému předmětu
vzdálenému nejméně 6 m.
•
Pro minimalizaci odlesků a odrazů displej umístěte pod úhlem asi 90° od okna a jiného
světelného zdroje. Monitor sklopte tak, aby se na obrazovce neodrážela stropní světla.
•
Jestliže se nelze odrazu světla na obrazovce vyhnout, používejte filtr jako stínidlo.
•
Jas a kontrast nastavte tak, aby byla zajištěna optimální čitelnost.
•
Stojan na dokumenty používejte v blízkosti obrazovky.
•
Obrazovku nebo referenční materiál, se kterým pracujete, umístěte před sebe, abyste při psaní museli co nejméně otáčet
hlavou.
•
Často mrkejte. Cvičením s očima omezíte namáhání zraku. Obraťte se na očního lékaře. Choďte pravidelně na oční prohlídky.
•
Aby nedocházelo k únavě očí, upravte jas na střední nastavení. Umístěte bílý list papíru vedle obrazovky jako referenci jasu.
•
Nenastavujte ovladač kontrastu do maximální pozice.
•
Při použití standardního signálu využívejte výrobcem nastavenou velikost a polohu.
•
Použijte předvolbu nastavení barev.
•
Používejte neprokládaný signál.
•
Nepoužívejte primárně modrou barvu na tmavém pozadí; není dobře viditelná a způsobuje únavu očí v důsledku
nedostatečného kontrastu.
•
Vhodné k použití pro zábavu v prostředích s řízeným osvětlením, pomocí kterého zabráníte vzniku rušivých odlesků od
obrazovky.
Čištění displeje
•
Je-li displej zaprášený, opatrně jej otřete měkkým hadříkem.
•
Povrch monitoru LCD čistěte jemnou látkou, která nepouští vlákna a není agresivní. Nepoužívejte čisticí roztoky nebo čisticí
přípravky na sklo!
•
K čištění displeje nepoužívejte tvrdé nebo hrubé materiály.
•
Na displej netlačte.
•
Nepoužívejte čisticí prostředek na kancelářská zařízení, protože může poničit povrch displeje LCD a snížit tak kvalitu obrazu.
Čištění skříně
•
Odpojte napájecí kabel.
•
Opatrně otřete skříň měkkou látkou.
•
Můžete použít látku navlhčenou v neutrálním čistícím prostředku s vodou. Potom však skříň do sucha otřete.
POZNÁMKA: NEPOUŽÍVEJTE benzen, ředidla, zásadité čisticí prostředky, alkohol, prostředky na čištění skla, vosky, lešticí
prostředky, mýdlový prášek ani insekticidy. Nesmí dojít k dlouhodobějšímu kontaktu gumy nebo vinylu se skříní.
Tyto druhy tekutin a materiálů mohou porušit nátěr.
Podrobnější informace o ergonomii pracovního prostředí najdete v textu normy American National Standard for Human Factors
Engineering of Computer Workstations – ANSI/HFES 100-2007, jejíž kopii můžete získat na adrese The Human Factors Society,
Inc. P.O. Box 1369, Santa Monica, California 90406.
Česky-4
•
DisplayPort a konektor HDMI s podporou 10bitové barevné hloubky,
•
pět přizpůsobitelných a snadno přepínatelných režimů obrazu (viz strana 13),
•
přesná reprodukce barev pro profesionální grafické návrhy (viz strana 17),
•
rychlé uvedení do provozu,
•
duální režim obrazovky obraz v obraze/zobrazení vedle sebe s náhledem v reálném čase (viz strana 14),
•
rozbočovač USB se dvěma vstupními porty (viz strana 14),
•
funkce MultiProfiler rozšiřuje správu barev, včetně automatických aktualizací profilů ICC (emulace profilů ICC, emulace
tiskáren) (viz strana 17),
•
malé rozměry.
Rychlý start
Informace o obsahu balení naleznete na vytištěném listě dodávaném uvnitř balení.
Monitor LCD připojíte k počítači následujícím postupem:
POZNÁMKA: Před instalací si přečtěte část „Doporučené použití” (strana 3).
Výčet dodaného příslušenství je závislý na místě dodání monitoru LCD.
1. Vypněte počítač.
2. Počítače PC nebo Macintosh s digitálním výstupem DVI: Připojte jeden konec signálního kabelu DVI ke konektoru grafické
karty počítače (obrázek A.1). Utáhněte všechny šrouby.
Počítače PC s analogovým výstupem: Ke konektoru grafické karty vašeho zařízení připojte signální kabel s konektorem
DVI-A a 15kolíkovým konektorem Mini D-SUB (obrázek A.2).
U počítačů Mac s výstupem Thunderbolt or Mini DisplayPort: K video konektoru vašeho zařízení připojte kabel s
konektory Mini DisplayPort a DisplayPort (obrázek A.3).
Počítače PC s výstupem DisplayPort: Připojte jeden konec kabelu DisplayPort ke konektoru grafické karty počítače
(obrázek A.4).
Kabel DVI
Signální kabel s 15kolíkovým konektorem mini D-Sub
Obrázek A.1
Obrázek A.2
Kabel miniDisplayPort > DisplayPort
Obrázek A.3
Kabel DisplayPort
Obrázek A.4
POZNÁMKA: • Použijte certifikovaný kabel DisplayPort.
• Při odpojování kabelu DisplayPort uvolněte zámek přidržením horního tlačítka.
• Použijte vysokorychlostní kabel HDMI s logem HDMI.
UPOZORNĚNÍ: S tímto monitorem používejte dodávané předepsané kabely, jinak může docházet k rušení příjmu
rozhlasového a televizního signálu.
V případě konektoru DVI nebo 15kolíkového konektoru mini D-Sub použijte stíněný signální kabel s
feritovým jádrem.
V případě rozhraní HDMI, DisplayPort, USB a AUDIO použijte stíněný signální kabel. Použití jiných
kabelů a adaptérů může způsobovat rušení rozhlasového a televizního signálu.
Česky-5
Česky
Vlastnosti produktu
3. Nastavení výšky je uzamčeno přepínačem zámku. Položte ruku na horní část podstavce a zatlačte obrazovku dolů do
nejnižší polohy. Posuňte přepínač zámku, abyste podstavec odemkli (obrázek B.1).
POZNÁMKA: Při odemykání podstavce dbejte opatrnosti.
Uchopte obrazovku monitoru na obou stranách, naklopte ji pod maximálním úhlem a poté ji zvedněte do nejvyšší polohy
(obrázek B.2).
UPOZORNĚNÍ: Držák kabelu nelze odpojit.
Maximální náklon
Držák kabelu
Obrázek B.1
Obrázek B.2
4. Připojte všechny kabely k příslušným konektorům (obrázek C.1). Při použití kabelu USB připojte konektor typu B k vstupnímu
portu na zadní straně monitoru a konektor typu A k výstupnímu portu USB na počítači (obrázek C.1a). Používáte-li kabel ze
zařízení USB, připojte jej k výstupnímu portu monitoru.
POZNÁMKA: Nesprávné připojení kabelů může ovlivnit standardní funkci zařízení, snížit kvalitu obrazu nebo způsobit
poškození zobrazovacích součástek panelu LCD a/nebo může zkrátit životnost modulu.
POZNÁMKA: Pokud hlasitost i ekvalizér nastavíte do jiné než střední polohy, můžete zvýšit výstupní napětí sluchátek,
a tedy i úroveň akustického tlaku.
Použijte zvukový kabel bez vestavěného rezistoru. Použití audiokabelu s vestavěným rezistorem
zeslabuje zvuk.
UPOZORNĚNÍ: USB kabel nesvazujte. V místě ohybu by se mohlo kumulovat teplo a dojít k požáru.
Maximální náklon
USB typ A
Nejvyšší pozice
podstavce
Typ A
Typ A
Typ B
USB typ A
Typ B
USB typ B
DVI-D
DisplayPort
HDMI
D-SUB
Zvukový vstup
Obrázek C.1a
Sluchátka
Napájecí šňůra
Obrázek C.1
UPOZORNĚNÍ: Nepřipojujte k monitoru sluchátka, když je máte nasazená.
V závislosti na hlasitosti by mohlo dojít k poškození nebo ztrátě sluchu.
Česky-6
5. Kabely umístěte rovnoměrně do držáků a přesvědčte se, že jsou řádně zajištěny (obrázek C.2 a obrázek C.3).
Bezpečnostní slot*
Kabel DisplayPort
Napájecí kabel
Obrázek C.2
Napájecí kabel
Kabel DisplayPort
Obrázek C.3
7. Připojte napájecí kabel k napájecí zásuvce.
POZNÁMKA: V části Upozornění této příručky najdete pokyny k výběru správného kabelu síťového napájení.
*: Zásuvka zámku zabezpečení a ochrany před krádeží kompatibilní s bezpečnostními kabely a zařízeními Kensington.
Informace o produktech naleznete na internetových stránkách společnosti Kensington.
Česky-7
Česky
6. Po instalaci kabelů se ujistěte, že můžete i nadále otáčet, zvedat a snižovat monitor.
8. Pomocí vypínače zapněte monitor a počítač (obrázek E.1).
9. Používáte-li analogový (VGA) vstup, funkce No Touch Auto Adjust (Bezdotykového automatického seřízení) automaticky
nastaví monitor při počáteční instalaci. K dalšímu seřízení použijte následující ovládací prvky OSD:
• AUTO CONTRAST (AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ KONTRASTU)
• AUTO ADJUST (AUTOMATICKÉ SEŘÍZENÍ)
Úplný popis těchto ovladačů OSD je uveden v kapitole Ovladače v této uživatelské příručce.
POZNÁMKA: V případě jakýchkoli problémů můžete nahlédnout do části Odstraňování problémů v uživatelské příručce.
Tlačítko napájení
Obrázek E.1
Nastavení výšky monitoru
Monitor lze posunout nahoru nebo dolů jak při natočení na výšku, tak při natočení na šířku.
Chcete-li obrazovku posunout nahoru nebo dolů, uchopte obrazovku monitoru na obou stranách a zvedněte ji nebo spusťte do
požadované výšky (obrázek RL.1).
UPOZORNĚNÍ: Při nastavování monitoru postupujte opatrně. Při nastavování výšky a otáčení obrazovky monitoru netlačte na
panel LCD.
Obrázek RL.1
Otočení monitoru
UPOZORNĚNÍ: Před otočením odpojte napájecí kabel a všechny ostatní kabely od displeje, pak zvedněte obrazovku
do nejvyšší polohy a nastavte do největšího náklonu, aby nenarazila do desky stolu nebo abyste si
nepřivřeli prsty.
Monitor zvednete tak, že uchopíte obrazovku monitoru za obě strany a zvednete ji do nejvyšší polohy (obrázek RL.1).
Chcete-li obrazovku otočit, uchopte obrazovku monitoru za obě strany a otáčejte jí po směru pohybu hodinových ručiček z polohy
na šířku do polohy na výšku nebo proti směru pohybu hodinových ručiček z polohy na výšku do polohy na šířku (obrázek R.1).
Informace o otočení nabídky OSD do polohy na šířku či na výšku najdete v části „Ovladače“.
Obrázek R.1
Česky-8
Sklon monitoru
Česky
Uchopte obrazovku monitoru za vrchní a spodní stranu a nastavte její náklon, jak vám vyhovuje (obrázek TS.1).
Obrázek TS.1
UPOZORNĚNÍ: Při naklápění monitoru postupujte opatrně.
Otáčení
Uchopte obrazovku monitoru za obě boční strany a otočte ji, jak vám vyhovuje (obrázek TS.2).
Obrázek TS.2
Montáž ohebného ramene
Tento displej byl navržen k použití s ohebným ramenem. Další informace vám sdělí společnost NEC.
Příprava monitoru na upevnění jiným způsobem:
•
Postupujte podle pokynů výrobce stojanu displeje.
UPOZORNĚNÍ: Aby byly splněny požadavky na bezpečnost, je třeba monitor upevnit na rameno, které unese hmotnost
monitoru. Podrobné informace naleznete na straně 26. Před montáží odstraňte stojan monitoru.
Odebrání podstavce při přemístění monitoru
Příprava monitoru na přemístění při změně umístění:
1. Odpojte všechny kabely.
2. Uchopte monitor na obou stranách a zvedněte jej do nejvyšší polohy.
3. Monitor umístěte obrazovkou dolů na hladký povrch (obrázek S.1).
4. Jednou rukou uchopte základnu a druhou rukou pojistnou páčku.
Stiskněte a podržte rychloupínací páčku ve směru šipky (obrázek S.1).
5. Zvednutím podstavce za jeho spodní stranu nahoru podstavec
odpojte od monitoru (obrázek S.1).
Monitor je nyní připraven k upevnění jiným způsobem.
Při opětovném upevňování podstavce postupujte opačně.
POZNÁMKA: Při sejmutí podstavce monitoru zacházejte se
zařízením opatrně.
Obrázek S.1
Česky-9
Upevnění ohebného ramene
Tento displej je navržen k použití s ohebným ramenem.
1. Chcete-li odstranit podstavec, postupujte podle pokynů v části Odebrání podstavce při přemístění monitoru.
2. K upevnění ramene monitoru použijte 4 přiložené šroubky (obrázek F.1).
100 mm
100 mm
Obrázek F.1
Jednotka
Montážní
UPOZORNĚNÍ: • Při montáži používejte pouze šrouby (4 ks.), které jsou součástí balení,
konzola
nebo šrouby typu M4 (celková délka: držák + podložka + 10 až 12 mm),
jinak hrozí poškození monitoru i stojanu.
Podložka šroubu
• Aby byly splněny bezpečnostní požadavky, musí být monitor upevněn na
Šroub
rameno, které zaručuje nezbytnou stabilitu s ohledem na hmotnost monitoru.
Monitor LCD používejte pouze se schváleným ramenem (např. se značkou
10-12 mm
Tloušťka
TUEV GS).
konzole
• Utáhněte všechny šrouby (doporučený utahovací moment: 98–137 Ncm).
a podložky
Monitor by při uvolnění šroubu mohl z ramene spadnout.
• Pokud monitor nelze umístit displejem dolů na rovný povrch, měly by připevnění flexibilního ramene
provádět alespoň dvě osoby.
Česky-10
Ovládání
Ovládací tlačítka OSD (On-Screen Display) na přední straně monitoru mají
následující funkce:
Nabídku OSD otevřete stisknutím tlačítka MENU (Nabídka).
Vstupní signál lze změnit tlačítkem INPUT (Vstup).
POZNÁMKA: Chcete-li změnit vstup signálu, je třeba nabídku OSD zavřít.
8
7
Na šířku
9
1
2
3
1 ČIDLO SVĚTELNÝCH
PODMÍNEK
2 POWER (NAPÁJENÍ)
3 Indikátor LED
4 INPUT/SELECT
(Vstup/Vybrat)
5 MENU/EXIT
(Nabídka/Konec)
6 LEFT/RIGHT
(DOLEVA/DOPRAVA)
7 UP/DOWN
(Nahoru/Dolů)
8 RESET/PIP
(Resetovat/
Obraz v obraze)
9 KEY GUIDE
(Popis tlačítek)
4
5
6
Na výšku
Zjišťuje okolní světelné podmínky a upravuje různá nastavení obrazu tak, aby byl obraz optimální za
každých podmínek. Toto čidlo nezakrývejte.
Slouží k zapnutí a vypnutí monitoru.
Svítí, když je napájení zapnuto.
V nabídce Advanced OSD (Pokročilé ovládání OSD) můžete přepínat mezi modrou a zelenou barvou.
Slouží k výběru nastavení v nabídce a dílčích nabídkách OSD.
Změní vstupní zdroj, když nabídka OSD není otevřená.
Podržením tlačítka se zobrazí nabídka výběru USB, když nabídka OSD není otevřená*1.
POZNÁMKA: Nabídka výběru USB umožňuje rychlé přepínání mezi výstupními porty USB pro aktuální
vstupní signál. Volby, které jste zde provedli, se neuloží. Pokud změníte vstupní signál nebo monitor
vypnete, pro aktivní výstupní port USB se obnoví nastavení položky USB SELECT (Výběr USB) v části
TOOLS (Nástroje) nabídky OSD a položky Tag6 nabídky Advanced (Upřesnit).
Zapíná nabídku OSD. Zavře dílčí nabídky OSD a nabídku OSD.
Slouží pro pohyb vlevo a vpravo v ovládací nabídce OSD.
Slouží k přímé úpravě hlasitosti, když není nabídka OSD otevřena*1.
Slouží pro posunování nahoru a dolů v nabídce OSD.
Otevře nabídku PICTURE MODE (Režim obrazu), když nabídka OSD není otevřená*1, *2.
Obnoví výchozí nastavení nabídky OSD.
Otevře nabídku PIP (Obraz v obraze), když nabídka OSD není otevřená*3.
Podržením tlačítka zobrazíte nabídku ECO MODE (Úsporný režim), když nabídka OSD není otevřená*1.
Popis tlačítek se zobrazí při otevření nabídky OSD.
Při otočení nabídky OSD se otočí i popis tlačítek*.
* Funkce tlačítek „LEFT/RIGHT (DOLEVA/DOPRAVA)“ a „UP/DOWN (Nahoru/dolů)“ se mohou podle nastavení orientace
(Landscape/Portrait (Na šířku/Na výšku)) nabídky OSD zaměnit.
*1 Když je funkce HOTKEY (RYCHLÁ VOLBA) vypnuta, je tato funkce zakázána.
*2 Nabídka PICTURE MODE (REŽIM OBRAZU).
Nabídku PICTURE MODE (Režim obrazu) otevřete stisknutím tlačítka UP/DOWN (Nahoru/Dolů) a poté opět
pomocí tlačítka UP/DOWN (Nahoru/Dolů) vyberte jiný režim obrazu.
Pokud je aktivní režim PIP nebo PBP, lze nastavit režim PICTURE MODE (Režim obrazu) nezávisle u každého
dílčího obrazu.
Než provedete změnu režimu obrazu, změňte pomocí tlačítka LEFT/RIGHT (Doleva/Doprava) cílový obraz volbu
ACTIVE PICTURE (Aktivní obraz).
*3 Nabídka režimu PIP MODE (REŽIM OBRAZU V OBRAZE).
Stisknutím tlačítka PIP otevřete nabídku MULTI PICTURE (Více obrazů). Chcete-li aktivovat režim MULTI PICTURE
(Více obrazů), vyberte pomocí tlačítka UP/DOWN (Nahoru/Dolů) režim PIP (Obraz v obraze) nebo PBP (Zobrazení
vedle sebe). V případě režimu PIP (Obrazu v obraze) přejděte k položce SWAP (Vyměnit) a stisknutím tlačítko
LEFT/RIGHT (Doleva/Doprava) přepněte vstupy pro hlavní obraz a vedlejší obraz.
Česky-11
Česky
Řada ovládacích prvků z nabídky OSD je také dostupná v dodávaném softwaru MultiProfiler, který vyvíjí společnost
NEC Display Solutions. Na stránkách NEC Display Solutions je k dispozici nejnovější verze softwaru MultiProfiler.
NASTAVENÍ JAZYKA OSD
1. Otevřete nabídku OSD stisknutím tlačítka MENU (Nabídka).
2. Stisknutím tlačítka LEFT/RIGHT (Doleva/Doprava) přejděte k položce MENU TOOLS (Nástroje nabídky).
3. Stisknutím tlačítka UP/DOWN (Nahoru/Dolů) přejděte k položce LANGUAGE (Jazyk) a stisknutím tlačítka LEFT/RIGHT
(Doleva/Doprava) vyberte požadovaný jazyk nabídky OSD.
4. Zavřete nabídku OSD stisknutím tlačítka MENU/EXIT (Nabídka/Konec).
POZNÁMKA: Jazyk OSD je zapotřebí nastavit pouze při počáteční instalaci. Pokud uživatel jazyk OSD nezmění, zůstane stejný.
Prvky pro ovládání jasu a kontrastu
BRIGHTNESS (JAS)
Slouží k nastavení celkového jasu obrazu a pozadí obrazovky.
POZNÁMKA: Při nízkém nastavení jasu displej provede automatickou kompenzaci tak, že upraví kontrast obrazovky.
V důsledku toho se sníží kontrastní poměr.
Při vysokém nastavení jasu displej provede automatickou kompenzaci snížením kompenzace parametru
UNIFORMITY (Rovnoměrnost). To může způsobit nižší rovnoměrnost zobrazení.
Je-li provedena digitální kompenzace, hodnota jasu v nabídce OSD změní barvu na purpurovou.
POZNÁMKA: Optimální jas displeje je za stavu, kdy je nabídka OSD černá. Pokud displej nedokáže dosáhnout požadovaného jasu, číselná hodnota jasu v nabídce OSD bude blikat.
POZNÁMKA: Hodnoty jasu mohou být limitovaný, pokud je aktivní režim ECO MODE (Úsporný režim) nebo funkce
AUTO BRIGHTNESS (Automatický jas).
ECO MODE (ÚSPORNÝ REŽIM)
Snižuje spotřebu tím, že sníží jas.
OFF (Vypnuto): Nefunguje.
ON (Zapnuto): Snižuje maximální možný jas přibližně na 100 cd/m2.
BLACK (ČERNÁ)
Upravuje úroveň jasu černé.
Jsou-li použita nízká nastavení, která nelze zobrazit, zbarví se indikátor v nabídce OSD purpurově.
CONTRAST (KONTRAST, pouze pro analogový vstup)
Nastavuje jas celého obrazu a pozadí obrazovky podle hodnoty vstupního signálu.
POZNÁMKA: Z důvodu nižší spotřeby a lepší kvality obrazu doporučujeme použít k nastavení jasu obrazovky funkci BRIGHTNESS (JAS).
AUTO CONTRAST (AUTOMATICKÉ SEŘÍZENÍ KONTRASTU, pouze pro analogový vstup)
Slouží k úpravě obrazu z analogového vstupu.
Nastavení obrazu
LEFT/RIGHT (DOLEVA/DOPRAVA)
Nastavuje vodorovnou polohu obrazu na obrazovce monitoru.
DOWN/UP (DOLŮ A NAHORU)
Ovládá svislou polohu obrazu na obrazovce monitoru.
H.SIZE (V.SIZE) (VODOROVNÝ ROZMĚR (SVISLÝ ROZMĚR), pouze pro analogový vstup)
Úprava vodorovného rozměru se provádí zvýšením nebo snížením hodnoty tohoto nastavení.
Pokud funkce „AUTO ADJUST“ (Automatické seřízení) nezajistí uspokojivé nastavení obrazu, můžete obraz doladit
pomocí funkce „H.SIZE (Vodorovný rozměr)“ nebo „V.SIZE (Svislý rozměr)“ (synchronizace bodu). K tomu lze použít
test na výskyt vzoru moaré. Tato funkce může změnit šířku obrazu. Pomocí nabídky LEFT/RIGHT (VLEVO/VPRAVO)
umístěte obraz do středu. V případě, že je nastavení hodnoty H.SIZE (VODOROVNÝ ROZMĚR) nebo V.SIZE (SVISLÝ
ROZMĚR) nesprávné, výsledný efekt bude odpovídat levému obrázku. Obraz by měl být jednolitý.
Hodnota H.SIZE
(VODOROVNÝ ROZMĚR)
je špatná.
Hodnota H.SIZE
(VODOROVNÝ ROZMĚR)
je lepší.
Česky-12
Hodnota H.SIZE
(VODOROVNÝ ROZMĚR)
je správná.
FINE (JEMNÉ NASTAVENÍ, pouze pro analogový vstup)
Zlepší zaostření, jasnost a stabilitu obrazu zvýšením nebo snížením hodnoty tohoto nastavení.
Pokud funkce „AUTO ADJUST“ (AUTOMATICKÉ SEŘÍZENÍ) a „H.SIZE“ (VODOROVNÝ ROZMĚR) nezajistí uspokojivé
nastavení obrazu, můžete obraz doladit pomocí funkce „FINE“ (JEMNÉ NASTAVENÍ).
Česky
K tomu lze použít test na výskyt vzoru moaré. Pokud nastavíte nesprávnou hodnotu „FINE“ (JEMNÉ NASTAVENÍ),
výsledný efekt bude odpovídat levému obrázku. Obraz by měl být jednolitý.
Hodnota FINE (JEMNÉ
NASTAVENÍ) je špatná.
Hodnota FINE (JEMNÉ
NASTAVENÍ) je správná.
EXPANSION (ROZŠÍŘENÍ)
Nastavuje způsob zvětšování.
FULL (Úplné): Obraz je roztažen na velikost celé obrazovky bez ohledu na jeho rozlišení.
ASPECT (Poměr): Obraz je roztažen beze změny poměru stran.
OFF (Vypnuto): Obraz není roztažen.
POZNÁMKA: Pokud otočíte obraz, v závislosti na rozlišení jeho signálu se mohou znaky a řádky rozmazat.
SHARPNESS (OSTROST)
Slouží k nastavení ostrosti obrazu.
AUTO ADJUST (Automatické seřízení, pouze pro analogový vstup)
Automaticky upraví polohu obrazu a nastavení H. SIZE (VODOROVNÝ ROZMĚR) a FINE (JEMNÉ NASTAVENÍ).
Při seřizování pomocí funkce AUTO ADJUST (Automatické seřízení) doporučujeme použít bílý obraz, který zaplní celou
obrazovku.
Systém nastavení barev
PICTURE MODE (REŽIM OBRAZU)
Zvolte režim obrazu, který je nejvhodnější pro zobrazovaný typ obsahu. K dispozici je pět režimů obrazu, které lze
uzpůsobit tak, aby vyhovovaly zobrazovanému obsahu. Další informace viz Pokročilá nabídka, Tag1 PICTURE MODE
(REŽIM OBRAZU) (straně 18) a „Použití funkce PICTURE MODE (REŽIM OBRAZU)“ (straně 17).
WHITE (BÍLÁ)
Nastaví barevnou teplotu bílé na hodnotu NATIVE (Původní) nebo na určenou barevnou teplotu. Při nastavení nižší
intenzity barev bude obraz více do červena, při nastavení vyšší intenzity barev bude obraz více do modra. Možnost
NATIVE (Původní) je výchozí intenzita barev panelu LCD. Pro účely běžného grafického designu doporučujeme používat
hodnotu 6 500 K a pro účely tisku hodnotu 5 000 K.
POZNÁMKA: Pokud je aktivována možnost LOW BLUE (Omezení modrého světla) je maximální hodnota nastavení
WHITE (Bílá) rovna 5 000 K.
ADJUST (SEŘÍZENÍ)
HUE (Odstín): Nastavení odstínu každé barvy*1. Změna barvy se projeví na obrazovce a míra změny nastavení
bude znázorněna barevnými pruhy nabídky.
OFFSET (Posun): Nastavení jasu každé barvy*1. Stiskněte tlačítko RIGHT (DOPRAVA) a dojde ke zvýšení jasu
barvy.
SATURATION (Sytost): Nastavení barevné hloubky každé barvy*1. Stiskněte tlačítko RIGHT (DOPRAVA) a dojde ke
zvýšení sytosti barvy.
WHITE (Vyvážení bílé): Pokud možnost TEMPERATURE (Teplota) vyžaduje další nastavení, lze nastavit jednotlivé
úrovně barev R/G/B (Červená/zelená/modrá) bílého bodu. Při nastavení úrovně barev R/G/B (Červená/zelená/modrá)
je třeba vybrat pro nastavení TEMPERATURE (Teplota) možnost CUSTOM (Vlastní).
*1: Červená, žlutá, zelená, azurová, modrá a purpurová barva.
ADVANCED SETTING (POKROČILÉ NASTAVENÍ)
Slouží k otevření nabídky Advanced (Upřesnit) (viz str. 18).
Česky-13
Tools (Nástroje)
VOLUME (HLASITOST)
Ovládá hlasitost reproduktorů nebo sluchátek.
Chcete-li zvuk ztlumit, stiskněte tlačítko „RESET“ (Resetovat).
SOUND INPUT (ZVUKOVÝ VSTUP) (Pouze vstupy HDMI a DisplayPort)
Slouží k výběru vstupního zdroje zvuku.
Vstup HDMI: HDMI nebo ANALOG (Analogový).
Vstup DisplayPort: DP nebo ANALOG (Analogový).
POZNÁMKA: Zvuk není přenášen při použití připojení DVI. Když vyberete vstup signálu DVI, zvuk na konektoru
zvukového vstupu je odeslán na výstup z reproduktorů nebo sluchátek.
MULTI PICTURE AUDIO (Zvuk režimu více obrazů)
Slouží k výběru zdroje zvuku.
POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná, když je pro položku MULTI PICTURE (Více obrazů) zvoleno nastavení
PIP (Picture-In-Picture, obraz v obraze) nebo PBP (Picture-By-Picture, Zobrazení vedle sebe).
MULTI PICTURE (VÍCE OBRAZŮ)
Slouží k výběru některé z možností režimu MULTI PICTURE (Více obrazů): OFF (Vypnuto), PIP (Obraz v obraze) nebo
PBP (Zobrazení vedle sebe).
ACTIVE PICTURE (AKTIVNÍ OBRAZ)
Slouží k výběru aktivního obrazu, když je v režimu MULTI PICTURE (Více obrazů) zvolena možnost PIP nebo PBP.
Při zobrazení nabídky OSD se na vybraném obraze zobrazí bílý rámeček.
PIP LEFT/RIGHT (OBRAZ V OBRAZE DOLEVA/DOPRAVA)
Řídí vodorovné umístění okna obrazu v obrazu v režimu PIP.
PIP DOWN/UP (OBRAZ V OBRAZE DOLŮ/NAHORU)
Řídí svislé umístění okna obrazu v obrazu v režimu PIP.
PIP SIZE (Velikost obrazu v obraze)
Slouží k nastavení velikosti vedlejšího obrazu v režimu Obraz v obraze (PIP).
USB SELECT (VÝBĚR USB)
Změní vstup USB (1 nebo 2) související s aktuálním vstupem monitoru. Při připojení počítače k oběma vstupním
portům lze výstupní porty USB monitoru použít výběrem tohoto nastavení pro aktuální vstupní signál.
Pomocí tlačítka Input (Vstup) můžete změnit kombinaci aktivního displeje a vstupního portu USB (viz strana 11).
Možnost USB SELECT (Výběr USB) pro jednotlivé vstupní signály můžete nastavit v pokročilé nabídce (viz strana 21).
Používáte-li pouze jeden vstupní port, bude ve výchozím nastavení použit připojený vstupní port.
POZNÁMKA: Abyste zabránili možnosti ztráty dat, ujistěte se před změnou vstupních portů USB, že operační systém počítače připojeného k vstupnímu portu USB nepoužívá žádné zařízení USB.
VIDEO DETECT (ZJIŠTĚNÍ OBRAZU)
Slouží k výběru metody zjištění obrazu, když je připojeno více videovstupů. Pokud používáte režim PIP (Obraz v
obraze) nebo PBP (Zobrazení vedle sebe), k detekci obrazu dochází jen u aktivního videovstupu.
FIRST (První): Není-li dostupný aktuální vstupní videosignál, monitor se pokusí vyhledat videosignál na dalších
vstupních videoportech. Je-li videosignál dostupný na jiném portu, monitor automaticky přepne vstupní port zdroje
videa na nově nalezený zdroj videa. Monitor použije nově nalezený zdroj videa a již nebude vyhledávat další video
signály.
LAST (Poslední): Není-li dostupný aktuální vstupní videosignál, monitor se pokusí vyhledat videosignál na dalších
vstupních videoportech. Je-li videosignál dostupný na jiném portu, monitor automaticky přepne vstupní port zdroje
videa na nově nalezený zdroj videa.
Pokud monitor zobrazuje signál z aktuálního zdroje a je k němu připojen nový sekundární zdroj, monitor automaticky
aktivuje nový zdroj videa.
NONE (Žádný): Monitor nezjišťuje signál na ostatních portech videovstupu. K tomu dochází jen v případě, když
ihned po zapnutí není zjištěn žádný vstupní zdroj.
OFF TIMER (NASTAVENÍ ČASU VYPNUTÍ)
Monitor se automaticky vypne po uplynutí určité doby, kterou můžete nastavit.
Před vypnutím zařízení se na obrazovce objeví zpráva s dotazem, zda chcete odložit vypnutí o 60 minut. Chcete-li
vypnutí odložit, můžete tak učinit stisknutím kteréhokoli tlačítka nabídky OSD.
Česky-14
OFF MODE (VYPNUTO)
Funkce IPM (Inteligentní řízení spotřeby) zapíná po určité době nečinnosti úsporný režim.
Režim OFF MODE (VYPNUTO) má čtyři nastavení.
OFF (Vypnuto): Monitor se do úsporného režimu nepřepne, pokud dojde ke ztrátě signálu.
ADVANCED (Pokročilé): Obvod k rozpoznání signálu bude vždy funkční. Doba obnovy do normálního režimu bude
kratší než při použití možnosti STANDARD (Standardní). Spotřeba energie bude mírně vyšší než při použití možnosti
STANDARD (Standardní).
POZNÁMKA: Pokud je nastavena možnost STANDARD (Standardní) a po restartu signálu se nezobrazí obraz, změňte nastavení na možnost ADVANCED (Pokročilé).
OPTION (Volba): Monitor se automaticky přepne do úsporného režimu, jakmile intenzita okolního světla klesne
pod úroveň stanovenou uživatelem. Tuto úroveň lze nastavit v části OFF MODE SETTING (NASTAVENÍ REŽIMU
VYPNUTO) v části Tag 6 (Položka 6) nabídky Advanced OSD (Pokročilé ovládání OSD).
V úsporném režimu bliká indikátor na monitoru žlutě. Chcete-li ukončit úsporný režim a obnovit normální režim,
stiskněte libovolné tlačítko kromě tlačítek POWER (Napájení) a INPUT (Vstup).
Jakmile okolní světlo dosáhne standardní úrovně, monitor se automaticky přepne do normálního režimu.
MENU Tools (Nástroje nabídky)
LANGUAGE (JAZYK)
Nabídky OSD jsou dostupné v devíti jazycích.
OSD LEFT/RIGHT (NABÍDKA OSD DOLEVA A DOPRAVA)
Na obrazovce lze zvolit požadovanou polohu zobrazení ovladače OSD. Volba OSD Location (Umístění nabídky OSD)
umožňuje ručně upravit polohu ovládací nabídky OSD DOLEVA nebo DOPRAVA.
OSD UP/DOWN (NABÍDKA OSD NAHORU A DOLŮ)
Na obrazovce lze zvolit požadovanou polohu zobrazení ovladače OSD. Volba OSD Location (Umístění nabídky OSD)
umožňuje ručně upravit polohu ovládací nabídky OSD směrem nahoru nebo dolů.
OSD TURN OFF (VYPNUTÍ NABÍDKY OSD)
Nabídka ovládání OSD zůstane zobrazena, dokud se používá. Lze zvolit prodlevu displeje pro vypnutí nabídky OSD po
posledním stisknutí tlačítka. Tato doba může činit 10–120 sekund po 5sekundových nárůstech.
OSD LOCK OUT (UZAMČENÍ NABÍDKY OSD)
Tato funkce zcela uzamkne přístup ke všem funkcím ovládací nabídky OSD. Při pokusu o aktivaci ovládací nabídky
OSD v režimu uzamčení se na obrazovce zobrazí informace o uzamčení funkcí nabídky OSD.
Funkce OSD LOCK OUT (Uzamčení nabídky OSD) funguje ve třech režimech:
Funkce OSD LOCK OUT (Uzamčení nabídky OSD) bez možnosti jakéhokoli ovládání: Funkci OSD LOCK OUT
(Uzamčení nabídky OSD) aktivujete současným stisknutím tlačítek SELECT (Vybrat) a „RIGHT“ (DOPRAVA). K
deaktivaci funkce OSD LOCK OUT (Uzamčení nabídky OSD) nejprve stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) a po
zobrazení hlášení o uzamčení nabídky OSD stiskněte současně tlačítka SELECT (Vybrat) a „RIGHT“ (DOPRAVA).
V tomto režimu nelze použít žádný ovládací prvek.
Funkce OSD LOCK OUT (Uzamčení nabídky OSD) s možností změny nastavení položek BRIGHTNESS (Jas) a
VOLUME (Hlasitost): Chcete-li funkci nabídky OSD LOCK OUT (Uzamčení nabídky OSD) aktivovat, stiskněte a
podržte tlačítko SELECT (Vybrat) a současně stiskněte tlačítko „DOLŮ“ a „DOLEVA“. Chcete-li funkci OSD LOCK OUT
(Uzamčení nabídky OSD) vypnout, současně stiskněte a podržte tlačítko SELECT (Vybrat) a potom tlačítko „DOLŮ“
a “DOLEVA” (nabídka OSD musí být aktivní). Položky BRIGHTNESS (Jas) a VOLUME (Hlasitost) lze nastavit i v tomto
režimu uzamčení.
CUSTOM (Vlastní): Viz pokročilou nabídku OSD.
OSD TRANSPARENCY (PRŮHLEDNOST OSD)
Upraví průhlednost nabídky OSD.
OSD COLOR (BARVA NABÍDKY OSD)
Upraví barvu nabídky OSD. Pro položku „Tag window frame color“ (Barva rámečku okna položky), „Item select color“
(Barva vybrané položky) a „Adjust window frame color“ (Barva rámečku okna úprav) lze vybrat nastavení Red
(Červená), Green (Zelená), Blue (Modrá) nebo Gray (Šedá).
RESOLUTION NOTIFIER (UPOZORNĚNÍ NA ROZLIŠENÍ)
Pokud vyberete možnost ON (Zapnuto), po 30 sekundách se zobrazí zpráva o tom, že zvolené rozlišení není optimální.
Česky-15
Česky
STANDARD (Standardní): Pokud dojde ke ztrátě signálu, monitor přejde do úsporného režimu automaticky.
HOT KEY (RYCHLÁ VOLBA)
Možnosti VOLUME (Hlasitost) a PICTURE MODE (Režim obrazu) lze nastavovat přímo. Pokud je tato funkce nastavena
na hodnotu ON (Zapnuto), možnost VOLUME (Hlasitost) lze nastavit pomocí tlačítek „LEFT“ (Vlevo) nebo „RIGHT“
(Vpravo) a možnost PICTURE MODE (Režim obrazu) pomocí tlačítek „UP“ (Nahoru) a „DOWN“ (Dolů) (když je nabídka
OSD vypnuta). Standardní nabídku OSD lze aktivovat tlačítkem MENU (Nabídka). Pokud je tato funkce nastavena na
hodnotu OFF (Vypnuto), nejsou některá tlačítka aktivní (viz strana 11).
FACTORY PRESET (NASTAVENÍ VÝROBCE)
Pomocí možnosti FACTORY PRESET (Tovární nastavení) lze obnovit výchozí hodnoty všech nastavení nabídky OSD
(s výjimkou nastavení VIDEO DETECT (Zjištění obrazu), LANGUAGE (Jazyk), OSD LOCK OUT (Uzamčení nabídky
OSD), OSD COLOR (Barva nabídky OSD), RESOLUTION NOTIFIER (Upozornění na rozlišení), HOT KEY (Rychlá
volba)). Jednotlivá nastavení lze obnovit označením příslušného ovládacího prvku v nabídce OSD a stisknutím tlačítka
RESET.
POZNÁMKA: Pokud chcete obnovit nastavení kalibrace obrazu, použijte možnost FACTORY PRESET (Nastavení výrobce) v nabídce Advanced OSD (Pokročilá nabídka OSD, viz str. 23).
Informace o ekologii
CARBON SAVINGS (ÚSPORA UHLÍKU): Zobrazuje odhadované informace o úspoře uhlíku v kg.
CARBON USAGE (ÚSPORA UHLÍKU): Zobrazuje odhadované informace o úspoře uhlíku v kg.
Jde o aritmetický odhad, nikoli aktuální naměřenou hodnotu. Tento odhad probíhá bez volitelných prvků.
COST SAVINGS (ÚSPORA NÁKLADŮ): Zobrazuje úspory nákladů na elektrické napájení jako zůstatek.
CARBON CONVERT SETTING (NASTAVENÍ KONVERZE UHLÍKU): Upravuje faktor dopadu uhlíku ve výpočtu úspory
uhlíku. Toto úvodní nastavení je založeno na normě OECD (vydání z roku 2008).
CURRENCY SETTING (NASTAVENÍ MĚNY): Zobrazí cenu elektřiny v 6 měnách.
CURRENCY CONVERT SETTING (NASTAVENÍ PŘEVODU MĚNY): Zobrazí úsporu elektřiny v kW/h (výchozí
hodnotou je měna USA).
POZNÁMKA: Počáteční nastavení tohoto modelu je „Měna = USD“ a Nastavení převodu měny = 0,11 USD.
Toto nastavení lze změnit pomocí nabídky ECO information (Informace o úsporném režimu).
Chcete-li použít francouzské nastavení, postupujte podle níže uvedených kroků:
1. Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) a pomocí tlačítka LEFT (DOLEVA) nebo RIGHT (DOPRAVA) vyberte nabídku
„ECO information“ (Eko informace).
2. Pomocí tlačítka UP (Nahoru) nebo DOWN (Dolů) vyberte nastavení CURRENCY SETTING (NASTAVENÍ MĚNY).
3. Francouzskou měnou je euro ( ). Pomocí tlačítek LEFT (Doleva) a RIGHT (Doprava) můžete změnit měnu v Currency setting (Aktuální nastavení) z ikony amerického dolaru ($) na ikonu eura ( ).
4. Pomocí tlačítka UP (Nahoru) nebo DOWN (Dolů) vyberte položku CURRENCY CONVERT SETTING (NASTAVENÍ PŘEVODU MĚNY).
Toto úvodní nastavení Euro ( ) je založeno na normě OECD pro Německo (vydání z roku 2007).
Prohlédněte si účet za elektřinu pro Francii nebo data OECD pro Francii.
Hodnota pro Francii podle dat OECD (vydání z roku 2007) byla 0,12.
5. Pomocí tlačítka LEFT (Doleva) nebo RIGHT (Doprava) upravte hodnotu nastavení CURRENCY CONVERT SETTING (NASTAVENÍ PŘEVODU MĚNY).
Informace
Poskytuje informace o aktuálním rozlišení obrazu (hlavní obraz), aktuálním nastavení vstupu USB a technických údajích
včetně používaného nastaveného časování a horizontálního a vertikálního kmitočtu. Zobrazí model monitoru a jeho
sériové číslo.
Upozornění OSD
Varovné hlášení OSD lze uzavřít stisknutím tlačítka EXIT (Konec).
NO SIGNAL (Není signál): Tato funkce v případě nepřítomnosti horizontální nebo vertikální synchronizace zobrazí
upozornění. Okno No Signal (Není signál) se zobrazí po zapnutí monitoru, nebo pokud došlo ke změně vstupního
signálu. Můžete nastavit níže uvedené nabídky OSD:
- OFF MODE (Režim vypnutí, viz strana 15): Máte k dispozici možnosti OFF/STANDARD/ADVANCED/OPTION (Vypnuto/Standardní/Pokročilé/Volitelné).
- DIGITAL LONG CABLE (Digitální dlouhý kabel, viz strana 20): Vyberte úroveň kompenzace. Nižší hodnota snižuje
kompenzaci.
- ANALOG DETECT (Detekce analogového signálu, viz strana 25): Máte k dispozici možnosti SEP/COMP (Samostatný/
Kompozitní) a SOG (Synchronizace na zelené).
RESOLUTION NOTIFIER (Oznámení o rozlišení): Tato funkce varuje při použití jiného rozlišení než optimalizovaného.
Po zapnutí monitoru nebo pokud došlo ke změně vstupního signálu nebo video signál není ve správném rozlišení,
otevře se okno Resolution Notifier. Tuto funkci lze deaktivovat v nástrojích nabídky.
OUT OF RANGE (Mimo rozsah): Tato funkce doporučuje optimalizované rozlišení a obnovovací kmitočet. Po zapnutí
monitoru nebo pokud došlo ke změně vstupního signálu nebo video signál není ve správném kmitočtu, otevře se okno
Out Of Range (Mimo rozsah).
Více informací o ovladačích naleznete v nabídce Advanced OSD (Pokročilé ovládání OSD).
Česky-16
Použití funkce PICTURE MODE (REŽIM OBRAZU)
•
Každý režim PICTURE MODE (Režim obrazu) obsahuje nastavení možností BRIGHTNESS (Jas), AUTO BRIGHTNESS
(Automatický jas), WHITE (Bílá), Color Gamut (Barevná škála), GAMMA (Gama), BLACK (Černá), UNIFORMITY
(Rovnoměrnost), COLOR VISION EMU (Emulace vnímání barev), METAMERISM (Metamerismus), RESPONSE IMPROVE
(Zlepšení odezvy), AMBIENT LIGHT COMP. (Kompenzace světelných podmínek) a 6-Axis ADJUST (Úprava v 6 osách).
Tato nastavení můžete změnit v části Tag1 nabídky Advanced OSD (Pokročilé ovládání OSD).
Typ nastavení PRESET (Předvolba) pro režim PICTURE MODE (REŽIM OBRAZU)
PRESET (Nastavení)
ÚČEL
sRGB
Standardní barevný prostor používaný pro Internet, operační systémy Windows® a digitální fotoaparáty.
Doporučené nastavení pro obecnou správu barev.
Adobe®RGB
Poskytuje standardní barevný prostor používaný v grafických aplikacích vyšší úrovně sloužících například k
profesionálnímu zpracovávání fotografií a přípravě k tisku.
eciRGB_v2
Poskytuje profil barevného prostoru doporučený iniciativou ECI (European Color Initiative).
DCI
Nastavení barev pro digitální kino.
REC-Bt709
Nastavení barev pro televize s vysokým rozlišením.
HIGH BRIGHT (Vysoký jas)
Nejvyšší nastavení jasu.
LOW BLUE (Omezení
modrého světla)*
Omezuje modré světlo vyzařované monitorem.
FULL (Úplný)
Nativní barevná škála displeje. Vhodná k použití s aplikacemi s nastavením barev.
DICOM SIM.
Lékařská nastavení pro zobrazení rentgenového obrazu. Nastavení, které splňuje normu DICOM pro funkci
GSFD (Zobrazení standardu stupňů šedi).
PROGRAMMABLE
(Programovatelné)
Pro nastavení softwaru MultiProfiler nebo nastavení kalibrace hardwaru prostřednictvím softwaru společnosti
NEC Display Solutions (některá nastavení nabídky OSD nejsou k dispozici).
*: Funkce Low Blue Light (Omezení modrého světla) výrazně omezuje modré světlo a přispívá k menšímu namáhání zraku.
POZNÁMKA: Doporučujeme používat software MultiProfiler vyvinutý společností NEC Display Solutions, který zajišťuje
rozšířené funkce správy barev, například emulaci profilů ICC a emulaci tiskáren. Na stránkách NEC Display
Solutions je k dispozici nejnovější verze softwaru MultiProfiler.
Pokud se zvolené nastavení PICTURE MODE (REŽIM OBRAZU) liší od barevného profilu ICC v počítači,
může být reprodukce barev nepřesná.
Když je nastavení PICTURE MODE (REŽIM OBRAZU) zamknuto, zobrazuje se na obrazovce hlášení
„PICTURE MODE IS LOCKED“ (REŽIM OBRAZU JE UZAMKNUT). Chcete-li nastavení PICTURE MODE
(REŽIM OBRAZU) odemknout, stiskněte současně tlačítko SELECT (Vybrat) a UP (Nahoru).
Česky-17
Česky
Zvolte Picture Mode (režim obrazu), který je nejvhodnější pro zobrazovaný typ obsahu.
Advanced OSD (Pokročilé ovládání OSD)
Potřebujete-li podrobné informace o ovládacích prvcích, použijte pokročilou nabídku.
Pokročilou nabídku lze otevřít dvěma způsoby.
1. způsob:
<Otevření pokročilé nabídky>
• Stisknutím tlačítka MENU (Nabídka) otevřete nabídku OSD. Pomocí tlačítek LEFT/RIGHT (Doleva/Doprava) a UP/DOWN
(Nahoru/Dolů) přejděte v části Color Control Systems (Systémy nastavení barev) k možnosti ADVANCED SETTING (Pokročilé
nastavení). Otevřete nabídku Advanced OSD (Pokročilé nastavení OSD) stisknutím tlačítka INPUT (Vstup).
<Ukončení pokročilé nabídky>
• Stiskněte tlačítko EXIT (Konec).
2. způsob:
<Otevření pokročilé nabídky>
• Vypněte monitor.
•
Zapněte monitor současným tisknutím tlačítek „POWER“ (Napájení) a „INPUT“ (Vstup) po dobu alespoň jedné sekundy.
Potom stiskněte tlačítko MENU (Nabídka).
•
Otevře se nabídka Advanced OSD (Pokročilé nastavení OSD).
Tato nabídka je rozsáhlejší než normální nabídka OSD.
<Ukončení pokročilé nabídky>
• Vypněte a poté opět zapněte napájení monitoru.
Pomocí tlačítek LEFT (Doleva) či RIGHT (Doprava) najděte položku s nastavením, které chcete upravit a poté stiskněte tlačítko
SELECT (Vybrat).
Chcete-li se přesunout na další položku, stiskněte tlačítko „EXIT“ (Konec) a stisknutím tlačítka „LEFT“ (DOLEVA) nebo „RIGHT“
(DOPRAVA) vyberte další položku.
Tag1
PICTURE MODE
(Režim obrazu)
Slouží k výběru možnosti PICTURE MODE (Režim obrazu) 1 až 5.
PRESET (Nastavení)
Nastaví možnost PICTURE MODE PRESET (Nastavení režimu obrazu) podle typu
hodnoty PRESET (Nastavení) (viz strana 17).
BRIGHTNESS*1 (Jas)
Nastavuje celkový jas obrazu pozadí displeje.
Nastavení upravte tlačítkem „LEFT“ (DOLEVA) nebo „RIGHT“ (DOPRAVA).
WHITE (Bílá)
Upraví bílou podle nastavení teploty nebo X, Y. Nastavením nižší intenzity barev bude
obraz více do červena, nastavením vyšší intenzity barev bude obraz více do modra.
Vyšší nastavení X zbarví obraz více do červena, vyšší nastavení Y jej zbarví do zelena,
nižší nastavení X, Y způsobí zbarvení bíle do modra.
*1 Pokud je funkce AUTO BRIGHTNESS (AUTOMATICKÝ JAS) nastavena na možnost „ON“ (Zapnuto), neslouží tato položka k obnovení nastavení pomocí funkce FACTORY PRESET (NASTAVENÍ VÝROBCE) (Tag7).
Česky-18
Umožňuje ruční volbu úrovně jasu v odstínech šedi. K dispozici je pět voleb: sRGB,
L Star, DICOM, PROGRAMMABLE (Programovatelné) a CUSTOM (Vlastní).
sRGB: Nastavení GAMMA (Gama) pro volbu sRGB.
L Star: Nastavení GAMMA (Gama) pro eciRGB_v2 a laboratorní barevný prostor.
DICOM: Pro lékařské snímky se obvykle používá funkce DICOM GSDF (Zobrazení
standardu stupňů šedi).
PROGRAMMABLE (Programovatelné): Nastavení můžete změnit podle svých požadavků,
pokud si stáhnete příslušnou aplikaci. Tuto možnost lze vybrat, pokud je režim PICTURE
MODE (Režim obrazu) nastaven na hodnotu PROGRAMMABLE (Programovatelné).
Tuto funkci v nabídce Advanced OSD (Pokročilá nabídka OSD) nelze vybrat.
CUSTOM (Vlastní): Pokud pro položku GAMMA SELECTION (Nastavení gama) vyberete
možnost CUSTOM (Vlastní), lze upravit položku CUSTOM VALUE (Vlastní hodnota).
CUSTOM VALUE (Vlastní hodnota): Hodnotu gamma lze zvolit v rozmezí 0,5–4,0 v
krocích po 0,1.
BLACK (Černá)
Upravuje úroveň jasu černé. Jsou-li vybraná nastavení příliš nízká, aby je bylo možné
zobrazit, zbarví se indikátor v nabídce OSD purpurově.
RED (Červená)
GREEN (Zelená)
BLUE (Modrá)
Upravuje barevnou škálu. Jsou-li vybraná nastavení mimo škálu displeje, zbarví se
indikátor v nabídce OSD purpurově.
PRINT EMU
(Emulace tiskárny)
Pomocí softwaru „MultiProfiler“ můžete zobrazit náhled emulace tiskárny. Položku
PICTURE MODE (Režim obrazu) je třeba nastavit na hodnotu PROGRAMMABLE
(Programovatelné). Položka PRINT EMU (Emulace tiskárny) se zobrazí, když je možnost
OSD PROG. SETTING (Prog. nast. nabídky OSD) v pokročilé nabídce OSD (položka 7)
nastavena na hodnotu ON (Zapnuto).
COLOR VISION EMU
(Emulace vnímání
barev)
Tato funkce slouží k zobrazení náhledu různých běžných zrakových vad a je užitečná k
hodnocení toho, jak budou lidé se zrakovými vadami barvy vnímat. Tento náhled je k
dispozici ve čtyřech režimech: Typy P (protanopie – červenoslepost), D (deuteranopia porucha barvocitu) a T (tritanopie – modroslepost) emulují dichromazii vnímání barev a
typ Grayscale (Stupně šedi) lze použít k hodnocení vhodnosti kontrastu.
POZNÁMKA: Dají se očekávat rozdíly ve vidění a vnímání barev na obrazovce, které se
odvíjí od kvality zraku uživatele i možných vad barevného vidění.
K demonstraci vidění osob s těmito vadami byla použita simulace. Nejedná se o jejich
skutečný pohled. Tato simulace využívá režimu výrazných barev typu P, typu D nebo
typu T. Osoby s mírnou vadou barevného vidění zaznamenají v porovnání s osobami s
normálním barevným viděním pouze malý nebo žádný rozdíl.
Česky-19
Česky
GAMMA (Gama)
Tag2
UNIFORMITY
(Rovnoměrnost)
Tato funkce kompenzuje jemné odchylky bílé a jiných barev, ke kterým na monitoru může
docházet. Tyto odchylky jsou pro technologii displejů LCD typické. Tato funkce vylepšuje
barvy a zajišťuje rovnoměrnost jasu displeje.
POZNÁMKA: Funkce UNIFORMITY (Rovnoměrnost) nesnižuje celkový maximální jas
obrazu. Pokud je požadován spíše vyšší jas než jednotný výkon displeje, doporučujeme
funkci UNIFORMITY (Rovnoměrnost) vypnout. Vyšší číslo vede k lepšímu efektu,
avšak může snížit hodnotu CONTRAST RATIO (Kontrastní poměr). Pokud je nastavení
BRIGHTNESS (Jas) zobrazeno v purpurové, je nastavení UNIFORMITY (Rovnoměrnost)
automaticky sníženo.
SHARPNESS
(Ostrost)
Sharpness (Ostrost) je digitální funkce pro zachování ostrosti obrazu při použití veškerých
hodnot časování signálu. Podle vašich požadavků průběžně upravuje ostrost či měkkost
obrazu. Toto nastavení se provádí v závislosti na různých časováních. Nastavení upravte
tlačítkem „LEFT“ (DOLEVA) nebo „RIGHT“ (DOPRAVA).
RESPONSE IMPROVE Zapíná a vypíná funkci RESPONSE IMPROVE (Zlepšení odezvy). Funkce Response
(Zlepšení odezvy)
Improve (Zlepšení odezvy) snižuje rozmazávání obrazu obsahujícího pohyb.
ECO MODE
(Úsporný režim)
Snižuje spotřebu tím, že sníží jas.
OFF (Vypnuto): Režim ECO MODE nefunguje.
ON (Zapnuto): Snižuje maximální možný jas přibližně na 100 cd/m2.
AUTO BRIGHTNESS
(Autom. jas)
Funkce AUTO BRIGHTNESS (Automatický jas) má dvě nastavení.
Pro nejlepší reprodukci barev doporučujeme nastavení „OFF“ (Vypnuto).
OFF (Vypnuto): Nefunguje.
ON (Zapnuto): Zjistí úroveň jasu okolí a automaticky upraví jas monitoru pomocí
optimálního nastavení volby BRIGHTNESS (Jas).
Viz část „Auto Brightness“ (Automatický jas) na straně 30.
Poznámka: Čidlo jasu okolí (čidlo světelných podmínek) nezakrývejte.
METAMERISM
(Metamerismus)
Zlepšuje shodu bílých bodů, pokud je displej použit spolu s monitorem se standardní
barevnou škálou. Tato funkce kompenzuje odlišný způsob, jakým lidské oko vnímá barvy,
ve srovnání s vědeckým přístrojem používaným k nastavení displeje během kalibrace.
Tato funkce by měla být zakázána, pokud potřebujete zachovat původní barvy.
AMBIENT LIGHT
COMP. (Kompenzace
světelných podmínek)
Nastavení luminance závisí na kompenzaci světelných podmínek.
Toto nastavení většinou ovlivňuje reprodukci černé barvy.
POZNÁMKA: Čidlo světelných podmínek měří okolní jas, když je zapnuto napájení, a
ovlivňuje nastavení kvality obrazu a barev.
POZNÁMKA: Čidlo jasu okolí (čidlo světelných podmínek) nezakrývejte.
(6 - AXIS ADJUST)
(Úprava osy)
HUE (Odstín): Nastavení odstínu každé barvy*1. Změna barvy se projeví na obrazovce a
míra změny nastavení bude znázorněna barevnými pruhy nabídky.
SATURATION (Sytost): Nastavení barevné hloubky každé barvy*1. Stiskněte tlačítko
RIGHT (DOPRAVA) a dojde ke zvýšení sytosti barvy.
OFFSET (Posun): Nastavení jasu každé barvy*1. Stiskněte tlačítko RIGHT (DOPRAVA) a
dojde ke zvýšení jasu barvy.
*1: Červená, žlutá, zelená, azurová, modrá a purpurová barva.
SHORTCUT CUSTOM Můžete vybrat režim PICTURE MODE (Režim obrazu), který je zobrazen v nabídce
(Vlastní rychlý přístup) rychlého přístupu PICTURE MODE (Režim obrazu).
Tag3
DIGITAL LONG CABLE Kompenzuje zhoršení kvality obrazu způsobené použitím dlouhého kabelu.
(Digitální, dlouhý kabel) Nižší hodnota snižuje kompenzaci.
(jen pro vstup DVI/HDMI)
Tag4
VIDEO LEVEL
(Úroveň videa)
(pouze pro vstup HDMI)
NORMAL (NORMÁLNÍ): Nastavení pro použití s počítačem. Zobrazuje všechny vstupní
signály z kroků 0–255.
EXPAND (ROZTÁHNOUT): Nastavení pro použití s audiovizuálním vybavením. Vstupní
signál obrazu se roztáhne z 16–235 kroků na 0–255 kroků.
AUTO (AUTOMATICKY): Automatické nastavení v závislosti na vstupním signálu.
AUTO ADJUST*2
Automaticky nastaví pozici obrazu, H.SIZE (Vodorovný rozměr) a FINE (jemné nastavení).
(Automatické seřízení) Automatickou úpravu nastavení aktivujte tlačítkem SELECT (Vybrat).
(pouze pro analogový vstup)
AUTO CONTRAST*2
Nastaví obraz pro nestandardní obrazové vstupy. Nastavení proveďte stisknutím tlačítka
(Automatický kontrast) „SELECT“ (Vybrat). Nastavení této položky vyžaduje, aby obraz obsahoval bílé části.
(pouze pro analogový vstup)
CONTRAST (Kontrast) Nastavuje jas a kontrast obrazu vzhledem k pozadí.
(pouze pro analogový vstup) Nastavení upravte tlačítkem „LEFT“ (DOLEVA) nebo „RIGHT“ (DOPRAVA).
BLACK LEVEL
(Úroveň černé)
Upraví úroveň hodnoty RGB černé podle úrovně vstupního signálu.
(pouze pro analogový vstup)
* Tato položka neslouží k obnovení nastavení pomocí funkce FACTORY PRESET (NASTAVENÍ VÝROBCE) (položka 7).
2
Česky-20
H.POSITION
(Vodorovná poloha)
Ovládá vodorovnou polohu obrazu na zobrazovací ploše monitoru LCD.
Nastavení upravte tlačítkem „DOLEVA“ nebo „DOPRAVA“.
V.POSITION
(Svislá poloha)
Ovládá svislou polohu obrazu na zobrazovací ploše monitoru LCD.
Nastavení upravte tlačítkem „DOLEVA“ nebo „DOPRAVA“.
H.SIZE (Vodorovná
velikost, pouze
analogový vstup)
Upravuje vodorovný rozměr obrazu.
Pokud s funkcí „AUTO ADJUST“ (AUTOMATICKÉ SEŘÍZENÍ) nedosáhnete uspokojivého
nastavení obrazu, můžete obraz doladit pomocí funkce „H.SIZE“ (Vodorovný rozměr) nebo
„V.SIZE“ (Svislý rozměr) (synchronizace bodu). K tomu lze použít test na výskyt vzoru
moaré. Tato funkce může změnit šířku obrazu. Pomocí nabídky LEFT/RIGHT (Vlevo/
vpravo) umístěte obraz do středu. Pokud hodnota H.SIZE (Vodorovný rozměr) nebo
V.Size (Svislý rozměr) není kalibrována správně, zobrazí se svislé pruhy. Obraz by měl být
jednolitý.
FINE (Jemné
nastavení, pouze pro
analogový vstup)
Zlepší zaostření, jasnost a stabilitu obrazu zvýšením nebo snížením hodnoty tohoto
nastavení.
V případě, že se vám s pomocí funkce „AUTO ADJUST“ (Automatické seřízení) a „H.SIZE“
(Vodorovný rozměr) nepodaří dosáhnout uspokojivého nastavení obrazu, můžete hodnoty
dále vyladit pomocí funkce „FINE“ (Jemné doladění). K tomu lze použít test na výskyt
vzoru moaré. Pokud hodnota Fine (Doladění) není kalibrována správně, zobrazí se na
displeji vodorovné čáry. Obraz by měl být jednolitý.
H.RESOLUTION
(Vodorovné rozlišení)
Upravuje vodorovné rozlišení obrazu. Výšku obrazu zvětšíte pomocí tlačítka „DOPRAVA“.
Výšku obrazu zmenšíte pomocí tlačítka „DOLEVA“.
V.RESOLUTION
(Svislé rozlišení)
Upravuje svislé rozlišení obrazu. Šířku obrazu zvětšíte pomocí tlačítka „DOPRAVA“.
Šířku obrazu zmenšíte pomocí tlačítka „DOLEVA“.
EXPANSION
(Rozšíření)
Nastavuje způsob zvětšování.
FULL (Celá obrazovka): Obraz je roztažen na velikost celé obrazovky bez ohledu na jeho rozlišení.
ASPECT (Poměr): Obraz je roztažen beze změny poměru stran.
OFF (Vypnuto): Obraz není roztažen.
OVER SCAN (Přesah)
(pouze vstup HDMI)
Některé formáty videa mohou vyžadovat rozdílné snímací režimy, aby bylo dosaženo
nejvyšší kvality obrazu.
ON (Zapnuto): Velikost obrazu přesahuje zobrazovací plochu. Okraje obrazu budou
oříznuty. Na obrazovce se zobrazí zhruba 95 % obrazu.
OFF (Vypnuto): Velikost obrazu odpovídá velikosti zobrazovací plochy. Na obrazovce se
zobrazí celý obraz.
AUTO (Automaticky): Automatické nastavení.
SIDE BORDER COLOR Můžete nastavit bílé nebo černé postranní okraje.
(Barva okrajů)
Tag6
USB SELECT
(Výběr USB)
Výběr portu USB (typ B) k připojení zařízení přes rozhraní DP/HDMI/DVI-D/D-SUB.
Při připojení počítače k oběma vstupním portům lze výstupní porty USB monitoru použít
vybráním tohoto nastavení pro aktuální vstupní signál. Používáte-li pouze jeden vstupní
port, bude aktivní připojený vstupní port. Pomocí tlačítka Input (Vstup) můžete změnit
kombinaci aktivního displeje a vstupního portu USB (viz strana 11).
POZNÁMKA: Abyste zabránili možnosti ztráty dat, ujistěte se před změnou vstupních
portů USB, že operační systém počítače připojeného k vstupnímu portu USB nepoužívá
žádné zařízení USB.
VIDEO DETECT*1
(Detekce video)
Slouží k výběru metody zjištění obrazového vstupu aktivního obrazu, když je připojeno
více počítačů.
Výběr proveďte pomocí tlačítek DOLEVA nebo DOPRAVA.
FIRST (První): Není-li dostupný aktuální vstupní videosignál, displej se pokusí vyhledat
videosignál z dalších vstupních videoportů. Je-li videosignál dostupný na jiném portu,
monitor automaticky přepne vstup zdroje videa na nalezený zdroj videa. Monitor použije
nově nalezený zdroj videa a již nebude vyhledávat další video signály.
LAST (Poslední): Pokud monitor zobrazuje signál z aktuálního zdroje a do monitoru je
vysílán nový sekundární zdroj, monitor se automaticky přepne na nový zdroj videa. Není-li
přítomný aktuální vstupní videosignál, monitor se pokusí vyhledat videosignál z jiného
vstupního videoportu. Je-li videosignál na jiném portu dostupný, monitor automaticky
přepne vstupní port zdroje videa na nově nalezený zdroj videa.
NONE (Žádný): Detekce signálu na videovstupu není povolena.
*1 Tato položka neslouží k obnovení nastavení pomocí funkce FACTORY PRESET (NASTAVENÍ VÝROBCE) (položka 7).
Česky-21
Česky
Tag5
OFF TIMER
(Časovač vypnutí)
Monitor se po určité době, která uplyne od zapnutí monitoru pomocí funkce ON/OFF
(Zapnout/Vypnout),
automaticky vypne. Pokud zvolíte nastavení „ON”, stiskněte tlačítko „SELECT” a nastavení
upravte tlačítkem „DOLEVA“ nebo „DOPRAVA“. Před vypnutím zařízení se na obrazovce
objeví zpráva s dotazem, zda chce uživatel odložit vypnutí o 60 minut. Chcete-li vypnutí
odložit, stiskněte kterékoliv tlačítko nabídky OSD.
POWER SAVE
TIMER*1 (Časovač
úsporného režimu)
ON (Zapnuto): Monitor se automaticky vypne po 2 hodinách nečinnosti (doba bez signálu
videa).
OFF (Vypnuto): Pokud nebude připojen žádný signál videa, monitor se automaticky
nevypne.
OFF MODE
(VYPNUTO)
Funkce IPM (Inteligentní řízení spotřeby) zapíná po určité době nečinnosti úsporný režim.
Režim OFF MODE (VYPNUTO) má čtyři nastavení.
OFF (Vypnuto): Monitor se do úsporného režimu nepřepne, pokud dojde ke ztrátě signálu.
STANDARD (Standardní): Pokud dojde ke ztrátě signálu, monitor přejde do úsporného
režimu automaticky.
ADVANCED (Pokročilé): Obvod pro rozpoznání signálu vždy funguje. Doba obnovy do
normálního režimu je kratší než při použití možnosti STANDARD (Standardní). Spotřeba
energie je vyšší než při použití možnosti STANDARD (Standardní).
POZNÁMKA: Pokud je nastavena možnost STANDARD (Standardní) a po restartu signálu
se nezobrazí obraz, změňte nastavení na možnost ADVANCED (Pokročilé).
OPTION (Volba): Monitor se automaticky přepne do úsporného režimu, jakmile intenzita
okolního světla klesne pod úroveň stanovenou uživatelem.
OFF MODE SETTING Upravuje hodnotu ILLUMINANCE (Jas) pro režim OFF MODE (VYPNUTO). Zobrazuje
(Nastavení režimu
hodnotu luminance.
VYPNUTO)
Tag7
LED BRIGHTNESS*1
(Jas indikátoru)
Nastavuje jas indikátoru napájení na monitoru.
LED COLOR*1
(Barva indikátoru)
Slouží k přepínání modré nebo zelené barvy indikátoru napájení na přední straně.
LANGUAGE*1 (Jazyk)
Nabídky OSD jsou dostupné v devíti jazycích. Výběr proveďte pomocí tlačítek DOLEVA
nebo DOPRAVA.
OSD H.POSITION
(Vodorovná poloha
nabídky OSD)
Podle potřeby můžete určit polohu nabídky na obrazovce (OSD). Volba OSD Location
(Umístění nabídky OSD) umožňuje ručně upravit polohu ovládací nabídky OSD DOLEVA
nebo DOPRAVA.
OSD V.POSITION
(Svislá poloha
nabídky OSD)
Podle potřeby můžete určit polohu nabídky na obrazovce (OSD). Volba OSD Location
(Umístění nabídky OSD) umožňuje ručně upravit polohu ovládací nabídky OSD směrem
nahoru nebo dolů.
OSD TURN OFF
(Vypnutí nabídky
OSD)
Ovládací prvky nabídky OSD jsou zobrazeny, dokud se používají. Lze zvolit prodlevu
displeje pro vypnutí nabídky OSD po posledním stisknutí tlačítka.
Tato doba může činit 10–120 sekund po 5sekundových přírůstcích.
OSD LOCK OUT*1
(Uzamčení OSD)
Tato funkce zcela uzamkne přístup ke všem funkcím ovládací nabídky OSD. Při pokusu
o aktivaci ovládací nabídky OSD v režimu uzamčení se na obrazovce zobrazí informace
o uzamčení funkcí nabídky OSD.
Funkce OSD LOCK OUT (Uzamčení nabídky OSD) funguje ve třech režimech:
Funkce OSD LOCK OUT (Uzamčení nabídky OSD) bez možnosti jakéhokoli ovládání:
Chcete-li funkci nabídky OSD LOCK OUT (Uzamčení nabídky OSD) aktivovat, současně
stiskněte a podržte tlačítko SELECT (Vybrat) a tlačítko „DOPRAVA“. Chcete-li funkci OSD
LOCK OUT (Uzamčení nabídky OSD) vypnout, stiskněte a podržte tlačítko SELECT
(Vybrat) a potom stiskněte tlačítko „DOPRAVA“ (nabídka OSD musí být aktivní). V tomto
režimu nelze použít žádný ovládací prvek.
Funkce OSD LOCK OUT (Uzamčení nabídky OSD) s možností změny nastavení položek
BRIGHTNESS (Jas) a VOLUME (Hlasitost): Chcete-li funkci nabídky OSD LOCK OUT
(Uzamčení nabídky OSD) aktivovat, stiskněte a podržte tlačítko SELECT (Vybrat) a
současně stiskněte tlačítko „DOLŮ“ a „DOLEVA“. Chcete-li funkci OSD LOCK OUT
(Uzamčení nabídky OSD) vypnout, současně stiskněte a podržte tlačítko SELECT
(Vybrat) a potom tlačítko „DOLŮ“ a “DOLEVA” (nabídka OSD musí být aktivní). Položky
BRIGHTNESS (Jas) a VOLUME (Hlasitost) lze nastavit i v režimu uzamčení.
CUSTOM (Vlastní): Stisknutím tlačítek RESET a EXIT (Konec) aktivujte nabídku CUSTOM
(Vlastní). Vyberte ENABLE (Povolit) nebo DISABLE (Zakázat) pro nastavení POWER
KEY (Napájení), INPUT SEL (Volba vstupu), HOT KEY (Rychlá volba) (PICTURE MODE
(Režim obrazu) a VOLUME (Hlasitost)), PICTURE MODE (Režim obrazu), WARNING
(Varování) (RESOLUTION NOTIFIER/OSD LOCK OUT (Upozornění na rozlišení/Uzamčení
nabídky OSD)). Chcete-li vypnout funkci OSD Lock Out (Uzamčení nabídky OSD),
stiskněte tlačítka RESET a EXIT (Konec). Zobrazí se varování LOCK OUT (Uzamčení).
Stiskněte tlačítko SELECT (Vybrat), SELECT (Vybrat), <, >, <, >, EXIT (Konec).
*1 Tato položka neslouží k obnovení nastavení pomocí funkce FACTORY PRESET (NASTAVENÍ VÝROBCE) (položka 7).
Česky-22
OSD TRANSPARENCY Upraví průhlednost nabídky OSD.
(Průhlednost OSD)
Pro položku „Tag window frame color“ (Barva rámečku okna položky), „Item select color“
(Barva vybrané položky) a „Adjust window frame color“ (Barva rámečku okna úprav) lze
nastavit požadovanou barvu.
OSD PROG. SETTING Pokud je vybrána možnost ON (Zapnuto), nastavení nabídky OSD se zobrazují pro
(PROG. NAST.
hodnotu PROGRAMMABLE (Programovatelné) v nabídce PRESET (Nastavení)
NABÍDKY OSD)
(Tag1 (položka 1)).
BOOT LOGO*1
(Logo spuštění)
Po zapnutí displeje je krátce zobrazeno logo společnosti NEC. Tuto funkci je v OSD
možné vypnout.
Poznámka: Pokud při zobrazení loga společnosti NEC stisknete tlačítko „EXIT“ (Konec),
zobrazí se nabídka BOOT LOGO (LOGO SPUŠTĚNÍ). Volbu BOOT LOGO (LOGO
SPUŠTĚNÍ) je možné nastavit na OFF (Vypnuto).
SIGNAL INFORMATION*1 V rohu obrazovky lze zobrazit informace o signálu.
(Informace o signálu) Informace o signálu lze zobrazit či skrýt („ON/OFF“).
Tag8
RESOLUTION
NOTIFIER*1
(Upozornění na
rozlišení)
Pokud vyberete možnost ON (Zapnuto), po 30 sekundách se zobrazí zpráva o tom, že
zvolené rozlišení není optimální.
HOT KEY*1
(Rychlá volba)
Když je tato funkce aktivní, lze možnost VOLUME (Hlasitost) nastavit pomocí tlačítek na
přední straně monitoru, aniž by bylo nutné otevírat nabídku OSD.
VOLUME (Hlasitost) lze nastavit pomocí tlačítek „LEFT“ (Vlevo) nebo „RIGHT“ (Vpravo).
Možnost PICTURE MODE (Režim obrazu) lze nastavit pomocí tlačítek „UP“ (Nahoru) a
„DOWN“ (Dolů).
Pokud je tato funkce nastavena na možnost OFF (Vypnuto), nejsou některá tlačítka aktivní.
Viz strana 11.
FACTORY PRESET
(Nastavení od
výrobce)
Volba FACTORY PRESET (Tovární nastavení) umožňuje vrátit všechna nastavení OSD
na hodnoty od výrobce. Jednotlivá nastavení lze provést zvolením požadované položky a
stisknutím tlačítka RESET.
VOLUME (Hlasitost)
Ovládá hlasitost reproduktorů nebo sluchátek, když je v nabídce MULTI PICTURE
(Více obrazů) nastavena jiná možnost než OFF (Vypnuto).
Chcete-li zvuk ztlumit, stiskněte tlačítko „RESET“ (Resetovat).
SOUND INPUT
(Zvukový vstup)
Slouží k výběru vstupního zvukového portu, když je v nabídce MULTI PICTURE (Více
obrazů) vybrána jiná možnost než „OFF“ (Vypnuto).
Na vybraném obrazu se zobrazí červený rámeček.
POZNÁMKA: Pokud je možnost DP EDID SOUND SELECT (Výběr zvuku DP EDID)
nastavena na hodnotu OFF (Vypnuto), prostřednictvím rozhraní DisplayPort se nebude
přehrávat žádný zvuk.
MULTI PICTURE
AUDIO (Zvuk režimu
více obrazů)
Slouží k výběru zdroje zvuku.
POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná, když je pro položku MULTI PICTURE (Více obrazů)
zvoleno nastavení PIP (Obraz v obraze) nebo PBP (Zobrazení vedle sebe).
AUDIO DELAY
(Prodleva zvuku)
Chcete-li synchronizovat zvuk a obraz, nastavte prodlevu zvukového výstupu.
DP EDID SOUND
SELECT (Výběr
zvuku DP EDID)
Pokud je vybrána možnost OFF (Vypnuto), prostřednictvím rozhraní DisplayPort se
nebude přehrávat žádný zvuk.
Možnost OFF (Vypnuto) lze vybrat, když se signály DisplayPort neoptimalizují při použití
nativního rozlišení.
MULTI PICTURE
(Více obrazů)
Slouží k výběru možností MULTI PICTURE MODE (Režim více obrazů),
OFF (Vypnuto) / PIP / PBP (Picture by Picture).
ACTIVE PICTURE
(Aktivní obraz)
Slouží k výběru aktivního obrazu, když je v nabídce MULTI PICTURE (Více obrazů)
vybrána jiná možnost než „OFF“ (Vypnuto). Na vybraném obrazu se zobrazí bílý rámeček.
EXPANSION
(Rozšíření)
Nastavuje způsob zvětšování.
FULL (Celá obrazovka): Obraz je roztažen na velikost celé obrazovky bez ohledu na jeho rozlišení.
ASPECT (Poměr): Obraz je roztažen beze změny poměru stran.
OFF (Vypnuto): Obraz není roztažen.
PIP LEFT/RIGHT
(Obraz v obraze
DOLEVA/DOPRAVA)
Pokud zvolíte možnost PIP (Obraz v obraze) v nastavení PIP MODE (Režim obrazu v
obraze), můžete ovládat vodorovnou polohu zobrazované plochy obrazu v obraze.
*1 Tato položka neslouží k obnovení nastavení pomocí funkce FACTORY PRESET (NASTAVENÍ VÝROBCE) (položka 7).
Česky-23
Česky
OSD COLOR*1
(Barva nabídky OSD)
PIP DOWN/UP (Obraz Pokud zvolíte možnost PIP (Obraz v obraze) v nastavení PIP MODE (Režim obrazu v
v obraze dolů/nahoru) obraze), můžete ovládat svislou polohu zobrazované plochy obrazu v obraze.
Tag9
PIP SIZE (Velikost
obrazu v obraze)
Slouží k nastavení velikosti vedlejšího obrazu v režimu PIP MODE (REŽIM OBRAZU V
OBRAZE).
TILE MATRIX
(Složený obraz)
Funkce TILE MATRIX (Složený obraz) umožňuje zobrazit jeden obraz na více
obrazovkách. Tuto funkci lze použít na až 25 monitorech (5 vertikálně a 5 horizontálně).
Použití této funkce vyžaduje, aby výstupní signál z PC procházel distribučním
zesilovačem, jenž zajistí jeho rozvedení k jednotlivým monitorům.
H MONITOR (Monitory vodorovně): Vyberte počet monitorů ve vodorovném směru.
V MONITOR (Monitory svisle): Vyberte počet monitorů ve vodorovném směru.
MONITOR No. (Monitor č.): Vyberte pozici pro rozšíření obrazovky.
TILE COMP (Kompenzace): Funguje s funkcí TILE MATRIX (Složený obraz) a
kompenzuje šířku rámečku jednotlivých displejů, aby byl obraz celý.
Tile Comp (Kompenzace) se 4 monitory (černá oblast zobrazuje rámy monitorů):
monitor1
monitor2
monitor1
monitor2
monitor3
monitor4
monitor3
monitor4
Tile Comp vyp
Tile Comp zap
POZNÁMKA: Funkce TILE MATRIX (Složený obraz) funguje pouze v případě, že je režim
PIP MODE (Režim obrazu v obraze) nastaven na možnost OFF (Vypnuto).
TagA
ROTATION
(OTOČENÍ)
OSD:
AUTO (Automaticky): Když se otáčí monitor, automaticky se otáčí i nabídka OSD.
Možnost OSD ROTATION (Otáčení nabídky OSD) je ve výchozím stavu nastavena na
hodnotu AUTO (Automaticky).
LANDSCAPE (Na šířku): Zobrazení nabídky OSD v orientaci na šířku.
PORTRAIT (Na výšku): Zobrazení nabídky OSD v orientaci na výšku.
PICTURE1 (Obraz 1):
AUTO (Automaticky): Levá/horní strana nebo hlavní okno se automaticky otáčí v
souladu s orientací monitoru.
OFF (Vypnuto): Obraz okna se neotáčí.
ON (Zapnuto): Levá/horní strana nebo hlavní okno se vždy otáčí.
POZNÁMKA: Prokládaný obraz se neotáčí. Pokud je možnost MULTI PICTURE (Více obrazů) nastavena na hodnotu OFF (Vypnuto), možnost PICTURE1 (Obraz 1)
je nastavena na hodnotu ON (Zapnuto) nebo AUTO (Automaticky) a zobrazený obraz
lze otáčet.
PICTURE2 (Obraz 2) (pouze pokud je možnost MULTI PICTURE (Více obrazů) nastavena
na hodnotu ON (Zapnuto)):
AUTO (Automaticky): Pravá/dolní strana nebo vedlejší okno se automaticky otáčí v
souladu s orientací monitoru.
OFF (Vypnuto): Obraz okna se neotáčí.
ON (Zapnuto): Pravá/dolní strana nebo vedlejší okno se vždy otáčí.
POZNÁMKA: Prokládaný obraz se neotáčí. Je-li možnost MULTI PICTURE (Více
obrazů) nastavena na hodnotu OFF (Vypnuto), možnost PICTURE2 (Obraz 2) není k
dispozici.
DDC/CI
DDC/CI ENABLE/DISABLE (DDC/CI povolit/zakázat): Zapne či vypne dvousměrnou
komunikaci a ovládání s počítačem připojeným pomocí kabelu videa.
*1 Tato položka neslouží k obnovení nastavení pomocí funkce FACTORY PRESET (NASTAVENÍ VÝROBCE) (položka 7).
Česky-24
Užití funkce SCREEN SAVER (Spořič obrazovky) snižuje riziko vzniku dosvitu.
POZNÁMKA: Funkce SCREEN SAVER (Spořič obrazovky) funguje, pokud je možnost
MULTI PICTURE (Více obrazů) nastavena na hodnotu OFF (Vypnuto). Funkce SCREEN
SAVER (Spořič obrazovky) funguje, pokud je v nabídce TILE MATRIX (Složený obraz)
možnost ENABLE (Povolit) nastavena na hodnotu OFF (Vypnuto).
MOTION (Pohyb) (výchozí nastavení je OFF (VYPNUTO)): Obraz se pohybuje periodicky
ve čtyřech směrech, aby se snížilo riziko vzniku dosvitu.
Časováním funkce MOTION (Pohyb) lze nastavit pohyb obrazu v intervalech od
10 do 900 sekund. Časování se nastavuje v 10sekundových krocích.
OPTION (Volba) (výchozí nastavení je REDUCED (ZMENŠENÝ)): K dispozici jsou dvě
volby.
REDUCED (ZMENŠENÝ): Obraz se zmenší na 95% velikost a pohybuje se periodicky
ve čtyřech směrech. Obraz se může jevit méně ostrý než je běžné. Na obrazovce se
zobrazí úplný obraz.
POZNÁMKA: Některé vstupní signály nejsou funkcí REDUCED (SNÍŽENÝ) podporovány.
FULL (Úplný): Obraz se nastaví na úplnou velikost a pohybuje se periodicky ve čtyřech
směrech. Obraz se posune mimo zobrazovací plochu ve směru pohybu. Část obrazu se
tedy může jevit neúplná.
BLANK SIGNAL
SKIP (Přeskočení
prázdného signálu)
Přeskočí vstupy bez signálu při změně vstupního signálu pomocí tlačítka INPUT.
INPUT SETTING*1
(Vstupní nastavení)
(Pouze analogový
vstup)
Video Band Width (Šířka pásma obrazu): Omezte úroveň vizuálního „šumu“ vstupního
signálu. Čím vyšší číslo zadáte, tím výraznější bude omezení šumu. Výběr proveďte
pomocí tlačítek Doleva nebo Doprava.
Clamp position (Aretace): Pokud monitor budete používat s nestandardním časováním,
obraz může být tmavší než obvykle nebo může dojít ke zkreslení barev. Pomocí
ovládacího prvku Clamp Position (Aretace) upravte obraz do normálního stavu.
ANALOG DETECT
Slouží k výběru typu synchronizačního signálu analogového vstupu.
(Detekce analogového
SEP/COMP (Samostatný/Kompozitní): Toto nastavení vyberte, když je vstup
signálu)
vodorovného a svislého synchronizačního signálu oddělen od vstupu videa.
SOG (Synchronizace na zelené): Toto nastavení vyberte, pokud je připojen vstup s
vodorovným a svislým synchronizačním signálem.
POZNÁMKA: Nemusí se zobrazit správně, když se vstup synchronizačního signálu a
hodnoty zvolené v tomto nastavení neshodují.
TagB
CARBON SAVINGS
(Úspora uhlíku)
Zobrazuje odhadované informace o úspoře uhlíku v kg.
CARBON USAGE
(ÚSPORA UHLÍKU)
Zobrazuje odhadované informace o úspoře uhlíku v kg.
Jde o aritmetický odhad, nikoli aktuální naměřenou hodnotu. Tento odhad probíhá bez
volitelných prvků.
COST SAVINGS
(ÚSPORA NÁKLADŮ)
Zobrazuje úspory nákladů na elektrické napájení jako zůstatek.
CARBON CONVERT
SETTING (Nastavení
konverze uhlíku)
Upravuje faktor uhlíkové stopy ve výpočtu snížení uhlíkové stopy. Toto úvodní nastavení je
založeno na datech OECD (vydání z roku 2008).
CURRENCY SETTING Zobrazuje cenu elektřiny (dostupná v 6 měnách).
(Nastavení měny)*1
CURRENCY CONVERT Nastavuje ceny elektřiny ve výpočtu úspor výdajů za elektřinu.
SETTING (Nastavení
převodu měny)
TagC
HOURS RUNNING*1
(Doba provozu)
Uvádí celkovou dobu provozu.
INFORMATION*1
(Informace)
Poskytuje informace o aktuálním rozlišení displeje. Zobrazí se také technické údaje,
včetně právě používaného nastavení časování a horizontálního a vertikálního kmitočtu.
*1 Tato položka neslouží k obnovení nastavení pomocí funkce FACTORY PRESET (NASTAVENÍ VÝROBCE) (položka 7).
Česky-25
Česky
SCREEN SAVER*1
(Spořič obrazovky)
Technické údaje
Technické údaje monitoru
MultiSync P243W
Poznámky
Modul LCD
61,1 cm
61,1 cm
1920 x 1200
Aktivní matrice; displej s tekutými krystaly (LCD)
s tranzistory s tenkým filmem (TFT); roztec bodu
0.270 mm; bílý jas 350 cd/m2; kontrastní poměr 1000:1
(typický).
Konektor DisplayPort:
Digitální signál RGB
DisplayPort V1.1a (HDCP1.3)
24kolíkový konektor DVI-D:
Digitální signál RGB
DVI (HDCP1.4)
Analogový signál RGB
Synchronizace
0.7 Vp-p/75 ohmů
Oddělená synchronizace; Kladná/záporná úroveň TTL
Kompozitní synchronizace; Kladná/záporná úroveň TTL
Synchronizace na zelenou
(Video 0,7 Vp-p a Sync Negative 0,3 Vp-p)
Digitální signál RGB
HDMI (HDCP1.4)
1,073,741,824 (DisplayPort/HDMI 10 bit)
16,777,216 (DVI)
Záleží na používané grafické kartě.
31,5 kHz až 93,8 kHz, 118,4 kHz*2 (analogové)
31,5 kHz až 91,1 kHz, 118,4 kHz*2 (digitální)
50 Hz až 85 Hz
Automaticky
Automaticky
Automaticky
Úhlopříčka:
Skutečná velikost obrazu:
Původní rozlišení (počet bodů):
Vstupní signál
DisplayPort:
DVI:
VGA:
15kolíkový konektor mini D-Sub:
HDMI:
Konektor HDMI:
Zobrazení barev
Rozsah synchronizace
Horizontálně:
Vertikálně:
Zobrazovací úhel
Doleva/doprava:
Nahoru/Dolů:
±89° (CR > 10)
±89° (CR > 10)
Doba odezvy
8 ms (šedá–šedá, obvykle)
Podporovaná rozlišení (Některé systémy
všechny uvedené režimy nepodporují).
640 x 480*1 při 60 Hz až 85 Hz
720 x 400*1 při 70 Hz až 85 Hz
800 x 600*1 při 85 Hz
832 x 624*1 při 75 Hz
1 024 x 768*1 při 60 Hz až 75 Hz
1 280 x 1 024*1 při 75 Hz
1 600 x 1 200*1 při 60 Hz Doporučené rozlišení pro optimální obraz společností
1 920 x 1 200 při 60 Hz........................................ NEC DISPLAY SOLUTIONS.
1 400 x 1 050*1 při 60 Hz
1 440 x 900*1 při 60 Hz
1 600 x 1 200*1 při 65 Hz až 75 Hz (analogový)
480P (720 x 480*1 při 60 Hz)
576P (720 x 576*1 při 60 Hz)
720P (1 280 x 720*1 při 50 Hz až 60 Hz)
1080P (1 920 x 1 080*1 při 50 Hz až 60 Hz)
960 x 1 200*1 při 60 Hz
1 200 x 960*1 při 60 Hz
1 200 x 1 920 při 60 Hz
Aktivní
plocha zobrazení
518,4 mm
324,0 mm
324,0 mm
518,4 mm
Rozbočovač USB:
Na šířku: Vodorovně:
Svisle:
Na výšku: Vodorovně:
Svisle:
I/F:
Port:
Zátěžový proud:
USB verze 3.1 Gen 1
Vstupní 2
Výstupní 3
Maximálně 0,9 A na port
AUDIO
Vstup AUDIO: Stereofonní konektor Mini Jack:
Konektor DisplayPort:
Konektor HDMI:
Analogový zvuk
Digitální zvuk
Digitální zvuk
Stereofonní L/R 500 mV rms 20 000 ohmů
PCM 2 kanály, 32; 44,1; 48 kHz (16/20/24 bitů)
PCM 2 kanály, 32; 44,1; 48 kHz (16/20/24 bitů)
Výstup sluchátek: Stereofonní konektor Mini Jack:
Napájení
100-240 V, 50/60 Hz
Jmenovitý proud
1,05–0,55 A (s doplňkem)
Rozměry
Na šířku:
Na výšku:
Rozsah
nastavení
podstavce
Odpor sluchátek 32 ohmů
Nastavení výšky:
Naklánění, otáčení do stran,
otáčení na výšku a na šířku:
Hmotnost
556,2 mm (Š) x 379,1 – 529,1 mm (V) x 233,0 mm (H)
21,9 palce (Š) x 14,9 – 20,8 palce (V) x 9,2 palce (H)
361,8 mm (Š) x 573,5 – 629,8 mm (V) x 233,0 mm (H)
14,2 palce (Š) x 22,6 – 24,8 palce (V) x 9,2 palce (H)
150 mm / 5,9 palce (orientace na šířku)
56,3 mm / 2,2 palce (orientace na výšku)
Nahoru o 30°, dolů o 5° / 90° / 340°
8,2 kg
Provozní prostředí
Provozní teplota:
Vlhkost:
Nadmořská výška:
Skladovací teplota:
Vlhkost:
Nadmořská výška:
5 °C až 35 °C
20 % až 80 %
0 až 5 000 m
-20 °C až 60 °C
10 % až 85 %
0 až 12 192 m
*1 Interpolovaná rozlišení: Při rozlišeních, která jsou nižší než počet obrazových bodů na modulu LCD, může se text zobrazit poněkud odlišně. Toto zobrazení je
normální a nutné u všech současných technologií plochých panelů při zobrazování jiných než původních rozlišení na celé obrazovce. U technologií plochých
panelů je každý bod na obrazovce ve skutečnosti jeden pixel, takže pro roztažení zobrazení na celou obrazovku je třeba provést interpolaci rozlišení.
*2 Pouze rozlišení 1200 x 1920.
POZNÁMKA:
Změna technických údajů vyhrazena.
Česky-26
Vlastnosti
DisplayPort: Rozhraní DisplayPort bylo navrženo jako škálovatelné řešení pro budoucí využití vysoce výkonného připojení
digitálního signálu. Umožňuje vyšší rozlišení, rychlejší obnovovací frekvence a větší barevné hloubky pomocí standardních
kabelů.
HDMI: Rozhraní HDMI bylo navrženo jako škálovatelné řešení pro budoucí využití vysoce výkonného připojení digitálního
signálu. Umožňuje vyšší rozlišení, rychlejší obnovovací frekvence a větší barevné hloubky pomocí standardních kabelů,
především pro spotřebitelská audio/video zařízení.
P&D (Plug and Display, zapoj a zobraz): Standard VESA pro rozhraní digitálních plochých monitorů. Je robustnější než DFP,
protože jediný konektor umožňuje použít další zařízení (např. USB, analogové video a IEEE-1394-995). Výbor VESA uznal DFP
jako dílčí sadu P&D. Jedná se o konektor založený na DVI (pro kolíky digitálního vstupu), a proto k zajištění kompatibility mezi
P&D a dalším digitálním konektorem DVI (jako např. DVI a DFP) je třeba pouze jednoduchý adaptér.
Systém nastavení barev: Úpravou barev na obrazovce můžete upravit přesnost barev monitoru podle různých standardů.
Matrice přírodních barev: Slučuje šestiosou správu barev a standard sRGB. Šestiosá správa barev umožňuje, na rozdíl od RGB
(tři osy), nastavení barev prostřednictvím šesti os (R, G, B, C, M a Y). Standard sRGB zajišťuje pro monitor jednotný profil barev.
Díky tomu budou barvy zobrazené na monitoru shodné s barvami na výtisku (s operačním systémem a tiskárnou s podporou
sRGB). Umožňuje upravit barvy na obrazovce a přizpůsobit přesnost barev monitoru nejrůznějším normám.
Ovládací prvky OSD: Slouží k rychlému a snadnému nastavení všech prvků obrazu pomocí jednoduchých nabídek na
obrazovce.
Vlastnosti ErgoDesign: Dokonalejší ergonomie zlepšuje pracovní prostředí, chrání zdraví uživatele a šetří peníze. Mezi
ergonomické funkce patří plně otočný stojan, ovládací prvky OSD k rychlému a snadnému nastavení obrazu a nízká úroveň
záření.
Standardní montážní rozhraní VESA: Slouží k připojení monitoru MultiSync k montážnímu ramenu nebo konzole typu VESA
libovolného výrobce.
Nastavitelný otočný podstavec: Umožňuje natočení displeje podle požadavků uživatele.
Pojistka podstavce: Umožňuje snadné uvolnění podstavce monitoru.
Plug and Play (k okamžitému použití): Řešení Microsoft® v systému Windows® umožňuje snadné nastavení a instalaci, protože
vlastnosti monitoru se přenáší automaticky přímo do počítače (např. velikost obrazu, podporované rozlišení). Výkon monitoru se
automaticky optimalizuje.
Systém Intelligent Power Manager – inteligentní správa napájení: Poskytuje inovativní metody úspory energie, díky nimž se
monitor může přepnout do režimu s nízkou spotřebou energie v situaci, kdy je zapnutý, ale není používán. Tím se sníží spotřeba
energie, a tedy i emise spojené s provozem monitoru a náklady na jeho provoz.
Funkce FullScan: Při většině rozlišení umožňuje využití celé obrazovky, čímž výrazně zvětšuje velikost obrazu.
Technologie širokého úhlu zobrazení: Dává uživateli možnost sledovat obraz z libovolného úhlu (178°) s libovolnou orientací –
na výšku i na šířku. Poskytuje úhel zobrazení plných 178° shora, zdola, zleva i zprava.
No touch Auto Adjust (Bezdotykové automatické seřízení, pouze pro analogový vstup): Automaticky provádí optimální
nastavení monitoru po jeho prvním zapnutí.
Správa barev sRGB: Optimalizovaný standard správy barev, který umožňuje shodu barev na monitoru počítače a dalších
periferních zařízeních. Režim sRGB, který je založen na kalibrovaném barevném prostoru, umožňuje na optimálním znázornění
barev a zpětné kompatibilitě s jinými běžnými barevnými normami.
Rovnoměrnost (UNIFORMITY): Tato funkce kompenzuje jemné odchylky bílé, ke kterým na monitoru může docházet, a rovněž
zlepšuje barvy a rovnoměrnost jasu obrazu.
Response Improve (Zlepšení odezvy): Vylepšená odezva šedá-šedá.
Technologie automatického ztmavení: Automaticky upravuje úroveň černé podle okolního světla.
USB 3.1 1. generace: Rozbočovač USB 3.1 1. generace zajišťuje rychlejší komunikaci s pracovní stanicí – například při použití
paměťové jednotky USB.
Česky-27
Česky
Modul SPECTRAVIEW (SPECTRAVIEW ENGINE): Tento systém byl navržen za účelem zlepšení obrazové kvality poskytované
monitorem.
Prováděním automatických úprav v reálném čase při používání hardwaru monitoru dochází ke konfiguraci optimálních nastavení
bez jakékoliv interakce s uživatelem.
Odstraňování problémů
Na monitoru není obraz.
• Ověřte, že je signální kabel správně připojený k monitoru i počítači.
•
Ověřte, že je grafická karta počítače zcela zasunutá do příslušného slotu.
•
Nepoužívejte adaptér rozhraní DisplayPort. Toto zařízení není podporováno.
•
Ověřte, že je zapnutý jak počítač, tak monitor.
•
Zkontrolujte, že byl na grafické kartě nebo v používaném systému zvolen podporovaný režim.
(Při změně grafického režimu postupujte podle příručky ke grafické kartě nebo příručky k systému).
•
Zkontrolujte monitor a grafickou kartu s ohledem na kompatibilitu a doporučená nastavení.
•
Zkontrolujte konektor signálního kabelu, zda kolíky nejsou zdeformované nebo zatlačené dovnitř.
•
Zkontrolujte vstup signálu.
•
Pokud přední indikátor bliká žlutě, zkontrolujte stav režimu OFF MODE (VYPNUTO) (viz strana 15).
•
Monitor bude automaticky vypnut pomocí funkce „POWER SAVE TIMER“ (ČASOVAČ ÚSPORY NAPÁJENÍ) nebo
„OFF TIMER“ (ČASOVAČ VYPNUTÍ), pokud je některá z nich zapnuta. Vypněte prosím funkce „POWER SAVE TIMER“
(ČASOVAČ ÚSPORY NAPÁJENÍ) nebo „OFF TIMER“ (ČASOVAČ VYPNUTÍ).
Tlačítko napájení je bez odezvy
• Resetujte monitor odpojením napájecího kabelu monitoru ze zásuvky.
Dosvit obrazu
• Dosvitem obrazu se označuje zbytkový obraz („duch“) předchozího obrazu, který zůstane viditelný na obrazovce. Narozdíl
od běžných monitorů není dosvit obrazu na displeji LCD trvalý, ale přesto by se mělo předejít zobrazení statického obrazu
po dlouhou dobu. Chcete-li zmírnit dosvit obrazu, vypněte monitor na stejně dlouhou dobu, po jakou byl poslední obraz
zobrazen.
Jestliže byl například obraz na obrazovce hodinu a zůstal po něm zbytkový obraz, znovu vypněte monitor na jednu
hodinu, aby obraz zmizel.
POZNÁMKA: Stejně jako u všech osobních zobrazovacích zařízení doporučuje společnost NEC DISPLAY SOLUTIONS
pravidelné používání spořičů obrazovky při nečinnosti a vypnutí monitoru v době, kdy se nepoužívá.
Ztráta barvy obrazu
• Nastavení COLOR VISION EMU (Emulace vnímání barev) musí být OFF (Vypnuto).
•
Nastavení PICTURE MODE (Režim obrazu) musí být stejné jako u profilu ICC v počítači.
•
Nejprve vypněte monitor stisknutím předního tlačítka POWER (Napájení). Poté pomocí tlačítka POWER (Napájení)
monitor zapněte a současně přidržte tlačítka RESET (PIP) (Obnovení (Obraz v obraze)) a SELECT (INPUT) (Vybrat
(Vstup)). Tím se obnoví všechny parametry barevného nastavení z výroby. Obnovení bude trvat přibližně 10 sekund a
poté se zobrazí obrazovka nastavení z výroby.
Nepravidelnosti barev na obrazovce
• Snižte nastavení BRIGHTNESS (Jas).
•
Nastavte hodnotu UNIFORMITY (Rovnoměrnost) na 5.
Pohybující se obraz není plynulý
• Pokud používáte přehrávač disků DVD nebo jiný typ zařízení s vysokým rozlišením, prostudujte si uživatelskou příručku k
danému zařízení a vyhledejte v ní informace, jak změnit signál z prokládaného na progresivní.
•
Nastavte možnost RESPONSE IMPROVE (Zlepšení odezvy) na hodnotu ON (Zapnuto).
Je zobrazeno hlášení „OUT OF RANGE“ (Mimo rozsah, obrazovka je černá nebo zobrazuje jen hrubý obraz).
• Na hrubém obrazu (chybí pixely) je zobrazeno upozornění OSD „OUT OF RANGE“ (Mimo rozsah): Příliš vysoká hodnota
hodin signálu nebo rozlišení. Nastavte podporovaný režim.
•
Na černé obrazovce je upozornění OSD „OUT OF RANGE“ (Mimo rozsah): Frekvence signálu je mimo rozsah. Nastavte
podporovaný režim.
Obraz je nestálý, nezaostřený nebo „plave“
• Zkontrolujte řádné zapojení signálního kabelu do počítače.
•
Pomocí ovládacích prvků Image Adjust (Seřízení obrazu) v nabídce OSD zaostřete a seřiďte obraz zvýšením nebo
snížením hodnoty parametru FINE (Jemné doladění).
Při změně režimu zobrazení bude možná třeba znovu upravit nastavení OSD Image Adjust (Seřízení obrazu OSD).
•
Zkontrolujte monitor a grafickou kartu s ohledem na kompatibilitu a doporučená časování signálu.
•
Je-li text zkreslený, změňte režim videa na neprokládaný a použijte obnovovací kmitočet 60 Hz.
Indikátor na monitoru nesvítí (indikátor nesvítí zeleně, modře ani žlutě)
• Hlavní vypínač musí být v poloze ON (zapnuto) a napájecí šňůra musí být řádně připojena.
•
Zvýší jas indikátoru LED.
Česky-28
•
Pokud je jas proměnlivý, ověřte, že je vypnuta funkce AUTO BRIGHTNESS (Automatický jas).
•
V režimu PICTURE MODE (Režim obrazu) nastavte možnost HIGH BRIGHT (Vysoký jas). Viz strana 17.
•
Ke snížení jasu displeje dochází z důvodu dlouhodobého používání nebo extrémního chladu.
•
Pokud displej nedokáže dosáhnout požadovaného jasu, číselná hodnota jasu v nabídce OSD bude blikat.
•
Při používání vstupu HDMI změňte režim „VIDEO LEVEL“ (Úroveň videa).
Zobrazený obraz nemá správnou velikost
• Pomocí ovládacích prvků Image Adjust (Seřízení obrazu) zvětšete nebo zmenšete velikost obrazu.
•
Zkontrolujte, že byl na grafické kartě nebo v používaném systému zvolen podporovaný režim.
(Podporovaná rozlišení a postup změny nastavení naleznete v příručce k vašemu počítači nebo grafické kartě).
•
Při používání vstupu HDMI změňte režim „OVER SCAN“ (Přesah).
•
Nastavte hodnotu rozlišení H.RESOLUTION nebo V.RESOLUTION v položce 5 nabídky Advanced OSD (Pokročilé
nastavení OSD).
Žádný obraz
• Není-li na obrazovce žádný obraz, monitor vypněte a znovu zapněte.
•
Ujistěte se, že počítač není v režimu úspory energie (stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici nebo se dotkněte
připojené myši). Pokud se stále nezobrazuje žádný obraz, v nabídce OSD NO SIGNAL (Žádný signál) změňte nastavení
OFF MODE (Režim vypnutí) (viz strana 22).
•
Některé grafické karty při použití rozhraní DisplayPort nevysílají videosignál v režimech nízkého rozlišení, pokud monitor
vypnete a opět zapnete nebo pokud napájecí kabel střídavého proudu odpojíte a znovu připojíte.
•
Při používání vstupu HDMI změňte režim „OVER SCAN“ (Přesah).
•
Pokud používáte analogové vstupy, v nabídce OSD NO SIGNAL (Žádný signál) vyberte možnost ANALOG DETECT
(Detekce analogového signálu). Poté vyberte typ synchronizačního signálu analogového vstupu.
•
Pokud používáte analogové vstupy, v nabídce OSD NO SIGNAL (Žádný signál) vyberte možnost ANALOG DETECT
(Detekce analogového signálu) (viz strana 25).
Poté podle zobrazeného okna vyberte typ synchronizačního signálu analogového vstupu.
•
Pokud používáte vstupy DVI nebo HDMI, v nabídce OSD NO SIGNAL (Žádný signál) vyberte možnost DIGITAL LONG
CABLE (Digitální dlouhý kabel) (viz strana 20). Poté podle zobrazeného okna vyberte úroveň kompenzace.
Není slyšet zvuk
• Ujistěte se, že jsou sluchátka správně připojena.
•
Zkontrolujte, zda není aktivována funkce vypnutí zvuku.
•
Zkontrolujte nastavení hlasitosti v nabídce OSD.
•
Pokud se používá vstupní signál DisplayPort nebo HDMI, ověřte, že je položka SOUND INPUT (Zvukový vstup) v nabídce
OSD nastavena na možnost DisplayPort nebo HDMI.
Změna jasu v průběhu času
• Změňte nastavení funkce AUTO BRIGHTNESS (Automatický jas) na hodnotu OFF (Vypnuto) a potom nastavte jas.
POZNÁMKA: Pokud je funkce AUTO BRIGHTNESS (Automatický jas) nastavena na hodnotu ON (Zapnuto), monitor
automaticky přizpůsobí jas okolnímu prostředí.
Pokud se změní jas okolního prostředí, změní se také nastavení monitoru.
Automatická diagnostika
• Displej LCD je vybaven funkcí, která mu umožňuje rozpoznávat vady. Pokud displej LCD zjistí problém, indikátor LED na
předním panelu začne střídavě dlouze a krátce blikat (v závislosti na typu zjištěného problému).
•
Pokud indikátor LED hlásí problém, přivolejte odborného technika.
Rozbočovač USB není funkční
• Ujistěte se, že je kabel USB řádně připojený. Přečtěte si uživatelskou příručku k zařízení USB.
•
Dbejte na volbu správného vstupního portu v nastaveních rozbočovače USB (viz strana 14).
•
Při použití dvou vstupních připojení odpojte jeden kabel USB vstupního připojení.
•
Vypněte a znovu zapněte napájení.
Zobrazený text je rozmazaný
• Ověřte, že na grafické kartě nebo v používaném systému bylo zvoleno podporované rozlišení.
Pokud jste na pochybách, postup změny rozlišení naleznete v uživatelské příručce ke grafické kartě nebo systému.
Česky-29
Česky
Obraz není dostatečně jasný
• Ověřte, zda jsou vypnuty funkce ECO MODE (Úsporný režim) a AUTO BRIGHTNESS (Automatický jas).
Použití funkce Auto Brightness (Automatický jas)
Jas displeje lze v závislosti na světelných podmínkách v místnosti zvýšit nebo snížit. Pokud je místnost jasně osvětlená, jas
displeje se zvýší. Pokud je místnost tmavá, jas displeje se sníží. Tato funkce šetří zrak uživatele, který bývá nadměrně namáhán,
pokud je jas příliš vysoký.
SETUP (Nastavení)
Následující postup slouží k volbě rozsahu jasu, který bude na monitoru použit při aktivaci funkce Auto Brightness
(Automatický jas).
1. Nastavte maximální úroveň položky BRIGHTNESS (Jas). Tato úroveň jasu se na monitoru nastaví, když světelné podmínky v
místnosti dosáhnou nejvyšší úrovně. Konfiguraci tohoto nastavení provádějte, když světelné podmínky v místnosti dosáhnou
nejvyšší úrovně.
V nabídce AUTO BRIGHTNESS (Automatický jas) vyberte hodnotu „ON“ (obrázek 1). Potom pomocí tlačítek na přední straně
posuňte ukazatel na nastavení BRIGHTNESS (Jas). Vyberte požadovanou úroveň jasu (obrázek 2).
2. Nastavte úroveň DARK (Dolní mez jasu). Toto je minimální úroveň jasu, která se nastaví, pokud světelné podmínky v
místnosti dosáhnou nejnižší úrovně. Při nastavování této položky je nutné, aby světlo v místnosti dosahovalo požadované
nejnižší úrovně.
Potom pomocí tlačítek na přední straně posuňte ukazatel na nastavení BRIGHTNESS (Jas). Vyberte požadovanou úroveň
jasu (obrázek 3).
Obrázek 1
Obrázek 2
Obrázek 3
Po aktivaci funkce „AUTO BRIGHTNESS“ (Automatický jas) se bude jas obrazu automaticky přizpůsobovat aktuálním světelným
podmínkám v místnosti (obrázek 4).
Rozsah nastavení
BRIGHTNESS (Jas)
Úroveň nastavení
BRIGHTNESS (Jas)
určená k použití, pokud
je intenzita světla v
místnosti nízká.
Úroveň nastavení BRIGHTNESS
(Jas) určená k použití, pokud je
intenzita světla v místnosti vysoká.
Oblast vyšší
úrovně světla
Dolní mez jasu Světelné podmínky místnosti Horní mez jasu
Oblast nižší
úrovně světla
Jas obrazovky řízený funkcí Auto Brightness (Automatický jas)
Obrázek 4
Lb: Hranice mezi oblastmi nižší a vyšší úrovně světla v místnosti nastavená výrobcem.
L1: Úroveň nastavení BRIGHTNESS (Jas) určená k použití, pokud je intenzita světla v místnosti vysoká (L1>Lb).
L2: Úroveň nastavení BRIGHTNESS (Jas) určená k použití, pokud je intenzita světla v místnosti nízká (L2<Lb).
L1 a L2 jsou úrovně jasu, které nastavuje uživatel ve snaze kompenzovat změny intenzity světla v místnosti.
Česky-30
Informace výrobce o recyklaci a spotřebě energie
Likvidace starých produktů NEC
Cílem recyklace je péče o životní prostředí opětovným využitím, vylepšením, obnovením nebo rekultivací materiálu. Správné
zacházení a likvidaci závadných součástí zajišťují k tomu určená recyklační centra. Aby zajistila správnou recyklaci svých
produktů, nabízí společnost NEC DISPLAY SOLUTIONS širokou škálu postupů při recyklaci a radí, jak s produktem po
skončení jeho životnosti zacházet způsobem co nejšetrnějším k životnímu prostředí.
Všechny požadované informace o likvidaci produktů a informace o recyklačních zařízeních ve vaší zemi se nacházejí na těchto
našich webových stránkách:
http://www.nec-display-solutions.com/greencompany/ (v Evropě),
https://www.nec-display.com (v Japonsku) nebo
http://www.necdisplay.com (v USA).
Úspora energie
Tento monitor je vybaven nejmodernější funkcí úspory energie. Po odeslání signálu podle standardu DPMS se aktivuje úsporný
režim. Monitor přejde do jednoduchého úsporného režimu.
Režim
Spotřeba energie
Barevné kontrolky LED
Běžný provoz (maximální jas)
Přibližně 29 W
Zelená nebo modrá
Úsporný režim
0,3 W
Žlutá
Vypnuto
0,2 W
Nesvítí
Další informace:
http://www.necdisplay.com/ (v USA)
http://www.nec-display-solutions.com/ (v Evropě)
https://www.nec-display.com/global/index.html (globální informace)
Informace o úspoře energie: [Výchozí nastavení: OFF MODE (Vypnuto)
STANDARD (Standardní)]
Pro požadavek normy ErP/Pro požadavek normy ErP (pohotovostní režim v síti):
Nastavení: OFF MODE (Vypnuto)
STANDARD (Standardní)
Spotřeba energie: 0,5 W nebo méně.
Čas pro funkci řízení spotřeby: přibližně 15 minuta
Symbol WEEE (Evropská směrnice 2012/19/EU a dodatky)
Likvidace použitého produktu: V Evropské unii
Legislativa EU v rámci implementace v jednotlivých členských státech vyžaduje, aby použité elektrické a
elektronické produkty označené symbolem vlevo byly likvidovány odděleně od běžného domovního odpadu.
To zahrnuje monitory a elektrické příslušenství, jako jsou signální a napájecí kabely. Při likvidaci takových
produktů postupujte podle pokynů místních úřadů, případně se obraťte na prodejce, u nějž jste produkt zakoupili,
nebo postupujte podle jiné platné legislativy či smlouvy. Toto označení elektrických a elektronických produktů se
vztahuje pouze na stávající členské státy Evropské unie.
Mimo Evropskou unii
Chcete-li provést likvidaci použitých elektrických a elektronických produktů mimo Evropskou unii, obraťte se na místní úřady a
zjistěte si správný postup likvidace.
Česky-31
Česky
Společnost NEC DISPLAY SOLUTIONS se výrazným způsobem zaměřuje na ochranu životního prostředí a recyklaci považuje
za jednu z nejvyšších priorit společnosti při snaze o minimalizaci zátěže pro životní prostředí. Zabýváme se vývojem produktů
ekologicky nezávadných produktů a neustále se snažíme zajišťovat a plnit nejnovější nezávislé normy vydané takovými orgány,
jako je ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a TCO (Švédský obchodní svaz).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement