WIKA FLR Instrukcja obsługi

WIKA FLR Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
Czujnik poziomu, model FLR
PL
Czujnik poziomu, z łańcuchem ze stykami kontaktronowymi
Model FLR
PL
Instrukcja obsługi czujnika poziomu Strona 3 – 18
Model FLR
© 09/2016 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Wszystkie prawa zastrzeżone.
WIKA® i KSR® są znakami handlowymi zarejestrowanymi w wielu krajach.
Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać instrukcję obsługi!
Zachować instrukcję do późniejszego użytku!
2
Instrukcja obsługi czujnika poziomu, model FLR
Spis treści
Spis treści
1
Informacje ogólne
4
2
Budowa i działanie
5
3
Bezpieczeństwo
6
4
Transport, opakowanie i przechowywanie
11
5
Rozruch, działanie
13
6
Usterki
15
7
Czyszczenie i konserwacja
16
8
Demontaż, zwrot i utylizacja
17
9
Specyfikacja
18
Załącznik 1: Deklaracja zgodności UE
19
Deklaracje zgodności znajdują się na stronie www.wika.com
Instrukcja obsługi czujnika poziomu, model FLR
3
1. Informacje ogólne
1. Informacje ogólne

Czujniki poziomu, opisane w niniejszej instrukcji, zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z najnowocześniejszą technologią. Podczas produkcji wszystkie części podlegają rygorystycznym
kryteriom jakościowym i środowiskowym. Nasze systemy zarządzania są zgodne z normą ISO 9001.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące
obsługi przyrządu. Bezpieczeństwo pracy wymaga przestrzegania
wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i pracy z przyrządem.

Należy przestrzegać obowiązujących miejscowych przepisów BHP
oraz ogólnych przepisów bezpieczeństwa w zakresie stosowania
danego przyrządu.

Instrukcja obsługi stanowi część przyrządu i musi być przechowywana w jego pobliżu oraz dostępna w każdej chwili do wglądu przez
wykwalifikowany personel. Przekazując urządzenie innej osobie należy przekazać jej także instrukcję.

Przed przystąpieniem do pracy wykwalifikowany personel musi
dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Obowiązują ogólne zasady i warunki zawarte w dokumentacji
sprzedaży.

Podlega zmianom technicznym.

Dodatkowe informacje:
-
4
Na stronie internetowej:
Odnośna karta katalogowa:
www.wika.de / www.wika.com
LM 20.02
Instrukcja obsługi czujnika poziomu, model FLR
2. Budowa i działanie
2. Budowa i działanie
2.1 Opis działania
Czujniki poziomu działają na zasadzie pływaka z transmisją magnetyczną. W pływaku (6) znajduje się magnes stały, którego pole magnetyczne
powoduje aktywację łańcucha pomiaru rezystancji wbudowanego w
rurce prowadzącej. Cały zespół odpowiada 3-przewodowemu obwodowi
potencjometru. Zmiana wysokości pływaka ⑥ jest proporcjonalna do
poziomu monitorowanego medium. Zmierzony sygnał rezystancyjny jest
proporcjonalny do poziomu. Napięcie pomiarowe jest bardzo precyzyjnie
stopniowane i praktycznie ciągłe dzięki oddzieleniu styków łańcucha
pomiarowego.
 Obudowa przyłączeniowa
 Dławik kablowy
 Powierzchnia dla klucza płaskiego
 Uszczelnienie
 Rurka prowadząca
 Pływak
 Płytka teflonowa
 Pozycja zatrzymania pływaka
2.2 Zakres dostawy
Dostarczony sprzęt należy sprawdzić z listem przewozowym.
Instrukcja obsługi czujnika poziomu, model FLR
5
3. Bezpieczeństwo
3. Bezpieczeństwo
3.1 Wyjaśnienie symboli
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
... oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych
sytuacji, które w razie zaistnienia doprowadzą do odniesienia poważnych obrażeń lub śmierci.
OSTRZEŻENIE!
... wskazuje na możliwość wystąpienia potencjalnie
niebezpiecznych sytuacji, które w razie zaistnienia
mogą być przyczyną zranienia ciała lub śmierci.
UWAGA!
... wskazuje na możliwość wystąpienia potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji, która może spowodować lekkie
obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia oraz szkody
środowiskowe.
Informacja
... przydatne wskazówki, zalecenia i informacje dotyczące efektywnej i bezusterkowej pracy.
3.2 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Czujniki poziomu służą wyłącznie do sprawdzania poziomu ciekłych
mediów.
Zakres zastosowania zależy od limitów konstrukcyjnych i użytych materiałów.
6
Instrukcja obsługi czujnika poziomu, model FLR
3. Bezpieczeństwo

Ciecze nie mogą zawierać dużych zanieczyszczeń i cząstek, nie
mogą też mieć tendencji do krystalizacji. Upewnić się, że zwilżane
materiały czujnika poziomu bypass posiadają wystarczającą odporność na oddziaływanie monitorowanego medium. Przyrząd nie nadaje się do dyspersji, środków ściernych, mediów o wysokiej lepkości i barwników.

Przyrząd nie może być stosowany na obszarach niebezpiecznych!
Dla takich obszarów wymagane są czujniki poziomu z odpowiednią
aprobatą (np. zgodne z ATEX).

Należy przestrzegać warunków roboczych opisanych w instrukcji
obsługi.

Nie używać przyrządu w bezpośrednim sąsiedztwie środowisk
ferromagnetycznych (min. odległość 50 mm.)

Nie używać przyrządu w bezpośrednim sąsiedztwie silnych pól
magnetycznych lub w bezpośredniej bliskości sprzętu, na który może wpłynąć obecność pól magnetycznych (min. odległość 1 m).

Czujnik poziomu nie może być narażany na silne naprężenia mechaniczne (uderzenia, zginanie, drgania).

Należy stosować się do zawartej w niniejszej instrukcji obsługi
specyfikacji technicznej. W razie nieprawidłowego przewożenia lub
obsługi przyrządu niezgodnie ze specyfikacją techniczną, należy
przyrząd natychmiast wymontować i zlecić sprawdzenie przez technika serwisu upoważnionego przez firmę WIKA.
Przyrząd zaprojektowano i wyprodukowano wyłącznie do użytkowania w
sposób opisany w niniejszym dokumencie.
Instrukcja obsługi czujnika poziomu, model FLR
7
3. Bezpieczeństwo
Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne roszczenia wynikające ze stosowania przyrządu niezgodnie z przeznaczeniem.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Praca w zbiornikach wiąże się z niebezpieczeństwem
zatrucia i uduszenia się. Zabroniona jest praca bez
odpowiednich środków ochrony osobistej (np. maski do
ochrony dróg oddechowych, odzież ochronna, itp.)
3.3 Nieprawidłowe zastosowanie
Nieprawidłowe zastosowanie oznacza każde zastosowanie wykraczające poza granice wydajności technicznej lub niekompatybilne z materiałami.
OSTRZEŻENIE!
Obrażenia na skutek nieprawidłowego zastosowania
Nieprawidłowe użytkowanie przyrządu może prowadzić
do sytuacji niebezpiecznych i obrażeń ciała.
 Nie należy dokonywać nieupoważnionych modyfikacji przyrządu.
 Nie używać przyrządu na obszarach niebezpiecznych.
Za nieprawidłowe zastosowanie uważane jest każde zastosowanie
wykraczające poza przeznaczenie przyrządu.
Nie stosować niniejszego przyrządu w urządzeniach wyłączania awaryjnego.
3.4 Odpowiedzialność operatora
Przyrząd został zaprojektowany do zastosowań przemysłowych. Z tego
względu operator ponosi odpowiedzialność za zobowiązania prawne
związane z bezpieczeństwem pracy.
Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszej
instrukcji obsługi oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa, zapobiegania wypadkom i ochrony środowiska w danym obszarze zastosowań.
8
Instrukcja obsługi czujnika poziomu, model FLR
3. Bezpieczeństwo
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy z przyrządem firma musi zagwarantować:
 Regularne szkolenie personelu obsługi w zakresie bezpieczeństwa
pracy, pierwszej pomocy i ochrony środowiska oraz potwierdzenie,
że personel zapoznał się z instrukcją obsługi, a w szczególności z
zawartymi w niej instrukcjami bezpieczeństwa.
 Zapoznanie się personelu się z instrukcjami dotyczącymi obsługi
oraz bezpieczeństwa zawartymi w niniejszym dokumencie.
 Zachowanie zgodności z przeznaczeniem przyrządu.
 Nieużywanie przyrządu w sposób nieprawidłowy po zakończeniu
testów.
3.5 Kwalifikacje personelu
OSTRZEŻENIE!
Nieodpowiednie kwalifikacje osób obsługujących
urządzenie mogą doprowadzić do wypadków!
Nieprawidłowa obsługa może doprowadzić do odniesienia poważnych obrażeń i uszkodzenia sprzętu.
 Czynności opisane w niniejszej instrukcji obsługi
mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel o podanych poniżej kwalifikacjach.
Wykwalifikowany personel
Przez pojęcie wykwalifikowany personel rozumiemy personel, który w
oparciu o swoje przeszkolenie techniczne, wiedzę w zakresie technologii
pomiarowo-kontrolnej oraz swoje doświadczenie i znajomość przepisów
krajowych, aktualnych norm i wytycznych może przeprowadzać opisane
prace i jest w stanie samodzielnie rozpoznać potencjalne zagrożenia.
3.6 Środki ochrony osobistej
Odzież ochronna służy do ochrony wykwalifikowanego personelu przed
niebezpieczeństwami zagrażającymi jego bezpieczeństwu i zdrowiu
podczas pracy. Podczas prowadzenia wszelkich prac z udziałem przyrządu wykwalifikowani pracownicy muszą nosić odzież ochronną.
Instrukcja obsługi czujnika poziomu, model FLR
9
3. Bezpieczeństwo
Należy przestrzegać instrukcji związanych z odzieżą ochronną
zamieszczonych na obszarze roboczym!
Wymagana odzież ochronna musi być dostarczona przez firmę.
3.7 Etykiety, oznaczenia bezpieczeństwa
Etykieta produktu
 Oznaczenie przeznaczenia / modelu
 Kod urządzenia
 Schemat obwodu z kodem kolorów zgodnym z IEC 757
 Numer seryjny
 Numer artykułu
 Numer punktu pomiarowego
 Stopień ochrony zgodnie z EN/IEC 60529
 Symbol klasy ochrony zgodnie z EN 61140
 Moc przełączania
Przed montażem i odbiorem technicznym przyrządu
należy koniecznie przeczytać instrukcję obsługi!
10
Instrukcja obsługi czujnika poziomu, model FLR
4. Transport, opakowanie i przechowywanie / 5. Rozruch, praca
4. Transport, opakowanie i przechowywanie
4.1 Transport
Należy sprawdzić, czy czujnik poziomu nie został uszkodzony w trakcie
transportu.
Oczywiste uszkodzenia należy zgłaszać natychmiast.
UWAGA!
Nieprawidłowy transport może spowodować znaczne
uszkodzenie mienia.
 Zwracać uwagę na symbole umieszczone na
opakowaniu
 Ostrożnie przenosić opakowane artykuły
4.2 Opakowanie i przechowywanie
Opakowanie należy zdjąć dopiero bezpośrednio przed rozruchem.
Należy zachować opakowanie, ponieważ zapewnia ono optymalną
ochronę podczas transportu (np. podczas zmiany miejsca instalacji,
wysyłki do naprawy).
5. Rozruch, praca

Zabezpieczenia transportowe należy usuwać zgodnie z instrukcją
na opakowaniu.

Ostrożnie wyjąć czujnik poziomu z opakowania!

Podczas rozpakowywania należy skontrolować wszystkie elementy
pod kątem zewnętrznych uszkodzeń.
5.1 Test funkcjonalny
Przed montażem, należy przeprowadzić test funkcjonalny czujnika
poziomu za pomocą przyrządu pomiaru rezystancji przy ręcznym przesuwaniu pływaka.
Instrukcja obsługi czujnika poziomu, model FLR
11
5. Rozruch, praca
W poniższej tabeli podano pomiary i spodziewane wartości mierzone dla
ruchu pływaka, zaczynając od pozycji zatrzymania pływaka w kierunku
otworu zbiornika.
Pomiar rezystancji według
koloru przewodów
BK ― BN (R1)
BU ― BN (R2)
BK ― BU (Ri)
Wartość mierzona
Wartość rezystancji wzrasta proporcjonalnie do wysokości na jakiej
znajduje się pływak.
Wartość rezystancji spada odwrotnie proporcjonalnie do wysokości
na jakiej znajduje się pływak.
Wartość rezystancji pozostaje
stała, niezależnie od pozycji pływaka.
OSTRZEŻENIE!
Dopilnować, żeby test funkcjonalny nie uruchomił
żadnych nieprzewidzianych procesów.
5.2 Przygotowanie do montażu
 Powierzchnie uszczelnienia zbiornika i czujnika poziomu muszą być
czyste, bez uszkodzeń mechanicznych.
5.3 Montaż
 Należy stosować się do standardowych wartości momentu obrotowego śrub używanych do montowania rur.
 Podczas doboru materiałów montażowych (uszczelnienia, śruby,
podkładki i nakrętki) należy uwzględnić warunki procesowe. Należy
dobrać uszczelnienie odpowiednie do danego medium i jego oparów. Ponadto należy zapewnić odpowiednią odporność na korozję.
 Czujnik poziomu jest montowany w zbiorniku od zewnątrz.
 Rurka prowadząca  nie powinna być nachylona więcej niż maksymalnie 30° od pionu.
 Zamontować czujnik poziomu prawidłowo zgodnie z modelem
przyłącza procesowego.
 Jeżeli otwór przyłącza procesowego jest za mały dla pływaka,
pływak należy zdemontować przed montażem.
12
Instrukcja obsługi czujnika poziomu, model FLR
5. Rozruch, praca
-
-
-
Przed montażem oznaczyć
pozycję zatrzymania pływaka
 pisakiem wodoodpornym
Oznaczyć pozycję montażu
pływaka (np. „Góra”)
Po zamontowaniu czujnika
poziomu, pływak należy ponownie zamontować wewnątrz
zbiornika (zwrócić uwagę na
pozycję montażu!).
Ustawić pozycję zatrzymania 
ponownie w oznaczonym
punkcie.
5.4 Połączenia elektryczne

Podłączenia elektryczne musi wykonać wykwalifikowany personel.

Podłączyć przewody czujnika poziomu zgodnie ze schematem
podłączeń wyjścia elektrycznego (patrz etykieta produktu) Zaciski
są odpowiednio oznakowane.
Dane elektryczne
Cały zespół odpowiada 3przewodowemu obwodowi potencjometru.
Schemat połączeń
Instrukcja obsługi czujnika poziomu, model FLR
13
5. Rozruch, praca
Dane elektryczne
Przetworniki na
głowicy z 4 ... 20 mA

Schemat połączeń
Uszczelnić tulejki kabli  na obudowie połączenia .
OSTRZEŻENIE!
Nieprawidłowe działanie spowodowane przez impulsy
napięciowe (iglicowe) powstałe w wyniku przebiegu
kabli łącznie z przewodami podłączeń sieciowych lub
dużych długości kabli.
Może to doprowadzić do nieprawidłowego działania w
instalacji i do odniesienia obrażeń przez personel lub
uszkodzenia wyposażenia.
 Stosować ekranowane przewody podłączeniowe
 Uziemić na jednym końcu przewody podłączeniowe
Należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją montażu i obsługi części
dodatkowych przed ich użyciem.
14
Instrukcja obsługi czujnika poziomu, model FLR
6. Usterki
6. Usterki
W poniższej tabeli podano przyczyny najczęściej występujących usterek i konieczne działania naprawcze.
Usterki
Przyczyny
Środki zaradcze
Nie można zamocować czujnika poziomu
na zbiorniku
Przyłącza procesowe
czujnika poziomu nie
pasują do przyłączy
procesowych zbiornika
Uszkodzone przyłącze
procesowe zbiornika
Uszkodzony gwint
mocujący czujnika
poziomu
Nieprawidłowe połączenie elektryczne
Zmodyfikować zbiornik
Zwrócić do fabryki
Brak sygnału, nieliniowe lub nieokreślone sygnały
Uszkodzony łańcuch
pomiarowy
Uszkodzony przetwornik
na głowicy
Nieprawidłowa regulacja
przetwornika na głowicy
Przerobić gwint lub wymienić przyłącze śrubowe
Zwrócić do fabryki
Patrz rozdział 5.4 „Połączenia elektryczne” Sprawdzić
przyporządkowanie na
schemacie połączeń.
Zwrócić do fabryki
UWAGA!
Fizyczne obrażenia, uszkodzenie mienia i zanieczyszczenie środowiska
Jeżeli usterki nie mogą być wyeliminowane za pomocą
wymienionych środków, przyrząd musi być natychmiast
wyłączony.
 Upewnić się, że przyrząd nie jest pod ciśnieniem i
zabezpieczyć przed przypadkowym uruchomieniem.
 Skontaktować się z producentem.
 Jeżeli konieczne jest odesłanie przyrządu należy
postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w
rozdziale „8.2 Zwrot sprzętu”.
Instrukcja obsługi czujnika poziomu, model FLR
15
7. Czyszczenie i konserwacja
7. Czyszczenie i konserwacja
7.1 Konserwacja
Podczas normalnej eksploatacji czujniki poziomu nie wymagają konserwacji. Muszą jednak być sprawdzane wizualnie podczas regularnych
przeglądów oraz uwzględnione w próbie ciśnieniowej zbiornika.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Praca w zbiornikach wiąże się z niebezpieczeństwem
zatrucia i uduszenia się. Zabroniona jest praca bez
odpowiednich środków ochrony osobistej (np. maski do
ochrony dróg oddechowych, odzież ochronna, itp.)
Naprawy mogą być dokonywane jedynie przez producenta.
Prawidłowe działanie czujnika poziomu może być
zagwarantowane jedynie w przypadku stosowania
oryginalnych akcesoriów i części zamiennych.
7.2 Czyszczenie
UWAGA!
Fizyczne obrażenia, uszkodzenie mienia i zanieczyszczenie środowiska
Nieprawidłowe czyszczenie przyrządu może prowadzić
do obrażeń fizycznych, uszkodzenia mienia i zanieczyszczenia środowiska. Pozostałości mediów w wymontowanym przyrządzie mogą stanowić zagrożenie
dla ludzi, środowiska i sprzętu.
 Opłukać lub wyczyścić wymontowany przyrząd.
 Należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności.
1.
2.
3.
16
Przed czyszczeniem należy wyłączyć przyrząd i odłączyć od zasilania elektrycznego.
Ostrożnie wyczyścić przyrząd wilgotną szmatką.
Złącza elektryczne nie mogą mieć kontaktu z wilgocią!
Instrukcja obsługi czujnika poziomu, model FLR
7. Czyszczenie i konserwacja / 8. Demontaż, zwrot i usuwanie
UWAGA!
Uszkodzenie mienia
Nieprawidłowe czyszczenie może doprowadzić do
uszkodzenia przyrządu!
 Nie stosować agresywnych środków czyszczących.
 Do czyszczenia nie używać żadnych twardych lub
ostro zakończonych przedmiotów.
8. Demontaż, zwrot i usuwanie
OSTRZEŻENIE!
Fizyczne obrażenia, uszkodzenie mienia i zanieczyszczenie środowiska przez media niebezpieczne
Pozostałości mediów w wymontowanym przyrządzie
mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, środowiska i
sprzętu.
 Umyć lub oczyścić wymontowany przyrząd w celu
ochrony personelu i środowiska przed działaniem
pozostałości mediów.
8.1 Demontaż
Przyrząd pomiarowy można odłączyć dopiero po całkowitym rozhermetyzowaniu systemu i odłączeniu zasilania elektrycznego!
8.2 Zwrot sprzętu
Przed przesłaniem do producenta należy wymontowany czujnik poziomu
umyć lub oczyścić w celu ochrony personelu i środowiska przed działaniem pozostałości mediów.
Informacje odnośnie zwrotu sprzętu można znaleźć pod
nagłówkiem "Service" na naszej lokalnej stronie internetowej.
Instrukcja obsługi czujnika poziomu, model FLR
17
8. Demontaż, zwrot i usuwanie / 9. Specyfikacja
8.3 Usuwanie
Nieprawidłowe usuwanie sprzętu może zagrażać środowisku.
Części przyrządu i materiały opakowania należy usuwać w sposób
zgodny z przepisami ochrony środowiska i obowiązującymi w danym
kraju przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
9. Specyfikacja
Limity robocze
 Temperatura robocza: T = -80 ... +200 °C
 Ciśnienie robocze: p = -1 ... 80 barów
Dopuszczalne
źródła zasilania
Rozdzielczość
Deklaracja zgodności UE
Modele FLR-SA, FLRSE, FLR-SF, FLR-PA,
FLR-PE, FLR-PF, FLRHA, FLR-HE, FLR-MA,
FLR-ME, FLR-MF, FLRHA3
≤ AC 50 V; ≤ DC 75 V
Modele FLR-SB,
FLR-PB, FLR-HB,
FLR-MB, FLR-HB3
patrz karta katalogowa stosowanego
przetwornika montowanego na głowicy
2,7 mm, 5,5 mm, 7,5 mm, 9 mm (zależnie od
wersji)
niewymagana
patrz załącznik 1
Więcej danych w karcie katalogowej LM 20.02
18
Instrukcja obsługi czujnika poziomu, model FLR
Załącznik 1: Deklaracja zgodności UE
Deklaracja zgodności UE
Dokument Nr:
1122_01
Niniejszym oświadczamy na własną odpowiedzialność, że poniższe
produkty oznakowane znakiem CE:
Oznaczenie typu:
BLR-SB; FLR-SB; FLR-PB; FLR.HB;
FLR.HB3; FLR-MB
Opis:
Czujniki kontaktronowe do wskaźników
poziomu bypass; Czujnik poziomu
jest zgodny z podstawowymi wymaganiami
ochrony podanymi w dyrektywach: Zharmonizowane normy:
2014/30/UE Kompatybilność elektromagnetyczna(1)
EN 61326-1:2013
EN 61326-2-2:2013
1)
Emisja (grupa 1, klasa A) i odporność (zastosowania przemysłowe)
Podpisane w imieniu i na rzecz
KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik AG
Klingenberg 20.04.2016 r.
Thomas Gerling, Vorstand/ CEO
KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik AG
Instrukcja obsługi czujnika poziomu, model FLR
19
Firma WIKA na świecie
WIKA na świecie
Inne spółki zależne firmy KSR Kuebler można znaleźć na stronie www.ksr-kuebler.com.
Inne spółki zależne firmy WIKA można znaleźć na stronie www.wika.com.
Kontakt z producentem:
Kontakt z działem sprzedaży:
KSR Kuebler Niveau-Messtechnik AG
Heinrich-Kuebler-Platz 1
69439 Zwingenberg am Neckar • Niemcy
Tel. +49 6263/87-0
Fax +49 6263/87-99
info@ksr-kuebler.com
www.ksr-kuebler.com
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg • Niemcy
Tel. +49 9372 132-0
Fax +49 9372 132-406
info@wika.de
www.wika.de
20
Instrukcja obsługi czujnika poziomu, model FLR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement