WIKA 232.30 232.36 232.50 233.30 233.36 Упутство

WIKA 232.30 232.36 232.50 233.30 233.36 Упутство
Упутство за употребу
Манометар типа 2, NS100 и NS160 према ATEX
Manometar tipa 2, NS100 i NS160 prema ATEX
II 2 GD c TX X
Пример: тип 232.50.100 према ATEX
Primer: tip 232.50.100 prema ATEX
SR
SR Упутство за употребу типа 2 према ATEX
Uputstvo za upotrebu, tip 2 prema ATEX
Страна
3-17
Strana 18-32
© 2010 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Сва права придржана
WIKA® је регистровани трговачки знак у различитим земљама.
Sva prava zadržana
WIKA® je zaštićeni trgovački znak u različitim zemljama.
Pre nego što počnete sa radom, pročitajte uputstvo za upotrebu!
Sačuvajte ga za kasniju upotrebu!
This document was translated by a professional translator, and is, to the best
of our knowledge, linguistically correct.
WIKA points out that the translation has been made at the customer´s request
and has not been independently checked for technical correctness.
2
Упутство за употребу манометра типа 2, ATEX
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
Пре него што почнете са радом, прочитајте упутство за употребу!
Сачувајте га за каснију употребу!
Садржај
Садржај
1.
Опште информације
4
2.
Безбедност
5
3.
Спецификације
11
4.
Конструкција и функција
12
5.
Транспорт, паковање и складиштење
13
6.
Пуштање у рад и руковање
14
7.
Одржавање и чишћење
17
8.
Демонтажа и одлагање у отпад
17
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
Прилог: ЕУ изјава о усаглашености
SR
34
Изјава о усаглашености може се преузети путем интернета са сајта
www.wika.com.
Упутство за употребу манометра типа 2, ATEX
3
1. Опште информације
1. Опште информације
„„ Манометар који је описан у упутству за руковање конципиран
је и произведен према најновијем стању техничко-технолошке
развијености.
SR
Све компоненте током производње су подвргнуте строгим
критеријумима квалитета и еколошке заштите. Наши системи
управљања су сертификовани према ISO 9001 и ISO 14001.
„„ Ово упутство за употребу садржи важне информације о руковању
манометром. За безбедан рад неопходно је обратити пажњу на све
безбедносне напомене и напомене за рад.
„„ За опсег употребе уређаја обратите пажњу на релевантне локалне
прописе о спречавању несрећа и општа безбедносна правила.
„„ Упутство за употребу је део производа и мора да се чува у његовој
непосредној близини тако да увек буде доступно стручном особљу.
„„ Произвођач не преузима никакву одговорност за штете настале
коришћењем производа у сврхе у које није намењен, непоштовањем
овог упутства за употребу, задуживањем недовољно квалификованог
особља или неовлашћеним модификацијама манометра.
„„ Примењују се општи услови и правила која се налазе у купопродајној
документацији.
„„ Придржавамо право на техничке измене.
4
Упутство за употребу манометра типа 2, ATEX
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
„„ Стручно особље мора прочитати и разумети упутство за употребу пре
почетка било каквих радова.
1. Опште информације / 2. Безбедност
„„ Остале информације:
- Интернет адреса:
- Релевантни листови с
подацима:
www.wika.de / www.wika.com
PM 02.02, PM 02.04, PM 02.15,
PM 02.22, PM 02.24
SR
Објашњење знакова
УПОЗОРЕЊЕ!
... указује на могућу опасну ситуацију која може изазвати
тешке повреде или смрт ако се не спречи.
Информација
... указује на корисне савете, препоруке и информације за
ефикасан рад без сметњи.
УПОЗОРЕЊЕ!
... указује на могућу опасну ситуацију у подручју опасности
која може изазвати тешке повреде или смрт ако се не
спречи.
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
2. Безбедност
УПОЗОРЕЊЕ!
Пре инсталације, пуштања у рад и самог рада проверите
да ли је изабран одговарајући манометар у погледу мерног
опсега, конструкције и специфичних услова мерења.
Мора се проверити компатибилност материјала под
притиском, одн. медијума!
Упутство за употребу манометра типа 2, ATEX
5
2. Безбедност
Да би се загарантовала прецизност мерења и дуги животни
век, морају се поштовати одговарајуће границе оптерећења.
У случају непридржавања може доћи до тешких повреда и/
или материјалне штете.
SR
Остале важне безбедносне напомене можете наћи у
појединачним поглављима овог упутства за употребу.
2.1 Наменска употреба
Ови манометри се користе за мерење притиска у опасним подручјима
индустријске примене.
Манометар је конципиран и израђен искључиво за намену која је описана
овде и сме да се користи само у складу са њом.
Произвођач не преузима никакву одговорност за штете настале због рада
који се не убраја у наменску употребу.
УПОЗОРЕЊЕ!
Опасност од повреда ако квалификација особља није
довољна!
Неправилним руковањем могу се изазвати тешке повреде и
материјалне штете на уређају.
„„ Радове који су описани у овим упутствима за рад сме
да изводи само стручно особље које има квалификације
наведене у наставку.
6
Упутство за употребу манометра типа 2, ATEX
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
2.2 Квалификација особља
2. Безбедност
Стручно особље
Под стручним особљем се подразумева особље које је због своје техничке
обуке, знања у области мерења и надзорне технике, свог искуства и
познавања специфичних националних прописа, тренутних стандарда и
директива способно да обавља описане радове и самостално препозна
могуће опасности.
2.3 Безбедносне напомене за манометре према ATEX
УПОЗОРЕЊЕ!
Непоштовањем овог упутства и њеног садржаја може доћи
до губитка противексплозивне заштите.
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
УПОЗОРЕЊЕ!
Обавезно се морају поштовати услови примене и
безбедносне мере наведене у ЕУ потврди о испитивању
прототипа.
„„ Манометри се морају уземљити путем процесног
прикључка.
Дозвољена температура околине
Тип 232/262/PG23CP
-40 ... +60 °C
Тип 233/263/PG23CP
-20 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
Тип PG23LT
-70 ... +60 °C
(ненапуњен)
(напуњен глицерином)
(напуњен силиконским уљем)
(напуњен силиконским уљем)
Пажња! Код гасовитих медијума може дођи до повишења температуре
због загревања изазваног компримовањем. У том случају би се морала
смањити брзина промене притиска, одн. дозвољена температура медијума.
Упутство за употребу манометра типа 2, ATEX
7
SR
2. Безбедност
Дозвољена температура медијума
Дозвољена температура медијума не зависи само од конструкције уређаја,
него и од температуре околних гасова, пара или прашине. Оба аспекта се
морају узети у обзир.
SR Гасовита атмосфера са опасношћу од експлозије
Неопходна
температурна класа
(температура
паљења гаса или
прашине)
Максимална дозвољена температура медијума
(у мерном систему)
T5 (T > 100 °C)
+85 °C
Типови 232, PG23CP
(ненапуњени уређаји)
Типови 233, PG23LT, PG23CP
(напуњени уређаји)
T6 (T > 85 °C)
+70 °C
+70 °C
T4 (T > 135 °C)
+120 °C
+100 °C
T2 (T > 300 °C)
T1 (T > 450 °C)
+185 °C
+200 °C
+200 °C
+100 °C
+100 °C
+100 °C
Опасне прашњаве атмосфере
Код прашина мора да се примени поступак за одређивање температуре
паљења према ISO/IEC 80079-20-2. Температура паљења засебно се
одређује за облаке прашине и слојеве прашине. Код слојева прашине,
температура паљења зависи од дебљине слоја прашине према
IEC/EN 60079-14.
Температура паљења
прашине
Максимална дозвољена температура
медијума (у мерном систему)
Слој прашине: Tслој
< Tслој − 75 K − (смањење зависи од дебљине слоја)
Облак прашине: Tоблак
< 2/3 Tоблак
Максимална дозвољена температура медијума не сме да прекорачи
најнижу одређену вредност ни у случају сметње у раду.
8
Упутство за употребу манометра типа 2, ATEX
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
T3 (T > 200 °C)
+85 °C
2. Безбедност
Руковање материјалима
Избегавајте руковање материјалима који опасно реагују са материјалима
коришћеним у уређају и који су самозапаљиви.
Чишћење
SR
Мерни уређај чистите влажном крпом. Водите рачуна о томе да чишћењем
не дође до стварања електростатичког наелектрисања.
2.4 Посебне опасности
УПОЗОРЕЊЕ!
Код опасних медијума, као нпр. кисеоника, ацетилена,
запаљивих и отровних гасова и течности, као и код
расхладних постројења, компресора итд., мора да се обрати
пажња не само на сва општа правила, него и на постојеће
одговарајуће прописе.
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
Из манометара који нису израђени у сигурносној верзији
према EN 837, у случају заказивања неког саставног дела
може доћи до цурења медијума под великим притиском и
избијања кроз разбијено заштитно стакло.
За гасовите медијуме и радне притиске > 25 bar
препоручујемо манометар у сигурносној верзији S3 према
EN 837-2.
Остале важне безбедносне напомене за манометре са ATEX одобрењем
потражите у поглављу „2.3 Безбедносне напомене за манометре према
ATEX”.
УПОЗОРЕЊЕ!
Остаци медијума у демонтираном манометру могу изазвати
опасности од повреда, еколошких и материјалних штета.
Предузмите довољне мере предострожности.
Упутство за употребу манометра типа 2, ATEX
9
2. Безбедност
2.5 Означавање / безбедносне ознаке
Плочица са ознаком типа




Тип
Година производње
Пре монтаже и пуштања уређаја у рад, обавезно
прочитајте упутство за употребу!
Уређај са оваквом ознаком представља сигурносни мерни уређај
са преградом која је отпорна на лом према EN 837 (S3).
10
Упутство за употребу манометра типа 2, ATEX
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
SR
Лист са скалом
„„ ATEX ознака: II 2 GD c TX X
„„ Серијски број
3. Спецификације
3. Спецификације
Ограничење притиска
Типови 232.50, 233.50, 232.30, 233.30, 262.50, 263.50, 262.30, 263.30,
PG23LT, PG23CP:
Мирно:
пуна вредност на скали
Уз осцилације: 0,9 x пуна вредност на скали
Краткорочно: 1,3 x пуна вредност на скали
SR
Типови 232.36 и 233.36:
Мирно:
крајња вредност мерног опсега
Уз осцилације: 0,9 x крајња вредност мерног опсега
Краткорочно: опсег преоптерећења
Утицај температуре
Ако температура мерног система одступа од референтне температуре
(+20 °C): макс. ±0,4 %/10 K пуне вредности на скали
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
IP степен заштите 1) (према IEC/EN 60529)
Тип 2, PG23CP: IP65, IP66
Тип PG23LT за опсег скале > 0 ... 16 bar: IP66 / IP67
Тип PG23LT за опсег скале ≤ 0 ... 16 bar: IP65
Остале спецификације потражите у WIKA листовима са подацима
PM 02.02, PM 02.04, PM 02.15, PM 02.22 или PM 02.24, као и у осталој
документацији.
1) За општу употребу, без ATEX захтева
Упутство за употребу манометра типа 2, ATEX
11
4. Конструкција и функција
4. Конструкција и функција
Опис
„„ Номинална величина 100 и 160 mm
SR „„ Уређаји мере притисак помоћу еластичних елемената Бурдонове цеви
„„ Карактеристике мерења у складу су са стандардом EN 837-1
„„ У складу са стандардом EN 837-1, манометри са ознаком „S3” су тзв.
сигурносни манометри, чији су саставни делови и делови изложени
притиску конструисани са преградом отпорном на лом. Типови са „S3”
ознаком су 232.30, 233.30, 262.30, 263.30, 232.36 и 233.36. Типови
PG23LT и PG23CP опционо су доступни и у варијанти „S3”.
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
Обим испоруке
Обим испоруке проверите на основу отпремнице.
12
Упутство за употребу манометра типа 2, ATEX
5. Транспорт, паковање и складиштење
5. Транспорт, паковање и складиштење
5.1 Транспорт
Проверите да ли на манометру има оштећења насталих током транспорта.
Видљива оштећења морају се пријавити одмах.
SR
5.2 Паковање
Уређај извадите из амбалаже непосредно пре монтаже.
Амбалажу сачувајте јер она нуди оптималну заштиту приликом транспорта
(нпр. у случају промене места уградње, слања на поправку).
5.3 Дозвољена температура складиштења
-40 ... +70 °C
„„ Тип PG23LT:
-70 ... +70 °C
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
„„ Тип 2, PG23CP:
Упутство за употребу манометра типа 2, ATEX
13
6. Пуштање у рад и руковање
6. Пуштање у рад и руковање
Манометри се морају уземљити путем процесног прикључка. Зато
заптивачи који се користе код процесног прикључка морају бити
електрично проводљиви. Алтернативно се морају предузети неке друге
мере за уземљење. Приликом причвршћивања манометра потребна сила
не сме да се примењује преко кућишта, него искључиво преко
предвиђених површина за кључ (погодним алатом) на четвртастом телу
стандардног прикључка.
Монтажа са виљушкастим
кључем
Код цилиндричних навоја на заптивној површини  морају се користити
пљоснати заптивачи, заптивачи у облику сочива или WIKA профилни
заптивачи. Код конусних навоја (нпр. NPT навоја) заптивање се врши у
навојима  помоћу погодног материјала за заптивање (EN 837-2).
Површине за кључ
Заптивна површина 
Заптивка
у навоју 
Момент притезања зависи од коришћеног заптивача. За лакше довођење
манометра у жељени положај препоручујемо да манометар прикључите
помоћу стезног наглавка или прикључне навртке.
Ако манометар има отвор за растерећење, онда он мора бити заштићен од
блокирања наслагама или прљавштином.
14
Упутство за употребу манометра типа 2, ATEX
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
SR
Механичко прикључивање
У складу са општим техничким правилима (нпр. EN 837-2 “Избор и
препоруке за уградњу мерила притиска”).
6. Пуштање у рад и руковање
Захтеви за место уградње
Ако место мерења није довољно стабилно, онда причвршћивање треба
да се изврши помоћу држача мерног уређаја, нпр. носача или прирубнице
(евентуално путем флексибилног капиларног вода). Ако вибрације не
могу да се спрече одговарајућим мерама током монтаже, онда бисте
требали користити уређаје са течним пуњењем. Уређаје штитите од грубе
прљавштине и великих осцилација температуре околине.
Монтажа
„„ Номинални положај према EN 837-1 / 9.6.7, слика 9: 90° ( ⊥ )
„„ Процесни прикључак одоздо (LM) или отпозади (BM)
„„ После монтаже компензациони вентил (ако постоји) пребаците са
CLOSE на OPEN. Верзија вентила за
испуштање ваздуха зависи од модела и може
да одступа од приказа на слици!
„„ За примену на отвореном простору изабрано место уградње мора
да одговара наведеном степену заштите тако да манометар не буде
изложен недозвољеним временским утицајима.
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
„„ Да би се спречило додатно загревање, уређаји се не смеју излагати
директном зрачењу сунца током рада!
„„ За безбедно растерећење од притиска у случају квара, уређаји са
отвором за растерећење или издувним задњим зидом морају имати
минимално одстојање од предмета од 20 mm.
Упутство за употребу манометра типа 2, ATEX
15
SR
6. Пуштање у рад и руковање
Дозвољено оптерећење вибрацијама на месту уградње
Уређаје принципијелно уграђујте на местима без оптерећења од вибрација.
Ако је потребно, уређај изолирајте од места уградње помоћу флексибилног
спојног вода од мерног места до манометра и помоћу причвршћења
изведеног путем држача мерног уређаја.
Ако то није могуће, не прекорачујте следеће граничне вредности:
Опсег фреквенције < 150 Hz
Убрзање < 0,7 g (7 m/s2)
Проверавање нивоа напуњености
Напуњена течност мора се проверавати редовно.
Ниво течности не сме да падне на вредност испод 75 % пречника уређаја.
Пуштање у рад
За време пуштања у рад обавезно мора да се спречи стварање удара
притиска. Полако отварајте све вентиле за затварање.
16
Упутство за употребу манометра типа 2, ATEX
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
SR
Дозвољене температуре околине и рада
При монтажи манометра мора се водити рачуна о томе да температуре
околине и медијума не прелазе минималне или максималне граничне
вредности, чак ни уз уважавање утицаја конвекције, одн. зрачења топлоте.
Треба обратити пажњу на утицај температуре на прецизност показивача.
7. Одржавање и чишћење / 8. Демонтажа и ...
7. Одржавање и чишћење
7.1 Одржавање
Уређаји не захтевају никакво одржавање.
Показивач и функција укључивања би се требали проверавати једном или
два пута годишње. Мерни уређај мора да се одвоји од процеса да би могао SR
да се провери помоћу направа за испитивање притиска.
Поправке сме да обавља само произвођач или стручно особље са
одговарајућом обуком.
7.2 Чишћење
ОПРЕЗ!
„„ Манометар чистите влажном крпом.
„„ Демонтирани манометар исперите или очистите пре него
што га пошаљете назад да би се спречиле повреде и
еколошке штете изазване остацима медијума.
8. Демонтажа и одлагање у отпад
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
УПОЗОРЕЊЕ!
Остаци медијума у демонтираном манометру могу изазвати
опасности од повреда, еколошких и материјалних штета.
Предузмите довољне мере предострожности.
8.1 Демонтажа
Манометар демонтирајте само када је систем растерећен од притиска!
У случају демонтаже затворите компензациони вентил (ако постоји).
8.3 Одлагање у отпад
Неисправним одлагањем у отпад може да дође до еколошких опасности.
Компоненте уређаја и амбалажни материјал одложите у отпад на
еколошки прихватљив начин према националним прописима о рециклажи
отпада и његовом одлагању.
Упутство за употребу манометра типа 2, ATEX
17
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
SR
18
Упутство за употребу манометра типа 2, ATEX
Sadržaj
Sadržaj
1.
Opšte informacije
20
2.
Bezbednost
21
3.
Tehnički podaci
27
4.
Konstrukcija i funkcija
28
5.
Transport, pakovanje i skladištenje
29
6.
Puštanje u rad i rukovanje
30
7.
Održavanje i čišćenje
33
8.
Demontaža i odlaganje u otpad
33
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
Prilog: EU izjava o usaglašenosti
34
Izjave o usaglašenosti možete pronaći na sajtu www.wika.com.
Uputstvo za upotrebu manometra WIKA, tip 2 prema ATEX
19
SR
1. Opšte informacije
1. Opšte informacije
„„ Manometar koji je opisan u uputstvu za upotrebu je osmišljen
i proizveden prema najnovijem stanju tehničko-tehnološke
razvijenosti. Sve komponente pri proizvodnji podležu strogim
SR
kriterijumima kvaliteta i zaštite životne sredine. Naši sistemi
upravljanja kvalitetom su sertifikovani prema ISO 9001 i ISO 14001.
„„ Ovo uputstvo za upotrebu sadrži važne informacije o rukovanju
manometrom. Za bezbedan rad neophodno je obratiti pažnju na sve
bezbednosne napomene i napomene za rad.
„„ Za opseg upotrebe instrumenta obratite pažnju na relevantne
lokalne propise o sprečavanju nesreća i opšta bezbednosna pravila.
„„ Uputstvo za upotrebu je sastavni deo proizvoda i mora da se čuva
u neposrednoj blizini instrumenta i da uvek bude dostupno stručnom
osoblju.
„„ Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štete nastale
korišćenjem proizvoda u svrhe u koje nije namenjen, nepoštovanjem
ovog uputstva za upotrebu, zaduživanjem nedovoljno kvalifikovanog
osoblja ili neovlašćenim modifikacijama manometra.
„„ Primenjuju se opšti uslovi poslovanja koji se nalaze u dokumentaciji
uz porudžbinu.
„„ Zadržavamo pravo na tehničke izmene.
20
Uputstvo za upotrebu manometra WIKA, tip 2 prema ATEX
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
„„ Stručno osoblje mora pročitati i razumeti uputstvo za upotrebu pre
početka bilo kakvih radova.
1. Opšte informacije / 2. Bezbednost
„„ Ostale informacije:
- Veb sajt:
- Relevantni list s podacima:
www.wika.de / www.wika.com
PM 02.02, PM 02.04, PM 02.15,
PM 02.22, PM 02.24
SR
Objašnjenje znakova
UPOZORENJE!
... ukazuje na moguću opasnu situaciju koja može izazvati
teške povrede ili smrt ako se ne spreči.
Informacije
... ukazuje na korisne savete, preporuke i informacije za
efikasan rad bez smetnji.
UPOZORENJE!
... ukazuje na moguću opasnu situaciju u opasnom
području koja može izazvati teške povrede ili smrt
ako se ne spreči.
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
2. Bezbednost
UPOZORENJE!
Pre instalacije, puštanja u rad i samog rada uverite se u to
da ste izabrali odgovarajući manometar po pitanju mernog
opsega, konstrukcije i posebnih stanja pri merenju.
Mora da se proveri kompatibilnost materijala pod
pritiskom, odn. medijuma!
Uputstvo za upotrebu manometra WIKA, tip 2 prema ATEX
21
2. Bezbednost
Da bi se zagarantovala preciznost merenja i dugi
životni vek, moraju se poštovati odgovarajuće granice
opterećenja.
Ako se to ne uzme u obzir, može doći do teških povreda
i/ili materijalnih šteta.
SR
Ostale važne bezbednosne napomene možete naći
u pojedinačnim poglavljima ovog uputstva za upotrebu.
2.1 Namenska upotreba
Ovi manometri se koriste za merenje pritiska u opasnim područjima
industrijske primene.
Manometar je koncipiran i izrađen isključivo za namenu koja je opisana
ovde i sme da se koristi samo u skladu sa njom.
Proizvođač isključuje sva prava na bilo kakva potraživanja ako se
upotrebljava u svrhu drugačiju od ovde navedene.
UPOZORENJE!
Opasnost od povreda ako kvalifikacija osoblja nije
dovoljna!
Nepravilnim rukovanjem mogu se izazvati teške povrede
i materijalne štete na opremi.
„„ Radove koji su opisani u ovim uputstvima za upotrebu
sme da izvodi samo stručno osoblje koje ima kvalifikacije
navedene u nastavku.
22
Uputstvo za upotrebu manometra WIKA, tip 2 prema ATEX
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
2.2 Kvalifikacija osoblja
2. Bezbednost
Stručno osoblje
Pod stručnim osobljem podrazumeva se osoblje koje je zbog svojeg
tehničkog obrazovanja, stručnog poznavanja merne i upravljačke
tehnologije, kao i zbog iskustva i poznavanja specifičnih nacionalnih
propisa, aktuelnih standarda i direktiva sposobno da obavlja opisane
radove i samostalno prepozna i spreči moguće opasnosti.
2.3 Bezbednosne napomene za manometre prema ATEX
UPOZORENJE!
Nepoštovanjem ovih napomena i njihovog sadržaja može
da dođe do gubitka zaštite od eksplozije.
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
UPOZORENJE!
Strogo se morate pridržavati uslova primene i bezbednosnih
zahteva iz EU potvrde o ispitivanju tipa.
„„ Manometri se moraju uzemljiti putem procesnog
priključka.
Dozvoljena temperatura okoline
Tip 232/262/PG23CP -40 ... +60 °C
Tip 233/263/PG23CP -20 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
Tip PG23LT
-70 ... +60 °C
(nenapunjen)
(napunjen glicerinom)
(napunjen silikonskim uljem)
(napunjen silikonskim uljem)
Pažnja! Kod gasovitih medijuma može dođi do povišenja temperature
zbog zagrevanja izazvanog komprimovanjem. U tom slučaju bi se
morala smanjiti brzina promene pritiska, odn. dozvoljena temperatura
medijuma.
Uputstvo za upotrebu manometra WIKA, tip 2 prema ATEX
23
SR
2. Bezbednost
Dozvoljena temperatura medijuma
Dozvoljena temperatura medijuma ne zavisi samo od konstrukcije
instrumenta, nego i od temperature okolnih gasova, para ili prašine.
Oba aspekta se moraju uzeti u obzir.
SR Potencijalno eksplozivna gasovita atmosfera
Tip 232, PG23CP
(suvi manometri)
T6 (T > 85 °C)
+70 °C
T4 (T > 135 °C)
+120 °C
T5 (T > 100 °C)
Maksimalna dozvoljena temperatura
medijuma (u mernom sistemu)
+85 °C
T3 (T > 200 °C)
+185 °C
T2 (T > 300 °C)
+200 °C
T1 (T > 450 °C)
+200 °C
Tipovi 233, PG23LT, PG23CP
(manometri napunjen
tečnošću)
+70 °C
+85 °C
+100 °C
+100 °C
+100 °C
+100 °C
Opasna prašnjava atmosfera
U slučaju prašine, postupak za određivanje temperature paljenja
je naveden u standardu ISO / IEC 80079-20-2. Temperatura paljenja
se određuje zasebno za oblake i za slojeve prašine. Kod slojeva
prašine, temperatura zavisi od debljine sloja prašine prema
IEC / EN 60079-14.
Temperatura paljenja
prašine
Oblak prašine: Toblak
Sloj prašine: Tsloj
Maksimalna dozvoljena temperatura
medijuma (u mernom sistemu)
< 2/3 Toblak
< Tsloj − 75 K − (smanjenje zavisi od debljine sloja)
Dozvoljena maksimalna temperatura medijuma ne sme da prekorači
minimalnu vrednost koja je određena, čak ni u slučaju neispravnosti.
24
Uputstvo za upotrebu manometra WIKA, tip 2 prema ATEX
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
Neophodna
temperaturna klasa
(temperatura paljenja
gasa ili prašine)
2. Bezbednost
Rukovanje materijalima
Sprečite rukovanje materijalima koji opasno reaguju sa materijalima od
kojih je izrađen instrument, kao i samozapaljivim supstancama.
Čišćenje
Merni instrument čistite vlažnom krpom. Vodite računa o tome da
čišćenjem ne može da dođe do elektrostatičkog pražnjenja.
SR
2.4 Posebne opasnosti
UPOZORENJE!
Kod opasnih medijuma, kao npr. kiseonika, acetilena,
zapaljivih i otrovnih gasova i tečnosti, kao i kod rashladnih
postrojenja, kompresora itd., mora da se obrati pažnja
ne samo na sva opšta pravila, nego i na postojeće
odgovarajuće propise.
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
Kod manometara koji nisu izrađeni u sigurnosnoj verziji
prema EN 837, u slučaju zakazivanja nekog sastavnog
dela može doći do curenja medijuma pod velikim pritiskom
i izbijanja kroz razbijeno zaštitno staklo.
Za gasovite medijume i radne pritiske > 25 bar
preporučujemo manometar u sigurnosnoj verziji S3
prema EN 837-2.
Ostale važne bezbednosne napomene za manometre sa ATEX
odobrenjem potražite u poglavlju „2.3 Bezbednosne napomene za
manometre prema ATEX”.
UPOZORENJE!
Ostaci medijuma u demontiranom manometru mogu
izazvati opasnosti od povreda, ekoloških i materijalnih šteta.
Preduzmite dovoljne odgovarajuće mere.
Uputstvo za upotrebu manometra WIKA, tip 2 prema ATEX
25
2. Bezbednost
2.5 Označavanje i bezbednosne oznake
Pločica sa oznakom tipa




Tip
Godina proizvodnje
Pre montaže i puštanja uređaja u rad obavezno
pročitajte uputstvo za upotrebu!
Instrumenti sa ovom oznakom su sigurnosni merni instrumenti
sa pregradom koja je otporna na lom prema EN 837 (S3).
26
Uputstvo za upotrebu manometra WIKA, tip 2 prema ATEX
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
SR
Brojčanik
„„ Oznaka ATEX: II 2 GD c TX X
„„ Serijski broj
3. Tehnički podaci
3. Tehnički podaci
Ograničenje pritiska
Tipovi 232.50, 233.50, 232.30, 233.30, 262.50, 263.50, 262.30, 263.30,
PG23LT, PG23CP:
SR
Mirno:
puna vrednost na skali
Uz oscilacije: 0,9 x puna vrednost na skali
Kratkotrajno: 1,3 x puna vrednost na skali
Tipovi 232.36 i 233.36:
Mirno:
krajnja vrednost mernog opsega
Uz oscilacije: 0,9 x krajnja vrednost mernog opsega
Kratkotrajno: opseg preopterećenja
Uticaj temperature
Ako temperatura mernog sistema odstupa od referentne temperature
(+20 °C): maks. ±0,4 %/10 K pune vrednosti na skali
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
IP stepen zaštite1) (prema IEC/EN 60529)
Tip 2, PG23CP: IP65, IP66
Tip PG23LT za opseg > 0 ... 16 bar: IP66 / IP67
Tip PG23LT za opseg skale ≤ 0 ... 16 bar: IP65
Ostale specifikacije potražite u WIKA listovima sa podacima
PM 02.02, PM 02.04, PM 02.15, PM 02.22 ili PM 02.24, kao i u ostaloj
dokumentaciji.
1) Za opštu upotrebu, bez ATEX zahteva
Uputstvo za upotrebu manometra WIKA, tip 2 prema ATEX
27
4. Konstrukcija i funkcija
4. Konstrukcija i funkcija
Opis
„„ Nominalna veličina 100 i 160 mm
SR „„ Instrumenti mere pritisak pomoću elastičnih elemenata Burdonove
cevi
„„ Karakteristike merenja su u skladu sa standardom EN 837-1
„„ U skladu sa standardom EN 837-1, manometri sa oznakom „S3”
su tzv. sigurnosni manometri, čiji su sastavni delovi i delovi izloženi
pritisku konstruisani sa pregradom otpornom na lom. Tipovi sa „S3”
oznakom su 232.30, 233.30, 262.30, 263.30, 232.36 i 233.36. Tipovi
PG23LT i PG23CP opciono su dostupni i u varijanti „S3”.
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
Obim isporuke
Obim isporuke proverite na osnovu otpremnice.
28
Uputstvo za upotrebu manometra WIKA, tip 2 prema ATEX
5. Transport, pakovanje i skladištenje
5. Transport, pakovanje i skladištenje
5.1 Transport
Proverite da li na manometru ima oštećenja nastalih tokom transporta.
Vidljiva oštećenja moraju se prijaviti odmah.
5.2 Pakovanje
Ambalažu skinite tek neposredno pre montaže.
Ambalaža će omogućiti optimalnu zaštitu tokom transporta
(npr. u slučaju promene mesta instalacije ili slanja na popravku).
5.3 Dozvoljena temperatura skladištenja
-40 ... +70 °C
-70 ... +70 °C
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
„„ Tip 2, PG23CP:
„„ Tip PG23LT:
Uputstvo za upotrebu manometra WIKA, tip 2 prema ATEX
29
SR
6. Puštanje u rad i rukovanje
6. Puštanje u rad i rukovanje
Manometri se moraju uzemljiti putem procesnog priključka. Zato
zaptivači koji se koriste kod procesnog priključka moraju biti električno
provodljivi. Alternativno se moraju preduzeti neke druge mere za
uzemljenje. Prilikom pričvršćivanja manometra potrebna sila ne sme da
se primenjuje preko kućišta, nego isključivo preko predviđenih površina
za ključ (pogodnim alatom) na četvrtastom telu standardnih priključaka.
Instalacija viljuškastim
ključem
Kod cilindričnih navoja na zaptivnoj površini  moraju se koristiti
pljosnati zaptivači, zaptivači u obliku sočiva ili WIKA profilni zaptivači.
Kod konusnih navoja (npr. NPT navoja) zaptivanje se vrši u navojima 
pomoću pogodnog materijala za zaptivanje (EN 837-2).
Površine za ključ
Zaptivna površina 
Zaptivač u navoju 
Moment pritezanja zavisi od korišćenog zaptivača. Za lakše dovođenje
manometra u željeni položaj preporučujemo da manometar priključite
pomoću steznog naglavka ili priključne navrtke.
Ako manometar ima otvor za rasterećenje, onda on mora biti zaštićen
od blokiranja naslagama ili prljavštinom.
30
Uputstvo za upotrebu manometra WIKA, tip 2 prema ATEX
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
SR
Mehaničko priključivanje
U skladu sa opštim tehničkim pravilima (npr. EN 837-2 „Izbor i preporuke
za ugradnju merila pritiska”).
6. Puštanje u rad i rukovanje
Zahtevi za mesto ugradnje
Ako mesto merenja nije dovoljno stabilno, onda pričvršćenje treba
da se realizuje pomoću držača mernog instrumenta, npr. nosača
ili prirubnice (eventualno putem fleksibilnog kapilarnog voda).
Ako vibracije ne mogu da se spreče odgovarajućim merama tokom
montaže, onda biste trebali koristiti instrumente sa tečnim punjenjem.
Instrumente štitite od grube prljavštine i velikih oscilacija temperature
okoline.
Montaža
„„ Nominalni položaj prema EN 837-1 / 9.6.7 Slika 9: 90° ( ⊥ )
„„ Procesni priključak odozdo (LM) ili otpozadi (BM)
„„ Posle montaže kompenzacioni ventil (ako postoji) prebacite sa
CLOSE na OPEN. Verzija ventila za
ispuštanje vazduha zavisi od modela i može
da odstupa od prikaza na slici!
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
„„ Za primenu na otvorenom prostoru izabrano mesto ugradnje mora
da odgovara navedenom stepenu zaštite tako da manometar ne
bude izložen nedozvoljenim vremenskim uticajima.
„„ Da bi se sprečilo dodatno zagrevanje, instrumenti se ne smeju
izlagati direktnom zračenju sunca tokom rada!
„„ Za bezbedno rasterećenje od pritiska u slučaju kvara, instrumenti
sa otvorom za rasterećenje ili izduvnim zadnjim zidom moraju imati
minimalno odstojanje od svakog predmeta od 20 mm.
Uputstvo za upotrebu manometra WIKA, tip 2 prema ATEX
31
SR
6. Puštanje u rad i rukovanje
Dozvoljene temperature okoline i rada
Pri montaži manometra mora se voditi računa o tome da temperature
okoline i medijuma ne prelaze minimalne ili maksimalne granične
vrednosti, čak ni uz uvažavanje uticaja konvekcije, odn. zračenja
toplote. Treba voditi računa o uticaju temperature na preciznost
SR pokazivača.
Dozvoljeno vibraciono opterećenje na licu mesta
Instrumente principijelno ugrađujte na mestima bez vibracija.
Ako je neophodno, instrument može da se izoluje od montažne
tačke, npr. ugradnjom fleksibilnog spojnog voda između merne
tačke i manometra, i montažom instrumenta na pogodan držač.
Ako to nije moguće, ne smeju da se prekorače sledeće granične
vrednosti:
Provera nivoa napunjenosti
Napunjena tečnost mora redovno da se proverava.
Nivo tečnosti ne sme da padne ispod 75 % prečnika uređaja.
Puštanje u rad
Za vreme puštanja u rad u svakom slučaju mora da se spreči stvaranje
udara pritiska. Polako otvarajte sve ventile za zatvaranje.
32
Uputstvo za upotrebu manometra WIKA, tip 2 prema ATEX
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
Opseg frekvencije < 150 Hz
Ubrzanje < 0,7 g (7 m/s2)
7. Održavanje i čišćenje / 8. Demontaža i ...
7. Održavanje i čišćenje
7.1 Održavanje
Instrumenti ne zahtevaju nikakvo održavanje.
Pokazivač i funkciju aktiviranja bi trebalo proveravati jednom ili dvaput
godišnje. Merni uređaj mora da se odvoji od procesa da bi mogao da
se proveri pomoću naprava za ispitivanje pritiska.
Popravke sme da obavlja samo proizvođač ili stručno osoblje sa
odgovarajućom obukom.
7.2 Čišćenje
OPREZ!
„„ Manometar čistite vlažnom krpom.
„„ Pre slanja demontiranog manometra na popravku,
on mora da se opere, čime se osoblje i okolina štite
od izlaganja ostacima medijuma.
8. Demontaža i odlaganje u otpad
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
UPOZORENJE!
Ostaci medijuma u demontiranom manometru mogu
izazvati opasnosti od povreda, ekoloških i materijalnih
šteta.
Preduzmite dovoljne odgovarajuće mere.
8.1 Demontaža
Manometar demontirajte samo kada je sistem rasterećen od pritiska!
U slučaju demontaže zatvorite kompenzacioni ventil (ako postoji).
8.2 Odlaganje u otpad
Nepravilnim odlaganjem u otpad može da dođe do ekoloških opasnosti.
Komponente uređaja i ambalažni materijal odložite u otpad na ekološki
prihvatljiv način prema nacionalnim propisima o reciklaži
i odlaganju otpada.
Uputstvo za upotrebu manometra WIKA, tip 2 prema ATEX
33
SR
Прилог: ЕУ изјава о усаглашености/Prilog: EU izjava o usaglašenosti
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
SR
34
Упутство за употребу манометра типа 2, ATEX
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
SR
Упутство за употребу манометра типа 2, ATEX
35
WIKA широм света
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Sime Šolaje 15
11060 Beograd - Serbia
Tel.: +381 11 2763 722
Fax: +381 11 2753 674
info.rs@wika.com
www.wika.rs
36
Упутство за употребу манометра типа 2, ATEX
11/2018 SR based on 2080268.08 01/2017 EN
Друге WIKA филијале широм света можете пронаћи на сајту www.wika.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement