WIKA TR33 Instrukcja obsługi

WIKA TR33 Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
Miniaturowy termometr rezystancyjny, model TR33
Miniaturowy termometr rezystancyjny, model TR33
PL
PL Instrukcja obsługi, model TR33
Strona 3-26
Instrukcję w innych językach można znaleźć na stronie
www.wika.com.
© 2014 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Wszystkie prawa zastrzeżone.
WIKA® jest znakiem handlowym zarejestrowanym w wielu krajach.
Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać instrukcję obsługi!
Zachować instrukcję do późniejszego użytku!
2
Instrukcja obsługi, model TR33
Spis treści
Spis treści
1
Informacje ogólne
4
2
Bezpieczeństwo
6
3
Specyfikacja
10
4
Budowa i działanie
13
5
Transport, opakowanie i przechowywanie
16
6
Rozruch, praca
17
7
Konfiguracja
22
8
Podłączenie jednostki programującej PU-448
23
9
Czyszczenie i konserwacja
24
10
Demontaż, zwrot i utylizacja
24
Załącznik: Deklaracja zgodności WE
26
Deklaracje zgodności znajdują się na stronie www.wika.com
Instrukcja obsługi, model TR33
3
1. Informacje ogólne
1. Informacje ogólne

Opisany w niniejszej instrukcji termometr rezystancyjny został zaprojektowany
i wyprodukowany zgodnie z najnowocześniejszą technologią. Podczas
produkcji wszystkie części podlegają rygorystycznym kryteriom jakościowym i
środowiskowym. Nasze systemy zarządzania są zgodne z normami ISO 9001
i ISO 14001.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące obsługi
przyrządu. Bezpieczeństwo pracy wymaga przestrzegania wszystkich zaleceń
dotyczących bezpieczeństwa i pracy z przyrządem.

Należy przestrzegać obowiązujących miejscowych przepisów BHP oraz
ogólnych przepisów bezpieczeństwa w zakresie stosowania danego
przyrządu.

Instrukcja obsługi stanowi część przyrządu i musi być przechowywana w jego
pobliżu oraz dostępna w każdej chwili do wglądu przez wykwalifikowany
personel.

Przed przystąpieniem do pracy wykwalifikowany personel musi dokładnie
zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Odpowiedzialność producenta nie obejmuje przypadków uszkodzeń
powstałych w wyniku stosowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem,
niestosowania się do niniejszej instrukcji obsługi, oddelegowania pracowników
o niewystarczających kwalifikacjach lub dokonywania niedozwolonych
modyfikacji przyrządu.

Obowiązują ogólne zasady i warunki zawarte w dokumentacji sprzedaży.

Podlega zmianom technicznym.

Dodatkowe informacje:
- Adres strony internetowej
- Odnośna karta katalogowa:
- Konsultant ds. zastosowania:
4
www.wika.de / www.wika.com
TE 60.33
Tel.: +49 9372 132-0
Faks: +49 9372 132-406
info@wika.com
Instrukcja obsługi, model TR33
1. Informacje ogólne
Wyjaśnienie symboli
OSTRZEŻENIE!
... wskazuje na możliwość wystąpienia potencjalnie
niebezpiecznych sytuacji, które w razie zaistnienia mogą być
przyczyną zranienia ciała lub śmierci.
UWAGA!
... wskazuje na możliwość wystąpienia potencjalnie niebezpiecznej
sytuacji, która może spowodować lekkie obrażenia ciała lub
uszkodzenia mienia oraz szkody środowiskowe.
Informacja
... wskazuje przydatne wskazówki, zalecenia i informacje
umożliwiające efektywne i bezusterkowe działanie.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
… oznacza zagrożenie porażeniem elektrycznym. Należy
przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, występuje
niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń lub utraty życia.
OSTRZEŻENIE!
... wskazuje możliwość wystąpienia potencjalnie niebezpiecznej
sytuacji: gorące powierzchnie lub ciecze mogą spowodować
oparzenia.
Skróty
2-przewodowy
3-przewodowy
4-przewodowy
Rezystancja przewodu jest traktowana jako błąd pomiaru.
W przypadku kabli o długości ok. 30 m lub więcej mogą wystąpić
błędy pomiaru.
Wewnętrzna rezystencja przewodu jest nieistotna.
Instrukcja obsługi, model TR33
5
2. Bezpieczeństwo
2. Bezpieczeństwo
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do instalacji, rozruchu i pracy należy
sprawdzić, czy został wybrany odpowiedni termometr rezystancyjny
pod względem zakresu pomiarowego, modelu i specyficznych
warunków pomiarowych. oraz odpowiednich materiałów części
zwilżanych (korozja).
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może doprowadzić do
poważnych obrażeń ciała i/lub do uszkodzenia sprzętu.
Inne ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w
poszczególnych rozdziałach niniejszej instrukcji obsługi.
2.1 Zastosowanie
Termometr rezystancyjny TR33 jest przeznaczony do mierzenia temperatury cieczy
i gazów w zakresach temperatur -50 … +150 °C lub -50 ... +302 °F (bez szyjki
przedłużeniowej) oraz -50 … +250 °C lub -50 ... +482 °F (z szyjką przedłużeniową).
Czujniki o średnicy 3 mm stosowane są do mierzenia ciśnienia do 140 barów, a o
średnicy 6 mm w ciśnieniu do 270 barów, w zależności od wersji przyrządu.
Przyrząd zaprojektowano i wyprodukowano wyłącznie do użytkowania w sposób
opisany w niniejszym dokumencie.
Należy stosować się do zawartej w niniejszej instrukcji obsługi specyfikacji
technicznej. W razie nieprawidłowego przewożenia lub obsługi przyrządu
niezgodnie ze specyfikacją techniczną, należy przyrząd natychmiast wymontować
i zlecić sprawdzenie przez technika serwisu upoważnionego przez firmę WIKA.
Jeżeli przyrząd jest przenoszony z zimnego otoczenia do ciepłego, wówczas
skraplanie pary może spowodować nieprawidłowe działanie. Przed ponownym
uruchomieniem przyrządu należy poczekać na wyrównanie temperatury przyrządu
i pomieszczenia.
6
Instrukcja obsługi, model TR33
2. Bezpieczeństwo
Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne roszczenia wynikające ze
stosowania przyrządu niezgodnie z przeznaczeniem.
2.2 Kwalifikacje personelu
OSTRZEŻENIE!
Nieodpowiednie kwalifikacje osób obsługujących przyrząd
mogą doprowadzić do wypadków!
Nieprawidłowa obsługa może doprowadzić do odniesienia
poważnych obrażeń i uszkodzenia sprzętu.

Czynności opisane w niniejszej instrukcji obsługi mogą być
wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel o
podanych poniżej kwalifikacjach.

Nie wolno pozwalać na przebywanie niewykwalifikowanego
personelu na obszarach niebezpiecznych.
Wykwalifikowani elektrycy
Przez wykwalifikowanych elektryków rozumiemy personel, który w oparciu o swoje
przeszkolenie techniczne, wiedzę z zakresu technologii pomiarowo-kontrolnej oraz
doświadczenie i znajomość przepisów krajowych, aktualnych norm i wytycznych,
może przeprowadzać opisane prace i jest w stanie samodzielnie rozpoznać i unikać
potencjalnych zagrożeń. Wykwalifikowani elektrycy odbyli szkolenie
specjalistyczne, są obeznani ze swoim środowiskiem pracy i znają odnośne normy
prawne. Mają obowiązek przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących
zapobiegania wypadkom.
Specyficzne warunki pracy mogą wymagać dodatkowej wiedzy np. odnośnie
agresywnych czynników.
2.3 Szczególne zagrożenia
OSTRZEŻENIE!
W przypadku czynników niebezpiecznych, takich jak tlen, acetylen,
palne lub toksyczne gazy i ciecze oraz instalacji chłodniczych,
sprężarek itp., oprócz wszystkich standardowych przepisów należy
przestrzegać również wszelkich odnośnych przepisów lub
zarządzeń.
Instrukcja obsługi, model TR33
7
2. Bezpieczeństwo
OSTRZEŻENIE!
Konieczna jest ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi
(ESD)! Prawidłowe stosowanie uziemionych powierzchni roboczych
oraz uziemienia osobistego - opasek na nadgarstkach – jest
konieczne podczas pracy z odkrytymi obwodami (płytki drukowane),
aby zapobiec uszkodzeniu delikatnych części elektronicznych przez
wyładowania elektrostatyczne.
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy z przyrządem firma musi
zagwarantować:

odpowiedni sprzęt pierwszej pomocy, zawsze dostępny w razie
potrzeby.

regularne szkolenie personelu obsługi odnośnie
bezpieczeństwa pracy, pierwszej pomocy oraz ochrony
środowiska, jak również dopilnować żeby personel zapoznał
się z instrukcją obsługi, a w szczególności z zawartymi w niej
instrukcjami bezpieczeństwa.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Zagrożenie życia przez porażenie prądem elektrycznym
Kontakt z częściami pod napięciem grozi śmiercią.

Przyrządy elektryczne mogą być instalowane i podłączane
jedynie przez przeszkolonych elektryków.

Obsługa urządzenia z uszkodzonym zasilaczem (np. zwarcie
zasilania sieciowego z zasilaniem wyjściowym) może
spowodować wystąpienie w przyrządzie napięcia
zagrażającego życiu!
OSTRZEŻENIE!
Pozostałości czynników w wymontowanych przyrządach mogą
stanowić zagrożenie dla ludzi, środowiska i sprzętu.
Należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności.
Nie stosować niniejszego przyrządu w urządzeniach wyłączania
awaryjnego. Nieprawidłowe użycie przyrządu może spowodować
obrażenia ciała.
W przypadku wystąpienia usterki w przyrządzie może się znajdować
bardzo gorący agresywny czynnik pod wysokim ciśnieniem lub
podciśnieniem.
8
Instrukcja obsługi, model TR33
2. Bezpieczeństwo
2.4 Etykiety, oznaczenia bezpieczeństwa
Etykiety produktu

Termometr z wyjściem czujnikowym Pt100 i Pt1000
Model
Data produkcji (rok/miesiąc)

Termometr z przekaźnikiem z sygnałem wyjściowym 4 ... 20 mA
Model
Data produkcji (rok/miesiąc)
Instrukcja obsługi, model TR33
9
2. Bezpieczeństwo / 3. Specyfikacja
Wyjaśnienie symboli
Przed montażem i odbiorem technicznym przyrządu należy
koniecznie przeczytać instrukcję obsługi!
CE, Communauté Européenne
Przyrządy oznaczone tym znakiem są zgodne z odpowiednimi
dyrektywami Unii Europejskiej.
3. Specyfikacja
Termometr z przetwornikiem i sygnałem wyjściowym 4 ... 20 mA
Zakres temperatur
Element pomiarowy
Sposób przyłączenia
Wartość tolerancji elementu
pomiarowego
Odchylenie pomiarowe
przetwornika
Całkowite odchylenie pomiaru wg
IEC 60770
Zakres pomiarowy
Podstawowa konfiguracja
Wyjście analogowe
Linearyzacja
Błąd linearyzacji
Opóźnienie włączania,
elektryczne
Okres rozruchu
10
Bez szyjki przedłużeniowej -50 ... +150 °C (-58
... +302 °F),
z szyjką przedłużeniową
1)
-50 ... +250 °C (-58 ... +482 °F)
Pt1000
2-przewodowe
Klasa A
(wg IEC 60751)
0,25 K
(wg IEC 60770)
Odchylenie pomiarowe elementu
pomiarowego i przetwornika
Minimum 20 K, maksimum 300 K
Zakres pomiarowy 0... 150 °C
(-32 ... +302 °F), inne zakresy pomiarowe na
zamówienie
4 ... 20 mA, 2-przewodowe
Liniowo zgodnie z temperaturą wg IEC 60751
2)
±0,1 %
Maks. 4 s (czas przed pierwszym pomiarem)
Po około 4 minutach przyrząd działa zgodnie z
danymi technicznymi specyfikacji (dokładność)
podanymi w karcie katalogowej.
Instrukcja obsługi, model TR33
3. Specyfikacja
Sygnał prądowy sygnału
usterkowego
Zwarcie czujnika
Prąd czujnika
Obciążenie RA
Wpływ obciążenia
Zasilanie elektryczne UB
Maksymalne dopuszczalne
tętnienie szczątkowe
Wejście zasilania elektrycznego
Wpływ zasilania elektrycznego
Kompatybilność
4)
elektromagnetyczna (EMC)
Jednostki temperatury
Informacje
Konfiguracja i dane kalibracyjne
Połączenie elektryczne
Konfigurowany zgodnie z NAMUR NE43
skala dolna ≤ 3,6 mA
skala górna ≥ 21,0 mA
Nie konfigurowane, wg NAMUR NE43 skala
dolna ≤ 3,6 mA
< 0,3 mA (samo-przegrzewanie nieistotne)
RA ≤ (UB - 10 V) / 23 A z RA w Ω i UB w V
±0,05 % / 100 Ω
DC 10 ... 30 V
10 % produkowanego przez UB < 3 % tętnienia
prądu wyjściowego
Ochrona przed przestawieniem biegunów
±0,025 % / V (zależy od wybranego źródła
zasilania)
2004/108/WE, EN 61326 emisja (Grupa 1, Klasa
3)
B) i odporność na zakłócenia (zastosowania
przemysłowe), konfiguracja przy 20% pełnego
zakresu pomiarowego
Do wyboru: °C / °F / K
Nr etykiety., opis i komunikat użytkownika
można zapamiętywać w przetworniku
Zapamiętane trwale
Złącze okrągłe M12x1, 4-pinowe
Specyfikacja w % dotyczy zakresu pomiarowego
W celu dokładnego określenia całkowitego odchylenia pomiarowego należy wziąć pod uwagę zarówno
odchylenia czujnika, jak i przetwornika.
1) Należy więc chronić przetwornik temperatury przed działaniem temperatury powyżej 85 °C (185 °F).
2) ±0,2 % dla zakresów pomiarowych z dolną granicą poniżej 0 °C (32 °F)
3) Należy stosować termometry rezystancyjne z ekranowanym kablem, którego ekran jest uziemiony
przynajmniej na jednym końcu przewodu, jeśli przewody są dłuższe niż 30 m lub wychodzą z
budynków. Uziemić przyrząd przed użyciem.
4) W razie wystąpienia zakłóceń odchylenia mogą się zwiększyć o 2 %.
Instrukcja obsługi, model TR33
11
3. Specyfikacja
Termometr z wyjściem czujnikowym Pt100 i Pt1000
Zakres temperatur
Temperatura przy złączce
Element pomiarowy
Sposób przyłączenia
Wartość tolerancji elementu
pomiarowego wg IEC 60751
Połączenie elektryczne
Bez szyjki przedłużeniowej -50 ... +150 °C (-58
... +302 °F),
z szyjką przedłużeniową
-50 ... +250 °C (-58 ... +482 °F)
Maks. 85 °C (185 °F)

Pt100
(prąd pomiarowy: 0,1 ... 1,0 mA)

Pt1000
(prąd pomiarowy: 0,1 ... 0,3 mA)

2-przewodowy

3-przewodowy

4-przewodowy

Klasa A

Klasa B dla 2-przewodowego
Złącze okrągłe M12x1, 4-pinowe
Dokładna specyfikacja czujników Pt100 znajduje się w informacji technicznej IN 00.17 na
stronie www.wika.com.
Obudowa
Materiał
Stopień ochrony

Obudowa z podłączoną
5)
złączką

Złącze sprzęgu,
niepołączone
Masa w kg
Wymiary
5)
12
Stal nierdzewna
IP 67 i IP 69K wg IEC 60529/EN 60529
IP 67 wg IEC 60529/EN 60529
ok. 0,2 ... 0,7 (zależnie od wersji)
patrz: „Wymiary w mm”
Podana ochrona obowiązuje tylko wtedy, gdy wtyk jest włożony w pasujące złącza o odpowiedniej
ochronie wejścia.
Instrukcja obsługi, model TR33
3. Specyfikacja / 4. Budowa i działanie
Warunki otoczenia
Zakres temperatury otoczenia
Zakres temperatury
przechowywania
Klasa klimatyczna IEC 60654-1
Maksymalna dopuszczalna
wilgotność zgodnie z DIN IEC
60068-2-30 var. 2
6) 7)
Maksymalny ciśnienie robocze
Odporność na drgania wg IEC
60751
Odporność na uderzenie
Mgła solna IEC
6)
7)
-50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F)
-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
Cx (-50 ... +85 °C lub -58 ... +185 °F, 5 ... 95 %
wilgotności względnej)
100 % RH, z kondensacją
140 bar z 3 mm średnicą czujnika
270 bar z 6 mm średnicą czujnika
6)
10 ... 2 000 Hz, 20 g
IEC 60068-2-27
60068-2-11
Zależnie od modelu przyrządu
Zredukowane ciśnienie robocze przy zastosowaniu zacisku mocującego:
Stal nierdzewna: maks. 100 bar PTFE: maks. 8 bar
Dodatkowe dane znajdują się w karcie katalogowej TE 60.33 firmy WIKA i
dokumentacji zamówienia.
4. Budowa i działanie
4.1 Opis
Termometr rezystancyjny TR33 składa się z osłony termometrycznej z
zamocowanym przyłączem procesowym, wkręcanym bezpośrednio do procesu.
Wszystkie części elektryczne są chronione przed wilgocią (IP 67 lub IP 69K) i
zaprojektowane tak, by były odporne na uderzenia i drgania., zgodnie z IEC 60751
(20g, w zależności od wersji przyrządu). Odporność na drgania jest zgodna z IEC
60751 (20g, w zależności od wersji przyrządu). Odporność na uderzenia wszystkich
wersji jest zgodna z wymaganiami EN 60751. Połączenie elektryczne zapewnia
wtyczka okrągła M12 x 1.
Adapter elektrycznego podłączenia ze złączem kątowym wg DIN EN 60654-1 jest
dostępny opcjonalnie.
Instrukcja obsługi, model TR33
13
4. Budowa i działanie
4.2 Wymiary w mm

Przyłącze procesowe z gwintami cylindrycznymi (lub bez przyłącza
procesowego)
bez szyjki
przedłużeniowej
z zaciskiem
mocującym
z szyjką
przedłużeniową
bez przyłącza
procesowego
1)
Legenda:
A (U1) Długość zanurzeniowa
Do temperatury procesowej >150°C (302 °F)
N (MH) Długość szyjki przedłużeniowej
wymagana jest szyjka o długości N (MH) 70 mm, w
X
Wysokość przyłącza procesowego
innym przypadku długość szyjki N (MH) można
Ød
Średnica czujnika
wybrać (55, 65 lub 70 mm).
Gwint
Wysokość przyłącza procesowego X
G 1/2
G 3/8
G 1/4
M12
M20
11
11
10
11
11
14
Instrukcja obsługi, model TR33
4. Budowa i działanie

Przyłącze procesowe z gwintem stożkowym
bez szyjki
przedłużeniowej
1)
z zaciskiem
mocującym
z szyjką
przedłużeniową
Legenda:
A (U2) Długość zanurzeniowa
Do temperatury procesowej >150°C (302 °F)
N (MH) Długość szyjki przedłużeniowej
wymagana jest szyjka o długości N (MH) 70 mm, w
X
Wysokość przyłącza procesowego
innym przypadku długość szyjki N (MH) można
Ød
Średnica czujnika
wybrać (55, 65 lub 70 mm).
Gwint
Wysokość przyłącza procesowego X
1/4 NPT
1/2 NPT
15
19
4.3 Zakres dostawy
Dostarczony sprzęt należy sprawdzić z listem przewozowym.
Instrukcja obsługi, model TR33
15
5. Transport, opakowanie i przechowywanie
5. Transport, opakowanie i przechowywanie
5.1 Transport
Należy sprawdzić, czy przyrząd nie został uszkodzony w trakcie transportu.
Oczywiste uszkodzenia należy zgłaszać natychmiast. Nie używać uszkodzonego
przyrządu.
5.2 Opakowanie
Opakowanie należy zdjąć bezpośrednio przed montażem.
Należy zachować opakowanie, ponieważ zapewnia optymalną ochronę podczas
transportu (np. podczas zmiany miejsca instalacji, wysyłki do naprawy).
5.3 Przechowywanie
Dopuszczalne warunki w miejscu przechowywania:

Temperatura przechowywania: -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Wilgotność: 5 ... 95 % wilgotności względnej
Należy unikać narażania sprzętu na następujące czynniki:

Bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub bliskość gorących obiektów

Mechaniczne drgania, uderzenia (upuszczanie na twarde podłoże)

Sadzę, opary, pył oraz gazy żrące

Środowisko potencjalnie wybuchowe, atmosferę palną
Przechowywać przyrząd w oryginalnym opakowaniu w miejscu spełniającym wyżej
podane warunki. Jeżeli nie jest dostępne oryginalne opakowanie, spakować i
przechowywać przyrząd jak opisano poniżej:
1. Owinąć przyrząd w antystatyczną folię z tworzywa sztucznego.
2. Umieścić przyrząd w opakowaniu z materiałem absorbującym uderzenia.
3. Jeżeli przyrząd ma być przechowywany przez dłuższy okres czasu (powyżej 30
dni), umieścić w opakowaniu torebkę zawierającą środek osuszający.
OSTRZEŻENIE!
Przed przechowywaniem przyrządu (po pracy) należy usunąć
wszelkie pozostałości medium. Ma to szczególne znaczenie w
przypadku, gdy czynnik stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego,
np. jest żrący, toksyczny, rakotwórczy, radioaktywny itp.
16
Instrukcja obsługi, model TR33
6. Rozruch, praca
6. Rozruch, praca
OSTRZEŻENIE!
Należy unikać poddawania połączeń elektrycznych oraz obudowy
naprężeniom mechanicznym. Przyłącza można otworzyć jedynie po
rozhermetyzowaniu i schłodzeniu przyrządu.
Maksymalna dopuszczalna temperatura

Bez szyjki przedłużeniowej: -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)

Z szyjką przedłużeniową: -50 … +250 °C (-58 ... +482 °F)

Przy obudowie z przetwornikiem: 85 °C (185 °F)
6.1 Montaż
Termometry rezystancyjne przeznaczone są do wkręcania bezpośrednio do
przyłącza procesowego. Długość zanurzeniowa, razem z prędkością przepływu i
lepkością mediów procesowych, może zredukować maksymalne obciążenie osłony
termometrycznej.
Obudowa musi być uziemiona w celu ochrony przez działaniem pola
elektrostatycznego i wyładowaniami elektrostatycznymi. Nie jest konieczne
przyłączanie obudowy do systemu wyrównania potencjałów jeśli jest stabilnie
przymocowana do metalowego zbiornika ciśnienia, jego części lub rur, które są
przyłączone do układu wyrównawczego.
Jeśli zbiornik ciśnienia, jego części lub rury mają styczność z niemetalowymi
częściami konstrukcji, wówczas konieczne jest podłączenie przyrządu do zacisku
wyrównawczego.
OSTRZEŻENIE!
Nie są dozwolone żadne naprawy ani modyfikacje konstrukcji, w
innym razie grozi utrata gwarancji.
Instrukcja obsługi, model TR33
17
6. Rozruch, praca
Przykłady instalacji
Długość
zanurzeniowa A
Instalacja w rurach
a
na kolankach
b
w mniejszej rurze, pochylona
c
prostopadle do kierunku
przepływu
Więcej informacji odnośnie otworów gwintowanych podano w DIN 3852, zaś
odnośnie przyłączy gwintowanych NPT w ANSI B 1.20.
18
Instrukcja obsługi, model TR33
6. Rozruch, praca
6.2 Połączenia elektryczne
Połączenie elektryczne zapewnia wtyczka okrągła.


Sygnał wyjściowy dla Pt100 i Pt1000, złącze okrągłe, M12 x 1, 4-pinowe
Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, złącze okrągłe, M12 x 1, 4-pinowe
Pin
Sygnał
Opis
1
2
3
4
L+
VQ
LC
10 ... 30 V
niepodłączone
0V
niepodłączone
Obciążenie RA w Ω
Schemat obciążenia
Dopuszczalne obciążenie zależy od napięcia zasilającego pętli prądowej. Do
komunikacji z przyrządem z jednostką programującą PU-448 zaleca się
maksymalne dopuszczalne maksymalne obciążenie 350 Ω.
Napięcie UB w V
Instrukcja obsługi, model TR33
19
6. Rozruch, praca
Nie przekraczać podanych wartości:

Wersja z sygnałem wyjściowym 4 ... 20 mA
Obwód zasilania i pętli prądowej (połączenia)
Napięcie
Ui
Prąd
Ii
Skuteczna pojemność wewnętrzna
Ci
Skuteczna indukcyjność wewnętrzna
Li
DC 30 V
120 mA
6,2 nF
110 μH
Pętla prądowa czujnika
Moc
Po
37,5 mW
Temperatura otoczenia
-40 ... +115 °C (-40 ... +185 °F)
Maksymalne samo-ogrzewanie końcówki czujnika wynosi 4 K

Wersja z sygnałem wyjściowym Pt100 i Pt1000
Pętla prądowa czujnika
Napięcie
Ui
DC 30 V
Prąd
Ii
550 mA
Skuteczna pojemność wewnętrzna
pomijalnie mała
Skuteczna indukcyjność wewnętrzna
pomijalnie mała
Temperatura otoczenia
-40 ... +115 °C (-40 ... +185 °F)
6.3 Zachowanie sygnału wyjściowego 4 ... 20 mA

Przerwanie obwodu czujnika i zwarcie
Przerwanie obwodu czujnika i zwarcie są sygnalizowane po około 1 sekundzie
od wykrycia. Jeśli ich powodem jest usterka, odnośny sygnał pomiarowy musi
występować przez około 1 sekundę, a następnie powrót do trybu mierzenia
był możliwy. Od wykrycia błędu do wysłania sygnału błędu, w pętli prądowej
obowiązuje ostatnia odpowiednio zmierzona wartość.
W związku z tym „prawdziwe” uszkodzenie czujnika i zwarcie skutkuje wyżej
wymienionym, ciągłym sygnałem. Jeśli alarm był „fałszywy” przetwornik może
powrócić do pracy w trybie mierzenia.
20
Instrukcja obsługi, model TR33
6. Rozruch, praca

Temperatura medium poza zakresem
Jeśli temperatura mediów przekracza wartość skonfigurowaną przetwornika,
będzie pracował w sposób linearny, zgodnie w poniższymi wartościami
granicznymi: 3,8 mA (MRS); 20,5 mA (MRE). Przekroczenie powyższych
wartości skutkuje zasygnalizowaniem błędu.

Histereza przy powrocie do zakresu pomiarowego
Powrót do zakresu pomiarowego po przekroczeniu limitu błędu linearności
skutkuje histerezą o wartości 0,1 mA. Histereza zapobiega ciągłemu
przeskakiwaniu przetwornika pomiędzy trybami błędu i mierzenia.
Sygnał
usterkowy
Sygnał
usterkowy
Sygnał
usterkowy
tryb pomiarowy
Sygnał
usterkowy
Granice błędu i dopuszczalny zakres pomiarowy
Instrukcja obsługi, model TR33
21
7. Konfiguracja
7. Konfiguracja
Konfiguracja możliwa jest za pośrednictwem jednostki programującej PU-448,
podłączonej do komputera złączem USB (akcesoria, nr zam. 11606304). Do
połączenia z termometrem służy odpowiedni przewód podłączeniowy (akcesoria:
Złącze okrągłe M12 x 1, nr zam. 14003193).
Modyfikować można zakres pomiarowy, tłumienie drgań, sygnał usterkowy dla
NAMUR NE43 i nr etykiety (patrz oprogramowanie konfiguracyjne).




Łatwość użytkowania
Wyświetlacz statusowy LED
Kompaktowa budowa
Ani jednostka programująca, ani przetwornik
nie wymagają dodatkowego źródła zasilania
Oprogramowanie konfiguracyjne WIKAsoft-TT
Oprogramowanie
konfiguracyjne (w wielu
językach) do pobrania z
www.wika.com
22
Instrukcja obsługi, model TR33
7. Konfiguracja / 8. Podłączanie jednostki programującej PU-448
Zakres pomiarowy może być skonfigurowany na wartości pomiędzy -50 ... +250 °C
(-58 ... +482 °F). Oprogramowanie konfiguracyjne sprawdza wymagany zakres
pomiarowy i zatwierdza wyłącznie dopuszczalne wartości. Wartości pośrednie są
konfigurowalne; najmniejszy przyrost to 0,1°C lub 0,1 °F. Termometry są
dostosowywane do indywidualnych wymagań klientów w granicach
konfigurowanych wartości granicznych.
Należy pamiętać, że:
Zakres pomiarowy termometru jest ograniczony przez zakres stosowania elementu
pomiarowego, nie zaś przez zakres ustawień przetwornika.
Maksymalna dopuszczalna temperatura:

Bez szyjki przedłużeniowej: -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)

Z szyjką przedłużeniową: -50 … +250 °C (-58 ... +482 °F)

Przy obudowie z przetwornikiem: 85 °C (185 °F)
8. Podłączanie jednostki programującej PU-448
Podłączenie PU-448 ↔ przewodem przyłączeniowym ze złączką M12
Instrukcja obsługi, model TR33
23
Załącznik: Deklaracja zgodności WE
9. Czyszczenie i konserwacja
9.1 Konserwacja
Termometry rezystancyjne opisane w niniejszej instrukcji nie wymagają konserwacji
oraz nie zawierają elementów podlegających naprawie lub wymianie.
9.2 Czyszczenie
UWAGA!

Przed czyszczeniem przyrządu odłączyć połączenia
elektryczne.

Czyścić przyrząd wilgotną szmatką.

Złącza elektryczne nie mogą mieć kontaktu z wilgocią.

Przed przesłaniem do producenta należy umyć lub oczyścić
wymontowany przyrząd w celu ochrony personelu i środowiska
przed działaniem pozostałości czynników.

Pozostałości czynników w wymontowanych przyrządach mogą
stanowić zagrożenie dla ludzi, środowiska i sprzętu. Należy
przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności.
Informacje dotyczące zwracania przyrządu podano w rozdziale 10.2
„Zwrot sprzętu”.
10 Demontaż, zwrot i utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Pozostałości czynników w wymontowanych przyrządach mogą
stanowić zagrożenie dla ludzi, środowiska i sprzętu.
Należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności.
24
Instrukcja obsługi, model TR33
10. Demontaż, zwrot i utylizacja
10.1 Demontaż
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko poparzenia!
Przed demontażem należy pozostawić przyrząd do ostygnięcia!
Podczas demontażu istnieje ryzyko wypływu niebezpiecznie
gorącego czynnika.
Odłączenie termometru można przeprowadzić dopiero po całkowitym
rozhermetyzowaniu systemu!
10.2 Zwrot sprzętu
OSTRZEŻENIE!
Podczas wysyłki przyrządu należy dokładnie przestrzegać
poniższych zaleceń:
Żadne przyrządy wysyłane do firmy WIKA nie mogą zawierać
niebezpiecznych substancji (kwasów, zasad, roztworów itp.).
Podczas zwracania przyrządu należy użyć oryginalnego opakowania lub
odpowiedniego opakowania transportowego.
Aby uniknąć uszkodzenia:
1.
Owinąć przyrząd w antystatyczną folię z tworzywa sztucznego.
2.
Umieścić przyrząd w opakowaniu z materiałem absorbującym uderzenia.
Rozmieścić materiał absorbujący uderzenia równomiernie ze wszystkich stron
opakowania transportowego.
3.
Jeżeli jest to możliwe, umieścić wewnątrz opakowania torebkę ze środkiem
osuszającym.
4.
Oznaczyć wysyłkę jako przesyłkę wysokoczułego przyrządu pomiarowego.
Informacje odnośnie zwrotu sprzętu można znaleźć pod nagłówkiem
"Service" na naszej lokalnej stronie internetowej.
10.3 Utylizacja
Nieprawidłowa utylizacja sprzętu może zagrażać środowisku.
Części instrumentu i materiały opakowania należy usunąć w sposób zgodny z
ochroną środowiska i ze specyficznymi dla danego kraju przepisami dotyczącymi
usuwania odpadów.
Instrukcja obsługi, model TR33
25
Załącznik: Deklaracja zgodności WE
Deklaracja zgodności WE
Nr dokumentu:
14091272.01
Niniejszym oświadczamy na własną odpowiedzialność, że poniższe produkty
oznakowane znakiem CE:
Model:
TR33-Z-TT
Opis:
Miniaturowy termometr rezystancyjny
Zgodny z obowiązującą kartą katalogową:
TE 60.33
Są zgodne z podstawowymi wymaganiami ochrony podanymi w dyrektywach:
2004/108/WE (EMC)
Przyrządy zostały poddane testom zgodnie z poniższymi normami:
EN 61326-1:2006
EN 61326-2-3:2006
Podpisano w imieniu i na rzecz
WIKA Aleksander Wiegand SE & Co. KG
Klingenberg, 22.11.2013 r.
Oddział firmy: ETM
Zarządzanie jakością: CQL
Stefan Heidinger
Thomas Gerling
Podpis osoby upoważnionej przez firmę
26
Instrukcja obsługi, model TR33
WIKA na świecie
Inne spółki zależne firmy WIKA można znaleźć na stronie www.wika.com.
WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg • Niemcy
Telefon (+49) 9372/132-0
Faks (+49) 9372/132-406
E-mail info@wika.de
www.wika.de
Instrukcja obsługi, model TR33
27
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement