WIKA PSA-31 Instrukcja obsługi

WIKA PSA-31 Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
Przełącznik ciśnienia PSA-31
Przełącznik ciśnienia PSA-31
PL
PL
Instrukcja obsługi, model PSA-31
Strona 3-32
© 2013 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Wszystkie prawa zastrzeżone.
WIKA® jest znakiem handlowym zarejestrowanym w wielu krajach.
Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać instrukcję obsługi!
Zachować instrukcję do późniejszego użytku!
2
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
Spis treści
Spis treści
1
Informacje ogólne
4
2
Bezpieczeństwo
6
3
Specyfikacja
9
4
Budowa i działanie
15
5
Transport, opakowanie i przechowywanie
15
6
Rozruch, praca
16
7
Konserwacja i czyszczenie
28
8
Usterki
29
9
Demontaż, zwrot i utylizacja
30
Załącznik: Deklaracja zgodności WE modelu CTH6300 i CTH6500
32
Deklaracje zgodności znajdują się na stronie www.wika.com.
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
3
1. Informacje ogólne
1. Informacje ogólne

Opisany w niniejszej instrukcji przełącznik ciśnienia został wyprodukowany zgodnie z
najnowocześniejszą technologią. Podczas produkcji wszystkie części podlegają rygorystycznym
kryteriom jakościowym i środowiskowym. Nasze systemy zarządzania są zgodne z normami ISO
9001 i ISO 14001.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące obsługi przyrządu.
Bezpieczeństwo pracy wymaga przestrzegania wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i
pracy z przyrządem.

Należy przestrzegać odpowiednich lokalnych przepisów BHP oraz ogólnych przepisów
bezpieczeństwa w zakresie stosowania przyrządu.

Instrukcja obsługi stanowi część przyrządu i musi być przechowywana w jego pobliżu oraz
dostępna w każdej chwili do wglądu przez wykwalifikowany personel.

Przed przystąpieniem do pracy wykwalifikowany personel musi dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję obsługi ze zrozumieniem.

Odpowiedzialność producenta nie obejmuje przypadków uszkodzeń powstałych w wyniku
stosowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem, niestosowania się do niniejszej instrukcji
obsługi, oddelegowania niewystarczająco wykwalifikowanych pracowników do obsługi lub
wykonywania nieupoważnionych modyfikacji przyrządu.

Obowiązują ogólne warunki zawarte w dokumentacji sprzedaży.

Podlega zmianom technicznym.

Dodatkowe informacje:
–
–
–
4
Adres internetowy:
Właściwa karta katalogowa:
Konsultant ds. zastosowania:
www.wika.de / www.wika.com
PE 81.85
Tel.: (+49) 9372/132-8976
Faks: (+49) 9372/132-8008976
E-mail: support-tronic@wika.de
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
1. Informacje ogólne
Wyjaśnienie symboli
OSTRZEŻENIE!
... wskazuje na możliwość wystąpienia potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, które w
razie zaistnienia mogą być przyczyną zranienia ciała lub śmierci.
UWAGA!
... wskazuje na możliwość wystąpienia potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która w razie
zaistnienia może spowodować zranienie lub uszkodzenia mienia.
Informacja
... wskazuje przydatne wskazówki, zalecenia i informacje umożliwiające efektywne i
bezusterkowe działanie.
Skróty
U+
US+
SP1
SP2
C
MBA
MBE
Końcówka dodatnia
Końcówka ujemna
Wyjście analogowe
Punkt przełączający 1
Punkt przełączający 2
Komunikacja z IO-Link
Początek zakresu pomiarowego
Koniec zakresu pomiarowego
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
5
2. Bezpieczeństwo
2. Bezpieczeństwo
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do instalacji, rozruchu i obsługi należy sprawdzić, czy został
wybrany odpowiedni przełącznik ciśnienia pod względem zakresu pomiarowego, modelu
i warunków pomiarowych.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała
i/lub do uszkodzenia sprzętu.
OSTRZEŻENIE!
 Przyłącza można otwierać wyłącznie po rozhermetyzowaniu systemu.
 Należy przestrzegać warunków roboczych podanych w rozdziale 3 "Specyfikacje".
 Nie używać przełącznika ciśnienia w warunkach nadciśnienia wykraczającego poza
bezpieczny zakres.
Inne ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w poszczególnych
rozdziałach niniejszej instrukcji obsługi.
2.1 Zastosowanie
Przełącznik ciśnienia przetwarza ciśnienie na sygnał elektryczny w pomieszczeniach i poza nimi.
Przyrząd zaprojektowano i wyprodukowano wyłącznie do użytkowania w sposób opisany w niniejszym
dokumencie.
Należy stosować się do specyfikacji technicznej zawartej w niniejszej instrukcji obsługi. W razie
nieprawidłowego przewożenia lub obsługi przyrządu, niezgodnie ze specyfikacją techniczną, należy
przyrząd natychmiast wymontować i zlecić sprawdzenie przez technika serwisu upoważnionego przez
firmę WIKA.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne roszczenia wynikające ze stosowania przyrządu
niezgodnie z przeznaczeniem.
6
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
2. Bezpieczeństwo
2.2 Kwalifikacje personelu
OSTRZEŻENIE!
Niewystarczające kwalifikacje personelu stwarzają ryzyko zranienia!
Nieprawidłowa obsługa może doprowadzić do odniesienia poważnych obrażeń i
uszkodzenia sprzętu.
Czynności opisane w niniejszej instrukcji obsługi mogą być wykonywane jedynie przez
wykwalifikowany personel o podanych poniżej kwalifikacjach.
Wykwalifikowany personel
Przez wykwalifikowany personel rozumiemy personel, który w oparciu o swoje przeszkolenie
techniczne, wiedzę z zakresu technologii pomiarowo-kontrolnej oraz doświadczenie i znajomość
przepisów krajowych, aktualnych norm i wytycznych może przeprowadzać opisane prace i jest w stanie
samodzielnie rozpoznać potencjalne zagrożenia.
Specyficzne warunki pracy mogą wymagać dodatkowej wiedzy np. odnośnie agresywnych mediów.
2.3 Szczególne zagrożenia
OSTRZEŻENIE!
W przypadku mediów niebezpiecznych, takich jak tlen, acetylen, palne lub toksyczne
gazy i ciecze oraz instalacji chłodniczych, sprężarek itp., oprócz wszystkich
standardowych przepisów należy przestrzegać również odnośnych kodeksów lub
przepisów.
OSTRZEŻENIE!
Pozostałości czynników w wymontowanych przełącznikach ciśnienia mogą stanowić
zagrożenie dla ludzi, środowiska i sprzętu.
Należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności.
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
7
2. Bezpieczeństwo
2.4 Etykiety / oznaczenia bezpieczeństwa
Etykieta produktu
Zasilanie
elektryczne
Zakres pomiarowy
P # Nr produktu
S# Nr seryjny
Sygnał analogowy
Wyjście przełączające 1 Wyjście przełączające 2
Jeżeli numer seryjny jest nieczytelny (np. w wyniku uszkodzenia mechanicznego lub pomalowania) nie
jest możliwa dalsza identyfikowalność przyrządu.
Wyjaśnienie symboli
Ogólny symbol niebezpieczeństwa
CE, Communauté Européenne
Przyrządy oznaczone tym znakiem są zgodne z odpowiednimi dyrektywami Unii
Europejskiej.
3-A Sanitary Standards, Inc.
Przyrządy oznaczone tym symbolem uzyskały znak 3-A na podstawie weryfikacji
zgodności z normą 74-03 przez stronę trzecią.
8
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
3. Specyfikacja
3. Specyfikacja
3.1 Zakresy pomiarowe
Ciśnienie względne
bar
psi
0 ... 1
0 ... 15
0 ... 1,6
0 ... 25
0 ... 2,5
0 ... 301)
0 ... 4
0 ... 50
0 ... 6
0 ... 100
0 ... 10
0 ... 160
0 ... 16
0 ... 200
0 ... 25
0 ... 300
0 ... 2,5
0 ... 301)
0 ... 4
0 ... 50
0 ... 6
0 ... 100
0 ... 10
0 ... 160
0 ... 16
0 ... 200
0 ... 25
0 ... 300
Ciśnienie bezwzględne
bar
psi
0 ... 1
0 ... 15
0 ... 1,6
0 ... 25
Próżnia i +/- zakres pomiarowy
bar
psi
-1 ... 0
-14,5 ... 0
-1 ... +1,5
-14,5 ... +30
-1 ... +3
-14,5 ... +50
-1 ... +5
-14,5 ... +100
-1 ... +9
-14,5 ... +160
-1 ... +15
-14,5 ... +200
-1 ... +24
-14,5 ... +300
Podane zakresy pomiarowe dostępne są także w kg/cm2, MPa oraz kPa
Limit nadciśnienia
Dwukrotny
3.2 Wyświetlacz
14-segmentowe diody LED, czerwone, 4-cyfrowe, wysokość znaków 9 mm
Wyświetlacz można obrócić elektronicznie o 180°
Odświeżanie
100, 200, 500, 1 000 ms (możliwe dostosowanie)
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
9
3. Specyfikacja
3.3 Sygnał wyjściowy
Wyjście przełączające 1
Wyjście przełączające 2
Sygnał analogowy
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
4 ... 20 mA
DC 0 ... 10 V
4 ... 20 mA
DC 0 ... 10 V
Dostępne są także z wyjściami przełączającymi NPN zamiast PNP.
Z opcją IO-Link, wyjście przełączające 1 jest zawsze PNP.
Regulacja zerowania
maks. 3 % zakresu
Sygnał analogowy
Obciążenie wyjścia prądowego:
Obciążenie wyjścia napięciowego:
Czas ustawienia:
≤ 0,5 kΩ
> 10 kΩ
3 ms
Wyjście przełączające
Wyjścia przełączające 1 i 2 są regulowane oddzielnie.
Funkcja styku normalnie otwartego i zamykanego:
dowolnie regulowana
Funkcja okna i histerezy:
dowolnie regulowane
Napięcie przełączania:
Prąd przełączania:
Czas ustawienia:
10
Zasilanie elektryczne – 1 V
maks. 250 mA
maks. 100 mA z opcją IO-Link
≤ 10 ms
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
3. Specyfikacja
3.4 Zasilanie napięciowe
Zasilanie elektryczne
DC 15 ... 35 V
Zużycie prądu
maks. 100 mA
Całkowite zużycie prądu
maks. 600 mA łącznie z prądem przełączania
maks. 500 mA łącznie z prądem przełączania (z opcją IO-Link)
3.5 Dokładność
Sygnał analogowy
≤ ± 1,0 % zakresu
Obejmuje nieliniowość, histerezę, przesunięcie punktu zerowego i odchylenie wartości końcowej (odpowiedni dla błędu
pomiaru zgodnie z IEC 61298-2). Kalibracja w pozycji pionowej z przyłączem procesowym skierowanym w dół.
Nieliniowość
≤ ± 0,5 % zakresu BFSL (zgodnie z IEC 61298-2)
Dokładność regulacji punktów przełączania
≤ ± 0,5 % zakresu
Wyświetlacz
≤ ± 1,0 % zakresu ± 1 znak
Dryft długoterminowy
≤ ± 0,2 % zakresu (zgodnie z IEC 61298-2)
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
11
3. Specyfikacja
Współczynniki temperaturowe w zależności od przyłącza procesowego
Zacisk DIN 32676, DN 32
Typowy współczynnik temperatury punktu zerowego

0 ... 20 °C
0,75 % zakresu / 10 K

20 ... 80 °C
0,45 % zakresu / 10 K
Typowy współczynnik temperatury zakresu

0 ... 80 °C
0,1 % zakresu / 10 K
Inne przyłącza procesowe
Typowy współczynnik temperatury punktu zerowego

0 ... 20 °C
0,7 % zakresu / 10 K

20 ... 80 °C
0,2 % zakresu / 10 K
Typowy współczynnik temperatury zakresu

0 ... 80 °C
0,1 % zakresu / 10 K
3.6 Warunki odniesienia
Temperatura:
Ciśnienie atmosferyczne:
Wilgotność:
Nominalna pozycja:
Zasilanie elektryczne:
Obciążenie:
15 ... 25 °C
950 ... 1 050 milibarów
45 ... 75 % względna
Montaż przyłącza procesowego od dołu
DC 24 V
patrz „Sygnał wyjściowy”
3.7 Warunki robocze
Temperatura i wilgotność
Temperatura otoczenia:
Temperatura przechowywania:
Znamionowy zakres temperatur:
Dopuszczalna wilgotność:
12
-20 ... +80 °C
-20 ... +80 °C
0 ... 80 °C
45 ... 75 % względna
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
3. Specyfikacja
Stopień ochrony
IP 65 i IP 67
Podana ochrona wejścia (zgodnie z IEC 60529) dotyczy jedynie wówczas, gdy wtyk jest włożony w
stosowane złącza o odpowiedniej ochronie wejścia.
Średnia temperatura w zależności od przyłącza procesowego

G1 higieniczne
-20 ... +125 °C (+150 °C możliwe przez maks. 60 minut)

Inne przyłącza procesowe
-20 ... +100 °C (+135 °C możliwe przez maks. 60 minut)
Odporność na drgania
10 g ( IEC 60068-2-27, drgania rezonansowe)
Odporność na uderzenia
50 g (zgodnie z IEC 60068-2-6, uderzenie mechaniczne)
3.8 Połączenia elektryczne
Podłączenia


Złącze okrągłe, M12 x 1, 4-pinowe
Złącze okrągłe, M12 x 1, 5-pinowe 1)
1) Jedynie dla wersji z dwoma wyjściami przełączającymi i sygnałem analogowym
Bezpieczeństwo elektryczne
Ochrona przeciwprzepięciowa:
Rezystancja zwarciowa:
Ochrona przed
odwróconą biegunowością:
Napięcie izolacji:
40 V DC
S+ / SP1 / SP2 vs. UU+ vs. U500 V DC
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
13
3. Specyfikacja
3.9 Materiały
Części zanurzane
Przyłącze procesowe: Stal nierdzewna 1.4435 / 316L
Części niezwilżane
Obudowa:
Klawiatura:
Ekran wyświetlacza:
Głowica wyświetlacza:
Stal nierdzewna 304
TPE-E
PC
Mieszanka poliwęglan/ABS
Medium transmisyjne ciśnienia
KN59 Neobee® M-20, zgodnie z FDA
3.10 Aprobaty, dyrektywy oraz certyfikaty
Certyfikaty
3-A (74-03)
Przyrządy oznaczone tym symbolem uzyskały znak 3-A
na podstawie weryfikacji zgodności z normą 74-03 przez stronę trzecią.
Zgodność CE
Dyrektywa EMC 2004/108/WE, EN 61326 emisja (Grupa 1, Klasa B) i odporność na zakłócenia
(zastosowania przemysłowe)
Zgodność z RoHS
Tak
Dodatkowe dane znajdują się w karcie katalogowej PE 81.85 firmy WIKA i w dokumentacji zamówienia.
14
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
4. Budowa i działanie / 5. Transport, opakowanie …
4. Budowa i działanie
4.1 Opis
Za pomocą elementu pomiarowego i zasilania, aktualne ciśnienie jest konwertowane na sygnał
przełączania lub poprzez odkształcenie membrany na wzmocniony znormalizowany sygnał elektryczny.
Sygnał elektryczny zmienia się proporcjonalnie do ciśnienia i może być odpowiednio oszacowany.
4.2 Zakres dostawy
Należy sprawdzić dostarczony sprzęt z listem przewozowym.
Wersja z higienicznym przyłączem procesowym G1 zawiera uprzednio zamontowane uszczelnienia i
zatyczkę ochronną.
5. Transport, opakowanie i przechowywanie
W celu zapewnienia ochrony membrany, przełącznik ciśnienia jest dostarczany ze specjalną zatyczką
ochroną.



Aby uniknąć uszkodzenia membrany i /lub gwintu przyłącza procesowego, wyjąć ręcznie zatyczkę
ochronną bezpośrednio przed instalacją.
Zachować zatyczkę ochronną do zastosowania podczas późniejszego przechowywania lub
transportu przyrządu.
Należy zamontować zatyczkę ochronną podczas wyjmowania i transportowania przyrządu.
5.1 Transport
Należy sprawdzić, czy przyrząd nie został uszkodzony w trakcie transportu. Dodatkowo należy
sprawdzić wzrokowo, czy nie jest uszkodzona membrana.
Oczywiste uszkodzenia należy zgłaszać natychmiast.
5.2 Opakowanie
Opakowanie należy zdjąć bezpośrednio przed montażem.
Należy zachować opakowanie, ponieważ zapewnia optymalną ochronę podczas transportu (np.
podczas zmiany miejsca instalacji, wysyłki do naprawy).
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
15
5. Transport, opakowanie i przechowywanie / 6. Rozruch, …
5.3 Przechowywanie
Dopuszczalne warunki w miejscu przechowywania:

Temperatura przechowywania: -20 ... +80 °C

Wilgotność: 45 ... 75 % wilgotność względna (bez kondensacji)
Przed przechowywaniem przetwornika ciśnieniowego zamontować zatyczkę ochronną, aby zapobiec
uszkodzeniom membrany.
OSTRZEŻENIE!
Przed przechowywaniem przyrządu (po pracy) należy usunąć z niego wszelkie
pozostałości medium. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy medium stanowi
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, np. jest żrące, toksyczne, rakotwórcze, radioaktywne
itp.
6. Rozruch, praca
UWAGA!
Przełącznika ciśnienia może być stosowany wyłącznie, jeżeli jest w idealnym stanie pod
względem bezpieczeństwa użytkowania.
Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy:
 Membrana nie jest w widoczny sposób uszkodzona, gdyż jest to część mająca wpływ
na bezpieczeństwo.
 Nie nastąpił wyciek płynu (wyraźna oznaka uszkodzenia).
6.1 Wykonywanie podłączeń mechanicznych

Zdjąć zatyczkę ochronną bezpośrednio przed montażem. Podczas montażu sprawdzić, czy
membrana nie jest uszkodzona.

Powierzchnie uszczelnienia przyrządu zawsze muszą być czyste.

Przyrząd przykręcać i odkręcać wykorzystując wyłącznie specjalne miejsca przeznaczone dla
kluczy płaskich. Nigdy nie używać obudowy jako powierzchni roboczej.

Właściwy moment obrotowy zależy od wymiaru przyłącza ciśnienia i zastosowanego elementu
uszczelniającego (kształt/materiał).

Podczas przykręcania nie doprowadzić do przekręcenia gwintu.

Nigdy nie luzować uszczelnionych śrub na przyrządzie pomiarowym.

Podczas montażu stosować odpowiednie mocowania, tj. śruby, nakrętki, pierścienie zaciskowe,
zgodnie ze normami dla złączek i kołnierzy.
16
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
6. Rozruch, praca



Do mocowania kołnierzowego należy stosować wyłącznie uszczelki o odpowiednio większej
średnicy wewnętrznej i wyśrodkować je; styczność z membraną prowadzi do błędów pomiaru.
Przy uszczelkach miękkich lub PTFE należy stosować się do instrukcji producenta, zwłaszcza w
zakresie momentu obrotowego i cykli obciążenia.
Przy stosowaniu gniazda przyspawanego należy sprawdzić, czy otwór do wykrywania wycieków
jest skierowany w dół. Gniazdo należy przyspawać do ściany wewnętrznej naczynia na gładko,
szlifując od góry do dołu. Chropowatość powierzchni podłoża powinna być powyżej Ra ≤ 0,8 μm.
6.2 Wykonywanie podłączeń elektrycznych

Przyrząd musi być uziemiony przez przyłącze procesowe!

Co do gniazdek, należy upewnić się, że nie dostaje się do nich żadna wilgoć z końcówek kabli.
Schematy podłączeń
Złącze okrągłe, M12 x 1, 4-pinowe
Złącze okrągłe, M12 x 1, 5-pinowe
Przyporządkowanie
Przyporządkowanie
Jeśli dostępny jest zawór odcinający po zakończeniu montażu ostrożnie otworzyć zawór
w celu uniknięcia skoków ciśnienia.
6.3. Regulacja punktu zerowego
Podczas uruchomienia na wyświetlaczu sprawdzić punkt zerowy.
Jeżeli w wyniku montażu będzie wyświetlone przesunięcie, można je zresetować w trybie
programowania za pomocą parametru 0SET (patrz rozdział 6.7 „Menu”).
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
17
6. Rozruch, praca
 Wyregulować punkt zerowy dla zakresów pomiarowych ciśnienia względnego i próżni
po rozhermetyzowaniu.
 Wyregulować punkt zerowy dla zakresów pomiarowych ciśnienia bezwzględnego od
0 bar (próżni). Ponieważ czynności te wymagają odpowiednich danych wzorcowych,
zaleca się, aby wykonywał je wyłącznie producent.
6.4 Tryby robocze

Uruchomienie systemu
Wyświetlacz jest w pełni aktywny po 2 sekundach.
Gdy przełącznik ciśnienia jest zasilany w zakresie histerezy, wówczas przełącznik wyjścia
domyślnie ustawiony jest na „nieaktywny”.

Tryb wyświetlania
Normalne działanie, wyświetlana jest wartość ciśnienia

Tryb programowania
Ustawianie parametrów
6.5 Przyciski i funkcje
Przełącznik ciśnienia ma dwa tryby robocze, tryb wyświetlania oraz tryb programowania. Wybrany tryb
roboczy określa odpowiednie funkcje przycisków.
Wywołanie trybu programowania
Nacisnąć przycisk "MENU" przez około 5 sekund. Jeżeli hasło ustawione jest na ≠ 0000,
wówczas pojawi się zapytanie o hasło. Po skutecznym uwierzytelnieniu hasła przyrząd
przechodzi w tryb programowania, w innym przypadku powraca do trybu wyświetlania.
Powrót do trybu wyświetlania
Równoczesne wciśnięcie obu przycisków.
18
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
6. Rozruch, praca
Status wyjścia
przełączającego 2 (opcja)
Status wyjścia
przełączającego 1
Tryb wyświetlacza
 Krótkie naciśnięcie
Wyświetlenie jednostki

Długie naciśnięcie
Wyświetlenie
ustawionych
parametrów, patrz
rozdział 6.4 „Parametry”.
Tryb programowania
 Krótkie naciśnięcie
Przewija menu w górę
Wartość parametru w
górę (krokowo)

Długie naciśnięcie
Przewija menu w górę
Wartość parametru w
górę (szybko)
4-cyfrowy wyświetlacz LED

Wyświetla wartość
ciśnienia

Wyświetla pozycję
menu

Wyświetla parametr
Tryb wyświetlacza
 Krótkie naciśnięcie
Wyświetlenie jednostki

Długie naciśnięcie
Wywołanie trybu
programowania
Tryb programowania
 Krótkie naciśnięcie
Przewija menu w górę
Wartość parametru w
górę (krokowo)

Długie naciśnięcie
Przewija menu w górę
Wartość parametru w
górę (szybko)
Tryb wyświetlacza
 Krótkie naciśnięcie
Wyświetlenie jednostki
Tryb programowania
 Krótkie naciśnięcie
Wybór pozycji menu
Potwierdzenie
wprowadzenia
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
19
6. Rozruch, praca
6.6 Parametry
Parametr
Opis
SP1/SP2
FH1/FH2
RP1/RP2
FL1/FL2
EF
RES
DS1/DS2
Funkcja histerezy: Punkt przełączania wyjścia przełączającego (1 lub 2)
Funkcja okna: Okno górnego wyjścia przełączającego (1 lub 2)
Funkcja histerezy: Punkt zerowania wyjścia przełączającego (1 lub 2)
Funkcja okna: Okno dolnego wyjścia przełączającego (1 lub 2)
Rozszerzone funkcje programowania
Powrót do ustawień fabrycznych parametru
Czas opóźnienia przełączenia, który musi wystąpić bez przerwania przed
wystąpieniem każdej zmiany sygnału elektrycznego (SP1 lub SP2)
Czas opóźnienia przełączenia, który musi wystąpić bez przerwania przed
wystąpieniem każdej zmiany sygnału elektrycznego (RP1 lub RP2)
Funkcja przełączania wyjścia przełączającego (1 lub 2)
HNO = funkcja histerezy, zwykle otwarte
HNC = funkcja histerezy, zwykle zamknięte
FNO = funkcja okna, zwykle otwarte
FNC = funkcja okna, zwykle zamknięte
Zmiana jednostek
(Jeśli zakres ciśnienia jest wyższy niż zakres wyświetlacza, zmiana jednostki jest
niemożliwa, a parametr UNIT nie jest pokazywany)
Regulacja przesunięcia (3% zakresu)
Wyświetlanie wartości w trybie wyświetlania
ACT = rzeczywisty poziom; LOW, HIGH = wartość poziomu minimalna, maksymalna
OFF = wyłączenie wyświetlania;
SP1/FH1 = funkcja przełączania punktu 1, RP1/FL1 = funkcja zerowania punktu 1,
SP21/FH2 = funkcja przełączania punktu 2, RP2/FL2 = funkcja zerowania punktu 2
Odświeżanie wyświetlacza 1, 2, 5, 10, odświeżeń/sekundę
Obrócenie wskaźnika wyświetlacza o 180°
Kasowanie wartości min/maks wartości w pamięci
Wprowadzenie hasła, 0000 = brak hasła
Wprowadzenie hasła znak po znaku
Wprowadzenie 16-znakowego alfanumerycznego numeru punktu pomiarowego
DR1/DR2
OU1
OU2
UNIT
0SET
DISM
DISU
DISR
RHL
PAS
TAG
20
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
6. Rozruch, praca
6.7 Menu (ustawienia programowane i fabryczne)
Długie naciśnięcie klawisza menu
Ustawiania fabryczne:
(Min: MBA +0,5 %
Maks.: MBE)
Ciśnienie znamionowe przyrządu
(Min: MBA
Maks.: SP1 -0,5 %)
Ciśnienie znamionowe przyrządu -10%
(Min: MBA +0,5 %
Maks.: MBE)
Ciśnienie znamionowe przyrządu
(Min: MBA
Maks.: SP2 -0,5 %)
Ciśnienie znamionowe przyrządu -10%
Powrót do ustawień fabrycznych
0 ... 50 s
0s
0 ... 50 s
0s
0 ... 50 s
0s
0 ... 50 s
0s
HNO, HNC, FNO, FNC
HNO
HNO, HNC, FNO, FNC
HNO
BAR, MPA, KPA, PSI, KG/cm2
Zależne od zamówienia
Regulacja punktu zer. 3% zakresu
0s
ACT, HIGH, LOW, OFF, SP1/FH1,
RP1/FL1, SP2/FH2, RP2/FL2
ACT
1/2/5/10 odświeżeń/sekundę
0s
Obrócenie wyświetlacza o 180°
Reset HIGH, LOW
Hasło
Brak
Numer punktu pomiarowego
Brak
Legenda:
MBA = Początek zakresu pomiarowego
MBE = Koniec zakresu pomiarowego
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
21
6. Rozruch, praca
6.8 Funkcje przełączania
Funkcja histerezy
Jeżeli ciśnienie systemu waha się wokół punktu nastawy, histereza
utrzymuje stabilny status przełącznika wyjść. Gdy ciśnienie systemu
podnosi się wyjście przełącza się po osiągnięciu odpowiedniego
zaprogramowanego punktu nastawy (SP).


Styk zwykle otwarty (HNO): aktywny
Styk zwykle zamknięty (HNC): nieaktywny
Jeżeli ciśnienie spadnie, wyjście ponownie jest przełączone dopiero po
osiągnięciu punktu resetowania (RP).


Rys.: Funkcja histerezy
Styk zwykle otwarty (HNO): aktywny
Styk zwykle zamknięty (HNC): nieaktywny
Funkcja okna
Funkcja okna umożliwia monitorowanie zdefiniowanego zakresu. Jeżeli
ciśnienie systemu jest pomiędzy górną wartością okna (FH) a dolną
wartością okna (FL), wyjście jest aktywowane.


Styk zwykle otwarty (FNO): aktywny
Styk normalnie zamknięty (FNC): nieaktywny
Jeżeli ciśnienie systemu nie mieści się między górną wartością okna
(FH) a dolną wartością okna (FL), wyjście nie jest aktywowane.


Styk zwykle otwarty (FNO): nieaktywny
Styk normalnie zamknięty (FNC): aktywny
Rys.: Funkcja okna
22
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
6. Rozruch, praca
Czas opóźnienia (0 ... 50 s)
W ten sposób mogą być odfiltrowane niepożądane wzrosty (piki)
ciśnienia, krótkotrwałe lub o wysokiej częstotliwości.
Ciśnienie musi występować przynajmniej przez czas umożliwiający
zadziałanie przełącznika. Wyjście nie zmienia natychmiast jego statusu
po osiągnięciu przełączalnego zdarzenia (SP), ale jedynie po upłynięciu
ustawionego czasu opóźnienia (DS).
Jeżeli zdarzenie przełączające trwa krócej od upływu czasu opóźnienia,
wyjście przełączające nie zmieni się.
Wyjście ponownie przełącza się, gdy ciśnienie systemu obniżyło się do
punktu resetowania (PR) i pozostaje na tym lub poniżej tego poziomu
przynajmniej przez wstępnie ustawiony czas opóźnienia (DR).
Rys.: Czasy opóźnienia
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
23
6. Rozruch, praca
6.9 Opis funkcjonalności IO-Link (opcjonalny)
IO-Link jest połączeniem typu punkt-punkt umożliwiające komunikację pomiędzy PSA-31 a głównym
interfejsem IO-Link (master).
Warunki fizyczne
Funkcje PSA-31:
Specyfikacja IO-Link:
Tryb SIO:
Minimalny czas cyklu:
Szybkość:
Długość danych procesowych:
Wersja 1.0
Tak
2,3 ms
COM2 (38,4 kbod)
16 bit (Frametype 2.2)
Dane procesowe
PSA-31 wyposażony jest w 1 lub 2 wyjścia cyfrowe. Oba wyjścia przełączające są przesyłane przez IOLink jako dane procesowe.
W trybie SIO (standardowy tryb I/O), tj. brak działania IO, wyjście przełączane 1 uruchomi pin 4 złącza
M12.
W trybie komunikacji IO-Link ten pin zarezerwowany jest wyłącznie do komunikacji. Dodatkowo wyjście
przełączające 2 jest zawsze włączane na pinie 2 złącza M12.
Poprzez Frametype 2.2, 16-bitowe dane z przełącznika ciśnienia są przesyłane cyklicznie. Bit 0 to stan
włączania wyjścia przełączającego 1, bit 1 to stan włączania wyjścia przełączającego 2. Gdzie 1 i DC 24
V odpowiadają stanowi „zamkniętej logiki” danego wyjścia.
Pozostałe 14 bitów zawiera analogowe wartości zmierzone przez przełącznik ciśnienia. Początek
zakresu pomiaru (MBA) odpowiada wartości 1 000 d, a koniec zakresu pomiaru (MBE) odpowiada
wartości 9 000 d.
Bit
Wartość procesowa
Zakres wartości
0
1
2 … 15
OU1
OU2
Mierzona wartość (liczba całkowita)
0 = wył, 1 = wł
0 = wył, 1 = wł
1 000 d = MBA
9 000 d = MBE
24
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
6. Rozruch, praca
Dane techniczne (protokół danych SPDU)
Dane techniczne są zawsze acykliczne i wymieniane na żądanie interfejsu IO-Link Master.
Przy pomocy danych serwisowych można odczytać następujące wartości parametrów i statusy
przyrządu:
Specyficzne dla IO-Link:
Indeks
(punkt
dziesiętny)
Nazwa
Format
Dostęp
Ustawienia
fabryczne
16
Nazwa dostawcy
Widoczny ciąg
znaków
R
17
Tekst dostawcy
R
19
ID produktu
R
np. 1,013,093
21
Numer seryjny
R
S#
24
TAG
R/W
-
33
Ostatnie
zdarzenie
Wejściowe dane
procesowe
Nr zamówienia
Widoczny ciąg
znaków
Widoczny ciąg
znaków
Widoczny ciąg
znaków
maks. 16 bajtów
Widoczny ciąg
znaków
Widoczny ciąg
znaków
16 bit niepodpisane
WIKA Alexander
Wiegand
SE & Co. KG
www.wika.com
R
-
R
-
Widoczny ciąg
znaków
R
P#
40
243
Specyficzne dla producenta:
Indeks
(punkt
dziesiętny)
Uwagi
SPDU określa związek pomiędzy
odpowiednimi IODD.
Odpowiada numerowi seryjnemu
podanemu na etykiecie (S#).
Numer punktu pomiarowego
specyficznego dla klienta
Wyświetlanie cyklicznie przesyłanych
danych procesowych.
Odpowiada numerowi seryjnemu
podanemu na etykiecie.
Format
Dostę
p
Zakres wartości
Ustawienia
fabryczne
Uwagi
Punkt przełączania / okno
górnego wyjścia
przełączającego 1
Punkt zerowania/okno dolnego
wyjścia przełączającego 1
Nazwa
65
SP1 lub
FH1
16 bit
niepodpisane
R/W
1 040 … 9 000
9 000
66
RP1 lub
FL1
16 bit
niepodpisane
R/W
1 000 … 8 960
8 200
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
25
6. Rozruch, praca
Indeks
(punkt
dziesiętny)
Nazwa
Format
Dostęp
Zakres wartości
Ustawienia
fabryczne
Uwagi
67
OU1
8 bit
wyliczenie
R/W
0
Funkcja przełączania wyjścia
przełączającego 1
68
SP2 lub
FH2
16 bit
niepodpisane
R/W
0 = HNO = funkcja
histerezy, zwykle
otwarte
1 = HNC = funkcja
histerezy, zwykle
zamknięte
2 = FNO = funkcja
okna, zwykle otwarte
F3 = NC = funkcja
okna, zwykle
zamknięte
1 040 … 9 000
9 000
69
RP2 lub
FL2
OU2
16 bit
niepodpisane
8 bit
wyliczenie
R/W
1 000 … 8 960
8 200
70
R/W
0
72
Jednostka
8 bit
wyliczenie
R/W
73
HIGH
R
74
LOW
R
0 … 10 000
75
DS1
R/W
76
DR1
77
DS2
78
DR2
16 bit
niepodpisane
16 bit
niepodpisane
16 bit
niepodpisane
16 bit
niepodpisane
16 bit
niepodpisane
16 bit
niepodpisane
0 = HNO = funkcja
histerezy, zwykle
otwarte
1 = HNC = funkcja
histerezy, zwykle
zamknięte
2 = FNO = funkcja
okna, zwykle otwarte
F3 = NC = funkcja
okna, zwykle
zamknięte
0 = bar
1 = Mpa
2 = kPa
3 = psi
4 = kg/cm²
0 … 10 000
Punkt przełączania / okno
górnego wyjścia
przełączającego 2
Punkt zerowania/okno dolnego
wyjścia przełączającego 2
Funkcja przełączania wyjścia
przełączającego 2
26
Zależne od
zamówienia
Zmiana jednostki. MBA i MBE
muszą być ponownie
odczytane po zapisaniu.
-
Wartość maks. pamięci
-
Wartość min. pamięci
0 … 50 000 (0 ... 50 s)
0
R/W
0 … 50 000 (0 ... 50 s)
0
R/W
0 … 50 000 (0 ... 50 s)
0
R/W
0 … 50 000 (0 ... 50 s)
0
Czas opóźnienia przełączenia
punktu przełączania 1
Czas opóźnienia przełączenia
punktu resetowania 1
Czas opóźnienia przełączenia
punktu przełączania 2
Czas opóźnienia przełączenia
punktu resetowania 2
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
6. Rozruch, praca
Indeks
(punkt
dziesiętny)
Nazwa
Format
Dostęp
Zakres wartości
Ustawienia
fabryczne
Uwagi
240
MBA
32 bit IEEE
754 Float
R
-
1 000
241
MBE
32 Bit IEEE
754 Float
R
-
9 000
250
DISR
252
PAS
16 bit
niepodpisane
R/W
0 = Standard
1 = 180° obrócone
0 = Act (działa)
1 = HIGH (górny)
2 = LOW (dolny)
3 = SP1/FH1
4 = RP1/FL1
5 = SP2/FH2
6 = RP2/FL2
7 = Off
0 … 9 999
0
DISM
8 bit
wyliczenie
8 bit
wyliczenie
R/W
251
Wartość ciśnienia jest zawsze
podana linearnie i tak MBA
wynosi 1 000, a MBE równa
się wartości 9 000.
Wartość ciśnienia jest zawsze
podana linearnie i tak MBA
wynosi 1 000, a MBE równa
się wartości 9 000.
Obrócić wskaźnik wyświetlacza
o 180°
Wyświetlanie wartości w trybie
wyświetlania
253
LOCK
8 bit
wyliczenie
R/W
0 = odblokowane
1 = zablokowane
0
R/W
0
-
Wprowadzić hasło w celu
ustawienie parametrów
przyrządu. Hasło 0 = brak
hasła
Ogólna blokada klawiszy
Indeks
(punkt
dziesiętny)
Nazwa
Wartość
Uwagi
2
2
2
2
2
RES
LOCK
UNLOCK
RHL
0SET
130
163
164
176
177
Powrót do ustawień fabrycznych parametru
Ogólna blokada klawiszy włączona
Ogólna blokada klawiszy wyłączona
Kasowanie wartości min/maks wartości w pamięci
Regulacja punktu zerowego (3% zakresu) patrz strona 17
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
27
7. Konserwacja i czyszczenie
7. Konserwacja i czyszczenie
7.1 Konserwacja
W zasadzie przyrząd nie wymaga konserwacji.
Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez producenta.
7.2 Czyszczenie
UWAGA!
 Przed czyszczeniem należy prawidłowo odłączyć przyrząd od zasilania
ciśnieniowego, wyłączyć i odłączyć od sieci zasilania elektrycznego.
 Czyścić przyrząd wilgotną szmatką.
 Złącza elektryczne nie mogą mieć kontaktu z wilgocią.
 Przed przesłaniem do producenta należy umyć lub oczyścić wymontowany przyrząd
w celu ochrony personelu i środowiska przed działaniem pozostałości mediów.
 Pozostałości mediów w wymontowanych przyrządach mogą stanowić zagrożenie dla
ludzi, środowiska i sprzętu.
 Należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności.
 Do czyszczenia nie używać żadnych twardych ani ostro zakończonych przedmiotów,
ponieważ mogą uszkodzić membranę przyłącza procesowego.
 Osady z membrany usuwać wyłącznie miękką szczotką i odpowiednim
rozpuszczalnikiem.
 Nie używać środków powodujących erozję materiału.
Informacje dotyczące zwracania przyrządu podano w rozdziale „9.2 Zwrot sprzętu”.
28
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
8. Usterki
8. Usterki
W razie wystąpienia usterek, najpierw należy sprawdzić, czy przełącznik ciśnienia jest prawidłowo
zainstalowany, mechanicznie i elektrycznie.
Wyświetlanie błędu
Wewnętrzne błędy są wyświetlane na wyświetlaczu przyrządu.
W poniższej tabeli podano kody błędów i ich znaczenie.
Usterka
Opis
ATT1
ATT2
ATT3
ERR
OL
UL
Podczas zmiany punktu przełączania układ automatycznie redukuje punkt zerowania.
Błąd regulacji punktu zerowego, ciśnienie bieżące powyżej normy
Wprowadzono nieprawidłowe hasło dostępu do menu
Błąd wewnętrzny
Zakres pomiarowy przekroczony > ok. 5% (wyświetlacz miga)
Poniżej zakresu pomiarowego < ok. 5 % (wyświetlacz miga)
Przyjęcie do wiadomości wyświetlonego błędu przez naciśnięcie przycisku "Enter".
Problem
Możliwa przyczyna
Działanie naprawcze
Brak sygnału wyjściowego
Brak sygnału wyjściowego
Brak/zły sygnał wyjściowy
Stały sygnał wyjściowy
przy zmianie ciśnienia
Uszkodzony przewód
Brak/złe zasilanie
Błąd przewodów
Przeciążenie mechaniczne spowodowane
nadciśnieniem
Nieprawidłowy sygnał
punktu zerowego
Zbyt mały zakres sygnału
Przekroczony limit nadciśnienia
Zbyt mały zakres sygnału
Spada zakres sygnału
Zbyt mały zakres
sygnału/zakres maleje
Za niskie/wysokie napięcie zasilające
Wilgoć wniknęła do przyrządu
Membrana została uszkodzona, np. przez
uderzenie, żrące lub ścierne medium; korozja
membrany lub przyłącza procesowego
Sprawdzić ciągłość obwodu
Naprawić zasilanie elektryczne
Sprawdzić przyporządkowanie pinów
Wymienić przyrząd; jeśli usterka
powtarza się, skontaktować się z
producentem
Nie przekraczać określonego limitu
nadciśnienia
Wymienić przyrząd; jeśli usterka
powtarza się, skontaktować się z
producentem
Naprawić zasilanie elektryczne
Prawidłowo zamontować przewód
Skontaktować się z producentem i
wymienić przetwornik
Przeciążenie mechaniczne spowodowane
nadciśnieniem
Jeżeli roszczenie jest nieuzasadnione zostanie naliczona opłata za jego obsługę.
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
29
8. Usterki / 9. Demontaż, zwrot i utylizacja
UWAGA!
Jeżeli po zastosowaniu się do podanych powyżej porad usterki nie zostaną
wyeliminowane, przyrząd musi być natychmiast wyłączony. Należy sprawdzić, czy został
rozhermetyzowany i/lub, czy sygnał został odłączony. Należy zapobiec jego
przypadkowemu włączeniu i użytkowaniu. W takim przypadku należy skontaktować się z
producentem. Jeżeli konieczne jest odesłanie przyrządu, należy postępować zgodnie z
instrukcjami podanymi w rozdziale „9.2 Zwrot sprzętu”.
9. Demontaż, zwrot i utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Pozostałości czynników w wymontowanych przełącznikach ciśnienia mogą stanowić
zagrożenie dla ludzi, środowiska i sprzętu.
Należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności.
9.1 Demontaż
Przełącznik ciśnienia może zostać odłączony dopiero po całkowitej dehermetyzacji systemu!
9.2 Zwrot sprzętu
OSTRZEŻENIE!
Podczas wysyłki przyrządu należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zaleceń:
Przyrządy wysyłane do firmy WIKA nie mogą zawierać żadnego rodzaju niebezpiecznych
substancji (kwasów, zasad, roztworów, itp.).
Podczas zwracania przyrządu należy użyć oryginalnego opakowania lub odpowiedniego opakowania
transportowego.
Dołączyć wypełniony formularz zwrotu przyrządu.
Formularz zwrotu można znaleźć pod nagłówkiem „Service” na stronie internetowej
www.wika.com
30
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
9. Demontaż, zwrot i utylizacja
9.3 Utylizacja
Nieprawidłowa utylizacja sprzętu może zagrażać środowisku.
Części sprzętu i materiały opakowania należy utylizować w sposób zgodny z przepisami ochrony
środowiska i obowiązującymi w danym kraju przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
31
Załącznik 1: Deklaracja zgodności dla modelu PSA-31
Deklaracja zgodności WE
Nr dokumentu:
14026527.01
Niniejszym oświadczamy na własną odpowiedzialność, że poniższe produkty oznakowane znakiem CE:
Model:
PSA-31
Opis:
Elektroniczny przełącznik ciśnienia do zastosowań sanitarnych
Zgodny z obowiązującą kartą katalogową:
PE 81.85
Są zgodne z podstawowymi wymaganiami ochrony podanymi w dyrektywach:
2004/108/WE (EMC)
Przyrządy zostały poddane testom zgodnie z poniższymi normami:
EN61326-1-2006
EN61326-2-3-2006
Podpisano w imieniu i na rzecz
WIKA Aleksander Wiegand SE & Co. KG
Klingenberg, 2011-10-13
Oddział firmy: TRONIC
Zarządzanie jakością: TRONIC
Stefan Richter
Podpis osoby upoważnionej przez firmę
Steffen Schlesiona
32
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
WIKA na świecie
Europa
Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand
GmbH & Co. KG
1230 Vienna
Tel. (+43) 1 86916-31
Faks: (+43) 1 86916-34
E-Mail: info@wika.at
www.wika.at
Beneluks
WIKA Benelux
6101 WX Echt
Tel. (+31) 475 535-500
Faks: (+31) 475 535-446
E-Mail: info@wika.nl
www.wika.nl
Białoruś
WIKA Belarus
Ul. Zaharova 50B
Office 3H
220088 Minsk
Tel. (+375) 17-294 57 11
Faks: (+375) 17-294 57 11
E-mail: k.martynova@wika.by
Bułgaria
WIKA Bulgaria EOOD
Bul. „Al. Stamboliiski“ 205
1309 Sofia
Tel. (+359) 2 82138-10
Faks: (+359) 2 82138-13
E-Mail: t.antonov@wika.bg
Chorwacja
WIKA Croatia d.o.o.
Hrastovicka 19
10250 Zagreb-Lucko
Tel. (+385) 1 6531034
Faks: (+385) 1 6531357
E-Mail: info@wika.hr
www.wika.hr
Finlandia
WIKA Finland Oy
00210 Helsinki
Tel. (+358) 9-682 49 20
Faks: (+358) 9-682 49 270
E-Mail: info@wika.fi
www.wika.fi
Francja
WIKA Instruments s.a.r.l.
95610 Eragny-sur-Oise
Tel. (+33) 1 343084-84
Faks: (+33) 1 343084-94
E-Mail: info@wika.fr
www.wika.fr
Niemcy
WIKA Alexander Wiegand
SE & Co. KG
63911 Klingenberg
Tel. (+49) 9372 132-0
Fajs: (+49) 9372 132-406
E-Mail: info@wika.de
www.wika.de
Włochy
WIKA Italia Srl & C. Sas
20020 Arese (Milano)
Tel. (+39) 02 9386-11
Faks: (+39) 02 9386-174
E-Mail: info@wika.it
www.wika.it
Polska
WIKA Polska S.A.
87-800 Wloclawek
Tel. (+48) 542 3011-00
Faks: (+48) 542 3011-01
E-Mail: info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
Rumunia
WIKA Instruments Romania S.R.L.
Bucuresti, Sector 5
Calea Rahovei Nr. 266-268
Corp 61, Etaj 1
78202 Bucharest
Tel. (+40) 21 4048327
Faks: (+40) 21 4563137
E-Mail: m.anghel@wika.ro
Rosja
ZAO WIKA MERA
127015 Moscow
Tel. (+7) 495-648 01 80
Faks: (+7) 495-648 01 81
E-Mail: info@wika.ru
www.wika.ru
Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Sime Solaje 15
11060 Belgrade
Tel. (+381) 11 2763722
Fax: (+381) 11 753674
E-Mail: info@wika.co.yu
www.wika.co.yu
Hiszpania
Instrumentos WIKA, S.A.
C/Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel. (+34) 933 938630
Faks: (+34) 933 938666
E-Mail: info@wika.es
www.wika.es
Szwajcaria
MANOMETER AG
6285 Hitzkirch
Tel. (+41) 41 91972-72
Faks: (+41) 41 91972-73
E-Mail: info@manometer.ch
www.manometer.ch
33
WIKA na świecie
Turcja
WIKA Instruments Istanbul
Basinc ve Sicaklik Ölcme Cihazlari
Ith. Ihr. ve Tic. Ltd. Sti.
Bayraktar Bulvari No. 21
34775 Yukari Dudullu - Istanbul
Tel. (+90) 216 41590-66
Faks: (+90) 216 41590-97
E-Mail: info@wika.com.tr
www.wika.com.tr
Ukraina
OOO WIKA Pribor
Mariny Raskovoj Str. 11
Building A, Office 705 and 708
Kiev, 02660
Business Center „NOVA“
Tel. (+38) 044 496-8380
Faks (+38) 044 496-8380
E-Mail: info@wika.ua
www.wika.ua
Wielka Brytania
WIKA Instruments Ltd
Merstham, Redhill RH13LG
Tel. (+44) 1737 644-008
Faks: (+44) 1737 644-403
E-Mail: info@wika.co.uk
www.wika.co.uk
Inne spółki zależne firmy WIKA można znaleźć na stronie www.wikapolska.pl.
WIKA Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Ul. Łęgska 29/35, 87-800 Włocławek
Tel.: (+48) 54 23 01 100
Fax: (+48) 54 23 01 101
E-mail: info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl
34
Instrukcja obsługi WIKA, model PSA-31
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement