WIKA PSM-520 Instrukcja obsługi

advertisement

WIKA PSM-520 Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
PL
Przełącznik ciśnienia, wersja o wysokiej wytrzymałości
Model PSM-520
Spis treści
1. Informacje ogólne
2. Budowa i działanie
3. Bezpieczeństwo
4. Transport, opakowanie i przechowywanie
5. Rozruch, praca
6. Usterki
7. Czyszczenie i konserwacja
8. Demontaż, zwrot i usuwanie
9. Specyfikacja
Deklaracje zgodności znajdują się na stronie www.wika.com.
© 02/2018 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Wszystkie prawa zastrzeżone.
WIKA® jest znakiem handlowym zarejestrowanym w wielu krajach.
Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać instrukcję obsługi!
Zachować instrukcję do późniejszego użytku!
2. Budowa i działanie
1. Informacje ogólne
■
Opisany w niniejszej instrukcji mechaniczny przełącznik ciśnienia został wyprodukowany
zgodnie z najnowocześniejszą technologią. Podczas produkcji wszystkie części podlegają
rygorystycznym kryteriom jakościowym i środowiskowym. Nasze systemy zarządzania są
zgodne z normami ISO 9001 i ISO 14001.
■
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące obsługi przyrządu.
Bezpieczeństwo pracy wymaga przestrzegania wszystkich zaleceń dotyczących
bezpieczeństwa i pracy z przyrządem.
■
■
2.1 Przegląd
Przyłącze procesowe
Wskazanie nastawy punktu przełączania
Wskazanie nastawy histerezy przełącznika
Należy przestrzegać obowiązujących miejscowych przepisów BHP oraz ogólnych przepisów
bezpieczeństwa w zakresie stosowania danego przyrządu.
Śruba regulacji histerezy przełącznika
Zaślepka ochronna do regulacji punktu przełączania
Instrukcja obsługi stanowi część przyrządu i musi być przechowywana w jego pobliżu oraz
dostępna w każdej chwili do wglądu przez wykwalifikowany personel.
■
Przed przystąpieniem do pracy wykwalifikowany personel musi dokładnie zapoznać się z
niniejszą instrukcją obsługi.
■
Odpowiedzialność producenta nie obejmuje przypadków uszkodzeń powstałych w wyniku
stosowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem, niestosowania się do niniejszej instrukcji
obsługi, oddelegowania pracowników o niewystarczających kwalifikacjach lub dokonywania
niedozwolonych modyfikacji przyrządu.
■
Obowiązują ogólne zasady i warunki zawarte w dokumentacji sprzedaży.
■
Podlega zmianom technicznym.
■
Dodatkowe informacje:
- Na stronie internetowej:
- Odnośna karta katalogowa:
Śruba do mocowania plastikowej osłony
2.2 Opis
Elementem ciśnieniowym przyrządu PSM-520 jest wytrzymały mieszek, który jest ściskany przez
mechanizm sprężynowy o regulowanym wstępnym obciążeniu. Na mechanizmie znajduje się ramię
do aktywacji styku przełącznego SPDT. Styk jest aktywowany w momencie, gdy siła wytwarzana
przez ciśnienie w elemencie ciśnieniowym przekracza ustawione wstępne obciążenie.
2.3 Terminologia
www.wika.de / www.wika.com
PV 35.01
Skróty, definicje
SPDT
Styk przełączny
NC
Styk normalnie zamknięty (NC) jest zamknięty przy ciśnieniu atmosferycznym
NO
Styk normalnie otwarty (NO) jest otwarty przy ciśnieniu atmosferycznym
COM
Styk wspólny
GND
Uziemienie
Maksymalne ciśnienie robocze
Maksymalne ciśnienie statyczne, przy jakim przyrząd może być stosowany bez zmiany
gwarantowanych parametrów użytkowych, jak np. niepowtarzalność punktu przełączania.
Punkt zerowania
Wartość ciśnienia, dla której przełącznik powraca do pozycji wyjściowej. Matematycznie wartość
ciśnienia w punkcie zerowania jest równa wartości ciśnienia punktu przełączania pomniejszonej o
histerezę przełącznika.
Histereza przełącznika
Histereza jest to różnica pomiędzy punktem przełączania, a punktem zerowania.
2.4 Zakres dostawy
■
■
Przełącznik ciśnienia
Instrukcja obsługi
Dostarczony sprzęt należy sprawdzić z listem przewozowym.
Instrukcja obsługi WIKA, przełącznik ciśnienia, wersja o wysokiej wytrzymałości, model PSM-520
2
2. Bezpieczeństwo
3.1 Wyjaśnienie symboli
OSTRZEŻENIE!
... wskazuje na możliwość wystąpienia potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, które w
razie zaistnienia mogą być przyczyną zranienia ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE!
... wskazuje na możliwość wystąpienia potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która
może spowodować lekkie obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia oraz szkody
środowiskowe.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
… oznacza zagrożenie porażeniem elektrycznym. Należy przestrzegać instrukcji
dotyczących bezpieczeństwa, występuje niebezpieczeństwo odniesienia poważnych
obrażeń lub utraty życia.
OSTRZEŻENIE!
... oznacza możliwość wystąpienia potencjalnie niebezpiecznej sytuacji: gorące
powierzchnie lub ciecze mogą spowodować oparzenia.
Informacja
... przydatne wskazówki, zalecenia i informacje dotyczące efektywnej i bezusterkowej
pracy.
3.2 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
3.4 Kwalifikacje personelu
OSTRZEŻENIE!
Nieodpowiednie kwalifikacje osób obsługujących urządzenie mogą
doprowadzić do wypadków!
Nieprawidłowa obsługa może doprowadzić do odniesienia poważnych obrażeń i
uszkodzenia sprzętu.
▶ Czynności opisane w niniejszej instrukcji obsługi mogą być wykonywane jedynie
przez wykwalifikowany personel o podanych poniżej kwalifikacjach.
Wykwalifikowani elektrycy
Wykwalifikowani elektrycy to personel, który w oparciu o uzyskane przeszkolenie techniczne,
wiedzę z zakresu technologii pomiarowo-kontrolnej oraz doświadczenie i znajomość przepisów
krajowych, aktualnych norm i wytycznych może przeprowadzać prace na układach elektrycznych i
jest w stanie samodzielnie rozpoznać potencjalne zagrożenia. Wykwalifikowani elektrycy zostali w
szczególności przeszkoleni w zakresie danego środowiska pracy oraz odpowiednich norm i
przepisów. Wykwalifikowani elektrycy muszą zachować zgodność z obowiązującymi przepisami
zapobiegania wypadkom.
3.5 Etykiety, oznaczenia bezpieczeństwa
Etykieta produktu
Mechaniczny przełącznik ciśnienia PSM-520 jest wyposażony w styk przełączny SPDT. Jego
zastosowania to: przemysłowe systemy sterowania, monitoringu i alarmowe. Punkt nastawy może
zostać ustawiony przez klienta na miejscu. Przyrząd może przełączać obciążenia elektryczne do
AC 230 V, 10 A
Przełącznik ciśnienia PSM-520 oferuje wiele możliwości zastosowań z mediami niekorozyjnymi, np.
olejem, wodą i powietrzem.
Przyrządu należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i bez przekraczania wartości
granicznych (np. maksymalnej temperatury otoczenia, kompatybilności materiałów, itp.).
→ Limity wydajności opisano w rozdziale 9 “Specyfikacja”.
Przyrząd nie może być stosowany na obszarach niebezpiecznych!
Przyrząd zaprojektowano i wyprodukowano wyłącznie do użytkowania w sposób opisany w
niniejszym dokumencie.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne roszczenia wynikające ze stosowania przyrządu
niezgodnie z przeznaczeniem.
3.3 Niewłaściwe użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Obrażenia na skutek nieprawidłowego zastosowania
Użytkowanie przyrządu w sposób niepoprawny może prowadzić do sytuacji
niebezpiecznych i obrażeń ciała.
▶ Nie należy dokonywać nieupoważnionych modyfikacji przyrządu.
▶ Nie używać przyrządu na obszarach niebezpiecznych.
▶ Nie używać przyrządu z mediami ściernymi lub lepkimi.
Za nieprawidłowe zastosowanie uważane jest każde zastosowanie wykraczające poza
przeznaczenie przyrządu.
Instrukcja obsługi WIKA, przełącznik ciśnienia, wersja o wysokiej wytrzymałości, model PSM-520
Numer seryjny
Numer artykułu
Przyporządkowanie pinów
Zakres ustawień
Regulowana histereza przełącznika
Typ styku
Punkt przełączania
Parametry elektryczne
Zakodowana data produkcji
Przed montażem i odbiorem technicznym przyrządu należy koniecznie
przeczytać instrukcję obsługi!
3
4. Transport, opakowanie i przechowywanie
4.1 Transport
Należy sprawdzić, czy przyrząd nie został uszkodzony w trakcie transportu.
Oczywiste uszkodzenia należy zgłaszać natychmiast.
5. Rozruch, praca
Przed przystąpieniem do instalacji, rozruchu i pracy należy sprawdzić, czy wybrany został przyrząd
odpowiedni pod względem zakresu pomiarowego, modelu i danych warunków pomiarowych.
Narzędzia: Śrubokręt krzyżakowy, klucz nasadowy 8 mm, klucz płaski 14 mm
OSTROŻNIE!
Uszkodzenie spowodowane przez nieprawidłowy transport
Nieprawidłowy transport może spowodować znaczne uszkodzenie mienia.
▶ Podczas rozładunku zapakowanych towarów po dostawie oraz podczas transportu
wewnętrznego należy postępować ostrożnie i zwrócić uwagę na symbole
umieszczone na opakowaniu.
▶ Podczas transportu wewnętrznego należy przestrzegać instrukcji podanych w
rozdziale 5.2 "Opakowanie i przechowywanie".
Jeżeli przyrząd jest przenoszony z zimnego otoczenia do ciepłego, wówczas skraplanie pary może
spowodować nieprawidłowe działanie. Przed ponownym uruchomieniem przyrządu należy
poczekać na wyrównanie temperatury przyrządu i pomieszczenia.
5.1 Wymagania dotyczące punktu pomiarowego
4.2 Opakowanie i przechowywanie
Opakowanie należy zdjąć bezpośrednio przed montażem.
Należy zachować opakowanie, ponieważ zapewnia ono optymalną ochronę podczas transportu
(np. podczas zmiany miejsca instalacji, wysyłki do naprawy).
■
■
■
■
Dopuszczalne warunki w miejscu przechowywania:
■ Temperatura przechowywania -20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)
■ Wilgotność: 35 ... 85 % (wilgotność względna bez kondensacji)
■
■
Należy unikać narażania sprzętu na następujące czynniki:
■ Bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub bliskość gorących obiektów.
■ Mechaniczne drgania, uderzenia (upuszczanie na twarde podłoże).
■ Sadzę, opary, pył oraz gazy żrące.
■ Środowisko niebezpieczne, atmosferę palną.
Przechowywać przyrząd w oryginalnym opakowaniu w miejscu spełniającym wyżej podane
warunki. Jeżeli nie jest dostępne oryginalne opakowanie, spakować i przechowywać przyrząd jak
opisano poniżej:
Ciśnienie procesowe nie może przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego.
Temperatura otoczenia i medium muszą pozostawać w dopuszczalnych granicach.
Musi być chroniony przed wpływem czynników pogodowych.
Jakiekolwiek występujące drgania lub uderzenia nie mogą przekraczać przyspieszenia
1 g (9,81 m/s2) oraz zakresu częstotliwości 10 ... 150 Hz.
Powierzchnie uszczelniające muszą być czyste i nieuszkodzone.
Wokół musi być na tyle dużo miejsca, aby bezpiecznie przeprowadzić instalację elektryczną.
→ Limity wydajności opisano w rozdziale 9 “Specyfikacja”.
5.2 Montaż mechaniczny
■
■
■
■
Po rozpakowaniu przyrządu należy przeprowadzić jego kontrolę wizualną pod względem
uszkodzeń.
Montaż jest dopuszczalny wyłącznie po rozhermetyzowaniu przyrządu. Należy to zrobić we
właściwy sposób za pomocą dostępnych zaworów i urządzeń zabezpieczających.
Należy zastosować uszczelnienia odpowiednie dla dostarczonego przyłącza procesowego.
Podczas przykręcania przyrządu nie wolno naciskać na obudowę - siła może być przyłożona
jedynie do powierzchni pod klucz na przyłączu procesowym za pomocą odpowiedniego
narzędzia. Moment dokręcania zależy od wybranego przyłącza procesowego.
Do montażu panelowego przeznaczone są 3 otwory montażowe ∅ 5,2 mm. Zgodnie z opisem w
poprzednim rozdziale, w tym celu należy zdjąć plastikową osłonę.
Instrukcja obsługi WIKA, przełącznik ciśnienia, wersja o wysokiej wytrzymałości, model PSM-520
4
5.3 Domyślna nastawa punktu przełączania
1. Zdjąć zaślepkę ochronną do regulacji punktu
przełączania
5.4 Montaż elektryczny
2. Zdjąć plastikową osłonę.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Zagrożenie życia przez porażenie prądem elektrycznym
Kontakt z częściami pod napięciem grozi śmiercią.
▶ Przyrządy mogą być instalowane i montowane jedynie przez przeszkolony
personel.
Przed rozpoczęciem pracy odłączyć obwód obciążenia i zabezpieczyć przed niepowołanym
włączeniem.
Przygotowanie kabli
Dopasować średnicę przewodów podłączających do największego prądu w obwodach i zapewnić
odpowiednią odporność na promieniowanie UV oraz stabilność mechaniczną.
Zalecenia: 4-żyłowy kabel o przekroju żyły 1,5 mm², maksymalna średnica zewnętrzna ∅ 14 mm.
Żyły zakończone widełkami.
Zaciskanie kabla
1. Zdjąć gumową przelotkę i dopasować do
średnicy kabla
2. Zamontować gumową przelotkę i
poprowadzić kabel jak na rysunku
3. Ustawić histerezę
przełączania na wartość
minimalną
4. Ustawić nastawę za pomocą
skali zewnętrznej
3. Przyporządkować końcówki w zależności
od funkcji przełączania, maks. moment
dokręcania: 2 Nm
4. Zamknąć plastikową osłonę i
przymocować śrubą
5. Ustawić histerezę
przełączania za pomocą
zewnętrznego ekranu
pomocniczego
Złącze uziemienia
NC
COM
Normalnie zamknięty
Styk wspólny
NO
Normalnie otwarty
GND
Złącze uziemienia
Uziemienie
Przyłącze uziemienia instalacji należy doprowadzić do wnętrza przyrządu.
Instrukcja obsługi WIKA, przełącznik ciśnienia, wersja o wysokiej wytrzymałości, model PSM-520
5
5.5 Ustawianie punktu przełączania
Aby dokładnie ustawić punkt przełączania, konieczny jest zestaw testowy z generatorem i wzorcem
ciśnienia. Może to być np. precyzyjny manometr cyfrowy CPG1500 oraz pompa testowa CPP30
(brak na rysunku).
5. Jeżeli punkt przełączania i zerowania są zgodne z wymaganymi wartościami ciśnienia,
ustawianie punktu przełączania zostało zakończone.
6. Zamontować zaślepkę ochronną do regulacji punktu przełączania.
Punkt przełączania należy sprawdzić ponownie po 2 latach.
6. Usterki
1. Podłączyć przełącznik PSM-520, wzorzec oraz generator ciśnienia do wspólnego układu
ciśnieniowego.
2. Nastawa punktu przełączania musi być taka, aby nie nastąpiło przypadkowe przełączenie
żadnego obciążenia. W celu wizualizacji przełączania zaleca się wykorzystanie odpowiedniego
obwodu, np. z żarówką.
3. Za pomocą generatora i wzorca stopniowo zwiększać wytwarzane ciśnienie w kierunku
docelowego punktu przełączania.
- Jeżeli przełączenie nastąpi przed osiągnięciem docelowego punktu przełączania, śrubę
regulacyjną należy obrócić w prawo (+).
- Jeżeli przełączenie nastąpi po osiągnięciu docelowego punktu przełączania, śrubę
regulacyjną należy obrócić w lewo (-).
Po każdej korekcie należy zwolnić ciśnienie; procedurę należy powtarzać do momentu, aż
punkt przełączania będzie ustawiony prawidłowo.
4. Powoli zwalniać ciśnienie i sprawdzić punkt zerowania.
- Jeżeli wartość ciśnienia punktu zerowania jest zbyt wysoka, śrubę regulacyjną histerezy
należy obrócić w lewo (+).
- Jeżeli wartość ciśnienia punktu zerowania jest zbyt niska, śrubę regulacyjną histerezy należy
obrócić w prawo (-).
Po korekcie histerezy należy ponownie sprawdzić punkt przełączania.
→ Wrócić do kroku 3.
Instrukcja obsługi WIKA, przełącznik ciśnienia, wersja o wysokiej wytrzymałości, model PSM-520
OSTROŻNIE!
Fizyczne obrażenia, uszkodzenie mienia i zanieczyszczenie środowiska
Jeżeli usterki nie mogą być wyeliminowane za pomocą wymienionych środków,
przyrząd musi być natychmiast wyłączony.
Upewnić się, że przyrząd nie jest pod ciśnieniem oraz że obwód obciążający jest
wyłączony. Zabezpieczyć go przed przypadkowym uruchomieniem.
W takim przypadku należy skontaktować się z producentem.
Jeżeli konieczne jest odesłanie przyrządu należy postępować zgodnie z instrukcjami
podanymi w rozdziale „8.2 Zwrot sprzętu”.
OSTRZEŻENIE!
Fizyczne obrażenia, uszkodzenie mienia i zanieczyszczenie środowiska przez
media
W przypadku kontaktu z mediami niebezpiecznymi, szkodliwymi (np. żrącymi,
toksycznymi, rakotwórczymi) oraz z chłodnicami i sprężarkami istnieje
niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń fizycznych, uszkodzenia mienia i
zanieczyszczenia środowiska.
Po wystąpieniu usterki w przyrządzie może się znajdować bardzo gorące agresywne
medium pod wysokim ciśnieniem lub podciśnieniem.
Przy stosowaniu w niebezpiecznych mediach oprócz wszystkich standardowych
przepisów należy stosować się do wszelkich innych istniejących kodeksów lub
przepisów.
Dane kontaktowe podano w rozdziale 1 “Informacje ogólne”.
6
Usterki
Przyczyny
Środki zaradcze
Styk nie dokonuje
przełączania zgodnie ze
specyfikacją punktu
przełączania/zerowania
Połączenie elektryczne
jest przerwane.
Przeprowadzić test ciągłości
przewodów elektrycznych.
Sprawdzić przyporządkowanie
końcówek i w razie konieczności
poprawić
Błąd połączenia, np.
zwarcie
Obciążenie elektryczne
nieodpowiednie dla
danego modelu styku
przełącznego.
Styk jest
zanieczyszczony.
Histereza przełączania
przekracza punkt
przełączania.
Drgania
Zwarcie
Drgania styku
(powtarzające się
krótkotrwałe zamknięcia
i otwarcia).
Stan przełączania nie
zmienia się pomimo
osiągnięcia punktu
przełączania/zerowania.
Wilgoć wewnątrz
przyrządu.
Drgania
Błąd nastawy punktu
przełączania.
Styki wadliwe (np.
stopiona strefa styku)
Utrzymywać obciążenie elektryczne
na poziomie odpowiednim dla styku.
Przeprowadzić regulację punktu
przełączania za pomocą
odpowiedniego wyposażenia
testowego, patrz rozdział 5.5.
Odizolować przyrząd mechanicznie
Używać przyrządu w warunkach
otoczenia odpowiednich dla stopnia
ochrony obudowy.
Odizolować przyrząd mechanicznie
Przeprowadzić regulację punktu
przełączania za pomocą
odpowiedniego wyposażenia
testowego, patrz rozdział 5.5.
Wymienić przyrząd. Przed
uruchomieniem nowego przyrządu
zapewnić obwód ochronny dla styku.
Zablokowane gniazdo
ciśnieniowe
Wymienić przyrząd
Przeciek
Przeprowadzić badanie szczelności.
Uszczelnić przyłącze procesowe lub
wymienić przyrząd.
Wymianę przyrządu opisano w rozdziałach 8 „Demontaż, zwrot i usuwanie” oraz 5 „Rozruch,
praca”.
7. Czyszczenie i konserwacja
7.1 Konserwacja
Zasadniczo przyrządy nie wymagają konserwacji.
Punkt przełączania należy sprawdzić ponownie po 2 latach. Przeprowadzić regulację punktu
przełączania za pomocą odpowiedniego wyposażenia testowego, patrz rozdział 5.5.
Naprawy mogą być dokonywane jedynie przez producenta.
Instrukcja obsługi WIKA, przełącznik ciśnienia, wersja o wysokiej wytrzymałości, model PSM-520
7.2 Czyszczenie
OSTROŻNIE!
Fizyczne obrażenia, uszkodzenie mienia i zanieczyszczenie środowiska
Nieprawidłowe czyszczenie przyrządu może prowadzić do obrażeń fizycznych,
uszkodzenia mienia i zanieczyszczenia środowiska. Pozostałości mediów w
wymontowanym przyrządzie mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, środowiska i
sprzętu.
▶ Czyszczenie powinno przebiegać zgodnie z poniższym opisem.
1. Przed czyszczeniem, należy prawidłowo odłączyć przyrząd od źródła ciśnienia i wyłączyć
obwód obciążający.
2. Należy nosić odpowiednie wyposażenie ochronne.
3. Czyścić przyrząd wilgotną szmatką.
Złącza elektryczne nie mogą mieć kontaktu z wilgocią!
OSTROŻNIE!
Uszkodzenie przyrządu
Nieprawidłowe czyszczenie może doprowadzić do uszkodzenia przyrządu!
▶ Nie stosować agresywnych środków czyszczących.
▶ Do czyszczenia nie stosować twardych i ostro zakończonych narzędzi.
4. Umyć lub oczyścić wymontowany przyrząd w celu ochrony personelu i środowiska przed
działaniem pozostałości mediów.
8. Demontaż, zwrot i usuwanie
OSTRZEŻENIE!
Fizyczne obrażenia, uszkodzenie mienia i zanieczyszczenie środowiska przez
media niebezpieczne
Pozostałości mediów w wymontowanym przyrządzie mogą stanowić zagrożenie dla
ludzi, środowiska i sprzętu.
▶ Należy przestrzegać informacji zawartych w karcie charakterystyki dla danego
medium.
▶ Umyć lub oczyścić wymontowany przyrząd w celu ochrony personelu i środowiska
przed działaniem pozostałości mediów.
8.1 Demontaż
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko poparzenia
Podczas demontażu istnieje ryzyko wypływu niebezpiecznie gorącego medium.
▶ Przed demontażem należy pozostawić przyrząd do ostygnięcia.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Zagrożenie życia przez porażenie prądem elektrycznym
Kontakt z częściami pod napięciem grozi śmiercią.
▶ Przyrządy mogą być demontowane jedynie przez przeszkolony personel.
▶ Przyrząd może zostać zdemontowany dopiero po odłączeniu układu od źródeł
zasilania.
7
OSTRZEŻENIE!
Obrażenia fizyczne
Podczas demontażu istnieje ryzyko związane z agresywnymi mediami
i wysokim ciśnieniem.
▶ Należy przestrzegać informacji zawartych w karcie charakterystyki
dla danego medium.
▶ Demontaż przyrządu należy przeprowadzać, gdy jest on
rozhermetyzowany.
8.2 Zwrot sprzętu
Podczas wysyłki przyrządu należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zaleceń:
Przyrządy wysyłane do firmy WIKA nie mogą zawierać niebezpiecznych substancji (kwasów,
zasad, roztworów itp.). Należy więc oczyścić je przed wysłaniem.
OSTRZEŻENIE!
Fizyczne obrażenia, uszkodzenie mienia i zanieczyszczenie
środowiska przez media niebezpieczne
Pozostałości mediów w wymontowanym przyrządzie mogą stanowić
zagrożenie dla ludzi, środowiska i sprzętu.
▶ Media niebezpieczne muszą być opatrzone kartą charakterystyki.
▶ Informacje dotyczące czyszczenia przyrządu zawarto w rozdziale 8.2
“Czyszczenie”.
Jednostka
Zakres ustawień
1)
bary
psi
0 ... 5
0 ... 7
6 ... 15
6 ... 30
-0,4 ... +7
0 ... 70
0 ... 100
85 ... 215
85 ... 425
-6 ... +100
Dopuszczalny punkt
przełączania przy
wzrastającym
ciśnieniu
0,4 ... 5
0,6 ... 7
7,5 ... 15
9 ... 30
0,2 ... 7
6 ... 70
9 ... 100
107 ... 215
130 ... 425
3 ... 100
Regulowana
histereza 2)
Maks. ciśnienie
robocze
0,4 ... 4
0,6 ... 6
1,5 ... 5
3 ... 8
0,6 ... 6
6 ... 55
9 ... 85
22 ... 72
45 ... 115
9 ... 85
16
16
32
42
16
230
230
450
610
230
1) Punkt nastawy i zerowania muszą mieścić się w zakresie ustawień
2) Różnica pomiędzy punktem przełączania, a punktem zerowania zwana jest histerezą przełączania
Niepowtarzalność punktu przełączania
≤ 2 % zakresu
Styki przełączne
1 x styk przełączny / SPDT 3)
Podczas zwracania przyrządu należy użyć oryginalnego opakowania lub odpowiedniego
opakowania transportowego.
NC
Normalnie zamknięty
8.3 Usuwanie
COM
Styk wspólny
Nieprawidłowe usuwanie sprzętu może zagrażać środowisku.
Części przyrządu i materiały opakowania należy usuwać w sposób zgodny z przepisami ochrony
środowiska i obowiązującymi w danym kraju przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
NO
Normalnie otwarty
p
Ciśnienie
9. Specyfikacja
3) jednobiegunowy, dwupołożeniowy
Warunki robocze
Dopuszczalne zakresy temperatury
Otoczenia: -25 ... +70 °C (-13 ... +158 °F)
Medium: -20 ... +70 °C (-4 ... +158 °F)
Przechowywania: -20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)
Parametry elektryczne
Pobór mocy 4)
Obciążenie rezystancyjne
AC-1
Obciążenie indukcyjne
AC-15
Warunki odniesienia
Wilgotność względna zgodnie z BS 6134
< 50 % wzgl. przy 40 °C (104 °F)
< 90 % wzgl. przy 20 °C (68 °F)
4) zgodnie z DIN EN 60947-1
Napięcie
Prąd
AC 230 V
10 A
AC 230 V
6A
Dodatkowe dane w karcie danych PV35.01 firmy WIKA i dokumentacji zamówienia.
Stopień ochrony wg IEC/EN 60529
IP33
Stopień ochrony obowiązuje wyłącznie, jeżeli wszystkie otwory montażowe w tylnej części
przyrządu są zakryte, lub w przypadku montażu panelowego na powierzchni płaskiej.
Instrukcja obsługi WIKA, przełącznik ciśnienia, wersja o wysokiej wytrzymałości, model PSM-520
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement