Seiko 9R15 Grand Seiko Spring Drive คู่มือการใช้

Seiko 9R15 Grand Seiko Spring Drive คู่มือการใช้
JSYGS9R5-1901
Printed in Japan
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่เลือกใช้นาฬิกา Grand Seiko
เพื่อให้ใช้นาฬิกา Grand Seiko ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย กรุ
ณาอ่านคำ�แนะนำ�ในคู่มือนี้ก่อนใช้งานและ
เก็บคู่มือนี้ไว้ใกล้มือเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง
ิ
ิ
บริการปรับความยาวของสายนาฬกาโลหะ
มีให ้บริการทีร่ ้านค ้าปลีกทีจ
่ �ำหน่ายนาฬกาให
้คุณ ถ ้า
ิ
ิ
คุณไม่สามารถใช ้บริการทีร่ ้านค ้าปลีกทีจ
่ �ำหน่ายนาฬกาเพราะว่
าคุณได ้รับนาฬกาเป็
นของขวัญ
่ เครือข่ายการบริการระหว่างประเทศของ Grand
หรือคุณย ้ายทีอ
่ ยู่ โปรดติดต่อ มีการบันทึกชือ
Seiko ไว ้บนใบรับประกันสินค ้าหรือบนเว็บไซต์ของเราปลีกอืน
่ ๆโดยมีการคิดค่าให ้บริการ อย่างไร
ก็ตามร ้านค ้าปลีกบางร ้านอาจไม่มก
ี ารให ้บริการ
ิ
ถ ้านาฬกาของคุ
ณมีแผ่นฟิ ลม
์ กันรอยขีดข่วนทีห
่ น ้าปั ด ต ้องแน่ใจว่าคุณลอกแผ่นฟิ ลม
์ ออกก่อน
ิ หากใช ้นาฬกาโดยมี
ิ
้ ติด
การใช ้นาฬกา
แผ่นฟิ ลม
์ ติดอยู่ อาจมีสงิ่ สกปรก ฝุ่ น เหงือ
่ หรือความชืน
อยูบ
่ นแผ่นฟิ ลม
์ ซึง่ ท�ำให ้เกิดสนิมได ้
สารบ ัญ
ไทย
■
กา – Spring Drive –4������������������������������������������������������ 416
■แนะนำ�นาฬิ
・
ติของ Spring Drive···························································· 417
・ประวั
・
Spring Drive····························································· 418
・กลไกของ
・
างระหว่าง Spring Drive และนาฬิกาเชิงกลทั่วไป···················· 421
・ความแตกต่
■ อควรระวังในการจัดการ (ใช้กับทุกรุ่น)················································ 422
■ข้
■ ธีเช็คหมายเลขเครื่องและระดับความกันน้ำ�4������������������������������������������ 423
■วิ
■ อควรระวังเกี่ยวกับการกันน้ำ�4���������������������������������������������������������� 424
■ข้
・
บการกันน้ำ�ของนาฬิการะบุไว้ว่า “WATER RESISTANT”4��������������� 424
・หากระดั
・・ หากระดับการกันน้ำ�ของนาฬิการะบุไว้ว่าเป็นแบบ “DIVER’S WATCH 200m” หรือ “AIR DIVER'S 200m”4���� 425
■ ่อของชิ้นส่วนต่างๆ····································································· 427
■ชื
■ ธีการใช้งาน············································································· 431
■วิ
・ ดมะยม·············································································· 431
・เม็
งงาน·········································································· 432
・
・แถบพลั
・ ธีใช้ (สำ�หรับเครื่องหมายเลข 9R31)4���������������������������������������������� 434
・วิ
・ ธีการใช้งาน (สำ�หรับเครื่องหมายเลข 9R84, 9R15, 9R65)4��������������������� 436
・วิ
・
(สำ�หรับหมายเลขเครื่อง 9R96, 9R86, 9R84)4��������������������� 438
・โครโนกราฟ
・ ธีใช้งาน (สำ�หรับหมายเลขเครื่อง 9R96, 9R86, 9R16, 9R66)4����������������� 443
・วิ
※
างของเวลาในภูมิภาคหลักของโลก························· 450
※รายการความแตกต่
■ งก์ชั่นของรุ่นดำ�น้ำ�5�������������������������������������������������������������������� 451
■ฟั
วเรือนหมุนทิศทางเดียว······················································· 451
・
・ขอบตั
・ ธีใช้เครื่องปรับสายสำ�หรับดำ�น้ำ�2��������������������������������������������������� 452
・วิ
■
กษาคุณภาพนาฬิกาของคุณ······················································· 453
■การรั
・ การหลังการขาย··································································· 453
・บริ
・
บประกัน·········································································· 454
・การรั
แลประจำ�วัน4�������������������������������������������������������������������� 455
・
・การดู
กา············································································ 456
・
・สายนาฬิ
อแม่เหล็ก (อิทธิพลจากแม่เหล็ก)·································· 457
・
・ความทนทานต่
・
องแสง·········································································· 458
・สารเรื
・ ธีแก้ปัญหา··········································································· 459
・วิ
■ อมูลจำ�เพาะ (การเคลื่อนที่)4���������������������������������������������������������� 460
■ข้
415
■
�นาฬิกา – Spring Drive –
■แนะนำ
ประวัติของ Spring Drive
ความฝั นข ้ามทศวรรษ ของ Grand Seiko
ิ Grand Seiko Spring Drive รุน
ขอขอบคุณทีไ่ ว ้วางใจนาฬกา
่ ไขลานอัตโนมัต ิ
Spring Drive คือกลไกอันเป็ นเอกลักษณ์ของ Seiko ทีใ่ ช ้การเคลือ
่ นไหวตาม
ิ ควบคุมความเทีย
ธรรมชาติในการไขลานนาฬกา
่ งตรงด ้วยกลไกควอตซ์ไมโคร
ิ
อิเล็คทรอนิคส์ และใช ้พลังจากการคลายของลานนาฬกาในการขั
บเคลือ
่ นเข็มเวลา
Spring Drive ใช ้การเคลือ
่ นไหวตามธรรมชาติของผู ้ใช ้เป็ นพลังงาน จึงเป็ น
ิ
่ มต่อผู ้ใช ้เข ้ากับเทคโนโลยีใหม่ลา่ สุด
นาฬกาที
ผ
่ สมผสานและเชือ
ิ
นาฬกาเชิ
งกลทีเ่ ปี่ ยมไปด ้วยความมีระดับ ความประณีต และความเทีย
่ งตรง
ิ
ิ
เทียบเท่านาฬกาควอตซ์
คือนาฬกาที
ม
่ ค
ี วามล�้ำสมัย และความพิถพ
ี ถ
ิ น
ั พร ้อมจะ
ก ้าวไปกับทุกจังหวะชีวต
ิ ของท่าน
ิ
นีค
่ อ
ื นาฬกาที
ส
่ ร ้างสรรค์ไลฟ์ สไตล์ส�ำหรับคนยุคใหม่ทแ
ี่ สวงหาความมัง่ คัง่ และ
ความสะดวกสบายในชีวต
ิ
นีค
่ อ
ื Grand Seiko Spring Drive รุน
่ ไขลานอัตโนมัต ิ
ค.ศ. 1960 ●วางจ�ำหน่าย Grand Seiko รุน
่ แรก
ค.ศ. 1964 ●เข ้าร่วมการแข่งขัน Neuchatel Observatory Competition ในสวิตเซอร์
แลนด์เป็ นครัง้ แรก
ิ
ค.ศ. 1968 ●วางจ�ำหน่าย นาฬกาไขลานอั
ตโนมัต ิ (หมายเลขเครือ
่ ง 61GS) 10 บีท รุน
่ แรก
ของญีป
่ น
ุ่
ค.ศ. 1968 ●คว ้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Geneva Observatory Competition ในสวิต
ิ
เซอร์แลนด์ ประเภทนาฬกาจั
บเวลาระบบกลไก
ค.ศ. 1978 ●ยืน
่ ขอสิทธิบต
ั รส�ำหรับกลไก Spring Drive เป็ นครัง้ แรก
ค.ศ. 1982 ●ยืน
่ ขอสิทธิบต
ั รส�ำหรับกลไก Spring Drive (ลงทะเบียนแล ้ว) และเริม
่ การ
พัฒนาขัน
้ แรก
ค.ศ. 1988 ●วางจ�ำหน่าย Grand Seiko ระบบควอตซ์รน
ุ่ แรก
่ การพัฒนา Spring Drive ครัง้ ทีส
่ อง
ค.ศ. 1993 ●เริม
ี ์ Grand Seiko 9F ซึง่ ใช ้ระบบควอตซ์มาตรฐานระดับโลก
●วางจ�ำหน่ายซีรส
ค.ศ. 1997 ●เริม
่ การพัฒนา Spring Drive ครัง้ ทีส
่ าม
●เปิ ดตัวเทคโนโลยี Spring Drive ที่ Swiss Society of Chronometry (SSC)
ค.ศ. 1998 ●จัดแสดง Spring Drive ที่ BASELWORLD
●วางจ�ำหน่ายซีรส
ี ์ Grand Seiko 9S ซึง่ ใช ้ระบบเชิงกล โดยการผสมผสาน
่ วชาญเข ้ากับเทคโนโลยีล�้ำสมัย
ทักษะช่างฝี มือทีม
่ ี ความเชีย
ค.ศ. 1999 ●วางจ�ำหน่าย Spring Drive รุน
่ ไขลานด ้วยมือ (หมายเลขเครือ
่ ง 7R68) Limited
Edition จาก SEIKO
ค.ศ. 2000 ●เริม
่ การพัฒนา Spring Drive ครัง้ ทีส
่ ี่
ค.ศ. 2002 ●วางจ�ำหน่าย Spring Drive รุน
่ ไขลานด ้วยมือ (หมายเลขเครือ
่ ง 7R88) Limited
Edition จาก CREDOR
ค.ศ. 2004 ●วางจ�ำหน่าย Grand Seiko Spring Drive รุน
่ ไขลานอัตโนมัต ิ (หมายเลข
เครือ
่ ง 9R65)
ไทย
416
ประวัตศ
ิ าสตร์ของ Grand Seiko คือสัญลักษณ์แห่งการบรรลุถงึ จุดสุดยอดแห่ง
ิ
ความพยายามและการพัฒนา เพือ
่ แสวงหานาฬกาที
ใ่ ช ้งานได ้ดียงิ่ ขึน
้ เสมอ
ิ
่ วามเป็ นผู ้น� ำใน
นาฬกา
Grand Seiko ถือก�ำเนิดในปี ค.ศ. 1960 และก ้าวสูค
ิ
วงการนาฬกาเชิ
งกลในปลายทศวรรษ 1960 หลังจากว่างเว ้นไปกว่าสิบสองปี ซี
รีส ์ Grand Seiko 9F ซึง่ ใช ้ระบบควอตซ์มาตรฐานระดับโลกก็ออกวางจ�ำหน่ายใน
ปี ค.ศ. 1993 ต่อมาในปี ค.ศ. 1998 ซีรส
ี ์ Grand Seiko 9S ซึง่ ใช ้ระบบเชิงกล
่ วชาญ เข ้า
โดยการผสมผสานทักษะของช่างฝี มือทีม
่ ป
ี ระสบการณ์และความเชีย
กับเทคโนโลยีล�้ำสมัย เพือ
่ ย�้ำเตือนถึงความสมบูรณ์แบบของ Grand Seiko ด ้าน
ิ
ิ
นาฬกาเชิ
งกลอีกครัง้
ด ้วยการใช ้เพียงพลังจากการคลายตัวของลานนาฬกาใน
การขับเคลือ
่ น Spring Drive เป็ นกลไกใหม่ทท
ี่ �ำให ้อัตราความเทีย
่ งตรงราย
เดือนเฉลีย
่ เหลือเพียง ±15 วินาที (กรณีเลขเครือ
่ ง9R96, 9R16, 9R15 จะเป็ น
ิ
±10 วินาท) ได ้จริง ก ้าวข ้ามมาตรฐานความเทีย
่ งตรงของนาฬกาเชิ
งกลทัว่ ไป
ิ
อย่างชัดเจน และนาฬกาเรื
อนนีย
้ งั รักษาแนวคิดของ Grand Seiko ทีจ
่ ะไม่หยุด
ิ
ยัง้ ในการท ้าทายเพือ
่ สร ้างสรรค์นาฬกาที
ใ่ ช ้งานจริงได ้ดีทส
ี่ ด
ุ ต่อไปด ้วย
417
กลไกของ Spring Drive ①
ิ
สัมผัสของนาฬกาเชิ
งกล
+
ิ
ความเทีย
่ งตรงระดับสูงเทียบเท่ากับนาฬกาควอตซ์
นีค
่ อ
ื แนวคิดของ Spring Drive
ิ
เริม
่ จากระบบในการขับเคลือ
่ นของนาฬกา
ิ
หลักการในการขับเคลือ
่ นของนาฬกาแบ่
งออกเป็ นสองชนิดด ้วยกัน
ได ้แก่ ระบบเชิงกล และระบบควอตซ์
ิ
ิ และพลังจากการคลายของลานนาฬกา
ิ
นาฬการะบบเชิ
งกลใช ้การไขลานนาฬกา
ิ
จะขับเคลือ
่ นเข็มนาฬกา
้ เยีย
กลไกชัน
่ มทีส
่ ร ้างขึน
้ ด ้วยทักษะฝี มือระดับสูงของช่างผู ้ช�ำนาญงาน
และความปราณีตจากตัวเรือนจะท�ำให ้ผู ้ใช ้นึกถึงความภาคภูมใิ จของผู ้สร ้าง
ท่านจะรู ้สึกได ้ถึงความทุม
่ เทและตัวตนอันเป็ นเอกลักษณ์ของงานจากเสียงเดิน
ิ
ของนาฬกา
ิ
่ สะเทือนผลึกควอตซ์ และ
ในส่วนของ นาฬการะบบควอตซ์
ใช ้แบตเตอรีใ่ นการสัน
ิ
ขับเคลือ
่ นเข็มนาฬกาด
้วยมอเตอร์
ิ
ั ้ แนวหน ้า
นาฬกาชนิ
ดนีม
้ ค
ี วามเทีย
่ งตรงสูง ด ้วยเทคโนโลยีชน
ิ
พลังของลานนาฬกาถู
กควบคุมด ้วยระบบอีเลคทรอนิคส์
นีค
่ อ
ื หัวใจของ Spring Drive
ิ
สิง่ ทีค
่ วบคุมความเทีย
่ งตรงของนาฬกาเชิ
งกลทัว่ ไปคือ
สปริงบาลานซ์ ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของหน่วยควบคุมความเร็วทีเ่ รียกว่า “บาลานซ์”
้ ส่วนนีส
ชิน
้ ง่ ผลต่อความเทีย
่ งตรงได ้ในระดับหนึง่
เพราะมันท�ำจากเหล็กซึง่ สามารถหดและขยายตามการเปลีย
่ นแปลงของอุณหภูม ิ
อากาศ
ิ
้ เชิงจากนาฬกาเชิ
้ ส่วนควบคุม
Spring Drive แตกต่างโดยสิน
งกลทัว่ ไปในชิน
ความเร็วนี้
ิ
Spring Drive ได ้รับพลังงานจากลานนาฬกา
แต่ใช ้หน่วยควบคุมความเร็วแบ
บอีเล็คทรอนิคซึง่ ประกอบด ้วยเครือ
่ งก�ำเนิดไฟฟ้ า, แผงวงจร และผลึกคริสตัล
ข ้อมูลเพิม
่ เติมคือ
เครือ
่ งของ Spring Drive มีเฟื องส�ำหรับเพิม
่ ความเร็วพร ้อมกับล ้อหมุนชุดหนึง่ ติด
ิ
ตัง้ อยูท
่ ป
ี่ ลายรางเฟื องซึง่ ขับเคลือ
่ นเข็มนาฬกา
ิ
พลังจากการคลายของลานนาฬกาท�
่
ำให ้ล ้อหมุนหมุน สร ้างไฟฟ้ าในขดลวดเพือ
ขับเคลือ
่ นผลึกคริสตัลและแผงวงจร
แผงวงจรท�ำหน ้าทีค
่ วบคุมความเร็วในการหมุนของล ้อหมุนโดยการส่งและหยุด
เบรคแม่เหล็กไฟฟ้ า ขณะทีค
่ อยเปรียบเทียบความเทีย
่ งตรงของคลืน
่ ไฟฟ้ าทีถ
่ ก
ู
ปล่อยออกจากผลึกคริสตัล และความเร็วในการหมุนของล ้อหมุน
ิ
ระบบขับ เคลือ
่ นทีใ่ ห ้ความเทีย
่ งตรงระดับ เดีย วกับ นาฬ กาควอตซ์
อ ย่า งไม่เ คย
ปรากฏมาก่อน
นีค
่ อ
ื Spring Drive
ไทย
Spring Drive คืออะไร?
ิ
ิ
Spring Drive ไม่ใช่ทงั ้ นาฬกาเชิ
งกลและนาฬกาควอตซ์
ิ
นิยาม ของ Spring Drive คือ “นาฬกาเชิ
งกลทีม
่ ค
ี วามแม่นย�ำในระดับเดียวกับ
ิ
นาฬกาควอตซ์
”
Spring Drive คือระบบขับเคลือ
่ นในตัวเองทีเ่ นรมิตความเทีย
่ งตรงในระดับเดียว
ิ
ิ
กับนาฬกาควอตซ์
ด ้วยพลังจากลานนาฬกาเท่
านัน
้ ไม่มแ
ี บตเตอรี่ มอเตอร์ หรือ
แบตเตอรีส
่ �ำรอง
อัตราเฉลีย
่ รายเดือน ±15 วินาที (อัตราเฉลีย
่ รายวัน ±1 วินาที) เป็ นจริงได ้ด ้วย
ิ
พลังจากลานนาฬกาเท่
านัน
้
Spring Drive เป็ นกลไกลิขสิทธิเ์ ฉพาะ SEIKO ซึง่ เกิดขึน
้ จากการผสมผสานทักษะ
อันเป็ นเอกลักษณ์ของ SEIKO ในด ้านวิศวกรรมเชิงกลไกและอีเลคทรอนิคส์ขนาด
เล็ก
กลไกของ Spring Drive ②
ความแม่นย�ำระดับนีเ้ กิดขึน
้ ได ้อย่างไรกัน
สามารถดูค�ำอธิบายในหน ้าถัดไป
※ส
�ำหรับหมายเลขเครือ
่ ง 9R96, 9R16, 9R15 อัตราเฉลีย
่ รายเดือน ± 10 วินาที (เทียบ
เท่ากับอัตราเฉลีย
่ รายวัน ± 0.5 วินาที)
418
419
กลไกของ Spring Drive ③
ขออธิบายกลไก Spring Drive ทีละขัน
้ ตอนเพือ
่ ให ้เข ้าใจง่าย
นีค
่ อ
ื การท�ำงานของ Spring Drive
1
2
ลานนาฬิกา
ิ
ลานนาฬกาถู
กไขด ้วยการหมุนของลูกตุ ้ม (หรือด ้วย การหมุน
ิ
เม็ดมะยม) และพลังจากการคลายของลานนาฬกาคื
อ แหล่ง
พลังงานเพียงแห่งเดียว
รางเฟือง • เข็มนาฬิกา
ิ
พลังจากการคลายของลานนาฬกาจะถู
กส่งผ่านรางเฟื องเพือ
่
ิ
ขับเคลือ
่ นเข็มนาฬกา
้
ไม่มม
ี อเตอร์หรือแบตเตอรีต
่ ด
ิ ตัง้ ทัง้ สิน
ความแตกต่ า งระหว่ า ง Spring Drive
และนาฬิกาเชิงกลทั่วไป
สำ�หรับ Spring Drive หลังจากลานนาฬิกาถูกไข พลังจากการคลายของ
ลานนาฬิกาจะขับเคลื่อนเข็มนาฬิกาในลักษณะเดียวกับนาฬิกาเชิงกลทั่ว
ไป ความแตกต่างอย่างเดียวจากนาฬิกาเชิงกลทั่วไปอยู่ที่หน่วยควบคุมค
วามเร็ว (กลไกในการควบคุมความเที่ยงตรง)
◎ ความเปลีย
่ นแปลงของอุณหภูม ิ
ความเที่ ย งตรงของนาฬ ิ กาเชิง กลขึ้น อยู่ กั บ สปริง บาลานซ์ท ี่ ต ิด อยู่ กั บ ส่ ว นที่ เ รี ย กว่ า
้ ส่วนนีม
“บาลานซ์” ชิน
้ ค
ี ณ
ุ สมบัตข
ิ ยายและหดตามอุณหภูมท
ิ เี่ ปลีย
่ นไป ส่งผลกระทบถึงความ
ิ ซึง่ ความเทีย
เทีย
่ งตรงของนาฬกา
่ งตรงของ Spring Drive นัน
้ จะไม่ได ้รับผลกระทบจากความ
ิ
เปลีย
่ นแปลงของอุณหภูมเิ หมือนกับนาฬกาเชิ
งกล เพราะมีผลึกคริสตัลท�ำหน ้าทีค
่ อยควบคุม
(เพิม
่ เติม) ความเทีย
่ งตรงของ Spring Drive
่ รายเดือน ±15 วินาที (อัตราเฉลีย
่ รายวัน ±1 วินาที)※ คือความเทีย
อัตราเฉลีย
่ งตรงของ
ิ
นาฬกาเมื
อ
่ สวมบนข ้อมือระหว่างช่วงอุณหภูม ิ 5 องศาเซลเซียส ถึง 35 องศาเซลเซียส
่ ง 9R96, 9R16, 9R15 อัตราเฉลีย
่ รายเดือน ± 10 วินาที (เทียบ
※ ส�ำหรับหมายเลขเครือ
เท่ากับอัตราเฉลีย
่ รายวัน ± 0.5 วินาที)
◎ ความแตกต่างของต�ำแหน่งทีใ่ ส่
ระบบควบคุม Tri-synchro regulator
3
ิ
พลังจากการคลายของลานนาฬกาท�
ำหน ้าทีห
่ มุนล ้อหมุนด ้วย
จึง ก่อ ให ้เกิด กระแสไฟฟ้ าปริม าณเล็ ก น อ้ ยขึน
้ ในขดลวดเพื่อ
ขับเคลือ
่ นแผงวงจรและผลึกคริสตัล ขณะเดียวกัน สนามแม่
เหล็กไฟฟ้ าจะถูกสร ้างขึน
้ บนล ้อหมุน
แผงวงจรจะตรวจจับ
ความเร็วในการหมุนของล ้อหมุนตามความเทีย
่ งตรงในการส่ง
คลืน
่ ไฟฟ้ าของผลึกคริสตัล และปรับความเร็วในการหมุนของ
ล ้อหมุน ด ้วยการส่งและหยุดเบรคแม่เหล็กไฟฟ้ าไปพร ้อมกัน
ลูกตุ ้ม
สปริงหลัก
คริสตัลออสซิลเลเตอร์
ขดลวด
◎ การกระแทก
ิ
ิ
โดยทัว่ ไปนาฬกาเชิ
งกลจะเปราะบางต่อการกระแทก หากนาฬกาได
้รับการกระแทก ระดับ
่ สะเทือนของบาลานซ์ (มุมทีบ
แรงสัน
่ าลานซ์หมุนไปทางซ ้ายและขวา) จะเปลีย
่ นไป รวม
ไปถึงรูปทรงของสปริงบาลานซ์เองก็เปลีย
่ นไปด ้วย ด ้วยเหตุนี้ Spring Drive จึงเหนือกว่า
ิ
นาฬกาเชิงกลในด ้านความทนทานต่อการกระแทก เพราะใช ้ผลึกคริสตัล ไม่ใช่บาลานซ์
◎ การยกเครือ
่ ง
ิ
ิ้ ส่วนทีอ
นาฬกาเชิ
งกลทัว่ ไป จะมีชน
่ าจสึกกร่อนและได ้รับความเสียหายรุนแรง ได ้แก่
บาลานซ์, ม ้า (pallet fork), เฟื องเอสเคป (eacape wheel) และเฟื องเล็ก (pinion) รวม
้ ส่วนเหล่านี้ “สัมผัส”
เรียกว่า หน่วยควบคุมความเร็ว หรือ เอสเคปเมนต์ (escapement) ชิน
ิ
กันเองเพือ
่ ควบคุมการคลายลานของลานนาฬกา
ิ
ส�ำหรับ Spring Drive การสึกกร่อนและเสียหายมีโอกาสเกิดขึน
้ ได ้น ้อยกว่านาฬกา
เชิงกลทัว่ ไป เพราะความเร็วในการหมุนของล ้อหมุนถูกควบคุมโดยเบรคแม่เหล็กไฟฟ้ า
ซึง่ “ปราศจากการสัมผัส” อย่างไรก็ตาม เนือ
่ งจากโครงสร ้างของรางเฟื องนัน
้ เหมือนกับ
ิ
นาฬกาเชิ
งกลทัว่ ไป ซึง่ มี การสัมผัสกันของเฟื องต่างๆ ยังท�ำให ้เกิดผงจากการเสียดสีได ้
่ ี
จึงแนะน� ำให ้ท�ำการยกเครือ
่ งทุกสามถึงสีป
ไทย
ล ้อหมุน
ไอซี
ิ
ส�ำหรับนาฬกาเชิ
งกล
ความเทีย
่ งตรงยังเปลีย
่ นไปตามความแตกต่างของต�ำแหน่งทีใ่ ส่
ิ
และทิศทางของนาฬกาด
้วย นีเ่ กิดจากส่วน “บาลานซ์” ทีค
่ วบคุมความเทีย
่ งตรงของ
ิ
นาฬกาเชิงกลอีกเช่นกัน ความแตกต่างในการสวมใส่ท�ำให ้บริเวณเพลาของของบาลานซ์
สัมผัสกับส่วนอืน
่ ๆ ต่างกันไป และความแตกต่างดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเทีย
่ งตรง
ส�ำหรับ Spring Drive ซึง่ ใช ้ผลึกคริสตัล ไม่ใช่บาลานซ์ ความเทีย
่ งตรงจะไม่เปลีย
่ นแปลง
จากความแตกต่างในการสวมใส่่
ไตรซิงโคร เร็กกูเลเตอร์
420
421
■ อควรระวังในการจัดการ (ใช้กับทุกรุ่น)
■ข้
คำ�เตือน
โปรดปฏิบัตต
ิ ามค� ำแนะน� ำและข ้อก� ำหนดความปลอดภัยเพือ
่ หลีกเลีย
่ ง
่ งทีจ
ความเสีย
่ ะเกิดผลเสีย เช่น การบาดเจ็บร ้ายแรง
ิ
หยุดการสวมนาฬกาทั
นที ในกรณีตอ
่ ไปนี้
ิ
○ ถ ้าเรือนหรือสายนาฬกามี
ขอบมุมเนือ
่ งจากสึกกร่อน หรือสาเหตุอน
ื่
ิ
○ ถ ้าสลักสายนาฬกายื
น
่ ทะลุออกมา
ิ
่ เครือข่ายการบริการ
※ ปรึกษาทีร่ ้านค ้าปลีกทีจ่ �ำหน่ายนาฬกาให ้ ทันที หรือมีการบันทึกชือ
ระหว่างประเทศของ Grand Seiko ไว ้บนใบรับประกันสินค ้าหรือบนเว็บไซต์ของเรา
เก็บนาฬิกาและชิ้นส่วน ให้ห่างมือทารกและเด็ก
ระวังป้องกันไม่ให้ทารกหรือเด็กกลืนชิ้นส่วนต่างๆ
■ ธีเช็คหมายเลขเครื่องและระดับความกันน้ำ�
■วิ
เกี่ยวกับหมายเลขเครื่อง
ิ
ิ
หมายเลขเครือ
่ งเป็ นเลข 4 หลักทีบ
่ อกถึงชนิดของเครือ
่ งนาฬกา(ชุ
ดกลไกของนาฬกา)
ิ
นาฬกาGrand
Seiko มีเลขเครือ
่ งทีแ
่ ยกออกเป็ นพิเศษ หมายเลขเครือ
่ งแบบไขลานขึน
้
ต ้นด ้วย “9S” เลขเครือ
่ งแบบขับเคลือ
่ นด ้วยสปริงขึน
้ ต ้นด ้วย “9R” และเลขเครือ
่ งแบบ
ควอทซ์ ขึน
้ ต ้นด ้วย “9F” หรือ “4J”
วิธีเช็คหมายเลขเครื่อง
เลข 4 หลักทีฝ
่ าหลังคือเลขเครือ
่ ง
<ฝาหลังแบบปกติ>
<ฝาหลังแบบโปร่งใส>
<ฝาหลังของรุ่นดำ�น้ำ�>
ความสามารถในการกันน้ำ�
้ ส่วนใดๆ ต ้องไปพบแพทย์ทน
หากมีการกลืนแบตเตอรี่ หรือชิน
ั ที เพราะจะเป็ นอันตราย
ต่อสุขภาพของทารกหรือเด็กได ้
ข้อควรระวัง
โปรดปฏิบัตต
ิ ามค�ำแนะน� ำและข ้อก�ำหนดความปลอดภัยเพือ
่ หลีกเลีย
่ งความ
ิ
่ งทีเ่ กิดผลเสีย เช่น การบาดเจ็บเล็กน ้อย, การช�ำรุดเสียหายต่อตัวนาฬกา
เสีย
9R
ถ้าสังเกตเห็นอาการแพ้ หรือระคายผิวหนัง ให้หยุดใช้งานนา
ฬิกาทันที และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังหรือด้านภูมิแพ้
Stop wearing the watch immediately and consult a specialist such as a
dermatologist or an allergist.
ข้อควรระวังอื่นๆ
○
○
○
○
65
-0 A
A0
หมายเลขเครื่อง
【ตัวอย่าง】 ห
มายเลขเครือ
่ ง
9R65-0AA0
ิ
※ รป
ู ข ้างบนนีเ้ ป็ นตัวอย่าง และอาจแตกต่างจากรูปบนแผ่นปิ ดด ้านหลังของนาฬกาท่
าน
การกันน้ำ�
ตารางด้านล่างนี้เป็นคำ�อธิบายแต่ละระดับของสมรรถนะการกันน้ำ�ของนาฬิกา
คุณควรศึกษาก่อนการใช้นาฬิกา
การระบุที่ฝาหลัง
ไม่ระบุ
WATER RESISTANT
กันน�้ ำส�ำหรับการใ
ช ้ชีวติ ประจ�ำวัน
เงื่อนไขการใช้
หลีกเลีย่ งจากหยดน�้ ำหรือเหงือ่
ิ
นาฬ กาทนต่
อ การโดนน�้ ำ โดยบั ง เอิญ ใน
ชีวติ ประจ�ำวัน
ค�ำเตือน
ไม่เหมาะกับการว่ายน�้ ำ
WATER RESISTANT
5 BAR
WATER RESISTANT
10(20) BAR
DIVER’S WATCH 200m
หรือ AIR DIVER’S 200m
422
สมรรถนะการกันน้ำ�
ไม่กนั น�้ ำ
กันน�้ ำส�ำหรับการใช ้ชีวติ ประจ�ำ
วันที่ 5 ความดันบรรยากาศ
กั น น�้ ำ ส� ำ ห รั บ ก า ร ใ ช ช้ ี ว ิ ต
ประจ�ำวันที่ 10(20) ความดัน
บรรยากาศ
นาฬ ิกานี้ ส ามารถใส่ส� ำ หรั บ
การด� ำ น�้ ำ ที่ใ ช ถ้ ั ง ออกซิเ จน
และสามารถทนแรงดั น น�้ ำ ที่
ระดับความลึก200เมตร
ิ
นาฬกาเหมาะกั
บการว่ายน�้ ำ
ไทย
○
ิ
การเปลีย
่ นสายนาฬกาโลหะต
้องใช ้มืออาชีพทีม
่ ค
ี วามรู ้และทักษะ กรุณาสอบถาม
ิ
่ งต่อ
ร ้านค ้าปลีกทีจ
่ �ำหน่ายนาฬกาให
้คุณ หากต ้องการเปลีย
่ นสาย เพราะ อาจเสีย
้ ส่วน
การบาดเจ็บทีม
่ อ
ื หรือนิว้ มือ และการสูญหายของชิน
้ ส่วนหรือดัดแปลงใดๆ
ห ้ามแยกชิน
ิ
่ งต่อการบาดเจ็บหรือผืน
เก็บนาฬกาให
้พ ้นมือทารกและเด็กเพือ
่ หลีกเลีย
่ งความเสีย
่
ิ
แพ ้ หรือคันทีเ่ กิดจากการสัมผัสนาฬกา
ิ
ิ
หากนาฬกาของคุณเป็ นแบบพก หรือแบบจีห
้ ้อย สายรัดหรือโซ่ทต
ี่ ด
ิ กับนาฬกาอาจ
้ ผ ้า หรือเกิดการบาดเจ็บต่อส่วนต่างๆของร่างกายได ้
ก่อให ้เกิดความเสียหายแก่เสือ
ิ ใน
้อควรระวัง: เพือ
ข
่ ป้ องกันการเกิดรอยขีดข่วนบริเวณด ้านหลังตัวเรือนของนาฬกา
ิ
กรณีทถ
ี่ อดนาฬกาหลั
งการใช ้งาน แนะน� ำให ้หาผ ้าทีอ
่ อ
่ นนุ่มวางไว ้ระหว่างตัวเรือน
ิ
่ ารเกิดรอยขีดข่วน
กับสายนาฬกาเพื
อ
่ ป้ องกันการเสียดสีอน
ั น� ำไปสูก
A0
A
ใ กล ้กับสารระเหย(เครือ
่ งส�ำอาง เช่น น�้ ำยาล ้างเล็บ สารไล่แมลง ทินเนอร์ ทีร่ ะเหยได ้
ใ นอุณหภูมล
ิ ดต�ำ่ กว่า 5 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส เป็ นเวลานาน
้
สถานทีท
่ ม
ี่ ค
ี วามชืนสูง
สถานทีท
่ ไี่ ด ้รับผลกระทบจากคลืน
่ แม่เหล็กอย่างแรง หรือ ไฟฟ้ าสถิตย์
่ สะเทือนสูง
○ สถานทีท
สถานทีท
่ ม
ี่ ฝ
ี นละออง
ุ่
่ ม
ี่ แ
ี รงสัน
9R
-0
○
○
○
○
○
65
หลีกเลี่ยงการสวมใส่หรือเก็บนาฬิกาไว้ในสภาพดังต่อไปนี้
นาฬ ิ กานี้ เ หมาะกั บ การด� ำน�้ ำที่ ไ ม่ ใ ช ้
กระบอกอากาศ
ิ ้เหมาะส�ำหรับการด�ำน�้ ำลึกแบบส
นาฬกานี
คูบ ้าทีแ่ ท ้จริง
423
■ อควรระวังเกี่ยวกับการกันน้ำ�
■ข้
หากระดับการกันน้ำ�ของนาฬิการะบุไว้ว่าเป็นแบบ
“DIVER’S WATCH 200m” หรือ “AIR DIVER'S 200m”
ข้อควรระว ัง
ิ
ไม่หมุนหรือดึงเม็ดมะยมออกมา
หากนาฬกา
ิ
เปี ยก เพราะน�ำ้ อาจเข้าไปในนาฬกาได้
คำ�เตือน
ิ
○ห
้ามใช ้นาฬกาในการด�
ำน�้ ำระยะยาวโดยใช ้ก๊าซฮีเลียม
ิ
○ ขณะด�ำน�้ ำ ห ้ามปรับเปลีย
่ นหรือใช ้นาฬกาในรู
ปแบบอืน
่ นอก
เหนือจากทีม
่ รี ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื เล่มนีเ้ ท่านัน
้
ข้อควรระวัง
ิ น
ก่อนใช ้นาฬการุ
่ ด�ำน�้ ำ ท่านควรผ่านการฝึ กฝนการด�ำน�้ ำในหลาก
หลายรูปแบบและมีประสบการณ์ทจ
ี่ � ำเป็ นส�ำหรับการด�ำน�้ ำอย่าง
ปลอดภัย ขณะด�ำน�้ ำ ควรท�ำตามกฎของการด�ำน�้ ำอย่างเคร่งครัด
Water may get inside of the watch.
ิ
ิ
※ หากผิวกระจกด ้านในหน ้าปั ดนาฬกาขุ
น
่ มัวหรือมีละอองน�้ ำอยูด
่ ้านในนาฬกาเป็
น
ิ
เวลานาน แสดงว่านาฬกาสู
ญเสียความสามารถในการกันน�้ ำแล ้ว ให ้ปรึกษาร ้าน
ิ
่
ค ้าปลีกทีจ
่ �ำหน่ายนาฬกาหรือมีการบันทึกชือเครือข่ายการบริการระหว่างประเทศ
ของ Grand Seiko ไว ้บนใบรับประกันสินค ้าหรือบนเว็บไซต์ของเรา
้
ไม่ควรปล่อยให้ความชืน
เหงือ
่
ิ
เกาะบนนาฬกาเป
็ นเวลานาน
และสิง่ สกปรก
ิ
่ งทีป
เนื่องจากมีความเสีย
่ ระสิทธิภาพในการกันน�้ ำของตัวนาฬกาลดลง
่ มสภาพของยางขอบกระจกหรือยางกันน�้ ำตามจุดต่างๆ
เนือ
่ งจากการเสือ
้ ส่วนทีเ่ ป็ นสแตนเลส
หรือการเกิดสนิมกับชิน
ข้อควรระวังในการดำ�น้�
ำ
○ ก่อนดำ�น้ำ�
①
ตรวจสอบตามรายการต่างๆ ต่อไปนี้
่ ของชิน
้ ส่วนต่างๆ” หน ้า 427
⇒ “ชือ
ิ
ไม่ควรสวมนาฬกาขณะอาบน�
ำ้ หรือเข้าห้องซาวน่า
ไอน�้ ำ สบูห
่ รือสารประกอบในน�้ ำพุร ้อนอาจเร่งให ้ความสามารถในการกัน
ิ
่ มเร็วขึน
น�้ ำของนาฬกาเกิ
ดการเสือ
้
① ท�ำการตัง้ เวลาไว ้ถูกต ้องแล ้ว
② แ ถ บ พ ลั ง ง า น แ ส ด ง ว่ า พ ลั ง ง า น เ ห ลื อ
มากกว่าครึง่ หนึง ถ ้าเหลือน ้อยกว่า ให ้หมุนเ
ิ
ม็ดมะยมเพือ
่ ไขลานนาฬกา
⇒ “วิธอ
ี า่ นแถบพลังงาน” หน ้า 432
ิ
⇒ “วิธไี ขลานนาฬกา”
หน ้า 436
หากระดั บ การกั น น้ ำ � ของนาฬิ ก าระบุ ไ ว้ ว ่ า “WATER
RESISTANT”
③
⇒ “ขอบตัวเรือนหมุนทิศทางเดียว” หน ้า 451
④ เม็ดมะยมสกรูเข ้าทีเ่ รียบร ้อยแล ้ว
⇒ “เม็ดมะยมแบบล็อคด ้วยสกรู” หน ้า 431
คำ�เตือน
อย่าสวมนาฬิกาในการดำ�น้�
ำ ลึกหรือดำ�น้ำ�ระยะยาว
⑤ไ
ม่พบความผิดปกติเช่น ต�ำหนิหรือรอย
ิ
แตก บนสายนาฬกาหรื
อกระจกหน ้าปั ด
ิ
่ มต่อกับแท่งสปริง หัวเข็
อ
⑥ สายนาฬกาเชื
้ ส่วนอืน
่ ๆ อย่างมัน
่ คงดี
มขัด และชิน
④
⑥
ข้อควรระวัง
ไม่ควรให้นาฬิกาโดนน้ำ�โดยตรงจากก๊อกน้ำ�
น�้ ำจากท่อทีอ
่ อกตรงหัวก๊อกมีแรงดันสูงพอทีจ
่ ะท�ำให ้ความสามารถใน
ิ
การกันน�้ ำของนาฬกาลดลงได
้หากใส่ล ้างมือบ่อยๆหรือทุกวัน
ข้อควรระวัง
⑤
ไทย
ิ
โดยปกติน าฬ กาที
ถ
่ ูก ออกแบบมาส� ำ หรั บ การด� ำ น�้ ำ ลึก หรือ ด� ำ น�้ ำ ระยะ
ยาว จะต ้องได ้รับการตรวจสอบภายใต ้สภาวะการท�ำงานทีเ่ ข ้มงวด ซึง่
การตรวจสอบนั ้น ไม่ ไ ด ้ท� ำ กั บ นาฬ ิกากั น น�้ ำ ประเภทที่ร ะบุ ค� ำ ว่ า BAR
ิ
(ความดันบรรยากาศ) ส�ำหรับการด�ำน�้ ำ ให ้ใช ้นาฬกาเพื
อ
่ การด�ำน�้ ำโดย
เฉพาะเท่านัน
้
424
②
③ข
อบตัวเรือนหมุนได ้ไม่ตด
ิ ขัด (ขอบตัว
เรือนต ้องไม่หลวมหรือแน่นจนเกินไป)
ิ
้ นาฬกา
หากพบความผิดปกติ กรุณาติดต่อร ้านค ้าทีท
่ า่ นซือ
่ เครือข่ายการบริการ
หรือศูนย์บริการลูกค ้าของ มีการบันทึกชือ
ระหว่างประเทศของ Grand Seiko ไว ้บนใบรับประกันสินค ้าหรือ
บนเว็บไซต์ของเรา
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการกันน้ำ�
425
■ ่อของชิ้นส่วนต่างๆ
■ชื
○ ขณะด�ำน�้ ำ
ทำ�ตามคำ�แนะนำ�ดังต่อไปนี้ เมื่อท่านใส่นาฬิกาขณะดำ�น้ำ�
9R31 (รุ่นธรรมดา)
<ข้างหน้าปัด>
เข็มนาที
เข็มชั่วโมง
ิ
สวมนาฬกาด�
ำน�้ ำ ส�ำหรับการด�ำน�้ ำแบบ
ใช ้ถังอากาศได ้เฉพาะในระดับความลึกทีม
่ ี
ก�ำกับไว ้บนหน ้าปั ดเท่านัน
้
อย่ า ปรั บ เปลี่ย นเม็ ด มะยมหรือ กดปุ่ มใดๆ
ใต ้น�้ ำ
ระวั ง อย่ า ให น
้ าฬ ิกากระแทกกั บ วั ต ถุ ท ี่ ม ี
ความแข็ง เช่น หิน
ขอบตัวเรือนอาจหมุนยากขึน
้ เล็ กน ้อยเมือ
่
อยูใ่ ต ้น�้ ำ ซึง่ ไม่ใช่อาการช�ำรุดแต่อย่างใด
เข็มวินาที
เม็ดมะยม
⇒ “วิธีการตั้ง เวลา” หน้า 434.
<ด้านหลังตัวเรือน>
○ หลังด�ำน�้ ำ
้ การด�ำน�้ ำ กรุณาท�ำตามค�ำแนะน� ำเพือ
หลังเสร็จสิน
่ ดูแลรักษาดังต่อไปนี้
ิ
ล ้างนาฬกาในน�
้ ำสะอาดและเช็ดจนแห ้งสนิท
ิ
อย่าให ้นาฬกาโดนน�
้ ำจากก๊อกน�้ ำโดยตรง ให ้แช่ในภาชนะใส่น�้ำแล ้วล ้าง
ไทย
426
แถบพลังงาน
ข ้อควรระวังเกีย
่ วกับการกันน�้ ำ
427
9R15, 9R65 (รุ่นธรรมดา)
9R16, 9R66 (รุ่นธรรมดา)
เข็มชัว่ โมง
เข็มนาที
เข็มวินาที
แถบพลังงาน
เข็มนาที
เข็มวินาที
เข็มชัว่ โมง
6
เม็ดมะยม
เม็ดมะยม
วันที่
วันที่
แถบพลังงาน
เข็ม 24 ชัว่ โมง
⇒ “การตัง้ ค่าเวลาและวันที”่ หน ้า 436
⇒ “การตัง้ ค่าเวลาและวันที”่ หน ้า 443
9R15, 9R65 (รุ่นนักดำ�น้ำ�)
9R16, 9R66 (รุ่นที่ขอบหน้าปัดหมุนได้)
เข็มชัว่ โมง
เข็มนาที
21
20
23
19
18
6
6
14
16
วันที่
⇒ “การตัง้ ค่าเวลาและวันที”่ หน ้า 436
ั่ ของรุน
⇒ “ฟั งก์ชน
่ ด�ำน�้ ำ” หน ้า 451
⇒ “ข ้อควรระวังในการด�ำน�้ ำ” หน ้า 425
428
เม็ดมะยม
ไทย
เข็ม 24 ชัว่ โมง
12
ขอบตัวเรือนหมุนได ้
11
10
13
8
6
15
แถบพลังงาน
เข็มนาที
4
วันที่
กรอบนอกของหน ้าปั ด
พร ้อมตัวเลขแสดง 24
ชัว่ โมง
5
เม็ดมะยม
17
แถบพลังงาน
4
เข็มวินาที
เข็มวินาที
ขอบตัวเรือนหมุนได ้พร ้อม
ตัวเลขแสดง 24 ชัว่ โมง
2
1
3
เข็มชัว่ โมง
22
⇒ “การตัง้ ค่าเวลาและวันที”่ หน ้า 443
⇒ “วิธใี ช ้ขอบตัวเรือนหมุนสองทิศทาง” หน ้า 449
429
■ ธีการใช้งาน
■วิ
9R96, 9R86, 9R84
เข็มนาทีโครโนกราฟ
เข็มวินาทีโครโนกร
าฟกลาง
ปุ่ มเริม
่ / หยุด
(START/STOP)
เข็มนาที
เข็มวินาทีเล็ก
เม็ดมะยม
วันที่
เข็มชัว่ โมง
เม็ดมะยม
เม็ดมะยมมี 2 แบบ คือ แบบธรรมดาและแบบล็อคด้วยสกรู
ขณะกดเม็
ดมะยมเข ้า
หมุนไปตา
มทิศทางที่
ลูกศรชี้
เข็มชัว่ โมงโคร
โนกราฟ
แถบพลังงาน
ปุ่ มรีเซ็ท (RESET)
เข็ม 24 ชัว่ โมง
(เฉพาะหมายเลขเครือ
่ ง 9R96, 9R86)
⇒ “การตัง้ ค่าเวลาและวันที”่ ส�ำหรับหมายเลขเครือ
่ ง 9R96, 9R86 หน ้า 443
⇒ “การตัง้ ค่าเวลาและวันที”่ ส�ำหรับหมายเลขเครือ
่ ง 9R84 หน ้า 436
⇒ “โครโนกราฟ (ส�ำหรับหมายเลขเครือ
่ ง 9R96, 9R86, 9R84)” หน ้า 438
※ รูปแบบและดีไซน์อาจแตกต่างกันไปตามรุน
่
เม็ดมะยมธรรมดา
เม็ดมะย
มหมุน
เม็ดมะยม
ไม่หมุน
※ไ
ม่สามารถ
หมุนต่อไป
ได ้อีก
※ เ มื่อ ล็ อ คเม็ ด มะยมแบบล็ อ คด ้วยสก
รูไว ้ สามารถป้ องกันการใช ้งานทีผ
่ ด
ิ
พลาดและเพิม
่ การกันน�้ ำได ้
※ โปรดระวังอย่าขันสกรูของเม็ ดมะยม
เข ้าด ้วยแรง เพราะอาจท�ำให ้ช่องของ
เม็ดมะยมเสียหายได ้
ดึงเม็ดมะยมออกและทำ�ขั้นต่อไป
เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู
ปลดล็อคเม็ดมะยมก่อน
ท�ำขัน
้ ต่อไป
ปลดสกรู
หลังจากเสร็จสิน้ การใช ้งาน
เม็ดมะยมแล ้วให ้ล็อคไว ้
ขณะกำ�ลังกดเม็ดมะยม
สกรู
เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู
เม็ ด มะยมแบบล็ อ คด ้วยสกรู ม ีคุ ณ สมบั ต เิ ด่ น คือ มีก ลไกสามารถล็ อ คเม็ ด มะยมได ้
อย่างปลอดภัยขณะทีไ
่ ม่ได ้ใช ้งานเพือ
่ ป้ องกันความผิดพลาดในการใช ้งานและเพิม
่
คุณสมบัตก
ิ ารกันน�้ ำ
○ มีความจำ�เป็นในการปลดล็อคเม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรูก่อนใช้งาน
○ หลังจากเสร็จสิ้นการใช้งานเม็ดมะยมแล้ว อย่าลืมล็อคอีกครั้ง
【ปลดล็อคเม็ดมะยม】
ิ (ไปทาง 6 นาฬกา)
ิ
หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกา
เพือ่ คลายเกลียว ขณะนีใ้ ช ้งานเม็ดมะยมได ้
ปลดสกรู
เม็ดมะยมถู
กล็อค
ปลดล็อคเม็ด
มะยม
หลังจากใช ้งานเม็ดมะ
ยมให ้ล็อคไว ้
ขณะทีก
่ ดเม็ดมะยมเข ้า
ไทย
ปลดล็อคเม็ดมะยมก่อ
นใช ้งาน
【ล็อคเม็ดมะยม】
ิ (ไปทาง
หมุนเม็ดมะยมตามเข็มนาฬกา
ิ
12 นาฬกา)
ขณะทีก
่ ดเม็ดมะยมเข ้าหาตัว
ิ
นาฬกาเบาๆ จนหยุด
สกรู
่ ล็อคเม็ดมะยมหมุนเบาๆด ้วยความระวังให ้แน่ใจว่าสกรูเข ้าทีเ่ รียบร ้อย
※ เมือ
เข ้าด ้วยแรงเพราะจะท�ำให ้รูสกรูในแผ่นปิ ดเสียหายได ้
430
ระมัดระวังอย่าดัน
431
<ส�ำหร ับ เครือ
่ งหมายเลข 9R31>
แถบพลังงาน
ิ
ตัวแสดงสถานะพลังงานส�ำรองอยูท
่ ด
ี่ ้านหลังของนาฬกา
แถบพลังงานจะแสดงระดับการไขลานของลานนาฬิกา
ิ
ิ
ก่อนทีจ
่ ะถอดนาฬกาออกจากข
้อมือ ให ้สังเกตแถบพลังงานเพือ
่ ดูวา่ นาฬกามี
พลังงาน
ิ
เหลือพอจะเดินจนถึงครัง้ ต่อไปทีท
่ า่ นจะสวมหรือไม่ หากจ�ำเป็ น ควรไขลานนาฬกา
ิ
ิ
(เพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้นาฬกาหยุ
ดเดิน ควรไขลานนาฬกาเพื
อ
่ เก็บพลังงานเผือ
่ ไว ้ ให ้
สามารถเดินได ้นานขึน
้ )
แถบพลังงาน
6
ิ
※ก
ารส�ำรองพลังงานของนาฬกาอาจแตกต่
างกันไปตามลักษณะการใช ้งาน อาทิ จ�ำนวนชัว่ โมง
ิ หรือระดับการเคลือ
ิ
ทีท
่ า่ นสวมนาฬกา
่ นไหวขณะสวมนาฬกา
ิ
้ ๆ ควรสังเกตแถบพลังงานเพือ
※ ในกรณีทท
ี่ า่ นใส่นาฬกาเพี
ยงระยะเวลาสัน
่ ตรวจสอบระดับพลังงาน
ิ
ทีเ่ หลือ หากจ�ำเป็ น ควรไขลานนาฬกา
แถบพลังงาน
ิ
※ก
ารส�ำรองพลังงานของนาฬกาอาจแตกต่
างกันไปตามลักษณะการใช ้งาน อาทิ จ�ำนวนชัว่ โมง
ิ หรือระดับการเคลือ
ิ
ทีท
่ า่ นสวมนาฬกา
่ นไหวขณะสวมนาฬกา
ิ
้ ๆ ควรสังเกตแถบพลังงานเพือ
※ ในกรณีทท
ี่ า่ นใส่นาฬกาเพี
ยงระยะเวลาสัน
่ ตรวจสอบระดับพลังงาน
ิ
ทีเ่ หลือ หากจ�ำเป็ น ควรไขลานนาฬกา
วิธีอ่านแถบพลังงาน
แถบพลังงาน
วิธีอ่านแถบพลังงาน
แถบพลังงาน
ระดับการไขลาน
ิ
ของลานนาฬกา
ไขลานเต็มที่
ไขลานครึง่ เดียว
ไม่ได ้ไขลาน
จ�ำนวนชัว่ โมงทีส
่
ามารถใช ้งานได ้
ประมาณ 72 ชัว่ โมง
(3 วัน)
ประมาณ 36 ชัว่ โมง
(1.5 วัน)
ิ
นาฬกาหยุ
ด หรืออาจ
เดินช ้าลง
※ เพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้สปริงหลักจากการไขลานมากไป เม็ดมะยมจะไม่สามารถไขลานได ้เมือ
่ สปริง
ไขลานเต็มทีแ
่ ล ้ว ณ ต�ำแหน่งนี้ อย่าบังคับให ้เม็ดมะยมไขลานต่อไปอีก การท�ำเช่นนีอ
้ าจท�ำให ้
ิ
นาฬกาเสี
ยหายได ้
ไทย
ระดับการไขลาน
ิ
ของลานนาฬกา
ไขลานเต็มที่
ไขลานครึง่ เดียว
ไม่ได ้ไขลาน
จ�ำนวนชัว่ โมงทีส
่
ามารถใช ้งานได ้
ประมาณ 72 ชัว่ โมง
(3 วัน)
ประมาณ 36 ชัว่ โมง
(1.5 วัน)
ิ
นาฬกาหยุ
ด หรืออาจ
เดินช ้าลง
ิ
ิ
※ นาฬกาเรื
อนนีม
้ รี ะบบป้ องกันไม่ให ้ท่านไขลานมากเกินไป เมือ
่ ลานถูกไขเต็มทีแ
่ ล ้ว ลานนาฬกาจะหลบ
เข ้าไปด ้านในเพือ
่ ปลดกลไกการไขลาน ในสถานการณ์ดงั กล่าว ท่านยังสามารถหมุนเม็ดมะยมได ้โดย
ิ อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลีย่ งการไขลานนาฬกาเกิ
ิ
ไม่ท�ำอันตรายต่อนาฬกา
นความจ�ำเป็ น
432
433
เคล็ดลบั ในการตงั้ เวลาให้เทยี่ งตรงยงิ่ ขนึ้
วิธีใช้ (สำ�หรับเครื่องหมายเลข 9R31)
วิธีไขลานนาฬิกา
ิ
○น
าฬกานี
ม
้ ก
ี ารไขลานสปริงด ้วยมือ
ิ
คณ
ุ สามารถไขลานเม็ดมะยมเพือ
่ ไขสปริงหลักให ้ขับเคลือ
่ นนาฬกาได
้
○ กรุณาดูแถบพลังงานเพือ
่ ตรวจสอบระดับพลังงานทีย
่ งั เหลืออยู่
⇒ “วิธอ
ี า่ นแถบพลังงาน” หน ้า 433
ิ
ิ
้าๆ (ทิศทาง 12 นาฬกา)
○ หมุนเม็ดมะยมทีต
่ �ำแหน่งปกติตามเข็มนาฬกาช
เพือ
่
ิ
ิ (ทิศทาง 6 นาฬกา)
ิ
ิ
ไขลานนาฬกาหากท่
านหมุนทวนเข็มนาฬกา
ลานนาฬกา
จะคลายเมือ
่ หมุนครบห ้ารอบเต็ม หมุนเม็ดมะยม เจ็ด รอบเต็มจะให ้ก�ำลังส�ำหรับ
ิ
นาฬกาเพื
อ
่ เดินได ้ประมาณสิบชัว่ โมง
ิ
○ เมือ
่ เริม
่ ใช ้นาฬกาหลั
งจากทีห
่ ยุดเดิน ให ้ไขลานจนเพียงพอ (เพือ
่ ให ้ได ้รับการไข
ลานอย่างเต็มที)่
เพือ
่ การจัดการกลไกของ Spring Drive อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อแนะน� ำต่อ
ไปนีเ้ มือ
่ ท่านจะตัง้ เวลา
ิ
① กอ
่ นตัง้ เวลา ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ไขลานนาฬกาเพี
ยงพอแล ้ว
ิ
(ตรวจสอบว่าแถบพลังงานแสดงว่าลานนาฬกาถู
กไขลานเต็มที)่
ิ
ิ
่ เริม
่ ใช ้นาฬกาหลั
งจากนาฬกาหยุ
ดเดินแล ้ว
② เมือ
เพือ
่ ตัง้ เวลาหลังจากนัน
้ , ให ้รอประมาณ 30 วินาทีหลังจาก เข็มวินาที เริม
่ เดิน,
แล ้วให ้ดึงเม็ดมะยมจนได ้ยินเสียงคลิก ครัง้ แรก
่ �ำแหน่งคลิก ครัง้ แรก อย่าหยุดการเดินของ
③ เข็มวินาที จะหยุดเดินเมือ่ เม็ดมะยมถูกดึงออกทีต
เข็มวินาที นานเกินกว่า 30 นาที หากหยุด เข็มวินาที นานเกินกว่า 30 นาที, ให ้กดเม็ดมะยม
กลับเข ้าที,่ และรอประมาณ 30 วินาที หลังจาก เข็มวินาที เริม่ เดินอักครัง้ , แล ้วจึงตัง้ เวลา
※ห
ากอยูใ่ นสถานทีท
่ อ
ี่ ณ
ุ หภูมอ
ิ ากาศต�ำ่ (ต�ำ่ กว่า 0 องศาเซลเซียส) ควรรักษาให ้แถบพลังงานแ
สดงว่ามีพลังงานเหลืออยูห
่ นึง่ ในหกเสมอ
วิธีการตั้ง เวลา
① ใ ห ้ดึงเม็ดมะยมจนได ้ยินเสียงคลิก ครัง้
แรก เมือ
่ เข็ม วินาที อยูท
่ ต
ี่ �ำแหน่ง 0
(เข็ม วินาที หยุด)
ิ (ไปทาง
② หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกา
ิ
ิ
6 นาฬกา)
เพือ
่ ปรับเข็มนาฬกาตามเวลา
ในปั จจุบน
ั
③ ดน
ั เม็ดมะยมกลับไปทีต
่ �ำแหน่งปกติพร ้
ิ
อมสัญญานเวลา นาฬกาเริ
ม
่ เดิน
จังหวะที่หนึ่ง
ไทย
434
วิธีใช้ (สำ� หรับเครื่องหมายเลข 9R31)
435
วิธีการใช้งาน (สำ�หรับเครื่องหมายเลข 9R84, 9R15, 9R65)
สำ�หรับคำ�แนะนำ�ในการใช้โครโนกราฟ (ฟังก์ชันจับเวลา) ของเครื่องหมายเลข ,
ให้ดูที่ “โครโนกราฟ (สำ�หรับหมายเลขเครื่อง 9R96, 9R86, 9R84)” ในหน้าที่
438
วิธีไขลานนาฬิกา
ิ
ั่ ไขลานด ้วยมือ)
○น
าฬกาเรื
อนนีเ้ ป็ นแบบไขลานอัตโนมัต ิ (มีฟังก์ชน
ิ
○ เมือ
่ สวมบนข ้อมือ นาฬกาจะถู
กไขลานให ้พอโดยอัตโนมัตด
ิ ้วยการเคลือ
่ นไหวตาม
ธรรมชาติของแขน นอกจากนีย
้ งั สามารถหมุนเม็ดมะยมเพือ
่ ไขลานได ้ด ้วย กรุณาดู
แถบพลังงานเพือ
่ ตรวจสอบระดับพลังงานทีย
่ งั เหลืออยู่
⇒ “วิธอ
ี า่ นแถบพลังงาน” หน ้า 432
ิ
ั่ จับเวลา แนะน� ำให ้ไขลานนาฬกาด
○ เมือ
่ เริม
่ ใช ้ฟั งก์ชน
้วยการหมุนเม็ดมะยม หมุนเม็ด
ิ
ิ
ิ
้าๆ (ทิศทาง 12 นาฬกา)
มะยมทีต
่ �ำแหน่งปกติตามเข็มนาฬกาช
เพือ
่ ไขลานนาฬกา
ิ (ทิศทาง 6 นาฬกา)
ิ
ิ
หากท่านหมุนทวนเข็มนาฬกา
ลานนาฬกาจะคลาย
เมือ
่ หมุน
ิ
ครบห ้ารอบเต็ม นาฬกาจะสามารถเดิ
นได ้ประมาณสิบชัว่ โมง
ิ
ิ
○ ถ ้าท่านใส่นาฬกาสิ
บสองชัว่ โมงต่อวัน ติดต่อกันสามถึงห ้าวัน นาฬกาจะได
้รับการไ
ขลานเต็มที่
※ห
ากอยูใ่ นสถานทีท
่ อ
ี่ ณ
ุ หภูมอ
ิ ากาศต�ำ่ (ต�ำ่ กว่า 0 องศาเซลเซียส) ควรรักษาให ้แถบพลังงาน
แสดงว่ามีพลังงานเหลืออยูห
่ นึง่ ในหกเสมอ
ข้อควรระวัง
ิ
ิ ถึง 1:00
○ อย่าปรับเปลีย
่ นวันที่ หากนาฬกาแสดงว่
าอยูร่ ะหว่างเวลา 21:00 นาฬกา
ิ
นาฬกา
หากปรับวันทีใ่ นช่วงนี้ อาจท�ำให ้วันทีเ่ ปลีย
่ นไม่ถก
ู ต ้องในวันถัดไป หรือ
อาจเกิดการท�ำงานผิดปกติได ้
ิ
○ หากคุณตัง้ วันทีเ่ มือ
่ เวลาทีน
่ าฬกาเดิ
นอยูร่ ะหว่าง 9:00 น. และ 1:00 น. ดึงเม็ด
ิ (ไปทาง 6 นาฬกา)
ิ
มะยมไปทีค
่ ลิกทีส
่ อง และหมุนทวนเข็มนาฬกา
เพือ
่ เลือ
่ นเข็ม
้ จนกว่าจะผ่านเวลา 1:00 น. ชัว่ คราว แล ้วจึงตัง้ วันที่
สัน
ิ
ั่ แสดงวันที่ วันทีจ
นาฬกานี
ไ
้ ด ้ประกอบขึน
้ โดยมีฟังก์ชน
่ ะเปลีย
่ นทุก 24 ชัว่ โมง ณ เวลา
ิ ฉะนัน
24:00 นาฬกา
้ ถ ้าตัง้ ค่าก่อนเทีย
่ ง-หลังเทีย
่ ง (AM-PM) ผิด วันทีจ
่ ะถูกเปลีย
่ นณ
ิ
เวลาประมาณ 12:00 นาฬกา
ิ
ำงานอยู่
เมือ
่ จะตัง้ ค่าเวลาและวันที่ โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่านาฬกาท�
จังหวะทีส
่ อง
จังหวะทีห
่ นึง่
การปรับวันที่ตอนสิ้นเดือน
เป็ นสิง่ จ�ำเป็ นทีต
่ ้องปรับวันทีห
่ ลังจากเดือนกุมภาพันธ์ (ซึง่ มี 28วัน และมี 29 วันในปี
อธิกวาร) และในเดือนทีม
่ ี 30 วัน
【ตัวอย่าง】เพือ
่ ปรั บวันทีใ่ นช่วงเช ้าวันแรกของ
เดือนทีต
่ อ
่ จากเดือนทีม
่ ี 30 วัน
ส�ำหรับเดือนทีม
่ ี 30 วัน ในวันต่อไปจะปรากฏเลข
“31” ให ้ดึงเม็ดมะยมออกหนึง่ จังหวะ
ิ
แล ้วหมุนทวนเข็มนาฬกาเพื
อ
่ ตัง้ เป็ นวันที่
“1”
เสร็จเรียบร ้อยให ้ดันเม็ดมะยมกลับต�ำแหน่งเดิม
คำ�เตือน
6
จังหวะทีห
่ นึง่
ส�ำหรับรุน
่ ทีเ่ ม็ดมะยมเป็ นแบบล็อคสกรู อย่าลืมสกรูเม็ดมะยมเข ้า
เพือ
่ การจัดการกลไกของ Spring Drive อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อแนะน� ำต่อ
ไปนีเ้ มือ
่ ท่านจะตัง้ เวลา
ิ
① กอ
่ นตัง้ เวลา ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ไขลานนาฬกาเพี
ยงพอแล ้ว
ิ
(ตรวจสอบว่าแถบพลังงานแสดงว่าลานนาฬกาถู
กไขลานเต็มที)่
ิ
ิ
ิ
② เมือ
่ เริม
่ ใช ้นาฬกาหลั
งจากนาฬกาหยุ
ดเดินแล ้ว ให ้ไขลานนาฬกาให
้เพียงพอ หาก
จะตัง้ เวลาหลังจากนัน
้ ให ้รอประมาณ 30 วินาทีหลังจากเข็มวินาที (หรือเข็มวินาที
เล็ก) เริม
่ เดิน แล ้วจึงดึงเม็ดมะยมออกไปทีจ
่ ังหวะทีส
่ อง
③ เข็มวินาที (หรือเข็มวินาทีเล็ก) จะหยุดเดินเมือ
่ เม็ดมะยมถูกดึงออกไปทีจ
่ ังหวะที่
สอง อย่าปล่อยให ้เข็มวินาที (หรือเข็มวินาทีเล็ก) หยุดเดินนานกว่า 30 นาที หาก
หยุด เข็มวินาที (หรือ เข็มวินาทีเล็ก) นานเกินกว่า 30 นาที, ให ้กดเม็ดมะยมกลับ
เข ้าที,่ และรอประมาณ 30 วินาทีหลังจาก เข็มวินาที (หรือ เข็มวินาทีเล็ก) เริม
่ เดิน
อีกครัง้ , แล ้วจึงตัง้ เวลา
คำ�เตือน
ไทย
ิ
①ด
่ ังหวะทีห
่ นึง่ (ถ ้าเป็ นนาฬกาแบบเม็
ดมะยมล็อคสกรู ให ้ไข
งึ เม็ดมะยมออกไปทีจ
สกรูออกก่อนดึงเม็ดมะยม)
② ส ามารถตั ้ง วั น ที่ ไ ด โ้ ดยการหมุ น เม็ ด
ิ
มะยมทวนเข็มนาฬกา
(ไปทาง
6
ิ
นาฬกา)
ก่อนอืน
่ โปรดหมุนเม็ดมะยม
จนกระทั่ ง ปรากฎวั น ที่ ก่ อ นหน า้ วั น ที่
6
ต ้องการตัง้ ค่า
436
ต�ำแหน่งปกติ
6
เคล็ดลับในการตั้งเวลาให้เที่ยงตรงยิ่งขึ้น
การตั้งค่าเวลาและวันที่
้าต ้องการตัง้ ค่าวันที่ “6”
【ตัวอย่าง】 ถ
ให ้ตัง้ ไปทีว่ น
ั ที่ “5”
③ด
งึ เม็ดมะยมออกไปทีจ
่ ังหวะทีส
่ องเมือ
่ เข็มวินาที
(หรือเข็มวินาทีเล็ก)
อยูท
่ ี่
ิ เข็มวินาที (หรือเข็มวินาทีเล็ก) จะหยุด หมุนเม็ดมะยมทวนเข็ม
ต�ำแหน่ง 0 นาฬกา
ิ
ิ
ิ
นาฬกา (ไปทาง 6 นาฬกา) เพือ
่ ปรับเข็มนาฬกาจนได ้วันทีท
่ ต
ี่ ้องการ จนปรากฏวัน
ทีต
่ ้องการ เมือ
่ วันทีเ่ ปลีย
่ น จะเป็ นเวลาก่อนเทีย
่ ง หมุนเม็ดมะยมต่อไปเพือ
่ ตัง้ ค่า
เวลาปั จจุบน
ั
④ ดั น เม็ ด มะยมกลั บ ไปที่ต� ำ แหน่ ง ปกติ
ิ
พร ้อมสัญญานเวลา นาฬกาเริ
ม
่ เดิน
ส�ำหรับรุน
่ ทีเ่ ม็ดมะยมเป็ นแบบล็อคสกรู อย่าลืมสกรูเม็ดมะยมเข ้า
จังหวะทีห
่ นึง่
วิธีการใช้งาน (สำ�หรับเครื่องหมายเลข 9R84, 9R15, 9R65)
437
ปุ่มแบบล็อคสกรู
โครโนกราฟ (สำ�หรับหมายเลขเครื่อง 9R96, 9R86, 9R84)
โครโนกราฟคือนาฬิกาที่มีฟังก์ชั่นจับเวลา เพิ่มขึ้นมาจากฟังก์ชั่นแสดงเวลา
นาฬิกาเรือนนี้มีฟังก์ชั่นจับเวลา ซึ่งสามารถตรวจวัดเวลาได้สูงสุดถึง 12
ชั่วโมง
ก่อนใช้ฟังก์ชั่นจับเวลา
ิ
① ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ไขลานนาฬกาเพี
ยงพอแล ้ว ดูวา่ แถบพลังงานแสดงว่าลาน
ิ
ิ
ั่ จับเวลา ตรวจสอบว่านาฬกายั
นาฬกาได
้ถูกไขเต็มที่ ขณะก�ำลังใช ้ฟั งก์ชน
งท�ำงานอยู่
② ตรวจสอบว่าเข็มวินาทีโครโนกราฟกลางชีไ้ ปทีเ่ ลข “0” หากไม่ได ้ชีไ้ ปทีเ่ ลข “0”
ให ้กดปุ่ มรีเซ็ต (RESET)
บางรุน
่ อาจมีปมเริ
ุ่
ม
่ /หยุด (START/STOP) และปุ่ มรีเซ็ต (RESET) แบบล็อคสกรู ปุ่ ม
แบบล็อคสกรูมวี งแหวนรอบปุ่ มติดตัง้ อยู่ เพือ
่ จะใช ้ปุ่ มแบบล็อคสกรู ต ้องหมุนวงแหวน
รอบปุ่ มเพือ
่ ปลดออกก่อน
※ ขัน
้ ตอนนีไ
้ ม่จ�ำเป็ นส�ำหรับรุน
่ ทีไ่ ม่ได ้มีปมแบบล็
ุ่
อคสกรู
※ห
มุนปุ่ มไปให ้สุดจนกระทัง่ ส่วนครอบถอยออกไปและหมุนต่อไม่ได ้แล ้ว
แล ้ว ปุ่ มจะถูกปลดล็อคโดยสมบูรณ์
ปุ่ มแบบล็อคสกรูถก
ู ล็อคอยู่
ั่ จับเวลาท�ำงานอยู่ เพราะจะท�ำให ้การจับเวลาหยุด
※อ
ย่าดึงเม็ดมะยมออกขณะฟั งก์ชน
เมือ
่ ท่านหมุนปุ่ มเสร็จ
ปุ่ มแบบล็อคสกรูถก
ู ปลดล็อค
ส่วนครอบ
เส ้นขอบ
ชื่อชิ้นส่วนต่างๆ ของโครโนกราฟและฟังก์ชั่น
หน ้าปั ด 30 นาที
เข็มนาทีโครโนกราฟ
เข็มวินาทีโครโนกรา
ฟกลาง
ปุ่ มเริม่ /หยุด
(START/STOP)
หน ้าปั ด 12
ชัว่ โมง
เข็มชัว่ โมงโค
รโนกราฟ
วงแหวนรอบปุ่ ม
วงแหวนรอบปุ่ ม
วิธีใช้งานปุ่มแบบล็อคสกรู
วิธป
ี ลดล็อค
วิธล
ี ็ อค
คลายล็อค
ใส่ล็
อค
ปุ่ มรีเซ็ต
(RESET)
หมุนวงแหวนรอบปุ่ มจนกระทัง่ สุด
※ ร ป
ู แบบและดีไซน์อาจแตกต่างกันไปตามรุน
่
※บ
างรุน
่ อาจมีปมแบบล็
ุ่
อคสกรู
⇒ “วิธใี ช ้งานปุ่ มแบบล็อคสกรู” หน ้า 439.
ิ
หมุนปุ่ มวงแหวนตามเข็มนาฬกา
ิ
(ไปทาง 12 นาฬกา)
จนกระทัง่
หยุด ทันทีทใี่ ช ้งานเสร็จแ
ล ้ว ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าท่านได ้
ล็อคปุ่ มกลับเหมือนเดิม
ไทย
ิ (ไปทาง 6 นาฬกา)
ิ
หมุนปุ่ มวงแหวนทวนเข็มนาฬกา
เพือ
่ ลดฝาครอบลงทีละน ้อย หมุนต่อไปจนกระทัง่ ท่าน
เห็นเส ้นขอบอย่างชัดเจน และหมุนต่อไปไม่ไ
ด ้อีก ปุ่ มแบบสกรูล็อคจะถูกปลดล็อคและสามารถ
ใช ้งานได ้
หมุนวงแหวนรอบปุ่ มจนกระทัง่ สุด
※ส
งิ่ แปลกปลอมและการปนเปื้ อนอาจส่งผลให ้เกิดการท�ำงานผิดพลาดของสกรู และ/หรือปุ่ ม
⇒ “การดูแลประจ�ำวัน” หน ้า 455.
438
โครโนกราฟ (สำ�หรับหมายเลขเครื่อง 9R96, 9R86, 9R84)
439
วิธีใช้งานฟังก์ชั่นจับเวลา
ิ
ิ
① ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าลานนาฬกาได
้รับการไขอย่างเพียงพอ และนาฬกาท�
ำงานอยู่
ิ
② หากนาฬกาของท่
านมีปมแบบสกรู
ุ่
ล็อค ให ้ปลดล็อคก่อน
้
⇒ “วิธใี ชงานปุ่
มแบบล็อคสกรู”หน ้า439
③ เริม
่ จับเวลา
ทันทีทก
ี่ ดปุ่ มเริม
่ /หยุด (START/
ิ
STOP) เข็มนาฬกาโครโนกราฟ
จะเริม
่ ขยับ และการจับเวลาจะเริม
่
ขึน
้
การจับเวลารวมต่อเนื่อง
ิ
ิ
① ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าลานนาฬกาได
้รับการไขอย่างเพียงพอ และนาฬกาท�
ำงานอยู่
②ห
ากนาฬ ิกาของท่ า นมี ปุ่ มแบบสกรู
ล็อค ให ้ปลดล็อคก่อน
⇒ “ วิธใี ช ้งานปุ่ มแบบล็อคสกรู” หน ้า 439
③ เริม
่ จับเวลา
ทันทีทก
ี่ ดปุ่ มเริม
่ /หยุด (START/
ิ
STOP) เข็มนาฬกาโครโนกรา
ฟจะเริม
่ ขยับ และการจับเวลาจะเริม
่ ขึน
้
④ หยุดจับเวลา
เมือ
่ ท่านอยากหยุดจับเวลา ให ้กดปุ่ ม
เริม
่ /หยุด (START/STOP) อีกครัง้ เพือ
่ หยุดเ
ิ
ข็มนาฬกาโครโนกราฟ
จ�ำนวนเวลาทีผ
่ า่ นไป
แล ้วจะปรากฏ
④ หยุดจับเวลา
เมือ
่ ท่านอยากหยุดจับเวลา
ให ้กดปุ่ มเริม
่ /
หยุด (START/STOP) อีกครัง้ เพือ
่ หยุดเข็ม
ิ
นาฬกาโครโนกราฟ
ตัวอย่าง : 6 ชัว่ โมง 20 นาที 10 วินาที 8
※ เข็มนาทีของโครโนกราฟบนหน ้าปั ด 30
นาที หมุนสองรอบเต็มในหนึง่ ชัว่ โมง
การอ่านหน ้าปั ด 30 นาที ให ้ดูการแสดง
เวลาของหน ้าปั ด 12 ชัว่ โมงเพือ
่ การบ่งชี้
คร่าวๆ
440
โครโนกราฟ (ส�ำหรับหมายเลขเครือ
่ ง 9R96, 9R86, 9R84)
⑥ หยุดจับเวลา
เมือ
่ ท่านอยากหยุดจับเวลา ให ้กดปุ่ มเริม
่ /หยุด
ิ
(START/STOP) อีกครัง้ เพือ
่ หยุดเข็มนาฬก
าโครโนกราฟ จ�ำนวนเวลาทีผ
่ า่ นไปแล ้วจะ
ปรากฏ โดยเป็ นยอดรวมของการจับเวลาครัง้ ที่
หนึง่ และครัง้ ทีส
่ อง (การจับเวลารวม)
⑦ จับเวลารวมต่อเนือ
่ งอีกครัง้
ขัน
้ ตอนที่ 5 และ 6 ด ้านบน สามารถท�ำซ�้ำได ้ตา
มต ้องการ
ี่ ดปุ่ มเริม
่ /หยุด (START/STOP) ซ�้ำ การ
ทันทีทก
จับเวลาจะหยุด และเวลาทีผ
่ า่ นไปจากการจับ
เวลาแต่ละครัง้ จะปรากฏ
⑧ รีเซ็ตเข็มโครโนกราฟ
หลังจากหยุดเข็มโครโนกราฟแล ้ว ให ้กดปุ่ มรีเ
่ น� ำเข็มโครโนกราฟทัง้ หมด
ซ็ต (RESET) เพือ
่ �ำแหน่งเลข “0” ดังเดิม
กลับคืนสูต
โครโนกราฟ (สำ�หรับหมายเลขเครื่อง 9R96, 9R86, 9R84)
ไทย
⑤ รีเซ็ตเข็มโครโนกราฟ
หลังจากหยุดเข็มโครโนกราฟแล ้ว
ให ้กด
ปุ่ มรีเซ็ต (RESET) เพือ
่ น� ำเข็มโครโนกราฟ
่ �ำแหน่งเลข “0” ดังเดิม
ทัง้ หมดกลับคืนสูต
⑤ เริม
่ จับเวลาอีกครัง้
ทันทีทก
ี่ ดปุ่ มเริม
่ /หยุด (START/STOP) อีกครัง้
ิ
เข็มนาฬกาโครโนกราฟจะเริ
ม
่ ขยับจากต� ำแหน่ง
ทีห
่ ยุดไว ้ก่อนหน ้า
441
วิธีใช้ Tachymeter
Tachymeter สามารถใช ้ในการวัดความเร็วเฉลีย
่ หรืออัตราการผลิตต่อหน่วยเวลา
○ วิธีวัดความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะของคุณ
【ตัวอย่าง】วัดเวลาทีใ่ ช ้ในการเดินทางหนึง่ กิโลเมตรโดยยานพาหนะของคุณ
① เมือ
่ รถยนต์ผา่ นเส ้นเริม
่ ต ้น กดปุ่ มเริม
่ /หยุดเพือ
่ เริม
่ จับเวลา
② เมือ
่ รถยนต์ข ้ามจุด1กิโลเมตร กดปุ่ มเริม
่ /หยุดเพือ
่ หยุดเวลา อ่านค่าบนสเกลของ
ิ
้ ใี่ ด
Tachymeter ว่าเข็มวินาทีนาฬกาจั
บเวลากลางชีท
ปุ่ มเริม
่ /หยุด
ปุ่ มเริม
่ /หยุด
1 กม
ผลการวัดแสดงว่าความเร็วเฉลีย
่ ของยานพาหนะคือ 80 กม./ชม.
วิธีใช้งาน (สำ�หรับหมายเลขเครื่อง 9R96, 9R86, 9R16, 9R66)
สำ�หรับคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับวิธีใช้งานโครโนกราฟ (ฟังก์ชั่นจับเวลา) ของหมายเลขเ
ครื่อง 9R96, 9R86 สามารถดูที่หัวข้อ “โครโนกราฟ (สำ�หรับหมายเลขเครื่อง
9R96, 9R86, 9R84)” หน้า 438
วิธีไขลานนาฬิกา
ิ
ั่ ไขลานด ้วยมือ)
○น
าฬกาเรื
อนนีเ้ ป็ นแบบไขลานอัตโนมัต ิ (มีฟังก์ชน
ิ
○ เมือ
่ สวมบนข ้อมือ นาฬกาจะถู
กไขลานให ้พอโดยอัตโนมัตด
ิ ้วยการเคลือ
่ นไหวตาม
ธรรมชาติของแขน นอกจากนีย
้ งั สามารถหมุนเม็ดมะยมเพือ
่ ไขลานได ้ด ้วย กรุณาดู
แถบพลังงานเพือ
่ ตรวจสอบระดับพลังงานทีย
่ งั เหลืออยู่
⇒ “วิธอ
ี า่ นแถบพลังงาน” หน ้า 432
ิ
ั่ จับเวลา แนะน� ำให ้ไขลานนาฬกาด
○ เมือ
่ เริม
่ ใช ้ฟั งก์ชน
้วยการหมุนเม็ดมะยม หมุนเม็ด
ิ
ิ
ิ
้าๆ (ทิศทาง 12 นาฬกา)
มะยมทีต
่ �ำแหน่งปกติตามเข็มนาฬกาช
เพือ
่ ไขลานนาฬกา
ิ
ิ
ิ
หากท่านหมุนทวนเข็มนาฬกา (ทิศทาง 6 นาฬกา) ลานนาฬกาจะคลาย
เมือ
่ หมุน
ิ
ครบห ้ารอบเต็ม นาฬกาจะสามารถเดิ
นได ้ประมาณสิบชัว่ โมง
ิ
ิ
○ ถ ้าท่านใส่นาฬกาสิ
บสองชัว่ โมงต่อวัน ติดต่อกันสามถึงห ้าวัน นาฬกาจะได
้รับการไ
ขลานเต็มที่
※ห
ากอยูใ่ นสถานทีท
่ อ
ี่ ณ
ุ หภูมอ
ิ ากาศต�ำ่ (ต�ำ่ กว่า 0 องศาเซลเซียส) ควรรักษาให ้แถบพลังงาน
แสดงว่ามีพลังงานเหลืออยูห
่ นึง่ ในหกส่วนเสมอ
○ วิธีคำ�นวนอัตราการผลิตต่อชั่วโมง
【ตัวอย่าง】วัดเวลาทีจ
่ �ำเป็ นในการผลิตหนึง่ หน่วย
① ขณะเริม
่ ต ้นการผลิต กดปุ่ มเริม
่ /หยุดเพือ
่ เริม
่ จับเวลา
② เ มื่ อ การผลิ ต สิ้น สุ ด กดปุ่ มเริ่ ม /หยุ ด เพื่ อ หยุ ด เวลา อ่ า นค่ า บนสเกลของ
ิ
้ เี่ ลขใด
Tachymeter ว่าเข็มวินาทีนาฬกาจั
บเวลากลางชีท
ปุ่ มเริม
่ /หยุด
ปุ่ มเริม
่ /หยุด
การตั้งค่าเวลาและวันที่
○ก
ารตัง้ ค่าเวลาและวันที่ ให ้เริม
่ จากการตัง้ ค่าเข็ม 24 ชัว่ โมงและเข็มนาทีกอ
่ น หลัง
จากนัน
้ จึงตัง้ ค่าเข็มชัว่ โมงและวันที่
ิ
○ เมือ
่ ตัง้ ค่าเวลา ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าลานนาฬกาได ้ถูกไขอย่างเพียงพอแล ้ว
วิธีตั้งค่าเวลา
ิ
ิ
① ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าลานนาฬกาได
้รับการไขอย่างเพียงพอ และนาฬกาท�
ำงานอยู่
1 หน่วย
ิ
※ เมือ
่ ตัง้ ค่าวันทีแ
่ ละเวลา ตรวจสอบให ้แน่ใจว่านาฬกาท�
ำงานอยู่
② ปลดล็อคเม็ดมะยม
⇒ “ เม็ดมะยมแบบล็อคด ้วยสกรู” หน ้า 431
2
13
11
21
1
19
6
18
5
10
12
16
6
14
โครโนกราฟ (ส�ำหรับหมายเลขเครือ
่ ง 9R96, 9R86, 9R84)
8
15
442
4
17
6
ไทย
23
4
20
22
3
ผลการวัดแสดงว่าอัตราการผลิตเฉลีย
่ คือ 300 หน่วย/ชม.
③ด
งึ เม็ ด มะยมออกไปที่จั ง หวะที่ส อง
เมือ
่ เข็มวินาที (หรือเข็มวินาทีเล็ก) อยู่
ิ เข็มวินาที (หรือ
ทีต
่ �ำแหน่ง 0 นาฬกา
เข็มวินาทีเล็ก) จะหยุดทันที
ดึงเม็ ดมะยมออ
กไปที่จั ง หวะที่
สอง
443
ิ เพือ
④ห
มุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกา
่ ขยับเข็ม 24 ชัว่ โมงและเข็มนาทีในทิศตามเข็ม
ิ
นาฬกา
และตัง้ ค่าตามเวลาปั จจุบน
ั ขณะทีท
่ �ำขัน
้ ตอนนี้ ตัง้ ค่าเข็มนาทีให ้น ้อยกว่า
เวลาจริงประมาณสองสามนาที แล ้ว
ค่อยๆ เลือ
่ นไปข ้างหน ้าช ้าๆ จนได ้
2
22
เวลาทีต
่ ้องการ
21
3
18
6
6
8
①ต
รวจสอบให ้แน่ ใ จว่ า ลานนาฬ ิกาได ้รั บ การไขอย่ า ง
ิ
เพียงพอ และนาฬกาท�
ำงานอยู่
6
ตัง้ ค่าเวลาเข็ม
24 ชัว่ โมง
และเข็มนาที
ิ
※ เมือ
่ ตัง้ ค่าวันทีแ
่ ละเวลา ตรวจสอบให ้แน่ใจว่านาฬกาท�
ำงานอยู่
10
12
② ปลดล็อคเม็ดมะยม
⇒ “ เม็ดมะยมแบบล็อคด ้วยสกรู” หน ้า 431
14
8
⑤ กดเม็ดมะยมกลับเข ้าทีพ
่ ร ้อมกับสัญญาณเวลา
※ก
ารตัง้ ค่าเข็ม 24 ชัว่ โมง เข็มนาที และเข็มวินาที
(หรือเข็มวิ นาทีเล็ก) ตามเวลาปั จจุบน
ั ส�ำเร็จแล ้ว
ดึงเม็ ดมะยมอ
อกไปทีจ
่ ังหวะ
ทีห
่ นึง่
่
④ หมุนเม็ดมะยมเพือ
่ หมุนเข็มชัวโมง
วันทีจ
่ ะเปลีย
่ นไป
หนึ่ง วั น เมื่อ ท� ำ การหมุ น เข็ ม ชั่ว โมงตามแนวการหมุ น
ิ
ของเข็มนาฬกาสองรอบเต็
ม ขณะทีห
่ มุน วันทีจ
่ ะเปลีย
่ นไปตอนเทีย
่ งคืน เมือ
่ ตัง้ ค่า
เข็มชัว่ โมง ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าตัง้ ค่าก่อนเทีย
่ ง/หลังเทีย
่ ง (AM/PM) ไว ้อย่างถูก
ต ้อง
③ ดงึ เม็ดมะยมออกไปทีจ
่ ังหวะทีห
่ นึง่
6
กดเม็ ด มะยมกลั บ เ
ข า้ ที่ พ ร อ
้ มกั บ สั ญ
ญาณเวลา
4
6
8
⑥ เพือ
่ ตัง้ ค่าเข็มชัว่ โมงและวันทีต
่ อ
่ ไป ดึงเม็ดมะยม
ออกไปทีจ
่ ังหวะทีห
่ นึง่
12
12
6
8
10
6
6
※เม็ดมะยมสามารถหมุนไปทิศทางใดก็ได ้เพือ
่ ตัง้
ค่าวันที่ อย่างไรก็ตาม แนะน� ำให ้หมุนเม็ดมะยม
ไปในทิศทางทีใ่ กล ้ทีส
่ ด
ุ ส�ำหรับการตัง้ ค่าวันที่
※หมุนเม็ดมะยมอย่างช ้าๆ
ิ
※ขณะตัง้ ค่าเข็มชัว่ โมง เข็มนาฬกาอื
น
่ ๆ อาจขยับเ
ล็กน ้อย อย่างไรก็ตาม นีไ
่ ม่ใช่อาการผิดปกติ
ิ
หมุนเม็ดมะยมทวนเข็มนาฬกา
(ไปทาง 6
ิ
ิ
นาฬกา)
เพือ
่ หมุนเข็มชัว่ โมงตามเข็มนาฬกา:
่
การหมุนเข็มชัวโมงสองรอบเต็ม จะท�ำให ้วัน
ทีเ่ ดินหน ้าไปหนึง่ วัน
12
8
วิธีใช้งาน (สำ�หรับหมายเลขเครื่อง 9R96, 9R86, 9R16, 9R66)
ไทย
11
ก่อนการตัง้
ค่าวันที่
4
7
4
12
14
วิธใี ช ้งาน (ส�ำหรับหมายเลขเครือ
่ ง 9R96, 9R86, 9R16, 9R66)
8
⇒ “เม็ดมะยมแบบล็อคด ้วยสกรู” หน ้า 431
6
4
11
10
21
6
18
11
10
19
6
5
13
8
3
6
15
16
10
4
6
4
20
8
6
2
้ การตัง้ ค่า
⑧ กดเม็ดมะยมเข ้าทีเ่ พือ
่ เสร็จสิน
ล็อคเม็ดมะยม
444
11
ิ
หมุนเม็ดมะยมตามเข็มนาฬกา
(ไปทาง 12
ิ
ิ
นาฬกา)
เพือ
่ หมุนเข็มชัว่ โมงทวนเข็มนาฬกา:
การหมุนเข็มชัว่ โมงสองรอบเต็ม จะท�ำให ้วัน
ทีย
่ ้อนกลับไปหนึง่ วัน
1
23
17
※ เม็ดมะยมสามารถหมุนไปทิศทางใดก็ได ้เพือ
่ ตัง้
ค่าวันที่ อย่างไรก็ตาม แนะน� ำให ้หมุนเม็ดมะยม
ไปในทิศทางทีใ่ กล ้ทีส
่ ด
ุ ส�ำหรับการตัง้ ค่าวันที่
※ห
มุนเม็ดมะยมอย่างช ้าๆ คอยตรวจสอบด ้วยว่า
เข็มชัว่ โมงขยับไปทีละหนึง่ ชัว่ โมง
ิ
※ข
ณะตัง้ ค่าเข็มชัว่ โมง เข็มนาฬกาอื
น
่ ๆ อาจ
ขยับเล็กน ้อย อย่างไรก็ตาม นีไ
่ ม่ใช่อาการ
ผิดปกติ
22
4
5
ดึง เม็ ด มะยมออก
ไปทีจ
่ ังหวะทีห
่ นึง่
⑦ห
มุ น เ ม็ ด ม ะ ย ม เ พื่ อ ตั ้ ง ค่ า เ ข็ ม ชั่ ว โ ม ง
ขณะทีห
่ มุน
วันทีจ
่ ะเปลีย
่ นไปตอนเทีย
่
งคืน เมือ
่ ตัง้ ค่าเข็มชัว่ โมง ตรวจสอบให ้
แน่ใจว่าตัง้ ค่าก่อนเทีย
่ ง/หลังเทีย
่ ง (AM/
PM) ไว ้อย่างถูกต ้อง หากจ�ำเป็ น ตัง้ ค่าวัน
ทีท
่ ข
ี่ น
ั ้ ตอนนีด
้ ้วย
8
4
6
11
6
13
4
15
16
4
6
6
※จ
�ำเป็ นต ้องตัง้ ค่าวันทีด
่ ้วยมือส�ำหรับวันแรกหลังจากเดือนทีม
่ น
ี ้อยกว่า 31 วัน : กุมภาพันธ์ ,
เมษายน , มิถน
ุ ายน , กันยายน และพฤศจิกายน
5
19
4
20
เมือ
่ เข็มชัว่ โมงหมุนสองรอบเต็ม จะท�ำให ้วันทีเ่ ปลีย
่ นไปหนึง่ วัน
ิ
เมือ
่ เข็มชัว่ โมงหมุนสองรอบเต็มตามแนวการหมุนของเข็มนาฬกา
(นับเป็ นเวลาเทียบ
เท่ากับ 24 ชัว่ โมง) วันทีจ
่ ะเคลือ
่ นไปข ้างหน ้าหนึง่ วัน และในทางตรงกันข ้าม เมือ
่ เข็ม
ิ
ชัว่ โมงหมุนในแนวทวนการหมุนของเข็มนาฬกาสองรอบเต็
ม วันทีจ
่ ะย ้อนกลับไปหนึง่
วัน
1
23
17
※ม
เี พียงเข็ม 24 ชัว่ โมงเท่านัน
้ ทีจ
่ �ำเป็ น
ต ้องตัง้ ค่าก่อน
ถึงแม ้ว่าเข็มชัว่ โมงจะ
แสดงค่าเวลาไม่ถก
ู ต ้อง หรือวันทีแ
่ สดง
เปลีย
่ นไปตามต� ำ แหน่ ง ของเข็ ม ชั่ว โมง
ไม่จ�ำเป็ นต ้องแก ้ไขในขัน
้ ตอนนี้
วิธีตั้งค่าวันที่
445
21
20
21
18
19
18
6
6
13
11
8
15
16
4
16
5
6
17
6
8
11
4
13
4
6
6
2
1
23
3
5
19
3
22
4
20
2
1
23
15
12
14
③ เข็มวินาที (หรือเข็มวินาทีเล็ก) จะหยุดเดินเมือ
่ เม็ดมะยมถูกดึงออกไปทีจ
่ ังหวะที่
สอง อย่าปล่อยให ้เข็มวินาที (หรือเข็มวินาทีเล็ก) หยุดเดินนานกว่า 30 หากหยุด
เข็มวินาที (หรือ เข็มวินาทีเล็ก) นานเกินกว่า 30 นาที, ให ้กดเม็ดมะยมกลับเข ้าที,่
และรอประมาณ 30 วินาทีหลังจาก เข็มวินาที (หรือ เข็มวินาทีเล็ก) เริม
่ เดินอีกครัง้ ,
แล ้วจึงตัง้ เวลา
ิ
ิ
④ หากท่านตัง้ เวลาเมือ
่ นาฬกาแสดงเวลาอยู
ร่ ะหว่างเวลา 21:00 นาฬกาถึ
ง 1:00
ิ ให ้ปรับเข็มชัว่ โมงกลับไปอยูท
ิ
นาฬกา
่ ี่ 20:00 นาฬกาชั
ว่ คราว แล ้วจึงตัง้ เวลา (ขัน
้
ตอนนีจ
้ �ำเป็ นส�ำหรับการท�ำงานอย่างถูกต ้องของเฟื องขับเคลือ
่ นวันที)่
22
17
เพือ
่ การจัดการกลไกของ Spring Drive อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อแนะน� ำต่อ
ไปนีเ้ มือ
่ ท่านจะตัง้ เวลา
ิ
① ก่อนตัง้ เวลา ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ไขลานนาฬกาเพียงพอแล ้ว
ิ
(ตรวจสอบว่าแถบพลังงานแสดงว่าลานนาฬกาถู
กไขลานเต็มที)่
ิ
ิ
② เมือ
่ เริม
่ ใช ้หลังจากนาฬกาหยุ
ดเดินแล ้ว ให ้ไขลานนาฬกาให
้เพียงพอ หากจะตัง้ เวล
่
าหลังจากนัน
้ ให ้รอประมาณ 30 วินาทีหลังจากเข็มวินาที (หรือเข็มวินาทีเล็ก) เริม
เดิน แล ้วจึงดึงเม็ดมะยมออกไปทีจ
่ ังหวะทีส
่ อง
10
เคล็ดลับในการตั้งเวลาให้เที่ยงตรงยิ่งขึ้น
14
※ ว น
ั ทีถ
่ ก
ู ออกแบบมาให ้ท�ำงานสัมพันธ์กบ
ั การเคลือ
่ นไหวของเข็มชัว่ โมง
ดังนัน
้ หากค่าก่อนเ
ทีย
่ ง/หลังเทีย
่ ง (AM/PM) ตัง้ ไว ้ไม่ถก
ู ต ้อง วันทีจ
่ ะหยุดการท�ำงานไป 12 ชัว่ โมง
※ เม็ดมะยมสามารถหมุนไปทิศทางใดก็ได ้เพือ
่ ตัง้ ค่าวันที่ อย่างไรก็ตาม แนะน� ำให ้หมุนเม็ด
มะยมไปในทิศทางทีใ่ กล ้ทีส
่ ด
ุ ส�ำหรับการตัง้ ค่าวันที่
※ห
มุนเม็ดมะยมอย่างช ้าๆ คอยตรวจสอบด ้วยว่าเข็มชัว่ โมงขยับไปทีละหนึง่ ชัว่ โมง
ิ
※ข
ณะตัง้ ค่าเข็มชัว่ โมง เข็มนาฬกาอื
น
่ ๆ อาจขยับเล็กน ้อย อย่างไรก็ตาม นีไ
่ ม่ใช่อาการผิดปกติ
ิ
นาฬกาเรื
อนนีม
้ วี ธิ ใี ช ้เข็ม 24 ชัว่ โมงสองรูปแบบด ้วยกัน
<รูปแบบที่ 1> ใช ้เข็ม 24 ชัว่ โมงเป็ น
<รูปแบบที่ 2> ใช ้เข็ม 24 ชัว่ โมงเป็ นเครือ
่ ง
แสดงเวลาทีส
่ อง
เครือ่ งแสดงก่อนเทีย่ ง/
ใช ้เข็ม 24 ชัว่ โมงเพือ
่ แสดงเวลา 24 ชัว่ โมง
หลังเทีย่ ง (AM/PM)
ในลักษณะก่อนเทีย
่ ง/หลังเทีย
่ ง (AM/PM)
ใช ้เข็ม 24 ชัว่ โมงเพือ
่ แสดงเวลา 24
้ฟั
่
ั
่
ด ้วยการใช ง ก์ช น ตั ง้ ค่า ความแตกต่า งของ
ชัวโมง ในลักษณะก่อนเทีย
่ ง/หลัง
เวลา ท่านสามารถตัง้ ค่าให ้เข็ม 24 ชัว่ โมง
เทีย
่ ง (AM/PM) (นีเ่ ป็ นการใช ้งาน
แสดงเวลาที่ต่า งจากที่เ ข็ ม ชั่ว โมงและนาที
แบบพืน
้ ฐานของเข็ม 24 ชัว่ โมง)
แสดงอยูไ่ ด ้ โดยจะต ้องเป็ นของเขตเวลาทีม
่ ี
ความแตกต่างอย่างน ้อยหนึง่ ชัว่ โมงจากสถาน
ทัง้ เข็มชัว่ โมงและเข็ม 24 ชัว่ โมง
ที
ท
่
ท
่
ี
า
่
นอยู
่
ิ
แสดงเวลาของญีป
่ นที
ุ่ ่ 10.00 นาฬกา
ิ
เข็มชัว่ โมง : เวลาญีป
่ น
ุ่ 10:00 นาฬกา
ิ
เข็ม 24 ชัว่ โมง : เวลานิวยอร์ก 20:00 นาฬกา
12
⇒ “เม็ดมะยมแบบล็อคด ้วยสกรู” หน ้า 431
วิธีใช้งานเข็ม 24 ชั่วโมง
10
้ การตัง้ ค่า ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าเวลาทีแ
⑤ห
ลังเสร็จสิน
่ สดงถูกต ้องแล ้ว และกดเม็ดมะ
ยมกลับเข ้าที่ การตัง้ ค่าวันทีเ่ สร็จส�ำเร็จแล ้ว ใส่ล็อคเม็ดมะยมคืน
ฟังก์ชั่นตั้งค่าความแตกต่างของเวลา
ยกตัวอย่างเช่น เวลาเดินทางไปท่องเทีย
่ วต่างประเทศหรือพักค ้างแรมในสถานทีท
่ ม
ี่ ี
ิ
เวลาต่างจากทีท
่ ท
ี่ า่ นอาศัย ท่านสามารถตัง้ ค่านาฬกาให
้แสดงค่าเวลาท ้องถิน
่ ในเขต
ิ
เวลาทีแ
่ ตกต่างกันได ้โดยไม่ต ้องหยุดนาฬกา
เข็มชัว่ โมงแสดงเวลาของต�ำแหน่งทีท
่ า่ นอยูป
่ ั จจุบน
ั ขณะทีเ่ ข็ม 24 ชัว่ โมงแสดงเวลา
ของสถานทีท
่ ท
ี่ า่ นจากมา
วันทีท
่ �ำงานสัมพันธ์กบ
ั การเคลือ
่ นไหวของเข็มชัว่ โมง หากความแตกต่างของเวลาได ้
ิ
ถูกตัง้ ค่าไว ้อย่างถูกต ้อง นาฬกาจะแสดงวั
นทีท
่ ถ
ี่ ก
ู ต ้องของสถานทีท
่ ท
ี่ า่ นอยูใ่ นปั จจุบน
ั
6
วิธีใช้งานฟังก์ชั่นตั้งค่าความแตกต่างของเวลา
ิ
ิ
① ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าลานนาฬกาได
้รับการไขอย่างเพียงพอ และนาฬกาท�
ำงานอยู่
8
⇒ “ เม็ดมะยมแบบล็อคด ้วยสกรู” หน ้า 431
ไทย
6
② ปลดล็อคเม็ดมะยม
4
※ เ มื่อ ตั ง้ ค่า เข็ ม ชั่ว โมงเพื่อ ใช ้ฟั ง ก์ชั่น ตั ง้ ค่า ความแตกต่า งของ
ิ
เวลา ตรวจสอบให ้แน่ใจว่านาฬกาท�
ำงานอยู่
③ ดึงเม็ดมะยมออกไปทีจ
่ ังหวะทีห
่ นึง่
ดึง เม็ ด มะยมอ
อกไปทีจ
่ ังหวะ
ทีห
่ นึง่
446
วิธใี ช ้งาน (ส�ำหรับหมายเลขเครือ
่ ง 9R96, 9R86, 9R16, 9R66)
วิธีใช้งาน (สำ�หรับหมายเลขเครื่อง 9R96, 9R86, 9R16, 9R66)
447
12
10
14
12
14
※ เม็ดมะยมสามารถหมุนไปทิศทางใดก็ได ้เพือ
่ ตัง้ ค่าวันที่ อย่างไรก็ตาม แนะน� ำให ้หมุนเม็ด
มะยมไปในทิศทางทีใ่ กล ้ทีส
่ ด
ุ ส�ำหรับการตัง้ ค่าวันที่
※ห
มุนเม็ดมะยมอย่างช ้าๆ คอยตรวจสอบด ้วยว่าเข็มชัว่ โมงขยับไปทีละหนึง่ ชัว่ โมง
※ ขณะทีห
่ มุนเม็ดมะยม วันทีจ
่ ะเปลีย
่ นไปตอนเทีย
่ งคืน
ิ
※ข
ณะตัง้ ค่าเข็มชัว่ โมง เข็มนาฬกาอื
น
่ ๆ อาจขยับเล็กน ้อย อย่างไรก็ตาม นีไ
่ ม่ใช่อาการผิดปกติ
้ การตัง้ ค่า ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าเวลาทีแ
⑤ห
่ สดงถูกต ้องแล ้ว และกดเม็ด
ลังเสร็จสิน
มะยมกลับเข ้าที่ การตัง้ ค่าส�ำเร็จแล ้ว ใส่ล็อคเม็ดมะยมคืน
⇒ “เม็ดมะยมชนิดมีเกลียวล็อค” ดูหน ้า 394
ิ
ิ
ิ ให ้ปรับ
※ห
ากท่านตัง้ เวลาเมือ
่ นาฬกาแสดงว่
าอยูร่ ะหว่างเวลา 21:00 นาฬกาถึ
ง 1:00 นาฬกา
ิ
เข็มชัว่ โมงกลับไปอยูท
่ ี่ 20:00 นาฬกาชั
ว่ คราว แล ้วจึงตัง้ เวลา
โหมดแสดงค่าตามต้องการ
21
21
20
19
19
18
12
19
16
ปารีส 2:00
ิ
นาฬกา
11
เข็ม 24
ชัว่ โมง
ไทย
13
14
10
14
【ตัวอย่าง 2】
ิ
เข็มชัว่ โมงและวันที่ นาฬกา:
สถานที่ B
(นิวยอร์ก)
เข็ม 24 ชัว่ โมง : สถานที่ A (ญีป
่ น)
ุ่
6
15
10
18
4
6
11
8
13
6
4
15
16
กรุงเทพ 8:00
ิ
นาฬกา
8
1
17
6
6
8
12
14
【ตัวอย่าง 1】
ิ (หมุนขึน
เข็มชัว่ โมงและวันที่ นาฬกา
้ )
: สถานที่ A (ญีป
่ น)
ุ่
เข็ม 24 ชัว่ โมง : สถานที่ B (นิวยอร์ก)
6
23
5
5
17
4
11
4
4
6
15
13
3
5
17
6
2
1
23
หมุนขอบตัวเรือนทวนเ
ิ
ข็มนาฬกาไป
6 ขัน
้ ดัง
นัน
้ ตัวเลข 24 ชัว่ โมงบ
นขอบตัวเรือนจะน� ำหน ้
าไป 6 ชัว่ โมง
12
3
4
20
22
�ำหรับค่าเวลาทีแ
※ส
่ ตกต่างจากของญีป
่ น
ุ่ กรุณาอ ้างอิง “รายการความแตกต่างของ
เวลาในภูมภ
ิ าคหลักของโลก” ทีห
่ น ้า 450
5
2
1
23
③ เวลาของปารีสและกรุงเทพต่างกันอยู่ 6 ชัว่ โมง : เวลาของกรุงเทพเร็วกว่าปารีส
ิ
6 ชั่วโมง (ในกรณีทไี่ ม่ใช ้เวลาออมแสง) หมุนขอบตัวเรือนทวนเข็มนาฬกาเพื
อ
่
ให ้เครือ
่ งหมาย “▽” ย ้อนกลับไป 6 ชัว่ โมงบนตัวเลข 24 ชัว่ โมง เวลาชัว่ โมง
ิ
ในปารีสจะถูกแสดงด ้วยเข็ม 24 ชัว่ โมงโดยชีไ้ ปทีเ่ ลข “2” (2:00 นาฬกา) ของ
ตัวเลข 24 ชัว่ โมงบนหน ้าปั ด (หรือบนกรอบนอกของหน ้าปั ด) ขณะทีเ่ วลาชัว่ โมง
ิ
ในกรุงเทพจะถูกแสดงด ้วยเข็ม 24 ชัว่ โมงโดยชีไ้ ปทีเ่ ลข “8” (8:00 นาฬกา)
ของ
ตัวเลข 24 ชัว่ โมงบนขอบตัวเรือน
3
22
ั่ ตัง้ ค่าความแตกต่างของเวลา” ทีห
②อ
้างอิง “ฟั งก์ชน
่ น ้า 447 และตัง้ เข็มชัว่ โมงและ
ิ
เข็มนาทีท ี่ 10:08 นาฬกาและปรั
บให ้เข็ม 24 ชัว่ โมงตรงกับ “2” บนขอบตัวเรือน
หมุนได ้ เวลาในปารีสนั น
้ ตามหลังเวลาในญีป
่ ุ่ นอยู่ 8 ชั่วโมงยกเว ้นส�ำหรับในฤดู
ร ้อนเมือ
่ ใช ้เวลาออมแสง
10
ิ
ั่ ตัง้ ค่าความแตกต่างของเวลา นาฬกาจะแสดงสองค่
เมือ
่ ใช ้ฟั งก์ชน
าเวลาซึง่ อยูใ่ นเขต
เวลาทีแ
่ ตกต่างกัน มีวธิ แ
ี สดงค่าสองแบบซึง่ ท่านสามารถเลือกได ้ตามความต ้องการ
และความชอบส่วนตัว
การใช ้เข็ม 24 ชัว่ โมงบนขอบตัวเรือนหมุนได ้เพือ
่ ระบุเวลาในกรุงเทพ
ิ
่ นอืน
่ ตัง้ ให ้เครือ
่ งหมาย “▽” บนขอบตัวเรือนหมุนได ้ตรงกับต�ำแหน่ง 12 นาฬกา
① กอ
22
20
21
20
21
11
【ตัวอย่าง】 ก
รณีทต
ี่ ้องการตัง้ ให ้เข็ม 24 ชัว่ โมงแสดงเวลาในปารีสและกรุงเทพ ซึง่
อยูใ่ นสองเขตเวลาทีแ
่ ตกต่างกัน ขณะทีใ่ ห ้เข็มชัว่ โมงแสดงเวลา 10:08
ิ
นาฬกาของญี
ป
่ น
ุ่
18
19
19
18
6
8
16
4
15
13
ห มุ น เ ม็ ด ม ะ ย ม
ทวนเข็ ม นาฬ ิกา
(6ไปทาง
6
ิ
นาฬกา):
เข็ม
ชั่ ว โ ม ง จ ะ เ ดิ น
ไปล่ ว งหน า้ หนึ่ง
ชัว่ โมง
20
18
6
6
17
8
6
16
5
6
4
11
2
1
23
4
5
15
13
22
3
4
3
17
6
หมุนเม็ดมะยมตาม
ิ
เข็มนาฬกา
(ไป
ิ
ทาง 12 นาฬกา):
เข็ ม ชั่ ว โมงจะถู ก
ตั ้ ง ก ลั บ ไ ป ห นึ่ ง
ชัว่ โมง
บางรุน
่ มีขอบตัวเรือนกระจกทีห
่ มุนได ้สองทิศทาง
ิ
ิ
นาฬกาสามารถแสดงเวลานอกเหนื
อจากทีแ
่ สดงโดยเข็มนาฬกาเพิ
ม
่ อีกหนึง่ หรือสอง
เขตเวลา ด ้วยการใช ้ตัวเลข 24 ชัว่ โมงทีส
่ ลักอยูท
่ ข
ี่ อบตัวเรือนหมุนได ้
16
2
1
23
10
22
วิธีใช้ขอบตัวเรือนหมุนสองทิศทาง
21
※ ว น
ั ทีถ
่ ก
ู ออกแบบมาให ้ท�ำงานสัมพันธ์กบ
ั การเคลือ
่ นไหวของเข็มชัว่ โมง
ดังนัน
้ หากค่าก่อน
เทีย
่ ง/หลังเทีย
่ ง (AM/PM) ตัง้ ไว ้ไม่ถก
ู ต ้อง วันทีจ
่ ะหยุดการท�ำงานไป 12 ชัว่ โมง
⇒ “รายการความแตกต่างของเวลาในภูมภ
ิ าคหลักของโลก” หน ้า 450
2
④ห
มุน เม็ ด มะยมเพื่อ ตั ง้ ค่า เข็ ม ชั่ว โมงให ้แสดงเวลาของสถานที่ท ี่ท่า นอยู่ปั จ จุบั น
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าตัง้ ค่าก่อนเทีย
่ ง/หลังเทีย
่ ง (AM/PM) ถูกต ้อง
ตัง้ ค่าเข็ม 24 ชัว่ โมงก่อน แล ้วค่อยตัง้ ค่าเข็มชัว่ โมง
448
วิธใี ช ้งาน (ส�ำหรับหมายเลขเครือ
่ ง 9R96, 9R86, 9R16, 9R66)
วิธีใช้งาน (สำ�หรับหมายเลขเครื่อง 9R96, 9R86, 9R16, 9R66)
449
รายการความแตกต่างของเวลาในภูมิภาคหลักของโลก
ชื่อเมือง
โตเกียว
UTC ± (ชั่วโมง) JST ± (ชั่วโมง)
+9:00
±0:00
เมืองอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน
โซล
ปั กกิง่
+8:00
-1:00
ฮ่องกง, มะนิลา, สิงคโปร์
กรุงเทพฯ
+7:00
-2:00
ดักกา
+6:00
-3:00
การาจี
+5:00
-4:00
ดูไบ
+4:00
-5:00
เจดดะห์
+3:00
-6:00
ไนโรบี, เมกกะ
ไคโร
+2:00
-7:00
★เอเธนส์
★ปารีส
+1:00
-8:00
★โรม, ★เบอร์ลนิ , ★มาดดริด
★ลอนดอน
±0:00
-9:00
★อะโซร์ส
-1:00
-10:00
★ริโอ เดอจาเนโร
-3:00
-12:00
ซันโตโดมิงโก
-4:00
-13:00
★นิวยอร์ก
-5:00
-14:00
★มอนทรีออล
★ชิคาโก
-6:00
-15:00
★เม็กซิโกซิต ี้
★เดนเวอร์
-7:00
-16:00
★ลอสแองเจลิส
-8:00
-17:00
★แองเคอเรจ
-9:00
-18:00
โฮโนลูลู
-10:00
-19:00
เกาะมิดเวย์
-11:00
-20:00
★เวลลิงตัน
+12:00
+3:00
นูเมีย
+11:00
+2:00
★ซิดนีย ์
+10:00
+1:00
ทักเคน
ขอบตัวเรือนหมุนทิศทางเดียว
ท่านสามารถวัดระยะเวลาที่ผ่านไปหลังจากเริ่มกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่า
งๆ เช่น การดำ�น้ำ� ด้วยการใช้ขอบตัวเรือนที่หมุนได้
ิ
นาฬกาเรื
อนนีม
้ ข
ี อบตัวเรือนหมุนทิศทางเดียว
เนือ
่ งจากการประเมินอากาศทีเ่ หลืออยูใ่ นถัง
ิ
อากาศอ ้างอิงจากเวลาทีผ
่ า่ นไปหลังจากเริม
่ ด�ำน�้ ำ
ขอบตัวเรือนนาฬกาหมุ
นได ้ของรุน
่ ด�ำน�้ ำจึง
ิ
ิ
้ กว่า
ถูกออกแบบให ้หมุนทวนเข็มนาฬกาเท่านัน
้ เพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้นาฬกาแสดงเวลาที
ผ
่ า่ นไปสัน
ทีเ่ ป็ นจริง
ข้อควรระวัง
ควรเช็คปริมาณอากาศทีเ่ หลือในถังอากาศก่อนด�ำน�้ ำ
ใช ้การ
แสดงเวลาโดยการหมุ น ของขอบตั ว เรื อ นเพี ย งเพื่ อ ช่ว ยจ� ำ
ระหว่างด�ำน�้ ำเท่านัน
้
วิธีใช้ขอบตัวเรือนหมุนได้
① เมือ
่ เริม
่ กิจกรรมทีท
่ า่ นต ้องการวัดระยะเวลาทีผ
่ า่ นไป (ยกตัวอย่างเช่น เมือ
่ ท่านเริม
่
่ งหมาย
บนขอบตัวเรือนอยูต
่ รงกับเ
ด�ำน�้ ำ) หมุนขอบตัวเรือนไปจนถึงจุดทีเ่ ครือ
ข็มนาที
ี้ ยู่
่ า่ นไปบนขอบตัวเรือนจากเลขทีเ่ ข็มนาทีชอ
② อา่ นระยะเวลาทีผ
ิ
【ยกตัวอย่างเช่น】 ทา่ นเริม
่ ด�ำน�้ ำตอน 10:10 นาฬกา
เริม
่ ด�ำน�้ ำ
ปรับให ้เครือ
่ งหมาย
ตรงกับเข็มนาที
★ซานฟรานซิสโก
ทิศทางทีห
่ มุนของ
ขอบ
ตัวเรือน
ไทย
กวม
หลังจากผ่านไป
15 นาที
เวลาทีผ
่ ่
านไป
★ฟิ จ ิ
※ UTC = เวลาสากลเชิงพิกด
ั / JST = เวลามาตรฐานญีป
่ น
ุ่
※ ประเทศทีก
่ �ำกับด ้วยเครือ
่ งหมาย ★ ใช ้เวลาออมแสง
่ นเวลาตามฤดูกาลในแต่ละเมืองอ ้างอิงข ้อมูล ณ เดือน
※ค
วามต่างของเขตเวลาและการใช ้การเปลีย
ตุลาคม 2561 ความต่างของเวลาและการใช ้งานเดย์ไลท์เซฟวิง่ ไทม์ในแต่ละเมืองอาจเปลีย
่ นแปลง
ได ้ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การก�ำาหนดของรัฐบาลของแต่ละประเทศหรือภูมภ
ิ าคนัน
้ ๆ
450
■ งก์ชั่นของรุ่นดำ�น้�
ำ
■ฟั
อ่านเวลาตามเครือ
่ งหมายจุดส�ำหรับ
สังเกตการณ์เวลาบนตัวเรือนทีห
่ มุนโดยสังเกตุ
ทีเ่ ข็มนาที
451
■
กษาคุณภาพนาฬิกาของคุณ
■การรั
วิธีใช้เครื่องปรับสายสำ�หรับดำ�น้ำ�
หากนาฬิกาของท่านมีกำ�ไลเหล็กที่มีกลไกปรับสายสำ�หรับดำ�น้ำ�อยู่ด้วย
ท่านสามารถปรับความยาวของกำ�ไลได้ด้วยตัวเอง
คุ ณ สมบั ต ิ น ี ้ เ ป็ น ประโยชน์ ม าก หากท่ า นใส่ น าฬิ ก าเหนื อ ชุ ด ดำ�น้ ำ�
หรือเสื้อผ้าฤดูหนาวที่มีความหนา
① ยกปี กขึน
้ ประมาณ 90 องศา กดเพิม
่ ลงไปอีกประมาณ 20 องศา แล ้วถือค ้างไว ้อย่างนัน
้
※ ทา่ นจะรู ้สึกถึงแรงต ้านเล็กน ้อย แต่กรุณาใช ้แรงเพียงเบาๆ เท่านัน
้ อย่าผลักฝาเปิ ด
อย่างรุนแรง
ิ
ิ ตามเส ้นโค ้งของก�ำไล
② ดงึ ก�ำไลเบาๆ จากด ้าน 6 นาฬกาของนาฬ
กา
※ เช่นกัน กรุณาใช ้แรงเพียงเบาๆ เท่านัน
้ อย่าผลักปี กอย่างรุนแรง
※ ส ายเลือ
่ นสามารถดึง ออกได ้ประมาณ 30 มิล ลิม เิ ตอร์ ระวั ง อย่า ดึง ออกมาเกิน
เครือ
่ งหมายขอบเขตทีม
่ ส
ี ลักเอาไว ้
1
ิ
ิ
สายนาฬกาด
้าน 12 นาฬกา
ิ
ของนาฬกาของคุ
ณ
ิ
ิ
สายนาฬกาด
้าน 6 นาฬกา
ิ
ของนาฬกาของคุ
ณ
③ กดปุ่ มกดค ้างเอาไว ้ ยกตะขอขึน
้ เพือ
่ คลายเข็มขัด แล ้วคาดลงบนข ้อมือของท่าน
④ ปิดตะขอก่อน แล ้วจึงปิ ดปี กตาม
ิ
ิ
รับความยาวของสายเลือ
⑤ป
่ นด ้วยมือทีไ่ ม่ได ้สวมนาฬกา
เพือ
่ ให ้นาฬกาพอดี
กับข ้อ
มือของท่าน
เครือ
่ งหมายขีดสุด
(ผิวด ้านบน)
4-1
4-2
3
ตะขอ
4
ปุ่ มกด
้ ส่วนประกอบทดแทนที่
อาจใช ้ชิน
การตรวจสอบและปรับโดยการถอดแยกชิ้นส่วน
และทำ�ความสะอาด(การล้างเครื่อง)
ิ
้ ส่วนและท�ำความ
○แ
นะน� ำให ้มีการการตรวจสอบและปรับนาฬกาโดยการถอดแยกชิ
น
ิ
สะอาด(ล ้างเครือ
่ ง)เป็ นช่วงๆ ประมาณ ทุก 3-4 ปี เพือ
่ ท�ำให ้นาฬกาคงสภาพดี
ทส
ี่ ด
ุ
ในระยะยาว
ิ
่ นไหวนาฬกานี
ม
้ โี ครงสร ้างทีม
่ แ
ี รงดันไปบนล ้อหมุนถ่ายแรง
เพือ
่ ให ้
○ การเคลือ
้ ส่วนประกอบนีท
แน่ใจว่าชิน
้ �ำงานไปด ้วยกันเรียบร ้อยดี มีความจ�ำเป็ นในการตรวจ
้ ส่วนและการเคลือ
สอบเป็ นระยะ
รวมถึงการท�ำความสะอาดชิน
่ นไหวหยอดน�้ ำมัน
ั่ และการทดแทนส่วนทีส
ึ หรอกรณีมก
ปรับความเทีย
่ งตรง
ตรวจสอบฟั งก์ชน
่ ก
ี าร
ิ
ิ
้ ส่วน
ใช ้นาฬกานานๆ
แนะน� ำให ้มีการตรวจสอบและปรับนาฬกาโดยถอดแยกชิ
น
้ การหล่อลืน
้
ท�ำความสะอาด(ล ้างเครือ
่ ง)ภายใน 3-4 ปี หลังการซือ
่ น�้ ำมันของชิน
ิ
้ ส่วนอาจเกิดขึน
ส่วนในนาฬกาคุ
ณอาจถูกท�ำลาย
การขูดขีดชิน
้ จากการปนเปื้ อน
ิ
่ ารหยุดเดินของนาฬกาชิ
้ ส่วนเช่นปะเก็นอาจเสีย
ของน�้ ำมัน
ซึง่ ในทีส
่ ด
ุ น� ำไปสูก
น
้ ให ้ติดต่อร ้านค ้า
หาย ความสามารถกันน�้ ำอาจแย่ลงเนือ
่ งจากมีหยดน�้ ำ และความชืน
ิ
ิ
้ นาฬกาเพื
ปลีกทีค
่ ณ
ุ ซือ
อ
่ ตรวจสอบและปรับนาฬกาโดยถอดรื
อ
้ และท�ำความสะอาด
้ ส่วนทดแทน โปรดระบุ “ชิน
้ ส่วนประกอบของแท ้ GRAND
(ล ้างเครือ
่ ง) ส�ำหรับชิน
ิ
้ ส่วนและท�ำความ
SEIKO” เมือ
่ น� ำนาฬกาไปตรวจสอบและปรั
บโดยการถอดแยกชิน
สะอาด(ล ้างเครือ
่ ง) โปรดดูให ้แน่ใจว่าได ้ปะเก็น และหมุดดันอันใหม่แล ้ว
้ ส่ว นและ
○ เ มื่อ นาฬ ิกาของคุณ ได ้รั บ การตรวจสอบและปรั บ โดยการถอดแยกชิน
ิ
ท�ำความสะอาด (ล ้างเครือ
่ ง) การเคลือ
่ นไหวของนาฬกาของคุ
ณอาจเปลีย
่ นไป
ไทย
ิ
หัวเข็มขัดสายนาฬกา
452
ิ
่ เครือข่ายการบริการ
○ต
ด
ิ ต่อร ้านค ้าปลีกทีจ
่ �ำหน่ายนาฬกาให
้คุณ หรือมีการบันทึกชือ
ระหว่างประเทศของ Grand Seiko ไว ้บนใบรับประกันสินค ้าหรือบนเว็บไซต์ของเรา
เพือ
่ การซ่อมและยกเครือ
่ ง
○ หากยังอยูใ่ นช่วงรับประกัน แสดงใบรับประกันเพือ
่ รับบริการการซ่อม
○ก
ารครอบคลุมของการรับประกันมีระบุอยูใ่ นใบรับประกัน
ควรอ่านอย่างรอบคอบ
และจดจ�ำไว ้
○ ส�ำหรับบริการซ่อมหลังจากหมดอายุรับประกัน ทางเราจะบริการซ่อมให ้ตามความ
ต ้องการโดยมีคา่ ใช ้จ่าย
้ ส่วนประกอบดัง้ เดิมไม่ม ี
○ โ ปรดทราบว่าหากชิน
ท�ำให ้ดูจากภายนอกต่างจากแบบดัง้ เดิม
2
5
ข้อควรทราบเกี่ยวกับการรับประกันและการซ่อม
ชิ้นส่วนประกอบทดแทน
แผ่นปิ ด
ตัวเลือ
่ น
บริการหลังการขาย
453
การรับประกัน
ในระหว่างการรับประกัน เรารับประกันการซ่อมและบริการปรับฟรี ถ้าหากความผิ
ดปกตินั้นเป็นไปตามกฎกติกาของการรับประกัน โดยที่มีการใช้นาฬิกาถูกต้องตา
มที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้
การครอบคลุมของการรับประกัน
ิ
ิ
○ ตัวเรือนนาฬกา(การเคลื
อ
่ นไหว,ตัวเรือน) และสายนาฬกาโลหะ
ข้อยกเว้นการรับประกัน
บริการซ่อม/ปรับในกรณีดังต่อไปนี้มีค่าบริการแม้จะอยู่ในช่วงการรับประกัน หรือภายใต้การครอบค
ลุมของประกัน
ิ
○ก
ารเปลีย
่ นสายนาฬกาเป็
น หนัง ยูรเิ ทรน หรือผ ้า
ิ เนือ
○ ปัญหา หรือความเสียหายต่อเรือน หน ้าปั ด หรือสายนาฬกา
่ งจากอุบต
ั เิ หตุ หรือ
การใช ้ไม่ถก
ู ต ้อง
○ รอยขูดขีดหรือฝุ่ นติดทีเ่ กิดจากการใช ้งาน
○ ปัญหาและความเสียหายทีเ่ กิดจากเหตุบงั เอิญ อุบต
ั ภ
ิ ย
ั ธรรมชาติ รวมทัง้ ไฟไหม ้ น�้ ำ
ท่วม หรือแผ่นดินไหว
○ ข ้อความในใบรับประกันถูกเปลีย
่ นแปลง
○ ไม่มใี บรับประกันมาแสดง
การดูแลประจำ�วัน
นาฬิกาต้องการการดูแลประจำ�วันอย่างดี
ิ
○อ
ย่าล ้างนาฬกาขณะที
เ่ ม็ดมะยมอยูใ่ นต�ำแหน่งทีย
่ น
ื่ หรือปลดออกมา
้ เหงือ
○ เช็ดความชืน
่ หรือสิง่ สกปรกด ้วยผ ้านุ่ม
ิ
ิ
่ น�้ ำทะเลต ้องล ้างนาฬกาด
○ หลังจากนาฬกาเปี
ยกชุม
้วยน�้ ำบริสท
ุ ธ์สะอาดและเช็ดให ้
แห ้งอย่างระมัดระวัง
ิ
ิ
※อย่าล ้างนาฬกาถ
้านาฬกาของคุ
ณ เป็ นแบบ “ไม่กน
ั น�้ ำ” หรือ “กันน�้ ำส�ำหรับใช ้ชีวต
ิ ประจ�ำวัน”
⇒ “วิธเี ช็คหมายเลขเครือ
่ งและระดับความกันน�้ ำ” หน ้า 423.
หมุนเม็ดมะยมเป็นครั้งคราว
○ห
มุนเม็ดมะยมเป็ นครัง้ คราวเพือ
่ ป้ องกันการสึกหรอของเม็ดมะยม
○ ใช ้วิธเี ดียวกันนีก
้ บ
ั เม็ดมะยมแบบล็อคด ้วยสกรูู
⇒ “เม็ดมะยม” หน ้า 431.
การส่งนาฬิกาซ่อมฟรีภายในช่วงรับประกัน
ิ
○ส
�ำหรับความผิดปกติภายใต ้การรับประกัน ส่งมอบนาฬกาพร
้อมกับใบรับประกันแก่
ิ
้ นาฬกา
ร ้านค ้าปลีกทีค
่ ณ
ุ ซือ
ิ
○ กรณีทรี่ ้านค ้าปลีกทีข
่ ายนาฬกาไม่
สามารถจั ดการการรั บประกันได ้เนื่องจากเป็ น
ิ
่ เครือ
นาฬกาที
ไ่ ด ้รับเป็ นของขวัญหรือมีการย ้ายทีอ
่ ยูฯ
่ ลฯ ให ้ติดต่อมีการบันทึกชือ
ข่ายการบริการระหว่างประเทศของ Grand Seiko ไว ้บนใบรับประกันสินค ้าหรือบน
เว็บไซต์ของเรา พร ้อมกับแนบใบรับประกัน
อื่นๆ
454
ไทย
ิ ฝาครอบหน ้าปั ด เข็มกระจก สายนาฬกา
ิ ฯลฯ อาจใช ้ชิน
้ ส่วน
○ส
�ำหรับตัวเรือนนาฬกา
แบบอืน
่ ในการซ่อมถ ้ามีความจ�ำเป็ น ้
ิ
้
○ ส�ำหรับบริการการปรับความยาวสายนาฬกาโลหะ
ติดต่อร ้านค ้าปลีกทีค
่ ณ
ุ ซือ
ิ
่ เครือข่ายการบริการระหว่างประเทศของ Grand Seiko
นาฬกาหรื
อมีการบันทึกชือ
ไว ้บนใบรับประกันสินค ้าหรือบนเว็บไซต์ของเรา ร ้านค ้าปลีกอืน
่ อาจบริการโดยคิด
ค่าใช ้จ่าย หรือไม่มก
ี ารบริการ
○ การรับประกันบริการซ่อมฟรี เฉพาะในระยะเวลาและเงือ
่ นไขทีร่ ะบุในใบรับประกัน
ไม่มผ
ี ลต่อสิทธิตามกฎหมายของลูกค ้า
455
สายนาฬิกา
เนื่องจากสายนาฬิกามีการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนังจึงเปื้อนเหงื่อและสิ่งสกปรกไ
ด้ ดังนั้นการไม่ดูแลสายนาฬิกาจะทำ�ให้สายนาฬิกาเสื่อมสภาพเร็วขึ้น หรือทำ�ให้ร
ะคายผิวหนังหรือเกิดรอยเปื้อนที่ขอบแขนเสื้อได้จึงควรใส่ใจกับนาฬิกาคุณเพื่อก
ารใช้งานได้ยาวนาน
ความทนทานต่อแม่เหล็ก (อิทธิพลจากแม่เหล็ก)
ผลจากการอยู่ใกล้แม่เหล็ก อาจทำ�ให้นาฬิกาเดินเร็ว/ช้าชั่วคราวหรือหยุดเดิน
การระบุที่ฝาหลัง
สายนาฬิกาโลหะ
้ เหงือ
○แ
ม ้เป็ นสายโลหะแสตนเลสแต่หากปล่อยความชืน
่ หรือ ดินทิง้ ไว ้ก็สามารถ
ท�ำให ้เกิดสนิมได ้
ิ
้ ติดสีเหลืองหรือสีทองของสายนาฬกาได
○ ถ ้าขาดการดูแลอาจท�ำให ้ปลายแขนเสือ
้
้ เหงือ
○ ควรเช็ดความชืน
่ หรือดินออกด ้วยผ ้านุ่มให ้เร็วทีส
่ ด
ุ
ิ
○ การท�ำความสะอาดดินรอบรอยต่อของสายนาฬกา
ให ้เช็ดออกด ้วยน�้ ำและแปรง
ิ
ออกด ้วยแปรงสีฟันขนนิม
่ (ป้ องกันเรือนนาฬกาจากน�
้ ำทีก
่ ระเด็นใส่ โดยหุ ้มด ้วยพล
าสติก ฯลฯ )
○ เนือ
่ งจากสายไทเทเนียมใช ้หมุดเป็ นโลหะสเตนเลส ซึง่ มีความแข็งแรงแต่อาจเกิด
สนิมในส่วนหมุดทีเ่ ป็ นโลหะสเตนเลสได ้
ิ
○ห
ากมีสนิมเกาะทีห
่ มุด หมุดอาจเลือ
่ นออกหรือหลุด ส่งผลให ้เรือนนาฬกาอาจหลุ
ด
ออกจาก ข ้อมือหรืออาจเปิ ดตัวหนีบไม่ได ้
○ถ
้าหมุดเลือ
่ นออก ควรหยุดการใช ้งานทันทีและส่งซ่อม เนือ
่ งจากหากมีการใช ้งาน
ต่ออาจท�ำให ้บาดเจ็บได ้
MAGNETIC RESISTANT
40000A/m
MAGNETIC RESISTANT
80000A/m
เงื่อนไขการใช้
ระดับที่รับรอง
ิ
วางนาฬ กาให
้ห่า งจากผลิต ภั ณ ฑ์แ ม่
เหล็ก มากกว่า 5 ซ.ม.
4,800A/m
ิ
วางนาฬ กาให
้ห่า งจากผลิต ภั ณ ฑ์แ ม่
เหล็ก มากกว่า 1 ซ.ม.
16,000A/m
นาฬ ิกาสามารถรั ก ษาสมรรถนะได ้เป็ น
ส่วนใหญ่เมือ
่ ถูกน� ำเข ้าไปใกล ้(อย่างน ้อย
1 ซ.ม.จาก) ผลิตภัณฑ์แม่เหล็กไม่เพียง
แต่พบในชีวต
ิ ประจ�ำวันแต่ยังสามารถพบ
ในสิง่ แวดล ้อมของการท�ำงาน
40,000A/m
80,000A/m
※ A/m (แอมแปร์ มิเตอร์) คือหน่วยสากล (หน่วย SI) ส�ำหรับระบุถงึ สนามแม่เหล็ก
สายนาฬิกาหนัง
ิ
้ ,เหงือ
○ส
ายนาฬกาหนั
งจะเปลีย
่ นสีงา่ ยและเสียหายจาก ความชืน
่ และการถูกแสงแดด
โดยตรง
้ และเหงือ
○ ท�ำการเช็ดความชืน
่ ออกโดยเร็ว โดยการซับเบาๆด ้วยผ ้าแห ้ง
ิ
○ ไม่ควรปล่อยให ้สายนาฬกาโดนแสงแดดโดยตรงเป็
นเวลานานๆ
ิ
ิ
○ กรุณาให ้ความระมัดระวังเมือ
่ สวมนาฬกาที
ส
่ ายเป็ นสีออ
่ น เพราะสายนาฬกาสี
ออ
่ น
จะสกปรกและเห็นความสกปรกได ้ง่าย
ิ
○ ระงับการใช ้นาฬกาสายหนั
งขณะอาบน�้ ำหรือว่ายน�้ ำหรือการท� ำงานทีโ่ ดนน�้ ำเป็ น
ิ
ิ
ประจ�ำ ยกเว ้นเป็ นสายนาฬกาแบบกั
นน�้ ำหรือแบบไม่เปี ยกน�้ ำ และไม่ใช ้งานนาฬกา
ิ
ให ้โดนน�้ ำทุกวันแม ้ว่าตัวนาฬกาเป็
นแบบกันน�้ ำ (กันน�้ ำ10-BAR/20-BAR)
สายซิลิโคน
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์แม่เหล็กทั่วไปที่อาจมีผลกระทบต่อนาฬิกา
โทรศัพท์มอ
ื ถือ
(ล�ำโพง)
อะแดปเตอร์ไฟ
AC
อุปกรณ์ท�ำอาห
ารแบบแม่เหล็ก
วิทยุพกพา
(ล�ำโพง)
กระเป๋ าถือ
เครือ
่ งโกนหนวดไฟ
(ปิ ดด ้วยแม่เหล็ก)
AC
○ส
ายซิลโิ คนจะสกปรกง่ายตามลักษณะของวัสดุประเภทนี้ และอาจเป็ นคราบตลอด
จนเปลีย
่ นสีด ้วย เช็ดฝุ่ นผงออกด ้วยผ ้าเปี ยกหรือทิชชูเ่ ปี ยก
○ หากสายซิลโิ คนแตกอาจท�ำให ้สายขาด
ต่างจากสายทีท
่ �ำจากวัสดุประเภทอืน
่ ๆ
โปรดระมัดระวังอย่าท�ำให ้สายเสียหายด ้วยเครือ
่ งมือทีแ
่ หลมคม
ข้อควรทราบเกี่ยวกับการระคายผิวหนังและการแพ้
ข้อควรทราบเกี่ยวกับความยาวของสายนาฬิกา
ิ
ควรปรับสายนาฬกาให
้หลวมเล็กน ้อยเพือ
่ ให ้มีอากาศหมุนเวียนได ้
คือ
ิ
ิ
เมือ
่ สวมนาฬกาควรจะสอดนิ
ว้ มือระหว่างสายนาฬกากั
บข ้อมือคุณได ้
สร ้อยคอแม่เหล็ก
หมอนอนามั
ยแม่เหล็ก
ิ
ถ ้านาฬกาถู
กดูดหรือได ้รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็กและสูญเสียความเทีย
่ งตรงไป
เกินจากอัตราทีร่ ะบุไว ้ภายใต ้การใช ้งานตามปกติ จะต ้องคลายแรงดึงดูดแม่เหล็กของ
ิ
นาฬกา ในกรณีเช่นนีก
้ ารบริการคลายแรงดึงดูดแม่เหล็กและการปรับความเทีย
่ งตรง
ใหม่จะมีคา่ ใช ้จ่ายแม ้ว่ายังอยูใ่ นช่วงรับประกัน
สาเหตุที่นาฬิกาเรือนนี้ได้รับผลกระทบจากสนามคลื่นแม่เหล็ก
ไทย
ิ
การระคายผิวหนังจากสายนาฬกาเกิ
ดได ้หลายสาเหตุ เช่น แพ ้โลหะ หรือหนัง หรือปฏิ
ิ
กริยาของผิวหนังจากการเสียดสีกบ
ั สิง่ สกปรกหรือสายนาฬกา
กลไกควบคุมความเร็วภายในตัวเครือ
่ งมีสว่ นประกอบของแม่เหล็ก ซึง่ อาจได ้รับผลกระ
ทบจากสนามคลืน
่ แม่เหล็กรุนแรงภายนอกเครือ
่ งได ้
456
457
สารเรืองแสง
วิธีแก้ปัญหา
ถ้านาฬิกาคุณมีสารเรืองแสง Lumibrite
ปัญหา
สารเรืองแสง Lumibrite เป็ นสารทีม
่ ส
ี เี รืองแสงทีไ่ ม่เป็ นอันตรายกับมนุษย์และสิง่ แวดล ้อม
ตามธรรมชาติ ไม่มส
ี ารอันตราย เช่นสารกัมมันตรังสี สารเรืองแสงนีเ้ ป็ นสีเรืองแสงทีพ
่ ัฒนา
้
ขึน
้ ใหม่ ซึง่ ดูดซับพลังงานแสงจากแสงอาทิตย์และจากเครือ
่ งมือผลิตแสงในเวลาอันสัน
และเก็บไว ้เพือ
่ เปล่งออกในทีม
่ ด
ื ตัวอย่าง เช่นถ ้าโดนแสงมากกว่า 500 ลักซ์ เป็ นเวลา
ประมาณ 10 นาที จะเปล่งแสงได ้เป็ นเวลา 3-5 ชัว่ โมง
โปรดทราบว่าแม ้สารเรืองแสงจะเปล่งแสงจากแสงทีเ่ ก็บไว ้ ระดับการเรืองแสงจะลด
ลงเรือ
่ ยๆตามระยะเวลาและระยะเวลาเรืองแสงอาจแตกต่างกันเล็กน ้อยขึน
้ กับปั จจัย
ิ
ิ
เช่นความสว่างของแสงทีโ่ ดนนาฬกาและ/หรื
อ ระยะทางจากแหล่งแสงถึงนาฬกา
สาเหตุที่เป็นไปได้
ิ
นาฬกาหยุ
ดท�ำงาน
(เข็มบอกเวลาไม่เดิน)
ิ
ไม่ได ้ไขลานนาฬกา
ิ
นาฬกาหยุ
ดท�ำงาน
ทัง้ ๆ ทีแ
่ ถบพลังงานไ
ม่ได ้แสดงเลข “0”
ิ
กวางอยูใ่ นสถาน
นาฬกาถู
ทีท
่ ม
ี่ อ
ี ณ
ุ หภูมต
ิ �ำ่ (ต�ำ่ กว่า 0
องศาเซลเซียส)
※ โ ดยทัว่ ไปเมือ
่ เข ้าไปในทีม
่ ด
ื จากสิง่ แวดล ้อมทีส
่ ว่าง สายตาคุณจะไม่สามารถปรับเข ้ากับระดับ
แสงอย่างรวดเร็ว ตอนแรกคุณจะมองไม่คอ
่ ยเห็น จนเมือ
่ เวลาผ่านไป การมองเห็นจะดีขน
ึ้ เรือ
่
ยๆ (การปรับตัวเข ้ากับความมืดของตามนุษย์)
ิ
นาฬกาถู
กวาง หรือสวมใส่
ในอุณหภูมท
ิ ส
ี่ งู หรือต�ำ่ มาก
ข้อมูลอ้างอิง เกี่ยวกับความสว่าง
เงื่อนไข
อากาศดี
อากาศมืดสลัว
อากาศดี
ในทีร่ ม่ (ริมหน ้าต่างในเวลา
อากาศมืดสลัว
กลางวัน)
มีฝนตก
ิ
ระยะทางถึงนาฬกา:
1 เมตร
เครือ
่ งมือผลิตแสง (แสงฟลู
ิ
ระยะทางถึงนาฬกา:
โอเรสเซนท์กลาง
3 เมตร
วัน 40 วัตต์)
ิ
ระยะทาวถึงนาฬกา:
4 เมตร
แสงอาทิตย์
ความสว่าง
100,000 ลักซ์
10,000 ลักซ์
มากกว่า 3,000 ลักซ์
1,000 ถึง 3,000 ลักซ์
น ้อยกว่า1,000 ลักซ์
ิ
นาฬกาเดิ
นเร็วขึน
้ /
ช ้าลง
1,000 ลักซ์
500 ลักซ์ (แสงสว่างในห ้องโดยเฉลีย
่ )
250 ลักซ์
วันทีเ่ ปลีย
่ นเองช่วงเวล
ากลางวัน
่ ขึน
้
แถบพลังงานไม่เพิม
ทัง้ ๆ ทีท
่ า่ นสวมนาฬ ิ
กาทุกวัน
ิ
หลังจากใส่นาฬกาแล
้ว
ดูเหมือนว่าเข็มวินาทีเดิ
นเร็วกว่าปกติขณะตัง้ เว
ลา
ิ วง, กระท
ท่านท�ำนาฬการ่
บกับพืน
้ ผิวแข็งหรือสวมใ
่ ก
ี ารเคลื่
ส่ขณะเล่นกีฬาทีม
ิ
อนไหวมาก นาฬกาได
้รับ
การกระทบกระเทือนมาก
ิ
ตัง้ เวลาใหม่ หากนาฬกายั
งไม่กลับมา
เดินเทีย
่ งตรงตามปกติ กรุณาติดต่อร ้าน
ิ
้
ค ้าทีท
่ า่ นซือนาฬกามา
เวลาถูกตัง้ ไว ้เร็ว หรือช ้ากว่า
เวลาจริง 12 ชัว่ โมง
เมือ
่ ตัง้ เวลาใหม่ กรุณาจ�ำไว ้ว่าช่วงเวลา
ทีว่ น
ั ทีจ
่ ะเปลีย
่ นไปคือตอนเทีย
่ งคืน เมือ
่
ตัง้ เข็มชัว่ โมง ต ้องแน่ใจว่าตัง้ ค่าก่อ
นเทีย
่ ง/หลังเทีย
่ ง (AM/PM) ไว ้ถูกต ้อง
ิ
กสวมใส่เพียงระยะ
นาฬกาถู
้ ๆ หรือจ�ำนวนการ
เวลาสัน
เคลือ
่ นไหวของแขนน ้อย
เกินไป
ิ
เมือ
่ นาฬกาเริ
ม
่ เดินแล ้ว ต ้อ
งใช ้เวลาสักเล็กน ้อยก่อนที่
หน่วยควบคุมความเร็วจะเ
ริม
่ ท�ำงาน (นีไ
่ ม่ใช่อาการ
ผิดปกติ)
ิ
สวมนาฬกาให
้นานขึน
้ หรือหมุนเม็ด
ิ
มะยมเพือ
่ ไขลานนาฬกา
ต ้องใช ้เวลาสักพักหนึง่ ก่อนทีห
่ น่วยควบคุม
ความเร็วจะเริม
่ ท�ำงาน เพือ
่ ให ้ตัง้ เวล
าได ้อย่างถูกต ้อง ควรรอประมาณ 30 วินาที
หลังจากเข็มวินาทีเริม
่ เดิน แล ้วจึงตัง้ เ วลา
น�้ ำปริมาณเล็กน ้อยซึมเข ้าไป
ิ เนือ
ในนาฬกา
่ งจากการ
ิ
้ นาฬกามา
ปรึกษาร ้านค ้าทีท
่ า่ นซือ
่ มสภาพของชิน
้ ส่วน เช่น
เสือ
วงแหวนปะเก็น เป็ นต ้น
ไทย
ิ
หน ้าจอนาฬกาเบลอ
ิ
นาฬกาถู
กวางอยูใ่ กล ้วัตถุท ี่
มีสนามคลืน
่ แม่เหล็กรุนแรง
วิธีแก้ไข
ิ
หมุนเม็ดมะยมเพือ
่ ไขลานนาฬกาและตั
ง้
ิ
เวลาใหม่ จะเป็ นขณะสวมนาฬกาอยู
ห
่ รือ
ถอดออกแล ้วก็ได ้ ตรวจสอบพลังงาน
ทีแ
่ สดงบนแถบพลังงานและไขลาน
เมือ
่ จ�ำเป็ น
ิ
หมุนเม็ดมะยมเพือ
่ ไขลานนาฬกาและ
ตัง้ เวลาใหม่ ในกรณีทอ
ี่ ณ
ุ หภูมต
ิ �ำ่ กว่า 0
ิ
องศาเซลเซียส นาฬกาอาจหยุ
ดเดินได ้
ถ ้าแถบพลังงานแสดงว่ามีพลังงานเหลือ
อยูต
่ �ำ่ กว่าหนึง่ ในหกส่วน
ิ
น� ำนาฬกากลั
บไปอยูใ่ นสภาพอุณหภูม ิ
ปกติเพือ
่ ให ้ท�ำงานตามปกติ แล ้วตัง้ เวลา
ิ
กปรับให ้ท�ำงานได ้แม่นย�ำ
ใหม่ นาฬกาถู
เมือ
่ สวมใส่อยูบ
่ นข ้อมือในอุณหภูมป
ิ กติ
ทีช
่ ว่ งอุณหภูมต
ิ งั ้ แต่ 5 องศาเซลเซียส
ถึง 35 องศาเซลเซียส
ิ
ท�ำให ้นาฬกากลั
บมาอยูใ่ นสภาพเดิม
ิ
โดยการเคลือ
่ นย ้ายและรักษาให ้นาฬกา
อยูห
่ า่ งจากแหล่งก�ำเนิดแม่เหล็ก แล ้วตัง้ เ
วลาใหม่ หากอาการยังไม่ดข
ี น
ึ้ กรุณา
ิ
้ นาฬกามา
ติดต่อร ้านค ้าทีท
่ า่ นซือ
ิ
้ นาฬกามา
※ป
ั ญหาอืน
่ ๆ นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว ้ด ้านบน กรุณาติดต่อร ้านค ้าทีท
่ า่ นซือ
458
459
■ อมูลจำ�เพาะ (การเคลื่อนที่)
■ข้
หมายเลขเครื่อง
ลักษณะทั่วไป
9R96, 9R86, 9R84
เข็มชัว่ โมง,เข็มนาที,เข็มวินาที
และวันที่
แถบพลังงาน
ั่ จับเวลา
ฟั งก์ชน
เข็มวินาทีโครโนกราฟกลาง, เข็ม
ชัว่ โมงและเข็มนาทีโครโนกราฟ
ลักษณะพิเศษเฉพาะ
ั่ ตัง้ ค่าความ
เข็ม 24 ชัว่ โมง, ฟั งก์ชน
หมายเลขเครื่อง
แตกต่างของเวลาและวันที่
9R96, 9R86
ความถี่ของการแกว่ง
32,768/ชัว่ โมง
อัตรารายเดือนเฉลีย่ ±10 วินาที
(เทียบเท่ากับอัตรารายวันเฉลีย่
±0.5 วินาที) *1
อัตรารายเดือนเฉลีย่ ±15 วินาที
เร็ว/ช้า
(เทียบเท่ากับอัตรารายวันเฉลีย่
±1 วินาที) *1
ง +60 องศา
ช่วงอุณหภูมิที่ทำ�งาน -10 องศาเซลเซียส ถึ*2
เซลเซียส
ั่ ไข
แบบไขลานอัตโนมัตมิ ฟ
ี ั งก์ชน
ระบบขับเคลื่อน
ลานด ้วยมือ
การเคลื่อนที่ของเข็ม เคลือ
่ นทีแ
่ บบเลือ
่ น (glide motion)
ประมาณ 72 ชัว่ โมง (หรือประมาณ
ระยะเวลาทำ�
3 วัน) *3
งานต่อเนื่อง
ั่
เมือ
่ ใช ้งานปกติ และใช ้ฟั งก์ชน
จับเวลา
ผลึกคริสตัล (oscillator), วงจรหาร
ความถี่ (frequency divider) และ
แผงวงจร (IC)
แผงวงจรควบคุม Spring Drive
(C-MOS-IC) : 1 ชิน้
50 เม็ดส�ำหรับหมายเลขเครือ
่ ง
จำ�นวนเพชรที่ประดับ
9R96, 9R86, 41 เม็ดส�ำหรับ
หมายเลขเครือ
่ ง 9R84
เร็ว/ช้า (9R96)
หมายเลขเครื่อง
9R16, 9R66
เข็มชัว่ โมง,เข็มนาที,เข็มวินาที, เข็ม
24 ชัว่ โมง และวันที่
ลักษณะ
ั่ ตัง้ ค่าความแตกต่างของเวลา
ฟั งก์ชน
และวันที,่ แถบพลังงาน
ความถี่ของการแกว่ง
32,768/ชัว่ โมง
อัตรารายเดือนเฉลีย่ ±10 วินาที
เร็ว/ช้า (9R16)
(เทียบเท่ากับอัตรารายวันเฉลีย่
±0.5 วินาที) *1
อัตรารายเดือนเฉลีย่ ±15 วินาที
เร็ว/ช้า (9R66)
(เทียบเท่ากับอัตรารายวันเฉลีย่
±1 วินาที) *1
-10
องศาเซลเซียส ถึง +60 องศา
ช่วงอุณหภูมิที่ทำ�งาน
เซลเซียส *2
ั่ ไข
แบบไขลานอัตโนมัตมิ ฟ
ี ั งก์ชน
ระบบขับเคลื่อน
ลานด ้วยมือ
การเคลื่อนที่ของเข็ม เคลือ
่ นทีแ
่ บบเลือ
่ น (glide motion)
่
ระยะเวลาทำ�งานต่อเนื่อง ประมาณ 72 ชัวโมง*3(หรือประมาณ
3 วัน)
ผลึกคริสตัล (oscillator), วงจรหาร
ความถี่ (frequency divider) และ
แผงวงจร (IC)
แผงวงจรควบคุม Spring Drive
(C-MOS-IC) : 1 ชิน้
จำ�นวนเพชรที่ประดับ
30 เม็ด
460
หมายเลขเครื่อง
ลักษณะทั่วไป
ความถี่ของการแกว่ง
เร็ว/ช้า (9R15)
เร็ว/ช้า (9R65)
ช่วงอุณหภูมิที่ทำ�งาน
ระบบขับเคลื่อน
9R15, 9R65
ชัว่ โมง, นาที, เข็มวินาที, วันที,่ ตัวแสดง
สถานะพลังงานส�ำรอง
32,768/ชัว่ โมง
อัตรารายเดือนเฉลีย่ ±10 วินาที (เทียบ
เท่ากับอัตรารายวันเฉลีย่ ±0.5 วินาที) *1
อัตรารายเดือนเฉลีย่ ±15 วินาที (เทียบ
เท่ากับอัตรารายวันเฉลีย่ ±1 วินาที) *1
-10 องศาเซลเซียส ถึง +60 องศา
เซลเซียส *2
แบบไขลานอัตโนมัตมิ ฟี ั งก์ชนั่ ไขลานด ้วยมือ
การเคลื่อนที่ของเข็ม
เคลือ่ นทีแ่ บบเลือ่ น (glide motion)
ระยะเวลาทำ�งานต่อเนื่อง
ประมาณ 72 ชัว่ โมง (หรือประมาณ 3 วัน) *3
ผลึกคริสตัล (oscillator), วงจรหารความถี่
(frequency divider) และแผงวงจรควบคุม
Spring Drive (C-MOS-IC) : 1 ชิน้
30 เม็ด
แผงวงจร (IC)
จำ�นวนเพชรที่ประดับ
หมายเลขเครื่อง
ลักษณะทั่วไป
ความถี่ของการแกว่ง
เร็ว/ช้า
ช่วงอุณหภูมิที่ทำ�งาน
ระบบขับเคลื่อน
9R31
ชัว่ โมง, นาที, เข็มวินาที, วันที,่ ตัวแสดง
สถานะพลังงานส�ำรอง
32,768/ชัว่ โมง
อัตรารายเดือนเฉลีย่ ±15 วินาที (เทียบ
เท่ากับอัตรารายวันเฉลีย่ ±1 วินาที) *1
-10 องศาเซลเซียส ถึง +60 องศา
เซลเซียส *2
ไขลานด ้วยมือ
การเคลื่อนที่ของเข็ม
เคลือ่ นทีแ่ บบเลือ่ น (glide motion)
ระยะเวลาทำ�งานต่อเนื่อง
ประมาณ 72 ชัว่ โมง (หรือประมาณ 3 วัน) *3
ผลึกคริสตัล (oscillator), วงจรหารความถี่
(frequency divider) และแผงวงจรควบคุม
Spring Drive (C-MOS-IC) : 1 ชิน้
30 เม็ด
แผงวงจร (IC)
จำ�นวนเพชรที่ประดับ
*1 : อ
ั ต ราเฉลี่ย ค� ำ นวณจากสภาพที่น าฬ ิกาถู ก ใส่
อยูบ
่ นข ้อมือในช่วงอุณหภูมริ ะหว่าง 5 องศา
เซลเซียส ถึง 35 องศาเซลเซียส
*2 : เมือ
่ อยูใ่ นสภาพอุณหภูมต
ิ �ำ่ (ต�ำ่ กว่า 0 องศา
เซลเซียส)
ควรรักษาให ้พลังงานเหลืออย่าง
น ้อยหนึง่ ในหกส่วนของแถบพลังงานอยูเ่ สมอ
*3 : ใ นกรณี ท ี่แ ถบพลั ง งานแสดงว่ า พลั ง งานที่ไ ด ้
ิ
รับจากลานนาฬกาเต็
มอยู่ ระยะเวลาท�ำงานต่อ
้ ลงได ้ตามลักษณะการใช ้งาน
เนือ
่ งอาจสัน
※ รายละเอียดเปลีย
่ นแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งล่วงหน ้า
เนือ
่ งจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement