Barco ClickShare CS-100 Návod na inštaláciu

Barco ClickShare CS-100 Návod na inštaláciu
ClickShare CS-100 series
Pro CS-100 a CS-100 HUDDLE
Instalační manuál
ENABLING BRIGHT OUTCOMES
Revize produktu
Verze softwaru: 1.8.xx
Barco NV
Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Registered office: Barco NV
President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Změny
Společnost Barco poskytuje tuto příručku „jak je“ bez jakékoli výslovné nebo odvozené záruky, mimo jiné
včetně odvozených záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. Společnost Barco může ve výrobcích
nebo programech popsaných v této publikaci kdykoli a bez upozornění provést vylepšení nebo změny.
Tato publikace může obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Informace v této publikaci
jsou pravidelně měněny; tyto změny jsou zařazeny v nových vydáních této publikace.
Nejnovější vydání příruček Barco lze stáhnout z webových stránek Barco na adrese www.barco.com nebo ze
zabezpečených webových stránek Barco na adrese https://www.barco.com/en/signin.
Copyright ©
Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, reprodukována ani
přeložena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Barco nesmí být ani jinak zaznamenána,
přenášena ani uložena v zálohovacích systémech.
Ochranné známky
USB Type-CTM a USB-CTM jsou ochranné známky organizace USB Implementers Forum.
Ochranné známky
Názvy značek a produktů uvedené v tomto návodu mohou být ochrannými známkami, registrovanými
ochrannými známkami nebo autorskými právy příslušných držitelů známek či práv. Všechny názvy značek a
produktů uvedené v tomto návodu slouží jako komentář nebo příklad a nelze je chápat jako reklamu na
produkty nebo jejich výrobce.
Upozornění k obchodní známce HDMI
Termíny HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou obchodní
známky nebo registrované obchodní známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.
Reakce na incident týkající se zabezpečení výrobku
Jako globální špičkový technologický výrobce se společnost Barco neustále snaží dodávat zákazníkům
zabezpečená řešení a služby, ovšem současně i chránit duševní vlastnictví společnosti Barco. Při přijetí
informací o obavách o zabezpečení výrobku bude okamžitě zahájen proces pro reakci na incident týkající se
zabezpečení výrobku. Pokud máte konkrétní obavy týkající se zabezpečení nebo chcete nahlásit potíže
týkající se zabezpečení výrobků Barco, informujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených na adrese
https://www.barco.com/psirt. Kvůli ochraně našich zákazníků společnost Barco nezveřejňuje ani nepotvrzuje
potíže zabezpečení, dokud společnost Barco neprovede analýzu výrobku a nevydá opravy nebo řešení pro
zmírnění problému.
Ochrana patenty
Informace naleznete na adrese www.barco.com/about-barco/legal/patents
Záruka a odškodnění
Firma Barco v rámci zákonných záručních podmínek ručí za bezchybné zhotovení produktu. Kupující je
povinen po převzetí zboží okamžitě zkontrolovat, zda nebylo během přepravy poškozeno a zda neobsahuje
vady materiálu a výrobní vady; stížnosti je nutné okamžitě písemně sdělit firmě Barco.
Záruční lhůta začíná běžet v den převodu rizik, v případě speciálních systémů a softwaru v den uvedení do
provozu, nejpozději však 30 dnů po převodu rizik. V případě oprávněné stížnosti firma Barco dle svého
uvážení v přiměřené lhůtě vadu opraví nebo vadný produkt vymění. Pokud tento krok nebude možný nebo
nepovede k nápravě, kupující může požadovat snížení prodejní ceny nebo zrušení smlouvy. Veškeré jiné
nároky, zejména nároky týkající se odškodnění za přímé či nepřímé škody, popř. škody vzniklé provozem
softwaru nebo poskytováním jiných služeb firmou Barco, ať již jako součásti systému nebo samostatnou
službu, budou považovány za neplatné, pokud se neprokáže, že škoda vznikla absencí písemně zaručených
vlastností nebo v důsledku záměrné nebo hrubé nedbalosti ze strany firmy Barco.
Pokud kupující nebo třetí strana provede úpravu nebo opravu zboží dodaného firmou Barco, popř. zboží bude
nesprávně použito, zejména pokud budou systémy nesprávně uvedeny do provozu, nebo pokud bude zboží
po převodu rizik vystaveno vlivům, které nebyly dohodnuty ve smlouvě, veškeré nároky kupujícího vyplývající
ze záruky budou považovány za neplatné. Záruka se nevztahuje na selhání systému způsobená programy
nebo speciálními elektrickými obvody opatřenými kupujícím, např. rozhraním. Záruka poskytovaná firmou
Barco dále nezahrnuje běžné opotřebení a údržbu.
Zákazník je povinen dodržovat podmínky ochrany ŽP a předpisy týkající se servisu a údržby uvedené v tomto
návodu.
Barco ClickShare Licenční smlouva koncového uživatele pro konkrétní produkt1
TATO LICENČNÍ SMLOUVA KONCOVÉHO UŽIVATELE KONKRÉTNÍHO PRODUKTU (EULA) SPOLEČNĚ
S OBECNOU EULA BARCO V JEJÍ PŘÍLOZE UPRAVUJÍ PODMÍNKY POUŽITÍ SOFTWARU.
PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT PŘED OTEVŘENÍM, STAŽENÍM A POUŽÍVÁNÍM
SOFTWARU.
NEAKCEPTUJTE LICENCI A NEINSTALUJTE, NESTAHUJTE, NEPŘISTUPUJTE K NÍ ANI JINAK
NEKOPÍRUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE CELÝ SOFTWARE ANI JEHO ČÁST, POKUD NESOUHLASÍTE S
JEJÍMI PODMÍNKAMI STANOVENÝMI V TÉTO LICENČNÍ SMLOUVĚ.
1. Oprávnění
Barco ClickShare („Software“) je nabízený jako řešení bezdrátové prezentace, které zahrnuje příslušné
softwarové komponenty podrobněji stanovené v příslušné Dokumentaci.
Software lze používat na základě koupě a pod podmínkou úhrady související kupní ceny oprávněnému
distributorovi Barco nebo prodejci základní jednotky ClickShare a softwaru nebo stahování oprávněných
aplikací ClickShare (každá z nich „Produkt Barco ClickShare“).
•
•
Doba platnosti
Software lze používat v souladu s podmínkami této EULA od data prvního používání Produktu Barco
ClickShare po dobu, po kterou Produkt Barco ClickShare používáte.
Nasazení a použití
Software bude používán výhradně ve spojení s Produktem Barco ClickShare v souladu s Dokumentací
vydanou společností Barco pro takový Produkt.
2. Podpora
Na Software se uplatní záruční podmínky stanovené společností Barco v záručním listu. Údržba, včetně
poskytování upgradů a aktualizací Softwaru a podpory helpdesku jsou k dispozici dle vaší volby za podmínek
aktuálně platného záručního listu Barco.
Vyšší úrovně údržby a podpory lze získat v okamžiku prodeje produktu nebo během záruční lhůty na Produkt
Barco ClickShare a/nebo Softwaru.
Vyšší úrovně údržby a podpory mohou zahrnovat počáteční transakce, pokud budou samostatně objednány a
uhrazeny. Důrazně doporučujeme smlouvu o údržbě a podpoře zachovávat bez přerušení. Barco si vyhrazuje
právo nezahájit znovu údržbu po jejím přerušení zákazníkem.
3. Doba použití
Software lze používat dle ustanovení EULA Barco v příloze.
V případě rozporu či nesouladu mají ustanovení této EULA pro konkrétní produkt přednost před obecnou
EULA Barco.
V případě (náhodného nebo jiného) nedodržení (např. pokud skutečné použití překračuje oprávněné použití v
souladu s touto Smlouvou) bude společnost Barco oprávněna pozastavit přístup k Softwaru, dokud nebude
nesoulad napraven, a pokud k tomu nedojde, společnost Barco je oprávněna vypovědět Licenční smlouvu
upravenou tímto dokumentem.
4. Ochrana osobních údajů
Jste správcem osobních údajů, které jsou zpracovávány Softwarem. Proto nesete výhradní odpovědnost za
dodržování veškerých platných zákonů a nařízení na ochranu osobních údajů a za zavedení a udržování
ochrany osobních údajů a bezpečnostních opatření (zejména v případě komponent, které poskytujete nebo
kontrolujete). Barco odmítá v tomto ohledu jakoukoliv odpovědnost.
1:
V případě jakýchkoliv rozporů nebo nesouladu mezi překlady EULA a anglickým textem EULA bude mít anglický text přednost.
Barco vypracovalo specifické zásady ochrany osobních údajů pro softwarovou aplikací ClickShare pro mobilní
zařízení, které popisují zpracování osobních údajů prostřednictvím této aplikace (
http://www.barco.com/en/about-barco/legal/privacy-policy/clickshare-app).
5. Další podmínky
•
•
Komponenty Open Source
Software obsahuje softwarové komponenty vydané v licenci Open source.
Seznam používaných komponent třetích osob je k dispozici v souborech README Softwaru, v části „My
Barco“ webových stránek Barco nebo prostřednictvím jiných (on-line) prostředků. Uplatní se příslušné
licenční podmínky, oznámení o autorských právech a v příslušných případech podmínky přístupu ke
zdrojovému kódu dle ustanovení EULA Barco v příloze tohoto dokumentu.
Uchovávání dat
Právo Barco na používání a uchovávání Funkčních informací (část 10.2 EULA) zůstává v platnosti i po
uplynutí doby platnosti této EULA.
LICENČNÍ SMLOUVA KONCOVÉHO UŽIVATELE BARCO1
Akceptací těchto podmínek (zatržením políčka nebo jiným mechanizmem určeným k potvrzení souhlasu s
podmínkami elektronické kopie této Licenční smlouvy), instalací, stažením, přístupem nebo jiným
kopírováním nebo používáním veškerého Softwaru nebo jeho části (dle definice níže) (i) akceptujete tuto
Licenční smlouvu jménem subjektu, za který jste oprávněni jednat (např. vašeho zaměstnavatele) a
souhlasíte, že budete jednat způsobem v souladu s touto Licenční smlouvou (nebo pokud takový subjekt, za
který jste oprávněni jednat, neexistuje, akceptujete tuto Licenční smlouvu svým vlastním jménem a
potvrzujete, že jste touto Smlouvou právně vázáni) a (ii) prohlašujete a zaručujete, že jste řádně zmocněni
koncovým uživatelem v případě, že jednáte jménem takového subjektu.
Tyto podmínky se vztahují na vaše použití Softwaru po původní Dobu platnosti vaší licence. Pokud obnovíte
nebo zakoupíte dodatečnou licenci, uplatní se aktuálně platná verze této Licenční smlouvy a zůstane beze
změny po dobu platnosti příslušné licence a/nebo ve vztahu takových změněných prvků. Další smluvní
dokumenty (EULA pro konkrétní produkt; Smlouva o údržbě a podpoře, pokud a když jsou uzavírány společně
s tímto dokumentem) platí navíc vedle těchto podmínek a představují celou Licenční smlouvu. Potvrzujete, že
elektronická kopie této Smlouvy bude mít stejnou průkazní hodnotu jako tištěná verze podepsaná smluvními
stranami.
Pokud nejste ochotni přijmout tuto Licenční smlouvu za těchto podmínek, nebo pokud nemáte oprávnění,
pravomoc nebo právo jednat jménem takového subjektu a zavazovat jej (nebo svým jménem jako fyzické
osoby, pokud takový subjekt neexistuje), NEOZNAČUJTE TLAČÍTKO „SOUHLASÍM“ ANI JINAK
NEKLIKEJTE NA ŽÁDNÉ TLAČÍTKO POTVRZENÍ SMLOUVY A NEINSTALUJTE, NESTAHUJTE,
NEPŘISTUPUJTE ANI JINAK NEKOPÍRUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE SOFTWARE JAKO CELEK NEBO
JEHO ČÁST.
1. Definice
„Propojená osoba“ znamená jakoukoliv korporaci nebo jiný subjekt přímo či nepřímo ovládající takovou
korporaci nebo subjekt, jimi ovládaný nebo pod společnou kontrolou. Pro výše uvedené účely „kontrola/
ovládání“ znamená (i) přímé nebo nepřímé vlastnictví nebo kontrolu minimálně padesáti procent (50 %)
vlastního kapitálu nebo akcií či hlasovacích práv v příslušné korporaci nebo jiném subjektu nebo (ii) kontrolu
nad složením představenstva příslušné korporace nebo jiného subjektu.
„Barco“ znamená společnost Barco NV (číslo společnosti 0473.191.041) s adresou sídla Beneluxpark 21,
8500 Kortrijk, Belgie, nebo její stanovenou Propojenou osobu, které vám poskytují licenci k vlastnímu
softwaru, který je předmětem této Smlouvy.
„Dokumentace“ znamená veškeré technické, referenční a instalační příručky, návody k použití, zveřejněné
specifikace výkonu a další písemnou dokumentaci poskytovanou obecně Barco svým příjemcům licence ve
vztahu k Softwaru společně s veškerými jejich změnami a aktualizacemi;
„DRM“ znamená platformu pro správu digitálních práv Barco používanou pro poskytování přístupu k Softwaru
a podmínky přístupu k němu.
„Licenční smlouva“ znamená tuto Licenční smlouvu koncového uživatele Barco (EULA) zahrnující podmínky
EULA pro konkrétní produkt, včetně veškerých změn uvedených v tomto dokumentu.
„EULA pro konkrétní produkt“ znamená dodatečné platné podmínky softwaru
„Software“ znamená počítačový software vydaný pouze v objektovém kódu, k němuž je poskytována licence v
souladu s tímto dokumentem, dle popisu platné kupní objednávky a související EULA pro konkrétní produkt.
„Doba platnosti“ znamená dobu stanovenou v článku 9.1 této Smlouvy, jakož i případnou dohodnutou dobu
prodloužení.
„Vy“ znamená subjekt, jménem kterého jsou tyto podmínky akceptovány, a veškeré zástupce tohoto subjektu,
kteří mají přístup k Softwaru.
2. Udělení licence
2.1 License Scope. Pod podmínkou dodržení těchto licenčních podmínek a úhradou příslušných poplatků
vám společnost Barco udílí omezenou, nevýhradní, nepřevoditelnou, nepostoupitelnou licenci bez možnosti
udělení podlicence k používání Softwaru výhradně v souladu s podmínkami a parametry uvedenými v této
Smlouvě. Pokud EULA pro konkrétní produkt nebo jakékoliv širší licenční podmínky prostřednictvím nástroje
DRM nestanoví jinak, licence v souladu s touto Licenční smlouvou se vztahuje na jednu (1) kopii Softwaru,
který bude používán na jednom výpočetním zařízení jedním (1) samostatným uživatelem. Instalace na
výpočetním zařízení, k němuž může mít přístup více než jeden uživatel, nepředstavuje povolené použití a pro
každého uživatele, který se současně připojuje k výpočetnímu zařízení, na kterém je Software nasazen, se
vyžaduje samostatná licence.
2.2 License Type. Příslušný typ licence a vaše práva v čase, nasazení a využití jsou podrobněji popsány v
EULA pro konkrétní produkt (v případě její absence bude odpovídat rozsahu stanovenému v článku 2.1 této
Smlouvy).
2.3 License restrictions.
Zamýšlené použití. Souhlasíte, že Software budete používat výhradně v souladu v touto Licenční smlouvou (a
jakoukoliv EULA pro konkrétní produkt, který je její součástí), platnými právními předpisy a způsobem v
souladu s jeho záměrem a Dokumentací.
Zákaz převodu (Licenční smlouva). Souhlasíte, že nepřevedete, nepostoupíte ani neposkytnete podlicenci ke
svým licenčním právům jakékoliv jiné osobě bez získání předchozího písemného souhlasu Barco.
Zákaz převodu (Software). Pokud Software deaktivujete nebo odinstalujete z výpočetního zařízení, na kterém
byl původně nainstalován, dojde k tím k ukončení této Licenční smlouvy, pokud nebude ze strany Barco
výslovně a konkrétně schváleno jinak. Souhlasíte, že Software nebudete používat ve spojení s jiným
hardwarem nebo softwarem, který umožňuje sdílená připojení, přesměrování informací nebo který by
jakýmkoliv jiným způsobem umožňoval porušení nebo obcházení licenčních omezení aktivací a použitím
Software větším než oprávněným počtem zařízení nebo uživatelů (např. multiplexování), ani se nebudete
jinak pokoušet omezovat aktuálně vyžadovaný počet licencí.
Oprávnění uživatelé. Použití Softwaru je omezeno na osoby v rámci vaší organizace nebo případné zástupce
třetích osob, které pracují na vaši odpovědnost a pod vaší kontrolou, pokud takové osoby akceptovaly
podmínky této Licenční smlouvy. Souhlasíte, že Software nebudete používat ani nedovolíte jeho používání k
poskytování služeb třetím osobám, ať již jako poskytovatel služeb nebo formou časového sdílení nebo jinak,
bez předchozího písemného souhlasu Barco. Nejste oprávněni Software poskytnout, pronajmout, prodat ani
jinak převést, či poskytnout zajištění nebo jiný nárok k Softwaru.
Zákaz změn. Nejste oprávněni provádět opravy chyb Softwaru ani jej jinak upravovat či adaptovat ani vytvářet
odvozená díla ze Softwaru ani povolit třetím osobám, aby tak činily.
Zákaz zpětné analýzy. Souhlasíte, že nebudete provádět zpětnou analýzu ani dekompilaci, dešifrování,
rozkládání ani jinak redukovat Software na běžně čitelnou formu, s výjimkou rozsahu výslovně povoleného v
souladu s platnými právními předpisy, aniž by tím bylo dotčeno toto omezení, nebo s výjimkou rozsahu, v
jakém je Barco ze zákona povinna povolit takovou konkrétní činnost v souladu s případnými platnými
licencemi typu open source.
Kód vyžadovaný pro zajištění interoperability. V rozsahu vyžadovaném zákonem a na základě vaší písemné
žádosti je společnost Barco povinna poskytnout vám informace o rozhraní nezbytném pro dosažení
interoperability mezi Softwarem a jinými nezávisle vyvinutými programy, které používáte, a to pod podmínkou
úhrady (případného) příslušného poplatku Barco. Jste povinni přísně dodržovat povinnosti zachování
důvěrnosti ve vztahu k takovým informacím a takové informace jste povinni používat v souladu s podmínkami
uplatňovanými Barco.
Zákaz oddělování. Software může zahrnovat různé aplikace a komponenty, může podporovat více platforem a
jazyků a může být poskytován na více médiích či v několika kopiích. Bez ohledu na to je vám Software určen a
dodáván jako jediný produkt, který bude používán jako jediný produkt na zařízeních dle určení této Smlouvy.
Souhlasíte, že nebudete oddělovat části tvořící Software k používání na různých výpočetních zařízeních.
Území. Souhlasíte, že budete Software používat výhradně na území nebo v regionu, kde jste Software od
Barco nebo jejích oprávněných prodejců získali, pokud není v Dokumentaci stanoveno jinak. Případný vývoz,
pokud je povolený, musí být v souladu s platnými zákony a nařízeními (o vývozu).
2.4 Your Infrastructure. Nadále nesete odpovědnost za zajištění a udržování hardwaru, operačního
systému, sítě nebo jiné infrastruktury (dále jen „Infrastruktura“), které jsou nezbytné pro provozování Softwaru
a budete takovou Infrastrukturu udržovat provozuschopnou a bez virů. Uznáváte, že Software je komplexní
počítačové softwarová aplikace a že její výkon se může lišit podle hardwarové platformy, softwarových
interakcí a konfigurace. Uznáváte, že software není navržen a vyroben pro vaše konkrétní požadavky a
očekávání, a váš výběr softwaru je zcela vaše vlastní volba a rozhodnutí.
3. Vlastnictví. Práva duševního vlastnictví.
3.1 Ownership. Veškerý Software je vám licencován, nikoliv prodáván, a to na nevýhradní bázi pro použití
výhradně za podmínek této Licenční smlouvy, a Barco a její dodavatelé si vyhrazují veškerá práva
nevýhradně udělená vám. Můžete vlastnit nosič, na kterém je software poskytnut, ale software je předmětem
vlastnictví a autorských práv společnosti Barco nebo dodavatelů třetích stran. Vaše licence vám neuděluje
žádný titul nebo vlastnictví a není prodejem žádných práv v Softwaru nebo jeho Dokumentaci.
3.2 Third Party Materials. Software může obsahovat nebo vyžadovat používání určité technologie
třetích osob (ať již vlastnického nebo softwaru typu open source) stanovené společností Barco v
Dokumentaci, souborech ke čtení, dokumentech schvalovaných kliknutím třetí strany, na adrese
www.barco.com nebo jinak („Identifikované komponenty“). Na Identifikované komponenty se mohou vztahovat
dodatečné a/nebo odlišné podmínky a vy souhlasíte, že licence k Identifikovaným komponentám se poskytuje
v souladu s podmínkami, prohlášeními a zárukami příslušných licencí, které budou mít v příslušném případě
přednost před ustanoveními této Licenční smlouvy.
3.3 Source Code Access. V rozsahu vyžadovaném v souladu s licenčními podmínkami třetích osob (open
source) a po dobu 36 měsíců od vaší akceptace této Licenční smlouvy je společnost Barco povinna
poskytnout přístup ke zdrojovému kódu, na který se vztahuje licence třetích osob (open source)
prostřednictvím e-mailu nebo odkazu ke stažení. Pokud to podmínky příslušné licence vyžadují, můžete od
Barco vyžadovat (žádostí zaslanou k rukám právního oddělení na výše uvedenou adresu) poskytnutí
takového kódu na hmotném médiu za úhradu nákladů daného média, přepravy a zpracování.
3.4 Trademarks / Copyright. Jakákoliv značka a názvy produktů uvedené ve vztahu k Softwaru mohou
být obchodní značky, registrované obchodní známky nebo autorská práva příslušných vlastníků (třetí strany).
Navíc je Software chráněn ustanoveními národních a mezinárodních zákonů a smluv. Autorská práva ke
komponentům Softwaru patří příslušným původním držitelům autorských práv, každý další přispěvatel a/nebo
jeho příslušná pověřená osoba může být určen v Dokumentaci k Softwaru, zdrojovém kódu, souboru
README nebo jinde. Nejste oprávněni odstraňovat nebo zakrývat nebo jinak pozměňovat jakékoliv ochranné
známky, autorská práva nebo jiná oznámení o vlastnictví, vysvětlení nebo loga umístěná na Softwaru nebo v
něm obsažená.
3.5 Trade Secrets. Potvrzujete, že Software zahrnuje hodnotná obchodní tajemství Barco a jejích
nezávislých poskytovatelů licence, a souhlasíte, že nebudete poskytovat, zpřístupňovat ani jinak předávat
taková obchodní tajemství obsažená v Softwaru a Dokumentaci v jakékoliv formě třetím osobám bez
předchozího písemného souhlasu Barco. Jste povinni zavést veškerá rozumná bezpečností opatření na
ochranu těchto obchodních tajemství.
4. Podpora
4.1 Principle. Barco nemá žádnou povinnost poskytovat podporu a údržbu Softwaru, s výjimkou rozsahu
uvedeného v EULA pro konkrétní produkt a/nebo v rozsahu, v jakém jste uzavřeli samostatnou smlouvu o
údržbě a podpoře a uhradili příslušné poplatky za údržbu a podporu. Jakékoliv neoprávněné použití Softwaru
dle ustanovení jakékoliv smlouvy o údržbě a podpoře může vést Barco k přerušení poskytování takové
podpory a údržby.
4.2 Support policy. Aktualizace vydává údržba nebo je lze získat v souladu s podmínkami samostatné
smlouvy o údržbě a podpoře, která vám byla nabídnuta. Takové smlouvy společně s podporou uvedenou v
EULA pro konkrétní produkt budou představovat jedinou odpovědnost Barco a váš jediný prostředek ve
vztahu k podpoře a údržbě Softwaru. Souhlasíte, že nainstalujete veškeré aktualizace údržby s cílem vyřešit
mezery nebo bezpečnostní problémy Softwaru, pokud vám budou poskytnuty. Barco vás bude průběžně
informovat, pokud již nebude zajišťován servis dřívějších verzí Softwaru.
4.3 Remote connectivity. Barco může jako podstatnou podmínku poskytování údržby a podpory
vyžadovat, aby Software zůstal vzdáleně připojen k Barco přes síť.
5. Záruka
S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY, KTERÁ SE PŘÍPADNĚ UPLATNÍ V SOULADU S EULA PRO
KONKRÉTNÍ PRODUKT, POTVRZUJETE, ŽE SOFTWARE SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. BARCO
NEPOSKYTUJE ANI NEMÁ V ÚMYSLU POSKYTOVAT ZÁRUKY NEBO PROHLÁŠENÍ, VÝSLOVNÉ NEBO
ODVOZENÉ, A VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI,
VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A
NEZARUČUJE, ŽE SOFTWARE BUDE BEZ CHYB NEBO ŽE BUDETE MOCI POUŽÍVAT SOFTWARE BEZ
PŘERUŠENÍ NEBO ŽE TAKOVÉ CHYBY BUDOU OPRAVENY SPOLEČNOSTÍ BARCO. POKUD
PŘÍPADNĚ SAMOSTATNĚ SJEDNANÉ ZÁVAZKY ÚDRŽBY A PODPORY NESTANOVÍ JINAK, PONESETE
VEŠKERÉ NÁKLADY A VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OPRAVOU, OBNOVENÍM NEBO ŠKODAMI
ZPŮSOBENÝMI TAKOVÝMI CHYBAMI. V NÁSLEDUJÍCÍM PŘÍPADĚ BUDE MÍT ZÁRUČNÍ PROHLÁŠENÍ
UPRAVENÉ V PLATNÉ LICENCI TYPU OPEN SOURCE PŘEDNOST PŘED USTANOVENÍMI TÉTO
LICENČNÍ SMLOUVY.
6. Soulad a vymáhání
6.1 Reporting and Audit. Kromě správných postupů povinností uchovávání záznamů souhlasíte s tím, že
nahlásíte používání Softwaru a související účtovací metriku v DRM nebo jinde dle dohody. Společnosti Barco
a jejím určeným auditorům udílíte na náklady Barco právo ověřovat vaše nasazení a používání Softwaru
během vaší běžné pracovní doby za účelem ověření vašeho dodržování Licenční smlouvy. V případě, že
takový audit zjistí nedodržení vašich platebních podmínek v souladu s tímto dokumentem, jste povinen
neprodleně uhradit Barco příslušné licenční poplatky plus rozumné náklady na provedení auditu.
6.2 Fair Use Monitor. Jste informováni a potvrzujete, že Software zahrnuje technologie, které umožňují
vzdálené snížení (celkové nebo částečné) funkčnosti Softwaru („Monitorování spravedlivého používání“). Tato
technologie je aktivačním nástrojem a zásadní odkládací podmínkou, aby Barco tuto Licenční smlouvu
uzavřela.
6.3 Enforcement. V případě porušení Licenční smlouvy (včetně neuhrazených poplatků po splatnosti) bude
Barco informovat aktuálně známé uživatele prostřednictvím DRM nebo jinou písemnou formou, (i) o porušené
podmínce Licenční smlouvy (včetně platební lhůty); (ii) o poskytnutí lhůty 8 kalendářních dní na napravení
takového porušení, pokud jej napravit lze; a (iii) o tom, kterou část funkce Barco zamýšlí omezit (pouze
všechny funkce Softwaru nebo některé dodatečně licencované funkce; jako celek nebo jejich část), pokud
nebude porušení napraveno včas a zcela.
6.4 Remedy. Pokud nebude porušení napraveno ve stanovené lhůtě pro obnovení (nebo pokud jej nelze
vůbec napravit), společnost Barco bude oprávněna dle vlastního uvážení (i) požadovat od vás, abyste si
pořídili takové dodatečné licence nezbytné pro skutečné využití; (ii) omezit funkce Softwaru, včetně využití
Monitorování spravedlivého použití nebo (iii) ukončit Licenční smlouvu upravenou tímto dokumentem, aniž by
tím byly dotčeny případné další náhrady dostupné ze zákona, dle smlouvy nebo práva spravedlnosti.
6.5 Indemnification. TÍMTO SOUHLASÍTE, ŽE ODŠKODNÍTE, BUDETE BRÁNIT A CHRÁNIT BARCO A
S NÍM PROPOJENÉ SUBJEKTY PROTI VEŠKERÝM ŽALOBÁM, ŘÍZENÍM, ODPOVĚDNOSTI, ZTRÁTÁM,
ŠKODÁM, POPLATKŮM A NÁKLADŮM (VČETNĚ NÁKLADŮ PRÁVNÍHO ZASTOUPENÍ) A DALŠÍM
VÝDAJŮM, KTERÉ VZNIKNOU BARCO NEBO KTERÉ BARCO UTRPÍ A KTERÉ VZNIKNOUT Z VAŠEHO
PORUŠENÍ PODMÍNEK TÉTO SOFTWAROVÉ LICENCE ČI V SOUVISLOSTI S NÍ.
7. Omezení odpovědnosti
V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM BARCO NEAKCEPTUJE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST
ZA JAKÉKOLI ŠKODY, ZTRÁTY NEBO NÁROKY, KTERÉ VY NEBO JAKÁKOLI TŘETÍ STRANA MŮŽE
UTRPĚT V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU. V PRÁVNÍCH ŘÁDECH, KDE NELZE
ODPOVĚDNOST BARCO VYLOUČIT, BUDE ODPOVĚDNOST BARCO ZA PŘÍMÉ ŠKODY OMEZENA NA
LICENČNÍ POPLATKY SKUTEČNĚ UHRAZENÉ ZA SOFTWARE BĚHEM DVANÁCTI MĚSÍCŮ
PŘEDCHÁZEJÍCÍCH NÁROKU (NEBO ČÁSTKU VE VÝŠI 250 EUR, POKUD SE ŽÁDNÝ POPLATEK
NEPLATÍ) CELKEM.
DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO ZÁKONEM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SPOLEČNOST BARCO
NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, KÁRNÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ
ZTRÁTY NEBO ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT VE SPOJENÍ SE
SOFTWAROVOU LICENCÍ NEBO VÝKONEM NEBO ÚDAJNÝM VÝKONEM NEBO SELHÁNÍM PŘI
VÝKONU POVINNOSTÍ BARCO PODLE TÉTO SOFTWAROVÉ LICENCE NEBO PŘÍMO Z NICH, NEBO ZA
JAKÉKOLI HOSPODÁŘSKÉ ZTRÁTY, ZTRÁTY PODNIKÁNÍ, SMLOUVY, DATA, DOBROU VŮLI, ZISKY,
OBRAT, VÝNOS, POVĚST NEBO ZTRÁTU VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZASTAVENÍ PRÁCE, SELHÁNÍ POČÍTAČE
NEBO SOFTWARU A VEŠKERÉ OSTATNÍ KOMERČNÍ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, KTERÉ MOHOU
VZNIKNOUT POUŽITÍM SOFTWARU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BARCO BYLA UPOZORNĚNA
NA MOŽNOST JEJICH VÝSKYTU.
8. Důvěrnost
8.1 Confidential Information. Budete získávat informace, které jsou vlastnickými a důvěrnými
informacemi Barco během zakoupení a Doby platnosti této Licenční smlouvy. „Důvěrné informace“ budou
zahrnovat (i) související logiku, zdrojový kód a koncepce Softwaru nebo jiné obchodní tajemství (přístup k
nimž je přísně omezen na rozsah výslovně uvedený v tomto dokumentu), (ii) veškeré informace označené
jako důvěrné společností Barco nebo které mají nezbytnou kvalitu důvěrnosti a (ii) případné licenční klíče
poskytnuté Barco v souladu s touto Smlouvou.
8.2 Non-Disclosure. Souhlasíte, že nebudete šířit žádné Důvěrné informace jakékoliv osobě bez
předchozího písemného souhlasu, s tím, že se tento článek 8 neuplatní na informace, které byly vašim
zákonným vlastnictvím před zahájením platnosti této Licenční smlouvy, které byly již veřejně známé nebo se
jimi stanou v budoucnosti (jinak než v důsledku porušení tohoto článku 8), v rozsahu, v jakém musí být
poskytnuty ze zákona, nebo které jsou triviální či zřejmé. Souhlasíte, že nebudete používat žádné Důvěrné
informace kromě oprávněných účelů v souladu s touto Smlouvou. Výše uvedené povinnosti o zachování
důvěrnosti platí i po ukončení této Licenční smlouvy.
9. Doba platnosti a ukončení
9.1 Term. Doba platnosti této Licenční smlouvy začíná běžet od data vaší akceptace (dle ustanovení výše)
Softwaru (přičemž potvrzujete, že používání Softwaru představuje akceptaci), dokud Software nedeaktivujete,
neukončíte používání zařízení, na které byl Software poprvé nainstalován pro zamýšlené použití nebo
vypršení omezené časové lhůty stanovené v EULA pro konkrétní produkt, podle toho, co nastane dříve.
9.2 Termination. Tuto Licenční smlouvu můžete kdykoliv ukončit zničením všech kopií Softwaru, které
vlastníte, a zničením veškeré Dokumentace a souvisejících materiálů nebo jejich vrácením společnosti Barco
nebo určenému prodejci Barco, který vám je prodal nebo poskytl. Barco je oprávněno ukončit tuto Licenční
smlouvu, bezprostředně nebo postupně v souladu s článkem 6 této Smlouvy, tak, že vás bude kdykoliv
informovat, že se kterýkoliv z uživatelů dopustil porušení kteréhokoliv z ustanovení této Licenční smlouvy.
9.3 Consequences of Termination. Veškerá práva související s používáním Softwaru a získání
aktualizací a upgradů propadají, jakmile dojde k ukončení nebo vypršení Licenční smlouvy. Ukončení nebo
vypršení vaší licence vám nedává právo na zpětné vrácení aktuálních nebo minulých plateb.
10. Další důležitá ustanovení
10.1 Personal Data. Bez ohledu na to, zda Barco převezme roli zpracovatele osobních údajů (dle
ustanovení EULA pro konkrétní produkt), nesete nadále odpovědnost za dodržování všech platných zákonů o
ochraně osobních údajů a zavedení a udržování ochrany osobních údajů a bezpečnostních opatření (zejména
pro komponenty, které poskytujete nebo kontrolujete). Barco odmítá jakoukoliv odpovědnost za jakákoliv data
poskytnutá Barco nebo jakékoliv použití Softwaru nad rámec zamýšleného použití v souladu s touto Licenční
smlouvou nebo příslušné přílohy ohledně zpracování dat.
10.2 Functional Information. Společnost Barco může prostřednictvím Softwaru shromažďovat
informace o (i) fungování a funkcích produktů, které jsou prostřednictvím Softwaru propojeny a/nebo (ii)
poskytnuté vámi či vygenerované na základě vašeho používání Softwaru („Funkční informace“). Barco může
využít takové Funkční informace pro účely analýzy, pro vývoj a zavedení produktů a služeb, nabídku produktů
a služeb vaší organizaci a/nebo umožnění přístupu třetích osob k takovým Funkčním informacím; na základě
oprávněných zájmů Barco na posouzení trhu, hodnocení a zlepšení svých produktů a provádění výzkumu a
vývoje. Veškerý know-how, vynálezy a díla odvozená společností Barco na základě Funkčních informací
budou výhradním vlastnictvím společnosti Barco.
11. Závěrečná ustanovení
11.1 Entire Agreement. Tato Licenční smlouva je jediným ujednáním a dohodou mezi vámi a Barco
ohledně použití Softwaru. Tato Licenční smlouva nahrazuje veškerá další sdělení, ujednání nebo dohody
existující mezi námi před podpisem této Licenční smlouvy (s výjimkou případných přetrvávajících ustanovení
o zachování důvěrnosti).
11.2 Notices. Oznámení lze platně doručovat prostřednictvím DRM a alternativně nebo dodatečně
smluvními stranám na jejich poslední známou adresu.
11.3 Severability. Tuto Licenční smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dohodami
podepsanými jejími smluvními stranami. Bude-li o některém z ustanovení této Licenční smlouvy rozhodnuto,
že je nezákonné, neplatné či nevymahatelné, nebo pokud o tom rozhodne ve svém vymahatelném rozsudku
příslušný soud, tato Licenční smlouva zůstane nadále plně v platnosti s výjimkou takového ustanovení, které
bude považováno za vymazané s účinností od data takového rozhodnutí a bude nahrazeno ustanovením,
které je přijatelné ze zákona a které bude co nejlépe odpovídat úmyslu této Licenční smlouvy.
11.4 Export. Uznáváte, že na tento Software se mohou vztahovat zákony a nařízení o kontrole vývozu USA
nebo jiných vlád. Souhlasíte, že budete dodržovat všechny platné mezinárodní a národní zákony, které se
vztahují na software, včetně amerického Export Administration Regulations, nebo se vztahují na koncového
uživatele, koncové použití a omezení destinací vydaných americkou vládou nebo jinými vládami.
11.5 Survival. Ustanovení článků 3, 5, 6, 7, 8, 10 a 11 zůstanou v platnosti i po skončení této Licenční
smlouvy bez ohledu na jeho důvody, což nicméně neznamená ani nezpůsobuje přetrvání práva používat
Software po skončení této Licenční smlouvy.
11.6 Assignment. Nejste oprávněni tuto Smlouvu postoupit částečně ani cele jakékoliv třetí osobě bez
souhlasu Barco. Společnost Barco bude oprávněná postoupit všechny nebo některé z povinností Barco v
souladu s touto Smlouvou třetí straně a/nebo některé ze Propojených osob Barco.
11.7 Law and Jurisdiction. Výklad, platnost a plnění této Licenční smlouvy se řídí ve všech ohledech
zákony Belgie bez uplatnění ustanovení kolizních norem. Všechny spory, které vzniknou jakýmkoli způsobem
z této Licenční smlouvy nebo v souvislosti s ní, podléhají výhradní jurisdikci soudů v Kortrijku (v Belgii), aniž
by to ovlivňovalo vymáhání jakéhokoliv rozsudku nebo nařízení v jakémkoliv jiném právním řádu. Úmluva
Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží („Úmluva“) se nevztahuje na tuto
Licenční smlouvu, avšak pokud je Úmluva považována soudem příslušné jurisdikce za platnou pro tuto
Licenční smlouvu, Barco nenese odpovědnost za jakoukoliv nárokovanou neshodu softwaru podle článku 35
odst. 2 Úmluvy.
TÍMTO POTVRZUJEME, ŽE JSME SI PŘEČETLI, POCHOPILI A AKCEPTUJEME, ŽE JSME VÁZÁNI
VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY DLE USTANOVENÍ VÝŠE
Specifické zásady ochrany osobních údajů pro produkt ClickShare Barco
Jste správcem osobních údajů, které jsou zpracovávány Softwarem. Proto nesete výhradní odpovědnost za
dodržování veškerých platných zákonů a nařízení na ochranu osobních údajů a za zavedení a udržování
ochrany osobních údajů a bezpečnostních opatření (zejména v případě komponent, které poskytujete nebo
kontrolujete). Barco odmítá v tomto ohledu jakoukoliv odpovědnost. Barco vypracovalo specifické zásady
ochrany osobních údajů pro softwarovou aplikací ClickShare pro mobilní zařízení, které popisují zpracování
osobních údajů prostřednictvím této aplikace (
http://www.barco.com/en/about-barco/legal/privacy-policy/clickshare-app).
Společnost Barco může prostřednictvím Softwaru shromažďovat informace o (i) fungování a funkcích
produktů, které jsou prostřednictvím Softwaru propojeny a/nebo (ii) poskytnuté vámi či vygenerované na
základě vašeho používání Softwaru („Funkční informace“). Barco může využít takové Funkční informace pro
účely analýzy, pro vývoj a zavedení produktů a služeb, nabídku produktů a služeb vaší organizaci a/nebo
umožnění přístupu třetích osob k takovým Funkčním informacím; na základě oprávněných zájmů Barco na
posouzení trhu, hodnocení a zlepšení svých produktů a provádění výzkumu a vývoje. Veškerý know-how,
vynálezy a díla odvozená společností Barco na základě Funkčních informací budou výhradním vlastnictvím
společnosti Barco.
Ustanovení týkající se softwaru Open source
Tento produkt obsahuje softwarové komponenty vydané v licenci Open source. Kopie zdrojového kódu je
dostupná na vyžádání, kontaktujte svoji zákaznickou podporu Barco.
KAŽDÝ ODDĚLENÝ SOFTWAROVÝ KOMPONENT OPEN SOURCE A JAKÁKOLIV SPOJENÁ
DOKUMENTACE JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“ BEZ VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ ZÁRUKY,
VČETNĚ NAPŘÍKLAD ODVOZENÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI K URČITÉMU
ÚČELU. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV NEBO JINÝ PŘISPĚVATEL
ZODPOVĚDNÝ ZA PŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, I V
PŘÍPADĚ ŽE BY BYL NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚN, AŤ UŽ JSOU TYTO ŠKODY
JAKKOLI ZAPŘÍČINĚNÉ A ZALOŽENÉ NA JAKÉKOLIV TEORII ZODPOVĚDNOSTI, AŤ UŽ VE SMLOUVĚ,
PŘÍMOU ZODPOVĚDNOSTÍ NEBO DELIKTEM (VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINÝM) VYPLÝVAJÍCÍ
JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU OPEN SOURCE. VÍCE INFORMACÍ/
PODROBNOSTÍ NAJDETE U JEDNOTLIVÝCH LICENCÍ OPEN SOURCE.
Autorská práva k jednotlivým komponentům softwaru Open source patří příslušným původním držitelům
autorských práv, každý další přispěvatel a/nebo jeho příslušná pověřená osoba může být určen v příslušné
dokumentaci, zdrojovém kódu, souboru README nebo jinde. Nesmíte odstraňovat nebo zakrývat či jinak
měnit příslušná autorská práva.
Potvrzujete, že splňujete podmínky všech jednotlivých licencí softwaru Open source.
Při vývoji softwaru byly použity následující komponenty Open Source software:
SADA
VERZE
ZDROJ
alsa-lib
1.1.3
ftp://ftp.alsa-project.org/pub/lib
alsa-utils
1.1.3
ftp://ftp.alsa-project.org/pub/utils
libsamplerate
0.1.9
http://www.mega-nerd.com/SRC
libsndfile
1.0.28
http://www.mega-nerd.com/libsndfile/files
ncurses
5.9
http://ftpmirror.gnu.org/ncurses
avahi
0,7
https://github.com/lathiat/avahi/releases/download/v0.7
dbus
1.10.16
http://dbus.freedesktop.org/releases/dbus
expat
2.2.2
http://downloads.sourceforge.net/project/expat/expat/2.2.2
libdaemon
0.14
http://0pointer.de/lennart/projects/libdaemon
libglib2
2.50.2
http://ftp.gnome.org/pub/gnome/sources/glib/2.50
libffi
3.2.1
ftp://sourceware.org/pub/libffi
pcre
8.41
https://ftp.pcre.org/pub/pcre
util-linux
2.29.2
https://cdn.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/v2.29
busybox
1.26.2
http://www.busybox.net/downloads
readline
7.0
http://ftpmirror.gnu.org/readline
zlib
1.2.11
http://www.zlib.net
bc
1.06.95
http://alpha.gnu.org/gnu/bc
ca-certificates
20161130
http://snapshot.debian.org/archive/debian/20161205T153846Z/
pool/main/c/ca-certificates
crda
3.18
https://cdn.kernel.org/pub/software/network/crda
libgcrypt
1.7.9
https://gnupg.org/ftp/gcrypt/libgcrypt
libgpg-error
1.26
ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/libgpg-error
libnl
3.2.27
https://github.com/thom311/libnl/releases/download/libnl3_2_27
cryptsetup
1.7.3
https://cdn.kernel.org/pub/linux/utils/cryptsetup/v1.7
lvm2
2.02.168
ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases
popt
1.16
http://rpm5.org/files/popt
devmem2
1
http://free-electrons.com/pub/mirror
dhcp
4.3.5
http://ftp.isc.org/isc/dhcp/4.3.5
dnsmasq
2.78
http://thekelleys.org.uk/dnsmasq
dropbear
2017.75
http://matt.ucc.asn.au/dropbear/releases
e2fsprogs
1.43.3
https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/people/tytso/e2fsprogs/
v1.43.3
ethtool
4.8
https://cdn.kernel.org/pub/software/network/ethtool
eudev
3.2.1
http://dev.gentoo.org/~blueness/eudev
kmod
23
https://cdn.kernel.org/pub/linux/utils/kernel/kmod
SADA
VERZE
ZDROJ
faad2
2.8.1
http://downloads.sourceforge.net/project/faac/faad2-src/faad22.8.0
ffmpeg
2.8.6
http://ffmpeg.org/releases
fontconfig
2.12.1
http://fontconfig.org/release
freetype
2.7.1
http://download.savannah.gnu.org/releases/freetype
libpng
1.6.28
http://downloads.sourceforge.net/project/libpng/libpng16/1.6.28
lame
3.100
http://downloads.sourceforge.net/project/lame/lame/3.100
libvorbis
1.3.5
http://downloads.xiph.org/releases/vorbis
libogg
1.3.2
http://downloads.xiph.org/releases/ogg
openssl
1.0.2m
http://www.openssl.org/source
opus
1.1.4
http://downloads.xiph.org/releases/opus
speex
1.2rc1
http://downloads.us.xiph.org/releases/speex
file
5.32
ftp://ftp.astron.com/pub/file
firmware-imx
5.4
http://www.freescale.com/lgfiles/NMG/MAD/YOCTO
imx-codec
4.1.4
http://www.freescale.com/lgfiles/NMG/MAD/YOCTO
imx-parser
4.1.4
http://www.freescale.com/lgfiles/NMG/MAD/YOCTO
imx-gpu-viv
5.0.11.p8.6-hfp
http://www.freescale.com/lgfiles/NMG/MAD/YOCTO
imx-lib
5.4
http://www.freescale.com/lgfiles/NMG/MAD/YOCTO
linux
4.1.15
https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/
imx-vpu
5.4.35
http://www.freescale.com/lgfiles/NMG/MAD/YOCTO
imx-vpuwrap
1.0.68
http://www.freescale.com/lgfiles/NMG/MAD/YOCTO
gnupg2
2.0.30
ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/gnupg
libassuan
2.4.3
ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/libassuan
libksba
1.3.5
ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/libksba
libpthsem
2.0.8
http://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/pth
gst1-plugins-bad
1.10.4
https://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-bad
gst1-plugins-base
1.10.4
https://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-base
gstreamer1
1.10.4
https://gstreamer.freedesktop.org/src/gstreamer
gst1-plugins-good
1.10.4
https://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good
pulseaudio
9.0
http://freedesktop.org/software/pulseaudio/releases
json-c
json-c-0.1220140410
https://github.com/json-c/json-c/archive/json-c-0.12-20140410
libtool
2.4.6
http://ftpmirror.gnu.org/libtool
hostapd
2.6
http://w1.fi/releases
i2c-tools
v3.1.2
git://git.kernel.org/pub/scm/utils/i2c-tools/i2c-tools.git
SADA
VERZE
ZDROJ
input-event-daemon
v0.1.3
https://github.com/gandro/input-event-daemon/archive/v0.1.3
iperf
2.0.9
http://downloads.sourceforge.net/project/iperf2
iptables
1.6.1
http://ftp.netfilter.org/pub/iptables
iw
4.9
https://cdn.kernel.org/pub/software/network/iw
libjpeg
9b
http://www.ijg.org/files
libarchive
3.3.2
http://www.libarchive.org/downloads
libxml2
2.9.5
ftp://xmlsoft.org/libxml2
libbsd
0.8.3
http://libbsd.freedesktop.org/releases
libconfig
1.5
http://www.hyperrealm.com/libconfig
libcurl
7.56.1
https://curl.haxx.se/download
libestr
0.1.10
http://libestr.adiscon.com/files/download
libevdev
1.5.6
http://www.freedesktop.org/software/libevdev
libevent
2.1.8-stable
https://github.com/libevent/libevent/releases/download/release2.1.8-stable
libfastjson
v0.99.4
https://github.com/rsyslog/libfastjson/archive/v0.99.4
libical
1.0.1
https://github.com/libical/libical/releases/download/v1.0.1
libid3tag
0.15.1b
http://downloads.sourceforge.net/project/mad/libid3tag/0.15.1b
libimxvpuapi
0.10.3
https://github.com/Freescale/libimxvpuapi/archive/0.10.3
libinput
1.6.0
http://www.freedesktop.org/software/libinput
mtdev
1.1.4
http://bitmath.org/code/mtdev
liblogging
1.0.5
http://download.rsyslog.com/liblogging
libmad
0.15.1b
http://downloads.sourceforge.net/project/mad/libmad/0.15.1b
libmpeg2
0.5.1
http://libmpeg2.sourceforge.net/files
libpciaccess
0.13.4
http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/lib
libpthread-stubs
0.3
http://xcb.freedesktop.org/dist
libqrencode
3.4.2
http://fukuchi.org/works/qrencode
libsha1
0.3
https://github.com/dottedmag/libsha1/archive/0.3
libusb
1.0.20
https://github.com/libusb/libusb/releases/download/v1.0.20
lighttpd
1.4.45
http://download.lighttpd.net/lighttpd/releases-1.4.x
lm-sensors
3.4.0
http://snapshot.debian.org/archive/debian/20170208T211941Z/
pool/main/l/lm-sensors
logrotate
3.11.0
https://github.com/logrotate/logrotate/archive/3.11.0
memtester
4.3.0
http://pyropus.ca/software/memtester/old-versions
monit
5.20.0
http://mmonit.com/monit/dist
netsnmp
5.7.3
http://downloads.sourceforge.net/project/net-snmp/net-snmp/
5.7.3
SADA
VERZE
ZDROJ
nodejs
6.11.5
http://nodejs.org/dist/v6.11.5
ntp
4.2.8p10
https://www.eecis.udel.edu/~ntp/ntp_spool/ntp4/ntp-4.2
php
7.1.7
http://www.php.net/distributions
sqlite
3160200
http://www.sqlite.org/2017
protobuf
v2.6.1
https://github.com/google/protobuf/archive/v2.6.1
qt5base
5.6.3
http://download.qt.io/official_releases/qt/5.6/5.6.3/submodules
qt5declarative
5.6.3
http://download.qt.io/official_releases/qt/5.6/5.6.3/submodules
qt5xmlpatterns
5.6.3
http://download.qt.io/official_releases/qt/5.6/5.6.3/submodules
qt5imageformats
5.6.3
http://download.qt.io/official_releases/qt/5.6/5.6.3/submodules
qt5multimedia
5.6.3
http://download.qt.io/official_releases/qt/5.6/5.6.3/submodules
qt5quickcontrols
5.6.3
http://download.qt.io/official_releases/qt/5.6/5.6.3/submodules
qt5svg
5.6.3
http://download.qt.io/official_releases/qt/5.6/5.6.3/submodules
qt5websockets
5.6.3
http://download.qt.io/official_releases/qt/5.6/5.6.3/submodules
rsyslog
8.22.0
http://rsyslog.com/files/download/rsyslog
tslib
1.5
https://github.com/kergoth/tslib/releases/download/1.5
tzdata
2016j
http://www.iana.org/time-zones/repository/releases
wireless-regdb
2011.04.28
http://kernel.org/pub/software/network/wireless-regdb
wireless_tools
30.pre9
http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux
wpa_supplicant
2.6
http://w1.fi/releases
Microstack
0.0.69
www.meshcommander.com/upnptools
splashutils
1.5.4.4
http://dev.gentoo.org/~spock/projects/gensplash/archive
uboot
2014.04
http://git.freescale.com/git/cgit.cgi/imx/uboot-imx.git
rockbox
v3.10
https://github.com/Rockbox/rockbox/tree/v3.10
gstreamer-imx
0.12.3
https://github.com/Freescale/gstreamer-imx/releases
libcap
2.25
https://www.kernel.org/pub/linux/libs/security/linux-privs/libcap2
mtd
1.5.2
ftp://ftp.infradead.org/pub/mtd-utils
procps-ng
3.3.12
http://downloads.sourceforge.net/project/procps-ng/Production
strace
4.15
http://downloads.sourceforge.net/project/strace/strace/4.15
hidapi
0.5.2
https://github.com/signal11/hidapi
linux
3.1.0
https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/
sazanami-fonts
20040629
http://sourceforge.jp/projects/efont/downloads/10087
unfonts
1.0
http://kldp.net/frs/download.php/1425
dejavu-fonts
2.34
http://downloads.sourceforge.net/project/dejavu/dejavu/2.34
arphic-uming-fonts
20080216
http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/t/ttf-arphic-uming
EN55032-CISPR32 třída B ITE (zařízení informační technologie)
Toto je produkt třídy B. V domácím prostředí tento výrobek může způsobit rádiové rušení, přičemž uživatel
může muset přijmout vhodná opatření.
Pokud toto zařízení způsobuje rušení rádiového nebo televizního příjmu, uživatel se může pokusit opravit
rušení jedním nebo více z následujících opatření:
• Změna orientace přijímací antény rádia nebo televize.
• Přemístění vybavení s ohledem na vysílač.
• Zapojit zařízení do jiné elektrické zásuvky tak, aby zařízení a přijímač byly na jiných větvích.
• Upevnit konektory kabelů k zařízení pomocí montážních šroubů.
Prohlášení o rušení federální komunikační komise
Jste upozorněni, že změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou zodpovědnou za soulad,
mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k provozu zařízení.
Toto zařízení bylo testováno a odpovídá omezením třídy B pro digitální zařízení podle části 15 pravidel FCC.
Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti nebezpečným interferencím při
rezidenční instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud
není instalováno a používáno podle pokynů, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně
neexistuje žádná záruka, že se tato interference nevyskytne v konkrétní instalaci.
Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze určit vypnutím a
zapnutím přístroje, doporučujeme uživateli zkorigovat rušení jedním nebo více z následujících opatření:
•
•
•
•
Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
Poraďte se s prodejcem nebo se zkušeným rádio/TV technikem.
Mohou pro vás být užitečné i následující brožury, připravené FCC: „How to Identify and Resolve Radio-TV
Interference Problems – Jak určit a vyřešit problémy s rušením rádia/TV.“ Tato brožura je k dispozici u U.S.
Government Printing Office, Washington D.C. 20402.
Změny a úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem nebo registrátorem tohoto zařízení, mohou
zneplatnit oprávnění k užívání tohoto zařízení pod pravidly Federální komunikační komise.
Za účelem zachování souladu s předpisy FCC musí být použity s tímto zařízením stíněné kabely. Operace s
neschváleným zařízením nebo nestíněnými kabely bude mít pravděpodobně za následek rušení rádiového a
televizního příjmu.
Prohlášení o vystavení záření RF FCC: Toto zařízení je schopno pracovat v módu 802.11a. Zařízení
802.11a pracující v kmitočtovém rozsahu 5,15 - 5,25 GHz jsou omezena pro vnitřní operace pro snížení všech
potenciální škodlivých rušení pro pohyblivé satelitní služby (MSS) v USA. Přístupové body WIFI, které jsou
schopné umožnit zařízení fungovat v módu 802.11a (pásmo 5,15 - 5,25 GHz), jsou optimalizovány pouze pro
použití v budově. Je-li vaše WIFI síť schopna pracovat v tomto módu, prosím omezte používání WIFI na
budovu, abyste neporušili federální předpisy na ochranu mobilních satelitních služeb.
1. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován ve spojení s jinými anténami nebo vysílači.
2. Toto zařízení splňuje limity expozice záření na rádiové frekvenci, stanovenými pro neřízené prostředí.
Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdálenosti 20 cm mezi vyzařujícím
tělesem a vaším tělem.
FCC ID zařízení Base Unit: 2AAED-R9861510
FCC ID zařízení Button (model R9861500D01): 2AAED-R9861500D01
FCC ID zařízení Button (model R9861500D01C): 2AAED-R9861500D01
Zařízení ClickShare Button 2AAED-R9861500D01 bylo testováno a splňuje směrnice k vystavení FCC RF.
Maximální hlášená hodnota SAR je 0,915 W/kg.
Kanada, Industry Canada (IC) - poznámky
Toto zařízení vyhovuje normám RSS s licenční výjimkou Industry Canada. Provoz podléhá těmto dvěma
podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat interference a (2) zařízení musí přijímat veškeré rušení,
včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.
Informace o expozici rádiové frekvence (RF)
Vyzářený výkon bezdrátového zařízení Barco je nižší než limity expozice rádiové frekvence Industry Canada
(IC). Bezdrátové zařízení Barco by se mělo používat takovým způsobem, aby možnost lidského kontaktu
během normálního provozu byla minimalizována.
Upozornění: Vystavení vlivu záření na rádiové frekvenci
1. Pro splnění kanadských požadavků na vystavení vlivu záření na rádiové frekvenci nesmí být toto zařízení
a jeho anténa společně umístěny nebo provozovány ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.
2. Pro splnění požadavků na vystavení vlivu záření na rádiové frekvenci RSS 102 RF musí být dodržen
odstup alespoň 20 cm mezi anténou na tomto zařízení a všemi osobami.
IC zařízení Base Unit: IC: 21559-R9861580
IC zařízení Button (model R9861500D01): 9393B-R9861500D01
IC zařízení Button (model R9861500D01C): 9393B-R9861500D01
Prohlášení k anténě IC
Podle kanadských průmyslových předpisů rozhlasový vysílač může pracovat pouze pomocí antény typu a
maximálního (nebo menšího) zisku schváleného pro vysílač kanadským průmyslem. Chcete-li snížit
potenciální rádiové rušení jiných uživatelů, typ antény a její zisk by měly být tak zvolené, že EIRP není větší
než nutné k úspěšné komunikaci.
Tento radiový vysílač 9393B-R9861510 byl schválen kanadským průmyslem pro provoz s anténou, typy
uvedeny níže s maximálním přípustným ziskem a požadovanou impedancí antény pro každý typ antény. Typy
antén, které nejsou zahrnuty v tomto seznamu a mají zisk vyšší než maximální zisk pro tento typ, jsou přísně
zakázány pro použití s tímto přístrojem.
Typ: PIFA
Maximální špičkový zisk: 5.85 dBi
Impedance: 50
Canada, avis d'lndustry Canada (IC)
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de
licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de
brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)
La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil Barco est inférieure à la limite d'exposition aux
fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil Barco de façon à minimiser les contacts
humains lors du fonctionnement normal.
Avertissement: L'exposition aux rayonnements fréquences radio
1. Pour se conformer aux exigences de conformité RF canadienne l'exposition, cet appareil et son antenne
ne doivent pas être co-localisés ou fonctionnant en conjonction avec une autre antenne ou transmetteur.
2. Pour se conformer aux exigences de conformité CNR 102 RF exposition, une distance de séparation d'au
moins 20 cm doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et toutes les personnes.
IC Unité de Base: 9393B-R9861510
IC Button (modèle R9861500D01): 9393B-R9861500D01
IC Button (model R9861500D01C): 9393B-R9861500D01
Déclaration d'antenne d'Industrie Canada (IC)
Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une
antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le
but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type
d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p. i. r. e.) ne dépasse pas
l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.
Le présent émetteur radio 9393B-R9861510 a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les
types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour
chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain
maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.
Type: PIFA
Gain maximum: 5.85 dBi
Impédance: 50
Obsah
1 Úvod k návodu k instalaci........................................................................................................................................................................21
1.1 Dokumentace......................................................................................................................................................................................22
1.2 Symboly a fonty .................................................................................................................................................................................22
2 CS-100, CS-100 HUDDLE Specifikace .............................................................................................................................................25
2.1 Informace o zařízení CS-100, CS-100 HUDDLE............................................................................................................26
2.2 Specifikace CS-100, CS-100 HUDDLE................................................................................................................................27
2.3 Informace o zařízení Base Unit.................................................................................................................................................28
2.4 Informace o zařízení Button........................................................................................................................................................30
2.5 Podpora mobilních zařízení ........................................................................................................................................................32
2.6 Porty používané základní jednotkou Base Unit CS-100, CS-100 HUDDLE....................................................32
3 Začínáme..............................................................................................................................................................................................................33
3.1 Kontrola prostředí .............................................................................................................................................................................34
3.2 Základní průběh práce...................................................................................................................................................................34
4 CS-100, CS-100 HUDDLE Instalace ...................................................................................................................................................35
4.1 Způsoby instalace základní jednotky.....................................................................................................................................36
4.2 Montáž na stůl ....................................................................................................................................................................................36
4.3 Montáž na stěnu ................................................................................................................................................................................36
4.4 Připojení video signálu k základní jednotce.......................................................................................................................37
4.5 Připojení zvuku...................................................................................................................................................................................38
4.6 Připojení LAN......................................................................................................................................................................................39
4.7 Připojení napájení.............................................................................................................................................................................39
5 Příprava tlačítek ..............................................................................................................................................................................................41
5.1 Párování.................................................................................................................................................................................................42
5.2 ClickShare Rozšiřující balíček...................................................................................................................................................43
5.3 ClickShare Instalační program rozšiřujícího balíčku.....................................................................................................43
6 Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE...........................................................................................................................................47
6.1 Přístup do aplikace Configurator..............................................................................................................................................49
6.2 Průvodce konfigurací ClickShare ............................................................................................................................................52
6.3 Jazyk na obrazovce a velikost textu.......................................................................................................................................55
6.4 Informace o zasedací místnosti................................................................................................................................................57
6.5 Personalizace, tapeta.....................................................................................................................................................................58
6.6 Personalizace, personalizovaná tapeta ...............................................................................................................................59
6.7 Správa konfiguračních souborů................................................................................................................................................61
6.8 Nastavení displeje ............................................................................................................................................................................63
6.9 Nastavení zvuku................................................................................................................................................................................63
6.10 Nastavení WiFi...................................................................................................................................................................................64
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
19
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29
6.30
6.31
6.32
6.33
6.34
6.35
Nastavení LAN ...................................................................................................................................................................................68
Nastavení sítě LAN, ověřování kabelové sítě...................................................................................................................70
Nastavení sítě LAN, režim zabezpečení EAP-TLS .......................................................................................................71
Nastavení sítě LAN, režim zabezpečení EAP-TTLS ....................................................................................................73
Služby, mobilní zařízení ................................................................................................................................................................74
Služba, ClickShare API, dálkové ovládání přes API .....................................................................................................75
Integrace serveru XMS/CMGS .................................................................................................................................................76
Služby, SNMP.....................................................................................................................................................................................76
Služby, párování zařízení Button na dálku .........................................................................................................................77
Zabezpečení, úroveň zabezpečení ........................................................................................................................................78
Zabezpečení, hesla .........................................................................................................................................................................79
Zabezpečení, šifrování HTTP....................................................................................................................................................80
Informace o stavu základní jednotky......................................................................................................................................83
Nastavení data a času, manuálně...........................................................................................................................................83
Nastavení data a času, časový server ..................................................................................................................................85
Spořiče energie..................................................................................................................................................................................86
Zařízení Button...................................................................................................................................................................................87
Tlačítka Button, externí přístupový bod................................................................................................................................88
Tlačítka Button, externí přístupový bod, režim EAP-TLS...........................................................................................88
Tlačítka Button, externí přístupový bod, režim EAP-TTLS........................................................................................89
Tlačítka Button, externí přístupový bod, režim PEAP ..................................................................................................90
Tlačítka Button, externí přístupový bod, režim WPA2-PSK ......................................................................................91
Aktualizace firmwaru.......................................................................................................................................................................92
Podpora a aktualizace, řešení problémů, nastavení protokolu...............................................................................93
Nastavení výrobce ...........................................................................................................................................................................94
7 Aktualizace firmwaru...................................................................................................................................................................................97
7.1 Aktualizace firmwaru.......................................................................................................................................................................98
8 Řešení problémů ............................................................................................................................................................................................99
8.1 Seznam řešení problémů .......................................................................................................................................................... 100
9 Informace k životnímu prostředí ...................................................................................................................................................... 103
9.1 Informace k likvidaci..................................................................................................................................................................... 104
9.2 Soulad s Rohs ................................................................................................................................................................................. 104
9.3 Adresa produkce ............................................................................................................................................................................ 106
9.4 Kontakt na importéra.................................................................................................................................................................... 106
20
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Úvod k návodu k
instalaci
1
V této části vás krátce uvedeme do problematiky dostupné dokumentace k CS-100,
CS-100 HUDDLE.
• Dokumentace
• Symboly a fonty
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
21
Úvod k návodu k instalaci
1.1 Dokumentace
Tento průvodce
Popis
Návod k instalaci
Číslo dílu
R5900022
Úroveň
Technik
V tomto návodu je vysvětleno, jak nainstalovat zařízení CS-100, CS-100 HUDDLE v zasedací místnosti a jak
všechno zprovoznit. Poskytuje podrobné informace ke konfiguraci zařízení CS-100, CS-100 HUDDLE.
Dostupná dokumentace k systému
Tato příručka je součástí sady dokumentů popisujících výrobek CS-100, CS-100 HUDDLE.
Průvodce
Návod k použití
Návod k instalaci
Průvodce zabezpečením
Průvodce servisem
Průvodce pro tlačítko
Návod k recyklaci
Průvodce API
Číslo artiklu
R5900024
R5900022
R5900031 (CS-100), R5900092 (CS-100 HUDDLE)
R5900026
R5900007
R5900028
R5900018
Při koupi se v krabici zařízení CS-100, CS-100 HUDDLE nachází vytištěná kopie bezpečnostní příručky.
Uživatelskou příručku a instalační příručku lze stáhnout z webových stránek Barco na adrese
www.barco.com/clickshare.
Dostupnost nejnovější verze příručky můžete vždy zkontrolovat na adrese
www.barco.com/clickshare
V závislosti na verzi CS-100, CS-100 HUDDLE se některé grafické prvky mohou odlišovat od těch,
které jsou použity v tomto manuálu. To však nemá vliv na funkčnost.
1.2 Symboly a fonty
Přehled symbolů
V manuálu se používají tyto symboly:
Upozornění
Varování
Informace, definice termínu. Obecné info k termínu
Poznámka: poskytuje informaci navíc k popisovanému předmětu
Tip: poskytuje radu navíc k popisovanému předmětu
Přehled fontů
•
•
22
Zařízení Button jsou označena tučně, například OK.
Položky menu jsou označeny kurzívou.
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Úvod k návodu k instalaci
•
•
Poznámky ke kroku, tipy, varování nebo upozornění jsou tištěny kurzívou.
Poznámky k postupu, tipy, varování nebo upozornění jsou tištěny tučně mezi 2 čárami a před nimi je
odpovídající ikona.
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
23
Úvod k návodu k instalaci
24
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
CS-100, CS-100
HUDDLE
Specifikace
2
O této kapitole
Poskytuje přehled specifikací sady CS-100, CS-100 HUDDLE a různých komponent sady.
Přehled
•
•
•
•
•
•
Informace o zařízení CS-100, CS-100 HUDDLE
Specifikace CS-100, CS-100 HUDDLE
Informace o zařízení Base Unit
Informace o zařízení Button
Podpora mobilních zařízení
Porty používané základní jednotkou Base Unit CS-100, CS-100 HUDDLE
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
25
CS-100, CS-100 HUDDLE Specifikace
2.1 Informace o zařízení CS-100, CS-100 HUDDLE
Sady CS-100, CS-100 HUDDLE
Zařízení ClickShare umožňuje připojení k video systému zasedací místnosti kliknutím zařízení Button. Tento
CS-100, CS-100 HUDDLE nepomáhá pouze moderátorovi uvést v mžiku prezentaci, ale umožňuje také
ostatním lidem v zasedací místnosti účastnit se aktivněji. Výsledkem je zvýšená efektivita schůzky a lepší
rozhodování.
V současnosti jsou v nabídce 3 různé sady. Každá sada se prodává v určitém regionu a může být používána z
důvodu regulací WiFi jen v tomto určitém regionu.
Sada komponent CS-100, CS-100 HUDDLE
Standardní sada komponent CS-100 se skládá z jednotky Base Unit a 1 tlačítka Button. Pokud je to zapotřebí,
můžete dokoupit další zařízení Button a schránku Tray pro uložení zařízení Button.
Standardní sada CS-100 je tvořena pouze jednotkou Base Unit. V případě potřeby si můžete zakoupit
volitelná tlačítka Button.
1
2
Obrázek 2-1
1
Base unit
2
Tlačítko Button (pouze pro CS-100)
Přiložené příslušenství
V krabici CS-100, CS-100 HUDDLE může být podle země, kde produkt koupíte, i následující příslušenství pro
místní trh.
Produkty pro CS-100
Obsahuje
Přiložené příslušenství
R9861510xx2
•
•
•
R9861510
1x R9861500D01
•
R9861500D01
1x R9861500D01
R9861500D01C
1x R9861500D01C
Produkty pro CS-100 HUDDLE
Obsahuje
Přiložené příslušenství
R9861510Hxx2
R9861510
•
•
2:
3:
26
DC adaptér se zásuvkovými
kolíky typu A, C, G, I3
Vytištěný bezpečnostní manuál
xx=EU, CN, NA, ZH,
Dodané zásuvkové kolíky se mohou lišit v závislosti na oblasti
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Stejnosměrný adaptér se
zásuvkovými kolíky typu A, C,
G, I3
Vytištěný bezpečnostní manuál
CS-100, CS-100 HUDDLE Specifikace
Obraťte se na místního dealera pro informaci, která regionální varianta se má správně používat ve vaší zemi.
2.2 Specifikace CS-100, CS-100 HUDDLE
Jednotka Base Unit
Weight
600g / 1.32lbs
Dimensions (HxWxD)
205mm x 115mm x 45mm (Min.) / 8.1” x 4.5” x 1.8” (Min.)
Power consumption
Operation: 6W (typical) / 18W (max)
Standby: 2.6W (ECO standby) / 0.4W (Deep standby)
Operating system
Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit
macOS 10.12/10.13/10.14 (Mojave)
Android v7; v8 & 8.1 (ClickShare app)
iOS 10; 11 &12 (ClickShare app)
Video outputs
1x HDMI
Frame rate
Up to 30 fps
Output resolution
1920x1080
Noise Level
Fanless
Number of sources
simultaneous on screen
1
Number of simultaneous
connections
8
Audio
Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm
iPad, iPhone and Android
compatibility
Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices
ClickShare app
Extended desktop
Available (depending on your operating system). May require ClickShare
Extension Pack.
Authentication protocol
WPA2-PSK in stand alone mode
Wireless transmission
protocol
IEEE 802.11 a/g/n
Reach
Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between
ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Frequency band
2.4 GHZ and 5 GHz (DFS channels not supported)
Connections
1x Ethernet LAN 100Mbit
1x (back) + 1x (front) USB
Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm)
Temperature range
Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F)
Max: 35°C (95°F) at 3000m
Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Humidity
Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing
Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Anti-theft system
Kensington lock
Certifications
FCC/CE
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
27
CS-100, CS-100 HUDDLE Specifikace
Warranty
3 years standard
Google Cast Support
Google Cast not supported
Button4
Weight
75 g/0.165 lb
Frequency band
2.4 GHZ and 5 GHz
Wireless transmission
protocol
IEEE 802.11 a/b/g/n
Authentication protocol
WPA2-PSK in stand alone mode
WPA2-PSK or IEEE 802.1X in network integration mode
Dimensions (HxWxD)
16.3 mm x 59.3 mm x 162.52 mm / 0.64” x 2.335” x 6.398”
Power consumption
Powered over USB
5V DC
350mA Typical
500mA Maximum
2.3 Informace o zařízení Base Unit
Base Unit
Zařízení Base Unit přijímá bezdrátový vstup od zařízení Button a ovládá obsah displeje zasedací
místnosti a zvuk audio systému zasedací místnosti.
Zařízení Base Unit lze instalovat dvěma různými způsoby.
Nákres zařízení Base Unit zepředu a shora
Na přední straně jednotky Base Unit se nachází tlačítko napájení a port USB Type-A. Okolo pohotovostního
tlačítka zařízení Base Unit je stavový kroužek LED.
1
4
2
3
Obrázek 2-2
1
Port USB Type-A
2
Stavový kroužek LED
3
Tlačítko pohotovostního režimu
4
Zámek Kensington
4:
28
Pro CS-100 HUDDLE není k dispozici žádné tlačítko Button.
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
CS-100, CS-100 HUDDLE Specifikace
Port USB
Port USB se používá pro aktualizaci softwaru a firmwaru zařízení Base Unit a Button. Více informací k
aktualizaci softwaru přes port USB najdete na viz “Aktualizace firmwaru”, strana 98.
Při zapojování zařízení Button do zařízení Base Unit se zařízení Button spáruje se zařízením Base Unit.
Zařízení Base Unit zkontroluje, jestli je software a firmware zařízení Button aktuální. Pokud ne, Base Unit
software a/nebo firmware aktualizuje.
Pro aktualizaci softwaru zařízení Base Unit stáhněte poslední verzi softwaru z webu Barco. Zkopírujte soubor
na klíčenku USB a zapojte ji do portu USB na zařízení Base Unit. Sledujte postup a pokyny na displeji.
Stavový kroužek LED
Barva LED vepředu na zařízení Base Unit informuje o stavu systému.
Chování LED
Vysvětlení
statická červená
•
•
•
přijímá obsah od zařízení Button a streamuje na displej.
párování a aktualizace zařízení Button jsou dokončené. Nyní
můžete odpojit zařízení Button od jednotky Base Unit.
v průběhu první fáze procesu spouštění jednotky Base Unit.
bliká bíle
•
•
•
systém se spouští (v průběhu druhé fáze)
probíhá párování zařízení Button
softwarová aktualizace jednotky Base Unit
dlouze bliká bíle
•
pohotovostní režim ECO
statická bílá
•
•
probuzeno a připraveno (tj. zobrazuje se uvítací zpráva na displeji)
párování je dokončeno
bliká červeně
•
došlo k chybě
tmavá
•
hluboký pohotovostní režim/vypnuto
Tlačítko napájení
Tlačítko na přední části zařízení Base Unit má funkci pohotovostního režimu, jakmile je zařízení Base Unit
napájeno.
•
•
Když je systém v normálním provozním režimu, systém stiskem přejde do před definovaného
pohotovostního režimu.
Když je systém v pohotovostním režimu, stiskem se systém zapne a přejde do normálního provozního
režimu.
Rozložení zařízení Base Unit vzadu
Panel připojení se nachází na zadní straně zařízení Base Unit.
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
29
CS-100, CS-100 HUDDLE Specifikace
1
2
3
4
5
6
Obrázek 2-3: Zadní strana zařízení Base Unit
1
Připojení napájení
2
Tlačítko resetu
3
Připojení LAN Ethernet
4
Konektor HDMI
5
Port USB Type-A
6
Port výstupu audio
Mechanické upevňovací body
Mechanické upevňovací body se nacházejí na spodní části zařízení Base Unit.
Anténa
Anténa je vestavěná v CS-100, CS-100 HUDDLE.
Rozložení zařízení Base Unit dole
Štítek se sériovým číslem s číslem dílu Barco, číslo revize, datum výroby (týden-rok) a sériové číslo.
Produktový štítek s logy příslušných certifikací.
Produktový štítek:
• logo Barco
• název produktu
• číslo dílu Barco
• příkon
• označení příslušných standardů (CE, CCC, UL, ...)
• označení k ekologické likvidaci
• „Made in...“(Vyrobeno v...)
Bluetooth
Funkce Bluetooth v současnosti není dostupná a signál Bluetooth je vypnutý.
2.4 Informace o zařízení Button
Volitelně pro CS-100 HUDDLE.
30
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
CS-100, CS-100 HUDDLE Specifikace
Button
Zařízení Button přepíná sdílení obrazovky vlastního PC nebo MAC na obrazovce zasedací
místnosti.
Rozložení zařízení Button
Zařízení Button má tři hlavní části.
1
2
3
Obrázek 2-4: Rozložení zařízení Button
1
Konektor USB
2
Button
3
Kroužek LED
Konektor USB
Pomocí konektoru USB můžete zařízení Button zapojit do notebooku (pro sdílení obrazovky) nebo do
jednotky Base Unit (pro párování zařízení Button s jednotkou Base Unit nebo aktualizaci jeho softwaru).
Button R9861500D1 má konektor USB Type-A, Button R9861500D1C má konektor USB Type-CTM. V
závislosti na portu USB ve vašem laptopu nebo jednotce Base Unit může být nutné použít převodník.
Button
Stisknutím zařízení Button zobrazíte obsah obrazovky notebooku na displeji zasedací místnosti. Stisknutím
zařízení Button během schůzky přepnete sdílení obrazovky.
Kroužek LED
Kroužek LED indikuje aktuální stav ClickShare.
Chování LED
Vysvětlení
bliká bíle
•
•
zařízení Button je připojeno k notebooku a inicializuje se nebo
čeká, až uživatel spustí aplikaci ClickShare.
probíhá párování/aktualizace softwaru zařízení Button v
jednotce Base Unit.
statická bílá
•
•
Systém ClickShare je připraven zahájit sdílení vaší obrazovky.
párování je dokončeno. Nyní můžete odpojit zařízení Button od
jednotky Base Unit.
statická červená
•
•
sdílení vaší obrazovky s displejem.
párování a aktualizace softwaru je dokončeno. Nyní můžete
odpojit zařízení Button od jednotky Base Unit.
bliká červeně
•
došlo k chybě.
vypnuto (nesvítí)
•
zařízení Button není zapojeno správně nebo vůbec do portu
USB.
zařízení Button může být vadné.
port USB nebo počítač mohou být vadné.
•
•
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
31
CS-100, CS-100 HUDDLE Specifikace
Štítek na zařízení Button
Štítek na spodní straně zařízení Button obsahuje:
• logo Barco
• číslo dílu Barco
• sériové číslo
• číslo revize
• označení příslušných standardů
• označení k ekologické likvidaci
• „Made in...“ (Vyrobeno v...)
Zacházejte s kabelem zařízení Button opatrně. Hrubé zacházení ho může poškodit.
2.5 Podpora mobilních zařízení
Přehled
Systém ClickShare podporuje následující aplikace, které lze nainstalovat do mobilního zařízení z obchodu
Google Play nebo Apple App Store.
Předtím, než budete moci používat mobilní zařízení se systémem ClickShare, musíte spojit Wi-Fi mobilního
zařízení s Wi-Fi zařízení ClickShare Base Unit. Postupujte podle pokynů v návodu v mobilním zařízení.
Aplikace
Používáno
Aplikace ClickShare
iOS
Android
Logo
2.6 Porty používané základní jednotkou Base Unit
CS-100, CS-100 HUDDLE
Přehled
Základní jednotka Base Unit CS-100, CS-100 HUDDLE
Odesilatel
Zařízení Button
ClickShare
TCP
6541; 6542; 6543; 6544; 6545
UDP
TCP
514
6541; 6542; 6543; 6544; 6545
ClickShare
Aplikace pro
UDP
systémy
Windows,
MacOS, iOS a
Android
ClickShare REST TCP
API & CMGS
UDP
Konfigurátor
TCP
ClickShare
Automatická
TCP
aktualizace
Správce zařízení TCP
Button
32
5353
4000; 4001
80; 443
80; 443
6546
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Začínáme
3
Přehled
• Kontrola prostředí
• Základní průběh práce
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
33
Začínáme
3.1 Kontrola prostředí
Kontrola prostředí
Při instalaci v prostředích, kde je zařízení vystaveno prachu ve zvýšené míře, je výrazně doporučeno a je
žádoucí, aby byl prach před tím odstraněn, aby zařízení bylo v čistém vzduchu. Zařízení nebo struktury pro
extrakci nebo bránění nadměrnému prachu v přístupu k zařízení jsou pormínkou. Pokud toto řešení není
dosažitelné, měli byste zvážit opatření k přemístění zařízení do prostředí s čistým vzduchem.
Zákazník je zodpovědný za zajistění, že zařízení je neustále chráněno před škodlivými účinky nepříznivých
vzdušných částeček z okolí zařízení. Výrobce si vyhrazuje právo odmítnout opravu, pokud bylo zařízení
zanedbáno, opuštěno nebo nesprávně používáno.
Teplota prostředí
Max. teplota: +40°C nebo 104°F
Min. teplota: +0°C nebo 32°F
Teplota sladování: -10°C až +60°C (14°F až 140°F)
Vlhkost
Skladování: 0 až 90 % relativní vlhkosti, nekondenzující
Provoz: 0 až 85 % relativní vlhkosti, nekondenzující
Prostředí
Neinstalujte zařízení na místo blízko zdrojů tepla jako jsou radiátory nebo vzduchové prostředí nebo na místo
s přímým slunečním svitem, nadměrným prachem nebo vlhkostí. Uvědomte si, že teplota v místnosti ke stropu
stoupá. Zkontrolujte, zda teplota u místa instalace není příliš vysoká.
3.2 Základní průběh práce
Před použitím CS-100, CS-100 HUDDLE
1.
Vybalte ClickShare komponenty a doplňky z krabice.
Podrobný přehled obsahu krabice CS-100, CS-100 HUDDLE najdete v viz “Informace o zařízení CS-100, CS100 HUDDLE”, strana 26
2.
Nainstalujte základní jednotku v zasedací místnosti jednou ze 2 možných instalačních metod.
Více informací k instalačním procesům najdete v viz “CS-100, CS-100 HUDDLE Instalace”, strana 35
3.
Zapojte video kabel mezi základní jednotkou a displejem.
4.
Zapojte audio ze základní jednotky do zvukového systému zasedací místnoti (požadováno pouze pro audio
přes jack).
5.
Pokud je zapotřebí konfigurace přes síť, zapojte síťový kabel mezi základní jednotkou a místní sítí (pokud jste
to ještě neudělali kvůli napájení základní jednotky).
6.
Zapojte základní jednotku do síťového napájení.
Více informací najdete na “Připojení napájení”, strana 39,
7.
Pokud je to požadováno, zkonfigurujte CS-100, CS-100 HUDDLE přes Configurator.
Více informací k různým způsobům konfigurace najdete na CS-100, CS-100 HUDDLE, viz “Konfigurátor CS100, CS-100 HUDDLE”, strana 47.
Více informací k používání CS-100, CS-100 HUDDLE; najdete v Návodu k použití CS-100, CS-100
HUDDLE. Tuto příručku lze najít na webu společnosti Barco na adrese www.barco.com/clickshare.
34
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
CS-100, CS-100
HUDDLE Instalace
4
Přehled
•
•
•
•
•
•
•
Způsoby instalace základní jednotky
Montáž na stůl
Montáž na stěnu
Připojení video signálu k základní jednotce
Připojení zvuku
Připojení LAN
Připojení napájení
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
35
CS-100, CS-100 HUDDLE Instalace
4.1 Způsoby instalace základní jednotky
Pro optimální výkon nainstaluje základní jednotku blízko k displeji a vyvarujte se překážek mezi
základní jednotkou a tlačítky.
Úvod do způsobů instalace
Základní jednotku můžete v zasedací místnosti nainstalovat různým způsobem.
• Na stůl
• Na stěnu
Na straně základní jednotky se předpokládá zámek Kensington.
4.2 Montáž na stůl
Přehled
Základní jednotku položte na stůl v zasedací místnosti.
Základní jednotka váží celkem 600 g.
4.3 Montáž na stěnu
O montáži na stěnu
K instalaci základní jednotky na zeď není zapotřebí žádný držák. Základní jednotku Base Unit můžete
namontovat v jakékoliv pozici na zeď, ale upřednostňována je montáž s přípojkami dolů.
Základní jednotka Base Unit váží celkem 600 g.
Nutné nástroje
•
•
vrtačka (typ vrtačky závisí na typu zdi)
šroubovák (podle použitých šroubů)
Nutné díly
•
•
2 montážní šrouby, maximální průměr hlavičky 6,5 mm
2 hmoždinky
Jak nainstalovat
1.
Vyvrtejte do zdi nebo stropu dva otvory podle nákresu.
Vodorovná vzdálenost: 162 mm,
36
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
CS-100, CS-100 HUDDLE Instalace
161,84
6,5
(2x)
Obrázek 4-1: Montážní otvory
2.
Vložte do obou otvorů hmoždinky (pokud je to podle typu zdi nebo stropu zapotřebí) a zašroubujte 2 šrouby.
Neutahujte je.
Note: Montážní šrouby a hmoždinky nejsou v krabici CS-100, CS-100 HUDDLE. Typ šroubů a
hmoždinek, kterými upevňujete základní jednotku Base Unit, závisí na typu zdi (kámen, dřevo,
sádrokarton...). Hlavička šroubu nesmí být větší než otvor ve spodní desce základní jednotky Base
Unit (< 6,5 mm).
3.
Zahákněte základní jednotku Base Unit za obě hlavičky šroubů a posuňte základní jednotku dolů, dokud
nevisí pevně.
4.4 Připojení video signálu k základní jednotce
O připojení video signálu
K základní jednotce můžete připojit jednu obrazovku.
Pro připojení displeje by mělo být mezi základní jednotkou Base Unit a displejem vytvořeno spojení HDMI.
Připojení
1.
Připojte základní jednotku k displeji pomocí kabelu displeje.
Note: Při koupi nejsou v krabici ClickShare žádné kabely displeje.
Při nastavení konfigurace displeje připojte kabel HDMI k displeji. Pokud je to zapotřebí, použijte k připojení k
portu displeje nebo portu DVI na displeji adaptér.
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
37
CS-100, CS-100 HUDDLE Instalace
HDMI
Obrázek 4-2: Připojení displeje
4.5 Připojení zvuku
O zvuku
Tlačítko ClickShare zachycuje zvukový výstup uživatelského notebooku a odesílá to na základní jednotku
spolu s obrazovým signálem. Zvuk bude mít výstup na liniové úrovni z mini jack zásuvky (3,5 mm) a přes
konektor HDMI.
Uživatel rozhodne, zda odeslat nebo neodeslat zvukový signál spolu s obrazovým. Uživatel toto může
rozhodnout pomocí stejných nástrojů jako při ovládání reproduktorů nebo sluchátek: zvukové ovladače
operačního systému (příklad pro Windows: Ovládací Panel > Zvuky a zvuková zařízení) nebo fyzická tlačítka
na klávesnici laptopu (zvuk vypnout/zapnout, nižší hlasitost, vyšší hlasitost).
Zvukový a obrazový signál budou synchronizovány.
Zvuk přes HDMI
Když je displej připojen přes HDMI a podporuje zvuk, není zvláštní zvukové připojení zapotřebí. Zvukový
signál se odesílá spolu s obrazovým signálem na displej.
Jak připojit oddělený zvuk
1.
Zapojte audio kabel s mini jack zástrčkou (3,5 mm) do zvukového výstupu základní jednotky.
2.
Připojte druhý konec ke zvukovému systému zasedací místnosti.
Zvukový výstup musíte zvolit v aplikaci Configurtor, více informací najdete v see “Nastavení zvuku”,
strana 63
Zvuk neodchází
V některých prostředích Windows se zvuk neodesílá. To můžete vyřešit takto:
1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu zvuku v system tray a zvolte Playback devices (Přehrávací zařízení).
Otevře se okno Sound (Zvuk).
2. Zvolte Speakers (Reproduktory) ClickShare, poté Set default (Nastavit výchozí) a klikněte na Apply
(Použít).
38
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
CS-100, CS-100 HUDDLE Instalace
4.6 Připojení LAN
O připojení LAN
Základní jednotku můžete připojit k místní síti nebo přímo k notebooku. Pro normální provoz není připojení
LAN nutné.
Připojení LAN můžete použít pro:
• konfiguraci základní jednotky CS-100, CS-100 HUDDLE
• aktualizaci softwaru
• údržbu
Jak připojit
1.
Zasuňte síťový kabel s konektorem RJ-45 do portu LAN.
2.
Druhý konec zapojte do LAN.
4.7 Připojení napájení
O napájení
Tento výrobek má být napájen napájecí jednotkou uvedenou v UL třídy 2 nebo LPS nebo Limited Power
Source (omezený napájecí zdroj) s výstupem 12 VDC 1,5 A min.
Externí napájecí adaptér je dodáván s produktem.
Když je jednotka Base Unit pod proudem, zapne se. Poté se může zapínat nebo vypínat tlačítkem
napájení.
Jak připojit adaptér externího napájení.
1.
Zapojte barel konektor napájecího adaptéru do vstupu napájení jednotky Base Unit.
2.
Nasuňte díl adaptéru pro vstup napájení (US, CN, EU nebo UK) na napájecí adaptér ClickShare . Použijte ten,
který je určený pro vaši zemi.
1. Posuňte dolů tlačítko na adaptéru (1).
2. Západku (2) adaptéru vložte do zářezu (3)
3
2
1
Obrázek 4-3: Sestavení adaptéru
Obrázek 4-4: Typ A
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
39
CS-100, CS-100 HUDDLE Instalace
3.
40
Obrázek 4-5: Typ A
Obrázek 4-6: Typ C
Obrázek 4-7: Typ G
Obrázek 4-8: Typ I
Zapojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi.
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Příprava tlačítek
5
Přehled
• Párování
• ClickShare Rozšiřující balíček
• ClickShare Instalační program rozšiřujícího balíčku
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
41
Příprava tlačítek
5.1 Párování
Párování zařízení Button s jednotkou Base Unit
Abyste mohli používat zařízení Button, mělo by být přiřazeno k vámi používané jednotce Base Unit. Tento
proces se nazývá párování. Ve výchozím nastavení je zařízení Button dodané s jednotkou Base Unit už
spárováno s danou jednotkou Base Unit.
V případě, že dokoupíte zařízení Button nebo pokud byste chtěli zařízení Button přiřadit k jiné jednotce Base
Unit, musíte zařízení Button spárovat (znovu). Aktualizace softwaru zařízení Button běží na pozadí a neovlivní
uživatele při používání systému. Při downgradingu nebo upgradingu na starší verzi softwaru jednotky Base
Unit se musí zařízení Button spárovat manuálně pro aktualizaci jejich softwaru, a to pouze v případě, že
aktualizace zařízení Button přes Wi-Fi je vypnutá.
Zařízení Button může být najednou spárováno pouze s jednou jednotkou Base Unit.
Zařízení Button se vždy připojí k jednotce Base Unit, se kterou bylo spárováno naposledy.
Zařízení Button lze spárovat dvěma způsoby:
• zapojením zařízení Button do zařízení Base Unit;
• pomocí aplikace Button Manager ve vašem laptopu.
Spárování zařízení Button se zařízením Base Unit zapojením
1.
Připojte zařízení Button do jednoho portu USB na používané jednotce Base Unit (obrázek je pouze ilustrativní,
lze použít všechny konektory USB.
Note: U některých portů a zařízení Button bude nutné používat konvertor.
Obrázek 5-1: Spárovat zařízení Button
Kontrolky LED na zařízení Button i na jednotce Base Unit blikají bíle. To znamená, že párování probíhá.
Jednotka Base Unit automaticky zkontroluje, jestli je software zařízení Button aktuální. Pokud ne, jednotka
Base Unit software zařízení Button aktualizuje. To může trvat delší dobu.
V průběhu párování a aktualizace se zobrazuje malá stavová čára.
Obrázek 5-2: Párovací zpráva
Výsledek párovacího procesu může být takovýto:
• Když LED začne svítit staticky bíle, zařízení Button je spárováno s jednotkou Base Unit, ale nebyla
zapotřebí žádná aktualizace softwaru. Můžete odpojit zařízení Button od jednotky Base Unit.
• Když LED začne svítit staticky červeně, zařízení Button je spárováno s jednotkou Base Unit a aktualizace
softwaru je dokončena. Můžete odpojit zařízení Button od jednotky Base Unit.
42
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Příprava tlačítek
Obrázek 5-3: Párování dokončeno
2.
Odpojte zařízení Button od jednotky Base Unit.
Zařízení Button už můžete používat.
Spárování zařízení Button se zařízením Base Unit pomocí aplikace Button Manager
Pomocí klientské aplikace Button Manager spuštěné v laptopu lze se zařízením Base Unit spárovat současně
až 4 zařízení Button, a to bez zapojení zařízení Button do zařízení Base Unit. Zařízení Button jsou připojena k
vašemu laptopu. Více informací o aplikaci Button Manager naleznete v uživatelské příručce aplikace Button
Manager, kterou lze stáhnout z webových stránek Barco.
5.2 ClickShare Rozšiřující balíček
Informace
Balíček Clickshare Extension Pack je souborem nástrojů, který zlepšuje možnosti uživatele s aplikací
ClickShare. Tento rozšiřující balíček obsahuje službu ClickShare Launcher a ovladač, který obsahuje funkci
rozšířené pracovní plochy. Standardně se instalují oba nástroje. Změna výchozího chování instalačního
programu je možná v případě, že jej spustíte s parametry příkazového řádku.
Balíček Clickshare Extension Pack může nainstalovat koncový uživatel ručně, může být instalován v bitové
kopii firemního notebooku nebo nasazen do celé společnosti pomocí SCCM nebo jiných nástrojů.
Rozšiřující balíček ClickShare lze použít v kombinaci s tlačítkem Button a/nebo s aplikací pracovní plochy
ClickShare.
Nejnovější rozšiřující balíček lze stáhnout prostřednictvím
http://www.barco.com/en/product/clickshare-extension-pack
5.3 ClickShare Instalační program rozšiřujícího
balíčku
Interaktivní nastavení
V tomto nastavení uživatel spustí instalační program, který nainstaluje rozšiřující balíček Clickshare Extension
Pack do počítače po přijetí smlouvy EULA uživatelem.
Po dokončení nastavení se spouštěč ClickShare automaticky spustí. Ovladač rozšířené pracovní plochy lze
použít pouze poté, co uživatel restartuje svůj počítač.
Spuštění nastavení
1.
Rozšiřující balíček ClickShare lze stáhnout prostřednictvím webu
http://www.barco.com/en/product/clickshare-extension-pack).
2.
Rozbalte stažený soubor.
3.
Klikněte na soubor ClickShare-Extension-Pack.msi a spusťte instalaci.
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
43
Příprava tlačítek
Obrázek 5-4
4.
Klikněte na tlačítko Další (Next), přijměte licenční smlouvu a kliknutím na tlačítko Další (Next) pokračujte.
V případě potřeby postupujte podle pokynů na obrazovce.
Tiché nastavení
V tomto nastavení může uživatel nebo správce IT nainstalovat balíček Clickshare Extension Pack pomocí
příkazu Windows. Následuje příklad tiché instalace (čísla verzí jsou pouze příklad, vždy se podívejte na web
Barco pro poslední verzi):
Pouze instalace spouštěcího programu:
msiexec. exe /i ClickShare-Extension-Pack-01.00.02.0003.
INSTALLFOLDER=C:\ LAUNCH_APP=YES /qn
msi
ACCEPT_EULA=YES
Pouze instalace rozšířené pracovní plochy:
msiexec. exe /i ClickShare-Extension-Pack-01.00.02.0003. msi ACCEPT_EULA=YES
ADDLOCAL=ExtendedDesktopDriverFeature INSTALLFOLDER=C:\ LAUNCH_APP=YES /qn
Úplná instalace (spouštěcí programu + rozšířená pracovní plocha):
msiexec. exe /i ClickShare-Extension-Pack-01.00.02.0003.
ADDLOCAL=ALL INSTALLFOLDER=C:\ LAUNCH_APP=YES /qn
msi
ACCEPT_EULA=YES
Počítač se restartuje. To lze potlačit parametrem /norestart. Poté bude nutný restart, jinak funkce
rozšířené pracovní plochy nebude pracovat. V případě, že se koncový uživatel rozhodne, že chce
provést restart, je nutné použít parametr /promptrestart /QB!+ (základní uživatelské rozhraní, bez
možnosti zrušení, ale výzva k restartu)
Popis parametru
ACCEPT_EULA
Tento parametr ukazuje, že instalující akceptuje text EULA tak, jak je. Tento parametr
musí být pro pokračování k instalaci nastaven na ANO.
INSTALLFOLDER
Tento parametr udává instalační adresář pro spouštěcí program ClickShare. Pokud
neuvedeno, výchozí složkou bude Program Files.
LAUNCH_APP
Aplikace spouštěcího programu ClickShare se spustí ihned po dokončení instalace,
pokud je tento parametr nastaven na ANO. V jiném případě se aplikace spouštěče
nespustí.
/qn
Tento parametr indikuje, že instalace se provede v tichém režimu, což znamená, že při
instalaci nebudou vidět žádná okna.
ADDLOCAL
Tento parametr označuje typ instalace. Není přidán žádný parametr, instaluje pouze
spouštěcí program.
Proměnná prostředí Windows
44
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Příprava tlačítek
Proměnná, která se má použít, je CLICKSHARE_LAUNCHER_CLIENT_PATH. Hodnota by měla být cesta ke
klientskému softwaru.
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
45
Příprava tlačítek
46
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Konfigurátor CS100, CS-100
HUDDLE
6
Přehled
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Přístup do aplikace Configurator
Průvodce konfigurací ClickShare
Jazyk na obrazovce a velikost textu
Informace o zasedací místnosti
Personalizace, tapeta
Personalizace, personalizovaná tapeta
Správa konfiguračních souborů
Nastavení displeje
Nastavení zvuku
Nastavení WiFi
Nastavení LAN
Nastavení sítě LAN, ověřování kabelové sítě
Nastavení sítě LAN, režim zabezpečení EAP-TLS
Nastavení sítě LAN, režim zabezpečení EAP-TTLS
Služby, mobilní zařízení
Služba, ClickShare API, dálkové ovládání přes API
Integrace serveru XMS/CMGS
Služby, SNMP
Služby, párování zařízení Button na dálku
Zabezpečení, úroveň zabezpečení
Zabezpečení, hesla
Zabezpečení, šifrování HTTP
Informace o stavu základní jednotky
Nastavení data a času, manuálně
Nastavení data a času, časový server
Spořiče energie
Zařízení Button
Tlačítka Button, externí přístupový bod
Tlačítka Button, externí přístupový bod, režim EAP-TLS
Tlačítka Button, externí přístupový bod, režim EAP-TTLS
Tlačítka Button, externí přístupový bod, režim PEAP
Tlačítka Button, externí přístupový bod, režim WPA2-PSK
Aktualizace firmwaru
Podpora a aktualizace, řešení problémů, nastavení protokolu
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
47
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
• Nastavení výrobce
V některých nabídkách je možnost Configurator označena jako WebUI. Například heslo WebUI, což
je heslo pro zadání do konfigurátoru.
48
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
6.1 Přístup do aplikace Configurator
Získání přístupu do aplikace Configurator
Jsou tři způsoby přístupu do aplikace Configurator:
•
•
•
Přes LAN
Přímé spojení přes Ethernet mezi PC a jednotkou Base Unit.
Přes bezdrátovou síť jednotky Base Unit
Při prvním přístupu do konfigurátoru se automaticky spustí průvodce konfigurací ClickShare.
Průvodce konfigurací lze spustit v jakémkoliv okamžiku pro změnu konfigurace namísto použití nabídek.
Pro přístup do aplikace Configurator přes LAN
1.
Otevřete prohlížeč.
Note: Podporované prohlížeče jsou Internet Explorer, Firefox, Google Chrome a Safari.
2.
Přejděte na adresu IP, kterou najdete v levém spodním rohu úvodní obrazovky.
Note: Pevná adresa IP je viditelná, pouze když je jednotka Base Unit připojená k síti LAN.
Zobrazí se přihlašovací obrazovka.
Obrázek 6-1: Přihlašovací obrazovka
3.
Pro změnu jazyka aplikace Configurator klikněte na samorozbalovací seznam u právě zvoleného jazyka a
zvolte požadovaný jazyk.
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
49
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Obrázek 6-2: Jazyky aplikace Configurator
Jsou možné následující jazyky:
• Arabština
• Zjednodušená čínština
• Tradiční čínština
• Dánština
• Holandština
• Angličtina
• Finština
• Francouzština
• Němčina
• Italština
• Japonština
• Korejština
• Norština
• Portugalština
• Ruština
• Španělština
• Švédština
Jazyk aplikace Configurator se změní na zvolený jazyk.
4.
Zadejte uživatelské jméno „admin“ a heslo, přečtěte a potvrďte EULA a Zásady ochrany osobních údajů a
klikněte na OK.
Ve výchozím nastavení je heslo nastavené na admin.
Upozornění: Důrazně se doporučuje při prvním použití změnit výchozí heslo na silné heslo, aby bylo
zabráněno neoprávněnému přístupu ke konfigurátoru a změně nastavení jednotky ClickShare Base Unit. Viz
část „Zabezpečení, hesla“.
Otevře se konfigurátor.
50
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Obrázek 6-3: Úvodní obrazovka
Jazyk konfigurátoru se může změnit na kterékoliv stránce rozhraní.
Obrazovka se rozdělí na 2 podokna. Levé podokno s tlačítky volby a pravé podokno pro konfiguraci zvolené
funkce.
Na úvodní obrazovce se ukazuje:
•
•
•
•
•
pevná adresa IP
bezdrátová adresa IP
bezdrátová SSID
počet připojených zařízení Button
stav systému
Pokud nemůžete najít adresu IP (např. není dostupná žádná obrazovka), připojte se k jednotce
Base Unit přímo s notebookem přes ethernetový křížený kabel a dostaňte se na webové rozhraní
pomocí pevné adresy IP 192.168.1.23. Váš vlastní adaptér LAN je nastaven v rozsahu 192.168.1.x.
Pro přístup do aplikace Configurator přes přímé spojení.
1.
Připojte jednotku Base Unit k notebooku pomocí ethernetového kabelu.
2.
Na notebooku otevřete prohlížeč.
Note: Podporovány jsou prohlížeče Internet Explorer, Firefox a Safari.
3.
Přejděte na http://192.168.1.23.
Zobrazí se přihlašovací obrazovka.
4.
Zadejte uživatelské jméno admin a heslo, přečtěte a potvrďte EULA a klikněte na OK.
Ve výchozím nastavení je heslo nastavené na admin.
Otevře se konfigurátor.
Pro přístup do aplikace Configurator přes bezdrátovou síť jednotky Base Unit
1.
Na notebooku se připojte k bezdrátové síti jednotky Base Unit.
Výchozí SSID a heslo pro připojení k jednotce Base Unit jsou ClickShare-<serial base number> a clickshare.
2.
Na notebooku otevřete prohlížeč.
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
51
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Note: Podporovány jsou prohlížeče Internet Explorer, Firefox a Safari.
3.
Přejděte na http://192.168.2.1.
Zobrazí se přihlašovací obrazovka.
4.
Zadejte uživatelské jméno admin a heslo, přečtěte a potvrďte EULA a klikněte na OK.
Ve výchozím nastavení je heslo nastavené na admin.
Otevře se webové rozhraní.
Starší notebooky nemusejí podporovat frekvenční pásmo 5 GHz. Pokud je vaše jednotka Base Unit
nastavena na tento frekvenční rozsah, tato zařízení se nebudou moci spojit s jednotkou Base Unit
přes bezdrátovou síť.
Přehled funkcí
Skupina
Funkce
Personalizace
ID na obrazovce
Tapeta
Konfigurační soubory
Displej a audio
Displej a audio
Wi-Fi a síť
Nastavení Wi-Fi
Nastavení LAN
Služby
Zabezpečení
Úrovně zabezpečení
Systém
Hesla
Stav základní jednotky Base Unit
Datum a čas
Spořiče energie
Podpora a aktualizace
Zařízení Button
Firmware
Řešení problémů
Při změně nastavení vždy změny ukládejte kliknutím na Save changes (Uložit změny).
6.2 Průvodce konfigurací ClickShare
O průvodci konfigurací
Při prvním spuštění základní jednotky Base Unit se automaticky spustí průvodce konfigurací.
Veškerá základní nastavení potřebná ke konfiguraci základní jednotky Base Unit jsou pokryta průvodcem
konfigurací. Po ukončení průvodce konfigurací je základní jednotka Base Unit připravena k používání.
52
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Obrázek 6-4: Průvodce konfigurací
Pro spuštění průvodce klikněte na Start Configuration (Spustit konfiguraci).
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
53
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Obrázek 6-5: Průvodce konfigurací, personalizace
Vyplňte potřebná pole a pokračujte kliknutím na Next (Další).
Pro návrat na předchozí krok klikněte na Back (Zpět).
Pro více informací k určitému tématu se podívejte na jedno z následujících témat.
Průvodce konfigurací ClickShare můžete kdykoliv spustit pro změnu konfigurace prostým kliknutím na
ClickShare Configuration Wizard (Průvodce konfigurací) v levém spodním rohu jednotlivých obrazovek.
Personalizace
Text jazyka na displeji
Zpráva s názvem zasedací místnosti, název
polohy a text přivítání
Systém
Časové pásmo, ruční nastavení času
Použít NTP.
54
Zabezpečení
Úrovně nastavení
Heslo
Heslo ClickShare Configurator (WebUI)
Síť
Frekvenční pásmo, přístupové heslo na
kanál Wi-Fi
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Viz “Jazyk na obrazovce a velikost textu”,
strana 55.
Viz “Informace o zasedací místnosti”, strana
57.
Viz “Nastavení data a času, manuálně”,
strana 83.
Viz “Nastavení data a času, časový server”,
strana 85.
Viz “Zabezpečení, úroveň zabezpečení”,
strana 78.
Viz “”, .
Viz “Nastavení WiFi”, strana 64.
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Obrázek 6-6: Spuštění průvodce konfigurací
6.3 Jazyk na obrazovce a velikost textu
O jazyku na obrazovce
Jazyk na obrazovce můžete nastavit nezávisle na jazyku konfigurátoru. Velikost textu na obrazovce můžete
nastavit na malé, střední nebo velké.
Volba jazyka
1.
Přihlaste se do aplikace Configurator.
2.
Klikněte na Personalisation (Personalizace) → On-Screen ID (ID na obrazovce).
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
55
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Obrázek 6-7: Personalizace, ID na obrazovce
3.
Zvolte jazyk textu na obrazovce. Klikněte na samorozbalovací okno u Language for on-screen text (Jazyk
textu na obrazovce) a zvolte požadovaný jazyk.
Jsou možné následující jazyky:
• Arabština
• Zjednodušená čínština
• Tradiční čínština
• Dánština
• Holandština
• Angličtina
• Finština
• Francouzština
• Němčina
• Italština
• Japonština
• Korejština
• Norština
• Portugalština
• Ruština
• Španělština
• Švédština
Velikost textu
1.
Přihlaste se do aplikace Configurator.
2.
Klikněte na Personalisation (Personalizace) → On-Screen ID (ID na obrazovce).
3.
Klikněte na samorozbalovací okno u On-screen text size (Velikost textu na obrazovce) a zvolte požadovanou
velikost písma.
Jsou možné následující velikosti:
• Malé
• Střední
• Velké
56
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
6.4 Informace o zasedací místnosti
O nastaveních zasedací místnosti
Jsou možná následující nastavení:
• Název zasedací místnosti
• Poloha zasedací místnosti
• Text přivítání na obrazovce ClickShare
• Zobrazit info k zasedací místnosti
• Zobrazit info k síti
• Zobrazit jména zdrojů
Obrázek 6-8: Personalizace, ID na obrazovce
Zpráva s názvem zasedací místnosti, polohou a textem přivítání
1.
Přihlaste se do aplikace Configurator.
2.
Klikněte na Personalisation (Personalizace) → On-screen ID (ID na obrazovce).
3.
Klikněte na zadávací pole u Meeting room name (Název zasedací místnosti) a zadejte název pro zasedací
místnost.
Tento text se zobrazuje na zařízení uživatele, když je tlačítko připraveno sdílet (Ready to share on...), na
hlavní obrazovce připojené k základní jednotce a v seznamu přijímačů AirPlay na iOS zařízení uživatele.
4.
Klikněte na zadávací políčko z Location name (Název polohy) a zadejte polohu.
5.
Klikněte na zadávací políčko z Welcome message (Zpráva na uvítanou) a zadejte požadovanou zprávu.
Zobrazit informace na displeji
1.
Přihlaste se do aplikace Configurator.
2.
Klikněte na Personalisation (Personalizace) → On-screen ID (ID na obrazovce).
3.
Zaškrtněte políčko před Show meeting room info (Zobrazit info k zasedací místnosti).
Zaškrtnuto: název zasedací místnosti, poloha a zpráva na uvítanou se zobrazí na displeji, pokud není nic
sdíleno.
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
57
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Nezaškrtnuto: nic se na displeji neukáže.
4.
Zaškrtněte políčko před Show network info (Zobrazit info k síti).
Zaškrtnuto: Zobrazí se informace k LAN jako je pevná adresa IP, název hostitele. Dále se zobrazí IP Wi-Fi a
SSID.
Nezaškrtnuto: nezobrazí se žádné informace k LAN ani Wi-Fi.
5.
Zaškrtněte políčko před Show source names (Zobrazit jména zdrojů).
Zaškrtnuto: jméno zdroje sdíleného obsahu se zobrazí na obrazovce.
Nezaškrtnuto: na obrazovce se nezobrazí žádné informace ke zdroji.
6.5 Personalizace, tapeta
O tapetě
Když se CS-100, CS-100 HUDDLE spustí, zobrazí se pozadí (tapeta). Zobrazení této tapety na pozadí lze
vypnout.
Ve výchozím nastavení je k dispozici obecná ClickShare a rychlá úvodní tapeta. Existuje možnost nahrát
vlastní pozadí (tapety). Výchozí tapety nelze odebrat ze systému.
Výběr tapety
1.
Přihlaste se do aplikace Configurator
2.
Klikněte na Personalisation (Personalizace) → Wallpaper (Tapeta).
Obrázek 6-9: Výběr tapety
Zobrazí se podokno Wallpaper (Tapeta). Aktuálně zvolená tapeta má červený okraj.
3.
Zvolte jednu z dostupných tapet a klikněte na Save Changes (Uložit změny).
Note: Ve výchozím nastavení jsou k dispozici obecná tapeta Barco CS-100, CS-100 HUDDLE a
tapety průvodce rychlým spuštěním CS-100, CS-100 HUDDLE.
Automaticky přizpůsobí velikost podle poměru stran obrazovky.
58
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Aktuálně zvolená tapeta má červený okraj.
Nahoře v okně volby tapety se zobrazí zpráva Successfully applied changes (Úspěšně provedené změny).
Můžete také přidat vlastní tapetu, např. logo společnosti. Více informací k přidávání nové tapety do
seznamu najdete v see “Personalizace, personalizovaná tapeta”, strana 59.
Stáhnout tapetu
1.
Zůstaňte s myší nad tapetou ke stažení a klikněte na symbol stažení v pravém horním rohu.
Obrázek 6-10: Stáhnout tapetu
Tapeta se stáhne na PC.
Zapnout - vypnout tapetu
1.
V podokně tapety zaškrtněte pole uShow the wallpaper when no one is sharing their screen (Zobrazit tapetu,
když nikdo nesdílí obrazovku).
Zaškrtnuto: žádná tapeta se nezobrazí, když nikdo nesdílí obsah.
Nezaškrtnuto: žádná tapeta se nezobrazí, když nikdo nesdílí obsah. Video výstup základní jednotky je
vypnutý, když není sdílen žádný obsah. Tato funkce je obzvláště užitečná, když je základní jednotka
integrována do rozsáhlejšího systému AK.
6.6 Personalizace, personalizovaná tapeta
O personalizované tapetě
Přes aplikaci Configurator je možné nahrát personalizovaná pozadí nebo tapety.
Nahrávaný soubor by měl být ve formátu JPEG, PNG, BMP nebo TIFF s maximální velikostí 2.5MB.
Nahrát lze maximálně jednu vlastní tapetu. Chcete-li nahrát další, dojde k přepsání první.
Jak nahrát
1.
Přihlaste se do aplikace Configurator
2.
Klikněte na Personalisation (Personalizace) → Wallpaper (Tapeta).
Zobrazí se podokno Wallpaper (Tapeta). Aktuálně zvolená tapeta má červený okraj.
3.
Zůstaňte s myší nad volným místem a klikněte na Choose image (Zvolit obrázek).
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
59
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Obrázek 6-11: Volba personalizované tapety
Otevře se okno prohlížeče.
4.
Přejděte na požadovaný obrázek a klikněte na Otevřít pro nahrání obrázku.
Obsah souboru se zkontrolujte a když je platný (formát a velikost), soubor se nahraje. Nová tapeta se červeně
orámuje.
5.
Pro použití personalizované tapety klikněte na Save changes (Uložit změny).
Nahoře na stránce se zobrazí zpráva Successfully applied changes (Úspěšně provedené změny).
Změnit personalizovaný obrázek
1.
Klikněte na Personalisation (Personalizace) → Wallpaper (Tapeta).
2.
Zůstaňte s myší nad volným místem a klikněte na Change image (Změnit obrázek).
60
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Obrázek 6-12: Změnit obrázek
3.
Přejděte na požadovaný obrázek a klikněte na Otevřít pro nahrání obrázku.
Obsah souboru se zkontrolujte a když je platný (formát a velikost), soubor se nahraje. Nová tapeta se červeně
orámuje.
4.
Pro použití personalizované tapety a nahrazení předchozího souboru klikněte na Save changes (Uložit
změny).
Nahoře na stránce se zobrazí zpráva Successfully applied changes (Úspěšně provedené změny).
Odstranit personalizovanou tapetu
1.
Zůstaňte s myší nad aktuálním obrázkem a klikněte na odpadkový koš pro odstranění obrázku.
Obrázek 6-13: Odstranit tapetu
Personalizovaná tapeta se odstraní a aktivuje se výchozí tapeta.
6.7 Správa konfiguračních souborů
O správě konfiguračních souborů
Lze stáhnout úplnou zálohu, ale nelze ji použít k duplikaci konfiguračních nastavení na jiné základní jednotky.
Proto je možné stáhnout přenosnou verzi. Tuto přenosnou verzi můžete nahrát přes tlačítko nahrání
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
61
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
konfigurace na jiné základní jednotky (stejného typu). Přes stejné tlačítko lze nahrát úplnou zálohu na původní
základní jednotku.
Přenosná záloha obsahuje:
• Tapety
• Nastavení tapet
• Nastavení přihlášení
• Veškerá nastavení displeje
• Jazyk na displeji
• Umístění
• Uvítací zpráva
• Kanál WiFi
• Frekvence WiFi
Správa konfiguračních souborů
1.
Přihlaste se do aplikace Configurator.
2.
Klikněte na Personalisation (Perzonalizace) → Configuration Files (Konfigurační soubory).
Obrázek 6-14: Konfigurační soubory
3.
Pro stažení úplné zálohy klikněte na Full Backup (Úplná záloha).
Stáhne se soubor xml file obsazující veškeré informace i historii. Tento soubor můžete znovu použít pouze na
stejné základní jednotce.
4.
Pro stažení přenosné verze klikněte na Portable Version (Přenosná verze).
Soubor xml obsahující přenosné informace k duplikaci nastavení na jinou základní jednotku.
5.
Konfiguraci nahrajete kliknutím na Upload Configuration (Nahrát konfiguraci).
Otevře se okno prohlížeče. Přejděte na soubor k nahrání (soubor xml) a kliknutím na Open (Otevřít) nahrajte.
Na základní jednotku, kde byla vytvořena záloha, je možné nahrát úplnou zálohu. Přenosnou verzi lze nahrát
na jakoukoliv jinou základní jednotku stejného modelu.
Při nahrávání konfiguračního souboru se historie aktualizací softwaru a spárovaných tlačítek ztratí.
Spárovaná tlačítka však zůstanou funkční, pokud základní jednotka nezměnila heslo pro SSID nebo
bezdrátové připojení.
62
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
6.8 Nastavení displeje
Rozlišení
Výstupní rozlišení na displeji je nastaveno na Auto. To znamená, že výstupní rozlišení CS-100, CS-100
HUDDLE se automaticky přizpůsobí rozlišení displeje. U displejů HDMI je k dispozici detekce připojitelnosti
displeje.
Nastavení spořiče displeje
1.
Přihlaste se do aplikace Configurator.
2.
Klikněte na Display & Audio → Display & Audio.
Obrázek 6-15: Nastavení displeje
3.
Pro aktivaci spořiče displeje posuňte posuvník doleva nebo doprava, dokud není dosaženo požadované
časové prodlevy.
Když je posuvník nastaven úplně vpravo, spořič displeje se nikdy neaktivuje.
6.9 Nastavení zvuku
O nastaveních zvuku
Funkci zvuku můžete vypnout nebo zapnout. Při změně nastavení zapnout a/nebo vypnout musí být zařízení
Button znovu spárována ještě před aktivací nastavení.
Obrázek 6-16: Nastavení zvuku
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
63
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Zapnutí nebo vypnutí zvuku bude vyžadovat opětovné spárování zařízení Button používaných s
touto základní jednotkou Base Unit.
Jak změnit
1.
Přihlaste se do aplikace Configurator.
2.
Klikněte na Display & Audio → Display & Audio.
3.
Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka u Enable Audio (Zapnout zvuk).
Zaškrtnuto: zvuk je zapnutý.
Nezaškrtnuto: zvuk je vypnutý.
4.
Výstup zvuku zvolíte kliknutím do pole se samorozbalovacím seznamem, poté zvolte požadovaný výstup
zvuku.
Jack: výstup zvuku přes jack.
HDMI: výstup zvuku přes HDMI.
5.
Pro použití nových nastavení klikněte na Save changes (Uložit změny).
6.10 Nastavení WiFi
VÝSTRAHA: Není povoleno provozovat základní jednotku mimo zamýšlený geografický region.
O WiFi
Spojení s jednotkou Base Unit může být vytvořeno přes bezdrátové připojení. Pevná bezdrátová adresa IP se
používá k navázání spojení.
Vysílací výkon bezdrátového signálu lze snížit.
Přehled aktuálních nastavení je uveden po vybrání nabídky Wi-Fi Settings (Nastavení Wi-Fi), je-li provozní
režim Access Point (Přístupový bod).
64
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Obrázek 6-17: Nastavení WiFi
Je-li provozní režim nastaven na Off (Vypnuto). Je uvedena následující informace: „The wireless interface is
disabled. Buttons must be configured to connect to another Wi-Fi access point. Click here to go to the Button
configuration page“. (Bezdrátové rozhraní je vypnuto. Tlačítka Button musí být nakonfigurována na připojení k
jinému přístupovému bodu sítě Wi-Fi. Kliknutím zde přejděte na stránku konfigurace tlačítka Button.)
Klikněte zde a spusťte konfiguraci tlačítka Button. Další informace: viz “Zařízení Button”, strana 87.
Chcete-li změnit jakékoliv nastavení Wi-Fi, klikněte na položku Edit settings (Upravit nastavení). Zobrazení
závisí na předchozím vybraném provozním režimu. Zde je uvedeno s vybranou možností Access Point
(Přístupový bod).
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
65
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Obrázek 6-18: Nastavení sítě Wi-Fi, úpravy
Změna adresy IP bude vyžadovat opětovné spárování zařízení Button používaných s touto
jednotkou Base Unit.
Změna provozního režimu
1.
Přihlaste se do aplikace Configurator.
2.
Klikněte na Wi-Fi & Network → WiFi Settings (Nastavení WiFi ).
3.
Klikněte na možnost Edit settings (Upravit nastavení).
4.
Klikněte na rozevírací pole Operational Mode (Provozní režim) a zvolte požadovaný režim.
Jsou možné následující možnosti:
• Přístupový bod: pokračujte s následujícím bloky tohoto tématu.
• Bezdrátový klient (pouze pro CSE-200+): pokračujte s “”,
• Vypnuto
O frekvenčním pásmu a výběru kanálu
V případě ideálního nastavení by neměly být pro dvě jednotky Base Unit ClickShare ve vzájemném dosahu
použity překrývající se kanály. Protože kanály v pásmu 2,4 GHz se vzájemně překrývají, je nejvhodnější na
jednom podlaží použít kanály 1, 6 a 11. Na horním a spodním podlaží bude charakter kanálů posunut, aby se
zabránilo překrývání mezi podlažími, například přesunutím kanálu 6 do středu nakresleného vzorce.
66
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Channel
1
Channel
6
Channel
1
Channel
6
Channel
11
Channel
6
Channel
1
Channel
6
Channel
1
Obrázek 6-19
Chcete-li omezit překrývání sítí, důrazně se doporučuje snížit intenzitu signálu (standardní dosah asi 30 m)
jednotek Base Unit ClickShare. Snížením intenzity signálu na minimální hodnotu sníží aktuální dosah jednotky
ClickShare asi na 10 m. Tím se také zmenší plocha pokrytí a sníží se riziko zhoršení kvality signálu, dokonce
toto riziko může zcela zmizet.
Kanály 5 GHz se vzájemně nepřekrývají a jsou méně používány jinými zařízeními než Wi-Fi, než na kanálech
2,4 GHz. Signály pásma 5 GHz jsou tlumeny rychleji než signály pásma 2,4 GHz. Proto se doporučuje
používání kanálu 5 GHz. Omezí se tím dopad systému ClickShare na další instalované jednotky ClickShare a
na další uživatele sítě WLAN.
Výběr frekvenčního pásma a kanálu
1.
Zvolte kanál bezdrátového připojení kliknutím na samorozbalovací pole a volbou požadovaného kanálu.
Kanály dostupné v seznamu se liší podle regionální verze jednotky Base Unit. Opětovné spárování zařízení
Button není požadováno při změně frekvenčního pásma nebo kanálu bezdrátového připojení.
V ideálním případě kanál ClickShare vyberete po provedení průzkumu bezdrátového signálu na místě.
Průzkum na místě mapuje zdroje rušení a aktivní systémy pracující na rádiové frekvenci. Na trhu je k dispozici
několik nástrojů k provádění průzkumu signálu sítí Wi-Fi. Na základě výsledků tohoto průzkumu lze najít
nejméně obsazený kanál a vybrat jej pro každou zasedací místnost.
2.
Zvolte frekvenční pásmo bezdrátového připojení: 2,4 GHz nebo 5 GHz kliknutím do samorozbalovacího okna
a volbou správného pásma.
Pod panelem výběru kanálu je uvedena indikace dostupné šířky pásma aktuálního kanálu. Chcete-li zjistit,
zda je dostupná dostatečná šířka pásma v odlišném kanálu, vyberte kanál v rozevírací nabídce a uložte
změny. Stránka se aktualizuje s novými nastaveními a asi po 1 minutě bude signalizováno, zda je kanál
vhodný. K zobrazení výsledků není nutné stránku znovu načítat.
Kanály dostupné v seznamu se liší podle regionální verze jednotky Base Unit. Opětovné spárování zařízení
Button není požadováno při změně frekvenčního pásma nebo kanálu bezdrátového připojení.
V případě intenzivního použití se zobrazí doporučení k přechodu na jiný kanál Wi-Fi, proto přejděte na jiný
kanál. Stránka se znovu načte asi za 1 minutu.
SSID a heslo
1.
Zadejte veřejný název (SSID) pro bezdrátovou síť.
Výchozí název SSID je ClickShare-<serial number Base Unit>.
2.
Pokud chcete tuto SSID vysílat, zaškrtněte pole před Enable SSID broadcast (Zapnout vysílání SSID).
3.
Zadejte nové heslo pro WiFi a potvrďte ho.
VAROVÁNÍ: Důrazně se doporučuje při prvním použití změnit heslo Wi-Fi, aby bylo zabráněno
neoprávněnému přístupu k síti Wi-Fi.
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
67
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Síla signálu
1.
Zvolte sílu signálu. Klikněte na posuvník a snižujte přenášený výkon (sílu signálu), dokud nedosáhnete
požadované síly.
Note: Příliš nízký výkon a rušení od ostatních mohou vést k problémům se spojením. Dojde-li k tomu,
zvyšujte sílu signálu, dokud se problémy nevyřeší.
Ve výchozím nastavení je síla nastavena na 100 %.
Snížením intenzity signálu omezíte vlivy překrývajících se sítí v kanálech 2,4 GHz. To nemusí platit pro kanály
pásma 5 GHz, protože se nepřekrývají.
Přístup na ClickShare Configurator (WebUI) přes Wi-Fi
1.
Pro umožnění přístupu na konfigurátor přes Wi-Fi zaškrtněte políčko před WebUI available via Wi-Fi (WebUI
dostupné přes Wi-Fi).
Zkontrolováno: konfigurátor dostupný přes Wi-Fi.
Nezaškrtnuto: přístup na konfigurátor přes Wi-Fi je zablokován.
Adresa IP a maska podsítě
1.
Přihlaste se do aplikace Configurator.
2.
Klikněte na Wi-Fi & Network → WiFi Settings (Nastavení WiFi ).
3.
Pro změnu adresy IP nebo masky podsítě klikněte do zadávacího pole a zadejte 4 oktety nové adresy IP nebo
masky podsítě.
Note: NESMÍ to být 0.0.0.0 pro přiřazení statické adresy IP.
6.11 Nastavení LAN
O nastaveních sítě LAN
Síťové připojení můžete nakonfigurovat přes DHCP nebo manuálně zadáním pevné adresy IP.
DHCP
Dynamic host configuration protocol. DHCP je komunikační protokol, který umožňuje správcům sítě
spravovat centrálně a automatizovat přiřazování adres IP v podnikové síti. Každý stroj, který lze
připojit k internetu pomocí protokolu IP, potřebuje jedinečnou adresu IP. Když organizace stanovuje
své uživatele počítače s připojením na internet, musí ke každému stroji přiřadit adresu IP. Bez
DHCP musí být adresa IP zadána ručně na každém počítači a pokud se počítače přesunou do
jiného umístění v jiné části sítě, musí se zadat nová adresa IP. DHCP umožňuje správci sítě
dohlížet a distribuovat adresy IP z centrálního bodu a automaticky posílá novou adresu IP, když je
počítač připojen do jiného místa v síti.
Název hostitele a způsob
1.
Přihlaste se do aplikace Configurator.
2.
Klikněte na Wi-Fi & Network (Wi-Fi a síť) → LAN Settings (Nastavení LAN).
68
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Obrázek 6-20: Nastavení LAN
3.
Klikněte na zadávací pole u Hostname (Název hostitele) a zadejte název hostitele pro základní jednotku Base
Unit.
Výchozí název hostitele je ClickShare-<serial number Base Unit>.
4.
Způsob vyberete kliknutím na pole se samorozbalovací nabídkou u Method (Způsob) a zvolte Automatic
(DHCP) nebo Manual.
Pokud zvolíte Automatic (DHCP), IP adresa, maska podsítě a výchozí pole brány jsou šedé, ale aktuálně
použitá nastavení jsou vyplněna.
5.
Nastavení použijete kliknutím na možnost Save changes (Uložit změny).
Manuální (pevná) IP adresa
1.
Klikněte na samorozbalovací pole u Method (Způsob) a zvolte Manual.
Pole IP adresy, podsítě a zadání brány jsou aktivovány.
2.
Klikněte na zadávací pole IP address a vyplňte 4 oktety.
Note: Adresa obsahuje 4 oktety s maximální hodnotou 255.
NESMÍ být 0.0.0.0 pro přiřazení statické IP adresy
3.
Klikněte do zadávacích polí Subnet mask (Maska podsítě) a vyplňte 4 oktety podle místní podsítě.
4.
Klikněte do zadávacích polí Default Gateway (Výchozí brána) a vyplňte 4 oktety. Výchozí bránu nastavte na IP
adresu routeru (MUSÍ být v místní podsíti!).
Note: NESMÍ být 0.0.0.0.
Pokud v místní podsíti není žádný router, nastavte toto pole na jakoukoliv adresu IP v podsíti.
5.
Klikněte do pole Servery DNS (DNS Servers) a vyplňte upřednostňované servery DNS (maximálně 5) ve
formě seznamu odděleného čárkami.
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
69
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
6.
Nastavení použijete kliknutím na možnost Save changes (Uložit změny).
Nepoužívejte adresu IP 192.168.2.x pro masku podsítě 255.255.255.0 a adresu IP 192.168.x.x pro
masku podsítě 255.255.0.0
Použijte proxy server
1.
Toto nastavení je důležité pro funkci automatické aktualizace základní jednotky Base Unit, která vyžaduje
přístup na internet.
Zaškrtněte pole u Use a proxy server (Použijte proxy server).
Obrázek 6-21: Nastavení proxy
Nastavení proxy se zpřístupní.
2.
Zadejte adresu proxy serveru. Zadejte adresu IP nebo název hostitele.
Některé proxy servery vyžadují číslo portu, uživatelské jméno a heslo, u jiných je toto volitelné.
3.
Volitelně zadejte používaný port serveru.
4.
Volitelně zadejte uživatelské jméno.
5.
Volitelně zadejte heslo.
6.
Nastavení použijete kliknutím na možnost Save changes (Uložit změny).
6.12 Nastavení sítě LAN, ověřování kabelové sítě
Jak nastavit
1.
70
Klikněte na položku Setup wired authentication... (Nastavení ověřování kabelové sítě...). .
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Obrázek 6-22: Ověřování kabelové sítě
Spustí se průvodce nastavením.
2.
Vyberte metodu ověřování. Klikněte na rozbalovací seznam a zvolte požadovanou metodu.
Dostupné jsou následující metody:
• Žádné ověřování: pro rozhraní kabelové sítě nebude použit žádný mechanismus ověřování.
• EAP-TLS
• EAP-TTLS
• PEAP
6.13 Nastavení sítě LAN, režim zabezpečení EAPTLS
O EAP-TLS
EAP-TLS (Transport Layer Security) je metoda EAP založená na certifikátech, která umožňuje vzájemné
ověření mezi klientem a serverem. Vyžaduje PKI (Public Key Infrastructure) pro distribuci serverových a
klientských certifikátů. U některých organizací toto může být překážkou. Pro něj jsou dobrou alternativou EAPTTLS a PEAP. I když klientský certifikát X.509 není striktně vyžadován standardem, je povinný ve většině
implementací včetně těch pro ClickShare. Při implementaci pomocí klientských certifikátů je EAP-TLS
považována za jednu z nejbezpečnějších metod EAP. Jedinou drobnější nevýhodou v porovnání s PEAP a
EAP-TTLS je to, že uživatelská identita se přenáší před provedením vlastního TLS handshake. EAP-TLS je
podporováno přes SCEP nebo manuálním nahráním certifikátu.
Nastavení funkce EAP-TLS
1.
Vyberte režim ověřování EAP-TLS.
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
71
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Obrázek 6-23: EAP-TLS
2.
Vyplňte nabídku Domain (Doména) a Identity (Identita).
3.
Vyberte metodu certifikace. Klikněte na pole rozevíracího seznamu a zvolte požadovaný režim.
•
•
Manuálně poskytnout certifikáty Client & CA
Automatická registrace pomocí SCEP
Ruční zadání certifikátů
1.
Nahrajte klientský certifikát. Klikněte na tlačítko Choose file (Vybrat soubor) a přejděte k požadovanému
souboru.
Přípustné formáty souborů:
• .pfx (PKCS#12)
• .p12 (Base64 kódovaný DER)
Měly by alespoň zahrnovat klientský certifikát a odpovídající soukromý klíč.
2.
Zadejte hesle ke klientskému certifikátu.
3.
Nahrajte certifikát CA. Klikněte na tlačítko Choose file (Vybrat soubor) a přejděte k požadovanému souboru.
Jsou přípustné následující formáty:
• .pem
• .cer
• .crt
• .pb7 (Base64 kódovaný DER)
Soubor by měl obsahovat alespoň kořenový certifikát CA pro vaši doménu.
4.
Uložit konfiguraci
Pomocí SCEP
Simple Certificate Enrolment Protocol (SCEP) je protokol, který umožňuje vydávání a odvolávání certifikátů
škálovatelným způsobem. Podpora SCEP je obsažena pro umožnění rychlejší a hladší integrace zařízení
ClickShare Base Unit a Button do firemní sítě. Vzhledem k tomu, že většina společností využívá Microsoft
Windows Server a active directory (AD) ke správě uživatelů a zařízení je naše implementace SCEP specificky
zaměřená na Network Device Enrolment Service (NDES), která je součástí systému Windows Server 2008 R2
a Windows Server 2012. Žádné další serverové implementace SCEP nejsou podporovány.
72
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Obrázek 6-24: EAP-TLS — SCEP
SCEP ServerIP/
hostname
Je to IP nebo název hostitele serveru Windows ve vaší síti se službou NDES.
Standardně se používá HTTP.
Například http://myserver nebo http://10.192.5.1
Uživatelské jméno
SCEP
Je to uživatel v Active Directory, který má požadované povolení pro přístup k službě
NDES a požádat o challenge password. Aby to bylo jisté, uživatel by měl být částí
skupin (v případě samostatné CA) nebo mít povolení registrace na nakonfigurovaných
šablonách certifikátů.
Odpovídající heslo pro identitu, kterou používáte k ověření ve firemní síti. Pro zařízení
Base Unit každé zařízení Button používá stejnou identitu a heslo pro připojení k
firemní síti.
Heslo SCEP
Nastavení uložíte kliknutím na možnost Save configuration (Uložit konfiguraci).
6.14 Nastavení sítě LAN, režim zabezpečení EAPTTLS
O EAP-TTLS
EAP-TTLS (Tunneled Transport Layer Security) je implementace EAP od sítí Juniper. Je určena k ověřování,
které je stejně silné jako EAP-TLS, ale nevyžaduje, aby každému uživateli vydán certifikát. Namísto toho jsou
vydané certifikáty pouze serverům ověření. Heslem je prováděno ověřování uživatele, ale hesla pověření jsou
přepravována v bezpečně šifrovaném tunelu vytvořeném na základě certifikátů serveru.
Ověření uživatele se provádí stejné zabezpečení databáze, která je již používána v podnikové síti LAN: např.
databáze SQL nebo LDAP nebo tokenové systémy. Protože je EAP-TTLS obvykle implementováno do
firemních prostředí bez klientského certifikátu, nezahrnuli jsme jeho podporu. Pokud upřednostňujete
používání klientských certifikátů na uživatele, navrhujeme používání EAP-TLS.
Nastavení funkce EAP-TTLS
1.
Výběr režimu ověřování EAP-TTLS.
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
73
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Obrázek 6-25: EAP-TTLS
2.
3.
Vyplňte nabídku Domain (Doména) a Identity (Identita).
Doména
Doména společnosti, pro kterou se registrujete, by měla odpovídat definované v
Active Directory.
Identita
Identita uživatelského účtu v Active Directory, který bude používán zařízeními
ClickShare Button pro připojení k firemní síti.
Zadejte Password (Heslo).
Odpovídající heslo pro identitu, kterou používáte k ověření v síti LAN. Pro zařízení Base Unit každé zařízení
Button používá stejnou identitu a heslo pro připojení k firemní síti.
4.
Volitelně nahrajte certifikát CA.
Jsou přípustné následující formáty:
• .pem
• .cer
• .crt
• .pb7 (Base64 kódovaný DER)
Soubor by měl obsahovat alespoň kořenový certifikát CA pro vaši doménu.
5.
Klikněte na tlačítko Save configuration (Uložit konfiguraci).
6.15 Služby, mobilní zařízení
Aplikace ClickShare
Tato funkce aktivuje možnost připojit se s mobilním zařízením pomocí aplikace ClickShare k zařízení Base
Unit.
Ve výchozím nastavení je toto zapnuto. Pokud je zařízení Base Unit integrované ve firemní síti, může být
požadováno vypnout sdílení obsahu z aplikace ClickShare.
Jak zapnout
1.
74
Přihlaste se do aplikace Configurator.
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
2.
Klikněte na WiFi & Network (WiFi a síť) → Services (Služby).
Obrázek 6-26: Služby, mobilní zařízení
3.
Pro povolení sdílení obsahu přes aplikaci ClickShare zaškrtněte zaškrtávací políčko před Sharing via
ClickShare app (Sdílení přes aplikaci ClickShare).
4.
Pro přidání přístupového kódu klikněte na pole samorozbalovacího seznamu a zvolte požadovaný přístupový
kód.
Jsou možné následující možnosti:
• Žádný přístupový kód
• Číselný přístupový kód
5.
Pro použití nastavení klikněte na Save changes (Uložit změny).
Přístup přes aplikaci ClickShare je aktivovaný.
6.16 Služba, ClickShare API, dálkové ovládání přes
API
O nastaveních API
API může být zapnuté nebo vypnuté, to znamená, že přístup k jednotce z externího zařízení může být povolen
nebo zablokován.
Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnutá.
Jak zapnout
1.
Přihlaste se do aplikace Configurator.
2.
Klikněte na WiFi & Network (WiFi a síť) → Services (Služby).
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
75
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Obrázek 6-27: Nastavení ClickShare API
3.
Tuto funkci zapnete zaškrtnutím políčka před Remote control via API (Dálkové ovládání přes API).
Zaškrtnuto: dálkové ovládání přes API je povoleno. Pro ochranu přístupu můžete použít heslo.
Nezaškrtnuto: není povoleno dálkové ovládání přes API.
6.17 Integrace serveru XMS/CMGS
O integraci serveru XMS/CMGS
Jednotka Base Unit CS-100, CS-100 HUDDLE může být integrováno do firemní sítě a řízeno prostřednictvím
aplikace serveru XMS/CMGS v závislosti na uživatelských oprávněních.
Způsob integrace
1.
Přihlaste se do aplikace Configurator.
2.
Klikněte na WiFi & Network (WiFi a síť) → Services (Služby).
Obrázek 6-28: Integrace serveru XMS/CMGS
3.
Klikněte na vstupní pole serveru XMS/CMGS a zadejte IP adresu nebo název hostitele na serveru XMS/
CMGS.
4.
Nastavení použijete kliknutím na možnost Save changes (Uložit změny).
6.18 Služby, SNMP
O protokolu SNMP
Jednoduchý protokol řízení sítě (SNMP) je standardní internetový protokol pro shromažďování a organizování
informací a spravovaných službách v IP sítích a o modifikování těchto informací pro změnu chování zařízení.
Obecně platí, že sada pro správu protokolu SNMP (pracující na serveru) komunikuje s agentem SNMP
(pracujícím na zařízení). Agent SNMP shromažďuje a zpřístupňuje informace o zařízení ve formě
proměnných podle informační databáze pro správu MIB. Sada pro správu protokolu SNMP bude mít přístup k
zařízením ClickShare prostřednictvím protokolu SNMP pro vyžadování informací o zařízení.
Je podporován protokol SNMPv3.
Jak zapnout
1.
Přihlaste se do aplikace Configurator.
2.
Klikněte na WiFi & Network (WiFi a síť) → Services (Služby).
3.
Přesuňte se k SNMP.
76
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Obrázek 6-29: Služba, SNMP
4.
Zaškrtněte pole Enable (Povolit).
Zpřístupní se pole s konfigurací.
Způsob konfigurace
1.
Při použití výchozího nastavení Engine ID (ID algoritmu) zaškrtněte pole Use default Engine ID (Použít
výchozí ID algoritmu).
Výchozí ID algoritmu je kombinací firemního čísla Barco s MAC adresou (eth0).
2.
Vyplňte adresu SNMP Manager (Správce SNMP).
Toto je hostitelská adresa, která obdrží informace o událostech/ zprávách TRAP.
Možné události TRAP jsou následující:
• Teplota alarmu procesoru signalizující, že teplota procesoru překračuje mezní hodnotu.
• Alarm otáček ventilátoru skříně, který signalizuje, že otáčky jsou příliš nízké.
• Alarm nespuštěného procesoru, který signalizuje, že monitorovaný proces není spuštěn.
3.
Zadejte Username (Uživatelské jméno).
4.
Zadejte nové heslo a potvrďte ho.
6.19 Služby, párování zařízení Button na dálku
Informace o párování zařízení Button na dálku
S aplikací ClickShare Button Manager, samostatnou softwarovou aplikací v počítači, můžete spravovat
zařízení Button ve většině typů jednotek ClickShare Base Unit. Počítač může se známou jednotkou Base Unit
spárovat najednou až čtyři zařízení Button. Pro spárování už není nutné fyzické připojení zařízení Button k
jednotce Base Unit. Díky tomu lze snadno spárovat libovolné zařízení Button s libovolnou jednotkou Base
Unit. Před použitím aplikace ClickShare Button Manager je nutné nakonfigurovat v každé jednotce Base Unit
heslo.
Jak nastavit
1.
Přihlaste se do aplikace Configurator.
2.
Klikněte na WiFi & Network (WiFi a síť) → Services (Služby).
3.
Přejděte k části Remote Button Pairing (Párování zařízení Button na dálku).
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
77
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Obrázek 6-30: Služba, párování zařízení Button na dálku
4.
Zaškrtněte políčko před možností Enable remote Button pairing (Povolit párování zařízení Button na dálku).
Zaškrtnuto: párování zařízení Button na dálku je aktivní. K zahájení párování na dálku z aplikace Button
Manager je nutné zadat heslo.
Nezaškrtnuto: párování tlačítka Button na dálku je deaktivováno.
5.
Klikněte do políčka vedle položky Password (Heslo) a zadejte heslo.
6.
Nastavení použijete kliknutím na možnost Save changes (Uložit změny).
6.20 Zabezpečení, úroveň zabezpečení
O úrovních zabezpečení
Pro používání systému ClickShare můžete nastavit úroveň zabezpečení. Ve výchozím nastavení je zapnutá
úroveň 1. Úroveň zabezpečení je předdefinovaná sada nastavení, která se automaticky nastaví, když je
zvolena úroveň.
Úroveň 1 : nabízí podporu pro normální každodenní operace v jakékoliv organizaci.
Úroveň 1 obsahuje standardní možnosti zabezpečení a šifrování audio a video dat.
Standardní možnosti zabezpečení jsou:
• Aktivace kódu PIN pro mobilní aplikace a zařízení Button,
• přístup ClickShare Configurator (WebUI) přes HTTPS se správou přihlášení,
• bez bezdrátového přístupu ClickShare Configurator (WebUI),
• SSID sítě Wi-Fi je skryto.
Úroveň 2: tato úroveň nabízí vyšší úroveň zabezpečení, vhodnou pro organizace, které jsou citlivější na
bezpečnostní záležitosti.
Úroveň 2 obsahuje zabezpečení úrovně 1 a povinný kód PIN pro mobilní zařízení. Alfanumerické kódy PIN
pro mobilní aplikace a zařízení Button a zařízení Button vyžadují certifikát pro párování.
Úroveň 3: tato úroveň se používá pro organizace, které mají mimořádné přísné požadavky na zabezpečení.
Úroveň 3 obsahuje zabezpečení úrovně 2 rozšířené o blokování mobilních aplikací, nemožnost downgradingu
firmwaru a nemožnost bezdrátového přístupu do aplikace Configurator (WebUI).
Po nastavení úrovně zabezpečení lze jednotlivé položky obsažené v této úrovni zabezpečení změnit pomocí
jednotlivé položky v aplikaci Configurator. Při změně jednotlivé položky se indikace úrovně zabezpečení
příslušně změní, ale žádná jiná nastavení se automaticky nezmění.
Např. pokud je nastavená úroveň 3 a změníte blokování mobilní aplikace na povoleno, poté se indikace
úrovně zabezpečení změní na úroveň 2. Ale všechny ostatní položky původně v úrovni 3 zůstanou ve stavu
úrovně 3.
Pro obnovení svých individuálních změn zvolte požadovanou úroveň zabezpečení a klikněte na
Save changes (Uložit změny).
Změna úrovně zabezpečení si vyžádá opětovné spárování zařízení Button.
Změna úrovně zabezpečení z 1 na vyšší úroveň změní nastavení kompatibility pro zařízení Button s
certifikátem (R9861006D01). Nemohou se párovat znovu, pokud je nastavení zabezpečení vyšší
než úroveň 1.
Jak nastavit úroveň zabezpečení
1.
78
Přihlaste se do aplikace Configurator.
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
2.
Klikněte Security (Zabezpečení) → Security Level (Úroveň zabezpečení).
Obrázek 6-31: Úrovně zabezpečení
3.
Zvolte ikonu požadované úrovně zabezpečení.
4.
Pro použití nastavení klikněte na klávesu Save changes (Uložit změny).
6.21 Zabezpečení, hesla
O heslech
Pro přístup do aplikace ClickShare Configurator (WebUI) je požadováno uživatelské jméno a heslo. Toto heslo
lze kdykoliv změnit kvůli ochraně nastavení ClickShare Configuration (Konfigurace ClickShare).
Přístup do ClickShare API je chráněn heslem. Heslo můžete změnit v konfigurátoru ClickShare Configurator.
Změna hesla konfigurátoru ClickShare Configurator (WebUI)
1.
Přihlaste se do aplikace Configurator.
2.
Klikněte na Security(Zabezpečení) → Passwords (Hesla).
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
79
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Obrázek 6-32: Hesla
3.
Klikněte v podokně WebUI Password (Heslo WebUI) do zadávacího pole u Old password (Staré heslo) a
zadejte staré heslo.
4.
Klikněte v zadávacím poli u New password (Nové heslo) a zadejte nové heslo.
5.
Klikněte do zadávacího pole Confirm password (Potvrdit heslo) a zadejte nové heslo znovu.
6.
Použijte kliknutím na Save changes (Uložit změny).
Změna ClickShare API Password
1.
Přihlaste se do aplikace Configurator.
2.
Klikněte na Security(Zabezpečení) → Passwords (Hesla).
3.
Klikněte v podokně ClickShare API Password (Heslo ClickShare API) do zadávacího pole u New password
(Nové heslo) a zadejte nové heslo.
4.
Klikněte do zadávacího pole Confirm password (Potvrdit heslo) a zadejte nové heslo znovu.
5.
Použijte kliknutím na Save changes (Uložit změny).
6.22 Zabezpečení, šifrování HTTP
O šifrování HTTP
Vlastní certifikáty protokolu HTTPS mohou být nahrány do jednotky Base Unit ClickShare. Vlastní certifikáty
mohou takto nahradit výchozí certifikáty s vlastním podpisem pro lepší zajištění shody s firemními předpisy.
Mají výhodu v tom, že lze zabránit chybám v zachování soukromí při procházení konfigurátoru ClickShare.
Vytvoření vlastního certifikátu
1.
Přihlaste se do aplikace Configurator.
2.
Klikněte na tlačítko Security (Zabezpečení) → Passwords (Heslo) a přesuňte se na možnost HTTP Encryption
(Šifrování HTTP).
80
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
3.
Klikněte na tlačítko Setup HTTP encryption... (Nastavení šifrování HTTP) .
Obrázek 6-33: Šifrování HTTP
4.
Vyberte režim šifrování protokolu HTTP. Zaškrtněte odpovídající přepínací tlačítko.
Obrázek 6-34: Režim šifrování HTTP
Jsou možné následující režimy:
• Nahrání certifikátů
• Vytvoření požadavku na podepsání certifikátu
• Vygenerování certifikátu podepsaného svým držitelem ClickShare
5.
Chcete-li vytvořit požadavek na podepsání certifikátu, zaškrtněte odpovídající přepínací tlačítko a klikněte na
tlačítko Next (Další, šipka vpravo).
6.
Zadejte potřebné podrobnosti a vytvořte požadavek na podepsání certifikátu.
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
81
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Obrázek 6-35: Požadavek na podepsání certifikátu
K dispozici jsou následující položky:
• Název domény
• Organizace
• Oddělení
• Město
• Stát / Provincie
• Země
7.
Klikněte na tlačítko Next (Další, šipka vpravo)
Vytvoří se CRS a lze je stáhnout.
8.
Klikněte na tlačítko Download CSR (Stáhnout CRS).
Nahrání certifikátů
1.
Klikněte na tlačítko Security (Zabezpečení) → Passwords (Heslo) a přesuňte se na možnost HTTP Encryption
(Šifrování HTTP).
2.
Klikněte na tlačítko Setup HTTP encryption... (Nastavení šifrování HTTP) .
3.
Vyberte možnost Upload Certificate (Nahrát certifikát).
Obrázek 6-36
Otevře se okno Upload Certificate (Nahrát certifikát).
4.
Zadejte heslo a klikněte na tlačítko Upload certificate... (Nahrát certifikát...) .
Otevře se okno prohlížeče.
5.
Procházením vyberte soubor certifikátu a klikněte na tlačítko Open (Otevřít).
Certifikát může mít následující formáty:
• .pfx/.p12 (PKC#12)
• .pem (kódování Base64)
82
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
6.
Klikněte na tlačítko Finish configuration (Dokončit konfiguraci).
6.23 Informace o stavu základní jednotky
Informace o stavu
Můžete najít tyto informace:
• Informace o modelu, názvu a čísle dílu
• Sériové číslo
• Verze firmwaru
• Poprvé použito
• Naposledy použito
• Aktuální doba provozuschopnosti: doba od posledního spuštění
• Životní doba provozuschopnosti: doba používání od prvního spuštění
• Celkový stav
Restart základní jednotky
1.
Přihlaste se do aplikace Configurator.
2.
Klikněte na Support (Podpora) → Base Unit Status (Stav základní jednotky).
Obrázek 6-37
3.
Pro restart základní jednotky klikněte na Restart Base Unit (Restart základní jednotky).
Zobrazí se zpráva ClickShare restart systému s indikátorem průběhu.
Po dokončení restartu se musíte znovu přihlásit.
6.24 Nastavení data a času, manuálně
O nastavení data a času
Datum a čas můžete nastavit manuálně pomocí časové zóny nebo pomocí nejméně jednoho serveru NTP.
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
83
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Jak nastavit
1.
Přihlaste se do aplikace Configurator.
2.
Klikněte na System → Date & Time (Datum a čas).
Obrázek 6-38: Manuální aktualizace času a data
Aktuální čas je uveden u Current time (Aktuální čas).
3.
Vyberte své časové pásmo. Klikněte na samorozbalovací pole u Time zone (Časové pásmo) a zvolte
odpovídající časové pásmo.
4.
Zaškrtněte rádiové tlačítko před Set time and date manually (Nastavit datum a čas manuálně).
5.
Pro změnu data klikněte do zadávacího pole u Date (Datum).
Otevře se okno kalendáře. Aktuální datum je označeno rudým pozadím.
Obrázek 6-39: Výběr data
6.
Měsíc změníte klikáním na šipku vlevo nebo vpravo u názvu měsíce, dokud nedostanete požadovaný měsíc a
rok.
Klikněte na číslo v číselném poli pro nastavení dne.
7.
Pro změnu času klikněte do pole času u Time (Čas).
Ukáže se okno se 3 rolovacími počitadly.
84
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Obrázek 6-40: Nastavení času
8.
Klikejte na šipku dolů v jednotlivých počitadlech, dokud nedostanete správnou hodinu, minutu a sekundu.
9.
Použijte kliknutím na Save changes (Uložit změny).
6.25 Nastavení data a času, časový server
O používání NTP serveru
Hodiny se neustále synchronizují s externím časovým serverem, odchylka je v řádu milisekund. Můžete přidat
další časové servery.
Pokud neprobíhá žádná synchronizace s časovým serverem, stav udává Vypnuto.
Jak nastavit
1.
Přihlaste se do aplikace Configurator.
2.
Klikněte na System → Date & Time (Datum a čas).
Obrázek 6-41: Nastavení časového serveru
Aktuální čas je uveden u Current time (Aktuální čas).
3.
Zaškrtněte rádiové tlačítko u Use NTP (Použít NTP).
4.
Zadejte adresu NTP serveru u NTP servers (NTP servery). Zadejte IP adresu nebo název serveru.
Note: Můžete přidat několik serverů (max. 5), oddělených čárkou.
5.
Použijte kliknutím na Save changes (Uložit změny).
Nastane synchronizace s NTP serverem. Postup je uveden ve stavovém poli.
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
85
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
6.26 Spořiče energie
O pohotovostním režimu
Pohotovostní režim po (minutách): Pokud není detekováno připojení klienta během období úsporného
režimu, přejde základní jednotka do vybraného pohotovostního režimu.
Výchozí nastavení: Doba do pohotovostního režimu: 10 minut, základní jednotka vstoupí do pohotovostního
režimu Eco.
Pohotovostní režim Eco
Když základní jednotka vstoupí do pohotovostního režimu ECO, vypne výstupní signál HDMI a přejde do
režimu nízké spotřeby. LED základní jednotky budou dlouze blikat bíle jako označení pohotovostního režimu
ECO.
Spotřeba energie v pohotovostním režimu Eco: 2,6 W
Základní jednotka se probudí jednou z těchto akcí:
• Tlačítko nebo aplikace se spojují se základní jednotkou
• Stiskněte tlačítko pohotovostního režimu na základní jednotce
• Signál probuzení přes síť
• Párování tlačítka na portu USB základní jednotky
• Detekce připojitelnosti displeje
Hluboký klidový režim
Když základní jednotka přejde do hlubokého pohotovostního režimu, ukončí všechny procesy včetně
přístupového bodu Wi-Fi a (sekundárního) připojení LAN.
Pro zařízení se dvěma rozhraními LAN (např. CSE-800), pokud je k primárnímu rozhraní LAN základní
jednotky připojena aktivní síť, primární rozhraní LAN zůstane aktivní a LED základní jednotky budou dýchat
bíle jako označení tohoto pohotovostního režimu. Jinak budou LED základní jednotky tmavé.
Spotřeba energie v Hlubokém pohotovostním režimu: 0,4 W
Základní jednotka se probudí, když stisknete tlačítko pohotovostního režimu na základní jednotce nebo
když primární rozhraní LAN zůstává aktivní: Detekce připojitelnosti vstupu HDMI nebo tlačítka nebo se
aplikace spojuje s primárním rozhraním LAN základní stanice.
Obrázek 6-42: Spořiče energie
86
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Jak změnit časový limit displeje a pohotovostní režim
1.
Přihlaste se do aplikace Configurator.
2.
Klikněte na System → Energy Savers (Spořiče energie).
3.
Chcete-li nastavit časový limit displeje, posuňte jezdec doleva nebo doprava, dokud nedosáhnete požadovaný
úsporný režim.
4.
Pro volbu pohotovostního režimu zvolte rádiové tlačítko před Eco standby (Pohotovostní režim Eco) nebo
Deep standby (Hluboký pohotovostní režim).
6.27 Zařízení Button
O tlačítkách
Stránka Button indikuje, ke kterým jednotkám Base Unit jsou tlačítka Button připojena. Indikuje rovněž
aktuální stav.
Všechna zařízení Button používaná se základní jednotkou Base Unit jsou uvedena v seznamu zařízení
Button. Seznam obsahuje stav, sílu signálu, sériové číslo, verzi firmwaru, počet připojení a poslední připojení.
Software zařízení Button můžete aktualizovat přes Wi-Fi.
Úprava nastavení
1.
Přihlaste se do aplikace Configurator.
2.
Klikněte na System → Buttons (Tlačítka).
Obrázek 6-43
Aktuální stav je indikován a je zobrazen seznam tlačítek Button.
3.
Klikněte na možnost Edit settings (Upravit nastavení).
4.
Vyberte, ke kterým přístupovým bodům jsou tlačítka Button připojena. Klikněte na rozevírací seznam vedle
možnosti Buttons connect to (Tlačítka připojena k) a vyberte požadované místo.
Podle výběru interního nebo externího přístupového bodu budete musíte vyplnit nastavení.
V případě interního přístupového bodu se žádná nastavení nepožadují.
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
87
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
6.28 Tlačítka Button, externí přístupový bod
Přehled
Výběr režimu zabezpečení pro spojení mezi tlačítky Button a firemním přístupovým bodem lze provést pomocí
konfigurátoru ClickShare. Když konfigurujete tlačítka Button k připojení k „externímu přístupovému bodu“,
můžete navolit ověřovací režim:
•
•
•
•
Režim zabezpečení EAP-TLS, viz “Tlačítka Button, externí přístupový bod, režim EAP-TLS”, strana 88.
Režim zabezpečení EAP-TTLS, “Tlačítka Button, externí přístupový bod, režim EAP-TTLS”, strana 89.
Režim zabezpečení PEAP, “Tlačítka Button, externí přístupový bod, režim PEAP”, strana 90.
Režim zabezpečení WPA2-PSK, “Tlačítka Button, externí přístupový bod, režim WPA2-PSK”, strana 91.
6.29 Tlačítka Button, externí přístupový bod, režim
EAP-TLS
Způsob vyplnění
1.
Vyplňte položku Corporate SSID (Firemní SSID).
Obrázek 6-44: Tlačítka Button, externí přístupový bod, režim EAP-TLS
SSID firemní bezdrátové infrastruktury, ke které se zařízení ClickShare Button připojí.
2.
Vyplňte nabídku Domain (Doména) a Identity (Identita).
3.
Vyberte metodu certifikace. Klikněte na pole rozevíracího seznamu a zvolte požadovaný režim.
•
•
Manuálně poskytnout certifikáty Client & CA
Automatická registrace pomocí SCEP
Ruční zadání certifikátů
1.
88
Nahrajte klientský certifikát. Klikněte na tlačítko Choose file (Vybrat soubor) a přejděte k požadovanému
souboru.
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Přípustné formáty souborů:
• .pfx (PKCS#12)
• .p12 (Base64 kódovaný DER)
Měly by alespoň zahrnovat klientský certifikát a odpovídající soukromý klíč.
2.
Zadejte hesle ke klientskému certifikátu.
3.
Nahrajte certifikát CA. Klikněte na tlačítko Choose file (Vybrat soubor) a přejděte k požadovanému souboru.
Jsou přípustné následující formáty:
• .pem
• .cer
• .crt
• .pb7 (Base64 kódovaný DER)
Soubor by měl obsahovat alespoň kořenový certifikát CA pro vaši doménu.
4.
Uložení změn
Pomocí SCEP
Simple Certificate Enrolment Protocol (SCEP) je protokol, který umožňuje vydávání a odvolávání certifikátů
škálovatelným způsobem. Podpora SCEP je obsažena pro umožnění rychlejší a hladší integrace zařízení
ClickShare Base Unit a Button do firemní sítě. Vzhledem k tomu, že většina společností využívá Microsoft
Windows Server a active directory (AD) ke správě uživatelů a zařízení je naše implementace SCEP specificky
zaměřená na Network Device Enrolment Service (NDES), která je součástí systému Windows Server 2008 R2
a Windows Server 2012. Žádné další serverové implementace SCEP nejsou podporovány.
Obrázek 6-45: Tlačítka Button, EAP-TLS, SCEP
SCEP ServerIP/
hostname
Je to IP nebo název hostitele serveru Windows ve vaší síti se službou NDES.
Standardně se používá HTTP.
Například http://myserver nebo http://10.192.5.1
Uživatelské jméno
SCEP
Je to uživatel v Active Directory, který má požadované povolení pro přístup k službě
NDES a požádat o challenge password. Aby to bylo jisté, uživatel by měl být částí
skupin (v případě samostatné CA) nebo mít povolení registrace na nakonfigurovaných
šablonách certifikátů.
Odpovídající heslo pro identitu, kterou používáte k ověření ve firemní síti. Pro zařízení
Base Unit každé zařízení Button používá stejnou identitu a heslo pro připojení k
firemní síti.
Heslo SCEP
Nastavení uložíte kliknutím na možnost Save changes (Uložit změny).
6.30 Tlačítka Button, externí přístupový bod, režim
EAP-TTLS
Vyplnění nastavení
1.
Vyplňte položku Corporate SSID (Firemní SSID).
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
89
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Obrázek 6-46: Tlačítka Button, externí přístupový bod, režim EAP-TTLS
SSID firemní bezdrátové infrastruktury, ke které se zařízení ClickShare Button připojí.
2.
Vyplňte nabídku Domain (Doména) a Identity (Identita).
3.
Zadejte Password (Heslo).
4.
Nahrajte certifikát CA. Klikněte na tlačítko Choose file (Vybrat soubor) a přejděte k požadovanému souboru.
Jsou přípustné následující formáty:
• .pem
• .cer
• .crt
• .pb7 (Base64 kódovaný DER)
Soubor by měl obsahovat alespoň kořenový certifikát CA pro vaši doménu.
5.
Nastavení uložíte kliknutím na možnost Save changes (Uložit změny).
6.31 Tlačítka Button, externí přístupový bod, režim
PEAP
Vyplnění nastavení
1.
90
Vyplňte položku Corporate SSID (Firemní SSID).
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Obrázek 6-47: Tlačítka Button, externí přístupový bod, režim PEAP
SSID firemní bezdrátové infrastruktury, ke které se zařízení ClickShare Button připojí.
2.
Vyplňte nabídku Domain (Doména) a Identity (Identita).
3.
Zadejte Password (Heslo).
4.
Nahrajte certifikát CA. Klikněte na tlačítko Choose file (Vybrat soubor) a přejděte k požadovanému souboru.
Jsou přípustné následující formáty:
• .pem
• .cer
• .crt
• .pb7 (Base64 kódovaný DER)
Soubor by měl obsahovat alespoň kořenový certifikát CA pro vaši doménu.
5.
Nastavení uložíte kliknutím na možnost Save changes (Uložit změny).
6.32 Tlačítka Button, externí přístupový bod, režim
WPA2-PSK
Vyplnění nastavení
1.
Vyplňte položku Corporate SSID (Firemní SSID).
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
91
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Obrázek 6-48: Tlačítka Button, externí přístupový bod, režim WPA2-PSK
SSID firemní bezdrátové infrastruktury, ke které se zařízení ClickShare Button připojí.
2.
Vyplňte heslo.
Klíč používaný v WPA2-PSK pro ověření do bezdrátové infrastruktury. Může to být řetězec 64
hexadecimálních číslic nebo přístupové heslo 8 až 63 tisknutelných znaků ASCII.
3.
Nastavení uložíte kliknutím na možnost Save changes (Uložit změny).
6.33 Aktualizace firmwaru
Informace o aktualizaci firmwaru
Firmware jednotky Base Unit můžete aktualizovat přes webové rozhraní. Nejnovější verzi firmwaru najdete na
webu Barco.
Obrázek 6-49: Aktualizace firmwaru
O automatických aktualizacích firmwaru
Existují 3 způsoby konfigurace automatických aktualizací:
• Automaticky: systém automaticky detekuje aktualizace firmwaru a nainstaluje je, když zařízení není
používáno.
92
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
•
•
Oznámit: systém automaticky detekuje aktualizace firmwaru a oznámí vám to pomocí webového rozhraní
a stránky firmwaru. Aktualizaci lze pak spustit na stránce Podpora a aktualizace (Support & Updates) >
Firmware
Vypnuto: systém nebude aktualizace firmwaru detekovat a nebude vás nijak informovat.
Manuální aktualizace firmwaru
1.
Stáhněte si nejnovější verzi firmwaru z webu Barco.
2.
Přihlaste se do aplikace Configurator.
3.
Klikněte na Support & Updates (Podpora a aktualizace) → Firmware.
4.
Firmwarovou verzi nahrajete kliknutím na Upload firmware.. (Nahrát firmware).
Otevře se okno prohlížeče.
5.
Přejděte na soubor s novým firmwarem a kliknutím na možnost Open (Otevřít) zahajte nahrávání.
Note: Mělo by se jednat o soubor „*.enc“. Soubor stažený z webu Barco budete možná muset rozbalit.
Note: Aktualizace softwaru jednotky Base Unit trvá několik minut. Postup můžete sledovat na displeji
zasedací místnosti.
Software jednotky Base Unit je zaktualizován.
Pokud je na jednotce Base Unit požadován downgrade, zaškrtněte zaškrtávací pole před Povolit
downgrade firmwaru (Allow firmware downgrade).
Aktualizace firmwaru bez použití aplikace Configurator
Vedle použití konfigurátoru lze firmware aktualizovat také následujícími způsoby:
•
•
Když je zařízení připojeno k síti a spravováno prostřednictvím platformy správy XMS (Cloud) nebo sady
pro spolupráci Collaboration Management Suite CMGS, firmware lze upgradovat prostřednictvím tlačítka
správy. Další informace o upgradování firmwaru tímto způsobem naleznete na webových stránkách
společnosti Barco v XMS (https://www.barco.com/en/page/xms-cloud-management-platform) nebo CMGS
(https://www.barco.com/nl/product/collaboration-management-suite).
Stáhněte firmware na úložné zařízení USB a zapojte toto úložné zařízení do portu USB na zařízení. Více
informací: viz “Aktualizace firmwaru”, strana 98
6.34 Podpora a aktualizace, řešení problémů,
nastavení protokolu
O protokolování
Data protokolu tlačítka i základní jednotky se ukládají v protokolových souborech na základní jednotce. Tyto
protokolové soubory mohou obsahovat informace k ladění. Můžete si je stáhnout na místní počítač a vymazat
na základní jednotce. Protokolování ladění pokrývá pouze několik hodin, poté se přepíše. Proto je důležité,
abyste si protokolování stáhli okamžitě po objevení problému se systémem.
Používání
1.
Přihlaste se do aplikace Configurator.
2.
Klikněte na Support & Updates (Podpora a aktualizace) → Troubleshoot (Poradce při potížích).
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
93
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
Obrázek 6-50: Poradce při potížích, protokolování
3.
Pro vytvoření protokolu ladění zaškrtněte políčko vedle Enable debug logging (Zapnout protokolování ladění).
4.
Reprodukujte problém, který chcete hlásit.
5.
Pro stažení aktuálního souboru protokolu klikněte na Download logs (Stáhnout protokoly).
6.
Pro vymazání aktuálního souboru protokolu klikněte na Clear logs (Vymazat protokoly).
7.
Zapnout protokolování u klienta ClickShare (6):
•
•
Pokud je spuštěna služba spouštěče, přidržte klávesu Shift dokud se tlačítko se připojuje k PC a nespustí
se protokolování.
Pokud služba spouštěče neběží: přidržte klávesu Shift a současně dvakrát klikněte na aplikaci ClickShare.
V sys tray se objeví tato zpráva:
Obrázek 6-51: (Client logging) Protokolování u klienta
6.35 Nastavení výrobce
O výchozích nastaveních
Základní jednotka ClickShare se může vrátit do výchozích nastavení výrobce.
Následující nastavení jsou výchozí:
• Identifikační informace zasedací místnosti jsou prázdné.
• Jazyk je nastaven na angličtinu.
• Vlastní tapety se odstraní a obnoví se výchozí tapeta.
• Časovač pohotovostního režimu je resetován na 10 min.
• Hostname a SSID je nastaveno na clickshare-serialnumber.
94
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
•
•
•
•
•
•
•
SSID je vysíláno
Heslo pro WiFi je resetováno na clickshare.
Výchozí kanál WiFi je vrácen na frekvenci 5 GHz, kanál 36.
Historie aktualizací je vymazána.
Tabulka se spojenými tlačítky je vymazána.
Heslo správce je resetováno na admin.
Protokolování při ladění a vzdálené přihlášení jsou vypnuty.
Obnova nastavení výrobce bude vyžadovat opětovné spárování tlačítek používaných s touto
základní jednotkou.
Jak obnovit nastavení výrobce
1.
Přihlaste se do aplikace Configurator.
2.
Klikněte na Support & Updates (Podpora a aktualizace) → Troubleshoot (Poradce při potížích).
Obrázek 6-52: Poradce při potížích, nastavení výrobce
3.
Klikněte na Reset to factory defaults (Obnovit na výchozí nastavení výrobce)
Zobrazí se tato zpráva: „This action will remove all settings of the Base Unit and replace them with the default
settings. Are you sure you want to continue?“ (Touto akcí se vymažou veškerá nastavení základní jednotky a
nahradí je výchozí nastavení. Chcete pokračovat?)
4.
Pokud chcete pokračovat, klikněte na Yes, remove all settings (Ano, odstranit veškerá nastavení), jinak
klikněte na No, I changed my mind (Ne, rozmyslel/a jsem si to).
Pokud souhlasíte, systém se restartuje.
Alternativní způsob: Základní jednotku můžete resetovat na nastavenéí výrobce zapojením
napájecího kabelu a současně tisknutím tlačítka resetu.
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
95
Konfigurátor CS-100, CS-100 HUDDLE
96
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Aktualizace
firmwaru
7
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
97
Aktualizace firmwaru
7.1 Aktualizace firmwaru
Během prvního nastavení jednotky, a pokud po poslední aktualizaci uplynulo 18 měsíců, zobrazí se
typická tapeta s dotazem na aktualizaci jednotky.
Obrázek 7-1
Informace o aktualizacích firmwaru
Software jednotky Base Unit můžete aktualizovat různými způsoby:
• prostřednictvím konfigurátoru Configurator, kde jsou další informace, viz “Aktualizace firmwaru”, strana 92.
• automatické aktualizace po připojení k síti společnost s řešením správy XMS nebo CMGS,
• zkopírováním softwaru z disku USB,
• automatická aktualizace při připojení v síti společně s balíčkem Collaboration Management Suite (pouze
pro zařízení CSE). Více informací naleznete v uživatelské příručce balíčku Collaboration Management
Suite, kterou lze stáhnout z webových stránek Barco (www.barco.com/clickshare).
Aktualizace softwaru jednotky Base Unit kopírováním softwaru z klíčenky USB
1.
Stáhněte si nejnovější verzi firmwaru z webu Barco na adrese www.barco.com/clickshare. Klikněte na
možnost Support (Podpora) a vyberte tlačítko pro aktualizaci firmwaru vašeho typu zařízení.
2.
Rozbalte zazipovaný soubor.
3.
Zkopírujte soubor ENC na klíčenku USB.
Na jednom disku můžete mít několik aktualizací firmwaru pro několik zařízení.
4.
Vložte klíčenku USB do portu USB zepředu na jednotce Base Unit.
5.
Postupujte podle pokynů na obrazovce v zasedací místnosti.
6.
Když zpráva na obrazovce uvádí, že je proces dokončen, vyjměte klíčenku USB.
Jednotka Base Unit se restartuje.
98
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Řešení problémů
8
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
99
Řešení problémů
8.1 Seznam řešení problémů
Řešení problémů
Najděte svůj aktuální problém v tabulce níže a vyřešte jej podle toho.
Problém
Příčina
Řešení
Kvalita obrazu na displeji v
Kvalita nebo délka kabelu mezi
zasedací místnosti není uspokojivá zařízením Base Unit a displejem
nebo jejich spojení.
•
•
Vyměňte kabel.
Použijte jiný kabel.
Uživatelé mají špatné bezdrátové
připojení. Spojení mezi zařízením
Button a zařízením Base Unit se
přerušuje.
Ucpání bezdrátového připojení
•
Pomocí vyhledávače WiFi
najděte bezdrátový kanál
zdarma a vyberte ho přes
webové rozhraní. Můžete k
tomu použít placené i
bezplatné online nástroje jako
je inSSIDer nebo Xirrus.
Špatná kvalita signálu
•
Umístěte zařízení Base Unit
blíže ke stolu v zasedací
místnosti.
Odstraňte nebo co nejvíc
omezte veškeré překážky mezi
zařízeními Button a Base Unit.
•
Konfigurátor není dostupný
Prohlížeč
•
•
Použijte jiný prohlížeč (verzi).
Zkontrolujte nastavení
prohlížeče.
Bez připojení
•
Na webové rozhraní se
dostanete třemi způsoby.
Podívejte se do odpovídající
kapitoly dokumentace.
Zkontrolujte nastavení proxy.
•
Uživatelé při připojení zařízení
Button k notebooku nedostanou
disk ClickShare.
•
•
Obnovte zobrazení na
notebooku.
Přiřaďte volné písmeno disku
pomocí Microsoft Windows
Disk Management.
Špatné připojení na portu USB na
notebooku.
•
•
•
Znovu se připojte k portu USB.
Zkuste jiný port USB.
Restartujte notebook.
•
Pokud je to možné, změňte
chování portu USB na notebooku.
•
•
Špatný výkon videa
Není automatická obnova
disků
Windows se pokouší přiřadit
ovladač ClickShare k již
rezervovanému písmenu disku
Některé typy zařízení USB
mohou být blokovány od
výrobce.
Nastavení portu USB mohou
omezovat používání
vysokonapěťových zařízení
USB při napájení z baterie.
Výkon notebooku
•
•
•
•
•
100
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Snižte rozlišení displeje na
notebooku.
Zakažte hardwarovou
akceleraci pro video.
Video zobrazte pouze na části
displeje.
Klikněte pravým tlačítkem na
ikonu ClickShare v
oznamovací oblasti hlavního
panelu a klikněte na režim
Řešení problémů
Problém
Příčina
Řešení
Capture pro přepnutí
aktuálního nastavení.
Bezdrátová konektivita
Viz „Uživatelé mají špatnou
konektivitu“
Video se nezobrazuje na
obrazovce
Přehrávač používá překrývání
Vypněte použití překrývání v
preferencích video přehrávače.
Některé programy Windows se
nezobrazují na displeji
Používání překrytí, 3D nebo
hardwarové akcelerace v GPU
•
•
•
Vypněte překrývání nebo
hardwarovou akceleraci v
GPU.
Vypněte AeroGlass ve
Windows 7
Upgradujte zařízení Base Unit
na nejnovější verzi softwaru.
Při používání systému Windows 7
se zobrazí tato zpráva týkající se
barevného schématu Windows
Aero: „Systém Windows zjistil, že
výkon počítače je pomalý. To
může být, protože není dostatek
prostředků pro spuštění barevného
schématu Windows Aero. Chceteli zlepšit...“
ClickShare využívá zdroje z GPU.
V kombinaci s jinými programy,
které to dělají, Windows 7 někdy
zobrazuje tuto zprávu jako návrh
vypnout Aero pro zlepšení výkonu
notebooku.
Tuto zprávu můžete bez problémů
ignorovat a zvolit Zachovat
aktuální barevné schéma.
Obrazovka se po stisknutí zařízení
Button neukazuje na displeji
Jste druhý, kdo chce sdílet obsah.
Objevit se může jen jedna
obrazovka
Stisknutím a podržením zařízení
Button na 2 sekundy použijete
funkci Show me full screen (Ukaž
mi celou obrazovku).
Software ClickShare nefunguje.
Přejděte na disk ClickShare a
spusťte software.
Obsah byl odstraněn z displeje a
kontrolky LED na zařízení Button
blikají bíle
Připojení k jednotce Base Unit se
ztratilo.
ClickShare se pokouší o
automatickou obnovu připojení.
Pokud se to nepodaří, LED na
zařízení Button se rozblikají
červeně.
Odpojte zařízení Button od
notebooku a zkuste nové zařízení
Button.
Na displejích se vůbec nic
nezobrazuje.
Displeje jsou vypnuté.
Zapněte displeje.
Kabel displeje není správně
zapojený
Zapojte kabel displeje do displeje i
zařízení Base Unit.
Displej nerozpozná nebo nemůže Změňte příslušné nastavení přes
zobrazit výstupní rozlišení zařízení webové rozhraní.
Base Unit.
Špatná konektivita WiFi
Zařízení Base Unit je v
pohotovostním režimu.
Krátce stiskněte tlačítko
pohotovostního režimu na
jednotce Base Unit nebo připojte
zařízení Button a spusťte software
ClickShare.
Ucpání bezdrátového kanálu
Pomocí nástrojů pro vyhledávání
bezdrátových sítí vyhledejte volné
nebo nejméně ucpané kanály.
Kovové skříňky, zdi, prvky
konstrukce... mohou způsobit
Přesuňte zařízení Base Unit na
jiné místo v místnosti.
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
101
Řešení problémů
Problém
Příčina
Řešení
odrazy zhoršující bezdrátový
signál.
Překážky mezi zařízeními Button
a Base Unit způsobují snížení síly
a kvality signálu.
Nedávejte ji do skříněk, podhledů,
pod stůl, za zeď, do jiné
místnosti...
Podívejte se do ClickShare White
paper on WiFi See
www.barco.com/clickshare.
Konfigurátor ukazuje chybu v
procesech „WiFi Access Point
Daemon“ a/nebo „DHCP Server“
Konfigurační soubor je poškozen
V Konfigurátoru přejděte na
Podpora & aktualizace, klikněte na
Poradce při potížích a stiskněte
Obnovit na výchozí nastavení
výrobce.
Jednotka ClickShare Base Unit se
nespouští správně
Konfigurační soubor je poškozen
V Konfigurátoru přejděte na
Podpora & aktualizace, klikněte na
Poradce při potížích a stiskněte
Obnovit na výchozí nastavení
výrobce.
Není spojení LAN se zařízením
Base Unit
Chybná adresa IP
Adresa IP není ve vašem rozsahu
LAN.
DHCP není aktivováno.
Není spojení WiFi se zařízením
Base Unit
SSID nesprávné
Zadejte správné SSID
Znalostní databáze Barco a videa na serveru YouTube
Přejděte na produktovou stránku na webu Barco a v pravém sloupci vyberte možnost Support (Podpora).
Získáte přístup ke znalostní databázi Barco a nejnovějším ukázkovým videům. Další YouTube videa
naleznete přechodem na adresu https://www.youtube.com/user/barcoTV a zvolením možnosti ClickShare.
102
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Informace k
životnímu prostředí
9
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
103
Informace k životnímu prostředí
9.1 Informace k likvidaci
Informace o likvidaci
Odpad tvořený elektrickým a elektronickým zařízením
Tento symbol na produktu znamená, že podle evropské směrnice č. 2012/19/EU o odpadech tvořených
elektrickým a elektronickým zařízením je tento produkt zakázáno likvidovat společně s jiným komunálním
odpadem. Pokud své zařízení již nepoužíváte, odevzdejte jej na určeném sběrném místě pro recyklaci
odpadu tvořeného elektrickým a elektronickým zařízením. Aby se zabránilo možnému poškození životního
prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, oddělte tato zařízení od jiných
druhů odpadu a zajistěte jejich odpovědnou recyklaci – usnadníte tím trvale udržitelné, opětovné využití
materiálních zdrojů.
Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám sdělí místní obecní úřad nebo firma zabývající se likvidací
komunálního odpadu.
Podrobnosti naleznete na webových stránkách Barco na adrese: http://www.barco.com/AboutBarco/weee
Likvidace baterií v produktu
Tento produkt obsahuje baterie, na které se vztahuje směrnice č. 2006/66/ES a které je nutné
shromažďovat a likvidovat odděleně od komunálního odpadu.
Obsahuje-li baterie vyšší než uvedené množství olova (Pb), rtuti (Hg) nebo kadmia (Cd), budou tyto chemické
symboly uvedeny pod symbolem přeškrtnuté popelnice na kolečkách.
Zapojíte-li se do sběru baterií, pomůžete tím zajistit jejich řádnou likvidaci a zabránit možným negativním
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.
9.2 Soulad s Rohs
Dodržení tureckého nařízení o omezení používání nebezpečných látek
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
[Turecká republika: V souladu se směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních]
中国大陆 RoHS – RoHS pro Čínu
根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(也称为中国大陆RoHS), 以下部分列出了
Barco产品中可能包含的有毒和/或有害物质的名称和含量。中国大陆RoHS指令包含在中国信息产业部MCV标
准:“电子信息产品中有毒物质的限量要求”中。
Tabulka níže podle Způsobů správy pro omezení používání nebezpečných látek v elektrických a
elektronických produktech (jinak také RoHS pro Čínu) uvádí názvy a obsah toxických a/nebo nebezpečných
látek, které produkty Barco mohou obsahovat. RoHS pro Čínu je součástí standardu MCV Ministerstva
informačních průmyslu Číny, v části Požadavky na mezní hodnoty toxických látek v elektronických
informačních produktech.
104
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Informace k životnímu prostředí
零件项目(名称)
Název
komponenty
有毒有害物质或元素
Nebezpečné substance nebo prvky
铅
(Pb)
汞
(Hg)
镉
(Cd)
六价铬
(Cr6+)
多溴联苯
(PBB)
多溴二苯醚
(PBDE)
x
0
x
0
0
0
印制电路配件
Sestavy tištěných
obvodů
x
0
x
0
0
0
电(线)缆
Kabely
x
0
x
0
0
0
底架
Skříně
x
0
x
0
0
0
电源供应器
Napájecí jednotka
0
0
0
0
0
0
文件说明书
Papírové manuály
本表格依据SJ/T 11364的规定编制
Tato tabulka je připravena v souladu s ustanoveními SJ/T 11364.
O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下.
O: Značí, že tato toxická nebo nebezpečná substance obsažená ve všech homogenních materiálech tohoto
dílu je pod limitním požadavkem v GB/T 26572.
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求.
X: Značí, že tato toxická nebo nebezpečná substance obsažená v nejméně jednom z homogenních materiálů
tohoto dílu je nad limitním požadavkem v GB/T 26572.
在中国大陆销售的相应电子信息产品(EIP)都必须遵照中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要
求》标准贴上环保使用期限(EFUP)标签。Barco产品所采用的EFUP标签(请参阅实例,徽标内部的编号使
用于指定产品)基于中国大陆的《电子信息产品环保使用期限通则》标准。
Veškeré elektronické informační produkty (EIP) prodávané v Číně musí vyhovovat Označení pro omezení
používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických produktech pro Čínu jsou označeny logem
Ekologicky příznivá doba použití (EFUP). Číslo v logu EFUP, které Barco používá (vidíte na fotografii), vychází
z Obecných směrnic doby ekologického používání produktů s elektronickými informacemi pro Čínu.
Obrázek 9-1
限用物質含有情況標示聲明書 (prohlášení o přítomnosti značení omezených látek) –
shoda s tchajwanskými předpisy ROHS
設備名稱: 影音共享控制中心, 型號(型式): CS-100
Název zařízení: bezdrátový prezentační systém, typové označení: CS-100
限用物質及其化學符號
Omezené látky a jejich chemické značky
單元
Jednotka
鉛
Olovo
汞
Rtuť
鎘
Kadmium
六價鉻
多溴聯苯
Šestimocný
chrom
多溴二苯醚
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
105
Informace k životnímu prostředí
(Pb)
(Hg)
(Cd)
(Cr6+)
Polybromovaný
bifenyl
(PBB)
Polybromovaný
difenyl éter
(PBDE)
電路板
Sestavy tištěných obvodů
—
O
—
O
O
O
電(線)纜
Kabely
—
O
—
O
O
O
機箱
Skříně
—
O
—
O
O
O
電源供應器
Napájecí jednotka
—
O
O
O
O
O
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Poznámka 1: „Překročení 0,1 hmot. %“ a „překročení 0,01 hmot %“ označují, že procentuální obsah
omezených látek překračuje referenční procentuální hodnotu stávajících podmínek.
備考2.〝〇〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Poznámka 2: „〇“ označuje, že procentuální obsah omezených látek nepřekračuje procento referenčních
hodnot za stávajících podmínek.
備考3.〝—〞係指該項限用物質為排除項目。
Poznámka 3: „—“ označuje, že omezená látka odpovídá výjimce.
9.3 Adresa produkce
Továrna
Barco N.V.
12F, Citychamp Building, No. 12, Tai Yang Gong Zhong Lu, Chaoyang District, Beijing, P.R.C
Informace k místu výroby
Země výroby je uvedena na identifikačním štítku na produktu.
Datum výroby
Měsíc a rok výroby jsou uvedeny na identifikačním štítku na produktu.
9.4 Kontakt na importéra
Kontakt
Pokud chcete najít svého místního importéra, obraťte se přímo na Barco nebo na jedno z regionálních
zastoupení Barco pomocí kontaktních informací uvedených na webu Barco, www.barco.com.
106
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
Informace k životnímu prostředí
R5900022CS /15 ClickShare CS-100 series
107
R5900022CS /15 | 2019-09-10
Barco NV | Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
Registered office: Barco NV | President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement