Barco ClickShare CS-100 Huddle מדריך למשתמש

Barco ClickShare CS-100 Huddle מדריך למשתמש
‫‪ClickShare CS-100 HUDDLE‬‬
‫מדריך בטיחות‬
‫תוצאות מבריקות בכל פעם מחדש‬
Barco NV
Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Barco NV :‫משרד רשום‬
President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
‫בטיחות‬
‫‪ 1‬בטיחות‬
‫אודות פרק זה‬
‫יש לקרוא פרק זה בעיון ‪ -‬הוא מכיל מידע חשוב למניעת פגיעה גופנית בעת שימוש ב‪ .ClickShare-‬הוא מכיל גם מספר אמצעי זהירות למניעת נזק למוצר‬
‫‪ .ClickShare‬לפני השימוש ב‪ ,ClickShare-‬ודא שאתה מבין את כל הנחיות הבטיחות‪ ,‬הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בפרק זה‪ ,‬ופועל לפיהן‪.‬‬
‫‪.www.barco.com/clickhshare B‬‬
‫עותק מודפס של מדריך הבטיחות כלול באריזת המוצר‪ .‬מדריכי שימוש והתקנה זמינים באתר האינטרנט של ‪ arco‬‏‬
‫מוצרי ‪ ClickShare‬רלוונטיים‬
‫מוצרים‬
‫מכיל‬
‫‪R9861510Hxx1‬‬
‫‪R9861510‬‬
‫אביזרים כלולים‬
‫•‬
‫•‬
‫מתאם מתח ‪ DC‬עם תפסים לכבלי מתח ‪AC‬‬
‫‪2‬‬
‫מסוג ‪A‬‏‪C ,‬‏‪G ,‬‏‪I ,‬‏‬
‫מדריך בטיחות מודפס‬
‫עבור הפריטים הספציפיים‪-‬לאזור‪ ,‬פנה לנציג המכירות המקומי‪.‬‬
‫‪ 1.1‬בטיחות כללית‬
‫אזהרות בטיחות‬
‫על התקנת המוצר להתבצע בהתאם להנחיות המפורטות במדריך ההתקנה של ‪.ClickShare‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫על ההתקנה להתבצע על‪-‬ידי אדם מיומן בלבד‪ ,‬ובהתאם לכל הכללים המקומיים‪.‬‬
‫יש לבודד כהלכה חיבורים למקורות מתח חיצוניים‪.‬‬
‫יש להשתמש אך ורק במתאם מתח ‪ DC‬המצורף למוצר ‪.ClickShare‬‬
‫למניעת פגיעות גופניות ופיזיות‪ ,‬תמיד יש לקרוא מדריך זה ואת כל התוויות המודבקות על המערכת‪ ,‬לפני חיבור המוצר לשקע חשמל‪.‬‬
‫מוצר ‪ ClickShare‬נועד לשימוש בסביבות משרדיות ובתוך מבנים בלבד‪.‬‬
‫יש להשתמש במוצר עם מתאם המתח המצורף בלבד‪ .‬אף על פי שהם נראים דומים‪ ,‬מתאמי מתח אחרים לא נבדקו באופן בטוח במפעל‪ ,‬ואין להשתמש בהם‬
‫לתפעול המוצר‪ .‬לקבלת מתאם מתח חלופי‪ ,‬פנה למשווק‪.‬‬
‫מוצר זה אמור להיות מסופק עם ספק כוח רשום ב‪ UL-‬עם סימון "‪"Class 2‬‏‪ "LPS" ,‬או "‪ "Limited Power Source‬עם מתח מוצא נקוב מינימלי של‪‎12‬‬
‫‪.VDC 1.5A‬‬
‫אין להניח עצמים שונים על כבל החשמל‪ .‬אין למקם את המוצר במקום שבו אנשים חולפים ידרכו על הכבל‪ .‬לניתוק הכבל‪ ,‬יש למשוך את התקע‪ .‬לעולם אין‬
‫למשוך את הכבל עצמו‪.‬‬
‫אם נעשה שימוש במפצל לתפעול המוצר‪ ,‬יש לוודא שסך כל דירוגי האמפר של כל המוצרים המחוברים למפצל אינו חורג מדירוג האמפר של המפצל‪.‬‬
‫לעולם אין לשפוך נוזלים‪ ,‬מכל סוג שהוא‪ ,‬על המוצר‪ .‬אם נוזל או עצם מוצק כלשהו חודר למוצר‪ ,‬יש לנתק את המוצר מן החשמל ולהביא אותו לבדיקה במרכז‬
‫שירות מורשה לפני חידוש השימוש בו‪.‬‬
‫ברקים ‪ -‬להגברת ההגנה על המוצר במהלך סופות ברקים‪ ,‬או כאשר הוא נותר ללא שימוש לפרקי זמן ממושכים‪ ,‬יש לנתק את המוצר משקע החשמל‪ .‬כך‬
‫ניתן למנוע נזק למוצר בשל ברקים ונחשולי מתח‪.‬‬
‫יש להשתמש אך ורק באביזרים‪/‬רכיבים המפורטים על‪-‬ידי היצרן‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬ודא שאתה מבין את כל הנחיות הבטיחות‪ ,‬הוראות הבטיחות‪ ,‬האזהרות ואמצעי הזהירות המפורטים בתיעוד המוצר‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬על תקע החשמל המחובר לשקע החשמל שבקיר להיות נגיש בקלות בכל עת‪ ,‬בכל מצבי ההתקנה‪.‬‬
‫סביבת שימוש‬
‫אין להניח את הציוד על‪-‬גבי עגלה‪ ,‬מעמד או שולחן לא יציבים‪ .‬המוצר עלול ליפול ולסבול מנזק רציני‪.‬‬
‫סכנת התחשמלות‬
‫אין לפתוח את המוצר‪ .‬כדי למזער את הסיכון למזעור הסיכון להתחשמלות‪ ,‬אין להסיר את המכסה של המוצר או של ספק הכוח‪ .‬המוצר אינו מכיל חלקים שנועדו‬
‫לטיפול על‪-‬ידי המשתמש‪ .‬לטיפול במוצר‪ ,‬יש להביאו למרכז שירות מורשה בלבד‪.‬‬
‫יש לנתק את המוצר מן השקע ולהביאו למרכז שירות מורשה בנסיבות הבאות‪:‬‬
‫• כאשר כבל החשמל או התקע פגום או בלוי‪.‬‬
‫• אם חדר לתוך המוצר נוזל כלשהו‪.‬‬
‫• אם המוצר נחשף לגשם או למים‪.‬‬
‫• אם המוצר אינו פועל כהלכה חרף ציות להוראות התפעול‪ .‬יש לכוונן אך ורק את הפקדים הנזכרים בהוראות התפעול‪ ,‬משום שכוונון לא נכון של פקדים אחרים‬
‫עלול לגרום נזק‪ ,‬ולעתים קרובות יחייב טיפול נרחב על‪-‬ידי טכנאי מוסמך להחזרת המוצר לשימוש תקין‪.‬‬
‫• אם המוצר נפל או נפגם‪.‬‬
‫‪,xx=EU, CN, NA, ZH :1‬‬
‫‪ :2‬התפסים הכלולים לכבלי מתח ‪ AC‬עשויים להשתנות בהתאם לאזור‬
‫‪R5900092 /01 ClickShare CS-100 HUDDLE‬‬
‫‪3‬‬
‫בטיחות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אם ניכרת ירידה משמעותית בביצועי המוצר‪ ,‬המעידה על צורך בתיקון‪.‬‬
‫חלקי חילוף‪ :‬אם נדרשים חלקי חילוף‪ ,‬ודא שטכנאי השירות משתמש בחלקי חילוף מקוריים של ‪ BARCO‬או בחלקי חילוף מאושרים המצוידים באותם‬
‫מאפיינים כמו חלקים מקוריים של ‪ .BARCO‬תחליפים לא מאושרים עלולים לגרום לירידה בביצועים ובמהימנות‪ ,‬להתלקחות‪ ,‬להתחשמלות או לסכנות‬
‫אחרות‪ .‬תחליפים לא מאושרים עשויים לגרום לביטול האחריות‪.‬‬
‫בדיקת בטיחות‪ :‬לאחר השלמתו של כל תהליך טיפול או תיקון במוצר‪ ,‬יש לבקש מטכנאי השירות לבצע בדיקות בטיחות על מנת לקבוע שהמוצר פועל‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫סכנת התחממות והתלקחות‬
‫אזהרה – סכנת התלקחות‪ :‬אין למקם את המוצר בקרבת חומרים דליקים או נפיצים!‬
‫מוצרי ‪ Barco‬תוכננו ויוצרו בהתאם לתקנות הבטיחות המחמירות ביותר‪.‬‬
‫מוצר זה מקרין חום מן המשטחים החיצוניים במהלך תפעול רגיל ‪ -‬זוהי תופעה תקינה ובטוחה‪ .‬השמת חומרים דליקים או נפיצים בסמיכות למוצר עלולה לגרום‬
‫להתלקחות פתאומית של אותו חומר‪ ,‬ולפיכך לשריפה‪ .‬לכן‪ ,‬חובה להותיר "מרחב בטיחות" סביב כל המשטחים החיצוניים של המוצר‪ ,‬שבו לא יימצאו חומרים דליקים‬
‫או נפיצים‪ .‬על "מרחב הבטיחות" עבור כל מוצרי ‪ Barco‬להיות ברוחב של לפחות ‪ 40‬ס"מ (‪ 16‬אינץ')‪ .‬אין לכסות את המוצר בכל חומר שהוא בשעה שהוא פועל‪.‬‬
‫יש למקם את המוצר באזור מאוורר היטב‪ ,‬והרחק ממקורות בעירה או אור שמש ישיר‪.‬‬
‫החריצים והפתחים במוצר נועדו לאוורור‪ .‬כדי להבטיח פעולה מהימנה של המוצר ולהגן עליו מפני התחממות יתר‪ ,‬אין לחסום או לכסות פתחים אלה‪ .‬לעולם אין‬
‫לחסום את הפתחים על‪-‬ידי הנחת המוצר קרוב מדי לקירות או למשטחים דומים אחרים‪ .‬לעולם אין להניח מוצר זה ליד או מעל רדיאטור או מקור חום אחר‪ .‬לעולם‬
‫אין להניח מוצר זה בגומחה או נישה מובנית אם אינה מאווררת כהלכה‪.‬‬
‫במקרה של התלקחות‪ ,‬יש להשתמש במטפים המבוססים על חול‪ ,‬דו‪-‬תחמוצת הפחמן ואבקות יבשות; לעולם אין להשתמש במים לכיבוי התלקחות במוצרים‬
‫חשמליים‪.‬‬
‫נתיכים‪ :‬ספק המתח כולל נתיך פנימי לקו חשמל‪ .‬נתיך פנימי מנופח מעיד על כשל מהותי ברכיבים החשמליים‪ .‬תיקון של מצב זה יתבצע אך ורק על‪-‬ידי אנשי מקצוע‬
‫מורשים‪ .‬יש להחליף נתיכים בנתיכים מאותו סוג ומתח נקוב‪.‬‬
‫‪ 1.2‬בדיקת תנאים סביבתיים‬
‫בדיקת תנאים סביבתיים‬
‫עבור התקנות בסביבות שבהן המוצר חשוף לאבק רב‪ ,‬מומלץ מאוד ורצוי מאוד להסיר את האבק לפני שהוא חודר לאספקת האוויר הנקי של המוצר‪ .‬יש להשתמש‬
‫באמצעים או מבנים לחילוץ אבק או להגנה מפני אבק; אם לא ניתן לעשות זאת‪ ,‬מומלץ לשקול למקם את המוצר בסביבה המאופיינת באוויר נקי‪.‬‬
‫הלקוח אחראי להבטיח בכל עת שהמוצר מוגן מפני השפעות מזיקות של חלקיקים מזיקים הנישאים באוויר‪ ,‬הקיימים בסביבת התפעול של המוצר‪ .‬היצרן שומר את‬
‫הזכות לסרב לתקן מוצר שנעשה בו שימוש רשלני‪ ,‬שגוי או לא הולם‪.‬‬
‫תנאי טמפרטורה סובבים‬
‫טמפרטורה סובבת מקסימלית‪ ‎+40°C :‬או ‪ 104°F‬בגובה פני הים‪ ‎+35°C ,‬או ‪ 95°F‬בגובה של ‪ 3,000‬מ'‬
‫טמפרטורה סובבת מינימלית‪ 0°C :‬או ‪32°F‬‬
‫‪ ‎14°F( ‎+‬עד ‪)‎140°F‬‬
‫טמפרטורת אחסון‪ ‎-10°C :‬עד ‪ 60°C‬‏‬
‫תנאי לחות‬
‫אחסון‪ 0 :‬עד ‪ 90%‬לחות יחסית‪ ,‬ללא התעבות‬
‫תפעול‪ 0 :‬עד ‪ 85%‬לחות יחסית‪ ,‬ללא התעבות‬
‫סביבת שימוש‬
‫מוצר ‪ ClickShare‬נועד לשימוש בסביבות משרדיות ובתוך מבנים בלבד‪.‬‬
‫אין להתקין את המוצר בקרבת מקורות חום‪ ,‬כגון רדיאטורים או תעלות אוויר‪ ,‬או במקום החשוף לאור שמש ישיר‪ ,‬אבק רב או לחות גבוהה‪ .‬חשוב לזכור שחום בחדר‬
‫עולה לתקרה; יש לבדוק שהטמפרטורה במקום ההתקנה אינה חורגת מן הטווח המומלץ‪.‬‬
‫הגובה המקסימלי המותר לשימוש במוצר‪ 3,000 :‬מ' (‪ 9,843‬רגל)‪ .‬בהתאם לתקנות בסין‪ ,‬הגובה המקסימלי בתוך סין מוגבל ל‪ 2,000-‬מ' (‪ 6,561‬רגל)‪.‬‬
‫‪ 1.3‬תאימות לכללי ה‪FCC-‬‬
‫הצהרת הרשות הפדרלית לתקשורת בדבר הפרעות‬
‫זוהי אזהרה על כך ששינויים או התאמות שאינם מאושרים באופן מפורש בחלק העוסק בתאימות עלולים לבטל את זכות המשתמש לתפעול המוצר‪.‬‬
‫ציוד זה נבדק ונמצא כי הוא תואם למגבלות על התקנים דיגיטליים מסוג ‪ ,Class B‬בהתאם לסעיף ‪ 15‬של כללי ה‪ .FCC-‬מגבלות אלה נועדו לספק הגנה נאותה‬
‫מפני הפרעות מזיקות באזורי מגורים‪ .‬ציוד זה מפיק‪ ,‬יכול להקרין ומשתמש באנרגיית תדרי רדיו‪ ,‬ואם הוא אינו מותקן בהתאם להנחיות או שלא נעשה בו שימוש‬
‫בהתאם להן‪ ,‬עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו‪ .‬עם זאת‪ ,‬איננו מתחייבים לכך שלא תיווצר הפרעה בכל התקנה ספציפית‪.‬‬
‫אם ציוד זה אכן גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה‪ ,‬כפי שניתן לקבוע על‪-‬ידי הפעלה וכיבוי של הציוד‪ ,‬רצוי לנסות לתקן את ההפרעה בעזרת לפחות‬
‫אחד מהאמצעים הבאים‪:‬‬
‫•‬
‫‪4‬‬
‫סיבוב או שינוי של מקום אנטנת הקליטה‪.‬‬
‫‪R5900092 /01 ClickShare CS-100 HUDDLE‬‬
‫בטיחות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הגדלת המרחק בין הציוד והמקלט‪.‬‬
‫חיבור הציוד לשקע או מעגל חשמלי אחר מזה שאליו מחובר המקלט‪.‬‬
‫פנייה למשווק או לטכנאי רדיו‪/‬טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה‪.‬‬
‫גם החוברת הבאה‪ ,‬שהופקה על‪-‬ידי ה‪ FCC-‬עשויה להועיל‪( "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems" :‬כיצד לזהות ולפתור‬
‫בעיות של הפרעות לקליטת רדיו וטלוויזיה)‪ .‬ניתן להשיג את החוברת על‪-‬ידי פנייה בכתב אל ‪.U.S. Government Printing Office, Washington D.C. 20402‬‬
‫בהתאם לכללי ועדת התקשורת הפדרלית‪ ,‬שינויים והתאמות שאינם מאושרים במפורש על‪-‬ידי היצרן או הגורם הרושם של ציון זה עשויים לשלול את זכותך לתפעל‬
‫את הציוד‪.‬‬
‫על מנת לשמור על תאימות לתקנות ה‪ ,FCC-‬עם ציוד זה יש להשתמש בכבלים מסוככים‪ .‬רוב הסיכויים שתפעול עם ציוד לא מאושר או עם כבלים לא מסוככים‬
‫יגרום להפרעות לקליטת רדיו וטלוויזיה‪.‬‬
‫הצהרת ה‪ FCC-‬בדבר קרינת ת"ר‪ :‬מוצר זה יכול לפעול במצב ‪ .802.11a‬עבור התקני ‪ 802.11a‬הפועלים בטווח התדרים של ‪ - ‎5.15 - 5.25 GHz‬אין להשתמש‬
‫בהם בחוץ‪ ,‬למזעור הפרעות שעלולות להזיק לשירותי לוויינים ניידים (‪ )MSS‬בארה"ב‪ .‬נקודות גישה מסוג ‪ WIFI‬שיכולות לאפשר למוצר לפעול במצב ‪802.11a‬‬
‫(רצועת התדרים ‪ )‎5.15-5.25 GHz‬ממוטבות לשימוש בתוך מבנים בלבד‪ .‬אם רשת ה‪ WIFI-‬שלך יכולה לפעול במצב זה‪ ,‬הגבל את השימוש ברשת ה‪ WIFI-‬לתוך‬
‫מבנים‪ ,‬על מנת שלא להפר תקנות פדרליות שנועדו להגן על שירותי לוויינים ניידים‪.‬‬
‫‪ .1‬אין למקם משדר זה‪ ,‬או לתפעל אותו‪ ,‬יחד עם אנטנה או משדר נוסף‪.‬‬
‫‪ .2‬ציוד זה תואם להגבלות החשיפה לקרינת ת"ר המוגדרות לסביבת שימוש שאינה מבוקרת‪.‬‬
‫יש להתקין ולתפעל את הציוד במרחק מינימלי של ‪ 20‬ס"מ מרדיאטורים ומהגוף‪.‬‬
‫מזהה ה‪ FCC-‬של ה‪Base Unit-‬‏‪2AAED-R9861510 :‬‬
‫‪ 1.4‬תקני בטיחות בינלאומיים‬
‫סקירה כללית של התקנים‬
‫ציוד זה יוצר בהתאם לדרישות של תקני הבטיחות הבינלאומיים ‪IEC60950-1‬‏‪EN60950-1 ,‬‏‪UL60950-1 ,‬‏‪IEC62368-1 ,‬‏‪EN62368-1 ,‬‏‪ UL62368-1 ,‬ו‪CAN/-‬‬
‫‪ ,CSA C22.2 No.60950-1‬שהם תקני בטיחות לציוד טכנולוגית מידע‪ ,‬כולל ציוד עסקי חשמלי‪ .‬תקני בטיחות אלה כופים דרישות חשובות ביחס לשימוש ברכיבים‪,‬‬
‫חומרים ואמצעי בידוד קריטיים לבטיחות‪ ,‬במטרה להגן על המשתמש או המפעיל מפני סכנת התחשמלות וסכנות אחרות הקשורות לחשמל וגישה לרכיבים חיים‪.‬‬
‫תקני הבטיחות גם כופים מגבלות ביחס לטמפרטורות פנימיות וחיצוניות‪ ,‬רמות קרינה‪ ,‬יציבות ותקינות מכנית‪ ,‬מבני מארזים והגנה מפני סכנת התלקחות‪ .‬בדיקה‬
‫בתנאים מדומים של תקלה יחידה מבטיחה את בטיחות הציוד ביחס למשתמש‪ ,‬גם במקרה של כשל בתפעול הרגיל של המוצר‪.‬‬
‫‪ 1.5‬תאימות לתקני ‪IC‬‬
‫הודעות של‪ ,Industry Canada (IC)‎‬קנדה‬
‫התקן זה תואם לתקני ‪ RSS‬בחריגת רישיון של ‪ .Industry Canada‬הפעלתו כפופה לשני התנאים הבאים‪ )1( :‬ההתקן לא יגרום להפרעות‪ ,‬ו‪ )2(-‬ההתקן חייב‬
‫לקבל כל הפרעה נקלטת‪ ,‬כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה‪.‬‬
‫מידע לגבי חשיפה לתדרי רדיו (ת"ר)‬
‫מתח הפלט המוקרן של ההתקן האלחוטי של ‪ Barco‬נמוך ממגבלות החשיפה לתדרי רדיו שנקבעו על‪-‬ידי‪ .Industry Canada (IC)‎‬יש להשתמש בהתקן האלחוטי‬
‫של ‪ Barco‬באופן שממזער את האפשרות למגע אנושי במהלך תפעול רגיל‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬חשיפה לקרינת תדרי רדיו‪.‬‬
‫‪.1‬על מנת לעמוד בדרישות התאימות לחשיפה לת"ר של הממשל הקנדי‪ ,‬אין למקם את המוצר והאנטנה שלו יחד עם‪ ,‬או לתפעלם עם‪ ,‬אנטנה או משדר נוספים‪.‬‬
‫‪.2‬על מנת לעמוד בדרישות התאימות לחשיפה לת"ר של ‪ ,RSS 102‬נדרש מרחק חציצה קבוע של לפחות ‪ 20‬ס"מ בין האנטנה של מוצר זה לבני אדם‪.‬‬
‫מזהה ה‪ IC-‬של ה‪Base Unit-‬‏‪9393B-R9861510 :‬‬
‫הצהרת ה‪ IC-‬בנוגע לאנטנה‬
‫בהתאם לתקנות ‪ ,Industry Canada‬ניתן להפעיל משדר רדיו זה רק באמצעות אנטנה מסוג מאושר ועם עוצמה מרבית מאושרת עבור המשדר על‪-‬ידי ‪Industry‬‬
‫‪ .Canada‬למזעור הסיכון להפרעות רדיו שישפיעו על משתמשים אחרים‪ ,‬על ערכי ‪ EIRP‬‏(‪ )equivalent isotropically radiated power‬של האנטנה מהסוג‬
‫והעוצמה שנבחרים לא יעלו על הערכים הדרושים לתקשורת נאותה‪.‬‬
‫משדר רדיו זה מסוג ‪ ‎9393B-R9861510‬אושר על‪-‬ידי ‪ Industry Canada‬לשימוש עם סוגי האנטנות המפורטים להלן‪ ,‬עם העוצמה המרבית המותרת וסה"כ‬
‫ההתנגדות החשמלית הנדרשת עבור כל סוג אנטנה שצוין‪ .‬חל איסור מוחלט להשתמש במוצר זה עם סוגי אנטנות שאינם נכללים ברשימה זו‪ ,‬שעוצמתם גבוהה‬
‫מהעוצמה המרבית שמצוינת עבור אותו סוג‪.‬‬
‫‪Type: PIFA‬‬
‫עוצמת שיא מרבית‪‎5.85 dBi :‬‬
‫סה"כ התנגדות חשמלית‪‎50 Ohm :‬‬
‫אזהרה בדבר שימוש בתוך מבנים בלבד‬
‫תפעול ברצועה ‪ ‎5150-5250 MHz‬מוגבל לשימוש בתוך מבנים בלבד למזעור הסיכון להפרעות מזיקות למערכות לוויין ניידות שמשתמשות באותם ערוצים‪.‬‬
‫‪R5900092 /01 ClickShare CS-100 HUDDLE‬‬
‫‪5‬‬
‫בטיחות‬
‫‪ 1.6‬אישור בינלאומי לפי סוג‬
‫אישור ‪ TRA‬באיחוד האמירויות‬
‫‪ 1.7‬אישור ‪CE‬‬
‫אישור ‪CR‬‬
‫‪ R9861510‬מתאים לשימוש בכל מדינות האיחוד האירופי‪ ,‬ב‪ EFTA-‬ובטורקיה‪.‬‬
‫‪CY‬‬
‫‪IE‬‬
‫‪HR‬‬
‫‪LV‬‬
‫‪PL‬‬
‫‪SK‬‬
‫‪CH‬‬
‫‪EE‬‬
‫‪FR‬‬
‫‪LI‬‬
‫‪NO‬‬
‫‪SI‬‬
‫‪BG‬‬
‫‪DE‬‬
‫‪FI‬‬
‫‪IT‬‬
‫‪NL‬‬
‫‪SE‬‬
‫‪BE‬‬
‫‪DK‬‬
‫‪ES‬‬
‫‪IS‬‬
‫‪LU‬‬
‫‪RO‬‬
‫‪UK‬‬
‫‪AT‬‬
‫‪CZ‬‬
‫‪EL‬‬
‫‪HU‬‬
‫‪LT‬‬
‫‪PT‬‬
‫‪TR‬‬
‫תמונה ‪1-1‬‬
‫דגם ‪ CS-100 HUDDLE‬מוגבל לשימוש בתוך מבנים בלבד בעת שימוש בטווח התדרים ‪.‎5150-5250 Mhz‬‬
‫‪ Barco NV‬מצהירה בזאת שציוד הרדיו מסוג ‪ CS-100 HUDDLE‬תואם להנחיה ‪ .Directive 2014/53/EU‬הטקסט המלא של הצהרת התאימות באיחוד האירופי‬
‫זמין בכתובת‪:‬‬
‫)‪(Base Unit‬‏‪www.barco.com/clickshare/ce/CE_R9861510.pdf‬‬
‫לרצועה ‪:‎2.4 GHz‬‬
‫‪)‎2,402 MHz - 2,482 MHz( ‎1‬‬
‫• ערוצים‪ - 13 :‬‏‬
‫• ‪ EIRP‬מרבי‪‎20 dBm :‬‬
‫‪6‬‬
‫‪R5900092 /01 ClickShare CS-100 HUDDLE‬‬
‫לרצועה ‪:‎5 GHz‬‬
‫• ערוצים‪)‎5,170 MHz - 5,250 MHz( 48 ,44 ,40 ,36 :‬‬
‫• ‪ EIRP‬מרבי‪‎20 dBm :‬‬
‫בטיחות‬
7
R5900092 /01 ClickShare CS-100 HUDDLE
R5900092 /01 | 2019-01-21
Barco NV | Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
Barco NV, President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium :‫משרד רשום‬
www.barco.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement