Barco Coronis Fusion 4MP MDCC-4430 Упътване за употреба

advertisement

Barco Coronis Fusion 4MP MDCC-4430 Упътване за употреба
Coronis Fusion 4MP / 6MP
Ръководство на потребителя
MDCC-4430
MDCC-6530
ENABLING BRIGHT OUTCOMES
Barco NV
Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Registered office: Barco NV
President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Съдържание
1 Добре дошли!.....................................................................................................................................................................................................5
1.1 Съдържание на кутията ................................................................................................................................................................6
1.2 Общ преглед на продукта ............................................................................................................................................................6
2 Инсталиране .......................................................................................................................................................................................................9
2.1 Настройване на позицията на дисплея...........................................................................................................................10
2.2 Кабелни връзки ................................................................................................................................................................................ 11
2.3 Инсталиране на стойка VESA ................................................................................................................................................12
2.4 Първоначално стартиране.......................................................................................................................................................15
3 Ежедневна работа.......................................................................................................................................................................................17
3.1 Препоръки за ежедневна работа.........................................................................................................................................18
3.2 Функции за пряк път......................................................................................................................................................................19
3.3 Светлини SoftGlow.........................................................................................................................................................................19
3.4 Превключване в режим на готовност................................................................................................................................19
3.5 Използване на главно екранно меню................................................................................................................................20
4 Разширена работа.......................................................................................................................................................................................21
4.1 Език на екранното меню ............................................................................................................................................................22
4.2 Ориентация на екранното меню...........................................................................................................................................22
4.3 Функция за автоматично затваряне на екранното меню .....................................................................................22
4.4 Функция за заключване на захранване ...........................................................................................................................22
4.5 Светлина SoftGlow Task .............................................................................................................................................................23
4.6 Светлина SoftGlow Wall ..............................................................................................................................................................23
4.7 Режим DPMS......................................................................................................................................................................................24
4.8 Хиберниране......................................................................................................................................................................................24
4.9 Цел за осветеност ..........................................................................................................................................................................25
4.10 Цветови предварително зададени настройки.............................................................................................................25
4.10.1 Температура на цвета ..............................................................................................................................................25
4.10.2 Координати на цвета .................................................................................................................................................26
4.11 Цветово пространство.................................................................................................................................................................26
4.12 Режими за преглед ........................................................................................................................................................................26
4.13 Функции на дисплея......................................................................................................................................................................27
4.14 sRGB .......................................................................................................................................................................................................28
4.15 Компенсация на околната светлина (ALC)....................................................................................................................28
4.16 Читателски зали ..............................................................................................................................................................................28
4.17 Непрекъсната ALC.........................................................................................................................................................................29
4.18 Вътрешна ОК.....................................................................................................................................................................................29
4.18.1 За вътрешната ОК.......................................................................................................................................................30
4.18.2 Отчет за състоянието на DICOM.......................................................................................................................30
4.18.3 Проверка на съответствието с DICOM..........................................................................................................31
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
3
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.18.4 Калибриране DICOM.................................................................................................................................................31
4.18.5 Нулиране на калибрация на DICOM...............................................................................................................31
4.18.6 Праг за грешка на DICOM ......................................................................................................................................31
Мащабиране на изображения ...............................................................................................................................................32
Избор на източник на изображение ...................................................................................................................................32
Режими за преобразуване в скала на сивия цвят ....................................................................................................33
DisplayPort стандарт версия....................................................................................................................................................33
Срокове на EDID .............................................................................................................................................................................34
Информация за дисплея ...........................................................................................................................................................34
Състояние на дисплея ................................................................................................................................................................34
5 Почистване на Вашия дисплей ........................................................................................................................................................35
5.1 Инструкции за почистване........................................................................................................................................................36
6 Инструкции за преопаковане.............................................................................................................................................................37
6.1 Инструкции за преопаковане..................................................................................................................................................38
7 Важна информация....................................................................................................................................................................................43
7.1 Информация за безопасност..................................................................................................................................................44
7.2 Информация за околната среда...........................................................................................................................................45
7.3 Информация за нормативно съответствие ..................................................................................................................47
7.4 Бележка за EMC ..............................................................................................................................................................................48
7.5 Обяснение на символите ..........................................................................................................................................................51
7.6 Изявление за отказ от отговорност ....................................................................................................................................54
7.7 Технически спецификации .......................................................................................................................................................54
7.8 Информация за лицензите с отворен изходен код..................................................................................................59
4
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Добре дошли!
1
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
5
Добре дошли!
1.1 Съдържание на кутията
Общ преглед
•
•
•
•
•
•
•
Дисплей Coronis Fusion 4MP / 6MP
Ръководство на потребителя
Системен диск
Диск с документация
Видео кабели
Захранващи кабели
USB кабел
Ако сте поръчали контролен механизъм на дисплея Barco, той също е в кутията, заедно с аксесоарите
за него. На диска с документация има отделно ръководство на потребителя.
Запазете оригиналната опаковка. Тя е специално предназначена за този дисплей и е
идеалната защита по време на транспортиране и съхранение.
1.2 Общ преглед на продукта
Отпред и отзад
1
2
1
3
4
5
6
7
8
8
7
9
10
Изображение 1-1
1. Светлина SoftGlow Wall
2. Сензор за околна светлина и LED за състояние на захранването
• Затъмнен: Дисплеят не се захранва (изключен захранващ кабел или превключвател на
захранването в позиция ИЗКЛ) или дисплеят работи нормално
• Бързо премигващо жълто: Дисплеят влиза в DPMS режим
• Бавно премигващо жълто: Дисплеят е в DPMS режим
• Непрекъснато жълто: Дисплеят е изключен ръчно от копчето или дисплеят е в режим на
хиберниране (изисква да са активирани DPMS и хиберниране в екранното меню)
3. Сензор отпред
4. Капак на стойка VESA
6
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Добре дошли!
5. USB-A 2.0 downstream конектор с функция за зареждане с голяма мощност
6. Капак на отделението за конектори
7. Светлина SoftGlow Task
8. Бутало
9. Канали за трасиране на кабели
10. Заключващ механизъм на стойката
Връзки
1
2
3
4
5
6
7
8
Изображение 1-2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Защитно гнездо Kensington
Сервизен порт (само за сервизни цели на Barco)
DisplayPort IN 2
DisplayPort OUT
DisplayPort IN 1
USB-A 2.0 downstream конектори (2x)
USB-B 2.0 upstream конектор
100–240 VAC входно електрозахранване и превключвател на захранването
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
7
Добре дошли!
8
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Инсталиране
2
Преди да инсталирате Вашия дисплей, уверете се, че на компютъра си имате инсталиран
подходящ контролер на дисплея. За списък със съвместими контролери на дисплея, моля,
направете справка с матрицата за съвместимост, налична на my.barco.com (MyBarco > My
Support > Healthcare > Compatibility Matrices > Barco Systems Compatibility Matrices)
Вашият дисплей Barco работи най-добре, когато се управлява от контролер на дисплея Barco
MXRT и когато работи заедно с Intuitive Workflow Toolset на Barco. За да получите драйвера
MXRT (включително Intuitive Workflow Toolset), отидете до www.barco.com/mxrt.
За да максимизирате осигуряването на качеството на Вашия дисплей, Barco препоръчва да
инсталирате QAWeb. За да получите инсталационния пакет на QAWeb, отидете на
www.barco.com/support/medical qaweb.
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
9
Инсталиране
2.1 Настройване на позицията на дисплея
За настройване на позицията на дисплея
Можете безопасно да накланяте и движите по шарнирното съединение дисплея както желаете.
Изображение 2-1
За да регулирате височината на дисплея
След отключване на системата за позициониране на височина на своя дисплей можете да регулирате
височината на дисплея.
1. Плъзнете слайдера в отключена позиция, за да отключите механизма за заключване на стойката на
гърба на стойката.
Изображение 2-2
2. Сега можете безопасно да повдигате и сваляте дисплея както желаете.
10
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Инсталиране
Изображение 2-3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дисплеят трябва да е в най-ниска позиция, преди системата за
позициониране на височина да може да бъде заключена или отключена.
2.2 Кабелни връзки
За свързване на кабелите
1. Отворете отделението за кабели. Направете това, като внимателно повдигнете дъното на капака на
отделението за конектори, след което той може да се премахне от дисплея.
Изображение 2-4
2. Свържете един или няколко източника на видео от Вашата работна станция в съответните видео
входове на дисплея.
Забележка: MDCC-4430, MDCC-6530 може да има няколко входни видео сигнали свързани
наведнъж и превключването между тези сигнали може да се извършва лесно в екранното меню.
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
11
Инсталиране
Вижте “Избор на източник на изображение”, страница 32 за повече информация как да
конфигурирате различните видео сигнали на вашия дисплей.
3. DisplayPort OUT ви позволява да свържете последователно дисплея си Barco и външен дисплей,
като използвате DisplayPort Multi-Stream Transport (MST).
4. Свържете USB хоста на работната станция към USB upstream конектора на дисплея, ако желаете да
използвате QAWeb или някой от USB downstream конекторите на дисплея (напр. за свързване на
клавиатура, мишка, тъчпад или друго периферно устройство).
5. Свържете предоставения кабел за електрозахранване към входа за захранване на дисплея.
USB DOWN
SERVICE
DP IN 2
DP OUT
3
AC IN
USB UP
DP IN 1
4
5
2
2
4
Изображение 2-5
6. Трасирайте всички кабели през канала за кабели в стойката на вашия дисплей. За по-добро
облекчаване на напрежението и предпазване на кабелите, използвайте връзките за кабели вътре в
отделението за конектори.
7. Плъзнете горната част на капака на отделението за конектори на мястото му и след това избутайте
дъното на капака.
8. Свържете предоставения кабел за електрозахранване към заземен контакт.
2.3 Инсталиране на стойка VESA
ВНИМАНИЕ: Използвайте подходящ апарат за монтиране, за да избегнете риска от
нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не премествайте дисплей, прикрепен към рамо, като изтегляте
или избутвате самия дисплей. Вместо това се уверете, че рамото е оборудвано с одобрена от
VESA дръжка и използвайте нея, за да премествате дисплея.
Направете справка с ръководството с инструкции на рамото за повече информация и
инструкции.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте рамо, което е одобрено от VESA (според VESA 100 мм
стандарт).
Използвайте рамо, което може да издържи теглото на дисплея. Направете справка с
техническите спецификации на този дисплей относно приложимото тегло.
Общ преглед
Панелът, стандартно прикрепен към стойката, е съвместим със стандарт VESA 100 мм. Следователно
може да се използва с рамо, което е одобрено от VESA. Тази глава ви показва как да освободите
12
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Инсталиране
панела от стойката и как да го прикрепите към рамо. Ако не използвате рамо, можете да прескочите
тази глава.
1. Отключете механизма за заключване на стойката и поставете дисплея в най-висока позиция.
Изображение 2-6
2. Поставете дисплея с лице надолу върху чиста и мека хоризонтална повърхност. Внимавайте да не
повредите екрана на панела.
3. Освободете капака на стойката VESA с плоска отвертка.
Изображение 2-7
4. Вдигнете капака на стойката VESA.
Изображение 2-8
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
13
Инсталиране
5. Завъртете капака на стойката VESA, за да откриете винтовете, фиксиращи панела към стойката.
Изображение 2-9
6. Развийте 4-те фиксиращи винта, като държите в същото време стойката.
Изображение 2-10
7. Прикрепете панела здраво към рамото, като използвате 4 винта M4.
Следвайте следното правило, за да изберете правилна дължина на винта:
• Lmin = T + W + 6.5 мм
• Lmax = T + W + 10 мм
T
W
Lmin
Lmax
Изображение 2-11
14
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Инсталиране
2.4 Първоначално стартиране
Общ преглед
Вече сте готови да стартирате Вашия Coronis Fusion 4MP / 6MP за пръв път.
1. Включете Вашия Coronis Fusion 4MP / 6MP както е описано в “Превключване в режим на готовност”,
страница 19.
2. Включете компютъра, който е свързан към Вашия дисплей.
Ако сте инсталирали правилно Вашите дисплей и контролен механизъм на дисплея, ще се покажат
съобщенията за стартиране на Windows, когато процедурата за стартиране приключи.
Дисплеят на Вашия Coronis Fusion 4MP / 6MP ще се изпълнява в базов видео режим с
различна честота на опресняване при първоначалното стартиране. Ако използвате контролен
механизъм на дисплея на Barco, се консултирайте със съответния наръчник на потребителя,
наличен на CD на системата, за да инсталирате драйверите, софтуера и документацията.
Когато направите това, Вашият дисплей автоматично ще открие свързания(ите) входящ(и)
видео сигнал(и) и ще приложи правилните режим на видео и честота на опресняване.
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
15
Инсталиране
16
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Ежедневна работа
3
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
17
Ежедневна работа
3.1 Препоръки за ежедневна работа
Оптимизирайте живота на Вашия дисплей
Активирането на системата за управление на захранването на дисплея (DPMS) на Вашия дисплей ще
оптимизира диагностичния му живот, като автоматично изключва подсветката, когато дисплеят не се
използва за посочен период от време. По подразбиране DPMS е активирана на Вашия дисплей, но
трябва също така да се активира на Вашата работна станция. За да направите това, изберете
“Свойства на опциите за захранване” в “Контролен панел”.
Barco препоръчва да зададете активирането на DPMS след 20 минути без използване.
Използвайте скрийнсейвър, за да избегнете остатъчни изображения
Продължителната работа на LCD с едно и също съдържание на една и съща област от екрана може да
доведе до форма на остатъчни изображения.
Можете да избегнете или значително да намалите появата на този феномен, като използвате
скрийнсейвър. Можете да активирате даден скрийнсейвър в прозореца “Свойства на дисплея” на
Вашата работна станция.
Barco препоръчва да зададете активирането на скрийнсейвър след 5 минути без използване.
Добрите скрийнсейвъри показват движещо се съдържание.
В случай че работите с едно и също изображение или приложение със статични елементи с
изображения през почти няколко часа непрекъснато (така че скрийнсейвърът да не се активира),
променяйте съдържанието на изображението редовно, за да избегнете остатъчни изображения на
статични елементи.
Разбиране на технологията на пикселите
LCD дисплеите използват технология, базирана на пиксели. Като нормален толеранс при
производството на LCD ограничен брой от тези пиксели могат да останат тъмни или трайно светли, без
това да повлиява диагностичните работни характеристики на продукта. За да гарантира оптимално
качество на продукта, Barco прилага строги критерии за избор за своите LCD панели.
За да научите повече за технологията LCD и липсващите пиксели, се консултирайте с
отделената информация, налична на www.barco.com/healthcare.
Подобряване на комфорта на потребителя
Всяка система с множество дисплеи на Barco е калибрирана цветово с най-високите спецификации на
пазара.
Barco препоръчва да държите съвпадащи по цвят дисплеи заедно. В допълнение е важно да
използвате всички дисплеи на множествена конфигурация на една и съща честота, за да
запазите съвпадането на цветовете в рамките на икономичния живот на системата.
Максимизиране на осигуряването на качеството
Системата QAWeb на Barco предоставя онлайн услуга за висок клас осигуряване на качеството, като
предоставя максимални диагностична доверителност и време на активност.
Barco препоръчва да инсталирате QAWeb Agent и да приложите поне правилата по
подразбиране. Тези правила включват калибрация на редовни интервали.
Научете повече за QAWeb на www.barco.com/QAWeb.
18
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Ежедневна работа
3.2 Функции за пряк път
За функциите за пряк път
Копчето позволява бърз достъп до 3 функции за пряк път:
•
•
•
Светлини SoftGlow
Главно меню
Режим на готовност
За да използвате функциите за пряк път
1. За кратко натиснете или завъртете копчето по време на нормална работа, за да активирате
функциите за пряк път. Функциите за пряк път се показват долу вдясно на екрана.
Изображение
Изображение
3-1
Изображение
3-2
3-3
2. Завъртете копчето наляво или надясно, за да изберете една от функциите за пряк път.
3. Натиснете за кратко, за да потвърдите избора си
Ако в рамките на следващите 5 секунди не предприемете никакво друго действие, функциите за пряк
път ще изчезнат отново.
3.3 Светлини SoftGlow
За светлините SoftGlow
1. За кратко натиснете или завъртете копчето по време на нормална работа, за да активирате
функциите за пряк път. Светлините SoftGlow се избират по подразбиране.
2. Натиснете няколко пъти копчето, за да задействате различните режими на светлини SoftGlow
(различни комбинации от активирани или дезактивирани светлина Task и светлина Wall са
възможни).
Направете справка с “Светлина SoftGlow Task”, страница 23 и “Светлина SoftGlow Wall”,
страница 23 за повече подробности.
3.4 Превключване в режим на готовност
За да включите дисплея
За да използвате дисплея, се уверете, че сте поставили превключвателя за захранване в
позиция ВКЛ.
Натиснете копчето, за да излезете от режима на готовност и да активирате своя дисплей.
За да изключите дисплея
1.
2.
3.
4.
За кратко натиснете или завъртете копчето, за да активирате функциите за пряк път.
Завъртете копчето, за да изберете Режим на готовност.
За кратко натиснете копчето, за да потвърдите избора.
За кратко натиснете копчето отново, за да изключите дисплея.
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
19
Ежедневна работа
3.5 Използване на главно екранно меню
За да отворите главното екранно меню
Главното екранно меню ви позволява да конфигурирате различни настройки, за да може Coronis Fusion
4MP / 6MP да отговаря на вашите нужди във вашата работна среда. Също така можете да извличате
обща информация относно вашия дисплеи и текущите конфигурационни настройки чрез екранното
меню.
Извеждането на главното екранно меню може да става чрез:
1. За кратко натиснете или завъртете копчето по време на нормална работа, за да активирате
функциите за пряк път.
2. Завъртете копчето, за да изберете Главно меню.
3. За кратко натиснете копчето, за да потвърдите избора.
В резултат на това екранното меню се появява. Ако в рамките на следващите 90 секунди не
предприемете никакво друго действие, екранното меню отново ще изчезне.
Функцията за автоматичното излизане от екранното меню може да се дезактивира от
екранното меню. Направете справка с “Функция за автоматично затваряне на екранното
меню”, страница 22 за подробни инструкции относно как да направите това.
За да се придвижвате в екранните менюта
•
•
•
•
20
Завъртете копчето наляво или надясно, за да прегледате (под)менютата, да промените стойностите
или да направите избор.
За кратко натиснете копчето, за да отидете в подменю или да потвърдите регулировките и изборите.
Натиснете и задръжте копчето за приблизително 3 секунди, за да откажете регулировките или да
излезете от (под)меню.
Продължете да задържате копчето, за да излезете от всички екранни менюта.
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Разширена работа
4
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
21
Разширена работа
4.1 Език на екранното меню
За езика на екранното меню
По подразбиране екранното меню се показва на английски език. Въпреки това има широк набор от
други налични езици за екранното меню на Вашия Coronis Fusion 4MP / 6MP.
За да промените езика на екранното меню:
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Конфигурация > Потребителски интерфейс (User Interface) > Меню (Menu).
3.
Влезте в подменюто Език (Language).
4.
Изберете един от наличните езици и потвърдете.
4.2 Ориентация на екранното меню
За ориентацията
Вашият дисплей може да бъде монтиран в пейзажна или портретна позиция. Екранното меню
позволява да регулирате ориентацията на пейзажна или портретна/противоположен портрет.
За да регулирате ориентацията
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Преминете в менютоConfiguration (Конфигурация) > User Interface (Потребителски интерфейс) >
(Menu) Меню.
3.
Влезте в подменюто Ориентация.
4.
Изберете Пейзажно/Портретно/Противоположен портрет според предпочитанията и потвърдете.
4.3 Функция за автоматично затваряне на
екранното меню
Относно функцията за автоматично затваряне на екранното меню
По подразбиране екранното меню ще изчезне автоматично след приблизително 90 секунди липса на
активност. Въпреки това тази функция може да бъде дезактивирана, така че екранното меню да остане
на екрана, докато не бъде затворено ръчно.
За да активирате/дезактивирате функцията за автоматично затваряне на
екранното меню:
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Конфигурация > Потребителски интерфейс (User Interface) > Меню (Menu).
3.
Влезте в подменюто Автоматично затваряне (Automatic Close).
4.
Изберете Активирано/дезактивирано (Enabled/Disabled) според предпочитанията и потвърдете.
4.4 Функция за заключване на захранване
За функцията за заключване на захранване
Като активирате функцията Заключване на захранване, превключването в режим на готовност се
дезактивира (направете справка с “Превключване в режим на готовност”, страница 19 за повече
22
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Разширена работа
информация). Вече няма да е възможно да изключите дисплея си чрез копчето. DPMS режимът не се
повлиява от тази настройка.
За да активирате/дезактивирате функцията за заключване на захранване:
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Преминете в менютоКонфигурация > Потребителски интерфейс > Контроли.
3.
Влезте в подменюто Заключване на захранване.
4.
Изберете Активирано/дезактивирано според предпочитанията и потвърдете.
4.5 Светлина SoftGlow Task
За светлината SoftGlow Task
Coronis Fusion 4MP / 6MP е оборудван със светлина SoftGlow Task. Това позволява да имате светлина
на бюрото си в тъмна среда. Яркостта на светлината SoftGlow Task може да се настройва.
За да активирате/дезактивирате светлината SoftGlow Task:
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Конфигурация > Светлини.
3.
Влезте в подменюто Светлина SoftGlow Task.
4.
Изберете Активирано/дезактивирано според предпочитанията и потвърдете.
За да настройвате яркостта на светлината SoftGlow Task:
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Конфигурация > Светлини.
3.
Влезте в подменюто Яркост на светлината SoftGlow Task.
4.
Задайте стойност на Яркост на светлината SoftGlow Task според предпочитанията и потвърдете.
4.6 Светлина SoftGlow Wall
За светлината SoftGlow Wall
Coronis Fusion 4MP / 6MP е оборудван със светлина SoftGlow Wall. Това позволява да имате светлина
на стената на гърба на екрана си в тъмна среда. Яркостта на светлината SoftGlow Wall може да се
настройва.
За да активирате/дезактивирате светлината SoftGlow Wall:
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Конфигурация > Светлини.
3.
Влезте в подменюто Светлина SoftGlow Wall.
4.
Изберете Активирано/дезактивирано според предпочитанията и потвърдете.
За да настройвате яркостта на светлината SoftGlow Wall:
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Конфигурация > Светлини.
3.
Влезте в подменюто Яркост на светлината SoftGlow Wall.
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
23
Разширена работа
4.
Задайте стойност на Яркост на светлината SoftGlow Wall според предпочитанията и потвърдете.
4.7 Режим DPMS
Относно режима DPMS
Активирането на режима на системата за управление на захранването на дисплея (DPMS) на Вашия
дисплей ще оптимизира диагностичния му живот, като автоматично изключва подсветката, когато
дисплеят не се използва за посочен период от време. По подразбиране режимът DPMS е активиран на
Вашия дисплей, но трябва също така да се активира на Вашата работна станция. За да направите
това, преминете към прозореца “Свойства на опциите за захранване” на Вашата работна станция.
Barco препоръчва да зададете активирането на DPMS след 20 минути без използване.
Когато е активиран режим DPMS на Вашия дисплей, става налична допълнителна функция за
запазване на захранването на екранното меню: хиберниране. Направете справка с
“Хиберниране”, страница 24 за повече информация относно хибернирането и как да
активирате тази функция.
За да активирате/дезактивирате режима DPMS на Вашия дисплей:
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Конфигурация > Управление на захранване (Power Management).
3.
Влезте в подменюто Режим DPMS (DPMS Mode).
4.
Изберете Активирано/дезактивирано (Enabled/Disabled) според предпочитанията и потвърдете.
4.8 Хиберниране
За хибернирането
Когато хибернирането е активирано, не само подсветката ще бъде изключена, но и другите функции ще
бъдат дезактивирани, за да се намали консумацията на енергия допълнително до минимум. Това става
след определен период от време, който може да бъде настройван ръчно.
Хибернирането може да се активира на Вашия дисплей само когато режимът DPMS е
активиран преди това. Следователно направете справка с “Режим DPMS”, страница 24, за да
направите това.
Свържете своите клавиатура или мишка към Вашия PC вместо към USB портовете на Вашия
дисплей, когато е активирано “хиберниране”.
За да активирате/дезактивирате хибернирането на Вашия дисплей:
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Конфигурация > Управление на захранване (Power Management).
3.
Влезте в подменюто Хиберниране (Hibernate).
4.
Изберете Активирано/дезактивирано (Enabled/Disabled) според предпочитанията и потвърдете.
За да посочите времето, след което да се активира хибернирането:
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Конфигурация > Управление на захранване (Power Management).
3.
Влезте в подменюто Време до хиберниране (Hibernate Timeout).
24
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Разширена работа
4.
Изберете желаната стойност на времето и потвърдете.
4.9 Цел за осветеност
За целта за осветеност
Целта за осветеност на Вашия Coronis Fusion 4MP / 6MP може да се настройва в рамките на
предварително зададен диапазон. Когато промените целта за осветеност, дисплеят ще настройва
подсветката си, така че да достигне целта.
За да зададете целта за осветеност:
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Конфигурация > Калибриране (Calibration).
3.
Влезте в подменюто Цел за осветеност (Luminance Target).
4.
Задайте стойност на целта за осветеност както желаете и потвърдете.
Фабричната зададена по подразбиране калибрирана стойност на осветеността за DICOM е
показана в таблицата с техническите спецификации. Гарантираният живот на подсветката е
валиден за тази настройка.
4.10 Цветови предварително зададени
настройки
За цветовите предварително зададени настройки
Наличните цветови предварително зададени настройки за вашия дисплей са:
• Clearbase: Симулация на Clearbase температура на цвета на филма
• Bluebase: Симулация на Bluebase температура на цвета на филма
• Потребител: Когато избирате настройка Зададена от потребителя температура на цвета, ще
можете ръчно да зададете:
- Температура на цвета (Келвин)
- Координати на цвета (x, y)
• 6500K: Отговаря на температура на цвета от 6500 келвина (D65)
• Присъща бяла: Присъщата, немодифицирана температура на цвета на LCD панела
За да изберете цветова предварително зададена настройка:
1.
2.
3.
4.
Изведете главното екранно меню.
Отидете до менюто Конфигурация > Калибрация > Настройки на цвета.
Влезте в подменюто Цветови предварително зададени настройки.
Изберете една от наличните цветови предварително зададени настройки и потвърдете.
4.10.1 Температура на цвета
За температурата на цвета:
Можете да промените температурата на цвета на вашия дисплей.
Температура на цвета може да бъде променена на вашия дисплей само когато цветовите
предварително зададени настройки са зададени на Потребител.
За промяна на температурата на цвета:
1. Изведете главното екранно меню.
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
25
Разширена работа
2. Отидете до менюто Конфигурация > Калибрация > Настройки на цвета > Цветови предварително
зададени настройки.
3. Изберете Потребител и потвърдете.
4. Влезте в подменюто Дефиниция на цвета, изберете Температура на цвета и потвърдете.
5. Влезте в подменюто Температура на цвета, задайте желаната стойност и потвърдете.
4.10.2 Координати на цвета
За координатите на цвета:
Можете да промените координатите на цвета на вашия дисплей.
Координатите на цвета могат да бъдат променени на вашия дисплей само когато цветовите
предварително зададени настройки са зададени на Потребител.
За промяна на координатите на цвета:
1. Изведете главното екранно меню.
2. Отидете до менюто Конфигурация > Калибрация > Настройки на цвета > Цветови предварително
зададени настройки.
3. Изберете Потребител и потвърдете.
4. Влезте в подменюто Дефиниция на цвета, изберете Координати на цвета и потвърдете.
5. Влезте в подменютатаx и y, задайте желаните стойности и потвърдете.
4.11 Цветово пространство
За цветовото пространство
Наличните настройки за цветово пространство за вашия дисплей са:
• sRGB (стандартен червен/зелен/син): За намиране на съответствие с типични условия на преглед
в дома и в офиса. Забележка: Тази настройка не задава напълно вашия дисплей към sRGB цветово
пространство. Направете справка с “sRGB”, страница 28, за да направите това.
• Присъщо: Присъщото, немодифицирано цветово пространство на LCD панела.
• PrePriAS (Запазване на основни и вторични): За промяна на точка на бялото (цвят) без
редуциране на червен, зелен и син цвят.
За да изберете цветово пространство:
1.
2.
3.
4.
Изведете главното екранно меню.
Отидете до менюто Конфигурация > Калибрация.
Влезте в подменюто Цветово пространство.
Изберете една от наличните настройки за цветово пространство и потвърдете.
4.12 Режими за преглед
За режимите за преглед
Coronis Fusion 4MP / 6MP може да се използва в 2 режима за преглед:
•
•
Диагностика: Този режим предоставя пълната калибрирана осветеност и е предназначен за
използване на дисплея за диагностични цели.
Текст: В този режи осветеността е намалена до приблизително половината от осветеността. Това е
предназначено за използване на дисплея с офис приложения като текстообработващи такива.
Имайте предвид, че режимът за текст не е постоянен, след изключване апаратът ще се рестартира
в диагностичен режим.
Диагностичният режим трябва винаги да бъде избран, когато се планира Coronis Fusion 4MP /
6MP да се използва в диагностична среда.
26
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Разширена работа
За да изберете режим за преглед:
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Конфигурация > Калибрация.
3.
Влезте в подменюто Режим за преглед.
4.
Изберете Диагностика/Текст според предпочитанията и потвърдете.
4.13 Функции на дисплея
Относно функциите на дисплея
Присъщите, некоригирани панели ще показват всички нива на скалата на сивия цвят/цвят с
нараствания на осветеността, които не са оптимални за изключително важната информация за
диагностициране. Въпреки това проучванията показват, че в медицинските изображения определени
част на скалата на сивия цвят/цвета съдържат повече диагностична информация от други. В отговор на
тези заключения са обособени функциите на дисплея. Тези функции наблягат на тези части,
съдържащи диагностична информация от изключителна важност, като коригират присъщото държание
на панела.
Наличните функции на дисплея за вашия дисплей са:
• Присъща: Присъщото поведение на дисплея няма да бъде коригирано.
• Динамична гама 1.8 или 2.2: Това са функции на гамата, които се изменят, за да се вземе предвид
ненулевата осветеност на LCD панела, когато се задвижва със сигнал за “черно”. Те са особено
полезни в приложения за КТ, за да подобрят перцепцията на ниски стойности на Hounsfield.
• DICOM: DICOM (цифрови изображения и комуникации в медицината) е интернационален стандарт,
който бе разработен с цел подобряване качеството и комуникацията на цифровите изображения в
рентгенология. Накратко, функцията на дисплея DICOM предизвиква по-видими скали на сивия
цвят в изображенията. Barco препоръчва избора на функцията на дисплея DICOM за повечето
приложения при медицинско преглеждане.
• sRGB: Цветовото пространство sRGB комбинира функция на дисплея, цветово пространство и
избор на точка на бялото и е проектирано да отговаря типичните условия у дома и в офиса.
Използва се широко в повечето компютърни приложения. Забележка: Тази настройка не задава
напълно вашия дисплей към sRGB цветово пространство. Направете справка с “sRGB”, страница
28, за да направите това.
• Потребител: Тази функция на дисплея автоматично ще бъде избрана, когато функциите на дисплея
бъдат дефинирани от MediCal QAWeb.
• Gamma 1.8 (Гама 1.8) или 2.2: избира една от тези функции, в случай че дисплеят трябва да замени
CRT дисплей с гама съответно от 1.8 или 2.2.
• Тест: Само за сервизни цели на Barco.
Настройката на дисплея трябва да бъде приспособена да отговаря на изисквания на
визуализационния софтуер. При съмнения се свържете с дистрибутора на визуализационния
софтуер.
За да изберете функция на дисплея:
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Конфигурация > Калибрация.
3.
Влезте в подменюто Функция на дисплея.
4.
Изберете една от наличните функции на дисплея и потвърдете.
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
27
Разширена работа
4.14 sRGB
За sRGB
Когато sRGB е активирано, дисплеят се задава на sRGB цветово пространство със следните
настройки:
•
•
•
Цветови предварително зададени настройки: 6500K. Вижте “Цветови предварително зададени
настройки”, страница 25 за повече информация.
Цветово пространство: sRGB. Вижте “Цветово пространство”, страница 26 за повече информация.
Функция на дисплея: sRGB. Вижте “Функции на дисплея”, страница 27 за повече информация.
За активиране на sRGB:
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Конфигурация > Калибрация.
3.
Изберете sRGB и потвърдете.
4.15 Компенсация на околната светлина (ALC)
За ALC
Компенсацията на околната светлина (ALC) може да бъде активирана на Вашия дисплея
само когато е избрана функцията на дисплея DICOM. Следователно направете справка с
“Функции на дисплея”, страница 27, за да зададете правилно функцията на дисплея.
Когато ALC е активирана, функцията на дисплея DICOM ще бъде изчислена повторно, като вземе
предвид предварително зададена стойност на корекцията на светлината. Тази стойност се определя от
избраната читателска зала. Следователно е важно и да изберете реалистична читателска зала, когато
активирате ALC. Това може да се направи, като следвате инструкциите в “Читателски зали”, страница
28.
За да активирате/дезактивирате ALC:
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Конфигурация > Калибриране (Calibration) > Околна светлина.
3.
Влезте в подменюто Компенсация на околната светлина.
4.
Изберете Активирано/дезактивирано (Enabled/Disabled) според предпочитанията и потвърдете.
4.16 Читателски зали
За читателските зали
Читателските зали могат да бъдат избрани само когато е избрана функцията на дисплея
DICOM. Следователно направете справка с “Функции на дисплея”, страница 27, за да
зададете правилно функцията на дисплея.
Американската асоциация на физиците в медицината (American Association of Physicists in Medicine,
AAPM) е съставила списък с предварително зададени читателски зали. Всяка една от тези читателски
зали се дефинира от следните параметри:
•
•
максималната светлина, позволена в този вид стая
предварително зададената стойност за корекция на околната светлина за тази читателска зала
Тези параметри се съхраняват във Вашия дисплей и определят предварително зададената стойност за
корекция на околната светлина, за да вземат предвид и преизчислят функцията на дисплея DICOM,
28
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Разширена работа
когато е активирана компенсация на околната светлина (ALC). Направете справка с “Компенсация на
околната светлина (ALC)”, страница 28, за да активирате ALC.
Наличните читателски зали за Вашия Coronis Fusion 4MP / 6MP са:
• CR/DR/ MAMMO: Съответства на условията на светлината в стаи за диагностично разчитане за
компютърна радиология, цифрова радиология или мамография. Тази настройка е с най-ниската
максимална околна светлина.
• CT/MR/NM: Съответства на условията на светлината в стаи за диагностично разчитане за
сканирания с компютърна томография, магнитен резонанс или ядрена медицина.
• Офис на персонал: Съответства на условията на светлината в офиси.
• Зала за клиничен преглед: Съответства на условията на светлината в стаи за диагностично
разчитане за клинично разглеждане.
• Спешно отделение: Съответства на условията на светлината в спешно отделение.
• Операционна зала: Съответства на условията на светлината в операционните зали. Тази
настройка е с най-високата максимална околна светлина.
За да изберете читателска зала:
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Конфигурация > Калибриране (Calibration) > Околна светлина.
3.
Влезте в подменюто Читателска зала.
4.
Изберете една от наличните читателски зали и потвърдете.
4.17 Непрекъсната ALC
За непрекъснатата ALC
Непрекъснатата ALC може да бъде избрана само когато е избрана функцията на дисплея
DICOM. Следователно направете справка с “Функции на дисплея”, страница 27, за да
зададете правилно функцията на дисплея.
Активирането на непрекъсната ALC ще преизчислява непрекъснато функцията на дисплея DICOM,
като взема предвид осреднената околна светлина.
За да изберете непрекъсната ALC:
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Конфигурация > Калибриране (Calibration) > Околна светлина.
3.
Влезте в подменюто Непрекъсната ALC (Continuous ALC).
4.
Изберете Активирано/дезактивирано (Enabled/Disabled) според предпочитанията и потвърдете.
4.18 Вътрешна ОК
Преглед
•
•
•
•
•
•
За вътрешната ОК
Отчет за състоянието на DICOM
Проверка на съответствието с DICOM
Калибриране DICOM
Нулиране на калибрация на DICOM
Праг за грешка на DICOM
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
29
Разширена работа
4.18.1 За вътрешната ОК
Относно
Вътрешната ОК Ви позволява да изпълните калибриране на дисплея или тест за съответствие
директно от дисплея, като използвате екранните менюта, описани в следващите раздели. Вътрешната
ОК ще използва сензора отпред/I-Guard, за да измери необходимите нива на осветеност за
калибриране или тест за съответствие. Могат да бъдат избрани различни настройки за двете действия
от екранното меню на дисплея. Последните резултати от двете действия могат да бъдат прегледни от
екранното меню.
Вътрешна ОК или MediCal QAWeb?
Вътрешната ОК не заменя функционалността Barco MediCal QAWeb.
Макар вътрешната ОК да е надеждна опция за извършване на просто калибриране или прост тест за
съответствие, Barco все пак препоръчва строго MediCal QAWeb като функционалност на избор за
калибриране и ОК. Medical QAWeb предоставя много ползи като централизирано управление на
ресурси, възможност за планиране на задачи, дистанционно управление, автоматично отчитане,
известяване и специфична поддръжка за стандарти за регионална проверка на качеството като DIN
6868-57, JESRA и AAPM TG18. Затова MediCal QAWeb Agent служи за основен агент за всички
поддържани дисплеи от момента на инсталирането и изпълняването му. MediCal QAWeb Agent ще
изземе функциите на вътрешната ОК и ще презапише всички настройки, които са били приложени от
вътрешната ОК.
4.18.2 Отчет за състоянието на DICOM
За отчета за състоянието на DICOM
Налична е следната информация:
Статус на съответствието с DICOM (статус от последната проверка на съответствието насам)
• Статус на съответствие: Показва дали текущата DICOM крива съответства, или не.
• Максимална грешка: Показва максималната грешка на текущата DICOM крива. Това е
отклонението в сравнение с перфектен DICOM.
• Праг за грешка: Показва прага за грешка. Това е максималната позволена грешка, преди да е
необходима калибрация на DICOM.
• Изминало време от последната проверка за съответствие: Показва времето на изпълнение на
подсветката от последната проверка за съответствие насам.
• Функция на дисплея: Показва текущата функция на дисплея.
• Компенсация на околната светлина: Показва състоянието на компенсация на околната светлина.
• Читателска зала: Показва избраната читателска зала.
• Осветеност: Показва измерената осветеност.
• Осветеност в черно: Показва измерената осветеност в черно.
Статус на калибрацията на DICOM
• Все още не е изпълнена калибрация: Не се вижда друга информация
• Изпълнена калибрация: Когато калибрацията е изпълнена, се показва следната допълнителна
информация: Изминало време от последната калибрация, Функция на дисплея, Компенсация на
околната светлина и Читателска зала.
Текущи настройки на DICOM
• Функция на дисплея: Показва текущата функция на дисплея.
• Компенсация на околната светлина: Показва състоянието на компенсация на околната светлина.
• Читателска зала: Показва избраната читателска зала.
За да изведете отчета за състоянието на DICOM:
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Конфигурация > Калибрация > Вграден КК.
3.
Изберете Отчет за състоянието на DICOM, за да се види информацията на екрана.
30
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Разширена работа
4.18.3 Проверка на съответствието с DICOM
За проверката на съответствието с DICOM
Проверката на съответствието с DICOM ще измери DICOM кривата на вашия дисплей в различни
стъпки. След измерването се показва отчет за състоянието на DICOM.
За да започнете проверката на съответствието с DICOM:
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Конфигурация > Калибрация > Вграден КК.
3.
Изберете Проверка на съответствието с DICOM, за да започнете проверката на съответствието.
Warning: Натискането на клавиш по време на проверката за съответствие ще спре проверката.
4.18.4 Калибриране DICOM
За калибрирането DICOM
Калибрирането DICOM ще добави корекция към текущата крива DICOM, за да се доближи до
идеалната крива DICOM възможно най-добре.
За да стартирате калибрирането DICOM:
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Преминете към менюто Конфигурация > Калибриране (Calibration) > Вграден КК (Embedded QA).
3.
Изберете Калибриране DICOM (DICOM calibration), за да стартирате калибрирането.
Warning: Натискането на клавиш по време на калибрирането ще прекрати калибрирането,
предходните стойности ще бъдат възстановени.
Note: След калибрирането проверката за съответствие ще започне автоматично.
4.18.5 Нулиране на калибрация на DICOM
За нулиране на калибрация на DICOM
Възможно е да се възстанови първоначалната (фабричната) DICOM крива.
За да нулирате калибрацията на DICOM:
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Конфигурация > Калибрация > Вграден КК.
3.
Влезте в подменюто DICOM предпочитания.
4.
Изберете Нулиране на DICOM калибрация (Reset DICOM Calibration), за да възстановите
първоначалната (некоригирана) DICOM крива.
4.18.6 Праг за грешка на DICOM
За прага за грешка на DICOM
Прагът за дефинира на съответствие с DICOM може да се модифицира на стъпки от по 5%, като се
започне от 5 до 30%. Когато максималното отклонение не е по-голямо от избрания праг, проверката за
съответствие ще бъде OK.
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
31
Разширена работа
За да зададете прага за грешка на DICOM:
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Конфигурация > Калибрация > Вграден КК.
3.
Влезте в подменюто DICOM предпочитания.
4.
Задайте желания Праг за грешка и потвърдете.
4.19 Мащабиране на изображения
За мащабирането на изображения
Активирането на мащабирането на изображения ще копира всеки отделен пиксел към един или повече
прилежащи пиксели, така че размерът на визуализираното изображение ще е произведение от
оригиналния входен видео сигнал от източника на изображения.
Мащабирането на изображения е възможно само когато резолюцията на входния видео
сигнал на Вашия дисплей е по-малка или равна на половината от максималната резолюция
на дисплея.
За да активирате/дезактивирате мащабирането на изображения:
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Конфигурация > Източник на изображения (Image Source).
3.
Влезте в подменюто Мащабиране (Scaling).
4.
Изберете Активирано/дезактивирано (Enabled/Disabled) според предпочитанията и потвърдете.
4.20 Избор на източник на изображение
Относно избора на източник на изображение
По подразбиране вашият Coronis Fusion 4MP / 6MP автоматично открива свързаните източници на
изображение и ги прикачва към правилната страна на екрана. Също така можете ръчно да изберете
източниците на изображение и да контролирате от коя страна на екрана трябва да се показват те.
За да изберете автоматично източници на изображение:
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Конфигурация > Източници на изображение.
3.
Влезте в подменюто Избор на източник на изображение.
4.
Изберете Автоматичен режим за избор на източник на изображение и потвърдете.
За да изберете ръчно източници на изображение:
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Конфигурация > Източници на изображение.
3.
Влезте в подменюто Избор на източник на изображение.
4.
Изберете един от следните режими за избор на източник на изображение и потвърдете:
•
•
32
Един източник на изображение: Позволява избиране на един източник на изображение за
визуализиране.
Два източника на изображение: Показва DisplayPort IN 1 от лявата страна и DisplayPort IN 2 от
дясната страна на екрана.
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Разширена работа
•
Режим за експерти: Позволява избиране за лява и дясна страна на екрана на това кой източник на
изображение да се показва: DisplayPort IN 1, DisplayPort IN 2 или Без.
4.21 Режими за преобразуване в скала на сивия
цвят
Вашият Coronis Fusion 4MP / 6MP автоматично открива свързаните видео входни сигнали и
прилага правилните настройки за преобразуване в скала на сивия цвят. Ръчното избиране на
режим за преобразуване в скала на сивия цвят е възможно, но тогава режимът за избор на
източник на изображение на вашият дисплей трябва да е зададен да позволява това.
Направете справка с “Избор на източник на изображение”, страница 32, за да направите това.
За режимите за преобразуване в скала на сивия цвят
Режимите за преобразуване в скала на сивия цвят посочват как цветът, генериран от контролния
механизъм на дисплея, се преобразува в скала на сивия цвят на Вашия дисплей.
Наличните режими за преобразуване в скала на сивия цвят са:
• Без преобразуване
• Използване на червен канал: Този режим е предназначен за дисплеи на скала на сивия цвят, в
които сивото се изпраща по червения канал.
• Използване на зелен канал: Този режим е предназначен за дисплеи на скала на сивия цвят, в
които сивото се изпраща по зеления канал.
• Използване на син канал: Този режим е предназначен за дисплеи на скала на сивия цвят, в които
сивото се изпраща по синия канал.
За да изберете ръчно режим за преобразуване в скала на сивия цвят
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Преминете в менюто Конфигурация > Източници на изображение > Настройки на входен сигнал >
DisplayPort 1/2.
3.
Влезте в подменюто Преобразуване в скала на сивия цвят.
4.
Изберете един от наличните режими за преобразуване на цвета и потвърдете.
4.22 DisplayPort стандарт версия
За DisplayPort стандарт версия
Coronis Fusion 4MP / 6MP поддържа 2 версии на DisplayPort стандарт: DP V1.1 и DP V1.2
За избиране на DisplayPort стандарт версия
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Преминете в менюто Конфигурация > Източници на изображение > Настройки на входен сигнал >
DisplayPort1/2.
3.
Влезте в подменюто Стандартна версия на входящ интерфейс.
4.
Изберете една от наличните версии и потвърдете.
За да получите пълна резолюция и пълна честота на опресняване, трябва да бъде избрано
DP V1.2.
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
33
Разширена работа
4.23 Срокове на EDID
За сроковете на EDID
Следните срокове на EDID са налични за Вашия Coronis Fusion 4MP / 6MP:
• Резолюция: Позволява ръчно модифициране на резолюцията на входния видео сигнал на
източника на изображение.
• Честота на опресняване:Позволява ръчно да изберете честотата на опресняване на входящия
видеосигнал на източника на изображение в зависимост от максималната честота на опресняване
на контролния механизъм на дисплея, свързан към Вашия дисплей.
• Дълбочина на цвета: Позволява да промените дълбочината на цвета до 8 или 10 bit.
За да зададете ръчно срокове на EDID:
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Преминете в менюто Конфигурация > Източници на изображение > Настройки на входен сигнал >
DisplayPort 1/2.
3.
Влезте в подменюто EDID.
4.
Изберете една от наличните настройки и потвърдете.
4.24 Информация за дисплея
За информацията за дисплея
Серийният номер, присъщата резолюция, версиите на фърмуера и т.н. на Вашия дисплей са налични в
отделно подменю на екранното меню.
За да изведете информация за Вашия дисплей:
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Преминете към менюто Относно този дисплей (About this Display) за да стане информацията видима
на екрана.
4.25 Състояние на дисплея
За състоянието на дисплея
Подменюто за състояние на дисплея на екранното меню предоставя информация за текущото
състояние на вашия дисплей (време на активност, температури и т. н.), състоянието на свързаните
източници на изображение (режим на видео шифроване, срокове и т. н.) и текущото състояние на
калибриране на вашия дисплей (функция на дисплея, осветеност, ALC и т.н.).
За да изведете състоянието на вашия дисплей:
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Състояние.
3.
Влезте в подменюто Дисплей, източници на изображение или Калибрация според предпочитанията.
34
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Почистване на
Вашия дисплей
5
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
35
Почистване на Вашия дисплей
5.1 Инструкции за почистване
За да почистите дисплея
Почистете дисплея с гъба, кърпа за почистване или мека тъкан, леко навлажнена с доказан почистващ
продукт за медицинско оборудване. Прочетете и следвайте всички етикети с инструкции на продукта за
почистване. В случай на съмнения за определен продукт за почистване използвайте само вода.
Не използвайте следните продукти:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Алкохол/разредители във висока концентрация > 5%
Силни основи като сода каустик, силни разредители
Киселина
Детергенти с флуорид
Детергенти с амоняк
Детергенти с абразиви
Стоманена вълна
Гъба с абразиви
Стоманени остриета
Кърпа с метални жилки
ВНИМАНИЕ: Внимавайте да не повредите или надраскате предното стъкло или LCD.
Внимавайте с пръстени или други бижута и не прилагайте прекомерно налягане върху
предното стъкло или LCD.
ВНИМАНИЕ: Не нанасяйте и не впръсквайте течност директно върху дисплея, тъй като
прекомерното количество течност може да повреди вътрешната електроника. Вместо това
нанесете течността върху кърпа за почистване.
36
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Инструкции за
преопаковане
6
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
37
Инструкции за преопаковане
6.1 Инструкции за преопаковане
За да преопаковате своя дисплей
1. Заключете механизма за заключване на стойката на най-ниската позиция на дисплея.
Изображение 6-1
2. Поставете дисплея в долния буфер на стабилна повърхност.
Внимание: За безопасното извършване на това действие са необходими 2-ма души.
x2
Изображение 6-2
3. Вкарайте задния буфер в долния буфер.
38
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Инструкции за преопаковане
Изображение 6-3
4. Позиционирайте предния буфер.
Изображение 6-4
5. Плъзнете кутията(ите) с принадлежности и всички кабели в съответните кухини.
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
39
Инструкции за преопаковане
Изображение 6-5
6. Плъзнете дисплея и принадлежностите в кутията.
Изображение 6-6
7. Затворете и запечатете кутията.
40
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Инструкции за преопаковане
Изображение 6-7
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
41
Инструкции за преопаковане
42
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Важна
информация
7
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
43
Важна информация
7.1 Информация за безопасност
Общи препоръки
Прочетете инструкциите за безопасност и експлоатация, преди да работите с устройството.
Запазете инструкциите за безопасност и експлоатация за бъдещи справки.
Спазвайте всички предупреждения по устройството и в ръководството с инструкции за работа.
Следвайте всички инструкции за работа и употреба.
Риск от токов удар или пожар
За да избегнете риска от токов удар или пожар, не отстранявайте капака.
Във вътрешността няма части за обслужване от потребителя. За обслужване се обърнете към
квалифициран персонал.
Не излагайте този апарат на дъжд или влага.
Промени по устройството
Не променяйте това оборудване без разрешението на производителя.
Тип защита (електрическа)
Монитор с вътрешно електрозахранване: оборудване от клас I.
Степен на безопасност (смес от запалими анестетици)
Оборудването не е подходящо за използване при наличието на запалима смес от анестетици с въздух,
кислород или азотен окис.
Оборудване за непациентска грижа
•
•
•
Оборудване, предназначено за използване предимно в здравни заведения, където вероятността за
контакт с пациента е малка (няма приложни части).
Оборудването не трябва да се използва с животоподдържащи системи.
Потребителят не трябва да докосва едновременно оборудването, нито портовете за входен сигнал
(SIP)/портовете за изходен сигнал (SOP), и пациента.
Електрозахранваща връзка – оборудване с вътрешно електрозахранване
•
•
•
•
Оборудването трябва да бъде заземено.
Изисквания за енергия: оборудването трябва да бъде захранвано от променливотоковата
електрозахранваща мрежа.
Оборудването трябва да бъде монтирано близо до лесно достъпен електрически контакт.
Оборудването е предназначено за продължително действие.
Преходно пренапрежение
Ако устройството не се използва за дълъг период от време, извадете кабела от AC контакта, за да
избегнете повреда от преходно пренапрежение.
За да изключите напълно захранването към устройството, извадете захранващия кабел от AC контакта.
Силно магнитна среда
•
•
Това устройство не трябва да се използва в силно магнитната среда на ЯМР скенер.
Инсталиращото лице трябва да оцени магнитната среда преди инсталиране или употреба на
устройството.
Захранващи кабели:
•
44
Не претоварвайте стенните контакти и удължителните кабели, тъй като това може да причини пожар
или токов удар.
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Важна информация
•
•
Защита на електрозахранващите кабели (САЩ: захранващи кабели): захранващите кабели трябва
да бъдат пренасочени, така че да не може да се стъпва по тях или да се притискат от предмети,
поставени върху тях или срещу тях, като обърнете особено внимание на кабелите с щепсели и
гнезда.
Използвайте захранващ кабел, който отговаря на напрежението на контакта, бил е одобрен и
съответства на стандартите за безопасност във вашата страна.
Вода и влага
Никога не излагайте устройството на дъжд или влага.
Никога не използвайте устройството в близост до вода – напр. близо до вана, умивалник, басейн,
кухненска мивка, перално корито или във влажно помещение.
Вентилация
Не покривайте или блокирайте никакви вентилационни отвори в капака на устройството. Когато
монтирате устройството в шкаф или друго затворено пространство, оставете необходимата пролука
между устройството и страните на шкафа.
Инсталиране
Поставете оборудването върху плоска, твърда и стабилна повърхност, която може да издържи теглото
на поне 3 устройства. Ако използвате нестабилна количка или стойка, оборудването може да падне,
като причини сериозно нараняване на дете или възрастен и сериозна повреда на устройството.
Неизправности
Изключете захранващия кабел на устройството от AC контакта и се обърнете за помощ към
квалифицирани сервизни техници при следните условия:
•
•
•
•
•
•
Ако захранващият кабел или щепселът е повреден или изкривен.
Ако в оборудването е разлята течност.
Ако оборудването е било изложено на дъжд или вода.
Ако оборудването не работи нормално при спазване на инструкциите за работа. Регулирайте само
тези контроли, които са обхванати от инструкциите за работа, тъй като неправилното регулиране на
други контроли може да доведе до повреда и често ще изисква значителна работа от квалифициран
техник, за да се възстанови нормалното функциониране на продукта.
Ако оборудването е изпуснато или панелът е повреден.
Ако продуктът прояви съществена промяна в работните характеристики, което показва
необходимост от сервизно обслужване.
Национални скандинавски отклонения за CL. 1.7.2
Финландия: “Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan”
Норвегия: “Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt”
Швеция: “Apparaten skall anslutas till jordat uttag”
7.2 Информация за околната среда
Disposal Information
Waste Electrical and Electronic Equipment
This symbol on the product indicates that, under the European Directive 2012/19/EU governing waste
from electrical and electronic equipment, this product must not be disposed of with other municipal waste.
Please dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of
waste electrical and electronic equipment. To prevent possible harm to the environment or human health from
uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them
responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
45
Важна информация
For more information about recycling of this product, please contact your local city office or your municipal
waste disposal service.
For details, please visit the Barco website at: http://www.barco.com/AboutBarco/weee
Turkey RoHS compliance
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
[Republic of Turkey: In conformity with the WEEE Regulation]
中国大陆 RoHS
Ограничение на опасните вещества (RoHS) за континентален Китай
根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(也称为中国大陆RoHS), 以下部分列出了
Barco产品中可能包含的有毒和/或有害物质的名称和含量。中国大陆RoHS指令包含在中国信息产业部MCV标
准:“电子信息产品中有毒物质的限量要求”中。
Съгласно “Методи за управление на ограничаването на употребата на опасни вещества в
електрическите и електронните продукти” (наричано още “RoHS за континентален Китай”) в таблицата
по-долу са изброени наименованията и съдържанието на токсичните и/или опасни вещества, които
продуктът на Barco може да съдържа. Ограничението на опасните вещества за континентален Китай е
включено в MCV стандарта на Министерството на информацията на Китай, в раздела “Изкисвания за
ограничение на токсичните вещества в електронните информационни продукти”.
零件项目(名称)
Название на компонента
印制电路配件
Сборни печатни платки
液晶面板
LCD панел
外接电(线)缆
Външни кабели
內部线路
Вътрешни проводници
金属外壳
Метална кутия
塑胶外壳
Пластмасова кутия
散热片(器)
Топлоотводи
电源供应器
Устройство за електрозахранване
风扇
Вентилатор
文件说明书
Хартиени ръководства
46
有毒有害物质或元素
Опасни вещества и елементи
汞
铅
镉
Hg
Pb
Cd
x
o
o
六价铬
Cr6+
o
多溴联苯
PBB
o
多溴二苯醚
PBDE
o
x
o
o
o
o
o
x
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
x
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Важна информация
零件项目(名称)
Название на компонента
有毒有害物质或元素
Опасни вещества и елементи
汞
铅
镉
Hg
Pb
Cd
o
o
o
六价铬
Cr6+
o
多溴联苯
PBB
o
多溴二苯醚
PBDE
o
光盘说明书
Ръководство на CD
本表格依据SJ/T 11364的规定编制
Тази таблица е изготвена в съответствие с разпоредбите на SJ/T 11364.
o: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下.
о: Указва, че това токсично или опасно вещество, съдържащо се във всички хомогенни материали за
тази част, е под изискването за допустими стойности в GB/T 26572.
x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求.
х: Указва, че това токсично или опасно вещество, съдържащо се в поне един от хомогенните
материали, използвани за тази част, е под изискването за допустими стойности на GB/T 26572.
在中国大陆销售的相应电子信息产品(EIP)都必须遵照中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要
求》标准贴上环保使用期限(EFUP)标签。Barco产品所采用的EFUP标签(请参阅实例,徽标内部的编号使
用于指定产品)基于中国大陆的《电子信息产品环保使用期限通则》标准。
Всички електронни информационни продукти (EIP), продавани на територията на континентален Китай,
трябва да спазват “Маркировката за ограничаването на употребата на опасни вещества в
електрическите и електронните продукти” за континентален Китай и да са маркирани с емблемата за
период на екологично благоприятно използване (EFUP). Номерът в EFUP емблемата, която Barco
използва (вж. снимката), е базиран на “Общите насоки за периода на екологично благоприятно
използване на електронните информационни продукти” на континентален Китай.
10
7.3 Информация за нормативно съответствие
Предназначение
Дисплеят е предназначен да се използва за визуализиране и преглед на цифрови изображения (с
изключение на цифрова мамография) за преглед и анализ от обучени медицински специалисти.
Предназначена среда за употреба
•
•
•
Дисплеят не е в контакт с пациентите.
Дисплеят не е в същата среда като пациента.
Дисплеят е предназначен да се използва в отделна диагностична читателска зала.
Внимание (САЩ): Федералното законодателство ограничава това устройство за продажба от или по
поръчка на лекар или специалист. (Подробностите и изключенията са поместени в Кодекса на
федералните регулации, том 21, 801, част D).
Противопоказания
Устройството не е предназначено за цифрова мамография.
Предназначени потребители
Дисплеите за диагностика на Barco са предназначени за употреба за първична диагностика от обучени
медицински специалисти. Устройството първоначално се конфигурира от обучени интегратори или
медицински ИТ персонал.
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
47
Важна информация
Страна на производство
Страната на производство на продукта е посочена върху етикета на продукта (“Made in
…”(Произведено в/ъв…)).
Информация за връзка с вносителите
За да намерите вашия локален вносител, се свържете с някой от регионалните офиси на Barco чрез
информацията за контакт, предоставена на нашия уеб сайт (www.barco.com).
FCC клас B
Това устройство съответства на част 15 от правилата на FCC (Федералната комисия по комуникациите
на САЩ). Работата подлежи на следните две условия: (1) това устройство да не предизвиква вредни
смущения и (2) това устройство трябва да приема всички получени смущения, в това число и
смущения, които могат да предизвикат нежелана работа.
Това устройство е било тествано и установено като отговарящо на ограниченията за цифрово
устройство от клас B съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са с цел да предоставят
разумна защита срещу вредните смущения в една битова инсталация. Това устройство генерира,
използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не се монтира и използва в съответствие с
инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Въпреки това няма гаранция,
че няма да възникне такова смущение в конкретна инсталация. Ако това устройство причинява вредни
смущения в радио или телевизионен приемник, което може да бъде установено чрез изключване и
включване на устройството, съветваме потребителя да коригира смущението чрез една или повече от
следните мерки:
•
•
•
•
Да преориентира или да премести приемната антена.
Да увеличи разстоянието между устройството и приемника.
Да свърже устройството в контакт на верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
Да се консултира с търговец или опитен радио/телевизионен техник за помощ.
Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговаряща за съответствието,
могат да направят недействително правото на потребителя да работи с оборудването.
Отговорно лице за FCC: Barco Inc., 3059 Premiere Parkway Suite 400, 30097 Duluth GA, Съединените
американски щати, тел.: +1 678 475 8000
Изявление за Канада
CAN ICES-1/NMB-1
7.4 Бележка за EMC
Обща информация
Това устройство е предназначено само за професионална употреба в здравни заведения.
При инсталирането на устройството използвайте само доставените външни кабели и захранване или
резервна част, предоставена от законния производител. Използването на други може да доведе до
намаляване на нивото на имунитет срещу електромагнитни смущения на устройството.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използването на това оборудване в близост до или подредено с друго
оборудване трябва да се избягва, тъй като това може да причини неправилно
функциониране. Ако такава употреба е необходима, това, както и другото оборудване, трябва
да се наблюдават, за да се провери дали работят нормално.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използването на аксесоари, преобразуватели и кабели, различни от
посочените или предоставените от производителя на това оборудване, може да доведе до
повишени електромагнитни емисии или намален електромагнитен имунитет на това
оборудване и причини неправилно функциониране.
48
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Важна информация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Портативните радиочестотни (RF) комуникационни устройства
(включително периферни устройства, като антенни кабели и външни антени) трябва да се
използват на не по-малко от 30 см (12 инча) от частите на Coronis Fusion 4MP / 6MP,
включително указаните от производителя кабели. В противен случай това може да причини
влошаване на производителността на това оборудване.
Електромагнитни емисии
Coronis Fusion 4MP / 6MP е предназначен за използване в посочената по-долу електромагнитна среда.
Клиентът или потребителят на Coronis Fusion 4MP / 6MP трябва да гарантира, че се използва в такава
среда.
Тестове за емисии
Съответствие
RF емисии
CISPR 11
Група 1
RF емисии
CISPR 11
Хармонични емисии
IEC 61000-3-2
Флуктуации на напрежението/
емисии с трептене
IEC 61000-3-3
Клас B
Клас D
Съответства
Електромагнитна среда –
Насоки
Coronis Fusion 4MP / 6MP
използва RF енергия само за
вътрешните си функции. По тази
причина RF емисиите са много
ниски и няма вероятност да
предизвикват смущения в
близкото електронно оборудване.
Coronis Fusion 4MP / 6MP е
подходящ за използване във
всякакви помещения,
включително домашни
помещения и такива, които са
пряко свързани с обществената
мрежа за електрозахранване с
ниско напрежение, която
захранва сгради, използвани за
битови нужди.
Този Coronis Fusion 4MP / 6MP отговаря на съответните медицински стандарти за ЕМС относно
емисиите към и смущенията от околното оборудване. Работата подлежи на следните две условия: (1)
това устройство да не предизвиква вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всички
получени смущения, в това число и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа.
Смущението може да бъде установено чрез изключване и включване на оборудването.
Ако това оборудване причинява вредни смущения на или е засегнато от вредни смущения от околното
оборудване, съветваме потребителят да коригира смущението чрез една или повече от следните
мерки:
•
•
•
•
Да преориентира или да премести приемната антена или оборудване.
Да увеличи разстоянието между оборудването и приемника.
Да свърже оборудването в контакт на верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
Да се консултира с търговец или опитен техник за помощ.
Устойчивост на въздействието на електромагнитни смущения
Coronis Fusion 4MP / 6MP е предназначен за използване в посочената по-долу електромагнитна среда.
Клиентът или потребителят на Coronis Fusion 4MP / 6MP трябва да гарантира, че се използва в такава
среда.
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
49
Важна информация
Електромагнитна
среда – насоки
± 8 kV контакт
Подовете трябва да
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 бъдат дървени, бетонни
или с керамични плочки.
kV въздух
Ако подовете са покрити
със синтетичен
материал,
относителната влажност
трябва да бъде наймалко 30%
Електрически бързи
± 2 kV за
± 2 kV за
Качеството на
преходни процеси/
електрозахранващи
електрозахранващи
електрическата мрежа
пакети импулси
линии
линии
трябва да бъде
± 1 kV за входни/изходни ± 1 kV за входни/изходни качеството на типичната
IEC 61000-4-4
търговска или болнична
линии
линии
среда
100 kHz честота на
100 kHz честота на
повтаряне
повтаряне
Пренапрежение
Линия към линия: ± 0.5 Линия към линия: ± 0.5 Качеството на
kV, ± 1 kV
kV, ± 1 kV
електрическата мрежа
IEC61000-4-5
Линия към земя: ± 0.5 kV, Линия към земя: ± 0.5 kV, трябва да бъде
качеството на типичната
± 1 kV, ± 2 kV
± 1 kV, ± 2 kV
търговска или болнична
среда
Преходно спадане на
0% остатъчно
0% остатъчно
Качеството на
напрежението, кратки
напрежение за 0.5
напрежение за 0.5
електрическата мрежа
прекъсвания и промени период от при 0°, 45°,
период от при 0°, 45°,
трябва да бъде
в напрежението на
90°, 135°, 180°, 225°,
90°, 135°, 180°, 225°,
качеството на типичната
входните линии за
270° и 315°
270° и 315°
търговска или болнична
захранване
среда. Ако потребителят
0% остатъчно
0% остатъчно
IEC 61000-4-11
напрежение за 1 период напрежение за 1 период на Coronis Fusion 4MP /
6MP изисква
при 0°
при 0°
непрекъсната работа по
70% остатъчно
70% остатъчно
време на прекъсвания
напрежение за 25
напрежение за 25
на захранващия кабел,
периоди при 0°
периоди при 0°
се препоръчва Coronis
Прекъсвания на
Прекъсвания на
Fusion 4MP / 6MP да се
напрежението: 0%
напрежението: 0%
захранва от
остатъчно напрежение остатъчно напрежение непрекъсваемо
за 250 периоди при 0°
за 250 периоди при 0°
захранване или батерия
Магнитно поле с
30 A/m
Не е приложимо 1
Магнитните полета с
промишлени честоти (50/
промишлени честоти
60 Hz)
трябва да са на нива,
характерни за типично
IEC 61000-4-8
местоположение в
типична търговска или
болнична среда
Управлявани RF
3 Vrms (6 Vrms в ISM
3 Vrms (6 Vrms в ISM
ленти)
ленти)
IEC 61000-4-6
150 kHz към 80 MHz
Излъчвани RF
3 V/m
3 V/m
IEC 61000-4-3
80 MHz към 2.7 GHz
Тестове за устойчивост
на въздействието
Електростатичен разряд
(ESD)
IEC 61000-4-2
1:
50
Нива на тестване на
IEC 60601
± 8 kV контакт
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15
kV въздух
Ниво на съответствие
Coronis Fusion 4MP / 6MP не съдържа чувствителни към магнитни полета компоненти
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Важна информация
Имунитет към безжично радиокомуникационно оборудване
Максимална мощност
(W)
Дистанция
(м)
Ниво на
тест за
имунитет
(V/м)
Пулсова
модулация
18 Hz
1.8
0.3
27
GMRS 460,
FRS 460
FM ± 5 kHz
отклонение
1 kHz синус
2
0.3
28
704 – 787
LTE лента
13, 17
Пулсова
модулация
217 Hz
0.2
0.3
9
800 – 960
GSM 800/
900, TETRA
800, iDEN
820, CDMA
850, LTE
лента 5
Пулсова
модулация
18 Hz
2
0.3
28
1700 – 1990
GSM 1800,
CDMA 1900,
GSM 1900,
DECT, LTE
лента 1/3/4/
25, UMTS
Пулсова
модулация
217 Hz
2
0.3
28
2450
2400 – 2570
Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE лента 7
Пулсова
модулация
217 Hz
2
0.3
28
5240
5100 – 5800
W LAN
802.11 a/n
Пулсова
модулация
217 Hz
0.2
0.3
9
Честота на
тестване
(MHz)
Лента (MHz)
Обслужване
Модулация
385
380 – 390
TETRA 400
450
430 – 470
710
745
780
810
870
930
1720
1845
1970
5500
5785
7.5 Обяснение на символите
Символи по устройството
По устройството или електрозахранването можете да намерите следните символи (неизчерпателен
списък):
Указва съответствие с част 15 от правилата на FCC (клас A или клас B)
Указва, че устройството е одобрено според нормативите на UL
Указва, че устройството е одобрено според нормативите на UL за Канада и САЩ
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
51
Важна информация
Указва, че устройството е одобрено според нормативите на UL за Канада и САЩ
E352529
Указва, че устройството е одобрено според нормативите Demko на UL
Указва, че устройството е одобрено според нормативите на CCC
S&E
Указва, че устройството е одобрено според нормативите на VCCI
Указва, че устройството е одобрено според нормативите на KC
Указва, че устройството е одобрено според нормативите на BSMI
Указва, че устройството е одобрено според нормативите на PSE
Указва, че устройството е одобрено според нормативите на EAC
Внимание: Федералното законодателство (Съединени американски щати)
ограничава продажбата на това изделие да се извършва от лицензиран
медицински специалист или по предписание от такъв.
Указва USB конекторите на устройството
Указва DisplayPort конекторите на устройството
Указва законния производител
Указва датата на производство
yy
Указва пределната температура2 за безопасна работа на устройството в рамките
на спецификациите
xx
SN
2:
52
Указва серийния номер на устройството
Стойностите за xx и yy могат да бъдат намерени в параграфа с техническите спецификации.
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Важна информация
REF
Указва номера на частта на устройството или каталожния номер
Предупреждение: опасно напрежение
Внимание
Вижте инструкциите за работа
Указва, че това устройство не трябва да бъде изхвърляно с битовата смет, а да
се рециклира според европейската директива за отпадно електрическо и
електронно оборудване
Указва прав ток (DC)
Указва променлив ток (AC)
Режим на готовност
Еквипотенциалност
Гръмоотвеждане (заземяване)
или
Символи по кутията
Върху кутията на устройството можете да намерите следните символи (неизчерпателен списък):
Указва медицинско устройство, което може да бъде счупено или повредено, ако
с него не се борави внимателно при съхранение.
Указва медицинско устройство, което трябва да бъде защитено от влага при
съхранение.
Указва посоката на съхранение на кутията. Кутията трябва да се транспортира,
носи и съхранява по такъв начин, че стрелките винаги да сочат нагоре.
15
n
Указва максималния брой кутии, които могат да бъдат поставени една върху
друга.
Указва, че кутията трябва да се носи от двама души.
xx-yy Kg
Указва, че кутията не трябва да се разрязва с нож, резец или друг остър предмет.
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
53
Важна информация
yy °C
+60
Указва границите на температурата, в които медицинското устройство може да
бъде безопасно излагано при съхранение.
xx °C
-20
yy %
85
Указва границите на влагата, в които медицинското устройство може да бъде
безопасно излагано при съхранение.
5x %
yyy kPa
106
Указва границите на атмосферното налягане, в които медицинското устройство
може да бъде безопасно излагано при съхранение.
xx kPa
50
7.6 Изявление за отказ от отговорност
Заявление за отказ от отговорност
Въпреки че са положени всички усилия за постигане на техническа точност на този документ, ние не
носим отговорност за грешки, които могат да бъдат открити. Нашата цел е да ви предоставим възможно
най-точната и използваема документация; ако откриете грешки, ви молим да ни уведомите.
Софтуерните продукти на Barco са собственост на Barco. Те се разпространяват под авторското право
на Barco NV или Barco, Inc., за използване само при специфичните условия на софтуерно лицензионно
споразумение между Barco NV или Barco Inc. и лицензополучателя. Не се позволява никакво друго
използване, дублиране или разпространение на информация за софтуерните продукти на Barco в
каквато и да е форма.
Спецификациите на продуктите на Barco подлежат на промяна без предизвестие.
Търговски марки
Всички търговски марки и регистрирани търговски марки са собственост на съответните им
притежатели.
Заявление за авторско право
Този документ е защитен от авторско право. Всички права са запазени. Нито този документ, нито която
и да е част от него, могат да бъдат възпроизвеждани или копирани в каквато и да е форма или с
каквито и да е средства - графични, електронни или механични, в това число системи за фотокопиране,
запис на лента или съхранение и извличане на информация - без писменото позволение на Barco.
© 2019 Barco NV, всички права запазени.
Патентна защита
Направете справка с www.barco.com/about-barco/legal/patents
7.7 Технически спецификации
MDCC-4430
54
Технология на екрана
IPS
Размер на активния екран
(по диагонал)
772 мм (30.4 инча)
Размер на активния екран
(хоризонтал х вертикал)
655 x 410 мм (25.8 x 16.1 инча)
Аспектно съотношение
(хоризонтал : вертикал)
16:10
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Важна информация
Резолюция
Присъща 4MP (2560 x 1600 пиксела)
Подлежи на конфигурация до 2 x 2MP+ (1280 x 1600 пиксела)
Подлежи на конфигурация до 2 x 2MP (1200 x 1600 пиксела)
Стъпка на пиксела
0.256 мм
Цветно изобразяване
Да
Сиво изобразяване
Да
Дълбочина в битове
30 bit
Зрителен ъгъл
(хоризонтал, вертикал)
178°
Корекция на еднородност
Цветен PPU
SteadyColor
Не
Предварително зададени
настройки за околна
светлина
Да, избор за читателска зала
Сензор за околна светлина
Да
Сензор отпред
Да, I-Guard
Максимална осветеност
(типична за панела)
1050 cd/м²
DICOM калибрирана
осветеност
600 cd/м²
Контрастно съотношение
(типично за панела)
2000:1
Време на реакция ((Tr + Tf)/
2) (типично)
18 ms
Цвят на корпуса
Черен/бял
Входни видео сигнали
2x DisplayPort 1.2
Изходни видео сигнали
1x DisplayPort (MST)
USB портове
1x USB 2.0 upstream (краен)
2 x USB 2.0 downstream
1x USB 2.0 downstream с функция за захранване с голяма мощност
Оценка на
електрозахранването
100 – 240 Vac, 50/60 Hz, 3.6 – 1.6 A
Консумация на енергия
110 W (номинална) @ калибрирана осветеност 600 cd/м²
< 0.5 W (при хиберниране)
< 0.5 W (режим на готовност)
Размери със стойката (Ш х
В х Д)
714 x 524~624 x 240 мм
Размери без стойка (Ш х В
х Д)
714 x 478 x 74 мм
Размери на опаковката (Ш
х В х Д)
800 x 650 x 300 мм
Нетно тегло със стойка
17.7 кг
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
55
Важна информация
56
Нетно тегло без стойка
13.1 кг
Нетно тегло в опаковано
състояние
22.3 кг (без допълнителни принадлежности)
Накланяне
-5° до +25°
Шарнирно съединение
-30° до +30°
Ос
N/A
Диапазон за регулиране на
височината
100 мм
Стандарт за закачване
VESA (100 mm)
Защита на екрана
Защитен неотражателен стъклен капак
Препоръчани модалности
Всички цифрови изображения с изключение на цифрова мамография
Сертификации
FDA 510(k) K191845 за Обща рентгенология, изчаква се
CE1639 (MDD 93/42/EEC; A1:2007/47/EC продукт клас IIb)
CCC (Китай), KC (Корея), PSE (Япония), BIS (Индия), BMSI (Тайван),
EAC (Русия, Казахстан, Беларус, Армения и Киргизстан)
Специфични за безопасността:
IEC 60950-1:2005 + A1:2009
EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013
IEC 60601-1:2005 + A1:2012
EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014
ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + R1:2012
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:2014
Специфични за EMI:
IEC 60601-1-2:2014 (изд.4)
EN 60601-1-2:2015 (изд.4)
FCC част 15 клас B
ICES-001 ниво B
VCCI (Япония)
Среда:
Знак за енергия за Китай, RoHS за ЕС, RoHS за Китай, REACH,
Canada Health, WEEE, Директива за опаковане
Доставени
принадлежности
Ръководство на потребителя
Диск с документация
Системен диск
Видео кабели
Захранващи кабели
USB кабел
Принадлежности по избор
Графично табло
Тъчпад
Софтуер за ОК
QAWeb
Гаранция
5 години, включително гаранция на подсветката 40000 часа
Работна температура
0 °C до 35 °C (15 °C до 30 °C в рамките на спецификациите)
Температура на
съхранение
-20 °C до 60 °C
Работна влажност
20% до 85% (некондензираща)
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Важна информация
Влажност на съхранение
20% до 85% (некондензираща)
Работно налягане
Минимум 70 kPa
Налягане на съхранение
от 50 до 106 kPa
MDCC-6530
Технология на екрана
IPS
Размер на активния екран
(по диагонал)
772 мм (30.4 инча)
Размер на активния екран
(хоризонтал х вертикал)
654 x 409 мм (25.8 x 16.1 инча)
Аспектно съотношение
(хоризонтал : вертикал)
16:10
Резолюция
Присъща 6MP (3280 x 2048 пиксела)
Подлежи на конфигурация до 2 x 3MP+ (1640 x 2048 пиксела)
Подлежи на конфигурация до 2 x 3MP (1536 x 2048 пиксела)
Стъпка на пиксела
0.1995 мм
Цветно изобразяване
Да
Сиво изобразяване
Да
Дълбочина в битове
30 bit
Зрителен ъгъл
(хоризонтал, вертикал)
178°
Оптическо стъкло
Да (незадължително)
Корекция на еднородност
Цветен PPU
SteadyColor
Не
Предварително зададени
настройки за околна
светлина
Да, избор за читателска зала
Сензор за околна светлина
Да
Сензор отпред
Да, I-Guard
Максимална осветеност
(типична за панела)
1050 cd/м²
DICOM калибрирана
осветеност
600 cd/м²
Контрастно съотношение
(типично за панела)
2000:1
Време на реакция ((Tr + Tf)/
2) (типично)
18 ms
Цвят на корпуса
Черен/бял
Входни видео сигнали
2x DisplayPort 1.2
Изходни видео сигнали
1x DisplayPort (MST)
USB портове
1x USB 2.0 upstream (краен)
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
57
Важна информация
2 x USB 2.0 downstream
1x USB 2.0 downstream с функция за захранване с голяма мощност
58
Оценка на
електрозахранването
100 – 240 Vac, 50/60 Hz, 3.6 – 1.6 A
Консумация на енергия
110 W (номинална) @ калибрирана осветеност 600 cd/м²
< 0.5 W (при хиберниране)
< 0.5 W (режим на готовност)
Размери със стойката (Ш х
В х Д)
714 x 524~624 x 240 мм
Размери без стойка (Ш х В
х Д)
714 x 478 x 74 мм
Размери на опаковката (Ш
х В х Д)
800 x 650 x 300 мм
Нетно тегло със стойка
Версия с предпазен капак: 17.7 кг
Версия с оптично стъкло: 18.5 кг
Нетно тегло без стойка
Версия с предпазен капак: 13.1 кг
Версия с оптично стъкло: 13.9 кг
Нетно тегло в опаковано
състояние
Версия с предпазен капак: 22.3 кг (без допълнителни
принадлежности)
Версия с оптично стъкло: 23.1 кг (без допълнителни принадлежности)
Накланяне
-5° до +25°
Шарнирно съединение
-30° до +30°
Ос
N/A
Диапазон за регулиране на
височината
100 мм
Стандарт за закачване
VESA (100 mm)
Защита на екрана
Предпазен капак от антирефлексно стъкло, оптично свързан
предпазен капак от антирефлексно стъкло (незадължителен)
Препоръчани модалности
Всички цифрови изображения с изключение на цифрова мамография
Сертификации
FDA 510(k) K191845 за Обща рентгенология, изчаква се
CE1639 (MDD 93/42/EEC; A1:2007/47/EC продукт клас IIb)
CCC (Китай), KC (Корея), PSE (Япония), BIS (Индия), BMSI (Тайван),
EAC (Русия, Казахстан, Беларус, Армения и Киргизстан)
Специфични за безопасността:
IEC 60950-1:2005 + A1:2009
EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013
IEC 60601-1:2005 + A1:2012
EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014
ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + R1:2012
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:2014
Специфични за EMI:
IEC 60601-1-2:2014 (изд.4)
EN 60601-1-2:2015 (изд.4)
FCC част 15 клас B
ICES-001 ниво B
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Важна информация
VCCI (Япония)
Среда:
Знак за енергия за Китай, RoHS за ЕС, RoHS за Китай, REACH,
Canada Health, WEEE, Директива за опаковане
Доставени
принадлежности
Ръководство на потребителя
Диск с документация
Системен диск
Видео кабели
Захранващи кабели
USB кабел
Принадлежности по избор
Графично табло
Тъчпад
Софтуер за ОК
QAWeb
Гаранция
5 години, включително гаранция на подсветката 40000 часа
Работна температура
0 °C до 35 °C (15 °C до 30 °C в рамките на спецификациите)
Температура на
съхранение
-20 °C до 60 °C
Работна влажност
20% до 85% (некондензираща)
Влажност на съхранение
20% до 85% (некондензираща)
Работно налягане
Минимум 70 kPa
Налягане на съхранение
от 50 до 106 kPa
7.8 Информация за лицензите с отворен
изходен код
Информация за лицензите с отворен изходен код
Този продукт съдържа софтуерни компоненти, разпространявани под лиценз с отворен изходен код.
Вие потвърждавате, че ще се придържате към условията на всеки софтуерен лиценз с отворен изходен
код.
Списък с използваните софтуерните компоненти с отворен изходен код е наличен в приложимото
ЛСКП чрез раздела “My Barco” на уебсайта на Barco или чрез други (онлайн) средства.
Авторското право за всеки софтуерен компонент с отворен изходен код принадлежи на съответния
първоначален притежател на авторското право, всеки допълнителен сътрудник и/или съответния (те)
пълномощник (ци), който (ито) може да е (са) определен (и) в съответната документация, изходен код,
файл README или по друг начин. Нямате право да отстранявате, препречвате или променяте по друг
начин съответните авторски права.
ВСЕКИ ОТДЕЛЕН СОФТУЕРЕН КОМПОНЕНТ С ОТВОРЕН ИЗХОДЕН КОД И ВСЯКА СВЪРЗАНА
ДОКУМЕНТАЦИЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ В СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИ ФОРМА БЕЗ ИЗРИЧНА ИЛИ
КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНА ДО КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА
ПРОДАВАЕМОСТ И ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРИТЕЖАТЕЛЯТ НА
АВТОРСКОТО ПРАВО ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДРУГ СЪТРУДНИК НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА
ДИРЕКТНИ, ИНЦИДЕНТНИ, СПЕЦИАЛНИ, НАЗИДАТЕЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ДОРИ АКО ТЕ
СА БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ, НЕЗАВИСИМО КАК СА ПРИЧИНЕНИ
И ОТ КАКВАТО И ДА БИЛА ДРУГА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ. ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ/
ПОДРОБНОСТИ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ВЪВ ВСЕКИ КОНКРЕТЕН ЛИЦЕНЗ С ОТВОРЕН ИЗХОДЕН
КОД.
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
59
Важна информация
По отношение на GPL, LGPL или други подобни лицензи във връзка със съответния достъп на
изходния код и автоматичната приложимост на лицензионните правила:
•
•
60
Вие потвърждавате, че ще се придържате към условията на всеки един конкретен, приложим
софтуерен лиценз с отворен изходен код. Вие носите отговорност за вашите собствени допълнения,
промени или модификации без каквито и да било обратни искове или претенции към Barco. Освен
това потвърждавате, че такива допълнения, промени или модификации могат да нарушат
възможността на Barco – по собствено усмотрение на Barco – да продължи да предоставя услуги,
гаранции, софтуерни актуализации, поправки, поддръжка, достъп или подобни възможности без
каквито и да било обратни искове или претенции към Barco.
Barco предлага да предостави съответния изходен код и ще предостави съответния изходен код по
имейл или чрез връзка за изтегляне, освен ако съответният лиценз не ви позволява да изискате от
Barco да предостави изходения код на материален носител, в който случай Barco ще ви таксува за
действителните разходи за извършване на такова разпространение, като например разходите за
носител, доставка и обработка. Може да се възползва от тази опция с писмено заявление до Barco
N.V, attn. legal department, President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk (Белгия). Това предложение е
валидно за период от три (3) години от датата на разпространение на този продукт от Barco.
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Важна информация
R5911227BG /02 Coronis Fusion 4MP / 6MP
61
Barco NV
President Kennedypark 35
8500 Kortrijk
Belgium
R5911227BG /02 | 2019-08-23
Barco NV | Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
Registered office: Barco NV | President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement