Barco Coronis Fusion 6MP MDCC-6430 Lietotāja rokasgrāmata

Barco Coronis Fusion 6MP MDCC-6430 Lietotāja rokasgrāmata
Coronis Fusion 4MP / 6MP
Lietošanas pamācība
MDCC-4330, MDCC-6430
ENABLING BRIGHT OUTCOMES
Barco NV
Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Registered office: Barco NV
President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Satura rādītājs
1 Laipni lūdzam!.....................................................................................................................................................................................................5
1.1 Kastes saturs..........................................................................................................................................................................................6
1.2 Izstrādājuma pārskats.......................................................................................................................................................................6
1.2.1
Priekšpuse............................................................................................................................................................................6
1.2.2
Aizmugurējā daļa ..............................................................................................................................................................7
2 Displeja uzstādīšana.......................................................................................................................................................................................9
2.1 Pārsegu noņemšana.......................................................................................................................................................................10
2.2 Augstuma mehānisma atbloķēšana....................................................................................................................................... 11
2.3 Displeja novietojuma pielāgošana .......................................................................................................................................... 11
2.4 Signāla kabeļu pievienošana .....................................................................................................................................................12
2.5 Barošanas kabeļa pievienošana ..............................................................................................................................................13
2.6 Kabeļu izvilkšana ..............................................................................................................................................................................13
2.7 Pārsegu piestiprināšana ...............................................................................................................................................................14
2.8 VESA stiprinājuma uzstādīšana...............................................................................................................................................15
2.9 Pirmā ieslēgšanas reize................................................................................................................................................................16
3 Ikdienas lietošana..........................................................................................................................................................................................19
3.1 Ieteikumi ikdienas darbam...........................................................................................................................................................20
3.2 Taustiņu gaismas indikatori.........................................................................................................................................................21
3.3 Pārslēgšana gaidstāvē ..................................................................................................................................................................21
3.4 OSD izvēļņu atvēršana..................................................................................................................................................................21
3.5 OSD izvēļņu pārskatīšana ...........................................................................................................................................................22
4 Uzlabota darbība.............................................................................................................................................................................................23
4.1 OSD izvēlnes valoda.......................................................................................................................................................................24
4.2 OSD izvēlnes automātiskās aizvēršanas funkcija..........................................................................................................24
4.3 Barošanas gaismas diode ...........................................................................................................................................................24
4.4 Taustiņu gaismas indikatori.........................................................................................................................................................25
4.5 Enerģijas bloķēšanas funkcija ...................................................................................................................................................25
4.6 DPMS režīms ......................................................................................................................................................................................25
4.7 Hibernācija............................................................................................................................................................................................26
4.8 Spilgtuma mērķa vērtība...............................................................................................................................................................26
4.9 Sākotnējie krāsu iestatījumi ........................................................................................................................................................27
4.10 Krāsu temperatūra ...........................................................................................................................................................................27
4.11 Krāsu koordinātes.............................................................................................................................................................................27
4.12 Skatīšanas režīmi .............................................................................................................................................................................28
4.13 Displeja funkcijas ..............................................................................................................................................................................28
4.14 Apkārtējās gaismas kompensācija (Ambient Light Compensation, ALC).........................................................29
4.15 Lasītavas ...............................................................................................................................................................................................29
4.16 Nepārtraukts ALC .............................................................................................................................................................................30
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
3
4.17 Iegultais QA (Kvalitātes nodrošinājums)..............................................................................................................................30
4.17.1 Par iegulto QA (Kvalitātes nodrošinājums) .....................................................................................................30
4.17.2 DICOM statusa pārskats............................................................................................................................................31
4.17.3 DICOM atbilstības pārbaude...................................................................................................................................31
4.17.4 DICOM kalibrācija..........................................................................................................................................................32
4.17.5 DICOM kalibrācijas atiestate...................................................................................................................................32
4.17.6 DICOM kļūdu slieksnis................................................................................................................................................32
4.18 Attēla mērogošana...........................................................................................................................................................................32
4.19 Attēlu avota atlases režīmi ..........................................................................................................................................................33
4.20 Video ievades signāli ......................................................................................................................................................................33
4.21 Pelēktoņu pārvēršanas režīmi...................................................................................................................................................34
4.22 EDID formāts.......................................................................................................................................................................................35
4.23 EDID laika intervāli...........................................................................................................................................................................35
4.24 Displeja informācija..........................................................................................................................................................................35
4.25 Displeja statuss..................................................................................................................................................................................35
5 Displeja tīrīšana...............................................................................................................................................................................................37
5.1 Tīrīšanas norādījumi .......................................................................................................................................................................38
6 Atkārtotas iesaiņošanas norādījumi.................................................................................................................................................39
6.1 Displeja atkārtota iesaiņošana ..................................................................................................................................................40
7 Svarīga informācija.......................................................................................................................................................................................43
7.1 Drošības informācija .......................................................................................................................................................................44
7.2 Vides aizsardzības informācija..................................................................................................................................................45
7.3 Informācija par atbilstību normatīviem..................................................................................................................................47
7.4 Paziņojums par EMS ......................................................................................................................................................................48
7.5 Simbolu skaidrojums.......................................................................................................................................................................51
7.6 Juridiska atruna..................................................................................................................................................................................53
7.7 Tehniskie dati.......................................................................................................................................................................................54
7.8 Atvērtā pirmkoda licences informācija ..................................................................................................................................59
4
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Laipni lūdzam!
1
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
5
Laipni lūdzam!
1.1 Kastes saturs
Pārskats
Coronis Fusion 4MP / 6MP komplektācijā ir iekļauta:
•
•
•
•
•
•
•
•
šī Coronis Fusion 4MP / 6MP lietošanas pamācība;
ātrās uzstādīšanas lapa;
dokumentācijas disks;
sistēmas disks;
video kabeļi;
USB kabelis;
maiņstrāvas (AC) barošanas kabeļi;
ārējais barošanas bloks
Ja pasūtījāt Barco displeja vadības ierīci jeb kontrolleri, tas tiks iekļauts komplektācijā kopā ar tā
piederumiem. Dokumentācijas kompaktdiskā ir pieejama attiecīgā lietošanas pamācība.
Saglabājiet oriģinālos iepakojuma materiālus. Tie ir paredzēti šim displejam un nodrošina ideālu
displeja aizsardzību pārvadāšanas un uzglabāšanas laikā.
1.2 Izstrādājuma pārskats
1.2.1 Priekšpuse
Pārskats
7
1
2
3
4
5
Attēls 1-1
1. USB izejošais savienotājs
2. Taustiņš Pa kreisi
3. Taustiņš Pa labi
6
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
6
Laipni lūdzam!
4.
5.
6.
7.
Izvēlnes taustiņš
Gaidstāves taustiņš
Barošanas gaismas diodes
Apkārtējās vides gaismas sensors
Virs taustiņiem, kas pielāgoti izmantojamai funkcijai (atkarībā no izvēlnes), tiek parādītas ikonas.
Skatiet šeit: “OSD izvēļņu pārskatīšana”, lappuse 22.
1.2.2 Aizmugurējā daļa
Pārskats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Attēls 1-2
1. Savienotāju nodalījuma pārsegs
2. +24 V līdzstrāvas barošanas ieeja
3. Šaurās daļas pārsegs
4. Displeja statīva pārsegs
5. DisplayPort 2. video ieeja
6. DVI 2. video ieeja
7. DisplayPort 1. video ieeja
8. DVI 1. video ieeja
9. USB ienākošais savienotājs
10. USB izejošais savienotājs
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
7
Laipni lūdzam!
8
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Displeja
uzstādīšana
2
Pirms uzstādīt Coronis Fusion 4MP / 6MP un pievienot visus nepieciešamos kabeļus, noteikti
instalējiet datorā piemērotu displeja vadības ierīci. Ja izmantojat Barco displeja vadības ierīci,
lūdzu, skatiet šai vadības ierīcei pievienoto lietošanas pamācību.
Saderīgu displeja vadības ierīču sarakstu skatiet jaunākajā saderības matricas versijā, kas
pieejama vietnē my. barco. com (MyBarco > My Support > Healthcare > Compatibility
Matrices > Barco Systems Compatibility Matrices) (MyBarco > Mans atbalsts > Veselības
aprūpe > Saderības matricas > Barco sistēmu saderības matricas).
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
9
Displeja uzstādīšana
2.1 Pārsegu noņemšana
Lai noņemtu savienotāju nodalījuma pārsegu
1.
Uzmanīgi paceliet skavas pie viena no savienotāju nodalījuma pārsega rokturiem, lai atbrīvotu attiecīgo
pārsega pusi.
2.
Dariet to pašu arī pārsega otrajā pusē.
3.
Noņemiet pārsegu.
Lai noņemtu displeja statīva pārsegu
1.
Uzmanīgi piespiediet un turiet skavas pārsega augšdaļas iekšpusē.
2.
Bīdiet pārsegu uz augšu, vienlaikus spiežot skavas.
10
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Displeja uzstādīšana
2.2 Augstuma mehānisma atbloķēšana
Par
Rūpnīcā augstuma iestatīšanas sistēma displeja statīvā tiek fiksēta ar sarkanu āķi, lai nepieļautu bojājumus
pārvadāšanas laikā. Jums būs jāizņem šis āķis, pirms displeja augstuma regulēšanas.
Lai izņemtu āķi:
1.
Novietojiet displeju ar tā aizmugurējo daļu pret sevi.
2.
Turot displeja paneli piespiestu, izvelciet sarkano āķi no displeja statīva.
Lai saglabātu āķi turpmākai pārvadāšanai, ievietojiet īso, sarkano āķa galu atpakaļ displeja statīvā.
2.3 Displeja novietojuma pielāgošana
Lai mainītu displeja novietojumu
1.
Pēc displeja augstuma iestatīšanas sistēmas atbloķēšanas varat pielāgot displeja novietojumu.
Sasveriet, pagrieziet, paceliet un nolaidiet displeju pēc nepieciešamības.
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
11
Displeja uzstādīšana
UZMANĪBU! Nemēģiniet pagriezt displeju, kad tas pievienots statīvam. Pretējā gadījumā var
rasties būtiski displeja un tā statīva bojājumi.
2.4 Signāla kabeļu pievienošana
Lai piekļūtu savienotājiem, noņemiet savienotāju nodalījuma pārsegu. Skatiet šeit: “Pārsegu
noņemšana”, lappuse 10.
Katrā displeja pusē var būt pieslēdzamas citādas video ieejas (vienā pusē ir DVI pieslēgvieta un
otrā pusē ir DisplayPort pieslēgvieta). Abās displeja pusēs var pieslēgt to pašu video ieeju, taču
katrā displejā pusē var izmantot tikai vienu video ieeju.
Lūdzu, pievienojiet visus displejus to darbstacijām ar USB kabeli, lai nodrošinātu netraucētu saziņu
un optimāli izmantotu MediCal QAWeb un Barco intuitīvos darbplūsmas rīkus.
Lai pievienotu signāla kabeļus displejam:
1.
Savietojiet vienu displeja kontrollera spraudni ar DVI 1 vai DisplayPort 1 savienotāju, izmantojot vienu no
komplektā iekļautajiem DVI vai DisplayPort kabeļiem.
2.
Savietojiet otru displeja kontrollera spraudni ar DVI 2 vai DisplayPort 2 savienotāju, izmantojot vienu no
komplektā iekļautajiem DVI vai DisplayPort kabeļiem.
12
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Displeja uzstādīšana
3.
Pievienojiet datora USB izejošo savienotāju displeja USB ieejošajam savienotājam, lietojot komplektā iekļauto
USB 2.0 kabeli.
2.5 Barošanas kabeļa pievienošana
Lai pievienotu barošanas kabeli displejam:
1.
Pievienojiet komplektā iekļauto ārējo līdzstrāvas (DC) barošanas kabeli Coronis Fusion 4MP / 6MP displeja
+24 VDC barošanas ieejai.
2.
Ievietojiet otru ārējā līdzstrāvas (DC) barošanas kabeļa spraudni iezemētā elektrotīkla kontaktligzdā,
izmantojot komplektā iekļauto atbilstošo barošanas kabeli.
2.6 Kabeļu izvilkšana
Lai izvilktu kabeļus
1.
Izvelciet pievienotos kabeļus cauri kabeļu kanālam displeja statīvā.
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
13
Displeja uzstādīšana
Labākai kabeļu aizsardzībai, sastipriniet kabeļus ar kabeļu siksnām savienotāju nodalījumā.
2.7 Pārsegu piestiprināšana
Lai piestiprinātu displeja statīva pārsegu
1.
Bīdiet displeja statīva pārsegu uz leju. Kad displeja statīva pārsegs ir paredzētajā vietā, atskanēs pārsega
skavu fiksēšanas klikšķis.
Pirms pārsega piestiprināšanas pārbaudiet, vai visi kabeļi atrodas kabeļu kanālā.
Lai piestiprinātu savienotāju nodalījuma pārsegu
1.
14
Pārbīdiet pārsega augšdaļu uz paredzēto vietu un tad spiediet pārsega apakšdaļu. Kad savienotāju
nodalījuma pārsegs ir nofiksēts, atskanēs pārsega skavu klikšķis.
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Displeja uzstādīšana
2.8 VESA stiprinājuma uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS. Izmantojiet VESA apstiprinātu sviru (saskaņā ar VESA 100 mm standartu).
Lietojiet sviru, kas spēj noturēt displeja svaru. Svara parametrus skatiet šī displeja tehniskajos
datos.
UZMANĪBU! Uzstādiet paneli ainavas režīmā. Portreta režīms ir iespējams, taču netiek atbalstīts.
Pārskats
Panelis, kas parasti ir piestiprināts statīvam, ir saderīgs ar VESA 100 mm standartu. Tādējādi to var izmantot
ar VESA apstiprinātu balstu. Šajā nodaļā ir aprakstīts, kā atbrīvot paneli no statīva un piestiprināt to balstam.
Ja balstu neizmantojat, izlaidiet šo nodaļu.
1. Uzmanīgi atvelciet abas pārsega apakšējās puses.
2. Bīdiet pārsegu uz augšu, vienlaikus turot abas atvilktās puses atvērtas.
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
15
Displeja uzstādīšana
3. Paceliet plastmasas rāmi, lai atsegtu fiksācijas skrūves.
4. Izskrūvējiet četras fiksācijas skrūves, kas nostiprina paneli pie statīva.
5. Stingri piestipriniet paneli balstam, izmantojot četras M4 × 10 mm skrūves.
BRĪDINĀJUMS. Nekādā gadījumā nepārvietojiet displeju, kas piestiprināts svirai, velkot vai bīdot
pašu displeju. Tā vietā gādājiet, lai svira tiktu aprīkota ar VESA apstiprinātu rokturi, ko tad arī
izmantojiet displeja pārvietošanai.
Plašāku informāciju un norādījumus, lūdzu, skatiet sviras norādījumu rokasgrāmatā.
2.9 Pirmā ieslēgšanas reize
Pārskats
Tagad varat ieslēgt savu Coronis Fusion 4MP / 6MP pirmo reizi.
1. Ieslēdziet Coronis Fusion 4MP / 6MP, kā aprakstīts šeit: “Pārslēgšana gaidstāvē”, lappuse 21.
2. Ieslēdziet displejam pievienoto datoru.
Ja esat pareizi konfigurējis displeju un displeja vadības ierīci jeb kontrolleri, pēc sāknēšanas tiks parādīti
Windows startēšanas ziņojumi.
16
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Displeja uzstādīšana
Pirmo reizi ieslēdzot Coronis Fusion 4MP / 6MP displeju, tas darbosies pamata video režīmā ar
noklusējuma atsvaidzināšanas ātrumu. Ja izmantojat Barco displeja vadības ierīci, lūdzu, skatiet
sistēmas kompaktdiskā iekļauto lietošanas pamācību, lai instalētu draiverus, programmatūru un
dokumentāciju. Kad tas izdarīts, displejs automātiski noteiks pieslēgtās video ievades signālu(-us),
kā arī lietos pareizu video režīmu un atsvaidzināšanas ātrumu.
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
17
Displeja uzstādīšana
18
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Ikdienas lietošana
3
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
19
Ikdienas lietošana
3.1 Ieteikumi ikdienas darbam
Optimizējiet sava displeja darbmūžu
Iespējojot displeja funkciju Displeja barošanas pārvaldības sistēma (Display Power Management System,
DPMS), tiks optimizēts displeja diagnostikas darbmūžs, automātiski izslēdzot fona apgaismojumu, ja displejs
netiks izmantots norādīto laika periodu. Pēc noklusējuma DPMS displejā ir iespējota, taču tā ir jāieslēdz arī
jūsu darbstacijā. Lai to paveiktu, sadaļā “Vadības panelis” (Control Panel) atveriet “Jaudas iespēju rekvizīti”
(Power Options Properties).
Barco iesaka iestatīt DPMS aktivizāciju, ja ierīce netiek lietota 20 minūtes.
Izmantojiet ekrānsaudzētāju, lai izvairītos no attēla aizturēšanas
Ilgstoša šķidro kristālu displeja lietošana ar vienu saturu vienā un tajā pašā ekrāna apgabalā var izraisīt attēla
aizturēšanu jeb iededzināšanu.
No šīs parādības var izvairīties vai to būtiski ierobežot, izmantojot ekrānsaudzētāju. Ekrānsaudzētāju var
aktivizēt darbstacijas logā “Displeja parametri” (Display properties).
Barco iesaka iestatīt ekrānsaudzētāju tā, lai tas tiek aktivizēts, ja displejs netiek lietots 5 minūtes.
Labs ekrānsaudzētājs rāda kustīgu saturu.
Ja nepārtraukti vairākas stundas (kad ekrānsaudzētājs netiek aktivizēts) strādājat pie viena attēla vai ar
lietojumprogrammu, kurai ir statiski attēla elementi, regulāri mainiet attēlu saturu, lai izvairītos no statisko
elementu iededzināšanas.
Izprotiet pikseļu tehnoloģiju
Šķidro kristālu displeji jeb LCD izmanto tehnoloģiju, kas pamatojas uz pikseļiem. Saskaņā ar parastu pielaidi
šķidro kristālu displeju ražošanā ierobežots skaits šo pikseļu var palikt vai nu tumši, vai pastāvīgi izgaismoti,
neietekmējot izstrādājuma diagnostikas veiktspēju. Lai nodrošinātu optimālu izstrādājuma kvalitāti, Barco
attiecina uz saviem šķidro kristālu paneļiem stingrus izvēles kritērijus.
Lai uzzinātu vairāk par šķidro kristālu displeju tehnoloģiju un trūkstošajiem pikseļiem, skatiet
tehnisko dokumentāciju, kas pieejama vietnē www.barco.com/healthcare.
Palieliniet lietotāja ērtības
Visas krāsas Barco vairāku galvu rādījumu sistēmās ir saskaņotas atbilstoši augstākajām specifikācijām.
Barco iesaka turēt displejus ar saskaņotām krāsām vienkopus. Turklāt ir svarīgi izmantot visus
vairāku galvu konfigurācijas displejus ar vienu atjaunošanas frekvenci, lai saglabātu krāsu atbilstību
visā sistēmas ekonomiskā darbmūža laikā.
Nodrošiniet maksimālu kvalitāti
Sistēma “MediCal QAWeb” piedāvā augsta līmeņa tiešsaistes kvalitātes nodrošināšanas pakalpojumu
maksimālai diagnostikas uzticamībai un darbspējai.
Barco iesaka instalēt MediCal QAWeb Agent un lietot vismaz noklusējuma QAWeb politiku. Šī
politika ietver regulāru kalibrēšanu. Pievienošana MediCal QAWeb serverim nodrošina vēl vairāk
iespēju.
Uzziniet vairāk un reģistrējieties bezmaksas MediCal QAWeb Essential līmenim vietnē
www.barco.com/QAWeb.
20
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Ikdienas lietošana
3.2 Taustiņu gaismas indikatori
Par taustiņu gaismas indikatoriem
Pēc noklusējuma taustiņu gaismas indikatori tiks aptumšoti, kas nozīmē, ka taustiņus tajā brīdī nevarēs
izmantot. Lai taustiņi atkal izgaismotos un būtu pieejami funkciju darbināšanai, pieskarieties kādam no
taustiņiem. Rezultātā visi taustiņi tiks izgaismoti un būs pieejami turpmākai lietošanai. Taču, ja 5 sekunžu laikā
netiks veikta neviena darbība, taustiņi atkal aptumšosies.
Taustiņu automātiskās aptumšošanas funkciju var atspējot OSD izvēlnē. Precīzu informāciju par
veicamajām darbībām skatiet šeit: “Taustiņu gaismas indikatori”, lappuse 25.
3.3 Pārslēgšana gaidstāvē
Par pārslēgšanu gaidstāvē
Pievienotajam barošanas blokam ir arī slēdzis, ko var izmantot pilnīgai barošanas atslēgšanai. Lai
izmantotu displeju, noteikti ieslēdziet šī bloka slēdzi. To var izdarīt, pārslēdzot barošanas bloka
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi stāvoklī “│”.
Gaidstāves režīmā esoša displeja ieslēgšanu vai izslēgšanu var veikt šādi.
1. Izgaismojiet taustiņus, kā aprakstīts iepriekš.
2. Kad taustiņi izgaismoti, aptuveni uz 2 sekundēm pieskarieties gaidstāves taustiņam .
Rezultātā displejs ieslēgsies vai pārslēgsies gaidstāves režīmā.
Ja rodas energoapgādes pārtraukums, displejs vienmēr ieslēgsies tajā barošanas režīmā, kāds bija
izvēlēts, notiekot energoapgādes pārtraukumam (proti, gaidstāves režīmā vai ieslēgšanas režīmā).
Tādējādi displejs tiks aizsargāts pret neatgriezeniskām attēla iededzināšanas problēmām.
3.4 OSD izvēļņu atvēršana
Kā atvērt OSD izvēlnes
OSD izvēlnes ļauj konfigurēt dažādus iestatījumus, lai pielāgotu Coronis Fusion 4MP / 6MP darba vides
prasībām. Izmantojot OSD izvēlni, ir iespējams arī izgūt vispārīgu informāciju par displeju un tā pašreizējiem
konfigurācijas iestatījumiem.
Lai atvērtu OSD izvēlnes, rīkojieties šādi.
1. Ieslēdziet displeju, ja tas vēl nav izdarīts, kā aprakstīts iepriekš.
2. Izgaismojiet taustiņus, kā aprakstīts iepriekš.
3. Kad taustiņi izgaismoti, pieskarieties izvēlnes taustiņam.
Tādējādi tiks atvērta OSD galvenā izvēlne. Taču, ja 90 sekunžu laikā netiks veikta neviena darbība, OSD vairs
nebūs redzams.
OSD izvēlnes automātiskās aizvēršanas funkciju var atspējot OSD izvēlnē. Precīzu informāciju par
veicamajām darbībām skatiet šeit: “OSD izvēlnes automātiskās aizvēršanas funkcija”, lappuse 24.
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
21
Ikdienas lietošana
3.5 OSD izvēļņu pārskatīšana
Kā pārskatīt OSD izvēlnes
Lai pārskatītu OSD izvēlnes, rīkojieties šādi.
•
•
•
•
Izmantojiet taustiņu pa kreisi/pa labi, lai pārvietotos pa apakšizvēlnēm, mainītu vērtības vai veiktu atlasi.
Lai atvērtu apakšizvēlni vai apstiprinātu regulējumus vai atlasi, lietojiet izvēlnes taustiņu.
Izmantojiet gaidstāves taustiņus, lai atceltu regulējumus vai aizvērtu apakšizvēlni.
Aizveriet uzreiz visas OSD izvēlnes, pieskaroties gaidstāves taustiņam aptuveni 2 sekundes.
Virs taustiņiem, kas pielāgoti izmantojamai funkcijai (atkarībā no izvēlnes), tiek parādītas ikonas.
Pārskata taustiņu ikonas
Pa kreisi, pa labi
Izvēlne
Ievadīt
Atcelt
Gaidstāve (IEC 60417–5009)
22
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Uzlabota darbība
4
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
23
Uzlabota darbība
4.1 OSD izvēlnes valoda
Par OSD izvēlnes valodu
Pēc noklusējuma OSD izvēlnes saturs ir angļu valodā. Tomēr Coronis Fusion 4MP / 6MP OSD izvēlnē ir
pieejams arī plašs citu valodu klāsts.
Lai mainītu OSD izvēlnes valodu:
1.
Atveriet OSD galveno izvēlni.
2.
Atveriet izvēlni Konfigurācija > Lietotāja interfeiss > Izvēlne (Configuration > User Interface > Menu).
3.
Atveriet apakšizvēlni Valoda (Language).
4.
Atlasiet kādu no pieejamām valodām un apstipriniet.
4.2 OSD izvēlnes automātiskās aizvēršanas
funkcija
Par OSD izvēlnes automātiskās aizvēršanas funkciju
Pēc noklusējuma OSD izvēlne tiks aizvērta automātiski pēc aptuveni 90 sekundēm, ja netiek veikta neviena
darbība. Taču šo funkciju var atspējot tā, lai OSD izvēlne paliek ekrānā, līdz to aizver manuāli.
Lai iespējotu/atspējotu OSD izvēlnes automātiskās aizvēršanas funkciju:
1.
Atveriet OSD galveno izvēlni.
2.
Atveriet izvēlni Konfigurācija > Lietotāja interfeiss > Izvēlne (Configuration > User Interface > Menu).
3.
Atveriet apakšizvēlni Automātiska aizvēršana (Automatic Close).
4.
Pēc nepieciešamības atlasiet iespēju Iespējots/atspējots (Enabled/Disabled) un apstipriniet.
4.3 Barošanas gaismas diode
Par barošanas gaismas diodi
Lai nepieļautu uzmanības novēršanu, barošanas gaismas diode pēc noklusējuma tiek aptumšota, ieslēdzot
displeju un izmantojot to parastas darbības režīmā. Šo stāvokli var mainīt tā, lai parastas darbības režīmā
barošanas gaismas diode iedegtos. Zemāk ir sniegts pārskats par dažādiem barošanas gaismas diodes
stāvokļiem pieaugoša barošanas patēriņa secībā.
Displeja statuss
Izslēgts1
Hibernācija2 /Izvēles izslēgšana3
Atlikšanas režīms4
Gaidstāves režīms4
Parasta darbība
1:
2:
3:
4:
24
Barošanas gaismas diodes darbība
Aptumšota
Deg dzeltenā krāsā
Lēni mirgo dzeltenā krāsā
Ātri mirgo dzeltenā krāsā
Aptumšota (barošanas gaismas diode atspējota OSD
izvēlnē, noklusējuma iestatījums)
Deg baltā krāsā (barošanas gaismas diode iespējota
OSD izvēlnē)
Barošana atvienota vai izslēgta.
OSD izvēlnē jāiespējo DPMS vai hibernācijas režīms.
Izslēgts ar gaidstāves skārientaustiņu.
OSD izvēlnē jāiespējo DPMS režīms.
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Uzlabota darbība
Lai iespējotu/atspējotu barošanas gaismas diodi:
1.
Atveriet OSD galveno izvēlni.
2.
Atveriet izvēlni Konfigurācija > Lietotāja interfeiss > Gaismas indikatori (Configuration > User
Interface > Indicator Lights).
3.
Atveriet apakšizvēlni Barošanas statuss (Power Status).
4.
Pēc nepieciešamības atlasiet iespēju Iespējots/atspējots (Enabled/Disabled) un apstipriniet.
4.4 Taustiņu gaismas indikatori
Par taustiņu gaismas indikatoriem
Pēc noklusējuma pēc iedegšanās taustiņu gaismas indikatori atkal aptumšosies, ja 5 sekunžu laikā netiks
veikta neviena darbība. Tomēr šo režīmu var mainīt tā, lai taustiņu gaismas indikatori vienmēr ir ieslēgti vai
izslēgti.
Taustiņu gaismas indikatoru konfigurēšana
1.
Atveriet OSD galveno izvēlni.
2.
Atveriet izvēlni Konfigurācija > Lietotāja interfeiss > Gaismas indikatori (Configuration > User
Interface > Indicator Lights).
3.
Atveriet apakšizvēlni Taustiņi (Keys).
4.
Pēc nepieciešamības atlasiet Automātiski/vienmēr ieslēgts/vienmēr izslēgts (Automatic/Always On/Always
Off) un apstipriniet.
4.5 Enerģijas bloķēšanas funkcija
Par enerģijas bloķēšanas funkciju
Iespējojot enerģijas bloķēšanas funkciju, Coronis Fusion 4MP / 6MP visu laiku paliek ieslēgts. Tas nozīmē, ka
monitoru nevar manuāli pārslēgt gaidstāves režīmā, līdz enerģijas bloķēšanas funkcija netiek atbloķēta.
Lai iespējotu/atspējotu enerģijas bloķēšanas funkciju:
1.
Atveriet OSD galveno izvēlni.
2.
Atveriet izvēlni Konfigurācija > Lietotāja interfeiss > Vadības ierīces (Configuration > User
Interface > Controls).
3.
Atveriet apakšizvēlni Enerģijas bloķēšana (Power Lock).
4.
Pēc nepieciešamības atlasiet iespēju Iespējots/atspējots (Enabled/Disabled) un apstipriniet.
4.6 DPMS režīms
Par DPMS režīmu
Iespējojot displejā režīmu Displeja barošanas pārvaldības sistēma (Display Power Management System,
DPMS), tiks optimizēts displeja diagnostikas darbmūžs, automātiski izslēdzot fona apgaismojumu, ja displejs
netiks izmantots norādīto laika periodu. Pēc noklusējuma DPMS režīms displejā ir iespējots, taču tas ir
jāieslēdz arī jūsu darbstacijā. Lai to paveiktu, savā darbstacijā atveriet logu “Barošanas iespēju parametri”
(Power Options Properties).
Barco iesaka iestatīt DPMS aktivizāciju, ja ierīce netiek lietota 20 minūtes.
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
25
Uzlabota darbība
Pēc DPMS režīma iespējošanas displejā kļūst pieejama papildu OSD enerģijas taupīšanas funkcija:
hibernācija. Plašāku informāciju par hibernāciju un šīs funkcijas iespējošanu, lūdzu, skatiet šeit:
“Hibernācija”, lappuse 26
Lai iespējotu/atspējotu DPMS režīmu jūsu displejā:
1.
Atveriet OSD galveno izvēlni.
2.
Atveriet izvēlni Konfigurācija > Barošanas pārvaldība (Configuration > Power Management).
3.
Atveriet apakšizvēlni DPMS režīms (DPMS Mode).
4.
Pēc nepieciešamības atlasiet iespēju Iespējots/atspējots (Enabled/Disabled) un apstipriniet.
4.7 Hibernācija
Par hibernāciju
Ja iespējota hibernācija, tiek izslēgts ne vien fona apgaismojums, bet arī citas funkcijas, lai maksimāli
samazinātu enerģijas patēriņu. Tas notiek pēc zināma laika perioda, ko var manuāli pielāgot.
Hibernāciju displejā var iespējot tikai tad, ja vispirms tiek iespējots DPMS režīms. Tādēļ, lai to
paveiktu, skatiet informāciju šeit: “DPMS režīms”, lappuse 25.
Pēc hibernācijas iespējošanas pievienojiet tastatūru vai peli savam datoram, nevis displeja USB
pieslēgvietām.
Lai iespējotu/atspējotu hibernāciju jūsu displejā:
1.
Atveriet OSD galveno izvēlni.
2.
Atveriet izvēlni Konfigurācija > Barošanas pārvaldība (Configuration > Power Management).
3.
Atveriet apakšizvēlni Hibernācija (Hibernate).
4.
Pēc nepieciešamības atlasiet iespēju Iespējots/atspējots (Enabled/Disabled) un apstipriniet.
Lai norādītu hibernācijas noildzi:
1.
Atveriet OSD galveno izvēlni.
2.
Atveriet izvēlni Konfigurācija > Barošanas pārvaldība (Configuration > Power Management).
3.
Atveriet apakšizvēlni Hibernācijas noildze (Hibernate Timeout).
4.
Pēc nepieciešamības iestatiet noildzes vērtību un apstipriniet.
4.8 Spilgtuma mērķa vērtība
Par spilgtuma mērķa vērtību
Coronis Fusion 4MP / 6MP spilgtuma mērķa vērtību var pielāgot iepriekš noteiktajā diapazonā. Mainot
spilgtuma mērķa vērtību, displejs pielāgos savu fona apgaismojumu, lai sasniegtu mērķi.
Lai iestatītu spilgtuma mērķa vērtību:
1.
Atveriet OSD galveno izvēlni.
2.
Atveriet izvēlni Konfigurācija > Kalibrācija (Configuration > Calibration).
3.
Atveriet apakšizvēlni Spilgtuma mērķa vērtība (Luminance Target).
26
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Uzlabota darbība
4.
Pēc nepieciešamības iestatiet spilgtuma mērķa vērtību un apstipriniet.
Pēc noklusējuma rūpnīcas DICOM kalibrētā spilgtuma vērtība ir pieejama tehnisko datu tabulā. Šim
iestatījuma ir derīgs garantētais fona apgaismojuma darbmūžs.
4.9 Sākotnējie krāsu iestatījumi
Par sākotnējiem krāsu iestatījumiem
Pieejamie sākotnējie krāsu iestatījumi jūsu displejā ir šādi.
• Caurspīdīga pamatne (Clearbase): caurspīdīgas pamatnes filmas krāsas temperatūras simulācija.
• Zila pamatne (Bluebase): zilās pamatnes filmas krāsas temperatūras simulācija.
• Lietotājs (User): atlasot lietotāja krāsu temperatūras iestatījumu, varēsit manuāli definēt X un
Y koordinātas vai parādīt krāsu temperatūru atsevišķās apakšizvēlnēs.
• Dabiski balta (Native White): dabiska, nemainīta šķidro kristālu displeja paneļa krāsu temperatūra.
Lai atlasītu krāsas sākotnējo iestatījumu:
1.
Atveriet OSD galveno izvēlni.
2.
Atveriet izvēlni Konfigurācija > Kalibrācija > Krāsu iestatījumi (Configuration > Calibration > Color Settings).
3.
Atveriet apakšizvēlni Sākotnējie krāsu iestatījumi (Color Presets).
4.
Atlasiet kādu no pieejamiem sākotnējiem krāsu iestatījumiem un apstipriniet.
4.10 Krāsu temperatūra
Par krāsu temperatūru:
Ir iespējams mainīt displeja krāsu temperatūru.
Displeja krāsu temperatūru var mainīt tikai tad, ja krāsu iestatījumi ir iestatīti režīmā Lietotājs. Lai to
paveiktu, skatiet informāciju šeit: “”, .
Lai mainītu krāsu temperatūru:
1.
Atveriet OSD galveno izvēlni.
2.
Atveriet izvēlni Konfigurācija > Kalibrācija > Krāsu iestatījumi (Configuration > Calibration > Color Settings).
3.
Atveriet apakšizvēlni Krāsu attēlošana (Color Definition).
4.
Atlasiet krāsu temperatūru un apstipriniet.
5.
Atveriet apakšizvēlni Krāsu temperatūra (Color Temperature).
6.
Pēc nepieciešamības iestatiet temperatūras vērtību un apstipriniet.
4.11 Krāsu koordinātes
Par krāsu koordinātēm:
Ir iespējams mainīt displeja krāsu koordinātes.
Displeja krāsu koordinātas var mainīt tikai tad, ja krāsu iestatījumi ir iestatīti režīmā Lietotājs. Lai to
paveiktu, skatiet informāciju šeit: “”, .
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
27
Uzlabota darbība
Lai mainītu krāsu koordinātes:
1.
Atveriet OSD galveno izvēlni.
2.
Atveriet izvēlni Konfigurācija > Kalibrācija > Krāsu iestatījumi (Configuration > Calibration > Color Settings).
3.
Atveriet apakšizvēlni Krāsu attēlošana (Color Definition).
4.
Atlasiet krāsu koordinātes un apstipriniet.
5.
Atveriet apakšizvēlni x un/vai y (x and/or y).
6.
Pēc nepieciešamības iestatiet x un/vai y koordinātu vērtību un apstipriniet.
4.12 Skatīšanas režīmi
Par skatīšanas režīmiem
Coronis Fusion 4MP / 6MP var izmantot divos skatīšanas režīmos.
•
•
Diagnostika (Diagnostic): šīs režīms nodrošina pilnībā kalibrētu spilgtumu, un tas ir paredzēts,
izmantojot displeju diagnostikai.
Teksts (Text): šajā režīmā spilgtums tiek samazināts par aptuveni pusi. Šis režīms paredzēts displeja
izmantošanai ar citām lietojumprogrammām, piemēram, Word programmām.
Ņemiet vērā, ka teksta režīms nav pastāvīgs, jo, displeju izslēdzot, tas ieslēgsies diagnostikas režīmā.
Lai ātri pārslēgtu skatīšanas režīmu, neatverot OSD izvēlni, parastas darbības laikā vienlaikus
pieskarieties taustiņam Pa kreisi un Pa labi.
Noteikti atlasiet diagnostikas režīmu tad, ja Coronis Fusion 4MP / 6MP paredzēts izmantot
diagnostikas vidē.
Lai atlasītu skatīšanas režīmu:
1.
Atveriet OSD galveno izvēlni.
2.
Atveriet izvēlni Konfigurācija > Kalibrācija (Configuration > Calibration).
3.
Atveriet apakšizvēlni Skatīšanas režīms (Viewing Mode).
4.
Pēc nepieciešamības atlasiet iespēju Diagnostika/Teksts (Diagnostic/Text) un apstipriniet.
4.13 Displeja funkcijas
Par displeja funkcijām
Parastie, nekoriģētie paneļi parādīs visus pelēktoņu vai krāsu līmeņus ar spilgtuma pieauguma soļiem, kas
nav optimāli būtiskai diagnostikas informācijai. Pētījumi tomēr ir parādījuši, ka medicīniskajos attēlos zināmas
pelēktoņu vai krāsu daļas satur vairāk diagnostikas informācijas nekā citas daļas. Lai reaģētu uz šiem
slēdzieniem, ir definētas displeja funkcijas. Šīs funkcijas izceļ daļas, kas satur svarīgu diagnostikas
informāciju, koriģējot parasto paneļa darbību.
Pieejamās Coronis Fusion 4MP / 6MP displeja funkcijas ir šādas.
• Parastā (Native): atlasot iespēju Parastā (Native), parastā paneļa darbība netiks koriģēta.
• Dinamiskā gamma (Dynamic Gamma) 1.8 vai 2.2: šīs ir gammas funkcijas, kas tiek nobīdītas, lai ņemtu
vērā šķidro kristālu displeja paneļa spilgtuma vērtību, kas nav nulle, kad tiek ievadīts “melnais” signāls. Šīs
funkcijas ir īpaši noderīgas datortomogrāfijā (CT), lai uzlabotu zemu Haunsfīlda vērtību uztveršanu.
• DICOM: Digitālā attēlveidošana un sakari medicīnā (Digital Imaging and Communications in Medicine,
DICOM) ir starptautisks standarts, kas tika izstrādāts, lai uzlabotu digitālo attēlu kvalitāti un pārsūtīšanu
radioloģijā. Īsāk sakot, DICOM displeja funkcijas ļauj attēlos labāk saskatīt pelēkos toņus. Barco iesaka
izvēlēties DICOM displeja funkcijas galvenokārt medicīnisko datu skatīšanai.
• Lietotājs (User): šī displeja funkcija tiks automātiski atlasīta, ja displeja funkcijas definē MediCal QAWeb.
28
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Uzlabota darbība
•
Gamma 1.8 vai 2.2: atlasiet vienu no šīm displeja funkcijām, ja displejs aizstāj CRT (katodstaru caurules)
displeju, kas attiecīgi izmanto gammas vērtību 1.8 vai 2.2.
Displeja iestatījumi jāpielāgo, lai tie atbilstu vizualizācijas programmatūras prasībām. Ja rodas
šaubas, lūdzu, sazinieties ar vizualizācijas programmatūras nodrošinātāju.
Lai atlasītu displeja funkciju:
1.
Atveriet OSD galveno izvēlni.
2.
Atveriet izvēlni Konfigurācija > Kalibrācija (Configuration > Calibration).
3.
Atveriet apakšizvēlni Displeja funkcija (Display Function).
4.
Atlasiet kādu no pieejamām displeja funkcijām un apstipriniet.
4.14 Apkārtējās gaismas kompensācija (Ambient
Light Compensation, ALC)
Par ALC
Apkārtējās gaismas kompensāciju (Ambient Light Compensation, ALC) var iespējot tikai displejā,
atlasot DICOM attēlošanas funkciju. Tādēļ, lai pareizi iestatītu displeja darbību skatiet informāciju
šeit: “Displeja funkcijas”, lappuse 28.
Iespējojot ALC, DICOM attēlošanas funkcija tiks pārrēķināta, ņemot vērā iepriekš iestatīto apkārtējās gaismas
korekcijas vērtību. Šī vērtība tiek noteikta pēc atlasītās lasīšanas telpas. Tādēļ ir svarīgi atlasīt reālu lasīšanas
telpu, kad iespējojat ALC. To var paveikt, izpildot norādījumus sadaļā “Lasītavas”, lappuse 29.
Lai iespējotu/atspējotu ALC:
1.
Atveriet OSD galveno izvēlni.
2.
Atveriet izvēlni Konfigurācija > Kalibrācija > Apkārtējā gaisma (Configuration > Calibration > Ambient Light).
3.
Atveriet apakšizvēlni Apkārtējās gaismas kompensācija (Ambient Light Compensation).
4.
Pēc nepieciešamības atlasiet iespēju Iespējots/atspējots (Enabled/Disabled) un apstipriniet.
4.15 Lasītavas
Par lasītavām
Lasītavas var atlasīt tikai tad, ja ir izvēlēta DICOM attēlošanas funkcija. Tādēļ, lai pareizi iestatītu
displeja darbību skatiet informāciju šeit: “Displeja funkcijas”, lappuse 28.
Amerikas Ārstu biedrība medicīnā (American Association of Physicists in Medicine, AAPM) ir sastādījusi
iepriekš noteiktu lasītavu sarakstu. Katru no šīm lasītavām nosaka šādi parametri:
•
•
maksimālā gaismas intensitāte, kas pieļaujama šāda veida lasītavai;
iepriekš iestatīta apkārtējās vides gaismas korekcijas vērtība šai lasītavai.
Šie parametri tiek saglabāti jūsu displejā, un tie nosaka iepriekš iestatīto apkārtējās gaismas korekcijas
vērtību, kas jāņem vērā, lai pārrēķinātu DICOM attēlošanas funkciju, kad ir aktivizēta iespēja Apkārtējās
gaismas kompensācija (Ambient Light Compensation, ALC). Lai iespējotu ALC, līdzu, izmantojiet šo saiti:
“Apkārtējās gaismas kompensācija (Ambient Light Compensation, ALC)”, lappuse 29
Jūsu Coronis Fusion 4MP / 6MP pieejamās lasītavas ir šādas.
• CR/DR/MAMMO: atbilst gaismas apstākļiem diagnostikas lasīšanas telpās, kas paredzētas radioloģijai,
digitālajai radioloģijai vai mamogrāfijai. Šis iestatījums attiecas uz pašu zemāko iespējamo apkārtējās
gaismas intensitāti.
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
29
Uzlabota darbība
•
•
•
•
•
CT/MR/NM: atbilst gaismas apstākļiem diagnostikas lasītavās, kas paredzētas datortomogrāfijai,
magnētiskajai rezonansei un kodolmedicīnas skenējumiem.
Biroja darbinieki (Staff Office): atbilst gaismas apstākļiem biroju telpās.
Klīniskās apskates telpa (Clinical Viewing Room): atbilst gaismas apstākļiem diagnostikas lasītavās,
kas paredzētas klīnisko datu skatīšanai.
Neatliekamās palīdzības telpa (Emergency Room): atbilst gaismas apstākļiem neatliekamās palīdzības
telpās.
Operāciju zāle (Operating Room): atbilst gaismas apstākļiem operāciju zālēs. Šis iestatījums attiecas uz
augstāko iespējamo apkārtējās vides gaismas intensitāti.
Lai atlasītu lasītavu:
1.
Atveriet OSD galveno izvēlni.
2.
Atveriet izvēlni Konfigurācija > Kalibrācija > Apkārtējā gaisma (Configuration > Calibration > Ambient Light).
3.
Atveriet apakšizvēlni Lasītava (Reading Room).
4.
Atlasiet kādu no pieejamām lasītavām un apstipriniet.
4.16 Nepārtraukts ALC
Par nepārtraukto ALC
Nepārtraukto ALC var atlasīt tikai tad, ja ir izvēlēta DICOM attēlošanas funkcija. Tādēļ, lai pareizi
iestatītu displeja darbību skatiet informāciju šeit: “Displeja funkcijas”, lappuse 28.
Iespējojot nepārtraukto ALC, tiks nepārtraukti pārrēķināta DICOM attēlošanas funkcija, ņemot vērā vidējo
apkārtējās vides apgaismojuma intensitāti.
Lai atlasītu nepārtraukto ALC:
1.
Atveriet OSD galveno izvēlni.
2.
Atveriet izvēlni Konfigurācija > Kalibrācija > Apkārtējā gaisma (Configuration > Calibration > Ambient Light).
3.
Atveriet apakšizvēlni Nepārtraukts ALC (Continuous ALC).
4.
Pēc nepieciešamības atlasiet iespēju Iespējots/atspējots (Enabled/Disabled) un apstipriniet.
4.17 Iegultais QA (Kvalitātes nodrošinājums)
Pārskats
•
•
•
•
•
•
Par iegulto QA (Kvalitātes nodrošinājums)
DICOM statusa pārskats
DICOM atbilstības pārbaude
DICOM kalibrācija
DICOM kalibrācijas atiestate
DICOM kļūdu slieksnis
4.17.1 Par iegulto QA (Kvalitātes nodrošinājums)
Par
Iegultais QA ļauj palaist displeja kalibrāciju un atbilstības pārbaudi tieši displejā, izmantojot nākamajās
sadaļās aprakstītās OSD izvēlnes. Iegultais QA izmantos priekšējo sensoru/I-Guard, lai izmērītu
nepieciešamos spilgtuma līmeņus kalibrācijai vai atbilstības pārbaudei. Displeja OSD izvēlnē var atlasīt
dažādus iestatījumus abām darbībām. Pēdējos abu darbību rezultātus var skatīt, izmantojot OSD.
30
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Uzlabota darbība
Iegultais QA (Embedded QA) vai MediCal QAWeb?
Iegultais QA neaizstāj Barco MediCal QAWeb risinājumu.
Kaut arī Iegultais QA ir droša iespēja veikt vienkāršu kalibrāciju vai atbilstības pārbaudi, tomēr Barco noteikti
iesaka izvēlēties MediCal QAWeb kā kalibrācijas un kvalitātes nodrošinājuma (QA) risinājumu. Medical
QAWeb nodrošina daudzus ieguvumus, piemēram, centralizētu līdzekļu pārvaldību, iespēju ieplānot
uzdevumus, attālo pārvaldību, automātisku ziņojumu sastādīšanu, brīdinājumus un konkrētu atbalstu
reģionāliem QA standartiem, piemēram, DIN 6868-57, JESRA un AAPM TG18. Tādēļ MediCal QAWeb Agent
ir galvenā izvēle visiem atbalstītajiem displejiem, tos instalējot un palaižot. MediCal QAWeb Agent aizstās
iegulto QA un pārrakstīs visus iegultajam QA lietotos iestatījumus.
4.17.2 DICOM statusa pārskats
Par DICOM statusa pārskatu
Ir pieejama šāda informācija.
DICOM atbilstības statuss (statuss, kopš pēdējās atbilstības pārbaudes).
• Atbilstības statuss: parāda, vai pašreizējā DICOM līkne ir saderīga.
• Maksimuma kļūda: parāda pašreizējās DICOM līknes maksimuma kļūdu. Šī ir novirze salīdzinājumā ar
ideālu DICOM.
• Kļūdas slieksnis (Error threshold): parāda kļūdas slieksni. Šī ir maksimuma kļūda, kas pieļaujama,
pirms jāveic DICOM kalibrācija.
• Laiks, kas pagājis kopš pēdējās atbilstības pārbaudes: parāda fona apgaismojuma darbības laiku,
kopš pēdējās atbilstības pārbaudes.
• Displeja darbība: parāda pašreizējo displeja darbību.
• Apkārtējās vides gaismas kompensācija: parāda apkārtējās vides gaismas kompensācijas statusu.
• Lasītava: parāda atlasīto lasītavu.
• Spilgtums: parāda izmērīto spilgtumu.
• Melnā spilgtums (Black luminance): parāda izmērīto melnā spilgtumu.
DICOM kalibrācijas statuss
• Pagaidām nav veikta kalibrācija: cita informācija nav redzama.
• Kalibrācija ir veikta: veicot kalibrāciju, tiek parādīta šāda papildinformācija: laiks, kas pagājis kopš
pēdējās kalibrācijas, displeja funkcija, apkārtējās vides gaismas kompensācija un lasītava.
Pašreizējie DICOM iestatījumi
• Displeja darbība: parāda pašreizējo displeja darbību.
• Apkārtējās vides gaismas kompensācija: parāda apkārtējās vides gaismas kompensācijas statusu.
• Lasītava: parāda atlasīto lasītavu.
Lai izgūtu DICOM statusa pārskatu:
1.
Atveriet OSD galveno izvēlni.
2.
Atveriet izvēlni Konfigurācija > Kalibrācija > Iegultā kvalitātes nodrošināšana.
3.
Atlasiet DICOM statusa pārskats, lai parādītu ekrānā informāciju.
4.17.3 DICOM atbilstības pārbaude
Par DICOM atbilstības pārbaudi
DICOM atbilstības pārbaudē tiek mērīta jūsu displeja DICOM līkne, veicot dažādas darbības. Pēc mērīšanas
tiks parādīts DICOM stāvokļa pārskats.
Lai sāktu DICOM atbilstības pārbaudi:
1.
Atveriet OSD galveno izvēlni.
2.
Atveriet izvēlni Konfigurācija > Kalibrācija > Iegultā kvalitātes nodrošināšana.
3.
Atlasiet iespēju DICOM atbilstības pārbaude, lai sāktu atbilstības pārbaudi.
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
31
Uzlabota darbība
Warning: Taustiņa nospiešana atbilstības pārbaudes laikā atcels pārbaudi.
4.17.4 DICOM kalibrācija
Par DICOM kalibrāciju
DICOM kalibrācija veiks pašreizējās DICOM līknes korekciju, lai iespējami labāk izveidotu atbilstīgu DICOM
līkni.
Lai sāktu DICOM kalibrāciju:
1.
Atveriet OSD galveno izvēlni.
2.
Atveriet izvēlni Konfigurācija > Kalibrācija > Iegultā QA (Configuration > Calibration > Embedded QA).
3.
Atlasiet DICOM kalibrācija (DICOM calibration), lai sāktu kalibrāciju.
Warning: Taustiņa nospiešana kalibrācijas laikā atcels kalibrāciju un tiks atjaunotas iepriekšējās
vērtības.
Note: Pēc kalibrācijas tiks automātiski palaista atbilstības pārbaude.
4.17.5 DICOM kalibrācijas atiestate
Par DICOM kalibrācijas atiestati
Ir iespējams atjaunot sākotnējo (nekoriģēto) DICOM līkni.
Lai atiestatītu DICOM kalibrāciju:
1.
Atveriet OSD galveno izvēlni.
2.
Atveriet izvēlni Konfigurācija > Kalibrācija > Iegultā kvalitātes nodrošināšana.
3.
Atveriet apakšizvēlni DICOM preferences.
4.
Atlasiet Atiestatīt DICOM kalibrāciju, lai atjaunotu sākotnējo (nekoriģēto) DICOM līkni.
4.17.6 DICOM kļūdu slieksnis
Par DICOM kļūdu slieksni
DICOM atbilstības definēšanas slieksni var mainīt ar 5% pieauguma soļiem — sākot no 5 līdz 30%. Ja
maksimālā nobīde nav lielāka par atlasīto slieksni, atbilstības pārbaude būs veiksmīga.
Lai iestatītu DICOM kļūdu slieksni:
1.
Atveriet OSD galveno izvēlni.
2.
Atveriet izvēlni Konfigurācija > Kalibrācija > Iegultā kvalitātes nodrošināšana.
3.
Atveriet apakšizvēlni DICOM preferences.
4.
Pēc nepieciešamības iestatiet parametru Kļūdas slieksnis un apstipriniet.
4.18 Attēla mērogošana
Par attēla mērogošanu
Iespējojot attēla mērogošanas funkciju, katrs atsevišķs pikselis tiks iekopēts vienā vai vairākos blakus esošos
pikseļos, tādējādi parādītais attēls oriģinālā ir attēlu avota video ievades signālu kopums.
32
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Uzlabota darbība
Attēla mērogošana ir iespējama tikai tad, ja displeja video ievades signāla izšķirtspēja ir mazāka vai
vienāda ar pusi no displeja maksimālās izšķirtspējas.
Lai iespējotu/atspējotu attēla mērogošanu:
1.
Atveriet OSD galveno izvēlni.
2.
Atveriet izvēlni Konfigurācija > Attēlu avots (Configuration > Image Source).
3.
Atveriet apakšizvēlni Mērogošana (Scaling).
4.
Pēc nepieciešamības atlasiet iespēju Iespējots/atspējots (Enabled/Disabled) un apstipriniet.
4.19 Attēlu avota atlases režīmi
Par attēlu avota atlases režīmiem
Coronis Fusion 4MP / 6MP automātiski atpazīst pieslēgtās video ievades signālu skaitu, pievieno tos pareizā
displeja ekrāna pusē, un lieto atbilstīgus video iestatījumus (izšķirtspēju, video kodēšanas režīmu,
atsvaidzināšanas ātrumu u.c.). Tomēr, iespējams, ka vajadzēs manuāli atlasīt video ievades signālus, kurus
jāparāda zināmā displeja ekrāna pusē vai arī patstāvīgi jāpielāgo konkrēti video iestatījumi. Vispirms atlasiet
kādu no turpmāk norādītajiem attēlu avota atlases režīmiem, kas pieejami jūsu displejam.
•
•
•
•
Automātiski: šajā režīmā displejs automātiski atpazīst pieslēgtās video ievades signālus, pievieno tos
pareizā displeja ekrāna pusē, un lieto atbilstīgus video iestatījumus (izšķirtspēju, video kodēšanas režīmu,
atsvaidzināšanas ātrumu u.c.). Atlasot šo režīmu, nebūs pieejams neviens video iestatījums.
Viens attēlu avots: šis režīms ir paredzēts tikai viena pieslēgtās video ievades signāla parādīšanai un
manuālai konfigurēšanai. Atlasot šo režīmu, abiem video ievades signāliem būs pieejami video iestatījumi
abās displeja pusēs.
Divi attēlu avoti: šis režīms ir paredzēts divu pieslēgtās video ievades signālu (pa vienam katrā displeja
pusē) parādīšanai un manuālai konfigurēšanai. Atlasot šo režīmu, izvēlētajam video ievades signālam būs
pieejami video iestatījumi katrā displeja pusē.
Lietpratēja režīms: šis režīms ir paredzēts viena vai divu pieslēgtās video ievades signālu parādīšanai un
manuālai konfigurēšanai. Atlasot šo režīmu, abiem video ievades signāliem būs pieejami video iestatījumi
katrā displeja pusē.
Lai izvēlētos attēlu avota atlases režīmu:
1.
Atveriet OSD galveno izvēlni.
2.
Atveriet izvēlni Konfigurācija > Attēlu avoti.
3.
Atveriet apakšizvēlni Attēlu avota atlase.
4.
Izvēlieties kādu no pieejamiem attēlu avota atlases režīmiem un apstipriniet.
4.20 Video ievades signāli
Coronis Fusion 4MP / 6MP displejs automātiski atpazīst pieslēgtās video ievades signālus.
Manuāla video ievades konfigurācija ir iespējama, taču tad jūsu displeja attēlu avota atlases režīmā
jāiestata šādas iespējas atļaušana. Lai to paveiktu, skatiet informāciju šeit: “Attēlu avota atlases
režīmi”, lappuse 33.
Par ievades konfigurāciju
Atkarībā no attēlu avota atlases režīma ir iespējams konfigurēt šādas ievades:
Izvēlne
Ievades signāls
Attēlu avota atlases režīms
Viens attēlu avots
Ieejas signāla savienotāja konfigurācija
(DisplayPort 1/2, DVI 1/2).
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
33
Uzlabota darbība
Kreisās puses ievades
signāls
Labās puses ievades
signāls
Kreisā puse
Divi attēlu avoti
Lietpratēja režīms
Labā puse
1. ievades signāls
2. ievades signāls
Automātiskā ievades atlase
Kreisās puses ieejas signāla savienotāja
konfigurācija (DisplayPort 1, DVI 1).
Labās puses ieejas signāla savienotāja
konfigurācija (DisplayPort 2, DVI 2).
Ekrāna kreisās puses ievades signāla (1./
2. ievade) konfigurācija.
Ekrāna labās puses ievades signāla (1./2. ievade)
konfigurācija.
1. ievades signāla savienotāja konfigurācija
(DisplayPort, DVI).
2. ievades signāla savienotāja konfigurācija
(DisplayPort, DVI).
Automātiskās ievades atlases konfigurācija.
Lietpratēja režīmā kreiso un labo pusi var konfigurēt tikai tad, ja ir atspējota automātiskās ievades
atlases funkcija.
Lai manuāli konfigurētu video ievades signālus:
1.
Atveriet OSD galveno izvēlni.
2.
Atveriet izvēlni Konfigurācija > Attēlu avoti (Configuration > Image Sources).
3.
Pēc nepieciešamības atveriet kādu no pieejamām apakšizvēlnēm.
4.
Atlasiet kādu no pieejamiem savienotājiem/ievadēm un apstipriniet.
4.21 Pelēktoņu pārvēršanas režīmi
Coronis Fusion 4MP / 6MP displejs automātiski atpazīst pieslēgtās video ievades signālus un lieto
pareizus pelēktoņu pārvēršanas iestatījumus. Manuāla pelēktoņu pārvēršanas režīma atlase ir
iespējama, taču tad jūsu displeja attēlu avota atlases režīmā jāiestata šādas iespējas atļaušana. Lai
to paveiktu, skatiet informāciju šeit: “Attēlu avota atlases režīmi”, lappuse 33.
Par pelēktoņu pārvēršanas režīmiem
Pelēktoņu pārvēršanas režīmi nosaka, kā displeja kontrollerī ģenerēta krāsa tiek displejā pārvērsta pelēktonī.
Pieejami pelēktoņu pārvēršanas režīmi ir šādi.
• Bez pārvēršanas (No conversion)
• Izmantot sarkano kanālu (Use red channel): šis režīms paredzēts pelēktoņu attēlojumam, kad pelēkā
krāsa tiek pārnesta pa sarkano kanālu.
• Izmantot zaļo kanālu (Use green channel): šis režīms paredzēts pelēktoņu attēlojumam, kad pelēkā
krāsa tiek pārnesta pa zaļo kanālu.
• Izmantot zilo kanālu (Use blue channel): šis režīms paredzēts pelēktoņu attēlojumam, kad pelēkā krāsa
tiek pārnesta pa zilo kanālu.
Lai manuāli atlasītu pelēktoņu pārvēršanas režīmu:
1.
Atveriet OSD galveno izvēlni.
2.
Pārejiet uz izvēlni Konfigurācija > Attēlu avots > Ievades iestatījumi > DisplayPort 1/2, DVI 1/2 (Configuration >
Image Sources > Input Settings > DisplayPort 1/2, DVI 1/2).
3.
Atveriet apakšizvēlni Pelēktoņu pārvēršana (Grayscale Conversion).
4.
Atlasiet kādu no pieejamiem krāsu pārvēršanas režīmiem un apstipriniet.
34
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Uzlabota darbība
4.22 EDID formāts
Par EDID formātu
Coronis Fusion 4MP / 6MP atbalsta divus EDID formātus: E-EDID V1.4 un DisplayID V1.3
EDID formāta atlase
1.
Atveriet OSD galveno izvēlni.
2.
Pārejiet uz izvēlni Konfigurācija > Attēlu avoti > Ievades iestatījumi (Configuration > Image Sources > Input
Settings).
3.
Atveriet apakšizvēlni EDID formāts (EDID format).
4.
Atlasiet kādu no pieejamiem formātiem un apstipriniet.
4.23 EDID laika intervāli
Par EDID laika intervāliem
Jūsu Coronis Fusion 4MP / 6MP ir pieejami šādi EDID laika intervāli.
• Izšķirtspēja (Resolution): ļauj manuāli mainīt attēlu avota video ievades signāla izšķirtspēju.
• Atsvaidzināšanas ātrums (Refresh rate): ļauj manuāli atlasīt attēlu avota video ievades signāla
atsvaidzināšanas ātrumu atkarībā no displejam pievienotās displeja vadības ierīces jeb kontrollera
atsvaidzināšanas ātruma.
• Krāsu dziļums (Color depth): ļauj iestatīt krāsu dziļumu uz 8 vai 10 bitiem tikai tad, ja izmanto
DisplayPort ieeju.
Lai manuāli iestatītu EDID laika intervālus:
1.
Atveriet OSD galveno izvēlni.
2.
Pārejiet uz izvēlni Konfigurācija > Attēlu avots > Ievades iestatījumi > DisplayPort 1/2, DVI 1/2 (Configuration >
Image Sources > Input Settings > DisplayPort 1/2, DVI 1/2).
3.
Atveriet apakšizvēlni EDID.
4.
Atlasiet kādu no pieejamiem iestatījumiem un apstipriniet.
4.24 Displeja informācija
Informācija par displeju
Jūsu displeja sērijas numurs, izšķirtspēja, aparātprogrammatūras versijas un cita informācija ir pieejama
attiecīgajā OSD izvēlnē.
Lai izgūtu informāciju par displeju:
1.
Atveriet OSD galveno izvēlni.
2.
Atveriet izvēlni Par šo displeju (About this Display), lai informācija tiktu parādīta ekrānā.
4.25 Displeja statuss
Par displeja statusu
OSD izvēlnes apakšizvēlne Statuss sniedz informāciju par displeja pašreizējo statusu (darblaiku, temperatūru
u. c.), pievienotā attēlu avota statusu (video kodēšanas režīms, laiks u. c.), kā arī informāciju par displeja
pašreizējo kalibrācijas statusu (displeja darbība, spilgtums, ALC u.c.).
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
35
Uzlabota darbība
Lai izgūtu sava displeja statusu:
1.
Atveriet OSD galveno izvēlni.
2.
Pārejiet pie izvēlnes Statuss.
3.
Pēc nepieciešamības atveriet apakšizvēlni Displejs, Attēlu avoti vai Kalibrācija.
36
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Displeja tīrīšana
5
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
37
Displeja tīrīšana
5.1 Tīrīšanas norādījumi
Displeja tīrīšana
Tīriet displeju ar sūkli, tīrīšanas drānu vai mīkstu salveti, kas nedaudz samitrināta medicīniskajām iekārtām
paredzētā tīrīšanas līdzeklī. Izlasiet un ievērojiet visus norādījumus tīrīšanas līdzekļa uzlīmē. Ja rodas šaubas
par konkrēta tīrīšanas līdzekļa iedarbību, lietojiet parastu ūdeni.
Neizmantojiet šādus izstrādājumus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spirtu/šķīdinātājus, kuru koncentrācija pārsniedz 5%
Spēcīgu sārmu, spēcīgus šķīdinātājus
Skābi
Mazgāšanas līdzekļus ar fluorīdu
Mazgāšanas līdzekļus ar amonjaku
Mazgāšanas līdzekļus ar abrazīvām piedevām
Dzelzs skaidas
Abrazīvu sūkli
Tērauda asmeņus
Drānu ar tērauda diegiem
UZMANĪBU! Uzmanieties, lai nesabojātu vai nesaskrāpētu šķidro kristālu displeja priekšējo stiklu.
Uzmanieties, valkājot gredzenus vai citas rotaslietas, un neizmantojiet pārmērīgu spiedienu uz
šķidro kristālu displeja priekšējo stiklu.
UZMANĪBU! Nelietojiet un nesmidziniet šķidrumu tieši uz displeja, jo pārmērīgs šķidruma
daudzums var sabojāt iekšējās elektronikas daļas. Tā vietā samitriniet ar šķidrumu tīrīšanas drānu.
38
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Atkārtotas
iesaiņošanas
norādījumi
6
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
39
Atkārtotas iesaiņošanas norādījumi
6.1 Displeja atkārtota iesaiņošana
Informācija par atkārtotu iesaiņojumu
Attēls 6-1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
40
Kaste
Lietošanas pamācība, sistēmas disks un dokumentācijas disks
Apakšējais amortizators
Barošanas bloks
Coronis Fusion 4MP / 6MP displejs
Augšējais amortizators
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Atkārtotas iesaiņošanas norādījumi
7. Kabeļi (video, USB, barošanas)
8. Displeja vadības ierīces kaste (papildaprīkojums)
9. Skārienpaliktņa kaste (papildaprīkojums)
Kā atkārtoti iesaiņot displeju
1.
Novietojiet tukšo kasti uz stabilas virsmas.
2.
Ievietojiet sistēmas disku, dokumentācijas disku un lietošanas pamācību paredzētajā maisiņā, kas
piestiprināts kastes iekšpusē.
3.
Ievietojiet kastē apakšējo amortizatoru.
4.
Ievietojiet barošanas bloku paredzētajā apakšējā amortizatora iedobumā.
5.
Ievietojiet Coronis Fusion 4MP / 6MP displeju oriģinālajā maisā un tad kastē ar paneli vērstu lejup.
6.
Novietojiet uz displeja augšējo amortizatoru.
7.
Ja iespējams, iebīdiet displeja vadības ierīces kasti un/vai skārienpaliktņa kasti paredzētajā augšējā
amortizatora iedobumā.
8.
Ievietojiet visus kabeļus (video, USB, barošanas) to oriģinālajos maisos un pēc tam novietojiet augšējā
amortizatora iedobumā.
9.
Aizveriet un aizlīmējiet kasti.
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
41
Atkārtotas iesaiņošanas norādījumi
42
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Svarīga informācija
7
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
43
Svarīga informācija
7.1 Drošības informācija
Vispārīgi ieteikumi
Pirms lietot ierīci, izlasiet drošības un lietošanas norādījumus.
Saglabājiet drošības un lietošanas norādījumus turpmākām uzziņām.
Ievērojiet visus brīdinājumus uz ierīces un lietošanas norādījumu rokasgrāmatā.
Ievērojiet visus darbības un lietošanas norādījumus.
Elektrotrauma vai aizdegšanās bīstamība
Lai nepieļautu elektrotraumas vai aizdegšanos, nenoņemiet pārsegu.
Ierīces iekšpusē nav apkopei paredzētu detaļu. Uzticiet apkopi kvalificētiem darbiniekiem.
Nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.
Ierīces pārveidošana
Nepārveidojiet šo ierīci bez ražotāja atļaujas.
Aizsardzības veids (elektrisks):
Displejs ar ārējo barošanas bloku: I klases aprīkojums.
Drošības pakāpe (ugunsnedrošs anestēzijas līdzekļa maisījums)
Aprīkojumu nedrīkst lietot vidē, kurā ir ugunsnedrošs anestēzijas līdzekļa maisījums ar gaisu, skābekli, vai
slāpekļa oksīdu.
Aprūpes aprīkojums, kas nav paredzēts pacientiem
•
•
•
Aprīkojums, kas paredzēts lietošanai pamatā veselības aprūpes iestādē, vietā, kur saskare ar pacientiem
maz iespējama (neattiecināma daļa).
Šo aprīkojumu nedrīkst izmantot ar dzīvības uzturēšanas iekārtām.
Lietotājs nedrīkst vienlaikus pieskarties aprīkojumam, nedz tā signāla ievades pieslēgvietām (Signal Input
Ports, SIP)vai signāla izvades pieslēgvietām (Signal Output Ports, SOP) un pacientam.
Pieslēgums barošanas avotam — aprīkojums ar ārēju 24 V DC barošanu
•
•
•
•
•
•
Prasības barošanas avotam: aprīkojums jāpieslēdz atbilstošam 24 V DC (
) SELV barošanas avotam.
) barošanas avotam jābūt nodrošinātam ar
Medicīniskām vajadzībām apstiprinātam līdzstrāvas (DC) (
maiņstrāvas (AC) elektrotīkla spriegumu.
Barošanas bloks ir norādīts kā ME aprīkojuma daļa, vai kombinācija ir norādīta kā ME sistēma.
Lai izvairītos no elektrotraumas, šo aprīkojumu drīkst pieslēgt tikai elektrotīklam ar aizsardzības
zemējumu.
Aprīkojums jāuzstāda blakus viegli pieejamai kontaktligzdai.
Aprīkojums paredzēts nepārtrauktai izmantošanai.
Īslaicīgs pārspriegums
Ja ierīce ilgstoši netiks lietota, atvienojiet to no maiņstrāvas ievada, lai nepieļautu bojājumus, ko rada īslaicīgs
pārspriegums.
Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet barošanas kabeli no maiņstrāvas kontaktligzdas.
Barošanas kabeļi:
•
•
44
Izmantojiet UL sarakstā iekļautu atvienojamu barošanas kabeli: trīs vadu, SJ tipa vai līdzvērtīgu, 18 AWG
min., ar nominālo spriegumu 250 V min., ar slimnīcām apstiprinātu spraudņa konfigurāciju 5-15P 120 V
lietojumam vai 6-15P konfigurāciju 240 V lietojumam
Nepārslogojiet sienas kontaktligzdas un pagarinājuma kabeļus, jo var notikt aizdegšanās vai rasties
elektrotrauma.
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Svarīga informācija
•
•
Elektrotīkla barošanas kabeļa aizsardzība (ASV: barošanas kabelis): barošanas kabeļi jāizvelk tā, lai uz
tiem nevarētu uzkāpt vai tos iespiest ar uz kabeļiem novietotiem priekšmetiem, pievēršot īpašu uzmanību
kabeļiem pie spraudņiem un kontaktligzdām.
Izmantojiet barošanas kabeli, kas atbilst elektrotīkla sprieguma parametriem un spēkā esošiem konkrētās
valsts drošības standartiem.
Ūdens un mitrums
Nekādā gadījumā nepakļaujiet ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.
Nekad nelietojiet ierīci ūdens tuvumā, piemēram, pie vannas, izlietnes, peldbaseinā, pie virtuves izlietnes,
veļas mazgājamās mašīnas vai mitrā pagrabā.
Ventilācija
Nepārklājiet un nenosprostojiet ierīces pārsegā esošās ventilācijas atveres. Uzstādot ierīci skapī vai citā
slēgtā vietā, atstājiet pietiekami daudz brīvas vietas starp ierīci un skapja sāniem.
Uzstādīšana
Novietojiet ierīci uz plakanas, cietas un stabilas virsmas, kas var noturēt vismaz 3 ierīču svaru. Ja izmantojat
nestabilus ratiņus vai statīvu, ierīce var nokrist, radīt smagu traumu bērnam vai pieaugušajam, kā arī sabojāt
ierīci.
Darbības traucējumi
Atvienojiet aprīkojuma barošanas kabeli no maiņstrāvas ievada un uzticiet apkopi kvalificētiem apkopes
tehniķiem šādos gadījumos.
•
•
•
•
•
•
Ja barošanas kabelis vai tā spraudnis ir bojāts.
Ja aprīkojumā ir iekļuvis šķidrums.
Ja aprīkojums ticis pakļauts lietus vai ūdens ietekmei.
Ja aprīkojums nedarbojas, kā paredzēts, ievērojot lietošanas norādījumus. Regulējiet tikai tās vadības
ierīces, kas minētas lietošanas norādījumos, jo vadības ierīču nepareiza regulēšana var radīt bojājumus,
kuru novēršanai daudzos gadījumos būs nepieciešams apjomīgs kvalificēta tehniķa darbs, lai atjaunotu
atbilstīgu izstrādājuma darbības stāvokli.
Ja aprīkojums ir nomests, vai ir bojāts tā korpuss.
Ja izstrādājuma darbībā vērojamas izmaiņas, kas liecina, ka nepieciešama apkope.
Skandināvijas valstu atkāpes saistībā ar CL. 1.7.2
Somija: “Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan”
Norvēģija: “Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt”
Zviedrija: “Apparaten skall anslutas till jordat uttag”
7.2 Vides aizsardzības informācija
Disposal Information
Waste Electrical and Electronic Equipment
This symbol on the product indicates that, under the European Directive 2012/19/EU governing waste
from electrical and electronic equipment, this product must not be disposed of with other municipal waste.
Please dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of
waste electrical and electronic equipment. To prevent possible harm to the environment or human health from
uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them
responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
For more information about recycling of this product, please contact your local city office or your municipal
waste disposal service.
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
45
Svarīga informācija
For details, please visit the Barco website at: http://www.barco.com/AboutBarco/weee
Turkey RoHS compliance
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
[Republic of Turkey: In conformity with the WEEE Regulation]
中国大陆 RoHS
Ķīnas kontinentālās daļas RoHS
根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(也称为中国大陆RoHS), 以下部分列出了
Barco产品中可能包含的有毒和/或有害物质的名称和含量。中国大陆RoHS指令包含在中国信息产业部MCV标
准:“电子信息产品中有毒物质的限量要求”中。
Zemāk tabulā saskaņā ar dokumentu “Pārvaldības metodes bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanai
elektriskajos un elektroniskajos izstrādājumos” (Management Methods for the Restriction of the Use of
Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products), ko dēvē arī par Ķīnas kontinentālās daļas
RoHS, ir uzskaitīti toksisku un/vai bīstamu vielu nosaukumi un saturs, kas var būt Barco izstrādājumos. Ķīnas
kontinentālās daļas RoHS ir iekļauts arī Ķīnas Informācijas nozares ministrijas MCV standarta sadaļā
“Toksisko vielu ierobežošanas prasības attiecībā uz elektroniskajiem informācijas izstrādājumiem.”
零件项目(名称)
Komponenta nosaukums
印制电路配件
Iespiesto plašu mezgli
液晶面板
Šķidro kristālu displeja panelis
外接电(线)缆
Ārējie kabeļi
內部线路
Iekšējais vadojums
金属外壳
Metāla ietvars
塑胶外壳
Plastmasas ietvars
散热片(器)
Radiatori
电源供应器
Barošanas bloks
风扇
Ventilators
文件说明书
Papīra rokasgrāmatas
46
有毒有害物质或元素
Bīstamas vielas un elementi
汞
铅
镉
Hg
Pb
Cd
x
o
o
六价铬
Cr6+
o
多溴联苯
PBB
o
多溴二苯醚
PBDE
o
x
o
o
o
o
o
x
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
x
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Svarīga informācija
零件项目(名称)
Komponenta nosaukums
有毒有害物质或元素
Bīstamas vielas un elementi
汞
铅
镉
Hg
Pb
Cd
o
o
o
光盘说明书
Rokasgrāmatas kompaktdisks
本表格依据SJ/T 11364的规定编制
Šī tabula ir sagatavota saskaņā ar SJ/T 11364 noteikumiem.
六价铬
Cr6+
o
多溴联苯
PBB
o
多溴二苯醚
PBDE
o
o: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下.
o: norāda, ka šī toksiskā vai bīstamā viela, ko satur visi homogēnie materiāli attiecīgajā detaļā, nesasniedz
robežvērtību, kas noteikta standartā GB/T 26572.
x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求.
x: norāda, ka šī toksiskās vai bīstamās vielas daudzums, kas ir vismaz vienā no šīs detaļas homogēnajiem
materiāliem, pārsniedz ierobežojuma prasības, kas noteiktas standartā GB/T 26572.
在中国大陆销售的相应电子信息产品(EIP)都必须遵照中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要
求》标准贴上环保使用期限(EFUP)标签。Barco产品所采用的EFUP标签(请参阅实例,徽标内部的编号使
用于指定产品)基于中国大陆的《电子信息产品环保使用期限通则》标准。
Visiem elektroniskajiem informācijas izstrādājumiem (Electronic Information Products, EIP), kas tiek pārdoti
Ķīnas kontinentālajā daļā, jāatbilst “bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanas elektriskajos un
elektroniskajos izstrādājumos marķējumam”, kas apzīmēti ar Videi draudzīgs izmantošanas periods
(Environmental Friendly Use Period, EFUP) logotipu. Numurs EFUP logotipa iekšpusē, ko izmanto Barco
(skatiet fotoattēlu), atbilst Ķīnas kontinentālās daļas dokumentam “Vispārīgas pamatnostādnes par videi
draudzīgu elektronisko informācijas izstrādājumu izmantošanas periodu.”
10
7.3 Informācija par atbilstību normatīviem
Paredzētā lietošana
Displeju paredzēts izmantot medicīnas darbiniekiem ar speciālo izglītību kā digitālu attēlu demonstrācijas un
apskates rīku (izņemot digitālo mamogrāfiju) attēlu skatīšanai un analīzei.
Lietošanas norādījumi
•
•
•
Displejs nedrīkst saskarties ar pacientiem.
Displeju nedrīkst uzstādīt vienā telpā ar pacientu.
Displejs jāizmanto tikai īpaši paredzētā diagnostikas datu lasītavā.
Uzmanību! (ASV): federālais likums ļauj šo ierīci pārdot tikai ārstam vai pēc ārsta pasūtījuma. (Precīza
informācija un izņēmumi norādīti Federālo likumu kodeksā, 21. virsraksts, 801. daļa D.).
Kontrindikācijas
Ierīce nav piemērota digitālajai mamogrāfijai.
Paredzētie lietotāji
Barco diagnostikas displejus paredzēts izmantot apmācītiem mediķiem primārajā diagnostikā. Ierīci sākotnēji
iestata apmācīti tehniķi vai medicīnas IT speciālisti.
Ražošanas valsts
Izstrādājuma ražošanas valsts ir norādīta uz izstrādājuma uzlīmes (“Made in …”).
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
47
Svarīga informācija
Importētāju kontaktinformācija
Lai atrastu vietējo importētāju, sazinieties ar kādu no Barco reģionālajiem birojiem, izmantojot
kontaktinformāciju mūsu vietnē (www.barco.com).
FCC B klase
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļas prasībām. Uz lietošanu attiecas šādi divi nosacījumi: (1) šī ierīce
nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus un (2) šai ierīcei jāpieņem jebkuri traucējumi, tostarp traucējumi, kas var
izraisīt nevēlamu darbību.
Šī ierīce ir pārbaudīta un tika konstatēts, ka tā atbilst B klases digitālās ierīces darbības ierobežojumiem
saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu piemērotu aizsardzību pret
kaitīgiem traucējumiem apdzīvotās vietās. Šī ierīce ģenerē, izmanto un var izstarot radio frekvenču enerģiju
un, ja ierīci neuzstāda un nelieto saskaņā ar norādījumiem, tā var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus.
Tomēr nav iespējams garantēt, ka traucējumi netiks radīti konkrētā instalācijā. Ja ierīce rada kaitīgus
traucējumus radio vai televīzijas signālu uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam
jāmēģina novērst traucējumus, rīkojoties šādi.
•
•
•
•
Pagrieziet vai novietojiet citur signālu uztveršanas antenu.
Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
Pieslēdziet ierīci kontaktligzdai ķēdē, kurai nav pieslēgts uztvērējs.
Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio vai televīzijas tehniķi.
Veicot izmaiņas vai pārveidošanu, ko nav apstiprinājusi puse, kas atbild par atbilstību, var tikt anulētas
tiesības izmantot šo aprīkojumu.
Par atbilstību FCC atbildīgais: Barco Inc., 3059 Premiere Parkway Suite 400, 30097 Duluth GA, ASV, Tālr.:
+1 678 475 8000
Paziņojums lietotājiem Kanādā
CAN ICES-1/NMB-1
7.4 Paziņojums par EMS
Vispārīga informācija
Šo ierīci paredzēts izmantot tikai profesionālā veselības aprūpes iestādē.
Uzstādot ierīci, izmantojiet tikai komplektā iekļautos ārējos kabeļus un barošanas bloku vai juridiskā ražotāja
nodrošināto rezerves daļu. Citu detaļu lietošana var samazināt ierīces imunitātes līmeni.
BRĪDINĀJUMS. Nenovietojiet šo aprīkojumu blakus citam aprīkojumam vai uz tā, jo var rasties
darbības traucējumi. Taču, ja aprīkojums tomēr jānovieto blakus citam aprīkojumam vai uz tā,
jāpārliecinās, ka aprīkojums darbojas pareizi.
BRĪDINĀJUMS. Izmantojot piederumus, pārveidotājus un kabeļus, kas nav norādīti iepriekš vai
kurus nav nodrošinājis šī aprīkojuma ražotājs, var tikt radīts spēcīgāks elektromagnētiskais
starojums vai samazināta šī aprīkojuma elektromagnētiskā aizsardzība, radot darbības
traucējumus.
BRĪDINĀJUMS. Pārvietojamu RF sakaru aprīkojumu (tostarp perifērijas ierīces, piemēram,
antenas kabeļus un ārējās antenas) nedrīkst izmantot tuvāk par 30 cm (12 collām) no jebkuras
Coronis Fusion 4MP / 6MP daļas, tostarp ražotāja norādītajiem kabeļiem. Citādi var pasliktināties šī
aprīkojuma veiktspēja.
Elektromagnētiskā emisija
Coronis Fusion 4MP / 6MP paredzēts izmantot zemāk norādītā elektromagnētiskā vidē. Coronis Fusion 4MP /
6MP īpašniekam vai lietotājam jānodrošina, lai monitors tiktu izmantots šādā vidē.
48
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Svarīga informācija
Emisijas pārbaude
Atbilstība
RF emisija
CISPR 11
1. grupa
RF emisija
CISPR 11
Harmoniskā emisija
IEC 61000-3-2
Sprieguma svārstības/
uzplaiksnījuma emisija
IEC 61000-3-3
B klase
Elektromagnētiskā vide —
norādījumi
Coronis Fusion 4MP / 6MP izmanto
radiofrekvenču (RF) enerģiju tikai
iekšējai darbībai. Tādēļ RF emisija
ir ļoti niecīga un visdrīzāk neradīs
nekādus tuvumā esošu
elektronisko ierīču darbības
traucējumus.
Coronis Fusion 4MP / 6MP var
izmantot visās vidēs, tostarp
dzīvojamā vidē un tādās, kas tieši
savienotas ar publisko
zemsprieguma elektroapgādes
tīklu, kas apgādā mājsaimniecības.
D klase
Atbilstība
Šis Coronis Fusion 4MP / 6MP atbilst attiecīgajiem EMS medicīnas standartiem attiecībā uz ietekmi uz
tuvumā esošu aprīkojumu un tam radītiem darbības traucējumiem. Uz lietošanu attiecas šādi divi nosacījumi:
(1) šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus un (2) šai ierīcei jāpieņem jebkuri traucējumi, tostarp
traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.
Darbības traucējumus var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot aprīkojumu.
Ja šis aprīkojums rada kaitīgus traucējumus vai tam rodas darbības traucējumi, ko rada cits tuvumā esošs
aprīkojums, lietotājam jāmēģina novērst traucējumus, rīkojoties šādi.
•
•
•
•
Pagrieziet vai novietojiet citur signālu uztveršanas antenu vai aprīkojumu.
Palieliniet attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju.
Pieslēdziet aprīkojumu kontaktligzdai ķēdē, kurai nav pieslēgts uztvērējs.
Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar izplatītāju vai pieredzējušu tehniķi.
Elektromagnētiskā imunitāte
Coronis Fusion 4MP / 6MP paredzēts izmantot zemāk norādītā elektromagnētiskā vidē. Coronis Fusion 4MP /
6MP īpašniekam vai lietotājam jānodrošina, lai monitors tiktu izmantots šādā vidē.
Imunitātes pārbaude
Elektrostatiskā izlāde
(Electrostatic discharge,
ESD)
IEC 61000-4-2
IEC 60601 pārbaudes
līmeņi
± 8 kV kontakts
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV,
± 15 kV, gaiss
± 2 kV barošanas līnijām
± 1 kV ievades/izvades
līnijām
100 kHz atkārtošanas
biežums
Impulss
No vienas līnijas otrai:
± 0.5 kV, ± 1 kV
IEC 61000-4-5
No līnijas uz zemi:
± 0.5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV
0% atlikušais spriegums
Sprieguma kritumi, īsi
pārtraukumi un sprieguma 0.5 periodam pie 0°, 45°,
svārstības barošanas
90°, 135°, 180°, 225°,
ievades līnijās
270° un 315°
IEC 61000-4-11
0% atlikušais spriegums
1 periodam ar 0°
Īslaicīgs elektriskais
impulss/uzplaiksnījums
IEC 61000-4-4
Atbilstības līmenis
± 8 kV kontakts
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV,
± 15 kV, gaiss
± 2 kV barošanas līnijām
± 1 kV ievades/izvades
līnijām
100 kHz atkārtošanas
biežums
No vienas līnijas otrai:
± 0.5 kV, ± 1 kV
No līnijas uz zemi:
± 0.5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV
0% atlikušais spriegums
0.5 periodam pie 0°, 45°,
90°, 135°, 180°, 225°,
270° un 315°
0% atlikušais spriegums
1 periodam ar 0°
Elektromagnētiskā
vide — norādījumi
Grīdām jābūt no koka,
betona vai keramikas
flīzēm. Ja grīdas ir
pārklātas ar sintētisku
materiālu, relatīvajam
mitrumam jābūt vismaz
30%.
Elektrotīkla barošanas
kvalitātei jāatbilst parastai
komerciālas vai slimnīcas
vides kvalitātei
Elektrotīkla barošanas
kvalitātei jāatbilst parastai
komerciālas vai slimnīcas
vides kvalitātei
Elektrotīkla barošanas
kvalitātei jāatbilst parastai
komerciālas vai slimnīcas
vides kvalitātei. Ja Coronis
Fusion 4MP / 6MP
lietotājam jāturpina darbs
energoapgādes
pārtraukuma laikā,
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
49
Svarīga informācija
IEC 60601 pārbaudes
līmeņi
Elektromagnētiskā
vide — norādījumi
70% atlikušais spriegums 70% atlikušais spriegums Coronis Fusion 4MP /
6MP ieteicams darbināt,
25 periodiem pie 0°
25 periodiem pie 0°
izmantojot nepārtrauktas
Sprieguma pārtraukumi: Sprieguma pārtraukumi:
elektroapgādes avotu
0% atlikušais spriegums 0% atlikušais spriegums
(Uninterruptible Power
250 periodiem pie 0°
250 periodiem pie 0°
Supply, UPS) vai
akumulatoru.
Tīkla frekvences (50/
30 A/m
Nav attiecināms 5
Tīkla frekvences
60 Hz) magnētiskais lauks
magnētisko lauku
līmeņiem jābūt tādiem,
IEC 61000-4-8
kas atbilst parastai vietai
parastā komerciālā vai
slimnīcas vidē.
Pārvadītas
3 Vrms (6 Vrms ISM
3 Vrms (6 Vrms ISM
radiofrekvences
joslās)
joslās)
IEC 61000-4-6
150 kHz līdz 80 MHz
Izstarotās radiofrekvences 3 V/m
3 V/m
IEC 61000-4-3
80 MHz līdz 2.7 GHz
Imunitātes pārbaude
Atbilstības līmenis
Noturība pret RF bezvadu sakaru aprīkojumu
Maksimālā
jauda (W)
Attālums
(m)
Noturības
pārbaudes
līmenis (V/
m)
Impulsu
modulācija,
18 Hz
1.8
0.3
27
GMRS 460,
FRS 460
FM ± 5 kHz
novirze
1 kHz sin.
2
0.3
28
704–787
LTE josla 13,
17
Impulsu
modulācija,
217 Hz
0.2
0.3
9
800–960
GSM 800/
900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTE josla 5
Impulsu
modulācija,
18 Hz
2
0.3
28
1700–1990
GSM 1800,
CDMA 1900,
GSM 1900,
DECT, LTE
josla 1/3/4/
25, UMTS
Impulsu
modulācija,
217 Hz
2
0.3
28
2400–2570
Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE josla 7
Impulsu
modulācija,
217 Hz
2
0.3
28
Pārbaudes
frekvence
(MHz)
Frekvenču
josla (MHz)
Apkope
Modulācija
385
380–390
TETRA 400
450
430–470
710
745
780
810
870
930
1720
1845
1970
2450
5:
50
Coronis Fusion 4MP / 6MP nesatur komponentus, kas ir jutīgi pret magnētisko lauku ietekmi
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Svarīga informācija
Pārbaudes
frekvence
(MHz)
Frekvenču
josla (MHz)
5240
5100–5800
5500
Apkope
Modulācija
WLAN802.11 a/n
Impulsu
modulācija,
217 Hz
Maksimālā
jauda (W)
Attālums
(m)
Noturības
pārbaudes
līmenis (V/
m)
0.2
0.3
9
5785
7.5 Simbolu skaidrojums
Simboli uz ierīces
Uz ierīces vai barošanas bloka var būt šādi simboli (saraksts nav ierobežojošs).
Norāda atbilstību FCC noteikumu 15. daļas prasībām (A vai B klase)
Norāda, ka ierīce ir apstiprināta saskaņā ar UL noteikumiem
Norāda, ka ierīce ir apstiprināta saskaņā ar UL noteikumiem Kanādā un ASV
Norāda, ka ierīce ir apstiprināta saskaņā ar UL noteikumiem Kanādā un ASV
E352529
Norāda, ka ierīce ir apstiprināta saskaņā ar UL Demko noteikumiem
Norāda, ka ierīce ir apstiprināta saskaņā ar CCC noteikumiem
S&E
Norāda, ka ierīce ir apstiprināta saskaņā ar VCCI noteikumiem
Norāda, ka ierīce ir apstiprināta saskaņā ar KC noteikumiem
Norāda, ka ierīce ir apstiprināta saskaņā ar BSMI noteikumiem
Norāda, ka ierīce ir apstiprināta saskaņā ar PSE noteikumiem
Norāda, ka ierīce ir apstiprināta saskaņā ar EAC noteikumiem
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
51
Svarīga informācija
Uzmanību! Federālie likumi (ASV) atļauj pārdot šo ierīci tikai licencētam veselības
aprūpes speciālistam vai pēc tā pasūtījuma.
Norāda ierīces USB savienotājus
Norāda ierīces DisplayPort savienotājus
Norāda juridisko ražotāju
Norāda ražošanas datumu
yy
Norāda temperatūras ierobežojumus6 ierīces drošai darbībai tehnisko datu diapazonā
xx
SN
REF
Norāda ierīces sērijas numuru
Norāda ierīces detaļas numuru vai kataloga numuru
Brīdinājums. Bīstams spriegums
Uzmanību!
Skatiet lietošanas norādījumus
Norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest sadzīves atkritumos; tā jāpārstrādā saskaņā ar
Eiropas Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu direktīvu (Waste Electrical and
Electronic Equipment, WEEE)
Norāda līdzstrāvu (Direct Current, DC)
Norāda maiņstrāvu (Alternating Current, AC)
Gaidstāve
Potenciāla izlīdzinājums
Aizsargzemējums (zemējums)
vai
6:
52
xx un yy vērtības var atrast tehnisko datu sadaļā.
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Svarīga informācija
Simboli uz kastes
Uz ierīces iepakojuma kastes var būt šādi simboli (saraksts nav ierobežojošs).
Norāda, ka medicīniskā ierīce var tikt salauzta vai sabojāta, ja ar to nerīkojas pareizi,
ierīci uzglabājot.
Norāda, ka medicīniskā ierīce, to uzglabājot, jāaizsargā pret mitrumu.
Norāda ierīces uzglabāšanas virzienu kastē. Kaste jāpārvadā, jāuzglabā un jānovieto
tā, lai bultiņas vienmēr būtu vērstas augšup.
Norāda, cik daudz kastu drīkst novietot vienu uz otras.
15
n
Norāda, ka kaste jāpārvieto diviem cilvēkiem.
xx-yy Kg
Norāda, kas kasti nedrīkst griezt ar nazi, griezni vai citu asu priekšmetu.
yy °C
+60
Norāda temperatūras svārstību ierobežojumu, kādam var droši pakļaut medicīnisko
ierīci, to uzglabājot.
xx °C
-20
yy %
85
Norāda mitruma diapazonu, kādam var droši pakļaut medicīnisko ierīci, to uzglabājot.
5x %
yyy kPa
106
Norāda atmosfēras spiediena ierobežojumu, kādam var droši pakļaut medicīnisko
ierīci, to uzglabājot.
xx kPa
50
7.6 Juridiska atruna
Atruna
Kaut arī ir pielikts daudz pūļu, lai panāktu tehnisku precizitāti šajā dokumentā, mēs tomēr neuzņemsimies
atbildību par kļūdām, kas var tikt atrastas. Mūsu mērķis ir nodrošināt iespējami precīzāku un izmantojamu
dokumentāciju; ja atrodat kļūdas, lūdzu, informējiet mūs.
Barco programmatūra ir Barco īpašums. Tā tiek izplatīta, pamatojoties uz Barco NV vai Barco Inc.
autortiesībām, un to paredzēts lietot tikai saskaņā ar programmatūras licences līguma, kas noslēgts starp
uzņēmumu Barco NV vai Barco Inc. un licences īpašnieka, noteikumiem. Citu veidu Barco programmatūras
lietošana, pavairošana vai atklāšana jebkurā formā nav atļauta.
Barco izstrādājumu specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
Preču zīmes
Visas preču zīmes un reģistrētās preču zīmes ir attiecīgo īpašnieku īpašums.
Paziņojums par autortiesībām
Šo dokumentu aizsargā autortiesības. Visas tiesības paturētas. Ne šo dokumentu kopumā, ne kādu tā daļu
nedrīkst pavairot vai kopēt jebkurā formā un ar jebkuriem līdzekļiem — grafiskiem, elektroniskiem vai
mehāniskiem, tostarp, izmantojot fotokopēšanas, pierakstīšanas vai uzglabāšanas un izgūšanas sistēmas —
bez Barco rakstiskas atļaujas.
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
53
Svarīga informācija
© 2019 Barco NV, visas tiesības paturētas.
Patentu aizsardzība
Informāciju, lūdzu, skatiet šeit: www.barco.com/about-barco/legal/patents.
7.7 Tehniskie dati
MDCC-4330
54
Ekrāna tehnoloģija
IPS-TFT šķidro kristālu krāsu displejs
Aktīvais ekrāna izmērs (pa
diagonāli)
773 mm (30.4 collas)
Aktīvais ekrāna izmērs
(H × V)
655 × 410 mm (25.8 × 16.1 colla)
Attēla malu attiecība (H:V)
16:10
Izšķirtspēja
Iebūvētā: 4 MP (2560 × 1600)
Konfigurējama līdz 2 × 2 MP+ (1280 × 1600)
Konfigurējama līdz 2 × 2 MP+ (1200 × 1600)
Pikseļu izmērs
0.256 mm
Krāsu attēlveidošana
Jā
Pelēkās krāsas
attēlveidošana
Jā
Bitu dziļums
30 biti
Skatīšanas leņķis (H, V)
178°
Vienmērīgā spilgtuma
tehnoloģija (ULT)
Krāsu PPU
Apkārtējās gaismas
kompensācija (Ambient
Light Compensation, ALC)
Jā, lasītavas atlase
Apkārtējās vides gaismas
sensors
Jā
Fona apgaismojuma
stabilizācija (Backlight
Output Stabilization, BLOS)
Jā (2×)
Priekšējais sensors
I-Guard
Maksimālais spilgtums
(paneļa parastais)
1050 cd/m²
DICOM kalibrēts spilgtums
600 cd/m²
Kontrasta attiecība (paneļa
parastais)
1500:1
Reakcijas laiks (Tr + Tf)
(parastais)
18 ms
Korpusa krāsa
Melna/sudraba
Video ievades signāli
DVI-D Divi savienojumi (2×), DisplayPort (2×)
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Svarīga informācija
USB pieslēgvietas
Viena USB 2.0 ienākošā (beigu punkts)
Trīs USB 2.0 izejošās
Prasības barošanai
Ārējā barošana (100–240 V AC, 50–60 Hz)
Enerģijas patēriņš
100 W (nominālais) ar kalibrētu 600 cd/m² spilgtumu
64 W (nominālais) ar kalibrētu 400 cd/m² spilgtumu
< 0.5 W (gaidstāvē)
OSD valodas
Angļu, vācu, franču, holandiešu, spāņu, itāļu, portugāļu, poļu, krievu,
zviedru, ķīniešu (vienkāršotā), japāņu, korejiešu, arābu
Izmēri ar statīvu (P × A × D)
Portreta režīmā: nav pieejams
Ainavas režīmā: 731 × 528–628 × 259 mm
Izmēri bez statīva (P × A × D)
Portreta režīmā: nav pieejams
Ainavas režīmā: 731 × 485 × 140 mm
Izmēri ar iepakojumu
(P × A × D)
800 × 700 × 300 mm
Neto svars ar statīvu
20.5 kg
Neto svars bez statīva
14 kg
Neto svars ar iepakojumu
27.5 kg (bez piederumiem)
Sasvere
-5° līdz +25°
Pagriešana
-30° līdz +30°
Pagriešana
Nav pieejams
Augstuma regulēšanas
diapazons
100 mm
Stiprinājuma standarts
VESA (100 mm)
Ekrāna aizsardzība
Neatstarojoša stikla aizsargpārsegs
Ieteicamās modalitātes
Visi digitālie attēli, izņemot digitālo mamogrāfiju
Sertifikācija
FDA 510(K) K143157 vispārīgai radioloģijai (General Radiology)
CE1639 (MDD 93/42/EEK; A1:2007/47/EK IIb klases izstrādājums)
CCC (Ķīna), KC (Koreja), PSE (Japāna), Inmetro (Brazīlija), BIS (Indija),
EAC (Krievija, Kazahstāna, Baltkrievija, Armēnija un Kirgizstāna)
Drošības standarti:
IEC 60950-1:2005 + A1:2009
EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013
IEC 60601-1:2005 + A1:2012
EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014
ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + R1:2012
CAN/CSA C22.2 Nr. 60601-1:14
EMI standarti:
IEC 60601-1-2:2014 (ed4)
EN 60601-1-2:2015 (ed4)
FCC 15. daļa B klase
ICES-001 B līmenis
VCCI (Japāna)
Vides aizsardzība:
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
55
Svarīga informācija
Ķīnas enerģijas uzlīme, ES, RoHS, Ķīnas RoHS, REACH, Canada Health,
WEEE, Iepakojuma direktīva
Komplektā iekļautie
piederumi
Lietošanas pamācība
Ātrās uzstādīšanas lapa
Dokumentācijas disks
Sistēmas disks
Video kabeļi
Elektrotīkla kabeļi (Apvienotā Karaliste, Eiropa (CEBEC/KEMA), ASV (UL/
CSA; pārejas spraudnis NEMA 5-15), Ķīna (CCC))
USB kabelis
Ārējais barošanas bloks
Papildu piederumi
Grafikas panelis
Skārienpaliktnis
QA programmatūra
MediCal QAWeb
Garantija
5 gadi, iekļaujot 40000 stundu fona apgaismojuma garantiju
Darba temperatūra
0 °C līdz 35 °C (15 °C līdz 30 °C tehnisko datu robežās)
Uzglabāšanas temperatūra
-20 °C līdz 60 °C
Darbības vides mitrums
8% līdz 80% (bez kondensācijas)
Uzglabāšanas vides
mitrums
5% līdz 85% (bez kondensācijas)
Darba spiediens
Minimālais: 70 kPa
Uzglabāšanas spiediens
50 līdz 106 kPa
MDCC-6430
56
Ekrāna tehnoloģija
IPS-TFT šķidro kristālu krāsu displejs
Aktīvais ekrāna izmērs (pa
diagonāli)
772 mm (30.4 collas)
Aktīvais ekrāna izmērs
(H × V)
654 × 409 mm (25.8 × 16.1 colla)
Attēla malu attiecība (H:V)
16:10
Izšķirtspēja
Iebūvētā: 6 MP (3280 × 2048)
Konfigurējama līdz 2 × 3 MP+ (1640 × 2048)
Konfigurējama līdz 2 × 3 MP+ (1536 × 2048)
Pikseļu izmērs
0.1995 mm
Krāsu attēlveidošana
Jā
Pelēkās krāsas
attēlveidošana
Jā
Bitu dziļums
30 biti
Skatīšanas leņķis (H, V)
178°
Vienmērīgā spilgtuma
tehnoloģija (ULT)
Krāsu PPU
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Svarīga informācija
Apkārtējās gaismas
kompensācija (Ambient
Light Compensation, ALC)
Jā, lasītavas atlase
Apkārtējās vides gaismas
sensors
Jā
Fona apgaismojuma
stabilizācija (Backlight
Output Stabilization, BLOS)
Jā (2×)
Priekšējais sensors
I-Guard
Maksimālais spilgtums
(paneļa parastais)
1050 cd/m²
DICOM kalibrēts spilgtums
600 cd/m²
Kontrasta attiecība (paneļa
parastais)
1500:1
Reakcijas laiks (Tr + Tf)
(parastais)
18 ms
Korpusa krāsa
Melna/sudraba
Video ievades signāli
DVI-D Divi savienojumi (2×), DisplayPort (2×)
USB pieslēgvietas
Viena USB 2.0 ienākošā (beigu punkts)
Trīs USB 2.0 izejošās
Prasības barošanai
Ārējā barošana (100–240 V AC, 50–60 Hz)
Enerģijas patēriņš
100 W (nominālais) ar kalibrētu 600 cd/m² spilgtumu
64 W (nominālais) ar kalibrētu 400 cd/m² spilgtumu
< 0.5 W (gaidstāvē)
OSD valodas
Angļu, vācu, franču, holandiešu, spāņu, itāļu, portugāļu, poļu, krievu,
zviedru, ķīniešu (vienkāršotā), japāņu, korejiešu, arābu
Izmēri ar statīvu (P × A × D)
Portreta režīmā: nav pieejams
Ainavas režīmā: 731 × 528–628 × 259 mm
Izmēri bez statīva (P × A × D)
Portreta režīmā: nav pieejams
Ainavas režīmā: 731 × 485 × 140 mm
Izmēri ar iepakojumu
(P × A × D)
800 × 700 × 300 mm
Neto svars ar statīvu
20.5 kg
Neto svars bez statīva
14 kg
Neto svars ar iepakojumu
27.5 kg (bez piederumiem)
Sasvere
-5° līdz +25°
Pagriešana
-30° līdz +30°
Pagriešana
Nav pieejams
Augstuma regulēšanas
diapazons
100 mm
Stiprinājuma standarts
VESA (100 mm)
Ekrāna aizsardzība
Neatstarojoša stikla aizsargpārsegs
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
57
Svarīga informācija
58
Ieteicamās modalitātes
Visi digitālie attēli, izņemot digitālo mamogrāfiju
Sertifikācija
FDA 510(K) K130103 vispārīgai radioloģijai (General Radiology)
CE1639 (MDD 93/42/EEK; A1:2007/47/EK IIb klases izstrādājums)
CCC (Ķīna), KC (Koreja), PSE (Japāna), Inmetro (Brazīlija), BIS (Indija),
EAC (Krievija, Kazahstāna, Baltkrievija, Armēnija un Kirgizstāna)
Drošības standarti:
IEC 60950-1:2005 + A1:2009
EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013
IEC 60601-1:2005 + A1:2012
EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014
ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + R1:2012
CAN/CSA C22.2 Nr. 60601-1:14
EMI standarti:
IEC 60601-1-2:2014 (ed4)
EN 60601-1-2:2015 (ed4)
FCC 15. daļa B klase
ICES-001 B līmenis
VCCI (Japāna)
Vides aizsardzība:
Ķīnas enerģijas uzlīme, ES, RoHS, Ķīnas RoHS, REACH, Canada Health,
WEEE, Iepakojuma direktīva
Komplektā iekļautie
piederumi
Lietošanas pamācība
Ātrās uzstādīšanas lapa
Dokumentācijas disks
Sistēmas disks
Video kabeļi
Elektrotīkla kabeļi (Apvienotā Karaliste, Eiropa (CEBEC/KEMA), ASV (UL/
CSA; pārejas spraudnis NEMA 5-15), Ķīna (CCC))
USB kabelis
Ārējais barošanas bloks
Papildu piederumi
Grafikas panelis
Skārienpaliktnis
QA programmatūra
MediCal QAWeb
Garantija
5 gadi, iekļaujot 40000 stundu fona apgaismojuma garantiju
Darba temperatūra
0 °C līdz 35 °C (15 °C līdz 30 °C tehnisko datu robežās)
Uzglabāšanas temperatūra
-20 °C līdz 60 °C
Darbības vides mitrums
8% līdz 80% (bez kondensācijas)
Uzglabāšanas vides
mitrums
5% līdz 85% (bez kondensācijas)
Darba spiediens
Minimālais: 70 kPa
Uzglabāšanas spiediens
50 līdz 106 kPa
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Svarīga informācija
7.8 Atvērtā pirmkoda licences informācija
Atvērtā pirmkoda licences informācija
Šajā izstrādājumā ir programmatūras komponenti, uz kuriem attiecas atvērtā pirmkoda (Open Source) licence.
Jums jāpiekrīt katras atvērtā pirmkoda programmatūras licences nosacījumiem.
Izmantojamo atvērtā pirmkoda programmatūras komponentu saraksts ir pieejams spēkā esošajā EULA,
izmantojot Barco tīmekļa vietnes sadaļu “Mans Barco” (My Barco) vai citus (tiešsaistes) līdzekļus.
Katra atvērtā pirmkoda programmatūras komponenta autortiesības pieder attiecīgajam sākotnējo autortiesību
īpašniekam, katram papildu programmētājam un/vai attiecīgajam izpildītājam (-iem), kā tas var tikt noteikts
attiecīgajā atvērtā pirmkoda programmatūras dokumentācijā, avota kodā, failā README vai kā citādi. Noņemt
vai aizsegt vai kā citādi mainīt attiecīgās autortiesības nav atļauts.
KATRS ATSEVIŠĶS ATVĒRTĀ PIRMKODA PROGRAMMATŪRAS KOMPONENTS TIEK NODROŠINĀTS
“KĀDS IR” BEZ TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, TOSTARP, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR
NETIEŠĀM TIRDZNIECĪBAS GARANTIJĀM UN PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM NOLŪKAM. NEKĀDĀ
GADĪJUMĀ AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKS VAI KĀDS CITS PROGRAMMATŪRAS PAPILDINĀTĀJS NAV
ATBILDĪGS PAR TIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, LĪGUMSODIEM, ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBU, SODA SANKCIJĀM,
PAT, JA PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU DARĪTS ZINĀMS, NEATKARĪGI NO TĀ, KĀ TIE
RADUŠIES UN PĒC KĀDAS TIESĪBU TEORIJAS PIESPRIESTI. PLAŠĀKU INFORMĀCIJU/DATUS VAR
ATRAST KATRĀ KONKRĒTĀ ATVĒRTĀ PIRMKODA LICENCĒ.
Attiecībā uz GPL, LGPL vai tamlīdzīgām licencēm un atbilstoši attiecīgajai avota koda piekļuvei un
automātisko licences noteikumu piemērošanu:
•
•
Jums jāpiekrīt katras atvērtā pirmkoda programmatūras spēkā esošās licences nosacījumiem. Jūs esat
atbildīgs par saviem papildinājumiem, izmaiņām vai pārveidojumiem, nevēršoties pret Barco ne ar kādām
prasībām. Jums turklāt jāapzinās, ka šādi papildinājumi, izmaiņas vai pārveidojumi var traucēt Barco (pēc
Barco uzskatiem) spējas turpināt nodrošināt pakalpojumu, nodrošināt garantijas, programmatūras
atjauninājumus, labojumus, uzturēšanu, piekļuvi vai tamlīdzīgas iespējas, nevēršoties pret Barco ne ar
kādām prasībām.
Barco var piedāvāt attiecīgo pirmkodu e-pastā vai nosūtot jums lejupielādes saiti, izņemot gadījumus, kad
spēkā esošās licences nosacījumi pieprasa uzņēmumam Barco nodrošināt attiecīgu pirmkodu fiziskā datu
nesējā, un šādā gadījumā Barco ieturēs no jums maksu par šādu piegādi, piemēram, maksu par datu
nesēju, piegādi un apstrādi. Jūs varat izmantot šādu iespēju, nosūtot Barco N.V rakstisku pieprasījumu,
adresējot to juridiskajai nodaļai uz šādu adresi: President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk (Beļģija). Šis
piedāvājums ir derīgs trīs (3) gadus, sākot ar šī Barco izstrādājuma piegādes datumu.
K5902108LV /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
59
Barco NV
President Kennedypark 35
8500 Kortrijk
Belgium
K5902108LV /06 | 2019-03-29
Barco NV | Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
Registered office: Barco NV | President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement