Barco Coronis Fusion 6MP MDCC-6430 Užívateľská príručka

Barco Coronis Fusion 6MP MDCC-6430 Užívateľská príručka
Coronis Fusion 4MP / 6MP
Uživatelská příručka
MDCC-4330, MDCC-6430
ENABLING BRIGHT OUTCOMES
Barco NV
Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Registered office: Barco NV
President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Obsah
1 Vítejte! .......................................................................................................................................................................................................................5
1.1 Obsah balení ..........................................................................................................................................................................................6
1.2 Přehled výrobku....................................................................................................................................................................................6
1.2.1
Přední strana.......................................................................................................................................................................6
1.2.2
Zadní strana.........................................................................................................................................................................7
2 Instalace displeje ..............................................................................................................................................................................................9
2.1 Sejmutí krytů........................................................................................................................................................................................10
2.2 Odemknutí mechanizmu pro nastavení výšky.................................................................................................................. 11
2.3 Nastavení polohy displeje ............................................................................................................................................................ 11
2.4 Připojení signálových kabelů......................................................................................................................................................12
2.5 Připojení napájecích kabelů........................................................................................................................................................13
2.6 Vedení kabelů .....................................................................................................................................................................................13
2.7 Opakované nasazení krytů..........................................................................................................................................................14
2.8 Instalace na držák VESA..............................................................................................................................................................15
2.9 První spuštění.....................................................................................................................................................................................16
3 Každodenní používání ................................................................................................................................................................................19
3.1 Doporučení pro každodenní používání ................................................................................................................................20
3.2 Podsvícení tlačítek...........................................................................................................................................................................21
3.3 Přepnutí do pohotovostního režimu .......................................................................................................................................21
3.4 Zobrazení nabídek OSD ...............................................................................................................................................................21
3.5 Procházení nabídek OSD ............................................................................................................................................................22
4 Pokročilé používání......................................................................................................................................................................................23
4.1 Jazyk nabídky OSD .........................................................................................................................................................................24
4.2 Funkce automatického zavření nabídky OSD ..................................................................................................................24
4.3 Kontrolka napájení ...........................................................................................................................................................................24
4.4 Podsvícení tlačítek...........................................................................................................................................................................25
4.5 Funkce vynucené zapnutí ............................................................................................................................................................25
4.6 Režim DPMS.......................................................................................................................................................................................25
4.7 Hibernace..............................................................................................................................................................................................26
4.8 Cílový jas ...............................................................................................................................................................................................26
4.9 Předvolby barev.................................................................................................................................................................................27
4.10 Teplota barev.......................................................................................................................................................................................27
4.11 Souřadnice barev..............................................................................................................................................................................27
4.12 Režimy zobrazení.............................................................................................................................................................................28
4.13 Zobrazovací funkce .........................................................................................................................................................................28
4.14 Kompenzace okolního světla (Ambient Light Compensation - ALC)...................................................................29
4.15 Čtecí místnosti....................................................................................................................................................................................29
4.16 Průběžné ALC ....................................................................................................................................................................................30
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
3
4.17 Embedded QA ....................................................................................................................................................................................30
4.17.1 Informace o nástroji Embedded QA ....................................................................................................................30
4.17.2 Hlášení o stavu DICOM..............................................................................................................................................31
4.17.3 Kontrola shody DICOM...............................................................................................................................................31
4.17.4 Kalibrace DICOM...........................................................................................................................................................31
4.17.5 Obnovení kalibrace DICOM.....................................................................................................................................32
4.17.6 Práh chyb DICOM .........................................................................................................................................................32
4.18 Škálování obrazu ..............................................................................................................................................................................32
4.19 Režimy výběru zdroje obrazu ....................................................................................................................................................33
4.20 Vstupní signály obrazu ..................................................................................................................................................................33
4.21 Režimy konverze stupňů šedé ..................................................................................................................................................34
4.22 Formát EDID........................................................................................................................................................................................34
4.23 Časování EDID ..................................................................................................................................................................................35
4.24 Informace o displeji..........................................................................................................................................................................35
4.25 Stav displeje.........................................................................................................................................................................................35
5 Čištění displeje ................................................................................................................................................................................................37
5.1 Pokyny pro čištění ............................................................................................................................................................................38
6 Pokyny pro opakované zabalení .........................................................................................................................................................39
6.1 Opakované zabalení displeje.....................................................................................................................................................40
7 Důležité informace ........................................................................................................................................................................................43
7.1 Bezpečnostní informace ...............................................................................................................................................................44
7.2 Informace k životnímu prostředí ...............................................................................................................................................45
7.3 Informace o splnění zákonných požadavků ......................................................................................................................47
7.4 Upozornění k EMC...........................................................................................................................................................................48
7.5 Vysvětlení symbolů..........................................................................................................................................................................50
7.6 Vyloučení odpovědnosti................................................................................................................................................................53
7.7 Technické specifikace ....................................................................................................................................................................53
7.8 Informace o open source licenci...............................................................................................................................................58
4
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Vítejte!
1
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
5
Vítejte!
1.1 Obsah balení
Přehled
Systém Coronis Fusion 4MP / 6MP je dodán s tímto vybavením:
•
•
•
•
•
•
•
•
tato uživatelská příručka Coronis Fusion 4MP / 6MP
návod pro rychlou instalaci
disk s dokumentací
systémový disk
videokabely
kabel USB
sada napájecích kabelů
externí zdroj napájení
Pokud jste objednali řadič zobrazení Barco, řadič je dodán s příslušenstvím. Na disku CD s dokumentací se
nachází vyhrazená uživatelská příručka.
Původní obal uschovejte. Je vyroben přímo pro tento displej a nabízí ideální ochranu pro případ
přepravy a skladování.
1.2 Přehled výrobku
1.2.1 Přední strana
Přehled
7
1
2
3
4
5
Obrázek 1-1
1. Spodní konektor USB
2. Tlačítko doleva
3. Tlačítko doprava
6
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
6
Vítejte!
4.
5.
6.
7.
Tlačítko menu
Tlačítko pohotovostního režimu
Kontrolky napájení
Snímač okolního osvětlení
Symboly tlačítek se zobrazují nad tlačítky a mění se dle aktivní funkce (závisí na nabídce). Viz
“Procházení nabídek OSD”, strana 22.
1.2.2 Zadní strana
Přehled
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Obrázek 1-2
1. Kryt prostoru konektorů
2. Vstupní konektor +24 VDC
3. Kryt krku
4. Kryt stojanu displeje
5. Video vstup DisplayPort 2
6. Video vstup DVI 2
7. Video vstup DisplayPort 1
8. Video vstup DVI 1
9. Horní konektor USB
10. Spodní konektory USB
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
7
Vítejte!
8
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Instalace displeje
2
Před instalací systému Coronis Fusion 4MP / 6MP a připojením všech potřebných kabelů se
ujistěte, že je v počítači fyzicky nainstalován vhodný řadič zobrazení. Pokud používáte řadiče
zobrazení Barco, vyhledejte informace o instalaci v příručce dodané s řadičem.
Seznam kompatibilních řadičů zobrazení naleznete v nejnovější verzi tabulky kompatibility na
adrese my. barco. com (MyBarco > My Support > Healthcare > Compatibility Matrices > Barco
Systems Compatibility Matrices).
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
9
Instalace displeje
2.1 Sejmutí krytů
Pokud chcete sejmout kryt prostoru konektorů:
1.
Opatrně zvedněte spony na jednom z úchytů krytu prostoru konektorů a uvolněte jednu stranu krytu.
2.
Poté proveďte to samé na druhé straně krytu.
3.
Sejměte kryt.
Pokud chcete sejmout kryt stojanu displeje:
1.
Opatrně stlačte a podržte spony na uvnitř horní části krytu.
2.
Posuňte kryt směrem nahoru, přičemž držte spony stlačené.
10
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Instalace displeje
2.2 Odemknutí mechanizmu pro nastavení výšky
Informace
V továrně je systém pro nastavení výšky ve stojanu zajištěn červeným zajišťovacím čepem, aby se zabránilo
poškození během převozu. Před nastavením výšky displeje je nutné tento čep vyjmout.
Chcete-li zajišťovací čep vyjmout:
1.
Natočte displej zadní stranou naproti sobě.
2.
Zatímco budete tlačit panel displeje směrem dolů, vytáhněte červený čep ze stojanu displeje.
Čep uložte pro případnou přepravu: krátký, červený konec čepu zasuňte zpět do stojanu displeje.
2.3 Nastavení polohy displeje
Nastavení polohy displeje
1.
Po odemknutí systému pro nastavení výšky můžete nastavit polohu displeje.
Nakloňte, otočte nebo posuňte displej nahoru nebo dolů podle potřeby.
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
11
Instalace displeje
VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se displej otáčet, když je upevněný ke stojanu. Mohlo by dojít k
vážnému poškození displeje a stojanu.
2.4 Připojení signálových kabelů
Přístup ke konektorům získáte sejmutím krytu prostoru konektorů. Viz “Sejmutí krytů”, strana 10.
Ke každé straně displeje lze připojit jiný video vstup (k jedné straně může být připojen konektor DVI,
zatímco k druhé straně může být připojen konektor DisplayPort). K oběma stranám lze také připojit
stejný video vstup, ale k jedné straně smí být připojen pouze jeden video vstup.
Připojte všechny displeje k jejich pracovní stanici pomocí kabelu USB, aby byla zajištěna nerušená
komunikace a aby bylo možné optimální využití aplikace MediCal QAWeb a intuitivních pracovních
nástrojů Barco.
Připojení kabelů se signálem k displeji:
1.
Připojte jeden výstup řadiče zobrazení ke konektoru DVI 1 nebo DisplayPort 1 pomocí jednoho z dodaných
kabelů DVI nebo DisplayPort.
2.
Připojte druhý výstup řadiče zobrazení ke konektoru DVI 2 nebo DisplayPort 2 pomocí jednoho z dodaných
kabelů DVI nebo DisplayPort.
12
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Instalace displeje
3.
Pomocí dodaného kabelu USB 2.0 připojte konektor USB v počítači k hornímu konektoru USB displeje.
2.5 Připojení napájecích kabelů
Připojení napájecích kabelů k displeji:
1.
Připojte dodaný externí stejnosměrný zdroj napájení k napájecímu vstupu +24 V DC na displeji Coronis
Fusion 4MP / 6MP.
2.
Druhý konec externího stejnosměrného zdroje napájení zapojte do uzemněné elektrické zásuvky pomocí
napájecího kabelu dodaného v balení.
2.6 Vedení kabelů
Informace o vedení kabelů
1.
Všechny připojené kabely veďte přes kanál pro vedení kabelů ve stojanu displeje.
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
13
Instalace displeje
Pro lepší odlehčení zátěže a stínění kabelů upevněte kabely pomocí pásků na kabely, které se
nacházejí uvnitř prostoru konektorů.
2.7 Opakované nasazení krytů
Pokud chcete znovu nasadit kryt stojanu displeje:
1.
Zasuňte kryt stojanu displeje směrem dolů. Jakmile bude kryt stojanu displeje na místě, uslyšíte zacvaknutí
spon krytu.
Při opakovaném nasazení krytu dbejte na to, aby všechny kabely zůstaly v kanálu pro kabely.
Pokud chcete znovu nasadit kryt prostoru konektorů:
1.
14
Zasuňte horní část krytu na místo a poté zatlačte na dolní část krytu. Jakmile bude kryt prostoru konektorů na
místě, uslyšíte zacvaknutí spon krytu.
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Instalace displeje
2.8 Instalace na držák VESA
VÝSTRAHA: Použijte rameno, které má schválení VESA (podle standardu VESA 100 mm).
Použijte rameno, které unese hmotnost displeje. Informace o hmotnosti naleznete v sekci s
technickými údaji displeje.
VAROVÁNÍ: Panel by měl být nainstalován v poloze na šířku. Poloha na výšku je možná, ale není
podporována.
Přehled
Panel, standardně upevněný k stojanu, je kompatibilní se standardem VESA 100 mm. Proto je možné jej
použít s ramenem splňujícím standard VESA. V této kapitole je popsáno sejmutí panelu ze stojanu a jeho
montáž na rameno. Pokud nepoužíváte rameno, můžete tuto kapitolu přeskočit.
1. Opatrným zatažením otevřete obě spodní strany krytu.
2. Posuňte kryt směrem nahoru, přičemž držte spodní strany otevřené.
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
15
Instalace displeje
3. Sejmutím plastového rámečku odkryjte šrouby.
4. Vyšroubujte čtyři šrouby, kterými je panel upevněn ke stojanu.
5. Upevněte panel pevně k ramenu pomocí 4 šroubů M4 x 10 mm.
VÝSTRAHA: Nikdy nepohybujte displejem upevněným na ramenu tak, že budete tahat přímo za
displej nebo na něj tlačit. Místo toho zajistěte, aby bylo rameno opatřeno rukojetí VESA, a
pohybujte displejem pomocí této rukojeti.
Více informací a pokyny naleznete v příručce k ramenu.
2.9 První spuštění
Přehled
Nyní jste připraveni poprvé spustit displej Coronis Fusion 4MP / 6MP.
1. Zapněte displej Coronis Fusion 4MP / 6MP podle popisu v části “Přepnutí do pohotovostního režimu”,
strana 21.
2. Zapněte počítač připojený k displeji.
Pokud jsou displej a řadič zobrazení správně nainstalovány, po dokončení zaváděcí procedury se objeví
spouštěcí zprávy systému Windows.
16
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Instalace displeje
Při prvním spuštění poběží displej Coronis Fusion 4MP / 6MP v základním režimu zobrazení s
výchozí obnovovací frekvencí. Pokud používáte řadič zobrazení Barco, vyhledejte informace o
instalaci ovladačů, softwaru a dokumentace ve vyhrazené uživatelské příručce na systémovém
disku CD. Jakmile tento postup dokončíte, displej automaticky detekuje připojené vstupní signály
obrazu a použije správný režim zobrazení a obnovovací frekvenci.
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
17
Instalace displeje
18
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Každodenní
používání
3
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
19
Každodenní používání
3.1 Doporučení pro každodenní používání
Optimalizujte životnost displeje
Pokud aktivujete systém řízení spotřeby displeje (DPMS), životnost displeje při diagnostice se optimalizuje
automatickým vypnutím podsvícení, pokud se nebude displej používat po zadanou dobu. Ve výchozím
nastavení je systém DPMS na displeji aktivován, musíte jej ale zapnout i na pracovní stanici. V „Ovládacím
panelu“ přejděte k nabídce „Vlastnosti možností napájení“.
Doporučujeme nastavit aktivaci DPMS po 20 minutách nečinnosti.
Spořičem obrazovky zabraňte retenci obrazu
Pokud je LCD displej delší dobu v provozu a v některé oblasti obrazovky je stále stejný obsah, může dojít k
retenci obrazu.
Použitím spořiče obrazovky můžete eliminovat či výrazně snížit výskyt tohoto jevu. Spořič obrazovky
aktivujete v okně „Vlastnosti zobrazení“ na pracovní stanici.
Doporučujeme nastavit aktivaci spořiče obrazovky po 5 minutách nečinnosti. Kvalitní spořič
obrazovky má pohyblivý obsah.
Pokud pracujete se stejným obrazem či aplikací se statickými obrazovými prvky několik hodin bez přestávky
(takže se neaktivuje spořič obrazovky), pravidelně měňte obsah obrazovky, abyste u těchto statických prvků
zabránili retenci obrazu.
Berte v úvahu technologii pixelů
LCD displeje používají technologii využívající pixely. Při výrobě LCD displejů se běžně toleruje omezený počet
pixelů, které mohou zůstat buď tmavé nebo permanentně rozsvícené, aniž by to mělo vliv na diagnostickou
funkci výrobku. Pro zajištění optimální kvality výrobku uplatňuje firma Barco přísná kritéria při výběru LCD
panelů.
Další informace o LCD technologii a chybějících pixelech najdete v oficiální zprávě dostupné na
adrese www.barco.com/healthcare.
Pozvedněte uživatelský komfort
Každý systém s více monitory firmy Barco má barvy odpovídající nejvyšším specifikacím na trhu.
Barevně odpovídající displeje doporučujeme ponechat pospolu. Dále je důležité používat všechny
displeje v konfiguraci více monitorů na stejné frekvenci, aby se zachovaly shodné barvy po celou
dobu ekonomické životnosti systému.
Maximalizujte kontrolu kvality
Systém „MediCal QAWeb“ nabízí online službu pro špičkovou kontrolu kvality, která zajistí maximální
diagnostickou spolehlivost a užitnou dobu.
Společnost Barco doporučuje alespoň nainstalovat software MediCal QAWeb Agent a použít
výchozí zásady QAWeb. Tyto zásady zahrnují kalibraci v pravidelných intervalech. Připojení k
serveru MediCal QAWeb nabízí ještě více možností.
Více informací o systému MediCal QAWeb naleznete na adrese www. barco. com/QAWeb, kde
můžete také bezplatně získat úroveň Essential
20
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Každodenní používání
3.2 Podsvícení tlačítek
Informace o podsvícení tlačítek
Ve výchozím nastavení bude podsvícení tlačítek vypnuté, což znamená, že tlačítka nejsou k dispozici.
Tlačítka rozsvítíte a zpřístupníte pro další použití stisknutím jednoho z tlačítek. Všechna tlačítka budou nyní
svítit a budou k dispozici k použití. Pokud ovšem do 5 sekund neprovedete žádný další krok, tlačítka znovu
zhasnou.
Automatické vypínání podsvícení tlačítek lze vypnout v nabídkách OSD. Podrobné pokyny
naleznete v části “Podsvícení tlačítek”, strana 25.
3.3 Přepnutí do pohotovostního režimu
Informace o pohotovostním režimu
Na dodaném zdroji napájení se nachází vypínač, pomocí kterého lze napájení zcela odpojit. Pokud
chcete displej používat, zapněte zdroj napájení. To lze provést přepnutím vypínače na zdroji
napájení do polohy „│“.
Zapnout displej, když se nachází v pohotovostním režimu, a naopak lze takto:
1. Aktivujte tlačítka dříve popsaným způsobem.
2. Zatímco jsou tlačítka podsvícena, stiskněte tlačítko pohotovostního režimu přibližně na 2 sekundy.
Displej se zapne nebo se přepne do pohotovostního režimu.
V případě zotavení po výpadku napájení se displej vždy spustí v režimu napájení, ve kterém se
nacházel před výpadkem napájení (pohotovostní režim nebo zapnuto). Tímto je displej chráněn
před nežádoucími problémy s retencí obrazu.
3.4 Zobrazení nabídek OSD
Informace o zobrazení nabídek OSD
Pomocí nabídek OSD lze nakonfigurovat různá nastavení displeje Coronis Fusion 4MP / 6MP podle potřeb v
pracovním prostředí. V nabídkách OSD lze také získat obecné informace o displeji a jeho aktuálním
nastavení.
Nabídky OSD lze zobrazit takto:
1. Pokud displej není zapnutý, zapněte jej dříve popsaným způsobem.
2. Aktivujte tlačítka dříve popsaným způsobem.
3. Když jsou tlačítka rozsvícena, stiskněte tlačítko menu.
Zobrazí se hlavní nabídka OSD. Pokud ovšem do 90 sekund neprovedete žádný další krok, nabídka OSD
znovu zmizí.
Automatické skrývání nabídek OSD lze vypnout v nabídce OSD. Podrobné pokyny naleznete v
části “Funkce automatického zavření nabídky OSD”, strana 24.
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
21
Každodenní používání
3.5 Procházení nabídek OSD
Popis procházení nabídek OSD
Nabídkami OSD lze procházet takto:
•
•
•
•
Pomocí tlačítek doleva a doprava lze procházet nabídkami a podnabídkami, měnit hodnoty a provádět
volby.
Pokud chcete otevřít podnabídku nebo potvrdit nastavení nebo volbu, použijte tlačítko menu.
Tlačítkem pohotovostního režimu lze zrušit nastavení nebo zavřít nabídku nebo podnabídku.
Všechny nabídky OSD lze zavřít najednou stisknutím tlačítka pohotovostního režimu přibližně na 2
sekundy.
Symboly tlačítek se zobrazují nad tlačítky a mění se dle aktivní funkce (závisí na nabídce).
Přehled symbolů tlačítek
Doleva, doprava
Nabídka
Vstoupit
Zrušit
Pohotovostní režim (IEC 60417–5009)
22
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Pokročilé používání
4
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
23
Pokročilé používání
4.1 Jazyk nabídky OSD
Informace o jazyku nabídky OSD
Ve výchozím nastavení se nabídka OSD zobrazuje v angličtině. Nabídka OSD displeje Coronis Fusion 4MP /
6MP je ovšem k dispozici v řadě jiných jazyků.
Jazyk nabídky OSD lze změnit takto:
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Configuration > User Interface > Menu.
3.
Otevřete podnabídku Language.
4.
Vyberte jeden z dostupných jazyků a potvrďte výběr.
4.2 Funkce automatického zavření nabídky OSD
Informace o funkci automatického zavření nabídky OSD
Ve výchozím nastavení se nabídka OSD automaticky zavře přibližně po 90 sekundách nečinnosti. Tuto funkci
lze ovšem vypnout, aby nabídka OSD zůstala zobrazena, dokud nebude ručně zavřena.
Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického zavření nabídky OSD:
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Configuration > User Interface > Menu.
3.
Otevřete podnabídku Automatic Close.
4.
Dle potřeby zvolte možnost Enabled/Disabled a potvrďte výběr.
4.3 Kontrolka napájení
Informace o kontrolce napájení
Když je displej zapnutý, kontrolka napájení ve výchozím nastavení nesvítí, aby bylo zamezeno rušení.
Nastavení lze změnit tak, že kontrolka napájení bude při normálním provozu svítit. Níže je uveden přehled
jednotlivých stavů kontrolky napájení, a to v pořadí dle rostoucí spotřeby energie:
Stav displeje
Vypnutý1
Hibernace2 / měkké vypnutí3
Dočasné vypnutí4
Pohotovostní režim4
Normální provoz
Stav kontrolky napájení
Nesvítí
Stálá žlutá
Pomalu blikající žlutá
Rychle blikající žlutá
Nesvítí (kontrolka napájení je v nabídce OSD vypnuta;
výchozí nastavení)
Stálá bílá (kontrolka napájení je v nabídce OSD
zapnuta)
Zapnutí nebo vypnutí kontrolky napájení:
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Configuration > User Interface > Indicator Lights.
1:
2:
3:
4:
24
Napájecí zdroj je odpojen nebo vypnutý.
V nabídce OSD musí být povolen režim DPMS a hibernace.
Vypnuto tlačítkem pohotovostního režimu.
V nabídce OSD musí být povolen režim DPMS.
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Pokročilé používání
3.
Otevřete podnabídku Power Status.
4.
Dle potřeby zvolte možnost Enabled/Disabled a potvrďte výběr.
4.4 Podsvícení tlačítek
Informace o podsvícení tlačítek
Ve výchozím nastavení podsvícení tlačítek zhasne, pokud nebude 5 sekund provedena žádná akce. Toto
chování lze ovšem změnit tak, aby bylo podsvícení tlačítek vždy zapnuté nebo vždy vypnuté.
Konfigurace podsvícení tlačítek
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Configuration > User Interface > Indicator Lights.
3.
Otevřete podnabídku Keys.
4.
Dle potřeby zvolte možnost Automatic/Always On/Always Off a potvrďte výběr.
4.5 Funkce vynucené zapnutí
Informace o funkci vynucené zapnutí
Pokud aktivujete funkci vynucené zapnutí, displej Coronis Fusion 4MP / 6MP zůstane vždy zapnutý. To
znamená, že jej nelze manuálně přepnout do pohotovostního režimu, dokud nebude funkce vynucené zapnutí
deaktivována.
Aktivace nebo deaktivace funkce vynucené zapnutí:
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Configuration > User Interface > Controls.
3.
Otevřete podnabídku Power Lock.
4.
Dle potřeby zvolte možnost Enabled/Disabled a potvrďte výběr.
4.6 Režim DPMS
Informace o režimu DPMS
Pokud aktivujete systém řízení spotřeby displeje (DPMS), životnost displeje při diagnostice se optimalizuje
automatickým vypnutím podsvícení, pokud se nebude displej používat po zadanou dobu. Ve výchozím
nastavení je režim DPMS na displeji aktivován, musíte jej ale zapnout i v pracovní stanici. To lze provést
přechodem do okna „Možnosti napájení“ v pracovní stanici.
Doporučujeme nastavit aktivaci DPMS po 20 minutách nečinnosti.
Když je aktivní režim DPMS displeje, v nabídce OSD je k dispozici další funkce pro úsporu energie:
hibernace. Více informací o hibernaci a zapnutí této funkce naleznete v části “Hibernace”, strana
26.
Zapnutí nebo vypnutí režimu DPMS na displeji:
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Configuration > Power Management.
3.
Otevřete podnabídku DPMS Mode.
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
25
Pokročilé používání
4.
Dle potřeby zvolte možnost Enabled/Disabled a potvrďte výběr.
4.7 Hibernace
Informace o režimu hibernace
Pokud je aktivní hibernace, nevypne se jen podsvícení, ale budou též deaktivovány další funkce, aby byla
maximálně omezena spotřeba energie. Toto se stane po určité době, kterou lze manuálně nastavit.
Režim hibernace lze aktivovat pouze tehdy, pokud byl nejdříve aktivován režim DPMS. Informace o
postupu naleznete v části “Režim DPMS”, strana 25.
Pokud je povolen režim hibernace, připojte klávesnici a myš k počítači, nikoli k portům USB
displeje.
Zapnutí nebo vypnutí režimu hibernace na displeji:
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Configuration > Power Management.
3.
Otevřete podnabídku Hibernate.
4.
Dle potřeby zvolte možnost Enabled/Disabled a potvrďte výběr.
Nastavení časového limitu pro hibernaci:
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Configuration > Power Management.
3.
Otevřete podnabídku Hibernate Timeout.
4.
Nastavte požadovaný časový limit a potvrďte nastavení.
4.8 Cílový jas
Informace o cílovém jasu
Cílový jas displeje Coronis Fusion 4MP / 6MP lze nastavit v předdefinovaném rozsahu. Když změníte cílový
jas, displej upraví podsvícení pro dosažení cílové hodnoty.
Nastavení cílového jasu:
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Configuration > Calibration.
3.
Otevřete podnabídku Luminance Target.
4.
Nastavte požadovaný cílový jas a potvrďte nastavení.
Výchozí hodnota jasu kalibrovaná při výrobě dle standardu DICOM je uvedena v tabulce s
technickými údaji. Zaručená životnost podsvícení platí pro toto nastavení.
26
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Pokročilé používání
4.9 Předvolby barev
Informace o předvolbách barev
K dispozici jsou tyto předvolby barev:
• Clearbase: simulace teploty barev čirého filmu.
• Bluebase: simulace teploty barev modrého filmu.
• User: pokud vyberete uživatelské nastavení teploty barev, budete moci manuálně definovat souřadnice X
a Y nebo teplotu zobrazených barev ve zvláštních podnabídkách.
• Native White: nativní, nepozměněná teplota barev LCD panelu.
Výběr předvolby barev:
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Configuration > Calibration > Color Settings.
3.
Otevřete podnabídku Color Presets.
4.
Vyberte jednu z dostupných předvoleb barev a potvrďte výběr.
4.10 Teplota barev
Informace o teplotě barev:
Na displeji lze změnit teplotu barev.
Teplotu barev lze na displeji změnit pouze tehdy, když jsou předvolby barev nastaveny na hodnotu
Uživatel. Informace o postupu naleznete v části “”, .
Chcete-li změnit teplotu barev:
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Configuration > Calibration > Color Settings.
3.
Otevřete podnabídku Color Definition.
4.
Vyberte teplotu barev a potvrďte výběr.
5.
Otevřete podnabídku Color Temperature.
6.
Nastavte požadovanou hodnotu teploty a potvrďte nastavení.
4.11 Souřadnice barev
Informace o souřadnicích barev:
Na displeji lze změnit souřadnice barev.
Souřadnice barev lze na displeji změnit pouze tehdy, když jsou předvolby barev nastaveny na
hodnotu Uživatel. Informace o postupu naleznete v části “”, .
Chcete-li změnit souřadnice barev:
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Configuration > Calibration > Color Settings.
3.
Otevřete podnabídku Color Definition.
4.
Vyberte souřadnice barev a potvrďte výběr.
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
27
Pokročilé používání
5.
Otevřete podnabídku x and/or y.
6.
Nastavte požadovanou hodnotu souřadnic x a y a potvrďte nastavení.
4.12 Režimy zobrazení
Informace o režimech zobrazení
Displej Coronis Fusion 4MP / 6MP lze používat ve dvou režimech zobrazení:
•
•
Diagnostic: Tento režim nabízí plně kalibrovaný jas a je určen k diagnostickým účelům.
Text: V tomto režimu je jas omezen přibližně na polovinu. Tento režim je určen ke kancelářskému použití,
například k práci s dokumenty.
Textový režim není trvalý. Pokud displej vypnete, při zapnutí bude znovu aktivní diagnostický režim
Režim zobrazení lze rychle přepnout bez otevření nabídky OSD současným stisknutím tlačítka
doleva a doprava.
Pokud je displej Coronis Fusion 4MP / 6MP používán v diagnostickém prostředí, měl by být vždy
vybrán diagnostický režim.
Výběr režimu zobrazení:
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Configuration > Calibration.
3.
Otevřete podnabídku Viewing Mode.
4.
Dle potřeby zvolte možnost Diagnostic/Text a potvrďte výběr.
4.13 Zobrazovací funkce
Informace o zobrazovacích funkcích
Nativní, nekorigované panely zobrazují všechny stupně šedi a barev s úrovněmi jasu, které nejsou optimální
pro zobrazení kritických diagnostických informací. Studie ukázaly, že v lékařských snímcích obsahují některé
části stupnice šedi a barev více diagnostických informací než jiné. Dle těchto závěrů byly definovány
zobrazovací funkce. Tyto funkce zvýrazňují části obsahující kritické diagnostické informace korigováním
nativního chování panelu.
Displej Coronis Fusion 4MP / 6MP nabízí tyto zobrazovací funkce:
• Native: Pokud vyberete možnost Native, nativní chování panelu nebude korigováno.
• Dynamic Gamma 1.8 nebo 2.2: Toto jsou gamma funkce, které počítají s nenulovým jasem LCD panelu
při zobrazení černé barvy. Jsou obzvláště užitečné v CT aplikacích pro lepší podání nízkých
Hounsfieldových hodnot.
• DICOM: DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) je mezinárodní standard vyvinutý pro
zlepšení kvality a hodnoty digitálních snímků v radiologii. Stručně lze říct, že zobrazovací funkce DICOM
zvyšuje viditelnost stupňů šedi v obraze. Společnost Barco doporučuje zvolit zobrazovací funkci DICOM
pro většinu lékařských aplikací.
• User: Tato zobrazovací funkce bude automaticky zvolena, když jsou zobrazovací funkce definovány
nástrojem MediCal QAWeb.
• Gamma 1.8 nebo 2.2: Jednu z těchto funkcí vyberte, pokud displej nahrazuje CRT obrazovku s
nastavením gamma 1.8 nebo 2.2.
Nastavení displeje je nutné upravit dle potřeb vizualizačního softwaru. V případě pochyb se obraťte
na dodavatele vizualizačního softwaru.
Výběr zobrazovací funkce:
1.
28
Otevřete hlavní nabídku OSD.
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Pokročilé používání
2.
Přejděte do nabídky Configuration > Calibration.
3.
Otevřete podnabídku Display Function.
4.
Vyberte jednu z dostupných zobrazovacích funkcí a potvrďte výběr.
4.14 Kompenzace okolního světla (Ambient Light
Compensation - ALC)
Informace o funkci ALC
Kompenzaci okolního světla lze aktivovat pouze tehdy, pokud je vybrána zobrazovací funkce
DICOM. Informace o správném nastavení zobrazovací funkce naleznete v části “Zobrazovací
funkce”, strana 28.
Pokud je aktivní kompenzace okolního světla, zobrazovací funkce DICOM bude přepočítána, přičemž bude
zahrnuta přednastavená korekční hodnota pro okolní světlo. Tato hodnota je stanovena dle vybrané čtecí
místnosti. Při aktivaci funkce ALC je tedy důležité vybrat realistickou čtecí místnost. Toto lze provést dle
pokynů v části “Čtecí místnosti”, strana 29.
Zapnutí nebo vypnutí funkce ALC:
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Configuration > Calibration > Ambient Light.
3.
Otevřete podnabídku Ambient Light Compensation.
4.
Dle potřeby zvolte možnost Enabled/Disabled a potvrďte výběr.
4.15 Čtecí místnosti
Informace o čtecích místnostech
Čtecí místnosti lze vybrat pouze tehdy, pokud je vybrána zobrazovací funkce DICOM. Informace o
správném nastavení zobrazovací funkce naleznete v části “Zobrazovací funkce”, strana 28.
Sdružení AAPM (American Association of Physicists in Medicine) vytvořilo seznam předdefinovaných čtecích
místností. Každá z těchto čtecích místností je definována následujícími parametry:
•
•
maximální povolená míra osvětlení v tomto typu místnosti,
přednastavená korekční hodnota pro okolní osvětlení pro tuto čtecí místnost.
Tyto parametry jsou uloženy v displeji a určují přednastavenou korekční hodnotu pro okolní osvětlení, která
bude použita při výpočtu zobrazovací funkce DICOM, když je zapnuta funkce ALC (kompenzace okolního
světla). Informace o zapnutí funkce ALC naleznete v části “Kompenzace okolního světla (Ambient Light
Compensation - ALC)”, strana 29.
Displej Coronis Fusion 4MP / 6MP nabízí tyto čtecí místnosti:
• CR/DR/MAMMO: Odpovídá světelným podmínkám v diagnostických čtecích místnostech pro počítačovou
radiografii, digitální radiografii a mamografii. Toto nastavení počítá s nejnižším maximálním okolním
osvětlením.
• CT/MR/NM: Odpovídá světelným podmínkám v diagnostických čtecích místnostech pro počítačovou
tomografii, magnetickou rezonanci a zobrazení metodami nukleární medicíny.
• Staff Office: Odpovídá světelným podmínkám v kancelářích.
• Clinical Viewing Room: Odpovídá světelným podmínkám v diagnostických čtecích místnostech pro
klinické prohlížení.
• Emergency Room: Odpovídá světelným podmínkám na pohotovosti.
• Operating Room: Odpovídá světelným podmínkám na operačním sále. Toto nastavení počítá s nejvyšším
maximálním okolním osvětlením.
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
29
Pokročilé používání
Výběr čtecí místnosti:
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Configuration > Calibration > Ambient Light.
3.
Otevřete podnabídku Reading Room.
4.
Vyberte jednu z dostupných čtecích místností a potvrďte výběr.
4.16 Průběžné ALC
Informace o funkci průběžné ALC
Funkci průběžné ALC lze vybrat pouze tehdy, pokud je vybrána zobrazovací funkce DICOM.
Informace o správném nastavení zobrazovací funkce naleznete v části “Zobrazovací funkce”,
strana 28.
Pokud je zapnuta funkce průběžné ALC, zobrazovací funkce DICOM bude průběžně přepočítávána dle
průměrné hodnoty okolního osvětlení.
Výběr funkce průběžné ALC:
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Configuration > Calibration > Ambient Light.
3.
Otevřete podnabídku Continuous ALC.
4.
Dle potřeby zvolte možnost Enabled/Disabled a potvrďte výběr.
4.17 Embedded QA
Přehled
•
•
•
•
•
•
Informace o nástroji Embedded QA
Hlášení o stavu DICOM
Kontrola shody DICOM
Kalibrace DICOM
Obnovení kalibrace DICOM
Práh chyb DICOM
4.17.1 Informace o nástroji Embedded QA
Informace
Nástroj Embedded QA umožňuje provést kalibraci displeje nebo kontrolu shody přímo z displeje, a to pomocí
nabídek OSD popsaných dále. Nástroj Embedded QA použije čelní snímač / I-Guard k změření potřebných
úrovní jasu pro kalibraci nebo kontrolu shody. V nabídkách OSD lze vybrat různá nastavení pro obě operace.
V nabídkách OSD lze zobrazit poslední výsledky obou operací.
Embedded QA nebo MediCal QAWeb?
Nástroj Embedded QA není náhradou řešení Barco MediCal QAWeb.
Nástroj Embedded QA představuje spolehlivý způsob pro jednoduchou kalibraci nebo kontrolu shody,
společnost Barco přesto důrazně doporučuje provádět kalibraci a kontrolu kvality pomocí nástroje MediCal
QAWeb. Nástroj Medical QAWeb nabízí mnoho výhod, jako jsou centralizovaná správa majetku, možnost
plánování úloh, vzdálená správa, automatické reporty, upozornění a specifická podpora regionálních norem,
jako jsou DIN 6868-57, JESRA nebo AAPM TG18. Nástroj MediCal QAWeb Agent tak okamžitě po instalaci
nabízí dohled nad všemi podporovanými displeji. Nástroj MediCal QAWeb Agent převezme úkoly nástroje
Embedded QA a přepíše veškerá nastavení, která nástroj Embedded QA použil.
30
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Pokročilé používání
4.17.2 Hlášení o stavu DICOM
Informace o hlášení o stavu DICOM
K dispozici jsou následující informace:
Stav shody DICOM (stav od poslední kontroly shody):
• Compliance status: Ukazuje, zda aktuální křivka DICOM vyhovuje či nikoli.
• Maximum error: Ukazuje maximální chybu aktuální křivky DICOM. Toto je odchylka od perfektní křivky
DICOM.
• Error threshold: Ukazuje práh chyb. Toto je maximální povolená chyba předtím, než bude vyžadována
kalibrace DICOM.
• Čas uplynulý od poslední kontroly shody: Ukazuje dobu provozu podsvícení od poslední kontroly
shody.
• Zobrazovací funkce: Ukazuje aktuální zobrazovací funkci.
• Ambient light compensation: Ukazuje aktuální stav kompenzace okolního světla.
• Reading Room: Ukazuje vybranou čtecí místnost.
• Svítivost: Ukazuje změřený jas.
• Black luminance: Ukazuje změřený jas černé.
Stav kalibrace DICOM
• Nebyla dosud vykonána kalibrace: Žádné další informace nejsou k dispozici
• Kalibrace byla vykonána: Pokud byla provedena kalibrace, jsou zobrazeny následující informace: čas
uplynulý od poslední kalibrace, zobrazovací funkce, kompenzace okolního světla a čtecí místnost.
Aktuální nastavení DICOM:
• Zobrazovací funkce: Ukazuje aktuální zobrazovací funkci.
• Ambient Light Compensation: Ukazuje aktuální stav kompenzace okolního světla.
• Reading room: Ukazuje vybranou čtecí místnost.
Zobrazení hlášení o stavu DICOM:
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Konfigurace > Kalibrace > Integrované zajištění kvality.
3.
Vybráním možnosti Stavové hlášení DICOM zobrazíte informace na obrazovce.
4.17.3 Kontrola shody DICOM
Informace o kontrole shody DICOM
Kontrola shody DICOM změří křivku DICOM displeje v různých krocích. Po měření se zobrazí hlášení o stavu
DICOM.
Spuštění kontroly shody DICOM:
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Konfigurace > Kalibrace > Integrované zajištění kvality.
3.
Kontrolu shody zahájíte vybráním možnosti Kontrola shody DICOM.
Warning: Pokud v průběhu kontroly shody stisknete jakékoli tlačítko, kontrola bude přerušena.
4.17.4 Kalibrace DICOM
Informace o kalibraci DICOM
Kalibrace DICOM přidá korekci aktuální křivce DICOM, aby bylo dosaženo co nejdokonalejší křivky DICOM.
Spuštění kalibrace DICOM:
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
31
Pokročilé používání
2.
Přejděte do nabídky Configuration > Calibration > Embedded QA.
3.
Kalibraci zahájíte vybráním možnosti DICOM calibration .
Warning: Pokud v průběhu kalibrace stisknete jakékoli tlačítko, kalibrace bude přerušena a budou
obnoveny předchozí hodnoty.
Note: Po kalibraci se automaticky spustí kontrola shody.
4.17.5 Obnovení kalibrace DICOM
Informace o obnovení kalibrace DICOM
Je možné obnovit původní (nekorigovanou) křivku DICOM.
Obnovení kalibrace DICOM:
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Konfigurace > Kalibrace > Integrované zajištění kvality.
3.
Otevřete podnabídku Předvolby DICOM.
4.
Vybráním možnosti Resetování kalibrace DICOM obnovíte původní (nekorigovanou) křivku DICOM.
4.17.6 Práh chyb DICOM
Informace o prahu chyb DICOM
Práh pro definici shody DICOM lze nastavit v krocích po 5 %, a to v rozsahu 5 % až 30 %. Pokud maximální
odchylka není větší než vybraný práh, kontrola shody bude v pořádku.
Nastavení prahu chyb DICOM:
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Konfigurace > Kalibrace > Integrované zajištění kvality.
3.
Otevřete podnabídku Předvolby DICOM.
4.
Nastavte požadovanou hodnotu pro položku Prahová hodnota chyby a potvrďte nastavení.
4.18 Škálování obrazu
Informace o škálování obrazu
Při aktivním škálování obrazu se jeden pixel zkopíruje na jeden nebo více okolních pixelů, přičemž zobrazený
obraz bude násobně větší než původní zdrojový obraz.
Škálování obrazu je možné pouze tehdy, pokud je rozlišení vstupního signálu obrazu menší nebo
rovno polovině maximálního rozlišení displeje.
Zapnutí nebo vypnutí škálování obrazu:
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Configuration > Image Source.
3.
Otevřete podnabídku Scaling.
4.
Dle potřeby zvolte možnost Enabled/Disabled a potvrďte výběr.
32
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Pokročilé používání
4.19 Režimy výběru zdroje obrazu
Informace o režimech výběru zdroje obrazu
Displej Coronis Fusion 4MP / 6MP automaticky detekuje počet připojených vstupních signálů obrazu,
přiřazuje je ke správné straně displeje a používá správné nastavení obrazu (rozlišení, režim kódování obrazu,
obnovovací frekvence atd.). Může být ovšem nutné manuálně vybrat vstupní signály obrazu, které chcete na
jednotlivých stranách displeje zobrazit, nebo upravit některá nastavení obrazu. To vše začíná volbou jednoho
z následujících režimu výběru zdroje obrazu, které displej nabízí:
•
•
•
•
Automatický: V tomto režimu displej automaticky detekuje připojené vstupní signály obrazu, přiřazuje je
ke správné straně displeje a používá správné nastavení obrazu (rozlišení, režim kódování obrazu,
obnovovací frekvence atd.). Pokud je vybrán tento režim, nejsou k dispozici žádná nastavení obrazu.
Jeden zdroj obrazu (One Image Source): Tento režim je určen k zobrazení a ruční konfiguraci pouze
jednoho připojeného vstupního signálu obrazu. Pokud je vybrán tento režim, je k dispozici nastavení pro
vybraný vstupní signál obrazu.
Dva zdroje obrazu (Two Image Sources): Tento režim je určen k zobrazení a ruční konfiguraci dvou
připojených vstupních signálů obrazu (jeden na každé straně displeje). Pokud je vybrán tento režim, je k
dispozici nastavení pro vybraný vstupní signál obrazu na každé straně displeje.
Expertní režim: Tento režim je určen k zobrazení a ruční konfiguraci jednoho nebo dvou připojených
vstupních signálů obrazu. Pokud je vybrán tento režim, je k dispozici nastavení pro oba vstupní signály
obrazu na obou stranách displeje.
Volba režimu výběru zdroje obrazu:
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Konfigurace > Zdroje obrazu.
3.
Otevřete podnabídku Výběr zdroje obrazu.
4.
Vyberte jeden z dostupných režimů výběru zdroje obrazu a potvrďte výběr.
4.20 Vstupní signály obrazu
Displej Coronis Fusion 4MP / 6MP automaticky detekuje připojené vstupní signály obrazu.
Manuální konfigurace vstupů je možná, je k tomu ovšem nutné nastavit režim výběru zdroje obrazu.
Informace o postupu naleznete v části “Režimy výběru zdroje obrazu”, strana 33.
Informace o konfiguraci vstupů
V závislosti na režimu výběru zdroje obrazu lze nakonfigurovat následující vstupy:
Menu
Input Signal
Režim výběru zdroje
obrazu
1 Image Source
Left Input Signal
2 Image Sources
Right Input Signal
Left
Doprava
Input 1 signal
Input 2 signal
Auto input selection
Expert mode
Konfigurace konektorů (DisplayPort 1/2, DVI 1/2)
pro vstupní signál.
Konfigurace konektorů (DisplayPort 1, DVI 1) pro
levý vstupní signál.
Konfigurace konektorů (DisplayPort 2, DVI 2) pro
pravý vstupní signál.
Konfigurace vstupního signálu (vstup 1/2) pro
levou stranu obrazovky.
Konfigurace vstupního signálu (vstup 1/2) pro
pravou stranu obrazovky.
Konfigurace konektorů (DisplayPort, DVI) pro
vstupní signál 1.
Konfigurace konektorů (DisplayPort, DVI) pro
vstupní signál 2.
Automatická konfigurace výběru vstupů.
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
33
Pokročilé používání
V expertním režimu lze možnosti Left a Right konfigurovat pouze tehdy, když je funkce Auto input
selection vypnuta.
Manuální konfigurace vstupních signálů obrazu:
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Configuration > Image Sources.
3.
Otevřete jednu z dostupných podnabídek.
4.
Vyberte jeden z dostupných konektorů/vstupů a potvrďte výběr.
4.21 Režimy konverze stupňů šedé
Displej Coronis Fusion 4MP / 6MP automaticky detekuje připojené vstupní signály obrazu a aplikuje
správné nastavení konverze stupňů šedi. Manuální výběr konverze stupňů šedi je možný, je k tomu
ovšem nutné nastavit režim výběru zdroje obrazu. Informace o postupu naleznete v části “Režimy
výběru zdroje obrazu”, strana 33.
Informace o režimech konverze stupňů šedé
Režimy konverze stupňů šedé určují, jakým způsobem jsou barvy generované řadičem zobrazení převedeny
na stupně šedé na displeji.
K dispozici jsou tyto režimy konverze stupňů šedé:
• Žádná konverze (No Conversion)
• Použít červený kanál (Use Red Channel): Tento režim je určen pro zobrazení stupňů šedé, kde je šedá
odesílána přes červený kanál.
• Použít zelený kanál (Use Green Channel): Tento režim je určen pro zobrazení stupňů šedé, kde je šedá
odesílána přes zelený kanál.
• Použít modrý kanál (Use Blue Channel): Tento režim je určen pro zobrazení stupňů šedé, kde je šedá
odesílána přes modrý kanál.
Manuální výběr režimu konverze stupňů šedé:
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Configuration > Image Sources > Input Settings > DisplayPort 1/2, DVI 1/2.
3.
Otevřete podnabídku Konverze stupňů šedé (Grayscale Conversion).
4.
Vyberte jeden z dostupných režimů převodu barev a potvrďte výběr.
4.22 Formát EDID
Informace o formátu EDID
Displej Coronis Fusion 4MP / 6MP podporuje dva formáty EDID: E-EDID V1.4 a DisplayID V1.3
Výběr formátu EDID
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Configuration > Image Sources > Input Settings.
3.
Otevřete podnabídku EDID format.
4.
Vyberte jeden z dostupných formátů a potvrďte výběr.
34
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Pokročilé používání
4.23 Časování EDID
Informace o časování EDID
Displej Coronis Fusion 4MP / 6MP nabízí následující časování EDID:
• Rozlišení (Resolution): Umožňuje manuálně upravit rozlišení vstupního signálu obrazu.
• Obnovovací frekvence (Refresh Rate): Umožňuje manuálně vybrat obnovovací frekvenci vstupního
signálu obrazu v závislosti na maximální obnovovací frekvenci řadiče zobrazení připojeného k displeji.
• Hloubka barev (Color Depth): Umožňuje změnit hloubku barev na 8bitovou nebo 10bitovou (pouze při
použití vstupu DisplayPort).
Manuální nastavení časování EDID:
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Configuration > Image Sources > Input Settings > DisplayPort 1/2, DVI 1/2.
3.
Otevřete podnabídku EDID.
4.
Vyberte jedno z dostupných nastavení a potvrďte výběr.
4.24 Informace o displeji
Popis informací o displeji
Ve vyhrazené podnabídce OSD jsou k dispozici sériové číslo displeje, nativní rozlišení, verze firmwaru atd.
Zobrazení informací o displeji:
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Informace zobrazíte na obrazovce přechodem do nabídky About this Display.
4.25 Stav displeje
Informace o stavu displeje
Podnabídka Status obsahuje informace o aktuálním stavu displeje (doby provozu, teploty atd.), stav
připojených zdrojů obrazu (režim kódování obrazu, časování atd.) a aktuální stav kalibrace displeje
(zobrazovací funkce, jas, ALC atd.).
Zobrazení stavu displeje:
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Stav.
3.
Otevřete podnabídku Displej, Zdroje obrazu nebo Kalibrace.
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
35
Pokročilé používání
36
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Čištění displeje
5
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
37
Čištění displeje
5.1 Pokyny pro čištění
Čištění displeje
Čistěte displej pomocí houbičky, čisticího hadříku nebo měkké tkaniny lehce navlhčené schváleným čisticím
prostředkem pro lékařské přístroje. Přečtěte si všechny pokyny na čisticím prostředku a dodržujte je. V
případě pochybností o konkrétním čisticím prostředku použijte čistou vodu.
Nepoužívejte následující prostředky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alkohol/rozpouštědla při koncentraci > 5%
Silný alkalický louh, silná rozpouštědla
Kyselina
Čisticí prostředky s fluoridem
Čisticí prostředky se čpavkem
Čisticí prostředky s abrazivy
Drátěnka
Houba s abrazivy
Ocelové břity
Tkanina s ocelovým vláknem
VAROVÁNÍ: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo nepoškrábali přední sklo nebo LCD panel. Buďte
opatrní s prsteny nebo jinými šperky a netlačte příliš na přední sklo ani LCD panel.
VAROVÁNÍ: Nenanášejte ani nestříkejte kapalinu přímo na displej, neboť nadměrné množství
kapaliny může způsobit poškození vnitřní elektroniky. Naneste kapalinu raději na čisticí hadřík.
38
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Pokyny pro
opakované zabalení
6
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
39
Pokyny pro opakované zabalení
6.1 Opakované zabalení displeje
Přehled balení
Obrázek 6-1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
40
Krabice
Uživatelská příručka, systémový disk a disk s dokumentací
Spodní výplň
Zdroj napájení
Displej Coronis Fusion 4MP / 6MP
Horní výplň
Kabely (obrazové, USB, napájecí)
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Pokyny pro opakované zabalení
8. Krabice řadiče zobrazení (volitelné)
9. Krabice touchpadu (volitelné)
Jak displej znovu zabalit
1.
Položte prázdnou krabici na stabilní povrch.
2.
Zasuňte systémový disk, disk s dokumentací a uživatelskou příručku do vyhrazeného sáčku uvnitř krabice.
3.
Vložte do krabice spodní výplň.
4.
Umístěte zdroj napájení do vyhrazeného prostoru ve spodní výplni.
5.
Vložte displej Coronis Fusion 4MP / 6MP do původního pytle a umístěte jej do krabice panelem směrem dolů.
6.
Položte na displej horní výplň.
7.
Pokud máte krabici s řadičem zobrazení nebo touchpad, vložte je do vyhrazeného prostoru v horní výplni.
8.
Vložte všechny kabely (obrazové, USB, napájecí) do původního sáčku a zasuňte je do vyhrazeného prostoru
v horní výplni.
9.
Zavřete a zalepte krabici.
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
41
Pokyny pro opakované zabalení
42
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Důležité informace
7
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
43
Důležité informace
7.1 Bezpečnostní informace
Obecná doporučení
Před používáním přístroje si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny.
Bezpečnostní a provozní pokyny uschovejte pro budoucí použití.
Řiďte se všemi varováními na přístroji a v příručce.
Dodržujte všechny pokyny k ovládání a používání.
Nebezpečí požáru nebo úrazu elektřinou
Nesundávejte kryt, abyste zabránili nebezpečí úrazu elektřinou a požáru.
Uvnitř se nenacházejí žádné díly, které by mohli uživatelé opravit. Přenechte opravy kvalifikovaným osobám.
Nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.
Úpravy přístroje
Neupravujte tento přístroj bez svolení výrobce.
Typ ochrany (elektrické):
Displej s externím zdrojem napájení: přístroj třídy I.
Stupeň bezpečnosti (hořlavá anestetická směs)
Přístroj není vhodný k použití v přítomnosti hořlavé anestetické směsi se vzduchem nebo s kyslíkem nebo
oxidem dusným.
Přístroj není určen pro přímou péči o pacienty
•
•
•
Přístroj je primárně určen k použití ve zdravotnických zařízeních, přičemž kontakt s pacientem není
pravděpodobný (přímo se nepoužívá žádný díl).
Tento přístroj nesmí být použit s přístroji pro podporu životních funkcí.
Uživatelé by se neměli současně dotýkat pacienta a přístroje ani jeho portů pro vstup signálu (SIP) nebo
portů pro výstup signálu (SOP).
Připojení napájení – přístroj s externím zdrojem napájení s napětím 24 V DC
•
•
•
•
•
•
Požadavky na napájení: Přístroj musí být napájen dodaným zdrojem napájení 24 V DC (
) SELV
schváleným k použití ve zdravotnictví.
Zdroj stejnosměrného napájení (
) musí být napájen elektrickou zásuvkou se střídavým proudem.
Zdroj napájení je specifikován jako součást zdravotnického elektrického přístroje, celek je specifikován
jako zdravotnický elektrický systém.
Kvůli zamezení úrazu elektřinou musí být tento přístroj připojen výhradně k zásuvce s ochranným
uzemněním.
Přístroj by měl být nainstalován v blízkosti snadno přístupné zásuvky.
Přístroj je určen k souvislému provozu.
Proudový ráz
Pokud není přístroj po delší dobu používán, odpojte jej od elektrické zásuvky, aby bylo zabráněno poškození
proudovým rázem.
Aby bylo napájení přístroje zcela odpojeno, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.
Napájecí kabely:
•
•
44
Použijte odnímatelný napájecí kabel uvedený na seznamu UL, 3drátový, typ SJ nebo ekvivalentní, min. 18
AWG, jmenovité napětí min. 250 V, dodávaný se zástrčkou splňující požadavky nemocnice s konfigurací 515P pro použití při 120 V, nebo 6-15P pro použití při 240 V.
Nepřetěžujte zásuvky elektrické sítě a prodlužovací kabely, protože by mohlo dojít k požáru nebo zranění
elektrickým proudem.
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Důležité informace
•
•
Ochrana hlavního přívodu napájení: Napájecí kabely by měly být vedeny tak, aby se po nich nešlapalo a
aby nehrozilo jejich přiskřípnutí předměty položenými na ně nebo proti nim. Zvláštní pozornost věnujte
kabelům u zástrček a zásuvek.
Použijte napájecí kabel odpovídající napětí elektrické zásuvky, která byla schválena a splňuje
bezpečnostní normy v konkrétní zemi.
Voda a vlhkost
Nikdy přístroj nevystavujte dešti ani vlhkosti.
Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody, například v blízkosti vany, umyvadla, bazénu, kuchyňského dřezu, kádě
nebo ve vlhkém suterénu.
Ventilace
Nezakrývejte ani neblokujte ventilační otvory v krytu přístroje. Při instalaci přístroje do skřínky nebo jiného
uzavřeného prostoru ponechte mezi přístrojem a stěnami skřínky dostatečný prostor.
Instalace
Umístěte přístroj na rovný, pevný a stabilní povrch, který dokáže unést minimálně trojnásobek hmotnosti
přístroje. Při použití nestabilního vozíku nebo stojanu může dojít k pádu přístroje a následnému vážnému
zranění dětí nebo dospělých osob a vážnému poškození přístroje.
Poruchy
V následujících případech odpojte napájecí kabel zařízení od elektrické zásuvky a přenechte servis
kvalifikovaným servisním technikům:
•
•
•
•
•
•
Napájecí kabel nebo zástrčka jsou poškozeny nebo prodřeny.
Do zařízení se vylila tekutina.
Zařízení bylo vystaveno dešti nebo vodě.
Zařízení při dodržení pokynů k obsluze nefunguje normálně. Nastavujte pouze prvky popsané v návodu k
obsluze, protože nesprávné nastavení jiných prvků může vést k poškození a vrácení výrobku do
normálního provozuschopného stavu bude často vyžadovat rozsáhlý zásah kvalifikovaného technika.
Zařízení spadlo nebo jeho skříň byla poškozena.
U výrobku je poznat výrazná změna výkonu a výrobek vyžaduje servisní zásah.
Skandinávie – národní odchylky pro CL. 1.7.2
Finsko: „Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan“
Norsko: „Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt“
Švédsko: „Apparaten skall anslutas till jordat uttag“
7.2 Informace k životnímu prostředí
Disposal Information
Waste Electrical and Electronic Equipment
This symbol on the product indicates that, under the European Directive 2012/19/EU governing waste
from electrical and electronic equipment, this product must not be disposed of with other municipal waste.
Please dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of
waste electrical and electronic equipment. To prevent possible harm to the environment or human health from
uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them
responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
For more information about recycling of this product, please contact your local city office or your municipal
waste disposal service.
For details, please visit the Barco website at: http://www.barco.com/AboutBarco/weee
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
45
Důležité informace
Turkey RoHS compliance
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
[Republic of Turkey: In conformity with the WEEE Regulation]
中国大陆 RoHS
RoHS pro pevninskou Čínu
根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(也称为中国大陆RoHS), 以下部分列出了
Barco产品中可能包含的有毒和/或有害物质的名称和含量。中国大陆RoHS指令包含在中国信息产业部MCV标
准:“电子信息产品中有毒物质的限量要求”中。
V souladu s „Metodami řízení pro omezení využití nebezpečných látek v elektrických a elektronických
výrobcích“ (nebo RoHS pro pevninskou Čínu) jsou v následující tabulce uvedeny názvy a obsah toxických
nebo nebezpečných látek, které výrobek Barco může obsahovat. RoHS pro pevninskou Čínu je součástí
normy MCV čínského Ministerstva informačního průmyslu v sekci „Limity pro toxické látky v elektronických
informačních výrobcích“.
零件项目(名称)
Název dílu
印制电路配件
Díly s tištěnými spoji
液晶面板
LCD panel
外接电(线)缆
Externí kabely
內部线路
Interní vedení
金属外壳
Kovový obal
塑胶外壳
Plastový obal
有毒有害物质或元素
Nebezpečné látky a prvky
汞
铅
镉
Hg
Pb
Cd
x
o
o
六价铬
Cr6+
o
多溴联苯
PBB
o
多溴二苯醚
PBDE
o
x
o
o
o
o
o
x
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
散热片(器)
Chladiče
x
o
o
o
o
o
电源供应器
Napájecí zdroj
风扇
o
o
o
o
o
o
Ventilátor
o
o
o
o
o
o
文件说明书
Papírové příručky
o
o
o
o
o
o
光盘说明书
Příručka na disku CD
本表格依据SJ/T 11364的规定编制
Tato tabulka je vytvořena v souladu s ustanoveními normy SJ/T 11364.
o: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下.
o: Znamená, že obsah této toxické nebo nebezpečné látky je ve všech homogenních materiálech pro tento díl
nižší než limit stanovený normou GB/T 26572.
x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求.
x: Znamená, že obsah této toxické nebo nebezpečné látky je alespoň v jednom z homogenních materiálů
použitých pro tento díl vyšší než limit stanovený normou GB/T 26572.
46
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Důležité informace
在中国大陆销售的相应电子信息产品(EIP)都必须遵照中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要
求》标准贴上环保使用期限(EFUP)标签。Barco产品所采用的EFUP标签(请参阅实例,徽标内部的编号使
用于指定产品)基于中国大陆的《电子信息产品环保使用期限通则》标准。
Všechny elektronické informační výrobky prodávané v pevninské Číně musí splňovat „Značení pro omezení
využití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích“ pevninské Číny. Značení je prováděno
logem Doba pro ekologické využití (EFUP). Číslo uvnitř loga EFUP, které společnost Barco používá, (viz
fotografie) vychází z „Obecných zásad pro dobu ekologického využití elektronických informačních výrobků“
pevninské Číny.
10
7.3 Informace o splnění zákonných požadavků
Zamýšlené použití
Displej je určen k zobrazování a prohlížení digitálních obrazů (s výjimkou digitální mamografie), které slouží
kvalifikovaným lékařům ke kontrole a analýze.
Způsob použití
•
•
•
Displej není v kontaktu s pacienty.
Displej není ve stejném prostředí jako pacient.
Displej je určen k použití ve speciální diagnostické čtecí místnosti.
Upozornění (USA): Federální zákon zakazuje prodej tohoto zařízení lékařem nebo na příkaz lékaře.
(Podrobnosti a výjimky naleznete ve Federálních předpisech, článek 21, 801 část D).
Kontraindikace
Přístroj není určen pro digitální mamografii.
Zamýšlení uživatelé
Diagnostické displeje Barco jsou určeny k použití pro primární diagnostiku vyškoleným zdravotnickým
personálem. Úvodní instalaci tohoto zařízení provádí vyškolení integrátoři nebo zdravotnický IT personál.
Země výroby
Země, ve které byl výrobek vyroben, je uvedena na štítku výrobku (“Made in …”).
Kontaktní údaje dovozců
Pokud chcete nalézt místního dovozce, kontaktujte jedno z místních zastoupení společnosti Barco pomocí
kontaktních údajů uvedených na našich webových stránkách (www.barco.com).
FCC třída B
Tento přístroj splňuje oddíl 15 pravidel FCC. Použití podléhá dvěma následujícím podmínkám: (1) tento
přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí přijímat veškeré přijaté rušení, včetně
rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.
Tento přístroj byl podroben zkouškám a splnil limity pro digitální zařízení třídy B v souladu s oddílem 15
pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy proto, aby zajistily přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v
rezidenčním prostředí. Tento přístroj vytváří, využívá a může vyzařovat radiové vlny a může tak způsobit
škodlivé rušení radiové komunikace v případě, že nebude instalován a používán v souladu s návodem k
použití. Neexistuje ale záruka, že v konkrétní situaci nebude k rušení docházet. Pokud tento přístroj ruší
příjem rozhlasu nebo televize, což lze určit vypnutím a zapnutím přístroje, uživatel se může pokusit rušení
zabránit pomocí jednoho či několika z následujících opatření:
•
přesměrování nebo přemístění antény;
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
47
Důležité informace
•
•
•
zvětšení odstupu mezi přístrojem a přijímačem;
připojení přístroje do zásuvky, která je v jiném obvodu než zásuvka, do které je zapojen přijímač;
konzultace s prodejcem nebo zkušeným rádiovým/televizním technikem.
Změny a úpravy, které výslovně neschválí subjekt odpovědný za dodržení předpisů, mohou zbavit uživatele
práva přístroj provozovat.
Odpovědnost před FCC: Barco Inc., 3059 Premiere Parkway Suite 400, 30097 Duluth GA, United States,
Tel: +1 678 475 8000
Prohlášení pro Kanadu
CAN ICES-1/NMB-1
7.4 Upozornění k EMC
Obecné informace
Tento přístroj je určen k použití pouze v prostředí profesionálního zdravotnického zařízení.
Při instalaci přístroje používejte pouze dodané externí kabely a zdroj napájení nebo náhradní díl od
oprávněného výrobce. Použití jiné jednotky může snížit úroveň odolnosti přístroje.
VÝSTRAHA: Toto zařízení by nemělo být používáno v bezprostřední blízkosti jiných zařízení kvůli
riziku nesprávného fungování. Pokud je použití takovým způsobem nutné, toto a ostatní zařízení je
nutné sledovat, aby bylo zajištěno, že fungují správně.
VÝSTRAHA: Použití jiného příslušenství, transformátorů nebo kabelů než těch, které určil nebo
dodal výrobce zařízení, může způsobit zvýšení elektromagnetických emisí nebo snížení imunity
tohoto zařízení vůči elektromagnetickému záření a následné nesprávné fungování.
VÝSTRAHA: Přenosná komunikační zařízení RF (včetně periferií jako jsou kabely antény nebo
externí antény) by neměla být používána ve vzdálenosti menší než 30 cm (12 palců) od jakékoli
části zařízení Coronis Fusion 4MP / 6MP, a to včetně kabelů určených výrobcem. Jinak může dojít
ke zhoršení výkonu těchto zařízení.
Elektromagnetické emise
Přístroj Coronis Fusion 4MP / 6MP je určen k použití v elektromagnetickém prostředí popsaném níže.
Zákazník nebo uživatel přístroje Coronis Fusion 4MP / 6MP musí zajistit, že přístroj bude používán v takovém
prostředí.
Test emisí
Soulad
Emise RF
CISPR 11
Skupina 1
Emise RF
CISPR 11
Harmonické emise
IEC 61000-3-2
Kolísání napětí a flikr
IEC 61000-3-3
Třída B
Třída D
Splňuje požadavky
Elektromagnetické prostředí –
poučení
Přístroj Coronis Fusion 4MP / 6MP
využívá energii RF pouze pro
interní funkčnost. Emise RF jsou
proto velmi nízké a není
pravděpodobné, že by způsobily
rušení elektronických přístrojů v
okolí.
Přístroj Coronis Fusion 4MP / 6MP
je vhodný k použití ve všech
prostředích včetně domácího
prostředí a míst přímo připojených
k veřejné elektrické síti s nízkým
napětím, která dodává elektřinu v
rezidenčních budovách.
Tento přístroj Coronis Fusion 4MP / 6MP splňuje příslušné lékařské normy EMC o emisích a příjmu rušení od
okolních přístrojů. Použití podléhá dvěma následujícím podmínkám: (1) tento přístroj nesmí způsobovat
škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí přijímat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit
nežádoucí činnost.
48
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Důležité informace
Rušení lze ověřit vypnutím a zapnutím přístroje.
Pokud tento přístroj ruší okolní přístroje nebo pokud je funkčnost přístroje zhoršena příjmem rušení od
okolních přístrojů, uživatel se může pokusit rušení zabránit pomocí jednoho či několika z následujících
opatření:
•
•
•
•
přesměrování nebo přemístění antény nebo přístroje;
zvětšení odstupu mezi přístrojem a přijímačem;
připojení přístroje do zásuvky, která je v jiném obvodu než zásuvka, do které je zapojen přijímač;
konzultace s prodejcem nebo zkušeným technikem.
Elektromagnetická odolnost
Přístroj Coronis Fusion 4MP / 6MP je určen k použití v elektromagnetickém prostředí popsaném níže.
Zákazník nebo uživatel přístroje Coronis Fusion 4MP / 6MP musí zajistit, že přístroj bude používán v takovém
prostředí.
Elektromagnetické
prostředí – poučení
Elektrostatický výboj
± 8 kV v kontaktu
Podlahy by měly být ze
(ESD)
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 dřeva, betonu nebo
keramických dlaždic.
IEC 61000-4-2
kV vzduch
Pokud jsou podlahy
pokryté syntetickým
materiálem, relativní
vlhkost by měla být
alespoň 30 %
Rychlé elektrické
± 2 kV pro napájecí vedení ± 2 kV pro napájecí vedení Kvalita elektrické sítě by
měla odpovídat typickému
přechodové jevy / skupiny ± 1 kV pro vstupní/
± 1 kV pro vstupní/
impulzů
komerčnímu nebo
výstupní vedení
výstupní vedení
nemocničnímu prostředí
IEC 61000-4-4
Opakovací frekvence 100 Opakovací frekvence 100
kHz
kHz
Ráz
Vedení na vedení: ± 0.5
Vedení na vedení: ± 0.5
Kvalita elektrické sítě by
kV,
±
1
kV
kV,
±
1
kV
měla odpovídat typickému
IEC61000-4-5
komerčnímu nebo
Vedení na uzemnění: ±
Vedení na uzemnění: ±
nemocničnímu prostředí
0.5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV
0.5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV
Pokles napětí, krátká
0% zbytkové napětí pro
0% zbytkové napětí pro
Kvalita elektrické sítě by
přerušení a změny napětí 0.5 periody při 0°, 45°,
0.5 periody při 0°, 45°,
měla odpovídat typickému
v napájecí soustavě
90°, 135°, 180°, 225°,
90°, 135°, 180°, 225°,
komerčnímu nebo
270° a 315°
270° a 315°
nemocničnímu prostředí.
IEC 61000-4-11
0% zbytkové napětí pro 1 0% zbytkové napětí pro 1 Pokud uživatel přístroje
Coronis Fusion 4MP /
periodu při 0°
periodu při 0°
6MP vyžaduje
70% zbytkové napětí pro 70% zbytkové napětí pro
nepřerušovanou funkčnost
25 period při 0°
25 period při 0°
při výpadku elektřiny,
Přerušení napětí: 0%
Přerušení napětí: 0%
doporučuje se připojit
zbytkové napětí pro 250
zbytkové napětí pro 250
přístroj Coronis Fusion
period při 0°
period při 0°
4MP / 6MP k
nepřerušitelnému zdroji
napájení nebo k baterii
5
Magnetické pole síťového 30 A/m
Magnetická pole síťového
Žádná
kmitočtu (50/60 Hz)
kmitočtu by měla být na
úrovních
IEC 61000-4-8
charakteristických pro
typické lokace v typickém
komerčním nebo
rezidenčním prostředí
Vedená RF
3 Vrms (6 Vrms v
3 Vrms (6 Vrms v
–
pásmech
ISM)
pásmech
ISM)
IEC 61000-4-6
150 kHz až 80 MHz
Test odolnosti
5:
Testovací úrovně IEC
60601
± 8 kV v kontaktu
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15
kV vzduch
Úroveň souladu
Přístroj Coronis Fusion 4MP / 6MP neobsahuje součásti, které by mohly být ovlivněny magnetickými poli
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
49
Důležité informace
Testovací úrovně IEC
60601
3 V/m
80 MHz až 2.7 GHz
Test odolnosti
Vyzařovaná RF
IEC 61000-4-3
Úroveň souladu
Elektromagnetické
prostředí – poučení
3 V/m
Odolnost vůči zařízení pro bezdrátovou komunikaci RF
Maximální
výkon (W)
Vzdálenost
(m)
Testovací
úroveň
odolnosti
(V/m)
Pulsní
modulace 18
Hz
1.8
0.3
27
GMRS 460,
FRS 460
FM ± 5 kHz
odchylka
1 kHz sinus
2
0.3
28
704 – 787
LTE pásmo
13, 17
Pulsní
modulace
217 Hz
0.2
0.3
9
800 – 960
GSM 800/
900, TETRA
800, iDEN
820, CDMA
850, LTE
pásmo 5
Pulsní
modulace 18
Hz
2
0.3
28
1700 – 1990
GSM 1800,
CDMA 1900,
GSM 1900,
DECT, LTE
pásmo 1/3/4/
25, UMTS
Pulsní
modulace
217 Hz
2
0.3
28
2450
2400 – 2570
Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE pásmo 7
Pulsní
modulace
217 Hz
2
0.3
28
5240
5100 – 5800
W LAN
802.11 a/n
Pulsní
modulace
217 Hz
0.2
0.3
9
Testovací
frekvence
(MHz)
Pásmo
(MHz)
Servisní
konektor
385
380 – 390
TETRA 400
450
430 – 470
710
745
Modulace
780
810
870
930
1720
1845
1970
5500
5785
7.5 Vysvětlení symbolů
Symboly na přístroji
Na přístroji a zdroji napájení můžete nalézt následující symboly (nemusí být uvedeny všechny symboly):
Označuje splnění požadavků oddílu 15 pravidel FCC (třída A nebo třída B)
Znamená, že přístroj je schválen dle předpisů UL
50
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Důležité informace
Znamená, že přístroj je schválen dle předpisů UL pro Kanadu a USA
Znamená, že přístroj je schválen dle předpisů UL pro Kanadu a USA
E352529
Znamená, že přístroj je schválen dle předpisů UL Demko
Znamená, že přístroj je schválen dle předpisů CCC
S&E
Znamená, že přístroj je schválen dle předpisů VCCI
Znamená, že přístroj je schválen dle předpisů KC
Znamená, že přístroj je schválen dle předpisů BSMI
Znamená, že přístroj je schválen dle předpisů PSE
Znamená, že přístroj je schválen dle předpisů EAC
Varování: Dle federálního zákona (USA) může být toto zařízení používáno pouze
licencovaným lékařem nebo na příkaz lékaře.
Znamená, že přístroj obsahuje konektory USB
Znamená, že přístroj obsahuje konektory DisplayPort
Označuje zákonného výrobce
Označuje datum výroby
yy
Označuje teplotní limity6 pro bezpečný provoz přístroje v rámci specifikací
xx
SN
6:
Označuje sériové číslo přístroje
Hodnoty pro xx a yy lze nalézt v odstavci s technickými specifikacemi.
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
51
Důležité informace
REF
Označuje číslo dílu přístroje nebo katalogové číslo
Varování: nebezpečné napětí
Upozornění
Konzultujte pokyny k použití
Znamená, že přístroj nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem a že musí být
recyklován v souladu s evropskou směrnicí OEEZ (směrnice o elektrickém a
elektronickém odpadu)
Označuje stejnosměrný proud (DC)
Označuje střídavý proud (AC)
Pohotovostní režim
Vyrovnání potenciálu
Ochranné uzemnění (zem)
nebo
Symboly na krabici
Na krabici přístroje můžete nalézt následující symboly (nemusí být uvedeny všechny):
Označuje lékařský přístroj, který se může rozbít nebo být poškozen, pokud s ním
nebude při skladování zacházeno opatrně.
Označuje lékařský přístroj, který je při skladování nutné chránit před vlhkostí.
Označuje směr skladování krabice. Krabice musí být přepravována a skladována a s
krabicí musí být manipulováno tak, aby šipky vždy směřovaly nahoru.
15
n
Označuje maximální počet krabic, které lze umístit na sebe.
Znamená, že krabici by měly přenášet dvě osoby.
xx-yy Kg
Znamená, že do krabice by nemělo být řezáno nožem ani jiným ostrým předmětem.
52
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Důležité informace
yy °C
+60
Označuje rozsah teploty, které může být lékařský přístroj bezpečně vystaven při
skladování.
xx °C
-20
yy %
85
Označuje rozsah vlhkosti, které může být lékařský přístroj bezpečně vystaven při
skladování.
5x %
yyy kPa
106
Označuje rozsah atmosferického tlaku, kterému může být lékařský přístroj bezpečně
vystaven při skladování.
xx kPa
50
7.6 Vyloučení odpovědnosti
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti
I přes vynaložení maximální snahy o dosažení technické přesnosti tohoto dokumentu nepřejímáme žádnou
odpovědnost za případné chyby. Naším cílem je poskytnout vám tu nejpřesnější a nejužitečnější
dokumentaci, proto, pokud objevíte jakékoli chyby, řekněte nám o nich.
Softwarové produkty Barco jsou vlastnictvím společnosti Barco. Jejich distribuce podléhá autorským právům
společnosti Barco NV nebo Barco Inc., a jejich použití konkrétním podmínkám licenční smlouvy na software
mezi společností Barco NV nebo Barco Inc. a uživatelem licence. Není povoleno žádné jiné použití, duplikace
ani zveřejnění softwarového produktu společnosti Barco, a to v žádné formě.
Technické specifikace výrobků společnosti Barco mohou být bez upozornění změněny.
Ochranné známky
Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
Prohlášení o autorských právech
Tento dokument je chráněn autorskými právy Všechna práva jsou vyhrazena. Tento dokument ani žádná jeho
část nesmí být reprodukována či kopírována, a to v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem – graficky,
elektronicky nebo mechanicky včetně pořizování fotokopií, nahrávek nebo ukládání do informačních systémů
pro uchování a vyhledávání dat – bez písemného povolení společnosti Barco.
© 2019 Barco NV Všechna práva vyhrazena.
Ochrana patenty
Informace naleznete na adrese www.barco.com/about-barco/legal/patents
7.7 Technické specifikace
MDCC-4330
Technologie obrazovky
Barevné LCD, IPS-TFT
Velikost aktivní obrazovky
(úhlopříčka)
773 mm (30.4")
Velikost aktivní obrazovky
(H x V)
655 x 410 mm (25.8 x 16.1”)
Poměr stran (H:V)
16:10
Rozlišení
Nativní 4 MP (2560 x 1600)
Možnost konfigurace na 2 x 2 MP+ (1280 X 1600)
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
53
Důležité informace
Možnost konfigurace na 2 x 2 MP (1200 X 1600)
54
Rozteč pixelů
0.256 mm
Barevné zobrazení
Ano
Zobrazení stupňů šedi
Ano
Bitová hloubka
30 bitů
Pozorovací úhel (H, V)
178°
Technologie rovnoměrnosti
jasu (Uniform Luminance
Technology – ULT)
Barevná PPU
Kompenzace okolního
světla (Ambient Light
Compensation – ALC)
Ano, volba čtecí místnosti
Snímač okolního osvětlení
Ano
Stabilizace podsvícení
(Backlight Output
Stabilization – BLOS)
Ano (2x)
Přední snímač
I-Guard
Maximální jas (typický pro
panel)
1050 cd/m²
Kalibrovaný jas DICOM
600 cd/m²
Kontrastní poměr (typický
pro panel)
1500:1
Odezva (Tr + Tf) (typická)
18 ms
Barva krytu
Černá/stříbrná
Vstupní signály obrazu
DVI-D Dual Link (2x), DisplayPort (2x)
USB porty
1x USB 2.0 nahoru (koncový bod)
3x USB 2.0 dolů
Nároky na napájení
Externí napájecí zdroj (100–240 V AC, 50–60 Hz)
Příkon
100 W (jmenovitý) při kalibrovaném jasu 600 cd/m²
64 W (jmenovitý) při kalibrovaném jasu 400 cd/m²
< 0.5 W (pohotovostní režim)
Jazyky nabídky OSD
Angličtina, němčina, francouzština, holandština, španělština, italština,
portugalština, polština, ruština, švédština, čínština (zjednodušená),
japonština, korejština, arabština
Rozměry se stojanem (Š x V
x H)
Na výšku: není k dispozici
Na šířku: 731 x 528~628 x 259 mm
Rozměry bez stojanu (Š x V
x H)
Na výšku: není k dispozici
Na šířku: 731 x 485 x 140 mm
Rozměry obalu (Š x V x H)
800 x 700 x 300 mm
Čistá hmotnost se stojanem
20.5 kg
Čistá hmotnost bez stojanu
14 kg
Čistá hmotnost v obalu
27.5 kg (bez příslušenství)
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Důležité informace
Naklonění
-5° až +25°
Natočení
-30° až +30°
Otočení
Není k dispozici
Rozsah nastavení výšky
100 mm
Montážní standard
VESA (100 mm)
Ochrana obrazovky
Ochranná, antireflexní skleněná vrstva
Doporučené použití
Všechny digitální obrazy kromě digitální mamografie
Certifikace
FDA 510(K) K143157 pro obecnou radiologii
CE1639 (MDD 93/42/EEC; A1:2007/47/EC výrobek třídy IIb)
CCC (Čína), KC (Korea), PSE (Japonsko), Inmetro (Brazílie), BIS (Indie),
EAC (Rusko, Kazachstán, Bělorusko, Arménie a Kyrgyzstán)
Bezpečnost:
IEC 60950-1:2005 + A1:2009
EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013
IEC 60601-1:2005 + A1:2012
EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014
ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + R1:2012
CAN/CSA C22.2 č. 60601-1:14
EMI:
IEC 60601-1-2: 2014 (4. vydání)
EN 60601-1-2:2015 (4. vydání)
FCC část 15 třída B
ICES-001 úroveň B
VCCI (Japonsko)
Životní prostředí:
Energetický štítek pro Čínu, RoHS EU, RoHS pro Čínu, REACH, Health
Canada, OEEZ, Směrnice o obalech
Dodané příslušenství
Uživatelská příručka
Návod pro rychlou instalaci
Disk s dokumentací
Systémový disk
Videokabely
Napájecí kabely (UK, evropské (CEBEC/KEMA), USA (UL/ CSA; adaptér
NEMA 5-15P), čínské (CCC))
Kabel USB
Externí zdroj napájení
Volitelné příslušenství
Grafická karta
Touchpad
Software QA
MediCal QAWeb
Záruka
5 let, 40000 hodin na podsvícení
Provozní teplota
0 °C až 35 °C (15 °C až 30 °C v rámci specifikací)
Teplota pro skladování
-20 °C až 60 °C
Provozní vlhkost
8 % až 80 % (nekondenzující)
Vlhkost pro skladování
5 % až 85 % (nekondenzující)
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
55
Důležité informace
Provozní tlak
Minimálně 70 kPa
Tlak pro skladování
50 až 106 kPa
MDCC-6430
56
Technologie obrazovky
Barevné LCD, IPS-TFT
Velikost aktivní obrazovky
(úhlopříčka)
772 mm (30.4")
Velikost aktivní obrazovky
(H x V)
654 x 409 mm (25.8 x 16.1")
Poměr stran (H:V)
16:10
Rozlišení
Nativní 6 MP (3280 x 2048)
Možnost konfigurace na 2 x 3MP+ (1640 X 2048)
Možnost konfigurace na 2 x 3MP (1536 X 2048)
Rozteč pixelů
0.1995 mm
Barevné zobrazení
Ano
Zobrazení stupňů šedi
Ano
Bitová hloubka
30 bitů
Pozorovací úhel (H, V)
178°
Technologie rovnoměrnosti
jasu (Uniform Luminance
Technology – ULT)
Barevná PPU
Kompenzace okolního
světla (Ambient Light
Compensation – ALC)
Ano, volba čtecí místnosti
Snímač okolního osvětlení
Ano
Stabilizace podsvícení
(Backlight Output
Stabilization – BLOS)
Ano (2x)
Přední snímač
I-Guard
Maximální jas (typický pro
panel)
1050 cd/m²
Kalibrovaný jas DICOM
600 cd/m²
Kontrastní poměr (typický
pro panel)
1500:1
Odezva (Tr + Tf) (typická)
18 ms
Barva krytu
Černá/stříbrná
Vstupní signály obrazu
DVI-D Dual Link (2x), DisplayPort (2x)
USB porty
1x USB 2.0 nahoru (koncový bod)
3x USB 2.0 dolů
Nároky na napájení
Externí napájecí zdroj (100–240 V AC, 50–60 Hz)
Příkon
100 W (jmenovitý) při kalibrovaném jasu 600 cd/m²
64 W (jmenovitý) při kalibrovaném jasu 400 cd/m²
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Důležité informace
< 0.5 W (pohotovostní režim)
Jazyky nabídky OSD
Angličtina, němčina, francouzština, holandština, španělština, italština,
portugalština, polština, ruština, švédština, čínština (zjednodušená),
japonština, korejština, arabština
Rozměry se stojanem (Š x V
x H)
Na výšku: není k dispozici
Na šířku: 731 x 528~628 x 259 mm
Rozměry bez stojanu (Š x V
x H)
Na výšku: není k dispozici
Na šířku: 731 x 485 x 140 mm
Rozměry obalu (Š x V x H)
800 x 700 x 300 mm
Čistá hmotnost se stojanem
20.5 kg
Čistá hmotnost bez stojanu
14 kg
Čistá hmotnost v obalu
27.5 kg (bez příslušenství)
Naklonění
-5° až +25°
Natočení
-30° až +30°
Otočení
Není k dispozici
Rozsah nastavení výšky
100 mm
Montážní standard
VESA (100 mm)
Ochrana obrazovky
Ochranná, antireflexní skleněná vrstva
Doporučené použití
Všechny digitální obrazy kromě digitální mamografie
Certifikace
FDA 510(K) K130103 pro obecnou radiologii
CE1639 (MDD 93/42/EEC; A1:2007/47/EC výrobek třídy IIb)
CCC (Čína), KC (Korea), PSE (Japonsko), Inmetro (Brazílie), BIS (Indie),
EAC (Rusko, Kazachstán, Bělorusko, Arménie a Kyrgyzstán)
Bezpečnost:
IEC 60950-1:2005 + A1:2009
EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013
IEC 60601-1:2005 + A1:2012
EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014
ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + R1:2012
CAN/CSA C22.2 č. 60601-1:14
EMI:
IEC 60601-1-2: 2014 (4. vydání)
EN 60601-1-2:2015 (4. vydání)
FCC část 15 třída B
ICES-001 úroveň B
VCCI (Japonsko)
Životní prostředí:
Energetický štítek pro Čínu, RoHS EU, RoHS pro Čínu, REACH, Health
Canada, OEEZ, Směrnice o obalech
Dodané příslušenství
Uživatelská příručka
Návod pro rychlou instalaci
Disk s dokumentací
Systémový disk
Videokabely
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
57
Důležité informace
Napájecí kabely (UK, evropské (CEBEC/KEMA), USA (UL/ CSA; adaptér
NEMA 5-15P), čínské (CCC))
Kabel USB
Externí zdroj napájení
Volitelné příslušenství
Grafická karta
Touchpad
Software QA
MediCal QAWeb
Záruka
5 let, 40000 hodin na podsvícení
Provozní teplota
0 °C až 35 °C (15 °C až 30 °C v rámci specifikací)
Teplota pro skladování
-20 °C až 60 °C
Provozní vlhkost
8 % až 80 % (nekondenzující)
Vlhkost pro skladování
5 % až 85 % (nekondenzující)
Provozní tlak
Minimálně 70 kPa
Tlak pro skladování
50 až 106 kPa
7.8 Informace o open source licenci
Informace o open source licenci
Tento výrobek obsahuje softwarové součásti, které jsou vydávány s open source licencí. Souhlasíte s
dodržováním podmínek každé jednotlivé licence na open source software.
Seznam open source softwarových součástí je k dispozici v příslušné smlouvě EULA, a to v sekci „My Barco“
na webových stránkách společnosti Barco nebo jinde (online).
Autorská práva pro každou open source softwarovou součást patří příslušnému původnímu majiteli
autorských práv, každému dalšímu přispěvateli a příslušným držitelům práv, jak může být uvedeno v příslušné
dokumentaci open source softwaru, zdrojovém kódu, souboru README nebo jinak. Příslušná autorská práva
nesmíte odstranit, blokovat je ani je jinak pozměnit.
KAŽDÁ JEDNOTLIVÁ OPEN SOURCE SOFTWAROVÁ SOUČÁST A VEŠKERÁ SOUVISEJÍCÍ
DOKUMENTACE JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“ BEZ JAKÉKOLI VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLIKOVANÉ
ZÁRUKY, MIMO JINÉ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO
URČITÝ ÚČEL. MAJITEL AUTORSKÝCH PRÁV ANI ŽÁDNÝ JINÝ PŘISPĚVATEL NEBUDOU V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ NÉST ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO NÁSLEDNÉ
ŠKODY, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLY O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNI, A TO BEZ
OHLEDU NA PŘÍČINU NEBO JAKOUKOLI TEORII ODPOVĚDNOSTI. VÍCE INFORMACÍ A PODROBNOSTÍ
LZE NALÉZT V JEDNOTLIVÝCH OPEN SOURCE LICENCÍCH.
S ohledem na licence GPL, LGPL a podobné licence související s přístupem k příslušnému zdrojovému kódu
a automatické platnosti licenčních podmínek:
•
•
58
Souhlasíte s dodržováním podmínek každé konkrétní licence na open source software. Jste odpovědní za
vlastní přídavky, změny nebo úpravy, a to bez možnosti jakéhokoli nároku vůči společnosti Barco. Dále
berete na vědomí, že jakékoli takové přídavky, změny nebo úpravy mohou narušit schopnost společnosti
Barco – dle výhradního uvážení společnosti Barco – nadále poskytovat servis, záruky, softwarové
aktualizace, opravy, údržbu, přístup nebo podobné schopnosti, a to bez možnosti jakéhokoli nároku vůči
společnosti Barco.
Společnost Barco nabízí poskytnutí příslušného zdrojového kódu a příslušný zdrojový kód vám zpřístupní
přes e-mail nebo odkaz ke stažení, a to kromě případů, kdy vás platná licence opravňuje k vyžádání
příslušného zdrojového kódu od společnosti Barco na pevném médiu. V takovém případě vám společnost
Barco naúčtuje skutečné náklady na takovou distribuci, jako jsou náklady na médium, dopravu a
manipulaci. Tuto možnost lze uplatnit písemnou žádostí na adresu Barco N.V, attn. legal department,
President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk (Belgie). Tato nabídka platí po dobu tří (3) let od data distribuce
tohoto výrobku společností Barco.
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Důležité informace
K5902108CS /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
59
Barco NV
President Kennedypark 35
8500 Kortrijk
Belgium
K5902108CS /06 | 2019-03-29
Barco NV | Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
Registered office: Barco NV | President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement