Barco MDRC-2321 Užívateľská príručka

Barco MDRC-2321 Užívateľská príručka
Eonis
21-palcový klinický monitor
Používateľská príručka
MDRC-2321 (variant STIB)
MDRC-2321 (variant HTIB)
ENABLING BRIGHT OUTCOMES
MDRC-2321 (variant SNIB)
MDRC-2321 (variant HNIB)
Registered office: FIMI S.r.l.
Via Vittor Pisani 6, 20124 Milano, Italy
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Factory: FIMI S.r.l.
Via Saul Banfi 1, 21047 Saronno, Italy
Obsah
1 Vitajte.........................................................................................................................................................................................................................5
1.1 Obsah balenia........................................................................................................................................................................................6
1.2 Prehľad výrobku ...................................................................................................................................................................................6
2 Inštalácia.................................................................................................................................................................................................................9
2.1 Pripojenie káblov...............................................................................................................................................................................10
2.2 Nastavenie polohy monitora ....................................................................................................................................................... 11
2.3 Inštalácia na držiak VESA............................................................................................................................................................ 11
3 Používanie...........................................................................................................................................................................................................13
3.1 Odporúčania pre dennú prevádzku ........................................................................................................................................14
3.2 Prepínanie pohotovostného režimu .......................................................................................................................................14
3.3 Používanie ponuky OSD...............................................................................................................................................................14
3.4 LED kontrolka režimu napájania ..............................................................................................................................................15
3.5 Zamknutie/odomknutie otočného ovládača .......................................................................................................................15
3.6 Výber zdroja signálu........................................................................................................................................................................15
3.7 Nastavenie svietivosti.....................................................................................................................................................................16
3.8 Farebný priestor sRGB..................................................................................................................................................................16
3.9 Predvoľby QAweb.............................................................................................................................................................................16
3.10 Funkcie zobrazovania ....................................................................................................................................................................17
3.11 Výber bieleho bodu..........................................................................................................................................................................17
3.12 Nastavenia analógového videa.................................................................................................................................................18
3.13 Režim úspory energie ....................................................................................................................................................................18
3.14 Jazyk ponuky displeja na obrazovke .....................................................................................................................................18
3.15 Orientácia ponuky OSD ................................................................................................................................................................19
3.16 Továrenské obnovenie...................................................................................................................................................................19
3.17 Dotykový panel...................................................................................................................................................................................19
4 Údržba....................................................................................................................................................................................................................21
4.1 Pravidelná údržba.............................................................................................................................................................................22
4.2 Čistenie...................................................................................................................................................................................................22
5 Dôležité informácie .......................................................................................................................................................................................23
5.1 Informácie o bezpečnosti .............................................................................................................................................................24
5.2 Informácie týkajúce sa životného prostredia .....................................................................................................................26
5.3 Biologické nebezpečenstvo a vrátenie produktu ............................................................................................................28
5.4 Informácie týkajúce sa regulačných predpisov ................................................................................................................28
5.5 Vyhlásenie podľa smernice EMC.............................................................................................................................................29
5.6 Vysvetlenie symbolov.....................................................................................................................................................................31
5.7 Právne informácie.............................................................................................................................................................................34
5.8 Technické parametre ......................................................................................................................................................................34
R5910551SK /00 Eonis
3
4
R5910551SK /00 Eonis
1
Vitajte
Úvod
MDRC-2321 je 21” farebný LCD monitor s rozlíšením 2 megapixely určený na prezeranie medicínskych
snímok v rozlíšení UXGA (1600 x 1200) pri pomere strán 4:3.
Existujú 4 rôzne verzie monitora MDRC-2321:
Jas
Predný kryt
Zdroj
Farba krytu
MDRC-2321
(variant SNIB)
Štandardný jas
Žiadne
Interný zdroj
napájania
Čierny
MDRC-2321
(variant STIB)
Štandardný jas
Dotykový panel
PCAP
Interný zdroj
napájania
Čierny
MDRC-2321
(variant HNIB)
Vysoký jas
Žiadne
Interný zdroj
napájania
Čierny
MDRC-2321
(variant HTIB)
Vysoký jas
Dotykový panel
PCAP
Interný zdroj
napájania
Čierny
Verzia monitora
R5910551SK /00 Eonis
5
Vitajte
1.1 Obsah balenia
Prehľad
•
•
•
•
•
•
Monitor MDRC-2321
USB kábel
Videokábel DisplayPort
Napájacie káble (v závislosti od oblasti používania)
Vytlačená používateľská príručka v angličtine
Disk CD obsahujúci MediCal QAWeb Agent a preložené používateľské príručky
Odložte si pôvodné balenie. Je navrhnuté pre tento displej a predstavuje ideálnu ochranu počas
prepravy.
1.2 Prehľad výrobku
Predná časť
3
4
1
2
Obrázok 1-1
1. Stojan monitora
2. Otočný ovládač
• Dlhé stlačenie (5 s)
- prepnutie monitora do pohotovostného režimu
• Krátke stlačenie
- ukončenie pohotovostného režimu
- aktivácia ponuky displeja na obrazovke
- potvrdenie výberu v ponuke OSD
• Otočenie v smere hodinových ručičiek
- posun nadol v ponuke OSD
- zvýšenie hodnoty v ponuke OSD
• Otočenie proti smeru hodinových ručičiek
- posun nahor v ponuke OSD
- zníženie hodnoty v ponuke OSD
6
R5910551SK /00 Eonis
Vitajte
3. Predný snímač
4. LED kontrolka režimu napájania
• Nesvieti: monitor je vypnutý, alebo je monitor zapnutý, ale LED kontrolka je vypnutá v ponuke OSD (viď
pozrite “LED kontrolka režimu napájania”, strana 15)
• Svieti nazeleno: monitor je zapnutý
• Bliká nazeleno: monitor prechádza do pohotovostného režimu
• Svieti naoranžovo: monitor je v pohotovostnom režime
Späť
9
1
2
3
4
5
6
7
8
Obrázok 1-2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Otvor na bezpečnostný zámok Kensington
Konektor USB-B 2.0
Konektory USB-A 2.0 pre periférne zariadenia (2x)
Videovstup DisplayPort
Uzemňovací kolík
Videovstup DVI-I
Vstup napájania 100 – 240 V striedavo (IEC C14)
Výškovo nastaviteľná spona na vedenie káblov
Otvory na skrutky držiaku VESA 100 mm (4x)
R5910551SK /00 Eonis
7
Vitajte
8
R5910551SK /00 Eonis
Inštalácia
2
VÝSTRAHA: Pred inštaláciou a používaním monitora si prečítajte všetky dôležité bezpečnostné
informácie. Nájdete ich v príslušnej kapitole tejto používateľskej príručky.
VÝSTRAHA: Na inštaláciu zariadenia sú potrebné dostatočné odborné znalosti. Pred použitím
v prevádzke musia byť všetky zariadenia a celá zostava otestované.
UPOZORNENIE: Keď displej montujete v zdravotníckom systéme, pozorne upevnite všetky káble,
aby ste predišli nechcenému odpojeniu.
UPOZORNENIE: Monitor nie je určený na sterilizáciu.
R5910551SK /00 Eonis
9
Inštalácia
2.1 Pripojenie káblov
Pripojenie káblov
1. Pripojte jeden alebo viacero zdrojov videosignálu k príslušných videovstupom. Použite vhodné videokáble.
Zdroj signálu, ktorý sa má zobraziť, možno vybrať v ponuke OSD (pozrite “Výber zdroja signálu”, strana
15).
Obrázok 2-1
2. Ak chcete využívať služby QAWeb alebo USB konektory pre periférne zariadenia na monitore (napr. na
pripojenie klávesnice, myši alebo iného periférneho zariadenia), pripojte kábel z USB konektora monitora
do USB konektora pre periférne zariadenia na počítači.
Obrázok 2-2
3. Pripojte napájací kábel k uzemnenej elektrickej zásuvke.
Obrázok 2-3
4. Ak je to potrebné, uzemnite monitor MDRC-2321 tak, že pripojíte konektor ochranného uzemnenia
k uzemnenej zásuvke pomocou žltozeleného kábla AWG18 (maximálna prípustná dĺžka kábla podľa
požiadaviek vnútroštátnych predpisov).
10
R5910551SK /00 Eonis
Inštalácia
Obrázok 2-4
5. Všetky káble veďte cez tunel na zadnej strane stojana na monitor.
2.2 Nastavenie polohy monitora
Nastavenie polohy monitora
Monitor môžete podľa potreby nakloniť, otočiť, zdvihnúť alebo spustiť.
VÝSTRAHA: Aby bolo možné displej otáčať, musí byť v najvyššej polohe.
Štandardná orientácia videovstupu je na šírku. Ak používate monitor v režime na výšku, zmeňte
orientáciu videovstupu pomocou nastavení obrazovky na počítači.
2.3 Inštalácia na držiak VESA
Montáž monitora na rameno VESA
Panel monitora, štandardne pripojený k stojanu, je kompatibilný s normou VESA 100 mm.
1. Odskrutkujte štyri fixačné skrutky, čím demontujete monitor od stojanu.
2. Na pripevnenie panela k ramenu VESA použite 4 skrutky M4. Pri výbere dĺžky skrutiek sa riaďte
nasledujúcim pravidlom:
• Lmin = T + W + 8 mm
• Lmax = T + W + 14 mm
T
W
Lmin
Lmax
Obrázok 2-5
R5910551SK /00 Eonis
11
Inštalácia
12
R5910551SK /00 Eonis
Používanie
3
R5910551SK /00 Eonis
13
Používanie
3.1 Odporúčania pre dennú prevádzku
Optimalizácia životnosti vášho monitora
Aktivovaním systému správy napájania (DPMS – Display Power Management System) na monitore môžete
optimalizovať jeho životnosť vďaka automatickému vypínaniu podsvietenia v čase, keď sa monitor určitý čas
nepoužíva. V predvolenom nastavení je funkcia DPMS displeja zapnutá, treba ju však aktivovať aj na vašej
pracovnej stanici. Ak ju chcete aktivovať, prejdite na „Vlastnosti možností napájania“ na ovládacom paneli.
Barco odporúča nastaviť aktiváciu DPMS po 20 minútach nepoužívania.
Aby ste sa vyhli vypáleniu obrazu, použite šetrič obrazovky
Dlhodobé zobrazovanie rovnakého obsahu v rovnakej oblasti obrazovky LCD monitora môže spôsobiť
vypálenie obrazu do obrazovky.
Používaním šetriča obrazovky sa tomuto fenoménu môžete vyhnúť, alebo výrazne obmedziť jeho výskyt.
Šetrič obrazovky môžete nastaviť v okne „Vlastnosti displeja“ na pracovnej stanici.
Barco odporúča nastaviť aktiváciu šetriča obrazovky po 5 minútach nepoužívania. Dobrý šetrič
obrazovky zobrazuje pohyblivé obrázky.
Ak pracujete s rovnakým obrazom alebo aplikáciou so statickými obrazovými prvkami niekoľko hodín
nepretržite (bez toho, aby sa aktivoval šetrič obrazovky), pravidelne meňte obsah obrazovky, aby ste zabránili
vypáleniu statických prvkov do obrazovky.
Porozumenie technológii pixelov
Technológia LCD displejov je založená na pixeloch. V rámci bežnej tolerancie pri výrobe môže určitý počet
týchto pixelov zostať tmavých alebo permanentne rozsvietených bez toho, aby to ovplyvnilo výkonnosť
výrobku pri diagnostike. Pri výbere LCD panelov spoločnosť Barco uplatňuje v záujme zabezpečenia
optimálnej kvality prísne kritériá.
Ak sa o technológii LCD a chýbajúcich pixeloch chcete dozvedieť viac, navštívte špecializované
stránky venujúce sa tejto tematike na www.barco.com/healthcare.
Maximalizácia zabezpečenia kvality
Funkcia QAWeb zaručuje optimálnu a stabilizovanú kvalitu obrazu v každej súkromnej ordinácii.
Predný snímač na zariadení MDRC-2321 neustále spolupracuje s funkciou QAWeb s cieľom zabezpečiť
dlhodobo konzistentnú kvalitu obrazu. Automaticky stabilizuje obraz už od okamihu zapnutia monitora. Okrem
toho funkcia QAWeb poskytuje okamžité informácie o stave displeja.
3.2 Prepínanie pohotovostného režimu
Popis
•
•
Stlačením a podržaním otočného ovládača (5 sekúnd) sa monitor prepne do pohotovostného režimu
Krátkym stlačením otočného ovládača (1 sekunda) ukončíte pohotovostný režim a aktivujete monitor
3.3 Používanie ponuky OSD
Otvorenie ponuky OSD
Krátkym stlačením otočného ovládača počas normálneho používania otvoríte ponuku OSD. Ak je otočný
ovládač zamknutý, najskôr ho odomknite podľa postupu v časti “Zamknutie/odomknutie otočného ovládača”,
strana 15.
14
R5910551SK /00 Eonis
Používanie
Vľavo hore na obrazovke sa zobrazí hlavná ponuka OSD. Ak v nasledujúcich 20 sekundách nič neurobíte,
ponuka OSD znova zmizne (a klávesnica sa znovu zamkne).
Navigácia v ponuke OSD
•
•
Otočením ovládača doľava alebo doprava môžete prechádzať jednotlivé stránky ponuky, meniť hodnoty
alebo uskutočňovať výber.
Stlačením otočného ovládača vstúpite do podponuky alebo potvrdíte nastavenú hodnotu alebo možnosť.
3.4 LED kontrolka režimu napájania
Prehľad
Stav napájania monitora zobrazuje LED kontrolka na prednej strane monitora. Nižšie nájdete prehľad rôznych
režimov zodpovedajúcich farbe LED kontrolky:
•
•
•
•
Nesvieti: systém nie je napájaný
Svieti nazeleno*: monitor je zapnutý
Bliká nazeleno*: monitor prechádza do pohotovostného režimu
Svieti naoranžovo: monitor je v pohotovostnom režime
* Toto predvolené správanie možno zmeniť tak, aby LED kontrolka režimu napájania nesvietila ani vtedy, keď
je monitor zapnutý alebo prechádza do pohotovostného režimu.
Zmena správania LED kontrolky režimu napájania
1.
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
2.
Prejdite do ponuky Nastavenia > Nastavenia.
3.
Prejdite do podponuky LED kontrolka napájania (Power Status LED).
4.
Zmeňte správanie LED kontrolky režimu napájania podľa potreby a voľbu potvrďte.
3.5 Zamknutie/odomknutie otočného ovládača
Popis
Aby ste predišli nechcenej alebo náhodnej aktivácii otočného ovládača, môžete použiť systém uzamknutia.
Tento systém automaticky uzamkne klávesnicu mimo času používania ponuky OSD.
Zamknutie otočného ovládača
1.
2.
3.
4.
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
Prejdite do ponuky Nastavenia > Nastavenia > Zámok klávesnice (Keyboard lock).
Nastavte zámok klávesnice na zapnutý alebo vypnutý.
Ukončením ponuky OSD aktivujete vybranú možnosť.
Odomknutie otočného ovládača
Počas normálneho používania otočte a podržte otočný ovládač proti smeru hodinových ručičiek na 5
sekúnd, kým sa nezobrazí oznámenie OSD odomknuté (OSD unlocked).
3.6 Výber zdroja signálu
Informácie o výbere zdroja signálu
K monitoru MDRC-2321 možno pripojiť viacero videovstupov. Medzi rôznymi vstupmi môžete jednoducho
prepínať pomocou ponuky OSD.
R5910551SK /00 Eonis
15
Používanie
Výber zdroja signálu
1. Zobrazte hlavnú ponuku OSD.
2. Prejdite do ponuky Výber vstupu (Input select).
3. Vyberte jeden z dostupných zdrojov signálu a potvrďte voľbu.
3.7 Nastavenie svietivosti
Nastavenie svietivosti
1. Zobrazte hlavnú ponuku OSD.
2. Prejdite do ponuky Upraviť (Adjustments) > Svietivosť.
3. Nastavte požadovanú hodnotu svietivosti a potvrďte.
3.8 Farebný priestor sRGB
Informácie týkajúce sa farebného priestoru sRGB
Farebný priestor sRGB kombinuje funkciu zobrazenia a výberu bieleho bodu a je navrhnutý na súlad s
typickými pozorovacími podmienkami v domácnostiach a kanceláriách. Často sa používa vo väčšine
počítačových aplikácií.
Keď vyberiete možnosť sRGB, možnosti Funkcia zobrazenia a Biely bod (White point) v ponuke
Upraviť (Adjustments) budú deaktivované.
Výber farebného priestoru sRGB
1.
Zobrazte hlavnú ponuku OSD.
2.
Prejdite do ponuky Upraviť (Adjustments).
3.
Vyberte možnosť sRGB a potvrďte.
3.9 Predvoľby QAweb
Informácie o predvoľbách QAweb
V aplikácii MediCal QAWeb možno na monitor aplikovať nastavenia funkcie zobrazenia, výberu bieleho bodu
a okolitého svetla.
Keď vyberiete možnosť QAWeb, možnosti Funkcia zobrazenia a Biely bod v ponuke Nastavenia
budú deaktivované.
Výber predvoľby QAWeb
1.
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
2.
Prejdite do ponuky Nastavenia.
3.
Vyberte možnosť QAWeb a potvrďte.
Skôr, ako budete môcť aplikovať predvoľby QAWeb, musí byť konektor USB na pripojenie k
počítaču pripojený do počítača s nainštalovanou aplikáciou QAWeb.
16
R5910551SK /00 Eonis
Používanie
3.10 Funkcie zobrazovania
Keď je v ponuke Nastavenia vybraná možnosť sRGB alebo QAWeb, možnosť výberu funkcie
zobrazenia je nedostupná.
Informácie o funkciách zobrazovania
Natívny panely bez korekcie zobrazujú všetky stupne šede/farieb s prírastkami jasu, ktoré nie sú optimálne
pre zásadné diagnostické informácie. Štúdie však ukázali, že v lekárskych snímkach obsahujú niektoré časti
šedej stupnice/farby viac diagnostických informácií než iné. V reakcii na tieto zistenia boli zadefinované
funkcie zobrazovania. Úpravou prirodzeného zobrazovania panelu tieto funkcie zvýrazňujú tie časti, ktoré
rozhodujúce diagnostické informácie obsahujú.
Na MDRC-2321 sú k dispozícii tieto funkcie:
• Native: Ak vyberiete možnosť Native, prirodzené zobrazovanie panela nebude nijako upravené.
• Gamma 1.8 alebo 2.2: Jednu z týchto funkcií zobrazovania vyberte vtedy, ak má zobrazenie nahradiť CRT
zobrazenie s gama 1.8 alebo 2.2.
• DICOM: DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine – Digitálne zobrazovanie a
komunikácia v medicíne) je medzinárodný štandard vyvinutý na zlepšenie kvality a komunikácie
digitálnych obrazov v rádiológii. Stručne povedané, funkcia displeja DICOM vedie k lepšie viditeľnému
odstupňovaniu odtieňov sivej v obraze. Spoločnosť Barco odporúča zvoliť funkciu zobrazenia DICOM vo
väčšine lekárskych zobrazovacích aplikácií.
Funkcia zobrazovania DICOM aplikuje kompenzáciu okolitého svetla (ALC), ktorá zohľadňuje okolité
svetelné podmienky v diagnostickej miestnosti. Dostupné možnosti diagnostickej miestnosti sú:
- Tmavá komora: vyberie kalibrovanú funkciu DICOM optimalizovanú na podmienky v tmavej miestnosti
(0 – 50 lux)
- Kancelária: vyberie funkciu DICOM optimalizovanú na podmienky v kancelárii (51 – 250 lux)
- Operačná sála: vyberie funkciu DICOM optimalizovanú na podmienky v operačnej sále (251 – 500 lux)
Nastavenia displeja musia byť prispôsobené požiadavkám zobrazovacieho softvéru. V prípade
pochybností sa obráťte na dodávateľa zobrazovacieho softvéru.
Výber funkcie zobrazenia
1.
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
2.
Prejdite do ponuky Nastavenia > Funkcia zobrazenia.
3.
Vyberte jednu z dostupných funkcií zobrazenia a potvrďte voľbu.
3.11 Výber bieleho bodu
Keď je v ponuke Nastavenia vybraná možnosť sRGB alebo QAWeb, možnosť výberu bieleho bodu
je nedostupná.
Informácie týkajúce sa výberu bieleho bodu
Toto nastavenie vám umožní upraviť zobrazenie bieleho bodu a slúži ako referenčné pre zobrazovanie
všetkých ostatných farieb.
Na monitore sú k dispozícii tieto nastavenia bieleho bodu:
•
•
•
•
Natívny: prirodzená, neupravená farebná teplota LCD panela.
Bluebase: simulácia teploty farieb s modrým základom podľa štandardu bluebase.
Clearbase: simulácia základnej teploty farieb podľa štandardu clearbase film.
Programovateľné: pri výbere tohto nastavenia budete môcť manuálne upraviť zisk videosignálu pre
červený, zelená a modrý kanál v samostatných podponukách.
R5910551SK /00 Eonis
17
Používanie
Výber bieleho bodu
1.
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
2.
Prejdite do ponuky Nastavenia > Biely bod.
3.
Vyberte jednu z dostupných predvolieb bieleho bodu.
3.12 Nastavenia analógového videa
Nasledujúce nastavenia sú dostupné iba vtedy, keď je vybraný vstup analógového videa (DVI-A).
Informácie o nastaveniach analógového videa
Keď je aktívny analógový vstupný zdroj, k dispozícii je niekoľko nastavení analógového videa:
•
•
•
Auto nastavenie: nastavenia analógového videa sa upravia automaticky
Geometria: umožňuje manuálne upraviť nastavenia geometrie analógového videa (taktovaciu frekvenciu,
taktovaciu fázu, horizontálnu polohu, vertikálnu polohu)
Hladina: umožňuje automaticky upraviť hladinu kontrastu a jasu analógového videa
Úprava nastavení analógového videa
1.
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
2.
Prejdite do ponuky Nastavenia > Analog.
3.
Podľa potreby upravte nastavenia analógového videa.
3.13 Režim úspory energie
Informácie týkajúce sa režimu úspory energie
Aktivácia režimu úspory energie na zariadení MDRC-2321 optimalizuje jeho životnosť pomocou
automatického vypínania podsvietenia, keď počas 10 sekúnd nie je rozpoznaný videosignál.
Zapnutie/vypnutie režimu úspory energie
1.
Zobrazte hlavnú ponuku OSD.
2.
Prejdite do ponuky Upraviť (Adjustments) > Nastavenia (Settings).
3.
Prejdite do podponuky Úspora energie (Power Saving).
4.
Podľa potreby vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté a potvrďte.
3.14 Jazyk ponuky displeja na obrazovke
K jazyku ponuky displeja na obrazovke
Štandardne nastaveným jazykom ponuky displeja je Angličtina. Ponuka displeja vášho MDRC-2321 má však
k dispozícii široký rozsah ďalších možných jazykov.
Zmena jazyka ponuky OSD:
1.
Zobrazte hlavnú ponuku OSD.
2.
Prejdite do ponuky Upraviť (Adjustments) > Nastavenia (Settings).
3.
Prejdite do podponuky Jazyk OSD (OSD Language).
18
R5910551SK /00 Eonis
Používanie
4.
Vyberte jeden z dostupných jazykov.
3.15 Orientácia ponuky OSD
Informácie o orientácii ponuky OSD
Orientáciu ponuky OSD možno zmeniť podľa orientácie monitora (na šírku alebo na výšku).
Zmena orientácie ponuky OSD
1.
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
2.
Prejdite do ponuky Nastavenia > Nastavenia.
3.
Prejdite do podponuky Orientácia OSD.
4.
Podľa potreby vyberte možnosť Na šírku (Landscape) alebo Na výšku (Portrait) a potvrďte.
3.16 Továrenské obnovenie
Informácie týkajúce sa továrenského obnovenia
Továrenské obnovenie umožňuje monitor úplne obnoviť na pôvodné továrenské nastavenia.
Postup továrenského obnovenia
1.
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
2.
Prejdite do ponuky Nastavenia > Nastavenia.
3.
Otvorte podponuku Továrenské obnovenie (Factory Reset).
4.
Podľa potreby vyberte možnosť Áno alebo Nie a potvrďte.
3.17 Dotykový panel
Informácie týkajúce sa dotykového panela
Toto platí iba pre MDRC-2321 (variant xTxx).
•
•
•
•
Dotykový panel je pripojený cez rozhranie USB.
Windows 7, 8 a 10: automatická inštalácia ovládača.
Windows XP: vyžaduje sa manuálna inštalácia ovládača pre WinXP a podporované je iba ovládanie
jedným dotykom.
Nevyžaduje sa žiadna kalibrácia.
R5910551SK /00 Eonis
19
Používanie
20
R5910551SK /00 Eonis
Údržba
4
R5910551SK /00 Eonis
21
Údržba
4.1 Pravidelná údržba
Popis
Monitor MDRC-2321 nevyžaduje žiadnu pravidelnú údržbu ani kalibráciu. Odporúčame používať funkciu
QAWeb v spojení s predvolenými testmi a frekvenciami Barco na kalibráciu a udržiavanie monitora, alebo
odneste monitor do servisného strediska schváleného spoločnosťou Barco. V prípade akýchkoľvek
pochybností kontaktujte spoločnosti Barco Healthcare.
4.2 Čistenie
VÝSTRAHA: Pred čistením monitora odpojte napájací kábel z elektrickej siete.
UPOZORNENIE: Dbajte na to, aby ste nepoškodili alebo nepoškrabali predné sklo alebo LCD. S
prsteňmi alebo náramkami buďte opatrní a na predné sklo alebo LCD nevyvíjajte neprimeraný tlak.
UPOZORNENIE: Tekutinu alebo sprej nikdy nenanášajte priamo na displej, pretože nadbytočná
kvapalina môže spôsobiť poškodenie vnútornej elektroniky. Kvapalinu namiesto toho naneste na
čistiacu handričku.
Čistenie monitora
Monitor čistite pomocou špongie, handričky alebo mäkkej utierky navlhčenej v overenom čistiacom prípravku
na zdravotnícke vybavenie. Prečítajte si a dodržiavajte všetky pokyny na štítkoch čistiaceho prípravku. V
prípade pochybností ohľadne konkrétneho čistiaceho prostriedku použite čistú vodu.
Prípustné čistiace roztoky:
•
•
•
•
•
•
•
70-percentný izopropylalkohol
1.6-percentný vodný roztok amoniaku
Cidex® (2.4-percentný roztok glutaraldehydu)
Chlórnan sodný (bielidlo) 10%
„Zelené mydlo“ (USP)
0.5-percentný chlórhexidín v 70-percentnom izopropylalkohole
Kvapalina na čistenie optiky ako Cleansafe®
Nepoužívajte nasledujúce výrobky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
22
Alkohol/rozpúšťadlá s koncentráciou vyššou ako 70 %
Silné zásadité alkalické tekutiny, silné rozpúšťadlá
Kyseliny
Saponáty s fluoridom
Saponáty s vyššou koncentráciou amoniaku ako 1.6 %
Saponáty s abrazívami
Drôtenky
Špongie s abrazívami
Oceľové škrabky
Handričky s oceľovými vláknami
R5910551SK /00 Eonis
Dôležité informácie
5
R5910551SK /00 Eonis
23
Dôležité informácie
5.1 Informácie o bezpečnosti
Všeobecné odporúčania
Pred používaním zariadenia si prečítajte bezpečnostné pokyny a návod na používanie.
Bezpečnostné pokyny a návod na používanie si uchovajte na použitie v budúcnosti.
Dodržte všetky varovania na zariadení a v návode na používanie.
Postupujte podľa pokynov na ovládanie a používanie.
Riziko úrazu elektrickým prúdom alebo riziko požiaru
Aby ste zabránili riziku úrazu elektrickým prúdom alebo riziku požiaru, neodstraňujte kryt.
Vo vnútri nie sú žiadne opraviteľné súčiastky. Servis prenechajte kvalifikovanému personálu.
Toto zariadenie nevystavujte dažďu ani vlhkosti.
Úpravy jednotky
Zariadenie neupravujte bez oprávnenia od výrobcu.
Typ ochrany (elektrická):
Monitor s interným zdrojom napájania: zariadenie triedy I.
Stupeň bezpečnosti (horľavá anestetická zmes):
Zariadenie nie je vhodné na používanie v prítomnosti horľavej anestetickej zmesi so vzduchom alebo
s kyslíkom, prípadne s oxidom dusným.
Toto zariadenie nemusí byť použiteľné, ak je obsah kyslíka vo vzduchu viac ako 25 %.
Vybavenie s iným určením ako je starostlivosť o pacienta
•
•
•
Vybavenie primárne na používanie v zdravotníckom zariadení, ktoré je určené na používanie v situáciách,
keď nie je pravdepodobný kontakt s pacientom (žiadna časť nie je použitá).
Vybavenie nemožno používať so zariadením na podporu základných životných procesov.
Používateľ by sa nemal zároveň dotýkať vybavenia, ani jeho portov pre vstup/výstup signálov, a pacienta.
Kritické aplikácie
Dôrazne odporúčame, aby ste pri kritických aplikáciách mali okamžite k dispozícii náhradný monitor.
Používanie elektrických skalpelov
Zabezpečte maximálnu možnú vzdialenosť medzi elektrochirurgickým generátorom a inými elektronickými
zariadeniami (napríklad monitormi). Aktívny elektrochirurgický generátor ich môže rušiť a môže narušiť
fungovanie monitora.
Pripojenie napájania – zariadenie s interným zdrojom napájania
•
•
•
Toto zariadenie musí byť uzemnené.
Požiadavky elektrického napájania: zariadenie musí byť napájané z elektrickej siete.
Zariadenie je určené na nepretržitú prevádzku.
Prechodné prepätie
Aby ste celkom prerušili prívod elektrickej energie do zariadenia, odpojte napájací kábel od elektrickej
zásuvky.
Pripojenia
Akékoľvek externé pripojenie k iným periférnym zariadeniam musí zodpovedať článku 16 normy IEC60601-1
3. vyd. alebo tabuľke BBB.201 normy IEC 60601-1-1 pre zdravotnícke elektrické systémy.
24
R5910551SK /00 Eonis
Dôležité informácie
Aby bol zaručený súlad s predpismi o elektromagnetickej kompatibilite, na pripojenie k periférnym
zariadeniam používajte iba tienené prepojovacie káble.
Napájacie káble:
•
•
•
•
•
Európa: Kábel H05VV-F alebo H05VVH2-F PVC so správnou zástrčkou pre EÚ.
USA a Kanada: Je nutné použiť súpravu káblov „triedy určenej pre nemocnice“ spolu s pokynmi, ktoré
uvádzajú, že spoľahlivé uzemnenie možno dosiahnuť iba vtedy, keď je zariadenie pripojené k vhodnej
zásuvke označenej iba na použitie v nemocnici alebo k zásuvke triedy určenej pre nemocnice. Tieto
pokyny musia byť uvedené na zariadení alebo na štítku na napájacom kábli.
Zásuvky a predlžovacie káble nepreťažujte, pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým
prúdom.
Ochrana sieťového kábla: Sieťové káble by mali byť vedené tak, aby sa po nich nechodilo alebo aby neboli
stláčané na nich položenými predmetmi, pričom venujte osobitnú pozornosť káblom v zástrčkách a
zásuvkách.
Napájací kábel môže vymieňať iba určený operátor.
Používajte napájací kábel, ktorý zodpovedá napätiu elektrickej zásuvky, ktorá bola schválená a spĺňa
bezpečnostné normy vašej krajiny.
Spoľahlivosť uzemnenia
Spoľahlivosť uzemnenia možno dosiahnuť iba v prípade, že je zariadenie pripojené do vhodnej zásuvky.
Tekutiny a vlhkosť
Monitor nikdy nevystavujte tekutinám alebo vlhkosti.
Monitor nikdy nepoužívajte v blízkosti vody – napr. v blízkosti vane, umývadla, bazéna, kuchynského drezu,
práčovne alebo vo vlhkom suteréne.
Všetky modely vyhovujú norme IP20.
Kondenzácia vlhkosti
Nepoužívajte monitor v prostredí s rýchlou zmenou teploty a vlhkosti, a zabráňte priamemu fúkaniu chladného
vzduchu z klimatizácie na zariadenie.
Na povrchu zariadenia alebo v jeho vnútri sa môže kondenzovať vlhkosť, alebo sa môže vnútorná strana
ochranného skla zahmliť. Nie je to porucha produktu, hoci to môže mať za následok poškodenie monitora.
V prípade, že dôjde ku kondenzácii vlhkosti, nechajte monitor stáť nezapojený, kým kondenzácia nezmizne.
Ventilácia
Nezakrývajte ani neblokujte ventilačné otvory v kryte súpravy. Keď inštalujete zariadenie v skrinke alebo na
inom uzavretom mieste, dodržte potrebný priestor medzi súpravou a stenami skrinky.
Inštalácia
Umiestnite zariadenie na plochý, pevný a stabilný povrch, ktorý dokáže udržať hmotnosť aspoň 3 zariadení.
Ak používate nestabilný vozík alebo stojan, zariadenie môže spadnúť a spôsobiť vážne poranenie dieťaťa
alebo dospelej osoby a môže sa vážne poškodiť.
Monitor je určený na používanie v polohe na šírku alebo na výšku s náklonom od -5° do 22°.
Keď je zariadenie nasadené na ramene, nepoužívajte zariadenie ako držadlo ani úchyt, keď ním chcete
pohnúť. V návode na používanie ramena si prečítajte pokyny na pohybovanie ramenom s nasadeným
zariadením.
Poruchy
Odpojte napájací kábel zariadenia od prívodu napätia AC a obráťte sa na kvalifikovaných servisných
technikov za týchto podmienok:
•
•
•
Ak je poškodený alebo roztrhnutý napájací kábel alebo zástrčka.
Ak do zariadenia natiekla kvapalina.
Ak bolo zariadenie vystavené dažďu alebo vode.
R5910551SK /00 Eonis
25
Dôležité informácie
•
•
•
Ak pri dodržaní prevádzkových pokynov zariadenie nefunguje správne. Nastavte iba tie ovládacie prvky,
ktoré sú obsiahnuté v návode na obsluhu, lebo nesprávne nastavenie iných ovládacích prvkov môže
spôsobiť poškodenie a často vyžaduje rozsiahle práce kvalifikovaného technika na obnovenie normálneho
chodu výrobku.
Ak došlo k pádu prístroja alebo k poškodeniu skrinky.
Ak výrobok vykazuje výraznú zmenu výkonu, čo naznačuje nutnosť servisu.
Všeobecné varovania
•
•
Pred použitím v prevádzke musia byť všetky zariadenia a celá zostava otestované a overené.
Na úrovni používateľskej aplikácie je potrebné počítať so záložným riešením pre prípad výpadku
videosignálu.
Vnútroštátne škandinávske odchýlky pre CL. 1.7.2
Fínsko: „Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan“
Nórsko: „Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt“
Švédsko: „Apparaten skall anslutas till jordat uttag“
UPOZORNENIE: Po poškodení nárazom je nutné skontrolovať kryt. Obráťte sa na kvalifikovaný
servisný personál.
5.2 Informácie týkajúce sa životného prostredia
Informácie o likvidácii
Odpad z elektrických a elektronických zariadení
Tento symbol na výrobku označuje, že podľa smernice EÚ 2012/19/EÚ, ktorou sa riadi odpad
z elektrických a elektronických zariadení, sa tento výrobok nesmie likvidovať s iným komunálnym odpadom.
Svoje zariadenie zlikvidujte tým, že ho odovzdáte v určenom zbernom stredisku na recykláciu odpadu
z elektrických a elektronických zariadení. Na zabránenie možným škodám na životnom prostredí alebo zdraví
človeka z nekontrolovanej likvidácie odpadu oddeľte tieto položky od ostatných typov odpadu a recyklujte ho
zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opakované používanie materiálov.
Ďalšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na príslušnom miestnom zastupiteľstve alebo od
príslušných služieb na likvidáciu komunálneho odpadu.
Podrobné informácie nájdete na webovej stránke spoločnosti Barco: http://www.barco.com/AboutBarco/weee
Dodržiavanie smernice RoHS v Turecku
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
[Turecká republika: V súlade s nariadením OEEZ]
中国大陆 RoHS
Chinese Mainland RoHS
根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(也称为中国大陆RoHS), 以下部分列出了
Barco产品中可能包含的有毒和/或有害物质的名称和含量。中国大陆RoHS指令包含在中国信息产业部MCV标
准:“电子信息产品中有毒物质的限量要求”中。
V súlade s „Metódami riadenia na obmedzenie používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických
produktoch“ (nazývaná tiež smernica RoHS pevninovej Číny) sú v tabuľke uvedené názvy a obsah toxických
a/alebo nebezpečných látok, ktoré môže Barco výrobok obsahovať, Smernica RoHS pevninskej Číny je
26
R5910551SK /00 Eonis
Dôležité informácie
zahrnutá v norme MCV Ministerstva informačného priemyslu Číny v časti „Požiadavky na limit toxických látok
v elektronických informačných produktoch“.
零件项目(名称)
Názov zložky
印制电路配件
Sústavy plošných spojov
液晶面板
Panel LCD
外接电(线)缆
Externé káble
內部线路
Interné vedenie
金属外壳
Kovový kryt
塑胶外壳
Plastový kryt
有毒有害物质或元素
Nebezpečné látky a prvky
汞
铅
镉
Hg
Pb
Cd
X
o
o
六价铬
Cr6+
o
多溴联苯
PBB
o
多溴二苯醚
PBDE
o
X
o
o
o
o
o
X
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
散热片(器)
Chladiče
X
o
o
o
o
o
电源供应器
Jednotka zdroja napájania
风扇
o
o
o
o
o
o
Ventilátor
o
o
o
o
o
o
文件说明书
Tlačené príručky
o
o
o
o
o
o
光盘说明书
Príručka na disku CD
本表格依据SJ/T 11364的规定编制
Táto tabuľka je vyhotovená v súlade s ustanoveniami SJ / T 11364.
o: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下.
O: Indikuje, že množstvo tejto toxickej alebo nebezpečnej látky obsiahnutej vo všetkých homogénnych
materiáloch tejto súčiastky je nižšie ako limit požadovaný normou GB/T 26572.
x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求.
X: Indikuje, že množstvo tejto toxickej alebo nebezpečnej látky obsiahnutej aspoň v jednom z homogénnych
materiálov použitých v tejto súčiastke presahuje limit požadovaný normou GB/T 26572.
在中国大陆销售的相应电子信息产品(EIP)都必须遵照中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要
求》标准贴上环保使用期限(EFUP)标签。Barco产品所采用的EFUP标签(请参阅实例,徽标内部的编号使
用于指定产品)基于中国大陆的《电子信息产品环保使用期限通则》标准。
Všetky elektronické informačné produkty predávané na území pevninskej Číny musia spĺňať podmienku
„označovania pre obmedzenie používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických výrobkoch“
pevninskej Číny a byť označené logom EFUP (Environmental Friendly Use Period). Číslo v logu EFUP, ktoré
používa spoločnosť Barco (pozrite si fotografiu), vychádza zo „Všeobecných pravidiel doby využívania
elektronických informačných produktov s dôrazom na ekológiu“ pevninskej Číny.
10
R5910551SK /00 Eonis
27
Dôležité informácie
5.3 Biologické nebezpečenstvo a vrátenie
produktu
Prehľad
Štruktúra a technické parametre tohto zariadenia, ako aj materiály použité pri výrobe, umožňujú jeho
jednoduché utieranie a čistenie, a preto je vhodné na používanie pri rôznych aplikáciách v nemocniciach
a iných zdravotníckych prostrediach, pre ktoré sú stanovené postupy častého čistenia.
Normálne používanie však vylučuje biologicky kontaminované prostredia, aby sa zabránilo šíreniu infekcií.
Preto používanie tohto zariadenia v takýchto prostrediach je na výhradné riziko zákazníka. V prípade, že sa
toto zariadenie používa v prostredí, kde nemožno vylúčiť možnú biologickú kontamináciu.
Zákazník musí použiť dekontaminačný postup v zmysle definície v najnovšom vydaní normy ANSI/AAMI ST35
na každom jednom nefunkčnom produkte, ktorý vracia do servisu, opravy, na prepracovanie alebo prešetrenie
zlyhania predajcovi (alebo autorizovanému poskytovateľovi servisu). Minimálne jedna žltá nálepka musí byť
prilepená na hornej strane balenia vráteného produktu a sprevádzaná vyhlásením dokazujúcim, že produkt
bol úspešne dekontaminovaný.
Vrátené produkty, ktoré nebudú označené takouto externou dekontaminačnou nálepkou, alebo vždy, keď
bude takéto vyhlásenie chýbať, môže predajca (alebo autorizovaný poskytovateľ servisu) produkt odmietnuť
a odoslať ho naspäť na náklady zákazníka.
5.4 Informácie týkajúce sa regulačných predpisov
Určené použitie
Tento monitor je určený na prezeranie medicínskych snímok zdravotným personálom.
Indikácie používania
Monitor tiež možno použiť v priestoroch pre pacientov.
Kontraindikácie
Tento monitor nie je určený na priamu diagnostiku a terapeutickú intervenčnú rádiológiu.
Krajina výroby
Krajina, kde bol produkt vyrobený, je vyznačená na štítku produktu („Made in …“).
Kontaktné údaje dovozcu
Ak chcete zistiť dovozcu našich produktov do vašej krajiny, kontaktujte jednu z oblastných kancelárií pomocou
kontaktných údajov uvedených na našej webovej stránke (www.barco.com).
Trieda B pravidiel FCC
Toto zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC. Na používanie zariadenia sa vzťahujú tieto dve podmienky:
(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie
vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduci vplyv na fungovanie.
Toto zariadenie bolo testované a potvrdilo sa, že je v súlade s obmedzeniami pre digitálne zariadenia triedy B
podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú určené na poskytnutie primeranej ochrany pred škodlivým
rušením pri inštalácii v obytnom prostredí. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať
rádiofrekvenčnú energiu a v prípade, že nie je nainštalované a používané podľa pokynov, môže mať rušivé
účinky na rádiovú komunikáciu. Neexistuje však záruka, že sa pri konkrétnej inštalácii rušenie nevyskytne. Ak
toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo možno zistiť
vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie pomocou
jedného alebo niekoľkých z týchto opatrení:
•
•
28
Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímajúcej antény.
Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
R5910551SK /00 Eonis
Dôležité informácie
•
•
Pripojte zariadenie k zásuvke v inom elektrickom obvode, ako je pripojený prijímač.
Obráťte sa so žiadosťou o pomoc na predajcu alebo na skúseného technika rozhlasových/televíznych
prijímačov.
Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu
viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa používať toto vybavenie.
Zodpovedný subjekt FCC: Barco Inc., 3059 Premiere Parkway Suite 400, 30097 Duluth GA, USA, tel.: +1
678 475 8000
Kanadské oznámenie:
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
5.5 Vyhlásenie podľa smernice EMC
Všeobecné informácie
Tento prístroj je určený len na použitie v odborných zdravotníckych zariadeniach.
Pri inštalácii zariadenia používajte iba dodané externé káble a napájací zdroj alebo náhradné diely poskytnuté
zákonným výrobcom. Použitie akýchkoľvek iných môže viesť k zníženiu úrovne odolnosti zariadenia.
VÝSTRAHA: Toto zariadenie by sa nemalo používať vedľa iných zariadení alebo na nich, pretože
by mohlo dôjsť k nesprávnemu fungovaniu. Ak sa takému použitiu nedá vyhnúť, je potrebné
sledovať toto zariadenie aj druhé zariadenie, či fungujú správne.
VÝSTRAHA: Používanie iného príslušenstva, prevodníkov a káblov, než aké je uvádza alebo
poskytol výrobca tohto zariadenia, môže mať za následok zvýšené elektromagnetické vyžarovanie
alebo zníženie odolnosti tohto zariadenia voči elektromagnetickému vyžarovaniu a nesprávne
fungovanie.
VÝSTRAHA: Prenosné rádiofrekvenčné komunikačné vybavenie (vrátane periférnych zariadení,
ako sú anténne káble a externé antény) by sa nemalo používať vo vzdialenosti menšej ako 30 cm
(12 palcov) od ktorejkoľvek časti MDRC-2321 vrátane káblov určených výrobcom. V opačnom
prípade môže dôjsť k zníženiu výkonu tohto zariadenia.
Elektromagnetické emisie
MDRC-2321 je určený na používanie v nižšie špecifikovanom elektromagnetickom prostredí. Zákazník alebo
používateľ MDRC-2321 by mali zabezpečiť, že bude používaný v takom prostredí.
Emisný test
Zhoda
RF emisie
CISPR 11
Skupina 1
RF emisie
Trieda B
CISPR 11
Harmonické emisie
Nie je k dispozícii1
IEC 61000-3-2
Emisie kolísania/výpadkov napätia Vyhovuje
IEC 61000-3-3
Elektromagnetické prostredie usmernenie
MDRC-2321 používa RF energiu
len pre svoju vnútornú činnosť.
Preto sú emisie RF veľmi nízke a
ich interferencia s okolitými
elektronickými zariadeniami nie je
veľmi pravdepodobná.
MDRC-2321 sa hodí na použitie vo
všetkých zariadeniach, vrátane
domácich zariadení a zariadení,
ktoré sú priamo napojené na
verejnú sieť s nízkonapäťovým
napájaním, ktorá zásobuje budovy
určené pre domácnosti.
Tento MDRC-2321 spĺňa príslušné zdravotné normy EMC týkajúce sa emisií a rušenia okolitých zariadení. Na
používanie zariadenia sa vzťahujú tieto dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé
1:
Aktívny príkon v prípade MDRC-2321 je menej ako 75 W
R5910551SK /00 Eonis
29
Dôležité informácie
rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduci
vplyv na fungovanie.
Rušenie sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia.
Ak toto zariadenie škodlivým spôsobom ruší okolité zariadenia alebo je nimi škodlivým spôsobom rušené,
odporúča sa používateľovi, aby sa vzájomné rušenia pokúsil odstrániť jedným alebo viacerými z
nasledujúcich opatrení:
•
•
•
•
Zmeňte nasmerovanie alebo umiestnenie prijímacej antény alebo zariadenia.
Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
Pripojte zariadenie k zásuvke v inom elektrickom obvode, ako je pripojený prijímač.
Obráťte sa so žiadosťou o pomoc na predajcu alebo na skúseného technika.
Elektromagnetická odolnosť
MDRC-2321 je určený na používanie v nižšie špecifikovanom elektromagnetickom prostredí. Zákazník alebo
používateľ MDRC-2321 by mali zabezpečiť, že bude používaný v takom prostredí.
Test odolnosti
Úrovne testu IEC 60601
Elektrostatické vybíjanie
(ESD)
IEC 61000-4-2
± 8 kV kontakt
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15
kV vzduch
Rýchle tranzienty (EFT)/
Burst
IEC 61000-4-4
± 2 kV pre vedenie
napájania
± 1 kV pre vstupné/
výstupné vedenie
100 kHz frekvencia
opakovania
Medzi vodičmi: ± 0.5 kV, ±
1 kV
Vodič proti zemi: ± 0.5 kV,
± 1 kV, ± 2 kV
Prepätie
IEC61000-4-5
Pokles napätia, krátke
prerušenia a zmeny
napätia na vstupných
linkách napájania
IEC 61000-4-11
0% zvyškové napätie
počas 0.5 cyklu pri 0 °, 45
°, 90 °, 135 °, 180 °, 225 °,
270 ° a 315 °
0% zostatkové napätie
počas 1 cyklu pri 0 °
70% zostatkové napätie
počas 25 cyklov pri 0 °
Prerušenie napätia: 0%
zvyškové napätie počas
250 cyklov pri 0 °
Napájacie frekvencie (50/ 30 A/m
60 Hz) magnetického poľa
IEC 61000-4-8
Vedená RF
IEC 61000-4-6
2:
30
3 Vrms (6 Vrms v pásme
ISM)
150 kHz až 80 MHz
Elektromagnetické
prostredie - usmernenie
± 8 kV kontakt
Podlahy by mali byť z
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 dreva, betónu alebo s
keramickou dlažbou. Ak
kV vzduch
sú podlahy pokryté
syntetickým materiálom,
relatívna vlhkosť by mala
byť najmenej 30%
± 2 kV pre vedenie
Kvalita elektrického
napájania
napájania by mala byť
typická pre komerčné
± 1 kV pre vstupné/
alebo nemocničné
výstupné vedenie
prostredie
100 kHz frekvencia
opakovania
Medzi vodičmi: ± 0.5 kV, ± Kvalita elektrického
1 kV
napájania by mala byť
Vodič proti zemi: ± 0.5 kV, typická pre komerčné
alebo nemocničné
± 1 kV, ± 2 kV
prostredie
0% zvyškové napätie
Kvalita elektrického
počas 0.5 cyklu pri 0 °, 45 napájania by mala byť
°, 90 °, 135 °, 180 °, 225 °, typická pre komerčné
270 ° a 315 °
alebo nemocničné
prostredie. Ak používateľ
0% zostatkové napätie
MDRC-2321 požaduje
počas 1 cyklu pri 0 °
nepretržitú prevádzku aj
70% zostatkové napätie
počas prerušenia
počas 25 cyklov pri 0 °
sieťového napájania,
Prerušenie napätia: 0%
odporúča sa, aby bol
zvyškové napätie počas
MDRC-2321 napájaný z
250 cyklov pri 0 °
nepretržitého napájacieho
zdroja alebo batérie
2
Nie je k dispozícii
Úroveň magnetického
poľa s vysokou
frekvenciou by mala byť
charakteristická pre
typické komerčné alebo
nemocničné prostredie
3 Vrms (6 Vrms v pásme ISM)
Úroveň zhody
MDRC-2321 neobsahuje komponenty citlivé na magnetické pole
R5910551SK /00 Eonis
Dôležité informácie
Test odolnosti
Úrovne testu IEC 60601
Úroveň zhody
Vyžarovaná RF
IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz až 2.7 GHz
10 V/m
Elektromagnetické
prostredie - usmernenie
Imunita voči zariadeniam na bezdrôtovú komunikáciu prostredníctvom rádiových
frekvencií
Maximálny
výkon (W)
Vzdialenosť
(m)
Testovaná
úroveň
imunity (V/
m)
Pulzná
modulácia 18
Hz
1.8
0.3
27
GMRS 460,
FRS 460
FM s
odchýlkou ±
5 kHz
1 kHz
sínusoida
2
0.3
28
704 – 787
LTE pásmo
13, 17
Pulzná
modulácia
217 Hz
0.2
0.3
9
800 – 960
GSM 800/
900, TETRA
800, iDEN
820, CDMA
850, LTE
pásmo 5
Pulzná
modulácia 18
Hz
2
0.3
28
1700 – 1990
GSM 1800,
CDMA 1900,
GSM 1900,
DECT, LTE
pásmo 1/3/4/
25, UMTS
Pulzná
modulácia
217 Hz
2
0.3
28
2450
2400 – 2570
Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE pásmo 7
Pulzná
modulácia
217 Hz
2
0.3
28
5240
5100 – 5800
W LAN
802.11 a/n
Pulzná
modulácia
217 Hz
0.2
0.3
9
Testovacia
frekvencia
(MHz)
Pásmo
(MHz)
Služba
Modulácia
385
380 – 390
TETRA 400
450
430 – 470
710
745
780
810
870
930
1720
1845
1970
5500
5785
5.6 Vysvetlenie symbolov
Symboly na zariadení
Na zariadení alebo zdroji napájania môžete nájsť nasledujúce symboly (neúplný zoznam):
R5910551SK /00 Eonis
31
Dôležité informácie
Označuje, že zariadenie spĺňa požiadavky platných smerníc ES.
Označuje súlad s časťou 15 pravidiel FCC (trieda A alebo trieda B)
Označuje, že zariadenie je schválené na základe predpisov UL pre Kanadu a USA
E346057
Označuje, že zariadenie je schválené na základe predpisov spoločnosti UL Demko
Označuje, že zariadenie je schválené na základe predpisov o certifikácii CCC
S&E
Označuje, že zariadenie je schválené na základe predpisov organizácie VCCI
Označuje, že zariadenie je schválené na základe predpisov o označení KC
Označuje, že zariadenie je schválené na základe predpisov organizácie BSMI
Označuje, že zariadenie je schválené na základe predpisov o označení PSE
Označuje, že zariadenie je schválené na základe predpisov EAC
Varovanie: Federálny zákon (Spojené štáty americké) obmedzuje predaj tohto
zariadenia na objednávku alebo na základe pokynu licencovaného zdravotníckeho
lekára.
Označuje, že zariadenie je schválené na základe predpisov INMETRO
Označuje konektory USB na zariadení
Označuje konektory DisplayPort na zariadení
Označuje zákonného výrobcu
Označuje dátum výroby
32
R5910551SK /00 Eonis
Dôležité informácie
yy
Označuje teplotné limity,3 aby zariadenie fungovalo bezpečne v rámci parametrov.
xx
Označuje sériové číslo zariadenia
Označuje číslo súčiastky alebo katalógové číslo zariadenia
Varovanie: nebezpečné napätie
Upozornenie
Pozrite si návod na používanie
Označuje, že toto zariadenie nesmie byť vyhodené do odpadu, ale musí byť
recyklované podľa európskej smernice OEEZ (o odpade z elektrických
a elektronických zariadení)
Označuje jednosmerný prúd
Označuje striedavý prúd
Pohotovostný režim
Ekvipotencialita
Ochranné uzemnenie
alebo
Symboly na obale
Na obale zariadenia môžete nájsť nasledujúce symboly (neúplný zoznam):
Označuje, že zariadenia sa môže poškodiť alebo zničiť, ak sa s ním nebude pri
skladovaní manipulovať opatrne.
Označuje, že zariadenie je potrebné pri skladovaní chrániť pred vlhkosťou.
Označuje polohu pri skladovaní. Škatuľa sa musí prepravovať, skladovať a
manipulovať s ňou takým spôsobom, aby šípka vždy smerovala nahor.
3:
Hodnoty xx a yy možno nájsť v odseku s technickými parametrami.
R5910551SK /00 Eonis
33
Dôležité informácie
15
n
n
Označuje maximálny počet rovnakých škatúľ, ktoré možno postaviť na seba, kde „n“ je
limit.
alebo
Označuje hmotnosť škatule a to, že ju musia niesť dve osoby.
xx-yy Kg
alebo
xx-yy
xx-yy
Označuje, že škatuľa sa nesmie rezať nožom, orezávačom ani žiadnym iným ostrým
predmetom.
yy °C
+60
Označuje teplotné limity,4 ktorým môže byť zariadenie bezpečne vystavené počas
skladovania.
xx °C
-20
yy %
85
Označuje rozsah4 vlhkosti, ktorej môže byť zariadenie bezpečne vystavené počas
skladovania.
5x %
yyy kPa
106
Označuje rozsah4atmosférického tlaku, ktorému môže byť zariadenie bezpečne
vystavené počas skladovania.
xx kPa
50
5.7 Právne informácie
Oznámenie o zrieknutí sa zodpovednosti
Hoci bolo vynaložené maximálne úsilie na dosiahnutie technickej presnosti v tomto dokumente, nepreberáme
žiadnu zodpovednosť za chyby, ktoré môžete nájsť. Našim cieľom je poskytnúť vám najpresnejšiu
a najpoužiteľnejšiu možnú dokumentáciu, ak objavíte chyby, prosím, informujte nás.
Softvérové produkty Barco sú majetkom spoločnosti Barco. Sú distribuované na základe autorských práv
spoločnosti Barco NV alebo Barco Inc. na používanie výhradne na základe konkrétnych podmienok licenčnej
zmluvy na softvér medzi spoločnosťou Barco NV alebo Barco Inc. a príjemcom licencie. Žiadne iné
používanie, duplikovanie ani poskytnutie softvérového produktu spoločnosti Barco v žiadnej forme nie je
schválené.
Ochranné známky
Všetky ochranné známky a registrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
Informácia o autorských právach
Na tento dokument sa vzťahujú autorské práva. Všetky práva vyhradené. Túto príručku ani žiadnu jej časť nie
je dovolené reprodukovať ani kopírovať žiadnym spôsobom ani pomocou žiadnych prostriedkov: grafických,
elektronických ani mechanických vrátane fotokopírovania a prepisovania, ani pomocou úložiska informácií
a systému na vyhľadávanie informácií bez písomného súhlasu spoločnosti Barco.
© 2019 Barco NV všetky práva vyhradené.
5.8 Technické parametre
Prehľad
Technológia obrazovky
LCD
Veľkosť aktívnej obrazovky
(uhlopriečka)
541.0 mm (21.3")
4:
34
Hodnoty xx a yy možno nájsť v odseku s technickými parametrami.
R5910551SK /00 Eonis
Dôležité informácie
Veľkosť aktívnej obrazovky
(vodorovne x zvislo)
432.0 mm x 324.0 mm (17.0 x 12.8")
Pomer strán
(vodorovne : zvislo)
4:3
Rozlíšenie
2 megapixely (1600 x 1200 pixelov)
Rozstup pixelov
0.270 mm
Zobrazenie farieb
Áno
Zobrazenie šedej
Áno
Bitová hĺbka
30 bitov
Pozorovací uhol
(vodorovne, zvislo)
178°
Predvoľby okolitého svetla
Áno, podľa výberu diagnostickej miestnosti
Predný snímač
Áno, predný snímač konzistentnosti
Maximálny jas
Verzie so štandardným jasom (MDRC-2321 (variant Sxxx)): 500 cd/m²
Verzie s vysokým jasom (MDRC-2321 (variant Hxxx)): 1000 cd/m²
DICOM kalibrovaný jas
Verzie so štandardným jasom (MDRC-2321 (variant Sxxx)): 250 cd/m²
Verzie s vysokým jasom (MDRC-2321 (variant Hxxx)): 400 cd/m²
Kontrastný pomer
(štandardný panel)
1800:1
Čas odozvy ((Tr + Tf)/2)
(priemerný)
8 ms
Farba krytu
RAL 9004
Vstupné videosignály
1 x DP, 1 x DVI-I
USB porty
1x USB 2.0 upstream (koncový bod)
2xUSB 2.0 downstream (periférne zariadenia)
Napájanie
100-240 VAC, 50/60 Hz, 5 A
Spotreba elektrickej energie
Verzie so štandardným jasom (MDRC-2321 variant Sxxx): 20 W
Verzie s vysokým jasom (MDRC-2321 variant Hxxx): 25 W
< 0.5 W (hibernácia)
< 0.5 W (pohotovostný režim)
Rozmery vrátane podstavca
(š x v x h)
Na výšku: 374.5 x 506.6~583.3 x 201.3 mm
Na šírku: 477.0 x 411.5~529.6 x 201.3 mm
Rozmery bez podstavca
(š x v x h)
Na výšku: 477.0 x 374.5 x 70.4 mm
Na šírku: 374.5 x 477.0 x 70.4 mm
Rozmery zabaleného
produktu (š x v x h)
660 x 513 x 230 mm
Čistá hmotnosť s
podstavcom
MDRC-2321 (varianty SNIB a HNIB): 5.8 kg
MDRC-2321 (varianty STIB a HTIB): 6.8 kg
Čistá hmotnosť bez
podstavca
MDRC-2321 (varianty SNIB a HNIB): 3.6 kg
MDRC-2321 (varianty STIB a HTIB): 4.6 kg
R5910551SK /00 Eonis
35
Dôležité informácie
36
Čistá hmotnosť zabaleného
produktu
MDRC-2321 (varianty SNIB a HNIB): 8.4 kg (bez voliteľného
príslušenstva)
MDRC-2321 (varianty STIB a HTIB): 9.4 kg (bez voliteľného príslušenstva)
Naklonenie
-5° až +20°
Otočný bod
0° až 90°
Rozpätie nastavenia výšky
110 mm
Štandard montáže na stenu
VESA (100 mm)
Ochrana obrazovky
MDRC-2321 (varianty STIB a HTIB): dotykový panel PCAP
MDRC-2321 (varianty SNIB a HNIB): žiadne
Odporúčané modality
Všetky digitálne zobrazenia s výnimkou digitálnej mamografie.
Certifikáty
Certifikát FDA R015753 pre všeobecnú rádiológiu
CE (MDD 93/42/EEC; A1:2007/47/EC produkt triedy I)
CCC (Čína), KC (Kórea), PSE (Japonsko), BIS (India), BSMI (Taiwan)
Bezpečnostná špecifikácia:
IEC 60950-1:2005 + A1:2009
EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013
IEC 60601-1:2005 + A1:2012
EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014
ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + R1:2012
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:14
Špecifikácia EMI:
IEC 60601-1-2: 2014 (vyd.4)
EN 60601-1-2:2015 (vyd.4)
FCC časť 15 Trieda B
ICES-003 Úroveň B
VCCI (Japonsko)
Životné prostredie:
China Energy Label, RoHS EU, RoHS Číny, REACH, Canada Health,
WEEE, smernica o obaloch
Dodávané príslušenstvo
1x videokábel DisplayPort
1x USB kábel
1x tlačená používateľská príručka (angličtina)
1x systémový disk CD obsahujúci softvér MediCal QAWeb, ovládače
grafickej karty a preklady používateľskej príručky
Prívodný kábel (1x UK, 1x EUR, 1x USA, 1x PRC)
Voliteľné príslušenstvo
Žiadne
QA softvér
MediCal QAWeb
Záruka
3 roky
Prevádzková teplota
0 °C až 40 °C (15 °C až 35 °C v rámci špecifikácií)
Teplota pri uskladnení
-20 °C až 60 °C
Prevádzková vlhkosť
vzduchu
8% až 80% (bez kondenzácie)
Vlhkosť vzduchu pri
uskladnení
5 % až 90 % (nekondenzujúca)
R5910551SK /00 Eonis
Dôležité informácie
Prevádzkový tlak
minimálne 70 kPa
Tlak pri skladovaní
50 až 106 kPa
R5910551SK /00 Eonis
37
FIMI S.r.l.
Vittor Pisani 6
20124 Milano
Italy
R5910551SK /00 | 2019-03-21
Registered office: FIMI S.r.l. | Via Vittor Pisani 6, 20124 Milano, Italy
Factory: FIMI S.r.l. | Via Saul Banfi 1, 21047 Saronno, Italy
www.barco.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement