Barco HDF-W22 Användarmanual

Barco HDF-W22 Användarmanual
HDF W series
Säkerhetsmanual
R5905159SV/02
12/02/2015
Barco nv
Noordlaan 5, B-8520 Kuurne
Phone: +32 56.36.82.11
Fax: +32 56.36.883.86
Support: www.barco.com/en/support
Besök oss på webben: www.barco.com
Tryckt i Belgien
1. Säkerhet
1. SÄKERHET
Om detta kapitel
Läs noggrant detta kapitel. Det innehåller viktig information för att förebygga personskada när du installerar och använder HDF W
series projector. Dessutom innehåller det flera försiktighetsåtgärder som förhindrar skada i HDF W series projector. Se till att du
förstår och följer alla säkerhetsriktlinjer, säkerhetsinstruktioner och varningar som omnämns i detta kapitel innan du installerar HDF
W series projector. Efter detta kapitel finns det ytterligare varningar och försiktighetsåtgärder beroende på installationsproceduren.
Läs och följ även dessa varningar och försiktighetsåtgärder.
1.1
Allmänna råd
VARNING: Försäkra dig om att du förstår och följer alla säkerhetsriktlinjer, säkerhetsinstruktioner, varningar
och försiktighetsåtgärder som omnämns i denna manual.
VARNING:
Håll ögonen öppna för hängande laster.
VARNING:
Bär arbetshjälm för att minska risken för personskada.
VARNING:
Var försiktig när du arbetar med tunga laster.
VARNING:
Akta händerna när du arbetar med tunga laster.
VAR
FÖRSIKTIG: Högtryckslampor kan explodera om de hanteras inkorrekt.
Allmänna säkerhetsanvisningar
•
Innan du använder denna utrustning bör du läsa manualen noggrant och även hänvisa till den vid framtida behov.
•
Installation och tillfälliga justeringar bör utföras av kvalificerad Barco-yrkespersonal eller behörig Barco-servicepersonal.
•
Alla varningar på projektorn och i dokumentationsmanualerna ska åtlydas.
•
Alla instruktioner om hur utrustningen används måste följas noggrant.
•
Alla lokala installationsföreskrifter ska följas.
Säkerhetsmeddelande
Denna utrustning är tillverkad i enlighet med de internationella säkerhetsstandarderna IEC60950-1, EN60950-1, UL60950-1 och
CAN/CSA C22.2 Nr.60950-1, vilka är säkerhetsstandarderna för informationsteknologisk utrustning och elektrisk affärsutrustning
med mera. Dessa säkerhetsstandarder ställer viktiga krav på hur säkerhetskänslig utrustning, material och isolering används, detta
för att skydda användaren mot risker som elektriska stötar och energifara vid hanteringen av strömförsörjda produktdelar. Säkerhetsstandarderna ställer även krav på temperaturen inuti och utanpå produkten, strålningsnivåer, mekanisk stabilitet och tålighet,
samt sluten konstruktion och brandskydd. Simulerade tester med olika produktdefekter försäkrar att utrustningen är säker för användaren även när den inte fungerar normalt.
Användardefinition
I hela manualen används termen SERVICEPERSONAL om personer som har relevant teknisk utbildning och erfarenhet nog att
ha kunskap om de potentiella faror de kan utsättas för (inklusive, men inte begränsat till, HÖGSPÄNNING och ELEKTRONIK och
PROJEKTORER MED HÖG LJUSSTYRKA) under arbete för att minimera risken att utsätta sig själva och andra för fara. Termerna
R5905159SV HDF W SERIES 12/02/2015
1
1. Säkerhet
ANVÄNDARE och OPERATÖR avser alla personer förutom SERVICEPERSONAL, BEHÖRIG att använda professionella projektionssystem.
HDF W series projector är avsedd för "ENDAST PROFESSIONELL ANVÄNDNING" av BEHÖRIG PERSONAL som är bekant med
farorna i högspänning, högintensivt ljus, ultraviolett strålning och höga temperaturer som beror på lampan och dess kretsar. Endast
kvalificerad SERVICEPERSONAL, med kunskap om sådana risker, får utföra service inuti produkten.
1.2
Viktiga säkerhetsanvisningar
För att undvika risken för elektrisk chock
•
Denna produkt ska drivas med enfas växelströmskälla.
•
Den här apparaten måste jordas via den medföljande nätkabel med tre ledare. Om ingen av de nätkablar som medföljer är
korrekt, tala med leverantören.
Om du inte kan sätta i kontakten i uttaget, kontakta elektriker för utbyte av föråldrat uttag. Se till att installationskontakten är
jordad.
•
Ställ ingenting på elkabeln. Placera inte produkten så att folk går på kabeln. Koppla bort kabeln genom att dra ut den via
kontakten. Dra aldrig i själva kabeln.
•
Använd endast den nätkabel som medföljer enheten. Även om de verkar vara samma, har andra nätkablar inte säkerhetstestats
på fabriken och får inte användas för att ge strömförsörjning åt enheten. Kontakta leverantören för att få en annan nätkabel.
•
Använd inte projektorn med skadad kabel. Byt ut kabeln.
Använd inte projektorn om projektorn har tappats på golvet eller blivit skadad - förrän den har undersökts och godkänts för bruk
av kvalificerad servicepersonal.
•
Placera kabeln så att ingen snavar över den, så att den inte dras i eller hamnar i kontakt med varma ytor.
•
Om det behövs en förlängningskabel ska den ha samma spänningsvärde som projektorn eller högre. En kabel med ett lägre
amperevärde än projektorn kan överhettas.
•
För aldrig in några föremål genom produktens öppningar då det kan skada farliga spänningspunkter eller kortsluta delar vilket
kan leda till ökad risk för brand och elektriska chocker.
•
Utsätt inte projektorn för regn eller fukt.
•
Utsätt inte denna projektor för vatten eller andra vätskor.
•
Häll aldrig någon form av vätska på denna projektor.
•
Om vätska eller fasta föremål faller ner innanför höljet ska du koppla från utrustningen och låta den undersökas av kvalificerad
servicepersonal innan den återtas i bruk.
•
Plocka aldrig isär denna projektor själv, utan ta den till utbildad servicepersonal när den behöver servas eller repareras.
•
Anslut den aldrig till något tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
•
Åska - För ökat skydd under åskväder eller när videoprodukten inte används under en längre tid rekommenderas att strömmen
kopplas från projektorn. Detta skyddar enheten från skada p.g.a. överspänning från blixtnedslag och strömledningar.
Förhindra personskada
2
•
Isolera elektriciteten innan du byter ut lampan eller lamphuset. Varning: Het lampa (hus).
•
OBS! Högtryckslampor kan explodera om de hanteras inkorrekt. Service ska utföras av kvalificerad servicepersonal.
•
För att undvika åverkan och fysisk skada ska du alltid läsa manualen och etiketterna på systemet innan du sätter på lamphöljet,
ansluter till väggkontakten eller justerar projektorn.
•
För att undvika skada bör du observera projektorns tyngd. Minst 4 persons behövs för att bära projektorn.
•
För att undvika skada, se till att linsen, utblåssystemet och täckplattorna installerats korrekt. Se installationsbeskrivningen.
•
Varning: Högintensivt ljus. Titta ALDRIG direkt in i linsen! Hög ljusstyrka kan skada ögonen.
•
Varning: Lampor med extremt hög ljusstyrka: Den här projektorn använder lampor med extremt hög ljusstyrka. Försök
aldrig titta direkt in i linsen eller på lampan. Om projiceringsavståndet är mindre än 6 meter, måste alla personer vara minst
4 meter bort från den projicerade bilden. Undvik reflektion av den projicerade bilden på nära håll på någon reflekterande yta
(exempelvis glas, metall ...). När projektorn används rekommenderar vi starkt att det bärs passande skyddsglasögon.
•
Innan du försöker ta bort något av projektorskydden måste du stänga av projektorn och koppla bort projektorn från vägguttaget.
•
När det krävs att du stänger av projektorn för att nå delarna inuti, ska du alltid koppla bort nätkabeln från kraftnätet.
•
Strömingången på projektorns sida anses vara frånkopplingsenheten. När det krävs att du stänger av projektorn för att nå delarna inuti, ska du alltid koppla bort nätkabeln på projektorsidan. När strömingången på projektorsidan inte finns tillgänglig (t.ex.
takmontering), ska kontaktuttaget som förser projektorn med ström installeras i närheten av projektorn och vara lättillgängligt,
eller så ska en lättillgänglig allmän frånkopplingsenhet inkluderas i fast ledningsdragning.
•
Stapla aldrig mer än two (2) HDF W series projektorer i en hängande konfiguration (fackverk) och stapla aldrig mer än three (3)
HDF W series projektorer i en basställskonfiguration (bordsmontering).
•
När projektorn används i en hängande konfiguration, montera alltid två (2) säkerhetskablar. Se installationsmanualen för korrekt
användning av dessa kablar.
•
Placera inte denna utrustning på ostadiga vagnar, ställ eller bord. Produkten kan ramla ner och skadas allvarligt och möjligen
skada användaren.
•
Den är farlig att använda utan lins och skydd. Linser, skydd och ultravioletta skärmar måste bytas om de är synligt skadade så
att deras funktion hämmas. Till exempel sprickor eller djupa rispor.
R5905159SV HDF W SERIES 12/02/2015
1. Säkerhet
•
Varning: Skydd mot ultraviolett strålning: Titta aldrig direkt in i ljuset. Lampan i denna produkt har ett intensivt ljus och
hög temperatur. En beståndsdel i ljuset från denna lampa är ultraviolett ljus. Ögon och hud kan skadas av lampans ultravioletta strålning när lampan är påslagen. Undvik onödig exponering. Skydda dig och dina anställda genom att instruera dem
om farorna och hur de ska skydda sig. Skydd för huden kan vara tätt vävda plagg och handskar. För att skydda ögon mot
UV-strålning kan skyddsglasögon som har skydd mot UV-strålning bäras. Utöver UV-ljuset är det synliga ljuset från lampan
intensivt och bör även det tas i beaktande vid valet av ögonskydd.
•
Exponering för UV-strålning: Vissa mediciner gör människor extra känsliga för UV-strålning. American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) rekommenderar att exponeringen av UV-strålning för en 8-timmars arbetsdag är
mindre än 0,1 mikrowatt per kvadratcentimeter av effektiv UV-strålning. Det rekommenderas att arbetsplatsen undersökts för
att kunna garantera att medarbetarna inte utsätts för högre nivåer än de statliga rekommendationerna. Exponeringen av denna
ultravioletta strålning tillåts endast under 1 timmer per dag för underhålls- och servicepersonal.
•
Krets med kylvätska. Projektorn har en kylkrets som är fylld med utspätt, blått frostskyddsmedel (1/3 etanediol – 2/3 Demivatten).
När kylkretsen läcker, stäng av enheten och kontakta en servicetekniker.
Vätskan är inte avsedd för hushållsbruk. Förvaras utom räckhåll för barn. Skadligt vid förtäring. Gravida kvinnor ska undvika
exponering. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Undvik inandning av hälsofarliga ångor.
•
När projektorn monteras ovanför personer, måste monteringen alltid ha en linssäkerhetskabel.
Förebygga brandrisk
•
Placera inte antändbara eller brännbara material i närheten av projektorn!
•
Barcos projiceringsprodukter med stora skärmar är designade och tillverkade för att uppfylla de mest strikta säkerhetsförordningarna. Denna projektor blir varm på ytan och i ventilationsöppningarna under normal användning, vilket är både normalt och
säkert. Att placera lättantändligt och brännbart material nära projektorn kan resultera i att materialet självantänder och skapar
en eldsvåda. Därför är det ytterst viktigt att en "frizon" lämnas runt alla externa ytor på projektorn där inget lättantändligt eller
brännbart material får förekomma. Denna zon måste vara minst 40 cm (16") för alla DLP-projektorer. Frizonen runt linsen måste
vara minst 5 m. Täck aldrig över projektorn eller linsen med något material medan projektorn används. Håll alltid lättantändligt
och brännbart material borta från projektorn. Sätt upp projektorn i ett välventilerat område där det inte finns några tändare eller
direkt solljus. Utsätt aldrig projektorn för regn eller fukt. Vid eldsvåda, använd sand, CO 2 eller pulverbrandsläckare. Använd
aldrig vatten för att släcka brinnande elektronik. Se till att projektorn servas av behörig Barco-servicepersonal. Se till att eventuella reservdelar är originalprodukter från Barco. Använd aldrig reservdelar som inte är från Barco då dessa kan försämra
säkerheten hos projektorn.
•
Skåror och öppningar i den här utrustningen tillhandahålls för ventilation. För att projektorn ska kunna fungera korrekt och
inte överhettas får dessa öppningar aldrig blockeras eller täckas för. Öppningarna får heller aldrig blockeras av att projektorn
placeras för nära en vägg eller liknande ytor. Denna projektor ska heller aldrig placeras nära eller ovanför ett element eller
annan värmekälla. Denna projektor får inte placeras i en inbyggd installation eller stängt utrymme om inte tillfredsställande
ventilation finns.
•
Projektionsrummet måste vara välventilerat eller avkylt för att motverka drastiska temperaturhöjningar.
•
Låt projektorn svalan innan den placeras i förvaring. Avlägsna kabeln från projektorn vid förvaring.
•
Värmekänsligt material bör inte placeras i utblåsluften eller på lamphuset.
Förebygga skada i projektorn
•
Denna projektor är utformad för att användas med en specifik lamptyp (hus). Se installationsinstruktionerna för rätt typ.
•
Luftfiltren i projektorn måste göras rena eller ersättas regelbundet (åtminstone en ordentlig rengöring varje månad). Att bortse
från detta kan resultera i att luftflödet i projektorn störs och skapar överhettning. Överhettning kan leda till att projektorn stänger
av sig själv under användning.
•
Projektorn måste alltid installeras på ett sådant sätt att fritt luftflöde garanteras i dess luftinlopp och det måste finnas obehindrad
evakuering av het luft från dess kylsystem.
•
För att ett korrekt luftflöde ska kunna upprätthållas och att projektorn följer de elektromagnetiska kompatibilitetskraven (EMC,
Electromagnetic Compatibility), ska den alltid användas med alla skydd på rätt plats.
•
Luckor och öppningar i denna utrustning är till för ventilation. För att produkten ska kunna fungera korrekt och inte överhettas
får dessa öppningar aldrig blockeras eller täckas för. Öppningarna får aldrig blockas av att projektorn placeras på en säng,
soffa, matta eller liknande ytor. Denna projektor ska heller aldrig placeras nära eller ovanför ett element eller annan värmekälla.
Denna projektor får inte placeras i en inbyggd installation eller stängt utrymme om inte tillfredsställande ventilation finns.
•
Se till att inget kan droppa eller spillas inuti projektorn. Om detta sker, stäng av och koppla omedelbart bort strömförsörjningen.
Använd inte projektorn innan den har kontrollerats av kvalificerad servicepersonal.
•
Blockera inte projektorns kylfläktar eller det fria luftflödet runt projektorn. Löst papper och andra föremål får inte förekomma
närmare projektorn än 10 cm (4 tum) på någon sida.
•
Använd inte denna utrustning nära vatten.
•
Särskild försiktighet med laserstrålar: Det krävs särskild försiktighet DLP-projektorer används i samma rum som högeffektiv
laserutrustning. Direkt och indirekt laserstrålning mot linsen kan skada Digital Mirror Devices TM, något som garantin inte täcker.
•
Placera aldrig projektorn i direkt solljus. Solljus mot linsen kan skada Digital Mirror Devices TM allvarligt, något garantin inte
täcker.
•
Spara originalkartongen och förpackningsmaterialet. De kommer till nytta om du behöver skicka utrustningen någonstans. För
maximal säkerhet bör du packa utrustningen på samma sätt som den packades i fabriken.
•
Dra ut nätkabeln till denna produkt ur kontakten före rengöring. Använd inte vätske- eller aerosolrengöringsmedel. Använd en
fuktig trasa för rengöring. Använd aldrig starka lösningsmedel som thinner eller bensin, eller slitande rengöringsmedel, då de
kan skada skalet. Svåra fläckar kan tas bort med en lätt fuktad trasa med en mild tvättmedelslösning.
R5905159SV HDF W SERIES 12/02/2015
3
1. Säkerhet
•
För bästa möjliga optiska prestanda och upplösning specialbehandlas projektorlinserna med en antireflexbeläggning, varför du
bör undvika kontakt med linsen. Använd en mjuk och torr trasa för att ta bort damm från linsen. Använd inte en fuktig trasa,
tvättmedelslösning eller thinner.
•
Högsta tillåtna omgivningstemperatur, t a= 40 °C (104 °F).
•
Lamphuset måste bytas ut om det skadas eller deformeras av värmen.
Vid service
•
Försök inte att serva produkten själv eftersom du då kan utsätta dig för högspänning och risk att få elektriska chocker om du
öppnar eller tar bort skyddet.
•
Hänvisa all service till kvalificerad servicepersonal.
•
Alla försök att ändra fabriksinställningarna i de interna kontrollerna eller andra kontrollinställningar som i denna manual inte
omnämns specifikt kan leda till permanenta skador på projektorn och upphörande av garantin.
•
Koppla bort projektorn från vägguttaget och låt service utföras av kvalificerade servicetekniker under följande omständigheter:
-
När nätkabeln eller -kontakten är skadad eller sliten.
-
Om vätska har runnit ner i utrustningen.
-
Om produkten har utsatts för regn eller vatten.
-
Om produkten inte fungerar normalt trots att användarinstruktionerna följs. Justerar endast de kontroller som omfattas av
bruksanvisningarna eftersom felaktig justering av de andra kontrollerna kan leda till skada och ofta kommer att kräva omfattande arbete av kvalificerade tekniker för att återställa produkten till normal drift.
-
Om produkten har tappats eller har skadats.
-
Om produkten visar en tydlig skillnad i prestanda indikerar det behov av service.
•
Reservdelar: När delar behöver bytas ut bör du se till att serviceteknikern använder originaldelar från Barco eller godkända
reservdelar med samma egenskaper som originaldelen från Barco. Icke godkända byten kan resultera i att prestandan och
pålitligheten försämras och risken för eldsvåda, elektriska stötar och andra faror ökar. Icke godkända byten kan innebära att
garantin upphör.
•
Säkerhetskontroll: Efter utförandet av service och reparationer på projektorn ska du be serviceteknikern att utföra en säkerhetskontroll för att undersöka huruvida produkten fungerar korrekt.
•
Risk för explosion: Kom ihåg följande varning:
VAR FÖRSIKTIG: Xenons kompakta båglampor är högt trycksatta. När glödlampan tänds ökar dess normala
användningstemperatur trycket till en nivå vid vilken glödlampan kan explodera om den inte hanteras i enlighet med tillverkarens instruktioner. Glödlampan är stabil vid rumstemperatur, men kan explodera om den
tappas eller hanteras inkorrekt. När lamphuset med xenon-lampan behöver plockas isär, eller då skyddsbehållaren eller -tyget behöver tas av xenon-lampan, MÅSTE godkända skyddskläder bäras!
Förhindra batteriexplosion
1.3
•
Explosionsfara om batteriet inte installerats korrekt.
•
Byt endast ut mot samma eller likvärdig typ som rekommenderas av tillverkaren.
•
För avyttrande av förbrukade batterier, konsultera alltid reglerna för avfallshantering på alla regleringsnivåer för att garantera
korrekt avfallshantering.
Riskavstånd (HD) för ljusstråle
HD (Hazard Distance)
Riskavstånd för ljusstråle är avståndet från källan där intensiteten eller energin per ytenhet blir lägre än gällande säkerhetsgräns. Ljusstrålen kan alltså anses vara farlig om operatören befinner sig närmare källan än riskavståndet.
Restriktionszon (RZ) baserad på riskavståndet
Riskavståndet (HD) definieras från projektorlinsens yta mot positionen för den lägst projicerade strålen där irradians är lika med
gällande säkerhetsgräns. Riskavståndet (HD) beror på mängden lumen som framställs av projektorn och den typ av lins som är
installerad. Se nästa kapitel riskavstånd i funktion för linsens projiceringsförhållande.
I syfte att skydda ej utbildade användare ska installationen följa dessa installationskrav: ljusavgivningsnivåer som är större än gränserna tillåts inte vid något ställe minde än 2,0 meter (SH bild 1-1) över någon yta som personer antas stå eller 1 meter (SW bild 1-1)
under eller i sidledes separation från någon plats där sådana personer antas vara. Se bild 1-1.
4
R5905159SV HDF W SERIES 12/02/2015
1. Säkerhet
RA
TH
TH
HD
SW
RZ
SW
RA
SH
RZ
PR
SH
HD
1m
SW
SW
(A) SIDE VIEW
(B) TOP VIEW
Bild 1-1
A
Vy från sidan.
B
Vy ovanifrån.
RA Plats för begränsad åtkomst (projektorns båsområde).
(Restricted
Access)
PR Projektor.
TH Hörsal.
(Theater)
RZ Restriktionszon i hörsalen.
(Restriction
Zone)
SH Separationshöjd. Måste vara minst 2 meter.
(Separation
Height)
SW Separationsbredd. Måste vara minst 1 meter.
(Separation
Width)
Baserat på nationella krav får ingen person gå in i den projicerade strålen inom zonen mellan projiceringslinsen och det relaterade
riskavståndet (HD). Detta ska göras fysiskt omöjligt genom att skapa tillräcklig separationshöjd eller genom att placera barriärer.
Den minimala separationshöjden tar hänsyn till den yta som personerna antas stå på.
På bild 1-1 visas en typisk installation. Den måste verifieras av installatören om dessa minimikrav uppfylls. Om det krävs måste en
restriktionszon upprepas i hörsalen. Detta kan göras genom att använda en fysisk barriär, exempelvis ett rött rep enligt vad som
illustreras i bild 1-2.
PR
Bild 1-2
R5905159SV HDF W SERIES 12/02/2015
5
1. Säkerhet
1.4
Riskavstånd (HD) i funktionen för projiceringsförhållande
Projiceringsförhållande
Förhållandet avståndet till skärmen (projiceringen) till skärmbredden.
HDF series projector Riskavstånd
HDF-W30
HDF-W26
HDF-W22
13
12
11
10
9
8
HD [m]
7
6
5
4
3
2
1
0
0,5
1,3
2,0
2,8
3,5
4,3
5,0
5,8
6,5
7,3
8,0
8,8
9,5
10,3
11,0
11,8
12,5
13,3
14,0
TR
Bild 1-3
Riskavstånd (HD) (i meter) i funktion för projiceringsförhållandet
1.5
Viktiga varningar angående HDF W series flightcases
Viktiga varningar angående att stapla/transportera HDF W series hyrflightcases
6
•
Stapla maximum två (2) HDF W series hyrflightcases ovanpå varandra. Aldrig fler.
•
Ytan som flightcasen står på måste vara jämn för att säkerställa att den totala tyngden är jämnt utspridd över de fyra hjulen.
Ytan måste också klara av att stödja vikten på ett säkert sätt.
•
Innan du staplar eller transporterar flightcases, kontrollera defekter och slitage på hjulen och deras fästskruvar.
•
Innan du staplar eller transporterar flightcases, kontrollera att de fyra låshandtagen på varje flightcase är i gott skick och säkert
låsta.
•
När de är staplade, se till att hjulen på det övre flightcaset är i rätt position på det undre flightcasets stapelskåror.
•
Staplade flightcases ska inte förflyttas. Innan de staplas måste det undre flightcaset stå i sin slutliga viloposition innan det övre
placeras ovanpå.
•
Stapla aldrig fulla flightcases i en lastbil eller annat transportmedel såvida de inte är ordentligt fastspända.
•
Om ett hjul går sönder måste flightcasen vara ordentligt fastspänade för att förhindra att stapeln kollapsar.
•
Använd en ändamålsenlig gaffeltruck för att lyfta flightcases och ta nödväntiga åtgärder för att undvika personskador.
R5905159SV HDF W SERIES 12/02/2015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement