Barco MDSC-1119 Brugervejledning

Barco MDSC-1119 Brugervejledning
MDSC-1119/MDSC-2124
Startvejledning
(Denne side er med vilje efterladt tom.)
Meddelelse om ophavsret
Dette dokument er ophavsretligt beskyttet. Alle rettigheder
forbeholdes. Hverken dette dokument eller nogen del af det, må
gengives eller kopieres i nogen form eller på nogen måde - grafisk,
elektronisk eller mekanisk inklusive fotokopiering, tape eller
informationslagrings-og genfindingssystemer - uden skriftlig tilladelse
fra Barco
© 2010 Barco NV Alle rettigheder forbeholdes.
Bemærk
Selvom ethvert forsøg er gjort for at opnå teknisk nøjagtighed i dette
dokument, påtager vi os intet ansvar for fejl, der måtte findes. Vores
mål er at give dig den mest nøjagtige og brugbare dokumentation
som muligt; hvis du opdager fejl, så lad os det vide.
Barco softwareprodukter tilhører Barco. De distribueres under
copyright af Barco NV eller Barco, Inc., og kun til brug under de
specifikke vilkår i en softwarelicensaftale mellem Barco NV eller Barco
Inc. og licenstageren. Ingen anden brug, kopiering eller videregivelse
af et Barco softwareprodukt er tilladt, uanset form.
Specifikationerne for Barco-produkter er med forbehold for ændringer
uden varsel.
Varemærker
Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører deres
respektive ejere.
-3
Indholdsfortegnelse
Forord................................................................................................ 5
Miljøoplysninger ....................................................................... 6
Sikkerhedsanvisninger ............................................................. 9
Anbefalinger til brug af skærmsystemet .............................. 13
Forklaring af symboler............................................................ 14
Indledning ...................................................................................... 16
Skærmens dele, betjeningsknapper og stik.......................... 17
Installation af skærm..................................................................... 25
Forholdsregler ved installation .............................................. 25
Vesa-monteret installation..................................................... 25
Tilslutning af signalkablerne .................................................. 26
Rengøringsanvisninger .................................................................. 29
Forholdsregler ......................................................................... 29
Frontfilter................................................................................. 29
Kabinet .................................................................................... 31
Tekniske oplysninger ..................................................................... 32
Tildeling af stikkets ben ......................................................... 32
Anbefalinger vedr. strømkabler ............................................. 36
Tekniske specifikationer ......................................................... 37
4 - Indholdsfortegnelse
Forord
Oplysninger om FCC-overensstemmelse
FCC Klasse B
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Betjeningen er
underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke
forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere
enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage
uønsket drift.
Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med
grænserne for en Klasse B digital enhed i henhold til afsnit 15 i FCCreglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod
skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer,
anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke
installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan
det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog
ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt
installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radioeller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke for
udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre forholdene med
en eller flere af følgende foranstaltninger:
• Drej eller flyt modtagerantennen.
• Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
• Slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det,
modtageren er tilsluttet.
Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for hjælp.
Bemærkning vedrørende Canada
This ISM device complies with Canadian ICES-001.
Cet appareil ISM est conforme à la norme NMB-001 du Canada.
Forord - 5
Miljøoplysninger
Oplysninger om bortskaffelse
Dette produkt består af enheder, der kan indeholde kviksølv, som skal
genanvendes eller bortskaffes i overensstemmelse med lovgivningen
eller lokale regler. (I dette system er der kviksølv i skærmens
baglyslamper.)
Dette udstyr har krævet udvinding og udnyttelse af naturressourcer til
produktionen. Det kan indeholde stoffer, som er farlige for sundhed
og miljø.
For at undgå spredning af disse stoffer i miljøet og mindske presset på
de naturlige ressourcer, opfordrer vi dig til at bruge egnede
returordninger.
Disse systemer vil, på en forsvarlig måde, genbruge eller genanvende
de fleste af materialerne i det kasserede udstyr.
Det overstregede skraldebøttesymbol opfordrer dig til at bruge
disse systemer.
Hvis du ønsker yderligere information om indsamling, genbrug
og genanvendelse, bedes du kontakte din lokale eller regionale
genbrugsstation.
Du kan også kontakte os for yderligere oplysninger om vores
produkters miljømæssige påvirkninger.
6 - Forord
Information om kinesisk RoHS-overensstemmelse
Tabel over giftige og farlige stoffer/grundstoffer og deres indhold,
som det kræves af i henhold til kinesiske ledelsesmetoder for at
kontrollere forurening af elektroniske informationsprodukter
Giftige eller farlige stoffer og grundstoffer
Partnavn
Pb
Hg
Cd
Cr6+
PBB
PBDE
Metaldele
O
O
O
O
O
O
Plasticdele
O
O
O
O
O
O
PCB eller PCBA
O
O
O
O
O
O
LCD-panel
X
X
O
O
O
O
Strømforsyning/adapter
X
O
O
O
O
O
Lysnetledning
X
O
O
O
O
O
Stik og kabler
O
O
O
O
O
O
O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof, som er indeholdt i alle de homogene materialer
brugt til denne del, ligger under grænsekravet i SJ/T11363-2006.
X: Angiver, at dette giftige eller farlige stof, som er indeholdt i mindst ét af de homogene
materialer brugt til denne del, ligger under grænsekravet i SJ/T11363-2006.
中国大陆 RoHS
根据中国大陆 《电子信息产品污染控制管理办法》 ( 也称为中国大陆
RoHS),以下部份列出了本产品中可能包含的有毒有害物质或元素的名称
和含量。
本表适用的产品
液晶显示器
有毒有害物质或元素
Forord - 7
LCD-skærm
零部件名稱
有毒有害物質或元素
铅(Pb)汞(Hg)镉(Cd)六价铬
多溴联苯 多溴二苯醚
(Cr6+) (PBB) (PBDE)
金属机构件
O
O
O
O
O
O
塑料机构件
O
O
O
O
O
O
电路板组件 *
O
O
O
O
O
O
液晶面板
X
X
O
O
O
O
电源模块 / 适配器 X
O
O
O
O
O
电源线
X
O
O
O
O
O
外部信号连接线 O
O
O
O
O
O
*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阻、电容、集成电路
、连接器等
○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 《电子信息产品
中有
毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下
×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 《电子信
息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求;
但是上表中打 “×” 的部件,其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代
的技术
8 - Forord
Sikkerhedsanvisninger
Generelle anbefalinger
Læs disse sikkerheds- og betjeningsvejledninger, før du betjener
displayet.
Gem sikkerheds- og betjeningsvejledninger til senere brug.
Overhold alle advarsler på skærmen og i håndbøger.
Følg alle instruktioner for drift og brug.
Elektrisk stød
Type beskyttelse (elektrisk):
Klasse I udstyr
Grad af sikkerhed (brændbare anæstesigasser):
Udstyret er ikke egnet til brug i nærheden af ??brændbart
anæstesimiddel i blanding med luft, ilt eller lattergas.
Udstyr som ikke er beregnet til patientpleje
Udstyret er primært beregnet til brug i en sundhedsinstitution, hvor
kontakt med en patient er uforventelig.
Displayet må ikke anvendes med respiratorer.
Kritiske anvendelser
Vi anbefaler indtrængende, at der ved kritiske anvendelser er en
erstatningsskærm umiddelbart tilgængelig .
Forord - 9
Strømtilslutning
• Energikrav: Skærmen skal forsynes med den medfølgende 24
V DC strømforsyning, som er godkendt til medicinsk brug.
• Den medicinske godkendte jævnstrømsforsyning skal være
drevet af vekselspænding.
• Skærmen er kun i overensstemmelse med de nævnte
standarder, når den bruges med den medfølgende medicinsk
godkendte strømforsyning.
• Skærmen skal skal forsynes fra et center-tapped kredsløb, når
den anvendes i USA ved spændinger over 120 volt.
• Skærmen er beregnet til kontinuerlig drift.
• Skærmen får energi fra en ekstern strømforsyning til klasse I
udstyr. Installatøren er ansvarlig for at teste skærmens
jordforbindelse at verificere, at den opfylder impedanskravene
til det pågældende lands lovgivningsmæssige krav.
• Skærmen skal jordes af en mindst 18 AWG, maksimum 1,8 m
lang ledning, som er tilsluttet jordforbindelsen på bagsiden.
Lysnetledninger:
• Benyt en UL-listet aftagelig 3-tråds lysnetledning, type SJ eller
tilsvarende, 18 AWG min., med en rating på mindst 300 V,
forsynet med en hospitalsgodkendt 5-15P stikkonfiguration til
120 volts brug eller 6-15P til 240 volts brug.
• Undgå at overbelaste stikkontakter og forlængerledninger, da
dette kan resultere i brand eller elektrisk stød.
• Lysnetledningsbeskyttelse (USA: Lysnetledning): Elkabler bør
lægges således, at det ikke er sandsynligt, at der trædes på
dem eller at de bliver klemt af genstande placeret på eller
mod dem, og der skal tages særligt hensyn til ledninger på
stik og stikkontakter.
10 - Forord
Vand og fugt
Skærmen er IPx1-kompatibel.
Bemærk:Strømforsyningen er ikke godkendt til IPx2.
Strømforsyningen skal monteres plant for at opnå den bedste
modstandsdygtighed over for væsker.
Ventilation
Sørg for, at der er den nødvendige fri plads rundt om skærmen, så der
kommer tilstrækkelig luft til køling af skærmen.
Placering
Placér skærmen på en flad, solid og stabil flade, der kan bære vægten
af ??mindst 3 skærme. Hvis du bruger en ustabil vogn eller stand kan
skærmen falde ned og forårsage alvorlig skade på et barn eller
voksen, og udstyret kan blive alvorligt beskadiget.
Undlad at stille dig på eller hvile på skærmen.
Når du justerer vinklen på skærmen, skal du flytte den langsomt, for
at undgå, at skærmen skubber sig eller glider væk fra sin fod.
Når skærmen er monteret på en arm, må du ikke bruge skærmen
som håndtag eller greb, når du vil flytte den. Se
betjeningsvejledningen for armen for at få instruktioner om, hvordan
man flytter armen med skærmen.
Vær meget opmærksom på sikkerheden under montering, periodisk
vedligeholdelse og undersøgelse af dette produkt.
Der kræves særlig ekspertise for at montere dette produkt, især for at
bestemme styrken af ??muren, der skal modstå skærmens vægt. Vær
sikker på at overlade montering af dette produkt på væggen til
godkendte Barco-montører og vær især opmærksom på sikkerhed
under installation/montering og brug.
Barco er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller skade forårsaget af
forkert håndtering, montering eller installation.
Flere advarsler i kapitlet Installation.
Forord - 11
Dette apparat er i overensstemmelse med:
CE0120 (MDD 93/42/EEC Klasse I produkt), IEC 60601-1, UL 60601-1,
CAN/CSA C22.2 No. 601.01-M90 (c-UL),
CCC GB4943-1995 (IEC 60950-1) (kun MDSC-1119).
Nationale skandinaviske afvigelser for Cl. 1.7.2 :
Finland: "Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun
pistorasiaan"
Norway: "Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt"
Sweden: "Apparaten skall anslutas till jordat uttag"
12 - Forord
Anbefalinger til brug af skærmsystemet
Advarsler for brug: Hvordan man undgår retention
Kontinuerlig brug af skærmen med det samme billede eller statiske
billedelementer kan resultere i, at nogle billeder bliver siddende som
skygger på LCD-panelet (retention). Dette er især en risiko ved
anvendelser, hvor skærmen er sluttet til en computer.
Ved kritiske anvendelser skal du ikke aktivere en pauseskærm eller
strømsparetilstand. I andre programmer, især når skærmen er sluttet
til en computer, skal du tage følgende forholdsregler:
1. Vælg DPMS eller Power Save på skærm og pc:
• Skærmens Power Save-indstilling kan slås til i skærmmenuen
Indstillinger (se Online user guide).
• PC DPMS indstilling kan slås til i Windows XP-kontrolpanelet
Skærm (fanen Pauseskærm > Skærmens strømforbrug. I 'Sluk
for skærmen'-rullepanelet skal du vælge Efter 20 min.).
2. Aktivér en god pauseskærm
• Pauseskærmen kan vælges i Windows XP kontrolpanelet
Skærm (fanen Pauseskærm). Vælg en pauseskærm uden
statiske elementer, og vælg en ventetid på 10 minutter.
3. Hvis du arbejder med det samme billede eller et program med
statisk billede elementer uafbrudt i flere timer, skal du
regelmæssigt ændre billedindholdet for at undgå retention af de
statiske elementer.
Forord - 13
Forklaring af symboler
Symboler på skærmen og/eller strømforsyning
På skærmen, eller strømforsyningen, kan du finde følgende symboler
(ikke udtømmende liste):
Angiver overholdelse af de væsentlige
krav i direktiv 93/42/EØF
Indikerer overensstemmelse med del 15 i
FCC-reglerne (klasse A eller klasse B)
Angiver, at skærmen er godkendt i henhold til UL-regler
eller
eller
Angiver, at skærmen er godkendt i henhold til c-UL-regler
Angiver, at skærmen er godkendt i henhold til DEMKO-regler
Angiver, at skærmen er godkendt i henhold til CCC-regler
Angiver USB-portene på skærmen
Angiver fremstillingsdatoen
Angiver temperaturbegrænsninger for
skærmen for at den kan fungere inden for
specifikationerne
14 - Forord
Angiver skærmen serienummer
Se betjeningsvejledningen
Indikerer, at dette apparat må ikke bortskaffes ud som almindeligt affald, men skal
genvindes i henhold til det europæiske
WEEE- (Waste Electrical and Electronic
Equipment) direktiv
Anvendte symboler i håndbogen:
Advarsel: Risiko for
skader på mennesker
Forsigtig: Risiko for
skader på produktet
Vigtig meddelelse
eller bemærkning
Bemærk
Tip
Yderligere
oplysninger
Forord - 15
Indledning
Tak fordi du valgte Barco.
Barcos MDSC-1119/MDSC-2124 er en alsidig multi-modalitetsskærm til
endoskopiske kameraer, rum- og bom-kameraer, ultralyd, kardiologi,
PACS, anæstesiologi og patientinformation. Det giver kirurger den
fleksibilitet og oplysninger, de behøver for at udføre kirurgiske
indgreb med maksimal effektivitet.
Fleksibilitet og udvidelsesmuligheder
MDSC-1119/MDSC-2124's videobusarkitektur og modulære
slotkoncept giver mulighed for at konfigurere skærmen til specifikke
OR-videotilslutningskrav. Desuden understøtter Barcos kirurgiske
skærm let nye og kommende videoformater, såsom HD digital video.
Billede-i-billede (PiP)
Dobbeltkanals PiP- eller Billede-for-Billede-visning af billeder fra flere
indgangssignaler giver kirurger de nødvendige visninger, så de kan
træffe mere kvalificerede beslutninger.
Tilpassede profiler
Kirurger kan konfigurere, gemme og genkalde brugerindstillinger og
profiler for de enkelte kirurgiske procedurer. Dette letter en
strømlinet, mere komfortabel måde at arbejde på og gør det muligt
når som helst og øjeblikkeligt at levere og genoprette optimalt
definerede skærmindstillinger.
Bemærk:Tegn vil stå tydeligere og skarpere end på en CRTskærm. Dette skyldes den anvendte fladskærmsteknologi. Af
samme grund kan videobilleder vises noget pixeleret.
Hvis du ikke er bekendt med disse billedforskelle, bør du sætte
dig ind i dem og bestemme dens anvendelighed før du bruger
skærmen i en kritisk anvendelse.
16 - Indledning
Skærmens dele, betjeningsknapper og stik
Front
De forreste kontroller er soft touch-taster.
Når du trykker på en af ??dem, mens der ikke er noget on-screen
display (OSD) på skærmen, bliver den forreste belysning tændt i et
par sekunder.
Når du trykker på en tast igen, mens belysningen er tændt, bliver
tastens funktion udført.
5
1 2
3
4
Figur 1: Set forfra
1. Venstre navigationstast
Til at gå op i menuer og mindske værdier i OSD.
Når Quick Input Selection er aktiveret (se nedenfor), vælger
denne tast det foregående input.
2. Højre navigationstast
Til at gå ned i menuer og øge værdier i OSD.
Indledning - 17
Når Quick Input Selection er aktiveret (se nedenfor), vælger
denne tast det næste input.
3. Enter
Bruges til at vise OSD (on-screen display). I OSD fungerer denne
knap som Enter-knappen til at foretage valg.
4. Standby
Sætter skærmen i standby-tilstand.
For at sætte skærmen i standby, skal man trykke og holde tasten
nede, indtil skærmen slukkes. For at tænde skærmen på, skal
man trykke på denne tast i ca 2. sekunder, indtil skærmen
tændes.
5. Strøm-LED
Angiver skærmens strømstatus.
Grøn: Skærmen er tændt (når aktiveret i OSD).
Orange: Skærmen er i standby - strømbesparende tilstand.
Slukket: Skærmen er afbrudt fra strømforsyningen eller
lysdiodens tilstand er deaktiveret i OSD.
Hurtig valg af indgang (Quick input-valg)
Du kan hurtigt vælge en anden video-indgang på følgende måde:
1. Sørg for, at OSD ikke vises på skærmen. Hvis OSD vises, skal du
forlade den.
2. Rør ved navigationstasterne eller . Belysningen bliver
tændt og den aktuelle videoindgang vises.
3. Mens belysningen er tændt, skal du trykke på
navigationstasterne eller for at vælge en anden
videoindgang.
Den hurtige funktion til inputvalg kan aktiveres/deaktiveres i Setup
OSD-menuen.
18 - Indledning
Bagside
1
2
3
Figur 2: Set bagfra
1. Dæksel over stikholderne.
Fjern for at få adgang til signalstikkene.
2. Dækselhåndtag til at låse/åbne låget.
3. Skruehuller til VESA-montering.
Stik
Stikkonfigurationen kan afhænge af kundens behov. Nedenfor gives
en beskrivelse af standardstikkonfigurationen.
Indledning - 19
Standardstik MDSC 1119
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
Figur 3: Stik
1. Generelle formål input/output-stik (GPIO). Omskiftere (maks. 2)
tilsluttet dette stik kan have forskellige funktioner: Skifte input
eller vise en kort tekst på skærmen. Denne funktion kan vælges
i menuerne på skærmen.
2. +24 V DC strømindgang.
Forbind udgangen af ??DC-strømforsyningen, der leveres med
skærmen, til dette stik.
3. RS-232 stik.
4. S-VHS-videoindgang.
5. SDI-stik.
6. Input B / CVBS3 / Pb / C.
7. Input G / CVBS2 / Y / Y.
8. Input R / CVBS1 / Pr.
9. VGA-indgang.
10. DVI-I-indgang.
11. Slot til sikkerhedskabel (f.eks Kensington-lås).
20 - Indledning
Valg af en indgang
Indgange/input kan vælges på 5 måder:
• Automatisk ved hjælp af Source Scan system.
• Ved at tildele en kilde prioritet.
• Quick inputvalg ved hjælp af omskifteren til generelle formål.
• Quick inputvalg ved hjælp af navigationstasterne uden at
komme ind i OSD.
• Brug af Input-valgmenuen i OSD.
Disse 5 muligheder er beskrevet i detaljer i online brugervejledningen
på produktet-cd'en.
Standardstik MDSC 2124
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
Figur 4: Stik
1. Generelle formål input/output-stik (GPIO). Omskiftere (maks. 2)
tilsluttet dette stik kan have forskellige funktioner: Skifte input
eller vise en kort tekst på skærmen. Denne funktion kan vælges
i menuerne på skærmen.
2. +24 V DC strømindgang.
Forbind udgangen af ??DC-strømforsyningen, der leveres med
skærmen, til dette stik.
3. RS-232 stik.
4. S-VHS-videoindgang.
5. SDI-stik.
6. Input B / CVBS3 / Pb / C.
Indledning - 21
7. Input G / CVBS2 / Y / Y.
8. Input R / CVBS1 / Pr.
9. VGA-indgang.
10. DVI-I-indgang.
11. Slot til sikkerhedskabel (f.eks Kensington-lås).
Valgfri indgange MDSC-1119
HD-SDI input
Skærmen kan være udstyret med en tilbehøret HD-SDI-modul (highdefinition seriel digital indgang). Denne indgang accepterer HD-SDIog SD-SDI- (standard-definition SDI) signaler.
1
2
1. Videoinput (HD-SDI eller SD-SDI).
2. Videooutput. Signalet på indgangens stik er bufferet og
præsenteres her som output.
DVI optisk
Skærmen kan være udstyret med et optisk DVI-modul. .
1
1. Optisk DVI-indgang.
22 - Indledning
DVI optisk & HD-SDI-indgang
Skærmen kan være udstyret med tilbehøret HD-SDI-modul (highdefinition seriel digital indgang) og et optisk DVI-modul.
1
2
3
1. Videoinput (HD-SDI eller SD-SDI).
2. Videooutput. Signalet på indgangens stik er bufferet og
præsenteres her som output.
3. Optisk DVI-indgang.
Valgfri indgange MDSC-2124
HD-SDI input
Skærmen kan være udstyret med en tilbehøret HD-SDI-modul (highdefinition seriel digital indgang). Denne indgang accepterer HD-SDIog SD-SDI- (standard-definition SDI) signaler.
1
2
1. Videoinput (HD-SDI eller SD-SDI).
2. Videooutput. Signalet på indgangens stik er bufferet og
præsenteres her som output.
Indledning - 23
DVI optisk
Skærmen kan være udstyret med et optisk DVI-modul. .
1
1. Optisk DVI-indgang.
DVI optisk & HD-SDI-indgang
Skærmen kan være udstyret med tilbehøret HD-SDI-modul (highdefinition seriel digital indgang) og et optisk DVI-modul.
1
2
3
1. Videoinput (HD-SDI eller SD-SDI).
2. Videooutput. Signalet på indgangens stik er bufferet og
præsenteres her som output.
3. Optisk DVI-indgang.
24 - Indledning
Installation af skærm
Forholdsregler ved installation
Forholdsregler
• Gem den originale emballage. Den er designet til denne
skærm og giver den ideelle beskyttelse under transport.
• Undgå refleksioner i fladskærmen for at reducere belastning
af øjnene.
• Sørg for, at overfladen, stativ, arm eller bom er stærke og
stabile nok til at bære deres egen og skærmens vægt.
• Hold skærmen væk fra varmekilder og sørg for tilstrækkelig
ventilation rundt om skærmen.
• Brug ikke skærmen i direkte sollys.
• For at undgå varige skader, må du ikke ridse eller trykke på
LCD-panelet eller frontfilter, hvis det har et sådant.
Vesa-monteret installation
Skærmen kan anvendes med armstativer, der følger VESA 100 mm og
75 mm standarderne.
Vigtigt:
• Brug en arm, der er godkendt af VESA.
• Brug en arm, der kan bære en vægt på mindst 10 kg.
Således monteres panelenheden på et armstativ:
• Fastgør armstativet godt på panelet ved hjælp af de
medfølgende 4 sekskantede skruer (M4 x 10 mm) og
tandskiverne. Brug den medfølgende 2,5 mm unbraconøgle til
at fastgøre skruerne.
Installation af skærm - 25
Figur 5: Fikseringshuller til VESA-montering
Tilslutning af signalkablerne
Sådan forbindes signalkablerne til skærmen:
1. Hvis de er forbundet, skal du slukke for computeren eller
videokilden.
2. Skub dækslerne over stikholderen (1) ned for at åbne dækslet
(2).
Vigtigt: Læg ikke for meget kraft på håndtagene, da de kan
knække.
26 - Installation af skærm
2
1
Figur 6: Dæksel over stikholderne
3. Fjern dækslet over stikholderne.
4. Du kan nemt fjerne dækslet ved at bruge en blyant til at rotere
de to clips på undersiden af ??dækslet på det sted, som er vist
på billedet ovenfor.
5. Kontroller, at clipsene er i vandret position, så låget er helt låst
under brug.
6. Forbind tilgængelige videokilde(r) til de tilsvarende
videoindgange ved hjælp af et passende videokabel.
7. Slut den eksterne DC strømforsyning, der leveres med skærmen,
til skærmens jævnstrømsindgang (3).
Tilslut den anden ende af den eksterne DC-strømforsyning til en
stikkontakt med jordforbindelse ved hjælp af den rette ledning,
som medfølger i emballagen (4).
Installation af skærm - 27
3
Figur 7: Stik
3
4
Figur 8: Ekstern DC-strømforsyning
8. Bind kablerne i stikrummet sammen med de velcrostrips og
kabelbindere, der følger med skærmen.
9. Tænd for alle enheder.
For mere information om, hvordan du styrer og justerer skærmen,
henvises til Online User Manual.
28 - Installation af skærm
Rengøringsanvisninger
Forholdsregler
Forholdsregler
• Før rengøring skal du sætte skærmen i standby for at
forhindre kontrol-touchtasterne i at blive utilsigtet aktiveret,
fordi du har ført hånden hen over frontfilteret. I standbypositionen kan berøringstasterne ikke aktiveres ved blot føre
hånden hen over dem. For at tænde for skærmen igen, skal
du trykke på standby-touchtasten i et par sekunder.
• Pas på ikke at beskadige eller ridse frontfilteret eller LCDpanelet. Vær forsigtig med ringe eller andre smykker, der kan
røre frontfilteret.
• Der må ikke lægges pres på frontfilteret eller LCD-panelet.
• Du må ikke anvende eller sprøjte væske direkte på frontfilter,
panel eller kabinet, da overskydende væske kan forårsage
skader på den indre elektronik. Brug i stedet en klud fugtet
med væsken.
• Følg din hospitalsprotokol for håndtering af blod og
kropsvæsker.
• Skærmen er ikke desinficeret eller pakket i sterile omgivelser.
Følg din hospitalsprotokol i tilfælde af, at displayet skal
desinficeres før installation.
• Følg din hospitalsprotokol for håndtering af blod og
kropsvæsker.
Frontfilter
Gør som følger:
1. Fjern støv med en tør, fnugfri, ikke-slibende blød bomuldsklud.
Rengøringsanvisninger - 29
2. Fjern fingeraftryk eller fedt ved hjælp af en fnugfri, ikkeslibende blød bomuldsklud, der er let fugtet med almindeligt
vand eller et mildt kommercielt glasrengøringsmiddel velegnet
til glasoverflader.
Følgende produkter er testet og godkendt:
• Misty Clear Lemon 10 Desinfektionsmiddel
• Bohle glasrens
• ZEP Stærk rens til glas og alle overflader
• Klear Screen
• Screen TFT (Kontakt Chemie)
• Incidin Foam (Ecolab)
• Microzid
• Mildt rengøringsmiddel
• Isopropylalkohol med koncentration < 5 %
• Blegemiddel (generisk natriumhypochlorit, opløsninger på
5,25 % natriumhypochlorit fortyndet med vand mellem 1:10
og 1:100)
3. Tør forsigtigt med en tør klud.
Brug IKKE:
• Alkohol/opløsningsmidler ved koncentration > 5 %
• Stærke baser, stærke opløsningsmidler
• Syrer
• Rengøringsmidler med fluor
• Rengøringsmidler med ammoniak
• Rengøringsmidler med slibemidler
• Ståluld
• Svamp med slibemidler
• Stålblade
• Klud med ståltråd
30 - Rengøringsanvisninger
Kabinet
Gør som følger:
• Rengør kabinettet med en blød bomuldsklud, let fugtet med
et rengøringsmiddel anerkendt til medicinsk udstyr.
• Gentag med vand alene.
• Tør efter med en tør klud.
• Kabinettet er blevet testet for modstandsdygtighed over for
følgende produkter:
• Virex Ready-to-use Desinfektionsmiddel
• Misty Clear Lemon 10 Desinfektionsmiddel
• Misty Multi-Purpose Desinfektionsmiddel Cleaner
• Misty Multi-Purpose Desinfektionsmiddel Cleaner II
• Bohle glasrens
• ZEP Stærk rens til glas og alle overflader
• Klear Screen
• Screen TFT (Kontakt Chemie)
• Incidin Foam (Ecolab)
• Microzid
• Mildt rengøringsmiddel
• Isopropylalkohol med koncentration < 5 %
• Blegemiddel (generisk natriumhypochlorit, opløsninger
på 5,25 % natriumhypochlorit fortyndet med vand
mellem 1:10 og 1:100)
• Precise Hospital Foam Cleaner Desinfektionsmiddel
Rengøringsanvisninger - 31
Tekniske oplysninger
Tildeling af stikkets ben
D-Sub 15-stik (analog video):
5
1
6
SG
10
15
11
Figur 9: D-Sub 15-bens layout
Ben nr.
Signal
Ben nr.
Signal
1
Rød ind
9
DDC 5V IN
2
Grøn ind
10
VGA PRES
3
Blå ind
11
NC
4
NC
12
DDC SDA
5
GND
13
HS IN
6
GND
14
VS IN
7
GND
15
DDC SCL
8
GND
SG
Skærmet jord
32 - Tekniske oplysninger
DVI-stik:
SG
16
C1 C2
9
C3 C4
1
8
C5
17
24
Figur 10: DVI-I-stik ben-layout
Ben nr.
Signal
Ben nr.
Signal
1
TMDS DATA 2 -
16
HOT PLUG DETECT
2
TMDS DATA 2 +
17
TMDS DATA 0 -
3
GND
18
TMDS DATA 0 +
4
NC
19
GND
5
NC
20
NC
6
DDC CLOCK
21
NC
7
DDC DATA
22
GND
8
Analog VS
23
TMDS CLOCK +
9
TMDS DATA 1 -
24
TMDS CLOCK-
10
TMDS DATA 1 +
C1
Analog R
11
GND
C2
Analog G
12
NC
C3
Analog B
13
NC
C4
Analog HS
14
+5 V POWER
C5
Analog jord
15
GND
SG
Skærmet jord
Tekniske oplysninger - 33
D-Sub 9 (RS-232) hunstik:
1
5
9
SG
6
Figur 11: D-Sub 9-bens layout
Ben nr.
Signal
1
Ikke brugt
2
Transmittere data (TXD)
3
Modtage data (RXD)
4
Ikke brugt
5
GND
6
Ikke brugt
7
Ikke brugt
8
Ikke brugt
9
Ikke brugt
SG
Skærmet jord
34 - Tekniske oplysninger
S-Video-stik:
4
3
SG
2
1
Figur 12: 4-bens mini DIN ben-layout
Ben nr.
Signal
1
Jord (Y)
2
Jord (C)
3
Luminans (Y)
4
Chroma (C)
SG
Skærmet jord
Tekniske oplysninger - 35
Anbefalinger vedr. strømkabler
Når du bruger lange elkabler, kan DC-spændingen ved
indgangsstikket på skærmen være for lav til, at skærmen kan fungere
sikkert.
Derfor anbefaler vi følgende maksimale længder for lysnetledningen:
Kabeltype
Modstand/
ledning
[Ohm/km] *
# ledninger
parallel
EffektmodMDSC-1119 MDSC-2124
stand [Ohm/ maks. led- maks. ledkm]
ningningslængde
slængde
2x1,5mm²
14,87
1
14,87
78
13
4x0,75mm² 29,07
2
14,54
79
13
4x1mm²
21,80
2
10,90
106
17
6x0,75mm² 29,07
3
9,69
119
19
4x1,5mm²
14,87
2
7,44
155
25
6x1mm²
21,80
3
7,27
159
26
6x1,5mm²
14,87
3
4,96
233
38
* modstand ved 50 °C
Bemærk:
Min. Indgangsspænding [V]
MDSC-1119
MDSC-2124
18
22
Strøm [A]
2,6
4
Maks. tilladte spændingsfald [V]
6
1,5
36 - Tekniske oplysninger
Tekniske specifikationer
MDSC-1119:
Punkt
Specifikation
Opløsning
Native: 1280x1024
Skærmareal (H x V)
433,2 x 324,9 (mm)
Visningsvinkel
(@ 10/1 kontrast)
Lodret: 178º
Vandret: 178º
Pixel-pitch
0,294 mm (H) x 0,294 mm (V)
Native farveopløsning
8 bit/sub-pixel
Luminans
220-270 cd/m²
Kontrastforhold
700/1 (typisk i mørke omgivelser)
Svartid
(tf+tr)
18 ms typisk (@ 25 °C efter 30 min
opvarmning)
Specifikationer for
digital videoindgang
Opfylder kravene til DVI Rev 1.0-specifikationer
DVI-I analogt videosignalniveau
500-950 mV
B15 analogt videosignalniveau
500-950 mV
BNC analogt videosignalniveau
500-950 mV
Component videosignalniveau
Y: 1.000 mV
u, v: 700 mV
S-Video signalniveau
Y: 1.000 mV
C: 286 mV
Composite videosignalniveauer
1.000 mV
Tekniske oplysninger - 37
Punkt
Indgangssignaler
Specifikation
Mulige opløsninger:
• • 640 x 480 @ 60, 75, 85, 100 Hz
•
• 800 x 600 @ 60, 75, 85, 100 Hz
•
1024 x 768 @ 60, 75, 85, 100 Hz
•
1024 x 1280 @ 59 Hz
•
1024 x 1280 @ 70 Hz
•
1152 x 864 @ 75 Hz
•
1152 x 870 @ 60, 85, 100 Hz
•
1280 x 1024 @ 60, 75, 85 Hz
Strømkilde
Indgang for ekstern strømforsyning: 90 ~
264 V AC
Input til skærm: 24 V DC. (Den medfølgende strømforsyning skal bruges)
Strømforbrug
80 Watt (maks. ved 90 V AC, maksimal bagbelysning)
Dimensioner udpakket (B x H x D)
428,9 x 354,6 x 78,5 mm (uden fod)
Dimensioner pakket
535 x 185 x 590 mm
Nettovægt (udpakket, uden fod)
8,6 kg
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C, 15 °C til 35 °C inden for
specifikationerne
Opbevaringstemperatur
-20 °C til 60 °C
Fugtighed
20 % - 85 % (ikke-kondenserende) ved
drift
20 % - 85 % (ikke-kondenserende) ved
opbevaring
Højde
7.500 m ved opbevaring
3.000 m ved drift
38 - Tekniske oplysninger
MDSC-2124:
Punkt
Specifikation
Opløsning
Native: 1920x1200
Skærmareal (H x V)
518,4 x 324 (mm)
Visningsvinkel
(@ 10/1 kontrast)
Lodret: 178º
Vandret: 178º
Pixel-pitch
0,270 mm (H) x 0,270 mm (V)
Native farveopløsning
8 bit/sub-pixel
Luminans
320-400 cd/m²
Kontrastforhold
700/1 (typisk i mørke omgivelser)
Svartid
(tf+tr)
5 ms typisk (@ 25 °C efter 30 min
opvarmning)
Specifikationer for
digital videoindgang
Opfylder kravene til DVI Rev 1.0-specifikationer
B15 analogt videosignalniveau
500-950 mV
BNC analogt videosignalniveau
500-950 mV
Component videosignalniveau
Y: 1.000 mV
u, v: 700 mV
S-Video signalniveau
Y: 1.000 mV
C: 286 mV
Composite videosignalniveauer
1.000 mV
Tekniske oplysninger - 39
Punkt
Indgangssignaler
Specifikation
Mulige opløsninger:
• • 640 x 480 @ 60, 75, 85, 100 Hz
•
• 800 x 600 @ 60, 75, 85, 100 Hz
•
1024 x 768 @ 60, 75, 85, 100 Hz
•
1024 x 1280 @ 59 Hz
•
1024 x 1280 @ 70 Hz
•
1152 x 864 @ 75 Hz
•
1152 x 870 @ 60, 85, 100 Hz
•
1280 x 1024 @ 60, 75, 85 Hz
•
1600 x 1200 @ 59 Hz
•
1200 x 1600 @ 59 Hz
•
1920 x 1200 @ 60 Hz
Strømkilde
Indgang for ekstern strømforsyning: 90 ~
264 V AC
Input til skærm: 24 V DC. (Den medfølgende strømforsyning skal bruges)
Strømforbrug
130 Watt (maks. ved 90 V AC, maksimal
bagbelysning)
Dimensioner udpakket (B x H x D)
583 x 105 x 393 mm (uden fod)
Dimensioner pakket
770 x 185 x 515 mm
Nettovægt (udpakket, uden fod)
10,8 kg
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C, 15 °C til 35 °C inden for
specifikationerne
Opbevaringstemperatur
-20 °C til 60 °C
40 - Tekniske oplysninger
Punkt
Specifikation
Fugtighed
20 % - 85 % (ikke-kondenserende) ved
drift
20 % - 85 % (ikke-kondenserende) ved
opbevaring
Højde
7.500 m ved opbevaring
3.000 m ved drift
Tekniske oplysninger - 41
354,6 mm (13.961")
Dimensioner MDSC-1119:
75,2 mm
(2.961")(*)
428,9 mm (16.886")
78,5 mm
(3.091")
(*) Option: Insulation plate for VESA mount
(No galvanic contact between display and
mounting plate)
CL
CL
CL
CL
75 mm (2.953") (M4)
100 mm (3.937") (M4)
Maximum mounting plate dimensions:
114mm x 114mm (4.488"x4.488")
42 - Tekniske oplysninger
88,2 mm
(3.472")
Dimensioner MDSC-2124:
Tekniske oplysninger - 43
BARCO MID GENERELLE GARANTIBETINGELSER OG VILKÅR
Gældende fra 1. januar, 2008
ARTIKEL 1: PRODUKTGARANTI
Barco nv, Medical Imaging Division garanterer, at udstyret vil være fri for defekter i
materialer og håndværksmæssig fremstilling i garantiperioden eller den specifikke
periode, som dækkes af en garantiforlængelse.
Hardware: Barco garanterer, at ved levering skal Produkterne (i) svare til deres
specifikationer som gældende på datoen for levering og (ii) være fri for defekter i
materiale og udførelse ("Garantierne").
Software: Barco garanterer, at software skrevet af Barco i alt væsentligt skal
fungere i overensstemmelse med specifikationerne som gældende på datoen for
levering. Software er altid modtagelig for bugs og fejl. Barco giver ingen garanti
med hensyn til software, som er leveret til Kunden på et "som-er"-grundlag og
lover ikke uforstyrret eller fejlfri drift af Produkterne.
Medmindre andet er angivet i Barcos produktbetjeningsvejledning eller i aftalen
mellem Barco og Kunden, skal garantiperioden være
(A) Hardware: 12 måneder begyndende fra Barcos fakturadato.
(B) Software: 3 måneder begyndende fra Barcos fakturadato.
Uanset bestemmelserne i § 2, skal reparation og udskiftning af defekter i
materiale og/eller fabrikationsfejl i henhold til denne garanti, udføres hos os i
henhold til de vilkår og betingelser, som anført nedenfor:
1.1
Ethvert krav i henhold til garantier skal anmeldes til Barco skriftligt
inden 8 dage fra den dato, hvor fejl eller et svigt er blevet opdaget, eller
bemærket første gang. Kunden skal, hvis der indtræffer udstyrssvigt, kontakte
Barco nv, MID kundesupportcenter (eller et autoriseret servicecenter) via telefon,
fax eller e-mail og give den gældende kundesupportperson en komplet
beskrivelse af problemet, samt model og serienummer for det udstyr, hvor
problemet er opstået.
1.2
Kundesupportpersonen vil diagnosticere problemet, som kunden har
oplevet, og skal rådgive kunden om hvordan vi kommer videre. Kundesupport
kan anmode om returnering af det defekte udstyr eller mangelfulde dele til Barco
nv, eller et MID kundesupportcenter (eller et autoriseret servicecenter) til
udførelse af reparation. Under ingen omstændigheder må Kunden returnere et
defekt Produkt eller en del heraf til Barco uden Barcos forudgående skriftlige
godkendelse.
Hvis tilbagesendelse til Barco af det defekte Produkt er godkendt af Barco, skal
Barco udstede en RMA (Return Material Authorization) til Kunden.
44 - Tekniske oplysninger
Kunden skal bede om et RMA-nummer til det nærmeste Barco nv, MID Customer
Support Center (eller et autoriseret servicecenter) som opført i
www.barcomedical.com, medmindre andet er angivet.
Udgiften til emballage, transport og forsikring i forbindelse med forsendelse til
Barco af det formodet defekte Produkt eller en del heraf med henblik på
reparation eller ombytning, skal afholdes af Kunden. Udgiften til emballage,
transport og forsikring i forbindelse med forsendelse af det reparerede eller
udskiftede Produkt eller en del til Kunden, skal afholdes af Barco.
1.3
Kunden skal returnere, med fragt forudbetalt, det defekte udstyr eller
dele heraf i den oprindelige emballage med det tildelte RMA-nummer til
reparation hos Barco nv, MID Customer Support Center (eller et autoriseret
servicecenter).
1.4
Udskiftning af brugte dele skal være nye eller svarende til nye dele for
udstyrets revisionsniveau. Et defekt LCD-panel vil blive erstattet med et nyt eller et
med tilsvarende brugstid. Garantiperioden for reservedele udløber på samme
tidspunkt som den oprindelige garantiperiode for udstyret. Alle dele, der udskiftes
og vender tilbage til Barco nv, MID (eller et autoriseret servicecenter) tilhører
Barco nv, MID (eller det autoriserede servicecenter).
1.5
Det reparerede udstyr skal returneres til kunden med almindelig fragt
for Barco nv, MID's regning.
1.6
Barco nv, MID vil erstatte et produkt, der bliver defekt inden for 90 dage
efter afsendelsen fra Barco med et nyt, for dermed at sikre farvematching i
tilfælde af en diagnostisk multihoved-skærmkonfiguration.
Barco stræber mod at afsende nye erstatningsprodukter inden for 2 hverdage
efter modtagelsen af ??Kundens skriftlige accept.
ARTIKEL 2: BETINGELSER FOR PRÆCEDENS FOR GARANTI OG PRODUKTER UDELUKKET
FRA GARANTI
A.
Garantierne gælder kun i det omfang produkterne eller dele deraf er
(i) blevet transporteret og opbevaret på alle tidspunkter i original emballage under de
betingelser, som angivet af Barco (såsom tildækkede og på sikkert sted, minimum og
maksimum temperatur, højeste fugtighed, ...) eller i mangel heraf, i det mindste på en
måde, der er forenelig med almindeligt anerkendt praksis for denne type produkter;
(ii)til enhver tid er blevet håndteret i overensstemmelse med Barcos anvisninger eller, i
mangel heraf, i det mindste med den omhu og forsigtighed i overensstemmelse med
almindeligt anerkendt praksis for denne type produkter;
(iii)blevet installeret i nøje overensstemmelse med instrukserne og anvisningerne fra Barco
(hvis og i det omfang produkterne ikke er blevet installeret af Barco eller dennes
underleverandører);
(iv)blevet udsat for uautoriseret adgang, ændring, modifikation eller reparation eller forsøg
herpå;
(v)til enhver tid blevet "normalt brugt" til det påtænkte formål og anvendt i nøje
Tekniske oplysninger - 45
overensstemmelse med instruktionerne i betjeningsvejledning for det pågældende Produkt
og må ikke på anden måde have været misbrugt, mishandlet eller beskadiget. Til dette
formål skal "normalt brugt" betyde: en regelmæssig, almindelig og rutinemæssig brug af
det pågældende Produkt efter hensigten, og/eller anbefalet af Barco;
(ii)til enhver tid er blevet vedligeholdt i overensstemmelse med Barcos anvisninger eller, i
mangel heraf, i det mindste med de intervaller og på en måde, der er i overensstemmelse
med almindeligt anerkendt praksis for denne type produkter;
B.
Garantien beskrevet heri dækker ikke følgende
2.1
Ethvert hardware- eller softwareprodukt indkøbt fra en anden kilde end
Barco nv, MID eller deres officielle agent eller distributør og integreret af kunden
eller en tredjepart i det af Barco nv, MID leverede udstyr.
2.2
Enhver værtskonfiguration, som ikke udtrykkeligt er understøttet af
Barco nv, MID.
2.3
Al software installeret på systemet, uanset om de er erhvervet fra Barco
nv, MID eller tredjepart. Der gøres en undtagelse for software leveret af Barco nv,
MID, der viser sig at være årsag til fejlfunktion i hardware omfattet af denne
Aftale.
2.4
Normalt slid og ælde, brug under omstændigheder ud over
specifikationerne, som brug i støvede omgivelser eller under overdrevne
temperaturforhold, misbrug, uautoriseret reparation eller udskiftning, mangel på
ordentlig konfiguration eller vedligeholdelse, beskadiget, ændret eller fjernet
serienummer, kosmetisk renovering.
2.5
Reparation eller udskiftning af forbrugsstoffer 1 eller specifikke dele,
som pr. definition er udsat for slid og ælde, herunder men ikke begrænset til:
a. CRT'er, LCD-paneler
b. Baggrundsbelysning i diagnostiske LCD-skærme, når baggrundslyset driftstid2 har passeret
den garanterede levetid for baggrundslys3 for denne model, når det anvendes på
fabrikskalibreret luminans (Factory Calibrated Luminance)4
Eksempel 1
• En skærm bruges 8 timer/dag, dvs. +/-2.920 timer/år
• Skærmen er dækket af en garantiperiode på 5 år
• Den garanterede levetid for baggrundslys for denne model er 17.000 timer.
• Fabrikkens kalibrerede luminans kan ikke længere opnås efter 4 år, hvilket svarer til
+/-11.680 timer
• Resultat: Baggrundslyset udskiftes under garantien
Eksempel 2.
• En skærm bruges 24 timer/dag, dvs. 8.760 timer/år
• Skærmen er dækket af en garantiperiode på 5 år
• Den garanterede levetid for baggrundslys for denne model er 17.000 timer.
• Fabrikkens kalibrerede luminans kan ikke længere opnås efter 2,5 år, hvilket svarer til
+/-21.900 timer
• Resultat: baggrundslysets udskiftning kan ikke udføres under garantien.
46 - Tekniske oplysninger
(1): 'Forbrugsvarer' er en del, der kan erstattes af brugeren
(2): 'Baggrundslysets levetid' er den samlede tid et billede (herunder brug af en
pauseskærm) er blevet vist på skærmen, denne værdi kan findes ved hjælp af OSD-knapper
(On Screen Display).
(3): 'Garanteret levetid for baggrundslys' er antallet af timer, hvor en foruddefineret
luminansværdi, dvs. den fabrikskalibrerede luminans, vil blive leveret af en bestemt
diagnostisk skærmmodel. Denne værdi er trykt på Garanticertifikatet (som Factory Calibrated
Luminance) på hver skærm, eller kan rekvireres hos din lokale Barco kontor.
(4): 'Fabrikskalibreret luminans': den typiske luminans, som en bestemt diagnostisk
skærmmodel er kalibreret til under fremstillingsprocessen. Denne værdi er trykt på
Garanticertifikatet (som Factory Calibrated Luminance) på hver skærm, eller kan rekvireres
hos din lokale Barco kontor.
c. Pærer, optiske komponenter i projektorer
d. Udskiftning på grund af:
i.billedretention som følge af:
- fejlagtig brug af pauseskærm og/eller Display Power Management System (DPMS)
som forklaret i brugsanvisningen
- længere tids brug af skærmen med et statisk billede på samme skærmområde
ii.et antal døde pixels, der er lavere end det samlede tilladte antal som nævnt i
produktspecifikationerne.
iii.forskel i farvetemperatur, der er lavere end den samlede tilladte forskel som nævnt i
produktspecifikationen
iv.forskel i farvetemperatur som følge af. at ikke alle skærme med en multi-head
konfiguration er brugt med samme rate.
v.LCD-luminansjævnhed, der er inden for produktets specifikationer eller begrænsninger i
luminansjævnheden, der er uløseligt forbundet med LCD-teknologien.
Barco nv, MID garanterer ikke en minimal levetid eller præstation for nogen
forbrugsvarer.
2.6
Udskiftning af aftagelige dele såsom lysnetledninger, fjernbetjeninger...
2.7
Enhver produktdemontering og installationsomkostninger på
driftsstedet, rejseudgifter og rejsetid til og fra driftsstedet for det personale, der
har ansvaret for reparationer og transportomkostninger.
2.8
Eventuelle fejl som følge af en ulykke, forsømmelse (såsom men ikke
begrænset til at fjerne eller slette systemfiler & licenserede softwareproduktfiler),
misbrug, svigt eller enhver ændring, skader som følge af ild, vand, torden eller
lyn, strømsvigt eller udsving, afbrydelse af kommunikationslinjer eller som følge
af force majeure, eller nogen grund fremmed for udstyret.
2.9
Eventuelle særlige services eller procedurer, som Kunden har anmodet
om, i forbindelse med kontrol af repareret udstyr.
2.10
Evalueringsomkostningerne i tilfælde af, at en returneret vare anses for
funktionel, er ikke dækket af garantien og vil blive opkrævet hos kunden, efter
Barcos eget skøn, baseret på en sag til sag-vurdering.
Tekniske oplysninger - 47
ARTIKEL 3: KUNDENS FORPLIGTELSER
Kunden påtager sig hermed følgende forpligtelser som delvist vederlag for Barco
nv, MID's opfyldelse af ??dennes krav i henhold til garantien; hvis Kunden ikke
opfylder sine forpligtelser i henhold til dette stykke, skal det frigøre Barco nv, MID
for opfyldelse af aftalen:
3.1
Kunden må ikke udsætte Barco nv, MID's personale for nogen form for
usikre arbejdsvilkår.
3.2
Reparationer af udstyr under garanti, som følge af forkert
vedligeholdelse eller reparation udført af kunden, eller dets funktionærer, agenter,
medarbejdere eller repræsentanter, skal afholdes af Kunden som ekstra
omkostninger og udgifter.
3.3
Kunden er ansvarlig for at installere Barco nv, MID udstyr i et miljø, som
svarer til hensigten. Hvis der er en indikation af, at udstyret blev brugt - selv
midlertidigt - uden for sine specifikationer, har Barco nv, MID ret til ikke at udføre
garantireparationer og at opsige garantiaftalen. Enhver handling, der er taget af
Barco nv, MID i denne forbindelse, kan faktureres til kunden ved normal
prissætning.
ARTIKEL 4: RETSMIDLER IFØLGE GARANTI
(a)
Hardware: Hvis Produktet eller en del heraf under garantiperioden ikke
kan opfylde nogen af ??de gældende garantier, skal Barco, på Kundens
anmodning, som sine eneste mulighed og omkostning, hurtigt og inden 20
arbejdsdage, enten: (i) reparere eller rette Produktet eller pågældende del, eller
(ii) erstatte Produktet eller levere del(e) eller komponent(er) i henhold til de
vilkår og betingelser, der er indeholdt i artikel 1. En udskiftningsdel skal have
mindst tilsvarende funktionalitet som den oprindelige del. Det udskiftede Produkt,
dele og/eller komponenter skal tilhøre Barco og skal efter Barco anmodning
returneres af Kunden til Barco for Barcos regning.
(b)
Software: Barco's eneste forpligtelse skal være at korrigere væsentlige
fejl i softwaren (i det omfang, det er teknisk rimeligt muligt) ved at ændre
softwaren eller levere en alternativ version af softwaren.
(C)
Reparation eller udskiftning i henhold til Garantierne dækker udgifter til
materiale og arbejdskraft.
ARTIKEL 5: ANSVARSFRASKRIVELSE
BARCO NV, MID FRASIGER SIG ENHVER GARANTI, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE,
HERUNDER ALLE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET
BESTEMT FORMÅL.
48 - Tekniske oplysninger
ARTIKEL 6: BEGRÆNSNING AF ANSVAR
De retsmidler, der er specificeret i disse vilkår og betingelser udgør Kundens
eneste og eksklusive retsmidler og Barcos eneste ansvar for Barcos overtrædelse
af garantier.
BARCO NV, MID SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KUNNE GØRES ANSVARLIGE
OVER FOR KUNDEN ELLER TREDJE PART FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPECIELLE ELLER
FØLGESKADER, SOM MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, BESKADIGELSE ELLER TAB AF
MATERIELLE ELLER IMMATERIELLE GODER ELLER UDSTYR, TAB AF OVERSKUD ELLER
INDTÆGTER, KAPITALOMKOSTNINGER, KØB AF ERSTATNINGSVARER, ELLER KRAV FRA
BRUGER FOR SERVICEAFBRYDELSER. ANSVAR FOR BARCO NV, MID FOR FREMSTILLING,
SALG, LEVERING, VIDERESALG, MONTERING, BRUG ELLER ANVENDELSESEGNETHED AF
PRODUKTER ELLER SERVICEYDELSER OMFATTET AF ELLER SOM ERHVERVES UNDER
GARANTI, KAN IKKE, HVERKEN SOM FØLGE AF KONTRAKT, UAGTSOMHED, SKÆRPET
TORT, GARANTI ELLER EJ, OVERSTIGE PRISEN PÅ PRODUKTET ELLER DELE AF
PRODUKTET ELLER SERVICEYDELSER, HVORPÅ DETTE ANSVAR ER BASERET.
ARTIKEL 7: FORCE MAJEURE
Begge parter skal frigøres fra opfyldelsen af ??sine forpligtelser i henhold til denne
aftale i det omfang, og så længe, ??som opfyldelsen af ??denne aftale hæmmes
på grund af force majeure. Med henblik på denne bestemmelse skal udtrykket
"force majeure" forstås, men er ikke være begrænset til, arbejdskonflikt, brand,
mobilisering, rekvisition, embargo, valutaoverførselsforbud, oprør, mangel på
transportmidler, begrænsning af anvendelsen af ??energi , og generelt alle
omstændigheder som ligger uden for parternes kontrol og hindrer den ene part i
at opfylde sine forpligtelser.
ARTIKEL 8: GENERELT
8.1
Kunden anerkender sin forståelse af, at al software og elektroniske
apparater, herunder Barco nv, MID's produkter er genstand for mulige fejl,
mekaniske eller elektriske fejl, og de bør ikke stoles på ved uhensigtsmæssige
anvendelser eller uden ordentlig backup og/eller andre
sikkerhedsforanstaltninger, når personskade eller materielle skader kan skyldes
fejl eller fejl af produktet.
8.2
Barco nv, må MID ikke ansvarlig for fejl ved maskinen og / eller den
manglende gøre tjeneste eller vedligeholdelse på grund af årsager uden for
rimelig kontrol.
Tekniske oplysninger - 49
50 - Tekniske oplysninger
Tekniske oplysninger - 51
K5904073-05
Juli 2010
Barco n.v.
President Kennedypark 35
8500 Kortrijk
Belgium
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement