Barco Nio Color 2MP (MDNC-2123 Option DE) Dental Užívateľská príručka

Barco Nio Color 2MP (MDNC-2123 Option DE) Dental Užívateľská príručka
Nio Color 2MP 23"
Uživatelská příručka
MDNC-2123 (verze DE)
ENABLING BRIGHT OUTCOMES
Barco NV
Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Registered office: Barco NV
President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Obsah
1 Vítejte! .......................................................................................................................................................................................................................5
1.1 Obsah balení ..........................................................................................................................................................................................7
1.2 Přehled výrobku....................................................................................................................................................................................7
2 Instalace ..................................................................................................................................................................................................................9
2.1 Montáž základní desky stojanu.................................................................................................................................................10
2.2 Připojení kabelů.................................................................................................................................................................................10
2.3 Nastavení polohy displeje ............................................................................................................................................................12
2.4 Instalace na držák VESA..............................................................................................................................................................12
3 Používání .............................................................................................................................................................................................................15
3.1 Doporučení pro každodenní používání ................................................................................................................................16
3.2 Přepnutí do pohotovostního režimu .......................................................................................................................................16
3.3 Používání nabídky OSD................................................................................................................................................................16
3.4 Zamknutí/odemknutí nabídky OSD ........................................................................................................................................17
3.5 Volba zdroje obrazu.........................................................................................................................................................................17
3.6 Nastavení jasu....................................................................................................................................................................................17
3.7 Barevný prostor sRGB...................................................................................................................................................................17
3.8 Zobrazovací funkce .........................................................................................................................................................................18
3.9 Volba bílého bodu.............................................................................................................................................................................18
3.10 Úsporný režim.....................................................................................................................................................................................19
3.11 Jazyk nabídky OSD .........................................................................................................................................................................19
3.12 Obnovení továrního nastavení..................................................................................................................................................19
4 Údržba....................................................................................................................................................................................................................21
4.1 Pravidelná údržba.............................................................................................................................................................................22
4.2 Čištění .....................................................................................................................................................................................................22
5 Důležité informace ........................................................................................................................................................................................23
5.1 Bezpečnostní informace ...............................................................................................................................................................24
5.2 Informace k životnímu prostředí ...............................................................................................................................................25
5.3 Biologické riziko a vrácení výrobku.........................................................................................................................................27
5.4 Informace o splnění zákonných požadavků ......................................................................................................................27
5.5 Upozornění k EMC...........................................................................................................................................................................28
5.6 Vysvětlení symbolů..........................................................................................................................................................................31
5.7 Vyloučení odpovědnosti................................................................................................................................................................33
5.8 Technické specifikace ....................................................................................................................................................................34
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
3
4
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
1
Vítejte!
Přehled
Děkujeme, že jste si vybrali displej Nio Color 2MP 23"!
Displej Barco Nio Color 2MP 23" (MDNC-2123) má vše, co potřebujete pro svou zubní ordinaci. Přináší ostrý
a jasný obraz na váš pracovní stůl ve stylovém a čistitelném provedení.
Věděli jste toto?
Nové regulace (DIN 6868-157) na zubařském trhu definují přísné normy pro displeje. To znamená, že monitor
musí odpovídat světelným podmínkám ve vašem pracovním prostředí.
Proto společnost Barco vyvinula řadu displejů pro zubní ordinace. Jeden pro každé prostředí. Připravené k
použití ihned po vybalení.
Spolehlivá diagnóza ve vaší zubní ordinaci
Displej Nio Color 2MP 23" je určen k použití ve čtecí nebo ošetřovací místnosti (třídy místností 5 a 6 dle
definice v normě DIN 6868-157). Díky jeho vysokému jasu a kontrastu jsou lépe vidět jemné detaily, jako
například kazy nebo mikrotrhliny. Díky spolehlivému obrazu tak můžete provést přesnou diagnózu.
Automatizované řízení kvality
Displej Nio Color 2MP 23" nabízí vždy optimální výkon díky technologii snímače jasu a softwaru MediCal
QAWeb společnosti Barco. Neustálým měřením a sledováním jasu displeje dokážeme zajistit, že vaše zubní
snímky budou i po delší době i na různých displejích zobrazeny stejně a přesně. Automaticky je tak zajištěno i
to, že displej splňuje normu DIN 6868-157.
Soulad se zdravotnickými bezpečnostními normami
Displej Nio Color 2MP 23" je k dispozici s ochranným krytem (volitelný) pro snadné čištění, přičemž splňuje
zdravotnickou bezpečnostní normu 60601-1. Pokud chcete pacientům nabídnout jasný obraz jejich ústního
zdravotního stavu, doporučujeme verzi s volitelným krytem.
VAROVÁNÍ: Před instalací a používáním systému Nio Color 2MP 23" si přečtěte všechny důležité
bezpečnostní informace. Viz vyhrazená kapitola v této uživatelské příručce.
Výstrahy, varování, poznámky a rady
V této uživatelské příručce mohou být použity čtyři úrovně varovných nebo poučných prohlášení. V
sestupném pořadí důležitosti to jsou:
VÝSTRAHA: Označuje rizika nebo nebezpečí, která by mohla mít za následek zranění nebo smrt
lidí.
VAROVÁNÍ: Označuje rizika, která by mohla mít za následek poškození výrobku.
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
5
Vítejte!
Poskytuje dodatečné informace k popisovanému tématu.
Poskytuje extra radu k popisovanému tématu.
6
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
Vítejte!
1.1 Obsah balení
Přehled
•
•
•
•
•
•
•
•
1x displej Nio Color 2MP 23"
1x základní deska stojanu
1x uživatelská příručka
1x systémový disk
1x disk s dokumentací
1x signálový kabel pro obraz
1x kabel USB
1x sada napájecích kabelů (v závislosti na oblasti)
Původní obal uschovejte. Je vyroben přímo pro tento displej a nabízí ideální ochranu pro případ
přepravy a skladování.
1.2 Přehled výrobku
Přední strana
4
5
6
1
2
3
Obrázek 1-1
1. Základní deska stojanu
2. Noha stojanu
3. Ovládací kolečko
• Dlouhé stisknutí (5 sekund):
- uvedení displeje do pohotovostního režimu
• Krátké stisknutí:
- ukončení pohotovostního režimu
- aktivace nabídky OSD
- potvrzení výběru v nabídce OSD
• Odbočte doprava
- posun nahoru v nabídce OSD
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
7
Vítejte!
- zvýšení hodnoty v nabídce OSD
• Odbočte doleva
- posun dolů v nabídce OSD
- snížení hodnoty v nabídce OSD
4. Přední snímač
5. Snímač okolního osvětlení
6. Kontrolka stavu napájení
• Vypnuto: displej je v normálním provozním režimu nebo displej není napájený
• Bliká oranžově: displej přechází do pohotovostního režimu
• Svítí oranžově: displej se nachází v pohotovostním režimu
Zadní strana
8
1
2
3
4
5
6
7
Obrázek 1-2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8
Bezpečnostní zdířka Kensington
Horní konektor USB-B 2.0
Dolní konektory USB-B 2.0 (2x)
Video vstup DisplayPort
Kolík uzemnění
Video vstup DVI-D
Vstup pro napájení ze sítě, 100–240 V AC (IEC C14)
Montážní otvory VESA 100 mm (4x)
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
Instalace
2
VÝSTRAHA: Před instalací a používáním monitoru si přečtěte všechny důležité bezpečnostní
informace. Viz vyhrazená kapitola v této uživatelské příručce.
VÝSTRAHA: K instalaci tohoto zařízení jsou nutné dostatečné znalosti. Před použitím musí být
všechny přístroje a celý systém vyzkoušeny.
VAROVÁNÍ: Když je displej nainstalován v lékařském systému, zkontrolujte řádné zajištění kabelů,
aby nedošlo k nechtěnému odpojení.
VAROVÁNÍ: Monitor není určen k tomu, aby byl sterilizován
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
9
Instalace
2.1 Montáž základní desky stojanu
Montáž základní desky stojanu:
1.
Otočte displej horní stranou dolů na čistý a měkký povrch. Dejte pozor, abyste nepoškodili panel.
2.
Otočte nohu stojanu o 90° proti směru hodinových ručiček.
Obrázek 2-1
3.
Upevněte základní desku stojanu k noze utažením zvláštního šroubu dle následující ilustrace.
Obrázek 2-2
2.2 Připojení kabelů
Připojení kabelů
1.
Připojte jeden nebo více zdrojů obrazu k příslušným video vstupům. Použijte vhodné videokabely.
Zdroj obrazu, který chcete zobrazit, lze vybrat v nabídkách OSD (viz “Volba zdroje obrazu”, strana 17).
10
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
Instalace
Obrázek 2-3
2.
Připojte horní konektor USB k USB konektoru počítače, abyste mohli používat nástroj QAWeb a dolní
konektory USB displeje (například k připojení klávesnice, myši nebo jiných periferních zařízení).
Obrázek 2-4
3.
Připojte napájecí vstup k uzemněné elektrické zásuvce.
Obrázek 2-5
4.
Pokud je to nutné pro vaše použití, uzemněte displej Nio Color 2MP 23" připojením kolíku uzemnění k
uzemněné zásuvce pomocí žluto-zeleného vodiče AWG 18 (maximální délka vodiče dle národních předpisů).
Obrázek 2-6
5.
Všechny kabely veďte přes dodanou sponu pro vedení kabelů na zadní straně stojanu displeje.
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
11
Instalace
2.3 Nastavení polohy displeje
Nastavení polohy displeje
Displej lze podle potřeby naklonit nebo posunout nahoru nebo dolů.
Obrázek 2-7
VAROVÁNÍ: Displej lze fyzicky otočit do polohy na výšku, ovšem tato orientace není funkčně
podporována.
2.4 Instalace na držák VESA
Pokyny k instalaci displeje na rameno VESA
Displej, standardně upevněný k stojanu, je kompatibilní se standardem VESA 100 mm.
1. Sundejte panel ze stojanu vyšroubováním čtyř šroubů.
Obrázek 2-8
12
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
Instalace
2. Při montáži panelu na rameno VESA použijte 4 šrouby M4. Při výběru délky šroubu dodržujte následující
pravidlo:
• Lmin = T + W + 6 mm
• Lmax = T + W + 14 mm
T
W
Lmin
Lmax
Obrázek 2-9
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
13
Instalace
14
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
Používání
3
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
15
Používání
3.1 Doporučení pro každodenní používání
Optimalizujte životnost displeje
Pokud aktivujete systém řízení spotřeby displeje (DPMS), životnost displeje se optimalizuje automatickým
vypnutím podsvícení, pokud se nebude displej používat po zadanou dobu. Ve výchozím nastavení je systém
DPMS na displeji aktivován, musíte jej ale zapnout i na pracovní stanici. V „Ovládacím panelu“ přejděte k
nabídce „Vlastnosti možností napájení“.
Doporučujeme nastavit aktivaci DPMS po 20 minutách nečinnosti.
Spořičem obrazovky zabraňte retenci obrazu
Pokud je LCD displej delší dobu v provozu a v některé oblasti obrazovky je stále stejný obsah, může dojít k
retenci obrazu.
Použitím spořiče obrazovky můžete eliminovat či výrazně snížit výskyt tohoto jevu. Spořič obrazovky
aktivujete v okně „Vlastnosti zobrazení“ na pracovní stanici.
Doporučujeme nastavit aktivaci spořiče obrazovky po 5 minutách nečinnosti. Kvalitní spořič
obrazovky má pohyblivý obsah.
Pokud pracujete se stejným obrazem či aplikací se statickými obrazovými prvky několik hodin bez přestávky
(takže se neaktivuje spořič obrazovky), pravidelně měňte obsah obrazovky, abyste u těchto statických prvků
zabránili retenci obrazu.
Berte v úvahu technologii pixelů
LCD displeje používají technologii využívající pixely. Při výrobě LCD displejů se běžně toleruje omezený počet
pixelů, které mohou zůstat buď tmavé nebo permanentně rozsvícené, aniž by to mělo vliv na funkci výrobku.
Pro zajištění optimální kvality výrobku uplatňuje firma Barco přísná kritéria při výběru LCD panelů.
Další informace o LCD technologii a chybějících pixelech najdete v oficiální zprávě dostupné na
adrese www.barco.com/healthcare.
Maximalizujte kontrolu kvality
Služba QAWeb zajišťuje optimální a stabilní kvalitu obrazu v každé soukromé praxi.
Přední snímač na displeji Nio Color 2MP 23" spolupracuje se službou QAWeb a zajišťuje dlouhodobě
konzistentní zobrazení. Automaticky stabilizuje obraz od chvíle, kdy displej zapnete. Služba QAWeb také
poskytuje okamžitou zpětnou vazbu informující o stavu displeje.
3.2 Přepnutí do pohotovostního režimu
Informace
•
•
Dlouhým stisknutím ovládacího kolečka (5 sekund) přepnete displej do pohotovostního režimu.
Krátkým stisknutím ovládacího kolečka (1 sekunda) ukončíte pohotovostní režim a displej aktivujete.
3.3 Používání nabídky OSD
Otevření nabídky OSD
Krátkým stisknutím ovládacího kolečka během normálního provozu otevřete nabídku OSD. Pokud se zobrazí
zpráva OSD zamknuto (OSD locked), nejdříve jej odemkněte dle postupu v části “Zamknutí/odemknutí
nabídky OSD”, strana 17.
Hlavní nabídka OSD se zobrazí v levé horní části obrazovky. Pokud do 20 sekund neprovedete žádný další
krok, nabídka OSD se znovu skryje (a tlačítka se zamknou, pokud je funkce aktivní).
16
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
Používání
Procházení nabídky OSD
•
•
Otočením ovládacího kolečka doleva nebo doprava lze procházet nabídkami, měnit hodnoty a provádět
volby.
Stisknutím ovládacího tlačítka přejdete do podnabídky nebo potvrdíte nastavení a volby.
3.4 Zamknutí/odemknutí nabídky OSD
Informace
Aby bylo zabráněno nechtěné nebo náhodné aktivaci nabídky OSD, je možné aktivovat zamykací
mechanizmus. Tento mechanizmus nabídku OSD automaticky zamkne, když není používána.
Zamknutí nabídky OSD
1.
2.
3.
4.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
Přejděte do nabídky Úpravy (Adjustments) > Nastavení (Settings) > Zámek OSD (OSD lock).
Zapněte nebo vypněte zámek nabídky OSD.
Zavřením nabídky OSD aktivujete vybranou možnost.
Odemknutí ovládacího kolečka
Během normálního provozu otočte ovládací tlačítko doprava a na 5 sekund jej podržte, dokud se nezobrazí
zpráva OSD odemknuto (OSD unlocked).
3.5 Volba zdroje obrazu
Informace o volbě zdroje obrazu
K displeji Nio Color 2MP 23" lze připojit několik zdrojů obrazu. Mezi jednotlivými vstupy lze snadno přepínat v
nabídce OSD.
Výběr zdroje obrazu
1. Otevřete hlavní nabídku OSD.
2. Přejděte do nabídky Input selection.
3. Vyberte jeden z dostupných zdrojů obrazu a potvrďte výběr.
3.6 Nastavení jasu
Nastavení jasu
1. Otevřete hlavní nabídku OSD.
2. Přejděte do nabídky Adjustments > Luminance.
3. Nastavte požadovaný jas a potvrďte nastavení.
3.7 Barevný prostor sRGB
Informace o barevném prostoru sRGB
Barevný prostor sRGB spojuje zobrazovací funkci a výběr bílého bodu a je určen pro typické prostředí v
domácnosti nebo kanceláři. Je široce využíván ve většině počítačových aplikací.
Pokud vyberete možnost sRGB, položky Display function a White point v nabídce Adjustments
budou deaktivovány.
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
17
Používání
Výběr barevného prostoru sRGB
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Adjustments.
3.
Vyberte možnost sRGB a potvrďte výběr.
3.8 Zobrazovací funkce
Výběr zobrazovací funkce není aktivní, když je v nabídce Úpravy (Adjustments) vybrána možnost
sRGB.
Informace o zobrazovacích funkcích
Nativní, nekorigované panely zobrazují všechny stupně šedi a barev s úrovněmi jasu, které nejsou optimální
pro zobrazení kritických diagnostických informací. Studie ukázaly, že v lékařských snímcích obsahují některé
části stupnice šedi a barev více diagnostických informací než jiné. Dle těchto závěrů byly definovány
zobrazovací funkce. Tyto funkce zvýrazňují části obsahující kritické diagnostické informace korigováním
nativního chování panelu.
Displej Nio Color 2MP 23" nabízí tyto zobrazovací funkce:
• Nativní (Native): Pokud vyberete možnost Nativní, nativní chování panelu nebude korigováno.
• DICOM: DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) je mezinárodní standard vyvinutý pro
zlepšení kvality a hodnoty digitálních snímků v radiologii. Stručně lze říct, že zobrazovací funkce DICOM
zvyšuje viditelnost stupňů šedi v obraze. Společnost Barco doporučuje zvolit zobrazovací funkci DICOM
pro většinu lékařských aplikací.
Zobrazovací funkce DICOM používá kompenzaci okolního světla (ALC), přičemž zohledňuje světelné
podmínky čtecí místnosti. Když jsou tyto čtecí místnosti:
- Tmavá místnost (Darkroom): Výběr kalibrované funkce DICOM optimalizované pro podmínky tmavé
místnosti (0 Lux)
- Kancelář (Office): Výběr funkce DICOM optimalizované pro podmínky v kanceláři (60–180 Lux)
- Operační sál (Operation Room): Výběr funkce DICOM optimalizované pro podmínky operačního sálu
(300–400 Lux)
• Gamma 1.8 nebo 2.2: Jednu z těchto funkcí vyberte, pokud displej nahrazuje CRT obrazovku s
nastavením gamma 1.8 nebo 2.2.
• QAWeb: Toto nastavení je zvoleno automaticky, když je zobrazovací funkce určena aplikací Barco
MediCal QAWeb. Ruční výběr zobrazovací funkce QAWeb se nedoporučuje.
Nastavení displeje je nutné upravit dle potřeb vizualizačního softwaru. V případě pochyb se obraťte
na dodavatele vizualizačního softwaru.
Výběr zobrazovací funkce
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Úpravy (Adjustments) > Zobrazovací funkce (Display function).
3.
Vyberte jednu z dostupných zobrazovacích funkcí a potvrďte výběr.
3.9 Volba bílého bodu
Volba bílého bodu není aktivní, když je v nabídce Úpravy (Adjustments) vybrána možnost sRGB.
Informace o volbě bílého bodu
Toto nastavení umožňuje změnit bílý bod displeje, který slouží jako referenční hodnota pro všechny ostatní
zobrazované barvy.
18
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
Používání
K dispozici jsou tato nastavení bílého bodu:
•
•
•
Nativní (Native): Nativní, neupravená teplota barev LCD panelu.
6500K: Odpovídá teplotě barev 6500 Kelvina (D65).
7500K: Odpovídá teplotě barev 7500 Kelvina (D75).
Volba bílého bodu
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Úpravy (Adjustments) > Bílý bod (White point).
3.
Vyberte jednu z dostupných předvoleb bílého bodu.
3.10 Úsporný režim
Informace o úsporném režimu
Pokud aktivujete úsporný režim, životnost displeje Nio Color 2MP 23" bude optimalizována automatickým
vypnutím podsvícení, když není přibližně 10 sekund nalezen žádný obrazový signál.
Zapnutí/vypnutí úsporného režimu
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Adjustments > Settings.
3.
Otevřete podnabídku Power save.
4.
Zvolte možnost On nebo Off a potvrďte výběr.
3.11 Jazyk nabídky OSD
Informace o jazyku nabídky OSD
Ve výchozím nastavení se nabídka OSD zobrazuje v angličtině. Nabídka OSD displeje Nio Color 2MP 23" je
ovšem k dispozici v řadě jiných jazyků.
Jazyk nabídky OSD lze zvolit takto
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Úpravy (Adjustments) > Nastavení (Settings).
3.
Otevřete podnabídku Jazyk OSD (OSD Language).
4.
Vyberte jeden z dostupných jazyků.
3.12 Obnovení továrního nastavení
Informace o obnovení továrního nastavení
Obnovení továrního nastavení umožňuje kompletně obnovit původní tovární nastavení displeje.
Obnovení továrního nastavení
1.
Otevřete hlavní nabídku OSD.
2.
Přejděte do nabídky Úpravy (Adjustments) > Nastavení (Settings).
3.
Otevřete podnabídku Obnovení továrního nastavení (Factory Reset).
4.
Vyberte možnost Potvrďte stisknutím tlačítka enter (Press enter to confirm).
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
19
Používání
20
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
Údržba
4
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
21
Údržba
4.1 Pravidelná údržba
Informace
Systém Nio Color 2MP 23" nevyžaduje žádnou předepsanou údržbu ani kalibraci. Pro kalibraci a údržbu
displeje doporučujeme používat nástroj QAWeb se standardními testy a frekvencemi Barco případně předat
displej servisu schválenému společností Barco. V případě pochybností se obraťte na společnost Barco
Healthcare.
4.2 Čištění
VÝSTRAHA: Před čištěním displeje odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.
VAROVÁNÍ: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo nepoškrábali přední sklo nebo LCD panel. Buďte
opatrní s prsteny nebo jinými šperky a netlačte příliš na přední sklo ani LCD panel.
VAROVÁNÍ: Nenanášejte ani nestříkejte kapalinu přímo na displej, neboť nadměrné množství
kapaliny může způsobit poškození vnitřní elektroniky. Naneste kapalinu raději na čisticí hadřík.
Čištění displeje
Čistěte displej pomocí houbičky, čisticího hadříku nebo měkké tkaniny lehce navlhčené schváleným čisticím
prostředkem pro lékařské přístroje. Přečtěte si všechny pokyny na čisticím prostředku a dodržujte je. V
případě pochybností o konkrétním čisticím prostředku použijte čistou vodu.
Použitelné čisticí roztoky:
•
•
•
•
•
•
•
70% izopropylalkohol
1.6% amoniak
Cidex® (2.4% roztok glutaraldehydu)
Chlornan sodný (bělidlo), 10%
„Zelené mýdlo“ (USP)
0.5 % chlorhexidinu v 70% izopropylalkoholu
Čisticí roztok Like Cleansafe®
Nepoužívejte následující prostředky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
22
Alkohol/rozpouštědla při koncentraci vyšší než 70 %
Silný alkalický louh, silná rozpouštědla
Kyselina
Čisticí prostředky s fluoridem
Čisticí prostředky s amoniakem s koncentrací vyšší než 1.6 %
Čisticí prostředky s abrazivy
Drátěnka
Houba s abrazivy
Ocelové břity
Tkanina s ocelovým vláknem
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
Důležité informace
5
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
23
Důležité informace
5.1 Bezpečnostní informace
Obecná doporučení
Před používáním přístroje si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny.
Bezpečnostní a provozní pokyny uschovejte pro budoucí použití.
Řiďte se všemi varováními na přístroji a v příručce.
Dodržujte všechny pokyny k ovládání a používání.
Nebezpečí požáru nebo úrazu elektřinou
Nesundávejte kryt, abyste zabránili nebezpečí úrazu elektřinou a požáru.
Uvnitř se nenacházejí žádné díly, které by mohli uživatelé opravit. Přenechte opravy kvalifikovaným osobám.
Nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.
Úpravy přístroje
Neupravujte tento přístroj bez svolení výrobce.
Typ ochrany (elektrické)
Monitor s interním napájecím zdrojem: přístroj třídy I.
Stupeň bezpečnosti (hořlavá anestetická směs)
Přístroj není vhodný k použití v přítomnosti hořlavé anestetické směsi se vzduchem nebo s kyslíkem nebo
oxidem dusným.
Přístroj není určen pro přímou péči o pacienty
•
•
•
Přístroj je primárně určen k použití ve zdravotnických zařízeních, přičemž kontakt s pacientem není
pravděpodobný (přímo se nepoužívá žádný díl).
Tento přístroj nesmí být použit s přístroji pro podporu životních funkcí.
Uživatelé by se neměli současně dotýkat pacienta a přístroje ani jeho portů pro vstup signálu (SIP) nebo
portů pro výstup signálu (SOP).
Připojení napájení – přístroj s interním zdrojem napájení
•
•
Nároky na napájení: Přístroj musí být napájen z elektrické zásuvky se střídavým proudem a musí být
připojen k zásuvce s připojením k uzemnění.
Přístroj je určen k souvislému provozu.
Proudový ráz
Pokud není přístroj po delší dobu používán, odpojte jej od elektrické zásuvky, aby bylo zabráněno poškození
proudovým rázem.
Aby bylo napájení přístroje zcela odpojeno, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.
Vysoce magnetické prostředí
•
•
Zařízení nesmí být používáno ve vysoce magnetickém prostředí v okolí MRI zařízení.
Osoba provádějící instalaci musí před instalací a používáním zařízení vyhodnotit úroveň magnetického
pole v prostředí.
Připojení
Jakékoli externí spojení s jinými periferními zařízeními musí splňovat požadavky článku 16 normy IEC60601-1
3. vyd. nebo tabulky BBB.201 normy IEC 60601-1-1 pro zdravotnické elektrické systémy.
Kvůli zachování shody s předpisy EMC používejte k připojení periferních zařízení výhradně stíněné kabely.
24
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
Důležité informace
Napájecí kabely
•
•
•
•
•
Evropa: Kabel H05VV-F nebo H05VVH2-F PVC s vhodnou zástrčkou pro EU.
USA a Kanada: Musí být použita kabelová souprava odpovídající specifikacím pro použití v nemocnicích
(„hospital grade“), a to s pokyny informujícími o tom, že příslušné spolehlivosti uzemnění lze dosáhnout
pouze tehdy, když je přístroj připojen k ekvivalentní zásuvce určené pouze k použití v nemocnicích
(„hospital only“) nebo zásuvce odpovídající specifikacím pro použití v nemocnicích („hospital grade“). Tyto
pokyny musí být uvedeny na přístroji nebo na štítku na napájecím kabelu.
Nepřetěžujte zásuvky elektrické sítě a prodlužovací kabely, protože by mohlo dojít k požáru nebo zranění
elektrickým proudem.
Ochrana hlavního přívodu napájení: Napájecí kabely by měly být vedeny tak, aby se po nich nešlapalo a
aby nehrozilo jejich přiskřípnutí předměty položenými na ně nebo proti nim. Zvláštní pozornost věnujte
kabelům u zástrček a zásuvek.
Napájecí kabel smí vyměnit pouze kvalifikovaná osoba.
Použijte napájecí kabel odpovídající napětí elektrické zásuvky, která byla schválena a splňuje
bezpečnostní normy v konkrétní zemi.
Voda a vlhkost
Nikdy displej nevystavujte dešti ani vlhkosti.
Nikdy displej nepoužívejte v blízkosti vody – například v blízkosti vany, umyvadla, plaveckého bazénu,
kuchyňského dřezu, vany na praní prádla nebo ve vlhkém sklepě.
Kondenzace vlhkosti
Nepoužívejte monitor v prostředí, které je vystaveno rychlým změnám teploty nebo vlhkosti, a chraňte jej před
přímým proudem chladného vzduchu z klimatizace.
Vlhkost může kondenzovat na povrchu nebo uvnitř jednotky nebo vytvořit mlhu uvnitř ochranné desky. Nejde
o poruchu samotného výrobku, ale může tak dojít k poškození monitoru.
Pokud se objeví kondenzace, nechte odpojený monitor stát, dokud kondenzace nezmizí.
Ventilace
Nezakrývejte ani neblokujte ventilační otvory v krytu přístroje. Při instalaci přístroje do skřínky nebo jiného
uzavřeného prostoru ponechte mezi přístrojem a stěnami skřínky dostatečný prostor.
Instalace
Umístěte přístroj na rovný, pevný a stabilní povrch, který dokáže unést minimálně trojnásobek hmotnosti
přístroje. Při použití nestabilního vozíku nebo stojanu může dojít k pádu přístroje a následnému vážnému
zranění dětí nebo dospělých osob a vážnému poškození přístroje.
Skandinávie – národní odchylky pro CL. 1.7.2
Finsko: „Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan“
Norsko: „Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt“
Švédsko: „Apparaten skall anslutas till jordat uttag“
5.2 Informace k životnímu prostředí
Informace o likvidaci
Odpad tvořený elektrickým a elektronickým zařízením
Tento symbol na produktu znamená, že podle evropské směrnice č. 2012/19/EU o odpadech tvořených
elektrickým a elektronickým zařízením je tento produkt zakázáno likvidovat společně s jiným komunálním
odpadem. Pokud své zařízení již nepoužíváte, odevzdejte jej na určeném sběrném místě pro recyklaci
odpadu tvořeného elektrickým a elektronickým zařízením. Aby se zabránilo možnému poškození životního
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
25
Důležité informace
prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, oddělte tato zařízení od jiných
druhů odpadu a zajistěte jejich odpovědnou recyklaci – usnadníte tím trvale udržitelné, opětovné využití
materiálních zdrojů.
Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám sdělí místní obecní úřad nebo firma zabývající se likvidací
komunálního odpadu.
Podrobnosti naleznete na webových stránkách Barco na adrese: http://www.barco.com/AboutBarco/weee
Dodržení tureckého nařízení o omezení používání nebezpečných látek
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
[Turecká republika: V souladu se směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních]
中国大陆 RoHS
RoHS pro pevninskou Čínu
根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(也称为中国大陆RoHS), 以下部分列出了
Barco产品中可能包含的有毒和/或有害物质的名称和含量。中国大陆RoHS指令包含在中国信息产业部MCV标
准:“电子信息产品中有毒物质的限量要求”中。
V souladu s „Metodami řízení pro omezení využití nebezpečných látek v elektrických a elektronických
výrobcích“ (nebo RoHS pro pevninskou Čínu) jsou v následující tabulce uvedeny názvy a obsah toxických
nebo nebezpečných látek, které výrobek Barco může obsahovat. RoHS pro pevninskou Čínu je součástí
normy MCV čínského Ministerstva informačního průmyslu v sekci „Limity pro toxické látky v elektronických
informačních výrobcích“.
有毒有害物质或元素
Nebezpečné látky a prvky
汞
铅
镉
Hg
Pb
Cd
x
o
o
六价铬
Cr6+
o
多溴联苯
PBB
o
多溴二苯醚
PBDE
o
x
o
o
o
o
o
x
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
塑胶外壳
Plastový obal
o
o
o
o
o
o
散热片(器)
Chladiče
电源供应器
Napájecí zdroj
风扇
Ventilátor
文件说明书
Papírové příručky
o
o
o
o
o
o
x
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
零件项目(名称)
Název dílu
印制电路配件
Díly s tištěnými spoji
液晶面板
LCD panel
外接电(线)缆
Externí kabely
內部线路
Interní vedení
金属外壳
Kovový obal
26
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
Důležité informace
零件项目(名称)
Název dílu
有毒有害物质或元素
Nebezpečné látky a prvky
汞
铅
镉
Hg
Pb
Cd
o
o
o
六价铬
Cr6+
o
多溴联苯
PBB
o
多溴二苯醚
PBDE
o
光盘说明书
Příručka na disku CD
本表格依据SJ/T 11364的规定编制
Tato tabulka je vytvořena v souladu s ustanoveními normy SJ/T 11364.
o: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下.
o: Znamená, že obsah této toxické nebo nebezpečné látky je ve všech homogenních materiálech pro tento díl
nižší než limit stanovený normou GB/T 26572.
x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求.
x: Znamená, že obsah této toxické nebo nebezpečné látky je alespoň v jednom z homogenních materiálů
použitých pro tento díl vyšší než limit stanovený normou GB/T 26572.
在中国大陆销售的相应电子信息产品(EIP)都必须遵照中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要
求》标准贴上环保使用期限(EFUP)标签。Barco产品所采用的EFUP标签(请参阅实例,徽标内部的编号使
用于指定产品)基于中国大陆的《电子信息产品环保使用期限通则》标准。
Všechny elektronické informační výrobky prodávané v pevninské Číně musí splňovat „Značení pro omezení
využití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích“ pevninské Číny. Značení je prováděno
logem Doba pro ekologické využití (EFUP). Číslo uvnitř loga EFUP, které společnost Barco používá, (viz
fotografie) vychází z „Obecných zásad pro dobu ekologického využití elektronických informačních výrobků“
pevninské Číny.
10
5.3 Biologické riziko a vrácení výrobku
Přehled
Díky struktuře a technickým specifikacím tohoto přístroje a také díky materiálům použitým při výrobě lze
výrobek snadno otírat a čistit, a proto je výrobek vhodný k různým aplikacím v nemocnicích a jiných
zdravotnických prostředích, ve kterých jsou předepsány postupy pro časté čištění.
Kvůli zabránění šíření infekcí ovšem běžné použití nezahrnuje biologicky kontaminovaná prostředí.
Odpovědnost za použití tohoto přístroje v takových prostředích proto spadá výhradně na zákazníka. V případě
použití tohoto přístroje v prostředí, ve kterém nelze vyloučit možnou biologickou kontaminaci:
Zákazník provede dekontaminační postup popsaný v nejnovějším vydání normy ANSI/AAMI ST35 pro každý
závadný výrobek, který je vracen prodejci (nebo autorizovanému servisu) k provedení servisu, opravě,
přepracování nebo vyhodnocení závady. Na vrchní straně obalu vraceného výrobku bude umístěn alespoň
jeden žlutý štítek doplněný prohlášením, které bude dokládat, že výrobek byl řádně dekontaminován.
Vrácené výrobky, které nejsou opatřeny dekontaminačním štítkem nebo prohlášením, mohou být prodejcem
(nebo autorizovaným servisem) odmítnuty a zaslány zpět na náklady zákazníka.
5.4 Informace o splnění zákonných požadavků
Zamýšlené použití
Displej je určen k zobrazování a prohlížení digitálních obrazů (s výjimkou digitální mamografie), které slouží
kvalifikovaným lékařům ke kontrole a analýze.
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
27
Důležité informace
Způsob použití
Zařízení může přijít do kontaktu s pacientem v případě krátkodobé manipulace, jako je například nastavení
polohy. Tento kontakt bude trvat méně než 1 minutu.
Upozornění (USA): Federální zákon zakazuje prodej tohoto zařízení lékařem nebo na příkaz lékaře.
(Podrobnosti a výjimky naleznete ve Federálních předpisech, článek 21, 801 část D).
Kontraindikace
Přístroj není určen pro digitální mamografii.
Zamýšlení uživatelé
Diagnostické displeje Barco jsou určeny k použití pro primární diagnostiku vyškoleným zdravotnickým
personálem. Úvodní instalaci tohoto zařízení provádí vyškolení integrátoři nebo zdravotnický IT personál.
Země výroby
Země, ve které byl výrobek vyroben, je uvedena na štítku výrobku (“Made in …”).
Kontaktní údaje dovozců
Pokud chcete nalézt místního dovozce, kontaktujte jedno z místních zastoupení společnosti Barco pomocí
kontaktních údajů uvedených na našich webových stránkách (www.barco.com).
FCC třída B
Tento přístroj splňuje oddíl 15 pravidel FCC. Použití podléhá dvěma následujícím podmínkám: (1) tento
přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí přijímat veškeré přijaté rušení, včetně
rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.
Tento přístroj byl podroben zkouškám a splnil limity pro digitální zařízení třídy B v souladu s oddílem 15
pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy proto, aby zajistily přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v
rezidenčním prostředí. Tento přístroj vytváří, využívá a může vyzařovat radiové vlny a může tak způsobit
škodlivé rušení radiové komunikace v případě, že nebude instalován a používán v souladu s návodem k
použití. Neexistuje ale záruka, že v konkrétní situaci nebude k rušení docházet. Pokud tento přístroj ruší
příjem rozhlasu nebo televize, což lze určit vypnutím a zapnutím přístroje, uživatel se může pokusit rušení
zabránit pomocí jednoho či několika z následujících opatření:
•
•
•
•
přesměrování nebo přemístění antény;
zvětšení odstupu mezi přístrojem a přijímačem;
připojení přístroje do zásuvky, která je v jiném obvodu než zásuvka, do které je zapojen přijímač;
konzultace s prodejcem nebo zkušeným rádiovým/televizním technikem.
Změny a úpravy, které výslovně neschválí subjekt odpovědný za dodržení předpisů, mohou zbavit uživatele
práva přístroj provozovat.
Odpovědnost před FCC: Barco Inc., 3059 Premiere Parkway Suite 400, 30097 Duluth GA, United States,
Tel: +1 678 475 8000
Prohlášení pro Kanadu
CAN ICES-1/NMB-1
5.5 Upozornění k EMC
Obecné informace
Tento přístroj je určen k použití pouze v prostředí profesionálního zdravotnického zařízení.
Při instalaci přístroje používejte pouze dodané externí kabely a zdroj napájení nebo náhradní díl od
oprávněného výrobce. Použití jiné jednotky může snížit úroveň odolnosti přístroje.
VÝSTRAHA: Toto zařízení by nemělo být používáno v bezprostřední blízkosti jiných zařízení kvůli
riziku nesprávného fungování. Pokud je použití takovým způsobem nutné, toto a ostatní zařízení je
nutné sledovat, aby bylo zajištěno, že fungují správně.
28
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
Důležité informace
VÝSTRAHA: Použití jiného příslušenství, transformátorů nebo kabelů než těch, které určil nebo
dodal výrobce zařízení, může způsobit zvýšení elektromagnetických emisí nebo snížení imunity
tohoto zařízení vůči elektromagnetickému záření a následné nesprávné fungování.
VÝSTRAHA: Přenosná komunikační zařízení RF (včetně periferií jako jsou kabely antény nebo
externí antény) by neměla být používána ve vzdálenosti menší než 30 cm (12 palců) od jakékoli
části zařízení Nio Color 2MP 23", a to včetně kabelů určených výrobcem. Jinak může dojít ke
zhoršení výkonu těchto zařízení.
Elektromagnetické emise
Přístroj Nio Color 2MP 23" je určen k použití v elektromagnetickém prostředí popsaném níže. Zákazník nebo
uživatel přístroje Nio Color 2MP 23" musí zajistit, že přístroj bude používán v takovém prostředí.
Test emisí
Soulad
Emise RF
CISPR 11
Skupina 1
Emise RF
CISPR 11
Harmonické emise
IEC 61000-3-2
Kolísání napětí a flikr
IEC 61000-3-3
Třída B
Elektromagnetické prostředí –
poučení
Přístroj Nio Color 2MP 23" využívá
energii RF pouze pro interní
funkčnost. Emise RF jsou proto
velmi nízké a není pravděpodobné,
že by způsobily rušení
elektronických přístrojů v okolí.
Přístroj Nio Color 2MP 23" je
vhodný k použití ve všech
prostředích včetně domácího
prostředí a míst přímo připojených
k veřejné elektrické síti s nízkým
napětím, která dodává elektřinu v
rezidenčních budovách.
Třída D
Splňuje požadavky
Tento přístroj Nio Color 2MP 23" splňuje příslušné lékařské normy EMC o emisích a příjmu rušení od okolních
přístrojů. Použití podléhá dvěma následujícím podmínkám: (1) tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení
a (2) tento přístroj musí přijímat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.
Rušení lze ověřit vypnutím a zapnutím přístroje.
Pokud tento přístroj ruší okolní přístroje nebo pokud je funkčnost přístroje zhoršena příjmem rušení od
okolních přístrojů, uživatel se může pokusit rušení zabránit pomocí jednoho či několika z následujících
opatření:
•
•
•
•
přesměrování nebo přemístění antény nebo přístroje;
zvětšení odstupu mezi přístrojem a přijímačem;
připojení přístroje do zásuvky, která je v jiném obvodu než zásuvka, do které je zapojen přijímač;
konzultace s prodejcem nebo zkušeným technikem.
Elektromagnetická odolnost
Přístroj Nio Color 2MP 23" je určen k použití v elektromagnetickém prostředí popsaném níže. Zákazník nebo
uživatel přístroje Nio Color 2MP 23" musí zajistit, že přístroj bude používán v takovém prostředí.
Elektromagnetické
prostředí – poučení
Elektrostatický výboj
± 8 kV v kontaktu
Podlahy by měly být ze
(ESD)
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 dřeva, betonu nebo
keramických dlaždic.
IEC 61000-4-2
kV vzduch
Pokud jsou podlahy
pokryté syntetickým
materiálem, relativní
vlhkost by měla být
alespoň 30 %
Rychlé elektrické
± 2 kV pro napájecí vedení ± 2 kV pro napájecí vedení Kvalita elektrické sítě by
přechodové jevy / skupiny ± 1 kV pro vstupní/
měla odpovídat typickému
± 1 kV pro vstupní/
impulzů
komerčnímu nebo
výstupní vedení
výstupní vedení
nemocničnímu prostředí
IEC 61000-4-4
Test odolnosti
Testovací úrovně IEC
60601
± 8 kV v kontaktu
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15
kV vzduch
Úroveň souladu
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
29
Důležité informace
Testovací úrovně IEC
60601
Test odolnosti
Elektromagnetické
prostředí – poučení
Úroveň souladu
Opakovací frekvence 100
kHz
Ráz
Vedení na vedení: ± 0.5
kV, ± 1 kV
IEC61000-4-5
Vedení na uzemnění: ±
0.5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV
Pokles napětí, krátká
0% zbytkové napětí pro
přerušení a změny napětí 0.5 periody při 0°, 45°,
v napájecí soustavě
90°, 135°, 180°, 225°,
270° a 315°
IEC 61000-4-11
0% zbytkové napětí pro 1
periodu při 0°
70% zbytkové napětí pro
25 period při 0°
Přerušení napětí: 0%
zbytkové napětí pro 250
period při 0°
Opakovací frekvence 100
kHz
Vedení na vedení: ± 0.5
kV, ± 1 kV
Vedení na uzemnění: ±
0.5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV
0% zbytkové napětí pro
0.5 periody při 0°, 45°,
90°, 135°, 180°, 225°,
270° a 315°
0% zbytkové napětí pro 1
periodu při 0°
70% zbytkové napětí pro
25 period při 0°
Přerušení napětí: 0%
zbytkové napětí pro 250
period při 0°
Magnetické pole síťového 30 A/m
kmitočtu (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8
Žádná 1
Vedená RF
IEC 61000-4-6
3 Vrms (6 Vrms v
pásmech ISM)
3 Vrms (6 Vrms v
pásmech ISM)
150 kHz až 80 MHz
3 V/m
80 MHz až 2.7 GHz
Vyzařovaná RF
IEC 61000-4-3
Kvalita elektrické sítě by
měla odpovídat typickému
komerčnímu nebo
nemocničnímu prostředí
Kvalita elektrické sítě by
měla odpovídat typickému
komerčnímu nebo
nemocničnímu prostředí.
Pokud uživatel přístroje
Nio Color 2MP 23"
vyžaduje nepřerušovanou
funkčnost při výpadku
elektřiny, doporučuje se
připojit přístroj Nio Color
2MP 23" k
nepřerušitelnému zdroji
napájení nebo k baterii
Magnetická pole síťového
kmitočtu by měla být na
úrovních
charakteristických pro
typické lokace v typickém
komerčním nebo
rezidenčním prostředí
–
3 V/m
Odolnost vůči zařízení pro bezdrátovou komunikaci RF
Maximální
výkon (W)
Vzdálenost
(m)
Testovací
úroveň
odolnosti
(V/m)
Pulsní
modulace 18
Hz
1.8
0.3
27
GMRS 460,
FRS 460
FM ± 5 kHz
odchylka
1 kHz sinus
2
0.3
28
704 – 787
LTE pásmo
13, 17
Pulsní
modulace
217 Hz
0.2
0.3
9
800 – 960
GSM 800/
900, TETRA
800, iDEN
820, CDMA
850, LTE
pásmo 5
Pulsní
modulace 18
Hz
2
0.3
28
Testovací
frekvence
(MHz)
Pásmo
(MHz)
Servisní
konektor
385
380 – 390
TETRA 400
450
430 – 470
710
745
Modulace
780
810
870
930
1:
30
Přístroj Nio Color 2MP 23" neobsahuje součásti, které by mohly být ovlivněny magnetickými poli
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
Důležité informace
Maximální
výkon (W)
Vzdálenost
(m)
Testovací
úroveň
odolnosti
(V/m)
Pulsní
modulace
217 Hz
2
0.3
28
Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE pásmo 7
Pulsní
modulace
217 Hz
2
0.3
28
W LAN
802.11 a/n
Pulsní
modulace
217 Hz
0.2
0.3
9
Testovací
frekvence
(MHz)
Pásmo
(MHz)
Servisní
konektor
1720
1700 – 1990
GSM 1800,
CDMA 1900,
GSM 1900,
DECT, LTE
pásmo 1/3/4/
25, UMTS
2450
2400 – 2570
5240
5100 – 5800
1845
1970
5500
Modulace
5785
5.6 Vysvětlení symbolů
Symboly na přístroji
Na přístroji a zdroji napájení můžete nalézt následující symboly (nemusí být uvedeny všechny symboly):
Označuje splnění požadavků oddílu 15 pravidel FCC (třída A nebo třída B)
Znamená, že přístroj je schválen dle předpisů UL
Znamená, že přístroj je schválen dle předpisů UL pro Kanadu a USA
Znamená, že přístroj je schválen dle předpisů UL pro Kanadu a USA
E352529
Znamená, že přístroj je schválen dle předpisů UL Demko
Znamená, že přístroj je schválen dle předpisů CCC
S&E
Znamená, že přístroj je schválen dle předpisů VCCI
Znamená, že přístroj je schválen dle předpisů KC
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
31
Důležité informace
Znamená, že přístroj je schválen dle předpisů BSMI
Znamená, že přístroj je schválen dle předpisů PSE
Znamená, že přístroj je schválen dle předpisů EAC
Varování: Dle federálního zákona (USA) může být toto zařízení používáno pouze
licencovaným lékařem nebo na příkaz lékaře.
Znamená, že přístroj obsahuje konektory USB
Znamená, že přístroj obsahuje konektory DisplayPort
Označuje zákonného výrobce
Označuje datum výroby
yy
Označuje teplotní limity2 pro bezpečný provoz přístroje v rámci specifikací
xx
SN
REF
Označuje sériové číslo přístroje
Označuje číslo dílu přístroje nebo katalogové číslo
Varování: nebezpečné napětí
Upozornění
Konzultujte pokyny k použití
Znamená, že přístroj nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem a že musí být
recyklován v souladu s evropskou směrnicí OEEZ (směrnice o elektrickém a
elektronickém odpadu)
Označuje stejnosměrný proud (DC)
Označuje střídavý proud (AC)
2:
32
Hodnoty pro xx a yy lze nalézt v odstavci s technickými specifikacemi.
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
Důležité informace
Pohotovostní režim
Vyrovnání potenciálu
Ochranné uzemnění (zem)
nebo
Symboly na krabici
Na krabici přístroje můžete nalézt následující symboly (nemusí být uvedeny všechny):
Označuje lékařský přístroj, který se může rozbít nebo být poškozen, pokud s ním
nebude při skladování zacházeno opatrně.
Označuje lékařský přístroj, který je při skladování nutné chránit před vlhkostí.
Označuje směr skladování krabice. Krabice musí být přepravována a skladována a s
krabicí musí být manipulováno tak, aby šipky vždy směřovaly nahoru.
Označuje maximální počet krabic, které lze umístit na sebe.
15
n
Znamená, že krabici by měly přenášet dvě osoby.
xx-yy Kg
Znamená, že do krabice by nemělo být řezáno nožem ani jiným ostrým předmětem.
yy °C
+60
Označuje rozsah teploty, které může být lékařský přístroj bezpečně vystaven při
skladování.
xx °C
-20
yy %
85
Označuje rozsah vlhkosti, které může být lékařský přístroj bezpečně vystaven při
skladování.
5x %
yyy kPa
106
Označuje rozsah atmosferického tlaku, kterému může být lékařský přístroj bezpečně
vystaven při skladování.
xx kPa
50
5.7 Vyloučení odpovědnosti
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti
I přes vynaložení maximální snahy o dosažení technické přesnosti tohoto dokumentu nepřejímáme žádnou
odpovědnost za případné chyby. Naším cílem je poskytnout vám tu nejpřesnější a nejužitečnější
dokumentaci, proto, pokud objevíte jakékoli chyby, řekněte nám o nich.
Softwarové produkty Barco jsou vlastnictvím společnosti Barco. Jejich distribuce podléhá autorským právům
společnosti Barco NV nebo Barco Inc., a jejich použití konkrétním podmínkám licenční smlouvy na software
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
33
Důležité informace
mezi společností Barco NV nebo Barco Inc. a uživatelem licence. Není povoleno žádné jiné použití, duplikace
ani zveřejnění softwarového produktu společnosti Barco, a to v žádné formě.
Technické specifikace výrobků společnosti Barco mohou být bez upozornění změněny.
Ochranné známky
Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
Prohlášení o autorských právech
Tento dokument je chráněn autorskými právy Všechna práva jsou vyhrazena. Tento dokument ani žádná jeho
část nesmí být reprodukována či kopírována, a to v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem – graficky,
elektronicky nebo mechanicky včetně pořizování fotokopií, nahrávek nebo ukládání do informačních systémů
pro uchování a vyhledávání dat – bez písemného povolení společnosti Barco.
© 2019 Barco NV Všechna práva vyhrazena.
Ochrana patenty
Informace naleznete na adrese www.barco.com/about-barco/legal/patents
5.8 Technické specifikace
Přehled
34
Technologie obrazovky
LCD
Velikost aktivní obrazovky
(úhlopříčka)
598 mm (23.6”)
Velikost aktivní obrazovky
(H x V)
521 x 293 mm (20.5 x 11.5")
Poměr stran (H:V)
16:9
Rozlišení
2 MP (1920 x 1080 pixelů)
Rozteč pixelů
0.2715 mm
Barevné zobrazení
Ano
Zobrazení stupňů šedi
Ano
Bitová hloubka
30 bitů
Pozorovací úhel (H, V)
178°
Předvolby okolního
osvětlení
Ano, volba čtecí místnosti
Snímač okolního osvětlení
Ano
Přední snímač
Ano
Maximální jas (typický pro
panel)
460 cd/m²
Kalibrovaný jas DICOM
370 cd/m²
Kontrastní poměr (typický
pro panel)
1000:1
Odezva ((Tr + Tf)/2) (typická)
15 ms
Barva krytu
RAL 9003
Vstupní signály obrazu
1x DVI
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
Důležité informace
1x DisplayPort
USB porty
1x USB 2.0 nahoru (koncový bod)
2x USB 2.0 dolů
Nároky na napájení
Interní napájecí zdroj (100–240 V AC, 50–60 Hz)
Příkon
25 W (jmenovitý)
< 0.5 W (režim hibernace)
< 0.5 W (pohotovostní režim)
Rozměry se stojanem (Š x V
x H)
560 x 412~512 x 202 mm
Rozměry bez stojanu (Š x V
x H)
560 x 335 x 61 mm
Rozměry obalu (Š x V x H)
700 x 465 x 230 mm
Čistá hmotnost se stojanem
Verze DE WP: 7.2 kg
Verze DE WH: 5.9 kg
Čistá hmotnost bez stojanu
Verze DE WP: 5.0 kg
Verze DE WH: 3.7 kg
Čistá hmotnost v obalu
Verze DE WP: 10.2 kg
Verze DE WH: 8.9 kg
Naklonění
-1° až +24°
Otočení
90°
Rozsah nastavení výšky
100 mm (na šířku)
Montážní standard
VESA (100 mm)
Ochrana obrazovky
Verze DE WP: ochranná, antireflexní skleněná vrstva
Verze DE WH: žádná
Doporučené použití
Všechny digitální obrazy kromě digitální mamografie
Certifikace
FDA 510(K) K171812 pro obecnou radiologii
CE1639 (MDD 93/42/EEC; A1:2007/47/EC výrobek třídy IIb)
CCC (Čína)
Bezpečnost:
IEC 60950-1:2005 + A1:2009
EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013
IEC 60601-1:2005 + A1:2012
EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014
ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + R1:2012
CAN/CSA C22.2 č. 60601-1:14
EMI:
IEC 60601-1-2: 2014 (4. vydání)
EN 60601-1-2:2015 (4. vydání)
FCC část 15 třída B
ICES-001 úroveň B
VCCI (Japonsko)
Životní prostředí:
Energetický štítek pro Čínu, RoHS EU, RoHS pro Čínu, REACH, Health
Canada, OEEZ, Směrnice o obalech
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
35
Důležité informace
36
Dodané příslušenství
Uživatelská příručka
Disk s dokumentací
Systémový disk
Videokabel DisplayPort
Napájecí kabel
Kabel USB
Software QA
MediCal QAWeb
Záruka
Minimálně 3 roky, 20000 hodin na podsvícení
Konkrétní záruční podmínky naleznete v Podmínkách společnosti Barco.
Provozní teplota
0 °C až 40 °C (15 °C až 35 °C v rámci specifikací)
Teplota pro skladování
-20 °C až 60 °C
Provozní vlhkost
8 % až 80 % (nekondenzující)
Vlhkost pro skladování
5 % až 85 % (nekondenzující)
Provozní tlak
Minimálně 70 kPa
Tlak pro skladování
50 až 106 kPa
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
Důležité informace
K5902134CS /05 Nio Color 2MP 23"
37
Barco NV
President Kennedypark 35
8500 Kortrijk
Belgium
K5902134CS /05 | 2019-03-29
Barco NV | Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
Registered office: Barco NV | President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement