Barco Nio 5MP LED MDNG-5221 instrukcja

Barco Nio 5MP LED MDNG-5221 instrukcja
Nio 5MP LED
Przewodnik użytkownika
MDNG-5221
ENABLING BRIGHT OUTCOMES
Barco NV
Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Registered office: Barco NV
President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Spis treści
1 Witamy! ....................................................................................................................................................................................................................5
1.1 Informacje o produkcie .....................................................................................................................................................................6
1.2 Zawartość opakowania.....................................................................................................................................................................6
1.3 Omówienie produktu..........................................................................................................................................................................7
2 Instalacja.................................................................................................................................................................................................................9
2.1 Regulacja pozycji monitora .........................................................................................................................................................10
2.2 Podłączanie kabli.............................................................................................................................................................................. 11
2.3 Montaż zgodnie ze standardem VESA.................................................................................................................................13
2.4 Pierwsze uruchomienie .................................................................................................................................................................14
3 Codzienna obsługa .......................................................................................................................................................................................17
3.1 Zalecenia dotyczące codziennej obsługi .............................................................................................................................18
3.2 Kontrolki przycisków........................................................................................................................................................................19
3.3 Przełączanie w tryb oczekiwania .............................................................................................................................................19
3.4 Wyświetlanie menu ekranowych..............................................................................................................................................19
3.5 Nawigacja po menu ekranowych .............................................................................................................................................20
4 Obsługa zaawansowana ...........................................................................................................................................................................21
4.1 Język menu ekranowego..............................................................................................................................................................22
4.2 Funkcja automatycznego zamykania menu ekranowego..........................................................................................22
4.3 Dioda LED zasilania........................................................................................................................................................................22
4.4 Kontrolki przycisków........................................................................................................................................................................23
4.5 Funkcja blokady zasilania ............................................................................................................................................................23
4.6 Tryb DPMS ...........................................................................................................................................................................................23
4.7 Hibernacja.............................................................................................................................................................................................24
4.8 Jasność docelowa ............................................................................................................................................................................24
4.9 Tryby wyświetlania ...........................................................................................................................................................................25
4.10 Funkcje wyświetlania......................................................................................................................................................................25
4.11 Kompensacja jasności otoczenia (ALC) ..............................................................................................................................26
4.12 Pomieszczenia odczytu.................................................................................................................................................................26
4.13 Wbudowana kontrola jakości .....................................................................................................................................................27
4.13.1 Informacje o wbudowanej kontroli jakości .......................................................................................................27
4.13.2 Raport stanu DICOM ...................................................................................................................................................27
4.13.3 Test zgodności DICOM...............................................................................................................................................28
4.13.4 Kalibracja DICOM..........................................................................................................................................................28
4.13.5 Resetowanie kalibracji DICOM ..............................................................................................................................29
4.13.6 Próg błędu DICOM........................................................................................................................................................29
4.14 Orientacja monitora .........................................................................................................................................................................29
4.15 Wejściowe sygnały wideo ............................................................................................................................................................29
4.16 Tryby kodowania wideo.................................................................................................................................................................30
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
3
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
Tryby konwersji skali szarości ...................................................................................................................................................31
Czasy EDID..........................................................................................................................................................................................31
Format EDID........................................................................................................................................................................................32
Informacje o monitorze ..................................................................................................................................................................32
Stan monitora......................................................................................................................................................................................32
5 Instrukcje dotyczące pakowania.........................................................................................................................................................33
5.1 Bufor ochronny podstawy.............................................................................................................................................................34
5.2 Omówienie pakowania...................................................................................................................................................................35
6 Czyszczenie monitora.................................................................................................................................................................................37
6.1 Instrukcje czyszczenia ...................................................................................................................................................................38
7 Ważne informacje ..........................................................................................................................................................................................39
7.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa.................................................................................................................................40
7.2 Ochrona środowiska .......................................................................................................................................................................41
7.3 Informacje na temat zgodności z przepisami....................................................................................................................43
7.4 Uwaga dotycząca EMC .................................................................................................................................................................44
7.5 Wyjaśnienie używanych symboli..............................................................................................................................................47
7.6 Wyłączenie odpowiedzialności .................................................................................................................................................50
7.7 Dane techniczne................................................................................................................................................................................50
7.8 Informacje o licencji Open Source...........................................................................................................................................52
4
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
Witamy!
1
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
5
Witamy!
1.1 Informacje o produkcie
Informacje ogólne
Dziękujemy za wybranie tego urządzenia Nio 5MP LED!
Nio 5MP LED to będący standardem w branży system monitora czarno-białego 5MP z podświetleniem LED,
do wiernego wyświetlania obrazów diagnostycznych o dużej jasności. Nio 5MP LED stanowi efektywne
rozwiązanie wyświetlania przeznaczone do wielu zastosowań.
O 50 odcieni szarości więcej
Nio 5MP LED, wyposażony w podświetlenie LED o dużej jasności, dostarcza doskonałej jasności i wielu
odcieni szarości, pozwalających na szybsze wykrycie subtelnych szczegółów. Unikalny przedni czujnik
gwarantuje, że wyświetlane obrazy są spójne i precyzyjne przez cały czas, co pozwala na stawianie pewnych
diagnoz.
Kontrola jakości obrazu na żądanie
Podczas gdy przedni czujnik działa wraz z usługą MediCal QAWeb firmy Barco w celu zapewnienia
automatycznej kontroli jakości i kalibracji, Nio 5MP LED gwarantuje, że wyświetlane obrazy DICOM są idealne
— za naciśnięciem przycisku — bez przerywania wykonywanych czynności.
Dobra inwestycja
Dzięki użyciu wydajnego podświetlenia LED, Nio 5MP LED zużywa mało energii i zapewnia wysoki poziom
jasności. Ponieważ monitor zużywa mniej energii, generuje mniej ciepła i wymaga niższego poziomy
chłodzenia, co ma pływ na koszty konserwacji i eksploatacji. Ponadto, podświetlenie LED oferuje długi okres
eksploatacji — nawet przy dużej jasności — gwarantując wysoki stopień zwrotu inwestycji.
PRZESTROGA: Przed zainstalowaniem i obsługą urządzenia Nio 5MP LED należy przeczytać
wszystkie ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Należy zapoznać się z dedykowanym
rozdziałem w tym przewodniku użytkownika.
1.2 Zawartość opakowania
Informacje ogólne
•
•
•
•
•
•
•
•
MDNG-5221 monitor
Przewodnik użytkownika
Płyta systemowa
Płyta z dokumentacją
Kabel DisplayPort
Kable zasilające
Zasilacz zewnętrzny
Kabel USB
Jeśli zamówiono również kontroler monitora Barco, znajduje się on w opakowaniu wraz z akcesoriami. Na
płycie z dokumentacją znajduje się dedykowana instrukcja obsługi.
Zachować oryginalne opakowanie. Zostało ono zaprojektowane specjalnie dla tego monitora i
stanowi idealne zabezpieczenie na czas transportu i przechowywania.
6
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
Witamy!
1.3 Omówienie produktu
Przód
7
1
2
3
4
5
6
Obraz 1-1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Złącza nadawcze USB-A 2.0
Przycisk W lewo
Przycisk W prawo
Przycisk Menu
Przycisk trybu oczekiwania
Dioda LED stanu zasilania
• Wyłączona: Monitor nie jest zasilany, lub jest włączony, ale funkcja diody LED zasilania jest wyłączona
w menu OSD (“Dioda LED zasilania”, strona 22)
• Świeci na biało: Monitor działa
• Miga powoli na żółto: Monitor znajduje się w trybie wstrzymania (konieczne jest włączenie trybu DPMS
w menu OSD, patrz “Tryb DPMS”, strona 23)
• Miga szybko na żółto: Monitor znajduje się w trybie oczekiwania (konieczne jest włączenie trybu DPMS
w menu OSD, patrz “Tryb DPMS”, strona 23)
• Świeci na żółto: Monitor jest wyłączony przyciskiem oczekiwania lub monitor znajduje się w trybie
hibernacji (konieczne jest włączenie trybu DPMS i hibernacji w menu OSD, patrz “Tryb DPMS”, strona
23 i “Hibernacja”, strona 24)
7. Przedni czujnik
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
7
Witamy!
Tył
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
Obraz 1-2
1. Wejście wideo DisplayPort
2. Wejście wideo DVI
3. Złącze odbiorcze USB-B 2.01
4. Złącza nadawcze USB-A 2.0 (2x)
5. Wejście zasilania prądem stałym +24 V
6. Pokrywa panelu podłączeniowego
7. Blokada zabezpieczająca Kensington
8. Pokrywa mocowania VESA
9. Kanał kablowy
10. Klips blokowania podstawy
1:
8
Zawsze podłączaj monitor(y) do koncentratora USB 3.0, jeżeli jest dostępny. Można korzystać z koncentratora USB 2.0, ale może on
nie obsługiwać więcej niż dwóch podłączonych monitorów. Jeżeli nie są dostępne w komputerze wystarczające zasoby USB, nie
trzeba podłączać kabla USB, a monitor przekaże ważne informacje QC z wykorzystaniem DDC na kablu wideo, jednak wolniej;
urządzenia peryferyjne USB zostaną także zignorowane.
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
Instalacja
2
Przed zainstalowaniem Nio 5MP LED i podłączeniem wszelkich niezbędnych kabli należy upewnić
się, że kontroler monitora został fizycznie zainstalowany w komputerze. W przypadku korzystania z
kontrolera monitora Barco należy zapoznać się z instrukcją obsługi, która została z nim
dostarczona, aby wykonać te czynności.
Listę kompatybilnych kontrolerów monitora można znaleźć w najnowszej wersji tabeli zgodności
dostępnej na stronie my.barco.com [MyBarco > My Support (Moje wsparcie) > Healthcare (Służba
zdrowia) > Compatibility Matrices (Tabele zgodności) > Barco Systems Compatibility Matrices
(Tabele zgodności Barco Systems)].
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
9
Instalacja
2.1 Regulacja pozycji monitora
Regulacja pozycji monitora
1. Wyciągnij czerwony zacisk blokujący podstawę z otworu z tyłu podstawy.
Obraz 2-1
2. Teraz można bezpiecznie wychylać, obracać, podnosić i opuszczać monitor stosownie do potrzeb.
Obraz 2-2
OSTRZEŻENIE: Monitor musi znajdować się w najwyższym położeniu, zanim będzie go można
prawidłowo obrócić.
Przechowuj zacisk blokujący podstawę w przeznaczonym do tego otworze na wypadek transportu
monitora w przyszłości.
10
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
Instalacja
Obraz 2-3
Jeżeli po zainstalowaniu monitora lub systemu orientacja panelu zostanie zmieniona, gdy obraz jest
na ekranie, efekt będzie zależał od płyty graficznej i rozdzielczości ekranu. W niektórych
przypadkach obraz obróci się automatycznie, w innych – nie (np. po obróceniu zostaną utracone
piksele). Jeśli jest to konieczne, po zmianie orientacji należy zmienić rozdzielczość w panelu
sterowania w ustawieniach ekranu i ponownie uruchomić system.
2.2 Podłączanie kabli
Podłączanie kabli
1. Otwórz panel podłączeniowy. W tym celu delikatnie popchnij dwie wypustki na pokrywie, po czym wyjmij je
z monitora.
Obraz 2-4
2. Podłącz źródło wideo ze stacji roboczej do odpowiednich wejść wideo monitora.
Przestroga: Należy podłączać jedynie jedno z dwóch łączy wideo. Jednoczesne podłączenie obu wejść
doprowadzi do wystąpienia błędów sterownika.
Obraz 2-5
3. Podłącz złącze hosta USB do złącza nadawczego USB na monitorze, aby korzystać z oprogramowania
QAWeb lub innych złączy nadawczych USB monitora (np. w celu podłączenia klawiatury, myszy lub innych
urządzeń peryferyjnych).
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
11
Instalacja
Obraz 2-6
4. Podłącz dostarczony zewnętrzny zasilacz prądu stałego do wejścia zasilania monitora.
Obraz 2-7
5. Wszystkie kable należy poprowadzić przez kanał kablowy znajdujący się w podstawie monitora. Dla
zapewnienia lepszego niwelowania obciążeń kabli oraz lepszego ich ekranowania, kable należy
przymocować opaskami kablowymi znajdującymi się wewnątrz panelu podłączeniowego.
Obraz 2-8
6. Zamknij pokrywę panelu podłączeniowego. Usłyszysz dźwięk „kliknięcia”, gdy pokrywa znajdzie się na
miejscu.
12
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
Instalacja
Obraz 2-9
7. Podłącz zewnętrzny zasilacz prądu stałego do uziemionego gniazdka sieciowego za pomocą jednego z
kabli zasilania dostarczonych z monitorem.
2.3 Montaż zgodnie ze standardem VESA
PRZESTROGA: Należy użyć odpowiedniego sprzętu do mocowania, aby uniknąć ryzyka obrażeń.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno przesuwać monitora przymocowanego do ramienia poprzez pociąganie
lub popychanie samego monitora. Zamiast tego należy upewnić się, że ramię wyposażone jest w
zatwierdzony przez VESA uchwyt i to jego należy używać do przesuwania monitora.
Aby uzyskać więcej informacji i instrukcji należy zapoznać się z instrukcją obsługi ramienia.
OSTRZEŻENIE: Użyj ramienia zatwierdzonego przez VESA (zgodnego ze standardem VESA 100
mm).
Użyj ramienia, które może unieść ciężar monitora. Informacje o masie można znaleźć w
specyfikacji technicznej tego monitora.
Informacje ogólne
Panel LCD, standardowo mocowany na podstawie z regulacją położenia, jest kompatybilny ze standardem
VESA 100 mm. Można go więc użyć z ramieniem zgodnym ze standardem VESA 100 mm.
Aby to zrobić, należy wcześniej odłączyć podstawę od panelu.
1. Umieść monitor w najniższym położeniu i zablokuj mechanizm ustawiania wysokości.
Obraz 2-10
2. Połóż monitor ekranem w dół na czystej i miękkiej powierzchni. Uważaj, aby nie uszkodzić ekranu.
3. Zdejmij plastikową osłonę za pomocą płaskiego śrubokręta.
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
13
Instalacja
Obraz 2-11
4. Nasuń plastikową pokrywę na szyjkę podstawy.
Obraz 2-12
5. Wykręć cztery śruby mocujące podstawę, jednocześnie podtrzymując podstawę.
Obraz 2-13
6. Przymocuj mocno ramię do panelu LCD za pomocą 4 śrubek M4 x 8 mm.
2.4 Pierwsze uruchomienie
Informacje ogólne
Możesz teraz uruchomić Nio 5MP LED po raz pierwszy.
1. Włącz Nio 5MP LED w sposób opisany w sekcji “Przełączanie w tryb oczekiwania”, strona 19.
2. Włącz komputer podłączony do monitora.
14
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
Instalacja
Jeżeli prawidłowo zainstalowano monitor i kontroler monitora, po zakończeniu procedury rozruchu zostanie
wyświetlony komunikat startowy systemu Windows.
Po pierwszym uruchomieniu Nio 5MP LED będzie działał w podstawowym trybie wideo, z domyślną
częstotliwością odświeżania. W przypadku korzystania z kontrolera monitora Barco należy
zapoznać się z instrukcją obsługi, która została z nim dostarczona, aby zainstalować sterowniki,
oprogramowanie i dokumentację. Po wykonaniu tych czynności monitor automatycznie wykryje
podłączone wejściowe sygnały wideo i zastosuje odpowiedni tryb wideo i częstotliwość
odświeżania.
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
15
Instalacja
16
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
Codzienna obsługa
3
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
17
Codzienna obsługa
3.1 Zalecenia dotyczące codziennej obsługi
Optymalizacja żywotności monitora
Poprzez włączenie systemu zarządzania energią monitora (Display Power Management System – DPMS)
można zoptymalizować jego żywotność diagnostyczną, dzięki automatycznemu wyłączaniu podświetlenia,
gdy monitor nie jest używany przez określony czas. Domyślnie system DPMS jest włączony na monitorze, ale
musi zostać aktywowany również na stanowisku roboczym. Należy w tym celu wejść do „Właściwości opcji
zasilania” na panelu sterowania.
Barco zaleca, aby system DPMS aktywował się po 20 minutach bezczynności.
Używanie wygaszacza ekranu w celu uniknięcia wypalenia obrazu
Przedłużające się wyświetlanie na ekranie LCD tej samej zawartości może skutkować wypaleniem obrazu na
ekranie.
Można tego zjawiska uniknąć całkowicie albo w znaczący sposób ograniczyć jego oddziaływanie,
wykorzystując wygaszacz ekranu. Wygaszacz ekranu można aktywować w oknie „Właściwości monitora”
stanowiska roboczego.
Barco zaleca, aby wygaszacz ekranu aktywował się po 5 minutach bezczynności. Na wygaszaczu
ekranu powinny być wyświetlane ruchome obiekty.
Aby zapobiec wypalaniu statycznych elementów obrazu podczas pracy nad tym samym obrazem lub nad
aplikacją ze statycznymi elementami obrazu nieprzerwanie przez kilka godzin (wówczas wygaszacz ekranu
nie aktywuje się), należy zmieniać regularnie obraz.
Rozumienie technologii pikselowej
Monitory LCD działają z wykorzystaniem technologii pikselowej. W tolerancjach produkcyjnych wyświetlaczy
LCD mieści się pewna liczba pikseli, które albo pozostają zawsze ciemne, albo stale się świecą, co nie
wpływa na parametry diagnostyczne produktu. W celu zapewnienia najwyższej jakości swoich produktów
firma Barco stosuje bardzo restrykcyjne kryteria selekcji paneli LCD.
Więcej informacji na temat technologii LCD oraz wadliwych pikseli można znaleźć w specjalnej
broszurze, dostępnej pod adresem www.barco.com/healthcare.
Zwiększenie komfortu użytkownika
Każdy wielogłowicowy system wyświetlacza Barco jest dopasowany kolorystycznie, zgodnie z najwyższymi
specyfikacjami stosowanymi na rynku.
Firma Barco zaleca, aby monitory dopasowane kolorystycznie pracowały zawsze razem. Ważne
jest ponadto, aby używać wszystkich monitorów w konfiguracji wielogłowicowej z takimi samymi
ustawieniami, tak by utrzymać dopasowanie kolorów przez cały okres eksploatacji systemu.
Maksymalizowanie korzyści wynikających z zapewnienia jakości
W ramach systemu MediCal QAWeb oferowane jest na wysokim poziomie wsparcie online zapewnienia
jakości, gwarantujące maksymalne bezpieczeństwo diagnostyczne i minimalizujące czas przestojów.
Firma Barco zaleca zainstalowanie oprogramowania MediCal QAWeb Agent i zastosowanie
przynajmniej domyślnej polityki QAWeb. Polityka zawiera kalibrację wykonywaną w regularnych
odstępach czasu. Podłączenie do serwera MediCal QAWeb Server oferuje jeszcze więcej
możliwości.
Pod adresem www. barco. com/QAWeb można się dowiedzieć więcej na ten temat, a także
zarejestrować do bezpłatnego poziomu MediCal QAWeb Essential.
18
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
Codzienna obsługa
3.2 Kontrolki przycisków
Informacje o kontrolkach przycisków
Domyślnie kontrolki przycisków będą przyciemnione i przyciski nie będą w danej chwili dostępne. Aby
podświetlić przyciski i spowodować, że będą dostępne do wykonywania dalszych czynności, należy dotknąć
jednego z przycisków. Spowoduje to włączenie podświetlenia wszystkich przycisków i umożliwi wykonanie
dalszych czynności. Jeśli jednak żadne czynności nie zostaną wykonane w ciągu 5 sekund, przyciski
ponownie zostaną przyciemnione.
3.3 Przełączanie w tryb oczekiwania
Informacje o przełączaniu w tryb gotowości
Podłączony zasilacz posiada również przełącznik umożliwiający całkowite wyłączenie zasilania.
Aby użyć monitora należy włączyć ten zasilacz. Można to zrobić ustawiając przełącznik włączenia/
wyłączenia na zasilaczu w pozycji „│”.
W następujący sposób można przełączyć monitor pomiędzy trybem włączenia a trybem gotowości, i na
odwrót:
1. Włącz podświetlenie przycisków w sposób opisany wcześniej.
2. Gdy przyciski są podświetlone, dotknij przycisku gotowości przez około 2 sekundy.
W wyniku tego monitor zostanie włączony lub przełączony do trybu gotowości.
W przypadku przywrócenia zasilania po jego utracie, monitor zawsze zostanie uruchomiony w
trybie zasilania, w którym znajdował się przed przerwą w zasilaniu (czyli będzie ustawiony w trybie
gotowości lub zostanie włączony). Chroni to monitor przed problemami związanymi z
przypadkowym wypaleniem obrazu na ekranie.
3.4 Wyświetlanie menu ekranowych
Wyświetlanie menu ekranowych
Menu ekranowe umożliwia konfigurowanie różnych ustawień, aby monitor Nio 5MP LED pasował do potrzeb
danego środowiska roboczego. Ponadto, za pomocą menu ekranowego można uzyskać ogólne informacje na
temat monitora i jego aktualnej konfiguracji.
Menu ekranowe można wyświetlić w następujący sposób:
1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, włącz monitor w sposób opisany wcześniej.
2. Włącz podświetlenie przycisków w sposób opisany wcześniej.
3. Gdy przyciski są podświetlone, dotknij przycisku menu.
Spowoduje to wyświetlenie menu ekranowego. Jeśli jednak żadne czynności nie zostaną wykonane w ciągu
90 sekund, menu ekranowe ponownie zniknie.
Funkcję automatycznego wyjścia z menu ekranowego można wyłączyć w menu ekranowym. Patrz
“Funkcja automatycznego zamykania menu ekranowego”, strona 22, aby uzyskać szczegółowe
informacje na ten temat.
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
19
Codzienna obsługa
3.5 Nawigacja po menu ekranowych
Nawigacja po menu ekranowych
Nawigować po menu ekranowych można w następujący sposób:
•
•
•
•
Użyj przycisków W lewo/W prawo, aby poruszać się po (pod)menu, zmieniać wartości i dokonywać
wyborów.
Aby przejść do podmenu lub potwierdzić korekty i dokonanie wyboru, użyj przycisku menu.
Użyj przycisku gotowości, aby anulować korekty lub wyjść z (pod)menu.
Zamknij wszystkie menu ekranowe, dotykając przycisku gotowości przez około 2 sekundy.
Nad przyciskami umieszczone są ikony przycisków, dostosowane do funkcji używanej w danym
menu.
Informacje ogólne o ikonach przycisków
W lewo, W prawo
Menu
Wprowadź
Anuluj
Gotowość (IEC 60417–5009)
20
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
Obsługa
zaawansowana
4
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
21
Obsługa zaawansowana
4.1 Język menu ekranowego
Informacje o języku menu ekranowego
Domyślnie menu ekranowe wyświetlane jest w języku angielskim. Jednakże można ustawić szereg innych
języków dostępnych dla menu ekranowego monitora Nio 5MP LED.
Aby zmienić język menu ekranowego:
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Przejdź do menu Konfiguracja > Interfejs użytkownika > Menu.
3.
Przejdź do podmenu Język.
4.
Wybierz jeden z dostępnych języków i potwierdź.
4.2 Funkcja automatycznego zamykania menu
ekranowego
Informacje o funkcji automatycznego zamykania menu ekranowego
Domyślnie menu ekranowe znika automatycznie po upływie około 90 sekund braku aktywności. Jednakże tę
funkcję można wyłączyć, aby menu ekranowe pozostawało na ekranie aż do ręcznego zamknięcia.
Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego zamykania menu ekranowego:
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Przejdź do menu Konfiguracja > Interfejs użytkownika > Menu.
3.
Przejdź do podmenu Automatyczne zamykanie.
4.
Wybierz Włącz/Wyłącz stosownie do potrzeb i potwierdź.
4.3 Dioda LED zasilania
Informacje o diodzie LED
Gdy wyświetlacz jest włączony i używany w normalnym trybie pracy, dioda LED zasilania jest domyślnie
przyciemniona, aby nie zwracała uwagi użytkownika. Ustawienie to można zmienić tak, aby dioda LED
zasilania świeciła się podczas normalnej pracy wyświetlacza. Poniżej przedstawiono zestawienie różnych
stanów diody LED zasilania, które uporządkowano w kolejności od najmniejszego do największego zużycia
energii:
Stan monitora
Wył.2
Hibernacja3 / wyłączenie
programowe4
Tryb wstrzymania5
Tryb gotowości5
Normalna praca
2:
3:
4:
5:
22
Sposób działania diody LED
Przyciemniona
Świeci żółtym światłem ciągłym
Miga powoli na żółto
Miga szybko na żółto
Przyciemniona (wyłączenie diody LED zasilania w
menu ekranowym, ustawienie domyślne)
Świeci białym światłem ciągłym (włączenie diody LED
zasilania w menu ekranowym)
Odłączone lub wyłączone zasilanie.
Konieczne włączenie trybu DPMS i Hibernacji w menu ekranowym.
Wyłączenie za pomocą przycisku stanu uśpienia.
Konieczne włączenie trybu DPMS w menu ekranowym.
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
Obsługa zaawansowana
Włączanie/wyłączanie diody LED zasilania:
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Przejdź do menu Konfiguracja > Interfejs użytkownika > Kontrolki.
3.
Przejdź do podmenu Stan zasilania.
4.
Wybierz Włącz/Wyłącz stosownie do potrzeb i potwierdź.
4.4 Kontrolki przycisków
Informacje o kontrolkach przycisków
Domyślnie, po zapaleniu, kontrolki przycisków zostaną ponownie przyciemnione, jeśli żadne czynności nie
zostaną wykonane w ciągu 5 sekund. Jednakże, zachowanie to można zmienić tak, aby kontrolki przycisków
były zawsze włączone lub zawsze wyłączone.
Konfigurowanie kontrolek przycisków
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Przejdź do menu Konfiguracja > Interfejs użytkownika > Kontrolki.
3.
Przejdź do podmenu Przyciski.
4.
Wybierz Automatycznie/Zawsze włączone/Zawsze wyłączone stosownie do potrzeb i potwierdź.
4.5 Funkcja blokady zasilania
Informacje o funkcji blokady zasilania
Po włączeniu funkcji blokady zasilania, monitor Nio 5MP LED pozostaje włączony. Oznacza to, że nie można
go ręcznie przełączyć do trybu gotowości do czasu ponownego wyłączenia funkcji blokady zasilania.
Włączanie/wyłączanie funkcji blokady zasilania:
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Przejdź do menu Konfiguracja > Interfejs użytkownika > Elementy sterowania.
3.
Przejdź do podmenu Blokada zasilania.
4.
Wybierz Włącz/Wyłącz stosownie do potrzeb i potwierdź.
4.6 Tryb DPMS
Informacje o trybie DPMS
Poprzez włączenie trybu systemu zarządzania energią monitora (Display Power Management System –
DPMS) można zoptymalizować jego żywotność diagnostyczną, dzięki automatycznemu wyłączaniu
podświetlenia, gdy monitor nie jest używany przez określony czas. Domyślnie tryb DPMS jest włączony na
monitorze, ale musi zostać aktywowany również na stanowisku roboczym. Aby to zrobić, przejdź do okna
„Właściwości opcji zasilania” na stacji roboczej.
Barco zaleca, aby system DPMS aktywował się po 20 minutach bezczynności.
Gdy tryb DPMS zostanie włączony w monitorze, dostępna staje się dodatkowa funkcja
oszczędzania energii w menu ekranowym: hibernacja. Więcej informacji na temat hibernacji i
sposobu jej włączania znajduje się w sekcji “Hibernacja”, strona 24.
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
23
Obsługa zaawansowana
Włączanie/wyłączanie trybu DPMS w monitorze:
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Przejdź do menu Konfiguracja > Zarządzanie energią.
3.
Przejdź do podmenu Tryb DPMS.
4.
Wybierz Włącz/Wyłącz stosownie do potrzeb i potwierdź.
4.7 Hibernacja
Informacje o hibernacji
Gdy włączona jest hibernacja, wyłączone zostanie zarówno podświetlenie, jak i inne funkcje, aby jeszcze
bardziej zminimalizować zużycie energii. Ma to miejsce po upływie określonego czasu, który można ręcznie
wyregulować.
Hibernację można włączyć w monitorze tylko po wcześniejszym włączeniu trybu DPMS. Dlatego,
aby to zrobić należy zapoznać się z sekcją “Tryb DPMS”, strona 23.
Jeśli włączona jest hibernacja, klawiaturę lub mysz należy raczej podłączać do komputera PC
zamiast do portów USB monitora.
Włączanie/wyłączanie hibernacji w monitorze:
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Przejdź do menu Konfiguracja > Zarządzanie zasilaniem.
3.
Przejdź do podmenu Hibernuj.
4.
Wybierz Włączone/Wyłączone stosownie do potrzeb i potwierdź.
Określanie limitu czasu hibernacji:
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Przejdź do menu Konfiguracja > Zarządzanie zasilaniem.
3.
Przejdź do podmenu Limit czasu hibernacji.
4.
Ustaw żądaną wartość limitu czasu i potwierdź.
4.8 Jasność docelowa
Informacje o jasności docelowej
Jasność docelową monitora Nio 5MP LED można regulować w zdefiniowanym wstępnie zakresie. Przy
zmianie jasności docelowej monitor dostosuje podświetlenie matrycy, aby osiągnęło zadaną wartość.
Ustawianie jasności docelowej:
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Przejdź do menu Konfiguracja > Kalibracja.
3.
Przejdź do podmenu Jasność docelowa.
4.
Ustaw żądaną wartość jasności docelowej i potwierdź.
Domyślna, skalibrowana fabrycznie wartość jasności DICOM dostępna jest w tabeli z danymi
technicznymi. W przypadku tego ustawienia obowiązuje gwarantowany okres żywotności
podświetlenia.
24
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
Obsługa zaawansowana
4.9 Tryby wyświetlania
Informacje o trybach wyświetlania
Monitor Nio 5MP LED można użyć w dwóch trybach wyświetlania:
•
•
Diagnostyka: Ten tryb oferuje w pełni skalibrowaną jasność i jest przeznaczony do zastosowań
diagnostycznych.
Tekst: W tym trybie jasność jest zmniejszana o około połowę. Ten tryb jest przeznaczony do zastosowań
biurowych, na przykład edycji tekstu.
Należy zwrócić uwagę, że tryb tekstowy nie jest ustawiany na stałe, po wyłączeniu zasilania urządzenie
zostanie uruchomione ponownie w trybie diagnostycznym.
Aby szybko przełączyć tryb wyświetlania bez przechodzenia do menu OSD, dotknij jednocześnie
przycisku w lewo i w prawo podczas normalnej pracy.
Tryb diagnostyczny należy wybierać zawsze, gdy monitor Nio 5MP LED będzie używany w
środowisku diagnostycznym.
Zmiana trybu wyświetlania:
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Przejdź do menu Konfiguracja > Kalibracja.
3.
Przejdź do podmenu Tryb wyświetlania.
4.
Wybierz Diagnostyka/Tekst stosownie do potrzeb i potwierdź.
4.10 Funkcje wyświetlania
Informacje o funkcjach wyświetlania
Natywne, nieskorygowane panele będą wyświetlać wszystkie poziomy szarości/koloru ze skokami jasności,
które nie są optymalne do przekazywania istotnych informacji diagnostycznych. Badania jednak pokazują, że
w przypadku obrazów medycznych niektóre obszary skali szarości/koloru obrazu zawierają więcej informacji
diagnostycznych niż inne. W reakcji na te wyniki badań wprowadzono funkcje wyświetlania. Funkcje te
powodują uwypuklenie tych obszarów zawierających ważne informacje diagnostyczne, poprzez korektę
natywnego zachowania panelu.
Poniżej wymieniono funkcje wyświetlania dla monitora Nio 5MP LED:
• Natywna: W przypadku wybrania ustawienia Natywna, natywne zachowanie panelu nie będzie
korygowane.
• Gamma dynamiczna 1,8 lub 2,2: To funkcje gamma, które są przesunięte, aby uwzględniały niezerową
jasność panelu LCD dla sygnału „czerni”. Są one szczególnie przydatne w zastosowaniach CT, do
zwiększenia percepcji wartości Hounsfielda.
• DICOM: DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) to międzynarodowy standard,
opracowany w celu poprawy jakości i komunikacji cyfrowych obrazów w radiologii. W skrócie funkcja
wyświetlania DICOM powoduje lepsze zobrazowanie skali szarości w obrazach. Firma Barco zaleca
wybieranie funkcji wyświetlania DICOM w większości zastosowań, w których wyświetlane są obrazy
medyczne.
• Użytkownika: Ta funkcja wyświetlania zostanie automatycznie wybrana, gdy funkcje wyświetlania są
definiowane przez usługę MediCal QAWeb.
• Gamma 1,8 lub 2,2: Wybierz jedną z tych funkcji wyświetlania, gdy monitor ma zastąpić monitor CRT o
gammie odpowiednio 1,8 lub 2,2.
Ustawienia wyświetlacza należy dopasować do wymagań związanych z oprogramowaniem
wizualizacyjnym. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania
wizualizacyjnego.
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
25
Obsługa zaawansowana
Wybieranie funkcji wyświetlania:
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Przejdź do menu Konfiguracja > Kalibracja.
3.
Przejdź do podmenu Funkcja wyświetlania.
4.
Wybierz jedną z dostępnych funkcji wyświetlania i potwierdź.
4.11 Kompensacja jasności otoczenia (ALC)
Informacje o funkcji ALC
Funkcję kompensacji jasności otoczenia (ALC) można włączyć w monitorze tylko wtedy, gdy
wybrana jest funkcja wyświetlania DICOM. Dlatego należy zapoznać się z sekcją “Funkcje
wyświetlania”, strona 25, aby prawidłowo ustawić funkcję wyświetlania.
Gdy funkcja ALC jest włączona, funkcja wyświetlania DICOM zostanie przeliczona, biorąc pod uwagę wartość
korekty jasności otoczenia. Ta wartość ustalana jest na podstawie wybranego pomieszczenia odczytu.
Dlatego, podczas włączania funkcji ALC bardzo ważne jest wybranie realistycznego pomieszczenia odczytu.
Można to zrobić wykonując instrukcje podane w sekcji “Pomieszczenia odczytu”, strona 26.
Włączanie/wyłączanie funkcji ALC:
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Przejdź do menu Konfiguracja > Kalibracja > Jasność otoczenia.
3.
Przejdź do podmenu Kompensacja jasności otoczenia.
4.
Wybierz Włącz/Wyłącz stosownie do potrzeb i potwierdź.
4.12 Pomieszczenia odczytu
Informacje o pomieszczeniach odczytu
Pomieszczenia odczytu można wybrać tylko tedy, gdy wybrana jest funkcja wyświetlania DICOM.
Dlatego należy zapoznać się z sekcją “Funkcje wyświetlania”, strona 25, aby prawidłowo ustawić
funkcję wyświetlania.
Stowarzyszenie American Association of Physicists in Medicine (AAPM) stworzyło listę zdefiniowanych
wstępnie pomieszczeń odczytu. Każde z tych pomieszczeń odczytu definiowane jest następującymi
parametrami:
•
•
maksymalny poziom oświetlenia dozwolony w danym typie pomieszczenia
zadana wartość korekty jasności otoczenia dla danego pomieszczenia odczytu
Te parametry zapisane są w monitorze i określają zadaną wartość korekty jasności otoczenia, która będzie
brana pod uwagę podczas przeliczania funkcji wyświetlania DICOM, gdy włączona jest funkcja kompensacji
jasności otoczenia (ALC). Aby włączyć funkcję ALC, patrz sekcja “Kompensacja jasności otoczenia (ALC)”,
strona 26.
Dla monitora Nio 5MP LED dostępne są następujące pomieszczenia odczytu:
• CR/DR/ MAMMO: Odpowiada warunkom oświetlenia panującym w diagnostycznych pomieszczeniach
odczytu dla radiologii komputerowej, radiologii cyfrowej lub mammografii. Przy tym ustawieniu jasność
otoczenia jest najniższa.
• CT/MR/NM: Odpowiada warunkom oświetlenia panującym w diagnostycznych pomieszczeniach odczytu
dla tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego lub skanów medycyny nuklearnej.
• Dział personalny: Odpowiada warunkom oświetlenia panującym w pomieszczeniach biurowych.
• Pomieszczenie przeglądu klinicznego: Odpowiada warunkom oświetlenia panującym w
diagnostycznych pomieszczeniach odczytu dla przeglądu klinicznego.
26
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
Obsługa zaawansowana
•
•
Ambulatorium: Odpowiada warunkom oświetlenia panującym w ambulatoriach.
Sala operacyjna: Odpowiada warunkom oświetlenia panującym w salach operacyjnych. Przy tym
ustawieniu jasność otoczenia jest najwyższa.
Wybieranie pomieszczenia odczytu:
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Przejdź do menu Konfiguracja > Kalibracja > Jasność otoczenia.
3.
Przejdź do podmenu Pomieszczenie odczytu.
4.
Wybierz jedno z dostępnych pomieszczeń odczytu i potwierdź.
4.13 Wbudowana kontrola jakości
Informacje ogólne
•
•
•
•
•
•
Informacje o wbudowanej kontroli jakości
Raport stanu DICOM
Test zgodności DICOM
Kalibracja DICOM
Resetowanie kalibracji DICOM
Próg błędu DICOM
4.13.1 Informacje o wbudowanej kontroli jakości
Informacje
Wbudowana kontrola jakości pozwala na uruchomienie kalibracji monitora lub testu zgodności bezpośrednio z
poziomu monitora za pomocą menu ekranowych opisanych w kolejnych sekcjach. Wbudowana kontrola
jakości używa czujnika przedniego / I-Guard do pomiaru niezbędnego poziomu jasności dla kalibracji lub testu
zgodności. Z menu ekranowego monitora można wybrać różne ustawienia dla obu tych czynności. Ostatni
wynik obu czynności można znaleźć w menu ekranowym.
Wbudowana kontrola jakości, czy MediCal QAWeb?
Wbudowana kontrola jakości nie zastępuje rozwiązania Barco MediCal QAWeb.
Mimo iż wbudowana kontrola jakości jest niezawodną opcją pozwalającą na wykonanie prostej kalibracji lub
testu zgodności, firma Barco zaleca wybór rozwiązania MediCal QAWeb do przeprowadzania kalibracji i
kontroli jakości. Medical QAWeb oferuje szereg korzyści, takich jak scentralizowane zarządzanie zasobami,
zdolność planowania zadań, zdalne zarządzanie, automatyczne raporty, ostrzeganie oraz wsparcie lokalnych
norm kontroli jakości, takich jak DIN 6868-57, JESRA i AAPM TG18. To dlatego program MediCal QAWeb
Agent działa jak element nadrzędny wszystkich obsługiwanych monitorów od chwili zainstalowania i
uruchomienia. Program MediCal QAWeb Agent przejmie zadania wbudowanej kontroli jakości i nadpisze
wszelkie ustawienia wprowadzone przez wbudowaną kontrole jakości.
4.13.2 Raport stanu DICOM
Informacje o raporcie stanu DICOM
Dostępne są następujące informacje:
Stan zgodności DICOM (stan od ostatniego testu zgodności)
• Stan zgodności: Pokazuje, czy bieżąca krzywa DICOM jest zgodna, czy nie.
• Maksymalny błąd: Pokazuje maksymalny błąd bieżącej krzywej DICOM. Jest to odchylenie względem
idealnej krzywej DICOM.
• Próg błędu: Pokazuje próg błędu. Jest to maksymalny dopuszczalny błąd, po którego przekroczeniu
wymagane będzie przeprowadzenie kalibracji DICOM.
• Czas, jaki upłynął od ostatniego testu zgodności: Pokazuje czas działania podświetlenia od ostatniego
testu zgodności.
• Funkcja wyświetlania: Pokazuje bieżącą funkcję wyświetlania.
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
27
Obsługa zaawansowana
•
•
•
•
Kompensacja jasności otoczenia: Pokazuje stan kompensacji jasności otoczenia.
Pomieszczenie odczytu: Pokazuje wybrane pomieszczenie odczytu.
Jasność: Pokazuje zmierzoną jasność.
Jasność czerni: Pokazuje zmierzoną jasność czerni.
Stan kalibracji DICOM
• Nie wykonano jeszcze kalibracji: Żadne inne informacje nie są widoczne
• Wykonano kalibrację: Po wykonaniu kalibracji wyświetlane są następujące informacje dodatkowe: czas,
jaki upłynął od ostatniej kalibracji, funkcja wyświetlania, kompensacja jasności otoczenia (ALC) i
pomieszczenie odczytu.
Bieżące ustawienia DICOM
• Funkcja wyświetlania: Pokazuje bieżącą funkcję wyświetlania.
• Kompensacja jasności otoczenia (ALC): Pokazuje stan kompensacji jasności otoczenia.
• Pomieszczenie odczytu: Pokazuje wybrane pomieszczenie odczytu.
Aby pobrać raport stanu DICOM:
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Przejdź do menu Konfiguracja > Kalibracja > Wbudowana kontrola jakości.
3.
Wybierz Raport stanu DICOM, aby wyświetlić informacje na ekranie.
4.13.3 Test zgodności DICOM
Informacje o teście zgodności DICOM
Test zgodności DICOM dokonuje pomiaru krzywej DICOM monitora w kilku krokach. Po dokonaniu pomiarów
wyświetlany jest raport stanu DICOM.
Aby uruchomić test zgodności DICOM:
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Przejdź do menu Konfiguracja > Kalibracja > Wbudowana kontrola jakości.
3.
Wybierz Test zgodności DICOM, aby uruchomić test zgodności.
Warning: Naciśnięcie przycisku w czasie trwania testu zgodności spowoduje przerwanie testu.
4.13.4 Kalibracja DICOM
Informacje o kalibracji DICOM
Kalibracja DICOM koryguje bieżącą krzywą DICOM w celu możliwie najlepszego zbliżenia się do idealnej
krzywej DICOM.
Aby uruchomić kalibrację DICOM:
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Przejdź do menu Konfiguracja > Kalibracja > Wbudowana kontrola jakości.
3.
Wybierz Kalibracja DICOM, aby rozpocząć kalibrację.
Warning: Naciśnięcie przycisku podczas kalibracji spowoduje jej przerwanie i przywrócenie
poprzednich wartości.
Note: Po zakończeniu kalibracji automatycznie uruchomiony zostanie test zgodności.
28
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
Obsługa zaawansowana
4.13.5 Resetowanie kalibracji DICOM
Informacje o resetowaniu kalibracji DICOM
Istnieje możliwość przywrócenia oryginalnej (nieskorygowanej) krzywej DICOM.
Aby zresetować kalibrację DICOM:
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Przejdź do menu Konfiguracja > Kalibracja > Wbudowana kontrola jakości.
3.
Przejdź do podmenu Preferencje DICOM.
4.
Wybierz Zresetuj kalibrację DICOM, aby przywrócić oryginalną (nieskorygowaną) krzywą DICOM.
4.13.6 Próg błędu DICOM
Informacje o progu błędu DICOM
Próg definiujący zgodność DICOM można modyfikować w krokach co 5% w zakresie od 5 do 30%. Gdy
maksymalne odchylenie nie przekracza wybranego progu, test zgodności da wynik OK.
Ustawianie progu błędu DICOM:
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Przejdź do menu Konfiguracja > Kalibracja > Wbudowana kontrola jakości.
3.
Przejdź do podmenu Preferencje DICOM.
4.
Ustaw Próg błędu stosownie do potrzeb i potwierdź.
4.14 Orientacja monitora
Informacje o orientacji monitora
Monitor automatycznie wykrywa orientację fizyczną (pionową lub poziomą) i, domyślnie, automatycznie
dostosowuje do niej orientację obrazu. Oznacza to, że po fizycznym obrocie monitora jest również obracany
obraz.
Menu ekranowe umożliwia jednak zastąpienie tego zachowania i wymuszenie pionowej lub poziomej
orientacji obrazu, niezależnie od fizycznej orientacji monitora. Może to być szczególnie przydatne w
przypadku pracy z monitorem, którego ekran skierowany jest do góry.
Ustawianie orientacji monitora
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Przejdź do menu Konfiguracja > Źródła obrazu.
3.
Przejdź do podmenu Orientacja monitora.
4.
Wybierz Pozioma/Pionowa/Automatyczna stosownie do potrzeb i potwierdź.
4.15 Wejściowe sygnały wideo
Informacje o sygnałach wideo
Poniżej wymieniono sygnały wejściowe dostępne dla monitora:
DisplayPort 1
DVI 1
Wybór automatyczny
Wejście odpowiadające złączu DisplayPort.
Wejście odpowiadające złączu DVI.
Wejście wybierane jest automatycznie.
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
29
Obsługa zaawansowana
Ręczne wybieranie sygnału wejścia wideo:
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Przejdź do menu Konfiguracja > Źródło obrazu.
3.
Przejdź do podmenu Źródło obrazu.
4.
Wybierz jeden z dostępnych sygnałów wejściowych i potwierdź.
4.16 Tryby kodowania wideo
Informacje o trybach kodowania wideo
Tryby kodowania wideo określają sposób kodowania informacji o kolorze i jasności w sygnale wideo. W
monitorach konsumenckich jest to zwykle wykonywane poprzez ograniczony 8-bitowy mechanizm kodowania.
Monitor Nio 5MP LED posiada jednak 10-bitowe kodowanie, umożliwiające lepsze dopasowanie do skali
szarości DICOM. Tak szeroki zakres jest niezbędny, by zachować zgodność z wytycznymi określonymi w
najnowszych zaleceniach medycznych.
Poniżej wymieniono tryby kodowania wideo dostępne dla monitora.
Należy zwrócić uwagę na to, że kontroler monitora podłączony do monitora nie zawsze może
obsługiwać wszystkie wymienione tryby kodowania wideo.
Standardowy
HDR1
HDR2
Podwójny 10 (tylko w przypadku kontrolera monitora
firmy Barco)
Automatycznie
Ten tryb używa standardowego 8-bitowego
mechanizmu kodowania.
Ten tryb stosuje 10-bitowe kodowanie wideo zgodne
ze standardem High Dynamic Range (HDR), zwykle
stosowanym w przypadku monitorów kolorowych.
HDR2 to tryb opracowany przez firmę Barco,
stosujący 10-bitowe kodowanie wideo zgodne ze
standardem High Dynamic Range (HDR), ale
pozwalające na użycie pełnej częstotliwości
odświeżania (co nie jest zawsze możliwe w przypadku
HDR1). Ten tryb jest zwykle używany w monitorach
kolorowych.
Podwójny 10 to opracowany przez firmę Barco tryb
10-bitowego kodowania wideo, który jest zwykle
używany w monitorach czarno-białych, a który
pozwala na użycie pełnej częstotliwości odświeżania.
Po wybraniu tej opcji monitor Nio 5MP LED
automatycznie przydzieli prawidłowe ustawienia
kodowania wideo do podłączonych wejściowych
sygnałów wideo.
Ręczne wybieranie trybu kodowania wideo:
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Przejdź do menu Konfiguracja > Źródła obrazu > Ustawienia wejścia.
3.
Wejdź w podmenu DisplayPort lub DVI zgodnie z wejściem.
4.
Przejdź do podmenu Kodowanie wideo.
5.
Wybierz jeden z dostępnych trybów kodowania wideo i potwierdź.
30
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
Obsługa zaawansowana
4.17 Tryby konwersji skali szarości
Informacje o trybach konwersji skali szarości
Tryby konwersji skali szarości określają sposób konwersji koloru generowanego w kontrolerze monitora na
skalę szarości w monitorze.
Poniżej wymieniono dostępne tryby konwersji skali szarości:
Bez konwersji
Użyj kanału koloru czerwonego
Użyj kanału koloru zielonego
Użyj kanału koloru niebieskiego
Użyj wszystkich kanałów
Ten tryb jest przeznaczony do monitorów czarnobiałych, w przypadku których informacja o skali
szarości przesyłana jest za pomocą kanału koloru
czerwonego.
Ten tryb jest przeznaczony do monitorów czarnobiałych, w przypadku których informacja o skali
szarości przesyłana jest za pomocą kanału koloru
zielonego.
Ten tryb jest przeznaczony do monitorów czarnobiałych, w przypadku których informacja o skali
szarości przesyłana jest za pomocą kanału koloru
niebieskiego.
Ten tryb jest przeznaczony do monitorów czarnobiałych, w przypadku których informacja o skali
szarości przesyłana jest za pomocą kanałów koloru
czerwonego, zielonego i niebieskiego. Jest to
wykonywane za pomocą standardowego mechanizmu
konwersji, w którym do wygenerowania szarości
używane jest 30% koloru czerwonego, 59% koloru
zielonego i 11% koloru niebieskiego.
Ręczne wybieranie trybu konwersji skali szarości:
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Przejdź do menu Konfiguracja > Źródła obrazu > Ustawienia wejścia.
3.
Wejdź w podmenu DisplayPort lub DVI zgodnie z wejściem.
4.
Przejdź do podmenu Konwersja skali szarości.
5.
Wybierz jeden z dostępnych trybów konwersji koloru i potwierdź.
4.18 Czasy EDID
Informacje o czasach EDID
Poniżej wymieniono czasu EDID dostępne dla monitora Nio 5MP LED:
Częstotliwość odświeżania
Głębia kolorów
Umożliwia ręczny wybór częstotliwości odświeżania
sygnału wejścia wideo źródła obrazu, w zależności od
maksymalnej częstotliwości odświeżania kontrolera
monitora podłączonego do monitora.
Umożliwia zmianę głębi kolorów na 8- lub 10-bitową.
Ręczne ustawianie czasów EDID:
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Przejdź do menu Konfiguracja > Źródła obrazu > Ustawienia wejścia.
3.
Wejdź w podmenu DisplayPort lub DVI zgodnie z wejściem.
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
31
Obsługa zaawansowana
4.
Przejdź do podmenu EDID.
5.
Wybierz Częstotliwość odświeżania lub Głębia kolorów.
6.
Wybierz jedno z dostępnych ustawień i potwierdź.
4.19 Format EDID
Informacje o formacie EDID
Monitor Nio 5MP LED przekazuje informacje o swoich możliwościach do karty graficznej za pomocą danych
identyfikacyjnych monitora. Te dane zawierają informacje o czasach, rozmiarze ekranu, mapowaniu pikseli itd.
i są niezbędne w celu zagwarantowania, że źródło wideo może być prawidłowo wyświetlone.
Dane identyfikacyjne monitora mają strukturę zgodną z formatem VESA. W zależności od konfiguracji
systemu, używany może być inny format.
Monitor Nio 5MP LED obsługuje następujące formaty EDID:
• E-EDID V1.4: E-EDID to dopracowany i częściej używany format. Jest obsługiwany przez większość kart
graficznych i systemów operacyjnych.
• DisplayID V1.3: DisplayID został utworzony w celu zastąpienia formatu E-EDID i obsługuje
zaawansowaną komunikację pomiędzy monitorem Nio 5MP LED a kartą graficzną. Ponieważ nie
wszystkie karty graficzne i systemy operacyjne obsługują format DisplayID, należy go wybrać tylko wtedy,
gdy wszystkie elementy są kompatybilne z formatem DisplayID.
Wybieranie formatu EDID
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Przejdź do menu Konfiguracja > Źródła obrazu > Ustawienia wejścia.
3.
Przejdź do podmenu Format EDID.
4.
Wybierz jedno z dostępnych ustawień i potwierdź.
4.20 Informacje o monitorze
Informacje na temat informacji o monitorze
W dedykowanym podmenu menu ekranowego można znaleźć numer seryjny monitora, rozdzielczość
natywną, wersje oprogramowania wbudowanego itp.
Aby uzyskać informacje na temat monitora:
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Przejdź do menu Informacje o monitorze, aby wyświetlić informacje na ekranie.
4.21 Stan monitora
Informacje o stanie monitora
Podmenu Stan w menu ekranowym podaje informacje na temat bieżącego stanu monitora (czas pracy,
temperatura, itp.), stan podłączonych źródeł obrazu (tryb kodowania wideo, czasy, itp.) i bieżący stan
kalibracji monitora (funkcja wyświetlania, jasność, ALC, itp.).
Pobieranie stanu monitora:
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Przejdź do podmenu Stan.
3.
Przejdź do podmenu Monitor, Źródła obrazu lub Kalibracja, stosownie do potrzeb.
32
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
Instrukcje
dotyczące
pakowania
5
OSTRZEŻENIE: Przed spakowaniem monitora należy wykonać instrukcje dotyczące wymiany
bufora ochronnego, aby zapobiec uszkodzeniu monitora.
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
33
Instrukcje dotyczące pakowania
5.1 Bufor ochronny podstawy
Aby wymienić bufor ochrony podstawy
1.
Postaw monitor na stabilnej powierzchni.
2.
Umieść monitor w najniższym położeniu i zablokuj mechanizm ustawiania wysokości, patrz “Montaż zgodnie
ze standardem VESA”, strona 13.
3.
Bardzo ważne: odchyl panel od podstawy przed zmianą orientacji.
4.
Obróć panel w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić go w orientacji poziomej, patrz
“Regulacja pozycji monitora”, strona 10.
5.
Umieść pokrywę panelu podłączeniowego w buforze ochronnym podstawy.
6.
Nasuń bufor ochronny podstawy na podstawę monitora.
7.
Odchyl panel od podstawy.
Obraz 5-1
34
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
Instrukcje dotyczące pakowania
5.2 Omówienie pakowania
Informacje ogólne
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Obraz 5-2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Opakowanie
Dolny bufor
Bufor ochronny podstawy
Prawy bufor ochronny
Monitor
Lewy bufor ochronny
Bufor opakowania karty graficznej
Bufor pudełka z akcesoriami
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
35
Instrukcje dotyczące pakowania
9. Pudełko z akcesoriami (zasilacz, przewody)
10. Opakowanie karty graficznej
36
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
Czyszczenie
monitora
6
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
37
Czyszczenie monitora
6.1 Instrukcje czyszczenia
Czyszczenie monitora
Przeczyść monitor za pomocą gąbki, szmatki do czyszczenia lub miękkiej chusteczki, lekko nawilżonej
popularnym środkiem do czyszczenia urządzeń medycznych. Przeczytaj i przestrzegaj wszelkich instrukcji
podanych na etykietach produktu do czyszczenia. W przypadku wątpliwości na temat możliwości użycia
danego produktu należy użyć zwykłej wody.
Nie wolno stosować następujących produktów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alkoholu/rozpuszczalnika o stężeniu > 5%
Mocnych zasad, mocnych rozpuszczalników
Kwasów
Detergentów zawierających fluor
Detergentów zawierających amoniak
Detergentów ze środkami ściernymi
Wełny stalowej
Gąbek ze środkami ściernymi
Ostrzy stalowych
Materiałów z nićmi stalowymi
PRZESTROGA: Uważaj, aby nie uszkodzić ani nie zarysować przedniej szyby lub panelu LCD.
Należy zwracać uwagę na pierścionki i inną biżuterię i nie naciskać zbyt mocno przedniej szyby lub
panelu LCD.
PRZESTROGA: Nie nanoś i nie rozpylaj płynów bezpośrednio na monitor, ponieważ nadmiar płynu
może uszkodzić elementy elektroniczne znajdujące się wewnątrz. Płyn należy nanosić na szmatkę
do czyszczenia.
38
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
Ważne informacje
7
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
39
Ważne informacje
7.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Zalecenia ogólne
Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i instrukcję obsługi.
Zachowaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.
Stosuj się do wszelkich ostrzeżeń pojawiających się na urządzeniu i w instrukcji obsługi.
Przestrzegaj instrukcji podczas użytkowania i eksploatacji.
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru, nie wolno zdejmować pokrywy.
Wewnątrz nie a żadnych części podlegających serwisowaniu. Serwis należy powierzyć wykwalifikowanemu
personelowi.
Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
Modyfikacje urządzenia
Nie należy modyfikować niniejszego sprzętu bez upoważnienia producenta.
Typ zabezpieczenia (elektrycznego):
Monitor z zewnętrznym zasilaczem: urządzenie klasy I
Stopień bezpieczeństwa (mieszanina łatwopalnych środków znieczulających)
Urządzenie nie może być użytkowane w sąsiedztwie mieszaniny łatwopalnych środków znieczulających z
tlenem lub tlenkiem dwuazotu.
Urządzenie nie może być wykorzystywane do sprawowania opieki na pacjentem.
•
•
•
Urządzenie jest przede wszystkim przeznaczone do użytkowania w placówce opieki zdrowotnej, w
miejscach, gdzie kontakt z pacjentem jest mało prawdopodobny (nie jest to urządzenie mające kontakt z
ciałem pacjenta).
Sprzęt nie powinien być stosowany ze sprzętem do podtrzymywania życia.
Użytkownik nie powinien jednocześnie dotykać sprzętu ani jego portów sygnałów wejściowych (SIP)/
portów sygnałów wyjściowych (SOP) i pacjenta.
Podłączenie zasilania — Sprzęt z zewnętrznym zasilaczem 24 V prądu stałego
•
•
•
•
•
•
Wymagania zasilania: sprzęt musi być zasilany za pomocą dołączonego i opatrzonego certyfikatem
medycznym zasilacza 24 V prądu stałego (
) SELV.
) musi być zasilany zmiennym napięciem
Opatrzony certyfikatem medycznym zasilacz prądu stałego (
sieciowym.
Zasilanie zostało określone jako część sprzętu ME, bądź kombinacja została określona jako system ME.
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, niniejszy sprzęt należy podłączać wyłącznie do
zasilania sieciowego z uziemieniem ochronnym.
Sprzęt należy instalować w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka.
Sprzęt przeznaczony jest do pracy ciągłej.
Chwilowe przepięcie
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi czas, należy odłączyć je od gniazdka sieciowego, aby
uniknąć uszkodzenia przez chwilowe przepięcia.
Aby w pełni odłączyć zasilanie od urządzenia, należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka sieciowego.
Środowisko o dużym natężeniu pola magnetycznego
•
•
40
Urządzenia nie należy używać w środowisku o dużym natężeniu pola magnetycznego generowanego
przez skaner MRI.
Instalator powinien ocenić środowisko magnetyczne przed instalacją lub użyciem urządzenia.
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
Ważne informacje
Przewody zasilające:
•
•
•
Nie przeciążaj gniazdek ściennych ani przedłużaczy, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie
prądem.
Zabezpieczenie przewodów zasilających: przewody zasilające powinny być tak poprowadzone, aby nie
chodzono po nich ani aby nie zostały przytrzaśnięte przez przedmioty położone na nich lub w poprzek
nich; należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca przy wtyczkach i gniazdkach.
Należy użyć przewodu zasilającego, który odpowiada napięciu sieciowemu i który został zatwierdzony i
jest zgodny z normami bezpieczeństwa, obowiązującymi w danym kraju.
Woda i wilgoć
Nie wolno narażać monitora na działanie deszczu ani wilgoci.
Nie wolno używać monitora w pobliżu wody, np. wanny, zlewu, basenu, zlewu kuchennego, balii lub w
wilgotnej piwnicy.
Wentylacja
Nie wolno przykrywać ani blokować żadnych otworów wentylacyjnych w obudowie zestawu. Podczas
montażu urządzenia w szafie lub innym zamkniętym miejscu należy zwrócić uwagę na zachowanie
niezbędnej odległości między monitorem i ściankami szafki.
Instalacja
Połóż urządzenie na płaskiej, solidnej i nieruchomej powierzchni, która może wytrzymać wagę co najmniej 3
urządzeń. Przy korzystaniu z niestabilnego wózka lub stojaka urządzenie może spaść, powodując poważne
obrażenia u dzieci lub dorosłych oraz poważne uszkodzenie urządzenia.
Awarie
Odłączyć przewód zasilania urządzenia od gniazda zasilania i zlecić serwis wykwalifikowanym technikom
serwisowym w razie wystąpienia poniższych stanów:
•
•
•
•
•
•
Uszkodzony lub postrzępiony przewód zasilania.
Rozlanie płynu na urządzenie.
Narażenie urządzenia na działanie deszczu lub wody.
Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo nawet, gdy przestrzegane są zalecenia z instrukcji obsługi.
Wyregulować tylko te elementy sterowania, które zostały ujęte w instrukcji obsługi, ponieważ
nieprawidłowa regulacja innych elementów sterowania może doprowadzić do uszkodzenia i przywrócenie
stanu operacyjnego urządzenia będzie wymagało przeprowadzenia rozległych prac ze strony
wykwalifikowanego technika.
Upuszczenie urządzenia lub uszkodzenie jego obudowy.
Wyraźna zmiana w działaniu urządzenia wymaga przeprowadzenia czynności serwisowych.
Odstępstwa w krajach skandynawskich dla CL. 1.7.2
Finlandia: „Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan”
Norwegia: „Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt”
Szwecja: „Apparaten skall anslutas till jordat uttag”
7.2 Ochrona środowiska
Usuwanie zużytych urządzeń
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że zgodnie z Dyrektywą europejską 2012/19/UE
dotyczącą odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, niniejszego produktu nie należy usuwać wraz
z odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt należy oddać w wyspecjalizowanym punkcie zbierającym zużyty
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
41
Ważne informacje
sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska i zdrowia ludzkiego
powstałym na skutek niekontrolowanego usuwania sprzętu, należy oddzielić go od odpadów innego rodzaju
i poddać odpowiedzialnemu recyklingowi, promując w ten sposób zrównoważone ponowne wykorzystanie
zasobów.
Więcej informacji na temat recyklingu niniejszego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta oraz
przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Barco:
http://www.barco.com/AboutBarco/weee
Turcja: Zgodność z dyrektywą RoHS
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
[Republika Turcji: zgodność z dyrektywą WEEE]
中国大陆 RoHS
Dyrektywa RoHS dla Chin kontynentalnych
根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(也称为中国大陆RoHS), 以下部分列出了
Barco产品中可能包含的有毒和/或有害物质的名称和含量。中国大陆RoHS指令包含在中国信息产业部MCV标
准:“电子信息产品中有毒物质的限量要求”中。
Zgodnie z „Metodami zarządzania ograniczeniami w zakresie stosowania substancji niebezpiecznych w
produktach elektrycznych i elektronicznych” (nazywanymi również dyrektywą RoHS dla Chin kontynentalnych)
poniższa tabela zawiera listę nazw i zawartości toksycznych i/lub niebezpiecznych substancji, które produkt
firmy Barco może zawierać. Dyrektywa RoHS dla Chin kontynentalnych uwzględniona jest w normie MCV
Ministerstwa Przemysłu Informacyjnego Chin w sekcji „Wymagania dotyczące limitu toksycznych substancji w
elektronicznych produktach informacyjnych”.
零件项目(名称)
Nazwa komponentu
印制电路配件
Zespoły obwodów drukowanych
液晶面板
Panel LCD
外接电(线)缆
Kable zewnętrzne
內部线路
Okablowanie wewnętrzne
金属外壳
Metalowa obudowa
塑胶外壳
Plastikowa obudowa
散热片(器)
Radiatory
电源供应器
Jednostka zasilacza
风扇
Wentylator
文件说明书
Papierowe instrukcje
42
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
有毒有害物质或元素
Substancje i pierwiastki niebezpieczne
汞
铅
镉
六价铬
Hg
Pb
Cd
Cr6+
x
o
o
o
多溴联苯
PBB
o
多溴二苯醚
PBDE
o
x
o
o
o
o
o
x
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
x
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Ważne informacje
零件项目(名称)
Nazwa komponentu
有毒有害物质或元素
Substancje i pierwiastki niebezpieczne
汞
铅
镉
六价铬
Hg
Pb
Cd
Cr6+
o
o
o
o
多溴联苯
PBB
o
多溴二苯醚
PBDE
o
光盘说明书
Instrukcja na płycie CD
本表格依据SJ/T 11364的规定编制
Niniejsza tabela została przygotowana zgodnie z postanowieniami SJ/T 11364.
o: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下.
o: Wskazuje, że poziom zawartości danej substancji toksycznej lub niebezpiecznej we wszystkich
materiałach homogenicznych użytych w danej części jest niższy, niż określa wymóg GB/T 26572.
x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求.
x: Wskazuje, że poziom zawartości danej substancji toksycznej lub niebezpiecznej w przynajmniej jednym z
materiałów homogenicznych użytych w danej części jest wyższy, niż określa wymóg GB/T 26572.
在中国大陆销售的相应电子信息产品(EIP)都必须遵照中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要
求》标准贴上环保使用期限(EFUP)标签。Barco产品所采用的EFUP标签(请参阅实例,徽标内部的编号使
用于指定产品)基于中国大陆的《电子信息产品环保使用期限通则》标准。
Wszystkie elektroniczne produkty informacyjne (EIP) sprzedawane na terytorium Chin kontynentalnych
muszą być zgodne z „Oznaczeniem dotyczącym ograniczeń w zakresie stosowania substancji
niebezpiecznych w produktach elektrycznych i elektronicznych” dla Chin kontynentalnych i być oznaczone
logo Okresu przyjaznej dla środowiska eksploatacji (EFUP). Używana przez firmę Barco liczba umieszczona
pośrodku logo EFUP (patrz zdjęcie) bazuje na „Ogólnych wytycznych dotyczących okresu przyjaznej dla
środowiska eksploatacji elektronicznych produktów informacyjnych” dla Chin kontynentalnych.
10
7.3 Informacje na temat zgodności z przepisami
Przeznaczenie
Monitor jest przeznaczony do wyświetlania i przeglądania obrazów cyfrowych w celu przeglądu i analizy
wykonywanej przez przeszkolonych lekarzy. Jest zaprojektowany do zastosowań w radiologii i mammografii
cyfrowej.
Wskazanie do zastosowania
•
•
•
Monitor nie styka się z pacjentami.
Monitor nie znajduje się w tym samym otoczeniu, co pacjent.
Monitor jest przeznaczony do użytku w dedykowanym diagnostycznym pomieszczeniu do odczytu.
Przestroga (Stany Zjednoczone): Prawo federalne ogranicza sprzedaż tego urządzenia przez lub na zlecenie
lekarza. (Szczegóły i wykluczenia można znaleźć w Kodeksie przepisów federalnych, Tytuł 21, 801 Część D).
Przeciwwskazania
Nie dotyczy
Użytkownicy
Monitory diagnostyczne i mammograficzne Barco są przeznaczone do wykonywania podstawowej diagnostyki
przez przeszkolonych lekarzy. Urządzenie jest wstępnie skonfigurowane przez przeszkolonych integratorów
lub personel medyczny ds. IT.
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
43
Ważne informacje
Kraj producenta
Kraj producenta produktu znajduje się na etykiecie produktu (“Made in …”).
Dane kontaktowe importerów
Aby znaleźć lokalnego importera, należy skontaktować się z regionalnym biurem Barco za pośrednictwem
danych kontaktowych umieszczonych na naszej stronie internetowej (www.barco.com).
FCC klasa B
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów Federalnej Komisji Łączności (FCC). Jego działanie
podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń oraz (2)
urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące spowodować
niepożądane działanie.
Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i odpowiada normom klasy B dla urządzeń cyfrowych, stosownie
do części 15 przepisów FCC. Celem tych ograniczeń jest zapewnienie odpowiedniej ochrony przed
szkodliwymi zakłóceniami w miejscach zamieszkanych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może
promieniować fale o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane poprawnie lub jest użytkowane
niezgodnie z instrukcją producenta, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak
gwarancji, że wymienione wyżej zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeżeli urządzenie oddziałuje
w sposób niepożądany na odbiornik radiowy lub telewizyjny, co można ustalić, wyłączając i włączając
urządzenie, zachęcamy użytkowników, aby spróbowali skorygować to oddziaływanie, stosując jeden lub kilka
z niżej wymienionych środków:
•
•
•
•
Zmienić kierunek ustawienia lub miejsce ustawienia anteny odbiorczej.
Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
Podłączyć urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączono odbiornik.
Skonsultować się ze sprzedawcą lub specjalistą w dziedzinie sprzętu RTV w celu uzyskania pomocy.
Zmiany i modyfikacje, na które podmiot odpowiedzialny za zgodność z przepisami nie udzieli wyraźnej zgody,
mogą sprawić, że użytkownik straci prawo do użytkowania urządzania.
Zgodność z normą FCC: Barco Inc., 3059 Premiere Parkway Suite 400, 30097 Duluth GA, USA, Tel.: +1 678
475 8000
Informacja dotycząca Kanady
CAN ICES-1/NMB-1
7.4 Uwaga dotycząca EMC
Informacje ogólne
To urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w profesjonalnych zakładach opieki zdrowotnej.
W przypadku instalacji urządzenia należy stosować wyłącznie dostarczone przewody zewnętrzne oraz
zasilacz lub część zamienną dostarczoną przez producenta. Użycie innego zasilacza może doprowadzić do
zmniejszenia poziomu odporności urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Należy unikać korzystania z tego urządzenia w pobliżu innych urządzeń i nie
należy stawiać go na innych urządzeniach, ponieważ może to doprowadzić do nieprawidłowego
działania. Jeżeli takie użycie jest konieczne, należy obserwować to urządzenie i inne urządzenia,
aby sprawdzić, czy działają prawidłowo.
OSTRZEŻENIE: Korzystanie z akcesoriów, przetworników i przewodów innych niż określone lub
dostarczone przez producenta tego urządzenia może doprowadzić do zwiększenia emisji
elektromagnetycznych lub zmniejszenia odporności na takie emisje i nieprawidłowego działania.
OSTRZEŻENIE: Przenośnych urządzeń komunikacji radiowej (w tym urządzeń peryferyjnych,
takich jak przewody anteny lub anteny zewnętrzne) należy używać w odległości nie mniejszej niż 30
cm (12 cali) od jakiejkolwiek części Nio 5MP LED, także przewodów określonych przez producenta.
Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do pogorszenia wydajności tego urządzenia.
44
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
Ważne informacje
Promieniowanie elektromagnetyczne
Monitor Nio 5MP LED jest przeznaczony do stosowania w określonych poniżej warunkach
elektromagnetycznych środowiska eksploatacji. Klient lub użytkownik monitora Nio 5MP LED ma za zadanie
zapewnić pracę systemu właśnie w takim środowisku.
Test emisji
Zgodność
Emisje o częstotliwości radiowej
CISPR 11
Grupa 1
Środowisko elektromagnetyczne
— wytyczne
Nio 5MP LED wykorzystuje energię
częstotliwości radiowych (RF)
wyłącznie do swoich wewnętrznych
funkcji. Dzięki temu jego emisja
częstotliwości radiowych jest
bardzo niska i nie jest
prawdopodobne, aby powodowała
jakiekolwiek zakłócenia
znajdującego się w pobliżu sprzętu
elektronicznego.
Nio 5MP LED nadaje się do
stosowania we wszystkich
instytucjach, w tym w środowiskach
domowych oraz miejscach
bezpośrednio podłączonych do
publicznej sieci zasilania o niskim
napięciu, która zasila budynki
używane w celach domowych.
Emisje o częstotliwości radiowej
Klasa B
CISPR 11
Emisje harmoniczne
Klasa D
IEC 61000-3-2
Wahania napięcia/emisje migotania Jest zgodne
IEC 61000-3-3
Niniejszy monitor Nio 5MP LED jest zgodny z odpowiednimi normami medycznymi dotyczącymi EMC w
zakresie emisji oraz zakłóceń pochodzących od znajdującego się w pobliżu sprzętu. Jego działanie podlega
dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń oraz (2)
urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące spowodować
niepożądane działanie.
Zakłócenia można określić poprzez wyłączenie i włączenie sprzętu.
Jeśli sprzęt zakłóca działanie innych urządzeń, bądź oddziałują na niego zakłócenia z innych urządzeń,
zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować wielkość zakłóceń wykonując jedną lub kilka spośród
wymienionych czynności:
•
•
•
•
Zmienić kierunek ustawienia lub miejsce ustawienia anteny odbiorczej lub sprzętu.
Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
Podłączyć urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączono odbiornik.
Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem w celu uzyskania pomocy.
Odporność elektromagnetyczna
Monitor Nio 5MP LED jest przeznaczony do stosowania w określonych poniżej warunkach
elektromagnetycznych środowiska eksploatacji. Klient lub użytkownik monitora Nio 5MP LED ma za zadanie
zapewnić pracę systemu właśnie w takim środowisku.
Test odporności
Wyładowania
elektrostatyczne (ESD)
IEC 61000-4-2
Elektryczne stany
przejściowe/wiązki
zaburzeń elektrycznych
Środowisko
elektromagnetyczne —
wytyczne
± 8 kV styk
± 8 kV styk
Podłoga powinna być
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 wykonana z drewna,
betonu lub płytek
kV powietrze
kV powietrze
ceramicznych. Jeśli
podłogi są pokryte
materiałem syntetycznym,
wilgotność względna
powinna wynosić
przynajmniej 30%
± 2 kV dla linii zasilających ± 2 kV dla linii zasilających Jakość zasilania z sieci
powinna być typowa dla
± 1 kV dla linii wejścia/
± 1 kV dla linii wejścia/
wyjścia
wyjścia
Poziomy testowe IEC
60601
Poziom zgodności
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
45
Ważne informacje
Poziomy testowe IEC
60601
Test odporności
IEC 61000-4-4
Częstotliwość powtarzania
100 kHz
Udar
Linia do linii: ± 0.5 kV, ± 1
kV
IEC61000-4-5
Linia do uziemienia: ± 0.5
kV, ± 1 kV, ± 2 kV
Spadki napięcia, krótkie
Napięcie resztkowe 0%
przerwy i zmiany napięcia przez 0.5 okresu przy 0°,
na wejściowych
45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
przewodach zasilających 270° i 315°
IEC 61000-4-11
Napięcie resztkowe 0%
przez 1 okres przy 0°
Napięcie resztkowe 70%
przez 25 okresów przy 0°
Przerwy w napięciu:
napięcie resztkowe 0%
przez 250 okresów przy 0°
Pole magnetyczne
częstotliwości zasilania
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8
30 A/m
Przewodzone
częstotliwości radiowe
IEC 61000-4-6
Wypromieniowane
częstotliwości radiowe
IEC 61000-4-3
3 Vrms (6 Vrms w
pasmach ISM)
od 150 kHz do 80 MHz
3 V/m
od 80 MHz do 2.7 GHz
Środowisko
elektromagnetyczne —
wytyczne
Częstotliwość powtarzania środowiska komercyjnego
lub szpitalnego
100 kHz
Linia do linii: ± 0.5 kV, ± 1 Jakość zasilania z sieci
kV
powinna być typowa dla
Linia do uziemienia: ± 0.5 środowiska komercyjnego
lub szpitalnego
kV, ± 1 kV, ± 2 kV
Napięcie resztkowe 0%
Jakość zasilania z sieci
przez 0.5 okresu przy 0°, powinna być typowa dla
45°, 90°, 135°, 180°, 225°, środowiska komercyjnego
270° i 315°
lub szpitalnego. Jeśli
użytkownik monitora Nio
Napięcie resztkowe 0%
5MP LED wymaga
przez 1 okres przy 0°
ciągłości działania
Napięcie resztkowe 70%
podczas przerw w
przez 25 okresów przy 0°
zasilaniu sieciowym,
Przerwy w napięciu:
zaleca się zasilanie
napięcie resztkowe 0%
monitora Nio 5MP LED
przez 250 okresów przy 0° przy użyciu zasilacza
awaryjnego (UPS) lub
akumulatora
Nie dotyczy 6
Wartości pola
magnetycznego przy
danej częstotliwości
powinny być na poziomie
charakterystycznym dla
typowej lokalizacji w
typowym środowisku
komercyjnym lub
szpitalnym
3 Vrms (6 Vrms w
pasmach ISM)
Poziom zgodności
3 V/m
Odporność na zakłócenia wywoływane przez sprzęt do komunikacji bezprzewodowej
drogą radiową
Częstotliwość
testowa
(MHz)
Pasmo
(MHz)
Serwis
Modulacja
385
380 – 390
TETRA 400
450
430 – 470
710
704 – 787
745
Moc
maksymalna (W)
Odległość
(m)
Poziom
testu
odporności
(V/m)
Modulacja
impulsu 18
Hz
1.8
0.3
27
GMRS 460,
FRS 460
Odchylenie
FM ± 5 kHz
Sinus 1 kHz
2
0.3
28
Pasmo LTE
13, 17
Modulacja
impulsu 217
Hz
0.2
0.3
9
780
6:
46
Monitor Nio 5MP LED nie zawiera komponentów podatnych na działanie pola magnetycznego
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
Ważne informacje
Częstotliwość
testowa
(MHz)
Pasmo
(MHz)
810
Moc
maksymalna (W)
Odległość
(m)
Poziom
testu
odporności
(V/m)
Serwis
Modulacja
800 – 960
GSM 800/
900, TETRA
800, iDEN
820, CDMA
850, pasmo
LTE 5
Modulacja
impulsu 18
Hz
2
0.3
28
1700 – 1990
GSM 1800,
CDMA 1900,
GSM 1900,
DECT,
pasmo LTE
1/3/4/25,
UMTS
Modulacja
impulsu 217
Hz
2
0.3
28
2450
2400 – 2570
Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
pasmo LTE 7
Modulacja
impulsu 217
Hz
2
0.3
28
5240
5100 – 5800
W LAN
802.11 a/n
Modulacja
impulsu 217
Hz
0.2
0.3
9
870
930
1720
1845
1970
5500
5785
7.5 Wyjaśnienie używanych symboli
Symbole na urządzeniu
Na urządzeniu lub zasilaczu można znaleźć następujące symbole (lista niewyczerpująca):
Wskazuje zgodność z częścią 15 zasad FCC (klasa A lub klasa B)
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami UL
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami UL dla Kanady i
Stanów Zjednoczonych
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami UL dla Kanady i
Stanów Zjednoczonych
E352529
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami UL Demko
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami CCC
S&E
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
47
Ważne informacje
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami VCCI
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami KC
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami BSMI
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami PSE
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami EAC
Przestroga: Prawo federalne (Stanów Zjednoczonych) ogranicza sprzedaż tego
urządzenia przez pracownika służby zdrowia lub na jego zlecenie.
Wskazuje lokalizację złącz USB na urządzeniu
Wskazuje lokalizację złącz DisplayPort na urządzeniu
Wskazuje producenta
Wskazuje datę produkcji
yy
Wskazuje ograniczenia temperatury7 dla urządzenia, zapewniające bezpieczną pracę
w zakresie danych technicznych
xx
SN
REF
Wskazuje numer seryjny urządzenia
Wskazuje numer części lub numer katalogowy urządzenia
Ostrzeżenie: niebezpieczne napięcie
Przestroga
Sprawdzić w instrukcji obsługi
7:
48
Wartości xx i yy można znaleźć w sekcji z danymi technicznymi.
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
Ważne informacje
Wskazuje, że urządzenie nie może być wyrzucane do śmieci, ale musi zostać
poddane recyklingowi zgodnie z europejską dyrektywą WEEE (Utylizacja odpadów
elektrycznych i elektronicznych)
Wskazuje prąd stały (DC)
Wskazuje prąd zmienny (AC)
Gotowość
Ekwipotencjalność
Uziemienie ochronne
lub
Symbole na opakowaniu
Na opakowaniu urządzenia można znaleźć następujące symbole (lista niewyczerpująca):
Oznacza urządzenie medyczne, które można uszkodzić w przypadku
nieprawidłowego obchodzenia się z nim w czasie przechowywania.
Oznacza urządzenie medyczne, które należy chronić przed wilgocią w czasie
przechowywania.
Oznacza kierunek przechowywania opakowania. Opakowanie należy przewozić,
obchodzić się z nim i przechowywać w taki sposób, aby strzałki zawsze były
skierowane w górę.
Oznacza maksymalną liczbę opakowań, które można na sobie ułożyć.
15
n
Oznacza, że opakowanie powinno być noszone przez dwie osoby.
xx-yy Kg
Oznacza, że opakowania nie można przecinać nożem, ani innym ostrym
przedmiotem.
yy °C
+60
Oznacza ograniczenie temperatury, na którą urządzenie można bezpiecznie narazić w
czasie przechowywania.
xx °C
-20
yy %
85
Oznacza zakres wilgotności, na którą urządzenie można bezpiecznie narazić w czasie
przechowywania.
5x %
yyy kPa
106
Oznacza zakres ciśnienia atmosferycznego, na które urządzenie można bezpiecznie
narazić w czasie przechowywania.
xx kPa
50
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
49
Ważne informacje
7.6 Wyłączenie odpowiedzialności
Informacja dotycząca wyłączenie odpowiedzialności
Choć dochowano wszelkich starań, aby zapewnić poprawność techniczną niniejszego dokumentu, nie
ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy. Naszym celem jest zapewnienie jak najbardziej
poprawnej i użytecznej dokumentacji; w przypadku znalezienia błędów prosimy o kontakt.
Produkty programowe Barco stanowią własność firmy Barco. Są one rozprowadzane wraz z gwarancją
ochrony praw autorskich dla Barco NV lub Barco, Inc., do wykorzystania wyłącznie w zgodzie z określonymi
warunkami i na podstawie umowy licencyjnej pomiędzy Barco NV lub Barco, Inc. a licencjobiorcą.
Jakiekolwiek inne korzystanie, kopiowanie lub publikowanie produktów programowych firmy Barco jest
zabronione.
Specyfikacje produktów firmy Barco mogą ulegać zmianom bez powiadomienia.
Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.
Prawa autorskie
Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument ani
żadna jego część nie mogą być odtwarzane ani kopiowane w żadnej formie ani przy użyciu żadnych środków
— graficznych, elektronicznych czy mechanicznych, łącznie z powielaniem, przepisywaniem czy zapisem
informacji lub wykorzystaniem systemów pozyskiwania danych — bez pisemnej zgody firmy Barco.
© 2019 Barco NV Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ochrona patentowa
Zob. www.barco.com/about-barco/legal/patents
7.7 Dane techniczne
Informacje ogólne
50
Technologia ekranu
Dwudomenowy IPS, normalnie czarny
Aktywny rozmiar ekranu
(przekątna)
541 mm (21.3 cala)
Aktywny rozmiar ekranu
(szer. x wys.)
459.8 x 375.3 mm (18.1" x 14.77")
Proporcje (szer.:wys.)
5:4
Rozdzielczość
5 MP (2560 x 2048 pikseli)
Rozmiar piksela
0.165 mm
Wyświetlanie obrazu w skali
szarości
Tak
Głębia bitowa
10 bitów
Kąt widzenia (poz., pion.)
178°
Korekcja jednorodności
ULT
Ustawienia zadane jasności
otoczenia
Tak, wybór pomieszczenia odczytu
Przedni czujnik
Tak
Maksymalna luminancja
1020 cd/m²
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
Ważne informacje
Jasność skalibrowana dla
DICOM
500 cd/m²
Współczynnik kontrastu
(typowa dla panelu)
1200:1
Czas reakcji ((Tr + Tf)/2)
(typowy)
12.5 ms
Kolor obudowy
RAL 9003 / RAL 9004
Wejściowe sygnały wideo
DVI
DisplayPort
Porty USB
1x złącze odbiorcze USB 2.0 (punkt końcowy)
3x złącze nadawcze USB 2.0
Parametry znamionowe
zasilania
24 V prądu stałego, 4 A; 5 V prądu stałego, 0.5 A
Wymagania dotyczące
zasilania
To urządzenie powinno być zasilane przez następujący zasilacz
zatwierdzony do użytku w środowisku medycznym:
Sinpro, typ CPU110-201
Parametry znamionowe oznaczone na zasilaczu medycznym:
• Parametry znamionowe wejścia: 100–240 V prądu przemiennego, 1.5–
0.6 A, 47/63 Hz
• Parametry znamionowe wyjścia: 24 V prądu stałego, 4.58 A; 5 V prądu
stałego, 0.5 A
Zużycie energii
43 W (nominalne)
< 0.5 W (hibernacja)
< 0.5 W (oczekiwanie)
Wymiary ze stojakiem (szer.
× wys. × gł.)
Pionowo: 407 x 523~623 x 235 mm
Poziomo: 493.5 x 479~579 x 235 mm
Wymiany bez stojaka (szer.
× wys. × gł.)
407 x 494 x 84 mm
Wymiary po spakowaniu
(szer. x wys. x gł.)
676 × 565 × 317 mm
Masa netto ze stojakiem
13.25 kg
Masa netto bez stojaka
8.25 kg
Waga netto z opakowaniem
19.61 kg (bez akcesoriów opcjonalnych)
Przechył
-10° do +30°
Obrót
-45° do +45°
Przegub
0° do 90°
Zakres regulacji wysokości
100 mm
Standard mocowania
VESA (100 mm)
Osłona ekranu
Ochronna, antyodblaskowa pokrywa szklana
Zalecane zastosowania
Wszystkie obrazy cyfrowe, w tym cyfrowej mammografii
Certyfikaty
FDA 510(K) K133984 dla ogólnej radiologii
CE1639 (MDD 93/42/EEC; A1:2007/47/EC produkt klasy IIb)
CCC (Chiny), KC (Korea), PSE (Japonia), Inmetro (Brazylia), BIS (Indie),
EAC (Rosja, Kazachstan, Białoruś, Armenia i Kirgistan)
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
51
Ważne informacje
Dotyczące bezpieczeństwa:
IEC 60950-1:2005 + A1:2009
EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013
IEC 60601-1:2005 + A1:2012
EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014
ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + R1:2012
CAN/CSA C22.2 nr 60601-1:14
Dotyczące EMI:
IEC 60601-1-2:2014 (wyd. 4)
EN 60601-1-2:2015 (wyd. 4)
FCC część 15 klasa B
ICES-001 poziom B
VCCI (Japonia)
Warunki otoczenia:
chińska etykieta dotycząca zużycia energii, dyrektywa EU RoHS, chińskie
wymogi RoHS, REACH, urząd ochrony zdrowia w Kanadzie Canada
Health, WEEE, dyrektywa w sprawie opakowań
Dostarczone akcesoria
Przewodnik użytkownika
Płyta z dokumentacją
Płyta systemowa
Kabel wideo (1 x DisplayPort)
Kabel USB 2.0
Kable sieciowe (Wielka Brytania, Europa (CEBEC/KEMA), Stany
Zjednoczone (UL/ CSA; wtyczka przejściówki NEMA5-15P), Chiny (CCC))
Zasilacz zewnętrzny
Akcesoria opcjonalne
Karta graficzna
Oprogramowanie QA
MediCal QAWeb
Gwarancja
5 lat, w tym 45000 godzin gwarancji na podświetlenie
Temperatura robocza
0°C do 40°C (15°C do 30°C zgodnie ze specyfikacją)
Temperatura
przechowywania
-20°C do 60°C
Wilgotność robocza
8% do 80% (bez kondensacji)
Wilgotność
przechowywania
5% do 85% (bez kondensacji)
Ciśnienie robocze
50 kPa minimalne
Ciśnienie podczas
przechowywania
50 do 106 kPa
7.8 Informacje o licencji Open Source
Informacje o licencji Open Source
Niniejszy produkt zawiera składniki oprogramowania wydane w ramach licencji Open Source. Należy
dostosować się do warunków każdej odrębnej licencji oprogramowania Open Source.
Lista użytych komponentów oprogramowania Open Source jest dostępna w mającej zastosowanie licencji
EULA, dostępnej na stronie internetowej firmy Barco (sekcja „My Barco”) lub innymi metodami (online).
52
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
Ważne informacje
Prawa autorskie do każdego komponentu oprogramowania Open Source należą do pierwszego posiadacza
tych praw autorskich, każdego dodatkowego współtwórcy i/lub ich odpowiednich cesjonariuszy, którzy mogą
być określeni w odpowiedniej dokumentacji oprogramowania Open Source, kodzie źródłowym, pliku
README, lub w inny sposób. Nie należy usuwać ani maskować, bądź w inny sposób zmieniać tych praw
autorskich.
KAŻDY ODRĘBNY ELEMENT OPROGRAMOWANIA OPEN SOURCE I CAŁA POWIĄZANA
DOKUMENTACJA SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ”, BEZ JAWNEJ LUB DOROZUMIANEJ
GWARANCJI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI, DOROZUMIANEJ GWARANCJI POKUPNOŚCI I
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH
ANI INNY WSPÓŁTWÓRCA NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE,
SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE, NAWET JEŚLI UDZIELONO INFORMACJI O
MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY I NA PODSTAWIE
JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI. WIĘCEJ INFORMACJI/SZCZEGÓŁÓW MOŻNA
ZNALEŹĆ W KAŻDEJ KONKRETNEJ LICENCJI OPEN SOURCE.
W odniesieniu do licencji GPL, LGPL lub podobnych, w związku z dostępem do odpowiedniego kodu
źródłowego i możliwości automatycznego zastosowania postanowień licencyjnych:
•
•
Należy dostosować się do warunków każdej takiej szczególnej, mającej zastosowanie licencji
oprogramowania Open Source. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za własne dodatki, zmiany lub
modyfikacje, bez możliwości odwołania się lub kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec firmy Barco.
Użytkownik ponadto potwierdza, że wszelkie takie dodatki, zmiany lub modyfikacje mogą negatywnie
wpłynąć na możliwość firmy Barco — stosownie do decyzji firmy Barco — do kontynuowania świadczenia
usług, gwarancji, aktualizacji oprogramowania, poprawek, konserwacji, dostępu lub podobnych usług, bez
możliwości odwołania się lub kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec firmy Barco.
Firma Barco oferuje możliwość dostarczenia odpowiedniego kodu źródłowego i udostępni odpowiedni kod
źródłowy za pośrednictwem poczty e-mail lub łącza pobierania, z wyjątkiem sytuacji, w których właściciele
stosownych licencji wymagają od firmy Barco dostarczenia odpowiedniego kodu źródłowego na nośniku
trwałym, w którym to przypadku firma Barco obciąży użytkownika rzeczywistymi kosztami
przeprowadzenia takiej dystrybucji, czyli kosztami nośnika, transportu i obsługi. Można skorzystać z tej
opcji, wysyłając pisemną prośbę na adres Barco N.V, attn. legal department, President Kennedypark 35,
8500 Kortrijk (Belgia). Ta oferta jest ważna przez okres trzech (3) lat od daty dystrybucji tego produktu
przez firmę Barco.
K5902121PL /03 Nio 5MP LED
53
Barco NV
President Kennedypark 35
8500 Kortrijk
Belgium
K5902121PL /03 | 2019-03-29
Barco NV | Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
Registered office: Barco NV | President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement