Barco Nio Color 2MP LED MDNC-2221 Naudotojo gidas

Barco Nio Color 2MP LED MDNC-2221 Naudotojo gidas
Nio 2MP LED Display
Naudotojo vadovas
MDNC-2221
ENABLING BRIGHT OUTCOMES
Registered office: Barco NV
President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Barco NV
Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Turinys
1 Sveiki!........................................................................................................................................................................................................................5
1.1 Kas yra dėžėje.......................................................................................................................................................................................6
1.2 Gaminio apžvalga................................................................................................................................................................................6
2 Įrengimas ................................................................................................................................................................................................................9
2.1 Ekrano padėties reguliavimas ...................................................................................................................................................10
2.2 Laidų jungtys ....................................................................................................................................................................................... 11
2.3 VESA laikiklio įrengimas ...............................................................................................................................................................13
2.4 Paleidimas pirmą kartą ..................................................................................................................................................................14
3 Kasdienė veikla ...............................................................................................................................................................................................17
3.1 Rekomendacijos kasdienei veiklai ..........................................................................................................................................18
3.2 Klavišų indikatorių lemputės .......................................................................................................................................................18
3.3 Parengties režimo įjungimas ......................................................................................................................................................19
3.4 Ekrano meniu įjungimas................................................................................................................................................................19
3.5 Ekrano meniu naršymas ...............................................................................................................................................................20
4 Išplėstinės operacijos.................................................................................................................................................................................21
4.1 Ekrano meniu kalba.........................................................................................................................................................................22
4.2 OSD meniu automatinio uždarymo funkcija.......................................................................................................................22
4.3 Maitinimo būsenos indikatoriaus lemputė...........................................................................................................................22
4.4 Klavišų indikatorių lemputės .......................................................................................................................................................22
4.5 Maitinimo užrakinimo funkcija....................................................................................................................................................23
4.6 DPMS režimas....................................................................................................................................................................................23
4.7 Miego režimas ....................................................................................................................................................................................23
4.8 Numatytasis skaistis........................................................................................................................................................................24
4.9 Peržiūros režimai ..............................................................................................................................................................................24
4.10 Monitoriaus funkcijos ......................................................................................................................................................................24
4.11 Skaitymo patalpos ............................................................................................................................................................................25
4.12 Monitoriaus orientacija...................................................................................................................................................................26
4.13 Vaizdo įvesties signalai..................................................................................................................................................................26
4.14 EDID parametrai................................................................................................................................................................................26
4.15 Monitoriaus informacija .................................................................................................................................................................27
4.16 Ekrano būsena ...................................................................................................................................................................................27
5 Techninė priežiūra .........................................................................................................................................................................................29
5.1 Planinė techninė priežiūra ...........................................................................................................................................................30
5.2 Valymas..................................................................................................................................................................................................30
6 Svarbi informacija..........................................................................................................................................................................................31
6.1 Saugos informacija ..........................................................................................................................................................................32
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
3
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Aplinkosaugos informacija...........................................................................................................................................................34
Teisinė atitikimo informacija ........................................................................................................................................................36
EMS pranešimas...............................................................................................................................................................................37
Simbolių paaiškinimas ...................................................................................................................................................................40
Teisinis atsakomybės atsisakymas.........................................................................................................................................42
Techninės specifikacijos ...............................................................................................................................................................43
Atvirojo kodo licencijos informacija.........................................................................................................................................45
7 Trikčių šalinimas.............................................................................................................................................................................................47
7.1 Trikčių šalinimas ................................................................................................................................................................................48
7.2 Įspėjamieji signalai...........................................................................................................................................................................48
4
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
Sveiki!
1
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
5
Sveiki!
1.1 Kas yra dėžėje
Apžvalga
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MDNC-2221 ekranas
Naudotojo vadovas
Sistemos diskas
Dokumentacijos diskas
„DisplayPort“ kabeliu;
DVI laidas
USB laidas
Kintamosios srovės maitinimo laidas
Išorinis maitinimo šaltinis
Jei užsakėte „Barco“ ekrano valdiklį, jis taip pat bus dėžėje kartu su jo priedais. Specialusis naudotojo
vadovas yra sistemos CD diske.
Išsaugokite originalią pakuotę. Ji skirta šiam ekranui ir yra ideali apsauga transportuojant ir
sandėliuojant.
1.2 Gaminio apžvalga
Priekinė pusė
7
8
1
2
3
4
5
Pav. 1-1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6
USB-A 2.0 išėjimo jungtis
Klavišas „I-Luminate“ / kairėn
Dešinysis klavišas
Meniu klavišas
Parengties klavišas
Maitinimo būsenos šviesos diodas
Aplinkos šviesos jutiklis
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
6
Sveiki!
8. Priekinis jutiklis
Galinė pusė
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
Pav. 1-2
1. +24 VDC maitinimo įvestis
2. USB-A 2.0 išėjimo jungtis
3. USB-B 2.0 įėjimo jungtis
4. DVI vaizdo įvestis
5. „DisplayPort“ vaizdo įvestis
6. Jungčių skyriaus dangtelis
7. „Kensington“ apsauginis užraktas
8. VESA laikiklio dangtelis
9. Laidų kanalas
10. Pagrindo fiksavimo spaustukas
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
7
Sveiki!
8
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
Įrengimas
2
Prieš įrengdami savo Nio 2MP LED Display ir prijungdami visus reikiamus laidus, pasirūpinkite, kad
jūsų kompiuteryje būtų fiziškai įmontuotas tinkamas ekrano valdiklis. Jei naudojate „Barco“ ekrano
valdiklį, su juo pateikiamame naudotojo vadove rasite nurodymus, kaip tai atlikti.
Suderinamų ekrano valdiklių sąrašas pateikiamas naujausioje suderinamumo matricos versijoje,
kurią rasite my.barco.com (MyBarco > My Support > Healthcare > Compatibility Matrices > Barco
Systems Compatibility Matrices).
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
9
Įrengimas
2.1 Ekrano padėties reguliavimas
Kaip nustatyti ekrano padėtį
1. Ištraukite raudoną pagrindo fiksavimo spaustuką iš angos pagrindo galinėje dalyje.
Pav. 2-1
2. Dabar galite saugiai pakreipti, palenkti, pasukti, pakelti ir nuleisti ekraną.
Pav. 2-2
ĮSPĖJIMAS. Kad ekraną būtų galima tinkamai pasukti, jis turi būti aukščiausioje padėtyje.
Jei ekraną reikia transportuoti, pagrindo fiksavimo spaustuką įstatykite į saugojimo angą.
10
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
Įrengimas
Pav. 2-3
Jei sumontavus sistemos ekraną pakeisite jo padėtį, kai rodomas vaizdas, rezultatas priklausys nuo
vaizdo plokštės ir vaizdo raiškos. Tam tikrais atvejais vaizdas bus pasuktas automatiškai, o kitais
atvejais jis nebus sukamas (pvz., jei pasukus bus prarasti pikseliai). Prireikus pakeiskite vaizdo
raišką ekrano valdymo skydelyje ir paleiskite sistemą iš naujo pakeitę ekrano padėtį.
2.2 Laidų jungtys
Laidų prijungimas
1. Atidarykite jungčių skyrių. Švelniai pastumkite du dantukus ant viršutinio dangtelio, tada dangtelį nuimkite.
Pav. 2-4
2. Prijunkite vaizdo šaltinį iš darbo stoties prie atitinkamų ekrano vaizdo įvesčių.
Dėmesio. Prijunkite tik vieną iš dviejų vaizdo įvesčių. Jei vienu metu prijungsite abi įvestis, įvyks tvarkyklės
klaida.
Pav. 2-5
3. Darbo stoties USB laidą prijunkite prie USB įėjimo jungties ekrane, jei norite pasinaudoti „QAWeb“, ar bet
kurios kitos USB išėjimo jungties (pvz., norite prijungti klaviatūrą, pelę, lietimo kilimėlį ar kitą priedą).
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
11
Įrengimas
Pav. 2-6
4. Pridedamą išorinį nuolatinės srovės maitinimo šaltinį prijunkite prie maitinimo įvesties ekrane.
Pav. 2-7
5. Išveskite visus laidus per laidų kanalą ekrano pagrinde. Kad būtų užtikrintas geresnis laidų įtempimo
mažinimas ir ekranavimas, pritvirtinkite laidus laidų dirželiais jungčių skyriaus viduje.
Pav. 2-8
6. Uždarykite jungčių skyriaus dangtelį. Kai dangtelis bus reikiamoje padėtyje, išgirsite spragtelėjimą.
12
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
Įrengimas
Pav. 2-9
7. Išorinį nuolatinės srovės maitinimo šaltinį prijunkite prie įžeminto maitinimo lizdo naudodami vieną iš
maitinimo laidų, kurį gavote su ekranu.
2.3 VESA laikiklio įrengimas
DĖMESIO! Naudokite tinkamą tvirtinimo įrangą, kad išvengtumėte traumų rizikos.
ĮSPĖJIMAS. Niekada nebandykite pakeisti prie svirties prijungto ekrano padėtį traukdami arba
stumti patį ekraną. Vietoje to, įsitikinkite, kad svirtis yra su VESA patvirtinta rankena ir ją naudokite
ekranui judinti.
Žiūrėkite svirties naudojimo instrukcijas, kur rasite daugiau informacijos ir nurodymus.
ĮSPĖJIMAS. Naudokite VESA patvirtintą svirtį (pagal VESA 100 mm standartą).
Naudokite svirtį, kuri gali išlaikyti ekrano svorį. Svoris nurodytas šio ekrano techniniuose
duomenyse.
Apžvalga
Įprastai prie pakreipimo ir pasukimo pagrindo prijungtas ekranas yra suderinamas su VESA 100 mm
standartu. Todėl jį galima naudoti su svirtiniu stovu pagal VESA 100 standartą.
Todėl pakreipiamas ir pasukamas pagrindas turi būti nuimtas nuo ekrano.
1. Nuleiskite ekraną į žemiausią padėtį ir užfiksuokite aukščio reguliavimo mechanizmą.
Pav. 2-10
2. Paguldykite ekraną priekine dalimi žemyn ant švaraus ir švelnaus paviršiaus. Saugokite, kad
nepažeistumėte ekrano paviršiaus.
3. Plokščiu atsuktuvu nuimkite plastikinį dangtelį.
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
13
Įrengimas
Pav. 2-11
4. Pastumkite plastikinį dangtelį ant pagrindo kakliuko.
Pav. 2-12
5. Prilaikydami koją išsukite keturis tvirtinimo varžtus.
Pav. 2-13
6. Svirtinį stovą gerai pritvirtinkite prie ekrano įsukdami 4 M4 x 8 mm varžtus.
2.4 Paleidimas pirmą kartą
Apžvalga
Dabar esate pasiruošęs paleisti savo Nio 2MP LED Display pirmą kartą.
1. Įjunkite savo Nio 2MP LED Display, kaip aprašyta skyriuje “Parengties režimo įjungimas”, psl. 19.
2. Įjunkite kompiuterį, prijungtą prie jūsų ekrano.
14
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
Įrengimas
Jei tinkamai įdiegėte savo ekraną ir ekrano valdiklį, pasibaigus sistemos įkėlimo procedūrai pasirodys
„Windows“ paleidimo pranešimai.
Paleidus pirmą kartą, jūsų Nio 2MP LED Display veiks baziniu vaizdo režimu naudodamas
numatytąjį atnaujinimo dažnį. Jei naudojate „Barco“ ekrano valdiklį, žr. gautą naudotojo vadovą,
kuriame nurodyta, kaip įdiegti tvarkykles, programinę įrangą ir dokumentaciją. Tai atlikus, jūsų
ekranas automatiškai aptiks prijungtą (-us) vaizdo įvesties signalą (-us) ir naudos tinkamą vaizdo
režimą bei atnaujinimo dažnį.
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
15
Įrengimas
16
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
Kasdienė veikla
3
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
17
Kasdienė veikla
3.1 Rekomendacijos kasdienei veiklai
Optimizuokite savo ekrano eksploatavimo laiką
Įjungus ekrano maitinimo valdymo sistemą (DPMS) bus optimizuotas jūsų ekrano diagnostinis eksploatavimo
laikas automatiškai išjungiant foninį apšvietimą, kai ekranas nenaudojamas nurodytą laiko tarpą. Pagal
numatytuosius nustatymus DPMS jūsų ekrane yra įjungtas, bet jį reikia aktyvinti ir jūsų kompiuteryje. Tam
eikite į „Energijos vartojimo parinkčių savybės“ skyriuje „Valdymo pultas“.
„Barco“ rekomenduoja nustatyti DPMS aktyvinimą po 20 minučių nenaudojimo.
Naudokite ekrano užsklandą, kad išvengtumėte liekamojo vaizdo ekrane
Ilgą laiką LCD ekrane rodant tą patį turinį toje pačioje ekrano vietoje gali susiformuoti liekamasis vaizdas.
Galite išvengti šio reiškinio arba gerokai jį sumažinti naudodami ekrano užsklandą. Galite aktyvinti ekrano
užsklandą savo kompiuterio lange „Ekrano ypatybės“.
„Barco“ rekomenduoja nustatyti ekrano užsklandos aktyvinimą po 5 minučių nenaudojimo. Gera
ekrano užsklanda rodo judantį turinį.
Jei dirbate su tuo pačiu vaizdu ar su programa su statiniais vaizdo elementais keletą valandų nuolat (taip, kad
ekrano užsklanda nėra aktyvinama), reguliariai keiskite vaizdo turinį, kad išvengtumėte statinių elementų
liekamojo vaizdo ekrane.
Pikselių technologijos išaiškinimas
LCD ekranuose naudojama pikseliais paremta technologija. Kaip įprastas leistinasis LCD gamybos nuokrypis,
ribotas šių pikselių skaičius gali likti tamsus arba nuolat šviesti, nedarant įtakos diagnostinėms gaminio
charakteristikoms. Kad būtų užtikrinta optimali gaminio kokybė, „Barco“ taiko griežtus atrankos kriterijus savo
LCD ekranams.
Norėdami sužinoti daugiau apie LCD technologiją ir trūkstamus pikselius, žiūrėkite tam skirtus
dokumentus, pateikiamus svetainėje www.barco.com/healthcare.
Padidintas vartotojo komfortas
Kiekviena „Barco“ keleto galvučių ekrano sistema spalvomis atitinka aukščiausias specifikacijas rinkoje.
„Barco“ rekomenduoja sutampančių spalvų ekranus laikyti kartu. Be to, svarbu visus keleto galvučių
konfigūracijos ekranus naudoti tuo pačiu dažniu, kad būtų išsaugotas spalvų atitikimas visą
ekonomišką sistemos naudojimo laiką.
Padidintas kokybės užtikrinimas
„MediCal QAWeb“ sistema siūlo internetines paslaugas atliekant aukštos kategorijos kokybės užtikrinimą
maksimaliam diagnostiniam patikimumui ir veikimo laikui užtikrinti.
„Barco“ rekomenduoja įdiegti „MediCal QAWeb“ agentą ir taikyti bent numatytąją „QAWeb“
strategiją. Ši strategija numato kalibravimą reguliariais intervalais. Prisijungus prie „MediCal
QAWeb“ serverio atsiranda dar daugiau galimybių.
Sužinokite daugiau ir prisijunkite prie nemokamo „MediCal QAWeb Essential“ lygio svetainėje
www.barco.com/QAWeb.
3.2 Klavišų indikatorių lemputės
Apie klavišų indikatorių lemputes
Pagal numatytuosius nustatymus klavišų indikatorių lemputės bus pritemdytos, todėl klavišai tuo metu
neveiks. Kad klavišai imtų šviesti ir galėtų atlikti tolimesnius veiksmus, palieskite vieną iš klavišų. Tada visi
18
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
Kasdienė veikla
klavišai ims šviesti ir jais bus galima atlikti tolimesnius veiksmus. Tačiau, jei daugiau jokie veiksmai nebus
atliekami per 5 sekundes, klavišai vėl užtems.
Klavišų automatinio pritemdymo funkciją galima išjungti naudojant ekrano meniu. Žiūrėkite “”, , kur
rasite išsamias instrukcijas, kaip tai atlikti.
3.3 Parengties režimo įjungimas
Apie parengties režimo įjungimą
Prijungtame maitinimo šaltinyje taip pat yra jungiklis, kuriuo galima visiškai išjungti maitinimą.
Norėdami naudoti ekraną, neužmirškite įjungti šį maitinimo šaltinį. Tai galite padaryti paspaudę
įjungimo / išjungimo jungiklį ant maitinimo šaltinio į padėtį „│“.
Ekraną įjungti, kai jis veikia parengties režimu, arba perjungti į parengties režimą galima taip:
1. Apšvieskite klavišus, kaip buvo aprašyta.
2. Kai klavišai šviečia, palieskite parengties klavišą ir palaikykite maždaug 2 sekundes.
Tokiu būdu ekranas įsijungs arba persijungs į parengties režimą. Kai monitorius įjungtas, maitinimo šviesos
diodas šviečia baltai. Kai monitorius nustatytas parengties režimu, maitinimo šviesos diodas šviečia
oranžine spalva.
Maitinimo šviesos diodą galima išjungti naudojant ekrano meniu. Žiūrėkite “”, , kur rasite išsamias
instrukcijas, kaip tai atlikti.
Atkūrus maitinimą po pertraukimo, ekranas visada pasileis tuo maitinimo režimu, kuriuo veikė prieš
nutraukiant maitinimą (t. y. parengties arba įjungtu režimu). Tai apsaugo jūsų ekraną nuo
nepageidaujamo liekamojo vaizdo ekrane problemų.
3.4 Ekrano meniu įjungimas
Kaip įjungti ekrano meniu
Naudodami ekrano meniu galite konfigūruoti įvairius nustatymus, kad Nio 2MP LED Display atitiktų jūsų
poreikius jūsų darbo aplinkoje. Be to, naudodami ekrano meniu galite gauti bendrąją informaciją apie savo
ekraną ir jo esamus konfigūracijos nustatymus.
Ekrano meniu galima įjungti tokiu būdu:
1. Jei tai dar nepadaryta, įjunkite ekraną, kaip buvo aprašyta anksčiau.
2. Apšvieskite klavišus, kaip buvo aprašyta.
3. Kol klavišai šviečia, palieskite meniu klavišą.
Tokiu būdu pasirodys pagrindinis ekrano meniu. Tačiau, jei daugiau jokie veiksmai nebus atliekami 90
sekundžių, ekrano meniu vėl dings.
OSD meniu automatinio išjungimo funkciją galima išjungti OSD meniu. Žiūrėkite “”, , kur rasite
išsamias instrukcijas, kaip tai atlikti.
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
19
Kasdienė veikla
3.5 Ekrano meniu naršymas
Kaip naršyti ekrano meniu
Ekrano meniu naršymas gali būti atliekamas tokiu būdu:
•
•
•
•
Klavišais kairėn / dešinėn eikite per (papildomus) meniu, keiskite reikšmes arba atlikite pasirinkimus.
Norėdami pereiti į papildomą meniu arba patvirtinti nustatymus ir pasirinkimus, naudokite meniu klavišą.
Parengties klavišu galite atšaukti nustatymus arba išeiti iš (papildomo) meniu.
Norėdami išjungti visus ekrano meniu vienu metu, palieskite parengties klavišą ir palaikykite maždaug 2
sekundes.
Klavišų piktogramos rodomos virš klavišų, jos pritaikytos funkcijoms, kurioms yra naudojamos
(priklauso nuo meniu).
Klavišų piktogramų apžvalga
Kairėn, Dešinėn
Meniu
Įvesti
Atšaukti
Parengtis (IEC 60417–5009)
20
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
Išplėstinės
operacijos
4
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
21
Išplėstinės operacijos
4.1 Ekrano meniu kalba
Apie ekrano meniu kalbą
Pagal numatytuosius nustatymus ekrano meniu rodomas anglų kalba. Tačiau yra daug kitų kalbų, kurias galite
pasirinkti savo Nio 2MP LED Display ekrano meniu.
Norėdami pakeisti ekrano meniu kalbą:
1.
2.
3.
4.
Įjunkite pagrindinį ekrano meniu.
Eikite į meniu Konfigūracija > Naudotojo sąsaja > Meniu.
Pasirinkite papildomą meniu Kalba.
Pasirinkite vieną iš esamų kalbų ir patvirtinkite.
4.2 OSD meniu automatinio uždarymo funkcija
Apie OSD meniu automatinio uždarymo funkciją
Pagal numatytuosius nustatymus OSD meniu automatiškai dings maždaug po 90 sekundžių neatliekant jokių
veiksmų. Tačiau šią funkciją galima išjungti, kad OSD meniu liktų ekrane, kol nebus išjungtas rankiniu būdu.
Kaip aktyvinti / išjungti OSD meniu automatinio uždarymo funkciją:
1.
2.
3.
4.
Įjunkite pagrindinį ekrano meniu.
Eikite į meniu Konfigūracija > Naudotojo sąsaja > Meniu.
Pasirinkite papildomą meniu Automatinis uždarymas.
Pasirinkite Įjungta / Išjungta pagal poreikį ir patvirtinkite.
4.3 Maitinimo būsenos indikatoriaus lemputė
Apie maitinimo būsenos indikatoriaus lemputę
Pagal numatytuosius nustatymus įjungus ekraną maitinimo būsenos indikatoriaus lemputė pritemsta. Tai
galima pakeisti, kad įjungus ekraną maitinimo būsenos indikatoriaus lemputė būtų žalia.
Kai ekranas veikia budėjimo režimu, maitinimo būsenos indikatoriaus lemputė visada šviečia
oranžine spalva, net jei maitinimo būsenos indikatoriaus lemputę išjungiate.
Maitinimo būsenos indikatoriaus lemputės įjungimas arba išjungimas.
1.
2.
3.
4.
Įjunkite pagrindinį ekrano meniu.
Eikite į meniu Konfigūracija > Naudotojo sąsaja > Indikatorių lemputės.
Pasirinkite papildomą meniu Maitinimo būsena.
Pasirinkite Įjungta / Išjungta pagal poreikį ir patvirtinkite.
4.4 Klavišų indikatorių lemputės
Apie klavišų indikatorių lemputes
Pagal numatytuosius nustatymus užsidegusios klavišų indikatorių lemputės vėl užgęsta, jei jokie veiksmai
neatliekami 5 sekundes. Tačiau šią funkciją galima pakeisti taip, kad klavišų indikatorių lemputės būtų visada
įjungtos arba visada išjungtos.
Kaip konfigūruoti klavišų indikatorių lemputes
1. Įjunkite pagrindinį ekrano meniu.
2. Eikite į meniu Konfigūracija > Naudotojo sąsaja > Indikatorių lemputės.
22
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
Išplėstinės operacijos
3. Pasirinkite papildomą meniu Klavišai.
4. Pasirinkite Automatinis / Visada įj. / Visada išj. pagal poreikį ir patvirtinkite.
4.5 Maitinimo užrakinimo funkcija
Apie maitinimo užrakinimo funkciją
Įjungus maitinimo užrakinimo funkciją, Nio 2MP LED Display priverstinai lieka įjungtas. Tai reiškia, kad jo
negalima perjungti į parengties režimą rankiniu būdu, kol nebus išjungta maitinimo užrakinimo funkcija.
Norėdami įjungti / išjungti maitinimo užrakinimo funkciją:
1.
2.
3.
4.
Įjunkite pagrindinį ekrano meniu.
Eikite į meniu Konfigūracijas > Naudotojo sąsaja > Valdikliai.
Pasirinkite papildomą meniu Išjungimo blokavimas.
Pasirinkite Įjungta / Išjungta pagal poreikį ir patvirtinkite.
4.6 DPMS režimas
Apie DPMS režimą
Įjungus ekrano maitinimo valdymo sistemos (DPMS) režimą bus optimizuotas jūsų ekrano diagnostinis
eksploatavimo laikas automatiškai išjungiant foninį apšvietimą, kai ekranas nenaudojamas nurodytą laiko
tarpą. Pagal numatytuosius nustatymus DPMS režimas jūsų ekrane yra įjungtas, bet jį reikia aktyvinti ir jūsų
kompiuteryje. Tam eikite į savo kompiuterio langą „Energijos vartojimo parinkčių savybės“.
„Barco“ rekomenduoja nustatyti DPMS aktyvinimą po 20 minučių nenaudojimo.
Kai jūsų ekrane įjungtas DPMS režimas, galima papildoma ekrano energijos taupymo funkcija –
miego režimas. Žiūrėkite “”, , kur pateikiama daugiau informacijos apie miego režimą ir kaip įjungti
šią funkciją.
Norėdami įjungti / išjungti DPMS režimą savo ekrane:
1.
2.
3.
4.
Įjunkite pagrindinį ekrano meniu.
Eikite į meniu Konfigūracija > Maitinimo valdymas.
Pasirinkite papildomą meniu DPMS režimas.
Pasirinkite Įjungta / Išjungta pagal poreikį ir patvirtinkite.
4.7 Miego režimas
Apie miego režimą
Kai įjungiamas miego režimas, išsijungia ne tik foninis apšvietimas, bet išjungiamos ir kitos funkcijos, kad dar
labiau sumažėtų energijos sąnaudos. Tai įvyksta praėjus tam tikram laikui, kurį galima nustatyti rankiniu būdu.
Miego režimą jūsų ekrane galima įjungti tik kai prieš tai įjungiamas DPMS režimas. Todėl žiūrėkite
“”, , kaip tai padaryti.
Kai miego režimas įjungtas, prijunkite klaviatūrą arba pelę prie kompiuterio, o ne prie ekrano USB
jungčių.
Norėdami įjungti / išjungti miego režimą savo ekrane:
1. Įjunkite pagrindinį ekrano meniu.
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
23
Išplėstinės operacijos
2. Eikite į meniu Konfigūracija > Maitinimo valdymas.
3. Pasirinkite papildomą meniu Miego režimas.
4. Pasirinkite Įjungta / Išjungta pagal poreikį ir patvirtinkite.
Norėdami nurodyti miego režimo įsijungimo laiką:
1.
2.
3.
4.
Įjunkite pagrindinį ekrano meniu.
Eikite į meniu Konfigūracija > Maitinimo valdymas.
Pasirinkite papildomą meniu Miego režimo įsijungimo laikas.
Nustatykite norimą įsijungimo laiko reikšmę ir patvirtinkite.
4.8 Numatytasis skaistis
Apie numatytąjį skaistį
Jūsų Nio 2MP LED Display numatytasis skaistis yra reguliuojamas iš anksto nustatytame diapazone. Kai
pakeičiate numatytąjį skaistį, ekranas sureguliuos foninį apšvietimą, kad būtų pasiektas numatytasis skaistis.
Norėdami nustatyti numatytąjį skaistį:
1.
2.
3.
4.
Įjunkite pagrindinį ekrano meniu.
Eikite į meniu Konfigūracija > Kalibravimas.
Pasirinkite papildomą meniu Numatytasis skaistis.
Nustatykite norimą numatytojo skaisčio reikšmę ir patvirtinkite.
Numatytoji, gamykloje DICOM kalibruoto skaisčio reikšmė yra pateikiama techninių duomenų
lentelėje. Garantuojamas foninio apšvietimo eksploatavimo laikas galioja šiam nustatymui.
4.9 Peržiūros režimai
Apie peržiūros režimus
Nio 2MP LED Display gali būti naudojamas dviem peržiūros režimais:
•
•
Diagnostinis: šiuo režimu pateikiamas visas sukalibruotas skaistis ir jis yra skirtas naudoti diagnostikos
tikslams.
Tekstinis: šiuo režimu skaistis sumažinamas maždaug per pusę. Jis yra skirtas naudoti dirbant su biuro
programomis, pavyzdžiui, su tekstų redaktoriumi.
Įsidėmėkite, kad tekstinis režimas nėra išliekantis, kai maitinimas išjungiamas, vėl jį įjungus įrenginys
pasileidžia diagnostiniu režimu.
Diagnostinis režimas visada turi būti pasirinktas, kai Nio 2MP LED Display numatytas naudoti
diagnostinėje aplinkoje.
Norėdami pasirinkti peržiūros režimą:
1.
2.
3.
4.
Įjunkite pagrindinį ekrano meniu.
Eikite į meniu Konfigūracija > Kalibravimas.
Pasirinkite papildomą meniu Peržiūros režimas.
Pasirinkite Diagnostinis / tekstinis pagal poreikį ir patvirtinkite.
4.10 Monitoriaus funkcijos
Apie monitoriaus funkcijas
Originalūs, nepakoreguoti ekranai rodo visus pilkio pustonių / spalvų lygius, kurių skaisčio žingsnis nėra
optimalus svarbiai diagnostikos informacijai. Tačiau tyrimais nustatyta, kad medicininiuose vaizduose kai
24
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
Išplėstinės operacijos
kuriose pilkio pustonių / spalvų dalyse yra daugiau diagnostinės informacijos nei kitose. Atsižvelgiant į šias
išvadas, buvo nustatytos ekrano funkcijos. Šios funkcijos išryškina tas dalis, kuriose yra svarbi diagnostikos
informacija, pakoreguodamos originalius ekrano parametrus.
Galimos jūsų Nio 2MP LED Display ekrano funkcijos yra:
• Savoji: jei pasirinkote „Savoji“, originalūs ekrano parametrai nebus koreguojami.
• Dinaminė gama 1.8 arba 2.2: tai gama funkcijos, kurios yra paslinktos atsižvelgiant nenulinį LCD ekrano
skaistį, kai siunčiamas „juodas“ signalas. Tai ypač naudinga atliekant KT, kad būtų pagerintas mažų
Haunsfildo reikšmių suvokimas.
• DICOM: DICOM (skaitmeninis vaizdavimas ir duomenų perdavimas medicinoje) yra tarptautinis
standartas, sukurtas siekiant pagerinti skaitmeninių radiologijos vaizdų kokybę ir perdavimą. Trumpiau
tariant, DICOM ekrano funkcijos užtikrina geriau matomus pilkio pustonius nuotraukose. „Barco“
rekomenduoja pasirinkti DICOM ekrano funkciją daugeliui medicininės peržiūros atvejų.
• Naudotojas: ši ekrano funkcija bus automatiškai pasirenkama, kai ekrano funkcijas nustato „MediCal
QAWeb“.
• Gama 1.8 arba 2.2: pasirinkite vieną iš šių ekrano funkcijų, jei ekranas pakeičia kineskopinį ekraną, kurio
gama yra atitinkamai 1.8 arba 2.2.
Ekrano nustatymai turi būti pritaikyti, kad atitiktų vizualizavimo programinės įrangos reikalavimus.
Jei kyla abejonių, kreipkitės į vizualizavimo programinės įrangos tiekėją.
Kaip pasirinkti ekrano funkciją:
1.
2.
3.
4.
Įjunkite pagrindinį ekrano meniu.
Eikite į meniu Konfigūracija > Kalibravimas.
Pasirinkite papildomą meniu Monitoriaus funkcija.
Pasirinkite vieną iš galimų ekrano funkcijų ir patvirtinkite.
4.11 Skaitymo patalpos
Apie skaitymo patalpas
Skaitymo patalpas galima pasirinkti tik kai pasirinkta DICOM ekrano funkcija. Todėl žiūrėkite “”, ,
kaip teisingai nustatyti ekrano funkcijas.
Amerikos medicinos fiziologų asociacija (AAPM) sudarė iš anksto nustatytų skaitymo patalpų sąrašą.
Kiekviena šių skaitymo patalpų nusakoma šiais parametrais:
•
maksimali šviesa, leidžiama šio tipo patalpoje;
Galimos jūsų Nio 2MP LED Display skaitymo patalpos yra:
•
•
•
•
•
•
•
Tamsi patalpa: atitinka idealios tamsios patalpos šviesos sąlygas. Šis nustatymas išjungia aplinkos
apšvietimo kompensavimą.
CR/DR/ MAMMO: atitinka šviesos sąlygas kompiuterinės radiologijos, skaitmeninės radiologijos arba
mamografijos diagnostinio skaitymo patalpose. Šio nustatymo maksimali aplinkos šviesa yra silpniausia.
CT/MR/NM: atitinka šviesos sąlygas kompiuterinės tomografijos, magnetinio rezonanso arba branduolinių
medicininių skenavimų diagnostinio skaitymo patalpose.
Darbuotojų patalpa: atitinka šviesos sąlygas kabinetuose.
Klinikinių peržiūrų patalpa: atitinka šviesos sąlygas klinikinės apžiūros diagnostinio skaitymo patalpose.
Skubios pagalbos patalpa: atitinka šviesos sąlygas skubios pagalbos palatoje.
Operacinė: atitinka šviesos sąlygas operacinėje. Šio nustatymo maksimali aplinkos šviesa yra stipriausia.
Kaip pasirinkti skaitymo patalpą:
1.
2.
3.
4.
Įjunkite pagrindinį ekrano meniu.
Eikite į meniu Konfigūracija > Kalibravimas > Interpretavimo patalpa.
Pasirinkite papildomą meniu Interpretavimo patalpa.
Pasirinkite vieną iš galimų skaitymo patalpų ir patvirtinkite.
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
25
Išplėstinės operacijos
4.12 Monitoriaus orientacija
Apie Monitoriaus orientacija
Jūsų ekranas automatiškai aptinka savo fizinę padėtį (vertikalią ar horizontalią) ir pagal numatytuosius
nustatymus automatiškai sureguliuoja vaizdo padėtį. Vadinasi, fiziškai pasukus ekraną, vaizdas pasukamas
taip pat.
Vis dėlto ekrano meniu galite nepaisyti šios funkcijos ir priverstinai vaizdo padėtį pakeisti į vertikalią ar
horizontalią, nesvarbu, kokia yra fizinė ekrano padėtis. Tai gali praversti, kai ekraną naudojate jam esant
nukreiptam į viršų.
Ekrano padėties nustatymas
1.
2.
3.
4.
Įjunkite pagrindinį ekrano meniu.
Eikite į meniu Konfigūracija > Vaizdo šaltiniai.
Įjunkite antrinį meniu Monitoriaus orientacija.
Kaip aprašyta pasirinkite Gulsčiai / Stačiai / automatinis ir patvirtinkite.
4.13 Vaizdo įvesties signalai
Apie vaizdo įvesties signalus
Galima jūsų ekrano įvesties signalai:
•
•
•
„DisplayPort“ 1: „DisplayPort“ jungtį atitinkanti įvestis.
DVI 1: DVI jungtį atitinkanti įvestis.
Automatinis parinkimas: įvestis parenkama automatiškai.
Jei vaizdo įvesties signalą norite pasirinkti rankiniu būdu:
1.
2.
3.
4.
Įjunkite pagrindinį ekrano meniu.
Eikite į meniu Konfigūracija > Vaizdo šaltinis.
Pasirinkite papildomą meniu Įvesties signalas.
Pasirinkite vieną iš galimų įvesties šaltinių ir patvirtinkite.
4.14 EDID parametrai
Apie EDID parametrus
Galimi šie jūsų Nio 2MP LED Display EDID parametrai:
•
•
•
Atnaujinimo dažnis: galima rankiniu būdu pasirinkti vaizdo šaltinio vaizdo įvesties signalo atnaujinimo
dažnį, atsižvelgiant į maksimalų prie jūsų ekrano prijungto ekrano valdiklio atnaujinimo dažnį.
Pageidaujama orientacija: vaizdo šaltinio įvesties signalą galima pakeisti į horizontalią, vertikalią padėtį
arba leisti ekranui automatiškai parinkti reikiamą padėtį.
Spalvų gylis: galima keisti spalvų gylį į 8 arba į 10 bitų.
Norėdami rankiniu būdu nustatyti EDID parametrus:
1.
2.
3.
4.
5.
26
Įjunkite pagrindinį ekrano meniu.
Eikite į meniu Konfigūracija > Vaizdo šaltinis.
Eikite į papildomą meniu Sinchronizacija.
Pasirinkite Atnaujinimo dažnis, Pageidaujama orientacija arba Spalvų gylis.
Pasirinkite vieną iš esamų nustatymų ir patvirtinkite.
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
Išplėstinės operacijos
4.15 Monitoriaus informacija
Apie monitoriaus informaciją
Jūsų monitoriaus serijos numeris, spalvų tipas, originali raiška, programinės-aparatinės įrangos versijos ir t. t.
yra ekrano meniu specialiame papildomame meniu.
Norėdami gauti informacijos apie savo monitorių:
1. Įjunkite pagrindinį ekrano meniu.
2. Eikite į meniu Apie šį monitorių, kad informacija būtų matoma ekrane.
4.16 Ekrano būsena
Apie ekrano būseną
OSD meniu papildomame meniu „Būsena“ pateikiama informacija apie esamą jūsų ekrano būseną (vykdymo
laikai, temperatūros ir t. t.), prijungtų vaizdo šaltinių būseną (vaizdo įrašų kodavimo režimas, laikai ir t. t.),
esamą jūsų ekrano kalibravimo būseną (ekrano funkcijos, skaistis, ALC ir t. t.) ir aktyvintų jungčių būseną.
Norėdami gauti savo ekrano būseną:
1. Įjunkite pagrindinį ekrano meniu.
2. Eikite į meniu Būsena.
3. Pasirinkite norimą papildomą meniu Monitorius, Vaizdo šaltiniai, Kalibravimas arba Prisijungimas.
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
27
Išplėstinės operacijos
28
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
Techninė priežiūra
5
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
29
Techninė priežiūra
5.1 Planinė techninė priežiūra
Apie
Nio 2MP LED Display nereikalinga jokia planinė techninė priežiūra ar kalibravimo darbai. Rekomenduojame
naudoti „QAWeb“ su „Barco“ numatytaisiais testais ir dažnumu monitoriaus kalibravimui bei techninei
priežiūrai atlikti, arba grąžinti monitorių „Barco“ patvirtintai techninės priežiūros organizacijai. Bet kuriuo
atveju, kai iškyla abejonių, kreipkitės į „Barco Healthcare“.
5.2 Valymas
ĮSPĖJIMAS. Prieš valydami monitorių atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo įvesties.
DĖMESIO! Saugokitės, kad nepažeistumėte ar nesubraižytumėte priekinio stiklo arba LCD ekrano.
Būkite atsargūs – žiedais ar kitais papuošalais stipriai nespauskite priekinio stiklo arba LCD ekrano.
DĖMESIO! Nepilkite ir nepurkškite skysčio tiesiogiai į ekraną, nes didelis skysčio kiekis gali pažeisti
vidinę elektroniką. Vietoje to užpilkite skysčio ant valymo šluostės.
Kaip valyti ekraną
Valykite monitorių kempine, valymo šluoste ar švelnia servetėle, truputį suvilgyta paprastu vandeniu.
Nenaudokite šių produktų:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
30
Alkoholio/tirpiklių, kurių koncentracija >5 %
Stiprių šarmų, stiprių tirpiklių
Rūgščių
Valymo priemonių su fluoridu
Valymo priemonių su amoniaku
Valymo priemonių su abrazyvinėmis medžiagomis
Plieno vilnos
Kempinių su abrazyvinėmis medžiagomis
Plieninių ašmenų
Medžiagos su plieno užpildu
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
Svarbi informacija
6
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
31
Svarbi informacija
6.1 Saugos informacija
Bendrosios rekomendacijos
Perskaitykite saugos ir naudojimo instrukcijas prieš pradėdami darbą su prietaisu.
Išsaugokite saugos ir naudojimo instrukcijas, kad vėliau galėtumėte jomis pasinaudoti.
Laikykitės visų įspėjimų, esančių ant prietaiso ir naudojimo instrukcijose.
Vykdykite visas eksploatavimo ir naudojimo instrukcijas.
Elektros smūgio arba gaisro pavojus
Kad išvengtumėte elektros smūgio arba gaisro pavojaus, nenuimkite dangčio.
Viduje nėra dalių, kurioms reikalinga techninė priežiūra. Patikėkite priežiūrą kvalifikuotiems darbuotojams.
Saugokite šį aparatą nuo lietaus ar drėgmės.
Įrenginio perdarymas
Neperdarinėkite šio įrenginio be gamintojo įgaliojimo.
Apsaugos tipas (elektrinės):
Monitorius su išoriniu maitinimo šaltiniu: I klasės įranga.
Saugos laipsnis (degus anestetikų mišinys)
Įranga netinkama naudoti aplinkoje, kurioje yra degių anestetikų mišinių su oru ar su deguonimi arba su azoto
oksidu.
Ne pacientų priežiūrai skirta įranga
•
•
•
Įranga pirmiausia yra skirta naudoti sveikatos priežiūros įstaigose, naudojant tokiomis sąlygomis, kur
sąlytis su pacientu yra mažai tikėtinas (netaikoma dalis).
Įrenginio negalima naudoti su gyvybę palaikančia įranga.
Negalima vienu metu liesti įrangos ar jos signalo įvesties prievadų (SIP) / signalo išvesties prievadų (SOP)
ir paciento.
Maitinimo jungtis – įranga su išoriniu 24 VDC maitinimo šaltiniu
•
•
•
•
•
•
Maitinimo reikalavimai: įranga turi būti maitinama naudojant pristatomą mediciniškai patvirtintą 24 VDC (
) maitinimo šaltinį.
Mediciniškai patvirtintas DC (
) maitinimo šaltinis turi būti maitinamas iš kintamosios srovės tinklo.
Maitinimo šaltinis yra laikomas ME įrangos dalimi arba šių įrenginių derinys yra laikomas ME sistema.
Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, šią įrangą junkite tik prie maitinimo šaltinio su apsauginiu
įžeminimu.
Įranga turi būti įrengta šalia lengvai pasiekiamo elektros lizdo.
Įranga yra skirta nuolatiniam darbui.
Trumpalaikis viršįtampis
Jei prietaisas nenaudojamas ilgą laiką, atjunkite jį nuo kintamosios įtampos lizdo, kad jo nesugadintų
trumpalaikis viršįtampis.
Kad visiškai atjungtumėte maitinimą nuo prietaiso, atjunkite maitinimo laidą nuo kintamosios įtampos lizdo.
Stipraus magnetinio lauko aplinka
•
•
32
Įrenginio negalima naudoti MRT skenerio stipraus magnetinio lauko aplinkoje.
Montuotojas turi įvertinti magnetinę aplinką prieš įrengdamas arba naudodamas šį įrenginį.
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
Svarbi informacija
Maitinimo laidai:
•
•
•
•
Naudokite maitinimo laidą, atitinkantį maitinimo lizdo įtampą, kuris buvo patvirtintas ir atitinka jūsų
konkrečios šalies standartus.
Neperkraukite sienos elektros lizdų ir ilginamųjų laidų, nes tai gali sukelti gaisrą ar elektros smūgį.
Maitinimo laidų apsauga (JAV: maitinimo laidas): maitinimo laidai turi būti ištiesti taip, kad ant jų nebūtų
vaikštoma ir jie nebūtų sugnybti, ką nors ant jų uždėjus ar prispaudus, ypatingą dėmesį atkreipkite į laidus
ties kištukais ir lizdais.
Maitinimo laidą pakeisti visada gali tik paskirtas operatorius.
Įžeminimo patikimumas
Įžeminimo patikimumas gali būti užtikrintas tik tada, kai įranga įjungta į lygiavertį lizdą, pažymėtą „Tik
ligoninėms“ arba „Medicininėms reikmėms“ (ant gaminio arba maitinimo laido).
Papildoma įranga
Papildoma įranga, prijungta prie analoginių ir skaitmeninių sąsajų, privalo atitikti atitinkamus suderintus
nacionalinius IEC standartus (t. y. IEC 60950 dėl duomenų dorojimo įrangos, IEC 60065 dėl vaizdo įrangos,
IEC 61010-1 dėl medicinos įrangos). Be to, visos konfigūracijos turi atitikti sistemų standartą IEC 60601-1-1.
Asmuo, jungdamas papildomą įrangą prie signalo įėjimo dalies arba signalo išėjimo dalies, konfigūruota
medicinos sistemą, todėl atsako už tai, kad sistema atitiktų sistemų standarto IEC 60601-1-1 reikalavimus.
Įrenginį galima jungti išimtinai tik su pagal IEC 60601-1 sertifikuota įranga (paciento aplinkoje) ir su pagal IEC
60XXX sertifikuota įranga (ne paciento aplinkoje). Jei kyla abejonių, pasikonsultuokite su techninės priežiūros
skyriumi arba vietos atstovu.
Vanduo ir drėgmė
Saugokite ekraną nuo lietaus arba drėgmės.
Niekada nenaudokite ekrano šalia vandens, pvz., šalia vonios, praustuvės, plaukimo baseino, virtuvės
kriauklės, skalbimo vonelės ar drėgname rūsyje.
Ventiliavimas
Neuždenkite ir neblokuokite jokių vėdinimo angų įrenginio dangtyje. Kai įrengiate prietaisą spintoje ar kitoje
uždaroje vietoje, atkreipkite dėmesį į būtiną tarpą tarp įrenginio ir spintos šonų.
Įrengimas
Pastatykite prietaisą ant plokščio, tvirto ir stabilaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti mažiausiai 3 prietaisų svorį.
Jei naudojate nestabilų vežimėlį arba stovą, prietaisas gali nukristi, sunkiai sužeisti vaiką ar suaugusįjį, o pats
prietaisas gali sugesti.
Gedimai
Atjunkite įrangos maitinimo laidą nuo kintamosios srovės lizdo ir kreipkitės į kvalifikuotą techninės priežiūros
specialistą tokiais atvejais:
•
•
•
•
•
•
Jei maitinimo laidas arba kištukas pažeistas ar atspuręs.
Jei į įrangą pateko skysčio.
Jei įranga pateko į lietų ar įkrito į vandenį.
Jei laikantis naudojimo instrukcijų įrenginys neveikia įprastai. Reguliuokite tik tuos valdiklius, kurie aprašyti
naudojimo instrukcijose, nes neteisingai sureguliavus kitus valdiklius galimas įrangos gedimas, o
kvalifikuotam specialistui gali tekti įdėti daug darbo, kad būtų atkurta įprasta gaminio veikla.
Jei įrenginys buvo numestas arba pažeistas jo korpusas.
Jei pastebimai pasikeitė gaminio veikimas, tuomet reikalinga techninė priežiūra.
„National Scandinavian Deviations for CL.“ 1.7.2
Suomija: „Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan“
Norvegija: „Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt“
Švedija: „Apparaten skall anslutas till jordat uttag“
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
33
Svarbi informacija
Veikimo principas
Vieno prietaiso išvesties analoginiai signalai konvertuojami atliekant ADC (analoginio skaitmeninio
konvertavimo) elemento konversiją, kad taptų skaitmeniniu signalu, o vaizdo signalas – vaizdo dekoderio
konversiją. Per šį skaitmeninį signalą mastelio keitiklio IC atlieka mastelio didinimo arba mažinimo veiksmus ir
skaitmeninį vaizdų apdorojimą, o tada perduoda LVDS signalus per kabelinę liniją į vieną iš LCD modulių.
Galiausiai laikrodžio valdiklis („Timing Controller“, TCON) perduoda laikrodžio signalą į pavaros IC skydelyje,
o mastelio keitiklio valdiklis įjungia LCD modulio šviesos šaltinio foninį apšvietimą.
Numatytoji pacientų populiacija: suaugusieji arba kūdikiai.
BSMI
警語:使用過度恐傷害視力
注意事項:
1. 使用30分鐘請休息10分鐘
2. 未滿兩歲幼兒不看螢幕, 2歲以上每天看螢幕不要超過1小時
6.2 Aplinkosaugos informacija
Informacija apie šalinimą
Elektros ir elektroninės įrangos atliekos
Šis simbolis ant gaminio rodo, kad pagal Europos Sąjungos Direktyvą (ES) 2012/19/ES dėl elektros ir
elektroninės įrangos atliekų šis gaminys negali būti šalinamas su kitomis buitinėmis atliekomis. Savo įrangos
atliekas šalinkite perduodami specialiam elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo punktui.
Kad aplinka ir žmonių sveikata būtų apsaugota nuo galimos žalos, kurią sukelia nekontroliuojamas atliekų
šalinimas, prašome atskirti šiuos daiktus nuo kitų rūšių atliekų ir atsakingai utilizuoti, kad būtų užtikrintas
nenutrūkstantis žaliavų perdirbimas ir panaudojimas.
Jei pageidaujate daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, susisiekite su savo miesto biuru arba
savivaldybės atliekų šalinimo tarnyba.
Išsamesnės informacijos galite rasti apsilankę Barco svetainėje adresu
http://www.barco.com/en/AboutBarco/weee
Turkijos RoHS atitiktis
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
[Turkijos Respublika: atitinka EEĮ atliekų reglamento reikalavimus]
中国大陆 RoHS
Žemyninės Kinijos RoHS
根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(也称为中国大陆RoHS), 以下部分列出了
Barco产品中可能包含的有毒和/或有害物质的名称和含量。中国大陆RoHS指令包含在中国信息产业部MCV标
准:“电子信息产品中有毒物质的限量要求”中。
Pagal „Pavojingų medžiagų naudojimo elektriniuose ir elektroniniuose gaminiuose ribojimų valdymo metodai“
(dar vadinamą Žemyninės Kinijos RoHS), žemiau pateiktoje lentelėje išvardyti toksiškų ir (arba) pavojingų
medžiagų, kurių gali būti „Barco“ gaminiuose, pavadinimai ir turinys. Žemyninės Kinijos RoHS yra įtrauktas į
Kinijos informacijos pramonės ministerijos MCV standartus, dalyje „Toksiškų medžiagų elektroninės
informacijos gaminiuose ribiniai reikalavimai“.
34
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
Svarbi informacija
零件项目(名称)
Komponento pavadinimas
有毒有害物质或元素
Pavojingos medžiagos ir elementai
汞
铅
镉
六价铬
Hg
Pb
Cd
Cr6+
x
o
o
o
多溴联苯
PBB
o
多溴二苯醚
PBDE
o
印制电路配件
Spausdintų plokščių montažas
x
o
o
o
o
o
液晶面板
LCD ekranas
x
o
o
o
o
o
外接电(线)缆
Išoriniai laidai
o
o
o
o
o
o
內部线路
Vidiniai laidų sujungimai
o
o
o
o
o
o
金属外壳
Metalinis korpusas
o
o
o
o
o
o
塑胶外壳
Plastikinis korpusas
o
o
o
o
o
o
散热片(器)
Šilumolaidžiai
x
o
o
o
o
o
电源供应器
Maitinimo blokas
风扇
o
o
o
o
o
o
Ventiliatorius
o
o
o
o
o
o
文件说明书
Popieriniai vadovai
o
o
o
o
o
o
光盘说明书
Vadovai CD diske
本表格依据SJ/T 11364的规定编制
Ši lentelė parengta pagal SJ/T 11364 nurodymus.
o: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下.
o: Nurodo, kad ši nuodinga arba pavojinga medžiaga, esanti visose šios dalies homogeniškose medžiagose,
nesiekia GB/T 26572 reikalavimų ribų.
x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求.
x: Nurodo, kad ši nuodinga arba pavojinga medžiaga, esanti bent vienoje šios dalies homogeniškų medžiagų,
viršija GB/T 26572 reikalavimų ribas.
在中国大陆销售的相应电子信息产品(EIP)都必须遵照中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要
求》标准贴上环保使用期限(EFUP)标签。Barco产品所采用的EFUP标签(请参阅实例,徽标内部的编号使
用于指定产品)基于中国大陆的《电子信息产品环保使用期限通则》标准。
Visi elektroninės informacijos gaminiai (EIP), parduodami Žemyninėje Kinijoje, turi atitikti Žemyninės Kinijos
„Pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroniniuose gaminiuose naudojimo ribojimo žymėjimą“, ir būti
pažymėti aplinkai draugiško naudojimo laikotarpio (EFUP) logotipu. Skaičius ant „Barco“ naudojamo EFUP
logotipo (žiūrėkite nuotrauką) yra pateiktas remiantis Žemyninės Kinijos „Elektroninių informacijos gaminių
aplinkai draugiško naudojimo laikotarpio bendraisiais nurodymais“.
10
Taivano BSMI RoHS
單元
Įrenginys
限用物質及其化學符號
Ribojamos medžiagos ir jų cheminiai simboliai
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
35
Svarbi informacija
鉛
Švinas
(Pb)
汞
Gyvsidabris
(Hg)
O
鎘 Kadmis
六價鉻
多溴聯苯
多溴二苯醚
Šešiavalentis Polibromintieji Polibromintieji
(Cd)
chromas
bifenilai
difenileteriai
+6
(Cr )
(PBB)
(PBDE)
O
O
O
O
–
印刷電路(含零组件)
PCBA (įskaitant komponentus)
–
O
O
O
O
O
液晶顯示屏
LCD
–
O
O
O
O
O
電源适配器
Maitinimo adapteris
O
O
O
O
O
O
電缆/連接器
Laidas / jungtis
–
O
O
O
O
O
機械部件-金属件
Mechaninės dalys – metalinės
O
O
O
O
O
O
塑膠殼
Plastikinis dangtis
–
O
O
O
O
O
電源線/信号線
Maitinimo / signalinis laidas
O
O
O
O
O
O
機械部件-其他
Mechaninės dalys – kitos
O
O
O
O
O
O
紙/油墨(標簽﹑說明書﹑包裝盒等)
Popierius/rašalas (etiketė,
instrukcija, pakuotė ir kt.)
O
O
O
O
O
O
背光燈管部件
Foninio apšvietimo blokas
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
1 pastaba: „viršija 0.1 masės %“ ir „viršija 0.01 masės %“ rodo, kad procentinė ribojamos medžiagos dalis
viršija buvimo referencinę procentinę vertę.
備考2.〝O〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
2 pastaba: „O“ rodo, kad ribojamos medžiagos procentinė dalis neviršija buvimo referencinės procentinės
vertės.
備考3.〝–〞係指該項限用物質為排除項目。
3 pastaba: „–“ rodo, kad ribojamai medžiagai taikoma išimtis.
6.3 Teisinė atitikimo informacija
Naudojimo paskirtis
Monitorius yra skirtas skaitmeniniams vaizdams rodyti ir peržiūrėti (išskyrus skaitmeninę mamografiją)
kvalifikuotiems medicinos specialistams atliekant apžvalgą ir analizę.
Naudojimo indikacijos
•
•
•
Monitorius nesiliečia su pacientais.
Monitorius nėra toje pačioje aplinkoje kaip pacientas.
Monitorius skirtas naudoti specialioje diagnostinio skaitymo patalpoje.
Perspėjimas (JAV). Federaliniai įstatymai leidžia šį įrenginį parduoti tik gydytojams arba jų nurodymu. (Išsami
informacija ir išimtys pateikiamos federalinių teisės aktų kodekse, 21 skyriuje, 801 D dalyje).
Kontraindikacijos
Prietaisas neskirtas skaitmeninei mamografijai.
36
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
Svarbi informacija
Numatytieji naudotojai
„Barco“ diagnostikos monitoriai skirti naudoti kvalifikuotiems medicinos specialistams atliekant pirminę
diagnostiką. Prietaisą iš pradžių nustato kvalifikuoti sistemos integracijos specialistai arba medicininiai IT
darbuotojai.
Pagaminimo šalis
Gaminio pagaminimo šalis nurodyta gaminio etiketėje („Pagaminta …“).
Importuotojų kontaktinė informacija
Norėdami rasti savo vietinį importuotoją, susisiekite su vienu „Barco“ regioninių biurų, pasinaudodami
kontaktinę informaciją, pateikiamą mūsų svetainėje (www.barco.com).
FCC B klasė
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimas turi atitikti šias dvi sąlygas: (1) šis įrenginys neturi skleisti
pavojingų trukdžių ir (2) šis įrenginys turi atlaikyti visus gaunamus trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali
sukelti netinkamą veikimą.
Šis įrenginys buvo išbandytas ir buvo nustatyta, kad jis atitinka B klasės skaitmeninių įrenginių apribojimus
pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribos yra nustatytos tokios, kad užtikrintų priimtiną apsaugą nuo pavojingų
trukdžių įrengus gyvenamojoje aplinkoje. Šis prietaisas sukuria, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją ir,
jei jis nėra įdiegtas ir naudojamas pagal instrukcijas, gali kelti pavojingus trukdžius radijo ryšiams. Tačiau nėra
garantijų, kad trukdžiai neatsiras tam tikrais įrengimo atvejais. Jeigu šis prietaisas skleidžia pavojingus
trukdžius radijo ar televizijos imtuvams (tai galima nustatyti įjungus ir išjungus prietaisą), naudotojas gali
pabandyti išvengti trukdžių imdamasis vienos ar daugiau toliau nurodytų priemonių:
•
•
•
•
Pakeisti priėmimo antenos kryptį arba vietą.
Padidinti atstumą tarp prietaiso ir imtuvo.
Prijungti prietaisą prie kito kontūro elektros lizdo nei prijungtas imtuvas.
Kreiptis į atstovą arba patyrusį radijo/televizijos specialistą pagalbos.
Pakeitimai arba modifikavimas be aiškaus už atitikimą atsakingos šalies patvirtinimo gali panaikinti naudotojo
įgaliojimus naudoti įrangą.
FCC atsakingoji įstaiga: „Barco Inc.“, 3059 Premiere Parkway Suite 400, 30097 Duluth GA, Jungtinės
Amerikos Valstijos, tel. +1 678 475 8000
Nurodymas Kanadai
CAN ICES-1/NMB-1
6.4 EMS pranešimas
Bendra informacija
Šis prietaisas yra skirtas naudoti tik profesionalioje sveikatos priežiūros įstaigos aplinkoje.
Įrengdami šį prietaisą naudokite tik pateiktus išorinius laidus ir maitinimo šaltinį arba atsargines dalis,
pateikiamas teisėtų gamintojų. Naudojant kitas dalis gali sumažėti prietaiso atsparumo lygis.
ĮSPĖJIMAS. Stenkitės nenaudoti šios įrangos greta kitų įrenginių ar uždėję juos vieną ant kito, nes
prietaisas gali netinkamai veikti. Jei tenka taip naudoti, reikia stebėti šį įrenginį ir kitą įrangą, kad
įsitikintumėte, jog jie tinkamai veikia.
ĮSPĖJIMAS. Naudojant kitus priedus, keitiklius ir laidus, nei nurodė ar pateikė šios įrangos
gamintojas, gali padidėti šio įrenginio elektromagnetinė emisija arba sumažėti elektromagnetinis
atsparumas, todėl galimas netinkamas veikimas.
ĮSPĖJIMAS. Nešiojamoji RD ryšio įranga (įskaitant periferinius priedus, tokius kaip antenos laidai ir
išorinės antenos) turi būti naudojama ne arčiau nei 30 cm (12 colių) nuo bet kurios Nio 2MP LED
Display dalies, įskaitant gamintojo nurodytus laidus. Kitaip gali pablogėti šios įrangos
charakteristikos.
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
37
Svarbi informacija
Elektromagnetinė emisija
Nio 2MP LED Display yra skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Klientas arba Nio
2MP LED Display naudotojas turi užtikrinti, kad jis būtų naudojamas tokioje aplinkoje.
Emisijos bandymas
Atitikimas
RD emisija
CISPR 11
1 grupė
RD emisija
CISPR 11
Harmonikų sklaida
IEC 61000-3-2
Įtampos svyravimai / mirgėjimo
emisija
IEC 61000-3-3
B klasė
Elektromagnetinė aplinka –
nurodymai
Nio 2MP LED Display naudoja RD
energiją tik savo vidinėms
funkcijoms. Todėl jo RD emisija yra
labai maža ir neturėtų kelti jokių
trukdžių netoliese esančiai
elektroninei įrangai.
Nio 2MP LED Display yra tinkamas
naudoti visose aplinkose, įskaitant
buitinę aplinką ir aplinkas, tiesiogiai
sujungtas su viešuoju žemos
įtampos maitinimo tinklu, kuriuo
teikiama elektros energija
gyvenamiesiems namas buitiniams
poreikiams.
D klasė
Atitinka
Šis Nio 2MP LED Display atitinka reikiamus medicininius EMS standartus dėl emisijos ir trukdžių iš aplinkinės
įrangos. Veikimas turi atitikti šias dvi sąlygas: (1) šis įrenginys neturi skleisti pavojingų trukdžių ir (2) šis
įrenginys turi atlaikyti visus gaunamus trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti netinkamą veikimą.
Trukdžius galima aptikti įjungiant ir išjungiant įrangą.
Jei ši įranga skleidžia kenksmingus trukdžius arba yra veikiama kenksmingų trukdžių iš šalia esančios
įrangos, naudotojas gali pabandyti išvengti trukdžių imdamasis vienos ar daugiau toliau nurodytų priemonių:
•
•
•
•
Pakeisti priėmimo antenos ar įrangos kryptį arba vietą.
Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
Prijungti įrangą prie kito kontūro elektros lizdo nei prijungtas imtuvas.
Kreiptis į atstovą arba patyrusį techninį darbuotoją pagalbos.
Elektromagnetinis atsparumas
Nio 2MP LED Display yra skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Klientas arba Nio
2MP LED Display naudotojas turi užtikrinti, kad jis būtų naudojamas tokioje aplinkoje.
Atsparumo bandymas
Elektrostatinė iškrova
(ESD)
IEC 61000-4-2
Elektrinis greitas
trumpalaikis pliūpsnis
IEC 61000-4-4
Viršįtampis
IEC61000-4-5
Įtampos kritimai, trumpi
pertrūkiai ir įtampos
kitimas elektros tiekimo
linijose
IEC 61000-4-11
38
IEC 60601 bandymų
lygiai
± 8 kV kontaktas
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15
kV oru
± 2 kV maitinimo linijoms
± 1 kV įvesties / išvesties
linijoms
100 kHz kartojimo dažnis
Tarp linijų: ± 0.5 kV, ± 1 kV
Iš linijos į žemę: ± 0.5 kV,
± 1 kV, ± 2 kV
0 % liekamosios įtampos
per 0.5 periodo esant 0°,
45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° ir 315°
0 % liekamosios įtampos 1
periodui esant 0°
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
Elektromagnetinė
aplinka – nurodymai
± 8 kV kontaktas
Grindys turi būti medinės,
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 betoninės arba dengtos
keraminėmis plytelėmis.
kV oru
Jei grindys dengtos
sintetinėmis medžiagomis,
santykinė drėgmė turi būti
mažiausiai 30 %
± 2 kV maitinimo linijoms Maitinimo įtampos kokybė
± 1 kV įvesties / išvesties turi būti tipinė komercinei
arba ligoninės aplinkai
linijoms
Atitikties lygis
100 kHz kartojimo dažnis
Tarp linijų: ± 0.5 kV, ± 1 kV
Iš linijos į žemę: ± 0.5 kV,
± 1 kV, ± 2 kV
0 % liekamosios įtampos
per 0.5 periodo esant 0°,
45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° ir 315°
0 % liekamosios įtampos 1
periodui esant 0°
Maitinimo įtampos kokybė
turi būti tipinė komercinei
arba ligoninės aplinkai
Maitinimo įtampos kokybė
turi būti tipinė komercinei
arba ligoninės aplinkai. Jei
Nio 2MP LED Display
naudotojui reikalingas
nepertraukiamas darbas
nutrūkus įtampai elektros
Svarbi informacija
Elektromagnetinė
aplinka – nurodymai
70 % liekamosios įtampos 70 % liekamosios įtampos tinkle, rekomenduojama,
kad Nio 2MP LED Display
25 periodams esant 0°
25 periodams esant 0°
būtų maitinamas iš
Įtampos pertrūkiai: 0 %
Įtampos pertrūkiai: 0 %
nepertraukiamo maitinimo
liekamosios įtampos
liekamosios įtampos
šaltinio ar akumuliatoriaus
skirtas 250 periodų esant skirtas 250 periodų esant
0°
0°
Įtampos dažnio (50/60 Hz) 30 A/m
Netaikoma 1
Įtampos dažnio
magnetiniai laukai turi
magnetinis laukas
atitikti tipinei komercinei
IEC 61000-4-8
arba ligoninės aplinkai
nustatytus lygius
Prijungtas RD
3 Vrms (6 Vrms ISM
3 Vrms (6 Vrms ISM
dažnių juostose)
dažnių juostose)
IEC 61000-4-6
nuo 150 kHz iki 80 MHz
Spinduliuojamas RD
3 V/m
3 V/m
IEC 61000-4-3
nuo 80 MHz iki 2.7 GHz
Atsparumo bandymas
IEC 60601 bandymų
lygiai
Atitikties lygis
Atsparumas RD belaidžio ryšio įrangai
Testo
dažnis
(MHz)
Dažnių
juosta (MHz)
Techninė
priežiūra
Maksimali
galia (W)
Atstumas
(m)
Atsparumo
bandymo
lygis (V/m)
385
380–390
TETRA 400
Impulsinė
moduliacija
18 Hz
1.8
0.3
27
450
430–470
GMRS 460,
FRS 460
FM ± 5 kHz
nuokrypis
1 kHz sin
2
0.3
28
710
704–787
LTE juosta
13, 17
Impulsinė
moduliacija
217 Hz
0.2
0.3
9
800–960
GSM 800/
900, TETRA
800, iDEN
820, CDMA
850, LTE
juosta 5
Impulsinė
moduliacija
18 Hz
2
0.3
28
1700–1990
GSM 1800,
CDMA 1900,
GSM 1900,
DECT, LTE
Juosta 1/3/4/
25, UMTS
Impulsinė
moduliacija
217 Hz
2
0.3
28
2450
2400–2570
„Bluetooth“,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE juosta 7
Impulsinė
moduliacija
217 Hz
2
0.3
28
5240
5100–5800
W LAN
802.11 a/n
Impulsinė
moduliacija
217 Hz
0.2
0.3
9
745
Moduliacija
780
810
870
930
1720
1845
1970
5500
1:
Nio 2MP LED Display sudėtyje nėra magnetiniams laukams jautrių komponentų
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
39
Svarbi informacija
Testo
dažnis
(MHz)
Dažnių
juosta (MHz)
Techninė
priežiūra
Moduliacija
Maksimali
galia (W)
Atstumas
(m)
Atsparumo
bandymo
lygis (V/m)
5785
6.5 Simbolių paaiškinimas
Simboliai ant prietaiso
Ant prietaiso arba maitinimo šaltinio galite rasti šiuos simbolius (neužbaigtas sąrašas):
Nurodo atitikimą FCC taisyklių 15 daliai (A klasė arba B klasė)
Nurodo, kad prietaisas yra patvirtintas pagal UL taisykles
Nurodo, kad prietaisas yra patvirtintas pagal Kanados ir JAV UL taisykles
Nurodo, kad prietaisas yra patvirtintas pagal Kanados ir JAV UL taisykles
E352529
Nurodo, kad prietaisas yra patvirtintas pagal UL Demko taisykles
Nurodo, kad prietaisas yra patvirtintas pagal CCC taisykles
S&E
Nurodo, kad prietaisas yra patvirtintas pagal VCCI taisykles
Nurodo, kad prietaisas yra patvirtintas pagal KC taisykles
Nurodo, kad prietaisas yra patvirtintas pagal BSMI taisykles
Nurodo, kad prietaisas yra patvirtintas pagal PSE taisykles
Nurodo, kad prietaisas yra patvirtintas pagal EAC taisykles
Dėmesio! Federaliniai įstatymai (Jungtinėse Amerikos Valstijose) leidžia parduoti šį
prietaisą tik licencijuotiems sveikatos priežiūros specialistams arba jų nurodymu.
40
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
Svarbi informacija
Nurodo prietaiso USB jungtį
Nurodo šio prietaiso ekrano prievado jungtis
Nurodo teisėtą gamintoją
Nurodo pagaminimo datą
yy
Nurodo temperatūros ribojimus2 kad prietaisą būtų galima saugiai eksploatuoti pagal
specifikacijas
xx
SN
REF
Nurodo prietaiso serijos numerį
Nurodo prietaiso detalės numerį arba katalogo numerį
Įspėjimas: pavojinga įtampa
Dėmesio!
Žiūrėkite naudojimo instrukcijas
Nurodo, kad šio prietaiso negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, jis turi būti
utilizuotas pagal Europos EEĮA (Elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų) direktyvą
Nurodo nuolatinę srovę (DC)
Nurodo kintamąją srovę (AC)
Parengtis
Potencialų išlyginimas
Apsauginis įžeminimas (žemė)
arba
Simboliai ant dėžės
Ant prietaiso dėžės galite rasti šiuos simbolius (neužbaigtas sąrašas):
2:
Reikšmes xx ir yy galima rasti techninių duomenų paragrafe.
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
41
Svarbi informacija
Nurodo medicininį prietaisą, kuris gali būti sudaužytas ar sugadintas, jei su juo
neatsargiai elgiamasi laikant.
Nurodo medicininį prietaisą, kuris laikant turi būti saugomas nuo drėgmės.
Nurodo pakuotės laikymo kryptį. Dėžę reikia transportuoti, pernešti ir laikyti taip, kad
rodyklės visada būtų nukreiptos aukštyn.
Nurodo, kiek daugiausia dėžių galima sukrauti vieną ant kitos.
15
n
Nurodo, kad dėžę turi nešti du žmonės.
xx-yy Kg
Nurodo, kad dėžės negalima pjauti peiliu, pjovikliu ar kitu aštriu daiktu.
Nurodo temperatūros ribas, kuriose medicinos prietaisas gali būti saugiai laikomas.
yy °C
+60
xx °C
-20
yy %
85
Nurodo drėgmės ribas, kuriose medicinos prietaisas gali būti saugiai laikomas.
5x %
yyy kPa
106
Nurodo atmosferos slėgio ribas, kuriose medicinos prietaisas gali būti saugiai
laikomas.
xx kPa
50
6.6 Teisinis atsakomybės atsisakymas
Atsakomybės atsisakymo pranešimas
Nors buvo dedamos visos pastangos šio dokumento tikslumui užtikrinti, mes neprisiimame atsakomybės už
klaidas, kurios gali pasitaikyti. Mūsų tikslas yra pateikti jums kaip galima tikslesnę ir patogią naudoti
dokumentaciją; jei rasite klaidų, praneškite mums.
„Barco“ programinės įrangos produktai yra „Barco“ nuosavybė. Jie platinami laikantis „Barco NV“ arba „Barco
Inc.“ autorių teisių ir yra skirti naudoti tik konkrečiomis sąlygomis, nurodytomis programinės įrangos licencijos
sutartyje tarp „Barco NV“ arba „Barco Inc.“ ir licencijos turėtojo. Joks kitoks „Barco“ programinės įrangos
produkto naudojimas, kopijavimas arba platinimas nėra leidžiamas.
„Barco“ produktų specifikacijos gali būti keičiamos neperspėjus.
Prekių ženklai
Visi prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybės.
Įspėjimas apie autorių teises
Šis dokumentas saugomas autorių teisų įstatymo. Visos teisės saugomos. Nei šis dokumentas, nei kuri nors
jo dalis negali būti dauginama ar kopijuojama bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis – grafinėmis,
elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant kopijavimo aparatus, juostinius kaupiklius ar informacijos
saugojimo ir atkūrimo sistemas – be rašytinio Barco leidimo.
© 2018 Barco NV visos teisės saugomos.
42
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
Svarbi informacija
Patentų apsauga
Žiūrėkite www.barco.com/about-barco/legal/patents
6.7 Techninės specifikacijos
Apžvalga
Ekrano technologija
„IPS-Pro“
Aktyvus ekrano dydis
(įstrižainė)
540 mm (21.3 col.)
Aktyvus ekrano dydis (A x
P)
432 x 324 mm (17.0 x 12.8 col.)
Ekrano santykis (A:P)
4:3
Raiška
2MP (1600 x 1200 pikselių)
Taško dydis
0.27 mm
Spalvų atvaizdavimas
Taip
Pilkos spalvos
atvaizdavimas
Taip
Bitų gylis
30 bitų
Matymo kampas (A, P)
178°
Vientisumo koregavimas
ULT
Išankstiniai aplinkos
apšvietimo nustatymai
Taip, skaitymo patalpos pasirinkimas
Aplinkos šviesos jutiklis
Taip
Foninio apšvietimo
išvesties stabilizavimas
(BLOS)
Taip
Priekinis jutiklis
Taip
Maksimalus skaistis (ekrano
tipinis)
800 cd/m²
DICOM kalibruotas skaistis
500 cd/m²
Kontrastingumo santykis
(ekrano tipinis)
1400:1
Reagavimo laikas ((Tr + Tf)/
2) (tipinis)
10 ms
Korpuso spalva
RAL 9003 / RAL 9004
Vaizdo įvesties signalai
1x DVI
1x „DisplayPort“
USB jungtys
1x USB 2.0 įėjimo (galinis taškas)
2 vnt. USB 2.0 išėjimo
Maitinimo duomenys
24 VDC, 3.75 A
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
43
Svarbi informacija
44
Maitinimo reikalavimai
Šis įrenginys gali būti jungiamas tik prie toliau nurodyto patvirtinto
medicininės įrangos maitinimo šaltinio:
„Bridgepower“, tipas JMW190KB2400F11
Ant medicininės įrangos maitinimo šaltinio nurodyti parametrai:
• Įvesties nominalas: 100–240 VAC, 2 A, 50–60 Hz
• Išvesties nominalas: 24 VDC, 3.75 A
Energijos sąnaudos
50 W (nominaliosios)
< 1 W (miego režimu)
< 1 W (parengties režimu)
Matmenys su stovu (P x A x
G)
Stačiai: 378 x 525~625 x 235 mm
Gulsčiai: 491 x 466~566 x 235 mm
Matmenys be stovo (P x A x
G)
Stačiai: 378 x 491 x 83 mm
Gulsčiai: 491 x 378 x 83 mm
Matmenys supakuoto (P x A
x G)
655 x 388 x 495 mm
Grynasis svoris su stovu
11.3 kg
Grynasis svoris be stovo
6.3 kg
Grynasis svoris su pakuote
15.5 kg (be priedų)
Pakreipimas
nuo –5° iki +25°
Pasukimas
nuo –30° iki +30°
Palenkimas į šonus
90°
Aukščio reguliavimo
diapazonas
100 mm
Tvirtinimo standartas
VESA (100 mm)
Rekomenduojamas
naudojimas
Visi skaitmeniniai vaizdai, išskyrus skaitmeninę mamografiją
Sertifikatai
CE1639 (MDD 93/42/EEC; A1:2007/47/EC IIb klasės gaminys)
CE - 2014/30/ES
CE - 93/42/EEC; A1:2007/47/EC II b klasė
IEC 60601-1(3 leid.); IEC 60601-1(3 leid. 1 pat.)
ANSI/AAMI ES60601-1(2005+C1:09+A2:10+A1:12)
CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1(2014)
EN 60601-1-2:2015
EN 60601-1:2006/A11:2011/A12:2014; EN 60601-1:2006/A1:2013
CCC - GB9254-2008 + GB4943.1-2011 + GB17625.1-2012
KC
BIS
VCCI
FCC B klasė
ICES-001 B lygis
FDA 510(k)
RoHS
Tiekiami priedai
Naudotojo vadovas
Dokumentacijos diskas
Sistemos diskas
Vaizdo laidas
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
Svarbi informacija
Maitinimo laidas (-ai)
USB laidas
Išorinis maitinimo šaltinis
QA programinė įranga
„MediCal QAWeb“
Garantija
5 metai, įskaitant 20000 val. foninio apšvietimo garantiją
Darbinė temperatūra
nuo 0 °C iki 35 °C (nuo 15 °C iki 30 °C išlaikant specifikacijas)
Laikymo temperatūra
Nuo –20 °C iki 60 °C
Darbinė drėgmė
nuo 8 % iki 80 % (be kondensato)
Laikymo santykinė drėgmė
nuo 5 % iki 85 % (be kondensato)
Darbinis slėgis
70 kPa minimalus
Laikymo slėgis
nuo 50 iki 106 kPa
6.8 Atvirojo kodo licencijos informacija
Atvirojo kodo licencijos informacija
Šiame gaminyje yra programinės įrangos komponentų, pateikiamų pagal atvirojo kodo programinės įrangos
licenciją. Jūs patvirtinate, kad laikysitės sąlygų kiekvienai atskirai atvirojo kodo programinės įrangos licencijai.
Naudojamų atvirojo kodo programinės įrangos komponentų sąrašą galima rasti atitinkamame GNLS, „Mano
Barco“ skyriuje „Barco“ svetainėje arba kitomis priemonėmis (internete).
Kiekvieno atvirojo kodo programinės įrangos komponento autorių teisės priklauso atitinkamam pradiniam
autoriaus teisių turėtojui, kiekvienam papildomam modifikacijų autoriui ir/arba jų atitinkamiems atstovams. Tai
gali būti nurodyta atitinkamos atvirojo kodo programinės įrangos dokumentacijoje, programos kode, faile
README ar kitaip. Jūs negalite pašalinti ar užmaskuoti arba kitaip pakeisti atitinkamų autorių teisių.
KIEKVIENAS ATSKIRAS ATVIROJO KODO PROGRAMINĖS ĮRANGOS KOMPONENTAS IR VISA
SUSIJUSI DOKUMENTACIJA YRA PATEIKIAMA „KOKIA YRA“ BE IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ
GARANTIJŲ ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAS PERKAMUMO IR TINKAMUMO TAM
TIKRIEMS TIKSLAMS GARANTIJAS. JOKIAIS ATVEJAIS AUTORIAUS TEISIŲ TURĖTOJAS AR BET
KURIS KITAS MODIFIKACIJŲ AUTORIUS NĖRA ATSAKINGAS UŽ TIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ,
SPECIALIĄ, PAVYZDINĘ ARBA IŠPLAUKIANČIĄ ŽALĄ, NET JEI JIS BUVO ĮSPĖTAS APIE TOKIOS ŽALOS
GALIMYBĘ, TAČIAU JI ĮVYKO, IR JOKIOJE ĮSTATYMINĖJE BAZĖJE. DAUGIAU INFORMACIJOS GALIMA
RASTI KIEKVIENOJE KONKRETAUS ATVIROJO KODO PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJOJE.
Atsižvelgiant į GPL, LGPL ar panašias licencijas, susijusias su atitinkamos programos pirminio kodo prieiga ir
automatiniu licencijos sąlygų taikymu:
•
•
Jūs patvirtinate, kad laikysitės kiekvienos konkrečios taikomos atvirojo kodo programinės įrangos
licencijos sąlygų. Jūs pats esate atsakingas už savo papildymus, pakeitimus ar modifikacijas be jokių
reikalavimų ar pretenzijų „Barco“. Be to, jūs patvirtinate, kad tokie papildymai, pakeitimai arba
modifikacijos gali sumažinti „Barco“ galimybę – tik „Barco“ nuožiūra – toliau teikti paslaugas, garantijas,
programinės įrangos naujinimus, pataisymus, priežiūrą, užtikrinti prieigą arba panašias galimybes be jokių
reikalavimų ar pretenzijų „Barco“.
„Barco“ siūlo pateikti atitinkamą programos pirminį kodą, ir galite gauti atitinkamą pirminį kodą el. paštu
arba atsisiųsti pagal pateiktą nuorodą, išskyrus tuos atvejus, kai taikoma licencija įpareigoja jus kreiptis į
„Barco“ pateikti jums atitinkamą pirminį kodą nešiojamojoje laikmenoje, tokiu atveju „Barco“ paprašys jūsų
sumokėti už tokį pristatymą, pavyzdžiui, laikmenos, siuntimo ir aptarnavimo kainą. Galite pasinaudoti šia
galimybe pateikdami rašytinę užklausą adresu: „Barco N.V“, attn. legal department, President
Kennedypark 35, 8500 Kortrijk (Belgija). Šis pasiūlymas galioja trejų (3) metų laikotarpiu nuo datos, kai
„Barco“ pradėjo platinti šį produktą.
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
45
Svarbi informacija
46
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
Trikčių šalinimas
7
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
47
Trikčių šalinimas
7.1 Trikčių šalinimas
Bendra informacija
Jei LCD monitoriaus veikimas sutriko, žr. tolesnę informaciją apie trikčių šalinimą. Jei problema išlieka,
kreipkitės į vietos pardavėją arba techninės priežiūros centrą.
Triktis: ekrane nėra jokio vaizdo
•
•
•
Paspauskite parengties mygtuką.
Patikrinkite, ar visos ĮVESTIES/IŠVESTIES bei maitinimo jungtys teisingai sujungtos, kaip aprašyta
skyriuje „Įrengimas“.
Įsitikinkite, kad jungčių kontaktai neužlenkti ir nenulūžę.
Triktis: dalinis vaizdas arba neteisingai rodomas vaizdas
•
•
Patikrinkite, ar Jūsų kompiuterio raiška ne didesnė nei monitoriaus raiška.
Iš naujo nustatykite kompiuterio raišką, kad ji būtų ne didesnė nei prigimtinė raiška (1600 x 1200).
7.2 Įspėjamieji signalai
Bendra informacija
Kartais gali būti rodomi šio monitoriaus įspėjamieji pranešimai. Tai reiškia, kad monitorius negali tinkamai gauti
signalo iš kompiuterio grafinės plokštės.
Triktis: nėra signalo
Šis pranešimas reiškia, kad monitoriaus maitinimas įjungtas, bet jis negauna jokio signalo iš kompiuterio
grafinės plokštės. Patikrinkite visus maitinimo jungiklius ir laidus, taip pat vaizdo laidus.
Triktis: neatitinka intervalo
Šis pranešimas reiškia, kad kompiuterio grafinės plokštės signalas nesuderinamas su monitoriumi. Monitorius
rodys šį pranešimą, kai signalas bus neįtrauktas į suderinamumo režimą, aprašytą šio vadovo prieduose.
48
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
Trikčių šalinimas
K5903058LT /10 Nio 2MP LED Display
49
Barco NV
President Kennedypark 35
8500 Kortrijk
Belgium
K5903058LT /10 | 2019-03-29
Registered office: Barco NV | President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
Barco NV | Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement