Barco Nio Color 2MP LED MDNC-2221 instrukcja

Barco Nio Color 2MP LED MDNC-2221 instrukcja
Nio 2MP LED Display
Przewodnik użytkownika
MDNC-2221
ENABLING BRIGHT OUTCOMES
Registered office: Barco NV
President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Barco NV
Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Spis treści
1 Witamy! ....................................................................................................................................................................................................................5
1.1 Zawartość opakowania.....................................................................................................................................................................6
1.2 Omówienie produktu..........................................................................................................................................................................6
2 Instalacja.................................................................................................................................................................................................................9
2.1 Regulacja pozycji monitora .........................................................................................................................................................10
2.2 Podłączanie kabli.............................................................................................................................................................................. 11
2.3 Montaż zgodnie ze standardem VESA.................................................................................................................................13
2.4 Pierwsze uruchomienie .................................................................................................................................................................14
3 Codzienna obsługa .......................................................................................................................................................................................17
3.1 Zalecenia dotyczące codziennej obsługi .............................................................................................................................18
3.2 Kontrolki przycisków........................................................................................................................................................................19
3.3 Przełączanie w tryb gotowości ..................................................................................................................................................19
3.4 Wyświetlanie menu ekranowych..............................................................................................................................................19
3.5 Nawigacja po menu ekranowych .............................................................................................................................................20
4 Obsługa zaawansowana ...........................................................................................................................................................................21
4.1 Język menu ekranowego..............................................................................................................................................................22
4.2 Funkcja automatycznego zamykania menu ekranowego..........................................................................................22
4.3 Kontrolka stanu zasilania .............................................................................................................................................................22
4.4 Kontrolki przycisków........................................................................................................................................................................22
4.5 Funkcja blokady zasilania ............................................................................................................................................................23
4.6 Tryb DPMS ...........................................................................................................................................................................................23
4.7 Hibernacja.............................................................................................................................................................................................23
4.8 Jasność docelowa ............................................................................................................................................................................24
4.9 Tryby wyświetlania ...........................................................................................................................................................................24
4.10 Funkcje wyświetlania......................................................................................................................................................................25
4.11 Pomieszczenia odczytu.................................................................................................................................................................25
4.12 Orientacja monitora .........................................................................................................................................................................26
4.13 Wejściowe sygnały wideo ............................................................................................................................................................26
4.14 Czasy EDID..........................................................................................................................................................................................26
4.15 Informacje o monitorze ..................................................................................................................................................................27
4.16 Stan monitora......................................................................................................................................................................................27
5 Konserwacja......................................................................................................................................................................................................29
5.1 Planowane czynności konserwacyjne ..................................................................................................................................30
5.2 Czyszczenie.........................................................................................................................................................................................30
6 Ważne informacje ..........................................................................................................................................................................................31
6.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa.................................................................................................................................32
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
3
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Informacje środowiskowe.............................................................................................................................................................34
Informacje na temat zgodności z przepisami....................................................................................................................36
Uwaga dotycząca EMC .................................................................................................................................................................37
Wyjaśnienie używanych symboli..............................................................................................................................................40
Wyłączenie odpowiedzialności .................................................................................................................................................43
Dane techniczne................................................................................................................................................................................43
Informacje o licencji Open Source...........................................................................................................................................46
7 Rozwiązywanie problemów ....................................................................................................................................................................47
7.1 Rozwiązywanie problemów.........................................................................................................................................................48
7.2 Sygnały ostrzegawcze ...................................................................................................................................................................48
4
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
Witamy!
1
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
5
Witamy!
1.1 Zawartość opakowania
Informacje ogólne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Monitor MDNC-2221
Przewodnik użytkownika
Płyta systemowa
Płyta z dokumentacją
Kabel DisplayPort
Kabel DVI
Kabel USB
Kabel zasilania sieciowego
Zasilacz zewnętrzny
Jeśli zamówiono również kontroler monitora Barco, znajduje się on w opakowaniu wraz z akcesoriami. Na
płycie CD systemu znajduje się dedykowana instrukcja obsługi.
Zachować oryginalne opakowanie. Zostało ono zaprojektowane specjalnie dla tego monitora i
stanowi idealne zabezpieczenie na czas transportu i przechowywania.
1.2 Omówienie produktu
Przód
7
8
1
2
3
4
5
Obraz 1-1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6
Złącza nadawcze USB-A 2.0
Przycisk I-Luminate/W lewo
Przycisk W prawo
Przycisk Menu
Przycisk trybu oczekiwania
Dioda LED stanu zasilania
Czujnik światła otoczenia
Przedni czujnik
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
6
Witamy!
Tył
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
Obraz 1-2
1. Wejście zasilania prądem stałym +24 V
2. Złącza nadawcze USB-A 2.0
3. Złącze odbiorcze USB-B 2.0
4. Wejście wideo DVI
5. Wejście wideo DisplayPort
6. Pokrywa panelu podłączeniowego
7. Blokada zabezpieczająca Kensington
8. Pokrywa mocowania VESA
9. Kanał kablowy
10. Klips blokowania podstawy
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
7
Witamy!
8
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
Instalacja
2
Przed zainstalowaniem Nio 2MP LED Display i podłączeniem wszelkich niezbędnych kabli należy
upewnić się, że kontroler monitora został fizycznie zainstalowany w komputerze. W przypadku
korzystania z kontrolera monitora Barco należy zapoznać się z instrukcją obsługi, która została z
nim dostarczona, aby wykonać te czynności.
Listę kompatybilnych kontrolerów monitora można znaleźć w najnowszej wersji tabeli zgodności
dostępnej na stronie my.barco.com [MyBarco > My Support (Moje wsparcie) > Healthcare (Służba
zdrowia) > Compatibility Matrices (Tabele zgodności) > Barco Systems Compatibility Matrices
(Tabele zgodności Barco Systems)].
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
9
Instalacja
2.1 Regulacja pozycji monitora
Regulacja pozycji monitora
1. Wyciągnij czerwony zacisk blokujący podstawę z otworu z tyłu podstawy.
Obraz 2-1
2. Teraz można bezpiecznie wychylać, obracać, podnosić i opuszczać monitor stosownie do potrzeb.
Obraz 2-2
OSTRZEŻENIE: Monitor musi znajdować się w najwyższym położeniu, zanim będzie go można
prawidłowo obrócić.
Przechowuj zacisk blokujący podstawę w przeznaczonym do tego otworze na wypadek transportu
monitora w przyszłości.
10
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
Instalacja
Obraz 2-3
Jeżeli po zainstalowaniu monitora lub systemu orientacja panelu zostanie zmieniona, gdy obraz jest
na ekranie, efekt będzie zależał od płyty graficznej i rozdzielczości ekranu. W niektórych
przypadkach obraz obróci się automatycznie, w innych – nie (np. po obróceniu zostaną utracone
piksele). Jeśli jest to konieczne, po zmianie orientacji należy zmienić rozdzielczość w panelu
sterowania w ustawieniach ekranu i ponownie uruchomić system.
2.2 Podłączanie kabli
Podłączanie kabli
1. Otwórz panel podłączeniowy. W tym celu delikatnie popchnij dwie wypustki na pokrywie, po czym wyjmij je
z monitora.
Obraz 2-4
2. Podłącz źródło wideo ze stacji roboczej do odpowiednich wejść wideo monitora.
Przestroga: Należy podłączać jedynie jedno z dwóch łączy wideo. Jednoczesne podłączenie obu wejść
doprowadzi do wystąpienia błędów sterownika.
Obraz 2-5
3. Podłącz złącze hosta USB do złącza nadawczego USB na monitorze, aby korzystać z oprogramowania
QAWeb lub innych złączy nadawczych USB monitora (np. w celu podłączenia klawiatury, myszy lub innych
urządzeń peryferyjnych).
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
11
Instalacja
Obraz 2-6
4. Podłącz dostarczony zewnętrzny zasilacz prądu stałego do wejścia zasilania monitora.
Obraz 2-7
5. Wszystkie kable należy poprowadzić przez kanał kablowy znajdujący się w podstawie monitora. Dla
zapewnienia lepszego niwelowania obciążeń kabli oraz lepszego ich ekranowania, kable należy
przymocować opaskami kablowymi znajdującymi się wewnątrz panelu podłączeniowego.
Obraz 2-8
6. Zamknij pokrywę panelu podłączeniowego. Usłyszysz dźwięk „kliknięcia”, gdy pokrywa znajdzie się na
miejscu.
12
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
Instalacja
Obraz 2-9
7. Podłącz zewnętrzny zasilacz prądu stałego do uziemionego gniazdka sieciowego za pomocą jednego z
kabli zasilania dostarczonych z monitorem.
2.3 Montaż zgodnie ze standardem VESA
PRZESTROGA: Należy użyć odpowiedniego sprzętu do mocowania, aby uniknąć ryzyka obrażeń.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno przesuwać monitora przymocowanego do ramienia poprzez pociąganie
lub popychanie samego monitora. Zamiast tego należy upewnić się, że ramię wyposażone jest w
zatwierdzony przez VESA uchwyt i to jego należy używać do przesuwania monitora.
Aby uzyskać więcej informacji i instrukcji należy zapoznać się z instrukcją obsługi ramienia.
OSTRZEŻENIE: Użyj ramienia zatwierdzonego przez VESA (zgodnego ze standardem VESA 100
mm).
Użyj ramienia, które może unieść ciężar monitora. Informacje o masie można znaleźć w
specyfikacji technicznej tego monitora.
Informacje ogólne
Panel LCD, standardowo mocowany na podstawie z regulacją położenia, jest kompatybilny ze standardem
VESA 100 mm. Można go więc użyć z ramieniem zgodnym ze standardem VESA 100 mm.
Aby to zrobić, należy wcześniej odłączyć podstawę od panelu.
1. Umieść monitor w najniższym położeniu i zablokuj mechanizm ustawiania wysokości.
Obraz 2-10
2. Połóż monitor ekranem w dół na czystej i miękkiej powierzchni. Uważaj, aby nie uszkodzić ekranu.
3. Zdejmij plastikową osłonę za pomocą płaskiego śrubokręta.
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
13
Instalacja
Obraz 2-11
4. Nasuń plastikową pokrywę na szyjkę podstawy.
Obraz 2-12
5. Wykręć cztery śruby mocujące podstawę, jednocześnie podtrzymując podstawę.
Obraz 2-13
6. Przymocuj mocno ramię do panelu LCD za pomocą 4 śrubek M4 x 8 mm.
2.4 Pierwsze uruchomienie
Informacje ogólne
Możesz teraz uruchomić Nio 2MP LED Display po raz pierwszy.
1. Włącz Nio 2MP LED Display w sposób opisany w sekcji “Przełączanie w tryb gotowości”, strona 19.
2. Włącz komputer podłączony do monitora.
14
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
Instalacja
Jeżeli prawidłowo zainstalowano monitor i kontroler monitora, po zakończeniu procedury rozruchu zostanie
wyświetlony komunikat startowy systemu Windows.
Po pierwszym uruchomieniu Nio 2MP LED Display będzie działał w podstawowym trybie wideo, z
domyślną częstotliwością odświeżania. W przypadku korzystania z kontrolera monitora Barco
należy zapoznać się z instrukcją obsługi, która została z nim dostarczona, aby zainstalować
sterowniki, oprogramowanie i dokumentację. Po wykonaniu tych czynności monitor automatycznie
wykryje podłączone wejściowe sygnały wideo i zastosuje odpowiedni tryb wideo i częstotliwość
odświeżania.
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
15
Instalacja
16
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
Codzienna obsługa
3
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
17
Codzienna obsługa
3.1 Zalecenia dotyczące codziennej obsługi
Optymalizacja żywotności monitora
Poprzez włączenie systemu zarządzania energią monitora (Display Power Management System – DPMS)
można zoptymalizować jego żywotność diagnostyczną, dzięki automatycznemu wyłączaniu podświetlenia,
gdy monitor nie jest używany przez określony czas. Domyślnie system DPMS jest włączony na monitorze, ale
musi zostać aktywowany również na stanowisku roboczym. Należy w tym celu wejść do „Właściwości opcji
zasilania” na panelu sterowania.
Barco zaleca, aby system DPMS aktywował się po 20 minutach bezczynności.
Używanie wygaszacza ekranu w celu uniknięcia wypalenia obrazu
Przedłużające się wyświetlanie na ekranie LCD tej samej zawartości może skutkować wypaleniem obrazu na
ekranie.
Można tego zjawiska uniknąć całkowicie albo w znaczący sposób ograniczyć jego oddziaływanie,
wykorzystując wygaszacz ekranu. Wygaszacz ekranu można aktywować w oknie „Właściwości monitora”
stanowiska roboczego.
Barco zaleca, aby wygaszacz ekranu aktywował się po 5 minutach bezczynności. Na wygaszaczu
ekranu powinny być wyświetlane ruchome obiekty.
Aby zapobiec wypalaniu statycznych elementów obrazu podczas pracy nad tym samym obrazem lub nad
aplikacją ze statycznymi elementami obrazu nieprzerwanie przez kilka godzin (wówczas wygaszacz ekranu
nie aktywuje się), należy zmieniać regularnie obraz.
Rozumienie technologii pikselowej
Monitory LCD działają z wykorzystaniem technologii pikselowej. W tolerancjach produkcyjnych wyświetlaczy
LCD mieści się pewna liczba pikseli, które albo pozostają zawsze ciemne, albo stale się świecą, co nie
wpływa na parametry diagnostyczne produktu. W celu zapewnienia najwyższej jakości swoich produktów
firma Barco stosuje bardzo restrykcyjne kryteria selekcji paneli LCD.
Więcej informacji na temat technologii LCD oraz wadliwych pikseli można znaleźć w specjalnej
broszurze, dostępnej pod adresem www.barco.com/healthcare.
Zwiększenie komfortu użytkownika
Każdy wielogłowicowy system wyświetlacza Barco jest dopasowany kolorystycznie, zgodnie z najwyższymi
specyfikacjami stosowanymi na rynku.
Firma Barco zaleca, aby monitory dopasowane kolorystycznie pracowały zawsze razem. Ważne
jest ponadto, aby używać wszystkich monitorów w konfiguracji wielogłowicowej z takimi samymi
ustawieniami, tak by utrzymać dopasowanie kolorów przez cały okres eksploatacji systemu.
Maksymalizowanie korzyści wynikających z zapewnienia jakości
W ramach systemu MediCal QAWeb oferowane jest na wysokim poziomie wsparcie online zapewnienia
jakości, gwarantujące maksymalne bezpieczeństwo diagnostyczne i minimalizujące czas przestojów.
Firma Barco zaleca zainstalowanie oprogramowania MediCal QAWeb Agent i zastosowanie
przynajmniej domyślnej polityki QAWeb. Polityka zawiera kalibrację wykonywaną w regularnych
odstępach czasu. Podłączenie do serwera MediCal QAWeb Server oferuje jeszcze więcej
możliwości.
Pod adresem www. barco. com/QAWeb można się dowiedzieć więcej na ten temat, a także
zarejestrować do bezpłatnego poziomu MediCal QAWeb Essential.
18
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
Codzienna obsługa
3.2 Kontrolki przycisków
Informacje o kontrolkach przycisków
Domyślnie kontrolki przycisków będą przyciemnione i przyciski nie będą w danej chwili dostępne. Aby
podświetlić przyciski i spowodować, że będą dostępne do wykonywania dalszych czynności, należy dotknąć
jednego z przycisków. Spowoduje to włączenie podświetlenia wszystkich przycisków i umożliwi wykonanie
dalszych czynności. Jeśli jednak żadne czynności nie zostaną wykonane w ciągu 5 sekund, przyciski
ponownie zostaną przyciemnione.
Funkcję automatycznego przyciemniania przycisków można wyłączyć w menu ekranowych. Patrz
“”, , aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.
3.3 Przełączanie w tryb gotowości
Informacje o przełączaniu w tryb gotowości
Podłączony zasilacz posiada również przełącznik umożliwiający całkowite wyłączenie zasilania.
Aby użyć monitora należy włączyć ten zasilacz. Można to zrobić ustawiając przełącznik włączenia/
wyłączenia na zasilaczu w pozycji „│”.
W następujący sposób można przełączyć monitor pomiędzy trybem włączenia a trybem gotowości, i na
odwrót:
1. Włącz podświetlenie przycisków w sposób opisany wcześniej.
2. Gdy przyciski są podświetlone, dotknij przycisku gotowości przez około 2 sekundy.
W wyniku tego monitor zostanie włączony lub przełączony do trybu gotowości. Gdy monitor jest włączony,
dioda LED zasilania ma kolor biały. Gdy monitor jest w trybie gotowości, dioda LED zasilania ma kolor
pomarańczowy.
Diodę LED zasilania można wyłączyć w menu ekranowych. Patrz “”, , aby uzyskać szczegółowe
informacje na ten temat.
W przypadku przywrócenia zasilania po jego utracie, monitor zawsze zostanie uruchomiony w
trybie zasilania, w którym znajdował się przed przerwą w zasilaniu (czyli będzie ustawiony w trybie
gotowości lub zostanie włączony). Chroni to monitor przed problemami związanymi z
przypadkowym wypaleniem obrazu na ekranie.
3.4 Wyświetlanie menu ekranowych
Wyświetlanie menu ekranowych
Menu ekranowe umożliwia konfigurowanie różnych ustawień, aby monitor Nio 2MP LED Display pasował do
potrzeb danego środowiska roboczego. Ponadto, za pomocą menu ekranowego można uzyskać ogólne
informacje na temat monitora i jego aktualnej konfiguracji.
Menu ekranowe można wyświetlić w następujący sposób:
1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, włącz monitor w sposób opisany wcześniej.
2. Włącz podświetlenie przycisków w sposób opisany wcześniej.
3. Gdy przyciski są podświetlone, dotknij przycisku menu.
Spowoduje to wyświetlenie menu ekranowego. Jeśli jednak żadne czynności nie zostaną wykonane w ciągu
90 sekund, menu ekranowe ponownie zniknie.
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
19
Codzienna obsługa
Funkcję automatycznego wyjścia z menu ekranowego można wyłączyć w menu ekranowym. Patrz
“”, , aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.
3.5 Nawigacja po menu ekranowych
Nawigacja po menu ekranowych
Nawigować po menu ekranowych można w następujący sposób:
•
•
•
•
Użyj przycisków W lewo/W prawo, aby poruszać się po (pod)menu, zmieniać wartości i dokonywać
wyborów.
Aby przejść do podmenu lub potwierdzić korekty i dokonanie wyboru, użyj przycisku menu.
Użyj przycisku gotowości, aby anulować korekty lub wyjść z (pod)menu.
Zamknij wszystkie menu ekranowe, dotykając przycisku gotowości przez około 2 sekundy.
Nad przyciskami umieszczone są ikony przycisków, dostosowane do funkcji używanej w danym
menu.
Informacje ogólne o ikonach przycisków
W lewo, W prawo
Menu
Wprowadź
Anuluj
Gotowość (IEC 60417–5009)
20
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
Obsługa
zaawansowana
4
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
21
Obsługa zaawansowana
4.1 Język menu ekranowego
Informacje o języku menu ekranowego
Domyślnie menu ekranowe wyświetlane jest w języku angielskim. Jednakże można ustawić szereg innych
języków dostępnych dla menu ekranowego monitora Nio 2MP LED Display.
Aby zmienić język menu ekranowego:
1.
2.
3.
4.
Wyświetl główne menu ekranowe.
Przejdź do menu Konfiguracja > Interfejs użytkownika > Menu.
Przejdź do podmenu Język.
Wybierz jeden z dostępnych języków i potwierdź.
4.2 Funkcja automatycznego zamykania menu
ekranowego
Informacje o funkcji automatycznego zamykania menu ekranowego
Domyślnie menu ekranowe znika automatycznie po upływie około 90 sekund braku aktywności. Jednakże tę
funkcję można wyłączyć, aby menu ekranowe pozostawało na ekranie aż do ręcznego zamknięcia.
Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego zamykania menu ekranowego:
1.
2.
3.
4.
Wyświetl główne menu ekranowe.
Przejdź do menu Konfiguracja > Interfejs użytkownika > Menu.
Przejdź do podmenu Automatyczne zamykanie.
Wybierz Włączone/Wyłączone stosownie do potrzeb i potwierdź.
4.3 Kontrolka stanu zasilania
Informacje o kontrolce stanu zasilania
Domyślnie, gdy monitor jest włączony, kontrolka stanu zasilania jest przyciemniona. To zachowanie można
zmienić, aby kontrolka stanu zasilania świeciła się na zielono, gdy monitor jest włączony.
Gdy monitor znajduje się w trybie gotowości, kontrolka stanu zasilania zawsze świeci się na
pomarańczowo, nawet jeśli kontrolka stanu zasilania jest wyłączona.
Włączanie/wyłączanie kontrolki stanu zasilania:
1.
2.
3.
4.
Wyświetl główne menu ekranowe.
Przejdź do menu Konfiguracja > Interfejs użytkownika > Kontrolki.
Przejdź do podmenu Stan zasilania.
Wybierz Włączone/Wyłączone stosownie do potrzeb i potwierdź.
4.4 Kontrolki przycisków
Informacje o kontrolkach przycisków
Domyślnie, po zapaleniu, kontrolki przycisków zostaną ponownie przyciemnione, jeśli żadne czynności nie
zostaną wykonane w ciągu 5 sekund. Jednakże, zachowanie to można zmienić tak, aby kontrolki przycisków
były zawsze włączone lub zawsze wyłączone.
22
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
Obsługa zaawansowana
Konfigurowanie kontrolek przycisków
1.
2.
3.
4.
Wyświetl główne menu ekranowe.
Przejdź do menu Konfiguracja > Interfejs użytkownika > Kontrolki.
Przejdź do podmenu Przyciski.
Wybierz Automatycznie/Zawsze włączone/Zawsze wyłączone stosownie do potrzeb i potwierdź.
4.5 Funkcja blokady zasilania
Informacje o funkcji blokady zasilania
Po włączeniu funkcji blokady zasilania, monitor Nio 2MP LED Display pozostaje włączony. Oznacza to, że nie
można go ręcznie przełączyć do trybu gotowości do czasu ponownego wyłączenia funkcji blokady zasilania.
Włączanie/wyłączanie funkcji blokady zasilania:
1.
2.
3.
4.
Wyświetl główne menu ekranowe.
Przejdź do menu Konfiguracja > Interfejs użytkownika > Elementy sterowania.
Przejdź do podmenu Blokada zasilania.
Wybierz Włączone/Wyłączone stosownie do potrzeb i potwierdź.
4.6 Tryb DPMS
Informacje o trybie DPMS
Poprzez włączenie trybu systemu zarządzania energią monitora (Display Power Management System –
DPMS) można zoptymalizować jego żywotność diagnostyczną, dzięki automatycznemu wyłączaniu
podświetlenia, gdy monitor nie jest używany przez określony czas. Domyślnie tryb DPMS jest włączony na
monitorze, ale musi zostać aktywowany również na stanowisku roboczym. Aby to zrobić, przejdź do okna
„Właściwości opcji zasilania” na stacji roboczej.
Barco zaleca, aby system DPMS aktywował się po 20 minutach bezczynności.
Gdy tryb DPMS zostanie włączony w monitorze, dostępna staje się dodatkowa funkcja
oszczędzania energii w menu ekranowym: hibernacja. Więcej informacji na temat hibernacji i
sposobu jej włączania znajduje się w sekcji “”, .
Włączanie/wyłączanie trybu DPMS w monitorze:
1.
2.
3.
4.
Wyświetl główne menu ekranowe.
Przejdź do menu Konfiguracja > Zarządzanie zasilaniem.
Przejdź do podmenu Tryb DPMS.
Wybierz Włączone/Wyłączone stosownie do potrzeb i potwierdź.
4.7 Hibernacja
Informacje o hibernacji
Gdy włączona jest hibernacja, wyłączone zostanie zarówno podświetlenie, jak i inne funkcje, aby jeszcze
bardziej zminimalizować zużycie energii. Ma to miejsce po upływie określonego czasu, który można ręcznie
wyregulować.
Hibernację można włączyć w monitorze tylko po wcześniejszym włączeniu trybu DPMS. Dlatego,
aby to zrobić należy zapoznać się z sekcją “”, .
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
23
Obsługa zaawansowana
Jeśli włączona jest hibernacja, klawiaturę lub mysz należy raczej podłączać do komputera PC
zamiast do portów USB monitora.
Włączanie/wyłączanie hibernacji w monitorze:
1.
2.
3.
4.
Wyświetl główne menu ekranowe.
Przejdź do menu Konfiguracja > Zarządzanie zasilaniem.
Przejdź do podmenu Hibernuj.
Wybierz Włączone/Wyłączone stosownie do potrzeb i potwierdź.
Określanie limitu czasu hibernacji:
1.
2.
3.
4.
Wyświetl główne menu ekranowe.
Przejdź do menu Konfiguracja > Zarządzanie zasilaniem.
Przejdź do podmenu Limit czasu hibernacji.
Ustaw żądaną wartość limitu czasu i potwierdź.
4.8 Jasność docelowa
Informacje o jasności docelowej
Jasność docelową monitora Nio 2MP LED Display można regulować w zdefiniowanym wstępnie zakresie.
Przy zmianie jasności docelowej monitor dostosuje podświetlenie matrycy, aby osiągnęło zadaną wartość.
Ustawianie jasności docelowej:
1.
2.
3.
4.
Wyświetl główne menu ekranowe.
Przejdź do menu Konfiguracja > Kalibracja.
Przejdź do podmenu Jasność docelowa.
Ustaw żądaną wartość jasności docelowej i potwierdź.
Domyślna, skalibrowana fabrycznie wartość jasności DICOM dostępna jest w tabeli z danymi
technicznymi. W przypadku tego ustawienia obowiązuje gwarantowany okres żywotności
podświetlenia.
4.9 Tryby wyświetlania
Informacje o trybach wyświetlania
Monitor Nio 2MP LED Display można użyć w dwóch trybach wyświetlania:
•
•
Diagnostyka: Ten tryb oferuje w pełni skalibrowaną jasność i jest przeznaczony do zastosowań
diagnostycznych.
Tekst: W tym trybie jasność jest zmniejszana o około połowę. Ten tryb jest przeznaczony do zastosowań
biurowych, na przykład edycji tekstu.
Należy zwrócić uwagę, że tryb tekstowy nie jest ustawiany na stałe, po wyłączeniu zasilania urządzenie
zostanie uruchomione ponownie w trybie diagnostycznym.
Tryb diagnostyczny należy wybierać zawsze, gdy monitor Nio 2MP LED Display będzie używany w
środowisku diagnostycznym.
Zmiana trybu wyświetlania:
1.
2.
3.
4.
24
Wyświetl główne menu ekranowe.
Przejdź do menu Konfiguracja > Kalibracja.
Przejdź do podmenu Tryb wyświetlania.
Wybierz Diagnostyka/Tekst stosownie do potrzeb i potwierdź.
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
Obsługa zaawansowana
4.10 Funkcje wyświetlania
Informacje o funkcjach wyświetlania
Natywne, nieskorygowane panele będą wyświetlać wszystkie poziomy szarości/koloru ze skokami jasności,
które nie są optymalne do przekazywania istotnych informacji diagnostycznych. Badania jednak pokazują, że
w przypadku obrazów medycznych niektóre obszary skali szarości/koloru obrazu zawierają więcej informacji
diagnostycznych niż inne. W reakcji na te wyniki badań wprowadzono funkcje wyświetlania. Funkcje te
powodują uwypuklenie tych obszarów zawierających ważne informacje diagnostyczne, poprzez korektę
natywnego zachowania panelu.
Poniżej wymieniono funkcje wyświetlania dla monitora Nio 2MP LED Display:
• Natywna: W przypadku wybrania ustawienia Natywna, natywne zachowanie panelu nie będzie
korygowane.
• Gamma dynamiczna 1.8 lub 2.2: To funkcje gamma, które są przesunięte, aby uwzględniały niezerową
jasność panelu LCD dla sygnału „czerni”. Są one szczególnie przydatne w zastosowaniach CT, do
zwiększenia percepcji wartości Hounsfielda.
• DICOM: DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) to międzynarodowy standard,
opracowany w celu poprawy jakości i komunikacji cyfrowych obrazów w radiologii. W skrócie funkcja
wyświetlania DICOM powoduje lepsze zobrazowanie skali szarości w obrazach. Firma Barco zaleca
wybieranie funkcji wyświetlania DICOM w większości zastosowań, w których wyświetlane są obrazy
medyczne.
• Użytkownika: Ta funkcja wyświetlania zostanie automatycznie wybrana, gdy funkcje wyświetlania są
definiowane przez usługę MediCal QAWeb.
• Gamma 1.8 lub 2.2: Wybierz jedną z tych funkcji wyświetlania, gdy monitor ma zastąpić monitor CRT o
gammie odpowiednio 1.8 lub 2.2.
Ustawienia wyświetlacza należy dopasować do wymagań związanych z oprogramowaniem
wizualizacyjnym. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania
wizualizacyjnego.
Wybieranie funkcji wyświetlania:
1.
2.
3.
4.
Wyświetl główne menu ekranowe.
Przejdź do menu Konfiguracja > Kalibracja.
Przejdź do podmenu Funkcja wyświetlania.
Wybierz jedną z dostępnych funkcji wyświetlania i potwierdź.
4.11 Pomieszczenia odczytu
Informacje o pomieszczeniach odczytu
Pomieszczenia odczytu można wybrać tylko tedy, gdy wybrana jest funkcja wyświetlania DICOM.
Dlatego należy zapoznać się z sekcją “”, , aby prawidłowo ustawić funkcję wyświetlania.
Stowarzyszenie American Association of Physicists in Medicine (AAPM) stworzyło listę zdefiniowanych
wstępnie pomieszczeń odczytu. Każde z tych pomieszczeń odczytu definiowane jest następującymi
parametrami:
•
maksymalny poziom oświetlenia dozwolony w danym typie pomieszczenia
Dla monitora Nio 2MP LED Display dostępne są następujące pomieszczenia odczytu:
•
•
•
•
Ciemnia: Odpowiada warunkom oświetlenia panującym w idealnej ciemni. Przy tym ustawieniu
kompensacja jasności otoczenia jest wyłączona.
CR/DR/ MAMMO: Odpowiada warunkom oświetlenia panującym w diagnostycznych pomieszczeniach
odczytu dla radiologii komputerowej, radiologii cyfrowej lub mammografii. Przy tym ustawieniu jasność
otoczenia jest najniższa.
CT/MR/NM: Odpowiada warunkom oświetlenia panującym w diagnostycznych pomieszczeniach odczytu
dla tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego lub skanów medycyny nuklearnej.
Dział personalny: Odpowiada warunkom oświetlenia panującym w pomieszczeniach biurowych.
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
25
Obsługa zaawansowana
•
•
•
Pomieszczenie przeglądu klinicznego: Odpowiada warunkom oświetlenia panującym w
diagnostycznych pomieszczeniach odczytu dla przeglądu klinicznego.
Ambulatorium: Odpowiada warunkom oświetlenia panującym w ambulatoriach.
Sala operacyjna: Odpowiada warunkom oświetlenia panującym w salach operacyjnych. Przy tym
ustawieniu jasność otoczenia jest najwyższa.
Wybieranie pomieszczenia odczytu:
1.
2.
3.
4.
Wyświetl główne menu ekranowe.
Przejdź do menu Konfiguracja > Kalibracja > Pomieszczenie odczytu.
Przejdź do podmenu Pomieszczenie odczytu.
Wybierz jedno z dostępnych pomieszczeń odczytu i potwierdź.
4.12 Orientacja monitora
Informacje o orientacji monitora
Monitor automatycznie wykrywa orientację fizyczną (pionową lub poziomą) i, domyślnie, automatycznie
dostosowuje do niej orientację obrazu. Oznacza to, że po fizycznym obrocie monitora jest również obracany
obraz.
Menu ekranowe umożliwia jednak zastąpienie tego zachowania i wymuszenie pionowej lub poziomej
orientacji obrazu, niezależnie od fizycznej orientacji monitora. Może to być szczególnie przydatne w
przypadku pracy z monitorem, którego ekran skierowany jest do góry.
Ustawianie orientacji monitora
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Konfiguracja > Źródła obrazu.
3. Przejdź do podmenu Orientacja monitora.
4. Wybierz Pozioma/Pionowa/Automatyczna stosownie do potrzeb i potwierdź.
4.13 Wejściowe sygnały wideo
Informacje o sygnałach wideo
Poniżej wymieniono sygnały wejściowe dostępne dla monitora:
•
•
•
DisplayPort 1: Wejście odpowiadające złączu DisplayPort.
DVI 1: Wejście odpowiadające złączu DVI.
Wybór automatyczny: Wejście wybierane jest automatycznie.
Ręczne wybieranie sygnału wejścia wideo:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Konfiguracja > Źródło obrazu.
3. Przejdź do podmenu Sygnał wejściowy.
4. Wybierz jeden z dostępnych sygnałów wejściowych i potwierdź.
4.14 Czasy EDID
Informacje o czasach EDID
Poniżej wymieniono czasu EDID dostępne dla monitora Nio 2MP LED Display:
•
26
Częstotliwość odświeżania: Umożliwia ręczny wybór częstotliwości odświeżania sygnału wejścia wideo
źródła obrazu, w zależności od maksymalnej częstotliwości odświeżania kontrolera monitora
podłączonego do monitora.
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
Obsługa zaawansowana
•
•
Preferowana orientacja: Umożliwia zmianę orientacji sygnału wejścia wideo źródła obrazu na poziome,
pionowe lub automatycznie wybierane przez monitor.
Głębia kolorów: Umożliwia zmianę głębi kolorów na 8- lub 10-bitową.
Ręczne ustawianie czasów EDID:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
3.
4.
5.
Przejdź do menu Konfiguracja > Źródło obrazu.
Przejdź do podmenu Czasy.
Wybierz Częstotliwość odświeżania, Preferowana orientacja lub Głębia kolorów.
Wybierz jedno z dostępnych ustawień i potwierdź.
4.15 Informacje o monitorze
Informacje na temat informacji o monitorze
W dedykowanym podmenu menu ekranowego można znaleźć numer seryjny monitora, typ koloru,
rozdzielczość natywną, wersje oprogramowania wbudowanego itp.
Aby uzyskać informacje na temat monitora:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Informacje o monitorze, aby wyświetlić informacje na ekranie.
4.16 Stan monitora
Informacje o stanie monitora
Podmenu Stan w menu ekranowym podaje informacje na temat bieżącego stanu monitora (czas pracy,
temperatura, itp.), stan podłączonych źródeł obrazu (tryb kodowania wideo, czasy, itp.), bieżący stan kalibracji
monitora (funkcja wyświetlania, jasność, ALC, itp.) oraz stan aktywnych połączeń.
Pobieranie stanu monitora:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do podmenu Stan.
3. Przejdź do podmenu Monitor, Źródła obrazu, Kalibracja lub Łączność, stosownie do potrzeb.
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
27
Obsługa zaawansowana
28
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
Konserwacja
5
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
29
Konserwacja
5.1 Planowane czynności konserwacyjne
Informacje
Monitor Nio 2MP LED Display nie wymaga przeprowadzania planowanych czynności konserwacyjnych lub
kalibracji. Zalecamy użycie usługi QAWeb przy domyślnych testach firmy Barco i częstotliwościach w celu
kalibracji i zatrzymania monitora, bądź jego zwrot do zatwierdzonego przez firmę Barco przedsiębiorstwa
zajmującego się konserwacją. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z firmą Barco Healthcare.
5.2 Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Przed czyszczeniem monitora należy odłączyć kabel zasilający od wejścia
zasilania sieciowego.
PRZESTROGA: Uważaj, aby nie uszkodzić ani nie zarysować przedniej szyby lub panelu LCD.
Należy zwracać uwagę na pierścionki i inną biżuterię i nie naciskać zbyt mocno przedniej szyby lub
panelu LCD.
PRZESTROGA: Nie nanoś i nie rozpylaj płynów bezpośrednio na monitor, ponieważ nadmiar płynu
może uszkodzić elementy elektroniczne znajdujące się wewnątrz. Płyn należy nanosić na szmatkę
do czyszczenia.
Czyszczenie monitora
Przeczyść monitor za pomocą gąbki, szmatki do czyszczenia lub miękkiej chusteczki, lekko nawilżonej zwykłą
wodą.
Nie wolno stosować następujących produktów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
30
Alkoholu/rozpuszczalnika o stężeniu > 5%
Mocnych zasad, mocnych rozpuszczalników
Kwasów
Detergentów zawierających fluor
Detergentów zawierających amoniak
Detergentów ze środkami ściernymi
Wełny stalowej
Gąbek ze środkami ściernymi
Ostrzy stalowych
Materiałów z nićmi stalowymi
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
Ważne informacje
6
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
31
Ważne informacje
6.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Zalecenia ogólne
Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i instrukcję obsługi.
Zachowaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.
Stosuj się do wszelkich ostrzeżeń pojawiających się na urządzeniu i w instrukcji obsługi.
Przestrzegaj instrukcji podczas użytkowania i eksploatacji.
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru, nie wolno zdejmować pokrywy.
Wewnątrz nie a żadnych części podlegających serwisowaniu. Serwis należy powierzyć wykwalifikowanemu
personelowi.
Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
Modyfikacje urządzenia
Nie należy modyfikować niniejszego sprzętu bez upoważnienia producenta.
Typ zabezpieczenia (elektrycznego):
Monitor z zewnętrznym zasilaczem: urządzenie klasy I
Stopień bezpieczeństwa (mieszanina łatwopalnych środków znieczulających)
Urządzenie nie może być użytkowane w sąsiedztwie mieszaniny łatwopalnych środków znieczulających z
tlenem lub tlenkiem dwuazotu.
Urządzenie nie może być wykorzystywane do sprawowania opieki na pacjentem.
•
•
•
Urządzenie jest przede wszystkim przeznaczone do użytkowania w placówce opieki zdrowotnej, w
miejscach, gdzie kontakt z pacjentem jest mało prawdopodobny (nie jest to urządzenie mające kontakt z
ciałem pacjenta).
Sprzęt nie powinien być stosowany ze sprzętem do podtrzymywania życia.
Użytkownik nie powinien jednocześnie dotykać sprzętu ani jego portów sygnałów wejściowych (SIP)/
portów sygnałów wyjściowych (SOP) i pacjenta.
Podłączenie zasilania — Sprzęt z zewnętrznym zasilaczem 24 V prądu stałego
•
•
•
•
•
•
Wymagania zasilania: sprzęt musi być zasilany za pomocą dołączonego i opatrzonego certyfikatem
medycznym zasilacza 24 V prądu stałego (
) SELV.
) musi być zasilany zmiennym napięciem
Opatrzony certyfikatem medycznym zasilacz prądu stałego (
sieciowym.
Zasilanie zostało określone jako część sprzętu ME, bądź kombinacja została określona jako system ME.
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, niniejszy sprzęt należy podłączać wyłącznie do
zasilania sieciowego z uziemieniem ochronnym.
Sprzęt należy instalować w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka.
Sprzęt przeznaczony jest do pracy ciągłej.
Chwilowe przepięcie
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi czas, należy odłączyć je od gniazdka sieciowego, aby
uniknąć uszkodzenia przez chwilowe przepięcia.
Aby w pełni odłączyć zasilanie od urządzenia, należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka sieciowego.
Środowisko o dużym natężeniu pola magnetycznego
•
•
32
Urządzenia nie należy używać w środowisku o dużym natężeniu pola magnetycznego generowanego
przez skaner MRI.
Instalator powinien ocenić środowisko magnetyczne przed instalacją lub użyciem urządzenia.
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
Ważne informacje
Przewody zasilające:
•
•
•
•
Należy użyć przewodu zasilającego, który odpowiada napięciu sieciowemu i który został zatwierdzony i
jest zgodny z normami bezpieczeństwa, obowiązującymi w danym kraju.
Nie przeciążaj gniazdek ściennych ani przedłużaczy, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie
prądem.
Zabezpieczenie przewodów zasilających: przewody zasilające powinny być tak poprowadzone, aby nie
chodzono po nich ani aby nie zostały przytrzaśnięte przez przedmioty położone na nich lub w poprzek
nich; należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca przy wtyczkach i gniazdkach.
Przewód zasilający powinien być zawsze wymieniany przez wyznaczonego operatora.
Prawidłowe uziemienie
Prawidłowe uziemienie można uzyskać wyłącznie wtedy, gdy sprzęt jest podłączony do odpowiedniego
gniazdka oznaczonego jako „Tylko dla szpitala” lub „Klasy szpitalnej” (na produkcie lub przewodzie
zasilającym)
Akcesoria
Akcesoria podłączane do interfejsów analogowych i cyfrowych muszą być zgodne z odpowiednimi krajowymi
normami zharmonizowanymi IEC (tj. IEC 60950 dla sprzętu przetwarzania danych, IEC 60065 dla sprzętu
wideo, IEC 61010-1 dla sprzętu medycznego). Ponadto, wszystkie konfiguracje powinny być zgodne z normą
systemową IEC 60601-1-1. Każda osoba podłączająca dodatkowy sprzęt do wejść lub wyjść sygnałowych
konfiguruje system medyczny, a w związku z tym, ponosi odpowiedzialność za zachowanie przez system
zgodności z wymaganiami normy systemowej IEC 60601-1-1. Urządzenie można łączyć wyłącznie ze
sprzętem posiadającym certyfikat IEC 60601-1 w środowisku pacjenta oraz ze sprzętem posiadającym
certyfikat IEC 60XXX poza środowiskiem pacjenta. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z
działem pomocy technicznej lub lokalnym przedstawicielem handlowym.
Woda i wilgoć
Nie wolno narażać monitora na działanie deszczu ani wilgoci.
Nie wolno używać monitora w pobliżu wody, np. wanny, zlewu, basenu, zlewu kuchennego, balii lub w
wilgotnej piwnicy.
Wentylacja
Nie wolno przykrywać ani blokować żadnych otworów wentylacyjnych w obudowie zestawu. Podczas
montażu urządzenia w szafie lub innym zamkniętym miejscu należy zwrócić uwagę na zachowanie
niezbędnej odległości między monitorem i ściankami szafki.
Instalacja
Połóż urządzenie na płaskiej, solidnej i nieruchomej powierzchni, która może wytrzymać wagę co najmniej 3
urządzeń. Przy korzystaniu z niestabilnego wózka lub stojaka urządzenie może spaść, powodując poważne
obrażenia u dzieci lub dorosłych oraz poważne uszkodzenie urządzenia.
Awarie
Odłączyć przewód zasilania urządzenia od gniazda zasilania i zlecić serwis wykwalifikowanym technikom
serwisowym w razie wystąpienia poniższych stanów:
•
•
•
•
•
•
Uszkodzony lub postrzępiony przewód zasilania.
Rozlanie płynu na urządzenie.
Narażenie urządzenia na działanie deszczu lub wody.
Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo nawet, gdy przestrzegane są zalecenia z instrukcji obsługi.
Wyregulować tylko te elementy sterowania, które zostały ujęte w instrukcji obsługi, ponieważ
nieprawidłowa regulacja innych elementów sterowania może doprowadzić do uszkodzenia i przywrócenie
stanu operacyjnego urządzenia będzie wymagało przeprowadzenia rozległych prac ze strony
wykwalifikowanego technika.
Upuszczenie urządzenia lub uszkodzenie jego obudowy.
Wyraźna zmiana w działaniu urządzenia wymaga przeprowadzenia czynności serwisowych.
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
33
Ważne informacje
Odstępstwa w krajach skandynawskich dla CL. 1.7.2
Finlandia: „Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan”
Norwegia: „Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt”
Szwecja: „Apparaten skall anslutas till jordat uttag”
Zasada działania
Wysyłane przez urządzenie sygnały analogowe konwertowane są przez element ADC (przetwornik
analogowo-cyfrowy) i stają się sygnałem cyfrowym, a sygnał wideo konwertowany jest przez dekoder wideo.
Sygnały te stają się jednym sygnałem cyfrowym i podlegają powiększeniu i zmniejszeniu przez układy scalone
modułu skalowania oraz cyfrowej obróbce obrazu, a następnie są przesyłane za pomocą linii transmisyjnych
LVDS do jednego z modułów LCD. Na końcu sygnał zegarowy przesyłany jest przez kontroler zegara (TCON)
do układów scalonych w panelu i powoduje włączenie podświetlenia modułu LCD poprzez układy sterujące
modułu skalowania.
Docelowa populacja pacjentów: dorośli lub niemowlęta.
BSMI
警語:使用過度恐傷害視力
注意事項:
1. 使用30分鐘請休息10分鐘
2. 未滿兩歲幼兒不看螢幕, 2歲以上每天看螢幕不要超過1小時
6.2 Informacje środowiskowe
Usuwanie zużytych urządzeń
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że zgodnie z Dyrektywą europejską 2012/19/UE
dotyczącą odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, niniejszego produktu nie należy usuwać wraz
z odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt należy oddać w wyspecjalizowanym punkcie zbierającym zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska i zdrowia ludzkiego
powstałym na skutek niekontrolowanego usuwania sprzętu, należy oddzielić go od odpadów innego rodzaju
i poddać odpowiedzialnemu recyklingowi, promując w ten sposób zrównoważone ponowne wykorzystanie
zasobów.
Więcej informacji na temat recyklingu niniejszego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta oraz
przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Barco:
http://www.barco.com/AboutBarco/weee
Turcja: Zgodność z dyrektywą RoHS
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
[Republika Turcji: zgodność z dyrektywą WEEE]
中国大陆 RoHS
Dyrektywa RoHS dla Chin kontynentalnych
根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(也称为中国大陆RoHS), 以下部分列出了
Barco产品中可能包含的有毒和/或有害物质的名称和含量。中国大陆RoHS指令包含在中国信息产业部MCV标
准:“电子信息产品中有毒物质的限量要求”中。
34
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
Ważne informacje
Zgodnie z „Metodami zarządzania ograniczeniami w zakresie stosowania substancji niebezpiecznych w
produktach elektrycznych i elektronicznych” (nazywanymi również dyrektywą RoHS dla Chin kontynentalnych)
poniższa tabela zawiera listę nazw i zawartości toksycznych i/lub niebezpiecznych substancji, które produkt
firmy Barco może zawierać. Dyrektywa RoHS dla Chin kontynentalnych uwzględniona jest w normie MCV
Ministerstwa Przemysłu Informacyjnego Chin w sekcji „Wymagania dotyczące limitu toksycznych substancji w
elektronicznych produktach informacyjnych”.
零件项目(名称)
Nazwa komponentu
有毒有害物质或元素
Substancje i pierwiastki niebezpieczne
汞
铅
镉
六价铬
Hg
Pb
Cd
Cr6+
x
o
o
o
多溴联苯
PBB
o
多溴二苯醚
PBDE
o
印制电路配件
Zespoły obwodów drukowanych
x
o
o
o
o
o
液晶面板
Panel LCD
x
o
o
o
o
o
外接电(线)缆
Kable zewnętrzne
o
o
o
o
o
o
內部线路
Okablowanie wewnętrzne
o
o
o
o
o
o
金属外壳
Metalowa obudowa
o
o
o
o
o
o
塑胶外壳
Plastikowa obudowa
o
o
o
o
o
o
散热片(器)
Radiatory
x
o
o
o
o
o
电源供应器
Jednostka zasilacza
风扇
o
o
o
o
o
o
Wentylator
o
o
o
o
o
o
文件说明书
Papierowe instrukcje
o
o
o
o
o
o
光盘说明书
Instrukcja na płycie CD
本表格依据SJ/T 11364的规定编制
Niniejsza tabela została przygotowana zgodnie z postanowieniami SJ/T 11364.
o: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下.
o: Wskazuje, że poziom zawartości danej substancji toksycznej lub niebezpiecznej we wszystkich
materiałach homogenicznych użytych w danej części jest niższy, niż określa wymóg GB/T 26572.
x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求.
x: Wskazuje, że poziom zawartości danej substancji toksycznej lub niebezpiecznej w przynajmniej jednym z
materiałów homogenicznych użytych w danej części jest wyższy, niż określa wymóg GB/T 26572.
在中国大陆销售的相应电子信息产品(EIP)都必须遵照中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要
求》标准贴上环保使用期限(EFUP)标签。Barco产品所采用的EFUP标签(请参阅实例,徽标内部的编号使
用于指定产品)基于中国大陆的《电子信息产品环保使用期限通则》标准。
Wszystkie elektroniczne produkty informacyjne (EIP) sprzedawane na terytorium Chin kontynentalnych
muszą być zgodne z „Oznaczeniem dotyczącym ograniczeń w zakresie stosowania substancji
niebezpiecznych w produktach elektrycznych i elektronicznych” dla Chin kontynentalnych i być oznaczone
logo Okresu przyjaznej dla środowiska eksploatacji (EFUP). Używana przez firmę Barco liczba umieszczona
pośrodku logo EFUP (patrz zdjęcie) bazuje na „Ogólnych wytycznych dotyczących okresu przyjaznej dla
środowiska eksploatacji elektronicznych produktów informacyjnych” dla Chin kontynentalnych.
10
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
35
Ważne informacje
Dyrektywa BSMI RoHS dla Tajwanu
單元
Urządzenie
限用物質及其化學符號
Substancje podlegające ograniczeniom i ich symbole chemiczne
鉛
汞 Rtęć
鎘 Kadm
六價鉻
多溴聯苯
多溴二苯醚
Ołów
Chrom
PolibromowaPolibromowane
(Hg)
(Cd)
sześciowar- ne bifenyle
etery
(Pb)
tościowy
difenylowe
(PBB)
(Cr+6)
(PBDE)
–
O
O
O
O
O
印刷電路(含零组件)
PCBA (w tym komponenty)
–
O
O
O
O
O
液晶顯示屏
LCD
–
O
O
O
O
O
電源适配器
Zasilacz
O
O
O
O
O
O
電缆/連接器
Kabel / złącze
–
O
O
O
O
O
機械部件-金属件
Części mechaniczne —
metalowe
O
O
O
O
O
O
塑膠殼
Plastikowa pokrywa
–
O
O
O
O
O
電源線/信号線
Kabel zasilający / sygnałowy
O
O
O
O
O
O
機械部件-其他
Części mechaniczne — inne
O
O
O
O
O
O
紙/油墨(標簽﹑說明書﹑包裝盒等)
Papier/atrament (etykieta,
instrukcja i opakowanie itd.)
O
O
O
O
O
O
背光燈管部件
Zespół podświetlenia
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Uwaga 1: Określenia „przekraczające 0.1% masowo” i „przekraczające 0.01% masowo” oznaczają, że
zawartość procentowa substancji polegającej ograniczeniu przekracza referencyjną wartość procentową
warunku obecności.
備考2.〝O〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Uwaga 2: Symbol „O” oznacza, że zawartość procentowa substancji podlegającej ograniczeniu nie
przekracza wartości procentowej referencyjnej wartości obecności.
備考3.〝–〞係指該項限用物質為排除項目。
Uwaga 3: Symbol „–” oznacza, że substancja podlegająca ograniczeniu odpowiada wykluczeniu.
6.3 Informacje na temat zgodności z przepisami
Przeznaczenie
Monitor jest przeznaczony do wyświetlania i przeglądania obrazów cyfrowych (z wyjątkiem mammografii
cyfrowej) w celu przeglądu i analizy wykonywanej przez przeszkolonych lekarzy.
Wskazanie do zastosowania
•
•
•
Monitor nie styka się z pacjentami.
Monitor nie znajduje się w tym samym otoczeniu, co pacjent.
Monitor jest przeznaczony do użytku w dedykowanym diagnostycznym pomieszczeniu do odczytu.
Przestroga (Stany Zjednoczone): Prawo federalne ogranicza sprzedaż tego urządzenia przez lub na zlecenie
lekarza. (Szczegóły i wykluczenia można znaleźć w Kodeksie przepisów federalnych, Tytuł 21, 801 Część D).
36
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
Ważne informacje
Przeciwwskazania
Monitor nie jest przeznaczony do cyfrowej mammografii.
Użytkownicy
Monitory diagnostyczne Barco są przeznaczone do wykonywania podstawowej diagnostyki przez
przeszkolonych lekarzy. Urządzenie jest wstępnie skonfigurowane przez przeszkolonych integratorów lub
personel medyczny ds. IT.
Kraj producenta
Kraj producenta produktu znajduje się na etykiecie produktu (“Made in …”).
Dane kontaktowe importerów
Aby znaleźć lokalnego importera, należy skontaktować się z regionalnym biurem Barco za pośrednictwem
danych kontaktowych umieszczonych na naszej stronie internetowej (www.barco.com).
FCC klasa B
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów Federalnej Komisji Łączności (FCC). Jego działanie
podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń oraz (2)
urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące spowodować
niepożądane działanie.
Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i odpowiada normom klasy B dla urządzeń cyfrowych, stosownie
do części 15 przepisów FCC. Celem tych ograniczeń jest zapewnienie odpowiedniej ochrony przed
szkodliwymi zakłóceniami w miejscach zamieszkanych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może
promieniować fale o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane poprawnie lub jest użytkowane
niezgodnie z instrukcją producenta, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak
gwarancji, że wymienione wyżej zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeżeli urządzenie oddziałuje
w sposób niepożądany na odbiornik radiowy lub telewizyjny, co można ustalić, wyłączając i włączając
urządzenie, zachęcamy użytkowników, aby spróbowali skorygować to oddziaływanie, stosując jeden lub kilka
z niżej wymienionych środków:
•
•
•
•
Zmienić kierunek ustawienia lub miejsce ustawienia anteny odbiorczej.
Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
Podłączyć urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączono odbiornik.
Skonsultować się ze sprzedawcą lub specjalistą w dziedzinie sprzętu RTV w celu uzyskania pomocy.
Zmiany i modyfikacje, na które podmiot odpowiedzialny za zgodność z przepisami nie udzieli wyraźnej zgody,
mogą sprawić, że użytkownik straci prawo do użytkowania urządzania.
Zgodność z normą FCC: Barco Inc., 3059 Premiere Parkway Suite 400, 30097 Duluth GA, USA, Tel.: +1 678
475 8000
Informacja dotycząca Kanady
CAN ICES-1/NMB-1
6.4 Uwaga dotycząca EMC
Informacje ogólne
To urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w profesjonalnych zakładach opieki zdrowotnej.
W przypadku instalacji urządzenia należy stosować wyłącznie dostarczone przewody zewnętrzne oraz
zasilacz lub część zamienną dostarczoną przez producenta. Użycie innego zasilacza może doprowadzić do
zmniejszenia poziomu odporności urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Należy unikać korzystania z tego urządzenia w pobliżu innych urządzeń i nie
należy stawiać go na innych urządzeniach, ponieważ może to doprowadzić do nieprawidłowego
działania. Jeżeli takie użycie jest konieczne, należy obserwować to urządzenie i inne urządzenia,
aby sprawdzić, czy działają prawidłowo.
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
37
Ważne informacje
OSTRZEŻENIE: Korzystanie z akcesoriów, przetworników i przewodów innych niż określone lub
dostarczone przez producenta tego urządzenia może doprowadzić do zwiększenia emisji
elektromagnetycznych lub zmniejszenia odporności na takie emisje i nieprawidłowego działania.
OSTRZEŻENIE: Przenośnych urządzeń komunikacji radiowej (w tym urządzeń peryferyjnych,
takich jak przewody anteny lub anteny zewnętrzne) należy używać w odległości nie mniejszej niż 30
cm (12 cali) od jakiejkolwiek części Nio 2MP LED Display, także przewodów określonych przez
producenta. Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do pogorszenia wydajności tego
urządzenia.
Promieniowanie elektromagnetyczne
Monitor Nio 2MP LED Display jest przeznaczony do stosowania w określonych poniżej warunkach
elektromagnetycznych środowiska eksploatacji. Klient lub użytkownik monitora Nio 2MP LED Display ma za
zadanie zapewnić pracę systemu właśnie w takim środowisku.
Test emisji
Zgodność
Emisje o częstotliwości radiowej
CISPR 11
Grupa 1
Emisje o częstotliwości radiowej
Klasa B
CISPR 11
Emisje harmoniczne
Klasa D
IEC 61000-3-2
Wahania napięcia/emisje migotania Jest zgodne
IEC 61000-3-3
Środowisko elektromagnetyczne
— wytyczne
Nio 2MP LED Display wykorzystuje
energię częstotliwości radiowych
(RF) wyłącznie do swoich
wewnętrznych funkcji. Dzięki temu
jego emisja częstotliwości
radiowych jest bardzo niska i nie
jest prawdopodobne, aby
powodowała jakiekolwiek
zakłócenia znajdującego się w
pobliżu sprzętu elektronicznego.
Nio 2MP LED Display nadaje się do
stosowania we wszystkich
instytucjach, w tym w środowiskach
domowych oraz miejscach
bezpośrednio podłączonych do
publicznej sieci zasilania o niskim
napięciu, która zasila budynki
używane w celach domowych.
Niniejszy monitor Nio 2MP LED Display jest zgodny z odpowiednimi normami medycznymi dotyczącymi EMC
w zakresie emisji oraz zakłóceń pochodzących od znajdującego się w pobliżu sprzętu. Jego działanie podlega
dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń oraz (2)
urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące spowodować
niepożądane działanie.
Zakłócenia można określić poprzez wyłączenie i włączenie sprzętu.
Jeśli sprzęt zakłóca działanie innych urządzeń, bądź oddziałują na niego zakłócenia z innych urządzeń,
zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować wielkość zakłóceń wykonując jedną lub kilka spośród
wymienionych czynności:
•
•
•
•
Zmienić kierunek ustawienia lub miejsce ustawienia anteny odbiorczej lub sprzętu.
Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
Podłączyć urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączono odbiornik.
Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem w celu uzyskania pomocy.
Odporność elektromagnetyczna
Monitor Nio 2MP LED Display jest przeznaczony do stosowania w określonych poniżej warunkach
elektromagnetycznych środowiska eksploatacji. Klient lub użytkownik monitora Nio 2MP LED Display ma za
zadanie zapewnić pracę systemu właśnie w takim środowisku.
38
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
Ważne informacje
Test odporności
Poziomy testowe IEC
60601
Wyładowania
elektrostatyczne (ESD)
IEC 61000-4-2
± 8 kV styk
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15
kV powietrze
Elektryczne stany
przejściowe/wiązki
zaburzeń elektrycznych
IEC 61000-4-4
± 2 kV dla linii zasilających
± 1 kV dla linii wejścia/
wyjścia
Częstotliwość powtarzania
100 kHz
Udar
Linia do linii: ± 0.5 kV, ± 1
kV
IEC61000-4-5
Linia do uziemienia: ± 0.5
kV, ± 1 kV, ± 2 kV
Napięcie resztkowe 0%
Spadki napięcia, krótkie
przerwy i zmiany napięcia przez 0.5 okresu przy 0°,
na wejściowych
45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
przewodach zasilających 270° i 315°
IEC 61000-4-11
Napięcie resztkowe 0%
przez 1 okres przy 0°
Napięcie resztkowe 70%
przez 25 okresów przy 0°
Przerwy w napięciu:
napięcie resztkowe 0%
przez 250 okresów przy 0°
Pole magnetyczne
częstotliwości zasilania
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8
30 A/m
Przewodzone
częstotliwości radiowe
IEC 61000-4-6
Wypromieniowane
częstotliwości radiowe
IEC 61000-4-3
3 Vrms (6 Vrms w
pasmach ISM)
od 150 kHz do 80 MHz
3 V/m
od 80 MHz do 2.7 GHz
1:
Środowisko
elektromagnetyczne —
wytyczne
± 8 kV styk
Podłoga powinna być
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 wykonana z drewna,
betonu lub płytek
kV powietrze
ceramicznych. Jeśli
podłogi są pokryte
materiałem syntetycznym,
wilgotność względna
powinna wynosić
przynajmniej 30%
± 2 kV dla linii zasilających Jakość zasilania z sieci
powinna być typowa dla
± 1 kV dla linii wejścia/
środowiska komercyjnego
wyjścia
lub szpitalnego
Częstotliwość powtarzania
100 kHz
Linia do linii: ± 0.5 kV, ± 1 Jakość zasilania z sieci
kV
powinna być typowa dla
Linia do uziemienia: ± 0.5 środowiska komercyjnego
lub szpitalnego
kV, ± 1 kV, ± 2 kV
Napięcie resztkowe 0%
Jakość zasilania z sieci
przez 0.5 okresu przy 0°, powinna być typowa dla
45°, 90°, 135°, 180°, 225°, środowiska komercyjnego
270° i 315°
lub szpitalnego. Jeśli
użytkownik monitora Nio
Napięcie resztkowe 0%
2MP
LED Display wymaga
przez 1 okres przy 0°
ciągłości działania
Napięcie resztkowe 70%
podczas przerw w
przez 25 okresów przy 0°
zasilaniu sieciowym,
Przerwy w napięciu:
zaleca się zasilanie
napięcie resztkowe 0%
monitora Nio 2MP LED
przez 250 okresów przy 0° Display przy użyciu
zasilacza awaryjnego
(UPS) lub akumulatora
Nie dotyczy 1
Wartości pola
magnetycznego przy
danej częstotliwości
powinny być na poziomie
charakterystycznym dla
typowej lokalizacji w
typowym środowisku
komercyjnym lub
szpitalnym
3 Vrms (6 Vrms w
pasmach ISM)
Poziom zgodności
3 V/m
Monitor Nio 2MP LED Display nie zawiera komponentów podatnych na działanie pola magnetycznego
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
39
Ważne informacje
Odporność na zakłócenia wywoływane przez sprzęt do komunikacji bezprzewodowej
drogą radiową
Częstotliwość
testowa
(MHz)
Pasmo
(MHz)
Moc
maksymalna (W)
Odległość
(m)
Poziom
testu
odporności
(V/m)
Serwis
Modulacja
385
380 – 390
TETRA 400
Modulacja
impulsu 18
Hz
1.8
0.3
27
450
430 – 470
GMRS 460,
FRS 460
Odchylenie
FM ± 5 kHz
Sinus 1 kHz
2
0.3
28
710
704 – 787
Pasmo LTE
13, 17
Modulacja
impulsu 217
Hz
0.2
0.3
9
800 – 960
GSM 800/
900, TETRA
800, iDEN
820, CDMA
850, pasmo
LTE 5
Modulacja
impulsu 18
Hz
2
0.3
28
1700 – 1990
GSM 1800,
CDMA 1900,
GSM 1900,
DECT,
pasmo LTE
1/3/4/25,
UMTS
Modulacja
impulsu 217
Hz
2
0.3
28
2450
2400 – 2570
Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
pasmo LTE 7
Modulacja
impulsu 217
Hz
2
0.3
28
5240
5100 – 5800
W LAN
802.11 a/n
Modulacja
impulsu 217
Hz
0.2
0.3
9
745
780
810
870
930
1720
1845
1970
5500
5785
6.5 Wyjaśnienie używanych symboli
Symbole na urządzeniu
Na urządzeniu lub zasilaczu można znaleźć następujące symbole (lista niewyczerpująca):
Wskazuje zgodność z częścią 15 zasad FCC (klasa A lub klasa B)
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami UL
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami UL dla Kanady i
Stanów Zjednoczonych
40
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
Ważne informacje
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami UL dla Kanady i
Stanów Zjednoczonych
E352529
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami UL Demko
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami CCC
S&E
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami VCCI
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami KC
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami BSMI
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami PSE
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami EAC
Przestroga: Prawo federalne (Stanów Zjednoczonych) ogranicza sprzedaż tego
urządzenia przez pracownika służby zdrowia lub na jego zlecenie.
Wskazuje lokalizację złącz USB na urządzeniu
Wskazuje lokalizację złącz DisplayPort na urządzeniu
Wskazuje producenta
Wskazuje datę produkcji
yy
Wskazuje ograniczenia temperatury2 dla urządzenia, zapewniające bezpieczną pracę
w zakresie danych technicznych
xx
SN
REF
2:
Wskazuje numer seryjny urządzenia
Wskazuje numer części lub numer katalogowy urządzenia
Wartości xx i yy można znaleźć w sekcji z danymi technicznymi.
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
41
Ważne informacje
Ostrzeżenie: niebezpieczne napięcie
Przestroga
Sprawdzić w instrukcji obsługi
Wskazuje, że urządzenie nie może być wyrzucane do śmieci, ale musi zostać
poddane recyklingowi zgodnie z europejską dyrektywą WEEE (Utylizacja odpadów
elektrycznych i elektronicznych)
Wskazuje prąd stały (DC)
Wskazuje prąd zmienny (AC)
Gotowość
Ekwipotencjalność
Uziemienie ochronne
lub
Symbole na opakowaniu
Na opakowaniu urządzenia można znaleźć następujące symbole (lista niewyczerpująca):
Oznacza urządzenie medyczne, które można uszkodzić w przypadku
nieprawidłowego obchodzenia się z nim w czasie przechowywania.
Oznacza urządzenie medyczne, które należy chronić przed wilgocią w czasie
przechowywania.
Oznacza kierunek przechowywania opakowania. Opakowanie należy przewozić,
obchodzić się z nim i przechowywać w taki sposób, aby strzałki zawsze były
skierowane w górę.
Oznacza maksymalną liczbę opakowań, które można na sobie ułożyć.
15
n
Oznacza, że opakowanie powinno być noszone przez dwie osoby.
xx-yy Kg
Oznacza, że opakowania nie można przecinać nożem, ani innym ostrym
przedmiotem.
yy °C
+60
Oznacza ograniczenie temperatury, na którą urządzenie można bezpiecznie narazić w
czasie przechowywania.
xx °C
-20
42
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
Ważne informacje
yy %
85
Oznacza zakres wilgotności, na którą urządzenie można bezpiecznie narazić w czasie
przechowywania.
5x %
yyy kPa
106
Oznacza zakres ciśnienia atmosferycznego, na które urządzenie można bezpiecznie
narazić w czasie przechowywania.
xx kPa
50
6.6 Wyłączenie odpowiedzialności
Informacja dotycząca wyłączenie odpowiedzialności
Choć dochowano wszelkich starań, aby zapewnić poprawność techniczną niniejszego dokumentu, nie
ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy. Naszym celem jest zapewnienie jak najbardziej
poprawnej i użytecznej dokumentacji; w przypadku znalezienia błędów prosimy o kontakt.
Produkty programowe Barco stanowią własność firmy Barco. Są one rozprowadzane wraz z gwarancją
ochrony praw autorskich dla Barco NV lub Barco, Inc., do wykorzystania wyłącznie w zgodzie z określonymi
warunkami i na podstawie umowy licencyjnej pomiędzy Barco NV lub Barco, Inc. a licencjobiorcą.
Jakiekolwiek inne korzystanie, kopiowanie lub publikowanie produktów programowych firmy Barco jest
zabronione.
Specyfikacje produktów firmy Barco mogą ulegać zmianom bez powiadomienia.
Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.
Prawa autorskie
Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument ani
żadna jego część nie mogą być odtwarzane ani kopiowane w żadnej formie ani przy użyciu żadnych środków
— graficznych, elektronicznych czy mechanicznych, łącznie z powielaniem, przepisywaniem czy zapisem
informacji lub wykorzystaniem systemów pozyskiwania danych — bez pisemnej zgody firmy Barco.
© 2018 Barco NV Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ochrona patentowa
Zob. www.barco.com/about-barco/legal/patents
6.7 Dane techniczne
Informacje ogólne
Technologia ekranu
IPS-Pro
Aktywny rozmiar ekranu
(przekątna)
540 mm (21.3 cala)
Aktywny rozmiar ekranu
(szer. x wys.)
432 x 324 mm (17.0 x 12.8 cala)
Proporcje (szer.:wys.)
4:3
Rozdzielczość
2MP (1600 x 1200 pikseli)
Rozmiar piksela
0.27 mm
Wyświetlanie obrazu w
kolorze
Tak
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
43
Ważne informacje
44
Wyświetlanie obrazu w skali
szarości
Tak
Głębia bitowa
30 bitów
Kąt widzenia (poz., pion.)
178°
Korekcja jednorodności
ULT
Ustawienia zadane jasności
otoczenia
Tak, wybór pomieszczenia odczytu
Czujnik światła otoczenia
Tak
Stabilizacja siły
podświetlenia (BLOS)
Tak
Przedni czujnik
Tak
Maksymalna jasność
(typowa dla panelu)
800 cd/m²
Jasność skalibrowana dla
DICOM
500 cd/m²
Współczynnik kontrastu
(typowa dla panelu)
1400:1
Czas reakcji ((Tr + Tf)/2)
(typowy)
10 ms
Kolor obudowy
RAL 9003 / RAL 9004
Wejściowe sygnały wideo
1x DVI
1x DisplayPort
Porty USB
1x złącze odbiorcze USB 2.0 (punkt końcowy)
2x złącze nadawcze USB 2.0
Parametry znamionowe
zasilania
24 V DC, 3.75 A
Wymagania dotyczące
zasilania
To urządzenie powinno być zasilane przez następujący zasilacz
zatwierdzony do użytku w środowisku medycznym:
Bridgepower, typ JMW190KB2400F11
Parametry znamionowe oznaczone na zasilaczu medycznym:
• Parametry znamionowe wejścia: 100–240 V AC, 2 A, 50-60 Hz
• Parametry znamionowe wyjścia: 24 V DC, 3.75 A
Zużycie energii
50 W (nominalne)
< 1 W (hibernacja)
< 1 W (oczekiwanie)
Wymiary ze stojakiem (szer.
× wys. × gł.)
Pionowo: 378 x 525~625 x 235 mm
Poziomo: 491 x 466~566 x 235 mm
Wymiany bez stojaka (szer.
× wys. × gł.)
Pionowo: 378 x 491 x 83 mm
Poziomo: 491 x 378 x 83 mm
Wymiary po spakowaniu
(szer. x wys. x gł.)
655 x 388 x 495 mm
Masa netto ze stojakiem
11.3 kg
Masa netto bez stojaka
6.3 kg
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
Ważne informacje
Waga netto z opakowaniem
15.5 kg (bez akcesoriów)
Przechył
-5° do +25°
Obrót
-30° do +30°
Przegub
90°
Zakres regulacji wysokości
100 mm
Standard mocowania
VESA (100 mm)
Zalecane zastosowania
Wszystkie obrazy cyfrowe, z wyjątkiem cyfrowej mammografii
Certyfikaty
CE1639 (MDD 93/42/EEC; A1:2007/47/EC produkt klasy IIb)
CE - 2014/30/EU
CE - 93/42/EEC; A1:2007/47/EC klasa II b
IEC 60601-1(wyd. 3); IEC 60601-1(wyd. 3 pop. 1)
ANSI/AAMI ES60601-1(2005+C1:09+A2:10+A1:12)
CAN/CSA-C22.2 nr 60601-1(2014)
EN 60601-1-2:2015
EN 60601-1:2006/A11:2011/A12:2014; EN 60601-1:2006/A1:2013
CCC - GB9254-2008 + GB4943.1-2011 + GB17625.1-2012
KC
BIS
VCCI
FCC klasa B
ICES-001 poziom B
FDA 510(k)
RoHS
Dostarczone akcesoria
Przewodnik użytkownika
Płyta z dokumentacją
Płyta systemowa
Przewód wideo
Kabel(e) zasilający(e)
Kabel USB
Zasilacz zewnętrzny
Oprogramowanie QA
MediCal QAWeb
Gwarancja
5 lat, w tym 20000 godzin gwarancji na podświetlenie
Temperatura robocza
0 °C do 35 °C (15 °C do 30 °C zgodnie ze specyfikacją)
Temperatura
przechowywania
-20°C do 60°C
Wilgotność robocza
8% do 80% (bez kondensacji)
Wilgotność
przechowywania
5% do 85% (bez kondensacji)
Ciśnienie robocze
70 kPa minimalne
Ciśnienie podczas
przechowywania
50 do 106 kPa
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
45
Ważne informacje
6.8 Informacje o licencji Open Source
Informacje o licencji Open Source
Niniejszy produkt zawiera składniki oprogramowania wydane w ramach licencji Open Source. Należy
dostosować się do warunków każdej odrębnej licencji oprogramowania Open Source.
Lista użytych komponentów oprogramowania Open Source jest dostępna w mającej zastosowanie licencji
EULA, dostępnej na stronie internetowej firmy Barco (sekcja „My Barco”) lub innymi metodami (online).
Prawa autorskie do każdego komponentu oprogramowania Open Source należą do pierwszego posiadacza
tych praw autorskich, każdego dodatkowego współtwórcy i/lub ich odpowiednich cesjonariuszy, którzy mogą
być określeni w odpowiedniej dokumentacji oprogramowania Open Source, kodzie źródłowym, pliku
README, lub w inny sposób. Nie należy usuwać ani maskować, bądź w inny sposób zmieniać tych praw
autorskich.
KAŻDY ODRĘBNY ELEMENT OPROGRAMOWANIA OPEN SOURCE I CAŁA POWIĄZANA
DOKUMENTACJA SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ”, BEZ JAWNEJ LUB DOROZUMIANEJ
GWARANCJI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI, DOROZUMIANEJ GWARANCJI POKUPNOŚCI I
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH
ANI INNY WSPÓŁTWÓRCA NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE,
SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE, NAWET JEŚLI UDZIELONO INFORMACJI O
MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY I NA PODSTAWIE
JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI. WIĘCEJ INFORMACJI/SZCZEGÓŁÓW MOŻNA
ZNALEŹĆ W KAŻDEJ KONKRETNEJ LICENCJI OPEN SOURCE.
W odniesieniu do licencji GPL, LGPL lub podobnych, w związku z dostępem do odpowiedniego kodu
źródłowego i możliwości automatycznego zastosowania postanowień licencyjnych:
•
•
46
Należy dostosować się do warunków każdej takiej szczególnej, mającej zastosowanie licencji
oprogramowania Open Source. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za własne dodatki, zmiany lub
modyfikacje, bez możliwości odwołania się lub kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec firmy Barco.
Użytkownik ponadto potwierdza, że wszelkie takie dodatki, zmiany lub modyfikacje mogą negatywnie
wpłynąć na możliwość firmy Barco — stosownie do decyzji firmy Barco — do kontynuowania świadczenia
usług, gwarancji, aktualizacji oprogramowania, poprawek, konserwacji, dostępu lub podobnych usług, bez
możliwości odwołania się lub kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec firmy Barco.
Firma Barco oferuje możliwość dostarczenia odpowiedniego kodu źródłowego i udostępni odpowiedni kod
źródłowy za pośrednictwem poczty e-mail lub łącza pobierania, z wyjątkiem sytuacji, w których właściciele
stosownych licencji wymagają od firmy Barco dostarczenia odpowiedniego kodu źródłowego na nośniku
trwałym, w którym to przypadku firma Barco obciąży użytkownika rzeczywistymi kosztami
przeprowadzenia takiej dystrybucji, czyli kosztami nośnika, transportu i obsługi. Można skorzystać z tej
opcji, wysyłając pisemną prośbę na adres Barco N.V, attn. legal department, President Kennedypark 35,
8500 Kortrijk (Belgia). Ta oferta jest ważna przez okres trzech (3) lat od daty dystrybucji tego produktu
przez firmę Barco.
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
Rozwiązywanie
problemów
7
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
47
Rozwiązywanie problemów
7.1 Rozwiązywanie problemów
Ogólne
W przypadku wystąpienia problemów z ekranem LCD należy zapoznać się z następującymi procedurami
dotyczącymi rozwiązywania problemów. Jeśli problem pozostanie, należy skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem handlowym lub naszym centrum serwisowym.
Problem: Brak obrazu na ekranie
•
•
•
Naciśnij przycisk gotowości.
Sprawdź, czy wszystkie złącza wejścia/wyjścia i złącza zasilające są prawidłowo podłączone w sposób
opisany w sekcji „Instalacja”.
Należy upewnić się, że styki złączy nie są wykrzywione lub ułamane.
Problem: Częściowe lub nieprawidłowe wyświetlanie obrazu
•
•
Sprawdź, czy rozdzielczość komputera nie jest wyższa od rozdzielczości monitora.
Zmień konfigurację rozdzielczości komputera i ustaw ją na mniejszą lub równą rozdzielczości natywnej
(1 600 x 1 200)
7.2 Sygnały ostrzegawcze
Ogólne
Czasami na monitorze mogą zostać wyświetlone komunikaty ostrzegawcze. Oznacza to, że monitor nie jest w
stanie prawidłowo odebrać sygnału z karty graficznej komputera.
Problem: Brak sygnału
Ten komunikat oznacza, że monitor został włączony, ale nie może odebrać żadnego sygnału z karty graficznej
komputera. Sprawdź wszystkie przełączniki zasilania, kable zasilające i kabel wideo.
Problem: Sygnał poza zakresem
Ten komunikat oznacza, że sygnał z karty graficznej komputera nie jest kompatybilny z monitorem. Monitor
wyświetli ten komunikat, gdy parametry sygnału nie znajdują się na liście trybów zgodności w dodatkach do
niniejszego podręcznika.
48
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
Rozwiązywanie problemów
K5903058PL /10 Nio 2MP LED Display
49
Barco NV
President Kennedypark 35
8500 Kortrijk
Belgium
K5903058PL /10 | 2019-03-29
Registered office: Barco NV | President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
Barco NV | Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement