BPSPE 12 V 24 V
vetus®
Installatie instructies
3
Installation instructions
4
Installationsvorschriften
5
Instructions d’installation
6
Instrucciones de instalación
7
Istruzioni per l’installazione
8
BPSPE
Serie-parallel schakelaar
Series-parallel switch
Serien-Parallel-Schalter
Coupleur série-parallèle
Conmutador de serie-paralelo
Commutatore serie-parallelo
12 V  24 V
Copyright © 2007 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland
NEDERLANDS ................................. 3
Hoofdafmetingen .............................. 9
Opstelling .......................................... 9
Bedradingsschema’s .............. 10 - 11
ENGLISH .......................................... 4
Principal dimensions ........................ 9
Positioning ........................................ 9
Wiring diagrams ..................... 10 - 11
DEUTSCH . ....................................... 5
Hauptabmessungen ......................... 9
Aufstellung ........................................ 9
Leitungspläne ......................... 10 - 11
FRANÇAIS ....................................... 6
Dimensions principales .................... 9
Montage ............................................ 9
Schémas de câblage . ............ 10 - 11
ESPAÑOL ......................................... 7
Dimensiones principales .................. 9
Colocación ........................................ 9
Esquemas de cableado ......... 10 - 11
ITALIANO ......................................... 8
Dimensioni principali ........................ 9
Montaggio ......................................... 9
Schemi dei cavi ...................... 10 - 11
020560.01
Series-parallel switch BPSPE
NEDERLANDS
Inleiding
Door het installeren van de serie-parallelschakelaar worden:
- Tijdens bedrijf de 12 Volt accu’s in serie geschakeld om de
benodigde 24 Volt voor de boegschroef te verkrijgen.
- Tijdens het laden de 12 Volt accu’s parallel geschakeld en
aan het 12 Volt laadsysteem gekoppeld.
De serie-parallel schakelaar is voorbereid om een eenvoudige
aansluiting op een VETUS 24 V boegschroef te kunnen realiseren.
Indien in de laadstroomkabel een scheidingsschakelaar
wordt opgenomen (# 15) kunnen de accu-sets worden
gescheiden indien er langdurig niet geladen wordt om zo
overmatige ontlading te voorkomen.
Indien de voor de boegschroef geïnstalleerde accu’s ook voor
andere (12 Volt) gebruikers worden gebruikt dient met het volgende rekening te worden gehouden:
Beide accu’s zullen aan 12 Volt gebruikers stroom leveren via
de laadstroomkabels en de laadstroomcontacten van de serieparallel schakelaar.
Gebruik accu’s waarvan type, capaciteit en staat van dienst
overeenkomen.
Plaats de accu(’s) zo dicht mogelijk bij de boegschroef; de
hoofd-stroomkabels kunnen dan kort zijn, waardoor het spanningsverlies laag blijft.
Hoofdstroomkabels
Pas hoofdstroomkabels toe met voldoende doorsnede.
In de + kabel naar de boegschroef moet een hoofdschakelaar
en een zekering worden opgenomen.
Sluit de hoofdstroomkabels aan en overtuig u ervan dat de
hoofdschakelaar in de stand ‘UIT’ staat.
Laadstroomkabels
Pas laadstroomkabels toe met voldoende doorsnede.
Sluit de laadstroomkabels aan.
Sluit de kabel van dynamo naar aansluiting 51 op de serieparallel schakelaar nog niet aan.
Indien met dezelfde dynamo óók een accu-set wordt geladen
welke niet via de serie-parallel schakelaar is aangesloten moeten de laadstroomcircuits worden gescheiden door middel van
een diodebrug.
Stuurstroomkabels
Waarschuwing
Via de laadstroomcontacten van de serie-parallel schakelaar
mag ten hoogste een continue stroom van 100 A lopen.
Gebruik deze accu’s dus nooit ook als startaccu’s en sluit
nooit een ankerlier op deze accu’s aan!
Bediening
De boegschroef kan na installatie van de serie-parallel schakelaar worden bediend zoals in de ‘Gebruikershandleiding’ in het
hoofdstuk ‘Gebruik’ is omschreven.
De serie-parallel schakelaar schakelt onmiddellijk automatisch
in zodra de boegschroef wordt bediend en schakelt vertraagd
weer uit.
Installatie
Waarschuwing
Neem alle accukabels los indien een reeds bestaande
installatie wordt uitgebreid met de serie-parallelschakelaar en 2 extra accu’s.
Installeer daarna de serie-parallel schakelaar en de
accu’s en kabels zoals in deze handleiding is beschreven.
Monteer de serie-parallel schakelaar in een van de afgebeelde
posities zo dicht mogelijk bij de accu’s en de boegschroef om
de hoofdstroomkabels zo kort mogelijk te houden.
Raadpleeg voor het aansluiten de aansluitschema’s.
Accu’s
Totale accucapaciteit: raadpleeg de handleiding van de boegschroef.
Serie-parallel schakelaar BPSPE
Sluit alleen de stuurstroomkabel naar het paneel aan.
Sluit de stuurstroomkabel naar de boegschroef nog niet
aan.
Controle
Voer na installatie de volgende controlehandelingen uit:
- Controleer nogmaals of alle bedrading is geïnstalleerd volgens het schema!
- Controleer met een voltmeter of tussen de plus (+) van accuset 1 en de min (-) van accu-set 2 een spanning van 12 Volt
aanwezig is.
Herhaal deze meting tussen de plus (+) van accu-set 2 en de
min (-) van accu-set 1.
- Schakel het bedieningspaneel in en bedien de richtingsschakelaar; de serie-parallel schakelaar zal worden ingeschakeld.
Controleer met een voltmeter of tussen de plus (+) van accuset 2 en de min (-) van accu-set 1 24 Volt aanwezig is.
- Sluit de stuurstroomkabel naar de boegschroef aan en
bedien de richtingsschakelaar. De relais op de boegschroef
moeten nu inschakelen.
Sluit nu de laadstroomkabel van de dynamo naar 51(+ALT) op
de serie-parallel schakelaar aan, schakel de hoofdschakelaar
van de boegschroef in en controleer of de boegschroef naar
behoren functioneert.
Technische gegevens
Contacten
:1 x maak,
Max. stroom, continue, niet schakelend :
400 A
Max. stroom, gedurende 60 sec. : 1000 A
2 x breek,
Max. laadstroom, continue : 100 A
Max. laadstroom, intermitterend bij 20%
inschakelduur : 150 A
Spoel gegevens :Spanning : 12 V DC
Stroom : 2,4 A
020560.01 ENGLISH
Introduction
Main circuit wires
By installing the series-parallel switch:
-The 12 Volt batteries are connected in series while operating
in order to provide the necessary 24 Volt for the bow thruster.
- The 12 Volt batteries are connected in parallel and coupled
to the 12 volt charging system while charging.
The series-parallel switch has been manufactured so as to allow
easy connection to a VETUS 24 V bow thruster.
If an isolating switch (# 15) is fitted in the charging wire the
battery sets can be separated if charging is not carried out
for a long time in order to prevent excessive discharging.
If the batteries (12 Volt) that have been installed for the bow
propeller are also used for other loads the following must be
taken into account:
both batteries will supply current to 12 Volt loads via the charging wires and the charge current contacts of the series-parallel
switch.
Warning
The maximum continuous current through the charge current contacts of the series-parallel switch may not be more
than 100 A.
Therefore, never use these batteries as starter batteries
and never connect an anchor winch to these batteries!
Operating
The bow propeller can be operated as described in the ‘User
Instructions’ in Chapter ‘Use’ after installing the series-parallel
switch.
The series-parallel switch operates automatically as soon as the
bow propeller is operated and then switches off with a delay
afterwards.
Installation
Warning
Disconnect all battery wires if an existing installation is
to be extended with the series-parallel switch and 2 extra
batteries. Then install the series-parallel and the batteries and wires as described in these instructions.
Fit the series-parallel switch as close as possible to the batteries
and the bow propeller in one of the illustrated positions in order
to keep the main circuit wires as short as possible. See the wiring diagrams for how to connect the circuit.
Use main circuit wires of sufficient cross-section.
A main switch and a fuse must be fitted in the + wire to the bow
propeller.
Connect the main circuit wires and make sure that the main
switch is set to ‘OFF’.
Charging wires
Use charging wires of sufficient cross-section.
Connect the charging wires.
Do not connect the alternator wire to terminal 51 on the
series-parallel switch yet.
If the same alternator is also to be used for a battery set that is
not connected through the series-parallel switch the charging
circuits must be separated by a battery isolator.
Control wires
Only connect the control wire to the panel.
Do not connect the control wire to the bow propeller yet.
Check
After installing carry out the following checks:
- Check once more that all wires have been installed as shown
in the diagram!
- Use a voltmeter to check that there is a voltage of 12 Volt
between the plus (+) of battery 1 and the minus (-) of battery 2.
Repeat this measurement between the plus (+) of battery 2
and the minus (-) of battery 1.
- Switch on the control panel and operate the direction switch;
the series-parallel switch will be switched on.
Use a voltmeter to check that there is a voltage of 24 Volt
between the plus (+) of battery 2 and the minus (-) of battery 1.
- Connect the control wire to the bow propeller and operate
the direction switch. The relay on the bow propeller must now
be operated.
Now connect the charging wire from the alternator to terminal
51(+ALT) on the series-parallel switch, switch on the main
switch of the bow propeller and check that the bow propeller
operates properly.
Technical data
Contacts
:1 x Normally open,
Max. current, continuous, not switching : 400 A
Max. current during 60 sec. : 1000 A
2 x Normally closed,
Max. charging current, continuous : 100 A
Max. charging current, intermittent at 20% duty
cycle : 150 A
Coil data
:Voltage : 12 V DC
Current : 2.4 A
Batteries
Total battery capacity: see the manual for the bow thruster.
Use batteries of the same type, capacity and length of service.
Position the batteries as close as possible to the bow propeller;
this allows the main circuit wires to be kept short so that there
will be little voltage loss.
020560.01
Series-parallel switch BPSPE
DEUTSCH
Einleitung
Hauptstromkabel
Durch die Installation des Serien-Parallel-Schalters werden:
- Während des Betriebs sind die 12-Volt-Akkus in Reihe
geschaltet, um die erforderlichen 24 Volt für die Bugschraube
zu generieren.
- Während des Ladens sind die 12-Volt-Akkus parallel geschaltet und an das 12-Volt-Ladesystem gekoppelt.
Mit dem Serien-Parallel-Schalter kann ein einfacher Anschluss
an eine VETUS 24-V-Bugschraube realisiert werden.
Wenn in das Ladestromkabel ein Trennschalter aufgenommen wird (# 15), können die Akkusets getrennt werden, falls
lange Zeit nicht geladen wird. Dadurch wird eine übermäßige
Entladung vermieden.
Wenn die für die Bugschraube installierten Akkus auch für
andere (12 Volt) Abnehmer verwendet werden, ist Folgendes
zu beachten:
Beide Akkus werden über die Ladestromkabel und die
Ladestromkontakte des Serien-Parallel-Schalters Strom an 12Volt-Abnehmer liefern.
Achtung
Über die Ladestromkontakte des Serien-Parallel-Schalters
darf höchstens ein Dauerstrom von 100 A laufen.
Diese Akkus deshalb nie auch noch als Startakkus benutzen und nie eine Ankerwinde an diese Akkus anschließen!
Bedienung
Die Bugschraube kann nach Installation des Serien-ParallelSchalters gemäß der Gebrauchsanleitung, Kapitel „Benutzung“,
bedient werden.
Der Serien-Parallel-Schalter schaltet sich sofort automatisch ein,
wenn die Bugschraube bedient wird und schaltet sich verzögert
wieder aus.
Installation
Achtung
Alle Akkukabels lösen, wenn eine bereits bestehende
Installation mit dem Serien-Parallel-Schalter und 2 extra
Akkus erweitert werden soll. Danach den Serien-ParallelSchalter sowie die Akkus und Kabel gemäß den Angaben
in dieser Gebrauchsanleitung installieren.
Den Serien-Parallel-Schalter in einer der abgebildeten Positionen
möglichst nahe bei den Akkus und der Bugschraube installieren, um die Hauptstromkabel so kurz wie möglich zu halten.
Für den Anschluss die Schaltpläne zu Rate ziehen.
Akkus
Gesamtakkukapazität: siehe Gebrauchsanleitung für die
Bugschraube.
Akkus verwenden, die bezüglich des Typs, der Kapazität und
der Betriebsleistung übereinstimmen.
Die Akkus möglichst nahe bei der Bugschraube installieren. Dadurch bleiben die Hauptstromkabel kurz und der
Spannungsverlust ist niedrig.
Serien-Parallel-Schalter BPSPE
Hauptstromkabel mit ausreichend großem Durchmesser verwenden.
In das (+) Pluskabel zur Bugschraube muss ein Hauptschalter
und eine Sicherung eingebaut werden.
Die Hauptsromkabel anschließen und kontrollieren, dass der
Hauptschalter in der „UIT“-Position steht.
Ladestromkabel
Ladestromkabel mit ausreichend großem Durchmesser verwenden.
Ladestromkabel anschließen.
Das Kabel vom Dynamo zum Anschluss 51 auf dem SerienParallel-Schalter noch nicht anschließen.
Wenn mit demselben Dynamo auch ein Akkuset geladen wird,
das nicht über den Serien-Parallel-Schalter angeschlossen ist,
müssen die Ladestromkreise mit einer Diodenbrücke getrennt
werden.
Steuerstromkabel
Alle Steuerstromkabel zur Schaltanlage anschließen.
Das Steuerstromkabel zur Bugschraube noch nicht anschließen.
Kontrolle
Nach der Installation die folgenden Kontrollhandlungen ausführen:
- Nochmals kontrollieren, ob alle Kabel gemäß dem Schaltplan
installiert sind!
- Mit einem Voltmesser kontrollieren, ob zwischen dem Plus
(+) des Akku 1 und dem Minus (-) des Akku 2 eine Spannung
von 12 Volt vorhanden ist.
Die Messung zwischen dem Plus (+) von Akku 2 und dem
Minus (-) von Akku 1 wiederholen.
- Die Schaltanlage einschalten und den Richtungsschalter
bedienen. Der Serien-Parallel-Schalter schaltet sich ein.
Mit einem Voltmesser kontrollieren, ob zwischen dem Plus
(+) des Akku 2 und dem Minus (-) des Akku 1 eine Spannung
von 24 Volt vorhanden ist.
- Das Steuerstromkabel zur Bugschraube anschließen und den
Richtungsschalter bedienen. Die Relais an der Bugschraube
müssen sich jetzt einschalten.
Anschließend das Ladestromkabel vom Dynamo zum 51(+ALT)Anschluss auf dem Serien-Parallel-Schalter anschließen, den
Hauptschalter der Bugschraube einschalten und kontrollieren,
ob die Bugschraube ordnungsgemäß funktioniert.
Technische Daten
Kontakte
:1 x Schließer,
Max. Strom, kontinuierlich, nicht schaltend :
400 A
Max. Strom, während 60 Sekunden : 1000 A
2 x Õffner,
Max. Ladestrom, kontinuierlich : 100 A
Max. Ladestrom, intermittierend bei 20 %
Einschaltdauer : 150 A
Daten Spule :Spannung : 12 V DC
Strom : 2,4 A
020560.01 FRANÇAIS
Introduction
La pose d’un coupleur série-parallèle permet :
- Pendant le fonctionnement, de brancher les batteries
d’accumulateurs de 12 Volts en série afin d’obtenir les 24
Volts nécessaires au fonctionnement de l’hélice d’étrave.
- Pendant la charge, de brancher les batteries d’accumulateurs
de 12 Volts en parallèle et de les coupler au système de
charge de 12 Volts.
Le coupleur série-parallèle est prévu pour pouvoir être raccordé
facilement sur une hélice d’étrave 24 V de VETUS.
Si un interrupteur-séparateur est monté (# 15) sur le fil du
courant de charge, les batteries pourront être séparées, à
condition de ne pas avoir à recharger pendant une période
prolongée, ceci afin d’éviter une décharge excessive.
Si les batteries installées pour l’hélice d’étrave sont également
utilisées pour d’autres récepteurs (12 volts), il faudra tenir
compte de
ce qui suit :
Les deux batteries fourniront du courant aux récepteurs 12 volts
par les fils de courant de charge et les contacts de courant de
charge du coupleur série-parallèle.
Avertissement
Par les contacts de courant de charge du coupleur sérieparallèle il pourra circuler au maximum un courant continu
de 100 A.
N’utilisez donc jamais ces batteries comme batterie de
démarrage et ne raccordez jamais de guindeau électrique à ces batteries !
Fonctionnement
Après avoir installé un coupleur série-parallèle, l’hélice d’étrave
se commande comme indiqué au chapitre ‘Utilisation” du
Manuel de l’utilisateur.
Le coupleur série-parallèle se met en marche automatiquement
dès que l’hélice d’étrave est actionnée et il se déconnecte
ensuite avec un retardement.
Installation
Avertissement
Si le coupleur série-parallèle et deux batteries supplémentaires sont ajoutés à une installation existante,
détachez tous les fils de la batterie. Installez ensuite le
coupleur série-parallèle, les batteries et les fils comme il
est décrit dans le manuel.
Monter le coupleur série-parallèle dans l’une des positions illustrées, le plus près possible des batteries et de l’hélice d’étrave
afin que les fils de courant principal soient le plus court possible.
Pour le raccordement, consultez les schémas de câblage.
Batteries
Capacité totale de la batterie : consultez le mode d’emploi de
l’hélice d’étrave.
020560.01
Utilisez des batteries dont le type, la capacité et l’état de service
correspondent.
Positionnez la/les batterie/s le plus près possible de l’hélice
d’étrave de sorte que les fils du courant principal soient courts
afin de limiter les pertes de tension.
Fils de courant principal
Utilisez des fils de courant principal de diamètre suffisant.
Un interrupteur principal et un fusible doivent être montés sur le
fil + qui va vers l’hélice d’étrave.
Raccordez les fils de courant principal et assurez-vous que l’interrupteur principal est sur la position Arrêt.
Fils de courant de charge
Utilisez des fils de courant de charge de diamètre suffisant.
Raccordez les fils de courant de charge.
Ne raccordez pas encore le fil de la dynamo à la prise 51 sur
le coupleur série-parallèle.
Si la même dynamo sert également à charger une batterie qui
n’est pas raccordée via le coupleur série-parallèle, il faudra séparer les circuits de courant de charge à l’aide d’un pont à diodes.
Fils de courant de commande
Raccordez uniquement le fil de courant de commande au panneau de commande.
Ne raccordez pas encore le câble de courant de commande
à l’hélice d’étrave.
Contrôle
Une fois l’installation terminée, effectuez les contrôles suivants:
- Vérifiez encore une fois que tous les fils ont été raccordés
conformément au schéma de câblage !
- Vérifiez à l’aide d’un voltmètre qu’entre la borne positive (+)
de la batterie 1 et la borne négative (-) de la batterie 2, il y a
une tension de 12 volts.
Répétez la prise de mesure entre le plus (+) de la batterie 2
et le moins (-) de la batterie 1.
- Branchez le panneau de commande et actionnez l’interrupteur
de direction, le coupleur série-parallèle se mettra en marche.
Vérifiez à l’aide d’un voltmètre qu’entre la borne positive (+)
de la batterie 2 et la borne négative (-) de la batterie 1, il y a
une tension de 24 volts.
- Raccordez le fil du courant de commande à l’hélice d’étrave
et actionnez l’interrupteur de direction. Les relais sur l’hélice
d’étrave doivent maintenant se mettre en marche.
Raccordez à présent le fil de courant de charge de la dynamo à
la prise 51(+ALT) sur le coupleur série-parallèle, actionnez l’interrupteur principal de l’hélice d’étrave et contrôlez que l’hélice
d’étrave fonctionne correctement.
Spécifications techniques
Contacts :1 x mettre le contact,
Courant max. continu, non couplé : 400 A
Courant max., pendant 60 sec. : 1000 A
2 x couper le contact,
Courant de charge max, continu : 100 A
Courant de charge max. intermittent à 20%
Cycle de fonctionnement : 150 A
Données de
la bobine :Tension : 12 V CC
Courant : 2,4 A
Coupleur série-parallèle BPSPE
ESPAÑOL
Introducción
Al instalar el conmutador de serie-paralelo:
- Las baterías (12 voltios) se conectan en serie mientras está
en funcionamiento, con el objetivo de proveer los 24 voltios
que necesita la hélice lateral de proa.
- Las baterías (12 voltios) se conectan en paralelo y se acoplan
al sistema de carga de 12 voltios mientras está cargando.
El conmutador de serie-paralelo ha sido elaborado con el
propósito de permitir una conexión sencilla a la hélice lateral de
proa VETUS de 24 voltios.
Si se coloca un conmutador de aislamiento (# 15) en el
cable de corriente de carga los conjuntos de baterías se
pueden separar si la carga no se realiza durante mucho
tiempo para evitar una descarga excesiva.
Si las baterías (12 voltios) que se han instalado para la hélice
de proa también se usan para otras cargas se debe tener en
cuenta lo siguiente:
ambos conjuntos de baterías suministrarán corriente a consumidores de 12 voltios a través de los cables de corriente de
carga y los contactos de corriente de carga del conmutador de
serie-paralelo.
Use baterías del mismo tipo, capacidad y duración.
Coloque las baterías lo más cerca posible de la hélice de proa;
esto permite mantener cortos los cables de corriente principal
para que haya poca pérdida de voltaje.
Cables de corriente principal
Use cables de corriente principal de sección transversal suficiente.
Se debe colocar un interruptor principal y un fusible en el cable
+ de la hélice de proa.
Conecte los cables de corriente principal y asegúrese de que el
interruptor principal esté en “OFF” (desconectado).
Cables de corriente de carga
Use cables de corriente de carga de sección transversal suficiente.
Conecte los cables de corriente de carga.
No conecte todavía el cable dínamo al terminal 51 del conmutador de serie-paralelo.
Si la misma dínamo también se usará para un conjunto de baterías no conectado mediante el conmutador de serie-paralelo,
los circuitos de carga se deben separar mediante un puente
de diodo.
Cables de control
Conecte el cable de control sólo al panel.
No conecte todavía el cable de control con la hélice de proa.
Precaución
La corriente continua máxima a través de los contactos de
corriente de carga del conmutador de serie-paralelo no debe
ser mayor de 100 A.
¡Por lo tanto, no use nunca estas baterías como baterías
de arranque y no conecte nunca un molinete de ancla a
estas baterías!
Funcionamiento
La hélice de proa puede accionarse tal como se indica en el
capítulo “Uso” de las “Instrucciones de uso” después de instalar el conmutador de serie-paralelo.
El conmutador de serie-paralelo funciona automáticamente
al accionar la hélice de proa y luego se desconecta con una
demora.
Instalación
Precaución
Desconecte todos los cables de batería si va a ampliar
una instalación existente con el conmutador de serieparalelo y 2 baterías adicionales. Luego, instale el serieparalelo y las baterías y cables tal como se describe en
estas instrucciones.
Coloque el conmutador de serie-paralelo lo más cerca posible
de las baterías y la hélice de proa en una de las posiciones
mostradas para mantener los cables de corriente principal lo
más cortos posibles. Vea los esquemas de conexiones para
conectar el circuito.
Baterías
Capacidad total de la batería: ver en el manual para la hélice
lateral de proa.
Conmutador de serie/paralelo BPSPE
Comprobaciones
Después de la instalación realice las siguientes comprobaciones:
- ¡Compruebe una vez más que todos los cables se han instalado tal como se muestra en el esquema!
- Use un voltímetro para comprobar que hay un voltaje de 12
voltios entre el positivo (+) del conjunto de batería 1 y el
negativo (-) del conjunto de batería 2.
Repita la medición entre el positivo (+) del conjunto de batería 2 y el negativo (-) del conjunto de batería 1.
- Conecte el panel de mandos y haga funcionar el conmutador
de marcha; el conmutador de serie-paralelo se encenderá.
Use un voltímetro para comprobar que hay un voltaje de 24
voltios entre el positivo (+) del conjunto de batería 2 y el
negativo (-) del conjunto de batería 1.
- Conecte el cable de control a la hélice de proa y haga funcionar el conmutador de marcha. El relé de la hélice de proa
ahora debe funcionar.
Ahora conecte el cable de corriente de carga de la dínamo al
terminal 51 (+ ALT) en el conmutador de serie-paralelo, conecte
el interruptor principal de la hélice de proa y compruebe ésta
funcione correctamente.
Especificaciones técnicas
Contactos
:1 x contacto de trabajo,
Corriente máx., continua, sin conmutación :
400 A
Corriente máx. durante 60 seg. : 1000 A
2 x contacto de desconexión,
Corriente de carga máx., continua : 100 A
Corriente de carga máx., intermitente a 20%
ciclo de trabajo : 150 A
Datos de bobina:Voltaje: 12 V CC
Corriente
:2,4 A
020560.01 ITALIANO
Introduzione
L’installazione del commutatore serie-parallelo permette di:
- Azionare contemporaneamente le batterie a 12 Volt collegate
in serie per generare i 24 Volt necessari ad alimentare l’elica
di prua.
- Durante il caricamento le due batterie da 12 Volt sono collegate tra loro in parallelo ed al sistema di ricarica a 12 Volt.
Il commutatore serie-parallelo è predisposto per essere facilmente collegato ad un’elica di prua VETUS da 24 V.
Installando un interruttore di separazione sul cavo elettrico di
caricamento (# 15) è possibile separare i banchi batteria quando questi non devono essere ricaricati per un lungo periodo,
in modo da evitare che si scarichino eccessivamente.
Qualora le batterie installate per l’elica di prua siano asservite
anche ad altre utenze (12 Volt) è necessario tenere conto di
quanto segue:
entrambi i banchi batteria forniscono corrente alle utenze a 12
Volt attraverso i cavi elettrici di caricamento ed i contatti di caricamento del commutatore serie-parallelo.
Importante
I contatti di carica del commutatore serie-parallelo possono
essere attraversati al massimo da una corrente continua di
100 A.
Pertanto, non utilizzate mai queste batterie come batterie
di accensione e non collegatevi mai un verricello d’ancora!
Comando
Dopo l’installazione del commutatore serie-parallelo, l’elica di
prua può essere comandata come descritto nel capitolo “Uso”
del “Manuale d’uso”.
Il commutatore serie-parallelo si aziona immediatamente in
modo automatico non appena viene governata l’elica di prua, e
si spegne in modo ritardato.
Installazione
Importante
Staccate i cavi della batteria prima di installare un
commutatore serie-parallelo e 2 batterie aggiuntive in
un impianto esistente. Installate quindi il commutatore
serie-parallelo e le 2 batterie aggiuntive come indicato in
questo manuale d’istruzioni.
Montate il commutatore serie-parallelo in una delle posizioni
illustrate, il più vicino possibile alle batterie ed all’elica di prua, in
modo da mantenere i cavi elettrici di carica più corti possibile.
Per i collegamenti si rimanda allo schema dei collegamenti.
Batterie
Capacità totale della batteria: consultare il manuale dell’elica
di prua.
Utilizzate batterie di tipo, capacità e stato conforme alle esigenze dell’impianto.
020560.01
Posizionare la batteria (le batterie) il più vicino possibile all’elica
di prua; in questo modo i cavi elettrici di carica possono essere
relativamente corti, limitando così la perdita di tensione.
Cavi elettrici principali
Usate cavi elettrici principali con una sezione sufficientemente
grande.
Il cavo positivo (+), diretto all’elica di prua, deve essere dotato
di un interruttore ed un fusibile.
Collegate i cavi elettrici principali ed assicuratevi che l’interruttore si trovi in posizione “SPENTO”
Cavi elettrici di carica
Usate cavi elettrici di carica con una sezione sufficientemente
grande.
Collegate i cavi elettrici di carica.
Non collegate ancora il cavo che va dalla dinamo al morsetto 51 del commutatore serie-parallelo.
Qualora tramite la stessa dinamo venga caricato anche un
banco batteria non collegato al commutatore serie-parallelo,
è necessario separare i circuiti elettrici di carica mediante un
ponte diodo.
Cavi elettrici di comando
Collegate solamente il cavo elettrico di comando al pannello.
Non collegate ancora il cavo elettrico di comando all’elica
di prua.
Controlli:
Dopo l’installazione effettuate i seguenti controlli:
- Verificate ancora una volta che tutti i cavi siano collegati
secondo lo schema di collegamenti!
- Con l’aiuto di un voltmetro, verificate che tra il terminale positivo (+) del batteria 1 ed il terminale negativo (-) del batteria
2 vi sia una tensione di 12 Volt.
Ripetete questa misurazione tra il terminale positivo (+) del
batteria 2 ed il terminale negativo (-) del batteria 1.
- Accendete il pannello di comando e governate l’interruttore
di direzione; il commutatore serie-parallelo viene azionato.
Con l’aiuto di un voltmetro, verificate che tra il terminale positivo (+) del batteria 2 ed il terminale negativo (-) del batteria
1 vi sia una tensione di 24 Volt.
- Collegate il cavo elettrico di comando all’elica di prua e
governate l’interruttore di direzione. I relè sull’elica di prua si
attiveranno.
Collegate ora il cavo elettrico di carica della dinamo al morsetto
51 (+ALT) del commutatore serie-parallelo, azionate l’interruttore principale dell’elica di prua e controllate che l’elica di prua
funzioni correttamente.
Dati tecnici
Contatti
:1 x intero,
Corrente max., continua, non azionabile : 400 A
Corrente max., per 60 sec. : 1000 A
2 x frazionati,
Corrente max. di carica, continua : 100 A
Corrente max. di carica, intermittente al 20%
durata di azionamento : 150 A
Dati della bobina: Tensione: 12 V CC
Corrente
:2,4 A
Commutatore in serie/parallelo BPSPE
Hoofdafmetingen
Dimensions principales
Principal dimensions
Dimensiones principales
Hauptabmessungen
Dimensioni principali
30 (+BAT1)
51 (+ALT)
SCHIEDAM - HOLLAND
30a
(+BAT2)
BAT1
BAT2
31
(-BAT1)
180
M
24 V
Series parallel switch BPSPE
12 V
31a (-BAT2)
100
BP3069 06-07
24 V
240
Opstelling
Positioning
Aufstellung
Montage
Colocación
Montaggio
Series-parallel switch BPSPE
020560.01 30a (+BAT2)
10
30 (+BAT1)
51 (+ALT)
1
14
9
14
5
B+
31 (-BAT1)
14
13
31a (-BAT2)
15
13
14
8
13
6
7
13
2
13
14
3
4
16 mm2
11
14
30a (+BAT2)
10
8
30 (+BAT1)
51 (+ALT)
1
14
9
12A
12B
14
31 (-BAT1)
14
13
31a (-BAT2)
5
15
13
B+
8
14
13
6
7
13
2
3
13
14
4
16 mm2
10 020560.01
Series-parallel switch BPSPE
Bedradingsschema’s
Schémas de câblage
Wiring diagrams
Esquemas de cableado
Leitungspläne
Schemi dei cavi
Serie-parallel schakelaar
Boegschroef 24 Volt
Hoofdschakelaar boegschroef
Hoofdzekering, voor grootte zie handleiding boegschroef
Dynamo
Accu 1
Accu 2
Naar 12 Volt gebruikers
Tussenkabel
Bedieningspaneel
Diodebrug
Accu alleen voor 24 Volt gebruikers
Hoofdstroomkabels, voor doorsnede zie handleiding
boegschroef
14 Laadstroomkabels
15 Scheidingsschakelaar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Series-parallel switch
Bow thruster 24 Volt
Main switch bow thruster
Main fuse, please refer to bow thruster manual for size
Alternator
Battery 1
Battery 2
To 12 Volt load
Extension cable
Control panel
Battery isolator
Battery for 24 Volt load only
Main circuit wires, please refer to bow thruster manual for
diameter
14 Charging wires
15 Isolating switch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Serien-Parallel-Schalter
Bugschraube 24 Volt
Hauptschalter Bugschraube
Hauptsicherung, für Größe siehe Gebrauchsanleitung
Bugschraube
Dynamo
Akku 1
Akku 2
Zu den 12-Volt-Abnehmern
Anschlußkabel
Schaltanlage
Diodenbrücke
Akku nur für 24-Volt-Abnehmer
Hauptstromkabel, für Durchmesser siehe
Gebrauchsanleitung Bugschraube
Ladestromkabel
Trennschalter
Series-parallel switch BPSPE
14
15
Coupleur série-parallèle avec relais auxiliaire incorporé
Hélice de proue 24 Volts
Interrupteur principal de l’hélice de proue
Fusible principal, pour la taille voir le mode d’emploi de
l’hélice d’étrave
Dynamo
Batterie 1
Batterie 2
Vers les récepteurs de 12 Volts
Fil intermédiaire
Panneau de commande
Pont à diodes
Batterie uniquement pour les récepteurs de 24 Volts
Fils de courant principal, pour le diamètre voir le mode
d’emploi de l’hélice d’étrave
Fils de courant de charge
Interrupteur-séparateur
Conmutador de serie-paralelo con relé auxliar montado.
Hélice de proa 24 voltios
Interruptor principal de la hélice de proa
Fusible principal, para el tamaño veáse el manual de
instrucciones para las hélices de proa.
Dínamo
Batería 1
Batería 2
A consumidores de 12 voltios
Cable intermedio
Panel de mandos
Puente de diodo
Batería exclusivamente para consumido de 24 voltios
Cables de corriente principal, para el diámetro veáse el
manual de instrucciones para las hélices de proa.
Cables de corriente de carga
Conmutador de aislamiento
1 Commutatore in serie/ in parallelo con relè ausiliario
incorporato
2 Elica di prua da 24 Volt
3 Interruttore principale dell’elica di prua
4 Fusibile principale, per la dimensione si rimanda al manuale dell’elica di prua
5 Dinamo
6 1 Batteria
7 2 Batteria
8 A sistemi di utenza da 12 Volt
9 Cavo interposto
10 Quadro dei comandi
11 Ponticello diodo
12 Batteria esclusivamente per sistemi di utenza da 24 Volt
13 Cavi elettrici principali, per la sezione si rimanda al manuale dell’elica di prua
14 Cavi elettrici di caricamento
15 Interruttore di separazione
020560.01 11
vetus n. v.
FOKKERSTRAAT 571 - 3125 BD SCHIEDAM - HOLLAND - TEL.: +31 10 4377700
TELEFAX: +31 10 4372673 - 4621286 - E-MAIL: sales@vetus.nl - INTERNET: http://www.vetus.com
Printed in the Netherlands
020560.01 10-07
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising