Fusion MS-ARX70B ANT Wireless Stereo Remote Installationsvejledning

Fusion MS-ARX70B ANT Wireless Stereo Remote Installationsvejledning
FUSION
MS-ARX70
®
INSTRUKTIONER
®
DANSK
FUSIONENTERTAINMENT.COM
© 2018 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.fusionentertainment.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT , FUSION og Fusion logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke
anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.
®
IC: 1792A-03344
M/N: A03344
Indholdsfortegnelse
Oversigt over fjernbetjeningen
1
Status-LED'er
1
Sådan sluttes ARX70 fjernbetjeningen til en
stereoradio
Overvejelser om montering
1
1
Montering af fjernbetjeningen
1
Valg af zone
Udskiftning af batteriet
Specifikationer for fjernbetjening
2
2
2
Fejlfinding
2
Indeks
3
Indholdsfortegnelse
i
Oversigt over fjernbetjeningen
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
3 På ARX70 fjernbetjeningen skal du trykke på og holde
nede, indtil statuslysdioden begynder at blinke skiftevis grønt
og rødt.
Fjernbetjeningen søger efter stereoradioen. Når
fjernbetjeningen er blevet parret, lyser statuslysdioden
kortvarigt grønt og slukker derefter.
Hvis fjernbetjeningen ikke kan finde stereoradioen, lyser
statuslysdioden kortvarigt rødt og slukker derefter.
Overvejelser om montering
BEMÆRK
Radiokilder: Tryk for at stille ind på den forrige station.
Andre kilder: Tryk for at springe til begyndelsen af nummeret
eller til det forrige nummer.
Radiokilder: Tryk for at stille ind på den næste station.
Andre kilder: Tryk for at springe til næste nummer.
Tryk for at sænke lydstyrken.
Hold nede for hurtigt at sænke lydstyrken.
Tryk for at øge lydstyrken.
Hold nede for hurtigt at øge lydstyrken.
og
Tryk på begge taster for at åbne tilstanden for valg af zone
(Valg af zone, side 2).
Tryk for at navigere gennem de tilgængelige kilder.
Hold nede for at parre med en stereoradio (Sådan sluttes
ARX70 fjernbetjeningen til en stereoradio, side 1).
Radiokilder: Hold nede for at sætte på lydløs eller tænde for
lyden.
Andre kilder: Tryk for at sætte på pause eller genoptage.
Status-LED'er
Grønt kort blink
Vellykket transmission
Grønt langt blink
Vellykket parring eller valg af zone
Blinker grønt
I tilstanden for valg af zone
Blinker grønt og rødt I parringstilstand
Rødt kort blink
Transmission mislykkedes
Rødt langt blink
Parring eller valg af zone mislykkedes
Blinker orange
Forsøger at transmittere. Kontroller stereoradioen
Sådan sluttes ARX70 fjernbetjeningen
til en stereoradio
Valg af korrekt monteringsposition er afgørende for at kunne
optimere fjernbetjeningens funktion.
• Du skal montere fjernbetjeningen et sted, der befinder sig
inden for en afstand på 10 m (33 fod) fra stereoradioen.
• Fjernbetjeningen skal monteres et sted, hvor den ikke
kommer under vand.
• Hvis du skal montere fjernbetjeningen uden for båden, skal
du montere den et sted, hvor den ikke kan bliver beskadiget
af kajer, pæle eller andet udstyr.
• Du skal vælge en flad monteringsflade for at opnå de bedste
resultater.
• Monteringsoverfladen skal være fri for snavs, affald, voks
eller belægninger.
• Når du har valgt en placering, skal du holde fjernbetjeningen
på den valgte placering, trykke på et par knapper og
bekræfte funktionen på stereoradioen.
• Flyt dig væk fra kilder, der kan forstyrre fjernbetjeningens
funktion. Andre forstyrrende kilder kan være stærke
elektromagnetiske felter, nogle 2,4 GHz trådløse sensorer,
el-ledninger med meget høj spænding, elektriske motorer,
ovne, mikrobølgeovne, 2,4 GHz trådløse telefoner og
trådløse LAN-adgangspunkter.
Montering af fjernbetjeningen
Før montering af fjernbetjeningen skal du oprette forbindelse fra
fjernbetjeningen til stereoradioen (Sådan sluttes ARX70
fjernbetjeningen til en stereoradio, side 1).
1 Vælg en passende placering til fjernbetjeningen
(Overvejelser om montering, side 1).
2 Rengør monteringsoverfladen grundigt med en blanding af
vand og isopropylalkohol, og tør den af.
Monteringsoverfladen skal være fri for snavs, affald, voks
eller belægninger.
3 Test rækkevidden fra den valgte placering ved at holde
fjernbetjeningen på placeringen, trykke på nogle knapper og
bekræfte, at den fungerer.
4 Anbring fjernbetjeningen på beslaget, og drej den, indtil du
hører et klik.
5 Fjern papiret bag på tapen.
6 Sæt forsigtigt fjernbetjeningen i beslaget med FUSION
logoet nederst.
®
Gå til www.fusionentertainment.com/marine/products/remotecontrols/MS-ARX70B/specs for at se en liste over kompatible
stereoradioer.
1 Anbring ARX70 fjernbetjeningen inden for en afstand på
10 m (33 fod) fra den kompatible stereoradio.
BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre ANT
enheder under parringen.
2 Anbring stereoradioen i Bluetooth synlig tilstand.
Se stereoradioens brugervejledning på
www.fusionentertainment.com/marine for at få detaljerede
oplysninger.
®
®
Oversigt over fjernbetjeningen
BEMÆRK
Før tapen sættes på monteringsfladen, skal du sørge for, at
placeringen og retningen er korrekt. Det er ekstremt
vanskeligt at fjerne tapen. Nogle monteringsflader kan blive
ødelagt, når tapen fjernes.
7 Tryk fjernbetjeningen fast på monteringsfladen, og oprethold
trykket i mindst 60 sekunder.
8 Lad fjernbetjeningen sidde ved stuetemperatur i 72 timer.
1
Valg af zone
På kompatible stereoradioer kan du bruge ARX70
fjernbetjeningen til at vælge en zone og regulere lydstyrken i
zonen. Nogle stereoradioer kræver en softwareopdatering for at
kunne aktivere denne funktion i fjernbetjeningen.
BEMÆRK: Når du opretter forbindelse til en stereoradio,
vælges alle zoner som standard.
1 Tryk på og for at åbne tilstanden for valg af zone.
Statuslysdioden begynder at blinke grønt.
2 Tryk på en knap for at foretage et valg:
• Tryk på
for zone 1.
• Tryk på
for zone 2.
• Tryk på for zone 3.
• Tryk på for zone 4.
• Tryk på
for alle zoner.
• Tryk på for at annullere valg af zone.
Når en zone er blevet valgt, lyser statuslysdioden kortvarigt
grønt og slukker derefter. Hvis valg af zone mislykkes eller
annulleres, lyser statuslysdioden kortvarigt rødt og slukker
derefter.
BEMÆRK: Når du vælger en inaktiv eller ugyldig zone, fungerer
fjernbetjeningen, men du kan ikke regulere lydstyrken. Du kan
markere
for at vælge alle zoner.
Udskiftning af batteriet
Fjernbetjeningen bruger ét CR2032-litiumknapcellebatteri.
1 Drej fjernbetjeningen, og tag den ud af beslaget.
2 Drej batterirummet mod uret, indtil linjen peger mod .
9 Sæt fjernbetjeningen i beslaget, og drej den, indtil den klikker
på plads.
Specifikationer for fjernbetjening
Vægt
Med beslag: 30 g (1,6 oz)
Uden beslag: 25 g (0,88 oz)
Batteritype
Udskifteligt CR2032 (3 V)
Batterilevetid (typisk brug)
Mindst 3 år
Driftstemperaturområde
Fra 0° til 50 °C (fra 32° til 122 °F)
Temperaturområde for opbevaring
Fra -20° til 70°C (fra -4° til 158°F)
Radiofrekvens/protokol
2,4 GHz ved 6,42 dBm nominelt
ANT trådløs rækkevidde
Op til 10 m (33 ft)
Sikkerhedsafstand for kompas
5 cm
Vandtæthedsklasse
IEC 60529 IPX6 og IPX71
Fejlfinding
Fjernbetjeningen kan ikke oprette forbindelse til
stereoradioen
• Sørg for, at stereoradioen er i Bluetooth synlig tilstand.
• Gå tættere på stereoradioen, og forsøg at oprette forbindelse
til den igen (Sådan sluttes ARX70 fjernbetjeningen til en
stereoradio, side 1).
• Deaktiver Bluetooth synlig tilstand på stereoradioen, og
genaktiver den efterfølgende.
Lysdioden lyser ikke, når jeg trykker på en knap
Batteriet er ved at løbe tør for strøm, er dødt eller er installeret
forkert. Udskift batteriet (Udskiftning af batteriet, side 2).
Lysdioden lyser kun rødt eller orange, når jeg trykker
på en knap
• Gå tættere på stereoradioen, og forsøg at oprette forbindelse
til den igen (Sådan sluttes ARX70 fjernbetjeningen til en
stereoradio, side 1).
• Før montering skal du sikre dig, at du har valgt et optimalt
sted til fjernbetjeningen (Overvejelser om montering, side 1).
Fjernbetjeningen regulerer ikke lydstyrken, men alle
andre funktioner fungerer
Der er valgt en ugyldig zone. Vælg en zone, der er gyldig for
stereoradioen (Valg af zone, side 2).
3 Vikl tape om enden af en lille flad skruetrækker.
Tapen beskytter batteriet, batterirummet og kontakterne, så
de ikke bliver beskadiget.
4 Lirk forsigtigt batteriet ud af batterirummet.
5 Isæt det nye batteri i rummet med den positive side nedad.
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
6 Ret fjernbetjeningens batterirum op, så linjen peger mod .
7 Tryk batterirummet ned i fjernbetjeningen, og drej rummet
med uret, indtil linjen peger mod .
8 Sørg for, at batterirummet sidder korrekt på plads i
fjernbetjeningen.
1
2
Modstår utilsigtet udsættelse for vand på op til 1 m i op til 30 min. og er beskyttet mod kraftige vandstråler. Du kan finde flere
oplysninger på garmin.com/waterrating.
Valg af zone
Indeks
A
ANT enheder 1
B
batteri, udskiftning 2
F
fejlfinding 2
U
udskiftning af batteriet 2
Z
zone 2
Indeks
3
09 369 2900
1300 736 012
+44 (0) 370 850 1244
623 580 9000
+64 9 369 2900
®
FUSIONENTERTAINMENT.COM
Juni 2019
Trykt i Taiwan
190-02499-90_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement