Miller COOLMATE 3.5 Handleiding

Miller COOLMATE 3.5 Handleiding
HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER
OM-231 313K/dut
2010−04
Coolmate™ 3.5
1.
Definities van de veiligheidssymbolen
GEVAAR! − Duidt op een gevaarlijke situatie die moet
worden vermeden omdat hij anders leidt tot ernstig of
dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond
met bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst.
Alleen hiertoe opgeleide en bevoegde personen mogen
deze unit installeren, bedienen of er onderhoud aan
plegen. Neem contact op met uw leverancier als u de
aanwijzingen niet begrijpt. Lees de handleidingen voor de
draadaanvoer en de lasstroomaanvoer door voor informatie over VEILIG LASSEN en EMK.
Duidt op een gevaarlijke situatie die moet worden
vermeden omdat hij anders leidt tot ernstig of dodelijk
letsel. De mogelijke gevaren worden getoond met
bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst.
Wees voorzichtig met de bewegende onderdelen.
Aanduiding voor mededelingen die niet zijn gerelateerd
OPMERKING aan persoonlijk letsel.
Draag een veiligheidsbril met zijbescherming.
Aanduiding voor speciale instructies.
Wees voorzichtig, de bedrading kan elektrische
schokken geven.
Recycle koelvloeistof of voer ze op milieuveilige wijze af.
Californië−voorstel 65, waarschuwingen
Las− en snijapparatuur produceert dampen of gassen die chemicaliën bevatten waarvan het de Staat Californië bekend is dat ze geboorteafwijkingen en, in sommige gevallen, kanker veroorzaken. (California Health & Safety Code, sectie 25249.5 en volgend.)
Dit product bevat chemicaliën, waaronder lood waarvan het de Staat Californië bekend is dat het kanker, geboorteafwijkingen of andere
voortplantingsproblemen veroorzaakt. Was na gebruik uw handen.
2.
Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV -informatie)
Elektrische stroom die door een draad stroomt veroorzaakt plaatselijk
elektrische en magnetische velden (EMV). Lasstroom veroorzaakt
een elektromagnetischveld rond de lasstroomkring en de
lasapparatuur. Elektromagnetischevelden kunnen interferentie
veroorzaken bij bepaalde medische implantaten zoals pacemakers.
Voor personen die medische implantaten hebben moeten
beschermende
maatregelen
worden
genomen,
bijv.
toegangsbeperking voor passanten of een risicoanalyse voor iedere
afzonderlijke lasser. Alle lassers moeten de volgende procedures
naleven om zo blootstelling aan elektro−magnetischevelden van de
lasstroomkring tot een minimum te beperken:
1
Houd kabels dicht bij elkaar door ze in elkaar te twisten of vast
te plakken of gebruik kabelbescherming.
2
Kom niet met uw lichaam tussen de laskabels. Leg de kabel
aan één kant en weg van de gebruiker.
3.
3
4
5
6
7
Rol of hang de kabels niet rond of op uw lichaam.
Houd hoofd en romp zo ver mogelijk verwijderd van de
apparatuur in de lasstroomkring.
Monteer de massaklem aan het werkstuk zo dicht mogelijk bij
de las.
Niet direct naast de lasstroombron werken, er niet op gaan
zitten en er niet op leunen.
Niet lassen terwijl u de lasstroombron of het
draadaanvoersysteem draagt.
Over geïmplanteerde medische apparatuur:
Mensen die een geïmplanteerd medisch apparaat dragen, moeten
hun arts en de fabrikant van het apparaat raadplegen voordat ze in de
buurt komen van werkzaamheden met booglassen, puntlassen, gutsen, plasmaboogsnijden of inductieverhitting. Bij toestemming van de
arts wordt geadviseerd om bovenstaande procedures te volgen.
Belangrijke informatie betreffende CE-producten (voor verkoop binnen de EU)
!
Deze apparatuur mag niet worden gebruikt door het algemene publiek aangezien de EMV-grenzen voor het algemene publiek
mogelijk kunnen worden overschreden tijdens het lassen.
Deze apparatuur is gebouwd conform EN 60974−1 en is louter bedoeld voor beroepsmatig gebruik (waar het algemene publiek geen toegang
heeft of waar toegang zodanig is geregeld dat deze gelijk is aan beroepsmatig gebruik) en alleen door een deskundig gebruiker of iemand die
hiertoe is opgeleid.
Draadaanvoersystemen en aanvullende apparatuur (zoals toortsen, vloeistofkoelsystemen en lasboog− en stabilisatieapparatuur) die onderdeel
uitmaken van het lascircuit mogen geen belangrijke bijdrage leveren aan het EMV. Zie de gebruikershandleidingen van alle onderdelen van de
lasstroomkring voor meer informatie over EMV-blootstelling.
S
De meting van de EMV voor deze apparatuur vond plaats op een afstand van 0,5 meter.
S
Op een afstand van 1 meter waren de waarden van de EMV-blootstelling minder dan 20% van de toegestane waarden.
4.
Technische gegevens
Koelsysteem met hercirculerende koelvloeistof voor watergekoelde TIG-toortsen en MIG-pistolen
Te gebruiken met pistolen/toortsen tot maximaal 600 A
IP graad: 23 − Niet bedoeld voor gebruik tijdens hevige regenval, of in de buurt van opspattend water.
Inhoud koeltank: 3,5 gal (13,2 l);
Maximale koelcapaciteit: 4,140 W (14,000BTU/hr) bij 4,7 l/min
IEC Koelcapaciteit: 5 660 BTU/uur bij 1L/min
IEC Koelcapaciteit , toestand waarbij de binnenkomende watertemperatuur niet hoger is als 40° boven
de omgevingstemperatuur, bij minimale stroming van 1L/min
804 839-A
Afmetingen: 660 mm lang, 400 mm breed, 298 mm hoog, gewicht: 27 kg
115-Volt modellen gebruiken 5,9 A, 60 Hertz, 4,7 A, 50 Hertz, monofase ingaand vermogen
5.
Locatie van typeplaatje met serienummer en aansluitgegevens
Het serienummer en de aansluitgegevens zijn bij dit product aan de voorzijde te vinden. Op het typeplaatje kunt u de elektrische spanning en het
vermogen aflezen dat de apparatuur nodig heeft, en welk vermogen het kan leveren. Wij raden aan het serienummer te noteren op de achterzijde van
deze handleiding, in het daarvoor bestemde vak, zodat u dit nummer altijd bij de hand hebt als u het in de toekomst nodig hebt.
6.
Waarschuwingslabels
OM-231 313 Pagina 2
7.
Waarschuwingslabels (vervolg)
1
2
3
4
5
S-180 663
7
6
1
2
3
4
Waarschuwing! Pas op! Kans op
gevaar (zie de symbolen).
Een elektrische schok van de
bedrading kan dodelijk zijn.
Haal de stekker van de machine uit het
stopcontact of uit de machine, voordat
u aan de machine gaat werken.
Bewegende onderdelen, zoals
ventilatoren, kunnen verwondingen
8
veroorzaken aan vingers en handen.
Uit de buurt blijven van bewegende
delen.
5
Draag een veiligheidsbril met
zijbescherming.
6
Lees de handleiding voordat u aan de
machine gaat werken.
1
9
7
Lees ten behoeve van de veiligheid bij
het lassen de labels op de stroombron
voor de lasstroom, de draadaanvoer
en andere belangrijke apparatuur.
8
Recycle koelvloeistof of voer ze op
milieuveilige wijze af.
9
Verwijder het label niet; verf het ook
niet over en dek het niet af.
2
3
100 h. std.
4
6
=
5
7
043 810 (HF)
043 809 (AL)
S-178 910
1
Waarschuwing! Pas op! Kans op
gevaar (zie de symbolen).
4
2
Haal de stekker van de machine uit het
stopcontact of uit de machine, voordat
u aan de machine gaat werken.
5
6
3
Draag een veiligheidsbril met
zijbescherming.
7
Een verstopte filter of verstopte
slangen kunnen oververhitting en
schade veroorzaken.
Lees de handleiding voor de eigenaar.
Controleer en reinig de filter om de
100 uur; kijk ook de staat van de
slangen na.
Gebruik voor het lassen met hoge
frequentie of gas/wolfraam-booglassen
de laaggeleidende koelvloeistof nr.
043 810. Gebruik de aluminiumbeschermende koelvloeistof nr. 043
809 wanneer de koelvloeistof in
contact komt met aluminium
onderdelen of voor
gas/metaal-booglassen en bij
toepassingen waar niet met hoge
frequentie wordt gelast.
OM-231 313 Pagina 3
8.
Symbolen en definities
Hertz
Ingangsvermogen
Indicatielampje
Voeding
ingeschakeld
Ingang Koelvloeistof
Lijnverbinding
Monofase
Wisselstroom
Hz
I1max
9.
Maximale nominale
voedingsstroom
IP
Beschermingsgraad
Pmax
Uitgang
Koelvloeistof
U1
Pl/min
Nominaal maximaal
vermogen
Primaire spanning
Vermogen liter per
minuut
WEEE label (Voor producten die in de EU zijn verkocht)
Voer dit product niet af met het normale afval.
Bezorg elektrisch en elektronisch
(WEEE) afval, bij een recycle depot.
Neem contact op met een recyclebedrijf of distributeur voor meer informatie
10. Overzicht koelvloeistoffen
Toepassing
TIG of bij gebruik van HF*
Laag geleidende koelvloeistof Nr. 300 355**; gedestilleerd of gedeïoniseerd water OK boven 32° F (0° C)
Koelvloeistof
*HF: Hoogfrequente stroom
**Koelvloeistof 300 355, een 50/50 oplossing, beschermt tot -37° F (-38°C) en gaat algengroei tegen.
NOTICE − Als u een andere koelvloeistof gebruikt dan de middelen die in de tabel staan, vervalt de garantie op alle onderdelen die in contact
komen met de koelvloeistof (pomp, radiator, enz.).
OM-231 313 Pagina 4
11. TIG-aansluitingen
4
3
2
1
Benodigde gereedschappen:
5/8 inch
804 846-A
Om oververhitting te voorkomen moet u
ervoor zorgen dat de koelunit zodanig
wordt geplaatst dat de luchtstroom niet
wordt geblokkeerd.
NOTICE − Als er een waterventiel op de
lasstroombron zit, mag u de slangen niet op
dit waterventiel aansluiten. Sluit de slangen
aan zoals op de afbeelding te zien is.
1
Slang uitgaande koelvloeistof
2
Slang ingaande koelvloeistof
De koppelingen hebben een linksdraaiende
5/8-18 schroefdraad. Sluit de slangen aan
met de juiste koppelingen, zoals afgebeeld.
Voor sommige stroombronnen kan een TIGblok nodig zijn.
3 Dop van koelvloeistoftank
4 115 Volt AC geaarde contrastekker
Het wordt aanbevolen om een afzonderlijk
aftakcircuit te gebruiken dat 15A aankan
en is beschermd met zekeringen of automatische zekeringen. De aanbevolen
sterkte van de zekering of de automatische
zekering is 15 ampère.
Bediening:
Vul de tank met de juiste koelvloeistof. Zie
het overzicht in Sectie 10 voor de keuze
van de juiste koelvloeistof. Houd het peil
van de koelvloeistof ongeveer 1 inch (25
mm) onder de bovenkant van de vulhals.
Sluit de slangen aan zoals is aangegeven.
Het systeem schakelt in als het wordt ingeplugd.
OM-231 313 Pagina 5
12. MIG-aansluitingen
4
3
1
2
Benodigde gereedschappen:
5/8 inch
804 845-A
Om oververhitting te voorkomen moet u
ervoor zorgen dat de koelunit zodanig
wordt geplaatst dat de luchtstroom niet
wordt geblokkeerd.
NOTICE − Als er een waterventiel op de
lasstroombron zit, mag u de slangen niet op
dit waterventiel aansluiten. Sluit de slangen
aan zoals op de afbeelding te zien is.
1
Slang uitgaande koelvloeistof
2
Slang ingaande koelvloeistof
OM-231 313 Pagina 6
De koppelingen hebben een linksdraaiende
5/8-18 schroefdraad. Sluit de slangen aan
met de juiste koppelingen, zoals afgebeeld.
3
Dop van koelvloeistoftank
4
115 Volt AC geaarde contrastekker
Het wordt aanbevolen om een afzonderlijk
aftakcircuit te gebruiken dat 15A aankan
en is beschermd met zekeringen of automatische zekeringen. De aanbevolen
sterkte van de zekering of de automatische
zekering is 15 ampère.
Bediening:
Vul de tank met de juiste koelvloeistof. Zie
het overzicht in Sectie 10 voor de keuze
van de juiste koelvloeistof. Houd het peil
van de koelvloeistof ongeveer 1 inch (25
mm) onder de bovenkant van de vulhals.
Sluit de slangen aan zoals is aangegeven.
Het systeem schakelt in als het wordt ingeplugd.
13. Routineonderhoud
!
n = Controleren
Z = Verversen
~ = Reinigen
Δ = Repareren
* Moet worden verricht door een door de fabriek geautoriseerd servicebedrijf
Elke drie
maanden
~Koelvloeistoffilter, vaker
reinigen bij intensief gebruik.
Ontkoppel de voeding voordat u
met het onderhoud begint.
l = Vervangen
~ Blaas de koelribben van
de warmtewisselaar uit
nControleer het koelvloeistofpeil.
Bijvullen met gedistilleerd of
gedeïoniseerd water indien nodig.
Elke zes
maanden
nlSlangen
nl Labels
ZVervers de koelvloeistof.
14. Onderhoud van de koelvloeistof
!
Haal het apparaat van de
voeding vóór begin van het
onderhoud.
1
Filter voor koelvloeistof
Schroef de filterhouder los om de filter
te reinigen.
Koelvloeistof verversen: tap de
koelvloeistof af door het systeem
naar achteren te kantelen of gebruik
een zuigpomp. Vullen met schoon
water en 10 minuten laten draaien.
Weer aftappen en vullen met
koelvloeistof (zie Sectie 10).
1
. Als u slangen vervangt, gebruik
dan slangen die compatibel zijn
met ethyleenglycol, bijv. Buna-n,
Neoprene of Hypalon. LET OP:
Oxy-acetyleen slangen zijn niet
compatibel met producten die
ethyleenglycol bevatten.
Installeer de kap als die was
verwijderd.
Benodigde gereedschappen:
m30 Torx
804 649-A / Ref. 801 194
OM-231 313 Pagina 7
15. Storingen
Probleem
Het koelsysteem werkt niet.
Oplossing
Controleer of de kabel voor de stroomtoevoer in de contrastekker voor de stroom is ingeplugd.
Controleer de lijnzekeringen of de automatische zekering en vervang of reset ze/hem indien nodig.
Motor oververhit. De unit gaat draaien als de motor is afgekoeld.
Laat een door de fabriek erkende servicemonteur hoofdschakelaar S1 nakijken alsmede de algehele
staat van de motor (Mot).
Er stroomt minder of geen koelvloeistof.
Koelvloeistof bijvullen.
Kijk of er verstoppingen zitten in de slangen of dat de filter voor de koelvloeistof verstopt is. Reinig
de filter of reinig/vervang de slangen, indien nodig.
Ontkoppel de pomp en kijk of de koppeling geschaard zit. De koppeling zonodig vervangen.
16. Stroomschema voor koeling
Waarschuwing
Gevaar voor
electrische schok
S
S
S
S
Raak onderdelen die onder stroom staan niet aan.
Zet de hoofdstroom uit of stop de motor voordat u
deze installatie installeert of nakijkt.
Niet doen werken met het plaatwerk verwijderd.
Enkel bevoegde personen de installatie, het gebruik
en het onderhoud laten doen.
228 525-B
OM-231 313 Pagina 8
17. Onderdelenlijst
11
7
6
8
12
2
18
9
41
10
1
5
39
4
16
15
42
19
38
17
14
13
40
43
3
21
22
20
37
36
15
31
23
24
35
34
25
26
33
28
15
27
32
29
30
804 838-C
Figure 13-1. Compleet
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Figure 13-1. Compleet
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
. . . . . . . . . . 230 156
. . . . . . . . . +192 449
. . . . . . . . . . 228 551
. . . . . . . . . . 226 965
. . . . . . . . . . 228 519
. . . . . . . . . . 228 508
. . . . . . . . . . . . . 5523
. . . . . . . . . . 173 999
. . . . . . . . . . 134 795
. . . . . . . . . . 196 990
. . . . . . . . . . 173 263
. . . . . . . . . . 226 966
. . . . . . . . . . 166 608
. . . . . . . . . . 226 932
. . . . . . . . . . 228 529
. . . . . . . . . . 155 436
. . . . . . . . . . 163 562
. . . . . . . . . . 231 308
. . . . . . . . . . 213 053
. . . . . . . . . . 230 151
. . . . . . . . . . 226 940
. . . . . . . . . . 230 155
. . . . . . . . . . 226 964
. . . . . . . . . . 226 931
. . . . . . . . . . 232 424
. . . . . . . . . . 231 341
. . Cover, top . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Label, warning/caution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Plug, W/Leads Fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Panel, Side Rh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Hose, nprn brd no 1 X .250 ID X .455 OD X 9.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Pump, Coolant W/Fittings (Includes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Ftg, Hose Brs Barbed Elbow M 3/8 TBG X 3/8 NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Pump, Coolant 100 Gph w/V-Band CW Rotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Coupler, Drive Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Ftg, Brs Barbed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Motor, 1/4hp 115vac 50/60hz 1425/1725 Rpm Dual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bracket, Motor Mount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Cap, Tank Screw−on W/Vent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Tank, Coolant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Hose, .375 ID X .650 OD X 19.500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Label, Ground/Protective Earth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Light, Ind Wht Lens 125vac Snap−in Neon Non−relampa . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Label, Rating Card CSA C US 300245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Panel, Louver Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Plate, Indicator Front Cooler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Valve, Check Bidirectional Assy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Backet, Valve Mounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Panel, Side Lh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Base, Cooler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Radiator, Heat Exchanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Plenum, Air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
OM-231 313 Pagina 9
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Figure 13-1. Compleet (vervolg)
. . . 27 . . . . . . . . . . 213 072
. . . 28 . . . . . . . . . . 233 164
. . . 29 . . . . . . . . . . 228 498
. . . 30 . . . . . . . . . . 196 312
. . . 31 . . . . . . . . . . 228 520
. . . 32 . . . . . . . . . . 215 667
. . . 33 . . . . . . . . . . 228 532
. . . 34 . . . . . . . . . . 231 311
. . . 35 . . . . . . . . . . 226 967
. . . 36 . . . . . . . . . . 236 084
. . . 37 . . . . . . . . . . 228 530
. . . 38 . . . . . . . . . . 231 368
. . . 39 . . . . . . . . . . 231 367
. . . 40 . . . . . . . . . . 231 284
. . . 41 . . . . . . . . . . 180 663
. . . 42 . . . . . . . . . . 178 910
. . . 43 . . . . . . . . . . 219 178
. . . . . . . . . . . . . . . *010 323
. . Fan, Muffin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . CABLE, Power 11 ft 4 in. 16 ga 3c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Panel, Rear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Guard, Fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Filter, Assy w/Fittings (Includes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . Hose, .375 ID X .650 OD X 1.415 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . . Ftg, Hose Nyl Elbow Barbed 3/8 X 3/8 90 Deg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . . Bracket, Mtg Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . Hose, .375 ID X .650 OD X 10.500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . Hose, .375 ID X .650 OD X 8.375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Elbow/Tubing Assy, Return . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Elbow/Tubing Assy, Pick-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Bushing, Tank Coolant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . Label, Warning General Precautionary Static&wire Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Label, Caution Incorrect Coolant Wordless Intl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Label, Caution Incorrect Coolant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Clamp, Hose .250 − .625 Clp Dia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/Hose
+ Als u een onderdeel bestelt waarop een waarschuwingslabel staat, moet u dit label ook bestellen.
*Hose clamps (2 per hose) should be ordered for any hose removal or repair.
Gebruik alleen de door de fabrikant aangeraden vervangingsonderdelen om de oorspronkelijke
fabrieksprestaties te behouden. U moet het model− en serienummer vermelden als u onderdelen bestelt bij
uw plaatselijke leverancier.
OM-231 313 Pagina 10
DECLARATION OF CONFORMITY
for European Community (CE marked) products.
MILLER Electric Mfg. Co., 1635 Spencer Street, Appleton, WI 54914 U.S.A. declares that the
product(s) identified in this declaration conform to the essential requirements and provisions of
the stated Council Directive(s) and Standard(s).
Product/Apparatus Identification:
Product
Stock Number
COOLMATE 3.5
300245
Council Directives:
S
2006/95/EC Low Voltage
S
2004/108/EC Electromagnetic Compatibility
Standards:
S
IEC 60974­1:2005 Arc welding equipment – Part 1: Welding power sources
S
IEC 60974­2:2008 Arc welding equipment – Part 2: Liquid cooling systems
S
IEC 60974­10:2007 Arc Welding Equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
S
EN 50445:2008 Product family standard to demonstrate compliance of equipment for resistance welding,
arc welding and allied processes with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic
fields (0 Hz – 300Hz)
US Signatory:
August 31, 2009
__________________________________________________________________________
David A. Werba
MANAGER, PRODUCT DESIGN COMPLIANCE
242094­B
Date of Declaration
Papieren van de eigenaar
S.v.p. volledig invullen en goed bewaren.
Naam van het model
Aankoopdatum
Serie-/typenumber
(datum waarop de apparatuur bij de oorspronkelijke klant werd bezorgd.)
Leverancier
Adres
Plaats
Staat
Postcode
Service
Contacteer een verdeler of een service bureau
Vermeld altijd de naam van het model en het serie-/typenummer
Ga naar uw leverancier voor:
Toebehoren en elektroden
Optionele apparatuur en accessoires
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Service en reparaties
Miller Electric Mfg. Co.
Vervangende onderdelen
Trainingen en opleidingen (scholen, videos,
boeken)
Technische handboeken (onderhoudsinformatie
en onderdelen)
Handboeken over lasprocessen
Om een schadeclaim in te dienen bij verlies of
beschadiging tijdens verscheping,
Neem contact op met de transportafdeling van uw
distributeur en/of de fabrikant van de apparatuur
voor hulp bij het indienen en afhandelen van schadeclaims.
Vertaling van de originele instructies − UITGEGEVEN IN DE VS.
International Headquarters−USA
USA Phone: 920-735-4505 Auto-attended
USA & Canada FAX: 920-735-4134
International FAX: 920-735-4125
Voor internationale vestigingen bezoek
website: www.MillerWelds.com
Stroomkringschema’s
Neem contact op met het
vervoersbedrijf:
An Illinois Tool Works Company
1635 West Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA
© 2010 Miller Electric Mfg. Co 2010-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement