Miller | KK047243 | Owner Manual | Miller INVISION 456P CE (400 VOLT) Användarmanual

Miller INVISION 456P CE (400 VOLT) Användarmanual
OM-185 648C/swe
Juni 2000
Processer
Metallbågsvetsning (MIG/MAG)
Med tillvalsutrustning:
Pulsad MIG/MAG
Beskrivning
Bågsvetsningsströmkälla
Invision 456P
Besök vår hemsida på
www.MillerWelds.com
BRUKSANVISNING
Från Miller till dig
Vi tackar för och gratulerar till ditt val av Miller. Nu kan
du få jobbet gjort och få det rätt gjort. Vi vet att du inte
har tid att göra det på annat sätt.
Det är därför som Niels Miller, när han först började
bygga bågsvetsar 1929, såg till att hans produkter var
ytterst hållbara och av allra högsta kvalitet. Precis som
du, hade hans kunder inte råd med mindre. Millerprodukterna måste vara mer än det bästa de kunde vara.
De måste vara det bästa som stod att köpa.
De som idag bygger och säljer Miller-produkter fortsätter denna tradition.
De är lika engagerade i att tillhandahålla utrustning och service som
uppfyller de höga normer för kvalitet och värde som sattes 1929.
Denna bruksanvisning är upplagd att hjälpa dig få ut det mesta ur dina
Miller-produkter. Läs noga igenom alla säkerhetsåtgärder. De hjälper dig
att skydda dig mot eventuella risker på arbetsplatsen. Vi har gjort
installation och drift så enkla som möjligt. Med
rätt underhåll kan du med Miller räkna med
många års felfri drift. Och om apparaten av
någon anledning behöver repareras, finns ett
felsökningskapitel som hjälper dig komma
Miller är den första svetsutrust- underfund med problemet. Originaldelslistan
ningstillverkaren i U.S.A. som hjälper dig bestämma exakt vilken del du
blivit ISO 9001-certifierade.
behöver för att rätta till problemet. Garanti- och
serviceinformation för din särskilda modell
finns också.
Miller Electric tillverkar ett brett urval av svetsar
och svetsrelaterade produkter.
För information om andra av Millers
kvalitetsprodukter, v.g. kontakta den lokale
Miller-distributören för senaste katalog eller
individuella katalogblad.
För uppgifter om närmaste distributör eller
serviceverkstad, v. g. ring 1-800-4-A-Miller (USA)
eller besök os på www.MillerWelds.com på webben.
Lika hårdarbetande som
du – varje strömkälla från
Miller backas upp av den
mest krångelfria garantin i
branschen.
Miller utger en teknisk
handbok med mer
detaljerad information om
reparation och delar för din
apparat. Din distributör kan
hjälpa dig att skaffa en
sådan. Distributören kan
också förse dig med
svetsprocesshandböcker
som t.ex. MMA, TIG,
MIG/MAG och Pulsad MIG
(Amerikanska).
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
KAPITEL 1 – SÄKERHETSÅTGÄRDER - LÄS FÖRE ANVÄNDNING . . . . . .
1-1.Symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2.Bågsvetsningsfaror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3.Ytterligare symboler för installation, drift och underhåll . . . . . . . . . . . . . . .
1-4.Övrig information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5.EMF-information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 2 – DEFINITIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1.Definitioner, tillverkarens varningsetiketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2.Symboler och definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3.Tillverkarens märketikett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 3 – INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1.Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2.Intermittensfaktor och överhettning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3.Volt-Amperekurva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4.Val av plats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-5.Anslutningar för svetskablar och kabelstorlekar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-6.Information om 14-poligt fjärruttag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-7.115 V växelström duplexuttag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-8.Elhandbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-9.Anslutning av primärkabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 4 – DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1.Frontpanelsreglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2.Läges- och spänningsreglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3.Mätarfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 5 – UNDERHÅLL & FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1.Rutinunderhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2.Renblåsning av enheten invändigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3.Demontering av kåpa och mätning av kondensatorspänning . . . . . . . . . .
5-4.Voltmeter/Amperemeters hjälpmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-5.Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 6 – KOPPLINGSSCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 7 – FÖRTECKNING ÖVER DELAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARANTI
1
1
1
3
3
4
5
5
7
7
8
8
8
9
10
11
12
13
13
14
15
15
15
16
17
17
17
18
19
20
22
24
Konformitetsförklaring för produkter
från Europeiska Gemenskapen (CE)
OBS
Denna information ges för enheter med CE-certifikat (se märketiketten på
enheten).
Miller Electric Mfg. Co.
Tillverkarens namn
Tillverkarens adress:
förklarar att produkten
1635 W. Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA
Invision R 456P
uppfyller nedanstående direktiv och normer:
Machinery Directives:
Direktiv
Lågspänningsdirektiv: 73/23/EEC
Maskindirektiv: 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/C 133/04, 93/68/EEC
Elektromagnetisk kompatibilitet, direktiv: 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/C 133/04, 93/68/EEC
Normer
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), produktnorm för bågsvetsutrustning: EN50199: 12/1995
Säkerhetskrav för bågsvetsningsutrustning, del 1: EN 60974-1: 1989
Grader av skydd med avskärmningar (IP-kod): IEC 529: 1989
Insoleringskoordination för utrustning med lågspänningssystem:
Del 1: Principer, krav och tester: IEC 664-1: 1992
Europeisk kontakt:
Tel:
Fax:
dec_con1 10/95
Mr. Luigi Vacchini, Managing Director
MILLER Europe S.P.A.
Via Privata Iseo
20098 San Giuliano
Milanese, Italy
39(02)98290-1
39(02)98281-552
KAPITEL 1 – SÄKERHETSÅTGÄRDER - LÄS FÖRE ANVÄNDNING
som _nd_4/98
1-1. Symboler
Betyder Varning! Se upp! Det finns risker med denna procedur! Riskerna visas i intillstående symboler.
Y Markerar ett speciellt säkerhetsmeddelande.
. Betyder “Anmärkning”; inte säkerhetsrelaterat.
Denna grupp av symboler betyder Varning! Se upp! Fara för
STÖTAR, ROTERANDE OCH HETA DELAR. Konsultera nedanstående symboler och anvisningar beträffande åtgärder för att undvika farorna.
1-2. Bågsvetsningsfaror
Y Symbolerna nedan används i denna handbok för att fästa
uppmärksamheten på och identifiera möjliga faror. När du ser
symbolen, se upp och följ anvisningarna för att undvika faror.
Nedanstående säkerhetsinformation är endast en sammanfattning av den urförligare säkerhetsinformationen i
Säkerhetsnormer som återfinns i avsnittet 1-4. Läs och följ alla
säkerhetsnormer.
D Linda inte kablar runt kroppen.
D Om jordning av arbetsstycket fordras, jorda det direkt med en
separat kabel.
D Vidrör inte elektroden om du vidrör arbetet, jord eller en elektrod
från en annan maskin.
Y Endast kvalificerade personer bör installera, använda, underhålla och reparera denna enhet.
D Använd endast väl underhållen utrustning. Reparera eller byt ut
skadad utrustning omedelbart. Underhåll enheten i enlighet med
handboken.
Y Under drift bör inga obehöriga, speciellt inte barn, befinna sig
i närheten.
D Se till att alla paneler och kåpor sitter ordentligt på plats.
STÖTAR kan döda.
Kontakt med strömförande elektriska delar kan
orsaka dödliga stötar eller svåra brännskador.
Elektroden och arbetskretsen är spänningsförande
när strömmen är påslagen. Primärkretsen och
maskinens invändiga kretsar är också spänningsförande när strömmen är påslagen. I halv- och helautomatisk trådsvetsning är tråden,
trådrullen, rullhuset och alla metalldelar som vidrör svetstråden,
spänningsförande. Felaktigt installerad eller otillräckligt jordad utrustning utgör en fara.
D Vidrör inte spänningsförande elektriska delar.
D Bär säkerhetssele om du arbetar ovanför golvnivån.
D Kläm fast arbetskabeln med god metall mot metall-kontakt på
arbetsstycket eller arbetsbordet så nära svetsen som praktiskt
möjligt.
D Isolera arbetsklämman när den inte är ansluten till arbetsstycket
för att förhindra kontakt med metallföremål.
D Anslut inte mer än en elektrod eller arbetskabel till en enda svetskabelsanslutning.
AVSEVÄRD LIKSTRÖMSSPÄNNING finns kvar efter
bortkoppling av primärspänning på invertrar.
D Stäng av invertern, koppla bort primär och ladda ur ingångskondensatorer i enlighet med anvisningarna i kapitlet Underhåll
innan du vidrör någon del.
D Bär torra, hela gummihandskar och kroppsskydd.
D Isolera dig själv från arbete och jord med hjälp av torra, isolerande
mattor eller beklädnader som är stora nog att förhindra fysisk kontakt med arbete och jord.
D Använd inte växelström i fuktiga områden, där rörelsefriheten är
begränsad eller där det finns risk för att falla.
D Använd växelström ENDAST om så fordras för svetsprocessen.
D Om växelström fordras, använd fjärrkontrollen om sådan finns på
enheten.
D Koppla bort inkommande ström eller stäng av maskinen innan du
installerar eller reparerar denna utrustning (OSHA 29 CFR
1910.147).
D Installera och jorda denna utrustning i enlighet med dess bruksanvisning och nationella och lokala bestämmelser.
D Kontrollera alltid jorden på spänningskällan. Se till att nätkabelns
jordledning är rätt ansluten till jorddonet i primäranslutningen eller
att kabelkontakten är ansluten till ett rätt jordat uttag.
D När du gör inanslutningar, anslut först rätt jordledare – kontrollera
anslutningarna igen.
D Inspektera regelbundet nätkabeln för skador eller blanka ledningar
– byt omedelbart ut kabeln om den är skadad – blanka ledningar
kan döda.
D Stäng av all utrustning som inte används.
D Använd inte slitna, skadade, underdimensionerade eller dåligt
splitsade kablar.
RÖK OCH GASER kan vara
hälsofarliga.
Svetsning producerar rök och gaser. Inandning av
dessa kan vara hälsofarligt.
D Håll huvudet ute ur röken. Andas inte in röken.
D Om du är inomhus, ventilera utrymmet och/eller använd en utsugningsanordning vid bågen för att avlägsna rök och gas.
D Om ventilationen är dålig, använd ett godkänt andningsskydd.
D Läs Faktablad om materialsäkerhet (MSDS) och tillverkarens
anvisningar för metaller, konsumtionsvaror, överdrag, rengöringsoch avfettningsmedel.
D Arbeta endast i stängda lokaler om de är välventilerade eller om du
bär ansiktsmask. Ha alltid en annan person i närheten. Svetsrök
och gas kan förflytta luften och sänka syreinnehållet vilket kan orsaka skador eller dödsfall. Se till att den luft du andas är säker.
D Svetsa inte på ställen där man avfettar, rengör eller sprejar.
Bågens värme och strålar kan reagera med ångorna, vilket kan ge
upphov till mycket giftig och irriterande gasutveckling.
D Svetsa inte på överdragna metaller, som t.ex. förzinkat, blyöverdraget eller kadmiumpläterat stål, för så vitt inte överdraget
avlägsnats ur svetsområdet, området är välventilerat och du, vid
behov, bär andningsmask. Överdrag och metaller som innehåller
dessa ingredienser kan avge giftiga ångor om de svetsas.
OM-185 648 Sida 1
BÅGSTRÅLAR kan bränna ögon och
skinn.
ANSAMLING AV GAS kan skada
hälsan eller döda.
Bågstrålar från svetsprocessen producerar intensiva synliga och osynliga (ultravioletta och infraröda)
strålar som kan bränna ögon och skinn. Gnistor
hoppar från svetsen.
D Stäng av gasen när den inte används.
D Ventilera alltid stängda lokaler eller bär
godkänd ansiktsmask.
D Bär en svetsmask med rätt filter för att skydda ansiktet och ögonen
när du svetsar eller tittar på (se ANSI Z49.1 och Z87.1 i Säkerhetsnormer).
D Bär godkända ögonskydd med sidoskydd under svetsmasken.
D Använd skärmar för att skydda andra mot sken och bländande
ljus; varna andra att inte titta direkt på bågen.
D Bär skyddsplagg tillverkade av hållbart, flamhärdigt material (ylle
och läder) och fotskydd.
SVETSNING kan orsaka brand eller
explosion.
Svetsning på slutna behållare, som t.ex. tankar, fat
eller rör kan få dem att explodera. Svetsloppor kan
flyga från svetsbågen. Flygande svetsloppor, heta
arbetsstycken och het utrustning kan orsaka
bränder och brännskador. En elektrod som vidrör metallföremål kan
orsaka gnistor, explosion, överhettning och brand. Kontrollera att
området är säkert innan du börjar arbeta.
D Skydda dig själv och andra mot flygande svetsloppor och het
metall.
D Svetsa inte där flygande svetsloppor kan träffa antändbart
material.
D Avlägsna allt antändbart material inom 10,7 m från svetsbågen.
Om detta inte är möjligt, täck sådant material med godkända
skydd.
D Kom ihåg att svetsloppor och hett material från svetsning med lätthet kan ta sig igenom små sprickor och öppningar till närliggande
områden.
D Håll ögonen öppna för brand och ha alltid en brandsläckare till
hands.
D Kom ihåg att svetsning på tak, golv, skott eller skiljeväggar kan orsaka brand på den andra sidan.
D Svetsa inte på slutna behållare, som t.ex. tankar, fat eller rör, för så
vitt de inte är förberedda i enlighet med AWS F4.1 (se Säkerhetsnormer).
D Anslut arbetskabeln till arbetet så nära svetsområdet som är praktiskt möjligt så att svetsströmmen inte leds långa, ev. okända
vägar, där den kan ge upphov till stötar och brand.
D Använd inte svetsen för att tina frusna rör.
D Ta bort elektroden från hållaren eller klipp av svetstråden vid
kontaktröret när den inte används.
D Bär oljefria skyddsplagg som t.ex. läderhandskar, kraftig skjorta,
byxor utan uppslag, höga skor och skyddshjälm.
D Ta ut allt antändbart material, som t.ex. gaständare eller tändstickor, ur dina fickor innan du börjar svetsa.
FLYGANDE
ögonen.
METALL
kan
skada
D Svetsning, mejsling, stålborstning och slipning
producerar gnistor och flygande metall. När
svetsen svalnar, kan slagg kastas av.
D Bär godkända ögonskydd med sidoskydd
under svetsmasken.
OM-185 648 Sida 2
HETA DELAR kan ge svåra
brännskador.
D Vidrör inte heta delar med bara händerna.
D Ge utrustningen en avkylningsperiod innan du
arbetar med pistol eller brännare.
MAGNETFÄLT kan påverka
pacemakers funktion.
D Personer med pacemakers bör hålla sig på avstånd.
D Personer med pacemakers bör kontakta
läkare innan de närmar sig områden där bågsvetsning, mejsling eller punktsvetsning utförs.
BULLER kan skada hörseln.
Buller från vissa processer kan skada hörseln.
D Använd godkända öronskydd om ljudnivån är
hög.
GASTUBER kan explodera om de
skadas.
Skyddsgastuber innehåller gas under högt tryck.
Om en cylinder skadas, kan den explodera.
Gastuber används vanligtvis under svetsprocessen
och ska behandlas med försiktighet.
D Skydda gastuber med komprimerad gas mot hög värme, mekaniska stötar, slagg, öppen eld, gnistor och bågar.
D Placera gastuberna rakt upp och ned och fäst dem på ett stationärt
stöd eller ett gastubställ så att de inte kan tippa.
D Håll gastuber på avstånd från svets- och andra elkretsar.
D Lägg aldrig en svetsbrännare över en gastub.
D Låt aldrig en svetselektrod vidröra en sådan gastub.
D Svetsa aldrig på övertrycksgastuber – explosion blir följden.
D Använd endast rätta skyddsgastuber, regulatorer, slangar och beslag utformade för den specifika tillämpningen; håll dem och
tillhörande delar i gott skick.
D Vänd bort ansiktet från utloppsventilen när du öppnar gastubventilen.
D Skyddskåpan ska alltid sitta på plats på ventilen utom när tuben
används eller är ansluten för användning.
D Läs och följ instruktionerna för gastuber med komprimerad gas, tillhörande utrustning.
1-3. Ytterligare symboler för installation, drift och underhåll
BRAND- ELLER EXPLOSIONSRISK.
ROTERANDE DELAR kan skada dig.
D Placera inte enheten på, över eller nära
antändbara ytor.
D Placera inte enheten nära antändbart material.
D Överbelasta inte byggnadskablarna – se till att starkströmsnätet
har rätt storlek, klass och skydd för denna enhet.
D Håll dig på avstånd från roterande delar, som
t.ex. fläktar.
D Håll alla dörrar, paneler, lock och skydd ordentligt på plats och stängda.
EN FALLANDE ENHET kan skada dig.
D Använd endast lyftöglan för att lyfta enheten,
INTE löpdrev, gascylindrar eller andra tillbehör.
D Använd utrustning med tillräcklig kapacitet för
att lyfta och bära upp enheten.
D Om gaffeltruck används för att flytta enheten,
måste gafflarna vara så långa att de sticker ut
på andra sidan av enheten.
HÅRD OCH LÅNGVARIG ANVÄNDING kan orsaka ÖVERHETTNING
D En avkylningsperiod rekommenderas; följ
märkintermittensfaktorn.
D Reducera strömmen eller intermittensfaktorn
innan du börjar svetsa igen.
D Blockera eller filtrera inte luftflödet till enheten.
HÖGFREKVENSSTRÅLNING
orsaka störningar.
kan
D Högfrekvens (H.F.) kan störa radionavigering,
räddningstjänster, datorer och kommunikationsutrustning.
D Denna installation bör endast utföras av kvalificerade personer
med kännedom om elektronisk utrustning.
D Det är användarens ansvar att se till att en kvalificerad elektriker
omedelbart åtgärdar sådana störningsproblem som är uppstått
p g a denna installation.
D Upphör omedelbart med att använda utrustningen om du av
FCC underrättats om störning.
D Låt regelbundet kontrollera och underhålla utrustningen.
D Håll dörrar och paneler som är källor till högfrekvens ordentligt
stängda, håll gnistgap på rätt inställning och använd jordning och
avskärmning för att hålla störningsrisken till ett minimum.
STATISK ELEKTRICITET (ESD) kan
skada kretskort.
D Sätt på dig jordade armband INNAN du hanterar kort eller delar.
D Använd statiskt säkra kuvert och boxar för att
förvara, flytta eller sända kretskort.
ROTERANDE DELAR kan skada dig.
D Håll dig på avstånd från roterande delar.
D Håll dig på avstånd från klämpunkter som t.ex.
drivrullar.
SVETSTRÅD kan skada dig.
D Tryck inte av pistolen innan du instrueras att
göra så.
D Rikta inte pistolen mot kroppsdelar, andra människor eller mot metall när du matar in svetstråden.
BÅGSVETSNING kan orsaka störning.
D Elektromagnetisk energi kan störa känslig
elektronisk utrustning, som datorer och datordriven utrustning som t.ex robotar.
D Se till att all utrustning i svetsområdet är
elektromagnetiskt kompatibel.
D För att minska ev. störning ska svetskablar hållas så korta som
möjligt, samlade och så lågt som möjligt, t.ex. på golvet.
D Svetsning bör inte utföras närmare än 100 meter från känslig
elektronisk utrustning.
D Se till att denna svets installeras och jordas i enlighet med denna
handbok.
D Om störning ändå inträffar måste användaren vidta extra
åtgärder, som t.ex. att flytta svetsen, använda skärmkablar,
använda linjefilter eller skärma av arbetsområdet.
1-4. Övrig information
Safety in Welding and Cutting, ANSI Standard Z49.1 från American
Welding Society, 550 N.W. LeJeune Rd., Miami FL 33126.
Safety and Health Standards, OSHA 29 CFR 1910, från Superintendent
of Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C.
20402.
Recommended Safe Practices for the Preparation for Welding and Cutting of Containers That Have Held Hazardous Substances, American
Welding Society Standard AWS F4.1, från American Welding Society,
550 N.W. LeJeune Rd, Miami, FL 33126
National Electrical Code, NFPA Standard 70, från National Fire Protection Association, Batterymarch Park, Quincy, MA 02269.
Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA Pamphlet P-1,
från Compressed Gas Association, 1235 Jefferson Davis Highway,
Suite 501, Arlington, VA 22202.
Code for Safety in Welding and Cutting, CSA Standard W117.2, från Canadian Standards Association, Standards Sales, 178 Rexdale
Boulevard, Rexdale, Ontario, Canada M9W 1R3.
Safe Practices For Occupation And Educational Eye And Face
Protection, ANSI Standard Z87.1, från American National Standards Institute, 1430 Broadway, New York, NY 10018.
Cutting And Welding Processes, NFPA Standard 51B, från National Fire Protection Association, Batterymarch Park, Quincy, MA 02269.
OM-185 648 Sida 3
1-5. EMF-information
Synpunkter angående svetsning och effekten av lågfrekvensmagnetoch elektriska fält.
1. Håll kablar samlade genom att vrida eller tejpa ihop dem.
2. Placera kablar åt ena sidan och på avstånd från svetsaren.
Svetsström i svetskablar ger upphov till elektromagnetiska fält. Sådana
fält har varit och är fortfarande en källa till oro. Emellertid har ett National
Research Council-utskott, efter mer än 500 undersökningar under 17
år av forskning, dragit slutsatsen att: “bevisningen i utskottets bedömning inte visat att utsättandet för elektriska och magnetiska fält är en
hälsorisk”. Studierna fortlöper dock och bevisen fortsätter att undersökas. Tills slutsatserna av forskningen nåtts, vill du kanske utsätta dig så
lite som möjligt för elektromagnetiska fält under svetsning eller skärning.
Följ nedanstående procedur för att reducera magnetfält på arbetsplatsen:
OM-185 648 Sida 4
3. Linda inte kablar runt kroppen.
4. Placera svetsströmkällan och kablarna så långt borta från svetsaren som är praktiskt möjligt.
5. Sätt arbetsklämman på arbetsstycket så nära svetsen som möjligt.
Angående pacemakers:
Personer med pacemakers bör kontakta läkare först. Om läkaren
godkänner det, rekommenderar vi att du följer ovanstående procedurer.
KAPITEL 2 – DEFINITIONER
2-1. Definitioner, tillverkarens varningsetiketter
Varning! Se upp! Risker föreligger
så som anges av symbolerna.
1
1.1
1.2
1.3
2
1
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3
3.1
4
4.1
3.2
3.2
3.3
3.3
+
5
+
4
+
4.1
6
+
5
S-179 310
6
Stötar från svetselektrod eller
kablar kan döda.
Bär torra isolerande handskar.
Vidrör inte elektroder med
oskyddad hand. Bär inte våta
eller skadade handskar.
Skydda dig själv mot stötar
genom att isolera dig från
arbetsstycke och jord.
Koppla bort nätpluggen eller
nätspänningen före arbete på
maskinen.
Inandning av rök och gaser
kan vara hälsofarligt.
Håll huvudet ute ur röken.
Ventilera eller använd en
utsugningsanordning för att
avlägsna rök.
Använd fläkt för att avlägsna
rök.
Svetsloppor kan orsaka brand
eller explosion.
Håll antändbart material på
avstånd från svetsområdet.
Svetsa inte i närheten av
antändbart material.
Svetsloppor kan orsaka
brand. Ha alltid en
brandsläckare i beredskap
och se till att en person i
närheten står klar att använda
den.
Svetsa inte på fat eller andra
slutna behållare.
Bågstrålar kan bränna ögon
och skada skinn.
Bär skyddsmössa samt ögonoch öronskydd. Knäpp
skjortkragen. Använd
svetsmask med rätt
ögonskydd. Bär hel
skyddsdräkt.
Lär dig maskinen och läs
anvisningarna innan du
svetsar eller arbetar på
maskinen.
Avlägsna eller måla inte över
etiketten.
1/96
OM-185 648 Sida 5
1
2
3
1
2
3
4
5
6
4
V
V
> 60 s
V
5
S-179 190-A
6
Varning! Se upp! Risker
föreligger så som anges av
symbolerna.
Stötar från kablar kan döda.
Koppla bort nätpluggen eller
nätspänningen före arbete på
maskinen.
Farlig spänning finns kvar på
kondensatorn efter det att
strömmen slagits från. Vidrör
inte fulladdade kondensatorer.
Vänta alltid 60 sekunder efter
frånslagning av strömmen
före arbete på enheten,
ELLER
kontrollera kondensatorspänningen och se till att den
är nära 0 innan du vidrör
några delar.
4/96
1
2
1
2
3
4
5
3
4
S-179 304-A
5
Varning! Se upp! Risker
föreligger så som anges av
symbolerna.
När strömmen slås till kan
defekta delar explodera eller
få andra delar att explodera.
Flygande bitar av delar kan
orsaka skador. Bär alltid
ansiktsskydd vid service på
enheten.
Bär alltid långa ärmar och
knäpp kragen vid service på
enheten.
Efter att ha vidtagit rätta
säkerhetsåtgärder, anslut
strömmen till enheten.
4/96
1
1
2
3
∠ = <60 °
4
∠
5
Varning! Se upp! Risker
föreligger så som anges av
symbolerna.
Fallande utrustning kan
orsaka person- och
enhetsskador.
Lyft och bär alltid upp enheten
med bägge handtagen. Håll
lyftanordningens vinkel till
mindre än 60 grader.
Använd rätt vagn för att flytta
enheten.
Använd inte bara det ena
handtaget för att lyfta eller
bära upp enheten.
S-179 309-A
2
3
4
5
1/96
OM-185 648 Sida 6
2-2. Symboler och definitioner
A
V
Ampere
Positiv
Fjärr
Spänning
Sekundärspänning
Strömbrytare
Negativ
På
Av
Induktans
Skyddsjordning
(jord)
Primärspänning
2-3. Tillverkarens märketikett
S-184 765
OM-185 648 Sida 7
KAPITEL 3 – INSTALLATION
3-1. Tekniska data
Nätspänning
Nominell svetseffekt
450 A vid 38 V likström,
100% intermittensfaktor;
565 A vid 38 V likström,
60% intermittensfaktor
Trefas
Spänningsområde
Max.
tomgångsspänning,
likström
Amperetal vid
nominell effekt,
60Hz, trefas
400 V
KVA
KW
95
31
21,6
19,4
10 – 38
3-2. Intermittensfaktor och överhettning
Intermittensfaktorn är den procent
av 10 minuter som enheten kan
svetsa med nominell belastning
utan att överhetta.
SVETSSTRÖM
3-FAS
Om enheten överhettar, kopplas
svets- strömmen av och fläkten går
igång. Vänta i 15 minuter tills enheten svalnat. Reducera amperetalet
eller intermittensfaktorn innan du
svetsar igen.
Y Om
intermittensfaktorn
överskrids, kan enheten skadas och garantin annulleras.
% INTERMITTENSFAKTOR
100% intermittensfaktor vid 450 A
60% intermittensfaktor vid 565 A
Kontinuerlig svetsning
6 minuters svetsning
4 minuters vila
Överhettning
A/V
0
15
Minuter
ELLER
reducera intermittensfaktorn
duty1 4/95 – SA-181 560
OM-185 648 Sida 8
3-3. Volt-Amperekurva
SPÄNNING
Volt-Amperekurvor visar enhetens min.
och max. spänning och amperetal.
Kurvor för andra inställningar faller
mellan illustrerade kurvor.
MAX.
MIN.
STRÖM
va_curve1 4/95 – SA-181 562
OM-185 648 Sida 9
3-4. Val av plats
Förflyttning
Tippar
Y Flytta eller använd inte enheten
där den kan tippa.
2
3
ELLER
1
1
Placering
Lyftgafflar
Använd lyftgafflar för att flytta enheten.
5
Gafflarna ska sticka ut på andra sidan av
enheten.
2
Lyfthandtag
Använd handtagen för att lyfta enheten.
3
460 mm
4
Handvagn
Använd vagn eller liknande anordning för att
flytta enheten.
4
Märketikett
Använd märketiketten för att fastställa kraven
på primäreffekt.
5
Primäranslutning
Placera enheten nära rätt primäranslutning.
Y Specialinstallation kan fordras i utrymmen med bensin eller flyktiga vätskor
– se NEC artikel 511 eller CEC kapitel
20.
460 mm
Mått och vikt
53,5 kg
660 mm
394 mm
368 mm
loc_2 3/96 - ST-800 611 / ST-801 718
OM-185 648 Sida 10
3-5. Anslutningar för svetskablar och kabelstorlekar
Y BÅGSVETSNING kan orsaka elektromagnetiska störningar.
För att minska ev. störning ska svetskablar hållas så korta som möjligt, samlade och så lågt som möjligt, t.ex. på golvet.
Svetsning bör inte utföras närmare än 100 meter från känslig elektronisk utrustning. Se till att denna svets installeras och
jordas i enlighet med denna handbok. Om störning ändå inträffar måste användaren vidta extra åtgärder, som t.ex. att flytta
svetsen, använda skärmkablar, använda linjefilter eller skärma av arbetsområdet.
Total kabellängd (koppar) i svetskretsen inte längre än
30 m eller kortare
Svetskabelsanslutningar
Positiv
(+)
Negativ (–)
45 m
60 m
70 m
90 m
105 m
120 m
Svetsström
(A)
10 – 60 %
Intermittensfaktor
60 – 100 %
Intermittensfaktor
100
20
20
20
30
35
50
60
60
150
30
30
35
50
60
70
95
95
200
30
35
50
60
70
95
120
120
250
35
50
60
70
95
120
2x70
2x70
300
50
60
70
95
120
2x70
2x95
2x95
350
60
70
95
120
2x70
2x95
2x95
2x120
400
60
70
95
120
2x70
2x95
2x120
2x120
500
70
95
120
2x70
2x95
2x120
3x95
3x95
600
95
120
2x70
2x95
2x120
3x95
3x120
3x120
Svetskabelstorleken är angiven i mm.
10 – 100% Intermittensfaktor
S-0007-D
OM-185 648 Sida 11
3-6. Information om 14-poligt fjärruttag
Uttag*
A
24 volt växelström skyddas av automatsäkring
CB2.
B
Kontaktslutning till A sluter 24 volt kontaktorstyrningskretsen.
I
115 volt växelström skyddas av automatsäkring
CB1.
J
Kontaktslutning till I sluter 115 volt kontaktorstyrningskretsen.
C
Effekt till fjärrkontroll; +10 volt likström i
metallbågsvetsningsläge.
D
Fjärrkontrollskrets gemensam.
E
0 till +10 volt inkommandosignal från fjärrkontroll.
M
Lägesval.
N
Fjärrinduktanskontroll.
F
Ström återkoppling; +1 volt likström per
100 ampere.
H
Spännings återkoppling; +1 volt likström per 10 V
svetsspänning.
G
Nolla för 24 och 115 V växelströmskretsar.
K
Chassi gemensam.
~24 VOLT
A
B
K
Uttagsinformation
J
I
~115 VOLT
H
C L N
D M
G
E F
FJÄRRKONTROLL
Ref. ST-801 718
A/V
AMPERETAL
SPÄNNING
JORD
*Återstående uttag används ej.
OM-185 648 Sida 12
3-7. 115 V växelström duplexuttag
1
115 V 7 A växelströmsuttag
Effekten delas mellan duplexuttaget och
det 14-poliga fjärruttaget (se kapitel 3-6).
2
3
1
2
3
Automatsäkring CB1
Automatsäkring CB2
CB1 skyddar 115-voltsdelen av duplexuttaget och det 14-poliga fjärruttaget mot
överbelastning.
CB2 skyddar 24-voltsdelen av det 14-poliga fjärruttaget mot överbelastning.
Tryck på knappen för att återställa automatsäkringen.
Ref. ST-801 524-A
3-8. Elhandbok
Primärpänning
400
Primärström vid nominell effekt
31
Max. rekommenderade märkdata för standard- eller automatsäkring i ampere
45
Min. primärkabel i mm2
6
Max. rekommenderad primärkabel i meter
80
Min. jordledare i
mm2
6
S-0092J
OM-185 648 Sida 13
3-9. Anslutning av primärkabel
Filterkort
L1
L2
=JORD/PE
Y Anslut alltid jordledaren först.
L3
2
L1
L2
1
L3
Verktyg:
5/16”
ssb2.4* 1/94 – ST-801 718 / ST-801 946
Y Stäng AV svetsströmkällan och
kontrollera spänningen på kondensatorerna i enlighet med kapitel 5-3
innan du fortsätter.
Kontrollera primärpänningen på installationsplatsen.
Ta av vänster sidopanel.
OM-185 648 Sida 14
1
Primär- och jordledare
Se kapitel 3-8.
Montera kabelskor av rätt storlek på filterkortets anslutningar (se illustrationen).
2 Primäranslutning
Välj typ och storlek för överströmsskydd, se
kapitel 3-8. Anslut primär- och jordledare till
en frånslagen primäranlutning.
Montera tillbaka vänster sidopanel.
KAPITEL 4 – DRIFT
4-1. Frontpanelsreglage
2
1
3
5
1
.
2
Fläktmotorn regleras termostatiskt och 3
arbetar bara när kylning behövs.
Voltmeter (se 4-3)
Amperemeter (se 4-3)
Strömbrytare AV/PÅ
4
ST-184 761
4 Spänningsreglage
5 Induktansreglage
Induktansen bestämmer
svetssmältans
“fuktighet” eller flytbarhet. Vid högre inställning
ökar “fuktigheten” (smältans fluiditet).
4-2. Läges- och spänningsreglage
1
14-poligt fjärruttag
Lägesreglage
Enhetens grundläge är standard MIG/
MAG.
För pulsad MIG fordras anslutning av ett
externt pulsreglage till det 14-poliga
fjärruttaget. Fjärreglaget reglerar om
enheten är i standard eller pulsad MIG.
När pulsdonet kopplas bort, återgår
enheten till standard MIG.
Spänningsreglage
Enhetens grundläge är panelreglering av
utspänningen. Om ett fjärrreglage eller
pulsdon ansluts till det 14-poliga fjärruttaget, övertar fjärranordningen kontroll
över utspänningen.
Får att gå tillbaka till panelreglering av
utspänningen kopplar man bort eller avaktiverar ev. fjärranordningar som sänder effekt till pol E.
1
ST-801 192
OM-185 648 Sida 15
4-3. Mätarfunktioner
OBS
Läge
Mätarna visar verkliga svetseffektsvärden i ung. tre sekunder efter det att bågen
har brutits.
Mätarutslag vid tomgång
V
MIG/MAG
Pulsad
MIG
OM-185 648 Sida 16
Mätarutslag under svetsning
A
V
24.5
250
Förinställd spänning
Blankt
Verklig spänning
Verklig strömstyrka
V
A
V
A
PPP
PPP
24.5
250
Pulsdisplay
Pulsdisplay
Verklig spänning
Verklig strömstyrka
24.5
A
KAPITEL 5 – UNDERHÅLL & FELSÖKNING
5-1. Rutinunderhåll
. Underhåll oftare under hårda för-
Y Bryt strömmen före underhåll.
hållanden.
3 månader
Byt ut skadade
eller svårlästa
etiketter
Reparera eller
byt ut spruckna
kablar
Byt ut sprucken
brännarkropp
Reparera eller byt
ut spruckna kablar
och ledningar
Rengör och dra åt
svetsanslutningar
6 månader
Rengjör
invändigt
5-2. Renblåsning av enheten invändigt
Y Ta inte av kåpan vid renblåsning
av enhetens insida.
För renblåsning, rikta luftflödet genom
bakre och främre gallret, så som visas.
ST-801 718
OM-185 648 Sida 17
5-3. Demontering av kåpa och mätning av kondensatorspänning
Y Betydande likspänning kan finnas kvar på
kondensatorerna efter det att enheten stängts AV.
Kontrollera alltid spänningen så som visas för att
säkerställa att kondensatorerna laddats ur innan du
arbetar på enheten.
1
1
Slå AV svetsströmkällan och koppla
bort primärspänningen.
1
Utvändiga skruvar till handtag
För att lossa överdelen tar man av alla
sidobultar och de två utvändiga handtagsskruvarna från bägge handtag.
2
Förbindelsekort PC2
3
Voltmeter
Mät likspänningen över de två
skruvanslutningarna på RC3 och RC5
så som visas tills spänningen faller till
nära 0 (noll) volt.
Utför jobbet inuti enheten. Sätt tillbaka
kåpan när du är klar.
2
3
Plusledningen till nedre, höger
anslutning, minusledningen till
övre, höger anslutning
Verktyg:
5/16”
Ref. ST-801 718 / ST-801 536
OM-185 648 Sida 18
5-4. Voltmeter/Amperemeters hjälpmeddelanden
. Alla riktningar refererar till enhetens
framsida. Alla kretsar som omnämns
sitter inuti enheten.
1
V
A
HE.L
P–1
V
A
1
2
HE.L
P–2
V
A
HE.L
P–3
Anger ett fel i primärströmkretsen.
Kontakta en fabriksauktoriserad serviceagent om detta meddelande visas.
2
V
A
4
3
P–4
V
A
5
P–5
V
A
6
HE.L
P–6
V
A
HE.L
P–7
V
A
HE.L
P–8
Hjälpmeddelande 4
Anger ett fel i värmeskyddskretsen på
enhetens högra sida. Kontakta en fabriksauktoriserad serviceagent om detta meddelande visas.
5
Hjälpmeddelande 5
Anger att höger sida av enheten har
överhettats. Enheten har stängts av så att
fläkten kan kyla ned den (se kapitel 3-2).
Driften fortsätter när enheten svalnat.
Hjälpmeddelande 6
Anger att primärspänningen är för låg och
att enheten automatiskt har stängts av.
Driften fortsätter när spänningen ligger inom arbetsområdet (±15%). Låt en elektriker kontrollera primärspänningen om detta meddelande visas.
7
HE.L
Hjälpmeddelande 3
Anger att vänster sida av enheten har
överhettats. Enheten har stängts av så att
fläkten kan kyla ned den (se kapitel 3-2).
Driften fortsätter när enheten svalnat.
6
HE.L
Hjälpmeddelande 2
Anger ett fel i värmeskyddskretsen på
enhetens vänstra sida. Kontakta en
fabriksauktoriserad serviceagent om
detta meddelande visas.
4
3
Hjälpmeddelande 1
Hjälpmeddelande 7
Anger att primärspänningen är för hög och
att enheten automatiskt har stängts av.
Driften fortsätter när spänningen ligger inom arbetsområdet (±15%). Låt en elektriker kontrollera primärspänningen om detta meddelande visas.
8
Hjälpmeddelande 8
Anger ett fel i enhetens sekundäreffektskrets. Kontakta en fabriksauktoriserad
serviceagent om detta meddelande visas.
7
8
OM-185 648 Sida 19
5-5. Felsökning
Problem
Ingen svetseffekt; enheten defekt.
Åtgärd
Sätt primäranslutningen i läget På (se kapitel 3-9).
Kontrollera och byt vid behov ut primärsäkringen(arna) eller återställ automatsäkringen
(se kapitel 3-9).
Kontrollera att primäranslutningar är korrekta (se kapitel 3-9).
Ingen svetseffekt; mätarvisningen På.
Kontrollera, reparera eller byt ut fjärrkontrollen.
Enheten överhettar. Låt enheten svalna med fläkten På (se kapitel 3-2).
Oregelbunden eller fel svetseffekt.
Använd svetskabel av rätt storlek och typ (se kapitel 3-5).
Rengör och dra åt alla svetskabelsanslutningar.
115 V växelström saknas vid
duplexuttaget, 14-poligt fjärruttag.
Återställ automatsäkringen CB1 (se kapitel 3-7).
24 V växelström saknas vid det
14-poliga fjärruttaget.
Återställ automatsäkringen CB2 (se kapitel 3-7).
OM-185 648 Sida 20
Anm.
OM-185 648 Sida 21
KAPITEL 6 – KOPPLINGSSCHEMA
Figuur 6-1. Kopplingsschema för svetsströmkälla
OM-185 648 Sida 22
SD-185 518
OM-185 648 Sida 23
29
31
32
15
43
42
41
40
39
37
45
47
48
56
55
Figuur 7-1. Komplett enhet
OM-185 648 Sida 24
50
46
51
49
53
52
65
63
64
1
54
57
62
2
46
58
61
44
60
3
4
36
5
4
6
7
59
8
38
36
13
9
PC1
35
14
34
33
11
10
12
16
PC2
17
4
18
30
23
19
20
24
28
21
22
inte om inte förtecknade.
27
25
. Maskindelar är allmänna och finns
26
KAPITEL 7 – FÖRTECKNING ÖVER DELAR
801 930-C
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Figuur 7-1. Komplett enhet
. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 187 234 . . . COVER, top . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 195 585 . . . HANDLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 3 . . . . . . . . . . . . . . +190 373 . . . PANEL, side RH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 551 . . . INSULATOR, side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 185 835 . . . LABEL, warning electric shock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 5 . . . . PC7 . . . . . . 185 697 . . . CIRCUIT CARD, filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 185 210 . . . BRACKET, mtg filter board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 7 . . . . . T1 . . . . . . . 185 524 . . . TRANSFORMER, HF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 8 . . . . FM2 . . . . . . 183 918 . . . MOTOR, fan 24VDC 3000RPM 43CFM w/10 ohm resistor . . . . . . . . . .
. . . 9 . . . . PC1 . . . . . . 188 816 . . . CIRCUIT CARD ASSEMBLY, control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 194 371 . . . SPACER, al 3.500 lg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 194 450 . . . BRACKET, mtg capacitor/PC board/fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 12 . . . . C3-6 . . . . . . 192 935 . . . CAPACITOR, elctlt 2700uf 420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 181 925 . . . INSULATOR, stabilizer lead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 14 . . . . . Z1 . . . . . . . 180 029 . . . STABILIZER, output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 15 . . . . . L1 . . . . . . . 180 026 . . . INDUCTOR, input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 16 . . . . . T2 . . . . . . . 185 231 . . . TRANSFORMER, control 200/400VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . . 180 105 . . . BRACKET, mtg transformer aux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 18 . . . . CB2 . . . . . . 093 995 . . . CIRCUIT BREAKER, man reset 15A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 19 . . . . CB1 . . . . . . 161 078 . . . CIRCUIT BREAKER, man reset 7A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 20 . . . . RC2 . . . . . . 604 176 . . . RECEPTACLE, str dx grd 3W 15A 120V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLATE, identification (order by model & serial number) . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 282 . . . COVER, receptacle weatherproof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 22 . . . . . . . . . . . . . . +187 233 . . . PANEL, rear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 526 . . . LABEL, warning electric shock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 23 . . . . . . . . . . . . . . . . 153 403 . . . BUSHING, snap-in nyl .750 ID x 1.000mtg hole . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 24 . . . . . . . . . . . . . . . . 025 248 . . . STAND-OFF, insul .250–20 x 1.250 lg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 25 . . . . . W1 . . . . . . . 180 270 . . . CONTACTOR, def prp 40A 3P 24VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 26 . . . . C1,2 . . . . . . 188 446 . . . CAPACITOR, polyp film .5uf 900VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 27 . . . . . . . . . . . . . . . . 185 992 . . . BUS BAR, capacitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 28 . . . . CT1 . . . . . . 181 271 . . . TRANSFORMER, current 500 turns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 29 . . . . . . . . . . . . . . . . 177 547 . . . BUSHING, snap-in nyl CT–MT 1.125mtg hole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 30 . . . . . T4 . . . . . . . 185 208 . . . CHOKE, common mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 31 . . . . PC2 . . . . . . 187 243 . . . CIRCUIT CARD ASSEMBLY, interconnect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . 179 276 . . . BUSHING, snap-in nyl 1.000 x 1.375mtg hole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 214 . . . BUS BAR, interconnecting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 33 . . . . . . . . . . . . . . +194 449 . . . WINDTUNNEL, RH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 34 . . . . SR1 . . . . . . 184 260 . . . KIT, diode power module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 35 . . . PM1,2 . . . . . 186 656 . . . KIT, transistor IGBT module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 36 . . . . RT1,2 . . . . . 173 632 . . . THERMISTOR, NTC 30K ohm @ 25deg C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 37 . . . . . . . . . . . . . . . . 179 930 . . . HEAT SINK, power module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 38 . . . . . . . . . . . . . . . . 179 931 . . . HEAT SINK, rect quad diode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 39 . . . . . . . . . . . . . . . . 190 272 . . . BASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 40 . . . . . . . . . . . . . . . . 180 271 . . . BRACKET, mtg choke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 41 . . . . . . . . . . . . . . . . 182 654 . . . GASKET, DI–DT rubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 42 . . . . L3,4 . . . . . . 180 103 . . . COIL, DI–DT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 43 . . . . . . . . . . . . . . . . 176 844 . . . CORE, ferrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 44 . . . . PC3 . . . . . . 190 688 . . . CIRCUIT CARD ASSEMBLY, front panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 45 . . . . . . . . . . . . . . . . 182 707 . . . TERMINAL, power output black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 46 . . . . C7,8 . . . . . . 186 543 . . . CAPACITOR ASSEMBLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 47 . . . . RC1 . . . . . . 143 976 . . . RECEPTACLE W/SOCKETS, (service kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 48 . . . . . . . . . . . . . . . . 180 732 . . . BOOT, neg output stud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 49 . . . . . . . . . . . . . . . . 179 848 . . . BOOT, pos output stud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . . 179 898 . . . PANEL, front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 51 . . . . . . . . . . . . . . . . 181 245 . . . TERMINAL, power output red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NAMEPLATE, (order by model and serial number) . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
OM-185 648 Sida 25
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Figuur 7-1. Komplett enhet (forts.)
. . . 53 . . . . HD1 . . . . . . 168 829
. . . 54 . . . . . S1 . . . . . . . 128 756
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 226
. . . 55 . . . . . . . . . . . . . . . . 174 992
. . . 56 . . . . . . . . . . . . . . . . 179 851
. . . 57 . . . . . . . . . . . . . . . . 179 928
. . . 58 . . . . FM1 . . . . . . 175 084
. . . . . . . . . C13-16 . . . . . 180 778
. . . 59 . . . . R1,2
C9,10,11,12 . . . 175 194
. . . 60 . . . . D1-4 . . . . . . 179 630
. . . 61 . . . . . . . . . . . . . . . . 179 826
. . . 62 . . . . . . . . . . . . . . +179 902
. . . 63 . . . . . . . . . . . . . . . . 183 827
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 276
. . . 64 . . . . . . . . . . . . . . . . 179 310
. . . . . . . . . . PLG4 . . . . . . 131 056
. . . . . . . . . . RC10 . . . . . . 166 679
. . . . . . . . . . PLG2 . . . . . . 115 092
. . . . . . . . PLG7,19 . . . . 115 094
. . . . . . . . PLG9,11 . . . . 115 091
. . . . . . . . PLG3,12 . . . . 180 776
. . . . . . . PLG5,15,16 . . . 175 026
. . . . . . . . . PLG21 . . . . . 181 410
. . . 65 . . . . . . . . . . . . . . +190 271
. . . TRANSDUCER, current 1000A max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . SWITCH, tgl 3PST 40A 600VAC scr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . INSULATOR, switch power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . KNOB, pointer .840dia x .250 ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . KNOB, pointer 1.670dia x .250 ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . SHROUD, fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . MOTOR, fan 24VDC 3000RPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . CAPACITOR ASSEMBLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
1
1
1
4
. . . RESISTOR/CAPACITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . KIT, diode ultra fast recovery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . INSULATOR, rectifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . WINDTUNNEL, LH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . BUS BAR, output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . BUSHING, snap-in nyl 1.000 x 1.375mtg hole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . LABEL, warning general precautionary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . HOUSING RECEPTACLE & SOCKETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . HOUSING RECEPTACLE PINS & SOCKETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . HOUSING PLUG & SOCKETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . HOUSING PLUG & SOCKETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . HOUSING PLUG & SOCKETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . PLUG, w/leads voltage feedback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . PLUG, w/leads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . PLUG, w/leads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . PANEL, side LH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
4
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
+When ordering a component originally displaying a precautionary label, the label should also be ordered.
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-185 648 Sida 26
Gäller från 01 januari 2000
(produkter med serienummer som inleds med “LA” eller nyare)
Garantifrågor?
Ring
1-800-4-A-MILLER
(USA) eller din
lokale Millerdistributör.
Din distributör ger dig
också ...
Service
Du får alltid den snabba,
tillförlitliga service du
behöver. De flesta ersättningsdelar är dig till
hands inom 24 timmar.
Stöd
Vill du få snabba svar på
svåra svetsfrågor? Kontakta din distributör. Hans
och Millers expertis står
dig alltid till tjänst.
Denna begränsade garanti ersätter alla tidigare Miller-garantier, såväl uttryckliga som underförstådda.
BEGRÄNSAD GARANTI – Under förutsättning att
nedanstående villkor är uppfyllda, garanterar Miller Electric
Mfg. Co., Appleton, Wisconsin, originalinköparen att ny Millerutrustning, såld efter det att denna begränsade garanti trätt i
kraft, är fri från defekter i material och utförande när den
levereras av Miller. DENNA UTTRYCKLIGA GARANTI
ERSÄTTER ALLA ANDRA, UTTRYCKLIGA SOM
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE SÅDANA
SOM AVSER SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET.
4.
6 månader — batterier
5.
90 dagar — delar
*
*
*
*
*
*
*
*
Inom nedanstående garantiperioder reparerar eller byter
Miller ut garanterade delar eller komponenter som gått sönder
p g a defekter i material eller utförande. Miller måste erhålla
skrifligt meddelande om sådan defekt inom trettio (30) dagar,
varpå Miller skickar instruktioner om de reklamationsprocedurer som ska följas.
MIG-pistoler/TIG-brännare
Induktionsspolar och filtar
Plasmaskärbrännare, modell APT, ZIPCUT &
PLAZCUT
Fjärrkontroller
Tillbehörssatser
Ersättningsdelar (ej arbete)
Spoolmate 185 & Spoolmate 250
Kapell
Millers True Blue begränsade garanti gäller inte för:
Miller accepterar reklamationsrapporter för nedan
förtecknade apparater som täcks av garanti. Alla
garantiperioder startar på dagen för leverans av apparaten till
den förste ägaren, eller ett år efter det att apparaten sänts till
en nordamerikansk distributör eller arton månader efter det att
apparaten sänts till en internationell distributör.
1.
2.
3.
1.
Förbruksartiklar,
som
t.ex.
kontaktrör,
skärmunstycken, kontaktorer, borstar, släpringar,
reläer eller delar som går sönder p.g.a. normal
förslitning.
2.
Artiklar levererade av Miller, men tillverkade av andra,
som t.ex. motorer eller handelstillbehör. Sådana artiklar
täck av tillverkarens garantin, om sådan finns.
3.
Utrustning som modifierats av annan än Miller, eller som
installerats eller använts på fel sätt eller som inte skötts i
enlighet med industristandarderna, eller som inte fått
skälig och nödvändig vård, eller som använts för annan
drift är sådan för vilken den är avsedd enligt
specifikationerna.
5 år delar – 3 år arbete
*
Originallikriktare
*
Invertrar (endast in- och utgångslikriktare)
3 år — delar och arbete
*
Omformare/likriktare strömkällor
*
Strömkällor för plasmaskärning
*
Hel- och halvautomatiska matarverk
*
Inverterströmkällor
*
Intellitig
*
Motordrivna svetsgeneratorer
(OBS: Motorer garanteras
motortillverkaren.)
MILLER-PRODUKTER ÄR AVSEDDA FÖR KOMMERSIELLA/INDUSTRIELLA KUNDER OCH PERSONER SOM
HAR KUNSKAP OCH ERFARENHET AV ANVÄNDNING
OCH UNDERHÅLL AV SVETSUTRUSTNING.
separat
av
*
DS-2 matarverk
*
Motordriva pistoler (med undantag
Spoolmate 185 & Spoolmate 250)
för
*
Processkontroller
*
Lägesställare och kontroller
1 år — delar och arbete
*
Automatiska rörelseanordningar
*
RFCS fotreglage
*
Strömkällor för induktionsuppvärmning
*
Vattenkylsystem
*
HF-enheter
*
Motstånd
*
Maxstar 140
*
Punktsvetsar
*
Belastningsmotstånd
*
Miller Cyclomatic-produkter
*
Hjulsatser/Vagnar
*
Plasmaskärbrännare
(utom modellerna APT & SAF)
*
Tillval (eftermonterade)
(OBS: Tillvalen täcks av True Blue under
återstoden av garantiperiod för produkten i vilken
de är installerade, eller i minst ett år — beroende
på vilket som är längst.)
I händelse av reklamation som täcks av denna garanti, skall
de enda gottgörelserna bestå av: (1) reparation; eller (2) byte;
eller, i fall där Miller skriftligen så medger, (3) skälig ersättning
för reparation eller byte vid auktoriserad Miller servicestation,
eller (4) betalning av eller kredit för inköpskostnaden (minus
skälig avskrivning grundad på verkligt bruk) efter retur av
varan på kundens bekostnad. Millers reparations- eller
bytesoption är fob, fabriken i Appleton, Wisconsin eller fob till
en Miller-auktoriserad serviceanläggning som fastställs av
Miller. Därför medges ingen kompensation för eller ersättning
av transportkostnader av något slag.
I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER ÄR HÄR
UTTRYCKTA GOTTGÖRELSER DE ENDA GOTTGÖRELSERNA. I INGET FALL SKALL MILLER HÅLLAS
ANSVARIGT FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA
ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE VINSTFÖRLUST),
VARE SIG GRUNDADE PÅ KONTRAKT, KRÄNKNING
ELLER ANNAN LAGTEORI.
ANNAN UTTRYCKLIG GARANTI LÄMNAS INTE.
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE SÅDANA
SOM AVSER SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT
SPECIELLT ÄNDAMÅL, BETRAKTAS SOM OGILTIGA AV
MILLER.
Vissa stater i U.S.A. godkänner inte begränsning av hur länge
en underförstådd garanti gäller och vissa tillåter inte
undantagande eller begränsning av ansvaret för följdskador,
så ovanstående gäller därför inte alla köpare. Denna garanti
ger specifika legala rättigheter, men det kan även finnas andra
rättigheter som varierar från stat till stat.
I vissa provinser i Kanada medger lagstiftningen andra, extra
garantier eller gottgörelser än de som uppgivits här, och i de
fall dessa inte kan åsidosättas, gäller ovanstående
begränsningar och undantag eventuellt inte. Denna
begränsade garanti ger specifika legala rättigheter, men det
kan även finnas andra rättigheter som varierar från provins till
provins.
miller_warr 7/00
Ägarens register
V.g. fyll i och förvara med dina personliga papper.
Modellnamn
Serie-/Typnummer
Inköpsdatum
(Den dag produkten levererades till den första köparen.)
Distributör
Adress
Ort
Land
Postnummer
För service
Ring 1-800-4-A-Miller (USA) eller se vår webbplats på
www.MillerWelds.com för uppgift om närmast DISTRIBUTÖR
eller SERVICEVERKSTAD.
Uppge alltid modellnamn och serienummer.
Kontakta din distributör för:
Svets- och förbrukningsartiklar
Tillval och tillbehör
Personlig säkerhetsutrustning
Service och reparation
Miller Electric Mfg. Co.
Ett Illinois Tool Works-bolag
1635 West Spencer Street
Appleton, WI 54914 U.S.A.
Utbytesdelar
Utbildning (kurser, videor, böcker)
Internationellt huvudkontor–U.S.A.
U.S.A. tel: 920-735-4505
U.S.A. & Kanada FAX: 920-735-4134
Internationell FAX: 920-735-4125
Tekniska handböcker
(reparationsinformation och delar)
Kopplingsscheman
Europeiskt huvudkontor –
Storbritannien
Tel: +44 (0) 1204-593493
FAX: 44 (0) 1204-598066
Svetsprocesshandböcker
www.MillerWelds.com
Kontakta transportfirman för:
Lämna anmälan för förlust eller skada som
uppstått under transporten.
För hjälp att fylla i eller avgöra reklamationer, kontakta din distributör och/eller
produkttillverkarens transportavdelning.
TRYCKT I U.S.A.
 2000 Miller Electric Mfg. Co.
6/00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising