Widex | (language pack 2) | User Instructions | Widex (language pack 2) User Instructions

Widex (language pack 2) User Instructions
USER INSTRUCTIONS
TV PLAY
WIDEX A/S
Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Denmark
http://global.widex.com
Manual no.:
9 514 0419 089 #01
Issue:
2018-08
SK
HU
HR
RS
SI
BG
GR
LT
RU
RO
EE
BA
LV
UA
AL
TR
SA
IR
IL
PH
PK
GB
1
1.
2.
3.
4.
5.
A
6.
7.
B
4
2
6
1.
8
1.
1.
3.
2.
1-2 metres
?
2.
2.
5.
3.
3
5
5 sec
7
4.
TV PLAY
1.
9
6.
SK NÁVOD NA POUŽITIE .......................................................................................... 4
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS .....................................................................................14
HR KORISNIČKE UPUTE ...........................................................................................25
RS UPUTSTVO ZA UPOTREBU ................................................................................ 36
SI NAVODILA ZA UPORABO ..................................................................................46
BG УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА .........................................................................57
GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ........................................................................................ 68
LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS ............................................................................. 78
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ...................................................... 89
RO INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE ................................................................... 99
EE KASUTUSJUHEND ............................................................................................109
BA KORISNIČKO UPUTSTVO ..................................................................................120
LV LIETOTĀJA INSTRUKCIJA ................................................................................ 130
UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ .................................................................141
AL UDHËZIMET E PËRDORIMIT .............................................................................. 151
TR KULLANMA KILAVUZU ..................................................................................... 161
SA ‫ تعليمات المستخدم‬.................................................................................................171
IR ‫ راهنمای کاربر‬............................................................................................. 181
IL ‫ שמתשמל תוארוה‬...........................................................................................191
PH MGA PAGTUTURO PARA SA USER ...................................................................201
PK ‫ ہدایات برائے صارف‬............................................................................................ 211
GB USER INSTRUCTIONS ....................................................................................... 221
LICENSE AGREEMENT ..............................................................................................232
LICENSE NOTICE AND TRADEMARK ACKNOWLEDGEMENT ....................................236
3
VITAJTE
Gratulujeme k Vášmu novému vysielaciemu zariadeniu!
Obsah balenia - pozri obrázok 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zariadenie
Mikro USB kábel
Montážna konzola s držiakom kábla
Optický zvukový kábel (Toslink)
Čistiace vrecúško
Náhradná dvojitá lepiaca páska na montáž
Analógový zvukový kábel (mini jack-phono)
POZNÁMKA
Skôr, ako začnete používať zariadenie, si pozorne prečítajte túto brožúrku a návod na
používanie načúvacieho prístroja.
Určené použitie
Tento prístroj je určený na to, aby fungoval ako bezdrôtový zvukový vysielač z televízora do podporovaných načúvacích prístrojov.
Dôležité bezpečnostné informácie
Pred použitím zariadenia si dôkladne preštudujte túto časť.
Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí do troch rokov.
Nepoužívajte ho vonku.
Nikdy sa nepokúšajte otvoriť alebo opraviť zariadenie sami. Ak potrebujete opravu,
obráťte sa na svojho ušného lekára.
Zariadenie udržujte mimo priameho slnečného žiarenia a neumiestňujte ho blízko
iných zariadení, ktoré ho môžu ohrievať.
Televízor alebo USB nabíjačka musia vyhovovať normám IEC 60601-1, IEC 60950-1,
IEC 62368-1 alebo ekvivalentným bezpečnostným normám.
Vaše zariadenie je potrebné skladovať a prepravovať pri teplotách medzi -20 °C až
+55 °C (-4 °F až 131 °F) a pri relatívnej vlhkosti 10 % – 90 %.
Vaše zariadenie je navrhnuté tak, aby pracovalo v rozsahu teplôt 0 °C (32 °F) až 45 °C
(113 °F), relatívnej vlhkosti 10 % – 90 % a atmosférického tlaku 500 až 1 500 mBar.
4
ZAČÍNAME
Pripojenie zariadenia k televízoru
Možnosť A: pomocou optického kábla - pozri obrázok 2
Pre zvukové pripojenie odporúčame na pripojenie zariadenia k televízoru použiť optický kábel (modrý), keďže vám to poskytne najlepšiu kvalitu zvuku.
1. Odstráňte ochranné kryty z oboch koncov optického kábla.
2. Pripojte optický kábel (modrý) k zodpovedajúcej zásuvke „Optical IN“ (optické
dnu) (modrá) na zadnej strane zariadenia a potom ho pripojte k zásuvke „Optical
OUT“ (optické von) na zadnej strane televízora.
POZNÁMKA
Zariadenie neuchovávajte v zásuvke. Môže to skrátiť dosah prenosu - pozri obrázok 9.
POZNÁMKA
Keď pripájate zariadenie k televízoru pomocou optického kábla, sú podporované tieto
digitálne formáty:
digitálne stereo (PCM),
Dolby Audio™.
Môže byť potrebné nakonfigurovať televízor, DVD prehrávač alebo domáce kino
a vybrať jeden z podporovaných zvukových formátov. Uvedomte si, že zariadenie
možno nedokáže prenášať zvuk z nepodporovaných zvukových formátov.
Možnosť B: pomocou analógového zvukového kábla - pozri obrázok 3
Na pripojenie zariadenie k televízoru môžete použiť aj analógový kábel. Ak to chcete
urobiť, postupujte nasledovne:
1. Pripojte konektor (fialový) na analógovom kábli do zásuvky na zadnej strane zariadenia.
2. Potom pripojte analógový zvukový kábel do zodpovedajúcich zásuviek na zadnej
strane televízora.
POZNÁMKA
Na pripojenie zariadenia k televízoru použite buď možnosť optického kábla, alebo analógového kábla. Nemusíte používať oba.
POZNÁMKA
Ak ste pripojili obidva káble, zariadenie vždy vyberie zdroj z optického pripojenia.
Napájanie zariadenia
Pre napájanie zariadenia pripojte kábel Micro USB k zariadeniu a potom pripojte druhý
koniec ku zásuvke na USB na zadnej strane televízora.
Potom zapnite televízor.
5
POZNÁMKA
Ak váš televízor nemá zásuvku na USB, môžete použiť štandardnú USB nabíjačku (nie je
súčasťou balenia). Nabíjačka má dodávať minimálne 500 mA (2,5 W).
Nastavenie zariadenia pre jeden alebo dva načúvacie prístroje pozri obrázok 5
Zariadenie môžete nastaviť podľa svojich potrieb pomocou posuvnej lišty na spodnej
strane zariadenia. Ak máte len jeden načúvací prístroj, vyberte monofónne nastavenie.
Ak používate dva načúvacie prístroje, vyberte stereofonické nastavenie.
Mono zvuk
Stereo zvuk
Spárovanie zariadenia s načúvacími prístrojmi - pozri obrázok 6
Pred začiatkom vysielania zvuku z televízora musíte spárovať zariadenie a načúvacie
prístroje. Postupujte nasledovne:
1. Zahájte napájanie zariadenia zapnutím televízora (pozri obrázok 4) alebo pozrite
časť „Napájanie zariadenia“.
2. Reštartujte načúvacie prístroje otvorením a zatvorením priehradky na batérie.
3. Počas párovania majte načúvacie prístroje v blízkosti zariadenia (1 až 2 metre).
4. Načúvacie prístroje prehrajú tón potvrdzujúci to, že boli spárované so zariadením.
POZNÁMKA
Vaše načúvacie prístroje sú v režime párovania len tri minúty po reštarte. Ak ich nestihnete spárovať v tomto čase, budete ich musieť reštartovať znova.
POZNÁMKA
Zariadenie možno použiť na vysielanie zvuku k viacerým používateľom naraz. Ak potrebujete túto možnosť, stačí rovnaký postup párovania uvedený vyššie.
Odstránenie párovania
Párovanie môžete odstrániť iba pomocou aplikácie. Ak to chcete urobiť, postupujte
nasledovne:
1. Otvorte program PREHRÁVANIE TV v aplikácii a vstúpte do ponuky Zvuk.
2. Ťuknite na tri bodky v pravom hornom rohu ponuky Zvuk.
3. Stlačte tlačidlo Vymazať párovanie a príjmite odstránenie párovania.
6
POUŽITIE ZARIADENIA S APLIKÁCIOU - POZRI
OBRÁZOK 7
Použitie zariadenia
Po spárovaní zariadenia s načúvacími prístrojmi je pripravené na použitie prostredníctvom aplikácie. Pre začiatok počúvania televízora postupujte takto:
1. Začnite kontrolou toho, že sú načúvacie prístroje spárované s telefónom.
2. Otvorte aplikáciu a vyberte program počúvania TV. Začnete počúvať zvuk z televízora.
3. Ak chcete prestať počúvať zvuk z televízora, jednoducho zmeňte na iný počúvací
program.
POZNÁMKA
Pri prvom použití aplikácie po párovaní načúvacieho prístroja so zariadením uvidíte na
obrazovke text Pomocníka, ktorý Vás informuje, že program PREHRÁVANIE TV bol
pridaný do zoznamu programov. Táto správa zmizne, keď kliknete kdekoľvek na obrazovke.
POZNÁMKA
Ak sa v aplikácii nezobrazuje ikona programu PREHRÁVANIRE TV, zariadenie a načúvacie
prístroje nie sú spárované správne.
Nastavenie hlasitosti zvuku z televízora
Hlasitosť zvuku z televízora alebo načúvacích prístrojov môžete ľahko nastaviť pomocou posuvných líšt hlasitosti na obrazovke aplikácie.
POZNÁMKA
Ak sa chcete zamerať na zvuk z televízora a nepočúvať okolité zvuky, môžete v aplikácii
použiť funkciu Vypnúť miestnosť.
Telefónne hovory pri používaní zariadenia
Ak máte iPhone, prichádzajúce hovory budete prijímať tak, ako to zvyčajne robíte v
telefóne.
Ak máte smartfón Android, na udržanie telefónnych hovorov počas používania zariadenia potrebujete zariadenie COM-DEX. Pri prijímaní hovoru, postupujte takto:
1. Príjmite hovor stlačením tlačidla na zariadení COM-DEX.
POZNÁMKA
Ak telefónny hovor nie je prenášaný do načúvacích prístrojov, skúste pomocou aplikácie zmeniť počúvací program.
7
VOLITEĽNÉ: PRIPOJENIE ZARIADENIA K ZADNEJ
STRANE TELEVÍZORA - POZRI OBRÁZOK 8
Pre pripojenie zariadenia k jednému z horných rohov televízora dôsledne dodržiavajte
nasledujúce kroky:
1. Vyčistite povrch zadnej strany televízora pomocou čistiaceho vrecúška. Nechajte
povrch niekoľko sekúnd oschnúť.
2. Odstráňte ochrannú fóliu z lepiacej pásky na montážnej konzole.
3. Zatlačte lepiacu pásku na montážnej konzole na zadnú stranu televízora a podržte
ju stlačenú 5 sekúnd.
4. Pretiahnite káble cez držiak káblov na montážnej konzole.
5. Zasuňte zariadenie do montážnej konzoly a zaistite káble sponou na káble.
POZNÁMKA
Nepripájajte zariadenie priamo k ventilačnému systému televízora. Umiestnenie ventilačného systému závisí od televízora.
POZNÁMKA
Zariadenie neuchovávajte v zásuvke - mohlo by to mať negatívny vplyv na bezdrôtový
prenos - pozri obrázok 9.
POZNÁMKA
Pre dlhší dosah prenosu udržujte zariadenie v dohľade.
8
ĎALŠIE INFORMÁCIE
Údržba
Zariadenie čistite pomocou jemnej suchej handričky alebo vysávajte mäkkým nástavcom.
POZNÁMKA
Zariadenie neumývajte a nikdy ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
Diódy LED
Dióda LED
VÝZNAM
Slabnúce biele svetlo
Uvidíte to pri prvom zapnutí zariadenia alebo po resetovaní.
Jeden modrý záblesk pri každom načúvacom prístroji
Zariadenie odosiela informácie o párovaní načúvacím
prístrojom
Slabnúce modré svetlo
Ak krátko stlačíte tlačidlo resetovania, dióda LED začne blikať namodro a vysielanie sa na 30 sekúnd zastaví. Nebude to mať žiadny vplyv na zariadenie.
Slabnúce zelené svetlo
Zariadenie je zapnuté, ale nevysiela
Nepretržité zelené svetlo
Zariadenie je zapnuté a vysiela.
Blikajúce červené svetlo
Neznámy zvukový formát
Slabnúce červené svetlo
Zariadenie je prehriate. Zariadenie pred použitím nechajte vychladnúť.
Tento vzorec diódy LED môže byť tiež vidieť, ak kábel
USB neposkytuje zariadeniu dostatočné napájanie.
Nepretržité červené svetlo
Zariadenie nepracuje. Obráťte sa na svojho ušného
lekára.
Resetovanie zariadenia
Na zadnej strane zariadenia nájdete tlačidlo. Toto tlačidlo môžete použiť na resetovanie zariadenia tak, že ho stlačíte na 5 sekúnd. To reštartuje zariadenie a zo zariadenia
odstráni všetky existujúce párovania.
POZNÁMKA
Ak resetujete zariadenie, budete musieť znova spárovať načúvací prístroj so zariadením.
Riešenie problémov
Tieto stránky obsahujú rady, ako riešiť situácie, keď zariadenie prestane fungovať alebo nefunguje podľa očakávaní. Ak problém pretrváva, obráťte sa na svojho ušného lekára.
9
Problém
Možná príčina
Riešenie
V mojich načúvacích prís- a. Načúvacie prístroje a za- a. Spárujte zariadenie a natrojoch nie je žiadny zvuk z riadenie nie sú spárované. čúvacie prístroje.
televízora
b. Zariadenie nie je správne b. Skontrolujte, či je zariapripojené k televízoru.
denie správne pripojené k
c. Zdroj zvuku nie je zapnu- televízoru.
tý.
c. Zapnite zvukový zdroj.
d. Batérie načúvacieho prís- d. Vymeňte batérie načúvatroja sú takmer vybité.
cieho prístroja.
e. Vaše načúvacie prístroje e. Vyberte program PREnie sú v programe PREHRÁ- HRÁVANIE TV z aplikácie.
VANIE TV.
f. Zvýšte hlasitosť v aplikáf. Hlasitosť je príliš nízka. cii.
Iní nepočujú zvuk z televí- a. Pripojili ste zariadenie k a1. Pripojte analógový kázora
zásuvke na slúchadlá.
bel, ako je opísané v kapitole Pripojenie.
a2. Použite iný výstup na
televízore.
A3. Skontrolujte nastavenia
zvuku na televízore a nastaviť reproduktory tak, aby sa
používali súčasne.
Počujem zvuk len v jednom a. Batéria v druhom načúnačúvacom prístroji.
vacom prístroji je vybitá.
b. Len jeden načúvací prístroj bol spárovaný so zariadením.
Pripojil/-a som optický kábel k televízoru, ale v načúvacích prístrojoch nemám
žiadny zvuk.
a. Vymeňte batérie načúvacieho prístroja.
b. Vykonajte nové párovanie.
a. Televízor nie je nakonfi- a. Skontrolujte nastavenie
gurovaný na odosielanie
výstupu zvuku televízora
zvuku cez konektor optické- (rozšírené nastavenia).
ho výstupu.
Mám k televízoru pripojený Analógové konektory na te- a. Použite optický kábel doanalógový kábel, ale v na- levízore sú len zvukovým daný so zariadením.
čúvacích prístrojoch nemám vstupom.
b. Použite kábel mini jack
žiadny zvuk.
na mini jack a zástrčku na
slúchadlá na televízore.
c. Televízor nemusí byť
kompatibilný so zariadením.
10
Problém
Možná príčina
Hlasitosť nie je pohodlná.
Riešenie
a. Upravte hlasitosť pomocou aplikácie alebo diaľkového ovládania.
b. Skontrolujte rozšírené
nastavenia televízora, kde
nájdete nastavenie hlasitosti.
Zvuk televízora je v jednom a. Zariadenie bolo umiest- a. Umiestnite zariadenie na
alebo oboch načúvacích
nené v zásuvke alebo je za dohľad.
prístrojoch prerušovaný.
stenou.
b. Umiestnite zariadenie do
b. Zariadenie je mimo roz- rozsahu.
sahu.
c. Posuňte sa od iných zdroc. Dochádza k interferencii z jov rádiových prenosov.
iných zdrojov rádiových
prenosov.
Dióda LED bliká načerveno a. Zariadenie je prehriate.
a v načúvacích prístrojoch b. Televízor nedokáže donie je žiadny zvuk.
dávať zariadeniu dostatok
energie.
a. Zariadenie udržujte mimo
dosahu slnečného svetla.
Neumiestňujte ho do zásuvky a udržujte ho ďaleko od
ventilačného systému na
zadnej strane televízora.
b. Odpojte ostatné zariadenia pripojené k televízoru
cez USB alebo pripojte zariadenie do zásuvky.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na svojho ušného lekára.
11
REGULAČNÉ INFORMÁCIE
Smernice EÚ
Smernica 2014/53/EÚ
Spoločnosť Widex A/S týmto vyhlasuje, že výrobok WIDEX TV PLAY (PREHRÁVANIE
TV) je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami
smernice 2014/53/EÚ.
Výrobok WIDEX TV PLAY (PREHRÁVANIE TV) obsahuje rádiové vysielače pracujúce
na frekvencii: 2,4 GHz, 10,0 mW EIRP.
Kópiu vyhlásenia o zhode podľa smernice 2014/53/EÚ nájdete na stránke:
http:Global.widex.com/doc
N26346
Informácie týkajúce sa likvidácie
Nevyhadzujte načúvacie prístroje, ich súčasti ani batérie spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Načúvacie prístroje, ich príslušenstvo a batérie sa majú likvidovať v zberniach odpadu
z elektrických a elektronických zariadení alebo odovzdať ušnému lekárovi či odborníkovi na načúvacie prístroje, ktorý zaistí ich bezpečnú likvidáciu.
12
SYMBOLY
Symboly používané spoločnosťou Widex A/S pri označovaní zdravotných pomôcok
(štítky/IFU/atď.)
Symbol
Názov/Popis
Výrobca
Názov a adresa výrobcu produktu sú uvedené vedľa symbolu. V prípade potreby
môže byť tiež uvedený dátum výroby.
Katalógové číslo
Katalógové číslo (číslo položky) produktu.
Pred použitím si prečítajte návod
Návod na používanie obsahuje dôležité upozornenia (varovania/bezpečnostné
opatrenia) a je nutné si ho pred použitím produktu preštudovať.
Varovanie
Text označený symbolom varovania je nutné pred použitím produktu preštudovať.
Označenie WEEE
„Nevyhadzovať do komunálneho odpadu“. Ak je výrobok nutné zlikvidovať, musí byť odoslaný na určené zberné miesto na recykláciu a obnovu, aby sa zabránilo riziku poškodenia životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku prítomnosti nebezpečných látok.
Označenie CE
Produkt vyhovuje požiadavkám uvedeným v európskych smerniciach, ktoré sa
týkajú označenia CE.
Značka RCM
Produkt vyhovuje požiadavkám predpisov pre elektrickú bezpečnosť, elektromagnetickú kompatibilitu a rádiové spektrum, ktoré platia pre produkty dodávané na austrálsky a novozélandský trh.
Rušenie
V blízkosti produktu môže dochádzať k elektromagnetickému rušeniu.
13
ÜDVÖZÖLJÜK!
Gratulálunk az új adatátviteli készülékéhez.
A csomag tartalma – lásd az 1. ábrát:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Készülék
Mikro USB-kábel
Rögzítőfoglalat kábeltartóval
Optikai (Toslink) audiokábel
Tisztítótasak
2 darab tartalék ragasztócsík a rögzítéshez
Analóg audiokábel (mini jack-RCA átalakító)
MEGJEGYZÉS
Mielőtt használatba veszi a készüléket, figyelmesen olvassa el ezt a leírást, illetve a
hallókészülék használati útmutatóját.
Javallott használat
A készülék a vezeték nélküli hangátvitelt biztosítja a televíziótól a támogatott hallókészülékekhez.
Fontos biztonsági tudnivalók
A készülék használatának megkezdése előtt gondosan olvassa el ezt a részt.
Tartsa távol a készüléket a három évnél kisebb gyermekektől.
Ne használja a készüléket a szabadban.
Ne próbálja saját maga felnyitni vagy megjavítani a készüléket. A jeladó javíttatásával kapcsolatban forduljon hallókészülék-szakértőhöz.
Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény hatásának, és ne helyezze azt olyan berendezések közelébe, amelyek hatására felmelegedhet.
A televíziónak vagy az USB hálózati töltőnek meg kell felelnie az IEC 60601-1, IEC
60950-1, IEC 62368-1 vagy azzal egyenértékű biztonsági szabványoknak.
A készüléket −20 °C és +55 °C közötti hőmérsékleten és 10% – 90% relatív páratartalom mellett tárolja és szállítsa.
A készüléket úgy alakították ki, hogy 0 °C – 45 °C hőmérséklettartományban, 10% –
90% relatív páratartalom és 500–1500 mbar légköri nyomás mellett üzemeljen.
14
ELSŐ LÉPÉSEK
A készülék csatlakoztatása a televízióhoz
„A” változat: az optikai kábel segítségével – lásd a 2. ábrát
A hangjel átviteléhez javasoljuk, hogy a készüléket a (kék színű) optikai kábel segítségével csatlakoztassa a televízióhoz, mivel így érheti el a legjobb hangminőséget.
1. Távolítsa el a védőkupakot az optikai kábel mindkét végéről.
2. Csatlakoztassa a (kék színű) optikai kábelt a készülék hátulján található, megfelelő
(kék színű) „Optical IN” bemeneti csatlakozóhoz, majd csatlakoztassa a másik végét a televízió hátoldalán található „Optical OUT” kimeneti csatlakozóhoz.
MEGJEGYZÉS
Ne tárolja a készüléket a fiókban, mivel ez lerövidítheti a hatótávolságát - lásd a 9.
ábrát.
MEGJEGYZÉS
Amennyiben az optikai kábel segítségével csatlakoztatja a készüléket a televízióhoz, a
következő digitális formátumok támogatottak:
Digital stereo (PCM)
Dolby Audio™
A támogatott hangformátumok valamelyikének kiválasztásához szükség lehet a
televízió, a DVD-lejátszó vagy a házimozi-rendszer konfigurálására. Előfordulhat,
hogy a készülék nem képes a nem támogatott hangformátumok átvitelére.
„B” változat: az analóg audiokábel segítségével – lásd a 3. ábrát
Használhatja az analóg kábelt is a készülék televízióhoz történő csatlakoztatásához.
Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:
1. Csatlakoztassa az analóg kábel (lila színű) csatlakozóját a készülék hátoldalán található aljzathoz.
2. Ezt követően csatlakoztassa az analóg audiokábelt a televízió hátoldalán található
megfelelő csatlakozóaljzatokhoz.
MEGJEGYZÉS
Eldöntheti tehát, hogy a készülék televízióhoz történő csatlakoztatásához az optikai
kábeles vagy az analóg kábeles megoldást választja. Nem szükséges egyidejűleg
mindkét megoldást használnia.
MEGJEGYZÉS
Ha mindkét kábelt csatlakoztatja, a készülék mindig az optikai kapcsolaton keresztül
érkező jelet veszi figyelembe.
A készülék bekapcsolása
A készülék bekapcsolásához előbb csatlakoztassa a mikro USB-kábel egyik végét a
készülékhez, majd a másikat a televízió hátoldalán található USB-csatlakozóhoz.
Ezt követően kapcsolja be a televíziót.
15
MEGJEGYZÉS
Ha a televízió nem rendelkezik USB-csatlakozóval, használhat közönséges USB hálózati
töltőt is (nem tartozéka a készüléknek). Erre a célra érdemes egy legalább 500 mA (2,5 W)
teljesítményű hálózati töltőt használni.
A készülék beállítása egy vagy két hallókészülék párosítása esetén
- lásd az 5. ábrát
Az igényeinek megfelelően állíthatja be a készüléket az alján található csúszka segítségével. Ha egy hallókészülékkel rendelkezik, akkor állítsa a készüléket monaurális
pozícióba, ha viszont két hallókészüléket használ, akkor válassza a binaurális beállítást.
Monó hang
Sztereó hang
A jeladó és a hallókészülékek párosítása – lásd a 6. ábrát
A televíziós hangátvitel megkezdését megelőzően a készüléket párosítani kell a hallókészülékkel. A következőképpen járjon el:
1. A televízió bekapcsolásával indítsa be a készüléket (lásd a 4. ábrát) vagy tanulmányozza „A készülék bekapcsolása” szakaszt.
2. Az elemtartó rekesz kinyitásával, majd becsukásával indítsa újra a hallókészülékeket.
3. A párosítás során a hallókészülékek legyenek a jeladó hatósugarán belül (1-2 méter).
4. A párosítás sikeres végrehajtását a hallókészülékek egy hangjelzéssel erősítik
meg.
MEGJEGYZÉS
A hallókészülékek az újraindítást követően csupán három percig vannak párosítás
üzemmódban. Ha nem sikerül időben végrehajtani a párosítást, ismét el kell végeznie
az újraindítást.
MEGJEGYZÉS
A készülék segítségével egyszerre több felhasználó felé is közvetíthet hangot. Ha ezt a
funkciót szeretné használni, egyszerűen csak kövesse a fent leírt párosítási lépéseket.
A párosítás törlése
Kizárólag az alkalmazás segítségével törölhet egy párosítást. Ehhez kövesse az alábbi
lépéseket:
1. Nyissa meg az alkalmazáson belül a TV PLAY programot, majd lépjen be a Hang
menübe.
2. Koppintson a Hang menü jobb felső sarkában található három pontra.
3. Nyomja meg a Párosítás törlése gombot, majd erősítse meg a párosítás törlését az
Elfogadás gombra kattintva.
16
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA AZ ALKALMAZÁS
SEGÍTSÉGÉVEL – LÁSD A 7. ÁBRÁT
A készülék használata
A jeladó a hallókészülékekkel való párosítást követően készen áll az alkalmazás segítségével történő használatra. Ahhoz, hogy a televízió hangját a készülékén keresztül
hallgathassa, a következőket kell tennie:
1. Először is ellenőrizze, hogy a hallókészülék és a telefon párosítva van-e.
2. Nyissa meg az alkalmazást és válassza ki a televízió hallgatása programot. Innentől hallgathatja a televízióból jövő hangot.
3. Ha már nem akarja hallgatni a televíziót, egyszerűen váltson át egy másik hallgatóprogramra.
MEGJEGYZÉS
Amikor a hallókészülék és a jeladó párosítását követően először használja az alkalmazást, a Súgó egy szöveget jelenít meg a képernyőn, amely arról tájékoztatja, hogy a
programok listája a TV PLAY programmal bővült. Ez az üzenet eltűnik, amint Ön a képernyő tetszőleges pontjára koppint.
MEGJEGYZÉS
Ha nem látja a TV PLAY ikonját az alkalmazásban, a jeladó és hallókészülék nincs megfelelően párosítva.
A televízió hangerejének szabályozása
A televízió vagy a hallókészülék hangerejét könnyedén szabályozhatja az alkalmazás
képernyőjén látható hangerő-csúszka segítségével.
MEGJEGYZÉS
Ha a televízió hangjára szeretne összpontosítani és ki akarja zárni a környezete hangjait,
használhatja az alkalmazáson belül a Szoba kikapcsolása funkciót.
Telefonhívások kezelése a készülék használata során
Ha iPhone-t használ, fogadja a bejövő hívásokat ugyanúgy, ahogyan azt általában a
telefonján is teszi.
Ha Android rendszerű okostelefont használ, COM-DEX készülékre van szüksége ahhoz,
hogy a jeladó használata közben telefonbeszélgetéseket folytathasson. Hívás fogadásakor a következő lépéseket hajtsa végre:
1. Fogadja a hívást a COM-DEX nyomógombja segítségével.
MEGJEGYZÉS
Ha a telefonhívás nem továbbítódik a hallókészülékre, próbáljon az alkalmazás segítségével másik hallgatóprogramra átváltani.
17
VÁLASZTHATÓ: A KÉSZÜLÉK RÖGZÍTÉSE A TELEVÍZIÓ
HÁTOLDALÁRA – LÁSD A 8. ÁBRÁT
Ahhoz, hogy a készüléket a televízió hátlapjának egyik felső sarkában rögzíthesse, kövesse gondosan az alábbi lépéseket:
1. A tisztítótasak segítségével tisztítsa meg a televízió hátlapját. Várjon néhány másodpercet, hogy a felület felszáradjon.
2. Távolítsa el a rögzítőfoglalaton található ragasztócsík védőfóliáját.
3. Nyomja rá a rögzítőfoglalatot a ragasztócsíkos oldalával a televízió hátlapjára, és
tartsa ebben a pozícióban 5 másodpercig.
4. Fűzze át a kábeleket a rögzítőfoglalat kábeltartóján.
5. Csúsztassa a készüléket a rögzítőfoglalatba, majd a kábelrögzítő segítségével
gondoskodjon a kábelek megfelelő csatlakozásáról.
MEGJEGYZÉS
Ne erősítse a készüléket közvetlenül a televízió szellőzőnyílása fölé. A szellőzőnyílás
elhelyezése televíziónként eltérő lehet.
MEGJEGYZÉS
Ne tartsa a készüléket fiókban, mivel ez negatív hatással lehet a vezeték nélküli adatátvitelre - lásd a 9. ábrát.
MEGJEGYZÉS
A hosszabb hatótávolság eléréséhez tartsa a a készüléket látótávolságban.
18
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Karbantartás
A készülék tisztításához használjon puha, száraz törlőrongyot vagy puha fejű porszívócsövet.
MEGJEGYZÉS
Ne mossa le a készüléket és soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
LED jelzőfények
LED
JELENTÉSE
Elhalványuló fehér fény
A készülék első bekapcsolásakor illetve újraindítást
követően jelenik meg
Hallókészülékenként egy kék
villanás
Az eszköz párosítási információt küld a hallókészülékek felé
Elhalványuló kék fény
Ha röviden megnyomja az újraindító gombot, a LED
jelzőfény kéken felvillan és a jelátvitel 30 másodpercig szünetel. Ez nem lesz hatással a készülékre.
Elhalványuló zöld fény
A készülék be van kapcsolva de nem visz át jelet
Folyamatos zöld fény
Az eszköz be van kapcsolva és jelet visz át.
Villogó vörös fény
Ismeretlen hangformátum
Elhalványuló vörös fény
A készülék túlhevült. Addig ne használja a készüléket, amíg az le nem hűlt
Akkor is ez a LED jelzőfény jelenik meg, ha a készülék
nem kap elegendő áramot az USB-kábelen keresztül
Folyamatos vörös fény
A készülék nem működik. Forduljon a hallókészülékszakértőhöz.
A készülék újraindítása
A készülék hátoldalán egy gomb található. Újraindíthatja a készüléket, ha ezt a gombot 5 másodpercig nyomva tartja. A készülék újraindul és minden meglévő párosítás
törlődik róla.
MEGJEGYZÉS
Ha újraindítja a készüléket, újra el kell végeznie annak párosítását a hallókészülékekkel.
Hibaelhárítás
A következő oldalakon javaslatokat talál arra vonatkozóan, hogy mit kell tennie, ha a
készüléke nem működik, illetve ha nem a várt módon működik. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a hallókészülék-szakértőhöz.
19
Probléma
Lehetséges ok
Megoldás
A televízió hangja nem hal- a. A hallókészülék és a jela- a. Párosítsa a jeladót és a
latszik a hallókészüléken
dó nincs párosítva
hallókészüléket
b. A készülék nem csatlako- b. Győződjön meg róla,
zik megfelelően a televízió- hogy a készülék megfelelőhoz
en csatlakozik a televízióc. A hangforrás nincs be- hoz
kapcsolva
c. Kapcsolja be a hangford. A hallókészülék akkumu- rást
látorai majdnem lemerültek d. Cserélje ki a hallókészüe. A hallókészülék nem ta- lék akkumulátorait
lálható a TV PLAY program- e. Válassza ki az alkalmaban
zásban a TV PLAY prograf. A hangerő túl alacsony mot
f. Növelje a hangerőt az alkalmazásban
Mások nem hallhatják a te- a. Csatlakoztatta a készülé- a1. Csatlakoztassa az analóg
levízió hangját
ket a fejhallgató csatlakozó- kábelt a készülék csatlakozhoz.
tatását ismertető fejezetben leírtaknak megfelelően.
a2. Használjon másik kimenetet a TV-készüléken
a3. Ellenőrizze a a TV-készülék hangbeállításait és
állítsa a hangszórókat párhuzamos kapcsolásra
Csak az egyik hallókészülékben hallom a hangot
a. A másik hallókészülék ak- a. Cserélje ki a hallókészülék
kumulátora lemerült
akkumulátorát
b. Csak az egyik hallókészü- b. Új párosítás létrehozása
léket párosította a készülékkel
Csatlakoztattam az optikai
kábelt a TV-készülékhez, de
nem hallom a hangot a hallókészülékben
a. A TV-készülék beállításai a. Ellenőrizze a TV-készülék
nem támogatják az optikai hangkimeneti beállításait (a
kimeneten keresztül törté- speciális beállításoknál)
nő hangtovábbítást
20
Probléma
Lehetséges ok
Megoldás
Csatlakoztattam az analóg A TV-készülék analóg csatkábelt a TV-készülékhez, de lakozói csak hang fogadánem hallom a hangot a hal- sára alkalmasak
lókészülékben
a. Használja a készülékhez
tartozó optikai kábelt
b. Használjon egy olyan kábelt, amelyiknek mindkét
vége mini-jack csatlakozós,
és csatlakoztassa azt a TVkészülék fejhallgató-csatlakozójához
c. Elképzelhető, hogy a televízió nem kompatibilis a
készülékkel
A hangerő nem élvezhető
a. Szabályozza a hangerőt
az alkalmazás vagy egy
távirányító segítségével
b. Ellenőrizze a TV-készülék
hangerőre vonatkozó speciális beállításait
A TV-készülék hangja nem
hallható folyamatosan az
egyik vagy mindkét hallókészülékben
a. A készüléket egy fiókba
vagy egy fal mögé helyezték
b. Az eszköz hatótávolságon kívül van
c. Más rádióátviteli források
interferenciát okoznak
A LED-jelzőfény vörösen a. A készülék túlhevült
villog és nincs hang a halló- b. A televízió nem szolgálkészülékekben
tat elegendő áramot a készüléknek
a. Helyezze úgy el a készüléket, hogy az látótávolságban legyen
b. Helyezze úgy el a készüléket, hogy az hatótávolságon belül legyen
c. Menjen távolabb az
egyéb rádióátviteli forrásoktól
a. Ne tegye ki a készüléket
közvetlen napfény hatásának. Ne tárolja fiókban és
ne helyezze a TV-készülék
hátlapján lévő szellőzőnyílás közelébe
b. Válasszon le minden
egyéb, USB-n keresztül a
televízióhoz csatlakozó berendezést, vagy csatlakoztassa a készüléket a hálózati konnektorhoz
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a hallókészülék-szakértőhöz.
21
ELŐÍRÁSOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
EK-irányelvek
2014/53/EU irányelv
A Widex A/S ezúton kijelenti, hogy ez a WIDEX TV PLAY készülék megfelel a
2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
A WIDEX TV PLAY készülék rádióadót tartalmaz, amely a következő frekvencián működik: 2,4 GHz, 10,0 mW EIRP.
A 2014/53/EU irányelv szerinti Megfelelőségi nyilatkozat példánya a következő címen
érhető el:
http:global.widex.com/doc
N26346
Hulladékként való kezelésre vonatkozó információ
Ne dobja ki a hallókészüléket, a hallókészülék-tartozékokat és elemeket a normál háztartási hulladék közé.
A hallókészüléket, az elemeket és a hallókészülék-tartozékokat az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékainak fenntartott gyűjtőhelyen szabad kidobni, illetve biztonságos hulladékkezelés céljából át kell adni a hallókészülék-szakértőnek.
FCC és IC nyilatkozatok
FCC ID: TTY-TVP
IC: 5676B-TVP
Federal Communications Commission Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur
in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio
22
or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on,
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
NOTE:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction
with any other antenna or transmitter.
Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could
void the user’s authority to operate the equipment.
Industry Canada Statement / Déclaration d’industrie Canada
Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an
antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada.
To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain
should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not
more than that necessary for successful communication.
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause
undesired operation of the device.
Conformément à la réglementation d’Industrie Canada, le présent émetteur radio peut
fonctionner avec une antenne d’un type et d’un gain maximal (ou inférieur) approuvé
pour l’émetteur par Industrie Canada.
Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l’intention des autres
utilisateurs, il faut choisir le type d’antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l’intensité nécessaire à l’établissement d’une communication satisfaisante.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même
si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
23
SZIMBÓLUMOK
A(z) által az orvosi eszközök címkéin (címkék, használati útmutató stb.) általánosan használt szimbólumok
Szimbólum
Cím/leírás
Gyártó
A terméket a szimbólum mellett megadott nevű és című gyártó állította elő. Amenynyiben alkalmazható, a gyártási idő is itt van feltüntetve.
Katalógusszám
A termék katalógus- (vagy cikk-) száma.
Olvassa el a használati útmutatót
A használati útmutató fontos figyelmeztető információkat (figyelmeztetéseket/
óvintézkedéseket) tartalmaz, és a termék használata előtt el kell olvasni.
Figyelem
A figyelem szimbólummal jelölt szövegrészeket kötelező elolvasni a termék
használata előtt.
WEEE jelölés
„Ne dobja ki a háztartási hulladékgyűjtőbe.” Ha egy termék eléri az élettartama
végét, azt el kell juttatni a kijelölt gyűjtőpontra annak újrahasznosítása és újrafeldolgozása érdekében, így elkerülve a környezet és az emberi egészség károsításának kockázatát, amelyet a veszélyes anyagok okoznak.
CE jelölés
A termék megfelel a CE jelölésre vonatkozó európai irányelvekben lefektetett
követelményeknek.
RCM jelölés
A termék megfelel az ausztrál vagy az új-zélandi piacra szállított termékekre érvényes, villamos biztonságra, elektromágneses összeférhetőségre és rádióspektrumra
vonatkozó szabályozói követelményeknek.
Interferencia
A termék közelében elektromágneses interferencia fordulhat elő.
24
DOBRO DOŠLI
Čestitamo na vašem novom uređaju za strujanje.
Sadržaj paketa - vidjeti sliku 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Uređaj
Mikro USB kabel
Montažni nosač sa držačem kabela
Optički (Toslink) zvučni kabel
Vrećica za čišćenje
Rezervna dvostruko ljepljiva traka za montažu
Analogni zvučni kabel (mini utikač-telefon)
NAPOMENA
Pažljivo pročitajte ovu knjižicu i upute za slušna pomagala prije nego što počnete koristiti uređaj.
Namjena
Ovaj uređaj služi kao bežični odašiljač zvuka s televizora na podržana slušna
pomagala.
Važne sigurnosne informacije
Pažljivo pročitajte ovaj odjeljak prije početka uporabe uređaja.
Držite uređaj izvan dohvata djece mlađe od tri godine.
Ne koristite uređaj na otvorenom.
Nikada nemojte sami pokušavati otvoriti ili popraviti uređaj. Obratite se stručnjaku
za sluh ako ga je potrebno popraviti.
Držite uređaj dalje od izravnog sunčevog svjetla i ne postavljajte ga blizu opreme
koja ga može zagrijati.
Zidni punjač za TV ili USB mora biti u skladu s normom IEC 60601-1, IEC 60950-1, IEC
62368-1 ili odgovarajućim sigurnosnim normama.
Vaš bi se uređaj trebao skladištiti i prevoziti u rasponu temperatura i vlažnosti od -20
°C do +55 °C (-4 °F do 131 °F) i 10 % – 90 % rH.
Vaš je uređaj izrađen za rad u rasponima temperature, vlage i atmosferskog zraka od
0 °C (32 °F) do 45 °C (113 °F), 10 % – 90 % rH i 500 do 1500 mBar.
25
POČETAK RADA
Povezivanje uređaja s televizorom
Opcija A: pomoću optičkog kabela - vidjeti sliku 2
Za zvučnu vezu preporučujemo da koristite optički kabel (plavi) za spajanje uređaja na
televizor jer ćete tako postići najbolju kvalitetu zvuka.
1. Uklonite zaštitne poklopce s oba kraja optičkog kabela.
2. Spojite optički kabel (plavi) u odgovarajuću utičnicu „Optical IN” (plava) na
stražnjoj strani uređaja, a zatim ga spojite u utičnicu „Optical OUT” na stražnjoj
strani televizora.
NAPOMENA
Ne držite uređaj u ladici - to bi moglo skratiti raspon prijenosa - vidjeti sliku 9.
NAPOMENA
Pri upotrebi optičkog kabela za spajanje uređaja s televizorom podržani su sljedeći digitalni formati:
Digitalni stereo (PCM)
Dolby Audio™
Možda ćete morati konfigurirati svoj televizor, DVD reproduktor ili sustav kućnog
kina kako biste odabrali jedan od podržanih zvučnih formata. Imajte na umu da
uređaj možda neće moći strujati zvuk putem nepodržanih zvučnih formata.
Opcija B: pomoću analognog zvučnog kabela - vidjeti sliku 3
Možete upotrijebiti i analogni kabel za spajanje uređaja na televizor. Da biste to učinili,
slijedite ove korake:
1. Spojite utikač (ljubičasti) na analognom kabelu u utičnicu na stražnjoj strani
uređaja.
2. Zatim priključite analogni zvučni kabel u odgovarajuću utičnicu na stražnjoj strani
televizora.
NAPOMENA
Upotrijebite ili opciju optičkog kabela ili opciju analognog kabela za povezivanje
uređaja na televizor. Ne morate upotrijebiti oba.
NAPOMENA
Ako ste spojili oba kabela, uređaj će uvijek odabrati izvor iz optičke veze.
Napajanje uređaja
Za napajanje uređaja spojite mikro USB kabel na uređaj, a zatim spojite drugi kraj u
USB utičnicu na stražnjoj strani televizora.
Zatim uključite televizor.
26
NAPOMENA
Ako televizor nema USB utora, možete upotrijebiti standardni USB zidni punjač (nije
uključen). Zidni punjač mora osigurati najmanje 500 mA (2,5 W) snage.
Postavljanje uređaja za jedan ili dva slušna pomagala - vidjeti sliku
5
Uređaj možete prilagoditi vlastitim potrebama pomoću klizača na dnu uređaja. Ako
imate jedno slušno pomagalo, odaberite mono postavku, a ako imate dva slušna
pomagala, odaberite stereo postavku.
Mono zvuk
Stereo zvuk
Uparivanje uređaja sa slušnim pomagalima - vidjeti sliku 6
Morate upariti uređaj i slušna pomagala prije početka strujanja zvuka s televizora. Učinite sljedeće:
1. Uključite uređaj tako da uključite TV prijemnik (vidjeti sliku 4) ili pogledajte
odjeljak „Napajanje uređaja”.
2. Ponovno pokrenite slušna pomagala otvaranjem i zatvaranjem pretinca za
bateriju.
3. Prilikom uparivanja držite slušna pomagala u dometu (1-2 metra).
4. Slušna pomagala reproduciraju ton koji potvrđuje da su upareni s uređajem.
NAPOMENA
Vaša su slušna pomagala u načinu rada za uparivanje samo sljedeće tri minute nakon
što ih ponovno pokrenete. Možda ćete ih morati ponovno pokrenuti ako ih niste stigli
upariti.
NAPOMENA
Uređaj se može koristiti za strujanje zvuka za nekoliko korisnika istodobno. Ako trebate ovu opciju, jednostavno slijedite isti gore opisani postupak uparivanja.
Uklanjanje uparivanja
Uparivanje možete ukloniti jedino putem aplikacije. Da biste to učinili, slijedite ove
korake:
1. Otvorite program TV PLAY u aplikaciji, a zatim uđite u Izbornik zvuka.
2. Dodirnite tri točkice u gornjem desnom kutu Izbornika zvuka.
3. Pritisnite gumb Izbriši uparivanje i prihvatite brisanje uparivanja.
27
UPOTREBA UREĐAJA S APLIKACIJOM - VIDJETI SLIKU 7
Upotreba uređaja
Nakon što se uređaj upari s vašim slušnim pomagalom, bit će spreman za upotrebu
putem aplikacije. Za početak slušanja televizora, učinite sljedeće:
1. Za početak se uvjerite jesu li slušna pomagala uparena s vašim telefonom.
2. Otvorite aplikaciju i odaberite program slušanja za TV. Počet ćete slušati zvukove
s televizora.
3. Za prestanak slušanja zvukova s televizora, jednostavno promijenite na drugi program slušanja.
NAPOMENA
Kada prvi put upotrijebite aplikaciju nakon uparivanja slušnih pomagala s uređajem, na
zaslonu ćete vidjeti pomoćni tekst koji vas obavještava da je program TV PLAY dodan
na vaš popis programa. Ova poruka nestat će čim dodirnite bilo koje područje na
zaslonu.
NAPOMENA
Ako ne vidite ikonu programa TV PLAY u aplikaciji, to znači da uređaj i slušna pomagala
nisu ispravno uparena.
Podešavanje jačine zvuka televizora
Možete jednostavno prilagoditi glasnoću zvuka televizora ili slušnih pomagala pomoću
klizača glasnoće na zaslonu aplikacije.
NAPOMENA
Ako se želite usredotočiti na zvuk s televizora, a ne slušati okolne zvukove, možete koristiti
funkciju Isključenje mikrofona u vašoj aplikaciji.
Telefonski pozivi prilikom upotrebe uređaja
Ako imate iPhone, na dolazne pozive odgovarajte kao i obično na telefonu.
Ako imate pametni telefon Android, potreban vam je COM-DEX kako biste održavali
telefonske razgovore dok upotrebljavate uređaj. Kada primate poziv, učinite sljedeće:
1. Preuzmite poziv pritiskom tipkala na uređaju COM DEX.
NAPOMENA
Ako poziv ne dolazi do slušnih pomagala, pokušajte promijeniti na drugi program
slušanja pomoću aplikacije.
28
DODATNA OPCIJA: PRIČVRŠĆIVANJE UREĐAJA NA
STRAŽNJI DIO TELEVIZORA - VIDJETI SLIKU 8
Da biste uređaj priključili na jedan od gornjih kutova TV prijemnika, pažljivo slijedite
ove korake:
1. Očistite površinu stražnjoj strani televizora pomoću vrećice za čišćenje. Pričekajte
nekoliko sekundi da se površina osuši.
2. Uklonite zaštitnu foliju ljepljive trake na montažnom nosaču.
3. Pritisnite ljepljivu traku na montažnom nosaču na stražnjoj strani televizora i držite je pritisnutom 5 sekundi.
4. Povucite kabele kroz držač kabela na montažnom nosaču.
5. Umetnite uređaj u montažni nosač i pričvrstite kabele pomoću kabelskog zatvarača.
NAPOMENA
Nemojte priključivati uređaj izravno na ventilacijski sustav TV prijemnika. Gdje se
nalazi ventilacijski sustav ovisi o televizoru.
NAPOMENA
Ne držite uređaj u ladici - to može imati negativan utjecaj na bežični prijenos podataka
- vidjeti sliku 9.
NAPOMENA
Za dulji domet prijenosa držite uređaj u vidnom polju.
29
DODATNE INFORMACIJE
Održavanje
Očistite uređaj mekanom i suhom krpom ili usisajte mekanom mlaznicom.
NAPOMENA
Nemojte prati uređaj i nikada ga ne uranjajte u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
LED lampice
LED
ZNAČENJE
Bijelo svjetlo koje iščezava
Vidjet ćete ga prvi put kada uključite uređaj nakon
ponovnog postavljanja
Jedan bljesak plavog svjetla za Uređaj šalje podatke za uparivanje slušnim
svako slušno pomagalo
pomagalima
Plavo svjetlo koje iščezava
Ako kratko pritisnete gumb za ponovno postavljanje,
LED lampica bljeskat će plavom bojom i strujanje će
stati na 30 sekundi. To neće imati nikakav utjecaj na
vaš uređaj
Zeleno svjetlo koje iščezava
Uređaj je uključen, ali ne koji struji
Trajno zeleno svjetlo
Uređaj je uključen i struji
Crveno svjetlo koje treperi
Nepoznati zvučni format
Crveno svjetlo koje iščezava
Uređaj je pregrijan. Ostavite ga da se ohladi prije
upotrebe
Ovaj LED uzorak također se može vidjeti ako USB
kabel ne daje uređaju dovoljno napajanja
Trajno crveno svjetlo
Uređaj ne radi. Obratite se svojem stručnjaku za sluh
Ponovno postavljanje uređaja
Na poleđini uređaja naći ćete gumb. Ovaj gumb koristite za ponovno postavljanje
uređaja tako da ga pritisnete na 5 sekundi. Time će se ponovno pokrenuti uređaj i
ukloniti postojeća uparivanja s uređaja.
NAPOMENA
Ako ponovno pokrenete uređaj, morat ćete ponovno upariti slušna pomagala s uređajem.
Rješavanje problema
Ove stranice sadrže savjete o tome što učiniti ako vaš uređaj prestane raditi ili ako ne
radi kako bi trebao. Ako se problem nastavi, obratite se svojem stručnjaku za sluh.
30
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Nema zvuka iz televizora u a. Slušna pomagala i uređaj a. Uparite uređaj i slušna
mojim slušnim pomagalima nisu upareni
pomagala
b. Uređaj nije pravilno po- b. Provjerite je li uređaj pravezan s televizorom
vilno priključen na televizor
c. Izvor zvuka nije uključen c. Uključite izvor zvuka
d. Baterije slušnog
d. Zamijenite baterije
pomagala gotovo su prazne slušnog pomagala
e. Slušna pomagala nisu u e. Odaberite program TV
programu TV PLAY
PLAY u aplikaciji
f. Glasnoća je preniska
f. Pojačajte glasnoću u
aplikaciji
Drugi ne mogu čuti zvuk s
televizora
a. Spojili ste uređaj na utič- a1. Spojite analogni kabel
nicu za slušalice
prema opisima u poglavlju
Povezivanje
a2. Upotrijebite drugi izlaz
na televizoru
a3. Provjerite postavke
zvuka na televizoru i postavite zvučnike koji će se koristiti paralelno
Čujem zvuk samo u jednom a. Baterija na drugom
slušnom pomagalu
slušnom pomagalu je prazna
b. Samo je jedno slušno
pomagalo upareno s
uređajem
a. Zamijenite bateriju
slušnog pomagala
b. Napravite novo
uparivanje
Spojio/la sam optički kabel a. Televizor nije konfiguri- a. Provjerite postavke TV
na svoj televizor, no nema ran za slanje zvuka preko audio izlaz (napredne pozvuka u mojim slušnim
optičkog priključka za izlaz stavke)
pomagalima
Spojio/la sam analogni
kabel na svoj televizor, no
nema zvuka u slušnim
pomagalima
Analogni priključci na
televizoru služe samo za
zvučni ulaz
31
a. Upotrijebite optički kabel
koji ste dobili s uređajem
b. Upotrijebite mini utičnicu
za kabel mini utičnice i
utikač slušalica na vašem
televizoru
c. Televizor možda nije
kompatibilan s uređajem
Problem
Mogući uzrok
Glasnoća nije ugodna
Zvuk televizora u mojim
slušnim pomagalima
prekida se u jednom ili oba
slušna pomagala
Rješenje
a. Podesite glasnoću
pomoću aplikacije ili
daljinskog upravljača
b. Provjerite napredne postavke na vašem televizoru
da biste vidjeli postavke
glasnoće
a. Uređaj je u ladici ili iza zida
b. Uređaj je izvan dometa
c. Postoje smetnje drugih
izvora radijskog prijenosa
LED bljeska crveno i nema a. Uređaj je pregrijan
zvuka u slušnim
b. Televizor ne osigurava
pomagalima
dovoljno napajanja za
uređaj
a. Stavite uređaj u vidno
polje
b. Stavite uređaj u domet
c. Maknite se od drugih izvora radijskog prijenosa
a. Držite uređaj dalje od
sunčeve svjetlosti. Ne
stavljajte ga u ladicu i držite
ga dalje od ventilacijskog
sustava televizora koji se
nalazi straga
b. Isključite ostalu opremu
priključenu na televizor putem USB-a ili priključite
uređaj na strujnu utičnicu
Ako se problem nastavi, obratite se svojem stručnjaku za sluh.
32
REGULATORNE INFORMACIJE
Direktive EU-a
Direktiva 2014/53/EU
Tvrtka Widex A/S ovim putem izjavljuje da je uređaj WIDEX TV PLAY sukladan s osnovnim zahtjevima i drugim važećim odredbama Direktive 2014/53/EZ.
WIDEX TV PLAY sadržava radiopredajnike koji rade na: 2,4 GHz, 10,0 mW EIRP.
Izjava o sukladnosti prema direktivi 2014/53/EU dostupna je na:
http:global.widex.com/doc
N26346
Informacije o odlaganju
Ne odlažite slušna pomagala, dodatke za slušna pomagala i baterije s kućnim otpadom.
Slušna pomagala, baterije i dodatke za slušna pomagala valja odložiti na
skupljalištima električnog i elektroničkog otpada ili predati stručnjaku za sluh za sigurno odlaganje.
Izjave FCC-a i IC-a
FCC ID: TTY-TVP
IC: 5676B-TVP
Federal Communications Commission Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
33
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
NOTE:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter.
Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could
void the user’s authority to operate the equipment.
Industry Canada Statement / Déclaration d’industrie Canada
Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an
antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada.
To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain
should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not
more than that necessary for successful communication.
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause
undesired operation of the device.
Conformément à la réglementation d’Industrie Canada, le présent émetteur radio peut
fonctionner avec une antenne d’un type et d’un gain maximal (ou inférieur) approuvé
pour l’émetteur par Industrie Canada.
Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l’intention des autres
utilisateurs, il faut choisir le type d’antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l’intensité nécessaire à l’établissement d’une communication satisfaisante.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même
si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
34
SIMBOLI
Simboli kojima se koristi u obilježavanju medicinskih uređaja (oznake/upute/itd.)
Simbol
Naziv/opis
Proizvođač
Naziv i adresa proizvođača ovog proizvoda navedeni su uz simbol. Po potrebi, može
se navesti i datum proizvodnje.
Kataloški broj
Kataloški broj (stavke) proizvoda.
Pročitajte korisničke upute
Korisničke upute sadrže važne upozoravajuće informacije (upozorenja/mjere
opreza) i moraju se pročitati prije početka uporabe proizvoda.
Upozorenje
Tekst označen simbolom za upozorenje mora se pročitati prije početka uporabe
proizvoda.
Oznaka WEEE
„Ne odlaže se kao kućni otpad“. Kada se proizvod mora odložiti u otpad, potrebno ga je poslati na prikupljalište za recikliranje i odlaganje kako bi se spriječila
opasnost od onečišćenja okoliša ili negativnog utjecaja na ljudsko zdravlje kao
rezultat prisutnosti opasnih tvari.
Oznaka CE
Proizvod je u skladu sa zahtjevima europskih direktiva o CE označavanju.
RCM oznaka
Proizvod udovoljava regulatornim zahtjevima električne sigurnosti i elektromagnetske
kompatibilnosti (EMC i radijskog spektra) za proizvode isporučene na tržišta Australije
i Novog Zelanda.
Smetnje
U blizini proizvoda može doći do elektromagnetskih smetnji.
35
DOBRO DOŠLI
Čestitamo vam na novom uređaju za striming.
Sadržaj paketa - pogledajte ilustraciju 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Uređaj
Mikro USB kabl
Konzola za montažu sa nosačem kabla
Optički (Toslink) audio kabl
Vrećica za čišćenje
Rezervna dvostrano lepljiva traka za montažu
Analogni audio kabl (mini utikač za fono priključak)
BELEŠKA
Pažljivo pročitajte ovu brošuru i korisnička uputstva za svoj slušni aparat pre nego što
počnete da koristite uređaj.
Namena
Ovaj uređaj služi kao bežični predajnik zvuka iz TV aparata u podržane slušne aparate.
Važne informacije o bezbednosti
Pročitajte ovaj odeljak pre nego što počnete da koristite uređaj.
Držite uređaj van domašaja dece mlađe od tri godine.
Nemojte koristiti uređaj napolju.
Nemojte pokušavati da sami otvorite ili popravljate uređaj. Ako je potrebno da ga
popravite, obratite se stručnjaku za sluh.
Držite uređaj dalje od direktne sunčeve svetlosti i nemojte ga stavljati blizu druge
opreme koja može da se zagreje.
TV ili zidni USB punjač mora da bude usaglašen sa IEC 60601-1, IEC 60950-1, IEC
62368-1 ili jednakim bezbednosnim standardima.
Potrebno je da uređaj čuvate i transportujete u opsegu temperature i vlažnosti od -20
°C do +55 °C (-4 °F do 131 °F) i 10 %-90 % RV.
Uređaj je projektovan za rad u okviru opsega temperature, vlažnosti vazduha i atmosferskog pritiska od 0 °C (32 °F) do 45 °C (113 °F), 10 %-90 % RV i od 500 do 1500
mbara.
36
PRVI KORACI
Povezivanje uređaja sa televizorom
Opcija A: pomoću optičkog kabla - pogledajte ilustraciju 2
Preporučujemo da za audio povezivanje koristite optički kabl (plavi) da biste povezali
uređaj sa televizorom jer ćete tako dobiti najbolji kvalitet zvuka.
1. Uklonite zaštitne čepove sa oba kraja optičkog kabla.
2. Povežite optički kabl (plavi) u odgovarajuću (plavu) utičnicu „Optical IN” (Optički
ulaz) na zadnjoj strani uređaja, a zatim ga povežite u utičnicu „Optical OUT” (Optički izlaz) na zadnjoj strani televizora.
BELEŠKA
Nemojte držati uređaj u fioci - to može da smanji predajni opseg - pogledajte
ilustraciju 9.
BELEŠKA
Kada koristite optički kabl za povezivanje uređaja sa televizorom, podržani su sledeći
digitalni formati:
Digital stereo (PCM)
Dolby Audio™
Može da bude neophodno da konfigurišete TV, DVD plejer ili kućni bioskop tako
da izabere jedan od podržanih audio formata. Imajte u vidu da uređaj možda neće
moći da strimuje zvuk iz nepodržanih audio formata.
Opcija B: pomoću analognog audio kabla - pogledajte ilustraciju 3
Analogni kabl možete da koristite i za povezivanje uređaja sa televizorom. Da biste to
uradili, pratite ove korake:
1. Povežite utikač (ljubičasti) na analognom kablu u utičnicu na zadnjoj strani
uređaja.
2. Zatim povežite analogni audio kabl u odgovarajuće utičnice na zadnjoj strani
televizora.
BELEŠKA
Koristite opciju optičkog kabla ili opciju analognog kabla za povezivanje uređaja sa
televizorom. Ne morate da koristite obe opcije.
BELEŠKA
Ako ste povezali oba kabla, uređaj će uvek odabrati izvor preko optičke veze.
Uključivanje uređaja
Da biste uključili uređaj, priključite mikro USB kabl u uređaj a zatim priključite drugi
kraj u USB utičnicu ns zadnjoj strani televizora.
Zatim uključite televizor.
37
BELEŠKA
Ako vaš TV nema USB utičnicu, možete da koristite standardni zidni USB punjač (nije
priložen). Zidni punjač treba da bude izvor struje od najmanje 500 mA (2,5 W).
Podešavanje uređaja za jedan ili dva slušna aparata - pogledajte
ilustraciju 5
Uređaj možete da podesite prema svojim potrebama koristeći klizač na donjoj strani
uređaja. Ako imate jedan slušni aparat, odaberite mono postavku, a ako koristite dva
slušna aparata, odaberite postavku za dva uha.
Mono zvuk
Stereo zvuk
Uparivanje uređaja sa slušnim aparatom - pogledajte ilustraciju 6
Neophodno je da uparite uređaj i slušne aparate pre nego što počnete da strimujete
zvuk iz televizora. Postupite na sledeći način:
1. Uključite uređaj tako što ćete uključiti TV (pogledajte ilustraciju 4) ili pogledajte
odeljak „Uključivanje uređaja”.
2. Restartujte slušne aparate tako što ćete otvoriti i zatvoriti pregradu za bateriju.
3. Držite slušne aparate u dometu uređaja prilikom uparivanja (1-2 metra).
4. Slušni aparati će reprodukovati zvuk kojim potvrđuju da su upareni sa uređajem.
BELEŠKA
Kada restartujete slušne aparate, oni ostaju u režimu uparivanja samo tri minuta. Ako
ih ne uparite za to vreme, možda će biti potrebno da ih ponovo restartujete.
BELEŠKA
Uređaj može da se koristi za strimovanje zvuka za više korisnika istovremeno. Ako vam
je potrebna ova opcija, jednostavno pratite isti gore opisani postupak uparivanja.
Poništavanje uparivanja
Uparivanje možete da poništite samo pomoću aplikacije. Da biste to uradili, pratite
ove korake:
1. Otvorite program TV PLA u aplikaciji a zatim uđite u meni Sound (Zvuk).
2. Dodirnite tri tačke u gornjem desnom uglu menija Sound (Zvuk).
3. Pritisnite dugme Delete pairing (Izbriši uparivanje) da biste prihvatili brisanje
uparivanja.
38
KORIŠĆENJE UREĐAJA SA APLIKACIJOM - POGLEDAJTE
ILUSTRACIJU 7
Korišćenje uređaja
Kada se uređaj upari sa slušnim aparatom, biće spreman za korišćenje putem
aplikacije. Da biste počeli da slušate TV, postupite na sledeći način:
1. Počnite tako što ćete proveriti da li su slušni aparati upareni sa telefonom.
2. Otvorite aplikaciju i izaberite program za slušanje televizora. Počećete da čujete
zvuk iz televizora.
3. Da biste prestali da slušate zvuk iz televizora, jednostavno pređite na drugi program za slušanje.
BELEŠKA
Prilikom prvog korišćenja aplikacije nakon uparivanja slušnog aparata sa uređajem, videćete tekst pomoći na ekranu sa informacijom da je program TV PLAY dodat na listu
vaših programa. Ova poruka će nestati čim dodirnete ekran na bilo kom mestu.
BELEŠKA
Ako ne vidite ikonu programa TV PLAY u aplikaciji, uređaj i slušni aparati nisu pravilno upareni.
Podešavanje jačine zvuka iz televizora
Lako možete da podesite jačinu zvuka iz televizora ili slušnih aparata pomoću klizača
za jačinu zvuka na ekranu aplikacije.
BELEŠKA
Ako želite da se fokusirate na zvuk iz televizora i da ne čujete okolne zvuke, možete da
koristite funkciju Room off (Isključivanje zvuka iz sobe) u aplikaciji.
Telefonski pozivi tokom korišćenja uređaja
Ako imate iPhone, jednostavno odgovorite na dolazne pozive kao što to obično radite
na telefonu.
Ako imate neki Android pametni telefon, potreban vam je COM-DEX da biste mogli da
vodite telefonski razgovor tokom korišćenja uređaja. Kada primite poziv, postupite na
sledeći način:
1. Prihvatite poziv tako što ćete pritisnuti taster na COM-DEX uređaju.
BELEŠKA
Ako se telefonski poziv ne strimuje u slušni aparat, pokušajte da pređete na drugi program u aplikaciji.
39
OPCIONALNO: PRIČVRŠĆIVANJE UREĐAJA NA ZADNJU
STRANU TELEVIZORA - POGLEDAJTE ILUSTRACIJU 8
Da biste uređaj pričvrstili na jedan od gornjih uglova televizora, pažljivo pratite ove
korake:
1. Očistite površinu zadnje strane televizora koristeći vrećicu za čišćenje. Sačekajte
par sekundi da se površina osuši.
2. Uklonite zaštitnu foliju lepljive trake na konzoli za montažu.
3. Pritisnite lepljivu traku na konzolu za montažu na zadnjoj strani televizora i zadržite pritisak 5 sekundi.
4. Provucite kablove kroz nosač kablova na konzoli za montažu.
5. Uvucite uređaj u konzolu za montažu i pričvrstite kablove kablovskom vezicom.
BELEŠKA
Nemojte pričvršćivati uređaj direktno na ventilacioni sistem televizora. Mesto na kojem
se nalazi ventilacioni sistem zavisi od modela televizora.
BELEŠKA
Nemojte držati uređaj u fioci - to može da ima negativan uticaj na bežični prenos podataka - pogledajte ilustraciju 9.
BELEŠKA
Da biste dobili veći domet za prenos, držite uređaj u liniji vida.
40
DODATNE INFORMACIJE
Održavanje
Čistite uređaj pomoću meke, suve krpe ili usisivača koristeći meki nastavak.
BELEŠKA
Nemojte prati uređaj i nikada ga potapajte u vodu ili u neku drugu tečnost.
LED lampice
LED
ZNAČENJE
Belo svetlo koje slabi
Ovo ćete videti prvi put kada uključite uređaj ili posle
resetovanja
Jedan bljesak u plavoj boji za
svaki slušni aparat
Uređaj šalje informacije za uparivanje u slušne aparate
Plavo svetlo koje slabi
Ako kratko pritisnite dugme za resetovanje, LED
lampica će bljesnuti u plavoj boji i srtriming će se
prekinuti na 30 sekundi. To neće imati nikakvo
dejstvo na uređaj.
Zeleno svetlo koje slabi
Uređaj je uključen ali nema striminga
Stalno zeleno svetlo
Uređaj je uključen i striming je u toku
Trepereće crveno svetlo
Nepoznat format zvuka
Crveno svetlo koje slabi
Uređaj se pregrejao. Sačekajte da se uređaj ohladi
pre upotrebe
Ovaj LED obrazac može da se vidi i ako USB kabl
uređaju ne obezbeđuje dovoljno energije
Stalno crveno svetlo
Uređaj ne radi. Obratite se stručnjaku za sluh
Resetovanje uređaja
Na zadnjoj strani uređaja naći ćete dugme. Ovo dugme možete da koristite za
resetovanje uređaja tako što ćete pritisnuti na 5 sekundi. Ovo će ponovo pokrenuti
uređaj i ukloniće sva postojeća uparivanja iz uređaja.
BELEŠKA
Ako resetujete uređaj, morate ponovo da uparite slušne aparate sa uređajem.
Rešavanje problema
Ove strane sadrže savete u vezi sa onim što treba da uradite ako uređaj prestane da
radi ili ne radi onako kako očekujete. Ako problem i dalje postoji, posavetujte se sa
stručnjakom za sluh.
41
Problem
Mogući uzrok
Rešenje
Zvuk iz televizora se ne čuje a. Slušni aparat i uređaj nisu
u slušnom aparatu.
upareni
b. Uređaj nije pravilno povezan sa televizorom
c. Izvor zvuka nije uključen
d. Baterije slušnog aparata
su skoro prazne
e. Slušni aparati nisu u programu TV PLAY
f. Jačina zvuka je premala
a. Uparite uređaj i slušne
aparate
b. Proverite da li je uređaj
pravilno povezan sa televizorom
c. Uključite izvor zvuka
d. Zamenite baterije slušnih
aparata
e. Izaberite program TV
PLAY u aplikaciji
f. Pojačajte jačinu zvuka u
aplikaciji
Drugi čuju zvuk iz televizora a. Priključili ste uređaj u
utičnicu za slušalice
a1. Povežite analogni kabl
onako kako je opisano u
poglavlju Povezivanje
a2. Koristite drugi izlaz na
televizoru
a3. Proverite postavke
zvuka na televizoru i podesite zvučnike za paralelno
korišćenje
Čujem samo zvuk na
jednom slušnom aparatu
a. Baterija u drugom
a. Zamenite bateriju su
slušnom aparatu je prazna slušnom aparatu
b. Sa uređajem je uparen b. Obavite novo uparivanje
samo jedan slušni aparat
Optički kabl je povezan na a. TV nije konfigurisan za
televizor, ali na slušnom
slanje zvuka putem
aparatu nema zvuka
priključka za optički izlaz
a. Proverite postavke izlaza
zvuka na televizoru (napredna podešavanja)
Analogni kabl je povezan na Analogni priključci na
TV, ali na slušnom aparatu televizoru su predviđeni
nema zvuka
samo za ulaz zvuka
a. Koristite optički kabl koji
je priložen uz uređaj
b. Koristite kabl za
povezivanje mini utikača i
utikač za slušalice na televizoru
c. Televizor možda nije
kompatibilan sa uređajem
42
Problem
Mogući uzrok
Jačina zvuka nije ugodna
Zvuk iz televizora se
prekida u jednom ili oba
slušna aparata
Rešenje
a. Podesite jačinu zvuka
koristeći aplikaciju ili
daljinski upravljač
b. Proverite napredna
podešavanja televizora da
biste videli postavke jačine
zvuka
a. Uređaj je stavljen u fioku
ili se nalazi iza zida
b. Uređaj je van opsega
dometa
c. Dolazi do smetnji od drugih izvora radio prenosa
LED lampica treperi u
a. Uređaj se pregrejao
crvenoj boji i u slušnim apa- b. Televizor ne šalje doratima nema zvuka
voljne snage u uređaj
a. Postavite uređaj u liniji
vida
b. Postavite uređaj u
dometu
c. Udaljite uređaj od drugih
izvora radio prenosa
a. Držite uređaj dalje od
sunčeve svetlosti. Nemojte
ga stavljati u fioku i držite
ga dalje od ventilacionog sistema na zadnjoj strani
televizora
b. Isključite drugu opremu
priključenu u televizor putem USB kabla ili priključite
uređaj u strujnu utičnicu
Ako problem i dalje postoji, posavetujte se sa stručnjakom za sluh.
43
REGULATORNE INFORMACIJE
Direktive EU
Direktiva 2014/53/EU
Ovim Widex A/S izjavljuje da je ovaj WIDEX TV PLAY usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama direktive 2014/53/EU.
WIDEX TV PLAY sadrži radio predajnike koji rade na: 2,4 GHz, 10,0 mW EIRP.
Primerak deklaracije o usaglašenosti u skladu sa 2014/53/EU možete naći na adresi:
http:global.widex.com/doc
N26346
Informacije u pogledu odlaganja u otpad
Nemojte odlagati slušne aparate, opremu za njih i baterije sa običnim kućnim
smećem.
Slušni aparati, baterije i oprema za slušne aparate bi trebalo da se odlažu na mestima
određenim za otpadnu električnu i elektronsku opremu ili daju stručnjaku za sluh radi
bezbednog odlaganja.
44
SIMBOLI
Simboli koje obično koristi u obeležavanju medicinskih uređaja (na oznakama, u uputstvima
za upotrebu itd.)
Simbol
Naslov/opis
Proizvođač
Naziv i adresa proizvođača ovog proizvoda su navedeni pored simbola. Ako je to potrebno, naveden je i datum proizvodnje.
Kataloški broj
Kalatoški broj proizvoda (artikla).
Pogledajte uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu sadrži važne informacije (upozorenja/mere predostrožnosti) i mora se pročitati pre upotrebe proizvoda.
Upozorenje
Tekst obeležen simbolom upozorenja se mora pročitati pre upotrebe proizvoda.
WEEE oznaka
„Nije za opšti otpad“. Kada je potrebno da se proizvod odloži u otpad, on mora
da se pošalje na mesto za reciklažu i obradu koje je za to namenjeno kako bi se
sprečio rizik od oštećenja prirodne sredine ili ljudskog zdravlja kao posledica prisustva opasnih supstanci.
CE oznaka
Proizvod se pridržava zahteva navedenih u evropskim direktivama za CE oznaku.
RCM oznaka
Ovaj proizvod se pridržava regulatornih zahteva za električnu bezbednost,
elektromagnetnu kompatibilnost i radio spektar za proizvode koji se dostavljaju tržištima u Australiji i na Novom Zelandu.
Smetnje
U blizini proizvoda može doći do elektromagnetnih smetnji.
45
DOBRODOŠLI
Čestitam za nov tok naprave.
Vsebina paketa - glej slika 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Naprava
Mikro USB kabel
Namestitveni nosilec z držalom kabla
Optični zvočni kabel (Toslink)
Vrečka za čiščenje
Rezervni dvojni lepilni trak za pritrditev
Analogni zvočni kabel (mini jack-na-phono)
OPOMBA
To knjižico ter navodila za uporabnike za slušne aparate pozorno preberite pred začetkom uporabe naprave.
Namenska uporaba
Naprava je namenjena kot brezžični oddajnik zvoka televizije za podprte slušne aparate.
Pomembni varnostni napotki
Preden začnete uporabljati to napravo, pazljivo preberite to poglavje.
Hranite napravo izven dosega otrok, ki so mlajši od treh let.
Naprave ne uporabljajte na prostem.
Naprave ne poskušajte nikoli odpirati ali popravljati sami. Če potrebujete popravilo
naprave, se obrnite na svojega strokovnjaka za sluh.
Hranite jo proč od neposredne sončne svetlobe in je ne postavite blizu druge opreme, ki jo lahko segreva.
TV ali stenski polnilnik USB morata izpolnjevati standarde IEC 60601-1, IEC 60950-1,
IEC 62368-1 ali enakovreden varnostni standard.
Vašo napravo je treba shranjevati in transportirati v temperaturnem območju in območju vlažnosti od -20 do +55 °C (od -4 do 131 °F) in 10-90 % RV.
Vaša naprava je zasnovana tako, da deluje v temperaturnem razponu, razponu vlažnost in atmosferskega tlaka od 0 °C (32 °F) do 45 °C (113 °F), 10-90% RV in 500 do
1500 mbar.
46
ZAČETEK
Priklop naprave na televizor
Možnost A: uporaba optičnega kabla - glejte sliko 2
Za zvočne povezave vam priporočamo, da uporabite optični kabel (moder) za priključitev naprave na televizor, ker to omogoča najboljšo kakovost zvoka.
1. Odstranite zaščitna pokrovčka iz obeh koncev optičnega kabla.
2. Optični kabel (modra) priključite v ustrezno vtičnico "optičnega VHODA" (modra)
na hrbtni strani naprave, in ga priključite na vtičnico "optičnega IZHODA" na zadnji
strani televizorja.
OPOMBA
Naprave ne hranite naprave - to lahko skrajša oddajne razdalje - glejte sliko 9.
OPOMBA
Če uporabljate za povezavo naprave s televizorjem optični kabel, so podprti naslednji
digitalni formati:
Digitalni stereo (PCM)
Dolby Audio™
Morda bo treba televizor, predvajalnik DVD ali domači zabavni sistem konfigurirati, tako da bo izbral enega od podprtih zvočnih oblik. Obvestilo, da naprava morda
ne more pretakati zvoka iz nepodprtih zvočnih oblik.
Možnost B: uporaba analognega zvočnega kabla - glejte sliko 3
Za priključitev naprave na televizor lahko uporabite tudi analogni kabel. Za ta namen
upoštevajte naslednje korake:
1. Vtič (vijolični) analognega kabla priključite v vtičnico na zadnji strani naprave.
2. Nato priključite analogni zvočni kabel v ustrezne vtičnice na hrbtni strani televizorja.
OPOMBA
Za priključitev naprave na televizor uporabite možnost optičnega kabla ali analognega
kabla. Obeh možnosti vam ni treba uporabljati.
OPOMBA
Če sta povezana oba kabla, naprava vedno izbere vir iz optične povezave.
Napajanje naprave
Za napajanje naprave povežite mikro kabel USB z napravo in priklopite drugi konec v
vtičnico USB na zadnji strani televizorja.
Nato vklopite televizor.
OPOMBA
Če televizor nima vtičnice USB, lahko uporabite standardni stenski polnilnik USB (ni priložen). Stenski polnilnik mora zagotavljati vsaj 500 mA (2,5 W) moči.
47
Nameščanje naprave za enega ali dva slušna aparata - glejte sliko 5
Napravo lahko nastavite glede na svoje potrebe z uporabo drsnika na dnu naprave. Če
imate en slušni aparat, izberite nastavitev za eno uho, če pa uporabljate dva slušna
aparata, pa izberite nastavitev za obe ušesi.
Mono zvok
Stereo zvok
Seznanjanje naprave z vašimi slušnimi aparati - glejte sliko 6
Svojo napravo morate seznaniti s slušnimi aparati preden začnete s pretočnim prenosom zvoka iz televizorja. Sledite naslednjim navodilom:
1. Napravo začnete napajati z vklopom televizorja (glejte sliko 4) ali pa nasvet poiščite v poglavju »Napajanje naprave« .
2. Znova zaženite svoja slušna aparata, in sicer tako, da odprete in zaprete predalček
za baterijo.
3. Slušna aparata morata biti med seznanjanjem v dosegu naprave (1-2 m).
4. Slušna aparata sprožita zvok, s katerim potrdita, da sta bila seznanjena z napravo.
OPOMBA
Vaša slušna aparata ostaneta v načinu za povezovanje samo tri minute po njunem ponovnem zagonu. Če jih ne povežete pravočasno, boste slušne aparate morda morali
zagnati znova.
OPOMBA
Napravo lahko uporabljate za pretočni prenos zvoka za več uporabnikov hkrati. Če potrebujete to možnost, enostavno izvedite isti postopek seznanjanja, kot je bil opisan v
postopku zgoraj.
Odstranjevanje seznanitve
Seznanitev lahko odstranite le z aplikacijo. Za ta namen upoštevajte naslednje korake:
1. V aplikaciji odprite program TV PLAY in nato vstopite v meni zvoka.
2. Tapnite tri pike v zgornjem desnem kotu menija zvoka.
3. Pritisnite gumb za brisanje seznanitev in sprejmite brisanje seznanitve.
48
UPORABA NAPRAVE Z APLIKACIJO - GLEJTE SLIKO 7
Uporaba naprave
Ko je napravo seznanjena s slušnimi aparati, je pripravljena za uporabo skupaj z vašo
aplikacijo. Pred začetkom poslušanja televizorja storite naslednje:
1. Začnite tako, da preverite, ali je vaš slušni aparat povezan s telefonom.
2. Odprite aplikacijo in izberite program za poslušanje televizorja. Začeli boste s poslušanjem zvoka iz televizorja.
3. Če želite prenehati poslušati zvok vašega televizorja, preprosto preklopite na drug
program za poslušanje.
OPOMBA
Ob prvi uporabi aplikacije po seznanitvi slušnih aparatov z napravo se bo na zaslonu
prikazalo besedilo za pomoč, v katerem boste obveščeni, da je bil v vaš seznam programov dodan program TV PLAY. To sporočilo izgine takoj, ko tapnete kamor koli na
zaslonu.
OPOMBA
Če ikone programa TV PLAY na svoji aplikaciji ne vidite, naprava in slušnih aparati niso
seznanjeni pravilno.
Prilagajanje glasnosti zvoka televizorja
Glasnost zvoka televizorja ali slušnih aparatov lahko enostavno prilagodite z uporabo
drsnika za glasnost na zaslonu aplikacije.
OPOMBA
Če se želite osredotočiti na zvok televizorja in ne želite poslušati okoliških zvokov, lahko
uporabite funkcijo izklopa prostora, ki jo ima vaša aplikacija.
Telefonski klici med uporabo naprave
Če imate telefon vrste iPhone, morate na telefonu enostavno odgovoriti na dohodni
klic, kot to storite ponavadi.
Če imate pametni telefon Android, potrebujete COM-DEX da bi lahko med uporabo
naprave izvajali telefonske pogovore. Ob prejemu klica storite naslednje:
1. Sprejmite klic s pritiskom gumba na COM-DEX.
OPOMBA
Če se klic na vaših slušnih aparatih ne predvaja na pretočni način, poskusite prek aplikacije uporabiti drug program za poslušanje.
49
NEOBVEZNO: PRITRDITEV NAPRAVE NA ZADNJO
STRAN TELEVIZORJA - GLEJTE SLIKO 8
Za pritrditev naprave v enega od zgornjih kotov televizorja pozorno upoštevajte naslednje korake:
1. Površino na hrbtni strani televizorja očistite s čistilnim robčkom iz vrečke. Površinsko pustite, da se suši nekaj sekund.
2. Odstranite zaščitno folijo z lepilnim trakom na montažni konzoli.
3. Lepilni trak na nosilni konzoli pritisnite na zadnjo stran televizorja in ga držite pritisnjenega 5 sekund.
4. Kable povlecite skozi držalo kablov na nosilni konzoli.
5. Napravo potisnite v nosilno konzolo, kable pa pritrdite s sponko kabla.
OPOMBA
Naprave ne pritrdite neposredno na prezračevalni sistem televizorja. Mesto prezračevalnega sistema je odvisno od vašega televizorja.
OPOMBA
Naprave ne hranite v predalu - to lahko negativno vpliva na brezžični prenos podatkov
- glejte sliko 9.
OPOMBA
Za prenos na večje razdalje ohranite napravo v vidnem polju.
50
DODATNE INFORMACIJE
Vzdrževanje
Napravo čistite z mehko, suho krpo ali jo posesajte z mehko šobo.
OPOMBA
Naprave ne čistite in ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino.
Svetleče diode
Svetleča dioda
POMEN
Pojemajoča bela svetloba
To boste videli ob prvem vklopu naprave ali po njeni
ponastavitvi
En moder utrip za vsak slušni
aparat
Naprava pošilja slušnim aparatom informacije za seznanjanje
Pojemajoča modra svetloba
Če gumb za ponastavitev pritisnite na kratko, svetleča dioda utripne modro, pretok podatkov pa se ustavi za 30 sekund. To ne bo vplivalo na vašo napravo
Pojemajoča zeleno luč
Naprava je vklopljena, vendar ni pretočnega prenosa
Neprekinjena zelena luč
Naprava je vklopljena in prenaša zvok
Utripajoča rdeča luč
Neznana oblika zvoka
Pojemajoča rdeča luč
Naprava je pregreta. Napravo pred uporabo pustite,
da se ohladi
Ta vzorec svetlečih diod lahko vidite tudi, če kabel
USB napravi ne zagotavlja dovolj električne energije
Neprekinjena rdeča luč
Naprava ne deluje. Obrnite se na strokovnjaka za
sluh
Ponastavljanje naprave
Na zadnji strani naprave je gumb. Ta gumb lahko uporabite za ponastavitev naprave,
tako da ga pritisnete za 5 sekund. S tem se naprava zažene ponovno in se iz naprave
odstrani vse obstoječe seznanitve.
OPOMBA
Če napravo ponastavite, boste morali slušne aparate še enkrat seznaniti z napravo.
Odpravljanje težav
Na teh straneh boste našli nasvete, kako ukrepati, če vaša naprava preneha delovati
ali ne deluje po pričakovanjih. Če težave ni mogoče odpraviti, se obrnite na strokovnjaka za sluh.
51
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Moji slušni aparati ne pred- a. Slušni aparati in naprava
vajajo zvoka iz televizorja niso seznanjeni
b. Naprava ni pravilno priključena na televizor
c. Avdio vir ni vklopljen
d. Baterije slušnih aparatov
so skoraj prazne
e. Slušni aparati niso v programu TV PLAY
f. Glasnost je premajhna
a. Seznanite napravo in
slušne aparate
b. Preverite, ali je naprava
pravilno priključena na televizor
c. Vklopite zvočni vir
d. Zamenjajte baterije slušnega aparata
e. V aplikaciji izberite program TV PLAY
f. Povečajte glasnost v aplikaciji
Drugi ne morejo slišati zvo- a. Napravo ste priključili v
ka televizorja
vtičnico za slušalke
a1. Priključite analogni kabel, kot je opisano v poglavju Povezava
a2. Na televizorju uporabite
drug izhod
a3. Preverite nastavitve
zvoka na televizorju in nastavite zvočnike za vzporedno uporabo
Zvok lahko slišim samo v
enem slušnem aparatu
a. Zamenjajte baterijo slušnega aparata
b. Izvedite novo seznanjanje
a. Baterija v drugem slušnem aparatu je prazna
b. Samo en slušni aparat je
bil seznanjen z napravo
Optični kabel sem povezal s a. Televizor ni nastavljen za a. Preverite nastavitve
televizorjem, vendar v svoj pošiljanje zvoka prek optič- zvočnega izhod televizorja
slušnih aparatih ne slišim nega izhodnega priključka (napredne nastavitve)
zvoka
Analogni kabel sem priklju- Analogni priključki na telečil na televizor, vendar ne vizorju so namenjeni samo
slišim zvoka v svojih slušnih kot zvočni vhod
aparatih
52
a. Uporabite optični kabel,
ki je bil dostavljen skupaj z
napravo
b. Uporabite kabel z vtičema za mini vtičnici in vtič za
slušalke na televizorju
c. Televizor morda ni združljiv z napravo
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Glasnost ni prijetna
a. Glasnost prilagodite z
aplikacijo ali daljinskim
upravljalnikom
b. Za nastavitev glasnosti si
oglejte napredne nastavitve
na televizorju
TV zvok v moji slušnih apa- a. Naprava je nameščena v
ratih se prekinja v enem ali predalu, ali za steno
obeh slušnih aparatih
b. Naprava je izven dometa
c. Motnje povzročajo druge
radijske naprave
a. Napravo namestite v vidnem polju
b. Napravo postavite v območje dometa
c. Odmaknite jo od drugih
radijskih naprav
Svetleča dioda utripa rdeče, a. Naprava je pregreta
v slušnih aparatih pa ni zvo- b. Televizor ne more zagoka
tavljati dovolj električne
energije za napravo
a. Naprave ne izpostavljajte
sončni svetlobi. Ne namestite je v predal in jo namestite proč od prezračevalnega sistema televizorja na
hrbtni strani
b. Odklopite drugo opremo,
ki je povezana s televizorjem prek USB ali pa napravo priključite v električno
vtičnico
Če težave ni mogoče odpraviti, se obrnite na strokovnjaka za sluh.
53
ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI
Direktive EU
Direktiva 2014/53/EU
Podjetje Widex A/S s tem izjavlja, da je naprava WIDEX TV PLAY skladna s temeljnimi
zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive 2014/53/EU.
WIDEX TV PLAY vsebuje radijske oddajnike, ki delujejo pri: 2,4 GHz, 10,0 mW EIRP.
Kopija izjave o skladnosti, ki je v skladu z 2014/53/EU, je na voljo na:
http:global.widex.com/doc
N26346
Informacije o odstranjevanju naprav
Slušnih aparatov, pripomočkov slušnih aparatov in baterij ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Slušne aparate, baterije in pripomočke slušnih aparatov je treba odlagati na mestih, ki
so primerna za odpadno električno in elektronsko opremo, ali pa jih oddajte pri svojem strokovnjaku za slušne aparate, ki bo poskrbel za varno odstranjevanje le-teh.
Izjave FCC in IC
FCC ID: TTY-TVP
IC: 5676B-TVP
Federal Communications Commission Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur
in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio
or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on,
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
54
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
NOTE:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction
with any other antenna or transmitter.
Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could
void the user’s authority to operate the equipment.
Industry Canada Statement / Déclaration d’industrie Canada
Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an
antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada.
To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain
should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not
more than that necessary for successful communication.
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause
undesired operation of the device.
Conformément à la réglementation d’Industrie Canada, le présent émetteur radio peut
fonctionner avec une antenne d’un type et d’un gain maximal (ou inférieur) approuvé
pour l’émetteur par Industrie Canada.
Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l’intention des autres
utilisateurs, il faut choisir le type d’antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l’intensité nécessaire à l’établissement d’une communication satisfaisante.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même
si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
55
SIMBOLI
Simboli, ki jih uporablja pri označevanju medicinskih naprav (oznake/IFU/itd.)
Simbol
Naslov/opis
Proizvajalec
Izdelek je proizvedel proizvajalec, katerega ime in naslov sta navedena zraven simbola. Če je primerno, je lahko naveden tudi datum proizvodnje.
Kataloška številka
Kataloška številka izdelka.
Upoštevajte navodila za uporabo
Uporabniška navodila vsebujejo pomembna varnostna obvestila (opozorila/
previdnostne ukrepe) in jih je treba pred uporabo prebrati.
Pozor
Besedilo, ki je označeno s simbolom za opozorilo, je treba prebrati preden uporabite izdelek.
Oznaka WEEE
"Ni primerno za odlaganje skupaj z navadnimi odpadki". Če je treba določen izdelek odstraniti, ga odložite na za to označeno mesto za odlaganje za recikliranje in obnovitev, da preprečite tveganje za okolje ali človekovo zdravje, ki je lahko posledica prisotnosti nevarnih snovi.
Oznaka CE
Izdelek je v skladu z zahtevami direktiv označevanja CE.
Oznaka RCM
Izdelek je v skladu z zahtevami o električni varnosti, EMC in radijskim spektrom za izdelke, ki se dobavljajo na avstralski in novozelandski trg.
Motnje
V bližini naprave lahko pride do elektromagnetnih motenj.
56
ДОБРЕ ДОШЛИ
Поздравления за новото ви стрийминг устройство.
Съдържание на опаковката - вижте илюстрация 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Устройство
Микро USB кабел
Монтажна скоба с държач за кабел
Оптичен (Toslink) аудио кабел
Почистващо пакетче
Резервна двойно залепваща монтажна лента
Аналогов аудио кабел (mini jack-to-phono)
БЕЛЕЖКА
Прочетете тази брошура и инструкциите за потребителя за вашите слухови апарати внима‐
телно, преди да започнете да използвате устройството.
Предназначение
Това устройство представлява безжичен предавател на звук от телевизор към поддържани
слухови апарати.
Важна информация за безопасност
Прочетете внимателно този раздел, преди да започнете да използвате устройството
Дръжте устройството далеч от обсега на деца под три години.
Не използвайте устройството на открито.
Никога не се опитвайте да отваряте или поправяте устройството сами. Свържете се с вашия
слухопротезист, ако имате нужда да се ремонтира.
Дръжте устройството далеч от пряка слънчева светлина и не го поставяйте близо до друго
оборудване, което може да го загрява.
Телевизорът или USB зарядното трябва да отговарят на стандартите IEC 60601-1, IEC
60950-1, IEC 62368-1 или еквивалентни стандарти.
Устройството трябва да се съхранява и транспортира в температурен диапазон от -20°C до
+55°C и относителна влажност 10%-90% rH.
Вашето устройство е проектирано да работи при следните условия (температура, влажност и
атмосферното налягане): от 0°C до 45°C, 10% -90% rH и от 500 до 1500 mBar.
57
ПЪРВИ СТЪПКИ
Свързване на устройството към телевизора
Вариант A: с помощта на оптичен кабел - вижте илюстрация
2
За аудио връзка ние препоръчваме да използвате оптичния кабел (син), за да свържете ус‐
тройството към телевизора, тъй като това ви дава най-доброто качество на звука.
1. Премахнете защитните капачки от двата края на оптичния кабел.
2. Свържете оптичния кабел (син) към съответния вход "Optical IN" (син) на гърба на ус‐
тройството, а другия край включете към изхода "Optical OUT" на гърба на телевизора.
БЕЛЕЖКА
Не поставяйте устройството в чекмедже - това може да ограничи обхвата на предаване вижте илюстрация 9.
БЕЛЕЖКА
При използване на оптичен кабел за свързване на устройството към телевизора се поддър‐
жат следните цифрови формати:
Цифрово стерео (PCM)
Dolby Audio™
Може да се наложи да конфигурирате вашия телевизор, DVD плейър или система за до‐
машно кино, за да изберете един от поддържаните аудио формати. Имайте предвид, че
устройството може да не успеете да направи поточно предаване (стриминг) на звук от
неподдържани аудио формати.
Вариант B: с помощта на аналоговия аудио кабел - вижте
илюстрация 3
Също така можете да използвате аналоговия кабел, за да свържете устройството към теле‐
визора. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
1. Свържете накрайника (лилав) на аналоговия кабел в буксата на гърба на устройството.
2. След това свържете аналоговия аудио кабел в съответните изводи на гърба на телевизо‐
ра.
БЕЛЕЖКА
Използвайте или оптичния кабел, или аналоговия кабел, за да свържете устройството към
телевизора. Не е необходимо да използвате и двата.
БЕЛЕЖКА
Ако сте свързали и двата кабела, устройството винаги ще избере източника от оптичната
връзка.
Сдвояване на устройството
За да захраните устройството, свържете микро USB кабела към устройството и след това
свържете другия край към USB гнездото на гърба на телевизора.
58
След това включете телевизора.
БЕЛЕЖКА
Ако вашият телевизор няма USB гнездо, можете да използвате стандартно USB зарядно (не е
включено в комплекта). Зарядното устройство трябва да осигурява ток най-малко 500 mA (при 2,5
W).
Настройка на устройството за един или два слухови
апарата - вижте илюстрация 5
Можете да настроите устройството според вашите нужди, като използвате плъзгача отдолу
на устройството. Ако имате единичен слухов апарат, изберете настройка monaural, а ако из‐
ползвате двоен слухов апарат, изберете настройка binaural.
Моно звук
Стерео звук
Сдвояване на устройството с вашия слухов апарат вижте илюстрация 6
Трябва да сдвоите вашето устройство и слуховия апарат, преди да започнете поточно преда‐
ване на звук (стрийминг) от телевизора. Направете следното:
1. Захранете устройството чрез включване на телевизора (вижте илюстрация 4) или проче‐
тете раздел "Захранване на устройството".
2. Рестартирайте слуховия апарат чрез отваряне и затваряне на отделението за батерията.
3. Дръжте слуховия апарат в обхвата на устройството при сдвояване (1-2 метра).
4. Слуховият апарат издава тон, с което потвърждава, че е сдвоен с устройството.
БЕЛЕЖКА
Вашият слухов апарат е в режим на сдвояване само за три минути след рестартирането му.
Може да се наложи да го рестартирате отново, ако не успеете да го сдвоите навреме.
БЕЛЕЖКА
Устройството може да се използва за поточно предаване на звук на повече от един потреби‐
тел едновременно. Ако имате нужда от тази възможност, просто изпълнете същата процеду‐
ра за сдвояване като по-горе.
Премахване на сдвояване
Можете да премахвате сдвояване само с помощта на приложението. За да направите това,
изпълнете следните стъпки:
1. Отворете програмата TV PLAY в приложението и след това влезте в меню Sound (Звук).
2. Натиснете символа с трите точки в горния десен ъгъл на менюто Sound (Звук).
3. Натиснете бутона „Delete pairing“ (Изтрий сдвояването) и приемете изтриването на
сдвояването.
59
ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО С
ПРИЛОЖЕНИЕТО - ВИЖТЕ ИЛЮСТРАЦИЯ 7
Използване на устройството
След като устройството е било сдвоено с вашия слухов апарат, то ще бъде готово за употреба
чрез вашето приложение. За да започнете слушане на телевизора, направете следното:
1. Първо се уверете, че слуховият апарат е сдвоен с вашия телефон.
2. Отворете приложението си и изберете програмата TV listening (Слушане на телевизор).
Ще започнете да слушате звук от телевизора.
3. За да спрете слушането на звука от телевизора, просто преминете към друга програма
за слушане.
БЕЛЕЖКА
Първият път, когато използвате приложението след сдвояване на слуховия апарат с устрой‐
ството, ще видите помощен текст на екрана, който ви информира, че програмата TV PLAY е
добавена към вашия списък с програми. Това съобщение ще изчезне веднага след като на‐
тиснете някъде по екрана.
БЕЛЕЖКА
Ако не виждате иконата на програмата TV PLAY във вашето приложение, устройството и слуховия
апарат не са сдвоени правилно.
Настройка на силата на звука от телевизора
Можете лесно да регулирате силата на звука от телевизора или слуховия апарат с помощта
на плъзгачите за силата на звука на екрана на приложението.
БЕЛЕЖКА
Ако искате да се фокусирате върху звука от телевизора и да не слушате околните звуци, можете
да използвате функцията „Room off“ (Изключване на стаята) от вашето приложение.
Телефонни разговори по време на използване на
устройството
Ако имате iPhone, просто отговаряйте на входящите обаждания, както правите обикновено
от телефона си.
Ако имате смартфон с Android, ви трябва COM-DEX, за да провеждате телефонни разговори,
докато използвате устройството. При получаване на обаждане, направете следното:
1. Приемете обаждането, като натиснете комутаторния бутон на вашия COM-DEX.
БЕЛЕЖКА
Ако телефонният разговор не се предава поточно до вашия слухов апарат, опитайте да пре‐
минете към друга програма за слушане, използвайки вашето приложение.
60
ПО ЖЕЛАНИЕ: ПРИКРЕПВАНЕ НА
УСТРОЙСТВОТО ОТЗАД НА ТЕЛЕВИЗОРА ВИЖТЕ ИЛЮСТРАЦИЯ 8
За да прикрепите устройството към един от горните ъгли на вашия телевизор, изпълнете
внимателно следните стъпки:
1. Почистете повърхността на гърба на телевизора с помощта на почистващото пакетче.
Оставете повърхността да изсъхне за няколко секунди.
2. Отстранете защитното фолио от самозалепващата се лента на монтажната скоба.
3. Натиснете самозалепващата се лента на монтажната скоба към гърба на телевизора и я
дръжте натисната в продължение на 5 секунди.
4. Издърпайте кабелите през държателя за кабели на монтажната скоба.
5. Поставете устройството на монтажната скоба и вържете кабелите с опашките за връзва‐
не.
БЕЛЕЖКА
Не закрепвайте устройството директно към вентилационната система на телевизора. Къде
точно се намира вентилационната система зависи от самия телевизор.
БЕЛЕЖКА
Не дръжте устройството в чекмедже - това може да има отрицателно въздействие върху без‐
жичното предаване на данни - вижте илюстрация 9.
БЕЛЕЖКА
За по-голям обхват на предаване поставете устройството така, че да има пряка видимост.
61
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Поддръжка
Почиствайте устройството с помощта на мека и суха кърпа или с прахосмукачка с мек на‐
крайник.
БЕЛЕЖКА
Не мийте устройството и никога не го потапяйте във вода или друга течност.
Светодиоди
Светодиод
ЗНАЧЕНИЕ
Избледняваща бяла светлина
Ще видите това първия път, когато включите устройство‐
то или след връщане в начално състояние
Едно синьо примигване за левия Устройството изпраща информация за сдвояване на слу‐
и десния слухов апарат
ховите апарати
Избледняваща синя светлина
Ако направите кратко натискане на бутона за връщане в
начално състояние, светодиодът ще премига в синьо и
поточното предаване ще спре за 30 секунди. Това няма
да се отрази на вашето устройство
Избледняваща зелена светлина
Устройството е включено, но не предава поточно
Постоянна зелена светлина
Устройството е включено и предава поточно.
Мигаща червена светлина
Непознат звуков формат
Избледняваща червена светлина Устройството е прегрято. Оставете устройството да се ох‐
лади преди употреба
Тази светодиодна поредица също може да се види, ако
USB кабелът не захранва устройството с достатъчно мощ‐
ност
Постоянна червена светлина
Устройството не работи. Обърнете се към вашия слухо‐
протезист
Връщане на устройството в начално състояние
На гърба на устройството ще намерите един бутон. Можете да използвате този бутон, за да
върнете устройството в начално състояние, като го натиснете за 5 секунди. Това ще рестарти‐
ра устройството и ще премахне всички съществуващи сдвоявания от него.
БЕЛЕЖКА
Ако върнете устройството в начално състояние, ще трябва да сдвоите отново вашите слухови апа‐
рати с устройството.
62
Отстраняване на проблеми
Тези страници съдържат съвети за това какво да направите, ако вашето устройство спре да
работи или ако не работи според очакванията. Ако проблемите продължават, обърнете се
към вашия слухопротезист.
Проблем
Възможна причина
Решение
Няма звук от телевизора в
моите слухови апарати
a. Слуховите апарати и устрой‐ a. Сдвоете устройството с ва‐
ството не са сдвоени
шите слухови апарати
b. Устройството не е свързано b. Проверете дали устройство‐
правилно към телевизора
то е свързан правилно към
c. Аудио източникът не е
телевизора
включен
c. Включете аудио източника
d. Батериите на слуховите
d. Сменете батериите на слу‐
апарати са почти изтощени ховите апарати
e. Вашите слухови апарати не e. Изберете програмата TV
са в програмата TV PLAY
PLAY в приложението
f. Звукът е твърде слаб
f. Увеличите силата на звука
от приложението
Другите не могат да чуват
звука от телевизора
a. Свързали сте устройството a1. Свържете аналоговия ка‐
към гнездото за слушалки
бел, както е описано в глава
„Свързване“
a2. Използвайте друг изход на
телевизора
a3. Проверете настройките на
звука на телевизора и задайте
високоговорителите да се из‐
ползват паралелно
Чувам звук само в единия
слухов апарат
a. Батерията на другия слухов a. Сменете батерията на слу‐
апарат е изтощена
ховия апарат
b. Само единият слухов апарат b. Направете ново сдвояване
се сдвоява с устройството
Свързал съм оптичния кабел a. Телевизорът не е конфигу‐ a. Проверете настройките за
към телевизора, но нямам риран да изпраща звука през аудио изхода на телевизора
звук в моите слухови апарати оптичния изход
(разширени настройки)
Свързал съм аналоговия ка‐ Аналоговите конектори на те‐ a. Използвайте оптичния ка‐
бел към телевизора, но ня‐ левизора са само звукови вхо‐ бел, доставен с устройството
мам звук в моите слухови
дове
b. Използвайте кабела с мини
апарати
жакове и извода за слушалки
на телевизора
c. Телевизорът може да не е
съвместим с устройството
63
Проблем
Възможна причина
Силата на звука не е приятна
Звукът от телевизора в моите
слухови апарати прекъсва в
единия или двата слухови
апарата
Решение
a. Регулирайте силата на зву‐
ка, като използвате приложе‐
нието или дистанционното
управление
b. Проверете разширените на‐
стройки на телевизора, за да
видите настройките на звука
a. Устройството е поставено в
чекмедже или зад стена
b. Устройството е извън обх‐
ват
c. Има смущения от други из‐
лъчващи радио източници
a. Поставете устройството та‐
ка, че да има пряка видимост
b. Поставете устройството в
обхвата
c. Преместете устройството
по-далече от другите радио
източници
Светодиодът мига в червено a. Устройството е прегрято
и няма никакъв звук в слухо‐ b. Телевизорът не осигурява
вите апарати
достатъчно захранваща мощ‐
ност към устройството
a. Дръжте устройството далеч
от слънчева светлина. Не го
поставяйте в чекмедже и го
дръжте далече от вентила‐
ционната система отзад на те‐
левизора
b. Изключете другите устрой‐
ства, свързани с телевизора
през USB, или свържете ус‐
тройството в извода за за‐
хранване
Ако проблемите продължават, обърнете се към вашия слухопротезист.
64
НОРМАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
Директиви на ЕС
Директива 2014/53/EC
С настоящото, Widex A/S декларира, че това устройство WIDEX TV PLAY е в съответствие с
основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/EC.
WIDEX TV PLAY съдържа радиопредаватели, работещи при: 2,4 GHz, 10,0 mW EIRP.
Копие на Декларацията за съответствие, съгласно Директива 2014/53/EC, може да се намери
на адрес:
http:global.widex.com/doc
N26346
Информация относно изхвърлянето
Не изхвърляйте слуховите апарати, аксесоарите за слухови апарати и батериите с обикнове‐
ните битови отпадъци.
Слуховите апарати, батериите и аксесоарите за слухови апарати трябва да се изхвърлят на
местата, предназначени за отпадъци от електрическо и електронно оборудване, или да се
предават на вашия слухопротезист за безопасно изхвърляне.
Декларации относно изискванията на FCC и IC
FCC ID: TTY-TVP
IC: 5676B-TVP
Federal Communications Commission Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.
NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
65
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
NOTE:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other
antenna or transmitter.
Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user’s
authority to operate the equipment.
Industry Canada Statement / Déclaration d’industrie Canada
Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a
type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada.
To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so
chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for
successful communication.
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to
the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired
operation of the device.
Conformément à la réglementation d’Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner
avec une antenne d’un type et d’un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l’émetteur par
Industrie Canada.
Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l’intention des autres utilisateurs,
il faut choisir le type d’antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente
(p.i.r.e.) ne dépasse pas l’intensité nécessaire à l’établissement d’une communication satisfaisante.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
66
СИМВОЛИ
Символи, които често се използват от в етикетите за медицински устройства (етикети, инструкции
за употреба и др.)
Символ
Наименование/Описание
Производител
Продуктът е произведен от производител, чието име и адрес са посочени до този символ.
Ако е уместно, датата на производство може също да бъде посочена.
Каталожен номер
Каталожният номер на продукта (артикул).
Вижте инструкциите за употреба
Инструкциите за употреба съдържат важна информация, на която трябва да се обърне
особено внимание (предупреждения/предпазни мерки) и да се прочете, преди да из‐
ползвате продукта.
Предупреждение
Текстът, който е маркиран със символ за предупреждение, трябва да се прочете,
преди да използвате продукта.
WEEE маркировка
“Да не се изхвърля с обикновените отпадъци” Когато даден продукт трябва да се из‐
хвърли, той трябва да бъде изпратен в посочен пункт за рециклиране и усвояване, за
да се предотврати рискът от нанасяне на вреда на околната среда или човешкото здра‐
ве заради наличието на опасни вещества.
CE маркировка
Продуктът е в съответствие с изискванията, посочени в европейските директиви.
RCM маркировка
Продуктът отговаря на нормативните изисквания за електрическа безопасност, електромаг‐
нитна съвместимост (EMC) и радиочестотен спектър, отнасящи се за продуктите, продавани в
Австралия или Нова Зеландия.
Смущения
В близост до продукта могат да възникнат електромагнитни смущения.
67
ΚΑΛΏΣ ΉΛΘΑΤΕ
Συγχαρητήρια για τη νέα σας συσκευή αναπαραγωγής ροής μέσων.
Περιεχόμενα πακέτου - δείτε την εικόνα 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Συσκευή
Καλώδιο micro USB
Βραχίονας τοποθέτησης με στήριγμα καλωδίου
Οπτικό καλώδιο ήχου (Toslink)
Σακουλάκι καθαρισμού
Εφεδρική κολλητική ταινία διπλής όψης για στερέωση
Αναλογικό καλώδιο ήχου (μίνι βύσμα σε έξοδο phono)
ΣΗΜΕΊΩΣΗ
Διαβάστε αυτό το φυλλάδιο και τις οδηγίες χρήσης για τα βοηθήματα ακοής σας προσεκτικά πριν
αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Προοριζόμενη χρήση
Η συσκευή αυτή προορίζεται ως ασύρματος πομπός ήχου από μια τηλεόραση σε υποστηριζόμενα
βοηθήματα ακοής.
Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας
Πριν τη χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά αυτή την ενότητα.
Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από παιδιά κάτω των τριών ετών.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
Μην προσπαθήσετε ποτέ να ανοίξετε ή να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε
άμεσα με τον ειδικό σας σε θέματα ακοής αν χρειαστείτε επισκευή.
Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως και μην την τοποθετήσετε κοντά σε οποιο‐
δήποτε άλλο εξοπλισμό που μπορεί να τη θερμάνει.
Η τηλεόραση ή ο επιτοίχιος φορτιστής USB πρέπει να πληρούν το πρότυπο IEC 60601-1, IEC
60950-1, IEC 62368-1 ή ισοδύναμες προδιαγραφές ασφαλείας.
Η συσκευή σας πρέπει να φυλάσσεται και να μεταφέρεται σε θερμοκρασία και ποσοστά υγρασίας
που κυμαίνονται από -20°C έως +55°C (-4°F έως 131°F) και 10%-90% σχετική υγρασία.
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε θερμοκρασίες, ποσοστά υγρασίας και ατμοσφαιρικής
πίεσης που κυμαίνονται από 0°C (32°F) έως 45°C (113°F), 10% -90% σχετ. υγρασία και 500 έως 1500
mBar.
68
ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόρασή σας
Επιλογή A: χρησιμοποιώντας το οπτικό καλώδιο - ανατρέξτε
στην εικόνα 2
Για τη σύνδεση ήχου, συνιστάται η χρήση του οπτικού καλωδίου (μπλε) για τη σύνδεση της συσκευής
στην τηλεόρασή σας, καθώς αυτό εξασφαλίζει την καλύτερη ποιότητα ήχου.
1. Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από τις δύο άκρες του οπτικού καλωδίου.
2. Συνδέστε το οπτικό καλώδιο (μπλε) με την αντίστοιχη υποδοχή «Optical IN» (μπλε) στο πίσω
μέρος της συσκευής, και στη συνέχεια συνδέστε το στην υποδοχή «Optical OUT» στο πίσω μέρος
της τηλεόρασής σας.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ
Μην κρατάτε τη συσκευή σε συρτάρι - αυτό μπορεί να μειώσει την εμβέλεια μετάδοσης - ανατρέξτε
στην εικόνα 9.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ
Όταν χρησιμοποιείτε το οπτικό καλώδιο για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόρασή σας, υποστη‐
ρίζονται οι ακόλουθες ψηφιακές μορφές:
Ψηφιακό στερεοφωνικό (PCM)
Dolby Audio™
Μπορεί να είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε την Τηλεόρασή σας, τη συσκευή αναπαραγωγής DVD
ή το σύστημα home theater ώστε να επιλέγει ένα από τα υποστηριζόμενα φορμά ήχου. Σημειώ‐
στε ότι η συσκευή ενδέχεται να μην μπορεί να αναπαράξει ροή ήχου από μη υποστηριζόμενα
φορμά ήχου.
Επιλογή Β: χρησιμοποιώντας το αναλογικό καλώδιο ήχου ανατρέξτε στην εικόνα 3
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το αναλογικό καλώδιο για να συνδέσετε τη συσκευή στην τη‐
λεόρασή σας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
1. Συνδέστε το βύσμα (μωβ) στο αναλογικό καλώδιο στην υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής.
2. Στη συνέχεια, συνδέστε το αναλογικό καλώδιο ήχου στις αντίστοιχες υποδοχές στο πίσω μέρος
της τηλεόρασής σας.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ
Χρησιμοποιήστε είτε την επιλογή οπτικού καλωδίου ή την επιλογή αναλογικού καλωδίου για να συν‐
δέσετε τη συσκευή σας στην τηλεόραση. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε και τις δύο.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ
Εάν έχετε συνδέσει και τα δύο καλώδια, η συσκευή θα επιλέγει πάντα την πηγή της οπτικής σύνδε‐
σης.
Ενεργοποίηση της συσκευής
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, συνδέστε το καλώδιο Micro USB στη συσκευή και, στη συνέχεια,
συνδέστε το άλλο άκρο στην υποδοχή USB στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας.
69
Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ
Αν η τηλεόρασή σας δεν έχει μια υποδοχή USB, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τυπικό επιτοίχιο φορτι‐
στή USB (δεν περιλαμβάνεται). Ο φορτιστής τοίχου πρέπει να παρέχει τουλάχιστον 500 mA (2,5 W)
ισχύος.
Ρύθμιση της συσκευής για ένα ή δύο βοηθήματα ακοής ανατρέξτε στην εικόνα 5
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας, ανάλογα με τις ανάγκες σας, χρησιμοποιώντας το ροοστάτη
ρύθμισης στο κάτω μέρος της συσκευής. Εάν έχετε ένα βοήθημα ακοής, επιλέξτε τη ρύθμιση μονοω‐
τικού ακουστικού και επιλέξτε τη ρύθμιση αμφιωτικού ακουστικού εάν χρησιμοποιείτε δύο βοηθή‐
ματα ακοής.
Μονοφωνικός ήχος
Στερεοφωνικός ήχος
Ζεύξη της συσκευής με τα βοηθήματα ακοής - ανατρέξτε
στην εικόνα 6
Πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σας και τα βοηθήματα ακοής, πριν να ξεκινήσετε τη ροή ήχου από
την τηλεόραση. Ενεργήστε ως εξής:
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας ενεργοποιώντας την τηλεόρασή σας (ανατρέξτε στην εικόνα 4) ή
ανατρέξτε στην ενότητα «Ενεργοποίηση της συσκευής».
2. Επανεκκινήστε τα βοηθήματα ακοής σας ανοίγοντας και κλείνοντας την υποδοχή μπαταριών.
3. Διατηρείτε τα βοηθήματα ακοής εντός της εμβέλειας της συσκευής κατά τη ζεύξη (1-2 μέτρα).
4. Τα βοηθήματα ακοής αναπαράγουν έναν ήχο επιβεβαιώνοντας τη ζεύξη τους με τη συσκευή.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ
Τα βοηθήματα ακοής σας είναι σε λειτουργία συγχρονισμού μόνο για τρία λεπτά μετά την επανεκκί‐
νηση. Μπορεί να χρειαστεί να τα επανεκκινήσετε ξανά εάν δεν εκτελέσετε εγκαίρως τον συγχρονι‐
σμό.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ
Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ροή ήχου σε περισσότερους από ένα χρήστες κάθε φορά.
Αν χρειάζεστε αυτή την επιλογή, απλώς ακολουθήστε την ίδια διαδικασία σύζευξης με παραπάνω.
Κατάργηση σύζευξης
Μπορείτε να καταργήσετε μια σύζευξη μόνο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή. Για να το κάνετε αυτό,
ακολουθήστε τα εξής βήματα:
1. Ανοίξτε το πρόγραμμα TV PLAY στην εφαρμογή σας και, στη συνέχεια, προσπελάστε το μενού
Ήχου.
2. Πατήστε τις τρεις τελείες στην επάνω δεξιά γωνία του μενού Ήχου.
3. Πατήστε το κουμπί Διαγραφή σύζευξης και αποδεχθείτε τη διαγραφή μιας σύζευξης.
70
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΤΡΈΞΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΌΝΑ 7
Χρήση της συσκευής
Μόλις η συσκευή συζευχθεί με τα βοηθήματα ακοής σας, είναι έτοιμη για χρήση μέσω της εφαρμο‐
γής σας. Για να ξεκινήσετε ακρόαση της τηλεόρασή σας, ενεργήστε ως εξής:
1. Ξεκινήστε ελέγχοντας ότι τα βοηθήματα ακοής σας έχουν συζευχθεί με το τηλέφωνό σας.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή και επιλέξτε το πρόγραμμα ακρόασης της τηλεόρασης. Θα αρχίσετε να
ακούτε τον ήχο από την τηλεόραση.
3. Για να σταματήσετε να ακούτε τον ήχο από την τηλεόρασή σας, απλά αλλάξτε σε άλλο πρόγραμ‐
μα ακρόασης.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ
Κατά την πρώτη χρήση της εφαρμογής μετά τη σύζευξη των βοηθημάτων ακοής με τη συσκευή, θα
δείτε ένα κείμενο βοήθειας στην οθόνη σας που σας ενημερώνει ότι ένα πρόγραμμα TV PLAY έχει
προστεθεί στη λίστα προγραμμάτων σας. Αυτό το μήνυμα θα εξαφανιστεί μόλις πατήσετε οπουδήπο‐
τε στην οθόνη.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ
Εάν δεν βλέπετε το εικονίδιο του προγράμματος TV PLAY στην εφαρμογή σας, η συσκευή και τα βοηθήμα‐
τα ακοής δεν έχουν συζευχθεί σωστά.
Ρύθμιση της έντασης του ήχου της τηλεόρασης
Μπορείτε εύκολα να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου από την τηλεόραση ή τα βοηθήματα ακοής
χρησιμοποιώντας τα ρυθμιστικά έντασης ήχου στην οθόνη της εφαρμογής.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ
Εάν θέλετε να εστιάσετε στον ήχο από την τηλεόρασή σας και να μην ακούτε τους ήχους του περιβάλλο‐
ντος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Room off από την εφαρμογή σας.
Τηλεφωνικές κλήσεις κατά τη χρήση της συσκευής
Εάν έχετε iPhone, μπορείτε να απαντήστε στις εισερχόμενες κλήσεις σας, όπως κάνετε συνήθως στο
τηλέφωνό σας.
Εάν έχετε Android smartphone, χρειάζεστε ένα COM-DEX προκειμένου να διατηρήσετε τις τηλεφωνι‐
κές συνομιλίες ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Όταν λαμβάνετε μια κλήση, ενεργήστε ως εξής:
1. Απαντήστε στην κλήση πατώντας το πλήκτρο στο COM-DEX.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ
Εάν η τηλεφωνική κλήση δεν δρομολογείται στα βοηθήματα ακοής σας, δοκιμάστε να αλλάξετε σε
άλλο πρόγραμμα ακρόασης χρησιμοποιώντας την εφαρμογή σας.
71
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ
ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΑΣ ΑΝΑΤΡΈΞΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΌΝΑ 8
Για να συνδέσετε τη συσκευή σε μία από τις επάνω γωνίες της τηλεόρασής σας, ακολουθήστε προσε‐
κτικά τα εξής βήματα:
1. Καθαρίστε την επιφάνεια στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας χρησιμοποιώντας το σακουλάκι
καθαρισμού. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει για λίγα δευτερόλεπτα.
2. Αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο από την κολλητική ταινία στο βραχίονα στερέωσης.
3. Πιέστε την κολλητική ταινία στο βραχίονα στερέωσης στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας και
συνεχίστε να ασκείται πίεση για 5 δευτερόλεπτα.
4. Τραβήξτε τα καλώδια μέσα από το στήριγμα καλωδίου στο βραχίονα στερέωσης.
5. Σύρετε τη συσκευή στο βραχίονα στερέωσης και ασφαλίστε το καλώδιο με το συνδετήρα καλω‐
δίων.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ
Μην συνδέετε τη συσκευή απευθείας στο σύστημα εξαερισμού της τηλεόρασης. Το σημείου που βρί‐
σκεται το σύστημα εξαερισμού εξαρτάται από την τηλεόρασή σας.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ
Μην κρατάτε τη συσκευή σε συρτάρι - αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ασύρματη μετά‐
δοση δεδομένων - ανατρέξτε στην εικόνα 9.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ
Για μεγαλύτερη εμβέλεια μετάδοσης κρατήστε τη συσκευή εντός οπτικού πεδίου.
72
ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
Συντήρηση
Καθαρίστε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, στεγνό πανί ή καθαρίστε με αναρρόφηση
με μαλακό ακροφύσιο.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ
Μην πλένετε τη συσκευή και ποτέ μην τη βυθίζετε σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
Λυχνίες LED
Λυχνία LED
ΣΗΜΑΣΙΑ
Λευκή φωτεινή ένδειξη που σβήνει Θα δείτε αυτή την ένδειξη την πρώτη φορά που θα ενεργο‐
ποιήσετε τη συσκευή ή μετά από μια επαναφορά
Μια μπλε αναλαμπή για κάθε βοήθη‐ Η συσκευή στέλνει πληροφορίες σύζευξης στα βοηθήματα
μα ακοής
ακοής σας
Μπλε φωτεινή ένδειξη που σβήνει
Εάν πατήσετε σύντομα το πλήκτρο επαναφοράς, η ενδεικτική
λυχνία LED θα αναβοσβήσει με μπλε χρώμα και η ροή δεδομέ‐
νων θα σταματήσει για 30 δευτερόλεπτα. Αυτό δεν θα έχει κα‐
μία επίδραση στη συσκευή σας
Πράσινη φωτεινή ένδειξη που σβή‐ Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν εκτελείται ροή
νει
Σταθερή πράσινη ένδειξη
Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και υπάρχει ροή
Κόκκινη ένδειξη που αναβοσβήνει
Άγνωστο φορμά ήχου
Κόκκινη φωτεινή ένδειξη που σβήνει Η συσκευή υπερθερμαίνεται. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει
πριν τη χρήση
Αυτό το μοτίβο ένδειξης LED μπορεί επίσης να εμφανιστεί εάν
το καλώδιο USB δεν παρέχει στη συσκευή αρκετή ισχύ
Σταθερή κόκκινη ένδειξη
Η συσκευή δεν λειτουργεί. Επικοινωνήστε με τον ειδικό σας σε
θέματα ακοής
Επαναφορά της συσκευής
Στο πίσω μέρος της συσκευής σας θα βρείτε ένα πλήκτρο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το
κουμπί για να επαναφέρετε τη συσκευή σας πατώντας το για 5 δευτερόλεπτα. Αυτό θα εκτελέσει
επανεκκίνηση της συσκευής και θα καταργήσει κάθε υφιστάμενη σύζευξη από τη συσκευή.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ
Εάν επαναφέρετε τη συσκευή σας, θα πρέπει να εκτελέσετε εκ νέου σύζευξη των βοηθημάτων ακοής σας
με τη συσκευή.
73
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Οι σελίδες αυτές περιέχουν συμβουλές σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να εκτελέσετε εάν η συ‐
σκευή σταματήσει να λειτουργεί ή δεν λειτουργεί κατά τα αναμενόμενα. Αν το πρόβλημα παραμένει,
επικοινωνήστε με τον ειδικό σας σε θέματα ακοής.
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Δεν υπάρχει ήχος από την τη‐
λεόραση στο βοήθημα ακοής
μου
α. Τα βοηθήματα ακοής και η
συσκευή δεν έχουν συζευχθεί
β. Η συσκευή δεν έχει συνδεθεί
σωστά στην τηλεόρασή σας
γ. Η πηγή ήχου δεν είναι ενεργο‐
ποιημένη
δ. Οι μπαταρίες του βοηθήματος
ακοής είναι σχεδόν άδειες
ε. Τα βοηθήματα ακοής σας δεν
είναι ρυθμισμένα στο πρόγραμ‐
μα TV PLAY
στ. Η ένταση είναι πολύ χαμηλή
Κανένας άλλος δεν μπορεί να α. Έχετε συνδέσει τη συσκευή
ακούσει ήχο από την τηλεόραση στην υποδοχή ακουστικών
α. Εκτελέστε σύζευξη της συ‐
σκευής και των βοηθημάτων
ακοής σας
β. Ελέγξτε ότι η συσκευή είναι
σωστά συνδεδεμένη στην τηλεό‐
ραση
γ. Ενεργοποιήστε την πηγή ήχου
δ. Αλλάξτε τις μπαταρίες των
βοηθημάτων ακοής
ε. Επιλέξτε το πρόγραμμα TV
PLAY στην εφαρμογή
στ. Αυξήστε την ένταση ήχου της
εφαρμογής
α1. Συνδέστε το αναλογικό κα‐
λώδιο, όπως περιγράφεται στο
κεφάλαιο Σύνδεση
α2. Χρησιμοποιήστε μια διαφο‐
ρετική έξοδο στην τηλεόραση
α3. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου
στην τηλεόρασή σας και ρυθμί‐
στε τα ηχεία ώστε να χρησιμο‐
ποιούνται παράλληλα
Μπορώ να ακούσω ήχο μόνο σε α. Η μπαταρία στο άλλο βοήθη‐ α. Αλλάξτε τη μπαταρία του
ένα βοήθημα ακοής
μα ακοής είναι άδεια
βοηθήματος ακοής
β. Μόνο ένα βοήθημα ακοής
β. Εκτελέστε νέα σύζευξη
έχει συζευχθεί με τη συσκευή
Έχω συνδέσει το οπτικό καλώδιο α. Η τηλεόραση δεν έχει ρυθμι‐ α. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις εξόδου
στην τηλεόραση μου, αλλά δεν στεί για την αποστολή ήχου μέ‐ ήχου της τηλεόρασης (σύνθετες
υπάρχει ήχος στα βοηθήματα σω του οπτικού συνδέσμου εξό‐ ρυθμίσεις)
ακοής μου
δου
74
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Έχω συνδέσει το αναλογικό κα‐ Οι αναλογικές υποδοχές στην
λώδιο στην τηλεόραση μου, αλ‐ τηλεόραση είναι μόνο εισόδου
λά δεν υπάρχει ήχος στα βοηθή‐ ήχου
ματα ακοής μου
α. Χρησιμοποιήστε το οπτικό κα‐
λώδιο που παρέχεται με τη συ‐
σκευή σας
β. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο
με μίνι βύσμα και το βύσμα των
ακουστικών στην τηλεόρασή σας
γ. Η τηλεόρασή σας μπορεί να
μην είναι συμβατή με τη συ‐
σκευή
Η ένταση ήχου δεν είναι άνετη
α. Ρυθμίστε την ένταση χρησιμο‐
ποιώντας την εφαρμογή ή ένα
τηλεχειριστήριο
β. Ελέγξτε τις σύνθετες ρυθμί‐
σεις της τηλεόρασής σας για να
δείτε τις ρυθμίσεις έντασης ήχου
Ο ήχος της τηλεόρασης στα βοη‐ α. Η συσκευή έχει τοποθετηθεί
θήματα ακοής διακόπτεται στο σε συρτάρι ή είναι πίσω από τοί‐
ένα ή και τα δύο βοηθήματα
χο
ακοής
β. Η συσκευή βρίσκεται εκτός
εμβέλειας
γ. Υπάρχει παρεμβολή από άλ‐
λες πηγές μετάδοσης ραδιοφω‐
νικών σημάτων
α. Τοποθετήστε τη συσκευή
εντός οπτικού πεδίου
β. Τοποθετήστε τη συσκευή
εντός εμβέλειας
γ. Απομακρυνθείτε από άλλες
πηγές μετάδοσης ραδιοφωνικών
σημάτων
Η λυχνία LED αναβοσβήνει με α. Η συσκευή υπερθερμαίνεται
κόκκινο χρώμα και δεν υπάρχει β. Η τηλεόραση δεν μπορεί να
ήχος στα βοηθήματα ακοής
παράσχει επαρκή ισχύ στη συ‐
σκευή
α. Κρατήστε τη συσκευή μακριά
από το φως του ήλιου. Μην την
τοποθετείτε σε συρτάρι και κρα‐
τήστε τη μακριά από το σύστημα
εξαερισμού της τηλεόρασης στο
πίσω μέρος
β. Αποσυνδέστε άλλες συσκευές
που είναι συνδεδεμένες με την
τηλεόραση μέσω USB ή συνδέ‐
στε τη συσκευή σε πρίζα ρεύμα‐
τος
Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον ειδικό σας σε θέματα ακοής.
75
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
Οδηγίες ΕΕ
Οδηγία 2014/53/ΕΕ
Με την παρούσα, η Widex A/S δηλώνει ότι το παρόν WIDEX TV PLAY συμμορφώνεται προς τις ου‐
σιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.
Το WIDEX TV PLAY περιέχει ραδιοφωνικούς πομπούς που λειτουργούν στα: 2,4 GHz, 10,0 mW EIRP.
Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης σύμφωνα με την 2014/53/ΕΕ μπορείτε να βρείτε στην ηλεκ‐
τρονική διεύθυνση:
http:global.widex.com/doc
N26346
Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη
Μην απορρίπτετε βοηθήματα ακοής, παρελκόμενα βοηθημάτων ακοής και μπαταρίες με τα συνήθη
οικιακά απόβλητα.
Τα βοηθήματα ακοής, οι μπαταρίες και τα παρελκόμενα βοηθημάτων ακοής πρέπει να απορρίπτο‐
νται στους ειδικούς χώρους αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ή να παραδίδο‐
νται στον ειδικό σε θέματα ακοής για ασφαλή απόρριψη.
76
ΣΥΜΒΟΛΑ
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται συχνά από στη σήμανση ιατρικών συσκευών (ετικέτες/IFU/κτλ.)
Σύμβολο
Τίτλος/Περιγραφή
Κατασκευαστής
Το προϊόν κατασκευάζεται από τον κατασκευαστή του οποίου το όνομα και η διεύθυνση αναφέρο‐
νται δίπλα από το σύμβολο. Εάν είναι απαραίτητο, η ημερομηνία κατασκευής μπορεί επίσης να ανα‐
φερθεί.
Αριθμός καταλόγου
Ο αριθμός καταλόγου του προϊόντος.
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν σημαντικές πληροφορίες προφυλάξεων (προειδοποιήσεις/
προφυλάξεις) και πρέπει οπωσδήποτε να τις διαβάσετε πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Προειδοποίηση
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, πρέπει να διαβάσετε οπωσδήποτε το κείμενο που είναι ση‐
μειωμένο με ένα σύμβολο προειδοποίησης.
Σήμανση WEEE
“Όχι για γενικά απόβλητα”. Όταν πρέπει να απορρίψετε ένα προϊόν, πρέπει να σταλεί σε συ‐
γκεκριμένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών ώστε να αποτραπεί ο κίν‐
δυνος βλάβης στο περιβάλλον ή την υγεία των ανθρώπων ως αποτέλεσμα παρουσίας επικίν‐
δυνων ουσιών.
Σήμανση CE
Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί στις Ευρωπαϊκές οδηγίες
σήμανσης CE.
Σήμανση RCM
Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των κανονισμών περί ηλεκτρικής ασφάλειας, ηλεκτρο‐
μαγνητικής συμβατότητας (EMC) και φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για τα προϊόντα που διατίθενται
στην αγορά της Αυστραλίας ή της Νέας Ζηλανδίας.
Παρεμβολή
Μπορεί να συμβεί ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στο
προϊόν.
77
SVEIKI
Sveikiname įsigijus savo naująjį transliavimo įrenginį.
Pakuotės turinys – žr. 1 iliustraciją
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Įrenginys
Mikro USB laidas
Tvirtinimo gembė su laido laikikliu
Optinis (Toslink) garso kabelis
Valymo paketėlis
Atsarginė dvipusė lipni montavimo juosta
Analoginis garso kabelis (mini ausinių lizdas)
PASTABA
Prieš įrenginį pradėdami naudoti, atidžiai perskaitykite šią knygutę ir jūsų klausos aparato naudojimo instrukciją.
Paskirtis
Šis įrenginys yra skirtas naudoti kaip belaidis garso siųstuvas iš televizoriaus į palaikomus klausos aparatus.
Svarbi saugumo informacija
Prieš įrenginį pradėdami naudoti, atidžiai perskaitykite šį skyrių.
Prietaisą laikykite jaunesnių nei trejų metų amžiaus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Įrenginio lauke nenaudokite.
Patys nebandykite atidaryti ar remontuoti prietaiso. Jei klausos aparatą reikia sutaisyti, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.
Įrenginį laikykite toliau nuo tiesioginių saulės spindulių ir nestatykite greta kitos
įrangos, kuri gali įkaisti.
Televizoriaus ir USB sieninis įkroviklis turi atitikti IEC 60601-1, IEC 60950-1, IEC
62368-1 arba atitinkamų saugos standartų reikalavimus.
Savo įrenginį laikykite ir transportuokite nuo -20 °C iki +55° C (nuo -4 °F iki 131 °F)
temperatūros aplinkoje, kurioje drėgnumas siekia nuo 10 iki 90 proc. rH.
Jūsų įrenginys sukurtas taip, kad veiktų esant 0 °C (32 °F)–45 °C (113 °F) temperatūrai,
10–90 proc. rH drėgnumui ir 500–1500 mBar atmosferiniam slėgiui.
78
NAUDOJIMO PRADŽIA
Įrenginio prijungimas prie televizoriaus
A variantas: optinio kabelio naudojimas – žr. 2 iliustraciją
Garsui prijungti rekomenduojame naudoti optinį kabelį (mėlyną), skirtą įrenginiui prie
televizoriaus prijungti, nes taip užtikrinama geriausia garso kokybė.
1. Nuo abiejų optinio kabelio galų nuimkite apsauginius dangtelius.
2. Optinį kabelį (mėlyną) įjunkite į atitinkamą „Optical IN“ lizdą (mėlyną) įrenginio
gale, o tada jį įjunkite į „Optical OUT“ lizdą televizoriaus nugarėlėje.
PASTABA
Įrenginio stalčiuje nelaikykite, nes gali sutrumpėti persiuntimo diapazonas (žr. 9 iliustraciją)
PASTABA
Jei įrenginys prie televizoriaus jungiamas optiniu kabeliu, tuomet palaikomi šie skaitmeniniai formatai:
„Digital stereo (PCM)“
„Dolby Audio™“
Norint pasirinkti vieną iš palaikomų garso formatų, gali tekti sukonfigūruoti savo
televizorių, DVD leistuvą arba namų kino sistemą. Primename, kad įrenginys iš nepalaikomų garso formatų gali netransliuoti garso.
B variantas: analoginio garso kabelio naudojimas – žr. 3 iliustracijoje
Įrenginį prie televizoriaus taip pat galite prijungti analoginiu kabeliu. Kad tą padarytumėte, atlikite šiuos veiksmus:
1. analoginio kabelio kištuką (violetinį) įjunkite į įrenginio gale esantį lizdą.
2. Paskui analoginį garso kabelį įjunkite į atitinkamus televizoriaus lizdus.
PASTABA
Įrenginį prie televizoriaus junkite optiniu kabeliu arba analoginiu kabelio variantu.
Abiejų naudoti nereikia.
PASTABA
Jei prijungėte abu kabelius, įrenginys pasirinks šaltinį iš optinės jungties.
Įrenginio maitinimas
Kad įrenginys būtų maitinamas, mikro USB laidą reikia įjungti į įrenginį, o kitą galą į
USB lizdą televizoriaus nugarėlėje.
Tada įjunkite televizorių.
PASTABA
Jei jūsų televizoriuje nėra USB lizdo, galite naudoti standartinį USB sieninį įkroviklį (nepridedamas). Sieninis įkroviklis turi tiekti mažiausiai 500 mA (2,5 W) galią.
79
Įrenginio nustatymas vienam arba dviems klausos aparatams (žr. 5
iliustraciją)
Naudodami įrenginio apačioje esantį slankiklį, savo įrenginį galite nustatyti pagal savo
poreikius. Jei turite vieną klausos aparatą, rinkitės monofoninio garso nustatymą, o jei
naudojate du klausos aparatus, pasirinkite binaurinį nustatymą.
Monofoninis garso
Stereo garsas
Įrenginio susiejimas su jūsų klausos aparatu (žr. 6 iliustraciją)
Savo įrenginį ir klausos aparatus reikia susieti prieš pradedant transliuoti garsą iš televizoriaus. Atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Įrenginio maitinimą įjunkite įjungę televizorių (žr. 4 iliustraciją) arba perskaitykite
skyrių „Įrenginio maitinimas“.
2. Iš naujo įjunkite klausos aparatus atidarydami ir uždarydami maitinimo elemento
skyrių.
3. Susiejamus klausos aparatus laikykite netoli įrenginio (1–2 m).
4. Klausos aparatuose nuskamba signalas, patvirtinantis, kad jie buvo susieti su įrenginiu.
PASTABA
Klausos aparatus įjungus iš naujo, susiejimo režimu jie veikia tik tris minutes. Jei laiku
nesusiesite, turėsite juos vėl įjungti iš naujo.
PASTABA
Įrenginiu garsą vienu metu transliuoti galima daugiau nei vienam naudotojui. Jei ši parinktis jums reikalinga, tiesiog pritaikykite aukščiau aprašytą susiejimo procedūrą.
Susiejimo pašalinimas
Susiejimą pašalinti galite tik programėle. Kad tą padarytumėte, atlikite šiuos veiksmus:
1. Savo programėlėje atidarykite TV PLAY ir įjunkite garso meniu.
2. Bakstelėkite tris taškus dešiniajame viršutiniame garso meniu kampe.
3. Paspauskite šalinimo mygtuką ir patvirtinkite susiejimo pašalinimą.
80
ĮRENGINIO NAUDOJIMAS SU PROGRAMĖLE (ŽR. 7
ILIUSTRACIJĄ)
Įrenginio naudojimas
Įrenginį susiejus su klausos aparatais, jį galima naudoti per programėlę. Norėdami pradėti klausytis televizijos, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Pradėkite patikrinę, ar jūsų klausos aparatai yra susieti su jūsų telefonu.
2. Atidarykite savo programėlę ir pasirinkite televizijos klausymosi programą. Pradėsite girdėti garsą iš televizoriaus.
3. Jei garso iš televizoriaus girdėti nebenorite, tiesiog perjunkite kitą klausymosi programą.
PASTABA
Programėlę po klausos aparatų susiejimo su įrenginiu naudodami pirmą kartą, ekrane
pamatysite pagalbinį tekstą, informuojantį apie TV PLAY programos įkėlimą į programų sąrašą. Šis pranešimas dings iškart po bakstelėjimo į ekraną.
PASTABA
Jei savo programėlėje TV PLAY nematote, vadinasi įrenginys ir klausos aparatai yra susieti
netinkamai.
Televizoriaus garsumo sureguliavimas
Garsumą galite sureguliuoti per televizorių arba klausos aparatą, naudodami programėlės ekrane esančius garsumo reguliavimo slankiklius.
PASTABA
Jei norite visą dėmesį sutelkti į garsą iš televizoriaus ir nesiklausyti aplinkos garsų, galite
naudoti programėlės kambario išjungimo funkciją.
Telefono skambučiai naudojant įrenginį
Jei turite „iPhone“, į skambučius atsiliepkite įprastai, kaip tai darote savo telefonu.
Jei turite „Android“ išmanųjį telefoną, kad naudodami įrenginį galėtumėte palaikyti
telefoninius pokalbius jums reikia COM-DEX. Kai jums skambina, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Atsiliepkite, paspaudę COM-DEX mygtuką.
PASTABA
Jei telefono skambutis į klausos aparatą netransliuojamas, pamėginkite programėle
įjungti kitą klausymosi programą.
81
PASIRINKTINAI: ĮRENGINIO ĮJUNGIMAS Į
TELEVIZORIAUS NUGARĖLĘ (ŽR. 8 ILIUSTRACIJĄ)
Kad įrenginį prijungtumėte prie vieno iš viršutinių savo televizoriaus kampų, atidžiai
atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Valymo paketėliu nuvalykite savo televizoriaus nugarėlės paviršių. Kelias sekundes palaukite, kol paviršius nudžius.
2. Nuo montavimo gembės nuimkite apsauginę lipnios juostos foliją.
3. Lipnią juostą prispauskite prie televizoriaus nugarėlėje esančio montavimo laikiklio ir palaikykite prispaudę 5 sek.
4. Kabelius ištraukite pro montavimo gembėje esantį laikiklį.
5. Įstumkite įrenginį į montavimo gembę ir kabelių fiksatoriais pritvirtinkite kabelius.
PASTABA
Įrenginio tiesiai prie televizoriaus vėdinimo sistemos netvirtinkite. Kur yra vėdinimo
sistema, priklauso nuo televizoriaus.
PASTABA
Įrenginio stalčiuje nelaikykite, nes gali sutrikti belaidis duomenų persiuntimas (žr. 9
iliustraciją).
PASTABA
Kad persiuntimo diapazonas būtų didesnis, įrenginį laikykite matomoje vietoje.
82
PAPILDOMA INFORMACIJA
Priežiūra
Įrenginį valykite minkšta, sausa šluoste arba dulkių siurbliu su minkštu antgaliu.
PASTABA
Įrenginio neplaukite ir jokiu būdu nemerkite į vandenį ar kitokį skystį.
Šviesos diodai
Šviesos diodas
REIKŠMĖ
Pritemdoma balta šviesa
Pirmą kartą tai pamatysite įjungę įrenginį arba po
nustatymo iš naujo
Viena mėlynos spalvos lempu- Įrenginys į jūsų klausos aparatus nusiunčia susiejimo
tės sumirksėjimas kiekvienam informaciją
klausos aparatui
Temstanti mėlyna šviesa
Jei trumpai spustelėsite nustatymo iš naujo mygtuką,
LED lemputė ims mirksėti mėlyna šviesa ir transliavimas po 30 sek. sustos. Įtakos jūsų įrenginiui tai neturės
Temstanti žalia šviesa
Įrenginys įjungtas, bet netransliuoja
Nuolat dega žalia šviesa
Įrenginys įjungtas ir transliuoja
Mirksinti raudona šviesa
Nežinomas garso formatas
Temstanti raudona šviesa
Įrenginys perkaito. Prieš naudodami, leiskite įrenginiui atvėsti
Šiuo būdu LED gali degti ir tuo atveju, jei USB kabelis
įrenginį maitina nepakankama galia
Nuolat deganti raudona šviesa Prietaisas neveikia. Susisiekite su savo klausos priežiūros specialistu.
Įrenginio nustatymas iš naujo
Įrenginio nugarėlėje rasite mygtuką. Šiuo mygtuku, jį paspaudę ir palaikę 5 sek., įrenginį galite nustatyti iš naujo. Paspaudus įrenginys bus perkrautas ir bus pašalintas
įrenginio susiejimas.
PASTABA
Jei įrenginį nustatysite iš naujo, savo klausos aparatus su juo turėsite susieti iš naujo.
83
Gedimų šalinimas
Šiuose puslapiuose pateikiamos rekomendacijos, kaip elgtis įrenginiui nustojus veikti
arba jei jis veikia ne taip, kaip turėtų. Jei problema išlieka, kreipkitės į savo klausos
priežiūros specialistą.
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Mano klausos aparatuose
nėra garso iš televizoriaus
a. Klausos aparatai ir įrenginys nėra susieti
b. Įrenginys prie televizoriaus prijungtas netinkamai
c. Garso šaltinis nėra įjungtas
d. Klausos aparato baterijos
beveik išsikrovusios
e. Jūsų klausos aparatuose
neįjungta TV PLAY programa
f. Per mažas garsumas
a. Susiekite įrenginį ir savo
klausos aparatus
b. Patikrinkite, ar įrenginys
tinkamai prijungtas prie televizoriaus
c. Įjunkite garso šaltinį
d. Pakeiskite klausos aparato baterijas
e. Programėlėje pasirinkite
TV PLAY programą
f. Programėlėje padidinkite
garsumą
Kiti negirdi iš televizoriaus a. Įrenginį įjungėte į ausinių a1. Analoginį kabelį į jungsklindančio garso
lizdą
ties adapterį įjunkite kaip
nurodyta
a2. Naudokite kitą televizoriaus išvestį
a3. Patikrinkite savo televizoriaus garso nustatymus ir
garsiakalbius nustatykite
naudojimui lygiagrečiai
Garsą girdžiu tik viename
klausos aparate
a. Kito klausos aparato ba- a. Pakeiskite klausos aparaterija išsikrovė
to bateriją
b. Tik vienas klausos apara- b. Susiekite iš naujo
tas buvo susietas su įrenginiu
Prie televizoriaus prijungiau a. Televizorius nėra sukonfi- a. Patikrinkite televizoriaus
optinį kabelį, tačiau garso gūruotas siųsti garsą optine garso išvesties nustatymus
mano klausos aparatuose jungtimi
(išplėstinius nustatymus)
nesigirdi
Prie televizoriaus prijungiau Analoginės televizoriaus
analoginį kabelį, tačiau savo jungtys yra tik garso įvestys
klausos aparatuose garso
negirdžiu
84
a. Naudokite prie televizoriaus pridėtą optinį kabelį
b. Naudokite mini lizdą kabeliui ir ausinių kištuką televizoriuje
c. Jūsų televizorius gali būti
nesuderinamas su įrenginiu
Problema
Galima priežastis
Garsumas nėra patogus
Televizoriaus garsas mano
klausos aparatuose (viename arba abiejuose) veikia
su trukdžiais
Sprendimas
a. Sureguliuokite garsumą,
naudodami programėlę arba nuotolinio valdymo pultą
b. Patikrinkite televizoriaus
išplėstinius nustatymus, kad
pamatytumėte garsumo
nuostatas
a. Įrenginys yra įdėtas į stal- a. Įrenginį pastatykite mačių arba paliktas už sienos tomoje vietoje
b. Įrenginys yra nepasiekia- b. Įrenginys turi būti veikimas
mo diapazone
c. Yra trukdžių iš kitų radijo c. Pasitraukite nuo radijo
dažnius skleidžiančių šalti- dažnius skleidžiančių šaltinių
nių
LED sumirksi raudona švie- a. Įrenginys perkaito
a. Įrenginį laikykite toliau
sa ir klausos aparatuose nė- b. Televizorius į įrenginį tie- nuo saulės šviesos. Nedėkira jokio garso
kia per mažai galios
te jo į stalčių ir laikykite toliau nuo televizoriaus nugarėlėje esančios vėdinimo
sistemos
b. Atjunkite kitą prie televizoriaus per USB prijungtą
įrangą arba įrenginį įjunkite
į maitinimo lizdą
Jei problema išlieka, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.
85
TEISINĖ INFORMACIJA
ES direktyvos
Direktyva 2014/53/ES
Šiuo dokumentu „Widex A/S“ patvirtina, kad WIDEX TV PLAY atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias sąlygas, nurodytas direktyvoje 2014/53/ES.
WIDEX TV PLAY turi radijo siųstuvus, veikiančius: 2,4 GHz, 10,0 mW EIRP.
Vadovaujantis 2014/53/ES nuostatomis, atitikties deklaracija pateikiama:
http:global.widex.com/doc
N26346
Išmetimo informacija
Neišmeskite klausos aparato, jo priedų ir maitinimo elementų kartu su buitinėmis atliekomis.
Klausos aparatai, maitinimo elementai ir priedai turi būti išmetami elektros ir elektronikos atliekų surinkimo vietose arba perduodami atliekų perdirbėjams.
FCC ir IC pareiškimai
FCC ID: TTY TVP
IC: 5676B TVP
Federalinės ryšių komisijos pareiškimas
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Naudojimui taikytinos šios dvi sąlygos:
(1) Šis prietaisas neturėtų sukelti kenksmingų trikdžių ir
(2) prietaisas turi atlaikyti bet kokius priimamus trukdžius, taip pat trukdžius, kurie gali sutrikdyti veikimą.
PASTABA.
Išbandžius įrangą patvirtinta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniams prietaisams nustatytas ribas, remiantis FCC taisyklių 15 dalimi. Šios ribos nustatytos siekiant užtikrinti
pakankamą apsaugą nuo kenkiančių trukdžių gyvenamosiose zonose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją, todėl įdiegus ir naudojant ne pagal
instrukcijas gali sukelti pavojingų radijo ryšio trukdžių. Tačiau nėra garantijos, kad
trukdžių neatsiras konkrečioje vietoje. Visgi, jeigu šis prietaisas trukdytų priimti radijo
arba televizijos signalus (tai galima nustatyti prietaisą išjungus ir vėl įjungus), naudotojas turėtų pabandyti pašalinti šiuos trukdžius, imdamasis vieno arba kelių iš šių
veiksmų:
— Nukreipkite priėmimo anteną kita kryptimi arba perstatykite ją į kitą vietą.
— Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
— Įjunkite įrangą į kitą maitinimo lizdą, į kurį nėra įjungtas imtuvas.
86
— Pasikonsultuokite su pardavėju arba kreipkitės pagalbos į patyrusį radijo ar televizorių meistrą.
PASTABA.
Ši įranga atitinka FCC spinduliuotės poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai
aplinkai. Šio siųstuvo negalima montuoti ar naudoti šalia bet kokios antenos ar siųstuvo.
Atlikus įrangos pakeitimus arba modifikacijas, kurių aiškiai nepatvirtino „Widex“, naudotojas gali netekti teisės jį naudoti.
Kanados pramonės pareiškimas / Déclaration d’industrie Canada
Remiantis Kanados pramonės reglamentais, šį radijo siųstuvą naudoti galima tik su
patvirtinto tipo bei didžiausios (arba mažesnės) Kanados pramonės reglamentuose
nurodytos galios antena.
Siekiant sumažinti kitų naudotojo patiriamus radijo trukdžius, antenos tipą ir galią reikia pasirinkti taip, kad atitinkama izotropiniu būdu spinduliuojama galia (e.i.r.p.) nebūtų didesnė nei reikia sėkmingam ryšiui užmegzti.
Šis įrenginys atitinka Kanados pramonės atleidimo nuo licencijų RSS standartą (-us).
Naudojimui taikytinos šios dvi sąlygos:
(1) šis prietaisas neturėtų sukelti trikdžių ir
(2) prietaisas turi atlaikyti bet kokius priimamus trukdžius, taip pat trukdžius, kurie gali sutrikdyti prietaiso veikimą.
Conformément à la réglementation d’Industrie Canada, le présent émetteur radio peut
fonctionner avec une antenne d’un type et d’un gain maximal (ou inférieur) approuvé
pour l’émetteur par Industrie Canada.
Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l’intention des autres
utilisateurs, il faut choisir le type d’antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l’intensité nécessaire à l’établissement d’une communication satisfaisante.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même
si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
87
SIMBOLIAI
Dažniausiai naudojami simboliai, žymimi ant medicinos prietaisų (etikečių, naudojimo instrukcijų ir t.t.)
Simbolis
Pavadinimas / aprašas
Gamintojas
Produktą pagamino gamintojas, kurio pavadinimas ir adresas nurodyti prie šio simbolio. Jei reikia, gali būti nurodyta ir pagaminimo data.
Katalogo numeris
Produkto katalogo (prekės) numeris.
Žr. naudojimo instrukcijas
Naudotojo instrukcijose yra svarbios atsargumo informacijos (įspėjimų / atsargumo priemonių), todėl jas būtina perskaityti prieš naudojant produktą.
Įspėjimas
Įspėjimo simboliu pažymėtą tekstą reikia perskaityti prieš naudojant produktą.
WEEE (elektros ir elektroninės įrangos atliekų) ženklas
Negalima išmesti su įprastinėmis atliekomis. Norint išmesti gaminį jį reikia nusiųsti į tinkamą surinkimo punktą perdirbimui ir naudingų medžiagų išėmimui
siekiant apsisaugoti nuo galimo gaminyje esančių kenksmingų medžiagų žalingo
poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.
CE ženklas
Produktas atitinka Europos Sąjungos CE ženklinimo direktyvose išdėstytus reikalavimus.
RCM žymė
Produktas atitinka nustatytus elektrinio saugumo, EMC (elektromagnetinio suderinamumo) ir radijo bangų spektro reikalavimus, taikomus produktams, tiekiamiems į
Australijos arba Naujosios Zelandijos rinką.
Trikdžiai
Aplink produktą gali susidaryti elektromagnetinių trikdžių.
88
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Поздравляем Вас с приобретением устройства потоковой передачи.
Комплектация - см. рис.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Устройство
Кабель Micro USB
Крепление с держателем для проводов
Оптический (Toslink) звуковой кабель
Чистящая салфетка
Двусторонний скотч для крепления
Аналоговый звуковой кабель (mini jack-to-phono)
ПРИМЕЧАНИЕ
Прочитайте эту инструкцию и инструкцию к Вашим слуховым аппаратам, прежде чем исполь‐
зовать устройство.
Назначение
Это устройство используется в качестве беспроводного звукового передатчика сигналов от
телевизора в слуховые аппараты.
Важная информация о безопасности
Внимательно прочитайте этот раздел, прежде чем начнете использовать это устройство.
Держите устройство в месте, недоступном для детей младше трех лет.
Не используйте устройство на улице.
Не пытайтесь открыть и починить устройство самостоятельно. Если Вам необходимо его
отремонтировать, обратитесь к специалисту.
Держите устройство в месте, где нет прямых солнечных лучей, и не оставляйте его рядом с
оборудованием, которое может его нагреть.
ТВ и зарядное устройство USB должны отвечать требованиям IEC 60601-1, IEC 60950-1, IEC
62368-1 или эквивалентным стандартам безопасности.
Хранить и транспортировать устройство необходимо при температуре от -20°C до +55°C (от
-4°F до 131°F) и влажности 10%-90% rH.
Ваше устройство рассчитано на работу при температуре от 0 °C (32 °F) до 45°C (113°F), при
уровнях влажности 10%-90% rH и при уровнях атмосферного давления от 500 до 1500 mBar.
89
НАЧАЛО РАБОТЫ
Подключение устройства к Вашему ТВ
Вариант А: через оптический кабель - см. рис. 2
Для аудио подключения, мы рекомендуем использовать оптический кабель (синий), чтобы
соединить устройство с ТВ, так как это даст лучшее качество звука.
1. Снимите защитные крышки с обоих концов оптического кабеля.
2. Подсоедините оптический кабель (синий) к соответствующему разъему "Optical IN" (си‐
ний) на задней части устройства, и затем вставьте его в разъем "Optical OUT", который
расположен сзади ТВ.
ПРИМЕЧАНИЕ
Не храните устройство в ящике стола, так как это может уменьшить радиус действия, см. рис.
9.
ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании оптического кабеля поддерживаются следующие цифровые форматы:
Digital stereo (PCM)
Dolby Audio™
Возможно, будет необходимо изменить конфигурацию в Вашем телевизоре, DVD-плеере
или домашнем кинотеатре, чтобы выбрать один из поддерживаемых форматов. Обра‐
щаем Ваше внимание, что устройство не может передавать сигналы неподдерживае‐
мых звуковых форматов.
Вариант Б: через аналоговый кабель - см. рис. 3
Вы также можете использовать аналоговый кабель для соединения устройства с ТВ. Для это‐
го выполните следующее:
1. Всавьте штекер (фиолетовый) аналогового кабеля в разъем на задней части устройства.
2. Затем вставьте другой конец аналогового кабеля в соответствующие разъемы сзади Ва‐
шего ТВ.
ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте либо оптический кабель, либо аналоговый, чтобы соединить устройство с теле‐
визором. Не надо использовать сразу два.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если Вы подсоедините оба кабеля, устройство всегда будет использовать оптическое соеди‐
нение.
Включение устройства
Чтобы включить устройство, подсоедините кабель Micro USB к устройству, а затем вставьте
другой конец в порт USB сзади Вашего телевизора.
Теперь включите телевизор.
90
ПРИМЕЧАНИЕ
Если на Вашем телевизоре нет разъема USB, используйте стандартное сетевое устройство с разъе‐
мом USB (не входит в комплект). Сила тока в сетевом устройстве должна быть не менее 500 mA
(2.5 W).
Настройка устройства для одного или двух слуховых
аппаратов - см. рис. 5
Вы можете настроить устройство согласно Вашим потребностям, используя слайдер внизу
устройства. Если у Вас один слуховой аппарат, выберете монауральную установку, если два бинауральную.
Звучание моно
Звучание стерео
Сопряжение устройства с Вашими слуховыми
аппаратами - см. рис. 6
Вы должны провести сопряжение устройства со своими слуховыми аппаратами, прежде чем
начать передавать сигналы от телевизора. Сделайте следующее:
1. Чтобы включить устройство, включите телевизор (см. рис. 4) или перейдите в раздел
«Включение устройства».
2. Перезагрузите свои слуховые аппараты, открыв и закрыв батарейные секи.
3. Ваши слуховые аппараты должны находиться в радиусе действия устройства во время
сопряжения (1-2м).
4. Слуховые аппараты проиграют тон, сообщающий о том, что сопряжение установлено.
ПРИМЕЧАНИЕ
Ваши слуховые аппараты находятся в режиме сопряжения только три минуты после переза‐
грузки. Возможно, Вам потребуется их перезагрузить, если Вы не успели провести сопряже‐
ние.
ПРИМЕЧАНИЕ
Устройство можно использоваться для передачи сигналов одновременно более чем одному
пользователю. Если Вам нужна такая опция, просто выполните ту же процедуру сопряжения,
как написано выше.
Удаление сопряжения
Вы можете удалить сопряжение только через приложение. Для этого выполните следующее:
1. Откройте программу TV PLAY в приложении и затем откройте Sound Menu.
2. Нажмите на три точки в правом верхнем углу.
3. Нажмите клавишу DELETE и подтвердите удаление сопряжения.
91
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ЧЕРЕЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ - СМ. РИС. 7
Использование устройства
Как только устройство было сопряжено с Вашими слуховыми аппаратами, его можно исполь‐
зовать через приложение. Чтобы начать слышать сигналы телевизора, сделайте следующее:
1. Проверьте, что Ваши слуховые аппараты сопряжены с телефоном.
2. Откройте приложение и выберете программу TV. Вы начнете слышать сигналы из теле‐
визора.
3. Чтобы перестать слышать телевизор, просто выберете другую программу.
ПРИМЕЧАНИЕ
Первый раз, когда Вы используете приложение после сопряжения со слуховыми аппаратами,
Вы увидите текст на экране, сообщающий о том, что программа TV PLAY была добавлена в
список программ. Это сообщение исчезнет, как только вы нажмете на любое другое место на
экране.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если Вы не видите значка программы TV PLAY в приложении, значит устройство и слуховые аппа‐
раты не сопряжены.
Регулировка громкости телевизора
Вы можете легко регулировать громкость сигналов телевизора или слуховых аппаратов с по‐
мощью слайдера на экране в приложении.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если Вы хотите сфокусироваться на звуке от телевизора и не слышать окружающие звуки, Вы мо‐
жете активировать функцию Room off через приложение.
Звонки через устройство
Если Вы используете iPhone, просто примите входящий вызов как обычно.
Если у Вас Android, Вам нужно устройство COM-DEX, чтобы говорить по телефону при исполь‐
зовании устройства. Когда Вы принимаете звонок, сделайте следующее:
1. Примите звонок, нажав на командную кнопку на COM-DEX.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если звонок не передается в слуховые аппараты, попробуйте поменять программу прослуши‐
вания через приложение.
92
ОПЦИЯ: КРЕПЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА НА
ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРА - СМ. РИС. 8
Чтобы закрепить устройство в верхнем углу телевизора, сделайте следующее:
1. Протрите поверхность панели телевизора, используя чистящую салфетку. Поверхность
должна высохнуть за несколько секунд.
2. Снимите защитную фольгу с липкой ленты на креплении.
3. Приклейте крепление липкой стороной к телевизору, удерживая его 5 секунд.
4. Протяните кабели через держатель для кабелей на креплении.
5. Вставьте устройство в крепление и закрепить кабели.
ПРИМЕЧАНИЕ
Не располагайте устройство непосредственно на вентиляционной системе телевизора. Распо‐
ложение вентиляционной системы зависит от Вашего телевизора.
ПРИМЕЧАНИЕ
Не держите устройство в ящике стола, это может отрицательно сказаться на беспроводной
передачи сигналов - см.рис. 9.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для более большего радиуса передачи держите устройство в поле зрения.
93
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Уход
Протирайте устройство мягкой сухой салфеткой или чистите пылесосом со специальной тон‐
кой насадкой.
ПРИМЕЧАНИЕ
Не мойте устройство и никогда не погружайте его в воду или другую жидкость.
Светодиоды
ЗНАЧЕНИЯ
СВЕТОДИОДОВ
Угасающий белый свет
Вы увидите его, когда в первый раз включите устройство
или после перезагрузки
Одно голубое мигание для каждо‐ Устройство отправляет информацию о сопряжении в слу‐
го аппарата
ховые аппараты
Угасающий голубой свет
Если Вы быстро нажмете на клавишу сброса, светодиод
будет мигать голубым светом, и передача остановится
через 30 секунд. Это никак не повлияет на устройство
Угасающий зеленый свет
Устройство включено, но не передает
Постоянный зеленый свет
Устройство включено и передает
Мигающий красный свет
Неизвестный звуковой формат
Угасающий красный свет
Устройство перегрелось. Охладите устройство перед ис‐
пользованием
Такой свет может также быть, если кабель USB не дает
устройству достаточно энергии
Постоянный красный свет
Устройство не работает. Обратитесь к своему специалисту
Сброс установок
На задней панели Вашего устройства есть клавиша. Вы можете ее использовать, чтобы сбро‐
сить установки устройства, если будете удерживать ее 5 секунд. Это перезапустит устройство
и сотрет все сопряжения.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сбросе настроек устройства Вам придется заново провести сопряжение со слуховыми аппара‐
тами.
Поиск и устранение проблем
На этих страницах содержатся советы, которыми Вы можете воспользоваться, если устрой‐
ство перестанет работать или будет работать со сбоями. Если устранить проблему не удалось,
обратитесь за помощью к своему специалисту.
94
Проблема
Возможная причина
В слуховых аппаратах нет зву‐ а. Слуховые аппараты и ус‐
ка от ТВ
тройство не сопряжены
б. Устройство не соединено с
телевизором
в. Аудио источник не включен
г. Батарейки в слуховых аппа‐
ратах разрядились
д. В Ваших аппаратах не акти‐
вирована программа TV PLAY
е. Громкость слишком низкая
Решение
а. Проведите сопряжение
между устройством и слухо‐
выми аппаратами
б. Проверьте соединение ус‐
тройства с ТВ
в. Включите аудио источник
г. Замените батарейки в слу‐
ховых аппаратах
д. Выберите программу TV
PLAY в приложении
е. Увеличьте громкость в при‐
ложении
Другие не слышат звук теле‐ а. Вы подключили устройство а1. Подсоедините аналоговый
визора
к разъему для наушников
кабель, как описано в разделе
о подключении
а2. Выберете другой выход на
ТВ
a3. Проверьте аудио настрой‐
ки на Вашем ТВ и выберете
параллельное использование
динамиков
Я слышу сигналы только в од‐ a. Батарейка в другом аппара‐ а. Замените батарейку в слу‐
ном аппарате
те разрядилась
ховом аппарате
б. Только один аппарат был б. Проведите новое сопряже‐
сопряжен с устройством
ние
Я подсоединил оптический ка‐ a. Конфигурация ТВ не позво‐ a. Проверьте настройки аудио
бель к ТВ, но я не слышу сиг‐ ляет отправлять сигналы че‐ выхода на ТВ
налов в слуховых аппаратах рез оптический коннектор.
Я подсоединил аналоговый Аналоговые коннекторы на ТВ
кабель к ТВ, но я не слышу
- это единственный звуковой
сигналов в слуховых аппара‐ выход на ТВ
тах
95
a. Используйте оптический ка‐
бель в комплекте с устрой‐
ством
Б. Используйте кабель «mini
jack to mini jack» и разъем для
наушников на ТВ
В. Возможно, Ваш ТВ несов‐
местим с устройством
Проблема
Возможная причина
Решение
Некомфортная громкость
a. Отрегулируйте громкости
через приложение или пульт
ДУ
б. Проверьте установки на ТВ,
чтобы посмотреть установки
для громкости
Звук из телевизора постоянно a. Устройство находится в
прерывается в одном или
ящике или за стеной
обоих аппаратах
б. Устройство вне радиуса
действия
в. Помехи от источников ра‐
диопередачи
а. Поставьте устройство в поле
зрения
б. Расположите устройство в
радиусе действия
в. Выйдите из зоны действия
источников радиопередачи
Светодиод мигает красным a. Устройство перегрелось
светом и нет звука в слуховых б. ТВ не можете обеспечить
аппаратах
устройство достаточной энер‐
гией
а. Держите устройство по‐
дальше от солнечных лучей.
Не кладите устройство в ящик
и подальше от вентиляцион‐
ной системы телевизора
б. Отсоедините другое обору‐
дование, подключенное к ТВ
через USB, или подсоедините
устройство к источнику пита‐
ния
Если устранить проблему не удалось, обратитесь за помощью к своему специалисту.
96
НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Директивы ЕС
Директива 2014/53/EU
Настоящим компания Widex A/S подтверждает, что WIDEX TV PLAY отвечает основным требо‐
ваниям и положениям Директивы 2014/53/EU.
WIDE TV PLAY содержит радиопередатчики, работающие на частоте: 2.4 GHz, 10.0 mW EIRP.
Копию Декларации о соответствии 2014/53/EU можно найти на сайте:
http:global.widex.com/doc
N26346
Информация об утилизации
Слуховые аппараты и аксессуары к ним нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами.
Слуховые аппараты, батарейки и аксессуары должны утилизироваться в специальных ме‐
стах, предназначенных для утилизации электронного оборудования.
97
СИМВОЛЫ
Символы, которые использует Widex A/S на упаковках медицинских изделий (этикетках, в инструк‐
циях и др.)
Символ
Название/Описание
Производитель
Продукт произведен производителем, имя и адрес которого указаны рядом с символом. В
некоторых случаях указывается дата производства.
Артикул
Номер продукта по каталогу
Обратитесь к инструкции по использованию
Инструкции для пользователя содержат важную информацию, и их необходимо про‐
читать, прежде чем начать пользоваться продуктом.
Внимание
Текст с этим символом необходимо прочитать, прежде чем пользоваться продуктом.
Знак WEEE
Требуется особая утилизация. Для утилизации продукт должен быть отправлен в спе‐
циальное место, так как материалы, из которых он изготовлен, могут представлять уг‐
розу здоровью человека и окружающей среде.
Знак СE
Продукт отвечает требованиям директив ЕС.
Знак RCM
Продукт отвечает требованиям к электрической безопасности и радиочастотам для продук‐
тов, которые поставляются в Австралию и Новую Зеландию.
Электромагнитное воздействие
Рядом с продуктом может наблюдаться электромагнитное воздействие.
98
BINE AȚI VENIT
Felicitări pentru noul dispozitiv de redare în flux.
Conținutul pachetului - a se vedea ilustrația 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dispozitiv
Cablu micro USB
Garnitură de montare cu suport pentru cablu
Cablu audio optic (Toslink)
Plic de curățare
Bandă dublu adeziva de schimb pentru montare
Cablu audio analogic (mini jack-fono)
NOTĂ
Citiți cu atenție această broșură și instrucțiunile utilizatorului pentru aparatele auditive înainte de a
începe să utilizați dispozitivul.
Scopul utilizării
Acest aparat este conceput ca un transmițător wireless de sunet de la un televizor către aparate
auditive acceptate.
Informații importante privind siguranța
Citiți această secțiune cu atenție înainte de a începe utilizarea dispozitivului.
A nu se lăsa aparatul la îndemâna copiilor mai mici de trei ani.
A nu se utiliza aparatul în aer liber.
Nu încercați niciodată să deschideți sau să reparați dispozitivul pe cont propriu. Contactați specia‐
listul ORL dacă este nevoie ca acesta să fie reparat.
Țineți dispozitivul departe de lumina directă a soarelui și nu îl poziționați aproape de alte echipa‐
mente care îl pot încălzi.
Încărcătorul de perete TV sau USB trebuie să fie în conformitate cu IEC 60601-1, IEC 60950-1, IEC
62368-1 sau alte standarde de securitate echivalente.
Dispozitivul dvs. trebuie păstrat și transportat la valori ale temperaturii și umidității cuprinse între
-20°C și +55°C (între -4°F și 131°F), respectiv, între 10% și 90% umiditate relativă.
Dispozitivul dvs. este conceput să funcționeze în intervalele de temperatură, umiditate și presiune
atmosferică de 0 °C (32 °F) până la 45 °C (113 °F), 10 % până la 90% umiditate relativă, respectiv
500 până la 1500 mBari.
99
INFORMAȚII INIȚIALE
Conectarea dispozitivului la TV
Opțiunea A: utilizând cablul optic - a se vedea ilustrația 2
Pentru conexiune audio, vă recomandăm să utilizați cablul optic (albastru) pentru a conecta dispo‐
zitivul la televizor, deoarece acest lucru vă oferă cea mai bună calitate audio.
1. Scoateți capacele de protecție la ambele capete ale cablului optic.
2. Conectați mufa cablului optic (albastru) la poziția corespunzătoare „Optical IN” (albastră) pe
partea din spate a dispozitivului, apoi conectați-l la priza „Optical OUT” de pe partea din spate
a televizorului.
NOTĂ
Nu țineți aparatul într-un sertar - acest lucru ar putea scurta intervalul de transmisie - a se vedea
ilustrația 9.
NOTĂ
Când utilizați cablul optic pentru a conecta dispozitivul la televizor, sunt acceptate următoarele for‐
mate digitale:
Digital stereo (PCM)
Dolby Audio™
Este necesar să configurați televizorul, DVD player-ul sau sistemul home theatre să aleagă unul
dintre formatele audio acceptate. Observați că dispozitivul nu poate fi capabil să redea sunet în
flux din formate audio neacceptate.
Opțiunea B: utilizând cablul audio analogic - a se vedea
ilustrația 3
Puteți utiliza cablul analogic pentru a conecta dispozitivul la televizor. Pentru a face acest lucru,
urmați acești pași:
1. Conectați mufa (Violet) de pe cablul analogic la poziția de pe partea din spate a dispozitivului.
2. Apoi conectați cablul audio analogic la prizele corespunzătoare de pe partea din spate a televi‐
zorului.
NOTĂ
Utilizați opțiunea de cablu optic sau opțiunea de cablu analogic pentru a conecta dispozitivul la
televizor. Nu trebuie să utilizați ambele.
NOTĂ
Dacă ați conectat ambele cabluri, dispozitivul va alege întotdeauna sursa de la conexiunea optică.
Alimentarea dispozitivului
Pentru a alimenta dispozitivul, conectați cablul Micro USB la dispozitiv și apoi conectați celălalt
capăt la priza USB de pe partea din spate a televizorului.
Apoi porniți televizorul.
100
NOTĂ
În cazul în care televizorul nu are o mufă USB, puteți utiliza un încărcător de perete standard USB (nu
sunt incluse). Încărcătorul de perete ar trebui să furnizeze cel puțin 500 mA (2,5 W) de energie.
Configurarea aparatului pentru unul sau două aparate
auditive - a se vedea ilustrația 5
Puteți configura aparatul în funcție de nevoile dumneavoastră folosind glisorul din partea de jos a
dispozitivului. Dacă aveți un aparat auditiv, alegeți setarea mono și selectați setarea binaurală dacă
utilizați două aparate auditive.
Sunet mono
Sunet stereo
Asocierea dispozitivului cu aparatele auditive - a se
vedea ilustrația 6
Trebuie să asociați dispozitivul dumneavoastră și aparatele auditive înainte de a începe redarea în
flux de sunet de la televizor. Procedați în felul următor:
1. Porniți alimentarea dispozitivului pornind televizorul dvs. (a se vedea ilustrația 4) sau consul‐
tați secțiunea „Alimentarea dispozitivului”.
2. Reporniți aparatele dvs. auditive deschizând și închizând compartimentul pentru baterie.
3. Păstrați aparatele auditive în raza dispozitivului în timpul asocierii (1-2 metri).
4. Proteze auditive juca un ton care să confirme că acestea au fost asociat cu aparatul.
NOTĂ
Aparatele auditive sunt în modul de asociere numai trei minute după ce le reporniţi. S-ar putea să
fie necesar să le reporniți dacă nu l-ați asociat la timp.
NOTĂ
Dispozitivul poate fi folosit pentru a reda în flux sunet pentru mai mult de un utilizator la un mo‐
ment dat. Dacă aveți nevoie de această opțiune, urmați aceeași procedură de asociere de mai sus.
Eliminarea unei asocieri
Puteți elimina numai o asociere utilizând aplicația. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:
1. Deschideți programul TV PLAY pe aplicația dumneavoastră, apoi accesați meniul sunet.
2. Atingeți trei puncte pe colțul din dreapta sus al meniului de sunet.
3. Apăsați butonul Ștergere asociere și acceptați ștergerea unei asocieri.
101
UTILIZAREA DISPOZITIVULUI CU APLICAȚIA - A
SE VEDEA ILUSTRAȚIA 7
Utilizarea dispozitivului
Odată ce dispozitivul a fost asociat cu aparatele dvs. auditive, acesta va fi pregătit de utilizare prin
intermediul aplicației. Pentru a începe să ascultați televizorul, procedați în modul următor:
1. Începeți prin verificarea faptului că aparatele dumneavoastră auditive sunt asociate cu telefo‐
nul dumneavoastră.
2. Deschideți aplicația dumneavoastră și selectați programul de ascultare TV. Veți începe să ascul‐
tați sunetul din TV.
3. Pentru a opri ascultarea sunetului din TV, pur și simplu schimbați la un alt program de asculta‐
re.
NOTĂ
Prima dată când utilizați aplicația dumneavoastră după asocierea aparatelor dumneavoastră auditi‐
ve cu dispozitivul, veți vedea un text explicativ pe ecran care vă informează că un program TV PLAY
a fost adăugat la lista de programe. Acest mesaj va dispărea, de îndată ce vă atingeți oriunde pe
ecran.
NOTĂ
Dacă nu vedeți pictograma pentru programul TV PLAY pe aplicație, dispozitivul și aparatele auditive sunt
nu asociate corect.
Reglarea volumului sunetului televizorului
Puteți ajusta cu ușurință volumul sunetului din TV sau din aparatele auditive utilizând glisoarele
pentru volum din ecranul aplicației.
NOTĂ
Dacă doriți să vă concentrați asupra sunetului de la televizor și nu să ascultați sunetele din jur, puteți
utiliza funcția Dezactivare cameră din aplicație.
Apeluri telefonice în timp ce utilizați aparatul
Dacă aveți un iPhone, pur și simplu răspundeți la apelurile de intrare astfel cum faceți de obicei pe
telefonul dvs.
Dacă aveți un smartphone cu Android, aveți nevoie de un COM-DEX pentru a menține convorbiri
telefonice în timp ce utilizați dispozitivul. Când primiți un apel, procedați în modul următor:
1. Acceptați apelul apăsând butonul de pe COM-DEX.
NOTĂ
În cazul în care apelul telefonic nu este redat în flux către aparatele dumneavoastră auditive, încer‐
cați să schimbați la un alt program ascultare folosind aplicația.
102
OPȚIONAL: ATAȘAREA DISPOZITIVULUI LA
SPATELE TELEVIZORULUI - A SE VEDEA
ILUSTRAȚIA 8
Pentru a atașa aparatul la unul din colțurile superioare ale televizorului, urmați acești pași cu
atenție:
1. Curățați suprafața de pe spatele televizorului folosind pliculețul de curățare. Lăsați suprafața să
se usucă pentru câteva secunde.
2. Îndepărtați folia protectoare a bandei adezive de pe garnitura de montare.
3. Apăsați banda adezivă pe garnitura de montare pe partea din spate a televizorului și mențineți
aceasta apăsată timp de 5 secunde.
4. Trageți cablurile prin suportul de cablu de pe garnitura de montare.
5. Glisați aparatul în suport de montare și fixați cablurile cu dispozitivul pentru fixarea cablului.
NOTĂ
Atașați dispozitivul direct la sistemul de ventilație al televizorului. Locul unde sistemul de ventilație
este plasat depinde de televizor.
NOTĂ
Nu țineți aparatul într-un sertar - acest lucru ar putea avea un efect negativ impact asupra transmi‐
terii de date wireless – a se vedea ilustrația 9.
NOTĂ
Pentru o rază de transmisie mai mare, mențineți dispozitivul în câmpul vizual.
103
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Întreținerea
Curățați aparatul folosind o cârpă moale, uscată sau cu un aspirator cu o duză moale.
NOTĂ
Nu spălați dispozitivul și nu îl scufundați în apă sau în orice alt lichid.
LED-uri
LED
EXPLICAȚIE
Lumină albă în curs de stingere
Veți vedea aceasta prima dată când porniți dispozitivul sau
după o resetare
O aprindere intermitentă albastră
pentru fiecare aparat auditiv
Dispozitivul trimite informații pentru către aparatele auditive
Lumină albastră în curs de stingere Dacă efectuați o apăsare scurtă pe butonul de resetare, LEDul va clipi albastru și redarea în flux se va opri pentru 30 de
secunde. Acest lucru va avea nici un efect asupra dispozitivu‐
lui
Lumină verde în curs de stingere
Dispozitivul este pornit dar nu redă în flux
Lumină verde continuă
Dispozitivul este pornit și redă în flux
Lumină roșie intermitentă
Format de sunet necunoscut
Lumină roșie în curs de stingere
Aparatul este supraîncălzit. Lăsați aparatul să se răcească
înainte de utilizare
Acest model de LED poate fi văzut de asemenea în cazul în
care cablul USB nu oferă dispozitivului putere suficientă
Lumină roșie constantă
Aparatul nu funcționează corespunzător. Contactați specialis‐
tul ORL
Resetarea dispozitivului
Pe partea din spate a dispozitivului dumneavoastră veți găsi un buton. Puteți utiliza acest buton
pentru a reseta dispozitivul apăsând continuu timp de 5 secunde. Aceasta va reporni aparatul și va
elimina orice asocieri existente din dispozitiv.
NOTĂ
Dacă vă resetați dispozitivul, va trebui să asociați din nou aparatele auditive cu dispozitivul.
Depanarea
Aceste pagini conțin recomandări referitoare la cum trebuie să procedați dacă dispozitivul dumnea‐
voastră nu mai funcționează sau dacă nu funcționează conform așteptărilor. Dacă problema per‐
sistă, contactați specialistul dumneavoastră ORL.
104
Problemă
Cauză posibilă
Soluție
Nu există nici un sunet din TV în a. Aparatele auditive și dispozi‐
aparatele mele auditive
tivul nu sunt asociate
b. Dispozitivul nu este conectat
corect la televizor
c. Sursa audio nu este activată
d. Bateriile aparatelor auditive
sunt aproape descărcate
e. Aparatele dumneavoastră au‐
ditive nu sunt în programul TV
PLAY
f. Volumul este prea mic
a. Asociați dispozitivul și apara‐
tele auditive
b. Verificați că aparatul este co‐
nectat corect la televizor
c. Porniți sursa audio
d. Schimbați bateriile aparatului
auditiv
e. Selectați programul TV PLAY
pe aplicație
f. Dați mai tare volumul pe apli‐
cație
Alte persoane nu pot auzi sune‐ a. Ați conectat dispozitivul la
tul de la televizor
slotul pentru căști
a1. Conectați cablul analogic,
astfel cum este descris în capito‐
lul Conexiune
a2. Utilizați o altă ieșire diferite
de pe televizor
a3. Verificați setările audio de
pe televizor, apoi setați difuzoa‐
rele să fie utilizate în paralel
Aud sunet într-un singur aparat a. Bateria celuilalt aparat auditiv a. Schimbați bateria aparatului
auditiv
este descărcată
auditiv
b. Doar un aparat auditiv a fost b. Efectuați o asociere nouă
asociat cu dispozitivul
Am conectat cablul optic la tele‐ a. Televizorul nu este configurat a. Verificați setările de ieșire au‐
vizorul meu, dar am nu audio în să trimită audio prin conectorul dio ale televizorului (setări
aparatele mele auditive
de ieșire optică
avansate)
Am conectat cablul analogic la Conectorii analogic de pe televi‐ a. Utilizați cablul optic furnizat
televizorul meu, dar nu am su‐ zor sunt doar de intrare
împreună cu dispozitivul dvs.
net în aparatele mele auditive
b. Utilizați un cablu mini jack și
mufa de căști pe televizorul dvs.
c. E posibil ca televizorul să nu
fie compatibil cu dispozitivul
Volumul nu este confortabil
a. Reglați volumul folosind apli‐
cația sau o telecomandă
b. Verificați setările avansate de
pe televizor pentru a vedea
setările de volum
105
Problemă
Cauză posibilă
Soluție
Sunetul televizorului din apara‐
tele mele auditive este întrerupt
în unul sau ambele aparate au‐
ditive
a. Dispozitivul a fost plasat întrun sertar, sau este în spatele
unui zid
b. Aparatul este în afara razei
c. Există interferențe de la alte
surse de transmisie radio
a. Plasați dispozitivul în câmpul
vizual
b. Plasați dispozitivul în rază
c. Îndepărtați-vă de alte surse
de transmisie radio
LED-ul luminează roșu intermi‐ a. Aparatul este supraîncălzit
tent și nu există nici un sunet în b. Televizorul nu poate furniza
aparatele auditive
suficienta energie către dispozi‐
tiv
a. Țineți dispozitivul departe de
lumina soarelui. Nu îl puneți
într-un sertar și păstrați-l depar‐
te de sistemul de ventilație de
pe spatele televizorului
b. Deconectați alt echipament
conectat la TV prin USB, sau co‐
nectați dispozitivul la priza elec‐
trică
Dacă problema persistă, contactați specialistul dumneavoastră ORL.
106
INFORMAȚII DE REGLEMENTARE
Directivele UE
Directiva 2014/53/UE
Prin prezentul document, Widex A/S declară că acest dispozitiv WIDEX TV PLAY este în conformitate
cu cerințele esențiale și alte dispoziții relevante din Directiva 2014/53/UE.
WIDEX TV PLAY conține transmițătoare radio care funcționează la: 2,4 GHz, 10,0 mW EIRP.
O copie a Declarației de conformitate conform Directivei 2014/53/UE este disponibilă la:
http:global.widex.com/doc
N26346
Informaţii privind eliminarea
Nu eliminaţi aparatele auditive, accesoriile şi bateriile acestora împreună cu deşeurile urbane obiş‐
nuite.
Aparatele auditive, bateriile şi accesoriile acestora trebuie eliminate în locuri speciale pentru echi‐
pamentele electrice şi electronice uzate, sau înmânate specialistului ORL pentru o eliminare sigură.
107
SIMBOLURI
Simboluri utilizate de obicei de la etichetarea dispozitivelor medicale (etichete/instrucţiuni de utilizare/
etc.)
Simbol
Titlu/Descriere
Producător
Produsul este realizat de către producătorul ale cărui nume şi adresă sunt specificate lângă simbol.
Dacă este cazul, poate fi specificată şi data fabricaţiei.
Număr de catalog
Numărul de catalog (element) al produsului.
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
Instrucţiunile de utilizare conţin informaţii importante de siguranţă (avertismente/măsuri de
precauţie), iar acestea trebuie citite înainte de utilizarea produsului.
Avertisment
Textul marcat cu un simbol de avertisment trebuie citit înainte de utilizarea produsului.
Marcajul WEEE
„Nu se elimină ca deşeuri obişnuite”. Atunci când trebuie eliminat un produs, trebuie să fie
trimis la un centru de colectare desemnat în acest sens pentru reciclare şi recuperare pentru a
preveni riscul de efecte nocive asupra mediului sau sănătăţii umane drept urmare a prezenţei
substanţelor periculoase.
Marcajul CE
Produsul corespunde cerinţelor prevăzute de directivele europene privind marcajul CE.
Marcajul RCM
Produsul corespunde cerinţelor reglementărilor privind siguranţa electrică, compatibilitatea elec‐
tromagnetică (EMC) şi spectrul de frecvenţe radio pentru produsele furnizate pe pieţele din Austra‐
lia sau Noua Zeelandă.
Interferenţe
Pot apărea interferenţe electromagnetice în apropierea produsului.
108
TERE TULEMAST!
Palju õnne uue voogedastusseadme ostmise puhul.
Pakendi sisu - vt pilti 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Seade
Micro-USB kaabel
Paigalduskronstein kaablihoidikuga
Optiline (Toslink) audiokaabel
Puhastustarvikute kotike
Kahekordne kleeplint paigaldamiseks (varuosa)
Analoog-audiokaabel (mini pistikupesa ja phono-pistikupesa vahele ühendamiseks)
MÄRKUS
Lugege enne oma kuuldeaparaadi kasutuselevõtmist tähelepanelikult seadme kasutusjuhendit.
Ettenähtud kasutusotstarve
Seade on ette nähtud heli traadita edastamiseks teleri ja toetatud kuuldeaparaadi vahel.
Oluline ohutusteave
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt käesolevat osa.
Hoidke seadet alla kolmeaastastele lastele kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seadet õues.
Ärge kunagi püüdke seadet ise avada või parandada. Kui kuuldeaparaat vajab remonti, võtke ühendust kuulmisspetsialistiga.
Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse kätte ja ärge pange seda muude seadmete
lähedale, mis võivad seda soojendada.
Teler või USB seinalaadija peavad vastama standarditele IEC 60601-1, IEC 60950-1,
IEC 62368-1 või võrdväärsetele ohutusstandarditele.
Kuuldeaparaate tuleb hoida ja transportida temperatuuril -20 °C kuni +55 °C ja suhtelisel niiskusel 10% kuni 90%.
Seade on ette nähtud töötama temperatuuril 0 °C kuni 4 ° C, suhtelisel niiskusel 10% 90% rH ja õhurõhul 500-1500 mbar.
109
KASUTUSELEVÕTMINE
Seadme ühendamine teleriga
Variant A: optilise kaabli abil - vt pilti 2
Audio ühendamiseks soovitame seadme teleriga ühendamiseks kasutada optilist kaablit (sinine), sest see võimaldab parimat helikvaliteeti.
1. Eemaldage kaitsekatted optilise kaabli mõlemast otsast.
2. Ühendage optiline kaabel (sinine) vastavasse pistikupessa "Optical IN“ (sinine)
seadme tagaküljel ja seejärel ühendage see teleri tagaküljel pistikupessa "Optical
OUT“.
MÄRKUS
Ärge hoidke seadete sahtlis - see võib lühendada edastusvahemikku - vt joonist 9.
MÄRKUS
Kui seade ühendatakse teleriga optilise kaabli abil, toetatakse järgmisi digitaalseid failivorminguid:
Digitaalne stereo (PCM)
Dolby Audio™
Teler, DVD-mängija või kodukinosüsteem võib vajada konfigureerimist nii, et
saaks valida ühe toetatud audiovormingu. Arvestage, et seade ei pruugi saada
edastada toetamata audiovorminguga helifaile.
Variant B: analoog-audiokaabli kasutamine - vt pilti 3
Seadme teleriga ühendamiseks saate kasutada ka analoogkaablit. Selleks toimige
järgmiselt.
1. Ühendage analoogkaabli pistik (lilla) seadme tagaküljel asuvasse pistikupessa.
2. Seejärel ühendage analoog-audiokaabel teleri tagaküljel vastavatesse pesadesse.
MÄRKUS
Kasutage seadme teleriga ühendamiseks kas optilise kaabli varianti või analoogkaabli
varianti. Te ei pea kasutama mõlemat varianti.
MÄRKUS
Kui mõlemad kaablid on ühendatud, valib seade alati optilise ühenduse.
Seadme elektritoite sisselülitamine
Seadme elektritoite sisselülitamiseks ühendage Micro-USB kaabel seadmega ja seejärel ühendage kaabli teine ots teleri tagaküljel olevasse USB-pessa.
Seejärel lülitage teler sisse.
MÄRKUS
Kui teleril ei ole USB-pesa, võite kasutada standardset USB-seinalaadijat (ei kuulu konplekti). Seinalaadija peab andma vähemalt voolu 500 mA (2,5 W).
110
Seadme seadistamine ühe või kahe kuuldeaparaadi jaoks - vt pilti 5
Seadistage seadet vastavalt vajadusele seadme all asuva liuguri abil. Kui teil on üks
kuuldeaparaat, valige monoheli säte, ja kui teil on kaks kuuldeaparaati, valige kahe
kanaliga kuulmise säte.
Monoheli
Stereoheli
Seadme sidumine kuulmisabivahenditega - vt pilti 6
Enne telerist heli voogesituse käivitamist peate oma seadme ja kuuldeaparaadid siduma. Toimige selleks alljärgnevalt.
1. Seadme elektritoite sisselülitamiseks (vt pilti 4) lülitage teler sisse või lugege jaotist "Seadme elektritoite sisselülitamine".
2. Kuuldeaparaatide taaskäivitamiseks avage ja sulgege patareipesa.
3. Sidumise ajal hoidke kuuldeaparaadid seadme lähedal (1-2 meetrit).
4. Kuuldeaparaatidest kõlab toon, mis kinnitab, et nad on seadmega seotud.
MÄRKUS
Kuuldeaparaadid on pärast taaskäivitamist sidumisrežiimis ainult kolm minutit. Peate
kuuldeaparaadid uuesti taaskäivitama, kui neid ei õnnestu selle aja jooksul siduda.
MÄRKUS
Seadet saab kasutada heli voogesituseks korraga rohkem kui ühele kasutajale. Kui valite selle variandi, korrake lihtsalt ülaltoodud sisumisprotseduuri.
Sidumise tühistamine
Sidumise saate tühistada ainult rakenduse abil. Selleks toimige järgmiselt.
1. Avage rakenduses programm TV PLAY ja sisenege heli menüüsse.
2. Puudutage helimenüü paremas ülanurgas kolme punkti.
3. Vajutage sidumise tühistamise nuppu ja kinnitage sidumise kustutamine.
111
SEADME KASUTAMINE RAKENDUSEGA - VT PILTI 7
Seadme kasutamine
Kui seade on seotud kuuldeaparaatidega, on see valmis kasutamiseks oma rakenduse
kaudu. Teleri kuulamise alustamiseks toimige järgmiselt.
1. Esmalt veenduge, et kuulmisaparaadid on telefoniga seotud.
2. Avage rakendus ja valige teleri kuulamise programm. Hakkate kuulama teleri heli.
3. Teleri heli kuulamise lõpetamiseks lülitage lihtsalt mõnele muule kuulamisprogrammile.
MÄRKUS
Kui kasutate rakendust esimest korda pärast kuuldeaparaatide sidumist seadmega,
näete ekraanil spikriteksti, mis teatab, et teie programmiloendisse on lisatud programm TV PLAY. See teade kaob, kui koputate ekraani suvalises kohas.
MÄRKUS
Kui te ei näe rakenduses programmi TV PLAY ikooni, ei ole seade ja kuuldeaparaadid õigesti seotud.
Teleri helitugevuse reguleerimine
Teleri või kuuldeaparaadi helitugevust saab lihtsasti reguleerida rakenduse ekraanil
olevate liugurite abil.
MÄRKUS
Kui soovite keskenduda teleri heli kuulamisele ja mitte kuulda ümbritsevaid helisid, siis võite kasutada rakenduse funktsiooni „Room off“.
Telefonikõned seadme kasutamise ajal
Kui teil on iPhone, siis vastake lihtsalt sissetulevatele kõnedele nagu tavaliselt telefonis.
Kui teil on Android nutitelefon, peate seadme kasutamise ajal telefonikõnede funktsiooni säilitamiseks kasutama COM-DEX seadet. Kui soovite kõnele vastata, toimige
järgmiselt.
1. Kõne vastuvõtmiseks vajutage seadme COM-DEX nuppu.
MÄRKUS
Kui kõnet ei edastata kuuldeaparaatidesse, proovige rakenduse abil lülitada sisse mõni
muu kuulamisprogramm.
112
LISAVARUSTUS: SEADME KINNITAMINE TELERI
TAGAKÜLJELE - VT PILTI 8
Seadme teleri ühe ülanurga külge kinnitamiseks järgige hoolikalt allpool kirjeldatud
toiminguid:
1. Puhastage teleri tagakülge, kasutades puhastusvahendiga kotikest. Laske pinnal
paar sekundit kuivada.
2. Eemaldage paigalduskronsteini kleeplindilt kaitsekile.
3. Suruge paigalduskronsteini kleeplint vastu teleri tagakülge ja hoidke seda allasurutuna 5 sekundit.
4. Tõmmake kaablid läbi paigalduskronsteini kaablihoidiku.
5. Lükake seade paigalduskronsteinile ja kinnitage kaablid kaablikinnitiga.
MÄRKUS
Ärge kinnitage seadet otse teleri ventilatsioonisüsteemi külge. Ventilatsioonisüsteemi
asukoht sõltub teie telerist.
MÄRKUS
Ärge hoidke seadet sahtlis - see võib avaldada negatiivset mõju traadita andmesidele
- vt pilti 9.
MÄRKUS
Suurema edastuskauguse tagamiseks hoidke seadet nähtavuspiirkonnas.
113
LISATEAVE
Hooldus
Puhastage seadet pehme, kuiva lapiga või pehme otsakuga tolmuimejaga.
MÄRKUS
Ärge peske seadet ega asetage seda vette või mõnda muusse vedelikku.
LED-märgutuled
LED-märgutuli
TÄHENDUS
Hääbuv valge valgus
See märgutuli põleb seadme esmakordsel sisselülitamisel või lähtestamisel
Üks sinine vilgutus iga kuuldea- Seade saadab kuuldeaparaatidele sidumisteavet
paraadi kohta
Hääbuv sinine valgus
Kui vajutate korraks lähtestamisnuppu, hakkab märgutuli vilkuma siniselt ja voogesitus peatub 30 sekundiks. See ei mõjuta teie seadet
Hääbuv roheline valgus
Seade on lülitatud, kuid voogesitus puudub
Pidev roheline tuli
Seade on sisse lülitatud ja toimub heli voogedastus
Vilkuv punane tuli
Tundmatu heliformaat
Hääbuv punane tuli
Seade on üle kuumenenud. Laske seadmel enne kasutamist jahtuda
See märgutule muster on näha ka siis, kui USB-kaabel ei anna seadmele piisavat elektritoidet
Pidev punane tuli
Seade ei tööta. Võtke ühendust kuulmisspetsialistiga
Seadme lähtestamine
Seadme tagaküljel on nupp. Seda nuppu saate kasutada seadme lähtestamiseks. Selleks hoidke nuppu all 5 sekundit. See taaskäivitab seadme ja kustutab seadmest olemasolevad sidumised.
MÄRKUS
Kui lähtestate seadme, siis peate kuuldeaparaadid uuesti seadmega siduma.
Veaotsing
Alljärgnevalt antakse ülevaade sellest, mida on soovitatav teha siis, kui seade ei tööta
või kui see ei tööta nõuetekohaselt. Probleemi püsimisel võtke ühendust kuulmisspetsialistiga.
114
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Kuuldeaparaatidel puudub a. Kuuldeaparaadid ja seade a. Siduge seade ja kuuldeatelerist pärit heli.
ei ole ühendatud
paraadid
b. Seade ei ole teleriga
b. Veenduge, et seade on
ühendatud õigesti
korralikult ühendatud telec. Audioallikas pole sisse lü- riga
litatud
c. Lülitage audioallikas sisse
d. Kuuldeaparaadi patareid d. Vahetage kuuldeaparaadi
on peaaegu tühjad
patareid välja
e. Teie kuuldeaparaadid ei e. Valige rakenduses TV
esita TV PLAY programmi PLAY programm
f. Helitugevus on liiga väike f. Suurendage rakenduses
helitugevust
Teised ei kuule teleri heli
a. Seade on ühendatud kõr- a1. Ühendage analoogkaavaklappide pistikupessa
bel peatükis Ühendamine
kirjeldatud viisil
a2. Kasutage teleril mõnda
muud väljundit
a3. Kontrollige teleri heliseadeid ning seadistage kõlarid samaaegsele kasutamisele
Kuulen heli ainult ühes
kuuldeaparaadis
a. Teise kuuldeaparaadi aku a. Vahetage kuuldeaparaadi
on tühi
patarei välja
b. Seadmega on seotud ai- b. Uue sidumise tegemine
nult üks kuuldeaparaat
Ühendasin optilise kaabli a. Teler on konfigureeritud a. Kontrollige teleri helivälteleriga, kuid kuuldeaparaa- saatma heli välja Optical
jundi seadeid (lisaseadeid)
dis puudub heli
out pesa kaudu
Ühendasin analoogkaabli Teleri analoogpistikud on
teleriga, kuid kuuldeaparaa- ainult heli sisendiks
tides puudub heli
a. Seadmega kaasasoleva
optilise kaabli kasutamine
b. Kasutage teleril minipistikutega kaablit ja kõrvaklapipistikut
c. Teie teler ei pruugi antud
seadmega ühilduda
Helitugevus ei ole mugav
a. Helitugevuse reguleerimine rakenduse abil või
kaugjuhtimispuldiga
b. Helitugevussätete vaatamiseks otsige oma teleris
üles täpsemad sätted
115
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Teleri heli katkeb ühes või a. Seade on paigutatud
mõlemas kuuldeaparaadis sahtlisse või seina taha
b. Seade on väljaspool
tööulatust
c. Muud raadiosignaali allikad põhjustavad häireid
a. Paigutage seade nähtavuspiirkonda
b. Asetage seade tööulatuse piirkonda
c. Eemaldage muud raadiosignaali edastamise allikad
Märgutuli vilgub punaselt ja a. Seade on üle kuumenekuuldeaparaatides ei ole
nud
heli
b. Teler ei taga seadmel piisavat elektritoidet
a. Hoidke seade eemal päikesevalgusest. Ärge pange
seadet sahtlisse ja hoidke
see eemal teleri taga paiknevast ventilatsioonisüsteemist
b. Lahutage muud seadmed, mis on teleriga ühendatud USB kaudu, või ühendage seade elektrivõrgu
pistikupessa.
Probleemi püsimisel võtke ühendust kuulmisspetsialistiga.
116
REGULATIIVNE TEAVE
Euroopa Ühenduse direktiivid
Direktiiv 2014/53/EÜ
Käesolevaga deklareerib ettevõte Widex A/S seadme WIDEX TV PLAY vastavust direktiivi 2014/53/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
WIDEX TV PLAY sisaldab raadiosaatjaid, mis töötavad sagedusel: 2,4 GHz; 10,0 mW
EIRP.
Direktiivi 2014/53/EÜ kohase vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt:
http:global.widex.com/doc
N26346
Hävitamisalane teave
Ärge visake kuuldeaparaate, nende tarvikuid ega patareisid olmejäätmete hulka.
Kuuldeaparaadid, patareid ja kuuldeaparaatide lisatarvikud tuleb viia elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumiskohta või anda ohutuks kõrvaldamiseks kuulmiskeskuse spetsialistile.
USA föderaalse sidekomisjoni ja Industry Canada deklaratsioonid
FCC ID: TTY-TVP
IC: 5676B-TVP
Federal Communications‘i komisjoni avaldus
Käesolev seade vastab FCC määrustiku osale 15. Kasutamine peab vastama alljärgnevale kahele tingimusele:
(1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja
(2) see seade peab vastu võtma kõiki häiringuid, sealhulgas häiringuid, mis võivad
põhjustada soovimatuid toiminguid.
MÄRKUS.
Käesolev seade on katsetatud ja vastab FCC määrustiku 15. osas B-klassi digitaalseadmetele kehtestatud piirväärtustele. Piirangud on mõeldud selleks, et tagada piisav
kaitse kahjulike häirete eest eluruumides. Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning, kui seadet ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhistele, võib põhjustada kahjulikke häireid raadiosides. Siiski ei ole mingit garantiid, et teatud kasutustingimustes ei või esineda häireid. Kui seade põhjustab kahjulikke häireid
raadio- või televastuvõtule, mida saab kontrollida seadme sisse- ja väljalülitamise teel,
soovitatakse kasutajal häire kõrvaldamiseks rakendada üht või mitut alljärgnevatest
meetmetest:
— Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.
117
— Suurendage seadme ja vastuvõtja vahekaugust.
— Ühendage seade pistikupessa, mis on erinev elektriahelast, kuhu on ühendatud vastuvõtja.
— Abi saamiseks konsulteerige edasimüüjaga või kogenud raadio-/teletehnikuga.
MÄRKUS.
Seade on kooskõlas FCC kiirguse piirnormidega, mis on sätestatud kontrollimatu keskkonna jaoks. Seda vastuvõtjat ei tohi paigutada muud tüüpi antenni või saatja lähedale ega kasutada nende lähedal.
Muudatused ja modifikatsioonid, mida Widex ei ole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.
Industry Canada avaldus / Déclaration d’industrie Canada
Industry Canada määruste kohaselt võib see raadiosaatja töötada ainult antenniga,
mille tüüp ja maksimaalne (või väiksem) võimendus vastab Industry Canada poolt
saatja jaoks kinnitatud väärtusele.
Vähendamaks võimalikke raadiohäireid muudele kasutajatele, tuleb antenni tüüp ja
selle võimendus valida nii, et ekvivalentne isotroopne kiirgusvõimsus (e.i.r.p.) ei ole
suurem kui on vaja edukaks sideks.
Käesolev seade vastab Industry Canada litsentsivaba(de)le RSS-standardi(te)le. Kasutamine peab vastama alljärgnevale kahele tingimusele:
(1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja
(2) see seade peab vastu võtma kõiki häiringuid, sealhulgas häiringuid, mis võivad
põhjustada seadme soovimatuid toiminguid.
Conformément à la réglementation d’Industrie Canada, le présent émetteur radio peut
fonctionner avec une antenne d’un type et d’un gain maximal (ou inférieur) approuvé
pour l’émetteur par Industrie Canada.
Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l’intention des autres
utilisateurs, il faut choisir le type d’antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l’intensité nécessaire à l’établissement d’une communication satisfaisante.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même
si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
118
SÜMBOLID
Symbols commonly used by in medical device labelling (labels/IFU/etc.)
Symbol
Title/Description
Manufacturer
The product is produced by the manufacturer whose name and address are stated
next to the symbol. If appropriate, the date of manufacture may also be stated.
Catalogue number
The product’s catalogue (item) number.
Consult instructions for use
The user instructions contain important cautionary information (warnings/
precautions) and must be read before using the product.
Warning
Text marked with a warning symbol must be read before using the product.
WEEE mark
“Not for general waste”. When a product is to be discarded, it must be sent to a
designated collection point for recycling and recovering to prevent the risk of
harm to the environment or human health as a result of the presence of hazardous substances.
CE mark
The product is in conformity with the requirements set out in European CE marking directives.
RCM mark
The product complies with electrical safety, EMC and radio spectrum regulatory requirements for products supplied to the Australian or New Zealand market.
Interference
Electromagnetic interference may occur in the vicinity of the product.
119
DOBRO DOŠLI
Čestitamo na vašem novom uređaju za strimovanje.
Sadržaj paketa - pogledajte sliku 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Uređaj
Mikro USB kabl
Držač za montiranje sa nosačem kabla
Optički (Toslink) audio kabl
Maramica za čišćenje
Rezervna obostrano ljepljiva traka za montažu
Analogni audio kabl (mini utikač za fono priključak)
BILJEŠKA
Pažljivo pročitajte ovu knjižicu i uputstva za korištenje za vaš slušni aparat prije nego
što počnete koristiti uređaj.
Predviđena namjena
Namjena uređaja je da služi kao bežični prijenosnik zvuka od televizora do podržanih
slušnih aparata.
Važne sigurnosne informacije
Pažljivo pročitajte ovaj odjeljak prije nego što počnete koristiti uređaj.
Držite uređaj izvan dohvata djece mlađe od tri godine.
Nemojte koristiti uređaj napolju.
Nemojte pokušavati sami otvoriti ili popravljati uređaj. Kontaktirajte vašeg
stručnjaka za sluh ako ga je potrebno popraviti.
Držite uređaj podalje od direktne sunčeve svjetlosti i nemojte ga stavljati blizu bilo
kakve opreme koja bi ga mogla ugrijati.
TV ili USB zidni punjači moraju biti usklađeni sa IEC 60601-1, IEC 60950-1, IEC
62368-1 ili odgovarajućim sigurnosnim standardima.
Uređaj morate čuvati i prevoziti u rasponima temperature i vlažnosti od -20 °C do +55
°C (-4 °F do 131 °F) i 10 %-90 % rH.
Uređaj je dizajniran da radi unutar raspona temperature, vlažnosti i atmosferskog
tlaka od 0 °C (32 °F) do 45 °C (113 °F), 10 %-90 % rH i 500 do 1500 mbara.
120
POČETNI KORACI
Povezivanje uređaja sa vašim TV prijemnikom
Opcija A: korištenje optičkog kabla - pogledajte sliku 2
Za audio povezivanje preporučujemo da koristite optički kabl (plavi) da priključite
uređaj na vaš TV prijemnik, jer vam to daje najbolju audio kvalitetu.
1. Uklonite zaštitne kapice s obje strane optičkog kabla.
2. Priključite optički kabl (plavi) na odgovarajuću utičnicu „Optički ULAZ” (plavi) na
stražnjoj strani uređaja, a onda ga priključite u utičnicu „Optički IZLAZ” na
stražnjoj strani vašeg TV prijemnika.
BILJEŠKA
Nemojte držati uređaj u ladici - to može smanjiti domet prijenosa - pogledajte sliku 9.
BILJEŠKA
Kod korištenja optičkog kabla za povezivanje uređaja sa vašim TV prijemnikom,
podržani su sljedeći digitalni formati:
Digital stereo (PCM)
Dolby Audio™
Može biti neophodno da konfigurirate vaš TV prijemnik, DVD ili sistem kućnog
kina kako biste odabrali jedan od podržanih audio formata. Napominjemo da
uređaj možda neće moći prenositi zvuk sa nepodržanih audio formata.
Opcija B: korištenje analognog kabla - pogledajte sliku 3
Možete takođe koristiti analogni kabl za povezivanje uređaja sa vašim TV
prijemnikom. Kako biste to učinili, pratite ove korake:
1. Priključite utikač (ljubičasti) na analognom kablu u utičnicu na stražnjoj strani
uređaja.
2. Onda priključite analogni kabl u odgovarajuće utičnice na stražnjoj strani vašeg TV
prijemnika.
BILJEŠKA
Koristite ili opciju sa optičkim kablom ili opciju sa analognim kablom da priključite vaš
uređaj na TV prijemnik. Ne trebate koristiti obje opcije.
BILJEŠKA
Ako ste priključili oba kabla, uređaj će uvijek birati izvor sa optičkog priključka.
Napajanje uređaja
Za napajanje uređaja priključite mikro USB kabl na uređaj, a onda uključite drugi kraj u
USB utičnicu na stražnjoj strani vašeg TV prijemnika.
Onda uključite vaš TV prijemnik.
121
BILJEŠKA
Ako vaš TV prijemnik nema USB utičnicu, možete koristiti standardni USB zidni punjač (nije
uključen u paket). Zidni punjač bi trebao napajati strujom od najmanje 500 mA (2,5 W).
Podešavanje uređaja za jedan ili dva slušna aparata - pogledajte
sliku 5
Možete podesiti vaš uređaj prema vašim potrebama koristeći klizač na dnu uređaja.
Ako imate jedan slušni aparat, odaberite monofonsku postavku, a ako koristite dva
slušna aparata, odaberite stereofonsku postavku.
Mono zvuk
Stereo zvuk
Uparivanje uređaja sa vašim slušnim aparatima - pogledajte sliku 6
Potrebno je da uparite vaš uređaj i slušne aparate prije nego što počnete strimovati
zvuk sa vašeg TV prijemnika. Učinite sljedeće:
1. Uključite vaš uređaj uključivanjem TV prijemnika (pogledajte sliku 4) ili pročitajte
odjeljak „Napajanje uređaja”.
2. Restartujte svoje slušne aparate otvaranjem i zatvaranjem pregratka za bateriju.
3. Držite slušne aparate u dometu uređaja dok ih uparujete (1 - 2 metra).
4. Slušni aparati će ispustiti zvuk koji potvrđuje da su upareni sa uređajem.
BILJEŠKA
Vaši slušni aparati će biti u načinu rada za uparivanje svega tri minute nakon što ih
restartujete. Možda ćete morati da ih ponovo restartujete ako niste uspjeli s
uparivanjem za to vrijeme.
BILJEŠKA
Uređaj se može koristiti za prijenos zvuka više od jednom korisniku u isto vrijeme. Ako
trebate ovu opciju, jednostavno slijedite isti postupak uparivanja opisan iznad.
Rasparivanje
Rasparivanje možete izvršiti jedino pomoću aplikacije. Kako biste to učinili, pratite ove
korake:
1. Otvorite TV PLAY program na vašoj aplikaciji i uđite u Zvučni meni.
2. Kucnite na tri tačkice u gornjem desnom uglu Zvučnog menija.
3. Pritisnite dugme Izbriši uparivanje i prihvatite brisanje uparivanja.
122
KORIŠTENJE UREĐAJA PREKO APLIKACIJE POGLEDAJTE SLIKU 7
Korištenje uređaja
Kad je uređaj uparen sa vašim slušnim aparatima, bit će spreman da ga koristite preko
vaše aplikacije. Kako biste počeli slušati vaš TV prijemnik, učinite sljedeće:
1. Počnite provjerom da su slušni aparati upareni sa telefonom.
2. Otvorite aplikaciju i odaberite program za slušanje TV prijemnika. Počet ćete
slušati zvuk sa TV prijemnika.
3. Da biste prestali slušati zvuk sa TV prijemnika, jednostavno pređite na drugi
program za slušanje.
BILJEŠKA
Kada prvi put koristite aplikaciju nakon uparivanja uređaja sa vašim slušnim aparatima,
vidjet ćete tekst za pomoć na ekranu, koji vas obavještava da je TV PLAY program
dodan na listu vaših programa. Ova poruka će nestati čim kucnete bilo gdje po ekranu.
BILJEŠKA
Ako ne vidite ikonicu za TV PLAY program na vašoj aplikaciji, uređaj i slušni aparati nisu
pravilno upareni.
Podešavanje jačine zvuka sa TV prijemnika
Možete jednostavno podesiti jačinu zvuka sa TV prijemnika ili slušnih aparata
korištenjem klizača na ekranu vaše aplikacije.
BILJEŠKA
Ako se želite fokusirati na zvuk sa vašeg TV prijemnika i ne želite slušati okolne zvuke,
možete koristiti funkciju Isključi zvuke iz sobe (Room off) na vašoj aplikaciji.
Telefonski pozivi prilikom korištenja uređaja
Ako imate iPhone, samo odgovorite na dolazeće pozive kao što to i inače činite na
vašem telefonu.
Ako imate Android pametni telefon, treba vam COM-DEX kako biste obavili telefonski
razgovor dok koristite uređaj. Kad primate poziv, učinite sljedeće:
1. Prihvatite poziv pritiskanjem dugmeta na vašem COM-DEX uređaju.
BILJEŠKA
Ako se telefonski poziv ne prenosi na vaše slušne aparate, pokušajte sa izmjenom na
drugi program za slušanje koristeći vašu aplikaciju.
123
MOGUĆA OPCIJA: PRIČVRŠĆIVANJE UREĐAJA NA
STRAŽNJU STRANU TV PRIJEMNIKA - POGLEDAJTE
SLIKU 8
Kako biste pričvrstili uređaj u jedan od gornjih uglova vašeg TV prijemnika, pažljivo
pratite ove korake:
1. Očistite površinu na stražnjoj strani TV prijemnika koristeći maramicu za čišćenje.
Pustite da se površina suši nekoliko sekundi.
2. Uklonite zaštitnu foliju sa samoljepive trake na držaču za montiranje.
3. Pritisnite samoljepivu traku na držaču za montiranje na stražnju stranu vašeg TV
prijemnika i držite je pritisnutu 5 sekundi.
4. Provucite kabl kroz nosač kabla na držaču za montiranje.
5. Uvucite uređaj u držač za montiranje i osigurajte kablove pomoću spojnica za kabl.
BILJEŠKA
Nemojte pričvršćivati uređaj direktno preko ventilacionog sistema vašeg TV
prijemnika. Od vašeg TV prijemnika zavisi gdje se nalazi ventilacioni sistem.
BILJEŠKA
Nemojte držati uređaj u ladici - to može imati negativan učinak na bežični prijenos
podataka - pogledajte sliku 9.
BILJEŠKA
Za duži domet prijenosa držite uređaj na liniji pogleda.
124
DODATNE INFORMACIJE
Održavanje
Očistite uređaj koristeći meku, suhu krpu ili ga očistite usisavačem koristeći meki
nastavak.
BILJEŠKA
Nemojte prati uređaj i nikad ga ne potapajte u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
LED lampice
LED
ZNAČENJE
Opadajuće bijelo svjetlo
Ovo ćete vidjeti kad prvi put uključite uređaj ili nakon
resetovanja.
Jedan plavi bljesak za svaki
slušni aparat.
Uređaj šalje informacije za uparivanje na vaše slušne
aparate
Opadajuće plavo svijetlo
Ako kratko pritisnete dugme za resetovanje, LED će
bljesnuti plavo i strimovanje će se prekinuti na 30
sekundi. Ovo neće imati utjecaja na vaš uređaj
Opadajuće zeleno svjetlo
Uređaj je uključen, ali ne strimuje
Konstantno zeleno svjetlo
Uređaj je uključen i strimuje
Trepereće crveno svjetlo
Nepoznat format zvuka
Opadajuće crveno svjetlo
Uređaj je pregrijan. Ostavite uređaj da se ohladi prije
upotrebe
Ovaj LED obrazac se takođe može vidjeti ako USB
kabl ne osigurava dovoljno energije za napajanje
uređaja
Konstantno crveno svjetlo
Uređaj ne radi. Kontaktirajte stručnjaka za sluh
Resetovanje uređaja
Na stražnjoj strani vašeg uređaja naći ćete dugme. Možete koristiti ovo dugme za
resetovanje uređaja tako što ćete ga pritisnuti na 5 sekundi. Ovo će ponovo podići
sistem u uređaju i ukloniti sva postojeća uparivanja sa uređaja.
BILJEŠKA
Ako resetujete uređaj, morat ćete ga ponovo upariti sa svojim slušnim aparatima.
Rješavanje problema
Na ovim stranicama nalaze se savjeti šta uraditi ako uređaj prestane raditi ili ne radi
kako treba. Ako se problem nastavi, zatražite pomoć od stručnjaka za sluh.
125
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Nema zvuka iz TV
a. Uređaj i slušni aparati
prijemnika u mojim slušnim nisu upareni
aparatima
b. Uređaj nije pravilno
povezan sa vašim TV
prijemnikom
c. Audio izvor nije uključen
d. Baterije slušnog aparata
su skoro prazne
e. Vaši slušni aparati nisu na
TV PLAY programu
f. Jačina zvuka je previše
smanjena
a. Uparite uređaj i vaše
slušne aparate
b. Provjerite da li je uređaj
pravilno povezan sa TV
prijemnikom
c. Uključite izvor zvuka
d. Zamijenite baterije
slušnog aparata
e. Odaberite program TV
PLAY u aplikaciji
f. Pojačajte jačinu zvuka u
aplikaciji
Drugi ne mogu čuti zvuk sa a. Priključili ste uređaj u
TV prijemnika
utičnicu za slušalice
a1. Priključite analogni kabl
kako je opisano u poglavlju
Povezivanje
a2. Koristite različit izlaz na
TV prijemniku
a3. Provjerite audio
postavke na TV prijemniku i
podesite zvučnike da se
paralelno koriste
Mogu čuti zvuk samo u
jednom slušnom aparatu
a. Baterija drugog slušnog a. Zamijenite bateriju
aparata je prazna
slušnog aparata
b. Samo jedan slušni aparat b. Izvršite novo uparivanje
je uparen sa uređajem
Priključio sam optički kabl
na TV prijemnik, ali nemam
audio signala u slušnim
aparatima
a. TV prijemnik nije
a. Provjerite postavke audio
konfiguriran za slanje audio izlaza na TV prijemniku
signala preko izlaznog
(napredne postavke)
optičkog konektora
Priključio sam analogni kabl Analogni konektor na TV
na TV prijemnik, ali nemam prijemniku je samo
audio signala u slušnim
priključak za ulaz zvuka
aparatima
126
a. Koristite optički kabl koji
je isporučen sa vašim
uređajem
b. Koristite kabl sa dva mala
banana utikača i priključak
za slušalice na vašem TV
prijemniku
c. Moguće je da vaš TV
prijemnik nije kompatibilan
sa uređajem
Problem
Mogući uzrok
Jačina zvuka nije ugodna
Zvuk sa TV prijemnika se
prekida u jednom ili u oba
slušna aparata
Rješenje
a. Podesite jačinu zvuka
koristeći aplikaciju ili
daljinski upravljač
b. Provjerite napredna
podešavanja na vašem TV
prijemniku da vidite
postavke jačine zvuka
a. Uređaj je stavljen u ladicu
ili je iza zida
b. Uređaj je van dometa
c. Postoji interferencija sa
drugim izvorima radio
prijenosa
a. Postavite uređaj na liniju
pogleda
b. Postavite uređaj unutar
dometa
c. Odmaknite uređaj od
drugih izvora radio
prijenosa
LED bljeska crveno i nema a. Uređaj je pregrijan
zvuka u slušnim aparatima b. TV prijemnik ne može
napajati uređaj sa dovoljno
energije
a. Držite uređaj dalje od
sunčeve svjetlosti. Nemojte
ga stavljati u ladicu i držite
ga podalje od ventilacionog
sistema TV prijemnika koji
se nalazi pozadi
b. Isključite drugu opremu
priključenu na TV prijemnik
preko USB-a ili priključite
uređaj na utičnicu za struju
Ako se problem nastavi, zatražite pomoć od stručnjaka za sluh.
127
REGULATORNE INFORMACIJE
Direktive EU
Direktiva 2014/53/EU
Ovim Widex A/S izjavljuje da je ovaj WIDEX TV PLAY usklađen sa osnovnim
zahtjevima i drugim relevantnim odredbama direktive 2014/53/EU.
WIDEX TV PLAY sadrži radio predajnike koji rade na: 2,4 GHz, 10,0 mW EIRP.
Primjerak Deklaracije o usklađenosti sa direktivom 2014/53/EU možete naći na:
http:global.widex.com/doc
N26346
Informacije o odlaganju
Nemojte odlagati slušne aparate, opremu za njih i baterije sa običnim kućnim
smećem.
Slušni aparati, baterije i oprema za slušne aparate biste trebali odlagati na mjestima
određenim za otpadnu električnu i elektronsku opremu ili dati stručnjaku za sluh radi
bezbjednog odlaganja.
128
SIMBOLI
Simboli koje obično koristi za obilježavanje medicinskih uređaja (oznake/IFU/itd.)
Simbol
Naziv/opis
Proizvođač
Proizvod je proizveo proizvođač čiji su naziv i adresa navedeni pored simbola. Također
može biti naveden datum proizvodnje, ako je to potrebno.
Kataloški broj
Kataloški broj (broj stavke) proizvoda.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu sadrži važne informacije (upozorenja/mjere
predostrožnosti) i mora se pročitati prije korištenja proizvoda.
Upozorenje
Tekst označen kao upozorenje se mora pročitati prije korištenja proizvoda.
Oznaka otpadne elektronske i električne opreme
„Ne odlaže se sa običnim otpadom“ Kada se proizvod mora odložiti, mora se
odnijeti u namjenski sabirni centar za recikliranje i oporavak kako bi se spriječio
rizik od zagađenja okoline ili štete po ljudsko zdravlje kao rezultat prisutnosti
opasnih materija.
Oznaka CE
Proizvod je usaglašen sa zahtjevima navedenim u evropskim direktivama za
oznaku CE.
RCM oznaka
Proizvod se pridržava regulatornih zahtjeva za električnu sigurnost, elektromagnetnu
usaglašenost i radio spektar za proizvode koji se šalju tržištima u Australiji i na Novom
Zelandu.
Smetnje
U blizini proizvoda može doći do elektromagnetnih smetnji.
129
LAIPNI LŪDZAM!
Apsveicam ar jūsu jaunās straumēšanas ierīces iegādi!
Iepakojuma saturs − skatiet 1. attēlu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ierīce
Mikro USB kabelis
Montāžas kronšteins ar kabeļu turētāju
Optiskais audio kabelis (Toslink)
Tīrīšanas salvete
Rezerves abpusējā līmlente montāžai
Analogais audio kabelis (savieno mini ligzdu ar atskaņotāja izejošā kabeļa spraudni)
PIEZĪME
Pirms šīs ierīces izmantošanas rūpīgi iepazīstieties ar šo brošūru un dzirdes aparāta lietošanas instrukcijām.
Paredzētā lietošana
Šo ierīci ir paredzēts izmantot kā bezvadu skaņas raidītāju no televizora uz saderīgu
dzirdes aparātu.
Svarīga drošības informācija
Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo sadaļu.
Glabājiet ierīci bērniem (jaunākiem par trīs gadiem) nepieejamā vietā.
Nelietojiet ierīci ārpus telpām.
Nekādā gadījumā neatveriet un neremontējiet ierīci pašu spēkiem. Ja ir nepieciešams ierīces remonts, sazinieties ar dzirdes speciālistu.
Glabājiet ierīci vietā, kas nav pakļauta tiešu saules staru iedarbībai un nenovietojiet
tāda aprīkojuma tuvumā, kas var ierīci uzkarsēt.
TV vai USB sienai piestiprināmajam lādētājam ir jāatbilst standartiem IEC 60601-1,
IEC 60950-1, IEC 62368-1 vai līdzvērtīgiem drošības standartiem.
Ierīce ir jāuzglabā un jātransportē temperatūras robežās no -20 °C līdz +55 °C un relatīvā gaisa mitruma robežās no 10% līdz 90%.
Jūsu ierīce ir paredzēta darbībai 0 °C–45 °C temperatūrā, 10%–90% relatīvā gaisa mitrumā un 500–1500 milibāru atmosfēras spiedienā.
130
LIETOŠANAS UZSĀKŠANA
Ierīces pievienošana TV
Risinājums A: izmantojot optisko kabeli − skatiet 2. attēlu.
Ieteicams izmantot optisko kabeli (zilo) ierīces pievienošanai TV un audio savienojuma
izveidošanai, jo tas sniegs labāko audio kvalitāti.
1. Atvienojiet abus optiskā kabeļa galu uzvāžņus.
2. Pievienojiet optisko kabeli (zilo) atbilstošai ligzdai „Optical IN” (zilā krāsā) ierīces
aizmugurē, pēc tam pievienojiet kabeļa otru galu ligzdai „Optical OUT” TV aizmugurē.
PIEZĪME
Nenovietojiet ierīci atvilktnē, jo tas var samazināt signāla pārraides attālumu − skatiet
9. attēlu.
PIEZĪME
Izmantojot optisko kabeli ierīces pievienošanai TV, tiek atbalstīti šādi ciparu formāti:
Digital stereo (PCM)
Dolby Audio™
Var būt nepieciešamība nokonfigurēt TV, DVD atskaņotāju vai mājas kinozāles sistēmu, lai atbilstu vienam no atbalstītajiem audio formātiem. Ievērojiet, ka ierīcei
var nebūt iespējams straumēt skaņu, ja tiek lietots neatbalstīts audio formāts.
Risinājums B: izmantojot analogo audio kabeli − skatiet 3. attēlu.
Jūs varat arī izmantot analogu audio kabeli, lai ierīci pievienotu TV. Šādas darbības
veikšanai, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.
1. Pievienojiet analogā kabeļa spraudni (violeto) ligzdai ierīces aizmugurē.
2. Pēc tam analogo audio kabeli pievienojiet atbilstošām ligzdām TV aizmugurē.
PIEZĪME
Ierīces pievienošanai TV izmantojiet optisko vai arī analogo kabeli. Jums nav nepieciešamība izmantot abus kabeļus.
PIEZĪME
Ja esat izveidojis(-usi) savienojumu, izmantojot abus kabeļus, ierīce vienmēr veiks
skaņas straumēšanu pa optisko kabeli.
Ierīces elektrobarošana
Lai nodrošinātu ierīces elektrobarošanu, pievienojiet ierīcei mikro USB kabeli, un tā
otru galu pievienojiet USB ligzdai TV aizmugurē.
Pēc tam ieslēdziet TV.
131
PIEZĪME
Ja jūsu TV nav aprīkots ar USB ligzdu, tad varat izmantot standarta USB sienai piestiprināmo lādētāju (nav iekļauts komplektācijā). Sienai piestiprināmajam lādētājam ir jānodrošina
vismaz 500 miliampēru (2,5 vatu) jauda.
Ierīces iestatīšana viena vai divu dzirdes aparātu izmantošanai −
skatiet 5. attēlu.
Ierīci varat iestatīt atbilstoši jūsu vajadzībām, izmantojot slīdni ierīces apakšā. Ja izmantosiet vienu dzirdes aparātu, tad iestatiet monofonisko režīmu, bet ja izmantosiet
divus dzirdes aparātus, tad iestatiet stereofonisko režīmu.
Monofoniska skaņa
Stereofoniska skaņa
Ierīces savienošana pārī ar dzirdes aparātu − skatiet 6. attēlu.
Pirms skaņas straumēšanas no TV, ir jāveic ierīces un dzirdes aparāta savienošana pārī. Ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.
1. Nodrošiniet ierīcei elektrobarošanu, ieslēdzot TV (skatiet 4. attēlu) vai arī skatiet
sadaļu „Ierīces elektrobarošana”.
2. Restartējiet dzirdes aparātu, atverot un aizverot baterijas nodalījumu.
3. Savienošanas pārī procesa laikā, nodrošiniet dzirdes aparāta atrašanos ierīces signāla pārraides zonā (1-2 metri).
4. Dzirdes aparāts radīs skaņas signālu, kas apliecinās, ka savienošanās pārī ar ierīci ir
izpildīta.
PIEZĪME
Dzirdes aparāts saglabā savienošanās pārī režīmu tikai trīs minūtes pēc restartēšanas.
Var rasties nepieciešamība izpildīt atkārtotu restartēšanu, ja nepaspējat veikt savienošanu pārī.
PIEZĪME
Ierīci var izmantot, lai straumētu skaņu vienam vai vairākiem lietotājiem vienlaicīgi. Ja
jums ir nepieciešamība izmantot šo tehnisko iespēju, vienkārši ievērojiet iepriekš
sniegtos norādījumus par savienošanu pārī.
Savienošanas pārī pārtraukšana
Savienošanu pārī varat pārtraukt vienīgi, izmantojot lietotni. Šādas darbības veikšanai,
ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.
1. Atveriet lietotnē TV PLAY programmu, tad dodieties uz skaņas izvēlni.
2. Skaņas izvēlnē pieskarieties daudzpunktei augšējā labajā stūrī.
3. Piespiediet savienošanas pārī dzēšanas pogu un apstipriniet savienošanas pārī
dzēšanu.
132
IZMANTOJOT IERĪCI AR LIETOTNI − SKATIET 7. ATTĒLU.
Ierīces izmantošana
Kad ierīce būs savienota pārī ar jūsu dzirdes aparātu, to būs iespējams vadīt ar App.
Ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus, lai uzsāktu TV skaņas straumēšanu.
1. Vispirms pārliecinieties, ka dzirdes aparāts ir savienots pārī ar jūsu viedtālruni.
2. Atveriet lietotni un atlasiet TV skaņas straumēšanas programmu. Jūs sāksiet
straumēt skaņu no TV.
3. Izvēlieties citu straumēšanas programmu, ja vēlaties pārtraukt skaņas straumēšanu no TV.
PIEZĪME
Izmantojot lietotni pirmo reizi, pēc dzirdes aparāta un ierīces savienošanas pārī uz
ekrāna atainosies palīdzības teksts, kas informēs, ka programma TV PLAY tika pievienota jūsu programmu sarakstam. Ziņojums pazudīs, tiklīdz pieskarsieties jebkurai
ekrāna daļai.
PIEZĪME
Ja lietotnē neredzat programmas TV PLAY ikonu, ierīces un dzirdes aparāta savienošana
pārī nav notikusi.
TV skaņas skaļuma regulēšana
TV vai dzirdes aparāta skaņas skaļumu varat viegli pielāgot, izmantojot skaļuma regulēšanas slīdni lietotnē.
PIEZĪME
Ja vēlaties dzirdēt vienīgi TV skaņu, nedzirdot apkārtējos trokšņus, tad lietotnē varat iestatīt apkārtējo skaņu izslēgšanas funkciju.
Telefona zvanīšanas funkcija ierīces izmantošanas laikā
Ja lietojat viedtālruni iPhone, tad varat atbildēt uz ienākošajiem zvaniem ierastā veidā.
Ja lietojat viedtālruni ar Android platformu, tad ienākošā zvana atbildēšanai un ierīces
vienlaicīgai izmantošanai jums ir nepieciešama sistēma COM-DEX. Ienākošā zvana gadījumā, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.
1. Apstipriniet zvanu, piespiežot pogu sistēmā COM-DEX.
PIEZĪME
Ja ienākošais zvans netiek straumēts dzirdes aparātā, mēģiniet lietotnē pārslēgties uz
citu straumēšanas programmu.
133
PAPILDIESPĒJA. IERĪCES PIEVIENOŠANA TV
AIZMUGURĒ − SKATIET 8. ATTĒLU.
Lai ierīci piestiprinātu vienam no TV augšējiem stūriem, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.
1. Notīriet TV aizmugurējās daļas virsmu, izmantojot tīrīšanas salveti. Ļaujiet virsmai
dažas sekundes žūt.
2. Atvienojiet montāžas kronšteina līmlentes aizsargplēvi.
3. Piespiediet un turiet piespiestu 5 sekundes montāžas kronšteina līmlenti TV aizmugurējai daļai.
4. Izvirziet kabeļus cauri montāžas kronšteina kabeļu turētājam.
5. Iebīdiet ierīci montāžas kronšteinā un nofiksējiet kabeļus ar fiksatoru.
PIEZĪME
Nekādā gadījumā nepievienojiet ierīci pa tiešo pie TV ventilācijas sistēmas. Ventilācijas
sistēmas atrašanās vieta ir atkarīga no attiecīgā TV modeļa.
PIEZĪME
Nenovietojiet ierīci atvilktnē, jo tas var negatīvi ietekmēt bezvadu signāla pārraidi −
skatiet 9. attēlu.
PIEZĪME
Signāla pārraidei lielākā distancē, novietojiet ierīci tiešas redzamības zonā.
134
PAPILDINFORMĀCIJA
Uzturēšana
Tīriet ierīci, izmantojot mīkstu, sausu drānu vai nosūciet ar putekļsūcēju, kam uzstādīta
sprausla ar mīkstiem sariem.
PIEZĪME
Nekādā gadījumā nemazgājiet ierīci un nemērciet to ūdenī vai cita veida šķidrumā.
LED
LED
NOZĪME
Īslaicīga balta gaisma
Šī gaisma izgaismosies pirmo reizi pēc ierīces ieslēgšanas vai atiestatīšanas
Viens zilās gaismas zibsnis ka- Ierīce nosūta savienošanās pārī informāciju visiem ietram dzirdes aparātam
saistītajiem dzirdes aparātiem
Īslaicīga zila gaisma
Īslaicīgi piespiežot restartēšanas pogu, LED izgaismosies zilā krāsā, un straumēšana tiks pārtraukta
pēc 30 sekundēm. Tas nekādā veidā neietekmēs ierīci
Īslaicīga zaļa gaisma
Ierīce ir ieslēgta, bet straumēšana nenotiek
Nepārtraukta zaļa gaisma
Ierīce ir ieslēgta un notiek straumēšana
Mirgojoša sarkana gaisma
Neatpazīts skaņas formāts
Īslaicīga sarkana gaisma
Ierīce ir pārkarsusi. Pirms ierīces izmantošanas turpināšanas, ļaujiet tai atdzist
Šāda LED gaisma izgaismojas arī tad, kad USB kabelis
nenodrošina ierīcei pietiekošu elektrobarošanas jaudu.
Nepārtraukta sarkana gaisma
Ierīce nedarbojas. Sazinieties ar savu dzirdes speciālistu
Ierīces atiestatīšana
Ierīces aizmugurē ir atiestatīšanas poga. Ierīces atiestatīšanai, piespiediet šo pogu un
turiet piespiestu 5 sekundes. Tas pārstartēs ierīci un pārtrauks visas savienošanās pārī.
PIEZĪME
Ierīces atiestatīšanas gadījumā, jums būs atkārtoti jāveic dzirdes aparāta savienošana pārī
ar ierīci.
135
Problēmu novēršana
Šajā sadaļā ir sniegtas norādes, kā rīkoties, ja ierīce pārstāj darboties vai arī, ja tās darbība nav atbilstoša paredzētajam. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar dzirdes
speciālistu.
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Dzirdes aparāts neuztver
skaņas signālu no TV
a. Dzirdes aparāts un ierīce
nav savienota pārī
b. Ierīce nav pareizi pievienota TV
c. Nav ieslēgts skaņas signāla avots
d. Dzirdes aparāta baterijas
ir gandrīz izlādējušās
e. Dzirdes aparāts nav iekļauts programmas TV
PLAY sarakstā
f. Skaņas skaļums ir pārāk
zems
a. Savienojiet pārī ierīci un
dzirdes aparātu
b. Pārliecinieties, ka ierīce ir
pareizi pievienota TV
c. Ieslēdziet skaņas signāla
avotu
d. Nomainiet dzirdes aparāta baterijas
e. Atlasiet lietotnē programmu TV PLAY
f. Lietotnē palieliniet skaņas
skaļuma līmeni
Citas personas nesaņem
skaņas signālu no TV
a. Ierīce ir pievienota austi- a1. Pievienojiet analogo kaņu ligzdai
beli, kā aprakstīts savienojuma izveidošanas sadaļā
a2. Izmantojiet dažādas TV
izvades
a3. Pārskatiet TV audio iestatījumus un iestatiet skaļruņu paralēlu izmantošanu
Skaņas signāls ir dzirdams a. Citu iesaistīto dzirdes
a. Nomainiet dzirdes aparātikai vienā dzirdes aparātā aparātu baterijas ir izlādēju- tu baterijas
šās
b. Atkārtoti izveidojiet sab. Tikai viens dzirdes apa- vienošanu pārī
rāts ir savienojies pārī ar ierīci
Optiskais kabelis ir pievie- a. TV nav nokonfigurēts
a. Pārskatiet TV skaņas iznots TV, taču dzirdes aparā- skaņas signāla pārraidei, iz- vades iestatījumus (papildu
tā nav dzirdams skaņas sig- mantojot optisko audio iz- iestatījumi)
nāls
vades savienotāju
Analogais kabelis ir pievie- Analogie TV savienotāji ir
nots TV, taču dzirdes aparā- paredzēti vienīgi skaņas
tā nav dzirdams skaņas sig- signāla ievadei
nāls
136
a. Izmantojiet ierīces komplektācijā ietilpstošo optisko kabeli
b. Izmantojiet kabeli mini
ligzdas savienošanai ar mini
ligzdu un TV austiņu ligzdu
c. Jūsu TV var nebūt saderīgs ar ierīci
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Skaņas skaļums nav atbilstošs vēlamajam
a. Regulējiet skaļumu, izmantojot lietotni vai tālvadības pulti
b. Pārskatiet TV papildu iestatījumus, lai iestatītu skaņas skaļumu
TV skaņas signāls tiek trau- a. Ierīce ir ievietota atvilktcēts dzirdes aparāta vienā nē, vai arī atrodas aiz sienas
vai abās tā daļās
b. Ierīce atrodas ārpus signāla pārraides zonas
c. Traucējumus rada citas
radio signāla pārraides ierīces
a. Novietojiet ierīci tiešas
redzamības zonā
b. Novietojiet ierīci signāla
pārraides zonā
c. Pārvietojieties prom no
citām radio signāla pārraides ierīcēm
LED mirgo sarkanas gaismas krāsā, un dzirdes aparāts nesaņem skaņas signālu
a. Glabājiet ierīci vietā, kas
nav pakļauta tiešu saules
staru iedarbībai. Nenovietojiet ierīci atvilktnē, vai arī TV
aizmugurējās daļas ventilācijas sistēmas tiešā tuvumā
b. Atvienojiet citu aprīkojumu, kas pievienots TV, izmantojot USB, vai arī pievienojiet ierīci strāvas izvadei
a. Ierīce ir pārkarsusi
b. TV nevar ierīcei nodrošināt pietiekošu elektrobarošanas jaudu
Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar dzirdes speciālistu.
137
REGULATĪVĀ INFORMĀCIJA
ES Direktīvas
Direktīva 2014/53/ES
Ar šo Widex A/S apliecina, ka WIDEX TV PLAY atbilst Direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un citiem atbilstošiem noteikumiem.
WIDEX TV PLAY ietver radio raidītājus, kas darbojas šādās frekvencēs: 2,4 GHz, 10,0
mW EIRP.
Atbilstības deklarācijas kopiju saskaņā ar 2014/53/ES iespējams iegūt:
http:global.widex.com/doc
N26346
Informācija par likvidēšanu
Neizmetiet dzirdes aparātus, dzirdes aparātu piederumus un baterijas sadzīves atkritumos.
Dzirdes aparāti, baterijas un dzirdes aparātu piederumi ir jālikvidē elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem paredzētajās vietās, vai jānodod dzirdes speciālistam
drošai likvidācijai.
FCC un IC paziņojumi
FCC ID: TTY-TVP
IC: 5676B-TVP
Federal Communications Commission Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur
in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio
or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on,
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
138
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
NOTE:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction
with any other antenna or transmitter.
Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could
void the user’s authority to operate the equipment.
Industry Canada Statement / Déclaration d’industrie Canada
Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an
antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada.
To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain
should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not
more than that necessary for successful communication.
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause
undesired operation of the device.
Conformément à la réglementation d’Industrie Canada, le présent émetteur radio peut
fonctionner avec une antenne d’un type et d’un gain maximal (ou inférieur) approuvé
pour l’émetteur par Industrie Canada.
Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l’intention des autres
utilisateurs, il faut choisir le type d’antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l’intensité nécessaire à l’établissement d’une communication satisfaisante.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même
si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
139
SIMBOLI
Simboli, ko parasti izmanto medicīnisko ierīču marķēšanai (uzlīmes/lietošanas instrukcijas/
u.c.)
Simbols
Nosaukums/apraksts
Ražotājs
Produkta ražotājs ir uzņēmums, kura nosaukums un adrese ir norādīta blakus simbolam. Ja vajadzīgs, ir norādīts arī ražošanas datums.
Kataloga numurs
Produkta kataloga (preces) numurs.
Skatīt lietošanas instrukcijas
Lietošanas instrukcijā ir svarīga informācija par piesardzību (brīdinājumi/piesardzības pasākumi), un tā ir jāizlasa pirms produkta lietošanas.
Brīdinājums
Teksts, kas apzīmēts ar brīdinājuma simbolu, ir jāizlasa pirms produkta lietošanas.
EEIA marķējums
“Nav paredzēts likvidēt kā sadzīves atkritumus“ Kad produkts ir jālikvidē, tas jānogādā īpaši paredzētā savākšanas punktā otrreizējai pārstrādei un atjaunošanai, lai novērstu risku, kas saistīts ar bīstamo vielu kaitējumu apkārtējai videi un
cilvēku veselībai.
CE marķējums
Produkts atbilst Eiropas CE marķējuma direktīvu prasībām.
RCM marķējums
Produkts atbilst elektriskās drošības, elektromagnētiskās saderības un radio spektra
normatīvajām prasībām attiecībā uz produktiem, kas tiek piegādāti Austrālijas vai
Jaunzēlandes tirgum.
Traucējumi
Produkta tuvumā var rasties elektromagnētiski traucējumi.
140
ВІТАЄМО
Вітаємо з новим пристроєм для трансляції.
Вміст упаковки (див. рисунок 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Пристрій
Кабель Micro USB
Монтажний кронштейн із фіксатором кабелю
Оптичний аудіокабель (Toslink)
Очищувальні саше
Запасна двостороння клейка стрічка для монтажу
Аналоговий аудіокабель (з міні-роз’єму на RCA)
ПРИМІТКА
Перш ніж використовувати цей пристрій, уважно ознайомтеся з цим буклетом та інструкцією
з використання слухового апарата.
Призначення
Цей пристрій призначено для безпровідних передавачів звуку від телевізора до сумісного
слухового апарата.
Важливі правила техніки безпеки
Уважно ознайомтеся з цим розділом, перш ніж використовувати цей пристрій.
Тримайте пристрій подалі від дітей, яким не виповнилося трьох років.
Не використовуйте пристрій на вулиці.
Не намагайтеся самостійно відкрити чи відремонтувати пристрій. Якщо він потребує ре‐
монту, зверніться до фахівця з проблем слуху.
Тримайте пристрій подалі від прямого сонячного світла, не розташовуйте поряд з облад‐
нанням, яке може його нагріти.
Телевізор або настінний зарядний пристрій USB має відповідати вимогам IEC 60601-1, IEC
60950-1, IEC 62368-1 або аналогічних стандартів безпеки.
Пристрій слід зберігати та транспортувати при температурі від –20 °C до +55 °C (від –4 °F до
131 °F) і відносній вологості від 10 % до 90 %.
Пристрій призначено для використання при температурі від 0 °C до 45 °C, відносній вологості
від 10 % до 90 % і атмосферному тиску 500–1500 мбар.
141
ПОЧАТОК РАБОТИ
Підключення пристрою до телевізора
Варіант А: за допомогою оптичного кабелю (див. рисунок 2)
Для підключення звуку рекомендовано використовувати оптичний (синій) кабель, який має
з’єднати пристрій із телевізором. Це дасть змогу забезпечити найкращу якість звуку.
1. Зніміть захисні кришки з обох кінців оптичного кабелю.
2. Під’єднайте оптичний кабель (синій) до відповідного синього оптичного входу із задньо‐
го боку пристрою, а потім під’єднайте його до оптичного виходу телевізора.
ПРИМІТКА
Не кладіть пристрій у шухляду – це може зменшити діапазон передачі сигналу (див. рису‐
нок 9).
ПРИМІТКА
При підключенні пристрою до телевізора за допомогою оптичного кабелю підтримуються такі
цифрові формати:
цифровий стереозвук (PCM);
Dolby Audio™.
Можливо, щоб вибрати один із підтримуваних аудіоформатів, потрібно налаштувати те‐
левізор, програвач DVD-дисків або систему домашнього кінотеатру. Зверніть увагу, що
цей пристрій може не транслювати звук непідтримуваних аудіоформатів.
Варіант Б: за допомогою аналогового кабелю (див.
рисунок 3)
Підключити пристрій до телевізора можна також за допомогою аналогового кабелю. Для
цього виконайте описані нижче кроки.
1. Вставте пурпурний роз’єм аналогового кабелю в гніздо ззаду пристрою.
2. Підключіть аналоговий кабель у відповідні гнізда на задній стінці телевізора.
ПРИМІТКА
Для підключення пристрою до телевізора використовується або оптичний, або аналоговий
кабель. Не потрібно під’єднувати обидва з них.
ПРИМІТКА
Якщо під’єднано обидва кабелі, пристрій завжди вибиратиме джерело оптичного підключен‐
ня.
Живлення пристрою
Для живлення пристрою під’єднайте кабель Micro USB до пристрою, а інший його кінець
вставте в гніздо USB на задній стінці телевізора.
Увімкніть телевізор.
142
ПРИМІТКА
Якщо в телевізора немає гнізда USB, можете скористатися стандартним настінним зарядним при‐
строєм USB (не входить у комплект). Настінний зарядний пристрій має подавати струм із силою
принаймні 500 мА (2,5 Вт).
Налаштування пристрою для одного або двох
слухових апаратів (див. рисунок 5)
Щоб налаштувати пристрій відповідно до власних потреб, використовуйте повзунок на дні
пристрою. Якщо ви маєте один слуховий апарат, виберіть монофонічний звук. Якщо у вас два
слухових апарати, виберіть стереофонічний звук.
Монофонічний звук
Стереофонічний звук
Об’єднання пристрою та слухового апарата в пару
(див. рисунок 6)
Перш ніж почати трансляцію звуку з телевізора, потрібно об’єднати пристрій і слуховий апа‐
рат у пару. Для цього виконайте описані нижче дії.
1. Активуйте живлення пристрою, увімкнувши телевізор (див. рисунок 4). За необхідності
ознайомтеся з розділом «Живлення пристрою».
2. Перезавантажте слухові апарати. Для цього відкрийте, а потім закрийте батарейний від‐
сік.
3. Створюючи пару, тримайте слухові апарати в радіусі дії пристрою (1–2 метри).
4. Якщо пару створено успішно, ви почуєте сигнал слухового апарата на підтвердження.
ПРИМІТКА
Режим створення пари працює лише протягом трьох хвилин після перезавантаження слухо‐
вих апаратів. Якщо процедуру створення пари не виконано вчасно, вам може знадобитися
перезавантажити слухові апарати знову.
ПРИМІТКА
Одночасно пристрій може транслювати звук більше ніж одному користувачу. Щоб скориста‐
тися таким варіантом, виконайте описану вище процедуру створення пари.
Скасування пари
Скасувати пару можна тільки в додатку. Для цього виконайте описані нижче кроки.
1. Відкрийте в додатку програму TV PLAY і ввійдіть у меню звуку.
2. У верхньому правому куті меню звуку торкніться значка з трьома крапками.
3. Натисніть кнопку «Видалити пару» та підтвердьте цю дію.
143
ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ ЗА
ДОПОМОГОЮ ДОДАТКА (ДИВ. РИСУНОК 7)
Використання пристрою
Об’єднавши пристрій у пари зі слуховими апаратами, ним можна буде користуватися за до‐
помогою додатка. Щоб чути звук телевізора, виконайте наведені нижче дії.
1. Переконайтеся, що слухові апарати з’єднано в пару з телефоном.
2. Запустіть додаток і виберіть програму прослуховування телевізора. Ви почуєте звук те‐
левізора.
3. Щоб зупинити прослуховування телевізора, просто перейдіть до іншої програми.
ПРИМІТКА
Коли ви вперше використовуєте додаток після створення пари між слуховим апаратом і при‐
строєм, ви побачите текст довідки на екрані з інформацією про те, що до списку програм до‐
дано програму TV PLAY. Щоб це повідомлення зникло, торкніться будь-якої ділянки екрана.
ПРИМІТКА
Якщо в додатку немає значка програми TV PLAY, пару між пристроєм і слуховим апаратом створе‐
но неправильно.
Регулювання гучності звуку телевізора
Щоб відрегулювати гучність звуку телевізора або слухового апарата, скористайтеся повзун‐
ками гучності на екрані додатка.
ПРИМІТКА
Якщо ви хочете зосередити увагу на звуку телевізора й не чути навколишній шум, виберіть у до‐
датку функцію «Вимкнений мікрофон».
Телефонні виклики під час використання пристрою
Якщо ви користуєтесь iPhone, просто відповідайте на вхідні дзвінки як зазвичай.
Якщо у вас смартфон на базі Android, вам потрібен комунікатор COM-DEX, щоб одночасно з
використанням пристрою брати участь у телефонних розмовах. Приймаючи виклик, вико‐
найте описані нижче дії.
1. Прийміть виклик, натиснувши кнопку на пристрої COM-DEX.
ПРИМІТКА
Якщо телефонний виклик не передано на слуховий апарат, спробуйте в додатку вибрати іншу
програму прослуховування.
144
НЕОБОВ’ЯЗКОВО. ПІД’ЄДНАННЯ ПРИСТРОЮ
ДО ЗАДНЬОЇ СТІНКИ ТЕЛЕВІЗОРА (ДИВ.
РИСУНОК 8)
Щоб закріпити пристрій на одному з верхніх кутів телевізора, уважно виконайте описані
нижче кроки.
1. Очистьте поверхню задньої стінки телевізора за допомогою очищувального саше. Зали‐
ште на кілька секунд, щоб поверхня підсохла.
2. Зніміть захисний шар із клейкої стрічки на монтажному кронштейні.
3. Притисніть клейку стрічку монтажного кронштейна до задньої стінки телевізора та по‐
тримайте 5 секунд.
4. Протягніть кабелі в спеціальний фіксатор на монтажному кронштейні.
5. Вставте пристрій у монтажний кронштейн і зафіксуйте кабелі затискачем.
ПРИМІТКА
Не прикріплюйте пристрій безпосередньо до системи вентиляції телевізора. Її розташування
залежить від моделі телевізора.
ПРИМІТКА
Не тримайте пристрій у шухляді: це може негативно вплинути на безпровідну передачу даних
(див. рисунок 9).
ПРИМІТКА
Щоб збільшити діапазон передачі, розташуйте пристрій у полі зору.
145
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Догляд
Очищуйте пристрій за допомогою м’якої сухої тканини або пилососом із м’якою насадкою.
ПРИМІТКА
Не мийте пристрій і в жодному разі не занурюйте його у воду чи іншу рідину.
Світлодіоди (LED)
Світлодіод (LED)
ЩО ОЗНАЧАЄ
Тьмяне біле світло
З’являється, коли ви вперше вмикаєте пристрій або після
його перезавантаження
Один короткий спалах синім світ‐ Пристрій надсилає інформацію про створення пар до слу‐
лом для кожного слухового апа‐ хових апаратів
рата
Тьмяне синє світло
Якщо коротко натиснути кнопку перезавантаження, світ‐
лодіод блимне синім кольором і трансляція звуку зупи‐
ниться на 30 секунд. Це не вплине на ваш пристрій.
Тьмяне зелене світло
Пристрій увімкнено, але не відбувається трансляції звуку
Постійне зелене світло
Пристрій увімкнено, і відбувається трансляція звуку.
Блимає червоним світлом
Невідомий звуковий формат
Тьмяне червоне світло
Пристрій перегрівся. Перш ніж використовувати, дайте
пристрою охолонути
Крім того, такий світлодіодний код присутній, якщо ка‐
бель USB не забезпечує достатнє живлення пристрою
Постійне червоне світло
Пристрій не працює. Зверніться до фахівця з проблем
слуху
Скидання налаштувань пристрою
На задній частині пристрою присутня кнопка. За допомогою цієї кнопки можна скинути нала‐
штування пристрою, якщо натиснути й утримувати її протягом 5 секунд. Пристрій перезаван‐
тажиться, і з його пам’яті будуть вилучені дані про всі наявні пари.
ПРИМІТКА
Якщо скинути налаштування пристрою, вам доведеться знову об’єднувати його в пари зі слухови‐
ми апаратами.
Пошук і усунення несправностей
Ця інструкція містить поради на випадок, якщо пристрій не працює взагалі або працює не‐
правильно. Якщо проблему не вдалось усунути, зверніться до фахівця з проблем слуху.
146
Проблема
Можлива причина
Вирішення
У слуховому апараті немає
звуку з телевізора
а. Не створено пару між слухо‐ а. Створіть пару між пристро‐
вим апаратом і пристроєм
єм і слуховим апаратом
б. Пристрій неправильно під‐ б. Перевірте, чи правильно
ключено до телевізора
підключено пристрій до теле‐
в. Джерело звуку вимкнено візора
г. Батарейки слухового апара‐ в. Увімкніть джерело звуку
та майже розряджені
г. Замініть батарейки слухово‐
ґ. Для слухового апарата не го апарата
вибрано програму TV PLAY ґ. Виберіть у додатку програ‐
д. Занизька гучність
му TV PLAY
д. Збільште гучність у додатку
Інші люди не чують звук із те‐ а. Ви підключили пристрій до a1. Під’єднайте аналоговий
левізора
роз’єму навушників
кабель, як описано в розділі
«Підключення»
a2. Спробуйте підключити до
іншого виходу на телевізорі
a3. Перевірте налаштування
звуку в телевізорі та устано‐
віть динаміки так, щоб вони
використовувалися паралель‐
но
Я можу чути звук лише в од‐ а. Батарейка в іншому слухо‐ а. Замініть батарейку слухово‐
ному слуховому апараті
вому апараті розряджена
го апарата
б. Лише один слуховий апарат б. Створіть нову пару
об’єднано в пару з цим при‐
строєм
Я підключаю оптичний кабель а. У телевізорі не налаштова‐ а. Перевірте налаштування
до телевізора, але в слухових но надсилання аудіосигналу аудіовиходу телевізора (роз‐
апаратах немає звуку
через оптичний вихідний
ширені параметри)
роз’єм
Я підключаю аналоговий ка‐ Аналогові роз’єми в телевізо‐ а. Скористайтесь оптичним
бель до телевізора, але в слу‐ рі працюють лише для вхідно‐ кабелем, який входить у ком‐
хових апаратах немає звуку го звукового сигналу
плект вашого пристрою
б. Скористайтеся кабелем із
двома міні-роз’ємами, який
потрібно вставити в гніздо
для навушників у телевізорі
в. Можливо, телевізор несу‐
місний із пристроєм
147
Проблема
Можлива причина
Вирішення
Некомфортний рівень гучно‐
сті
а. Відрегулюйте гучність за
допомогою додатка або пуль‐
та дистанційного керування
б. Щоб переглянути парамет‐
ри гучності, перейдіть у роз‐
ширені налаштування телеві‐
зора
Звук телевізора в слуховому а. Пристрій знаходиться в шу‐
апараті переривається в одно‐ хляді або за стіною
му чи обох вухах
б. Пристрій перебуває за меж‐
ами радіуса діапазону дії
в. Інші джерела передачі ра‐
діосигналу створюють пере‐
шкоди
а. Помістіть пристрій у полі зо‐
ру
б. Помістіть пристрій у радіус
діапазону дії
в. Перемістіть пристрій подалі
від інших джерел передачі ра‐
діосигналу
Світлодіод блимає червоним, а. Пристрій перегрівся
і в слуховому апараті немає б. Телевізор не забезпечує
звуку
пристрій достатнім живлен‐
ням
а. Тримайте пристрій подалі
від сонячного світла. Не кла‐
діть його в шухляду й тримай‐
те подалі від вентиляційної
системи на задній стінці теле‐
візора
б. Від’єднайте інше обладнан‐
ня, підключене до телевізора
за допомогою USB, або під‐
ключіть пристрій до мереже‐
вої розетки
Якщо проблему не вдалось усунути, зверніться до фахівця з проблем слуху.
148
НОРМАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
Директиви країн ЄС
Директива 2014/53/ЄС
Компанія Widex A/S заявляє, що пристрій WIDEX TV PLAY відповідає основним вимогам та
іншим релевантним положенням Директиви 2014/53/ЄС.
Пристрій WIDEX TV PLAY містить радіопередавачі, що працюють із показниками: 2,4 ГГц,
10,0 мВт ЕІВП.
З примірником декларації про відповідність Директиві 2014/53/ЄС можна ознайомитися на
сайті:
http:global.widex.com/doc
N26346
Інформація щодо утилізації
Не викидайте слухові апарати, аксесуари і батарейки до них разом зі звичайним побутовим
сміттям.
Слухові апарати, батарейки та аксесуари до слухових апаратів потрібно здати в пункт прийо‐
му відходів електричного й електронного обладнання або передати фахівцю з налаштування
слухових апаратів для безпечної утилізації.
149
СИМВОЛИ
Поширені символи, які застосовує для маркування медичних пристроїв (етикетки, інструкції з екс‐
плуатації тощо).
Символ
Назва/опис
Виробник
Товар виготовлено компанією, назву та адресу якої вказано поруч із символом. У разі необ‐
хідності може бути вказана дата виготовлення.
Номер за каталогом
Номер товару (позиції) за каталогом.
Див. інструкцію з експлуатації
Інструкція з експлуатації містить важливу інформацію (попередження/заходи безпе‐
ки), тому уважно прочитайте її перед використанням товару.
Попередження
Текст, який слід прочитати перед використанням товару, позначено символом попе‐
редження.
Позначка WEEE
«Не слід викидати зі звичайними відходами». У разі викидання товару його слід пере‐
дати в спеціальний пункт збору відходів для вторинної переробки та відновлення ре‐
сурсів. Це попередить шкоду навколишньому середовищу чи здоров’ю людей унаслі‐
док дії шкідливих речовин.
Позначка СЕ
Товар відповідає вимогам директив Європейського Союзу щодо маркування СЕ.
Позначка RCM
Товар відповідає вимогам електричної безпеки, електромагнітної сумісності та радіочастот‐
ного спектра, а також нормативним вимогам до продукції, яка постачається до Австралії чи
Нової Зеландії.
Перешкоди
У безпосередній близькості від товару можуть виникати електромагнітні перешкоди.
150
MIRËSEVINI
Përgëzime për pajisjen tuaj të re streaming.
Përmbajtja e pakos - shih ilustrimin 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pajisja
Kablloja mikro USB
Mbajtësja montuese me mbajtësen e kabllos
Kabllo audio optikale (Toslink)
Qeska e pastrimit
Shirit ngjitës i dyanshëm rezervë për montim
Kabëll audio analog (mini fishë në mono)
SHËNIM
Lexojeni me kujdes këtë broshurë si edhe udhëzimet e përdorimit të pajisjes së
dëgjimit, para se të filloni përdorimin e pajisjes.
Përdorimi i rekomanduar
Kjo pajisje është përgatitur të përdoret si transmetues zëri wireless nga një televizor
drejt pajisjes së dëgjimit.
Informacion i rëndësishëm për sigurinë
Lexojeni me kujdes këtë pjesë para se të filloni të përdorni pajisjen.
Mbajeni pajisjen atje ku nuk arrijnë fëmijët nën moshën tre vjeç.
Mos e përdorni pajisjen në ambiente të jashtme.
Mos provoni ta hapni ose ta riparoni pajisjen vetë. Lidhuni me otorinologun, nëse
keni nevojë që ta riparoni.
Mbajeni pajisjen larg nga rrezet direkte të diellit dhe mos e vendosni afër asnjë
pajisjeje tjetër që mund të nxehë.
Karikuesi i murit i TV ose USB duhet të përputhet me standardet e sigurisë IEC
60601-1, IEC 60950-1, IEC 62368-1 ose me standarde ekuivalente.
Pajisja juaj duhet ruajtur dhe transportuar brenda intervaleve të mëposhtme të
temperaturës dhe të lagështisë: -20°C deri +55°C (-4°F to 131°F) dhe 10%-90% rH.
Aparati juaj është projektuar për t’u përdorur brenda kufirit të temperaturës,
lagështisë dhe presionit atmosferik prej 0°C (32°F) deri 45°C (113°F), 10%-90% rH dhe
500 deri 1500 mBar.
151
FILLIMI
Lidheni pajisjen me televizorin tuaj.
Opsioni A: përdorimi i kabllit optik - shih ilustrimin 2
Për lidhjen audio, rekomandojmë të përdorni kabllin optik (blu) për të lidhur pajisjen
me televizorin tuaj, pasi kjo ju siguron cilësinë më të mirë të zërit.
1. Hiqni kapuçat mbrojtës nga të dyja anët e kabllit optik.
2. Lidhni kabllin optik (blu) me prizën korresponduese “Optikal IN“ (blu) në pjesën e
pasme të pajisjes dhe më pas lidheni me prizën “Optikal OUT“ në pjesën e pasme
të televizorit.
SHËNIM
Mos e mbani pajisjen ne sirtar - kjo mund ta shkurtojë shkallën e transmetimit - shih
ilustrimin 9.
SHËNIM
Kur përdorni kabllin optik për të lidhur pajisjen me televizorin tuaj, kërkohen formatet
e mëposhtme dixhitale:
Dixhital stereo (PCM)
Dolby Audio™
Mund të nevojitet të konfigurohet televizori, DVD-ja ose sistemi home teatër për
të zgjedhur n.jë nga formatet e suportuara audio. Vini re se pajisja mund të mos
jetë në gjendje të transmetojë me stream nga formate të pasuportuara audio.
Opsioni B: përdorimi i kabllit audio analog - shih ilustrimin 3
Mund të përdorni edhe kabllin analog për të lidhur pajisjen me televizorin Për ta bërë
këtë ndiqni këto hapa:
1. Futni spinën (ngjyrë vjollcë) të kabllit analog në prizën që ndodhet prapa pajisjes.
2. Më pas futni kabllin audio analog në prizat korresponduese në pjesën e pasme të
televizorit.
SHËNIM
Përdorni ose opsionin e kabllit optik ose opsionin e kabllit analog për të lidhur pajisjen
me televizorin. Nuk keni nevojë t’i përdorni të dy bashkë.
SHËNIM
Nëse i lidhni të dyja kabllot, pajisja do të zgjedhë gjithmonë burimin nga lidhja optike.
Ushqimi i pajisjes me energji
Për të ushqyer pajisjen me energji, futni kabllin Mikro USB te pajisja dhe më pas futni
anën tjetër të kabllit në prizën USB, në pjesën e pasme të televizorit.
Ndizni televizorin.
152
SHËNIM
Nëse televizori nuk ka dalje USB, mund të përdorni një karikues muri USB standard (nuk
përfshihet). Karikuesi i murit do të furnizojë me të paktën 500 mA (2.5 W) energji.
Përgatitja e pajisjes për një ose dy aparate dëgjimi - shih ilustrimin
5.
Mund ta përgatitni pajisjen sipas nevojave duke përdorur rrëshqitësin që ndodhet në
fund të pajisjes. Nëse keni vetëm një aparat dëgjimi, zgjidhni parametrin monaural
dhe nëse keni dy aparate dëgjimi zgjidhni parametrin binaural.
Zëri mono
Zëri stereo
Lidhja e pajisjes me aparatet e dëgjimit - shih ilustrimin 6
Duhet të lidhni pajisjen me aparatet e dëgjimit para se të filloni transmetimin e sinjalit
streaming nga televizori. Veproni si vijon:
1. Furnizoni me energji pajisjen duke ndezur televizorin (shih ilustrimin 4) ose
konsultohuni me pjesën “Ushqimi i pajisjes me energji“
2. Rindizni aparatet e dëgjimit duke hapur dhe mbyllur dhomëzën e baterive.
3. Mbajini aparatet e dëgjimit në të njëjtën shkallë me pajisjen kur i lidhni (1-2 metra)
4. Aparatet e dëgjimit transmetojnë një ton që konfirmon se jeni lidhur me pajisje.
SHËNIM
Pasi t’i rindizni, aparatet e dëgjimit do të jenë në regjimin e lidhur për vetëm tre
minuta. Nëse nuk arrini t’i lidhni në kohë, mund t’ju duhet t’i rindizni sërish.
SHËNIM
Pajisja mund të përdoret për të transmetuar sinjal stream për më shumë se një
përdorues njëkohësisht. Nëse keni nevojë për këtë opsion, thjesht ndiqni të njëjtën
procedurë lidhjeje si më sipër.
Shkëputja e një lidhjeje
Mund ta shkëputni një lidhje vetëm duke përdorur aplikacionin. Për ta bërë këtë
ndiqni këto hapa:
1. Hapni programin TV PLAY në aplikacionin tuaj dhe futuni në Menunë Sound (Zë).
2. Prekni tri pikat lart në të djathtë te Menuja Sound.
3. Shtyp butonin Delete (Fshij) lidhjen dhe prano fshirjen e lidhjes.
153
PËRDORIMI I PAJISJES ME APLIKACION - SHIH
ILUSTRIMIN 7
Përdorimi i pajisjes
Pasi pajisja të jetë lidhur me aparatet e dëgjimit, ajo do të jetë gati për t’u përdorur
me anë të aplikacionit. Për të filluar dëgjimin në televizor, veproni si vijon:
1. Filloni duke kontrolluar që aparatet tuaja të dëgjimit janë të lidhura me telefonin.
2. Hapni aplikacionin dhe zgjidhni programin e dëgjimit në televizor. Do të filloni të
dëgjoni zërin nga televizori.
3. Për të ndaluar dëgjimin e zërit nga televizori, thjesht kaloni në një program tjetër
dëgjimi.
SHËNIM
Herën e parë që përdorni aplikacionin pasi keni lidhur aparatet e dëgjimit me pajisjen,
do të shihni një tekst ndihme në ekran që ju informon se programi TV PLAY është
shtuar në listën e programeve tuaja. Ky mesazh do të zhduket sapo të prekni kudo në
ekran.
SHËNIM
Nëse nuk shihni ikonën e programit TV PLAY në aplikacionin tuaj, atëherë pajisja dhe
aparatet e dëgjimit nuk janë lidhur siç duhet.
Rregullimi i volumit të zërit të televizorit.
Mund të rregulloni lehtësisht volumin e zërit nga televizori ose aparatet e dëgjimit
duke përdorur kontrollet e volumit në ekranin e aplikacionit.
SHËNIM
Nëse dëshironi të përqendroheni te zëri i televizorit dhe të mos dëgjoni zërat përreth,
mund të përdorni fikjen e funksionin të dhomës (Room off function) nga aplikacioni juaj.
Telefonatat gjatë përdorimit të pajisjes
Nëse keni një iPhone, thjesht përgjigjuni thirrjeve hyrëse siç bëni zakonisht në
telefonin tuaj.
Nëse keni një smartfone android, ju nevojitet një COM-DEX me qëllim që të mbani
bisedat telefonike ndërsa përdorni pajisjen. Kur merrni telefonata veproni si vijon:
1. Pranoni thirrjet duke shtypur butonin në COM-DEX.
SHËNIM
Nëse thirrja telefonike nuk transmetohet me streaming në aparatet e dëgjimit,
përpiquni të ndryshoni në një program tjetër dëgjimi duke përdorur aplikacionin.
154
OPSIONAL: NGJITJA E PAJISJES NË PJESËN E PASME TË
TELEVIZORIT - SHIH ILUSTRIMIN 8
Për të ngjitur pajisjen në një nga qoshet e sipërme të televizorit, ndiqni me kujdes këta
hapa:
1. Pastroni sipërfaqen e pasme të televizorit tuaj duke përdorur qeskën e pastrimit.
Lëreni sipërfaqen të thahet për pak sekonda.
2. Hiqni fletën mbrojtëse nga shiriti ngjitës i mbajtëses montuese.
3. Shtypni shiritin ngjitës në mbajtësen montuese në pjesën e pasme të televizorit
dhe mbajeni të shtypur për 5 sekonda.
4. Tërhiqni kabllot përgjatë mbajtësit të kabllove në mbajtësen montuese.
5. Rrëshqitni pajisjen në mbajtësen montuese dhe siguroni kabllot me lidhëse
kabllosh.
SHËNIM
Mos e lidhni pajisjen direkt me sistemin e ventilimit të televizorit. Se ku do të vendoset
sistemi i ventilimit, varet nga televizori juaj.
SHËNIM
Mos e mbani pajisjen në sirtar - kjo mund të ketë efekt negativ te transmetimi wireless
i të dhënave - shih ilustrimin 9.
SHËNIM
Për shkallë më të gjata transmetimi mbajeni pajisjen në vijën e shikimit.
155
INFORMACION SHTESË
Mirëmbajtja
Pastrojeni pajisjen duke përdorur një rrobë të butë e të thatë ose pastrojeni me fshesë
me korrent me një grykë të butë.
SHËNIM
Mos e lani pajisjen dhe mos e zhytni kurrë në ujë ose në ndonjë lëng tjetër.
Pajisjet LED
LED
KUPTIMI
Dritë e bardhë që po shuhet
Do ta shihni këtë herën e parë që e ndizni pajisjen
ose pasi e riktheni në gjendjen fillestare
Një dritë blu që fiket e ndizet
për secilin aparat dëgjimi
Pajisja po i dërgon informacione lidhjeje aparateve
tuaja të dëgjimit
Dritë blu që po shuhet
Nëse bëni një shtypje të shkurtër në butonin e
rifreskimit, drita LED do të ndizet e fiket dhe
transmetimi streaming do të ndërpritet për 30
sekonda. Kjo nuk do të ndikojë te pajisja
Dritë jeshile që shuhet
Pajisja është ndezur por nuk po transmeton
streaming.
Dritë e gjelbër e pandërprerë
Pajisja është ndezur dhe po transmeton streaming
Dritë e kuqe që ndizet e fiket
Format zëri i panjohur
Dritë e kuqe që shuhet
Pajisja është e tejnxehur. Lëreni pajisjen të ftohet
para përdorimit
Ky model LED mund të shihet edhe nëse kablli USB
nuk i jep pajisjes energji të mjaftueshme
Dritë e kuqe e pandërprerë
Pajisja nuk punon. Lidhuni me otorinologun tuaj
Kthimi i pajisjes në gjendjen fillestare
Në pjesën e pasme të pajisjes do të gjeni një buton. Mund ta përdorni këtë buton për
të kthyer pajisjen në gjendjen fillestare duke e shtypur për 5 sekonda. Kjo do të
rindezë pajisjen dhe do të shkëputë çdo lidhje nga pajisja.
SHËNIM
Nëse riktheni pajisjen në gjendjen fillestare, duhet t’i lidhni përsëri aparatet e dëgjimit me
pajisjen.
156
Mënjanimi i problemeve
Këto faqe ju këshillojnë si të veproni në qoftë se aparati juaj i dëgjimit e ndërpret
punën ose nuk punon ashtu si duhet. Në qoftë se problemi shfaqet sërish, lidhuni me
otorinologun.
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Nuk ka zë nga televizori në a. Aparatet e dëgjimit dhe
aparatet e dëgjimit
pajisja nuk janë lidhur
b. Pajisja nuk është lidhur
siç duhet me televizorin
c. Burimi i zërit nuk është
ndezur
d. Bateritë e aparatit të
dëgjimit janë pothuajse të
shkarkuara
e. Aparatet e dëgjimit nuk
ndodhen në programin TV
PLAY
f. Volumi është shumë i ulët
a. Lidhni pajisjen me
aparatet e dëgjimit
b. Kontrolloni që pajisja të
jetë lidhur siç duhet me
televizorin
c. Ndizni burimin e zërit
d. Ndërroni bateritë e
aparateve të dëgjimit
e. Përzgjidhni programin TV
PLAY në aplikacion
f. Ngrijeni volumin e
aplikacionit
Të tjerët nuk mund ta
dëgjojnë zërin nga
televizori
a1. Lidhni kabllin analog siç
përshkruhet në kapitullin
Lidhja
a2. Përdorni një dalje të
ndryshme në televizor
a3. Kontrolloni parametrat e
zërit në televizorin tuaj dhe
vendosini altoparlantët që
të përdoren paralelisht
a. Keni lidhur pajisjen me
prizën e kufjes
Mund të dëgjoj zë vetëm në a. Bateria e aparatit tjetër të a. Ndërroni bateritë e
një aparat dëgjimi
dëgjimit ka rënë
aparateve të dëgjimit
b. Vetëm një aparat dëgjimi b. Bëni një lidhje të re
është lidhur me pajisjen
Kam lidhur kabllin optik me a. Televizori nuk është
a. Kontrolloni parametrat e
televizorin, por nuk kam zë konfiguruar për të dërguar daljes së zërit të televizorit
te aparatet e dëgjimit
zë nëpërmjet fishës së
(parametrat e avancuara)
daljes optike
Kam lidhur kabllin analog Fishat analoge të televizorit a. Përdorni kabllin optik që
me televizorin, por nuk kam janë vetëm për daljen e
ju ka ardhur bashkë me
zë te aparatet e dëgjimit
zërit
pajisjen
b. Përdorni një kabëll mini
fishë drejt mini fishë dhe
spinën e kufjeve të
televizorit
c. Televizori mund të mos
përputhet me pajisjen
157
Problemi
Shkaku i mundshëm
Volumi nuk është i
përshtatshëm
Zgjidhja
a. Rregulloni volumin duke
përdorur aplikacionin ose
një telekomandë
b. Kontrolloni parametrat e
avancuara të televizorit për
të parë parametrat e
volumit
Zëri i televizorit në aparatet a. Pajisja është vendosu në a. Vendoseni pajisjen në një
e dëgjimit është ndërprerë sirtar, ose ndodhet pas një vijë me shikimin
te njëri ose të dy aparatet muri
b. Vendoseni pajisjen
b. Pajisja është jashtë rrezes brenda rrezes së veprimit
së veprimit.
c. Largohuni nga burimet e
c. Ka interferencë nga
tjera radio transmetuese
burime të tjera radio
transmetimi
Drita LED bën një flesh me a. Pajisja është e tejnxehur.
ngjyrë të kuqe dhe nuk ka b. Televizori nuk mund të
zë në aparatet e dëgjimit furnizojë me energji të
mjaftueshme pajisjen
a. Mbajeni pajisjen larg
dritës së diellit. Mos e
vendosni në një sirtar dhe
mbajeni larg sistemit të
ajrimit të televizorit që
gjendet në pjesën e pasme
b. Shkëputni pajisjet e tjera
të lidhura me televizorin me
USB, ose lidheni pajisjen me
prizën e korrentit
Në qoftë se problemi shfaqet sërish, lidhuni me otorinologun.
158
INFORMACION RREGULLUES
Direktivat KE
Direktiva 2014/53/KE
Widex A/S deklaron se pajisja WIDEX TV PLAY pajtohet me kërkesat thelbësore dhe
dispozitat e tjera relevante të Direktivës 2014/53/KE.
WIDEX TV PLAY përmban radio-transmetues që operojnë në: 2.4 GHz, 10.0 mW EIRP.
Në kopje e Deklaratës së Konformitetit sipas 2014/53/KE mund të gjendet te:
http:global.widex.com/doc
N26346
Informacion për eliminimin
Mos i eliminoni aparatet e dëgjimit, aksesorët e aparateve të dëgjimit dhe bateritë në
plehrat e zakonshme shtëpiake.
Aparatet e dëgjimit, bateritë dhe aksesorët e aparateve të dëgjimit duhen eliminuar
në vende të destinuara për mbetje pajisjesh elektrike dhe elektronike, ose i duhen
dhënë audiologut që ky t'i eliminojë në mënyrë të sigurt.
159
SIMBOLET
Simbolet përdoren zakonisht me në etiketat e pajisjeve mjekësore (etiketat/Udhëzimet e
Përdorimit/etj.)
Simboli
Titulli/Përshkrimi
Prodhuesi
Produkti është prodhuar nga fabrikanti, emri dhe adresa e të cilit gjenden përbri
simbolit. Nëse është rasti, mund të jepet edhe data e fabrikimit.
Numri i katalogut
Numri i katalogut (i artikullit) i produktit.
Këshillohuni me udhëzimet e përdorimit
Udhëzimet e përdorimit përmbajnë informacion të rëndësishëm për t'u ndjekur
(paralajmërime dhe njoftime kujdesi), dhe duhen lexuar para se të përdoret
produkti.
Paralajmërim
Teksti i shënjuar me një simbol të paralajmërimit duhet lexuar para se të
përdoret produkti.
Shenja WEEE
“Mos e hidhni në mbeturinat e përbashkëta”. Kur ka ardhur koha që të
eliminohet një produkt, ai duhet dërguar te një pikë grumbullimi e specializuar
për riciklimin dhe rikuperimin, për të parandaluar rrezikun e dëmtimit të mjedisit
ose të shëndetit të njeriut, si rezultat i pranisë së lëndëve të rrezikshme.
Shenja CE
Produkti pajtohet me kërkesat e cilësuara në direktivat europiane të shënjimit
BE.
Shenja RCM
Produkti pajtohet me kërkesat rregullatore të sigurisë elektrike, spektrit EMC dhe
radiovalor për produkte për tregun në Australi ose në Zelandën e Re.
Interferenca
Në afërsi të produktit mund të ndodhë interferencë elektromagnetike.
160
HOŞ GELDİNİZ
Yeni akış cihazınızı aldığınız için tebrik ederiz.
Paket içeriği - bkz. resim 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Cihaz
Mikro USB kablosu
Kablo tutuculu montaj braketi
Optik (Toslink) ses kablosu
Paketli temizlik bezi
Montaj için yedek çift taraflı yapışkan bant
Analog ses kablosu (phono girişli mini jak)
AKLINIZDA BULUNDURUN
Bu cihazı kullanmaya başlamadan önce işitme cihazlarınız için bu kitapçığı ve kullanıcı
talimatlarını okuyun.
Kullanım amacı
Bu cihazın televizyondan desteklenen işitme cihazlarına kablosuz ses vericisi olarak
kullanımı amaçlanmıştır.
Önemli güvenlik bilgileri
Cihazı kullanmaya başlamadan lütfen bu bölümü dikkatlice okuyun.
Cihazı üç yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
Cihazı dış mekanlarda kullanmayın.
Cihazı asla tek başınıza açmaya veya onarmaya çalışmayın. Vericinizin tamir edilmesi
gerekirse işitme sağlığı uzmanınızla iletişime geçin.
Cihazı doğrudan güneş ışığından uzak tutun ve cihazın ısınmasına yol açabilecek
diğer ekipmanların yanına koymayın.
Televizyon veya USB duvar şarj aleti IEC 60601-1, IEC 60950-1, IEC 62368-1 veya
bunlarla eşdeğer güvenlik standartlarıyla uyumlu olmalıdır.
Cihazınız -20°C ila +55°C (-4°F ila 131°F) arası sıcaklıkta ve %10 ila %90 rH arası nemde
muhafaza edilmeli ve taşınmalıdır.
Cihazınız 0°C ila 45°C (32°F ila 113 °F) arası sıcaklıkta, %10 ila %90 rH arası nemde ve
500 ila 1500 mbar arası atmosfer basıncında çalışmak üzere tasarlanmıştır.
161
BAŞLARKEN
Cihazın televizyonunuza bağlanması
A Seçeneği: optik kablo kullanımı - bkz. resim 2
Ses bağlantısı için en iyi ses kalitesini elde etmeniz adına cihazı televizyonunuza
bağlarken optik kabloyu (mavi) kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
1. Optik kablonun her iki ucundaki koruyucu kapakları çıkarın.
2. Optik kabloyu (mavi) cihazın arkasındaki uyumlu “Optik Giriş” soketine (mavi)
bağlayın ve ardından kabloyu televizyonunuzun arkasındaki “Optik Çıkış” soketine
bağlayın.
AKLINIZDA BULUNDURUN
Aktarım aralığını kısaltabileceğinden cihazı çekmecede saklamayın - bkz. resim 9.
AKLINIZDA BULUNDURUN
Optik kabloyu cihazı televizyonunuza bağlamak amacıyla kullanırken aşağıdaki dijital
biçimler desteklenmektedir:
Dijital stereo (PCM)
Dolby Audio™
Desteklenen ses biçimlerinden birini seçmeden önce Televizyon, DVD oynatıcı veya ev sinema sisteminizi yapılandırmanız gerekir. Cihazın, desteklenmeyen ses biçimlerinden ses akışı aktaramayabileceğini unutmayın.
B Seçeneği: analog ses kablosu kullanımı - bkz. Şekil 3
Analog kabloyu cihazı televizyonunuza bağlamak için de kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
1. Analog kablosundaki fişi (mor) cihazın arkasındaki sokete bağlayın.
2. Ardından analog ses kablosunu televizyonunuzun arkasındaki uygun soketlere
bağlayın.
AKLINIZDA BULUNDURUN
Cihazınızı televizyona bağlamak için ya optik kablo seçeneğini ya da analog kablo seçeneğini kullanın. Her ikisini de kullanmanız gerekmez.
AKLINIZDA BULUNDURUN
Her iki kabloyu da bağladıysanız cihaz daima optik bağlantıdan gelen kaynağı seçecektir.
Cihazın açılması
Cihazı açmak için Mikro USB kablosunu cihaza bağlayın ve ardından diğer ucu televizyonunuzun arkasındaki USB soketine bağlayın.
Sonrasında televizyonunuzu açın.
162
AKLINIZDA BULUNDURUN
Televizyonunuzda bir USB soketi yoksa standart USB duvar şarj aleti kullanabilirsiniz (pakete dahil değildir). Duvar şarj aleti gücün en az 500 mA’lık (2,5 W) kısmını desteklemelidir.
Cihazın tek veya çift işitme cihazı için kurulumu - bkz. resim 5
Cihazın altındaki kaydırıcıyı kullanarak cihazınızı ihtiyaçlarınıza göre kurabilirsiniz. Tek
işitme cihazınız varsa tek ses ayarını seçin. Çift işitme cihazınız varsa iki ses ayarını seçin.
Mono ses
Stereo ses
Cihazın işitme cihazlarınızla eşleştirilmesi - bkz. resim 6
Televizyonunuzdan gelen ses akışını başlatmadan önce cihazınızı ve işitme cihazlarınızı eşleştirmeniz gerekir. Şu şekilde yapın:
1. Televizyonunuzu açarak cihazınızı açın (bkz. resim 4) veya “Cihazın açılması” bölümüne başvurun.
2. Pil bölmesini açıp kapatarak işitme cihazlarınızı yeniden başlatın.
3. İşitme cihazlarını eşleştirirken cihaz aralığında (1-2 metre) tutun.
4. İşitme cihazlarında, cihazla eşleştiklerini doğrulayan bir ses çıkacaktır.
AKLINIZDA BULUNDURUN
İşitme cihazlarınız, siz onları yeniden başlattıktan sonra yalnızca üç dakika boyunca eşleştirme modundadır. Zamanında eşleştirmediyseniz tekrar başlatmanız gerekebilir.
AKLINIZDA BULUNDURUN
Cihazın tek seferde birden fazla kullanıcıya ses akışı sağlamak için kullanılabilir. Bu seçeneğe ihtiyacınız varsa basitçe yukarıdaki eşleştirme prosedürünü izleyin.
Eşleştirmenin kaldırılması
Eşleştirmeyi yalnızca Uygulamayı kullanarak kaldırabilirsiniz. Bunu yapmak için şu
adımları izleyin:
1. Uygulamanızdan TV PLAY programını açın ve ardından Ses Menüsüne girin.
2. Ses Menüsünün sağ üst köşesindeki üç noktaya dokunun.
3. Eşleşmeyi sil düğmesine basın ve eşleşmenin silinmesini kabul edin.
163
CİHAZIN UYGULAMA İLE KULLANIMI - BKZ. RESİM 7
Cihazın kullanımı
Cihaz, işitme cihazınızla eşleştirildiğinde Uygulamanız aracılığıyla kullanıma hazır olacaktır. Televizyonunuzu dinlemeye başlamak için aşağıdaki gibi yapın:
1. İşitme cihazlarınızın telefonunuzla eşleştirilip eşleştirilmediğini kontrol ederek işe
başlayın.
2. Uygulamanızı açın ve TV dinleme programını seçin. Televizyondan gelen sesi dinlemeye başlayacaksınız.
3. Televizyonunuzdan gelen sesi dinlemeyi kesmek için basitçe başka bir dinleme
programına geçin
AKLINIZDA BULUNDURUN
İşitme cihazınızı cihazla eşleştirdikten sonra Uygulamanızı ilk kez kullanıyorsanız ekranda TV PLAY programının program listenize eklendiğine dair bir yardım metni görecekseniz. Ekranda herhangi bir yere dokunduğunuzda bu ileti kaybolacaktır.
AKLINIZDA BULUNDURUN
Uygulamanızda TV PLAY programı simgesini görmüyorsanız cihaz ve işitme cihazı doğru
şekilde eşleştirilmemiştir.
Televizyon ses düzeyinin ayarlanması
Uygulama ekranındaki ses düzeyi kaydırıcılarını kullanarak Televizyonunuzdan veya
işitme cihazınızdan gelen sesin düzeyini kolayca ayarlayabilirsiniz.
AKLINIZDA BULUNDURUN
Televizyonunuzdan gelen sese odaklanmak ve çevredeki sesleri duymak istemiyorsanız
Uygulamanızdaki Oda Kapalı işlevini kullanabilirsiniz.
Cihaz kullanımı esnasında telefonun çalması
iPhone’unuz varsa gelen aramaları normalde olduğu gibi yanıtlayın
Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuz varsa cihaz kullanımı esnasında telefon konuşmalarını sürdürebilmek adına COM-DEX’e ihtiyacınız vardır. Bir arama geldiğinde, aşağıdaki gibi yapın:
1. COM-DEX’inizdeki açma düğmesine basarak aramayı yanıtlayın.
AKLINIZDA BULUNDURUN
Telefon görüşmesi işitme cihazınıza aktarılmazsa Uygulamanızı kullanarak başka bir
dinleme programına geçmeyi deneyin.
164
İSTEĞE BAĞLI: CİHAZIN TELEVİZYONUNUZUN
ARKASINA TAKILMASI - BKZ. RESİM 8
Cihazı televizyonunuzun üst köşelerinden birine takmak için şu adımları dikkatlice izleyin:
1. Paketli temizlik bezini kullanarak televizyonunuzun arka yüzeyini temizleyin. Yüzeyin birkaç saniye kurumasına izin verin.
2. Montaj braketinizdeki yapışkan bandın koruyucu folyosunu çıkarın.
3. Montaj braketindeki yapışkan bandı televizyonunuzun arkasına bastırın ve 5 saniye boyunca basılı tutun.
4. Montaj braketinizdeki kablo aracılığıyla kabloları çekin.
5. Cihazı montaj braketine kaydırın ve kablo bağlayıcı ile kabloları sabitleyin.
AKLINIZDA BULUNDURUN
Cihazı doğrudan televizyonunuzun havalandırma sistemine takmayın. Havalandırma
sisteminin yeri televizyonunuzun modeline bağlıdır.
AKLINIZDA BULUNDURUN
Kablosuz veri iletimini olumsu yönde etkileyebileceğinden cihazı çekmeceye koymayın
- bkz. resim 9.
AKLINIZDA BULUNDURUN
Daha uzun iletim aralığı için cihazı görüş açısında tutun.
165
EK BİLGİ
Bakım
Cihazınızı yumuşak, kuru bir bezle veya yumuşak uçlu elektrikli süpürgeyle temizleyin.
AKLINIZDA BULUNDURUN
Cihazınızı yıkamayın veya su veya diğer sıvıların içine sokmayın.
LED'ler
LED
ANLAMI
Solan beyaz ışık
Bu ışığı cihazı ilk açtığınızda veya sıfırlama sonrasında göreceksiniz
Her işitme cihazı için bir adet
yanıp sönen mavi ışık
Cihaz işitme cihazınıza eşleştirme bilgisi gönderiyor
Solan mavi ışık
Sıfırlama düğmesine kısa bir süre bastığınızda mavi
LED ışık yanıp sönecek ve akış 30 saniyeliğine duracaktır. Bunun cihazınız üzerinde bir etkisi yoktur
Solan yeşil ışık
Cihaz açık ancak aktarım yok
Sürekli yeşil ışık
Cihaz açık ve aktarım sağlanıyor
Yanıp sönen kırmızı ışık
Bilinmeyen ses biçimi
Solan kırmızı ışık
Cihaz aşırı ısınmış. Kullanmadan önce cihazın
soğumasını bekleyin
USB kablosu cihaza yeterli güç sağlamadığında da bu
LED şekli görülebilir
Sürekli kırmızı ışık
Cihaz çalışmıyor. İşitme sağlığı uzmanınızla iletişime
geçin
Aygıtın yeniden ayarlanması
Cihazınızın arkasında bir düğme bulacaksınız. Bu düğmeye 5 saniye basılı tutarak cihazınızı sıfırlayabilirsiniz. Bu cihazı yeniden başlatacak ve var olan eşleşmeleri cihazdan
silecektir.
AKLINIZDA BULUNDURUN
Cihazınızı sıfırlarsanız işitme cihazınızı cihazla yeniden eşleştirmeniz gerekecektir.
Sorun giderme
Bu sayfalar, cihazınızın çalışmayı durdurduğu veya istenildiği gibi çalışmadığı durumlarda yapmanız gerekenleri içermektedir. Sorun devam ediyorsa işitme sağlığı uzmanınız ile irtibat kurun.
166
Sorun
Olası sebep
Çözüm
Televizyondan işitme ciha- a. İşitme cihazı ve cihaz eşzıma ses gelmiyor
leştirilmemiştir
b. Cihaz, televizyonunuza
doğru şekilde bağlanmamıştır
c. Ses kaynağı açık değildir
d. İşitme cihazı pilleri bitmek üzeredir
e. İşitme cihazınız TV PLAY
programında değildir
f. Ses çok düşüktür
a. Cihazı ve işitme cihazını
eşleştirin
b. Cihazın televizyona
doğru şekilde bağlandığını
kontrol edin
c. Ses kaynağını açın
d. İşitme cihazı pillerini
değiştirin
e. Uygulamada TV PLAY
programını seçin
f. Uygulamadaki sesi açın
Diğerleri televizyondan ge- a. Cihazı kulaklık soketine
len sesi duyamaz
bağlamışsınızdır
a1. Analog kablosunu
Bağlantı bölümünde açıklandığı şekilde bağlayın
a2. Televizyondaki farklı bir
çıkışı kullanın
a3. Televiyondaki ses ayarlarını kontrol edin ve hoparlörleri paralel olarak kullanılmak üzere ayarlayın
İşitme cihazlarının yalnızca a. Diğer işitme cihazının pili a. İşitme cihazı pilini değişbirinden ses geliyor
bitmiştir
tirin
b. Cihazla yalnızca bir işitme b. Yeni bir eşleştirme yapın
cihazı eşleştirilmiştir
Optik kabloyu televizyonu- a. Televizyon optik çıkış ko- a. Televizyonun ses çıkış
ma bağladım, ancak işitme nektörüyle ses gönderecek ayarlarını (gelişmiş ayarlar)
cihazlarıma ses gelmiyor şekilde yapılandırılmamıştır kontrol edin
Analog kabloyu televizyo- Televizyondaki analog konuma bağladım, ancak işit- nektörleri yalnızca ses girime cihazlarıma ses gelmi- şidir
yor
a. Cihazınızla birlikte verilen
optik kabloyu kullanın
b. Televizyonunuzda mini
jaktan mini jaka kablo ve
kulaklık fişi kullanın
c. Televizyonunuz cihazla
uyumlu olmayabilir
Ses konforu yok
a. Uygulamayı veya uzaktan
kumandayı kullanarak sesi
ayarlayın
b. Ses ayarlarını görmek için
televizyonunuzdaki gelişmiş
ayarları kontrol edin
167
Sorun
Olası sebep
Çözüm
İşitme cihazlarımdaki tele- a. Cihaz çekmeceye yerleşvizyon sesi bir veya iki işit- tirilmiştir veya duvarın arme cihazında kesik
kasındadır
b. Cihaz aralık dışındadır
c. Diğer radyo aktarım kaynaklarında parazit var
a. Cihazı görüş açısına yerleştirin
b. Cihazı aralığa yerleştirin
c. Diğer radyo aktarım kaynaklarından uzaklaşın
LED yanıp sönen kırmızı ışık a. Cihaz aşırı ısınmıştır
a. Cihazı güneş ışığından
yayar ve işitme cihazlarında b. Televizyon cihaza yeterli uzak tutun. Çekmeceye yerses yoktur
güç veremiyordur
leştirmeyin ve televizyonun
arkasındaki havalandırma
sisteminden uzak tutun
b. USB ile televizyonunuza
bağlanmış diğer ekipmanların bağlantısını kesin veya
cihazı güç çıkışına bağlayın
Sorun devam ediyorsa işitme sağlığı uzmanınız ile irtibat kurun.
168
DÜZENLEYİCİ BİLGİLER
AB yönetmelikleri
Yönerge 2014/53/EU
Widex A/S, işbu belge ile bu WIDEX TV PLAY’in 2014/53/EU sayılı Yönerge’nin esas
şartlarına ve ilgili diğer hükümlerine uyduğunu beyan eder.
WIDEX TV PLAY, şu değerlerde çalışan radyo vericileri içerir: 2.4 GHz, 10.0 mW EIRP.
2014/53/EC uyarınca Uygunluk Beyanının bir kopyasına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http:global.widex.com/doc
N26346
İmha ile ilgili bilgiler
İşitme cihazlarını, işitme cihazı aksesuarlarını ve pilleri evlerde bulunan sıradan atıklarla birlikte bertaraf etmeyin.
İşitme cihazı, bataryalar ve işitme cihazı aksesuarları, elektrikli ve elektronik ekipman
atıkları için ayrılan alanlarda imha edilmeli veya güvenli imha için işitme sağlığı uzmanınıza verilmelidir.
169
SEMBOLLER
Tıbbi cihaz etiketlemesinde (etiketler/IFU/vb.) tarafından yaygın olarak kullanılan semboller
Sembol
Başlık/Açıklama
Üretici
Ürün sembolün yanında adı ve adresi belirtilen üretici tarafından üretilmiştir. Uygun
ise üretim tarihi de belirtilebilir.
Katalog numarası
Ürünün katalog (kalem) numarası.
Danışman kullanma talimatları
Önemli uyarı bilgileri (uyarılar/önlemler) içeren ve ürünü kullanmadan önce
okunması gereken kullanıcı talimatları.
Uyarı
Uyarı sembolü ile işaretlenmiş metinler cihazı kullanmadan önce okunmalıdır.
WEEE işareti
“Genel atık değildir”. Bir ürün bertaraf edileceği zaman, zararlı maddelerin bulunmasından dolayı çevreye veya insan sağlığına zarar verme riskini engellemek
için geri dönüşüm ve geri kazanım için özel toplama noktalarına gönderilmelidir.
CE işareti
Ürün Avrupa CE işaretleme yönergesinde belirtilen gereklilikler ile uyumludur.
RCM işareti
Ürün, Avustralya veya Yeni Zelanda pazarına sunulan ürünler için elektriksel güvenlik,
EMC ve radyo frekansı düzenleme gereklilikleri ile uyumludur.
Karışma
Ürünün etrafında elektromanyetik karışma oluşabilir.
170
‫مرحبًا‬
‫تهانينا على جهاز الدفق الجديد‪.‬‬
‫محتويات الرزمة ‪ -‬أنظر الشكل التوضيحي رقم ‪1‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫الجهاز‬
‫كبل ‪Micro USB‬‬
‫حامل جداري مزود بحامل كبل‬
‫كبل صوت بصري )‪(Toslink‬‬
‫كيس تنظيف‬
‫شريط لاصق مزدوج احتياطي للتركيب‬
‫كبل صوت تمثيلي )‪(mini jack-to-phono‬‬
‫ملاحظة‬
‫اقرأ هذا الكتيب وتعليمات المستخدم لسماعات الأذن الطبية بعناية قبل البدء في استخدام الجهاز‪.‬‬
‫أغراض الاستخدام‬
‫هذا الجهاز ُمعدّ كناقل صوت لاسلكي من التلفزيون إلى سماعات الأذن الطبية المدعومة‪.‬‬
‫معلومات مهمة تتعلق بالسلامة‬
‫اقرأ هذه الفقرة بعناية قبل أن تبدأ استخدام الجهاز‪.‬‬
‫احفظ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال دون سن الثالثة‪.‬‬
‫لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق‪.‬‬
‫لا تحاول فتح الجهاز أو إصلاحه بنفسك‪ .‬اتصل باختصاصي رعاية السمع المعالج إذا كنت‬
‫بحاجة إلى إصلاح جهاز الإرسال‪.‬‬
‫أبعد الجهاز عن ضوء الشمس المباشر ولا تضعه بالقرب من أي جهاز آخر قد يزيد من‬
‫سخونته‪.‬‬
‫يجب أن يتوافق التلفزيون أو شاحن الحائط ‪ USB‬مع معايير اللجنة الكهربائية التقنية الدولية‬
‫‪ ،IEC 60601-1‬أو ‪ ،IEC 60950-1‬أو ‪ ،IEC 62368-1‬أو معايير السلامة المكافئة‪.‬‬
‫ينبغي تخزين الجهاز ونقله في نطاق درجة حرارة ورطوبة يترواح بين ‪ 20-‬درجة مئوية إلى‬
‫‪ 55+‬درجة مئوية )‪ 4-‬درجة فهرنهايت إلى ‪ 131‬درجة فهرنهايت( والرطوبة النسبية بين ‪%10‬‬
‫ ‪.%90‬‬‫تم تصميم الجهاز ليعمل في نطاق درجة حرارة‪ ،‬ورطوبة‪ ،‬وضغط جوي يتراوح بين ‪ 0‬درجة‬
‫مئوية )‪ 32‬درجة فهرنهايت( و‪ 45‬درجة مئوية )‪ 113‬درجة فهرنهايت(‪ ،‬والرطوبة النسبية‬
‫‪ %90-%10‬والضغط ‪ 500‬إلى ‪ 1500‬مللي بار‪.‬‬
‫‪171‬‬
‫البدء‬
‫توصيل الجهاز بالتلفزيون‬
‫الخيار أ‪ :‬استخدام الكبل البصري ‪ -‬أنظر الشكل التوضيحي رقم ‪2‬‬
‫بالنسبة لوصلة الصوت‪ ،‬نوصي بأن تستخدم الكبل البصري )أزرق( لتوصيل الجهاز بالتلفزيون‪،‬‬
‫حيث أن هذا يمنحك أفضل جودة صوت‪.‬‬
‫‪ .1‬انزع غطائي الحماية من كِلا طرفي الكبل البصري‪.‬‬
‫‪ .2‬قم بتوصيل الكبل البصري )أزرق( بمقبس "‪ "Optical IN‬المطابق )أزرق( في الجزء‬
‫الخلفي من الجهاز‪ ،‬ثم قم بتوصيله بمقبس "‪ "Optical OUT‬في الجزء الخلفي من‬
‫التلفزيون‪.‬‬
‫ملاحظة‬
‫صر هذا مدى الإرسال ‪ -‬أنظر الشكل التوضيحي رقم‪.9‬‬
‫لا تضع الجهاز في دُرج ‪ -‬قد يق ِ ّ‬
‫ملاحظة‬
‫عند استخدام الكبل البصري لتوصيل الجهاز بالتلفزيون‪ ،‬فإن التنسيقات الرقمية التالية مدعومة‪:‬‬
‫ستريو رقمي )تعديل كود النبضة(‬
‫‪™Dolby Audio‬‬
‫ربما يكون من الضروري أن تضبط التلفزيون‪ ،‬أو مشغّل أقراص ‪ DVD‬أو نظام المسرح‬
‫قادرا على‬
‫المنزلي لاختيار أحد تنسيقات الصوت المدعومة‪ .‬لاحظ أن الجهاز ربما لا يكون ً‬
‫بث الصوت من تنسيقات الصوت غير المدعومة‪.‬‬
‫الخيار ب‪ :‬استخدام كبل الصوت التمثيلي ‪ -‬أنظر الشكل التوضيحي رقم ‪3‬‬
‫يمكنك أيضًا استخدام الكبل التمثيلي لتوصيل الجهاز بالتلفزيون‪ .‬للقيام بذلك‪ ،‬اتبع هذه الخطوات‪:‬‬
‫‪ .1‬قم بتوصيل القابس )الأرجواني( الموجود في الكبل التمثيلي بالمقبس الموجود في الجزء‬
‫الخلفي من الجهاز‪.‬‬
‫‪ .2‬ثم قم بتوصيل كبل الصوت التمثيلي بالمقابس المطابقة الموجودة بالجزء الخلفي من التلفزيون‪.‬‬
‫ملاحظة‬
‫استخدم إ ّما خيار الكبل البصري أو خيار الكبل التمثيلي لتوصيل جهازك بالتلفزيون‪ .‬أنت لا تحتاج‬
‫إلى استخدام كليهما‪.‬‬
‫ملاحظة‬
‫إذا قمت بتوصيل ِك َا‬
‫لا الكبلين‪ ،‬فإن الجهاز سيختار دائ ًما المصدر من الوصلة البصرية‪.‬‬
‫توصيل الجهاز بالكهرباء‬
‫لتوصيل الجهاز بالكهرباء‪ ،‬قم بتوصيل كبل ‪ Micro USB‬بالجهاز‪ ،‬ثم قم بتوصيل الطرف الآخر‬
‫بمقبس ‪ USB‬الموجود في الجزء الخلفي من التلفزيون‪.‬‬
‫ثم قم بتشغيل التلفزيون‪.‬‬
‫ملاحظة‬
‫إذا لم يحتوي التلفزيون على ‪ ،USB‬يمكنك استخدام شاحن حائط ‪ USB‬قياسي )غير ُمض ّمن(‪ .‬يُمِ د‬
‫شاحن الحائط بطاقة قدرها ‪ 500‬ميلّي أمبير )‪ 2.5‬واط( على الأقل‪.‬‬
‫‪172‬‬
‫إعداد الجهاز لسماعة أو سماعتي أذن طبيتين ‪ -‬أنظر الشكل التوضيحي رقم‬
‫‪5‬‬
‫يمكنك إعداد جهازك وفقًا لاحتياجاتك باستخدام زر التمرير في الجزء السفلي من الجهاز‪ .‬إذا كان‬
‫لديك سماعة أذن طبية واحدة‪ ،‬اختر الإعداد الخاص بأذن واحدة‪ ،‬واختر الإعداد الخاص بالأذنين‬
‫إذا كنت تستخدم سماعتي أُذن طبيتين‪.‬‬
‫صوت أحادي‬
‫صوت ستريو‬
‫إقران الجهاز بسماعات الأذن الطبية ‪ -‬أنظر الشكل التوضيحي رقم ‪6‬‬
‫أنت تحتاج إلى إقران جهازك وسماعات الأذن الطبية قبل أن تبدأ بث الصوت من التلفزيون‪.‬‬
‫يمكنك اتباع الخطوات التالية‪:‬‬
‫‪ .1‬قم بتوصيل الجهاز بالكهرباء وذلك بتشغيل التلفزيون )أنظر الشكل التوضيحي رقم ‪ (4‬أو‬
‫ارجع إلى فقرة "توصيل الجهاز بالكهرباء"‪.‬‬
‫‪ .2‬قم بإعادة تشغيل سماعات الأذن الطبية من خلال فتح حجيرة البطارية وغلقها‪.‬‬
‫‪ .3‬حافظ على سماعات الأذن الطبية في مدى الجهاز أثناء الاقتران )‪ 2-1‬متر(‪.‬‬
‫‪ .4‬تُصدِر سماعات الأذن الطبية نغمة للتأكيد على أنها اقترنت بالجهاز‪.‬‬
‫ملاحظة‬
‫تستمر سماعات الأذن الطبية في وضع الاقتران لمدة ثلاث دقائق فقط بعد إعادة تشغيلها‪ .‬قد تحتاج‬
‫إلى إعادة تشغيلها مرة أخرى إذا لم تقم بإقرانها في الوقت المحدد‪.‬‬
‫ملاحظة‬
‫يمكن استخدام الجهاز لبث الصوت إلى أكثر من مستخدم واحد في وقت واحد‪ .‬إذا كنت تحتاج إلى‬
‫هذا الخيار‪ ،‬اتبع نفس إجراء الاقتران أعلاه فحسب‪.‬‬
‫إزالة اقتران‬
‫يمكنك إزالة اقتران باستخدام التطبيق فقط‪ .‬للقيام بذلك‪ ،‬اتبع هذه الخطوات‪:‬‬
‫‪ .1‬افتح برنامج ‪ TV PLAY‬على تطبيقك‪ ،‬ثم ادخل قائمة الصوت‪.‬‬
‫‪ .2‬اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية العليا اليمنى لقائمة الصوت‪.‬‬
‫‪ .3‬اضغط على زر حذف الاقتران ووافق على حذف اقتران‪.‬‬
‫‪173‬‬
‫استخدام الجهاز مع التطبيق ‪ -‬أنظر الشكل التوضيحي رقم ‪7‬‬
‫استخدام الجهاز‬
‫ً‬
‫جاهزا لاستخدامه عن طريق تطبيقك‪ .‬لكي‬
‫حالما يتم اقتران الجهاز بسماعات الأذن الطبية‪ ،‬سيكون‬
‫تبدأ الاستماع إلى التلفزيون‪ ،‬قم بما يلي‪:‬‬
‫‪ .1‬ابدأ بالتحقق من أن سماعاتك الطبية مقترنة بهاتفك‪.‬‬
‫‪ .2‬افتح تطبيقك وحدِّد برنامج الاستماع إلى التلفزيون‪ .‬ستبدأ الاستماع إلى الصوت من التلفزيون‪.‬‬
‫‪ .3‬لإيقاف الاستماع إلى الصوت من التلفزيون‪ ،‬انتقل إلى برنامج استماع آخر فقط‪.‬‬
‫ملاحظة‬
‫عند أول مرة تستخدم فيها تطبيقك بعد اقتران سماعات الأذن الطبية بالجهاز‪ ،‬سترى نص تعليمات‬
‫على الشاشة يُبلِغك بأنه تم إضافة برنامج ‪ TV PLAY‬إلى قائمة برامجك‪ .‬ستختفي هذه الرسالة‬
‫حالما تضغط في أي مكان على الشاشة‪.‬‬
‫ملاحظة‬
‫إذا لم ترى أيقونة برنامج ‪ TV PLAY‬في تطبيقك‪ ،‬فإن الجهاز وسماعات الأذن الطبية لم يقترنوا على‬
‫نح ٍو صحيح‪.‬‬
‫ضبط مستوى صوت التلفزيون‬
‫يمكنك ضبط مستوى الصوت بسهولة من التلفزيون أو سماعات الأذن الطبية باستخدام شريط‬
‫تمرير مستوى الصوت في شاشة تطبيقك‪.‬‬
‫ملاحظة‬
‫إذا كنت تريد التركيز على الصوت الصادر من التلفزيون وعدم الاستماع إلى الأصوات المحيطة‪،‬‬
‫يمكنك استخدام وظيفة إيقاف أصوات الغرفة " ‪ " Room off‬من تطبيقك‪.‬‬
‫المكالمات الهاتفية أثناء استخدام الجهاز‬
‫إذا كان لديك هاتف ‪ ،iPhone‬قم بالرد على المكالمات الواردة تما ًما كما تفعل عادة ً على هاتفك‪.‬‬
‫إذا كان لديك هاتف ذكي من نوع ‪ ،Android‬فأنت تحتاج إلى جهاز ‪ COM-DEX‬للحفاظ على‬
‫المحادثات الهاتفية أثناء استخدام الجهاز‪ .‬عند تلقّي مكالمة‪ ،‬قم بما يلي‪:‬‬
‫‪ .1‬اقبل المكالمة بالضغط على زر الضغط في جهاز ‪.COM-DEX‬‬
‫ملاحظة‬
‫إذا لم تتدفق المكالمة الهاتفية إلى سماعات الأذن الطبية‪ ،‬حاول الانتقال إلى برنامج استماع آخر‬
‫باستخدام تطبيقك‪.‬‬
‫‪174‬‬
‫اختياري‪ :‬توصيل الجهاز بالجزء الخلفي من التلفزيون ‪ -‬أنظر‬
‫الشكل التوضيحي رقم ‪8‬‬
‫لإرفاق الجهاز بإحدى الزاويا العلوية للتلفزيون‪ ،‬اتبع هذه الخطوات بدقة‪:‬‬
‫‪ّ ِ .1‬‬
‫نظف سطح الجزء الخلفي للتلفزيون باستخدام كيس التنظيف‪ .‬اترك السطح يجف لبضع‬
‫ثواني‪.‬‬
‫‪ .2‬انزع الرقاقة الواقية للشريط اللاصق الموجود في الحامل الجداري‪.‬‬
‫‪ .3‬اضغط الشريط اللاصق على الحامل الجداري الموجود في الجزء الخلفي من التلفزيون‬
‫وواصل الضغط عليه لخمس ثواني‪.‬‬
‫‪ .4‬اسحب الكبلات من خلال حامل الكبلات الموجود على الحامل الجداري‪.‬‬
‫‪ .5‬ضع الجهاز داخل الحامل الجداري بالانزلاق وقم بتثبيت الكبلات ب ُمثبّت الكبل‪.‬‬
‫ملاحظة‬
‫الموضع الموجود به نظام التهوية‬
‫لا تربط الجهاز مباشرة ً بنظام التهوية الخاص بالتلفزيون‪ .‬يتوقف‬
‫ِ‬
‫على نوع التلفزيون‪.‬‬
‫ملاحظة‬
‫تأثيرا سلبيًا على إرسال البيانات اللاسلكية ‪ -‬أنظر‬
‫لا تضع الجهاز في دُرج ‪ -‬ربما يكون لهذا‬
‫ً‬
‫الشكل التوضيحي رقم ‪.9‬‬
‫ملاحظة‬
‫للحصول على مدى إرسال أطول ضع الجهاز في خط الرؤية‪.‬‬
‫‪175‬‬
‫معلومات إضافية‬
‫الصيانة‬
‫نظف جهازك باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة‪ ،‬أو ّ‬
‫ّ‬
‫نظفه بالمكنسة الكهربائية باستخدام فوهة‬
‫ناعمة‪.‬‬
‫ملاحظة‬
‫لا تغسل جهازك ولا تغمره في الماء أو في أي سائل آخر أبدًا‪.‬‬
‫الصمامات الثنائية الباعثة للضوء‬
‫مصباح ‪LED‬‬
‫المعنى‬
‫ضوء أبيض خافت‬
‫سترى هذا عند أول مرة تشغِّل فيها الجهاز أو بعد إعادة‬
‫الضبط‬
‫وميض أزرق واحد لكل سماعة أذن يرسل الجهاز معلومات الاقتران إلى سماعات الأذن الطبية‬
‫طبية‬
‫ضوء أزرق خافت‬
‫إذا ضغطت ضغطة قصيرة على زر إعادة الضبط‪ ،‬سيومض‬
‫مصباح ‪ LED‬باللون الأزرق وسيتوقف التدفق لمدة ‪30‬‬
‫ثانية‪ .‬لن يكون لهذا تأثير على جهازك‬
‫ضوء أخضر خافت‬
‫الجهاز قيد التشغيل لكنه لا يقوم بالدفق‬
‫ضوء أخضر ثابت‬
‫الجهاز قيد التشغيل ويقوم بالدفق‬
‫ضوء أحمر وامض‬
‫تنسيق صوت غير معروف‬
‫ضوء أحمر خافت‬
‫وصل الجهاز إلى درجة سخونة ُمفرطة‪ .‬دَاع الجهاز يبرد قبل‬
‫استخدامه‬
‫ضوء أحمر ثابت‬
‫يمكن أيضًا رؤية نمط مصباح ‪ LED‬هذا إذا كان كبل‬
‫يزود الجهاز بالطاقة الكافية‪.‬‬
‫‪ USB‬لا ّ ِ‬
‫الجهاز لا يعمل‪ .‬اتصل باختصاصي رعاية السمع المعالج‬
‫إعادة ضبط الجهاز‬
‫في الجزء الخلفي من الجهاز ستجد زر‪ .‬يمكنك استخدام هذا الزر لإعادة ضبط جهاز بالضغط‬
‫عليه لخمس ثواني‪ .‬سيقوم هذا بإعادة تشغيل الجهاز وإزالة أيّة اقترانات موجودة من الجهاز‪.‬‬
‫ملاحظة‬
‫إذا أعدت ضبط جهازك‪ ،‬سيتعين عليك إقران سماعات الأذن الطبية بالجهاز مرة أخرى‪.‬‬
‫استكشاف الأخطاء وإصلاحها‬
‫تشتمل هذه الصفحات على نصائح متعلقة بما يتعين فعله في حالة توقف الجهاز عن العمل أو في‬
‫حالة عدم عمله على النحو المتوقع‪ .‬إذا استمرت المشكلة في الظهور‪ ،‬فاتصل باختصاصي رعاية‬
‫السمع المعالج‪.‬‬
‫‪176‬‬
‫الحل‬
‫المشكلة‬
‫السبب المحتمل‬
‫لا يوجد صوت من التلفزيون‬
‫في سماعات الأذن الطبية‪.‬‬
‫أ‪ .‬إقران الجهاز وسماعات‬
‫أ‪ .‬سماعات الأذن الطبية‬
‫الأذن الطبية‬
‫والجهاز غير مقترنين‪.‬‬
‫ب‪ .‬الجهاز غير متصل بشكل ب‪ .‬التحقق من أن الجهاز‬
‫متصل بالتلفزيون بشكل صحيح‬
‫صحيح بالتلفزيون‪.‬‬
‫ج‪ .‬تشغيل مصدر الصوت‬
‫ج‪ .‬لم يتم تشغيل مصدر‬
‫د‪ .‬تغيير بطاريات سماعة الأذن‬
‫الصوت‬
‫الطبية‬
‫د‪ .‬بطاريات سماعة الأذن‬
‫ه‪ .‬تحديد برنامج ‪TV PLAY‬‬
‫الطبية فارغة تقريبًا‬
‫ه‪ .‬سماعات الأذن الطبية ليست في التطبيق‬
‫ح‪ .‬رفع مستوى الصوت في‬
‫في برنامج ‪TV PLAY‬‬
‫ح‪ .‬مستوى الصوت منخفض التطبيق‬
‫أكثر مما ينبغي‬
‫لا يستطيع الآخرون سماع‬
‫الصوت من التلفزيون‬
‫أ‪ .‬قمت بتوصيل الجهاز بمقبس أ‪ .1‬توصيل الكبل التمثيلي على‬
‫النحو الموصوف في فصل‬
‫سماعة الرأس‬
‫التوصيل‬
‫أ‪ .2‬استخدام مخرج مختلف‬
‫على التلفزيون‬
‫أ‪ .3‬التحقق من إعدادات‬
‫الصوت في التلفزيون وضبط‬
‫مكبرات الصوت على‬
‫استخدامها بالتوازي‬
‫أستطيع سماع صوت في‬
‫سماعة أذن طبية واحدة فقط‬
‫أ‪ .‬البطارية الموجودة بسماعة أ‪ .‬تغيير بطارية سماعة الأذن‬
‫الطبية‬
‫الأذن الطبية الأخرى فارغة‬
‫ب‪ .‬تم إقران سماعة أذن طبية ب‪ .‬إجراء اقتران جديد‬
‫واحدة فقط بالجهاز‬
‫أ‪ .‬التحقق من إعدادات مخرج‬
‫قمت بتوصيل الكبل البصري أ‪ .‬لم يتم تكوين التلفزيون‬
‫صل صوت التلفزيون )الإعدادات‬
‫بالتلفزيون‪ ،‬لكن لا يوجد صوت لإخراج الصوت عبر المو ِ ّ‬
‫المتقدمة(‬
‫البصري الخارجي‬
‫في سماعات الأذن الطبية‬
‫أ‪ .‬استخدام الكبل البصري‬
‫صلات التمثيلية في‬
‫قمت بتوصيل الكبل التمثيلي‬
‫المو ِ ّ‬
‫المزود به جهازك‬
‫بالتلفزيون‪ ،‬لكن لا يوجد صوت التلفزيون هي مدخل صوت فقط‬
‫ّ‬
‫ب‪ .‬استخدام كبل مقبس صغير‬
‫في سماعات الأذن الطبية‬
‫إلى مقبس صغير وقابس‬
‫سماعتي الرأس في التلفزيون‬
‫ج‪ .‬ربما لا يكون التلفزيون‬
‫متوافقًا مع الجهاز‬
‫أ‪ .‬ضبط مستوى الصوت‬
‫باستخدام التطبيق أو جهاز تحكم‬
‫عن بعد‬
‫ب‪ .‬التحقق من الإعدادات‬
‫المتقدمة في التلفزيون للوقوف‬
‫على إعدادات مستوى الصوت‬
‫مستوى الصوت غير مريح‬
‫‪177‬‬
‫المشكلة‬
‫السبب المحتمل‬
‫ضع الجهاز في دُرج ‪ ،‬أو‬
‫صوت التلفزيون في سماعات أ‪ُ .‬و ِ‬
‫الأذن الطبية يتم مقاطعته في موجود وراء حائط‬
‫إحدى سماعتي الأذن الطبية أو ب‪ .‬الجهاز خارج النطاق‬
‫ج‪ .‬هناك تداخل من مصادر‬
‫كليهما‬
‫إرسال لاسلكي أخرى‬
‫مصباح ‪ LED‬يومض باللون‬
‫الأحمر ولا يوجد صوت في‬
‫سماعات الأذن الطبية‬
‫الحل‬
‫أ‪ .‬وضع الجهاز في خط الرؤية‬
‫ب‪ .‬وضع الجهاز في المدى‬
‫ج‪ .‬إبعاده عن مصادر الإرسال‬
‫اللاسلكي الأخرى‬
‫أ‪ .‬أَابعِد الجهاز عن ضوء‬
‫أ‪ .‬وصل الجهاز إلى درجة‬
‫الشمس‪ .‬لا تضعه في دُرج‬
‫سخونة ُمفرطة‬
‫َا‬
‫ب‪ .‬يتعذر على التلفزيون تزويد وأبعِده عن نظام تهوية‬
‫التلفزيون الموجود في الجزء‬
‫الجهاز بالطاقة الكافية‬
‫الخلفي‬
‫ب‪ .‬فَاصل الأجهزة الأخرى‬
‫المتصلة بالتلفزيون عبر‬
‫‪ ،USB‬أو قم بتوصيل الجهاز‬
‫بمصدر الطاقة‬
‫إذا استمرت المشكلة في الظهور‪ ،‬فاتصل باختصاصي رعاية السمع المعالج‪.‬‬
‫‪178‬‬
‫معلومات تنظيمية‬
‫توجيهات الاتحاد الأوروبي‬
‫التوجيه ‪EU/2014/53‬‬
‫بموجب هذه الوثيقة‪ ،‬تقر شركة ‪ Widex A/S‬بأن ‪ WIDEX TV PLAY‬هذا متوافق مع‬
‫المتطلبات الأساسية وغيرها من الأحكام ذات الصلة الواردة في التوجيه ‪.EU/2014/53‬‬
‫يحتوي ‪ WIDEX TV PLAY‬على أجهزة إرسال لاسلكية تعمل بقدرة‪ 2.4 :‬جيجاهرتز‪10.0 ،‬‬
‫ميجا واط موحد الطاقة المشعة المساوية‪.‬‬
‫ويمكن الاطلاع على نسخة من إعلان المطابقة وفقًا لتوجيه ‪ EU/2014/53‬على الموقع التالي‪:‬‬
‫‪http:global.widex.com/doc‬‬
‫‪N26346‬‬
‫معلومات خاصة بطرق التخلص‬
‫لا يجب التخلص من سماعات الأذن الطبية أو ملحقاتها مع النفايات المنزلية العادية‪.‬‬
‫يجب التخلص من سماعات الأذن الطبية وبطارياتها وملحقاتها في مواقع مخصصة لنفايات‬
‫الأجهزة الكهربائية والإلكترونية‪ ،‬أو يجب إعطاؤها لاختصاصي رعاية السمع المعالج للتخلص‬
‫منها بشكل آمن‪.‬‬
‫‪179‬‬
‫الرموز‬
‫الرموز الشائع استخدامها من قبل في ملصقات الأجهزة الطبية )الملصقات‪/‬دواعي الاستخدام‪/‬إلخ(‬
‫الرمز‬
‫العنوان‪/‬الوصف‬
‫الجهة ال ُمصنعة‬
‫أُنتج هذا المنتج بواسطة الشركة المصنعة التي يظهر اسمها وعنوانها بجوار الرمز‪ .‬وإذا كـان ذلـك‬
‫مناسبًا‪ ،‬يمكن كذلك ذكر تاريخ التصنيع‪.‬‬
‫رقم الكتالوج‬
‫رقم )وثيقة( كتالوج المنتج‬
‫راجع تعليمات الاستخدام‬
‫تحتوي تعليمات المستخدم على معلومات )تحذيرات‪/‬احتياطات( تحذيرية مهمة يلزم قراءتهـا‬
‫قبل استخدام المنتج‪.‬‬
‫تحذير‬
‫يلزم قراءة النص الذي يحمل رمز تحذير قبل استخدام المنتج‪.‬‬
‫علامة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية )‪(WEEE‬‬
‫"لا يجوز التخلص منه ضمن النفايات العامة"‪ .‬عندما يتعين التخلص من منتج‪ ،‬يجب إرساله‬
‫إلى نقطة تجميع مخصصة لإعادة تدويره واستعادتـه من أجل تفادي خطـورة تعـرض البيئـة‬
‫أو صحة الإنسان إلى الضرر نتيجة وجود مواد خطرة‪.‬‬
‫علامة المطابقة للمواصفات الأوروبية )‪(CE‬‬
‫يتوافق المنتج مع المتطلبـات المنصـوص عليها في توجيهــات علامـة المطابقــة الأوروبيــة‬
‫)‪.(CE‬‬
‫علامة ‪RCM‬‬
‫يتوافق هذا المنتج مع متطلبات السلامة الكهربائية والتوافق الكهرومغناطيسـي والشروط التنظيميـة‬
‫للمدى الطيفي الراديوي للمنتجات التي يجري دخولها أسواق أستراليا ونيوزيلاندا‪.‬‬
‫التداخل‬
‫قد يحدث التداخل الكهرومغناطيسي على مسافة قريبة من المنتج‪.‬‬
‫‪180‬‬
‫خوش آمدید‬
‫عرض تبریک به مناسبت دستگاه پخش کننده جدید شما‪.‬‬
‫فهرست مطالب بسته ‪ -‬مشاهده تصویر ‪۱‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫دستگاه‬
‫کابل میکرو ‪USB‬‬
‫پایه نصب به همراه نگهدارنده سیم‬
‫کابل صوتی نوری)‪(Toslink‬‬
‫ساشه تمیز کننده‬
‫نوار چسب دوطرفه یدکی برای نصب‬
‫کابل صوتی آنالوگ )کابل تبدیل جک مینی(‬
‫توجه‬
‫پیش از استفاده از دستگاه‪ ،‬حتماً کتابچه حاضر و دستور العمل های کاربر‬
‫درباره سمعک را با دقت مطالعه کنید‪.‬‬
‫استفاده مورد نظر‬
‫این دستگاه به عنوان فرستنده صوتی بی سیم از تلویزیون به سمعک های‬
‫پشتیبانی شده در نظر گرفته شده است‪.‬‬
‫نکات ایمنی مهم‬
‫قبل از شروع به استفاده از دستگاه‪ ،‬این بخش را با دقت بخوانید‪.‬‬
‫دستگاه را دور از دسترس کودکان زیر سه سال نگه دارید‪.‬‬
‫در فضای بیرون از ساختمان از دستگاه استفاده نکنید‪.‬‬
‫هرگز سعی نکنید خودتان دستگاه را باز یا تعمیر کنید‪ .‬اگر نیاز به تعمیر‬
‫دستگاه دارید با متخصص شنوایی خود تماس بگیرید‪.‬‬
‫دستگاه را در معرض نور مستقیم خورشید یا هرگونه تجهیزاتی که ممکن‬
‫است باعث گرم شدن آن شوند قرار ندهید‪.‬‬
‫شارژر دیواری تلویزیون یا ‪ USB‬باید مطابق با ‪IEC 60601-1، IEC 60950-1،‬‬
‫‪ IEC 62368-1‬یا هر استاندارد معادل آن باشد‪.‬‬
‫دستگاه باید در محدوده دمایی ‪ -۲۰‬تا ‪ +۵۵‬درجه سانتیگراد )‪ -۴‬تا ‪۱۳۱‬‬
‫درجه فارنهایت( و رطوبت نسبی ‪ ۱۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد نگه داری و حمل شود‪.‬‬
‫دستگاه برای کار در محدوده دمای ‪ ۰‬تا ‪ ۴۵‬درجه سانتیگراد )‪ ۳۲‬تا ‪۱۱۳‬‬
‫درجه فارنهایت(‪ ،‬رطوبت ‪ ۱۰‬تا ‪ %۹۰‬و فشار جوی ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۱۵۰۰‬میلی بار‬
‫طراحی شده است‪.‬‬
‫‪181‬‬
‫شروع کار‬
‫وصل کردن این دستگاه به تلویزیون خود‬
‫گزینه اول‪ :‬استفاده از کابل نوری – مشاهده تصویر ‪۲‬‬
‫برای اتصال صوتی‪ ،‬توصیه ما استفاده از کابل نوری )آبی( است به منظور‬
‫وصل کردن دستگاه به تلویزیون‪ .‬با این روش بهترین کیفیت صدا را خواهید‬
‫داشت‪.‬‬
‫‪ .1‬پوشش حفاظتی را از دو سر کابل نوری جدا کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬کابل نوری)آبی( را به سوکت »‪) «Optical IN‬آبی( پشت دستگاه وصل‬
‫کنید‪ ،‬سپس‪ ،‬انتهای دیگر کابل را به سوکت »‪ «Optical OUT‬پشت‬
‫تلویزیون وصل کنید‪.‬‬
‫توجه‬
‫دستگاه را در کشو قرار ندهید‪ ،‬زیرا این کار ممکن است دامنه انتقال‬
‫سیگنال را کاهش دهد – مشاهده تصویر ‪.۸‬‬
‫توجه‬
‫هنگام استفاده از کابل نوری جهت اتصال دستگاه به تلویزیون‪ ،‬فرمت های‬
‫دیجیتال زیر پشتیبانی می شوند‪:‬‬
‫‪(Digital stereo (PCM‬‬
‫‪™Dolby Audio‬‬
‫ممکن است لازم باشد تلویزیون‪ ،‬پخش کننده ‪ DVD‬یا سیستم سینمای‬
‫خانگی خود را برای انتخاب یکی از فرمت های صوتی تحت پشتیبانی‬
‫تنظیم کنید‪ .‬توجه داشته باشید دستگاه قادر به پخش صدای فرمت‬
‫هایی که پشتیبانی نمی شوند نیست‪.‬‬
‫گزینه ب‪ :‬استفاده از کابل صوتی آنالوگ – مشاهده تصویر‬
‫‪۳‬‬
‫همچنین می توانید با استفاده از کابل آنالوگ‪ ،‬دستگاه را به تلویزیون خود‬
‫وصل کنید‪ .‬برای انجام این کار‪ ،‬مراحل زیر را دنبال کنید‪:‬‬
‫‪ .1‬سر )بنفش( کابل آنالوگ را به سوکت پشت دستگاه وصل کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬سپس کابل صوتی آنالوگ را به سوکت های مربوطه پشت تلویزیون خود‬
‫وصل کنید‪.‬‬
‫توجه‬
‫یا با استفاده از کابل نوری یا کابل آنالوگ‪ ،‬دستگاه را به تلویزیون وصل کنید‪.‬‬
‫نیازی به استفاده از هر دو نیست‪.‬‬
‫توجه‬
‫اگر هر دو کابل را وصل کرده باشید‪ ،‬دستگاه همیشه منبع را از اتصال نوری‬
‫می کند‪.‬‬
‫روشن کردن دستگاه‬
‫برای روشن کردن دستگاه‪ ،‬کابل میکرو ‪ USB‬را به دستگاه وصل کرده و‬
‫سپس انتهای دیگر آن را به سوکت ‪ USB‬پشت تلویزیون خود وصل کنید‪.‬‬
‫‪182‬‬
‫سپس تلویزیون را روشن کنید‪.‬‬
‫توجه‬
‫اگر تلویزیون شما سوکت ‪ USB‬ندارد‪ ،‬می توانید از شارژر دیواری ‪ USB‬استاندارد‬
‫استفاده کنید )روی خود دستگاه نیست(‪ .‬شارژر دیواری باید حداقل ‪ ۵۰۰‬میلی‬
‫آمپر )‪ ۲/۵‬وات( برق فراهم کند‪.‬‬
‫تنظیم دستگاه برای یک یا دو سمعک ‪ -‬مشاهده‬
‫تصویر ‪۵‬‬
‫می توانید دستگاه را بر اساس نیازهای خود با استفاده از دکمه کشویی‬
‫زیر دستگاه تنظیم کنید‪ .‬اگر فقط یک سمعک دارید تنظیمات تک صدایی را‬
‫انتخاب کنید‪ ،‬در صورت استفاده از دو سمعک تنظیمات دو صدایی را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫تک صدا‬
‫صدای استریو‬
‫جفت کردن دستگاه با سمعک های خود ‪ -‬مشاهده‬
‫تصویر ‪۶‬‬
‫پیش از پخش صدا از تلویزیون‪ ،‬باید دستگاه خود را با سمعک جفت کنید‪.‬‬
‫اینگونه عمل کنید‪:‬‬
‫‪ .1‬دستگاه را با روشن کردن تلویزیون راه اندازی کنید )مشاهده تصویر ‪ (۴‬یا‬
‫به بخش »روشن کردن دستگاه« مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬سمعک خود را با باز و بسته کردن محفظه باتری راه اندازی مجدد کنید‪.‬‬
‫‪ .3‬سمعک را هنگام جفت شدن نزدیک دستگاه نگه دارید )‪ ۱‬تا ‪ ۲‬متر(‪.‬‬
‫‪ .4‬سمعک ها صدایی پخش می کنند مبنی بر تأیید اینکه با دستگاه جفت‬
‫شده اند‪.‬‬
‫توجه‬
‫پس از این که سمعک را راه اندازی مجدد کردید‪ ،‬فقط سه دقیقه طول می‬
‫کشد تا در حالت جفت شدن قرار گیرد‪ .‬اگر به موقع سمعک را جفت نکرده‬
‫باشید‪ ،‬ممکن است لازم باشد دوباره آن را راه اندازی مجدد کنید‪.‬‬
‫توجه‬
‫دستگاه می تواند صدا را همزمان برای بیش از یک کاربر پخش کند‪ .‬در‬
‫صورت نیاز به این گزینه‪ ،‬کافی است فرآیند بالا را برای دستگاه دیگر تکرار‬
‫کنید‪.‬‬
‫حذف سمعک‬
‫تنها با استفاده از برنامه موبایلی می توان اتصال سمعک و دستگاه را حذف‬
‫کرد‪ .‬برای انجام این کار‪ ،‬مراحل زیر را دنبال کنید‪:‬‬
‫‪ .1‬در برنامه تلفن همراه خود‪ TV PLAY ،‬را باز کنید و سپس وارد منوی صدا‬
‫شوید‪.‬‬
‫‪ .2‬روی سه نقطه گوشه سمت راست بالای منوی صدا ضربه بزنید‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ Delete Pairing‬را فشار دهید و حذف جفتسازی را قبول کنید‪.‬‬
‫‪183‬‬
‫استفاده از دستگاه با برنامه تلفن همراه ‪-‬‬
‫مشاهده تصویر ‪۷‬‬
‫استفاده از دستگاه‬
‫بعد از جفت شدن دستگاه با سمعک‪ ،‬دستگاه از طریق برنامه شما‪ ،‬آماده‬
‫استفاده خواهد بود‪ .‬برای شروع گوش دادن به تلویزیون‪ ،‬بدین ترتیب عمل‬
‫کنید‪:‬‬
‫‪ .1‬ابتدا بررسی کنید سمعک با تلفن جفت شده باشد‪.‬‬
‫‪ .2‬برنامه را باز کنید و برنامه گوش دادن به تلویزیون راانتخاب کنید‪ .‬بلافاصله‬
‫صدای تلویزیون را خواهید شنید‪.‬‬
‫‪ .3‬برای توقف شنیدن صدای تلویزیون کافی است برنامه شنیدن دیگری‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫توجه‬
‫نخستین باری که بعد از جفت شدن دستگاه با سمعک از برنامه استفاده‬
‫کنید‪ ،‬متن راهنمایی روی صفحه خواهید دید که به شما اطلاع می دهد‬
‫برنامه ‪ TV PLAY‬به لیست برنامه های شما اضافه شده است‪ .‬به محض‬
‫اینکه هر جایی از صفحه را ضربه بزنید‪ ،‬پیام محو می شود‪.‬‬
‫توجه‬
‫اگر نماد برنامه ‪ TV PLAY‬را در برنامه خود مشاهده نمی کنید‪ ،‬دستگاه و‬
‫سمعک به درستی جفت نشده اند‪.‬‬
‫تنظیم میزان صدای تلویزیون‬
‫می توانید به راحتی میزان صدا را از روی تلویزیون یا سمعک‪ ،‬با استفاده از‬
‫دکمه های کشویی میزان صدا روی صفحه برنامه تنظیم کنید‪.‬‬
‫توجه‬
‫اگر می خواهید تنها صدای تلویزیون را بشنوید و صدای محیط اطراف به گوش‬
‫تان نرسد‪ ،‬از عملکرد ‪ Room Off‬برنامه خو‪.‬د استفاده کنید‪.‬‬
‫برقراری تماس های تلفنی هنگام استفاده از دستگاه‬
‫اگر تلفن شما آیفون است‪ ،‬کافی است تماس ها را به صورت عادی پاسخ‬
‫دهید‪.‬‬
‫اگر تلفن هوشمند شما اندروید است به ‪ COM-DEX‬نیاز دارید تا هنگام‬
‫استفاده از دستگاه به ارتباطات تلفنی پاسخ دهید‪ .‬هنگام دریافت تماس‪،‬‬
‫اینگونه عمل کنید‪:‬‬
‫‪ .1‬تماس را با فشار دادن دکمه فشاری روی ‪ COM-DEX‬پاسخ دهید‪.‬‬
‫توجه‬
‫اگر تماس به سمعک منتقل نشد‪ ،‬با استفاده از برنامه تلفن همراه خود‪،‬‬
‫برنامه شنیدن را تغییر دهید‪.‬‬
‫‪184‬‬
‫اختیاری‪ :‬وصل کردن دستگاه به پشت‬
‫تلویزیون – مشاهده تصویر ‪۸‬‬
‫برای وصل کردن دستگاه در یکی از گوشه های بالای تلویزیون‪ ،‬با دقت‬
‫مراحل زیر را دنبال کنید‪:‬‬
‫‪ .1‬با استفاده از ساشه تمیز کننده سطح پشت تلویزیون را تمیز کنید‪.‬‬
‫اجازه دهید چند ثانیه سطح تمیز شده خشک شود‪.‬‬
‫‪ .2‬فویل محافظتی نوار چسب روی پایه نصب را جدا کنید‪.‬‬
‫‪ .3‬نوار چسب روی پایه نصب را به پشت تلویزیون بچسبانید و ‪ 5‬ثانیه فشار‬
‫دهید و نگه دارید‪.‬‬
‫‪ .4‬کابل ها را از نگهدارنده روی پایه نصب عبور دهید‪.‬‬
‫‪ .5‬دستگاه را درون پایه نصب بکشید و کابل ها را با نگهدارنده کابل جمع‬
‫کنید‪.‬‬
‫توجه‬
‫دستگاه را مستقیماً به سیستم تهویه تلویزیون وصل نکنید‪ .‬محل قرار گرفتن‬
‫سیستم تهویه به تلویزیون شما بستگی دارد‪.‬‬
‫توجه‬
‫دستگاه را در کشو نگه ندارید – این کار ممکن است بر انتقال بی سیم داده‬
‫ها تأثیر منفی داشته باشد – مشاهده تصویر ‪.۹‬‬
‫توجه‬
‫برای افزایش دامنه انتقال داده دستگاه را در معرض دید قرار دهید‪.‬‬
‫‪185‬‬
‫اطلاعات اضافی‬
‫نگهداری‬
‫دستگاه را با پارچه نرم و خشک‪ ،‬یا با نازل مکش نرم تمیز کنید‪.‬‬
‫توجه‬
‫دستگاه را نشویید یا آن را در آب یا هر نوع مایع دیگر غوطهور نکنید‪.‬‬
‫‪LED‬ها‬
‫‪LED‬‬
‫مفاهیم‬
‫نور سفید محو‬
‫این را اولین باری که دستگاه را روشن کنید یا‬
‫بعد از راه اندازی مجدد خواهید دید‪.‬‬
‫یک فلش آبی برای هر‬
‫سمعک‬
‫دستگاه در حال ارسال اطلاعات جفتسازی به‬
‫سمعک شماست‬
‫نور آبی محو‬
‫اگر دکمه راه اندازی مجدد را برای مدت‬
‫کوتاهی فشار دهید‪ LED ،‬به رنگ آبی‬
‫چشمک خواهد زد و پخش صدا به مدت ‪۳۰‬‬
‫ثانیه متوقف خواهد شد‪ .‬این کار تأثیری بر‬
‫دستگاه ندارد‬
‫چراغ سبز محو‬
‫دستگاه روشن است اما در حال پخش نیست‬
‫چراغ سبز ثابت‬
‫دستگاه روشن و در حال پخش است‬
‫چراغ قرمز چشمک زن‬
‫فرمت صوتی ناشناخته‬
‫چراغ قرمز محو‬
‫دستگاه بیش از حد داغ شده است‪ .‬قبل از‬
‫استفاده‪ ،‬اجازه دهید دستگاه خنک شود‬
‫این الگوی ‪ LED‬زمانی که کابل ‪ USB‬برق کافی‬
‫به دستگاه نرساند نیز دیده می شود‬
‫چراغ قرمز ثابت‬
‫دستگاه کار نمی کند‪ .‬با متخصص شنوایی‬
‫خود تماس بگیرید‬
‫در حال بازنشانی دستگاه‬
‫در پشت دستگاه‪ ،‬دکمه ای قرار دارد‪ .‬با ‪ 5‬ثانیه فشار دادن این دکمه‪ ،‬می‬
‫توانید دستگاه خود را بازنشانی کنید‪ .‬این کار دستگاه را راه اندازی مجدد‬
‫می کند و هرگونه جفتسازی موجود را حذف می کند‪.‬‬
‫توجه‬
‫اگر دستگاه را بازنشانی کنید‪ ،‬باید مجدداً سمعک را با آن جفت کنید‪.‬‬
‫‪186‬‬
‫عیب یابی‬
‫این صفحات حاوی اطلاعاتی است درباره آنچه باید انجام دهید درصورتی که‬
‫کارکرد دستگاه متوقف شود یا به صورتی که انتظار دارید کار نکند‪ .‬در صورت‬
‫ادامه بروز مشکل‪ ،‬با متخصص شنوایی خود تماس بگیرید‪.‬‬
‫راهکار‬
‫دلیل احتمالی‬
‫مشکل‬
‫الف‪ .‬دستگاه و‬
‫صدای تلویزیون در‬
‫سمعک من پخش نمی سمعکها جفت نیستند‬
‫ب‪ .‬دستگاه به درستی‬
‫شود‬
‫به تلویزیون وصل نشده‬
‫است‬
‫پ‪ .‬منبع صدا روشن‬
‫نیست‬
‫ت‪ .‬باتری های سمعک‬
‫ضعیف هستند‬
‫ث‪ .‬سمعک در برنامه ‪TV‬‬
‫‪ PLAY‬موجود نیست‬
‫ج‪ .‬میزان صدا بسیار کم‬
‫است‬
‫دیگران نمی توانند‬
‫صدای تلویزیون را‬
‫بشنوند‬
‫الف‪ .‬دستگاه را به‬
‫سوکت هدفون وصل‬
‫کرده اید‬
‫الف‪ .‬دستگاه و سمعک‬
‫خود را جفت کنید‬
‫ب‪ .‬بررسی کنید دستگاه‬
‫به درستی به تلویزیون‬
‫وصل است‬
‫پ‪ .‬منبع صدا را روشن‬
‫کنید‬
‫ت‪ .‬باتری های سمعک‬
‫را تعویض کنید‬
‫ث‪ TV PLAY .‬را در برنامه‬
‫تلفن همراه انتخاب کنید‬
‫ج‪ .‬میزان صدا را در‬
‫برنامه بالا ببرید‬
‫الف‪ .۱‬کابل آنالوگ را‬
‫طبق توضیحات فصل‬
‫»اتصال« وصل کنید‬
‫الف‪ .۲‬از خروجی دیگری‬
‫روی تلویزیون استفاده‬
‫کنید‬
‫الف‪ .۳‬تنظیمات صوتی‬
‫تلویزیون را بررسی کنید‬
‫و بلندگو ها را برای‬
‫استفاده موازی تنظیم‬
‫کنید‬
‫فقط از یک سمعک صدا الف‪ .‬باتری سمعک دیگر الف‪ .‬باتری سمعک را‬
‫تعویض کنید‬
‫تمام شده است‬
‫پخش می شود‬
‫ب‪ .‬فقط یک سمعک با ب‪ .‬جفتسازی جدید‬
‫شروع شود‬
‫دستگاه جفت شده‬
‫است‬
‫الف‪ .‬تنظیمات خروجی‬
‫کابل نوری را به تلویزیون الف‪ .‬تلویزیون برای‬
‫ارسال صدا از طریق رابط صوتی تلویزیون را‬
‫وصل کرده ام‪ ،‬اما در‬
‫بررسی کنید )تنظیمات‬
‫خروجی نوری تنظیم‬
‫سمعک خود صدایی‬
‫پیشرفته(‬
‫نشده است‬
‫ندارم‬
‫‪187‬‬
‫مشکل‬
‫دلیل احتمالی‬
‫راهکار‬
‫کابل آنالوگ را به‬
‫تلویزیون وصل کرده ام‪،‬‬
‫اما در سمعک خود‬
‫صدایی ندارم‬
‫رابط های آنالوگ‬
‫تلویزیون تنها برای ورود‬
‫صدا هستند‬
‫الف‪ .‬از کابل نوری که‬
‫همراه دستگاه است‬
‫استفاده کنید‬
‫ب‪ .‬برای اتصال هدفون‬
‫به تلویزیون از کابل مینی‬
‫جک استفاده کنید‬
‫پ‪ .‬ممکن است تلویزیون‬
‫شما با دستگاه سازگار‬
‫نباشد‬
‫الف‪ .‬میزان صدا را با‬
‫استفاده از برنامه تلفن‬
‫همراه یا کنترل از راه دور‬
‫تنظیم کنید‬
‫ب‪ .‬برای بررسی‬
‫تنظیمات میزان صدا‪ ،‬به‬
‫تنظیمات پیشرفته‬
‫تلویزیون مراجعه کنید‬
‫میزان صدا آزار دهنده‬
‫است‬
‫صدای تلویزیون در یک یا الف‪ .‬دستگاه در کشو یا الف‪ .‬دستگاه را در‬
‫معرض دید قرار دهید‬
‫پشت دیوار است‬
‫هر دو سمعک قطع و‬
‫ب‪ .‬دستگاه را در‬
‫ب‪ .‬دستگاه خارج از‬
‫وصل می شود‬
‫دسترس قرار دهید‬
‫دسترس است‬
‫پ‪ .‬دیگر فرستنده های پ‪ .‬از دیگر فرستنده‬
‫های رادیویی فاصله‬
‫رادیویی باعث تداخل‬
‫بگیرید‬
‫هستند‬
‫‪ LED‬به رنگ قرمز‬
‫چشمک می زند و‬
‫صدایی در سمعک‬
‫شنیده نمی شود‬
‫الف‪ .‬دستگاه بیش از حد الف‪ .‬از قرار دادن‬
‫دستگاه در معرض نور‬
‫داغ شده است‬
‫ب‪ .‬تلویزیون نمی تواند آفتاب خودداری کنید‪.‬‬
‫دستگاه را در کشو قرار‬
‫برق کافی به دستگاه‬
‫ندهید و آن را از سیستم‬
‫برساند‬
‫تهویه پشت تلویزیون دور‬
‫نگه دارید‬
‫ب‪ .‬تجهیزات دیگری که از‬
‫طریق ‪ USB‬به تلویزیون‬
‫متصل هستند را جدا‬
‫کنید‪ ،‬یا دستگاه را به‬
‫خروجی برق وصل کنید‬
‫در صورت ادامه بروز مشکل‪ ،‬با متخصص شنوایی خود تماس بگیرید‪.‬‬
‫‪188‬‬
‫اطلاعات قانونی‬
‫دستورالعملهای اتحادیه اروپا‬
‫دستورالعمل ‪EU/53/2014‬‬
‫بدینوسیله‪ Widex A/S ،‬اعلام می دارد که این مدل ‪ WIDEX TV PLAY‬با‬
‫مقررات اصلی و دیگر مقررات مربوطه دستورالعمل ‪ 2014/53/EU‬مطابقت‬
‫دارد‪.‬‬
‫مدل ‪ WIDEX TV PLAY‬دارای فرستندههای رادیویی است که در شرایط زیر‬
‫کار میکنند‪.GHz, 10.0 mW EIRP 2.4 :‬‬
‫نسخهای از اعلامیه انطباق مطابق با ‪ EU/53/2014‬در آدرس زیر یافت‬
‫میشود‪:‬‬
‫‪http:global.widex.com/doc‬‬
‫‪N26346‬‬
‫اطلاعات مربوط به دور انداختن‬
‫سمعک‪ ،‬لوازم جانبی و باتری های آن را با زباله معمولی دور نیندازید‪.‬‬
‫سمعک ها‪ ،‬باتری ها و لوازم جانبی سمعک باید یا به محل های مخصوص‬
‫بازیافت زباله های تجهیزات الکترونیکی یا به متخصص شنوایی برای دور‬
‫انداختن بی خطر ارجاع داده شوند‪.‬‬
‫‪189‬‬
‫نمادها‬
‫نمادهایی که به طور رایج توسط ‪ Widex A/S‬دربرچسب گذاری )برچسب‬
‫ها‪/IFU/‬غیره( دستگاههای پزشکی استفاده میشود‪.‬‬
‫نماد‬
‫موضوع‪/‬توضیحات‬
‫سازنده‬
‫این محصول توسط شرکت سازندهای که نام و آدرس آن در کنـار نمـاد آمـده‪،‬‬
‫تولید شده اسـت‪ .‬در صـورت لزوم‪ ،‬ممکـن اسـت تاریـخ تولیـد نیز ذکـر شــده‬
‫باشد‪.‬‬
‫شماره کاتالوگ‬
‫شماره کاتالوگ این محصول )مورد(‪.‬‬
‫مراجعه به دستورالعملهای استفاده‬
‫دستورالعمــلهای کاربر شامـل اطلاعــات مهمـی اسـت )هشدارهـــا‪/‬‬
‫اقدامات احتیاطی(‪ ،‬و باید قبل از استفاده از محصول آنها را بخوانید‪.‬‬
‫هشدار‬
‫متنهایی را که با علامت هشدار مشخص شدهاند باید قبل از استفاده‬
‫از محصول بخوانید‪.‬‬
‫علامت ‪WEEE‬‬
‫»مناسب زباله عادی نیسـت«‪ .‬زمانـی که میخواهیــد محصــول را دور‬
‫بیندازید‪ ،‬برای اجتناب از خطر آسیب رسیدن به محیط زیست و سلامت‬
‫انسان در نتیجه حضور ترکیبات خطرناک‪ ،‬باید محصول را به مرکـز تعییـن‬
‫شده بازیافت و استفاده مجدد ارسال کنید‪.‬‬
‫علامت ‪CE‬‬
‫این محصول با دستورات اعلام شده در علامتگــذاری ‪ CE‬اروپا مطابقــت‬
‫دارد‪.‬‬
‫علامت ‪RCM‬‬
‫این محصول با قوانین ایمنی وسایل الکتریکی‪ ،‬استاندارد ‪ EMC‬و طیف امـواج‬
‫رادیویی قابل استفاده در بازار استرالیا و نیوزیلند مطابقت دارد‪.‬‬
‫تداخل‬
‫این دستگاه ممکن است دچار تداخلهای الکترومغناطیسی شود‪.‬‬
‫‪190‬‬
‫ברוך הבא‬
‫ברכותינו על רכישת התקן הזרמת השמע החדש שלך‪.‬‬
‫תכולת האריזה ‪ -‬ראה איור ‪1‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫התקן‬
‫כבל ‪Micro USB‬‬
‫מסגרת לתליה עם תפס לכבל‬
‫כבל שמע אופטי )‪(Toslink‬‬
‫שקיק לניקוי‬
‫פס דבק דו‪-‬צדדי נוסף לתלייה‬
‫כבל שמע אנלוגי )‪(mini jack-to-phono‬‬
‫הערה‬
‫טרם תחילת השימוש בהתקן‪ ,‬יש לקרוא חוברת זו ואת ההוראות למשתמש של‬
‫מכשירי השמיעה שלך‪.‬‬
‫שימוש מיועד‬
‫התקן זה מיועד לשמש כמשדר שמע אלחוטי ממכשיר טלוויזיה למכשירי שמיעה‬
‫נתמכים‪.‬‬
‫מידע חשוב בנושא בטיחות‬
‫יש לקרוא סעיף זה בעיון לפני תחילת השימוש בהתקן‪.‬‬
‫יש לשמור הרחק מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל שלוש‪.‬‬
‫אין להשתמש בהתקן בחוץ‪.‬‬
‫אין לנסות לפתוח או לתקן את ההתקן בעצמך‪ .‬צור קשר עם קלינאי התקשורת‬
‫אם המשדר שלך זקוק לתיקון‪.‬‬
‫אין לחשוף את ההתקן ישירות לשמש או להניח אותו בסמוך לציוד העלול לגרום‬
‫לו להתחמם‪.‬‬
‫יש להשתמש בטלוויזיה ובמטען קיר ‪ USB‬העומדים בתקנים ‪IEC ,IEC 60601-1‬‬
‫‪ IEC 62368-1 ,60950-1‬או בתקני בטיחות שווי ערך‪.‬‬
‫טווחי הטמפרטורה והלחות המתאימים לאחסון והובלה של ההתקן שלך הם‬
‫‪ -20°C‬עד ‪ -4°F) +55°C‬עד ‪ (131°F‬ולחות יחסית )‪ (rH‬של ‪. 10%-90%‬‬
‫ההתקן שלך מתוכנן לפעול בטווח טמפרטורות שבין ‪ (32°F) 0°C‬לבין ‪45°C‬‬
‫)‪ ,(113°F‬בלחות יחסית )‪ (rH‬בטווח של ‪ 90%-10%‬ובלחץ אטמוספרי שבין ‪500‬‬
‫לבין ‪ 1,500‬מיליבאר )‪.(mBar‬‬
‫‪191‬‬
‫תחילת השימוש‬
‫חיבור ההתקן לטלוויזיה שלך‬
‫אפשרות א'‪ :‬באמצעות הכבל האופטי ‪ -‬ראה איור ‪2‬‬
‫לחיבור שמע‪ ,‬אנו ממליצים להשתמש בכבל האופטי )הכחול( לחיבור ההתקן‬
‫לטלוויזיה שלך‪ ,‬שמאפשר לך ליהנות מאיכות השמע המיטבית‪.‬‬
‫‪ .1‬הסר את המכסים משני הקצוות של הכבל האופטי‪.‬‬
‫‪ .2‬חבר את הכבל האופטי )הכחול( לשקע "קלט אופטי" )"‪ ("Optical IN‬המתאים‬
‫)כחול( שבגב ההתקן ולאחר מכן חבר אותו לשקע "פלט אופטי" )"‪Optical‬‬
‫‪ ("OUT‬שבגב מכשיר הטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫הערה‬
‫אין למקם את ההתקן בתוך מגירה ‪ -‬זה עלול לפגוע בטווח השידור ‪ -‬ראה איור ‪.9‬‬
‫הערה‬
‫שימוש בכבל האופטי לחיבור ההתקן לטלוויזיה תומך בפורמטים הדיגיטליים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫‪(PCM) Digital stereo‬‬
‫‪™Dolby Audio‬‬
‫יתכן שיהיה צורך להגדיר את הטלוויזיה‪ ,‬מכשיר ה‪ DVD-‬או מערכת הקולנוע‬
‫הביתית שלך כדי לבחור שידור באחד מפורמטי השמע הנתמכים‪ .‬שים לב‬
‫שיתכן שההתקן לא יוכל להזרים שמע ממקור שמשתמש בפורמטים שאינם‬
‫נתמכים‪.‬‬
‫אפשרות ב'‪ :‬באמצעות כבל השמע האנלוגי ‪ -‬ראה איור ‪3‬‬
‫ניתן להשתמש גם בכבל השמע האנלוגי כדי לחבר את ההתקן לטלוויזיה שלך‪ .‬כדי‬
‫לעשות זאת‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬חבר את התקע )הסגול( של הכבל האנלוגי לשקע שבגב ההתקן‪.‬‬
‫‪ .2‬לאחר מכן חבר את כבל השמע האנלוגי לשקעים המתאימים שבגב מכשיר‬
‫הטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫הערה‬
‫יש לבחור באחת משתי האפשרויות ‪ -‬הכבל האופטי או הכבל האנלוגי ‪ -‬כדי לחבר‬
‫את ההתקן שלך לטלוויזיה‪ .‬אין צורך להשתמש בשני הכבלים‪.‬‬
‫הערה‬
‫במקרה שחיברת את שני הכבלים‪ ,‬ההתקן תמיד יזרים שמע מהמקור המחובר‬
‫באמצעות החיבור האופטי‪.‬‬
‫הפעלת ההתקן‬
‫כדי להפעיל את ההתקן‪ ,‬יש לחבר את כבל ה‪ Micro USB-‬להתקן ואז לחבר את‬
‫הקצה השני לשקע ה‪ USB-‬שבגב מכשיר הטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫לאחר מכן יש להפעיל את הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪192‬‬
‫הערה‬
‫אם למכשיר הטלוויזיה שלך אין שקע ‪ ,USB‬ניתן להשתמש במטען קיר ‪ USB‬סטנדרטי‬
‫)אינו כלול באריזה(‪ .‬יש להשתמש במטען קיר בעל הספק מתח של ‪ 500‬מיליאמפר )‪2.5‬‬
‫וואט( לפחות‪.‬‬
‫הגדרת ההתקן למכשיר שמיעה אחד או לשני מכשירים ‪ -‬ראה‬
‫איור ‪5‬‬
‫ניתן להגדיר את ההתקן בהתאם לצרכיך באמצעות מחוון ההזזה שבתחתית‬
‫המכשיר‪ .‬אם ברשותך מכשיר שמיעה אחד‪ ,‬בחר בהגדרה המתאימה לאוזן אחת‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בשני מכשירי שמיעה ‪ -‬בחר בהגדרה הדו‪-‬אוזנית‪.‬‬
‫שמע מונו‬
‫שמע סטראו‬
‫התאמת ההתקן למכשירי השמיעה שלך ‪ -‬ראה איור ‪6‬‬
‫עליך להתאים )‪ (pair‬את ההתקן למכשירי השמיעה שלך לפני שתתחיל להזרים‬
‫שמע מהטלוויזיה שלך‪ .‬פעל באופן הבא‪:‬‬
‫‪ .1‬הפעל את ההתקן על ידי הפעלת הטלוויזיה )ראה איור ‪ (4‬או עיין בסעיף‬
‫"הפעלת המכשיר"‪.‬‬
‫‪ .2‬בצע אתחול של מכשירי השמיעה שלך על ידי פתיחה וסגירה של תא הסוללה‪.‬‬
‫‪ .3‬בזמן ההתאמה‪ ,‬הקפד שמכשירי השמיעה לא ייצאו מטווח ההתקן )‪1-2‬‬
‫מטרים(‪.‬‬
‫‪ .4‬מכשירי השמיעה ישמיעו צליל כדי לאשר שהם מותאמים להתקן‪.‬‬
‫הערה‬
‫מכשירי השמיעה נמצאים במצב התאמה )‪ (pairing‬רק למשך שלוש דקות מרגע‬
‫שביצעת להם אתחול‪ .‬יתכן שיהיה עליך לבצע אתחול נוסף של המכשירים אם‬
‫ההתאמה לא הושלמה בזמן‪.‬‬
‫הערה‬
‫ניתן להזרים שמע באמצעות ההתקן למספר משתמשים במקביל‪ .‬כדי להשתמש‬
‫באפשרות זו‪ ,‬יש לבצע את פעולת ההתאמה באותו האופן המתואר לעיל‪.‬‬
‫ביטול התאמה‬
‫ניתן לבטל התאמה רק באמצעות האפליקציה‪ .‬כדי לעשות זאת‪ ,‬בצע את הפעולות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬פתח את התוכנית ‪ TV PLAY‬שבאפליקציה‪ ,‬ולאחר מכן פתח את תפריט השמע‬
‫)‪.(Sound Menu‬‬
‫‪ .2‬הקש על שלושת הנקודות שבפינה הימנית העליונה של התפריט‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ על הלחצן 'ביטול התאמה' )‪ (Delete pairing‬ואשר את ביטול ההתאמה‪.‬‬
‫‪193‬‬
‫שימוש בהתקן באמצעות האפליקציה ‪ -‬ראה איור ‪7‬‬
‫שימוש בהתקן‬
‫לאחר שבוצעה התאמה של ההתקן למכשירי השמיעה שלך‪ ,‬המכשיר מוכן לשימוש‬
‫באמצעות האפליקציה‪ .‬כדי להתחיל להאזין לטלוויזיה שלך‪ ,‬פעל באופן הבא‪:‬‬
‫‪ .1‬ראשית‪ ,‬ודא שנוצרה התאמה )‪ (pairing‬בין מכשירי השמיעה לטלפון‪.‬‬
‫‪ .2‬פתח את האפליקציה ובחר בתכנית האזנה לטלוויזיה‪ .‬כעת תתחיל לשמוע את‬
‫השמע המוזרם מהטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ .3‬כדי להפסיק את הזרמת השמע מהטלוויזיה‪ ,‬פשוט החלף תכנית האזנה‪.‬‬
‫הערה‬
‫בשימוש הראשון באפליקציה לאחר ביצוע ההתאמה של מכשירי השמיעה להתקן‪,‬‬
‫יופיע על המסך טקסט המודיע שהתכנית ‪ TV PLAY‬נוספה לרשימת התכניות שלך‪.‬‬
‫הודעה זו תיעלם לאחר הקשה על כל חלק של המסך‪.‬‬
‫הערה‬
‫אם אינך רואה את סמל התכנית ‪ TV PLAY‬באפליקציה‪ ,‬נראה שההתקן ומכשירי‬
‫השמיעה אינם מותאמים כהלכה‪.‬‬
‫כיוון עוצמת השמע המוזרם מהטלוויזיה‬
‫ניתן לכוון בקלות את עוצמת השמע המוזרם מהטלוויזיה או ממכשירי השמיעה‬
‫באמצעות מחוון עוצמת השמע שבמסך האפליקציה‪.‬‬
‫הערה‬
‫אם ברצונך להתרכז בשמע המוזרם מהטלוויזיה ולא לשמוע את הקולות הבוקעים‬
‫מסביבתך‪ ,‬ניתן לעשות זאת באמצעות האפשרות ‪ Room off‬שבאפליקציה‪.‬‬
‫הזרמת שמע משיחות טלפון בזמן השימוש בהתקן‬
‫במקרה שאתה משתמש במכשיר ‪ ,iPhone‬קבלת שיחות נכנסות נעשית באותו‬
‫האופן שאתה מקבל אותן בדרך כלל‪.‬‬
‫אם ברשותך סמארטפון הפועל באמצעות ‪ ,Android‬יש צורך ב‪ COM-DEX-‬כדי‬
‫לבצע שיחות טלפון בזמן השימוש בהתקן‪ .‬בעת קבלת שיחה נכנסת‪ ,‬פעל באופן‬
‫הבא‪:‬‬
‫‪ .1‬קבל את השיחה על ידי לחיצה על הלחצן שעל ה‪.COM-DEX-‬‬
‫הערה‬
‫אם השמע משיחת הטלפון אינו מוזרם למכשירי השמיעה שלך‪ ,‬נסה להחליף‬
‫תוכנית האזנה באמצעות האפליקציה‪.‬‬
‫‪194‬‬
‫אופציונלי‪ :‬הצמדת ההתקן לגב הטלוויזיה ‪ -‬ראה‬
‫איור ‪8‬‬
‫כדי להצמיד את ההתקן לאחת מהפינות העליונות של הטלוויזיה‪ ,‬בצע את‬
‫הפעולות הבאות בזהירות‪:‬‬
‫‪ .1‬נקה את המשטח שבגב הטלוויזיה באמצעות השקיק לניקוי‪ .‬המתן במשך כמה‬
‫שניות כדי שהמשטח יתייבש‪.‬‬
‫‪ .2‬הסר את הכיסוי המגן של נייר הדבק שעל המסגרת לתליה‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ את נייר הדבק שעל המסגרת לתליה כנגד אחורי הטלוויזיה למשך כ‪5-‬‬
‫שניות‪.‬‬
‫‪ .4‬משוך את הכבלים כך שיעברו דרך התפס לכבלים שעל המסגרת לתליה‪.‬‬
‫‪ .5‬החלק את ההתקן לתוך המסגרת לתליה ואבטח את הכבלים למקומם‬
‫באמצעות האטב המתאים‪.‬‬
‫הערה‬
‫אין להצמיד את ההתקן ישירות למערכת האוורור של הטלוויזיה‪ .‬מיקום מערכת‬
‫האוורור תלוי בדגם הטלוויזיה שיש ברשותך‪.‬‬
‫הערה‬
‫אין למקם את ההתקן במגירה ‪ -‬כיוון שלפעולה זו עלולה להיות השפעה שלילית על‬
‫שידור הנתונים האלחוטי ‪ -‬ראה איור ‪.9‬‬
‫הערה‬
‫כדי להבטיח טווח שידור גדול יותר יש להקפיד שההתקן יהיה בטווח ראייה‪.‬‬
‫‪195‬‬
‫מידע נוסף‬
‫תחזוקה‬
‫יש לנקות את ההתקן באמצעות בד רך ויבש‪ ,‬או באמצעות שואב אבק בעל זרבובית‬
‫רכה‪.‬‬
‫הערה‬
‫אין לשטוף את ההתקן או להטבילו במים או כל נוזל אחר‪.‬‬
‫נוריות ‪LED‬‬
‫נורית ‪LED‬‬
‫משמעות‬
‫אור לבן חלש‬
‫מופיע לאחר ההפעלה הראשונה של ההתקן או‬
‫לאחר ביצוע אתחול‬
‫הבהוב יחיד של אור כחול לכל ההתקן משדר מידע הנוגע להתאמה )‪(pairing‬‬
‫למכשירי השמיעה שלך‬
‫מכשיר שמיעה‬
‫אור כחול חלש‬
‫אם תלחץ לחיצה קצרה על לחצן האתחול‪ ,‬נורית‬
‫ה‪ LED-‬תהבהב בכחול והזרמת השמע תופסק‬
‫למשך ‪ 30‬שניות‪ .‬לפעולה זו אין השפעה על ההתקן‬
‫שלך‬
‫אור ירוק חלש‬
‫ההתקן פועל אך אינו מזרים שמע‬
‫אור ירוק רציף‬
‫ההתקן פועל ומזרים שמע‬
‫אור אדום מהבהב‬
‫פורמט שמע לא מוכר‬
‫אור אדום חלש‬
‫ההתקן התחמם יתר על המידה‪ .‬יש להניח להתקן‬
‫להתקרר בטרם תמשיך להשתמש בו‬
‫דפוס פעולת נוריות ה‪ LED-‬יופיע גם אם כבל ה‪-‬‬
‫‪ USB‬אינו מספק להתקן את המתח הדרוש‬
‫לפעולתו‬
‫אור אדום רציף‬
‫ההתקן לא פועל‪ .‬צור קשר עם קלינאי התקשורת‬
‫שלך‬
‫אתחול ההתקן‬
‫על גב ההתקן שלך קיים לחצן‪ .‬ניתן להשתמש בו כדי לבצע אתחול של ההתקן על‬
‫ידי לחיצה במשך ‪ 5‬שניות‪ .‬פעולה זו תפעיל מחדש את ההתקן ותבטל כל התאמה‬
‫קיימת של ההתקן‪.‬‬
‫הערה‬
‫אם בוצע אתחול של ההתקן‪ ,‬יהיה עליך לבצע מחדש התאמה של מכשירי השמיעה‬
‫שלך להתקן‪.‬‬
‫‪196‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫דפים אלה מסבירים מה עליך לעשות אם ההתקן שלך מפסיק לפעול או אינו פועל‬
‫כמצופה ממנו‪ .‬אם הבעיה נמשכת‪ ,‬צור קשר עם קלינאי התקשורת שלך‪.‬‬
‫פתרון‬
‫גורם אפשרי‬
‫בעיה‬
‫א‪ .‬בצע התאמה )‪(pairing‬‬
‫במכשירי השמיעה שלי לא א‪ .‬לא קיימת התאמה‬
‫בין ההתקן לבין מכשירי‬
‫)‪ (pairing‬בין ההתקן‬
‫נשמעים צלילים‬
‫השמיעה שלך‬
‫ומכשירי השמיעה‬
‫מהטלוויזיה‬
‫ב‪ .‬ודא שההתקן מחובר‬
‫ב‪ .‬ההתקן אינו מחובר‬
‫כראוי לטלוויזיה‬
‫כראוי לטלוויזיה שלך‬
‫ג‪ .‬מקור השמע אינו פועל ג‪ .‬הפעל את מקור השמע‬
‫ד‪ .‬סוללות מכשיר השמיעה ד‪ .‬החלף את סוללות‬
‫מכשיר השמיעה‬
‫כמעט התרוקנו‬
‫ה‪ .‬מכשירי השמיעה שלך ה‪ .‬בחר בתוכנית ‪TV PLAY‬‬
‫אינם מכוונים לתוכנית ‪ TV‬באמצעות האפליקציה‬
‫ו‪ .‬הגבר את עוצמת השמע‬
‫‪PLAY‬‬
‫באמצעות האפליקציה‬
‫ו‪ .‬עוצמת השמע חלשה‬
‫מדי‬
‫אנשים אחרים לא שומעים א‪ .‬ההתקן מחובר לשקע‬
‫המיועד לאזניות‬
‫את הקולות הבוקעים‬
‫מהטלוויזיה‬
‫א‪ .1‬חבר את הכבל האנלוגי‬
‫באופן המתואר בפרק‬
‫המתייחס לחיבור‬
‫א‪ .2‬השתמש בשקע פלט‬
‫אחר בטלוויזיה‬
‫א‪ .3‬בדוק את הגדרות‬
‫השמע בטלוויזיה והגדר‬
‫את הרמקולים כך שיפעלו‬
‫במקביל להתקן‬
‫אני שומע קול רק במכשיר א‪ .‬הסוללה במכשיר‬
‫השמיעה השני כמעט‬
‫שמיעה אחד‬
‫התרוקנה‬
‫ב‪ .‬רק למכשיר שמיעה‬
‫אחד קיימת התאמה‬
‫)‪ (pairing‬עם ההתקן‬
‫א‪ .‬החלף את הסוללה‬
‫במכשיר השמיעה‬
‫ב‪ .‬בצע התאמה מחדש‬
‫חיברתי את הכבל האופטי א‪ .‬הטלוויזיה לא מוגדרת‬
‫כך שתזרים שמע‬
‫לטלוויזיה שלי‪ ,‬אך לא‬
‫באמצעות מחבר הפלט‬
‫מוזרם שמע למכשירי‬
‫האופטי‬
‫השמיעה שלי‬
‫א‪ .‬בדוק את הגדרות פלט‬
‫השמע של הטלוויזיה‬
‫)הגדרות מתקדמות(‬
‫חיברתי את הכבל האנלוגי המחברים האנלוגיים של‬
‫הטלוויזיה משמשים רק‬
‫לטלוויזיה שלי‪ ,‬אך לא‬
‫לקלט שמע‬
‫מוזרם שמע למכשירי‬
‫השמיעה שלי‬
‫א‪ .‬השתמש בכבל האופטי‬
‫המצורף להתקן‬
‫ב‪ .‬השתמש בכבל ‪mini‬‬
‫‪ jack‬ל‪ mini jack-‬ובתקע‬
‫האזניות שבטלוויזיה שלך‬
‫ג‪ .‬יתכן שהטלוויזיה שלך‬
‫אינה תואמת להתקן‬
‫‪197‬‬
‫בעיה‬
‫גורם אפשרי‬
‫פתרון‬
‫רמת עוצמת השמע אינה‬
‫נוחה לשמיעה‬
‫א‪ .‬כוון את עוצמת השמע‬
‫באמצעות האפליקציה או‬
‫השלט רחוק‬
‫ב‪ .‬היכנס להגדרות‬
‫המתקדמות בטלוויזיה כדי‬
‫לראות את הגדרות עוצמת‬
‫הקול‬
‫א‪ .‬ההתקן הונח במגירה‪,‬‬
‫יש הפרעות בשמע‬
‫או שהוא מאחורי קיר‬
‫מהטלוויזיה באחד‬
‫ממכשירי השמיעה שלי או ב‪ .‬ההתקן מחוץ לטווח‬
‫ג‪ .‬הפרעות בגלל מקורות‬
‫בשניהם‬
‫אחרים שמשדרים אותו‬
‫רדיו‬
‫א‪ .‬מקם את ההתקן בקו‬
‫ראייה ישיר‬
‫ב‪ .‬ודא שההתקן נמצא‬
‫בטווח‬
‫ג‪ .‬התרחק ממקורות שידור‬
‫רדיו אחרים‬
‫א‪ .‬ההתקן התחמם יתר על א‪ .‬הקפד לא לחשוף את‬
‫נורית ה‪ LED-‬מהבהבת‬
‫ההתקן לאור שמש‪ .‬אל‬
‫המידה‬
‫באדום ולא נשמעים‬
‫צלילים במכשירי השמיעה ב‪ .‬הטלוויזיה לא מסוגלת תמקם את ההתקן במגירה‬
‫לספק מספיק מתח להתקן והרחק אותו ממערכת‬
‫האוורור שבגב הטלוויזיה‬
‫ב‪ .‬יש לנתק כל ציוד אחר‬
‫המחובר לטלוויזיה בחיבור‬
‫‪ ,USB‬או לחבר את ההתקן‬
‫לנקודת החשמל‬
‫אם הבעיה נמשכת‪ ,‬צור קשר עם קלינאי התקשורת שלך‪.‬‬
‫‪198‬‬
‫מידע בנושא רגולציה‬
‫צווי האיחוד האירופי )‪(EU‬‬
‫צו ‪2014/53/EU‬‬
‫‪ Widex A/S‬מצהירה בזאת כי התקן ‪ WIDEX TV PLAY‬זה עומד בדרישות החיוניות‬
‫ובשאר התנאים הרלוונטיים של הנחיה ‪.2014/53/EU‬‬
‫דגם ‪ WIDEX TV PLAY‬מכיל משדרי רדיו הפועלים ב‪ 2.4 :‬ג'יגה‪-‬הרץ )‪10.0 ,(GHz‬‬
‫‪.mW EIRP‬‬
‫לעיון בעותק של הצהרת התאימות בהתאם להנחיה ‪ ,2014/53/EU‬היכנס‬
‫לכתובת‪:‬‬
‫‪http:global.widex.com/doc‬‬
‫‪N26346‬‬
‫מידע בנוגע להשלכה‬
‫אין להשליך מכשירי שמיעה‪ ,‬אביזרים של מכשירי שמיעה וסוללות עם פסולת‬
‫ביתית רגילה‪.‬‬
‫מכשירי שמיעה‪ ,‬סוללות ואביזרים של מכשירי שמיעה יש להשליך באתרים‬
‫המיועדים לפסולת חשמל ואלקטרוניקה‪ ,‬או למסור לקלינאי להשלכה בטוחה‪.‬‬
‫‪199‬‬
‫סמלים‬
‫סמלים נפוצים בשימוש על ידי בתוויות של מכשור רפואי )תוויות‪/‬הוראות שימוש‪/‬וכו'(‬
‫סמל‬
‫כותרת‪/‬תיאור‬
‫יצרן‬
‫המוצר מיוצר על‪-‬ידי היצרן ששמו וכתובתו רשומים ליד הסמל‪ .‬אם יש צורך‪ ,‬ניתן‬
‫לציין גם את תאריך הייצור‪.‬‬
‫מספר קטלוגי‬
‫המספר הקטלוגי )מספר הפריט( של המוצר‪.‬‬
‫עיין בהוראות לשימוש‬
‫ההוראות למשתמש מכילות מידע חשוב )אזהרות‪/‬אמצעי זהירות( וחובה‬
‫לקרוא אותן לפני השימוש במוצר‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫יש לקרוא כל טקסט המסומן בסימן אזהרה טרם השימוש במוצר‪.‬‬
‫סימון ‪WEEE‬‬
‫"אין להשליך כאשפה ביתית רגילה"‪ .‬כאשר יש להשליך את המוצר כאשפה‪,‬‬
‫עליו להישלח לנקודת איסוף למחזור והשבה‪ ,‬כדי למנוע סכנה של גרימת נזק‬
‫לסביבה ולבני אדם כתוצאה מחשיפה לחומרים מסוכנים‪.‬‬
‫סימון ‪CE‬‬
‫המוצר תואם לדרישות שהוגדרו בהתאם להנחיות צווי האיחוד האירופי )‪(EC‬‬
‫אודות סימון‪.‬‬
‫סימן ‪RCM‬‬
‫המוצר תואם לדרישות התקינה והבטיחות של ספקטרום ‪ EMC‬ורדיו עבור מוצרים‬
‫המסופקים לשוק באוסטרליה או ניו זילנד‪.‬‬
‫הפרעות‬
‫הפרעה אלקטרומגנטית עלולה להתרחש בקרבת המוצר‪.‬‬
‫‪200‬‬
WELCOME
Binabati ka namin sa iyong bagong streaming device.
Mga nilalaman ng package - tingnan ang illustration 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Device
Micro USB cable
Mounting bracket na may cable holder
Optical (Toslink) audio cable
Sachet na panlinis
Ekstrang double adhesive tape na pang-mount
Analogue audio cable (mini jack-to-phono)
TANDAAN
Basahin nang mabuti ang libritong ito at ang mga tagubilin sa user para sa mga
hearing aid mo bago mo umpisahang gamitin ang device.
Nilalayong paggamit
Nilalayon ang device na ito bilang wireless sound transmitter mula sa telebisyon
papunta sa mga suportadong hearing aid.
Mahalagang pangkaligtasang impormasyon
Maingat na basahin ang seksiyong ito bago mo simulang gamitin ang device.
Ilagay ang device sa lugar na hindi maaabot ng mga batang wala pang tatlong
taong gulang.
Huwag gamitin ang device sa labas.
Huwag subukang buksan o ayusin ang device nang ikaw mismo. Makipag-ugnayan
sa iyong propesyonal sa pangangalaga ng pandinig kung kailangan mong itong
ipaayos.
Ilayo ang device sa direktang sikat ng araw at huwag ito ilapit sa anumang
kagamitan na maaaring uminit.
Ang TV o USB wall charger ay dapat sumunod sa IEC 60601-1, IEC 60950-1, IEC
62368-1 o mga katumbas na pangkaligtasang pamantayan.
Ang iyong device ay dapat itago at ilipat sa loob ng saklaw ng temperatura at
humidity na -20°C hanggang +55°C (-4°F hanggang 131°F) at 10%-90% rH.
Dinisenyo ang iyong device na gumana sa mga saklaw ng temperatura, humidity at
atmospheric pressure na 0°C (32°F) hanggang 45°C (113°F), 10%-90% rH at 500
hanggang 1500 mBar.
201
PAGSISIMULA
Pagkonekta ng device sa TV mo
Opsyon A: gamit ang optical cable - tingnan ang illustration 2
Para sa audio connection, nirerekomenda namin na gamitin mo ang optical cable
(asul) para ikonekta ang device sa iyong TV, dahil binibigyan ka nito ng
pinakamahusay na kalidad ng audio.
1. Alisin ang mga pamproteksiyong cap mula sa magkabilang dulo ng optical cable.
2. Ikonekta ang optical cable (asul) sa katumbas na "Optical IN" socket (asul) sa
likod ng device, pagkatapos ay ikonekta ito sa "Optical OUT" socket sa likod ng
iyong TV.
TANDAAN
Huwag ilagay ang device sa drawer - maaaring mapaikli nito ang saklwa ng
transmission - tingnan ang illustration 9.
TANDAAN
Kapag ginagamit ang optical cable para ikonekta ang device sa TV mo, suportado ang
mga sumusunod na digital format:
Digital stereo (PCM)
Dolby Audio™
Maaaring kailangang i-configure ang iyong TV, DVD player o home theater system
para pumili ng isa sa mga suportadong audio format. Pansinin na maaaring hindi
mag-stream ng tunog ang device mula sa mga hindi suportadong audio format.
Opsyon B: paggamit sa analogue audio cable - tingnan ang illustration 3
Maaari mo ring gamitin ang analog cable para ikonekta ang device sa TV mo. Para
gawin ito, sundin ang mga hakbang na ito:
1. Ikonekta ang plug (purple) sa analog cable papunta sa socket sa likod ng device.
2. Pagkatapos ay ikonekta ang analog cable sa nauukol na mga socket sa likod ng TV
mo.
TANDAAN
Gamitin alinman sa optical cable na opsyon o analog cable na opsyon para ikonekta
ang device mo sa TV. Hindi mo kailangan gamitin pareho.
TANDAAN
Kung kinonekta mo ang dalawang cable, laging pipiliin ng device ang pagkukunan
mula sa optical na koneksyon.
Pagpapaandar ng device
Para paandarin ang device, ikonekta ang Micro USB cable sa device pagkatapos ay
ikonekta ang kabilang dulo sa USB socket sa likod ng iyong TV.
Pagkatapos ay i-on ang iyong TV.
202
TANDAAN
Kung walang USB socket ang TV mo, makakagamit ka ng standard na USB wall charger
(hindi kasama). Ang wall charger ay dapat magbigay ng hindi bababa sa 500 mA (2.5 W)
ng power.
Pag-set up ng device para sa isa o dalawang hearing aid - tingnan
ang illustration 5
Pwede mong i-set up ang device mo ayon sa iyong mga pangangailangan gamit ang
slider sa ibaba ng device. Kung may isang hearing aid ka, piliin ang monaural setting
at piliin ang binaural setting kung dalawang hearing aid ang ginagamit mo.
Mono na tunog
Stereo na tunog
Pagpapares ng device sa mga hearing aid mo - tingnan ang
illustration 6
Kailangan mong ipares ang iyong device at mga hearing aid bago mo simulan ang
pag-stream ng tunog mula sa TV mo. Gawin ang mga sumusunod:
1. Paandarin ang iyong device sa pamamagitan ng pag-on sa iyong TV (tingnan ang
illustration 4) o konsultahin ang seksiyong "Pagpapaandar sa device".
2. I-restart ang mga hearing aid mo sa pamamagitan ng pagbukas at pagsara sa
lalagyan ng baterya.
3. Panatilihing malapit sa device ang mga hearing aid habang pinapares] (1-2
metro).
4. Magpapatugtog ng tono ang mga hearing aid na kumukumpirma na naipares na
sila sa device.
TANDAAN
Nasa pagpapares na mode lang nang tatlong minuto ang mga hearing aid mo
matapos silang i-restart. Maaaring kailangan mong i-restart silang muli kung hindi mo
sila naipares nang nasa oras.
TANDAAN
Maaaring gamitin ang device para mag-stream ng tunog sa mahigit isang user bawat
pagkakataon. Kung kailangan mo ang opsyong ito, sundin lang ang parehong
pamamaraan sa pagpapares sa itaas.
Pagtanggal ng pagpapares
Maaari mo lang alisin ang pagpapares gamit ang App. Para gawin ito, sundin ang mga
hakbang na ito:
1. Buksan ang programang TV PLAY sa App mo at pumasok sa Sound Menu.
2. I-tap ang tatlong dot sa itaas na kanang kanto ng Sound Menu.
3. Pindutin ang button ng Tanggalin ang pagpapares at tanggapin ang pagtanggal
ng pagpapares.
203
PAGGAMIT SA DEVICE GAMIT ANG APP - TINGNAN ANG
ILLUSTRATION 7
Paggamit ng device
Kapag naipares na ang device sa mga hearing aid mo, handa na itong gamitin gamit
ang App mo. Gawin ang mga sumusunod para magsimulang makinig sa TV mo.
1. Simulan sa pagtingin kung nakapares sa iyong telepono ang iyong mga hearing
aid.
2. Buksan ang App mo at piliin ang programang pakikinig sa TV. Magsisimula kang
makinig sa tunog mula sa TV.
3. Para huminto sa pakikinig sa tunog mula sa TV mo, lumipat lang sa ibang
programa sa pakikinig.
TANDAAN
Sa unang paggamit mo sa iyong App matapos ipares ang mga hearing aid mo sa
device, makakakita ka ng text ng tulong sa screen na nag-aabiso sa iyo na naidagdag
ang programang TV PLAY sa listahan ng programa mo. Mawawala ang mensahe
kapag nag-tap ka saanman sa screen.
TANDAAN
Kung hindi ka makakita ng TV PLAY program icon sa App mo, hindi maayos na nakapares
ang device at mga hearing aid.
Pagsasaayos ng volume ng tunog ng TV
Madali mong maaayos ang volume ng tunog mula sa TV o mga hearing aid gamit ang
mga slider ng volume sa App screen mo.
TANDAAN
Kung gusto mong i-focus ang tunog mula sa TV mo at hindi makinig sa mga tunog sa
paligid, maaari mong gamitin ang Room off na function mula sa App mo.
Mga pagtawag sa telepono habang ginagamit ang device
Kung may iPhone ka, sagutin lang ang mga papasok na tawag tulad ng ginagawa mo
sa telepono mo.
Kung mayroon kang Android smartphone, kakailanganin mo ng COM-DEX upang
mapanatili ang mga usapan sa telepono habang ginagamit ang device. Kapag
tumatanggap ng tawag, gawin ang mga sumusunod:
1. Tanggapin ang tawag sa pamamagitan ng pagpindot sa push button sa iyong
COM-DEX.
TANDAAN
Kapag hindi na-stream ang tawag sa telepono sa mga hearing aid mo, subukang
lumipat sa ibang pakikinig na programa gamit ang iyong App.
204
OPSYONAL: PAGKABIT NG DEVICE SA LIKOD NG TV MO
- TINGNAN ANG ILLUSTRATION 8
Para ikabit ang device sa isan sa mga itaas na kanto ng TV mo, maingat na sundan
ang mga hakbang na ito:
1. Linisin ang surface ng likod ng TV mo gamit ang sachet ng panlinis. Hayaang
matuyo ang surface ng ilang segundo.
2. Alisin ang pamproteksiyong foil ng pandikit na tape sa iyong mounting bracket.
3. Idiin ang pandikit na tape sa mounting bracket sa likod ng TV mo at panatiliin
itong nakadiin ng 5 segundo.
4. Hatakin ang mga cable sa panghawak ng cable sa mounting bracket mo.
5. I-slide and device sa mounting bracket at ipirmi ang mga cable sa pangkabit ng
cable.
TANDAAN
Huwag direktang ikabit ang device sa sistema ng bentilasyon ng TV mo. Ang lugar
kung nasaan ang sistema ng bentilasyon ay depende sa TV mo.
TANDAAN
Huwag ilagay ang device sa drawer - maaaring magkaroon ito ng negatibong epekto
sa transmission ng wireless data - tingnan ang illustration 9.
TANDAAN
Para sa mas mahabang saklawa ng transmission, panatilihin ang device sa linyang
makikita.
205
KARAGDAGANG IMPORMASYON
Pagmementina
Linisin ang device mo gamit ang malambot na tuyong basahan, o i-vacuum ito gamit
ang malambot na nozzle.
TANDAAN
Huwag hugasan ang device mo at huwag kailanman ilubog ito sa tubig o sa anumang
likido.
Mga LED
LED
KAHULUGAN
Dumidilim na puting ilaw
Makikita mo ito sa unang pagkakataon na i-on mo
ang device o makalipas ang pag-reset
Isang asul na flash sa bawat
hearing aid
Nagpapadala ang device ng impormasyon sa
pagpapares sa mga hearing aid mo
Dumidilim na asul na ilaw
Kapag mabilis mong pinindot ang reset button,
magpa-flash ang LED ng asul at hihinto ang
streaming ng 30 segundo. Walang epekto ito sa
device mo
Dumidilim na berdeng ilaw
Naka-on ang device pero hindi nag-ii-stream
Tuluy-tuloy na umiilaw nang
berde
Naka-on at nag-ii-stream ang device
Nagbi-blink na pulang ilaw
Hindi kilalang format ng tunog
Dumidilim na pulang ilaw
Nag-overheat ang device. Hayaang lumamig ang
device bago gamitin
Makikita din ang LED pattern na ito kung hindi
naglalaan ang USB cable ng device na may sapat na
power
Tuluy-tuloy na umiilaw nang
pula
Hindi gumagana ang device. Makipag-ugnay sa
iyong propesyonal sa pangangalaga ng pandinig
Pag-reset ng device
Sa likod ng device mo ay makakakita ka ng button. Maaari mong gamitin ang button
na ito para i-reset ang device mo sa pamamagitan ng pagpindot nito ng 5 segundo.
Ire-reboot nito ang device at aalisin ang anumang mga kasalukuyang pagpapares
mula sa device.
TANDAAN
Kapag ni-reset mo ang device, kakailanganin mong ipares ang mga hearing aid mo muli sa
device.
206
Pagto-troubleshoot
Naglalaman ng payo ang mga pahinang ito sa kung anong gagawin kung tumigil sa
paggana ang iyong device o kung hindi ito gumagana tulad ng inaasahan. Kung
magpapatuloy ang problema, makipag-ugnayan sa iyong propesyonal sa
pangangalaga ng pandinig.
Problema
Posibleng dahilan
Solusyon
Salang tunog mula sa TV sa a. Hindi magkatugma ang
mga hearing aid ko
mga hearing aid at ang
device
b. Hindi maayos na
nakakonekta ang device sa
TV mo
c. Hindi naka-on ang
pinagmumulan ng audio
d. Halos flat na ang mga
baterya ng hearing aid
e. Wala sa TV PLAY
program ang mga hearing
aid mo
f. Masyadong mahina ang
volume
a. Ipares ang device at mga
hearing aid mo
b. Tingnan kung maayos na
nakakonekta ang device sa
TV
c. I-on ang pinagmulan ng
audio
d. Palitan ang mga baterya
ng mga hearing aid
e. Piliin ang TV PLAY
program sa App
f. Palakasin ang volume sa
App
Hindi maririnig ng iba ang
tunog mula sa TV
a1. Ikonekta ang analog
cable ayon sa nakalarawan
sa tsapter ng Koneksyon
a2. Gumamit ng ibang
output sa TV
a3. Tingnan ang mga
setting ng audio at i-set ang
mga loudspeaker na
gagamitin sa parallel
a. Nakonekta mo ang
device dsa socket ng
headphone
Naririnig ko lang ang tunog a. Flat ang baterya sa
sa isang hearing aid
kabilang hearing aid
b. Isang hearing aid lang
ang naipares sa device
Naikonekta ko ang optical
cable sa aking TV pero
walang audio ang aking
mga hearing aid
a. Palitan ang baterya ng
hearing aid
b. Gumawa ng bagong
pagpapares
a. Hindi naka-configure ang a. Tingnan ang mga audio
TV na magpadala ng audio output setting ng TV (mga
palabas sa optical out
advanced setting)
connector
207
Problema
Posibleng dahilan
Solusyon
Naikonekta ko ang analog Ang mga analog cable sa
cable sa aking TV pero
TV ay input lang ng tunog
walang audio ang aking
mga hearing aid
a. Gamitin ang optical cable
na kasama ng device mo
b. Gumamit ng mini jack to
mini jack cable at
headphone plug sa iyong
TV
c. Maaaring hindi tugma
ang TV mo sa device
Hindi kumportable ang
volume
a. Ayusin ang volume gamit
ang App o remote control
b. Tingnan ang mga
advanced na setting sa TV
mo para makita ang mga
setting ng volume
Ang tunog ng TV sa mga
hearing aid ko ay naaabala
sa isa o dalawang hearing
aid
a. Nilagay ang device sa
isang drawer, o nasa likod
ito ng dingding
b. Lagpas sa range ang
device
c. May interference mula sa
mga ibang pinagmulan ng
radio transmission
a. Ilagay ang device sa linya
na nakikita
b. Ilagay ang device sa
nasasaklawan
c. Ilayo mula sa mga ibang
pinagmulan ng radio
transmission
Kikislap ng pula ang LED at a. Nag-overheat ang device
walang tunog mula sa mga b. Hindi nakakapagbigay
hearing aid
ang TV ng sapat na power
sa device
a. Ilayo ang device sa sikat
ng araw. Huwag ito ilagay
sa drawer at ilayo ito sa
ventilation system ng TV sa
likod
b. I-disconnect ang ibang
kagamitang nakakonekta sa
TV gamit ang USB o
ikonekta ang device sa
saksakan ng koryente.
Kung magpapatuloy ang problema, makipag-ugnayan sa iyong propesyonal sa
pangangalaga ng pandinig.
208
IMPORMASYONG PANGREGULASYON
Mga Direktiba ng EU
Directive 2014/53/EU
Sa pamamagitan nito, ipinapahayag ng Widex A/S na ang WIDEX TV PLAY na ito ay
sumusunod sa mahahalagang kinakailangan at iba pang nauugnay na probisyon ng
Directive 2014/53/EU.
Ang WIDEX TV PLAY ay naglalaman ng mga radio transmitter na gumagana sa: 2.4
GHz, 10.0 mW EIRP.
May makikitang kopya ng Declaration of Conformity alinsunod sa 2014/53/EU sa:
http:global.widex.com/doc
N26346
Impormasyon tungkol sa pagtapon
Huwag itapon ang mga hearing aid, accessory ng hearing aid at baterya kasama ng
mga karaniwang basura sa bahay.
Ang mga hearing aid, mga baterya at mga accessory ng hearing aid ay dapat itapon
sa mga lugar na para sa mga basurang kasangkapang electrical at electronic, o ibigay
sa iyong propesyonal sa pangangalaga ng pandinig para sa ligtas na pagtapon.
209
MGA SIMBOLO
Mga simbolong karaniwang ginagamit ng sa pagle-label ng medikal na device (mga
label/IFU/atbp.)
Simbolo
Titulo/Paglalarawan
Manufacturer
Ang produkto ay ginawa ng manufacturer na nakalagay ang pangalan at address sa
tabi ng simbolo. Kung naaangkop, maaari ding ilagay ang petsa ng paggawa.
Numero ng catalog
Ang numero ng catalog (item) ng produkto.
Kumonsulta sa mga tagubilin sa paggamit
Naglalaman ang mga tagubilin sa gumagamit ng mahalagang impormasyong
nagpapaalala (mga babala/pag-iingat) at dapat na basahin bago gamitin ang
produkto.
Babala
Ang text na may markang simbolo ng babala ay dapat na basahin bago gamitin
ang produkto.
WEEE na marka
“Hindi para sa pangkalahatang basura”. Kapag itatapon ang isang produkto,
dapat na ipadala ito sa isang nakatalagang lugar sa pagkolekta para sa pagrerecycle at pagbawi upang maiwasan ang panganib sa kapaligiran o kalusugan
ng tao bilang resulta ng pagkakaroon ng mga nakakapinsalang substance.
CE na marka
Sumusunod ang produkto sa mga pangangailangang itinakda sa mga direktiba
sa CE na pagmamarka sa Europa.
RCM na marka
Sumusunod ang produkto sa mga kinakailangan na pangkontrol sa kaligtasan sa
kuryente, EMC at radio spectrum para sa mga produktong ipinapadala sa Australia o
New Zealand.
Interference
Maaaring magkaroon ng electromagnetic na interference sa lugar na malapit sa
produkto.
210
‫خوش آمدید‬
‫آپ کی نئی اسٹریمنگ ڈیوائس مبارک ہو‬
‫پیکیج مواد ‪ -‬مثال ‪ 1‬دیکھیں‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫ڈیوائس‬
‫مائکرو ‪ USB‬کیبل‬
‫کیبل ہولڈر کے ساتھ ماؤنٹنگ بریکٹ‬
‫اپٹیکل )‪ (Toslink‬آڈیو کیبل‬
‫کلیننگ ساشے‬
‫ماؤنٹنگ کے لئے اسپیئر ڈبل چپکنے والی ٹیپ‬
‫اینالاگ آڈیو ک یبل )منی جیک‪-‬ٹو فونو(‬
‫نوٹ‬
‫آپ ڈوائس کو استعمال کرنا شروع کریں اس سے پہلے آپ کے سننے کی مدد لئے یہ کتابچہ‬
‫اور صارف کی ہدایات کو بغور پڑھیں۔‬
‫مطلوبہ استعمال‬
‫اس ڈوائس کا مقصد ایک ٹیلی ویژن سے حمایت کردہ سماعت ایڈز تک ایک وائرلیس‬
‫ٹرانسمیٹر ہے۔‬
‫اہم حفاظتی معلومات‬
‫اِس ڈوائیس کا استعمال شروع کرنے سے پہلے براہ کرم اس کتابچہ کو بغور پڑھیں۔‬
‫تین سال سے کم عمر بچوں کی پہنچ سے ڈیوائس کو دور رکھیں۔‬
‫ڈوائس کو باہر استعمال نہ کریں۔‬
‫ڈوائس کو خود سے کھولنے اور مرمت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ کو اس کی مرمت‬
‫کی ضرورت ہے تو اپنے سماعتی نگہداشت کے پیشہ ور ماہر سے رابطہ کریں۔‬
‫ڈیوائس کو براہ راست سورج کی روشنی سے دور رکھیں اور اسے کسی دوسرے سامان‬
‫کے قریب نہ رکھیں جو اس کو گرم کرسکتے ہیں۔‬
‫ٹی وی یا ‪ USB‬وال چارجر کو ‪ IEC 60601-1، IEC 60950-1، IEC 62368-1‬یا‬
‫مساوی حفاظت کے معیار پر عمل کرنا ضروری ہے۔‬
‫آپ کے ڈوائس کو ‪ (C to +55°C (-4°F to 131°F°20-‬اور ‪ rH %90-%10‬کی درجہ‬
‫حرارت اور مرطوبیت کی حدوں کے اندر ذخیرہ اور منتقل کیا جانا چاہئیے۔‬
‫آپ کے ڈوائس کو ‪ (C (32°F°0‬سے ‪ C (113°F)، 10%-90% rH°45‬اور ‪ 500‬سے‬
‫‪ mBar 1500‬کے درجہ حرارت‪ ،‬مرطوبیت اور ہوائی دباؤ کی حدوں کے اندر کام کرنے کے‬
‫لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔‬
‫‪211‬‬
‫استعمال شروع کرنا‬
‫ڈوائس کو اپنی ٹی وی سے منسلک کرنا‬
‫آپشن اے‪ :‬آپٹیکل کیبل کا استعمال کرتے ہوئے ‪ -‬مثال ‪ 2‬دیکھیں‬
‫آڈیو کنکشن کے لئے‪ ،‬ہم تجویز کرتے ہیں کہ آپ ڈوائس کو اپنے ٹی وی سے منسلک کرنے‬
‫کے لئے آپٹیکل کیبل )نیلے( کا استعمال کریں‪ ،‬کیونکہ یہ آپ کو بہترین آڈیو معیار فراہم کرتی‬
‫ہے۔‬
‫‪ .1‬آپٹیکل کیبل کے دونوں سروں سے حفاظتی ٹوپیاں ہٹائیں۔‬
‫‪ .2‬ڈیوائس کی پشت پر آپٹیکل کیبل )نیلے( کو ویسے ہی "اپٹیکل ‪ "IN‬ساکٹ )نیلے( سے‬
‫مربوط کریں‪ ،‬اور پھر اسے اپنے ٹی وی کے پیچھے "آپٹیکل آؤٹ" ساکٹ سے منسلک‬
‫کریں۔‬
‫نوٹ‬
‫آلے کو ایک دراز میں نہ رکھیں‪ -‬یہ ٹرانسمیشن کی حد کو کم کر سکتا ہے ‪ -‬مثال ‪ 9‬دیکھیں۔‬
‫نوٹ‬
‫آلہ کو اپنے ٹی وی سے منسلک کرنے کے لۓ آپٹیکل کیبل کا استعمال کرتے وقت‪ ،‬مندرجہ‬
‫ذیل ڈیجیٹل فارمیٹ کی حمایت کی جاتی ہے‪:‬‬
‫ڈیجیٹل سٹیریو )‪(PCM‬‬
‫‪™Dolby Audio‬‬
‫معاون آڈیو فارمیٹس میں سے ایک کو منتخب کرنے کے لئے یہ آپ کے ٹی وی‪ ،‬ڈی وی‬
‫ڈی پلیئر یا گھر تھیٹر کے نظام کو ترتیب دینا ضروری ہوسکتا ہے‪ .‬یاد رکھیں کہ یہ ہو‬
‫سکتا ہے آلہ غیر فعال کردہ آڈیو فارمیٹس سے آواز کو چلانے کے قابل نہ ہو۔‬
‫اختیار بی‪ :‬اینالاگ آڈیو کیبل کا استعمال کرتے ہوئے ‪ -‬مثال ‪ 3‬دیکھیں‬
‫ڊوائس کو اپنے ٹی وی سے کنیکٹ کرنے کے لیے آپ اینالاگ کیبل بھی استعمال کر سکتے‬
‫ہیں۔ ایسا کرنے کے لئے‪ ،‬ان اقدامات پر عمل کریں‪:‬‬
‫‪ .1‬آلہ کی پشت پر ساکٹ میں اینالاگ کیبل پر پلگ )جامنی( کنیکٹ کریں۔‬
‫‪ .2‬اس کے بعد آپ کے ٹی وی کی پشت پر ایسے ہی ساکٹوں میں اینالاگ آڈیو کیبل کنیکٹ‬
‫کریں۔‬
‫نوٹ‬
‫آپ کے آلے کو ٹی وی سے منسلک کرنے کے لۓ آپٹیکل کیبل آپشن یا اینالاگ کیبل کا آپشن‬
‫استعمال کریں۔ آپ کو دونوں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔‬
‫نوٹ‬
‫اگر آپ نے دونوں کیبلز منسلک کی ہے تو‪ ،‬آلہ ہمیشہ آپٹیکل کنکشن سے سورس منتخب کرے‬
‫گا۔‬
‫ڈوائس کو پاور دینا‬
‫ڈوائس کو پاور دینے کے لیے‪ ،‬مائیکرو ‪ USB‬کیبل کو آلہ سے منسلک کریں اور اس کے بعد‬
‫اپنے ٹی وی کی پشت پر ‪ USB‬ساکٹ سے دوسرے سرے کو کنیکٹ کریں۔ بن‬
‫پھر اپنا ٹی وی کھولیں۔‬
‫‪212‬‬
‫نوٹ‬
‫اگر آپ کے ٹی وی میں کوئی ‪ USB‬ساکٹ نہیں ہے تو‪ ،‬آپ معیاری یوایس بی وال چارجر استعمال‬
‫کرسکتے ہیں )شامل نہیں(۔ وال چارجر کو کم از کم ‪ (mA (2.5 W 500‬بجلی فراہم کرنا چاہئے۔‬
‫ایک یا دو سماعت ایڈز کے لئے ڈوائس سیٹ اپ کرنا‪ -‬مثال ‪ 5‬دیکھیں‬
‫آپ آلہ کے نچلے حصے پر سلائیڈر کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ضروریات کے مطابق اپنے‬
‫آلے کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایک سماعت امداد ہے تو‪ ،‬منوورل سیٹنگ کا‬
‫انتخاب کریں‪ ،‬اور اگر آپ دو سماعت ایڈز استعمال کر رہے ہیں تو بائنریول سیٹنگ منتخب‬
‫کریں۔‬
‫مونو ساؤنڈ‬
‫اسٹیریو ساؤنڈ‬
‫آپ کی سماعت ایڈز کے ساتھ آلہ جوڑنا ‪ -‬مثال ‪ 6‬دیکھیں‬
‫آپ اپنے ٹی وی سے سٹریمنگ آواز شروع کریں اس سے پہلے آپ کو آپ کے آلے ٓاور‬
‫سماعت ایڈز کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ درج ذیل کے مطابق کریں‪:‬‬
‫‪ .1‬اپنے ٹی وی کو کھول کر اپنے آلہ کو پاور دیں )مثال ‪ 4‬دیکھیں( یا "آلہ کو پاور دینا"‬
‫سیکشن سے مشورہ کریں۔‬
‫‪ .2‬بیٹری کا خانہ کھول کر بند کرکے اپنے سماعتی آلات کو دوبارہ چالو کریں۔‬
‫‪ .3‬جوڑنے کے دوران سماعت ایڈز کو آلے کی رینج میں رکھیں )‪ 2-1‬میٹر(۔‬
‫‪ .4‬سماعت ایڈز یہ تصدیق کرنے کہ وہ آلہ کے ساتھ جڑ گیا ہے ایک ٹون پلے کرتے ہیں۔‬
‫نوٹ‬
‫آپ کے سماعتی آلات دوربارہ چالو ہوجانے کے بعد تین منٹ تک جوڑنے کی وضع میں رہتے‬
‫ہیں۔ اگر اس دورانیہ میں وہ نہ جڑے تو آپ کو دوبارہ چالو کرنے کی ضرورت ہوگی۔‬
‫نوٹ‬
‫آلہ ایک وقت میں ایک سے زائد صارفین کو آواز اسٹریم کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا‬
‫ہے۔ اگر آپ کو اس اختیار کی ضرورت ہے تو‪ ،‬سادہ اوپر اسی جوڑنے کے طریقہ کار کی‬
‫پیروی کریں۔‬
‫ایک جوڑا ہٹانا‬
‫آپ صرف اپلی کیشن کا استعمال کرتے ہوئے جوڑی کو ختم کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کے‬
‫لئے‪ ،‬ان اقدامات پر عمل کریں‪:‬‬
‫‪ .1‬اپنے اپلی کیشن پر ٹی وی پلے پروگرام کھولیں‪ ،‬اور پھر صوتی مینو درج کریں۔‬
‫‪ .2‬صوتی مینو کے اوپر دائیں کونے پر تین نقطوں کو تھپتھپائیں۔‬
‫‪ .3‬جوڑی حذف کریں بٹن کو دبائیں اور ایک جوڑی حذف کرنے کو قبول کریں۔‬
‫‪213‬‬
‫ایپلی کیشن کے ساتھ ڈوائس کو استعمال کرنا ‪ -‬مثال ‪ 7‬دیکھیں‬
‫ڈوائس استعمال کرنا‬
‫ایک بار آلہ آپ کے سماعت ایڈز کے ساتھ جوڑا گیا ہے تو‪ ،‬یہ آپ کي ایپ کے ذریعے‬
‫استعمال کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا۔ اپنی ٹی وی کو سننا شروع کرنے کے لئے‪ ،‬درج ذیل‬
‫کام کریں‪:‬‬
‫‪ .1‬ساتھ ہی یہ بھی یقینی بنائیں کہ آپ کے سماعتی آلات آپ کے فون کے ساتھ جڑے ہوئے‬
‫ہوں۔"‬
‫‪ .2‬اپنی اپلی کیشن کو کھولیں اور ٹی وی سننے کے پروگرام کو منتخب کریں۔ آپ ٹی وی‬
‫سے آواز سننا شروع کر دیں گے۔‬
‫‪ .3‬اپنی ٹی وی سے آواز سننا بند کرنے کے لئے‪ ،‬سادہ ایک دوسرے سننے کے پروگرام میں‬
‫تبدیل کریں۔‬
‫نوٹ‬
‫آپ کے سماعت ایڈز کو ڈوائس کے ساتھ جوڑا بنانے کے بعد پہلی بار آپ ایپ کو استعمال‬
‫کرتے ہیں‪ ،‬آپ اسکرین پر ایک مدد متن دیکھیں گے جو آپ مطلع کرے گا کہ آپ کے پروگرام‬
‫کی فہرست میں ایک ٹی وی پلی پروگرام شامل کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہی آپ اسکرین پر کہیں‬
‫بھی تھپتھپائیں گے یہ پیغام غائب ہو جائے گا۔‬
‫نوٹ‬
‫اگر آپ اپنے اپلی کیشن پر ٹی وی پلی پروگرام کا آئکن نہیں دیکھتے ہیں‪ ،‬تو آلہ اور سماعت ایڈز‬
‫صحیح طریقے سے جڑے نہیں ہیں۔‬
‫ٹی وی آواز کے حجم کو ایڈجسٹ کرنا‬
‫آپ اپنی اپلی کیشن پر حجم سلائڈر کا استعمال کرتے ہوئے ٹی وی یا سماعت ایڈز کا آسانی‬
‫سے آواز کا حجم ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔‬
‫نوٹ‬
‫اگر آپ اپنے ٹی وی سے آواز پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں اور قریبی آوازیں نہیں سننا چاہتے‬
‫ہیں‪ ،‬تو آپ اپنی ایپلی کیشن سے روم آف فنکشن استعمال کرسکتے ہیں۔‬
‫ڈوائس کو استعمال کرتے وقت فون کالز‬
‫اگر آپ کے پاس ‪ iPhone‬ہے‪ ،‬تو بس آنے والے کالوں کا جواب دیں جیسے آپ عام طور پر‬
‫اپنے فون پر کرتے ہیں۔‬
‫اگر آپ کے پاس ایک ‪ Android‬سمارٹ فون ہے‪ ،‬آلہ کا استعمال کرتے وقت فون بات چیت کو‬
‫برقرار رکھنے کے لئے آپ کو ‪ COM-DEX‬کی ضرورت ہے۔ کال وصول کرتے وقت‪،‬‬
‫مندرجہ ذیل کریں‪:‬‬
‫‪ .1‬اپنے ‪ COM-DEX‬پر پش بٹن دبا کر کال کو وصول کریں۔‬
‫نوٹ‬
‫فون کال آپ کی سماعت ایڈز پر اسٹریم شدہ نہیں ہے تو‪ ،‬اپنی اپلی کیشن کا استعمال کرتے‬
‫ہوئے دوسرے سننے کے پروگرام میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔‬
‫‪214‬‬
‫اختیاری‪ :‬اپنے ٹی وی کی پشت پر ڈوائس منسلک کرنا ‪ -‬مثال‬
‫‪ 8‬دیکھیں‬
‫آپکے ٹی وی کے اوپری کونوں میں سے ایک پر ڈوائیس کو منسلک کرنے کے لیے‪ ،‬احتیاط‬
‫سے ان مراحل پر عمل کریں‪:‬‬
‫‪ .1‬صفائی ساشے کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ٹی وی کی پشت پر سطح صاف کریں۔ چند‬
‫سیکنڈ کے لئے سطح کو خشک ہونے دیں۔‬
‫‪ .2‬آپ کے ماؤنٹنگ بریکٹ پر چپکنے والی ٹیپ کے حفاظتی ورق کو ہٹا دیں۔‬
‫‪ .3‬اپنے ٹی وی کی پشت پر ماؤنٹنگ بریکٹ پر چپکنے والی ٹیپ دبائیں اور اسے ‪ 5‬سیکنڈ‬
‫تک دبا کر رکھیں۔‬
‫‪ .4‬آپ کے ماؤنٹنگ بریکٹ پر کیبل ہولڈر کے ذریعے کیبلز ھینچیں۔‬
‫‪ .5‬آلہ کو ماؤنٹنگ بریکٹ میں سلائڈ کریں اور کیبل فاسٹنر سے کیبلز کو محفوظ کریں۔‬
‫نوٹ‬
‫آلہ کو براہ راست اپنے ٹی وی کے وینٹیلیشن سسٹم میں منسلک نہ کریں۔ وینٹیلیشن کا نظام کہاں‬
‫رکھا ہوا ہے یہ آپکے ٹی وی پر انحصار کرتا ہے۔‬
‫نوٹ‬
‫ایک دراز میں آلہ نہ رکھیں ‪ -‬اس سے وائرلیس ڈیٹا منتقل کرنے پر منفی اثر ہوسکتا ہے ‪ -‬مثال‬
‫‪ 9‬دیکھیں۔‬
‫نوٹ‬
‫طویل عرصے تک ٹرانسمیشن رینج کے لئے آلہ کو نظر کے سلسلے میں رکھیں۔‬
‫‪215‬‬
‫اضافی معلومات‬
‫رکھ رکھاؤ‬
‫نرم‪ ،‬خشک کپڑے‪ ،‬یا ویکیوم کا استعمال کرکے اپنے آلہ کو صاف کریں‪ ،‬اسے نرم نوج کے‬
‫ساتھ صاف کریں۔‬
‫نوٹ‬
‫اپنے آلہ کو نہ دھوئیں اور اسے پانی یا کسی دوسرے مائع میں کبھی نہ ڈبوئیں۔‬
‫ایل ای ڈیز‬
‫ایل ای ڈی‬
‫معنی‬
‫دھندلی سفید روشنی‬
‫جب آپ آلہ کو کھولتے ہیں یا ایک ری سیٹ کے بعد آپ‬
‫اسے پہلی بار دیکھیں گے‬
‫ہر سماعت ایڊ کے لئے ایک نیلے آلہ آپ کے سماعت ایڈز کو جوڑے کی معلومات بھیج رہا‬
‫ہے‬
‫رنگ کی فلیش‬
‫دھندلی نیلی روشنی‬
‫اگر آپ ری سیٹ بٹں کو ھلکا سا دباتے یں‪ ،‬ایل ای ڈی‬
‫نیلی رنگ کی فلیش ہوگی اور ‪ 30‬سیکنڈ کے بعد‬
‫اسٹریمنگ بند ہو جائے گی۔ اس سے آپ کے آلہ پر کوئی‬
‫اثر نہیں پڑے گا‬
‫دھندلی ہری روشنی‬
‫آلہ آن ہے مگر اسٹریمنگ نہیں کر رہا‬
‫مستقل ہری روشنی‪:‬‬
‫آلہ آن ہے اور اسٹریم کررہا ہے۔‬
‫جھپکتی سرخ روشنی‬
‫نامعلوم آواز فارمیٹ‬
‫دھندلی سرخ روشنی‬
‫آلہ زیادہ گرم ہو گیا ہے۔ استعمال سے پہلے آلہ کو ٹھنڈا‬
‫ہونے دیں‬
‫اگر ‪ USB‬کیبل اس آلہ کو کافی پاور سے فراہم نہیں کرتا‬
‫ہے تو یہ ایل ای ڈی پیٹرن بھی دیکھا جا سکتا ہے‬
‫مستقل سرخ روشنی‪:‬‬
‫آلہ کام نہیں کر رہا ہے۔ اپنے سماعتی ماہر نگہداشت‬
‫سےرجوع کریں۔‬
‫آلہ دوبارہ ری سیٹ کرنا‬
‫آپ کے آلہ کی پشت پر آپ کو ایک بٹن ملے گا۔ آپ ‪ 5‬سیکنڈ کے لئے اسے دبا کر آپ کے آلے‬
‫کو رس سیٹ کرنے کیلئے اس بٹن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آلہ ریبوٹ کرے گا اور آلہ‬
‫سے کسی موجودہ جوڑی کو ختم کرے گا۔‬
‫نوٹ‬
‫اگر آپ اپنے آلہ کو ری سیٹ کرتے ہیں تو‪ ،‬آپ کواپنے سماعت ایڈز کو آلے سے دوبارہ جوڑنا‬
‫ہوگا۔‬
‫‪216‬‬
‫ازالہ نقص کاری‬
‫یہ صفحات اس بارے میں مشورہ پر مشتمل ہیں کہ اگر آپ کا آلہ کام کرنا بند کر دیتا ہے یا‬
‫توقع کے مطابق کام نہیں کرتا۔ مسئلہ برقرار رہنے کی صورت میں مدد کے لئے اپنے سماعت‬
‫کی دیکھ بھال کے پیشہ ور شخص سے رابطہ کریں۔‬
‫حل‬
‫ممکنہ وجہ‬
‫مسئلہ‬
‫میری سماعت ایڈز میں ٹی وی ‪ .a‬سماعت ایڈز اور آلہ جڑے ‪ .a‬آلہ اور آپ کی سماعت ایڈز‬
‫کا جوڑا بنائیں‬
‫ہوئے نہیں ہیں‬
‫سے کوئی آواز نہیں ہے‬
‫‪ .b‬چیک کریں کہ آلہ مناسب‬
‫‪ .b‬آلہ آپ کے ٹی وی سے‬
‫مناسب طریقے سے منسلک طریقے سے ٹی وی سے‬
‫منسلک ہے‬
‫نہیں ہے‬
‫‪ .c‬آڈیو ذریعہ کھلا ہوا نہیں ہے ‪ .c‬آڈیو ذریعہ آن کریں‬
‫‪ .d‬سماعت ایڈز بیٹریاں تقریبا ‪ .d‬سماعت ایڈ کی بیٹریاں‬
‫تبدیل کریں‬
‫ختم ہیں‬
‫‪ .e‬آپ کے سماعت ایڈز ٹی وی ‪ .e‬اپلی کیشن پر ٹی وی پلے‬
‫پروگرام منتخب کریں‬
‫پلی پروگرام میں نہیں ہیں‬
‫‪ .f‬اپلی کیشن پر والیوم بڑہائیں‬
‫‪ .f‬والیوم بہت کم ہے‬
‫دوسرے ٹی وی سے آواز سن ‪ .a‬آپ نے آلہ کو ہیڈ فون‬
‫ساکٹ میں منسلک کیا ہے‬
‫نہیں سکتے‬
‫میں صرف ایک سماعت ایڈ‬
‫میں آواز سن سکتا ہوں‬
‫‪ .a1‬ا ینالاگی کیبل کنیکٹ‬
‫کریں جیسا کہ کنکشن باب میں‬
‫بیان کیا گیا ہے‬
‫‪ .a2‬ٹی وی پر مختلف آؤٹ پٹ‬
‫کا استعمال کریں‬
‫‪ .a3‬اپنے ٹی وی پر آڈیو کی‬
‫سیٹنگز جانچ پڑتال کریں اور‬
‫لائوڈ اسپیکرز کو متوازی میں‬
‫استعمال کرنے کیلئے سیٹ‬
‫کریں‬
‫‪ .a‬آلہ سماعت کی بیٹری تبدیل‬
‫‪ .a‬دوسری سماعت ایڈ پر‬
‫کریں۔‬
‫بیٹری ختم ہے‬
‫‪ .b‬آلے کے ساتھ صرف ایک ‪ .b‬ایک نئی جوڑی بنائیں؟‬
‫سماعت ایڈ جوڑی گئی ہے‬
‫‪ .a‬ٹی وی آڈیو آؤٹ پٹ کی‬
‫میں نے اپنے ٹی وی پر آپٹیکل ‪ .a‬آپٹیکل آؤٹ کنیکٹر کے‬
‫ذریعہ آڈیو باہر بھیجنے کیلئے ترتیبات چیک کریں )اعلی‬
‫کیبل منسلک کیا ہے‪ ،‬لیکن‬
‫میرے پاس میری سماعت ایڈز ٹی وی کو ترتیب نہیں دیا گیا درجے کی ترتیبات(‬
‫ہے‬
‫میں کوئی آڈیو نہیں ہے‬
‫ٹی وی پر اینالاگ کنیکٹر‬
‫میں نے اپنے ٹی وی پر‬
‫اینالاگ کیبل منسلک کیا ہے‪ ،‬صرف آواز ان پٹ ہیں‬
‫لیکن میرے پاس میری سماعت‬
‫ایڈز میں کوئی آڈیو نہیں ہے‬
‫‪217‬‬
‫‪ .a‬آپ کے آلے کے ساتھ فراہم‬
‫کردہ آپٹیکل کیبل کا استعمال‬
‫کریں‬
‫‪ .b‬منی جیک کو منی جیک‬
‫کیبل میں استعمال کریں اور‬
‫آپ کے ٹی وی پر ہیڈ فون‬
‫پلگ آن کریں‬
‫‪ .c‬آپ کا ٹی وی شاید آلہ کے‬
‫ساتھ مطابقت نہیں رکھتا‬
‫مسئلہ‬
‫حل‬
‫ممکنہ وجہ‬
‫والیوم آرام دہ نہیں ہے‬
‫‪ .a‬اپلی کیشن یا ریموٹ کنٹرول‬
‫کا استعمال کرتے ہوئے آواز‬
‫کو ایڈجسٹ کریں‬
‫‪ .b‬والیوم کی ترتیبات دیکھنے‬
‫کے لئے اپنے ٹی وی پر اعلی‬
‫درجے کی ترتیبات کی جانچ‬
‫پڑتال کریں‬
‫میری سماعت ایڈز میں ٹی وی ‪ .a‬آلہ ایک دراز میں رکھ دیا‬
‫کی آواز ایک یا دونوں سماعت گیا ہے‪ ،‬یا یہ ایک دیوار کے‬
‫پیچھے ہے‬
‫ایڈز میں خلل پیدا کردیا‬
‫‪ .b‬آلہ رینج سے باہر ہے‬
‫‪ .c‬دیگر ریڈیو ٹرانسمیشن کے‬
‫ذرائع سے مداخلت ہے‬
‫‪ .a‬آلہ کو نظر میں نظر رکھیں‬
‫‪ .b‬آلہ کو رینج میں رکھیں‬
‫‪ .c‬دیگر ریڈیو ٹرانسمیشن‬
‫ذرائع سے دور منتقل کریں‬
‫‪ .a‬آلہ کو سورج کی روشنی‬
‫ایل ای ڈی سرخ چمک رہی ‪ .a‬آلہ زیادہ گرم ہو گیا ہے‬
‫ہے اور سماعت ایڈز میں کوئی ‪ .b‬ٹی وی اس آلہ کو کافی پاور سے دور رکھیں۔ اسے ایک‬
‫دراز میں نہ رکھیں اور ٹی وی‬
‫فراہم نہیں کرسکتی ہے‬
‫آواز نہیں ہے‬
‫کی پست پر وینٹیلیشن سسٹم‬
‫سے دور رکھیں‬
‫‪ b. USB‬کے ذریعہ ٹی وی‬
‫سے منسلک دیگر آلات کو‬
‫منقطع کریں‪ ،‬یا آلہ کو پاور‬
‫آؤٹ لیٹ سے منسلک کریں‬
‫مسئلہ برقرار رہنے کی صورت میں مدد کے لئے اپنے سماعت کی دیکھ بھال کے پیشہ ور‬
‫شخص سے رابطہ کریں۔‬
‫‪218‬‬
‫انضباطی معلومات‬
‫‪ EU‬ہدایات‬
‫ہدایات ‪EU/2014/53‬‬
‫یہاں‪ Widex A/S ،‬اعلان کرتا ہے کہ یہ ‪ WIDEX‬ٹی وی پلے ڈائرکٹو ‪ EU/2014/53‬کے‬
‫ضروری مطالبات اور دیگر متعلقہ شرائط کے مطابق ہے۔‬
‫‪ WIDEX‬ٹی وی پلے ریڈیو ٹرامیٹرز ذیل پر آپریٹ ہونے والے پر مشتمل ہے‪GHz, 2.4 :‬‬
‫‪.10.0 mW EIRP‬‬
‫‪ EU/2014/53‬کے مطابق اطاعت کے اعلامیے کی ایک نقل ذیل پر دیکھی جا سکتی ہے‪:‬‬
‫‪http:global.widex.com/doc‬‬
‫‪N26346‬‬
‫تلفی کے بارے میں معلومات‬
‫آلات سماعت‪ ،‬آلہ سماعت کے اضافہ جات اور بیٹریوں کو عام گھریلو فضلے کے ساتھ نہ‬
‫پھینکیں۔‬
‫آلات سماعت‪ ،‬بیٹری اور آلہ سماعت کے لوازمات کو ضائع الیکٹریکل اور الیکٹرانک سامان‬
‫کے لئے مقصود مقامات پر ہی پھینکنا چاہئے یا محفوظ تصفیہ کے لئے اپنے سماعت دیکھ‬
‫بھال پیشہ ور کو دے دینا چاہئے۔‬
‫‪219‬‬
‫علامات‬
‫طبی آلات میں عام طور پر ‪ Widex A/S‬کے ذریعہ استمعال کیے جاتے ہیں جن پر لیبل لگا ہوتا ہے‬
‫)لیبلز‪/IFU/‬وغیرہ۔(‬
‫علامت‬
‫عنوان‪/‬وضاحت‬
‫مینوفیکچرر‬
‫یہ مصنوعہ اس تخلیق کنندہ نے تخلیق کیا ہے جس کا نام اور پتہ علامــت کـے ساتـھ درج ہیـں۔‬
‫اگر مناسب ہو تو تخلیق کی تاریخ بھی درج ہوسکتی ہے۔‬
‫کیٹالاگ کا نمبر‬
‫مصنوعے کے کیٹالاگ )آئیٹم( کا نمبر‬
‫استعمال کی ہدایات سے رجوع کریں‬
‫صارف کی ہدایات میں اہم تنبیہات ہیں جنہیں استعمـال سے پہلے پڑھنـے کی ضـــرورت‬
‫ہے۔‬
‫تنبیہہ‬
‫مصنوعہ استعمال کرنے سے پہلے تنبیہہ کی علامت سے نشان زد ٹیکسٹ پڑھ لیں۔‬
‫‪ WEEE‬کا نشان‬
‫"عام فضلے کے لئے نہیں ہے" جب ایک مصنوعہ کو تلف کیا جائے‪ ،‬تو اسے ماحول یـا‬
‫انسانی صحت کو نقصان دہ مادوں کی موجودگی کے نتیجہ کے سبب نقصان سے بچانے‬
‫کیلئے لازما ً ری سائیکلنگ اور بحالی کے لئے ایک نامزد مقام اجتماع پر ہی بھیجـا جانـا‬
‫چاہئے۔‬
‫‪ CE‬کا نشان‬
‫یہ مصنوعہ یورپی ‪ CE‬مارکیٹنگ ڈائیریکٹیو کی ضروریات کے مطابق ہے۔‬
‫‪ RCM‬نشان‬
‫یہ مصنوعہ آسٹریلوی یا نیوزی لینڈ کی مارکیـٹ کو فراہم کردہ الیکٹریکــل سیفٹـی‪ EMC ،‬اور‬
‫ریڈیو کے ضوابط کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔‬
‫مداخلت‬
‫مصنوعے کے اطراف میں برقی اور مقناطیسی مداخلت ممکن ہے۔‬
‫‪220‬‬
WELCOME
Congratulations on your new streaming device.
Package contents - see illustration 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Device
Micro USB cable
Mounting bracket with cable holder
Optical (Toslink) audio cable
Cleaning sachet
Spare double adhesive tape for mounting
Analogue audio cable (mini jack-to-phono)
NOTE
Read this booklet and the user instructions for your hearing aids carefully before you
start using the device.
Intended use
This device is intended as a wireless sound transmitter from a television to supported
hearing aids.
Important safety information
Read this section carefully before you start using the device.
Keep the device out of reach of children under three years.
Don't use the device outdoors.
Don't try to open or repair the device yourself. Contact your hearing care professional if you need to have it repaired.
Keep the device away from direct sunlight and don't place it close to any other
equipment that may heat it up.
The TV or USB wall charger must comply to IEC 60601-1, IEC 60950-1, IEC 62368-1 or
equivalent safety standards.
Your device should be stored and transported within the temperature and humidity
ranges of -20°C to +55°C (-4°F to 131°F) and 10%-90% rH.
Your device is designed to operate within the temperature, humidity and atmospheric
pressure ranges of 0°C (32°F) to 45°C (113°F), 10%-90% rH and 500 to 1500 mBar.
221
GETTING STARTED
Connecting the device to your TV
Option A: using the optical cable - see illustration 2
For audio connection, we recommend that you use the optical cable (blue) to connect
the device to your TV, as this gives you the best audio quality.
1. Remove the protection caps from both ends of the optical cable.
2. Connect the optical cable (blue) to the corresponding "Optical IN" socket (blue)
on the back of the device, and then connect it to the "Optical OUT" socket on the
back of your TV.
NOTE
Don't keep the device in a drawer - this might shorten the transmission range - see
illustration 9.
NOTE
When using the optical cable to connect the device to your TV, the following digital
formats are supported:
Digital stereo (PCM)
Dolby Audio™
It may be necessary to configure your TV, DVD player or home theater system to
choose one of the supported audio formats. Notice that the device may not be
able to stream sound from unsupported audio formats.
Option B: using the analogue audio cable - see illustration 3
You can also use the analogue cable to connect the device to your TV. To do so, follow
these steps:
1. Connect the plug (purple) on the analogue cable into the socket on the back of
the device.
2. Then connect the analogue audio cable into the corresponding sockets on the
back of your TV.
NOTE
Use either the optical cable option or the analogue cable option to connect your device
to the TV. You don't need to use both.
NOTE
If you have connected both cables, the device will always choose the source from the
optical connection.
Powering the device
To power the device, connect the Micro USB cable to the device and then connect the
other end to the USB socket on the back of your TV.
Then turn on your TV.
222
NOTE
If your TV doesn't have a USB socket, you can use a standard USB wall charger (not included). The wall charger should supply at least 500 mA (2.5 W) of power.
Setting up the device for one or two hearing aids - see illustration 5
You can set up your device according to your needs using the slider on the bottom of
the device. If you have one hearing aid, choose the monaural setting, and select the
binaural setting if you are using two hearing aids.
Mono sound
Stereo sound
Pairing the device with your hearing aids - see illustration 6
You need to pair your device and hearing aids before you start streaming sound from
your TV. Do as follows:
1. Power your device by turning on your TV (see illustration 4) or consult the "Powering the device" section.
2. Restart your hearing aids by opening and closing the battery compartment.
3. Keep the hearing aids in range of the device while pairing (1-2 metres).
4. The hearing aids play a tone confirming that they have been paired with the device.
NOTE
Your hearing aids are only in pairing mode for three minutes after you restart them.
You might need to restart them again if you didn't pair them in time.
NOTE
The device can be used to stream sound to more than one user at a time. If you need
this option, simply follow the same pairing procedure above.
Removing a pairing
You can only remove a pairing using the App. To do so, follow these steps:
1. Open the TV PLAY program on your App, and then enter the Sound Menu.
2. Tap the three dots on the top right corner of the Sound Menu.
3. Press the Delete pairing button and accept deleting a pairing.
223
USING THE DEVICE WITH THE APP - SEE ILLUSTRATION
7
Using the device
Once the device has been paired with your hearing aids, it will be ready to use via
your App. To start listening to your TV, do as follows:
1. Start by checking that your hearing aids are paired with your phone.
2. Open your App and select the TV listening program. You'll start listening to the
sound from the TV.
3. To stop listening to the sound from your TV, simply change to another listening
program.
NOTE
The first time you use your App after pairing your hearing aids with the device, you'll
see a help text on the screen informing you that a TV PLAY program has been added
to your program list. This message will disappear as soon as you tap anywhere on the
screen.
NOTE
If you don't see the TV PLAY program icon on your App, the device and hearing aids are
not paired correctly.
Adjusting the volume of the TV sound
You can easily adjust the volume of the sound from the TV or hearing aids using the
volume sliders on your App screen.
NOTE
If you want to focus on the sound from your TV and not listen to the surrounding sounds,
you can use the Room off function from your App.
Phone calls while using the device
If you have an iPhone, just answer incoming calls as you usually do on your phone.
If you have an Android smartphone, you need a COM-DEX in order to maintain phone
conversations while using the device. When receiving a call, do as follows:
1. Accept the call by pressing the push button on your COM-DEX.
NOTE
If the phone call is not streamed to your hearing aids, try changing to another listening
program using your App.
224
OPTIONAL: ATTACHING THE DEVICE TO THE BACK OF
YOUR TV - SEE ILLUSTRATION 8
To attach the device to one of the upper corners of your TV, follow these steps carefully:
1. Clean the surface on the back of your TV using the cleaning sachet. Let the surface
dry for a few seconds.
2. Remove the protective foil of the adhesive tape on your mounting bracket.
3. Press the adhesive tape on the mounting bracket on the back of your TV and keep
it pressed for 5 seconds.
4. Pull the cables through the cable holder on your mounting bracket.
5. Slide the device into the mounting bracket and secure the cables with the cable
fastener.
NOTE
Do not attach the device directly to your TV's ventilation system. Where the ventilation system is placed depends of your TV.
NOTE
Don't keep the device in a drawer - this might have a negative impact on wireless data
transmission - see illustration 9.
NOTE
For longer transmission range keep the device in line of sight.
225
ADDITIONAL INFORMATION
Maintenance
Clean your device using a soft, dry cloth, or vacuum clean it with a soft nozzle.
NOTE
Don't wash your device and never immerse it in water or any other liquid.
LEDs
LED
MEANING
Fading white light
You'll see this the first time you turn on the device or
after a reset
One blue flash for each hearing The device is sending pairing information to your
aid
hearing aids
Fading blue light
If you make a short press on the reset button, the
LED will flash blue and streaming will stop for 30
seconds. This will have no effect on your device
Fading green light
The device is on but not streaming
Constant green light
The device is on and streaming
Blinking red light
Unknown sound format
Fading red light
The device is overheated. Let the device cool down
before use
This LED pattern can also be seen if the USB cable
doesn't provide the device with enough power
Constant red light
The device is not working. Contact your hearing care
professional
Resetting the device
On the back of your device you will find a button. You can use this button to reset
your device by pressing it for 5 seconds. This will reboot the device and remove any
existing pairings from the device.
NOTE
If you reset your device, you'll have to pair your hearing aids with the device again.
Troubleshooting
These pages contain advice on what to do if your device stops working or if it doesn't
work as expected. If the problem persists, contact your hearing care professional.
226
Problem
Possible cause
There is no sound from the a. The hearing aids and the
TV in my hearing aids
device are not paired
b. The device is not connected properly to your TV
c. The audio source is not
turned on
d. The hearing aid batteries
are almost flat
e. Your hearing aids are not
in the TV PLAY program
f. The volume is too low
Solution
a. Pair the device and your
hearing aids
b. Check that the device is
properly connected to the
TV
c. Turn the audio source on
d. Change the hearing aid
batteries
e. Select the TV PLAY program on the App
f. Turn up the volume on
the App
Others can't hear the sound a. You have connected the a1. Connect the analogue
from the TV
device to the headphone cable as described in the
socket
Connection chapter
a2. Use a different output
on the TV
a3. Check the audio settings
on your TV and set the
loudspeakers to be used in
parallel
I can only hear sound in one a. The battery on the other a. Change the hearing aid
hearing aid
hearing aid is flat
battery
b. Only one hearing aid has b. Make a new pairing
been paired with the device
I have connected the optical a. The TV is not configured a. Check the TV audio outcable to my TV, but I have to send audio out via the put settings (advanced setno audio in my hearing aids optical out connector
tings)
I have connected the ana- The analogue connectors on a. Use the optical cable suplogue cable to my TV, but I the TV are only sound input plied with your device
have no audio in my hearb. Use a mini jack to mini
ing aids
jack cable and the headphone plug on your TV
c. Your TV may not be compatible with the device
The volume is not comfortable
a. Adjust the volume using
the App or a remote control
b. Check the advanced settings on your TV to see volume settings
227
Problem
Possible cause
Solution
The TV sound in my hearing a. The device has been
a. Place the device in line of
aids is interrupted in one or placed in a drawer, or it is sight
both hearing aids
behind a wall
b. Place the device into
b. The device is out of range range
c. There is interference from c. Move away from other
other radio transmission
radio transmission sources
sources
The LED flashes red and
there is no sound in the
hearing aids
a. The device is overheated a. Keep the device away
b. The TV cannot supply
from sunlight. Don't place it
enough power to the device in a drawer and keep it
away from the TV's ventilation system on the back
b. Disconnect other equipment connected to the TV
via USB, or connect the device to the power outlet
If the problem persists, contact your hearing care professional.
228
REGULATORY INFORMATION
EU Directives
Directive 2014/53/EU
Hereby, Widex A/S declares that this WIDEX TV PLAY is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
The WIDEX TV PLAY contains radio transmitters operating at: 2.4 GHz, 10.0 mW EIRP.
A copy of the Declaration of Conformity according to 2014/53/EU can be found at:
http:global.widex.com/doc
N26346
Information regarding disposal
Do not dispose of hearing aids, hearing aid accessories and batteries with ordinary
household waste.
Hearing aids, batteries and hearing aid accessories should be disposed of at sites intended for waste electrical and electronic equipment, or given to your hearing care
professional for safe disposal.
FCC and IC statements
FCC ID: TTY-TVP
IC: 5676B-TVP
Federal Communications Commission Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur
in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio
or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on,
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
229
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
NOTE:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction
with any other antenna or transmitter.
Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could
void the user’s authority to operate the equipment.
Industry Canada Statement / Déclaration d’industrie Canada
Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an
antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada.
To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain
should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not
more than that necessary for successful communication.
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause
undesired operation of the device.
Conformément à la réglementation d’Industrie Canada, le présent émetteur radio peut
fonctionner avec une antenne d’un type et d’un gain maximal (ou inférieur) approuvé
pour l’émetteur par Industrie Canada.
Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l’intention des autres
utilisateurs, il faut choisir le type d’antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l’intensité nécessaire à l’établissement d’une communication satisfaisante.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même
si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
230
SYMBOLS
Symbols commonly used by WIDEX A/S in medical device labelling (labels/IFU/etc.)
Symbol
Title/Description
Manufacturer
The product is produced by the manufacturer whose name and address are stated
next to the symbol. If appropriate, the date of manufacture may also be stated.
Catalogue number
The product’s catalogue (item) number.
Consult instructions for use
The user instructions contain important cautionary information (warnings/
precautions) and must be read before using the product.
Warning
Text marked with a warning symbol must be read before using the product.
WEEE mark
“Not for general waste”. When a product is to be discarded, it must be sent to a
designated collection point for recycling and recovering to prevent the risk of
harm to the environment or human health as a result of the presence of hazardous substances.
CE mark
The product is in conformity with the requirements set out in European CE
marking directives.
RCM mark
The product complies with electrical safety, EMC and radio spectrum regulatory requirements for products supplied to the Australian or New Zealand market.
Interference
Electromagnetic interference may occur in the vicinity of the product.
231
LICENSE AGREEMENT
Apache License (mbed TLS)
Version 2.0, January 2004
http://apache.org/licences/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution
as defined by Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes
of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions
granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but
not limited to software source code, documentation source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated
documentation, and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made
available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or
attached to the work (an example is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is
based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of
authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works
that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the
Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the
Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof,
that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright
owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives,
including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the
232
Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the
copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of
whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated
within the Work.
2. Grant of Copyright License.
Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to
You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License.
Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to
You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell,
sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those
patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to
which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against
any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work
or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that
Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution.
You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in
any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided
that You meet the following conditions:
1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this
License; and
2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You
changed the files; and
3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute,
all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of
the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative
Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution
notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not
pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places:
within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the
Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such thirdparty notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attri233
bution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or
distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole,
provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies
with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions.
Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for
inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding
the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate
license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks.
This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable
and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty.
Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the
Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied,
including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You
are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions
under this License.
8. Limitation of Liability.
In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence),
contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and
grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to
You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or
inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability.
While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting
such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsi234
bility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,
defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims
asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty
or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
Appendix: How to apply the Apache License to your work
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice,
with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate
comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and
description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice
for easier identification within third-party archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this
file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under
the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.
Copyright © Widex A/S, 2017 - 2018. All rights reserved. Any unauthorized redistribution or use of the software in source or binary form is prohibited and will be prosecuted when discovered.
235
LICENSE NOTICE AND TRADEMARK
ACKNOWLEDGEMENT
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the
double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
236
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising