Olivetti | d-Color MF2603 and d-Color MF2604 | Owner Manual | Olivetti d-Color MF2603 and d-Color MF2604 Používateľská príručka

Olivetti d-Color MF2603 and d-Color MF2604 Používateľská príručka
NÁVOD K OBSLUZE
d-COLORMF2603/MF2604
CZ
Code: 562201cz
REALIZACE/PUBLIKACE/VÝROBA:
Olivetti S.p.A.
Gruppo Telecom Italia
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY)
www.olivetti.com
Copyright © 2010, Olivetti
Všechna práva vyhrazena
Kvalitativní
požadavky
jsoupotvrzeny značkou.
tohoto
výrobku
Výrobce tohoto přístroje si vyhrazuje právo provést změny na výrobku, který je popsán v této příručce, v
jakémkoliokamžiku a bez předchozího upozornění.
ENERGY STAR je výrobní značka zaregistrovaná v U.S.A.
Program ENERGY STAR byl založen Ministerstvem na ochranu životního prostředí Spojených Států zaúčelem
snížení spotřeby energie, jako odpověď na požadavky na ochranu životního prostředí a podpořeníprojektů a využití
kancelářských přístrojů, které vyžadují vyšší spotřebu energie.
Věnujte pozornost faktorům, které by mohly poškodit nejen uváděnou shodu s platnými předpisy, ale takéi samotný
stav výrobku:
• nesprávné elektrické napětí;
• nesprávná instalace nebo nesprávné či nevhodné provozování nebo nedodržování pokynů uvedených v této
příručce;
• výměna originálních dílů nebo příslušenství za jiné druhy neodsouhlasené výrobcem, nebo provedení výměny
nekvalifikovaným personálem.
Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu editora, nelze reprodukovat žádnou část tohoto
dokumentu nebo přenášet a to v jakékoli formě nebo jakýmkoli elektronickým nebo mechanickým přístrojem,
včetně kopírky, záznamem nebo jiným prostředkem.
Úvod
Děkujeme vám, že jste si zakoupili zařízení d-Color MF2603/MF2604.
Tento návod k obsluze vám má pomoci při správném používání zařízení, pravidelné údržbě a odstraňování
jednoduchých problémů tak, aby bylo zařízení vždy v dobrém stavu.
Než začnete zařízení používat, přečtěte si tento návod k obsluze.
Doporučujeme používat spotřební materiály naší značky. Neneseme zodpovědnost za žádné škody způsobené
použitím spotřebního materiálu jiných výrobců.
Dodávané příručky
Se zařízením jsou dodávány následující příručky. Nahlížejte do nich podle potřeby.
Quick Installation Guide (Rychlý návod k instalaci)
Popisuje postup instalace zařízení, často používané operace, pravidelnou údržbu a činnosti při odstraňování
potíží.
Safety Guide (Bezpečnostní příručka)
Obsahuje bezpečnostní informace a opatření týkající se instalace a používání zařízení. Před použitím tohoto
zařízení si je určitě přečtěte.
Safety Guide (Bezpečnostní příručka) (d-Color MF2603/MF2604)
Popisuje prostor potřebný pro instalaci zařízení, výstražný prostor a obsahuje další informace. Před použitím
tohoto zařízení si tuto příručku určitě přečtěte.
Disk CD-ROM (Product Library)
Návod k obsluze (tato příručka)
Popisuje vkládání papíru, základní operace kopírování, tisku a skenování a postupy při odstraňování problémů.
Návod k obsluze faxu
Embedded Web Server Operation Guide
Printer Driver Operation Guide
Network FAX Driver Operation Guide
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
Network Print Monitor User Guide
Informace o bezpečnosti zařízení v této příručce
Oddíly této příručky a součásti zařízení jsou označeny symboly, které slouží jako bezpečnostní upozornění
s cílem chránit uživatele, další osoby a okolní prostředí. Popis symbolů a jejich význam je uveden níže.
VAROVÁNÍ:
Tento symbol znamená, že pokud nebude příslušnému upozornění věnována
dostatečná pozornost nebo nebudou dodržovány pokyny uvedené v těchto
bodech, může dojít k závažnému nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ:
Tento symbol znamená, že nerespektování upozornění nebo nesprávné
provedení pokynů může mít za následek úraz uživatele či poškození zařízení.
Symboly
Symbol U znamená, že příslušná část obsahuje bezpečnostní upozornění. Uvnitř symbolu jsou vyznačeny typy
upozornění.
.... [Obecné varování]
.... [Upozornění na riziko úrazu elektrickým proudem]
.... [Upozornění na vysokou teplotu]
Symbol
označuje, že příslušná část obsahuje informace o zakázaných akcích. Uvnitř symbolu je uveden
konkrétní typ zakázaného postupu.
.... [Upozornění na zakázaný postup]
.... [Zákaz demontáže]
Symbol z znamená, že příslušná část obsahuje informace o činnostech, které je třeba provést. Uvnitř symbolu
je vyznačen konkrétní typ vyžadované činnosti.
.... [Upozornění na vyžadovanou činnost]
.... [Odpojení napájecího kabelu od elektrické sítě]
.... [Zařízení vždy zapojujte do zásuvky s uzemněním]
V případě, že jsou bezpečnostní upozornění v této příručce nečitelná nebo příručka chybí, obraťte se na
zástupce servisní společnosti s žádostí o náhradu (tato služba je zpoplatněna).
POZNÁMKA: Originál věrně připomínající bankovku se ve vzácných případech nemusí okopírovat správně,
protože toto zařízení je vybaveno funkcí proti padělání.
i
Obsah
Obsah
Mapa nabídky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
Okolní prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviii
Bezpečnost laseru (Evropa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xxi
Právní omezení při kopírování a skenování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxii
Právní ustanovení a informace o bezpečnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxiii
1
Názvy částí
Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
2
Příprava před použitím
Kontrola součástí dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Určení vhodného způsobu připojení a příprava kabelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Připojení kabelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Zapnutí a vypnutí zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Režim spánku a automatický režim spánku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Přepnutí jazyka zobrazení [Jazyk] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Nastavení data a času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Nastavení sítě (připojení síťovým kabelem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
Instalace softwaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-22
Embedded Web Server (nastavení pro e-mail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-23
Odesílání e-mailů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-24
Vkládání papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-27
Vkládání originálů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-45
Instalace ovladače tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-48
3
Základní obsluha
Přihlášení a odhlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Tlačítka rychlé volby a tlačítka programů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Obrazovka hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
Tisk – tisk z aplikací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-22
Odesílání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-24
Příprava na odeslání dokumentu do počítače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-31
Obrazovka Potvrzení cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-42
Určení cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-43
Skenování pomocí ovladače TWAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-47
Zrušení úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-49
Kontrola zbývajícího toneru a papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-50
4
Údržba
Čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Výměna zásobníku s tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
Výměna odpadní nádobky na toner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
5
Řešení potíží
Řešení potíží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Jak reagovat na chybová hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8
Reakce na blikající indikátor ATTENTION (POZOR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-16
Odstranění vzpříčeného papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-17
ii
Obsah
Dodatek
Doplňkové funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dodatek-2
Metoda vkládání znaků. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dodatek-5
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dodatek-6
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rejstřík-1
iii
Obsah
iv
Mapa nabídky
Tlačítko Copy
Tlačítko Function Menu
Výběr papíru
Uspořádat
(str. 3-20)
Oboustr.
(str. 3-16)
Lupa
(str. 3-13)
Kombinovat
VelikostPředlohy
Orientace originálu
Původní obraz
(str. 3-11)
Sytost
(str. 3-9)
EcoPrint
SouvisléSkenov.
ZadáníNázSouboru
ZprávDokončÚlohy
Záměna priority
Výběr barev
Vyvážení barev
Ostrost
Sytost pozadí
Sytost
Tlačítko Send
Tlačítko Function Menu
Výběr barev
VelikostPředlohy
Původní obraz
Rozliš.skenování
Odesílaný formát
Lupa
Orientace originálu
SouvisléSkenov.
Formát souboru
ZadáníNázSouboru
v
Předmět
ZprávDokončÚlohy
RozlišOdesFaxu
(NÁVOD K OBSLUZE
FAXU)
Opož.odes.faxu
(NÁVOD K OBSLUZE
FAXU)
Přímé odesl.faxu
(NÁVOD K OBSLUZE
FAXU)
Dotaz naPříjFaxu
(NÁVOD K OBSLUZE
FAXU)
Sytost
Oboustr.
Šifr. přenos FTP
Oddělení souboru
Ostrost
Sytost pozadí
Tlačítko Document Box
Pole Podadresa
(NÁVOD K OBSLUZE FAXU)
Schr. na dot.
(NÁVOD K OBSLUZE FAXU)
Schránka úlohy
USB paměť
Tlačítko Document Box
Tlačítko Function Menu
tisk z rozhraní USB
Uspořádat
(str. 3-20)
Výběr papíru
Oboustr.
ZadáníNázSouboru
ZprávDokončÚlohy
Záměna priority
Výběr barev
Šifrované PDF
Tisk JPEG/TIFF
XPS přiz.stránce
vi
(str. 3-16)
ZadáníNázSouboru
Tlačítko Function Menu
jiný tisk než z rozhraní
USB
ZprávDokončÚlohy
Záměna priority
Odstr. po tisku
Tlačítko Function Menu
skenování do schránky
pro vyžádaný přenos
VelikostPředlohy
(NÁVOD K OBSLUZE
FAXU)
Původní obraz
(NÁVOD K OBSLUZE
FAXU)
RozlišOdesFaxu
(NÁVOD K OBSLUZE
FAXU)
Orientace originálu
(NÁVOD K OBSLUZE
FAXU)
SouvisléSkenov.
(NÁVOD K OBSLUZE
FAXU)
ZadáníNázSouboru
(NÁVOD K OBSLUZE
FAXU)
ZprávDokončÚlohy
(NÁVOD K OBSLUZE
FAXU)
Sytost
(NÁVOD K OBSLUZE
FAXU)
Oboustr.
(NÁVOD K OBSLUZE
FAXU)
Výběr barev
Tlačítko Function Menu
skenování do paměti
USB
VelikostPředlohy
Původní obraz
Rozliš.skenování
Ulož. formát
Lupa
Orientace originálu
SouvisléSkenov.
Formát souboru
ZadáníNázSouboru
ZprávDokončÚlohy
Sytost
vii
Oboustr.
Ostrost
Sytost pozadí
Tlačítko Status/Job
Cancel (Stav/Zrušit
úlohu)
Stav tisk. úlohy
Stav odes. úlohy
Stav ulož. úlohy
Naplánov. úloha
Tisk deníku úloh
Odsl. deník úloh
Prot. ulož. úl.
Skener
Tiskárna
FAX
Stav toneru
(str. 3-50)
Stav papíru
(str. 3-50)
USB paměť
USB klávesnice
Tlačítko System
Menu/Counter
Zpráva
Tisk zprávy
Mapa
nabídky
Stavová
stránka
Seznam
písem
NastZprávSprávce
NastZprávyVýsled
Zpráva o
OdchFax
(NÁVOD K OBSLUZE
FAXU)
Zpráva
oPříchFax
(NÁVOD K OBSLUZE
FAXU)
Odeslat
výsledek
E-mail/složka
FAX
viii
ZrušitPředOdesl
Výsledek
FAX RX
ZprávDokonč
Úlohy
(NÁVOD K OBSLUZE
FAXU)
Nepřip.odes.
obr.
PřipojOdesObraz
Protok.hist.
úloh
Autom.
odesílání
Historie
odesíl.
Cíl
Předmět
Předmět pr.
SSFC
Počítadlo
Vytišt.
stránky
podle funkce
dle form.
papíru
Plnobarevné
Černobílé
Skenov.
stránky
Systém
Nastavení
sítě
Nastavení
TCP/IP
TCP/IP
Nastavení
IPv4
Nastavení
IPv6
Podrob.
protokolu
NetWare
AppleTalk
WSD-SCAN
WSD-PRINT
IPSec
Bezpeč.
protokol
ix
SSL
Bezpečnost
IPP
Bezpečnost
HTTP
Bezpečnost
LDAP
Název host.
Rozhraní
LAN
Nast.blok.
rozhr.
Hostitel USB
Zařízení USB
Volit.
rozhraní1
Volit.
rozhraní2
Úroveň
zabezp.
Obnovení
Volitelná
funk.
Uživ./Účt.
úloh
Nastav.
přihlaš.
Přihl.
uživatele
Míst.sezn.
uživ.
Nastavení IC
karty
Přihl.
klávesnicí
Přihláš.
heslem
Autoriz.
skupiny
Maj. síť. uživ.
Nast.účt.úloh
Počítání úloh
Zpráva
o účtování
Účtov.úl.
celkem
Vytišt.
stránky
Skenov.
stránky
x
Str. přen.
faxu
(NÁVOD K OBSLUZE
FAXU)
Čas přenosu
faxu
(NÁVOD K OBSLUZE
FAXU)
Reset
počitadla
Účt. každé
úlohy
Seznam
účtování
Výchozí
nastavení
Použít limit
Počet kopií/
výt.
Limit
počítadla
Neznámé ID
úlohy
Společná
nastavení
Jazyk
Vých.
obrazovka
Zvuk
Bzučák
Potvrz.
tlačítek
Dokončení
úlohy
Připraveno
Výstraha
USB
klávesnice
Reproduktor
faxu
(NÁVOD K OBSLUZE
FAXU)
Monitor faxu
(NÁVOD K OBSLUZE
FAXU)
Jas displeje
Orig/
NastPapíru
Vlastní
FormOrig
Vých.form.
předl.
xi
VlastníForm
Pap
VlastníForm
Pap
Rozměr
zásob. 1
Typ
zásobníku 1
Nast.
zásobníku 2
Rozměr
zásob. 2
Typ
zásobníku 2
Nast.
zásobníku 3
Rozměr
zásob. 3
Typ
zásobníku 3
Nast.univ.
zásob.
Velikost UZ
Typ univ. zás.
Nast. typu
média
Média pro
Auto
Plnobarevné
Černobílé
Vých.zdroj
pap.
Zvl.akce
papíru
Přednast.
Limit
Měření
Zpracování
chyb
Chyba duplx.
pap.
Chyb.
neshod.pap
Nastavení
data
Datum a čas
Formát data
Časové
pásmo
Letní čas
xii
Nast.
časovače
Čas.
vymaz.chyby
Časovač
spánku
Úroveň
spánku
Rychlá
obnova
Spořič
energie
Čas.reset.
panelu
Aut.vymaz.
chyby
Aut.reset
panelu
Nevyužitý
čas
Výchozí
funkce
Výběr barev
Rozliš.
skenování
Rozliš
OdesFaxu
Původní
obraz
Sytost
Lupa
Uspořádat
Orientace
originálu
EcoPrint
Zadání
NázSouboru
Předmět/Text
Souvislé
Skenov.
Formát
souboru
Oddělení
souboru
xiii
(NÁVOD K OBSLUZE
FAXU)
Tisk JPEG/
TIFF
XPS
přiz.stránce
Podrob.
nastav.
Rozvržení 2 v
1
Rozvržení 4 v
1
Ohraničení
Orig. vazba
Dokončování
vazby
Kvalita
obrazu
Barev.komp.
TIFF
PDF/A
Přihlašovaní
Volitelná
paměť
Normální
Priorita tisku
Priorita kopír.
Nast. disku
RAM
Kopírovat
Zpracování
foto
Výběr papíru
AutoVýběr
Papíru
Auto_%_Prio
rita
Akce čtení
DP
Nast.tlač.
výběru
Vlevo
Vpravo
Tiskárna
Nast.
emulace
PCL6
xiv
KPDL
KPDL (Auto)
Barevný
režim
EcoPrint
Přepnout A4/
LTR
Oboustr.
Počet kopií
Orientace
Lesklý režim
Široký formát
A4
Čas.
lim.pos.str.
Odřádkování
Návrat vozíku
Odsazení
tisku
Rež. podáv.
pap.
Odeslat
Nast.tlač.
výběru
Vlevo
Vpravo
Kontrola
cíle
Kont.před
odesl
Zkontr. nový
cíl
FAX
Schr.
dokumentů
(NÁVOD K OBSLUZE
FAXU)
Pole
Podadresa
(NÁVOD K OBSLUZE
FAXU)
Schránka
úlohy
Schr. na dot.
Nast.tlač.
výběru
(NÁVOD K OBSLUZE
FAXU)
Tisk
xv
Vlevo
Vpravo
Uložit
Vlevo
Vpravo
Upravit cíl
Adresář
Seznam tisku
Úpravy /
Údržba
Úprava syt.
kopií
Auto
Ručně
Syt. odes./
schr.
Auto
Ručně
Aut. bar.
korekce
Kalibrace
barev
Registrace
barev
Normální
Schéma tisku
Nastavení
purpurové
Nastavení
azurové
Nastavení
žluté
Podrobn.
Schéma tisku
Nastavení
purpurové
Nastavení
azurové
Nastavení
žluté
Úprav.
čern.čáry
Nastavení
služby
Stav služby
Stav sítě
Zkušební
stránka
xvi
Nastav.
vývojnice
Obnova
vývojnice
Čištění
Obnovit
buben
Altitude Adj.
MC
Směr č země
FAX
Nast volání
FAX
Nast vzdál
diagn
ID dálkové
diag.
xvii
Okolní prostředí
Provozní podmínky:
•
Teplota: 10 až 32,5 °C
•
Vlhkost vzduchu: 15 až 80 %
Nepříznivé provozní podmínky mohou ovlivnit kvalitu tisku. Při výběru umístění se proto vyhýbejte následujícím
místům.
•
Neumísťujte zařízení do blízkosti oken ani do míst, která jsou vystavena přímému slunečnímu světlu.
•
Neumísťujte zařízení na místa, která jsou vystavena vibracím.
•
Neumísťujte zařízení na místa s velkými výkyvy teploty.
•
Neumísťujte zařízení na místa, která jsou vystavena přímému proudění horkého či studeného vzduchu.
•
Neumísťujte zařízení na špatně větraná místa.
Pokud je povrch podlahy choulostivý, mohlo by při přesunu zařízení po jeho instalaci dojít k poškození podlahy
pojezdovými kolečky.
Během kopírování dochází k uvolňování malého množství ozónu, ale toto množství nijak neohrožuje lidské
zdraví. Jestliže je však zařízení dlouhodobě používáno ve špatně větrané místnosti nebo při vytváření extrémně
velkého počtu kopií, může vznikat nepříjemný zápach. Pro zachování odpovídajícího pracovního prostředí je
vhodné místnost řádně větrat.
xviii
Upozornění týkající se manipulace se spotřebním materiálem
UPOZORNĚNÍ
Zásobník s tonerem ani odpadní nádobku nevhazujte do ohně. Hořící jiskry mohou způsobit popálení.
Zásobník s tonerem a odpadní nádobku na toner uchovávejte mimo dosah dětí.
Pokud toner náhodou unikne ze zásobníku, vyvarujte se jeho vdechnutí, požití nebo kontaktu s očima
či kůží.
•
Při vdechnutí toneru přejděte na čerstvý vzduch a řádně si vykloktejte větším množstvím vody. Dostaví-li se
kašel, vyhledejte lékaře.
•
Při náhodném požití toneru vypláchněte ústa vodou a vypijte několik sklenic vody, abyste zředili obsah
žaludku. V případě potřeby vyhledejte lékaře.
•
Pokud se toner dostane do očí, propláchněte je řádně vodou. Pokud podráždění přetrvá, vyhledejte lékaře.
•
Při zasažení pokožky omyjte postižené místo mýdlem a vodou.
Zásobník s tonerem nebo odpadní nádobku neotevírejte násilím ani nevhazujte do ohně.
xix
Další bezpečnostní opatření
Vraťte vypotřebovaný zásobník toneru a odpadní nádobku prodejci nebo zástupci servisu. Shromážděné
zásobníky toneru a odpadní nádobky budou recyklovány nebo zlikvidovány podle příslušných předpisů.
Zařízení neskladujte na přímém slunečním světle.
Zařízení skladujte při teplotě do 40 °C a zamezte prudkým výkyvům teploty a vlhkosti.
Pokud není zařízení delší dobu používáno, vyjměte papír ze zásobníku a univerzálního zásobníku a uskladněte
je v původním pečlivě zalepeném obalu.
Používáte-li zařízení s nainstalovanou funkcí faxu, mějte na paměti, že vypnutí zařízení hlavním vypínačem
vyřadí funkci odesílání a příjmu faxů. Nevypínejte hlavní vypínač, ale stisknutím tlačítka Power (Napájení) na
ovládacím panelu uveďte zařízení do spánkového režimu.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
SE SMĚRNICEMI
2004/108/ES, 2006/95/EHS, 93/68/EHS, 1999/5/ES a 2009/125/ES
S výhradní odpovědností prohlašujeme, že produkt, na nějž se toto
prohlášení vztahuje, je v souladu s následujícími specifikacemi.
EN55024
EN55022 třídy B
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN60950-1
EN60825-1
EN300 330-1
EN300 330-2
EN62301
TBR 21
xx
Bezpečnost laseru (Evropa)
Laserový paprsek může poškodit lidské zdraví. Z tohoto důvodu jsou laserové paprsky hermeticky uzavřeny
uvnitř zařízení pomocí ochranného pláště a externího krytu. Při běžném provozu zařízení nemůže laserový
paprsek ze zařízení uniknout.
Toto zařízení je klasifikováno jako laserový výrobek třídy 1 podle normy IEC 60825-1:2007.
Upozornění: Provádění postupů, které nejsou uvedeny v této příručce, může způsobit vystavení osob
nebezpečnému záření.
Tyto štítky jsou umístěny na laserové jednotce skeneru uvnitř zařízení a nenacházejí se v části přístupné
uživateli.
Níže zobrazený štítek je umístěn na zadní straně zařízení.
xxi
Právní omezení při kopírování a skenování
•
Kopírování a skenování materiálů, které jsou chráněny autorskými právy, může být bez souhlasu majitele
autorských práv zakázáno.
•
Kopírování/skenování následujících položek je zakázáno a může být právně postižitelné.
Nemusí jít pouze o tyto položky. Vědomě nekopírujte/neskenujte položky, které se kopírovat/skenovat
nemají.
Papírové peníze
Bankovky
Cenné papíry
Známky
Pasy
Certifikáty
•
Místními zákony a předpisy může být zakázáno nebo omezeno kopírování a skenování dalších předloh,
které zde nejsou uvedeny.
xxii
Právní ustanovení a informace o
bezpečnosti
Před použitím zařízení si prosím přečtěte tyto informace. Tato kapitola obsahuje následující
témata:
•
•
•
•
•
•
•
•
Právní ustanovení........................................................ xxiv
Informace o obchodních názvech................................ xxiv
Funkce řízení úspory energie .................................... xxviii
Funkce automatického oboustranného kopírování.... xxviii
Použití recyklovaného papíru .................................... xxviii
Program Energy Star (ENERGY STAR®) ................. xxviii
O tomto návodu k obsluze........................................... xxix
Konvence v této příručce..............................................xxx
xxiii
Právní ustanovení
Kopírování či jiný druh reprodukce celé této příručky nebo její části jsou bez předchozího písemného souhlasu
společnosti Olivetti zakázány.
Informace o obchodních názvech
•
PRESCRIBE a ECOSYS jsou registrované obchodní značky společnosti Kyocera Corporation.
•
KPDL je ochranná známka společnosti Kyocera Corporation.
•
Microsoft, MS-DOS a Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované v
USA a dalších zemích.
•
PCL je ochranná známka společnosti Hewlett-Packard Company.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader a PostScript jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems,
Incorporated.
•
Ethernet je registrovaná ochranná známka společnosti Xerox Corporation.
•
Novell a NetWare jsou registrované ochranné známky společnosti Novell, Inc.
•
IBM a IBM PC/AT jsou ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation.
•
Power PC je ochranná známka společnosti IBM v USA a/nebo dalších zemích.
•
AppleTalk je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc.
•
TrueType je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc.
•
TypeBankG-B, TypeBankM-M a Typebank-OCR jsou ochranné známky společnosti TypeBank®.
•
Všechna písma evropských jazyků instalovaná v tomto zařízení jsou použita v rámci licenční dohody se
společností Monotype Imaging Inc.
•
Helvetica, Palatino a Times jsou registrované ochranné známky společnosti Linotype-Hell AG.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery a ITC ZapfDingbats jsou registrované ochranné
známky společnosti International Type-face Corporation.
•
V tomto zařízení jsou instalována písma UFST™ MicroType® společnosti Monotype Imaging Inc.
•
Toto zařízení obsahuje software s moduly vyvinutými skupinou Independent JPEG Group.
•
ThinPrint je ochranná známka společnosti ThinPrint GmbH v Německu a dalších zemích.
Všechny další názvy obchodních značek a produktů jsou registrovanými ochrannými známkami nebo
ochrannými známkami vlastníků těchto známek. Značky ™ a ® nebudou v tomto návodu k obsluze použity.
xxiv
GPL
Na části kódu firmwaru tohoto zařízení se vztahuje licence GPL (www.fsf.org/copyleft/gpl.html).
Open SSLeay License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:/
/www.openssl.org/)”
4
The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5
Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL” appear in their
names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6
Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: “This product includes
software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
xxv
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was
written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to.
The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code;
not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright
terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library
used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided
with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1
Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgment:
“This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic
related :-).
4
If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application
code) you must include an acknowledgement:
“This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be
changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU
Public Licence.]
xxvi
Monotype Imaging License Agreement
1
Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a
special format as well as the UFST Software.
2
You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles
and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary
business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype
Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three
printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all
rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a
License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3
To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other
proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable
procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
4
You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup
copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the
original.
5
This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated.
This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License
and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this
License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the
Software and Typefaces and documentation as requested.
6
You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the
Software.
7
Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in
accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in
material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs,
errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a
particular purpose and merchantability, are excluded.
8
Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and
Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or
consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and
Typefaces.
9
Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior
written consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in
Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or
subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions
applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms
and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this
Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized
representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and
conditions of this Agreement.
xxvii
Funkce řízení úspory energie
Zařízení je vybaveno funkcí spánkového režimu, při kterém po uplynutí nastavené doby od posledního použití
zařízení zůstávají kopírovací, tiskové a faxové funkce v pohotovostním režimu, ale spotřeba energie je
omezena na minimum.
Spánkový režim
Zařízení automaticky přejde do spánkového režimu po uplynutí 1 minuty od posledního použití.
Ve spánkovém ani v úsporném režimu se automatické ověřování neprovádí. Chcete-li pokračovat v instalaci,
stisknutím klávesy Power (Napájení) probuďte zařízení ze spánkového nebo úsporného režimu.
Funkce automatického oboustranného kopírování
Toto zařízení nabízí 2stranné kopírování jako standardní funkci. Například zkopírováním dvou 1stranných
originálů na jeden list papíru jako 2strannou kopii lze snížit množství použitého papíru. Další informace viz
Oboustranné kopírování na straně 3-16.
Použití recyklovaného papíru
Toto zařízení podporuje použití recyklovaného papíru, čímž se snižuje zátěž pro životní prostředí. Informace
o doporučených typech papíru získáte od zástupce prodeje či servisu.
Program Energy Star (ENERGY STAR®)
Jako partneři mezinárodního programu Energy Star zaručujeme, že toto zařízení splňuje
požadavky mezinárodního programu Energy Star.
xxviii
O tomto návodu k obsluze
Tento návod k obsluze obsahuje následující kapitoly:
Kapitola 1 - Názvy částí
Uvádí názvy částí zařízení a tlačítek ovládacího panelu.
Kapitola 2 - Příprava před použitím
Vysvětluje doplňování papíru, vkládání originálů, připojení zařízení a nezbytnou konfiguraci před prvním
použitím.
Kapitola 3 - Základní obsluha
Popisuje základní postupy kopírování, tisku a skenování.
Kapitola 4 - Údržba
Popisuje čištění a výměnu toneru a odpadní nádobky na toner.
Kapitola 5 - Řešení potíží
Vysvětluje, jak reagovat na chybová hlášení, vzpříčení papíru a další problémy.
Dodatek
Vysvětluje, jak zadávat znaky, a obsahuje technické údaje o zařízení.
Uvádí praktické doplňkové vybavení pro toto zařízení.
Uvádí informace o typech médií a formátech papíru. Obsahuje také slovníček pojmů.
xxix
Konvence v této příručce
V závislosti na povaze popisu jsou používány následující konvence.
Konvence
Popis
Příklad
Tučné písmo
Označuje tlačítka na ovládacím
panelu nebo na obrazovce
počítače.
Stiskněte tlačítko Start.
[Normální písmo]
Označuje výběr položky na
obrazovce hlášení.
Vyberte [Systém].
Kurzíva
Označuje zprávu zobrazenou
na obrazovce hlášení.
Zobrazí se zpráva Připr. ke kopírování.
Používá se také ke zdůraznění
klíčového slova, fráze nebo jako
odkaz na doplňující informace.
Podrobnější informace o síťovém faxu
naleznete v dokumentu Návod k obsluze
faxu.
Poznámka
Označuje doplňující informace
nebo operace pro referenci.
POZNÁMKA:
Důležité
Označuje položky, které jsou
nutné nebo zakázané z důvodu
předcházení problémům.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Upozornění
Pokyny, které je třeba
dodržovat, aby nedošlo ke
zranění nebo poškození
zařízení.
UPOZORNĚNÍ:
Podtržení
Funkce odkazu umožňuje
přeskočit na příslušnou stránku.
Umístěte ukazatel myši na
podtržený text, až se ukazatel
změní na ruku s ukazujícím
prstem ( ). Poté klepněte na
text. (V obsahu, rejstříku
a mapě nabídky nejsou
propojené oblasti podtrženy.)
xxx
Viz Obsah.
1 Názvy částí
Tato kapitola uvádí názvy částí zařízení a tlačítek na ovládacím panelu.
•
•
Ovládací panel.............................................................. 1-2
Zařízení ........................................................................ 1-4
1-1
Názvy částí
Ovládací panel
Zobrazí obrazovku s nabídkou Systémová
nabídka/Počítadlo, kde můžete zkontrolovat
systémová nastavení a počítadla.
Zobrazí obrazovku Adresář, na níž lze přidávat, upravovat a odstraňovat cíle.
Vyvolá předchozí cíl. Používá se také k zadání pomlčky při zadávání
faxového čísla.*
Zobrazí obrazovku Schránka dokumentů, z níž
můžete ovládat schránku dokumentů a paměť
USB.
Zobrazí obrazovku Stav, kde můžete
zkontrolovat stav zařízení, vytisknout zprávu
o stavu a pozastavit nebo zrušit probíhající
úlohu.
Zobrazí obrazovku Přidat cíl, na níž můžete přidávat cíle.
Přepíná mezi stavy zavěšeno a vyvěšeno při ručním
posílání faxu.*
Zobrazí obrazovku
Kopírovat, kde můžete
provést nastavení potřebná
pro kopírování.
Obrazovka pro hlášení. Při práci se
zařízením sledujte hlášení, která se
zde objeví.
Slouží k výběru nabídky
zobrazené vpravo dole na
obrazovce hlášení.
Zobrazí obrazovku Fax,
z níž můžete odesílat
faxy.*
Zobrazí obrazovku Odeslat,
z níž můžete odeslat e-mail,
složku (SMB/FTP) nebo fax*.
Slouží k registraci, vyvolání
a mazání cílů pod čísly rychlé
volby (1 až 22).
Přepíná rozsah kláves rychlé
volby (1 až 11 a 12 až 22).
Je-li zvolen rozsah 12 až 22,
indikátor svítí.
Nastavuje automatický barevný režim.
Nastavuje úplný barevný režim.
Nastavuje černobílý režim.
* Pouze produkty s nainstalovanou funkcí faxu.
1-2
Slouží k výběru nabídky
zobrazené vlevo dole na
obrazovce hlášení.
Bliká během příjmu
tiskových dat nebo
během přenosu dat.
Jestliže zařízení
komunikuje s pamětí,
bliká.
Názvy částí
1
Maže vložené číslice a znaky.
Obnoví výchozí nastavení a zobrazí základní
obrazovku.
Umožňuje výběr položky nabídky, pohyb kurzoru při
zadávání znaků, změnu hodnoty a podobně.
Uvádí zařízení do režimu spánku nebo je
z něj probouzí.
Zvolí vybranou položku nebo potvrdí zadanou
hodnotu.
Svítí, jestliže je zařízení
zapnuté.
Zobrazí nabídku funkcí pro kopírování,
tisk, přenos a schránku dokumentů.
Ukončí operaci
na obrazovce Správa
(provede odhlášení).
Číselná tlačítka. Slouží ke
vkládání čísel a symbolů.
Slouží k registraci a vyvolání programů.
Přepne z obrazovky hlášení na
předchozí obrazovku.
Zruší probíhající tiskovou úlohu.
Jestliže se vyskytne chyba, svítí nebo bliká.
Spouští kopírování, skenování a nastavování operací.
1-3
Názvy částí
Zařízení
1
2
3
6
4
5
7
1
Ovládací panel
2
Horní kryt (horní zásobník)
3
Zarážka papíru
4
Univerzální zásobník
5
Zásobník papíru
6
Paměťová zásuvka USB
7
Hlavní vypínač
8
9
10
11
12
13
8
Zásobník s tonerem – černá (K)
9
Zásobník s tonerem – purpurová (M)
10 Zásobník s tonerem – azurová (C)
11 Zásobník s tonerem – žlutá (Y)
12 Kryt odpadní nádobky na toner
13 Odpadní nádobka na toner
1-4
Názvy částí
1
14
15
16
14 Jednotka pro přenos papíru
15 Rampa papíru
16 Duplexní jednotka
25
17
18
19
20
21
22
26
23
24
17 Konektor LINE*
18 Konektor TEL*
19 Konektor rozhraní USB
20 Indikátory sítě
21 Konektor síťového rozhraní
*
Pouze produkty s nainstalovanou funkcí faxu.
1-5
Názvy částí
22 Paměťová zásuvka USB
23 Pravý kryt
24 Zdířka pro napájecí kabel
25 Zadní kryt
26 Páčka zadního krytu
27
28
30
29
31
32
33
35
34
27 Vodítka šířky originálu
28 Kryt podavače originálů
29 Úchyt pro otevření*
30 Stolek pro originály
31 Zarážka originálu
32 Stolek pro výstup originálů
33 Páčka horního krytu*
34 Úchyty pro manipulaci
35 Kontaktní sklo
*
Aby nedošlo k převrhnutí zařízení, nelze současně otevřít horní zásobník a podavač originálů.
1-6
2 Příprava před použitím
Tato kapitola vysvětluje nezbytné přípravné kroky před prvním použitím zařízení a postupy
vkládání papíru a originálů.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrola součástí dodávky ............................................................... 2-2
Určení vhodného způsobu připojení a příprava kabelů .................... 2-3
Připojení kabelů................................................................................ 2-5
Zapnutí a vypnutí zařízení ................................................................ 2-7
Režim spánku a automatický režim spánku ..................................... 2-9
Přepnutí jazyka zobrazení [Jazyk].................................................. 2-10
Nastavení data a času.................................................................... 2-11
Nastavení sítě (připojení síťovým kabelem) ................................... 2-14
Instalace softwaru........................................................................... 2-22
Embedded Web Server (nastavení pro e-mail)............................... 2-23
Odesílání e-mailů ........................................................................... 2-24
Vkládání papíru .............................................................................. 2-27
Vkládání originálů ........................................................................... 2-45
Instalace ovladače tiskárny ............................................................ 2-48
2-1
Příprava před použitím
Kontrola součástí dodávky
Zkontrolujte, zda byly součástí dodávky následující položky:
•
Quick Installation Guide (Rychlý návod k instalaci)
•
Safety Guide (Bezpečnostní příručka)
•
Safety Guide (Bezpečnostní příručka) (d-Color MF2603/MF2604)
•
Disk CD-ROM (Product Library).
•
Disk CD-ROM (aplikace kompatibilní s rozhraním TWAIN)
Dokumenty na přiloženém disku CD-ROM
Na přiloženém disku CD-ROM (Product Library) jsou k dispozici následující dokumenty. Nahlížejte do nich
podle potřeby.
Dokumenty
Návod k obsluze (tato příručka),
Návod k obsluze faxu
Embedded Web Server Operation Guide
Printer Driver User Guide
Network FAX Driver Operation Guide
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
Network Print Monitor User Guide
2-2
Příprava před použitím
Určení vhodného způsobu připojení a příprava kabelů
Ověřte si způsob připojení zařízení k počítači nebo síti a připravte si potřebné kabely.
2
Příklad připojení
Určete nejvhodnější způsob připojení zařízení k počítači nebo síti podle následujícího obrázku.
Připojení skeneru k počítačové síti síťovým kabelem
(100BASE-TX nebo 10BASE-T)
Embedded Web Server
Počítač
správce
Síť
Nastavení sítě, výchozí
nastavení skeneru,
registrace uživatele a cíle
Odešle obrazová data
naskenovaných
originálů
požadovanému
příjemci jako přílohu
e-mailové zprávy.
Multifunkční
produkt
Tisk
Síť
USB
Odeslání do složky
SMB
Síť
Uloží naskenovaný
obraz jako datový
soubor do počítače.
Síť
Síťový fax
Odeslání e-mailu
Síť
Odeslání na server
FTP
Odešle naskenovaný
obraz jako datový
soubor na server FTP.
FAX
*
FAX
Pouze produkty s nainstalovanou funkcí faxu.
Síť
Skenování
prostřednictvím
rozhraní TWAIN
Síť
Skenování
prostřednictvím
rozhraní WIA
USB
TWAIN a WIA jsou
standardizovaná
rozhraní pro komunikaci
mezi softwarovými
aplikacemi a zařízeními
pro získávání obrázků.
2-3
Příprava před použitím
Příprava potřebných kabelů
Zařízení lze připojit k počítači prostřednictvím následujících rozhraní. Připravte si potřebné kabely podle
používaného rozhraní.
Rozhraní, která jsou k dispozici jako standardní
Funkce
Rozhraní
Potřebný kabel
Tiskárna/skener
/skenování
TWAIN/
skenování přes
rozhraní WIA/
síťový fax*
síťové rozhraní
síťový (10Base-T nebo
100Base-TX, stíněný)
Tiskárna/
skenování přes
rozhraní WIA
rozhraní USB
kabel kompatibilní s
rozhraním USB 2.0
(vyhovující standardu USB
Hi-Speed, max. 5,0 m,
stíněný)
*
Funkce síťového i standardního faxu jsou k dispozici pouze
u produktů s nainstalovanou funkcí faxu. Podrobnější informace
o síťovém faxu naleznete v dokumentu Návod k obsluze faxu.
2-4
Příprava před použitím
Připojení kabelů
Kabely k zařízení připojte podle následujících pokynů.
1
Pokud je napájení zařízení zapnuté, stiskněte
tlačítko napájení (Power) na ovládacím panelu
a přesvědčte se, že není zobrazena žádná zpráva
a nesvítí indikátor paměti. Stisknutím hlavního
vypínače napájení vypněte napájení.
2
Připojte zařízení k počítači nebo síťovému
zařízení. Při použití síťového rozhraní odstraňte
krytku.
3
Odstraňte kryt zdířky pro napájecí kabel.
Off
On
1
2
2-5
2
Příprava před použitím
4
Připojte jeden konec napájecího kabelu k zařízení
a opačný konec k elektrické síti.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Používejte výhradně
napájecí kabel dodaný se zařízením.
5
Vyměňte kryt zdířky pro napájecí kabel.
6
Zapněte hlavní vypínač. Zařízení se začne
zahřívat.
7
Jestliže zapojujete síťový kabel, proveďte
nastavení sítě. Podrobnější informace naleznete
v části Nastavení sítě (připojení síťovým
kabelem) na straně 2-14.
Off
On
2-6
Příprava před použitím
Zapnutí a vypnutí zařízení
Zapnutí
2
Jestliže svítí hlavní indikátor napájení...
Stiskněte tlačítko Power.
Jestliže hlavní indikátor napájení nesvítí...
Zapněte hlavní vypínač.
Off
On
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud hlavní vypínač
vypnete, nezapínejte jej hned znovu. Vyčkejte nejméně
5 sekund a pak jej znovu zapněte.
Vypnutí
Vypínáte-li hlavní vypínač, stiskněte nejprve tlačítko Power na ovládacím panelu. Před vypnutím hlavního
vypínače zkontrolujte, zda nesvítí indikátor memory.
Ujistěte se, že
indikátor nesvítí.
On
Off
2-7
Příprava před použitím
Činnosti před delší odstávkou zařízení
UPOZORNĚNÍ: Nebudete-li zařízení delší dobu používat (například přes noc), vypněte je pomocí
hlavního vypínače. Nebude-li zařízení používáno ještě delší dobu (např. dovolená), vytáhněte přívodní
šňůru ze zásuvky (bezpečnostní opatření). Používáte-li zařízení vybavené funkcí faxu, mějte na paměti,
že vypnutí zařízení hlavním vypínačem vyřadí funkci odesílání a příjímání faxů.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Vyjměte papír ze zásobníků a uzavřete jej ve skladovacím pytli, aby byl chráněn
před vlhkostí.
2-8
Příprava před použitím
Režim spánku a automatický režim spánku
Spánkový režim
Chcete-li aktivovat spánkový režim, stiskněte tlačítko
Power. Obrazovka hlášení a všechny indikátory na
ovládacím panelu kromě indikátoru hlavního vypínače
zhasnou, aby bylo dosaženo maximální úspory. Tento
stav se nazývá spánkový režim.
Pokud zařízení v režimu spánku obdrží tisková data,
tisková úloha se provede, avšak obrazovka hlášení
zůstane zhasnutá.
Používáte-li model, který je vybavený funkcí faxu,
zařízení vytiskne přijaté faxy, aniž by se rozsvítil
ovládací panel.
Zařízení uvedete znovu do chodu stisknutím tlačítka
Power. Zařízení bude připraveno k použití zhruba za
20 sekund.
Podmínky okolního prostředí, například větrání, mohou
způsobit pomalejší reakci zařízení.
Automatický režim spánku
Funkce automatického spánkového režimu
automaticky přepne zařízení do režimu spánku po
uplynutí 1 minuty nečinnosti.
Spořič energie (zařízení, která nejsou vybavena funkcí faxu)
Tento režim snižuje spotřebu energie ještě více než
normální spánkový režim a umožňuje nastavit
spánkový režim odděleně pro každou funkci. Pokud je
zařízení v režimu spánku, lze vhodným nastavením
zabránit přístupu z počítače (např. pro tisk z počítače)
nebo zabránit přístupu k nástroji Embedded Web Server.
Chcete-li zařízení použít, stiskněte tlačítko Power.
Čas, který je potřebný k probuzení zařízení
z úsporného režimu a obnovení normální činnosti,
bude delší než v případě režimu spánku.
2-9
2
Příprava před použitím
Přepnutí jazyka zobrazení [Jazyk]
Na obrazovce hlášení zvolte jazyk.
Při výběru jazyka postupujte způsobem uvedeným níže.
1
Přihl. uživ. jméno:L b
********************
Přihl. heslo:
[Nabídka ] [ Login
]
Sys. menu/Počit.: a b
5 Vlastnost uživ.
6
Společ. nastavení
*********************
7 Kopírovat
[ Ukončit ]
Společ. nastavení:a b
1
Jazyk
*********************
2 Vých. obrazovka
3 Zvuk
[ Ukončit ]
a b
Jazyk:
1
*English
*********************
2 Deutsch
3 Français
Na ovládacím panelu hlavní jednotky stiskněte
tlačítko System Menu/Counter.
Jestliže používáte správu uživatelů a nejste
přihlášeni, zobrazí se přihlašovací obrazovka.
Přihlaste se zadáním uživatelského jména a hesla.
POZNÁMKA: Ve výchozím nastavení je přihlašovací
uživatelské jméno i přihlašovací heslo „2600“.
Je-li v nabídce [Nastavení sítě] vybrána správa
uživatelů, ověření se provádí stisknutím tlačítka
[Nabídka] (tlačítko pro levý výběr).
Podrobnosti o zadávání znaků naleznete v části
Metoda vkládání znaků na Dodatek-5.
2
V nabídce Sys. menu/Počit. zvolte stisknutím
tlačítka U nebo V možnost [Společ. nastavení].
3
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka Společ.
nastavení.
4
Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[Jazyk].
5
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka Jazyk.
6
Pomocí tlačítka U nebo V zvolte požadovaný
jazyk a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se hlášení Dokončeno a na obrazovce se
opět zobrazí nabídka Společ. nastavení.
2-10
Příprava před použitím
Nastavení data a času
Nastavte datum a čas v místě instalace podle následujících pokynů.
Odešlete-li e-mail s použitím funkce přenosu, nastavené datum a čas se vytisknou v záhlaví zprávy. Nastavte
datum, čas a časový posun od času GMT (greenwichský čas) v oblasti, kde je zařízení používáno.
POZNÁMKA: Před nastavením data a času nezapomeňte nastavit časový posun.
1
Zapněte hlavní vypínač.
2
Na ovládacím panelu hlavní jednotky stiskněte
tlačítko System Menu/Counter.
Off
On
Jestliže používáte správu uživatelů a nejste
přihlášeni, zobrazí se přihlašovací obrazovka.
Přihlaste se zadáním uživatelského jména a hesla.
Přihl. uživ. jméno:L b
********************
Přihl. heslo:
[
Sys. menu/Počit.: a b
5 Vlastnost uživ.
6
Společ. nastavení
*********************
7 Kopírovat
[ Ukončit ]
Společ. nastavení:a b
1
Jazyk
*********************
2 Vých. obrazovka
3 Zvuk
[ Ukončit ]
3
V nabídce Sys. menu/Počit. zvolte stisknutím
tlačítka U nebo V možnost [Společ. nastavení].
4
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka Společ.
nastavení.
5
Tlačítkem U nebo V zvolte položku [Nastavení
data].
2-11
2
Příprava před použitím
Přihl. uživ. jméno:L b
********************
Přihl. heslo:
[ Login
6
Zobrazí se přihlašovací okno. Přihlaste se
zadáním uživatelského jména a hesla.
7
Stiskněte tlačítko [Login] (tlačítko pro pravý
výběr). Zobrazí se nabídka Nastavení data.
8
Tlačítkem U nebo V zvolte položku [Časové
pásmo].
9
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka Časové
pásmo.
]
Nastavení data:
a b
1
Datum
a
čas
*********************
2 Formát data
3 Časové pásmo
[ Ukončit ]
Časové pásmo:
a b
1
-12:00 Mez. č. osa
*********************
2 -11:00 Midwayské
3 -10:00 Hawaii
10 Pomocí tlačítka U nebo V vyberte svou oblast
a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se hlášení Dokončeno a na obrazovce se
opět zobrazí nabídka Nastavení data.
Nastavení data:
a b
2 Formát data
3 Časové pásmo
4
Letní čas
*********************
[ Ukončit ]
Letní čas:
a b
1
*Vypnuto
*********************
2 Zapnuto
11 Tlačítkem U nebo V vyberte položku [Letní čas].
12 Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se okno Letní čas.
13 Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[Zapnuto] nebo [Vypnuto] a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se hlášení Dokončeno a na obrazovce se
opět zobrazí nabídka Nastavení data.
2-12
Příprava před použitím
Nastavení data:
a b
1
Datum a čas
*********************
2 Formát data
3 Časové pásmo
[ Ukončit ]
a b
Datum a čas:
Rok
Měsíc
Den
01
01
2010
(Časové pásmo: Tokio)
14 Tlačítkem U nebo V vyberte položku [Datum
a čas].
2
15 Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se okno Datum
a čas.
16 Pomocí tlačítek Y nebo Z můžete změnit pozici
kurzoru. Stisknutím tlačítka U nebo V zadejte rok,
měsíc a den a poté stiskněte tlačítko OK.
Datum a čas:
a b
Hod.
Min. Sek.
45:
50
11:
(Časové pásmo: Tokio)
Nastavení data:
a b
1 Datum a čas
2
Formát data
*********************
3 Časové pásmo
[ Ukončit ]
Formát data:
a b
1
*MM/DD/RRRR
*********************
2 DD/MM/RRRR
3 RRRR/MM/DD
17 Pomocí tlačítek Y nebo Z můžete změnit pozici
kurzoru. Stisknutím tlačítkaU nebo V zadejte
hodinu, minutu a sekundu a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se hlášení Dokončeno a na obrazovce se
opět zobrazí nabídka Nastavení data.
18 Pomocí tlačítka U nebo V zvolte položku [Formát
data].
19 Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka Formát
data.
20 Pomocí tlačítka U nebo V zvolte požadovaný
formát zobrazení a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se hlášení Dokončeno a na obrazovce se
opět zobrazí nabídka Nastavení data.
2-13
Příprava před použitím
Nastavení sítě (připojení síťovým kabelem)
Zařízení je vybaveno síťovým rozhraním, které je kompatibilní se síťovými protokoly, jako jsou TCP/IP (IPv4),
TCP/IP (IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, IPSec a AppleTalk. To umožňuje síťový tisk v systémech Windows,
Macintosh, UNIX, NetWare a na dalších platformách.
Tato část vysvětluje postup nastavení protokolu TCP/IP (IPv4).
POZNÁMKA: Po provedení všech síťových nastavení zařízení vypněte (OFF) a znovu zapněte (ON). To je
nutné, aby se nastavení aktivovalo!
•
Nastavení protokolu TCP/IP (IPv4) (pokud je adresa IP přiřazena automaticky) ...2-16
•
Nastavení protokolu TCP/IP (IPv4) (zadáním adres IP) ...2-16
Nastavení protokolu TCP/IP (IPv4) (pokud je adresa IP přiřazena automaticky)
Je-li adresa IP přiřazena automaticky, konfigurujte nastavení podle následujícího postupu.
POZNÁMKA: Možnosti [DHCP] a [Auto-IP] jsou ve výchozím nastavení zapnuté.
K nastavení protokolu TCP/IP (IPv4) použijte následující postup:
1
Jestliže používáte správu uživatelů a nejste
přihlášeni, zobrazí se přihlašovací obrazovka.
Přihlaste se zadáním uživatelského jména a hesla.
Přihl. uživ. jméno:L b
********************
Přihl. heslo:
[ Login
]
Sys. menu/Počit.: a b
1 Zpráva
2 Počitadlo
3
Systém
*********************
[ Ukončit ]
Pouze administrátor.
Na ovládacím panelu hlavní jednotky stiskněte
tlačítko System Menu/Counter.
POZNÁMKA: Podrobnosti o vkládání znaků
naleznete v části Metoda vkládání znaků na Dodatek5.
2
V nabídce Sys. menu/Počit. vyberte pomocí
tlačítka U nebo V položku [Systém] a stiskněte
tlačítko OK.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Chcete-li provést
nastavení, musíte se přihlásit pomocí uživatelského
jména s oprávněním správce.
Ve výchozím nastavení je přihlašovací uživatelské
jméno i přihlašovací heslo „2600“.
Jestliže jste se přihlásili pomocí uživatelského jména
bez oprávnění správce, zobrazí se hlášení Pouze
administrátor a obrazovka se vrátí do pohotovostního
režimu.
2-14
Příprava před použitím
Systém:
a b
1
Nastavení sítě
*********************
2 Nast. blok. rozhr.
3 Úroveň zabezp.
[ Ukončit ]
a b
Nastavení sítě:
1
Nastavení
TCP/IP
*********************
2 NetWare
3 AppleTalk
[ Ukončit ]
Nastavení TCP/IP: a b
1
TCP/IP
*********************
2 Nastavení IPv4
3 Nastavení IPv6
[ Ukončit ]
a b
TCP/IP:
1 Vypnuto
2
*Zapnuto
*********************
3
V nabídce Systém zvolte pomocí tlačítka U nebo
V možnost [Nastavení sítě].
2
4
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka
Nastavení sítě.
5
Pomocí tlačítka U nebo V zvolte položku
[Nastavení TCP/IP].
6
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka
Nastavení TCP/IP.
7
Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku [TCP/
IP].
8
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka TCP/IP.
9
Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[Zapnuto] a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se hlášení Dokončeno a na obrazovce se
opět zobrazí nabídka Nastavení TCP/IP.
Nastavení TCP/IP: a b
1 TCP/IP
2
Nastavení IPv4
*********************
3 Nastavení IPv6
[ Ukončit ]
10 Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[Nastavení IPv4].
2-15
Příprava před použitím
Nastavení IPv4:
a b
1
DHCP
*********************
2 Bonjour
3 Auto-IP
[ Ukončit ]
11 Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka
Nastavení IPv4.
12 Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[DHCP].
DHCP:
a b
1 Vypnuto
2
*Zapnuto
*********************
13 Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se okno DHCP.
14 Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[Zapnuto] a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se hlášení Dokončeno a na obrazovce se
opět zobrazí nabídka Nastavení IPv4.
a b
Nastavení IPv4:
1 DHCP
2 Bonjour
3
Auto-IP
*********************
[ Ukončit ]
Auto-IP:
a b
1 Vypnuto
2
*Zapnuto
*********************
15 Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku [AutoIP].
16 Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka Auto-IP.
17 Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[Zapnuto] a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se hlášení Dokončeno a na obrazovce se
opět zobrazí nabídka Nastavení IPv4.
Nastavení protokolu TCP/IP (IPv4) (zadáním adres IP)
Nastavte protokol TCP/IP, abyste se mohli připojit k síti Windows. Nastavte adresy IP, masky podsítě a adresy
bran. Výchozí nastavení: protokol TCP/IP – zapnuto, DHCP – zapnuto, Bonjour – vypnuto, Auto-IP – zapnuto.
POZNÁMKA: Než budete nastavovat adresu IP, zeptejte se správce sítě, zda vaše síťové prostředí vyžaduje
zadání adresy IP. Je-li zadání nutné, požádejte správce sítě o přidělení adresy IP.
2-16
Příprava před použitím
K nastavení protokolu TCP/IP (IPv4) použijte následující postup:
1
Na ovládacím panelu hlavní jednotky stiskněte
tlačítko System Menu/Counter.
2
Jestliže používáte správu uživatelů a nejste
přihlášeni, zobrazí se přihlašovací obrazovka.
Přihlaste se zadáním uživatelského jména a hesla.
Přihl. uživ. jméno:L b
********************
Přihl. heslo:
[ Login
]
Sys. menu/Počit.: a b
1 Zpráva
2 Počitadlo
3
Systém
*********************
[ Ukončit ]
Pouze administrátor.
POZNÁMKA: Podrobnosti o vkládání znaků
naleznete v části Metoda vkládání znaků na Dodatek5.
2
V nabídce Sys. menu/Počit. vyberte pomocí
tlačítka U nebo V položku [Systém] a stiskněte
tlačítko OK.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Chcete-li provést
nastavení, musíte se přihlásit pomocí uživatelského
jména s oprávněním správce.
Ve výchozím nastavení je přihlašovací uživatelské
jméno i přihlašovací heslo „2600“.
Jestliže jste se přihlásili pomocí uživatelského jména
bez oprávnění správce, zobrazí se hlášení Pouze
administrátor a obrazovka se vrátí do pohotovostního
režimu.
Systém:
a b
1
Nastavení sítě
*********************
2 Nast. blok. rozhr.
3 Úroveň zabezp.
[ Ukončit ]
Nastavení sítě:
a b
1
Nastavení
TCP/IP
*********************
2 NetWare
3 AppleTalk
[ Ukončit ]
3
V nabídce Systém zvolte pomocí tlačítka U nebo
V možnost [Nastavení sítě].
4
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka
Nastavení sítě.
5
Pomocí tlačítka U nebo V zvolte položku
[Nastavení TCP/IP].
2-17
Příprava před použitím
Nastavení TCP/IP: a b
1
TCP/IP
*********************
2 Nastavení IPv4
3 Nastavení IPv6
[ Ukončit ]
TCP/IP:
a b
1 Vypnuto
2
*Zapnuto
*********************
6
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka
Nastavení TCP/IP.
7
Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku [TCP/
IP].
8
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka TCP/IP.
9
Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[Zapnuto] a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se hlášení Dokončeno a na obrazovce se
opět zobrazí nabídka Nastavení TCP/IP.
Nastavení TCP/IP: a b
1 TCP/IP
2
Nastavení IPv4
*********************
3 Nastavení IPv6
[ Ukončit ]
Nastavení IPv4:
a b
1
DHCP
*********************
2 Bonjour
3 Auto-IP
[ Ukončit ]
10 Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[Nastavení IPv4].
11 Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka
Nastavení IPv4.
12 Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[DHCP].
a b
DHCP:
1 Vypnuto
2
*Zapnuto
*********************
13 Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se okno DHCP.
14 Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[Vypnuto] a stiskněte tlačítko OK.
2-18
Příprava před použitím
Zobrazí se hlášení Dokončeno a na obrazovce se
opět zobrazí nabídka Nastavení IPv4.
Nastavení IPv4:
a b
1 DHCP
2
Bonjour
*********************
3 Auto-IP
[ Ukončit ]
Bonjour:
a b
1
*Vypnuto
*********************
2 Zapnuto
15 Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[Bonjour].
16 Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se okno Bonjour.
17 Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[Vypnuto] a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se hlášení Dokončeno a na obrazovce se
opět zobrazí nabídka Nastavení IPv4.
Nastavení IPv4:
a b
1 DHCP
2 Bonjour
3
Auto-IP
*********************
[ Ukončit ]
Auto-IP:
a b
1 Vypnuto
2
*Zapnuto
*********************
18 Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku [AutoIP].
19 Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka Auto-IP.
20 Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[Vypnuto] a stiskněte tlačítko OK.
a b
Nastavení IPv4:
2 Bonjour
3 Auto-IP
4
Adresa IP
*********************
[ Ukončit ]
21 Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[Adresa IP].
2-19
2
Příprava před použitím
Adresa IP:
a b
22 Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se okno Adresa IP.
123.145.167.189
23 Pomocí tlačítek se šipkami zadejte adresu IP.
Pro vodorovný posun kurzoru stiskněte tlačítko Y
nebo Z.
Pomocí tlačítka U, V nebo číselných tlačítek
zadejte adresu IP. Každé trojčíslí lze nastavit na
hodnotu 000 až 255.
b
Adresa IP:
123.145.167.189
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Je-li položka DHCP
(strana 2-14) nastavena na hodnotu [Zapnuto], zobrazí
se aktuální adresa IP, kterou nelze měnit.
Při nastavování adresy IP nastavte položku DHCP
(strana 2-14) na hodnotu Vypnuto.
24 Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se hlášení
Dokončeno a na obrazovce se opět zobrazí
nabídka Nastavení IPv4.
Nastavení IPv4:
a b
3 Adresa IP
4
Maska podsítě
*********************
5 Výchozí brána
[ Ukončit ]
Maska podsítě:
a b
25 Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[Maska podsítě].
26 Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se okno Maska
podsítě.
123.145.167.189
27 Pomocí tlačítek se šipkami zadejte masku podsítě.
Pro vodorovný posun kurzoru stiskněte tlačítko Y
nebo Z.
Pomocí tlačítka U, V nebo číselných tlačítek
zadejte masku podsítě. Každé trojčíslí lze nastavit
na hodnotu 000 až 255.
2-20
Příprava před použitím
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Je-li položka DHCP
(strana 2-14) nastavena na hodnotu [Zapnuto], zobrazí
se aktuální maska podsítě, kterou nelze měnit.
Při nastavování masky podsítě nastavte položku DHCP
(strana 2-14) na hodnotu Vypnuto.
28 Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se hlášení
Dokončeno a na obrazovce se opět zobrazí
nabídka Nastavení IPv4.
Nastavení IPv4:
a b
3 Adresa IP
4 Maska podsítě
5
Výchozí brána
*********************
[ Ukončit ]
Výchozí brána:
a b
29 Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[Výchozí brána].
30 Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se okno Výchozí
brána.
123.145.167.189
31 Pomocí tlačítek se šipkami zadejte výchozí bránu.
Pro vodorovný posun kurzoru stiskněte tlačítko Y
nebo Z.
Pomocí tlačítka U, V nebo číselných tlačítek
zadejte výchozí bránu. Každé trojčíslí lze nastavit
na hodnotu 000 až 255.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Je-li položka DHCP
(strana 2-14) nastavena na hodnotu [Zapnuto], zobrazí
se aktuální výchozí brána, kterou nelze měnit.
Při nastavování výchozí brány nastavte položku DHCP
(strana 2-14) na hodnotu Vypnuto.
32 Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se hlášení
Dokončeno a na obrazovce se opět zobrazí
nabídka Nastavení IPv4.
2-21
2
Příprava před použitím
Instalace softwaru
Chcete-li používat toto zařízení jako tiskárnu, provádět přenosy prostřednictvím rozhraní TWAIN/WIA nebo
faxovat z počítače, nainstalujte do počítače příslušný software z přiloženého disku CD-ROM Product Library
(Product Library).
POZNÁMKA: Instalaci v systémech Windows XP, Windows 2000, Server 2003, Windows Vista a Windows 7
musí provádět uživatel s oprávněním správce.
Když je zařízení v režimu spánku, je technologie Plug and Play deaktivována. Než budete pokračovat,
probuďte zařízení z režimu spánku. Viz část Režim spánku a automatický režim spánku na straně 2-9.
Funkce faxu jsou k dispozici pouze u produktů s nainstalovanou funkcí faxu.
2-22
Příprava před použitím
Embedded Web Server (nastavení pro e-mail)
Nástroj Embedded Web Server slouží k provádění úloh, jako je ověření provozního stavu zařízení nebo změna
nastavení zabezpečení, síťového tisku, přenosu e-mailem a rozšířených síťových funkcí.
POZNÁMKA: Zde jsme informace o nastavení faxu vynechali. Informace o používání faxu naleznete
v příručce Návod k obsluze faxu.
Funkce faxu jsou k dispozici pouze u produktů s nainstalovanou funkcí faxu.
Přístup k nástroji Embedded Web Server:
1
Spusťte webový prohlížeč.
2
Do pole Adresa nebo Umístění zadejte adresu IP tohoto zařízení.
Například: http://192.168.48.21/
Na webové stránce se zobrazí základní informace o zařízení a nástroji Embedded Web Server a jejich
aktuální stav.
3
V navigační oblasti na levé straně obrazovky vyberte kategorii. Hodnoty pro každou kategorii je nutno
nastavit zvlášť.
Pokud bylo pro nástroj Embedded Web Server nastaveno omezení přístupu, je třeba před přístupem k jiné
než úvodní stránce zadat správné heslo. Výchozí nastavení je admin00. Heslo lze změnit.
Podrobné informace naleznete v příručce Embedded Web Server Operation Guide (Návod
k obsluze Embedded Web Server).
2-23
2
Příprava před použitím
Odesílání e-mailů
Zadáte-li nastavení protokolu SMTP, bude možné odesílat obrázky načtené do zařízení jako přílohy e-mailů.
Aby bylo možné tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k poštovnímu serveru pomocí protokolu
SMTP.
Než začnete odesílat obrázky uložené v zařízení jako přílohy e-mailů, zkontrolujte následující položky:
•
•
•
•
typ připojení tohoto zařízení k e-mailovému serveru po síti
(doporučuje se nepřetržité připojení prostřednictvím místní sítě);
nastavení protokolu SMTP
Pomocí nástroje Embedded Web Server zaregistrujte adresu IP nebo název hostitele serveru SMTP.
pokud byla velikost e-mailů omezena, nebude pravděpodobně možné odesílat velmi objemné e-mailové
zprávy;
adresu odesílatele.
Postup při nastavení protokolu SMTP:
1
Klepněte na možnost Advanced (Pokročilé) -> SMTP -> General (Obecné).
2-24
Příprava před použitím
2
Do každého pole zadejte správné údaje.
Nastavení protokolu SMTP je popsáno dále.
Položka
SMTP Protocol
(Protokol SMTP)
Popis
Povoluje a zakazuje protokol SMTP. Chcete-li používat e-mailové zprávy, musí
být tento protokol povolen.
SMTP Port Number
(Číslo portu protokolu
SMTP)
Nastavte číslo portu protokolu SMTP nebo použijte výchozí port pro protokol
SMTP číslo 25.
SMTP Server Name
(Název serveru SMTP)
Zadejte adresu IP serveru SMTP nebo jeho název. Maximální délka názvu
serveru SMTP a adresy IP je 64 znaků. Zadáváte-li název, musí být také
nakonfigurována adresa serveru DNS. Adresu serveru DNS lze zadat na stránce
TCP/IP General (Obecné).
SMTP Server Timeout
(Časový limit serveru
SMTP)
Zadejte výchozí časový limit serveru v sekundách.
Authentication
Protocol (Ověřovací
protokol)
Authenticate as
(Ověřit jako)
Povoluje nebo zakazuje ověřovací protokol SMTP nebo nastavuje protokol POP
před protokolem SMTP. Ověřování protokolu SMTP podporuje aplikace Microsoft
Exchange 2000.
Ověřování lze nastavit ze tří účtů POP3, můžete však také zvolit jiný účet.
Login User Name
(Přihlašovací
uživatelské jméno)
Je-li u položky Authenticate (Ověřit) vybrána hodnota Other (Jiné), bude
k ověřování SMTP použito zadané uživatelské jméno. Maximální délka
přihlašovacího uživatelského jména je 64 znaků.
Login Password
(Přihlašovací heslo)
Je-li u položky Authenticate (Ověřit) vybrána hodnota Other (Ostatní), bude
k ověření protokolu SMTP použito zde zadané heslo. Maximální délka
přihlašovacího hesla je 64 znaků.
POP before SMTP
Timeout (Časový limit
protokolu POP před
protokolem SMTP)
Test (Přezkoušet)
Pokud jste nastavili jako ověřovací protokol POP před protokolem SMTP, zadejte
časový limit (v sekundách).
Přezkouší, zda je možné úspěšně navázat připojení SMTP.
E-mail Size Limit
(Omezení velikosti emailu)
Zadejte maximální velikost odesílaného e-mailu v kilobajtech. Je-li nastavena
hodnota 0, nebude velikost e-mailu nijak omezena.
Sender Address
(Adresa odesílatele)
Zadejte e-mailovou adresu osoby, která je zodpovědná za zařízení, například
správce zařízení. Odpověď nebo zpráva o nedoručení e-mailu pak bude zaslána
této osobě, a nikoliv samotnému zařízení. Chcete-li používat ověřování protokolu
SMTP, musí být adresa odesílatele správně zadána. Maximální délka adresy
odesílatele je 128 znaků.
Signature (Podpis)
Zadejte podpis. Podpis je volně formulovaný text, který se zobrazí na konci
e-mailové zprávy. Často se používá k lepší identifikaci zařízení. Maximální délka
podpisu je 512 znaků.
2-25
2
Příprava před použitím
Položka
Domain Restriction
(Omezení domén)
3
Popis
Zadejte názvy domén, které budou povoleny nebo odmítnuty. Maximální délka
názvu domény je 32 znaků. Lze také přímo zadat e-mailové adresy.
Klepněte na tlačítko Submit (Odeslat).
2-26
Příprava před použitím
Vkládání papíru
Standardně lze papír vkládat do zásobníku a do univerzálního zásobníku. Jako doplněk je rovněž k dispozici
podavač papíru.
Před vložením papíru
Po otevření nového balíku papíru nejprve rychlým
prolistováním oddělte jednotlivé listy, a teprve potom je
vložte podle následujícího postupu.
1
Ohněte celou sadu listů tak, aby se její střední část
rozšířila.
2
Uchopte papír na obou koncích a roztáhněte jej,
aby se rozšířil celý stoh papíru.
3
Zvedejte střídavě pravou a levou ruku tak, aby se
vytvořila mezera a mezi jednotlivé papíry vnikl
vzduch.
4
Nakonec zarovnejte balík na rovném plochém
stole.
Je-li papír zvlněný nebo přeložený, před vložením
jej narovnejte. Zvlněný nebo přeložený papír se
může vzpříčit.
UPOZORNĚNÍ: Pokud provádíte kopírování na
použitý papír (papír, který již byl použit ke kopírování),
nepoužívejte papíry, které jsou sešité nebo spojené
sponkou. To by mohlo poškodit zařízení nebo způsobit
nízkou kvalitu obrazu.
POZNÁMKA: Je-li výstupní papír zvlněný nebo
nesprávně sešitý, převraťte papír vložený do
zásobníku horní stranou dolů.
Jelikož vlhkost může způsobovat potíže,
nevystavujte otevřené balíky papíru vysokým
teplotám ani vysoké vlhkosti. Po naplnění
zásobníků nebo univerzálního zásobníku uzavřete
zbývající papír do skladovacího sáčku.
Pokud zařízení nebude delší dobu používáno,
chraňte veškerý papír před vlhkostí jeho vyjmutím
ze všech zásobníků a uzavřením do skladovacího
sáčku.
POZNÁMKA: Pokud používáte zvláštní papír, jako
například hlavičkový, děrovaný nebo papír s
předtištěným vzorem, například s logem nebo názvem
společnosti, prostudujte si pokyny v anglickém návodu
k obsluze.
2-27
2
Příprava před použitím
Vkládání papíru do zásobníků
V každém ze dvou standardních zásobníků může být obyčejný, recyklovaný nebo barevný papír.
Do standardního zásobníku se vejde až 250 listů obyčejného papíru formátu Legal nebo menšího (80 g/m2).
Podporovány jsou tyto formáty papíru: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter a jiné (Folio, Oficio II, Executive, Statement,
16K a Obálka C5)
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
•
Nepoužívejte papír do inkoustových tiskáren ani papír se speciální povrchovou úpravou. (Tyto typy papírů
se mohou vzpříčit v tiskárně nebo způsobit jiné problémy.)
•
Používáte-li jiné typy médií než běžný papír (například recyklovaný nebo barevný papír), vždy zadejte
nastavení typu média. (Viz část Výběr formátu papíru a typu média pro zásobníky na straně 2-37)
Do zásobníků lze vložit papír s gramáží do 163 g/m2.
•
Nevkládejte do zásobníků tlustý papír těžší než 163 g/m2. Pro papír těžší než 163 g/m2 použijte univerzální
zásobník.
1
Zásobník zcela vytáhněte ze zařízení.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Při vytahování zásobníku
dbejte na to, aby byl podepřený a nevypadl.
2
Otočte volič formátu papíru tak, aby byla
zobrazena používaná velikost papíru. Zařízení
rozpozná velikost papíru, která je zde nastavena.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Chcete-li použít velikost
papíru, která není na voliči formátu uvedena, nastavte
jej na hodnotu „Other“ (Jiné). Velikost papíru je také
nutné nastavit na ovládacím panelu. Podrobnosti
naleznete v části Výběr formátu a typu papíru na straně
2-37.
3
2-28
Nastavte polohu vodítek šířky papíru na levé
a pravé straně zásobníku.
Příprava před použitím
POZNÁMKA: Formáty papíru jsou vyznačeny na
zásobníku.
2
4
Nastavte vodítko délky papíru na požadovaný
formát.
5
Vložte papíry do zásobníku. Zkontrolujte, zda
strana papíru, na kterou se bude tisknout, je
obrácena nahoru a zda papír není přeložený,
zmačkaný nebo poškozený.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nevkládejte více papíru,
než ukazuje trojúhelníková značka na vodítku šířky.
•
Před vložením papíru zkontrolujte, zda není
zvlněný nebo přeložený. Zvlněný nebo přeložený
papír může způsobit vzpříčení papíru.
•
Ujistěte se, že vložený papír nepřesahuje rysku
maximální kapacity (viz obrázek dole).
•
Při vkládání papír držte tak, aby strana, která byla
nejblíže uzávěru obalu, byla obrácena nahoru.
•
Vodítka délky a šířky papíru musí být upravena
podle formátu papíru. Vkládání papíru bez
nastavení těchto vodítek může způsobit šikmé
podávání a vzpříčení papíru.
•
Ujistěte se, že se vodítka délky a šířky papíru plně
dotýkají papíru. Pokud došlo k vytvoření mezery,
nastavte vodítko šířky nebo délky papíru znovu.
2-29
Příprava před použitím
6
Vložte zásobník papíru do zařízení. Rovně jej
zasuňte co nejdále.
Vpravo na přední straně zásobníku papíru je
ukazatel papíru, který ukazuje, kolik papíru zbývá.
Jestliže papír dojde, ukazatel klesne až dolů.
POZNÁMKA: Pokud zařízení nebude delší dobu
používáno, chraňte veškerý papír před vlhkostí jeho
vyjmutím ze všech zásobníků a uzavřením do
skladovacího sáčku.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Při vytahování zásobníku
ze zařízení se přesvědčte, že v zařízení nezůstal žádný
papír. Zkontrolujte správné nastavení papíru
v zásobníku.
7
2-30
Vyberte typ média (běžný, recyklovaný papír atd.)
vloženého do zásobníku. (Viz část Výběr formátu
papíru a typu média pro zásobníky na straně 237.)
Příprava před použitím
Vkládání papíru do univerzálního zásobníku
Do univerzálního zásobníku se vejde až 50 listů obyčejného papíru formátu Legal nebo menšího (80 g/m2).
Do univerzálního zásobníku lze vkládat papíry formátu A4 až A6, Hagaki a všechny formáty Legal až
Statement-R a 16K. Při tisku na jakýkoli speciální papír používejte výhradně univerzální zásobník.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Používáte-li jiné typy médií než běžný papír (například recyklovaný nebo barevný
papír), vždy zadejte nastavení typu média. (Viz část Výběr formátu papíru a typu média pro univerzální
zásobník na straně 2-42.) Používáte-li papír o gramáži 106 g/m2 nebo těžší, nastavte typ média na možnost
Silný.
Kapacita univerzálního zásobníku:
•
obyčejný papír A4 nebo menší (80 g/m2), recyklovaný nebo barevný papír: 50 listů,
•
papír Hagaki: 15 listů;
•
fólie pro zpětný projektor: 1 list;
•
Obálka DL, Obálka C5, Obálka #10 (Commercial #10), Obálka #9 (Commercial #9), Obálka #6
(Commercial #6 3/4), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 listů
POZNÁMKA: Vkládáte-li vlastní formát papíru, zadejte formát papíru podle návodu v části Výběr formátu
papíru a typu média pro univerzální zásobník na straně 2-42.
Chcete-li použít zvláštní papír, například silný papír nebo fólie, vyberte typ média podle návodu v části Výběr
formátu papíru a typu média pro univerzální zásobník na straně 2-42.
1
Vytáhněte univerzální zásobník směrem k sobě až
nadoraz.
2
Když používáte papír formátu Legal, vytáhněte
podzásobník.
2-31
2
Příprava před použitím
3
Nastavte polohu vodítek papíru na univerzálním
zásobníku. Na univerzálním zásobníku a na
zásobníku ručního podávání jsou vyznačeny
standardní formáty papíru. U standardních formátů
papíru posuňte vodítka papíru na příslušnou
značku.
4
Zarovnejte papír s vodítky a zasuňte jej co nejdále.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Papír držte tak, aby strana,
která byla nejblíže uzávěru obalu., byla obrácena
nahoru.
Zvlněný papír je třeba před vložením narovnat.
Pokud je zvlněný horní okraj, narovnejte jej.
Před vložením papíru do univerzálního zásobníku se
ujistěte, že v zásobníku nezbývá žádný papír z
předchozího tisku. Zbývá-li v univerzálním zásobníku
málo papíru a chcete přidat další, vyjměte nejprve
zbývající papíry ze zásobníku, přidejte nový papír
a potom teprve vložte papír zpět do zásobníku.
c
°
2-32
Příprava před použitím
Vkládání obálek nebo papíru Hagaki
Do univerzálního zásobníku lze vložit 5 obálek.
Přípustné formáty obálek a papíru Hagaki:
2
Přípustná obálka
Formát
Papír Hagaki:
148 × 100 (mm)
Oufuku Hagaki
148 × 200 (mm)
Youkei 2
162 × 114 (mm)
Youkei 4
235 × 105 (mm)
Monarch
3 7/8"×7 1/2"
Obálka #10 (Commercial #10)
4 1/8"×9 1/2"
Obálka DL
110 × 220 (mm)
Obálka C5
162 × 229 (mm)
Executive
7 1/4"×10 1/2"
Obálka #9 (Commercial #9)
3 7/8"×8 7/8"
Obálka #6 (Commercial #6 3/4)
3 5/8"×6 1/2"
ISO B5
176 × 250 (mm)
1
Vytáhněte univerzální zásobník směrem k sobě až
nadoraz.
2
Když používáte papír formátu Legal, vytáhněte
podzásobník.
2-33
Příprava před použitím
3
Nastavte polohu vodítek papíru na univerzálním
zásobníku. Na univerzálním zásobníku a na
zásobníku ručního podávání jsou vyznačeny
standardní formáty papíru. U standardních formátů
papíru posuňte vodítka papíru na příslušnou
značku.
4
Zarovnejte papír s vodítky a zasuňte jej co nejdále.
5
Vkládáte-li obálky na šířku, zavřete klopu. Vložte
obálku co nejdál podél vodítek šířky, tiskovou
stranou nahoru a hranou s klopou umístěnou
vlevo.
Vkládáte-li obálku na výšku, otevřete klopu. Vložte
obálku co nejdál podél vodítek šířky, tiskovou
stranou nahoru a hranou s klopou směrem k sobě.
2-34
Příprava před použitím
Vkládáte-li do univerzálního zásobníku obálku nebo tvrdý papír:
Obálku vložte tiskovou stranou nahoru.
2
Zavřete klopu.
Tvrdý
papír
Odpovědní lístek (Hagaki) Obálky na Obálky na
výšku
šířku
(Oufuku Hagaki)
Otevřete klopu.
POZNÁMKA: Použijte rozložený odpovědní lístek (Oufuku Hagaki).
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Vkládání obálek (orientace a poloha) se bude lišit podle typu obálky. Dávejte pozor,
abyste obálku vložili správně, jinak může tisk proběhnout ve špatném směru nebo na špatné straně.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Je-li tvrdý papír zkroucený,
zmáčkněte zkroucenou oblast a teprve potom jej vložte
do univerzálního zásobníku.
POZNÁMKA: Vkládáte-li obálku do univerzálního zásobníku, vyberte typ obálky podle návodu v části Výběr
formátu papíru a typu média pro univerzální zásobník na straně 2-42.
2-35
Příprava před použitím
Zarážka papíru
Chcete-li použít zarážku vysunutí listu, otevřete ji zobrazeným způsobem. (Příklad: formát Legal)
2-36
Příprava před použitím
Výběr formátu a typu papíru
Výchozí nastavení formátu papíru pro zásobník, univerzální zásobník a doplňkový podavač papíru (zásobníky
2 a 3) je [Letter] a výchozí nastavení typu média je [Běžný].
Chcete-li nastavit papír v zásobníku, protože se jedná o často používaný papír, nastavte formát pomocí voliče
formátu podle návodu v části Vkládání papíru do zásobníků na straně 2-28. Pokračujte nastavením typu papíru
podle návodu v části Výběr formátu papíru a typu média pro zásobníky na straně 2-37. Není-li papír zobrazený
na voliči formátu, nastavte volič na hodnotu „Other“ (Jiné) podle návodu v části Vkládání papíru do zásobníků na
straně 2-28. Pokračujte nastavením formátu a typu papíru podle návodu v části Výběr formátu papíru a typu média
pro zásobníky na straně 2-37.
Chcete-li změnit typ papíru použitého v univerzálním zásobníku, zadejte formát papíru (Viz část Výběr formátu
papíru a typu média pro univerzální zásobník na straně 2-42.)
Výběr formátu papíru a typu média pro zásobníky
Chcete-li nastavit typ papíru použitého v zásobníku nebo v doplňkovém podavači papíru (zásobníky 2 a 3),
vyberte formát papíru. Použijete-li jiný typ média než běžný papír, musíte zadat nastavení typu média.
Zásobníky
Položka výběru
Volitelný formát/typ
Formát papíru
Můžete vybírat ze standardních formátů. Volitelné formáty
papíru:
palcové formáty: Letter, Legal, Statement a Oficio II;
Metrické formáty: A4, A5, A6, B5, Folio, 16K, Executive a
Obálka C5
Typ média
Běžný, Recyklovaný, Předtisk, Lepený, Barva, Hrubý, S
perforací, Hlavičkový, Silný (163 g/m2 nebo méně),
Vysoce kvalitní a Vlastní 1–8
Podavač papíru
Položka výběru
Volitelný formát/typ
Formát papíru
Můžete vybírat ze standardních formátů. Volitelné formáty
papíru:
palcové formáty: Letter, Legal, Statement, Executive a
Oficio II;
metrické formáty: A4, A5, B5, Folio a 16K
ISO B5, Obálka #6 (Commercial #6 3/4)**, Obálka C5,
Youkei 2**, Vlastní*
Typ média
Volitelné typy médií:
Běžný, Etikety**, Recyklovaný, Předtisk, Lepený, Hrubý, Tvrdý
papír**, Barevný, S perforací, Hlavičkový, Obálka**, Vrstvený**,
Silný (163 g/m2 nebo méně), Silný (164 g/m2 a více)**, Vysoce
kvalitní a Vlastní 1–8
* Pokyny pro zadání vlastního formátu papíru
** Pouze u zařízení s nainstalovaným podavačem papíru (univerzálním)
2-37
2
Příprava před použitím
POZNÁMKA: Používáte-li zařízení vybavená funkcí faxu, budou pro tisk přijatých faxů dostupné následující
typy médií:
Běžný, Recyklovaný, Lepený, Barevný, Hrubý a Vysoce kvalitní.
Je-li formát papíru zobrazen na voliči formátu
1
Otočením voliče nastavte formát papíru.
2
Na ovládacím panelu hlavní jednotky stiskněte
tlačítko System Menu/Counter.
Jestliže používáte správu uživatelů a nejste
přihlášeni, zobrazí se přihlašovací obrazovka.
Přihlaste se zadáním uživatelského jména a hesla.
Přihl. uživ. jméno:L b
********************
Přihl. heslo:
[ Login
]
Sys. menu/Počit.: a b
5 Vlastnost uživ.
6
Společ. nastavení
*********************
7 Kopírovat
[ Ukončit ]
Společ. nastavení:a b
1
Jazyk
*********************
2 Vých. obrazovka
3 Zvuk
[ Ukončit ]
POZNÁMKA: Podrobnosti o vkládání znaků
naleznete v části Metoda vkládání znaků na Dodatek5.
3
V nabídce Sys. menu/Počit. zvolte stisknutím
tlačítka U nebo V možnost [Společ. nastavení].
4
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka Společ.
nastavení.
5
Tlačítkem U nebo V vyberte položku [Orig/
NastPapíru].
2-38
Příprava před použitím
Orig/NastPapíru: a b
1
VlastníFormOrig
*********************
2 Vých. form. předl.
3 VlastníFormPap
[ Ukončit ]
6
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka Orig/
NastPapíru.
2
7
Pomocí tlačítka U nebo V vyberte některou
z možností [Nast. zásobníku 1] až [Nast.
zásobníku 3].
POZNÁMKA: Položky [Nast. zásobníku 2] a [Nast.
zásobníku 3] se zobrazí, jen když jsou nainstalovány
doplňkové zásobníky.
Při výběru hlavního zásobníku (Zásobník 1)
postupujte podle níže uvedených kroků. Při výběru
doplňkového zásobníku (Zásobník 2 nebo 3)
postupujte podobným způsobem.
Nast. zásobníku 1:a b
1
Typ zásobníku 1
*********************
8
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka
Zásobník 1.
9
Vyberte možnost [Typ zásobníku 1].
[ Ukončit ]
Typ zásobníku 1: a b
1
*Běžný
*********************
2 Hrubý
3 Recyklovaný
10 Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka Typ
zásobníku 1.
11 Pomocí tlačítka U nebo V zvolte požadovaný typ
papíru a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se hlášení Dokončeno a na obrazovce se
opět zobrazí nabídka Nast. zásobníku 1.
2-39
Příprava před použitím
Není-li formát papíru zobrazen na voliči formátu:
1
Otočte volič formátu na hodnotu „Other“ (Jiné).
2
Na ovládacím panelu hlavní jednotky stiskněte
tlačítko System Menu/Counter.
Jestliže používáte správu uživatelů a nejste
přihlášeni, zobrazí se přihlašovací obrazovka.
Přihlaste se zadáním uživatelského jména a hesla.
Přihl. uživ. jméno:L b
********************
Přihl. heslo:
[ Login
]
Sys. menu/Počit.: a b
5 Vlastnost uživ.
6
Společ. nastavení
*********************
7 Kopírovat
[ Ukončit ]
Společ. nastavení:a b
1
Jazyk
*********************
2 Vých. obrazovka
3 Zvuk
[ Ukončit ]
Orig/NastPapíru: a b
1
VlastníFormOrig
*********************
2 Vých. form. předl.
3 VlastníFormPap
[ Ukončit ]
POZNÁMKA: Podrobnosti o vkládání znaků
naleznete v části Metoda vkládání znaků na Dodatek5.
3
V nabídce Sys. menu/Počit. zvolte stisknutím
tlačítka U nebo V možnost [Společ. nastavení].
4
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka Společ.
nastavení.
5
Tlačítkem U nebo V vyberte položku [Orig/
NastPapíru].
6
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka Orig/
NastPapíru.
2-40
Příprava před použitím
7
Pomocí tlačítka U nebo V vyberte některou
z možností [Nast. zásobníku 1] až [Nast.
zásobníku 3].
POZNÁMKA: Jsou-li instalovány doplňkové
zásobníky, zobrazí se položky [Zásobník 2]
a [Zásobník 3].
Při výběru hlavního zásobníku (Zásobník 1)
postupujte podle níže uvedených kroků. Při výběru
doplňkového zásobníku (Zásobník 2 nebo 3)
postupujte podobným způsobem.
Nast. zásobníku 1:a b
1
Rozměr zásob. 1
*********************
2 Typ zásobníku 1
8
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka
Zásobník 1.
9
Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[Rozměr zásob. 1].
[ Ukončit ]
POZNÁMKA: Je-li volič formátu papíru na zásobníku
nastaven na standardní formát, toto nastavení se
nezobrazí.
Rozměr zásob. 1: a b
1
*Lettera
*********************
2 Legala
3 Statementa
10 Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka Vel.
zásobníku 1.
11 Pomocí tlačítka U nebo V zvolte požadovaný
formát papíru a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se hlášení Dokončeno a na obrazovce se
opět zobrazí nabídka Nast. zásobníku 1.
Nast. zásobníku 1:a b
1 Rozměr zásob. 1
2
Typ zásobníku 1
*********************
12 Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku [Typ
zásobníku 1].
[ Ukončit ]
2-41
2
Příprava před použitím
Typ zásobníku 1: a b
1
*Běžný
*********************
2 Hrubý
3 Recyklovaný
13 Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka Typ
zásobníku 1.
14 Pomocí tlačítka U nebo V zvolte požadovaný typ
papíru a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se hlášení Dokončeno a na obrazovce se
opět zobrazí nabídka Nast. zásobníku 1.
Výběr formátu papíru a typu média pro univerzální zásobník
Chcete-li změnit typ papíru použitého v univerzálním zásobníku, zadejte formát papíru. Používáte-li jiný než
běžný papír, zadejte typ média.
Položka
Formát
papíru
Typ média
Popis
Standardní
formáty
Můžete vybírat ze standardních formátů. Volitelné formáty
papíru:
palcové formáty: Letter, Legal, Statement, Executive a Oficio II;
metrické formáty: A4, A5, A6, B5, B6, Folio a 16K.
ISO B5, Obálka #10 (Commercial #10), Obálka #9 (Commercial
#9), Obálka #6 (Commercial #6 3/4), Obálka Monarch, Obálka
DL, Obálka C5, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2.
Zadání
formátu
Zadejte formát, který není uveden mezi standardními formáty.
Volitelné formáty papíru:
Palcové formáty:
X (vodorovný rozměr): 5,83~14,02" (v krocích po 0,01");
Y (svislý rozměr): 2,76~8,50" (v krocích po 0,01").
Metrické formáty:
X (vodorovný rozměr): 148~356 mm (v krocích po 1 mm);
Y (svislý rozměr): 70~216 mm (v krocích po 1 mm).
Volitelné typy médií:
Běžný, Průh. fólie, Pauzák, Etikety, Recyklovaný, Hrubý,
Předtisk, Lepený, Tvrdý papír, Barevný, S perforací, Hlavičkový,
Obálka, Vrstvený, Silný, Vysoce kvalitní a Vlastní 1–8
POZNÁMKA: Používáte-li zařízení, které je vybavené funkcí faxu, a pro tisk přijatých faxů používáte
univerzální zásobník, jsou k dispozici následující typy médií:
Běžný, Recyklovaný, Lepený, Barevný, Hrubý a Vysoce kvalitní.
1
2-42
Na ovládacím panelu hlavní jednotky stiskněte
tlačítko System Menu/Counter.
Příprava před použitím
Jestliže používáte správu uživatelů a nejste
přihlášeni, zobrazí se přihlašovací obrazovka.
Přihlaste se zadáním uživatelského jména a hesla.
Přihl. uživ. jméno:L b
********************
Přihl. heslo:
[ Login
]
Sys. menu/Počit.: a b
5 Vlastnost uživ.
6
Společ. nastavení
*********************
7 Kopírovat
[ Ukončit ]
Společ. nastavení:a b
1
Jazyk
*********************
2 Vých. obrazovka
3 Zvuk
[ Ukončit ]
Orig/NastPapíru: a b
1
VlastníFormOrig
*********************
2 Vých. form. předl.
3 VlastníFormPap
[ Ukončit ]
Nast. univ. zásob.:a b
1
Velikost UZ
*********************
2 Typ univ. zás.
POZNÁMKA: Podrobnosti o vkládání znaků
naleznete v části Metoda vkládání znaků na Dodatek5.
2
V nabídce Sys. menu/Počit. zvolte stisknutím
tlačítka U nebo V možnost [Společ. nastavení].
3
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka Společ.
nastavení.
4
Tlačítkem U nebo V vyberte položku [Orig/
NastPapíru].
5
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka Orig/
NastPapíru.
6
Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku [Nast.
univ. zásob.].
7
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka Nast.
univ. zásob.
8
Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[Velikost UZ].
[ Ukončit ]
2-43
2
Příprava před použitím
Velikost UZ:
a b
1
*Lettera
*********************
2 Legala
3 Statementa
Velikost UZ:
a b
1
*ISO
B5a
*********************
2 Obálka #10
3 Obálka #9
9
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka Velikost
UZ.
10 Pomocí tlačítka U nebo V zvolte požadovaný
formát papíru a stiskněte tlačítko OK.
Zvolíte-li položku [Zad. rozměr], zadejte pomocí
číselných tlačítek rozměr Y (svislý) a stiskněte
tlačítko OK, potom zadejte rozměr X (vodorovný)
a opět stiskněte tlačítko OK.
Zad. rozměr (Y): D b
(5.83 - 14.02)
x ***11.49*"
Zobrazí se hlášení Dokončeno a na obrazovce se
opět zobrazí nabídka Nast. univ. zásob.
Nast. univ. zásob.:a b
1 Velikost UZ
2
Typ univ. zás.
*********************
11 Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku [Typ
univ. zás.].
[ Ukončit ]
Typ univ. zás.:
a b
1
*Běžný
*********************
2 Průh. fólie
3 Hrubý
12 Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka Typ
univ. zásob.
13 Pomocí tlačítka U nebo V zvolte požadovaný typ
papíru a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se hlášení Dokončeno a na obrazovce se
opět zobrazí nabídka Nast. univ. zásob.
2-44
Příprava před použitím
Vkládání originálů
Chcete-li vložit originály pro kopírování, odesílání nebo ukládání, postupujte podle následujících pokynů.
2
Pokládání originálů na kontaktní sklo
Na kontaktní sklo můžete kromě obyčejných originálů ve formě listů papíru pokládat také knihy a časopisy.
1
Otevřete podavač originálů.
POZNÁMKA: Před otevřením procesoru dokumentů
zkontrolujte, zda na stolku pro originály nebo na stolku
pro jejich výstup nezůstaly žádné originály. Při otevření
procesoru dokumentů by originály ponechané na
stolku pro originály nebo na stolku pro výstup originálů
mohly vypadnout.
Jsou-li originály silné 25 mm nebo silnější, ponechte
podavač originálů otevřený.
2
Umístěte originál. Položte originál dolů stranou,
kterou chcete skenovat, a od levého zadního rohu
jej přesně zarovnejte podle pruhů indikátoru
formátu originálu.
3
Zavřete podavač originálů.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Při zavírání na podavač
originálů příliš netlačte. Nadměrný tlak může způsobit
prasknutí skla.
Je-li originál silný 25 mm nebo silnější, podavač
originálů nezavírejte. Panty podavače originálů by se
vysunuly ze zařízení.
POZNÁMKA: V okolí hran a uprostřed otevřených
originálů se mohou zobrazit stíny.
UPOZORNĚNÍ: Procesor dokumentů nenechávejte
otevřený, mohlo by dojít k úrazu.
2-45
Příprava před použitím
Vkládání originálů do podavače
Procesor dokumentů slouží k automatickému skenování vícestránkových originálů po jednotlivých stránkách.
Umožňuje skenovat obě strany oboustranných originálů.
Názvy částí podavače originálů
(1) Kryt podavače originálů
(1)
(2)
(3)
(2) Vodítka šířky originálu
(3) Stolek pro originály
(4)
(5)
(4) Stolek pro výstup originálů
(5) Zarážka originálu
(6) Úchyt pro otevření
(6)
Originály podporované procesorem dokumentů
Procesor dokumentů originálů podporuje následující typy originálů:
Hmotnost
50 až 120 g/m2 (oboustranně: 50 až 110 g/m2)
Formát
maximální A4 až minimální A5
maximální Legal až minimální Statement
Kapacita
běžný papír, barevný papír, recyklovaný papír,
vysoce kvalitní papír: 50 listů,
Silný papír (110 g/m2): 36 listů,
Silný papír (120 g/m2): 33 listů,
umělecký papír: 1 list
Originály nepodporované procesorem dokumentů
V procesoru dokumentů nepoužívejte následující typy originálů:
•
měkké originály, například vinylové fólie;
•
průhledné materiály, například fólie pro zpětné projektory;
•
uhlový papír,
•
originály s velmi kluzkým povrchem;
•
originály s lepicí páskou nebo lepidlem;
•
vlhké originály;
•
originály s korekční tekutinou, která nezaschla;
•
originály nepravidelného tvaru (jiné než pravoúhlé);
•
originály s vystřiženými částmi;
•
pomačkaný papír;
•
originály s ohyby (před vložením všechny ohyby vyrovnejte, jinak může dojít ke vzpříčení originálů);
•
originály spojené sponkami či sešité (před vložením odstraňte sponky či svorky a vyrovnejte zvlnění,
zmačkání a ohyby, jinak může dojít ke vzpříčení originálů).
2-46
Příprava před použitím
Způsob vkládání originálů
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před vložením originálů ověřte, zda na stolku pro výstup originálů nezůstaly žádné
dokumenty. Originály ponechané na stolku pro výstup originálů mohou způsobit vzpříčení nových originálů.
1
Nastavte vodítka šířky originálu podle použitých
originálů.
2
Vložte originály. Umístěte skenovanou stranu
(nebo přední stranu u oboustranných originálů)
lícem nahoru. Zasuňte přední hranu do podavače
originálu tak daleko, jak to bude možné.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Ověřte, zda jsou vodítka
šířky originálu nastavena přesně podle dokumentu.
Pokud mezi papírem a vodítky vznikla mezera,
nastavte vodítka šířky originálu znovu. Mezera může
způsobit vzpříčení originálu.
Ujistěte se, že vložené originály nepřesahují
uvedenou maximální úroveň. Při překročení
maximální úrovně může dojít ke vzpříčení originálů
(viz obrázek).
Originály s děrováním nebo perforovanými linkami
je třeba umístit tak, aby byly dírky či perforace
skenovány jako poslední (nikoli jako první).
POZNÁMKA: Po vložení originálu do správné pozice
se na obrazovce hlášení zobrazí obrázek
automatického podavače dokumentů.
2-47
2
Příprava před použitím
Instalace ovladače tiskárny
Před instalací ovladače tiskárny z disku CD-ROM se ujistěte, že je zařízení zapojeno do zásuvky a připojeno
k počítači.
Instalace ovladače tiskárny v systému Windows
Připojujete-li toto zařízení k počítači s operačním systémem Windows, postupujte při instalaci ovladače tiskárny
podle následujících pokynů. Příklad ukazuje, jak připojit zařízení k počítači s operačním systémem Windows 7.
POZNÁMKA: V systémech Windows 7, Windows Vista, Windows XP a Windows 2000 musíte být přihlášeni
s oprávněním správce.
Pro instalaci softwaru můžete použít expresní nebo volitelný režim. Expresní režim automaticky detekuje
připojená zařízení a nainstaluje požadovaný software. Volitelný režim použijte tehdy, když chcete specifikovat
port tiskárny a zvolit software, který má být instalován.
1
Zapněte počítač a spusťte systém Windows.
Pokud se zobrazí úvodní dialogové okno průvodce
přidání nového hardwaru, klepněte na tlačítko
Storno.
2
Do optické jednotky počítače vložte disk CD-ROM,
který byl dodán spolu se zařízením. V systémech
Windows 7 nebo Windows Vista se zobrazí okno
pro správu uživatelského účtu. Klepněte na
Povolit.
Spustí se instalační program.
POZNÁMKA: Pokud se průvodce instalací softwaru
nespustí automaticky, otevřete v programu
Průzkumník Windows okno disku CD-ROM a dvakrát
klepněte na položku Setup.exe.
3
2-48
Klepněte na možnost View License Agreement a
přečtěte si licenční ujednání. Klepněte na tlačítko
Accept.
Příprava před použitím
4
Klepněte na možnost Install Software (Instalovat
software). Spustí se průvodce instalací softwaru.
Od tohoto místa se postup liší podle toho, jakou
verzi systému Windows používáte, a podle
způsobu připojení. Pokračujte příslušným
postupem pro váš typ připojení.
•
•
Express Mode
Custom Mode (Volitelný režim)
Express Mode (Expresní režim)
V režimu Express Mode instalátor automaticky detekuje zařízení po jeho zapnutí. Režim Express Mode použijte
pro standardní způsoby připojení.
1
V okně výběru způsobu instalace zvolte možnost
Express Mode (Expresní režim). Zobrazí se okno
detekce systému tiskárny a instalátor detekuje
připojená zařízení. Pokud instalátor nedetekuje
systém tiskárny, ověřte, zda je tiskárna připojena
přes port USB nebo síť, a zda je zapnutá. Poté se
vraťte do okna detekce systému tiskárny.
POZNÁMKA: Ačkoliv se informace v dialogových oknech instalace v systémech Windows 7, Windows Vista
a Windows XP mohou nepatrně lišit, postup instalace je stejný.
2
Zvolte systém tiskárny, který má být nainstalován,
a klepněte na tlačítko Next (Další).
3
V okně nastavení instalace můžete zvolit název
systému tiskárny. Tento název se bude zobrazovat
v okně tiskárny a v seznamech tiskáren v
aplikacích. Zvolte, zda má být název systému
tiskárny sdílen, nebo nastavte systém tiskárny jako
existující zařízení a pak klepněte na tlačítko Next
(Další).
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Krok 3 se zobrazí pouze
tehdy, když je systém tiskárny připojený
prostřednictvím sítě. Nezobrazí se, pokud je systém
tiskárny připojený prostřednictvím rozhraní USB.
2-49
2
Příprava před použitím
4
Zobrazí se okno, v němž můžete zkontrolovat
nastavení. Pozorně zkontrolujte nastavení
a klepněte na tlačítko Install.
POZNÁMKA: Pokud se zobrazí bezpečnostní okno
systému Windows, klepněte na možnost Přesto
nainstalovat tento software ovladače.
5
Zobrazí se hlášení o úspěšném nainstalování
tiskárny. Klepnutím na tlačítko Dokončit ukončete
průvodce instalací tiskárny a vraťte se do hlavní
nabídky disku CD-ROM.
Pokud se po klepnutí na tlačítko Dokončit zobrazí
dialogové okno nastavení zařízení, můžete upravit
nastavení položek, například volitelných funkcí
instalovaných v systému tiskárny. Nastavení
zařízení můžete také provést po ukončení
instalace. Podrobnosti naleznete v části Nastavení
zařízení v příručce Printer driver operation guide
(Návod k obsluze ovladače tiskárny) na disku CDROM.
Tím dokončíte postup instalace ovladače tiskárny.
Pokračujte podle pokynů pro restartování
systému, je-li vyžadován.
Custom Mode
Režim Custom Mode použijte tehdy, když chcete specifikovat port tiskárny a zvolit software, který má být
instalován. Pokud například nechcete, aby byla nahrazována písma nainstalovaná ve vašem počítači, zvolte
možnost Custom Mode (Volitelný režim) a v tabulce zrušte zaškrtnutí položky Fonts (Písma).
POZNÁMKA: V tomto režimu nainstalujte do počítače ovladač TWAIN nebo WIA.
1
Zvolte položku Custom Mode (Volitelný režim).
2
Postupujte podle pokynů v okně průvodce
instalací. Vyberte softwarové balíčky, které se
budou instalovat, zadejte port atd. Podrobnosti
naleznete v části Volitelná instalace v příručce
Printer driver operation guide (Návod k obsluze
ovladače tiskárny) na disku CD-ROM.
2-50
Příprava před použitím
Instalace ovladače tiskárny v systému Macintosh
1 Zapněte zařízení a počítač Macintosh.
2
Do jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CDROM (Product Library).
3
Poklepejte na ikonu disku CD-ROM.
4
V závislosti na vaší verzi systému Mac OS
poklepejte na možnost OS X 10.2 and 10.3 Only
(Pouze OS X 10.2 a 10.3), OS X 10.4 Only (Pouze
OS X 10.4) nebo OS X 10.4 or higher (OS X 10.4
a vyšší).
5
Poklepejte na položku Olivetti OS X vx.x.
6
Spustí se instalační program ovladače tiskárny.
2-51
2
Příprava před použitím
7
Zvolte položku Select Destination (Vybrat cíl)
a Installation Type (Typ instalace) a potom
nainstalujte ovladač tiskárny podle pokynů
instalačního softwaru.
Kromě možností Easy Install (Jednoduchá
instalace) a Installation Type (Typ instalace) je
k dispozici Custom Install (Volitelná instalace),
která umožňuje určit součásti, jež mají být
nainstalovány.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Na obrazovce
Authenticate (Ověřit) zadejte jméno a heslo používané
pro přístup do operačního systému. Tím dokončíte
instalaci ovladače tiskárny. Dále specifikujte nastavení
tisku. Je-li použito připojení IP nebo AppleTalk, je
vyžadováno níže uvedené nastavení. Je-li použito
připojení USB, zařízení bude automaticky rozpoznáno
a připojeno.
8
Otevřete System Preferences a klepněte na
položku Print & Fax.
9
Klepnutím na symbol plus (+) přidejte
nainstalovaný ovladač tiskárny.
2-52
Příprava před použitím
10 Klepněte na ikonu IP pro připojení IP nebo na
ikonu AppleTalk pro připojení AppleTalk a potom
zadejte adresu IP a název tiskárny.
2
11 Zvolte dostupné možnosti pro zařízení a klepněte
na tlačítko Continue (Pokračovat).
12 Zvolené zařízení je přidáno. Tímto dokončíte
postup nastavení tiskárny.
2-53
Příprava před použitím
Nastavení ovladače TWAIN
Registrujte zařízení k ovladači TWAIN.
1
V systému Windows stiskněte tlačítko Start,
vyberte položku Všechny programy, Olivetti
a pak TWAIN Driver Setting (Nastavení ovladače
TWAIN).
2
Klepněte na tlačítko Přidat.
3
Do pole Název zadejte název zařízení.
4
Klepněte na T vedle pole Model a vyberte toto
zařízení ze seznamu.
5
Do pole Adresa skeneru zadejte adresu IP nebo
název hostitele zařízení.
POZNÁMKA: Pokud neznáte adresu IP zařízení,
obraťte se na správce.
6
2-54
Klepněte na možnost Nastavení ověřování
uživatele. Je-li správa uživatelských jmen pro
přihlášení neplatná, přejděte ke kroku 8.
Příprava před použitím
7
Zaškrtněte políčko Ověřování, zadejte
přihlašovací uživatelské jméno (až 64 znaků)
a heslo (až 64 znaků) a poté klepněte na tlačítko
OK.
8
Klepněte na tlačítko OK.
9
Zařízení je nyní registrováno v počítači a název
a model zařízení jsou zobrazeny v poli Seznam
skenerů.
POZNÁMKA: Chcete-li přidané zařízení odstranit,
klepněte na tlačítko Odstranit. Stisknutím tlačítka
Úpravy lze změnit jeho název.
Nastavení ovladače WIA (Windows 7, Windows Vista a Windows Server 2008)
Registrujte toto zařízení k ovladači WIA.
POZNÁMKA: Pokud používáte zařízení s IP adresou nebo názvem hostitele specifikovaným během
instalace ovladače WIA, není potřeba následující registraci provádět.
1
V systému Windows klepněte na tlačítko Start a do
pole pro vyhledávání programů a souborů
zadejte Skener. V seznamu s výsledky hledání
klepněte na možnost Zobrazit skenery a
fotoaparáty.
Zobrazí se obrazovka Skenery a fotoaparáty.
POZNÁMKA: V systémech Windows Vista nebo
Windows Server 2008 klepněte na tlačítko Start,
vyberte možnost Ovládací panely, Hardware a zvuk
a poté klepněte na položku Skenery a fotoaparáty.
2-55
2
Příprava před použitím
2
Vyberte v ovladačích WIA stejný název, jako má
toto zařízení, a klepněte na tlačítko Vlastnosti.
POZNÁMKA: Pokud se zobrazí Zabezpečení
systému Windows a nástroj Řízení uživatelských účtů,
nemělo by po dokončení instalace ovladače a softwaru
docházet k žádným potížím. Pokračujte v instalaci.
3
Zaškrtněte políčko Authentication (Ověřování),
zadejte přihlašovací uživatelské jméno (až 64
znaků) a heslo (až 64 znaků) a poté klepněte na
tlačítko OK.
Je-li správa uživatelských jmen pro přihlášení
neplatná, přejděte ke kroku 4.
POZNÁMKA: Pokud neznáte adresu IP zařízení,
obraťte se na správce.
4
Klepněte na tlačítko Zavřít.
Zařízení je zaregistrováno k počítači.
2-56
3 Základní obsluha
V této kapitole jsou popsány následující činnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Přihlášení a odhlášení .................................................. 3-2
Tlačítka rychlé volby a tlačítka programů ..................... 3-3
Obrazovka hlášení........................................................ 3-6
Kopírování .................................................................... 3-7
Tisk – tisk z aplikací.................................................... 3-22
Odesílání .................................................................... 3-24
Příprava na odeslání dokumentu do počítače ............ 3-31
Obrazovka Potvrzení cíle ........................................... 3-42
Určení cíle .................................................................. 3-43
Skenování pomocí ovladače TWAIN .......................... 3-47
Zrušení úlohy.............................................................. 3-49
Kontrola zbývajícího toneru a papíru.......................... 3-50
3-1
Základní obsluha
Přihlášení a odhlášení
Je-li aktivována správa přihlašovacích uživatelských jmen, je před použitím zařízení nezbytné zadat
přihlašovací uživatelské jméno a heslo.
POZNÁMKA: Zapomenete-li své přihlašovací jméno nebo heslo, nebudete se moci přihlásit. V takovém
případě se přihlaste s oprávněním správce a změňte své přihlašovací jméno nebo heslo.
Ve výchozím nastavení je zaregistrován jeden uživatel s oprávněním správce zařízení a jeden s oprávněním
správce. Níže jsou uvedeny vlastnosti výchozího uživatele.
Uživatelské jméno:
Přihl. uživ. jméno:
Přihl. heslo:
Úroveň přístupu:
DeviceAdmin
2600
2600
Správce
Kvůli bezpečnosti se doporučuje pravidelně měnit uživatelské jméno, přihlašovací uživatelské jméno
a přihlašovací heslo.
Přihlášení
POZNÁMKA: Podrobnosti o vkládání znaků naleznete v části Metoda vkládání znaků na Dodatek-5.
Přihl. uživ. jméno:L b
*******************
Přihl. heslo:
1
Objeví-li se během práce tato obrazovka, zadejte
přihlašovací uživatelské jméno.
2
Stiskněte tlačítko V. Kurzor se přesune na
přihlašovací heslo.
3
Zadejte přihlašovací heslo.
[Přihlášení]
Pomocí tlačítka U posuňte kurzor na přihlašovací
uživatelské jméno.
4
Zkontrolujte přihlašovací uživatelské jméno a
heslo a stiskněte tlačítko [Přihlášení] (tlačítko pro
pravý výběr).
Odhlášení
Chcete-li se odhlásit ze zařízení, stiskněte tlačítko
Logout (Odhlásit). Objeví se znovu obrazovka pro
zadání uživatelského jména a hesla.
3-2
Základní obsluha
Tlačítka rychlé volby a tlačítka programů
Níže jsou popsána tlačítka rychlé volby a program na ovládacím panelu.
Tlačítka rychlé volby
Pokud pod tlačítka rychlé volby uložíte nějaké cíle, budete moci požadovaný cíl zadat jedním stisknutím
příslušného tlačítka.
Zadání cíle pomocí tlačítka rychlé volby
B b
Adresa:
*
1
V poli Adresa stiskněte tlačítko rychlé volby, pod
kterým je cíl uložen.
Vyvolání pomocí tlačítek rychlé volby 1 až 11
[
ABC
Text
Stiskněte tlačítko rychlé volby, pod kterým je cíl
uložen.
]
Vyvolání pomocí tlačítek rychlé volby 12 až 22
Stisknutím tlačítka Shift Lock (Zámek přepínače)
rozsviťte indikátor vedle tlačítek a potom stiskněte
tlačítko rychlé volby, pod kterým je cíl uložen.
Připrav. k odeslání.
Cíl: 1
p :sally@olivettiN
1stranný 300 x 300dpi
[ Oboustr.][RozlSken]
2
Zobrazí se zpráva Hotovo a dojde k načtení
uložené adresy.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Jakýkoli již zadaný cíl se
přepíše.
Tlačítka programů
Nastavení různých funkcí, které často používáte ke kopírování a odesílání, můžete uložit souhrnně jako
program. Pak budete moci aktuální nastavení různých funkcí změnit na uložená nastavení pouhým stisknutím
tlačítka příslušného programu.
POZNÁMKA: Následující funkce jsou již registrovány pod tlačítkem Program 1. Tato funkce umožňuje
kopírovat přední a zadní stranu průkazu totožnosti nebo jiného dokumentu, který je menší než formát
Statement nebo A5, na jednu stránku. Přestože jsou funkce smazány přepsáním tlačítka Program 1, můžete
registrovat totéž nastavení použitím tlačítka Function Menu.
Možnosti přiblížení: Automatické přiblížení
Kombinace: 2 v 1
Souvislé skenování: Zapnuto
Formát originálu: Statement/A5
Výběr papíru: Zásobník 1
3-3
3
Základní obsluha
Na tlačítku Program 1 je natištěn údaj ID Card
Copy (Kopírování průkazu totožnosti). Když
funkce smažete přepsáním tlačítka Program 1,
nalepte štítek přiložený k zařízení a napište na něj
název funkce.
Postup pro kopírování ID karty je popsán dále.
1
Pokud tlačítko/indikátor Copy nesvítí, stiskněte
tlačítko Copy.
POZNÁMKA: Je-li obrazovka hlášení vypnutá,
stiskněte tlačítko Power (Napájení) a počkejte, až se
zařízení zahřeje.
2
Umístěte originál na kontaktní sklo.
Položte originál dolů stranou, kterou chcete
skenovat, doprostřed oblasti pro skenování
formátu Statement nebo A5.
POZNÁMKA: Další informace o vkládání naleznete
v části Vkládání originálů na straně 2-45.
Vyvoláno.
3
Stiskněte tlačítko Program 1.
Funkce kopírování ID karty je vyvolána.
z Program 1
4
Stiskněte tlačítko Start. Zahájí se skenování.
5
Obraťte originál na kontaktním skle a stiskněte
tlačítko Start.
6
Po naskenování všech originálů spustíte
kopírování stisknutím tlačítka [Konec sken.]
(tlačítko Right Select).
3-4
Základní obsluha
Uložení nastavení
Po dokončení nastavení stiskněte a po dobu 3 sekund
podržte jedno z tlačítek Program 1 až 4 – podle toho,
kam chcete nastavení uložit. Aktuální nastavení se
uloží pod tlačítko vybraného programu.
Uloženo.
z Program 1
3
Změna a odstranění nastavení
Nabídka:
a b
1
Přepsat
*********************
2 Odstranit
Přepsat.
Jste si jisti?
z Program 1
[
Ano
] [
Ne
1
Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte jedno
z tlačítek Program 1 až 4 podle toho, kde je
uloženo nastavení, které chcete změnit/odstranit.
Zobrazí se okno Nabídka.
2
Chcete-li nahradit uložené nastavení aktuálním
nastavením, vyberte pomocí tlačítka U nebo V
možnost [Přepsat] a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí
se obrazovka pro potvrzení. Stisknutím položky
[Ano] (tlačítko pro levý výběr) nastavení změníte.
]
Chcete-li uložené nastavení odstranit, vyberte
pomocí tlačítka U nebo V možnost [Odstranit]
a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se obrazovka pro
potvrzení. Stisknutím tlačítka [Ano] (tlačítko pro
levý výběr) nastavení odstraníte.
Vymazat.
Jste si jisti?
z Program 1
[
Ano
] [
Ne
]
Vyvolání nastavení
Stiskněte jedno z tlačítek Program 1 až 4 podle toho, kde je uloženo nastavení, které chcete vyvolat. Aktuální
nastavení různých funkcí bude nahrazeno uloženým nastavením.
3-5
Základní obsluha
Obrazovka hlášení
V následujících příkladech jsou vysvětlena hlášení a ikony používané na obrazovce hlášení.
Připr. ke kopírování.
Kopií:
1
A4q
sA
A4a
100%
[ Přiblížení ] [
]
1
2
3
4
5
1
6
7
Obrazovka pro kopírování
Připrav. k odeslání.
Cíl: 1
p :sally@olivettiN
1stranný
[ Oboustr. ] [
]
Obrazovka pro odesílání
Referenční
číslo
Význam
1
Ukazuje aktuální stav zařízení. Při práci s ovládacím panelem zobrazuje také
název aktuální nabídky.
2
Zobrazí ikonu, která ukazuje aktuálně vybraný zdroj podávání papíru. Význam
každé z ikon je uveden níže.
A
Aktuálně je vybrán standardní zásobník papíru. Zobrazí-li se tato ikona
jako G, není v zásobníku žádný papír.
B
C
Aktuálně je vybrán zásobník pro doplňkový podavač papíru. Zobrazí-li se
tato ikona jako H nebo I, není v zásobníku žádný papír.
F
Aktuálně je vybrán univerzální zásobník. Zobrazí-li se tato ikona jako L ,
není v univerzálním zásobníku žádný papír.
3
Zobrazuje formát originálu (originálů).
4
Zobrazuje aktuální nastavení, pokud existuje odpovídající nabídka, kterou lze
vybrat pomocí tlačítek pro levý a pravý výběr.
5
Zobrazuje název aktuální nabídky, kterou lze vybrat pomocí tlačítek pro levý a
pravý výběr.
6
Zobrazuje počet kopií.
7
Zobrazuje formát papíru ke kopírování.
8
Zobrazuje počet cílů.
9
Zobrazuje cíl.
3-6
8
9
4
5
Základní obsluha
Kopírování
Základní postupy při kopírování naleznete níže.
Prvek, který se používá k obsluze
3
1
Pokud tlačítko/indikátor Copy nesvítí, stiskněte
tlačítko Copy.
POZNÁMKA: Je-li obrazovka hlášení vypnutá,
stiskněte tlačítko Power (Napájení) a počkejte, až se
zařízení zahřeje.
2
Vložte originály na kontaktní sklo nebo do
podavače originálů.
POZNÁMKA: Další informace o vkládání naleznete
v části Vkládání originálů na straně 2-45.
Připr. ke kopírování.
Kopií: 1
Letterq sA Lettera
100%
[ Přiblížení][Papír ]
3
Zdrojem papíru ke kopírování je zdroj zobrazený
na panelu.
Zdroj papíru
Potřebujete-li změnit zdroj papíru, použijte
nabídku Výběr papíru. Pokud je vybrána položka
[Auto], bude automaticky vybrán nejvhodnější
zdroj papíru.
Výběr papíru:
a b
1
*Auto
*********************
2 A A4a
Běžný
3 B A5a
Běžný
3-7
Základní obsluha
4
Stisknutím tlačítka Auto Color, Full Color nebo
Black&White zvolte barevný režim.
POZNÁMKA: Níže je uvedeno nastavení každé
klávesy (barevného režimu).
Tlačítko Auto Color:
Automaticky detekuje, zda je originál barevný nebo
černobílý, a podle toho skenuje.
Tlačítko Full Color:
Skenuje veškeré dokumenty v plných barvách.
Tlačítko Black& White:
Skenuje veškeré dokumenty černobíle.
5
K zadání počtu kopií použijte číselná tlačítka.
Zadejte požadovaný počet do 999.
6
Kopírování zahajte stisknutím tlačítka Start.
7
Dokončené kopie odebírejte z horní přihrádky.
3-8
Základní obsluha
Nastavení sytosti
Tento postup slouží k úpravě sytosti kopií.
Způsob nastavení sytosti
Popis
Ručně
Sytost lze nastavit pomocí 7 úrovní.
Automaticky
Optimální sytost je zvolena podle
sytosti originálu.
Prvek, který se používá k obsluze
POZNÁMKA: Automatický režim můžete nastavit jako výchozí. Je-li barevný režim nastaven na plnobarevné
skenování, nelze použít automatické nastavení.
Postup při úpravě sytosti kopií je popsán dále.
Nabídka funkcí:
a b
1
Výběr papíru
g
*********************
2 Uspořádat
T
T
3 Oboustr.
[ Ukončit ]
Sytost:
a b
1 Auto
2 *Ručně
*********************
1
Stiskněte tlačítko Function Menu. Zobrazí se
okno Nabídka funkcí.
2
Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[Sytost].
3
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka Sytost.
4
Tlačítkem U nebo V vyberte položku [Auto] nebo
[Ruční].
3-9
3
Základní obsluha
Ručně:
a b
1
u Světlejší -3
*********************
2 v Světlejší -2
3 w Světlejší -1
5
Stiskněte tlačítko OK.
Pokud bylo vybráno tlačítko [Ručně], zobrazí se
položka Ručně. Pomocí tlačítka U nebo V zvolte
požadovanou sytost a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se hlášení Hotovo a opět se zobrazí
základní obrazovka.
6
3-10
Stiskněte tlačítko Start. Spustí se kopírování.
Základní obsluha
Výběr kvality obrazu
Vyberte kvalitu obrazu, která odpovídá typu originálu.
Prvek, který se používá k obsluze
3
Možnosti nastavení kvality ukazuje níže uvedená tabulka.
Možnosti kvality
obrazu
Popis
Text a foto
pro originály s textem i fotografiemi
Foto
pro fotografie pořízené fotoaparátem
Text
pro originály, které obsahují především text
Mapa
Pro mapy apod.
Tištěný dokument
Pro dokumenty vytištěné na tomto zařízení.
Postup při výběru kvality kopií je popsán dále.
Nabídka funkcí:
a b
1
Výběr papíru
g
*********************
2 Uspořádat
T
3 Oboustr.
T
[ Ukončit ]
Původní obraz:
a b
1
*Text + foto
*********************
2 Foto
3 Text
1
Stiskněte tlačítko Function Menu. Zobrazí se
okno Nabídka funkcí.
2
Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[Původní obraz].
3
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka Původní
obraz.
3-11
Základní obsluha
4
Pomocí tlačítka U nebo V vyberte kvalitu obrazu
vhodnou pro typ originálu.
5
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se hlášení Hotovo
a opět se zobrazí základní obrazovka.
6
Stiskněte tlačítko Start. Spustí se kopírování.
3-12
Základní obsluha
Kopírování s přiblížením
Nastavením přiblížení zmenšíte nebo zvětšíte obraz originálu. K dispozici jsou následující možnosti přiblížení:
Prvek, který se používá k obsluze
3
Automatické přiblížení
Legal: 129 %
Automaticky zmenší nebo zvětší obraz originálu podle
formátu vybraného papíru.
Letter R
A5
A4: 141 %
Statement-R: 64 %
A6: 70 %
Zadat přiblížení
Umožňuje ruční nastavení zmenšení nebo zvětšení
obrazu originálu v rozmezí 25 až 400 % v krocích po
1 %.
25 %
400 %
Standardní přiblížení
Zmenšuje nebo zvětšuje obraz pomocí přednastavených hodnot.
3-13
Základní obsluha
Dostupné jsou následující hodnoty lupy:
Model
Palcové
modely
Metrické
modely
Metrické
modely (Asie
a Tichomoří)
Úroveň přiblížení (originál – kopie)
Standardní
100 %, 400 % (max.), 200 %, 129 % (Statement >> Letter),
78 % (Legal >> Letter), 64 % (Letter >> Statement), 50 %,
25 % (min.)
Jiné
141% (A5 >> A4), 115% (B5 >> A4), 90% (Folio >> A4),
86 % (A4 >> B5), 70 % (A4 >> A5)
Standardní
100 %, 400 % (max.), 200 %, 141 % (A5 >> A4),
115 % (B5 >> A4), 86 % (A4 >> B5), 70 % (A4 >> A5),
50 %, 25 % (min.)
Jiné
129 % (Statement >> Letter), 90 % (Folio >> A4),
78 % (Legal >> Letter), 64 % (Letter >> Statement)
Standardní
100 %, 400 % (max.), 200 %, 141 % (A5 >> A4),
115 % (B5 >> A4), 90 % (Folio >> A4), 86 % (A4 >> B5),
70 % (A4 >> A5), 50 %, 25% (min.)
Jiné
129 % (Statement >> Letter), 78 % (Legal >> Letter),
64 % (Letter >> Statement)
Používání přiblížení při kopírování je popsáno dále.
Nabídka funkcí:
a b
1
Výběr papíru
g
*********************
2 Uspořádat
T
T
3 Oboustr.
[ Ukončit ]
Přiblížení:
a b
1
*100%
*********************
2 Auto
3 Standardní
1
Stiskněte tlačítko Function Menu. Zobrazí se
okno Nabídka funkcí.
2
Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[Přiblížení].
3
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka
Přiblížení.
4
Pomocí tlačítka U nebo V zvolte požadované
zvětšení.
Chcete-li při kopírování zachovat velikost
originálu, vyberte hodnotu [100 %].
Chcete-li automatické zvětšení či zmenšení,
vyberte položku [Auto].
3-14
Základní obsluha
Chcete-li použít fixní zvětšení, vyberte položku
[Standardní Lupa] a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí
se nabídka Standardní. Pomocí tlačítka U nebo V
zvolte požadované zvětšení. Pokud zvolíte
položku [Jiné] a stisknete tlačítko OK, budete si
moci vybrat z dalších hodnot zvětšení.
Standardní Lupa:a b
1
400%
*********************
2 200%
3 141% A5 >> A4
Chcete-li zadat zvětšení, vyberte položku [Zadat
přiblížení] a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se
nabídka Zadat přiblížení. Ke zvětšení či zmenšení
použijte číselná tlačítka.
Zadat přiblížení: D b
(25 - 400)
*****200%
5
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se hlášení
Dokončeno a opět se zobrazí základní obrazovka.
6
Stiskněte tlačítko Start. Spustí se kopírování.
3-15
3
Základní obsluha
Oboustranné kopírování
Vytváří oboustranné kopie. K dispozici jsou následující možnosti oboustranného kopírování.
Můžete také vytvářet jednostranné kopie z oboustranného originálu nebo originálu s dvoustranami, například
z knihy. K dispozici jsou následující režimy:
Prvek, který se používá k obsluze
Jednostranný originál na oboustranné kopie
5
4
5
Vytvoří oboustranné kopie z jednostranných originálů.
Je-li počet originálů lichý, zůstane zadní strana
poslední kopie prázdná.
3
3
4
1
2
2
1
Originál
Kopírovat
A
ghi
def
ghi
abc
abc
def
abc
K dispozici jsou následující volby vazby:
B
ghi
def
Originál
Kopie
A Vazba originálu vlevo/vpravo na Vazba vlevo/
vpravo: Obrazy na druhých stranách nejsou
otočené.
B Vazba originálu vlevo/vpravo na vazbu kopií
nahoře: Obrazy na druhých stranách budou
otočené o 180°. Kopie lze svázat na horním okraji,
přičemž text bude mít při otočení stránky tutéž
orientaci.
Oboustranný originál na jednostranné kopie
1
1
2
2
Originál
Zkopíruje každou stranu oboustranného originálu na
dva jednotlivé listy. Je nutný podavač originálů.
Kopie
3-16
Základní obsluha
K dispozici jsou následující volby vazby:
•
•
Vazba vlevo/vpravo: Obrazy na druhých stranách
nejsou otočené.
Vazba nahoře: Obrazy na druhých stranách
budou otočené o 180 °.
Oboustranný originál na oboustranné kopie
5
5
3
3
Z oboustranných originálů vytvoří oboustranné kopie.
Je nutný podavač originálů.
4
4
1
1
2
2
Originál
Kopie
POZNÁMKA: Podporované formáty papíru pro kopírování oboustranných originálů na oboustranné kopie
jsou Legal, Letter, Oficio II, Executive, A4, B5, A5 a Folio.
Postup při dvoustranném/oboustranném kopírování je popsán dále.
Nabídka funkcí:
a b
1
Výběr papíru
g
*********************
2 Uspořádat
T
3 Oboustr.
T
[ Ukončit ]
Oboustr.:
a b
1
*1-str. >> 1-str.
*********************
2 1-str. >> 2-str.
3 2-str. >> 1-str.
1
Stiskněte tlačítko Function Menu. Zobrazí se
okno Nabídka funkcí.
2
Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[Oboustr.].
3
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka
Oboustranné.
4
Pomocí tlačítka U nebo V zvolte požadovaný
režim oboustranného kopírování.
Pokud zvolíte možnost [1-str. >> 2-str.], vyberte
položku [Podrobn.] (tlačítko pro pravý výběr). Pak
budete moci zvolit okraj vazby hotových kopií
a orientaci originálu.
Dokončení. Vazba: a b
1
*o Vlevo/vpravo
*********************
2 p Nahoře
3-17
3
Základní obsluha
Po stisknutí tlačítka OK zvolte okraj vazby
hotových kopií a orientaci originálu.
Orient. originálu:a b
1
*c HorníOkrajNahoře
*********************
2 d HorníOkrajVlevo
Pokud zvolíte možnost [2-str. >> 1-str.], vyberte
položku [Podrobn.] (tlačítko pro pravý výběr). Pak
budete moci zvolit okraj vazby hotových kopií
a orientaci originálu.
a b
Orig. vazba:
1
*o
Vlevo/vpravo
*********************
2 p Nahoře
Po stisknutí tlačítka OK zvolte okraj vazby
originálu a hotových kopií a orientaci originálu.
Orient. originálu:a b
1
*c HorníOkrajNahoře
*********************
2 d HorníOkrajVlevo
Pokud zvolíte možnost [2-str. >> 2-str.], stiskněte
tlačítko [Podrobn.] (tlačítko pro pravý výběr). Pak
budete moci zvolit okraj vazby originálu a orientaci
originálu.
a b
Orig. vazba:
1
*o Vlevo/vpravo
*********************
2 p Nahoře
Po stisknutí tlačítka OK zvolte okraj vazby
hotových kopií a orientaci originálu.
Dokončování vazby:a b
1
*c HorníOkrajNahoře
*********************
2 d HorníOkrajVlevo
Po stisknutí tlačítka OK zvolte okraj vazby
originálu a hotových kopií a orientaci originálu.
Orient. originálu:a b
1
*c HorníOkrajNahoře
*********************
2 d HorníOkrajVlevo
5
3-18
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se hlášení Hotovo
a opět se zobrazí základní obrazovka.
Základní obsluha
Skenování...
6
Stiskněte tlačítko Start. Spustí se kopírování.
Pokud je originál umístěn na kontaktním skle,
vyměňte jej za další a stiskněte tlačítko Start.
Úloha č.:
9999
Počet stran:
1
[ Zrušit ]
Pokud již není další originál, vyberte položku
[Konec sken.] (tlačítko pro pravý výběr). Spustí se
kopírování.
Vložte originál
a stiskněte Start.
Úloha č.:
9999
Počet stran:
3
[Zrušit] [Konec sken.]
3-19
3
Základní obsluha
Uspořádání kopií
Zařízení umožňuje uspořádat kopie během kopírování.
Prvek, který se používá k obsluze
Funkci Uspořádat lze použít například pro níže uvedené úlohy.
3
2
1
3
Skenuje více originálů a zajistí výstup kompletních sad
kopií setříděných podle čísla strany.
3
2
2
1
1
3
2
1
Originál
Kopie
Postup uspořádání při kopírování je vysvětlen níže.
Nabídka funkcí:
a b
1
Výběr papíru
g
*********************
2 Uspořádat
T
3 Oboustr.
T
[ Ukončit ]
Uspořádat:
a b
1 Vypnuto
2
*Zapnuto
*********************
1
Stiskněte tlačítko Function Menu. Zobrazí se
okno Nabídka funkcí.
2
Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[Uspořádat].
3
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka
Uspořádat.
4
Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[Vypnuto] nebo [Zapnuto].
3-20
Základní obsluha
5
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se hlášení Hotovo
a opět se zobrazí základní obrazovka.
6
Stiskněte tlačítko Start. Spustí se kopírování.
3
3-21
Základní obsluha
Tisk – tisk z aplikací
Při tisku z aplikací postupujte níže uvedeným způsobem.
POZNÁMKA: Chcete-li tisknout dokumenty z aplikací, nainstalujte do počítače ovladač tiskárny z dodaného
disku CD-ROM (Product Library).
1
V aplikaci vytvořte dokument.
2
V aplikaci vyberte nabídku Soubor a zvolte
možnost Tisk. Zobrazí se dialogové okno Tisk.
3
Klepněte na tlačítko T vedle pole Název
a v seznamu vyberte toto zařízení.
4
Do pole Počet kopií zadejte požadovaný počet
kopií. Zadejte číslo do 999.
Tisknete-li více než jeden dokument, vyberte
možnost Kompletovat, aby se vytisknuté
dokumenty řadily podle čísel stránek.
5
Klepněte na tlačítko Předvolby. Zobrazí se
dialogové okno Předvolby.
6
Vyberte kartu Základní a po klepnutí na seznam
Formáty strany... vyberte velikost papíru.
Chcete-li tisknout na speciální papír, například na
silný papír nebo fólii, vyberte typ média v nabídce
Typ média.
3-22
Základní obsluha
7
Klepněte na položku Zdroj a vyberte zdroj papíru.
POZNÁMKA: Zvolíte-li možnost Autom. volba
zdroje, budou papíry podávány automaticky z toho
zdroje papíru, v němž jsou vloženy papíry optimálního
formátu a typu. Chcete-li tisknout na speciální papír,
jako je obálka nebo silný papír, vložte jej do
univerzálního zásobníku a vyberte možnost Univ.
zás..
8
Vyberte orientaci papíru Na výšku nebo Na šířku
tak, aby odpovídala orientaci dokumentu.
Vyberete-li možnost Otočené, vytiskne se
dokument otočený o 180°.
9
Klepnutím na tlačítko OK se vrátíte do dialogového
okna Tisk.
10 Klepnutím na tlačítko OK zahájíte tisk.
Nápověda k ovladači tiskárny
Součástí ovladače tiskárny je nápověda. Potřebujete-li
získat informace o nastavení tisku, otevřete obrazovku
nastavení tisku ovladače tiskárny a zobrazte nápovědu
podle následujícího postupu:
•
•
3-23
Klepněte na tlačítko [?] v pravém horním rohu
obrazovky a potom klepněte na položku, o které
potřebujete získat informace.
Klepněte na požadovanou položku a stiskněte
klávesu [F1] na klávesnici.
3
Základní obsluha
Odesílání
Zařízení dokáže odeslat naskenovaný obrázek jako přílohu e-mailové zprávy nebo na počítač, který je připojený
k síti. K tomu je zapotřebí zaregistrovat v síti adresu odesílatele a cíle (příjemce).
Musí také existovat síťové prostředí, které umožní zařízení připojit se k poštovnímu serveru. Doporučuje se
použít síť LAN, která je vhodná díky své bezpečnosti i rychlosti.
Odesílaný obrázek lze také zároveň tisknout nebo odeslat do schránky dokumentů.
Chcete-li použít funkci skenování, postupujte podle následujících kroků:
•
Naprogramujte na zařízení nastavení včetně nastavení pro e-mail.
•
Pomocí nástroje Embedded Web Server (vnitřní webová stránka ve formátu HTML) zaregistrujte adresu IP,
název hostitele serveru SMTP a příjemce.
•
Cíl zaregistrujte v adresáři nebo pomocí tlačítek rychlé volby.
•
Je-li zvolena složka v počítači (SMB/FTP), musí být cílová složka sdílená. Chcete-li nastavit složku
v počítači, obraťte se na správce sítě.
•
Proveďte podrobné nastavení přenosu (má-li být cílem schránka dokumentů nebo chcete-li tisknout
a odesílat obraz současně).
Základní postupy odesílání popisují níže uvedené pokyny. K dispozici jsou následující čtyři možnosti:
•
Odeslat jako e-mail: odešle naskenovaný obraz originálu jako přílohu e-mailové zprávy... strana 3-25
•
Odeslat do složky (SMB): uloží naskenovaný obraz originálu do sdílené složky jakéhokoli počítače... strana
3-27
•
Odeslat do složky (FTP): uloží naskenovaný obraz originálu do složky na serveru FTP... strana 3-27
POZNÁMKA: Možnosti odesílání lze kombinovat. Viz část Odesílání na různé typy cílů (vícenásobné
odesílání) na straně 3-46.
3-24
Základní obsluha
Odeslat jako e-mail
Odešle naskenovaný obraz originálu jako přílohu e-mailové zprávy.
Prvek, který se používá k obsluze
3
POZNÁMKA:
•
Musí existovat síťové prostředí, jehož prostřednictvím se toto zařízení připojí k poštovnímu serveru.
Doporučuje se síť LAN, která zařízení umožní připojit se k poštovnímu serveru kdykoliv.
•
Nejdříve přejděte do nástroje Embedded Web Server a nastavte požadované hodnoty pro odesílání e-mailů.
.
Podrobnosti naleznete v části Embedded Web Server (nastavení pro e-mail) na straně 2-23
•
Podrobnosti o vkládání znaků naleznete v části Metoda vkládání znaků na Dodatek-5.
1
Stiskněte tlačítko Send.
Zobrazí se okno pro odesílání.
Odeslat (komu):
a b
1
p
E-mail
*********************
2 G Složka (SMB)
3 H Složka (FTP)
B b
Adresa:
*
[
ABC
Text
2
Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[E-mail].
3
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se okno Adresa.
4
Zadejte cílovou e-mailovou adresu.
]
3-25
Základní obsluha
POZNÁMKA: Cíl můžete určit pomocí adresáře nebo
pomocí tlačítek rychlé volby. Viz část Určení cíle na
straně 3-43.
Připrav. k odeslání.
Cíl: 1
p :sally@olivettiN
1stranný 300x300 dpi
[Oboustr. ][RozlSken]
5
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se hlášení Hotovo
a opět se zobrazí základní obrazovka.
POZNÁMKA: Je-li obrazovka pro potvrzení nového
cíle nastavena na možnost [Zapnuto], zobrazí se
obrazovka pro potvrzení zadané e-mailové adresy.
Zadejte stejnou e-mailovou adresu znovu a stiskněte
tlačítko OK.
6
Máte-li další cíle, stiskněte tlačítko Confirm/Add
Destination (Potvrďte/Přidejte cíl). Opakováním
kroků 2 až 5 zadejte další cíle. Je možné zadat až
100 cílů.
Chcete-li se vrátit na základní obrazovku, stiskněte
tlačítko [Ukončit] (tlačítko pro pravý výběr).
Stisknutím tlačítka Confirm/Add Destination
(Potvrďte/Přidejte cíl) potvrďte nebo odstraňte
zadané cíle. Pomocí tlačítka U nebo V zvolte cíl
a stiskněte tlačítko OK. Poté můžete cíl upravit
nebo odstranit.
Potvrzení cíle:
a b
p Morgan@olivetti...
*********************
p aaaaaaaaa@olivettiN
p bbbbbbbbb@olivettiN
[ Přidat ] [ Ukončit ]
Chcete-li se vrátit na základní obrazovku, stiskněte
položku [Ukončit] (tlačítko pro pravý výběr).
7
Stiskněte tlačítko Start. Zahájí se přenos.
POZNÁMKA: Pokud byla obrazovka pro potvrzení
cíle před přenosem nastavena na možnost [Zapnuto],
zobrazí se po stisknutí tlačítka Start obrazovka pro
potvrzení cíle. Další informace naleznete v části
Obrazovka Potvrzení cíle na straně 3-42.
3-26
Základní obsluha
Odeslat do složky (SMB)/Odeslat do složky (FTP)
Tato funkce uloží naskenovaný obraz originálu do uvedené sdílené složky jakéhokoliv počítače.
Uloží naskenovaný obraz originálu do složky na serveru FTP.
Prvek, který se používá k obsluze
3
POZNÁMKA:
•
Podrobnosti o sdílení složek naleznete v nápovědě operačního systému.
•
Zkontrolujte, zda jsou položky SMB Protocol (Protokol SMB) nebo FTP v nástroji Embedded Web Server
nastaveny na možnost On (Zapnuto). Podrobné informace naleznete v příručce Embedded Web Server
Embedded Web Server Operation Guide (Návod k obsluze Embedded Web Server).
•
Podrobnosti o vkládání znaků naleznete v části Metoda vkládání znaků na Dodatek-5.
1
Stiskněte tlačítko Send.
Zobrazí se okno pro odeslání.
Odeslat (komu):
a b
1 p E-mail
2
G Složka (SMB)
*********************
3 H Složka (FTP)
2
3-27
Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[Složka (SMB)] nebo [Složka (FTP)].
Základní obsluha
Náz. host. (SMB): A b
Osaka SD*
[
ABC
Text
3
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka Náz.
host. (SMB) nebo Náz. host. (FTP).
4
Zadejte název hostitele.
]
nebo
Náz. host. (FTP): A b
Osaka SD*
[
ABC
Text
A b
Cesta:
SD3\report*
[
]
ABC
Text
ABC
Text
[
ABC
Text
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se okno Cesta.
6
Zadejte název cesty. Pamatujte na to, že na
cílovém počítači je potřeba zadat sdílený název a
nikoliv název složky.
7
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se okno Přihl. uživ.
jméno.
8
Zadejte přihlašovací uživatelské jméno. Musíte
zadat název účtu cílového počítače.
9
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se okno Přihl. heslo.
]
A b
Přihl. heslo:
OOOOOOOOOOO*
5
]
Přihl. uživ. jméno:C b
Maury*
S
[
POZNÁMKA: Cíl můžete určit pomocí adresáře nebo
pomocí tlačítek rychlé volby. Viz část Určení cíle na
straně 3-43.
]
10 Zadejte přihlašovací heslo. Musíte zadat heslo
účtu na cílovém počítači.
3-28
Základní obsluha
11 Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se obrazovka pro
Zkontr. připojení.
Jste si jisti?
[
Ano
] [
Ne
potvrzení.
]
POZNÁMKA: Je-li obrazovka pro potvrzení zadání
nového cíle nastavena na možnost [Zapnuto], zobrazí
se obrazovka pro potvrzení zadaného názvu hostitele
a cesty. Znovu zadejte stejný název hostitele a cestu
a stiskněte tlačítko OK na příslušných obrazovkách.
Následující údaje jsou povinné.
POZNÁMKA: Zapomenete-li své přihlašovací jméno a heslo, nebudete moci odesílat data. Kontaktujte
správce a zkontrolujte své přihlašovací jméno a heslo.
Odeslání do složky (SMB)
Položka
Zadávaná data
Max. počet znaků
Název hostitele
(SMB)*
název hostitele a adresa IP počítače, který má přijímat
data
Až 64 znaků
Cesta
cesta k přijímací složce,
Např.: uzivatel\nazev_sdileni.
Až 128 znaků
Přihlašovací
uživatelské jméno
uživatelské jméno pro přístup do počítače,
například abcdnet\jan.hora
Až 64 znaků
Přihlašovací heslo
heslo pro přístup do počítače
Až 64 znaků
*
Chcete-li zadat jiné než výchozí číslo portu (139), zadejte hodnotu ve formátu „název hostitele: číslo
portu“ (např.: SMBhostname: 140).
Odeslání do složky (FTP)
Položka
Zadávaná data
Max. počet znaků
Název hostitele
(FTP)*
název hostitele nebo adresa IP serveru FTP
Až 64 znaků
Cesta
cesta k přijímací složce,
Např.: uzivatel\data_skenovani.
(nezadáte-li cestu, uloží se data v domovském adresáři)
až 128 znaků
Přihlašovací
uživatelské jméno
uživatelské jméno pro přihlášení k serveru FTP
až 64 znaků
Přihlašovací heslo
heslo pro přihlášení k serveru FTP
až 64 znaků
*
Chcete-li zadat jiné než výchozí číslo portu (21), zadejte hodnotu ve formátu „název hostitele: číslo
portu“ (např. SMBhostname: 140).
3-29
3
Základní obsluha
Potvrzení cíle:
a b
p Morgan@olivettiN
b
0667640000
*********************
b 0667741234
[ Přidat ] [ Ukončit ]
12 Stiskněte [Ano] (tlačítko pro levý výběr). Poté se
vytvoří připojení k zadanému cíli.
Je-li připojení úspěšné, zobrazí se na obrazovce
hlášení Připojeno. Stiskněte tlačítko [OK] (tlačítko
pro pravý výběr). Zobrazí se hlášení Hotovo
a opět se zobrazí základní obrazovka.
Jestliže se připojení nezdaří, zobrazí se na
obrazovce hlášení Nelze se připojit. Stiskněte
tlačítko [OK] (tlačítko pro pravý výběr). Opět se
zobrazí obrazovka uvedená v kroku 3. Zkontrolujte
cíl a zadejte jej znovu.
13 Máte-li další cíle, stiskněte tlačítko Add
Destination. Opakováním kroků 2 až 12 zadejte
další cíle. Je možné zadat až 100 cílů.
Potvrzení cíle:
a b
OSAKA SD
*********************
14 Pomocí tlačítka Confirm/Add Destination
(Potvrďte/Přidejte cíl) potvrďte zadané cíle.
Pomocí tlačítka U nebo V zvolte cíl a stiskněte
tlačítko OK. Poté můžete cíl upravit nebo odstranit.
[ Přidat ] [ Ukončit ]
Chcete-li se vrátit na základní obrazovku, stiskněte
položku [Ukončit] (tlačítko pro pravý výběr).
15 Stiskněte tlačítko Start. Zahájí se přenos.
POZNÁMKA: Pokud byla obrazovka pro potvrzení
cíle před přenosem nastavena na možnost [Zapnuto],
zobrazí se po stisknutí tlačítka Start obrazovka pro
potvrzení cíle. Další informace naleznete v části
Obrazovka Potvrzení cíle na straně 3-42.
3-30
Základní obsluha
Příprava na odeslání dokumentu do počítače
Zkontrolujte informace, které je nutné nastavit v zařízení, a poté vytvořte ve svém počítači složku pro příjem
dokumentů. V následujícím popisu jsou použity obrazovky systému Windows 7. Podrobnosti na obrazovkách
budou v jiných verzích systému Windows odlišné.
POZNÁMKA: Přihlaste se do systému Windows s oprávněním správce.
Jak zjistit, co je třeba zadat do pole [Název host.]
Zkontrolujte název cílového počítače.
1
V nabídce Start vyberte položku Počítač a potom
položku Vlastnosti systému.
V okně, které se otevře, zjistíte název počítače.
V systému Windows XP klepněte pravým tlačítkem
myši na položku Tento počítač a vyberte položku
Vlastnosti. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti
systému. V okně, které se otevře, klepněte na
kartu Název počítače a přečtěte si název
počítače.
Pokud existuje pracovní skupina:
Do pole Název host. je třeba zadat všechny znaky
zobrazené v poli Úplný název počítače. (Příklad:
PC4050)
Pokud existuje doména:
Znaky nalevo od první tečky (.) v poli Úplný název
počítače je nutné zadat do pole Název host.
(Příklad: pc4050)
2
Jakmile zjistíte název počítače, klepnutím na
tlačítko
(Zavřít) zavřete obrazovku
Vlastnosti systému.
Po zjištění názvu počítače v systému Windows XP
klepnutím na tlačítko Storno zavřete obrazovku
Vlastnosti systému.
Jak zjistit, co je třeba zadat do pole [Přihl.uživ.jméno]
Zjistěte doménové jméno a uživatelské jméno pro přihlášení do systému Windows.
1
V nabídce Start vyberte položku Všechny
programy (nebo Programy), Příslušenství
a poté Příkazový řádek.
Zobrazí se okno Příkazový řádek.
3-31
3
Základní obsluha
2
Do příkazového řádku zadejte výraz „net config
workstation“ a stiskněte klávesu Enter.
Příklad obrazovky: název uživatele „james.smith“
a název domény „ABCDNET“.
3-32
Základní obsluha
Vytvoření sdílené složky
V cílovém počítači vytvořte sdílenou složku pro příjem dokumentů.
POZNÁMKA: Jestliže je ve vlastnostech systému pracovní skupina, konfigurujte níže uvedené nastavení
tak, aby byl přístup ke složce omezen na určitého uživatele nebo skupinu.
1 V nabídce Start vyberte položku Ovládací panely, Vzhled a přizpůsobení a potom položku Možnosti
složky.
V systému Windows XP klepněte na položku Tento počítač a v nabídce Nástroje vyberte položku Možnosti
složky.
2 Klepněte na kartu Zobrazení a zrušte zaškrtnutí políčka Používat průvodce sdílením (doporučeno) v části
Upřesnit nastavení.
V systému Windows XP klepněte na kartu Zobrazení a zrušte zaškrtnutí políčka Používat zjednodušené
sdílení souborů (doporučeno) v části Upřesnit nastavení.
3 Klepnutím na tlačítko OK zavřete obrazovku Možnosti složky.
1
Vytvořte složku na místním disku (C).
POZNÁMKA: Na místním disku (C) můžete
například vytvořit složku s názvem „scannerdata“.
2
3-33
Klepněte na složku scannerdata pravým tlačítkem
myši a poté klepněte na položku Sdílení
a Rozšířené možnosti sdílení. Klepněte na
tlačítko Rozšířené možnosti sdílení.
3
Základní obsluha
Zobrazí se dialogové okno s vlastnostmi složky
scannerdata.
V systému Windows XP klepněte pravým tlačítkem
myši na složku scannerdata a vyberte položku
Sdílení a zabezpečení.... (nebo Sdílení).
3
Zaškrtněte políčko Sdílet tuto složku a klepněte
na tlačítko Oprávnění.
Zobrazí se dialogové okno s oprávněními pro složku
scannerdata.
V systému Windows XP zvolte možnost Sdílet
tuto složku a klepněte na tlačítko Oprávnění.
4
Klepněte na tlačítko Přidat.
5
Do textového pole zadejte jméno uživatele
a klepněte na tlačítko OK.
3-34
Základní obsluha
6
Vyberte zadaného uživatele, zvolte oprávnění pro
změnu a čtení a klepněte na tlačítko OK.
V systému Windows XP přejděte ke kroku 8.
3
POZNÁMKA: Možnost „Everyone“ (Všichni) umožňuje sdílení s libovolným uživatelem v síti. Kvůli většímu
zabezpečení se doporučuje vybrat možnost „Everyone“ (Všichni) a zrušit zaškrtnutí políčka pro čtení.
7
Klepnutím na tlačítko OK na obrazovce Rozšířené
možnosti sdílení obrazovku zavřete.
8
Klepněte na kartu Zabezpečení a klepněte na
tlačítko Upravit.
V systému Windows XP klepněte na kartu
Zabezpečení a potom klepněte na tlačítko Přidat.
9
3-35
Chcete-li přidat uživatele do pole Název skupiny
nebo jméno uživatele, postupujte stejně jako
v kroku 5.
Základní obsluha
10 Vyberte přidaného uživatele, zvolte oprávnění pro
úpravu, čtení a spouštění a potom klepněte na
tlačítko OK.
Kontrola hodnoty [Cesta]
Zkontrolujte název sdílené složky, která bude cílem pro dokumenty.
1
V nabídce Start zadejte do pole pro vyhledávání
programů a souborů hodnotu „\\pc4050“.
Otevře se stránka Výsledky hledání.
V systému Windows XP klepněte v nabídce Start
na položku Hledat, zvolte možnost Všechny
soubory a složky a vyhledejte cílový počítač, do
kterého bude soubor odeslán.
V Průvodci vyhledáváním klepněte na možnost
Počítače nebo osoby a potom na možnost
Počítač v síti.
Do textového pole Název počítače zadejte název
hledaného počítače (pc4050) a klepněte na
tlačítko Hledat.
2
Klepněte na položku „\\pc4050\scannerdata“, která
se zobrazí ve výsledcích hledání.
V systému Windows XP poklepejte na počítač
(„pc4050“), který se zobrazí ve výsledcích hledání.
3
Prohlédněte si zobrazenou složku.
Podívejte se na panel Adresa. Jako cestu je třeba
uvést třetí a následující textové řetězce (f ).
V systému Windows XP poklepejte na složku
scannerdata a prohlédněte si panel Adresa. Do
pole Cesta je třeba zadat textový řetězec umístěný
napravo od třetího zpětného lomítka (\).
(Příklad: scannerdata)
3-36
Základní obsluha
POZNÁMKA: Ve sdílené složce lze rovněž jako umístění specifikovat podsložku, do níž mají být data
odesílána. V takovém případě je třeba do pole Cesta zadat „název sdílené složky\název složky ve sdílené
složce“. Ve výše uvedeném vzorovém okně odpovídá poli Cesta hodnota „scannerdata\projectA“.
3
3-37
Základní obsluha
Nastavení brány firewall systému Windows (pro Windows 7)
Umožňuje sdílet soubory a tiskárny a nastavit port, který se použije při přenosech SMB.
POZNÁMKA: Přihlaste se do systému Windows s oprávněním správce.
Kontrola sdílení souborů a tiskáren
1
V nabídce Start postupně vyberte položky
Ovládací panely, Systém a zabezpečení
a Povolit program v bráně Windows Firewall.
POZNÁMKA: Zobrazí-li se dialogové okno Řízení uživatelských účtů, klepněte na tlačítko Pokračovat.
2
Klepněte na tlačítko Změnit nastavení, zaškrtněte
políčko Sdílení souborů a tiskáren a klepněte na
tlačítko OK.
1
V nabídce Start postupně vyberte položku
Ovládací panely, Systém a zabezpečení
a Zkontrolovat stav brány firewall.
Přidání portu
3-38
Základní obsluha
2
Klepněte na možnost Upřesnit nastavení.
3
3
Klepněte na položku Příchozí pravidla.
4
Klepněte na možnost Nové pravidlo.
5
Vyberte položku Port a klepněte na tlačítko Další.
3-39
Základní obsluha
6
Vyberte možnost TCP, zaškrtněte políčko Určité
místní porty, zadejte hodnotu „139“ a klepněte na
tlačítko Další.
7
Vyberte možnost Povolit připojení a klepněte na
tlačítko Další.
8
Zkontrolujte, zda jsou všechna políčka zaškrtnutá,
a klepněte na tlačítko Další.
3-40
Základní obsluha
9
Do pole Název zadejte „Skenování do SMB“
a klepněte na tlačítko Dokončit.
3
POZNÁMKA: V systémech Windows XP nebo Windows Vista nastavíte port podle níže uvedeného postupu.
1 V nabídce start vyberte položku Ovládací panely, Systém a zabezpečení (nebo Centrum zabezpečení)
a Zkontrolovat stav brány firewall) (nebo Brána firewall systému Windows).
Zobrazí-li se dialogové okno Řízení uživatelských účtů, klepněte na tlačítko Pokračovat.
2 Klepněte na kartu Výjimky a potom klepněte na tlačítko Přidat port...
3 Zadejte nastavení v okně Přidat port.
Do pole Název zadejte libovolný název (např. Skenování do SMB). To bude název nového portu. Do pole
Číslo portu zadejte hodnotu 139. V poli Protokol vyberte možnost TCP.
4 Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno pro přidání portu.
3-41
Základní obsluha
Obrazovka Potvrzení cíle
Pokud byla obrazovka pro potvrzení cíle před přenosem nastavena na možnost [Zapnuto], zobrazí se po
stisknutí tlačítka Start pokyn Proveďte kontrolu všech cílů a stiskněte tlačítko [Další].
Prvek, který se používá k obsluze
Při práci s obrazovkou Potvrzení cíle postupujte níže uvedeným způsobem.
Seznam cílů:
a b
p
Morgan@olivetti...
*********************
b 0667640000
b 0667741234
[ Zrušit ] [ Další ]
1
Pomocí tlačítka U nebo V zkontrolujte všechny
cíle.
Po stisknutí tlačítka OK lze zkontrolovat
podrobnosti nebo odstranit vybranou adresu.
Chcete-li přidat cíl, vraťte se stisknutím tlačítka
[Zrušit] (tlačítko pro levý výběr) na předchozí
obrazovku.
p Morgan@olivettiNa b
1 Podrobn.
2 Odstranit
Stiskněte
Start.
tlačítko
2
Po dokončení kontroly stiskněte tlačítko [Další]
(tlačítko pro pravý výběr). Na obrazovce se
z obrazí pokyn Stiskněte tlačítko Start.
[ Zrušit ]
Existují-li cíle, které jsou skryté nebo dosud
nezkontrolované, zobrazí se hlášení Zkontrolujte
úplně celý seznam cílů a znovu se objeví
obrazovka Seznam cílů. Zkontrolujte všechny cíle.
Zkontrolujte všechny
cíle v seznamu.
3-42
Základní obsluha
3
Položte originál na kontaktní sklo nebo jej vložte do
podavače originálů a stiskněte tlačítko Start.
Zahájí se přenos.
Určení cíle
Při zadávání cíle jej vyberte z adresáře nebo jej zadejte pomocí tlačítek rychlé volby.
Prvek, který se používá k obsluze
Výběr z adresáře
Vyberte cíl registrovaný v adresáři.
Vybrat adresář:
a b
t
Adresář
*********************
t Externí adresář
[ Ukončit ]
Adresář:
a b
k
Design
*********************
l Fiala
l Maury
[ Nabídka ]
1
Na základní obrazovce pro odesílání stiskněte
tlačítko Address Book. Zobrazí se nabídka Vybrat
adresář.
POZNÁMKA: Není-li registrován žádný externí
adresář, nabídka [Externí adresář] se nezobrazí.
2
Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[Adresář] a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se
nabídka Adresář.
Chcete-li použít adresář na serveru LDAP, vyberte
položku [Externí adresář].
3
Pomocí tlačítka U nebo V zvolte požadovaného
uživatele nebo skupinu a stiskněte tlačítko OK.
Vyberete-li uživatele, zobrazí se seznam cílů
registrovaných pro tohoto uživatele.
l Fiala:
a b
b
0667643277
*********************
p fiala@olivetti.N
SMB-PC
[ Nabídka ]
Pokud vyberete skupinu, pokračujte krokem 5.
3-43
3
Základní obsluha
4
Pomocí tlačítka U nebo V zvolte požadovaný cíl
a stiskněte tlačítko OK.
5
Zobrazí se hlášení Hotovo a opět se zobrazí
základní obrazovka.
1
V adresáři stiskněte položku [Nabídka] (tlačítko
pro pravý výběr). Zobrazí se okno Nabídka.
2
Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku [Hledat
(jméno)] a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se okno
pro vyhledávání.
3
Zadejte znaky, které chcete vyhledat.
4
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se adresář a jméno
uživatele, které začíná zadaným řetězcem znaků,
bude na prvním řádku.
Vyhledání cíle
Cíle registrované v adresáři lze v adresáři vyhledávat.
Různé režimy vyhledávání jsou vysvětleny níže.
Vyhledávání v adresáři
Nabídka:
a b
1
Vybrat
*********************
2 Podrobn.
3 Hledat (jméno)
Adresář:
a b
k
Design
*********************
l Fiala
l Maury
[ Nabídka ]
A b
Hledat (jméno):
ma*
S
ABC
[ Text
]
Adresář:
a b
l
Maury
*********************
l Morgan
l Sally
[ Nabídka ]
3-44
Základní obsluha
Vyhledávání v externím adresáři
Externí adresář: a b
l
Fiala
*********************
l Maury
l Morgan
[ Nabídka ]
a b
Nabídka:
1 Vybrat
2 Podrobn.
3
Hledat
*********************
Hledat (jméno):
A b
ma*
S
ABC
[ Nabídka ] [ Text
Externí adresář: a b
l
Maury
*********************
l Morgan
l Sally
[ Nabídka ]
1
V externím adresáři stiskněte položku [Nabídka]
(tlačítko pro pravý výběr). Zobrazí se okno
Nabídka.
3
2
Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[Hledat] a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se okno
pro vyhledávání.
3
Zadejte znaky, které chcete vyhledat.
Stisknete-li položku [Nabídka] (tlačítko pro pravý
výběr) a potom tlačítko OK, zobrazí se okno
Hledat podle, kam můžete zadat vyhledávací klíč
a podmínku vyhledávání. Vyberte pro obojí
požadovanou položku a stiskněte tlačítko OK.
4
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se adresář a jméno
uživatele, které začíná zadaným řetězcem znaků,
bude na prvním řádku.
POZNÁMKA: Otevíráte-li externí adresář poprvé,
zobrazí se nejprve obrazovka pro vyhledávání. Dále
postupujte od kroku 3.
Volba pomocí tlačítek rychlé volby
Vyberte cíl pomocí tlačítek rychlé volby.
Na základní obrazovce pro odesílání nebo na
obrazovce pro zadání cíle stiskněte tlačítko rychlé
volby, pod nímž je cíl uložen.
3-45
Základní obsluha
Odesílání na různé typy cílů (vícenásobné odesílání)
Při zadávání cílů můžete kombinovat e-mailové adresy, složky (SMB nebo FTP) a faxová čísla (pouze
u produktů s instalovanou funkcí faxu). Tato funkce se nazývá vícenásobné odesílání. Je vhodná k odeslání
dokumentu do cílů různých typů (e-mailové adresy, složky atd.) provedením jediné akce.
Počet odesílaných položek
E-mail
Složky (SMP, FTP)
Fax
: až 100
: celkem 1 SMB a FTP
: až 100
V závislosti na nastavení lze také odesílat a tisknout současně.
Postupy jsou stejné jako u příslušných funkcí jednotlivých typů. Pokračujte zadáním e-mailové adresy nebo
cesty ke složce tak, aby se zobrazily v seznamu cílů. Pomocí tlačítka Start zahájíte přenos na všechny cíle
současně.
3-46
Základní obsluha
Skenování pomocí ovladače TWAIN
Tato část vysvětluje postup skenování originálu pomocí ovladače TWAIN.
Postup skenování pomocí ovladače TWAIN je vysvětlen na příkladu. Použití ovladače WIA je obdobné.
1
Spusťte aplikaci kompatibilní s technologií TWAIN.
2
V aplikaci vyberte zařízení a zobrazte dialogové
okno TWAIN.
POZNÁMKA: Podrobné informace o výběru zařízení
naleznete v návodu k obsluze nebo v nápovědě
k dané aplikaci.
3
V dialogovém okně ovladače TWAIN, které se
otevře, vyberte nastavení skenování.
V dialogovém okně ovladače TWAIN se zobrazí
následující nastavení:
3-47
3
Základní obsluha
Položka
Podrobn.
Original
Configurations
Original Size
Vyberte formát skenovaného originálu.
Original
Orientation
Vyberte typ vazby.
Send
Configurations
Duplex Setting
Určete, zda se jedná o jednostranný nebo oboustranný originál.
Image Quality
Configurations
Color Setting
Zvolte barevný režim.
Resolution
Vyberte rozlišení.
Image Quality
Vyberte kvalitu obrazu podle typu originálu.
Density
Vyberte expozici.
Chcete-li expozici nastavit automaticky podle originálu, použijte tlačítko Auto.
Image Quality
Settings
Configuration
Slouží ke kontrole aktuálního nastavení a uložení často používaných
nastavení. Po klepnutí na tlačítko Configuration se otevře obrazovka
nastvení s tlačítky Details, Add current configuration a Delete selected
configuration.
Details
Lze zkontrolovat aktuální nastavení.
Add current
configuration
Uloží aktuální nastavení s názvem a komentářem.
Delete selected
configuration
Odstraní uložené nastavení.
4
Vložte originály na kontaktní sklo nebo do
podavače originálů.
5
Klepněte na tlačítko Scan.
Data dokumentů budou naskenována.
3-48
Základní obsluha
Zrušení úlohy
Chcete-li jakoukoli probíhající úlohu tisku nebo odesílání zrušit, postupujte následujícím způsobem.
Zrušení úlohy
Úlohu lze také zrušit stisknutím tlačítka Stop.
Seznam ruš. úloh: a b
1
Sezn. tisk. úloh
*********************
2 Odesl. sezn.úloh
3 Sezn. úl. ukládání
[ Ukončit ]
Sezn. tisk. úloh: a b
0008
r Kopírovat
s
**********************
0009 W maury's data s
0010 W MicrosoftworN s
[Obnovit]
[Nabídka]
Nabídka:
a b
1
Podrobn.
*********************
2 Zrušit úlohu
Úloha bude zrušena.
Jste si jisti?
z 0008 r Kopírovat
[
Ano
] [
Ne
1
Během tiskové úlohy nebo úlohy odesílání
stiskněte tlačítko Stop. Zobrazí se nabídka
Seznam ruš. úloh.
POZNÁMKA: Po stisknutí tlačítka Stop se zastaví
tisková úloha, ale nezastaví se odesílání.
2
Pomocí tlačítka U nebo V zvolte typ úlohy, kterou
chcete zastavit, a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se
výstupní fronta úloh vybraného typu.
3
Pomocí tlačítka U nebo V zvolte úlohu, kterou
chcete zastavit, a stiskněte položku [Nabídka]
(tlačítko propravý výběr). Zobrazí se okno
Nabídka.
4
Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku [Zrušit
úlohu] a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se
obrazovka pro potvrzení.
5
Stiskněte položku [Ano] (tlačítko pro pravý výběr).
Zobrazí se hlášení Zrušení... a po zrušení úlohy se
na obrazovce opět zobrazí výstupní fronta úlohu
zvoleného typu.
]
Chcete-li zrušit další úlohy, opakujte kroky 3 až 5.
3-49
3
Základní obsluha
Kontrola zbývajícího toneru a papíru
Množství zbývajícího toneru a množství papíru v každém ze zásobníků můžete zkontrolovat.
Kontrola zbývajícího toneru
Stav:
a b
1
Stav tisk. úlohy
*********************
2 Stav odes. úlohy
3 Stav ulož. úlohy
[ Pozast. ]
Stav toneru:
C VVVVE
Y VVVVE
b
1
Stiskněte tlačítko Status/Job Cancel (Stav/Zrušit
úlohu). Zobrazí se nabídka Stav.
2
Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku [Stav
toneru].
3
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se Stav toneru.
Množství zbývajícího toneru se zobrazí na stupnici
o 5 dílcích.
M VVVVE
K VVVVE
Kontrola zbývajícího papíru
Stav:
a b
1
Stav
tisk.
úlohy
*********************
2 Stav odes. úlohy
3 Stav ulož. úlohy
[ Pozast. ]
C b
Stav papíru:
Zásobník 1:
1/ 4
Prázdný
Lettera
Běžný
1
Stiskněte tlačítko Status/Job Cancel (Stav/Zrušit
úlohu). Zobrazí se nabídka Stav.
2
Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku [Stav
papíru].
3
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se okno Stav
papíru.
Pomocí tlačítka Y nebo Z můžete přepínat mezi
zobrazením množství zbývajícího papíru v hlavním
zásobníku, doplňkovém zásobníku (je-li
nainstalován) a univerzálním zásobníku.
3-50
4 Údržba
V této kapitole je popsáno čištění a výměna toneru.
•
•
•
Čištění .......................................................................... 4-2
Výměna zásobníku s tonerem ...................................... 4-4
Výměna odpadní nádobky na toner.............................. 4-6
4-1
Údržba
Čištění
Pravidelným čištěním zařízení zajistíte optimální kvalitu kopií.
UPOZORNĚNÍ: Z bezpečnostních důvodů před čištěním zařízení vždy odpojte napájecí kabel.
Kontaktní sklo
Vytřete vnitřní část podavače originálů a kontaktní sklo měkkým hadříkem navlhčeným alkoholem nebo
neagresivním čisticím prostředkem.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte ředidlo ani
jiná organická rozpouštědla.
Podavač originálů
Pokud se při použití podavače originálů objeví na kopiích černé šmouhy nebo nečistoty, vyčistěte skenovací
štěrbinu přibaleným čisticím hadříkem. Potřebuje-li skenovací štěrbina vyčistit, zobrazí se zpráva Vyčistěte
skenovací štěrbinu.
POZNÁMKA: Otřete skenovací štěrbinu suchým hadříkem. Při čištění nepoužívejte vodu, mýdlo ani
rozpouštědla.
1
Otevřete podavač originálů a otřete skenovací
štěrbinu (a).
2
Otřete bílé vodítko (b) podavače originálů.
3
Zavřete podavač originálů.
a
b
4-2
Údržba
Čištění jednotky pro přenos papíru
UPOZORNĚNÍ: Některé části uvnitř zařízení jsou velmi horké. Postupujte opatrně, jinak hrozí riziko popálení.
Doporučuje se vyčistit jednotku pro přenos papíru při každé výměně zásobníku toneru a odpadní nádobky na
toner. Chcete-li zachovat optimální kvalitu tisku, doporučuje se rovněž jednou za měsíc vyčistit vnitřek zařízení.
Stejné čištění je doporučeno při výměně zásobníku toneru. Čištění byste měli rovněž provést, pokud se na
vytištěných kopiích objevují šmouhy nebo čáry, případně když je tisk slabý či rozmazaný.
1
Zvedněte páčku zadního krytu a otevřete jej.
4
2
Pomocí hadříku odstraňte prach z papíru na registračním válci a na rampě papíru.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Dejte pozor, abyste se při čištění nedotkli černého přenosového válce ani černého
přenosového pásu, protože by to mohlo nepříznivě ovlivnit kvalitu tisku.
Jednotka pro přenos papíru
Přenosový pás (černý)
Registrační válec (kovový)
Přenosový válec (černý)
Duplexní jednotka
Rampa papíru
3
4-3
Zavřete zadní kryt.
Údržba
Výměna zásobníku s tonerem
Pokud se na obrazovce hlášení zobrazí hlášení Doplňte toner, vyměňte toner.
Nezapomeňte po každé výměně zásobníku s tonerem vyčistit díly podle níže uvedených pokynů. Podrobnější
informace naleznete v části Čištění jednotky pro přenos papíru na straně 4-3.
UPOZORNĚNÍ: Zásobník s tonerem ani odpadní nádobku nevhazujte do ohně. Odletující jiskry by mohly
způsobit popálení.
Výměna zásobníku s tonerem
1
Zvedněte páčku horního krytu zásobníku
a otevřete horní zásobník.
UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k převrhnutí zařízení,
nelze současně otevřít horní zásobník a podavač
originálů.
Otevřete horní zásobník do pozice znázorněné na
obrázku. Jestliže zásobník neotevřete do této
pozice, nebude možné instalovat zásobník toneru.
2
Opatrně vyjměte ze zařízení starý zásobník
toneru.
POZNÁMKA: Vložte starý zásobník toneru do
plastového obalu (dodaného s novým tonerem)
a zlikvidujte jej podle místních nařízení či předpisů
o nakládání s odpady.
3
4-4
Vyjměte novou kazetu s tonerem z obalu. Nový
zásobník toneru alespoň 5x nebo 6x protřepejte,
jak je znázorněno na obrázku, aby se toner uvnitř
zásobníku rovnoměrně rozprostřel.
Údržba
4
Zkontrolujte, zda je uvolňovací páčka uvolněná,
a vložte nový zásobník toneru do zařízení.
4
POZNÁMKA: Výstupky na zásobníku toneru musejí
zapadnout do štěrbin uvnitř stroje.
5
Zatlačením na horní stranu zásobníku toneru jej
pevně instalujte na místo.
6
Zavřete horní zásobník.
Při zavírání horního zásobníku netlačte silou na
ovládací panel.
POZNÁMKA: Při zavírání horního zásobníku dávejte
pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.
4-5
Údržba
Výměna odpadní nádobky na toner
Odpadní nádobku na toner vyměňte, jakmile se zobrazí zpráva „Zkontr. zásobník“. Nová odpadní nádobka je
součástí sady s tonerem. Provoz zařízení bude obnoven až po výměně odpadní nádobky na toner.
UPOZORNĚNÍ: Zásobník s tonerem ani odpadní nádobku nevhazujte do ohně. Odletující jiskry by mohly
způsobit popálení.
Výměna odpadní nádobky na toner
1
Otevřete kryt odpadní nádobky na toner.
2
Stiskněte tlačítko zámku a odpadní nádobku na
toner opatrně vyjměte.
POZNÁMKA: Odpadní nádobku na toner vyjměte co
nejopatrněji, aby se nevysypal uvnitř obsažený toner.
Otvor odpadní nádobky neotáčejte směrem dolů.
3
Stará odpadní
nádobka na
toner
Po vyjmutí nádobky ze zařízení uzavřete starou
odpadní nádobku víčkem.
POZNÁMKA: Vložte starou odpadní nádobku na
toner do plastového obalu (dodaného s novým
tonerem) a zlikvidujte ji podle místních nařízení či
předpisů o nakládání s odpady.
4-6
Údržba
4
Otevřete uzávěr nové odpadní nádobky na toner.
5
Vložte novou odpadní nádobku, jak je zobrazeno
na obrázku. Pokud je nádobka vložena správně,
zapadne na určené místo.
Nová odpadní
nádobka na
toner
4
6
Ujistěte se, zda je odpadní nádobka správně
vložena, a zavřete kryt odpadní nádobky.
Po provedené výměně zásobníků toneru a
odpadní nádobky vyčistěte jednotku pro přenos
papíru. Podrobnější informace naleznete v části
Čištění na straně 4-2.
Delší období nečinnosti a stěhování zařízení
Delší období nečinnosti
Nebudete-li zařízení používat po dlouhou dobu, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
Doporučujeme konzultovat s prodejcem další opatření, která zabrání možnému poškození, k němuž by mohlo
dojít při dalším použití zařízení.
Stěhování zařízení
Jestliže zařízení stěhujete:
•
Přenášejte je opatrně.
•
Držte je v co nejvodorovnější poloze, aby se uvnitř nerozsypal toner.
•
Před stěhováním zařízení na velkou vzdálenost se obraťte na servisního technika.
•
Zajistěte páčku optického systému (žlutou). Nachází se na levém horním okraji poblíž skeneru. Prostudujte
si pokyny v příručce Quick Start Guide.
•
Vyjměte všechny zásobníky toneru i odpadní nádobku na toner a vložte je do plastového obalu.
•
Páčka pro uvolnění musí být zajištěná. Pokud tomu tak není, vytáhněte ji dopředu až nadoraz. Viz str. 4-4.
VAROVÁNÍ: Jestliže zařízení odesíláte, vyjměte všechny zásobníky toneru i odpadní nádobku na toner,
zabalte je do plastového obalu a odešlete je odděleně od zařízení.
4-7
Údržba
4-8
5 Řešení potíží
Tato kapitola vysvětluje, jak řešit potíže se zařízením.
•
•
•
•
Řešení potíží ..............................................................................5-2
Jak reagovat na chybová hlášení ...............................................5-8
Reakce na blikající indikátor ATTENTION (POZOR) ...............5-16
Odstranění vzpříčeného papíru ................................................5-17
5-1
Řešení potíží
Řešení potíží
Následující tabulka obsahuje všeobecné pokyny pro řešení problémů.
Dojde-li u zařízení k potížím, prostudujte si kontrolní dotazy a proveďte postupy uvedené na následujících
stránkách. Pokud problém přetrvává, obraťte se na zástupce servisu.
Příznak
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Ovládací panel po
zapnutí hlavního
vypínače nereaguje.
Je zařízení připojeno
k zásuvce?
Připojte napájecí kabel k zásuvce
elektrické sítě.
—
Po stisknutí tlačítka
Start se nespustí
kopírování.
Je na obrazovce hlášení
zobrazeno nějaké hlášení?
Určete vhodnou reakci na hlášení
a postupujte odpovídajícím
způsobem.
—
Je zařízení v režimu
spánku?
Stiskněte tlačítko Power a
zařízení opět aktivujte. Zařízení
bude připraveno ke kopírování do
20 sekund.
2-9
Byly originály vloženy
správně?
Originály na sklo vkládejte
lícovou stranou dolů a zarovnejte
je podle pruhů indikátoru formátu
originálu.
2-45
Vkládáte-li originály do podavače
originálů, vložte je lícovou
stranou nahoru.
2-47
—
Zkontrolujte, zda aplikační
software funguje správně.
—
Pracuje zařízení v režimu
automatické sytosti?
Nastavte správnou úroveň
automatické sytosti.
—
Pracuje zařízení v režimu
ruční sytosti?
Zvolte správnou úroveň sytosti.
—
Chcete-li změnit výchozí úroveň
sytosti, nastavte sytost ručně a
vyberte požadovanou úroveň.
—
Je toner uvnitř zásobníku
rozložen rovnoměrně?
Několikrát zásobníkem s tonerem
zatřeste ze strany na stranu.
—
Není zobrazeno hlášení
týkající se doplnění toneru?
Vyměňte zásobník s tonerem.
—
Není papír vlhký?
Vyměňte papír za nový.
2-27
Je aktivní režim EcoPrint?
Vypněte režim EcoPrint.
—
—
Přesvědčte se, zda nastavení
typu papíru odpovídá použitému
papíru.
—
Na výstupu jsou
prázdné listy.
Slabý či rozmazaný
tisk
5-2
Řešení potíží
Příznak
Výtisky jsou příliš
tmavé.
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
—
Proveďte kalibraci barev buď tím,
že zařízení vypnete a znovu
zapnete, nebo pomocí
ovládacího panelu.
—
—
Zkuste upravit nastavení řízení
barev pomocí ovladače tiskárny.
—
—
Spusťte hlavní dávkovač [MC]
a snižte hodnotu úpravy. Snižte
hodnotu úpravy o jednu úroveň
oproti aktuální hodnotě.
Nezlepší-li se tisk po snížení
hodnoty o jednu úroveň, snižte ji
o další úroveň. Nezaznamenáteli zlepšení, vraťte nastavení na
původní hodnotu.
—
Pracuje zařízení v režimu
automatické sytosti?
Nastavte správnou úroveň
automatické sytosti.
—
Pracuje zařízení v režimu
ruční sytosti?
Zvolte správnou úroveň sytosti.
—
Chcete-li změnit výchozí úroveň
sytosti, nastavte sytost ručně
a vyberte požadovanou úroveň.
—
5
Na kopiích je
pravidelný vzor (tečky
seskupené do vzorců,
avšak pravidelně
nezarovnané).
Je originálem vytištěná
fotografie?
Nastavte kvalitu obrázku na
položku [Fotografie].
—
Výtisky nejsou
zřetelné.
Vybrali jste odpovídající
kvalitu obrazu originálu?
Vyberte odpovídající kvalitu
obrazu.
—
Výtisky jsou
znečištěné.
Není znečištěné kontaktní
sklo nebo podavač
originálů?
Vyčistěte kontaktní sklo nebo
podavač originálů.
—
Výtisky jsou
rozmazané.
Nepoužíváte zařízení
v příliš vlhkém prostředí?
Používejte zařízení v prostředí
s odpovídající vlhkostí.
—
5-3
Řešení potíží
Příznak
Obrazy jsou
zešikmené.
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Při vkládání originálů na
kontaktní sklo je zarovnejte podle
pruhů indikátoru formátu
originálu.
2-45
Při použití podavače originálů
před vložením originálů nejprve
správně zarovnejte vodítka šířky
originálu.
2-46
Je papír vložen správně?
Zkontrolujte umístění vodítek
šířky papíru.
2-46
Je papír vložen správně?
Vložte papír správně.
2-27
Patří papír mezi
podporované typy? Je
v dobrém stavu?
Vyjměte papír, převraťte jej
a vložte jej znovu.
2-27
Je papír zvlněný, přeložený
nebo pomačkaný?
Vyměňte papír za nový.
2-27
Nejsou v zařízení volné
útržky nebo vzpříčený
papír?
Odstraňte veškerý vzpříčený
papír.
5-17
Není papír vlhký?
Vyměňte papír za nový.
2-27
Je správně nastavena
orientace papíru?
Změňte orientaci papíru.
—
Je zařízení připojeno
k zásuvce?
Připojte napájecí kabel k zásuvce
elektrické sítě.
—
Je zařízení zapnuté?
Zapněte hlavní vypínač.
2-7
Je připojen kabel tiskárny
nebo síťový kabel?
Pevně připojte správný kabel
tiskárny nebo síťový kabel.
2-5
Nezapnuli jste zařízení
před připojením kabelu
tiskárny?
Nejprve připojte kabel tiskárny
a poté zařízení zapněte.
2-5
2-7
Nebyla úloha
pozastavena?
Stisknutím tlačítka [Obnovit] (
(tlačítko pro levý výběr) obnovte
tisk.
—
Dokumenty se
nevytisknou správně.
Je nastavení softwaru
počítače v pořádku?
Zkontrolujte, zda jsou ovladač
tiskárny a aplikační software
správně nastaveny.
—
Tlačítka se během
používání ovládacího
panelu zablokovala a
nereagují na stisknutí.
Není ovládací panel
zamknutý?
Zkontrolujte nastavení zámku
panelu v nástroji Embedded Web
Server, a pokud je to nutné,
upravte nastavení.
Embedded
Web
Server
Operation
Guide
Papír se často vzpříčí.
Výtisky jsou
pomačkané.
Nelze tisknout.
Jsou originály správně
umístěny?
Referenční
stránka
5-4
Řešení potíží
Příznak
Nelze tisknout
z paměti USB.
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Není hostitel USB
blokován?
V nastavení hostitele USB
vyberte položku Odblokovat.
—
Zkontrolujte, zda je paměť
USB správně zasunuta do
zařízení.
—
—
Při zobrazení obrázku
odeslaného ze
zařízení na počítač se
obrázek vertikálně
nebo vodorovně
zmenší.
Nezvolili jste pro skenování
rozlišení 200 × 100 dpi
Normal nebo 200 × 400 dpi
Super Fine?
Zvolte při odesílání obrázku jiné
rozlišení než 200 × 100 dpi
Normal nebo 200 × 400 dpi
Super Fine.
—
zařízení
nerozpoznává paměť
USB.
Zkontrolujte, zda je paměť
USB správně zasunuta do
zařízení.
—
—
Není hostitel USB
blokován?
V nastavení hostitele USB
vyberte položku Odblokovat.
—
Zkosený barevný tisk
—
Pomocí ovládacího panelu
proveďte registraci barev.
—
Černé nebo bílé svislé
šmouhy
Není skenovací štěrbina
znečištěná?
Vyčistěte skenovací štěrbinu.
—
Zkontrolujte stav toneru na
ovládacím panelu.
Zobrazí-li se zpráva „Dochází
toner.
C, M, Y, K“ s popisem barvy,
nainstalujte nový toner s danou
barvou.
—
—
Spusťte funkci [Čištění].
—
—
Spusťte funkci [Obnovit buben].
—
—
Proveďte kalibraci barev buď tím,
že zařízení vypnete a znovu
zapnete, nebo pomocí
ovládacího panelu.
—
Šedé pozadí
5-5
5
Řešení potíží
Příznak
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Nečistoty na horním
okraji nebo zadní
straně papíru
Zkontrolujte skluz papíru
a rampu papíru.
Otevřete zadní kryt
a zkontrolujte, zda není toner na
rampě papíru uvnitř jednotky pro
přenos papíru. Vyčistěte rampu
papíru pomocí měkkého,
suchého hadříku, který
nezanechává chloupky.
—
Dochází k odsazení.
—
Spusťte funkci [Obnovit buben].
—
—
Spusťte hlavní dávkovač [MC]
a snižte hodnotu úpravy. Snižte
hodnotu úpravy o jednu úroveň
oproti aktuální hodnotě.
Nezlepší-li se tisk po snížení
hodnoty o jednu úroveň, snižte ji
o další úroveň. Nezaznamenáteli zlepšení, vraťte nastavení na
původní hodnotu.
—
Část obrazu je
opakovaně slabá
nebo rozmazaná.
—
Spusťte hlavní dávkovač [MC]
a snižte hodnotu úpravy. Snižte
hodnotu úpravy o jednu úroveň
oproti aktuální hodnotě.
Nezlepší-li se tisk po snížení
hodnoty o jednu úroveň, snižte ji
o další úroveň. Nezaznamenáteli zlepšení, vraťte nastavení na
původní hodnotu.
—
Na obrazu jsou
nepravidelné
vodorovné čáry.
—
Spusťte hlavní dávkovač [MC]
a snižte hodnotu úpravy. Snižte
hodnotu úpravy o jednu úroveň
oproti aktuální hodnotě.
Nezlepší-li se tisk po snížení
hodnoty o jednu úroveň, snižte ji
o další úroveň. Nezaznamenáteli zlepšení, vraťte nastavení na
původní hodnotu.
—
Nadmořská výška je
1500 m n. m. a více a
na obrazu jsou
nepravidelné
vodorovné bílé čáry.
—
Spusťte funkci [Altitude Adj.]
a nastavte hodnotu úpravy na
možnost [High 1]. Nedojde-li ke
zlepšení po nastavení hodnoty
[High 1], nastavte hodnotu [High
2].
—
5-6
Řešení potíží
Příznak
Nadmořská výška je
1500 m n. m. nebo
více a na obrazu se
objevují tečky.
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
—
Spusťte funkci [Altitude Adj.]
a nastavte hodnotu úpravy na
možnost [High 1]. Nedojde-li ke
zlepšení po nastavení hodnoty
[High 1], nastavte hodnotu [High
2].
Referenční
stránka
—
5
5-7
Řešení potíží
Jak reagovat na chybová hlášení
Pokud se na ovládacím panelu zobrazí některé z těchto hlášení, postupujte podle odpovídajícího návodu.
Dojde-li u zařízení k potížím, prostudujte si kontrolní dotazy a proveďte postupy uvedené na následujících
stránkách. Pokud problém přetrvává, obraťte se na zástupce servisu.
Alfanumerická
Chybové hlášení
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Byl nainstalován
neznámý toner.
–
Pokud byla kazeta s tonerem
převzata z jiného zařízení stejného
modelu a zobrazilo se hlášení
Doplňte toner, můžete toto hlášení
ignorovat a toner použít.
Byl nainstalován
neznámý toner. PC
–
Toto hlášení se zobrazí, jestliže
regionální technické údaje kazety
toneru neodpovídají technickým
údajům zařízení.
Chyba odeslání.
####
–
Během přenosu došlo k chybě.
Možné kódy chyb a jejich popis:
—
Chyba paměti USB.
Úloha byla zrušena.
–
Tato úloha byla zrušena. Stiskněte
tlačítko OK.
—
Chyba zařízení.
Obraťte se na servis.
–
Došlo k interní chybě. Poznamenejte
si kód chyby zobrazený na obrazovce
hlášení. Vypněte zařízení, odpojte
přívodní kabel a obraťte se na
zástupce servisu.
—
Je zobrazen kód chyby
„4201“ až „4204“?
Uvnitř zařízení došlo v důsledku
náhlé změny teploty ke kondenzaci.
Vypněte zařízení, ponechte je 30 až
90 minut v klidu a pak je znovu
zapněte. Jestliže se hlášení
zobrazuje stále, vypněte zařízení,
odpojte přívodní kabel a obraťte se
na zástupce servisu.
—
–
Je nejvyšší čas vyměnit zásobník
toneru. Po vytištění určitého počtu
stránek (cca 20) se tisk zastaví.
Opatřete si nový zásobník toneru
s barvou uvedenou ve složené
závorce [].
—
Vyměňte zásobník s tonerem.
Vyměňte zásobník toneru s barvou
uvedenou ve složené závorce [].
—
Došlo k systémové chybě. Vypněte
a zapněte hlavní vypínač.
—
Dochází toner.
[C], [M], [Y], [K]
Doplňte toner.
[C], [M], [Y], [K]
Došlo k chybě.
Vypněte a zapněte
hlavní vypínač.
–
5-8
—
Řešení potíží
Chybové hlášení
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Horní zásobník je
plný papíru.
Odstraňte papír.
–
Odeberte papír z vrchního zásobníku
a stisknutím tlačítka OK úlohu
obnovte.
—
ID účtu není správné.
Úloha byla zrušena.
–
Tato úloha byla zrušena, protože je
omezena počítáním úloh. Stiskněte
tlačítko OK.
—
ID účtu není správné.
–
ID účtu neodpovídá. Zkontrolujte
registrované ID účtu.
—
Málo paměti.
Nelze spustit úlohu.
–
Další skenování nemůže proběhnout
kvůli nedostatku paměti.
Pro tisk naskenovaných stránek
stiskněte tlačítko OK. Zrušte úlohu
stisknutím tlačítka Status/Job
Cancel (Stav/Zrušit úlohu) a tlačítka
[Zrušit].
—
–
Skenování nemůže proběhnout kvůli
nedostatku paměti ve skeneru. Úloha
byla zrušena. Stiskněte tlačítko OK.
—
Nebyl překročen
maximální přijatelný počet
operací skenování?
Pro tisk, odeslání nebo uložení
naskenovaných stránek stiskněte
tlačítko OK. Zrušte úlohu stisknutím
tlačítka Status/Job Cancel (Stav/
Zrušit úlohu) a tlačítka [Zrušit].
—
–
Stiskněte tlačítko OK a zkontrolujte
následující položky:
—
Maximální počet
naskenovaných
stránek.
Úloha byla zrušena.
Nelze se připojit
k ověřovacímu
serveru.
•
registraci u ověřovacího serveru,
•
heslo a adresu počítače pro
ověřovací server,
•
síťové připojení.
5
Omezení nastavené
pro počítání úloh bylo
překročeno. Úloha
byla zrušena.
Nebyl překročen přípustný
počet operací tisku
nastavený v počítání úloh?
Počet tiskových úloh překročil
přípustný počet nastavený v počítání
úloh. Dále již tisknout nelze. Tato
úloha byla zrušena. Stiskněte tlačítko
OK.
—
Paměť je plná.
Tiskovou úlohu nelze
úspěšně dokončit.
–
V úloze nelze pokračovat, protože je
již využita veškerá paměť.
Pro tisk naskenovaných stránek
stiskněte tlačítko OK. Tiskovou úlohu
nelze dokončit.
Zrušte úlohu stisknutím tlačítka
Status/Job Cancel (Stav/Zrušit
úlohu) a tlačítka [Zrušit].
—
5-9
Řešení potíží
Chybové hlášení
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Paměť je plná.
Úloha byla zrušena.
–
V úloze nelze pokračovat, protože je
již využita veškerá paměť. Stiskněte
tlačítko OK. Chcete-li tisknout stejné
originály, postupujte takto:
• Kvalitu kopií nastavte na hodnotu
[Foto].
• Vyberte zápornou hodnotu
ostrosti.
• Vyberte menší formát papíru.
Nedojde-li k odstranění problému,
rozšiřte paměť tiskárny.
—
Papír se vzpříčil.
–
Dojde-li ke vzpříčení papíru, zařízení
se zastaví a místo vzpříčení se
zobrazí na obrazovce hlášení.
Ponechte zařízení zapnuté a
odstraňte vzpříčený papír podle
pokynů.
—
Počítání úloh
bylo překročeno.
Nelze tisknout.
–
Úloha byla zrušena. Stiskněte tlačítko
OK.
—
Počítání úloh
bylo překročeno.
Nelze skenovat.
–
Úloha byla zrušena. Stiskněte tlačítko
OK.
—
Schránka pro
dotazování je plná.
–
Faxová schránka je plná a další
ukládání není možné. Úloha byla
zrušena. Stiskněte tlačítko OK.
—
Soubor nebyl nalezen.
–
Uvedený soubor nebyl nalezen.
Úloha byla zrušena. Stiskněte tlačítko
OK.
—
Tento typ papíru
neumožňuje
oboustranný tisk.
Nevybrali jste formát
papíru nebo typ média, na
které nelze tisknout
oboustranně?
Vyberte formát papíru, který je
k dispozici. Stiskněte tlačítko OK
a tiskněte bez použití funkce
oboustranného tisku.
3-16
Uživatelské jméno
nebo heslo není
správné. Úloha byla
zrušena.
–
Zadejte správné přihlašovací
uživatelské jméno a heslo.
—
Úloha nebyla uložena.
Stiskněte tlačítko
[OK].
–
Stisknutím tlačítka OK zrušíte
ukládání.
Vložte papír do
zásobníku 1.
Nedošel v daném
zásobníku papír?
Vložte papír.
5-10
2-28
Řešení potíží
Chybové hlášení
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Vložte papír do
univerzálního
zásobníku.
Byl do univerzálního
zásobníku vložen papír
vybraného formátu?
Do univerzálního zásobníku vložte
papír formátu a typu uvedeného na
obrazovce hlášení.
2-31
Vložte předlohu
a stiskněte tlačítko
Start.
–
Vyjměte originály z podavače
originálů, vložte je zpět v původním
pořadí a správně je umístěte.
Obnovte tisk stisknutím tlačítka Start.
Zrušte úlohu stisknutím tlačítka
Status/Job Cancel (Stav/Zrušit
úlohu) a tlačítka [Zrušit].
2-47
Vyjměte předlohu
z podavače originálů.
Nezůstaly v podavači
originálů nějaké originály?
Odeberte originály z podavače
originálů.
—
Vyměňte údržbovou
sadu (MK).
–
Výměna údržbové sady je nutná po
200 000 vytištěných stránkách
a vyžaduje odborný servis. Obraťte
se na servisního technika.
—
Zavřete horní (zadní
nebo levý) kryt.
Není otevřený některý
kryt?
Zavřete kryt označený na ovládacím
panelu.
—
Zavřete podavač
originálů.
Není podavač originálů
otevřený?
Zavřete podavač originálů.
—
Není horní kryt podavače
originálů otevřený?
Zavřete horní kryt podavače
originálů.
2-46
Je odpadní nádobka na
toner plná?
Vyměňte odpadní nádobku na toner.
—
Je odpadní nádobka na
toner nainstalovaná?
Nainstalujte do zařízení odpadní
nádobku na toner.
—
Zkontrolujte odpadní
nádobku na toner.
Kód chyby při skenování do SMB
Kód chyby: 1101
Je správný název hostitele
serveru SMB?
Nastavte správný název hostitele
v nástroji Embedded Web Server.
5-11
—
5
Řešení potíží
Chybové hlášení
Kód chyby: 1102
Kód chyby: 1103
Kód chyby: 1105
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Je zadán název domény?
Zadejte správně uživatelské jméno
ve formátu „doména\uživatel“,
„doména\uživatel“ nebo
„doména@uživatel“.
—
Nezadali jste neplatné
uživatelské jméno nebo
heslo?
Zadejte správné uživatelské jméno
a heslo.
—
Nezadali jste neplatný
název složky nebo sdílené
složky?
Zadejte správný název složky
a sdílené složky.
—
Nezadali jste uživatele,
který nemá povolený
přístup ke složce, nebo
nemá nastaveno
oprávnění pro přístup ke
složce?
Zkontrolujte omezení přístupu
v cílové složce.
—
Neobsahuje název
hostitele zakázané znaky?
Zkontrolujte, zda název hostitele
neobsahuje následující znaky:
`~!@#$^&*()=+[]{}\|;:'"<
>/?
—
Je zadán název domény?
Zadejte správně uživatelské jméno
ve formátu „doména\uživatel“,
„doména\uživatel“ nebo
„doména@uživatel“.
—
Je zadaná cesta ke složce
správná?
Zadejte správnou cestu ke složce.
—
Nezadali jste uživatele,
který nemá povolený
přístup ke složce, nebo
nemá nastaveno
oprávnění pro přístup ke
složce?
Zkontrolujte omezení přístupu
v cílové složce.
—
Je povolen protokol SMB?
Povolte protokol SMB pro název
hostitele v nástroji Embedded Web
Server.
—
5-12
Řešení potíží
Chybové hlášení
Kód chyby: 2101,
2201, 2203
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Nezadali jste neplatný
název hostitele nebo
adresu IP?
Zadejte správný název hostitele nebo
adresu IP.
—
Nezadali jste špatné číslo
portu?
Zadejte správné číslo portu.
—
Jste správně připojeni
k síti?
Přesvědčte se, zda je síťový kabel
správně připojen.
Přesvědčte se, zda síťové prostředí
(server, rozbočovač nebo jiná síť
LAN) funguje správně.
—
Kód chyby: 0007,
5101, 5102, 5103, 5104,
7101, 720f
–
Vypněte a znovu zapněte hlavní
vypínač. Vyskytuje-li se tato chyba
opakovaně, poznamenejte si kód
chyby, který se zobrazí v okně
zprávy, a kontaktujte servisního
technika. (Viz postup v části Chyba
zařízení. Obraťte se na servis..)
—
Kód chyby: 9181
Naskenovali jste více než
999 stran originálu?
Má-li originál více než 999 stránek,
odešlete stránky v oddělených
dávkách.
—
Kód chyby při skenování na FTP
Kód chyby: 1101
Je správný název hostitele
serveru FTP?
Nastavte správný název hostitele v
nástroji Embedded Web Server.
—
Kód chyby: 1102
Je zadán název domény?
Zadejte správně uživatelské jméno
ve formátu „doména\uživatel“ nebo
„doména\uživatel“.
—
Nezadali jste neplatné
uživatelské jméno nebo
heslo?
Zadejte správné uživatelské jméno
a heslo.
—
Je zadaná cesta ke složce
správná?
Zadejte správnou cestu ke složce.
—
Nezadali jste uživatele,
který nemá povolený
přístup ke složce, nebo
nemá nastaveno
oprávnění pro přístup ke
složce?
Zkontrolujte omezení přístupu
v cílové složce.
—
Kód chyby: 1105
Je povolen protokol FTP?
V nástroji Embedded Web Server
povolte protokol FTP.
—
Kód chyby: 1131
Není nesprávné některé
nastavení služby FTPS?
Zkontrolujte nastavení zabezpečení.
—
Kód chyby: 1103
5-13
5
Řešení potíží
Chybové hlášení
Referenční
stránka
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Kód chyby: 1132
Nepokoušíte se odeslat
data na server, který
nepodporuje službu FTPS
nebo použitou metodu
šifrování?
Ověřte, zda server podporuje službu
FTPS. Ověřte, zda server podporuje
metodu šifrování.
—
Kód chyby: 2101,
2102, 2103, 2201, 2202,
2203, 2231, 3101
Nezadali jste neplatný
název hostitele nebo
adresu IP?
Zadejte správný název hostitele nebo
adresu IP.
—
Nezadali jste špatné číslo
portu?
Zadejte správné číslo portu.
—
Jste správně připojeni
k síti?
Přesvědčte se, zda je síťový kabel
správně připojen.
Přesvědčte se, zda síťové prostředí
(server, rozbočovač nebo jiná síť
LAN) funguje správně.
—
Kód chyby: 4701,
5101, 5102, 5103, 5104,
7102, 720f
–
Vypněte a znovu zapněte hlavní
vypínač. Vyskytuje-li se tato chyba
opakovaně, poznamenejte si kód
chyby, který se zobrazí v okně
zprávy, a kontaktujte servisního
technika. (Viz postup v části Chyba
zařízení. Obraťte se na servis..)
—
Kód chyby: 9181
Naskenovali jste více než
999 stran originálu?
Má-li originál více než 999 stránek,
odešlete stránky v oddělených
dávkách.
—
Kód chyby při skenování do e-mailu
Kód chyby: 1101
Je název serveru SMTP/
POP3 správný?
Nastavte správný název serveru
v nástroji Embedded Web Server.
—
Kód chyby: 1102
Nezadali jste neplatné
uživatelské jméno nebo
heslo?
Zadejte správné uživatelské jméno
a heslo.
—
Kód chyby: 1104
Zadali jste cílovou adresu?
Zadejte cílovou adresu.
—
Kód chyby: 1105
Je povolen protokol
SMTP?
V nástroji Embedded Web Server
povolte protokol SMTP.
—
5-14
Řešení potíží
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Chybové hlášení
Kontrolní dotazy
Kód chyby: 2101,
2102, 2103, 2201, 2202,
2203
Je vybraná možnost
„Other Authenticate“ (Jiné
ověření) a před ověřením
SMTP se provádí ověření
POP?
Vyberte jiného platného uživatele
protokolu POP3 než „Other“ (Jiné).
—
V případě zadaného
serveru se jedná o server
SMTP?
Nastavte správný název serveru v
nástroji Embedded Web Server.
—
Jste správně připojeni
k síti?
Přesvědčte se, zda je síťový kabel
správně připojen.
Přesvědčte se, zda síťové prostředí
(server, rozbočovač nebo jiná síť
LAN) funguje správně.
—
5
Kód chyby: 2204
Nepokoušíte se odeslat
příliš mnoho dat?
Změňte objem, který lze odeslat, v
nástroji Embedded Web Server.
—
Kód chyby: 3101
Funguje server správně?
Přesvědčte se, zda síťové prostředí
(server, rozbočovač nebo jiná síť
LAN) funguje správně.
—
Je nastaven způsob
ověření, který umožňuje
serveru normálně
reagovat?
Zkontrolujte nastavení serveru a
klienta. (Například zkontrolujte, zda
nastavení ověření SMTP/POP je
stejně zapnuto nebo vypnuto na
serveru i u klienta.)
—
Kód chyby: 3201
Není zapnutý
nepodporovaný způsob
ověření SMTP?
Zkontrolujte nastavení ověření SMTP
na serveru i u klienta. V zařízení lze
použít následující způsoby ověřování
SMTP:
CRAM-MD5 / DIGEST-MD5 / PLAIN /
LOGIN
—
Kód chyby: 4201,
5101, 5102, 5103, 5104,
7101, 7102, 720f
–
Vypněte a znovu zapněte hlavní
vypínač. Vyskytuje-li se tato chyba
opakovaně, poznamenejte si kód
chyby, který se zobrazí v okně
zprávy, a kontaktujte servisního
technika. (Viz postup v části Chyba
zařízení. Obraťte se na servis..)
—
Kód chyby: 9181
Naskenovali jste více než
999 stran originálu?
Má-li originál více než 999 stránek,
odešlete stránky v oddělených
dávkách.
—
5-15
Řešení potíží
Reakce na blikající indikátor ATTENTION (POZOR)
Jestliže bliká indikátor ATTENTION (POZOR), stisknutím tlačítka [Status/Job Cancel] (Stav/Zrušit úlohu)
zobrazíte chybové hlášení. Pokud se po stisknutí tlačítka [Status/Job Cancel] (Stav/Zrušit úlohu) hlášení na
obrazovce nezobrazí nebo stále bliká indikátor ATTENTION (POZOR), zkontrolujte následující položky.
Příznak
Nelze odeslat fax.
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční stránka
Je modulární kabel
správně připojen?
Připojte správně
modulární kabel.
—
Bylo správně
zaregistrováno povolené
číslo faxu a povolené
číslo ID?
Zkontrolujte povolené
číslo faxu a povolené
číslo ID.
Návod k obsluze faxu
Kapitola 6 Omezení
přenosu
Vyskytl se problém
v komunikaci?
Zkontrolujte kódy chyb
ve zprávě o výsledcích
TX/RX a zprávě o
aktivitě. Začíná-li kód
chyby písmenem „U“
nebo „E“, proveďte
příslušný postup.
Návod k obsluze faxu
Dodatek
„Seznam kódů chyb“
Není cílová faxová linka
obsazená?
Odešlete fax znovu.
—
Odpovídá cílové faxové
zařízení?
Odešlete fax znovu.
—
Vyskytla se jiná chyba
než uvedené?
Obraťte se na zástupce
servisu.
—
5-16
Řešení potíží
Odstranění vzpříčeného papíru
Dojde-li ke vzpříčení papíru, na obrazovce hlášení se zobrazí příslušné hlášení a kopírování nebo tisk se
zastaví. Odeberte vzpříčený papír. Po odebrání vzpříčeného papíru začne zařízení znovu tisknout.
Ponechte hlavní vypínač zapnutý a odstraňte vzpříčený papír podle pokynů uvedených níže.
Níže jsou uvedeny podrobné informace o pozicích vzpříčeného papíru. Vzpříčený papír odeberete podle
návodu na uvedené straně.
5
Místo vzpříčení
papíru
Popis
Referenční
stránka
A
Papír je vzpříčený v univerzálním zásobníku.
5-18
B
Papír je vzpříčený v zásobníku zařízení nebo v zásobníku
doplňkového podavače papíru.
5-19
C
Papír je vzpříčený v podavači papíru.
5-20
D
Papír je vzpříčený v jednotce pro přenos papíru.
5-20
E
Papír je vzpříčený v podavači originálů.
5-21
Vzpříčení papíru
Dochází-li ke vzpříčení papíru často, je možné, že technické parametry papíru nejsou pro zařízení vhodné.
Vyzkoušejte jiný typ papíru. Technické parametry papíru naleznete v části „Specifikace papíru“ v příloze.
Pokyny ke správnému vkládání papíru do zdroje papíru naleznete také v kapitole 2. Jestliže i přes změnu papíru
stále dochází k jeho vzpříčení, jedná se pravděpodobně o poruchu zařízení. Obraťte se na zástupce servisu.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Když odstraňujete vzpříčený papír, dbejte na to, aby v zařízení nezůstaly žádné
útržky papíru.
5-17
Řešení potíží
Hlášení nápovědy online
Funkce online nápovědy zařízení zobrazí na obrazovce hlášení postup pro odebrání vzpříčeného papíru.
Zobrazí-li se hlášení o vzpříčení papíru, stiskněte tlačítko [Nápověda] (tlačítko pro levý výběr). Zobrazí se
postup odstranění vzpříčeného papíru.
Stisknutím tlačítka V zobrazíte další krok, stisknutím tlačítka U zobrazíte předchozí krok. Stisknutím tlačítka
OK obrazovku hlášení s nápovědou online zavřete.
Dojde-li ke vzpříčení papíru, můžete k jeho odstranění použít zprávu online nápovědy.
Univerzální zásobník
Chcete-li odstranit vzpříčený papír z univerzálního zásobníku, postupujte podle následujících kroků.
1
Vyjměte vzpříčený papír z univerzálního
zásobníku.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Jestliže papír nelze
odebrat, nepokoušejte se o to silou. Postupujte podle
pokynů pro vzpříčený papír v posunovací jednotce
(strana 5-20).
2
Vytáhněte zásobník ze zařízení.
3
Otevřete kryt dolního podavače.
5-18
Řešení potíží
4
Vyjměte veškerý částečně vtažený papír.
Po vyjmutí vzpříčeného papíru vraťte kryt dolního
podavače na původní místo.
5
Vraťte zásobník papíru do zařízení.
5
Zásobník papíru a podavač papíru
V případě, že dojde ke vzpříčení papíru v zásobníku papíru, postupujte níže uvedeným způsobem. Stejně
postupujte také v případě vzpříčeného papíru v doplňkovém podavači papíru.
1
Vytáhněte zásobník nebo doplňkový podavač.
2
Vyjměte veškerý částečně vtažený papír.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Jestliže papír nelze
odebrat, nepokoušejte se o to silou. Postupujte podle
pokynů pro vzpříčený papír v posunovací jednotce
(strana 5-20).
3
Vraťte zásobník papíru do zařízení.
POZNÁMKA: Pokud dojde ke vzpříčení papíru, zkontrolujte, zda byl správně vložen do zásobníku.
5-19
Řešení potíží
Papír vzpříčený v podavači papíru
Nelze-li vzpříčený papír odebrat podle postupu pro vzpříčený papír v zásobníku papíru (strana 5-19), otevřete
zadní kryt podavače papíru a odeberte vzpříčený papír tam.
POZNÁMKA: Jestliže papír nelze odebrat,
nepokoušejte se o to silou. Postupujte podle pokynů
pro vzpříčený papír v posunovací jednotce (strana 520).
Uvnitř zařízení
1
Zvedněte páčku zadního krytu a otevřete jej.
UPOZORNĚNÍ: Některé části uvnitř zařízení jsou velmi horké. Postupujte opatrně, jinak hrozí riziko popálení.
2
Vyčnívá-li větší část papíru z horního zásobníku,
uchopte jej a vytáhněte ven.
3
DVyčnívá-li větší část papíru z horního zásobníku,
uchopte jej a vytáhněte ven.
Kryt
fixační
jednotky
5-20
Řešení potíží
4
Jestliže vzpříčený papír ještě nedosáhl kovového
válce (viz obrázek), uchopte papír a vytáhněte jej.
5
Jestliže se vzpříčený papír nachází uvnitř zařízení
(viz obrázek), otevřete zadní kryt podavače a papír
vytáhněte.
Registrační válec
Zadní kryt
podavače
5
6
Dosáhne-li vzpříčený papír do duplexní jednotky
(viz obrázek), zvedněte duplexní jednotku a papír
odeberte.
7
Zavřete zadní kryt. Zpráva o chybě zmizí a po
zahřátí bude obnoven tisk.
Duplexní
jednotka
Podavač originálů
Chcete-li odstranit vzpříčený papír z podavače originálů, postupujte podle následujících pokynů.
1
5-21
Odeberte všechny originály z podavače
dokumentů.
Řešení potíží
2
Otevřete levý kryt podavače originálů.
3
Vyjměte vzpříčený originál.
Jestliže se originál zachytil mezi válci nebo jej
nelze vytáhnout, pokračujte následujícím krokem.
4
Otevřete podavač originálů.
5
Vyjměte vzpříčený originál.
Pokud se originál roztrhne, odstraňte ze zařízení
všechny volné útržky.
6
Zavřete podavač originálů.
7
Vložte originály.
5-22
Dodatek
•
•
•
Doplňkové funkce ..............................................Dodatek-2
Metoda vkládání znaků......................................Dodatek-5
Technické údaje.................................................Dodatek-6
Dodatek-1
Doplňkové funkce
Můžete použít doplňkové aplikace nainstalované v tomto zařízení.
Přehled aplikací
V tomto zařízení jsou nainstalovány následující aplikace.
Tyto aplikace lze po omezenou dobu používat za účelem vyzkoušení.
•
UG-33 (ThinPrint) (Tuto aplikaci lze aktivovat pouze v Evropě.)
Aplikace umožňuje tisknout data přímo bez ovladače tiskárny.
POZNÁMKA: Na použití aplikace se mohou vztahovat různá omezení, například počet použití aplikace ve
zkušebním období, který se liší v závislosti na aplikaci.
Sys. menu/Počit.:a b
1 Zpráva
2 Počitadlo
3
Systém
*********************
[ Ukončit ]
1
Jestliže používáte správu uživatelů a nejste
přihlášeni, zobrazí se přihlašovací obrazovka.
Zadejte uživatelské jméno a heslo pro přihlášení
a stiskněte tlačítko [Login] (tlačítko pro pravý
výběr).
Přihl. uživ. jméno:L b
*******************
Přihl. heslo:
[ Login
V nabídce Sys. menu/Počit. vyberte pomocí
tlačítka U nebo V položku [Systém] a stiskněte
tlačítko OK.
]
Systém:
a b
1
Nastavení sítě
*********************
2 Nast.blok.rozhr.
3 Úroveň zabezp.
[ Ukončit ]
Volitelná funk.: a b
1
Karta ID
g
*********************
2 UG-33
T
2
Zobrazí se nabídka Systém.
3
Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[Volitelná funk.].
4
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka
doplňkových funkcí.
[Nabídka ]
Dodatek-2
Licence - Zap.: a b
1
*Oficiální
*********************
2 Zkušební
5
Tlačítkem U nebo V vyberte požadovanou
aplikaci.
6
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka vybrané
aplikace.
7
Pomocí tlačítka U nebo V vyberte možnost
[Oficiální] nebo [Zkušební].
Vyberete-li možnost [Oficiální], zobrazí se
obrazovka pro zadání licenčního klíče. Zadejte
licenční klíč pomocí numerické klávesnice
a stiskněte klávesu OK.
Chcete-li používat zkušební verzi aplikace,
stiskněte možnost [Zkušební] bez zadání
licenčního klíče.
Vyberete-li možnost [Zkušební] a stisknete tlačítko
OK, zobrazí se obrazovka pro potvrzení. Stiskněte
možnost [Ano] (tlačítko pro pravý výběr).
Testování volitelné
funkce
po omezenou dobu.
Jste si jisti?
[ Ano
] [
Ne
]
8
Zobrazí se hlášení Licencováno. a na obrazovce
se opět zobrazí nabídka doplňkových funkcí.
UPOZORNĚNÍ: Změníte-li během používání aplikace datum nebo čas, nebudete moci aplikaci nadále
používat.
Kontrola podrobností aplikace
Následující postup slouží ke kontrole podrobností aplikace.
Sys. menu/Počit.:a b
1 Zpráva
2 Počitadlo
3
Systém
*********************
[ Ukončit ]
1
V nabídce Sys. menu/Počit. vyberte pomocí
tlačítka U nebo V položku [Systém] a stiskněte
tlačítko OK.
Dodatek-3
Jestliže používáte správu uživatelů a nejste
přihlášeni, zobrazí se přihlašovací obrazovka.
Zadejte uživatelské jméno a heslo pro přihlášení
a stiskněte tlačítko [Login] (tlačítko pro pravý
výběr).
Přihl. uživ. jméno:L b
*******************
Přihl. heslo:
[ Login
]
Systém:
a b
1
Nastavení
sítě
*********************
2 Nast.blok.rozhr.
3 Úroveň zabezp.
[ Ukončit ]
Volitelná funk.: a b
1
Karta ID
g
*********************
2 UG-33
T
2
Zobrazí se nabídka Systém.
3
Pomocí tlačítka U nebo V vyberte položku
[Volitelná funk.].
4
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka
doplňkových funkcí.
5
Stiskněte položku [Nabídka] (tlačítko pro levý
výběr).
6
Tlačítkem U nebo V vyberte položku [Podrobn.].
Zobrazí se obrazovka pro nastavení podrobností.
[Nabídka ]
Nabídka:
a b
1
Licence - Zap.
*********************
2 Podrobn.
Nyní si můžete prohlédnout podrobné informace
o vybrané aplikaci.
Dodatek-4
Metoda vkládání znaků
Na obrazovkách pro zadávání znaků postupujte následujícím způsobem.
Používaná tlačítka
K zadávání znaků použijte následující tlačítka.
1
7
2
3
4
6
5
1. Tlačítko OK
Stisknutím tohoto tlačítka zadaný znak (znaky) potvrdíte.
2. Tlačítko Clear
Tímto tlačítkem vymažete znak na pozici kurzoru. Jestliže je kurzor na konci
řádku, vymaže se znak vlevo od něj.
3. Tlačítko Back
Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte na obrazovku, ze které jste obrazovku pro
zadávání znaků vyvolali.
4. Kurzorová tlačítka
Pomocí těchto tlačítek lze volit pozice zadávání znaků a vybírat znaky ze
seznamu znaků.
5. Číselná tlačítka
Pomocí těchto tlačítek můžete vybrat znak, který chcete zadat.
6. Tlačítko Reset
Tímto tlačítkem zrušíte zadávání znaků a vrátíte se na základní obrazovku.
7. Tlačítko pro pravý výběr
Stisknutím tohoto tlačítka vyberete typ znaků, které chcete zadat (pokud je
zobrazena položka [Text]).
Dodatek-5
Technické údaje
POZNÁMKA: Tyto technické údaje mohou být bez upozornění změněny.
Zařízení
Popis
Položka
d-Color MF2603
d-Color MF2604
Typ
stolní
Způsob tisku
elektrofotografie s polovodičovým laserem
Podporované druhy originálů
listy, knihy, trojrozměrné předměty (maximální formát originálu: Folio/
Legal)
Systém podávání originálů
pevný
Gramáž
papíru
Přední
zásobník
60 až 163 g/m2 (oboustranný tisk: 60 až 163 g/m2)
Univerzální
zásobník
60 až 220 g/m2, 230 µm (tvrdý papír)
Přední
zásobník
běžný, hrubý, recyklovaný, předtisk, lepený, barevný, s perforací,
hlavičkový, silný, vysoce kvalitní, vlastní 1 až 8 (oboustranný tisk: stejně
jako u jednostranného tisku)
Univerzální
zásobník
běžný, fólie, hrubý, pauzák, etikety, recyklovaný, s předtiskem, lepený,
tvrdý, barevný, s perforací, hlavičkový, silný, obálka, křídový, vysoce
kvalitní, vlastní 1 až 8
Přední
zásobník
maximum: 216 x 356mm - Legal/A4 (Duplex: 216 x 356mm - Legal/A4)
minimum: 105 x 148mm - A6 (Duplex: 140 x 210mm - A5)
Univerzální
zásobník
maximum: 216 x 356mm - Legal/A4
minimum: 92 x 165mm - Custom size/B6
Druh papíru
Formát
papíru
Úroveň přiblížení
ruční režim: 25 až 400 %, v krocích po 1 %
pevná zvětšení:
400%, 200%, 141%, 129%, 115%, 90%, 86%, 78%, 70%, 64%, 50%, 25%
Rychlost
tisku
Jednostranný
tisk
A4R: 26 listů/min
Legal: 23 listů/min
A5R/A6R: 28 listů/min
LetterR: 28 listů/min
B5R: 28 listů/min
Oboustranný
A4R: 13 listů/min
Legal: 12 listů/min
LetterR: 13 listů/min
Dodatek-6
Položka
Doba
vyhotovení
prvního
výtisku
(A4, s
podáváním
ze
zásobníku)
Popis
d-Color MF2603
d-Color MF2604
Černobílý
při použití podavače originálů: 11 sekund nebo méně
bez použití podavače originálů: 10 sekund nebo méně
Barva
při použití podavače originálů: 13 sekund nebo méně
bez použití podavače originálů: 12 sekund nebo méně
Doba zahřátí
(22 °C/71,6
°F, 60 %)
Zapnuto
29 sekund nebo méně
Spánkový
režim
20 sekund nebo méně
Kapacita
zásobníků
papíru
Přední
zásobník
250 listů (80 g/m2)
Univerzální
zásobník
50 listů (80 g/m2, běžný papír, A4/Letter nebo menší)
Kapacita výstupní přihrádky
150 listů (80 g/m2)
Plynulé kopírování
1 až 999 listů (lze nastavit v krocích po jednom listu)
Systém vykreslení obrazu
polovodičový laser
Hlavní paměť
standardní: 768 MB
Rozhraní
standardní
konektor rozhraní USB: 1 (USB Hi-Speed)
hostitel USB: 2
Síťové rozhraní: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX)
doplňkové
Slot KUIO/W:
Rozlišení
Provozní
prostředí
maximální: 1792 MB
600 × 600 dpi
Teplota
10 až 32,5 °C
Vlhkost
vzduchu
15 až 80 %
Nadmořská
výška
2500 m nebo méně
Jas
1500 luxů nebo méně
Rozměry (š × h × v)
514 × 550 × 580 mm
514 × 550 × 580 mm
Hmotnost (se zásobníkem
toneru)
36,5 kg
36,5 kg
Požadovaný prostor (š × h)
514 × 1020 mm (s rozloženým univerzálním zásobníkem)
Napájení
specifikace modelu 230 V: 220–240 V AC, 50/60 Hz více než 4,7 A
Dodatek-7
Popis
Položka
Doplňkové příslušenství
d-Color MF2603
d-Color MF2604
Podavač papíru (až 2 jednotky)
Tiskárna
Položka
Popis
Rychlost tisku
stejná jako rychlost kopírování.
Doba vyhotovení prvního
výtisku
(A4, s podáním ze zásobníku)
černobílý: 9,0 s nebo méně
barevný: 10,5 s nebo méně
Rozlišení
600 dpi
Operační systém
Windows 2000, Windows XP, Windows XP Professional, Windows Server
2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Vista x86 Edition,
Windows Vista x64 Edition, Windows 7 x86 Edition, Windows 7 x64
Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64 Edition, Apple
Macintosh OS 10.x
Rozhraní
konektor rozhraní USB: 1 (USB Hi-Speed)
hostitel USB: 2
síťové rozhraní: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX)
Standardní
Jazyk popisu stránek
PRESCRIBE
Skener
Položka
Popis
Operační systém
Windows 2000 (Service Pack 4), Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Windows Server 2003, Windows Server 2008
Požadavky na systém
kompatibilita s IBM PC/AT
Procesor: Celeron 600 MHz nebo vyšší
RAM: 128 MB nebo více
volné místo na disku: 20 MB nebo více
rozhraní: Ethernet
Rozlišení
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
Formáty souborů
JPEG, TIFF, PDF, XPS
Rychlost skenování
1stranné: černobíle 35 obr./min
barevně, 25 obrázků za minutu
2stranné: černobíle 18 obr./min
barevně 13 obr./min
(A4 na šířku, 300 dpi, kvalita obrazu: text/originál fotografie)
Rozhraní
Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX)
USB 2.0 (vysoce rychlostní rozhraní USB)
Síťový protokol
TCP/IP
Dodatek-8
Položka
Popis
Přenosový
systém
*1
*2
přenos do počítače
SMB
skenování do SMB
FTP
skenování na FTP, FTP přes SSL
SMTP Skenování do e-mailu
Přenos e-mailem
skenování TWAIN*1
skenování přes rozhraní WIA*2
Dostupný operační systém: Windows 2000 (Service Pack 4), Windows XP, Windows Vista, Windows Server
2008, Windows 7
Dostupný operační systém: Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
Podavač originálů
Položka
Popis
Metoda podávání
originálů
automatické podávání
Podporované
druhy originálů
volné listy
Formát papíru
maximální: Legal/A4
minimální: Statement/A5
Gramáž papíru
50 až 120 g/m2 (oboustranně: 50 až 110 g/m2)
Kapacita vkládání
papíru
maximálně 50 listů (50 až 80 g/m2)
Rozměry
(š) × (h) × (v)
490 × 338 × 104 mm
Hmotnost
3 kg nebo méně
Údaje týkající se dopadu na životní prostředí
Položka
Popis
d-Color MF2603
Doba přepnutí do režimu spánku
(výchozí nastavení)
1 minuta
Doba nutná k aktivaci z režimu spánku
20 sekund nebo méně
Duplexní režim
standardní
Možnosti vstupu papíru
Lze používat 100% recyklovaný papír.
d-Color MF2604
POZNÁMKA: Informace o doporučených druzích papíru vám poskytne prodejce nebo zástupce servisu.
Dodatek-9
Dodatek-10
Rejstřík
A
AutoRežimSpánku 2-9
C
chybová hlášení 5-8
cíl
odesílání na různé typy cílů (vícenásobné odesílání) 3-46
volba pomocí tlačítek rychlé volby 3-45
výběr z adresáře 3-43
vyhledání 3-44
Č
čištění
oddělovač 4-4
oddělovače 4-6
skenovací štěrbina 4-3
D
disk CD-ROM 2-2
E
e-mail
Odeslat jako e-mail 3-25
Embedded Web Server 2-23
K
kabel USB
připojení 2-10
kontaktní sklo
pokládání originálů 2-45
kopie
výběr kvality obrazu 3-11
kopírování
kopírování s přiblížením 3-13
nastavení sytosti 3-9
oboustranné kopírování 3-16
odsazení kopií 3-20
uspořádání kopií 3-20
kopírování s přiblížením
automatické přiblížení 3-13
předvolby přiblížení 3-13
ruční přiblížení 3-13
kvalita obrazu
kopírování 3-7
N
napájecí kabel
připojení 2-10
nastavení data a času 2-11
nastavení sytosti
automaticky 3-9
kopírování 3-9
ručně 3-9
názvy částí 1-1
O
oboustranné 3-16
oddělovač
čištění 4-4, 4-6
odesílání
Odeslat do složky (FTP) 3-29
Odeslat do složky (SMB) 3-29
Odeslat jako e-mail 3-25
odesílání e-mailů 2-24
odesílání na různé typy cílů (vícenásobné
odesílání) 3-46
odhlášení 3-2
originál
pokládání na kontaktní sklo 2-45
vkládání do procesoru
dokumentů 2-46
Rejstřík-1
ovládací panel 1-2
P
papír
formát a typ média 2-37
před vložením 2-27
vkládání do univerzálního zásobníku
2-31
vkládání do zásobníků 2-28
vkládání obálek 2-33
podavač originálů
názvy částí 2-46
podavač originálů Dodatek-9
přepnutí jazyka 2-10
přihlášení 3-2
připojení
kabel USB 2-10
napájecí kabel 2-10
síťový kabel 2-5
příprava 2-1
příprava kabelů 2-4
procesor dokumentů
nepodporované druhy originálů 2-46
podporované druhy originálů 2-46
vkládání originálů 2-46
způsob vkládání originálů 2-47
Product Library 2-2
pruhy indikátoru formátu originálu 2-45
R
řešení potíží 5-2
řežim nízké spotřeby 2-9
režim přiblížení
kopírování 3-13
rozhraní USB 2-4
rozlišení Dodatek-7, Dodatek-8
S
síť
nastavení 2-14
síťové rozhraní 2-4
síťový kabel 2-4
síťový kabel
připojení 2-5
skenovací štěrbina
čištění 4-3
součásti dodávky 2-2
spánkový režim 2-9
T
technické údaje
podavač originálů Dodatek-9
skener Dodatek-8
tiskárna Dodatek-8
údaje týkající se dopadu na životní
prostředí Dodatek-9
zařízení Dodatek-6
tisk 3-22
tisk z aplikací 3-22
U
úloha
zrušení 3-49
univerzální zásobník
formát papíru a typ média 2-42
určení cíle 3-43
V
vícenásobné odesílání (odesílání na různé
typy cílů) 3-46
vypnutí 2-7
vzpříčený papír 5-17
podavač originálů 5-21
Z
zapnutí 2-7
zásobník
vkládání papíru 2-28
změna jazyka 2-10
způsob připojení 2-3
Rejstřík-2
Rev.1.0 2010.07
2KWKMCS001
DIRECTIVE 2002/96/CE ON THE TREATMENT, COLLECTION, RECYCLING AND
DISPOSAL OF ELECTRIC AND ELECTRONIC DEVICES AND THEIR COMPONENTS
INFORMATION
1. FOR COUNTRIES IN THE EUROPEAN UNION (EU)
The disposal of electric and electronic devices as solid urban waste is strictly prohibited: it must be collected separately.
The dumping of these devices at unequipped and unauthorized places may have hazardous effects on health and the
environment.
Offenders will be subjected to the penalties and measures laid down by the law.
TO DISPOSE OF OUR DEVICES CORRECTLY:
a) Contact the Local Authorities, who will give you the practical information you need and the instructions for handling the
waste correctly, for example: location and times of the waste collection centres, etc.
b) When you purchase a new device of ours, give a used device similar to the one purchased to our dealer for disposal.
The crossed dustbin symbol on the device means that:
- when it to be disposed of, the device is to be taken to the equipped waste collection centres and is to be
handled separately from urban waste;
- The producer guarantees the activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedures in
accordance with Directive 2002/96/CE (and subsequent amendments).
2. FOR OTHER COUNTRIES (NOT IN THE EU)
The treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices will be carried out in accordance with the
laws in force in the country in question.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising