Olivetti | d-Color MF2603 and d-Color MF2604 | Owner Manual | Olivetti d-Color MF2603 and d-Color MF2604 Instrukcja obsługi

Olivetti d-Color MF2603 and d-Color MF2604 Instrukcja obsługi
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
d-COLORMF2603/MF2604
PL
Code: 562201pl
PUBLIKACJA WYDANA PRZEZ:
Olivetti S.p.A.
Gruppo Telecom Italia
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY)
www.olivetti.com
Copyright © 2010, Olivetti
Wszelkie prawa zastrzezone
Znak umieszczony na produkcie potwierdza że pr
odukt ten spełnia podstawowe wymagania
jakościowe.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji produktu opisanego w niniejszych instrukcjach w każdym
momencie i bez uprzedzenia.
ENERGY STAR jest znakiem towarowym zarejestrowanym w U.S.A.
Program ENERGY STAR jest to plan redukcji zużycia energii wprowadzony przez Amerykańską Agencję Ochrony
Środowiska w odpowiedzi na konieczność ochrony środowiska oraz w celu promocji projektowania I użytkowania
urządzeń biurowych o lepszej wydajności watogodzinowej.
Zwraca się szczególną uwagę na następujące elementy, które mogą skompromitować wyżej potwierdzoną zgodnoś
ć, jak również źle wpływać na osiągi produktu:
• nieprawidłowe zasilanie elektryczne;
• nieprawidłowa instalacja lub nieprawidłowe lub niewłaściwe stosowanie, lub nieprzestrzeganie ostrzeżeń podan
ych w Instrukcjach Obsługi załączonych do produktu;
• wymiana oryginalnych komponentów lub akcesoriów na inne, nie zatwierdzone przez producenta, lub wymiana
dokonana przez nieupoważniony personel.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana, lub przesłana w
jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub mechaniczny, włącznie z kopiowaniem
kserograficznym, wpisywaniem do pamięci lub do innych systemów do przechowywania i zapisu danych, bez
uprzedniej pisemnej zgody edytora.
Wstęp
Dziękujemy za zakup urządzenia d-Color MF2603/MF2604.
Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia,
przeprowadzać rutynową konserwację i rozwiązywać podstawowe problemy, gdy zajdzie taka konieczność. W
ten sposób można utrzymać urządzenie w dobrym stanie.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem obsługi.
Zaleca się korzystanie z materiałów eksploatacyjnych naszej firmy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia spowodowane przez korzystanie z materiałów eksploatacyjnych innych producentów.
Dostarczane podręczniki
Wraz z urządzeniem dostarczone są niżej wymienione podręczniki. Zapoznaj się z nimi, gdy to konieczne.
Quick Installation Guide
Zawiera procedury instalacji urządzenia, opisy często wykonywanych operacji, rutynowej konserwacji i
rozwiązywania problemów.
Safety Guide
Zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa i środków ostrożności podczas instalacji i użytkowania
urządzenia. Należy przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.
Safety Guide (d-Color MF2603/MF2604)
Zawiera informacje dotyczące miejsca instalacji, etykiet ostrzegawczych i inne. Należy przeczytać ten
podręcznik przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.
Dysk CD-ROM (Product Library)
Podręcznik obsługi (ten podręcznik)
Opisuje sposób wkładania papieru, wykonywania podstawowych operacji kopiowania, drukowania i skanowania
oraz rozwiązywania problemów.
Podręcznik obsługi faksu
Embedded Web Server Operation Guide
Printer Driver Operation Guide
Network FAX Driver Operation Guide
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
Network Print Monitor User Guide
Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym podręczniku
Sekcje tego podręcznika oraz części urządzenia opatrzono symbolami stanowiącymi ostrzeżenia mające na
celu ochronę użytkownika, innych osób oraz otoczenia, a także zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego
użytkowania urządzenia. Symbole i ich znaczenia są przedstawione poniżej.
OSTRZEŻENIE:
Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń może
spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.
PRZESTROGA:
Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń może
spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia mechaniczne.
Symbole
Symbol U oznacza, że dana sekcja zawiera ostrzeżenia. Wewnątrz symbolu podany jest określony rodzaj
uwagi.
.... [Ostrzeżenie ogólne]
.... [Ostrzeżenie o możliwości porażenia prądem elektrycznym]
.... [Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze]
Symbol
wskazuje, że powiązana część zawiera informacje dotyczące zabronionych działań. Rodzaje
zabronionych czynności są podane wewnątrz symbolu.
.... [Ostrzeżenie przed zabronionymi czynnościami]
.... [Demontaż zabroniony]
Symbol z oznacza, że dana sekcja zawiera informacje o czynnościach obowiązkowych. Rodzaje tych
czynności są określone wewnątrz symbolu.
.... [Alarm dotyczący czynności obowiązkowej]
.... [Wyciągnij wtyczkę z gniazdka]
....
[Zawsze podłączaj urządzenie do gniazdka sieciowego
z uziemieniem]
Prosimy o kontakt z pracownikiem serwisu, aby zamówić wymianę, jeśli ostrzeżenia w tym Podręczniku są
nieczytelne lub jeżeli brakuje samego Podręcznika (usługa odpłatna).
NOTATKA: Dokument bardzo przypominający banknot może w pewnych rzadkich przypadkach nie zostać
skopiowany prawidłowo, ponieważ urządzenie wyposażone jest w funkcję zapobiegania fałszerstwom.
i
Wstęp
Wstęp
Mapa menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
Otoczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviii
Bezpieczeństwo laserowe (Europa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xxi
Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania/skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxii
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxiii
1
Nazwy części
Panel operacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Urządzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Sprawdzanie dostarczonych elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Określanie metody podłączenia i przygotowanie kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Kable podłączeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Funkcja Czuwanie i Automatyczne czuwanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Przełączanie języka w obszarze wyświetlania (ekran [Język]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Ustawianie daty i czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
Instalacja oprogramowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-23
Embedded Web Server (Ustawienia poczty e-mail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-24
Wysyłanie wiadomości e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-25
Ładowanie papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-27
Ładowanie oryginałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-45
Instalowanie sterownika drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-48
3
Podstawowa obsługa
Logowanie/wylogowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Klawisze szybkiego dostępu i klawisze programowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Obszar wyświetlania komunikatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Kopiowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
Drukowanie – drukowanie z aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-22
Wysyłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-24
Przygotowanie do wysyłania dokumentów do komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-32
Ekran Potwierdź miejsce docelowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-43
Określanie miejsca docelowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-44
Skanowanie TWAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-47
Anulowanie zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-49
Sprawdzanie ilości pozostałego toneru i papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-50
4
Konserwacja
Czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Wymiana pojemnika z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
Wymiana pojemnika na zużyty toner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
5
Rozwiązywanie problemów
Usuwanie awarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Reagowanie na komunikaty o błędach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-9
Reagowanie na miganie kontrolek ATTENTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-18
Usuwanie zaciętego papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-19
ii
Wstęp
Dodatek
Funkcje opcjonalne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dodatek-2
Sposób wpisywania znaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dodatek-5
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dodatek-6
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks-1
iii
Wstęp
iv
Mapa menu
Klawisz Copy
Klawisz Function Menu
Wybór papieru
Sortuj
(strona 3-20)
Tryb dwustronny
(strona 3-16)
Powiększenie
(strona 3-13)
Połącz
Rozmiar oryginału
Orient. oryg.
Obraz oryginału
(strona 3-11)
Intensywność
(strona 3-9)
EcoPrint
Skanowanie ciągłe
Wpis nazwy pliku
Inf. o koń. zad.
Zastąp priorytet
Wybór kolorów
Balans kolorów
Ostrość
Gęstość tła
Nasycenie
Klawisz Send
Klawisz Function Menu
Wybór kolorów
Rozmiar oryginału
Obraz oryginału
Rozdzielczość
skanowania
Rozmiar wysyłania
Powiększenie
Orient. oryg.
Skanowanie ciągłe
Format pliku
v
Wpis nazwy pliku
Wpis tematu
Inf. o koń. zad.
Rozdz. FAKSU
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Opóźn. trans. F.
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Bezp. trans. F.
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Odpyt. odb. FAK.
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Intensywność
Tryb dwustronny
FTP przek.szyfr.
Porządk. plików
Ostrość
Gęstość tła
Klawisz Document Box
Skrzynka adresu
pomocniczego
(PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU)
Skrz. odpyt.
(PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU)
Skrzynka zadań
Pamięć USB
Klawisz Document Box
Klawisz Function Menu
Drukowanie z USB
Sortuj
(strona 3-20)
Wybór papieru
Tryb dwustronny
Wpis nazwy pliku
Inf. o koń. zad.
Zastąp priorytet
Wybór kolorów
Szyfr. PDF
Drukowanie JPEG/TIFF
vi
(strona 3-16)
XPS dop do str
Klawisz Function Menu
Drukowanie inne niż z
USB
Wpis nazwy pliku
Inf. o koń. zad.
Zastąp priorytet
Usuń po wydruk.
Klawisz Function Menu
Skanuj do skrzynki
odpytywania
Rozmiar oryginału
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Obraz oryginału
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Rozdz. FAKSU
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Orient. oryg.
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Skanowanie ciągłe
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Wpis nazwy pliku
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Inf. o koń. zad.
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Intensywność
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Tryb dwustronny
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Wybór kolorów
Klawisz Function Menu
Skanuj do pamięci USB
Rozmiar oryginału
Obraz oryginału
Rozdzielczość
skanowania
Rozmiar zapisywania
Powiększenie
Orient. oryg.
Skanowanie ciągłe
Format pliku
Wpis nazwy pliku
Inf. o koń. zad.
vii
Intensywność
Tryb dwustronny
Ostrość
Gęstość tła
Klawisz Status/Job
Cancel
Stan zad. druk.
Stan zad. wys.
Stan zad.zapis.
Zaplan. zadanie
Dzien. zad.druk.
Dzien. zad. wys.
Dzienn.zad.zapis
Skaner
Drukarka
FAKS
Status tonera
(strona 3-50)
Stan papieru
(strona 3-50)
Pamięć USB
Klawiatura USB
Klawisz System
Menu/Counter
Raport
Raportuj
druk.
Mapa menu
Strona stanu
Lista
czcionek
Ust. rap.
admin.
Ustaw. rap.
wyn.
Rap. FAK.
wych.
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Rap. F.
przych.
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Wyślij wynik
E-mail/Folder
FAKS
viii
Anul. przed
wys.
Wynik odb.
faksu
Inf. o koń.
zad.
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Nie dołączaj
Dołącz wys.
obr.
His. dzien.
zad.
Wysyłanie
autom.
Wyślij historię
Miejsce
docelowe
Temat
Temat dzie.
SSFC
Licznik
Drukowane
strony
wg Funkcji
według
rozmiaru
papieru
Pełny kolor
Monochroma
tyczny
Skanowane
strony
System
Ustawienie
sieciowe
Ustawienia
TCP/IP
TCP/IP
Ustaw. IPv4
Ustaw. IPv6
Szczeg.
protok.
NetWare
AppleTalk
Skan WSD
Druk WSD
IPSec
Bezp.
protokół
ix
SSL
Zabezp. IPP
Zabezp.
HTTP
Zabezp.
LDAP
Nazwa hosta
Interfejs LAN
Ustaw. blok.
I/F
Host USB
Urządzenie
USB
Opcj. interf. 1
Opcj. interf. 2
Poziom
zabezp.
Uruchom
ponownie
Funk.
opcjonalna
Log.uż./
roz.zad.
Ust. logow.
uży.
Logowanie
użytkownika
Lista użyt.
lok.
Ustawienia
karty IC
Log. z
klawiat.
Logow. z
hasłem
Autoryz.
grupowa
Wł. użytk.
siec.
Ust. rozl.
zadań
Rozliczanie
zadań
Raport konta
Rozl. wsz.
zadań
Drukowane
strony
Skanowane
strony
x
Str. trans.
FAK.
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Godz. trans.
F.
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Reset.
licznika
Konto wsz.
zadań
Lista konta
Ustaw.
domyślne
Zastosuj limit
Licz.kopii/
wydr.
Limit licznika
Nieznany ID
zad.
Ustawienia
wspólne
Język
Ekran
domyślny
Dźwięk
Alarm
Potw.
klawisza
Koniec
zadania
Gotowe
Ostrzeżenie
Klawiatura
USB
Głośnik faksu
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Wyśw. faksu
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Jasność
wyśw.
Ust. oryg./
pap.
Niest. roz.
ory.
Dom. rozm.
oryg.
xi
Niest. roz.
pap.
Niest. roz.
pap.
Rozmiar
kasety 1
Typ kasety 1
Ust. szuflady
2
Rozmiar
kasety 2
Typ kasety 2
Ust. szuflady
3
Rozmiar
kasety 3
Typ kasety 3
Ust. tacy MP
Rozmiar tacy
WF
Typ tacy WF
Ust. typu
nośn.
Nośnik dla
auto
Pełny kol.
Monochroma
tyczny
Dom. źr.
papieru
Czyn.zw.zPa
pSpec
Wst. ust. limit
Miara
Obsługa
błędów
BłądPapPod
w
BłądNiedopa
sPap
Ustawienie
daty
Data/czas
Format daty
Strefa
czasowa
Czas letni
Ust. czas.
Ocz. po
błędzie
xii
Czas uśp.
Poziom
uśpienia
Wznowienie
pracy
Oszcz.
energii
Czas
reset.panel
Aut. kas.
błędu
Aut. reset
panel
Niewykorz.
czas
Ust. dom.
fun.
Wybór
kolorów
Rozdzielczoś
ć skanowania
Rozdz.
FAKSU
Obraz
oryginału
Intensywność
Powiększeni
e
Sortuj
Orient. oryg.
EcoPrint
Wpis nazwy
pliku
Temat/treść
Skanowanie
ciągłe
Format pliku
Porządk.
plików
Drukowanie
JPEG/TIFF
xiii
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
XPS dop do
str
Ust.
szczegółu
Układ 2 w 1
Układ 4 w 1
Linia kraw.
Oprawianie
oryg.
Oprawianie
wyk.
Jakość
obrazu
Kompr. kol.
TIFF
PDF/A
Operacja
logow.
Pamięć
opcjon.
Normalny
Prioryt.
drukar.
Prioryt.
kopiow.
Ust. dysku
RAM
Kopia
Przetwarz.
zdjęć
Wybór
papieru
Auto wyb.
pap.
Auto %
priorytet
Akcja
odczytu DP
Ust. klaw.
wyb.
Z lew.
Z pr.
xiv
Drukarka
Ustaw.
emulacji
PCL6
KPDL
KPDL(Auto)
Tryb koloru
EcoPrint
Zastąp A4/
LTR
Tryb
dwustronny
Kopie
Orientacja
Tryb błyszcz.
Wide A4
OgrWysuwu
Strony
Cz. zw. z w.
wi.
Cz. zw. z p.
zn.
Przesun.
druku
Tryb podaw.
pap.
Wyślij
Ust. klaw.
wyb.
Z lew.
Z pr.
Miejsce
docelowe
Sprawdzanie
Spr. przed
wysł.
Spr. nowe m.
do.
FAKS
Skrzynka
dokumentów
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Skrzynka
adresu
pomocniczeg
o
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
xv
Skrzynka
zadań
Skrz. odpyt.
Ust. klaw.
wyb.
(PODRĘCZNIK
OBSŁUGI FAKSU)
Drukuj
Z lew.
Z pr.
Zapisz
Z lew.
Z pr.
Edytuj m.
docel.
Książka
adresowa
Druk. listy
Dopas./
konserw.
Dop. gęst.
kopii
Automatyczn
e
Ręczne
Do. g. wy./
skrz.
Automatyczn
e
Ręczne
AutoKolor
Prawidłowo
Kalibracja
koloru
Rejestr.
koloru
Normalny
Arkusz
wydruku
Ustaw
magenta
Ustaw cyjan
Ustaw żółty
Szczegół
Arkusz
wydruku
Ustaw
magenta
Ustaw cyjan
Ustaw żółty
Kor. czar. linii
Ust.
serwisowe
Stan usługi
xvi
Stan sieci
Strona
testowa
Tryb
wywoływacza
Odświeżenie
wywoływacza
Czyszcz.
lasera
Odśwież.
bębna
Altitude Adj.
MC
Kod kraju
faksu
Ust. poł. faks.
Ust.zdal.diag.
Ident. diag.
zd.
xvii
Otoczenie
Urządzenie może pracować w następujących warunkach:
•
Temperatura: 10–32,5°C
•
Wilgotność: 15–80%
Niekorzystne warunki środowiska mogą wpłynąć na jakość wydruków. Podczas wyboru miejsca pracy
urządzenia unikać:
•
Miejsc blisko okien lub narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
•
Miejsc narażonych na drgania.
•
Miejsc narażonych na gwałtowne zmiany temperatury.
•
Lokalizacji narażonych na bezpośrednie działanie gorącego lub zimnego powietrza.
•
Lokalizacji ze słabą wentylacją.
Jeżeli podłoże jest wrażliwe na nacisk, może ono ulec uszkodzeniu podczas przesuwania urządzenia po jego
instalacji.
Podczas kopiowania uwalniane są niewielkie ilości ozonu, ale nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia. Jednak
w przypadku używania urządzenia przez długi czas w źle wietrzonym pomieszczeniu lub przy wykonywaniu
bardzo dużej liczby kopii zapach może stać się nieprzyjemny. W celu stworzenia odpowiednich warunków
kopiowania zaleca się właściwą wentylację pomieszczenia.
xviii
Ostrzeżenia dotyczące materiałów eksploatacyjnych
UWAGA
Nie należy próbować spalać pojemnika tonera ani pojemnika na zużyty toner. Powstające wówczas
iskry mogą spowodować oparzenia.
Pojemnik z tonerem i zbiornik zużytego toneru należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla
dzieci.
W przypadku wysypania się toneru z pojemnika z tonerem należy unikać wdychania lub połykania
oraz kontaktu z oczami i skórą.
•
W przypadku dostania się tonera do dróg oddechowych należy przejść do pomieszczenie ze świeżym
powietrzem i przepłukać gardło dużą ilością wody. Jeśli wystąpi kaszel, skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku połknięcia tonera należy przepłukać usta wodą i wypić 1 lub 2 szklanki wody, aby rozcieńczyć
zawartość żołądka. W razie konieczności skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku dostania się tonera do oczu należy przepłukać je dokładnie wodą. W przypadku
utrzymywania się podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku zetknięcia się tonera ze skórą należy przemyć ją wodą z mydłem.
W żadnym wypadku nie wolno otwierać na siłę ani niszczyć pojemnika z tonerem i pojemnika na
zużyty toner.
xix
Inne środki ostrożności
Pusty pojemnik tonera oraz pojemnik na zużyty toner należy zwrócić lokalnemu dystrybutorowi lub
przedstawicielowi działu serwisu. Zebrane pojemniki tonera oraz pojemniki na zużyty toner powinny być
przetwarzane lub utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Urządzenie należy przechowywać, unikając bezpośredniego wystawienia na promieniowanie słoneczne.
Urządzenie należy przechowywać w miejscu, w którym temperatura wynosi poniżej 40ºC, unikając
gwałtownych zmian temperatury i wilgotności.
Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć papier z kasety i tacy uniwersalnej, włożyć
go z powrotem do oryginalnego opakowania i zapieczętować.
Jeżeli w produkcie jest zainstalowana funkcja faksu i wyłączony jest główny wyłącznik zasilania, funkcja
przesyłania/odbioru faksów jest nieaktywna. Nie należy wyłączać głównego wyłącznika zasilania, lecz nacisnąć
klawisz Power na panelu operacyjnym, aby przejść do trybu czuwania.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Z DYREKTYWAMI
2004/108/EC, 2006/95/EEC, 93/68/EEC, 1999/5/EC i 2009/125/EC
Firma Olivetti deklaruje, że to urządzenie jest zgodne
z następującymi specyfikacjami:
EN55024
EN55022 klasa B
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN60950-1
EN60825-1
EN300 330-1
EN300 330-2
EN62301
TBR 21
xx
Bezpieczeństwo laserowe (Europa)
Promieniowanie lasera może stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Dlatego promieniowanie lasera
emitowane wewnątrz urządzenia jest szczelnie odizolowane za pomocą obudowy i zewnętrznej pokrywy. Przy
normalnej eksploatacji promieniowanie nie może wydostawać się z urządzenia.
Urządzenie zostało sklasyfikowane jako produkt laserowy klasy 1 wg normy IEC 60825-1:2007.
Uwaga: Wykonywanie czynności innych niż podane w podręczniku może spowodować ryzyko naświetlenia
laserem.
Etykiety przymocowane są do modułu skanera laserowego wewnątrz urządzenia i nie są dostępne dla
użytkownika.
Etykieta pokazana powyżej jest przymocowana do urządzenia z tylnej strony.
xxi
Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania/skanowania
•
Kopiowanie/skanowanie materiałów chronionych prawami autorskimi bez zezwolenia właściciela praw
autorskich może być zabronione.
•
Kopiowanie/skanowanie następujących materiałów jest zakazane i może być karane.
Poniższy wykaz może nie zawierać wszystkich materiałów objętych zakazem. Nie wolno świadomie
kopiować/skanować materiałów objętych zakazem kopiowania/skanowania.
Pieniądze papierowe
Banknoty
Papiery wartościowe
Znaczki
Paszporty
Świadectwa i certyfikaty
•
Lokalne prawa i regulacje mogą zabraniać lub ograniczać kopiowanie/skanowanie materiałów innych niż
wymienione powyżej.
xxii
Informacje prawne i zasady
bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z tymi informacjami. Ten
rozdział zawiera informacje dotyczące następujących zagadnień.
•
•
•
•
•
•
•
•
Informacje prawne ............................................................................ xxiv
Kwestia nazw handlowych................................................................ xxiv
Funkcja sterowania oszczędnością energii .....................................xxviii
Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnego ......................xxviii
Odzyskiwanie papieru .....................................................................xxviii
Program Energy Star (ENERGY STAR®) .......................................xxviii
Informacje o podręczniku obsługi ..................................................... xxix
Oznaczenia stosowane w tym podręczniku....................................... xxx
xxiii
Informacje prawne
Kopiowanie lub inne formy powielania niniejszego podręcznika lub jego części bez uzyskania pisemnej zgody
firmy Olivetti jest zabronione.
Kwestia nazw handlowych
•
PRESCRIBE i ECOSYS są znakami towarowymi firmy Kyocera Corporation.
•
KPDL jest znakiem towarowym firmy Kyocera Corporation.
•
Microsoft, MS-DOS i Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w
Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
•
PCL jest znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader i PostScript są znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated.
•
Ethernet jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Xerox Corporation.
•
Novell i NetWare są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Novell, Inc.
•
IBM i IBM PC/AT są znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation.
•
Power PC jest znakiem towarowym firmy IBM w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
•
AppleTalk jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc.
•
TrueType jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc.
•
TypeBankG-B, TypeBankM-M i Typebank-OCR są znakami towarowymi firmy TypeBank®.
•
Wszystkie czcionki języków europejskich zainstalowane w tym urządzeniu są używane na mocy
porozumienia licencyjnego z firmą Monotype Imaging Inc.
•
Helvetica, Palatino i Times są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Linotype-Hell AG.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery i ITC ZapfDingbats są zarejestrowanymi
znakami towarowymi firmy International Type-face Corporation.
•
W tym urządzeniu zainstalowano czcionki UFST™ MicroType® firmy Monotype Imaging Inc.
•
To urządzenie jest wyposażone w oprogramowanie zawierające moduły firmy Independent JPEG Group.
•
ThinPrint jest znakiem towarowym firmy ThinPrint GmbH w Niemczech i innych krajach.
Wszystkie inne marki i nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowym
i odpowiednich firm, będących ich właścicielami. W tym Podręczniku obsługi oznaczenia ™ i ® nie są używane.
xxiv
GPL
W części oprogramowania układowego tego urządzenia używane są programy napisane na licencji GPL
(www.fsf.org/copyleft/gpl.html).
Open SSLeay License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:/
/www.openssl.org/)”
4
The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5
Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL” appear in their
names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6
Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: “This product includes
software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
xxv
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was
written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to.
The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code;
not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright
terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library
used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided
with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1
Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
“This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic
related :-).
4
If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application
code) you must include an acknowledgement:
“This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be
changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU
Public Licence.]
xxvi
Monotype Imaging License Agreement
1
Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a
special format as well as the UFST Software.
2
You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles
and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary
business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype
Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three
printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all
rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a
License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3
To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other
proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable
procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
4
You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup
copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the
original.
5
This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated.
This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License
and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this
License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the
Software and Typefaces and documentation as requested.
6
You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the
Software.
7
Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in
accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in
material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs,
errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a
particular purpose and merchantability, are excluded.
8
Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and
Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or
consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and
Typefaces.
9
Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior
written consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in
Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or
subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions
applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms
and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this
Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized
representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and
conditions of this Agreement.
xxvii
Funkcja sterowania oszczędnością energii
To urządzenie wyposażone jest w funkcję czuwania, utrzymującą funkcje kopiarki, drukarki i faksu w stanie
oczekiwania przy zredukowanym do minimum poborze mocy, gdy urządzenie nie jest używane przez określony
czas.
Tryb czuwania
Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania po upływie 1 minuty od ostatniego użycia.
W trybie czuwania lub oszczędzania energii nie jest wykonywane automatyczne uwierzytelnianie. Aby
kontynuować instalację, naciśnij klawisz Power. Tryb czuwania lub oszczędzania energii w urządzeniu
zostanie wyłączony.
Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnego
To urządzenie jest standardowo wyposażone w funkcję kopiowania dwustronnego. Przykładowo, można
zmniejszyć ilość zużytego papieru, kopiując dwa jednostronne oryginały na pojedynczym arkuszu papieru jako
kopię dwustronną. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Kopiowanie dwustronne na stronie 3-16.
Odzyskiwanie papieru
To urządzenie obsługuje papier makulaturowy, który zmniejsza obciążenia środowiska naturalnego.
Przedstawiciel działu sprzedaży lub działu serwisu może udzielić informacji dotyczących zalecanych typów
papieru.
Program Energy Star (ENERGY STAR®)
Jako firma uczestnicząca w międzynarodowym programie Energy Star zdecydowaliśmy, że
urządzenie będzie zgodne ze standardami ustanowionymi w ramach międzynarodowego
programu Energy Star.
xxviii
Informacje o podręczniku obsługi
Niniejszy Podręcznik obsługi zawiera następujące rozdziały.
Rozdział 1– Nazwy części
Opisuje części urządzenia i klawisze panelu operacyjnego.
Rozdział 2– Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Opisuje sposób ładowania papieru, umieszczania oryginałów, podłączania urządzenia oraz niezbędną
konfigurację urządzenia przed jego pierwszym użyciem.
Rozdział 3– Podstawowa obsługa
Zawiera podstawowe procedury kopiowania, drukowania i skanowania.
Rozdział 4– Konserwacja
Opisuje procedury konserwacji i wymiany tonera oraz pojemnika na zużyty toner.
Rozdział 5– Rozwiązywanie problemów
Wyjaśnia, w jaki sposób postępować w przypadku otrzymania komunikatów o błędach, zacięcia papieru lub
innych problemów.
Dodatek
Wyjaśnia, jak wprowadzać znaki oraz podaje dane techniczne urządzenia
Zawiera opis urządzeń opcjonalnych dostępnych dla tego urządzenia.
Zawiera informacje dotyczące rodzajów nośników oraz rozmiarów papieru. Zawiera także słowniczek terminów.
xxix
Oznaczenia stosowane w tym podręczniku
W podręczniku stosuje się następujące oznaczenia w zależności od typu opisu.
Oznaczenie
Opis
Przykład
Pogrubienie
Oznacza klawisze panelu
operacyjnego lub ekran
wyświetlany na komputerze.
Naciśnij klawisz Start.
[Zwykły]
Oznacza pozycję wybieraną na
wyświetlaczu.
Wybierz opcję [System].
Kursywa
Oznacza komunikat pojawiający
się na wyświetlaczu.
Wyświetlany jest komunikat Gotowa do
kopiowania.
Służy również do podkreślenia
kluczowego terminu, frazy lub
oznacza odwołanie do
dodatkowych informacji.
Szczegółowe informacje dotyczące
korzystania z FAKSU sieciowego, patrz
Podręcznik obsługi faksu.
Uwaga
Oznacza dodatkową informację
lub operację.
NOTATKA:
Ważne
Wskazuje czynności, które są
wymagane lub zabronione w
celu uniknięcia problemów.
WAŻNE:
Oznacza zasady, których należy
przestrzegać, aby uniknąć
obrażeń ciała lub uszkodzenia
urządzenia, oraz objaśnia, jak
postępować w takim przypadku.
UWAGA:
Przestroga
Podkreślenie
Funkcja odnośnika pozwala na
przejście do powiązanej strony.
Umieść kursor nad
podkreślonym tekstem i
poczekaj, aż wskaźnik zmieni
się na rękę z wysuniętym
palcem wskazującym ( ).
Następnie kliknij ten tekst.
(W części Spis treści, Indeks i
Mapa menu odnośniki nie są
podkreślane).
xxx
Patrz Wstęp.
1 Nazwy części
Niniejszy rozdział opisuje części urządzenia oraz klawisze panelu operacyjnego.
•
•
Panel operacyjny .......................................................... 1-2
Urządzenie ................................................................... 1-4
1-1
Nazwy części
Panel operacyjny
Służy do wyświetlania ekranu menu System/
Służy do wyświetlania ekranu Książka adresowa, na którym można dodawać,
Licznik, na którym można sprawdzić ustawienia
edytować i usuwać miejsca docelowe.
systemowe i stan liczników.
Służy do wywoływania danych poprzedniego miejsca docelowego. Służy
Służy do wyświetlania ekranu Skrzynka dok., na
również do wprowadzania pauzy przy wpisywaniu numeru faksu.*
którym można obsługiwać skrzynkę dokumentów
i pamięć USB.
Służy do wyświetlania ekranu Dodaj m. docelowe, na którym
Służy do wyświetlania ekranu Stan, na
można dodawać miejsca docelowe.
którym można sprawdzić stan urządzenia,
Służy do przełączania stanu słuchawki między
wydrukować raport stanu oraz wstrzymać
podniesioną a odłożoną przy ręcznym wysyłaniu faksu.*
lub anulować przetwarzane w danym
momencie zadanie.
Obszar wyświetlania komunikatów.
Podczas pracy z urządzeniem należy
Służy do wyświetlania
sprawdzać wyświetlane w tym
ekranu Kopiowanie, na
obszarze komunikaty.
którym można
wprowadzić ustawienia
Służy do wybierania menu
wymagane przy
wyświetlanego w prawym
kopiowaniu.
dolnym rogu obszaru
wyświetlania komunikatów.
Służy do wyświetlania
ekranu FAKS, na którym
można wysłać faks.*
Służy do przypisywania,
wybierania i usuwania miejsc
docelowych z klawiszy szybkiego
dostępu (1–22).
Służy do wyświetlania ekranu
Wyślij, na którym można
Klawisz modyfikatora do przełączania
wysłać wiadomość e-mail,
między dwoma zestawami klawiszy
folder (SMB/FTP) lub faks.*
szybkiego dostępu (1–11 i 12–22).
Wskaźnik świeci się, gdy włączony
jest drugi zestaw klawiszy (12–22).
Wybiera automatyczny tryb kolorowy.
Wybiera pełny tryb kolorowy.
Wybiera tryb monochromatyczny.
*
Tylko w produktach z zainstalowaną funkcją faksu.
1-2
Służy do wybierania menu
wyświetlanego w lewym
dolnym rogu obszaru
wyświetlania komunikatów.
Miga w trakcie
odbierania lub
wysyłania danych.
Miga, gdy urządzenie
pobiera dane z pamięci.
Nazwy części
1
Usuwa wprowadzone liczby i znaki.
Powoduje wyzerowanie ustawień
i wyświetlenie ekranu głównego.
Służą do wybierania elementu menu, przesuwania kursora
przy wprowadzaniu znaków, zmiany wartości itd.
Powoduje przejście urządzenia w stan
czuwania lub wyjście z niego.
Służy do wybierania zaznaczonego elementu
lub zatwierdzania wprowadzonej wartości.
Służy do wyświetlania menu funkcji służących do kopiowania,
drukowania, przesyłania i obsługi skrzynki dokumentów.
Powoduje zakończenie pracy
(wylogowanie) na ekranie
Administrator.
Klawisze numeryczne.
Służą do wprowadzania
liczb i symboli.
Służy do przypisywania lub przywoływania
programów.
Powoduje przejście do
poprzedniego ekranu w obszarze
wyświetlania komunikatów.
Świeci się lub miga w przypadku
wystąpienia błędu.
Świeci się, gdy
włączone jest zasilanie
urządzenia.
Służy do anulowania bieżącego
zadania drukowania.
Rozpoczyna operacje kopiowania i skanowania oraz
wykonywanie operacji ustawień.
1-3
Nazwy części
Urządzenie
1
2
3
6
4
5
7
1
Panel operacyjny
2
Górna pokrywa (taca górna)
3
Blokada papieru
4
Taca uniwersalna (WF)
5
Kaseta papieru
6
Gniazdo pamięci USB
7
Główny wyłącznik zasilania
8
9
10
11
12
13
8
Pojemnik z tonerem (K)
9
Pojemnik z tonerem (M)
10 Pojemnik z tonerem (C)
11 Pojemnik z tonerem (Y)
12 Pokrywa pojemnika na zużyty toner
13 Pojemnik na zużyty toner
1-4
Nazwy części
1
14
15
16
14 Jednostka przenoszenia papieru
15 Pochylnia na papier
16 Jednostka drukowania dwustronnego
25
17
18
19
20
21
22
26
23
24
17 Złącze LINE*
18 Złącze TEL*
19 Złącze interfejsu USB
20 Wskaźniki sieci
21 Złącze interfejsu sieciowego
*
Tylko w produktach z zainstalowaną funkcją faksu
1-5
Nazwy części
22 Gniazdo pamięci USB
23 Prawa pokrywa
24 Złącze kabla zasilania
25 Pokrywa tylna
26 Dźwignia pokrywy tylnej
27
28
30
29
31
32
33
35
34
27 Prowadnica szerokości oryginałów
28 Pokrywa procesora dokumentów
29 Uchwyt do otwierania pokrywy*
30 Płyta oryginałów
31 Blokada oryginałów
32 Płyta wydawania oryginałów
33 Dźwignia pokrywy górnej*
34 Uchwyty do przenoszenia
35 Płyta
*
Aby zapobiec przewróceniu się urządzenia, nie należy jednocześnie otwierać górnej tacy oraz
procesora dokumentów.
1-6
2 Przygotowanie przed rozpoczęciem
użytkowania
Niniejszy rozdział zawiera instrukcje dotyczące przygotowania urządzenia przed pierwszym
użyciem oraz wkładania papieru i oryginalnych dokumentów.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sprawdzanie dostarczonych elementów ............................................. 2-2
Określanie metody podłączenia i przygotowanie kabli ........................ 2-3
Kable podłączeniowe........................................................................... 2-5
Włączanie/wyłączanie ......................................................................... 2-7
Funkcja Czuwanie i Automatyczne czuwanie...................................... 2-9
Przełączanie języka w obszarze wyświetlania (ekran [Język]).......... 2-10
Ustawianie daty i czasu ..................................................................... 2-12
Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN).................................... 2-15
Instalacja oprogramowania................................................................ 2-23
Embedded Web Server (Ustawienia poczty e-mail).......................... 2-24
Wysyłanie wiadomości e-mail............................................................ 2-25
Ładowanie papieru ............................................................................ 2-27
Ładowanie oryginałów ....................................................................... 2-45
Instalowanie sterownika drukarki....................................................... 2-48
2-1
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Sprawdzanie dostarczonych elementów
Sprawdź, czy zostały dostarczone następujące elementy.
•
Quick Installation Guide
•
Safety Guide
•
Safety Guide (d-Color MF2603/MF2604)
•
Dysk CD-ROM (Product Library)
•
Dysk CD-ROM (aplikacja obsługująca sterownik TWAIN)
Dokumenty zawarte na dostarczonej płycie CD-ROM
Niniejsze dokumenty są zawarte na dostarczonej płycie CD-ROM (Product Library). Zapoznaj się z nimi, gdy to
konieczne.
Dokumenty
Podręcznik obsługi (ten podręcznik)
Podręcznik obsługi faksu
Embedded Web Server Operation Guide
Printer Driver User Guide
Network FAX Driver Operation Guide
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
Network Print Monitor User Guide
2-2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Określanie metody podłączenia i przygotowanie kabli
Sprawdź metodę podłączenia urządzenia do komputera PC lub sieci i przygotuj kable konieczne do podłączenia.
2
Przykład podłączenia
Korzystając z ilustracji zamieszczonej poniżej, wybierz metodę podłączenia urządzenia do komputera PC lub
sieci.
Podłączanie skanera do komputera PC lub sieci za pomocą
kabla sieciowego (100BASE-TX lub 10BASE-T)
Embedded Web Server
Komputer
administratora
Połączenie
Ustawienia sieciowe,
ustawienia domyślne
skanera, rejestracja
użytkownika oraz miejsca
docelowego
Wysyła do wybranego
odbiorcy plik
zeskanowanego
oryginału jako
załącznik do
wiadomości.
MFP
Drukowanie
Sieć
USB
Wyślij SMB
Zachowuje
zeskanowany obraz
jako plik na
komputerze.
Sieć
Sieć
FAKS
sieciowy
Wyślij e-mail
Sieć
Wyślij FTP
Wysyła zeskanowany
obraz jako plik na
serwer FTP.
FAKS
FAKS
* Tylko w produktach z zainstalowaną funkcją faksu
2-3
Sieć
Skanowanie TWAIN
Sieć
Skanowanie WIA
USB
TWAIN i WIA to
standardowe interfejsy
komunikacji między
oprogramowaniem
a urządzeniami
pozyskiwania obrazów.
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Przygotowanie niezbędnych kabli
Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą następujących interfejsów. Przygotuj kable zgodnie
z wybranym interfejsem.
Standardowo dostępne interfejsy
Funkcja
Interfejs
Wymagane kable
Drukarka/Skaner
/Skanowanie
TWAIN/
Skanowanie
WIA/FAKS
sieciowy*
Interfejs sieciowy
LAN (10Base-T lub
100Base-TX, ekranowany)
Drukarka/
Skanowanie
WIA
Interfejs USB
Kabel kompatybilny USB
2.0 (Hi-Speed USB,
elastyczny, maks. 5 m,
ekranowany)
*
Funkcje FAKSU i FAKSU sieciowego są dostępne tylko w
produktach z zainstalowaną funkcją faksu. Szczegółowe informacje
dotyczące korzystania z FAKSU sieciowego, patrz: Podręcznik
obsługi faksu.
2-4
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Kable podłączeniowe
Przy podłączaniu kabli do urządzenia przestrzegaj poniższych wskazówek.
1
Jeśli urządzenie jest włączone, naciśnij klawisz
Power na panelu operacyjnym i upewnij się, że
ekran komunikatów i wskaźnik pamięci są
wyłączone. Następnie, aby wyłączyć zasilanie,
naciśnij główny wyłącznik zasilania.
2
Podłącz urządzenie do komputera PC lub
urządzenia sieciowego. Jeśli korzystasz
z interfejsu sieciowego, zdejmij zaślepkę.
3
Zdejmij pokrywę złącza kabla zasilania.
Off
On
1
2
2-5
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
4
Podłącz jeden koniec kabla zasilania do
urządzenia, a drugi do źródła zasilania.
WAŻNE: Urządzenie należy podłączać wyłącznie za
pomocą kabla dołączonego do zestawu.
5
Nałóż pokrywę złącza kabla zasilania.
6
Włącz główny wyłącznik zasilania. Urządzenie
zacznie się rozgrzewać.
7
Po podłączeniu kabla sieciowego skonfiguruj sieć.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz
Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN) na
stronie 2-15.
Off
On
2-6
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Włączanie/wyłączanie
Włączanie
2
Gdy wskaźnik zasilania świeci się...
Naciśnij klawisz Power.
Gdy wskaźnik zasilania nie świeci się...
Włącz główny wyłącznik zasilania.
Off
On
WAŻNE: Po wyłączeniu głównego wyłącznika
zasilania nie należy natychmiast ponownie włączać
zasilania. Przed włączeniem głównego wyłącznika
należy odczekać co najmniej 5 sekund.
Wyłączanie zasilania
Przed wyłączeniem głównego wyłącznika zasilania należy nacisnąć klawisz Power na panelu operacyjnym
w celu wyłączenia go. Przed wyłączeniem głównego wyłącznika memory upewnij się, że wskaźnik pamięci nie
świeci.
Upewnij się, że
nie świeci się ten
wskaźnik.
On
Off
2-7
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas
UWAGA: Jeżeli urządzenie ma zostać pozostawione na dłuższy czas bezczynnie (np. na noc), należy
wyłączyć je za pomocą głównego wyłącznika zasilania. Jeżeli urządzenie ma być nieużywane przez
dłuższy okres (np. podczas wakacji), wyjąć wtyczkę z gniazdka w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
W przypadku korzystania z urządzenia wyposażonego w funkcję faksu należy pamiętać, że wyłączenie
urządzenia za pomocą głównego wyłącznika zasilania skutkuje brakiem możliwości wysyłania i
odbierania faksów.
WAŻNE: Wyjmij papier z kaset i zamknij go szczelnie w opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
2-8
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Funkcja Czuwanie i Automatyczne czuwanie
Czuwanie
W celu uaktywnienia funkcji czuwania naciśnij klawisz
Power. Obszar wyświetlania komunikatów i wszystkie
wskaźniki na panelu operacyjnym (poza wskaźnikiem
zasilania) przestają świecić, co pozwala na
maksymalne obniżenie poboru energii. Jest to
nazywane stanem czuwania.
Jeśli w trakcie czuwania do urządzenia zostaną
przesłane dane do wydrukowania, wydruk zostanie
wykonany, jednak obszar wyświetlania komunikatów
pozostanie wyłączony.
W przypadku korzystania z urządzeń wyposażonych
w funkcję faksu otrzymane dane zostaną
wydrukowane, jednak i w tym przypadku panel
operacyjny pozostanie wyłączony.
W celu powrotu do stanu pełnej gotowości naciśnij
klawisz Power. Urządzenie będzie gotowe do pracy
w ciągu 20 sekund.
Pamiętaj, że warunki otoczenia, takie jak wentylacja,
mogą powodować, że urządzenie będzie wolniej
reagować.
Automatyczne czuwanie
Funkcja automatycznego czuwania powoduje
automatyczne przełączenie urządzenia do stanu
czuwania, jeśli nie jest ono używane przez 1 minutę.
Oszczędzanie energii (urządzenia bez funkcji faksu)
W tym trybie zużycie energii jest nawet niższe niż
w trybie czuwania. Pozwala to na oddzielne ustawianie
trybu czuwania dla każdej funkcji. Można wprowadzić
takie ustawienia, aby w trybie czuwania nie był możliwy
dostęp do urządzenia z komputera, np. w celu
drukowania lub zastosowania narzędzia Embedded
Web Server.
Aby móc skorzystać z urządzenia, naciśnij klawisz
Power. Czas uruchamiania urządzenia i wznawiania
normalnej pracy z trybu oszczędzania energii będzie
dłuższy niż w przypadku trybu czuwania.
2-9
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Przełączanie języka w obszarze wyświetlania (ekran [Język])
Wybierz język wyświetlany w obszarze wyświetlania komunikatów.
Aby wybrać język, wykonaj poniższą procedurę.
1
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po
wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami
wyświetlony zostanie ekran logowania. W celu
zalogowania się wprowadź nazwę i hasło
logowania.
Nazwa logowania: L b
********************
Hasło logowania:
[ Menu
] [ Zaloguj ]
Naciśnij klawisz System Menu/Counter na
panelu operacyjnym jednostki głównej.
NOTATKA: Ustawieniem domyślnym nazwy i hasła
logowania jest „2600”.
Jeśli w opcji [Ust. sieciowe] zostało wybrane
zarządzanie użytkownikiem, wykonaj uwierzytelnianie,
naciskając przycisk [Menu] (lewy klawisz Select).
Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania
znaków, patrz Sposób wpisywania znaków, Dodatek-5.
Menu sys./licz.: a b
5 Właściw. użytk.
6
Ustaw. wspólne
*********************
7 Kopiowanie
[ Wyjdź ]
Ustaw. wspólne:
a b
1
Język
*********************
2 Ekran domyślny
3 Dźwięk
[ Wyjdź ]
a b
Język:
1
*English
*********************
2 Deutsch
3 Français
2
W Menu sys./licz. naciśnij klawisz U lub V, aby
wybrać opcję [Ustaw. wspólne].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustaw. wspólne.
4
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję
[Język].
5
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Język.
6
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać żądany
język, a następnie naciśnij klawisz OK.
2-10
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ustaw. wspólne.
2
2-11
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ustawianie daty i czasu
Ustawiając lokalną datę i czas, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.
W przypadku wysyłania wiadomości e-mail, ustawiona data i godzina będą umieszczone w nagłówku tej
wiadomości. Ustaw datę, godzinę oraz różnicę czasową w stosunku do strefy GMT, odpowiednio do strefy,
w której urządzenie jest używane.
NOTATKA: Różnicę czasową ustaw przed ustawieniem daty i czasu.
1
Włącz główny wyłącznik zasilania.
2
Naciśnij klawisz System Menu/Counter na
panelu operacyjnym jednostki głównej.
Off
On
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po
wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami
wyświetlony zostanie ekran logowania. W celu
zalogowania się wprowadź nazwę i hasło
logowania.
Nazwa logowania: L b
********************
Hasło logowania:
[ Logow. ]
Menu sys./licz.: a b
5 Właściw. użytk.
6
Ustaw. wspólne
*********************
7 Kopiowanie
[ Wyjdź ]
Ustaw. wspólne: a b
1
Język
*********************
2 Ekran domyślny
3 Dźwięk
[ Wyjdź ]
3
W Menu sys./licz. naciśnij klawisz U lub V, aby
wybrać opcję [Ustaw. wspólne].
4
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustaw. wspólne.
5
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję
[Ustawienie daty].
2-12
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Nazwa logowania: L b
********************
Hasło logowania:
6
Zostanie wyświetlony ekran logowania. W celu
zalogowania się wprowadź nazwę i hasło
logowania.
2
[ Logow. ]
Ustawienie daty: a b
1
Data/czas
*********************
2 Format daty
3 Strefa czasowa
[ Wyjdź ]
Strefa czasowa: a b
7
Naciśnij [Logow.] (prawy klawisz Select). Zostanie
wyświetlone menu Ustawienie daty.
8
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [Strefa
czasowa].
9
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Strefa czasowa.
1
-12:00 mię.f.dat
*********************
2 -11:00 W. Midway
3 -10:00 Hawaje
10 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać swój region,
a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ustawienie daty.
Ustawienie daty: a b
2 Format daty
3 Strefa czasowa
4
Czas letni
*********************
[ Wyjdź ]
Czas letni:
a b
1
*Wył.
*********************
2 Wł.
11 Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [Czas
letni].
12 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Czas letni.
13 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję [Wł.]
lub [Wył.], a następnie naciśnij klawisz OK.
2-13
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ustawienie daty.
Ustawienie daty: a b
1
Data/czas
*********************
2 Format daty
3 Strefa czasowa
[ Wyjdź ]
Data/czas:
Rok Miesiąc
2010
01
(Strefa
czasowa:Tokio)
a b
Dzień
01
14 Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [Data/
czas].
15 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Data/czas.
16 Naciśnij klawisz Y lub Z, aby przesunąć kursor,
i klawisz U lub V, aby wprowadzić rok, miesiąc i
dzień. Następnie naciśnij klawisz OK.
Data/czas:
Godz.
Min.
45:
11:
(Strefa
czasowa:Tokio)
a b
Sek.
50
Ustawienie daty: a b
1 Data/czas
2
Format daty
*********************
3 Strefa czasowa
[ Wyjdź ]
a b
Format daty:
1
*MM/DD/YYYY
*********************
2 DD/MM/YYYY
3 YYYY/MM/DD
17 Naciśnij klawisz Y lub Z, aby przesunąć kursor,
i klawisz U lub V, aby wprowadzić godziny, minuty
i sekundy. Następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ustawienie daty.
18 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję
[Format daty].
19 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Format daty.
20 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać żądany
format wyświetlania daty, a następnie naciśnij
klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ustawienie daty.
2-14
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN)
Urządzenie jest wyposażone w interfejs sieciowy kompatybilny z protokołami sieciowymi takimi jak TCP/IP
(IPv4), TCP/IP (IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, IPSec oraz AppleTalk. Pozwala on na drukowanie za pomocą
platform Windows, Macintosh, UNIX, NetWare i innych.
W tym rozdziale wyjaśniono procedury konfiguracji protokołu TCP/IP (IPv4).
NOTATKA: Po wprowadzeniu wszystkich ustawień związanych z sieciąwyłącz urządzenie, ustawiając
przełącznik zasilania w pozycji OFF (wyłącz), a następnie włącz je ponownie, ustawiając przełącznik zasilania
w pozycji ON (włącz). Ten krok jest wymagany w celu aktywowania wprowadzonych ustawień!
•
Konfiguracja protokołu TCP/IP (IPv4) (przy automatycznym przydzielaniu adresu IP) ...2-18
•
Konfiguracja protokołu TCP/IP (IPv4) (przez wprowadzenie adresów IP) ...2-18
Konfiguracja protokołu TCP/IP (IPv4) (przy automatycznym przydzielaniu adresu IP)
Jeśli adres IP jest przydzielany automatycznie, skonfiguruj poniższe ustawienia.
NOTATKA: Ustawienia [DHCP] i [Auto-IP] są domyślnie włączone.
Do wprowadzenia ustawień TCP/IP (IPv4) użyj następującej procedury.
1
Naciśnij klawisz System Menu/Counter na
panelu operacyjnym jednostki głównej.
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po
wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami
wyświetlony zostanie ekran logowania. W celu
zalogowania się wprowadź nazwę i hasło
logowania.
Nazwa logowania: L b
********************
Hasło logowania:
[ Logow. ]
NOTATKA: Aby uzyskać informacje na temat
wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania
znaków, Dodatek-5.
Menu sys./licz.: a b
1 Raport
2 Licznik
3
System
*********************
[ Wyjdź ]
Tylko administrator.
2
W menu Menu sys./licz. naciśnij klawisz U lub V,
aby wybrać opcję [System], a następnie naciśnij
klawisz OK.
WAŻNE: Aby wprowadzić ustawienia, należy się
zalogować za pomocą nazwy logowania użytkownika
z uprawnieniami administratora.
Ustawieniem domyślnym nazwy i hasła logowania jest
„2600”.
W przypadku zalogowania się za pomocą nazwy
logowania użytkownika nieposiadającego uprawnień
administratora na ekranie zostanie wyświetlony napis
2-15
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Tylko administrator. i nastąpi powrót do ekranu trybu
gotowości.
System:
a b
1
Ust. sieciowe
*********************
2 Ustaw. blok. I/F
3 Poziom zabezp.
[ Wyjdź ]
a b
Ust. sieciowe:
1
Ust. TCP/IP
*********************
2 NetWare
3 AppleTalk
[ Wyjdź ]
Ust. TCP/IP:
a b
1
TCP/IP
*********************
2 Ustaw. IPv4
3 Ustaw. IPv6
[ Wyjdź ]
a b
TCP/IP:
1 Wył.
2
*Wł.
*********************
3
W menu System naciśnij klawisz U lub V i wybierz
opcję [Ust. sieciowe].
4
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ust. sieciowe.
5
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [Ust.
TCP/IP].
6
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ust. TCP/IP.
7
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [TCP/IP].
8
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
TCP/IP.
9
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję [Wł.],
a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu Ust.
TCP/IP.
a b
Ust. TCP/IP:
1 TCP/IP
2
Ustaw. IPv4
*********************
3 Ustaw. IPv6
[ Wyjdź ]
10 Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [Ustaw.
IPv4].
2-16
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ustaw. IPv4:
a b
1
DHCP
*********************
2 Bonjour
3 Auto-IP
[ Wyjdź ]
11 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustaw. IPv4.
2
12 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję
[DHCP].
DHCP:
a b
1 Wył.
2
*Wł.
*********************
13 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
DHCP.
14 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję [Wł.],
a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ustaw. IPv4.
a b
Ustaw. IPv4:
1 DHCP
2 Bonjour
3
Auto-IP
*********************
[ Wyjdź ]
Auto-IP:
a b
1 Wył.
2
*Wł.
*********************
15 Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [Auto-IP].
16 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Auto-IP.
17 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję [Wł.],
a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ustaw. IPv4.
2-17
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Konfiguracja protokołu TCP/IP (IPv4) (przez wprowadzenie adresów IP)
Ustaw TCP/IP w celu połączenia z siecią Windows. Ustaw adresy IP, maski podsieci oraz adresy bramek.
Domyślne ustawienia to „Protokół TCP/IP:Wł., DHCP: Wł., Bonjour: Wył., Auto-IP: Wł.”.
NOTATKA: Przed ustawieniem adresu IP zapytaj administratora sieci, czy używane środowisko sieciowe
wymaga wprowadzenia adresu IP. Jeśli jest to konieczne, poproś administratora o podanie adresu IP.
Do wprowadzenia ustawień TCP/IP (IPv4) użyj następującej procedury.
1
Naciśnij klawisz System Menu/Counter na
panelu operacyjnym jednostki głównej.
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po
wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami
wyświetlony zostanie ekran logowania. W celu
zalogowania się wprowadź nazwę i hasło
logowania.
Nazwa logowania: L b
********************
Hasło logowania:
[ Logow. ]
NOTATKA: Aby uzyskać informacje na temat
wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania
znaków, Dodatek-5.
Menu sys./licz.: a b
1 Raport
2 Licznik
3
System
*********************
[ Wyjdź ]
Tylko administrator.
2
W menu Menu sys./licz. naciśnij klawisz U lub V,
aby wybrać opcję [System], a następnie naciśnij
klawisz OK.
WAŻNE: Aby wprowadzić ustawienia, należy się
zalogować za pomocą nazwy logowania użytkownika
z uprawnieniami administratora.
Ustawieniem domyślnym nazwy i hasła logowania jest
„2600”.
W przypadku zalogowania się za pomocą nazwy
logowania użytkownika nieposiadającego uprawnień
administratora na ekranie zostanie wyświetlony napis
Tylko administrator. i nastąpi powrót do ekranu trybu
gotowości.
System:
a b
1
Ust.
sieciowe
*********************
2 Ustaw. blok. I/F
3 Poziom zabezp.
[ Wyjdź ]
3
2-18
W menu System naciśnij klawisz U lub V i wybierz
opcję [Ust. sieciowe].
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ust. sieciowe:
a b
1
Ust. TCP/IP
*********************
2 NetWare
3 AppleTalk
[ Wyjdź ]
Ust. TCP/IP:
a b
1
TCP/IP
*********************
2 Ustaw. IPv4
3 Ustaw. IPv6
[ Wyjdź ]
a b
TCP/IP:
1 Wył.
2
*Wł.
*********************
4
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ust. sieciowe.
2
5
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [Ust.
TCP/IP].
6
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ust. TCP/IP.
7
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [TCP/IP].
8
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
TCP/IP.
9
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję [Wł.],
a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu Ust.
TCP/IP.
a b
Ust. TCP/IP:
1 TCP/IP
2
Ustaw. IPv4
*********************
3 Ustaw. IPv6
[ Wyjdź ]
Ustaw. IPv4:
a b
1
DHCP
*********************
2 Bonjour
3 Auto-IP
[ Wyjdź ]
10 Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [Ustaw.
IPv4].
11 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustaw. IPv4.
12 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję
[DHCP].
2-19
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
DHCP:
a b
1 Wył.
2
*Wł.
*********************
13 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
DHCP.
14 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję [Wył.],
a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ustaw. IPv4.
Ustaw. IPv4:
a b
1 DHCP
2
Bonjour
*********************
3 Auto-IP
[ Wyjdź ]
Bonjour:
a b
1
*Wył.
*********************
2 Wł.
15 Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [Bonjour].
16 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Bonjour.
17 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję [Wył.],
a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ustaw. IPv4.
a b
Ustaw. IPv4:
1 DHCP
2 Bonjour
3
Auto-IP
*********************
[ Wyjdź ]
Auto-IP:
a b
1 Wył.
2
*Wł.
*********************
18 Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [Auto-IP].
19 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Auto-IP.
20 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję [Wył.],
a następnie naciśnij klawisz OK.
2-20
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ustaw. IPv4:
a b
2 Bonjour
3 Auto-IP
4
Adres IP
*********************
[ Wyjdź ]
Adres IP:
a b
21 Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [Adres
IP].
2
22 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Adres IP.
123.145.167.189
23 Użyj klawiszy strzałek, aby wprowadzić adres IP.
Naciśnij klawisz Y lub Z, aby przesunąć kursor w
poziomie.
Aby wprowadzić adres IP, naciśnij klawisz U, V
lub klawisze numeryczne. Każda grupa 3 cyfr
może przybierać wartość od 000 do 255.
b
Adres IP:
WAŻNE: Przy ustawieniu opcji Ustaw. DHCP (strona
2-15) na [Wł.] bieżący adres IP jest wyświetlany na
ekranie i nie może zostać zmieniony.
123.145.167.189
Przy ustawianiu adresu IP ustaw opcję Ustaw. DHCP
(strona 2-15) na Wył.
24 Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie
wyświetlony napis Ukończone., po czym nastąpi
powrót do menu Ustaw. IPv4.
Ustaw. IPv4:
a b
3 Adres IP
4
Maska podsieci
*********************
5 Bramka domyślna
[ Wyjdź ]
Maska podsieci:
a b
25 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję
[Maska podsieci].
26 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Maska podsieci.
123.145.167.189
27 Użyj klawiszy strzałek, aby wprowadzić maskę
podsieci.
2-21
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Naciśnij klawisz Y lub Z, aby przesunąć kursor
w poziomie.
Aby wprowadzić maskę podsieci, naciśnij klawisz
U, V lub klawisze numeryczne. Każda grupa 3
cyfr może przybierać wartość od 000 do 255.
WAŻNE: Przy ustawieniu opcji Ustaw. DHCP (strona
2-15) na [Wł.] bieżąca maska podsieci jest wyświetlana
na ekranie i nie może zostać zmieniona.
Przy ustawianiu maski podsieci ustaw opcję Ustaw.
DHCP (strona 2-15) na Wył.
28 Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie
wyświetlony napis Ukończone., po czym nastąpi
powrót do menu Ustaw. IPv4.
Ustaw. IPv4:
a b
3 Adres IP
4 Maska podsieci
5
Bramka domyślna
*********************
[ Wyjdź ]
Bramka domyślna:
a b
29 Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [Bramka
domyślna].
30 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Bramka domyślna.
123.145.167.189
31 Użyj klawiszy strzałek i wprowadź bramkę
domyślną.
Naciśnij klawisz Y lub Z, aby przesunąć kursor
w poziomie.
Aby wprowadzić bramkę domyślną, naciśnij
klawisz U, V lub klawisze numeryczne. Każda
grupa 3 cyfr może przybierać wartość od 000 do
255.
WAŻNE: Przy ustawieniu opcji Ustaw. DHCP (strona
2-15) na [Wł.] bieżąca bramka domyślna jest
wyświetlana na ekranie i nie może zostać zmieniona.
Przy ustawianiu bramki domyślnej ustaw opcję Ustaw.
DHCP (strona 2-15) na Wył.
32 Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie
wyświetlony napis Ukończone., po czym nastąpi
powrót do menu Ustaw. IPv4.
2-22
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Instalacja oprogramowania
Jeśli docelowo na tym urządzeniu ma być używana funkcja drukarki, przesyłania danych za pomocą funkcji
TWAIN/WIA lub wysyłania faksów z komputera, na komputerze należy zainstalować odpowiednie
oprogramowanie z dołączonego dysku CD-ROM Product Library.
NOTATKA: Instalacja w systemach Windows XP, Windows 2000, Server 2003, Windows Vista i Windows 7
musi być przeprowadzona przez użytkownika zalogowanego z uprawnieniami administratora.
W trybie czuwania urządzenia funkcja Plug and Play jest nieaktywna. Przed podjęciem dalszych kroków
przełącz urządzenie ze stanu czuwania. Patrz Funkcja Czuwanie i Automatyczne czuwanie na stronie 2-9.
Funkcje FAKSU są dostępne tylko w produktach z zainstalowaną funkcją faksu.
2-23
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Embedded Web Server (Ustawienia poczty e-mail)
Embedded Web Server to narzędzie służące do takich zadań, jak sprawdzanie stanu działania urządzenia
i zmiana ustawień zabezpieczeń, drukowanie sieciowe, wysyłanie wiadomości e-mail i korzystanie
z zaawansowanych funkcji sieciowych.
NOTATKA: W tym miejscu pominięto informacje na temat ustawień faksu. Więcej informacji na temat
korzystania z FAKSU znajduje się w podręczniku Podręcznik obsługi faksu.
Funkcje FAKSU są dostępne tylko w produktach z zainstalowaną funkcją faksu.
Procedura uzyskiwania dostępu do narzędzia Embedded Web Server została opisana poniżej.
1
Uruchom przeglądarkę internetową.
2
Na pasku Address (Adres) lub Location (Lokalizacja) wprowadź adres IP urządzenia.
Na przykład: http://192.168.48.21/
Na stronie sieci Web zostaną wyświetlone podstawowe informacje o urządzeniu i o narzędziu Embedded
Web Server, a także ich bieżący stan.
3
Wybierz kategorię na pasku nawigacyjnym po lewej stronie ekranu. Wartości w poszczególnych
kategoriach muszą być ustawianie oddzielnie.
Jeśli w narzędziu Embedded Web Server ustawiono ograniczenia, aby uzyskać dostęp do innych stron niż
strona początkowa, wprowadź prawidłową nazwę użytkownika i hasło. Ustawienie domyślne to admin00.
Hasło można zmienić.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentem Embedded Web Server Operation
Guide.
2-24
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Wysyłanie wiadomości e-mail
Określenie ustawień SMTP umożliwia wysyłanie obrazów załadowanych na to urządzenie jako załączników
poczty e-mail.
Aby możliwe było korzystanie z tej funkcji, urządzenie musi być połączone z serwerem używającym protokołu
SMTP.
Przed wysłaniem obrazów załadowanych na to urządzenie jako załączników poczty e-mail należy sprawdzić
następujące elementy:
•
•
•
•
Środowisko sieciowe służące do połączenia urządzenia z serwerem poczty
Zalecane jest stałe połączenie przez sieć LAN.
Ustawienia serwera SMTP
Użyj narzędzia Embedded Web Server w celu zarejestrowania adresu IP lub nazwy hosta serwera SMTP.
Jeśli określono limity rozmiaru wiadomości e-mail, wysyłanie bardzo dużych wiadomości może nie być
możliwe.
Adres nadawcy
Procedura określania ustawień SMTP została opisana poniżej.
1
Kliknij kolejno opcje Advanced -> SMTP -> General.
2-25
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
2
Wprowadź prawidłowe ustawienia w każdym polu.
Ustawienia określane na ekranie ustawień SMTP zostały opisane poniżej.
Pozycja
SMTP Protocol
Włącza lub wyłącza protokół SMTP. Aby możliwe było korzystanie z poczty
e-mail, ten protokół musi być włączony.
SMTP Port Number
Ustaw numer portu SMTP lub użyj domyślnego portu SMTP o numerze 25.
SMTP Server Name
Wprowadź adres IP serwera SMTP lub jego nazwę. Maksymalna długość nazwy
serwera SMTP i adresu IP wynosi 64 znaki. Jeśli wprowadzana jest nazwa,
należy skonfigurować także adres serwera DNS. Adres serwera DNS można
wprowadzić na karcie TCP/IP General.
SMTP Server Timeout
Wprowadź domyślny limit czasu serwera w sekundach.
Authentication
Protocol
Włącza lub wyłącza protokół uwierzytelniania SMTP lub ustawia protokół POP
przed SMTP. Funkcja uwierzytelniania SMTP jest obsługiwana przez system
Microsoft Exchange 2000.
Authenticate as
Uwierzytelnianie można ustawić na podstawie jednego z trzech kont POP3 lub
wybrać inne konto.
Nazwa użytkownika
logowania
Jeśli dla opcji Authenticate wybrano ustawienie Other, ustawiona w tym miejscu
nazwa logowania będzie używana dla uwierzytelniania SMTP. Maksymalna
długość nazwy logowania wynosi 64 znaki.
Login Password
Jeśli dla opcji Authenticate wybrano ustawienie Other, ustawione w tym miejscu
hasło będzie używane dla uwierzytelniania SMTP. Maksymalna długość hasła
logowania wynosi 64 znaki.
POP before SMTP
Timeout
Test
Jeśli dla opcji Authentication Protocol wybrano ustawienie POP before SMTP,
wprowadź limit czasu w sekundach.
Sprawdza, czy możliwe jest pomyślne ustanowienie połączenia SMTP.
E-mail Size Limit
Wprowadź maksymalny rozmiar wysyłanej wiadomości e-mail (w kilobajtach).
Wpisanie wartości 0 powoduje wyłączenie limitu rozmiaru wiadomości e-mail.
Sender Address
Wprowadź adres e-mail osoby odpowiedzialnej za urządzenie, np. administratora
urządzenia, dzięki czemu odpowiedzi i raporty o niedoręczeniu będą przesyłane
do tej osoby, a nie do urządzenia. Aby umożliwić uwierzytelnianie SMTP, adres
nadawcy musi zostać poprawnie wprowadzony. Maksymalna długość adresu
nadawcy wynosi 128 znaków.
Signature
Domain Restriction
3
Opis
Wprowadź podpis. Jest to dowolny tekst, który będzie umieszczany na końcu
wiadomości e-mail. Podpis często jest używany do dalszej identyfikacji
urządzenia. Maksymalna długość podpisu wynosi 512 znaków.
Wprowadź nazwy domen, które będą dopuszczane lub odrzucane. Maksymalna
długość nazwy domeny wynosi 32 znaki. Można także określić adresy e-mail.
Kliknij przycisk Submit.
2-26
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ładowanie papieru
Standardowo papier może być włożony do kasety oraz na tacę uniwersalną. Jako wyposażenie opcjonalne
dostępny jest również podajnik papieru.
2
Przed włożeniem papieru
Otwierając nową ryzę papieru, przewertuj kartki
w sposób pokazany poniżej, tak by rozdzielić arkusze
od siebie przed umieszczeniem ich w podajniku.
1
Zegnij ryzę arkuszy, tak by jej środek uniósł się.
2
Trzymając oba końce stosu, próbuj rozciągać je
tak, aby doszło do rozdzielenia stosu.
3
Unosząc prawą i lewą rękę naprzemiennie
doprowadź do utworzenia szczeliny powietrznej
pomiędzy arkuszami papieru.
4
Na koniec wyrównaj arkusze, wykorzystując
płaską nawierzchnię, np. blat stołu.
Jeśli papier jest pomarszczony lub zgięty, przed
włożeniem należy go wygładzić. Pogięte lub
pomarszczone arkusze mogą spowodować
zacięcie.
UWAGA: Jeśli kopiowanie odbywa się papierze
używanym (już wcześniej wykorzystanym do
kopiowania), nie można stosować arkuszy zszytych lub
spiętych razem. Może to doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia lub niskiej jakości obrazu.
NOTATKA: Jeśli wydruki są pozwijane lub nierówno
spięte, wówczas stos w kasecie należy odwrócić na
drugą stronę.
Unikaj ekspozycji papieru na wysoką temperaturę
i wysoką wilgotność, ponieważ wilgoć zawarta
w papierze może powodować problemy
z kopiowaniem. Po włożeniu papieru na tacę
uniwersalną lub do kaset, pozostałe arkusze
należy szczelnie zabezpieczyć w ich opakowaniu.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez
dłuższy czas, zabezpiecz pozostały papier przed
wilgocią, wyjmując go z kaset urządzenia
i zamykając szczelnie w opakowaniu.
NOTATKA: W przypadku korzystania ze specjalnego
papieru, np. z firmowego, z otworami lub
z nadrukowanym logo albo nazwą firmy, należy
zapoznać się z angielskim podręcznikiem Operation
Guide.
2-27
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ładowanie papieru do kaset
Do standardowej kasety można załadować papier zwykły, makulaturowy albo kolorowy.
W standardowej kasecie mieści się do 250 arkuszy papieru zwykłego w formacie Legal lub mniejszym (80
g/m2).
Obsługiwane są następujące rozmiary papieru: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, inne (Folio, Oficio II, Executive,
Statement, 16K i Envelope C5).
WAŻNE:
•
Nie należy stosować papieru do drukarek atramentowych ani żadnego innego rodzaju papieru ze specjalną
powłoką powierzchniową. (Takie rodzaje papieru mogą zakleszczać się w drukarce i powodować inne
problemy).
•
W przypadku używania innych typów nośnika niż zwykły papier (takich jak papier makulaturowy lub
kolorowy) należy zawsze określić ustawienie typu nośnika. (Patrz Określanie rozmiaru papieru i typu
nośnika w kasetach na stronie 2-37).
Kasety obsługują papier o gramaturze do 163 g/m2.
•
Nie ładuj do kaset papieru o gramaturze większej niż 163 g/m2. Jeśli papier ma większą gramaturę niż
163 g/m2, skorzystaj z tacy uniwersalnej.
1
Wyciągnij kasetę w całości z urządzenia.
WAŻNE: Przy wyciąganiu kasety z urządzenia upewnij
się, że jest podtrzymywana i nie spadnie.
2
Obróć selektor rozmiaru papieru tak, aby wybrany
rozmiar był widoczny. Rozmiar papieru ustawiony
w tym miejscu jest rozpoznawany przez
urządzenie.
WAŻNE: Aby użyć rozmiaru papier, który nie jest
widoczny na selektorze, ustaw go na pozycję „Other”.
Rozmiar papieru należy także ustawić na panelu
operacyjnym. Aby uzyskać szczegółowe informacje,
patrz Określanie rozmiaru papieru i nośnika na stronie
2-37.
3
2-28
Dopasuj położenie prowadnic szerokości papieru
znajdujących się po lewej i prawej stronie kasety.
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
NOTATKA: Rozmiary papieru są oznaczone na
kasecie.
2
4
Dopasuj ogranicznik do wymaganego rozmiaru
papieru.
5
Załaduj papier do kasety. Upewnij się, że papier
jest skierowany stroną do zadrukowania do góry
i nie jest pomarszczony, pogięty ani uszkodzony.
WAŻNE: Nie ładuj do kasety papieru powyżej symbolu
trójkąta na prowadnicy.
•
Przed włożeniem papieru upewnij się, że nie jest on
pogięty ani pomarszczony. Pogięte lub
pomarszczone arkusze mogą spowodować
blokadę papieru.
•
Upewnij się, że włożony papier nie przekracza
wskaźnika poziomu (patrz ilustracja poniżej).
•
Ładując papier, sprawdź, czy jest odwrócony do
góry stroną najbliższą zamknięcia opakowania.
•
Ograniczniki długości i szerokości papieru należy
koniecznie dostosować do rozmiaru papieru. Brak
dostosowania ograniczników względem rozmiaru
włożonego papieru może spowodować nierówne
podawanie papieru lub jego blokadę.
•
Upewnij się, że ograniczniki szerokości i długości
papieru pewnie opierają się o papier. W przypadku
zauważenia szczeliny ponownie dopasuj
ograniczniki do rozmiaru papieru.
2-29
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
6
Włóż kasetę z papierem do otworu w urządzeniu.
Wepchnij kasetę prosto na maksymalną
głębokość.
Po prawej stronie kasety z papierem znajduje się
wskaźnik papieru, który wskazuje liczbę
pozostałych arkuszy. Gdy papier w kasecie
skończy się, wskaźnik opadnie do poziomu
(pusty).
NOTATKA: Jeśli urządzenie nie będzie używane
przez dłuższy czas, zabezpiecz pozostały papier przed
wilgocią, wyjmując go z kaset urządzenia i zamykając
szczelnie w opakowaniu.
WAŻNE: Wyciągając kasetę z urządzenia, sprawdź,
czy w urządzeniu nie pozostał papier. Upewnij się, że
papier został prawidłowo umieszczony w kasecie.
7
2-30
Wybierz typ nośnika (zwykły, makulaturowy itp.)
włożonego do kasety. (Patrz Określanie rozmiaru
papieru i typu nośnika w kasetach na stronie 2-37).
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ładowanie papieru na tacę uniwersalną
Na tacy uniwersalnej mieści się do 50 arkuszy papieru zwykłego w formacie Legal lub mniejszym (80 g/m2).
Taca uniwersalna obsługuje rozmiary papieru od A4 do A6, Hagaki od Legal do Statement-R oraz 16K. Upewnij
się, że korzystasz z tacy uniwersalnej podczas drukowania na papierze specjalnym.
WAŻNE: W przypadku używania innych typów nośnika niż zwykły papier (takich jak papier makulaturowy lub
kolorowy) należy zawsze określić ustawienie typu nośnika. (Patrz Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika
dla tacy uniwersalnej na stronie 2-42). Jeżeli korzystasz z papieru o gramaturze 106 g/m2 lub większej, ustaw
typ nośnika na Gruby.
Pojemność tacy uniwersalnej jest następująca.
•
Papier zwykły w formacie A4 lub mniejszym (80 g/m2), makulaturowy lub kolorowy: 50 arkuszy
•
Hagaki: 15 arkuszy
•
Folia OHP: 1 arkusz
•
Koperta DL, koperta C5, Koperta #10 (Commercial #10), koperta #9 (Commercial #9), koperta #6
(Commercial #6 3/4), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 arkuszy
NOTATKA: Przy wkładaniu papieru o niestandardowym rozmiarze wprowadź rozmiar zgodnie z poleceniami
zawartymi w części Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej na stronie 2-42.
Przy korzystaniu z papieru specjalnego (przezroczystego lub grubego) wybierz typ nośnika zgodnie z
poleceniami zawartymi w części Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej na stronie 242.
1
Pociągnij tacę uniwersalną do siebie, aż się
zatrzyma.
2
Aby użyć papieru w rozmiarze Legal, wyjmij tacę
pomocniczą.
2-31
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
3
Dopasuj położenie prowadnic na tacy
uniwersalnej. Na tacy uniwersalnej lub ręcznej
zaznaczone są standardowe rozmiary papieru.
W przypadku standardowych rozmiarów papieru
przesuń prowadnice do odpowiadającego im
oznaczenia.
4
Wyrównaj papier w stosunku do prowadnic i wsuń
go na maksymalną głębokość.
WAŻNE: Papier powinien być odwrócony do góry
stroną najbliższą zamknięcia opakowania.
Pozginany papier należy wygładzić przed włożeniem.
Wygładź górną krawędź, jeśli jest pozginana.
W przypadku wkładania papieru na tacę uniwersalną
sprawdź przed włożeniem papieru, czy na tacy nie
pozostał papier z poprzednich zadań. Jeżeli na tacy
uniwersalnej pozostała niewielka liczba arkuszy
papieru i chcesz je uzupełnić, wyjmij najpierw
pozostałe arkusze z tacy i dodaj je do nowego papieru
przed włożeniem na tacę.
c
°
2-32
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ładowanie kopert lub papieru Hagaki
Do tacy uniwersalnej można załadować 5 kopert.
Urządzenie obsługuje następujące formaty kopert i papieru Hagaki.
Dopuszczalne koperty
2
Rozmiar
Hagaki
148×100 (mm)
Oufuku Hagaki
148×200 (mm)
Youkei 2
162×114 (mm)
Youkei 4
235×105 (mm)
Monarch
3 7/8"×7 1/2"
Koperta #10 (Commercial #10)
4 1/8"×9 1/2"
Koperta DL
110×220 (mm)
Koperta C5
162×229 (mm)
Executive
7 1/4"×10 1/2"
Koperta #9 (Commercial #9)
3 7/8"×8 7/8"
Koperta #6 (Commercial #6 3/4)
3 5/8"×6 1/2"
ISO B5
176×250 (mm)
1
Pociągnij tacę uniwersalną do siebie, aż się
zatrzyma.
2
Aby użyć papieru w rozmiarze Legal, wyjmij tacę
pomocniczą.
2-33
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
3
Dopasuj położenie prowadnic na tacy
uniwersalnej. Na tacy uniwersalnej lub ręcznej
zaznaczone są standardowe rozmiary papieru.
W przypadku standardowych rozmiarów papieru
przesuń prowadnice do odpowiadającego im
oznaczenia.
4
Wyrównaj papier w stosunku do prowadnic i wsuń
go na maksymalną głębokość.
5
W przypadku koperty poziomej złóż klapkę. Wsuń
kopertę wzdłuż prowadnic szerokości do końca,
stroną do zadrukowania ułożoną do góry
i brzegiem z klapką skierowaną w lewo.
W przypadku koperty pionowej otwórz klapkę.
Wsuń kopertę wzdłuż prowadnic szerokości do
końca, stroną do zadrukowania ułożoną do góry
i brzegiem z klapką skierowaną do przodu.
2-34
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Aby załadować koperty lub tekturę na tacę uniwersalną
Załaduj kopertę stroną do zadrukowania ułożoną do góry.
2
Zamknij klapkę.
Tektura
(Hagaki)
Zwrotna karta
pocztowa
(Oufuku Hagaki)
Otwórz klapkę.
Koperty
Koperty
portretowe poziome
NOTATKA: Włóż rozłożoną zwrotną kartę pocztową (Oufuku Hagaki).
WAŻNE: Sposób wkładania kopert (orientacja i ułożenie) zależy od ich rodzaju. Upewnij się, że koperta została
włożona prawidłowo. W przeciwnym razie koperta zostanie nadrukowana w złym kierunku lub na złej stronie.
WAŻNE: Jeśli karton jest wygięty, dociśnij wygięty
obszar przed włożeniem go do tacy uniwersalnej.
NOTATKA: Wkładając koperty do tacy uniwersalnej, wybierz rodzaj koperty, stosując się do wskazówek
zawartych w części Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej na stronie 2-42.
2-35
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Blokada papieru
Aby użyć blokady wyjmowania arkuszy, otwórz ją w sposób pokazany poniżej. (Przykład: Legal)
2-36
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Określanie rozmiaru papieru i nośnika
Domyślne ustawienie rozmiaru papieru dla kasety, tacy uniwersalnej i opcjonalnego podajnika papieru (kasety
2 i 3) to [Letter], natomiast domyślne ustawienie typu nośnika to [Zwykły].
Aby ustawić w kasecie papier, który jest często używany, wprowadź jego rozmiar przy użyciu selektora zgodnie
z opisem w części Ładowanie papieru do kaset na stronie 2-28, a następnie ustaw jego typ zgodnie z opisem
w części Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika w kasetach na stronie 2-37. Jeśli papier nie jest widoczny na
selektorze, ustaw selektor w pozycji „Other” zgodnie z opisem w części Ładowanie papieru do kaset na stronie 228, a następnie ustaw rozmiar i typ papieru zgodnie z opisem w części Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika
w kasetach na stronie 2-37.
Aby ustalić typ papieru umieszczonego na tacy uniwersalnej, należy określić ustawienie rozmiaru papieru.
(Patrz Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej na stronie 2-42).
Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika w kasetach
Aby ustalić typ papieru umieszczonego w kasecie lub opcjonalnym podajniku papieru (kasety 2 i 3), należy
określić rozmiar papieru. Ustawienie typu papieru należy określać również wtedy, gdy używany jest typ nośnika
inny niż papier zwykły.
Kasety
Metoda
ustawiania
Określany rozmiar/rodzaj
Rozmiar papieru
Wybierz jeden ze standardowych rozmiarów papieru. Rozmiar papieru
można wybrać spośród następujących.
Rozmiar w calach: Letter, Legal, Statement i Oficio II
Rozmiar metryczny: A4, A5, A6, B5, Folio, 16K, Executive i Envelope C5
Typ nośnika
Zwykły, makulaturowy, zadrukowany, czerpany, kolorowy, szorstki,
dziurkowany, z nagłówkiem, gruby (do 163 g/m2), wysoka jakość i
niestandardowy 1–8
Podajnik papieru
Metoda
ustawiania
Określany rozmiar/rodzaj
Rozmiar papieru
Wybierz jeden ze standardowych rozmiarów papieru. Rozmiar papieru
można wybrać spośród następujących.
Rozmiar w calach: Letter, Legal, Statement, Executive i Oficio II
Rozmiar metryczny: A4, A5, B5, Folio i 16K
ISO B5, Koperta #6 (Commercial #6 3/4)**, Envelope C5, Youkei 2**,
niestandardowy*
Typ nośnika
Typ nośnika można wybrać spośród następujących:
Zwykły, etykiety**, makulaturowy, zadrukowany, czerpany, szorstki, karton**,
kolorowy, dziurkowany, z nagłówkiem, koperta**, powlekany**, gruby (do 163 g/
m2), gruby (gramatura 164 g/m2 i większa)**, wysoka jakość i niestandardowy 1–8
* Aby uzyskać informacje o określaniu niestandardowego rozmiaru papieru.
** Tylko w produktach z zainstalowanym uniwersalnym podajnikiem papieru.
2-37
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
NOTATKA: W przypadku korzystania z urządzeń wyposażonych w funkcję faksu odbierane faksy można
drukować na następujących rodzajach nośników:
Zwykły, Makulaturowy, Czerpany, Kolorowy, Szorstki i Wys. jakość
Gdy rozmiar papieru pojawi się na selektorze
1
Obróć selektor tak, aby ustawić rozmiar papieru.
2
Naciśnij klawisz System Menu/Counter na
panelu operacyjnym jednostki głównej.
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po
wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami
wyświetlony zostanie ekran logowania. W celu
zalogowania się wprowadź nazwę i hasło
logowania.
Nazwa logowania: L b
********************
Hasło logowania:
[ Logow. ]
NOTATKA: Aby uzyskać informacje na temat
wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania
znaków, Dodatek-5.
Menu sys./licz.: a b
5 Właściw. użytk.
6
Ustaw. wspólne
*********************
7 Kopiowanie
[ Wyjdź ]
Ustaw. wspólne:
a b
1
Język
*********************
2 Ekran domyślny
3 Dźwięk
[ Wyjdź ]
3
W Menu sys./licz. naciśnij klawisz U lub V, aby
wybrać opcję [Ustaw. wspólne].
4
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustaw. wspólne.
5
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję [Ust.
oryg./pap.].
2-38
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ust. oryg./pap.: a b
1
Niest. roz. ory.
*********************
2 Dom. rozm. oryg.
3 Niest. roz. pap.
[ Wyjdź ]
6
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ust. oryg./pap.
2
7
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz jedną z opcji od
[Ustaw. kasety 1] do [Ustaw. kasety 3].
NOTATKA: Opcje [Ustaw. kasety 2] i [Ustaw. kasety
3] są wyświetlane, gdy zostały zainstalowane kasety
opcjonalne.
Przy wybieraniu kasety jednostki głównej (kasety
1) postępuj zgodnie z poniższą procedurą.
Podobnie postępuj przy wybieraniu kasety
opcjonalnej (kasety 2 lub 3).
Ustaw. kasety 1: a b
1
Typ kasety 1
*********************
[ Wyjdź
8
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustaw. kasety 1.
9
Zostanie wyświetlony ekran [Typ kasety 1].
]
Typ kasety 1:
a b
1
*Zwykły
*********************
2 Szorstki
3 Makulatur.
10 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Typ kasety 1.
11 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać żądany typ
papieru, a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie wyświetlany jest napis Ukończone., po
czym następuje powrót do menu Ustaw. kasety 1.
2-39
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Gdy rozmiar papieru nie jest widoczny na selektorze
1
Obróć selektor na pozycję „Other”.
2
Naciśnij klawisz System Menu/Counter na
panelu operacyjnym jednostki głównej.
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po
wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami
wyświetlony zostanie ekran logowania. W celu
zalogowania się wprowadź nazwę i hasło
logowania.
Nazwa logowania: L b
********************
Hasło logowania:
[ Logow. ]
NOTATKA: Aby uzyskać informacje na temat
wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania
znaków, Dodatek-5.
Menu sys./licz.: a b
5 Właściw. użytk.
6
Ustaw. wspólne
*********************
7 Kopiowanie
[ Wyjdź ]
a b
Ustaw. wspólne:
1
Język
*********************
2 Ekran domyślny
3 Dźwięk
[ Wyjdź ]
Ust. oryg./pap.: a b
1
Niest. roz. ory.
*********************
2 Dom. rozm. oryg.
3 Niest. roz. pap.
[ Wyjdź ]
3
W Menu sys./licz. naciśnij klawisz U lub V, aby
wybrać opcję [Ustaw. wspólne].
4
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustaw. wspólne.
5
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję [Ust.
oryg./pap.].
6
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ust. oryg./pap.
2-40
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
7
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz jedną z opcji od
[Ustaw. kasety 1] do [Ustaw. kasety 3].
NOTATKA: Opcje [Kaseta 2] i [Kaseta 3] są
wyświetlane, gdy zostały zainstalowane kasety
opcjonalne.
Przy wybieraniu kasety jednostki głównej (kasety
1) postępuj zgodnie z poniższą procedurą.
Podobnie postępuj przy wybieraniu kasety
opcjonalnej (kasety 2 lub 3).
Ustaw. kasety 1: a b
1
Rozmiar kasety 1
*********************
2 Typ kasety 1
[ Wyjdź
8
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustaw. kasety 1.
9
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [Rozmiar
kasety 1].
]
NOTATKA: Gdy selektor papieru na kasecie jest
ustawiony na standardowy rozmiar papieru, ustawienie
to nie będzie widoczne.
Rozmiar kasety 1: a b
1
*Lettera
*********************
2 Legala
3 Statementa
10 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Rozmiar kasety 1.
11 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać żądany
rozmiar papieru, a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie wyświetlany jest napis Ukończone., po
czym następuje powrót do menu Ustaw. kasety 1.
Ustaw. kasety 1: a b
1 Rozmiar kasety 1
2
Typ kasety 1
*********************
[ Wyjdź
12 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję [Typ
kasety 1].
]
2-41
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Typ kasety 1:
a b
1
*Zwykły
*********************
2 Szorstki
3 Makulatur.
13 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Typ kasety 1.
14 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać żądany typ
papieru, a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie wyświetlany jest napis Ukończone., po
czym następuje powrót do menu Ustaw. kasety 1.
Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej
Aby ustalić typ papieru umieszczonego na tacy uniwersalnej, należy określić rozmiar papieru. Jeśli używany
jest inny papier niż zwykły, ustaw typ nośnika.
Pozycja
Rozmiar
papieru
Typ nośnika
Opis
Rozmiary
standardowe
Wybierz jeden ze standardowych rozmiarów papieru. Rozmiar
papieru można wybrać spośród następujących.
Rozmiar w calach: Letter, Legal, Statement, Executive i Oficio II
Rozmiar metryczny: A4, A5, A6, B5, B6, Folio i 16K
ISO B5, Koperta #10 (Commercial #10), Koperta #9 (Commercial
#9), Koperta #6 (Commercial #6 3/4), koperta Monarch, koperta DL,
koperta C5, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2
Wpis rozmiaru
Wprowadź rozmiar nie wyszczególniony w rozmiarach
standardowych.
Rozmiar papieru można wybrać spośród następujących.
Rozmiar w calach:
X (poziomo): 5,83–14,02 cala (narastająco co 0,01 cala),
Y (pionowo): 2,76–8,50 cala (narastająco co 0,01 cala)
Rozmiar metryczny:
X (poziomo): 148–356 mm (narastająco co 1 mm),
Y (pionowo): 70–216 mm (narastająco co 1 mm)
Typ nośnika można wybrać spośród następujących:
Zwykły, folia, kalka, etykiety, makulaturowy, szorstki, zadrukowany,
czerpany, karton, kolorowy, dziurkowany, z nagłówkiem, koperta,
powlekany, gruby, wysoka jakość oraz niestandardowy 1–8
NOTATKA: W przypadku korzystania z urządzeń wyposażonych w funkcję faksu i tacę uniwersalną do
drukowania odbieranych faksów dostępne są następujące typy nośników.
Zwykły, Makulaturowy, Czerpany, Kolorowy, Szorstki i Wys. jakość
1
2-42
Naciśnij klawisz System Menu/Counter na
panelu operacyjnym jednostki głównej.
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po
wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami
wyświetlony zostanie ekran logowania. W celu
zalogowania się wprowadź nazwę i hasło
logowania.
Nazwa logowania: L b
********************
Hasło logowania:
[ Logow. ]
NOTATKA: Aby uzyskać informacje na temat
wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania
znaków, Dodatek-5.
Menu sys./licz.: a b
5 Właściw. użytk.
6
Ustaw. wspólne
*********************
7 Kopiowanie
[ Wyjdź ]
Ustaw. wspólne:
a b
1
Język
*********************
2 Ekran domyślny
3 Dźwięk
[ Wyjdź ]
Ust. oryg./pap.: a b
1
Niest. roz. ory.
*********************
2 Dom. rozm. oryg.
3 Niest. roz. pap.
[ Wyjdź ]
a b
Ust. tacy MP:
1
Rozmiar
tacy
WF
*********************
2 Typ tacy WF
[ Wyjdź
2
W Menu sys./licz. naciśnij klawisz U lub V, aby
wybrać opcję [Ustaw. wspólne].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustaw. wspólne.
4
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję [Ust.
oryg./pap.].
5
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ust. oryg./pap.
6
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [Ust. tacy
MP].
7
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ust. tacy MP.
8
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję
[Rozmiar tacy WF].
]
2-43
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Rozmiar tacy WF: a b
1
*Lettera
*********************
2 Legala
3 Statementa
Rozmiar tacy WF: a b
1
*ISO B5a
*********************
2 Koperta #10
3 Koperta #9
9
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Rozmiar tacy WF.
10 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać żądany
rozmiar papieru, a następnie naciśnij klawisz OK.
Jeśli wybrano [Wprow. wielk.], użyj klawiszy
numerycznych, aby wprowadzić rozmiar pionowy
(Y), i naciśnij klawisz OK, a następnie wprowadź
rozmiar poziomy (X) i naciśnij klawisz OK.
Wprow. wielk.(Y): D b
(5,83–14,02)
x ***11.49**cala
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu Ust.
tacy MP.
Ust. tacy MP:
a b
1 Rozmiar tacy WF
2
Typ tacy WF
*********************
[ Wyjdź
11 Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [Typ tacy
WF].
]
Typ tacy WF:
a b
1
*Zwykły
*********************
2 Folia
3 Szorstki
12 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Typ tacy WF.
13 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać żądany typ
papieru, a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu Ust.
tacy MP.
2-44
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ładowanie oryginałów
Ładując oryginały w celu ich kopiowania, wysyłania lub zapisywania należy stosować się do poniższych
instrukcji.
2
Umieszczanie oryginałów na płycie
Na płycie można również umieszczać oryginały, które nie są zwykłymi arkuszami papieru, np. książki lub
czasopisma.
1
Otwórz procesor dokumentów.
NOTATKA: Przed otwarciem procesora dokumentów
upewnij się, że na tacy oryginałów lub na płycie
wydawania oryginałów nie pozostawiono żadnych
oryginałów. Oryginały pozostawione na płycie
oryginałów lub na tacy wydawania oryginałów mogą
wypaść z urządzenia po otwarciu procesora
dokumentów.
W przypadku oryginałów o grubości przekraczającej 25
mm procesor dokumentów należy pozostawić otwarty.
2
Umieść oryginał. Dokument połóż stroną do
kopiowania w dół i, rozpoczynając od tylnego
lewego rogu jako punktu odniesienia, wyrównaj go
z płytami wskaźnika rozmiaru oryginału.
3
Zamknij procesor dokumentów.
WAŻNE: W trakcie zamykania procesora dokumentów
nie należy go mocno dociskać. Nadmierny nacisk może
doprowadzić do pęknięcia szklanej płyty.
Jeśli grubość oryginału przekracza 25 mm, nie zamykaj
procesora dokumentów. W przeciwnym razie złącze
procesora dokumentów wysunęłoby się z urządzenia.
NOTATKA: Wokół krawędzi oraz na środku kopii
otwieranych oryginałów (np. książki) mogą powstać
cienie.
UWAGA: Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy
pozostawiać otwartego procesora dokumentów.
2-45
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ładowanie oryginałów do procesora dokumentów
Procesor dokumentów automatycznie skanuje każdą ze stron oryginałów wielostronicowych. Obie strony
oryginałów dwustronnych są skanowane.
Nazwy części procesora dokumentów
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1) Pokrywa procesora dokumentów
(2) Prowadnica szerokości oryginałów
(3) Płyta oryginałów
(4) Płyta wydawania oryginałów
(5) Blokada oryginałów
(6) Uchwyt do otwierania pokrywy
(6)
Oryginały obsługiwane przez procesor dokumentów
Procesor dokumentów obsługuje następujące typy oryginałów.
Waga
Od 50 do 120 g/m2 (skanowanie dwustronne: od 50 do
110 g/m2)
Rozmiar
Maksymalnie A4 do minimalnie A5
Maksymalnie Legal do minimalnie Statement
Pojemność
Papier zwykły, papier kolorowy, papier makulaturowy,
Papier wysokiej jakości: 50 arkuszy
Papier gruby (110 g/m2): 36 arkuszy
Papier gruby (120 g/m2): 33 arkusze
Papier artystyczny: 1 arkusz
Oryginały nieobsługiwane przez procesor dokumentów
Nie należy używać procesora dokumentów do następujących rodzajów oryginałów.
•
Miękkie oryginały, np. arkusze winylowe
•
Oryginały przeźroczyste, np. folie OHP
•
Kalka maszynowa
•
Oryginały o bardzo śliskich nawierzchniach
•
Oryginały z taśmą klejącą lub klejem
•
Wilgotne oryginały
•
Oryginały z naniesionym korektorem, który jeszcze nie wysechł
•
Oryginały o nieregularnych kształtach (nieprostokątne)
•
Oryginały z wyciętymi sekcjami
•
Mocno pognieciony papier
•
Pofałdowane oryginały (przed włożeniem należy wyprostować zagięcia. W przeciwnym razie może to
doprowadzić do zablokowania oryginałów).
•
Oryginały spięte zszywkami lub spinaczami (Przed włożeniem oryginałów należy usunąć spinacze oraz
zszywki, wyprostować zgięcia i pomarszczenia. W przeciwnym razie może to doprowadzić do
zablokowania oryginałów).
2-46
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Sposób wkładania oryginałów
WAŻNE: Przed włożeniem oryginałów należy upewnić się, że na płycie wydawania oryginałów nie pozostał
żaden dokument. Pozostawienie dokumentów na płycie wydawania oryginałów może spowodować
zablokowanie kolejno wydawanych oryginałów.
1
Dopasuj prowadnice szerokości oryginałów do
rozmiaru oryginałów.
2
Umieść oryginały. Stronę do odczytu skieruj w górę
(pierwszą stronę w przypadku oryginałów
dwustronnych). Przednią krawędź oryginału
wepchnij do oporu do procesora dokumentów.
WAŻNE: Upewnij się, że prowadnice szerokości
oryginałów są idealnie dopasowane do rozmiaru
oryginałów. Jeśli nie, należy je ponownie dopasować.
Niedopasowanie prowadnic może doprowadzić do
zablokowania oryginałów.
Upewnij się, że włożone oryginały nie przekraczają
wskaźnika poziomu. Przekroczenie poziomu
maksymalnego może spowodować zablokowanie
oryginałów (patrz rysunek).
Oryginały z otworami lub perforacją powinny być
wkładane w taki sposób, by otwory lub perforacja
były skanowane na końcu (a nie jako pierwsze).
NOTATKA: Gdy oryginał został włożony
w prawidłowej pozycji, na ekranie komunikatów pojawi
się obraz automatycznego podajnika dokumentów.
2-47
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Instalowanie sterownika drukarki
Przed rozpoczęciem instalacji sterownika drukarki z dysku CD-ROM upewnij się, że urządzenie jest podłączone
do prądu i komputera PC.
Instalacja sterownika drukarki w systemie Windows
W przypadku podłączania urządzenia do komputera, na którym zainstalowano system Windows, wykonaj
poniższe działania w celu zainstalowania sterownika drukarki. Poniższy przykład przedstawia metodę
podłączania urządzenia do komputera z systemem operacyjnym Windows 7.
NOTATKA: W systemach Windows 7, Windows Vista, Windows XP i Windows 2000 należy się zalogować
z uprawnieniami administratora.
Dostępy jest tryb ekspresowy i niestandardowy instalacji oprogramowania. Tryb ekspresowy automatycznie
wykrywa podłączone urządzenia i instaluje wymagane oprogramowanie. Tryb niestandardowy umożliwia
określenie portu drukarki i wybór oprogramowania do instalacji.
1
Włącz komputer i uruchom system Windows.
Po wyświetleniu okna dialogowego Kreator
znajdowania nowego sprzętu wybierz opcję
Anuluj.
2
Włóż do napędu dysków optycznych komputera
dysk CD-ROM dołączony do urządzenia.
W systemach Windows 7 i Windows Vista pojawi
się okno zarządzania kontami użytkowników.
Kliknij przycisk Zezwalaj.
Zostanie uruchomiony program instalacyjny.
NOTATKA: Jeśli kreator instalacji oprogramowania
nie zostanie uruchomiony automatycznie, otwórz okno
napędu CD-ROM w Eksploratorze Windows i kliknij
dwukrotnie plik Setup.exe.
3
2-48
Kliknij przycisk View License Agreement
i przeczytaj umowę licencyjną. Kliknij przycisk
Accept.
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
4
Kliknij polecenie Install software. Zostanie
uruchomiony kreator instalacji oprogramowania.
Od tego momentu procedura instalacji różni się
w zależności od wersji systemu Windows i typu
połączenia. Przejdź do procedury odpowiedniej
dla zastosowanego typu połączenia.
•
•
Express Mode
Custom Mode (Tryb niestandardowy)
Express Mode
W trybie Express Mode instalator automatycznie wykrywa urządzenie po jego włączeniu.Trybie Express Mode
należy wybrać w przypadku standardowych typów połączeń.
1
W oknie wyboru metody instalacji wybierz opcję
Express Mode. Zostanie wyświetlone okno
wykrywania systemu druku, a instalator wykryje
podłączone urządzenia. Jeśli instalator nie wykryje
systemu druku, upewnij się, że jest on podłączony
do komputera za pomocą USB lub przez sieć i że
jest on włączony. Następnie zostanie ponownie
wyświetlone okno wykrywania systemu druku.
NOTATKA: Informacje wyświetlane w oknach instalatora w systemach operacyjnych Windows 7, Windows
Vista i Windows XP różnią się nieco od siebie, jednakże procedura instalacji jest identyczna.
2
Wybierz system druku, który chcesz zainstalować,
i kliknij przycisk Next.
3
Istnieje możliwość zmiany nazwy systemu druku
w oknie ustawień instalacji. Będzie to nazwa
wyświetlana w oknie Drukarka oraz na listach
drukarek wyświetlanych w aplikacjach. Określ, czy
chcesz udostępnić nazwę systemu druku lub
ustawić system druku jako istniejące urządzenie,
a następnie kliknij przycisk Next.
WAŻNE: Krok 3 występuje tylko w przypadku
podłączenia systemu druku przez sieć. Krok ten nie
występuje przypadku podłączenia systemu druku przez
interfejs USB.
2-49
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
4
Zostanie wyświetlone okno umożliwiające
sprawdzenie ustawień. Sprawdź dokładnie
ustawienia i kliknij przycisk Install.
NOTATKA: W przypadku wyświetlenia okna
zabezpieczeń systemu Windows kliknij przycisk
Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to.
5
Zostanie wyświetlony komunikat informujący
o pomyślnej instalacji drukarki. Kliknij przycisk
Zakończ, aby zamknąć okno kreatora instalacji
drukarki i powrócić do menu głównego napędu
CD-ROM.
Jeśli po kliknięciu przycisku Zakończ zostanie
wyświetlone okno dialogowe konfiguracji
urządzenia, możesz określić ustawienia takich
elementów, jak opcjonalne funkcje zainstalowane
w systemie druku. Ustawienia urządzenia można
określić także po zakończeniu instalacji.
Szczegółowe informacje można znaleźć w części
w podręczniku Printer Driver Operation Guide
umieszczonym na dysku CD-ROM.
Na tym kończy się procedura instalacji sterownika
drukarki. Jeśli to konieczne, postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby
uruchomić system ponownie.
Custom Mode
Custom Mode umożliwia określenie portu drukarki i wybór oprogramowania do instalacji. Przykładowo, jeśli nie
chcesz, aby zastąpione zostały czcionki zainstalowane na komputerze, wybierz opcję Custom Mode
i usuń zaznaczenie pola wyboru Fonts na karcie narzędzi.
NOTATKA: Zainstaluj w tym trybie sterownik TWAIN lub WIA na komputerze.
1
Wybierz opcję Custom Mode.
2
Postępując zgodnie z instrukcjami w oknie
kreatora instalacji, wybierz pakiety
oprogramowania do zainstalowania, a następnie
określ port itp. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, przejdź do części w podręczniku
Printer Driver Operation Guide umieszczonym na
dysku CD-ROM.
2-50
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Instalacja sterownika drukarki w systemie Macintosh
1 Włącz urządzenie i komputer Macintosh.
2
Włóż dołączony dysk CD-ROM (Product Library)
do napędu dysków.
3
Kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM.
4
Kliknij dwukrotnie opcję OS X 10.2 and 10.3 Only,
OS X 10.4 Only lub OS X 10.4 or higher
w zależności od wersji systemu Mac OS, którą
dysponujesz.
5
Kliknij dwukrotnie opcję Olivetti OS X vx.x.
6
Zostanie uruchomiony program instalacyjny
sterownika drukarki.
2-51
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
7
Wybierz opcję Select Destination, Installation
Type, a następnie zainstaluj sterownik drukarki
zgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego.
Poza opcją Easy Install na liście Installation
Type znajduje się opcja Custom Install, która
umożliwia wybór elementów do zainstalowania.
WAŻNE: Na ekranie uwierzytelniania wprowadź nazwę
użytkownika i hasło używane do logowania do systemu
operacyjnego. Na tym kończy się instalacja sterownika
drukarki. Następnie należy określić ustawienia druku.
W przypadku korzystania z połączenia IP lub AppleTalk
wprowadzenie poniższych ustawień jest wymagane.
W przypadku korzystania z połączenia USB urządzenie
zostanie automatycznie rozpoznane i podłączone.
8
Otwórz okno Preferencje systemowe i kliknij
opcję Drukarka i faks.
9
Kliknij symbol +, aby dodać zainstalowany
sterownik drukarki.
2-52
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
10 W przypadku korzystania z połączenia IP kliknij
ikonę IP, a w przypadku korzystania z połączenia
AppleTalk kliknij ikonę AppleTalk i wprowadź adres
IP oraz nazwę drukarki.
2
11 Wybierz opcje dostępne dla urządzenia i kliknij
przycisk Dalej.
12 Wybrane urządzenie zostanie dodane. Na tym
kończy się procedura konfiguracji drukarki.
2-53
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Konfigurowanie sterownika TWAIN
Rejestracja urządzenia w sterowniku TWAIN.
1
Na pulpicie systemu Windows wybierz kolejno
Start, Wszystkie programy, Olivetti, a
następnie TWAIN Driver Setting.
2
Kliknij przycisk Dodaj.
3
Wprowadź nazwę urządzenia w polu Nazwa.
4
Kliknij przycisk T obok pola Model i wybierz to
urządzenie z listy.
5
Wprowadź adres IP urządzenia lub nazwę hosta
w polu Adres skanera.
NOTATKA: Jeśli nie jest znany adres IP urządzenia,
należy skontaktować się z administratorem.
6
2-54
Kliknij przycisk Ustawienia uwierzytelniania
użytkownika. Jeśli administracja logowaniem
użytkownika jest nieprawidłowa, przejdź do kroku
8.
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
7
Zaznacz pole wyboru obok opcji Authentication,
wprowadź nazwę logowania (maksymalnie 64
znaki) oraz hasło (maksymalnie 64 znaki),
a następnie kliknij przycisk OK.
2
8
Kliknij przycisk OK.
9
Urządzenie zostało zarejestrowane na
komputerze i jego nazwa oraz model są
wyświetlane w polu Lista skanerów.
NOTATKA: Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć
dodane urządzenie. Kliknij przycisk Edytuj, aby
zmienić nazwę.
Konfiguracja sterownika WIA (Windows 7, Windows Vista i Windows Server 2008)
Rejestracja urządzenia w sterowniku WIA.
NOTATKA: Rejestracja poniższych danych nie jest konieczna w przypadku, gdy używane urządzenie
posiada adres IP lub nazwę hosta określoną podczas instalacji sterownika WIA.
1
Kliknij przycisk Start i w oknie Wyszukiwanie
programów i plików wpisz Skaner. W wynikach
wyszukiwania kliknij polecenie Pokaż skanery
i aparaty fotograficzne.
Pojawi się ekran Skanery i aparaty fotograficzne.
NOTATKA: W systemie Windows Vista/Windows
Server 2008 kliknij przycisk Start i wybierz opcje Panel
sterowania, Sprzęt i dźwięk oraz Skanery i aparaty
fotograficzne.
2-55
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
2
Wybierz nazwę tego urządzenia używaną przez
sterowniki WIA, a następnie kliknij przycisk
Właściwości.
NOTATKA: Jeśli zostaną wyświetlone okna
Zabezpieczenia systemu Windows i Kontrola konta
użytkownika, obsługa urządzenia po zainstalowaniu
dostarczonego sterownika i oprogramowania nie
powinna sprawiać problemów. Należy kontynuować
instalację.
3
Zaznacz pole wyboru obok opcji Authentication,
wprowadź nazwę logowania (maksymalnie 64
znaki) oraz hasło (maksymalnie 64 znaki),
a następnie kliknij przycisk OK.
Jeśli administracja logowaniem użytkownika jest
nieprawidłowa, przejdź do kroku 4.
NOTATKA: Jeśli nie jest znany adres IP urządzenia,
należy skontaktować się z administratorem.
4
Kliknij przycisk Zamknij.
Urządzenie zostanie zarejestrowane
w komputerze.
2-56
3 Podstawowa obsługa
Niniejszy rozdział opisuje następujące czynności.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Logowanie/wylogowanie.................................................................... 3-2
Klawisze szybkiego dostępu i klawisze programowania ................... 3-3
Obszar wyświetlania komunikatów.................................................... 3-6
Kopiowanie ........................................................................................ 3-7
Drukowanie – drukowanie z aplikacji............................................... 3-22
Wysyłanie ........................................................................................ 3-24
Przygotowanie do wysyłania dokumentów do komputera ............... 3-32
Ekran Potwierdź miejsce docelowe ................................................. 3-43
Określanie miejsca docelowego ...................................................... 3-44
Skanowanie TWAIN ........................................................................ 3-47
Anulowanie zadań ........................................................................... 3-49
Sprawdzanie ilości pozostałego toneru i papieru............................. 3-50
3-1
Podstawowa obsługa
Logowanie/wylogowanie
Jeśli administracja logowaniem użytkownika jest włączona, w celu skorzystania z urządzenia należy
wprowadzić nazwę i hasło logowania.
NOTATKA: Jeżeli zapomnisz swojej nazwy albo hasła logowania, zalogowanie się nie będzie możliwe.
W takim przypadku zaloguj się z uprawnieniami administratora i zmień swoją nazwę albo hasło logowania.
Fabrycznie jeden domyślny użytkownik z prawami administratora urządzenia i z uprawnieniami administratora
jest już zapisany. Poniżej przedstawiono domyślne właściwości użytkownika.
Nazwa użytkownika:
Nazwa logowania:
Hasło logowania:
Poziom dostępu:
DeviceAdmin
2600
2600
Administrator
Zaleca się, aby od czasu do czasu zmieniać nazwę użytkownika oraz nazwę i hasło logowania. Pozwoli to
zwiększyć poziom bezpieczeństwa.
Logowanie
NOTATKA: Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania znaków‚
Dodatek-5.
Nazwa logowania: L b
*******************
Hasło logowania:
1
Jeśli w czasie wykonywanych czynności
wyświetlany jest przedstawiony poniżej ekran,
wprowadź nazwę logowania.
2
Naciśnij klawisz V. Kursor wprowadzania zostanie
przeniesiony do pola Hasło logowania.
3
Wprowadź hasło logowania.
[ Logow. ]
Naciśnij klawisz U, aby przesunąć kursor
wprowadzania do pola Nazwa logowania.
4
Sprawdź poprawność nazwy i hasła logowania,
a następnie naciśnij przycisk [Logowanie] (prawy
klawisz Select).
Wylogowanie
Aby wylogować się z urządzenia, naciśnij klawisz
Logout. Ponownie zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania nazwy logowania i hasła.
3-2
Podstawowa obsługa
Klawisze szybkiego dostępu i klawisze programowania
Poniżej zostały opisane klawisze szybkiego wyboru i klawisz Program na panelu operacyjnym.
Klawisz szybkiego wyboru
Po przypisaniu miejsc docelowych do klawiszy szybkiego wyboru można wprowadzać żądane miejsce,
naciskając odpowiedni klawisz szybkiego wyboru.
Wprowadzanie miejsca docelowego za pomocą klawiszy szybkiego wybierania
Wpis adresu:
*
B b
ABC
[ Tekst
1
Na ekranie Wpis adresu naciśnij klawisz
szybkiego wyboru, do którego przypisane jest
żądane miejsce docelowe
Przywoływanie miejsc docelowych klawiszami
szybkiego dostępu 1–11
]
Naciśnij klawisz szybkiego wyboru, do którego
zostało przypisane dane miejsce docelowe.
Przywoływanie miejsc docelowych klawiszami
szybkiego dostępu 12–22
Naciśnij klawisz Shift Lock, aby włączyć wskaźnik
obok klawiszy, a następnie naciśnij klawisz
szybkiego wyboru, do którego przypisane
zostało dane miejsce docelowe.
2
Gotowa do wysłania.
M doc: 1
p :sally@olivettiN
1-str. 300x300dpi
[Dupleks][Rozdz.skan.]
Pojawi się komunikat Ukończ., a zapisany adres
zostanie pobrany.
WAŻNE: Miejsce docelowe wprowadzone poprzednio
zostanie nadpisane.
Klawisze programowania
Ustawienia różnych, często używanych funkcji kopiowania i wysyłania można łącznie zapisać w postaci
programu. Aby następnie zmienić bieżące ustawienia różnych funkcji na ustawienia zapisane wcześniej,
wystarczy nacisnąć odpowiedni klawisz programowania.
NOTATKA: Następujące funkcje zostały już przypisane do klawisza Program 1. Funkcja ta umożliwia
kopiowanie przedniej i tylnej strony dowodu osobistego lub innego dokumentu o rozmiarze mniejszym niż
format Statement lub A5 na jednej stronie. Mimo iż funkcje są usuwane przez zastąpienie klawisza Program 1,
istnieje możliwość przypisania identycznych ustawień przy użyciu klawisza Function Menu.
Opcje powiększania: Automatyczne powiększanie
Połącz: 2 w 1
Skanowanie ciągłe: Wł.
Rozmiar oryginału: Statement/A5
Wybór papieru: Kaseta 1
3-3
3
Podstawowa obsługa
Funkcja ID Card Copy jest przypisana do klawisza
Program 1. W przypadku usunięcia funkcji przez
zastąpienie klawisza Program 1 naklej etykietę
dołączoną do urządzenia i napisz na niej nazwę
funkcji.
Procedura korzystania z funkcji kopiowania karty ID została opisana poniżej.
1
Jeśli klawisz/wskaźnik Copy nie świeci się,
naciśnij klawisz Copy.
NOTATKA: Jeżeli obszar wyświetlania komunikatów
jest wyłączony, naciśnij klawisz Power i poczekaj, aż
urządzenie się rozgrzeje.
2
Umieść oryginał na płycie.
Ułóż kartę stroną przeznaczoną do zeskanowania
w dół w środku obszaru skanowania formatu
Statement lub A5.
NOTATKA: Aby uzyskać informacje na temat
instrukcji ładowania, patrz Ładowanie oryginałów na
stronie 2-45.
3
Naciśnij klawisz Program 1.
Przywołano.
Funkcja Kopia karty ID zostanie przywołana.
z Program 1
4
Naciśnij klawisz Start. Rozpoczyna się
skanowanie.
5
Odwróć oryginał na płycie i naciśnij klawisz Start.
6
Po zeskanowaniu wszystkich oryginałów naciśnij
przycisk [Zak.skan] (prawy klawisz Select), aby
rozpocząć kopiowanie.
3-4
Podstawowa obsługa
Przypisywanie ustawień
Po zmianie ustawień naciśnij i przytrzymaj przez 3
sekundy jeden z klawiszy od Program 1 do Program
4, do którego chcesz przypisać ustawienia. Bieżące
ustawienia zostaną przypisane do wybranego klawisza
programowania.
Przypisano.
z Program 1
3
Zmiana i usuwanie ustawień
Menu:
a b
1
Nadpisz
*********************
2 Usuń
1
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy jeden
z klawiszy od Program 1 do Program 4, do
którego są przypisane zmieniane/usuwane
ustawienia. Zostanie wyświetlony ekran Menu.
2
Aby zastąpić przypisane ustawienia ustawieniami
bieżącymi, naciśnij klawisz U lub V i wybierz
opcję [Nadpisz], a następnie naciśnij klawisz OK.
Pojawi się ekran potwierdzenia. Wybierz opcję
[Tak] (lewy klawisz Select), aby zmienić
ustawienia.
Nadpisz.
Na pewno?
z Program 1
[
Tak
] [
Nie
]
Aby usunąć przypisane ustawienia, naciśnij
klawisz U lub V i wybierz opcję [Usuń],
a następnie klawisz OK. Pojawi się ekran
potwierdzenia. Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz
Select), aby usunąć przypisane ustawienia.
Usuń.
Na pewno?
z Program 1
[
Tak
] [
Nie
]
Przywoływanie ustawień
Naciśnij jeden z klawiszy od Program 1 do Program 4, do którego przypisane są przywoływane ustawienia.
Bieżące ustawienia różnych funkcji zostaną zastąpione ustawieniami przypisanymi do tego klawisza.
3-5
Podstawowa obsługa
Obszar wyświetlania komunikatów
W poniższych przykładach wyjaśniono komunikaty i ikony używane w obszarze wyświetlania komunikatów.
Gotowość do kopiowania.
Kopie:
1
A4q
sA
A4a
100%
[ Powięk. ] [
]
1
2
3
4
5
1
6
7
Gotowa do wysłania.
M doc: 1
p :sally@olivettiN
1-str.
[ Dupleks ] [
]
Ekran kopiarki
Ekran wysyłania
Numer
referencyjn
y
Znaczenie
1
Oznacza bieżący stan urządzenia. Przy korzystaniu z panelu operacyjnego
wyświetla również nazwę bieżącego menu.
2
Wyświetla ikonę oznaczającą aktualnie wybrane źródło podawania papieru.
Znaczenie każdej z ikon zostało przedstawione poniżej.
A
W tym momencie wybrana jest standardowa kaseta z papierem. Gdy ta
ikona wyświetlana jest w postaci G, oznacza brak papieru w kasecie.
B
C
W tym momencie wybrana jest kaseta z papierem opcjonalnego
podajnika papieru. Gdy ta ikona wyświetlana jest w postaci H lub I,
oznacza brak papieru w kasecie.
F
W tym momencie wybrana jest taca uniwersalna. Gdy ta ikona
wyświetlana jest w postaci L , oznacza brak papieru na tacy.
3
Wyświetla rozmiar oryginału lub oryginałów.
4
Wyświetla bieżące ustawienia w przypadku, gdy istnieje odpowiednie menu,
które można wybrać za pomocą lewego lub prawego klawisza Select.
5
Wyświetla tytuł odpowiedniego menu, które można wybrać za pomocą lewego
lub prawego klawisza Select.
6
Wyświetla liczbę kopii.
7
Wyświetla rozmiar kopiowanego arkusza papieru.
8
Wyświetla liczbę miejsc docelowych.
9
Wyświetla miejsce docelowe.
3-6
8
9
4
5
Podstawowa obsługa
Kopiowanie
Wykonując podstawowe czynności kopiowania, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.
Część obsługiwana
3
1
Jeśli klawisz/wskaźnik Copy nie świeci się,
naciśnij klawisz Copy.
NOTATKA: Jeżeli obszar wyświetlania komunikatów
jest wyłączony, naciśnij klawisz Power i poczekaj, aż
urządzenie się rozgrzeje.
2
Umieść oryginały na płycie lub w procesorze
dokumentów.
NOTATKA: Aby uzyskać informacje na temat
instrukcji ładowania, patrz Ładowanie oryginałów na
stronie 2-45.
3
Gotowość do kopiowania.
Kopie: 1
Letterq sA Lettera
100%
[ Powięk. ][ Papier]
Źródłem papieru w przypadku kopiowania jest
lokalizacja wyświetlana na panelu.
Źródło papieru
Jeśli trzeba zmienić źródło papieru, użyj menu
Wybór papieru. Jeśli wybrana jest opcja [Auto],
automatycznie zostanie wybrane najbardziej
odpowiednie źródło papieru.
Wybór papieru:
a b
1
*Auto
*********************
2 A A4a
Zwykły
3 B A5a
Zwykły
3-7
Podstawowa obsługa
4
Wybierz odpowiedni tryb, naciskając klawisz Auto
Color, klawisz Full Color albo klawisz Black &
White.
NOTATKA: Ustawienie każdego klawisza (tryb
koloru) jest następujące.
Klawisz Auto Color:
Automatycznie wykrywa, czy oryginał jest kolorowy
czy czarno-biały, i skanuje odpowiednio.
Klawisz Full Color:
Skanuje wszystkie dokumenty w trybie
pełnokolorowym.
Klawisz Black& White:
Skanuje wszystkie dokumenty w trybie
monochromatycznym.
5
W celu wprowadzenia liczby kopii użyj klawiszy
numerycznych. Określi liczbę kopii (maksymalnie
999).
6
Rozpocznij kopiowanie, naciskając klawisz Start.
7
Zabierz wykonane kopie z górnej tacy.
3-8
Podstawowa obsługa
Regulacja gęstości
Użyj tej procedury, jeśli chcesz dopasować gęstość podczas kopiowania.
Opcja regulacji gęstości
Opis
Ręczne
Dopasuj gęstość, używając jednego z 7 poziomów.
Automatyczne
Optymalna gęstość jest określana na podstawie
gęstości oryginału.
Część obsługiwana
NOTATKA: Jako ustawienie domyślne można wybrać tryb Auto. Jeśli tryb kolorowy jest ustawiony na pełny
kolor, wprowadzenie ustawienia automatycznego nie jest możliwe.
Procedura dopasowywania gęstości została opisana poniżej.
Menu funkcji:
a b
1
Wybór papieru
g
*********************
2 Sortuj
T
T
3 Dupleks
[ Wyjdź ]
Gęstość:
a b
1 Auto
2 *Ręczna
*********************
1
Naciśnij klawisz Function Menu. Zostanie
wyświetlone menu funkcji.
2
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję
[Gęstość].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Gęstość.
4
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję [Auto]
lub [Ręczne].
3-9
3
Podstawowa obsługa
Ręczne:
a b
1
u Jaśniejsza -3
*********************
2 v Jaśniejsza -2
3 w Jaśniejsza -1
5
Naciśnij klawisz OK.
Po wybraniu opcji [Ręczna] wyświetlany jest ekran
Ręczna. Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać
żądaną gęstość, a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do ekranu
podstawowego.
6
3-10
Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie.
Podstawowa obsługa
Określenie jakości obrazu
Wybierz jakość obrazu odpowiadającą rodzajowi oryginału.
Część obsługiwana
3
W poniższej tabeli wymienione zostały opcje jakości.
Opcja jakości obrazu
Opis
Tekst+foto
Dla oryginałów zawierających tekst
i zdjęcia.
Foto
Dla zdjęć wykonanych aparatem.
Tekst
Dla oryginałów składających się
w większości z tekstu.
Mapa
Dla map itp.
Dokument drukow.
Dla dokumentów wydrukowanych z tego
urządzenia.
Procedura wybierania jakości kopii została opisana poniżej.
Menu funkcji:
a b
1
Wybór papieru
g
*********************
2 Sortuj
T
3 Dupleks
T
[ Wyjdź ]
1
Naciśnij klawisz Function Menu. Zostanie
wyświetlone menu funkcji.
2
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [Obraz
oryginału].
3-11
Podstawowa obsługa
Obraz oryginału: a b
1
*Tekst+zdjęcie
*********************
2 Zdjęcie
3 Tekst
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Obraz oryginału.
4
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz jakość obrazu
dopasowaną do typu oryginału.
5
Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie
wyświetlony napis Ukończone., po czym nastąpi
powrót do ekranu podstawowego.
6
Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie.
3-12
Podstawowa obsługa
Zmniejszanie/powiększanie
Wyreguluj przybliżenie, aby zmniejszyć lub powiększyć obraz oryginału. Dostępne są następujące opcje
powiększania/pomniejszania.
Część obsługiwana
3
Automatyczne powiększanie
Legal: 129 %
Letter-R
A5
Można automatycznie powiększać lub zmniejszać
obraz oryginału, dopasowując go do wybranego
rozmiaru papieru.
A4: 141 %
Statement-R: 64 %
A6: 70 %
Wpis powiększ.
Umożliwia ręczną regulację powiększania lub
zmniejszania obrazu oryginału o 1% w zakresie od
25% do 400%.
25 %
400 %
Powiększenie standardowe
Zmniejsza lub powiększa zgodnie z wcześniej ustalonymi wartościami.
3-13
Podstawowa obsługa
Dostępne są następujące wartości powiększeń.
Model
Modele
calowe
Modele
metryczne
Modele
metryczne
(Azja /
Pacyfik)
Poziom powiększenia (oryginał/kopia)
Standardowo
100%, 400% (maks.), 200%, 129% (Statement >> Letter),
78% (Legal >> Letter), 64% (Letter >> Statement), 50%,
25% (min.)
Inne
141% (A5 >> A4), 115% (B5 >> A4), 90% (Folio >> A4),
86% (A4 >> B5), 70% (A4 >> A5)
Standardowo
100%, 400% (maks.), 200%, 141% (A5 >> A4),
115% (B5 >> A4), 86% (A4 >> B5), 70% (A4 >> A5),
50%, 25% (min.)
Inne
129% (Statement >> Letter), 90% (Folio >> A4),
78% (Legal >> Letter), 64% (Letter >> Statement)
Standardowo
100%, 400% (maks.), 200%, 141% (A5 >> A4),
115% (B5 >> A4), 90% (Folio >> A4), 86% (A4 >> B5),
70% (A4 >> A5), 50%, 25% (min.)
Inne
129% (Statement >> Letter), 78% (Legal >> Letter),
64% (Letter >> Statement)
Procedura korzystania z funkcji kopiowania ze zmniejszeniem/zwiększeniem została opisana poniżej.
Menu funkcji:
a b
1
Wybór papieru
g
*********************
2 Sortuj
T
T
3 Dupleks
[ Wyjdź ]
Powięk.:
a b
1
*100%
*********************
2 Auto
3 Powiększ. stand.
1
Naciśnij klawisz Function Menu. Zostanie
wyświetlone menu funkcji.
2
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [Powięk.].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Powiększenie.
4
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz żądane
powiększenie.
Aby otrzymać kopię w tym samym rozmiarze co
oryginał, wybierz opcję [100%].
Aby wybrać powiększenie automatyczne, wybierz
opcję [Auto].
3-14
Podstawowa obsługa
Aby użyć stałych wartości powiększenia, wybierz
opcję [Powiększ. stand.] i naciśnij klawisz OK.
Zostanie wyświetlony ekran Powiększ. stand.
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz żądane
powiększenie. Po wybraniu opcji [Inne]
i naciśnięciu klawisza OK można wybrać jedną
z dodatkowych wartości powiększenia.
Powiększ. stand.: a b
1
400%
*********************
2 200%
3 141% A5 >> A4
Wpis powiększ.:
(25 - 400)
*****200%
Aby wprowadzić skalę powiększenia, wybierz
opcję [Wpis powiększ.] i naciśnij klawisz OK.
Zostanie wyświetlony ekran Wpis powiększ. Użyj
klawiszy numerycznych, aby wprowadzić dowolną
skalę powiększenia.
D b
5
Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie
wyświetlony napis Ukończone., po czym nastąpi
powrót do ekranu podstawowego.
6
Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie.
3-15
3
Podstawowa obsługa
Kopiowanie dwustronne
Służy do wykonywania kopii dwustronnych. Dostępne są następujące opcje kopiowania dwustronnego.
Można także tworzyć kopie jednostronne z dwustronnych oryginałów albo z oryginałów rozmieszczonych na
sąsiadujących stronach (na przykład w książce). Dostępne są następujące tryby.
Część obsługiwana
Jednostronny w dwustronny
5
4
5
Tworzy dwustronne kopie z jednostronnych
oryginałów. W przypadku nieparzystej liczby stron tylna
strona ostatniej kartki pozostanie pusta.
3
3
4
1
2
2
1
Oryginał
Kopia
A
ghi
def
ghi
abc
abc
def
abc
Dostępne są następujące opcje oprawy.
B
ghi
def
Oryginał
Kopia
A Oryginał strona lewa/strona prawa: Oprawianie
z lewej/z pr.: Obrazy na drugiej stronie nie są
obracane.
B Oryginał strona lewa/strona prawa: Oprawianie na
górze: Obrazy na drugiej stronie są obracane
o 180°. Kopie dokumentów mogą mieć oprawę na
górnej krawędzi, ale przy kartkowaniu stron
zapewniona jest ich taka sama orientacja.
Dwustronny w jednostronny
1
1
2
2
Oryginał
Kopia
Kopiuje obie strony dwustronnego dokumentu na dwie
osobne kartki. Wymagany jest procesor dokumentów.
Dostępne są następujące opcje oprawy.
3-16
Podstawowa obsługa
•
•
Oprawa z lewej/z prawej: Obrazy na drugiej
stronie nie są obracane.
Oprawianie na górze: Obrazy na drugiej stronie
są obracane o 180°.
Dwustronny w dwustronny
5
5
3
3
Tworzy dwustronne kopie z dwustronnych oryginałów.
Wymagany jest procesor dokumentów.
4
4
1
1
2
2
Oryginał
Kopia
NOTATKA: W opcji Dwustronne obsługiwane są następujące rozmiary papierów: Legal, Letter, Officio II,
Executive, A4, B5, A5 i Folio.
Procedura kopiowania dwustronnego została opisana poniżej.
Menu funkcji:
a b
1
Wybór
papieru
g
*********************
2 Sortuj
T
3 Dupleks
T
[ Wyjdź ]
Dupleks:
a b
1
*1-str.>>1-str.
*********************
2 1-str.>>2-str.
3 2-str.>>1-str.
1
Naciśnij klawisz Function Menu. Zostanie
wyświetlone menu funkcji.
2
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję
[Dupleks].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Dupleks.
4
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać żądany tryb
kopiowania dwustronnego.
W przypadku wybrania opcji [1-str.>>2-str.]
wybierz opcję [Szczegół] (prawy klawisz Select),
która umożliwia wybranie brzegu oprawiania
gotowych kopii i ustawienie orientacji oryginału.
Oprawianie wyk.: a b
1
*o Lewo/prawo
*********************
2 p Góra
3-17
3
Podstawowa obsługa
Po naciśnięciu klawisza OK wybierz brzeg
oprawiania gotowych kopii i ustawienie orientacji
oryginału.
Orient. oryg.:
a b
1
*c Gór. kr. na gór.
*********************
2 d Gór. kr. z lewej
W przypadku wybrania opcji [2-str.>>1-str.]
wybierz opcję [Szczegół] (prawy klawisz Select),
która umożliwia wybranie brzegu oprawiania
oryginału i ustawienie orientacji oryginału.
Oprawianie oryg.: a b
1
*o Lewo/prawo
*********************
2 p Góra
Po naciśnięciu klawisza OK wybierz brzeg
oprawiania oryginału i gotowych kopii oraz
ustawienie orientacji oryginału.
Orient. oryg.:
a b
1
*c Gór. kr. na gór.
*********************
2 d Gór. kr. z lewej
W przypadku wybrania opcji [2-str.>>2-str.]
wybierz opcję [Szczegół] (prawy klawisz Select),
która umożliwia wybranie brzegu oprawiania
oryginału i ustawienie orientacji oryginału.
Oprawianie oryg.: a b
1
*o Lewo/prawo
*********************
2 p Góra
Po naciśnięciu klawisza OK wybierz brzeg
oprawiania gotowych kopii i ustawienie orientacji
oryginału.
Oprawianie wyk.: a b
1
*c Gór. kr. na gór.
*********************
2 d Gór. kr. z lewej
Po naciśnięciu klawisza OK wybierz brzeg
oprawiania oryginału i gotowych kopii oraz
ustawienie orientacji oryginału.
Orient. oryg.:
a b
1
*c
Gór.
kr.
na
gór.
*********************
2 d Gór. kr. z lewej
5
3-18
Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie
wyświetlony napis Ukończone., po czym nastąpi
powrót do ekranu podstawowego.
Podstawowa obsługa
6
Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie.
Skanowanie...
Nr zad.:
Str.:
[Anuluj]
Jeśli na płycie znajduje się oryginał, przed
naciśnięciem klawisza Start zastąp go kolejnym.
9999
1
Jeśli nie ma dalszych oryginałów, wybierz opcję
[Zak.skan.] (prawy klawisz Select). Rozpocznie
się kopiowanie.
Ułóż
oryginał
i
naciśnij klaw. Start.
Nr zad.:
9999
Str.:
3
[ Anuluj ] [Zak.skan.]
3-19
3
Podstawowa obsługa
Kopiowanie z sortowaniem
W czasie kopiowania urządzenie może jednocześnie sortować materiały.
Część obsługiwana
W przypadku zadań takich jak pokazane poniżej można użyć funkcji kopiowania Sortuj.
3
2
1
3
Skanuje oryginały wielostronicowe i tworzy gotowe
zestawy kopii zgodnie z numeracją stron.
3
2
2
1
1
3
2
1
Oryginał
Kopia
Procedura korzystania z funkcji kopiowania
z sortowaniem została opisana poniżej.
Menu funkcji:
a b
1
Wybór papieru
g
*********************
2 Sortuj
T
3 Dupleks
T
[ Wyjdź ]
Sortuj:
a b
1 Wył.
2
*Wł.
*********************
1
Naciśnij klawisz Function Menu. Zostanie
wyświetlone menu funkcji.
2
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [Sortuj].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Sortuj.
4
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję [Wł.]
lub [Wył.].
3-20
Podstawowa obsługa
5
Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie
wyświetlony napis Ukończone., po czym nastąpi
powrót do ekranu podstawowego.
6
Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie.
3
3-21
Podstawowa obsługa
Drukowanie – drukowanie z aplikacji
Drukując dokumenty z aplikacji należy stosować się do poniższych instrukcji.
NOTATKA: Aby wydrukować dokument z aplikacji, zainstaluj na komputerze sterownik drukarki
z dostarczonego dysku CD-ROM (Product Library).
1
Utwórz dokument za pomocą aplikacji.
2
Kliknij w aplikacji menu Plik i wybierz opcję
Drukuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe
Drukowanie.
3
Kliknij przycisk T obok pola Nazwa i wybierz to
urządzenie z listy.
4
Wprowadź docelową liczbę kopii w polu Liczba
kopii. Można wprowadzić dowolną liczbę,
maksymalnie 999.
W przypadku większej liczby dokumentów wybierz
opcję Sortuj, aby wydrukować po kolei strony
całego zestawu.
5
3-22
Kliknij przycisk Preferencje. Zostanie wyświetlone
okno dialogowe Preferencje.
Podstawowa obsługa
6
Wybierz kartę Podstawowe i kliknij przycisk
Rozmiar strony, aby wybrać rozmiar papieru.
Aby drukować na papierze specjalnym (grubym,
przezroczystym), kliknij menu Typ nośnika
i wybierz rodzaj papieru.
3
7
Kliknij opcję Źródło i wybierz źródło podawania
papieru.
NOTATKA: Jeśli zostanie wybrana funkcja Wybór
automatyczny, papier będzie podawany
automatycznie z podajnika załadowanego papierem
optymalnego rozmiaru i rodzaju. Aby drukować na
papierze specjalnym (np. koperta, gruby papier),
umieść go na tacy uniwersalnej i wybierz opcję Taca
uniwersalna.
8
Wybierz sposób ułożenia papieru (Pionowo albo
Poziomo), aby dopasować go do sposobu
ułożenia dokumentu.
Zaznaczenie opcji Obróć o 180° spowoduje
wydrukowanie dokumentu obróconego o 180°.
9
Kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna
dialogowego Drukowanie.
10 Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć drukowanie.
Sterownik drukarki – pomoc
Sterownik drukarki zawiera pomoc. Aby dowiedzieć się
więcej o ustawieniach drukowania, otwórz sterownik
drukarki, ekran ustawień drukowania i wybierz pomoc
zgodnie z poniższymi ustawieniami.
•
•
3-23
Kliknij wyświetlony w prawym górnym rogu ekranu
przycisk [?], a następnie kliknij pozycję, o której
chcesz się dowiedzieć czegoś więcej.
Kliknij pozycję, o której chcesz się dowiedzieć
czegoś więcej, i naciśnij na klawiaturze przycisk
[F1].
Podstawowa obsługa
Wysyłanie
Urządzenie może wysłać skanowany obraz jako załącznik wiadomości e-mail lub do komputera podłączonego
do sieci. Aby było to możliwe, należy zapisać adres nadawcy i miejsca docelowego (adresata) w sieci.
Wymagane jest otoczenie sieciowe umożliwiające połączenie komputera z serwerem pocztowym. Zaleca się
korzystanie z lokalnej sieci komputerowej (LAN) ze względu na prędkość transmisji i kwestie bezpieczeństwa.
Podczas wysyłania skanowanego obrazu można go również wydrukować lub wysłać do skrzynki dokumentów.
Aby korzystać z funkcji skanowania, należy wykonać następujące czynności:
•
Zaprogramuj ustawienia, łącznie z ustawieniami poczty e-mail w urządzeniu.
•
Użyj narzędzia Embedded Web Server (wewnętrzna strona sieci WWW w języku HTML), aby zarejestrować
adres IP, nazwę hosta serwera SMTP oraz odbiorcę.
•
Zarejestruj odbiorcę w książce adresowej lub w obszarze klawiszy szybkiego dostępu.
•
Po zaznaczeniu folderu na komputerze (SMB/FTP) konieczne jest udostępnienie folderu docelowego. Aby
ustawić folder na komputerze, skontaktuj się z administratorem.
•
Szczegółowe ustawienia transmisji (aby wybrać skrzynkę dokumentów jako miejsce docelowe lub
jednocześnie wydrukować i wysłać obraz)
Wykonując podstawowe czynności wysyłania, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.
Dostępne są następujące cztery opcje.
•
Wyślij jako e-mail: Wysyła zeskanowany obraz oryginału jako załącznik wiadomości e-mail...strona 3-25
•
Wyślij do folderu (SMB): Zachowuje zeskanowany obraz oryginału w folderze współdzielonym na
dowolnym komputerze...strona 3-27
•
Wyślij do folderu (FTP): Zapisuje zeskanowany obraz oryginału w folderze serwera FTP...strona 3-27
NOTATKA: Dodatkowo można określić różne opcje wysyłania. Patrz Wysyłanie do różnych typów miejsc
docelowych jednocześnie (Multi Sending) na stronie 3-46.
3-24
Podstawowa obsługa
Wyślij jako e-mail
Wysyła zeskanowany obraz oryginału jako załącznik wiadomości e-mail.
Część obsługiwana
3
NOTATKA:
•
Konieczne jest otoczenie sieciowe, w którym to urządzenie może łączyć się z serwerem pocztowym.
Zaleca się korzystanie z urządzenia w środowisku, w którym może ono łączyć się z serwerem pocztowym
w dowolnym czasie przez sieć LAN.
•
Wcześniej należy wejść do narzędzia Embedded Web Server i określić wymagane ustawienia dla wysyłania
wiadomości e-mail. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Embedded Web Server (Ustawienia poczty
e-mail) na stronie 2-24.
•
Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania znaków‚ Dodatek-5.
1
Naciśnij klawisz Send.
Wyświetla ekran wysyłania.
Wyślij do:
a b
1
p
E-mail
*********************
2 G Folder(SMB)
3 H Folder(FTP)
Wpis adresu:
*
B b
ABC
[ Tekst
2
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [E-mail].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Wpis adresu.
4
Wprowadź docelowy adres e-mail.
]
3-25
Podstawowa obsługa
NOTATKA: Adres docelowy można wybrać z książki
adresowej lub używając klawiszy szybkiego dostępu.
Patrz Określanie miejsca docelowego na stronie 3-44.
5
Gotowa do wysłania.
M doc: 1
p :sally@olivettiN
1-str. 300x300dpi
[ Dupleks ] [RozSkan]
Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie
wyświetlony napis Ukończone., po czym nastąpi
powrót do ekranu podstawowego.
NOTATKA: Jeśli opcja potwierdzenia wpisu nowego
miejsca docelowego jest ustawiona na [Wł.], zostanie
wyświetlony ekran z prośbą o potwierdzenie
wprowadzonego adresu e-mail. Wprowadź ponownie
ten sam adres e-mail i naciśnij klawisz OK.
6
Jeśli istnieją dodatkowe miejsca docelowe,
naciśnij klawisz Confirm/Add Destination.
Powtórz czynności opisane w punktach od 2 do 5,
aby wprowadzić dodatkowe miejsca docelowe.
Można wprowadzić maksymalnie 100 miejsc
docelowych.
Wybierz opcję [Wyjdź] (prawy klawisz Select), aby
powrócić do ekranu podstawowego.
Naciśnij klawisz Confirm/Add Destination, aby
potwierdzić lub usunąć zarejestrowane miejsca
docelowe. Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać
miejsce docelowe, a następnie naciśnij klawisz
OK. Następnie można edytować miejsce
docelowe lub je usunąć.
Potw. m. docel.: a b
p
Morgan@olivetti...
*********************
p aaaaaaaaa@olivettiN
p bbbbbbbbb@olivettiN
[ Dodaj ] [ Wyjdź ]
Wybierz opcję [Wyjdź] (prawy klawisz Select), aby
powrócić do ekranu głównego.
7
Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się transmisja.
NOTATKA: Jeśli opcja potwierdzania miejsca
docelowego przed rozpoczęciem przesyłania jest
ustawiona na [Wł.], po naciśnięciu klawisza Start
zostanie wyświetlony ekran Potwierdź miejsce
docelowe. Więcej informacji znajduje się w części
Ekran Potwierdź miejsce docelowe na stronie 3-43.
3-26
Podstawowa obsługa
Wyślij do folderu (SMB)/Wyślij do folderu (FTP)
Zachowuje plik zeskanowanego obrazu oryginału w określonym wspólnym katalogu na dysku komputera.
Zapisuje zeskanowany obraz oryginału w katalogu serwera FTP.
Część obsługiwana
3
NOTATKA:
•
Szczegóły dotyczące udostępniania folderu znajdują się w pomocy systemu operacyjnego.
•
Upewnij się, że opcja Protokół SMB lub FTP w narzędziu Embedded Web Server jest ustawiona na Wł. Aby
uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentem Embedded Web Server Operation Guide.
•
Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania znaków‚ Dodatek-5.
1
Naciśnij klawisz Send.
Wyświetla ekran wysyłania.
Wyślij do:
a b
1 p E-mail
2
G Folder(SMB)
*********************
3 H Folder(FTP)
2
3-27
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję
[Folder(SMB)] lub [Folder(FTP)].
Podstawowa obsługa
Nazwa hosta(SMB): A b
Osaka SD*
ABC
[ Tekst
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Nazwa hosta(SMB) lub Nazwa hosta(FTP).
4
Wprowadź nazwę hosta.
]
lub
Nazwa hosta(FTP): A b
Osaka SD*
ABC
[ Tekst
Ścieżka:
SD3\report*
A b
ABC
[ Tekst
Nazwa logowania:
Maury*
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Ścieżka.
6
Wprowadź nazwę ścieżki. Pamiętaj, że należy
wpisać nazwę udostępniania, nie nazwę folderu na
komputerze docelowym.
7
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Nazwa logowania.
8
Wprowadź nazwę logowania. Należy wprowadzić
nazwę konta na komputerze docelowym.
9
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Hasło logowania.
]
A b
ABC
[ Tekst
5
]
C b
S
ABC
[ Tekst
Hasło logowania:
OOOOOOOOOOO*
]
NOTATKA: Adres docelowy można wybrać z książki
adresowej lub za pomocą klawiszy szybkiego wyboru.
Patrz Określanie miejsca docelowego na stronie 3-44.
]
10 Wprowadź hasło logowania. Należy wprowadzić
hasło konta na komputerze docelowym.
3-28
Podstawowa obsługa
11 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Sprawdź połączenie.
Na pewno?
[
Tak
] [
Nie
potwierdzenia.
]
NOTATKA: Jeśli opcja potwierdzenia wpisu nowego
miejsca docelowego jest ustawiona na [Wł.], zostanie
wyświetlony ekran z prośbą o potwierdzenie
wprowadzonej nazwy hosta i ścieżki. Na odpowiednich
ekranach ponownie wprowadź tę samą nazwę hosta
oraz nazwę ścieżki i naciśnij klawisz OK.
Należy wprowadzić następujące dane.
NOTATKA: Jeżeli zapomnisz swojej nazwy albo hasła logowania, wysłanie danych nie będzie możliwe.
Skontaktuj się z administratorem i sprawdź nazwę i hasło logowania.
Do wysłania do folderu (SMB)
Pozycja
Dane do wprowadzenia
Maks. liczba
znaków
Nazwa hosta
(SMB)*
Nazwa hosta lub adres IP komputera,
który ma odbierać dane.
Maks. 64 znaki
Ścieżka
Ścieżka do katalogu odbiorczego jak
poniżej.
Np. Użytkownik\Nazwaudziału.
Maks. 128
znaków
Nazwa
użytkownika
logowania
Nazwa użytkownika umożliwiająca
dostęp do komputera
Na przykład siecabcd\jan.kowalski
Maks. 64 znaki
Hasło
logowania
Hasło umożliwiające dostęp do
komputera
Maks. 64 znaki
*
Aby określić numer portu inny niż domyślny (139), użyj formatu „nazwa
hosta: numer portu” (np. nazwahostaSMB: 140).
Wyślij do folderu (FTP)
Pozycja
Dane do wprowadzenia
Nazwa hosta
(FTP)*
Nazwa hosta lub adres IP serwera FTP
3-29
Maks. liczba
znaków
Maks. 64 znaki
3
Podstawowa obsługa
Pozycja
Dane do wprowadzenia
Maks. liczba
znaków
Ścieżka
Ścieżka do folderu odbiorczego.
Np. Użytkownik\DaneSkanowania.
W przeciwnym wypadku dane zostaną
zapisane w katalogu głównym.
Maks. 128
znaków
Nazwa
użytkownika
logowania
Nazwa użytkownika serwera FTP
Maks. 64 znaki
Hasło
logowania
Hasło użytkownika serwera FTP
Maks. 64 znaki
*
Aby określić numer portu inny niż domyślny (21), użyj formatu „nazwa
hosta: numer portu” (np. nazwahostaFTP: 140).
Potw. m. docel.: a b
p Morgan@olivettiN
b
0667640000
*********************
b 0667741234
[ Dodaj ] [ Wyjdź ]
12 Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz Select).
Spowoduje to utworzenie połączenia z
wprowadzonym miejscem docelowym.
Jeśli połączenie zostanie nawiązane pomyślnie,
na ekranie wyświetlany będzie napis Połączono.
Wybierz opcję [OK] (prawy klawisz Select). Na
ekranie zostanie wyświetlony napis Ukończone.,
po czym nastąpi powrót do ekranu podstawowego.
Jeśli nie uda się nawiązać połączenia, zostanie
wyświetlony napis Nie można połączyć. Wybierz
opcję [OK] (prawy klawisz Select). Ponownie
zostanie wyświetlony ekran pokazany w punkcie 3.
Sprawdź miejsce docelowe i wprowadź je
ponownie.
13 Jeśli występują dodatkowe miejsca docelowe,
naciśnij klawisz Add Destination. Powtórz
czynności opisane w punktach od 2 do 12, aby
wprowadzić dodatkowe miejsca docelowe. Można
wprowadzić maksymalnie 100 miejsc docelowych.
Potw. m. docel.: a b
OSAKA SD
*********************
[ Dodaj
] [ Wyjdź
14 Naciśnij klawisz Confirm/Add Destination, aby
potwierdzić wprowadzone miejsca docelowe.
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać miejsce
docelowe, a następnie naciśnij klawisz OK.
Następnie można edytować miejsce docelowe lub
je usunąć.
]
Wybierz opcję [Wyjdź] (prawy klawisz Select), aby
powrócić do ekranu głównego.
3-30
Podstawowa obsługa
15 Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się transmisja.
NOTATKA: Jeśli opcja potwierdzania miejsca
docelowego przed rozpoczęciem przesyłania jest
ustawiona na [Wł.], po naciśnięciu klawisza Start
zostanie wyświetlony ekran Potwierdź miejsce
docelowe. Więcej informacji znajduje się w części
Ekran Potwierdź miejsce docelowe na stronie 3-43.
3-31
3
Podstawowa obsługa
Przygotowanie do wysyłania dokumentów do komputera
Sprawdź informacje, które należy ustawić w urządzeniu, i utwórz folder na dokumenty odbierane w komputerze.
W poniższym objaśnieniu zostały użyte zrzuty ekranowe z systemu Windows 7. Szczegóły tych zrzutów zależą
od wersji systemu operacyjnego Windows.
NOTATKA: Zaloguj się w systemie Windows na konto z uprawnieniami administratora.
Sprawdzenie, co należy wpisać w polu [Nazwa hosta]
Sprawdź nazwę komputera docelowego.
1
W menu Start kliknij polecenie Komputer i
Właściwości systemu.
Sprawdź wyświetloną nazwę komputera.
W systemie Windows XP kliknij prawym
przyciskiem myszy ikonę Mój komputer i wybierz
opcję Właściwości. Zostanie wyświetlone okno
dialogowe Właściwości systemu. Kliknij kartę
Nazwa komputera i sprawdź nazwę komputera.
Jeśli istnieje grupa robocza
W polu Nazwa hosta należy wprowadzić
wszystkie znaki występujące po opisie „Pełna
nazwa komputera”. (Przykład: PC4050)
Jeśli istnieje domena
W polu Nazwa hosta należy wprowadzić znaki po
lewej stronie pierwszej kropki (.) w polu tekstowym
„Pełna nazwa komputera”. (Przykład: pc4050)
2
Po sprawdzeniu nazwy komputera kliknij przycisk
(Zamknij). Okno Właściwości systemu
zostanie zamknięte.
W systemie Windows XP po sprawdzeniu nazwy
komputera kliknij przycisk Anuluj. Okno
Właściwości systemu zostanie zamknięte.
Sprawdzenie, co należy wpisać w polu [Nazwa logowania]
Sprawdź nazwę domeny i nazwę użytkownika stosowaną podczas logowania się do systemu Windows.
1
Z menu Start wybierz polecenie Wszystkie
programy (lub Programy), Akcesoria i Wiersz
polecenia.
Pojawi się okno Wiersz polecenia.
3-32
Podstawowa obsługa
2
W oknie oknie Wiersz polecenia wprowadź
polecenie „net config workstation” i naciśnij klawisz
Enter.
Przykład: nazwa użytkownika „james.smith”
i nazwa domeny „ABCDNET”
3
3-33
Podstawowa obsługa
Tworzenie folderu współdzielonego
Utwórz folder współdzielony, aby odebrać dokument na komputerze docelowym.
NOTATKA: Jeśli we właściwościach systemu istnieje grupa robocza, skonfiguruj poniższe ustawienia tak,
aby ograniczyć dostęp do folderu do określonego użytkownika lub określonej grupy roboczej.
1 Z menu Start wybierz opcję Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, a następnie kliknij polecenie Opcje
folderów.
W systemie Windows XP kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie w menu
Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów.
2 Kliknij kartę Widok i usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj Kreatora udostępniania (zalecane), które jest
widoczne w części Ustawienia zaawansowane.
W systemie Windows XP kliknij kartę Widok i usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj prostego udostępniania
plików (zalecane), które jest widoczne w części Ustawienia zaawansowane.
3 Aby zamknąć ekran Opcje folderów, kliknij przycisk OK.
1
Utwórz folder na dysku lokalnym (C).
NOTATKA: Przykładowo, utwórz folder
„daneskanera” na dysku lokalnym (C).
2
3-34
Kliknij prawym przyciskiem myszy folder
daneskanera i wybierz opcję Udostępnianie
i Udostępnianie zaawansowane. Kliknij przycisk
Udostępnianie zaawansowane.
Podstawowa obsługa
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości
daneskanera.
W systemie Windows XP kliknij prawym
przyciskiem myszy folder daneskanera i wybierz
polecenie Udostępnianie i zabezpieczenia... (lub
Udostępnianie).
3
Zaznacz pole wyboru Udostępnij ten folder
i kliknij przycisk Uprawnienia.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Uprawnienia
dla daneskanera.
W systemie Windows XP zaznacz pole wyboru
Udostępnij ten folder i kliknij przycisk
Uprawnienia.
4
Kliknij przycisk Dodaj.
5
Wprowadź w polu tekstowym nazwę użytkownika
i kliknij przycisk OK.
3-35
3
Podstawowa obsługa
6
Wybierz wprowadzonego użytkownika, wybierz
uprawnienia Zmiana i Odczyt, a następnie kliknij
przycisk OK.
W systemie Windows XP przejdź do kroku 8.
NOTATKA: Wybranie opcji „Wszyscy” spowoduje nadanie uprawnień wszystkim osobom w sieci. Aby
zwiększyć poziom bezpieczeństwa, zalecamy wybranie opcji Wszyscy i usunięcie zaznaczenia przy
uprawnieniu Odczyt.
7
Aby zamknąć ekran, kliknij przycisk OK na ekranie
Zaawansowane udostępnianie.
8
Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie przycisk
Edytuj.
W systemie Windows XP kliknij prawym
przyciskiem myszy kartę Zabezpieczenia,
a następnie przycisk Dodaj.
9
3-36
Aby dodać użytkownika w polu Nazwy grupy lub
użytkownika postępuj w ten sam sposób jak
w kroku 5.
Podstawowa obsługa
10 Wybierz dodanego użytkownika, wybierz
uprawnienia Zmiana i Odczyt i wykonanie,
a następnie kliknij przycisk OK.
3
Sprawdzanie opcji [Ścieżka]
Sprawdź nazwę udziału współdzielonego folderu, który będzie miejscem docelowym dla dokumentu.
1
Wprowadź „\\pc4050” w polu „Wyszukiwanie
programów i plików” w menu Start.
Zostanie wyświetlony ekran Wyniki wyszukiwania.
W systemie Windows XP kliknij w menu Start
polecenie Wyszukaj, wybierz opcję Wszystkie
pliki i foldery, a następnie znajdź komputer
docelowy, do którego plik zostanie przesłany.
W oknie Pomocnik wyszukiwania kliknij opcję
Komputery lub osoby i opcję Komputer w sieci.
W polu tekstowym „Nazwa komputera:” wprowadź
sprawdzoną nazwę komputera (pc4050) i kliknij
opcję Wyszukaj.
2
Kliknij wyrażenie „\\pc4050\daneskanera”, które
pojawiło się w wynikach wyszukiwania.
W systemie Windows XP kliknij dwukrotnie nazwę
komputera („pc4050”), która pojawiła się
w wynikach wyszukiwania.
3
Sprawdź wyświetlony folder.
Sprawdź pasek adresu. Jako ścieżkę należy
wprowadzić ciągi tekstowe począwszy od
trzeciego (f ).
3-37
Podstawowa obsługa
W systemie Windows XP kliknij prawym
przyciskiem myszy folder daneskanera i sprawdź
pasek adresu. Znaki po prawej stronie trzeciego
ukośnika (\) odpowiadają danym, które należy
wpisać w polu Ścieżka.
(Przykład: daneskanera)
NOTATKA: Istnieje możliwość określenia podfolderu w folderze współdzielonym jako miejsca, do którego
będą przesyłane dane. W tym przypadku w polu Ścieżka należy wpisać „nazwa udziału\nazwa folderu
w folderze współdzielonym”. W powyższym przykładowym oknie Ścieżka to „daneskanera\projektA”.
3-38
Podstawowa obsługa
Konfiguracja zapory systemu Windows (w systemie Windows 7)
Wprowadź ustawienia udostępniania plików i drukarek, a następnie ustaw port używany podczas transmisji
SMB.
NOTATKA: Zaloguj się w systemie Windows na konto z uprawnieniami administratora.
3
Sprawdzanie udostępniania plików i drukarek
1
Z menu Start wybierz opcję Panel sterowania,
System i zabezpieczenia, a następnie kliknij
opcję Zezwalaj programowi na dostęp przez
Zaporę systemu Windows.
NOTATKA: Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj.
2
Kliknij polecenie Zmień ustawienia, zaznacz pole
wyboru Udostępnianie plików i drukarek, a
następnie kliknij przycisk OK.
1
W menu Start wybierz opcje Panel sterowania,
System i zabezpieczenia oraz Sprawdź stan
zapory.
Dodawanie portu
3-39
Podstawowa obsługa
2
Kliknij polecenie Ustawienia zaawansowane
3
Kliknij polecenie Reguły przychodzące.
4
Kliknij polecenie Nowa reguła.
5
Wybierz opcję Port i kliknij przycisk Dalej.
6
Wybierz opcję TCP, Określone porty lokalne,
wpisz „139” i kliknij przycisk Dalej.
3-40
Podstawowa obsługa
7
Wybierz opcję Zezwalaj na połączenie i kliknij
przycisk Dalej.
3
8
Sprawdź, czy wszystkie pola wyboru zostały
zaznaczone, i kliknij przycisk Dalej.
9
Wpisz „Skanuj do SMB” w polu „Nazwa” i kliknij
przycisk Zakończ.
3-41
Podstawowa obsługa
NOTATKA: W celu ustawienia portu w systemach Windows XP lub Windows Vista wykonaj poniższą
procedurę.
1 Z menu Start wybierz opcję Panel sterowania, System i zabezpieczenia (lub Centrum zabezpieczeń)
i zaznacz pole Stan zapory (lub Zapora systemu Windows).
Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj.
2 Kliknij kartę Wyjątki i przycisk Dodaj port...
3 Określ ustawienie Dodawanie portu.
W polu „Nazwa” wpisz dowolną nazwę (na przykład Skanuj do SMB). Będzie to nazwa nowego portu. W polu
„Numer portu” wpisz „139”. Dla opcji „Protokół” wybierz TCP.
4 Aby zamknąć ekran Dodawanie portu, kliknij przycisk OK.
3-42
Podstawowa obsługa
Ekran Potwierdź miejsce docelowe
Jeśli opcja potwierdzania miejsca docelowego przed transmisją jest ustawiona na [Wł.], po naciśnięciu klawisza
Start zostanie wyświetlony ekran Sprawdź wszystkie miejsca docelowe i wybierz opcję [Dalej].
Część obsługiwana
3
Użyj poniższej procedury, aby obsłużyć ekran Sprawdź miejsce docelowe.
Lista miej.docel.:a b
p Morgan@olivetti...
*********************
b 0667640000
b 0667741234
[ Anuluj ][ Dalej ]
1
Naciśnij klawisz U lub V, aby sprawdzić wszystkie
miejsca docelowe.
Aby sprawdzić szczegóły wybranego adresu lub
go usunąć, kliknij przycisk OK.
Aby dodać miejsce docelowe, naciśnij [Anuluj]
(lewy klawisz Select). Zostanie wyświetlony
poprzedni ekran.
p Morgan@olivettiNa b
1 Szczegóły
2 Usuń
2
Naciśnij klawisz
Start.
Po zakończeniu sprawdzania wybierz opcję [Dalej]
(prawy klawisz Select). Na ekranie pojawi się
komunikat Naciśnij klawisz Start.
[ Anuluj ]
Jeśli na liście miejsc docelowych znajdują się
miejsca ukryte i jeszcze nie sprawdzone, na
ekranie zostanie wyświetlony napis Sprawdź do
końca listę miejsc i nastąpi powrót do ekranu Lista
miejsc docelowych. Sprawdź wszystkie miejsca
docelowe.
Sprawdź do końca
listę miejsc.
3
3-43
Umieść oryginały na płycie lub w procesorze
dokumentów i naciśnij klawisz Start. Rozpocznie
się transmisja.
Podstawowa obsługa
Określanie miejsca docelowego
Określając miejsce docelowe, można posłużyć się książką adresową lub użyć klawiszy szybkiego wyboru.
Część obsługiwana
Wybieranie z książki adresowej
Wybierz miejsce docelowe zarejestrowane w książce adresowej.
Wybierz ks.adres.:a b
t
Książka adresowa
*********************
t Zewn. ks. adres.
[ Wyjdź
]
Książka adresowa: a b
k
Design
*********************
l Fiala
l Maury
[ Menu
]
1
Na ekranie głównym wysyłania naciśnij klawisz
Address Book. Zostanie wyświetlone menu
Wybierz ks.adres.
NOTATKA: Jeśli nie została zarejestrowana
zewnętrzna książka adresowa, opcja [Zewn. ks.
adres.] nie będzie wyświetlana.
2
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję
[Książka adresowa], a następnie naciśnij klawisz
OK. Zostanie wyświetlony ekran Książka
adresowa.
Aby użyć książki adresowej na serwerze LDAP,
wybierz opcję [Zewn. ks.adres.].
3
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać żądanego
użytkownika lub grupę, a następnie klawisz OK.
W przypadku wybrania użytkownika wyświetlana
jest lista miejsc docelowych zarejestrowanych dla
tego użytkownika.
l Fiala:
a b
b
0667643277
*********************
p fiala@olivetti.N
SMB-PC
[ Menu
]
W przypadku wybrania grupy przejdź do punktu 5.
4
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać żądane
miejsce docelowe, a następnie naciśnij klawisz
OK.
5
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do ekranu
podstawowego.
3-44
Podstawowa obsługa
Szukanie miejsc docelowych
Jeśli miejsce docelowe jest zarejestrowane w książce adresowej, można je wyszukać.
Procedura korzystania z różnych trybów wyszukiwania została opisana poniżej.
Szukanie w książce adresowej
Menu:
a b
1
Wybierz
*********************
2 Szczegół
3 Znajdź(nazwa)
Książka adresowa: a b
k
Design
*********************
l Fiala
l Maury
[ Menu
]
A b
Znajdź(nazwa):
ma*
S
ABC
[ Tekst ]
Książka adresowa: a b
l
Maury
*********************
l Morgan
l Sally
[ Menu
]
1
W książce adresowej wybierz opcję [Menu] (prawy
klawisz Select). Zostanie wyświetlony ekran
Menu.
2
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję
[Szukaj(Nazwa)], a następnie klawisz OK.
Zostanie wyświetlony ekran szukania.
3
Wprowadź znaki, które chcesz znaleźć.
4
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlona książka
adresowa, począwszy od użytkownika, którego
nazwa rozpoczyna się od wprowadzonego ciągu
znaków.
1
Na ekranie Zewn. ks.adres. wybierz opcję [Menu]
(prawy klawisz Select). Zostanie wyświetlony
ekran Menu.
2
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję
[Szukaj], a następnie naciśnij klawisz OK.
Zostanie wyświetlony ekran szukania.
Szukanie w zewnętrznej książce adresowej
Zewn. ks.adres.: a b
l
Fiala
*********************
l Maury
l Morgan
[ Menu
]
a b
Menu:
1 Wybierz
2 Szczegół
3
Szukaj
*********************
3-45
3
Podstawowa obsługa
Znajdź(nazwa):
A b
ma*
S
ABC
[ Menu ] [ Tekst
Zewn. ks. adres.: a b
l
Maury
*********************
l Morgan
l Sally
[ Menu
]
3
Wprowadź znaki, które chcesz znaleźć.
Po wybraniu opcji [Menu] (prawy klawisz Select)
i naciśnięciu klawisza OK zostanie wyświetlony
ekran Szukaj według, na którym można określić
klucz szukania i warunek dopasowania. Wybierz
żądany element dla każdego z pól i naciśnij
klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlona książka
adresowa, począwszy od użytkownika, którego
nazwa rozpoczyna się od wprowadzonego ciągu
znaków.
NOTATKA: Jeśli w pierwszej kolejności zostanie
otwarta rozszerzona książka adresowa, najpierw
zostanie wyświetlony ekran szukania. Następnie
wykonaj polecenia opisane
w punkcie 3 i dalej.
Wybór przy pomocy przycisków panelu dotykowego
Wybierz miejsce docelowe, korzystając z klawiszy
szybkiego wyboru.
Na ekranie głównym wysyłania lub ekranie
wprowadzania miejsca docelowego naciśnij klawisz
szybkiego wyboru, do którego przypisane jest
miejsce docelowe.
Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych jednocześnie (Multi Sending)
Można określić miejsca docelowe będące adresami e-mail, folderami (SMB lub FTP) oraz numerami faksu
(tylko w produktach z zainstalowaną funkcją faksu). Funkcja ta nosi nazwę Wysył. wielokr. Ułatwia ona
wysyłanie do różnych typów miejsc adresowych (adresy e-mail, foldery itp.) w jednej czynności.
Liczba wysyłanych pozycji
E-mail
Foldery (SMP, FTP)
FAKS
: Do 100
: Łącznie 1 SMB i FTP
: Do 100
Ponadto, w zależności od ustawień, można wysyłać i drukować jednocześnie.
Procedury określania miejsc docelowych są identyczne jak w przypadku określania miejsca docelowego
poszczególnych typów. Możesz wprowadzić adres e-mail lub ścieżkę dostępu do katalogu, a oba adresy
pokażą się na liście miejsc docelowych. Naciśnij klawisz Start, aby rozpocząć transmisję do wszystkich miejsc
docelowych jednocześnie.
3-46
Podstawowa obsługa
Skanowanie TWAIN
W tej części opisano skanowanie oryginałów przy użyciu sterownika TWAIN.
Procedura skanowania przy użyciu sterownika TWAIN została wyjaśniona jako przykład. Sterowniki WIA
obsługuje się w identyczny sposób.
1
Uaktywnij aplikację obsługującą sterownik TWAIN.
2
Wybierz urządzenie za pomocą aplikacji i wyświetl
okno dialogowe TWAIN.
NOTATKA: Informacje na temat wyboru urządzenia
znajdują się w Podręczniku operatora lub pomocy
dotyczącej aplikacji.
3
Wybierz ustawienia skanowania w wyświetlonym
oknie dialogowym TWAIN.
Poniżej przedstawiono ustawienia, które zostaną
wyświetlone w oknie dialogowym TWAIN.
3-47
3
Podstawowa obsługa
Pozycja
Szczegół
Original
Configurations
Original Size
Wybór rozmiaru skanowania oryginału.
Original
Orientation
Określenie typu oprawy.
Send
Configurations
Duplex Setting
Określenie, czy oryginał jest jedno- czy dwustronny.
Image Quality
Configurations
Color Setting
Wybór trybu koloru.
Resolution
Wybór rozdzielczości.
Image Quality
Wybór jakości obrazu odpowiadającej typowi oryginału.
Density
Wybór naświetlenia.
Wybierz przycisk Auto, aby automatycznie ustawiać naświetlenie na
podstawie oryginału.
Image Quality
Settings
Configuration
Służy do sprawdzenia bieżących ustawień oraz zapisania często używanych
ustawień. Po kliknięciu przycisku Configuration pojawi się ekran z
ustawieniami i przyciskami Details, Add current configuration i Delete
selected configuration.
Details
Sprawdzenie bieżących ustawień.
Add current
configuration
Zapisanie bieżących ustawień z nazwą i komentarzem.
Delete selected
configuration
Usunięcie zapisanych ustawień.
4
Umieść oryginały na płycie lub w procesorze
dokumentów.
5
Kliknij przycisk Scan.
Dane dokumentu zostaną zeskanowane.
3-48
Podstawowa obsługa
Anulowanie zadań
Wykonaj poniższe kroki w celu anulowania wszelkich wykonywanych zadań drukowania lub wysyłania.
Anulowanie zadań
Zadania można także anulować za pomocą klawisza Stop.
Lista anul.zadań: a b
1
Dr. listę zadań
*********************
2 Wyślij lis. zad.
3 Zapisz dz. zad.
[ Wyjdź ]
Dr. listę zadań.: a b
0008
r Kopiuj
s
**********************
0009 W dane maury
s
0010 W MicrosoftworN s
[ Wznów ] [ Menu ]
Menu:
a b
1
Szczegóły
*********************
2 Anuluj zad.
Zadanie zostanie
anulowane.
Na pewno?
z 0008 r Kopiuj
[ Tak
] [
Nie
1
Podczas zadania drukowania lub wysyłania
naciśnij klawisz Stop. Zostanie wyświetlone menu
Lista anul.zadań.
NOTATKA: Naciśnięcie klawisza Stop powoduje
wstrzymanie zadania drukowania, ale nie zadania
wysyłania.
2
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać zadanie,
które ma zostać zatrzymane, a następnie klawisz
OK. Zostanie wyświetlona kolejka wyjściowa
wybranego typu zadań.
3
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać zadanie,
które ma zostać zatrzymane, a następnie wybierz
opcję [Menu] (prawy klawisz Select). Zostanie
wyświetlony ekran Menu.
4
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję
[Anuluj zadanie], a następnie naciśnij klawisz OK.
Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia.
5
Wybierz opcję [Tak] (prawy klawisz Select). Na
ekranie zostanie wyświetlony napis Anulowanie...
i po anulowaniu zadania nastąpi powrót do kolejki
wyjściowej wybranego typu zadań.
]
Aby anulować inne zadania, powtórz czynności
opisane w punktach od 3 do 5.
3-49
3
Podstawowa obsługa
Sprawdzanie ilości pozostałego toneru i papieru
Można sprawdzić ilość pozostałego toneru i papieru w każdej kasecie podajnika.
Sprawdzanie pozostałego toneru
Stan:
a b
1
Stan zad. druk.
*********************
2 Stan zad. wys.
3 Stan zad. zapis.
[ Pauza ]
b
Status tonera:
C VVVVE
Y VVVVE
1
Naciśnij klawisz Status/Job Cancel. Zostanie
wyświetlone menu Stan.
2
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję
[Status tonera].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Status tonera.
Wyświetlana jest pozostała ilość tonera przy
użyciu jednego z 5 poziomów.
M VVVVE
K VVVVE
Sprawdzanie pozostałego papieru
Stan:
a b
1
Stan
zad.
druk.
*********************
2 Stan zad. wys.
3 Stan zad. zapis.
[ Pauza ]
Stan papieru:
Kaseta 1:
Lettera
Zwykły
C b
1/ 4
Pusty
1
Naciśnij klawisz Status/Job Cancel. Zostanie
wyświetlone menu Stan.
2
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [Stan
papieru].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Stan papieru.
Naciśnij klawisz Y lub Z, aby przełączyć widok
ilości pozostałego papieru w kasecie głównej,
kasecie opcjonalnej (jeśli jest zainstalowana) i na
tacy uniwersalnej.
3-50
4 Konserwacja
Rozdział ten opisuje czyszczenie i wymianę tonera.
•
•
•
Czyszczenie ................................................................. 4-2
Wymiana pojemnika z tonerem .................................... 4-4
Wymiana pojemnika na zużyty toner............................ 4-6
4-1
Konserwacja
Czyszczenie
Należy regularnie czyścić urządzenie, aby zapewnić optymalną jakość drukowanych kopii.
UWAGA: Dla zachowania bezpieczeństwa należy zawsze przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia
odłączać kabel zasilający.
Szklana płyta
Przetrzyj wewnętrzną część procesora dokumentów oraz szklaną płytę za pomocą miękkiej szmatki zwilżonej
alkoholem lub łagodnym detergentem.
WAŻNE: Nie wolno używać rozcieńczalników ani
rozpuszczalników organicznych.
Procesor dokumentów
Jeżeli podczas użytkowania procesora dokumentów na kopiach pojawią się czarne smugi lub zabrudzenia,
należy przeczyścić wąską szybę skanera za pomocą dołączonej ściereczki. Jeżeli wąska szyba skanera
wymaga czyszczenia, może zostać wyświetlony komunikat Oczyść szybkę.
NOTATKA: Przeczyść wąskie szyby skanera za pomocą suchej ściereczki. Nie używaj do czyszczenia wody,
mydła ani rozpuszczalników.
1
Otwórz procesor dokumentów i przetrzyj wąską
szybę skanera (a).
2
Przetrzyj białą prowadnicę (b) na procesorze
dokumentów.
3
Zamknij procesor dokumentów.
a
b
4-2
Konserwacja
Wyczyść jednostkę przenoszenia papieru
UWAGA: Niektóre części wewnątrz urządzenia są bardzo gorące. Ponieważ istnieje zagrożenie poparzeniem,
należy zachować najwyższą ostrożność.
Jednostkę przenoszenia papieru należy zawsze czyścić podczas wymiany pojemnika z tonerem i pojemnika na
zużyty toner. Aby zachować optymalną jakość drukowania, zalecamy także czyszczenie wnętrza urządzenia
przynajmniej raz w miesiącu i podczas każdej wymiany pojemnika z tonerem. Należy je także wyczyścić, jeśli
na wydrukach pojawią się smugi lub linie albo jeśli wydruki będą rozmazane lub nieczytelne.
1
2
Pociągnij dźwignię tylnej pokrywy i otwórz tylną
pokrywę.
Przy użyciu szmatki wytrzyj kurz z papieru znajdujący się na wałku rejestrującym i pochylni na papier.
WAŻNE: Uważaj, aby podczas czyszczenia nie dotknąć czarnego wałka i paska przenoszącego. Może to
pogorszyć jakość wydruków.
Jednostka przenoszenia papieru
Pasek przenoszący (czarny)
Wałek rejestrujący (metalowy)
Wałek przenoszący (czarny)
Jednostka drukowania
dwustronnego
Pochylnia na papier
3
4-3
Zamknij tylną pokrywę.
4
Konserwacja
Wymiana pojemnika z tonerem
Gdy w obszarze wyświetlania komunikatów zostanie wyświetlony komunikat Dodaj toner, wymień toner.
Podczas każdej wymiany pojemnika z tonerem, należy wyczyścić odpowiednie części we wskazany sposób.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Wyczyść jednostkę przenoszenia papieru na stronie 4-3.
UWAGA: Nie należy próbować spalać pojemnika tonera ani pojemnika na zużyty toner. Powstające wówczas
iskry mogą spowodować oparzenia.
Wymiana pojemnika z tonerem
1
Pociągnij dźwignię pokrywy górnej tacy i otwórz
górną tacę.
UWAGA: Aby zapobiec przewróceniu się urządzenia,
nie należy jednocześnie otwierać górnej tacy oraz
procesora dokumentów.
Otwórz górną tacę do pokazanej pozycji. Jeśli taca
nie zostanie otwarta do tej pozycji, zainstalowanie
pojemnika z tonerem nie będzie możliwe.
2
Ostrożnie wyjmij stary pojemnik z tonerem
z urządzenia.
NOTATKA: Włóż stary pojemnik z tonerem do
plastikowego worka (dostarczanego z nowym
tonerem) i usuń go później zgodnie z lokalnymi
przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
3
4-4
Wyjmij nowy pojemnik z tonerem z zestawu
z tonerem. Potrząśnij nowym pojemnikiem co
najmniej 5 lub 6 razy, jak pokazano na rysunku,
aby rozprowadzić toner równomiernie w całym
pojemniku.
Konserwacja
4
Upewnij się, że dźwignia zwalniająca znajduje się
w pozycji zwolnionej i włóż nowy pojemnik
z tonerem do urządzenia.
4
NOTATKA: Upewnij się, czy elementy wystające
pojemnika z tonerem pasują do otworów urządzenia.
5
Naciśnij górną część pojemnika z tonerem, aby
solidnie osadzić go na miejscu.
6
Zamknij górną tacę.
Podczas zamykania górnej tacy nie dociskaj
panelu operacyjnego.
NOTATKA: Uważaj, aby podczas zamykania górnej
tacy nie przytrzasnąć palców.
4-5
Konserwacja
Wymiana pojemnika na zużyty toner
Gdy pojawi się komunikat Sprawdź pojemnik na zużyty toner, wymień pojemnik na zużyty toner. Nowy pojemnik
na zużyty toner jest dołączony do zestawu pojemnika z tonerem. Urządzenie nie będzie działać, jeśli pojemnik
na zużyty toner nie zostanie wymieniony.
UWAGA: Nie należy próbować spalać pojemnika z tonerem ani pojemnika na zużyty toner. Powstające
wówczas iskry mogą spowodować oparzenia.
Wymiana pojemnika na zużyty toner
1
Otwórz pokrywę pojemnika na zużyty toner.
2
Naciśnij przycisk blokady i ostrożnie wyjmij
pojemnik na zużyty toner.
NOTATKA: Wyjmij pojemnik na zużyty toner tak
delikatnie, jak to możliwe, aby nie rozsypać
znajdującego się w nim toneru. Nie kieruj otworu
pojemnika na zużyty toner w dół.
3
Stary pojemnik
na zużyty toner
Zamknij pokrywę starego pojemnika na zużyty
toner po wyjęciu go z urządzenia.
NOTATKA: Włóż stary pojemnik na zużyty toner do
plastikowego worka (dostarczanego z nowym
tonerem) i usuń go później zgodnie z lokalnymi
przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
4-6
Konserwacja
4
Otwórz pokrywę nowego pojemnika na zużyty
toner.
5
Zainstaluj nowy pojemnik na zużyty toner zgodnie
z ilustracją. W przypadku prawidłowej instalacji
pojemnik wskoczy na właściwe miejsce.
Nowy pojemnik
na zużyty toner
4
6
Upewnij się, że pojemnik na zużyty toner został
zainstalowany prawidłowo i zamknij pokrywę
pojemnika na zużyty toner.
Po wymianie pojemnika z tonerem i pojemnika na
zużyty toner wyczyść jednostkę przenoszenia
papieru. Szczegółowe instrukcje znajdują się
w rozdziale Czyszczenie na stronie 4-2.
Dłuższe nieużywanie i przesuwanie urządzenia.
Dłuższe nieużywanie
W przypadku pozostawienia urządzenia w stanie bezczynności przez dłuższy czas należy wyjąć wtyczkę kabla
zasilania z gniazdka w ścianie.
Aby uzyskać informacje o dodatkowych czynnościach, które można wykonać w celu uniknięcia ewentualnego
uszkodzenia urządzenia przy jego następnym uruchomieniu, zalecamy skonsultowanie się ze sprzedawcą.
Przesuwanie urządzenia
Przy przesuwaniu urządzenia:
•
Przesuwaj urządzenie delikatnie.
•
W miarę możliwości nie przechylaj urządzenia, aby uniknąć rozlania tonera w jego wnętrzu.
•
Przed przewożeniem urządzenia na większe odległości skonsultuj się z serwisantem.
•
Zablojuj dźwignię blokady (żółtą) dla systemów optycznych. Dźwignia ta znajduje się przy górnym lewym
brzegu, blisko skanera. Aby uzyskać dalsze informacje, przejdź do Quick Start Guide.
•
Wyjmij wszystkie pojemniki z tonerem i pojemnik na zużyty toner, a następnie włóż je do plastikowej torby.
•
Sprawdź, czy dźwignia zwalniająca jest w pozycji LOCK. Jeśli nie, pociągnij dźwignię zwalniającą do
siebie, aż się zatrzyma. Przejdź na stronę 4-4.
OSTRZEŻENIE: W przypadku przewożenia urządzenia wyjmij wszystkie pojemniki z tonerem i pojemnik na
zużyty toner, zapakuj je do plastikowego worka i przewieź jako osobne części urządzenia.
4-7
Konserwacja
4-8
5 Rozwiązywanie problemów
Niniejszy rozdział opisuje sposoby rozwiązywania problemów z urządzeniem.
•
•
•
•
Usuwanie awarii ........................................................... 5-2
Reagowanie na komunikaty o błędach......................... 5-9
Reagowanie na miganie kontrolek ATTENTION ........ 5-18
Usuwanie zaciętego papieru ...................................... 5-19
5-1
Rozwiązywanie problemów
Usuwanie awarii
W poniższej tabeli znajdują się ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.
Jeżeli wystąpił problem z urządzeniem, sprawdź punkty kontrolne i wykonaj procedury opisane na kolejnych
stronach. Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
Objaw
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Panel operacyjny nie
odpowiada po
włączeniu głównego
wyłącznika zasilania.
Czy urządzenie jest
podłączone do zasilania?
Podłącz przewód zasilania do
gniazdka sieciowego.
—
Naciśnięcie klawisza
Start nie rozpoczyna
kopiowania.
Czy w obszarze wyświetlania
komunikatów jest
wyświetlony komunikat?
Określ odpowiednią reakcję na
komunikat i zareaguj.
—
Czy urządzenie nie jest
w stanie czuwania?
Aby włączyć urządzenie, które
znajduje się w stanie czuwania,
naciśnij klawisz Power.
Urządzenie będzie gotowe do
kopiowania w ciągu 20 sekund.
2-9
Czy oryginały zostały
prawidłowo załadowane?
Kładąc oryginały na płycie, umieść
je zadrukowaną stroną do dołu
i ustaw je zgodnie z płytami
wskaźnika rozmiaru oryginału.
2-45
Umieszczając oryginały
w procesorze dokumentów, układaj
je stroną zadrukowaną do góry.
2-47
Sprawdź, czy program jest
prawidłowo używany.
—
Wysuwane są puste
arkusze.
—
5-2
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Rozmazane lub
nieczytelne wydruki
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy urządzenie pracuje
w trybie gęstości
automatycznej?
Ustaw odpowiedni poziom gęstości
dla gęstości automatycznej.
—
Czy urządzenie pracuje
w trybie gęstości ręcznej?
Ustaw prawidłowy poziom
gęstości.
—
Zmieniając domyślny poziom
gęstości, dostosuj poziom gęstości
ręcznie, aby uzyskać wymaganą
wartość.
—
Czy toner jest równomiernie
rozprowadzony w pojemniku
tonera?
Wstrząśnij pojemnikiem tonera
kilka razy na boki.
—
Czy jest wyświetlany
komunikat o konieczności
wymiany pojemnika tonera?
Wymień pojemnik z tonerem.
—
Czy papier nie jest wilgotny?
Wymień papier.
2-27
Czy tryb EcoPrint jest
włączony?
Wyłącz tryb EcoPrint.
—
—
Upewnij się, ze został ustawiony
typ papieru odpowiadający
używanemu papierowi.
—
—
Przeprowadź kalibrację kolorów,
wyłączając urządzenie i ponownie
je włączając, lub korzystając
z panelu operacyjnego.
—
—
Spróbuj wyregulować ustawienia
kolorów przy użyciu sterownika
drukarki.
—
—
Uruchom [MC] i zmniejsz wartość
regulacji. Obniż wartość regulacji
o jeden poziom względem
bieżącego poziomu. Jeśli nie
nastąpi poprawa jakości, ponownie
obniż poziom o 1. Jeśli mino tego
nie uzyskano poprawy jakości,
przywróć oryginalną wartość
ustawienia.
—
5-3
5
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Wydruki są zbyt
ciemne.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy urządzenie pracuje
w trybie gęstości
automatycznej?
Ustaw odpowiedni poziom gęstości
dla gęstości automatycznej.
—
Czy urządzenie pracuje
w trybie gęstości ręcznej?
Ustaw prawidłowy poziom
gęstości.
—
Zmieniając domyślny poziom
gęstości, dostosuj poziom gęstości
ręcznie, aby uzyskać wymaganą
wartość.
—
Kopie cechują się
morowatym wzorem
(punkty są
wydrukowane
w grupach, tworząc
wzór a nie jednolitą
całość).
Czy oryginał to wydrukowane
zdjęcie?
Ustaw jakość obrazu na [Zdjęcie].
—
Wydruki nie są
czytelne.
Czy wybrano odpowiednią
jakość obrazu dla oryginału?
Wybierz odpowiednią jakość
obrazu.
—
Wydruki są
zabrudzone.
Czy płyta lub procesor
dokumentów nie są
zabrudzone?
Wyczyść płytę lub procesor
dokumentów.
—
Wydruki są
niewyraźne.
Czy urządzenie jest używane
w warunkach dużej
wilgotności?
Używaj urządzenia w lokalizacji
o odpowiedniej wilgotności.
—
Wydruki są
przekrzywione.
Czy oryginały są załadowane
prawidłowo?
Umieszczając oryginały na płycie,
dostosuj ich położenie do
wskaźników rozmiaru oryginału.
2-45
Umieszczając oryginały
w procesorze dokumentów,
wyrównaj prowadnice szerokości
oryginałów przed ułożeniem
oryginałów.
2-46
Sprawdź ułożenie prowadnic
szerokości papieru.
2-46
Czy papier jest załadowany
prawidłowo?
5-4
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Papier często się
zacina.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy papier jest załadowany
prawidłowo?
Załaduj papier prawidłowo.
2-27
Czy załadowany jest
odpowiedni rodzaj papieru?
Czy jest on w dobrym stanie?
Wyjmij, odwróć i załaduj papier
ponownie.
2-27
Czy papier nie jest wygięty,
zagięty lub pomarszczony?
Wymień papier.
2-27
Czy w urządzeniu nie
znajdują się luźne skrawki
lub zacięty papier?
Wyjmij zacięty papier.
5-19
Czy papier nie jest wilgotny?
Wymień papier.
2-27
Czy papier jest ustawiony we
właściwej orientacji?
Zmień orientację ustawienia
papieru.
—
Czy urządzenie jest
podłączone do zasilania?
Podłącz przewód zasilania do
gniazdka sieciowego.
—
Czy urządzenie jest
zasilane?
Włącz główny wyłącznik zasilania.
2-7
Czy kabel drukarki lub kabel
sieciowy jest podłączony?
Podłącz prawidłowo kabel drukarki
lub kabel sieciowy.
2-5
Czy urządzenie było zasilane
przed podłączeniem kabla
drukarki?
Włącz urządzenie po podłączeniu
kabla drukarki.
2-5
2-7
Czy zadanie drukowania jest
wstrzymane?
Naciśnij przycisk [Wznów] (lewy
klawisz Select), aby wznowić
drukowanie.
—
Dokumenty nie są
drukowane
prawidłowo.
Czy ustawienia
oprogramowania na
komputerze są prawidłowe?
Sprawdź, czy ustawienia
sterownika drukarki i
oprogramowania są prawidłowe.
—
Podczas korzystania z
panelu operacyjnego,
klawisze są
zablokowane i nie
reagują na
przyciskanie.
Czy panel operacyjny jest
zablokowany?
Sprawdź ustawienie blokowania
panelu w narzędziu Embedded
Web Server i w razie konieczności
zmień je.
Embedded
Web
Server
Operation
Guide
Nie można drukować
dokumentów
zapisanych na
pamięci USB.
Czy host USB nie jest
zablokowany?
Wybierz opcję Odblokuj
w ustawieniach hosta USB.
—
Sprawdź, czy pamięć USB
jest prawidłowo podłączona
do urządzenia.
—
—
Wydruki są
pomarszczone.
Nie można drukować.
5-5
5
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Podczas wyświetlania
obrazu przesłanego
z urządzenia do
komputera, obraz jest
skurczony w pionie
lub w poziomie.
Czy wybrana została do
skanowania rozdzielczość
200×100 dpi Normalna lub
200×400 dpi Bardzo
wysoka?
Do wysyłania obrazu wybierz
rozdzielczość inną niż 200×100 dpi
Normalna lub 200×400 dpi Bardzo
wysoka.
—
Pamięć USB nie
została rozpoznana.
Sprawdź, czy pamięć USB
jest prawidłowo podłączona
do urządzenia.
—
—
Czy host USB nie jest
zablokowany?
Wybierz opcję Odblokuj
w ustawieniach hosta USB.
—
Wydruk ma
przesunięte kolory
—
Wykonaj rejestrację kolorów przy
użyciu panelu operacyjnego.
—
Czarne lub białe paski
pionowe
Czy wąska szybka skanera
jest czysta?
Oczyść szybkę.
—
Sprawdź na panelu
operacyjnym ilość toneru.
Jeśli pojawi się komunikat
„Kończy się toner.
C, M, Y, K” z opisem koloru,
zainstaluj nowy toner dla danego
koloru.
—
—
Uruchom funkcję [Czyszcz. lasera].
—
—
Uruchom funkcję [Odśwież. bębna]
—
Szare tło
—
Przeprowadź kalibrację kolorów,
wyłączając urządzenie i ponownie
je włączając, lub korzystając
z panelu operacyjnego.
—
Na górnym brzegu
papieru lub z tyłu
papieru widać
zabrudzenie
Sprawdź wyrzutnik papieru
i pochylnię.
Otwórz tylną pokrywę i sprawdź,
czy na pochylni papieru wewnątrz
jednostki przenoszenia papieru nie
znajduje się toner. Wyczyść
pochylnię przy użyciu miękkiej
i suchej ściereczki bez kłaczków.
—
5-6
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Wydruk jest
realizowany
z przesunięciem.
—
Uruchom funkcję [Odśwież. bębna]
—
—
Uruchom [MC] i zmniejsz wartość
regulacji. Obniż wartość regulacji
o jeden poziom względem
bieżącego poziomu. Jeśli nie
nastąpi poprawa jakości, ponownie
obniż poziom o 1. Jeśli mino tego
nie uzyskano poprawy jakości,
przywróć oryginalną wartość
ustawienia.
—
Część obrazu bywa
rozmazana lub
nieczytelna.
—
Uruchom [MC] i zmniejsz wartość
regulacji. Obniż wartość regulacji
o jeden poziom względem
bieżącego poziomu. Jeśli nie
nastąpi poprawa jakości, ponownie
obniż poziom o 1. Jeśli mino tego
nie uzyskano poprawy jakości,
przywróć oryginalną wartość
ustawienia.
—
5
Na obrazie widać
nieregularne linie
poziome.
—
Uruchom [MC] i zmniejsz wartość
regulacji. Obniż wartość regulacji
o jeden poziom względem
bieżącego poziomu. Jeśli nie
nastąpi poprawa jakości, ponownie
obniż poziom o 1. Jeśli mino tego
nie uzyskano poprawy jakości,
przywróć oryginalną wartość
ustawienia.
—
Urządzenie jest
eksploatowane na
wysokości 1500 m lub
wyższej i na obrazie
pojawiają się białe,
poziome linie.
—
Uruchom funkcję [Altitude Adj.]
i ustaw wysokość na [High 1]. Jeśli
po ustawieniu wartości [High 1]
problem nie zostanie usunięty,
wybierz ustawienie [High 2].
—
5-7
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Urządzenie jest
eksploatowane na
wysokości 1500 m lub
wyższej i na obrazie
pojawiają się kropki.
Punkty kontrolne
Naprawa
—
Uruchom funkcję [Altitude Adj.]
i ustaw wysokość na [High 1]. Jeśli
po ustawieniu wartości [High 1]
problem nie zostanie usunięty,
wybierz ustawienie [High 2].
5-8
Strona
—
Rozwiązywanie problemów
Reagowanie na komunikaty o błędach
Gdy na panelu sterowania wyświetlany jest jeden z poniższych komunikatów, postępuj zgodnie z odpowiednią
procedurą.
Jeżeli wystąpił problem z urządzeniem, sprawdź punkty kontrolne i wykonaj procedury opisane na kolejnych
stronach. Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
Alfanumeryczne
Komunikat o błędzie
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Błąd pamięci USB.
Zadanie zostało
anulowane.
–
Zadanie zostanie anulowane.
Naciśnij klawisz OK.
—
Błąd urządzenia.
Skontaktuj się
z serwisem.
–
Wystąpił błąd wewnętrzny. Zapisz
kod błędu wyświetlany w obszarze
wyświetlania komunikatów. Wyłącz
urządzenie, odłącz kabel zasilający
i skontaktuj się z pracownikiem
serwisu.
—
Czy wyświetlany jest kod
błędu 4201 do 4204?
Wystąpiło wewnętrzne skroplenie
pary wodnej wskutek nagłej zmiany
temperatury. Wyłącz urządzenie
i pozostaw je przez 30–90 minut,
a następnie włącz je ponownie. Jeśli
komunikat jest nadal wyświetlany,
wyłącz urządzenie, odłącz kabel
zasilający i skontaktuj się z
pracownikiem serwisu.
—
–
Wystąpił błąd podczas transmisji.
Możliwe kody błędów i ich opisy są
następujące.
—
Wymień pojemnik z tonerem. Zamień
na nowy toner w kolorze wskazanym
w nawiasach [].
—
Błąd wysyłania.
####
Dodaj toner.
[C], [M], [Y], [K]
Górna taca jest pełna
papieru.
Wyjmij papier.
–
Wyjmij papier z górnej tacy i naciśnij
przycisk OK, aby wznowić zadanie.
—
Kończy się toner.
[C], [M], [Y], [K]
–
Niedługo konieczna będzie wymiana
pojemnika z tonerem. Po
wydrukowaniu ok. 20 stron dalsze
wydruki zostaną zatrzymane. Uzyskaj
nowy toner w kolorze wskazanym
w nawiasach [].
—
5-9
5
Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
Maksymalna liczba
skanowanych stron.
Zadanie zostało
anulowane.
Nie można połączyć
się z serwerem
uwierzytelniania.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
–
Nie można przeprowadzić
skanowania z powodu braku wolnej
pamięci skanera. Zadanie zostanie
anulowane. Naciśnij klawisz OK.
—
Czy przekroczono
dopuszczalną liczbę
skanowań?
Naciśnij klawisz OK, aby
wydrukować, wysłać lub zapisać
zeskanowane strony. Aby anulować
zadanie, naciśnij klawisz Status/Job
Cancel, a następnie klawisz [Anuluj].
—
–
Naciśnij przycisk OK i sprawdź
następujące elementy:
—
•
Rejestracja na serwerze
uwierzytelniającym
•
hasło i adres komputera dla
serwera uwierzytelniającego,
•
połączenie z siecią.
Nie można drukować
dwustronnie na tym
papierze.
Czy wybrany rozmiar
papieru/typ nośnika pozwala
na drukowanie dwustronne?
Wybierz odpowiedni typ papieru. Aby
drukować bez korzystania z trybu
dwustronnego, naciśnij klawisz OK.
3-16
Niepr. nazwa
logowania lub hasło
użytk. Zadanie zostało
anulowane.
–
Wprowadź prawidłową nazwę lub
hasło logowania.
—
Niewłaściwy ID konta.
Zadanie zostało
anulowane.
–
Zadanie zostało anulowane
z powodu ograniczeń narzuconych
przez funkcję rozliczania zadań.
Naciśnij klawisz OK.
—
Niewłaściwy ID konta.
–
ID konta nie jest prawidłowe.
Sprawdź zarejestrowany ID konta.
—
Niewystarczająca
ilość pamięci.
Nie można rozpocząć
zadania.
–
Nie można przeprowadzić dalszego
skanowania z powodu braku wolnej
pamięci.
Naciśnij klawisz OK, aby
wydrukować zeskanowane strony.
Aby anulować zadanie, naciśnij
klawisz Status/Job Cancel,
a następnie klawisz [Anuluj].
—
Nie znaleziono pliku.
–
Nie znaleziono określonego pliku.
Zadanie zostanie anulowane.
Naciśnij klawisz OK.
—
5-10
Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Pamięć jest pełna.
Nie można
przetworzyć
zadania drukowania w
całości.
–
Nie można kontynuować zadania,
ponieważ zabrakło wolnej pamięci.
Naciśnij klawisz OK, aby
wydrukować zeskanowane strony.
Nie można prawidłowo przetworzyć
zadania drukowania.
Aby anulować zadanie, naciśnij
klawisz Status/Job Cancel,
a następnie klawisz [Anuluj].
—
Pamięć jest pełna.
Zadanie zostało
anulowane.
–
Nie można kontynuować zadania,
ponieważ zabrakło wolnej pamięci.
Naciśnij klawisz OK. Aby
wydrukować takie same oryginały,
wykonaj poniższe czynności.
• Wybierz opcję [Foto], aby ustawić
jakość kopii.
• Wybierz ujemną wartość dla
ostrości.
• Wybierz mniejszy rozmiar
papieru, aby zmniejszyć kopię.
Jeśli problem nie zostanie
rozwiązany, rozbuduj pamięć
drukarki.
—
5
Papier utknął.
–
Jeżeli papier utknie, urządzenie
zatrzyma się, a w obszarze
wyświetlania komunikatów zostanie
wskazane miejsce wystąpienia
problemu. Zatrzymaj urządzenie
i wyjmij zacięty papier zgodnie z
odpowiednią procedurą.
—
Przekroczono limit
określony
przez funkcję
rozliczania zadań.
Drukowanie nie jest
możliwe.
–
Zadanie zostanie anulowane.
Naciśnij klawisz OK.
—
Przekroczono limit
określony
przez funkcję
rozliczania zadań.
Skanowanie nie jest
możliwe.
–
Zadanie zostanie anulowane.
Naciśnij klawisz OK.
—
Przekroczono
ogranicz. rozlicz.
zadań. Zadanie
zostało anulowane.
Czy przekroczono
dopuszczalną liczbę
wydruków określoną przez
funkcję rozliczania zadań?
Liczba wydruków przekroczyła
dopuszczalną liczbę zadań określoną
przez funkcję rozliczania zadań. Nie
można więcej drukować. Zadanie
zostanie anulowane. Naciśnij klawisz
OK.
—
5-11
Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Przekroczony limit.
–
Pojemnik na faksy jest pełny, nie ma
możliwości dalszego zapisu. Zadanie
zostanie anulowane. Naciśnij klawisz
OK.
—
Sprawdź pojemnik na
zużyty toner.
Czy pojemnik na zużyty
toner jest pełny?
Wymień pojemnik na zużyty toner.
—
Czy pojemnik na zużyty
toner jest zainstalowany?
Zainstaluj w urządzeniu pojemnik na
zużyty toner.
—
Ułóż oryginał
i naciśnij klawisz Start.
–
Wyjmij oryginały z procesora
dokumentów, ułóż je w oryginalnym
porządku i włóż z powrotem. Naciśnij
klawisz Start, aby wznowić
drukowanie.
Aby anulować zadanie, naciśnij
klawisz Status/Job Cancel,
a następnie klawisz [Anuluj].
2-47
Wyjmij oryginał
z procesora
dokumentów.
Czy pozostały jakieś
oryginały w procesorze
dokumentów?
Wyjmij oryginały z procesora
dokumentów.
—
Wymień zestaw
konserwacyjny.
–
Wymiana elementów zestawu
konserwacyjnego jest konieczna co
200 000 stron i wymaga interwencji
serwisu. Skontaktuj się z
pracownikiem serwisu.
—
Wystąpił błąd.
Włącz i wyłącz
główny wyłącznik
zasilania.
–
Wystąpił błąd systemowy. Wyłącz
i włącz główny wyłącznik zasilania.
—
Załaduj papier do
kasety 1.
Czy we wskazanej kasecie
znajduje się papier?
Włóż papier.
2-28
Załaduj papier do tacy
uniwersalnej.
Czy do tacy uniwersalnej
załadowano papier we
wskazanym formacie?
Załaduj do tacy uniwersalnej papier
rodzaju i formatu wskazanego
w obszarze wyświetlania
komunikatów.
2-31
Zamknij górną (tylną
lub lewą) pokrywę.
Czy wszystkie pokrywy są
zamknięte?
Zamknij pokrywę wskazaną na
panelu sterowania.
—
Zamknij procesor
dokumentów.
Czy procesor dokumentów
jest otwarty?
Zamknij procesor dokumentów.
—
Czy górna pokrywa
procesora dokumentów jest
otwarta?
Zamknij górną pokrywę procesora
dokumentów.
2-46
–
Aby anulować zapisywanie, naciśnij
OK.
Zadanie niezapisane.
Naciśnij [OK].
5-12
Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
Punkty kontrolne
Naprawa
Zainstalowano
nieznany toner.
–
Jeżeli pojemnik z tonerem został
wzięty z innego urządzenia o tym
samym modelu w momencie
wyświetlania komunikatu Dodaj
toner, zignoruj komunikat i używaj
bieżącego tonera.
Zainstalowano
nieznany toner.
administratora
–
Komunikat ten jest wyświetlany, jeśli
specyfikacja regionalna
zainstalowanego pojemnika
z tonerem nie pasuje do specyfikacji
urządzenia.
Strona
—
Kod błędu skanowania do SMB
Kod błędu: 1101
Czy nazwa hosta serwera
SMB jest prawidłowa?
Sprawdź w narzędziu Embedded
Web Server, czy została podana
prawidłowa nazwa hosta.
—
Kod błędu: 1102
Czy została wprowadzona
nazwa domeny?
Wprowadź prawidłową nazwę
użytkownika domeny w formacie
„domena\użytkownik”,
„domena\użytkownik” lub
„domena@użytkownik”.
—
Czy wprowadzono
nieprawidłowego
użytkownika lub błędne
hasło?
Wprowadź prawidłową nazwę
użytkownika lub hasło.
—
Czy wprowadzono
nieprawidłową nazwę
folderu lub udziału?
Wprowadź prawidłową nazwę folderu
lub udziału.
—
Czy został podany
użytkownik, który nie ma
uprawnień dostępu do tego
folderu, lub zostały
określone uprawnienia
dostępu do folderu?
Sprawdź ograniczenia dostępu do
folderu docelowego.
—
Czy w nazwie hosta
znajdują się niedozwolone
znaki?
Sprawdź, czy w nazwie hosta
znajdują się którekolwiek z
poniższych znaków.
`~!@#$^&*()=+[]{}\|;:'"<
>/?
—
5-13
5
Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
Kod błędu: 1103
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy została wprowadzona
nazwa domeny?
Wprowadź prawidłową nazwę
użytkownika domeny w formacie
„domena\użytkownik”,
„domena\użytkownik” lub
„domena@użytkownik”.
—
Czy została wprowadzona
poprawna ścieżka do
folderu?
Wprowadź poprawną ścieżkę do
folderu.
—
Czy został podany
użytkownik, który nie ma
uprawnień dostępu do tego
folderu, lub zostały
określone uprawnienia
dostępu do folderu?
Sprawdź ograniczenia dostępu do
folderu docelowego.
—
Kod błędu: 1105
Czy protokół SMB jest
włączony?
Włącz protokół SMB dla nazwy hosta
w narzędziu Embedded Web Server.
—
Kod błędu: 2101, 2201,
2203
Czy wprowadzono
nieprawidłową nazwę hosta
lub adres IP?
Wprowadź prawidłową nazwę hosta
lub adres IP.
—
Czy podano nieprawidłowy
numer portu?
Podaj prawidłowy numer portu.
—
Czy poprawnie nawiązano
połączenie z siecią?
Sprawdź, czy kabel sieciowy został
prawidłowo podłączony.
Sprawdź, czy środowisko sieci
(serwer, koncentrator lub inna sieć
LAN) działa prawidłowo.
—
Kod błędu: 0007, 5101,
5102, 5103, 5104, 7101,
720f
–
Wyłącz i włącz główny wyłącznik
zasilania. Jeśli błąd będzie się
powtarzać, zapisz jego kod
i skontaktuj się z pracownikiem
serwisu. (Patrz: procedura w części
Błąd urządzenia. Skontaktuj się z
serwisem.)
—
Kod błędu: 9181
Czy zeskanowano więcej
niż 999 stron oryginału?
W takim przypadku prześlij strony
w oddzielnych zadaniach.
—
Kod błędu skanowania do FTP
Kod błędu: 1101
Czy nazwa hosta serwera
FTP jest prawidłowa?
5-14
Sprawdź w narzędziu Embedded
Web Server, czy została podana
prawidłowa nazwa hosta.
—
Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
Kod błędu: 1102
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy została wprowadzona
nazwa domeny?
Wprowadź prawidłową nazwę
użytkownika domeny w formacie
„domena\użytkownik” lub
„domena\użytkownik”.
—
Czy wprowadzono
nieprawidłowego
użytkownika lub błędne
hasło?
Wprowadź prawidłową nazwę
użytkownika lub hasło.
—
Czy została wprowadzona
poprawna ścieżka do
folderu?
Wprowadź poprawną ścieżkę do
folderu.
—
Czy został podany
użytkownik, który nie ma
uprawnień dostępu do tego
folderu, lub zostały
określone uprawnienia
dostępu do folderu?
Sprawdź ograniczenia dostępu do
folderu docelowego.
—
Kod błędu: 1105
Czy protokół FTP jest
włączony?
Włącz protokół FTP w narzędziu
Embedded Web Server.
—
Kod błędu: 1131
Czy wszystkie ustawienia
FTPS są prawidłowe?
Sprawdź ustawienia zabezpieczeń.
—
Kod błędu: 1132
Czy próbujesz przesłać
dokument na serwer
nieobsługujący usługi FTPS
lub danej metody
szyfrowania?
Sprawdź, czy serwer obsługuje
usługę FTPS. Sprawdź, czy serwer
obsługuje wybraną metodę
szyfrowania.
—
Kod błędu: 2101, 2102,
2103, 2201, 2202, 2203,
2231, 3101
Czy wprowadzono
nieprawidłową nazwę hosta
lub adres IP?
Wprowadź prawidłową nazwę hosta
lub adres IP.
—
Czy podano nieprawidłowy
numer portu?
Podaj prawidłowy numer portu.
—
Czy poprawnie nawiązano
połączenie z siecią?
Sprawdź, czy kabel sieciowy został
prawidłowo podłączony.
Sprawdź, czy środowisko sieci
(serwer, koncentrator lub inna sieć
LAN) działa prawidłowo.
—
–
Wyłącz i włącz główny wyłącznik
zasilania. Jeśli błąd będzie się
powtarzać, zapisz jego kod
i skontaktuj się z pracownikiem
serwisu. (Patrz: procedura w części
Błąd urządzenia. Skontaktuj się z
serwisem.)
—
Kod błędu: 1103
Kod błędu: 4701, 5101,
5102, 5103, 5104, 7102,
720f
5-15
5
Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
Kod błędu: 9181
Punkty kontrolne
Naprawa
Czy zeskanowano więcej
niż 999 stron oryginału?
W takim przypadku prześlij strony
w oddzielnych zadaniach.
Strona
—
Kod błędu skanowania do wiadomości e-mail
Kod błędu: 1101
Czy podano prawidłową
nazwę serwera SMTP/
POP3?
Sprawdź w narzędziu Embedded
Web Server, czy została podana
prawidłowa nazwa serwera.
—
Kod błędu: 1102
Czy wprowadzono
nieprawidłowego
użytkownika lub błędne
hasło?
Wprowadź prawidłową nazwę
użytkownika lub hasło.
—
Kod błędu: 1104
Czy został podany adres
docelowy?
Podaj adres docelowy.
—
Kod błędu: 1105
Czy protokół SMTP jest
włączony?
Włącz protokół SMTP w narzędziu
Embedded Web Server.
—
Kod błędu: 2101, 2102,
2103, 2201, 2202, 2203
Czy przy uwierzytelnianiu
metodą POP przed SMTP
wybrano opcję „Inne
uwierzytelnianie”?
Wybierz poprawnego użytkownika
POP3 innego niż „Other”.
—
Czy został podany serwer
SMTP?
Sprawdź w narzędziu Embedded
Web Server, czy została podana
prawidłowa nazwa serwera.
—
Czy poprawnie nawiązano
połączenie z siecią?
Sprawdź, czy kabel sieciowy został
prawidłowo podłączony.
Sprawdź, czy środowisko sieci
(serwer, koncentrator lub inna sieć
LAN) działa prawidłowo.
—
Kod błędu: 2204
Czy podjęto próbę wysłania
za dużej ilości danych?
Zmień rozmiar możliwy do przesłania
w narzędziu Embedded Web Server.
—
Kod błędu: 3101
Czy serwer działa
prawidłowo?
Sprawdź, czy środowisko sieci
(serwer, koncentrator lub inna sieć
LAN) działa prawidłowo.
—
Czy została wybrana
metoda uwierzytelniania, na
którą serwer nie może
normalnie odpowiedzieć?
Sprawdź ustawienia serwera i klienta.
Na przykład upewnij się, czy
uwierzytelnianie SMTP i POP zostało
włączone lub wyłączone zarówno na
serwerze, jak i na kliencie.
—
Czy włączono
nieobsługiwaną metodę
uwierzytelnienia SMTP?
Sprawdź ustawienia uwierzytelnienia
SMTP na serwerze i na kliencie. Na
urządzeniu można używać
następujących metod
uwierzytelniania SMTP:
CRAM-MD5/DIGEST-MD5/PLAIN/
LOGIN
—
Kod błędu: 3201
5-16
Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Kod błędu: 4201, 5101,
5102, 5103, 5104, 7101,
7102, 720f
–
Wyłącz i włącz główny wyłącznik
zasilania. Jeśli błąd będzie się
powtarzać, zapisz jego kod
i skontaktuj się z pracownikiem
serwisu. (Patrz: procedura w części
Błąd urządzenia. Skontaktuj się z
serwisem.)
—
Kod błędu: 9181
Czy zeskanowano więcej
niż 999 stron oryginału?
W takim przypadku prześlij strony
w oddzielnych zadaniach.
—
5
5-17
Rozwiązywanie problemów
Reagowanie na miganie kontrolek ATTENTION
Jeżeli kontrolka ATTENTION miga, naciśnij klawisz [Status/Job Cancel] w celu sprawdzenia komunikatu błędu.
Jeżeli komunikat nie pojawia się w obszarze wyświetlania komunikatów po naciśnięciu klawisza [Status/Job
Cancel] albo gdy kontrolka ATTENTION miga, sprawdź poniższe objawy.
Objaw
Nie można wysłać
faksu.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy przewód modułowy
jest podłączony
prawidłowo?
Podłącz prawidłowo
przewód modułowy.
—
Czy Dozwolony Nr
FAKSU albo Dozwolony
Nr ID zostały prawidłowo
zarejestrowane?
Sprawdź Dozwolony Nr
FAKSU i Dozwolony Nr
ID.
Podręcznik obsługi
faksu
Rozdział 6 Ograniczenia
transmisji
Czy wystąpił błąd
komunikacji?
Sprawdź kody błędów w
raporcie wyników
i raporcie aktywności
TX/RX. Jeżeli kod błędu
rozpoczyna się od „U”
albo „E”, wykonaj
odpowiednią procedurę.
Podręcznik obsługi
faksu
Dodatek
„Lista kodów błędów”
Czy linia faksu adresata
jest zajęta?
Wyślij ponownie.
—
Czy faks odbiorcy
odpowiada?
Wyślij ponownie.
—
Czy wystąpił jakiś inny
błąd niż opisane?
Skontaktuj się
z pracownikiem serwisu.
—
5-18
Rozwiązywanie problemów
Usuwanie zaciętego papieru
W przypadku wystąpienia zacięcia papieru zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, a kopiowanie lub
drukowanie zostanie wstrzymane. Wyjmij zacięty papier. Po wyjęciu zaciętego papieru urządzenie wznowi
drukowanie.
Pozostaw główny wyłącznik zasilania włączony. Aby usunąć zacięty papier, wykonaj poniższą procedurę:
Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje o pozycji zacięcia papieru. Aby usunąć zacięcie, przejdź na
stronę o wskazanym numerze.
5
Lokalizacja zacięcia
papieru
Opis
Strona
A
Zacięcie papieru w tacy uniwersalnej.
5-20
B
Zacięcie papieru w kasecie urządzenia lub opcjonalnego podajnika
papieru.
5-21
C
Zacięcie papieru w podajniku papieru.
5-22
D
Zacięcie papieru w jednostce przenoszenia.
5-22
E
Zacięcie papieru w procesorze dokumentów.
5-23
Zacięcie papieru
Jeśli często dochodzi do zacinania się papieru, może to oznaczać, że jest używany papier o nieodpowiedniej
specyfikacji. Spróbuj zmienić typ papieru. Aby uzyskać informacje o specyfikacji papieru, przejdź do części
„Specyfikacja papieru” w Dodatku. Dodatkowo, w rozdziale 2 znajdują się informacje o poprawnym wkładaniu
papieru do źródła papieru. Jeśli po zmianie nadal często dochodzi do zacinania się papieru, być może
występuje problem z urządzeniem. Skontaktuj się z pracownikiem serwisu.
WAŻNE: Podczas usuwania zacięcia papieru pamiętaj, aby nie pozostawić w urządzeniu żadnych skrawków.
5-19
Rozwiązywanie problemów
Komunikaty o pomocy online
Funkcja pomocy online urządzenia przedstawi procedurę usuwania zaciętego papieru. Gdy wyświetlany jest
komunikat Zacięcie papieru, wybierz opcję [Pomoc] (lewy klawisz Select), aby wyświetlić procedurę usuwania
zacięcia.
Naciśnij przycisk V, aby wyświetlić następny krok, lub przycisk U, aby wyświetlić poprzedni. Aby wyjść
z pomocy online, naciśnij klawisz OK.
Jeśli dojdzie do zacięcia papieru, wykonaj komunikaty z pomocy online, aby usunąć papier.
Taca uniwersalna
Aby usunąć zacięty papier z tacy uniwersalnej, postępuj zgodnie z poniższą procedurą.
1
Usuń papier zacięty w tacy uniwersalnej.
WAŻNE: Jeśli nie można usunąć papieru, nie próbuj
wykonywać tego na siłę. Przejdź do części dotyczącej
zacięcia papieru w podajniku na strona 5-22.
2
Wyciągnij kasetę z urządzenia.
3
Otwórz dolną pokrywę podajnika.
5-20
Rozwiązywanie problemów
4
Usuń papier częściowo podany do urządzenia.
Po usunięciu zacięcia papieru, włóż dolną pokrywę
podajnika.
5
Załaduj papier do kasety urządzenia.
5
Kaseta z papierem/podajnik papieru
Jeśli dojdzie do zacięcia papieru w kasecie na papier, usuń papier, wykonując poniższą procedurę. Zacięcia
papieru w kasecie opcjonalnego podajnika papieru należy usuwać w ten sam sposób.
1
Wyciągnij kasetę lub opcjonalny podajnik papieru.
2
Usuń papier częściowo podany do urządzenia.
WAŻNE: Jeśli nie można usunąć papieru, nie próbuj
wykonywać tego na siłę. Przejdź do części dotyczącej
zacięcia papieru w podajniku na strona 5-22.
3
Załaduj papier do kasety urządzenia.
NOTATKA: W przypadku zacięcia papieru sprawdź, czy papier został prawidłowo włożony do kasety.
5-21
Rozwiązywanie problemów
Zacięcie papieru w podajniku papieru
Jeśli nie można usunąć zacięcia papieru przy użyciu procedury opisanej przy zacięciu papieru w kasecie na
papier na strona 5-21, otwórz tylną pokrywę podajnika papieru i wyjmij papier.
NOTATKA: Jeśli nie można usunąć papieru, nie
próbuj wykonywać tego na siłę. Przejdź do części
dotyczącej zacięcia papieru w jednostce podawania
na strona 5-22.
Wewnątrz urządzenia
1
Pociągnij dźwignię tylnej pokrywy i otwórz tylną
pokrywę.
UWAGA: Niektóre części wewnątrz urządzenia są bardzo gorące. Ponieważ istnieje zagrożenie poparzeniem,
należy zachować najwyższą ostrożność.
2
Jeśli większość zakleszczonego arkusza jest
widoczna na górnej tacy, chwyć go i pociągnij.
3
Jeśli zakleszczony arkusz zaciął się w jednostce
utrwalacza (jak pokazano na rysunku), otwórz
pokrywę utrwalacza, chwyć arkusz papieru i
pociągnij go.
Pokrywa
utrwalacza
5-22
Rozwiązywanie problemów
4
Jeśli zakleszczony arkusz nie osiągnął
zakleszczonego wałka rejestrującego (jak
pokazano na rysunku), chwyć arkusz papieru
i pociągnij go.
5
Jeśli zakleszczony arkusz zaciął się w urządzeniu
(jak pokazano na rysunku), otwórz pokrywę
tylnego podajnika i wyciągnij arkusz papieru.
Wałek
rejestrujący
Pokrywa
tylnego
podajnika
5
6
Jeśli zakleszczony arkusz zaciął się w jednostce
drukowania dwustronnego (jak pokazano na
rysunku), podnieś jednostkę i wyjmij papier.
7
Zamknij tylną pokrywę. Błąd zniknie, urządzenie
rozgrzeje się i drukowanie zostanie wznowione
Jednostka
drukowania
dwustronnego
Procesor dokumentów
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby usunąć zacięty papier z procesora dokumentów.
1
5-23
Usuń wszystkie oryginały z tacy podawania
dokumentów.
Rozwiązywanie problemów
2
Otwórz lewą pokrywę procesora dokumentów.
3
Wyjmij zacięty oryginał.
Jeśli oryginał utknął w rolkach lub nie można go
łatwo usunąć, przejdź do następnego punktu.
4
Otwórz procesor dokumentów.
5
Wyjmij zacięty oryginał.
Jeżeli oryginał się podrze, wyjmij wszystkie luźne
skrawki papieru z wnętrza urządzenia.
6
Zamknij procesor dokumentów.
7
Umieść oryginały.
5-24
Dodatek
•
•
•
Funkcje opcjonalne............................................Dodatek-2
Sposób wpisywania znaków ..............................Dodatek-5
Dane techniczne................................................Dodatek-6
Dodatek-1
Funkcje opcjonalne
Istnieje możliwość używania następujących aplikacji opcjonalnych zainstalowanych na tym urządzeniu.
Przegląd aplikacji
Poniższe aplikacje są zainstalowane na urządzeniu.
Można ich używać przez pewien czas w okresie próbnym.
•
UG-33 (ThinPrint) (ta aplikacja może być aktywowana wyłącznie w Europie).
Pozwala na bezpośrednie drukowanie danych bez sterownika drukarki.
NOTATKA: W niektórych aplikacjach w okresie próbnym mogą być wprowadzone różne ograniczenia, takie
jak liczba możliwych uruchomień danej aplikacji.
Menu sys./licz.: a b
1 Raport
2 Licznik
3
System
*********************
[ Wyjdź ]
1
W menu Menu sys./licz. naciśnij klawisz U lub V,
aby wybrać opcję [System], a następnie naciśnij
klawisz OK.
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po
wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami
wyświetlony zostanie ekran logowania. Sprawdź
poprawność nazwy i hasła logowania, a następnie
naciśnij klawisz [Logow.] (prawy klawisz Select).
Nazwa logowania: L b
*******************
Hasło logowania:
[ Logow. ]
System:
a b
1
Ust. sieciowe
*********************
2 Ustaw. blok. I/F
3 Poziom zabezp.
[ Wyjdź ]
Funk. opcjonalna:a b
1
Karta ID
g
*********************
2 UG-33
T
[ Menu
2
Zostanie wyświetlone menu System.
3
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję [Funk.
opcjonalna].
4
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Funk. opcjonalna.
]
Dodatek-2
Lic. uruchomiona:a b
1
*Oficjalna
*********************
2 Testowa
5
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać żądaną
aplikację.
6
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
wybranej aplikacji.
7
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję
[Oficjalna] lub [Testowa].
Po wybraniu opcji [Oficjalna] pojawi się ekran
wprowadzania klucza licencji. Wprowadź klucz
licencji przy użyciu klawiszy numerycznych
i naciśnij przycisk OK.
Aby wyjść z wersji testowej aplikacji, naciśnij
klawisz [Testowa] bez wprowadzania klucza
licencji.
Testowanie funkcji
opcjonalnej przez
ograniczony czas.
Na pewno?
[ Tak
] [ Nie
Po wybraniu opcji [Testowa] i naciśnięciu przycisku
OK pojawi się ekran z potwierdzeniem. Naciśnij
[Tak] (prawy klawisz Select).
]
8
Na ekranie zostanie wyświetlony napis Licencja
przyznana., po czym nastąpi powrót do menu
Funk. opcjonalna.
UWAGA: Jeśli podczas używania aplikacji zostanie zmieniona data lub godzina, dalsze z niej korzystanie nie
będzie możliwe.
Sprawdzanie szczegółów dotyczących aplikacji
Aby sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące aplikacji, wykonaj poniższą procedurę.
Menu sys./licz.: a b
1 Raport
2 Licznik
3
System
*********************
[ Wyjdź ]
1
W Menu sys./licz. naciśnij klawisz U lub V, aby
wybrać opcję [System], a następnie naciśnij
klawisz OK.
Dodatek-3
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po
wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami
wyświetlony zostanie ekran logowania. Sprawdź
poprawność nazwy i hasła logowania, a następnie
naciśnij klawisz [Logow.] (prawy klawisz Select).
Nazwa logowania: L b
*******************
Hasło logowania:
[ Logow. ]
System:
a b
1
Ust.
sieciowe
*********************
2 Ustaw. blok. I/F
3 Poziom zabezp.
[ Wyjdź ]
Funk. opcjonalna:a b
1
Karta ID
g
*********************
2 UG-33
T
[ Menu
2
Zostanie wyświetlone menu System.
3
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję [Funk.
opcjonalna].
4
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Funk. opcjonalna.
5
Wybierz opcję [Menu] (lewy klawisz Select).
6
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać [Szczegół].
Pojawi się ekran Ust. szczegółu.
]
Menu:
a b
1
Lic. uruchomiona
*********************
2 Szczegół
Umożliwia on wyświetlenie szczegółowych
informacji o wybranej aplikacji.
Dodatek-4
Sposób wpisywania znaków
Na ekranie wprowadzania znaków użyj poniższej procedury, aby wprowadzać znaki.
Używane klawisze
Użyj następujących klawiszy, aby wprowadzać znaki.
1
7
2
3
4
6
5
1. Klawisz OK
Naciśnij ten klawisz, aby zakończyć wprowadzanie znaków.
2. Klawisz Clear
Naciśnij ten klawisz, aby usunąć znak pod kursorem. Jeśli kursor znajduje
się na końcu wiersza, usuwany jest znak na lewo od kursora.
3. Klawisz Back
Naciśnij ten klawisz, aby powrócić do ekranu, z którego wywołano ekran
wprowadzania znaków.
4. Klawisze kursora
Użyj tych klawiszy, aby wybrać miejsce wprowadzania lub znak z listy
znaków.
5. Klawisze numeryczne
Użyj tych klawiszy, aby wybrać znak, który chcesz wprowadzić.
6. Klawisz Reset
Naciśnij ten klawisz, aby anulować procedurę wprowadzania znaków
i powrócić do ekranu trybu gotowości.
7. Prawy klawisz Select
Naciśnij ten klawisz, aby wybrać typ znaków, które chcesz wprowadzać.
(gdy wyświetlany jest napis [Tekst]).
Dodatek-5
Dane techniczne
NOTATKA: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenie
Opis
Pozycja
d-Color MF2603
d-Color MF2604
Typ
Biurkowy
Metoda drukowania
Elektrofotograficzna z użyciem lasera półprzewodnikowego
Obsługiwane typy oryginałów
Arkusz, książka, obiekty trójwymiarowe (maksymalny rozmiar oryginału:
Folio/Legal)
System podawania
oryginałów
Zamontowany na stałe
Gramatura
papieru
Kaseta
przednia
60 do 163 g/m2 (Dupleks: 60 do 163 g/m2)
Taca
uniwersalna
60–220 g/m2, 230 µm (tektura)
Kaseta
przednia
Zwykły, szorstki, makulaturowy, zadrukowany, czerpany, kolorowy,
dziurkowany, z nagłówkiem, gruby, wysoka jakość oraz niestandardowy
1–8 (Dupleks: tak samo jak w trybie jednostronnym)
Taca
uniwersalna
Zwykły, folia (folia OHP), szorstki, kalka, etykiety, makulaturowy,
zadrukowany, czerpany, karton, kolorowy, dziurkowany, z nagłówkiem,
gruby, koperta, powlekany, wysoka jakość, niestandardowy od 1 do 8
Kaseta
przednia
Maks.:216 x 356mm - e
L gal/A4 (Duplex: 216 x 356mm - e
L gal/A4)
Min.: 105 x 148mm - A6 (Duplex: 140 x 210mm - A5)
Taca
uniwersalna
Maks.: 216 x 356mm - e
L gal/A4
Min.: 92 x 165mm - Custom size/B6
Typ papieru
Rozmiar
papieru
Poziom powiększenia
Tryb ręczny: 25–400%, narastająco co 1%
Stałe skale powiększenia:
400%, 200%, 141%, 129%, 115%, 90%, 86%, 78%, 70%, 64%, 50%, 25%
Prędkość
drukowania
Tryb
jednostronny
A4R: 26 arkuszy/min
Legal: 23 arkusze/min
A5R/A6R: 28 arkuszy/min
LetterR: 28 arkuszy/min
B5R: 28 arkuszy/min
Tryb
dwustronny
A4R: 13 arkuszy/min
Legal: 12 arkuszy/min
LetterR: 13 arkuszy/min
Dodatek-6
Opis
Pozycja
d-Color MF2603
d-Color MF2604
Czas
pierwszego
wydruku
(A4,
podawanie z
kasety)
Monochromat
yczny
Przy korzystaniu z procesora dokumentów: 11 s lub mniej
Przy niekorzystaniu z procesora dokumentów: 10 sekund lub mniej
Kolor
Przy korzystaniu z procesora dokumentów: 13 s lub mniej
Przy niekorzystaniu z procesora dokumentów: 12 s lub mniej
Czas
nagrzewania
(22°C/71,6°F,
60%)
Urządzenie
włączone
29 s lub mniej
Tryb
czuwania
20 s lub mniej
Kaseta
przednia
250 arkuszy (80 g/m2)
Taca
uniwersalna
50 arkuszy (80 g/m2, papier zwykły, A4/Letter lub mniejszy)
Pojemność
papieru
Pojemność tacy wyjściowej
150 arkuszy (80 g/m2)
Kopiowanie ciągłe
1–999 arkuszy (można ustawić narastająco co 1 arkusz)
Technika zapisu obrazu
Laser półprzewodnikowy
Pamięć główna
Standardowo: 768 MB
Interfejs
Standardowo
Złącze interfejsu USB: 1 (USB Hi-Speed)
Host USB: 2
Interfejs sieciowy: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX)
Opcja
Gniazdo KUIO/W: 1
Rozdzielczość
Warunki
otoczenia
Maksymalnie: 1792 MB
600 × 600 dpi
Temperatura
10–32,5°C
Wilgotność
15–80%
Wysokość
2500 m (8200 stóp) lub mniej
Oświetlenie
1500 luksów lub mniej
Wymiary (S × G × W)
514 × 550 × 580 mm
514 × 550 × 580 mm
Waga (z pojemnikiem z
tonerem)
36,5 kg
36,5 kg
Wymagane miejsce (S × G)
514 × 1020 mm (z rozłożoną tacą uniwersalną)
Wymagania dotyczące
zasilania
Model 230 V: 220–240 V prądu przemiennego, 50/60 Hz, ponad 4,7 A
Wyposażenie opcjonalne
Podajnik papieru (maksymalnie 2 jednostki)
Dodatek-7
Drukarka
Pozycja
Opis
Prędkość drukowania
Taka sama jak prędkość kopiowania.
Czas pierwszego wydruku
(A4, podawanie z kasety)
Monochromatyczny: 9 s lub mniej
Kolorowy: 10,5 sekundy lub mniej
Rozdzielczość
600 dpi
System operacyjny
Windows 2000, Windows XP, Windows XP Professional, Windows Server
2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Vista x86 Edition,
Windows Vista x64 Edition, Windows 7 x86 Edition, Windows 7 x64
Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64 Edition, Apple
Macintosh OS 10.x
Interfejs
Złącze interfejsu USB: 1 (USB Hi-Speed)
Host USB: 2
Interfejs sieciowy: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX)
Standardowo
Język opisu strony
PRESCRIBE
Skaner
Pozycja
Opis
System operacyjny
Windows 2000 (Service Pack 4), Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Windows Server 2003, Windows Server 2008
Wymagania systemowe
Komputer kompatybilny z IBM PC/AT
Procesor: Celeron 600Mhz lub szybszy
RAM: 128 MB lub więcej
Wolna przestrzeń na dysku twardym: 20 MB lub więcej
Interfejs: Ethernet
Rozdzielczość
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
Format pliku
JPEG, TIFF, PDF, XPS
Prędkość skanowania
1-stronne: Czarno/białe 35 obrazów/min
Kolorowe 25 obrazów/min
2-stronne: Czarno/białe 18 obrazów/min
Kolorowe 13 obrazów/min
(format A4, orientacja pozioma, rozdz., 300 dpi, jakość obrazu: oryginalny
tekst/zdjęcie)
Interfejs
Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX)
USB 2.0 (Hi-Speed USB)
Protokół sieciowy
TCP/IP
Dodatek-8
Pozycja
Opis
System
transmisji
*1
Transmisja za pośrednictwem komputera SMB
Skanowanie do SMB
Skanowanie
FTP
do FTP, FTP przez
SSL
Transmisja przez pocztę elektroniczną
SMTP Skanowanie do
wiadomości e-mail
Skanowanie TWAIN*1
Skanowanie WIA*2
Dostępny system operacyjny: Windows 2000 (Service Pack 4), Windows XP, Windows Vista, Windows
Server 2008, Windows 7
Dostępny system operacyjny: Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
*2
Procesor dokumentów
Pozycja
Opis
Oryginalna
metoda podawania
papieru
Automatyczne podawanie
Obsługiwane typy
oryginałów
Oryginały arkuszowe
Rozmiar papieru
Maks.: Legal/A4
Min.: Statement/A5
Gramatura papieru
Od 50 do 120 g/m2 (dwustronne: od 50 do 110 g/m2)
Pojemność
Maksymalnie 50 arkuszy (50–80 g/m2)
Wymiary
(S) × (G) × (W)
490 × 338 × 104 mm
Waga
3 kg lub mniej
Dane dotyczące ochrony środowiska
Opis
Pozycja
d-Color MF2603
d-Color MF2604
Czas wejścia do trybu czuwania
(ustawienie fabryczne)
1 minuta
Czas powrotu z trybu czuwania
20 s lub mniej
Drukowanie dwustronne
Standardowo
Możliwość stosowania papieru
makulaturowego
Można używać papieru w 100% z makulatury.
NOTATKA: Skonsultuj się z dystrybutorem lub przedstawicielem serwisu, aby uzyskać informacje na temat
zalecanych rodzajów papieru.
Dodatek-9
Dodatek-10
Indeks
A
Automatyczne czuwanie 2-9
C
Czyszczenie
Separator 4-4, 4-6
Wąska szyba skanera 4-3
E
Kopia
Kopiowanie dwustronne 3-16
Kopiowanie z przesunięciem 3-20
Kopiowanie z sortowaniem 3-20
Określenie jakości obrazu 3-11
Regulacja gęstości 3-9
Zmniejszanie/powiększanie 3-13
L
Logowanie 3-2
Embedded Web Server 2-24
D
M
J
Metoda podłączenia 2-3
Miejsce docelowe
Szukanie 3-45
Wybieranie z książki adresowej 3-44
Wybór przy pomocy przycisków panelu
dotykowego 3-46
Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych jednocześnie (Multi
Sending) 3-46
Multi Sending (Wysyłanie do różnych typów
miejsc docelowych jednocześnie) 3-46
Jakość obrazu
Kopia 3-7
N
K
Nazwy części 1-1
Kabel sieci LAN
Podłączanie 2-5
Kabel sieciowy 2-4
Podłączanie 2-5
Kabel USB
Podłączanie 2-10
Kabel zasilania
Podłączanie 2-10
Kaseta
Ładowanie papieru 2-28
Komunikaty o błędach 5-9
O
Dostarczone elementy 2-2
Drukowanie 3-22
Drukowanie z aplikacji 3-22
Dysk CD-ROM 2-2
I
Interfejs sieciowy 2-4
Interfejs USB 2-4
Określanie miejsca docelowego 3-44
Oryginał
Ładowanie do procesora
dokumentów 2-46
Umieszczanie na płycie 2-45
P
Panel operacyjny 1-2
Indeks-1
Papier
Ładowanie do kaset 2-28
Ładowanie kopert 2-33
Ładowanie na tacę uniwersalną 2-31
Przed włożeniem 2-27
Rozmiar i nośnik 2-37
Parametry
Dane dotyczące ochrony środowiska
Dodatek-9
Drukarka Dodatek-8
Procesor dokumentów Dodatek-9
Skaner Dodatek-8
Urządzenie Dodatek-6
Płyta dociskowa
Umieszczanie oryginałów 2-45
Płyty wskaźnika rozmiaru oryginału 2-45
Podłączanie
Kabel sieci LAN 2-5
Kabel USB 2-10
Kabel zasilania 2-10
Połączenie
Ustawienie 2-15
Procesor dokumentów Dodatek-9
Ładowanie oryginałów 2-46
Nazwy części 2-46
Nieobsługiwane typy oryginałów 2-46
Obsługiwane typy oryginałów 2-46
Sposób wkładania oryginałów 2-47
Product Library 2-2
Przełączanie języka 2-10
Przygotowanie 2-1
Przygotowanie kabli 2-4
T
Taca uniwersalna (MP)
Rozmiar papieru i nośnik 2-42
Tryb czuwania 2-9
Tryb dwustronny 3-16
Tryb niskiego poboru energii 2-9
Tryb zmniejszania/powiększania
Kopia 3-13
U
Ustawianie daty i czasu 2-12
Usuwanie awarii 5-2
W
Wąska szyba skanera
Czyszczenie 4-3
Wiadomość e-mail
Wyślij jako e-mail 3-25
Włączanie 2-7
Wylogowanie 3-2
Wyłączanie zasilania 2-7
Wysyłanie
Wyślij do folderu (FTP) 3-29
Wyślij do folderu (SMB) 3-29
Wyślij jako e-mail 3-25
Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych jednocześnie (Multi Sending) 3-46
Wysyłanie wiadomości e-mail 2-25
Z
R
Regulacja gęstości
Automatyczne 3-9
Kopia 3-9
Ręczne 3-9
Rozdzielczość Dodatek-7, Dodatek-8
S
Separator
Czyszczenie 4-4, 4-6
Zacięty papier 5-19
Procesor dokumentów 5-23
Zadanie
Anulowanie 3-49
Zmiana języka 2-10
Zmniejszanie/powiększanie
Automatyczne powiększanie 3-13
Ręczne powiększanie 3-13
Wstępne ustawianie zmniejszania/powiększania 3-13
Indeks-2
Rev.1.0 2010.07
2KWKMPL001
DYREKTYWA 2002/96/CE W ZAKRESIE OBCHODZENIA SIÊ, ZBIÓRKI,
RECYKLINGU I LIKWIDACJI URZ¥DZEÑ ELEKTRYCZNYCH I
ELEKTRONICZNYCH I ICH KOMPONENTÓW
INFORMACJE
1. DLA KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ (UE)
Zabrania siê likwidacji wszelkich urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych w ramach odpadów sta³ych miejskich:
nale¿y obowi¹zkowo dokonaæ oddzielnej zbiórki.
Porzucenie tych urz¹dzeñ w miejscach nie przystosowanych i nieupowa¿nionych mo¿e mieæ niebezpieczne
skutki dla œrodowiska i dla zdrowia.
Osoby nie przestrzegaj¹ce tych norm podlegaj¹ sankcjom karnym wed³ug przepisów prawna.
W celu prawid³owej likwidacji naszych urz¹dzeñ nale¿y:
a) Zwróciæ siê do W³adz Lokalnych, w celu uzyskania wskazówek i praktycznych infomacji na temat prawid³owego obchodzenia
siê z tymi odpadami, na przyk³ad: miejsce i godziny otwarcia punktów zbiórki, itp.
b) Przy zakupie naszych urz¹dzeñ, nale¿y zwróciæ naszemu przedstawicielowi zu¿yte urz¹dzenie, analogiczne do urz¹dzenia
zakupionego.
Przekreœlony symbol pojemnika umieszczony na urz¹dzeniu oznacza, ¿e:
- urz¹dzenie po zakoñczeniu cyklu eksploatacji powinno zostaæ doprowadzone do przystosowanych
do tego celu punktów zbiórki i powinna byæ traktowane oddzielnie od odpadów miejskich;
- firma gwarantuje ¿e zastosowane zosta³y procedury w zakresie obchodzenia siê, recyklingu
i likwidacji urz¹dzeñ zgodnie z Dyrektyw¹ 2002/96/CE (wraz z póŸniejszymi zmianami).
2. DLA INNYCH KRAJÓW (POZA UE)
Obchodzenie siê, zbiórka, recykling i likwidacja urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych powinny zostaæ
dokonane wed³ug przepisów obowi¹zuj¹cych w danym kraju.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising