Olivetti | d-Color MF2603en and d-Color MF2604en | Owner Manual | Olivetti d-Color MF2603en and d-Color MF2604en Používateľská príručka

Olivetti d-Color MF2603en and d-Color MF2604en Používateľská príručka
NÁVOD K OBSLUZE FAXU
d-COLORMF2604en
Code: 569008cs
REALIZACE/PUBLIKACE/VÝROBA:
Olivetti S.p.A.
Gruppo Telecom Italia
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY)
www.olivetti.com
Copyright © 2011, Olivetti
Všechna práva vyhrazena
Kvalitativní
požadavky
jsoupotvrzeny značkou.
tohoto
výrobku
Výrobce tohoto přístroje si vyhrazuje právo provést změny na výrobku, který je popsán v této příručce, v
jakémkoliokamžiku a bez předchozího upozornění.
ENERGY STAR je výrobní značka zaregistrovaná v U.S.A.
Program ENERGY STAR byl založen Ministerstvem na ochranu životního prostředí Spojených Států zaúčelem
snížení spotřeby energie, jako odpověď na požadavky na ochranu životního prostředí a podpořeníprojektů a využití
kancelářských přístrojů, které vyžadují vyšší spotřebu energie.
Věnujte pozornost faktorům, které by mohly poškodit nejen uváděnou shodu s platnými předpisy, ale takéi samotný
stav výrobku:
• nesprávné elektrické napětí;
• nesprávná instalace nebo nesprávné či nevhodné provozování nebo nedodržování pokynů uvedených v této
příručce;
• výměna originálních dílů nebo příslušenství za jiné druhy neodsouhlasené výrobcem, nebo provedení výměny
nekvalifikovaným personálem.
Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu editora, nelze reprodukovat žádnou část tohoto
dokumentu nebo přenášet a to v jakékoli formě nebo jakýmkoli elektronickým nebo mechanickým přístrojem,
včetně kopírky, záznamem nebo jiným prostředkem.
Informace o bezpečnosti zařízení v této příručce
Před používáním faxu si přečtěte Návod k obsluze.
Oddíly této příručky a součásti faxu jsou označeny symboly, které slouží jako bezpečnostní upozornění s cílem
chránit uživatele, další osoby i okolní prostředí a zajistit správné a bezpečné používání faxu. Popis symbolů
a jejich význam je uveden níže.
VAROVÁNÍ:
Tento symbol znamená, že pokud nebude příslušnému upozornění věnována
dostatečná pozornost nebo nebudou dodržovány pokyny uvedené v těchto
bodech, může dojít k závažnému zranění nebo smrti.
UPOZORNĚNÍ:
Tento symbol znamená, že nerespektování upozornění nebo nesprávné
provedení pokynů může mít za následek úraz uživatele či poškození zařízení.
Symboly
Symbol
označuje, že související část obsahuje bezpečnostní upozornění. Uvnitř symbolu jsou vyznačeny
typy upozornění.
....
[Obecné varování]
....
[Upozornění na vysokou teplotu]
Symbol
označuje, že příslušná část obsahuje informace o zakázaných činnostech. Uvnitř symbolu je uveden
konkrétní typ zakázaného postupu.
....
[Upozornění na zakázaný postup]
....
[Zákaz demontáže]
Symbol  znamená, že příslušná část obsahuje informace o činnostech, které je třeba provést. Uvnitř symbolu
je vyznačen konkrétní typ požadované činnosti.
....
[Upozornění na vyžadovanou činnost]
....
[Odpojení napájecího kabelu od elektrické sítě]
....
[Zařízení vždy zapojujte do zásuvky s uzemněním]
V případě, že jsou bezpečnostní upozornění v této příručce nečitelná nebo příručka chybí, obraťte se na
zástupce servisní společnosti s žádostí o náhradu. (tato služba je zpoplatněna)
i
<Poznámka>
Neustále provádíme technická vylepšení, a proto si vyhrazujeme právo na změnu informací uvedených v této
příručce, a to bez předchozího upozornění.
ii
Obsah
1
Názvy částí a funkce
Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
2
Příprava před použitím
Výběr TTI (Transmit Terminal Identification, identifikace koncového zařízení pro přenos) . . . .
Nastavení informací TTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zadání data a času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení k pobočkové ústředně (pouze Evropa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2
2-3
2-5
2-7
3
Obsluha faxu (základy)
Automatické odesílání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Automatický příjem faxů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9
Zrušení komunikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12
Používání adresáře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-15
Používání tlačítek rychlé volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-26
Vytočení čísla stejného přijímajícího zařízení (opětovné vytáčení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-29
4
Kontrola výsledků přenosu a stavu registrace
Různé nástroje pro kontrolu výsledků přenosu a stavu registrace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Kontrola historie faxových úloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Tisk zpráv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Zasílání zprávy o výsledku přijetí faxu e-mailem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11
Obrazovka potvrzení cílů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13
5
Nastavení a registrace
Automatické přepnutí faxu/telefonu při příjmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Automatické přepnutí faxu/záznamníku při příjmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
Základní postup obsluhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
Nastavení hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8
Počet opakování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-9
Typ média pro tiskový výstup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-10
Vyzvánění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-12
Režim příjmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-13
Datum/čas příjmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-14
6
Řešení potíží
Kontrolky během operace odesílání/příjmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reakce na blikající indikátor ATTENTION (POZOR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opatření při vypínání zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chybová hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Řešení potíží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-2
6-3
6-4
6-5
6-7
Dodatek
Metoda vkládání znaků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dodatek-2
iii
Specifikace (funkce faxu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dodatek-3
Seznam nabídek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dodatek-4
Seznam kódů chyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dodatek-7
Rejstřík
iv
Informace o bezpečnosti
O tomto Návodu k obsluze
Tento Návod k obsluze obsahuje informace o používání faxových funkcí tohoto zařízení. Než začnete zařízení
používat, přečtěte si prosím Návod k obsluze.
Během používání nahlížejte do Návodu k obsluze zařízení, který obsahuje následující oddíly.
•
Štítky s upozorněním
•
•
Bezpečnostní opatření
týkající se instalace
Výměna zásobníku s tonerem a
odpadní nádobky
•
Odstranění vzpříčeného papíru
•
Řešení potíží
•
Čištění
•
Bezpečnostní opatření
týkající se použití
•
Vkládání papíru
v
Obecné informace
Právní informace
NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ÚPLNOU ANI ČÁSTEČNOU ZTRÁTU PŘIJATÝCH
DOKUMENTŮ, JESTLIŽE JE TATO ZTRÁTA ZPŮSOBENA VADAMI NA FAXOVÉM SYSTÉMU, PORUCHOU,
ZNEUŽITÍM NEBO VNĚJŠÍMI FAKTORY, JAKO JSOU VÝPADKY ELEKTŘINY, ANI ZA ČISTĚ EKONOMICKÉ
ZTRÁTY ČI UŠLÝ ZISK JAKO NÁSLEDEK UŠLÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ ZPŮSOBENÝCH NEPŘIJATÝMI
HOVORY ČI NAHRANÝMI ZPRÁVAMI, KTERÉ JSOU NÁSLEDKEM TÉHOŽ.
Informace o ochranných známkách
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader a PostScript jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems,
Incorporated.
Všechny další názvy společností a produktů v tomto Návodu k použití jsou ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami vlastníků těchto známek. Označení ™ a ® jsou v tomto návodu
vynechána.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk
of fire, electric shock and injury to persons, including the following:
CAUTION: To reduce the risk of fire, use only No.26 AWG or larger UL listed or CSA certified
telecommunication line cord.
1
Do not use this product near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub,
in a wet basement or near a swimming pool.
2
Avoid using a telephone (other than a cordless type) during an electrical storm. There may be a remote
risk of electric shock from lightning.
3
Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.
4
Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They
may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
vi
IMPORTANTES MESURES DE SECURITE
Certaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l'utilisation de matériel téléphonique afin de réduire
les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures. En voici quelques unes:
1
Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, p. ex., près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un
bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2
Eviter d'utiliser le téléphone (sauf s'il s'agit d'un appareil sans fil) pendant un orage électrique. Ceci peut
présenter un risque de choc électrique causé par la foudre.
3
Ne pas utiliser l'appareil téléphonique pour signaler une fuite de gaz s'il est situé près de la fuite.
4
Utiliser seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les
piles dans le feu: elles peuvent exploser. Se conformer aux règlements pertinents quant à l'élimination
des piles.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS
vii
Deklarace o evropských směrnicích
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S NORMAMI 2004/108/ES, 2006/95/EEC, 93/68/EEC, 1999/5/ES a 2009/125/ES
Prohlašujeme na svou plnou zodpovědnost, že výrobek, jehož se týká toto prohlášení, vyhovuje specifikacím
následujících norem.
Zařízení informační techniky - Charakteristiky
odolnosti - Meze a metody měření
EN55024
Zařízení informační techniky - Charakteristiky
vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody
měření
EN55022, třída B
Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se
vstupním fázovým proudem 16 A)
EN61000-3-2
Omezení změn a kolísání napětí v rozvodných
sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým
fázovým proudem 16 A
EN61000-3-3
Zařízení informační technologie, včetně
elektronických zařízení pro podnikání
EN60950-1
Koncové zařízení (TE);
Požadavky na připojení dle celoevropských
požadavků ke koncovým zařízením veřejné
analogové telefonní sítě (PTSN) (s výjimkou
koncových zařízení podporujících hlasové služby),
ve kterých je síťové adresování (je-li k dispozici)
prováděno pomocí duálního multifrekvenčního
signálu.
TBR 21
viii
Technické předpisy pro koncové zařízení
Toto koncové zařízení odpovídá těmto předpisům:
•
TBR21
•
DE 08R00
Národní předpis pro
Německo
•
AN 01R00
Předpis pro Portugalsko
•
DE 09R00
Národní předpis pro
Německo
•
AN 02R01
Předpisy pro Švýcarsko a
Norsko
•
DE 12R00
Národní předpis pro
Německo
•
AN 05R01
Předpisy pro Německo,
Španělsko, Řecko,
Portugalsko a Norsko
•
DE 14R00
Národní předpis pro
Německo
•
AN 06R00
Předpis pro Německo,
Řecko a Portugalsko
•
ES 01R01
Národní předpis pro
Španělsko
•
AN 07R01
Předpis pro Německo,
Španělsko, Portugalsko a
Norsko
•
GR 01R00
Národní předpis pro
Řecko
•
AN 09R00
Předpis pro Německo
•
GR 03R00
Národní předpis pro
Řecko
•
AN 10R00
Předpis pro Německo
•
GR 04R00
Národní předpis pro
Řecko
•
AN 11R00
Předpis pro Portugalsko
•
NO 01R00
Národní předpis pro
Norsko
•
AN 12R00
Předpis pro Španělsko
•
NO 02R00
Národní předpis pro
Norsko
•
AN 16R00
Obecné doporučení
•
P 03R00
Národní předpis pro
Portugalsko
•
DE 03R00
Národní předpis pro
Německo
•
P 04R00
Národní předpis pro
Portugalsko
•
DE 04R00
Národní předpis pro
Německo
•
P 08R00
Národní předpis pro
Portugalsko
•
DE 05R00
Národní předpis pro
Německo
ix
Deklarace o síťové kompatibilitě
Výrobce prohlašuje, že zařízení bylo navrženo tak, aby pracovalo ve veřejných telefonních sítích (PSTN)
v následujících zemích:
Rakousko
Francie
Lichtenštejnsko
Slovensko
Belgie
Německo
Litva
Slovinsko
Bulharsko
Řecko
Lucembursko
Španělsko
Kypr
Maďarsko
Malta
Švédsko
Česko
Island
Norsko
Švýcarsko
Dánsko
Irsko
Polsko
Nizozemí
Estonsko
Itálie
Portugalsko
Spojené království
Finsko
Lotyšsko
Rumunsko
x
Úvod
O tomto Návodu k obsluze
Tento návod obsahuje následující kapitoly:
Kapitola 1 - Názvy částí a funkce
Tato kapitola uvádí názvy částí zařízení a tlačítek na ovládacím panelu.
Kapitola 2 - Příprava před použitím
Popisuje nastavení potřebná před použitím faxu.
Kapitola 3 - Obsluha faxu (základy)
Popisuje obecně používání faxových funkcí, jako je odesílání a přijímání dokumentů.
Kapitola 4 - Kontrola výsledků přenosu a stavu registrace
Popisuje, jak zkontrolovat stav nedávno odeslaných dokumentů na obrazovce hlášení. Popisuje také, jak
tisknout zprávy pro kontrolu výsledků komunikace, nastavení a stavu zařízení.
Kapitola 5 - Nastavení a registrace
Popisuje různá nastavení a registrace náležející k funkcím, jako např. nastavení hlasitosti výstražného tónu.
Kapitola 6 - Řešení potíží
Popisuje, jak reagovat na chybová hlášení a problémy.
Dodatek
Popisuje zadávání znaků a specifikace zařízení.
xi
Konvence v této příručce
V závislosti na povaze popisu jsou používány následující konvence.
Konvence
Popis
Příklad
Tučné písmo
Označuje tlačítka na ovládacím
panelu nebo na obrazovce počítače.
Stiskněte tlačítko Start.
[Normální písmo]
Označuje výběr položky na obrazovce
hlášení.
Vyberte [Systém].
Kurzíva
Označuje zprávu zobrazenou na
obrazovce hlášení.
Zobrazí se zpráva Připr. ke kopírování.
Používá se také ke zdůraznění
klíčového slova, fráze nebo jako
odkaz na doplňující informace.
Podrobnější informace viz Návodu k
obsluze zařízení.
Poznámka
Označuje doplňující informace nebo
operace pro referenci.
POZNÁMKA:
Důležité
Označuje položky, které jsou nutné
nebo zakázané z důvodu předcházení
problémům.
DŮLEŽITÉ:
Upozornění
Pokyny, které je třeba dodržovat, aby
nedošlo ke zranění nebo poškození
zařízení.
UPOZORNĚNÍ:
Podtržené
Odkaz na funkci, který umožňuje
přechod na příslušnou stránku.
Umístěte ukazatel myši nad podtržený
text a počkejte, než se ukazatel změní
na ikonu ruky s prstem ( ). Potom na
text klepněte. (V obsahu, rejstříku
a seznamu nabídek nejsou odkazy
podtržené.)
Viz Obsah.
Popis postupu ovládání
Postupy, při nich je třeba stisknout po sobě několik tlačítek na obrazovce hlášení, jsou v tomto Návodu
k obsluze zapsány následujícím způsobem:
Popis v tomto
Návod k obsluze
Skutečný postup
Stiskněte tlačítka [FAX] a [Další]
v okně Přenos:, tlačítko [Další] v
okně Základní a potom tlačítko
[Změnit] v okně TTI.
Stiskněte [FAX].

V okně Přenos: stiskněte tlačítko
[Další].

V okně Základní stiskněte tlačítko
[Další].

Stiskněte [Změnit] v okně TTI.
xii
1 Názvy částí a funkce
Tato kapitola popisuje názvy částí faxového zařízení.
Informace o ostatních částech viz Návod k obsluze.
•
•
Ovládací panel............................................................................................................. 1-2
Zařízení ....................................................................................................................... 1-4
1-1
Názvy částí a funkce
Ovládací panel
Názvy kláves a kontrolek potřebných k používání jiných než faxových funkcí viz Návod k obsluze.
Zobrazí obrazovku Adresář, na níž můžete přidávat cíle.
Vyvolá předchozí cíl. Používá se také k zadání
pomlčky při zadávání faxového čísla.
Zobrazuje menu Sys.menu/Počit.
Zobrazuje obrazovku Document Box.
Cíle lze kontrolovat a přidávat.
Zobrazuje obrazovku Status/Job
Cancel úlohu.
Přepíná mezi stavy zavěšeno a vyvěšeno při
ručním posílání faxu.
Zobrazuje
obrazovku Copy.
Obrazovka pro hlášení. Při práci se zařízením
sledujte hlášení, která se zde objeví.
Slouží k výběru nabídky
zobrazené vpravo dole na
obrazovce hlášení.
Zobrazuje obrazovku FAX.
Slouží k vyvolání cílů
zaregistrovaných pod čísly
rychlé volby (1 až 22).
Slouží také k registraci a
odstraňování cílů.
V režimu faxu se
nepoužívá.
Zobrazuje obrazovku
Odeslat.
Jestliže zařízení
komunikuje s
pamětí, bliká.
Při tisku a odesílání/příjmu
bliká.
Slouží k výběru nabídky
zobrazené vlevo dole na
obrazovce hlášení.
Přepíná rozsah kláves rychlé
volby (1 až 11 a 12 až 22).
Je-li zvolen rozsah 12 až 22,
indikátor svítí.
1-2
Názvy částí a funkce
1
Umožňuje výběr položky nabídky, pohyb kurzoru při
zadávání znaků, změnu hodnoty a podobně.
Maže vložené číslice a znaky.
Obnoví výchozí nastavení a
zobrazí základní obrazovku.
Zvolí vybranou položku nebo potvrdí
zadanou hodnotu.
Uvádí zařízení do režimu spánku
nebo je z něj probouzí.
Zobrazuje nabídku funkcí pro fax.
Svítí, jestliže je
zařízení zapnuté.
Číselná tlačítka.
Slouží ke vkládání čísel a symbolů.
Přepne z obrazovky hlášení na
předchozí obrazovku.
Ukončuje práci
(odhlášení) na obrazovce
Administration.
Slouží k registraci a vyvolání
programů.
Jestliže se vyskytne chyba, svítí nebo bliká.
Zruší probíhající tiskovou úlohu.
Zahajuje odesílání a zpracování nových nastavení.
1-3
Názvy částí a funkce
Zařízení
Tato kapitola popisuje názvy částí faxového zařízení.
Názvy částí potřebných k používání jiných než faxových funkcí viz Návod k obsluze.
1
4
5
2
3
1
Ovládací panel
Na tomto panelu se ovládá provoz faxu.
2
Hlavní vypínač
Chcete-li použít fax nebo kopírku, přepněte
tento vypínač do polohy ON. Obrazovka
hlášení se rozsvítí.
3
Univerzální
zásobník (UZ)
Používáte-li jiný papír než papír v zásobníku,
vložte jej do tohoto zásobníku (např. při
použití speciálního papíru).
4
Konektor LINE
K tomuto konektoru připojte modulární kabel
telefonní linky.
5
Konektor TEL
Používáte-li běžně dostupný telefonní přístroj,
připojte modulární kabel k tomuto konektoru.
DŮLEŽITÉ: Nelze automaticky přijímat faxy, jestliže je hlavní vypínač vypnut. Chcete-li zařízení uvést do
režimu spánku, stiskněte tlačítko Power na ovládacím panelu.
1-4
Názvy částí a funkce
Podavač originálů
6
1
7
8
9
10
6
Kryt podavače
originálů
Tento kryt otevřete, jestliže se vzpříčil originál
v procesoru dokumentů.
7
Vodítka šířky originálu
Nastavte tato vodítka podle šířky originálu.
8
Stolek pro originály
Originály vyrovnejte na tomto stolku.
9
Stolek pro výstup
originálů
Na tento stolek jsou umístěny sejmuté
originály.
10
Rukojeť pro otevírání/
zavírání podavače
originálů
Při otevírání nebo zavírání procesoru
dokumentů uchopte tento úchyt.
1-5
Názvy částí a funkce
1-6
2 Příprava před použitím
Tato kapitola vysvětluje potřebnou přípravu před použitím zařízení.
Zákazník tuto přípravu provádět nemusí, pokud již byla provedena servisním zastoupením.
•
•
•
•
Výběr TTI (Transmit Terminal Identification, identifikace koncového zařízení pro přenos) ... 2-2
Nastavení informací TTI .............................................................................................. 2-3
Zadání data a času...................................................................................................... 2-5
Připojení k pobočkové ústředně (pouze Evropa)......................................................... 2-7
2-1
Příprava před použitím
Výběr TTI (Transmit Terminal Identification, identifikace koncového
zařízení pro přenos)
Identifikace koncového zařízení pro přenos (TTI) jsou informace o zařízení (koncovém zařízení přenosu), které
budou vytištěny v zařízení přijímajícím fax. Informace zahrnují datum a čas přenosu, počet přenesených
stránek, název a číslo/ID místního faxu. Zařízení umožňuje, aby uživatel zvolil, zda bude identifikace koncového
zařízení vytištěna přijímacím faxem. Pokud jde o umístění vytištěných informací, můžete zvolit vnější nebo
vnitřní stranu přenášeného obrazu stránky.
POZNÁMKA: Normálně se v identifikaci koncového zařízení pro přenos (TTI) vytiskne název místního faxu.
Je-li ovšem povoleno účtování úloh a fax je odeslán se zadaným ID účtu, vytiskne se název účtu.
TTI:
a b
1
*Vypnuto
*********************
2 Venku
3 Uvnitř
1
Stiskněte tlačítko System Menu/Counter.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte položku [FAX].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Tlačítkem  nebo  vyberte položku [Přenos].
5
Stiskněte tlačítko OK.
6
Tlačítkem  nebo  vyberte [TTI].
7
Stiskněte tlačítko OK.
8
Tlačítkem  nebo  vyberte požadované
umístění pro tisk informací nebo [Vypnuto], pokud
je tisknout nechcete.
9
Stiskněte tlačítko OK.
2-2
Příprava před použitím
Nastavení informací TTI
Zaregistrujte název (název místního faxu), faxové číslo a ID místního faxu, které se vytiskne v oblasti pro
informace TTI.
Po zaregistrování TTI dat může přijemce jednoduše zjistit, odkud fax přišel.
Prvek, který se používá k obsluze
Registrace názvu místního faxu
Zaregistrujte název místního faxu, který bude vytištěn v rámci informací TTI.
POZNÁMKA: Chcete-li zadaný název změnit, postupujte stejně.
Název míst. faxu: B b
*
S
ABC
[ Text ]
1
Stiskněte tlačítko System Menu/Counter.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte položku [FAX].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Tlačítkem  nebo  vyberte položku [Přenos].
5
Stiskněte tlačítko OK.
6
Tlačítkem  nebo  vyberte položku [Název míst.
faxu].
7
Stiskněte tlačítko OK.
8
Zadejte název místního faxu, který chcete
zaregistrovat. Je možné zadat až 32 znaků.
POZNÁMKA: Podrobnosti o zadávání znaků viz
Specifikace (funkce faxu) v Dodatku –3.
9
2-3
Stiskněte tlačítko OK.
2
Příprava před použitím
Zadání informací o místním faxu
Zaregistrujte informace o místním faxu (číslo/ID místního faxu), které budou vytištěny v rámci informací TTI. ID
místního faxu se používá pro účely omezení přenosu.
1
Stiskněte tlačítko System Menu/Counter.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte položku [FAX].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Tlačítkem  nebo  vyberte položku [Přenos].
5
Stiskněte tlačítko OK.
Registrujete-li číslo místního faxu, pokračujte
následujícím krokem. Registrujete-li ID místního
faxu, přejděte ke kroku 10.
Zadání čísla místního faxu
Číslo míst.faxu:
*
T b
S
6
Tlačítkem  nebo  vyberte položku [Číslo
míst.faxu].
7
Stiskněte tlačítko OK.
8
K zadání čísla místního faxu, které chcete
zaregistrovat, použijte číselná tlačítka. Je možné
zadat až 20 číslic.
POZNÁMKA: Pro posun kurzoru stiskněte tlačítko 
nebo .
Chcete-li číslo opravit, vymažte stiskem klávesy Clear
číslice jednu po druhé a zadejte číslo znovu. Chcete-li
vymazat všechny zadané číslice a vrátit se na výchozí
obrazovku, stiskněte tlačítko Reset.
9
Stiskněte tlačítko OK.
Zadání ID místního faxu
10 Tlačítkem  nebo  vyberte položku [ID místního
faxu].
11 Stiskněte tlačítko OK.
ID místního faxu: D b
(0000 - 9999)
****1409*
12 K zadání čtyřmístného ID místního faxu použijte
číselná tlačítka.
13 Stiskněte tlačítko OK.
2-4
Příprava před použitím
Zadání data a času
Zaregistrujte datum a čas vestavěných hodin zařízení. Protože zpožděný přenos faxu se provádí na základě
času zaregistrovaného zde, zkontrolujte, zda jste datum a čas zadali správně.
DŮLEŽITÉ: Čas zobrazovaný na ovládacím panelu pravidelně seřizujte. Zobrazený čas se od přesného času
může kvůli chybám lišit.
Přihl. uživ. jméno:L b
********************
Přihl. heslo:
1
Stiskněte tlačítko System Menu/Counter.
2
Tlačítkem  nebo  zvolte položku
[Společ.nastavení].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Tlačítkem  nebo  zvolte položku [Nastavení
data].
5
Stiskněte tlačítko OK.
6
Zobrazí se přihlašovací okno. Poté zadejte
uživatelské jméno a heslo pro přihlášení.
7
Stiskněte [Přihlášení] (tlačítko pro pravý výběr).
Zobrazí se nabídka Nastavení data.
8
Tlačítkem  nebo  zvolte položku [Časové
pásmo].
9
Stiskněte tlačítko OK.
[Přihlášení]
Nastavení data:
a b
1
Datum
a
čas
*********************
2 Formát data
3 Časové pásmo
[ Ukončit ]
Časové pásmo:
a b
1
*-12:00 Mez.č.osa
*********************
2 -11:00 MidwayOst
3 -10:00 Hawaii
10 Tlačítkem  nebo  vyberte váš region.
11 Stiskněte tlačítko OK.
12 Tlačítkem  nebo  vyberte položku [Letní čas].
2-5
2
Příprava před použitím
POZNÁMKA: Jestliže zvolíte oblast, ve které se
nepoužívá letní čas, obrazovka pro nastavení letního
času se neobjeví.
13 Stiskněte tlačítko OK.
Letní čas:
a b
1
*Vypnuto
*********************
2 Zapnuto
14 Tlačítkem  nebo  vyberte [Vypnuto] nebo
[Zapnuto].
15 Stiskněte tlačítko OK.
16 Tlačítkem  nebo  vyberte položku [Datum
a čas].
17 Stiskněte tlačítko OK.
Datum a čas:
a b
Rok Měsíc
Den
*2010*
01
01
(Časové pásmo:Tokio )
18 Pro vodorovný posun kurzoru stiskněte tlačítko 
nebo  a zadejte rok, měsíc a den.
19 Stiskněte tlačítko OK.
Datum a čas:
a b
Hod.
Min. Sek.
****11:
45:
50
(Časové pásmo:Tokio )
20 Pro vodorovný posun kurzoru stiskněte tlačítko 
nebo  a zadejte hodiny, minuty a sekundy.
21 Stiskněte tlačítko OK.
2-6
Příprava před použitím
Připojení k pobočkové ústředně (pouze Evropa)
Když přístroj používáte v prostředí pobočkové ústředny, která je nastavena pro připojení k několika telefonům
pro firemní účely, nastavte ústřednu následujícím způsobem.
POZNÁMKA: Před připojením přístroje k pobočkové ústředně doporučujeme kontaktovat společnost, která
systém ústředny nainstalovala, a požádat o připojení přístroje. Nezapomeňte, že správnou činnost přístroje
nelze zaručit v prostředí, v němž je přístroj připojen k ústředně, protože jeho funkce tak mohou být omezeny.
Nastavení PBX
Položka
Nastavení
PSTN/PBX
Nastavení
čísla volání
vnější linky
Hodnota
nastavení
Popis
PSTN
Tuto možnost použijte, pokud
přístroj připojujete k veřejné
telefonní síti (výchozí nastavení).
PBX
Tuto možnost použijte, pokud
přístroj připojujete k pobočkové
ústředně.
0-9
00 - 99
Nastavte číslo, kterým lze
zpřístupnit vnější linku. Číslo vám
sdělí správce pobočkové ústředny.
1
Viz Základní postup obsluhy na straně 5-6.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte položku [Nast volání
FAX].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Tlačítkem  nebo  vyberte položku [Výběr
výměny.].
5
Stiskněte tlačítko OK.
6
Tlačítkem  nebo  vyberte položku [PBX].
7
Stiskněte tlačítko OK.
8
Tlačítkem  nebo  vyberte položku [Volat číslo
PSTN].
9
Stiskněte tlačítko OK.
10 Číselnými tlačítky zadejte číslo pro přístup na
vnější linku.
11 Stiskněte tlačítko OK.
12 Stiskněte [Ukončit] (tlačítko pro pravý výběr).
2-7
2
Příprava před použitím
2-8
3 Obsluha faxu (základy)
Tato kapitola popisuje následující základní operace.
•
•
•
•
•
•
Automatické odesílání ................................................................................................. 3-2
Automatický příjem faxů .............................................................................................. 3-9
Zrušení komunikace .................................................................................................. 3-12
Používání adresáře ................................................................................................... 3-15
Používání tlačítek rychlé volby .................................................................................. 3-26
Vytočení čísla stejného přijímajícího zařízení (opětovné vytáčení) ........................... 3-29
3-1
Obsluha faxu (základy)
Automatické odesílání
Zde je obecně popsán přenos pomocí číselných tlačítek.
Přepnutí na obrazovku pro odesílání
Prvek, který se používá k obsluze
Připrav. k odeslání.
2010/05/25 12:30
Text+foto 200x100 dpi
[Obr.orig] [RozlFaxu]
1
Stiskněte tlačítko FAX. Zkontrolujte, zda se
zobrazila základní obrazovka pro odesílání.
POZNÁMKA: Podle nastavení se může zobrazit
obrazovka Adresář. V tom případě stiskněte Reset
a zobrazí se základní obrazovka pro odesílání.
Kromě faxu můžete přidat i přenos po e-mailu a/nebo
přenos do složky (SMB/FTP) a poslat vše v rámci jedné
úlohy (vícenásobné odesílání). Stisknutím tlačítka
Send zvolte cíle. Podrobnosti naleznete v části
Odesílání v příručce Návod k obsluze zařízení.
Volba metody přenosu
2
Existují dvě metody přenosu - přenos přes paměť
a přímý přenos. Výchozí nastavení je přenos přes
paměť.
Chcete-li nastavit přímý přenos, postupujte
následovně.
Nabídka funkcí:
a b
7 ZprávDokončÚlohy
8 Opož.odes.faxu
9
Přímé odesl.faxu
*********************
[ Ukončit ]
3-2
1
Stiskněte tlačítko Function Menu.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte položku [Nast.
přímého přenosu].
3
Stiskněte tlačítko OK.
Obsluha faxu (základy)
Nastavení pro
přímý přenos
4
Tlačítkem  nebo  vyberte [Zapnuto].
5
Stiskněte tlačítko OK.
Popis
Vypnuto
Zahájí se přenos přes paměť.
Originály jsou naskenovány do paměti a poté se zahájí
komunikace.
Zapnuto
Zahájí se přímý přenos.
Vytočí přijímající zařízení a po zahájení komunikace jsou originály
naskenovány.
POZNÁMKA: Při přímém přenosu můžete k jednomu
přenosu přiřadit pouze jeden cíl.
Přenos přes paměť (jsou-li originály umístěny v procesoru dokumentů)
Po umístění dokumentů do procesoru dokumentů a jejich naskenování se vytočí číslo přijímajícího zařízení.
Tato metoda je velmi užitečná, protože vám originály mohou být vráceny, aniž byste čekali na dokončení jejich
odesílání. Je vhodná pro odesílání originálů o mnoha stranách.
Přenos přes paměť (jsou-li originály umístěny na kontaktním skle)
Tato metoda je vhodná pro odesílání knižních originálů, které nelze vložit do procesoru dokumentů. Po
naskenování dokumentů umístěných na kontaktním skle a jejich uložení do paměti se vytočí číslo přijímajícího
zařízení.
POZNÁMKA: Je-li nastaveno průběžné skenování, můžete pokračovat skenováním dalšího originálu, jakmile
je originál na kontaktním skle uložen do paměti. Po každé naskenované stránce provedete operaci, která
umožní další skenování, a číslo přijímající zařízení se vytočí až po uložení všech originálů do paměti.
Přímý přenos (jsou-li originály umístěny v procesoru dokumentů)
Poté, co se telefonní linka spojí s přijímajícím zařízením, zahájí se skenování originálů umístěných v procesoru
dokumentů. Je-li originál vícestránkový, je každá stránka naskenovaná po odeslání předchozí stránky.
Přímý přenos (jsou-li originály umístěny na kontaktním skle)
Tato metoda je vhodná pro odesílání knižních originálů, které nelze vložit do procesoru dokumentů. Poté, co se
telefonní linka spojí s přijímajícím zařízením, jsou originály umístěné na kontaktním skle naskenovány a odeslány.
POZNÁMKA: Je-li nastaveno průběžné skenování, můžete pokračovat skenováním dalšího originálu,
jakmile je odeslán originál umístěný na kontaktním skle. Po každé naskenované stránce provedete operaci,
která umožní průběžné skenování.
3-3
3
Obsluha faxu (základy)
Vkládání originálů
3
Vložte originál na kontaktní sklo nebo do podavače
originálů. Vkládání originálů viz Návod k obsluze.
4
Zadejte faxové číslo přijímajícího zařízení pomocí
číselných tlačítek.
Vytočení čísla přijímajícího zařízení
Zadání fax. čís.: B b
*
POZNÁMKA: Po stisku číselných tlačítek se
obrazovka změní na okno pro zadání faxového
čísla.
[ Řetěz ] [ Podrobn. ]
POZNÁMKA: Jako faxové číslo přijímajícího
zařízení lze zadat až 64 číslic.
Pokud na konci řádku tlačítkem  posunete kurzor
před tím, než zadáte další znaky, vloží se
automaticky mezery.
Pro posun kurzoru stiskněte  nebo .
Chcete-li číslo opravit, vymažte stiskem klávesy
Clear číslice jednu po druhé a zadejte číslo znovu.
Chcete-li vymazat všechny zadané číslice a vrátit
se na výchozí obrazovku, stiskněte tlačítko Reset.
Address Recall/Pause
Stiskem této klávesy prodloužíte dobu čekání při
vytáčení přibližně o tři sekundy. Jestliže například
vytáčíte číslo přijímajícího zařízení na vnější lince,
můžete tímto způsobem vložit pauzu před
opětovné vytáčení poté, co zadáte určité číslo.
Proveďte podrobné nastavení odesílání podle
potřeby. Stiskem [Podrobn.] (tlačítko pro pravý
výběr) zobrazte menu Detail FAX. Tlačítkem 
nebo  vyberte [Podadresa], [Šifrovaný],
[Rych.spuš.přen.] nebo [ECM], změňte nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
Zadání fax. čís.: A b
0123456789*
[ Řetěz ] [ Podrobn. ]
3-4
Obsluha faxu (základy)
Tlačítko
Popis
Podadresa
Pro komunikaci pomocí podadresy stiskněte toto
tlačítko.
Šifrovaný
Toto tlačítko stiskněte pro posílání faxů s použitím
šifrování.
Rych.spuš.přen.
Pokud dojde k chybě komunikace, změňte
stisknutím tohoto tlačítka rychlost spuštění
přenosu. Zvolte jednu z rychlostí 33 600 bps, 14
400 bps nebo 9 600 bps.
ECM
ECM (error correction mode, režim opravování
chyb) je funkce pro automatické opětovné zaslání
obrazu, který nebyl kvůli vlivům šumu na telefonní
lince během přenosu správně odeslán nebo
přijat. Stiskem tohoto tlačítka můžete změnit
nastavení ECM komunikace.
Zavěšeno
Stiskem tohoto tlačítka se připojíte k telefonní lince.
Po zadání faxového čísla začne zařízení vytáčet číslo
přijímajícího zařízení.
Po stisku této klávesy můžete číslo přijímajícího
zařízení vytočit pomocí číselných tlačítek.
Způsoby vytáčení bez použití číselných tlačítek:
•
Používání adresáře (Viz strana 3-15.)
•
Používání tlačítek rychlé volby (Viz strana 3-26.)
•
Ruční opakované vytáčení (opakované volání) (Viz
strana 3-29.)
3-5
3
Obsluha faxu (základy)
Volba rozlišení
5
Zvolte rozlišení vhodné pro odesílání originálů.
•
200x100 dpi Normální: pro posílání originálů
se standardní velikostí písma;
typická velikost písma: 10,5 bodů (příklad:
Rozlišení Rozlišení).
•
200x200 dpi Jemné: pro zasílání originálů s
relativně malým písmem a tenkými čarami;
typická velikost písma: 8 bodů (příklad: Rozlišení
Rozlišení).
•
200x400 dpi VelmiJemné: pro zasílání
originálů s drobným písmem a tenkými čarami;
typická velikost písma: 6 bodů (příklad: Rozlišení
Rozlišení).
•
400x400 dpi ExtraJemné: pro ještě detailnější
zasílání originálů s drobným písmem a tenkými
čarami;
typická velikost písma: 6 bodů (příklad: Rozlišení
Rozlišení).
POZNÁMKA: Výchozí nastavení je 200x100 dpi
Normální.
Čím vyšší je rozlišení, tím zřetelnější je obraz. Vyšší
rozlišení ovšem také znamená delší dobu odesílání. Za
normálních okolností se doporučuje hodnota 400 × 400
(ExtraJemné).
Rozlišení skenování musí být stejné nebo vyšší než
faxové rozlišení. Jestliže zvolená rozlišení této
podmínce nevyhovují, zařízení automaticky přizpůsobí
rozlišení a volbu změní.
RozlišOdesFaxu:
a b
1
*200x100dpi Norm.
*********************
2 200x200dpi Jemné
3 200x400dpiSuJemn
3-6
1
Stiskněte tlačítko Function Menu.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte
[RozlišOdesFaxu].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Tlačítkem  nebo  zvolte požadované
rozlišení.
5
Stiskněte tlačítko OK.
Obsluha faxu (základy)
DŮLEŽITÉ:
•
Zvolíte-li vyšší rozlišení, bude obraz
zřetelnější. Platí ovšem, že čím vyšší je
rozlišení, tím delší je doba odesílání.
•
Posíláte-li originály v rozlišení 200×400 dpi
VelmiJemné nebo vyšším, musí být přijímající
faxové zařízení schopno přijímat faxy v takto
vysoké obrazové kvalitě. Jestliže přijímající
zařízení takovou možnost nemá, posílají se
originály v obrazové kvalitě 200×200 dpi
Jemné.
Volba sytosti
6
Sytost:
a b
1
*Auto
*********************
2 Ruční
Ručně:
a b
1
u Světlejší -3
*********************
2 v Světlejší -2
3 w Světlejší -1
3-7
Nastavení sytosti při skenování originálů:
•
ručně (-3 až +3): můžete nastavit sytost
v sedmi stupních;
•
auto: optimální sytost je zvolena podle sytosti
originálu.
1
Stiskněte tlačítko Function Menu.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte položku
[Sytost].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Tlačítkem  nebo  vyberte položku [Auto]
nebo [Ruční].
5
Stiskněte tlačítko OK. Jestliže jste v kroku 4
vybrali [Ruční], pokračujte následujícím
krokem.
6
Tlačítkem  nebo  zvolte požadovanou
sytost.
7
Stiskněte tlačítko OK.
3
Obsluha faxu (základy)
Zahájení odesílání
7
Stiskněte tlačítko Start. Zahájí se přenos.
POZNÁMKA: Pokud vyberete možnost Zapnuto u
funkce Kontrola cíle před odesláním, zobrazí se po
stisknutí tlačítka Start obrazovka potvrzení cílů.
Podrobnější informace naleznete v části Obrazovka
potvrzení cílů na straně 4-13.
Kontrola stavu odesílání
Stav odes. úlohy: a b
0010
b 0667643333 r
*********************
0011 p Vysílání
0017 b 0324256345
[ Zrušit ] [ Nabídka]
1
Stiskněte tlačítko Status/Job Cancel.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte položku [Stav
odes. úlohy].
3
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se seznam
stavů odesílaných úloh.
Zrušení přenosu
Stav odes. úlohy: a b
0010 b 0667643333 r
0011 p Vysílání
0017
b 0324256345
*********************
[ Zrušit ] [ Nabídka]
1
Na výše uvedené obrazovce pro kontrolu
odeslaných úloh vyberte stiskem kláves 
nebo  úlohu, kterou chcete zrušit.
2
Stiskněte [Zrušit] (tlačítko pro levý výběr).
3
Stiskněte [Ano] (tlačítko pro levý výběr). Tím
je úloha zrušena.
POZNÁMKA: Stiskem tlačítka Stop na
ovládacím panelu během skenování originálů se
zruší přenos.
3-8
Obsluha faxu (základy)
Automatický příjem faxů
Je-li vaše zařízení určeno výhradně pro fax a nikoli pro přijímání telefonních hovorů, nastavte je na automatický
příjem faxů. Při příjmu faxů potom není třeba žádné operace.
Prvek, který se používá k obsluze
3
Metoda příjmu
Zařízení umožňuje následující čtyři způsoby přijímání faxů:
•
auto (normálně),
•
auto (fax/tel.) (Viz strana 5-2.),
•
auto (TAD) (Viz strana 5-4.)
•
ručně
Kontrola a změna způsobu přijímání faxů
Příjem:
a b
4 Vyzv. (Fax/Tel)
5 Nast. předávání
6
Nastav. příjmu
*********************
[ Ukončit ]
1
Stiskněte tlačítko System Menu/Counter.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte [FAX].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Tlačítkem  nebo  vyberte [Příjem].
5
Stiskněte tlačítko OK.
6
Tlačítkem  nebo  zvolte položku [Nastav.
příjmu].
7
Stiskněte tlačítko OK.
3-9
Obsluha faxu (základy)
Nastav. příjmu:
a b
1
*Auto (Norm.)
*********************
2 Auto(Fax/Tel)
3 Auto (TAD)
8
Tlačítkem  nebo  vyberte [Auto (Norm.)].
9
Stiskněte tlačítko OK.
1
Jestliže vám přijde fax, zařízení zazvoní tolikrát,
jak je nastaveno, a zahájí příjem faxu.
Zahájení příjmu
Po začátku příjmu bliká kontrolka Processing.
POZNÁMKA: Počet zazvonění můžete změnit (Viz
Vyzvánění na straně 5-12.)
Zrušení příjmu viz Zrušení přenosu (přerušení spojení)
na straně 3-13.
Tisk přijatých faxů
2
Přijaté faxy vyjíždějí na horní zásobník potištěnou
stranou směrem dolů. Na horním zásobníku může
být až 150 listů běžného papíru (80 g/m²). Počet
listů se ale mění v závislosti na stavu použitého
papíru.
DŮLEŽITÉ:
Jestliže počet listů k vytištění je větší než počet listů,
které se vejdou do zásobníku, odstraňte z horního
zásobníku všechen papír.
POZNÁMKA: Pokud je při odesílání původní velikost
větší než A4 nebo Letter, zmenší se na přístroji
odesilatele velikost posílaného obrázku tak, aby se
vešel na podporovaný formát papíru. Pokud jsou navíc
rozměry odesílaného obrázku příliš velké na to, aby
mohl být vytisknut na jednu stránku, bude obrázek
rozdělen na několik listů papíru.
3-10
Obsluha faxu (základy)
Příjem do paměti
Jestliže zařízení nemůže fax vytisknout kvůli
nedostatku nebo vzpříčení papíru, uloží zaslané faxy
dočasně do obrazové paměti. Tisk se zahájí ve chvíli,
kdy se zařízení vrátí do stavu, kdy je možné tisknout.
Během přijímání faxu do paměti se tiskové úlohy
přijatých faxů zobrazují na obrazovce Stav. Chcete-li
přijaté faxy vytisknout, doplňte do zařízení papír nebo
uvolněte vzpříčený papír.
POZNÁMKA: Informace o obrazovce Stav viz Návod
k obsluze.
3-11
3
Obsluha faxu (základy)
Zrušení komunikace
Způsob zrušení komunikace pomocí tohoto zařízení se liší v závislosti na způsobu přenosu (přenos přes paměť
nebo přímý přenos) a formě komunikace. Zde jsou vysvětleny způsoby zrušení v různých případech.
Zrušení přenosu přes paměť (během skenování originálů)
Chcete-li zrušit skenování originálů během přenosu
přes paměť, stiskněte klávesu Stop na ovládacím
panelu.
Skenování originálů se zruší a originály jsou vysunuty.
Zůstanou-li originály v procesoru dokumentů, vyjměte
je ven z odkládacího stolku originálů.
Zrušení přenosu přes paměť (během komunikace)
Chcete-li zrušit komunikaci poté, co již je skenování originálů hotovo, tj. během přenosu přes paměť, použijte
následující postup.
POZNÁMKA: Jestliže je správa uživatelských jmen nastavena na Zapnuto, může úlohu zrušit administrátor
nebo uživatel, který přenos přes paměť provádí.
Přenos můžete zrušit odpojením od telefonní linky. Podrobnější informace naleznete v části Zrušení přenosu
(přerušení spojení) na straně 3-13.
Stav odes. úlohy: a b
0010 b 0667643333 r
0011 p Vysílání
0017
b 0324256345
*********************
[ Zrušit ] [ Nabídka]
1
Stiskněte tlačítko Status/Job Cancel.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte položku [Stav odes.
úlohy].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Tlačítkem  nebo  vyberte úlohu, kterou chcete
zrušit
5
Stiskněte [Zrušit] (tlačítko pro levý výběr).
6
Stiskněte [Ano] (tlačítko pro levý výběr).
Komunikace je zrušena.
POZNÁMKA: Zrušení je také možno provést stiskem
[Nabídka] (tlačítko pro pravý výběr), výběrem položky
[Zrušit úlohu] a stiskem tlačítka OK.
3-12
Obsluha faxu (základy)
Zrušení a odesílání zpožděných přenosů (fronta)
Chcete-li zrušit přenosy čekající ve frontě nebo odeslat zpožděné přenosy okamžitě namísto čekání na
nastavený čas, použijte následující postup.
1
Stiskněte tlačítko Status/Job Cancel.
3
Naplánov. úloha: a b
0011 b Vysílání
0017 b 0324256345
0018
b 0756545865
*********************
[ Zrušit ] [ Nabídka]
2
Tlačítkem  nebo  vyberte [Naplánov. úloha].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Tlačítkem  nebo  vyberte úlohu, kterou chcete
zrušit nebo úlohu, kterou chcete okamžitě odeslat.
5
Stiskněte [Nabídka] (tlačítko pro pravý výběr).
6
Tlačítkem  nebo  vyberte [Zrušit úlohu]. Nebo
vyberte [Spustit ihned] a úlohu tak ihned odešlete.
7
Stiskněte tlačítko OK.
8
Stiskněte [Ano] (tlačítko pro levý výběr).
Komunikace je zrušena. V případě okamžitého
odeslání se komunikace naopak zahájí.
Zrušení přímého přenosu
Chcete-li zrušit komunikaci během přímého přenosu, stiskněte klávesu Stop na ovládacím panelu.
Naskenované originály jsou vysunuty a obrazovka se vrátí na výchozí obrazovku pro odesílání. Zůstanou-li
originály v procesoru dokumentů, vyjměte je ven.
Zrušení přenosu (přerušení spojení)
Chcete-li zrušit odesílání nebo příjem pomocí přerušení telefonního spojení během komunikace, použijte
následující postup.
1
Stiskněte tlačítko Status/Job Cancel.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte [FAX].
3
Stiskněte tlačítko OK.
3-13
Obsluha faxu (základy)
FAX:
b
4
Stiskněte [VypLinky] (tlačítko pro levý výběr).
5
Stiskněte [Ano] (tlačítko pro levý výběr). Tím se
přeruší telefonní spojení.
Odesílání...
[VypLinky] [Protokol]
Zrušení vyžádaných přenosů
Chcete-li zrušit vyžádaný přenos, vymažte originál pro vyžádaný přenos uložený ve schránce pro vyžádaný
přenos.
3-14
Obsluha faxu (základy)
Používání adresáře
Cíl faxu můžete vybrat z adresáře.
Prvek, který se používá k obsluze
3
Registrace nového cíle
Do adresáře můžete zaregistrovat nové cíle. Existují dva způsoby registrace - registrace kontaktu a registrace
skupiny pro uložení několika registrovaných kontaktů dohromady.
Registrace kontaktu (fax)
Je možné zaregistrovat až 100 cílů. Pro každý cíl můžete zaregistrovat jméno cíle, faxové číslo, komunikaci
pomocí podadresy, rychlost spuštění přenosu a ECM komunikaci.
Upravit cíl:
a b
1
Adresář
*********************
2 Seznam tisku
[ Ukončit
1
Stiskněte tlačítko System Menu/Counter.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte [Upravit cíl].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Tlačítkem  nebo  vyberte [Adresář].
5
Stiskněte tlačítko OK.
6
Stiskněte [Nabídka] (tlačítko pro pravý výběr).
]
Adresář:
a b
k
Design
*********************
l Fiala
l Maury
[ Nabídka ]
3-15
Obsluha faxu (základy)
Nabídka:
a b
1 Podr/Úpravy
2 Odstranit
3
Přidat adresu
*********************
[ Ukončit ]
7
Tlačítkem  nebo  vyberte položku [Přidat
adresu].
8
Stiskněte tlačítko OK.
9
Tlačítkem  nebo  vyberte položku [Kontakt].
10 Stiskněte tlačítko OK.
Podrobn.:
Číslo adresy:
053
C b
7/ 7
[ Upravit
11 Tlačítkem  nebo  vyberte položku [Číslo
adresy].
]
12 Stiskněte [Upravit] (tlačítko pro pravý výběr).
Číslo adresy:
(001 - 120)
*****053*
D b
13 Číselnými tlačítky zadejte libovolné číslo adresy
mezi 001 a 120.
POZNÁMKA: Číslo adresy je identifikační číslo pro
daný cíl. Můžete vybrat kterékoli nepoužité číslo ze
120 čísel - 100 pro jednotlivé kontakty a 20 pro
skupiny.
14 Stiskněte tlačítko OK.
Podrobn.:
Kontaktní osoba
C b
1/ 7
[ Upravit
15 Tlačítkem  nebo  vyberte položku [Kontaktní
osoba].
]
16 Stiskněte [Upravit] (tlačítko pro pravý výběr).
Kontaktní osoba: A b
Sally*
S
ABC
[ Text ]
17 Číselnými tlačítky zadejte jméno cíle, které se má
zobrazit v adresáři. Je možné zadat až 32 znaků.
POZNÁMKA: Podrobnosti o zadávání znaků
naleznete v části Specifikace (funkce faxu) v Dodatku
–3.
18 Stiskněte tlačítko OK.
3-16
Obsluha faxu (základy)
Podrobn.:
b Faxové číslo:
0667640000
C b
3/ 7
[ Upravit
19 Tlačítkem  nebo  vyberte položku [Faxové
číslo].
]
20 Stiskněte [Upravit] (tlačítko pro pravý výběr).
Zadání fax. čís.: A b
0667640000*
S
[Podrobn. ]
21 Číselnými tlačítky zadejte faxové číslo cíle. Je
možné zadat až 32 znaků.
POZNÁMKA: Podrobnosti o zadávání znaků
naleznete v části Specifikace (funkce faxu) v Dodatku
–3.
Address Recall/Pause
Stiskem této klávesy prodloužíte dobu čekání při
vytáčení přibližně o tři sekundy. Jestliže například
vytáčíte číslo přijímajícího zařízení na vnější lince,
můžete tímto způsobem vložit pauzu před opětovné
vytáčení poté, co zadáte určité číslo.
Detail FAX:
C b
Podadresa:
1/ 4
1234567890123
OOOOOOOOOO
[ Upravit ]
22 Stiskněte [Podrobn.] (tlačítko pro pravý výběr) a
tlačítkem  nebo  vyberte [Podadresa]. Pokud
nepoužíváte podadresu, pokračujte krokem 28.
23 Stiskněte [Upravit] (tlačítko pro pravý výběr).
Podadresa:
1234567890123V
C b
S
24 Číselnými tlačítky zadejte podadresu. Je možné
zadat až 20 číslic.
POZNÁMKA: Podadresu lze zadat pomocí číslic od
0 do 9, mezer a znaků „#“ a „*“.
25 Stiskněte tlačítko OK.
26 Číselnými tlačítky zadejte heslo podadresy. Je
možné zadat až 20 číslic.
POZNÁMKA: Heslo podadresy lze zadat pomocí
číslic od 0 do 9, znaků abecedy, mezer a znaků „#“ a
„*“.
3-17
3
Obsluha faxu (základy)
27 Stiskněte tlačítko OK.
Detail FAX:
Šifrovaný:
Tlačítko 02
0000
C b
2/ 4
28 Tlačítkem  nebo  vyberte [Šifrovaný]. Pokud
nepoužíváte šifrování, pokračujte krokem 38.
[ Změnit ]
29 Stiskněte [Změnit] (tlačítko pro pravý výběr).
Šifrování:
a b
1
*Vypnuto
*********************
2 Zapnuto
30 Tlačítkem  nebo  vyberte [Zapnuto].
31 Stiskněte tlačítko OK.
32 Tlačítkem  nebo  zvolte požadované číslo
šifrovacího klíče.
33 Stiskněte tlačítko OK.
POZNÁMKA: Šifrovací klíč zaregistrujte předem.
Šifrovací pole:
a b
1
*Vypnuto
*********************
2 Zapnuto
34 Tlačítkem  nebo  vyberte [Vypnuto] nebo
[Zapnuto].
35 Stiskněte tlačítko OK. Podle toho, zda jste v kroku
34 zvolili [Zapnuto] nebo [Vypnuto], pokračujte
následujícím krokem, respektive krokem 38.
36 Pomocí číselných tlačítek zadejte číslo šifrovací
schránky (4 číslice).
37 Stiskněte tlačítko OK.
3-18
Obsluha faxu (základy)
Detail FAX:
C b
Rych.spuš.přen.: 3/ 4
33600 bps
38 Tlačítkem  nebo  vyberte [Rych.spuš.přen.]
nebo [ECM], změňte nastavení podle potřeby a
stiskněte tlačítko OK.
[ Změnit ]
3
Tlačítko
Popis
Rych.spuš.přen.
Toto tlačítko stiskněte, chcete-li změnit rychlost
spuštění přenosu. Zvolte jednu z rychlostí 33
600 bps, 14 400 bps nebo 9 600 bps.
ECM
ECM (error correction mode, režim opravování
chyb) je funkce pro automatické opětovné
zaslání obrazu, který nebyl kvůli vlivům šumu na
telefonní lince během přenosu správně odeslán
nebo přijat. Chcete-li změnit nastavení ECM
komunikace, stiskněte toto tlačítko.
39 Tlačítkem  nebo  zkontrolujte, zda jsou
všechny položky zadány správně.
40 Stiskněte tlačítko OK.
41 Stiskněte znovu tlačítko OK.
42 Tlačítkem  nebo  zkontrolujte, zda byl správně
nastaven cíl.
43 Stiskněte tlačítko OK. Cíl se přidá do adresáře.
Registrace skupiny
Několik registrovaných kontaktů můžete zaregistrovat dohromady, aby je bylo možno kontaktovat naráz. Tento
způsob je užitečný, protože lze poté vybrat několik cílů najednou. Je možné zaregistrovat až 20 skupin.
POZNÁMKA: Pro registraci skupiny je třeba, aby byly cíle registrovány jako kontakty. Nejdříve tedy proveďte
registraci kontaktů.
1
Stiskněte tlačítko System Menu/Counter.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte [Upravit cíl].
3
Stiskněte tlačítko OK.
3-19
Obsluha faxu (základy)
Upravit cíl:
a b
1
Adresář
*********************
2 Seznam tisku
[ Ukončit
4
Tlačítkem  nebo  vyberte [Adresář].
5
Stiskněte tlačítko OK.
6
Stiskněte [Nabídka] (tlačítko pro pravý výběr).
7
Tlačítkem  nebo  vyberte položku [Přidat
adresu].
8
Stiskněte tlačítko OK.
9
Tlačítkem  nebo  vyberte [Skupina].
]
Adresář:
a b
k
Design
*********************
l Fiala
l Maury
[ Nabídka ]
Nabídka:
a b
1 Podr/Úpravy
2 Odstranit
3
Přidat adresu
*********************
[ Ukončit ]
10 Stiskněte tlačítko OK.
Podrobn.:
Číslo adresy:
019
C b
4/ 4
[ Upravit
11 Tlačítkem  nebo  vyberte položku [Číslo
adresy].
]
12 Stiskněte [Upravit] (tlačítko pro pravý výběr).
Číslo adresy:
(001 - 120)
*****053*
C b
13 Číselnými tlačítky zadejte libovolné číslo adresy
mezi 001 a 120.
POZNÁMKA: Číslo adresy je identifikační číslo pro
daný cíl. Můžete vybrat kterékoli nepoužité číslo ze
120 čísel - 100 pro jednotlivé kontakty a 20 pro
skupiny.
14 Stiskněte tlačítko OK.
3-20
Obsluha faxu (základy)
Podrobn.:
Název skupiny:
C b
1/ 4
[ Upravit
15 Tlačítkem  nebo  vyberte [Název skupiny].
]
16 Stiskněte [Upravit] (tlačítko pro pravý výběr).
Název skupiny:
A b
Oddělení GUI*
S
ABC
[ Text ]
17 Číselnými tlačítky zadejte název skupiny, který se
má zobrazit v adresáři. Je možné zadat až 32
znaků.
POZNÁMKA: Podrobnosti o zadávání znaků
naleznete v části Specifikace (funkce faxu) v Dodatku
–3.
18 Stiskněte tlačítko OK.
Podrobn.:
Člen skupiny:
30
C b
3/ 4
[ Upravit
19 Tlačítkem  nebo  vyberte [Člen skupiny].
]
20 Stiskněte [Upravit] (tlačítko pro pravý výběr).
Člen skupiny:
a b
21 Stiskněte [Nabídka] (tlačítko pro pravý výběr).
p Morgan
b Morgan
G Sally
[ Nabídka
]
22 Tlačítkem  nebo  vyberte [Přidat člena].
23 Stiskněte tlačítko OK.
24 Tlačítkem  nebo  zvolte cíl (jednotlivce), který
chcete zaregistrovat do skupiny.
POZNÁMKA: Cíl můžete vyhledat podle názvu.
25 Stiskněte tlačítko OK.
26 Stiskněte [Nabídka] (tlačítko pro pravý výběr).
27 Tlačítkem  nebo  vyberte [Výběr].
3-21
3
Obsluha faxu (základy)
28 Stiskněte tlačítko OK.
29 Chcete-li přidat více cílů, opakujte kroky 21 až 28.
30 Stiskněte tlačítko Back.
31 Tlačítkem  nebo  zkontrolujte, zda byla skupina
nastavena správně.
32 Stiskněte tlačítko OK. Skupina se přidá do
adresáře.
3-22
Obsluha faxu (základy)
Výběr cíle z adresáře
Vyberte cíl registrovaný v adresáři.
Připrav. k odeslání.
2010/01/01 12:30
1
Na základní obrazovce pro odesílání stiskněte
tlačítko Address Book.
3
Text+foto 200 x 100dpi
[Obr.orig] [RozlFaxu]
Vybrat adresář:
a b
t
Adresář
*********************
t Externí adresář
[ Ukončit
2
Tlačítkem  nebo  vyberte [Adresář].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Tlačítkem  nebo  vyberte požadovaný cíl.
5
Stiskněte tlačítko OK. Vybraný cíl se zaregistruje
do seznamu cílů.
1
Na základní obrazovce pro odesílání stiskněte
tlačítko Address Book.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte [Adresář].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Stiskněte [Nabídka] (tlačítko pro pravý výběr).
5
Tlačítkem  nebo  vyberte [Hledat (jméno)].
6
Stiskněte tlačítko OK.
]
Adresář:
a b
k
Design
*********************
l Fiala
l Maury
[ Nabídka ]
Vyhledání cíle
Můžete vyhledat cíl registrovaný v adresáři.
Nabídka:
a b
1 Vybrat
2 Podrobn.
3 Hledat (jméno)
*********************
3-23
Obsluha faxu (základy)
Hledat (jméno):
A b
ma*
S
ABC
[ Text ]
7
Pomocí číselných tlačítek zadejte jméno cíle, který
chcete vyhledat.
POZNÁMKA: Podrobnosti o zadávání znaků
naleznete v části Specifikace (funkce faxu) v Dodatku
–3.
8
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se výsledky
vyhledávání.
Změna/odstranění registrovaných údajů
Můžete měnit nebo odstraňovat cíle (kontakty) nebo skupiny.
Adresář:
a b
k
Design
*********************
l Fiala
l Maury
[ Nabídka ]
1
Stiskněte tlačítko System Menu/Counter.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte [Upravit cíl].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Tlačítkem  nebo  vyberte [Adresář].
5
Stiskněte tlačítko OK.
6
Tlačítkem  nebo  vyberte cíl nebo skupinu,
kterou chcete upravit.
7
Stiskněte [Nabídka] (tlačítko pro pravý výběr).
8
Upravujete-li cíl v registrovaném kontaktu
1
Tlačítkem  nebo  vyberte [Podr/Úpravy].
2
Stiskněte tlačítko OK.
3
Změňte údaje cíle. Podrobnější informace viz
kroky 11 až 39 v postupu Registrace kontaktu
(fax).
Upravujete-li skupinu
3-24
1
Tlačítkem  nebo  vyberte [Podr/Úpravy].
2
Stiskněte tlačítko OK.
3
Změňte údaje skupiny. Podrobnější informace
viz kroky 11 až 18 v postupu Registrace
skupiny. Přidávání více cílů do skupiny
uvádějí kroky 19 až 28 v postupu Registrace
skupiny.
Obsluha faxu (základy)
Odstraňujete-li cíl z registrovaného kontaktu
nebo skupiny
9
1
Tlačítkem  nebo  vyberte [Odstranit].
2
Stiskněte tlačítko OK.
3
Stiskněte [Ano] (tlačítko pro levý výběr).
Vybraný cíl nebo skupina se odstraní.
Stiskněte tlačítko OK.
10 Stiskněte [Ano] (tlačítko pro levý výběr). Změna
nebo odstranění registrovaných údajů se projeví
v adresáři.
Tisk seznamu adres
Můžete vytisknout seznam cílů registrovaných v adresáři.
Seznam můžete seřadit podle jmen nebo podle čísel adres cílů.
1
Stiskněte tlačítko System Menu/Counter.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte [Upravit cíl].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Tlačítkem  nebo  vyberte [Seznam tisku].
5
Stiskněte tlačítko OK.
6
Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte [FAX
seznam(index)] nebo [FAX seznam(č.)].
7
Stiskněte tlačítko OK.
8
Stiskněte [Ano] (tlačítko pro levý výběr). Seznam
se vytiskne.
3-25
3
Obsluha faxu (základy)
Používání tlačítek rychlé volby
Tlačítky rychlé volby na ovládacím panelu můžete vyvolat adresář.
Prvek, který se používá k obsluze
Registrace nového tlačítka rychlé volby
Cíl (kontakt nebo skupinu) z adresáře můžete zaregistrovat pod tlačítko rychlé volby. Je možné zaregistrovat
až 22 cílů.
Zvolte č. tlač.: a b
1
Č. 1
*********************
2 Č. 12
[ Ukončit
1
Stiskněte tlačítko rychlé volby, které chcete
zaregistrovat, a držte jej (2 sekundy).
2
Tlačítkem  nebo  zvolte číslo, pod které chcete
zaregistrovat cíl.
Čísla 12 až 22 fungují jako tlačítka rychlé volby,
jestliže stisknete klávesu Shift Lock.
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Pomocí tlačítka  nebo  zvolte z adresáře cíl
(jednotlivce nebo skupinu), který chcete
zaregistrovat pod tlačítko rychlé volby.
5
Stiskněte tlačítko OK. Cíl se přidá pod tlačítko
rychlé volby.
]
3-26
Obsluha faxu (základy)
Výběr cíle pomocí tlačítka rychlé volby
V obrazovce pro zadání cíle stiskněte tlačítko rychlé
volby, pod kterým je cíl uložen.
Chcete-li vyvolat cíle z tlačítek rychlé volby 12 až 22,
rozsviťte stiskem klávesy Shift Lock kontrolku vedle
kláves a stiskněte tlačítko rychlé volby, pod kterým je
cíl uložen.
3-27
3
Obsluha faxu (základy)
Změna/odstranění registrovaných údajů
Cíl zaregistrovaný pod tlačítkem rychlé volby můžete změnit na jiný, nebo můžete údaje registrované pod
tlačítkem rychlé volby odstranit.
POZNÁMKA: Při změně údajů cíle v adresáři se informace zaregistrované pod tlačítkem rychlé volby
aktualizují.
Zvolte č. tlač.: a b
1
Č. 1
*********************
2 Č. 12
[ Ukončit
1
Stiskněte tlačítko rychlé volby, které chcete
změnit, a držte jej (2 sekundy).
2
Tlačítkem  nebo  vyberte číslo, které chcete
upravit.
Čísla 12 až 22 fungují jako tlačítka rychlé volby,
jestliže stisknete klávesu Shift Lock.
]
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Chcete-li změnit cíl na jiný cíl
1
Tlačítkem  nebo  vyberte [Upravit].
2
Stiskněte tlačítko OK.
3
Tlačítkem  nebo  vyberte nový cíl
(jednotlivce nebo skupinu).
4
Stiskněte tlačítko OK.
5
Stiskněte [Ano] (tlačítko pro levý výběr). Cíl
se zaregistruje pod tlačítko rychlé volby.
Chcete-li odstranit zaregistrované údaje
5
3-28
1
Tlačítkem  nebo  vyberte [Odstranit].
2
Stiskněte tlačítko OK.
3
Stiskněte [Ano] (tlačítko pro levý výběr). Tím
se údaje zaregistrované pod tlačítkem rychlé
volby odstraní.
Stiskněte [Ukončit] (tlačítko pro pravý výběr).
Obsluha faxu (základy)
Vytočení čísla stejného přijímajícího zařízení (opětovné vytáčení)
Funkce opětovného vytáčení vám umožňuje vytočit ještě jednou naposled zadané číslo.
Automatické opětovné vytáčení
Tato funkce automaticky znovu vytočí číslo přijímajícího zařízení, které při pokusu o odeslání faxu neodpovídá.
Pro automatické opětovné vytáčení není třeba provádět žádné zvláštní nastavení. Protože zařízení vytáčí číslo
opakovaně v pravidelných intervalech, nemusíte se obávat ani v případě, kdy komunikace s přijímajícím
zařízením trvá delší dobu.
POZNÁMKA: Při přímém přenosu se automatické opětovné vytáčení neprovádí.
Počet automatických opětovných vytáčení můžete nastavit od 0 do 14. Podrobnosti viz Počet opakování na
straně 5-9.
Čeká-li zařízení na opětovné vytáčení, nemůžete odeslat zpožděný přenos okamžitě.
Ruční opakované vytáčení (opakované volání)
Tuto funkci použijte, jestliže přijímající zařízení při pokusu o odeslání faxu neodpovídá. Chcete-li poslat fax
témuž přijímajícímu zařízení, stiskněte tlačítko Address Recall/Pause a můžete zavolat přijímající zařízení,
které jste vytočili ze seznamu cílů.
Připrav. k odeslání.
Cíl: 1
b :0987654321
Text+foto 200 x 100dpi
[Obr.orig] [RozlFaxu]
1
Stiskněte tlačítko Address Recall/Pause.
Přijímající zařízení, které jste zavolali, se zobrazí
v seznamu cílů.
POZNÁMKA: Jestliže poslední přenos zahrnoval
přenos na více adres, počítačů a e-mailových adres,
zobrazí se také. Je-li třeba, přidejte nebo odstraňte
přijímající zařízení.
2
Stiskněte tlačítko Start. Přenos se zahájí.
POZNÁMKA: Pokud vyberete možnost Zapnuto u
funkce Kontrola cíle před odesláním, zobrazí se po
stisknutí tlačítka Start obrazovka potvrzení cílů.
Podrobnější informace naleznete v části Obrazovka
potvrzení cílů na straně 4-13.
Informace o opakovaném volání se zruší
v následujících případech:
•
jestliže vypnete zařízení,
•
jestliže pošlete další fax (registruje se nová
informace o opakovaném volání),
•
jestliže se odhlásíte.
3-29
3
Obsluha faxu (základy)
3-30
4 Kontrola výsledků přenosu a stavu
registrace
Tato kapitola popisuje, jak zkontrolovat výsledky faxového přenosu a stav registrovaných
funkcí.
•
•
•
•
•
Různé nástroje pro kontrolu výsledků přenosu a stavu registrace .............................. 4-2
Kontrola historie faxových úloh.................................................................................... 4-3
Tisk zpráv .................................................................................................................... 4-5
Zasílání zprávy o výsledku přijetí faxu e-mailem........................................................4-11
Obrazovka potvrzení cílů........................................................................................... 4-13
4-1
Kontrola výsledků přenosu a stavu registrace
Různé nástroje pro kontrolu výsledků přenosu a stavu registrace
Výsledky faxového přenosu a stav registrace kontrolujte pomocí následujících nástrojů.
Nástroj
Místo
zobrazení
Kontrolované
údaje
Čas kontroly
Referenční
stránka
Kontrola
historie
faxových úloh
Displej
Historie
posledních 16
uložených
výsledků
odeslání a příjmu
Kdykoli
4-3
Zpráva
o výsledku
odeslání /
Zpráva
o výsledku
příjmu
Tisk zprávy
Výsledek
posledního
odeslání nebo
příjmu
Automatický výtisk
po každé operaci
odeslání nebo
příjmu (volitelně je
k dispozici
nastavení Žádný
tiskový výstup nebo
Pouze při chybě)
4-5
4-6
Zpráva o
činnosti
Tisk zprávy
Výsledky
posledních 50
odeslání nebo
příjmů
Kdykoli,
automatický výtisk
po každých 50
odesláních/
příjmech
4-8
Stavová
stránka
Tisk zprávy
Stav registrace
čísla místního
faxu, názvu
místního faxu,
nastavení faxové
linky atd.
Kdykoli
4-10
Zasílání
zprávy
o výsledku
přijetí faxu
e-mailem
PC
Příjem faxu
Zpráva o přijetí
faxu je zaslána
e-mailem.
4-11
4-2
Kontrola výsledků přenosu a stavu registrace
Kontrola historie faxových úloh
Na displeji se pro kontrolu zobrazí historie posledních 16 výsledků odeslání a příjmu.
POZNÁMKA: I v případě, že je aktivováno účtování úloh, zobrazí se všech 16 výsledků odeslání a příjmu
bez ohledu na ID účtu.
Podrobnější informace o kontrole historie úloh viz Návod k obsluze.
Zobrazení protokolu úloh
Tisk deníku úloh: a b
0008
r Kopírovat
s
*********************
0009 r maury’s data
0010 n aaaa
[Pozast.] [ Nabídka ]
1
Stiskněte tlačítko Status/Job Cancel.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte [Tisk deníku úloh]
pro prohlížení příjmů, [Odsl. deník úloh] pro
prohlížení odeslání nebo [Prot. ulož. úl.] pro
prohlížení výsledků ukládání do schránek
podadres, schránek pro vyžádaný přenos a paměti
USB.
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Tlačítkem  nebo  vyberte úlohu, kterou chcete
zkontrolovat.
5
Stiskněte tlačítko OK.
6
Tlačítkem  nebo  si prohlédněte podrobnosti
úlohy.
7
Stiskněte tlačítko OK.
Podobný popis informační obrazovky
Položka
Popis
Výsledek
Zobrazí se výsledek.
OK: úloha úspěšně dokončena.
Zrušit: úloha byla zrušena.
Chyba: úloha nebyla dokončena kvůli chybě.
Čas přijetí
Čas, kdy byla úloha přijata
Čas dokončení
Čas, kdy byla úloha dokončena
Název úlohy
Název úlohy
Typ úlohy
Typ úlohy
4-3
4
Kontrola výsledků přenosu a stavu registrace
Položka
Popis
Uživatelské
jméno
Uživatelské jméno
Není-li k dispozici žádný údaj, je pole prázdné
Strana a kopie
Počet stránek výtisku a kopií
Počet stránek
originálu
Počet stránek v originálu
Barva/ČB
Barevný režim použitý při skenování
Informace o
odesílateli
Informace o odesílateli
Cíl
Příjemce
Zobrazí se počet cílů.
4-4
Kontrola výsledků přenosu a stavu registrace
Tisk zpráv
Můžete si vytisknout různé zprávy pro kontrolu výsledků faxového přenosu nebo funkčního nastavení přístroje.
Prvek, který se používá k obsluze
4
Zprávy o výsledku odeslání
Pokaždé, když odešlete fax, můžete vytisknout zprávu, která potvrzuje, že byl úspěšně odeslán. Ve zprávě
o výsledku odeslání také můžete vytisknout i odeslaný obrázek.
NastZprávyVýsled: a b
1
Odeslat výsledek
*********************
2 Výsledek FAX RX
3 ZprávDokončÚlohy
[ Ukončit ]
Odeslat výsledek: a b
1 E-mail/složka
2
FAX
*********************
3 ZrušitPředOdesl
[ Ukončit ]
1
Stiskněte tlačítko System Menu/Counter.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte [Zpráva].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Tlačítkem  nebo  vyberte [NastZprávyVýsled].
5
Stiskněte tlačítko OK.
6
Tlačítkem  nebo  vyberte [Odeslat výsledek].
7
Stiskněte tlačítko OK.
8
Tlačítkem  nebo  vyberte [FAX].
9
Stiskněte tlačítko OK.
4-5
Kontrola výsledků přenosu a stavu registrace
FAX:
a b
1
*Vypnuto
*********************
2 Zapnuto
3 Jen při chybě
10 Tlačítkem  nebo  vyberte položku [Vypnuto]
(netisknout), [Zapnuto] (tisknout) nebo [Jen při
chybě].
11 Stiskněte tlačítko OK. Jestliže jste v kroku 10
vybrali [Jen při chybě] nebo [Zapnuto], pokračujte
následujícím krokem.
12 Tlačítkem  nebo  vyberte [Vypnuto] nebo
[Zapnuto] pro připojení odesílaného obrázku.
s odesílaným obrázkem
bez odesílaného obrázku
Hláš. výsl. od.
Hláš. výsl. od.
Zprávy o výsledcích příjmu faxů
Pokaždé, když přijmete fax, můžete vytisknout zprávu, která potvrzuje, že byl přijat úspěšně.
POZNÁMKA: Zprávu o přijetí faxu lze zaslat i e-mailem namísto prohlížení zprávy o výsledku příjmu. (viz
Zasílání zprávy o výsledku přijetí faxu e-mailem na straně 4-11.)
1
Stiskněte tlačítko System Menu/Counter.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte [Zpráva].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Tlačítkem  nebo  vyberte [NastZprávyVýsled].
4-6
Kontrola výsledků přenosu a stavu registrace
NastZprávyVýsled: a b
1 Odeslat výsledek
2
Výsledek FAX RX
*********************
3 ZprávDokončÚlohy
[ Ukončit ]
Výsledek FAX RX: a b
1
*Vypnuto
*********************
2 Zapnuto
3 Chyba/podadresa
5
Stiskněte tlačítko OK.
6
Tlačítkem  nebo  vyberte [Výsledek FAX RX].
7
Stiskněte tlačítko OK.
8
Tlačítkem  nebo  vyberte položku [Vypnuto]
(netisknout), [Zapnuto] (tisknout) nebo [Chyba/
podadresa].
9
Stiskněte tlačítko OK.
Hláš výsl fax RX
Zpráva o úlohách zrušených před odesláním
Vytiskne zprávu o výsledku odeslání u úlohy, která byla zrušena před odesláním.
1
Stiskněte tlačítko System Menu/Counter.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte [Zpráva].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Tlačítkem  nebo  vyberte [NastZprávyVýsled].
5
Stiskněte tlačítko OK.
4-7
4
Kontrola výsledků přenosu a stavu registrace
NastZprávyVýsled: a b
1
Odeslat výsledek
*********************
2 Výsledek FAX RX
3 ZprávDokončÚlohy
[ Ukončit ]
Odeslat výsledek: a b
1 E-mail/složka
2 FAX
3
ZrušitPředOdesl
*********************
[ Ukončit ]
ZrušitPředOdesl: a b
1
*Vypnuto
*********************
2 Zapnuto
6
Tlačítkem  nebo  vyberte [Odeslat výsledek].
7
Stiskněte tlačítko OK.
8
Tlačítkem  nebo  vyberte [ZrušitPředOdesl].
9
Stiskněte tlačítko OK.
10 Tlačítkem  nebo  vyberte položku [Vypnuto]
(netisknout) nebo [Zapnuto] (tisknout).
11 Stiskněte tlačítko OK.
Zpráva o činnosti
Ve zprávách o činnosti jsou uvedeny odeslané i přijaté faxy. Každá zpráva uvádí historii posledních 50
odeslaných nebo přijatých faxů. Je-li nastaven automatický výtisk, vytiskne se zpráva automaticky po každých
50 odeslaných nebo přijatých faxech.
Tisk zpráv o činnosti
Posledních 50 odeslaných nebo přijatých faxů se vytiskne ve formě zprávy.
Protokol:
a b
1 Log odesíl.faxů
2 Log přích.faxů
3 Zpráva o OdchFax
*********************
1
Stiskněte tlačítko Status/Job Cancel.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte [FAX].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Stiskněte [Protokol] (tlačítko pro pravý výběr).
5
Tlačítkem  nebo  vyberte [Log odesíl.faxů],
chcete-li vytisknout zprávu o odeslaných faxech,
nebo [Log přích.faxů)] pro tisk zprávy o přijatých
faxech.
4-8
Kontrola výsledků přenosu a stavu registrace
6
Stiskněte [Ano] (tlačítko pro levý výběr). Zpráva
se vytiskne.
Hlášení faxu TX
Hlášení faxu RX
4
Automatický výtisk
Zpráva o činnosti se vytiskne automaticky po každých 50 odeslaných nebo přijatých faxech.
1
Stiskněte tlačítko System Menu/Counter.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte [Zpráva].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Tlačítkem  nebo  vyberte [NastZprávSprávce].
5
Stiskněte tlačítko OK.
6
Tlačítkem  nebo  vyberte [Zpráva o OdchFax]
nebo [Zpráva oPříchFax].
7
Stiskněte tlačítko OK.
8
Tlačítkem  nebo  vyberte položku [Vypnuto]
(netisknout) nebo [Zapnuto] (tisknout).
9
Stiskněte tlačítko OK.
4-9
Kontrola výsledků přenosu a stavu registrace
Stavová stránka
Na stavové stránce jsou uvedeny informace o celé řadě uživatelských nastavení.
Informace týkající se faxu zahrnují číslo místního faxu, název místního faxu, nastavení faxové linky atd. Podle
potřeby můžete informace vytisknout.
1
Stiskněte tlačítko System Menu/Counter.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte [Zpráva].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Tlačítkem  nebo  vyberte [Tisk zprávy].
5
Stiskněte tlačítko OK.
6
Tlačítkem  nebo  vyberte položku [Stavová
stránka].
7
Stiskněte tlačítko OK.
8
Stiskněte [Ano] (tlačítko pro levý výběr). Stavová
stránka se vytiskne.
Stavová stránka
4-10
Kontrola výsledků přenosu a stavu registrace
Zasílání zprávy o výsledku přijetí faxu e-mailem
Zprávu o přijetí faxu lze zaslat i e-mailem namísto
prohlížení zprávy o výsledku příjmu.
POZNÁMKA: Toto nastavení se zobrazí, je-li zpráva
o výsledku FAX RX nastavena na [Zapnuto] nebo
[Chyba/podadresa]. Podrobnější informace naleznete
v části Zprávy o výsledcích příjmu faxů na straně 4-6.
Výsledky přijetí faxů jsou zasílány e-mailem podle
nastavení zpráv o výsledku FAX RX. Jestliže je zpráva
o výsledku FAX RX nastavena na [Zapnuto], přijde
oznamovací e-mail po každém faxu. Je-li nastaveno
[Chyba/podadresa], bude e-mail zaslán pouze v
případě, že se vyskytne chyba nebo je přijatý dokument
předán do schránek podadres.
1
Stiskněte tlačítko System Menu/Counter.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte [Zpráva].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Tlačítkem  nebo  vyberte [NastZprávyVýsled].
5
Stiskněte tlačítko OK.
6
Tlačítkem  nebo  vyberte [Výsledek FAX RX].
7
Stiskněte tlačítko OK.
8
Tlačítkem  nebo  vyberte [Zapnuto].
9
Stiskněte tlačítko OK.
10 Tlačítkem  nebo  vyberte položku [E-mail].
11 Stiskněte tlačítko OK.
12 Výběr cíle z adresáře
4-11
1
Tlačítkem  nebo  vyberte [Adresář].
2
Stiskněte tlačítko OK.
3
Tlačítkem  nebo  zvolte cíl, který chcete
zaregistrovat jako cíl zprávy.
4
Kontrola výsledků přenosu a stavu registrace
Přímé zadání cíle
1
Tlačítkem  nebo  vyberte [Adresa].
2
Stiskněte tlačítko OK.
3
Číselnými tlačítky zadejte adresu, kterou
chcete zaregistrovat jako cíl zprávy. Je možné
zadat až 128 číslic.
POZNÁMKA: Podrobnosti o zadávání znaků
naleznete v části Metoda vkládání znaků v
Dodatku –2.
13 Stiskněte tlačítko OK.
4-12
Kontrola výsledků přenosu a stavu registrace
Obrazovka potvrzení cílů
Pokud vyberete možnost Zapnuto u funkce Kontrola cíle před odesláním, zobrazí se po stisknutí tlačítka Start
obrazovka potvrzení cílů. Podrobnosti jsou uvedeny v části Obrazovka potvrzení cílů před odesláním v příručce
Návod k obsluze zařízení.
Při potvrzování cílů postupujte následujícím způsobem.
Seznam cílů:
a b
p Morgan@abc.co.jp
b*********************
0123456789
G 0676543210
[ Zrušit ] [ Další ]
1
Tlačítkem  nebo  potvrďte jednotlivé cíle.
Chcete-li potvrdit cíl, zvolte jej a stiskněte tlačítko
OK, poté stiskněte tlačítko [Podrobnosti]
a stiskněte tlačítko OK.
Chcete-li odstranit cíl, zvolte jej a stiskněte tlačítko
OK, poté stiskněte tlačítko [Odstranit] a stiskněte
tlačítko OK. Stiskněte tlačítko [Ano] (tlačítko pro
levý výběr) na obrazovce potvrzení. Cíl je
odstraněn.
2
Stiskněte tlačítko [Další] (tlačítko pro pravý
výběr).
3
Odesílání zahajte stisknutím tlačítka Start.
4-13
4
Kontrola výsledků přenosu a stavu registrace
4-14
5 Nastavení a registrace
Tato kapitola vysvětluje, jak provádět různá nastavení a registrace.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Automatické přepnutí faxu/telefonu při příjmu ............................................................. 5-2
Automatické přepnutí faxu/záznamníku při příjmu ...................................................... 5-4
Základní postup obsluhy.............................................................................................. 5-6
Nastavení hlasitosti ..................................................................................................... 5-8
Počet opakování.......................................................................................................... 5-9
Typ média pro tiskový výstup .................................................................................... 5-10
Vyzvánění .................................................................................................................. 5-12
Režim příjmu ............................................................................................................. 5-13
Datum/čas příjmu ...................................................................................................... 5-14
5-1
Nastavení a registrace
Automatické přepnutí faxu/telefonu při příjmu
Tato metoda příjmu je vhodná, používáte-li na jedné telefonní lince zároveň telefon i fax. Po odeslání faxu jej
zařízení automaticky přijme, a jestliže druhá strana volá telefonem, zařízení vydá vyzváněcí tón, který uživatele
vyzývá k přijetí hovoru.
DŮLEŽITÉ:
•
Chcete-li použít automatické přepnutí faxu/telefonu, je třeba k zařízení připojit telefonní přístroj (běžně
dostupný produkt).
•
Poté, co telefon vydal nastavený počet vyzváněcích tónů, musí druhá strana zaplatit poplatek za telefonní
spojení i v případě, že přijímající zařízení neodpovídá.
Průběh příjmu
Fax
FAX
Jestliže druhá strana
poslala originál pomocí
automatického odeslání
Jestliže druhá strana
poslala originál pomocí
ručního odeslání
Telefon
Jestliže druhá strana volá
telefonem
Přijme příchozí hovor bez vyzváněcího tónu.
(Druhá strana musí zaplatit poplatek za telefonní spojení od tohoto okamžiku.)
Zazvoní dvakrát.
(Vyzváněcí tón slyší pouze druhá strana.)
Automatické přijetí
dokumentu od druhé
strany (automatický příjem
faxu)
Vyzváněcí tón (vyzváněcí tón slyší druhá strana i
přijímající strana.)
Zvednete-li sluchátko připojeného telefonního přístroje,
můžete s druhou stranou mluvit.
Po ukončení hovoru
můžete přijmout fax.
POZNÁMKA: Po ukončení hovoru také můžete přijmout originály ručně
5-2
Nastavení a registrace
Příprava: Nastavení [Auto (FAX/TEL)] viz Režim příjmu na straně 5-13.
1
Připojený telefonní přístroj začne vyzvánět. Mějte
na paměti, že pokud je počet zazvonění (pro
automatické přepnutí faxu/telefonu) nastaven na
[0] (nulu), nebude připojený telefon zvonit.
POZNÁMKA: Počet zazvonění můžete změnit (Viz
Vyzvánění na straně 5-12.)
2
Jestliže jde o volání z telefonu
1
Zařízení vydá vyzváněcí tón, který uživatele
vyzývá k přijetí hovoru. Sluchátko telefonu
zvedněte do 30 sekund.
5
POZNÁMKA: Jestliže jej do 30 sekund
nezvednete, zařízení přepne na příjem faxu.
2
Proveďte hovor s druhou stranou.
POZNÁMKA: Po ukončení hovoru můžete ručně
přijmout originály
Jestliže jde o volání z faxu
Zařízení začne přijímat faxové originály.
5-3
Nastavení a registrace
Automatické přepnutí faxu/záznamníku při příjmu
Tato metoda je užitečná, pokud používáte zároveň záznamník a fax. Po odeslání faxu jej zařízení automaticky
přijme, a jestliže druhá strana volá telefonem, zařízení se chová podle funkcí připojeného záznamníku. Jestliže
tedy uživatel není přítomen, může druhá strana nechat na záznamníku vzkaz.
DŮLEŽITÉ: Používáte-li funkci automatického přepnutí faxu/záznamníku a při příjmu a před uplynutím jedné
minuty od přijetí hovoru od druhé strany je alespoň 30 sekund ticho, aktivuje se funkce pro rozpoznání ticha a
zařízení přepne na příjem faxu.
POZNÁMKA: Chcete-li použít automatické přepnutí faxu/záznamníku, je třeba k zařízení připojit telefonní
přístroj vybavený záznamníkem (běžně dostupný produkt).
Pro podrobnosti, jako např. odpověď na zprávy, nahlédněte do návodu k obsluze daného záznamníku.
Počet zazvonění vydaných zařízením nastavte vyšší než počet zazvonění záznamníku (Viz Vyzvánění na
straně 5-12.)
Průběh příjmu
FAX
FAX
Telefon
Jestliže druhá strana
poslala originál pomocí
automatického odeslání
Jestliže druhá strana
poslala originál pomocí
ručního odeslání
Jestliže druhá strana volá
telefonem
Originály můžete od druhé
strany přijmout
automaticky (automatický
příjem faxu).
Záznamník přehraje zprávu, která druhou stranu
informuje, že uživatel není přítomen.
Záznamník zaznamená zprávu od druhé strany.
Když druhá strana zahájí
odesílání originálů,
zařízení poslané originály
přijme.
5-4
Nastavení a registrace
Příprava: Nastavení [Auto (TAD)] viz Režim příjmu na straně 5-13.
1
Připojený telefonní přístroj vydá nastavený počet
vyzváněcích tónů.
POZNÁMKA: Jestliže zvednete sluchátko ve chvíli,
kdy telefonní přístroj ještě vyzvání, přepne se zařízení
do stejného stavu jako při ručním příjmu
2
Záznamník přijme volání.
Jestliže jde o volání z telefonu, ale uživatel není
přítomen
Záznamník přehraje automatickou zprávu a začne
nahrávat zprávu od druhé strany.
POZNÁMKA: Jestliže je během nahrávání ticho
trvající déle než 30 sekund, přepne se zařízení na
příjem faxu.
Jestliže jde o volání z faxu
Zařízení začne přijímat faxové originály.
5-5
5
Nastavení a registrace
Základní postup obsluhy
Chcete-li provést konfiguraci nastavení, postupujte níže uvedeným způsobem přes jednotlivá nastavení na
ovládacím panelu.
Prvek, který se používá k obsluze
Nastavení hlasitosti (strana 5-8), nevyužitého času (strana 5-9) nebo kazety pro tisk přijatých faxů (strana 5-10)
1
Stiskněte tlačítko System Menu/Counter.
Pokud je povolena správa uživatelů nebo účtů,
zobrazí se obrazovka pro přihlášení.
2
Tlačítkem  nebo  zvolte položku
[Společ.nastavení].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Přesuňte se na obrazovku, na které chcete
konfigurovat nastavení. (Postupujte podle pokynů
ve vysvětlení nastavení.)
Nastavení připojení k pobočkové ústředně nebo vzdálené diagnostiky
1
Stiskněte tlačítko System Menu/Counter.
Pokud je povolena správa uživatelů nebo účtů,
zobrazí se obrazovka pro přihlášení.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte [Úpravy / Údržba].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Přesuňte se na obrazovku, na které chcete
konfigurovat nastavení. (Postupujte podle pokynů
ve vysvětlení nastavení.)
1
Stiskněte tlačítko System Menu/Counter.
Další nastavení
Pokud je povolena správa uživatelů nebo účtů,
zobrazí se obrazovka pro přihlášení.
5-6
Nastavení a registrace
2
Tlačítkem  nebo  vyberte [Fax].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte [Přenos],
[Příjem], [OmezOdes/příjmu] nebo [Odes/příjem
spol].
Potvrzení nastavení na obrazovce [Přenos]
• Počet opakování (strana 5-9)
Potvrzení nastavení na obrazovce [Příjem]
• Typ média pro tiskový výstup (strana 5-10)
• Vyzvánění (strana 5-12)
• Režim příjmu (strana 5-13)
• Datum/čas příjmu (strana 5-14)
• Příjem 2 v 1 (strana 5-14)
• Tisk všech najednou [Dávkový tisk]
• Postup přijímání šifrovaných přenosů
• Oboustranný tiskový výstup
Potvrzení nastavení na obrazovce [OmezOdes/
příjmu]
• Omezení přenosu
- Registrace, změna a odstranění povolených
faxových čísel
- Registrace, změna a odstranění odmítnutých
faxových čísel
- Nastavení omezení přenosu
- Nastavení omezení příjmu
- Registrace, změna a odstranění povolených
čísel ID
- Kontrola a odstranění registrovaného obsahu
šifrovacího klíče
- Příjem z neznámého čísla
Potvrzení nastavení na obrazovce [Odes/příjem
spol]
• Nastavení šifrovacího klíče pro šifrovaný přenos
5
Stiskněte tlačítko OK.
6
Přesuňte se na obrazovku, na které chcete
konfigurovat nastavení. (Postupujte podle pokynů
ve vysvětlení nastavení.)
5-7
5
Nastavení a registrace
Nastavení hlasitosti
Nastavte si hlasitost reproduktoru a monitoru.
Hlasitost reproduktoru: Hlasitost vestavěného reproduktoru, je-li linka připojena, stiskem tlačítka On Hook.
Hlasitost monitoru: Hlasitost vestavěného reproduktoru, je-li linka připojena, bez stisku tlačítka On Hook, jako
např. při přenosu přes paměť.
Prvek, který se používá k obsluze
Společ. nastavení:a b
1 Jazyk
2 Vých. obrazovka
3
Zvuk
*********************
[ Ukončit ]
Zvuk:
a b
1 Bzučák
*********************
2
Reproduktor faxu
3 Monitor faxu
[ Ukončit ]
Reproduktor faxu: a b
1
0 Ticho
*********************
2 1 Minimální
3 *2 Střední
1
Viz Základní postup obsluhy na straně 5-6.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte položku [Zvuk].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Tlačítkem  nebo  vyberte [Reproduktor faxu]
nebo [Monitor faxu].
5
Stiskněte tlačítko OK.
6
Tlačítkem  nebo  nastavte požadovanou
hlasitost reproduktoru.
7
Stiskněte tlačítko OK.
5-8
Nastavení a registrace
Počet opakování
Počet opakování lze změnit automaticky.
POZNÁMKA: Počet opakování lze nastavit od 0 do 14.
Podrobnosti o opětovném vytáčení viz Vytočení čísla stejného přijímajícího zařízení (opětovné vytáčení) na
straně 3-29.
1
Viz Základní postup obsluhy na straně 5-6.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte položku [Počet
opakování].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Číselnými tlačítky zadejte počet opakování.
5
Stiskněte tlačítko OK.
5-9
5
Nastavení a registrace
Typ média pro tiskový výstup
Zadejte typ papíru, který se použije pro tisk přijatého faxu.
Prvek, který se používá k obsluze
Příjem:
a b
1
Typ média faxu
*********************
2 Vyzv. (norm.)
3 Vyzvánění (TAD)
[ Ukončit ]
Typ média faxu:
a b
1
*Vš. typy médií
*********************
2 Běžný
3 Hrubý
1
Viz Základní postup obsluhy na straně 5-6.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte [Typ média faxu].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Tlačítkem  nebo  zvolte požadovaný typ
papíru. Nechcete-li zadat žádný typ papíru,
vyberte [Vš. typy médií].
5
Stiskněte tlačítko OK.
Nastavení zásobníku pro tisk přijatých faxů
Podle zvoleného typu média mohou být faxy přijímány do příslušného zásobníku.
1
Viz Základní postup obsluhy na straně 5-6.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte položku [Nast. orig./
pap.].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Tlačítkem  nebo  vyberte [Nast.zásobníku 1],
[Nast.zásobníku 2] nebo [Nast.zásobníku 3].
5-10
Nastavení a registrace
POZNÁMKA: [Nast.zásobníku 2] a [Nast.zásobníku
3] se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován
volitelný podavač papíru.
Rozměr zásob. 1: a b
1
*Lettera
*********************
2 Legala
3 Statementa
5
Stiskněte tlačítko OK.
6
Tlačítkem  nebo  vyberte [Rozměr zásob. 1],
[Rozměr zásob. 2] nebo [Rozměr zásob. 3].
7
Stiskněte tlačítko OK.
8
Tlačítkem  nebo  zvolte požadovaný formát
papíru.
5
9
Stiskněte tlačítko OK. Znovu se objeví předchozí
obrazovka.
10 Tlačítkem  nebo  vyberte [Typ zásobníku 1],
[Typ zásobníku 2] nebo [Typ zásobníku 3].
11 Stiskněte tlačítko OK.
Typ zásobníku 1: a b
1
*Běžný
*********************
2 Hrubý
3 Recyklovaný
12 Tlačítkem  nebo  zvolte požadovaný typ
papíru.
13 Stiskněte tlačítko OK. Znovu se objeví předchozí
obrazovka.
14 Tlačítkem Back se vrátíte na výchozí obrazovku
Systémová nabídka.
15 Nyní proveďte nastavení příjmu faxů. Postup
nastavení viz Typ média pro tiskový výstup na
straně 5-10.
Vyberte stejný typ papíru jako ten, který jste zvolili
v kroku 12.
5-11
Nastavení a registrace
Vyzvánění
Můžete změnit počet zvonění, která má telefon vydat, než je nutné přijmout hovor. Počet zazvonění lze změnit
nezávisle pro každý z režimů příjmu Auto (Normal), Auto (TAD) a Auto (FAX/TEL).
POZNÁMKA: Počet zazvonění lze nastavit pro Vyzv. (norm.) a Vyzvánění (TAD) od 1 do 15 a pro Vyzv. (Fax/
Tel) od 0 do 15.
U Vyzv. (Fax/Tel) je tato změna možná pro některé země.
1
Viz Základní postup obsluhy na straně 5-6.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte [Vyzv. (Norm.)],
[Vyzvánění (TAD)] nebo [Vyzv. (Fax/Tel)].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Tlačítkem  nebo  zadejte požadovaný počet
zazvonění.
5
Stiskněte tlačítko OK.
5-12
Nastavení a registrace
Režim příjmu
K dispozici je následujících pět režimů příjmu.
•
Automatický příjem faxů [Auto (Norm.)]
•
Automatické přepnutí faxu/telefonu při příjmu [Auto (Fax/Tel)] (Viz strana 5-4.)
•
Automatické přepnutí faxu/záznamníku při příjmu [Auto (TAD)] (Viz strana 5-4.)
•
Ruční příjem [Ruční]
Zvolte režim, který bude vhodný pro váš způsob využití zařízení.
1
Viz Základní postup obsluhy na straně 5-6.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte [Nastav. příjmu].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Tlačítkem  nebo  vyberte požadovaný režim
příjmu.
5
Stiskněte tlačítko OK.
5-13
5
Nastavení a registrace
Datum/čas příjmu
Funkce datum/čas příjmu přidá do horní části stránky datum/čas příjmu, informace o odesílateli a počet stránek,
když se zpráva tiskne. To je užitečné pro potvrzení času přijetí, pokud byl fax odeslán z jiného časového pásma.
POZNÁMKA: Jestliže se přijatá data tisknou na více stránek, je datum/čas přijetí vytištěn pouze na první
straně. Na následující stránky se netiskne.
Jestliže byl přijatý fax vyvolán z paměti a předán dále, pak se datum/čas příjmu k předávaným datům nepřidává.
1
Viz Základní postup obsluhy na straně 5-6.
2
Tlačítkem  nebo  vyberte položku [Datum/čas
příjmu].
3
Stiskněte tlačítko OK.
4
Tlačítkem  nebo  vyberte [Zapnuto].
5
Stiskněte tlačítko OK.
5-14
6 Řešení potíží
Tato kapitola vysvětluje, jak řešit potíže se zařízením.
•
•
•
•
•
Kontrolky během operace odesílání/příjmu ................................................................. 6-2
Reakce na blikající indikátor ATTENTION (POZOR) .................................................. 6-3
Opatření při vypínání zařízení ..................................................................................... 6-4
Chybová hlášení.......................................................................................................... 6-5
Řešení potíží ............................................................................................................... 6-7
6-1
Řešení potíží
Kontrolky během operace odesílání/příjmu
Kontrolky Processing a Memory ukazují stav přenosu
faxu.
•
Kontrolka Processing bliká, když zařízení odesílá/
přijímá fax.
•
Kontrolka Memory bliká, když se zdrojová data
ukládají do paměti pro přenos přes paměť.
•
Kontrolka Memory svítí, když jsou v paměti
uložena zdrojová data pro zpožděný přenos.
6-2
Řešení potíží
Reakce na blikající indikátor ATTENTION (POZOR)
Jestliže bliká indikátor ATTENTION (POZOR), stisknutím tlačítka [Status/Job Cancel] (Stav/Zrušit úlohu)
zobrazíte chybové hlášení. Pokud se po stisknutí tlačítka [Status/Job Cancel] (Stav/Zrušit úlohu) hlášení na
obrazovce nezobrazí nebo stále bliká indikátor ATTENTION (POZOR), zkontrolujte následující položky.
Příznak
Nelze odeslat fax.
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční stránka
Je modulární kabel
správně připojen?
Připojte správně
modulární kabel.
—
Bylo správně
zaregistrováno povolené
číslo faxu a povolené
číslo ID?
Zkontrolujte povolené
číslo faxu a povolené
číslo ID.
—
Vyskytl se problém
v komunikaci?
Zkontrolujte kódy chyb
ve zprávě o výsledcích
TX/RX a zprávě o
aktivitě. Začíná-li kód
chyby písmenem „U“
nebo „E“, proveďte
příslušný postup.
Dodatek-7
Není cílová faxová linka
obsazená?
Odešlete fax znovu.
—
Odpovídá cílové faxové
zařízení?
Odešlete fax znovu.
—
Vyskytla se jiná chyba
než uvedené?
Obraťte se na zástupce
servisu.
—
6-3
6
Řešení potíží
Opatření při vypínání zařízení
Chcete-li přijímat faxy ve vypnutém stavu, stiskněte tlačítko Power na ovládacím panelu. Nelze automaticky
přijímat faxy, jestliže je hlavní vypínač vypnut.
Před vypnutím hlavního vypínače stiskněte tlačítko Power na ovládacím panelu. Před vypnutím hlavního
vypínače zkontrolujte, zda indikátor Memory (Paměť) nesvítí.
UPOZORNĚNÍ: Jestliže svítí kontrolka Memory, může být zařízení ještě v provozu. Vypnutí zařízení
hlavním vypínačem, pokud svítí kontrolka paměti, by mohlo způsobit chybu.
Ujistěte se, že indikátor nesvítí.
6-4
Řešení potíží
Chybová hlášení
Dojde-li k chybě, zobrazí se na displeji jedno z níže uvedených chybových hlášení. To vám pomůže zjistit
a napravit problém.
POZNÁMKA: Dojde-li k chybě při přenosu, vytvoří se zpráva o výsledku odeslání/přijetí. Zkontrolujte kód
chyby uvedený ve zprávě a vyhledejte podrobnější popis - viz Seznam kódů chyb v Dodatku –7. Chcete-li
zprávu o výsledku odeslání/přijetí vytisknout, viz Zprávy o výsledku odeslání na straně 4-5 a Zprávy o
výsledcích příjmu faxů na straně 4-6.
Kódy chyb můžete zjistit také pomocí zprávy o činnosti (Viz Zpráva o činnosti na straně 4-8.)
Hlášení
Doplňte papír do zásobníku
1 (~3).
nebo
Doplňte papír do
univerzálního zásobníku.
Chyba zařízení.
Obraťte se na servis.
Kontrolní bod
Nedošel v daném zásobníku
nebo univerzálním
zásobníku papír?
Nápravné opatření
Referenční
stránka
Doplňte papír uvedeného
formátu. Je-li zadán typ
papíru pro tisk, zobrazí se
i potřebné typy papíru.
Chcete-li použít jiný zdroj
papíru, vyberte zdroj papíru
a stiskněte tlačítko OK.
Chcete-li použít jiný zdroj
papíru, stiskněte [Papír]
(tlačítko pro pravý výběr),
vyberte požadovaný zdroj
papíru a stiskněte tlačítko
OK.
–
Je zadán typ papíru pro tisk?
Zásobník pro nastavený typ
papíru není k dispozici.
Stiskněte [Papír] (tlačítko pro
pravý výběr), vyberte jiný
zdroj papíru a stiskněte
tlačítko OK.
–
Je zásobník vložen správně?
Vyjměte zásobník a znovu jej
zasuňte.
–
–
Vypněte a zapněte hlavní
vypínač nebo vypojte
napájecí kabel ze zásuvky
a znovu zapojte. Jestliže se
hlášení stále zobrazuje,
poznamenejte si kód chyby.
Vypněte hlavní vypínač
a odpojte napájecí kabel.
Obraťte se na zástupce
servisu.
–
6-5
6
Řešení potíží
Hlášení
Kontrolní bod
Nápravné opatření
Referenční
stránka
Kapacita úloh plánovaného
odeslání je překročena.
–
Počet úloh překročil omezení
nastavené pro zpožděný
přenos. Stiskněte tlačítko
OK. Úloha byla zrušena.
Počkejte, dokud se
zpožděný přenos neprovede,
nebo přenos zrušte
a spusťte úlohu znovu.
Limit schránky pro vyžádaný
přenos byl překročen.
Úloha byla zrušena.
–
Kapacita schránky pro
vyžádaný přenos je plně
využita daty dokumentu.
Stiskněte tlačítko OK. Úloha
byla zrušena.
Po vytištění nebo odstranění
dat ze schránky pro
vyžádaný přenos se pokuste
úlohu spustit znovu.
Omezení nastavené pro
počítání úloh bylo
překročeno.
–
Množství použitého papíru
překročilo omezení
nastavené v účtování úloh.
Není možné pokračovat
dále. Stiskněte tlačítko OK.
Úloha byla zrušena.
Resetujte omezení
použitého papíru a zkuste
úlohu spustit znovu.
Podrobnější
informace
viz Návod k
obsluze.
Omezení nastavené pro
účtování úloh bylo
překročeno.
Nelze skenovat.
–
Faxový přenos je zakázán
účtováním úloh. Není možné
pokračovat dále. Stiskněte
tlačítko OK. Úloha byla
zrušena.
Zkontrolujte nastavení
účtování úloh.
Podrobnější
informace
viz Návod k
obsluze.
Telefon je vyvěšený.
Zavěste.
Je telefon (běžně dostupný
výrobek) připojený k zařízení
vyvěšený?
Zavěste sluchátko.
–
6-6
–
Řešení potíží
Řešení potíží
Jestliže se vyskytne problém, zkontrolujte nejprve následující. Pokud problém přetrvává, obraťte se vašeho
prodejce nebo na zástupce servisu.
Příznak
Nelze odeslat dokument.
Nelze provést vysílání.
Kontrolní bod
Nápravné opatření
Referenční
stránka
Je modulární kabel správně
připojen?
Připojte správně modulární
kabel.
–
Zobrazuje se Chyba
komunikace?
Napravte příčinu chyby
a odešlete dokument znovu.
Dodatek-7
Je aktivováno omezení
přenosu?
Zrušte omezení přenosu.
–
Je v paměti volné místo?
Zkontrolujte stav úlohy,
a pokud existují nepotřebné
úlohy, zrušte je, abyste uvolnili
paměť, nebo počkejte na
dokončení přenosu/příjmu
tištěných úloh nebo úloh
v pohotovostním režimu.
–
6
Nelze provést šifrovanou
komunikaci.
Jsou u odesílatele i příjemce
provedena správná
nastavení?
Zkontrolujte zaregistrovaná
nastavení u odesílatele i u
příjemce.
–
Nelze použít funkci
přepnutí na dálku.
Používá se pulzní linka?
Některé telefony mohou
vysílat tónové signály pomocí
tlačítek. Nahlédněte do
návodu k obsluze vašeho
telefonního přístroje.
–
Je číslo pro přepnutí na dálku
správné?
Zkontrolujte zaregistrované
nastavení (výchozí
nastavení: 55)
–
Po přijetí faxu se nic
nevytiskne.
Je aktivováno předávání
Zkontrolujte cíl předání.
–
Nelze přijmout dokument.
Je modulární kabel správně
připojen?
Připojte správně modulární
kabel.
–
Zobrazuje se Chyba
Napravte příčinu chyby
a požádejte odesílatele
o opětovné zaslání.
Dodatek-7
Zrušte omezení příjmu.
–
přes paměť?
komunikace?
Je aktivováno omezení
příjmu?
6-7
Řešení potíží
Příznak
Kontrolní bod
Nápravné opatření
Referenční
stránka
Nelze provést příjem do
paměti.
Je v paměti volné místo?
Zkontrolujte stav úlohy,
a pokud existují nepotřebné
úlohy, zrušte je, abyste uvolnili
paměť, nebo počkejte na
dokončení přenosu/příjmu
tištěných úloh nebo úloh
v pohotovostním režimu.
–
Nelze provést přenos
pomocí podadresy.
Je přijímající faxové zařízení
Přenos pomocí podadresy
nelze provést, pokud faxové
zařízení příjemce nemá
podobnou funkci pro přenos
pomocí podadresy.
–
Je zadaná podadresa
a heslo podadresy stejné
jako podadresa a heslo
podadresy zaregistrované ve
faxovém zařízení příjemce?
Jestliže je vaše nastavení
správné, zkontrolujte je
i u příjemce. Toto zařízení
nepoužívá pro příjem heslo
podadresy.
–
Je v paměti faxového
zařízení příjemce volné
místo?
Zkonzultujte s příjemcem.
–
Nelze provést předání přes
paměť.
Je předávání přes paměť
nastaveno na [Zapnuto]?
Zkontrolujte nastavení
předávání přes paměť.
–
Nelze provést předání přes
paměť pomocí podadresy.
Je faxové zařízení příjemce
vybaveno funkcí pro přenos
pomocí podadresy?
Přenos pomocí podadresy
nelze provést, pokud faxové
zařízení příjemce nemá
podobnou funkci pro přenos
pomocí podadresy.
–
Je zadaná podadresa stejná
jako podadresa
zaregistrovaná ve faxovém
zařízení příjemce?
Jestliže je vaše nastavení
správné, zkontrolujte je
i u příjemce. Toto zařízení
nepoužívá pro příjem heslo
podadresy.
–
Nelze provést výstup ze
schránky podadresy.
Je nastaveno heslo
schránky?
Zadejte správné heslo
schránky.
–
Nelze použít vyžádaný
příjem.
Je vyžádaný přenos na
odesílajícím zařízení
prováděn správně?
Zkonzultujte s příjemcem.
–
vybaveno funkcí pro přenos
pomocí podadresy?
6-8
Řešení potíží
Příznak
Nelze použít komunikaci
přes nástěnku pomocí
podadresy.
Kontrolní bod
Nápravné opatření
Referenční
stránka
Má faxové zařízení druhé
strany podobnou funkci pro
komunikaci přes nástěnku
pomocí podadresy?
Nemá-li faxové zařízení
druhé strany podobnou
funkci pro komunikaci přes
nástěnku pomocí podadresy,
nemůže přes nástěnku
pomocí podadresy přijímat
faxy. Zkonzultujte
s příjemcem.
–
Je podadresa a heslo
podadresy zadáno správně?
Jestliže je vaše nastavení
správné, zkontrolujte je
i u příjemce.
–
6
6-9
Řešení potíží
6-10
Dodatek
•
•
•
•
Metoda vkládání znaků..................................................................................... Dodatek-2
Specifikace (funkce faxu).................................................................................. Dodatek-3
Seznam nabídek............................................................................................... Dodatek-4
Seznam kódů chyb ........................................................................................... Dodatek-7
Dodatek-1
Metoda vkládání znaků
Na obrazovkách pro zadávání znaků postupujte následujícím způsobem.
Používaná tlačítka
K zadávání znaků použijte následující tlačítka.
1
7
2
3
4
6
5
1. Tlačítko OK
Stisknutím tohoto tlačítka zadaný znak (znaky) potvrdíte.
2. Tlačítko Clear
Tímto tlačítkem vymažete znak na pozici kurzoru. Jestliže je kurzor na konci
řádku, vymaže se znak vlevo od něj.
3. Tlačítko Back
Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte na obrazovku, ze které jste obrazovku pro
zadávání znaků vyvolali.
4. Kurzorová tlačítka
Pomocí těchto tlačítek lze volit pozice zadávání znaků a vybírat znaky ze
seznamu znaků.
5. Číselná tlačítka
Pomocí těchto tlačítek můžete vybrat znak, který chcete zadat.
6. Tlačítko Reset
Tímto tlačítkem zrušíte zadávání znaků a vrátíte se na základní obrazovku.
7. Tlačítko pro pravý výběr
Stisknutím tohoto tlačítka vyberete typ znaků, které chcete zadat (pokud je
zobrazena položka [Text]).
Dodatek-2
Specifikace (funkce faxu)
POZNÁMKA: Tyto technické údaje mohou být bez upozornění změněny.
Položka
Popis
Typ
d-Color MF2604en
Kompatibilita
Super G3
Komunikační linka
Účastnická telefonní linka
Doba odeslání faxu
3 sekundy nebo méně (33600 b/s, JBIG, graf ITU-T A4 #1)
Rychlost přenosu
33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/
7200/4800/2400 b/s
Schéma kódování
JBIG/MMR/MR/MH
Oprava chyby
ECM
Formát předlohy
Max. šířka: 8 33/64 palců/216 mm, max. délka: 14 1/64 palců /356 mm
Automatické podávání
dokumentů
Max. 50 listů
Rozlišení skeneru
Vodorovné × svislé
200 x 100 dpi Normální (8 bodů/mm × 3,85 čar/mm)
200 x 200 dpi Jemné (8 bodů/mm × 7,7 čar/mm)
200 x 400 dpi Velmi jemné (8 bodů/mm × 15,4 čar/mm)
400 x 400 dpi Extra jemné (16 bodů/mm × 15,4 čar/mm)
Rozlišení tisku
600 × 600 dpi
Odstíny
256 odstínů (chybová difúze)
Tlačítko rychlé volby
22 tlačítek
Přenos na více stanic
Max. 100 cílů
Náhradní příjem do paměti
256 listů nebo více (s použitím ITU-T A4 #1)
Kapacita paměti pro obrazy
3,5 MB (standardní) (pro přijaté faxy)
Výstup zprávy
Zpráva o výsledku odeslání, zpráva o výsledku příjmu, zpráva o úlohách
zrušených před odesláním, zpráva o činnosti, stavová stránka
Dodatek-3
Seznam nabídek
Funkční klávesy na displeji hlášení a ovládacím panelu mají následující nabídky. Při ovládání zařízení podle
potřeby nahlédněte do tohoto seznamu. Klepnutím na číslo stránky níže se přesunete na postup nastavení
příslušné funkce.
Tlačítko FAX
Tlačítko Function Menu
Velikost předlohy
Originální obraz
RozlišOdesFaxu (strana 3-6)
Orient.originálu
Průběžné skenování
ZadáníNázSouboru
ZprávDokončÚlohy
Opož.odes.faxu
Přímé odesl.faxu (strana 3-2)
Dotaz naPříjFaxu
Sytost (strana 3-7)
Oboustr.
Tlačítko Status/
Job Cancel
Stav odes. úlohy (strana 3-8, strana 3-12)
Naplánov. úloha (strana 3-13)
Tisk deníku úloh
Odsl. deník úloh
Prot. ulož. úl.
FAX (strana 3-13,)
Tlačítko
Document Box
Schránka podadresy
Schr. na dot.
Dodatek-4
Uložit soubor
Pokračování z předchozí strany
Tlačítko System
Menu/Counter
Zpráva
Tisk zprávy
NastZprávSprávce
NastZprávyVýsled
Společná
nastavení
Zvuk
Orig/NastPapíru
Nastavení data
Nast. časovače
Fax
Odes/příjem spol
Přenos
Příjem
Stavová stránka
Zpráva o OdchFax
Zpráva oPříchFax
Odeslat výsledek
Výsledek FAX RX
ZprávDokončÚlohy
Reproduktor faxu (strana 5-8)
Monitor faxu (strana 5-8)
Nast.zásobníku 1 (strana 5-10)
Nast.zásobníku 2 (strana 5-10)
Nast.zásobníku 3 (strana 5-10)
Datum a čas (strana 2-5)
Časové pásmo (strana 2-5)
Letní čas (strana 2-5)
Nevyužitý čas (strana 5-9)
Šifrovací klíč
TTI (strana 2-2)
Název místního faxu (strana 2-2)
ID místního faxu (strana 2-4)
Číslo místního faxu (strana 2-4)
Režim vytáč.faxu
Počet opakování (strana 5-9)
Typ média faxu (strana 5-10)
Vyzv. (norm.) (strana 5-12)
Vyzvánění (TAD) (strana 5-12)
Vyzv. (Fax/Tel) (strana 5-12)
Nast. předávání
Předávání
Cíl předání:
Formát souboru
Předmět – info
Šifr. přenos FTP
Čas předání
ZadáníNázSouboru
Tisk
Pokračování na další straně
Dodatek-5
Pokračování z předchozí strany
FAX
Příjem
OmezOdes/příjmu
Schránka
dokumentů
Pole Podadresa
Upravit
cíl
Adresář (strana 3-15)
Schr. na dot.
Nastav. příjmu (strana 3-9, strana 5-13)
Datum/čas příjmu (strana 5-14)
Tisk 2 v 1 (strana 5-14)
Dávkový tisk
Vzdál. SW vytáč.
ŠifrovanýPříjem
OboustrannýTisk
OmezeníOdeslání
Omezení příjmu
Sezn.povol.čísel
Sezn.povol.čísel
Sez.odmít.čísel
Příj. z nezn. č.
Odstr.přen.soub
Přepsat nastav.
Seznam tisku (strana 3-25)
Úpravy / ÚdržbaNastavení služby
Směr č země FAX (strana 5-6)
Nast volání FAX
Nast vzdál diagn
ID dálkové diag.
Dodatek-6
Seznam kódů chyb
Dojde-li k chybě při přenosu, zaznamená se do zprávy o výsledku odeslání/příjmu a zprávy o činnosti jeden
z následujících kódů chyb.
POZNÁMKA: Dojde-li k chybě během komunikace V34, nahradí se U v kódu chyby písmenem E.
Kód chyby
Možná příčina/opatření
Zaneprázdněno
Nepodařilo se navázat spojení s příjemcem ani po
nastaveném počtu opakovaných vytáčení. Odešlete fax
znovu.
ZRUŠENO
Přenos byl zrušen akcí pro zrušení přenosu.
Příjem byl zrušen akcí pro zrušení příjmu.
U00300
V zařízení příjemce došel papír. Zkonzultujte s příjemcem.
U00430 - U00462
Příjem byl zrušen kvůli nesrovnalostem v nastavení
komunikace s odesílajícím zařízením, přestože spojení bylo
navázáno.
U00601 - U00690
Komunikace byla zastavena kvůli selhání zařízení. Odešlete
nebo přijměte fax znovu.
U00700
Komunikace byla zastavena kvůli selhání na straně
odesílajícího nebo přijímajícího zařízení.
U00800 - U00811
Stránka(y) odeslána(y) špatně. Odešlete fax znovu.
U00900 - U00910
Stránka(y) přijata(y) špatně. Požádejte odesílatele o opětovné
zaslání.
U01000 - U01097
Během přenosu došlo k chybě v komunikaci. Odešlete fax
znovu.
U01100 - U01196
Během příjmu došlo k chybě v komunikaci. Požádejte
odesílatele o opětovné zaslání.
U01400
Nepodařilo se navázat komunikaci s odesílajícím nebo
přijímajícím zařízením, protože vytáčení nastavené pro push
linku bylo použito pro pulzní linku.
U01500
Během vysokorychlostního přenosu došlo k chybě
v komunikaci. Odešlete fax znovu.
U01600
Během vysokorychlostního příjmu došlo k chybě
v komunikaci. Požádejte odesílatele o opětovné zaslání
s nižší rychlostí přenosu.
U01700 - U01720
Během vysokorychlostního přenosu došlo k chybě
v komunikaci. Odešlete fax znovu.
Dodatek-7
Kód chyby
Možná příčina/opatření
U01721
Během vysokorychlostního přenosu došlo k chybě
v komunikaci. Nastavená rychlost přenosu patrně není
vhodná pro přijímající zařízení. Snižte rychlost přenosu
a odešlete dokument znovu.
U01800 - U01820
Během vysokorychlostního příjmu došlo k chybě
v komunikaci. Požádejte odesílatele o opětovné zaslání
s nižší rychlostí přenosu.
U01821
Během vysokorychlostního příjmu došlo k chybě
v komunikaci. Nastavená rychlost přenosu patrně není pro
toto zařízení dostupná. Požádejte odesílatele o opětovné
zaslání s nižší rychlostí přenosu.
U03000
Během vyžádaného příjmu nebylo možné přijmout fax,
protože do zařízení druhé strany nebyly vloženy žádné
originály. Zkonzultujte s druhou stranou.
U03200
Byl proveden pokus o příjem přes nástěnku pomocí
podadresy, zatímco zařízení druhé strany je model naší
značky, ale zadaná schránka podadresy neobsahovala žádná
data. Zkonzultujte s druhou stranou.
U03300
Došlo k chybě kvůli jedné ze dvou níže uvedených příčin.
Zkonzultujte s druhou stranou.
1
Zařízení druhé strany je model naší značky a druhá
strana nastavila při vyžádaném příjmu omezení přenosu.
Komunikace byla přerušena, protože heslo nebylo
platné.
2
Zařízení druhé strany je model naší značky a druhá
strana nastavila při příjmu přes nástěnku pomocí
podadresy omezení přenosu. Komunikace byla
přerušena, protože heslo nebylo platné.
U03400
Vyžádaný příjem byl přerušen, protože heslo zadané druhou
stranou neodpovídalo ID místního faxu na přijímajícím
zařízení. Zkonzultujte s druhou stranou.
U03500
Byl proveden pokus o příjem přes nástěnku pomocí
podadresy a zařízení druhé strany je model této značky, ale
zadaná schránka podadresy nebyla zaregistrována v zařízení
druhé strany. Zkonzultujte s příjemcem.
U03600
Zařízení druhé strany je model této značky a příjem přes
nástěnku pomocí podadresy byl přerušen, protože zadané
heslo podadresy nebylo správné. Zkonzultujte s druhou
stranou.
U03700
Byl proveden pokus o příjem přes nástěnku pomocí
podadresy, ale zařízení druhé strany buď nemá funkci pro
komunikaci přes nástěnku pomocí podadresy, nebo nebyly
v žádné ze schránek pro přenos dokumentů (schránek
podadres) žádné originály.
Dodatek-8
Kód chyby
Možná příčina/opatření
U04000
Zadaná schránka podadresy není zaregistrována
v přijímajícím zařízení naší značky nebo podadresa
neodpovídá.
U04100
Přijímající zařízení není vybaveno funkcí pro schránku
podadresy nebo podadresa neodpovídá.
U04200
Šifrovaný přenos byl zrušen, protože zvolená schránka není
zaregistrována.
U04300
Šifrovaný přenos byl zrušen, protože přijímající fax není
vybaven funkcí pro šifrovanou komunikaci.
U04400
Šifrovaný přenos byl zrušen, protože šifrovací klíč
neodpovídá.
U04500
Šifrovaný přenos byl zrušen, protože šifrovací klíč
neodpovídá.
U05100
Přenos byl zrušen, protože požadavky na komunikaci nejsou
splněny kvůli omezení přenosu nastavenému na tomto
zařízení.
Zkonzultujte s příjemcem.
U05200
Přenos byl zrušen, protože požadavky na komunikaci nejsou
splněny kvůli omezení příjmu nastavenému na tomto zařízení.
U05300
Příjem byl odmítnut příjemcem, protože požadavky na
komunikaci nejsou splněny kvůli omezení příjmu
nastavenému na přijímajícím zařízení. Zkonzultujte
s příjemcem.
U14000
Příjem do schránky podadresy byl zastaven, protože v paměti
tohoto zařízení není volné místo. Uvolněte místo v paměti
přesunem uložených dat nebo zrušte příjem do schránky
podadresy.
U14100
Přenos do schránky podadresy v přijímajícím zařízení této
značky byl zastaven, protože v paměti přijímajícího zařízení
není volné místo. Zkonzultujte s příjemcem.
U19000
Příjem přes paměť byl zastaven, protože v paměti tohoto
zařízení není volné místo. Uvolněte místo v paměti přesunem
uložených dat a požádejte odesílatele o opětovné zaslání.
U19100
Příjem přes paměť byl zastaven, protože v paměti
přijímajícího zařízení není volné místo. Zkonzultujte
s příjemcem.
U19300
Přenos byl zastaven kvůli chybě v datech, ke které došlo při
přenosu. Odešlete fax znovu.
Dodatek-9
Dodatek-10
Rejstřík
K
A
Adresář 3-15
Registrace nového cíle 3-15
Tisk seznamu adres 3-25
Výběr cíle 3-23
vyhledání 3-23
Změna/odstranění 3-24
Automatické odesílání 3-2
Automatické přepnutí faxu/telefonu při
příjmu 5-2, 5-13
Automatické přepnutí faxu/záznamníku při
příjmu 5-4, 5-13
Automatický příjem faxů 3-9, 5-13
C
Čas 2-5
Chybová hlášení 6-5
D
Datum 2-5
Datum/čas příjmu 5-14
F
Funkce přepnutí na dálku 6-7
H
Historie faxových úloh 4-3
Deník úloh 4-3
I
Informace o místním faxu 2-4
Komunikace ECM 3-5, 3-19
Komunikace pomocí podadresy 3-5
Komunikace přes nástěnku pomocí podadresy 6-9
Kontrola výsledků přenosu a stavu registrace 4-1
Kontrolky 6-2
N
Nastavení a registrace
Základní postup obsluhy 5-6
Nastavení hlasitosti 5-8
Název místního faxu 2-3
Názvy částí a funkce 1-1
Nelze odeslat dokument. 6-7
Nelze přijmout dokument. 6-7
Nelze provést přenos pomocí podadresy 68
Nelze provést příjem do paměti 6-8
Nevyužitý čas 5-9
Nic se nevytiskne 6-7
O
o účtování
Stavová stránka 4-10
Obrazovka potvrzení cílů 4-13
Opatření při vypínání zařízení 6-4
Opětovné vytáčení 3-29
Změna počtu opakování 5-9
Ovládací panel 1-2
Oznámení e-mailem
Zpráva o výsledku přijetí faxu 4-11
P
PBX 2-7
Podavač originálů 1-5
Přenos přes paměť 3-3
Zrušit 3-12
Příjem do paměti 3-11, 6-8
Přímý přenos 3-3
Zrušit 3-13
Rejstřík-1
Příprava před použitím 2-1
V
R
Vkládání originálů 3-4
Výběr TTI (Transmit Terminal Identification,
identifikace koncového zařízení pro
přenos) 2-2
Vysílání 6-7
Vyžádaný přenos
Vyžádaný příjem 6-8
Vyzvánění 5-12
Řešení potíží 6-7
Režim příjmu 5-13
Rozlišení 3-6
Ruční příjem 5-13
Rych.spuš.přen. 3-5, 3-19
S
Z
Seznam kódů chyb Dodatek-7
Seznam nabídek Dodatek-4
Šifrovaná komunikace 6-7
Šifrovaný 3-5
Specifikace Dodatek-3
Stav odesílání 3-8
Sytost 3-7
T
Tisk/odesílání
přijatých
faxů
podle
požadavků (předávání přes paměť) 6-8
Tlačítka rychlé volby 3-26
Registrace nového cíle 3-26
Výběr cíle 3-27
Změnit/odstranit 3-28
Typ média pro tiskový výstup 5-10
Zařízení (názvy) 1-4
Zpožděný přenos
Okamžitý přenos 3-13
Zrušit 3-13
Zpráva
Zpráva o činnosti 4-8
Zpráva o úlohách zrušených před odesláním 4-7
Zprávy o výsledcích příjmu faxů 4-5
Zprávy o výsledku odeslání 4-5
Zrušit
Zrušení přenosu (přerušení spojení) 313
Zrušení přenosu přes paměť 3-12
Zrušení přímého přenosu 3-13
Zrušení vyžádaného přenosu nebo
přenosu přes nástěnku pomocí
podadresy 3-14
Zrušení zpožděného přenosu 3-13
Rejstřík-2
DIRECTIVE 2002/96/E C ON THE TREATMENT, COLLECTION, RECYCLING AND
DISPOSAL OF ELECTRIC AND ELECTRONIC DEVICES AND THEIR COMPONENTS
INFORMATION
1. FOR COUNTRIES IN THE EUROPEAN UNION (EU)
The disposal of electric and electronic devices as solid urban waste is strictly prohibited: it must be collected separately.
The dumping of these devices at unequipped and unauthorized places may have hazardous effects on health and the
environment.
Offenders will be subjected to the penalties and measures laid down by the law.
TO DISPOSE OF OUR DEVICES CORRECTLY:
a) Contact the Local Authorities, who will give you the practical information you need and the instructions for handling the
waste correctly, for example: location and times of the waste collection centres, etc.
b) When you purchase a new device of ours, give a used device similar to the one purchased to our dealer for disposal.
The crossed dustbin symbol on the device means that:
- when it to be disposed of, the device is to be taken to the equipped waste collection centres and is to be
handled separately from urban waste;
- The producer guarantees the activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedures in
accordance with Directive 2002/96/EC (and subsequent amendments).
2. FOR OTHER COUNTRIES (NOT IN THE EU)
The treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices will be carried out in accordance with the
laws in force in the country in question.
N ° 11-108
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' del COSTRUTTORE secondo ISO/IEC 17050
MANUFACTURER’S CE DECLARATION of CONFORMITY according to ISO/IEC 17050
OLIVETTI S.p.A
Via Jervis, 77 - IVREA (TO) - ITALY
Dichiara sotto la sua responsabilita' che i prodotti:
Declares under its sole responsibility that the products:
Categoria generale:
Equipment category:
Tipo di apparecchiatura:
Product type:
Nome / model:
Opzioni / options:
Apparecchiature per la Tecnologia dell'Informazione
Information Technology Equipment
Stampante Multifunzionale
Multifunctional Printer
d-Color MF2603en, d-Color MF2604en
d-Color MF2603 plus, d-Color MF2604 plus
PF-520, PF-530, IB-23, IB-50
sono CONFORMI alla Direttiva 1999/5/CE del 9 marzo 1999
are in compliance with directive 99/5/EC dated 9th march 1999
e soddisfano i requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica, Consumo Energetico e Sicurezza previsti
dalle Direttive:
and fulfill the essential requirements of Electromagnetic Compatibility, Electrical Power Consumption and
Electrical Safety as prescribed by the Directives:
2004/108/CE del 15 Dicembre 2004; (EMC)
2004/108/EC dated 15th December 2004;
2009/125/CE del 21 Ottobre 2009; (ErP)
2009/125/EC dated 21st October 2009;
2006/95/CE del 12 Dicembre 2006; (LVD)
2006/95/EC dated 12th December 2006;
in quanto progettati e costruiti in conformità alle seguenti Norme Armonizzate:
since designed and manufactured in compliance with the following European Harmonized Standards:
EN 55022:2006 (Limits and methods of measurements of radio interference characteristics of Information
Technology Equipment) / Class B;
EN 61000-3-2:2006 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 2: Limits for harmonic
current emissions (equipment input current  16 A per phase)
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 3:
Limitation of voltage fluctuations and flicker in low voltage supply systems for equipment with rated current up
to and including 16A);
EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 (Electromagnetic Compatibility – Information technology equipment –
Immunity characteristics – Limits and methods of measurement);
EN 60950-1:2006+ A11:2009 (Safety of Information Technology Equipment, including electrical business
equipment.)
EN 60825-1:2007 (Radiation Safety of laser products, equipment classification, requirements and user's guide).
ETSI TBR 21/1998 - Requirements for pan-European approval for connection to the analogue Public Switched
Telephone Networks (PSTN) of TE (excluding TE supporting the voice telephony service) in which network
addressing, if provided, is by means of Dual Tone Multi Frequency (DTMF) signaling.
EN 300 330-1 V1.5.1/2006
EN 300 330-2 V1.3.1/2006
EN 62301:2005 (Household electrical appliances – Measurement of standby power)
La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene attestata mediante l'apposizione della Marcatura CE sul
prodotto.
Compliance with the above mentioned essential requirements is shown by affixing the CE marking on the product.
Ivrea, 27 Maggio 2011
Ivrea, 27th May 2011
Walter Fontani
Quality V.P.
Olivetti S.p.A.
Note: 1) La Marcatura CE è stata apposta nel 2011
Notes: 1) CE Marking has been affixed in 2011
2) Il Sistema della Qualità è conforme alle norme serie UNI EN ISO 9000.
2) The Quality System is in compliance with the UNI EN ISO 9000 series of Standards
Olivetti S.p.A. - Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (To) - Italy - Tel +39 0125 7751 - Cap. Soc. € 83.500.000 R.E.A. 547040 - Cod. Fisc./P.IVA e iscriz. al Reg. Imp. Di Torino 02298700010
Società con unico azionista, Gruppo Telecom Italia - Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.
První vydání 2011.05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising