Olivetti | d-Copia 403MFen-404MFen | Owner Manual | Olivetti d-Copia 403MFen-404MFen Instrukcja obsługi

Olivetti d-Copia 403MFen-404MFen Instrukcja obsługi
PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU
d-COLORMF2604en
Code: 569008pl
PUBLIKACJA WYDANA PRZEZ:
Olivetti S.p.A.
Gruppo Telecom Italia
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY)
www.olivetti.com
Copyright © 2011, Olivetti
Wszelkie prawa zastrzezone
Znak umieszczony na produkcie potwierdza że pr
odukt ten spełnia podstawowe wymagania
jakościowe.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji produktu opisanego w niniejszych instrukcjach w każdym
momencie i bez uprzedzenia.
ENERGY STAR jest znakiem towarowym zarejestrowanym w U.S.A.
Program ENERGY STAR jest to plan redukcji zużycia energii wprowadzony przez Amerykańską Agencję Ochrony
Środowiska w odpowiedzi na konieczność ochrony środowiska oraz w celu promocji projektowania I użytkowania
urządzeń biurowych o lepszej wydajności watogodzinowej.
Zwraca się szczególną uwagę na następujące elementy, które mogą skompromitować wyżej potwierdzoną zgodnoś
ć, jak również źle wpływać na osiągi produktu:
• nieprawidłowe zasilanie elektryczne;
• nieprawidłowa instalacja lub nieprawidłowe lub niewłaściwe stosowanie, lub nieprzestrzeganie ostrzeżeń podan
ych w Instrukcjach Obsługi załączonych do produktu;
• wymiana oryginalnych komponentów lub akcesoriów na inne, nie zatwierdzone przez producenta, lub wymiana
dokonana przez nieupoważniony personel.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana, lub przesłana w
jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub mechaniczny, włącznie z kopiowaniem
kserograficznym, wpisywaniem do pamięci lub do innych systemów do przechowywania i zapisu danych, bez
uprzedniej pisemnej zgody edytora.
Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym podręczniku
Przed rozpoczęciem korzystania z faksu należy przeczytać ten podręcznik.
Rozdziały tego podręcznika oraz części faksu oznaczone symbolami zawierają ostrzeżenia dotyczące
zabezpieczeń, które mają chronić użytkownika, inne osoby i znajdujące się w otoczeniu obiekty oraz zapewniać
prawidłowe i bezpieczne użytkowanie urządzenia. Symbole i ich znaczenia są przedstawione poniżej.
OSTRZEŻENIE:
Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń może
spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.
PRZESTROGA:
Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń może
spowodować obrażenia lub uszkodzenia mechaniczne.
Symbole
Symbol
uwagi.
oznacza, że dana sekcja zawiera ostrzeżenia. Wewnątrz symbolu podany jest określony rodzaj
....
[Ostrzeżenie ogólne]
....
[Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze]
Symbol
wskazuje, że powiązana sekcja zawiera informacje dotyczące zabronionych działań. Rodzaje
zabronionych czynności są podane wewnątrz symbolu.
....
[Ostrzeżenie przed zabronionymi czynnościami]
....
[Demontaż zabroniony]
Symbol  oznacza, że dana sekcja zawiera informacje o czynnościach obowiązkowych. Rodzaje tych
czynności są określone wewnątrz symbolu.
....
[Alarm dotyczący czynności obowiązkowej]
....
[Wyciągnij wtyczkę z gniazdka]
....
[Zawsze podłączaj urządzenie do gniazdka sieciowego
z uziemieniem]
Skontaktuj się z przedstawicielem działu serwisu w celu zamówienia zamiennika, jeżeli ostrzeżenia dotyczące
zabezpieczeń w tym Podręczniku obsługi są nieczytelne lub jeżeli podręcznik nie został dostarczony. (Usługa
odpłatna)
i
<Uwaga>
Ze względu na wprowadzane usprawnienia informacje zawarte w tym podręczniku mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
ii
Wstęp
1
Nazwy i funkcje części
Panel operacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Urządzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Wybór identyfikacji terminalu transmisji (TTI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfiguracja informacji TTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wprowadzanie daty i godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podłączenie do prywatnej centrali abonenckiej PBX (tylko w Europie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2
2-3
2-6
2-8
3
Obsługa FAKSU (podstawowa)
Automatyczne wysyłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Automatyczne odbieranie faksów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10
Anulowanie komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-13
Korzystanie z książki adresowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16
Korzystanie z klawiszy szybkiego dostępu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-27
Wybieranie tego samego odbiorcy (wybieranie ponowne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-30
4
Sprawdzanie wyników transmisji
i stanu zapisywania
Narzędzia do sprawdzania wyników transmisji i stanu zapisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Sprawdzanie historii zadań faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Wydruk raportów administracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Raport wyniku odbioru FAKSU za pośrednictwem poczty elektronicznej . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11
Ekran potwierdzenia miejsc docelowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13
5
Konfiguracja i zapisywanie
Automatyczne włączanie faksu lub telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Automatyczne włączanie faksu lub automatycznej sekretarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
Procedura podstawowej obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
Regulacja głośności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8
Liczba ponowień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-10
Rodzaj nośnika wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-11
Dzwonki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-13
Tryb odbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-14
Data/godzina odbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-15
6
Rozwiązywanie problemów
Funkcjonowanie wskaźników podczas operacji wysyłania/odbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reagowanie na miganie kontrolek ATTENTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Środki ostrożności związane z wyłączaniem zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komunikaty o błędach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-2
6-3
6-4
6-5
6-8
Dodatek
Sposób wpisywania znaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dodatek-2
iii
Dane techniczne (funkcja faksu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dodatek-3
Lista menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dodatek-4
Lista kodów błędów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dodatek-7
Indeks
iv
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje o podręczniku obsługi
Niniejszy podręcznik obsługi zawiera informacje dotyczące korzystania z funkcji faksu niniejszego urządzenia.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z podręcznikiem obsługi.
Podczas obsługi należy korzystać z podręcznika obsługi urządzenia w celu uzyskania informacji na tematy
wymienione poniżej.
•
Wymiana pojemnika tonera i i pojemnika
na zużyty toner.
Ostrzeżenia dotyczące obsługi
•
Usuwanie zaciętego papieru
Ładowanie papieru
•
Usuwanie awarii
•
Czyszczenie
•
Etykiety ostrzegawcze
•
Ostrzeżenia dotyczące instalacji
•
•
v
Informacje ogólne
Informacje prawne
PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ODBIERANYCH
DOKUMENTÓW, JEŚLI POWSTAŁA ONA W WYNIKU USZKODZEŃ SYSTEMU FAKSU, USTEREK,
NIEPRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI LUB DZIAŁANIA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH, TAKICH JAK
PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ STRAT EKONOMICZNYCH LUB UTRATY
ZYSKÓW WSKUTEK NIEWYKORZYSTANIA MOŻLIWOŚCI NA SKUTEK NIEODEBRANIA POŁĄCZEŃ LUB
NAGRANYCH W ZWIĄZKU Z TYM WIADOMOŚCI.
Informacje o znakach towarowych
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader i PostScript są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems
Incorporated.
Wszystkie pozostałe nazwy firm i produktów użyte w niniejszym podręczniku obsługi są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. W niniejszym podręczniku nie stosuje się znaków
™ i ®.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk
of fire, electric shock and injury to persons, including the following:
CAUTION: To reduce the risk of fire, use only No.26 AWG or larger UL listed or CSA certified
telecommunication line cord.
1
Do not use this product near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub,
in a wet basement or near a swimming pool.
2
Avoid using a telephone (other than a cordless type) during an electrical storm. There may be a remote
risk of electric shock from lightning.
3
Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.
4
Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They
may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
vi
IMPORTANTES MESURES DE SECURITE
Certaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l'utilisation de matériel téléphonique afin de réduire
les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures. En voici quelques unes:
1
Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, p. ex., près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un
bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2
Eviter d'utiliser le téléphone (sauf s'il s'agit d'un appareil sans fil) pendant un orage électrique. Ceci peut
présenter un risque de choc électrique causé par la foudre.
3
Ne pas utiliser l'appareil téléphonique pour signaler une fuite de gaz s'il est situé près de la fuite.
4
Utiliser seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les
piles dans le feu: elles peuvent exploser. Se conformer aux règlements pertinents quant à l'élimination
des piles.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS
vii
Deklaracje zgodności z dyrektywami europejskimi
DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI 2004/108/WE, 2006/95/EWG, 93/68/EWG, 1999/5/WE i 2009/
125/WE
Deklarujemy, przejmując pełną odpowiedzialność, że produkt, którego dotyczy ta deklaracja, jest zgodny
z następującymi specyfikacjami:
Ograniczenia i metody pomiaru parametrów
odporności sprzętu informatycznego
EN55024
Ograniczenia i metody pomiaru zakłóceń
radiowych emitowanych przez sprzęt
informatyczny
EN55022 Class B
Ograniczenia emisji zakłóceń harmonicznych dla
prądu o natężeniu 16 A na fazę
EN61000-3-2
Ograniczenia wahań napięcia i migotania
w urządzeniach zasilanych niskim napięciem
o natężeniu nominalnym równym 16 A
EN61000-3-3
Bezpieczeństwo eksploatacji sprzętu
informatycznego, w tym sprzętu elektrycznego
EN60950-1
Urządzenie końcowe (TE);
Wymagania przyłączeniowe dotyczące
zatwierdzania na obszarze Europy podłączania
urządzeń końcowych do analogowych publicznych
komutowanych sieci telefonicznych
(z wyłączeniem urządzeń końcowych
wspomagających usługi telefonii głosowej),
w których adresowanie sieci, jeśli jest zapewnione,
wykorzystuje wybieranie dwutonowe
wieloczęstotliwościowe (DTMF).
TBR 21
viii
Regulacje techniczne dotyczące urządzeń końcowych
Niniejsze urządzenie końcowe spełnia wymagania następujących norm:
•
TBR21
•
DE 08R00
Narodowa norma AN
dla Niemiec
•
AN 01R00
Norma AN dla Portugalii
•
DE 09R00
Narodowa norma AN
dla Niemiec
•
AN 02R01
Norma AN dla Szwajcarii i Norwegii
•
DE 12R00
Narodowa norma AN
dla Niemiec
•
AN 05R01
Norma AN dla Niemiec, Hiszpanii, Grecji,
Portugalii i Norwegii
•
DE 14R00
Narodowa norma AN
dla Niemiec
•
AN 06R00
Norma AN dla Niemiec, Grecji i Portugalii
•
ES 01R01
Narodowa norma AN
dla Hiszpanii
•
AN 07R01
Norma AN dla Niemiec, Hiszpanii,
Portugalii i Norwegii
•
GR 01R00
Narodowa norma AN
dla Grecji
•
AN 09R00
Norma AN dla Niemiec
•
GR 03R00
Narodowa norma AN
dla Grecji
•
AN 10R00
Norma AN dla Niemiec
•
GR 04R00
Narodowa norma AN
dla Grecji
•
AN 11R00
Norma AN dla Portugalii
•
NO 01R00
Narodowa norma AN
dla Norwegii
•
AN 12R00
AN dla Hiszpanii
•
NO 02R00
Narodowa norma AN
dla Norwegii
•
AN 16R00
Uwaga ogólna
•
P 03R00
Narodowa norma AN
dla Portugalii
•
DE 03R00
Narodowa norma AN dla Niemiec
•
P 04R00
Narodowa norma AN
dla Portugalii
•
DE 04R00
Narodowa norma AN dla Niemiec
•
P 08R00
Narodowa norma AN
dla Portugalii
•
DE 05R00
Narodowa norma AN dla Niemiec
ix
Deklaracja zgodności sieciowej
Producent oświadcza, że urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w publicznych komutowanych sieciach
telefonicznych w następujących krajach:
Austria
Francja
Liechtenstein
Słowacja
Belgia
Niemcy
Litwa
Słowenia
Bułgaria
Grecja
Luksemburg
Hiszpania
Cypr
Węgry
Malta
Szwecja
Czechy
Islandia
Norwegia
Szwajcaria
Dania
Irlandia
Polska
Holandia
Estonia
Włochy
Portugalia
Wielka Brytania
Finlandia
Łotwa
Rumunia
x
Wstęp
Informacje o podręczniku
Niniejszy podręcznik zawiera następujące rozdziały.
Rozdział 1 – Nazwy i funkcje części
Zawiera opis części urządzenia i klawiszy panelu operacyjnego.
Rozdział 2 – Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Zawiera instrukcje dotyczące wprowadzania ustawień niezbędnych przed rozpoczęciem użytkowania faksu
Rozdział 3 – Obsługa FAKSU (podstawowa)
Zawiera instrukcje dotyczące obsługi podstawowych funkcji faksu, takich jak wysyłanie i odbieranie oryginałów.
Rozdział 4 – Sprawdzanie wyników transmisji i stanu zapisywania
Zawiera instrukcje dotyczące sprawdzania na wyświetlaczu urządzenia stanu ostatnich transmisji. Ponadto
zawiera on instrukcje dotyczące drukowania raportów administracyjnych w celu sprawdzenia wyników
komunikacji, ustawień oraz stanu danych zapisanych w urządzeniu.
Rozdział 5 – Konfiguracja i zapisywanie
Zawiera instrukcje dotyczące zapisywania ustawień funkcji, takich jak regulacja głośności i dźwięk alarmu.
Rozdział 6 – Rozwiązywanie problemów
Zawiera instrukcje dotyczące reagowania na błędy i rozwiązywania problemów.
Dodatek
Zawiera instrukcje dotyczące wprowadzania znaków oraz dane techniczne urządzenia.
xi
Oznaczenia stosowane w tym podręczniku
W podręczniku stosuje się następujące oznaczenia w zależności od typu opisu.
Oznaczenie
Opis
Przykład
Pogrubienie
Oznacza klawisze panelu operacyjnego lub
ekran wyświetlany na komputerze.
Naciśnij klawisz Start.
[Zwykły]
Oznacza pozycję wybieraną na
wyświetlaczu.
Wybierz opcję [System].
Kursywa
Oznacza komunikat pojawiający się na
wyświetlaczu.
Wyświetlany jest komunikat Gotowa do
kopiowania.
Służy również do podkreślenia kluczowego
terminu, frazy lub oznacza odwołanie do
dodatkowych informacji.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na
ten temat, patrz podręczniku obsługi
urządzenia.
Uwaga
Oznacza dodatkową informację lub operację.
Ważne
Wskazuje czynności, które są wymagane lub
zabronione w celu uniknięcia problemów.
WAŻNE:
Przestroga
Oznacza zasady, których należy
przestrzegać, aby uniknąć obrażeń ciała lub
uszkodzenia urządzenia, oraz objaśnia, jak
postępować w takim przypadku.
UWAGA:
Podkreślenie
Funkcja łącza, pozwalająca przejść do
odpowiedniej strony. Ustaw kursor na
podkreślonym tekście i odczekaj, aż kursor
zmieni się w dłoń z wyciągniętym palcem
wskazującym ( ). Następnie kliknij tekst.
(W spisie treści, indeksie i na liście menu
łącza nie są podkreślane.)
NOTATKA:
Patrz Wstęp.
Opis procedury obsługi
W niniejszym podręczniku obsługi procedura naciskania klawiszy na wyświetlaczu jest przedstawiona
w następujący sposób:
Opis w niniejszym
Podręcznik obsługi
Rzeczywista procedura
Wybierz opcje [FAKS] i [Dalej]
w menu Transmisja, [Dalej] w
menu Podstawowe, a następnie
[Zmień] w menu TTI.
Wybierz opcję [FAX].

Wybierz opcję [Dalej] w menu
Transmisja

Wybierz opcję [Dalej] w menu
Podstawowe

Wybierz opcję [Zmień] w menu TTI.
xii
1 Nazwy i funkcje części
W niniejszym rozdziale zawarto informacje na temat nazw części faksu.
Aby uzyskać informacje na temat innych części, patrz Podręcznik obsługi urządzenia.
•
•
Panel operacyjny ......................................................................................................... 1-2
Urządzenie .................................................................................................................. 1-4
1-1
Nazwy i funkcje części
Panel operacyjny
Aby uzyskać informacje dotyczące nazw klawiszy i wskaźników związanych z funkcjami innymi niż faks, patrz
Podręcznik obsługi urządzenia.
Służy do wyświetlania ekranu Książka adresowa, na którym można dodawać miejsca docelowe.
Wyświetla ekran menu System/Licznik.
Służy do wywoływania danych poprzedniego miejsca docelowego. Służy
również do wprowadzania pauzy podczas wpisywania numeru faksu.
Służy do sprawdzania i dodawania odbiorców.
Wyświetla ekran Document Box.
Wyświetla ekran Status/Job
Cancel.
Służy do przełączania stanu słuchawki między podniesioną
a odłożoną podczas ręcznego wysyłania faksu.
Wyświetla
ekran Copy.
Obszar wyświetlania komunikatów. Podczas
pracy z urządzeniem należy sprawdzać
wyświetlane w tym obszarze komunikaty.
Służy do wybierania menu
wyświetlanego w prawym
dolnym rogu obszaru
wyświetlania komunikatów.
Wyświetla ekran FAKS.
Służy do wybierania miejsc
docelowych przypisanych do
klawiszy szybkiego dostępu
(1–22).
Służy również do rejestrowania
i usuwania miejsc docelowych.
Nieużywane w trybie
faksu.
Miga, gdy
urządzenie pobiera
dane z pamięci.
Pulsuje podczas drukowania
oraz wysyłania/odbierania.
Wyświetla ekran Wyślij.
Służy do wybierania menu
wyświetlanego w lewym dolnym rogu
obszaru wyświetlania komunikatów.
Klawisz modyfikatora do przełączania
między dwoma zestawami klawiszy
szybkiego dostępu (1–11 i 12–22).
Lampka świeci, gdy włączony jest drugi
zestaw klawiszy (12–22).
1-2
Nazwy i funkcje części
1
Służą do wybierania elementu menu, przesuwania kursora
przy wprowadzaniu znaków, zmiany wartości itd.
Usuwa wprowadzone liczby i znaki.
Powoduje wyzerowanie
ustawień i wyświetlenie ekranu
głównego.
Służy do wybierania zaznaczonego
elementu lub zatwierdzania wprowadzonej
wartości.
Powoduje przejście urządzenia w stan
czuwania lub wyjście z niego.
Świeci, gdy
włączone jest
zasilanie
urządzenia.
Wyświetla menu funkcji faksu.
Kończy pracę
(wylogowuje) na ekranie
Administration.
Klawisze numeryczne.
Służą do wprowadzania liczb
i symboli.
Powoduje przejście do poprzedniego ekranu
w obszarze wyświetlania komunikatów.
Służy do przypisywania lub
przywoływania programów.
Świeci lub miga w przypadku wystąpienia błędu.
Służy do anulowania bieżącego zadania
drukowania.
Rozpoczyna operacje wysyłania i przetwarzanie na potrzeby
konfiguracji ustawień.
1-3
Nazwy i funkcje części
Urządzenie
W niniejszym rozdziale znajdują się informacje na temat nazw części faksu.
Aby uzyskać informacje dotyczące części związanych z funkcjami niedotyczącymi faksu, patrz Podręcznik
obsługi urządzenia.
1
4
5
2
3
1
Panel
operacyjny
Ten panel służy do obsługi faksu.
2
Główny
włącznik
zasilania
Aby skorzystać z funkcji faksu lub kopiarki,
należy ustawić ten wyłącznik w pozycji ON.
Ekran komunikatów zostanie podświetlony.
3
Taca
uniwersalna
(MP)
Na tej tacy należy umieścić papier innego typu
niż znajdujący się kasecie (np. papier
specjalny).
4
Złącze LINE
Do tego złącza należy podłączyć przewód
modułowy linii telefonicznej.
5
Złącze TEL
Do tego złącza należy podłączyć przewód
modułowy, jeśli używany jest aparat
telefoniczny.
WAŻNE: Odbieranie faksów, gdy główny wyłącznik zasilania jest wyłączony, nie jest możliwe. Aby spowodować
przejście urządzenia w stan czuwania, naciśnij klawisz Power na panelu operacyjnym.
1-4
Nazwy i funkcje części
Procesor dokumentów
6
1
7
8
9
10
6
Pokrywa modułu
przetwarzania
dokumentów
Tę pokrywę należy otworzyć w razie zacięcia
oryginału w module przetwarzania
dokumentów.
7
Prowadnica
szerokości oryginałów
Należy dopasować tę prowadnicę do
szerokości oryginału.
8
Płyta oryginałów
Na tej płycie należy układać oryginały.
9
Płyta wydawania
oryginałów
Na tę płytę wysuwane są odczytane oryginały.
10
Rączka do otwierania i
zamykania procesora
dokumentów
Należy trzymać ten uchwyt podczas
otwierania lub zamykania modułu
przetwarzania dokumentów.
1-5
Nazwy i funkcje części
1-6
2 Przygotowanie przed rozpoczęciem
użytkowania
Niniejszy rozdział zawiera opis niezbędnych przygotowań urządzenia do użycia.
Klient nie musi wykonywać opisanych niżej czynności, jeśli urządzenie zostało przygotowane
do pracy przez pracownika serwisu.
•
•
•
•
Wybór identyfikacji terminalu transmisji (TTI).............................................................. 2-2
Konfiguracja informacji TTI.......................................................................................... 2-3
Wprowadzanie daty i godziny...................................................................................... 2-6
Podłączenie do prywatnej centrali abonenckiej PBX (tylko w Europie)....................... 2-8
2-1
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Wybór identyfikacji terminalu transmisji (TTI)
Identyfikacja terminalu transmisji (TTI) to zbiór informacji o urządzeniu (terminalu transmisji) drukowany na
faksie w systemie odbiorczym. Informacje zawierają datę i godzinę transmisji, liczbę przesyłanych stron, nazwę
faksu lokalnego oraz numer/ID faksu lokalnego. To urządzenie pozwala użytkownikowi zdecydować, czy dane
TTI będą drukowane przez urządzenie odbiorcze. Można też zdecydować, czy informacje TTI będą drukowane
w obrębie przesyłanego obrazu, czy poza jego krawędziami.
NOTATKA: Zazwyczaj w ramach identyfikacji terminalu transmisji drukowana jest nazwa faksu lokalnego.
Natomiast w przypadku włączenia funkcji rozliczania zadań i wysłania oryginałów po wprowadzeniu
identyfikatora konta, drukowana jest nazwa konta.
TTI:
a b
1
*Wył.
*********************
2 Poza
3 Wewnątrz
1
Naciśnij klawisz System Menu/Counter.
2
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [FAKS].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję
[Transmisja].
5
Naciśnij klawisz OK.
6
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [TTI].
7
Naciśnij klawisz OK.
8
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać miejsce
wydruku informacji lub opcję [Wył.], aby nie
drukować identyfikatora TTI.
9
Naciśnij klawisz OK.
2-2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Konfiguracja informacji TTI
Zarejestruj nazwę (nazwę faksu lokalnego), numer faksu i lokalny identyfikator faksu, drukowane w obszarze
identyfikacji terminalu transmisji (TTI).
Dzięki rejestracji danych TTI odbiorca może łatwo ustalić pochodzenie faksu.
Część obsługiwana
Rejestracja nazwy faksu lokalnego
Zarejestruj nazwę faksu lokalnego, wydrukowaną w obszarze identyfikacji terminalu transmisji.
NOTATKA: Aby zmienić wpis, wykonaj tę samą operację.
Naz. FAKSU lok.: B b
*
S
ABC
[ Tekst ]
1
Naciśnij klawisz System Menu/Counter.
2
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [FAKS].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję
[Transmisja].
5
Naciśnij klawisz OK.
6
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Naz.
FAKSU lok.].
7
Naciśnij klawisz OK.
8
Wpisz nazwę faksu lokalnego do rejestracji.
Można wprowadzić maksymalnie 32 znaki.
NOTATKA: Aby uzyskać szczegółowe informacje
dotyczące wpisywania znaków, patrz Dane techniczne
(funkcja faksu) w Dodatku–3.
9
2-3
Naciśnij klawisz OK.
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Wpisywanie informacji o faksie lokalnym
Zarejestruj informacje o faksie lokalnym (lokalny numer/identyfikator faksu), wydrukowane w obszarze
identyfikacji terminalu transmisji (TTI). Lokalny identyfikator faksu służy do limitowania transmisji.
1
Naciśnij klawisz System Menu/Counter.
2
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [FAKS].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję
[Transmisja].
5
Naciśnij klawisz OK.
Po wpisaniu lokalnego numeru faksu przejdź do
następnego kroku. Po wpisaniu lokalnego numeru
identyfikatora faksu przejdź do kroku nr 10.
Wprowadzanie lokalnego numeru faksu
Lokalny nr FAKSU: T b
*
S
6
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Lokalny
nr FAKSU].
7
Naciśnij klawisz OK.
8
Użyj klawiszy numerycznych, aby wpisać lokalny
numer faksu do rejestracji. Można wprowadzić
maksymalnie 20 znaków.
NOTATKA: Naciśnij klawisz  lub , aby przesunąć
kursor.
W razie potrzeby poprawy numeru naciśnij klawisz
Clear, aby usunąć wybrane cyfry, a następnie
wprowadź nowy numer. Aby usunąć wszystkie
wprowadzone cyfry i powrócić do domyślnego ekranu,
naciśnij klawisz Reset.
9
Naciśnij klawisz OK.
Wprowadzanie lokalnego identyfikatora faksu
10 Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Lok.
iden. FAKSU].
11 Naciśnij klawisz OK.
2-4
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Lok. iden. FAKSU: D b
(0000 - 9999)
****1409*
12 Użyj klawiszy numerycznych, aby wpisać lokalny,
czterocyfrowy identyfikator faksu.
2
13 Naciśnij klawisz OK.
2-5
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Wprowadzanie daty i godziny
Ustaw datę i czas na wbudowanym zegarze urządzenia. Należy zwrócić uwagę na to, czy wprowadzana jest
prawidłowa data i czas, ponieważ funkcja opóźnionej transmisji faksu działa na podstawie czasu ustawionego
na tym zegarze.
WAŻNE: Należy regularnie korygować czas wyświetlany na panelu operacyjnym. Na skutek błędów
wyświetlany czas może odbiegać od czasu rzeczywistego.
Nazwa logowania: L b
********************
Hasło logowania:
1
Naciśnij klawisz System Menu/Counter.
2
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Ustaw.
wspólne].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję
[Ustawienie daty].
5
Naciśnij klawisz OK.
6
Zostanie wyświetlony ekran logowania. Następnie
wprowadź nazwę logowania i hasło logowania,
aby się zalogować.
7
Wybierz opcję [Logow.] (prawy klawisz Select).
Zostanie wyświetlone menu Ustawienie daty.
8
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Strefa
czasowa].
9
Naciśnij klawisz OK.
[ Logow. ]
Ustawienie daty: a b
1
Data/czas
*********************
2 Format daty
3 Strefa czasowa
[ Wyjdź ]
Strefa czasowa:
a b
1
*-12:00 Mię.f.dat
*********************
2 -11:00 W. Midway
3 -10:00 Hawaje
10 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać swój region.
11 Naciśnij klawisz OK.
2-6
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
12 Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Czas
letni].
NOTATKA: Jeżeli wybierzesz strefę, w której nie
stosuje się czasu letniego, ekran ustawiania czasu
letniego nie zostanie wyświetlony.
13 Naciśnij klawisz OK.
Czas letni:
a b
1
*Wył.
*********************
2 Wł.
14 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Wł.]
lub [Wył.].
15 Naciśnij klawisz OK.
16 Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Data/
czas].
17 Naciśnij klawisz OK.
Data/czas:
Rok Miesiąc
*2010*
01
(Strefa
czasowa:Tokio)
a b
Dzień
01
18 Naciśnij klawisz  lub , aby przesunąć kursor
w celu ustawienia roku, miesiąca i dnia.
19 Naciśnij klawisz OK.
Data/czas:
a b
Godz.
Min Sek.
****11:
45:
50
(Strefa
czasowa:Tokio)
20 Naciśnij klawisz  lub , aby przesunąć kursor
w celu ustawienia godziny, minut i sekund.
21 Naciśnij klawisz OK.
2-7
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Podłączenie do prywatnej centrali abonenckiej PBX (tylko w Europie)
Jeśli urządzenie jest używane w środowisku, w którym zainstalowano prywatną centralę abonencką PBX w celu
podłączenia wielu telefonów do użytku firmowego, należy wprowadzić jedno z poniższych ustawień centrali
PBX.
NOTATKA: Przed podłączeniem tego urządzenia do centrali PBX zaleca się kontakt z firmą, która
zainstalowała system PBX, aby wykonała podłączenie. Należy pamiętać, że nie można zagwarantować
prawidłowego działania urządzenia w środowisku, w którym jest podłączone do centrali PBX, ponieważ jego
funkcje mogą być ograniczone.
Ustawienie PBX
Pozycja
Wartość
ustawienia
PSTN
Stosowane w przypadku
podłączenia urządzenia do
publicznej komutowanej sieci
telefonicznej (ustawienie
domyślne).
PBX
Stosowane w przypadku
podłączenia urządzenia do centrali
PBX.
0-9
00 - 99
Ustaw numer dostępu do linii
zewnętrznej. W tym celu skontaktuj
się z administratorem centrali PBX.
Ustawienie PSTN/
PBX
Ustawienie
numeru
połączenia
zewnętrznego
Opis
1
Patrz Procedura podstawowej obsługi na stronie
5-6.
2
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Ust. poł.
faks.].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Wybór
centralki].
5
Naciśnij klawisz OK.
6
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [PBX].
7
Naciśnij klawisz OK.
8
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Nr
połącz. PSTN].
9
Naciśnij klawisz OK.
2-8
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
10 Wprowadź numer dostępu do linii zewnętrznej za
pomocą klawiszy numerycznych.
11 Naciśnij klawisz OK.
12 Wybierz opcję [Wyjście] (prawy klawisz Select).
2-9
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
2-10
3 Obsługa FAKSU (podstawowa)
W niniejszym rozdziale zawarto wyjaśnienia dotyczące czynności związanych z podstawową
obsługą faksu.
•
•
•
•
•
•
Automatyczne wysyłanie ............................................................................................. 3-2
Automatyczne odbieranie faksów.............................................................................. 3-10
Anulowanie komunikacji ............................................................................................ 3-13
Korzystanie z książki adresowej................................................................................ 3-16
Korzystanie z klawiszy szybkiego dostępu................................................................ 3-27
Wybieranie tego samego odbiorcy (wybieranie ponowne) ........................................ 3-30
3-1
Obsługa FAKSU (podstawowa)
Automatyczne wysyłanie
W tej części opisano ogólną procedurę transmisji, przeprowadzaną za pomocą klawiszy numerycznych.
Przełączanie do ekranu wysyłania
Część obsługiwana
Gotowa do wysłania.
2010/05/25 12:30
Tekst+zdj. 200x100dpi
[Obr.oryg] [RozFAKS]
1
Naciśnij klawisz FAX. Sprawdź, czy wyświetlony
został podstawowy ekran wysyłania.
NOTATKA: W zależności od ustawień może zostać
wyświetlony ekran książki adresowej. W takim
przypadku naciśnij klawisz Reset w celu wyświetlenia
ekranu wysyłania.
W ramach jednego zadania oprócz faksu można
wysłać wiadomość e-mail lub folder (transmisja SMB/
FTP; Multi Sending). Naciśnij klawisz Send, aby
wybrać adresatów. W celu uzyskania szczegółów patrz
rozdział Wysyłanie w Podręcznik obsługi urządzenia.
Wybór metody transmisji
2
Dostępne są dwie metody transmisji – transmisja
do pamięci i transmisja bezpośrednia. Metodą
domyślną jest transmisja do pamięci.
Aby wybrać metodę transmisji bezpośredniej,
wykonaj następującą procedurę:
Menu funkcji:
a b
7 Inf. o koń. zad.
8 Opóźn. trans. F.
9
Bezp. trans. F.
*********************
[ Wyjście ]
3-2
1
Naciśnij klawisz Function Menu.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Bezp. trans. F.].
3
Naciśnij klawisz OK.
Obsługa FAKSU (podstawowa)
Ustawienie
transmisji
bezpośredniej
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Wł.].
5
Naciśnij klawisz OK.
Opis
Wył.
Uruchamiana jest transmisja do pamięci.
Komunikacja rozpoczyna się po zeskanowaniu oryginałów do
pamięci.
Wł.
Uruchamiana jest transmisja bezpośrednia.
Urządzenie najpierw wybiera numer odbiorcy, a następnie, po
nawiązaniu komunikacji, skanuje oryginały.
NOTATKA: W trybie transmisji bezpośredniej można
wyznaczyć tylko jednego odbiorcę dla każdej
transmisji.
Transmisja do pamięci (oryginały umieszczane w module przetwarzania dokumentów)
Po zeskanowaniu i zapisaniu w pamięci oryginałów umieszczonych w module przetwarzania dokumentów
wybierany jest numer odbiorcy. Ta metoda jest bardzo wygodna, gdyż można wyjąć oryginały z urządzenia
przed zakończeniem ich przesyłania. Nadaje się ona do wysyłania wielostronicowych oryginałów.
Transmisja do pamięci (oryginały umieszczane na powierzchni szyby)
Ta metoda nadaje się do wysyłania faksem książek, których nie można włożyć do modułu przetwarzania
dokumentów. Po zeskanowaniu i zapisaniu w pamięci oryginałów umieszczonych na powierzchni szyby
wybierany jest numer odbiorcy.
NOTATKA: W przypadku wybrania funkcji skanowania ciągłego można zeskanować kolejną stronę po
zapisaniu poprzedniej w pamięci. Po zeskanowaniu każdej strony należy wykonać działanie zezwolenia na
kontynuowanie skanowania ciągłego, a po zapisaniu wszystkich oryginałów do pamięci wybierany jest numer
odbiorcy.
Transmisja bezpośrednia (oryginały umieszczane w module przetwarzania dokumentów)
Po uzyskaniu połączenia z odbiorcą rozpoczyna się skanowanie oryginałów umieszczonych w module
przetwarzania dokumentów. W przypadku wielostronicowych oryginałów każda kolejna strona jest skanowana
po wysłaniu poprzedniej.
Transmisja bezpośrednia (oryginały umieszczane na powierzchni szyby)
Ta metoda nadaje się do wysyłania faksem książek, których nie można włożyć do modułu przetwarzania dokumentów.
Po uzyskaniu połączenia z odbiorcą oryginały umieszczone na powierzchni szyby są skanowane, a następnie
wysyłane.
3-3
3
Obsługa FAKSU (podstawowa)
NOTATKA: W przypadku wybrania funkcji skanowania ciągłego można zeskanować kolejną stronę po
wysłaniu poprzedniej. Po zeskanowaniu każdej strony należy wykonać działanie zezwolenia na
kontynuowanie skanowania ciągłego.
Umieszczanie oryginałów
3
Umieść oryginały na powierzchni szyby lub
w module przetwarzania dokumentów. Aby
uzyskać informacje dotyczące umieszczania
oryginałów, patrz Podręcznik obsługi urządzenia.
4
Wprowadź numer faksu odbiorcy za pomocą
klawiszy numerycznych.
Wybieranie numeru odbiorcy
Wpis nr FAKSU:
*
B b
NOTATKA: Po rozpoczęciu naciskania klawiszy
numerycznych w celu wprowadzenia numeru
wyświetlany jest ekran wprowadzania numeru
faksu.
[ Łańcuch][Szczegół ]
NOTATKA: Numer faksu odbiorcy może
zawierać maksymalnie 64 znaki.
Spacje zostaną wstawione automatycznie, jeśli
w celu przesunięcia kursora na końcu wiersza
zostanie użyty znak  przed wprowadzeniem
kolejnych znaków.
Użyj klawisza  lub , aby przesunąć kursor.
W razie potrzeby poprawy numeru naciśnij klawisz
Clear, aby usunąć wybrane cyfry, a następnie
wprowadź nowy numer. Aby usunąć wszystkie
wprowadzone cyfry i powrócić do domyślnego
ekranu, naciśnij klawisz Reset.
Address Recall/Pause
Naciśnięcie tego klawisza powoduje dodanie
trzysekundowej przerwy podczas wybierania
numeru. Metody tej można użyć na przykład
podczas wybierania numeru odbiorcy na linii
zewnętrznej, aby wstawić pauzę przed ponownym
wybraniem określonego numeru.
3-4
Obsługa FAKSU (podstawowa)
Wpis nr FAKSU:
0123456789*
Wprowadź odpowiednie ustawienia szczegółowe
wysyłania. Naciśnij opcję [Szczegół] (prawy
klawisz Select), aby wyświetlić menu Szcz.faksu.
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Adres
pomocniczy], [Trans. szyfr.], [Pocz. pr. trans.] lub
[ECM] i zmień ustawienia, a następnie naciśnij
klawisz OK.
A b
[Łańcuch ] [Szczegół]
3
Klawisz
Opis
Adres pomocniczy
Wybierz tę opcję, aby nawiązać komunikację przy
użyciu adresu pomocniczego.
Trans. szyfr.
Wybierz tę opcję, aby wysyłać faksy z użyciem
szyfrowania.
Pocz. pr. trans.
Jeśli wystąpi błąd komunikacji, naciśnij ten
klawisz, aby zmienić początkową prędkość
transmisji. Do wyboru są trzy prędkości:
33 600 bitów/s, 14 400 bitów/s i 9 600 bitów/s.
ECM
ECM (tryb poprawiania błędów) to funkcja
automatycznego wysyłania ponownego obrazu,
który został nieprawidłowo wysłany lub odebrany
z powodu wystąpienia zakłóceń na linii
telefonicznej podczas transmisji. Wybierz tę
opcję, aby zmienić ustawienie komunikacji
w trybie ECM.
On Hook
Naciśnij ten klawisz, aby połączyć się z linią
telefoniczną.
Po wprowadzeniu numeru faksu urządzenie
rozpoczyna wybieranie numeru odbiorcy.
Po naciśnięciu tego klawisza można wprowadzić
numer odbiorcy za pomocą klawiszy numerycznych.
Metody wybierania numeru bez użycia klawiszy
numerycznych
•
Korzystanie z książki adresowej (Patrz strona 316.)
•
Korzystanie z klawiszy szybkiego dostępu (Patrz
strona 3-27.)
•
Ręczne wybieranie ponowne (połączenie
ponowne) (Patrz strona 3-30.)
3-5
Obsługa FAKSU (podstawowa)
Wybór rozdzielczości
5
Dobierz rozdzielczość do wysyłanych oryginałów.
•
200 × 100 dpi (normalna) – w przypadku
wysłania oryginałów ze znakami standardowej
wielkości
Typowa wielkość znaków: 10,5 punktu (np.
Rozdzielczość Rozdzielczość)
•
200 × 200 dpi (wysoka) – w przypadku
wysyłania oryginałów ze stosunkowo małymi
znakami i cienkimi liniami
Typowa wielkość znaków: 8 punktów (np.
Rozdzielczość Rozdzielczość)
•
200 × 400 dpi (bardzo wysoka) – w przypadku
wysyłania oryginałów z bardzo małymi
znakami i liniami
Typowa wielkość znaków: 6 punktów (np.
Rozdzielczość Rozdzielczość)
•
400 × 400 dpi (ultrawysoka) – w celu jeszcze
dokładniejszego odwzorowania bardzo małych
znaków i linii
Typowa wielkość znaków: 6 punktów (np.
Rozdzielczość Rozdzielczość)
NOTATKA: Ustawienie domyślne to 200 × 100 dpi
(normalna).
Im wyższa rozdzielczość, tym wyraźniejszy jest obraz.
Jednak wyższa rozdzielczość wymaga również
dłuższego czasu wysyłania. W większości przypadków
zaleca się stosowanie rozdzielczości 400 × 400 dpi
(ultrawysoka).
Rozdzielczość skanowania będzie nie mniejsza niż
rozdzielczość faksu. Jeżeli w określonych warunkach
nie można użyć wybranej rozdzielczości, urządzenie
automatycznie dostosuje rozdzielczość i zmieni
wybrane ustawienie.
3-6
1
Naciśnij klawisz Function Menu.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Rozdz. FAKSU].
3
Naciśnij klawisz OK.
Obsługa FAKSU (podstawowa)
Rozdz. FAKSU:
a b
1
*200x100dpi norm.
*********************
2 200x200 dpi wys.
3 200x400 dpi b.wy.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać
rozdzielczość.
5
Naciśnij klawisz OK.
WAŻNE:
•
W przypadku wybrania wyższej rozdzielczości
obraz będzie wyraźniejszy. Jednak wyższa
rozdzielczość wymaga dłuższego czasu
przesyłania.
•
W przypadku wysyłania faksu w rozdzielczości
200 × 400 dpi (bardzo wysokiej) lub wyższej
faks odbiorcy musi być w stanie odebrać
oryginały tak wysokiej jakości. Jeżeli
urządzenie odbiorcy nie ma takiej możliwości,
oryginały są przesyłane w rozdzielczości 200 ×
200 dpi (wysokiej).
Wybór gęstości
6
Gęstość:
a b
1
*Auto
*********************
2 Ręczne
3-7
Dostosowywanie intensywności podczas
skanowania oryginałów
•
Tryb ręczny (od -3 do +3): można wybrać
jeden z siedmiu poziomów intensywności.
•
Tryb automatyczny: optymalna intensywność
jest określana na podstawie intensywności
oryginałów.
1
Naciśnij klawisz Function Menu.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Gęstość].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Auto] lub [Ręczne].
5
Naciśnij klawisz OK. W przypadku wybrania
opcji [Ręczne] przejdź do punktu 4.
3
Obsługa FAKSU (podstawowa)
Ręczne:
a b
1
u Jaśniejsza -3
*********************
2 v Jaśniejsza -2
3 w Jaśniejsza -1
6
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać
preferowaną intensywność.
7
Naciśnij klawisz OK.
Rozpoczynanie wysyłania
7
Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się transmisja.
NOTATKA: Gdy wybrano opcję Wł. w Sprawdzanie
miejsca docelowego przed wysłaniem, po naciśnięciu
klawisza Start zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia miejsca docelowego. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, patrz Ekran potwierdzenia
miejsc docelowych na stronie 4-13.
Sprawdzanie stanu wysyłania
Stan zad. wys.:
a b
0010
b 0667643333 r
*********************
0011 p Rozsyłanie
0017 b 0324256345
[ Anuluj ]
[ Menu ]
1
Naciśnij klawisz Status/Job Cancel.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Stan zad. wys.].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlona
lista statusów zadań wysyłania.
Anulowanie transmisji
1
3-8
Naciśnij klawisz  lub  na wyżej
przedstawionym ekranie sprawdzania zadań
wysyłania, aby wybrać zadanie do
anulowania.
Obsługa FAKSU (podstawowa)
Stan zad. wys.:
a b
0010 b 0667643333 r
0011 p Rozsyłanie
0017
b 0324256345
*********************
[ Anuluj ]
[ Menu ]
2
Wybierz opcję [Anuluj] (lewy klawisz Select).
3
Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz Select).
Spowoduje to anulowanie transmisji.
NOTATKA: Naciśnięcie klawisza Stop na panelu
operacyjnym podczas skanowania oryginałów
również powoduje anulowanie transmisji.
3-9
3
Obsługa FAKSU (podstawowa)
Automatyczne odbieranie faksów
W przypadku użytkowania tego urządzenia jako faksu, który nie odbiera połączeń telefonicznych, należy
skonfigurować urządzenie do odbioru faksów. Podczas odbierania faksów nie trzeba wykonywać specjalnych
czynności.
Część obsługiwana
Metoda odbioru
To urządzenie oferuje pięć metod odbioru faksów.
•
Auto (Normalny)
•
Auto (FAKS/TEL) (Patrz strona 5-2.)
•
Auto (TAD) (Patrz strona 5-4.)
•
Ręczne
Sprawdzanie i zmienianie metody odbioru
Odbiór:
a b
4 Dzwonki(F./TEL)
5 Ust. przekaz.
6
Ustaw. odbioru
*********************
[ Wyjście ]
1
Naciśnij klawisz System Menu/Counter.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[FAKS].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Odbiór].
5
Naciśnij klawisz OK.
6
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Ustaw. odbioru].
3-10
Obsługa FAKSU (podstawowa)
Ustaw. odbioru:
a b
1
*Auto(Normalny)
*********************
2 Auto(FAKS/TEL)
3 Auto(TAD)
7
Naciśnij klawisz OK.
8
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Auto(Normalny)].
3
9
Naciśnij klawisz OK.
1
Po wysłaniu faksu przez nadawcę urządzenie
dzwoni ustaloną liczbę razy, a następnie
rozpoczyna odbiór faksu.
Rozpocznie się odbiór.
Po rozpoczęciu odbierania miga wskaźnik
Processing.
NOTATKA: Liczbę dzwonków można zmienić. (Patrz
Dzwonki na stronie 5-13).
Informacje dotyczące anulowania odbioru znajdują się
w rozdziale Anulowanie transmisji (zrywanie
komunikacji) na stronie 3-14.
Wydruk odebranych faksów
2
Odebrane oryginały są drukowane na górną tacę,
drukiem do dołu. Górna taca mieści do 150
arkuszy zwykłego papieru (80 g/m²). Jednak liczba
arkuszy zależy od stanu używanego papieru.
WAŻNE:
Usuń cały papier z górnej tacy, gdy liczba
wydrukowanych arkuszy przekroczy maksymalną
liczbę mieszczących się na niej arkuszy
NOTATKA: UWAGAGdy rozmiar oryginału jest po
stronie nadawcy większy niż A4 lub Letter, zostanie on
zmniejszony tak, aby pasował do obsługiwanych
rozmiarów papieru. Jeśli obraz wysyłany przez
nadawcę jest za długi i nie może zostać wydrukowany
na jednej stronie, wydruk u odbiorcy zostanie
podzielony na kilka stron.
3-11
Obsługa FAKSU (podstawowa)
Odbiór do pamięci
Jeżeli urządzenie nie może drukować faksu z powodu
braku lub zacięcia papieru, to tymczasowo zapisuje
nadesłane oryginały do pamięci na obrazy. Drukowanie
rozpocznie się, gdy tylko będzie to możliwe.
Podczas odbioru do pamięci na ekranie Stan,
w obszarze Drukowanie zadań wyświetlane są zadania
wydruku odebranych faksów. Aby wydrukować
odebrane oryginały, włóż papier do szuflady lub wyjmij
zacięty papier.
NOTATKA: Aby uzyskać informacje na temat ekranu
Stan, patrz Podręcznik obsługi urządzenia.
3-12
Obsługa FAKSU (podstawowa)
Anulowanie komunikacji
Metoda anulowania komunikacji z tym urządzeniem zależy od metody transmisji (transmisja do pamięci lub
transmisja bezpośrednia) oraz formy komunikacji. W tej części podręcznika opisano metody anulowania
w różnych sytuacjach.
Anulowanie transmisji do pamięci (podczas skanowania oryginałów)
Aby anulować skanowanie oryginałów podczas
transmisji do pamięci, naciśnij klawisz Stop na panelu
operacyjnym.
Skanowanie oryginałów zostanie przerwane,
a oryginały zostaną wysunięte. Jeżeli oryginały
pozostaną w module przetwarzania dokumentów,
wyjmij je z tacy wydawania oryginałów.
Anulowanie transmisji do pamięci (podczas komunikacji)
Aby podczas transmisji do pamięci anulować komunikację po zakończeniu skanowania do pamięci, należy
wykonać następującą procedurę.
NOTATKA: Jeżeli zarządzanie użytkownikami jest włączone, administrator lub użytkownik
przeprowadzający transmisję do pamięci może anulować zadanie.
Można anulować transmisję, odłączając urządzenie od linii telefonicznej. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, patrz Anulowanie transmisji (zrywanie komunikacji) na stronie 3-14.
Stan zad. wys.:
a b
0010 b 0667643333 r
0011 p Rozsyłanie
0017
b 0324256345
*********************
[ Anuluj ]
[ Menu ]
1
Naciśnij klawisz Status/Job Cancel.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Stan
zad. wys.].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać zadanie do
anulowania.
5
Wybierz opcję [Anuluj] (lewy klawisz Select).
6
Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz Select).
Komunikacja zostanie anulowana.
NOTATKA: Komunikację można również anulować,
wybierając opcję [Menu] (prawy klawisz Select),
następnie opcję [Anulowanie zad.] i naciskając klawisz
OK.
3-13
3
Obsługa FAKSU (podstawowa)
Anulowanie i wysyłanie transmisji opóźnionych (w kolejce)
Wykonaj poniższą procedurę, aby anulować transmisje opóźnione umieszczone w kolejce lub natychmiast
wysłać transmisje opóźnione zamiast czekać określoną ilość czasu.
Zaplan. zadanie: a b
0011 b Rozsyłanie
0017 b 0324256345
0018
b 0756545865
*********************
[ Anuluj ]
[ Menu ]
1
Naciśnij klawisz Status/Job Cancel.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Zaplan. zadanie].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać zadanie do
anulowania. Ewentualnie wybierz zadanie do
natychmiastowego wysłania.
5
Wybierz opcję [Menu] (prawy klawisz Select).
6
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Anulowanie zad.]. Ewentualnie wybierz opcję
[Zacznij teraz], aby wysłać natychmiast wysłać
zadane.
7
Naciśnij klawisz OK.
8
Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz Select).
Komunikacja zostanie anulowana. Ewentualnie,
w przypadku wybrania natychmiastowego
wysłania zadania, rozpoczyna się komunikacja.
Anulowanie transmisji bezpośredniej
Aby anulować komunikację podczas transmisji bezpośredniej, naciśnij klawisz Stop na panelu operacyjnym.
Zeskanowane ekrany zostaną wysunięte, a na wyświetlaczu pojawi się domyślny ekran wysyłania. Jeżeli
oryginały zostaną w module przetwarzania dokumentów, wyjmij je stamtąd.
Anulowanie transmisji (zrywanie komunikacji)
Wykonaj poniższą procedurę, aby anulować wysyłanie lub odbieranie faksów poprzez odłączenie urządzenia
od linii telefonicznej podczas komunikacji.
1
3-14
Naciśnij klawisz Status/Job Cancel.
Obsługa FAKSU (podstawowa)
FAKS:
b
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[FAKS].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Wybierz opcję [Li. wył.] (lewy klawisz Select).
3
Wysyłanie...
[Li. wył.][ Dziennik]
5
Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz Select).
Spowoduje to odłączenie linii.
Anulowanie transmisji w trybie odpytywania
Aby anulować transmisję w trybie odpytywania, usuń oryginał odpytywania zapisany w skrzynce odpytywania.
3-15
Obsługa FAKSU (podstawowa)
Korzystanie z książki adresowej
Faks adresata można wybrać z książki adresowej.
Część obsługiwana
Zapisywanie nowego miejsca docelowego
W książce adresowej można zapisywać nowe miejsca docelowe. Dostępne są dwie metody zapisu – zapis
kontaktu i zapis grupy. Druga metoda służy do zapisywania wielu kontaktów w jednej pozycji.
Zapisywanie kontaktu (faks)
Można zapisać maksymalnie 100 miejsc docelowych. Dla każdego miejsca docelowego można zapisać nazwę
tego miejsca, numer faksu, parametry komunikacji z użyciem adresu pomocniczego, szyfrowanie, prędkość
początkową transmisji oraz parametry komunikacji ECM.
Edytuj m. docel.: a b
1
Książka adresowa
*********************
2 Druk. listy
[ Wyjście
1
Naciśnij klawisz System Menu/Counter.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Edytuj m. docel.].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Książka adresowa].
5
Naciśnij klawisz OK.
6
Wybierz opcję [Menu] (prawy klawisz Select).
]
Książka adresowa: a b
k
Design
*********************
l Fiala
l Maury
[ Menu ]
3-16
Obsługa FAKSU (podstawowa)
Menu:
a b
1 Szczeg.Edycja
2 Usuń
3
Dodaj adres
*********************
[ Wyjście ]
7
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Dodaj
adres].
8
Naciśnij klawisz OK.
9
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Kontakt].
10 Naciśnij klawisz OK.
Szczegół:
Numer adresu:
053
[
C b
7/ 7
Edytuj
11 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Numer adresu].
]
12 Wybierz opcję [Edytuj] (prawy klawisz Select).
Numer adresu:
(001 - 120)
*****053*
D b
13 Użyj klawiszy numerycznych, aby wprowadzić
dowolny numer adresu w zakresie od 001 do 120.
NOTATKA: Numer adresu stanowi numer
identyfikacyjny dla każdego miejsca docelowego.
Można wybrać dowolny ze 120 numerów – 100 dla
kontaktów indywidualnych i 20 dla grup.
14 Naciśnij klawisz OK.
Szczegół:
Nazwa kontaktu
[
C b
1/ 7
Edytuj
15 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Nazwa kontaktu].
]
16 Wybierz opcję [Edytuj] (prawy klawisz Select).
Nazwa kontaktu:
A b
Sally*
S
ABC
[ Tekst ]
17 Do wprowadzenia nazwy miejsca docelowego
wyświetlanej w książce adresowej użyj klawiszy
numerycznych. Można wprowadzić maksymalnie
32 znaki.
3-17
3
Obsługa FAKSU (podstawowa)
NOTATKA: Aby uzyskać szczegółowe informacje
dotyczące wpisywania znaków, patrz Dane techniczne
(funkcja faksu) w Dodatku–3.
18 Naciśnij klawisz OK.
C b
3/ 7
Szczegół:
b Nr FAKSU:
0667640000
[
Edytuj
19 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Nr
FAKSU].
]
20 Wybierz opcję [Edytuj] (prawy klawisz Select).
Wpis nr FAKSU:
0667640000*
S
A b
[Szczegół ]
21 Do wprowadzenia numeru faksu adresata użyj
klawiszy numerycznych. Można wprowadzić
maksymalnie 32 znaki.
NOTATKA: Aby uzyskać szczegółowe informacje
dotyczące wpisywania znaków, patrz Dane techniczne
(funkcja faksu) w Dodatku–3.
Address Recall/Pause
Naciśnięcie tego klawisza powoduje dodanie
trzysekundowej przerwy podczas wybierania numeru.
Metody tej można użyć na przykład podczas
wybierania numeru odbiorcy na linii zewnętrznej, aby
wstawić pauzę przed ponownym wybraniem
określonego numeru.
Szcz.faksu:
C b
Adres pomocniczy:1/ 4
1234567890123
OOOOOOOOOO
[ Edytuj
22 Wybierz opcję [Szczegół] (prawy klawisz Select),
a następnie użyj klawisza  lub , aby wybrać
opcję [Adres pomocniczy]. Jeśli adres pomocniczy
nie jest używany, przejdź do punktu 28.
23 Wybierz opcję [Edytuj] (prawy klawisz Select).
Adres pomocniczy: C b
S
1234567890123V
24 Do wprowadzenia adresu pomocniczego użyj
klawiszy numerycznych. Można wprowadzić
maksymalnie 20 znaków.
NOTATKA: Adres pomocniczy może zawierać cyfry
od 0 do 9, spacje oraz znaki „#” i „*”
25 Naciśnij klawisz OK.
3-18
Obsługa FAKSU (podstawowa)
26 Do wprowadzenia hasła dostępu do adresu
pomocniczego użyj klawiszy numerycznych.
Można wprowadzić maksymalnie 20 znaków.
NOTATKA: Hasło dostępu do adresu pomocniczego
może zawierać cyfry od 0 do 9, znaki alfabetu, spacje
oraz znaki „#” i „*”.
27 Naciśnij klawisz OK.
Szcz.faksu:
C b
Trans. szyfr.:
2/ 4
Klucz 02
0000
[ Zmień ]
28 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Trans.
szyfr.]. Jeśli transmisja szyfrowana nie jest
używana, przejdź do punktu 38.
29 Wybierz opcję [Zmień] (prawy klawisz Select).
Szyfrowanie:
a b
1
*Wył.
*********************
2 Wł.
30 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Wł.].
31 Naciśnij klawisz OK.
32 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać żądany
numer klucza szyfrującego.
33 Naciśnij klawisz OK.
NOTATKA: Klucz szyfrujący należy zapisać
wcześniej.
Skrzynka szyfr.: a b
1
*Wył.
*********************
2 Wł.
34 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Wł.]
lub [Wył.].
35 Naciśnij klawisz OK. Przejdź do następnego
punktu lub punktu 38, jeśli w punkcie 34 wybrano
odpowiednio opcję [Wł.] lub [Wył.].
36 Do wprowadzenia numeru skrzynki szyfrującej (4cyfrowego) użyj klawiszy numerycznych.
3-19
3
Obsługa FAKSU (podstawowa)
37 Naciśnij klawisz OK.
Szcz.faksu:
C b
Pocz. pr. trans.:3/ 4
33 600 b/s
38 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Pocz.
pr. trans.] lub [ECM] i wprowadzić odpowiednie
zmiany w ustawieniach, a następnie naciśnij
klawisz OK.
[ Zmień ]
Klawisz
Opis
Pocz. pr. trans.
Wybierz tę opcję, aby zmienić początkową prędkość
transmisji. Do wyboru są trzy prędkości:
33 600 bitów/s, 14 400 bitów/s i 9 600 bitów/s.
ECM
ECM (tryb poprawiania błędów) to funkcja
automatycznego wysyłania ponownego obrazu, który
został nieprawidłowo wysłany lub odebrany z powodu
wystąpienia zakłóceń na linii telefonicznej podczas
transmisji. Wybierz tę opcję, aby zmienić ustawienie
komunikacji w trybie ECM.
39 Użyj klawisza  lub , aby sprawdzić, czy każda
pozycja została wprowadzona prawidłowo.
40 Naciśnij klawisz OK.
41 Ponownie naciśnij klawisz OK.
42 Użyj klawisza  lub , aby sprawdzić, czy miejsce
docelowe zostało wprowadzone prawidłowo.
43 Naciśnij klawisz OK. Miejsce docelowe zostanie
dodane do książki adresowej.
Zapisywanie grupy
Można zapisać wiele miejsc docelowych w jednej pozycji książki adresowej. Ta metoda jest bardzo wygodna,
gdyż umożliwia wybór wielu miejsc docelowych jednocześnie. Można zapisać maksymalnie 20 grup.
NOTATKA: Do zapisu grupy konieczne jest wcześniejsze zapisanie miejsc docelowych jako kontaktów.
Zapisz wcześniej wymagane kontakty.
1
Naciśnij klawisz System Menu/Counter.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Edytuj m. docel.].
3
Naciśnij klawisz OK.
3-20
Obsługa FAKSU (podstawowa)
Edytuj m. docel.: a b
1
Książka adresowa
*********************
2 Druk. listy
[ Wyjście
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Książka adresowa].
5
Naciśnij klawisz OK.
6
Wybierz opcję [Menu] (prawy klawisz Select).
7
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Dodaj
adres].
8
Naciśnij klawisz OK.
9
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Grupa].
]
Książka adresowa: a b
k
Design
*********************
l Fiala
l Maury
[ Menu ]
Menu:
a b
1 Szczeg.Edycja
2 Usuń
3
Dodaj adres
*********************
[ Wyjście ]
10 Naciśnij klawisz OK.
Szczegół:
Numer adresu:
019
[
C b
4/ 4
Edytuj
11 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Numer adresu].
]
12 Wybierz opcję [Edytuj] (prawy klawisz Select).
Numer adresu:
(001 - 120)
*****053*
C b
13 Użyj klawiszy numerycznych, aby wprowadzić
dowolny numer adresu w zakresie od 001 do 120.
NOTATKA: Numer adresu stanowi numer
identyfikacyjny dla każdego miejsca docelowego.
Można wybrać dowolny ze 120 numerów – 100 dla
kontaktów indywidualnych i 20 dla grup.
14 Naciśnij klawisz OK.
3-21
3
Obsługa FAKSU (podstawowa)
C b
1/ 4
Szczegół:
Nazwa grupy:
[
Edytuj
15 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Nazwa grupy].
]
16 Wybierz opcję [Edytuj] (prawy klawisz Select).
A b
Nazwa grupy:
Sekcja GUI*
S
ABC
Tekst
[
]
17 Do wprowadzenia nazwy grupy wyświetlanej
w książce adresowej użyj klawiszy numerycznych.
Można wprowadzić maksymalnie 32 znaki.
NOTATKA: Aby uzyskać szczegółowe informacje
dotyczące wpisywania znaków, patrz Dane techniczne
(funkcja faksu) w Dodatku–3.
18 Naciśnij klawisz OK.
C b
3/ 4
Szczegół:
Członek grupy:
30
[
Edytuj
19 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Członek grupy].
]
20 Wybierz opcję [Edytuj] (prawy klawisz Select).
Członek grupy:
a b
21 Wybierz opcję [Menu] (prawy klawisz Select).
p Morgan
b Morgan
G Sally
[
Menu
]
22 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Dodaj
członka].
23 Naciśnij klawisz OK.
24 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać miejsce
docelowe (indywidualne), które ma być dodane do
grupy.
NOTATKA: Miejsca docelowe można wyszukiwać za
pomocą ich nazw.
25 Naciśnij klawisz OK.
3-22
Obsługa FAKSU (podstawowa)
26 Wybierz opcję [Menu] (prawy klawisz Select).
27 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Wybierz].
28 Naciśnij klawisz OK.
29 Powtórz czynności od punktu 21 do 28, aby dodać
więcej miejsc docelowych.
30 Naciśnij klawisz Back.
31 Użyj klawisza  lub , aby sprawdzić, czy grupa
została wprowadzona prawidłowo.
32 Naciśnij klawisz OK. Grupa zostanie dodana do
książki adresowej.
3-23
3
Obsługa FAKSU (podstawowa)
Wybieranie miejsca docelowego z książki adresowej
Wybierz zapisane w książce adresowej miejsce docelowe.
Gotowa do wysłania.
2010/01/01 12:30
1
Na ekranie głównym wysyłania naciśnij klawisz
Address Book.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Książka adresowa].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać miejsce
docelowe.
5
Naciśnij klawisz OK. Wybrane miejsce docelowe
zostanie wyświetlone na liście zapisanych miejsc
docelowych.
Tekst+zdj.200x100 dpi
[Obr.oryg] [RozFAKS]
Wybierz ks.adres.:a b
t
Książka adresowa
*********************
t Zewn. ks. adres.
[ Wyjście
]
Książka adresowa: a b
k
Design
*********************
l Fiala
l Maury
[ Menu ]
Wyszukiwanie miejsca docelowego
Można wyszukać miejsce docelowe zapisane w książce adresowej.
1
Na ekranie głównym wysyłania naciśnij klawisz
Address Book.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Książka adresowa].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Wybierz opcję [Menu] (prawy klawisz Select).
3-24
Obsługa FAKSU (podstawowa)
Menu:
a b
1 Wybierz
2 Szczegół
3 Znajdź(nazwa)
*********************
Znajdź(nazwa):
A b
ma*
S
ABC
[ Tekst ]
5
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Znajdź(nazwa)].
6
Naciśnij klawisz OK.
7
Do wprowadzenia nazwy szukanego miejsca
docelowego użyj klawiszy numerycznych.
NOTATKA: Aby uzyskać szczegółowe informacje
dotyczące wpisywania znaków, patrz Dane techniczne
(funkcja faksu) w Dodatku–3.
8
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony wynik
wyszukiwania.
Zmiana/Usuwanie zapisanej zawartości
Dane dotyczące miejsc docelowych (kontaktów) lub grup można zmienić bądź usunąć.
Książka adresowa: a b
k
Design
*********************
l Fiala
l Maury
[ Menu ]
1
Naciśnij klawisz System Menu/Counter.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Edytuj m. docel.].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Książka adresowa].
5
Naciśnij klawisz OK.
6
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać miejsce
docelowe lub grupę do edycji.
7
Wybierz opcję [Menu] (prawy klawisz Select).
8
Edycja zapisanego kontaktu
3-25
1
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Szczeg.Edycja].
2
Naciśnij klawisz OK.
3
Zmień dane dotyczące miejsca docelowego.
Więcej informacji znajduje się w punktach od
11 do 39 części Zapisywanie kontaktu (faks).
3
Obsługa FAKSU (podstawowa)
Edycja grupy
1
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Szczeg.Edycja].
2
Naciśnij klawisz OK.
3
Zmień dane dotyczące grupy. Więcej
informacji znajduje się w punktach od 11 do
18 części Zapisywanie grupy. Informacje
dotyczące dodawania miejsc docelowych do
grupy znajdują się w punktach od 19 do 28
części Zapisywanie grupy.
Usuwanie zapisanego kontaktu lub grupy
9
1
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Usuń].
2
Naciśnij klawisz OK.
3
Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz Select).
Spowoduje to usunięcie wybranego miejsca
docelowego lub grupy.
Naciśnij klawisz OK.
10 Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz Select). Fakt
zmiany lub usunięcia zapisanych danych zostanie
uwzględniony w książce adresowej.
Drukowanie listy adresów
Listę adresów zapisanych w książce adresowej można wydrukować.
Listę można uporządkować według nazw lub numerów adresów miejsc docelowych.
1
Naciśnij klawisz System Menu/Counter.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Edytuj m. docel.].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Druk.
listy].
5
Naciśnij klawisz OK.
6
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Lista
faksu (In)] albo [Lista faksu (Nr)].
7
Naciśnij klawisz OK.
8
Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz Select). Lista
zostanie wydrukowana.
3-26
Obsługa FAKSU (podstawowa)
Korzystanie z klawiszy szybkiego dostępu
Za pomocą klawiszy szybkiego dostępu znajdujących się na panelu operacyjnym można otworzyć książkę
adresową.
Część obsługiwana
3
Zapisywanie nowego klawisza szybkiego dostępu
Do klawisza szybkiego dostępu można przypisać miejsce docelowe (kontakt lub grupę) z książki adresowej.
Można przypisać maksymalnie 22 miejsca docelowe.
Wyb. nr klawisza: a b
1
Nr 1
*********************
2 Nr 12
[ Wyjście
1
Naciśnij klawisz szybkiego dostępu, który ma być
zapisany, i przytrzymaj go przez 2 sekundy.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać numer, do
którego ma być przypisane miejsce docelowe.
Numery od 12 do 22 funkcjonują jako numery
klawiszy szybkiego dostępu po naciśnięciu
klawisza Shift Lock.
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać miejsce
docelowe (indywidualne) z książki adresowej,
które ma być przypisane do klawisza szybkiego
dostępu.
5
Naciśnij klawisz OK. Miejsce docelowe zostanie
przypisane do klawisza szybkiego dostępu.
]
3-27
Obsługa FAKSU (podstawowa)
Wybór miejsca docelowego za pomocą klawisza szybkiego dostępu
Na ekranie wpisywania miejsca docelowego naciśnij
klawisz szybkiego dostępu, do którego przypisane
jest wybrane miejsce docelowe
Aby wybrać jedno z miejsc docelowych przypisanych
do klawiszy szybkiego dostępu od 12 do 22, naciśnij
klawisz Shift Lock, co spowoduje włączenie kontrolki
obok klawiszy, a następnie naciśnij klawisz szybkiego
dostępu, do którego przypisano wybrane miejsce
docelowe.
3-28
Obsługa FAKSU (podstawowa)
Zmiana/Usuwanie zapisanej zawartości
Można zmienić miejsce docelowe przypisane do klawisza szybkiego dostępu na inne lub usunąć przypisanie
do wybranego klawisza szybkiego dostępu.
NOTATKA: W przypadku zmiany informacji o miejscu docelowym w książce adresowej, aktualizowane są
również te same informacje odnoszące się do klawisza szybkiego dostępu.
Wyb. nr klawisza: a b
1
Nr 1
*********************
2 Nr 12
[ Wyjście
1
Naciśnij klawisz szybkiego dostępu, dla którego
mają być wprowadzone zmiany, i przytrzymaj go
przez 2 sekundy.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać numer do
edycji.
Numery od 12 do 22 funkcjonują jako numery
klawiszy szybkiego dostępu po naciśnięciu
klawisza Shift Lock.
]
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Zmiana miejsca docelowego na inne
1
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Edytuj].
2
Naciśnij klawisz OK.
3
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać nowe
miejsce docelowe (kontakt indywidualny lub
grupę).
4
Naciśnij klawisz OK.
5
Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz Select).
Miejsce docelowe zostanie przypisane do
klawisza szybkiego dostępu.
Usuwanie przypisania
5
3-29
1
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Usuń].
2
Naciśnij klawisz OK.
3
Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz Select).
Przypisanie miejsca docelowego do klawisza
szybkiego dostępu zostanie usunięte.
Wybierz opcję [Wyjście] (prawy klawisz Select).
3
Obsługa FAKSU (podstawowa)
Wybieranie tego samego odbiorcy (wybieranie ponowne)
Funkcja wybierania ponownego umożliwia ponowne wybranie ostatnio wprowadzonego numeru.
Automatyczne wybieranie ponowne
Ta funkcja służy do automatycznego wybierania ponownego numeru odbiorcy, który nie odpowiada podczas
próby wysłania faksu.
Aby włączyć funkcję automatycznego wybierania ponownego, nie trzeba wprowadzać żadnych dodatkowych
ustawień. Z uwagi na to, że urządzenie wybiera numer ponownie w regularnych odstępach czasu, użytkownik
nie musi stale nadzorować urządzenia, nawet jeśli komunikacja z odbiorcą się wydłuża.
NOTATKA: Urządzenie nie wybiera numeru ponownie w przypadku transmisji bezpośredniej.
Liczbę automatycznych wybrań ponownych można zmieniać w zakresie od 0 do 14. Szczegółowe informacje
znajdują się w części Liczba ponowień na stronie 5-10.
Nie można natychmiast wysłać transmisji opóźnionej, gdy urządzenie czeka na ponowne wybranie numeru.
Ręczne wybieranie ponowne (połączenie ponowne)
Użyj tej funkcji, jeśli podczas próby wysłania faksu odbiorca nie odpowiada. Aby wysłać faks do tego samego
odbiorcy, naciśnij klawisz Address Recall/Pause, co umożliwi wybranie z listy miejsc docelowych odbiorcy,
którego numer był ostatnio wybierany.
Gotowa do wysłania.
M doc: 1
b :0987654321
Tekst+zdj.200x100 dpi
[Obr.oryg] [RozFAKS]
1
Naciśnij klawisz Address Recall/Pause. Ostatnio
wybierany odbiorca zostaje wyświetlony na liście
miejsc docelowych.
NOTATKA: Jeżeli ostatnia transmisja obejmowała
transmisję do wielu odbiorców, komputerów i adresów
e-mail, one również są wyświetlane. W razie potrzeby
dodaj lub usuń odbiorcę.
2
Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się transmisja.
NOTATKA: Gdy wybrano opcję Wł. w Sprawdzanie
miejsca docelowego przed wysłaniem, po naciśnięciu
klawisza Start zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia miejsca docelowego. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, patrz Ekran potwierdzenia
miejsc docelowych na stronie 4-13.
Informacje potrzebna do nawiązania ponownego
połączenia są usuwane w następujących przypadkach.
•
Po wyłączeniu zasilania
•
Po wysłaniu kolejnego faksu (zapisywane są nowe
informacje potrzebne do nawiązania ponownego
połączenia)
•
Po wylogowaniu użytkownika
3-30
4 Sprawdzanie wyników transmisji
i stanu zapisywania
W niniejszym rozdziale wyjaśniono, jak sprawdzać wyniki transmisji oraz stan zapisu funkcji.
•
•
•
•
•
Narzędzia do sprawdzania wyników transmisji i stanu zapisu .................................... 4-2
Sprawdzanie historii zadań faksu ................................................................................ 4-3
Wydruk raportów administracyjnych............................................................................ 4-5
Raport wyniku odbioru FAKSU za pośrednictwem poczty elektronicznej...................4-11
Ekran potwierdzenia miejsc docelowych ................................................................... 4-13
4-1
Sprawdzanie wyników transmisji i stanu zapisywania
Narzędzia do sprawdzania wyników transmisji i stanu zapisu
Wyniki transmisji faksu i stan zapisu można sprawdzić za pomocą niżej wymienionych narzędzi.
Narzędzie
Miejsce
wyświetlania
Sprawdzane
elementy
Czas sprawdzania
Strona
Sprawdzania
historii zadań
FAKSU
Wyświetlacz
Historia ostatnich
16 zapisanych
wyników
wysyłania
i odbioru
W dowolnej chwili
4-3
Raport
wyników
wysyłania/
Raport
wyników
odbioru
Wydruk
raportu
Wynik ostatniego
wysyłania lub
odbioru
Automatyczny
wydruk po każdej
operacji wysyłania
lub odbioru
(dostępne są
również opcje Bez
wydruku i Tylko
błąd).
4-5
4-6
Raport
aktywności
Wydruk
raportu
Wyniki ostatnich
50 operacji
wysyłania lub
odbioru
W dowolnej chwili
lub automatycznie
po każdych 50
operacjach
wysyłania/odbioru
4-8
Strona stanu
Wydruk
raportu
Stan zapisu
lokalnego
numeru faksu,
nazwy faksu
lokalnego,
ustawienia linii
faksu itp.
W dowolnej chwili
4-10
Raport
odbioru
FAKSU za
pośrednictwe
m poczty
elektronicznej
Komputer
Odbiór faksu
Odbiór faksu jest
potwierdzany w
wiadomości e-mail.
4-11
4-2
Sprawdzanie wyników transmisji i stanu zapisywania
Sprawdzanie historii zadań faksu
Pokazuje na wyświetlaczu historię ostatnich 16 wyników wysyłania i odbioru, umożliwiając ich sprawdzenie.
NOTATKA: Nawet jeśli włączono funkcję rozliczania zadań, wyświetlanych jest 16 wyników zarówno operacji
wysyłania, jak i odbioru, bez względu na identyfikator konta.
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sprawdzania historii zadań, patrz Podręcznik obsługi
urządzenia.
Wyświetlanie ekranu dziennika zadań
Stan zad. druk.: a b
0008
r Kopiuj
s
*********************
0009 r dane maury
0010 n aaaa
[ Pauza ] [ Menu ]
1
Naciśnij klawisz Status/Job Cancel.
2
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Dzien.
zad.druk.], aby sprawdzić wyniki odbioru; opcję
[Dzien. zad. wys.], aby sprawdzić wyniki transmisji,
lub opcję [Dzienn.zad.zapis], aby sprawdzić wyniki
zapisu w skrzynkach adresów pomocniczych,
skrzynkach odpytywania i w pamięci USB,
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać zadanie do
sprawdzenia.
5
Naciśnij klawisz OK.
6
Naciśnij klawisz  lub , aby sprawdzić szczegóły
zadania.
7
Naciśnij klawisz OK.
Opis ekranu informacji szczegółowych
Pozycja
Opis
Wynik
W tym miejscu wyświetlany jest wynik.
OK — zadanie ukończono prawidłowo.
Anuluj – zadanie zostało anulowane.
Błąd – zadanie zakończone nieprawidłowo ze
względu na błąd.
Cz. przyjęcia
Godzina, o której przyjęto zadanie
Cz. zak.
Godzina zakończenia zadania
Nazwa zadania
Nazwa zadania
4-3
4
Sprawdzanie wyników transmisji i stanu zapisywania
Pozycja
Opis
Typ zadania
Typ zadania
Nazwa użytk.
Nazwa użytkownika
Pole jest puste, jeżeli informacja jest niedostępna
Strona i kopia
Liczba wydrukowanych stron i kopii
Strony orygin.
Liczba stron oryginału
Kolor/Cz-B
Tryb kolorów używany podczas skanowania
Inf. o nadawcy
Informacje dotyczące transmisji
Miejsce
docelowe
Odbiorca
Wyświetlana jest liczba miejsc docelowych.
4-4
Sprawdzanie wyników transmisji i stanu zapisywania
Wydruk raportów administracyjnych
Aby sprawdzić wyniki transmisji faksów lub stan ustawień funkcji, można również wydrukować różne raporty
administracyjne.
Część obsługiwana
4
Raporty wyników wysyłania
Po każdej operacji wysyłania faksu można wydrukować raport potwierdzający udane wysłanie faksu. Raport
wyników może także zawierać wysłany obraz.
Ustaw. rap. wyn.: a b
1
Wyślij wynik
*********************
2 Wynik odb. faksu
3 Inf. o koń. zad.
[ Wyjście ]
Wyślij wynik:
a b
1 E-mail/Folder
2
FAKS
*********************
3 Anul. przed wys.
[ Wyjście ]
1
Naciśnij klawisz System Menu/Counter.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Raport].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Ustaw. rap. wyn.].
5
Naciśnij klawisz OK.
6
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Wyślij
wynik].
7
Naciśnij klawisz OK.
8
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[FAKS].
9
Naciśnij klawisz OK.
4-5
Sprawdzanie wyników transmisji i stanu zapisywania
FAKS:
a b
1
*Wył.
*********************
2 Wł.
3 Tylko błąd
10 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Wył.](bez drukowania), [Wł.] (drukowanie) lub
[Tylko błąd].
11 Naciśnij klawisz OK. W przypadku wybrania opcji
[Tylko błąd] lub [Wł.] w punkcie 10, przejdź do
następnego punktu.
12 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać ustawienie
[Wł.] lub [Wył.] dla opcji dodawania
transmitowanego obrazu.
Z transmitowanym obrazem
Bez transmitowanego obrazu
Send Result Report
Send Result Report
Raporty wyników odbierania faksów
Po każdej operacji odbioru faksu można wydrukować raport potwierdzający udany odbiór faksu.
NOTATKA: Zamiast sprawdzać raport wyników odbioru, można wysłać potwierdzenie e-mail o odbiorze
faksu. (Patrz Raport wyniku odbioru FAKSU za pośrednictwem poczty elektronicznej na stronie 4-11.)
1
Naciśnij klawisz System Menu/Counter.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Raport].
3
Naciśnij klawisz OK.
4-6
Sprawdzanie wyników transmisji i stanu zapisywania
Ustaw. rap. wyn.: a b
1 Wyślij wynik
2
Wynik odb. faksu
*********************
3 Inf. o koń. zad.
[ Wyjście ]
Wynik odb. faksu: a b
1
*Wył.
*********************
2 Wł.
3 Błąd/Podadres
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Ustaw. rap. wyn.].
5
Naciśnij klawisz OK.
6
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Wynik
odb. faksu].
7
Naciśnij klawisz OK.
8
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Wył.](bez drukowania), [Wł.] (drukowanie) lub
[Błąd/Podadres].
9
Naciśnij klawisz OK.
FAX RX Result Report
Raport dla zadania anulowanego przed wysłaniem
Wydrukuj raport wyników wysyłania w sytuacji, gdy zadanie zostało anulowane przed wysłaniem.
1
Naciśnij klawisz System Menu/Counter.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Raport].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Ustaw. rap. wyn.].
5
Naciśnij klawisz OK.
4-7
4
Sprawdzanie wyników transmisji i stanu zapisywania
Ustaw. rap. wyn.: a b
1
Wyślij wynik
*********************
2 Wynik odb. faksu
3 Inf. o koń. zad.
[ Wyjście ]
Wyślij wynik:
a b
1 E-mail/Folder
2 FAKS
3
Anul. przed wys.
*********************
[ Wyjście ]
Anul. przed wys.: a b
1
*Wył.
*********************
2 Wł.
6
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Wyślij
wynik].
7
Naciśnij klawisz OK.
8
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Anul.
przed wys.].
9
Naciśnij klawisz OK.
10 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Wył.](bez drukowania) lub [Wł.] (drukowanie).
11 Naciśnij klawisz OK.
Raport aktywności
Raporty aktywności dotyczą zarówno operacji wysyłania, jak i odbioru faksów. Każdy raport zawiera listę
ostatnich 50 operacji wysyłania lub odbioru faksów. W przypadku wybrania opcji wydruku automatycznego
raport jest drukowany automatycznie po każdych 50 operacjach wysyłania lub odbioru.
Wydruk raportów aktywności
Raport zawiera dane dotyczące ostatnich 50 wysłanych lub odebranych faksów.
Dziennik:
a b
1 Dz. FAKSÓW wych.
2 Dzie. F. przych.
3 Rap. FAK. wych.
*********************
1
Naciśnij klawisz Status/Job Cancel.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[FAKS].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Wybierz opcję [Dziennik] (prawy klawisz Select).
5
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Rap.
FAK. wych.] w celu wydrukowania raportu
o wysłanych faksach, lub opcję [Rap. F. przych.]
w celu wydrukowania raportu o odebranych
faksach.
4-8
Sprawdzanie wyników transmisji i stanu zapisywania
6
Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz Select). Raport
zostanie wydrukowany.
FAX TX Report
FAX RX Report
4
Wydruk automatyczny
Po każdych 50 operacjach wysłania lub odbioru faksu automatycznie drukowany jest raport aktywności.
1
Naciśnij klawisz System Menu/Counter.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Raport].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Ust.
rap. admin.].
5
Naciśnij klawisz OK.
6
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Rap.
FAK. wych.] lub [Rap. F. przych.].
7
Naciśnij klawisz OK.
8
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Wył.](bez drukowania) lub [Wł.] (drukowanie).
9
Naciśnij klawisz OK.
4-9
Sprawdzanie wyników transmisji i stanu zapisywania
Strona stanu
Strona stanu zawiera informacje o liczbie ustawień użytkownika
Informacje związane z faksem obejmują lokalny numer faksu, nazwę faksu lokalnego, ustawienia linii faksu itp.
W razie potrzeby można je wydrukować.
1
Naciśnij klawisz System Menu/Counter.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Raport].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Raportuj druk.].
5
Naciśnij klawisz OK.
6
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Strona stanu].
7
Naciśnij klawisz OK.
8
Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz Select).
Zostanie wydrukowana strona stanu.
Status Page
4-10
Sprawdzanie wyników transmisji i stanu zapisywania
Raport wyniku odbioru FAKSU za pośrednictwem poczty elektronicznej
Zamiast sprawdzać raport wyników odbioru, można
wysłać potwierdzenie e-mail o odbiorze faksu.
NOTATKA: To ustawienie jest wyświetlane, gdy dla
ustawienia Rap. wyn. odb. FAKSU wybrano opcję [Wł.]
lub [Błąd/Podadres]. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, patrz Raporty wyników odbierania faksów
na stronie 4-6.
Wyniki odbioru faksów są wysyłane pocztą
elektroniczną zgodnie z ustawieniami funkcji Rap. wyn.
odb. FAKSU. Jeżeli dla funkcji Rap. wyn. odb. FAKSU
wybrano ustawienie [Wł.], dla każdego faksu wysyłane
jest powiadomienie e-mail. Jeżeli wybrane ustawienie
to [Błąd/Podadres], powiadomienie e-mail jest
wysyłane tylko w przypadku błędu lub przekazania
odebranego dokumentu do skrzynek adresów
pomocniczych.
1
Naciśnij klawisz System Menu/Counter.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Raport].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Ustaw. rap. wyn.].
5
Naciśnij klawisz OK.
6
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Wynik
odb. faksu].
7
Naciśnij klawisz OK.
8
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Wł.].
9
Naciśnij klawisz OK.
10 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Email].
11 Naciśnij klawisz OK.
12 Wybieranie miejsca docelowego z książki
adresowej
4-11
1
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Książka adresowa].
2
Naciśnij klawisz OK.
4
Sprawdzanie wyników transmisji i stanu zapisywania
3
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać miejsce
docelowe, które ma zostać zapisane jako
miejsce docelowe raportu.
Bezpośrednie wprowadzanie miejsca
docelowego
1
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Wpis adresu].
2
Naciśnij klawisz OK.
3
Do wprowadzenia adresu, który ma być
zapisany jako miejsce docelowe raportu, użyj
klawiszy numerycznych. Można wprowadzić
maksymalnie 128 znaków.
NOTATKA: Aby uzyskać szczegółowe
informacje dotyczące wpisywania znaków, patrz
Sposób wpisywania znaków w Dodatku–2.
13 Naciśnij klawisz OK.
4-12
Sprawdzanie wyników transmisji i stanu zapisywania
Ekran potwierdzenia miejsc docelowych
Gdy wybrano Wł. w Sprawdzanie miejsca docelowego przed wysłaniem, po naciśnięciu klawisza Start zostanie
wyświetlony ekran potwierdzenia miejsca docelowego. W celu uzyskania szczegółów patrz rozdział Ekran
potwierdzenia miejsca docelowego przed wysłaniem w Podręcznik obsługi urządzenia.
Wykonaj poniższe kroki, aby potwierdzić miejsca docelowe.
Lista miej.docel.:a b
p Morgan@abc.co.jp
b 0123456789
*********************
G 0676543210
[ Anuluj ][ Dalej ]
1
Naciśnij klawisz  lub , aby potwierdzić każde
miejsce docelowe.
Aby potwierdzić miejsce docelowe, wybierz
miejsce docelowe i naciśnij klawisz OK,
a następnie wybierz [Szczegół] i naciśnij klawisz
OK.
Aby usunąć miejsce docelowe, wybierz miejsce
docelowe i naciśnij klawisz OK, a następnie
wybierz [Usuń] i naciśnij klawisz OK. Wybierz
opcję [Tak] (lewy klawisz Select) na ekranie
potwierdzenia. Miejsce docelowe zostanie
usunięte.
2
Wybierz opcję [Następny] (prawy klawisz Select).
3
Naciśnij klawisz Start, aby rozpocząć wysyłanie.
4-13
4
Sprawdzanie wyników transmisji i stanu zapisywania
4-14
5 Konfiguracja i zapisywanie
W niniejszym rozdziale wyjaśniono sposoby konfiguracji i zapisu różnych ustawień.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Automatyczne włączanie faksu lub telefonu................................................................ 5-2
Automatyczne włączanie faksu lub automatycznej sekretarki..................................... 5-4
Procedura podstawowej obsługi.................................................................................. 5-6
Regulacja głośności..................................................................................................... 5-8
Liczba ponowień........................................................................................................ 5-10
Rodzaj nośnika wydruku.............................................................................................5-11
Dzwonki ..................................................................................................................... 5-13
Tryb odbioru .............................................................................................................. 5-14
Data/godzina odbioru ................................................................................................ 5-15
5-1
Konfiguracja i zapisywanie
Automatyczne włączanie faksu lub telefonu
Ta metoda odbioru jest bardzo wygodna w przypadku używania telefonu i faksu na jednej linii telefonicznej. Po
wysłaniu oryginałów urządzenie automatycznie je odbiera, a w przypadku przychodzącej rozmowy telefonicznej
urządzenie dzwoni, sygnalizując użytkownikowi możliwość odebrania połączenia.
WAŻNE:
•
Korzystanie z funkcji automatycznego włączania faksu lub telefonu wymaga podłączenia do urządzenia
aparatu telefonicznego.
•
Po wyemitowaniu przez telefon ustalonej liczby sygnałów dźwiękowych drugi uczestnik komunikacji musi
ponieść koszty połączenia telefonicznego, nawet jeśli adresat nie odbiera.
Przepływ odbioru
FAKS
Gdy drugi uczestnik
komunikacji wysyła oryginały
przy użyciu funkcji wysyłania
automatycznego
FAKS
Gdy drugi uczestnik
komunikacji wysyła
oryginały przy użyciu
funkcji wysyłania ręcznego
Telefon
Gdy drugi uczestnik
komunikacji dzwoni
z telefonu
Urządzenie odbiera połączenie przychodzące bez emitowania sygnału dźwiękowego
(od tej chwili drugi uczestnik komunikacji ponosi koszty połączenia telefonicznego).
Urządzenie emituje dwa sygnały dźwiękowe
(drugi uczestnik komunikacji słyszy sygnał połączenia).
Urządzenie automatycznie
odbiera oryginały od drugiego
uczestnika komunikacji
(automatyczny odbiór faksów)
Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy (zarówno drugi
uczestnik komunikacji, jak i odbiorca słyszą sygnał
połączenia).
Po podniesieniu słuchawki podłączonego aparatu
telefonicznego można rozmawiać z drugim uczestnikiem
komunikacji.
Po zakończeniu rozmowy
można odebrać faks.
NOTATKA: Po zakończeniu rozmowy można również odebrać oryginały ręcznie
5-2
Konfiguracja i zapisywanie
Przygotowanie: Zapoznaj się z częścią Tryb odbioru na stronie 5-14, aby dowiedzieć się, jak wybrać opcję
[Auto(FAKS/TEL)].
1
Podłączony telefon dzwoni Należy pamiętać, że
jeśli ustawiona liczba dzwonków (dla funkcji
automatycznego włączania faksu lub telefonu) to
[0] (zero), podłączony telefon nie będzie dzwonić.
NOTATKA: Liczbę dzwonków można zmienić (Patrz
Dzwonki na stronie 5-13).
2
W przypadku połączenia wykonywanego za
pomocą telefonu
1
Urządzenie dzwoni, sygnalizując
użytkownikowi możliwość odebrania
połączenia. Podnieś słuchawkę telefonu
w ciągu 30 sekund.
NOTATKA: Jeżeli słuchawka nie zostanie
podniesiona w ciągu 30 sekund, urządzenie
zostanie przełączone w tryb odbioru faksu.
2
Porozmawiaj z osobą dzwoniącą.
NOTATKA: Po zakończeniu rozmowy można
odebrać oryginały ręcznie
W przypadku połączenia wykonywanego za
pomocą faksu
Urządzenie rozpocznie odbiór oryginałów.
5-3
5
Konfiguracja i zapisywanie
Automatyczne włączanie faksu lub automatycznej sekretarki
Ta metoda odbioru jest bardzo wygodna w przypadku używania zarówno automatycznej sekretarki, jak i faksu.
W przypadku wysłania oryginałów faksem urządzenie automatycznie je odbierze, natomiast w przypadku
przychodzącej rozmowy telefonicznej urządzenie wykonuje funkcje podłączonej automatycznej sekretarki.
Dzięki temu gdy odbiorca jest nieobecny, osoba dzwoniąca może zostawić wiadomość na automatycznej
sekretarce.
WAŻNE: Jeżeli podczas używania funkcji automatycznego włączania faksu lub automatycznej sekretarki cisza
trwa co najmniej 30 sekund przed upływem minuty od odebrania połączenia przez urządzenia, uruchomiona
zostaje funkcja wykrywania ciszy i urządzenie zostaje przełączone w tryb odbioru faksu.
NOTATKA: Do korzystania z funkcji automatycznego włączania faksu lub automatycznej sekretarki
konieczne jest podłączenie do urządzenia aparatu telefonicznego wyposażonego w automatyczną sekretarkę.
Szczegółowe instrukcje, dotyczące na przykład odpowiadania na wiadomości, znajdują się w instrukcji obsługi
automatycznej sekretarki.
Ustaw liczbę dzwonków emitowanych przez urządzenie, która powinna być większa niż liczba dzwonków
emitowanych przez automatyczną sekretarkę (Patrz Dzwonki na stronie 5-13).
Przepływ odbioru
FAKS
FAKS
Telefon
Gdy drugi uczestnik komunikacji
wysyła oryginały przy użyciu
funkcji wysyłania
automatycznego
Gdy drugi uczestnik
komunikacji wysyła
oryginały przy użyciu
funkcji wysyłania ręcznego
Urządzenie automatycznie
odbiera oryginały od drugiego
uczestnika komunikacji
(automatyczny odbiór faksów).
Automatyczna sekretarka odtwarza wiadomość
informującą, że odbiorca jest nieobecny.
Gdy drugi uczestnik
komunikacji dzwoni z
telefonu
Automatyczna sekretarka nagrywa wiadomość od osoby
dzwoniącej.
Gdy drugi uczestnik
komunikacji rozpoczyna
wysyłanie oryginałów,
urządzenie je odbiera.
5-4
Konfiguracja i zapisywanie
Przygotowanie: Zapoznaj się z częścią Tryb odbioru na stronie 5-14, aby dowiedzieć się, jak wybrać opcję
[Auto(TAD)].
1
Podłączony aparat telefoniczny emituje sygnał
dźwiękowy ustaloną liczbę razy.
NOTATKA: W przypadku podniesienia słuchawki gdy
telefon nadal dzwoni, urządzenie zostaje przełączone
do stanu takiego samego jak odbiór ręczny
2
Automatyczna sekretarka odbiera połączenie.
Gdy połączenie jest wykonywane z telefonu,
ale odbiorca jest nieobecny
Automatyczna sekretarka odtwarza wiadomość
powitalną i rozpoczyna nagrywanie wiadomości od
osoby dzwoniącej.
NOTATKA: Jeżeli cisza podczas nagrywania trwa
dłużej niż 30 sekund, urządzenie zostanie przełączone
w tryb odbioru faksu.
W przypadku połączenia wykonywanego za
pomocą faksu
Urządzenie rozpocznie odbiór oryginałów.
5-5
5
Konfiguracja i zapisywanie
Procedura podstawowej obsługi
W celu skonfigurowania ustawień wykonaj poniższą procedurę, aby przejść do każdego ekranu ustawień z
panelu operacyjnego.
Część obsługiwana
Aby ustawić regulację głośności (strona 5-8), niewykorzystany czas (strona 5-10) albo kasety do wydruku
odebranych faksów (strona 5-11)
1
Naciśnij klawisz System Menu/Counter.
Jeśli włączone jest zarządzanie użytkownikami lub
zarządzanie kontami, zostanie wyświetlony ekran
logowania.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Ustaw. wspólne].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Przejdź do ekranu, na którym chcesz
konfigurować ustawienie. (Postępuj zgodnie
z procedurą opisaną w wyjaśnieniu ustawienia.)
Aby ustanowić połączenie z prywatną centralą abonencką PBX lub zdalną diagnostyką
1
Naciśnij klawisz System Menu/Counter.
Jeśli włączone jest zarządzanie użytkownikami lub
zarządzanie kontami, zostanie wyświetlony ekran
logowania.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Dopas./konserw.].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Przejdź do ekranu, na którym chcesz
konfigurować ustawienie. (Postępuj zgodnie
z procedurą opisaną w wyjaśnieniu ustawienia.)
5-6
Konfiguracja i zapisywanie
Inne ustawienia
1
Naciśnij klawisz System Menu/Counter.
Jeśli włączone jest zarządzanie użytkownikami lub
zarządzanie kontami, zostanie wyświetlony ekran
logowania.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Faks].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać [Transmisja],
[Odbiór], [Ogr. trans./odb.] lub [Wspólna tr./odb.].
Konfiguracja ustawień w opcji [Transmisja]
• Liczba ponowień (strona 5-10)
Konfiguracja ustawień w opcji [Odbiór]
• Rodzaj nośnika wydruku (strona 5-11)
• Dzwonki (strona 5-13)
• Tryb odbioru (strona 5-14)
• Data/godzina odbioru (strona 5-15)
• Odbiór 2 w 1 (strona 5-15)
• Drukuj wszystko na raz [Druk. ciągłe]
• Procedura odbierania transmisji szyfrowanej
• Druk dwustronny
Konfiguracja ustawień w opcji [Ogr. trans./odb.]
• Ograniczenie transmisji
- Zapisywanie, zmiana i usuwanie dozwolonych
numerów faksów
- Zapisywanie, zmiana i usuwanie odrzuconych
numerów faksów
- Ustawienia ograniczeń transmisji
- Ustawienia ograniczeń odbioru
- Zapisywanie, zmiana i usuwanie dozwolonych
numerów ID
- Sprawdzanie i usuwanie zarejestrowanej
zawartości klucza szyfrującego
- Odbiór z nieznanego numeru
Konfiguracja ustawień w opcji [Wspólna tr./odb.]
• Ustawienia klucza szyfrującego dla transmisji
szyfrowanej
5
Naciśnij klawisz OK.
6
Przejdź do ekranu, na którym chcesz
konfigurować ustawienie. (Postępuj zgodnie
z procedurą opisaną w wyjaśnieniu ustawienia.)
5-7
5
Konfiguracja i zapisywanie
Regulacja głośności
Użytkownik może regulować głośność głośnika i wyświetlacza.
Głośność głośnika: poziom głośności wbudowanego głośnika po nawiązaniu połączenia za pomocą klawisza
On Hook.
Głośność wyświetlacza: poziom głośności wbudowanego głośnika po nawiązaniu połączenia bez użycia
klawisza On Hook, na przykład podczas transmisji do pamięci.
Część obsługiwana
Ustaw. wspólne:
a b
1 Język
2 Ekran domyślny
3
Dźwięk
*********************
[ Wyjście ]
Dźwięk:
a b
1 Alarm
*********************
2
Głośnik faksu
3 Monitor faksu
[ Wyjście ]
1
Patrz Procedura podstawowej obsługi na stronie
5-6.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Dźwięk].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Głośnik faksu] lub [Wyśw. faksu].
5
Naciśnij klawisz OK.
5-8
Konfiguracja i zapisywanie
Głośnik faksu:
a b
1
0 Wycisz
*********************
2 1 Minimalna
3 *2 Średnia
6
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać poziom
głośności głośnika.
7
Naciśnij klawisz OK.
5
5-9
Konfiguracja i zapisywanie
Liczba ponowień
Liczba ponowień jest zmieniana automatycznie.
NOTATKA: Liczba ponowień wynosi od 0 do 14.
Aby uzyskać informacje na temat wybierania ponownego, patrz Wybieranie tego samego odbiorcy (wybieranie
ponowne) na stronie 3-30.
1
Patrz Procedura podstawowej obsługi na stronie
5-6.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Liczba ponowień].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Wprowadź liczbę ponowień za pomocą klawiszy
numerycznych.
5
Naciśnij klawisz OK.
5-10
Konfiguracja i zapisywanie
Rodzaj nośnika wydruku
Wybierz rodzaj papieru używany do drukowania odbieranego faksu.
Część obsługiwana
Odbiór:
a b
1
Typ nośn. faksu
*********************
2 Dzwonki(norm.)
3 Dzwonki(TAD)
[ Wyjście ]
Typ nośn. faksu: a b
1
*Wsz. typy nośn.
*********************
2 Zwykły
3 Szorstki
1
Patrz Procedura podstawowej obsługi na stronie
5-6.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Typ
nośn. faksu].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać rodzaj
papieru. W przypadku braku preferencji co do
rodzaju papieru wybierz opcję [Wsz. typy nośn.].
5
Naciśnij klawisz OK.
Ustawianie kasety do wydruku odebranych faksów
Określenie rodzaju nośnika powoduje, że faksy będą drukowane przy użyciu odpowiednich kaset.
1
Patrz Procedura podstawowej obsługi na stronie
5-6.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Ust.
oryg./pap.].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Ust.
kasety 1], [Ust. kasety 2] lub [Ust. kasety 3].
5-11
5
Konfiguracja i zapisywanie
NOTATKA: Opcje [Ustaw. kasety 2] i [Ustaw. kasety
3] są wyświetlane, gdy zainstalowany jest opcjonalny
podajnik papieru.
Rozmiar kasety 1: a b
1
*Lettera
*********************
2 Legala
3 Statementa
5
Naciśnij klawisz OK.
6
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Rozmiar kasety 1], [Rozmiar kasety 2] lub
[Rozmiar kasety 3].
7
Naciśnij klawisz OK.
8
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać rozmiar
papieru.
9
Naciśnij klawisz OK. Ponownie zostanie
wyświetlony poprzedni ekran.
10 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Typ
kasety 1], [Typ kasety 2] lub [Typ kasety 3].
11 Naciśnij klawisz OK.
Typ kasety 1:
a b
1
*Zwykły
*********************
2 Szorstki
3 Makulatur.
12 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać rodzaj
papieru.
13 Naciśnij klawisz OK. Ponownie zostanie
wyświetlony poprzedni ekran.
14 Naciśnij klawisz Back, aby wyświetlić ekran
domyślnego menu systemowego.
15 Następnie wprowadź ustawienia odbioru faksów.
Procedurę wprowadzania ustawień opisano w
części Rodzaj nośnika wydruku na stronie 5-11.
Wybierz ten sam rodzaj papieru co w punkcie 12.
5-12
Konfiguracja i zapisywanie
Dzwonki
Liczbę sygnałów dźwiękowych emitowanych przez telefon przed odebraniem połączenia można zmieniać.
Liczbę dzwonków można zmieniać niezależnie dla każdego trybu odbioru – Auto (Normalny), Auto (TAD) i Auto
(FAKS/TEL)
NOTATKA: Dla ustawień Dzwonki (Normalny) i Dzwonki (TAD) można wybrać od 1 do 15 sygnałów
dzwonka, a dla ustawienia Dzwonki (FAKS/TEL) – od 0 do 15 sygnałów.
Dla ustawienia Dzwonki(FAKS/TEL) zmiana jest możliwa tylko w niektórych krajach.
1
Patrz Procedura podstawowej obsługi na stronie
5-6.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Dzwonki(Normalny)], [Dzwonki(TAD)] lub
[Dzwonki(FAKS/TEL)].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wprowadzić żądaną
liczbę dźwięków dzwonka.
5
Naciśnij klawisz OK.
5-13
5
Konfiguracja i zapisywanie
Tryb odbioru
Dostępnych jest pięć następujących trybów odbioru.
•
Automatyczny odbiór faksów [Auto (Normalny)]
•
Automatyczne włączanie telefonu lub faksu [Auto (FAKS/TEL)] (Patrz strona 5-4.)
•
Automatyczne włączanie telefonu lub automatycznej sekretarki [Auto (TAD)] (Patrz strona 5-4.)
•
Odbiór ręczny [Ręczne])
Wybierz tryb odpowiedni do sposobu używania urządzenia.
1
Patrz Procedura podstawowej obsługi na stronie
5-6.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Ustaw. odbioru].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać żądany tryb
odbioru.
5
Naciśnij klawisz OK.
5-14
Konfiguracja i zapisywanie
Data/godzina odbioru
Podczas drukowania wiadomości funkcja Data/godzina odbioru dodaje u góry każdej strony informacje o dacie/
godzinie odbioru, informacje o nadawcy oraz liczbę stron. Jest to przydatne w przypadku potwierdzania czasu
odbioru faksu przesłanego z innej strefy czasowej.
NOTATKA: Jeżeli odbierane dane są drukowane na wielu stronach, data/godzina odbioru jest drukowana
tylko na pierwszej stronie. Informacja ta nie jest drukowana na kolejnych stronach.
Jeżeli odebrane dane faksu są przekazywane po ich wyszukaniu z pamięci, do przekazywanych danych nie jest
dodawana informacja o dacie/godzinie odbioru.
1
Patrz Procedura podstawowej obsługi na stronie
5-6.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Data/
godz. odb.].
3
Naciśnij klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Wł.].
5
Naciśnij klawisz OK.
5-15
5
Konfiguracja i zapisywanie
5-16
6 Rozwiązywanie problemów
Ten rozdział zawiera wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.
•
•
•
•
•
Funkcjonowanie wskaźników podczas operacji wysyłania/odbioru............................. 6-2
Reagowanie na miganie kontrolek ATTENTION ......................................................... 6-3
Środki ostrożności związane z wyłączaniem zasilania................................................ 6-4
Komunikaty o błędach ................................................................................................. 6-5
Rozwiązywanie problemów ......................................................................................... 6-8
6-1
Rozwiązywanie problemów
Funkcjonowanie wskaźników podczas operacji wysyłania/odbioru
Wskaźniki Processing i Memory informują o stanie
transmisji faksu.
•
Wskaźnik Processing miga, gdy urządzenie
wysyła/odbiera faks.
•
Wskaźnik Memory miga, gdy dane źródłowe są
zapisywane do pamięci do celów transmisji.
•
Wskaźnik Memory świeci, gdy w pamięci znajdują
się dane źródłowe przeznaczone do transmisji
opóźnionej.
6-2
Rozwiązywanie problemów
Reagowanie na miganie kontrolek ATTENTION
Jeżeli kontrolka ATTENTION miga, naciśnij klawisz [Status/Job Cancel] w celu sprawdzenia komunikatu błędu.
Jeżeli komunikat nie pojawia się w obszarze wyświetlania komunikatów po naciśnięciu klawisza [Status/Job
Cancel] albo gdy kontrolka ATTENTION miga, sprawdź poniższe objawy.
Objaw
Nie można wysłać
faksu.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy przewód modułowy
jest podłączony
prawidłowo?
Podłącz prawidłowo
przewód modułowy.
—
Czy Dozwolony Nr
FAKSU albo Dozwolony
Nr ID zostały prawidłowo
zarejestrowane?
Sprawdź Dozwolony Nr
FAKSU i Dozwolony Nr
ID.
—
Czy wystąpił błąd
komunikacji?
Sprawdź kody błędów w
raporcie wyników
i raporcie aktywności
TX/RX. Jeżeli kod błędu
rozpoczyna się od „U”
albo „E”, wykonaj
odpowiednią procedurę.
Dodatek-7
Czy linia faksu adresata
jest zajęta?
Wyślij ponownie.
—
Czy faks odbiorcy
odpowiada?
Wyślij ponownie.
—
Czy wystąpił jakiś inny
błąd niż opisane?
Skontaktuj się
z pracownikiem serwisu.
—
6-3
6
Rozwiązywanie problemów
Środki ostrożności związane z wyłączaniem zasilania
Aby włączyć możliwość odbierania faksów, należy nacisnąć klawisz Power na panelu operacyjnym. Odbieranie
faksów, gdy główny wyłącznik zasilania jest wyłączony, nie jest możliwe.
Przed wyłączeniem głównego wyłącznika zasilania należy nacisnąć klawisz Power na panelu operacyjnym.
Przed wyłączeniem głównego źródła zasilania upewnij się, że wskaźnik Memory nie świeci.
UWAGA: Urządzenie może nadal pracować, gdy wskaźnik Memory świeci. Wyłączenie urządzenia,
gdy wskaźnik pamięci świeci, może spowodować awarię.
Upewnij się, że nie świeci się wskaźnik
zasilania.
6-4
Rozwiązywanie problemów
Komunikaty o błędach
W przypadku wystąpienia błędu na wyświetlaczu może pojawić się jeden z komunikatów o błędach
przedstawionych poniżej. Poniższe uwagi pomogą zidentyfikować i rozwiązać problem.
NOTATKA: W razie wystąpienia błędu transmisji generowany jest raport wyników wysyłania/odbioru.
Sprawdź kod błędu znajdujący się w raporcie, a następnie zapoznaj się z jego opisem w części Lista kodów
błędów w Dodatku–7. Informacje na temat drukowania raportu wysyłania/odbioru znajdują się w częściach
Raporty wyników wysyłania na stronie 4-5 oraz Raporty wyników odbierania faksów na stronie 4-6.
Kody błędów można również sprawdzić w raporcie aktywności (Patrz Raport aktywności na stronie 4-8).
Komunikat
Błąd urządzenia.
Skontaktuj się z serwisem.
Punkt kontrolny
–
Naprawa
Wyłącz i włącz główny
wyłącznik zasilania lub
wyjmij, a następnie włóż
wtyczkę zasilającą do
gniazdka. Jeżeli komunikat
jest nadal wyświetlany,
zanotuj kod błędu. Wyłącz
główny wyłącznik zasilania
i wyjmij wtyczkę zasilającą
z gniazdka. Skontaktuj się
z pracownikiem serwisu.
6-5
Strona
–
6
Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Dod. papier do kas.1. (~3).
lub
Dodaj papier do tacy
uniwersalnej.
Punkt kontrolny
Naprawa
Strona
Czy we wskazanej kasecie
lub tacy uniwersalnej
znajduje się papier?
Dodaj papier o wskazanym
rozmiarze. W przypadku
zdefiniowania rodzaju
papieru do wydruku
wyświetlana jest również
informacja o wymaganych
rodzajach papieru.
Aby użyć innego źródła
papieru, wybierz źródło
papieru i naciśnij klawisz
OK. Aby użyć innego źródła
papieru, wybierz opcję
[Papier] (prawy klawisz
Select), a następnie wybierz
źródło papieru i naciśnij
klawisz OK.
–
Czy zdefiniowano rodzaj
papieru do drukowania?
Kaseta z wybranym
rodzajem papieru jest
niedostępna. Wybierz opcję
[Papier] (prawy klawisz
Select), a następnie wybierz
inne źródło papieru i naciśnij
klawisz OK.
–
Czy kaseta jest dokładnie
załadowana?
Wyjmij kasetę i dokładnie ją
załaduj.
–
Przekroczony limit skrz.
odpyt.
Zadanie zostało anulowane.
–
Skrzynka odpytywania
została zapełniona danymi
dokumentów. Naciśnij
klawisz OK. Zadanie
zostanie anulowane.
Spróbuj wykonać zadanie
ponownie po wydrukowaniu
lub usunięciu danych ze
skrzynki odpytywania.
Przekroczono ograni.
rozliczania zadań.
–
Liczba zużytych arkuszy
papieru przekroczyła limit
ustalony za pomocą funkcji
rozliczania zadań. Dalsza
praca jest niemożliwa.
Naciśnij klawisz OK.
Zadanie zostanie
anulowane.
Spróbuj wykonać zadanie
ponownie po wyzerowaniu
limitu użycia papieru.
6-6
Patrz
Podręcznik
obsługi
urządzenia.
Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Punkt kontrolny
Naprawa
Strona
Przekroczono ograni.
rozliczania zadań.
Nie można skanować.
–
Transmisja faksu została
zablokowana przez funkcję
rozliczania zadań. Dalsza
praca jest niemożliwa.
Naciśnij klawisz OK.
Zadanie zostanie
anulowane.
Sprawdź ustawienia funkcji
rozliczania zadań.
Patrz
Podręcznik
obsługi
urządzenia.
Przekroczono liczbę
zaplanowanych zadań.
–
Przekroczono liczbę zadań
ustaloną dla transmisji
opóźnionej. Naciśnij klawisz
OK. Zadanie zostanie
anulowane.
Zaczekaj do zakończenia
wykonywania transmisji
opóźnionej lub anuluj
transmisję opóźnioną
i wykonaj zadanie ponownie.
–
Słuchawka telefonu nie jest
odłożona. Połóż słuchawkę
na widełki.
Czy słuchawka telefonu
podłączonego do urządzenia
jest podniesiona?
Odłóż słuchawkę.
–
6-7
6
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
W przypadku wystąpienia błędu najpierw zapoznaj się z poniższą tabelą. Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj
się z dystrybutorem lub przedstawicielem serwisu.
Objaw
Nie można wysłać
dokumentu.
Punkt kontrolny
Naprawa
Strona
Czy przewód modułowy jest
podłączony prawidłowo?
Podłącz prawidłowo przewód
modułowy.
–
Czy wyświetlony został
komunikat Błąd komunikacji?
Usuń przyczynę wystąpienia
błędu i wyślij faks ponownie.
Dodatek-7
Czy włączono ograniczenia
transmisji?
Anuluj ograniczenia
transmisji.
–
Nie można transmitować
w trybie rozsyłania.
Czy w pamięci jest wolne
miejsce?
Sprawdź stan zadania
i upewnij się, czy są jakieś
niekonieczne zadania, anuluj
zadania w celu zwolnienia
pamięci albo poczekaj na
zakończenie transmisji/odbioru
zadań wykonywanych/zadań
w gotowości.
–
Nie można nawiązać
komunikacji szyfrowanej.
Czy ustawienia zapisane
w urządzeniu nadawczym
i odbiorczym są prawidłowe?
Sprawdź ponownie
ustawienia zapisane
w urządzeniu nadawczym
i odbiorczym.
–
Nie można użyć funkcji
zdalnego przełączania.
Czy używana jest linia
impulsowa?
Niektóre aparaty telefoniczne
mogą za pomocą przycisków
transmitować sygnał tonowy.
Zapoznaj się z instrukcją
obsługi używanego aparatu
telefonicznego.
–
Czy numer wybierania funkcji
zdalnego przełączania jest
prawidłowy?
Sprawdź ustawienie
domyślnie: 55)
–
Brak wydruku po odbiorze.
Czy włączono funkcję
przekazywania z pamięci?
Sprawdź miejsce docelowe
przekazywania.
–
Nie można odebrać
dokumentu.
Czy przewód modułowy jest
podłączony prawidłowo?
Podłącz prawidłowo przewód
modułowy.
–
Czy wyświetlony został
komunikat Błąd
Usuń przyczynę wystąpienia
błędu i poproś nadawcę
o ponowne wysłanie
dokumentu.
Dodatek-7
Anuluj ograniczenia odbioru.
–
komunikacji?
Czy włączono ograniczenia
odbioru?
6-8
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Punkt kontrolny
Naprawa
Strona
Nie można odebrać faksu
do pamięci.
Czy w pamięci jest wolne
miejsce?
Sprawdź stan zadania
i upewnij się, czy są jakieś
niekonieczne zadania, anuluj
zadania w celu zwolnienia
pamięci albo poczekaj na
zakończenie transmisji/odbioru
zadań wykonywanych/zadań
w gotowości.
–
Nie można transmitować
przy użyciu adresu
pomocniczego.
Czy urządzenie odbiorcze
Transmisja z użyciem adresu
pomocniczego jest
niemożliwa, jeśli faks
odbiorcy nie obsługuje
podobnej funkcji transmisji
z użyciem adresu
pomocniczego.
–
Czy wprowadzony adres
pomocniczy i hasło dostępu
do adresu pomocniczego są
takie same jak adres
pomocniczy i hasło dostępu
do adresu pomocniczego
zapisane w faksie odbiorcy?
Jeżeli dane są poprawne,
skontaktuj się z odbiorcą.
Niniejsze urządzenie nie
używa hasła dostępu do
adresu pomocniczego
podczas odbioru.
–
Czy w pamięci faksu
odbiorcy jest wolne miejsce?
Skontaktuj się z odbiorcą.
–
Nie można przekazać
faksu z pamięci
Czy ustawienie funkcji
przekazywania z pamięci to
[Wł.]?
Sprawdź ustawienie funkcji
przekazywania z pamięci.
–
Nie można przekazać
danych z pamięci przy
użyciu adresu
pomocniczego.
Czy urządzenie odbiorcze
obsługuje funkcję transmisji
przy użyciu adresu
pomocniczego?
Transmisja z użyciem adresu
pomocniczego jest
niemożliwa, jeśli faks
odbiorcy nie obsługuje
podobnej funkcji transmisji
z użyciem adresu
pomocniczego.
–
Czy wprowadzony adres
pomocniczy jest taki sam jak
adres pomocniczy zapisany
w faksie odbiorcy?
Jeżeli dane są poprawne,
skontaktuj się z odbiorcą.
Niniejsze urządzenie nie
używa hasła dostępu do
adresu pomocniczego
podczas odbioru.
–
Czy ustawiono hasło dostępu
do skrzynki?
Wprowadź prawidłowe hasło
dostępu do skrzynki
–
Nie można drukować
danych ze skrzynki adresu
pomocniczego.
obsługuje funkcję transmisji
przy użyciu adresu
pomocniczego?
6-9
6
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Punkt kontrolny
Naprawa
Strona
Nie można odbierać
danych w trybie
odpytywania.
Czy transmisja w trybie
odpytywania została
prawidłowo ustawiona
w urządzeniu nadawczym?
Skontaktuj się z odbiorcą.
–
Nie można korzystać
z funkcji komunikacji
z użyciem tablicy ogłoszeń
adresu pomocniczego.
Czy faks drugiego uczestnika
komunikacji obsługuje
podobną funkcję komunikacji
z użyciem tablicy ogłoszeń
adresu pomocniczego?
Jeżeli faks drugiego
uczestnika komunikacji nie
obsługuje podobnej funkcji
komunikacji z użyciem tablicy
ogłoszeń adresu
pomocniczego, to nie może
on odbierać faksów za
pośrednictwem tablicy
ogłoszeń adresu
pomocniczego. Skontaktuj
się z odbiorcą.
–
Czy wprowadzony adres
pomocniczy i hasło dostępu
do adresu pomocniczego są
prawidłowe?
Jeżeli dane są poprawne,
skontaktuj się z odbiorcą.
–
6-10
Dodatek
•
•
•
•
Sposób wpisywania znaków ............................................................................. Dodatek-2
Dane techniczne (funkcja faksu) ...................................................................... Dodatek-3
Lista menu ........................................................................................................ Dodatek-4
Lista kodów błędów .......................................................................................... Dodatek-7
Dodatek-1
Sposób wpisywania znaków
Na ekranie wprowadzania znaków użyj poniższej procedury, aby wprowadzać znaki.
Używane klawisze
Użyj następujących klawiszy, aby wprowadzać znaki.
1
7
2
3
4
6
5
1. Klawisz OK
Naciśnij ten klawisz, aby zakończyć wprowadzanie znaku(ów).
2. Klawisz Clear
Naciśnij ten klawisz, aby usunąć znak pod kursorem. Jeśli kursor znajduje się
na końcu wiersza, usuwany jest znak na lewo od kursora.
3. Klawisz Back
Naciśnij ten klawisz, aby powrócić do ekranu, z którego wywołano ekran
wprowadzania znaków.
4. Klawisze kursora
Użyj tych klawiszy, aby wybrać miejsce wprowadzania lub znak z listy znaków.
5. Klawisze numeryczne
Użyj tych klawiszy, aby wybrać znak, który chcesz wprowadzić.
6. Klawisz Reset
Naciśnij ten klawisz, aby anulować procedurę wprowadzania znaków
i powrócić do ekranu trybu gotowości.
7. Prawy klawisz Select
Naciśnij ten klawisz, aby wybrać typ znaków, które chcesz wprowadzać (gdy
wyświetlany jest napis [Tekst]).
Dodatek-2
Dane techniczne (funkcja faksu)
NOTATKA: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Pozycja
Opis
Typ
d-Color MF2604en
Zgodność
Super G3
Linia telekomunikacyjna
Abonencka linia telefoniczna
Czas transmisji
3 sekundy lub mniej (33 600 bitów/s, JBIG, dokument ITU-T A4 #1)
Prędkość transmisji
33 600/31 200/28 800/26 400/24 000/21 600/19 200/16 800/14 400/
12 000/9 600/7 200/4 800/2 400 bitów/s.
Schemat kodowania
JBIG/MMR/MR/MH
Metoda poprawiania błędów
ECM
Rozmiar oryginału
Szerokość maks.: 8 33/64"/216 mm, długość maks.: 14 1/64"/356 mm
Automatyczny podajnik
dokumentów
Maks. 50 arkuszy
Rozdzielczość skanera
poziomo x pionowo
Normalna: 200 × 100 dpi (8 punktów/mm × 3,85 linii/mm)
Wysoka: 200 × 200 dpi (8 punktów/mm × 7,7 linii/mm)
Bardzo wysoka: 200 × 400 dpi (8 punktów/mm × 15,4 linii/mm)
Ultrawysoka: 400 × 400 dpi (16 punktów/mm × 15,4 linii/mm)
Rozdzielczość wydruku
600 × 600 dpi
Gradacje
256 odcieni (dyfuzja błędu)
Klawisz szybkiego wyboru
22 klawisze
Transmisja do wielu
odbiorców
Maks. 100 odbiorców
Zastępczy odbiór do pamięci
Co najmniej 256 arkuszy (podczas odbierania dokumentu ITU-T A4 #1)
Pojemność pamięci na
obrazy
3,5 MB (standardowo) (na oryginały przesyłane faksem)
Raporty
Raport wyników wysyłania, raport wyników odbierania faksów, raport
zadania anulowanego przed wysłaniem, raport aktywności, strona stanu
Dodatek-3
Lista menu
Klawisze funkcyjne na obszarze wyświetlania komunikatów i panelu operacyjnym służą do wyświetlania
następujących menu. W razie potrzeby można skorzystać z niniejszej listy podczas obsługi urządzenia. Kliknij
numer strony poniżej, aby przejść do procedury ustawień dla danej funkcji.
Klawisz FAX
Klawisz Function Menu
Rozmiar oryginału
Obraz oryginału
Rozdz. FAKSU (strona 3-6)
Orient. oryg.
Skanowanie ciągłe
Wpis nazwy pliku
Inf. o koń. zad.
Opóźn. trans. F.
Bezp. trans. F. (strona 3-2)
Odpyt. odb. FAK.
Intensywność (strona 3-7)
Tryb dwustronny
Klawisz Status/Job Cancel
Stan zad. wys. (strona 3-8, strona 3-13)
Zaplan. zadanie (strona 3-14)
Dzien. zad.druk.
Dzien. zad. wys.
Dzienn.zad.zapis
FAKS (strona 3-14,)
Klawisz Document
Box
Skrz. adr. pom.
Skrz. odpyt.
Zapisz plik
Dodatek-4
Ciąg dalszy z poprzedniej strony
Klawisz System
Menu/Counter
Raport
Raportuj druk.
Ust. rap. admin.
Ustaw. rap. wyn.
Ustaw.
wspólne
Dźwięk
Ust. oryg./pap.
Ustawienie daty
Ust. czas.
FAKS
Wspólna tr./odb.
System
Odbiór
Strona stanu
Rap. FAK. wych.
Rap. F. przych.
Wyślij wynik
Wynik odb. faksu
Inf. o koń. zad.
Głośnik faksu (strona 5-8)
Monitor faksu (strona 5-8)
Ust. szuflady 1 (strona 5-11)
Ust. szuflady 2 (strona 5-11)
Ust. szuflady 3 (strona 5-11)
Data/czas (strona 2-6)
Strefa czasowa (strona 2-6)
Czas letni (strona 2-6)
Niewykorz. czas (strona 5-10)
Klucz szyfr.
TTI (strona 2-2)
Naz. FAKSU lok. (strona 2-2)
Lok. iden. FAKSU (strona 2-4)
Lokalny nr FAKSU (strona 2-4)
Tryb wyb. F.
Liczba ponowień (strona 5-10)
Typ nośn. faksu (strona 5-11)
Dzwonki(norm.) (strona 5-13)
Dzwonki(TAD) (strona 5-13)
Dzwonki(F./TEL) (strona 5-13)
Ust. przekaz.
Przekazywanie
M. docel. przek.
Format pliku
Dod. inf. o tem.
FTP przek.szyfr.
Godz. przekaz.
Wpis nazwy pliku
Drukuj
Ciąg dalszy na następnej stronie
Dodatek-5
Ciąg dalszy z poprzedniej strony
FAKS
Skrzynka
dok.
Edytuj
m. docel.
Dopas./
konserw.
Odbiór
Ustaw. odbioru (strona 3-10, strona 5-14)
Data/godz. odb. (strona 5-15)
Drukowanie 2 w 1 (strona 5-15)
Druk. ciągłe
Zdalne wybier.SW
Odbiór szyfr.
Druk dwustronny
Ogr. trans./odb.
Ogran. trans.
Ogran. odbioru
Lista nr dozwol.
Lista id. dozw.
Lis. nr. odrzuc.
Odb. niezn. num.
Skrzynka adresu pomocniczego
Skrz. odpyt.
Usuń trans. plik
Ust. nadpisania
Książka adresowa (strona 3-16)
Druk. listy (strona 3-26)
Ust. serwisowe
Kod kraju faksu. (strona 5-6)
Ust. poł. faks.
Ust.zdal.diag.
Ident. diag. zd.
Dodatek-6
Lista kodów błędów
W przypadku wystąpienia błędu podczas transmisji, w raporcie wyników transmisji/odbioru i w raporcie
aktywności zapisywany jest jeden poniższych kodów błędów.
NOTATKA: Jeżeli błąd wystąpi podczas komunikacji V34, litera U w kodach błędów jest zastępowana przez
literę E.
Kod błędu
Możliwa przyczyna/działanie
Busy (Zajęty)
Nie można ustanowić połączenia z odbiorcą mim
o wykonania zadanej liczby prób automatycznego
wybierania ponownego. Wyślij ponownie.
CANCELED
(ANULOWANO)
Transmisja została anulowana z powodu
wykonania określonego działania.
Odbiór został anulowany z powodu wykonania
określonego działania.
U00300
W urządzeniu odbiorczym skończył się papier.
Skontaktuj się z odbiorcą.
U00430 - U00462
Pomimo ustanowienia połączenia odbiór został
anulowany z powodu użycia odmiennych funkcji
komunikacyjnych przez urządzenie nadawcze.
U00601 - U00690
Komunikacja została przerwana z powodu awarii
urządzenia. Wyślij lub odbierz faks ponownie.
U00700
Komunikacja została przerwana z powodu awarii
urządzenia nadawczego lub odbiorczego.
U00800 - U00811
Podczas przesyłania stron(y) wystąpił błąd. Wyślij
ponownie.
U00900–U00910
Podczas odbierania stron(y) wystąpił błąd. Poproś
nadawcę o ponowne przesłanie faksu.
U01000 - U01097
Podczas transmisji wystąpił błąd komunikacji.
Wyślij ponownie.
U01100 - U01196
Podczas odbioru wystąpił błąd komunikacji.
Poproś nadawcę o ponowne przesłanie faksu.
U01400
Nie udało się ustanowić połączenia z urządzeniem
nadawczym lub odbiorczym, ponieważ w linii
impulsowej numer został wybrany tonowo.
U01500
Podczas szybkiej transmisji wystąpił błąd
komunikacji. Wyślij ponownie.
U01600
Podczas odbioru szybkiej transmisji wystąpił błąd
komunikacji. Poproś nadawcę o zmniejszenie
prędkości transmisji i ponowne przesłanie faksu.
Dodatek-7
Kod błędu
Możliwa przyczyna/działanie
U01700–U01720
Podczas szybkiej transmisji wystąpił błąd
komunikacji. Wyślij ponownie.
U01721
Podczas szybkiej transmisji wystąpił błąd
komunikacji. Wybrana prędkość transmisji może
nie być obsługiwana przez urządzenie odbiorcze.
Zmniejsz prędkość wyjściową transmisji i prześlij
faks ponownie.
U01800–U01820
Podczas odbioru szybkiej transmisji wystąpił błąd
komunikacji. Poproś nadawcę o zmniejszenie
prędkości transmisji i ponowne przesłanie faksu.
U01821
Podczas odbioru szybkiej transmisji wystąpił błąd
komunikacji. Wybrana prędkość transmisji może
nie być obsługiwana przez to urządzenie. Poproś
nadawcę o zmniejszenie prędkości transmisji
i ponowne przesłanie faksu.
U03000
Nie udało się odebrać faksu podczas odbioru
odpytywania, ponieważ do urządzenia drugiego
uczestnika komunikacji nie włożono oryginałów.
Skontaktuj się z drugim uczestnikiem komunikacji.
U03200
Próbowano odebrać tablicę ogłoszeń z adresu
pomocniczego innego urządzenia tej samej marki,
ale wybrana skrzynka adresów pomocniczych nie
zawiera żadnych danych. Skontaktuj się z drugim
uczestnikiem komunikacji.
U03300
Błąd wystąpił z powodu jednej z dwóch
poniższych przyczyn. Skontaktuj się z drugim
uczestnikiem komunikacji.
U03400
1
Odbierano dane z innego urządzenia tej
samej marki, ale podczas odbioru
odpytywania wykryto ograniczenia transmisji,
ustawione przez drugiego uczestnika
komunikacji. Komunikacja została przerwana
z powodu podania błędnego hasła.
2
Odbierano dane z innego urządzenia tej
samej marki, ale podczas odbioru tablicy
ogłoszeń z adresu pomocniczego wykryto
ograniczenia transmisji, ustawione przez
drugiego uczestnika komunikacji.
Komunikacja została przerwana z powodu
podania błędnego hasła.
Odbiór odpytywania został przerwany, ponieważ
hasło podane przez drugiego uczestnika
komunikacji różni się od lokalnego identyfikatora
faksu w urządzeniu odbiorczym Skontaktuj się
z drugim uczestnikiem komunikacji.
Dodatek-8
Kod błędu
Możliwa przyczyna/działanie
U03500
Próbowano odebrać tablicę ogłoszeń z adresu
pomocniczego innego urządzenia tej samej marki,
ale wybrana skrzynka adresu pomocniczego nie
została zarejestrowana w urządzeniu drugiego
uczestnika komunikacji. Skontaktuj się z odbiorcą.
U03600
Odbiór tablicy ogłoszeń z adresu pomocniczego
innego urządzenia tej samej marki został
przerwany, ponieważ podano błędne hasło
dostępu do adresu pomocniczego. Skontaktuj się
z drugim uczestnikiem komunikacji.
U03700
Próbowano odebrać tablicę ogłoszeń z adresu
pomocniczego, ale w urządzeniu drugiego
uczestnika komunikacji nie włączono funkcji
przesyłania tablicy ogłoszeń z adresu
pomocniczego lub do skrzynek przenoszenia
oryginałów (skrzynek adresów pomocniczych) nie
włożono oryginałów.
U04000
W innym urządzeniu odbiorczym tej samej marki
nie zarejestrowano wybranej skrzynki adresu
pomocniczego lub podano nieprawidłowy adres
pomocniczy.
U04100
Urządzenie odbiorcy nie obsługuje funkcji skrzynki
adresu pomocniczego lub podano nieprawidłowy
adres pomocniczy.
U04200
Transmisja szyfrowana została przerwana,
ponieważ wybrana skrzynka nie została
zarejestrowana.
U04300
Transmisja szyfrowana została anulowana,
ponieważ faks odbiorcy nie obsługuje komunikacji
szyfrowanej.
U04400
Transmisja szyfrowania została anulowana,
ponieważ podano nieprawidłowy klucz szyfrujący.
U04500
Odbiór transmisji szyfrowanej został anulowany,
ponieważ podano nieprawidłowy klucz szyfrujący.
U05100
Transmisja została anulowana, ponieważ nie
spełniono wymagań komunikacji z uwagi na
ograniczenia transmisji ustawione dla tego
urządzenia.
Skontaktuj się z odbiorcą.
U05200
Odbiór został anulowany, ponieważ nie spełniono
wymagań komunikacji z uwagi na ograniczenia
odbioru ustawione dla tego urządzenia.
Dodatek-9
Kod błędu
Możliwa przyczyna/działanie
U05300
Odbiór został anulowany przez odbiorcę,
ponieważ nie spełniono wymagań komunikacji z
uwagi na ograniczenia odbioru ustawione dla
urządzenia odbiorczego. Skontaktuj się z
odbiorcą.
U14000
Odbiór do skrzynki adresu pomocniczego został
przerwany, ponieważ skończyło się miejsce w
pamięci tego urządzenia. Zwolnij miejsce,
drukując dane przechowywane w pamięci, lub
anuluj odbiór do tej skrzynki adresu
pomocniczego.
U14100
Transmisja do skrzynki adresu pomocniczego lub
skrzynki adresu pomocniczego innego urządzenia
tej samej marki została przerwana, ponieważ
skończyło się miejsce w pamięci urządzenia
odbiorczego. Skontaktuj się z odbiorcą.
U19000
Odbiór do pamięci został przerwany, ponieważ
skończyło się miejsce w pamięci tego urządzenia.
Zwolnij miejsce, drukując dane przechowywane w
pamięci lub poproś nadawcę o ponowne
przesłanie.
U19100
Transmisja została przerwana, ponieważ
skończyło się miejsce w pamięci urządzenia
odbiorczego. Skontaktuj się z odbiorcą.
U19300
Transmisja została przerwana z powodu
wystąpienia błędu danych podczas transmisji.
Wyślij ponownie.
Dodatek-10
Indeks
F
Funkcja zdalnego przełączania 6-8
G
A
Godzina 2-6
Anuluj
Anulowanie odpytywania lub transmisji
tablicy ogłoszeń z adresu
pomocniczego 3-15
Anulowanie transmisji (zrywanie komunikacji) 3-14
Anulowanie transmisji bezpośredniej 314
Anulowanie transmisji do pamięci 3-13
Anulowanie transmisji opóźnionej 3-14
Automatyczne odbieranie faksów 3-10, 514
Automatyczne włączanie faksu lub automatycznej sekretarki 5-4, 5-14
Automatyczne włączanie faksu lub telefonu
5-2, 5-14
Automatyczne wysyłanie 3-2
H
B
Brak wydruku 6-8
D
Data 2-6
Data/godzina odbioru 5-15
Drukowanie/Wysyłanie odebranych faksów
wg wymagań (przekazywanie z pamięci) 69
Dzwonki 5-13
E
Ekran potwierdzenia miejsc docelowych 413
Historia zadań faksu 4-3
Ekran dziennika zadań 4-3
I
Informacje o faksie lokalnym 2-4
Intensywność 3-7
K
Klawisze szybkiego dostępu 3-27
Wybór miejsca docelowego 3-28
Zapisywanie nowego miejsca docelowego 3-27
Zmiana/usuwanie 3-29
Komunikacja przy użyciu adresu pomocniczego 3-5
Komunikacja szyfrowana 6-8
Komunikacja w trybie ECM 3-5, 3-20
Komunikaty o błędach 6-5
Konfiguracja i zapisywanie
Procedura podstawowej obsługi 5-6
konta
Strona stanu 4-10
Książka adresowa 3-16
Drukowanie listy adresów 3-26
Szukanie 3-24
Wybór miejsca docelowego 3-24
Zapisywanie nowego miejsca docelowego 3-16
Zmiana/Usunięcie 3-25
L
Lista kodów błędów Dodatek-7
Lista menu Dodatek-4
Indeks-1
M
Moduł przetwarzania dokumentów 1-5
N
Nazwa faksu lokalnego 2-3
Nazwy i funkcje części 1-1
Nie można odebrać dokumentu 6-8
Nie można odebrać faksu do pamięci 6-9
Nie można transmitować przy użyciu adresu pomocniczego 6-9
Nie można wysłać dokumentu 6-8
Niewykorz. czas 5-10
Raporty wyników wysyłania 4-5
Regulacja głośności 5-8
Rodzaj nośnika wydruku 5-11
Rozdzielczość 3-6
Rozsyłanie 6-8
Rozwiązywanie problemów 6-8
S
Sprawdzanie wyników transmisji i stanu
zapisywania 4-1
Środki
ostrożności
związane
z
wyłączaniem zasilania 6-4
Stan wysyłania 3-8
Szyfrowanie komunikacji 6-8
O
T
Odbiór do pamięci 3-12, 6-9
Odbiór ręczny 5-14
Odpytywanie
Odbiór w trybie odpytywania 6-10
P
Panel operacyjny 1-2
Parametry Dodatek-3
PBX 2-8
Początkowa prędkość transmisji 3-5, 3-20
Powiadomienie e-mail
Raport wyniku odbioru FAKSU 4-11
Przesyłanie tablicy ogłoszeń z adresu
pomocniczego 6-10
Przygotowanie
przed
rozpoczęciem
użytkowania 2-1
R
Raport
Raport aktywności 4-8
Raport dla zadania anulowanego przed
wysłaniem 4-7
Raporty wyników odbierania faksów 4-5
Transmisja bezpośrednia 3-3
Anuluj 3-14
Transmisja do pamięci 3-3
Anuluj 3-13
Transmisja opóźniona
Anuluj 3-14
Transmisja natychmiastowa 3-14
Transmisja szyfrowana 3-5
Tryb odbioru 5-14
U
Umieszczanie oryginałów 3-4
Urządzenie (nazwy) 1-4
W
Wskaźniki 6-2
Wybieranie ponowne 3-30
Zmiana liczby ponowień 5-10
Wybór identyfikacji terminalu transmisji
(TTI) 2-2
Indeks-2
DYREKTYWA 2002/96/CE W ZAKRESIE OBCHODZENIA SIÊ, ZBIÓRKI,
RECYKLINGU I LIKWIDACJI URZ¥DZEÑ ELEKTRYCZNYCH I
ELEKTRONICZNYCH I ICH KOMPONENTÓW
INFORMACJE
1. DLA KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ (UE)
Zabrania siê likwidacji wszelkich urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych w ramach odpadów sta³ych miejskich:
nale¿y obowi¹zkowo dokonaæ oddzielnej zbiórki.
Porzucenie tych urz¹dzeñ w miejscach nie przystosowanych i nieupowa¿nionych mo¿e mieæ niebezpieczne
skutki dla œrodowiska i dla zdrowia.
Osoby nie przestrzegaj¹ce tych norm podlegaj¹ sankcjom karnym wed³ug przepisów prawna.
W celu prawid³owej likwidacji naszych urz¹dzeñ nale¿y:
a) Zwróciæ siê do W³adz Lokalnych, w celu uzyskania wskazówek i praktycznych infomacji na temat prawid³owego obchodzenia
siê z tymi odpadami, na przyk³ad: miejsce i godziny otwarcia punktów zbiórki, itp.
b) Przy zakupie naszych urz¹dzeñ, nale¿y zwróciæ naszemu przedstawicielowi zu¿yte urz¹dzenie, analogiczne do urz¹dzenia
zakupionego.
Przekreœlony symbol pojemnika umieszczony na urz¹dzeniu oznacza, ¿e:
- urz¹dzenie po zakoñczeniu cyklu eksploatacji powinno zostaæ doprowadzone do przystosowanych
do tego celu punktów zbiórki i powinna byæ traktowane oddzielnie od odpadów miejskich;
- firma gwarantuje ¿e zastosowane zosta³y procedury w zakresie obchodzenia siê, recyklingu
i likwidacji urz¹dzeñ zgodnie z Dyrektyw¹ 2002/96/CE (wraz z póŸniejszymi zmianami).
2. DLA INNYCH KRAJÓW (POZA UE)
Obchodzenie siê, zbiórka, recykling i likwidacja urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych powinny zostaæ
dokonane wed³ug przepisów obowi¹zuj¹cych w danym kraju.
N ° 11-108
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' del COSTRUTTORE secondo ISO/IEC 17050
MANUFACTURER’S CE DECLARATION of CONFORMITY according to ISO/IEC 17050
OLIVETTI S.p.A
Via Jervis, 77 - IVREA (TO) - ITALY
Dichiara sotto la sua responsabilita' che i prodotti:
Declares under its sole responsibility that the products:
Categoria generale:
Equipment category:
Tipo di apparecchiatura:
Product type:
Nome / model:
Opzioni / options:
Apparecchiature per la Tecnologia dell'Informazione
Information Technology Equipment
Stampante Multifunzionale
Multifunctional Printer
d-Color MF2603en, d-Color MF2604en
d-Color MF2603 plus, d-Color MF2604 plus
PF-520, PF-530, IB-23, IB-50
sono CONFORMI alla Direttiva 1999/5/CE del 9 marzo 1999
are in compliance with directive 99/5/EC dated 9th march 1999
e soddisfano i requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica, Consumo Energetico e Sicurezza previsti
dalle Direttive:
and fulfill the essential requirements of Electromagnetic Compatibility, Electrical Power Consumption and
Electrical Safety as prescribed by the Directives:
2004/108/CE del 15 Dicembre 2004; (EMC)
2004/108/EC dated 15th December 2004;
2009/125/CE del 21 Ottobre 2009; (ErP)
2009/125/EC dated 21st October 2009;
2006/95/CE del 12 Dicembre 2006; (LVD)
2006/95/EC dated 12th December 2006;
in quanto progettati e costruiti in conformità alle seguenti Norme Armonizzate:
since designed and manufactured in compliance with the following European Harmonized Standards:
EN 55022:2006 (Limits and methods of measurements of radio interference characteristics of Information
Technology Equipment) / Class B;
EN 61000-3-2:2006 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 2: Limits for harmonic
current emissions (equipment input current  16 A per phase)
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 3:
Limitation of voltage fluctuations and flicker in low voltage supply systems for equipment with rated current up
to and including 16A);
EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 (Electromagnetic Compatibility – Information technology equipment –
Immunity characteristics – Limits and methods of measurement);
EN 60950-1:2006+ A11:2009 (Safety of Information Technology Equipment, including electrical business
equipment.)
EN 60825-1:2007 (Radiation Safety of laser products, equipment classification, requirements and user's guide).
ETSI TBR 21/1998 - Requirements for pan-European approval for connection to the analogue Public Switched
Telephone Networks (PSTN) of TE (excluding TE supporting the voice telephony service) in which network
addressing, if provided, is by means of Dual Tone Multi Frequency (DTMF) signaling.
EN 300 330-1 V1.5.1/2006
EN 300 330-2 V1.3.1/2006
EN 62301:2005 (Household electrical appliances – Measurement of standby power)
La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene attestata mediante l'apposizione della Marcatura CE sul
prodotto.
Compliance with the above mentioned essential requirements is shown by affixing the CE marking on the product.
Ivrea, 27 Maggio 2011
Ivrea, 27th May 2011
Walter Fontani
Quality V.P.
Olivetti S.p.A.
Note: 1) La Marcatura CE è stata apposta nel 2011
Notes: 1) CE Marking has been affixed in 2011
2) Il Sistema della Qualità è conforme alle norme serie UNI EN ISO 9000.
2) The Quality System is in compliance with the UNI EN ISO 9000 series of Standards
Olivetti S.p.A. - Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (To) - Italy - Tel +39 0125 7751 - Cap. Soc. € 83.500.000 R.E.A. 547040 - Cod. Fisc./P.IVA e iscriz. al Reg. Imp. Di Torino 02298700010
Società con unico azionista, Gruppo Telecom Italia - Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.
Pierwsze wydanie 2011.05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising