Olivetti | d-Copia 1800 and d-Copia 2200 | Owner Manual | Olivetti d-Copia 1800 and d-Copia 2200 User manual

Olivetti d-Copia 1800 and d-Copia 2200 User manual
d-Copia 1800
d-Copia 2200
‫ﻟﻴﻞ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
SA
550404ar
PUBLICATION ISSUED BY:
Olivetti S.p.A.
Gruppo Telecom Italia
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY)
www.olivetti.com
Copyright © 2009, Olivetti
All rights reserved
The mark affixed to the product certifies that the
product satisfies the basic quality requirements.
The manufacturer reserves the right to carry out modifications to the product described in this manual at any time
and without any notice.
ENERGY STAR is a U.S. registered mark.
The ENERGY STAR program is an energy reduction plan introduced by theUnited States Environmental Protection
Agency in response to environmental issues and for the purpose of advancing the development and utilization of
more energy efficient office equipment.
Your attention is drawn to the following actions which could compromise the conformity attested to above, as well as
the characteristics of the product:
• incorrect electrical power supply;
• incorrect installation, incorrect or improper use or use not in compliance with the warnings provided in the
User’s Manual supplied with the product;
• replacement of original components or accessories with others of a type not approved by the manufacturer, or
performed by unauthorised personnel.
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval
system, without permission in writing from the Publisher.
¬ãû´ã
.d-Copia 1800MF/d-Copia
2200MF
.Taskalfa 1
80/220 îèäãàÇ ¸ÆÇÑ¨à ¸à ÇðÑߨ
ʂߨãàÇ üª¨ßè£Ç° ¬íäíè°ÑàÇ ¬äªíÕàÇ ÁÇû𠡃íôÕ áß¨é ¢ªç„àÇ áíú¨è ˆàÚ ¸èûÚª£ã ïó ÇÀå áíú¨èàÇ áíàû ‰ã »ÑúàÇ áêãèí
ïó ÁûéàÇ áéö ÇÀå áíú¨èàÇ áíàû ÉÁÇÑö ˆ„ѳí .øÆÇû áß¨é° Éûí„ ¬àªô ïó ¢ªç„àÇ øÇûùè£Ç ‰ã ‰ßãèèà ¡ÉÑ°ÑÖàÇ È£ô ªçàô° ¬Øí£éàÇ
‰Ú ‰íà°Æ£ã ÑíÛ ‰ôä .ªä誄èäãé ¬ÕªùàÇ Êªã¢àè£ãàÇ øÇûùè£ªé ƒÕää .¬à°ç£é ÒíàÅ Œ°„Ñàà ¢ªç„àÇ ‰ã ðªéíÑö Òƪ´éÅ° ¡¢ªç„àÇ øÇûùè£Ç
Üé Td-Copia1800MF
ASKalfa 180 îèäãàÇ ˆàŠѪ¨í³ ¡ÇÀå áíú¨èàÇ áíàû ïó .¢ªç„àÇ ÇÀå ïó ìÑùà ¬ßѨ ʪã¢àè£ã øÇûùè£Ç ‰Ú îèäí ÑÑÖ ˜Ã
.ïàÇ°èàÇ ˆàÚ ¡'22-ppm ¢ÇÑØàÇ' Üé Td-Copia
ASKa2200MF
lfa 220 îèäãàÇ° º'18-ppm ¢ÇÑØàÇ'
ʪí°èôãàÇ
1-1 ........................................................................................................... ¢ªç„àÇ ÁÇ¢„Ã
1
1-1 ................................................................................................................................. £€Ç ø£„àÇ
1-4 ................................................................................................................................... áíú¨èàÇ ¬ô°à
2-1 .............................................................................................................. ÊÇ¢íç„èàÇ
2
2-1 ................................................................................................................................... ÏÑ°àÇ áíãôè
2-1 .................................................................................................................. ÏÑ°àÇ ¬óªÖ› ¬ÿô‚ã
2-2.................................................................................................................. ëÑûàÇ ïó ÏÑ°àÇ áíãôè
2-4............................................................................................ »ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ïó ÏÑ°àÇ œÖ°
2-6..................................................................... »ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ïó ʪòàúã °Ã ¬íûíÑé ʪöªØé ÏÑ° áíãôè
2-7......................................................................................................»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ÊÇûÇûÚÅ
2-9............................................................................................................................... Ê‚éªßàÇ áíÕ°è
2-9....................................................................................................................... ¬ßé¨àÇ áéß áíÕ°è
2-9....................................................................................................................... USB áéß áíÕ°è
2-10 ........................................................................................................................... ¬öªØàÇ áéß áíÕ°è
2-11 ................................................................................................................................. ¬öªØàÇ áíú¨è
2-12 .........................................................................................................................,...... ¬ßé¨àÇ ÊÇûÇûÚÅ
2-14 ........................................................................................................................ Êö°àÇ° …íѪèàÇ ØéÖ
2-16 ......................................................................................................................... øûùè£ãàÇ ¬ç„Ç° ¬úà
3-1 ...................................................................................................... £€Ç áíú¨èàÇ
3
3-1 ...................................................................................................................... ¬í£ª£€Ç …£äàÇ ÊÇÁÇÑ„Å
3-4............................................................................................................................ …£äàÇ ÑíúÕè/Ñíéßè
3-4............................................................................................. ïƪ´àèàÇ ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ ¬é£ä ûíûôè œÖ°
3-5................................................................................................................... ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ œÖ°
3-5................................................................................................... ûÇûÚ›Ç Ïé£ã ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ œÖ°
3-6............................................................................................................................ ‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàÇ
3-9.................................................................................................................................... …£äàÇ ÈíèÑè
3-10 ................................................................................................................................. œã„ãàÇ …£äàÇ
3-11 ..................................................................................................................................1 ïó 2
3-12 ......................................................................................................................... (ï´óÃ) 1 ïó 4
3-13 ....................................................................................................................... (ï£ÃÑ) 1 ïó 4
3-14 ............................................................................................................................... ¬õت´ãàÇ œÖ°
3-16 ...................................................................................................................... ¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ°
3-17 .................................................................................................................................‰°ß£àÇ œÖ°
3-18 .................................................................................................................. ¬í£ª£€Ç ¬ÚªéØàÇ ÊÇÁÇÑ„Å
3-18 .......................................................................................................... ¬õéªØàÇ áíú¨è îãªäÑé Êíéêè
3-18 .................................................................................................................. ʪ´íéØèàÇ ‰ã ¬ÚªéØàÇ
4-1 .................................................................................................. ¬íѪíèù†Ç ÊÇ¢íç„èàÇ
4-1 ................................................................................................................................ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã
4-1 .......................................................................................................................... ¬à°é´ãàÇ á°Õ€Ç
4-2................................................................................................................. øÇûùè£†Ç ‰Ú ʪÿô‚ã
4-2............................................................................................................................ ÁÇ¢„€Ç Áªã£Ã
4-2............................................................................................. ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó ¬íàÕ€Ç …£äàÇ œÖ°
4-4............................................................................................ „¢àÇ ƒØ£àÇ ˆàÚ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ œÖ°
4-5........................................................................................................................... ÏÑ°àªé ¬íÀúèàÇ Éûô°
4-5................................................................................................................... ‰íç„°àÇ ˆàÚ ¬ÚªéØàÇ Éûô°
4-6.......................................................................................................................... ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô°
4-6............................................................................................................................ ÁÇ¢„€Ç Áªã£Ã
4-7........................................................................................................................... ÓíéªéûàÇ ¬óªÖÅ
4-8.................................................................................................................... ÓíéªéûàÇ Ñª¨ôäÇ ¬àÇ¢Å
4-9................................................................................................................................ øªçãàÇ áÕó ÉÇûÃ
4-10 ................................................................................................................................ ï£íÆÑàÇ ûÇûõàÇ
4-10 .............................................................................................................................. ÓߪòàÇ ¬Ú°ã„ã
4-10 ............................................................................................................¬íÆ°ÖàÇ ¬ßé¨àÇ ¬ô£ªã ¬Ú°ã„ã
i
4
4-10 ............................................................................................................. (IB-23) ¬ßé¨àÇ ¬ç„Ç° ¬öªØé
4-11 .............................................................................................................................. ¬íóªÖ›Ç ÉÑßÇÀàÇ
4-12 ....................................................................................................................... ¬íѪíèù†Ç ÊÇ¢íç„èàÇ
5-1 ................................................................................................................. ¬äªíÕàÇ
5
5-1 ................................................................................................................................. ¢ªç„àÇ üíÿäè
5-5 ................................................................................... ¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ° ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô áÇûéè£Ç
6-1 ...................................................................................... ªçô‚ÕÅ° ʂߨãàÇ üª¨ßè£Ç
6
6-1 ........................................................................................................................ ¬àߨã Ë°ûô ¬àªô ïó
6-3 ........................................................................................................................... ¬Ö°ÑõãàÇ áƪ£ÑàÇ
6-7 ................................................................................................................................. ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
6-7 ............................................................................................................... Ѫ¨ôä†Ç œöÇ°ã ÊÇѨÄã
6-8 ................................................................................................................................. ʪÿô‚ã
6-8 ........................................................................................................................ ëÇÑù›Ç ÊÇÁÇÑ„Å
1-ÏôàãàÇ ....................................................................................................................... ÏôàãàÇ
1-ÏôàãàÇ................................................................................................................................ ʪòÕÇ°ãàÇ
1-ÏôàãàÇ...................................................................................................................... £€Ç ø£„àÇ
2-ÏôàãàÇ..................................................................................................................... ¬ù£ªäàÇ üƪÿ°
2-ÏôàãàÇ..................................................................................................................... ¬õéªØàÇ üƪÿ°
3-ÏôàãàÇ....................................................................................................... (˜ÑªíèùÇ) ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã
3-ÏôàãàÇ................................................................................................... (˜ÑªíèùÇ) ÏÑ°àªé ¬íÀúèàÇ Éûô°
3-ÏôàãàÇ...........................................................................................(˜ÑªíèùÇ) ‰íç„°àÇ ˆàÚ ¬ÚªéØàÇ Éûô°
4-ÏôàãàÇ.................................................................................................. (˜ÑªíèùÇ) ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô°
4-ÏôàãàÇ........................................................................................................ (¬íѪíèùÇ) øªçãàÇ áÕó ÉÇûÃ
4-ÏôàãàÇ...................................................................................................................¬íÆíéàÇ ÊªòÕÇ°ãàÇ
1-ÓÑçòàÇ .................................................................................................................... ÓÑçòàÇ
ii
ÓªãèàÇ øûùè£ãàÇ ‰ã ÈàØä .¬íàé´è£ãàÇ …£äàÇ ïó ʪôòÕàÇ ‰ã ûí¢ãàÇ áªùûÅ ‰ßãí .Ѫõ¨Å ‰°ûé Ñíúèàà ¬ÖÑÚ áíàûàÇ ÇÀå ïó ʪã°àõãàÇ
.¬íàªôàÇ ¬õéØàÇ ïó ¬ÚªéØàÇ ¬íôªä ‰ã °Ã ¬íä´èàÇ ¬íôªäàÇ ‰ã Ïíöû ÑíÛ Ñãà ˜¤é Ïàõèí ªãíó ÑÀõàÇ
¬ÿô‚ã
¬èéªêàÇ îãÇÑéàÇ ïó È°íõàÇ ¬íà°Æ£ã áãôèä † ‰ôä .áíàûàÇ ÇÀå ïó ʪãíàõèàà øûùè£ãàÇ ŒªéèÇ Áªäêà ¬ã„ªäàÇ ËûÇ°ôàÇ ¬íà°Æ£ã áãôèä † ‰ôä
.(Ø´ó ÉÁÇÑ´àà ÉûûôãàÇ ªçèÑßÇÀ ʪí°èôã) ¬õéªØàà
Ï°´ôàÇ œíã„ .œéØàÇ Ï°´ôé ïãôã °å ¢ªç„àÇ œíéé ¬àÕ ÇÀ ‰°ßí °Ã ÌÑíó°è °Ã Òõíé øèí ¬ÚªéØ Ï°´ô ˜À Œ°Ö°ã ˜Ã° ¡áíàûàÇ ÇÀå
¬ßѨ ‰ã ¬é°èßã ¬´é£ã ¬´óÇ°ã ‰°ûé œéØàÇ Ï°´ôé Ïàõèã Œ°Ö°ã ˜Ã° ¡Òäã Á¢„ °Ã áíàûàÇ ÇÀå ÑÇûÕÅ ÉûªÚÅ °Ã …£ä ‰Å .¬ÿ°òôã
† œéØàÇ Ï°´ôé Ïàõèã Œ°Ö°ã ˜Ã° ¡áíàûàÇ ÇÀå ‰ã Á¢„à °Ã áßà ¬„èäã …£ä ˜Ã .ªðãªãè Ñ°ÿôã Kyocera Mita Corporation
.ªçäÚ …£äàÇ øè ïèàÇ ÉûªãàÇ ïó ïå ªãß œéØàÇ Ï°´ô ¬ÿô‚ã Óòä ˆàÚ ˜°èôí ‰Ã ûé
¬íѪ„èàÇ Áªã£€Ç ¥°Õùé
Kyocera ¬ßÑ¨à ¬íѪ„è ʪã‚Ú KIR (Kyocera Image Refinement)° KPDL ¡PRESCRIBE ¡ECOSYS
.Corporation
Business ¬ßѨ ʪ„èäã ûôà °å IBM Proprinter X24E .Xerox Corporation ¬ßѨ ʪ„èäã ûôà °å Diablo 630
Seiko Epson ¬ßѨ ʪ„èäã ûôà °å Epson LQ-850 .International Business Machines Corporation
¬ßÑ¨à ˜Ñª„è ø£Ç °å Centronics .Hewlett-Packard ¬ßÑ¨à ¬à„£ã ¬íѪ„è ʪã‚Ú ïå PJL° PCL .Corporation
¬íѪ„è ʪã‚Ú ïå PostScript ° ¡Acrobat Reader ¡Adobe Acrobat .Centronics Data Computer Corp.
¬à„£ã ¬íѪ„è ʪã‚Ú ïå TrueType ° ¡AppleTalk ¡Macintosh .Adobe Systems Incorporated ¬ßÑ¨à ¬à„£ã
Windows Vista ¡Windows XP ¡Windows NT ¡Windows ¡Microsoft .Apple Computer, Inc. ¬ßѨà
¬ßÑ¨à ¬íѪ„è ¬ã‚Ú ïå PowerPC .Microsoft Corporation ¬ßÑ¨à ¬à„£ã ¬íѪ„è ʪã‚Ú ïå Internet Explorer°
Áªã£Ã áß ûõè .¬à„£ã ¬íßíÑãà ¬íѪ„è ¬ã‚Ú ïå ENERGY STAR .ìÑù€Ç û‚éàÇ °Ã/° ¬íßíÑã€Ç ÉûôèãàÇ Êªí†°àÇ ïó IBM
.ªçé ¬ÕªùàÇ ÊªßѨàà ¬à„£ã ¬íѪ„è ʪã‚Ú °Ã ¬íѪ„è ʪã‚Ú ìÑù€Ç ¬íѪ„èàÇ Êªã‚õàÇ° ʪ„èäãàÇ
.SanDisk Corporation of America Üà ¬íѪ„è ʪã‚Ú CF° CompactFlash
Wind River ¬ßѨ Ò„èäè ˜ÀàÇ° ¡‰ãÖãàÇ ï´í´ôàÇ Êö°àÇ ¬íä´èé áãªõàÇ Tornado™ áíú¨èàÇ øªÿä øÇûùè£ªé ¢ªç„àÇ Ñí°Øè øè
.Systems, Inc.
Ø°Øù .Monotype Imaging Inc. ¬ßѨ œã ¥íùÑè ¬íöªòèÇ Êôè ¬ãûùè£ã ¢ªç„àÇ ˆàÚ ÒèéêãàÇ ¬íé°Ñ°€Ç ʪúààÇ Ø°Øù áß
.¢ªç„àÇ ÇÀå ˆàÚ ¬èéêã Monotype Imaging Inc. ‰ã UFST™ MicroType®
.Linotype-Hell AG ¬ßÑ¨à ¬à„£ã ¬íѪ„è ʪã‚Ú Times° Palatino° Helvetica
¬à„£ã ¬íѪ„è ʪã‚Ú ITC ZapfDingbats° ITC ZapfChancery° ITC Bookman° ITC Avant Garde Gothic
.International Type-face Corporation ¬ßѨà
.TypeBank® Üà ¬íѪ„è ʪã‚Ú Typebank-OCR° TypeBankM-M° TypeBankG-B
…£äàÇ ˆàÚ ¬íä°äª´àÇ û°í´àÇ
.Ï°´ôàÇ ¸àè ÈôªÕ ‰ã ƒíÑÕè ˆàÚ á°ÕôàÇ ‰°ûé ѨäàÇ Ï°´ôé ¬íãôãàÇ ûÇ°ãàÇ …£ä Ñ°ÿôã
•
Ê‚ãÚ .áã¨í ªãã ¸àÀ ÑíÛ° ¬íàªã ÊÇûä£ °Ã ¬íéä„à °Ã ¬íàôã Ê‚ãÚ ¬íà …£ä ü°ÑÿàÇ ‰ã üÑÿ ˜Ã Êôè ðªÖíà Ѱÿôã
ÊÇûªç¨ ¡Ñò£ ÊǢǰ„ ¡œéÇ°Ø ¡¬íàªã ÊÇûä£ ¡¬íßäé Ê‚ãÚ ¡¬íöÑ°
•
.Ïé£ ªãíó ªåÑßÀ øè ïèàÇ ÑíÛ ìÑùà ÑÕªäõà ƒ£ãàÇ °Ã …£äàÇ ¬íàôãàÇ ƒÆÇ°ààÇ° ‰íäÇ°´àÇ ûí´è °Ã Ñÿôè ûö
•
iii
¬öªØàÇ Ñíó°èé øßôèàÇ ¬òíÿ°
øÇûùè£Ç Ñù Êö° ‰ã Ãûéè Êö°àÇ ‰ã ¬äíõã ÉÑèó ûõé ¬öªØàÇ ¸‚çè£Ç »òù øèí Ëíô ¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ°é Çû°¢ã ¢ªç„àÇ ïè¤í
ˆäû€Ç Ìûôà ªÖòùã ¬öªØàÇ ¸‚çè£Ç áÿí ‰íô ïó Ѫÿèä†Ç ¬íõÖ° ïó ÓߪòàÇ° ¬õéªØàÇ áÿè Ëíô ‰°ß£àÇ œÖ° ˆàÅ ¬óªÖ›ªé ¡¢ªç„àà
‰°ß£àÇ Êö°à ªðí°ª£ã ïƪ´àèàÇ ¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ° Êö° ‰ªß ÇÀÅ .Êö°àÇ ‰ã ¬äíõã Éûã á‚ù ¢ªç„àÇ ïó ت¨ä û°„° øûÚ áªô ïó
.‰°ß£àÇ œÖ° áãÚ Ñãè£í ¡ïƪ´àèàÇ
¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ°
áéö ªåÑ°Ñã ø¢àí ïèàÇ Øª¨äàÇ øûÚ ÉÑèó ûã ‰ßãí .Òà áªãõè£Ç Ñù ‰ã ¬´íöû 1 á‚ù ªíƪ´àè ¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ° ïó ¢ªç„àÇ áùûí
.¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ° Øí¨äè
‰°ß£àÇ ¬íõÖ°
Øí¨äè áéö ªåÑ°Ñã ø¢àí ïèàÇ Øª¨äàÇ øûÚ ÉÑèó ûã ‰ßãí .Òà áªãõè£Ç Ñù ‰ã ¬´íöû 1 Ñ°Ñã ûõé ‰°ß£àÇ œÖ° ˆàÅ ªðíƪ´àè ¢ªç„àÇ áùûí
3-17 ¬ôòÕàÇ ïó ‰°ß£àÇ œÖ° œ„ÇÑ ¡Êªã°àõãàÇ ‰ã ûí¢ãà .‰°ß£àÇ œÖ°
¬íѪíèù†Ç ªðíƪ´àè ‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàÇ ¬òíÿ°
ˆàÚ ûôÇ°àÇ Ò„°àÇ ÊÇÀ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ …£ä ÏíÑØ ‰Ú ¡áªêãàÇ áíé£ ˆàÚ .¬íѪíèùÇ ¬òíÿ°ß ‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàÇ ˆàÚ ¢ªç„àÇ ÇÀå áãè¨í
.øûùè£ãàÇ ÏÑ°àÇ ÑÇû´ã ‰ã áíà´èàÇ ‰ßããàÇ ‰ã ¡‰íç„° ÊÇÀ ¬ù£ä ªåѪéèÚªé ÉûôÇ° ¬öÑ°
ÏÑ°àÇ œíäÕè ÉûªÚÅ
ʪã°àõã øíû´è Òõã áãªõèè ˜ÀàÇ ÊªõíéãàÇ °Ã ¬ãûùàÇ È°ûäãà ‰ßãí .ïÆíéàÇ ÑÑÖàÇ áíà´è ïó ¬ã媣ãß ÌÑí°ûè ûªõãàÇ ÏÑ°àÇ ¢ªç„àÇ øÚûí
.ªçé ˆÕ°ãàÇ ÏÑ°àÇ ŒÇ°äà á°ô
Energy Star (ENERGY STAR®) îãªäÑé
ïó ªçíàÚ ¥°ÕäãàÇ ¬í£ªí´àÇ ÑííªõãàÇ œã ðª´óÇ°èã ¢ªç„àÇ ÇÀå ‰°ßí ‰Ã ïãàªõàÇ Energy Star îãªäÑé ïó ¬ã媣㠬ßÑ¨ß ªäÑÑö û´à
.ïãàªõàÇ Energy Star îãªäÑé
iv
.ÒíàÅ Œ°„ÑàÇ ¬à°ç£à ¢ªç„àÇ ‰ã ÈÑ´àªé ÒÿòôÇ .¢ªç„àÇ ÇÀå øÇûùè£Ç áéö áíú¨èàÇ áíàû ÉÁÇÑö ˆ„Ñí
.ÒíàÅ Œ°„ÑàÇ ¬à°ç£à ¢ªç„àÇ ‰ã ÈÑ´àªé ÿòôÇ .¢ªç„àÇ ÇÀå øÇûùè£Ç áéö áíú¨èàÇ áíàû ÉÁÇÑö ˆ„Ñí
Áªí¨€Ç° ûÇÑó€Ç° øûùè£ãàÇ ¬íªãô ªçäã üûçàÇ ‰ªãà ÊÇÑíÀôè ïå ¢°ãÑàÇ ªçíàÚ û°„°ãàÇ ¢ªç„àÇ ÁÇ¢„ð áíàûàÇ ÇÀå ïó Éû°„°ãàÇ øª£ö€Ç
.ªçäã áß ˆäõã° ¢°ãÑàªé ¬ãƪö ïàí ªãíó .¢ªç„àà ‰ãŸÇ øÇûùè£†Ç ‰ªãÖ ‰Ú ‚
ð Öó ¡ÉÑ°ª„ãàÇ ìÑù€Ç
¬„íèä °Ã È£ªäã áߨé ̪éèä†Ç øûÚ ¬„íèä Éªó° ¬àªô Œ°ö° ˆèô °Ã ÉÑíØù ʪéªÕÅ Ë°ûô áªãèôÇ ˆàÅ Ñí¨í: ÑØù
.ƒíôÕ áß¨é ¬àÕàÇ ÊÇÀ Ñ°ã€Ç œã áãªõèàÇ øûÚ
°Ã È£ªäã áߨé ̪éèä†Ç øûÚ ¬„íèä Éªó° ¬àªô Œ°ö° ˆèô °Ã ÉÑíØù ʪéªÕÅ Ë°ûô áªãèôÇ ˆàÅ Ñí¨í: ÑíÀôè
.ƒíôÕ áß¨é ¬àÕàÇ ÊÇÀ Ñ°ã€Ç œã áãªõèàÇ øûÚ ¬„íèä
ت´äàÇ ˆàŠ̪éèä†Ç øûÚ ¬„íèä ¢ªç„àÇ ïó üàè Ë°ûô °Ã ¬íÕù¨ ʪéªÕÅ Ë°ûô ¬íäªßãÅ ˆàÅ Ñí¨í: Òíéäè
.ªçà ƒíôÕàÇ ÑíÛ øÇûùè£†Ç °Ã ¬ôÖ°ãàÇ
¢°ãÑ
.¢ãÑàÇ áùÇû ¬ôÖ°ã ¬Õªù ̪éèäÇ Øª´ä ¸ªäå .‰ªãà ÊÇÑíÀôè ‰ãÖèí û°Õ´ãàÇ ø£´àÇ ‰Ã ˆàÅ
[øªÚ ÑíÀôè]
....
[¬íƪéÑçß ¬ãûÕ Œ°ö° ÑØù ‰ã ÑíÀôè]
....
[¬õòèÑã ÉÑÇÑô ¬„Ñû ‰ã ÑíÀôè]
....
.¢ãÑàÇ áùÇû Œ°äããàÇ ÁÇÑ„›Ç ¥ÆªÕù ƒíÖ°è øèí .¬Ú°äããàÇ ÊÇÁÇÑ„›Ç á°ô ʪã°àõã ‰ãÖèí ¬àÕàÇ ÇÀ ø£´àÇ ‰Ã ˆàÅ
[Œ°äãã ÁÇÑ„Å ‰ã ÑíÀôè]
....
[¸ó ʪíàãÚ ÁÇÑ„Å Œ°äãã]
....
¢ãÑ Ñí¨í
¢ãÑ Ñí¨í
v
áùÇû È°àØãàÇ ÁÇÑ„›Ç ¥ÆªÕù ƒíÖ°è øèí .ªåÀíòäè ø¢àí ïèàÇ ÊÇÁÇÑ„›Ç ‰Ú ʪã°àõã ‰ãÖèí ¬àÕàÇ ÇÀ ø£´àÇ ‰Ã ˆàÅ z¢ãÑ Ñí¨í
.¢ãÑàÇ
[È°àØã ÁÇÑ„› Òíéäè]
....
[ѪíèàÇ Àù¤ã ‰ã ¬öªØàÇ Óéªö ëÑùÃ]
....
[¬íÖÑà ¬àÕ° ˜À Ѫíè Àù¤ãé ªðãÆÇû ¢ªç„àÇ áÕ]
....
¬àªô ïó °Ã ¬ôÖÇ° ÑíÛ ÇÀå áíú¨èàÇ áíàû ïó Éû°„°ãàÇ ‰ªã€Ç ÊÇÑíÀôè Êäªß áªô ïó áÇûéè£Ç ÈàØà ¬ãûùàÇ È°ûäãé áªÕè†Ç Áª„ÑàÇ
(ø°£Ñ œóû ¸àÀ ÈàØèí) .Ò£òä áíàûàÇ ‰Çû´ó
vi
.†°Ã ø£´àÇ ÇÀå ÉÁÇÑö Áª„ÑàÇ !øªå
ÒíéäèàÇ Êª´Õàã
¬ãûÕà »ÑõèàÇ °Ã ÏíÑô È°¨ä Èä„èà üªß áߨé ÒéèäÇ .‰ªã€Ç »ÇÑÛ€ ¸àÀ° ¬íàªèàÇ ‰ßªã€Ç ïó ¢ªç„àªé ÒíéäèàÇ Êª´Õàã ϪóÑÅ øè
.ÑéôàÇ Ï°ô£ã áÇûéè£Ç °Ã ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ ¬àǢŠûäÚ ¬íƪéÑçß
2 ÏÕàãàÇ
3 ÏÕàãàÇ
ÁÇ¢„€Ç Óãàè † .áùÇûàÇ ïó ¬íàªÚ ÉÑÇÑô ¬„Ñû
.Ï°ÑôàÇ ÑØùà »Ñõèè ûö Ëíô ¡¬´ØäãàÇ ÌÀå ïó
Èé£èè ûöÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô ÏÑô á°ªôè †
.Ï°Ñôé ¸èéªÕÅ ïó ÉÑíØùàÇ ÈçààÇ ¬ä£àÃ
1 ÏÕàãàÇ
ïó ÁÇ¢„€Ç Óãàè † .áùÇûàÇ ïó ¬íàªÚ ÉÑÇÑô ¬„Ñû
.Ï°ÑôàÇ ÑØùà »Ñõèè ûö Ëíô ¡¬´ØäãàÇ ÌÀå
4 ÏÕàãàÇ
¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ô£ã Ï°ûäÕ ÏÑô á°ªôè †
¸èéªÕÅ ïó ÉÑíØùàÇ ÈçààÇ ¬ä£àà Èé£èè ûö
.Ï°Ñôé
.ʪ´ÕàãàÇ ÌÀå Œ¢äè † :¬ÿô‚ã
vii
Êíéêèàªé ¬ÕªùàÇ ¬íƪö°àÇ ÑíéÇûèàÇ
¬Æ íéàÇ
Òíéäè
‰ßªã€Ç ÌÀå áêã ïó °Ã Ï°ó ¢ªç„àÇ œÖ° ‰Ú îèäí ûö .¬í°è£ã ÑíÛ °Ã ¬èéªê ÑíÛ ‰ßªãà ïó °Ã Ï°ó ¢ªç„àÇ œÖ° Èä„è
.¢ªç„àÇ ïó üàè °Ã ¬íÕù¨ ¬éªÕÅ ˆàÅ ˜ûÄí ðÇÑØù ʆªôàÇ ‰ã Œ°äàÇ ÇÀå áêãí .»Ñ€Ç ˆàÚ ÒÚ°ö° °Ã ¢ªç„àÇ Ø°´£
û°„° ¬àªô ïó .Ϊ£è‚à ¬ÖÑ³Ú ‰°ßè° ÑªéúàÇ ªçíó ûí¢í °Ã ¬é°ØÑàÇ ªçíó œòèÑè ïèàÇ œöÇ°ãàÇ ïó ¢ªç„àÇ œÖ° Èä„è
.¬íƪéÑçß ¬ãûÕ °Ã ÏíÑô Ë°ûô ÑØù Èä„èèà Ó骴àÇ üíÿäèé øö ¡¬öªØàÇ Óéªö ˆàÚ Îª£èÇ °Ã ѪéÛ
œöÇ°ãàÇ °Ã ¡ìÑù€Ç ÉÑÇÑôàÇ ÑûªÕ㠰à ʪäªù£àÇ° Œªõ¨›Ç ÑûªÕ㠉㠬éíÑ´àÇ ïèàÇ œöÇ°ãàÇ ïó ¢ªç„àÇ œÖ° Èä„è
.ÏíÑô Ë°ûô Èä„èà ¸àÀ° ¡áªõè¨‚à ¬à骴àÇ Áªí¨€Ç ‰ã ¬éíÑ´àÇ
¢ªç„àÇ ÁÇ¢„à ˆàÅ á°Õ°àà ¬ôª£ã ¸ÑèÇ ¡¬äªíÕàÇ ÊÇÁÇÑ„Å° ÁÇ¢„€Ç áÇûéè£Ç áíç£èà° Éûí„ ¬àªô ïó ¢ªç„àªé ÿªòèô‚à
¬´íÑØé ÁÇ°çàÇ ë°Ñùé ͪã£àà ¸àÀ° ¡ïòàùàÇ ÁªØúàÇ á°ô ªðÕ°Õù° ¡¬é£ªäã ¬ôª£ã ¸ÑèÇ .ïàí ªãíó ƒÖ°ã °å ªãß
.¢ªç„àÇ ëѪù ¬ãÆ‚ã
:ïòàùàÇ Á¢„àÇ
3 15/16"
ø£ 1 0
:Ñ£í€Ç Á¢„àÇ
11 13/16"
ø£ 30
:ïãªã€Ç Á¢„àÇ
39 3/8"
ø£ 100
:‰ãí€Ç Á¢„àÇ
1113/16"
ø£ 30
ìÑùà ¬íƪö° Ñí éÇûè
ƒÕää ïèàÇ ÉÑÇÑôàÇ ¬„Ñû) ¬òíßã ¬óÑÛ ïó ¢ªç„àÇ Êíéêèé øö .ÒÆÇûà ì°è£ã° ¢ªç„àÇ áíú¨è ˆàÚ ¬ãíà£àÇ ÑíÛ ¬íÆíéàÇ ü°ÑÿàÇ ÑêÄè ûö
¬íàªèàÇ œöÇ°ãàÇ Èä„è° ¡(¬íé£ä ¬é°ØÑ % 80-15 ïàÇ°ô :¬é°ØÑàÇ ¡(¬í°Æã ¬„Ñû 32,5-10) ÊíªçäÑçó ¬„Ñû 90,5-50 ïàÇ°ô :ªçé
.¢ªç„àÇ œÖ° ‰ªß㠸ѪíèùÇ ûäÚ
viii
.ѨªéãàÇ Óã¨àÇ Á°Öà ¬ÖÑõãàÇ ‰ßªã€Ç °Ã ÀóÇ°äàÇ ‰ã ¬éíÑ´àÇ œöÇ°ãàÇ Èä„è
•
.¬í¢Ç¢èåÇ ÊªßÑô ªçé Ëûôè ïèàÇ ‰ßªã€Ç ïó ¢ªç„àÇ œÖ° Èä„è
•
.ÉÑÇÑôàÇ ¬„Ñû ïó ÉûªôàÇ° ¬Æ„ªòãàÇ ÊÇÑíúèàªé ¢íãèè ïèàÇ œöÇ°ãàÇ Èä„è
•
.ûѪéàÇ °Ã ѪôàÇ ÁÇ°çàà ÉѨªéã ¬ÖÑõãàÇ œöÇ°ãàÇ Èä„è
•
.¬í°çèàÇ ¬Æí£ ‰ßªã€Ç Èä„è
•
.Òèíéêè ûõé ¢ªç„àÇ ÇÀå á´ä øèí ªãûäÚ üàèàà ¬íÖÑ€Ç Éûªã »Ñõèè û´ó ¢ªç„àÇ Ê‚„Ú áãôèè † ¬íÖÑ€Ç Êäªß ÇÀÅ
¬àí°Ø ÉÑèòà ¢ªç„àÇ øÇûùè£Ç øè ÇÀÅ ¡¸àÀ œã .‰ª£ä›Ç ¬ôÕ ˆàÚ ÑêÄè † ¬êõéäãàÇ ‰°¢°€Ç ¬íãß ‰ßà ‰°¢°€Ç »õé ÏàØäí …£äàÇ ÁªäêÃ
‰ã ¡…£äàÇ ¬íàãõà ¬é£ªäã ¬Æíéé ÿªòèô‚à .¬çíÑß ƒÆÇ°Ñ ûÚªÕèè û´ó ¡…£³äàÇ ‰ã øùÖ ûûÚ …£äé øªí´àÇ ûäÚ °Ã ¬í°çèàÇ ¬ÆíûÑ ¬óÑÛ ïó
.¬í°çèàÇ Éûí„ ¬óÑÛ ïó …£äàÇ ¬íàãÚ øèè ‰Ã ‰£ôè£ãàÇ
¢ªç„àÇ »íѤè / ¬öªØàÇ ÑûÕãé ¢ªç„àÇ áíÕ°è
ÑíÀôè
ÉûûõèãàÇ Ê‚íÕ°èàÇ Èä„è .¢ªç„àÇ áíú¨èà ûûôãàÇ ïƪéÑçßàÇ ûç„àÇ ‰Ú üàèùí ïƪéÑçß ûç„é ¬öªØ ÑûÕã øûùè£è †
.¬íƪéÑçß ¬ãûÕ °Ã ÏíÑô Ë°ûô ÑØù ʆªôàÇ ‰ã ŒÇ°ä€Ç ÌÀå áêã áêãè .ûôÇ° ¬öªØ ÑûÕãé
ïó ÇÀå Èé£èí û´ó ¡Ó骴àÇ üÇÑØð ¬íäûõã øª£„à ‰íé Óã‚è Ëûô ÇÀÅ .ѪíèàÇ ÑûÕã áùÇû ¬öªØàÇ ¸à£ áíÕ°èé øö
.¬íƪéÑçß ¬ãûÕ Ë°ûô °Ã ÏíÑô Œ†ûäÇ
Ë°ûô ¬àªô ïó ¬íƪéÑçß ¬ãûÕ °Ã ÏíÑô Ë°ûô ÑØù Èä„èèà ¸àÀ° ¡¬öªØàà ïÖÑà ÑûÕãé ¢ªç„àÇ áíÕ°èé ðªãÆÇû øö
.¸é ¥ªùàÇ ¬ãûùàÇ È°ûäãé áÕèªó ¡ªðäßãã ïÖÑà ÑûÕãé áíÕ°èàÇ ‰ßí øà ÇÀÅ .¬íƪéÑçßàÇ ÉÑÆÇûàÇ ïó ÑÕö
ì Ñùà ¬íƪö° ÑíéÇûè
.¢ªç„àà ‰ßãã ¬öªØ ÑûÕã ÈÑö¤é ¬öªØàÇ Óéªö áíÕ°èé øö
.ÒíàÅ á°Õ°àÇ á磰 ¢ªç„àÇ ÈÑö Êéêã/œöÇ° ÀòäãàÇ/Ó骴àÇ ‰Ã ‰ã ûߤè .£€Ç á¢õàÇ ¢ªç„ß ¬öªØàÇ ¸à£ øûùè£í
¬íßí裂éàÇ Èƪ´ôàÇ á°Çûè
ÑíÀôè
Òãó° áòØàÇ üä¤é ¸í裂éàÇ Ïàõí ûö Ëíô .áªòØ€Ç á°ªäèã ‰Ú Çðûíõé ¢ªç„àÇ œã ¬ãûùè£ãàÇ ¬íßí裂éàÇ Óªíß€Ç ÿòôÇ
.ÒöªäèùÇ ðªéé£ã
øÇûùè£†Ç ûäÚ ¬íƪö° ÑíéÇûè
¢ªç„àÇ øÇûùè£Ç ûäÚ Êªçíéäè
ÑíÀôè
‰ã ÈÑ´àªé °Ã ¢ªç„àÇ ˆàÚ (…àÅ ¡‰í„ªäòàÇ ¡Ñ°å¢àÇ »Ç°ôà ¡ûÑ°àÇ ÊªíÑå¢) Áªã ªçé Êªí°ªô °Ã ¬íäûõã Áªí¨Ã œÖè †
ïó Áªí¨€Ç ÌÀå Ø°´£ ûäÚ ¬íƪéÑçß ¬ãûÕ °Ã ÏíÑô Ë°ûô ÑØù ˆàÅ ˜ûÄí ûö ÉÑ°ÕàÇ ÌÀçé Áªí¨€Ç ÌÀå œÖ° .¢ªç„àÇ
.áùÇûàÇ
ïàªõàÇ ïéÑçßàÇ ûç„àÇ ÊÇÀ ÁÇ¢„€Ç ‰ã ¬íƪéÑçß ¬ãûÕ Ë°ûô ïó ÇÀå Èé£èí û´ó ¡¬íØÛ€Ç ‰ã ˜Ã ¬àÇ¢ñé ø´è †
.¢ªç„àÇ áùÇû Éû°„°ãàÇ
ÉÑ°ÑÖ ‰°ûé Òíäê °Ã Òéô£ °Ã ¡¸à£àÇ ˆàÚ ¬àí´ê Áªí¨Ã œÖ°é ø´è † .¬öªØàÇ ¸à£ Í‚ÕÅ ¬à°ªôã °Ã Ñ£ß ¡ü‚èñé ø´è †
¬ãûÕ °Ã ÏíÑô Ë°ûô ÑØù ʆªôàÇ ‰ã ŒÇ°ä€Ç ÌÀå áêã áêãè .Òó‚èÅ ˆàÅ ˜ûÄí áߨ ˜¤é ÒãÇûùè£Ç á°ªôè †°
.¬íƪéÑçß
ix
°Ã ¬íƪéÑçß ¬ãûÕà »ÑõèàÇ °Ã ÏíÑô È°¨ä ïó ÇÀå Èé£èí û´ó ¡ÒÆÇ¢„à ‰ã ˜Ã °Ã ¢ªç„àÇ ¸ó °Ã Í‚ÕÅ ðÇûéà ᰪôè †
.ˆãÚ Ë°ûô ïó ¸àÀ Èé£èí ûö ¡Ñ¢íààÇ Œªõ¨ ÈÑ£è ¬àªô ïó .Ñ¢íààÇ ˆàÅ »ÑõèàÇ
üö°ã ˜Ã Ëûô ÇÀÅ °Ã ¡¬éôè£ã ÑíÛ ƒÆÇ°Ñ° ¬äùûà Òäã ÊûÚªÕè° ¡˜ûªÚ ÑíÛ áß¨é ¢ªç„àÇ ÉÑÇÑô ¬„Ñû ÊûÇ¢ ÇÀÅ
¬öªØàÇ Íªèòã Ñ°òàÇ ˆàÚ œÖ .¬íƪéÑçß ¬ãûÕà »ÑõèàÇ °Ã ÏíÑô È°¨ä ÑØù ¸ªäå ‰°ßí û´ó ¡Ñù ïõíéØ ÑíÛ
È°ûäãé áÕèÇ øê ¡¬öªØàÇ ÑûÕ㠉㠬öªØàÇ Óéªö ¬àǢŠ‰ã ÏàØã áߨé ûß¤è° ¡({) áíú¨èàÇ üª´íÅ œÖ° ïó ï£íÆÑàÇ
.¸é ¥ªùàÇ ¬ãûùàÇ
¬öªØàÇ Íªèòã áíú¨è üª´íñé øö ¡(…àÅ ¡ìÑù€Ç áÆÇ°£àÇ °Ã ÁªãàÇ °Ã ÏÑ°àÇ Óíéªéû áêã) ¢ªç„àÇ ˜ÀÄí ûö Áï¨ ˜Ã Ø´£ ÇÀÅ
°Ã ÏíÑô Ë°ûô ÑØù Èä„èà ¸àÀ° ѪíèàÇ Àù¤ã ‰ã ¬öªØàÇ Óéªö ¬àǢŠ‰ã ¬öûé Ï´ôè ¡¸àÀ ûõé .({) ÇðÑ°ó ï£íÆÑàÇ
.Òõã áãªõèè ˜ÀàÇ ¬ãûùàÇ È°ûäãé áÕèÇ øê .¬íƪéÑçß ¬ãûÕ
.¬íƪéÑçß ¬ãûÕ Ë°ûô ÑØù ˆàÅ ¸àÀ ˜ûÄí ûö Ëíô ¡¬àèéã ¸Çûí Êäªß ÇÀÅ ¬öªØàÇ Óéªö áíÕ°è °Ã ¬àÇ¢ñé ø´è †
.¬íàùÇûàÇ ÁÇ¢„€Ç Í‚ÕÅ °Ã ¢ªç„àÇ ¬äªíÕé øªí´àà ¬ãûùàÇ È°ûäãé ªðãÆÇû áÕèÇ
Òíéäè
¬íàùÇûàÇ ¸‚£€Ç Ñ£ß ïó ÇÀå Èé£èí û´ó ¡¬öªØàÇ ¸à£ Èô£ øè ÇÀÅ .ѪíèàÇ Àù¤ã ‰ã ÒèàǢŠûäÚ ¬öªØàÇ ¸à£ Èô£é ø´è †
Àù¤ã ‰ã ¬öªØàÇ ¸à£ ¬àǢŠûäÚ ¸à£àÇ Óéªö ¸ª£ãñé ðªãÆÇû øö) .¬íƪéÑçß ¬ãûÕ °Ã ÏíÑô Œ°ö° ÑØù ¸ªäå ‰°ßí°
.(ѪíèàÇ
ÑØù ¸ªäå ‰°ßí û´ó ¡¬öªØàÇ ¸à£ ïó üàè Ëûô ÇÀÅ .¢ªç„àÇ ¸íÑôè ûäÚ ÑªíèàÇ Àù¤ã ‰ã ¬öªØàÇ Óéªö ¬àÇ¢ñé ªðãÆÇû øö
.¬íƪéÑçß ¬ãûÕ °Ã ÏíÑô Ë°ûô
.({) ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã áíú¨è üª´íñé øö ¡(…àÅ ¡áíààÇ áÇ°Ø )Êö°àÇ ‰ã ÉÑíÕö ÉÑèòà ¢ªç„àÇ øÇûùè£Ç øûÚ ¬àªô ïó
‰ªã€Ç »ÇÑÛ€ ѪíèàÇ Àù¤ã ‰ã ¬öªØàÇ Óéªö Œ¢äÇ ¡(…àÅ ¡Ê‚ØõàÇ) Êö°àÇ ‰ã ¬àí°Ø ÉÑèòà ÒãÇûùè£Ç øûÚ ¬àªô ïó°
.¢ªç„àÇ øÇûùè£Ç øûÚ ÉÑèó ¬ã‚£àÇ°
.¢ªç„àÇ ¸íÑôè °Ã œóÑ ûäÚ Ø´ó ¬ÕÕùãàÇ ÁÇ¢„€Ç ¸£ãé ªðãÆÇû øö
.üíÿäèàÇ Êªíàãõé øªí´àÇ ûäÚ ÑûÕãàÇ ‰ã ¬öªØàÇ Óéªö ¬àÇ¢ñé ðªãÆÇû øö ¡‰ªã€Ç »ÇÑÛ€
Òé ˆÕ°ãàÇ ‰ãó ¸àÀà .ìÑùà ¬àߨ㠬íà °Ã ÏíÑô Œ°ö° ÑØù ˆàÅ ÇÀå ˜ûÄí ûö ¡¢ªç„àÇ áùÇû ѪéúàÇ øßÇÑè ¬àªô ïó
Êãö ÇÀÅ ¬Õªù ¬àªõó ÌÀå üíÿäèàÇ ÊªíàãÚ ‰°ßè .¬íàùÇûàÇ ÁÇ¢„€Ç üíÿäè ʪíàãÚ ¥°Õùé ¬ãûùàÇ È°ûäã ÉѪ¨è£Ç
.¢ªç„àà ¬íàùÇûàÇ ÁÇ¢„€Ç üíÿäè ¬íàãÚ ¬òàßè ¥°Õùé ¬ãûùàÇ È°ûäã ÉѪ¨è£ªé øö .¬íàªõàÇ ¬é°ØÑàÇ ø£Ç°ã áéö ªçé
ìÑùà ¬íƪö° Ñí éÇûè
.¢ªç„àªé üàè ˜Ã Ë°ûô Èä„è ¸íàÚ È„í ªãß ¡¢ªç„àÇ ˆàÚ ¬àí´ê Áªí¨Ã ¬íà œÖè †
.…£äàÇ Áªäêà ѪíèàÇ Óéªö Èô£ °Ã ¡ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã áíú¨è üª´íÅ °Ã ¡ïãªã€Ç ÁªØúàÇ ƒèòé ø´è †
.¬ãûùàÇ È°ûäãé áÕèÇ ¡ÒßíÑôè °Ã ¢ªç„àÇ œóÑ ûäÚ
¬íƪéÑçßàÇ ¬öªØàÇ Èé£é ÁÇ¢„€Ç ÌÀå ïó üàè Ëûôí û´ó .¬Ú°éØãàÇ ÑÆÇ°ûàÇ Êªô°à °Ã Ê‚Õ°ãàÇ áêã ¡¬íƪéÑçßàÇ ÁÇ¢„€Ç Óãàé ø´è †
.¬äߪ£àÇ
.ÈíèßàÇ ÇÀå ïó ªçôѨ øèí øà ¬íàãÚ ˜Ã Àíòäè á°ªôè †
.¬õ¨‹à ÑíØù »Ñõè ˆàÅ ˜ûÄè ûö ªäå ÉÑ°ßÀãàÇ ¸àè ü‚ù ÁÇû€Ç °Ã Ê‚íûõèàÇ °Ã øßôèàÇ áƪ£° ‰ã ˜Ã øÇûùè£Ç: Òíéäè
.ªãçíó øà¤é Ñ°õ¨àÇ° ¸íäíÚ ûªç„Å ˆàÅ ÇÀå ˜ûÄí Ëíô ƒ£ãàÇ ÍªéÕã ‰Ú ÑûªÕàÇ Á°ÖàÇ ˆàÅ ðÉѨªéã Ñÿäè †
x
ʪßàçè£ãàÇ œã áãªõèàÇ ûäÚ Êªçíéäè
Òíéäè
.ÏÆÇÑô Ë°ûô ïó ÉÑíØùàÇ ÈçààÇ ¬ä£àà Èé£èè ûö .¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ °Ã ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô ÏÑô á°ªôè †
.áªòØ€Ç á°ªäèã ‰Ú ðÇûíõé ¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ° ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô ÿòôÇ
¡ÒÚ‚èéÇ °Ã Òöª¨äè£Ç Èä„èó ¡¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ ‰ã °Ã Òé ¬ÕªùàÇ ¬í°ªôàÇ ‰ã ÑéôàÇ Ï°ô£ãà ÈÑ£è Ëûô ÇÀÅ
.¸ûà„à °Ã ¸íäíõà Ï°ô£ãàÇ ÇÀå ¬£ã‚ã ¸àÀß Èä„è°
Ñãè£Ç ÇÀÅ .ÁªãàÇ ‰ã ÉÑíéß ¬íãßé ðÇûí„ ÑÛÑúè øê ï´ä ÁÇ°å Òé ‰ªßã ˆàÅ á´èäÇ ¡ÑéôàÇ Ï°ô£ã Ϫ¨äè£Ç ¬àªô ïó
.ÈíéØàªé áÕèªó ¡áªõ£àÇ
•
¬àªô ïó .¸èûõã ʪí°èôã ¢íßÑè üíòùèà ÁªãàÇ ‰ã ‰íé°ß °Ã ªé°ß ÈÑ¨Ç øê ¡Áªãàªé »ãÖãèó ¡ÑéôàÇ Ï°ô£ã Œ‚èéÇ ¬àªô ïó
.ÈíéØàªé áÕèÇ ¡ÉÑ°ÑÖàÇ
•
.ÈíéØàªé áÕèÇ ¡¬àߨãàÇ ÑÇÑãè£Ç áªô ïó .Áªãàªé ðÇûí„ ªãçà£ÛÇ ¡¸íäíÚ ˆàÅ ÑéôàÇ Ï°ô£ã á°Õ° ¬àªô ïó
•
.‰°éªÕàÇ° Áªãàªé ¬£ã‚ãàÇ ‰ªßã á£ÛÇ ¡¸ûà„à ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬£ã‚ã ¬àªô ïó
•
.É°äÚ ¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ °Ã ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô Ñí£ßè °Ã ƒèó á°ªôè †
ì Ñùà ¬íƪö° ÑíéÇûè
¬íã°ßôàÇ° ¬íàÇÑûíòàÇ øÿäàÇ° ûÚÇ°´àÇ° øÁ‚èí ªãé ¸àçè£ã Ñéô Ï°ûäÕ °Ã Ñéô ¬í°ªô ˜Ã ‰ã ªãÆÇû ¥àùè ¡øÇûùè£†Ç ûõé
.¬íàôãàÇ°
.øàÿã° ûÑªé ‰ªßã ïó ʪßàçè£ãàÇ ¬óªß ÿòôé øö
.¬íàÕ€Ç É°éõàÇ ïó ªçõÖ° »ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ° ëÑûàÇ ‰ã ÏÇÑ°€Ç áß ëÑùà ¡¬àí°Ø ÉÑèòà ¢ªç„àÇ øÇûùè£Ç øûÚ ¸èíä ¬àªô ïó
xi
SAFETY OF LASER BEAM
1. Safety of laser beam
This machine has been certified by the manufacturer to Class 1 level under the radiation
performance standards established by the U.S.DHHS (Department of Health and Human
Services) in 1968. This indicates that the product is safe to use during normal operation and
maintenance. The laser optical system, enclosed in a protective housing and sealed within the
external covers, never permits the laser beam to escape.
2. The CDRH Act
A laser-product-related act was implemented on Aug. 2, 1976, by the Center for Devices and
Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration (FDA). This act prohibits
the sale of laser products in the U.S. without certification, and applies to laser products
manufactured after Aug. 1, 1976. The label shown below indicates compliance with the CDRH
regulations and must be attached to laser products marketed in the United States. On this
machine, the label is on the right.
3. Optical unit
When checking the optical unit, avoid direct exposure to the laser beam, which is invisible.
Shown at below is the label located on the cover of the optical unit.
4. Maintenance
For safety of the service personnel, follow the maintenance instructions in the other section of
this manual.
5. Safety switch
The power to the laser unit is cut off when the front cover is opened.
Safety Instructions Regarding the Disconnection of Power
Caution: The power plug is the main isolation device! Other switches on the equipment are only
functional switches and are not suitable for isolating the equipment from the power source.
VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem
Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im
Gerät zu unterbrechen.
xii
DECLARATION OF CONFORMITY
TO
2004/108/EC, 2006/95/EC, 1995/5/EC and 93/68/EEC
We declare under our sole responsibility that the product to which
this declaration relates is in conformity with the following specifications.
EN55024
EN55022 Class B
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN60950-1
EN60825-1
EN300 330-1
EN300 330-2
xiii
áíú¨èàÇ áíàûà ¬ãû´ã
.œ„Ñãß ÒãÇûù裆 ̪äûà ѪÕèùªé ƒÖ°ã á°ÕòàÇ ÌÀå ì°èôã .¬íàªèàÇ á°ÕòàÇ ˆàÚ ÇÀå áíú¨èàÇ áíàû ˜°èôí
¢ªç„àÇ ÁÇ¢„à 1
.áíú¨èàÇ ¬ô°à° ¢ªç„àÇ ÁÇ¢„à üƪÿ°° Áªã£€ ʪôíÖ°è ˆàÚ áÕòàÇ ÇÀå áãè¨í
ÊÇ¢íç„èàÇ 2
.¢ªç„àÇ áíÕ°è° ÏÑ°àÇ áíãôè ÊÇÁÇÑ„› ʪôíÖ°è ˆàÚ áÕòàÇ ÇÀå áãè¨í
£€Ç áíú¨èàÇ 3
.¬ÚªéØàÇ° …£äàà ¬í£ª£€Ç ÊÇÁÇÑ„‡à ʪôíÖ°è ˆàÚ áÕòàÇ ÇÀå áãè¨í
¬íѪíèù†Ç ÊÇ¢íç„èàÇ 4
.¢ªç„àÇ œã ªçãÇûùè£Ç ‰ßãí ïèàÇ ¬íѪíèù†Ç ÊÇûõãàà ʪôíÖ°è ˆàÚ áÕòàÇ ÇÀå áãè¨í
¬äªíÕàÇ 5
.¢ªç„àÇ ¬äªíÕ° ¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ° ÑéôàÇ ¬í°ªô áÇûéè£Ç ʪíàãõà ʪôíÖ°è ˆàÚ áÕòàÇ ÇÀå áãè¨í
ªçô‚ÕÅ° ʂߨãàÇ üª¨ßè£Ç 6
.ÏÑ°àà Ѫ¨ôäÇ Ë°ûô ¬àªô ïó °Ã ¤Øù ¬àª£Ñ Ñ°çÿ ûäÚ ¡Ëûôè ûö ïèàÇ Ê‚ß¨ãàÇ áô ÏÑØà ʪôíÖ°è ˆàÚ áÕòàÇ ÇÀå áãè¨í
ÏôàãàÇ
.¢ªç„àÇ ÊªòÕÇ°ã ÏôàãàÇ ÇÀå ÍѨí
xiv
áíàûàÇ ÇÀå ïó ʪô‚ØÕÇ
.üÕ°àÇ ¬õíéØà ðª´ó° ¬íàªèàÇ Êªô‚ØÕ†Ç øûùè£è
áªêã
xv
üÕ°àÇ
Í‚ØÕ†Ç
.[Ok] ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
¬¨ª¨ °Ã áíú¨èàÇ ¬ô°à ƒíèªòã ˆàÅ Ñí¨í
.È°£ªô
»íÑÚ Øù
.[ÏóÇ°ã] ˆàÚ ØúÖÇ
.ÓãààÇ ¬ô°à ƒíèªòã ˆàÅ Ñí¨í
[˜ûªÚ Øù]
.…£äàà ¢åª„ »ÑÚ øèí
.Ó ãààÇ ¬ô°à ˆàÚ ¬Ö°Ñõã ¬àª£Ñ ˆàÅ Ñí ¨ í
áƪã Øù
ïó ïƪ´àè ‰°ß£àÇ° ‰°ß£àÇ œ„ÇÑ ¡Êªã°àõãàÇ ‰ã ûí¢ãà
.3-5 ¬ôòÕàÇ
°Ã ÉѪéÚ °Ã ¬í£íÆÑ ¬ãàß ˆàÚ ûíߤèàà øûù裳í
.¬íóªÖŠʪã°àõãà œ„ÇÑã
:¬ÿô‚ã
á°ô ʪã°àõã °Ã ¬íóªÖŠʪã°àõã ˆàÅ Ñí¨í
.ªçíàÚ Œ°„Ñàà áíú¨èàÇ ÊªíàãÚ
¬ÿô‚ã
:øªå
Èä„èà ¬Ú°äãã °Ã ¬é°àØã ÑÕªäÚ ˆàÅ Ñí¨í
.ʂߨãàÇ
øªå
:Òíéäè
¬éªÕ›Ç œäãà Òèÿô‚ã È„í ªã ˆàÅ Ñí¨í
œã áãªõèàÇ ¬íòíß° ¢ªç„àÇ áØõè °Ã ¬íÕù¨àÇ
.¸àÀ
Òíéäè
áíú¨è àÇ áíàû
¬íàÕ€Ç …£äàÇ° ÏÑ°àÇ øª„ôÃ
.¬íà Õ€Ç …£äàÇ °Ã ÏÑ°àÇ øª„ôà ˆàÅ ÉѪ¨›Ç ûäÚ áíàû à Ç Ç À å ï ó ø û ù è £ ã à Ç ï ô í Ö ° è à Ç Ï í à õ è à Ç ø £ ´ à Ç Ç À å ƒ Ö ° í
ï´ó€Ç ̪„è†Ç ‰ñó ¡¬íàÕ€Ç …£äàÇ/ÏÑ°àÇ Ìª„èÇ ûíûôèà° ¡˜û°ãõàÇ °Ã ï´ó€Ç ̪„è†Ç ïó ÁðÇ°£ øûùè£è ïèàÇ Letter° B5° A4 ÏÑ°àÇ øª„ôà œã áªôàÇ °å ªãß
.ïóªÖÅ R üÑôé Òí àŠѪ¨í
*ÒíàŠѪ¨ãàÇ ø„ôàÇ
ÏÑ°àÇ œÖ° ̪„èÇ
¡B6 ¡A5 ¡B5 ¡A4
¡Letter ¡16K ¡A6
Statement
˜û°ãõàÇ Ìª„è†Ç
áÕ€Ç
ÏÑ°àÇ
.B ‰ã ð †°Ø Ñê ßà A ûõéàÇ ‰ ñó ¡ÏÑ°à Ç /¬íà Õ€Ç …£äàà
¡B5-R ¡A4-R
¡B6-R ¡A5-R
¡16K-R ¡A6-R
¡Letter-R
Statement-R
ï´ó€Ç ̪„è†Ç
áÕ€Ç
ÏÑ°àÇ
.B ‰ã ÑÕöà A ûõéàÇ ‰ñó ¡ÏÑ°àÇ /¬íà Õ€Ç …£äàà
ûí¢ãàà .ÑûÕãàÇ ëÑûàÇ° ¬òíÿ°àÇ ˆàÚ ªçãÇûùè£Ç ‰ßãí ïèàÇ ÏÑ°àÇ/¬íàÕ€Ç …£äàÇ øª„ôà ûãèõè
.ÑûÕãàÇ ëÑûàÇ °Ã ¬òíÿ°àÇ ¸àè ‰Ú áíÕªòè ˆàÚ ˜°èôè ïèàÇ ¬ôòÕàÇ œ„ÇÑ ¡Êªã°àõãàÇ ‰ã
áíú¨è àÇ áíàû
*
xvi
¢ªç„àÇ ÁÇ¢„Ã
1
£€Ç ø£„àÇ
1
2
3
8
9
10
7
6
4
5
.„¢àÇ Í°ààÇ ˆàÚ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ œÖ° ûäÚ ÁªØúàÇ ÇÀå ÏàÛÃ/ƒèóÇ - ¬íàÕ€Ç …£äàÇ ÁªØÛ
1
ˆèô ëÇÑù›Ç ëÑûà ¬íäí¢ùèàÇ ¬õ£àÇ áÕè .¬íäíÕàÇ ÌÀå ïó ʪڰéØãàÇ °Ã ªçù£ä øè ïèàÇ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ ‰í¢ùè øèí - ëÇÑù›Ç ¬íäíÕ
.(²ø/ø„ 80) í´àÇ ÏÑ°àÇ ‰ã ¬öÑ° 250
2
.ªäå ‰ã ï£íÆÑàÇ ø£„àÇ áíú¨è ʪíàãÚ ÁÇÑ„Å øèí - áíú¨èàÇ ¬ô°à
3
ëÑûàÇ
4
.ëÑûàÇ ïó áãôãàÇ ÏÑ°àÇ »ÑÚ œã ªé£ªäèí ˆèô ÏÑ°àÇ »ÑÚ ïàíàû ØéÖà ‰ª£ààÇ ÇÀå øûùè£Ç - ÏÑ°àÇ »ÑÚ ØéÖ ‰ª£à
5
.ëÑûàÇ ïó áãôãàÇ ÏÑ°àÇ á°Ø œã È£ªäèí ˆèô ÏÑ°àÇ á°Ø áíàû ØéÖà ‰ª£ààÇ ÇÀå øûùè£Ç - ÏÑ°àÇ á°Ø ØéÖ ‰ª£à
6
.Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ƒèòà ˆàÚ€ »é´ãàÇ ÇÀå Èô£Ç - Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ »é´ã
7
.ªäå ÏÑ°àÇ œÖ ¡¥ªù ÏÑ° °Ã ÑíúÕ ÏÑ° øÇûùè£Ç ûäÚ - »ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ
8
.Ñéßà ÏÑ° °Ã A4R ÏÑ° œÖ° ûäÚ ûÇûèã†Ç ÇÀå Èô£Ç - »ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ûÇûèãÇ
9
.»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ïó œÖ°í ˜ÀàÇ ÏÑ°àÇ »ÑÚ È£ªäíà ŒÇÑÀàÇ ÇÀå ØéÖé øö - Ï
Þ à¢äãàÇ ŒÇÑÀàÇ 10
1-1
¢ªç„àÇ ÁÇ¢„Ã
11
15
12
16
13
14
17
18
¬óªô ÉÇÀªôãé øö° áò£€ ðÒ„èã ¬ù£äàÇ ¬„° ‰°ßí Ëíôé …£äàÇ œÖ° ‰ã Ï´ôè .ªçù£äà ªäå ¬íàÕ€Ç …£ä³àÇ œÖ - „¢àÇ ƒØ£àÇ 11
.„¢àÇ Í°ààÇ ‰ã ïòàùàÇ È䪄àÇ ÉÇÀªôãé ˆàÚ€ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ ¬ã¢Ñ
.„¢àÇ ƒØ£àÇ ˆàÚ ªçõÖ° ûäÚ ‰íô°ààÇ ‰íÀå ÉÇÀªôãé ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ° ‰ã Ï´ôè - áÕ€Ç ø„ô ‰ªíé ïô°à 12
.¢ªç„àÇ áùÇû ÏÑ°àà Ѫ¨ôäÇ Ë°ûô ¬àªô ïó ÁªØúàÇ ÇÀå ƒèóÇ - Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ 13
¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ô£ã Ï°ûäÕ
14
.ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô áÇûéè£Ç ûäÚ ŒÇÑÀàÇ ÇÀå áíú¨èé øö - ÑÑéôàÇ ¬í°ªô ÑíÑôè ŒÇÑÀ 15
ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô 16
.¬ù£èã Ñ°ÕàÇ ‰°ßè ªãûäÚ °Ã ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô áÇûéè£Ç ûõé ìÑùà ÉÑã ÒõóûÇ øê ÈíÖ´àÇ ÇÀå Èô£Ç - ‰ôª¨àÇ üíÿäè ÈíÖö 17
.¢ªç„àÇ üíÿäè ûäÚ °Ã ¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ° ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô áÇûéè£Ç ûäÚ ÁªØúàÇ ÇÀå ƒèóÇ - ïãªã€Ç ÁªØúàÇ 18
1-2
¢ªç„àÇ ÁÇ¢„Ã
21
21
19
20
.¢ªç„àÇ øÇûùè£Ç áéö ( | ) ͪèòãàÇ ÇÀå áíú¨èé øö - ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã 19
.ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã áíú¨èà ÁªØúàÇ ÇÀå ƒèóÇ - ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã ÁªØÛ 20
.¢ªç„àÇ á´ä ûäÚ Ñ£í€Ç° ‰ãí€Ç ïé䪄àÇ ˆàÚ ¬´íãõàÇ ¬õéÑ€Ç ÁÇ¢„€ªé ¸£ãà - á´äàà »éª´ã 21
1-3
¢ªç„àÇ ÁÇ¢„Ã
áíú¨èàÇ ¬ô°à
ÉûôèãàÇ Êªí†°àÇ ¢ÇÑØ
37
36
34
33
31
30
28 27
24
26 25 23
18
17
11
14
9
7
6
4
3
2
1
35
32
29
20 19
22
21
13 16
15
12
8
5
10
Áûé (ѨÄã) ͪèòã
1
ƒ£ã/üª´í›Ç ͪèòã
2
œÖ° ÉûªÚŠͪèòã
3
¬öªØàÇ Ñó°ã ͪèòã
4
øªöÑ€Ç ƒíèªòã
5
¬õت´ã ͪèòã
6
ë°Ñù áí„£è ͪèòã
7
ͪèòã
8
ͪèòã
9
ÏóÇ°ã ͪèòã
10
%100%ïƪ´àè/ ͪèòã
11
ÏÑ°àÇ Ñíó°è ѨÄã
12
ÏÑ°àÇ ûíûôè ͪèòã
13
ÏÑ°àÇ Ñíó°è ì°è£ã ѨÄã
14
ÏÑ°àÇ ¬íÀúè ïó ¤Øù ѨÄã
15
»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ Ñ¨Äã
16
ÑíéßèàÇ ì°è£ã/…£äàÇ ûûÚ »ÑÚ ¬¨ª¨
17
»ÑÚ ¬¨ª¨
18
ø„ô ͪèòã
19
EcoPrint ͪèòã
20
¬íƪ´àè .» ͪèòã
21
¬óªêßàÇ ¬¨ª¨/¬óªêßàÇ ØéÖ Íªèòã
22
1-4
¢ªç„àÇ ÁÇ¢„Ã
ïé°Ñ°€Ç ¢ÇÑØàÇ
Òíéäè ѨÄã
23
¤Øù ѨÄã
24
Ñéô üÖà ѨÄã
25
¬äªíÕàÇ Ñ¨Äã
26
ÉÑ°ÕàÇ Éû°„ ûíûôè ѨÄã
27
¬ÚªéØ (ѨÄã) ͪèòã
28
.˜Ñªíèù†Ç ¬õéªØàÇ ø´Ø ÈíßÑè ¬àªô ïó ¡¬õéªØàÇ œÖ°° ¬ù£ªäàÇ œÖ° Óé áƪ£ÑàÇ »ÑÚ Ñííúèà ͪèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ
1-5
‰ªç„° ͪèòã
29
¬Ú°äèã øª„ô¤é á°Õà ͪèòã
30
îãû ͪèòã
31
øí£´è ͪèòã
32
îãªäÑé ͪèòã
33
üÇ°ôàÇ °ôã ͪèòã
34
Øƪ£°àÇ Œ°ä ͪèòã
35
Èíè Ñè ͪèòã
36
Ôãªå ͪèòã
37
¢ªç„àÇ ÁÇ¢„Ã
áƪ£ÑàÇ »ÑÚ ¬¨ª¨
:ïàí ªã áíú¨èàÇ ¬ô°à ˆàÚ Éû°„°ãàÇ áƪ£ÑàÇ ¬¨ª¨ »Ñõè
.ïõíéØàÇ áíú¨èàÇ Áªäêà ªçÖÑÚ øèí ïèàÇ Ìªäûà ÉûÑÇ°àÇ áƪ£ÑàÇ ¡¬àªôàÇ Êªã°àõã
•
.5-9 egap no deyalpsiD si snoitacidni gniwollof eht fo eno fI œ„ÇÑ ,áú¨ãàÇ ÌªéèäÇ ¬õéªØàÇ ÈàØèè ªãûäÚ ,ÁªØù€Ç ûÇ°ßÃ
•
¬àªôàÇ Êªã°àõã
ˆäõãàÇ
¬àª£ÑàÇ
.áíú¨èàÇ ûõé ïèÇÀ ¥íù¨è áãõé ¬ù£ªäàÇ ø°´è
Self test
.ɢ媄 ÑíÛ° Áªãô›Ç œÖ° ïó ¬ù£ªäàÇ
.¬íäªê 2 0 ï à Ç ° ô ¬ à ª £ Ñ à Ç Ì À å Ï Ñ ú è £ è ¡ ˆ à ° € Ç É Ñ ã à à ¬ ù £ ª ä à Ç á í ú ¨ è û ä Ú
.Please wait
.…£äàà Éûõè£ã ¬ù£ªäàÇ
.Rea dy to co py
¤ØùàÇ ûÇ°ßÃ
. .5-9 egap no deyalpsiD si snoitacidni gniwollof eht fo eno fI œ„ÇÑ
(ØéÖ ÉûªÚŠͪèòã ˆàÚ ØúÖàÇ °Ã Áªãô›Ç ¬íàãÚ áªãèßÇ ûõé œÖ°àÇ) øªÿäàÇ ¬ãƪö
ˆàÚ …£äàÇ ûûÚ° ïƪ´àè œÖ° ïó ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ ÏÑ° ø„ô Óòäà :11 ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ áûõã ûíûôèé ªðíƪ´àè ø°´è Ëíôé œäÕãàÇ ïó ¬ù£ªäàÇ ØéÖ Êãè
.Ñ°Õ àÇ Éû° „ à
° "1"
.øªÿäàÇ ¬ãƪö ïó ¬íÖÇÑèó†Ç ÊÇûÇûÚ›Ç Ñííúè ‰ßãí :¬ÿô‚ã
egap no ettessaC detceleS-514 ¬ôòÕ ïó "ûûôãàÇ ëÑûàÇ" œ„ÇÑ) .øªÿäàÇ ( ¬ãƪö ïó ûûôãàÇ ëÑûàÇ Ñííúè ‰ßãí ,˜ÑªíèùÇ ëÑû û°„° ¬àªô ïó
.(41-5
egap no ytilauQ egamI lanigirO-59 ¬ôòÕ ïó ¬íàÕ€Ç Ñ°ÕàÇ Éû°„" œ„ÇÑ) .øªÿäàÇ ( ¬ãƪö ïó ûûôãàÇ Ñ°ÕàÇ Éû°„ œÖ° Ñííúè ‰ßãí
(.9-5
(.9-5 egap no ytisneD laitinI-59 ¬ôòÕ ïó "¬íà°€Ç ¬óªêßàÇ" œ„ÇÑ) . ˆàÅ …£äàÇ ¬óªêßà ïÖÇÑèó†Ç ûÇûÚ›Ç Ñííúè ‰ßãí
ïƪ´àèàÇ ƒ£ãàÇ ¬òíÿ°
ªõÖ° û°õí † ¡¸àÀ œã°) .Áªãô›Ç ¬íàãÚ áªãèßÇ ûõé ªçíàÚ Êäªß ïèàÇ ¬àªôàÇ ˆàÅ ¬ù£ªäàÇ û°õè ¡(¬íäªê 270 ˆàÅ 10) ¬àÕªó ÉÑèó ïÖã° …£äàÇ ëªèäÅ ûõé
ìÑù€Ç ÊÇûÇûڛǰ …£äàÇ ¬óªêß ,…£äàÇ ûûÚ ,…£äàÇ œÖ° ÊÇûÇûÚÅ Óòäé …£äàÇ ëªèäÅ ïó ÑÇÑãè£†Ç ‰ßãí° .¬íàÕ€Ç ªãçèàªô ˆàÅ Ñ°ÕàÇ Éû°„° …£äàÇ ¬óªêß
. ï Æ ª ´ à è à Ç ° ô ã à Ç ¬ ò í ÿ ° Ø í ¨ä è ø û Ú ¬ à ª ô ï ó
raelC otuA"ïƪ´àèàÇ °ôãàÇ ûÇûÚÅ" ¬õ„ÇÑã Áª„ÑàÇ . 12-5 egap no emiT raelC otuA"ïƪ´àèàÇ °ôãàÇ Êö°" ¬õ„ÇÑã Áª„ÑàÇ :¬ÿô‚ã
.ïƪ´àèàÇ °ôãàÇ ¬òíÿ° Øí¨äè áéö ïäã¢àÇ áÕªòàÇ Ñííúè á°ô ʪã°àõã ˆàÚ á°Õôàà 02-5 egap no gnitteS
¬ÕªùàÇ øª„ô€Ç
.)9-2 egap no eziS motsuC gnittupnI .¬Õªù ( øª„ô¤ß ªçàí„£è ‰ßãí áíú¨èàÇ ¬ô°à ˆàÚ ¬Ö°ÑõãàÇ ÑíÛ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ° ÏÑ°àÇ øª„ôÃ
ªíðƪ´àè ëÑûàÇ áíûéè ¬òíÿ°
‰ã ÏÑ°àÇ ¬íÀúè áí°ôèé ªðíƪ´àè ëÑûàÇ áíûéè ¬òíÿ° ø°´è ¡…£äàÇ Áªäêà ëÇÑû€Ç ûôà ‰ã ÏÑ°àÇ ûªòä° ëÇÑû€Ç ‰ã ûíûõàÇ ïó ÏÑ°àÇ ø„ô Óòä áíãôè ¬àªô ïó
.ÏÑ° Òé áÇ¢í † ˜ÀàÇ ÑùŸÇ ëÑûàÇ ˆàÅ –ѪòàÇ ëÑûàÇ
. ˜ÑªíèùÇ ëÑû û°„° ¸àÀ ÈàØèí : ¬ ÿ ô ‚ ã
ettessaC otuA"-515 ¬ôòÕ ïó ªðíƪ´àè ëÑûàÇ áíûéè" œ„ÇÑ .ªçíàÅ ( ¬„ªôàÇ øûÚ ¬àªô ïó ªðíƪ´àè ëÑûàÇ áíûéè ¬òíÿ° áíú¨è üª´íÅ ¸àÀß ‰ßãí
.)51-5 ega p n o gnihctiw S
.̪„è †Ç Óòä ï ó ÏÑ°àÇ œÖ° È „ í
1-6
ÊÇ¢íç„èàÇ
2
ÏÑ°àÇ áíãôè
.»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ °Ã ëÑûàÇ ïó ÏÑ°àÇ áíãôè ‰ßãí
ÏÑ°àÇ ¬óªÖ› ¬ÿô‚ã
áÕòà ÊÇÑã ÉûÚ Òèí°çè ‰ã Ï´ôè ¡É°éõàÇ ‰ã ûíû„àÇ ÏÑ°àÇ ëÇÑùÅ ûõé
.»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ °Ã ëÑûàÇ ïó ªçàíãôè áéö ÏÇÑ°€Ç
É°éõàÇ ïó ˆàÚ€ ªç„èã ‰ªß ˜ÀàÇ ¬„°àÇ ‰°ßí Ëíôé ëÑûàÇ ïó ÏÑ°àÇ œÖ
.ˆàÚà ˆàÅ
ëÇÑùÅ ïó ¸àÀ Èé£èí ûö .¸éª¨ã °Ã Óíéªéû ˜Ã ¬àǢŠ‰ã Ï´ôèàà ÒÕôòé øö ¡¸àÀ áéö Ñù ¢ªç„ œã ÒãÇûùè£Ç øè ÏÑ° øÇûùè£Ç ûäÚ
.áªØÚà ˰ûô °Ã ¬ÆíûÑ Ñ°Õ
•
.ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ ïó ÊÇûõ„èàÇ °Ã ÊÇÁªäêä›Ç áíûõè øûÚ Èé£èí ûö .Òàíãôè áéö ÏÑ°àÇ ïó ÊÇûõ„è °Ã ÊÇÁªäêäÇ ˜Ã áíûõèé øö
•
¬é°ØÑàÇ° ÉÑÇÑôàÇ ÁÇ°„à ïó Òè°éÚ ëѪù ÏÑ°àÇ ¸Ñè Èé£èí ûöÞ
ÏÑ°àÇ áíãôè ûõé .¬ØíôãàÇ ¬é°ØÑàÇ ¬„íèä áߪ¨ã Ë°ûô ïó ¬õòèÑãàÇ
.¬´àúãàÇ ÏÑ°àÇ ‰í¢ùè É°éÚ ïó ˆ´éèãàÇ ÏÑ°àÇ ‰í¢ùèé øö ¡ëÑûàÇ ïó
Òäí¢ùèé øö ¡»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕ ïó ÏÑ° ˜Ã ï´éè ¬àªô ïó ¸àÀß°
øÇûùè£Ç ‰°û ¢ªç„àÇ ¸Ñè áéö .¬´àúãàÇ ÏÑ°àÇ ‰í¢ùè É°éÚ ïó ÏÑ°àÇ
É°éÚ ïó Òäí¢ùèé øö° ëÑûàÇ ‰ã ÏÑ°àÇ ¬àÇ¢ñé øö ¡¬àí°Ø ¬íä㢠ÉÑèòà
¬é°ØÑàÇ ‰ã Òèíªãôà ¬´àúãàÇ ÏÑ°àÇ ‰í¢ùè
•
2-1
!øªå
ÊÇ¢íç„èàÇ
ëÑûàÇ ïó ÏÑ°àÇ áíãôè
¬öÑ° 100 °Ã (²ø/ø„ 80) ¬í£ªíö ¬öÑ° 300 ˆèô œÖ° ‰ßãí .ëÑûàÇ ïó ‰°àã ÏÑ°° ¡ÌÑí°ûè ûªõã ÏÑ°° ¡ï£ªíö ÏÑ° áíãôè ‰ßãí
.(²ø/ø„ 105 ˆàÅ 90) ¬ßíã£
8 1/2 × 14" ¡(Ledger) 11 × 17" ¡ Folio ¡A5R ¡B5R ¡B5 ¡A4R ¡B4 ¡A4 ¡A3 :ïå ªçàíãôè ‰ßãí ïèàÇ ÏÑ°àÇ øª„ôÃ
.16K° 8K ¡(Oficio II) 8 1/2 × 13 ¡(Statement) 5 1/2× 8 1/2 ¡(Letter) 8 1/2 × 11" ¡11 × 8 1/2" ¡(Legal)
.ˆàÚ€ ªçð„èã ¬ÚªéØàÇ Ò„° ‰°ßí Ëíôé ÒõÖ°é øö ¡ëÑûàÇ ïó ÏÑ°àÇ áíãôè ûäÚ
.‰ßãí ‰ªßã ûõéà ˆàÅ ÏÑ°àÇ ëÑû Èô£Ç
.ÉûôÇ°àÇ ÉÑãàÇ ïó ûôÇ° ëÑû ‰ã Ñêßà Èô£è †
¬ÿô‚ã
1
¬ÿô‚ã
.Òèíéêèé øö° áò£€ ëÑûàÇ ÉûÚªö Í°à œóûÇ
2
ø„ô ˆàÚ ÏÑ°àÇ »ÑÚ áíàû ØéÖé øö° ÏÑ°àÇ á°Ø ØéÖ ‰ª£à ¸£ãÃ
.Ï
Þ Ñ°àÇ
3
.ìÑùà ÉÑã ‰íàíàûàÇ ØéÖé øö ¡ÏÑ°àÇ° ‰íàíàûàÇ ‰íé ¬óª£ã û°„° ¬àªô ïó .øûùè£ãàÇ ÏÑ°àà ÏÑ°àÇ »ÑÚ áíàû ÉÇÀªôã ‰ã ûߤè
.ëÑûàÇ ˆàÚ Éûûôã ÏÑ°àÇ øª„ôÃ
ø„ô ˆàÚ ÏÑ°àÇ »ÑÚ áíàû ØéÖé øö° ÏÑ°àÇ á°Ø ØéÖ ‰ª£à ¸£ãÃ
.ÏÑ°àÇ
!øªå
¬ÿô‚ã
4
2-2
ÊÇ¢íç„èàÇ
û°„° ¬àªô ïó .øûùè£ãàÇ ÏÑ°àà ÏÑ°àÇ á°Ø áíàû ÉÇÀªôã ‰ã ûߤè
.ìÑùà ÉÑã áíàûàÇ ØéÖé øö ¡ÏÑ°àÇ° áíàûàÇ ‰íé ¬óª£ã
•
ˆàÅ ÏÑ°àÇ á°Ø áíàû ¸Ñô ¡(Ledger) 11 × 17" ÏÑ° œÖ° ûäÚ
.áߨàÇ ïó ƒÖ°ã °å ªãß áò£€ ÒõóûÇ° ‰íãíàÇ
•
.ëÑûàÇ ˆàÚ Éûûôã ÏÑ°àÇ øª„ôÃ
.˜°àõàÇ Á¢„àÇ ˆàÚ ªãðí´è£ã ‰°ßí Ëíôé ÏÑ°àÇ œÖ
ûö .ëÑûàÇ ïó ÒàªùûÅ ûäÚ ÏÑ°àÇ ûíõ„è °Ã ïäê øûÚ ˆàÚ ¥ÑôÃ
.ÌѪ¨ôäÇ ïó ÏÑ°àÇ ûõ„è È££èí
•
Ï´ôè .ÏÑ°àÇ »ÑÚ áíàû ˆàÚ û°„°ã A ÏÑ°àà ˆÕö€Ç ûôàÇ Ñ¨Äã
.ÏÑ°àà ˆÕö€Ç ûôàÇ Ñ¨Äã Êôè áãôãàÇ ÏÑ°àÇ ûô ‰Ã ‰ã
•
ªç„èã ‰ªß ˜ÀàÇ ¬„°àÇ ‰°ßí Ëíôé ÒõÖ ¡ëÑûàÇ ïó ÏÑ°àÇ áíãôè ûäÚ
.ˆàÚà ˆàÅ É°éõàÇ ïó ˆàÚ€
•
ûö .Òàíãôè áéö ÏÑ°àÇ ø„ô ˆàÚ á°ØàÇ° »ÑõàÇ ¬àûà ØéÖ ‰ã Ï´ôè
.ÌѪ¨ôäÇ °Ã ÏÑ°àÇ ÁªäôäÇ ïó ¸àÀé øªí´àÇ øûÚ Èé£èí
•
‰Ã »ÑÚ øèí ûö ¡ÏÑ°àà á°ØàÇ° »ÑõàÇ ¬àûà ÉÇÀªôã øûÚ ¬àªô ïó
.áƪ£ÑàÇ »ÑÚ ¬¨ª¨ ˆàÚ ˆàõòàÇ ø„ôàÇ ‰Ú üàèùã ÏÑ°àÇ ø„ô
•
.á°ØàÇ áíàû ̪„èÇ ïó ûõ„èãàÇ È䪄àÇ ‰°ßí Ëíôé ÏÑ°àÇ œÖ ¡ÒàªùûÅ ÑÀõè° ¬é°ØÑàÇ Èé£é ÏÑ°àÇ ûõ„è ¬àªô ïó
•
A
2-3
!øªå
¬ÿô‚ã
5
!øªå
ÊÇ¢íç„èàÇ
ïó Œ°Ö°ãàÇ ÏÑ°àÇ ø„ô ˆàÚ üÑõèàÇ ‰ßãí Ëíôé ÏóÑãàÇ ÏÕàãàÇ Êéê
.ëÑûàÇ ¬ç„Ç° ‰ã ¢ªç„àÇ
6
.ÏóÑé áùÇûàà ëÑûàÇ œóûÇ
7
.¬é°ØÑàÇ ‰ã ÏÑ°àÇ ¬íªãôà ¬éí´ôàÇ ÏàÛ𠡉í¢ùèàÇ ¬éí´ô ïó ÒõÖ° ¡ëÑûàÇ ‰ã ÏÑ°àÇ ëÑùà ¡¬àí°Ø ÉÑèòà ¢ªç„àÇ øÇûùè£Ç øûÚ ¬àªô ïó
!øªå
ëÑûàÇ ø„ô üª¨èßÇ
¬Õ°éàÇ Éûô°é ïƪ´àèàÇ üª¨èß†Ç ˆàÚ ªçäô¨ ûäÚ ¬ù£ªäàÇ ØéÖ øè .ëÑûàÇ ïó áãôãàÇ ÏÑ°àÇ ø„ô œã ÏóÇ°èàà áíú¨èàÇ ¬ô°à ˆàÚ Size Detection ‰íÚ
.Ñèãíèä£àÇ ÊªòÕÇ°ã ÊÇÀ ɢ焋à (A-B ‰íû°ãõàÇ) Ñèãíèä£àÇ Éûô°é °Ã ¡¬Õ°éàÇ ÊªòÕÇ°ã ÊÇÀ ɢ焋à
.‰Ç°ê 3 Éûãà ÏÑ°àÇ ûíûôè ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
1
.øªÿäàÇ ¬ãƪö »ÑÚ øèí
.19Cassette1Size Ñçÿí ˆèô ÑÑßèã áߨé
°Ã
ìáÚ ØÛÖÇ
.OK ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ° ,
2
System Menu:
19.Cassette1Size
»ÑÚ øèí ¡(4 ˆàÅ 2) ˜Ñªíèù†Ç ëÑûàÇ ø„ô ‰ííõè ûäÚ :¬ÿô‚ã
.22.Cassette4Size° 21.Cassette3Size ¡20.Cassette2Size
¡Auto Detect mm ûíûôèà
°Ã
ˆ àÚ ØúÖÇ
.16K °Ã 8K ¡Oficio 2 ¡AutoDetect inch
3
.OK ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
4
.ÇðÑ°ó …£äàÇ Ãûéí° ¬¨ª¨àÇ »ã°è
»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ïó ÏÑ°àÇ œÖ°
øí´àèàÇ ¬íäíÕ ïó ¥ªùàÇ ÏÑ°àÇ œÖ° ‰ã Ï´ôè .ªÖ
ð íà ¥ªù ÏÑ° øÇûùè£Ç ‰ßãí ¡ÌÑí°ûè ûªõã³àÇ ÏÑ°àÇ° í´àÇ ÏÑ°àÇ ˆàÅ ¬óªÖ›ªé
.ûûõèãàÇ ïé䪄àÇ
8 1/2 × 14" ¡(Ledger) 11 × 17" ¡Folio ¡B4 ¡A3 ¬öÑ° 25) (²ø/ø„ 80) í´àÇ ÏÑ°àÇ ‰ã ¬öÑ° 100 ˆèô áíãôè ‰ßãí
11 × 17" ¡Folio ¡ postcard ¡A6R ˆèô A3 :ïå ªçàíãôè ‰ßãí ïèàÇ ÏÑ°àÇ øª„ôà .8K °Ã ¡(Oficio II) 8 1/2 × 14" ¡(Legal)
.16KR° 16K ¡8K ¡(Statement) 5 1/2 × 8 1/2" ˆàÅ (Ledger)
¬öÑ° 100 :‰°àãàÇ ÏÑ°àÇ
•
¬öÑ° :Hagaki 15ÏÑ°
•
¬öÑ° 150 :(²ø/ø„ 105 ˆàÅ 90) ¸íã£àÇ ÏÑ°àÇ° œíóÑàÇ ÏÑ°àÇ
•
:Youkei 2 ¡Youkei 4 ¡Monarch ¡(Commercial #10) Envelope #10 ¡Envelope C5 ¡Envelope DL
.ʪöÑ° 5
•
.»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ƒèóÇ
!øªå
1
2-4
ÊÇ¢íç„èàÇ
.ÏÑ°àÇ ø„ô° È£ªäèèà »ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ Èô£Ç
.Òàíãôè øèí£ ˜ÀàÇ ÏÑ°àÇ »ÑÚ ˆàÚ ‰í´à¢äãàÇ ‰íàíàûàÇ ØéÖÇ
2
.üö°èí ˆèô áùÇûàà ÒõóûÇ° ‰í´à¢äãàÇ ‰íàíàûàÇ ÉÇÀªôãé ÏÑ°àÇ œÖ
3
Èé£é ÏÑ°àÇ ¬íÀúè ÑÀõèí ûö .ªçãÇûùè£Ç áéö Éûõ„ã ‰°ßè ïèàÇ ìÑù€Ç ¸íã£àÇ ÏÑ°àÇ ŒÇ°äð ûíÑéàÇ ÊªöªØé ÏÑ° áíûõè ˆàÚ ¥ÑôÇ
.ÏÑ°àÇ Éû°„
•
üÑØàÇ ‰ªß ÇÀÅ .áò£Ã ˆàÅ É°éõàÇ ïó ˆàÚ€ ªç„èã ‰ªß ˜ÀàÇ ¬„°àÇ ‰°ßí Ëíôé ÒõÖ ¡»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ïó ÏÑ°àÇ áíãôè ûäÚ
.¬íäíÕàÇ ïó œÖ° áéö Òàíûõèé øö ¡Çûðõ„ã ÏÑ°àà ïãªã€Ç
•
.ÌѪ¨ôäÇ ïó ÏÑ°àÇ ûõ„è È££èí ûö .ÏÑ°àÇ ïó ªçç骨 ªã °Ã ÊÇûõ„è ˜Ã û°„° øûÚ ‰ã Ï´ôè
•
.ÏÑ°àÇ ¬óªôà ªðíÀªôã ‰°ßí ˆèô ¬ØéÖé øö ¡ÒèÇÀªôã øûÚ ¬àªô ïó° .ÏÑ°àÇ ¬óªôà Ïà¢äãàÇ áíàûàÇ ÉÇÀªôã ‰ã Ï´ôè
•
.áò£€ ªçð„èã ¬ÚªéØàÇ Ò„° ‰°ßí Ëíôé ÒõÖ ¡»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ïó ÏÑ°àÇ áíãôè ûäÚ
2-5
¬ÿô‚ã
!øªå
¬ÿô‚ã
ÊÇ¢íç„èàÇ
» Ç Ñ Û € Ç É û û õ è ã ¬ í äí Õ à Ç ï ó Ê ª ò à ú ã ° Ã ¬ í û í Ñ é Ê ª ö ª Ø é Ï Ñ ° á í ã ô è
.áߨàÇ ïó ƒÖ°ãàÇ ÏÑ°àÇ ûÕã ƒèóÇ ¡Êªòàú㠰à ʪöªØé ÏÑ° áíãôè ûäÚ
1
ïàíàû ÉÇÀªôãé üàúãàÇ áùûà .‰ª£ààÇ ÏàÛà ¡ï´óà áß¨é ªçíàÚ Œ°éØãàÇ Êªòàúãàà
‰ªç„èã ‰ª£ààÇ° ¬óªôàÇ áõ„ œã ¡áò£€ ¬ÚªéØàÇ ¬ç„ Áª´éÅ œã ¡»ÑõàÇ
.¸èíôªä
ÉÇÀªôãé üàúãàÇ áùûà .‰ª£ààÇ ÏàÛà ¡ï£ÃÑ áß¨é ªçíàÚ Œ°éØãàÇ Êªòàúãàà
̪„èªé ‰ª£ààÇ° ¬óªôàÇ áõ„ œã ¡áò£€ ¬ÚªéØàÇ ¬ç„ Áª´éÅ œã ¡»ÑõàÇ ïàíàû
.¬ôèòàÇ
.ʪòàúã ¬£ãù ˆèô áíãôè ‰ßãí
.‰ª£ààÇ ÏàÛÃ
̪„èÇ ïó ¬ÚªéØàÇ øèè û´ó †Å° ƒíôÕ áߨé áíãôèàÇ ‰ã ûߤè .ʪòàúãàÇ ŒÇ°äà ȣô (Ò„°àÇ° ̪„è†Ç) ʪòàúãàÇ áíãôè ¬íòíß üàèùè ü°£
.¤ØùàÇ Ò„°àÇ ˆàÚ °Ã ¿Øªù
!øªå
2-6
ÊÇ¢íç„èàÇ
Øƪ£°àÇ Œ°ä° »ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ø„ô
.Øƪ£°àÇ Œ°ä ûûô° áíú¨èàÇ ¬ô°à øÇûù裪é ÏÑ°àÇ ø „ ô á „ £ ¡ » Ç Ñ Û € Ç É û û õ è ã ¬ í ä í Õ à Ç ï ó Ï Ñ ° à Ç Ø é Ö é ø ö
ÉûªèõãàÇ øª„ô€Ç ‰ã ø„ô ûíûôè
.‰Ç°ê 3 Éûãà ÏÑ°àÇ ûíûôè ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
1
.øªÿä àÇ ¬ ãƪö »ÑÚ ø èí
.OK ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ° ,Config .23MPTray Ñçÿí ˆèô ÑÑßèã áߨé
°Ã
ìáÚ ØÛÖÇ
2
ø„ô áªùûÅ °Ã -29 ¬ôòÕ ïó ìÑùà ¬í£ªíö øª„ôà áªùûÅ ˆàÅ œéªè ,¬Õªù øª„ôà °Ã ìÑùà ¬í£ªíö øª„ôà ѪíèùÇ ¬àªô ïó
.-29 ¬ôòÕ ïó ¥ªù
:System Menu
Config .23MPTray
.»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ïó R ## ïó ÏÑ°àÇ ûÇûÚÅ ûäÚ œ„Ñãß ÉÑ°ÕàÇ øûùè£Ç :øªå
.OK ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ° ,ÏÑ°àÇ ø„ô ûíûôèà
°Ã
ˆàÚ ØúÖÇ
3
.OK ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ° ,Øƪ£°àÇ Œ°ä ûíûôèà
°Ã
ˆàÚ ØúÖÇ
4
.øªÿäàÇ ¬ãƪö ˆàÅ ¬ù£ªäàÇ û°õè° ¬¨ª¨àÇ »ã°è
.OK ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ° ,done .00Setting ûíûôèà
°Ã
ˆàÚ ØúÖÇ
5
.ÇðÑ°ó …£äàÇ Ãûéí° ¬¨ª¨àÇ »ã°è
.ìÑù€Ç ÉûªèõãàÇ øª„ô€Ç ‰ã ø„ô ûíûôè
.OK ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ° ( .-27, ¬ôòÕ ïó ìÑù€Ç øª„ô€Ç ‰ã ø„ô ûíûôè œ„ÇÑ) .ìÑù€Ç ¬í£ªí´àÇ øª„ô€Ç ûûô
.OK ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ° ,ÏÑ°àÇ ø„ô ûûô
°Ã
ˆàÚ ØúÖÇ
.̪äûà ƒÖ°ã °å ªãß »°ÑõãàÇ ÏÑ°àÇ ø„ô
:¬Õ°éàÇ ÊªòÕÇ°ã
C4, Envelope DL, Hagaki, OufukuHagaki, Youkei 2gou, Youkei 4gou, 8k R, 16k R, 16k
ISO B5, Envelope 10, Envelope 9, Monarch, Envelope 6 .75, Envelope C5, Envelope
###A3 R, A4 R, A4, A5 R, A6 R, B4 R, B5 R, B5, B6 R, Folio R, Oficio 2, Executive,
:¬íÑèãàÇ ÊªòÕÇ°ãàÇ
R, Oficio 2, Executive, ISO B5, Envelope 10, Envelope 9, Monarch, Envelope 6 .75,
8k R, 16k R, 16k ###A6 R, B5, B6 R, Ledger R, Legal R, Letter R, Letter, Statement
C5, Envelope C4, Envelope DL, Hagaki, OufukuHagaki, Youkei 2gou, Youkei 4gou,
Envelope
2-7
1
2
ÊÇ¢íç„èàÇ
.-27 ¬ôòÕ ïó ÉûªèõãàÇ øª„ô€Ç ‰ã ø„ô ûíûôè ïó 4 É°ØùàÇ ˆàÅ œéªè
3
¥ªù ÏÑ° ø„ô ûíûôè
¬ôòÕ ïó ÉûªèõãàÇ øª„ô€Ç ‰ã ø„ô ûíûôè œ„ÇÑ) . ¥ Õùã ø„ô Ñ è ù Ç
.OK ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ° ( .-27,
1
.6398 ˆàÅ 3 .88 .á°ØàÇ ø„ô áªùû›
°Ã
ˆàÚ ØúÖÇ
ØúÖÇ° ,ªðäßãã ûÇûÚ›Ç Òíó ‰°ßí ˜ÀàÇ ÏªØäàÇ:(øã) 297 ˆàÅ /(")11
.OK ͪèòã ˆàÚ
2
.00148 ˆàÅ 5 .88 .á°ØàÇ ø„ô áªùû›
°Ã
ˆàÚ ØúÖÇ
ˆàÚ ØúÖÇ° ,ªðäßãã ûÇûÚ›Ç Òíó ‰°ßí ˜ÀàÇ ÏªØäàÇ:(øã)432 ˆàÅ /(")17
.OK ͪèòã
3
.-27 ¬ôòÕ ïó ÉûªèõãàÇ øª„ô€Ç ‰ã ø„ô ûíûôè ïó 4 É°ØùàÇ ˆàÅ œéªè
4
Non-std size L
297mm
Non-std size W
148mm
¥ªù ÏÑ° ø„ô ûíûôè
¬„Ñû Ñííúèé ¬ù£ªäàÇ ø°´è ¡Øƪ£°àÇ Œ°ä ûíûôè ûäÚ .(2 ) ûíà„èàÇ ÏÑ°° (1) ¸íã£àÇ ÏÑ°àÇ áêã ÏÑ°àÇ ‰ã ¬Õªù ŒÇ°äà ˆàÚ …£äàÇ ûäÚ Øƪ£°àÇ Œ°ä ûíûôè
.ÏÑ°àÇ œã ÏóÇ°èèà ¬èéªêàÇ ÉÑÇÑô àÇ
.Øƪ£°àÇ Œ°ä ÑèùÇ° Øƪ£°àÇ Œ°äͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
1
.ûûôãàÇ Øƪ£°àÇ Œ°ä ѨÄã ÁïÖí
.…£äàÇ ¬íàãÚ ˆàÅ œéªè
2
.…£äàÇ ¬ÚÑ£ áíà´è øèí ¡Øƪ£°àÇ Œ°ä ûíûôè ûäÚ
2-8
ÊÇ¢íç„èàÇ
¬íàÕ€Ç …£äàÇ áíãôè
.ªçણÑÅ °Ã ªçù£äà ¬íàÕ€Ç …£äàÇ áíãôèà ̪äûà ÉÑ°ßÀãàÇ ÊÇ°ØùàÇ œéèÇ
„¢àÇ Í°ààÇ ˆàÚ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ œÖ°
ªçõÖ° ‰ßãí † ¬íàÕà …£ä ‰ã …£äàÇ ûäÚ° ¡¸àÀ ˆàÅ ¬óªÖ›ªé .¬íûªõàÇ ¬íàÕ€Ç ÏÑ°àÇ …£ä ˆàÅ ¬óªÖ›ªé „¢àÇ Í°ààÇ ˆàÚ Ê‚„ã °Ã Èèß œÖ° ¸äßãí
.„¢àÇ Í°ààÇ ˆàÚ ÉѨªéã ïàÕ€Ç ûäè£ãàÇ œÖ° ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ƒèóÇ ¡ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó
.¬íàÕ€Ç …£äàÇ ÁªØÛ ƒèóÇ
1
.ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ƒèóÇ ¡˜Ñªíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã Êíéêè ¬àªô ïó :¬ÿô‚ã
üÑ ˆàÚ ¬ß°Ñèã ¬íà Õà …£ä û°„° øûÚ ‰ã ûß¤è ¡ÊÇûäè£ã àÇ îàªõã ƒèó áéö
…£äàÇ Ø´£è ‰Ã ‰ ßãí .¬íà Õ€Ç …£äàÇ ëÇÑùÅ üÑ ˆàÚ °Ã ¬íà Õ€Ç …£äàÇ
ûäÚ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ ëÇÑùÅ üÑ °Ã ¬íàÕ€Ç …£äàÇ üÑ ïó ¬ß°ÑèãàÇ ¬íàÕ€Ç
.ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ƒèó
øã 40 ¬ßªã£é ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ Êäªß ÇÀÅ ðªô°èòã ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã Áª´éñé ¸íàÚ
.Ñêßà °Ã
áߨé ÒèÇÀªôãé øö° áò£€ ƒ£ãàÇ È䪄 œÖ .¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ
¬í°Ç¢àÇ ‰°ßè Ëíôé ¬íàÕ€Ç …£äàÇ ø„ô Ñت£ã ÁªØúàÇ á骴ã øí´è£ã
.œ„ÑãàÇ ¬Ø´ä ¬éªêãé ¬íòàùàÇ ìÑ£íàÇ
2
.¬íàÕ€Ç …£äàÇ ÁªØÛ ÏàÛÃ
3
É°´àÇ øÇûùè£Ç ˜ûÄí ûö .Òö‚ÛÅ ûäÚ É°´é ¬íàÕ€Ç …£äàÇ ÁªØÛ œóûè † :øªå
.„¢àÇ Í°ààÇ øíØôè ˆàÅ ¬ØÑòãàÇ
ÑíÛ ¬íà Õ€Ç …£äàÇ ü Õèäã ïó° üÇ°ôàÇ á°ô á‚ÿ Ñ°çÿ ‰ßãí : ¬ ÿ ô ‚ ã
.„¢àÇ Í°ààªé Çðûí„ ¬´ÕèàãàÇ
»ÑõèàÇ áªãèô† ¸àÀ ˜ûÄí ûö ÀÅ ºªô
ð °èòã ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ¸Ñèè † :Òíéäè
. ¬í Õ ù ¨ à Ç ¬ é ª Õ › Ç Ñ Ø ù à
ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó ¬íàÕ€Ç …£äàÇ áíãôè
.‰íç„°àÇ ÊÇÀ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ ïé䪄 ‚ß ƒ£ã øèí .ªðíƪ´àè ÉûíûõàÇ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ ‰ã ¬öÑ° áß ƒ£ãé ˜Ñªíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ø°´í
Ê Çûäè£ãàÇ îàªõã ªçãÚûí ïè àÇ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ
.¬íàÕ€Ç …£äàÇ ‰ã ¬íàªèàÇ ŒÇ°ä€Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã øÚûí
2-9
Ø´ó ¬ íöÑ°àÇ ¬íà Õ€Ç …£äà Ç
•
ÏÑ°àÇ ‰¢°
ø²/ø„ 160 ˆàÅ ²ø/ø„ 45:ûôÇ°àÇ Ò„°àÇ ÊÇÀ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ
²ø/ø„ 120 ˆàÅ ø²/ø„ 50:‰íç„°àÇ ÊÇÀ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ
•
(Statement) "/12 8 × /12 5 ˆèô (Ledger) "17 × A5R, Folio, 11 ˆèôA3 :øª„ô€Ç
•
ÊÇ¢íç„èàÇ
ïƪ´àèàÇ) ûíûôèàÇ œÖ°à ¬öÑ° 30) (²ø/ø„ 80 ˆàÅ ²ø/ø„ 50) ¬öÑ° 50:¬íàÕ€Ç …£äàÇ ûûÚ
•
ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ªçãÚûí † ïèàÇ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ
.¬íàÕ€Ç …£äàÇ ‰ã ¬íàªèàÇ ŒÇ°ä€Ç œã "ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã" øûùè£è †
áíäíòàÇ ÏÇÑ°Ã áêã ¬ãÚªäàÇ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ
•
¬óªò¨àÇOHP ƒÆÇѨ áêã ¬óªò¨àÇ ÏÇÑ°€Ç
•
‰ é Ñ ß ã à Ç Ï Ñ ° àÇ
•
¬íªúàà ¬´à¢àÇ ƒØ£€Ç ÊÇÀ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ
•
ÁÇÑÛ °Ã ÏÕ† ØíѨ ˆàÚ ˜°èôè ïèàÇ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ
•
¬àèéãàÇ ¬í àÕ€Ç …£ä à Ç
•
ü ª „ Ñ í Û ƒ í ô Õ è á Æ ª £ ª ç í à Ú û ° „ ° ã à Ç ¬ í à Õ € Ç … £ ä àÇ
•
(¬àíØè£ãàÇ ÑíÛ) ¬ãÿèäãàÇ ÑíÛ áªß¨€Ç ÊÇÀ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ
•
¬Ú°Ø´ã ÁÇ¢„à ‰ãÖèè ïèàÇ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ
•
ûõ„ãàÇ ÏÑ°àÇ
•
. ( ¬ í à Õ € Ç … £ ä à Ç Ñ ª ¨ ô ä Ç ˆ à Å ¸ à À ø ª ã è Å ï ó á ¨ ò à Ç ˜ û Ä í Ë í ô . Ï Ñ ° à Ç á í ã ô è á é ö ¬ í ° Ø ã à Ç Á Ç ¢ „ € Ç û Ñ ó Ç) ¬ í°Øã ÁÇ¢„à ˆàÚ ˜°èôè ïèàÇ ¬íà Õ€Ç …£ä à Ç
•
á¨òàÇ ˜ûÄí Ëíô .ÏÑ°àÇ áíãôè áéö ªíªäê °Ã ‰°ÖÛ °Ã ÊÇûõ„è ˜Ã ûÑóÇ øê ¡ÓíéªéûàÇ °Ã ¸éª¨ãàÇ ¬àÇ¢ñé øö) Óíéªéû °Ã ¸éª¨ãé ¬èéêãàÇ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ
.(¬íàÕ€Ç …£äàÇ Ñª¨ôäÇ ˆàÅ ¸àÀ øªãèÅ ïó
•
ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ÁÇ¢„à Áªã£Ã
¬íàÕ€Ç …£äàÇ üÑ (1)
5
4
2
1
2
3
¬íàÕ€Ç …£äàÇ áªùûÅ ‚íàû (2)
Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ (3)
¬íàÕ€Ç …£äàÇ ëÇÑùÅ üÑ (4)
ëÇÑù›Ç ûÇûèãÇ (5)
ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ÑíÑôè ŒÇÑÀ (6)
ëÇÑù›Ç ¬íäíÕ (7)
6
7
¬íà Õ€Ç …£ä àÇ áíã ô è ¬íòíß
ˆàÚ ¬ß°Ñèã ¬íàÕà …£ä û°„° øûÚ ‰ã ûß¤è ¡¬íàÕ€Ç …£äàÇ áíãôè áéö :øªå
ë Ç Ñ ù Å ü Ñ ï ó ¬ ß ° Ñ è ã à Ç ¬ í à Õ € Ç … £ ä à Ç ˜ûÄè ûö .¬í àÕ€Ç …£äàÇ ëÇÑùÅ üÑ
.Éûíû„àÇ ¬íà Õ€Ç …£äàÇ Ñª¨ô äÇ ˆàÅ ¬íà Õ€Ç …£äàÇ
.ªçõã øÁ‚èí ª ãé ¬íàÕ € Ç … £ ä à Ç » Ñ Ú ï à í à û Ø é Ö Ç
1
2-10
ÊÇ¢íç„èàÇ
¬ß°Ñèã ¬íàÕà …£ä û°„° øûÚ ‰ã ûß¤è ¡¬íàÕ€Ç …£äàÇ áíãôè áéö :¬ÿô‚ã
üÑ ïó ¬ß°ÑèãàÇ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ ˜ûÄè ûö .¬íàÕ€Ç …£äàÇ ëÇÑùÅ üÑ ˆàÚ
.Éûíû„àÇ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ Ñª¨ôäÇ ˆàÅ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ ëÇÑùÅ
‰ã ¬íà Õà …£ä øÇûùè£Ç ‰ã Ï´ôè ¡Êö°àÇ Óòä ïó ¬Ú°äèã …£ä œÖ° ûäÚ
¬ ò à è ù ã ø ª „ ô Ã Ê Ç À ¬ í à Õ Ã … £ ä ø Ç û ù è £Ç ¸àÀ œã ‰ß ããàÇ ‰ ã° .ø„ô àÇ Óòä
"/12x 8 11 ° ("x 17 (Ledger 11 ,áªêãàÇ áíé£ ˆàÚ) »ÑõàÇ Óòä ªçà°
œÖ° 4 áÕòàÇ œ„ÇÑ .ïƪ´àèàÇ ûíûôèàÇ œÖ° ïó Êö°àÇ Óòä ïóA3 °A4 °Ã
( .ïƪ´àè àÇ ûíûôèàÇ
È䪄àÇ) ˆàÚ€ Ò„èã …£äàÇ Ò„° ‰°ßí Ëíôé ¬íàÕ€Ç …£äàÇ áß ÈèÑ
…£äàÇ üÑ ˆàÚ (‰ íç„°àÇ ÊÇÀ ¬íàÕ€Ç …£äàà ˆà Ú€ Ò„èã ïãªã€Ç
.¬íà Õ€Ç
2
ѨÄãàÇ ì°è£ã ¢°ª„èí † ¬íàÕ€Ç …£äàÇ ‰ã ûûÚ œÖ° ‰ã Ï´ôè :øªå
¬íàÕà …£ä œÖ° ¬àªô ïó .ïòàùàÇ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ áªùûÅ áíàû áùÇû û°„°ãàÇ
.¬íàÕ€Ç …£äàÇ Ñ¨ôäè ûö ¡ûûôãàÇ ûûõàÇ ¢°ª„èè
ûÇûèãÇ ƒèóÇ ,¢ªç„àÇ ëѪù Ø°´£àÇ ‰ã ¬íàÕ€Ç …£äàÇ Ø°´£ ˜ûªòèà :øªå
"17 × A3, B4, 11 áêã ÉÑíéß ¬íàÕà …£ä øÇûùè£Ç ûäÚ ëÇÑù›Ç
.(Legal) "14 × /12 8° (Ledger,)
ÊöÄã áß¨é ¬íàÕ€Ç …£äàÇ ëÇÑùÅ øèí ,‰íç„° ÊÇÀ ¬íàÕà …£ä ‰ã …£äàÇ ûäÚ
¬à°ªô㠘à .¬àôÑãàÇ ÌÀå ïó …£äàÇ Óãàè †ªçéà´à ëÇÑù›Ç ¬íäíÕ ˆàÚ
.ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ ïó Èé£èè ûö ªç„ÇÑ ù›
2-11
ÊÇ¢íç„èàÇ
¬öªØàÇ áíú¨è
:¢ªç„àÇ áíú¨èà
ͪèòã ÁªØÛ ƒèóÇ
ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ
È䪄àÇ ˆàÚ û°„°ãàÇ
øö° ¢ªç„àÇ ‰ã ‰ãí€Ç
¬öªØàÇ Íªèòã áíú¨èé
Ãûéí .( | ) ï£íÆÑàÇ
.Áªãô›Ç ïó ¢ªç„àÇ
1
.ÑÖù€Ç ‰°ààªé Start ѨÄã ÁïÖí ¡Áªãô›Ç ÁªçèäÅ ûõé
2
2-12
ÊÇ¢íç„èàÇ
øûùè£ãàÇ ¬ç„Ç° ¬úà
.áƪ£ÑàÇ »ÑÚ ïó ¬ãûùè£ãàÇ ¬úààÇ ûÇûÚÅ ¸äßãí
2-13
ÊÇ¢íç„èàÇ
2-14
£€Ç áíú¨èàÇ
3
.¬íàªèàÇ ÊªíàãõàÇ áÕòàÇ ÇÀå ÍѨí
¬í£ª£€Ç …£äàÇ ÊÇÁÇÑ„Å
•
…£äàÇ ÑíúÕè/Ñíéßè
•
‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàÇ
•
…£äàÇ ÈíèÑè
•
œã„ãàÇ …£äàÇ
•
…£äàÇ ¬õت´ã
•
¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ°
•
ïƪ´àèàÇ ‰°ß£àÇ
•
¬í£ª£€Ç ¬ÚªéØàÇ ÊÇÁÇÑ„Å
•
¬í£ª£€Ç …£äàÇ ÊÇÁÇÑ„Å
ѨÄã ÁïÖí ¡Áªãô›Ç ÁªçèäÇ ûÑ„ãé .( | ) ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã áíú¨èé øö
.ÑÖù€Ç ‰°ààªé Start
1
¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ° ‰ã ûߤè .„¢àÇ ƒØ£àÇ ˆàÚ ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ
ø„ô ‰ªíé ïô°à ÉǢǰã ïó „¢àÇ ƒØ£àà Ñ£í€Ç ïòàùàÇ ‰ßÑàÇ ÉÇÀªôãé
.áÕ€Ç
2
.4-2 ¬ôòÕàÇ ïó ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó ¬íàÕ€Ç …£äàÇ œÖ° œ„ÇÑ ¡˜Ñªíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó ¬íàÕ€Ç …£äàÇ œÖ° ¬´íÑØ ¬óÑõãà
ѪíèùÇ øèí ¡áƪ£ÑàÇ ¬¨ª¨ ˆàÚ Auto »ÑÚ ¬àªô ïó ïó .ÏÑ°àÇ ø„ô ÑèùÇ
.ªðíƪ´àè áÕ€Ç ø„ô Óòäé ÏÑ°
3-1
¬ÿô‚ã
3
£€Ç áíú¨èàÇ
ÑûÕã ûíûôèà Paper Select ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ ¡ÏÑ°àÇ ø„ô Ñííúèà
.È°àØãàÇ ÏÑ°àÇ
.ÉÑ°ÕàÇ Éû°„ œÖ° ѨÄã ÉÁªÖ› ÉÑ°ÕàÇ Éû°„ ûíûôè ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
4
.ÉÑ°ÕàÇ Éû°„ Ѫíèù† ïàªèàÇ á°û„àÇ ÑÿäÇ
üÕ°àÇ
ÉÑ°ÕàÇ Éû°„ œÖ°
Ñ°ÕàÇ° ¥°ÕäàÇ ‰ã Øíàù ˆàÚ ˜°èôè ïèàÇ á°Õ€Ç …£äà œÖ°àÇ ÇÀå ûûô
.¬íóÇÑÛ°è°òàÇ
ÉÑ°Õ + ¥ä
…àÅ ¡ÊÇûäè£ãàÇ áêã ¡¥ä ˆàÚ ªçãÿõã ïó ˜°èôè ïèàÇ á°Õ€Ç …£äà œÖ°àÇ ÇÀå ûûô
¥ä
.¬íóÇÑÛ°è°ó Ñ°Õ ˆàÚ ˜°èôè ïèàÇ á°Õ€Ç …£äà œÖ°àÇ ÇÀå ûûô
ÉÑ°Õ
(¬íƪ´àèàÇ ¬óªêßàÇ œÖ°) ªíðƪ´àè °Ã (¬í°ûíàÇ ¬óªêßàÇ œÖ°) ªíð°ûí ¬óªêßàÇ ØéÖÇ
.áÕ€Ç ‰íªéèà ïƪ´àèàÇ üª¨èß†Ç œã
5
.(999 ˆèô) È°àØãàÇ …£äàÇ ûûÚ ‰ííõèà ¬íãöÑàÇ ƒíèªòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
6
.…£äàÇ Áûéà Start ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
7
.ëÇÑù›Ç ëÑû ˆàÅ …£äàÇ áª£ÑÅ øèí
8
3-2
£€Ç áíú¨èàÇ
.øûùè£ãàÇ ÏÑ°àÇ Œ°ä È£ô ¬õ£àÇ üàèùè° .(²ø/ø„ 80) í´àÇ ÏÑ°àÇ ‰ã ¬öÑ° 250 ˆàÅ ëÇÑù›Ç ëÑû ¬õ£ áÕè
Òíéäè
áÇ°Ø) Êö°àÇ ‰ ã ÉÑí Õö ÉÑèòà ¢ ª ç „ à Ç ø Ç û ù è £ Ç ø û Ú ¬ à ª ô ï ó
¬àªô ïó° .( {) ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã áíú¨è üö°Ã ¡(…àÅ ¡áíààÇ
Óéªö Œ¢äÇ ¡(…àÅ ¡Ê‚ØõàÇ) Êö°àÇ ‰ã ¬àí°Ø ÉÑèòà ÒãÇûùè£Ç øûÚ
øûÚ ÉÑèó áÇ°Ø ¬ã‚£àÇ° ‰ªã€Ç »ÇÑÛ€ ѪíèàÇ Àù¤ã ‰ã ¬öªØàÇ
.¢ªç„àÇ øÇûùè£Ç
3-3
¬ÿô‚ã
£€Ç áíú¨èàÇ
…£äàÇ ÑíúÕè/Ñíéßè
.…£äàÇ ÑíúÕè/Ñíéßè Üà ¬íàªèàÇ ŒªÖ°€Ç Ñó°èè° .ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ øÇûùè£ªé ¬ù°£äãàÇ Ñ°ÕàÇ Ñíéßè °Ã ÑíúÕè ‰ßãí
üÕ°àÇ
œÖ°àÇ
.ûûôãàÇ ÏÑ°àÇ ø„ôà ªð´ó° ªåÑíéßè °Ã ¬íàÕ€Ç Ñ°ÕàÇ ÑíúÕè øèí
ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ ¬é£ä ûíûôè œÖ°
ïƪ´àèàÇ
.% 1 ªåÑûö ÊÇûªí¢é % 400 ˆàÅ % 25 ‰ã ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ ¬é£ä Ñííúè ‰ßãí
ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ œÖ°
:¬íàÕ€Ç Ñ°ÕàÇ Ñíéßè °Ã ÑíúÕèà ûÇûÚ›Ç Ïé£ã ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ ¬é£ä ‰ííõè ‰ßãí
ûÇûÚ›Ç Ïé£ã ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ œÖ°
¡A3 Æ A4) %141 ¡(A3 Æ A5) %200 ¡(ˆÕöÃ ûô) %400 ¡Auto ¡%100
¡(A3 Æ ¬Õ°é 11 × 15) % A3) 106 ¡(A3 Æ Folio) %127 ¡(A4 Æ A5
¡A4 Æ A3) %70 Æ (A4 Æ ¬Õ°é 11 × 15) %75 ¡(A4 Æ Folio) %90
(ˆäûà ûô) %25 ¡%50 ¡(A5 Æ A4
.…£äàÇ áéö ¬„Ñû 90 ÑÇû´ãé ¬Úª£àÇ ÈѪ´Ú ¬ßÑô ̪„èÇ ÓßÚ ïó Ñ°ÕàÇ Ñí°ûè øèí ¡%201 ‰ã ˆàÚà ÑíéßèàÇ ¬é£ä ‰°ßè ªãûäÚ
¬ÿô‚ã
ïƪ´àèàÇ ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ
%129 :11 × 17"
%141 :A3
.ûûôãàÇ ÏÑ°àÇ ø„ôà ªð´ó° ªåÑíéßè °Ã ¬íàÕ€Ç Ñ°ÕàÇ ÑíúÕè øèí
8 1/2 × 11"
A4
%64 :5 1/2 × 8 1/2"
%70 :A5
.¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ
1
.áƪ£ÑàÇ ¬¨ª¨ ˆàÚ Auto% ѨÄã ÁïÖí .Auto%/100% ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
2
.áƪ£ÑàÇ ¬¨ª¨ ˆàÚ ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ ¬é£ä »ÑÚ øèí .…£äàÇ ÏÑ° ûíûôèà Paper Selection ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
3
.…£äàÇ Ãûéí .Start ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
4
3-4
£€Ç áíú¨èàÇ
˜°ûíàÇ ÑíúÕèàÇ/ ÑíéßèàÇ
ªåÑûö ÊÇûªí¢é %400 ° %25 ‰íé ªíð°ûí ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ ¬é£ä ØéÖ ‰ßãí
.%1
% 25
% 400
3-5
.¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ
1
.…£äàÇ ûûÚ »ÑÚ ¬¨ª¨ ˆàÚ ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ ¬é£ä »ÑÚ øèí .(áò£Ã)°Ã (ˆàÚÃ) ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
2
.ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ ¬é£ä ûíߤèà "ÏóÇ°ã" ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
3
.…£äàÇ Ãûéí .Start ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
4
£€Ç áíú¨èàÇ
‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàÇ
á°Õ€Ç ‰ã ¬Ú°ã„ã ‰ã "¬„°û¢ã" ‰íç„°àÇ ˆàÚ …£³ä ˆàÚ á°ÕôàÇ ‰ßãí
.‰íç„° °Ã ‰íèà骴èã ‰íèôòÕ ‰ã á°Õà áã¨è
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
.‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàÇ Éûô° ÈíßÑè È„í
¬ÿô‚ã
:‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàà ¬íàªèàÇ ŒªÖ°€Ç Ñó°èè
üÕ°àÇ
œÖ°àÇ
ûûÚ ‰ªß ÇÀÅ° .…£äàÇ ÏÑ°à ïòàùàÇ° ïãªã€Ç ‰íç„°àÇ ˆàÚ ûôÇ°àÇ Ò„°àÇ ÊÇÀ á°Õ€Ç …£ä øèí
.ªðÛÑªó ‰°ßí ÉÑíù€Ç ¬ù£äàÇ ¬ôòÕà ïòàùàÇ Ò„°àÇ ‰ñó ¡ªðíûÑó ¬íàÕ€Ç …£äàÇ
1-sided->2-sided
áÕ€Ç
Ò„°é á°Õà ‰ã ‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàÇ)
(ûôÇ°
¬ù£äàÇ
¬ÿô‚ã
.ïàªèàÇ ûÇûÚ›Ç ûûô ¡ûôÇ° Ò„°é á°Õà ‰ã ‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàÇ œÖ° ïó
…£ä øèí :Binding at left of copies ÆBinding at left/right of originals
A...Ñí°ûè ‰°û ïòàùàÇ Ò„°àÇ Ñ°Õ
•
øèí :Binding at top of copies ÆBinding at left/right of originals
¬àãèßãàÇ …£äàÇ ûíà„è ‰ßãí .ªçù£ä øèí øê ¬„Ñû 180 ÑÇû´ãé ïòàùàÇ Ò„°àÇ Ñ°Õ Ñí°ûè
B...̪„è†Ç Óòä ïó ‰íèà骴èãàÇ ‰íèôòÕàÇ ÊÇÀ á°Õ€Ç …£ä øèí Ëíôé ˜°àõàÇ Á¢„àÇ ûäÚ
•
ghi
def
ghi
B
ghi
abc
abc
def
abc
A
def
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
3-6
£€Ç áíú¨èàÇ
üÕ°àÇ
œÖ°àÇ
.…£äàÇ ÏÑ° ïç„° ‚ß ˆàÚ ¬´íÑØàÇ Óòäé á°Õ‹à ¬íòàùàÇ° ¬íãªã€Ç Ò„°€Ç …£ä øèí
2-sided->2-sided
(‰íç„°é á°Õà ‰ã ‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàÇ)
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
¬ÿô‚ã
¬Õ°é 11 × 17 ¡Folio ¡A5R ˆàÅ A3 ïå ªçãÇûùè£Ç ‰ßãí ïèàÇ ÏÑ°àÇ øª„ôÃ
11 × 8 1/2 ¡(Letter) ¬Õ°é 8 1/2 × 11 ¡(Legal) ¬Õ°é 8 1/2 × 14 ¡(Ledger)
16K ¡8K ¡(Oficio II) ¬Õ°é 8 1/2 × 13 ¡(Statement) 5 1/2 × 8 1/2 ¡¬Õ°é
.16KR°
ïç„° ‚ß ˆàÚ ¡ªåÑíÛ° ÈèßàÇ° Ê‚„ãàÇ áêã ¬à骴èãàÇ ÊªôòÕàÇ ÊÇÀ á°Õ€Ç …£ä ‰ßãí ‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàÇ) Book-> 2-sided
.ÉûôÇ° ÉÑã Start ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖàªé …£äàÇ ÏÑ°
(¬à骴èã ʪôòÕé á°Õà ‰ã
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
¬ÿô‚ã
11 × 17 ¡A5R ¡B5R ¡A4R ¡B4 ¡A3 ïå ªçãÇûùè£Ç ‰ßãí ïèàÇ áÕ€Ç øª„ôÃ
11 × 8 1/2 Üé Éûûôã ÏÑ°àÇ øª„ôð .8K° (Letter) ¬Õ°é 8 1/2 × 11 ¡(Ledger)
‰ßãí° .¬íÑèãàÇ ÊªòÕÇ°ãàÇ ïó 16K° B5° A4° ¬Õ°éàÇ ÊªòÕÇ°ã ïó 16K° ¬Õ°é/
.ÏÑ°àÇ ø„ô ¬ãÁ‚ãà ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ ¬é£ä ØéÖ° ÏÑ°àÇ ø„ô Ñííúè
3-7
£€Ç áíú¨èàÇ
¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ
1
.¬àÕàÇ ÊÇÀ ¬¨ª¨àÇ ÉÁªÖ› XX °Ã XX ¡XX ÑèùÇ° áÕ€Ç Œ°ä ûûô ¡[2-sided] ˆàÚ ØúÖÇ
2
.øªöÑ€Ç ƒíèªòã øÇûùè£ªé …£äàÇ ûûÚ áùûÃ
3
.¬íàÕ€Ç ¬ù£äàà ïÆ°ÖàÇ ƒ£ãàÇ Ãûéí . Start ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
4
.ªíƪ´àè …£äàÇ Áûé øèí£ó ¡˜Ñªíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ° øè áªô ïó
.¬íàªèàÇ É°ØùàÇ ˆàÅ œéªè ¡¬àªôàÇ ÌÀå ïó° .áÕ€Ç áÇûéè£Ç ÈàØè ¬àª£Ñ Ñçÿè ¡ïÆ°ÖàÇ ëª„¢àÇ ˆàÚ ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ° øè áªô ïó
.¬íàÕ€Ç ¬ù£äàà ïÆ°ÖàÇ ƒ£ãàÇ Ãûéí .Start ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ øê ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ
5
.…£äàÇ Ãûéí .Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖªó ¡¬íàÕà …£ä ˜Ã Ïéèí øà ÇÀÅ°
6
‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàà ï£ßõàÇ È䪄àÇ Ñí°ûè ûÇûÚÅ
.‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàÇ ûäÚ ï£ßõàÇ È䪄àÇ Ñí°ûè ûÇûÚÅ Ñííúèà ̪äûà ƒÖ°ãàÇ ÁÇÑ„›Ç œéèÇ
. ‰Ç°ê Ë ‚ê Éûãà ‰ ª ç „ ° Í ª è ò ã ˆ à Ú Ø ú Ö Ç
1
. ‰ í ç „ ° à Ç Ê Ç À … £ ä à Ç ‰ ã ï £ ß õ à Ç È äª„àÇ ûÇûÚ› øªÿäàÇ ¬ãƪö »ÑÚ ø èí
ˆàÅ ¬„ªôàÇ ¬àªô ïó Rotation On ûíûôèà
°Ã
ˆàÚ ØúÖÇ
ˆ à Å ¬ „ ª ô à Ç ø û Ú ¬ à ª ô ï ó R otat ion Off ° Ã ï £ ß õ à Ç È ä ª „ à Ç Ñ í ° û è
.OK ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ° ,ÌÑí°ûè
42. Duplex 2nd
Rotation On
2
.…£äàÇ ¬õéªèã ªçäã ‰ßãí ïèàÇ ¬àªôàÇ ˆàÅ ¬ù£ªäàÇ û°õè° ¬¨ª¨àÇ »ã°è
3-8
£€Ç áíú¨èàÇ
…£äàÇ øí£´è
.ÏÑ°àÇ ‰ã áÕòäã ë°¢ ˆàÚ Í°èòã Ò„° ˜À áÕà ‰ã ‰íèç„Ç°ã ‰íèôòÕ …£äé ¸àÀ° ¡¸àÀ ÑíÛ° ¡Ê‚„ãàÇ ¡ÈèßàÇ …£ä
ûôÇ° Ò„° ˆàÅ ‰íç„°
.‰íèàÕòäã ‰íèöÑ° ïó ‰íç„°àÇ ÊÇÀ ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ ‰ã Ò„° áß …£äé ø°´í
.È°àØ㠘Ѫíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã
1
2
1
2
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
ûôÇ° Ò„° ˆàŠȪèß
.Í°èòã °Ã ‰íç„° ˜À Ȫèß áÕà ‰ã ûôÇ° Ò„° ÊÇÀ ð¬ù£ä îèäí
1
2
áÕ€Ç
2
1
¬ù£äàÇ
.ë°û¢ãàÇ/‰íç„°àÇ ˜À …£äàÇ øÇûù裆 œéèãàÇ ÁÇÑ„›Ç ̪äûà ƒÖ°ã
.„¢àÇ ƒØ£àÇ ˆàÚ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ œÖ
1
ÑèùÇ° ¡áÕ€Ç Œ°ä ÑèùÇ ¡[Split] ˆàÚ ØúÖÇ
.¬àÕàÇ ÊÇÀ ¬¨ª¨àÇ ÉÁªÖ›
°Ã
2
.ïÆ°Öàǃ£ãàÇÁûéà Start ˆàÚ ØúÖÇ
3
øèí£ó ¡˜Ñªíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ° øè áªô ïó
.ªíƪ´àè …£äàÇ Áûé
¬àª£Ñ Ñçÿè ¡ïÆ°ÖàÇ ëª„¢àÇ ˆàÚ ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ° øè áªô ïó
.¬íàªèàÇ É°ØùàÇ ˆàÅ œéªè ¡¬àªôàÇ ÌÀå ïó° .áÕ€Ç áÇûéè£Ç ÈàØè
ïÆ°ÖàÇ ƒ£ãàÇ øèí .Start ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ øê ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ
.¬íàÕ€Ç ¬ù£äàà
4
.…£äàÇ Áûéà OK ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ ¡¬íàÕ€Ç …£äàÇ ¬óªß ƒ£ã ûõé
5
3-9
£€Ç áíú¨èàÇ
…£äàÇ ÈíèÑè
!
!
!
!
.¬éèÑãàÇ …£äàÇ ‰ã ʪڰã„ã áãÚ ‰ßãí
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
.† øà ïÖÇÑèóÇ ûÇûÚÅ ˆàÚ ¢ÑòàÇ œÖ° áíú¨è ûíûôè ¸äßãíó ¡˜Ñªíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ÈíßÑè ¬àªô ïó°
¬ÿô‚ã
.¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ
1
.Collate ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
2
.¬íàÕ€Ç ¬ù£äàà ïÆ°ÖàÇ ƒ£ãàÇ Ãûéí .Start ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ øê …£äàÇ ûûÚ áùûÃ
3
.ªíƪ´àè …£äàÇ Áûé øèí£ó ¡˜Ñªíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ° øè áªô ïó
.¬íàªèàÇ É°ØùàÇ ˆàÅ œéªè ¡¬àªôàÇ ÌÀå ïó° .áÕ€Ç áÇûéè£Ç ÈàØè ¬àª£Ñ Ñçÿè ¡ïÆ°ÖàÇ ëª„¢àÇ ˆàÚ ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ° øè áªô ïó
.¬íàÕ€Ç ¬ù£äàà ïÆ°ÖàÇ ƒ£ãàÇ Ãûéí .Start ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ øê ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ
4
.…£äàÇ Ãûéí .Ok ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖªó ,¬íàÕà …£ä ˜Ã Ïéèí øà ÇÀÅ°
5
3-10
£€Ç áíú¨èàÇ
œã„ãàÇ …£äàÇ
øíàõè ‰ßãí ¡ªðÖíà .ÉûôÇ° ¬öÑ° ˆàÚ ªçù£ä° á°Õà ¬õéÑà °Ã ‰íàÕà áíà´è øèí
.¬Ø°´äã °Ã ¬àÕèã Ø°Øùé áÕà áß û°ûô
2
1
1
áÕ€Ç
2
.XX °Ã XX ѨÄã ÉÁªÖ› "îãû" ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
¬ù£äàÇ
.í´àÇ ø„ôàÇ ‰ã …£äàÇ ÏÑ° ø„ô° áÕ€Ç ø„ô ‰°ßí ‰Ã ‰íõèí
.œã„ãàÇ …£äàà ¬íàªèàÇ ŒªÖ°€Ç Ñó°èè
üÕ°àÇ
œÖ°àÇ
.ÉûôÇ° ¬öÑ° ˆàÚ ‰íàÕà …£äà œÖ°àÇ ÇÀå øûùè£Ç
2
1
1
2
2-in-1
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
.ÉûôÇ° ¬öÑ° ˆàÚ á°Õà ¬õéÑà …£äà œÖ°àÇ ÇÀå øûùè£Ç
4-in-1
(ï´óÃ)
4-in-1
(ï£ÃÑ)
áÕ€Ç
3-11
¬ù£äàÇ
¬ÿô‚ã
£€Ç áíú¨èàÇ
1 ïó 2
.¬àãèßãàÇ ¬ù£äàÇ° á°Õ€Ç ʪ媄èÇ ïàí ªãíó Ñçÿè
:„¢àÇ ƒØ£àÇ øÇûùè£Ç
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
:ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã øÇûùè£Ç
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
3-12
£€Ç áíú¨èàÇ
(ï´óÃ) 1 ïó 4
.¬àãèßãàÇ ¬ù£äàÇ° á°Õ€Ç ʪ媄èÇ ïàí ªãíó Ñçÿè
:„¢àÇ ƒØ£àÇ øÇûùè£Ç
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
:ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã øÇûùè£Ç
3-13
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
£€Ç áíú¨èàÇ
(ï£ÃÑ) 1 ïó 4
.¬àãèßãàÇ ¬ù£äàÇ° á°Õ€Ç ʪ媄èÇ ïàí ªãíó Ñçÿè
:„¢àÇ ƒØ£àÇ øÇûùè£Ç
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
:ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã øÇûùè£Ç
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
3-14
£€Ç áíú¨èàÇ
…£äàÇ ¬õت´ã
ͪã£àÇ° ªðíƪ´àè …£äàÇ üƪÿ° ëÇÑùÅ üª´íÅ ˆàÚ …£äàÇ ¬õت´ã œÖ° áãõí
üªäÆè£Ç øèí ¡¬ÆѪØàÇ ¬õت´ãàÇ ¬ãçãàÇ áªãèßÇ ûõé° .¬ÆÑªØ ¬ù£ä ëÇÑùñé
.ªðíƪ´àè ¬Ú°Ø´ãàÇ ¬ãçãàÇ
3-15
.Interrupt ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ ¡…£ä ¬ãçã ÁªäêÃ
.¬õت´ãàÇ Ñ¨Äã ÁïÖí
1
.¬íѪ„àÇ …£äàÇ ¬ãçãà ¬íàÕ€Ç …£äàÇ ¬àÇ¢ñé øö
2
…£äàÇ ÁÇÑ„ñé øö° …£äàÇ ¬õت´ã ¬ãçãà ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ
3
.¬Ú°Ø´ãàÇ ¬ãçãàÇ ÊÇûÇûÚÅ Éûªõè£Ç øèè .Interrupt ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ ¡…£äàÇ ¬õت´ã áªãèßÇ ûõé
4
.…£äàÇ üªäÆ裆 Start ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ.ªçäí¢ùè øè ïèàÇ ¬íàÕ€Ç …£äàªé ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ áûéè£Ç
5
£€Ç áíú¨èàÇ
¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ°
¬öªØàÇ Íªèòã áíú¨è œã ˆèô (¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ°) ¬ôÇÑè£Ç ¬àªô ïó ¢ªç„àÇ œÖ° øèí Energy Saver ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖàªé
.''--- ÑíéßèàÇ/…£äàÇ ûûÚ ¬¨ª¨ »Ñõè ¡¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ° ïó .ï£íÆÑàÇ
.‰
ý Ç°ê 10 ˆàÚ …£äàÇ áéö œÖ°àÇ ÇÀå ‰ã ë°ÑùàÇ Êö° ûíûôè ‰ßãí .…£äàÇ ÊªíàãÚ üªäÆ裆 ͪèò㠘à ˆàÚ ØúÖÇ
.˜Ñªíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó ¬íàÕà ¬ù£ä áíãôè ûäÚ °Ã ¡ïàÕ€Ç ÁªØúàÇ ƒèó ûäÚ ¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ° ‰ã ¸àÀß ¢ªç„àÇ ëÑùí ªãß
¬ÿô‚ã
¬íàãÚ ˜Ã ÁÇûà øûÚ ¬àªô ïó ¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ° ˆàÅ ¢ªç„àÇ áí°ôèé ªíðƪ´àè ø°´è ïèàÇ° ¬íƪ´àèàÇ ¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ ¬òíÿ°é û°¢ã ¢ªç„àÇ ÇÀå
.ÉûôÇ° ¬´íöû °å ïÖÇÑèó†Ç œäÕãàÇ ûÇûÚÅ Êö°° .ª´ðé£ã ¬äíõã Êö°àÇ ‰ã ÉÑèòà ¢ªç„àÇ ˆàÚ
3-16
£€Ç áíú¨èàÇ
ïƪ´àèàÇ ‰°ß£àÇ
ÉÑèòà ¢ªç„àÇ ˆàÚ ¬íàãÚ ˜Ã ÁÇûà øûÚ ¬àªô ïó ‰°ß£àÇ œÖ° ˆàÅ ¢ªç„àÇ áí°ôèé ªðíƪ´àè ø°´è ïèàÇ° ïƪ´àèàÇ ‰°ß£àÇ ¬òíÿ°é û°¢ã ¢ªç„àÇ ÇÀå
.(¬´íöû 120 ˆàÅ ¬´íöû ‰ã) ÉûôÇ° ¬´íöû °å ïÖÇÑèó†Ç œäÕãàÇ ûÇûÚÅ Êö°° .ªð´é£ã ¬äíõã Êö°àÇ ‰ã
ˆàÚ …£äàÇ áéö œÖ°àÇ ÇÀå ‰ã ë°ÑùàÇ Êö° ûíûôè ‰ßãí .…£äàÇ ÊªíàãÚ üªäÆ裆 ìÑùà ÉÑã Energy Saver ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
.¬íäªê 17,2
ÇðÑíéß ÇðÁ¢„ áèôí ûÇûõè£†Ç œÖ° ïó ¬öªØàÇ ¸‚çè£Ç ‰ñó ¸àÀà ¡ïàõòàÇ áíú¨èàÇ ‰ã Ñêßà ûÇûõè£†Ç œÖ° ïó …£äàÇ É¢ç„à ‰°ßè øªÚ áߨé
ªã °å° ¡ûÇûõè£†Ç œÖ° ïó ˜Ñ°ÑÖàÇ ÑíÛ ¬öªØàÇ ¸‚çè£Ç áíà´è ïó ¬ôÇÑè£†Ç ¬àªô ˆàÅ ªðíƪ´àè ¢ªç„àÇ á°ôè ûÚª£í° .ïàßàÇ ¸‚çè£†Ç ‰ã
.ÁªéÑçßàÇ ÉÑ°èªó »ªòùäÇ ˆàÅ ˜ûÄí
3-17
£€Ç áíú¨èàÇ
3-18
øªçãàÇ ¬é£ªôã 6
.¢ªç„àÇ ÇÀçé ¬ÕªùàÇ øªçãàÇ ¬é£ªôã üƪÿ° áÕòàÇ ÇÀå ƒÖ°í
.̪äûà ¬ôÖ°ã ªçäííõè ‰ßãí ïèàÇ ¬í£íÆÑàÇ üƪÿ°àÇ
6-2 ................................................... øªçãàÇ ¬é£ªôã ˆàÚ ¬ãªÚ ÉÑÿä
6-3 ..................................................... øªçãàÇ Èª£ô ¬íàãÚ ÊÇÁÇÑ„Å
6-4 ....................................................... ø£´àÇ ¬í°å øöÑ û°ß áí„£è
6-5 .......................................................... øª£ö€Ç ¬í°å ûÇ°ßà üÀô
6-6 .......................................................... øªçãàÇ ¬é£ªôã ûûÚ ƒ£ã
6-7 ....................................................... øªçãàÇ ¬é£ªôã ¬ãƪö ¬ÚªéØ
6-8 ......................................................... øªçãàÇ ¬é£ªôã ûÇûÚÅ ¬íòíß
6-9 ............................................... øªçãàÇ ¬é£ªô㠜ְ ïó …£ä áãÚ
6-1
•
•
•
•
•
•
•
•
áíú¨è àÇ áíàû
øªçãàÇ ¬é£ª ôã
øªçãàÇ ¬é£ªôã ˆàÚ ¬ãªÚ ÉÑÿä
.ø£ö ¸à áÕòäã áßà ¬í°å øöÑ ‰ííõè á‚ù ‰ã ø£ö áßà …£äàÇ ûûÚ ÉÑÇûÅ ¬íäªßãÅ øªçãàÇ ¬é£ªôã ƒíèè
.ø£´àÇ ¬í°å øöÑ á‚ù ‰ ã ¬íàªè àÇ ªíÇ¢ãàÇ Ñó°è ¬ù£ªäàÇ ÌÀå
.ˆÕöà ûôß ø£ö 100 ÉÑÇûÅ ‰ßãí
•
.øªöÑà 8 ˆÕöà ûôé 99999999 ˆèô° 0 ‰ã ªçäííõè ‰ßãí ¬í°çàÇ øªöÑÃ
•
..ÏÑ° ˆàÚ ªçèÚªéØ ‰ßãí ¬í°çàÇ øöÑà ª´ó° ¬ù°£äãàÇ ÊªôòÕàÇ ûûÚ ïàªã„Å
•
.(*) ¬ã„äàÇ ¬ã‚õé ÒíàŠѪ¨ã³ œäÕãàà ïÖÇÑèó†Ç ûÇûÚ›Ç
¬ôòÕàÇ
¬íõ„ÑãàÇ
6-8
ÉÑó°èãà Ç ÊÇûÇûÚ›Ç
ûÇûÚÅ :On
*ûÇûÚÅ ‰°ûé :Off
6-4
ʪãçãàÇ ¬é£ªôã
øö ¡(ûÇûÚÅ) "ON "ˆàÚ ûÇûÚ›Ç ÇÀå ØéÖé øö ¡øªçãàÇ ¬é£ªôãé ø°´è ˆèô
É Ñ Ç û Å ˆ à Å ¬ „ ª ô à Ç ø û Ú ¬ à ª ô ï ó ( û Ç ûÚ Å ‰ ° û é ) " O f f " ˆ à Ú û Ç û Ú › Ç Ç À å Ø é Ö é
.ø£´àÇ
01.JobAccounting
ø£ö 100 ˆèô áí„£è ‰ßãí .ªçãÇûùè£Ç øèí£ ïèàÇ ø£´àÇ ¬í°å øöÑ á„£è
.øª£öà ¬í°å øªöѤß
02.Register code
.¬íäªê øûùè£è ‰à ï èàÇ ø£´àÇ ¬í°å øªöÑà üÀôí
03.Delete code
6-6
ûÇûÚ€Ç ƒ£ã ‰ßãí † .…£äàÇ ‰ ã Éûûôã ¬íãß ÉÑÇûÅ ûõé …£äàÇ ûûÚ ƒ£ãí
.ø£´àÇ ¬í°å ¢° ãÑ œã ÏóÇ° èàªé áÕòäã áߨé
04.Count Clear
6-7
.ÑíÑ´è Ïí£äèé ø£ö áß ªç„ èäí ïèàÇ …£äàÇ ûûÚ ÑûÕí
6-5
áíú¨è àÇ áíàû
üÀô :Yes
üÀôè † :No
ü Õ°à Ç
05.Print list
6-2
øªçãàÇ ¬é£ª ôã
øªçãàÇ Èª£ô ¬íàãÚ ÊÇÁÇÑ„Å
.øªçãàÇ ¬é£ªôã áíú¨èà ̪äûà ¬ôÖ°ãàÇ ÊÇÁÇÑ„›Ç œéèÇ
‰Ç°ê 3 Éûãà ‰íé䪄àÇ ‚ß ˆàÚ »ÑõèàÇ ¬„Ñû ØéÖ ƒíèªòã ˆàÚ ØúÖÇ
. ¬ ã ç ã à Ç ¬ é £ ª ô ã ͪè òã ˆà Ú ØúÖ àÇ œã
1
.ªçÖÑÚ øèí ü°£ Job Accounting:
.¬òàèùãàÇ ŒªÖ°€Ç ‰ã áß »ÑÚ ûíûôèà
°Ã
ˆàÚ ØúÖÇ
2
.ÊÇûÇûÚ›Ç áãõé øö° ¬íàªèàÇ ûÇûÚ›Ç ÊÇÁÇÑ„Å ‰ã áß œ„ÇÑ :¬ÿô‚ã
.¬íãöÑàÇ ƒíèªòãàÇ ˆàÚ ØúÖàªé Ìûíûôè ‰ßãí ŒªÖ°€Ç ‰ã áß
0 0 . S e t ûíûôèà
°Ã
ˆàÚ ØúÖÇ ¡ûÇûÚÅ áß áªãßÅ ûõé
.OK ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇøê ¡Completed
3
Job Accounting:
00. Set Completed
6
6-3
áíú¨è àÇ áíàû
øªçãàÇ ¬é£ª ôã
ø£´àÇ ¬í°å øöÑ û°ß áí„£è
.ˆÕöà ûôß øªöÑà 8 ‰ã ‰°ßã ø£ö ¬í°å øöÑ û°ß áªùûÅ ‰ßãí
ïó øªçãàÇ Èª£ô ¬íàãÚ ÊÇÁÇÑ„Å) œ„ÇÑ .¬ãçãàÇ ¬é£ªôã »Ñõí
.(6-3 ¬ôòÕàÇ
ØúÖÇ øê ¡02.Register code »ÑÚ ûíûôèà
1
ˆàÚ ØúÖÇ
.OK ͪèòã ˆàÚ
2
(ˆÕöà ûôß øªöÑà 8 ˆèô) Òàí„£è ûíÑè ˜ÀàÇ ø£´àÇ ¬í°å øöÑ û°ß áùûÃ
.øªöÑ€Ç ƒíèªòã øÇûù裪é
3
°Ã
Job Accounting:
02. Register code
.99999999 ˆèô 0 ‰ã øªöÑà áªùûÅ ‰ßãí :¬ÿô‚ã
ͪèòã ˆàÚ ØúÖàªé Òô£ã ‰ßãí ¡áªùû›Ç Áªäêà ¤Øù Ë°ûô ¬àªô ïó
.¬ãí´àÇ áªùûÅ ÉûªÚÅ° Stop/Clear
.OK ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
4
. ÒàªùûÅ øè ˜À àÇ û°ßàÇ » ã°í ü°£
.OK ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ ¡ÒàªùûÅøè ˜ÀàÇ û°ßàÇ ûíߤè ûõé
5
.2 É°ØùàÇ ïó »°ÑõãàÇ ˆàÅ ¬¨ª¨àÇ û°õè
¤Øù Ëûôí ü°£ ¡û°„°ã ¬í°å øöÑ û°ß áí„£è ¬à°ªôã ¬àªô ïó :¬ÿô‚ã
ÌÀå ïó .áƪ£ÑàÇ ¬¨ª¨ ïó .Already registered ¬àª£ÑàÇ »ÑÚ øèí°
.üàè ùã ø£ö ¬í°å øöÑ áùûà ¡¬àªôàÇ
áíú¨è àÇ áíàû
6-4
øªçãàÇ ¬é£ª ôã
øª£ö€Ç ¬í°å ûÇ°ßà üÀô
.á„£ã ø£ö ¬í°å øöÑ û°ß üÀô
ïó øªçãàÇ Èª£ô ¬íàãÚ ÊÇÁÇÑ„Å) œ„ÇÑ .¬ãçãàÇ ¬é£ªôã »Ñõí
.(6-3 ¬ôòÕàÇ
Ø ú Ö Ç ø ê ¡ 0 3 .D e l e t e c o d e »ÑÚ ûíûô èà
1
ˆàÚ ØúÖÇ
.OK ͪèòã ˆàÚ
2
.øªöÑ€Ç ƒíèªòã øÇûù裪é ÒóÀô ûíÑè ˜ÀàÇ ø£´àÇ ¬í°å øöÑ û°ß áùûÃ
3
°Ã
Job Accounting:
03.Delete code
ˆàÚ ØúÖàªé Òô£ã ‰ßãí ¡áªùû›Ç Áªäêà ¤Øù Ë°ûô ¬àªô ïó :¬ÿô‚ã
.¬ãí´àÇ áªùûÅ ÉûªÚÅ° Stop/Clear ͪèòã
.OK ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ øê ¡ÒóÀô ûíÑè ˜ÀàÇ û°ßàÇ ûßÃ
6
. O K Í ª è ò ã ˆ à Ú Ø ú Ö Ç ø ê ¡ Y e s ûíûô èà
°Ã
ˆàÚ ØúÖÇ
4
5
.2 É°ØùàÇ ïó »°ÑõãàÇ ˆàÅ ¬¨ª¨àÇ û°õè
6-5
áíú¨è àÇ áíàû
øªçãàÇ ¬é£ª ôã
øªçãàÇ ¬é£ªôã ûûÚ ƒ£ã
.øª£ö€Ç áßà …£äàà ïàªã„›Ç ûûõàÇ ƒ£ã ‰ßãí
ïó øªçãàÇ Èª£ô ¬íàãÚ ÊÇÁÇÑ„Å) œ„ÇÑ .¬ãçãàÇ ¬é£ªôã »Ñõí
(6-3 ¬ôòÕàÇ
ØúÖÇ øê ¡04.Count Clear »ÑÚ ûíûôèà
°Ã
.OK ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ øê ¡Yes ûíûôèà
°Ã
1
ˆàÚ ØúÖÇ
.OK ͪèòã ˆàÚ
2
ˆàÚ ØúÖÇ
3
Job Accounting:
04.Clear Count
.2 É°ØùàÇ ïó »°ÑõãàÇ ˆàÅ ¬¨ª¨àÇ û°õè
áíú¨è àÇ áíàû
6-6
øªçãàÇ ¬é£ª ôã
øªçãàÇ ¬é£ªôã ¬ãƪö ¬ÚªéØ
.ø£ö áßà …£äàÇ ûûÚ ïàªã„Å ¬ÚªéØ ‰ßãí
.ëÑûàÇ ïó Letter/A4 Œ°ä ‰ã ÏÑ°àÇ áíãôè ‰ã ûߤè :¬ÿô‚ã
ïó øªçãàÇ Èª£ô ¬íàãÚ ÊÇÁÇÑ„Å) œ„ÇÑ .¬ãçãàÇ ¬é£ªôã »Ñõí
.(6-3 ¬ôòÕàÇ
ˆàÚ ØúÖÇ øê ¡05.Print list »ÑÚ ûíûôèà
1
°Ã
ˆàÚ ØúÖÇ
.OK ͪèòã
2
.OK ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ øê ¡Yes ûíûôèà
ˆàÚ ØúÖÇ
3
Job Accounting:
05.Print list
.2 É°ØùàÇ ïó »°ÑõãàÇ ˆàÅ ¬¨ª¨àÇ û°õè° ¬ãƪ´àÇ ¬ÚªéØ øèè ü°£
6
6-7
áíú¨è àÇ áíàû
øªçãàÇ ¬é£ª ôã
øªçãàÇ ¬é£ªôã ûÇûÚÅ ¬íòíß
.ªçàíØõè °Ã ªçäíßãèà øªçãàÇ ¬é£ªôã ûÇûÚÅ
ïó øªçãàÇ Èª£ô ¬íàãÚ ÊÇÁÇÑ„Å) œ„ÇÑ .¬ãçãàÇ ¬é£ªôã »Ñõí
.(6-3 ¬ôòÕàÇ
ØúÖÇ° ¡01.JobAccounting »ÑÚ ûíûôèà
1
ˆàÚ ØúÖÇ
.OK ͪèòã ˆàÚ
2
¬é£ªôã øÇûùè£Ç ˆàÅ ¬„ªôàÇ ûäÚ On ûíûôèà
°Ã
ˆàÚ ØúÖÇ
.OK ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ øê ¡ªçãÇûùè£Ç øûÚ ¬àªô ïó Off øªçãàÇ
3
°Ã
Job Accounting:
01.JobAccounting
.2 É°ØùàÇ ïó »°ÑõãàÇ ˆàÅ ¬¨ª¨àÇ û°õè
áíú¨è àÇ áíàû
6-8
øªçãàÇ ¬é£ª ôã
øªçãàÇ ¬é£ªô㠜ְ ïó …£ä áãÚ
¬ÕÕùãàÇ øª£ö€Ç ¬í°å øöÑ ûÇ°ßà áªùûÅ ÏíÑØ ‰Ú …£äàÇ ÊªíàãÚ ÁÇÑ„Å ‰ßãí° …£äàÇ ûûÚ ¬¨ª¨ ïó ªçÖÑÚ øèí "= = =" øªçãàÇ ¬é£ªôã ÁÇÑ„Å ûäÚ
.øªöÑ€Ç ƒíèªòã øÇûù裪é
.…£äàÇ ÁªçèäÅ ûõé ë°Ñù áí„£è ͪèòã ˆàÚ ØúÖàÇ ªðãÆÇû ÑßÀè :øªå
.OK ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ øê ¡ÒàªùûÅ øè ˜ÀàÇ ¬í°çàÇ øöÑ û°ß ûßÃ
1
.…£äàÇ ûûÚ »ÑÚ ¬¨ª¨ ˆàÚ ÒÖÑÚ øèí ü°£ "1"
[Stop/Clear] ˆàÚ ØúÖÇ ¡áªùû›Ç ïó ¤Øù Ë°ûô ûäÚ :¬ÿô‚ã
.ìÑùà ÉÑã ʪäªíéàÇ áùûð
¬í°å øöÑ ûÇ°ßà ‰ã ˜Ã ÒàªùûÅ øè ˜ÀàÇ ø£´àÇ ¬í°å øöÑ û°ß ÏóÇ°è øûÚ ¬àªô ïó
¬¨ª¨ ˆàÅ ¬ù£ªäàÇ û°õè° .Illegal Account»ÑÚ øèí ¡¬à„£ãàÇ øª£ö€Ç
.ƒíôÕàÇ ø£´àÇ ¬í°å øöÑ û°ß áùûà ."= = ="
6
.ÉûªèõãàÇ …£äàÇ ÊªíàãÚ áãõé øö
2
. …£äàÇ ÁªçèäÅ ûõé ë ° Ñ ù á í „ £ è Í ª è ò ã ˆ à Ú Ø ú Ö Ç
3
.…£äàÇ ûûÚ »ÑÚ ¬¨ª¨ ˆàÚ ÒÖÑÚ øèí ü°£ "= = ="
6-9
áíú¨è àÇ áíàû
øªçãàÇ ¬é£ª ôã
áíú¨è àÇ áíàû
6-10
¬íѪíèù†Ç ÊÇ¢íç„èàÇ
4
(‫)وﻟﻴﺲ ﻓﻲ آﻞ اﻟﺒﻠﺪان‬
.¢ªç„àÇ ÇÀçà ¬íàªèàÇ ¬íѪíèù†Ç ÊÇûô°àÇ Ñó°èè
ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã
•
ÏÑ°àªé ¬íÀúèàÇ Éûô°
•
‰íç„°àÇ ˆàÚ ¬ÚªéØàÇ Éûô°
•
ï£íÆÑàÇ ûÇûõàÇ
•
ï£íÆÑàÇ ûÇûõàÇ
•
¬õéªØàÇ ø´Ø
•
¬íóªÖ›Ç ÉÑßÇÀàÇ
•
ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã
‰ã ‰ßãèàà ªíðƪ´àè ‰íç„°àÇ ÊÇÀ á°Õ€Ç Èàö øèí° .ÑùŸÇ °àè ÇûðôÇ° ªðíÆ°Ö ªçô£ã° ÏÇÑ°€Ç Éûûõèã á°Õ€Ç ¬íÀúèé ªðíƪ´àè ¢ªç„àÇ ÇÀå ø°´í
.ªðíÆ°Ö ‰íç„°àÇ ‚ß ƒ£ã
¬à°é´ãàÇ á°Õ€Ç
4-1
Ø´ó ÏÑ°àÇ á°ÕÃ
•
ÏÑ°àÇ ‰¢°
²ø/ø„ 160 ˆàÅ ²ø/ø„ 45 :ûôÇ°àÇ Ò„°àÇ ÊÇÀ á°Õ€Ç
²ø/ø„ 120 ˆàÅ ²ø/ø„ 50 :‰íç„°àÇ ÊÇÀ á°Õ€Ç
•
(Statement) ¬Õ°é (5 1/2 × 8 1/2 ˆàÅ (Ledger) ¬Õ°é 11 × 17° Folio° A5R ˆàÅ A3 :øª„ô€Ç
•
(²ø/ø„ 80 ˆàÅ ²ø/ø„ 50) ¬öÑ° 50 :¬íàÕ€Ç …£äàÇ ûûÚ
(ïƪ´àèàÇ ûíûôèàÇ œÖ°à ¬öÑ° 30)
•
¬íѪíèù†Ç ÊÇ¢íç„èàÇ
øÇûùè£†Ç ‰Ú ʪÿô‚ã
ʪé´êè °Ã ¬é°´êã ʪôèó ªçé ïèàÇ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ œÖ° ïúéäí ¡¸àÀ ˆàÅ ¬óªÖ›ªé .ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó á°Õ¤ß ïàí ªã øÇûùè£Ç øûÚ ‰ã ûߤè
.ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó áªùû›Ç ̪„èÇ ‰Ú Çðûíõé ʪé´êè °Ã Êªôèó ªçé ïèàÇ ¬öÑ°àÇ ¬óªô ̪„èÇ ‰°ßí Ëíôé
¬óªò¨àÇ ƒÆÇѨàÇ
•
áíäíòàÇ áêã ¬ãÚªäàÇ á°Õ€Ç° ʪíØàÇ Éûíû¨ á°Õ€Ç °Ã Éûõ„ãàÇ á°Õ€Ç °Ã ‰éÑßãàÇ ÏÑ°àÇ
•
.ÁÇÑúàÇ °Ã ÏÕ‚àÇ ØíѨàÇ ÊÇÀ á°Õ€Ç° ¬àèéãàÇ á°Õ€Ç° áߨàÇ ¬ãÿèäã ÑíÛ á°Õ€Ç
•
.(ªçãÇûùè£Ç áéö ʪíØ °Ã ûíÚª„è ˜Ã øš°ö øê ÓíéªéûàÇ °Ã ¸éª¨ãàÇ á¢Ã ¡á°Õ€Ç ÌÀå áêã øÇûù裆) Óíéªéû °Ã ¸éª¨ã ªçé ïèàÇ á°Õ€Ç
•
¬íªúàà ¬´à¢àÇ ƒØ£€Ç ÊÇÀ á°Õ€Ç °Ã ʪժմàÇ
•
ÈØÑ ƒíôÕè áƪ£ ˆàÚ ˜°èôè ïèàÇ á°Õ€Ç
•
.(ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó ªçõÖ° áéö ¬í°ØãàÇ ÁÇ¢„€Ç ¬í°£èé ø´ó ¡á°Õ€Ç ÌÀå áêã øÇûùè£Ç ‰íõè ÇÀÅ) ʪíØ ªçé ïèàÇ á°Õ€Ç
•
.(ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó ªçõÖ° áéö Éûõ„ãàÇ ÁÇ¢„€Ç ¬í°£èé ø´ó ¡á°Õ€Ç ÌÀå áêã øÇûùè£Ç ‰íõè ÇÀÅ) Éûõ„ãàÇ á°Õ€Ç
•
.ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ÏàÛ ‰ã ûß¤è ¡¢ªç„àÇ ÇÀå ¸íÑôè ûäÚ
!øªå
ÁÇ¢„€Ç Áªã£Ã
3
2
1
2
4
7
6
5
ÇÀå ˆàÚ ªçù£ä øèí£ ïèàÇ á°Õ€Ç œÖ - ¬íàÕ€Ç …£äàÇ üÑ
.üÑàÇ
1
»ÑÚ ˆàÚ Êªç„°ãàÇ ÌÀå ØéÖÇ - á°Õ€Ç ëÇÑûŠʪ焰ã
.ªçù£ä øèí£ ïèàÇ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ
2
Ѫ¨ôäÇ Ë°ûô ¬àªô ïó ÁªØúàÇ ÇÀå ƒèóÇ - Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ
.á°Õ‹à
3
øè ïèàÇ á°Õ€Ç ‰í¢ùè° ëÇÑùÅ øèí - á°Õ€Ç ëÇÑùÅ üÑ
.ªäå ªçù£ä
4
øª„ô¤é á°Õà øÇûùè£Ç ûäÚ ÏôàãàÇ ÇÀå ƒèóÇ - ëÇÑù›Ç Ïôàã
¬Õ°é17 ( × 11°B4 °A3 áêã ÉÑíéß
.Legal)¬Õ°é14 ( × /12 8°Ledger)
5
ƒèòà »é´ãàÇ ÇÀå ¸£ãà - ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ÑíÑôè »é´ã
.Òö‚ÛÅ °Ã ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã
6
ëÇÑùÅ øèí ¡‰íç„°àÇ ÊÇÀ á°Õ€Ç ¬àªô ïó - ëÇÑù›Ç ëÑû
.ªðèöÄã ªäå á°Õ€Ç
7
ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó ¬íàÕ€Ç …£äàÇ œÖ°
.ªçù£ä øèí£ ïèàÇ á°Õ€Ç »ÑÚ ˆàÚ á°Õ€Ç ëÇÑûŠʪ焰ã ØéÖÇ
1
4-2
¬íѪíèù†Ç ÊÇ¢íç„èàÇ
ˆàÚ ¬ß°Ñèã ¬íàÕà …£ä û°„° øûÚ ‰ã ûß¤è ¡¬íàÕ€Ç …£äàÇ œÖ° áéöÞ
üÑ ˆàÚ ¬ß°ÑèãàÇ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ ˜ûÄè ûö .¬íàÕ€Ç …£äàÇ ëÇÑùÅ üÑ
.ìÑùà ¬íàÕà …£ä Ѫ¨ôäÇ ˆàÅ ëÇÑù›Ç
•
Óòä ‰ã ð†°Õà øûùè£Ç ¡ûôÇ° Êö° ïó Éûûõèã á°Õà œÖ° ûäÚ
Óòäé ‰ßà° ¬òàèùã øª„ô¤é á°Õà øÇûùè£Ç ‰ßãí ¡¸àÀ œã° .ø„ôàÇ
(Ledger) ¬Õ°é 11 × 17 ¡áªêãàÇ áíé£ ˆàÚ) »ÑõàÇ
ûíûôèàÇ œÖ° ïó Êö°àÇ Óòä ïó A3° A4 °Ã ¬Õ°é 11 × 8 1/2°
.(ïƪ´àèàÇ
•
ÊÇÀ á°Õ‹à ïãªã€Ç Ò„°àÇ) ˆàÚ€ Ò„°àÇ œÖ° œã á°Õ€Ç ÈíèÑèé øö
.(á°Õ€Ç üÑ ˆàÚ ‰íç„°àÇ
4-3
ì°è£ãàÇ Ñ¨Äã ¢°ª„èí † ˜ÀàÇ á°Õ€Ç ûûÚ Ø´ó œÖ° ‰ã ûߤè
Ѫ¨ôäÇ Ëûôí û´ó .ïòàùàÇ á°Õ€Ç ëÇÑûÅ Ò„°ã áùÇû û°„°ãàÇ
ûûÚ ¬óÑõãà.ûûôãàÇ ( ûûõàÇ ¢°ª„èí ªãé á°Õ€Ç œÖ° ¬àªô ïó á°Õ‹à
.4-1 ¬ôòÕàÇ œ„ÇÑ ¡ªçõÖ° ‰ßãí ïèàÇ á°Õ€Ç
•
¬Õ°é 11 × 17° B4° A3 ¬„Ñù³ãàÇ á°Õ€Ç Ø°´£ øûÚ ‰ªãÖà
.(Legal) ¬Õ°é 8 1/2 × 14° (Ledger)
•
ëÑû ˆàÚ ªðèöÄã á°Õ€Ç ëÇÑùÅ øèí ¡‰íç„° ÊÇÀ á°Õà ‰ã …£äàÇ ûäÚ
ûö ªç„ÇÑù› ¬à°ªôã ˜¤ó .¬Ø´äàÇ ÌÀå ûäÚ ªç£ãàè † .ªçéà´à ëÇÑù›Ç
.á°Õ€Ç Ѫ¨ôäÇ ïó Èé£èè
•
ʪÿô‚ã
2
!øªå
¬íѪíèù†Ç ÊÇ¢íç„èàÇ
„¢àÇ ƒØ£àÇ ˆàÚ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ œÖ°
îàªõã ƒèóÇ ¡ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó ÒõÖ° ‰ßãí † áÕà ‰ã …£äàÇ ûäÚ
.„¢àÇ ƒØ£àÇ ˆàÚ ÉѨªéã áÕ€Ç œÖ° ÊÇûäè£ãàÇ
ÇÀñó .¬íàÕ€Ç …£äàÇ ëÇÑùÅ üÑ ˆàÚ °Ã ¬íàÕ€Ç …£äàÇ üÑ ˆàÚ ¬ß°Ñèã ¬íàÕà …£ä û°„° øûÚ ‰ã ûß¤è ¡ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ƒèó áéö
.ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ƒèó ûäÚ ¢ªç„àÇ ˆàÚ ‰ã Ø´£è û´ó ¡‰íäªßãàÇ ‰íÀå ‰ã ˜Ã ïó ¬ß°Ñèã á°Õà ¸ªäå Êäªß
•
.…£äàÇ üÕèäã ˆàÚ° üÇ°ôàÇ á°ô á‚ÿàÇ »õé Ñçÿè ûö ¡ÈèßàÇ áêã ¬à骴èãàÇ ÊªôòÕàÇ ÊÇÀ á°Õ€Ç …£ä ûäÚ
•
.„¢àÇ ƒØ£àÇ Ñ£ßäí û´ó .ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã Ï‚ÛÅ ûäÚ ýŒÇû ‰°û „¢àÇ ƒØ£àÇ ˆàÚ ØúÖè †
•
ʪÿô‚ã
Òíéäè
.¬íÕù¨àÇ ¬éªÕ›Ç ÑØùà »ÑõèàÇ áªãèô† ¸àÀ ˜ûÄí ûö ÀÅ ºªðô°èòã ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ¸Ñèè †
4-4
¬íѪíèù†Ç ÊÇ¢íç„èàÇ
ÏÑ°àªé ¬íÀúèàÇ Éûô°
Éûô° øÇûùè£Ç ‰ßãí ¡ï£íÆÑàÇ ø£„àªé ¬´ôàãàÇ (ëÇÑû€Ç) ëÑûàÇ ˆàÅ ¬óªÖ›ªé
.(¬öÑ° 300 ªçäã ûôÇ° áß œ£í ‰Ã ‰ßãí ïèàÇ ëÇÑû€Ç œã) ÏÑ°àªé ¬íÀúè
ˆàÅ 64 ¡ï£ªí´àÇ ÏÑ°àÇ) ¬öÑ° 300 :ªçèãÁ‚ã ‰ßãí ïèàÇ ÏÇÑ°€Ç ûûÚ
.(²ø/ø„ 105
•
B5° A4R° A4° B4° A3 :ªçõÖ° ‰ßãí ïèàÇ ÏÑ°àÇ øª„ôÃ
(Ledger) ¬Õ°é 11 × 17° Folio° A5R° B5R°
8 1/2 × 11° ¬Õ°é 11 × 8 1/2° (Legal) ¬Õ°é 8 1/2 × 14°
(Statement) ¬Õ°é 5 1/2 × 8 1/2° (Letter) ¬Õ°é
16K° 8K° (OficioII) ¬Õ°é 8 1/2 × 13°
•
.ï£íÆÑàÇ ø£„àªé ÏôàãàÇ ï£ªí´àÇ ëÑûàÇ ¬´íÑØ Óòäé …£äàÇ ÏÑ° œÖ° ‰ßãí
.(2-1 ¬ôòÕàÇ ÑÿäÇ)
.ÏÑ°àà Ѫ¨ôäÇ Ë°ûô ûäÚ ÏÑ°àÇ ¬àÇ¢ñé ƒã£èà ìÑ£íàÇ ¬íØÛ€Ç Ñíó°è øè
.Òà´ä °Ã ¢ªç„àÇ œóÑ áéö ÏÑ°àªé ¬íÀúèàÇ Éûô° áÕó ‰ã ûߤè
.ëÇÑûà ¬ê‚ê ˆàÅ áÕí ªã ¬óªÖÅ ‰ßãí
!øªå
¬ÿô‚ã
‰íç„°àÇ ˆàÚ ¬ÚªéØàÇ Éûô°
.‰íç„°àÇ ˆàÚ ¬ÚªéØàÇ Éûô° ÈíßÑè ¬àªô ïó ‰íç„° ÊÇÀ …£ä áãÚ ‰ßãí
Folio° A5R ˆàÅ A3 ‰ã Í°ÇÑèè øª„ô¤é ‰íç„° ÊÇÀ …£ä áãÚ ‰ßãí°
(Statement) ¬Õ°é 5 1/2 × 8 1/2 ˆàÅ (Ledger) ¬Õ°é 11 × 17°
.(²ø/ø„ 80 ˆàÅ 64) 16KR° 16K° 8K°
4-5
¬íѪíèù†Ç ÊÇ¢íç„èàÇ
ï£íÆÑàÇ ûÇûõàÇ
ïó ûíòã °çó .¬ù£ªäàÇ üƪÿ° øÇûùè£Ç ÑÇû´ã ûíߤèà ï£íÆÑàÇ ûÇûõàÇ øûùè£í³
.ªçàß ¬ßѨàÇ ïó° ø£ö °Ã ÉÑÇûÅ áßà ¬ù£ªäàÇ øÇûùè£Ç ÉÑÇûÅ
ï£íÆÑàÇ ûÇûõàÇ áªùûÅ
.ï£íÆÑàÇ ûÇûõàÇ ¬ôèó ïó øªßôñé ï£íÆÑàÇ ûÇûõàÇ œÖ
ûÇûõàÇ ‰ßí øà ÇÀÅ "ï£íÆÑàÇ ûÇûõàÇ áùûÃ" ¬àª£ÑàÇ Ñçÿè .¢ªç„àÇ ïó ÒéíßÑè øèí ˆèô …£äàÇ ‰ã ûôà ‰ßãèí ‰à ¡ï£íÆÑàÇ ûÇûõàÇ øÇûùè£Ç ¬àªô ïó
.øªßôñé ªéðßÑã ï£íÆÑàÇ
¬ÿô‚ã
¬õéªØàÇ ø´Ø
øûªù ‰°ßí á°ûàÇ »õé ïó.ʪã°àõãàÇ ‰ã ûí¢ãàÇ ‰Ú ïàôãàÇ Œ¢°ãàÇ á¤£Ç.ªðÖíà ¬õéªØß ¬ù£ªäàÇ øÇûù裆 ¬õéªØàÇ ø´Ø ÈíßÑè ‰ßãí
.¸àÀß ÇðÑó°èã ¬õéªØàÇ
¬íóªÖ›Ç ÉÑßÇÀàÇ
‰ßãí ïèàÇ á°Õ‹à ûûÚ ˆÕöà Éûªí¢ ïó ÉÑßÇÀàÇ ¬óªÖÅ ûÚª£í ü°£° .ïàÇ°èàÇ ˆàÚ ¬õéªØàÇ üƪÿ°° ¬ù£ªäàÇ üƪÿ°à ÉÑßÇÀ ¬óªÖÅ ‰ßãí
†
ð ªõó ÁðÇÑ„Å ûõí Êíªéª„íã 128 °Ã Êíªéª„íã 64 ÑÇû´ãé ÉÑßÇÀàÇ Éûªí¢° .Éû´õãàÇ ÊªäªíéàÇ ¬ÚªéØ ‰ßãí ªãß .ûôÇ° Êö° ïó ªíðÆ°Ö ªçô£ã
.¬Öòùäã ØúÖ ¬é£äé Ñ°Õ ˆàÚ ˜°èôè ïèàÇ á°Õ‹à
ÉÑó°èãàÇ ÉÑßÇÀàÇ
Êíªéª„íã 128 ¡Êíªéª„íã 64 ¡Êíªéª„íã 32 ¡Êíªéª„íã 16 :¬ù£ªäàà
Êíªéª„íã 256 ¡Êíªéª„íã 128 ¡Êíªéª„íã 64 ¡Êíªéª„íã 32 :¬õéªØàà
•
(Photo + Text œÖ°àÇ ¡% 6 ¬íØúè ¬é£äéA4 ø„ôé á°ÕÃ) ªðíÆ°Ö ªçô£ã ‰ßãí ïèàÇ á°Õ€Ç ûûÚ
•
Êíªéª„íã 128
Êíªéª„íã 6 4
Êíªéª„íã 3 2
Êíªéª„íã 16
¬öÑ° 1006
¬öÑ° 597
¬öÑ° 392
¬öÑ° 289
ʪÿô‚ã
4-6
¬íѪíèù†Ç ÊÇ¢íç„èàÇ
¬íѪíèù†Ç ÊÇûõãàÇ
¬íѪíèù†Ç ÊÇ¢íç„èàÇ ˆàÚ ¬ãªÚ ÉÑÿä
.¢ªç„àà ¬íàªèàÇ ¬íѪíèù†Ç ÊÇ¢íç„èàÇ ÑóÇ°èè
‰íç„°àÇ ˆàÚ ¬ÚªéØàÇ Éûô°
ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã
¬íóªÖÅ ÉÑßÇÀ
¬õéªØàÇ ¬ã¢ô
ÏÑ °àªé ¬í À úèàÇ Éûô°
4-7
ï£íÆÑàÇ ûÇûõàÇ
¬ÚªéØàÇ øûªù
¬íѪíèù†Ç ÊÇ¢íç„èàÇ
4-8
¬äªíÕàÇ
5
¢ªç„àÇ üíÿäè
Òíéäè
.üíÿäèàÇ Êªíàãõé øªí´àÇ ûäÚ ûù¤ãàÇ ‰ã ¬öªØàÇ Óéªö ¬àÇ¢ñé ðªãÆÇû øö ¡‰ªã€Ç »ÇÑÛà Ïí´ôèà
ïàÕ€Ç ÁªØúàÇ üíÿäè
¬éØÑã Ôªãö ¬õØ´é ÁªØúàà ïòàùàÇ È䪄àÇ ƒ£ãÇ° ïàÕ€Ç ÁªØúàÇ ƒèóÇ
.üòùã üíÿäè áƪ£ °Ã á°ôßàªé
.ìÑù€Ç ¬í°ÖõàÇ ÊªéíÀãàÇ °Ã (ÑäèàÇ) ‰ªåûàÇ ÊªéíÀã øûùè£è †
!øªå
„¢àÇ ƒØ£àÇ üíÿäè
á°ôßàªé ¬éØÑã Ôªãö ¬õØ´é „¢àÇ ƒØ£àÇ ƒ£ãÇ° ïàÕ€Ç ÁªØúàÇ ƒèóÇ
.üòùã üíÿäè áƪ£ °Ã
.ìÑù€Ç ¬í°ÖõàÇ ÊªéíÀãàÇ °Ã (ÑäèàÇ) ‰ªåûàÇ ÊªéíÀã øûùè£è †
5-1
!øªå
¬äªíÕàÇ
.ϨàÇ ëª„¢ üíÿäè
Áªäêà ¬ù£äàÇ ÉÑ°Õ ˆàÚ ÁÇû°£ Ø°Øùß ¡…£äàÇ ˆàÚ Îª£èÇ Ñ°çÿ ¬àªô ïó
° A ϨàÇ ëª„¢ ‰Ã ˆàÅ Ñí¨í ¸àÀ ‰ñó ¡˜Ñªíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã øÇûùè£Ç
.¬óª„ Ôªãö ¬õØö øÇûù裪é ϨàÇ ëª„¢ ƒ£ãÇ .…£èã B
B
A
.á°ôß °Ã ¬í°ÖÚ ÊªéíÀã °Ã (ÑäèàÇ) ‰ªåûàÇ ÈíÀã °Ã ÁªãàÇ øûùè£è †
.5-5 ¬ôòÕàÇ ïó ¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ° ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô áÇûéè£Ç ÑÿäÇ ¡ï£íÆÑàÇ ø£„àÇ ‰ã ïàùÇûàÇ È䪄àÇ üíÿäèà
!øªå
¬ÿô‚ã
áÕòàÇ ÉÑéà üíÿäè
.ïãªã€Ç ÁªØúàÇ ƒèóÇ
1
.üíÿäèàÇ Éª¨Ñó ëÑùÃ
2
.ÁªØúàÇ ƒèòà ˆàÚ€ Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ »é´ã Èô£Ç
3
5-2
¬äªíÕàÇ
ïó ƒÖ°ã °å ªãß áÕòàÇ ÉÑéà ˆàÚ ‰ãí‹à Ñ£í€Ç È䪄àÇ ‰ã ɪ¨ÑòàÇ ¸Ñô
.ʪùª£èÅ °Ã ¬éÑèà ˜Ã ¬àÇ¢› ÉÑ°ÕàÇ
4
Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ÏàÛÃ
5
á´äàÇ ÉÑßé üíÿäè
5-3
.ïãªã€Ç ÁªØúàÇ ƒèóÇ
1
.üíÿäèàÇ Éª¨Ñó ëÑùÃ
2
.ÁªØúàÇ ƒèòà ˆàÚ€ Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ »é´ã Èô£Ç
3
¬äªíÕàÇ
¡áߨàÇ ïó ƒÖ°ã °å ªãß ÉÑßéàÇ Ñí°ûèà Ñ£í€Ç á´äàÇ ÉÑßé ÓÑè Ñí°ûè œã
°Ã ¬éÑèà ˜Ã ¬àÇ¢› ÉÑßéàÇ ˆàÚ ‰ãí€Ç È䪄àà Ñ£í€Ç È䪄àÇ ‰ã ɪ¨ÑòàÇ ¸Ñô
.ʪùª£èÅ
4
Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ÏàÛÃ
5
5-4
¬äªíÕàÇ
¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ° ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô áÇûéè£Ç
ÑéôàÇ Ï°ûäÕ œã ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô áûéè£Ç .Ñéô üÖà ¡¢ªç„àÇ üö°è° áƪ£ÑàÇ »ÑÚ ¬¨ª¨ ˆàÚ AddToner ¬àª£ÑàÇ Ñ°çÿ ûäÚ
.¸àçè£ãàÇ
.áƪ£ÑàÇ »ÑÚ ¬¨ª¨ ˆàÚ Ñéô ¬óªÖŬણÑàÇ »ÑÚ ûäÚ Ø´ó Ñéô üÖÃ
ʪÿô‚ã
. 5-7 ¬ôòÕàÇ ïó 11 ˆèô° 5-7 ¬ôòÕàÇ ïó 7 ‰ã ÊÇ°ØùàÇ ïó ¬ôÖ°ãàÇ ÊÇÁÇÑ„›Ç ÀªùèÇ ‰ã Ï´ôè ¡ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô Ñííúè ûäÚ
.îèäãàÇ áíú¨è ÉÁªòß ˆàÚ ÿªòôàÇ ‰ßãí † ¡üíÿäè ‰°û Á¢„ ˜Ã ¸Ñè ¬àªô ïó
Òíéäè
. Ï ° Ñ ô é ¸ è é ª Õ Å ï ó É Ñ í Ø ù à Ç È ç à à Ç ¬ ä £ à Ã È é £ è è û ö . ¸à ç è£ã àÇ Ñé ôàÇ Ï °ûä Õ °Ã Ñéô àÇ Ï °ô £ã ¬í°ªô ÏÑô á °ª ôè †
Òíéäè
.É°äÚ ¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ °Ã ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô Ñíãûè °Ã ƒèó á°ªôè †
.ïãªã€Ç ÁªØúàÇ ƒèóÇ
1
ÑéôàÇ Ï°ûäÕ ëÑùà ¡Ñª£íàà ¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ »é´ã œóû œã
.¸àçè£ãàÇ
2
.øíû´àÇ ¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ Èà´è †
ÑíÀôè
¬éªÕ›Ç ÑØù ‰Ã Ëíô ¡¬´ØäãàÇ ÌÀå ïó áãõè ªãûäÚ ïóªßàÇ Ñû´àªé ðªÕíÑô ‰ß .‰ôª¨àÇ ¬´Øäã ïó ýáªÚ ïéÑçß ûç„ ¸ªäå
.ªçé áãèôã ¬íéÑçßàÇ ÊªãûÕàªé
5-5
!øªå
¬äªíÕàÇ
A
.¬ôèòàÇ ¬íØúèà øíû´àÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ ïó ÊéêãàÇ ÁªØúàÇ øûùè£Ç
3
Ï°ô£ã ¬í°ªô Èô£Ç° Ѫ£íàÇ ¬ç„ A ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô ÑíÑôè ŒÇÑÀ ÑûÃ
.ÑéôàÇ
4
Òíéäè
.Ï°Ñôé ¸èéªÕÅ ïó ÉÑíØùàÇ ÈçààÇ ¬ä£àà Èé£èè ûö .¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ °Ã ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô ÏÑô á°ªôè †
Òíéäè
.É°äÚ ¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ °Ã ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô Ñíãûè °Ã ƒèó á°ªôè †
.ªçäã ¥àùèàà ÏóÑãàÇ ïßí裂éàÇ ÓíßàÇ ïó ¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ œÖ
5
.ªçäã ¥àùèàà ÏóÑãàÇ ïßí裂éàÇ ÓíßàÇ ïó ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô œÖ
6
5-6
¬äªíÕàÇ
ÉÑã ÌûÚð ‰ßãí ªã Ñûö ëѪùàà ÏóÑé Òéô£Ç° ‰ôª¨àÇ üíÿäè ÈíÖö ¸£ãÃ
.ìÑùÃ
7
.¬ê‚ê °Ã ‰íèÑã ¬íàãõàÇ ÌÀå ÑÑß
.áãªßàªé Òéô£ á°ªôè †° ÈíÖ´àÇ Èô£à ¬ØÑòãàÇ É°´àÇ øûùè£è †
2) ø£ 5 ¬óª£ã ëѪùàà Òéô£Ç ¡‰íãíàÇ ¬ç„ ïéÑçßàÇ ‰ô¨àÇ ø£ö œóû œã
.(¬Õ°é
¬ÿô‚ã
8
.ÌÁªØÛ œóÑÇ° Òè°éÚ ‰ã ÏóÑãàÇ ¬ßé¨àÇ üÿäã ëÑùÃ
.¢ªç„àà ï£íÆÑàÇ ø£„àÇ áùÇû Òèéê° Á°èäàÇ ˆàÚ ¬ßé¨àÇ üÿäã ØéÖÇ
ïéÑçßàÇ ‰ô¨àÇ ø£ö ‰ô£Ç ¡ìÑ£íàÇ ¸ûíé ÏóÑé ‰ô¨àÇ üÿäã ¸ª£ãÅ œã
B Á¢„àÇ Óã‚í † ˆèô ìÑùà ÉÑã üàùàà Òõóûð ‰ßãí ªã Ñûö ëѪùàà
.¬ßé¨àÇ üÿäãé ¬ÕªùàÇ ÁªÖíéàÇ Éûª£°àÇ
9
.ÊÇÑã ÉûÚ ¬íàãõàÇ ÌÀå ÑÑß
B
.…£äàÇ ïó áߪ¨ã Ë°ûô ïó ¸àÀ Èé£èí ûö .¢ªç„àà ï£íÆÑàÇ ø£„àÇ áùÇû áãªßàªé Òõóûè † ¡üàùàà ïéÑçßàÇ ‰ô¨àÇ ø£ö œóû ûäÚ
üÿäã ëÑùà ¡(¬Õ°é 2) ø£ 5 ¬óª£ã ëѪùàà ïéÑçßàÇ ‰ô¨àÇ ø£ö Èô£ ûõé
.¢ªç„àà ï£íÆÑàÇ ø£„àÇ áùÇû áãªßàªé ïéÑçßàÇ ‰ô¨àÇ ø£ö œóûà øê ¬ßé¨àÇ
.Ïƪöû 5 ûõé ìÑùà ÉÑã ¢ªç„àÇ øÇûùè£Ç ‰ßãí ¡ïéÑçßàÇ ‰ô¨àÇ ø£ö üíÿäèà ¬ßé¨àÇ üÿäã øÇûùè£Ç ûõé
5-7
!øªå
10
!øªå
¬äªíÕàÇ
Óãù ˜°àõàÇ Á¢„àÇ ˆàÚ ÏÑØð ªðí£ÃÑ Éûíû„àÇ ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô ¸£ãÃ
Ñêßà °Ã ÊÇÑã
11
°Ã ÊÇÑã Óãù ˜°àõàÇ Á¢„àÇ ˆàÚ ÏÑØð áò£€ ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô ÑûÃ
.ÑêßÃ
.Ñêßà °Ã ÊÇÑã 5 áò£€Ç° ˆàÚ€Ç ˆàÅ ÑéôàÇ ¬í°ªô ¢çé øöÞ
12
.Ñêßà °Ã ÊÇÑã Óãù ªå¢çé øö° áò£€ ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô ÑûÃ
C
°Ã ÊÇÑã Óãù Ñù ˆàÅ È䪄 ‰ã ªå¢çé øö° ªðí´óà ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô ¸£ãÃ
.ÑêßÃ
13
Êéêè ˆèô ¸íûí ªèàßé ªçíàÚ ØúÖÇ .Éûíû„àÇ ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô ÈíßÑèé øö
.ªçäªßã ïó
14
.ûíû„ ¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ ÈíßÑèé øöÞ
15
5-8
¬äªíÕàÇ
.ïãªã€Ç ÁªØúàÇ ÏàÛÃ
¬ í ã ° ß ô à Ç ° ¬ í à Ç Ñ û í ò à Ç ø ÿ ä à Ç ° û Ú Ç ° ´ à Ç ° ø Á ‚ è í ª ã é ¸ à ç è £ ã Ñéô Ï°û äÕ °Ã Ñ éô ¬í°ªô ˜Ã ‰ã ªãÆÇû ¥àùè ¡øÇûùè£†Ç ûõé
.¬íàôãàÇ°
5-9
16
¬äªíÕàÇ
5-10
ªçô‚ÕÅ° ʂߨãàÇ üª¨ßè£Ç
6
¬àߨã Ë°ûô ¬àªô ïó
.¬ãûùàÇ È°ûäãé áÕèÇ ¡¬àߨãàÇ ÑÇÑãè£Ç ¬àªô ïó .̪äûà ªçíàŠѪ¨ã³àÇ Øª´äàÇ Àíòäèé øö ¡¢ªç„àªé ¬àߨã Ë°ûô ¬àªô ïó
¬íõ„ÑãàÇ ¬ôòÕàÇ
ïôíôÕèàÇ ÁÇÑ„›Ç
Ï´ôèàÇ Øª´ä
¬àߨãàÇ
2-10
.ûûÑèã Ѫíè ÑûÕãé Ó骴àÇ áÕ°
ÙûûÑèã Ѫíè ÑûÕãé áÕ°ã ÁªéÑçßàÇ Óéªö áå
¬ô°à ˆàÚ Áï¨ ˜Ã »ÑÚ øèí †
.¬öªØàÇ Íªèòã áíú¨è ûäÚ áíú¨èàÇ
6-8
øö øê ÉѪ¨›Ç ÌÀçà È£ªäã áß¨é ¬éª„è£†Ç ‰ã Ï´ôè
.È£ªäãàÇ ÁÇÑ„›Ç Àíòäèé
Ùáíú¨èàÇ ¬ô°à ïó ¬àߨã Ë°ûôà ÉѪ¨Å ˜Ã ¸ªäå áå
ˆàÚ ØúÖàÇ ûäÚ …£³ä ˜Ã ëÑùè †
.Start ͪèòãàÇ
3-1
ûß¤è ¡ï„ª„¢àÇ ƒØ£àÇ ˆàÚ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ œÖ° ûäÚ
.áò£‹à ¬ç„Ç°ã ªçõÖ° ‰ã
ÙƒíôÕ áß¨é ¬íàÕ€Ç …£³äàÇ œÖ° øè áå
.¬ÛÑªó …£äàÇ
4-2
ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó ¬íàÕ€Ç …£äàÇ œÖ° ûäÚ
.ˆàÚ‹à Ò„°àÇ ‰°ßí Ëíôé ªçõÖ ¡˜Ñªíèù†Ç
ØéÖ ÁÇÑ„Å Àíòäèé øö ¡ïàßàÇ ¬óªêßàÇ ì°è£ã ØéÖà
.ïƪ´àèàÇ ¬óªêßàÇ
Ù"ïƪ´àèàÇ ¬óªêßàÇ ØéÖ" œÖ° ‰ííõè øè áå
.Çûð„ ¬ôèªó …£äàÇ
ØéÖà Darker ͪèòã °Ã Lighter ͪèòã øûùè£Ç
.È£ªäã áß¨é ¬óªêßàÇ ì°è£ã
Ù"˜°ûíàÇ ¬óªêßàÇ ØéÖ" œÖ° ‰ííõè øè áå
3-2
5-5
-
.ªðéíÑ´è ÊÇÑã 10 ªðí´óà ¬í°ªôàÇ ëÑ Ï°ô£ã ¬í°ªô áùÇû ˜°ª£èàªé Œ¢°ã ÑéôàÇ Ï°ô£ã áå
ÙÑéôàÇ
¬íûªÕèö†Ç ¬ÚªéØàÇ ÑíÛ Ñù ªõðÖ° ÑèùÇ Ù"EcoPrint" ¬íûªÕèö†Ç ¬ÚªéØàÇ œÖ° ‰ííõè øè áå
."EcoPrint"
5-5
.ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô áûéè£Ç
ÙÑéô ¬óªÖÅ¬àª£Ñ Ñçÿè áå
2-1
.ûíû„ ÏÑ°é ÏÑ°àÇ áûéè£Ç
Ùáàéã …£äàÇ ÏÑ° áå
5-5
‰ôª¨àÇ üíÿäè ÈíÖö øûùè£Ç° ïãªã€Ç ÁªØúàÇ ƒèóÇ
.ïƪéÑçßàÇ ‰ô¨àÇ ø£ö üíÿäèà
Ù…£èã ïƪéÑçßàÇ ‰ô¨àÇ ø£ö áå
ØéÖ ÁÇÑ„Å Àíòäèé øö ¡ïàßàÇ ¬óªêßàÇ ì°è£ã ØéÖà
.ïƪ´àèàÇ ¬óªêßàÇ
Ù"ïƪ´àèàÇ ¬óªêßàÇ ØéÖ" œÖ° ‰ííõè øè áå
ØéÖà Darker ͪèòã °Ã Lighter ͪèòã øûùè£Ç
.È£ªäã áß¨é ¬óªêßàÇ ì°è£ã
Ù"˜°ûíàÇ ¬óªêßàÇ ØéÖ" œÖ° ‰ííõè øè áå
3-2
-
6-1
ïó ïóªêßàÇ ØéÖ ÁÇÑ„ñé øö ¡ïàßàÇ ¬óªêßàÇ ì°è£ã ØéÖà
.Ñ°Õàà œÖ° áß
.Çûð„ ¬äßÇû …£äàÇ
ïó ïóªêßàÇ ØéÖ ÁÇÑ„ñé øö ¡ïàßàÇ ¬óªêßàÇ ì°è£ã ØéÖà
.Ñ°Õàà œÖ° áß
3-2
.Photo ˆàÚ ÉÑ°ÕàÇ Éû°„ œÖ° ûÇûÚñé øö
Ù¬Ú°éØã ÉÑ°Õ ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ áå
Éû°„° ÉÑåªÿ) ¬„°ãã ت´ä Ñçÿè
ªçäßà° ƒíôÕ áß¨é ¬Ú¢°ã ÑíÛ Øª´ä
.…£äàÇ ˆàÚ (تãäà ïó ¬õã„ã
3-2
.ÉÑ°Õàà È£ªäãàÇ Éû°„àÇ œÖ° ûûô
Ïòèí ªãé øí࣠áߨé Ñ°ÕàÇ Éû°„ œÖ° ÊÑèùÇ áå
ÙáÕ€Ç Œ°ä°
.¬ôÖÇ° ÑíÛ …£äàÇ
5-1
.¬íàÕ€Ç …£äàÇ ÁªØÛ °Ã „¢àÇ ƒØ£àÇ üíÿäèé øö
Ù…£èã ¬íàÕ€Ç …£äàÇ ÁªØÛ °Ã „¢àÇ ƒØ£àÇ áå
.¬ù£èã …£äàÇ
3-1
œã á°Õ€Ç ÉÇÀªôãé øö ¡ï„ª„¢àÇ ƒØ£àÇ øÇûùè£Ç ûäÚ
.¬íàÕ€Ç …£äàÇ ø„ô ѨÄã ïô°à
ÙƒíôÕ áß¨é ¬íàÕ€Ç …£³äàÇ œÖ° øè áå
.¬óÑôäã ¬„°£äãàÇ ÉÑ°ÕàÇ
4-2
ØéÖé øö ¡˜Ñªíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã øÇûùè£Ç ûäÚ
.…£äàÇ œÖ° áéö øßôã áߨé ÏÑ°àÇ áªùûÅ ïàíàû
2-1
.ëÑûàÇ ïó »ÑõàÇ áíàû ¬ô°à œÖ°ã ‰ã Ï´ôè
ÙƒíôÕ áߨé ÏÑ°àÇ œÖ° øè áå
ªçô‚ÕÅ° ʂߨãàÇ üª¨ßè£Ç
¬íõ„ÑãàÇ ¬ôòÕàÇ
2-1
-
2-1
ïôíôÕèàÇ ÁÇÑ„›Ç
Ï´ôèàÇ Øª´ä
¬àߨãàÇ
.øí࣠áߨé ÏÑ°àÇ áíãôèé øö
ÙëÑûàÇ ïó øí࣠áߨé ÏÑ°àÇ áíãôè øè áå
.ðÇÑíêß Ñ¨ôäí ÏÑ°àÇ
¬„èªäàÇ ¬ù£äàÇ ûõ„èè ûö ¡ÏÑ°àÇ ‰í¢ùè ¬àªô° Œ°äà ª´ðó°
¬àÇ¢ñé øö .Ѫ¨ôäÇ Ë°ûô ïó Èé£èí ˜ÀàÇ Ñã€Ç ¡‚
ð íàö
.ëÑûàÇ ïó Òàíãôè ûÚà øê Òéàö° ëÑûàÇ ‰ã ÏÑ°àÇ
.ûíû„ ÏÑ°é ÏÑ°àÇ áûéè£Ç
Ùïäêã °Ã ‰Öúã °Ã ûõ„ã ÏÑ°àÇ áå
6-21
.ÏÑ°àÇ ëÇÑù› È£ªäãàÇ ÁÇÑ„›Ç ÀùèÇ áùÇû ¬í´éèã ÏÑ° ʪժÕö °Ã ûõ„ã ÏÑ° ˜Ã ¸ªäå áå
Ù¢ªç„àÇ
2-4
Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ïó áãôãàÇ ÏÑ°àÇ ¬´éªØã ‰ã Ï´ôè »ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ïó áãôãàÇ ÏÑ°àÇ ÏéªØí áå
.á„£ãàÇ ø„ôàà »ÇÑÛ€Ç
Ùá„£ãàÇ ø„ôàÇ
5-2
-
.ϨàÇ ëª„¢ üÿä
Ø°ØùàÇ ƒíôÕè ¬òíÿ° øÇûùè£Ç ¸àÀß ‰ßããàÇ ‰ã
ˆàÚ ÁÇû°£ Ø°Øù ¬íà Ͱְ ‰ã áíà´èàà ÁÇû°£àÇ
.…£äàÇ
Ùüíÿä ÑíÛ Ï¨àÇ ëª„¢ áå ‰Ú …£äàÇ ˆàÚ ÁÇû°£àÇ Ø°ØùàÇ Ñçÿè
.˜Ñªíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ‰ã …£äàÇ
5-2
.øªçãàÇ áÕó ÉÑéÅ üíÿä
5-5
‰ôª¨àÇ üíÿäè ÈíÖö øûùè£Ç° ïãªã€Ç ÁªØúàÇ ƒèóÇ
.ïƪéÑçßàÇ ‰ô¨àÇ ø£ö üíÿäèà
5-3
.üíÿäèàÇ Éª¨Ñó øÇûù裪é á´äàÇ ÉÑßé üÿä
Ù¬ù£èã á´äàÇ ÉÑßé áå
.…£äàÇ ˆàÚ ÁªÖíé œ´é Ñçÿè
.¬äÇ°Ø£†Ç ûíû„èé øö
Ù¬é°ØÑàÇ ¬íàªÚ ÁÇ°„à ïó ¢ªç„àÇ øûùè£í áå
¬ùØàã …£äàÇ
.üª„ ûíû„ ÏÑ°é ÏÑ°àÇ áûéè£Ç
Ùáàéã …£äàÇ ÏÑ° áå
.Éûõ„ã …£äàÇ
‰¢°) ÏÑ°àÇ Œ°ä ûÇûÚÅ ïó Middle 1 ‰ííõè øè áå
Ù(ÏÑ°àÇ
‰¢°) ÏÑ°àÇ Œ°ä ûÇûÚÅ ïó Middle 2 ‰ííõè øè áå
(.Middle 2 ‰ííõè øèí ¡ÉûªÚ) Ù(ÏÑ°àÇ
2-1
-
Ù¬ù£èã øªçãàÇ áÕó ÉÑéÅ áå
.…£äàà ïäê Ëûôí
Ù…£èã ïƪéÑçßàÇ ‰ô¨àÇ ø£ö áå ¬í£ÃÑ ÁªÖíé °Ã ÁÇû°£ Ø°Øù Ñçÿè
.…£äàÇ ˆàÚ
6-2
ªçô‚ÕÅ° Ê‚ß ¨ãàÇ üª¨ßè£Ç
¤ØùàÇ áƪ£Ñà ¬éª„è£†Ç
.ÏéªØãàÇ ÁÇÑ„›Ç œéèªó ¡áƪ£ÑàÇ ÌÀå ‰ã ªíà ÓãààÇ ¬ô°à ÊÖÑÚ ÇÀÅ
¬íãöÑàÇ ¬íû„é€Ç
¬íõ„ÑãàÇ ¬ôòÕà Ç
ïôíô ÕèàÇ ÁÇ Ñ„ › Ç
4-2 .# ‰ªßãàÇ ïó ƒÖ°ã °å ªãß ëÑûàÇ ïó üÑ° áíãôèé øö .ëÑûàÇ ïó ÏÑ° û„°í †
9-7 .Éûíû„ ìÑù¤é ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô áûéè£Ç .Ñéô û°„° øûõà …£äàÇ ëªèäÅ ‰ßãí †
. ¬ í à Õ € Ç … £ ä à Ç ø „ ô ‰ ã Ï ´ ô è . ª ç ù £ ä ‰ ß ã í † ¬ í à Õ Ã … £ ä ø „ ô áí ã ô è ø è
Book Bo rder …£ä ¬íàãÚ Áªäêà ï£ÃÑ Ìª„èÇ ïó ¬í àÕ€Ç ¬ ù£äàÇ œÖ° øè
91-4
.ï´óà á ß¨é ¬íà Õ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ . "Ȫ èßàÇ ¬óªô ƒ£ã" E rasure
ƒ£ã" Border Erase ¬íàãÚ Áªäêà ûªèõã ÑíÛ ø„ô ÊÇÀ ¬àÕà ¬ù£ä œÖ° øè
."îãûàÇ" Combine œÖ° °Ã " üÇ°ôàÇ
11-4, 91-4 ¡A5R ¡A4R ¡A3 ¡Ledger ¡Letter ÑíÛ ìÑùà ¬íàÕà …£ä ø„ô œÖ° øè
¬íàÕà ¬ù£ä ‰ã ‰íç„°àÇ ˆàÚ ¬ù£ä °Ã ¬ã£´ã ¬ù£ä áãõà B5R°Ã B4 ¡
32-4
.‰íç„°àÇ ˆàÚ ¬Ú°éØã
8-4
‰ßãí † ‰íç„°àÇ ÊÇÀ …£äàÇ .‰íç„°àÇ ˆàÚ Òù£ä ‰ßãí † ÏÑ° ø„ô ûíûôè øè
ø„ô °Ã ûªèõã ÑíÛ ø„ô °Ã A6R, B6R, Postcard, ûíûôè ¬àªô ïó ªçà°éö
.ÒãÇûùè£Ç ‰ßãí ÏÑ° ø„ô ûûô .ûûôã ÑíÛ ÏÑ°
- ѪíèàÇ Óé´ã ëÑùð ¡áíú¨èàÇ Íªèòã áÕóÇ .(C # # # #) øöÑàÇ° C ¬ãí´àà ÒéèäÇ
.¬ãûùàÇ È°ûäãé áÕèÇ°
-
.ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ÏàÛà .Í°èòã ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã
-
ÁªØúàÇ ÏàÛà .Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ÏàÛà .Í°èòã ÊÇûäè£ãàÇ îàªõãà Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ
.ïãªã €Ç
-
.ïãªã€Ç ÁªØúàÇ ÏàÛà .Í°èòã ¬ù£ªäàà ïãªã€Ç ÁªØúàÇ
- .# œÖ°ãàÇ ïó ƒÖ°ã °å ªãß Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ÏàÛà .Í°èòã ëÑûàà Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ
4- xidnep pA
6-3
.ƒíôÕ áߨé ÒéíßÑè ‰ã Ï´ôè° ï£íÆÑàÇ ûÇûõàÇ ¥ôóÇ
¬¨ª¨àÇ
Add paper
in cassette #.
Add toner.
Cannot copy
this orig. size.
Cannot duplex
this paper size
Call service.
C####
Close document
processor.
Close document
processor cover.
Close
front cover.
Close
left cover #.
Insert
key counter.
ªçô‚ÕÅ° ʂߨãàÇ üª¨ßè£Ç
¬íõ„ÑãàÇ ¬ôòÕàÇ
ïôíôÕèàÇ ÁÇÑ„›Ç
¬¨ª¨àÇ
- ¬íäíÕàÇ) ÏÑ°àªé ¬íÀúèàÇ Éûô° °Ã ëÑûàÇ ïó Ñó°èã Letter/A4 ÏÑ° ¸ªäå Óíà
ÏÑ°àÇ ûíûôè ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ .ÑíÑ´èàÇ ëÇÑùÅ ¬à°ªôã ûäÚ(»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã
ÏÑ°àªé ¬íÀúèàÇ øèè ü°£ . Áûé ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ øê ,ÏÑ°àªé ¬íÀúèàÇ ëÑû ûûô°
.ûûôãàÇ ëÑûàÇ ‰ã
No matching
paper available.
- ûõé ìÑùà ÉÑã ªðäßãã øÇûùè£†Ç ‰°ßí ü°£ .¬öªØàÇ Íªèòã áíú¨è üª´íÅ/áíú¨èé øö
A ¬ãí´àÇ ÿô† (A # # # #) øöÑàÇ° A »ÑÚ ÉûªÚÅ ûäÚ .ÉûªèõãàÇ ¬¨ª¨àÇ Œ°„Ñ
.¬ãûù àÇ È°ûä ãé á ÕèÇ° Ѫ íèàÇ Óé´ã ë Ñ ù à ° ¡ á í ú ¨ è à Ç Í ª è ò ã á Õ ó Ç . ø ö Ñ à Ç °
MainPower Off/On
A####
- ¬õت´ã ‰ßãí † .…£äàÇ ¬õت´ã ¬íàãÚ Áªäêà ¬Æàèãã ÉÑßÇÀàÇ ‰€ …£äàÇ ëªèäÅ ‰ßãí †
ÉÑã ¬õت´ã ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ øê °ôã/üª´íŠͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ ¸àÀà° …£äàÇ
. … £ ä à Ç ¬ õ Ø ª ´ ã œ Ö ° ‰ ã ë ° Ñ ù à à ª ç è Á Ç Ñ ö Ê ã è ï è à Ç Ê ª ä ªí é à Ç ü À ô û õ é ì Ñ ù Ã
.¬íäªê ÉÑã ÁÇÑ„›Ç ÑÑß ¡¬ÆѪØàÇ ¬ù£äàà …£äàÇ ¬íàãÚ ÁªçèäÇ ûõé
Memory is full.
Cannot continue.
-
.¬Æàèãã ÉÑßÇÀàÇ
œÖ° ÉûªÚŠѢ ˆàÚ ØúÖÇ .ÉÁ°Ñ´ãàÇ …£äàÇ ëÇÑùÅ Áûéà ÏóÇ°ã ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
ÁÇÑ„Å ÑÑß° ¬íàÕ€Ç …£äàÇ ûûÚ áàö .ÉÁ°Ñ´ãàÇ ÊªäªíéàÇ üÀôà °ôã/üª´íÅ °Ã
.…£äàÇ
7 - 2 » Ç Ñ Û € Ç É û û õ è ã ¬ í ä í Õ à Ç ï ó Ï Ñ ° à Ç œ Ö . » Ç Ñ Û € Ç É û û õè ã ¬ í ä í Õ à Ç Ï Ñ ° ¥ ô ó Ç
Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ‰ã ÏÑ°àÇ ¬íÀúè á¨ó ¬àªô ïó .ªçé ÏÑ° û°„° øûÚ ¬àªô ïó
.ÏÑ°àÇ œÖ° ûÚà ¡ »ÇÑÛ€Ç
6-6
.Ñ°¨ôãàÇ ÏÑ°àÇ ¬àÇ¢ñé øö .ÏÑ°àà Ѫ¨ôäÇ Ëûô
- ûÚà .¸àÀ áéö ªçù£ä ÑÀõè ïèàÇ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ ‰ã …£ä áãÚ ¬ù£ªäàÇ á°ªôè ü°£
. ì Ñ ù Ã É Ñ ã … £ ä à Ç á ° ª ô ° ¬ í à Õ € Ç …£ä àÇ ëÑû ˆ àÅ ¬íà Õ€Ç …£äàÇ áß
9-7
.ûíû„ ¸àçè£ã Ñéô Ï°ûäÕé Òàûéè£Ç .¿àèãã ¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ô£ã Ï°ûäÕ
- Í ª è ò ã ˆ à Ú Ø ú Ö Ç , Ï Ñ ° à Ç ë Ñ ù à . ë Ç Ñ ù › Ç ë Ñ û ï ó ¬ í à Õ Ã ¬ ù £ ä 2 5 0 ‰í¢ùè øè
.…£äàÇ ü ä¤è£Ç° Áûé
-
‰íç„° ˆàÚ …£äàÇ ûäÚ ˜Ñªíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó ¬íàÕ€Ç …£äàÇ œÖ° øè
…£äàÇ œÖ° ïó „¢àÇ Í°ààÇ ‰ã …£äàÇ ûäÚ °Ã ¡(ïòàùàÇ° ïãªã€Ç ‰íç„°àÇ)
îàªõã ‰ã …£äàÇ ëÑùà .…£äàÇ ÈíèÑè ûäÚ 1 ïó 4 °Ã 1 ïó 2 °Ã ¡‰íç„° ˆàÚ
‰ã ë°ÑùàÇ ûõé ¬í àÕ€Ç …£ä àÇ ëÑû ˆ à Ú ¬ í à Õ € Ç … £ ä à Ç œ Ö ° û Ú Ã ¡ Ê Ç û ä è £ ã à Ç
°Ã 1 ïó 2 °Ã ¡‰íç„° ˆàÚ …£äàÇ° ¡ïòàùàÇ° ïãªã€Ç ‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàÇ œÖ°
.…£äàÇ üªäÆè£Ç° ÈíèÑèàÇ œÖ° °Ã 1 ïó 4
- ïó ¬í´éèã ¬íàÕà …£ä ¸ªäå ‰°ßè ¡˜Ñªíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã øÇûùè£Ç ¬àªô ïó
¬íà Õ€Ç …£äàÇ ëÑû ˆàÅ ªå û Ú𠡬íà Õ € Ç … £ ä à Ç ë Ñ ù à . ¬ í à Õ € Ç … £ ä à Ç ë Ñ û
.ìÑùà ÉÑã …£äàÇ á°ªô°
4-2
.ÏÑ°àÇ ëÑû ÏàÛà .ÁïÖãàÇ Ñ¨Äãàªé ØéèÑãàÇ ÏÑ°àÇ ëÑû ¥ôóÇ
Memory is full.
Press OK.
MP tray empty.
Add paper.
Paper jam
Place orig on
doc processor
Replace waste
toner box.
Remove paper on
top tray; Start.
Reseat originals
on DP.
Return all
originals to DP.
Set paper
cassette.
6-4
ªçô‚ÕÅ° Ê‚ß ¨ãàÇ üª¨ßè£Ç
¬íõ„ÑãàÇ ¬ôòÕà Ç
9-7
ïôíô ÕèàÇ ÁÇ Ñ„ › Ç
¬¨ª¨àÇ
.ìÑùà ÉÑã ªçéíßÑèé øö° ÑéôàÇ Èߣ ‰°ûé Éûíû„àÇ ÑéôàÇ ¬í°ªô ëÑ° ÏÑØé øö
9-7 ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô ÈíßÑèé øö .øí࣠áߨé ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô ÈíßÑè øèí øà
.Çðûí„
9-7 ûªòä áéö ÉÑíÕö ÉÑèòà …£äàÇ Ñãè£í ‰Ã ‰ßãí .¬í´éèã ÑéôàÇ ‰ã Çû„ ¬àíàö ¬íãß û„°è
Shake the toner
container.
Set toner
container.
.¿òØäí° ÁïÖí "Ñéô üÖÃ" ѨÄã
.ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô ûÇûÚñé øö .ÑéôàÇ
6-5
-
. ¬ í Ñ ° û à Ç ¬ ä ª í Õ à Ç û Ú ° ã È Ç Ñ è ö ª é Ñ ª õ ¨ Å Ç Àå
.¿òØäí° ÁïÖí "¬íÑ°ûàÇ ¬äªíÕàÇ" ѨÄã
-
.¸íûà ¬ãûùàÇ È°ûäãé áÕèÇ .¬íÑ°ûàÇ ¬ äªíÕàÇ Êö° áô
.¬íÑ°ûàÇ ¬äªíÕàÇ Ñ¨Äã Á ïÖí
6-9
¥ÕùãàÇ ø£´àÇ û°ß áªùû› øªöÑ€Ç ƒíèªòã øûùè£Ç .¬ãçãàÇ ¬é£ªôã ûÇûÚÅ øè
»Ñõà …£äàÇ ÁªçèäÇ ûõé ë°Ñù áí„£è ˆàÚ ØúÖÇ .…£äàÇ ÊªíàãÚ ÁÇÑ„›
. ì Ñ ù Ã É Ñ ã ”= = = “
. …£äàÇ ¬í ãß ¬¨ª¨ ˆàÚ ” ===“
4-3
ÇÀå ‰ã ë°Ñùàà ¬öªØàÇ Ñó°ã ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ .‰°ß£àÇ œÖ° ïó ¬ù£ªäàÇ
.œÖ°àÇ
.…£äàÇ ¬íãß ¬¨ª¨ ˆàÚ Ñçÿè ”-“
3-3
œÖ°àÇ ‰ã ë°Ñùàà ͪèò㠘à ˆàÚ ØúÖÇ .¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ° ïó ¬ù£ªäàÇ
îàªõã ïó ¬íàÕà ¬ù£ä œÖ ¡˜Ñªíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ÈíßÑè ¬àªô ïó°
.ÊÇûäè£ãàÇ
.…£äàÇ ¬íãß ¬¨ª¨ ˆàÚ Ñçÿè ”---“
ªçô‚ÕÅ° ʂߨãàÇ üª¨ßè£Ç
ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ ‰ã ¥àùèàÇ
œã”J “»ÑÚ øèí° áíú¨èàÇ ¬ô°à ˆàÚ ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ œÖ°ã ѨÄã ÁïÖí ¡ÏÑ°àà Ѫ¨ôäÇ Ë°ûô ûäÚ .ÏÑ°àà Ѫ¨ôäÇ Ë°ûô ûäÚ …£äàÇ ÊªíàãÚ üö°Ã
.ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ ïó ¤ØùàÇ œÖ°ãà ÉѪ¨ñß ‰íãöÑ
.ÏÑ°àÇ ¬íÀúè ¤Øù ‰ã ¥àùè ¡(|)ON œÖ° ïó ¬öªØàÇ Íªèòã°
ÏÑ°àÇ ÊÇѪ¨ôäÇ ‰ã ¥àùèàÇ
3
2
1
4
¬íõ„ÑãàÇ ¬ôòÕàÇ
ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ œö°ã
ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ œö°ã ѨÄã
9-9
ÏÑ°àªé ¬íÀúèàÇ ø£ö
1
9-11
Ñ£í€Ç ÁªØú àà ïàùÇûàÇ ø£´àÇ
2
9-12
˜Ñªíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã
3
9-13
˜ Ѫíèù†Ç ë ÑûàÇ
4
.Ѫ¨ôä†Ç ªåûäÚ Ëûô ïèàÇ ¬ôòÕàÇ ‰ã ÇðÁûé áãõàÇ ¢ªç„àÇ üä¤è£í£ .¤ØùàÇ ¬àª£Ñ ïòèùè° ìÑùà ÉÑã Áªãô›ªé ¢ªç„àÇ ø°´í£ ¡Ñª¨ôä†Ç ¬àǢŠûõé
ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ ¬àªô ïó ʪتíèôÇ
.ðÇÑ°¨ôã ‰ªß ˜ÀàÇ ÏÑ°àÇ øûùè£è †
•
Ѫ¨ôäÇ Ë°ûôé ¢ªç„àÇ ïó ¬ß°ÑèãàÇ ÏÑ°àÇ ªíª´é Èé£è ‰Ã ‰ßãí .¢ªç„àÇ áùÇû ‰ã ÁÇ¢„€Ç °Ã ªíª´éàÇ œíã„ ¬àǢŠ‰ã ûߤèó ¡ÒèàǢŠÁªäêà ÏÑ°àÇ Ï¢ãè ÇÀÅ
.ìÑùà ÉÑã
•
.Çûû„ã ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäªé ÊÑê¤è ïèàÇ ¬ôòÕàÇ ¬ÚªéØ ÉûªÚÅ øèè£ .¬íѪíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ Óíéûè° ¢Ñó Éûô° ïó Ñ°¨ôãàÇ ÏÑ°àÇ ‰ã ¥àùè
•
.Ï°Ñôàªé ¬éªÕ›Ç ÑØù ¡¬´ØäãàÇ ÌÀå ïó áãõè ªãûäÚ ïóªßàÇ Ñû´àªé ªðÕíÑô ‰ß .‰ôª¨àÇ ¬´Øäã ïó ýáªÚ ïéÑçß ûç„ ¸ªäå :Òíéäè
.Ï°Ñôàªé ¬éªÕ›Ç ÑØù ¡¬´ØäãàÇ ÌÀå ïó áãõè ªãûäÚ ïóªßàÇ Ñû´àªé ðªÕíÑô ‰ß .¬íªúàà ¬äùª£ ÊíéêèàÇ Éûô° :Òíéäè
6-6
ªçô‚ÕÅ° Ê‚ß ¨ãàÇ üª¨ßè£Ç
ʪÿô‚ã
ÑíÀôè
¬éªÕ›Ç ÑØù ‰Ã Ëíô ¡¬´ØäãàÇ ÌÀå ïó áãõè ªãûäÚ ïóªßàÇ Ñû´àªé ðªÕíÑô ‰ß .‰ôª¨àÇ ¬´Øäã ïó ýáªÚ ïéÑçß ûç„ ¸ªäå
.ªçé áãèôã ¬íéÑçßàÇ ÊªãûÕàªé
Òíéäè
.Ï°Ñôàªé ¬éªÕ›Ç ÑØù ¡¬´ØäãàÇ ÌÀå ïó áãõè ªãûäÚ ïóªßàÇ Ñû´àªé ªðÕíÑô ‰ß .¬íªúàà ¬äùª£ ÊíéêèàÇ Éûô°
.ÇðÑ°¨ôã ‰ªß ˜ÀàÇ ÏÑ°àÇ øûùè£è †
•
Ѫ¨ôäÇ ˆàÅ ¸àÀ øªãèÅ ïó á¨òàÇ ˜ûÄí Ëíô .¢ªç„àÇ áùÇû ‰ã ÁÇ¢„€Ç °Ã ªíª´éàÇ œíã„ ¬àǢŠ‰ã ûߤèó ¡ÒèàǢŠÁªäêà ÏÑ°àÇ Ï¢ãè ÇÀÅ
.¸àÀ ûõé ÏÑ°àÇ
•
.ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ áéö ªçíàÚ ‰ªß ïèàÇ ÊÇûÇûÚ›Ç ˆàÅ ¢ªç„àÇ û°õí° ¤ØùàÇ áƪ£Ñ ïòèùè .Áªãô›Ç Ãûéí ¡Ñ°¨ôãàÇ ÏÑ°àÇ áß ëÇÑùÅ ûÑ„ãé
•
ëÇÑù›Ç ÊÇÁÇÑ„Å
1 ëÑûàÇ áùÇû ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ :J21 ¡J11
.Ñ°¨ôãàÇ ÏÑ°àÇ ëÇÑù› ïàªèàÇ ÁÇÑ„›Ç Àíòäèé øö
.ëÑûàÇ Èô£Ç
1
.Ò´í¢ãè ‰°û Ñ°¨ôã ÏÑ° ˜Ã ëÑùÃ
2
.¢ªç„àÇ áùÇû Éû°„°ã ÏÑ° ʪժÕö ¬íà á¢Ã ¡ÏÑ°àÇ Ï¢ãè ÇÀÅ
øªßôñé ìÑùà ÉÑã áùÇûàà ëÑûàÇ œóûé øö
.Òàíãôè ûÚà ¡ƒíôÕ áߨé Òàíãôè øûÚ ¬àªô ïó° .ëÑûàÇ ïó ƒíôÕ áߨé ÏÑ°àÇ áíãôè ‰ã ûíߤè
•
ïó ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ :J61 ¡J60 ¡J57 ˆàÅ J52 ¡J50 ˆàÅ J20ªçíàŠѪ¨³ãàÇ ÉÑ°¨ôãàÇ ¬öÑ°àÇ ëÑùà ¡JAM21»ÑÚ ¬àªô ïó
.6-9 ¬ôòÕàÇ ïó Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ
•
6-7
¬ÿô‚ã
3
ʪÿô‚ã
ªçô‚ÕÅ° ʂߨãàÇ üª¨ßè£Ç
4 ˆàÅ 2 ‰ã ëÇÑû€Ç áùÇû ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ :J24 ˆàÅ J22 ¡J16 ˆàÅ J12
.Ñ°¨ôãàÇ ÏÑ°àÇ ëÇÑù› ïàªèàÇ ÁÇÑ„›Ç Àíòäèé øö
.Òãûùè£è ˜ÀàÇ ëÑûàà Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ƒèóÇ
1
.Ò´í¢ãè ‰°û Ñ°¨ôã ÏÑ° ˜Ã ëÑùÃ
2
.¢ªç„àÇ áùÇû Éû°„°ã ÏÑ° ʪժÕö ¬íà á¢Ã ¡ÏÑ°àÇ Ï¢ãè ÇÀÅ
¬ÿô‚ã
.ëÑûàà Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ÏàÛÃ
3
.ëÑûàÇ Èô£Ç
4
6-8
ªçô‚ÕÅ° Ê‚ß ¨ãàÇ üª¨ßè£Ç
.Ò´í¢ãè ‰°û Ñ°¨ôã ÏÑ° ˜Ã ëÑùÃ
.¢ªç„àÇ áùÇû Éû°„°ã ÏÑ° ʪժÕö ¬íà á¢Ã ¡ÏÑ°àÇ Ï¢ãè ÇÀÅ
.øªßôñé ìÑùà ÉÑã áùÇûàà ëÑûàÇ œóûé øö
5
¬ÿô‚ã
6
»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ïó ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ :J10
.Ñ°¨ôãàÇ ÏÑ°àÇ ëÇÑù› ïàªèàÇ ÁÇÑ„›Ç Àíòäèé øö
.»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ïó ï´éèãàÇ ÏÑ°àÇ áß ëÑùÃ
1
.¤ØùàÇ ¬àª£Ñ ïòèùè .»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ïó ÏÑ°àÇ œÖ° ûÚÃ
2
(JAM10 J10 ÇûÚ ªã) »ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ïó ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
ïó ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ :J61 ¡J60 ¡J57 ˆàÅ J52 ¡J50 ˆàÅ J20 ªçíàŠѪ¨ã³àÇ ÉÑ°¨ôãàÇ ¬öÑ°àÇ ëÑùà ¡J20 »ÑÚ ¬àªô ïó
.Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ
•
ïó ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ :J61 ¡J60 ¡J57 ˆàÅ J52 ¡J50 ˆàÅ J20 ªçíàŠѪ¨ã³àÇ ÉÑ°¨ôãàÇ ¬öÑ°àÇ ëÑùà ¡J40 »ÑÚ ¬àªô ïó
.Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ
•
.»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ¬ç„ ‰ã ÒéÀ„è † ¡Ñ°¨ôã ÏÑ° ¬àǢŠûäÚ
•
!øªå
Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ïó ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ :J61 ¡J60 ¡J57 ˆàÅ J52 ¡J50 ˆàÅ J20
.Ñ°¨ôãàÇ ÏÑ°àÇ ëÇÑù› ïàªèàÇ ÁÇÑ„›Ç Àíòäèé øö
.¸àÀ ÑíÛ °Ã ¡ïàôàÇ ‰ã Áï¨ °Ã ¸èÚª£é ªç¨ûù °Ã ªç£ãà øûÚ ˆàÚ ÏÑ°àÇ ¬àǢŠûäÚ ¥ÑôÇ .ʪê°àãàÇ° Ô°ûùàà ¬£ª£ô ¬äÇ°Ø£†Ç
6-9
!øªå
ªçô‚ÕÅ° ʂߨãàÇ üª¨ßè£Ç
.Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ƒèòà ˆàÚ€ Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ »é´ã Èô£Ç
1
Òíéäè
.Ï°Ñôàªé ¬éªÕ›Ç ÑØù ¡¬´ØäãàÇ ÌÀå ïó áãõè ªãûäÚ ïóªßàÇ Ñû´àªé ðªÕíÑô ‰ß .¬íªúàà ¬äùª£ ÊíéêèàÇ Éûô°
.Ò´í¢ãè ‰°û Ñ°¨ôã ÏÑ° ˜Ã ëÑùÃ
.¢ªç„àÇ áùÇû Éû°„°ã ÏÑ° ʪժÕö ¬íà á¢Ã ¡ÏÑ°àÇ Ï¢ãè ÇÀÅ
ˆàÚ ¬ÚªéØàÇ Éûô° œóÑÇ ¡¬íѪíèù†Ç ‰íç„°àÇ ¬ÚªéØàÇ Éûô° Êíéêè ¬àªô ïóÝ
.ÏÑ° ˜Ã ëÑùð ‰íç„°àÇ
.¢ªç„àÇ áùÇû Éû°„°ã ÏÑ° ʪժÕö ¬íà á¢Ã ¡ÏÑ°àÇ Ï¢ãè ÇÀÅ
.Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ Ï‚Ûñé øö
2
¬ÿô‚ã
3
¬ÿô‚ã
4
.ÏÑ°àÇ ëÇÑùÅ ¬ôèó ïó ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ :J50
.Ñ°¨ôãàÇ ÏÑ°àÇ ëÇÑù› ïàªèàÇ ÁÇÑ„›Ç Àíòäèé øö
.¸àÀ ÑíÛ °Ã ¡ïàôàÇ ‰ã Áï¨ °Ã ¸èÚª£é ªç¨ûù °Ã ªç£ãà øûÚ ˆàÚ ÏÑ°àÇ ¬àǢŠûäÚ ¥ÑôÇ .ʪê°àãàÇ° Ô°ûùàà ¬£ª£ô ¬äÇ°Ø£†Ç
!øªå
6-10
ªçô‚ÕÅ° Ê‚ß ¨ãàÇ üª¨ßè£Ç
Èô£Ç ¡ÏÑ°àÇ ëÇÑùÅ ¬ôèó á‚ù ‰ã Ñ°¨ôãàÇ ÏÑ°àÇ ¬íÄÑ œíØè£è Êäß ÇÀÅ
.Ò„ÇÑù› ¸åª„èªé ÏÑ°àÇ
.¢ªç„àÇ áùÇû Éû°„°ã ÏÑ° ʪժÕö ¬íà á¢Ã ¡ÏÑ°àÇ Ï¢ãè ÇÀÅ
1
¬ÿô‚ã
.Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ƒèòà ˆàÚ€ Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ »é´ã Èô£Ç
2
Ò´í¢ãè ‰°û Ñ°¨ôã ÏÑ° ˜Ã ëÑùÃ
3
.¢ªç„àÇ áùÇû Éû°„°ã ÏÑ° ʪժÕö ¬íà á¢Ã ¡ÏÑ°àÇ Ï¢ãè ÇÀÅ
.Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ Ï‚Ûñé øö
¬ÿô‚ã
4
˜Ñªíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ :J78° J75 ˆàÅ J70
.ÉÑ°¨ôãàÇ ¬íàÕ€Ç (…£äàÇ) ¬ù£äàÇ ëÇÑù› ïàªèàÇ ÁÇÑ„›Ç Àíòäèé øö
.¬íàÕ€Ç …£äàÇ ëÑû ïó ¬í´éèãàÇ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ áß ëÑùÃ
6-11
1
ªçô‚ÕÅ° ʂߨãàÇ üª¨ßè£Ç
.Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ƒèóÇ
2
.ªç´í¢ãè ‰°û ÉÑ°¨ôã ¬íàÕà …£ä ˜Ã ëÑùÃ
3
.¸àÀ ûõé ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ ˆàÅ ¸àÀ øªãèÅ ïó á¨òàÇ ˜ûÄí Ëíô .¢ªç„àÇ áùÇû Éû°„°ã ÏÑ° ʪժÕö ¬íà á¢Ã ¡¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ Êö¢ãè ÇÀÅ
A
¬ÿô‚ã
.A Ï
Þ Ñ°àªé ¬íÀúèàÇ Éûô° œóÑÇ
4
.ªç´í¢ãè ‰°û ÉÑ°¨ôã ¬íàÕà …£ä ˜Ã ëÑùÃ
5
.¢ªç„àÇ áùÇû Éû°„°ã ÏÑ° ʪժÕö ¬íà á¢Ã ¡¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ Êö¢ãè ÇÀÅ
¬ÿô‚ã
.ÉÑ°¨ôãàÇ ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ ëÇÑù› áߨàÇ ïó ƒÖ°ã °å ªãß ¥Ñ´àÇ ÑûÃ
6
.ïàÕ€Ç ÒõÖ°ã ïó Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ÏàÛÃ
7
.ûíû„ ‰ã …£äàÇ ÃûéÇ° ¬íàÕ€Ç …£äàÇ áß œÖ° ûÚÃ
6-12
ªçô‚ÕÅ° Ê‚ß ¨ãàÇ üª¨ßè£Ç
6-13
ªçô‚ÕÅ° ʂߨãàÇ üª¨ßè£Ç
6-14
ÏôàãàÇ
ʪòÕÇ°ãàÇ
.ÁÇû€Ç ˆàÚ Êªäí£ôèàÇ ‰ã ûí¢ãàÇ ÁªòÖ› Ѫõ¨Å ‰°ûé áíú¨èàà ¬ÖÑÚ ÊªòÕÇ°ãàÇ
¬ÿô‚ã
£€Ç ø£„àÇ
Ѩªéã ÑíÛ ïßíèªè£°Ñçß øªÿä
…£äàÇ øªÿä
(A3/11 × 17" :¬íàÕ€Ç ¬ù£äàà ø„ô ˆÕöÃ) ûªõé€Ç ¬íê‚ê øª£„ð ¡Èèß ¡ÏÑ°
¬à°é´ãàÇ á°Õ€Ç ŒÇ°äÃ
…£äàÇ øª„ôÃ
8 1/2 × 14" ¡(Ledger) 11 × 17" ¡ Folio ¡A5R ¡B5R ¡B5 ¡A4R ¡B4 ¡A4 ¡A3
8 1/2 × 13 ¡(Statement) 5 1/2× 8 1/2 ¡(Letter) 8 1/2 × 11 ¡11 × 8 1/2 ¡(Legal)
.16K° 8K ¡(Oficio II)
ÏÑ°àÇ ëÑû
5 1/2 × 8 1/2" ˆàÅ (Ledger) 11 × 17" ¡Folio ¡postcard ¡A6R ˆèô A3
16K ¡8K ¡(Statement)
»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ
øã 5,5 ˆàÅ 0,5
Òù£ä ‰ßãí † ˜ÀàÇ »ÑõàÇ
ÏÑ°àªé ¬íÀúèàÇ ÑûÕã ¬õ£
ˆàÚð (²ø/ø„ 90) ¬öÑ° 150 ¡(²ø/ø„ 80) ¬öÑ° 300
ÏÑ°àÇ ëÑû
(²ø/ø„ 80 ) ¬öÑ° 100
8 1/2 × 13" ¡(Legal) 8 1/2 × 14" ¡(Ledger) 11 × 17" ¡Folio ¡B4 ¡A3 ¬öÑ° 25)
(8K° ¡(Oficio II)
»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ
(²ø/ø„ 80 ) ¬öÑ° 250
ëÇÑù›Ç ëÑû ¬õ£
áöà °Ã ¬íäªê 17,2
áöà °Ã ‰Ç°ê 10 :¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ Øãä ‰ã ûÇûÑè£†Ç ‰ã¢
áöà °Ã ¬íäªê 17,2 :‰°ß£àÇ ¬àªô ‰ã Œ°„ÑàÇ ‰ã¢
ïàÇ°ô :¬é°ØÑàÇ ¡(¬í°Æã ¬„Ñû 22) ÊíªçäÑçó ¬„Ñû 71,6 ïàÇ°ô:¬óÑúàÇ ÉÑÇÑô ¬„Ñû ïó)
(%60
Áªãô›Ç ‰ã¢
ÉÑßÇÀàÇ
Êíªé ª„íã 64
¬ù£ªäàà
Êíªéª„íã 128 ° ¡Êíªéª„íã 64 ¡Êíªéª„íã 32 ¡Êíªéª„íã 16 :¬ù£ªäàà
¬íóªÖÅ ÉÑßÇÀ
áíú¨èàÇ ¬Æíé
¬í°Æã ¬„Ñû 32.5 ˆàÅ 10
ÉÑÇÑôàÇ ¬„Ñû
% 80 ˆàÅ 15
¬íé£äàÇ ¬é°ØÑàÇ
ˆÕöÃ ûôß Ñèã 2,500
ŒªòèцÇ
ˆÕöÃ ûôß Óßà 1,500
ÉÁªÖ›Ç
Ñíéãà 9,5 ¡¢èÑå 60 ¡ûûÑèã Ѫíè Êà°ó 120
Ñíéãà 5,0 ¡¢èÑå 50/60 ¡ûûÑèã Ѫíè Êà°ó 240 ˆàÅ 220
1 -ÏôàãàÇ
"19 11/32 × 23 1/2 × 22 53/64
øã 502 × 546 × 568
18-ppm ¢ÇÑØ
"23 29/32 × 23 25/64 × 22 3/8
øã 607 × 594 × 568
22-ppm ¢ÇÑØ
¬öªØàÇ ÑûÕã
(Ø´ó ¬í£ª£€Ç Éûô°àÇ) ûªõé€Ç
(ŒªòèцÇ) × (á°ØàÇ) × (»ÑõàÇ)
ÏôàãàÇ
ø„ß 33/áØÑ 72,8 ªéíÑ´è
18-ppm ¢ÇÑØ
ø„ß 40/áØÑ 88,2 ªéíÑ´è
22-ppm ¢ÇÑØ
(A) áéí£íû 62
18-ppm ¢ÇÑØ
(A) áéí£íû 64,7
22-ppm ¢ÇÑØ
40 7/8 × 25 13/64"
øã 640 × 1038
‰¢°àÇ
îí„ÖàÇ ‰ã ûôàÇ
¬é°àØãàÇ ¬ôª£ãàÇ
(ŒªòèцÇ) × (»ÑõàÇ)
¬ù£ªäàÇ üƪÿ°
…£äàÇ ¬ÚÑ£
¬´íöû/¬öÑ° 8 :(Ledger) A3/11 × 17"
¬´íöû/¬öÑ° 8 :(Legal) B4/8 1/2 × 14"
¬´íöû/¬öÑ° 18 :A4/11 × 8 1/2"
¬´íöû/¬öÑ° 13 :(Letter) A4R/8 1/2 × 11"
¬´íöû/¬öÑ° 16 :B5
18-ppm ¢ÇÑØ
¬´íöû/¬öÑ° 10 :(Ledger) A3/11 × 17"
¬´íöû/¬öÑ° 11 :(Legal) B4/8 1/2 × 14"
¬´íöû/¬öÑ° 22 :A4/11 × 8 1/2"
¬´íöû/¬öÑ° 13 :(Letter) A4R/8 1/2 × 11"
¬´íöû/¬öÑ° 20 :B5
22-ppm ¢ÇÑØ
(1:1) „¢àÇ ƒØ£àÇ
(A4/11 × 8 1/2" ¡1:1) áöà °Ã ¬íäªê 5,7
ˆà°€Ç ¬ù£äàÇ ‰ã¢
¬Õ°éàÇ ïó ¬Ø´ä 600 × 600 :ƒ£ãàÇ
¬Õ°éàÇ ïó ¬Ø´ä 600 × 600 :¬ÚªéØàÇ
¬öûàÇ
¬öÑ° 999 ˆàÅ1
áÕÇ°èãàÇ …£äàÇ
.(¬èéªê Ñíéßè ʆûõã° % 1) ÊÇûªí¢ % 400 ˆàÅ 25 ‰ã ¬é£ä ˜Ã
…£äàÇ Ñíéßè
(˜ÑªíèùÇ) ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã
¬íƪ´àè ¬íÀúè
¬íàÕ€Ç …£äàÇ ¬íÀúè øªÿä
ÏÑ°àÇ ÎÑóÃ
¬à°é´ãàÇ á°Õ€Ç
A3/11 × 17" :ˆÕö€Ç ûôàÇ
A5R/5 1/2 × 8 1/2" :ˆäû€Ç ûôàÇ
á°Õ€Ç øª„ôÃ
²ø/ø„ 160 ˆàÅ ²ø/ø„ 45
ïàÕ€Ç ÏÑ°àÇ ‰¢°
(²ø/ø„ 80 ˆàÅ ²ø/ø„ 50) ¬öÑ° 50
ˆÕöà ûô (ø²/ø„ 80 ˆàÅ 50) ¬öÑ° 30 (ïƪ´àè ѪíèùÇ) ¬ØàèùãàÇ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ øª„ôÃ
á°é´ãàÇ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ ûûÚ
ˆÕöà ûôß (²ø /ø„ 80 ˆàÅ 50) ¬öÑ° 30 ѪíèùÇ) ¬ØàèùãàÇ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ øª„ôÃ
:(ïƪ´àè
ûªõé€Ç
4 47/64 x 18 1/64 x 21 47/64
øã 120 × 483 × 552 (ŒªòèцÇ) × (á°ØàÇ) × (»ÑõàÇ)
ø„ß 6/áØÑ 13.2 ªðéíÑ´è
‰¢°àÇ
2-ÏôàãàÇ
ÏôàãàÇ
(˜ Ñ ª í è ù Ç ) Ï Ñ ° à ª é ¬ í À ú è à Ç É û ô °
([²ø/ø„ 80] ¬öÑ°-300 ¬õ£) ëÇÑû€Ç ‰ã ¬íƪ´àèàÇ ¬íÀúèàÇ
ÏÑ°àªé ¬íÀõèàÇ øªÿä
8 1/2 × 14" ¡(Ledger) 11 × 17" ¡Folio ¡A5R ¡B5R ¡B5 ¡A4R ¡A4 ¡B4 ¡A3
8 1/2 × 13 ¡(Statement) 5 1/2× 8 1/2 ¡(Letter) 8 1/2 × 11 ¡11 × 8 1/2 ¡(Legal)
.16K° 8K ¡(Oficio II)
ÏÑ°àÇ øª„ôÃ
²ø/ø„ 105 ˆàÅ 64 :‰¢°àÇ
ÌÑí°ûè ûªõ³ãàÇ ÏÑ°àÇ ¡ï£ªí´àÇ ÏÑ°àÇ :ŒÇ°ä€Ç
á°é´ãàÇ ÏÑ°àÇ
øã 135 × 546 × 568
ûªõé€Ç
(ŒªòèцÇ) × (á°ØàÇ) × (»ÑõàÇ)
ªðéíÑ´è ø„ß 6
‰¢°àÇ
(˜ÑªíèùÇ) ‰íç„°àÇ ˆàÚ ¬ÚªéØàÇ Éûô°
ïàùÇûàÇ Œ°äàÇ
øªÿä
8 1/2 × 14" ¡(Ledger) 11 × 17" ¡Folio ¡A5R ¡B5R ¡B5 ¡A4R ¡A4 ¡B4 ¡A3
8 1/2 × 13 ¡(Statement) 5 1/2× 8 1/2 ¡(Letter) 8 1/2 × 11 ¡11 × 8 1/2 ¡(Legal)
.16KR° 16K ¡8K ¡(Oficio II)
ÏÑ°àÇ øª„ôÃ
²ø/ø„ 80 ˆàÅ 64 :‰¢°àÇ
ÌÑí°ûè ûªõ³ãàÇ ÏÑ°àÇ ¡ï£ªí´àÇ ÏÑ°àÇ :ŒÇ°ä€Ç
á°é´ãàÇ ÏÑ°àÇ
ûªõé€Ç
7 9/64 x 2 9/64 x 14 19/64
øã 181 × 54 × 368 (ŒªòèцÇ) × (á°ØàÇ) × (»ÑõàÇ)
ªðéíÑ´è ø„ß 0,5
‰¢°àÇ
¬íÆ íéàÇ ÊªòÕÇ°ãàÇ
‰Ç°ê 10
¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ° ‰ã ûÇûÑè£†Ç ‰ã¢
áöà °Ã ¬íäªê 17,2
‰°ß£àÇ œÖ° ‰ã ë°ÑùàÇ ‰ã¢
¬´íöû 1
(ÁÇѨàÇ Êö°) ¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ° ˆàŠ᪴èä†Ç ‰ã¢
¬´íöû 1
(ÁÇѨàÇ Êö°) ‰°ß£àÇ œÖ° ˆàŠ᪴èä†Ç ‰ã¢
˜ÑªíèùÇ
(Ò„° 2) ‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàÇ
‰ã œäÕã ÌÑí°ûè ûªõã³ ÏÑ° øÇûùè£Ç ‰ßãí
œã % 100 ¬é£äé ÌÑí°ûè ûªõ³ã ÏÑ° Èà
.îèäãàÇ ÇÀå
ÏÑ°àªé ¬íÀúèàÇ
.Ñ°ã€Ç ‰ã ¸àÀ ÑíÛ° ¡ªçé ˆÕ°ãàÇ ÏÑ°àÇ ŒÇ°äà á°ô ʪã°àõã ˆàÚ á°Õôàà ¬ãûùàÇ áêãã °Ã Œ¢°ãàÇ ÉѪ¨è£Ç Áª„ÑàÇ
3 -ÏôàãàÇ
¬ÿô‚ã
‫إﻋﺪاد اﻟﻨﻈﺎم‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم‬
‫ﺕﻘﻮم اﻟﻨﺎﺳﺨﺔ ﺑﺈدﺧﺎل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻌﺪ إﺕﻤﺎم اﻹﺣﻤﺎء أو ﻋﻨﺪ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ]‪ ،[Reset‬ﺕﺴﻤﻰ‬
‫اﻹﻋﺪادات اﻟﺘﻲ ﺕﻢ ﺽﺒﻄﻬﺎ ﺕﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﻟﻠﻨﺎﺳﺨﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻹﻋﺪادات اﻻﻓﺘﺮاﺽﻴﺔ‪ .‬یﻤﻜﻦ‬
‫ﺕﻐﻴﻴﺮ هﺬﻩ اﻹﻋﺪادات ﺑﺤﺮیﺔ ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﻡﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺎﺳﺨﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم‬
‫ﻡﺎ یﻠﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم‪.‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻹﻋﺪادات آﻤﺎ یﻠﺰم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻓﻌﺎل ﻟﻠﻨﺎﺳﺨﺔ‪ .‬إﻋﺪادات اﻟﻤﺼﻨﻊ‬
‫اﻻﻓﺘﺮاﺽﻴﺔ ﻡﻮﺽﺤﺔ ﺑﻌﻼﻡﺔ اﻟﻨﺠﻤﺔ )*(‪.‬‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻹﻋﺪادات اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة‬
‫اﻟﺸﺮح‬
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ‬
‫‪01.Copy Status‬‬
‫إﺧﺮاج ﻡﺤﺘﻮى اﻹﻋﺪادات اﻻﻓﺘﺮاﺽﻴﺔ‪.‬‬
‫‪---‬‬
‫‪٨-٥‬‬
‫‪02.Language‬‬
‫ﺽﺒﻂ ﻟﻐﺔ ﺵﺎﺵﺔ ﻋﺮض اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ‪.‬‬
‫]‪[Inch specifications‬‬
‫*‪English‬‬
‫‪Francais‬‬
‫‪Español‬‬
‫‪Japanese‬‬
‫‪Portugues‬‬
‫]‪[Metric specifications‬‬
‫‪English‬‬
‫‪Deutsch‬‬
‫‪Francais‬‬
‫‪Español‬‬
‫‪Italiano‬‬
‫‪٨-٥‬‬
‫‪03.Image Quality‬‬
‫ﺽﺒﻂ ﺝﻮدة اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرهﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺕﺸﻐﻴﻞ‬
‫اﻟﻨﺎﺳﺨﺔ‪.‬‬
‫‪04.Initial Dens.‬‬
‫ﺽﺒﻂ ﺕﻌﺮض اﻟﻨﺴﺨﺔ وﻗﺖ ﺕﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺎﺳﺨﺔ ﻋﻠﻰ ‪Manual‬‬
‫)یﺪوي( أو ‪) Automatic‬ﺕﻠﻘﺎﺋﻲ(‪.‬‬
‫ﻟﻦ یﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﻌﻨﺼﺮ ‪.٤‬اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎر ‪Photo‬‬
‫‪) Density‬آﺜﺎﻓﺔ اﻟﺼﻮرة( ﻡﻦ ‪.03Image Quality‬‬
‫*‪Text + Ph Dens.‬‬
‫‪Photo Density‬‬
‫‪Text Density‬‬
‫*‪Manual‬‬
‫‪Auto‬‬
‫‪٩-٥‬‬
‫‪05.EcoPrint‬‬
‫یﺤﺪد اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻮﺽﻊ ‪) EcoPrint‬ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻗﺘﺼﺎدیﺔ( ﻋﻨﺪ‬
‫ﺕﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ .‬یﻤﻜﻦ ﺽﺒﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻮﺽﻊ ‪Eco‬‬
‫)اﻗﺘﺼﺎدي( ﻋﻠﻰ )ﺕﻤﻜﻴﻦ(‪.‬یﻜﻮن اﻟﺘﻌﺮض أﺧﻒ ویﺘﻢ اﺳﺘﻬﻼك‬
‫ﻡﺴﺤﻮق ﺣﺒﺮ أﻗﻞ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام وﺽﻊ ‪) EcoPrint‬ﻃﺒﺎﻋﺔ‬
‫اﻗﺘﺼﺎدیﺔ(‪.‬‬
‫‪On: Enabled‬‬
‫*‪Off: Disabled‬‬
‫‪١٠-٥‬‬
‫‪06.Density steps‬‬
‫ﺕﻐﻴﻴﺮ ﻋﺪد ﺧﻄﻮات اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻌﺮض اﻟﻨﺴﺦ‪– ٠٫٥ .‬‬
‫ﺕﻌﻴﻴﻦ هﺬا اﻟﺘﺪریﺞ یﺘﻴﺢ ﺽﺒﻄًﺎ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﻌﺮض‪.‬‬
‫‪07.Auto Density‬‬
‫ﺽﺒﻂ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام وﺽﻊ اﻟﺘﻌﺮض‬
‫اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫*‪1 Step‬‬
‫‪0.5 Step‬‬
‫)‪1(lightest) to 7(darkest‬‬
‫)‪(*4‬‬
‫‪١٠-٥‬‬
‫‪08.Text+Ph Dens.‬‬
‫ﺽﺒﻂ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻤﺮآﺰیﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮض اﻟﻴﺪوي‬
‫ﻟﻠﻨﺎﺳﺨﺔ )اﻟﻨﺺ واﻟﺼﻮرة(‪.‬‬
‫)‪1(lightest) to 7(darkest‬‬
‫)‪(*4‬‬
‫‪١١-٥‬‬
‫‪09.Photo Density‬‬
‫ﺽﺒﻂ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻤﺮآﺰیﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮض اﻟﻴﺪوي‬
‫ﻟﻠﻨﺎﺳﺨﺔ )ﺻﻮرة(‪.‬‬
‫)‪1(lightest) to 7(darkest‬‬
‫)‪(*4‬‬
‫‪١١-٥‬‬
‫‪٩-٥‬‬
‫‪١١-٥‬‬
‫إﻋﺪاد اﻟﻨﻈﺎم‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻹﻋﺪادات اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة‬
‫اﻟﺸﺮح‬
‫‪10.Text Density‬‬
‫ﺿﺒﻂ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻤﺮآﺰیﺔ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮض اﻟﻴﺪوي‬
‫ﻟﻠﻨﺎﺱﺨﺔ )ﻧﺺ(‪.‬‬
‫)‪1(lightest) to 7(darkest‬‬
‫)‪(*4‬‬
‫‪11.ReduceStreaks‬‬
‫یﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺥﻄﻮط ﺱﻮداء یﻤﻜﻦ ﻡﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻗﻞ‬
‫ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮرهﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﺱﺘﺨﺪام ﻡﻌﺎﻟﺞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻻﺥﺘﻴﺎري‪.‬‬
‫*‪Off‬‬
‫‪12.OptimizePhoto‬‬
‫یﻨﺘﺞ ﻋﻦ آﻞ ﻡﻦ ﺿﺒﻂ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺨﻄﺄ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﺴﺦ‬
‫أﺹﻮل ﻡﻊ ﻧﺺ وﺹﻮر‪ ،‬وﺛﺒﺎت اﻷﻟﻮان ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﺴﺦ أﺹﻮل‬
‫ﻡﻊ ﺹﻮر ﺑﺸﻜﻞ أﺱﺎﺱﻲ‪ ،‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺹﻮر أوﺿﺢ‪.‬‬
‫‪13.OptimizBackgr‬‬
‫یﻤﻜﻦ ﺕﻔﺘﻴﺢ ﻟﻮن اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻋﻨﺪﻡﺎ ﺕﻜﻮن داآﻨﺔ ﻟﻠﻐﺎیﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺴﺦ‪.‬‬
‫‪14.Initial Paper‬‬
‫ﺕﺤﺪیﺪ ﻡﺎ إذا آﺎن ﺱﻴﺘﻢ ﺕﺤﺪیﺪ اﻟﺪرج اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻨﻔﺲ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺴﺨﺔ‬
‫اﻷﺹﻠﻴﺔ ﺕﻠﻘﺎﺋﻴﺎً‪ ،‬أو ﺱﻴﺘﻢ اﺱﺘﺨﺪام أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮیﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺪرج‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‪.‬‬
‫‪15.AutoSel Paper‬‬
‫ﺕﺤﺪیﺪ ﻧﻮع اﻟﻮﺱﺎﺋﻂ ﻋﻨﺪﻡﺎ ﺕﻘﻮم اﻟﻨﺎﺱﺨﺔ ﺑﺘﺤﺪیﺪ اﻟﻮرق ﺕﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ‪.‬‬
‫‪16.DefaultCasset‬‬
‫یﺤﺪد اﻟﺪرج اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﺱﻴﺘﻢ إﻋﻄﺎؤﻩ أوﻟﻮیﺔ اﻻﺱﺘﺨﺪام ﺕﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ‪.‬‬
‫ﻻ یﻤﻜﻦ ﺿﺒﻂ وﺣﺪة اﻟﺘﻐﺬیﺔ ﺑﺎﻟﻮرق اﻟﻴﺪویﺔ ﺑﺎﺱﺘﺨﺪام وﻇﻴﻔﺔ‬
‫اﻟﺪرج اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﻤﺨﺘﺎرة‪.‬‬
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ‬
‫‪١٢-٥‬‬
‫‪١٢-٥‬‬
‫‪Weak‬‬
‫‪Strong‬‬
‫*‪ErrorDiffusion‬‬
‫‪١٢-٥‬‬
‫‪Dither Matrix‬‬
‫)‪1(lightest) to 5(darkest‬‬
‫)‪(*3‬‬
‫*‪Auto‬‬
‫‪DefaultCassette‬‬
‫*‪Plain‬‬
‫‪١٣-٥‬‬
‫‪١٣-٥‬‬
‫‪١٤-٥‬‬
‫‪Transparency‬‬
‫‪Rough‬‬
‫‪Vellum‬‬
‫‪Labels‬‬
‫‪Recycled‬‬
‫‪Preprinted‬‬
‫‪Bond‬‬
‫‪Cardstock‬‬
‫)‪Color (Colour‬‬
‫‪Prepunched‬‬
‫‪Letterhead‬‬
‫‪Thick paper‬‬
‫‪Envelope‬‬
‫‪High Quality‬‬
‫‪Custom 1 to 8‬‬
‫*‪Cassette 1‬‬
‫‪١٤-٥‬‬
‫‪Cassette 2‬‬
‫‪Cassette 3‬‬
‫یﺘﻢ ﻋﺮض اﻷدراج اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ‪ ٢‬إﻟﻰ ‪ ٤‬ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻡﺎ یﺘﻢ ﺕﺜﺒﻴﺖ‬
‫وﺣﺪة اﻟﺘﻐﺬیﺔ ﺑﺎﻟﻮرق اﻻﺥﺘﻴﺎریﺔ‪.‬‬
‫‪Cassette 4‬‬
‫‪17.AutoCassetSet‬‬
‫ﺕﺤﻮیﻞ اﻟﺘﻐﺬیﺔ ﺕﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ إﻟﻰ درج رﺋﻴﺴﻲ یﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ورق ﻡﻦ‬
‫ﻧﻔﺲ اﻟﺤﺠﻢ‪/‬اﻻﺕﺠﺎﻩ‪ ،‬ویﺘﻢ اﺱﺘﺌﻨﺎف اﻟﻨﺴﺦ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺎد اﻟﻮرق‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺪرج اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ واﻟﺠﺎري اﺱﺘﺨﺪاﻡﻪ‪.‬‬
‫یﺘﻢ ﻋﺮض ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺕﺜﺒﻴﺖ وﺣﺪة اﻟﺘﻐﺬیﺔ ﺑﺎﻟﻮرق اﻻﺥﺘﻴﺎریﺔ‪.‬‬
‫‪Disting. paper‬‬
‫‪18.PriorAutoZoom‬‬
‫یﻘﻮم ﺑﻀﺒﻂ ﺱﻮاء اﺱﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ أم ﻻ )اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ‬
‫‪/‬اﻟﺘﺼﻐﻴﺮ‪/‬اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮیﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ( ﻋﻨﺪ اﺥﺘﻴﺎر أﺣﺪ اﻷدراج‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫‪١٥-٥‬‬
‫*‪Not disting‬‬
‫‪On: Enabled‬‬
‫*‪Off: Disabled‬‬
‫‪١٥-٥‬‬
‫إﻋﺪاد اﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ‬
٥-٢
‫اﻹﻋﺪادات اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة‬
‫اﻟﺸﺮح‬
Auto Detect mm
(*Metric specifications)
Auto inch (*Inch
specifications)
Oficio 2
٧-٢
Paper Size
[Inch specifications]
Universal size*
Ledger R
Legal R
Letter R
Letter
Statement R
OtherStandards
CustomizedSize
[Metric specifications]
Universal size*
A3 R
A4 R
A4
A5 R
B4 R
B5 R
Folio R
OtherStandards
CustomizedSize
Media Type
Plain*
Transparency
Preprinted
Labels
Bond
Recycled
Rough
Vellum
Letterhead
Colour
Prepunched
Envelope
Cardstock
Thick Paper
High Quality
Custom (1 to 8)
-
‫یﻘﻮم ﺕﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻮرق ﻓﻲ اﻷدراج اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬
.(٤ ‫ إﻟﻰ‬١) ‫ﻟﻠﺘﺰویﺪ‬
‫ ﻋﻨﺪﻡﺎ‬،Auto inch ‫ ﻗﻢ ﺑﻀﺒﻂ هﺬﻩ ﻋﻠﻰ‬،‫ﻋﻨﺪ آﺸﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻮﺹﺔ‬
‫( ﻗﻢ‬A B ‫ )اﻟﻌﻤﻮدان‬،‫یﺘﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻮرق ﺑﺎﻟﺴﻨﺘﻴﻤﺘﺮات‬
‫ وﻋﻨﺪ اﺱﺘﺨﺪام ﺣﺠﻢ‬Auto Detect mm ‫ﺑﻀﺒﻂ هﺬا ﻋﻠﻰ‬
.Oficio 2 ‫ ﻗﻢ ﺑﻀﺒﻂ هﺬا ﻋﻠﻰ‬،Oficio 2
‫ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻡﺎ یﺘﻢ ﺕﺜﺒﻴﺖ‬٤‫ و‬٣‫ و‬٢ ‫یﺘﻢ ﻋﺮض اﻷدراج اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬
.‫وﺣﺪة اﻟﺘﻐﺬیﺔ ﺑﺎﻟﻮرق اﻻﺥﺘﻴﺎریﺔ‬
.‫ﺿﺒﻂ ﺣﺠﻢ اﻟﻮرق ﻟﻴﺘﻢ ﺕﻐﺬیﺘﻪ یﺪویًﺎ‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم‬
19.Cassette1Size
20.Cassette2Size
21.Cassette3Size
22.Cassette4Size
23.MPTray Config
‫إﻋﺪاد اﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ‬
١٥-٥
١٧-٥
١٧-٥
‫اﻹﻋﺪادات اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة‬
[Inch specifications]
A3 R
A4 R
A4
A5 R
B4 R
B5R
B5
B6 R
A6 R
Hagaki
11 × 15" R
Folio R
Oficio 2
CustomizedSize
YYY × XXX (")
Y-direction: 3.88 to 11.63"
X-direction: 5.88 to 17"
[Metric specifications]
B5 R
B6 R*
A6 R
Cardstock
Ledgr R
Legal R
Letter R
Letter
Statement R
Oficio 2
11 × 15" R
CustomiedSize
YYY × XXX (mm)
Y-direction: 98 to 297mm
X-direction: 148 to 432mm
Plain*
Recycled
Preprinted
Bond
Rough
Color (Colour)
Letterhead
Prepunched
High Quality
Custom 1 to 8
Paper weights
Extra Heavy
Heavy 3
Heavy 2
Heavy 1
Normal 3
Normal 2*
Normal 1
Light (Vellum)
2-sided copying
On: Enabled*
Off: Disabled
‫اﻟﺸﺮح‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم‬
‫ﺿﺒﻂ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺬي ﺱﻴﺘﻢ ﺿﺒﻄﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﺨﺼﺺ‬
.(٢ ‫ إﻟﻰ‬١)
.‫یﻤﻜﻦ ذﻟﻚ ﻡﻦ ﺿﺒﻂ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺬي ﻻ یﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
24.Custom Size 1
‫ یﺘﻢ ﻋﺮض‬.(٤ ‫ إﻟﻰ‬١) ‫یﺤﺪد ﻧﻮع اﻟﻮﺱﺎﺋﻂ ﻟﻸدراج اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬
‫ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻡﺎ یﺘﻢ ﺕﺜﺒﻴﺖ وﺣﺪة اﻟﺘﻐﺬیﺔ‬٤‫ و‬٣‫ و‬٢ ‫اﻷدراج اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬
.‫ﺑﺎﻟﻮرق اﻻﺥﺘﻴﺎریﺔ‬
26.Casst1MedType
25.Custom Size 2
27.Casst2MedType
28.Casst3MedType
29.Casst4MedType
‫ﺿﺒﻂ أوزان اﻟﻮرق واﻟﻨﺴﺦ ﺑﻮﺟﻬﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق اﻟﻤﺨﺼﺺ یﺘﻢ‬
‫ﻋﺮض اﻟﻨﺴﺦ ﺑﻮﺟﻬﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﺕﺜﺒﻴﺖ وﺣﺪة اﻻزدواج‬
.‫اﻻﺥﺘﻴﺎریﺔ‬
30.CustmMedType1
31.CustmMedType2
32.CustmMedType3
33.CustmMedType4
34.CustmMedType5
35.CustmMedType6
36.CustmMedType7
37.CustmMedType8
‫إﻋﺪاد اﻟﻨﻈﺎم‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻹﻋﺪادات اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة‬
‫اﻟﺸﺮح‬
‫‪Hagaki‬‬
‫‪38.Hagaki/A6RDet‬‬
‫اﺥﺘﻴﺎر ﺣﺠﻢ اﻟﻮرق ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﺴﺦ ﻡﺴﺘﻨﺪ أﺹﻠﻲ ﻟﺤﺠﻢ ﻏﻴﺮ‬
‫ﻗﻴﺎﺱﻲ‪.‬‬
‫‪39.B4/Folio Det‬‬
‫اﺥﺘﻴﺎر ﺣﺠﻢ اﻟﻮرق ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﺴﺦ ﻡﺴﺘﻨﺪ أﺹﻠﻲ ﻟﺤﺠﻢ ﻏﻴﺮ‬
‫ﻗﻴﺎﺱﻲ‪.‬‬
‫‪40.11x15" Detect‬‬
‫ﻋﻨﺪﻡﺎ یﻜﻮن ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻷﺹﻠﻲ ‪ ١٥ × ١١‬ﺑﻮﺹﺔ‪ ،‬یﺘﻢ ﺕﻜﺒﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻷﺹﻠﻲ ﺕﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ‪.‬‬
‫‪41.Copy Limit‬‬
‫ﺕﺤﺪیﺪ ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺦ أو ﻡﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻨﺴﺦ اﻟﺘﻲ یﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ‪.‬‬
‫)‪1 to 999 (*999‬‬
‫‪42.Duplex 2nd‬‬
‫إدارة اﻟﻮرﻗﺔ ‪ ١٨٠‬درﺟﺔ وﻧﺴﺨﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﺴﺦ آﻼ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻟﻮرﻗﺔ‪.‬‬
‫ﻻ یﺘﻢ ﻋﺮض هﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ إذا آﺎﻧﺖ وﺣﺪة اﻻزدواج اﻻﺥﺘﻴﺎریﺔ‬
‫ﻏﻴﺮ ﻡﺜﺒﺘﺔ‪.‬‬
‫‪Rotation On‬‬
‫*‪Rotation Off‬‬
‫‪43.Stitch Width‬‬
‫ﺕﻌﻴﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻬﺎﻡﺶ اﻟﺘﺠﻠﻴﺪ‪.‬‬
‫]‪Inch specifications‬‬
‫‪44.Border Erase‬‬
‫ﺕﻌﻴﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻌﺮض اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﺱﻴﺘﻢ ﺕﺨﻔﻴﻔﻪ‬
‫ﻹزاﻟﺔ اﻟﻈﻼل ﻡﻦ اﻟﻮرﻗﺔ أو اﻟﻜﺘﺎب‪.‬‬
‫‪45.4 in 1 Layout‬‬
‫ﺕﻌﻴﻴﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺮﺕﻴﺐ اﻟﺬي ﺱﻴﺘﻢ وﻓﻘًﺎ ﻟﻪ ﻇﻬﻮر‬
‫اﻷﺹﻮل ﻓﻲ وﺿﻊ ﺕﺨﻄﻴﻂ ‪-٤‬ﻓﻲ‪.١-‬‬
‫‪46.Combine Border‬‬
‫اﺥﺘﻴﺎر ﻧﻮع ﺥﻂ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺮاد اﺱﺘﺨﺪاﻡﻪ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‪.‬‬
‫‪47.Rotate/Offset‬‬
‫ﺕﻌﻴﻴﻦ اﻟﻨﺎﺱﺨﺔ ﺑﺤﻴﺚ یﺘﻢ ﺕﺪویﺮ آﻞ ﻡﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺴﺦ وﺕﺮﺕﻴﺒﻬﺎ ﻋﻨﺪ‬
‫ﻧﺴﺨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﺕﻴﺐ‪.‬‬
‫‪48.Auto Rotation‬‬
‫ﺕﻌﻴﻴﻦ ﺥﺮوج اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻨﺴﻮﺥﺔ أﻓﻘﻴًﺎ‪/‬رأﺱﻴًﺎ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎدل‪ ،‬ﻟﻠﺴﻤﺎح‬
‫ﺑﻔﺼﻞ آﻞ ﻡﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ اﻷﺥﺮى ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ‪.‬‬
‫‪49.Silent mode‬‬
‫یﻘﻠﻞ هﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻡﻦ زﻡﻦ اﻟﻔﺎﺹﻞ اﻟﺬي یﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﻮﺕﻮر اﻟﺪاﺥﻠﻲ‬
‫ﺑﻌﺪﻩ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺑﻌﺪ إﻋﺪاد اﻟﻨﺴﺨﺔ‪ .‬اﺱﺘﺨﺪم هﺬا اﻹﻋﺪاد إذا آﺎن‬
‫ﺿﺠﻴﺞ اﻟﻤﻮﺕﻮر ﻻ یﺤﺘﻤﻞ‪.‬‬
‫‪50.Auto Clear‬‬
‫ﺕﻌﻴﻴﻦ اﻟﻨﺎﺱﺨﺔ ﺑﺤﻴﺚ یﺘﻢ ﺕﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة زﻡﻨﻴﺔ‬
‫ﻡﺤﺪدة‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﻋﺪاد اﻟﻨﺴﺦ )راﺟﻊ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻓﻲ‬
‫ﺹﻔﺤﺔ ‪(.٦-١‬‬
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ‬
‫‪١٨-٥‬‬
‫*‪A6 R‬‬
‫‪B4 R‬‬
‫‪١٨-٥‬‬
‫*‪Folio R‬‬
‫‪On‬‬
‫‪١٨-٥‬‬
‫*‪Off‬‬
‫‪١٩-٥‬‬
‫‪٥-٤‬‬
‫‪٩-٤‬‬
‫‪0.13/0.25/0.38/0.50/‬‬
‫)‪0.63/0.75 (") (*0.25‬‬
‫]‪[Metric specifications‬‬
‫)‪1 to 18 (mm) (*6‬‬
‫]‪[Inch specifications‬‬
‫‪١١-٤‬‬
‫‪0.13/0.25/0.38/0.50/‬‬
‫)‪0.63/0.75 (") (*0.25‬‬
‫]‪[Metric specifications‬‬
‫)‪1 to 18 (mm) (*6‬‬
‫*‪Portrait 1‬‬
‫‪١٧-٤‬‬
‫‪Portrait 2‬‬
‫‪Landscape 1‬‬
‫‪Landscape 2‬‬
‫*‪Off‬‬
‫‪١٧-٤‬‬
‫‪Solid‬‬
‫‪Dotted‬‬
‫‪On: Rotational Collating‬‬
‫‪١٩-٥‬‬
‫‪Enabled‬‬
‫‪Off: Rotational Collating‬‬
‫*‪Disabled‬‬
‫*‪On: Enabled‬‬
‫‪٢٠-٥‬‬
‫‪Off: Disabled‬‬
‫‪0, 5, 10, 15, 30‬‬
‫‪٢٠-٥‬‬
‫)‪(seconds) (*10‬‬
‫*‪On: Enabled‬‬
‫‪Off: Disabled‬‬
‫‪٢٠-٥‬‬
‫إﻋﺪاد اﻟﻨﻈﺎم‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻹﻋﺪادات اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة‬
‫اﻟﺸﺮح‬
‫‪51.Auto Sleep‬‬
‫یﺘﻢ اﻟﺪﺥﻮل ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ ﻡﺮور ﻓﺘﺮة زﻡﻨﻴﺔ‬
‫ﻡﺤﺪدة ﻡﻦ إﻋﺪاد ﺁﺥﺮ ﻧﺴﺨﺔ أو اﻟﺘﻲ ﻻ یﺘﻢ ﺥﻼﻟﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄیﺔ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎت‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺕﺪﺥﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﺴﺦ‪ ،‬ﻗﻢ‬
‫ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‪ .‬ﻗﺒﻞ ﺕﻌﻄﻴﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻗﺪ ﺕﺮﻏﺐ‬
‫ﻓﻲ ﻡﺤﺎوﻟﺔ إﻃﺎﻟﺔ اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ )زﻡﻦ‬
‫اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺘﻮﻗﻒ(‪.‬‬
‫*‪On: Enabled‬‬
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ‬
‫‪٢١-٥‬‬
‫‪Off: Disabled‬‬
‫‪52.AutoClearTime‬‬
‫ﺕﻌﻴﻴﻦ اﻟﻔﺎﺹﻞ اﻟﺰﻡﻨﻲ اﻟﺬي یﺴﺒﻖ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﺥﺘﻴﺎر ﺕﺸﻐﻴﻞ )ﺕﻤﻜﻴﻦ( آﺈﻋﺪاد ‪.٥٠‬‬
‫اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫ﻟﻦ یﺘﻢ ﻋﺮض ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺕﻌﻴﻴﻦ ‪ .٥٠‬اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ إیﻘﺎف‬
‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪.‬‬
‫‪10 to 270 (10-second‬‬
‫)‪units) (*90‬‬
‫‪٢١-٥‬‬
‫‪53.LowPower Time‬‬
‫ﺕﻌﻴﻴﻦ اﻟﻔﺎﺹﻞ اﻟﺰﻡﻨﻲ اﻟﺬي یﺴﺒﻖ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﺕﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﺴﺦ‪.‬‬
‫‪1, 5, 15, 30, 45, 60, 90,‬‬
‫)‪120, 180, 240 (minutes‬‬
‫)‪(*15‬‬
‫‪٢٢-٥‬‬
‫‪54.AutoSleepTime‬‬
‫ﺕﻌﻴﻴﻦ اﻟﻔﺎﺹﻞ اﻟﺰﻡﻨﻲ اﻟﺬي یﺴﺒﻖ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬
‫اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﺥﺘﻴﺎر ﺕﺸﻐﻴﻞ )ﺕﻤﻜﻴﻦ( آﺈﻋﺪاد ‪.٥١‬‬
‫اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫ﻟﻦ یﺘﻢ ﻋﺮض ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺕﻌﻴﻴﻦ ‪ .٥١‬اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ إیﻘﺎف‬
‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪.‬‬
‫‪1, 5, 15, 30, 45, 60, 90,‬‬
‫)‪120, 180, 240 (minutes‬‬
‫)‪(*30‬‬
‫‪٢٢-٥‬‬
‫‪55.Alarm‬‬
‫یﻤﻜﻦ ﺿﺒﻂ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻹﺹﺪار ﺹﻮت ﻋﻨﺪ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر ﺑﻠﻮﺣﺔ‬
‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ أو ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﺥﻄﺄ‪ ،‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫‪On: Enabled (sound‬‬
‫‪٢٣-٥‬‬
‫‪56.CoverageRepo‬‬
‫ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﺮیﺮ اﻟﺬي یﻌﺮض ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﻌﺪة وﻡﺘﻮﺱﻂ ﺕﺮآﻴﺰ‬
‫ﻡﺴﺤﻮق اﻟﺤﺒﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم )ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻠﻮن اﻷﺱﻮد ‪ (%‬ﻟﺤﺠﻢ آﻞ‬
‫ورﻗﺔ‪.‬‬
‫*)‪alarm‬‬
‫)‪Off: Disabled (no alarm‬‬
‫‪Q‬‬
‫‪٢٣-٥‬‬
‫إﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺕﺸﻐﻴﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﺕﺒﻊ اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻮﺿﺢ أدﻧﺎﻩ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم‪.‬‬
‫‪١‬‬
‫اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ‬
‫)ﺿﺒﻂ اﻟﺘﻌﺮض( اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ آﻼ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ‬
‫ﻟﻤﺪة ‪ ٣‬ﺛﻮان ٍ‪ .‬ﺱﻴﺘﻢ ﻋﺮض ‪System Menu‬‬
‫)ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم(‪.‬‬
‫‪٢‬‬
‫اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ‪U‬أو ‪ ،V‬ﺛﻢ ﺣﺪد ‪) System Menu Items‬ﻋﻨﺎﺹﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم(‪.‬‬
‫]‪[Density Adjustment‬‬
‫‪System Menu:‬‬
‫‪00.Setting done‬‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺔ‪ :‬یﻤﻜﻦ اﺥﺘﻴﺎر آﻞ ﻡﻦ ﻋﻨﺎﺹﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻮاﺱﻄﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺎﺕﻴﺢ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫راﺟﻊ "اﻹﺟﺮاء اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻹﻋﺪادات اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ" ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ یﻠﻲ‪.‬‬
‫‪٣‬‬
‫ﺑﻌﺪ إﺕﻤﺎم آﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ‪ U‬أو ‪ V‬ﻟﻌﺮض ‪.00.Setting done‬‬
‫إﻋﺪاد اﻟﻨﻈﺎم‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺔ‪ :‬ﺕﻌﻮد ﺵﺎﺵﺔ ﻋﺮض اﻟﺮﺱﺎﺋﻞ إﻟﻰ ‪) Ready to Copy‬ﺟﺎهﺰة ﻟﻠﻨﺴﺦ( ﺑﻮاﺱﻄﺔ‬
‫اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ]‪) [Reset‬إﻋﺎدة اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ(‪.‬‬
‫یﻤﻜﻨﻚ إﻟﻐﺎء اﻹﻋﺪاد ﺑﻮاﺱﻄﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ]‪) [Stop/Clear‬إیﻘﺎف‪/‬ﻣﺴﺢ(‪.‬‬
‫‪٤‬‬
‫اﺿﻐﻂ ]‪.[OK‬‬
ÉÑßÀã
E7
DIRECTIVE 2002/96/CE ON THE TREATMENT, COLLECTION, RECYCLING AND
DISPOSAL OF ELECTRIC AND ELECTRONIC DEVICES AND THEIR COMPONENTS
INFORMATION
1. FOR COUNTRIES IN THE EUROPEAN UNION (EU)
The disposal of electric and electronic devices as solid urban waste is strictly prohibited: it must be collected separately.
The dumping of these devices at unequipped and unauthorized places may have hazardous effects on health and the
environment.
Offenders will be subjected to the penalties and measures laid down by the law.
TO DISPOSE OF OUR DEVICES CORRECTLY:
a) Contact the Local Authorities, who will give you the practical information you need and the instructions for handling the
waste correctly, for example: location and times of the waste collection centres, etc.
b) When you purchase a new device of ours, give a used device similar to the one purchased to our dealer for disposal.
The crossed dustbin symbol on the device means that:
- when it to be disposed of, the device is to be taken to the equipped waste collection centres and is to be
handled separately from urban waste;
- The producer guarantees the activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedures in
accordance with Directive 2002/96/CE (and subsequent amendments).
2. FOR OTHER COUNTRIES (NOT IN THE EU)
The treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices will be carried out in accordance with the
laws in force in the country in question.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising