Olivetti | d-Copia 1800 and d-Copia 2200 | Owner Manual | Olivetti d-Copia 1800 and d-Copia 2200 Vartotojo vadovas

Olivetti d-Copia 1800 and d-Copia 2200 Vartotojo vadovas
d-Copia 1800
d-Copia 2200
NAUDOJIMO VADOVAS
LT
550404lt
PUBLICATION ISSUED BY:
Olivetti S.p.A.
Gruppo Telecom Italia
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY)
www.olivetti.com
Copyright © 2009, Olivetti
All rights reserved
The mark affixed to the product certifies that the
product satisfies the basic quality requirements.
The manufacturer reserves the right to carry out modifications to the product described in this manual at any time
and without any notice.
ENERGY STAR is a U.S. registered mark.
The ENERGY STAR program is an energy reduction plan introduced by theUnited States Environmental Protection
Agency in response to environmental issues and for the purpose of advancing the development and utilization of
more energy efficient office equipment.
Your attention is drawn to the following actions which could compromise the conformity attested to above, as well as
the characteristics of the product:
• incorrect electrical power supply;
• incorrect installation, incorrect or improper use or use not in compliance with the warnings provided in the
User’s Manual supplied with the product;
• replacement of original components or accessories with others of a type not approved by the manufacturer, or
performed by unauthorised personnel.
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval
system, without permission in writing from the Publisher.
Įžanga
Dėkojame, kad įsigijote „d-Copia 1800/d-Copia 2200“.
Šis naudojimo vadovas padės jums tinkamai dirbti su įrenginiu, atlikti nuolatinę techninę
priežiūrą ir, kai reikia, atlikti paprasčiausią gedimų lokalizavimą, kad jūsų įrenginys visuomet
būtų geros darbinės būklės. Prašome prieš pradedant naudoti įrenginį perskaityti šį naudojimo
vadovą ir laikyti jį netoliese, kad būtų nesunkiai pasiekiamas. Rekomenduojame naudoti mūsų
firmos medžiagas. Mes neatsakome už žalą, padarytą šiame įrenginyje naudojant trečiųjų šalių
medžiagas. Šiame naudojimo vadove „d-Copia 1800“ vadinamas 18 p./min. modeliu, „d-Copia 2200“
22 p./min. modeliu.
Pastaba
Informacija šiame vadove gali būti pakeista be išankstinio įspėjimo. Būsimuose leidiniuose gali
būti įterpta papildomų puslapių. Naudotojo prašome atleisti už šiame leidime galinčius pasitaikyti
techninius netikslumus arba tipografines klaidas.
Neprisiimame jokios atsakomybės, jei vadovaujantis šiame vadove pateiktomis instrukcijomis
įvyks nelaimė.
Šis vadovas ir autorių teisėmis apsaugota medžiaga, parduodama ar tiekiama kartu arba
susijusi su įrenginio pardavimu, yra apsaugoti autorių teisėmis. Visos teisės saugomos. Šis
vadovas arba jo dalis, taip pat bet kokia autorių teisėmis apsaugota medžiaga negali būti
kopijuojama be išankstinio rašytinio „Olivetti“ sutikimo. Visose šio vadovo
arba jo dalies ir autorių teisėmis apsaugotos medžiagos kopijose turi būti tas pats įspėjimas dėl
autorių teisių kaip ir medžiagoje, kuri kopijuojama.
Dėl prekės ženklų
„Kyocera“ yra prekės ženklas.
ENERGY STAR yra registruotasis JAV prekės ženklas. Visi kiti prekės ženklai ir produktų
pavadinimai yra jų atitinkamų kompanijų registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai.
Teisinis kopijavimo apribojimas
•
Gali būti draudžiama kopijuoti autorių teisių saugomą medžiagą be autorių teisių turėtojo
leidimo.
•
Jokiomis sąlygomis neleidžiama kopijuoti vietinių ar užsienio šalių valiutos banknotų ir kt.,
įskaitant: popierinius pinigus, banknotus, vertybinius popierius, antspaudus, pasus,
sertifikatus.
•
Vietiniai įstatymai ir reglamentai gali drausti arba riboti aukščiau nepaminėtų elementų
kopijavimą arba skenavimą.
Energijos taupymo valdymo funkcija
Įrenginys turi energijos taupymo režimą – po paskutinio prietaiso naudojimo praėjus tam
tikram laikui sumažinamas energijos sunaudojimas, irmiego režimą – tam tikrą laiką neatliekant
jokių veiksmų, spausdintuvo ir fakso funkcijos lieka laukimo režime, tačiau energijos sąnaudos
sumažinamos iki minimumo. Jei automatinis energijos taupymo įsijungimo laikas lygus
automatiniam užmigimo laikui, įjungiamas miego režimas.
Energijos taupymo režimas
Įrenginys automatiškai persijungia į energijos taupymo režimą nuo paskutinio naudojimo praėjus
1 minutei. Galima nustatyti ir ilgesnį laiką, kuriam praėjus įrenginys persijungtų į energijos
taupymo režimą.
Miego režimas
Įrenginys automatiškai persijungia į miego režimą nuo paskutinio naudojimo praėjus 1 minutei.
Galima nustatyti ir ilgesnį laiką, kuriam praėjus įrenginys persijungtų į miego režimą. Daugiau
informacijos pateikta Automatinis užmigimas puslapyje 3–13.
Pasirenkamoji automatinė dvipusio kopijavimo funkcija
Įrenginys kaip pasirenkamąją funkciją gali turėti dvipusio spausdinimo galimybę. Pavyzdžiui,
kopijuojant du vienpusius originalus ant vieno popieriaus lapo (darant dvipusę kopiją) įmanoma
sumažinti naudojamo popieriaus kiekį.
Popieriaus perdirbimas
Šiam įrenginiui tinka perdirbtas popierius – tai sumažina žalą aplinkai. Pardavimo arba
techninės priežiūros atstovas gali suteikti informacijos apie rekomenduojamas popieriaus rūšis.
„Energy Star“ (ENERGY STAR®) programa
Mes esame tarptautinės programos „Energy Star“ nariai ir nustatėme, kad šis gaminys atitinka
joje nurodytus standartus.
i
Prašome perskaityti šį vadovą prieš naudojant įrenginį. Laikykite jį netoli įrenginio, kad galėtumėte nesunkiai pasiekti.
Prašome perskaityti šį vadovą prieš naudojant įrenginį. Laikykite jį netoli įrenginio, kad
galėtumėte nesunkiai pasiekti.
Šio vadovo skyriai ir kai kurios kopijuoklio dalys pažymėti tam tikrais simboliais; tai – saugos
įspėjimai, kuriais siekiama apsaugoti naudotoją, kitus asmenis, aplinkos objektus ir užtikrinti
tinkamą ir saugų kopijuoklio naudojimą. Simboliai ir jų reikšmės nurodytos toliau.
PAVOJUS: Jei neskiriama pakankamai dėmesio tam tikriems nurodymams arba
netinkamai jų laikomasi, galimas rimtas, netgi mirtinas sužalojimas.
ĮSPĖJIMAS: Jei neskiriama pakankamai dėmesio tam tikriems nurodymams
arba netinkamai jų laikomasi, galimas rimtas, netgi mirtinas sužalojimas.
DĖMESIO: Jei neskiriama pakankamai dėmesio tam tikriems nurodymams arba
netinkamai jų laikomasi, galimas asmens sužalojimas arba mechaninis įrangos
sugadinimas.
Simboliai
Simbolis
rodo, kad konkrečiame skyriuje pateikiami saugos įspėjimai. Simbolio viduryje
esančiais ženklais parodomi specialaus dėmesio reikalaujantys dalykai.
....
(Bendrasis įspėjimas)
....
(Įspėjimas apie elektros smūgio pavojų)
....
(Įspėjimas apie aukštą temperatūrą)
Simbolis
rodo, kad konkrečiame skyriuje pateikiama informacija apie draudžiamus veiksmus.
Simbolio viduryje nurodyta draudžiamo veiksmo specifika.
ii
....
(Įspėjimas apie draudžiamą veiksmą)
....
(Draudžiama ardyti)
Simbolis  rodo, kad konkrečiame skyriuje pateikiama informacija apie būtinus atlikti
veiksmus. Simbolyje nurodyta reikalaujamo veiksmo specifika.
....
(Įspėjimas apie reikalaujamą veiksmą)
....
(Iš elektros lizdo ištraukite kištuką)
....
(Įrenginį junkite tik į elektros lizdus, kurie yra įžeminti)
Jeigu šio įrenginio naudojimo vadovo saugos įspėjimai neįskaitomi arba nėra paties vadovo,
kreipkitės į techninės priežiūros atstovą ir užsisakykite kitą. (Paslauga mokama)
iii
SVARBU! PERSKAITYKITE PIRMIAUSIA.
ĮSPĖJAMIEJI LIPDUKAI
Tam tikrose vietose saugumo sumetimais prie įrenginio buvo priklijuoti įspėjamieji lipdukai.
Būkite atsargūs ir venkite gaisro ar elektros smūgio pavojaus šalindami popieriaus strigtį arba
keisdami spausdinimo miltelius.
2 lipdukas
3 lipdukas
Viduje aukšta temperatūra. Šioje dalyje
esančių detalių nelieskite, nes galite
nusideginti.
Nemėginkite deginti
spausdinimo miltelių kasetės.
Pavojingos kibirkštys gali nudeginti.
4 lipdukas
1 etiketė
Viduje aukšta temperatūra. Šioje dalyje
esančių detalių nelieskite, nes galite
nusideginti.
Nemėginkite deginti
panaudotų miltelių talpyklos.
Pavojingos kibirkštys
gali nudeginti.
PASTABA: nenuplėškite lipdukų.
iv
ATSARGUMO PRIEMONĖS ĮRENGIANT
Aplinka
Dėmesio
Nestatykite kopijuoklio ant nestabilių arba nelygių paviršių. Tokiose vietose pastatytas
įrenginys gali nukristi arba nuvirsti. Tokiomis aplinkybėmis galima susižaloti, gali būti
sugadintas įrenginys.
Venkite vietų, kuriose drėgna arba dulkėta ir nešvaru. Jeigu ant elektros kištuko
pateko dulkių ar nešvarumų, nuvalykite kištuką, kad nekiltų gaisro ar elektros smūgio
pavojus.
Kad nekiltų gaisro pavojus, venkite vietų prie radiatorių, šildytuvų ar kitų šilumos
šaltinių, prie degių daiktų.
Kad įrenginys neįkaistų, kad būtų lengviau keisti jo dalis ir prižiūrėti, aplink palikite
tiek vietos, kiek parodyta toliau. Kad kopijuoklis būtų tinkamai ventiliuojamas, palikite
pakankamai vietos, ypač kairėje ir dešinėje pusėse.
Gale:
3 15/16"
10 cm
Kairėje:
11 13/16"
30 cm
Priekyje:
39 3/8"
100 cm
Dešinėje:
11 13/16"
30 cm
Kitos atsargumo priemonės
Nepalankios aplinkos sąlygos gali trukdyti saugiai naudoti įrenginį ir tinkamai jam veikti. Įrenkite
patalpoje, kurioje kondicionuojamas oras (rekomenduojama patalpos temperatūra: apie
50–90,5 °F (10–32,5 °C), drėgmė: apie 15–80 %); venkite toliau nurodytų vietų.
•
Vengti vietų prie lango arba vietų, apšviečiamų tiesioginių saulės spindulių.
•
Vengti vietų, kuriose juntama vibracija.
•
Vengti vietų, kuriose ryškūs temperatūros pokyčiai.
•
Vengti vietų, kuriose jaučiamas tiesioginis karšto arba šalto oro poveikis.
•
Vengti prastai vėdinamų vietų.
Jeigu grindys neatsparios, perstumdami sumontuotą įrenginį galite jas pažeisti.
Kopijuojant išsiskiria nedidelis kiekis ozono, tačiau toks kiekis sveikatai nekenkia. Tačiau jei
įrenginys ilgą laiką naudojamas prastai vėdinamoje patalpoje arba daroma labai daug kopijų,
kvapas gali pasidaryti nemalonus. Kad aplinka būtų tinkama kopijavimo darbams, siūloma gerai
vėdinti patalpas.
v
Maitinimo šaltinis / Kopijuoklio įžeminimas
Įspėjimas
Nenaudokite maitinimo šaltinio, kurio įtampa kitokia, nei nurodyta. Stenkitės nejungti į
tą patį lizdą daug įrenginių. Tokiomis situacijomis kyla gaisro arba elektros smūgio
pavojus.
Tvirtai įkiškite kištuką į lizdą. Prie kištuko šakutės prisilietus metaliniams objektams
galimas gaisro arba elektros smūgio pavojus.
Kad trumpojo jungimo atveju būtų išvengta gaisro arba elektros smūgio pavojaus,
kopijuoklį junkite tik į elektros lizdą, kuris yra įžemintas. Jei įžeminimas neįmanomas,
kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.
Kitos atsargumo priemonės
Elektros kištuką junkite į arčiausiai kopijuoklio esantį lizdą.
Maitinimo laidas yra pagrindinis išjungimo įtaisas. Pasirūpinkite, kad elektros lizdas būtų netoli
įrenginio ir lengvai pasiekiamas.
Plastikinių maišelių tvarkymas
Įspėjimas
Saugokite nuo vaikų su kopijuokliu naudojamus plastikinius maišelius. Maišui prilipus
prie nosies ar burnos vaikas gali uždusti.
ATSARGUMO PRIEMONĖS NAUDOJANT
ĮRENGINĮ
Įspėjimai dėl įrenginio naudojimo
Įspėjimas
Šalia kopijuoklio arba ant jo nelaikykite metalinių daiktų arba indų su vandeniu (vazų,
vazonų, puodelių ir pan.). Ant įrenginio nukritus tokiam daiktui arba į įrenginį patekus
vandens kils gaisro arba elektros smūgio pavojus.
Nuo kopijavimo aparato nenuimkite jokių dangčių, nes įrenginio viduje esančios
dalys, kuriomis teka aukšta įtampa, kelia elektros smūgio pavojų.
Nesugadinkite, nenutraukite ir nebandykite taisyti elektros laido. Nedėkite ant laido
sunkių objektų, netraukite jo, be reikalo nelankstykite ir kaip nors kitaip negadinkite.
Tokiomis situacijomis kyla gaisro arba elektros smūgio pavojus.
vi
Niekada nebandykite taisyti arba ardyti kopijuoklio arba jo dalių, nes tai kelia gaisro
arba elektros smūgio pavojų, be to, taip galima sugadinti lazerinį įrenginį.
Prasiskverbęs lazerio spindulys gali apakinti.
Jeigu įrenginys labai įkaista, iš jo skverbiasi dūmai, juntamas neįprastas kvapas arba
pastebima kitokių neįprastų dalykų, gresia gaisro arba elektros smūgio pavojus.
Nedelsdami išjunkite () maitinimo jungiklį, iš lizdo ištraukite kištuką ir kreipkitės į
techninės priežiūros atstovą.
Jeigu į kopijuoklį pateko objektų, kurie gali jį sugadinti (sąvaržėlių, vandens, kitokių
skysčių ir pan.), nedelsdami išjunkite () maitinimo jungiklį. Po to iš elektros lizdo
būtinai ištraukite laidą, kad išvengtumėte gaisro arba elektros smūgio pavojaus.
Paskui kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.
Nemėginkite ištraukti elektros laido arba jį įkišti šlapiomis rankomis – elektros smūgio
pavojus.
Visada dėl techninės priežiūros arba vidinių dalių remonto kreipkitės į techninės
priežiūros atstovą.
Dėmesio
Traukdami kištuką iš lizdo, niekada netempkite už elektros laido. Traukiamas laidas
gali trūkti; dėl to gali prasidėti gaisras arba galima gauti elektros smūgį. (Traukdami iš
lizdo elektros laidą, visada laikykite už kištuko)
Prieš perkeldami kopijuoklį, visada iš elektros lizdo ištraukite kištuką. Jeigu elektros
laidas sugadintas, kyla gaisro arba elektros smūgio pavojus.
Jei įrenginys nebus naudojamas trumpą laiką (per naktį ar pan.), išjunkite maitinimą
(). Jei įrenginio nenaudosite ilgai (išvykstate atostogų ar pan.), saugumo
sumetimais iš lizdo ištraukite kištuką.
Keldami arba pernešdami įrenginį, laikykite tik už nurodytų vietų.
Prieš valydami kopijuoklį, saugumo tikslais visuomet iš elektros lizdo ištraukite
kištuką.
Jeigu kopijuoklyje prisikaupia dulkių, kyla gaisro arba kiti pavojai. Todėl dėl vidinių
dalių valymo rekomenduojama pasitarti su techninės priežiūros atstovu. Valymas
ypač veiksmingas, kai atliekama prieš sezonus, kuriems būdingas didelis
drėgnumas. Dėl įrenginio vidinių dalių valymo kainos pasitarkite su techninės
priežiūros atstovu.
Kitos atsargumo priemonės
Nedėkite ant įrenginio sunkių daiktų ir kitaip jo negadinkite.
Kopijuodami nemėginkite atidaryti priekinio gaubto, neišjunkite maitinimo jungiklio ir netraukite iš
lizdo elektros kištuko.
Norėdami kopijuoklį perkelti arba pernešti, kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.
Nelieskite elektrinių dalių, pavyzdžiui, jungčių arba plokščių. Jas gali sugadinti statinis elektros
krūvis.
Nebandykite atlikti operacijų, kurios nepaaiškintos šiame vadove.
vii
Dėmesio: Naudojantis vadove nenurodytais valdymo arba reguliavimo prietaisais arba atliekant
nenurodytas procedūras, galimas kenksmingas radiacijos poveikis.
Tiesiogiai nežiūrėkite į nuskaitymo lempos skleidžiamą šviesą. Gali pradėti skaudėti akis arba
galite pajusti akių nuovargį.
Įspėjimai dėl eksploatacinių medžiagų
Dėmesio
Nebandykite deginti spausdinimo miltelių kasetės arba panaudotų miltelių talpyklos.
Pavojingos kibirkštys gali nudeginti.
Spausdinimo miltelių kasetes ir panaudotų miltelių talpyklas laikykite vaikams
nepasiekiamose vietose.
Jeigu iš spausdinimo miltelių kasetės arba panaudotų miltelių talpyklos išbyra
miltelių, stenkitės jų neįkvėpti ir nenuryti, saugokitės, kad nepatektų į akis ir ant odos.
•
Jeigu netyčia įkvėpėte spausdinimo miltelių, išeikite į gryną orą ir rūpestingai
praskalaukite gerklę dideliu kiekiu vandens. Jeigu atsiras kosulys, kreipkitės į
gydytoją.
•
Jeigu netyčia nurijote spausdinimo miltelių, praskalaukite burną vandeniu ir išgerkite 1–2
puodelius vandens, kad praskiestumėte skrandžio turinį. Jei būtina, kreipkitės į gydytoją.
•
Jeigu spausdinimo miltelių netyčia pateko į akis, rūpestingai praskalaukite jas vandeniu.
Jeigu perštėjimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.
•
Jeigu spausdinimo miltelių netyčia pateko ant odos, nuplaukite ją vandeniu ir muilu.
NEBANDYKITE jėga atidaryti arba naikinti miltelių kasetės arba panaudotų miltelių
talpyklos.
Kitos atsargumo priemonės
Panaudotas spausdinimo miltelių kasetes ir panaudotų miltelių talpyklas VISUOMET utilizuokite
pagal federalinius, valstijos ir vietinius reglamentus bei taisykles.
Visas eksploatacines medžiagas laikykite vėsioje, tamsioje vietoje.
Jei įrenginys ilgesnį laiką nebus naudojamas, išimkite popierių iš kasetės ir daugiafunkcio dėklo
ir sandariai uždarykite originalioje pakuotėje.
viii
SAFETY OF LASER BEAM
1. Safety of laser beam
This machine has been certified by the manufacturer to Class 1 level under the radiation
performance standards established by the U.S.DHHS (Department of Health and Human
Services) in 1968. This indicates that the product is safe to use during normal operation and
maintenance. The laser optical system, enclosed in a protective housing and sealed within the
external covers, never permits the laser beam to escape.
2. The CDRH Act
A laser-product-related act was implemented on Aug. 2, 1976, by the Center for Devices and
Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration (FDA). This act prohibits
the sale of laser products in the U.S. without certification, and applies to laser products
manufactured after Aug. 1, 1976. The label shown below indicates compliance with the CDRH
regulations and must be attached to laser products marketed in the United States. On this
machine, the label is on the right.
3. Optical unit
When checking the optical unit, avoid direct exposure to the laser beam, which is invisible.
Shown at below is the label located on the cover of the optical unit.
4. Maintenance
For safety of the service personnel, follow the maintenance instructions in the other section of
this manual.
55. Safety switch
The power to the laser unit is cut off when the front cover is opened.
Saugos nurodymai dėl maitinimo išjungimo
Dėmesio:Elektros kištukas yra pagrindinis izoliacinis įtaisas! Kiti įrenginio jungikliai yra tik
funkciniai, netinkantys įrenginiui išjungti iš maitinimo šaltinio.
VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem
Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im
Gerät zu unterbrechen.
ix
ATITIKTIES DEKLARACIJA
PAGAL
2004/108/EB, 2006/95/EEB, 93/68/EEB ir 1999/5/EBB
Atsakingai pareiškiame, kad šis gaminys, su kuriuo
susijusi ši deklaracija, atitinka nurodytas specifikacijas.
EN55024
EN55022 klasė B
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN60950-1
EN60825-1
EN300 330-1
EN300 330-2
x
Sutartinis žymėjimas šiame vadove
Priklausomai nuo aprašymo, šiame vadove naudojamas toliau pateiktas sutartinis žymėjimas.
Sutartinis žymėjimas
Pavyzdys
(Paryškinimas)
Nurodo valdymo pulto mygtukus
arba kompiuterio ekraną.
Paspauskite [GERAI].
Kursyvas
Rodo pranešimą, pateikiamą pulte.
Rodoma PARENGTAS KOPIJ..
Naudojama raktiniam žodžiui, frazei
arba nuorodai į papildomą
informaciją pabrėžti.
Daugiau informacijos pateikta prie užmigimo
ir automatinio užmigimo funkcijų 3–5
puslapiuose.
Pastaba
Nurodo papildomą informaciją arba
veiksmus.
PASTABA:
Svarbu
Nurodo punktus, kurie yra būtini
arba draudžiami siekiant išvengti
problemų.
SVARBU:
Nurodo, ko reikia paisyti, kad būtų
išvengta sužalojimų arba
mechaninio gedimo, ir kaip su tuo
tvarkytis.
DĖMESIO:
Dėmesio
xi
Aprašymas
Originalų ir popieriaus dydžiai
Šiame skyriuje paaiškintas vadove kalbant apie originalų arba popieriaus dydžius naudojamas
žymėjimas.
A4, B5 ir „Letter“ formato popierius gali būti naudojams ir vertikaliai, ir horizontaliai, tad tokiu
atveju, siekiant nurodyti originalo / popieriaus padėtį, horizontali kryptis žymima papildoma raide
R.
Dėjimo kryptis
Vertikali kryptis
Originalas
Nurodytas dydis*
A4, B5, A5, B6, A6,
16K, „Letter“,
„Statement“
Popierius
Originalams / popieriui A matmuo yra ilgesnis nei B.
Horizontali kryptis
Originalas
A4-R, B5-R, A5-R,
B6-R, A6-R, 16K-R,
„Letter-R“,
„Statement-R“
Popierius
Originalams / popieriui A matmuo yra trumpesnis nei B.
* Galimas naudoti originalo / popieriaus dydis priklauso nuo funkcijų ir dėklo. Daugiau
informacijos rasite funkcijų arba dėklų puslapiuose.
xii
Contents
Contents
Energijos taupymo valdymo funkcija
SVARBU! PERSKAITYKITE PIRMIAUSIA.
SAFETY OF LASER BEAM
Saugos nurodymai dėl maitinimo išjungimo
-i
-iv
-ix
-ix
Detalių pavadinimai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Pagrindinis blokas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Valdymo pultas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
Pranešimų ekranas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
Sistemos meniu (režimas, įjungiamas pasibaigus įšilimui arba paspaudus „Reset“
mygtuką) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
Automatinio trynimo funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
Naudotojo nustatomi formatai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
Automatinio kasetės perjungimo funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7
Parengimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Popieriaus įdėjimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Atvirukų ir vokų dėjimas į daugiafunkcį dėklą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Daugiafunkcio dėklo dydžiai ir popieriaus tipai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Specialių popieriaus tipų pasirinkimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Dokumentų originalų įdėjimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Originalų įdėjimas į dokumentų procesorių . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Maitinimo įjungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Vartotojo sąsajos kalba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Pagrindinės operacijos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Pagrindinė kopijavimo tvarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Kopijavimas keičiant mastelį . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Dvipusis kopijavimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Dvipusės kopijos kitos pusės pavertimo nustatymas . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Padalytasis kopijavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
Surikiuotasis kopijavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8
Kombinuotasis kopijavimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9
Įterptinis kopijavimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-13
Energijos taupymo režimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-13
Automatinis užmigimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-13
Užduočių apskaita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Užduočių apskaitos apžvalga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Užduočių apskaitos naudojimo tvarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Skyriaus ID kodo registracija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Skyrių ID kodų trynimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Užduočių apskaitos skaičiaus trynimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Užduočių apskaitos sąrašo spausdinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Kaip nustatyti užduočių apskaitą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
Kopijavimas esant įjungtai užduočių apskaitai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
Pasirenkamoji įranga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Pasirenkamoji įranga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Dokumentų procesorius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Popieriaus tiektuvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Dvipusio kopijavimo blokas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Raktų skaitiklis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
OPERATION GUIDE
xiii
Contents
Spausdintuvo komplektas / Spausdintuvo serveris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
Papildoma atmintis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
Priežiūra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Įrenginio valymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Spausdinimo miltelių kasetės ir panaudotų miltelių talpyklos keitimas . . . . 6-4
Gedimų lokalizavimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1
Jei atsiranda gedimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1
Reakcija į klaidų pranešimus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-4
Popieriaus strigčių šalinimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-7
Priedas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appendix-1
Specifikacijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appendix-1
Sistemos meniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appendix-4
Sistemos meniu valdymo procedūros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appendix-10
OPERATION GUIDE
xiv
1
Detalių pavadinimai
Pagrindinis blokas
1
2
3
8
9
10
7
6
5
4
1
Dokumento originalo dangtis – šį dangtį atidarykite / uždarykite dėdami ant eksponavimo
stiklo dokumento originalą.
2
Išvesties dėklas – šiame dėkle laikomos padarytos kopijos ar spaudiniai. Išvesties dėklo talpa
yra 250 standartinio popieriaus lapų (80 g/m²).
3
Valdymo pultas – pagrindinio bloko veiksmus atlikite čia.
4
Kasetė–šios kasetės talpa yra 300 standartinio popieriaus lapų (80 g/m²).
5
Popieriaus lapo pločio kreiptuvas – šiuo kreiptuvu reguliuokite popieriaus pločio valdiklius,
kad jie atitiktų į kasetę dedamo popieriaus plotį.
6
Popieriaus lapo ilgio kreiptuvas – šiuo kreiptuvu reguliuokite popieriaus ilgio valdiklį, kad jis
atitiktų į kasetę dedamo popieriaus ilgį.
7
Kairiojo gaubto rankena – patraukite šią rankeną, kad atidarytumėte kairįjį gaubtą.
8
Daugiafunkcis dėklas – jei naudojate nedidelio formato arba specialų popierių, jį dėkite čia.
9
Daugiafunkcio dėklo plėstuvas – ištraukite jį, kai dedate A4R formato arba didesnį popierių.
10 Lapo pločio kreiptuvas –sureguliuokite jį, kad atitiktų į daugiafunkcį dėklą ketinamo dėti
popieriaus plotį.
1-1
Detalių pavadinimai
11
15
12
16
14
13
17
18
11 Eksponavimo stiklas – čia dėkite dokumento originalą kopijuoti. Įsitikinkite, kad originalas
nukreiptas žemyn ir sulygiuotas su galiniu kairiuoju eksponavimo stiklo kampu.
12 Originalo dydžio liniuotė –dokumento originalą ant eksponavimo stiklo dėkite pagal šias
liniuotes.
13
Kairysis gaubtas –jei įrenginyje yra popieriaus strigtis, atidarykite šį gaubtą.
14
Panaudotų spausdinimo miltelių talpykla
15 Spausdinimo miltelių kasetės atlaisvinimo svirtis – šią svirtį valdykite keisdami
spausdinimo miltelių kasetę.
16 Spausdinimo miltelių kasetė
17 Valymo velenas –šį veleną ištraukite ir įkiškite atgal pakeitę spausdinimo miltelių kasetę arba
kai tampa nešvarus vaizdas.
18 Priekinis gaubtas – atidarykite šį gaubtą keisdami spausdinimo miltelių kasetę, panaudotų
spausdinimo miltelių talpyklą arba valydami įrenginį.
1-2
Detalių pavadinimai
21
21
19
20
19 Maitinimo jungiklis –prieš naudodami įrenginį įjunkite ( | ) šį jungiklį.
20 Maitinimo jungiklio dangtelis – norėdami valdyti maitinimo jungiklį, atidarykite šį dangtelį.
21 Rankenos – kai norite nešti įrenginį, paimkite jį už keturių įdubimų kairėje ir dešinėje.
1-3
Detalių pavadinimai
Valdymo pultas
36
37
33
34
30
31
28 27
24
26 25 23
11
18
17
14
9
7
6
4
3
2
1
35
32
29
20 19
22 21
1
Mygtukas „Start“ (indikatorius)
2
Mygtukas „Stop/Clear“
3
Mygtukas „Reset“
4
Mygtukas „Energy Saver“
5
Skaitmenų mygtukai
6
Mygtukas „Interrupt“
7
Mygtukas „Logout“
8
Mygtukas
9
Mygtukas
13 16
15
12
8
5
10
10 Mygtukas OK
11 Mygtukas „Auto%100%“
12 Popieriaus tiekimo indikatorius
13 Mygtukas „Paper Selection“
14 Popieriaus tiekimo lygio indikatorius
15 Popieriaus tiekimo sutrikimo indikatorius
16 MP indikatorius
17 Kopijų skaičiaus / mastelio ekranas
18 Pranešimų ekranas
19 Mygtukas „Original Size“
20 Mygtukas „EcoPrint“
21 Mygtukas „Auto Density“
22 Mygtukas „Density Adjustment“ / tankio ekranas
23 Indikatorius „Attention“
24 Indikatorius „Error“
25 Indikatorius „Add Toner“
26 Indikatorius „Maintenance“
27 Vaizdo kokybės pasirinkimo mygtukas
1-4
Detalių pavadinimai
28 Mygtukas „Print“ (indikatorius)
Jei sumontuotas pasirenkamasis spausdintuvo komplektas, spauskite šį jungiklį, kad
perjungtumėte pranešimų ekraną iš kopijuoklio režimo į spausdintuvo režimą.
29 Mygtukas „2-sided“
30 Mygtukas „Mixed Original Size“
31 Mygtukas „Combine“
32 Mygtukas „Split“
33 Mygtukas „Program“
34 Mygtukas „Border Erase“
35 Mygtukas „Media Type“
36 Mygtukas „Collate“
37 Mygtukas „Margin“
1-5
Detalių pavadinimai
Pranešimų ekranas
Valdymo pulto pranešimų ekrane rodoma:
•
Būsenos informacija, toliau išvardyti pranešimai, rodomi įprasto darbo metu.
•
Klaidų kodai, kai reikalingas operatoriaus įsikišimas, žr. skyrių „Gedimų lokalizavimas“.
Būsenos informacija
Pranešimas
Paaiškinimas
AUTOM. TEST.
Įsijungęs kopijuoklis atlieka savitikrą.
PRAŠOME PALAUKTI.
Kopijuoklis šyla ir dar nėra pasirengęs darbui.
Kai kopijuoklis įjungiamas pirmą kartą, šis pranešimas rodomas apytiksliai 20 sekundžių.
PARENGTAS KOPIJ.
Įrenginys parengtas kopijuoti.
Klaidų kodai
Žr. skyrių „Gedimų lokalizavimas“.
Sistemos meniu (režimas, įjungiamas pasibaigus įšilimui arba paspaudus „Reset“
mygtuką)
Kopijuoklis gamykloje nustatytas, kad automatiškai pasirinktų didinimo koeficientą 1:1 tokio pat
dydžio popieriui kaip originalas (automatiniu režimu), kai kopijų skaičius yra 1 ir vaizdo kokybė
.
PASTABA
Numatytuosius parametrus galima keisti sistemos meniu.
Tuo atveju, kai yra papildoma kasetė, sistemos meniu pasirinkta kasetė gali būti pakeista. (Žr.
priedą)
Gali būti pakeistas sistemos meniu pasirinktas vaizdo kokybės režimas. (Žr. priedą)
Kopijos tankio numatytasis parametras gali būti pakeistas į AUTOMATINIS. (Žr. priedą)
Automatinio trynimo funkcija
Kai kopija padaryta ir praėjo nustatytas intervalas (10–270 sekundžių), kopijuoklis automatiškai grįš
į būseną, kuri buvo iš karto po įšilimo. (Tačiau kopijos tankio režimas ir vaizdo kokybė į pradinę
būseną negrįš). Jei nebuvo aktyvinta automatinio trynimo funkcija, kopijos gali būti pakartotinai
daromos tuo pačiu kopijavimo režimu, esant tiems patiems kopijų skaičiaus, tankio ir kitiems
nustatymams.
PASTABA
Žiūrėkite priedą. Daugiau informacijos apie laiko iki automatinio trynimo funkcijos įsijungimo keitimą
rasite priede.
Naudotojo nustatomi formatai
Valdymo pulte neparodyti popieriaus ir originalų dydžiai gali būti įrašyti kaip naudotojo nustatyti
formatai. (Žr. priedą.)
1-6
Detalių pavadinimai
Automatinio kasetės perjungimo funkcija
Jei yra kelios kasetės su tokio pat formato popieriumi ir vienoje iš jų bekopijuojant baigiasi popierius,
automatinio kasetės perjungimo funkcija nustatys, kad popierius būtų tiekiamas iš kasetės, kuri
nėra tuščia.
PASTABA
Kad būtų galima tai atlikti, reikalinga papildoma kasetė.
Jei nereikalinga, automatinio kasetės perjungimo funkcija gali būti išjungta. (Žr. priedą)
Popierius turi būti išdėstytas ta pačia kryptimi.
1-7
2
Parengimas
Popieriaus įdėjimas
Popierių į kopijuoklį galima įdėti naudojantis kasete arba universaliuoju dėklu. Pastaba apie
popieriaus įdėjimą
Atidarę naują pakuotę, pasklaidykite popieriaus lapus,
kad prieš dedant į kasetę arba daugiafunkcį dėklą jie
nebūtų sukibę.
Įdėkite popierių į kasetę ta puse, kuri buvo nukreipta į
viršutinę pakuotės pusę.
Svarbu!
•
Jei naudojate popierių, ant kurio buvo kopijuota anksčiau, patikrinkite, ar nėra segtukų ir
sąvaržėlių. Jos gali sugadinti įrenginį arba suprastinti vaizdo kokybę.
•
Prieš dėdami popierių išlyginkite visas raukšles ir bangas. Jeigu jų neišlyginsite, popierius gali
užstrigti.
•
Laikant iš pakuotės išimtą popierių aukštoje
temperatūroje ir didelėje drėgmėje gali atsirasti
problemų dėl per didelės aplinkos drėgmės. Įdėję
popierių į kasetę likusį popierių laikykite sandariai
uždarytą popieriui skirtoje pakuotėje. Be to, jei
daugiafunkciame dėkle lieka popieriaus, jį laikykite
sandariai uždarytą popieriui skirtoje pakuotėje. Jei
kopijuoklio ilgesnį laiką nenaudosite, išimkite
popierių iš kasetės ir sandariai uždarykite popieriui
skirtoje pakuotėje, kad būtų išvengta drėgmės
poveikio.
Popieriaus įdėjimas į kasetę
Į kasetę gali būti dedamas standartinis, perdirbtas ir spalvotas popierius. Galima dėti iki 300 lapų
standartinio popieriaus (80 g/m²) arba 100 lapų storo popieriaus (nuo 90 iki 105 g/m²).
Galimi popieriaus formatai: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, „Folio“, 11 × 17 colių („Ledger“),
8 1/2 × 14 colių („Legal“), 11 × 8 1/2 colio, 8 1/2 × 11 colių („Letter“), 5 1/2 × 8 1/2 colio („Statement“),
8 1/2 × 13 colių („Oficio II“), 8K ir 16K.
Pastaba
Popierių į kasetę dėkite puse, ant kurios bus spausdinama, į viršų.
2-1
Parengimas
1
Pastaba
Kasetę iki galo ištraukite savęs link.
Vienu metu netraukite keleto kasečių.
2
Nuspauskite kasetės pagrindo plokštę, kad kasetė
būtų patikimai įtvirtinta.
3
Suimkite popieriaus lapo pločio kreiptuvą ir nustatykite
pločio valdiklius reikiamam popieriaus dydžiui.
Svarbu!
Įsitikinkite, kad pločio valdikliai prisispaudę prie popieriaus. Jei tarp valdiklių ir popieriaus yra tarpas,
juos nustatykite iš naujo.
Pastaba
Popieriaus formatai sužymėti kasetėje.
4
Suimkite popieriaus lapo ilgio kreiptuvą ir nustatykite
ilgio valdiklį reikiamam popieriaus dydžiui.
2-2
Parengimas
Svarbu!
Pastaba
5
Svarbu!
•
Įsitikinkite, kad ilgio valdiklis prisispaudęs prie
popieriaus. Jei tarp valdiklio ir popieriaus yra
tarpas, jį nustatykite iš naujo.
•
Jei dedate 11 x 17 colių („Ledger“) popierių,
popieriaus lapo ilgio valdiklį iki galo pastumkite į
dešinę pusę ir nuspauskite, kaip parodyta
paveikslėlyje.
Popieriaus formatai sužymėti kasetėje.
Dėkite popierių nuo viršutinės dalies.
•
Stenkitės nesulankstyti ir nesuglamžyti į kasetę
dedamo popieriaus. Dėl popieriaus raukšlių
galimas popieriaus tiekimo sutrikimas.
•
Ant popieriaus lapo pločio valdiklio yra didžiausio
popieriaus kiekio indikatorius A. Įsitikinkite, kad
popieriaus pridėta ne daugiau nei didžiausio
leidžiamo kiekio riba.
•
Popierių į kasetę dėkite ta puse, kuri buvo
nukreipta į viršutinę pakuotės pusę.
•
Prieš dėdami popierių visada nustatykite
popieriaus lapo pločio ir ilgio valdiklius. Kitaip popieriaus lapas gali nukrypti į šoną arba
užstrigti.
•
Jei tarp popieriaus lapo ilgio ir pločio valdiklių ir popieriaus yra tarpas, pranešimų ekrane gali
būti rodomas kitas popieriaus dydis.
•
Jei popierius susiraukšlėjo nuo drėgmės ir nebegali būti tiekiamas, nustatykite jį taip, kad
raukšlėtoji pusė būtų nukreipta ilgio valdiklio link.
6
Įkiškite pridėtą informacinį popieriaus lapelį taip, kad
kasetėje esančio popieriaus dydį galima būtų sužinoti
pažvelgus į priekinę kasetės dalį.
7
Atsargiai įstumkite kasetę.
Svarbu!
A
Jeigu kopijuoklis ilgesnį laiką nebus naudojamas, išimkite popierių iš kasetės, sudėkite į saugojimo
pakuotę ir sandariai uždarykite, kad būtų apsaugotas nuo drėgmės.
2-3
Parengimas
Kasetės dydžio nustatymas
Kad sutaptų kasetės ir į ją įdėto popieriaus dydžiai, valdymo pulte nustatykite, kad būtų aptinkamas
dydis. Kopijuoklis prieš išsiuntimą iš gamyklos buvo nustatytas, kad aptiktų colius (colinė matų
sistema) arba centimetrus (A–B stulpeliai) (metrinė matų sistema).
1
Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite „Paper Selection“ mygtuką.
Pasirodys sistemos meniu.
2
Pastaba
Kelis kartus spauskite
arba
, kol pasirodys 19. 1
KASET. DYDIS, tuomet paspauskite OK mygtuką.
SISTEMOS MENIU:
19. 1 KASET. DYDIS
Kai nustatomas papildomos kasetės dydis (nuo 2 iki 4), rodoma 20. 2 KASET. DYDIS, 21. 3
KASET. DYDIS ir 22. 4 KASET. DYDIS.
arba
3
Paspauskite
8K arba 16K.
4
Paspauskite OK mygtuką.
, kad pasirinktumėte AUT. NUST. MM, AUT. (COLIAIS), OFICIO 2,
Ekranas sumirksės ir prasidės kopijavimas.
Popieriaus įdėjimas į daugiafunkcį dėklą
Be standartinio ir perdirbto popieriaus, galima naudoti specialų popierių. Įsitikinkite, kad specialus
popierius įdėtas į daugiafunkcį dėklą.
Galima įdėti iki 100 lapų standartinio (80 g/m²) popieriaus (25 lapų A3, B4, „Folio“, 11 × 17 colių
(„Ledger“), 8 1/2 × 14 colių („Legal“), 8 1/2 × 13 colių („Oficio II“) arba 8K). Galimi popieriaus formatai:
nuo „Ledger R“ iki „Statement“, nuo A3 iki B6R, A6R, „Oficio 2“, kortelės, „Folio R“, 8K, 16K, 16KR,
„Executive“, ISO B5, vokas #10, vokas #9, „Monarch“, vokas #6.75, vokas C5, vokas C4, vokas DL,
„OuhukuHagaki“, „Youkei 2gou“ ir „Youkei 4gou“.
Svarbu!
1
•
Spalvotas popierius: 100 lapų
•
„Hagaki“: 15 lapų
•
Kalkinis popierius ir storas popierius (nuo 45 iki 160 g/m²): nuo 5 iki 100 lapų (priklauso nuo
popieriaus storio ir formato)
•
Vokas DL, vokas C5, vokas #10 („Commercial“ #10), „Monarch“, „Youkei 4“, „Youkei 2“: 5 lapai.
Atidarykite daugiafunkcį dėklą.
2-4
Parengimas
Pastaba
Ištraukite daugiafunkcio dėklo plėstuvą, kad dėklas
atitiktų popieriaus dydį.
2
Sureguliuokite slankiklius iki įdėtino popieriaus pločio.
3
Įdėkite popierių tarp kreiptuvų ir stumkite, kol sustos.
Svarbu!
Pastaba
•
Prieš naudodami susilanksčiusius atvirukus ir kitokį storą popierių visuomet išlyginkite. Dėl
blogos kokybės popierius gali būti netiekiamas.
•
Popierių į daugiafunkcį dėklą dėkite ta puse, kuri buvo nukreipta į apatinę pakuotės pusę. Jei
priekinė popieriaus dalis atlenkta atgal, prieš dėdami ištiesinkite.
•
Patikrinkite, ar popierius nesuglamžytas ir pan. Dėl popieriaus raukšlių galimas popieriaus
tiekimo sutrikimas.
•
Įsitikinkite, kad kreiptuvas yra prispaustas prie popieriaus krašto. Jei ne, sureguliuokite
kreiptuvą taip, kad jis liestų popierių.
Popierių į daugiafunkcį dėklą dėkite puse, ant kurios bus spausdinama, į apačią.
2-5
Parengimas
Atvirukų ir vokų dėjimas į daugiafunkcį dėklą
1
Dėdami atviruką arba voką atidarykite popieriaus
stabdiklį taip, kaip parodyta paveikslėlyje.
Jei vokai horizontalioje padėtyje, atvartus užlenkite.
Kiškite voką gilyn pagal pločio valdiklius,
spausdinamąją pusę laikydami nukreiptą žemyn, o
briauną su atvartu – nukreiptą į save.
Jei vokai vertikalioje padėtyje, atvartus užlenkite.
Kiškite voką gilyn pagal pločio valdiklius,
spausdinamąją pusę laikydami nukreiptą žemyn, o
briauną su atvartu – nukreiptą į angą.
Galite įdėti iki penkių vokų.
Užlenkite atvartą.
Svarbu!
Vokų įdėjimas (padėtis ir nukreipimas) skiriasi, priklausomai nuo voko tipo. Įsitikinkite, kad juos
dedate tinkamai, kitaip informacija gali būti atspausdinta ne ant tos pusės ar ne ta kryptimi.
Daugiafunkcio dėklo dydžiai ir popieriaus tipai
Sureguliuokite popierių daugiafunkciame dėkle ir įrašykite popieriaus dydį naudodamiesi valdymo
pultu.
Dydžio pasirinkimas iš standartinių reikšmių
1
Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite „Paper Selection“ mygtuką.
2
Pasirodys sistemos meniu.
Kelis kartus paspauskite
arba
, kol pasirodys 23. MP
TIEK. KON., tuomet paspauskite OK mygtuką.
Jei pasirenkama KITI STANDARTAI arba NUSTAT. DYD., tęskite,
kaip nurodyta sk. „Kitų standartų įvedimas“ 2–9 p. arba
„Naudotojo nustatomas dydis“ 2–9 p.
SISTEMOS MENIU:
23. MP TIEK. KON.
2-6
Parengimas
Svarbu!
Dėdami popierių į daugiafunkcio dėklo ## R
vadovaukitės iliustracija.
3
Paspauskite
arba
, kad pasirinktumėte popieriaus dydį, tuomet – OK mygtuką.
4
Paspauskite
arba
, kad pasirinktumėte popieriaus tipą, tuomet – OK mygtuką.
Ekranas sumirksės ir kopijuoklis vėl rodys sistemos meniu.
5
Paspauskite
arba
, kad pasirinktumėte 00. PARAM. NUST., tuomet – OK mygtuką.
Ekranas sumirksės ir prasidės kopijavimas.
Dydžio pasirinkimas iš kitų standartinių reikšmių
1
Pasirinkite KITI STANDARTAI. (Vadovaukitės 2–7 puslapiuose pateiktomis dydžio pasirinkimo iš
standartinių dydžių instrukcijomis) ir paspauskite OK mygtuką.)
2
Paspauskite
arba
, kad pasirinktumėte popieriaus dydį, tuomet –OK mygtuką.
Rodomi popieriaus dydžiai pateikti žemiau.
Specifikacijos coliais:
A3 R, A4 R, A4, A5 R, A6 R, B4 R, B5 R, B5, B6 R, „Folio R“, „Oficio 2“, „Executive“, ISO B5, vokas
#10, vokas #9, „Monarch“, vokas #6.75, vokas C5, vokas C4, vokas DL, „Hagaki“, „OufukuHagaki“,
„Youkei 2gou“, „Youkei 4gou“, 8k R, 16k R, 16k
Specifikacijos metrine sistema:
A6 R, B5, B6 R, „Ledger R“, „Legal R“, „Letter R“, „Letter“, „Statement R“, „Oficio 2“, „Executive“,
ISO B5, vokas #10, vokas #9, „Monarch“, vokas #6.75, vokas C5, vokas C4, vokas DL, „Hagaki“,
„OufukuHagaki“, „Youkei 2gou“, „Youkei 4gou“, 8k R, 16k R, 16k
3
Pereikite prie 4 punkto „Dydžio pasirinkimas iš standartinių reikšmių“ 2–7 p..
Naudotojo nustatomas dydis
1
Pasirinkite „Customized Size“. (Vadovaukitės 2–7 puslapiuose pateiktomis dydžio pasirinkimo
iš standartinių dydžių instrukcijomis) ir paspauskite OK mygtuką.)
2
Paspauskite
arba
ir įveskite ilgį. nuo 3,88 iki 11,63
(colio) / nuo 98 iki 297 (mm): intervalas, pagal kurį galima atlikti
nustatymą. Paspauskite OK mygtuką.
NESTAND. DYDIS I
297 mm
3
Paspauskite
arba
to ir įveskite plotį. nuo 5,88 iki 17,00
(colių) / nuo 148 iki 432 (mm): intervalas, pagal kurį galima
atlikti nustatymą. Paspauskite OK mygtuką.
NESTAND. DYDIS P
148 mm
4
Pereikite prie 4 punkto „Dydžio pasirinkimas iš standartinių reikšmių“ 2–7 p..
2-7
Parengimas
Specialių popieriaus tipų pasirinkimas
Kai kopijuojate ant specialių rūšių popieriaus, pavyzdžiui, storo (1) ir veleninio (2), pasirinkite
popieriaus tipą. Kai pasirenkamas popieriaus tipas, kopijuoklis pakeis nustatytą temperatūrą, kad ji
tiktų popieriui.
1
Paspauskite „Media Type“ ir pasirinkite popieriaus tipą.
Užsidegs pasirinkto popieriaus tipo indikatorius.
2
Pradėkite kopijuoti.
Kai pasirenkamas popieriaus tipas, sumažėja kopijavimo greitis.
Dokumentų originalų įdėjimas
Originalus, kuriuos kopijuosite arba siųsite, įdėkite pagal žemiau pateiktas instrukcijas.
Originalų dėjimas ant eksponavimo stiklo
Ant eksponavimo stiklo galite dėti ne tik paprastus lapus, bet ir knygas ar žurnalus. Be to, jei norite
kopijuoti originalą, kurio negalima įdėti į dokumentų procesorių, atidarykite dokumentų procesorių ir
uždėkite originalą tiesiai ant eksponavimo stiklo.
1
Pastaba
2
Atidarykite originalo dangtį.
Jei sumontuotas pasirenkamasis dokumentų procesorius, jį atidarykite. Prieš atidarydami
dokumentų procesorių įsitikinkite, kad ant originalų stalo arba originalų išmetimo stalo originalų
nėra. Ant originalų stalo arba ant originalų išmetimo stalo palikti originalai atidarius dokumentų
procesorių gali nukristi.
Jei originalo storis yra 40 mm ir didesnis, dokumentų procesorių laikykite atidarytą.
Uždėkite originalą. Padėkite originalą norima skenuoti
puse žemyn ir galinį kairįjį kraštą prispauskite prie
originalo liniuotės.
3
Uždarykite originalo dangtį.
Svarbu!
Uždarydami nespauskite originalo dangčio jėga. Per smarkiai spausdami galite sulaužyti
eksponavimo stiklą.
Pastaba
Kopijuojant atverčiamus originalus ties kraštais ir viduriu gali atsirasti šešėlių.
Dëmesio
Nepalikite dokumento procesoriaus atviro, nes galite susižaloti.
2-8
Parengimas
Originalų įdėjimas į dokumentų procesorių
Pasirenkamasis dokumentų procesorius automatiškai skenuoja kiekvieną originalų lapą.
Nuskenuojamos abi dvipusių originalų pusės.
Dokumentų procesoriui tinkami originalai
Dokumentų procesorius gali apdoroti toliau nurodytus originalų tipus.
•
TIk lapai
•
Popieriaus svoris
Vienpusiai originalai: 45 g/m²–160 g/m²
Dvipusiai originalai: 50 g/m²–120 g/m²
•
Dydžiai: nuo A3 iki A5R, „Folio“, nuo 11 × 17 colių („Ledger“) iki 5 1/2 × 8 1/2colių („Statement“)
•
Originalų skaičius: 50 lapų (nuo 50 g/m² iki 80 g/m²) (30 lapų automatinio pasirinkimo režime)
Dokumentų procesoriaus neapdorojami originalai
Nenaudokite dokumentų procesoriaus toliau nurodytų tipų originalams apdoroti.
•
Minkšti originalai, pavyzdžiui, vinilo lapai
•
Skaidrės, pavyzdžiui, OHP plėvelė
•
Kalkė
•
Labai slidaus paviršiaus originalai
•
Originalai su lipnia juostele arba klijais
•
Šlapi originalai
•
Dar neišdžiūvusiu klaidų taisymo skysčiu patepti originalai
•
Nestandartinės formos (nestačiakampiai) originalai
•
Originalai su iškirptomis dalimis
•
Suglamžytas popierius
•
Sulankstyti originalai (prieš dedant juos reikia ištiesinti. To nepadarius popierius gali užstrigti.)
•
Sąvaržėlėmis arba sąsagomis susegti originalai (Prieš įdėdami nuimkite sąvaržėles, ištraukite
sąsagas, ištiesinkite raukšles, sulenkimus ir bangeles. To nepadarius popierius gali užstrigti.)
Dokumentų procesoriaus detalių pavadinimai
1 Originalo stalas
3
2
1
4
2
5
2 Originalo įterpimo valdiklis
3 Kairysis gaubtas
4 Originalo išmetimo stalas
5 Išmetimo plėstuvas
6 Dokumentų procesoriaus atlaisvinimo rankena
7 Išmetimo dėklas
7
6
Kaip įdėti originalus
Prieš dėdami originalus įsitikinkite, kad ant originalų išmetimo stalo nebėra originalų. Dėl likusių
originalų gali užstrigti nauji originalai.
2-9
Parengimas
1
Pastaba
2
Svarbu!
Pločio valdiklius sureguliuokite taip, kad jie atitiktų
originalų plotį.
Prieš dėdami originalus įsitikinkite, kad ant originalų
išmetimo stalo nebėra originalų. Dėl originalų, likusių
ant išmetimo stalo, gali užstrigti kiti originalai.
Jei vienu metu dedate kelis originalus, įsitikinkite, kad
jų dydis yra vienodas. Tačiau įmanoma naudoti ir
skirtingus to paties pločio originalus (pavyzdžiui, 11 x
17 colių („Ledger“) ir 11 x 8 1/2colio arba A4 ir A3 tuo
pačiu metu automatinio pasirinkimo režime. Skaitykite
4 skyrių „Automatinio parinkimo režimas“.)
Tvarkingai sudėkite originalus ant originalų stalo
kopijuojama puse į viršų (pirmąja puse aukštyn, jei
originalas dvipusis).
Uždėkite tik tiek originalų, kad neviršytumėte originalų
įdėjimo valdiklyje esančio lygio indikatoriaus. Jei
originalų įdėsite daugiau, nei nurodyta, jie gali užstrigti.
Jei naudojate didelius originalus, pavyzdžiui, A3, B4,
11 × 17 colių („Ledger“) ir 8 1/2 × 14 colių („Legal“),
atidarykite išmetimo plėstuvą, kad originalai nenukristų
nuo įrenginio.
Kopijuojami dvipusiai originalai laikinai išmetami ant
išmetimo dėklo. Vėliau jie apverčiami. Tuo metu jų
nelieskite. Bandymas juos pašalinti gali sukelti
popieriaus strigtį
2-10
Parengimas
Maitinimo įjungimas
Norėdami įjungti įrenginį:
1
Atidarykite dešinėje pusėje esantį pagrindinio
maitinimo jungiklio dangtelį ir įjunkite pagrindinį
maitinimo jungiklį ( | ). Įrenginys pradės šilti.
2
Pasibaigus šilimui „Start“ indikatorius užsidegs žalia spalva.
Vartotojo sąsajos kalba
Galite pasirinkti pranešimų ekrano kalbą.
1
Rodyti sistemos meniu.
2
Paspauskite
arba
mygtuką ir pasirinkite 02. KALBA. Paspauskite OK mygtuką.
3
Paspauskite
arba
mygtuką, kad pasirinktumėte kalbą. Paspauskite OK.
2-11
3
Pagrindinės operacijos
Šiame skyriuje paaiškinamos tokios operacijos:
•
Pagrindinė kopijavimo tvarka
•
Kopijavimas keičiant mastelį
•
Dvipusis kopijavimas
•
Surikiuotasis kopijavimas
•
Kombinuotasis kopijavimas
•
Įterptinis kopijavimas
•
Energijos taupymo režimas
•
Automatinis užmigimas
Pagrindinė kopijavimo tvarka
1
Įjunkite maitinimo jungiklį ( | ). Pasibaigus šilimui
„Start“ indikatorius užsidegs žaliai.
2
Padėkite originalą ant eksponavimo stiklo. Originalą
padėkite taip, kad kairysis tolimasis kampas būtų prie
originalo dydžio indikatoriaus.
Pastaba
3
Kaip padedamas originalas, naudojant atskirai įsigyjamą dokumentų procesorių, aprašyta
Originalų įdėjimas į dokumentų procesorių puslapyje 2–9.
Pasirinkite popieriaus dydį. Jei pranešimų ekrane rodoma AUTOMATINIS, automatiškai
parenkamas originalo dydžio popierius.
Norėdami pakeisti popieriaus dydį paspauskite „Paper Selection“ mygtuką ir pasirinkite norimą
popieriaus šaltinį.
4
Paspauskite „Image Quality Selection“ mygtuką, kad užsidegtų vaizdo kokybės režimo indikatorius.
Žr. žemiau esančią vaizdo kokybės pasirinkimo lentelę.
3-1
Pagrindinės operacijos
Vaizdo kokybės režimas
Aprašymas
Tekstas ir fotografijos
Pasirinkite, jei norite kopijuoti originalus, kuriuose yra ir teksto,
ir nuotraukų.
Tekstas
Pasirinkite, jei norite kopijuoti originalus, kuriuose daug teksto,
pavyzdžiui, dokumentai ir kt.
Fotografijos
Pasirinkite, jei norite kopijuoti originalus su nuotraukomis.
5
Kopijavimo tankį reguliuokite arba neautomatiniu būdu (neautomatinis tankio režimas), arba
automatiniu būdu (automatinis tankio režimas), įjungę automatinio originalo kontrasto aptikimo
funkciją.
6
Skaičių klavišais nustatykite norimą kopijų skaičių (iki 999).
7
Norėdami pradėti kopijuoti spauskite „Start“ mygtuką.
8
Atspausdintos kopijos dedamos ant išvesties dėklo.
Pastaba
Išvesties dėklo talpa yra 250 standartinio popieriaus lapų (80 g/m²). Talpa priklauso nuo naudojamo
popieriaus tipo.
Dėmesio
Jei įrenginys nebus naudojamas trumpą laiką
(per naktį ar pan.), išjunkite maitinimą (). Jei
įrenginio nenaudosite ilgai (išvykstate atostogų
ar pan.), saugumo sumetimais iš lizdo
ištraukite kištuką.
3-2
Pagrindinės operacijos
Kopijavimas keičiant mastelį
Kopijuojamus vaizdus galima padidinti arba sumažinti keičiant mastelį. Galimi toliau nurodyti
mastelio keitimo režimai.
Režimas
Aprašymas
Automatinio mastelio
koeficiento pasirinkimo
režimas
Originalūs vaizdai sumažinami arba padidinami pagal pasirinktą
popieriaus formatą.
Mastelio režimas
Mastelio koeficientas 1 % dydžio žingsniais gali būti nustatytas nuo
25 % iki 400 %.
Iš anksto nustatyto mastelio Iš anksto nustatytas mastelio koeficientas gali būti naudojamas
režimas
norint sumažinti arba padidinti originalius vaizdus:
100 %, „Auto“, 400 % (maks.), 200 % (A5  A3), 141 % (A4  A3,
A5A4), 127 % („Folio“  A3), 106 % (11 × 15 colių  A3),
90 % („Folio“  A4), 75 % (11 × 15 colių  A4), 70 % (A3  A4,
A4  A5), 50 %, 25% (min.)
Pastaba
Kai didinimo koeficientas yra didenis nei 201 %, vaizdas prieš kopijuojant bus pasuktas 90° prieš
laikrodžio rodyklę.
Automatinis mastelio keitimas
Originalus vaizdas sumažinamas arba padidinamas
pagal pasirinktą popieriaus formatą.
11 × 17": 129 %
A3: 141 %
8 1/2 × 11"
A4
5 1/2 × 8 1/2": 64 %
A5: 70 %
1
Uždėkite originalą.
2
Paspauskite „Auto%/100%“ mygtuką. Pranešimų ekrane užsidegs „Auto %“.
3
Paspauskite „Paper Selection“ mygtuką, kad pasirinktumėte kopijavimo popierių. Mastelio keitimo
koeficientas rodomas pranešimų ekrane.
4
Paspauskite „Start“ mygtuką. Prasidės kopijavimas.
3-3
Pagrindinės operacijos
Neautomatinis mastelio keitimas
Mastelio koeficientas 1 % dydžio žingsniais gali būti
neautomatiniu būdu nustatytas nuo 25 iki 400 %.
25 %
400 %
1
Uždėkite originalą.
2
Paspauskite
arba
keitimo koeficientas.
3
Paspaukite OK mygtuką ir patvirtinkite mastelio keitimo koeficientą.
4
Paspauskite „Start“ mygtuką. Prasidės kopijavimas.
mygtuką. Kopjų skaičiaus („No. of Copies“) ekrane bus rodomas mastelio
Dvipusis kopijavimas
Dvipuses kopijas galima daryti iš daugybės originalų,
įskaitant dvilapį atlanką arba dvipusius originalus.
Originalas
Pastaba
Kopija
Turi būti sumontuotas pasirenkamas dvipusio kopijavimo blokas.
3-4
Pagrindinės operacijos
Galimi toliau nurodyti dvipusio kopijavimo režimai:
Režimas
Aprašymas
„1-sided->2-sided“
Ant kopijų priekio ir galo nukopijuojami vienpusiai originalai. Jei
originalų skaičius nelyginis, paskutiniosios kopijos užpakalinė pusė
paliekama tuščia.
(dvipusis kopijavimas iš
vienpusių originalų)
Originalas
Kopija
Pastaba
Vienpusio originalo kopijavimo į dvipusę kopiją režime nustatykite
toliau pateiktą parametrą.
•
Susiejimas originalų kairėje / dešinėje  Susiejimas kopijų
kairėje: Vaizdai užpakalinėse kopijų pusėse kopijuojami
nepasukant...A
•
Susiejimas originalų kairėje / dešinėje  Susiejimas kopijų
viršuje: Vaizdai užpakalinėse kopijų pusėse kopijuojant
pasukami 180 laipsnių kampu. Užbaigtas kopijas galima
sujungti ties viršumi, kad dvipusis atlankas būtų nukopijuotas
išlaikant tą pačią padėtį...B
A
ghi
def
B
ghi
ghi
abc
abc
def
abc
def
Original
„2-sided->2-sided“
(dvipusis kopijavimas iš
dvipusių originalų)
Kopija
Originalų priekinė ir užpakalinė pusės ant kopijavimo popieriaus
nukopijuojamos ta pačia tvarka.
5
5
3
3
4
4
1
1
2
2
Original
Kopija
Pastaba
Galimi naudoti popierių dydžiai yra nuo A3 iki A5R, „Folio“, 11 × 17
colių („Ledger“), 8 1/2 × 14 colių („Legal“), 8 1/2 × 11 colių („Letter“),
11 × 8 1/2 colio, 5 1/2 × 8 1/2 colio („Statement“), 8 1/2 × 13 colių
(„Oficio II“), 8K, 16K ir 16KR.
3-5
Pagrindinės operacijos
Režimas
Aprašymas
„Book->2-sided“ (dvipusis Dvigubo atvarto žurnalų, knygų ir kt. originalus galima kopijuoti ant
kopijavimas iš dvigubo atvarto abiejų pusių vieną kartą paspaudžiant „Start“ mygtuką.
originalo puslapių)
Original
Kopija
Pastaba
Galimi naudoti originalų dydžiai yra A3, B4, A4R, B5R, A5R,
11 × 17 colių („Ledger“), 8 1/2 × 11 colių („Letter“) ir 8K. Popierių
dydžiai ribojami iki 11 × 8 1/2colio ir 16K specifikacijoje coliais ir A4,
B5 ir 16K specifikacijoje metrinėje sistemoje. Popieriaus dydžiai gali
būti keičiami ir mastelis nustatomas taip, kad atitiktų popieriaus
dydį.
1
Uždėkite originalą.
2
Paspauskite „2-sided“, pasirinkite originalo tipą ir pasirinkite
užsidegtų atitinkamas ekranas.
3
Skaičių mygtukais įveskite kopijų skaičių.
4
Paspauskite „Start“ mygtuką. Prasidės originalų kopijavimas.
,
arba
, kad
Jei dokumentai buvo sudėti į pasirenkamąjį dokumentų procesorių, kopijavimas prasidės
automatiškai.
Jei originalas padėtas ant eksponavimo stiklo, pasirodys pranešimas su prašymu pakeisti originalą.
Tokiu atveju pereikite prie kito žingsnio.
5
Pakeiskite originalą ir paspauskite „Start“ mygtuką. Prasidės originalų kopijavimas.
6
Jei originalų nebelieka, spauskite „OK“ mygtuką. Prasidės kopijavimas.
Dvipusės kopijos kitos pusės pavertimo nustatymas
Žemiau pateiktoje procedūroje nurodyta, kaip pakeisti kitos dvipusės kopijos pusės pavertimo
parametrus.
1
Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite „2-sided“ mygtuką.
2
Bus rodomas dvipusių kopijų kitos pusės nuostatų sistemos meniu.
42. DVIPUS. 2-AS
SUKIMAS ĮJ.
Paspauskite
arba
, kad pasirinktumėte „SUKIMAS ?J.“, jei kitą pusę reikia paversti, arba
„SUKIMAS I?J.“, kai to daryti nereikia. Tuomet paspauskite OK mygtuką.
Ekranas sumirksės ir grįš tokia kopijuoklio būsena, kad galėsite tęsti kopijavimą.
3-6
Pagrindinės operacijos
Padalytasis kopijavimas
Knygos, laikraščiai ir kt. atversti dvilapiai originalai nukopijuojami ant atskirų popieriaus lapų.
Iš dvipusės kopijos į vienpusę kopiją
Nukopijuoja kiekvieną dvipusio originalo pusę į du
atskirus lapus. Reikalingas pasirenkamasis
dokumentų procesorius.
1
2
1
2
Originala
Kopija
Iš atverstos knygos į vienpusę kopiją
Padaro vienpusę dvipusės arba atverstos knygos
originalo kopiją.
Dvipusio kopijavimo procedūra paaiškinta žemiau.
1
2
Originala
1
Uždėkite originalą ant eksponavimo stiklo.
2
Paspauskite „Split“, pasirinkite originalo tipą ir pasirinkite
atitinkamas ekranas.
3
Paspauskite „Start“, kad pradėtumėte skenavimą.
arba
2
1
Kopija
, kad užsidegtų
Jei dokumentai buvo sudėti į pasirenkamąjį dokumentų procesorių, kopijavimas prasidės
automatiškai.
Jei originalas padėtas ant eksponavimo stiklo, pasirodys pranešimas su prašymu pakeisti originalą.
Tokiu atveju pereikite prie kito žingsnio.
4
Pakeiskite originalą ir paspauskite „Start“ mygtuką. Bus atliekamas originalų kopijavimas.
5
Baigę skenuoti visus originalus paspauskite OK mygtuką, kad pradėtumėte kopijavimą.
3-7
Pagrindinės operacijos
Surikiuotasis kopijavimas
Galima gauti surikiuotų kopijų komplektus.
!
!
!
!
Originalas
Pastaba
Kopija
Jei sumontuotas pasirenkamasis dokumentų procesorius, galite pasirinkti, ar įjungti rūšiavimo
režimą kaip numatytąjį parametrą.
1
Uždėkite originalą.
2
Paspauskite mygtuką „Collate“.
3
Įveskite kopijų skaičių ir paspauskite „Start“ mygtuką. Prasidės originalų kopijavimas.
Jei dokumentai buvo sudėti į pasirenkamąjį dokumentų procesorių, kopijavimas prasidės
automatiškai.
Jei originalas padėtas ant eksponavimo stiklo, pasirodys pranešimas su prašymu pakeisti originalą.
Tokiu atveju pereikite prie kito žingsnio.
4
Pakeiskite originalą ir paspauskite „Start“ mygtuką. Prasidės originalų kopijavimas.
5
Jei originalų nebelieka, spauskite OK mygtuką. Prasidės kopijavimas.
3-8
Pagrindinės operacijos
Kombinuotasis kopijavimas
Du arba keturi originalai sumažinami ir nukopijuojami
ant vieno lapo. Be to, kiekvieno originalo krašteliai gali
būti pažymėti vientisomis arba punktyrinėmis linijomis.
2
1
1
2
Paspauskite „Combine“ mygtuką, kad užsidegtų
arba
indikatorius.
Originalas
Pastaba
Kopija
Ir originalo, ir kopijos popieriaus dydžiai turi būti standartiniai.
Galimi toliau nurodyti kombinuotojo kopijavimo režimai.
Režimas
Aprašymas
Naudokitės šiuo režimu, kai norite į vieną lapą nukopijuoti du
originalus.
2
Du viename („2-in-1“)
1
Originalas
1
2
Kopija
Naudokitės šiuo režimu, kai norite į vieną lapą nukopijuoti keturis
originalus.
Keturi viename
(„4-in-1“)
(horizontaliai)
Keturi viename
(„4-in-1“)
(vertikaliai)
Originalas
Kopija
3-9
Pagrindinės operacijos
Du viename
Originalų ir baigtų kopijų padėtis parodyta žemiau.
Naudojant eksponavimo stiklą:
Originalas
Kopija
Originalas
Kopija
Naudojant dokumentų procesorių:
Originalas
Kopija
Originalas
Kopija
3-10
Pagrindinės operacijos
Keturi viename (horizontaliai)
Originalų ir baigtų kopijų padėtis parodyta žemiau.
Naudojant eksponavimo stiklą:
Originalas
Kopija
Originalas
Kopija
Naudojant dokumentų procesorių:
Originalas
Kopija
Originalas
Kopija
3-11
Pagrindinės operacijos
Keturi viename (vertikaliai)
Originalų ir baigtų kopijų padėtis parodyta žemiau.
Naudojant eksponavimo stiklą:
Originalas
Kopija
Originalas
Kopija
Naudojant dokumentų procesorių:
Originalas
Kopija
Originalas
Kopija
3-12
Pagrindinės operacijos
Įterptinis kopijavimas
Įterptinio kopijavimo režimas laikinai sustabdo
kopijavimo darbus ir leidžia padaryti skubią kopiją. Kai
svarbus įterptinis darbas baigtas, bus automatiškai
tęsiamas nutrauktasis darbas.
1
Kopijuodami paspauskite mygtuką „Interrupt“.
Pradės mirksėti indikatorius „Interrupt“.
2
Išimkite einamojo kopijavimo darbo originalus.
3
Įdėkite įterptinio kopijavimo darbo originalą ir kopijuokite.
4
Pasibaigus įterptiniam kopijavimui paspauskite „Interrupt“ mygtuką. Atkuriami pertraukto darbo
parametrai.
5
Pakeiskite originalą išsaugotais originalais. Paspauskite „Start“ mygtuką, kad galėtumėte tęsti
kopijavimą.
Energijos taupymo režimas
Paspaudus „Energy Saver“ mygtuką įsijungs įrenginio poilsio būsena (energijos taupymo
režimas), net kai įjungtas pagrindinis maitinimas. Energijos taupymo režime kopijų skaičiaus /
priartinimo ekrane rodoma „---“.
Paspauskite bet kurį mygtuką, kad galėtumėte tęsti kopijavimą. Atkūrimo laikas iki kopijų darymo
yra 10 sekundžių.
Pastaba
Įrenginys taip pat sugrįžta iš energijos taupymo režimo, kai atidaromas originalo dangtis arba kai į
pasirenkamąjį dokumentų procesorių įdedamas originalas.
Šis įrenginys turi automatinę energijos taupymo funkciją, automatiškai perjungiančią įrenginio
energijos taupymo režimą, jei iš anksto nustatytą laiką įrenginys neatliko jokio veiksmo. Gamykloje
nustatytas numatytasis parametras yra viena minutė.
Automatinis užmigimas
Šis įrenginys turi automatinę užmigimo funkciją, automatiškai perjungiančią įrenginio miego režimą,
jei iš anksto nustatytą laiką įrenginys neatliko jokio veiksmo. Gamykloje nustatytas numatytasis
parametras yra viena minutė.
Dar kartą paspauskite „Energy Saver“ mygtuką, kad galėtumėte tęstumėte kopijavimo darbus.
Persijungimo laikas yra 17,2 sekundės.
Kopijuokliai ir spausdintuvai paprastai laukimo režimu dirba ilgiau, nei faktiškai veikia, tad energijos
sąnaudos laukimo režime sudaro didžiąją dalį visų energijos sąnaudų. Automatinis įrenginio miego
režimo būsenos įjungimas sumažina nereikalingą energijos sunaudojimą laukimo režimu, todėl
sumažėja išlaidos elektrai.
3-13
4
Užduočių apskaita
Užduočių apskaitos apžvalga
Užduočių apskaitos funkcija leidžia tvarkyti kiekvieno skyriaus kopijų skaičių, naudojant atskirą
kiekvieno skyriaus ID kodą.
Naudojant skyriaus ID kodą, galimos toliau nurodytos šio kopijuoklio funkcijos.
•
Gali būti tvarkoma daugiausia 100 skyrių.
•
Daugiausia iš 8 skaitmenų sudaryti ID kodai gali būti nustatyti nuo 0 iki 99999999.
•
Gali būti išspausdintos bendros puslapių, kurie nukopijuoti naudojantis ID kodu, sumos.
Numatytieji gamykliniai parametrai pažymėti žvaigždute (*).
Užduočių apskaita
Aprašymas
Galimi
parametrai
Įjungti: Nustatyti
Išjungti: Be
nustatymo*
Nuoroda į
puslapį
4-4
01. DARB. SĄSK.
Kad būtų atlikta užduočių apskaita, šį parametrą įjunkite
(reikšmė „on“), o jei skyrių valdymas nereikalingas,
parametrą išjunkite (reikšmė „off“).
02. REGISTR.
KODAS
Užregistruoja naudosimą skyriaus ID kodą. Iki 100 skyrių
galima įregistruoti kaip skyrių ID kodus.
03. TRINTI KODĄ
Ištrinami skyrių ID kodai, kurie nebebus naudojami.
04. VALYTI KODĄ
Kai sutvarkomas nustatytas kiekis kopijų, jų skaičius
ištrinamas. Skaičiai negali būti ištrinti atskirai pagal skyrių ID
kodus.
4-3
05. SPAUSD. SĄR.
Ataskaitos formatu išspausdinamas skyriaus padarytų
kopijų skaičius.
4-3
4-2
Taip: Ištrinti
Ne: Netrinti
4-3
4-1
Užduočių apskaita
Užduočių apskaitos naudojimo tvarka
Norėdami naudoti užduočių apskaitos funkciją, laikykitės toliau nurodytos darbo tvarkos.
1
Vienu metu paspauskite abiejose pusėse esančius „Exposure Adjustment“ mygtukus ir palaikykite 3
sekundes, tuo pačiu metu spausdami „Logout“ mygtuką.
DARBO S?SKAITA: bus rodoma ekrane.
2
PASTABA
3
Paspauskite
arba
, kad pasirinktumėte kiekvieną iš rodomų režimų.
Žr. kiekvieną pateiktą nustatymo procedūrą ir atlikite nustatymus.
Kiekvienas režimas gali būti pasirenkamas skaitmenų mygtukais.
Atlikę kiekvieną nustatymą, paspauskite
arba
, kad
pasirinktumėte 00. NUST. ĮVYKD., o tuomet paspauskite OK
mygtuką.
DARBO S?SKAITA:.
NUST. ĮVYKD.
Skyriaus ID kodo registracija
Įveskite daugiausia 8 skaitmenų skyriaus ID kodą.
1
Rodoma užduočių apskaita. (Žr. Užduočių apskaitos naudojimo tvarka puslapyje –2)
2
Paspauskite
arba
, kad pasirinktumėte ekraną 02.
REGISTR. KODAS, tuomet paspauskite OK mygtuką.
3
Skaitmenų klavišais įveskite registruotiną skyriaus ID kodą (daugiausia 8 skaitmenų).
PASTABA
4
DARBO S?SKAITA:
02. REGISTR. KODAS
Gali būti įvestas skaičius nuo 0 iki 99999999.
Jei įvedant padaroma klaida, ji gali būti ištaisyta paspaudus „Stop/Clear“ mygtuką; reikšmę bus
galima įvesti iš naujo.
Paspauskite OK mygtuką.
Įvestas kodas užsidegs ir sumirksės.
5
Patvirtinę įvestą kodą paspauskite OK mygtuką.
Į ekraną sugrįš 2 punktas.
PASTABA
Jei bus bandoma registruoti esamą skyriaus ID kodą, įvyks klaida ir pranešimų ekrane bus rodoma
JAU REGISTRUOTA. Tokiu atveju pasirinkite kitokį skyriaus ID kodą.
4-2
Užduočių apskaita
Skyrių ID kodų trynimas
Registruotų skyrių ID kodų trynimas.
1
Rodoma užduočių apskaita. (Žr. Užduočių apskaitos naudojimo tvarka puslapyje –2)
2
Paspauskite
arba
, kad pasirinktumėte ekraną 03.
TRINTI KODĄ, tuomet paspauskite OK mygtuką.
3
Skaitmenų mygtukais įveskite trintiną skyriaus ID kodą.
PASTABA
DARBO S?SKAITA
03. TRINTI KODĄ
Jei įvedant padaroma klaida, ji gali būti ištaisyta paspaudus „Stop/Clear“ mygtuką; reikšmę bus
galima įvesti iš naujo.
4
Patvirtinkite trintiną kodą, tada paspauskite OK mygtuką.
5
Paspauskite
arba
, kad galėtumėte pasirinkti „TAIP“, tuomet paspauskite OK mygtuką.
Į ekraną sugrįš 2 punktas.
Užduočių apskaitos skaičiaus trynimas
Gali būti ištrintas bendras visų skyrių kopijų skaičius.
1
Rodoma užduočių apskaita. (Žr. Užduočių apskaitos naudojimo tvarka puslapyje –2)
2
Paspauskite
arba
, kad pasirinktumėte ekraną 04.
VALYTI KODĄ, tuomet paspauskite OK mygtuką.
3
Paspauskite
arba
DARBO S?SKAITA
04. VALYTI KODĄ
, kad galėtumėte pasirinkti „TAIP“, tuomet paspauskiteOK mygtuką.
Į ekraną sugrįš 2 punktas.
Užduočių apskaitos sąrašo spausdinimas
Gali būti išspausdintas bendras kopijų skaičius pagal skyrių.
PASTABA
Patikrinkite, ar į kasetę įdėtas „Letter“/A4 formato popierius.
1
Rodoma užduočių apskaita. (Žr. Užduočių apskaitos naudojimo tvarka puslapyje –2)
2
Paspauskite
arba
, kad pasirinktumėte ekraną 05.
SPAUSD. SĄR., tuomet paspauskite OK mygtuką.
3
Paspauskite
05. SPAUSD. SĄR.
, kad galėtumėte pasirinkti „TAIP“, tuomet paspauskite OK mygtuką.
Bus išspausdintas sąrašas, o į ekraną grįš 2 punktas.
4-3
Užduočių apskaita
Kaip nustatyti užduočių apskaitą
Užduočių apskaitą galima įjungti arba išjungti.
1
Rodoma užduočių apskaita. (Žr. Užduočių apskaitos naudojimo tvarka puslapyje –2)
2
Paspauskite
arba
, kad pasirinktumėte ekraną 01.
DARB. SĄSK., tuomet paspauskite OK mygtuką.
3
Paspauskite
arba
, kad pasirinktumėte „?JUNGTA“, jei norite naudoti užduočių apskaitą, ir
„I?JUNGTA“, jei jos naudoti nenorite. Tuomet paspauskite OK mygtuką.
DARBO S?SKAITA01.
DARB. SĄSK.
Į ekraną sugrįš 2 punktas.
Kopijavimas esant įjungtai užduočių apskaitai
Kai bus atliekama užduočių apskaita, kopijų skaičiaus ekrane bus rodoma „= = =“, o kopijuoti bus
galima skaitmenų mygtukais įvedus priskirtus skyrių ID kodus.
SVARBU!
1
Pabaigę kopijuoti, niekada nepamirškite paspausti „Logout“.
Patvirtinkite trintiną ID kodą ir paspauskite OK mygtuką.
Kopijų skaičiaus ekrane bus rodoma „1“.
PASTABA
Jei įvedant padaroma klaida, paspauskite „Stop/Clear“ ir dar kartą įveskite duomenis.
Jei įvestas skyriaus ID kodas neatitinka nė vieno įregistruoto skyriaus ID kodo, rodoma „NETEIS.
S?SK.“, o į kopijuoklio ekraną grįžta „= = =“ rodinys. Įveskite teisingą skyriaus ID kodą.
2
Atlikite įprastus kopijavimo veiksmus.
3
Pabaigę kopijuoti, paspauskite „Logout“ mygtuką.
"Kopijų skaičiaus ekrane bus rodoma „= = =“.
4-4
5
Pasirenkamoji įranga
(Ne visose šalyse)
Įrenginiui galite pasirinkti toliau aprašytus papildomus priedus.
•
Dokumentų procesorius
•
Popieriaus tiektuvas
•
Dvipusio kopijavimo blokas
•
Raktų skaitiklis
•
Spausdintuvo komplektas / Spausdintuvo serveris
•
Papildoma atmintis
5-1
Pasirenkamoji įranga
Pasirenkamoji įranga
Pasirenkamosios įrangos apžvalga
Įrenginyje galima montuoti toliau pateiktą pasirenkamąją įrangą.
Dvipusio kopijavimo blokas
Dokumentų procesorius
Papildoma atmintis
Spausdintuvo komplektas
Popieriaus tiektuvas
Raktų skaitiklis
Spausdinimo serveris
(galimas ne visose šalyse)
5-2
Pasirenkamoji įranga
Dokumentų procesorius
Šis įrenginys automatiškai vieną po kito tiekia ir skenuoja kelių lapų originalus. Dvipusiai originalai
automatiškai apverčiami, kad būtų galima nuskenuoti abi puses.
Svarbu!
Prieš keldami įrenginį į kitą vietą įsitikinkite, kad dokumentų procesorius uždarytas.
Popieriaus tiektuvas
Kartu su kopijuoklio komplekte esančiomis kasetėmis
gali būti naudojamas ir popieriaus tiektuvas (su
kasetėmis, į kurias gali tilpti iki 300 lapų).
•
Galimų įdėti lapų skaičius: 300 lapų (standartinis
popierius, nuo 64 iki 105 g/m²).
•
Galimi popieriaus formatai: A3, B4, A4, A4R, B5,
B5R, A5R, „Folio“, 11 × 17 colių („Ledger“),
8 1/2 × 14 colių („Legal“), 11 × 8 1/2 colio, 8 1/2 × 11
colių („Letter“), 5 1/2 × 8 1/2colio („Statement“),
8 1/2 × 13 colių („Oficio II“), 8K, 16K
Kopijų popierių galima įdėti taip pat, kaip ir su pagrindiniu bloku siūlomą standartinę kasetę.
Kairieji gaubtai skirti tam, kad esant strigčiai būtų galima ištraukti popieriaus lapus.
Svarbu!
Įsitikinkite, kad dar prieš keliant arba transportuojant įrenginį popieriaus tiektuvas yra nuimtas.
Pastaba
Galima įdėti iki trijų kasečių.
Dvipusio kopijavimo blokas
Jei sumontuotas dvipusio kopijavimo blokas, galima
daryti dvipuses kopijas. Galima daryti nuo A3 iki A5R,
„Folio“, nuo 11 × 17 colių („Ledger“) iki 5 1/2 × 8 1/2colio
(„Statement“), 8K, 16K ir 16KR (nuo 64 iki 80 g/m²)
formato dvipuses kopijas.
5-3
Pasirenkamoji įranga
Raktų skaitiklis
Raktų skaitiklis naudojamas kopijuoklio naudojimo
apimčiai pavirtinti. Jis naudingas norint reguliuoti, kaip
kopijuoklį naudoja kiekvienas skyrius, padalinys ir visa
įmonė.
Raktų skaitiklio įdėjimas
Raktų skaitiklį patikimai įdėkite į jam skirtą nišą.
Pastaba
Tada, kai naudojamas raktų skaitiklis, niekas negalės kopijuoti, kol jis įdiegtas kopijuoklyje. Kai raktų
skaitiklis įdėtas netinkamai, rodomas pranešimas ĮDĖTI PAGR. SKAITIKLĮ..
Spausdintuvo komplektas / Spausdintuvo serveris
Norint kopijuoklį naudoti ir kaip spausdintuvą, galima įdiegti spausdintuvo komplektą. Daugiau
informacijos klauskite vietinio platintojo. Kai kuriuose šalyse galite rinktis ir spausdintuvo serverį.
Papildoma atmintis
Kopijuoklio ir spausdintuvo funkcijoms galima pridėti papildomos atminties. Padidinus atmintį,
padidės didžiausias vienu metu galimų nuskenuoti originalų skaičius. Taip pat bus galima spausdinti
sudėtingus duomenis. 64 MB ir 128 MB dydžio papildoma atmintis naudinga, kai reikia nuskaityti
mažo suspaudimo laipsnio nuotraukų originalus.
Pastabos
•
Galima atmintis
Kopijuokliui: 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB
•
Galimų nuskenuoti originalų skaičius (A4 originalai, 6 % padengimas, tekstų ir fotografijos
režimas)
16 MB
32 MB
64 MB
128 MB
289 lapai
392 lapai
597 lapai
1006 lapai
5-4
6
Priežiūra
Įrenginio valymas
Dėmesio
Prieš valydami kopijuoklį, saugumo sumetimais visuomet iš elektros lizdo ištraukite
kištuką.
Originalų dangčio valymas
Atidarykite dangtį ir nuvalykite apatinę viršutinio
dangčio pusę alkoholiu arba neutraliu valikliu
sudrėkintu skudurėliu.
Svarbu!
Nenaudokite skiediklių ar kitų organinių tirpiklių.
Eksponavimo stiklo valymas
Atidarykite dangtį ir nuvalykite eksponavimo stiklą
alkoholiu arba neutraliu valikliu sudrėkintu skudurėliu.
Svarbu!
Nenaudokite skiediklių ar kitų organinių tirpiklių.
6-1
Priežiūra
Plyšio stiklo valymas
Jei naudojant pasirenkamąjį dokumentų procesorių
kopijos yra tepamos, pavyzdžiui, nukopijuotame vaizde
atsiranda juodų linijų, vadinasi, nešvarūs plyšio stiklai
A ir B . Plyšio stiklą nuvalykite minkštu sausu audeklu.
B
A
Svarbu!
Nenaudokite vandens, skiediklių, organinių tirpiklių, alkoholio ir pan.
Pastaba
Dėl kopijuoklio vidaus valymo instrukcijų žr. Spausdinimo miltelių kasetės ir panaudotų miltelių
talpyklos keitimas puslapyje 6–4.
Atskyrimo saugiklio valymas
1
Atidarykite priekinį gaubtą.
2
Išimkite valymo šepetėlį.
3
Patraukite kairiojo dangčio rankeną aukštyn ir jį
atidarykite.
6-2
Priežiūra
4
Kad pašalintumėte nešvarumus arba dulkes, braukite
šepetėliu iš kairės į dešinę išilgai atskyrimo saugiklio,
kaip parodyta paveikslėlyje.
5
Uždarykite kairįjį gaubtą.
Perdavimo velenėlių valymas
1
Atidarykite priekinį gaubtą.
2
Išimkite valymo šepetėlį.
3
Patraukite kairiojo dangčio rankeną aukštyn ir jį
atidarykite.
6-3
Priežiūra
4
Pasukdami kairiąją perdavimo velenėlio pavarą, kad
velenėlis suktųsi, kaip parodyta paveikslėlyje, valykite
šepetėliu iš kairės į dešinę palei velenėlį, kad būtų
pašalintos visos ant velenėlių susikaupusios dulkės ar
nešvarumai.
5
Uždarykite kairįjį gaubtą.
Spausdinimo miltelių kasetės ir panaudotų miltelių talpyklos keitimas
Kai valdymo pulte užsidega indikatorius ĮDĖTI DAŽUS, įrenginys sustoja. Pakeiskite spausdinimo
miltelių kasetę kartu su panaudotų spausdinimo mitelių talpykla.
Pastabos
Spausdinimo miltelius keiskite tik tada, kai pranešimų ekrane rodomas užrašas ĮDĖTI DAŽUS.
Kai tik keičiama spausdinimo miltelių kasetė, visada atlikite procedūrą, aprašytą nuo 7 žingsnio
puslapyje puslapis 6–6 iki 11 žingsnio puslapyje puslapis 6–7. Jei kokia nors dalis lieka nešvari,
gaminys ima veikti prasčiau.
Dėmesio
Nebandykite deginti spausdinimo miltelių kasetės arba panaudotų miltelių talpyklos.
Pavojingos kibirkštys gali nudeginti.
Dėmesio
Nebandykite jėga atidaryti arba naikinti miltelių kasetės arba panaudotų miltelių
talpyklos.
6-4
Priežiūra
1
Atidarykite priekinį gaubtą.
2
Stumdami panaudotų miltelių talpyklos laikiklį į kairę
išimkite panaudotų miltelių talpyklą.
Svarbu!
Nevartykite senos panaudotų spausdinimo miltelių talpyklos.
Įspėjimas
Krūvio kameroje yra aukšta įtampa. Dirbdami toje vietoje būkite atsargūs, nes
rizikuojate patirti elektros smūgį.
3
Prie senos spausdinimo miltelių talpyklos vidurio
pritvirtintu dangteliu uždenkite angą.
4
Pasukite spausdinimo miltelių atlaisvinimo svirtį A į
kairę, kad galėtumėte išimti spausdinimo miltelių
kasetę.
A
6-5
Priežiūra
Dėmesio
Nebandykite deginti spausdinimo miltelių kasetės arba panaudotų miltelių talpyklos.
Pavojingos kibirkštys gali nudeginti.
Dėmesio
Nebandykite jėga atidaryti arba naikinti miltelių kasetės arba panaudotų miltelių
talpyklos.
5
Seną panaudotų miltelių talpyklą įdėkite į specialiai
išmesti skirtą plastikinį maišelį.
6
Seną miltelių kasetę įdėkite į specialiai išmesti skirtą
plastikinį maišelį.
7
Prilaikydami valymo veleną švelniai ištraukite iki pat
galo, tada įstumkite atgal.
Šį veiksmą pakartokite du ar tris kartus.
Pastaba
Netraukite per stipriai, kad neištrauktumėte jo viso.
6-6
Priežiūra
8
Kai elektros įkrovos skyrius stumiamas į dešinę,
ištraukite jį apytiksliai 5 cm (2 colius).
Iš pakuotės išimkite tinklelio valytuvą ir nuimkite jo
dangtelį.
Įdėkite tinkelio valytuvą į griovelį ir įtaisykite kopijuoklio
pagrindiniame bloke.
9
Švelniai laikydami tinklelio valytuvą kaire ranka, iki galo
ištraukite elektros įkrovos skyrių ir įstumkite atgal tiek,
kad dalis B neliestų tinklelio valytuvo balto balnelio.
Pakartokite šiuos veiksmus keletą kartų.
B
Svarbu!
10
Svarbu!
11
Kai elektrinės įkrovos skyrių stumiate atgal, nestumkite iki pat galo. Gali atsirasti kopijavimo
sutrikimų.
Kai elektrinės įkrovos skyrius ištrauktas apie 5 cm (2
colius), ištraukite tinklelio valytuvą ir elektros įkrovos
skyrių įstumkite atgal iki pat galo.
Tinklelio valytuvu išvalę elektros įkrovos skyrių, palaukite 5 minutes ir tik tada naudokitės įrenginiu.
Naujų spausdinimo miltelių kasetę laikykite vertikaliai ir
penkis arba daugiau kartų sprigtelėkite.
Apverskite miltelių kasetę ir į viršutinę dalį sprigtelėkite
dar penkis kartus arba daugiau.
6-7
Priežiūra
12
Miltelių kasetę penkis kartus arba daugiau pakratykite
aukštyn ir žemyn.
Apverskite miltelių kasetę ir dar pakratykite aukštyn ir
žemyn penkis arba daugiau kartų.
13
Laikydami miltelių kasetę horizontaliai, penkis kartus
arba daugiau kartų pakratykite į šonus.
14
Įdėkite naują spausdinimo miltelių kasetę. Spauskite
abiem rankomis, kol užsifiksuos.
15
Įtaisykite naują panaudotų miltelių talpyklą.
16
Uždarykite priekinį gaubtą.
Pastaba
C
Panaudotas spausdinimo miltelių kasetes ir panaudotų miltelių talpyklas utilizuokite pagal
federalinius, valstijos ir vietinius reglamentus bei taisykles.
6-8
7
Gedimų lokalizavimas
Jei atsiranda gedimas
Kai atsiranda gedimas, atlikite žemiau aprašytus veiksmus. Jei gedimas neišnyksta, susisiekite su
savo techninės priežiūros atstovu.
Simptomas
Tikrintini dalykai
Gedimo šalinimo procedūra
Nuorodos į
puslapį
Valdymo pulte nieko
nerodoma, net jei
įjungtas maitinimo
jungiklis.
Ar kištukas įkištas į elektros lizdą?
Įkiškite kištuką į elektros lizdą.
3-1
Paspaudus „Start“,
įrenginys nekopijuoja.
Ar valdymo pulte rodomas koks nors
gedimas?
Patikrinkite, kokių veiksmų reikia
imtis pagal tą rodmenį, ir atlikite
reikiamas procedūras.
7-4
Kopijos lapas yra
tuščias.
Ar gerai įdėtas originalas?
Padėkite originalą ant eksponavimo
stiklo kopijuojama puse žemyn,
sulygiuokite pagal originalo dydžio
liniuotę.
3-1
Į pasirenkamąjį dokumentų
procesorių originalas dedamas
kopijuojama puse į viršų.
2-11
Ar įjungtas automatinis tankio
nustatymo režimas?
Norėdami nustatyti bendrąjį tankio
lygį, atlikite automatinio tankio
reguliavimo procedūrą.
-
Ar įjungtas neautomatinis tankio
nustatymo režimas?
Mygtukais „Lighter“ ir „Darker“
nustatykite tinkamą tankio lygį.
3-2
Norėdami sureguliuoti bendrą tankį,
atlikite atitinkamą tankio reguliavimo
procedūrą visuose vaizdo kokybės
režimuose.
-
Ar spausdinimo milteliai tolygiai
pasklidę kasetėje?
Krestelėkite miltelių kasetę maždaug
10 kartų į kairę ir į dešinę.
6-5
Ar įjungtas „EcoPrint“ režimas?
Neįjunkite „EcoPrint“ režimo.
-
Ar nedega pranešimas ĮDĖTI
DAŽUS?
Pakeiskite spausdinimo miltelių
kasetę.
6-5
Ar popierius nesudrėkęs?
Pakeiskite popierių nauju.
2-1
Ar elektros įkrovos skyrius purvinas?
Atidarykite priekinį dangtį ir valymo
strypeliu išvalykite elektros įkrovos
skyrių.
6-7
Kopija per šviesi.
7-1
Gedimų lokalizavimas
Simptomas
Kopija per tamsi.
Tikrintini dalykai
Gedimo šalinimo procedūra
Nuorodos į
puslapį
Ar įjungtas automatinis tankio
nustatymo režimas?
Norėdami nustatyti bendrąjį tankio
lygį, atlikite automatinio tankio
reguliavimo procedūrą.
-
Ar įjungtas neautomatinis tankio
nustatymo režimas?
Mygtukais „Lighter“ ir „Darker“
nustatykite tinkamą tankio lygį.
3-2
Norėdami sureguliuoti bendrą tankį,
atlikite atitinkamą tankio reguliavimo
procedūrą visuose vaizdo kokybės
režimuose.
-
Kopijos dėmėtos
(pustoniai paskirstomi
nevienodai, atsiranda
dėmių).
Ar originalas yra spausdinta
nuotrauka?
Vaizdo kokybės režimą nustatykite į
„Photo“.
3-1
Kopija neryški.
Ar vaizdo kokybės režimą pasirinkote
pagal kopijuojamo originalo tipą?
Pasirinkite atitinkamą vaizdo kokybės
režimą.
3-1
Kopija nešvari.
Ar švarus eksponavimo stiklas arba
viršutinis dangtis?
Nuvalykite eksponavimo stiklą ir
(arba) viršutinį dangtį.
6-2
Kopijos atvaizdas
įstrižas.
Ar gerai įdėtas originalas?
Kai originalas dedamas ant
eksponavimo stiklo, pasirūpinkite,
kad jis būtų tinkamai priglaustas prie
originalo dydžio liniuotės.
3-1
Kai originalas dedamas į dokumentų
procesorių, prieš dėdami kruopščiai
sureguliuokite originalo įdėjimo
kreiptuvus.
2-11
Ar tinkamai įdėtas popierius?
Patikrinkite kasetės popieriaus pločio
kreiptuvo padėtį.
2-1
Ar popierius tinkamai įdėtas į kasetę?
Tinkamai įdėkite popierių.
2-1
Priklausomai nuo popieriaus tipo ir jo
laikymo sąlygų, galimi atvejai, kai
kopijos susiraito ir dėl to užstringa.
Išimkite popierių iš kasetės,
apverskite ir vėl įdėkite į kasetę.
—
Ar popierius nėra banguotas,
suglamžytas arba raukšlėtas?
Pakeiskite popierių nauju.
2-1
Ar kopijuoklyje nėra popieriaus
nuoplaišų arba užstrigusių lapų?
Popieriaus nuoplaišas arba
užstrigusius lapus tinkamu būdu
pašalinkite.
7-8
Ar popieriaus dydis daugiafunkciame
dėkle sutampa su nustatytu dydžiu?
Įsitikinkite, kad popieriaus dydis
daugiafunkciame dėkle sutampa su
nustatytu dydžiu.
2-4
Naudojant
pasirenkamąjį
dokumentų procesorių
ant kopijų atsiranda
juodų linijų.
Ar švarus plyšio stiklas?
Nuvalykite plyšio stiklą.
6-2
Be to, kad juodos linijos būtų mažiau
pastebimos, galite įjungti juodų linijų
ištaisymo funkciją.
-
Kopijos
susiraukšlėjusios.
Ar švarus atskyrimo saugiklis?
Išvalykite atskyrimo saugiklį.
6-2
Dažnai stringa popierius.
7-2
Gedimų lokalizavimas
Simptomas
Tikrintini dalykai
Gedimo šalinimo procedūra
Nuorodos į
puslapį
Ant kopijų atsiranda
baltų arba juodų
vertikalių linijų.
Ar nėra purvinas elektros įkrovos
skyrius?
Atidarykite priekinį dangtį ir valymo
strypeliu išvalykite elektros įkrovos
skyrių.
6-7
Kopijose yra baltų
dėmių.
Ar švarus perdavimo velenėlis?
Valymo šepetėliu nuvalykite
perdavimo velenėlį.
6-3
Kopijos neryškios.
Ar prietaisas naudojamas didelės
drėgmės sąlygomis?
Atlikite būgno atnaujinimo procedūrą.
-
Kopijos
susiraukšlėjusios.
Ar popierius nesudrėkęs?
Pakeiskite popierių nauju sausu
popieriumi.
2-1
Ar popieriaus tipo (popieriaus svorio)
parametras yra „Middle 2“?
(Paprastai nustatomas „Middle
2“).
Popieriaus tipo (popieriaus svorio)
parametrą pakeiskite į „Middle 1“.
-
7-3
Gedimų lokalizavimas
Reakcija į klaidų pranešimus
Jei pulte rodomas kuris nors iš šių pranešimų, atlikite atitinkamus veiksmus.
Raidės ir skaičiai
Ekranas
ĮDĖTI POPIERIAUS
Į # KASETĘ.
ĮDĖTI DAŽUS.
NEGALIMA KOPIJ.
ŠIO ORIG. DYDŽIO
NEG. DVIP. SPAUSD.
ŠIO DYDŽIO POP.
SKAMB. APTARN.
C####
UŽDARYTI DOKUM.
PROCESORIŲ
UŽDARYTI DOKUM.
PROCES. DANGTĮ
UŽDARYTI
PRIEKINĮ DANGTĮ
UŽDARYTI
KAIR. DANGTĮ #
Gedimo šalinimo procedūra
Nurodytoje kasetėje nėra popieriaus. Įdėkite popieriaus į
simboliu # nurodytą kasetę.
Kopijuoti negalima, nes nėra spausdinimo miltelių.
Spausdinimo miltelių kasetę pakeiskite nauja.
Įdėtas originalas, kuris dėl savo formato negali būti
nukopijuotas. Patikrinkite originalą.
• Originalas įdėtas vertikaliai, kai kopijuojama naudojant
knygos pakraščių šalinimo funkciją. Originalą įdėkite
horizontaliai.
• Esant pakraščių šalinimo arba sudėtiniam režimui,
įdėtas nestandartinio dydžio originalas.
• Norint iš dvilapio originalo padaryti padalytąją arba
dvipusę kopiją, buvo įdėtas originalas, kurio formatas
ne „Letter“, „Ledger“, A3, A4R, A5R, B4 arba B5R.
Nurodytas formatas, kuris negali būti nukopijuotas ant
abiejų pusių. Dvipusės kopijos negali būti daromos, kai
formatas yra A6R, B6R, atvirukas, nestandartinis arba
formatas nėra nurodytas. Nurodykite galimą naudoti
popieriaus formatą.
Užsirašykite pranešimą, C ir numerį (C# # # #). Išjunkite
maitinimo jungiklį, ištraukite maitinimo laidą ir kreipkitės į
savo techninės priežiūros atstovą.
Atidarytas dokumentų procesorius. Uždarykite
dokumentų procesorių.
Atidarytas kairysis dokumentų procesoriaus dangtis.
Uždarykite kairįjį gaubtą. Uždarykite priekinį gaubtą.
Atidarytas kopijuoklio priekinis gaubtas. Uždarykite
priekinį gaubtą.
Atidarytas kasetės kairysis gaubtas. Uždarykite # kairįjį
gaubtą.
7-4
Gedimų lokalizavimas
Ekranas
ĮDĖTI
PAGR. SKAITIKLĮ
NĖRA TINKAMO
POPIERIAUS
PAGR. MAIT. ĮJ. /
IŠJ. A####
ATMINTIS PILNA.
NEGALIMA TĘSTI
ATMINTIS PILNA.
SPAUSTI OK
MP TIEKT. TUŠČ.
ĮDĖTI POPIER.
Popieriaus
strigtis
DĖTI ORIGINALĄ
ANT DP
PAKEISTI IŠMET.
DAŽŲ DĖŽĘ
IŠIM. POP. IŠ
VIRŠ. TIEKT.;
PRAD.
Gedimo šalinimo procedūra
Patikrinkite raktų skaitiklį ir įsitikinkite, kad jis įdėtas
tinkamai.
Nei kasetėje, nei popieriaus tiektuve (daugiafunkciame
dėkle) nėra „Letter“/A4 formato popieriaus, kai bandoma
spausdinti ataskaitą. Paspauskite „Paper Selection“
mygtuką ir pasirinkite kasetę, tada paspauskite „Start“
mygtuką. Popierius bus tiekiamas iš pasirinktos
kasetės.
Išjunkite / įjunkite maitinimo jungiklį. Bus galima dirbti,
kai pasirodys įprastas ekranas. Jei vėl rodoma A ir
numeris (A# # # #), užsirašykite A ir numerį. Išjunkite
maitinimo jungiklį, ištraukite maitinimo laidą ir kreipkitės į
savo techninės priežiūros atstovą.
Tolesnis kopijavimas negalimas, nes atmintis pripildyta
per įterptinį kopijavimą. Įterptinis kopijavimas negali būti
tęsiamas, todėl paspauskite „Stop/Clear“ ir „Interrupt“
mygtukus po to, kai nuskaityti duomenys ištrinti, kad
būtų išjungtas įterptinis kopijavimas.
Kai įterptinis kopijavimas baigtas, dar kartą pakartokite
procedūrą.
Atmintis pilna.
Paspauskite OK], kad būtų spausdinamos nuskaitytos
kopijos. Paspauskite „Reset“ arba „Stop/Clear“
mygtukus, kad būtų ištrinti nuskaityti duomenys.
Sumažinkite originalų skaičių ir pakartokite kopijavimo
procedūrą.
Patikrinkite, ar daugiafunkciame dėkle yra popieriaus.
Jei daugiafunkciame dėkle nėra popieriaus, įdėkite. Jei
popierius iš daugiafunkcio dėklo netiekiamas, įdėkite iš
naujo.
Įvyko popieriaus strigtis. Ištraukite įstrigusį popierių.
Kopijuoklis pabandys nukopijuoti originalus, kurie
negalėjo būti nukopijuoti anksčiau. Vėl padėkite
originalus ant originalų stalelio ir pabandykite kopijuoti.
Panaudotų spausdinimo miltelių talpykla pilna.
Pakeiskite ją nauja talpykla.
Išvesties dėkle laikoma 250 kopijų. Išimkite popierių ir
paspauskite „Start“, kad būtų pradėtas kopijavimas.
7-5
Gedimų lokalizavimas
Ekranas
ĮD. OR. Į VIETĄ
DP
GRĄŽINTI VISUS
ORIGINALUS Į DP
ĮDĖTI POP.
KASETĘ
Pakrat. spausd.
milt. kas.
NUSTATYTI DAŽŲ
KASETĘ
Gedimo šalinimo procedūra
Į dokumentų procesorių buvo įdėti originalai darant
dvipuses kopijas (geroji ir blogoji pusės), darant
dvipuses kopijas padėjus ant eksponavimo stiklo, 2 į 1, 4
į 1 arba brošiūruojant. Išimkite originalus iš dokumentų
procesoriaus, pakeiskite ant originalų stalelio padėtus
originalus po to, kai išjungiamas gerosios ir blogosios
pusės kopijavimas, dvipusis kopijavimas, 2 į 1, 4 į 1 arba
brošiūravimas, ir atnaujinkite kopijavimą.
Jei naudojamas atskirai įsigyjamas dokumentų
procesorius, yra originalų, likusių ant originalų stalelio.
Patraukite originalus, grąžinkite juos ant originalų
stalelio ir pamėginkite kopijuoti vėl.
Patikrinkite indikatoriuje rodomą popieriaus kasetę.
Įdėkite kasetę.
Sprigtelėkite ir pakratykite naują spausdinimo miltelių
kasetę, bet taip, kad neišpiltumėte miltelių. Įdėkite.
Neįdėta spausdinimo miltelių kasetė. Įdėkite
spausdinimo miltelių kasetę.
Mirksi indikatorius „Add toner“.
Likę labai mažai spausdinimo miltelių. Kopijavimas truks
labai trumpai. Paruoškite spausdinimo miltelių kasetę.
Mirksi indikatorius „Periodic
Maintenance“.
Šis pranešimas reiškia, kad artėja periodinės techninės
apžiūros laikas.
Užsidega indikatorius „Periodic
Maintenance“.
Metas atlikti periodinę techninę apžiūrą. Kreipkitės į
techninės priežiūros atstovą.
Kopijų kiekio ekrane pasirodo
„===“.
Nustatyta užduočių apskaita. Skaitmenų mygtukais
įveskite nustatytą skyriaus kodą ir atlikite kopijavimo
veiksmus. Pabaigę kopijuoti paspauskite „Logout“
mygtuką, ir vėl bus rodoma „= = =“.
Kopijų kiekio ekrane pasirodo „-“.
Kopijuoklyje nustatytas miego režimas. Norėdami išeiti
iš režimo spauskite „Energy saver“ mygtuką.
Kopijų kiekio ekrane pasirodo
„---“.
Kopijuoklyje nustatytas energijos taupymo režimas.
Paspauskite bet kurį mygtuką, kad išjungtumėte režimą,
arba, jei įrengtas atskirai įsigyjamas dokumentų
procesorius, į jį įdėkite originalą.
7-6
Gedimų lokalizavimas
Popieriaus strigčių šalinimas
Kai užstringa popierius, nutraukite kopijavimo veiksmus. Kai popierius užstringa, valdymo pulte
užsidega strigties vietos indikatorius ir kaip pranešimas apie strigties vietą rodoma raidė „J“ ir
skaičius iš dviejų skaitmenų.
Maitinimo jungikliui esant ON (|) padėtyje pašalinkite popieriaus strigtį.
Popieriaus strigčių šalinimas
3
2
1
4
Strigties vietos indikatorius
Strigties vieta
Nuoroda į puslapį
1
Popieriaus tiekimo vieta
7-8, 7-10
2
Kairiojo gaubto vidinis skyrius
7-10
3
Pasirenkamasis dokumentų
procesorius
7-12
4
Pasirenkamoji kasetė
7-9
Pašalinus strigtį įrenginys vėl įšils, o klaidų pranešimas išnyks. Įrenginys tęs kopijavimo darbą nuo
to puslapio, kuris užstrigo.
Įspėjimai dėl popieriaus strigties
•
Nenaudokite popieriaus, kuris anksčiau buvo užstrigęs
•
Jei iš įrenginio šalinamas popierius plyšta, pasirūpinkite, kad kopijuoklyje neliktų popieriaus
nuoplaišų. Jeigu popieriaus likučiai nebus pašalinti, popierius gali ir toliau strigti.
•
Išmeskite pasirenkamajame dokumentų procesoriuje užstrigusį popierių. Užstrigęs puslapis
bus atspausdintas iš naujo.
Dėmesio
Krūvio kameroje yra aukšta įtampa. Dirbdami toje vietoje būkite atsargūs, nes
rizikuojate nusideginti.
Dėmesio
Fiksacijos blokas yra ypač karštas. Dirbdami toje vietoje būkite atsargūs, nes
rizikuojate nusideginti.
7-7
Gedimų lokalizavimas
Pastabos
Įspėjimas
Krūvio kameroje yra aukšta įtampa. Dirbdami toje vietoje būkite atsargūs, nes
rizikuojate patirti elektros smūgį.
Dėmesio
Fiksacijos blokas yra ypač karštas. Dirbdami toje vietoje būkite atsargūs, nes
rizikuojate nusideginti.
•
Nenaudokite popieriaus, kuris anksčiau buvo užstrigęs.
•
Jei iš įrenginio šalinamas popierius plyšta, pasirūpinkite, kad kopijuoklyje neliktų popieriaus
nuoplaišų. To nepadarius popierius vėliau gali užstrigti dar kartą.
•
Pašalinus visas strigtis prasidės šilimas. Pranešimas apie klaidą užges ir grįš kopijuoklio
būsena, buvusi prieš popieriaus strigtį.
Šalinimo procedūros
J11, J21: Popieriaus strigtis 1 kasetėje
Strigtį šalinkite pagal toliau aprašytą procedūrą.
1
Ištraukite kasetę.
2
Ištraukite užstrigusį popierių taip, kad jis neplyštų.
Pastaba
3
Jei popierius plyšo, iš įrenginio pašalinkite visus likučius ir nuoplaišas.
Tvirtai įstumkite kasetę atgal.
7-8
Gedimų lokalizavimas
Pastabos
•
Patikrinkite, ar popierius kasetėje įdėtas gerai. Jei ne, perdėkite iš naujo.
•
Jei rodomas JAM21, ištraukite užstrigusį popierių vadovaudamiesi J20–J50, J52–J57, J60,
J61: Popieriaus strigtis kairiajame gaubte puslapyje 7–10.
J12–J16, J22–J24: Popieriaus strigtis 2–4 kasetėse
Strigtį šalinkite pagal toliau aprašytą procedūrą.
1
Atidarykite kairįjį naudojamos kasetės gaubtą.
2
Ištraukite užstrigusį popierių taip, kad jis neplyštų.
Pastaba
Jei popierius plyšo, iš įrenginio pašalinkite visus likučius ir nuoplaišas.
3
Uždarykite kairįjį kasetės gaubtą.
4
Ištraukite kasetę.
7-9
Gedimų lokalizavimas
5
Pastaba
6
Ištraukite užstrigusį popierių taip, kad jis neplyštų.
Jei popierius plyšo, iš įrenginio pašalinkite visus likučius ir nuoplaišas.
Tvirtai įstumkite kasetę atgal.
J10: Popieriaus strigtis daugiafunkciame dėkle
Strigtį šalinkite pagal toliau aprašytą procedūrą.
1
Iš daugiafunkcio dėklo išimkite visą likusį popierių.
2
Iš naujo įdėkite popierių į daugiafunkcį dėklą. Klaidos
pranešimas išnyks.
Popieriaus strigtis daugiafunkciame dėkle (išskyrus J10)
Svarbu!
•
Jei rodomas J20, ištraukite užstrigusį popierių vadovaudamiesi J20–J50, J52–J57, J60, J61:
Popieriaus strigtis kairiajame gaubte.
•
Jei rodomas J40, ištraukite užstrigusį popierių vadovaudamiesi J20–J50, J52–J57, J60, J61:
Popieriaus strigtis kairiajame gaubte.
•
Užstrigusio popieriaus netraukite iš universaliojo dėklo pusės.
J20–J50, J52–J57, J60, J61: Popieriaus strigtis kairiajame
gaubte
Strigtį šalinkite pagal toliau aprašytą procedūrą.
Svarbu!
Būgno sekcija pagrindinio bloko viduje neatspari įbrėžimams ir teršalams. Šalindami popierių
stenkitės nepaliesti būgno, nesubraižyti laikrodžiu, žiedu ir pan.
7-10
Gedimų lokalizavimas
1
Patraukite kairiojo dangčio rankeną aukštyn ir jį
atidarykite.
Dėmesio
Fiksacijos blokas yra ypač karštas. Dirbdami toje vietoje būkite atsargūs, nes
rizikuojate nusideginti.
2
Pastaba
3
Pastaba
4
Ištraukite užstrigusį popierių taip, kad jis neplyštų.
Jei popierius plyšo, iš įrenginio pašalinkite visus likučius ir nuoplaišas.
Jei įdiegtas pasirenkamasis dvipusio spausdinimo
įrenginys, pakelkite jį ir pašalinkite popierių.
Jei popierius plyšo, iš įrenginio pašalinkite visus likučius ir nuoplaišas.
Uždarykite kairįjį gaubtą.
J50: Popieriaus strigtis popieriaus išvesties angoje
Strigtį šalinkite pagal toliau aprašytą procedūrą.
Svarbu!
Būgno sekcija pagrindinio bloko viduje neatspari įbrėžimams ir teršalams. Šalindami popierių
stenkitės nepaliesti būgno, nesubraižyti laikrodžiu, žiedu ir pan.
7-11
Gedimų lokalizavimas
1
Pastaba
Jei pro popieriaus išvesties angą matote užstrigusį
popierių, jį ištraukite.
Jei popierius plyšo, iš įrenginio pašalinkite visus likučius ir nuoplaišas.
2
Patraukite kairiojo dangčio rankeną aukštyn ir jį
atidarykite.
3
Ištraukite užstrigusį popierių taip, kad jis neplyštų.
Pastaba
4
Jei popierius plyšo, iš įrenginio pašalinkite visus likučius ir nuoplaišas.
Uždarykite kairįjį gaubtą.
J70–J75 ir J78: Popieriaus strigtis pasirenkamajame
dokumentų procesoriuje
Užstrigusius originalus pašalinkite pagal toliau aprašytą procedūrą.
1
Jei ant originalų stalelio yra originalų, išimkite juos.
7-12
Gedimų lokalizavimas
2
Atidarykite kairįjį gaubtą.
3
Ištraukite užstrigusį originalą taip, kad jis neplyštų.
Pastaba
Jei originalas plyšo, iš dokumentų procesoriaus pašalinkite visus likučius ir nuoplaišas. To
nepadarius popierius vėliau gali užstrigti dar kartą.
4
Pakelkite popieriaus tiekimo įrenginį A,
5
Ištraukite užstrigusius originalus taip, kad jie neplyštų.
Pastaba
A
Jei originalas plyšo, iš dokumentų procesoriaus pašalinkite visus likučius ir nuoplaišas.
6
Pasukite diską, kaip parodyta paveikslėlyje, ir išimkite
užstrigusį originalą.
7
Uždarykite kairįjį gaubtą į jo pradinę padėtį.
Iš naujo įdėkite visus originalus ir pradėkite kopijuoti.
7-13
Priedas
Specifikacijos
Pastaba
Įdiegus našumo patobulinimų specifikacijos gali būti be įspėjimo pakeistos.
Pagrindinis blokas
Kopijavimo sistema
Netiesioginė elektrostatinė sistema
Galimi dokumento
originalo tipai
Lapai, knygos, trimačiai objektai (didžiausias dokumento originalo
dydis: A3 / 11 × 17 colių)
Kopijų dydžiai
Kasetė
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17 colių („Ledger“),
8 1/2 × 14 colių („Legal“), 11 × 8 1/2 colio, 8 1/2 × 11 colių („Letter“),
5 1/2 × 8 1/2colio („Statement“), 8 1/2 × 13 colių („Oficio II“), 8K, 16K
Daugiafunkcis dėklas
nuo A3 iki A6R, atvirukai, „Folio“, nuo 11 × 17 colių („Ledger“) iki
5 1/2 × 8 1/2colių („Statement“), 8K, 16K
Negalimas nukopijuoti
plotis
nuo 0,5 iki 5,5 mm
Popieriaus tiektuvo talpa
Kasetė
300 lapų (80 g/m²), 150 lapų (90 g/m² ir daugiau)
Daugiafunkcis dėklas
100 lapų (80 g/m²)
(25 lapai A3, B4, „Folio“, 11 × 17 colių („Ledger“), 8 1/2 × 14 colių
(„Legal“), 8 1/2 × 13 colių („Oficio II“) ir 8K dydžių)
Išvesties dėklo talpa
250 lapų (80 g/m²)
Įšilimo laikas
17,2 sekundės arba mažiau
Persijungimo iš energijos taupymo režimo laikas: 10 sekundžių arba
mažiau
Persijungimo iš miego režimo laikas: 17,2 sekundės arba mažiau
(Kambario temperatūra: apie 71,6 °F (22 °C), drėgmė: apie 60 %)
Atmintis
Kopijuoklio
64 MB
Papildoma atmintis
16 MB, 32 MB, 64 MB ir 128 MB
Darbo aplinka
Temperatūra
nuo 10 iki 32,5 °C
Santykinė drėgmė
nuo 15 iki 80 %
Aukštis
2,500 m maks.
Apšvietimas
1,500 liuksų maks.
Maitinimo šaltinis
120 V AC, 60 Hz, 9,5 A
nuo 220 iki 240 V AC, 50/60 Hz, 5,0 A
Priedas-1
Priedas
Matmenys (pagrindinio
bloko) (P) × (I) × (A)
23 53/64 × 21 1/2 × 29 11/32"
568 × 546 × 502 mm
Svoris
72,75 svaro / 33 kg
Reikalinga vieta
(P) × (I)
40 7/8 × 25 13/64"
1038 × 640 mm
Kopijuoklio funkcijos
Kopijavimo greitis
Eksponavimo stiklas
(1:1)
18 p./min.
modelis
A3 / 11 × 17 colių („Ledger“): 8 lapai per minutę
B4/8 1/2 × 14 colių („Legal“): 8 lapai per minutę
A4/11 × 8 1/2colio: 18 lapų per minutę
A4R/8 1/2 × 11 colių („Letter“): 13 lapų per
minutę
B5: 16 lapų per minutę
22 p./min.
modelis
A3 / 11 × 17 colių („Ledger“): 10 lapų per
minutę
B4/8 1/2 × 14 colių („Legal“): 11 lapų per minutę
A4/11 × 8 1/2colio: 22 lapai per minutę
A4R/8 1/2 × 11 colių („Letter“): 13 lapų per
minutę
B5: 20 lapų per minutę
Pirmosios kopijos
atspausdinimo trukmė
5,7 sekundės arba trumpiau (1:1, A4/11 × 8 1/2colio)
Raiška
Skenavimo: 600 × 600 taškų colyje
Spausdinimo: 600 × 600 taškų colyje
Nepertraukiamas
kopijavimas
nuo 1 iki 999 lapų
Kopijuojamo objekto
didinimas
Bet kokio santykio nuo 25 iki 400 % (1 % pakopomis) ir fiksuotas
didinimas.
Dokumentų procesorius (pasirenkamasis)
Originali tiekimo sistema
Automatinis tiekimas
Galimi originalūs
dokumentai
Popieriaus lapai
Originalų dydžiai
Maks.: A3 / 11 × 17 colių
Min.: A5R/5 1/2 × 8 1/2colio
Originalo popieriaus
svoris
45 g/m²–160 g/m²
Galimas originalų
skaičius
50 lapų (nuo 50 g/m² iki 80 g/m²)
Maišyti originalo dydžiai (automatinis parinkimas), daugiausiai 30
lapų (nuo 50 iki 80 g/m²)
Maišyti originalo dydžiai
(automatinis parinkimas)
daugiausiai 30 lapų (nuo 50 iki 80 g/m²)
Priedas-2
Priedas
Matmenys
(P) × (I) × (A)
21 47/64 x 18 1/64 x 4 47/64
552 × 546 × 502 mm
Svoris
Apie 13,2 svaro / 6 kg
Popieriaus tiektuvas (pasirenkamasis)
Popieriaus tiekimo
sistema
Automatinis tiekimas iš kasečių (300 lapų (80 g/m²) talpa)
Popieriaus dydžiai
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17 colių („Ledger“),
8 1/2 × 14 colių („Legal“), 11 × 8 1/2 colio, 8 1/2 × 11 colių („Letter“),
5 1/2 × 8 1/2colio („Statement“), 8 1/2 × 13 colių („Oficio II“), 8K, 16K
Tinkamas popierius
Svoris: nuo 64 iki 105 g/m²
Tipai: Standartinis popierius, perdirbtas popierius
Matmenys
(P) × (I) × (A)
568 × 546 × 135 mm
Svoris
Apie 6 kg
Dvipusio kopijavimo blokas (pasirinktinai)
Sistema
Vidinio tipo
Popieriaus dydžiai
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17 colių („Ledger“),
8 1/2 × 14 colių („Legal“), 11 × 8 1/2 colio, 8 1/2 × 11 colių („Letter“),
5 1/2 × 8 1/2colio („Statement“), 8 1/2 × 13 colių („Oficio II“), 8K, 16K,
16KR
Tinkamas popierius
Svoris: nuo 64 iki 80 g/m²
Tipai: Standartinis popierius, perdirbtas popierius
Matmenys
(P) × (I) × (A)
14 19/64 x 2 9/64 x 7 9/64
368 × 54 × 181 mm
Svoris
Apie 0,5 kg
Aplinkos apsaugos specifikacijos
Pastaba
Persijungimo iš energijos taupymo režimo laikas
10 sekundžių
Persijungimo iš miego režimo laikas
17,2 sekundės arba mažiau
Persijungimo į energijos taupymo režimą laikas (įsigijimo metu)
1 minutė
Persijungimo į miego režimą laikas (įsigijimo metu)
1 minutė
Dvipusis kopijavimas
Pasirenkamasis
Popieriaus tiekimas
Su šiuo gaminiu galima
naudoti perdirbtą popierių,
pagamintą iš 100 %
perdirbtos popieriaus masės.
Dėl rekomenduojamų popieriaus tipų ir kt. pasitarkite su savo platintoju arba priežiūros skyriaus
atstovu.
Priedas-3
Priedas
Sistemos meniu
Kopijuoklis įjungs sistemos meniu, kai įšils arba bus paspaustas mygtukas „Reset“. Automatiškai
kopijuokliui nustatyti parametrai sistemos meniu yra vadinami numatytaisiais parametrais. Šiuos
parametrus galima keisti ir pritaikyti kopijuoklį savo poreikiams.
Sistemos meniu punktai
Toliau pateikiami sistemos meniu punktai.
Keiskite parametrus taip, kad kopijuoklis būtų naudojamas efektyviausiai. Numatytieji gamykliniai
parametrai pažymėti žvaigždute (*).
Sistemos meniu
punktai
Aprašymas
Galimi parametrai
01. KOPIJ.
BŪSENA
Pateikia numatytųjų parametrų turinį.
---
02. KALBA
Nustato pranešimų ekrano kalbą.
(Specifikacijos
coliais)
Anglų*
Prancūzų
Ispanų
Japonų
Portugalų
(Specifikacijos
metrine sistema)
Anglų
Vokiečių
Prancūzų
Ispanų
Italų
03. VAIZDO KOK.
Nustato rankraščio vaizdo kokybę, kuri bus parinkta
kopijuokliui įsijungus.
TEKST. IR FOTOGR.
TANK.*
FOTOGRAFIJŲ
TANKIS
TEKSTO TANKIS
04. PIRMIN. TANK.
Įjungiant kopijuoklį nustato kopijos ekspoziciją į
automatinę arba rankinę.
Jei punkte 03. VAIZDO KOK. buvo pasirinktas
parametras FOTOGRAFIJŲ TANKIS, nebus rodoma
nieko.
NEAUTOMATINIS*
AUTOMATINIS
05. „EcoPrint“
Parenka pradinę „EcoPrint“ režimo reikšmę įjungus
maitinimą. Pradinė „EcoPrint“ režimo reikšmė gali būti
įjungta (Įjungti). „EcoPrint“ režime ekspozicija bus
šviesesnė ir sunaudosite mažiau miltelių.
Įjungti: įjungtas
Išjungti: Išjungtas*
06. TANKIO LYGIAI
Keičia kopijavimo ekspozicijos reguliavimo žingsnių
skaičių. 0.5 – nustačius šį parametrą ekspozicijos
reguliavimas bus dar smulkesnis.
1 ŽINGSNIS*
0.5 ŽINGSNIS
07. AUTOM. TANK.
Reguliuoja bendrą kopijos ekspoziciją naudojant „Auto
Exposure“ režimą.
nuo 1 (šviesiausia) iki
7(tamsiausia) (*4)
08. TEKST. IR
FOTOGR. TANK.
Reguliuoja neautomatinės kopijuoklio ekspozicijos
centrinę ekspozicijos reikšmę (tekstui ir vaizdui).
nuo 1 (šviesiausia) iki
7(tamsiausia) (*4)
Priedas-4
Priedas
Sistemos meniu
punktai
Aprašymas
Galimi parametrai
09. FOTOGRAFIJŲ
TANKIS
Reguliuoja neautomatinės kopijuoklio ekspozicijos
centrinę ekspozicijos reikšmę (vaizdui).
nuo 1 (šviesiausia) iki
7(tamsiausia) (*4)
10. TEKSTO
TANKIS
Reguliuoja neautomatinės kopijuoklio ekspozicijos
centrinę ekspozicijos reikšmę (tekstui).
nuo 1 (šviesiausia) iki
7(tamsiausia) (*4)
11. SUMAŽ. JUOST.
Naudojant dokumentų procesorių juodas juostas
įmanoma padaryti nepastebimesnes.
IŠJUNGTA*:
SILPNAS
STIPRUS
12. OPTIMIZ. FOT.
Kopijuojant originalus su tekstu ir nuotraukomis
nustačius reikšmę SKLAID. KLAIDA ir VIRP.
MATRICA kopijuojant daugiausiai nuotraukas, gauti
vaizdai bus ryškesni.
SKLAID. KLAIDA*
VIRP. MATRICA
13. OPTIMIZ. FONĄ
Jei nukopijavus fono spalva atrodo per tamsi, ją
galima pašviesinti.
nuo 1 (šviesiausia) iki
5(tamsiausia) (*3)
14. PIRMIN. POP.
Parenka, ar bus automatiškai parinkta kasetė su tokio
pat dydžio popieriumi kaip ir originalas, ar bus
naudojama pasirinkta kasetė.
AUTOMATINIS*
NUMAT. KASET.
15. AUT. POP. PAR.
Nustato popieriaus tipą, kai kopijuoklis popierių
parenka automatiškai.
IŠJUNGTA
VISAS*
SKAIDRUOLĖ
ŠIURKŠTUS
VELENINIS
ETIKETĖS
PERDIRBTAS
SU SPAUDINIU
JUOSTA
KORTELĖS
SPALVOTA
PERFORUOTAS
FIRM. BLANKAS
STORAS POP.
VOKAS
AUKŠTA KOKYBĖ
NUSTATYTAS nuo 1
iki 8
16. NUMAT. KASET.
Parenka kasetę, kuriai automatiškai suteikiama
naudojimo pirmenybė.
Naudojant pasirinktą kasetės funkciją neautomatinis
popieriaus tiekimas negalimas.
2–4 kasetės bus rodomos tik jei sumontuotas
pasirenkamasis dokumentų tiektuvas.
1 KASET.*
2 KASET.
3 KASET.
4 KASET.
17. AUT. KAS. PAR.
Kai popierius naudojamoje kasetėje baigiasi, funkcija
automatiškai perjungia tiekimą, kad popierius būtų
paduodamas iš kitos kasetės, kurioje yra to paties
dydžio / padėties popierius, ir kopijavimas tęsiamas.
Bus rodoma, jei sumontuotas pasirenkamasis
popieriaus tiektuvas.
IŠSKIRT. POP.
NEIŠSKIRT.*
18. PIRM. AUT.
MAST.
Nustato, ar pasirinkus popieriaus kasetę naudoti, ar
nenaudoti automatinį didinimą (priartinimo /
sumažinimo procentinę reikšmę).
Įjungti: įjungtas
Išjungti: Išjungtas*
Priedas-5
Priedas
Sistemos meniu
punktai
Aprašymas
Galimi parametrai
19. 1 KASET.
DYDIS
22. 4 KASET.
DYDIS
Automatiškai įvertina kasetėse (1–4) esančio
popieriaus dydį.
Kai popieriaus dydis turi būti nustatomas coliais,
rinkitės AUT. (COLIAIS) parametrą; kai popieriaus
dydis turi būti nustatytas centimetrais (AB stulpeliai),
rinkitės AUT. NUST. MM, o kai naudosite „Oficio 2“ , 8K
arba 16K dydžio popierių, nustatykite „Oficio 2“, 8K
arba 16K.
2, 3 ir 4 kasetės bus rodomos tik jei sumontuotas
pasirenkamasis dokumentų tiektuvas.
AUT. NUST. MM
(*specifikacijos
metrine sistema)
AUT. (COLIAIS)
(*specifikacijos
coliais)
OFICIO 2
8K
16K
23. MP TIEK. KON.
Nustato neautomatiniu būdu tiekiamo popieriaus dydį.
Popieriaus dydis
(Specifikacijos
coliais)
UNIV. DYDIS*
LEDGER R
LEGAL R
LETTER R
LETTER
STATEMENT R
KITI STANDARTAI
Nustatyto dydžio
(Specifikacijos
metrine sistema)
UNIV. DYDIS*
A3 R
A4 R
A4
A5 R
A6 R
B4 R
B5 R
FOLIO R
KITI STANDARTAI
Nustatyto dydžio
Popieriaus tipas
VISAS*
SKAIDRUOLĖ
SU SPAUDINIU
ETIKETĖS
JUOSTA
PERDIRBTAS
ŠIURKŠTUS
VELENINIS
FIRM. BLANKAS
SPALVA
PERFORUOTAS
VOKAS
KORTELĖS
STORAS POP.
AUKŠTA KOKYBĖ
NUSTATYTAS (nuo
1 iki 8)
20. 2 KASET.
DYDIS
21. 3 KASET.
DYDIS
Priedas-6
Priedas
Sistemos meniu
punktai
Aprašymas
Galimi parametrai
24. NUSTAT. 1
DYD.
Nustato, kokios reikšmės bus nustatytasis dydis (1–2).
Taip galima nustatyti dydžius, kurie nerodomi valdymo
pulte.
(Specifikacijos
coliais)
A3 R
A4 R
A4
A5 R
B4 R
B5R
B5
B6 R
A6 R
HAGAKI
11 × 15 colių R
FOLIO R
OFICIO 2
8K
16K
16KR
Nustatyto dydžio
YYY × XXX (colių)
Y kryptis: nuo 3,88 iki
11,63 colio
X kryptis: nuo 5,88
iki 17 colių
(Specifikacijos
metrine sistema)
B5 E
B6 R*
A6 R
HAGAKI
LEDGER R
LEGAL R
LETTER R
LETTER
STATEMENT R
OFICIO 2
8K
16K
16KR
11 × 15 colių R
Nustatyto dydžio
YYY × XXX (mm)
Y kryptis: nuo 98 iki
297 mm
X kryptis: nuo 148 iki
432 mm
Nurodo kasetėse (1–4) esančio popieriaus tipą. 2, 3 ir
4 kasetės bus rodomos tik jei sumontuotas
pasirenkamasis dokumentų tiektuvas.
VISAS*
PERDIRBTAS
SU SPAUDINIU
JUOSTA
ŠIURKŠTUS
SPALVOTA
FIRM. BLANKAS
PERFORUOTAS
AUKŠTA KOKYBĖ
NUSTATYTAS nuo 1
iki 8
25. NUSTAT. 2
DYD.
26.1 KASET.TERP.
TIP.
27. 2 KASET. TERP.
TIP.
28. 3 KASET. TERP.
TIP.
29. 4 KASET. TERP.
TIP.
Priedas-7
Priedas
Sistemos meniu
punktai
Aprašymas
Galimi parametrai
30.NUST. 1 TERP.
TIP.
Nustato popieriaus svorį ir dvipusio spausdinimo
galimybę ant nustatytojo popieriaus. Dvipusis
spausdinimas bus rodomas tik jei sumontuotas
pasirenkamasis dvipusio spausdinimo blokas.
Popieriaus svoris
YPAČ SUNKUS
SUNKUS 3
SUNKUS 2
SUNKUS 1
ĮPRASTAS 3
ĮPRASTAS 2*
ĮPRASTAS 1
LENGVAS
(VELENINIS)
Dvipusis kopijavimas
Įjungti: įjungtas*
Išjungti: Išjungtas
38.
HAGAKI/A6RDET
Pasirinkti popieriaus dydį kopijuojant nestandartinio
dydžio dokumento originalą.
HAGAKI
A6 R*
39. B4R/FOLIO
DET
Pasirinkti popieriaus dydį kopijuojant nestandartinio
dydžio dokumento originalą.
B4 R
FOLIO R*
40,11 x 15 colių
NUSTAT.
Kai dokumentų originalo dydis yra 11 x 15 colių,
originalaus dokumento vaizdas automatiškai
priartinamas.
Įjungtas
Išjungtas*
41. KOP. RIBOS
Riboja vienu metu galimų padaryti kopijų arba kopijų
komplektų skaičių.
nuo 1 iki 999 (*999)
42. DVIPUS.
ANTRA
Apverčia popierių 180 laipsnių kampu ir kopijuoja, kai
reikia nukopijuoti abi lapo puses.
Funkcija nebus rodoma, jei nesumontuotas
pasirenkamasis dvipusio spausdinimo blokas.
SUKIMAS ĮJ.
SUKIMAS IŠJ.*
43. SUTAIK. PLOTĮ
Nustato pradinę paraščių sujungimo reikšmę.
(Specifikacijos
coliais)
0.13/0.25/0.38/0.50/0
.63/0.75 (") (*0.25)
(Specifikacijos
metrine sistema)
nuo 1 iki 18 (mm) (*6)
44. TRINTI KRAŠT.
Nustato pradinę kraštų pločio reikšmę. Tokio pločio
kraštai bus pašviesinti, siekiant pašalinti lapo ar
knygos šešėlius.
(Specifikacijos
coliais)
0.13/0.25/0.38/0.50/0
.63/0.75 (") (*0.25)
(Specifikacijos
metrine sistema)
nuo 1 iki 18 (mm) (*6)
45. 4 Į 1 IŠDĖST.
Nustato tvarką, kuria originalai bus išdėstyti
kopijuojant 4 į 1 išdėstymo režimu.
VERTIKALUS 1*
VERTIKALUS 2
HORIZONTALUS 1
HORIZONTALUS 2
31. NUST. 2 TERP.
TIP.
32. NUST. 3 TERP.
TIP.
33. NUST. 4 TERP.
TIP.
34. NUST. 5 TERP.
TIP.
35. NUST. 6 TERP.
TIP.
36. NUST. 7 TERP.
TIP.
37. NUST. 8 TERP.
TIP.
Priedas-8
Priedas
Sistemos meniu
punktai
Aprašymas
Galimi parametrai
46. KOMBIN.
KRAŠT.
Parenka krašto ribos tipą, kuris bus naudojamas
išdėstymo režime.
Išjungtas*
VIENTISAS
PUNKTYRINIS
47. SUKTI / OFSET.
Nustato kopijuoklį taip, kad kiekvienas kopijų
komplektas būtų pasukamas ir surikiuojamas, kai
pasirenkamas kopijavimas surikiuojant.
Įjungti: pasukamasis
rikiavimas įjungtas
Išjungti:
pasukamasis
rikiavimas išjungtas*
48. AUT. SUKIMAS
Nukopijuotų dokumentų komplektai pakaitomis
pateikiami horizontaliai ir vertikaliai, kad būtų lengviau
juos atskirti.
Įjungti: įjungtas*
Išjungti: Išjungtas
49.TYLUSIS
REŽIMAS
Sutrumpina laiko tarpą, kurį vidinis variklis dar veikia
padaręs kopiją. Naudokite šį parametrą tais atvejais,
kai variklio triukšmas trukdo.
0, 5, 10, 15, 30
(sekundžių) (*10)
50. AUT.
IŠVALYMAS
Nustato kopijuoklį, kad praėjus tam tikram laiko tarpui
po kopijos padarymo būtų atliekamas automatinis
išvalymas. (Žr. 1–6 puslapiuose aprašytą automatinio
išvalymo funkciją).
Įjungti: įjungtas*
Išjungti: Išjungtas
51. AUT. MIEG.
Įrenginys persijungs į automatinį miego režimą po
paskutinės kopijos padarymo praėjus nustatytam
laikotarpui arba nustatytą laiko tarpą įrenginiui nieko
nedirbant.
Jei automatinė miego funkcija trukdo jūsų kopijavimo
darbams, ją išjunkite. Prieš išjungdami automatinę
miego funkciją galite pamėginti pailginti laiką, kuris turi
praeiti, iki automatinė miego funkcija įsijungs (perėjimo
į miego režimą laikas).
Įjungti: įjungtas*
Išjungti: Išjungtas
52. AUT. IŠVAL.
LAIK.
Nustato laiką, kuris turi praeiti iki automatinio išvalymo
funkcijos įvykdymo, jei įjungtas 50. AUT. IŠVALYMAS
parametras.
Punktas nebus rodomas, jei 50. AUT. IŠVALYMAS
buvo išjungtas.
nuo 10 iki 270 (10
sekundžių žingsniais)
(*120)
53. EN. TAUP.
LAIKAS
Nustato laiką, kuris praeis nuo paskutinės kopijos
padarymo iki perėjimo į automatinį energijos taupymo
režimą.
1, 5, 15, 30, 45, 60,
90, 120, 180, 240
(minučių) (*1)
54. AUT. MIEG.
LAIKAS
Nustato laiką, kuris turi praeiti iki automatinės miego
funkcijos įvykdymo, jei įjungtas 50. AUT. MIEG.
parametras.
Punktas nebus rodomas, jei 51. AUT. MIEG. buvo
išjungtas.
1, 5, 15, 30, 45, 60,
90, 120, 180, 240
(minučių) (*1)
55. SIGNALAS
Galima nustatyti, kad paspaudus valdymo pulte esantį
mygtuką, įvykus klaidai ir kt. nuskambėtų garsas.
Įjungti: Įjungtas
(garsinis signalas)
Išjungti: Išjungtas
(garsinio signalo
nebus)*
56. PADENG.
ATASK.
Atspausdina ataskaitą, kurioje pateiktas atspausdintų
kopijų skaičius ir vidutinis sunaudotų miltelių kiekis
(juodumo koeficientas %) kiekvienam popieriaus
dydžiui.
---
Priedas-9
Priedas
Sistemos meniu valdymo procedūros
Sistemos meniu valdykite vadovaudamiesi žemiau pateiktomis procedūromis.
1
Paspauskite abiejose pusėse esančius „Exposure Adjustment“ mygtukus ir palaikykite 3 sekundes.
Pasirodys sistemos meniu.
2
Pastaba
3
Pastaba
Norėdami pasirinkti sistemos meniu punktus spauskite
.
arba
SISTEMOS MENIU:
00. PARAM. NUST.
Kiekvieną sistemos meniu punktą galima pasirinkti paspaudus skaičių klavišus.
Plačiau apie tai skaitykite numatytųjų parametrų keitimo procedūroje.
Baigę kiekvieną veiksmą paspauskite
tuomet paspauskite OK mygtuką.
arba
, kad būtų parodytas 00. PARAM. NUST.,
Pranešimų ekranas grįš į PARENGTAS KOPIJ. paspaudus „Reset“ mygtuką.
Parametrų nustatymą galite atšaukti paspausdami „Stop/Clear“ mygtuką.
Priedas-10
Index
Index
A
Įšilimas 11, 1
Aplinkos apsaugos specifikacijos 3
Įrenginio įžeminimas vi
Įterptinis kopijavimas 13
Atskyrimo saugiklio valymas 2
Automatinė energijos taupymo funkcija 13
Automatinio kasetės perjungimo funkcija 7
Automatinio mastelio koeficiento pasirinkimo
režimas 3
Automatinio trynimo funkcija 6
Automatinio užmigimo funkcija 13
Automatinis užmigimas 13
D
Daugiafunkcio dėklo plėstuvas 1, 5
Daugiafunkcis dėklas 1, 4
Detalių pavadinimai 1
Dokumento originalo dangtis 1
Dokumentų procesorius 3, 2
Detalių pavadinimai 9
Kaip įdėti originalus 9
Neapdorojami originalai 9
Originalų įdėjimas 9
Du viename 10
Dvipusio kopijavimo blokas 3
Dvipusis kopijavimas 4
E
Eksponavimo stiklas 2, 1
Originalų dėjimas 8
Eksponavimo stiklo valymas 1
Ekspozicija 2
Energijos taupymo režimas 13
F
Fotografijos 2
I
Išvesties dėklas 1, 2
J
Jei atsiranda gedimas 1
K
Kaip nustatyti užduočių apskaitą 4
Kairysis gaubtas 2
Kalbos parametrai 11
Kasetė 1
Keturi viename (horizontalus išdėstymas) 11
OPERATION GUIDE
Keturi viename (vertikalus išdėstymas) 12
Klaidų pranešimai 4
Kombinuotasis kopijavimas 9
Kopija 1
Padalytasis kopijavimas 7
Kopijavimas esant įjungtai užduočių apskaitai 4
Kopijavimas keičiant mastelį 3
Kopijuoklio funkcijos 2
L
Lapo pločio kreiptuvas 1, 5
M
Maitinimo įjungimas 11
Maitinimo jungiklis 3, 11, 1
Mastelio režimas 4
N
Naudotojo nustatomi formatai 6
O
Originalas
Įdėjimas į dokumentų procesorių 9
Dėjimas ant eksponavimo stiklo 8
Originalų dangčio valymas 1
P
Panaudotų spausdinimo miltelių talpykla 2, 4
Papildoma atmintis 4
Pasirenkamasis 1
Apžvalga 2
Perdavimo velenėlių valymas 3
Plyšio stiklo valymas 2
Popieriaus įdėjimas 1
Popieriaus įdėjimas į daugiafunkcį dėklą 4
Popieriaus įdėjimas į kasetę 1
Popieriaus lapo ilgio kreiptuvas 1, 2
Popieriaus lapo pločio kreiptuvas 1, 2
Popieriaus strigtis 7
Įspėjimas 7
Strigties vietos indikatoriai 7
Popieriaus strigtis 1 kasetėje 8
Popieriaus strigtis 2–4 kasetėse 9
Popieriaus strigtis daugiafunkciame dėkle 10
Popieriaus strigtis dokumentų procesoriuje 12
Popieriaus strigtis kairiajame gaubte 10
Popieriaus strigtis popieriaus išvesties angoje 11
Popieriaus tiektuvas 3
Priežiūra 1
Priekinis gaubtas 2
Index-1
Index
R
T
Raiška 2
Raktų skaitiklis 4
Rūšiuojamasis kopijavimas 8
Tekstas 2
Tekstas ir fotografijos 2
S
Sistemos meniu 6
Punktai 4
Valdymo procedūros 10
Skyriaus ID kodo registracija 2
Skyrių ID kodų trynimas 3
Spausdinimo miltelių kasetė 2, 4
Spausdintuvo komplektas 4
Specifikacijos 1
OPERATION GUIDE
U
Užduočių apskaita 1
Valdymo procedūros 2
Užduočių apskaitos apžvalga 1
Užduočių apskaitos sąrašo spausdinimas 3
Užduočių apskaitos skaičiaus trynimas 3
V
Vaizdo kokybės režimas 1
Valdymo pultas 1, 4
Valymas 1
Valymo velenas 2, 6
Index-2
PASTABOS
PASTABOS
PASTABOS
Siekiant geriausių spausdinimo rezultatų ir įrenginio našumo, su OLIVETTI produktais
rekomenduojame naudoti tik originalias OLIVETTI medžiagas.
E18
DIRECTIVE 2002/96/CE ON THE TREATMENT, COLLECTION, RECYCLING AND
DISPOSAL OF ELECTRIC AND ELECTRONIC DEVICES AND THEIR COMPONENTS
INFORMATION
1. FOR COUNTRIES IN THE EUROPEAN UNION (EU)
The disposal of electric and electronic devices as solid urban waste is strictly prohibited: it must be collected separately.
The dumping of these devices at unequipped and unauthorized places may have hazardous effects on health and the
environment.
Offenders will be subjected to the penalties and measures laid down by the law.
TO DISPOSE OF OUR DEVICES CORRECTLY:
a) Contact the Local Authorities, who will give you the practical information you need and the instructions for handling the
waste correctly, for example: location and times of the waste collection centres, etc.
b) When you purchase a new device of ours, give a used device similar to the one purchased to our dealer for disposal.
The crossed dustbin symbol on the device means that:
- when it to be disposed of, the device is to be taken to the equipped waste collection centres and is to be
handled separately from urban waste;
- The producer guarantees the activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedures in
accordance with Directive 2002/96/CE (and subsequent amendments).
2. FOR OTHER COUNTRIES (NOT IN THE EU)
The treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices will be carried out in accordance with the
laws in force in the country in question.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising