Olivetti | d-Copia 1800MF and d-Copia 2200MF | Owner Manual | Olivetti d-Copia 1800MF and d-Copia 2200MF User manual

Olivetti d-Copia 1800MF and d-Copia 2200MF User manual
d-Copia 1800MF
d-Copia 2200MF
‫ﻟﻴﻞ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
SA
550505ar
PUBLICATION ISSUED BY:
Olivetti S.p.A.
Gruppo Telecom Italia
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY)
www.olivetti.com
Copyright © 2009, Olivetti
All rights reserved
The mark affixed to the product certifies that the
product satisfies the basic quality requirements.
The manufacturer reserves the right to carry out modifications to the product described in this manual at any time
and without any notice.
ENERGY STAR is a U.S. registered mark.
The ENERGY STAR program is an energy reduction plan introduced by theUnited States Environmental Protection
Agency in response to environmental issues and for the purpose of advancing the development and utilization of
more energy efficient office equipment.
Your attention is drawn to the following actions which could compromise the conformity attested to above, as well as
the characteristics of the product:
• incorrect electrical power supply;
• incorrect installation, incorrect or improper use or use not in compliance with the warnings provided in the
User’s Manual supplied with the product;
• replacement of original components or accessories with others of a type not approved by the manufacturer, or
performed by unauthorised personnel.
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval
system, without permission in writing from the Publisher.
¬ãû´ã
.d-Copia 1800MF/d-Copia
.Taskalfa 2200MF
181/221 îèäãàÇ ¸ÆÇÑ¨à ¸à ÇðÑߨ
ʂߨãàÇ üª¨ßè£Ç° ¬íäíè°ÑàÇ ¬äªíÕàÇ ÁÇû𠡃íôÕ áß¨é ¢ªç„àÇ áíú¨è ˆàÚ ¸èûÚª£ã ïó ÇÀå áíú¨èàÇ áíàû ‰ã »ÑúàÇ áêãèí
ïó ÁûéàÇ áéö ÇÀå áíú¨èàÇ áíàû ÉÁÇÑö ˆ„ѳí .øÆÇû áß¨é° Éûí„ ¬àªô ïó ¢ªç„àÇ øÇûùè£Ç ‰ã ‰ßãèèà ¡ÉÑ°ÑÖàÇ È£ô ªçàô° ¬Øí£éàÇ
‰Ú ‰íà°Æ£ã ÑíÛ ‰ôä .ªä誄èäãé ¬ÕªùàÇ Êªã¢àè£ãàÇ øÇûùè£ªé ƒÕää .¬à°ç£é ÒíàÅ Œ°„Ñàà ¢ªç„àÇ ‰ã ðªéíÑö Òƪ´éÅ° ¡¢ªç„àÇ øÇûùè£Ç
Üé Td-Copia
ASKal2200MF
fa 181 îèäãàÇ ˆàŠѪ¨í³ ¡ÇÀå áíú¨èàÇ áíàû ïó .¢ªç„àÇ ÇÀå ïó ìÑùà ¬ßѨ ʪã¢àè£ã øÇûùè£Ç ‰Ú îèäí ÑÑÖ ˜Ã
.ïàÇ°èàÇ ˆàÚ ¡'22-ppm ¢ÇÑØàÇ' Üé d-Copia1800MF
TASKalfa 221 îèäãàÇ° º'18-ppm ¢ÇÑØàÇ'
ʪí°èôãàÇ
1-1 ........................................................................................................... ¢ªç„àÇ ÁÇ¢„Ã
1
1-1 ................................................................................................................................. £€Ç ø£„àÇ
1-4 ................................................................................................................................... áíú¨èàÇ ¬ô°à
2-1 .............................................................................................................. ÊÇ¢íç„èàÇ
2
2-1 ................................................................................................................................... ÏÑ°àÇ áíãôè
2-1 .................................................................................................................. ÏÑ°àÇ ¬óªÖ› ¬ÿô‚ã
2-2.................................................................................................................. ëÑûàÇ ïó ÏÑ°àÇ áíãôè
2-4............................................................................................ »ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ïó ÏÑ°àÇ œÖ°
2-6..................................................................... »ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ïó ʪòàúã °Ã ¬íûíÑé ʪöªØé ÏÑ° áíãôè
2-7......................................................................................................»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ÊÇûÇûÚÅ
2-9............................................................................................................................... Ê‚éªßàÇ áíÕ°è
2-9....................................................................................................................... ¬ßé¨àÇ áéß áíÕ°è
2-9....................................................................................................................... USB áéß áíÕ°è
2-10 ........................................................................................................................... ¬öªØàÇ áéß áíÕ°è
2-11 ................................................................................................................................. ¬öªØàÇ áíú¨è
2-12 ................................................................................................................ (TCP/IP) ¬ßé¨àÇ ÊÇûÇûÚÅ
2-14 ........................................................................................................................ Êö°àÇ° …íѪèàÇ ØéÖ
2-16 ......................................................................................................................... øûùè£ãàÇ ¬ç„Ç° ¬úà
3-1 ...................................................................................................... £€Ç áíú¨èàÇ
3
3-1 ...................................................................................................................... ¬í£ª£€Ç …£äàÇ ÊÇÁÇÑ„Å
3-4............................................................................................................................ …£äàÇ ÑíúÕè/Ñíéßè
3-4............................................................................................. ïƪ´àèàÇ ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ ¬é£ä ûíûôè œÖ°
3-5................................................................................................................... ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ œÖ°
3-5................................................................................................... ûÇûÚ›Ç Ïé£ã ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ œÖ°
3-6............................................................................................................................ ‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàÇ
3-9.................................................................................................................................... …£äàÇ ÈíèÑè
3-10 ................................................................................................................................. œã„ãàÇ …£äàÇ
3-11 ..................................................................................................................................1 ïó 2
3-12 ......................................................................................................................... (ï´óÃ) 1 ïó 4
3-13 ....................................................................................................................... (ï£ÃÑ) 1 ïó 4
3-14 ............................................................................................................................... ¬õت´ãàÇ œÖ°
3-16 ...................................................................................................................... ¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ°
3-17 .................................................................................................................................‰°ß£àÇ œÖ°
3-18 .................................................................................................................. ¬í£ª£€Ç ¬ÚªéØàÇ ÊÇÁÇÑ„Å
3-18 .......................................................................................................... ¬õéªØàÇ áíú¨è îãªäÑé Êíéêè
3-18 .................................................................................................................. ʪ´íéØèàÇ ‰ã ¬ÚªéØàÇ
4-1 .................................................................................................. ¬íѪíèù†Ç ÊÇ¢íç„èàÇ
4-1 ................................................................................................................................ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã
4-1 .......................................................................................................................... ¬à°é´ãàÇ á°Õ€Ç
4-2................................................................................................................. øÇûùè£†Ç ‰Ú ʪÿô‚ã
4-2............................................................................................................................ ÁÇ¢„€Ç Áªã£Ã
4-2............................................................................................. ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó ¬íàÕ€Ç …£äàÇ œÖ°
4-4............................................................................................ „¢àÇ ƒØ£àÇ ˆàÚ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ œÖ°
4-5........................................................................................................................... ÏÑ°àªé ¬íÀúèàÇ Éûô°
4-5................................................................................................................... ‰íç„°àÇ ˆàÚ ¬ÚªéØàÇ Éûô°
4-6.......................................................................................................................... ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô°
4-6............................................................................................................................ ÁÇ¢„€Ç Áªã£Ã
4-7........................................................................................................................... ÓíéªéûàÇ ¬óªÖÅ
4-8.................................................................................................................... ÓíéªéûàÇ Ñª¨ôäÇ ¬àÇ¢Å
4-9................................................................................................................................ øªçãàÇ áÕó ÉÇûÃ
4-10 ................................................................................................................................ ï£íÆÑàÇ ûÇûõàÇ
4-10 .............................................................................................................................. ÓߪòàÇ ¬Ú°ã„ã
4-10 ............................................................................................................¬íÆ°ÖàÇ ¬ßé¨àÇ ¬ô£ªã ¬Ú°ã„ã
i
4
4-10 ............................................................................................................. (IB-23) ¬ßé¨àÇ ¬ç„Ç° ¬öªØé
4-11 .............................................................................................................................. ¬íóªÖ›Ç ÉÑßÇÀàÇ
4-12 ....................................................................................................................... ¬íѪíèù†Ç ÊÇ¢íç„èàÇ
5-1 ................................................................................................................. ¬äªíÕàÇ
5
5-1 ................................................................................................................................. ¢ªç„àÇ üíÿäè
5-5 ................................................................................... ¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ° ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô áÇûéè£Ç
6-1 ...................................................................................... ªçô‚ÕÅ° ʂߨãàÇ üª¨ßè£Ç
6
6-1 ........................................................................................................................ ¬àߨã Ë°ûô ¬àªô ïó
6-3 ........................................................................................................................... ¬Ö°ÑõãàÇ áƪ£ÑàÇ
6-7 ................................................................................................................................. ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
6-7 ............................................................................................................... Ѫ¨ôä†Ç œöÇ°ã ÊÇѨÄã
6-8 ................................................................................................................................. ʪÿô‚ã
6-8 ........................................................................................................................ ëÇÑù›Ç ÊÇÁÇÑ„Å
1-ÏôàãàÇ ....................................................................................................................... ÏôàãàÇ
1-ÏôàãàÇ................................................................................................................................ ʪòÕÇ°ãàÇ
1-ÏôàãàÇ...................................................................................................................... £€Ç ø£„àÇ
2-ÏôàãàÇ..................................................................................................................... ¬ù£ªäàÇ üƪÿ°
2-ÏôàãàÇ..................................................................................................................... ¬õéªØàÇ üƪÿ°
3-ÏôàãàÇ....................................................................................................... (˜ÑªíèùÇ) ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã
3-ÏôàãàÇ................................................................................................... (˜ÑªíèùÇ) ÏÑ°àªé ¬íÀúèàÇ Éûô°
3-ÏôàãàÇ...........................................................................................(˜ÑªíèùÇ) ‰íç„°àÇ ˆàÚ ¬ÚªéØàÇ Éûô°
4-ÏôàãàÇ.................................................................................................. (˜ÑªíèùÇ) ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô°
4-ÏôàãàÇ........................................................................................................ (¬íѪíèùÇ) øªçãàÇ áÕó ÉÇûÃ
4-ÏôàãàÇ...................................................................................................................¬íÆíéàÇ ÊªòÕÇ°ãàÇ
1-ÓÑçòàÇ .................................................................................................................... ÓÑçòàÇ
ii
ÓªãèàÇ øûùè£ãàÇ ‰ã ÈàØä .¬íàé´è£ãàÇ …£äàÇ ïó ʪôòÕàÇ ‰ã ûí¢ãàÇ áªùûÅ ‰ßãí .Ѫõ¨Å ‰°ûé Ñíúèàà ¬ÖÑÚ áíàûàÇ ÇÀå ïó ʪã°àõãàÇ
.¬íàªôàÇ ¬õéØàÇ ïó ¬ÚªéØàÇ ¬íôªä ‰ã °Ã ¬íä´èàÇ ¬íôªäàÇ ‰ã Ïíöû ÑíÛ Ñãà ˜¤é Ïàõèí ªãíó ÑÀõàÇ
¬ÿô‚ã
¬èéªêàÇ îãÇÑéàÇ ïó È°íõàÇ ¬íà°Æ£ã áãôèä † ‰ôä .áíàûàÇ ÇÀå ïó ʪãíàõèàà øûùè£ãàÇ ŒªéèÇ Áªäêà ¬ã„ªäàÇ ËûÇ°ôàÇ ¬íà°Æ£ã áãôèä † ‰ôä
.(Ø´ó ÉÁÇÑ´àà ÉûûôãàÇ ªçèÑßÇÀ ʪí°èôã) ¬õéªØàà
Ï°´ôàÇ œíã„ .œéØàÇ Ï°´ôé ïãôã °å ¢ªç„àÇ œíéé ¬àÕ ÇÀ ‰°ßí °Ã ÌÑíó°è °Ã Òõíé øèí ¬ÚªéØ Ï°´ô ˜À Œ°Ö°ã ˜Ã° ¡áíàûàÇ ÇÀå
¬ßѨ ‰ã ¬é°èßã ¬´é£ã ¬´óÇ°ã ‰°ûé œéØàÇ Ï°´ôé Ïàõèã Œ°Ö°ã ˜Ã° ¡Òäã Á¢„ °Ã áíàûàÇ ÇÀå ÑÇûÕÅ ÉûªÚÅ °Ã …£ä ‰Å .¬ÿ°òôã
† œéØàÇ Ï°´ôé Ïàõèã Œ°Ö°ã ˜Ã° ¡áíàûàÇ ÇÀå ‰ã Á¢„à °Ã áßà ¬„èäã …£ä ˜Ã .ªðãªãè Ñ°ÿôã Kyocera Mita Corporation
.ªçäÚ …£äàÇ øè ïèàÇ ÉûªãàÇ ïó ïå ªãß œéØàÇ Ï°´ô ¬ÿô‚ã Óòä ˆàÚ ˜°èôí ‰Ã ûé
¬íѪ„èàÇ Áªã£€Ç ¥°Õùé
Kyocera ¬ßÑ¨à ¬íѪ„è ʪã‚Ú KIR (Kyocera Image Refinement)° KPDL ¡PRESCRIBE ¡ECOSYS
.Corporation
Business ¬ßѨ ʪ„èäã ûôà °å IBM Proprinter X24E .Xerox Corporation ¬ßѨ ʪ„èäã ûôà °å Diablo 630
Seiko Epson ¬ßѨ ʪ„èäã ûôà °å Epson LQ-850 .International Business Machines Corporation
¬ßÑ¨à ˜Ñª„è ø£Ç °å Centronics .Hewlett-Packard ¬ßÑ¨à ¬à„£ã ¬íѪ„è ʪã‚Ú ïå PJL° PCL .Corporation
¬íѪ„è ʪã‚Ú ïå PostScript ° ¡Acrobat Reader ¡Adobe Acrobat .Centronics Data Computer Corp.
¬à„£ã ¬íѪ„è ʪã‚Ú ïå TrueType ° ¡AppleTalk ¡Macintosh .Adobe Systems Incorporated ¬ßÑ¨à ¬à„£ã
Windows Vista ¡Windows XP ¡Windows NT ¡Windows ¡Microsoft .Apple Computer, Inc. ¬ßѨà
¬ßÑ¨à ¬íѪ„è ¬ã‚Ú ïå PowerPC .Microsoft Corporation ¬ßÑ¨à ¬à„£ã ¬íѪ„è ʪã‚Ú ïå Internet Explorer°
Áªã£Ã áß ûõè .¬à„£ã ¬íßíÑãà ¬íѪ„è ¬ã‚Ú ïå ENERGY STAR .ìÑù€Ç û‚éàÇ °Ã/° ¬íßíÑã€Ç ÉûôèãàÇ Êªí†°àÇ ïó IBM
.ªçé ¬ÕªùàÇ ÊªßѨàà ¬à„£ã ¬íѪ„è ʪã‚Ú °Ã ¬íѪ„è ʪã‚Ú ìÑù€Ç ¬íѪ„èàÇ Êªã‚õàÇ° ʪ„èäãàÇ
.SanDisk Corporation of America Üà ¬íѪ„è ʪã‚Ú CF° CompactFlash
Wind River ¬ßѨ Ò„èäè ˜ÀàÇ° ¡‰ãÖãàÇ ï´í´ôàÇ Êö°àÇ ¬íä´èé áãªõàÇ Tornado™ áíú¨èàÇ øªÿä øÇûùè£ªé ¢ªç„àÇ Ñí°Øè øè
.Systems, Inc.
Ø°Øù .Monotype Imaging Inc. ¬ßѨ œã ¥íùÑè ¬íöªòèÇ Êôè ¬ãûùè£ã ¢ªç„àÇ ˆàÚ ÒèéêãàÇ ¬íé°Ñ°€Ç ʪúààÇ Ø°Øù áß
.¢ªç„àÇ ÇÀå ˆàÚ ¬èéêã Monotype Imaging Inc. ‰ã UFST™ MicroType®
.Linotype-Hell AG ¬ßÑ¨à ¬à„£ã ¬íѪ„è ʪã‚Ú Times° Palatino° Helvetica
¬à„£ã ¬íѪ„è ʪã‚Ú ITC ZapfDingbats° ITC ZapfChancery° ITC Bookman° ITC Avant Garde Gothic
.International Type-face Corporation ¬ßѨà
.TypeBank® Üà ¬íѪ„è ʪã‚Ú Typebank-OCR° TypeBankM-M° TypeBankG-B
…£äàÇ ˆàÚ ¬íä°äª´àÇ û°í´àÇ
.Ï°´ôàÇ ¸àè ÈôªÕ ‰ã ƒíÑÕè ˆàÚ á°ÕôàÇ ‰°ûé ѨäàÇ Ï°´ôé ¬íãôãàÇ ûÇ°ãàÇ …£ä Ñ°ÿôã
•
Ê‚ãÚ .áã¨í ªãã ¸àÀ ÑíÛ° ¬íàªã ÊÇûä£ °Ã ¬íéä„à °Ã ¬íàôã Ê‚ãÚ ¬íà …£ä ü°ÑÿàÇ ‰ã üÑÿ ˜Ã Êôè ðªÖíà Ѱÿôã
ÊÇûªç¨ ¡Ñò£ ÊǢǰ„ ¡œéÇ°Ø ¡¬íàªã ÊÇûä£ ¡¬íßäé Ê‚ãÚ ¡¬íöÑ°
•
.Ïé£ ªãíó ªåÑßÀ øè ïèàÇ ÑíÛ ìÑùà ÑÕªäõà ƒ£ãàÇ °Ã …£äàÇ ¬íàôãàÇ ƒÆÇ°ààÇ° ‰íäÇ°´àÇ ûí´è °Ã Ñÿôè ûö
•
iii
¬öªØàÇ Ñíó°èé øßôèàÇ ¬òíÿ°
øÇûùè£Ç Ñù Êö° ‰ã Ãûéè Êö°àÇ ‰ã ¬äíõã ÉÑèó ûõé ¬öªØàÇ ¸‚çè£Ç »òù øèí Ëíô ¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ°é Çû°¢ã ¢ªç„àÇ ïè¤í
ˆäû€Ç Ìûôà ªÖòùã ¬öªØàÇ ¸‚çè£Ç áÿí ‰íô ïó Ѫÿèä†Ç ¬íõÖ° ïó ÓߪòàÇ° ¬õéªØàÇ áÿè Ëíô ‰°ß£àÇ œÖ° ˆàÅ ¬óªÖ›ªé ¡¢ªç„àà
‰°ß£àÇ Êö°à ªðí°ª£ã ïƪ´àèàÇ ¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ° Êö° ‰ªß ÇÀÅ .Êö°àÇ ‰ã ¬äíõã Éûã á‚ù ¢ªç„àÇ ïó ت¨ä û°„° øûÚ áªô ïó
.‰°ß£àÇ œÖ° áãÚ Ñãè£í ¡ïƪ´àèàÇ
¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ°
áéö ªåÑ°Ñã ø¢àí ïèàÇ Øª¨äàÇ øûÚ ÉÑèó ûã ‰ßãí .Òà áªãõè£Ç Ñù ‰ã ¬´íöû 1 á‚ù ªíƪ´àè ¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ° ïó ¢ªç„àÇ áùûí
.¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ° Øí¨äè
‰°ß£àÇ ¬íõÖ°
Øí¨äè áéö ªåÑ°Ñã ø¢àí ïèàÇ Øª¨äàÇ øûÚ ÉÑèó ûã ‰ßãí .Òà áªãõè£Ç Ñù ‰ã ¬´íöû 1 Ñ°Ñã ûõé ‰°ß£àÇ œÖ° ˆàÅ ªðíƪ´àè ¢ªç„àÇ áùûí
3-17 ¬ôòÕàÇ ïó ‰°ß£àÇ œÖ° œ„ÇÑ ¡Êªã°àõãàÇ ‰ã ûí¢ãà .‰°ß£àÇ œÖ°
¬íѪíèù†Ç ðªíƪ´àè ‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàÇ ¬òíÿ°
ˆàÚ ûôÇ°àÇ Ò„°àÇ ÊÇÀ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ …£ä ÏíÑØ ‰Ú ¡áªêãàÇ áíé£ ˆàÚ .¬íѪíèùÇ ¬òíÿ°ß ‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàÇ ˆàÚ ¢ªç„àÇ ÇÀå áãè¨í
.øûùè£ãàÇ ÏÑ°àÇ ÑÇû´ã ‰ã áíà´èàÇ ‰ßããàÇ ‰ã ¡‰íç„° ÊÇÀ ¬ù£ä ªåѪéèÚªé ÉûôÇ° ¬öÑ°
ÏÑ°àÇ œíäÕè ÉûªÚÅ
ʪã°àõã øíû´è Òõã áãªõèè ˜ÀàÇ ÊªõíéãàÇ °Ã ¬ãûùàÇ È°ûäãà ‰ßãí .ïÆíéàÇ ÑÑÖàÇ áíà´è ïó ¬ã媣ãß ÌÑí°ûè ûªõãàÇ ÏÑ°àÇ ¢ªç„àÇ øÚûí
.ªçé ˆÕ°ãàÇ ÏÑ°àÇ ŒÇ°äà á°ô
Energy Star (ENERGY STAR®) îãªäÑé
ïó ªçíàÚ ¥°ÕäãàÇ ¬í£ªí´àÇ ÑííªõãàÇ œã ðª´óÇ°èã ¢ªç„àÇ ÇÀå ‰°ßí ‰Ã ïãàªõàÇ Energy Star îãªäÑé ïó ¬ã媣㠬ßÑ¨ß ªäÑÑö û´à
.ïãàªõàÇ Energy Star îãªäÑé
iv
.ÒíàÅ Œ°„ÑàÇ ¬à°ç£à ¢ªç„àÇ ‰ã ÈÑ´àªé ÒÿòôÇ .¢ªç„àÇ ÇÀå øÇûùè£Ç áéö áíú¨èàÇ áíàû ÉÁÇÑö ˆ„Ñí
.ÒíàÅ Œ°„ÑàÇ ¬à°ç£à ¢ªç„àÇ ‰ã ÈÑ´àªé ÿòôÇ .¢ªç„àÇ ÇÀå øÇûùè£Ç áéö áíú¨èàÇ áíàû ÉÁÇÑö ˆ„Ñí
Áªí¨€Ç° ûÇÑó€Ç° øûùè£ãàÇ ¬íªãô ªçäã üûçàÇ ‰ªãà ÊÇÑíÀôè ïå ¢°ãÑàÇ ªçíàÚ û°„°ãàÇ ¢ªç„àÇ ÁÇ¢„ð áíàûàÇ ÇÀå ïó Éû°„°ãàÇ øª£ö€Ç
.ªçäã áß ˆäõã° ¢°ãÑàªé ¬ãƪö ïàí ªãíó .¢ªç„àà ‰ãŸÇ øÇûùè£†Ç ‰ªãÖ ‰Ú ‚
ð Öó ¡ÉÑ°ª„ãàÇ ìÑù€Ç
¬„íèä °Ã È£ªäã áߨé ̪éèä†Ç øûÚ ¬„íèä Éªó° ¬àªô Œ°ö° ˆèô °Ã ÉÑíØù ʪéªÕÅ Ë°ûô áªãèôÇ ˆàÅ Ñí¨í: ÑØù
.ƒíôÕ áß¨é ¬àÕàÇ ÊÇÀ Ñ°ã€Ç œã áãªõèàÇ øûÚ
°Ã È£ªäã áߨé ̪éèä†Ç øûÚ ¬„íèä Éªó° ¬àªô Œ°ö° ˆèô °Ã ÉÑíØù ʪéªÕÅ Ë°ûô áªãèôÇ ˆàÅ Ñí¨í: ÑíÀôè
.ƒíôÕ áß¨é ¬àÕàÇ ÊÇÀ Ñ°ã€Ç œã áãªõèàÇ øûÚ ¬„íèä
ت´äàÇ ˆàŠ̪éèä†Ç øûÚ ¬„íèä ¢ªç„àÇ ïó üàè Ë°ûô °Ã ¬íÕù¨ ʪéªÕÅ Ë°ûô ¬íäªßãÅ ˆàÅ Ñí¨í: Òíéäè
.ªçà ƒíôÕàÇ ÑíÛ øÇûùè£†Ç °Ã ¬ôÖ°ãàÇ
¢°ãÑ
.¢ãÑàÇ áùÇû ¬ôÖ°ã ¬Õªù ̪éèäÇ Øª´ä ¸ªäå .‰ªãà ÊÇÑíÀôè ‰ãÖèí û°Õ´ãàÇ ø£´àÇ ‰Ã ˆàÅ
[øªÚ ÑíÀôè]
....
[¬íƪéÑçß ¬ãûÕ Œ°ö° ÑØù ‰ã ÑíÀôè]
....
[¬õòèÑã ÉÑÇÑô ¬„Ñû ‰ã ÑíÀôè]
....
.¢ãÑàÇ áùÇû Œ°äããàÇ ÁÇÑ„›Ç ¥ÆªÕù ƒíÖ°è øèí .¬Ú°äããàÇ ÊÇÁÇÑ„›Ç á°ô ʪã°àõã ‰ãÖèí ¬àÕàÇ ÇÀ ø£´àÇ ‰Ã ˆàÅ
[Œ°äãã ÁÇÑ„Å ‰ã ÑíÀôè]
....
[¸ó ʪíàãÚ ÁÇÑ„Å Œ°äãã]
....
¢ãÑ Ñí¨í
¢ãÑ Ñí¨í
v
áùÇû È°àØãàÇ ÁÇÑ„›Ç ¥ÆªÕù ƒíÖ°è øèí .ªåÀíòäè ø¢àí ïèàÇ ÊÇÁÇÑ„›Ç ‰Ú ʪã°àõã ‰ãÖèí ¬àÕàÇ ÇÀ ø£´àÇ ‰Ã ˆàÅ z¢ãÑ Ñí¨í
.¢ãÑàÇ
[È°àØã ÁÇÑ„› Òíéäè]
....
[ѪíèàÇ Àù¤ã ‰ã ¬öªØàÇ Óéªö ëÑùÃ]
....
[¬íÖÑà ¬àÕ° ˜À Ѫíè Àù¤ãé ªðãÆÇû ¢ªç„àÇ áÕ]
....
¬àªô ïó °Ã ¬ôÖÇ° ÑíÛ ÇÀå áíú¨èàÇ áíàû ïó Éû°„°ãàÇ ‰ªã€Ç ÊÇÑíÀôè Êäªß áªô ïó áÇûéè£Ç ÈàØà ¬ãûùàÇ È°ûäãé áªÕè†Ç Áª„ÑàÇ
(ø°£Ñ œóû ¸àÀ ÈàØèí) .Ò£òä áíàûàÇ ‰Çû´ó
vi
.†°Ã ø£´àÇ ÇÀå ÉÁÇÑö Áª„ÑàÇ !øªå
ÒíéäèàÇ Êª´Õàã
¬ãûÕà »ÑõèàÇ °Ã ÏíÑô È°¨ä Èä„èà üªß áߨé ÒéèäÇ .‰ªã€Ç »ÇÑÛ€ ¸àÀ° ¬íàªèàÇ ‰ßªã€Ç ïó ¢ªç„àªé ÒíéäèàÇ Êª´Õàã ϪóÑÅ øè
.ÑéôàÇ Ï°ô£ã áÇûéè£Ç °Ã ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ ¬àǢŠûäÚ ¬íƪéÑçß
2 ÏÕàãàÇ
3 ÏÕàãàÇ
ÁÇ¢„€Ç Óãàè † .áùÇûàÇ ïó ¬íàªÚ ÉÑÇÑô ¬„Ñû
.Ï°ÑôàÇ ÑØùà »Ñõèè ûö Ëíô ¡¬´ØäãàÇ ÌÀå ïó
Èé£èè ûöÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô ÏÑô á°ªôè †
.Ï°Ñôé ¸èéªÕÅ ïó ÉÑíØùàÇ ÈçààÇ ¬ä£àÃ
1 ÏÕàãàÇ
ïó ÁÇ¢„€Ç Óãàè † .áùÇûàÇ ïó ¬íàªÚ ÉÑÇÑô ¬„Ñû
.Ï°ÑôàÇ ÑØùà »Ñõèè ûö Ëíô ¡¬´ØäãàÇ ÌÀå
4 ÏÕàãàÇ
¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ô£ã Ï°ûäÕ ÏÑô á°ªôè †
¸èéªÕÅ ïó ÉÑíØùàÇ ÈçààÇ ¬ä£àà Èé£èè ûö
.Ï°Ñôé
.ʪ´ÕàãàÇ ÌÀå Œ¢äè † :¬ÿô‚ã
vii
Êíéêèàªé ¬ÕªùàÇ ¬íƪö°àÇ ÑíéÇûèàÇ
¬Æ íéàÇ
Òíéäè
‰ßªã€Ç ÌÀå áêã ïó °Ã Ï°ó ¢ªç„àÇ œÖ° ‰Ú îèäí ûö .¬í°è£ã ÑíÛ °Ã ¬èéªê ÑíÛ ‰ßªãà ïó °Ã Ï°ó ¢ªç„àÇ œÖ° Èä„è
.¢ªç„àÇ ïó üàè °Ã ¬íÕù¨ ¬éªÕÅ ˆàÅ ˜ûÄí ðÇÑØù ʆªôàÇ ‰ã Œ°äàÇ ÇÀå áêãí .»Ñ€Ç ˆàÚ ÒÚ°ö° °Ã ¢ªç„àÇ Ø°´£
û°„° ¬àªô ïó .Ϊ£è‚à ¬ÖÑ³Ú ‰°ßè° ÑªéúàÇ ªçíó ûí¢í °Ã ¬é°ØÑàÇ ªçíó œòèÑè ïèàÇ œöÇ°ãàÇ ïó ¢ªç„àÇ œÖ° Èä„è
.¬íƪéÑçß ¬ãûÕ °Ã ÏíÑô Ë°ûô ÑØù Èä„èèà Ó骴àÇ üíÿäèé øö ¡¬öªØàÇ Óéªö ˆàÚ Îª£èÇ °Ã ѪéÛ
œöÇ°ãàÇ °Ã ¡ìÑù€Ç ÉÑÇÑôàÇ ÑûªÕ㠰à ʪäªù£àÇ° Œªõ¨›Ç ÑûªÕ㠉㠬éíÑ´àÇ ïèàÇ œöÇ°ãàÇ ïó ¢ªç„àÇ œÖ° Èä„è
.ÏíÑô Ë°ûô Èä„èà ¸àÀ° ¡áªõè¨‚à ¬à骴àÇ Áªí¨€Ç ‰ã ¬éíÑ´àÇ
¢ªç„àÇ ÁÇ¢„à ˆàÅ á°Õ°àà ¬ôª£ã ¸ÑèÇ ¡¬äªíÕàÇ ÊÇÁÇÑ„Å° ÁÇ¢„€Ç áÇûéè£Ç áíç£èà° Éûí„ ¬àªô ïó ¢ªç„àªé ÿªòèô‚à
¬´íÑØé ÁÇ°çàÇ ë°Ñùé ͪã£àà ¸àÀ° ¡ïòàùàÇ ÁªØúàÇ á°ô ªðÕ°Õù° ¡¬é£ªäã ¬ôª£ã ¸ÑèÇ .ïàí ªãíó ƒÖ°ã °å ªãß
.¢ªç„àÇ ëѪù ¬ãÆ‚ã
:ïòàùàÇ Á¢„àÇ
3 15/16"
ø£ 1 0
:Ñ£í€Ç Á¢„àÇ
11 13/16"
ø£ 30
:ïãªã€Ç Á¢„àÇ
39 3/8"
ø£ 100
:‰ãí€Ç Á¢„àÇ
1113/16"
ø£ 30
ìÑùà ¬íƪö° Ñí éÇûè
ƒÕää ïèàÇ ÉÑÇÑôàÇ ¬„Ñû) ¬òíßã ¬óÑÛ ïó ¢ªç„àÇ Êíéêèé øö .ÒÆÇûà ì°è£ã° ¢ªç„àÇ áíú¨è ˆàÚ ¬ãíà£àÇ ÑíÛ ¬íÆíéàÇ ü°ÑÿàÇ ÑêÄè ûö
¬íàªèàÇ œöÇ°ãàÇ Èä„è° ¡(¬íé£ä ¬é°ØÑ % 80-15 ïàÇ°ô :¬é°ØÑàÇ ¡(¬í°Æã ¬„Ñû 32,5-10) ÊíªçäÑçó ¬„Ñû 90,5-50 ïàÇ°ô :ªçé
.¢ªç„àÇ œÖ° ‰ªß㠸ѪíèùÇ ûäÚ
viii
.ѨªéãàÇ Óã¨àÇ Á°Öà ¬ÖÑõãàÇ ‰ßªã€Ç °Ã ÀóÇ°äàÇ ‰ã ¬éíÑ´àÇ œöÇ°ãàÇ Èä„è
•
.¬í¢Ç¢èåÇ ÊªßÑô ªçé Ëûôè ïèàÇ ‰ßªã€Ç ïó ¢ªç„àÇ œÖ° Èä„è
•
.ÉÑÇÑôàÇ ¬„Ñû ïó ÉûªôàÇ° ¬Æ„ªòãàÇ ÊÇÑíúèàªé ¢íãèè ïèàÇ œöÇ°ãàÇ Èä„è
•
.ûѪéàÇ °Ã ѪôàÇ ÁÇ°çàà ÉѨªéã ¬ÖÑõãàÇ œöÇ°ãàÇ Èä„è
•
.¬í°çèàÇ ¬Æí£ ‰ßªã€Ç Èä„è
•
.Òèíéêè ûõé ¢ªç„àÇ ÇÀå á´ä øèí ªãûäÚ üàèàà ¬íÖÑ€Ç Éûªã »Ñõèè û´ó ¢ªç„àÇ Ê‚„Ú áãôèè † ¬íÖÑ€Ç Êäªß ÇÀÅ
¬àí°Ø ÉÑèòà ¢ªç„àÇ øÇûùè£Ç øè ÇÀÅ ¡¸àÀ œã .‰ª£ä›Ç ¬ôÕ ˆàÚ ÑêÄè † ¬êõéäãàÇ ‰°¢°€Ç ¬íãß ‰ßà ‰°¢°€Ç »õé ÏàØäí …£äàÇ ÁªäêÃ
‰ã ¡…£äàÇ ¬íàãõà ¬é£ªäã ¬Æíéé ÿªòèô‚à .¬çíÑß ƒÆÇ°Ñ ûÚªÕèè û´ó ¡…£³äàÇ ‰ã øùÖ ûûÚ …£äé øªí´àÇ ûäÚ °Ã ¬í°çèàÇ ¬ÆíûÑ ¬óÑÛ ïó
.¬í°çèàÇ Éûí„ ¬óÑÛ ïó …£äàÇ ¬íàãÚ øèè ‰Ã ‰£ôè£ãàÇ
¢ªç„àÇ »íѤè / ¬öªØàÇ ÑûÕãé ¢ªç„àÇ áíÕ°è
ÑíÀôè
ÉûûõèãàÇ Ê‚íÕ°èàÇ Èä„è .¢ªç„àÇ áíú¨èà ûûôãàÇ ïƪéÑçßàÇ ûç„àÇ ‰Ú üàèùí ïƪéÑçß ûç„é ¬öªØ ÑûÕã øûùè£è †
.¬íƪéÑçß ¬ãûÕ °Ã ÏíÑô Ë°ûô ÑØù ʆªôàÇ ‰ã ŒÇ°ä€Ç ÌÀå áêã áêãè .ûôÇ° ¬öªØ ÑûÕãé
ïó ÇÀå Èé£èí û´ó ¡Ó骴àÇ üÇÑØð ¬íäûõã øª£„à ‰íé Óã‚è Ëûô ÇÀÅ .ѪíèàÇ ÑûÕã áùÇû ¬öªØàÇ ¸à£ áíÕ°èé øö
.¬íƪéÑçß ¬ãûÕ Ë°ûô °Ã ÏíÑô Œ†ûäÇ
Ë°ûô ¬àªô ïó ¬íƪéÑçß ¬ãûÕ °Ã ÏíÑô Ë°ûô ÑØù Èä„èèà ¸àÀ° ¡¬öªØàà ïÖÑà ÑûÕãé ¢ªç„àÇ áíÕ°èé ðªãÆÇû øö
.¸é ¥ªùàÇ ¬ãûùàÇ È°ûäãé áÕèªó ¡ªðäßãã ïÖÑà ÑûÕãé áíÕ°èàÇ ‰ßí øà ÇÀÅ .¬íƪéÑçßàÇ ÉÑÆÇûàÇ ïó ÑÕö
ì Ñùà ¬íƪö° ÑíéÇûè
.¢ªç„àà ‰ßãã ¬öªØ ÑûÕã ÈÑö¤é ¬öªØàÇ Óéªö áíÕ°èé øö
.ÒíàÅ á°Õ°àÇ á磰 ¢ªç„àÇ ÈÑö Êéêã/œöÇ° ÀòäãàÇ/Ó骴àÇ ‰Ã ‰ã ûߤè .£€Ç á¢õàÇ ¢ªç„ß ¬öªØàÇ ¸à£ øûùè£í
¬íßí裂éàÇ Èƪ´ôàÇ á°Çûè
ÑíÀôè
Òãó° áòØàÇ üä¤é ¸í裂éàÇ Ïàõí ûö Ëíô .áªòØ€Ç á°ªäèã ‰Ú Çðûíõé ¢ªç„àÇ œã ¬ãûùè£ãàÇ ¬íßí裂éàÇ Óªíß€Ç ÿòôÇ
.ÒöªäèùÇ ðªéé£ã
øÇûùè£†Ç ûäÚ ¬íƪö° ÑíéÇûè
¢ªç„àÇ øÇûùè£Ç ûäÚ Êªçíéäè
ÑíÀôè
‰ã ÈÑ´àªé °Ã ¢ªç„àÇ ˆàÚ (…àÅ ¡‰í„ªäòàÇ ¡Ñ°å¢àÇ »Ç°ôà ¡ûÑ°àÇ ÊªíÑå¢) Áªã ªçé Êªí°ªô °Ã ¬íäûõã Áªí¨Ã œÖè †
ïó Áªí¨€Ç ÌÀå Ø°´£ ûäÚ ¬íƪéÑçß ¬ãûÕ °Ã ÏíÑô Ë°ûô ÑØù ˆàÅ ˜ûÄí ûö ÉÑ°ÕàÇ ÌÀçé Áªí¨€Ç ÌÀå œÖ° .¢ªç„àÇ
.áùÇûàÇ
ïàªõàÇ ïéÑçßàÇ ûç„àÇ ÊÇÀ ÁÇ¢„€Ç ‰ã ¬íƪéÑçß ¬ãûÕ Ë°ûô ïó ÇÀå Èé£èí û´ó ¡¬íØÛ€Ç ‰ã ˜Ã ¬àÇ¢ñé ø´è †
.¢ªç„àÇ áùÇû Éû°„°ãàÇ
ÉÑ°ÑÖ ‰°ûé Òíäê °Ã Òéô£ °Ã ¡¸à£àÇ ˆàÚ ¬àí´ê Áªí¨Ã œÖ°é ø´è † .¬öªØàÇ ¸à£ Í‚ÕÅ ¬à°ªôã °Ã Ñ£ß ¡ü‚èñé ø´è †
¬ãûÕ °Ã ÏíÑô Ë°ûô ÑØù ʆªôàÇ ‰ã ŒÇ°ä€Ç ÌÀå áêã áêãè .Òó‚èÅ ˆàÅ ˜ûÄí áߨ ˜¤é ÒãÇûùè£Ç á°ªôè †°
.¬íƪéÑçß
ix
°Ã ¬íƪéÑçß ¬ãûÕà »ÑõèàÇ °Ã ÏíÑô È°¨ä ïó ÇÀå Èé£èí û´ó ¡ÒÆÇ¢„à ‰ã ˜Ã °Ã ¢ªç„àÇ ¸ó °Ã Í‚ÕÅ ðÇûéà ᰪôè †
.ˆãÚ Ë°ûô ïó ¸àÀ Èé£èí ûö ¡Ñ¢íààÇ Œªõ¨ ÈÑ£è ¬àªô ïó .Ñ¢íààÇ ˆàÅ »ÑõèàÇ
üö°ã ˜Ã Ëûô ÇÀÅ °Ã ¡¬éôè£ã ÑíÛ ƒÆÇ°Ñ° ¬äùûà Òäã ÊûÚªÕè° ¡˜ûªÚ ÑíÛ áß¨é ¢ªç„àÇ ÉÑÇÑô ¬„Ñû ÊûÇ¢ ÇÀÅ
¬öªØàÇ Íªèòã Ñ°òàÇ ˆàÚ œÖ .¬íƪéÑçß ¬ãûÕà »ÑõèàÇ °Ã ÏíÑô È°¨ä ÑØù ¸ªäå ‰°ßí û´ó ¡Ñù ïõíéØ ÑíÛ
È°ûäãé áÕèÇ øê ¡¬öªØàÇ ÑûÕ㠉㠬öªØàÇ Óéªö ¬àǢŠ‰ã ÏàØã áߨé ûß¤è° ¡({) áíú¨èàÇ üª´íÅ œÖ° ïó ï£íÆÑàÇ
.¸é ¥ªùàÇ ¬ãûùàÇ
¬öªØàÇ Íªèòã áíú¨è üª´íñé øö ¡(…àÅ ¡ìÑù€Ç áÆÇ°£àÇ °Ã ÁªãàÇ °Ã ÏÑ°àÇ Óíéªéû áêã) ¢ªç„àÇ ˜ÀÄí ûö Áï¨ ˜Ã Ø´£ ÇÀÅ
°Ã ÏíÑô Ë°ûô ÑØù Èä„èà ¸àÀ° ѪíèàÇ Àù¤ã ‰ã ¬öªØàÇ Óéªö ¬àǢŠ‰ã ¬öûé Ï´ôè ¡¸àÀ ûõé .({) ÇðÑ°ó ï£íÆÑàÇ
.Òõã áãªõèè ˜ÀàÇ ¬ãûùàÇ È°ûäãé áÕèÇ øê .¬íƪéÑçß ¬ãûÕ
.¬íƪéÑçß ¬ãûÕ Ë°ûô ÑØù ˆàÅ ¸àÀ ˜ûÄí ûö Ëíô ¡¬àèéã ¸Çûí Êäªß ÇÀÅ ¬öªØàÇ Óéªö áíÕ°è °Ã ¬àÇ¢ñé ø´è †
.¬íàùÇûàÇ ÁÇ¢„€Ç Í‚ÕÅ °Ã ¢ªç„àÇ ¬äªíÕé øªí´àà ¬ãûùàÇ È°ûäãé ªðãÆÇû áÕèÇ
Òíéäè
¬íàùÇûàÇ ¸‚£€Ç Ñ£ß ïó ÇÀå Èé£èí û´ó ¡¬öªØàÇ ¸à£ Èô£ øè ÇÀÅ .ѪíèàÇ Àù¤ã ‰ã ÒèàǢŠûäÚ ¬öªØàÇ ¸à£ Èô£é ø´è †
Àù¤ã ‰ã ¬öªØàÇ ¸à£ ¬àǢŠûäÚ ¸à£àÇ Óéªö ¸ª£ãñé ðªãÆÇû øö) .¬íƪéÑçß ¬ãûÕ °Ã ÏíÑô Œ°ö° ÑØù ¸ªäå ‰°ßí°
.(ѪíèàÇ
ÑØù ¸ªäå ‰°ßí û´ó ¡¬öªØàÇ ¸à£ ïó üàè Ëûô ÇÀÅ .¢ªç„àÇ ¸íÑôè ûäÚ ÑªíèàÇ Àù¤ã ‰ã ¬öªØàÇ Óéªö ¬àÇ¢ñé ªðãÆÇû øö
.¬íƪéÑçß ¬ãûÕ °Ã ÏíÑô Ë°ûô
.({) ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã áíú¨è üª´íñé øö ¡(…àÅ ¡áíààÇ áÇ°Ø )Êö°àÇ ‰ã ÉÑíÕö ÉÑèòà ¢ªç„àÇ øÇûùè£Ç øûÚ ¬àªô ïó
‰ªã€Ç »ÇÑÛ€ ѪíèàÇ Àù¤ã ‰ã ¬öªØàÇ Óéªö Œ¢äÇ ¡(…àÅ ¡Ê‚ØõàÇ) Êö°àÇ ‰ã ¬àí°Ø ÉÑèòà ÒãÇûùè£Ç øûÚ ¬àªô ïó°
.¢ªç„àÇ øÇûùè£Ç øûÚ ÉÑèó ¬ã‚£àÇ°
.¢ªç„àÇ ¸íÑôè °Ã œóÑ ûäÚ Ø´ó ¬ÕÕùãàÇ ÁÇ¢„€Ç ¸£ãé ªðãÆÇû øö
.üíÿäèàÇ Êªíàãõé øªí´àÇ ûäÚ ÑûÕãàÇ ‰ã ¬öªØàÇ Óéªö ¬àÇ¢ñé ðªãÆÇû øö ¡‰ªã€Ç »ÇÑÛ€
Òé ˆÕ°ãàÇ ‰ãó ¸àÀà .ìÑùà ¬àߨ㠬íà °Ã ÏíÑô Œ°ö° ÑØù ˆàÅ ÇÀå ˜ûÄí ûö ¡¢ªç„àÇ áùÇû ѪéúàÇ øßÇÑè ¬àªô ïó
Êãö ÇÀÅ ¬Õªù ¬àªõó ÌÀå üíÿäèàÇ ÊªíàãÚ ‰°ßè .¬íàùÇûàÇ ÁÇ¢„€Ç üíÿäè ʪíàãÚ ¥°Õùé ¬ãûùàÇ È°ûäã ÉѪ¨è£Ç
.¢ªç„àà ¬íàùÇûàÇ ÁÇ¢„€Ç üíÿäè ¬íàãÚ ¬òàßè ¥°Õùé ¬ãûùàÇ È°ûäã ÉѪ¨è£ªé øö .¬íàªõàÇ ¬é°ØÑàÇ ø£Ç°ã áéö ªçé
ìÑùà ¬íƪö° Ñí éÇûè
.¢ªç„àªé üàè ˜Ã Ë°ûô Èä„è ¸íàÚ È„í ªãß ¡¢ªç„àÇ ˆàÚ ¬àí´ê Áªí¨Ã ¬íà œÖè †
.…£äàÇ Áªäêà ѪíèàÇ Óéªö Èô£ °Ã ¡ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã áíú¨è üª´íÅ °Ã ¡ïãªã€Ç ÁªØúàÇ ƒèòé ø´è †
.¬ãûùàÇ È°ûäãé áÕèÇ ¡ÒßíÑôè °Ã ¢ªç„àÇ œóÑ ûäÚ
¬íƪéÑçßàÇ ¬öªØàÇ Èé£é ÁÇ¢„€Ç ÌÀå ïó üàè Ëûôí û´ó .¬Ú°éØãàÇ ÑÆÇ°ûàÇ Êªô°à °Ã Ê‚Õ°ãàÇ áêã ¡¬íƪéÑçßàÇ ÁÇ¢„€Ç Óãàé ø´è †
.¬äߪ£àÇ
.ÈíèßàÇ ÇÀå ïó ªçôѨ øèí øà ¬íàãÚ ˜Ã Àíòäè á°ªôè †
.¬õ¨‹à ÑíØù »Ñõè ˆàÅ ˜ûÄè ûö ªäå ÉÑ°ßÀãàÇ ¸àè ü‚ù ÁÇû€Ç °Ã Ê‚íûõèàÇ °Ã øßôèàÇ áƪ£° ‰ã ˜Ã øÇûùè£Ç: Òíéäè
.ªãçíó øà¤é Ñ°õ¨àÇ° ¸íäíÚ ûªç„Å ˆàÅ ÇÀå ˜ûÄí Ëíô ƒ£ãàÇ ÍªéÕã ‰Ú ÑûªÕàÇ Á°ÖàÇ ˆàÅ ðÉѨªéã Ñÿäè †
x
ʪßàçè£ãàÇ œã áãªõèàÇ ûäÚ Êªçíéäè
Òíéäè
.ÏÆÇÑô Ë°ûô ïó ÉÑíØùàÇ ÈçààÇ ¬ä£àà Èé£èè ûö .¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ °Ã ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô ÏÑô á°ªôè †
.áªòØ€Ç á°ªäèã ‰Ú ðÇûíõé ¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ° ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô ÿòôÇ
¡ÒÚ‚èéÇ °Ã Òöª¨äè£Ç Èä„èó ¡¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ ‰ã °Ã Òé ¬ÕªùàÇ ¬í°ªôàÇ ‰ã ÑéôàÇ Ï°ô£ãà ÈÑ£è Ëûô ÇÀÅ
.¸ûà„à °Ã ¸íäíõà Ï°ô£ãàÇ ÇÀå ¬£ã‚ã ¸àÀß Èä„è°
Ñãè£Ç ÇÀÅ .ÁªãàÇ ‰ã ÉÑíéß ¬íãßé ðÇûí„ ÑÛÑúè øê ï´ä ÁÇ°å Òé ‰ªßã ˆàÅ á´èäÇ ¡ÑéôàÇ Ï°ô£ã Ϫ¨äè£Ç ¬àªô ïó
.ÈíéØàªé áÕèªó ¡áªõ£àÇ
•
¬àªô ïó .¸èûõã ʪí°èôã ¢íßÑè üíòùèà ÁªãàÇ ‰ã ‰íé°ß °Ã ªé°ß ÈÑ¨Ç øê ¡Áªãàªé »ãÖãèó ¡ÑéôàÇ Ï°ô£ã Œ‚èéÇ ¬àªô ïó
.ÈíéØàªé áÕèÇ ¡ÉÑ°ÑÖàÇ
•
.ÈíéØàªé áÕèÇ ¡¬àߨãàÇ ÑÇÑãè£Ç áªô ïó .Áªãàªé ðÇûí„ ªãçà£ÛÇ ¡¸íäíÚ ˆàÅ ÑéôàÇ Ï°ô£ã á°Õ° ¬àªô ïó
•
.‰°éªÕàÇ° Áªãàªé ¬£ã‚ãàÇ ‰ªßã á£ÛÇ ¡¸ûà„à ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬£ã‚ã ¬àªô ïó
•
.É°äÚ ¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ °Ã ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô Ñí£ßè °Ã ƒèó á°ªôè †
ì Ñùà ¬íƪö° ÑíéÇûè
¬íã°ßôàÇ° ¬íàÇÑûíòàÇ øÿäàÇ° ûÚÇ°´àÇ° øÁ‚èí ªãé ¸àçè£ã Ñéô Ï°ûäÕ °Ã Ñéô ¬í°ªô ˜Ã ‰ã ªãÆÇû ¥àùè ¡øÇûùè£†Ç ûõé
.¬íàôãàÇ°
.øàÿã° ûÑªé ‰ªßã ïó ʪßàçè£ãàÇ ¬óªß ÿòôé øö
.¬íàÕ€Ç É°éõàÇ ïó ªçõÖ° »ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ° ëÑûàÇ ‰ã ÏÇÑ°€Ç áß ëÑùà ¡¬àí°Ø ÉÑèòà ¢ªç„àÇ øÇûùè£Ç øûÚ ¸èíä ¬àªô ïó
xi
SAFETY OF LASER BEAM
1. Safety of laser beam
This machine has been certified by the manufacturer to Class 1 level under the radiation
performance standards established by the U.S.DHHS (Department of Health and Human
Services) in 1968. This indicates that the product is safe to use during normal operation and
maintenance. The laser optical system, enclosed in a protective housing and sealed within the
external covers, never permits the laser beam to escape.
2. The CDRH Act
A laser-product-related act was implemented on Aug. 2, 1976, by the Center for Devices and
Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration (FDA). This act prohibits
the sale of laser products in the U.S. without certification, and applies to laser products
manufactured after Aug. 1, 1976. The label shown below indicates compliance with the CDRH
regulations and must be attached to laser products marketed in the United States. On this
machine, the label is on the right.
3. Optical unit
When checking the optical unit, avoid direct exposure to the laser beam, which is invisible.
Shown at below is the label located on the cover of the optical unit.
4. Maintenance
For safety of the service personnel, follow the maintenance instructions in the other section of
this manual.
5. Safety switch
The power to the laser unit is cut off when the front cover is opened.
Safety Instructions Regarding the Disconnection of Power
Caution: The power plug is the main isolation device! Other switches on the equipment are only
functional switches and are not suitable for isolating the equipment from the power source.
VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem
Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im
Gerät zu unterbrechen.
xii
DECLARATION OF CONFORMITY
TO
2004/108/EC, 2006/95/EC, 1995/5/EC and 93/68/EEC
We declare under our sole responsibility that the product to which
this declaration relates is in conformity with the following specifications.
EN55024
EN55022 Class B
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN60950-1
EN60825-1
EN300 330-1
EN300 330-2
xiii
áíú¨èàÇ áíàûà ¬ãû´ã
.œ„Ñãß ÒãÇûù裆 ̪äûà ѪÕèùªé ƒÖ°ã á°ÕòàÇ ÌÀå ì°èôã .¬íàªèàÇ á°ÕòàÇ ˆàÚ ÇÀå áíú¨èàÇ áíàû ˜°èôí
¢ªç„àÇ ÁÇ¢„à 1
.áíú¨èàÇ ¬ô°à° ¢ªç„àÇ ÁÇ¢„à üƪÿ°° Áªã£€ ʪôíÖ°è ˆàÚ áÕòàÇ ÇÀå áãè¨í
ÊÇ¢íç„èàÇ 2
.¢ªç„àÇ áíÕ°è° ÏÑ°àÇ áíãôè ÊÇÁÇÑ„› ʪôíÖ°è ˆàÚ áÕòàÇ ÇÀå áãè¨í
£€Ç áíú¨èàÇ 3
.¬ÚªéØàÇ° …£äàà ¬í£ª£€Ç ÊÇÁÇÑ„‡à ʪôíÖ°è ˆàÚ áÕòàÇ ÇÀå áãè¨í
¬íѪíèù†Ç ÊÇ¢íç„èàÇ 4
.¢ªç„àÇ œã ªçãÇûùè£Ç ‰ßãí ïèàÇ ¬íѪíèù†Ç ÊÇûõãàà ʪôíÖ°è ˆàÚ áÕòàÇ ÇÀå áãè¨í
¬äªíÕàÇ 5
.¢ªç„àÇ ¬äªíÕ° ¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ° ÑéôàÇ ¬í°ªô áÇûéè£Ç ʪíàãõà ʪôíÖ°è ˆàÚ áÕòàÇ ÇÀå áãè¨í
ªçô‚ÕÅ° ʂߨãàÇ üª¨ßè£Ç 6
.ÏÑ°àà Ѫ¨ôäÇ Ë°ûô ¬àªô ïó °Ã ¤Øù ¬àª£Ñ Ñ°çÿ ûäÚ ¡Ëûôè ûö ïèàÇ Ê‚ß¨ãàÇ áô ÏÑØà ʪôíÖ°è ˆàÚ áÕòàÇ ÇÀå áãè¨í
ÏôàãàÇ
.¢ªç„àÇ ÊªòÕÇ°ã ÏôàãàÇ ÇÀå ÍѨí
ʪô‚ØÕ†Ç
:¬íàªèàÇ Êªô‚ØÕ†Ç áíàûàÇ ÇÀå øûùè£í
.ƒíèªòãàÇ Áªã£Ã ¸í㣠Øù
1
.áƪ£ÑàÇ »ÑÚ ¬¨ª¨ ˆàÚ »Ñõè ïèàÇ áƪ£ÑàÇ Times
2
.¥äàÇ ÑªØÅ ëѪù ¬ãªå ʪã°àõã ¬ÿô‚ã
3
.ìÑùà ¬àûà °Ã øª£öà ïó ¬íóªÖŠʪã°àõã áƪã Øù
4
xiv
¢ªç„àÇ ÁÇ¢„Ã
1
£€Ç ø£„àÇ
1
2
3
8
9
10
7
6
4
5
.„¢àÇ Í°ààÇ ˆàÚ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ œÖ° ûäÚ ÁªØúàÇ ÇÀå ÏàÛÃ/ƒèóÇ - ¬íàÕ€Ç …£äàÇ ÁªØÛ
1
ˆèô ëÇÑù›Ç ëÑûà ¬íäí¢ùèàÇ ¬õ£àÇ áÕè .¬íäíÕàÇ ÌÀå ïó ʪڰéØãàÇ °Ã ªçù£ä øè ïèàÇ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ ‰í¢ùè øèí - ëÇÑù›Ç ¬íäíÕ
.(²ø/ø„ 80) í´àÇ ÏÑ°àÇ ‰ã ¬öÑ° 250
2
.ªäå ‰ã ï£íÆÑàÇ ø£„àÇ áíú¨è ʪíàãÚ ÁÇÑ„Å øèí - áíú¨èàÇ ¬ô°à
3
ëÑûàÇ
4
.ëÑûàÇ ïó áãôãàÇ ÏÑ°àÇ »ÑÚ œã ªé£ªäèí ˆèô ÏÑ°àÇ »ÑÚ ïàíàû ØéÖà ‰ª£ààÇ ÇÀå øûùè£Ç - ÏÑ°àÇ »ÑÚ ØéÖ ‰ª£à
5
.ëÑûàÇ ïó áãôãàÇ ÏÑ°àÇ á°Ø œã È£ªäèí ˆèô ÏÑ°àÇ á°Ø áíàû ØéÖà ‰ª£ààÇ ÇÀå øûùè£Ç - ÏÑ°àÇ á°Ø ØéÖ ‰ª£à
6
.Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ƒèòà ˆàÚ€ »é´ãàÇ ÇÀå Èô£Ç - Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ »é´ã
7
.ªäå ÏÑ°àÇ œÖ ¡¥ªù ÏÑ° °Ã ÑíúÕ ÏÑ° øÇûùè£Ç ûäÚ - »ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ
8
.Ñéßà ÏÑ° °Ã A4R ÏÑ° œÖ° ûäÚ ûÇûèã†Ç ÇÀå Èô£Ç - »ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ûÇûèãÇ
9
.»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ïó œÖ°í ˜ÀàÇ ÏÑ°àÇ »ÑÚ È£ªäíà ŒÇÑÀàÇ ÇÀå ØéÖé øö - Ï
Þ à¢äãàÇ ŒÇÑÀàÇ 10
1-1
¢ªç„àÇ ÁÇ¢„Ã
11
15
12
16
13
14
17
18
¬óªô ÉÇÀªôãé øö° áò£€ ðÒ„èã ¬ù£äàÇ ¬„° ‰°ßí Ëíôé …£äàÇ œÖ° ‰ã Ï´ôè .ªçù£äà ªäå ¬íàÕ€Ç …£ä³àÇ œÖ - „¢àÇ ƒØ£àÇ 11
.„¢àÇ Í°ààÇ ‰ã ïòàùàÇ È䪄àÇ ÉÇÀªôãé ˆàÚ€ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ ¬ã¢Ñ
.„¢àÇ ƒØ£àÇ ˆàÚ ªçõÖ° ûäÚ ‰íô°ààÇ ‰íÀå ÉÇÀªôãé ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ° ‰ã Ï´ôè - áÕ€Ç ø„ô ‰ªíé ïô°à 12
.¢ªç„àÇ áùÇû ÏÑ°àà Ѫ¨ôäÇ Ë°ûô ¬àªô ïó ÁªØúàÇ ÇÀå ƒèóÇ - Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ 13
¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ô£ã Ï°ûäÕ
14
.ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô áÇûéè£Ç ûäÚ ŒÇÑÀàÇ ÇÀå áíú¨èé øö - ÑÑéôàÇ ¬í°ªô ÑíÑôè ŒÇÑÀ 15
ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô 16
.¬ù£èã Ñ°ÕàÇ ‰°ßè ªãûäÚ °Ã ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô áÇûéè£Ç ûõé ìÑùà ÉÑã ÒõóûÇ øê ÈíÖ´àÇ ÇÀå Èô£Ç - ‰ôª¨àÇ üíÿäè ÈíÖö 17
.¢ªç„àÇ üíÿäè ûäÚ °Ã ¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ° ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô áÇûéè£Ç ûäÚ ÁªØúàÇ ÇÀå ƒèóÇ - ïãªã€Ç ÁªØúàÇ 18
1-2
¢ªç„àÇ ÁÇ¢„Ã
23
24
22
21
21
19
20
.¢ªç„àÇ øÇûùè£Ç áéö ( | ) ͪèòãàÇ ÇÀå áíú¨èé øö - ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã 19
.ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã áíú¨èà ÁªØúàÇ ÇÀå ƒèóÇ - ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã ÁªØÛ 20
.¢ªç„àÇ á´ä ûäÚ Ñ£í€Ç° ‰ãí€Ç ïé䪄àÇ ˆàÚ ¬´íãõàÇ ¬õéÑ€Ç ÁÇ¢„€ªé ¸£ãà - á´äàà »éª´ã 21
.áÕ°ãàÇ ÇÀçé ¬ßé¨àÇ áéß áÕ° ¡¬ßé¨àªé ¢ªç„àÇ ÇÀå áíÕ°è ûäÚ - áªÕè†Ç ¬ßé¨ ¬ç„Ç° áÕ°ã 22
.áÕ°ãàÇ ÇÀçé USB áéß áÕ° ¡USB ¬àÕ° ÑéÚ Ñè°íéãß ¢ªç„é ¢ªç„àÇ ÇÀå áíÕ°è ûäÚ - USB ¬ç„Ç° áÕ°ã 23
.¬ôèòàÇ ÌÀå ïó ¬íѪíèù†Ç ÉÑßÇÀàÇ ¬öªØé áùûà - ÉÑßÇÀàÇ ¬öªØé ¬ôèó 24
1-3
¢ªç„àÇ ÁÇ¢„Ã
áíú¨èàÇ ¬ô°à
1
2
3
7
6
11
25
12 13
Scan
Function
System Menu/
Counter
29 30 31 32 37
28 27 26
21
Logout
Interrupt
Energy
Saver
1
2
3
Reset
4
5
6
Stop/
Clear
7
8
9
St art
Power
Ready
Data
Copy
Combine
Mixed Size
Ori g inals
Border
Erase
Margin
Duplex
Collate
O?set
Staple
A t tention
Print
Zoom
Auto % /
100%
Original
Size
Paper
Selection
Enter
Sc an
FA X
Fun cti o n
5
4
8
Program
Text + Photo
Text
Photo
for OCR
9 10 15 16 14 17 18
Auto
Density
19
22
Lighter
Darker
0
20
23
33
34 36
35
24
ÊÇûÇûÚ›Ç ØéÖé øö° ¡¬ãçãàÇ ¬é£ªôã ¬òíÿ° ûÇûÚ› ͪèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ - System Menu/Counter ѨÄ㰠ͪèòã
.(4 áÕòàÇ° 3 áÕòàÇ œ„ÇÑ ¡áíÕªòè ˆàÚ á°Õôàà) .¢ªç„àÇ ûÇûÚñé øö °Ã ¬íÖÇÑèó†Ç
1
‰°ßí ªãûäÚ ÁïÖí ü°£ CopyѨÄã .¢ªç„àÇ ÇÀçà ¬ù£ªäàÇ üƪÿ° øÇûùè£Ç ûäÚ ÍªèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ - Copy ѨÄ㰠ͪèòã
.¬ù£ªäàÇ œÖ° ïó ¢ªç„àÇ
2
‰°ßí ªãûäÚ ÁïÖí ü°£ Print ѨÄã .¢ªç„àÇ ÇÀçà ¬õéªØàÇ üƪÿ° øÇûùè£Ç ûäÚ ÍªèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ - Print ѨÄ㰠ͪèòã
.¬õéªØàÇ œÖ° ïó ¢ªç„àÇ
3
ªãûäÚ ÁïÖí ü°£ Scan ѨÄã .¢ªç„àÇ ÇÀçà ¬ô£ªãàÇ üƪÿ° øÇûùè£Ç ûäÚ ÍªèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ - Scan ѨÄ㰠ͪèòã
.˜Ñªíèù†Ç ¬ßé¨àÇ ¬ô£ªã ø´Ø ÈíßÑè È„í ¡¬ô£ªãàÇ üƪÿ° áíú¨èà .¬ô£ªãàÇ œÖ° ïó ¢ªç„àÇ ‰°ßí
4
‰°ßí ªãûäÚ ÁïÖí ü°£ Fax ÑѨÄã .¢ªç„àÇ ÇÀçà ÓߪòàÇ üƪÿ° øÇûùè£Ç ûäÚ ÍªèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ - Fax ѨÄ㰠ͪèòã
.˜Ñªíèù†Ç ÓߪòàÇ ø´Ø ÈíßÑè È„í ¡ÓߪòàÇ üƪÿ° áíú¨èà .ÓߪòàÇ œÖ° ïó ¢ªç„àÇ
5
ÑÿäÇ) .Combine ѨÄã ÁïÖí .…£äàÇ îãû ¬òíÿ° øÇûù裆 ͪèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ - Combine ѨÄ㰠ͪèòã
.(3-10 ¬ôòÕàÇ
6
.Border EraseѨÄã ÁïÖí .üÇ°ôàÇ ƒ£ã ¬òíÿ° øÇûù裆 ͪèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ - Border Erase ѨÄ㰠ͪèòã
.(Border Erase œÖ° ¡1 áÕòàÇ œ„ÇÑ ¡áíÕªòè ˆàÚ á°Õôàà)
7
.Duplex ѨÄã ÁïÖí .¬ôòÕàÇ øí£´è ¬òíÿ° øÇûùè£Ç °Ã ‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàà ͪèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ - Duplex ѨÄ㰠ͪèòã
.(3-7° 3-6 ¬ôòÕàÇ ÑÿäÇ) .‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàÇ Éûô° ÈíßÑè È„í ¡‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàà
8
œ„ÇÑ ¡áíÕªòè ˆàÚ á°Õôàà) .Offset ѨÄã ÁïÖí .¬ôÇ¢›ªé …£äàà ͪèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ - Offset ѨÄ㰠ͪèòã
.(¬ôÇ¢›ªé …£äàÇ ¡1 áÕòàÇ
9
ïƪ´àè …£ä °Ã ¡¬ô°£ããàÇ á°Õ‹à Ñãè£ã …£ä ÁÇÑ„Ã °Ã ¬íàÕ€Ç …£äàÇ Ìª„èÇ ‰ííõèà ͪèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ - Function ͪèòã 10
.(1 áÕòàÇ œ„ÇÑ ¡áíÕªòè ˆàÚ á°Õôàà) ."EcoPrint mode" ˜ûªÕèö†Ç œÖ°àÇ áíú¨è °Ã Ñí°ûèàÇ
ÈíßÑè È„í ¡¬ô£ªãàÇ üƪÿ° áíú¨èà .¬òàèùãàÇ ¬ô£ªãàÇ ÊÇûÇûÚÅ ØéÖà ͪèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ - Scanner Function ͪèòã 11
.˜Ñªíèù†Ç ¬ßé¨àÇ ¬ô£ªã ø´Ø
Selection ѨÄã ÁïÖí .ïƪ´àèàÇ ûíûôèàÇ œÖ° øÇûù裆 ͪèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ - Mixed size originals ѨÄ㰠ͪèòã 12
œÖ° ¡1 áÕòàÇ œ„ÇÑ ¡áíÕªòè ˆàÚ á°Õôàà) .˜Ñªíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ÈíßÑè È„í ¡ïƪ´àèàÇ ûíûôèàÇ œÖ° áíú¨èà .Auto
.(ïƪ´àèàÇ ûíûôèàÇ
¡áíÕªòè ˆàÚ á°Õôàà) .MarginѨÄã ÁïÖí .ÔãªçàÇ ¬òíÿ° øÇûù裆 ͪèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ - Margin ѨÄ㰠ͪèòã 13
.(ÔãªçàÇ œÖ° ¡1 áÕòàÇ œ„ÇÑ
.(3-9 ¬ôòÕàÇ ÑÿäÇ) .Sort ѨÄã ÁïÖí .…£äàà ¢Ñó ÁÇÑ„› ͪèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ - Collate ѨÄ㰠ͪèòã 14
¢íç„èàÇ Éûô° ÈíßÑè È„í ¡…£äàÇ Óíéûèà .Staple ѨÄã ÁïÖí .…£äàÇ Óíéûèà ͪèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ - Staple ѨÄ㰠ͪèòã 15
.(…£äàÇ Óíéûè ¡1 áÕòàÇ œ„ÇÑ ¡áíÕªòè ˆàÚ á°Õôàà) .ïƪçäàÇ
¬òíÿ° ¡1 áÕòàÇ œ„ÇÑ ¡áíÕªòè ˆàÚ á°Õôàà) .…£äàà á„£ã îãªäÑé øÇûù裆 Ñ¢àÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ Program -ͪèòã 16
.(îãªäÑéàÇ
1-4
¢ªç„àÇ ÁÇ¢„Ã
¸íÑôèà ªÖ
ð íà ͪèòãàÇ ÇÀå øûùè£Ç° .(3-4 ¬ôòÕàÇ ÑÿäÇ) .Ñíéßèàªé …£äàÇ ÁÇÑ„› ͪèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ - < ͪèòã / Zoom ͪèòã 17
.áƪ£ÑàÇ »ÑÚ ¬¨ª¨ ˆàÚѪ£íàÇ ¬ç„ ѨÄãàÇ
ÇÀå øûùè£Ç° .ø„ôàÇ Óòäé …£äàÇ° ïƪ´àèàÇ ÑíéßèàÇ ÑªíèùÇ ‰íé áíûéèàà ͪèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ - T ͪèòã / Auto%/100% ͪèòã 18
.áƪ£ÑàÇ »ÑÚ ¬¨ª¨ ˆàÚ áò£€ ѨÄãàÇ ¸íÑôèà ªÖ
ð íà ͪèòãàÇ
¸íÑôèà ªðÖíà ͪèòãàÇ ÇÀå øûùè£Ç°.¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ ø„ô ûíûôèà ͪèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ - S ͪèòã / Original Size ͪèòã 19
.áƪ£ÑàÇ »ÑÚ ¬¨ª¨ ˆàÚ ˆàÚ€ ѨÄãàÇ
Éûûõèã ¬íäíÕàÇ° (ëÇÑû€Ç) ëÑûàÇ ‰íé ÏÑ°àÇ ¬íÀúè áíûéèà ͪèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ - > ͪèòã / Paper Select ͪèòã 20
ªðÖíà ͪèòãàÇ ÇÀå øûùè£Ç° .(3-1 ¬ôòÕàÇ ÑÿäÇ) .áƪ£ÑàÇ »ÑÚ ¬¨ª¨ ˆàÚ ûûôãàÇ ÏÑ°àÇ ø„ô ˆàÅ ÉѪ¨›Ç øèè ü°£.»ÇÑÛ€Ç
.áƪ£ÑàÇ »ÑÚ ¬¨ª¨ ˆàÚ ‰íãíàÇ ¬ç„ ѨÄãàÇ ¸íÑôèà
áƪ£ÑàÇ »ÑÚ ¬¨ª¨ ˆàÚ ªðíàªô ûûôãàÇ ÑÕäõàÇ °Ã ¬òíÿ° áí„£èà ͪèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ - Enter ͪèòã 21
ÑÿäÇ) .¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ Œ°äà ª´ðó° ÉÑ°ÕàÇ Éû°„ ûíûôèà ͪèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ - Image quality œÖ° ûíûôè ͪèòã 22
.(3-2 ¬ôòÕàÇ
¬óªêß ˆàÚ üÑõèàÇ ˆàÚ ¸àÀ áãõí ü°£ .ïƪ´àèàÇ »ÑõèàÇ œÖ° ûíûôèà ͪèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ - Auto Exposure ͪèòã 23
.(3-2 ¬ôòÕàÇ ÑÿäÇ) .ªçù£äà ¬íàªêãàÇ »ÑõèàÇ ¬„Ñû ‰ííõè° ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ
¬„Ñû ˆàÅ ÉѪ¨›Ç øèè .»ÑõèàÇ ¬„Ñû ØéÖà ͪèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ - »ÑõèàÇ ¬„Ñû ¬¨ª¨/Darker ͪèòã /Lighter ͪèòã 24
.(3-2 ¬ôòÕàÇ ÑÿäÇ) .ªðíàªô ÉûûôãàÇ »ÑõèàÇ
ͪèòãàÇ ÇÀå øûùè£í ¸àÀß° .áߪ¨ã Ë°ûô ûäÚ ¸àÀß° ¢ªç„àÇ áíú¨è ¬íòíßé ¬ÕªùàÇ áƪ£ÑàÇ »Ñõé ø°´è - áƪ£ÑàÇ »ÑÚ ¬¨ª¨ 25
.(»ÑõàÇ ‰íªéè ØéÖ ¡3 áÕòàÇ œ„ÇÑ ¡áíÕªòè ˆàÚ á°Õôàà) .LCD ¬¨ª¨ ˆàÚ ‰íªéèàÇ ¬„Ñû ØéÖà
(ÑÖùÃ) Ready ѨÄã 26
.¬ÚªéØàà ûõè£ã ¢ªç„àÇ - ÁïÖã
.6-3 ¬ôòÕàÇ ïó ¬Ö°ÑõãàÇ áƪ£ÑàÇ ¬Ö°ÑõãàÇ ¬àª£ÑàÇ ÒíàÅ Ñí¨è ˜ÀàÇ ¤ØùàÇ áôé øö .¤Øù Ëûô - »ã°í
.¬ÚªéØàà ûõè£ã ÑíÛ ¢ªç„àÇ - ¿òØäã
(ÑÖùÃ) Data ѨÄã 27
.¬ÚªéØàÇ Êªäªíé ¬„àªõãé ø°´í ¢ªç„àÇ - ÁïÖã
.¬ÚªéØàÇ Êªäªíé áé´è£í ¢ªç„àÇ - »ã°í
(ÑãôÃ) Attention ѨÄã 28
.6-3 ¬ôòÕàÇ ïó ¬Ö°ÑõãàÇ áƪ£ÑàÇ ¬Ö°ÑõãàÇ ¬àª£ÑàÇ ÒíàÅ Ñí¨è ˜ÀàÇ ¤ØùàÇ áôé øö .¤Øù Ëûô - ÁïÖã
á°Õôàà) .ID-code áªùûÅ ¬¨ª¨ Ñçÿè .…£äàÇ áªãèßÇ ûõé ͪèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ ¡¬ãçãàÇ ¬é£ªô㠜ְ ïó - Logout ͪèòã 29
.(4 áÕòàÇ œ„ÇÑ ¡áíÕªòè ˆàÚ
ÑÿäÇ) .Interrupt ѨÄã ÁïÖí .¬õت´ãàÇ œÖ° øÇûù裆 ͪèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ - Interrupt ѨÄ㰠ͪèòã 30
.(3-14 ¬ôòÕàÇ
ÁïÖí ¡¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ° ïó .¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ° áíú¨èà ͪèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ - Energy Saver ѨÄ㰠ͪèòã 31
Óòä ˆàÚ ØúÖÇ .ìÑù€Ç ÊÇѨÄãàÇ áß ïòØäè° ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Ñ¨Äã° ¡Power ѨÄã° ¡Energy Saver ѨÄã Ø´ó
.(3-16 ¬ôòÕàÇ ÑÿäÇ) .¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ° áíú¨è üª´í› ìÑùà ÉÑã ͪèòãàÇ
ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Ñ¨Äã Ø´ó ÁïÖí ¡‰°ß£àÇ œÖ° ïó .‰°ß£àÇ œÖ° áú¨èà ͪèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ - Power ѨÄ㰠ͪèòã 32
ÑÿäÇ) .‰°ß£àÇ œÖ° áíú¨è üª´í› ìÑùà ÉÑã ͪèòãàÇ Óòä ˆàÚ ØúÖÇ .áíú¨èàÇ ¬ô°à ˆàÚ ìÑù€Ç ÊÇѨÄãàÇ áß ¿òØäè°
.(3-17 ¬ôòÕàÇ
.¬íãöÑ ¬ãíö áùûà °Ã …£äàÇ ûûÚ ‰ííõèà ƒíèªòãàÇ ÌÀå ˆàÚ ØúÖÇ - øªöÑ€Ç ƒíèªòã 33
.†ˆà°€Ç œÖ°àÇ ˆàÅ ¢ªç„àÇ ÉûªÚ›° ¬òíÿ° áß ‰ííõè ÉûªÚ› ͪèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ - Reset ͪèòã
34
ˆàÅ Œ°„Ñàà ͪèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ ¸àÀß° .…£äàÇ ûûÚ Ñííúèà °Ã …£äàÇ üª´í› ͪèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ - Stop/Clear ͪèòã 35
.ªçç骨 ªã °Ã ¬ù£ªäàÇ üƪÿ°à ûÇûÚà ¬¨ª¨ ‰ã ¬´éª£àÇ ¬¨ª¨àÇ
ÁïÖí ªãûäÚ ÍªèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖàÇ ¬àªô ïó Ñ°òàÇ ˆàÚ …£äàÇ Ãûéí .…£äàÇ Áûéà ͪèòãàÇ ÇÀå ˆàÚ ØúÖÇ - Start ѨÄ㰠ͪèòã 36
.ÑÖù€Ç ‰°ààªé ѨÄãàÇ
.ï£íÆÑàÇ ( | ) ¬öªØàÇ Íªèòã áíú¨è ¬àªô ïó ÁïÖí - ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Ñ¨Äã 37
(Reset ͪèòã ˆàÚ ØúÖàÇ ûäÚ °Ã Áªãô›Ç ÉÑèó ¬íªçä ïó ¢ªç„àÇ ªçíó áùûí ïèàÇ ¬àªôàÇ) ïà°€Ç œÖ°àÇ
ûÇûÚÅ øèí° ¡(ÏÑ°àÇ œÖ°à ïƪ´àèàÇ ûíûôèàÇ œÖ°) ªðíƪ´àè ¬íàÕ€Ç …£äàÇ ÏÑ° ø„ô Óòä ûíûôè øèí ¡œäÕãàà ïÖÇÑèó†Ç ûÇûÚ›Ç ïó
.Photo + Text œÖ° ˆàÚ ÉÑ°ÕàÇ Éû°„ ØéÖ øèí° 1 ˆàÚ …£äàÇ ûûÚ° ¡% 100 ˆàÚ ÑíéßèàÇ áûõã
†
¡ˆà°€Ç œÖ°àÇ ïó ûûôãàÇ ëÑûàÇ Ñííúè ˆàÚ ¸àÀ áãè¨í° .ïÖÇÑèó†Ç ûÇûÚ›Ç ÁÇÑ„Å øÇûùè£ªé ˆà°€Ç œÖ°àÇ ÊÇûÇûÚÅ Ñííúè ‰ßãí
.(ïƪ´àèàÇ »ÑõèàÇ œÖ°) »ÑõèàÇ ¬„Ñû° ¡ÉÑ°ÕàÇ Éû°„ œÖ°°
•
1-5
ʪÿô‚ã
¢ªç„àÇ ÁÇ¢„Ã
ïƪ´àèàÇ ƒ£ãàÇ ¬òíÿ°
.Áªãô›Ç ÉÑèó ïàè ïèàÇ ¸àè áêã ÊÇûÇûÚ›Ç Óòä ˆàÅ ¢ªç„àÇ û°õí ¡(¬íäªê 270° 10 ‰íé ªã) …£äàÇ üö°è ûõé Éûûôã ¬íä㢠ÉÑèó ïÖã ûõé
ûö …£äàÇ ‰ã ¬íäªêàÇ ¬õóûàÇ Êäªß ÇÀÅ (»ÑõèàÇ œÖ°° ¡…£äàÇ ûûÚ ¡…£äàÇ œÖ°) ÊÇûÇûÚ›Ç Óòä øÇûùè£ªé …£³äàÇ áãÚ ïó ÑÇÑãè£†Ç ‰ßãí
.ïƪ´àèàÇ ƒ£ãàÇ ¬òíÿ° Øí¨äè áéö ÊÃûé
1-6
¢ªç„àÇ ÁÇ¢„Ã
áƪ£ÑàÇ »ÑÚ ¬¨ª¨
.¢ªç„àÇ áíú¨è ¬àªô ªçÖÑÚ øèí ïèàÇ áƪ£ÑàÇ ‰íéè
¬í£ª£€Ç ¬ù£ªäàÇ ¬¨ª¨
1
4
6
3
2
5
.Copy ͪèòã ˆàÚ ØúÖàÇ ûäÚ ¬¨ª¨àÇ ÌÀå »ÑÚ øèí
ˆäõãàÇ
œ„ÑãàÇ øöÑ
.¬é°àØãàÇ ¬íàãõàªé ¬àª£Ñ »Ñõí° ¢ªç„àà ¬íàªôàÇ ¬àªôàÇ ˆàÅ Ñí¨í
1
.ªðíƪ´àè ïàÕ€Ç ø„ôàÇ ûíûôè ûäÚ Ñçÿè
2
.(3-4 ¬ôòÕàÇ ÑÿäÇ) .…£äàÇ Ñíéßè áûõã »Ñõè
3
.ªíðƪ´àè ÏÑ°àÇ ûíûôè œÖ° ïó ªçÖÑÚ øèí
4
.ûûôãàÇ ëÑûàÇ° ÏÑ°àÇ ø„ô° ïàÕ€Ç ø„ôàÇ »Ñõè
5
.…£ä³àÇ ûûÚ »Ñõè
6
¬í£ª£€Ç ¬õéªØàÇ ¬¨ª¨
1
2
3
4
.Print ͪèòã ˆàÚ ØúÖàÇ ûäÚ ¬¨ª¨àÇ ÌÀå »ÑÚ øèí
ˆäõãàÇ
œ„ÑãàÇ øöÑ
.¬é°àØãàÇ ¬íàãõàªé ¬àª£Ñ »Ñõí° ¢ªç„àà ¬íàªôàÇ ¬àªôàÇ ˆàÅ Ñí¨í
1
Éûíû„ ¬ôòÕ Áûéà° ¡ûûôã ¤Øù ƒ£ãà° ¡¬ÚªéØàÇ üªäÆè£Ç/¬ÚªéØàà° ¡áªÕè†Ç øûÚ° áªÕè€Ç ïõÖ° ‰íé áíûéèàà ÑèùÇ
.¬ÚªéØàÇ ÑªÿèäÇ ïó ¬ôòÕ Ñù ¬ÚªéØà
2
.¬íѪ„àÇ ¬ÚªéØàÇ ¬íàãÚ üª´í› ˆèùÇ
3
üƪÿ° Ñííúèà ¸àÀß ÌÑèùÇ° .(2-12 ¬ôòÕàÇ ïó (TCP/IP) ¬ßé¨àÇ ÊÇûÇûÚÅ ÑÿäÇ) .¬ßé¨àÇ ( ÊÇûÇûÚÅ áãõà ÑèùÃ
.¬òàèùãàÇ ¬õéªØàÇ ÊÇûÇûÚÅ°
4
1-7
¢ªç„àÇ ÁÇ¢„Ã
.¬õéªØàÇ üƪÿ°à ¬íÖÇÑèó†Ç ÊÇûÇûÚ›Ç Ñííúèà ïàªèàÇ ÁÇÑ„›Ç øÇûùè£Ç ¸àÀß ‰ßãí°
.ûÇûõàÇ/øªÿäàÇ ¬ãƪö ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
1
.ïÖÇÑèóÇ ¬õéªØ ØéÖ ûíûôèà T ͪèòã °Ã S ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
2
ªçÖÑÚ øèí ïèàÇ ¬¨ª¨àÇ Óòä »ÑÚ øèí .Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
.¬í£ª£€Ç ¬õéªØàÇ ¬¨ª¨ ˆàÚ ¬ãƪ´àÇûíûôè ûäÚ
3
¬ÿô‚ã
1-8
ÊÇ¢íç„èàÇ
2
ÏÑ°àÇ áíãôè
¬ôòÕ ïó ÏôàãàÇœ„ÇÑ ¡Òàíãôè ‰ßãí ˜ÀàÇ ÏÑ°àÇ á°ô áíÕªòè ˆàÚ á°Õôàà .»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ °Ã ëÑûàÇ ïó ÏÑ°àÇ áíãôè ‰ßãí
.ÏÑ°àÇ ¡øû´èãàÇ áíú¨èàÇ áíàû
ÏÑ°àÇ ¬óªÖ› ¬ÿô‚ã
áÕòà ÊÇÑã ÉûÚ Òèí°çè ‰ã Ï´ôè ¡É°éõàÇ ‰ã ûíû„àÇ ÏÑ°àÇ ëÇÑùÅ ûõé
.»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ °Ã ëÑûàÇ ïó ªçàíãôè áéö ÏÇÑ°€Ç
É°éõàÇ ïó ˆàÚ€ ªç„èã ‰ªß ˜ÀàÇ ¬„°àÇ ‰°ßí Ëíôé ëÑûàÇ ïó ÏÑ°àÇ œÖ
.ˆàÚà ˆàÅ
ëÇÑùÅ ïó ¸àÀ Èé£èí ûö .¸éª¨ã °Ã Óíéªéû ˜Ã ¬àǢŠ‰ã Ï´ôèàà ÒÕôòé øö ¡¸àÀ áéö Ñù ¢ªç„ œã ÒãÇûùè£Ç øè ÏÑ° øÇûùè£Ç ûäÚ
.áªØÚà ˰ûô °Ã ¬ÆíûÑ Ñ°Õ
•
.ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ ïó ÊÇûõ„èàÇ °Ã ÊÇÁªäêä›Ç áíûõè øûÚ Èé£èí ûö .Òàíãôè áéö ÏÑ°àÇ ïó ÊÇûõ„è °Ã ÊÇÁªäêäÇ ˜Ã áíûõèé øö
•
¬é°ØÑàÇ° ÉÑÇÑôàÇ ÁÇ°„à ïó Òè°éÚ ëѪù ÏÑ°àÇ ¸Ñè Èé£èí ûöÞ
ÏÑ°àÇ áíãôè ûõé .¬ØíôãàÇ ¬é°ØÑàÇ ¬„íèä áߪ¨ã Ë°ûô ïó ¬õòèÑãàÇ
.¬´àúãàÇ ÏÑ°àÇ ‰í¢ùè É°éÚ ïó ˆ´éèãàÇ ÏÑ°àÇ ‰í¢ùèé øö ¡ëÑûàÇ ïó
Òäí¢ùèé øö ¡»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕ ïó ÏÑ° ˜Ã ï´éè ¬àªô ïó ¸àÀß°
øÇûùè£Ç ‰°û ¢ªç„àÇ ¸Ñè áéö .¬´àúãàÇ ÏÑ°àÇ ‰í¢ùè É°éÚ ïó ÏÑ°àÇ
É°éÚ ïó Òäí¢ùèé øö° ëÑûàÇ ‰ã ÏÑ°àÇ ¬àÇ¢ñé øö ¡¬àí°Ø ¬íä㢠ÉÑèòà
¬é°ØÑàÇ ‰ã Òèíªãôà ¬´àúãàÇ ÏÑ°àÇ ‰í¢ùè
•
2-1
!øªå
ÊÇ¢íç„èàÇ
ëÑûàÇ ïó ÏÑ°àÇ áíãôè
¬öÑ° 100 °Ã (²ø/ø„ 80) ¬í£ªíö ¬öÑ° 300 ˆèô œÖ° ‰ßãí .ëÑûàÇ ïó ‰°àã ÏÑ°° ¡ÌÑí°ûè ûªõã ÏÑ°° ¡ï£ªíö ÏÑ° áíãôè ‰ßãí
.(²ø/ø„ 105 ˆàÅ 90) ¬ßíã£
8 1/2 × 14" ¡(Ledger) 11 × 17" ¡ Folio ¡A5R ¡B5R ¡B5 ¡A4R ¡B4 ¡A4 ¡A3 :ïå ªçàíãôè ‰ßãí ïèàÇ ÏÑ°àÇ øª„ôÃ
.16K° 8K ¡(Oficio II) 8 1/2 × 13 ¡(Statement) 5 1/2× 8 1/2 ¡(Letter) 8 1/2 × 11" ¡11 × 8 1/2" ¡(Legal)
.ˆàÚ€ ªçð„èã ¬ÚªéØàÇ Ò„° ‰°ßí Ëíôé ÒõÖ°é øö ¡ëÑûàÇ ïó ÏÑ°àÇ áíãôè ûäÚ
.‰ßãí ‰ªßã ûõéà ˆàÅ ÏÑ°àÇ ëÑû Èô£Ç
.ÉûôÇ°àÇ ÉÑãàÇ ïó ûôÇ° ëÑû ‰ã Ñêßà Èô£è †
¬ÿô‚ã
1
¬ÿô‚ã
.Òèíéêèé øö° áò£€ ëÑûàÇ ÉûÚªö Í°à œóûÇ
2
ø„ô ˆàÚ ÏÑ°àÇ »ÑÚ áíàû ØéÖé øö° ÏÑ°àÇ á°Ø ØéÖ ‰ª£à ¸£ãÃ
.Ï
Þ Ñ°àÇ
3
.ìÑùà ÉÑã ‰íàíàûàÇ ØéÖé øö ¡ÏÑ°àÇ° ‰íàíàûàÇ ‰íé ¬óª£ã û°„° ¬àªô ïó .øûùè£ãàÇ ÏÑ°àà ÏÑ°àÇ »ÑÚ áíàû ÉÇÀªôã ‰ã ûߤè
.ëÑûàÇ ˆàÚ Éûûôã ÏÑ°àÇ øª„ôÃ
ø„ô ˆàÚ ÏÑ°àÇ »ÑÚ áíàû ØéÖé øö° ÏÑ°àÇ á°Ø ØéÖ ‰ª£à ¸£ãÃ
.ÏÑ°àÇ
!øªå
¬ÿô‚ã
4
2-2
ÊÇ¢íç„èàÇ
û°„° ¬àªô ïó .øûùè£ãàÇ ÏÑ°àà ÏÑ°àÇ á°Ø áíàû ÉÇÀªôã ‰ã ûߤè
.ìÑùà ÉÑã áíàûàÇ ØéÖé øö ¡ÏÑ°àÇ° áíàûàÇ ‰íé ¬óª£ã
•
ˆàÅ ÏÑ°àÇ á°Ø áíàû ¸Ñô ¡(Ledger) 11 × 17" ÏÑ° œÖ° ûäÚ
.áߨàÇ ïó ƒÖ°ã °å ªãß áò£€ ÒõóûÇ° ‰íãíàÇ
•
.ëÑûàÇ ˆàÚ Éûûôã ÏÑ°àÇ øª„ôÃ
.˜°àõàÇ Á¢„àÇ ˆàÚ ªãðí´è£ã ‰°ßí Ëíôé ÏÑ°àÇ œÖ
ûö .ëÑûàÇ ïó ÒàªùûÅ ûäÚ ÏÑ°àÇ ûíõ„è °Ã ïäê øûÚ ˆàÚ ¥ÑôÃ
.ÌѪ¨ôäÇ ïó ÏÑ°àÇ ûõ„è È££èí
•
Ï´ôè .ÏÑ°àÇ »ÑÚ áíàû ˆàÚ û°„°ã A ÏÑ°àà ˆÕö€Ç ûôàÇ Ñ¨Äã
.ÏÑ°àà ˆÕö€Ç ûôàÇ Ñ¨Äã Êôè áãôãàÇ ÏÑ°àÇ ûô ‰Ã ‰ã
•
ªç„èã ‰ªß ˜ÀàÇ ¬„°àÇ ‰°ßí Ëíôé ÒõÖ ¡ëÑûàÇ ïó ÏÑ°àÇ áíãôè ûäÚ
.ˆàÚà ˆàÅ É°éõàÇ ïó ˆàÚ€
•
ûö .Òàíãôè áéö ÏÑ°àÇ ø„ô ˆàÚ á°ØàÇ° »ÑõàÇ ¬àûà ØéÖ ‰ã Ï´ôè
.ÌѪ¨ôäÇ °Ã ÏÑ°àÇ ÁªäôäÇ ïó ¸àÀé øªí´àÇ øûÚ Èé£èí
•
‰Ã »ÑÚ øèí ûö ¡ÏÑ°àà á°ØàÇ° »ÑõàÇ ¬àûà ÉÇÀªôã øûÚ ¬àªô ïó
.áƪ£ÑàÇ »ÑÚ ¬¨ª¨ ˆàÚ ˆàõòàÇ ø„ôàÇ ‰Ú üàèùã ÏÑ°àÇ ø„ô
•
.á°ØàÇ áíàû ̪„èÇ ïó ûõ„èãàÇ È䪄àÇ ‰°ßí Ëíôé ÏÑ°àÇ œÖ ¡ÒàªùûÅ ÑÀõè° ¬é°ØÑàÇ Èé£é ÏÑ°àÇ ûõ„è ¬àªô ïó
•
A
2-3
!øªå
¬ÿô‚ã
5
!øªå
ÊÇ¢íç„èàÇ
ïó Œ°Ö°ãàÇ ÏÑ°àÇ ø„ô ˆàÚ üÑõèàÇ ‰ßãí Ëíôé ÏóÑãàÇ ÏÕàãàÇ Êéê
.ëÑûàÇ ¬ç„Ç° ‰ã ¢ªç„àÇ
6
.ÏóÑé áùÇûàà ëÑûàÇ œóûÇ
7
.¬é°ØÑàÇ ‰ã ÏÑ°àÇ ¬íªãôà ¬éí´ôàÇ ÏàÛ𠡉í¢ùèàÇ ¬éí´ô ïó ÒõÖ° ¡ëÑûàÇ ‰ã ÏÑ°àÇ ëÑùà ¡¬àí°Ø ÉÑèòà ¢ªç„àÇ øÇûùè£Ç øûÚ ¬àªô ïó
!øªå
»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ïó ÏÑ°àÇ œÖ°
øí´àèàÇ ¬íäíÕ ïó ¥ªùàÇ ÏÑ°àÇ œÖ° ‰ã Ï´ôè .ªÖ
ð íà ¥ªù ÏÑ° øÇûùè£Ç ‰ßãí ¡ÌÑí°ûè ûªõã³àÇ ÏÑ°àÇ° í´àÇ ÏÑ°àÇ ˆàÅ ¬óªÖ›ªé
.ûûõèãàÇ ïé䪄àÇ
8 1/2 × 14" ¡(Ledger) 11 × 17" ¡Folio ¡B4 ¡A3 ¬öÑ° 25) (²ø/ø„ 80) í´àÇ ÏÑ°àÇ ‰ã ¬öÑ° 100 ˆèô áíãôè ‰ßãí
11 × 17" ¡Folio ¡ postcard ¡A6R ˆèô A3 :ïå ªçàíãôè ‰ßãí ïèàÇ ÏÑ°àÇ øª„ôà .8K °Ã ¡(Oficio II) 8 1/2 × 14" ¡(Legal)
.16KR° 16K ¡8K ¡(Statement) 5 1/2 × 8 1/2" ˆàÅ (Ledger)
¬öÑ° 100 :‰°àãàÇ ÏÑ°àÇ
•
¬öÑ° :Hagaki 15ÏÑ°
•
¬öÑ° 150 :(²ø/ø„ 105 ˆàÅ 90) ¸íã£àÇ ÏÑ°àÇ° œíóÑàÇ ÏÑ°àÇ
•
:Youkei 2 ¡Youkei 4 ¡Monarch ¡(Commercial #10) Envelope #10 ¡Envelope C5 ¡Envelope DL
.ʪöÑ° 5
•
.»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ƒèóÇ
!øªå
1
2-4
ÊÇ¢íç„èàÇ
.ÏÑ°àÇ ø„ô° È£ªäèèà »ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ Èô£Ç
.Òàíãôè øèí£ ˜ÀàÇ ÏÑ°àÇ »ÑÚ ˆàÚ ‰í´à¢äãàÇ ‰íàíàûàÇ ØéÖÇ
2
.üö°èí ˆèô áùÇûàà ÒõóûÇ° ‰í´à¢äãàÇ ‰íàíàûàÇ ÉÇÀªôãé ÏÑ°àÇ œÖ
3
Èé£é ÏÑ°àÇ ¬íÀúè ÑÀõèí ûö .ªçãÇûùè£Ç áéö Éûõ„ã ‰°ßè ïèàÇ ìÑù€Ç ¸íã£àÇ ÏÑ°àÇ ŒÇ°äð ûíÑéàÇ ÊªöªØé ÏÑ° áíûõè ˆàÚ ¥ÑôÇ
.ÏÑ°àÇ Éû°„
•
üÑØàÇ ‰ªß ÇÀÅ .áò£Ã ˆàÅ É°éõàÇ ïó ˆàÚ€ ªç„èã ‰ªß ˜ÀàÇ ¬„°àÇ ‰°ßí Ëíôé ÒõÖ ¡»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ïó ÏÑ°àÇ áíãôè ûäÚ
.¬íäíÕàÇ ïó œÖ° áéö Òàíûõèé øö ¡Çûðõ„ã ÏÑ°àà ïãªã€Ç
•
.ÌѪ¨ôäÇ ïó ÏÑ°àÇ ûõ„è È££èí ûö .ÏÑ°àÇ ïó ªçç骨 ªã °Ã ÊÇûõ„è ˜Ã û°„° øûÚ ‰ã Ï´ôè
•
.ÏÑ°àÇ ¬óªôà ªðíÀªôã ‰°ßí ˆèô ¬ØéÖé øö ¡ÒèÇÀªôã øûÚ ¬àªô ïó° .ÏÑ°àÇ ¬óªôà Ïà¢äãàÇ áíàûàÇ ÉÇÀªôã ‰ã Ï´ôè
•
.áò£€ ªçð„èã ¬ÚªéØàÇ Ò„° ‰°ßí Ëíôé ÒõÖ ¡»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ïó ÏÑ°àÇ áíãôè ûäÚ
2-5
¬ÿô‚ã
!øªå
¬ÿô‚ã
ÊÇ¢íç„èàÇ
» Ç Ñ Û € Ç É û û õ è ã ¬ í äí Õ à Ç ï ó Ê ª ò à ú ã ° Ã ¬ í û í Ñ é Ê ª ö ª Ø é Ï Ñ ° á í ã ô è
.áߨàÇ ïó ƒÖ°ãàÇ ÏÑ°àÇ ûÕã ƒèóÇ ¡Êªòàú㠰à ʪöªØé ÏÑ° áíãôè ûäÚ
1
ïàíàû ÉÇÀªôãé üàúãàÇ áùûà .‰ª£ààÇ ÏàÛà ¡ï´óà áß¨é ªçíàÚ Œ°éØãàÇ Êªòàúãàà
‰ªç„èã ‰ª£ààÇ° ¬óªôàÇ áõ„ œã ¡áò£€ ¬ÚªéØàÇ ¬ç„ Áª´éÅ œã ¡»ÑõàÇ
.¸èíôªä
ÉÇÀªôãé üàúãàÇ áùûà .‰ª£ààÇ ÏàÛà ¡ï£ÃÑ áß¨é ªçíàÚ Œ°éØãàÇ Êªòàúãàà
̪„èªé ‰ª£ààÇ° ¬óªôàÇ áõ„ œã ¡áò£€ ¬ÚªéØàÇ ¬ç„ Áª´éÅ œã ¡»ÑõàÇ ïàíàû
.¬ôèòàÇ
.ʪòàúã ¬£ãù ˆèô áíãôè ‰ßãí
.‰ª£ààÇ ÏàÛÃ
̪„èÇ ïó ¬ÚªéØàÇ øèè û´ó †Å° ƒíôÕ áߨé áíãôèàÇ ‰ã ûߤè .ʪòàúãàÇ ŒÇ°äà ȣô (Ò„°àÇ° ̪„è†Ç) ʪòàúãàÇ áíãôè ¬íòíß üàèùè ü°£
.¤ØùàÇ Ò„°àÇ ˆàÚ °Ã ¿Øªù
!øªå
2-6
ÊÇ¢íç„èàÇ
.»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ÊÇûÇûÚÅ
.»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ‰ã ÏÑ°àÇ ¬íÀúèà ¬íàªèàÇ ÑÕªäõàÇ ‰ííõèé øö
ÏÑ°àÇ ø„ô
ûûô ¡‰íõã ÏÑ° ø„ô ÈàØ øûÚ °Ã ü°Ñõã ÑíÛ ÏÑ°àÇ ø„ô ‰ªß ÇÀÅ .»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ïó ÒãÇûùè£Ç øèí£ ˜ÀàÇ ÏÑ°àÇ ø„ô ‰íÚ
.ïãàªÚ ø„ô
˜ûªÚ ø„ô ûíûôè
¡11 × 8 1/2" ¡(Letter) 8 1/2 × 11" ¡A6R ¡B6R ¡A5R ¡B5 ¡B5R ¡A4 ¡A4R ¡B4 ¡A3 :ªåûíûôè ‰ßãí ïèàÇ øª„ô€Ç
.Folio
.Sytem Menu/Counter ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
1
.ïé䪄 ûÇûÚÅ ûíûôèà Tͪèòã °Ã Sͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
2
.Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
3
.ÏÑ°àÇ ø„ô ûíûôèà TͪèòãàÇ °Ã S ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
4
.̪äûà ƒÖ°ãàÇ ÏÑ°àÇ Œ°ä ˆàÅ œéªè .ïé䪄àÇ øí´àèàÇ ÏÑ° Œ°ä ¬¨ª¨ »ÑÚ øèí .Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
5
ìÑùà ¬íûªÚ øª„ôà ‰ã ˜ûªÚ ø„ô ûíûôè
5 1/2× 8 1/2 ¡ (Oficio II) 8 1/2 × 13" ¡(Legal) 8 1/2 × 14" ¡(Ledger) 11 × 17" :ªåûíûôè ‰ßãí ïèàÇ øª„ô€Ç
¡Comm. #10 ¡Envelope C4 ¡Envelope C5 ¡Envelope DL ¡ISO B5 ¡Executive ¡HAGAKI ¡(Statement)
.16K ¡16KR ¡8K ¡YOUKEI 4 ¡YOUKEI 2 ¡OufukuHagaki ¡Monarch ¡Comm. #6-3/4 ¡Comm. #9
2-7
.Sytem Menu/Counter ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
1
.ïé䪄 ûÇûÚÅûíûôèà Tͪèòã °Ã S ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
2
.Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
3
.Ñù ˜ûªÚ ø„ô ûíûôèà Tͪèòã °Ã S ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
4
.Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
5
.ÏÑ°àÇ ø„ô ûíûôèà TͪèòãàÇ °Ã SͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
6
.̪äûà ƒÖ°ãàÇ ÏÑ°àÇ Œ°ä ˆàÅ œéªè . ïé䪄àÇ øí´àèàÇ ÏÑ° Œ°ä ¬¨ª¨ »ÑÚ øèí . EnterͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
7
ÊÇ¢íç„èàÇ
ÏÑ° ø„ô áªùûÅ
.Sytem Menu/Counter ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
1
.ïé䪄 ûÇûÚÅ ûíûôèà Tͪèòã °Ã S ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
2
.Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
3
.áªùû›Ç ø„ô ûíûôèà Tͪèòã °Ã S ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
4
.Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
5
ï£ÃÑàÇ ø„ôàÇ ‰ííõè ¸äßãí .ï£ÃÑàÇ ø„ôàÇ ‰ííõèà >ͪèòã °Ã <ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
.øã 1 ªåÑûö ÊÇûªí¢é øã 297 ˆàÅ 98 ‰ã
6
.ï´ó€Ç ø„ôàÇ ûíûôèà T ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
7
ï´ó€Ç ø„ôàÇ ‰ííõè ¸äßãí .ï´ó€Ç ø„ôàÇ ‰ííõèà > ͪèòã °Ã < ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
.øã 1 ªåÑûö ÊÇûªí¢é øã 432 ˆàÅ 148 ‰ã
8
.̪äûà ƒÖ°ãàÇ ÏÑ°àÇ Œ°ä ˆàÅ œéªè .»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ÏÑ° Œ°ä ¬¨ª¨ »ÑÚ øèí .Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
9
ÏÑ°àÇ Œ°ä
.ÏÑ°àÇ ø„ô ûÇûÚÅ ‰ã ÁÇÑ„›Ç œéªè ¡»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ïó ÏÑ°àÇ Œ°ä ‰ííõèà
¡Rough ¡Vellum ¡Recycled ¡Bond ¡Labels ¡Preprinted ¡Transparency ¡Plain :ªåûíûôè ‰ßãí ïèàÇ ÏÑ°àÇ ŒÇ°äÃ
(8ˆàÅ) Custom 1 ¡High quality ¡Thick paper ¡Cardstock ¡Envelope ¡Prepunched ¡[Colour] Color ¡Letterhead
.ÏÑ°àÇ Œ°ä ûíûôèà T ͪèòãàÇ °Ã S ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
1
.¬í£ª£€Ç ¬ù£ªäàÇ ¬¨ª¨ ˆàÅ ¬¨ª¨àÇ û°õè . Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
2
2-8
ÊÇ¢íç„èàÇ
Ê‚éªßàÇ áíÕ°è
.ʆªÕè†Ç ‰ã ‰íÚ°äàÇ ‚ß ÊÇÁÇÑ„Å ø£´àÇ ÇÀå ƒÖ°í .ÉѨªéã Ñè°íéãß ¢ªç„é °Ã ¬ßé¨ ÑéÚ ¢ªç„àÇ áíÕ°è ‰ßãí
¬ßé¨àÇ áéß áíÕ°è
.(100Base-TX °Ã 10Base-T) ÊäÑêíÅ áéß øûùè£Ç ¡¬ßé¨àªé ¢ªç„àÇ ÇÀå áíÕ°èà
¡¢ªç„àÇ ‰ã ‰ãí€Ç È䪄àÇ ˆàÚ û°„°ãàÇ ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã ÁªØÛ ƒèóÇ
.Àù¤ãàÇ ‰ã ¬öªØàÇ áéß ëÑùð ¡({) ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã áíú¨è üö°Ã°
1
‰ã ‰ãí€Ç È䪄àÇ ˆàÚ Éû°„°ãàÇ ¬ßé¨àÇ ¬ç„Ç° áÕ°ãé ¬ßé¨àÇ áéªß áÕ°
.¢ªç„àÇ
2
(hub) ¸íûà û°„°ãàÇ ¬ßé¨àÇ ¢ªç„é ¬ßé¨àÇ áéß ‰ã ÑùŸÇ üÑØàÇ áÕ°
3
.(2-12 ¬ôòÕàÇ ÑÿäÇ) .¬ßé¨àÇ ÊÇûÇûÚÅ áãÚ
4
USB áéß áíÕ°è
.USB áéß øûùè£Ç ¡Ñè°íéãßàÇ ¢ªç„é ÉѨªéã ¢ªç„àÇ áíÕ°èà
.¬õéªØàÇ áéß áíÕ°è áéö ¢ªç„àÇ ÇÀçà ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã áíú¨è üª´íÅ ‰ã Ï´ôè
!øªå
¬öªØàÇ áéß ëÑùð ¡({) ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã áíú¨è üö°Ã° ¡¢ªç„àÇ ‰ã ‰ãí€Ç È䪄àÇ ˆàÚ û°„°ãàÇ ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã ÁªØÛ ƒèóÇ
.Ñè°íéãßàÇ ¢ªç„ ¬öªØ áíú¨è üª´íñé øö .Àù¤ãàÇ ‰ã
1
‰ã ‰ãí€Ç È䪄àÇ ˆàÚ û°„°ãàÇ USB ¬ç„Ç° áÕ°ãé ¬õéªØàÇ áéß áÕ°
.¢ªç„àÇ
2
.Ñè°íéãßàÇ ¢ªç„ ˆàÚ USB ¬ç„Ç° áÕ°ã áéßà ÑùŸÇ üÑØàÇ áÕ°
3
2-9
ÊÇ¢íç„èàÇ
¬öªØàÇ áéß áíÕ°è
.¢ªç„àÇ ÇÀçé ¬öªØàÇ áéß áÕ°
.¢ªç„àÇ ‰ã ‰ãí€Ç È䪄àÇ ˆàÚ û°„°ãàÇ ¬öªØàÇ áéß áÕ°ãé ¬õéªØàÇ áéß áÕ°
1
.¬öªØàÇ ûù¤ãé ¬öªØàÇ áéß ‰ã ÑùŸÇ üÑØàÇ áÕ°
2
2-10
ÊÇ¢íç„èàÇ
¬öªØàÇ áíú¨è
:¢ªç„àÇ áíú¨èà
2-11
øö° ¢ªç„àÇ ‰ã ‰ãí€Ç È䪄àÇ ˆàÚ û°„°ãàÇ ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã ÁªØÛ ƒèóÇ
.Áªãô›Ç ïó ¢ªç„àÇ Ãûéí .( | ) ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã áíú¨èé
1
.ÑÖù€Ç ‰°ààªé Start ѨÄã ÁïÖí ¡Áªãô›Ç ÁªçèäÅ ûõé
2
ÊÇ¢íç„èàÇ
(TCP/IP) ¬ßé¨àÇ ÊÇûÇûÚÅ
.¢ªç„àÇ ÇÀçé ¥ªùàÇ IP ‰Ç°äÚ á„£
.ûÇûÚ›Ç ÇÀå áãÚ áéö ªçà œéªèàÇ ¬ßé¨àÇ Ñíû㠜㠜„ÇÑ ¡Òàªùû› IP ‰Ç°äÚ ˆàÚ á°Õôàà
•
.TCP/IP ûÇûÚÅ áíú¨è° DHCP ûÇûÚÅ áíú¨è üª´íʼnã Ï´ôè ¡Ìªäûà ÉûÑÇ°àÇ ÊªãíàõèàÇ Œªéèªé IP ‰Ç°äÚ áªùûÅ áéö
•
ʪÿô‚ã
.Print ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
1
.¬ãƪö ûíûôèà Tͪèòã °Ã S ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
2
.Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
3
.¬ç„Ç° ûíûôèà Tͪèòã °Ã S ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
4
.Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
5
.¬ßé¨àÇ ûíûôèà Tͪèòã °Ã S ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
6
.Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
7
.TCP/IP ûíûôèà Tͪèòã °Ã S ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
8
.Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
9
.øöÑ Ñííúè ûíûôèà Tͪèòã °Ã S ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
10
.Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
11
.IP ‰Ç°äÚ ûíûôèà Tͪèòã °Ã S ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
12
.Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
13
¬ä°ßãàÇ ˆà°€Ç ¬Ú°ã„ãàÇ áùûà .IP ‰Ç°äÚ áªùû› ¬íãöÑàÇ ƒíèªòãàÇ øûùè£Ç
.¬ààÿãàÇ ¬´ØäãàÇ ïó ‰Ç°äõàÇ ‰ã øªöÑà 3 ‰ã
14
.# ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
15
2-12
ÊÇ¢íç„èàÇ
.¬ààÿãàÇ ¬´ØäãàÇ ïó ‰Ç°äõàÇ ‰ã øªöÑà 3 ‰ã ¬ä°ßãàÇ ¬íàªèàÇ ¬Ú°ã„ãàÇ áùûÃ
16
.‰íèíàªèàÇ ‰íèÚ°ã„ãàÇ œã ÁÇÑ„›Ç Óòä œéªè
17
.Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
18
.¬íÚÑòàÇ ¬ßé¨àÇ Œªäö ûÇûÚñé øö ¡¸àÀ ûõé
¬íÚÑòàÇ ¬ßé¨àÇ Œªäö áí„£è
.ªçö°ó ªã° 18 É°ØùàÇ ‰ã ÁÇÑ„›Ç œéªè ¡¬íÚÑòàÇ ¬ßé¨àÇ Œªäö áí„£èà
.Subnet Mask ûíûôèà Tͪèòã °Ã S ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
1
.Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
2
IP ‰Ç°äÚ ûÇûÚÅ ‰ã 17 ˆàÅ 14 ‰ã ÊÇ°ØùàÇ ïó ªãß ÁÇÑ„›Ç Óòä øûùè£Ç
.‰Ç°äõàÇ áªùû›
3
.Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
4
.¬íÖÇÑèó†Ç ¬éÇ°éàÇ ûÇûÚñé øö ¡¸àÀ ûõé
¬íÖÑèó†Ç ¬éÇ°éàÇ áí„£è
.ªçö°ó ªã° 4 É°ØùàÇ ‰ã ÁÇÑ„›Ç œéªè ¡¬íÖÇÑèó†Ç ¬éÇ°éàÇ áí„£èà
2-13
.Gateway ûíûôèà Tͪèòã °Ã S ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
1
.Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
2
IP ‰Ç°äÚ ûÇûÚÅ ‰ã 17 ˆàÅ 14 ‰ã ÊÇ°ØùàÇ ïó ªãß ÁÇÑ„›Ç Óòä øûùè£Ç
.‰Ç°äõàÇ áªùû›
3
.Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
4
.¬í£ª£€Ç ¬õéªØàÇ ¬¨ª¨ ˆàÅ ¬¨ª¨àÇ û°õè .Reset ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ ¡¬ßé¨àÇ ûÇûÚÅ ÊÇÁÇÑ„Å áß áãÚ ‰ã Áªçèä†Ç ûõé
5
ÊÇ¢íç„èàÇ
Êö°àÇ° …íѪèàÇ ØéÖ
.ïòíÕàÇ Êíö°èàÇ° ¡(GMT) ÔèäíÑ„ Êíö°è ‰Ú Êíö°èàÇ ÏÑó ¡‰ííàªôàÇ Êö°àÇ° …íѪèàÇ ØéÖé øö
.Sytem Menu/Counter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
1
.¬à«à ¬íÖÇÑèóÇ øíö ûíûôèà T ͪèòã °Ã S ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
2
.Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
3
ûÇûÚÅ .øªöÑà ¬õéÑà ‰ã ‰°ßãàÇ ÉÑÇû›Ç ¢ãÑ áªùû› ¬íãöÑàÇ ƒíèªòãàÇ øûùè£Ç
º18-ppm ¢ÇÑØàà "1800" °å ÉÑÇû›Ç ¢ãÑà ïÖÇÑèó†Ç œäÕãàÇ
.¬íÖÇÑèó†Ç ¢ªç„àÇ ¬¨ª¨ »ÑÚ øèí .22-ppm ¢ÇÑØàà "2200"°
4
.Êö°àÇ/…íѪèàÇ ûíûôèà Tͪèòã °Ã S ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
5
.Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
6
¬íäã¢àÇ ¬´ØäãàÇ ûÇûÚÅ
.Êö° ¬´Øäã ûíûôèà T ͪèòã °Ã S ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
7
.ïòíÕàÇ Êíö°èàÇ üª´íÅ°Ã áíú¨èà >ͪèòã °Ã <ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
.ïòíÕàÇ Êíö°èàÇ ØéÖé øö ¡¸àÀ ûõé
8
ïòíÕàÇ Êíö°èàÇ ØéÖ
.Êö°àÇ ûíûôèà Tͪèòã °Ã S ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
.ïàªôàÇ Êö°àÇ ØéÖà >ͪèòã °Ã <ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
9
10
.ÒãÇûùè£Ç ¬àªô ïó ïòíÕàÇ Êíö°èàÇ ØéÖé øö ¡¸àÀ ûõé°
2-14
ÊÇ¢íç„èàÇ
[DST] ïòíÕàÇ Êíö°èàÇ ØéÖ
.DST ûíûôèà T ͪèòã °Ã S ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
11
.ïòíÕàÇ Êíö°èàÇ üª´íÅ°Ã áíú¨èà >ͪèòã °Ã <ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
12
.…íѪèàÇ ØéÖÇ ¡¸àÀ ûõé°
…íѪèàÇ ØéÖ
2-15
.¬ä£àÇûíûôèà T ͪèòã °Ã S ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
13
.¬íàªôàÇ ¬ä£àÇ ØéÖà >ͪèòã °Ã <ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
14
.Ñç¨àÇ ûíûôèà Tͪèòã °Ã S ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
15
.ïàªôàÇ Ñç¨àÇ ØéÖà >ͪèòã °Ã <ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
16
.ø°íàÇ ûíûôèà Tͪèòã °Ã S ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
17
.ïàªôàÇ ø°íàÇ ØéÖà >ͪèòã °Ã <ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
18
Tͪèòã °Ã S ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ ¡ûÇûÚ›Ç ÊÇÁÇÑ„Å áß ‰ã Áªçèä›Ç ûõé
.¬íªçä ûíûôèà
19
.Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
20
.¬í£ª£€Ç ¬ù£ªäàÇ ¬¨ª¨ ˆàÅ ¬¨ª¨àÇ û°õè .Reset ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
21
ÊÇ¢íç„èàÇ
øûùè£ãàÇ ¬ç„Ç° ¬úà
¬íäªãà€Ç ¡ (Français) ¬í£äÑòàÇ ¡(English) ¬í¢íà„ä›Ç :¬íàªèàÇ ÊªúààÇ ÑóÇ°èè .áƪ£ÑàÇ »ÑÚ ïó ¬ãûùè£ãàÇ ¬úààÇ ûÇûÚÅ ¸äßãí
¬íàªúèÑéàÇ° ¡(Русский ) ¬í£°ÑàÇ ¡(Español) ¬íäªé£›Ç ¡(Nederlands) ¬íûäà°çàÇ ¡(Italiano) ¬íàªØí›Ç ¡(Deutsch)
.(Português)
2-16
£€Ç áíú¨èàÇ
3
.øû´èãàÇ áíú¨èàÇ áíàû œ„ÇÑ ¡ìÑù€Ç üƪÿ°àà ¬é£äàªé° .¬íàªèàÇ ÊªíàãõàÇ áÕòàÇ ÇÀå ÍѨí
¬í£ª£€Ç …£äàÇ ÊÇÁÇÑ„Å
•
…£äàÇ ÑíúÕè/Ñíéßè
•
‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàÇ
•
…£äàÇ ÈíèÑè
•
œã„ãàÇ …£äàÇ
•
¬õت´ãàÇ œÖ°
•
¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ°
•
‰°ß£àÇ œÖ°
•
¬í£ª£€Ç ¬ÚªéØàÇ ÊÇÁÇÑ„Å
•
¬í£ª£€Ç …£äàÇ ÊÇÁÇÑ„Å
ѨÄã ÁïÖí ¡Áªãô›Ç ÁªçèäÇ ûÑ„ãé .( | ) ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã áíú¨èé øö
.ÑÖù€Ç ‰°ààªé Start
1
¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ° ‰ã ûߤè .„¢àÇ ƒØ£àÇ ˆàÚ ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ
ø„ô ‰ªíé ïô°à ÉǢǰã ïó „¢àÇ ƒØ£àà Ñ£í€Ç ïòàùàÇ ‰ßÑàÇ ÉÇÀªôãé
.áÕ€Ç
2
.4-2 ¬ôòÕàÇ ïó ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó ¬íàÕ€Ç …£äàÇ œÖ° œ„ÇÑ ¡˜Ñªíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó ¬íàÕ€Ç …£äàÇ œÖ° ¬´íÑØ ¬óÑõãà
ѪíèùÇ øèí ¡áƪ£ÑàÇ ¬¨ª¨ ˆàÚ ïƪ´àè »ÑÚ ¬àªô ïó .ÏÑ°àÇ ø„ô ÑèùÇ
.ªðíƪ´àè áÕ€Ç ø„ô Óòäé ÏÑ°
3-1
¬ÿô‚ã
3
£€Ç áíú¨èàÇ
ÑûÕã ûíûôèà Paper Select ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ ¡ÏÑ°àÇ ø„ô Ñííúèà
.È°àØãàÇ ÏÑ°àÇ
Éû°„ œÖ° ѨÄã ÉÁªÖ› ÉÑ°ÕàÇ Éû°„ œÖ° ûíûôè ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
.È°àØãàÇ ÉÑ°ÕàÇ
4
.ÉÑ°ÕàÇ Éû°„ Ѫíèù† ïàªèàÇ á°û„àÇ ÑÿäÇ
üÕ°àÇ
ÉÑ°ÕàÇ Éû°„ œÖ°
Ñ°ÕàÇ° ¥°ÕäàÇ ‰ã Øíàù ˆàÚ ˜°èôè ïèàÇ á°Õ€Ç …£äà œÖ°àÇ ÇÀå ûûô
.¬íóÇÑÛ°è°òàÇ
ÉÑ°Õ + ¥ä
…àÅ ¡ÊÇûäè£ãàÇ áêã ¡¥ä ˆàÚ ªçãÿõã ïó ˜°èôè ïèàÇ á°Õ€Ç …£äà œÖ°àÇ ÇÀå ûûô
¥ä
.¬íóÇÑÛ°è°ó Ñ°Õ ˆàÚ ˜°èôè ïèàÇ á°Õ€Ç …£äà œÖ°àÇ ÇÀå ûûô
ÉÑ°Õ
(¬íƪ´àèàÇ ¬óªêßàÇ œÖ°) ªíðƪ´àè °Ã (¬í°ûíàÇ ¬óªêßàÇ œÖ°) ªíð°ûí ¬óªêßàÇ ØéÖÇ
.áÕ€Ç ‰íªéèà ïƪ´àèàÇ üª¨èß†Ç œã
5
.(999 ˆèô) È°àØãàÇ …£äàÇ ûûÚ ‰ííõèà ¬íãöÑàÇ ƒíèªòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
6
.…£äàÇ Áûéà Start ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
7
.ëÇÑù›Ç ëÑû ˆàÅ …£äàÇ áª£ÑÅ øèí
8
.øûùè£ãàÇ ÏÑ°àÇ Œ°ä È£ô ¬õ£àÇ üàèùè° .(²ø/ø„ 80) í´àÇ ÏÑ°àÇ ‰ã ¬öÑ° 250 ˆàÅ ëÇÑù›Ç ëÑû ¬õ£ áÕè
¬ÿô‚ã
3-2
£€Ç áíú¨èàÇ
:¬íѪíèù†Ç ÓߪòàÇ ¬Ú°ã„ã Êíéêè øûÚ ¬àªô ïó
Òíéäè
áÇ°Ø) Êö°àÇ ‰ ã ÉÑí Õö ÉÑèòà ¢ ª ç „ à Ç ø Ç û ù è £ Ç ø û Ú ¬ à ª ô ï ó
¬àªô ïó° .( {) ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã áíú¨è üö°Ã ¡(…àÅ ¡áíààÇ
Óéªö Œ¢äÇ ¡(…àÅ ¡Ê‚ØõàÇ) Êö°àÇ ‰ã ¬àí°Ø ÉÑèòà ÒãÇûùè£Ç øûÚ
øûÚ ÉÑèó áÇ°Ø ¬ã‚£àÇ° ‰ªã€Ç »ÇÑÛ€ ѪíèàÇ Àù¤ã ‰ã ¬öªØàÇ
.¢ªç„àÇ øÇûùè£Ç
:¬íѪíèù†Ç ÓߪòàÇ ¬Ú°ã„ã Êíéêè ¬àªô ïó
.ªçàªé´è£Ç° ʪ£ßªòàÇ áª£ÑÅ ÑÀõèí ¡ÑªíèàÇ Àù¤ã ‰ã ¬öªØàÇ Óéªö áÕó °Ã ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã áíú¨è üª´íÅ ûäÚ
3-3
£€Ç áíú¨èàÇ
…£äàÇ ÑíúÕè/Ñíéßè
.…£äàÇ ÑíúÕè/Ñíéßè Üà ¬íàªèàÇ ŒªÖ°€Ç Ñó°èè° .ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ øÇûùè£ªé ¬ù°£äãàÇ Ñ°ÕàÇ Ñíéßè °Ã ÑíúÕè ‰ßãí
üÕ°àÇ
œÖ°àÇ
.ûûôãàÇ ÏÑ°àÇ ø„ôà ªð´ó° ªåÑíéßè °Ã ¬íàÕ€Ç Ñ°ÕàÇ ÑíúÕè øèí
ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ ¬é£ä ûíûôè œÖ°
ïƪ´àèàÇ
.% 1 ªåÑûö ÊÇûªí¢é % 400 ˆàÅ % 25 ‰ã ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ ¬é£ä Ñííúè ‰ßãí
ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ œÖ°
:¬íàÕ€Ç Ñ°ÕàÇ Ñíéßè °Ã ÑíúÕèà ûÇûÚ›Ç Ïé£ã ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ ¬é£ä ‰ííõè ‰ßãí
ûÇûÚ›Ç Ïé£ã ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ œÖ°
¡A3 Æ A4) %141 ¡(A3 Æ A5) %200 ¡(ˆÕöÃ ûô) %400 ¡Auto ¡%100
¡(A3 Æ ¬Õ°é 11 × 15) % A3) 106 ¡(A3 Æ Folio) %127 ¡(A4 Æ A5
¡A4 Æ A3) %70 Æ (A4 Æ ¬Õ°é 11 × 15) %75 ¡(A4 Æ Folio) %90
(ˆäûà ûô) %25 ¡%50 ¡(A5 Æ A4
.…£äàÇ áéö ¬„Ñû 90 ÑÇû´ãé ¬Úª£àÇ ÈѪ´Ú ¬ßÑô ̪„èÇ ÓßÚ ïó Ñ°ÕàÇ Ñí°ûè øèí ¡%201 ‰ã ˆàÚà ÑíéßèàÇ ¬é£ä ‰°ßè ªãûäÚ
¬ÿô‚ã
ïƪ´àèàÇ ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ ¬é£ä ûíûôè œÖ°
.ûûôãàÇ ÏÑ°àÇ ø„ôà ªð´ó° ªåÑíéßè °Ã ¬íàÕ€Ç Ñ°ÕàÇ ÑíúÕè øèí
%129 :11 × 17"
%141 :A3
8 1/2 × 11"
A4
%64 :5 1/2 × 8 1/2"
%70 :A5
.ëÑû ûíûôè ûäÚ ïƪ´àèàÇ ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ ¬é£ä ûíûôè œÖ° ûíûôè øèí Ëíôé ªíðÖÇÑèóÇ ÇðûÇûÚÅ ‰ííõè ‰ßãí
¬ÿô‚ã
.¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ
1
.áƪ£ÑàÇ ¬¨ª¨ ˆàÚ Auto% »ÑÚ øèí .Auto%/100% ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
2
.áƪ£ÑàÇ ¬¨ª¨ ˆàÚ ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ ¬é£ä »ÑÚ øèí .…£äàÇ ÏÑ° ûíûôèà Paper Select ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
3
.…£äàÇ Ãûéí .Start ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
4
3-4
£€Ç áíú¨èàÇ
ÑíúÕèàÇ/ ÑíéßèàÇ œ Ö°
% 25 ‰íé ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ ¬é£ä ‰ííõè ‰ßãí ¡œÖ°àÇ ÇÀå øÇûù裪é
.% 1 ªåÑûö ÊÇûªí¢é % 400°
% 25
% 400
.¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ
1
.Zoom ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
2
¬é£ä »ÑÚ øèí .ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ ¬é£ä áªùû› ¬íãöÑàÇ ƒíèªòãàÇ øûùè£Ç
.áƪ£ÑàÇ ¬¨ª¨ ˆàÚ ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ
3
("%118" áªùûÅ øè áªêãàÇ ÇÀå ïó)
.Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
4
.…£äàÇ Ãûéí .Start ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
5
ûÇûÚ›Ç Ïé£ã ÑíúÕèàÇ/ ÑíéßèàÇ œ Ö°
.ª´ðé£ã ¬äíõãàÇ È£äàÇ ìûôÅ ˆàÚ ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ ¬é£ä ‰ííõè ‰ßãí ¡œÖ°àÇ ÇÀå øÇûù裪é
3-5
.¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ
1
.Zoom ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
2
.¬é°àØãàÇ ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ ¬é£ä ûíûôèà T ͪèòãàÇ °Ã S ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
3
¬¨ª¨ ˆàÚ ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ ¬é£ä »ÑÚ øèí .Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
.áƪ£ÑàÇ
4
.…£äàÇ Ãûéí .Start ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
5
£€Ç áíú¨èàÇ
‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàÇ
á°Õ€Ç ‰ã ¬Ú°ã„ã ‰ã "¬„°û¢ã" ‰íç„°àÇ ˆàÚ …£³ä ˆàÚ á°ÕôàÇ ‰ßãí
.‰íç„° °Ã ‰íèà骴èã ‰íèôòÕ ‰ã á°Õà áã¨è
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
.‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàÇ Éûô° ÈíßÑè È„í
¬ÿô‚ã
:‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàà ¬íàªèàÇ ŒªÖ°€Ç Ñó°èè
üÕ°àÇ
œÖ°àÇ
ûûÚ ‰ªß ÇÀÅ° .…£äàÇ ÏÑ°à ïòàùàÇ° ïãªã€Ç ‰íç„°àÇ ˆàÚ ûôÇ°àÇ Ò„°àÇ ÊÇÀ á°Õ€Ç …£ä øèí
.ªðÛÑªó ‰°ßí ÉÑíù€Ç ¬ù£äàÇ ¬ôòÕà ïòàùàÇ Ò„°àÇ ‰ñó ¡ªðíûÑó ¬íàÕ€Ç …£äàÇ
1-sided->2-sided
áÕ€Ç
Ò„°é á°Õà ‰ã ‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàÇ)
(ûôÇ°
¬ù£äàÇ
¬ÿô‚ã
.ïàªèàÇ ûÇûÚ›Ç ûûô ¡ûôÇ° Ò„°é á°Õà ‰ã ‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàÇ œÖ° ïó
…£ä øèí :Binding at left of copies ÆBinding at left/right of originals
A...Ñí°ûè ‰°û ïòàùàÇ Ò„°àÇ Ñ°Õ
•
øèí :Binding at top of copies ÆBinding at left/right of originals
¬àãèßãàÇ …£äàÇ ûíà„è ‰ßãí .ªçù£ä øèí øê ¬„Ñû 180 ÑÇû´ãé ïòàùàÇ Ò„°àÇ Ñ°Õ Ñí°ûè
B...̪„è†Ç Óòä ïó ‰íèà骴èãàÇ ‰íèôòÕàÇ ÊÇÀ á°Õ€Ç …£ä øèí Ëíôé ˜°àõàÇ Á¢„àÇ ûäÚ
•
ghi
def
ghi
B
ghi
abc
abc
def
abc
A
def
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
3-6
£€Ç áíú¨èàÇ
üÕ°àÇ
œÖ°àÇ
.…£äàÇ ÏÑ° ïç„° ‚ß ˆàÚ ¬´íÑØàÇ Óòäé á°Õ‹à ¬íòàùàÇ° ¬íãªã€Ç Ò„°€Ç …£ä øèí
2-sided->2-sided
(‰íç„°é á°Õà ‰ã ‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàÇ)
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
¬ÿô‚ã
¬Õ°é 11 × 17 ¡Folio ¡A5R ˆàÅ A3 ïå ªçãÇûùè£Ç ‰ßãí ïèàÇ ÏÑ°àÇ øª„ôÃ
11 × 8 1/2 ¡(Letter) ¬Õ°é 8 1/2 × 11 ¡(Legal) ¬Õ°é 8 1/2 × 14 ¡(Ledger)
16K ¡8K ¡(Oficio II) ¬Õ°é 8 1/2 × 13 ¡(Statement) 5 1/2 × 8 1/2 ¡¬Õ°é
.16KR°
ïç„° ‚ß ˆàÚ ¡ªåÑíÛ° ÈèßàÇ° Ê‚„ãàÇ áêã ¬à骴èãàÇ ÊªôòÕàÇ ÊÇÀ á°Õ€Ç …£ä ‰ßãí ‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàÇ) Book-> 2-sided
.ÉûôÇ° ÉÑã Start ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖàªé …£äàÇ ÏÑ°
(¬à骴èã ʪôòÕé á°Õà ‰ã
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
¬ÿô‚ã
11 × 17 ¡A5R ¡B5R ¡A4R ¡B4 ¡A3 ïå ªçãÇûùè£Ç ‰ßãí ïèàÇ áÕ€Ç øª„ôÃ
11 × 8 1/2 Üé Éûûôã ÏÑ°àÇ øª„ôð .8K° (Letter) ¬Õ°é 8 1/2 × 11 ¡(Ledger)
‰ßãí° .¬íÑèãàÇ ÊªòÕÇ°ãàÇ ïó 16K° B5° A4° ¬Õ°éàÇ ÊªòÕÇ°ã ïó 16K° ¬Õ°é/
.ÏÑ°àÇ ø„ô ¬ãÁ‚ãà ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ ¬é£ä ØéÖ° ÏÑ°àÇ ø„ô Ñííúè
.áÕòäã áß¨é ‰íç„°àÇ ÊÇÀ á°Õ€Ç ‰ã ¬ôòÕ áß …£ä øèí
1
2 sided -> 1 sided
(¬à骴èã ʪôòÕé á°Õà ‰ã …£äàÇ øí£´è)
2
1
2
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
áß¨é ¡ªåÑíÛ° ÈèßàÇ° Ê‚„ãàÇ áêã ¬à骴èãàÇ ÊªôòÕàÇ ÊÇÀ á°Õ€Ç ‰ã ¬ôòÕ áß …£ä øèí
.áÕòäã
1
2
áÕ€Ç
2
1
¬ù£ä àÇ
¬ÿô‚ã
11 × 17 ¡A5R ¡B5R ¡A4R ¡B4 ¡A3 ïå ªçãÇûùè£Ç ‰ßãí ïèàÇ áÕ€Ç øª„ôÃ
11 × 8 1/2 Üé Éûûôã ÏÑ°àÇ øª„ôð .8K° (Letter) ¬Õ°é 8 1/2 × 11 ¡(Ledger)
‰ßãí° .¬íÑèãàÇ ÊªòÕÇ°ãàÇ ïó 16K° B5° A4° ¬Õ°éàÇ ÊªòÕÇ°ã ïó 16K ° ¬Õ°é/
.ÏÑ°àÇ ø„ô ¬ãÁ‚ãà ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ ¬é£ä ØéÖ° ÏÑ°àÇ ø„ô Ñííúè
3-7
Book-> 1-sided
(‰íç„° ÊÇÀ á°Õà ‰ã …£äàÇ øí£´è)
£€Ç áíú¨èàÇ
¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ
1
Duplex ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
2
‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàÇ œÖ° ûíûôèà T ͪèòãàÇ °Ã S ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
.È°àØãàÇ
3
.Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
4
.¬íàªèàÇ É°ØùàÇ ˆàÅ œéªèó ¡1 sided ->2 sided ûíûôè ¬àªô ïó
.7 É°ØùàÇ ˆàÅ œéªèó ¡Book->2 sided °Ã 2 sided ->2 sided ûíûôè ¬àªô ïó
.È°àØãàÇ áãèßãàÇ ÊíéêèàÇ Ò„° ûíûôèà T ͪèòãàÇ °Ã S ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
5
.Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
6
.¬íàÕ€Ç ¬ù£äàà ïÆ°ÖàÇ ƒ£ãàÇ Ãûéí . Start ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
7
.ªíƪ´àè …£äàÇ Áûé øèí£ó ¡˜Ñªíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ° øè áªô ïó
.¬íàªèàÇ É°ØùàÇ ˆàÅ œéªè ¡¬àªôàÇ ÌÀå ïó° .áÕ€Ç áÇûéè£Ç ÈàØè ¬àª£Ñ Ñçÿè ¡ïÆ°ÖàÇ ëª„¢àÇ ˆàÚ ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ° øè áªô ïó
.¬íàÕ€Ç ¬ù£äàà ïÆ°ÖàÇ ƒ£ãàÇ Ãûéí .Start ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ øê ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ
8
.…£äàÇ Ãûéí .Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖªó ¡¬íàÕà …£ä ˜Ã Ïéèí øà ÇÀÅ°
9
3-8
£€Ç áíú¨èàÇ
…£äàÇ ÈíèÑè
!
!
!
!
.¬éèÑãàÇ …£äàÇ ‰ã ʪڰã„ã áãÚ ‰ßãí
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
.† øà ïÖÇÑèóÇ ûÇûÚÅ ˆàÚ ¢ÑòàÇ œÖ° áíú¨è ûíûôè ¸äßãíó ¡˜Ñªíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ÈíßÑè ¬àªô ïó°
¬ÿô‚ã
.¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ
1
.Collate ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
2
.¬íàÕ€Ç ¬ù£äàà ïÆ°ÖàÇ ƒ£ãàÇ Ãûéí .Start ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ øê …£äàÇ ûûÚ áùûÃ
3
.ªíƪ´àè …£äàÇ Áûé øèí£ó ¡˜Ñªíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ° øè áªô ïó
.¬íàªèàÇ É°ØùàÇ ˆàÅ œéªè ¡¬àªôàÇ ÌÀå ïó° .áÕ€Ç áÇûéè£Ç ÈàØè ¬àª£Ñ Ñçÿè ¡ïÆ°ÖàÇ ëª„¢àÇ ˆàÚ ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ° øè áªô ïó
3-9
.¬íàÕ€Ç ¬ù£äàà ïÆ°ÖàÇ ƒ£ãàÇ Ãûéí .Start ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ øê ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ
4
.…£äàÇ Ãûéí .Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖªó ,¬íàÕà …£ä ˜Ã Ïéèí øà ÇÀÅ°
5
£€Ç áíú¨èàÇ
œã„ãàÇ …£äàÇ
øíàõè ‰ßãí ¡ªðÖíà .ÉûôÇ° ¬öÑ° ˆàÚ ªçù£ä° á°Õà ¬õéÑà °Ã ‰íàÕà áíà´è øèí
.¬Ø°´äã °Ã ¬àÕèã Ø°Øùé áÕà áß û°ûô
2
1
1
áÕ€Ç
2
¬ù£äàÇ
.í´àÇ ø„ôàÇ ‰ã …£äàÇ ÏÑ° ø„ô° áÕ€Ç ø„ô ‰°ßí ‰Ã ‰íõèí
¬ÿô‚ã
.œã„ãàÇ …£äàà ¬íàªèàÇ ŒªÖ°€Ç Ñó°èè
üÕ°àÇ
œÖ°àÇ
.ÉûôÇ° ¬öÑ° ˆàÚ ‰íàÕà …£äà œÖ°àÇ ÇÀå øûùè£Ç
2
1
1
2
2-in-1
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
.ÉûôÇ° ¬öÑ° ˆàÚ á°Õà ¬õéÑà …£äà œÖ°àÇ ÇÀå øûùè£Ç
4-in-1
(ï´óÃ)
4-in-1
(ï£ÃÑ)
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
3-10
£€Ç áíú¨èàÇ
1 ïó 2
.¬àãèßãàÇ ¬ù£äàÇ° á°Õ€Ç ʪ媄èÇ ïàí ªãíó Ñçÿè
:„¢àÇ ƒØ£àÇ øÇûùè£Ç
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
:ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã øÇûùè£Ç
3-11
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
£€Ç áíú¨èàÇ
(ï´óÃ) 1 ïó 4
.¬àãèßãàÇ ¬ù£äàÇ° á°Õ€Ç ʪ媄èÇ ïàí ªãíó Ñçÿè
:„¢àÇ ƒØ£àÇ øÇûùè£Ç
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
:ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã øÇûùè£Ç
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
3-12
£€Ç áíú¨èàÇ
(ï£ÃÑ) 1 ïó 4
.¬àãèßãàÇ ¬ù£äàÇ° á°Õ€Ç ʪ媄èÇ ïàí ªãíó Ñçÿè
:„¢àÇ ƒØ£àÇ øÇûùè£Ç
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
:ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã øÇûùè£Ç
3-13
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
áÕ€Ç
¬ù£äàÇ
£€Ç áíú¨èàÇ
¬õت´ãàÇ œÖ°
ƒã£í° ¡ªèðöÄã ¡ªåÑíÛ° ¡…£äàÇ øªçã ʪ„Ñùã üª´íñé ¬õت´ãàÇ œÖ° ø°´í
ûõé° .¬ÆѪØàÇ øàè£ãàÇ ÓߪòàÇ °Ã ¬ÚªéØàÇ °Ã …£äàÇ øªçã ʪäªíé ʪ„Ñùãé
.ªðíƪ´àè ¬Ú°Ø´ãàÇ ¬ãçãàÇ üªäÆè£Ç øèí ¡¬ÆѪØàÇ ¬õت´ãàÇ ¬ãçãàÇ áªãèßÇ
:¬õت´ãàÇ œÖ°à ¬íàªèàÇ ŒªÖ°€Ç Ñó°èè
üÕ°àÇ
ÊÇûÇûÚñé üàèùã áÕ€ …£ä ¬ãçã ÁÇÑ„Å° …£äàÇ üª´í› œÖ°àÇ ÇÀå øÇûùè£Ç ‰ßãí
Óòäé ¬Ú°Ø´ãàÇ …£äàÇ ¬ãçã üªäÆè£Ç ‰ßãí ¡…£äàÇ ¬õت´ã áªãèßÇ ûõé° .¬òàèùã
.¬õت´ãàà ¬´éª£àÇ ÊÇûÇûÚ›Ç
•
.ìÑùà …£ä ¬ãçã ÁÇÑ„Å° ¬ãç㠘à ʪ„Ñùã üª´í› ªðÖíà œÖ°àÇ ÇÀå øÇûùè£Ç ‰ßãí
.¬Ú°Ø´ãàÇ ¬ãçãàÇ üªäÆè£Ç øèí ¡¬õت´ãàÇ ¬ù£ä ëÇÑùÅ ûõé°
•
ʪäªíé °Ã ¬ÚªéØàÇ Êªäªíé ëÇÑùÅ° ʪãçãàÇ ìûôà ʪ„Ñùã ¬õت´ãà œÖ°àÇ ÇÀå øÇûùè£Ç ‰ßãí
¬ãçãàÇ üªäÆè£Ç øèí ¡¬í°à°€Ç ÊÇÀ ʪ„ÑùãàÇ áªãèßÇ ûõé° .¬í°à°€Ç ÊÇÀ øàè£ãàÇ ÓߪòàÇ
.¬Ú°Ø´ãàÇ
œÖ°àÇ
…£äàÇ ¬õت´ã
¬í°à°€Ç ÊÇÀ ʪ„ÑùãàÇ
¬ÿô‚ã
.¬íѪíèù†Ç ÓߪòàÇ ¬Ú°ã„ã ÈíßÑè È„í ¡ÓߪòàÇ üƪÿ° øÇûù裆
…£äàÇ ¬õت´ã
»ÑÚ øèí .Interrupt ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ ¡…£ä ¬ãçã ÁªäêÃ
.Interrupt mode
1
.¬íѪ„àÇ …£äàÇ ¬ãçãà ¬íàÕ€Ç …£äàÇ ¬àÇ¢ñé øö
2
…£äàÇ ÁÇÑ„ñé øö° …£äàÇ ¬õت´ã ¬ãçãà ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ œÖ
3
.¬Ú°Ø´ãàÇ ¬ãçãàÇ ÊÇûÇûÚÅ Éûªõè£Ç øèè .Interrupt ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ ¡…£äàÇ ¬õت´ã áªãèßÇ ûõé
4
.…£äàÇ üªäÆ裆 Start ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ.ªçäí¢ùè øè ïèàÇ ¬íàÕ€Ç …£äàªé ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ áûéè£Ç
5
3-14
£€Ç áíú¨èàÇ
¬ÚªéØàÇ ¬õت´ã
.¬õت´ãàÇ ¬àªô ÑèùÇ »ÑÚ øèí .¬ÚªéØàÇ Êªãçã ìûôÅ Áªäêà Interrupt ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
.4 É°ØùàÇ ˆàÅ œéªè .ÏóÇ°ã ¬õت´ãàÇ œÖ° »ÑÚ øèí ¡øàè£ã Óߪó ʪäªíé °Ã ¬ÚªéØ Êªäªíé ˆàÚ ¢ªç„àÇ ‰ãÖèí øà ÇÀÅ
ʪäªíé° (2) ¬ÚªéØ Êªäªíéà ¢ªç„àÇ ‰ãÖè Ñ£í€Ç È䪄àÇ ˆàÚ áªêãàÇ ƒÖ°í
‰ã ûíûôèàà T °Ã S ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ .ÒàùÇûé ¬ó°òÕã (3) øàè£ã Óߪó
:¬íàªèàÇ ÊÇѪíùàÇ
.…£äàÇ ÁÇÑ„› Ï骣àÇ ø£´àÇ ïó ªãß œéªè .(1) ûûô ¡¬íѪ„àÇ ÓߪòàÇ ¬ÚªéØ ¬ãçã °Ã ¬ÚªéØàÇ ¬ãçã ¬õت´ã ÏíÑØ ‰Ú …£ä ÁÇÑ„›
•
.(2) ûûô ¡¬ÚªéØàÇ ¬ãçã áãßí ¢ªç„àÇ ¸Ñèà
•
.(2) ûûô ¡¬ÚªéØàÇ ¬ãçã áãßí ¢ªç„àÇ ¸Ñèà
•
.ʪäªíéàÇ ¬ÚªéØé ¢ªç„àÇ øªíö ûäÚ :¬õéªØàÇ ¬íàÖóà »ÑÚ øèí
•
.ÓߪòàÇ Êªäªíéà ¢ªç„àÇ ø‚è£Ç ûäÚ :ÓߪòàÇ ¬íàÖóà »ÑÚ øèí
•
3-15
1
¬ÿô‚ã
2
.Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
3
.…£äàÇ ÁÇÑ„ñé øö° …£äàÇ ¬õت´ã ¬ãçãà áÕ€Ç œÖ ¡¬íѪ„àÇ ¬ÚªéØàÇ ¬ãçã áªãèßÇ ûäÚ
4
.¬íàªèàÇ ¬ÚªéØàÇ ¬ãçã üªäÆè£Ç øèí .Interrupt ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ ¡…£äàÇ ¬ãçã ÁÇÑ„Å ûõé
5
£€Ç áíú¨èàÇ
¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ°
¬öªØàÇ Íªèòã áíú¨è œã ˆèô (¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ°) ¬ôÇÑè£Ç ¬àªô ïó ¢ªç„àÇ œÖ° øèí Energy Saver ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖàªé
.áíú¨èàÇ ¬ô°à ïó ìÑù€Ç ÊÇѨÄãàÇ ¿òØä裰 ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Ñ¨Äã° Power° Energy Saver ÊÇѨÄã Ø´ó ÁïÖè£ .ï£íÆÑàÇ
10 ˆàÚ …£äàÇ áéö œÖ°àÇ ÇÀå ‰ã ë°ÑùàÇ Êö° ûíûôè ‰ßãí .…£äàÇ ÊªíàãÚ üªäÆ裆 ìÑùà ÉÑã Energy Saver ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
.ý‰Ç°ê
Ãûéí£° œÖ°àÇ ÇÀå ‰ã Œ°„Ñàªé ªíðƪ´àè ¢ªç„àÇ ø°´í£ó ¡¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ° ïó øàè£ã Óߪó ʪäªíé °Ã ¬ÚªéØ Êªäªíé ¢ªç„àÇ ü¨èßÇ ÇÀÅ
.ʪäªíéàÇ ëÇÑùÅ
¬ÿô‚ã
¬íàãÚ ˜Ã ÁÇûà øûÚ ¬àªô ïó ¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ° ˆàÅ ¢ªç„àÇ áí°ôèé ªíðƪ´àè ø°´è ïèàÇ° ¬íƪ´àèàÇ ¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ ¬òíÿ°é û°¢ã ¢ªç„àÇ ÇÀå
¬´íöû ªåÑûö ÊÇûªí¢é) ¬´íöû 120 ˆàÅ ¬´íöû ‰ã) ÉûôÇ° ¬´íöû °å ïÖÇÑèó†Ç œäÕãàÇ ûÇûÚÅ Êö°° .ª´ðé£ã ¬äíõã Êö°àÇ ‰ã ÉÑèòà ¢ªç„àÇ ˆàÚ
.((ÉûôÇ°
3-16
£€Ç áíú¨èàÇ
‰°ß£àÇ œÖ°
Ø´ó ÁïÖí° ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã áíú¨è œã ˆèô (‰°ß£àÇ œÖ°) ¬ôÇÑè£Ç ¬àªô ïó ¢ªç„àÇ œÖ° øèí Power ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖàªé
ïó ¬ßàçè£ãàÇ ¬öªØàÇ ‰ã áöà œÖ°àÇ ÇÀå ïó ¬ßàçè£ãàÇ ¬öªØàÇ° .áíú¨èàÇ ¬ô°à ïó ìÑù€Ç ÊÇѨÄãàÇ œíã„ ¿òØäè° ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Ñ¨Äã
.¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ°
.¬íäªê 17,2 ˆàÚ …£äàÇ áéö œÖ°àÇ ÇÀå ‰ã ë°ÑùàÇ Êö° ûíûôè ‰ßãí .…£äàÇ ÊªíàãÚ üªäÆ裆 ìÑùà ÉÑã Power ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
ëÇÑùÅ Ãûéí£° œÖ°àÇ ÇÀå ‰ã Œ°„Ñàªé ªíðƪ´àè ¢ªç„àÇ ø°´í£ó ¡‰°ß£àÇ œÖ° ïó øàè£ã Óߪó ʪäªíé °Ã ¬ÚªéØ Êªäªíé ¢ªç„àÇ ü¨èßÇ ÇÀÅ
.ʪäªíéàÇ
ÉÑèòà ¢ªç„àÇ ˆàÚ ¬íàãÚ ˜Ã ÁÇûà øûÚ ¬àªô ïó ‰°ß£àÇ œÖ° ˆàÅ ¢ªç„àÇ áí°ôèé ªðíƪ´àè ø°´è ïèàÇ° ïƪ´àèàÇ ‰°ß£àÇ ¬òíÿ°é û°¢ã ¢ªç„àÇ ÇÀå
.(¬´íöû 120 ˆàÅ ¬´íöû ‰ã) ÉûôÇ° ¬´íöû °å ïÖÇÑèó†Ç œäÕãàÇ ûÇûÚÅ Êö°° .ªð´é£ã ¬äíõã Êö°àÇ ‰ã
ÇðÑíéß ÇðÁ¢„ áèôí ûÇûõè£†Ç œÖ° ïó ¬öªØàÇ ¸‚çè£Ç ‰ñó ¸àÀà ¡ïàõòàÇ áíú¨èàÇ ‰ã Ñêßà ûÇûõè£†Ç œÖ° ïó …£äàÇ É¢ç„à ‰°ßè øªÚ áߨé
ªã °å° ¡ûÇûõè£†Ç œÖ° ïó ˜Ñ°ÑÖàÇ ÑíÛ ¬öªØàÇ ¸‚çè£Ç áíà´è ïó ¬ôÇÑè£†Ç ¬àªô ˆàÅ ªðíƪ´àè ¢ªç„àÇ á°ôè ûÚª£í° .ïàßàÇ ¸‚çè£†Ç ‰ã
.ÁªéÑçßàÇ ÉÑ°èªó »ªòùäÇ ˆàÅ ˜ûÄí
3-17
¬ÿô‚ã
£€Ç áíú¨èàÇ
¬í£ª£€Ç ¬ÚªéØàÇ ÊÇÁÇÑ„Å
.¬õéªØß ¢ªç„àÇ ÇÀå øÇûùè£Ç áéö ¬öªØàÇ ¸à£° ¢ªç„àÇ ¬õéªØ °Ã ¬ßé¨ áéß áíÕ°è ¬ôÕ ‰ã ûߤè
¬õéªØàÇ áíú¨è îãªäÑé Êíéêè
Ø°úÖãàÇ ¥Ñ´àÇ ïó û°„°ãàÇ ¡¢ªç„àÇ ÇÀçé ¥ªùàÇ ¬õéªØàÇ áíú¨è îãªäÑé Êíéêè ð†°Ã ‰íõèí ¡Windows îãªäÑé ‰ã ûäè£ã ¬ÚªéØà
ïó KX Printer Driver Operation Guide œ„ÇÑ ¡¬õéªØàÇ áíú¨è îãªäÑé Êíéêè ¬íòíß á°ô ʪã°àõã ˆàÚ á°Õôàà .ÏôàãàÇ
.Ø°úÖãàÇ ¥Ñ´àÇ
ʪ´íéØèàÇ ‰ã ¬ÚªéØàÇ
Microsoft Word îãªäÑé ‰ã ¬ÚªéØ ¬ãçã Àíòäèé ø°´è£ ¡ªäå .ÏíéØè øÇûù裪é ÌĪ¨äÅ øè ûäè£ã ¬ÚªéØà ¬é°àØãàÇ ÊÇ°Øùàà ÍѨ ïàí ªãíó
.áªêãß
.¢ªç„àÇ ëÑû ïó Òãûùè£è£ ˜ÀàÇ ÏÑ°àÇ áíãôèé øö
1
.(¬ÚªéØ) Print ÑÇ°ôàÇ œéÑã Ñçÿí . (¬ÚªéØ) Print ûûô ¡ÏíéØèàªé (üàã)File ¬ãƪö ‰ã
2
.¬ãûùè£ãàÇ ¬õéªØàÇ ûûô ¡(ø£†Ç) Name ¬àû£äãàÇ ¬ãƪ´àÇ ‰ã
3
.¬ù£ä 999 ˆèô ûíûôè ‰ßãí .(…£äàÇ ûûÚ) Number of copies œéÑãàÇ ïó ªçèÚªéØ È°àØãàÇ …£äàÇ ûûÚ áùûÃ
4
øÇûùè£Ç) Use printer settings ûíûôè° (ÊÇѪíù) Options Ñ¢àÇ Ï°ó Ñ´äàªé ïÕ°ä Microsoft Word, îãªäÑéà ¬é£äàªé
.(ïÖÇÑèó†Ç ëÑûàÇ) Default tray ¬àû£äãàÇ ¬ãƪ´àÇ ‰ã (¬õéªØàÇ ÊÇûÇûÚÅ
3
4
.(ÏóÇ°ã) OK Ñ¢àÇ Ï°ó Ñ´äÇ ¡¬ÚªéØàÇ Áûéà
5
3-18
¬íѪíèù†Ç ÊÇ¢íç„èàÇ
4
(‫)وﻟﻴﺲ ﻓﻲ آﻞ اﻟﺒﻠﺪان‬
.¢ªç„àÇ ÇÀçà ¬íàªèàÇ ¬íѪíèù†Ç ÊÇûô°àÇ Ñó°èè
ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã
•
ÏÑ°àªé ¬íÀúèàÇ Éûô°
•
‰íç„°àÇ ˆàÚ ¬ÚªéØàÇ Éûô°
•
ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô°
•
øªçãàÇ áÕó ÉÇûÃ
•
ï£íÆÑàÇ ûÇûõàÇ
•
ÓߪòàÇ ¬Ú°ã„ã
•
¬íÆ°ÖàÇ ¬ßé¨àÇ ¬ô£ªã ¬Ú°ã„ã
•
(IB-23) ¬ßé¨àÇ ¬ç„Ç° ¬öªØé
•
¬íóªÖ›Ç ÉÑßÇÀàÇ
•
ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã
‰ã ‰ßãèàà ªíðƪ´àè ‰íç„°àÇ ÊÇÀ á°Õ€Ç Èàö øèí° .ÑùŸÇ °àè ÇûðôÇ° ªðíÆ°Ö ªçô£ã° ÏÇÑ°€Ç Éûûõèã á°Õ€Ç ¬íÀúèé ªðíƪ´àè ¢ªç„àÇ ÇÀå ø°´í
.ªðíÆ°Ö ‰íç„°àÇ ‚ß ƒ£ã
¬à°é´ãàÇ á°Õ€Ç
4-1
Ø´ó ÏÑ°àÇ á°ÕÃ
•
ÏÑ°àÇ ‰¢°
²ø/ø„ 160 ˆàÅ ²ø/ø„ 45 :ûôÇ°àÇ Ò„°àÇ ÊÇÀ á°Õ€Ç
²ø/ø„ 120 ˆàÅ ²ø/ø„ 50 :‰íç„°àÇ ÊÇÀ á°Õ€Ç
•
(Statement) ¬Õ°é (5 1/2 × 8 1/2 ˆàÅ (Ledger) ¬Õ°é 11 × 17° Folio° A5R ˆàÅ A3 :øª„ô€Ç
•
(²ø/ø„ 80 ˆàÅ ²ø/ø„ 50) ¬öÑ° 50 :¬íàÕ€Ç …£äàÇ ûûÚ
(ïƪ´àèàÇ ûíûôèàÇ œÖ°à ¬öÑ° 30)
•
¬íѪíèù†Ç ÊÇ¢íç„èàÇ
øÇûùè£†Ç ‰Ú ʪÿô‚ã
ʪé´êè °Ã ¬é°´êã ʪôèó ªçé ïèàÇ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ œÖ° ïúéäí ¡¸àÀ ˆàÅ ¬óªÖ›ªé .ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó á°Õ¤ß ïàí ªã øÇûùè£Ç øûÚ ‰ã ûߤè
.ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó áªùû›Ç ̪„èÇ ‰Ú Çðûíõé ʪé´êè °Ã Êªôèó ªçé ïèàÇ ¬öÑ°àÇ ¬óªô ̪„èÇ ‰°ßí Ëíôé
¬óªò¨àÇ ƒÆÇѨàÇ
•
áíäíòàÇ áêã ¬ãÚªäàÇ á°Õ€Ç° ʪíØàÇ Éûíû¨ á°Õ€Ç °Ã Éûõ„ãàÇ á°Õ€Ç °Ã ‰éÑßãàÇ ÏÑ°àÇ
•
.ÁÇÑúàÇ °Ã ÏÕ‚àÇ ØíѨàÇ ÊÇÀ á°Õ€Ç° ¬àèéãàÇ á°Õ€Ç° áߨàÇ ¬ãÿèäã ÑíÛ á°Õ€Ç
•
.(ªçãÇûùè£Ç áéö ʪíØ °Ã ûíÚª„è ˜Ã øš°ö øê ÓíéªéûàÇ °Ã ¸éª¨ãàÇ á¢Ã ¡á°Õ€Ç ÌÀå áêã øÇûù裆) Óíéªéû °Ã ¸éª¨ã ªçé ïèàÇ á°Õ€Ç
•
¬íªúàà ¬´à¢àÇ ƒØ£€Ç ÊÇÀ á°Õ€Ç °Ã ʪժմàÇ
•
ÈØÑ ƒíôÕè áƪ£ ˆàÚ ˜°èôè ïèàÇ á°Õ€Ç
•
.(ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó ªçõÖ° áéö ¬í°ØãàÇ ÁÇ¢„€Ç ¬í°£èé ø´ó ¡á°Õ€Ç ÌÀå áêã øÇûùè£Ç ‰íõè ÇÀÅ) ʪíØ ªçé ïèàÇ á°Õ€Ç
•
.(ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó ªçõÖ° áéö Éûõ„ãàÇ ÁÇ¢„€Ç ¬í°£èé ø´ó ¡á°Õ€Ç ÌÀå áêã øÇûùè£Ç ‰íõè ÇÀÅ) Éûõ„ãàÇ á°Õ€Ç
•
.ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ÏàÛ ‰ã ûß¤è ¡¢ªç„àÇ ÇÀå ¸íÑôè ûäÚ
!øªå
ÁÇ¢„€Ç Áªã£Ã
3
2
1
2
4
7
6
5
ÇÀå ˆàÚ ªçù£ä øèí£ ïèàÇ á°Õ€Ç œÖ - ¬íàÕ€Ç …£äàÇ üÑ
.üÑàÇ
1
»ÑÚ ˆàÚ Êªç„°ãàÇ ÌÀå ØéÖÇ - á°Õ€Ç ëÇÑûŠʪ焰ã
.ªçù£ä øèí£ ïèàÇ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ
2
Ѫ¨ôäÇ Ë°ûô ¬àªô ïó ÁªØúàÇ ÇÀå ƒèóÇ - Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ
.á°Õ‹à
3
øè ïèàÇ á°Õ€Ç ‰í¢ùè° ëÇÑùÅ øèí - á°Õ€Ç ëÇÑùÅ üÑ
.ªäå ªçù£ä
4
øª„ô¤é á°Õà øÇûùè£Ç ûäÚ ÏôàãàÇ ÇÀå ƒèóÇ - ëÇÑù›Ç Ïôàã
¬Õ°é17 ( × 11°B4 °A3 áêã ÉÑíéß
.Legal)¬Õ°é14 ( × /12 8°Ledger)
5
ƒèòà »é´ãàÇ ÇÀå ¸£ãà - ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ÑíÑôè »é´ã
.Òö‚ÛÅ °Ã ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã
6
ëÇÑùÅ øèí ¡‰íç„°àÇ ÊÇÀ á°Õ€Ç ¬àªô ïó - ëÇÑù›Ç ëÑû
.ªðèöÄã ªäå á°Õ€Ç
7
ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó ¬íàÕ€Ç …£äàÇ œÖ°
.ªçù£ä øèí£ ïèàÇ á°Õ€Ç »ÑÚ ˆàÚ á°Õ€Ç ëÇÑûŠʪ焰ã ØéÖÇ
1
4-2
¬íѪíèù†Ç ÊÇ¢íç„èàÇ
ˆàÚ ¬ß°Ñèã ¬íàÕà …£ä û°„° øûÚ ‰ã ûß¤è ¡¬íàÕ€Ç …£äàÇ œÖ° áéöÞ
üÑ ˆàÚ ¬ß°ÑèãàÇ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ ˜ûÄè ûö .¬íàÕ€Ç …£äàÇ ëÇÑùÅ üÑ
.ìÑùà ¬íàÕà …£ä Ѫ¨ôäÇ ˆàÅ ëÇÑù›Ç
•
Óòä ‰ã ð†°Õà øûùè£Ç ¡ûôÇ° Êö° ïó Éûûõèã á°Õà œÖ° ûäÚ
Óòäé ‰ßà° ¬òàèùã øª„ô¤é á°Õà øÇûùè£Ç ‰ßãí ¡¸àÀ œã° .ø„ôàÇ
(Ledger) ¬Õ°é 11 × 17 ¡áªêãàÇ áíé£ ˆàÚ) »ÑõàÇ
ûíûôèàÇ œÖ° ïó Êö°àÇ Óòä ïó A3° A4 °Ã ¬Õ°é 11 × 8 1/2°
áíú¨èàÇ áíàû øû´èãàÇ áíú¨èàÇ áíàû ïó 1 áÕòàÇ œ„ÇÑ) .(ïƪ´àèàÇ
.(ïƪ´àèàÇ ûíûôèàÇ œÖ°¡ øû´èãàÇ
•
ÊÇÀ á°Õ‹à ïãªã€Ç Ò„°àÇ) ˆàÚ€ Ò„°àÇ œÖ° œã á°Õ€Ç ÈíèÑèé øö
.(á°Õ€Ç üÑ ˆàÚ ‰íç„°àÇ
4-3
ì°è£ãàÇ Ñ¨Äã ¢°ª„èí † ˜ÀàÇ á°Õ€Ç ûûÚ Ø´ó œÖ° ‰ã ûߤè
Ѫ¨ôäÇ Ëûôí û´ó .ïòàùàÇ á°Õ€Ç ëÇÑûÅ Ò„°ã áùÇû û°„°ãàÇ
ûûÚ ¬óÑõãà.ûûôãàÇ ( ûûõàÇ ¢°ª„èí ªãé á°Õ€Ç œÖ° ¬àªô ïó á°Õ‹à
.4-1 ¬ôòÕàÇ œ„ÇÑ ¡ªçõÖ° ‰ßãí ïèàÇ á°Õ€Ç
•
¬Õ°é 11 × 17° B4° A3 ¬„Ñù³ãàÇ á°Õ€Ç Ø°´£ øûÚ ‰ªãÖà
.(Legal) ¬Õ°é 8 1/2 × 14° (Ledger)
•
ëÑû ˆàÚ ªðèöÄã á°Õ€Ç ëÇÑùÅ øèí ¡‰íç„° ÊÇÀ á°Õà ‰ã …£äàÇ ûäÚ
ûö ªç„ÇÑù› ¬à°ªôã ˜¤ó .¬Ø´äàÇ ÌÀå ûäÚ ªç£ãàè † .ªçéà´à ëÇÑù›Ç
.á°Õ€Ç Ѫ¨ôäÇ ïó Èé£èè
•
ʪÿô‚ã
2
!øªå
¬íѪíèù†Ç ÊÇ¢íç„èàÇ
„¢àÇ ƒØ£àÇ ˆàÚ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ œÖ°
îàªõã ƒèóÇ ¡ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó ÒõÖ° ‰ßãí † áÕà ‰ã …£äàÇ ûäÚ
.„¢àÇ ƒØ£àÇ ˆàÚ ÉѨªéã áÕ€Ç œÖ° ÊÇûäè£ãàÇ
ÇÀñó .¬íàÕ€Ç …£äàÇ ëÇÑùÅ üÑ ˆàÚ °Ã ¬íàÕ€Ç …£äàÇ üÑ ˆàÚ ¬ß°Ñèã ¬íàÕà …£ä û°„° øûÚ ‰ã ûß¤è ¡ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ƒèó áéö
.ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ƒèó ûäÚ ¢ªç„àÇ ˆàÚ ‰ã Ø´£è û´ó ¡‰íäªßãàÇ ‰íÀå ‰ã ˜Ã ïó ¬ß°Ñèã á°Õà ¸ªäå Êäªß
•
.…£äàÇ üÕèäã ˆàÚ° üÇ°ôàÇ á°ô á‚ÿàÇ »õé Ñçÿè ûö ¡ÈèßàÇ áêã ¬à骴èãàÇ ÊªôòÕàÇ ÊÇÀ á°Õ€Ç …£ä ûäÚ
•
.„¢àÇ ƒØ£àÇ Ñ£ßäí û´ó .ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã Ï‚ÛÅ ûäÚ ýŒÇû ‰°û „¢àÇ ƒØ£àÇ ˆàÚ ØúÖè †
•
ʪÿô‚ã
Òíéäè
.¬íÕù¨àÇ ¬éªÕ›Ç ÑØùà »ÑõèàÇ áªãèô† ¸àÀ ˜ûÄí ûö ÀÅ ºªðô°èòã ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ¸Ñèè †
4-4
¬íѪíèù†Ç ÊÇ¢íç„èàÇ
ÏÑ°àªé ¬íÀúèàÇ Éûô°
Éûô° øÇûùè£Ç ‰ßãí ¡ï£íÆÑàÇ ø£„àªé ¬´ôàãàÇ (ëÇÑû€Ç) ëÑûàÇ ˆàÅ ¬óªÖ›ªé
.(¬öÑ° 300 ªçäã ûôÇ° áß œ£í ‰Ã ‰ßãí ïèàÇ ëÇÑû€Ç œã) ÏÑ°àªé ¬íÀúè
ˆàÅ 64 ¡ï£ªí´àÇ ÏÑ°àÇ) ¬öÑ° 300 :ªçèãÁ‚ã ‰ßãí ïèàÇ ÏÇÑ°€Ç ûûÚ
.(²ø/ø„ 105
•
B5° A4R° A4° B4° A3 :ªçõÖ° ‰ßãí ïèàÇ ÏÑ°àÇ øª„ôÃ
(Ledger) ¬Õ°é 11 × 17° Folio° A5R° B5R°
8 1/2 × 11° ¬Õ°é 11 × 8 1/2° (Legal) ¬Õ°é 8 1/2 × 14°
(Statement) ¬Õ°é 5 1/2 × 8 1/2° (Letter) ¬Õ°é
16K° 8K° (OficioII) ¬Õ°é 8 1/2 × 13°
•
.ï£íÆÑàÇ ø£„àªé ÏôàãàÇ ï£ªí´àÇ ëÑûàÇ ¬´íÑØ Óòäé …£äàÇ ÏÑ° œÖ° ‰ßãí
.(2-1 ¬ôòÕàÇ ÑÿäÇ)
.ÏÑ°àà Ѫ¨ôäÇ Ë°ûô ûäÚ ÏÑ°àÇ ¬àÇ¢ñé ƒã£èà ìÑ£íàÇ ¬íØÛ€Ç Ñíó°è øè
.Òà´ä °Ã ¢ªç„àÇ œóÑ áéö ÏÑ°àªé ¬íÀúèàÇ Éûô° áÕó ‰ã ûߤè
22-ppm ¢ÇÑØàà ‰íí£íÆÑ ‰í„Ñû ˆàÅ áÕí ªã° ¡¬´íöûàÇ ïó ¬ôòÕ 18-ppm ¢ÇÑØàà ¬í£íÆÑ ëÇÑûà ¬ê‚ê ˆàÅ áÕí ªã ¬óªÖÅ ‰ßãí
.¬´íöûàÇ ïó ¬ôòÕ
!øªå
¬ÿô‚ã
‰íç„°àÇ ˆàÚ ¬ÚªéØàÇ Éûô°
.‰íç„°àÇ ˆàÚ ¬ÚªéØàÇ Éûô° ÈíßÑè ¬àªô ïó ‰íç„° ÊÇÀ …£ä áãÚ ‰ßãí
Folio° A5R ˆàÅ A3 ‰ã Í°ÇÑèè øª„ô¤é ‰íç„° ÊÇÀ …£ä áãÚ ‰ßãí°
(Statement) ¬Õ°é 5 1/2 × 8 1/2 ˆàÅ (Ledger) ¬Õ°é 11 × 17°
.(²ø/ø„ 80 ˆàÅ 64) 16KR° 16K° 8K°
4-5
¬íѪíèù†Ç ÊÇ¢íç„èàÇ
ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô°
ªãß .¬Ú°ã„ã áßà ëÇÑù›Ç œÖ°ã á´ä ÏíÑØ ‰Ú …£äàÇ ‰ã Éûûõèã ʪڰã„ã ¢Ñó ªçäßãí° …£äàÇ ‰ã ÉÑíéß ¬íãß ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô° œ£è
.¬éèÑãàÇ …£äàÇ ÊªÚ°ã„ã Óíéûè ªçäßãí
.ÓíéûèàÇ ÊªòÕÇ°ã° ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô° ïó ªçäí¢ùè ‰ßãí ïèàÇ ÏÇÑ°€Ç ûûÚ ïàí ªãíó ƒÖèí
ÏÑ°àÇ øª„ôð ëÑûàÇ ¬õ£
(B5° ¬Õ°é 11 × 8 1/2° A4) ÏÇÑ°€Ç 500
¬Õ°é 8 1/2 × 14° (Ledger) ¬Õ°é 11 × 17° Folio° B4° A3) ÏÇÑ°€Ç 250
((Oficio II) ¬Õ°é 8 1/2 × 13° (Legal)
Óíéûè ‰°ûé
ÏÑ°àÇ 130 :ʪöÑ° 4 ˆàÅ ‰íèöÑ° ‰ã Óíéûèà
ÏÑ°àÇ 250 :Ñêßà °Ã ʪöÑ° 5 Óíéûèà
áöÃ) °Ã ²ø/ø„ 80) ÓíéûèàÇ œã
(B5° ¬Õ°é 11 × 8 1/2° A4) ¬öÑ° 30
(Legal) ¬Õ°é 8 1/2 × 14° (Ledger) ¬Õ°é 11 × 17° Folio° B4° A3) ¬öÑ° 20
(Oficio II) ¬Õ°é 8 1/2 × 13°
ÓíéûèàÇ ¬õ£
ÁÇ¢„€Ç Áªã£Ã
5 4
1
2
3
ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô° ëÑû
1
¬„àªõãàÇ ëÑû
2
¬„àªõãàÇ ëÑû ûÇûèãÇ
3
ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô° ëÑû ûÇûèãÇ
4
1 ÏÑ°àÇ ëÇÑùÅ Ò„°ã
5
2 ÏÑ°àÇ ëÇÑùÅ Ò„°ã
6
.ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô° ëÑû ˆàÚ É¢ÑòãàÇ …£äàÇ ëÇÑùÅ øèí
•
.ÞÏÑ°àÇ ø„ôà ª´ðó° ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô° ëÑû ûÇûèãÇ ØéÖÇ
•
6
ʪÿô‚ã
4-6
¬íѪíèù†Ç ÊÇ¢íç„èàÇ
Ò„°ã ƒèóÇ .ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô° ëÑû ûÇûèãÇ ˆàÚ Éûûôã ÏÑ°àÇ øª„ôÃ
.ÞÏÑ°àÇ ø„ôà ªð´ó° 2 °Ã 1 ÏÑ°àÇ ëÇÑùÅ
•
¬Õ°é 11 × 17° B4° A3 áêã Ñíéß ø„ôé ÏÑ° Óíéûè ûäÚ
ëÑû ûÇûèãÇ ƒèóÇ (Legal)¡ ¬Õ°é 8 1/2 × 14° (Ledger)
.Ø°´£àÇ ‰ã ÏÑ°àÇ œäãà ¬„àªõãàÇ
•
ÓíéªéûàÇ ¬óªÖÅ
4-7
.¸èíôªä ïãªã€Ç ¬£ªéûàÇ ÁªØÛ ƒèóÇ
1
ëѪùàà ÓíéªéûàÇ áãªô Èô£Ç
2
.ÓíéªéûàÇ áãªô ‰ã ¬ÛѪòàÇ ÓíéªéûàÇ ¬¨°ØÑù ¬àÇ¢ñé øöÞ
3
¬íѪíèù†Ç ÊÇ¢íç„èàÇ
ûíàªé Éûíû„àÇ ÓíéªéûàÇ ¬¨°ØÑù° ‰íûíàÇ ìûôñé ÓíéªéûàÇ áãªôé ¸ª£ã›Ç œã
.ûûôãàÇ Ìª„è†Ç ïó áãªôàÇ ïó É°éõàÇ áùûà ¡ìÑù€Ç
.áªùû›Ç ̪„èÇ ˆàÅ ÓíéªéûàÇ ¬¨°ØÑù ˆàÚ øç£àÇ Ñí¨í
4
¬ÿô‚ã
¬¨°ØÑù á°ô ïöÑ°àÇ ØíѨàÇ ÈÀ„Ç° áãªôàÇ áùÇû ÓíéªéûàÇ ¬¨°ØÑù œóûÇ
.ÒèàÇ¢› ÓíéªéûàÇ
5
Œªã£ ˆèô áãªßàªé Òàùûà .‰ªß ªãß áªùû›Ç ¬ôèó ïó ÓíéªéûàÇ áãªô áùûÃ
.Òäªßã ïó ÌÑÇÑ´è£Ç Ê°Õ
6
¬£ªéûàà ïãªã€Ç ÁªØúàÇ Ï‚Ûñé øö
7
ÓíéªéûàÇ Ñª¨ôäÇ ¬àÇ¢Å
.ÓíéªéûàÇ ¬óªÖÅïó ¬ôÖ°ãàÇ ¬´íÑØàÇ Óòäé ÓíéªéûàÇ áãªô ëÑùÃ
A
1
œóÑÇ° ¸õéªÕ¤é ÓíéªéûàÇ áãªôà ¬íãªã€Ç ¬ô°ààªé û°„°ãàÇ A »é´ãàÇ ¸£ãÃ
.¬ôíѨàÇ
4-8
¬íѪíèù†Ç ÊÇ¢íç„èàÇ
.(ÒíàÚ ÓíéªéûàÇ œÖ° øèí ˜ÀàÇ È䪄àÇ) üÑØàÇ ïó Ñ°¨ôãàÇ Ó°éûàÇ ëÑùÃ
2
.ìÑùà ÉÑã ïàÕ€Ç ªçõÖ°ã ˆàÅ ÓíéªéûàÇ áãªôà ¬íãªã€Ç ¬ôíѨàÇ »òùÇ
3
.Òäªßã ïó ÌÑÇÑ´è£Ç Ê°Õ Œªã£ ˆèô áãªßàªé Òàùûà .‰ªß ªãß áªùû›Ç ¬ôèó ïó ÓíéªéûàÇ áãªô áùûÃÃ
4
.¬£ªéûàà ïãªã€Ç ÁªØúàÇ Ï‚Ûñé øö
5
øªçãàÇ áÕó ÉÇûÃ
ëÑùè° .ªçòíäÕè ¬à°ç£à ÏÑ°àÇ Êª„Ñùã ʪ焰 áÕòà Éûô°àÇ ÌÀå øûùè£è
‰ßãí ªãß .øªçãàÇ áÕªó ëÑû ˆàŠʪõéØàÇ ëÑùè° ëÇÑù›Ç ëÑû ˆàÅ …£äàÇ
.ëÇÑù›Ç ʪ焰 ûíûôè ªÖ
ð íÃ
ëÑû ˆàÚ ÏÑ° û°„° ƒÖ°í ÏÑ° ѨÄã û„°í ¡¢ªç„àà ïãªã€Ç È䪄àÇ ˆàÚ
.øªçãàÇ áÕªó
4-9
.ÏÑ°àÇ Œ°ä ˆàÚ ðÁªäé ÏÑ°àÇ ûõ„è Èé£é ëÇÑù›Ç ø£ö ïó ÏÑ°àà Ѫ¨ôäÇ Ëûôí ûö Òäà ÿô†
•
.ìÑùà ÉÑã ÒõÖ° ëÑûàÇ ïó ÏÑ°àÇ ÈàöÇ ¡øÿèäã ÑíÛ áߨé Ò£ûßè °Ã áãèßãàÇ ÏÑ°àÇ ûõ„è ¬àªô ïó°
•
¬íÖÇÑèó†Ç ¢ªç„àÇ ÊÇûÇûÚÅ ÑšíÛ ¡øªçãàÇ áÕªó ˆàÚ ÏÑ°àÇ ëÇÑù›
.(¬õéªØàÇ) ÏÑ°àÇ ÊÇûÇûÚÅ °Ã (¬ù£ªäàÇ)
•
¬í°Ç¢ üàèà ªéðä„è áíãé Òéô£Ç ¡øªçãàÇ áÕªó ëÑû ‰ã ÏÑ°àÇ ëÇÑùÅ ûäÚ
.ÏÑ°àÇ
•
!øªå
ʪÿô‚ã
¬íѪíèù†Ç ÊÇ¢íç„èàÇ
ï£íÆÑàÇ ûÇûõàÇ
ïó ûíòã °çó .¬ù£ªäàÇ üƪÿ° øÇûùè£Ç ÑÇû´ã ûíߤèà ï£íÆÑàÇ ûÇûõàÇ øûùè£í³
.ªçàß ¬ßѨàÇ ïó° ø£ö °Ã ÉÑÇûÅ áßà ¬ù£ªäàÇ øÇûùè£Ç ÉÑÇûÅ
ï£íÆÑàÇ ûÇûõàÇ áªùûÅ
.ï£íÆÑàÇ ûÇûõàÇ ¬ôèó ïó øªßôñé ï£íÆÑàÇ ûÇûõàÇ œÖ
ûÇûõàÇ ‰ßí øà ÇÀÅ "ï£íÆÑàÇ ûÇûõàÇ áùûÃ" ¬àª£ÑàÇ Ñçÿè .¢ªç„àÇ ïó ÒéíßÑè øèí ˆèô …£äàÇ ‰ã ûôà ‰ßãèí ‰à ¡ï£íÆÑàÇ ûÇûõàÇ øÇûùè£Ç ¬àªô ïó
.øªßôñé ªéðßÑã ï£íÆÑàÇ
¬ÿô‚ã
ÓߪòàÇ ¬Ú°ã„ã
¬íÆ°ÖàÇ ¬ßé¨àÇ ¬ô£ªã ¬Ú°ã„ã Êäªß ÇÀÅ° .ïàíã£ßªó ¢ªç„ß ¢ªç„àÇ ÇÀå øÇûùè£Ç ¸äßãíó ¡¢ªç„àÇ ïó ¬èéêã ÓߪòàÇ ¬Ú°ã„ã Êäªß ÇÀÅ
á°Õôàà .Ñè°íéãß á‚ù ‰ã ÒèØ£Ç°é ªçàªé´è£Ç° ʪäªíéàÇ áª£ÑÅ ‰ßãí ¬ßé¨ Óߪòß ¢ªç„àÇ ÇÀå øÇûùè£Ç ‰ßãíó ¡ªÖ
ð íà ¬ãûùè£ã ¬íѪíèù†Ç
.ÓߪòàÇ ¬Ú°ã„ãé ¥ªùàÇ áíú¨èàÇ áíàû œ„ÇÑ ¡áíÕªòè ˆàÚ
¬íÆ°ÖàÇ ¬ßé¨àÇ ¬ô£ªã ¬Ú°ã„ã
¡áíÕªòè ˆàÚ á°Õôàà .¬íÆ°Ö ¬ßé¨ ¬ô£ªãß ¢ªç„àÇ ÇÀå øÇûùè£Ç ¸äßãíó ¡¢ªç„àÇ ïó ¬èéêã ¬íÆ°ÖàÇ ¬ßé¨àÇ ¬ô£ªã ¬Ú°ã„ã Êäªß ÇÀÅ
.¬íÆ°ÖàÇ ¬ßé¨àÇ ¬ô£ªã ¬Ú°ã„ãé ¥ªùàÇ áíú¨èàÇ áíàû œ„ÇÑ
(IB-23) ¬ßé¨àÇ ¬ç„Ç° ¬öªØé
ʪÆíé ïó ¬õéªØàÇ øÇûùè£Ç ‰ßãí ÇÀçé° Apple Talk° TCP/IP ¡IPX/SPX ¡NetBEUI ʆ°ß°è°Ñé ¬ßé¨àÇ ¬ç„Ç° ¬öªØé øÚûè
.ªåÑíÛ° ¡Windows ¡Macintosh ¡UNIX ¡Netware áêã ¬íßé¨
.¬öªØéàªé ¬´ôàãàÇ ÊÇûäè£ãàÇ œ„ÇÑ áíÕªòè ˆàÚ á°Õôàà
ÈàÕàÇ ¥Ñ´àÇ
.ÈàÕàÇ ¥Ñ´àÇ ÈíßÑè È„í ¡e-MPS üƪÿ° áß øÇûù裆 .¬ÚªéØàÇ Êªäªíé ‰í¢ùèà ÈàÕàÇ ¥Ñ´àÇ øûùè£í
4-10
¬íѪíèù†Ç ÊÇ¢íç„èàÇ
¬íóªÖ›Ç ÉÑßÇÀàÇ
‰ßãí ïèàÇ á°Õ‹à ûûÚ ˆÕöà Éûªí¢ ïó ÉÑßÇÀàÇ ¬óªÖÅ ûÚª£í ü°£° .ïàÇ°èàÇ ˆàÚ ¬õéªØàÇ üƪÿ°° ¬ù£ªäàÇ üƪÿ°à ÉÑßÇÀ ¬óªÖÅ ‰ßãí
ð†ªõó ðÁÇÑ„Å ûõí Êíªéª„íã 128 °Ã Êíªéª„íã 64 ÑÇû´ãé ÉÑßÇÀàÇ Éûªí¢° .Éû´õãàÇ ÊªäªíéàÇ ¬ÚªéØ ‰ßãí ªãß .ûôÇ° Êö° ïó ªðíÆ°Ö ªçô£ã
.¬Öòùäã ØúÖ ¬é£äé Ñ°Õ ˆàÚ ˜°èôè ïèàÇ á°Õ‹à
ÉÑó°èãàÇ ÉÑßÇÀàÇ
Êíªéª„íã 128 ¡Êíªéª„íã 64 ¡Êíªéª„íã 32 ¡Êíªéª„íã 16 :¬ù£ªäàà
Êíªéª„íã 256 ¡Êíªéª„íã 128 ¡Êíªéª„íã 64 ¡Êíªéª„íã 32 :¬õéªØàà
•
(Photo + Text œÖ°àÇ ¡% 6 ¬íØúè ¬é£äéA4 ø„ôé á°ÕÃ) ªðíÆ°Ö ªçô£ã ‰ßãí ïèàÇ á°Õ€Ç ûûÚ
•
Êíªéª„íã 128
Êíªéª„íã 64
Êíªéª„íã 32
Êíªéª„íã 16
¬öÑ° 1006
(¬öÑ° 896)
¬öÑ° 597
(¬öÑ° 487)
¬öÑ° 392
(¬öÑ° 282)
¬öÑ° 289
(¬öÑ° 179)
.¬íѪíèù†Ç ¬íÆ°ÖàÇ ¬ßé¨àÇ ¬ô£ªã ¬Ú°ã„ã ªçé ÊéêãàÇ É¢ç„€ªé ¬Õªù ( ) ‰í£°´àÇ áùÇû Éû°„°ãàÇ øí´àÇ
4-11
ʪÿô‚ã
¬íѪíèù†Ç ÊÇ¢íç„èàÇ
¬íѪíèù†Ç ÊÇ¢íç„èàÇ
.¬íѪíèù†Ç ÊÇûô°àÇ ÈíßÑè œöÇ°ã ïàí ªãíó ƒÖ°ã
ÉÑó°èãàÇ ¬íѪíèù†Ç ÊÇûô°àÇ
.¢ªç„àÇ ÇÀçà ¬íàªèàÇ ¬íѪíèù†Ç ÊÇûô°àÇ Ñó°èè
¬íóªÖ›Ç ÉÑßÇÀàÇ
¬èéªêàÇ ¥ÇÑö€Ç ¸Ñôã
ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã
ï£íÆÑàÇ ûÇûõàÇ
ÓߪòàÇ ¬Ú°ã„ã
‰íç„°àÇ ˆ àÚ ¬Úª éØ àÇ Éûô°
¬íÆ°ÖàÇ ¬ßé¨àÇ ¬ô£ªã ¬Ú°ã„ã
ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô°
¬ßé¨àÇ ¬ç„Ç° ¬öªØé
øªçãàÇ áÕªó
ÏÑ°àªé ¬íÀúèàÇ Éûô°
É ÑßÇÀ àÇ ¬öªØé
(CompactFlash)
4-12
¬äªíÕàÇ
5
¢ªç„àÇ üíÿäè
Òíéäè
.üíÿäèàÇ Êªíàãõé øªí´àÇ ûäÚ ûù¤ãàÇ ‰ã ¬öªØàÇ Óéªö ¬àÇ¢ñé ðªãÆÇû øö ¡‰ªã€Ç »ÇÑÛà Ïí´ôèà
ïàÕ€Ç ÁªØúàÇ üíÿäè
¬éØÑã Ôªãö ¬õØ´é ÁªØúàà ïòàùàÇ È䪄àÇ ƒ£ãÇ° ïàÕ€Ç ÁªØúàÇ ƒèóÇ
.üòùã üíÿäè áƪ£ °Ã á°ôßàªé
.ìÑù€Ç ¬í°ÖõàÇ ÊªéíÀãàÇ °Ã (ÑäèàÇ) ‰ªåûàÇ ÊªéíÀã øûùè£è †
!øªå
„¢àÇ ƒØ£àÇ üíÿäè
á°ôßàªé ¬éØÑã Ôªãö ¬õØ´é „¢àÇ ƒØ£àÇ ƒ£ãÇ° ïàÕ€Ç ÁªØúàÇ ƒèóÇ
.üòùã üíÿäè áƪ£ °Ã
.ìÑù€Ç ¬í°ÖõàÇ ÊªéíÀãàÇ °Ã (ÑäèàÇ) ‰ªåûàÇ ÊªéíÀã øûùè£è †
5-1
!øªå
¬äªíÕàÇ
.ϨàÇ ëª„¢ üíÿäè
Áªäêà ¬ù£äàÇ ÉÑ°Õ ˆàÚ ÁÇû°£ Ø°Øùß ¡…£äàÇ ˆàÚ Îª£èÇ Ñ°çÿ ¬àªô ïó
° A ϨàÇ ëª„¢ ‰Ã ˆàÅ Ñí¨í ¸àÀ ‰ñó ¡˜Ñªíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã øÇûùè£Ç
.¬óª„ Ôªãö ¬õØö øÇûù裪é ϨàÇ ëª„¢ ƒ£ãÇ .…£èã B
B
A
.á°ôß °Ã ¬í°ÖÚ ÊªéíÀã °Ã (ÑäèàÇ) ‰ªåûàÇ ÈíÀã °Ã ÁªãàÇ øûùè£è †
.5-5 ¬ôòÕàÇ ïó ¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ° ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô áÇûéè£Ç ÑÿäÇ ¡ï£íÆÑàÇ ø£„àÇ ‰ã ïàùÇûàÇ È䪄àÇ üíÿäèà
!øªå
¬ÿô‚ã
áÕòàÇ ÉÑéà üíÿäè
.ïãªã€Ç ÁªØúàÇ ƒèóÇ
1
.üíÿäèàÇ Éª¨Ñó ëÑùÃ
2
.ÁªØúàÇ ƒèòà ˆàÚ€ Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ »é´ã Èô£Ç
3
5-2
¬äªíÕàÇ
ïó ƒÖ°ã °å ªãß áÕòàÇ ÉÑéà ˆàÚ ‰ãí‹à Ñ£í€Ç È䪄àÇ ‰ã ɪ¨ÑòàÇ ¸Ñô
.ʪùª£èÅ °Ã ¬éÑèà ˜Ã ¬àÇ¢› ÉÑ°ÕàÇ
4
Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ÏàÛÃ
5
á´äàÇ ÉÑßé üíÿäè
5-3
.ïãªã€Ç ÁªØúàÇ ƒèóÇ
1
.üíÿäèàÇ Éª¨Ñó ëÑùÃ
2
.ÁªØúàÇ ƒèòà ˆàÚ€ Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ »é´ã Èô£Ç
3
¬äªíÕàÇ
¡áߨàÇ ïó ƒÖ°ã °å ªãß ÉÑßéàÇ Ñí°ûèà Ñ£í€Ç á´äàÇ ÉÑßé ÓÑè Ñí°ûè œã
°Ã ¬éÑèà ˜Ã ¬àÇ¢› ÉÑßéàÇ ˆàÚ ‰ãí€Ç È䪄àà Ñ£í€Ç È䪄àÇ ‰ã ɪ¨ÑòàÇ ¸Ñô
.ʪùª£èÅ
4
Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ÏàÛÃ
5
5-4
¬äªíÕàÇ
¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ° ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô áÇûéè£Ç
¬óªÖÅ .…£äàÇ ÑÀõè ] Ñéô ¬óªÖÅ Áª„ÑàÇ .…£äàÇ ÑÀõè ¬àª£ÑàÇ Ñ°çÿ ûäÚ
üÖà ¡¢ªç„àÇ üö°è° áƪ£ÑàÇ »ÑÚ ¬¨ª¨ ˆàÚ [.…£äàÇ üªäÆè£Ç ¡Ñéô
.¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ œã ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô áûéè£Ç .Ñéô
.áƪ£ÑàÇ »ÑÚ ¬¨ª¨ ˆàÚ Ñéô ¬óªÖŬણÑàÇ »ÑÚ ûäÚ Ø´ó Ñéô üÖÃ
ʪÿô‚ã
. 5-8 ¬ôòÕàÇ ïó 11 ˆèô° 5-7 ¬ôòÕàÇ ïó 7 ‰ã ÊÇ°ØùàÇ ïó ¬ôÖ°ãàÇ ÊÇÁÇÑ„›Ç ÀªùèÇ ‰ã Ï´ôè ¡ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô Ñííúè ûäÚ
.îèäãàÇ áíú¨è ÉÁªòß ˆàÚ ÿªòôàÇ ‰ßãí † ¡üíÿäè ‰°û Á¢„ ˜Ã ¸Ñè ¬àªô ïó
Òíéäè
. Ï ° Ñ ô é ¸ è é ª Õ Å ï ó É Ñ í Ø ù à Ç È ç à à Ç ¬ ä £ à Ã È é £ è è û ö . ¸à ç è£ã àÇ Ñé ôàÇ Ï °ûä Õ °Ã Ñéô àÇ Ï °ô £ã ¬í°ªô ÏÑô á °ª ôè †
Òíéäè
.É°äÚ ¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ °Ã ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô Ñíãûè °Ã ƒèó á°ªôè †
.ïãªã€Ç ÁªØúàÇ ƒèóÇ
1
ÑéôàÇ Ï°ûäÕ ëÑùà ¡Ñª£íàà ¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ »é´ã œóû œã
.¸àçè£ãàÇ
2
.øíû´àÇ ¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ Èà´è †
5-5
!øªå
¬äªíÕàÇ
ÑíÀôè
¬éªÕ›Ç ÑØù ‰Ã Ëíô ¡¬´ØäãàÇ ÌÀå ïó áãõè ªãûäÚ ïóªßàÇ Ñû´àªé ðªÕíÑô ‰ß .‰ôª¨àÇ ¬´Øäã ïó ýáªÚ ïéÑçß ûç„ ¸ªäå
.ªçé áãèôã ¬íéÑçßàÇ ÊªãûÕàªé
A
.¬ôèòàÇ ¬íØúèà øíû´àÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ ïó ÊéêãàÇ ÁªØúàÇ øûùè£Ç
3
Ï°ô£ã ¬í°ªô Èô£Ç° Ѫ£íàÇ ¬ç„ A ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô ÑíÑôè ŒÇÑÀ ÑûÃ
.ÑéôàÇ
4
Òíéäè
.Ï°Ñôé ¸èéªÕÅ ïó ÉÑíØùàÇ ÈçààÇ ¬ä£àà Èé£èè ûö .¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ °Ã ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô ÏÑô á°ªôè †
Òíéäè
.É°äÚ ¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ °Ã ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô Ñíãûè °Ã ƒèó á°ªôè †
.ªçäã ¥àùèàà ÏóÑãàÇ ïßí裂éàÇ ÓíßàÇ ïó ¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ œÖ
5
5-6
¬äªíÕàÇ
.ªçäã ¥àùèàà ÏóÑãàÇ ïßí裂éàÇ ÓíßàÇ ïó ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô œÖ
6
ÉÑã ÌûÚð ‰ßãí ªã Ñûö ëѪùàà ÏóÑé Òéô£Ç° ‰ôª¨àÇ üíÿäè ÈíÖö ¸£ãÃ
.ìÑùÃ
7
.¬ê‚ê °Ã ‰íèÑã ¬íàãõàÇ ÌÀå ÑÑß
.áãªßàªé Òéô£ á°ªôè †° ÈíÖ´àÇ Èô£à ¬ØÑòãàÇ É°´àÇ øûùè£è †
2) ø£ 5 ¬óª£ã ëѪùàà Òéô£Ç ¡‰íãíàÇ ¬ç„ ïéÑçßàÇ ‰ô¨àÇ ø£ö œóû œã
.(¬Õ°é
¬ÿô‚ã
8
.ÌÁªØÛ œóÑÇ° Òè°éÚ ‰ã ÏóÑãàÇ ¬ßé¨àÇ üÿäã ëÑùÃ
.¢ªç„àà ï£íÆÑàÇ ø£„àÇ áùÇû Òèéê° Á°èäàÇ ˆàÚ ¬ßé¨àÇ üÿäã ØéÖÇ
ïéÑçßàÇ ‰ô¨àÇ ø£ö ‰ô£Ç ¡ìÑ£íàÇ ¸ûíé ÏóÑé ‰ô¨àÇ üÿäã ¸ª£ãÅ œã
B Á¢„àÇ Óã‚í † ˆèô ìÑùà ÉÑã üàùàà Òõóûð ‰ßãí ªã Ñûö ëѪùàà
.¬ßé¨àÇ üÿäãé ¬ÕªùàÇ ÁªÖíéàÇ Éûª£°àÇ
9
.ÊÇÑã ÉûÚ ¬íàãõàÇ ÌÀå ÑÑß
B
.…£äàÇ ïó áߪ¨ã Ë°ûô ïó ¸àÀ Èé£èí ûö .¢ªç„àà ï£íÆÑàÇ ø£„àÇ áùÇû áãªßàªé Òõóûè † ¡üàùàà ïéÑçßàÇ ‰ô¨àÇ ø£ö œóû ûäÚ
5-7
!øªå
¬äªíÕàÇ
üÿäã ëÑùà ¡(¬Õ°é 2) ø£ 5 ¬óª£ã ëѪùàà ïéÑçßàÇ ‰ô¨àÇ ø£ö Èô£ ûõé
.¢ªç„àà ï£íÆÑàÇ ø£„àÇ áùÇû áãªßàªé ïéÑçßàÇ ‰ô¨àÇ ø£ö œóûà øê ¬ßé¨àÇ
10
.Ïƪöû 5 ûõé ìÑùà ÉÑã ¢ªç„àÇ øÇûùè£Ç ‰ßãí ¡ïéÑçßàÇ ‰ô¨àÇ ø£ö üíÿäèà ¬ßé¨àÇ üÿäã øÇûùè£Ç ûõé
!øªå
Óãù ˜°àõàÇ Á¢„àÇ ˆàÚ ÏÑØð ªðí£ÃÑ Éûíû„àÇ ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô ¸£ãÃ
Ñêßà °Ã ÊÇÑã
11
°Ã ÊÇÑã Óãù ˜°àõàÇ Á¢„àÇ ˆàÚ ÏÑØð áò£€ ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô ÑûÃ
.ÑêßÃ
.Ñêßà °Ã ÊÇÑã 5 áò£€Ç° ˆàÚ€Ç ˆàÅ ÑéôàÇ ¬í°ªô ¢çé øöÞ
12
.Ñêßà °Ã ÊÇÑã Óãù ªå¢çé øö° áò£€ ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô ÑûÃ
C
°Ã ÊÇÑã Óãù Ñù ˆàÅ È䪄 ‰ã ªå¢çé øö° ªðí´óà ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô ¸£ãÃ
.ÑêßÃ
13
Êéêè ˆèô ¸íûí ªèàßé ªçíàÚ ØúÖÇ .Éûíû„àÇ ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô ÈíßÑèé øö
.ªçäªßã ïó
14
5-8
¬äªíÕàÇ
.ûíû„ ¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ ÈíßÑèé øöÞ
15
.ïãªã€Ç ÁªØúàÇ ÏàÛÃ
16
¬ í ã ° ß ô à Ç ° ¬ í à Ç Ñ û í ò à Ç ø ÿ ä à Ç ° û Ú Ç ° ´ à Ç ° ø Á ‚ è í ª ã é ¸ à ç è £ ã Ñéô Ï°û äÕ °Ã Ñ éô ¬í°ªô ˜Ã ‰ã ªãÆÇû ¥àùè ¡øÇûùè£†Ç ûõé
.¬íàôãàÇ°
5-9
¬äªíÕàÇ
5-10
ªçô‚ÕÅ° ʂߨãàÇ üª¨ßè£Ç
6
¬àߨã Ë°ûô ¬àªô ïó
.¬ãûùàÇ È°ûäãé áÕèÇ ¡¬àߨãàÇ ÑÇÑãè£Ç ¬àªô ïó .̪äûà ªçíàŠѪ¨ã³àÇ Øª´äàÇ Àíòäèé øö ¡¢ªç„àªé ¬àߨã Ë°ûô ¬àªô ïó
¬íõ„ÑãàÇ ¬ôòÕàÇ
ïôíôÕèàÇ ÁÇÑ„›Ç
Ï´ôèàÇ Øª´ä
¬àߨãàÇ
2-10
.ûûÑèã Ѫíè ÑûÕãé Ó骴àÇ áÕ°
ÙûûÑèã Ѫíè ÑûÕãé áÕ°ã ÁªéÑçßàÇ Óéªö áå
¬ô°à ˆàÚ Áï¨ ˜Ã »ÑÚ øèí †
.¬öªØàÇ Íªèòã áíú¨è ûäÚ áíú¨èàÇ
6-3
øö øê ÉѪ¨›Ç ÌÀçà È£ªäã áß¨é ¬éª„è£†Ç ‰ã Ï´ôè
.È£ªäãàÇ ÁÇÑ„›Ç Àíòäèé
Ùáíú¨èàÇ ¬ô°à ïó ¬àߨã Ë°ûôà ÉѪ¨Å ˜Ã ¸ªäå áå
ˆàÚ ØúÖàÇ ûäÚ …£³ä ˜Ã ëÑùè †
.Start ͪèòãàÇ
3-1
ûß¤è ¡ï„ª„¢àÇ ƒØ£àÇ ˆàÚ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ œÖ° ûäÚ
.áò£‹à ¬ç„Ç°ã ªçõÖ° ‰ã
ÙƒíôÕ áß¨é ¬íàÕ€Ç …£³äàÇ œÖ° øè áå
.¬ÛÑªó …£äàÇ
4-2
ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó ¬íàÕ€Ç …£äàÇ œÖ° ûäÚ
.ˆàÚ‹à Ò„°àÇ ‰°ßí Ëíôé ªçõÖ ¡˜Ñªíèù†Ç
ØéÖ ÁÇÑ„Å Àíòäèé øö ¡ïàßàÇ ¬óªêßàÇ ì°è£ã ØéÖà
.ïƪ´àèàÇ ¬óªêßàÇ
Ù"ïƪ´àèàÇ ¬óªêßàÇ ØéÖ" œÖ° ‰ííõè øè áå
.Çûð„ ¬ôèªó …£äàÇ
ØéÖà Darker ͪèòã °Ã Lighter ͪèòã øûùè£Ç
.È£ªäã áß¨é ¬óªêßàÇ ì°è£ã
Ù"˜°ûíàÇ ¬óªêßàÇ ØéÖ" œÖ° ‰ííõè øè áå
3-2
5-5
-
.ªðéíÑ´è ÊÇÑã 10 ªðí´óà ¬í°ªôàÇ ëÑ Ï°ô£ã ¬í°ªô áùÇû ˜°ª£èàªé Œ¢°ã ÑéôàÇ Ï°ô£ã áå
ÙÑéôàÇ
¬íûªÕèö†Ç ¬ÚªéØàÇ ÑíÛ Ñù ªõðÖ° ÑèùÇ Ù"EcoPrint" ¬íûªÕèö†Ç ¬ÚªéØàÇ œÖ° ‰ííõè øè áå
."EcoPrint"
5-5
.ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô áûéè£Ç
ÙÑéô ¬óªÖÅ¬àª£Ñ Ñçÿè áå
2-1
.ûíû„ ÏÑ°é ÏÑ°àÇ áûéè£Ç
Ùáàéã …£äàÇ ÏÑ° áå
5-5
‰ôª¨àÇ üíÿäè ÈíÖö øûùè£Ç° ïãªã€Ç ÁªØúàÇ ƒèóÇ
.ïƪéÑçßàÇ ‰ô¨àÇ ø£ö üíÿäèà
Ù…£èã ïƪéÑçßàÇ ‰ô¨àÇ ø£ö áå
ØéÖ ÁÇÑ„Å Àíòäèé øö ¡ïàßàÇ ¬óªêßàÇ ì°è£ã ØéÖà
.ïƪ´àèàÇ ¬óªêßàÇ
Ù"ïƪ´àèàÇ ¬óªêßàÇ ØéÖ" œÖ° ‰ííõè øè áå
ØéÖà Darker ͪèòã °Ã Lighter ͪèòã øûùè£Ç
.È£ªäã áß¨é ¬óªêßàÇ ì°è£ã
Ù"˜°ûíàÇ ¬óªêßàÇ ØéÖ" œÖ° ‰ííõè øè áå
3-2
-
6-1
ïó ïóªêßàÇ ØéÖ ÁÇÑ„ñé øö ¡ïàßàÇ ¬óªêßàÇ ì°è£ã ØéÖà
.Ñ°Õàà œÖ° áß
.Çûð„ ¬äßÇû …£äàÇ
ïó ïóªêßàÇ ØéÖ ÁÇÑ„ñé øö ¡ïàßàÇ ¬óªêßàÇ ì°è£ã ØéÖà
.Ñ°Õàà œÖ° áß
3-2
.Photo ˆàÚ ÉÑ°ÕàÇ Éû°„ œÖ° ûÇûÚñé øö
Ù¬Ú°éØã ÉÑ°Õ ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ áå
Éû°„° ÉÑåªÿ) ¬„°ãã ت´ä Ñçÿè
ªçäßà° ƒíôÕ áß¨é ¬Ú¢°ã ÑíÛ Øª´ä
.…£äàÇ ˆàÚ (تãäà ïó ¬õã„ã
3-2
.ÉÑ°Õàà È£ªäãàÇ Éû°„àÇ œÖ° ûûô
Ïòèí ªãé øí࣠áߨé Ñ°ÕàÇ Éû°„ œÖ° ÊÑèùÇ áå
ÙáÕ€Ç Œ°ä°
.¬ôÖÇ° ÑíÛ …£äàÇ
5-1
.¬íàÕ€Ç …£äàÇ ÁªØÛ °Ã „¢àÇ ƒØ£àÇ üíÿäèé øö
Ù…£èã ¬íàÕ€Ç …£äàÇ ÁªØÛ °Ã „¢àÇ ƒØ£àÇ áå
.¬ù£èã …£äàÇ
3-1
œã á°Õ€Ç ÉÇÀªôãé øö ¡ï„ª„¢àÇ ƒØ£àÇ øÇûùè£Ç ûäÚ
.¬íàÕ€Ç …£äàÇ ø„ô ѨÄã ïô°à
ÙƒíôÕ áß¨é ¬íàÕ€Ç …£³äàÇ œÖ° øè áå
.¬óÑôäã ¬„°£äãàÇ ÉÑ°ÕàÇ
4-2
ØéÖé øö ¡˜Ñªíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã øÇûùè£Ç ûäÚ
.…£äàÇ œÖ° áéö øßôã áߨé ÏÑ°àÇ áªùûÅ ïàíàû
2-1
.ëÑûàÇ ïó »ÑõàÇ áíàû ¬ô°à œÖ°ã ‰ã Ï´ôè
ÙƒíôÕ áߨé ÏÑ°àÇ œÖ° øè áå
ªçô‚ÕÅ° ʂߨãàÇ üª¨ßè£Ç
¬íõ„ÑãàÇ ¬ôòÕàÇ
2-1
-
2-1
ïôíôÕèàÇ ÁÇÑ„›Ç
Ï´ôèàÇ Øª´ä
¬àߨãàÇ
.øí࣠áߨé ÏÑ°àÇ áíãôèé øö
ÙëÑûàÇ ïó øí࣠áߨé ÏÑ°àÇ áíãôè øè áå
.ðÇÑíêß Ñ¨ôäí ÏÑ°àÇ
¬„èªäàÇ ¬ù£äàÇ ûõ„èè ûö ¡ÏÑ°àÇ ‰í¢ùè ¬àªô° Œ°äà ª´ðó°
¬àÇ¢ñé øö .Ѫ¨ôäÇ Ë°ûô ïó Èé£èí ˜ÀàÇ Ñã€Ç ¡‚
ð íàö
.ëÑûàÇ ïó Òàíãôè ûÚà øê Òéàö° ëÑûàÇ ‰ã ÏÑ°àÇ
.ûíû„ ÏÑ°é ÏÑ°àÇ áûéè£Ç
Ùïäêã °Ã ‰Öúã °Ã ûõ„ã ÏÑ°àÇ áå
6-7
.ÏÑ°àÇ ëÇÑù› È£ªäãàÇ ÁÇÑ„›Ç ÀùèÇ áùÇû ¬í´éèã ÏÑ° ʪժÕö °Ã ûõ„ã ÏÑ° ˜Ã ¸ªäå áå
Ù¢ªç„àÇ
2-4
Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ïó áãôãàÇ ÏÑ°àÇ ¬´éªØã ‰ã Ï´ôè »ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ïó áãôãàÇ ÏÑ°àÇ ÏéªØí áå
.á„£ãàÇ ø„ôàà »ÇÑÛ€Ç
Ùá„£ãàÇ ø„ôàÇ
5-2
-
.ϨàÇ ëª„¢ üÿä
Ø°ØùàÇ ƒíôÕè ¬òíÿ° øÇûùè£Ç ¸àÀß ‰ßããàÇ ‰ã
ˆàÚ ÁÇû°£ Ø°Øù ¬íà Ͱְ ‰ã áíà´èàà ÁÇû°£àÇ
.…£äàÇ
Ùüíÿä ÑíÛ Ï¨àÇ ëª„¢ áå ‰Ú …£äàÇ ˆàÚ ÁÇû°£àÇ Ø°ØùàÇ Ñçÿè
.˜Ñªíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ‰ã …£äàÇ
5-2
.øªçãàÇ áÕó ÉÑéÅ üíÿä
5-5
‰ôª¨àÇ üíÿäè ÈíÖö øûùè£Ç° ïãªã€Ç ÁªØúàÇ ƒèóÇ
.ïƪéÑçßàÇ ‰ô¨àÇ ø£ö üíÿäèà
5-3
.üíÿäèàÇ Éª¨Ñó øÇûù裪é á´äàÇ ÉÑßé üÿä
Ù¬ù£èã á´äàÇ ÉÑßé áå
.…£äàÇ ˆàÚ ÁªÖíé œ´é Ñçÿè
.¬äÇ°Ø£†Ç ûíû„èé øö
Ù¬é°ØÑàÇ ¬íàªÚ ÁÇ°„à ïó ¢ªç„àÇ øûùè£í áå
¬ùØàã …£äàÇ
.ûûÑèã Ѫíè ÑûÕãé Ó骴àÇ áÕ°
ÙûûÑèã Ѫíè ÑûÕãé áÕ°ã ÁªéÑçßàÇ Óéªö áå
.¬ÚªéØàÇ ‰ßãí †
.( | ) ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã áíú¨èé øö
Ùáíú¨èàÇ œÖ° ïó ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã áå
2-9
.øªßôñé ¬õéªØàÇ áéß áíÕ°èé øö
ÙáíÕ°èàÇ øßôã° øÆ‚ã ¬õéªØàÇ áéß áå
2-9
.¢ªç„àÇ áíú¨èé øö ¡¬õéªØàÇ áéß áíÕ°è ûõé
Ù¢ªç„àÇ áíú¨è ûõé ¬õéªØàÇ áéß áíÕ°è øè áå
2-10
-
-
2-9
2-1
-
¬õéªØàÇ ¬¨ª¨ »Ñõà Print ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
.¬í£ª£€Ç
1
.Ï‚ØäÇûíûôèà Tͪèòã °Ã S ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
2
ÁïÖí . Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
.ReadyѨÄã
3
Ù¬ù£èã øªçãàÇ áÕó ÉÑéÅ áå
.…£äàà ïäê Ëûôí
Ù…£èã ïƪéÑçßàÇ ‰ô¨àÇ ø£ö áå ¬í£ÃÑ ÁªÖíé °Ã ÁÇû°£ Ø°Øù Ñçÿè
.…£äàÇ ˆàÚ
áå) ÙáªÕè†Ç øûÚ œÖ° ïó ¢ªç„àÇ áå
(Ù¿òØäã ReadyѨÄãàÇ
.á°¢õã ¬õéªØ áéß áØ°
ÙáíÕ°èàÇ øßôã° øÆ‚ã ¬õéªØàÇ áéß áå
.¬ôíôÕ ü°Ñô œéØè †
.ÏíéØèàÇ îãªäÑé °Ã ¬õéªØàÇ áíú¨è îãªäÑé ûÇûÚÅ ¥ôóÇ
ÙƒíôÕ Ñè°íéãßàÇ ¢ªç„ ˆàÚ ûÇûÚ›Ç áå
.øí࣠áß¨é ¬ÚªéØàÇ øèè †
.üª„ ûíû„ ÏÑ°é ÏÑ°àÇ áûéè£Ç
Ùáàéã …£äàÇ ÏÑ° áå
.Éûõ„ã …£äàÇ
‰¢°) ÏÑ°àÇ Œ°ä ûÇûÚÅ ïó Middle 1 ‰ííõè øè áå
Ù(ÏÑ°àÇ
‰¢°) ÏÑ°àÇ Œ°ä ûÇûÚÅ ïó Middle 2 ‰ííõè øè áå
(.Middle 2 ‰ííõè øèí ¡ÉûªÚ) Ù(ÏÑ°àÇ
6-2
ªçô‚ÕÅ° Ê‚ß ¨ãàÇ üª¨ßè£Ç
¬Ö°ÑõãàÇ áƪ£ÑàÇ
.ÒíàŠѪ¨ã³àÇ ÁÇÑ„›Ç ÀùèÇ ¡áƪ£ÑàÇ »ÑÚ ¬¨ª¨ ˆàÚ ¬íàªèàÇ áƪ£ÑàÇ ‰ã ˜Ã »ÑÚ ûäÚ
¬íõ„ÑãàÇ ¬ôòÕàÇ
-
ÁÇÑ„›Ç
¬àª£ÑàÇ
.Í°èòã ÒíàŠѪ¨³ãàÇ ÁªØúàÇ
.## ÁªØúàÇ ÏàÛÃ
.øªßôñé ¬íØÛ€Ç ¬óªß Ï‚Ûñé øö
2-1
-
-
-
.ÏÑ°àÇ ûòä
.ëÑûàÇ ˆàÅ ÏÑ°àÇ üÖÃ
.ªöðÑ° üÖÃ
[.P ëÑûàÇ ïó ªðöÑ° œÖ]
.ÏÑ°àÇ áûéè£Ç .ëÑûàÇ ïó ÏÑ°àÇ Œ°ä °Ã ø„ô ÏéªØè † ¬ÚªéØàÇ Êªäªíé
.ëÑûàÇ ˆàÅ ÏÑ° üÖÃ
(###) ø„ô ##
ÏÑ°àÇ ÑûÕã Ѫíèù† Paper Select ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ ¡ÏÑ°àÇ ÑûÕã Ñííúèà
.Enter ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ øê ¡È°àØãàÇ
•
.¬íàªèàÇ áƪ£ÑàÇ »ÑÚ øèí ¡Print ͪèòã ˆàÚ ØúÖàÇ ûäÚ
.ªðíàªô ûûôãàÇ ÏÑ°àÇ ˆàÚ ¬ÚªéØàà :Ï‚ØäÇ
¬ÚªéØàÇ üª´íÅ: ÁªúàÅ
ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ øê È°àØãàÇ ÑªíùàÇ ûíûôèà TͪèòãàÇ °Ã S ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
.Enter
•
.øªßôñé Ïàúã ÑíÛ ÏÑ°àÇ ëÑû
.ÏÑ°àÇ ëÑû ÏàÛÃ
.ìÑùà ÉÑã áùÇûàà ÒõóûÇ øê ëѪùàà ÒéÀ„Ç ¬íÇûéàÇ ïó
[.ÏÑ°àÇ ëÑû ÏàÛÃ]
.ªðíàªô ûûôãàÇ œÖ°àÇ ïó ÒãÇûùè£Ç ‰ßãí áãôã ÏÑ° ø„ô û„°í †
.ÏÑ°àÇ ø„ô ¥ôóÇ
.ÏÑ°àÇ ¥ôóÇ
-
-
.ûûôãàÇ ÏÑ°àÇ Ìª„èÇ ‰Ú üàèùí ¬íàÕ€Ç …£äàÇ œÖ° ̪„èÇ
.ëÑûàÇ Ñííúè °Ã ¬íàÕ€Ç …£äàÇ œÖ° Ñííúèé øö
…£äàÇ øèí ¡Ìª„è†Ç Ñííúè ‰°ûé Start ͪèòã ˆàÚ ØúÖàÇ ûäÚ .¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ Ìª„èÇ Ñííúèé øö
.(1:1) %100 Ñíéßè ¬é£äé
°Ã ¬íàÕ€Ç …£äàÇ œÖ° Ñííúèé øö]
[.Ñù ÏÑ° ëÑû ÑèùÇ
†° ø£´àÇ ÉÑÇûÅ œÖ° ïó ‰íõãàÇ ûôàÇ ¸é ¥ªùàÇ ÉÑÇû›Ç û°ß øÇûù裪é ÉÑ°ÕãàÇ …£äàÇ ûûÚ —àé
.û°ßàÇ ÇÀå øÇûùè£ªé …£äàÇ ‰ßãí
ÑÀõèã …£äàÇ .…£äàÇ ûô ¢°ª„è
.…£äàÇ ûûÚ ƒ£ãà ø£´àÇ ÉÑÇûÅ œÖ° øûùè£Ç
5-5
.ƒíôÕ áß¨é ¬èéêã ÑíÛ ÑéôàÇ ¬í°ªô
.ÑéôàÇ ¬í°ªô œÖ
.ƒíôÕ áߨé ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô Êéê
5-5
.Êö°àÇ Óòä ïó ûôÇ° áÕà ‰ã Ñêßà …£ä ‰ßãí † .áíàö ¢ªç„àÇ ïó ï´éèãàÇ ÑéôàÇ
.‰ßãã Êö° ŒÑ£Ã ïó ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô áûéè£Ç
5-5
5-5
.…£äàà ¢åª„
»òùäã ÑéôàÇ
.¬ÛѪó ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô
Ñéô ¬óªÖÅ Áª„Ñ .ÑÀõèã …£äàÇ
.ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô áûéè£Ç
[.…£äàÇ áÕÇ° øê ¡Ñéô üÖà .ÑÀõèã …£äàÇ]
.¿àèãã ¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ô£ã Ï°ûäÕ
¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ áûéè£Ç
.ûíû„ Ñùâé ¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ûäÕ áûéè£Ç
5-2
.…£èã ϨàÇ ëª„Ñ
.˜Ñªíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã øÇûùè£Ç ûäÚ ÁÇû°£ Ø°Øù Ñçÿè û´ó ϨàÇ ëª„Ñ üÿä
îàªõ㠉㠬íàÕ€Ç …£äàÇ ¬íÀúèà ϨàÇ ëª„¢ üÿä
.ÊÇûäè£ãàÇ
îàªõ㠉㠬íàÕ€Ç …£äàÇ ¬íÀúèà ϨàÇ ëª„¢ üÿä]
[.ÊÇûäè£ãàÇ
-
¬öªØàÇ Íªèòã áÕóÇ .øöÑàÇ° C¥ôóÇ ¡Ñ°çÿàÇ ¬àª£ÑàÇ Êû°ªÚ ïó .Ò´àÛà øê ïãªã€Ç ÁªØúàÇ ƒèóÇ
.ûãèõãàÇ ¬ãûùàÇ ¢ßÑã °Ã ¬ãûùàÇ È°ûäãé áÕèÇ° ({) ï£íÆÑàÇ
.¬ãûùàÇ ÈàØÇ
-
.Éûí„ ¬àªô ïó ÒíàÚ ÿªòôàà ¬íÑ°û ¬äªíÕ ¢ªç„àÇ ÈàØèí
.¬äªíÕàÇ ûÚ°ã ‰ªô
.ÇÑ°ó ûãèõãàÇ ¬ãûùàÇ ¢ßÑã °Ã ¬ãûùàÇ È°ûäãé áÕèÇ
6-3
ªçô‚ÕÅ° ʂߨãàÇ üª¨ßè£Ç
¬íõ„ÑãàÇ ¬ôòÕàÇ
-
ÁÇÑ„›Ç
¬àª£ÑàÇ
999 ûô áÕ° ¬íàÕ€Ç …£äàÇ ûûÚ °Ã ¬Æàèãã …£äàÇ ÉÑßÇÀ ‰€ ¬íàªôàÇ …£äàÇ áãÚ ‰ßãí †
.¬ôòÕ
.¬Æàèãã ÉÑßÇÀàÇ
ʪäªíéàÇ üÀôà ÁªúàÅÑèùÇ °Ã ªçô£ã øè ïèàÇ ÊªôòÕàÇ ëÇÑù› ¬ù£ä ‰ã ¬ô°£ãã ÉÑ°ÕÑèùÇ
.ÊÇѪíùàÇ ÌÀå ûôà ûíûôè øèí øà ªã ìÑùà ƒ£ã °Ã …£ä ¬ãçã ÁÇÑ„Å ‰ßãí † .¬ô°£ããàÇ
ÌÀå ¤ØùàÇ ¬àª£Ñ Ñçÿè ûö° …£äàÇ ‰ã ÉûôÇ° ¬Ú°ã„㠆ŠëÑùè † ûö ¡…£äàÇ ûÇûÚÅ ü°Ñÿà ª´ðó°
ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ .…£äàÇ ¬àÕÇ°ã ‰ßãí † ¬àªôàÇ ÌÀå ïó .Éûûõèã …£ä ‰ííõè øè °à° ˆèô
.…£äàÇ ¬íàãÚ Àíòäè ûÚà øê Enter
.¬íóªÖÅ ÉÑßÇÀ ¬óªÖñé ˆÕ°í ¡øÿèäã áß¨é ¤ØùàÇ ÇÀå Ë°ûô ¬àªô ïó
-
.¬ÚªéØàÇ ÉÑßÇÀ Á‚èㆠ…£äàÇ ÁÇÑ„Å ‰ßãí †
.¬íàªèàÇ áƪ£ÑàÇ »Ñõà Print ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
¬ôòÕàÇ ïòàÇ ÊªäªíéàÇ ¬í´é œéØè øê ¬„àªõãàÇ ÊªäªíéàÇ ëÇÑùÅ øèí .¬ÚªéØàÇ ¬àÕÇ°ãà: Ï‚ØäÇ
.¬íàªèàÇ
.¬ÚªéØàÇ Áªúà› :ÁªúàÅ
.Ø´ó ¬õéªØàÇ üƪÿ° ‰ííõè ûªõí³ ¡¬àªôàÇ ÌÀå ïó .¬õéªØàÇ ¬ô°à ‰ííõè ÉûªÚ› :‰ííõè ÉûªÚÅ
.Enter ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ øê È°àØãàÇ ÑªíùàÇ ûíûôèà TͪèòãàÇ °Ã S ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
ʪÿô‚ã
¤ØùàÇ ÇÀå Ë°ûô ¬àªô ïó .ÉÑßÇÀàÇ ¥Ñö ø„ô áàö ¡RAM ¥Ñö ¬òíÿ° øÇûùè£Ç ¬àªô ïó
•
¡¬õéªØàÇ ÉÑßÇÀ ‰Ú áíÕªòèàÇ ‰ã ûí¢ãà .¬íóªÖÅ ¬ÚªéØ ÉÑßÇÀ ¬óªÖñé ˆÕ°í ¡øÿèäã áߨé
.ûãèõã ¬ãûù ¢ßÑã °Ã ¬ãûùàÇ áêããé áÕèÇ
.ª´ðé£ã Éûûôã ¬íä㢠ÉÑèó ûõé ªðíƪ´àè ¬ÚªéØàÇ áãßè£è ¡¬íƪ´àèàÇ ¬õéªèãàÇ ûÇûÚÅ ‰íßãè ¬àªô ïó
6-7
•
.ÏÑ°àà Ѫ¨ôäÇ ûô
.ÏÑ° ¬íÀúè ¤Øù
œÖ° ïó (|) ï£íÆÑàÇ áíú¨èàÇ Íªèòã ¸ÑèÇ .¢ªç„àÇ üö°èí° Ñª¨ôä†Ç œÖ°ã ˆàÅ ¬àª£ÑàÇ Ñí¨è
.Ñ°¨ôãàÇ ÏÑ°àÇ ëÇÑù› ʪãíàõèàÇ œéèÇ° ¡áíú¨èàÇ
6-9
.ûíû„ ‰ã …£äàÇ ÃûéÇ° á°Õ€Ç áíãôè ûÚà øê ˜Ñªíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ‰ã á°Õ€Ç ëÑùÃ
.îàªõãàÇ ïó ¬íàÕ€Ç …£äàÇ ¬óªß ØéÖ ûÚÃ
.˜Ñªíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó ¬íàÕ€Ç …£äàÇ ÊѨôäÇ
áÕ€Ç ëÑùà .ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó ¬íÀúè ¤Øù
.(á°Õ€Ç)
¬íàÕ€Ç …£äàÇ ëÇÑù› ʪãíàõèàÇ œéèÇ° ¡áíú¨èàÇ œÖ° ïó (|) ï£íÆÑàÇ áíú¨èàÇ Íªèòã ¸ÑèÇ
.ÉÑ°¨ôãàÇ
-
.…£äàÇ Áªäêà ëÇÑù›Ç ëÑû ¬õ£ ¢°ª„è øè .Start ͪèòã ØúÖÇ .˜°àõàÇ ëÑûàÇ ‰ã ÏÑ°àÇ ëÑùÃ
.ëÇÑù›Ç ëÑû ïó ¬öÑ° 250 û„°í
•
.Êéê㠘Ѫíèù†Ç øªçãàÇ áÕªó° ëÇÑù€Ç ëÑû ïó ¬öÑ° 150 áõòàªé û„°í
•
.¬èéêã ¬íѪíèù†Ç ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô°° ëÇÑù€Ç ëÑû ïó ¬öÑ° 100 áõòàªé û„°í
•
.ÏÑ°àÇ ëÑùÃ
-
.¬ÚªéØàÇ Áªäêà ëÇÑù›Ç ëÑû ¬õ£ ¢°ª„è øè Ï‚ØäÇ ˆàÚ ØúÖÇ .˜°àõàÇ ëÑûàÇ ‰ã ÏÑ°àÇ ëÑùÃ
.ëÇÑù›Ç ëÑû ïó ¬öÑ° 250 û„°í
•
.Êéê㠘Ѫíèù†Ç øªçãàÇ áÕªó° ëÇÑù€Ç ëÑû ïó ¬öÑ° 150 áõòàªé û„°í
•
.¬èéêã ¬íѪíèù†Ç ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô°° ëÇÑù€Ç ëÑû ïó ¬öÑ° 100 áõòàªé û„°í
•
.ÏÑ°àÇ ëÑùÃ
ˆàÚ ØúÖÇ° Ï‚ØäÇûíûôèà TͪèòãàÇ °Ã S ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ .Print ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
.¬ÚªéØàÇ üä¤è£³è . Enter ͪèòã
¬ÿô‚ã
.Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ° ÁªúàÅÑèùÇ ¡¬ÚªéØàÇ Áªúà›
-
.…£äàÇ Áªäêà ¬íѪíèù†Ç ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô° ïó ¬öÑ° 250 áõòàªé û„°í
.ÏÑ°àÇ ëÑùÃ
ØúÖÇ .ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô° ‰ã ÏÑ°àÇ ëÑùÃ
. Start ͪèòã
6-4
ªçô‚ÕÅ° Ê‚ß ¨ãàÇ üª¨ßè£Ç
¬íõ„ÑãàÇ ¬ôòÕàÇ
-
ÁÇÑ„›Ç
¬àª£ÑàÇ
.¬ÚªéØàÇ Áªäêà ¬íѪíèù†Ç ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô° ïó ¬öÑ° 250 áõòàªé û„°í
ØúÖÇ .ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô° ‰ã ÏÑ°àÇ ëÑùÃ
Ï‚ØäÇ ˆàÚ
.ÏÑ°àÇ ëÑùÃ
ˆàÚ ØúÖÇ° Ï‚ØäÇûíûôèà TͪèòãàÇ °Ã S ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ . Print ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
.¬ÚªéØàÇ üä¤è£³è .Enter ͪèòã
¬ÿô‚ã
.Enter ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ° ÁªúàÅÑèùÇ ¡¬ÚªéØàÇ Áªúà›
-
.˜Ñªíèù†Ç øªçãàÇ áÕªó ïó ¬öÑ° 100 áõòàªé û„°í .øªçãàÇ áÕªó ‰ã ÏÑ°àÇ ëÑùà .ÏÑ°àÇ ¬õ£ ¢°ª„è øè
.ÏÑ°àÇ ëÑùÃ
6-14
.¬íѪíèù†Ç ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô° ïó ÏÑ°àÇ Ñ¨ôäÇ
.ÏÑ°àÇ ëÑùÃ
4-7
-
-
»òùà ¡ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô° ïó ÏÑ°àÇ ¬íÀúè ¤Øù
.ÏÑ°àÇ ëÑù𠬄àªõãàÇ ëÑû
.¬íѪíèù†Ç ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô° ïó Óíéªéû û„°è †
Óíéªéû ¬óªÖÅ Áª„Ñ ÓíéªéûàÇ Êûòä
.Óíéªéû üÖÃ
.¬ÛÑªó ¬£ªéûàÇ]
[Óíéªéû üÖÃ
¡A5R ¡(Statement) 5 1/2 ×8 1/2" áêã ¡ÉÑíúÕàÇ øª„ô€Ç ‰ã ÏÑ° Óíéûè ‰ßãí †
.B5R°
.ø„ôàÇ ÇÀå Óíéûè ‰ßãí †
.¬ÚªéØàÇ ¬„àªõã Áªäêà áªÕè†Ç °Ã áãõàÇ ïó ¤Øù Ë°ûô ûäÚ ¬àª£ÑàÇ ÌÀå Ñçÿè
[ø„ôàÇ ÇÀçé .ÏÑ° Óíéûè ‰ßãí †]
.¬àú¨ã / ¬à°Õòã ¬í£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ .øªÿäàÇ ïó ¤Øù
.ïàªèàÇ ÁÇÑ„›Ç œéèÇ
-
‰ã ¬ÚªéØàÇ Áªúàñé øö ¡œéØí ¢ªç„àÇ ‰ªß ÇÀÅ .({) ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã áíú¨è üª´íÅ
.Ñè°íéãßàÇ ¢ªç„
1
¬àªô ïó .¤ØùàÇ ¬àǢŠøèè .(|) ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã áíú¨èé øö øê ¡‰Ç°ê 5 ‰ã Ñêßà ÑÿèäÇ
.ìÑùà ÉÑã ¬ãçãàÇ ûÚà ¡¬ÚªéØàÇ ‰ã Áªçèä†Ç
2
.RAM ÉÑßÇÀ ¥Ñö ‰ã ÉÁÇÑ´àÇ °Ã ˆàÚ ¬éªèßàÇ ïó ¤Øù Ëûô
Ï‚Øäà ØúÖÇ RAM ÉÑßÇÀ ¥Ñö ïó ¤Øù
.¤ØùàÇ ‰ã ¥àùèàÇ øèí .Enter ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ° ¡Ï‚ØäÇÑèùÇ ¡Print ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
-
.ÉÑßÇÀàÇ ¬öªØé ‰ã ÉÁÇÑ´àÇ °Ã ˆàÚ ¬éªèßàÇ ïó ¤Øù Ëûô
Ï‚ØäÇ ØúÖÇ ÉÑßÇÀ ¬öªØé ¤Øù
.¤ØùàÇ ‰ã ¥àùèàÇ øèí .Enter ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ° ¡Ï‚ØäÇÑèùÇ ¡Print ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
-
.¬ÚªéØàÇ ûÇûÚÅ Áªäêà ÉÑßÇÀàÇ ¬öªØé ëÇÑùÅ øè
.áªùû›Ç ûÚà ÉÑßÇÀ ¬öªØé ¤Øù
.ÉÑßÇÀàÇ ¬öªØé áùûÃ
¬ÿô‚ã
.({) ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã áÕòé øö ¡ÉÑßÇÀàÇ ¬öªØé áªùûÅ ûäÚ
-
.ÉÑßÇÀàÇ ¬öªØé ˆàÚ üÑõèí øà ¡ÉÑßÇÀàÇ ¬öªØé ‰ã ʪäªíéàÇ ÉÁÇÑö ¢ªç„àÇ á°ªô ªãûäÚ
.ÉÑßÇÀàÇ ¬öªØé Óòä áùûÃ
.ìÑùà ÉÑã ÉÑßÇÀàÇ ¬öªØé áùûÃ
¬ÿô‚ã
.({) ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã áÕòé øö ¡ÉÑßÇÀàÇ ¬öªØé áªùûÅ ûäÚ
-
.¢ªç„àÇ ïó ¬àùûãàÇ ÉÑßÇÀàÇ ¬öªØé ¬Æíçè È„í
.ÉÑßÇÀàÇ ¬öªØé ¬Æíçè ¤Øù
.ÉÑßÇÀàÇ ¬öªØé ¬Æíçèé øö
-
.ÉÑßÇÀàÇ Œª£èÇ øûÚ ¬„íèä ƒíôÕ áß¨é ¬ÚªéØàÇ Àíòäè øèí øà
.¬íàªèàÇ áƪ£ÑàÇ »Ñõà Print ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ
.¬ÚªéØàÇ ¬àÕÇ°ãà: Ï‚ØäÇ
.¬ÚªéØàÇ Áªúà›: ÁªúàÅ
.Ø´ó ¬õéªØàÇ üƪÿ° ‰ííõè ûªõí³ ¡¬àªôàÇ ÌÀå ïó .¬õéªØàÇ ¬ô°à ‰ííõè ÉûªÚ›: ‰ííõè ÉûªÚÅ
.Enter ͪèòã ˆàÚ ØúÖÇ øê È°àØãàÇ ÑªíùàÇ ûíûôèà TͪèòãàÇ °Ã S ͪèòãàÇ ˆàÚ ØúÖÇ
ʪÿô‚ã
.ª´ðé£ã Éûûôã ¬íä㢠ÉÑèó ûõé ªðíƪ´àè ¬ÚªéØàÇ áãßè£è ¡¬íƪ´àèàÇ ¬õéªèãàÇ ûÇûÚÅ ‰íßãè ¬àªô ïó
•
.ªíðƪ´àè ʪôòÕàÇ ¬íªãô œÖ° ‰íßãè øèí ¡ÌÀå ¤ØùàÇ ¬àª£Ñ »ÑÚ ûõé
6-5
•
"Ï‚ØäÇ" ØúÖÇ ¬ÚªéØ ¢°ª„è
ªçô‚ÕÅ° ʂߨãàÇ üª¨ßè£Ç
¬íõ„ÑãàÇ ¬ôòÕàÇ
ÁÇÑ„›Ç
¬àª£ÑàÇ
-
.¬à°ªôãàÇ ûÚà øê ¬åÑé ÑÿèäÇ .ªíðàªô áíú¨èàÇ ûíö ¬ãûùè£ãàÇ ¬ç„Ç°àÇ
.¬à°ú¨ã ¬ç„Ç°àÇ
-
.áíú¨èàÇ Áûé Áªäêà ¤Øù ¢ªç„àÇ Ñõ¨è£Ç
˜Ñªéèù†Ç Œ°ã„ãàÇ ¤Øù
¡¬àª£ÑàÇ Óòä Ñ°çÿ ¬àªô ïó .ìÑùà ÉÑã Òàíú¨è ûÚà øê ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã áíú¨è üö°Ã
.ûãèõãàÇ ¬ãûùàÇ ¢ßÑã °Ã ¬ãûùàÇ È°ûäãé áÕèÇ
-
.Éûíû„ Ñéô Ï°ô£ã ¬í°ªô Ñíó°è ˆàÚ áãÚÇ .áíàö ¢ªç„àÇ ïó ï´éèãàÇ ÑéôàÇ
…£äàà ¢åª„
.»òùäã ÑéôàÇ
-
Èߣ ‰°ûé Éûíû„àÇ ÑéôàÇ ¬í°ªô ëÑ° ÏÑØé øö .ƒíôÕ áß¨é ªç„Ñ °Ã ªçöÑØ øèí øà ÑéôàÇ ¬í°ªô
.ìÑùà ÉÑã ªçéíßÑèé øö° ÑéôàÇ
Ï°ô£ã ¬í°ªô ëÑ
.ÑéôàÇ
6-6
ªçô‚ÕÅ° Ê‚ß ¨ãàÇ üª¨ßè£Ç
ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
ïó° .¬ÚªéØàÇ °Ã …£äàÇ ¬ãçã üö°è ¬àª£Ñ Ñçÿè ¡ÏÑ°àà Ѫ¨ôäÇ Ëûô ÇÀÅ
ˆàÅ Ñí¨è ¤Øù ¬àª£Ñ ¸àÀß° Ѫ¨ôä†Ç œÖ°ã ÊÇѨÄã Ñçÿè ¡¬ÿôààÇ ÌÀå
ÑÿäÇ° ¡áíú¨èàÇ œÖ° ïó (|) ï£íÆÑàÇ áíú¨èàÇ Íªèòã ¸ÑèÇ .ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
.Ñ°¨ôãàÇ ÏÑ°àÇ ëÇÑù› 6-8 ¬ôòÕàÇ ïó ëÇÑù›Ç ÊÇÁÇÑ„Å
Ѫ¨ôä†Ç œöÇ°ã ÊÇѨÄã
F
E
D
C
¬íõ„ÑãàÇ ¬ôòÕàÇ
A
B
B
B
B
B
B
ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ øöÑ
ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ œÖ°ã
œÖ°ã
ѨÄãàÇ
6-8
JAM21 ¡JAM11
1 ¬í°ªôàÇ áùÇû ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
A
6-9
JAM15 ¡JAM14 ¡JAM13 ¡JAM12,
JAM24 ¡JAM23 ¡JAM22 ¡JAM16
4 ˆàÅ 2 ‰ã ëÇÑû€Ç áùÇû ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
B
JAM20 ¡JAM10
»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ïó ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
C
6-11
¡JAM42 ¡JAM41 ¡JAM40JAM30
¡JAM60 ¡JAM45 ¡JAM44 ¡JAM43
JAM61
Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ïó ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
D
6-12
¡JAM54 ¡JAM53 ¡JAM52 ¡JAM50
JAM56 ¡JAM57 ¡JAM55
.ÏÑ°àÇ ëÇÑùÅ ¬ôèó ïó ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
E
6-14
JAM84 ¡JAM83 ¡JAM81 ¡JAM80
¬íѪíèù†Ç ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô° ïó ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
6-16
JAM51
¬íѪíèù†Ç øªçãàÇ áÕó Éûô° ïó ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
6-13
¡JAM73 ¡JAM72 ¡JAM71 ¡JAM70
JAM75 ¡JAM78 ¡JAM74
˜Ñªíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
6-11 ¡6-10
6-7
A
F
ªçô‚ÕÅ° ʂߨãàÇ üª¨ßè£Ç
ʪÿô‚ã
ÑíÀôè
¬éªÕ›Ç ÑØù ‰Ã Ëíô ¡¬´ØäãàÇ ÌÀå ïó áãõè ªãûäÚ ïóªßàÇ Ñû´àªé ðªÕíÑô ‰ß .‰ôª¨àÇ ¬´Øäã ïó ýáªÚ ïéÑçß ûç„ ¸ªäå
.ªçé áãèôã ¬íéÑçßàÇ ÊªãûÕàªé
Òíéäè
.Ï°Ñôàªé ¬éªÕ›Ç ÑØù ¡¬´ØäãàÇ ÌÀå ïó áãõè ªãûäÚ ïóªßàÇ Ñû´àªé ðªÕíÑô ‰ß .¬íªúàà ¬äùª£ ÊíéêèàÇ Éûô°
.ðÇÑ°¨ôã ‰ªß ˜ÀàÇ ÏÑ°àÇ øûùè£è †
•
Ѫ¨ôäÇ ˆàÅ ¸àÀ øªãèÅ ïó á¨òàÇ ˜ûÄí Ëíô .¢ªç„àÇ áùÇû ‰ã ÁÇ¢„€Ç °Ã ªíª´éàÇ œíã„ ¬àǢŠ‰ã ûߤèó ¡ÒèàǢŠÁªäêà ÏÑ°àÇ Ï¢ãè ÇÀÅ
.¸àÀ ûõé ÏÑ°àÇ
•
.ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ áéö ªçíàÚ ‰ªß ïèàÇ ÊÇûÇûÚ›Ç ˆàÅ ¢ªç„àÇ û°õí° ¤ØùàÇ áƪ£Ñ ïòèùè .Áªãô›Ç Ãûéí ¡Ñ°¨ôãàÇ ÏÑ°àÇ áß ëÇÑùÅ ûÑ„ãé
•
ëÇÑù›Ç Ê ÇÁÇÑ„Å
1 ëÑûàÇ áùÇû ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
Ãûé° ÏÑ°àÇ á¢Ã 1 ëÑûàÇ ïó ÏÑ°àÇ Èô£ ïó ¤Øù¬àª£ÑàÇ Ñ°çÿ ¬àªô ïó
ïó Ѫ¨ôäÇ Ë°ûô ˆàÅ Ñí¨í ÇÀå ‰ñó ¡»íã°àÇ ïó Ѫ¨ôä†Ç œÖ°ã ѨÄã
.Ñ°¨ôãàÇ ÏÑ°àÇ ëÇÑù› ïàªèàÇ ÁÇÑ„›Ç Àíòäèé øö .ëÑûàÇ
.ëÑûàÇ Èô£Ç
1
.Ò´í¢ãè ‰°û Ñ°¨ôã ÏÑ° ˜Ã ëÑùÃ
2
.¢ªç„àÇ áùÇû Éû°„°ã ÏÑ° ʪժÕö ¬íà á¢Ã ¡ÏÑ°àÇ Ï¢ãè ÇÀÅ
øªßôñé ìÑùà ÉÑã áùÇûàà ëÑûàÇ œóûé øö
¬ÿô‚ã
3
6-8
ªçô‚ÕÅ° Ê‚ß ¨ãàÇ üª¨ßè£Ç
.Òàíãôè ûÚà ¡ƒíôÕ áߨé Òàíãôè øûÚ ¬àªô ïó° .ëÑûàÇ ïó ƒíôÕ áߨé ÏÑ°àÇ áíãôè ‰ã ûíߤè
•
.6-11 ¬ôòÕàÇ ïó Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ïó ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäǪçíàŠѪ¨³ãàÇ ÉÑ°¨ôãàÇ ¬öÑ°àÇ ëÑùà ¡JAM21»ÑÚ ¬àªô ïó
•
ʪÿô‚ã
4 ˆàÅ 2 ‰ã ëÇÑû€Ç áùÇû ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
ÏÑ°àÇ á¢Ã .(4ˆàÅ) 2 ëÑûàÇ ïó ÏÑ°àÇ Èô£ áàù¬àª£ÑàÇ Ñ°çÿ ¬àªô ïó
.ÏÑ°àÇ Èô£ áàù° [ÏÑ°àÇ á¢Ã .(4 ˆàÅ) 2 ëÑûàÇ ïó ÏÑ°àÇ Èô£ áàù]
œÖ°ã ѨÄã »íã°° ÏÑ°àÇ á¢Ã° (4 ˆàÅ) 2 Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ƒèóÇ
ÏÑ°àªé ¬íÀúèàÇ Éûô° ïó Ѫ¨ôäÇ Ë°ûô ˆàÅ Ñí¨í ÇÀå ‰ñó ¡Ñª¨ôä†Ç
.Ñ°¨ôãàÇ ÏÑ°àÇ ëÇÑù› ïàªèàÇ ÁÇÑ„›Ç Àíòäèé øö .¬íѪíèù†Ç
¬´íöûàÇ ïó ¬öÑ° 20 ¢ÇÑØà ¬é£äàªé .4 ˆàÅ 2 ‰ã ëÇÑû€Ç ¬íѪíèù†Ç ÏÑ°àªé ¬íÀúèàÇ Éûô° ‰ãÖèè ¡¬´íöûàÇ ïó ¬öÑ° 16 ¢ÇÑØà ¬é£äàªé
.4° 3 ‰íí£íÆÑàÇ ‰í„ÑûàÇ ¬íѪíèù†Ç ÏÑ°àªé ¬íÀúèàÇ Éûô° ‰ãÖèè ¬´íöûàÇ ïó ¬öÑ° 25 ¢ÇÑØ°
.Òãûùè£è ˜ÀàÇ ëÑûàà Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ƒèóÇ
1
.Ò´í¢ãè ‰°û Ñ°¨ôã ÏÑ° ˜Ã ëÑùÃ
2
.¢ªç„àÇ áùÇû Éû°„°ã ÏÑ° ʪժÕö ¬íà á¢Ã ¡ÏÑ°àÇ Ï¢ãè ÇÀÅ
.ëÑûàà Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ÏàÛÃ
6-9
¬ÿô‚ã
¬ÿô‚ã
3
ªçô‚ÕÅ° ʂߨãàÇ üª¨ßè£Ç
.ëÑûàÇ Èô£Ç
4
.Ò´í¢ãè ‰°û Ñ°¨ôã ÏÑ° ˜Ã ëÑùÃ
5
.¢ªç„àÇ áùÇû Éû°„°ã ÏÑ° ʪժÕö ¬íà á¢Ã ¡ÏÑ°àÇ Ï¢ãè ÇÀÅ
.øªßôñé ìÑùà ÉÑã áùÇûàà ëÑûàÇ œóûé øö
¬ÿô‚ã
6
(JAM10) »ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ïó ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
Ãûé° ÏÑ°àÇ á¢Ã .˜°ûíàÇ øí´àèàÇ Óíûßè ïó Èô£ áàù ¬àª£ÑàÇ Ñ°çÿ ¬àªô ïó
ïó Ѫ¨ôäÇ Ë°ûô ˆàÅ Ñí¨í ÇÀå ‰ñó ¡»íã°àÇ ïó Ѫ¨ôä†Ç œÖ°ã ѨÄã
.Ñ°¨ôãàÇ ÏÑ°àÇ ëÇÑù› ïàªèàÇ ÁÇÑ„›Ç Àíòäèé øö .»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ
.»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ïó ï´éèãàÇ ÏÑ°àÇ áß ëÑùÃ
1
.¤ØùàÇ ¬àª£Ñ ïòèùè .»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ïó ÏÑ°àÇ œÖ° ûÚÃ
2
6-10
ªçô‚ÕÅ° Ê‚ß ¨ãàÇ üª¨ßè£Ç
(JAM10 ÇûÚ ªã) »ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ïó ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
.Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ïó ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ ªçíàŠѪ¨ã³àÇ ÉÑ°¨ôãàÇ ¬öÑ°àÇ ëÑùà ¡JAM20 »ÑÚ ¬àªô ïó
•
.Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ïó ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ ªçíàŠѪ¨ã³àÇ ÉÑ°¨ôãàÇ ¬öÑ°àÇ ëÑùà ¡JAM40 »ÑÚ ¬àªô ïó
•
.»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ¬ç„ ‰ã ÒéÀ„è † ¡Ñ°¨ôã ÏÑ° ¬àǢŠûäÚ
•
!øªå
Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ïó ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
ÏÑ°àÇ á¢Ã° Ñ£í€Ç ѪØúàÇ ƒèóÇ .ÏÑ°àÇ Èô£ áàù¬àª£ÑàÇ Ñ°çÿ ¬àªô ïó
Ѫ¨ôäÇ Ë°ûô ˆàÅ Ñí¨í ÇÀå ‰ñó ¡»íã°àÇ ïó Ѫ¨ôä†Ç œÖ°ã ѨÄã Ãûé°
.Ñ°¨ôãàÇ ÏÑ°àÇ ëÇÑù› ïàªèàÇ ÁÇÑ„›Ç Àíòäèé øö .Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ïó
.¸àÀ ÑíÛ °Ã ¡ïàôàÇ ‰ã Áï¨ °Ã ¸èÚª£é ªç¨ûù °Ã ªç£ãà øûÚ ˆàÚ ÏÑ°àÇ ¬àǢŠûäÚ ¥ÑôÇ .ʪê°àãàÇ° Ô°ûùàà ¬£ª£ô ¬äÇ°Ø£†Ç
.Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ƒèòà ˆàÚ€ Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ »é´ã Èô£Ç
!øªå
1
Òíéäè
.Ï°Ñôàªé ¬éªÕ›Ç ÑØù ¡¬´ØäãàÇ ÌÀå ïó áãõè ªãûäÚ ïóªßàÇ Ñû´àªé ªðÕíÑô ‰ß .¬íªúàà ¬äùª£ ÊíéêèàÇ Éûô°
.Ò´í¢ãè ‰°û Ñ°¨ôã ÏÑ° ˜Ã ëÑùÃ
.¢ªç„àÇ áùÇû Éû°„°ã ÏÑ° ʪժÕö ¬íà á¢Ã ¡ÏÑ°àÇ Ï¢ãè ÇÀÅ
6-11
2
¬ÿô‚ã
ªçô‚ÕÅ° ʂߨãàÇ üª¨ßè£Ç
ˆàÚ ¬ÚªéØàÇ Éûô° œóÑÇ ¡¬íѪíèù†Ç ‰íç„°àÇ ¬ÚªéØàÇ Éûô° Êíéêè ¬àªô ïóÝ
.ÏÑ° ˜Ã ëÑùð ‰íç„°àÇ
.¢ªç„àÇ áùÇû Éû°„°ã ÏÑ° ʪժÕö ¬íà á¢Ã ¡ÏÑ°àÇ Ï¢ãè ÇÀÅ
.Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ Ï‚Ûñé øö
3
¬ÿô‚ã
4
.ÏÑ°àÇ ëÇÑùÅ ¬ôèó ïó ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
ÏÑ°àÇ á¢Ã ë°ÑùàÇ ¬´Øäã ïó ÏÑ°àÇ Èô£ ïó áàù¬àª£ÑàÇ Ñ°çÿ ¬àªô ïó
Ѫ¨ôäÇ Ë°ûô ˆàÅ Ñí¨í ÇÀå ‰ñó ¡»íã°àÇ ïó Ѫ¨ôä†Ç œÖ°ã ѨÄã Ãûé°
.Ñ°¨ôãàÇ ÏÑ°àÇ ëÇÑù› ïàªèàÇ ÁÇÑ„›Ç Àíòäèé øö .ÏÑ°àÇ ë°Ñù ¬ôèó ïó
.¸àÀ ÑíÛ °Ã ¡ïàôàÇ ‰ã Áï¨ °Ã ¸èÚª£é ªç¨ûù °Ã ªç£ãà øûÚ ˆàÚ ÏÑ°àÇ ¬àǢŠûäÚ ¥ÑôÇ .ʪê°àãàÇ° Ô°ûùàà ¬£ª£ô ¬äÇ°Ø£†Ç
Èô£Ç ¡ÏÑ°àÇ ëÇÑùÅ ¬ôèó á‚ù ‰ã Ñ°¨ôãàÇ ÏÑ°àÇ ¬íÄÑ œíØè£è Êäß ÇÀÅ
.Ò„ÇÑù› ¸åª„èªé ÏÑ°àÇ
.¢ªç„àÇ áùÇû Éû°„°ã ÏÑ° ʪժÕö ¬íà á¢Ã ¡ÏÑ°àÇ Ï¢ãè ÇÀÅ
!øªå
1
¬ÿô‚ã
.Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ƒèòà ˆàÚ€ Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ »é´ã Èô£Ç
2
Ò´í¢ãè ‰°û Ñ°¨ôã ÏÑ° ˜Ã ëÑùÃ
3
6-12
ªçô‚ÕÅ° Ê‚ß ¨ãàÇ üª¨ßè£Ç
.¢ªç„àÇ áùÇû Éû°„°ã ÏÑ° ʪժÕö ¬íà á¢Ã ¡ÏÑ°àÇ Ï¢ãè ÇÀÅ
.Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ Ï‚Ûñé øö
¬ÿô‚ã
4
˜Ñªíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
Ãûé° á°Õ€Ç á¢Ã .ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó Èô£ áàù¬àª£ÑàÇ Ñ°çÿ ¬àªô ïó
ïó Ѫ¨ôäÇ Ë°ûô ˆàÅ Ñí¨í ÇÀå ‰ñó ¡»íã°àÇ ïó Ѫ¨ôä†Ç œÖ°ã ѨÄã
(…£äàÇ) ¬ù£äàÇ ëÇÑù› ïàªèàÇ ÁÇÑ„›Ç Àíòäèé øö .˜Ñªíèù†Ç ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã
.ÉÑ°¨ôãàÇ ¬íàÕ€Ç
.¬íàÕ€Ç …£äàÇ ëÑû ïó ¬í´éèãàÇ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ áß ëÑùÃ
1
.Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ƒèóÇ
2
.ªç´í¢ãè ‰°û ÉÑ°¨ôã ¬íàÕà …£ä ˜Ã ëÑùÃ
3
.¸àÀ ûõé ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ ˆàÅ ¸àÀ øªãèÅ ïó á¨òàÇ ˜ûÄí Ëíô .¢ªç„àÇ áùÇû Éû°„°ã ÏÑ° ʪժÕö ¬íà á¢Ã ¡¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ Êö¢ãè ÇÀÅ
A
6-13
¬ÿô‚ã
.A ÞÏÑ°àªé ¬íÀúèàÇ Éûô° œóÑÇ
4
.ªç´í¢ãè ‰°û ÉÑ°¨ôã ¬íàÕà …£ä ˜Ã ëÑùÃ
5
ªçô‚ÕÅ° ʂߨãàÇ üª¨ßè£Ç
.¢ªç„àÇ áùÇû Éû°„°ã ÏÑ° ʪժÕö ¬íà á¢Ã ¡¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ Êö¢ãè ÇÀÅ
¬ÿô‚ã
.ÉÑ°¨ôãàÇ ¬íàÕ€Ç ¬ù£äàÇ ëÇÑù› áߨàÇ ïó ƒÖ°ã °å ªãß ¥Ñ´àÇ ÑûÃ
6
.ïàÕ€Ç ÒõÖ°ã ïó Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ÏàÛÃ
7
.ûíû„ ‰ã …£äàÇ ÃûéÇ° ¬íàÕ€Ç …£äàÇ áß œÖ° ûÚÃ
¬ í Ñ ª í è ù † Ç Ó í é û è à Ç ° ¢ Ñ ò àÇ Éûô° ïó ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
á¢Ã° ¬„àªõãàÇ ¬íäíÕ »òùà Áªçä›Ç ë ïó Èô£ áàù¬àª£ÑàÇ Ñ°çÿ ¬àªô ïó
Ë°ûô ˆàÅ Ñí¨í ÇÀå ‰ñó ¡»íã°àÇ ïó Ѫ¨ôä†Ç œÖ°ã ѨÄã Ãûé° ÏÑ°àÇ
ëÇÑù› ïàªèàÇ ÁÇÑ„›Ç Àíòäèé øö .¬íѪíèù†Ç ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô° ïó Ѫ¨ôäÇ
.Ñ°¨ôãàÇ ÏÑ°àÇ
.¸àÀ ÑíÛ °Ã ¡ïàôàÇ ‰ã Áï¨ °Ã ¸èÚª£é ªç¨ûù °Ã ªç£ãà øûÚ ˆàÚ ÏÑ°àÇ ¬àǢŠûäÚ ¥ÑôÇ .ʪê°àãàÇ° Ô°ûùàà ¬£ª£ô ¬äÇ°Ø£†Ç
!øªå
.¬„àªõãàÇ ¬íäíÕ »òùà ŒÇÑÀàÇ ÑûÃ
1
.ÏÑ° ˜Ã ëÑùÃ
2
.¬„àªõãàÇ ¬íäíÕ œóÑÇ
3
6-14
ªçô‚ÕÅ° Ê‚ß ¨ãàÇ üª¨ßè£Ç
.ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô° ¬íäíÕ ëÑùÃ
4
.Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ƒèòà ˆàÚ€ Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ »é´ã Èô£Ç
5
.Ñ°¨ôãàÇ ÏÑ°àÇ ¬àÇ¢ñé øöÞ
6
.¢ªç„àÇ áùÇû Éû°„°ã ÏÑ° ʪժÕö ¬íà á¢Ã ¡ÏÑ°àÇ Ï¢ãè ÇÀÅ
6-15
¬ÿô‚ã
.Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ÏàÛÃ
7
.ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô° ¬íäíÕ ÈíßÑè ûÚÃ
8
.¤ØùàÇ ¬àª£Ñ ïòèùè .ªçõÖ°ã ˆàÅ ªåûÚð ÊöÄã áß¨é ¬„àªõãàÇ ¬íäíÕ »òùÃ
9
ªçô‚ÕÅ° ʂߨãàÇ üª¨ßè£Ç
¬íѪíèù†Ç øªçãàÇ áÕó Éûô° ïó ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
Ãûé° ÏÑ°àÇ á¢Ã .øªçãàÇ áÕªó ïó ÏÑ°àÇ Èô£ áàù ¬àª£ÑàÇ Ñ°çÿ ¬àªô ïó
ïó Ѫ¨ôäÇ Ë°ûô ˆàÅ Ñí¨í ÇÀå ‰ñó ¡»íã°àÇ ïó Ѫ¨ôä†Ç œÖ°ã ѨÄã
.Ñ°¨ôãàÇ ÏÑ°àÇ ëÇÑù› ïàªèàÇ ÁÇÑ„›Ç Àíòäèé øö .˜Ñªíèù†Ç øªçãàÇ áÕªó
.¸àÀ ÑíÛ °Ã ¡ïàôàÇ ‰ã Áï¨ °Ã ¸èÚª£é ªç¨ûù °Ã ªç£ãà øûÚ ˆàÚ ÏÑ°àÇ ¬àǢŠûäÚ ¥ÑôÇ .ʪê°àãàÇ° Ô°ûùàà ¬£ª£ô ¬äÇ°Ø£†Ç
ÏÑ°àÇ ëÇÑùÅ ¬ôèó á‚ù ‰ã Ñ°¨ôãàÇ ÏÑ°àÇ ¬íÄÑ œíØè£è Êäß áªô ïóÝ
.Ò„ÇÑù› ¸åª„èªé Òéô£é øö ¡øªçãàÇ áÕªòé ¬ÕªùàÇ
.¢ªç„àÇ áùÇû Éû°„°ã ÏÑ° ʪժÕö ¬íà á¢Ã ¡ÏÑ°àÇ Ï¢ãè ÇÀÅ
!øªå
1
¬ÿô‚ã
.Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ƒèòà ˆàÚ€ Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ »é´ã Èô£Ç
2
.Ò´í¢ãè ‰°û Ñ°¨ôã ÏÑ° ˜Ã ëÑùÃ
3
.¢ªç„àÇ áùÇû Éû°„°ã ÏÑ° ʪժÕö ¬íà á¢Ã ¡ÏÑ°àÇ Ï¢ãè ÇÀÅ
.Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ Ï‚Ûñé øö
¬ÿô‚ã
4
6-16
ÏôàãàÇ
ʪòÕÇ°ãàÇ
.ÁÇû€Ç ˆàÚ Êªäí£ôèàÇ ‰ã ûí¢ãàÇ ÁªòÖ› Ѫõ¨Å ‰°ûé áíú¨èàà ¬ÖÑÚ ÊªòÕÇ°ãàÇ
¬ÿô‚ã
£€Ç ø£„àÇ
Ѩªéã ÑíÛ ïßíèªè£°Ñçß øªÿä
…£äàÇ øªÿä
(A3/11 × 17" :¬íàÕ€Ç ¬ù£äàà ø„ô ˆÕöÃ) ûªõé€Ç ¬íê‚ê øª£„ð ¡Èèß ¡ÏÑ°
¬à°é´ãàÇ á°Õ€Ç ŒÇ°äÃ
…£äàÇ øª„ôÃ
8 1/2 × 14" ¡(Ledger) 11 × 17" ¡ Folio ¡A5R ¡B5R ¡B5 ¡A4R ¡B4 ¡A4 ¡A3
8 1/2 × 13 ¡(Statement) 5 1/2× 8 1/2 ¡(Letter) 8 1/2 × 11 ¡11 × 8 1/2 ¡(Legal)
.16K° 8K ¡(Oficio II)
ÏÑ°àÇ ëÑû
5 1/2 × 8 1/2" ˆàÅ (Ledger) 11 × 17" ¡Folio ¡postcard ¡A6R ˆèô A3
16K ¡8K ¡(Statement)
»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ
øã 5,5 ˆàÅ 0,5
Òù£ä ‰ßãí † ˜ÀàÇ »ÑõàÇ
ÏÑ°àªé ¬íÀúèàÇ ÑûÕã ¬õ£
ˆàÚð (²ø/ø„ 90) ¬öÑ° 150 ¡(²ø/ø„ 80) ¬öÑ° 300
ÏÑ°àÇ ëÑû
(²ø/ø„ 80 ) ¬öÑ° 100
8 1/2 × 13" ¡(Legal) 8 1/2 × 14" ¡(Ledger) 11 × 17" ¡Folio ¡B4 ¡A3 ¬öÑ° 25)
(8K° ¡(Oficio II)
»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ
(²ø/ø„ 80 ) ¬öÑ° 250
ëÇÑù›Ç ëÑû ¬õ£
áöà °Ã ¬íäªê 17,2
áöà °Ã ‰Ç°ê 10 :¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ Øãä ‰ã ûÇûÑè£†Ç ‰ã¢
áöà °Ã ¬íäªê 17,2 :‰°ß£àÇ ¬àªô ‰ã Œ°„ÑàÇ ‰ã¢
ïàÇ°ô :¬é°ØÑàÇ ¡(¬í°Æã ¬„Ñû 22) ÊíªçäÑçó ¬„Ñû 71,6 ïàÇ°ô:¬óÑúàÇ ÉÑÇÑô ¬„Ñû ïó)
(%60
Áªãô›Ç ‰ã¢
ÉÑßÇÀàÇ
Êíªé ª„íã 64
¬ù£ªäàà
Êíªé ª„íã 128
¬õéªØàà
Êíªéª„íã 128 ° ¡Êíªéª„íã 64 ¡Êíªéª„íã 32 ¡Êíªéª„íã 16 :¬ù£ªäàà
Êíªéª„íã 256 ° ¡Êíªéª„íã 128 ¡Êíªéª„íã 64 ¡Êíªéª„íã 32 :¬õéªØàà
¬íóªÖÅ ÉÑßÇÀ
áíú¨èàÇ ¬Æíé
¬í°Æã ¬„Ñû 32.5 ˆàÅ 10
ÉÑÇÑôàÇ ¬„Ñû
% 80 ˆàÅ 15
¬íé£äàÇ ¬é°ØÑàÇ
ˆÕöÃ ûôß Ñèã 2,500
ŒªòèцÇ
ˆÕöÃ ûôß Óßà 1,500
ÉÁªÖ›Ç
Ñíéãà 9,5 ¡¢èÑå 60 ¡ûûÑèã Ѫíè Êà°ó 120
Ñíéãà 5,0 ¡¢èÑå 50/60 ¡ûûÑèã Ѫíè Êà°ó 240 ˆàÅ 220
1 -ÏôàãàÇ
"19 31/32 × 23 25/64 × 22 3/8
øã 507 × 594 × 568
18-ppm ¢ÇÑØ
"23 29/32 × 23 25/64 × 22 3/8
øã 607 × 594 × 568
22-ppm ¢ÇÑØ
¬öªØàÇ ÑûÕã
(Ø´ó ¬í£ª£€Ç Éûô°àÇ) ûªõé€Ç
(ŒªòèцÇ) × (á°ØàÇ) × (»ÑõàÇ)
ÏôàãàÇ
ø„ß 33/áØÑ 72,8 ªéíÑ´è
18-ppm ¢ÇÑØ
ø„ß 40/áØÑ 88,2 ªéíÑ´è
22-ppm ¢ÇÑØ
(A) áéí£íû 62
18-ppm ¢ÇÑØ
(A) áéí£íû 64,7
22-ppm ¢ÇÑØ
40 7/8 × 25 13/64"
øã 640 × 1038
‰¢°àÇ
îí„ÖàÇ ‰ã ûôàÇ
¬é°àØãàÇ ¬ôª£ãàÇ
(ŒªòèцÇ) × (»ÑõàÇ)
¬ù£ªäàÇ üƪÿ°
…£äàÇ ¬ÚÑ£
¬´íöû/¬öÑ° 8 :(Ledger) A3/11 × 17"
¬´íöû/¬öÑ° 8 :(Legal) B4/8 1/2 × 14"
¬´íöû/¬öÑ° 18 :A4/11 × 8 1/2"
¬´íöû/¬öÑ° 13 :(Letter) A4R/8 1/2 × 11"
¬´íöû/¬öÑ° 16 :B5
18-ppm ¢ÇÑØ
¬´íöû/¬öÑ° 10 :(Ledger) A3/11 × 17"
¬´íöû/¬öÑ° 11 :(Legal) B4/8 1/2 × 14"
¬´íöû/¬öÑ° 22 :A4/11 × 8 1/2"
¬´íöû/¬öÑ° 13 :(Letter) A4R/8 1/2 × 11"
¬´íöû/¬öÑ° 20 :B5
22-ppm ¢ÇÑØ
(1:1) „¢àÇ ƒØ£àÇ
(A4/11 × 8 1/2" ¡1:1) áöà °Ã ¬íäªê 5,7
ˆà°€Ç ¬ù£äàÇ ‰ã¢
¬Õ°éàÇ ïó ¬Ø´ä 600 × 600 :ƒ£ãàÇ
¬Õ°éàÇ ïó ¬Ø´ä 600 × 600 :¬ÚªéØàÇ
¬öûàÇ
¬öÑ° 999 ˆàÅ1
áÕÇ°èãàÇ …£äàÇ
.(¬èéªê Ñíéßè ʆûõã° % 1) ÊÇûªí¢ % 400 ˆàÅ 25 ‰ã ¬é£ä ˜Ã
…£äàÇ Ñíéßè
¬õéªØàÇ üƪÿ°
…£äàÇ ¬ÚÑ£ …£äàÇ ŒÑ£ Óòä
¬ÚªéØàÇ ¬ÚÑ£
(A4/11 × 8 1/2" ¡1:1) áöà °Ã ¬íäªê 5,7
ˆà°€Ç ¬ù£äàÇ ‰ã¢
¬Õ°éàÇ ïó ¬Ø´ä 600
¬öûàÇ
Microsoft Windows 2000/XP/Vista
Windows Server 2003
Apple Macintosh OS 10.x
ÏéØãàÇ áíú¨èàÇ øªÿä
1:¬ßé¨àÇ Àòäã ¬ç„Ç°
(¬ÚÑ£àÇ ˆàªÚ USB) 1: USB 2.0
1 :(˜ÑªíèùÇ) áªÕè†Ç ¬ßé¨ ¬ç„Ç° ¬öªØé
¬ç„Ç°àÇ
2-ÏôàãàÇ
ÏôàãàÇ
(˜ÑªíèùÇ) ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã
¬íƪ´àè ¬íÀúè
¬íàÕ€Ç …£äàÇ ¬íÀúè øªÿä
ÏÑ°àÇ ÎÑóÃ
¬à°é´ãàÇ á°Õ€Ç
A3/11 × 17" :ˆÕö€Ç ûôàÇ
A5R/5 1/2 × 8 1/2" :ˆäû€Ç ûôàÇ
á°Õ€Ç øª„ôÃ
²ø/ø„ 160 ˆàÅ ²ø/ø„ 45
ïàÕ€Ç ÏÑ°àÇ ‰¢°
(²ø/ø„ 80 ˆàÅ ²ø/ø„ 50) ¬öÑ° 50
ˆÕöà ûô (²ø/ø„ 80 ˆàÅ 50) ¬öÑ° 30 (ïƪ´àè ѪíèùÇ) ¬ØàèùãàÇ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ øª„ôÃ
á°é´ãàÇ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ ûûÚ
ˆÕöà ûôß (²ø /ø„ 80 ˆàÅ 50) ¬öÑ° 30 ѪíèùÇ) ¬ØàèùãàÇ ¬íàÕ€Ç …£äàÇ øª„ôÃ
:(ïƪ´àè
4 47/64 x 18 1/64 x 21 47/64
ûªõé€Ç
øã 120 × 483 × 552 (ŒªòèцÇ) × (á°ØàÇ) × (»ÑõàÇ)
ø„ß 6/áØÑ 13.2 ªðéíÑ´è
‰¢°àÇ
(˜ Ñ ª í è ù Ç ) Ï Ñ ° à ª é ¬ í À ú è à Ç É û ô °
([²ø/ø„ 80] ¬öÑ°-300 ¬õ£) ëÇÑû€Ç ‰ã ¬íƪ´àèàÇ ¬íÀúèàÇ
ÏÑ°àªé ¬íÀõèàÇ øªÿä
8 1/2 × 14" ¡(Ledger) 11 × 17" ¡Folio ¡A5R ¡B5R ¡B5 ¡A4R ¡A4 ¡B4 ¡A3
8 1/2 × 13 ¡(Statement) 5 1/2× 8 1/2 ¡(Letter) 8 1/2 × 11 ¡11 × 8 1/2 ¡(Legal)
.16K° 8K ¡(Oficio II)
ÏÑ°àÇ øª„ôÃ
²ø/ø„ 105 ˆàÅ 64 :‰¢°àÇ
ÌÑí°ûè ûªõ³ãàÇ ÏÑ°àÇ ¡ï£ªí´àÇ ÏÑ°àÇ :ŒÇ°ä€Ç
á°é´ãàÇ ÏÑ°àÇ
øã 135 × 546 × 568
ûªõé€Ç
(ŒªòèцÇ) × (á°ØàÇ) × (»ÑõàÇ)
ªðéíÑ´è ø„ß 6
‰¢°àÇ
(˜ÑªíèùÇ) ‰íç„°àÇ ˆàÚ ¬ÚªéØàÇ Éûô°
ïàùÇûàÇ Œ°äàÇ
øªÿä
8 1/2 × 14" ¡(Ledger) 11 × 17" ¡Folio ¡A5R ¡B5R ¡B5 ¡A4R ¡A4 ¡B4 ¡A3
8 1/2 × 13 ¡(Statement) 5 1/2× 8 1/2 ¡(Letter) 8 1/2 × 11 ¡11 × 8 1/2 ¡(Legal)
.16KR° 16K ¡8K ¡(Oficio II)
ÏÑ°àÇ øª„ôÃ
²ø/ø„ 80 ˆàÅ 64 :‰¢°àÇ
ÌÑí°ûè ûªõ³ãàÇ ÏÑ°àÇ ¡ï£ªí´àÇ ÏÑ°àÇ :ŒÇ°ä€Ç
á°é´ãàÇ ÏÑ°àÇ
7 9/64 x 2 9/64 x 14 19/64
ûªõé€Ç
øã 181 × 54 × 368 (ŒªòèцÇ) × (á°ØàÇ) × (»ÑõàÇ)
ªðéíÑ´è ø„ß 0,5
3 -ÏôàãàÇ
‰¢°àÇ
ÏôàãàÇ
(˜ÑªíèùÇ) ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô°
1
ëÇÑû€Ç ûûÚ
¡(Legal) 8 1/2 × 14" ¡(Ledger) 11 × 17" ¡Folio ¡B5 ¡A4R ¡A4 ¡B4 ¡A3
.(Oficio II) 8 1/2 × 13 ¡(Letter) 8 1/2 × 11 ¡11 × 8 1/2
ÏÑ°àÇ øª„ôÃ
²ø/ø„ 105 ˆàÅ 60 :‰¢°àÇ
¬£í°Ñè ÏÑ°° ¡¸í㣠ÏÑ° ¡ÏíöÑ ÏÑ° ¡‰°àã ÏÑ° ¡ÌÑí°ûè ûªõ³ã ÏÑ° ¡ï£ªíö ÏÑ°:ŒÇ°ä€Ç
á°é´ãàÇ ÏÑ°àÇ
"6 1/2 × 17 23/32 × 12 51/64
ûªõé€Ç
øã 165 × 450 × 325 (ŒªòèцÇ) × (á°ØàÇ) × (»ÑõàÇ)
ªðéíÑ´è ø„ß 8/áØÑ 17,6
‰¢°àÇ
(¬í ѪíèùÇ) øªçã àÇ á Õó ÉÇûÃ
1
ëÇÑû€Ç ûûÚ
(²ø/ø„ 80 ) ¬öÑ° 100
ëÑûàÇ ¬õ£
8 1/2 × 14" ¡(Ledger) 11 × 17" ¡Folio ¡A5R ¡B5R ¡B5 ¡A4R ¡A4 ¡B4 ¡A3
8 1/2 × 13 ¡(Statement) 5 1/2× 8 1/2 ¡(Letter) 8 1/2 × 11 ¡11 × 8 1/2 ¡(Legal)
(Oficio II)
ÏÑ°àÇ øª„ôÃ
²ø/ø„ 105 ˆàÅ 64 :‰¢°àÇ
ÌÑí°ûè ûªõã³àÇ ÏÑ°àÇ ¡ï£ªí´àÇ ÏÑ°àÇ :ŒÇ°ä€Ç
á°é´ãàÇ ÏÑ°àÇ
2 49/64 x 17 23/32 x 21 15/32
ûªõé€Ç
øã 70 × 450 × 545 (ŒªòèцÇ) × (á°ØàÇ) × (»ÑõàÇ)
ø„ß 1,5/áØÑ 3,3
‰¢°àÇ
¬íÆíéàÇ Êªò ÕÇ°ãà Ç
‰Ç°ê 10
¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ° ‰ã ûÇûÑè£†Ç ‰ã¢
áöà °Ã ¬íäªê 17,2
‰°ß£àÇ œÖ° ‰ã ë°ÑùàÇ ‰ã¢
¬´íöû 1
(ÁÇѨàÇ Êö°) ¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ° ˆàŠ᪴èä†Ç ‰ã¢
¬´íöû 1
(ÁÇѨàÇ Êö°) ‰°ß£àÇ œÖ° ˆàŠ᪴èä†Ç ‰ã¢
˜ÑªíèùÇ
(Ò„° 2) ‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàÇ
‰ã œäÕã ÌÑí°ûè ûªõã³ ÏÑ° øÇûùè£Ç ‰ßãí
œã % 100 ¬é£äé ÌÑí°ûè ûªõã³ ÏÑ° Èà
.îèäãàÇ ÇÀå
ÏÑ°àªé ¬íÀúèàÇ
.Ñ°ã€Ç ‰ã ¸àÀ ÑíÛ° ¡ªçé ˆÕ°ãàÇ ÏÑ°àÇ ŒÇ°äà á°ô ʪã°àõã ˆàÚ á°Õôàà ¬ãûùàÇ áêãã °Ã Œ¢°ãàÇ ÉѪ¨è£Ç Áª„ÑàÇ
¬ÿô‚ã
4-ÏôàãàÇ
ÓÑçòàÇ
ÓÑçòàÇ
øªöÑ€Ç
3-11 ........................................................................................................................... 1 ïó 2
3-12 .......................................................................................................... (ï´óà ÈíèÑè) 1 ïó 4
3-13 ......................................................................................................... (ï£ÃÑ ÈíèÑè) 1 ïó 4
Ã
1-1 ....................................................................................................................... ¢ªç„àÇ ÁÇ¢„Ã
4-6 ........................................................................................... (ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô°) ¢ªç„àÇ ÁÇ¢„Ã
2-7 ................................................................................................................ ìÑùà ¬íûªÚ øª„ôÃ
4-ÏôàãàÇ ¡4-9 ...................................................................................................... øªçãàÇ áÕó ÉÇûÃ
4-2 ................................................................................................ (ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã) ÁÇ¢„€Ç Áªã£Ã
3-1 ¡2-11 ....................................................................................................................... ÁªãôÅ
4-12 ¡4-1, ................................................................................................................... ˜ÑªíèùÇ
2-16 ........................................................................................................................¬úààÇ ûÇûÚÅ
2-12 .................................................................................................... (TCP/IP) ¬ßé¨àÇ ÊÇûÇûÚÅ
2-7 ............................................................................................... »ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ ÊÇûÇûÚÅ
2-5 ¡1-1 ........................................................................................ ûûõèãàÇ ïé䪄àÇ øí´àèàÇ ¬íäíÕ ûÇûèãÇ
6-9 ...................................................................................................................... ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
6-11 .................................................................................... 4 ˆàÅ 2 ‰ã ëÇÑû€Ç áùÇû ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
6-10 ................................................................................................... 1 ëÑûàÇ áùÇû ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
6-13 ................................................................................................Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ ïó ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
6-12 ............................................................................... ûûõèãàÇ ïé䪄àÇ øí´àèàÇ ¬íäíÕ ïó ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
6-14 ......................................................................................... ÏÑ°àÇ ëÇÑùÅ ¬ôèó ïó ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
6-15 ............................................................................................ ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã ïó ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
6-16 ....................................................................................... ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô° ïó ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
6-18 ........................................................................................... øªçãàÇ áÕó Éûô° ïó ÏÑ°àÇ Ñª¨ôäÇ
È
4-10 ..................................................................................................... (Ô‚ó ÉÑßÇÀ) ÉÑßÇÀàÇ ¬öªØé
3-18 ........................................................................................................... ¬õéªØàÇ áíú¨è îãªäÑé
2-13 ................................................................................................................ ¬íÖÇÑèó†Ç ¬éÇ°éàÇ
Ê
ii-ix ......................................................................................................................¢ªç„àÇ »íѤè
2-15 .............................................................................................................................…íѪèàÇ
2-14 ................................................................................................................... Êö°àÇ° …íѪèàÇ
3-2 ............................................................................................................................. »ÑõèàÇ
2-1 ....................................................................................................................... ÏÑ°àÇ áíãôè
2-2 ............................................................................................................ ëÑûàÇ ïó ÏÑ°àÇ áíãôè
4-8 ¡4-7 .........................................................................................................................Óíéûè
2-11 ......................................................................................................................¬öªØàÇ áíú¨è
3-18 .......................................................................................................................... ʪ´íéØèàÇ
3-7 ......................................................................................................................... …£äàÇ øí£´è
3-4 ................................................................................................................ …£äàÇ ÑíúÕè/Ñíéßè
5-1 ............................................................................................................................... üíÿäè
5-1 ........................................................................................................... „¢àÇ ƒØ£àÇ üíÿäè
5-1 ............................................................................................................. ïàÕ€Ç ÁªØúàÇ üíÿäè
5-2 ................................................................................................................. áÕòàÇ ÉÑéÅ üíÿäè
5-3 .................................................................................................................. á´äàÇ ÉÑßé üíÿäè
5-2 ................................................................................................................ .ϨàÇ ëª„¢ üíÿäè
2-9 ................................................................................................................... Ê‚éªßàÇ áíÕ°è
2-10 ............................................................................................................... ¬öªØàÇ áéß áíÕ°è
2-14 .................................................................................................................. ïòíÕàÇ Êíö°èàÇ
1-ÓÑçòàÇ
ÓÑçòàÇ
2-15 .................................................................................................................. ïòíÕàÇ Êíö°èàÇ
Ë
¬íäªêàÇ
Í
5-5 ¡1-2 ........................................................................................................ ÑéôàÇ Ï°ô£ã ¬í°ªô
û
3-2 ¡1-1 ................................................................................................................ ëÇÑù›Ç ëÑû
2-2 ¡1-1 .................................................................................................................. ÏÑ°àÇ ëÑû
2-ÏôàãàÇ ........................................................................................................................... ¬öûàÇ
¬´íöûàÇ
À
2-5 ¡1-1 .............................................................................................................. Ïà¢äãàÇ ŒÇÑÀàÇ
4-11 ..................................................................................................................... ¬íóªÖÅ ÉÑßÇÀ
Ñ
6-4 ................................................................................................................ ¬Ö°ÑõãàÇ áƪ£ÑàÇ
Ó
3-1 ¡1-2 ............................................................................................................. „¢àÇ ƒØ£àÇ
Ô
1-7 .............................................................................................................¬í£ª£€Ç ¬õéªØàÇ ¬¨ª¨
1-7 ............................................................................................................ ¬í£ª£€Ç ¬ù£ªäàÇ ¬¨ª¨
1-7 .............................................................................................................. áƪ£ÑàÇ »ÑÚ ¬¨ª¨
¥
5-5 ¡1-2 .......................................................................................... ¸àçè£ãàÇ ÑéôàÇ Ï°ô£ã Ï°ûäÕ
3-2 ............................................................................................................................... ÉÑ°Õ
5-1 .............................................................................................................................. ¬äªíÕàÇ
2-4 ¡1-1 ...................................................................................................»ÇÑÛ€Ç Éûûõèã ¬íäíÕàÇ
Ø
3-18 ............................................................................................................................ ¬ÚªéØàÇ
Œ
4-10 ...................................................................................................................... ƒíèªòãàÇ ûÇûÚ
2-12 ........................................................................................................................ IP ‰Ç°äÚ
–
1-1 ............................................................................................................... ¬íàÕ€Ç …£äàÇ ÁªØÛ
1-2 ..................................................................................................................... ïãªã€Ç ÁªØúàÇ
1-2 ....................................................................................................................... Ñ£í€Ç ÁªØúàÇ
ü
3-9 ...........................................................................................................................…£äàÇ ¢Ñó
6-1 ............................................................................................................. ¬àߨã Ë°ûô ¬àªô ïó
2-ÓÑçòàÇ
ÓÑçòàÇ
Ï
5-7 ¡1-2 ..................................................................................................... ‰ôª¨àÇ üíÿäè ÈíÖö
2-13 .............................................................................................................. ¬íÚÑòàÇ ¬ßé¨àÇ Œªäö
¸
2-9 ......................................................................................................................... ¬ßé¨àÇ áéªß
2-9 ......................................................................................................................... USB áéß
2-9 ......................................................................................................................... ¬õéªØàÇ áéß
2-10 ........................................................................................................................ ¬öªØàÇ áéß
2-9 .............................................................................................................. ˜¢Ç°èã áíÕ°è áéß
á
2-3 ¡1-1 .................................................................................................... ÏÑ°àÇ á°Ø ØéÖ ‰ª£à
2-2 ¡1-1 .................................................................................................. ÏÑ°àÇ »ÑÚ ØéÖ ‰ª£à
1-4 ¡1-1 ................................................................................................................ áíú¨èàÇ ¬ô°à
ø
4-10 .................................................................................................................. ÓߪòàÇ ¬Ú°ã„ã
4-10 .......................................................................................................... ¬ßé¨àÇ ¬ô£ªã ¬Ú°ã„ã
3-ÏôàãàÇ ¡4-1 ....................................................................................................... ÊÇûäè£ãàÇ îàªõã
3-1 ¡2-11 ¡1-3 .............................................................................................. ï£íÆÑàÇ ¬öªØàÇ Íªèòã
6-9 ......................................................................................................... Ѫ¨ôä†Ç œöÇ°ã ÊÇѨÄã
2-9 ................................................................................................. áªÕè†Ç ¬ç„Ç°à ˜¢Ç°èã áÕ°ã
2-9 ¡1-3 ....................................................................................................... USB ¬ç„Ç° áÕ°ã
2-9 ¡1-3 .............................................................................................. áªÕè†Ç ¬ßé¨ ¬ç„Ç° áÕ°ã
2-14 ................................................................................................................... ¬íäã¢àÇ ¬´ØäãàÇ
1-ÏôàãàÇ .................................................................................................................... ʪòÕÇ°ãàÇ
4-ÏôàãàÇ ............................................................................................................ ¬íÆíéàÇ ÊªòÕÇ°ãàÇ
‰
3-10 ..................................................................................................................... œã„ãàÇ …£äàÇ
3-6 ................................................................................................................ ‰íç„°àÇ ˆàÚ …£äàÇ
3-1 ............................................................................................................................... ¬ù£äàÇ
3-2 ..................................................................................................................................¥ä
3-2 ..................................................................................................................... ÉÑ°Õ + ¥ä
°
3-ÏôàãàÇ ¡4-5 .................................................................................................. ÏÑ°àªé ¬íÀúèàÇ Éûô°
3-ÏôàãàÇ ¡4-5 .......................................................................................... ‰íç„°àÇ ˆàÚ ¬ÚªéØàÇ Éûô°
3-ÏôàãàÇ ¡4-6 .................................................................................................. ÓíéûèàÇ° ¢ÑòàÇ Éûô°
3-5 ............................................................................................................. ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ œÖ°
3-5 ............................................................................................. ûÇûÚ›Ç Ïé£ã ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ œÖ°
3-17 ..................................................................................................................... ‰°ß£àÇ œÖ°
3-16 .......................................................................................................... ¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ œÖ°
3-14 .................................................................................................................. ¬õت´ãàÇ œÖ°
2-4 ...................................................................................ûûõèãàÇ ïé䪄àÇ øí´àèàÇ ¬íäíÕ ïó ÏÑ°àÇ œÖ°
3-4 ....................................................................................... ïƪ´àèàÇ ÑíúÕèàÇ/ÑíéßèàÇ ¬é£ä ûíûôè œÖ°
3-2 ............................................................................................................... ÉÑ°ÕàÇ Éû°„ œÖ°
1-6 ...................................................................................................................... ˆà°€Ç œÖ°àÇ
2-ÏôàãàÇ ............................................................................................................... ¬õéªØàÇ üƪÿ°
2-ÏôàãàÇ ............................................................................................................... ¬ù£ªäàÇ üƪÿ°
3-17 ........................................................................................................... ïƪ´àèàÇ ‰°ß£àÇ ¬òíÿ°
3-16 ................................................................................................ ¬íƪ´àèàÇ ¬ÖòùäãàÇ ¬öªØàÇ ¬òíÿ°
1-6 ............................................................................................................... ïƪ´àèàÇ ƒ£ãàÇ ¬òíÿ°
3- Ó Ñ ç ò à Ç
ÓÑçòàÇ
4-ÓÑçòàÇ
ÉÑßÀã
ÉÑßÀã
ÉÑßÀã
E7
DIRECTIVE 2002/96/CE ON THE TREATMENT, COLLECTION, RECYCLING AND
DISPOSAL OF ELECTRIC AND ELECTRONIC DEVICES AND THEIR COMPONENTS
INFORMATION
1. FOR COUNTRIES IN THE EUROPEAN UNION (EU)
The disposal of electric and electronic devices as solid urban waste is strictly prohibited: it must be collected separately.
The dumping of these devices at unequipped and unauthorized places may have hazardous effects on health and the
environment.
Offenders will be subjected to the penalties and measures laid down by the law.
TO DISPOSE OF OUR DEVICES CORRECTLY:
a) Contact the Local Authorities, who will give you the practical information you need and the instructions for handling the
waste correctly, for example: location and times of the waste collection centres, etc.
b) When you purchase a new device of ours, give a used device similar to the one purchased to our dealer for disposal.
The crossed dustbin symbol on the device means that:
- when it to be disposed of, the device is to be taken to the equipped waste collection centres and is to be
handled separately from urban waste;
- The producer guarantees the activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedures in
accordance with Directive 2002/96/CE (and subsequent amendments).
2. FOR OTHER COUNTRIES (NOT IN THE EU)
The treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices will be carried out in accordance with the
laws in force in the country in question.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising