Olivetti | d-Copia 200 | Owner Manual | Olivetti d-Copia 200 Kasutusjuhend

Olivetti d-Copia 200 Kasutusjuhend
Käyttöohje
d-Copia 16
d-Copia 200
Lue käsikirja, ennen kuin otat kopiokoneen käyttöön.
Säilytä sitä kopiokoneen lähellä, mistä se on tarvittaessa helppo löytää.
JULKAISIJA:
Olivetti Tecnost S.p.A.
Divisione Business Prodotti Office
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (Italy)
www.olivettitecnost.com
Copyright © 2004, Olivetti
Kaikki oikeudet pidätetään
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tämän käyttöohjeen kuvaamaan tuotteeseen milloin
tahansa ilman erillistä ilmoitusta.
ENERGY STAR on Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki.
Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston käynnistämän ENERGY STAR –ohjelman tavoite on vakiinnuttaa kansainvälinen energiansäästöjärjestelmä uusien ympäristöystävällisempien konttorikoneiden kehittämiseksi.
merkki liitettynä tuotteeseen todistaa, että tuote
täyttää laatuvaatimukset.
Ottakaa huomioon, että seuraavat seikat voivat vaarantaa laitteen moitteetonta toimintaa ja sen
käyttöominaisuuksia:
•
väärä verkkojännite;
•
asennusvirheet, virheellinen käyttö tai laitteen mukana toimitettujen käyttöohjeiden vastainen käyttö;
•
alkuperäisten komponenttien tai lisälaitteiden korvaaminen osilla, joita valmistaja ei ole hyväksynyt, tai
valtuuttamattomien henkilöiden suorittamat komponenttivaihdokset.
Energiansäästöön pyrkivien laitteiden automaattisen virrankatkaisutilan valittavissa oleva viive on
1 - 120 minuuttia, virransäästötilaan siirtymisen valittavissa oleva viive on 1 minuutti, 5 minuuttia,
15 minuuttia, 30 minuuttia, 45 minuuttia, 60 minuuttia, 90 minuuttia tai 120 minuuttia.
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun tai sen osan jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa
sähköisesti tai mekaanisesti valokopioimalla, äänittämällä tai muulla tavoin on tekijänoikeuslain
mukaisesti kielletty.
Lakiin perustuva kopiointikielto
• Tekijänoikeuksilla varustetun aineiston kopiointi saattaa olla kiellettyä ilman tekijänoikeuksien
omistajan lupaa.
• Oman maan tai vieraiden maiden rahojen kopiointi on aina kiellettyä.
• Muidenkin kohteiden kopiointi voi olla kiellettyä.
v
Tietoja tästä käyttöoppaasta
Tämä käyttöopas on jaettu lukuihin tavalla, jonka tarkoitus on
auttaa myös ensimmäistä kertaa kopiokonetta käyttäville laitteen
käytön kannalta toimivat tiedot. Lukujen sisältö on esitetty ohessa
tiivistetysti. Tämä luettelo tarjoaa käyttökelpoisen
yleiskatsauksen oppaan rakenteeseen.
Merkinnät
Keskeiset noudatettavat toimintatavat ja lisätiedot on esitetty
omilla merkinnöillään.
Nämä merkinnät on lueteltu ohessa selityksineen.
TÄRKEÄÄ
Kohta 1 TÄRKEÄÄ! LUE TÄMÄ ENSIN
Tämä luku sisältää kopiokoneen ostajan kannalta keskeisiä
tietoja. Luku sisältää kopiokoneen asentamisen ja käsittelyn
yhteydessä huomioitavat varotoimenpiteet samoin kuin laitteen
turvallisen käytön edellyttämät ohjeet.
Ongelman välttämisen kannalta pakollisen menettelytavan tai
ehdottoman kiellon kuvaus.
Kohta 2 OSIEN NIMITYKSET
Tämä luku sisältää kopiokoneen ja sen ohjauspaneelin eri osien
nimet ja vastaavat toiminnot.
Täydentävä selitys tai ohjeellinen lisätieto.
Lisätietoa
Kohta 3 VALMISTELUT
Tässä luvussa selostetaan paperin lisääminen kopiokoneeseen.
Kohta 4 PERUSKÄYTTÖ
Tämä luku sisältää tavallista kopioimista koskevan ohjeistuksen.
Kohta 5 KOPIOINTITOIMINNOT
Tässä luvussa esitellään kopiokoneen kätevät ja käyttöä
helpottavat toiminnot.
Kohta 6 KOPIOKONEEN HALLINTA
Tässä luvussa käsitellään oletusasetusten muuttamista,
kopiokoneen käyttöä entisestään helpottavia säätötoimenpiteitä
sekä käyttäjäryhmien hallinta-asetuksia.
Kohta 7 VIANMÄÄRITYS
Tämä luku käsittelee paperitukosten ja virhesanomien
selvittämiseen liittyviä vianmääritysmenetelmiä.
Kohta 8 HUOLTO- JA KÄYTTÖTIEDOT
Tässä luvussa selostetaan kopiokoneen huolto, värijauheen
lisääminen ja tekniset tiedot.
i
SISÄLLYSLUETTELO
Energy Star -ohjelma ........................................................................iv
Tutustu tähän käyttöohjeeseen ennen kuin ryhdyt käyttämään
kopiokonetta .......................................................................................v
Kohta 1
TÄRKEÄÄ! LUE TÄMÄ ENSIN .............1-1
Varoitusmerkinnät .........................................................................1-1
VAROTOIMENPITEET ASENNUKSEN YHTEYDESSÄ ..........1-2
VAROTOIMET KÄYTÖN YHTEYDESSÄ ...................................1-3
Kohta 7
VIANMÄÄRITYS ...................................... 7-1
Jos näytöllä on joku seuraavista viesteistä ..................................7-1
Paperitukoksen syntyessä .............................................................7-3
Paperitukoksen sijainnin merkkivalot ...................................7-3
Huomioitavaa ..........................................................................7-3
Poistotoimenpiteet ...................................................................7-3
Muita ongelmia ..............................................................................7-8
Kohta 8
HUOLTO- JA KÄYTTÖTIEDOT ........... 8-1
Kopiokoneen puhdistaminen .........................................................8-1
Kohta 2
OSIEN NIMITYKSET ..............................2-1
Runko ..............................................................................................2-1
Ohjauspaneeli .................................................................................2-3
Kohta 3
VALMISTELUT ........................................3-1
Paperin lisääminen ........................................................................3-1
Paperin lisäämiseen liittyvä huomautus ................................3-1
Paperin lisääminen lokeroon ..................................................3-1
Paperin lisääminen ohisyöttöalustalle ...................................3-4
Kohta 4
PERUSKÄYTTÖ .......................................4-1
Tavallinen kopioiminen .................................................................4-1
Kopioiden suurentaminen ja pienentäminen ...............................4-4
Automaattinen suurennossuhteen valintatila .......................4-4
Zoomaustila ..............................................................................4-4
Keskeytyskopioiminen ...................................................................4-6
Kohta 5
KOPIOINTITOIMINNOT ........................5-1
Kaksipuolisten kopioiden tekeminen eri tyyppisistä
alkuperäisistä .................................................................................5-1
Kaksipuolisen kopion tekeminen kaksipuolisesta
alkuperäiskappaleesta ......................................................5-1
Kaksipuolisten kopioiden tekeminen kirja-alkuperäisestä ...5-2
Kaksipuolisten kopioiden tekeminen yksipuolisista
alkuperäiskappaleista .......................................................5-2
Kopiosarjojen automaattinen lajitteleminen ................................5-5
Kohta 6
KOPIOKONEEN HALLINTA .................6-1
Oletusasetustila .............................................................................6-1
Oletusasetuskohteet ................................................................6-1
Oletusasetustilan määritystoiminnot .....................................6-6
Oletusasetusten muuttaminen ...............................................6-6
ii
Värijauhesäiliön ja värijauheen keräilysäiliön vaihtaminen ......8-4
Tekniset tiedot ...............................................................................8-7
Runko .......................................................................................8-7
Kopiokoneen lisäominaisuuksien hyödyntäminen
1
Kopiokone valitsee automaattisesti
alkuperäistä vastaavan paperikoon
<Automaattinen
paperinvalintatila>
(Katso sivu 4-1)
2
Valokuvien kopioiminen
<Kuvan laadun valitseminen>
(Katso sivu 4-2)
3
Suurennos- ja pienennösmenetelmät
• Lokerokohtainen suurentaminen ja
pienentäminen
<Automaattinen suurennossuhteen
valintatila>
(Katso sivu 4-4)
11" × 17": 129%
(A3: 141%)
8 1/2" × 11"
(A4)
5 1/2" × 8 1/2": 64%
(A5: 70%)
• Koon pienentäminen tai suurentaminen
50 - 200 %
<Zoomaustila>
(Katso sivu 4-4)
4
Kaksipuolisten kopioiden tekeminen
eri tyyppisistä alkuperäisistä
<Kaksipuolinen kopiointitila>
(Katso sivu 5-1)
#
"
50%
#
"
!
!
200%
iii
"Virransäästötila"
Kansainväliseen Energy Star -ohjelmaan osallistuvana yrityksenä
voimme ilmoittaa, että tämä tuote täyttää kansainvälisen Energy
Star -ohjelman standardit.
Energy Star -ohjelma
Kansainvälisen Energy Star -ohjelman perustavoitteet ovat
edistää tehokasta energiankäyttöä ja vähentää
energiankulutuksesta syntyviä ympäristösaasteita suosimalla
valmistajia ja tuotteita, jotka täyttävät ohjelman standardit.
Kopiokoneilta kansainvälisen Energy Star -ohjelman
standardeissa edellytetään, että laitteet siirtyvät automaattisesti
virransäästötilaan määrätyn ajan kuluttua. Laitteiden tulee niin
ikään sammua, kun niiden käytöstä on kulunut tietty aika.
Tämän tuotteen suunnittelussa kyseiset kansainvälisen Energy
Star -ohjelman vaatimukset on huomioitu seuraavasti.
iv
Laite siirtyy automaattisesti virransäästötilaan, kun
viimeisimmän toiminnon suorittamisesta on kulunut 15 minuuttia.
Aikaa, jonka kuluttua laite siirtyy virransäästötilaan, voidaan
pidentää. Katso lisätiedot kohdasta Sivu 6-26
"Virransäästötilaan siirtymisen viive".
"Automaattinen virrankatkaisu"
Laitteen virta katkeaa automaattisesti, kun viimeisimmän
toiminnon suorittamisesta on kulunut 30 minuuttia. Aikaa, jonka
kuluttua laitteen virta katkeaa, voidaan pidentää. Katso lisätiedot
kohdasta Sivu 6-27 "Automaattinen virrankatkaisuviive".
Kaksipuolinen kopiointitoiminto
Energy Star -ohjelmassa suositellaan ympäristöresurssien
säästämistä suosimalla kaksipuolisen kopiointitoiminnon käyttöä.
Kaksipuolista kopiointitoimintoa koskevat lisätiedot saat
ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai edustajaan.
Kierrätyspaperi
Energy Star -ohjelma suosittelee ympäristöön kohdistuvan
rasituksen vähentämistä suosimalla kierrätyspaperin käyttöä.
Lisätiedot mm. suositelluista kierrätyspaperityypeistä saat
ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai edustajaan.
Tutustu tähän käyttöohjeeseen ennen kuin ryhdyt käyttämään kopiokonetta. Säilytä ohje paikassa,
josta se on helposti löydettävissä.
Ohjeen luvuissa ja kopiokoneen osissa on varoitusmerkkejä, joiden tarkoitus on suojella käyttäjää, muita
henkilöitä sekä ympäristön esineitä ja varmistaa kopiokoneen oikea ja turvallinen käyttö. Käytetyt merkinnät
sekä niiden selitykset on lueteltu alla.
VAARA Ilmoittaa, että kyseisen kohdan laiminlyönti tai väärä noudattaminen saattaa aiheuttaa
vakavan henkilövahingon vaaran.
VAROITUS Kyseisellä merkinnällä varustetun kohdan riittämätön huomiointi tai väärä
noudattaminen saattaa aiheuttaa vakavan henkilövahingon vaaran.
HUOMIO Ilmoittaa, että kyseisen kohdan laiminlyönti tai väärä noudattaminen saattaa aiheuttaa
henkilövahingon tai laitteiston vahingoittumisen vaaran.
Merkinnät
Tämä
merkintä ilmoittaa, että kyseinen kohta sisältää turvavaroituksia. Huomionarvoiset seikat on ilmaistu
merkinnän sisällä.
..........[Yleinen varoitus]
..........[Varoitus sähköiskun vaarasta]
..........[Varoitus korkeasta lämpötilasta]
Tämä
merkintä ilmaisee, että kyseinen kohta sisältää toimintakieltoa koskevaa tietoa. Kielletyn toimenpiteen
lisätiedot on ilmoitettu merkinnän sisällä.
..........[Varoitus kielletystä toiminnasta]
..........[Purkaminen kielletty]
Tämä z merkintä ilmaisee, että kyseinen kohta sisältää pakollisia toimenpiteitä koskevaa tietoa.
Suorittavien toimenpiteiden lisätiedot on ilmoitettu merkinnän sisällä.
..........[Vaadittua toimenpidettä koskeva hälytys]
..........[Irrota virtajohto pistokkeesta]
..........[Liitä kopiokone aina suojamaadoitettuun pistorasiaan]
Jos tämän käyttöoppaan turvamerkinnät eivät ole luettavissa tai jos käyttöohje on kateissa, hanki uusi kappale
ottamalla yhteyttä huoltoliikkeeseen. (maksullinen)
v
vi
Kohta 1
TÄRKEÄÄ! LUE TÄMÄ ENSIN
Varoitusmerkinnät
Laitteen ohessa ilmoitettuihin paikkoihin on kiinnitetty turvallisuuteen liittyviä merkintöjä. Estä palovamman ja
sähköiskun tapaiset tapaturmat paperitukosten selvittämisen tai väriaineen lisäämisen yhteydessä
huomioimalla kyseiset varoitukset.
Merkintä2
Merkintä3
Osa kuumenee voimakkaasti.
Palovamman vaara - älä koske.
Suurjännite. Sähköiskun vaara
- älä koske.
Merkintä1
Suurjännite. Sähköiskun
vaara - älä koske.
Merkintä4
Merkintä5
Merkityt osat kuumenevat voimakkaasti.
Palovamman vaara - älä koske.
Yläosa kuumenee voimakkaasti.
Palovamman vaara - älä koske.
Huomautus Älä poista merkintöjä.
1-1
VAROTOIMENPITEET ASENNUKSEN
YHTEYDESSÄ
Ympäristö
HUOMIO
Vältä kopiokoneen asettamista epävakaalle
tai viettävälle alustalle. Väärä sijoittaminen
saattaa aiheuttaa kopiokoneen putoamisen
tai kaatumisen. Tässä tilanteessa on
olemassa henkilövahingon tai koneen
vaurioitumisen vaara. ....................................
Vältä koneen sijoittamista kosteaan,
pölyiseen tai likaiseen paikkaan.
Vältä tulipalon tai sähköiskun vaara
puhdistamalla virtapistokkeeseen kertynyt
pöly tai lika. ....................................................
Vältä tulipalon vaara sijoittamalla laite
etäälle lämpöpattereista,
lämmitysvastuksista ja muista
lämmönlähteistä tai syttyvistä kohteista. ....
Varmista kopiokoneen riittävä jäähdytys ja
helpota osien vaihtoa sekä
huoltotoimenpiteitä sijoittamalla laite
oheisen kuvan mukaisesti. Varmista
jäähdytysilman esteetön pääsy laitteeseen
jättämällä koneen, erityisesti sen vasemman
ja oikean sivupaneelin ympärille riittävästi
tilaa..................................................................
Laitteen siirtely herkällä lattialla saattaa
vahingoittaa lattian pinnoitetta.
Kopioinnin aikana vapautuu jonkin verran otsonia,
mutta määrästä ei aiheudu terveyshaittoja.
Mikäli laitetta kuitenkin käytetään pitkiä aikoja
huonosti ilmastoidussa huoneessa ja todella suurten
kopiomäärien tapauksessa otsonin haju saattaa
käydä epämiellyttäväksi. Pidä kopiointiympäristö
miellyttävänä huolehtimalla riittävästä
ilmanvaihdosta.
Virtalähde/kopiokoneen
maadoittaminen
VAROITUS
ÄLÄ kytke kopiokonetta muulla kuin
ilmoitetulla jännitteellä toimivaan
virtalähteeseen. Vältä muiden laitteiden
kytkemistä samaan pistorasiaan.
Tämäntyyppiset tilanteet aiheuttavat
tulipalon tai sähköiskun vaaran. ..................
Kytke virtajohto tukevasti pistorasiaan.
Metalliesineiden joutuminen kosketuksiin
pistokkeen piikkien kanssa saattaa
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. ..............
Vältä oikosulun sattuessa tulipalon tai
sähköiskun vaara kytkemällä kopiokone
aina maadoitettuun virtalähteeseen.
Mikäli maadoitusta ei ole saatavilla, ota
yhteyttä huoltoedustajaan. ............................
Muut varotoimet
Kytke virtajohto kopiokonetta lähimpänä olevaan
pistorasiaan.
* Huomioi lisätilan tarve arkinsyöttölaitteen asentamisen
yhteydessä.
Muut varotoimet
Epäasianmukainen ympäristö voi haitata ja
heikentää kopiokoneen turvallista toimintaa ja
suorituskykyä. Sijoita kopiokone ilmastoituun
huoneeseen (suositeltava huoneenlämpötila:
noin 23º C, ilmankosteus: noin 50%) ja huomioi
sijoituspaikan valinnassa seuraavat seikat.
• Älä aseta laitetta ikkunoiden läheisyyteen tai alttiiksi suoralle
auringonvalolle.
• Suojaa laite tärinältä.
• Suojaa laite voimakkailta lämpötilanvaihteluilta.
• Suojaa laite kuumalta ja kylmältä ilmalta.
• Vältä huonosti ilmastoituja tiloja.
1-2
Verkkojohto toimii pääkatkaisimena. Varmista, että
pistorasia on sijoitettu laitteen lähelle ja että siihen
pääsee helposti käsiksi.
Muovisten suojapussien käsittely
VAROITUS
Pidä kopiokoneen muoviset suojapussit pois
lasten ulottuvilta. Muovi saattaa tukkia
lasten hengitystiet ja aiheuttaa
tukehtumisen..................................................
VAROTOIMET KÄYTÖN YHTEYDESSÄ
Kopiokoneen käyttöön liittyvät
varotoimenpiteet
VAROITUS
ÄLÄ sijoita metalliesineitä tai vettä
sisältäviä astioita (mm. kukkamaljakoita,
kukkaruukkuja tai kuppeja) kopiokoneen
päälle tai läheisyyteen. Jos ne putoavat
laitteen sisään, ne saattavat aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun vaaran....................
ÄLÄ poista mitään osaa kopiokoneen
kotelosta. Laitteen sisällä olevien
suurjännitteisten osien paljastuminen
aiheuttaa sähköiskun vaaran. .......................
ÄLÄ vahingoita, riko tai yritä korjata
rikkoontunutta verkkojohtoa. ÄLÄ sijoita
painavia esineitä verkkojohdon päälle.
Älä myöskään vedä johdosta, taivuta sitä
tarpeettomasti tai muuten vahingoita sitä.
Tämäntyyppiset tilanteet aiheuttavat
tulipalon tai sähköiskun vaaran....................
ÄLÄ MILLOINKAAN yritä korjata tai
purkaa kopiokonetta tai sen osia.
Tämänkaltaisiin toimenpiteisiin liittyy
tulipalon, sähköiskun tai laserosien
vahingoittumisen vaara. Lasersäde voi
silmiin osuessaan aiheuttaa sokeutumisen
vaaran. ............................................................
Kopiokoneen ylikuumeneminen, savun
nouseminen, oudon hajun esiintyminen tai
jokin muu epänormaali tilanne merkitsee
tulipalon tai sähköiskun vaaraa. SAMMUTA
laite virtakytkimestä ({) välittömästi,
IRROTA VERKKOJOHTO
seinäpistokkeesta ja ota yhteyttä huollon
edustajaan.......................................................
Jos jotain vahingollista (paperiliittimiä,
vettä, muita nesteitä jne.) joutuu
kopiokoneen sisään, SAMMUTA laite
virtakytkimestä ({) välittömästi. Ehkäise
tulipalon tai sähköiskun vaara tämän
jälkeen IRROTTAMALLA VIRTAJOHTO
pistorasiasta. Ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen. ...........................................
ÄLÄ irrota tai kytke verkkojohtoa märillä
käsillä, koska tähän liittyy sähköiskun
vaara. ..............................................................
Koneen huollon tai sisäisten osien
korjauksen tapauksessa ota AINA yhteyttä
huoltoedustajaan. ..........................................
HUOMIO
ÄLÄ irrota verkkojohtoa pistorasiasta
vetämällä johdosta. Verkkojohdon
vetäminen saattaa vahingoittaa johtimia ja
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.
(Tartu AINA virtakoskettimeen, kun vedät
johdon irti pistorasiasta.)...............................
Kopiokoneen siirtämisen yhteydessä irrota
virtakosketin AINA pistorasiasta.
Verkkojohdon vahingoittumiseen liittyy
tulipalon tai sähköiskun vaara. ....................
Jos kopiokone on jonkin aikaa käyttämättä
(esim. yön yli), SAMMUTA laite
virtakytkimestä ({).
Mikäli kopiokonetta ei käytetä pitkään
aikaan (esim. loman aikana), irrota
virtakosketin pistorasiasta
turvallisuussyistä siksi ajaksi, kun laite ei
ole käytössä. ...................................................
Nosta tai siirrä kopiokonetta
TARTTUMALLA vain asianmukaisista
kohdista. ........................................................
IRROTA verkkojohto aina turvallisuussyistä
pistorasiasta puhdistustoimenpiteiden
ajaksi. .............................................................
Pölyn kerääntyminen kopiokoneen sisään
aiheuttaa tulipalovaaran tai muun
vaaratilanteen. Tästä syystä on laitteen
sisäosien puhdistusta koskevissa
kysymyksissä suositeltavaa ottaa yhteyttä
huoltoliikkeeseen. Sisäosien puhdistaminen
on erityisen tärkeää, mikäli laitteen
tiedetään altistuvan korkealle
ilmankosteudelle. Selvitä kopiokoneen
sisäosien puhdistukseen liittyvät
kustannuskysymykset ottamalla yhteyttä
huoltoliikkeeseen. ..........................................
ÄLÄ jätä arkinsyöttölaitetta auki.
Henkilövahinkojen vaara...............................
Muut varotoimet
ÄLÄ sijoita kopiokoneen päälle raskaita esineitä tai
muutoin vahingoita kopiokonetta.
ÄLÄ avaa etukantta, sammuta virtaa tai vedä
verkkojohtoa irti kopioinnin aikana.
Kopiokoneen nostamiseen tai siirtämiseen liittyvissä
kysymyksissä ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Älä koske laitteen sähköisiin osiin, kuten liittimiin
tai painettuihin piirikortteihin. Staattinen
sähkövaraus saattaa vahingoittaa niitä.
1-3
ÄLÄ yritä suorittaa mitään toimenpiteitä, joita ei ole
kuvattu tässä käsikirjassa.
HUOMIO Ohjauslaitteiden käyttö, säädöt tai muiden
kuin tässä käsikirjassa kuvattujen toimenpiteiden
suorittaminen saattaa aiheuttaa altistumisen
säteilylle.
Älä katso suoraan skannauslampun valoon.
Tämä saattaa ärsyttää silmiä.
Huomioitavaa kulutustarvikkeiden
käsittelyssä
HUOMIO
ÄLÄ yritä hävittää mustesäiliöitä tai
musteen keräilysäiliötä polttamalla. Kipinät
saattaa aiheuttaa palovammoja. ...................
Säilytä mustesäiliöt ja musteen keräilysäiliö
lasten ulottumattomissa. ..............................
Jos värijauhetta pääsee ulos muste- tai
keräilysäiliöstä, älä hengitä tai niele sitä ja
vältä sen joutumista silmiin ja iholle. ..........
• Jos värijauhetta pääsee hengitysteihin, siirry raikkaaseen
ilmaan ja kurlaa perusteellisesti runsaalla vedellä. Yskimisen
ilmetessä ota yhteyttä lääkäriin.
• Jos värijauhetta pääsee nieluun, huuhtele suu vedellä ja
laimenna vatsan sisältöä juomalla kupillinen tai kaksi vettä.
Ota tarpeen mukaan yhteyttä lääkäriin.
• Jos värijauhetta pääsee silmiin, huuhtele ne perusteellisesti
vedellä. Jos silmien ärsytys ei laske, ota yhteyttä lääkäriin.
• Jos väriainetta pääsee iholle, pese se pois saippualla ja vedellä.
ÄLÄ yritä avata väkisin tai hävittää
värijauhesäiliöitä tai värijauheen
keräilysäiliötä polttamalla. ...........................
Muut varotoimet
Hävitä värijauhesäiliöt ja värijauheen keräilysäiliöt
AINA voimassa olevien lakien ja määräysten
mukaisesti.
Säilytä kulutustarvikkeet viileässä ja valolta
suojatussa paikassa.
Jos kopiokoneen käyttöön tulee pitkä tauko, poista
kaikki paperi lokeroista ja ohisyöttöalustalta ja sulje
laite alkuperäispakkaukseensa.
1-4
Laserturvallisuus
Lasersäteily saattaa vahingoittaa ihmiskehoa. Tästä syystä laitteen sisällä emittoituva lasersäteily on
suljettu hermeettisesti suojakotelon sekä ulkokuoren sisään. Laitteen normaalin käytön yhteydessä
käyttäjä ei voi altistua koneesta peräisin oleville säteilyvuodoille.
Tämä laite on luokiteltu IEC 60825:n mukaan 1-luokan lasertuotteeksi.
HUOMIO
Tämän käyttöohjekäsikirjan ohjeista poikkeava laitteen käyttö saattaa aiheuttaa altistumisen
haitalliselle säteilylle.
Tämä merkki on kiinnitetty laitteen sisäpuolelle laserskanneriyksikköön alueelle, johon käyttäjä ei
pääse käsiksi.
Oheinen merkki on kiinnitetty koneen oikealle puolelle.
1-5
CAUTION!
The power plug is the main disconnect device! Other switches on the equipment are only functional
switches and are not suitable for disconnecting the equipment from the power source.
VORSICHT!
Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerat sind nur
Funktionsschalter und konnen nicht verwendet werden, um den Stromflus im Gerat zu unterbrechen.
HUOMIO
Virtakosketin on laitteen pääkatkaisin. Laitteen muut kytkimet ovat ainoastaan toimintokytkimiä,
joiden avulla laitetta ei voi eristää virtalähteestä.
1-6
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
KOSKIEN DIREKTIIVEJÄ
89/336/EY, 73/23/EY ja 93/68/EY
Vakuutamme täten, että laite, jota
tämä vakuutus koskee, täyttää seuraavien normien ja standardien vaatimukset.
Limits and methods of measurement for immunity
characteristics of information technology equipment
EN55024
Limits and methods of measurement for radio interference
characteristics of information technology equipment
EN55022 Class B
Limits for harmonic currents emissions
for equipment input current 16A per phase
EN61000-3-2
Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage
supply systems for equipment with rated current 16A
EN61000-3-3
Safety of information technology equipment,
including electrical equipment
EN60950
Radiation Safety of laser products, equipment classification,
requirements and user’s guide
EN60825-1
1-7
Kohta 1 TÄRKEÄÄ! LUE TÄMÄ ENSIN
1-8
Kohta 2
OSIEN NIMITYKSET
Runko
(1)
(2)
(3)
(8)
(9)
(10)
(7)
(6)
(5)
(4)
(1) Asiakirjakansi
Avaa, aseta kopioitava alkuperäinen lasitasolle ja sulje.
(2) Kopioiden tulostustaso
Valmiit kopiot päätyvät tänne. Tasolle mahtuu 250 (80 g/m2)
normaalia paperiarkkia.
(3) Ohjauspaneeli
Sisältää kopiokoneen näppäimet ja merkkivalot.
(4) Lokero
Tilavuus 300 arkkia (80 g/m2) normaalia kopiopaperia.
(5) Paperin leveysohjaimet
Säädä ohjaimet paperin leveyden mukaan.
(6) Paperin pysäytin
Säädä ohjaimet paperin pituuden mukaan.
(7) Vasemman kannen kahva
Avaa vasen kansi nostamalla kahva ylös.
(8) Ohisyöttöalusta
Lisää paperi tälle, kun kopioit pienikokoiselle paperille tai
erikoispaperille.
(9) Ohisyöttöalustan jatke
Vedä alustan jatke ulos, kun ohisyöttöalustalle lisätyn
paperin koko on yli A4R (8 1/2" × 11").
(10) Ohjaimet
Säädä nämä ohisyöttöalustalle lisätyn paperin leveyden
mukaan.
2-1
Kohta 2 OSIEN NIMITYKSET
(19)
(11)
(20)
(12)
(15)
(16)
(14) (17)
(13)
(18)
(20)
(11) Kopiointitaso
Aseta alkuperäiskappale tälle. Aseta kopioitava puoli
alaspäin ja kohdista alkuperäinen siten, että se on kiinni
kopiointitason vasemmassa takakulmassa.
(12) Alkuperäiskappaleen koon ilmaisin
Kohdista alkuperäinen asettamalla alkuperäiskappale
tarkasti tämän mukaan.
(13) Vasen kansi
Avaa kansi paperitukoksen sattuessa.
(14) Värijauheen keräyssäiliö
(15) Värijauhesäiliön vapautusvipu
Vaihda värijauhesäiliö tämän avulla.
(16) Värijauhesäiliö
(17) Puhdistusakseli
Vedä ulos ja työnnä takaisin sisään värijauhesäiliön
vaihtamisen jälkeen tai kun kopiossa näkyy tahroja.
(18) Etukansi
Puhdista tai vaihda värijauhekasetti tai värijauheen
keräilysäiliö avaamalla tämä.
(19) Virtakytkin
Kytke virta PÄÄLLE (|) ennen kopiointia.
(20) Kuljetuskahvat
Tartu kopiokoneen vasemmalla ja oikealla sivulla oleviin
neljään koloon liikuttaessasi konetta.
2-2
Kohta 2 OSIEN NIMITYKSET
Ohjauspaneeli
Tuumamitat
(27)
(35) (31)(30)
(23)
(26)
(22)
(25)
(21) (20)
(24)
(17)
(19) (18)
(16)
(15)(13) (14)
(7)
(6)
(5)
(3)
(34)
(2)
(33)
(1)
(32) (29) (28)
(12)
(11)
(10)
(1) [Start]-näppäin (merkkivalo)
Aloita kopioiminen painamalla tätä. Kun painat näppäintä
sen värin muututtua vihreäksi, kopioiminen alkaa
välittömästi.
(2) [Stop/Clear]-näppäin
Keskeyttää tai lopettaa kopioimisen. Näytä laskurin
kokonaismäärä pitämällä näppäin alhaalla 3 sekuntia.
(3) [Reset]-näppäin
Nollaa kaikki toiminnot ja palauta laitteen
alkuperäisasetukset painamalla tätä näppäintä.
(Katso Sivu 2-4 "Tietoja oletusasetustilasta (tila, jossa
laite on käynnistämistä seuraavan lämpenemisen tai
[Reset]-näppäimen painamisen jälkeen)".)
(4) Numeronäppäimistö
Anna tehtävien kopioiden määrä tai muut numerotiedot
näiden avulla.
(5) [Energy Saver] -näppäin (merkkivalo)
Siirrä laite virransäästötilaan painamalla tätä. Virransäästön
merkkivalo palaa, kun laite on virransäästötilassa tai
sammutettuna (OFF). Laite käynnistyy painamalla
näppäintä kerran.
(6) [Interrupt]-näppäin (merkkivalo)
Voit suorittaa kiireellisen kopiointityön painamalla tätä
näppäintä. Keskeytyksen merkkivalo syttyy. (Katso sivu 4-6.)
(7) [Management]-näppäin
Kun laite on käyttäjäryhmien hallintatilassa, paina tätä
näppäintä kopioimisen päätteeksi. Näyttöön avautuu
ryhmätunnuksen syöttöikkuna.
(8) [Auto Exposure] -näppäin
Siirrä laite automaattivalotustilaan painamalla tätä.
Käynnistyvä toiminto määrittää alkuperäiskappaleen
kopioinnin kannalta oikean valotuksen. (Katso sivu 4-2.)
(9) Valotuksensäätönäppäin / Valotuksen näyttö
Säädä valotusta painamalla tätä. Valotuksen näyttö ilmoittaa
kopioinnin nykyisen valotustason. (Katso sivu 4-2.) Palauta
laitteen alkuperäisasetukset pitämällä näppäin alhaalla 3
sekuntia.
(10) [Eco-copy]-näppäin
Vähennä kopioinnissa käytettävän värijauheen määrää
painamalla tätä.
(11) Kuvanlaadun valintanäppäin
Valitse kopion laatu kopiotavan alkuperäiskappaleen laadun
mukaan painamalla tätä. (Katso sivu 4-2.)
(9)
(8)
(4)
(12) [Program]-näppäin
Käytä kopiointiin tallennettua ohjelmaa painamalla tätä.
Merkkivalo syttyy ohjelmatilan merkiksi.
(13) Kopioiden määrä / Zoomauksen näyttö
Näyttää kopioiden määrän. %-merkki palaa zoomaussuhteen
näyttämisen merkiksi.
(14) Zoom (+) -näppäin
Lisää kopion suurennossuhdetta painamalla tätä.
Alkuperäisasetustilassa yksittäisen asetukset valitaan tämän
avulla.
(15) Zoom (–) -näppäin
Pienennä kopion suurennossuhdetta painamalla tätä.
Alkuperäisasetustilassa yksittäisen asetukset valitaan tämän
avulla.
(16) [Recall%/Enter]-näppäin
Tämän näppäimen painaminen kopioiden määrän näkyessä
tuo näyttöön zoomausprosentin. Alkuperäisasetustilassa
näppäimen painaminen vahvistaa valitut asetukset.
(17) Zoomauksen valintanäppäin
Painamalla tätä voit vaihtaa zoomaustilaksi 1:1 (100%) tai
ottaa käyttöön automaattisen koon valinnan. (Katso sivu 4-4.)
(18) [Paper Select] -näppäin
Valitse paperikoko painamalla tätä. Paperin koko voidaan
valita vaihtamalla lokeroa (paperinsyöttötasoa).
Valittuna oleva paperikoko näkyy valaistuna.
(Katso sivu 4-1.) Tämän näppäimen pitäminen alhaalla
3 sekunnin ajan näyttää lokerolle oletusasetustilassa
määritetyn paperikoon. (Katso sivu 3-3.)
(19) Paperinsyötön merkkivalo
Merkkivalo palaa punaisena, kun lokeron
(paperinsyöttötason) paperi loppuu.
(20) Paperinsyöttötason merkkivalo
Valittuna olevan paperinsyöttölokeron (syöttötaso)
merkkivalo palaa vihreänä.
(21) Paperin syöttöhäiriön merkkivalo
Paperin syöttöhäiriön sattuessa tukoksen paikka näkyy
punaisena. (Katso sivu 7-3.)
(22) Ohisyöttöalustan merkkivalo
Merkkivalo palaa vihreänä ohisyöttöalustan valinnan
merkiksi.
(23) [Original Size Select] -näppäin
Valitse alkuperäiskappaleen koko painamalla tätä.
2-3
Kohta 2 OSIEN NIMITYKSET
SI-mitat
(27)
(35) (31)(30)
(23)
(26)
(22)
(25)
(21) (20)
(24)
(17)
(19) (18)
(16)
(15)(13) (14)
(7)
(6)
(5)
(3)
(34)
(2)
(33)
(1)
(32) (29) (28)
(12)
(11)
(10)
(24) Keräyssäiliön tyhjentämisen merkkivalo
Palaa punaisena, kun värijauheen keräyssäiliö on täynnä.
(25) Add Toner -merkkivalo
Vilkkuu punaisena värijauheen käydessä vähiin. Valo palaa
tasaisesti, kun kopiointia ei voida enää jatkaa.
(26) Memory Overflow -merkkivalo
Vilkkuu punaisena, kun käytettävissä oleva muistitila loppuu
asiakirjojen skannaamisen aikana.
(27) Huollon merkkivalo
Vilkkuu punaisena huoltotarkastuksen tullessa
ajankohtaiseksi. Palaa lisäksi punaisena, kun
huoltotarkastuksen ajankohta on käsillä.
(28) [Auto Selection] -näppäin
Paina tätä, kun kopioitavien alkuperäisten koko vaihtelee.
Mixed Original Sizes -merkkivalo syttyy. Toiminto on
käytettävissä, kun valinnainen arkinsyöttölaite on
asennettuna.
(29) Yhdistelykopiointi-näppäin
Paina tätä, kun haluat tehdä yhden kopion useasta
alkuperäisestä ('2 in 1' tai '4 in 1'). Näppäimen pitäminen
alhaalla 3 sekuntia tuo näyttöön oletusasetustilan
yhdistelykopiointikomennon.
(30) Kaksipuolinen kopiointinäppäin
Paina tätä, kun haluat tehdä kaksipuolisesta alkuperäisestä
vastaavan tyyppisen kaksipuolisen kopion. (Katso sivu 5-1.)
Näppäimen pitäminen alhaalla 3 sekuntia tuo näyttöön
oletusasetustilan kaksipuolisen kopiointikomennon.
(Katso sivu 5-4.)
(31) Split Copy -näppäin
Paina tätä, kun haluat tehdä alkuperäistä vastaavia
osakopioita.
(32) [Sort]-näppäin
Paina tätä, kun haluat lajitella kopiot. (Katso sivu 5-5.)
(33) Border Erase -näppäin
Paina tätä, kun haluat tehdä alkuperäisiä vastaavia kopioita,
joiden reunat halutaan häivyttää. Näppäimen pitäminen
alhaalla 3 sekuntia tuo näyttöön oletusasetustilan
rajanleveystoiminnon.
(34) [Margin]-näppäin
Tämän painaminen luo reunuksen siirtämällä kuvaa.
Näppäimen pitäminen alhaalla 3 sekuntia tuo näyttöön
oletusasetustilan reunuksenleveystoiminnon.
(35) Paperityypin valintanäppäin
Valitse asianmukainen paperityyppi kopioitaessa mm.
paksua tai ohutta paperia.
2-4
(9)
(8)
(4)
Tietoja oletusasetustilasta (tila, jossa laite on
käynnistämistä seuraavan lämpenemisen tai
[Reset]-näppäimen painamisen jälkeen)
Kopiokone on valmistajalta lähtiessään määritetty käyttämään
automaattisesti suurennussuhdetta 1:1 alkuperäisen kokoa
vastaavalle paperille [Auto Paper Select] -tilassa siten, että
kopiomäärä on 1 ja kuvan laatuasetuksena on [Text & Photos].
Huomautukset
• Oletusasetustilaa voidaan muuttaa
Oletusasetukset-kohdassa.
• Jos käytettävissä on valinnainen paperilokero,
oletusasetustilassa valittuna olevaa lokeroa voidaan
vaihtaa. (Katso Sivu 6-15 "Valittu lokero".)
• Oletusasetustilassa valittuna olevaa kuvanlaatutilaa
voidaan vaihtaa. (Katso Sivu 6-7 "Alkuperäiskuvan
laatu".)
• Kopioinnin valotuksensäädön oletusasetus voidaan
vaihtaa automaattivalotustilaksi [Auto Exposure
Mode]. (Katso Sivu 6-8 "Tummuudensäätötila".)
Tietoja automaattisesta tyhjennystoiminnosta
Kun asetettu sekuntimäärä (10 - 270 sekuntia) on kulunut
kopioinnin päättymisestä, kopiokone siirtyy automaattisesti
tyhjennystilaan, jossa se oli käynnistämistä seuranneen
lämpenemisvaiheen jälkeen. Kopioiden valotustila ja kuvan
laatuasetus eivät kuitenkaan palaudu alkuperäisasetuksiinsa.
Kopiointia voidaan jatkaa samoilla asetuksilla (mm. kopiotila,
kopioiden määrä ja kopion valottaminen), jos automaattinen
tyhjennystoiminto ei ole käytössä.
Huomautus
Katso automaattisen tyhjennystoiminnon
käynnistymisviiveen muuttamista koskevat tiedot
kohdasta Sivu 6-26 "Automaattinen tyhjennysviive"
Automaattisen tyhjennystoiminnon poistaminen
käytöstä Sivu 6-24 "Automaattinen tyhjennysasetus".
Mukautetut koot
Ne paperin ja alkuperäisten koot, jotka eivät näy ohjauspaneelissa,
voidaan tallentaa mukautettuina kokoina. (Katso sivu 3-6.)
Kohta 2 OSIEN NIMITYKSET
Tietoja automaattisesta paperinsyöttölokeron
vaihtotoiminnosta
Tilanteessa, jossa paperi loppuu syöttölokerosta kopioinnin aikana
ja laitteessa on useita samaa paperikokoa sisältäviä lokeroita,
paperin syöttö jatkuu automaattisesti toisesta lokerosta.
Huomautukset
• Toiminto edellyttää, että laitteeseen on asennettu
valinnainen paperinsyöttölokero.
• Automaattinen lokeronvaihtotoiminto voidaan
haluttaessa poistaa käytöstä. (Katso Sivu 6-15
"Automaattinen lokeronvaihto".)
• Paperi on asetettava samaan suuntaan.
2-5
Kohta 2 OSIEN NIMITYKSET
2-6
Kohta 3
VALMISTELUT
Paperin lisääminen
Kopiokoneen paperi lisätään syöttölokeroon tai ohisyöttöalustalle.
Paperin lisäämiseen liittyvä
huomautus
Ilmasta paperipino muutamaan otteeseen, kun olet ottanut sen
pakkauksestaan ja ennen paperin lisäämistä syöttölokeroon tai
ohisyöttöalustalle.
TÄRKEÄÄ
Erikoispaperityypit
Lokeroon tai ohisyöttöalustalle lisättävän paperin
kokoasetukset ovat määritettävissä. (Katso Sivu 3-5
"Ohisyöttöalustan paperikoon määrittäminen" ja
Sivu 3-6 "Mukautettujen kokojen määrittäminen".)
Aseta paperi lokeroon kääntämättä pinoa eli siten, että
pakkauksessa ollut yläpuoli pysyy yläpuolena.
Paperin lisääminen lokeroon
Lokeroon voidaan lisätä tavallista paperia, kierrätyspaperia ja
värillistä paperia. Lokeroon mahtuu 300 arkkia tavallista paperia
(80 g/m2) tai 100 arkkia paksua paperia (90 - 105 g/m2).
Käytettävissä olevat koot: 11" A3 - A5R, Folio, × 17" - 5 1/2" × 8 1/2",
Oficio II.
TÄRKEÄÄ
TÄRKEÄÄ
• Jos käytät paperia, joka on jo kulkenut kopiokoneen
lävitse, tarkista, että niitit ja paperiliittimet on
poistettu. Tulostaminen paperille, jossa on
kiinnittimiä, heikentää kuvien laatua tai aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
• Suorista rypyt ja poimut ennen paperin lisäämistä
lokeroon. Paperin rypistymien ja poimujen oikomisen
laiminlyöminen saattaa aiheuttaa paperitukoksia.
• Paperin poistaminen pakkauksestaan ja jättäminen
joko kuumaan tai hyvin kosteaan ilmanalaan saattaa
aiheuttaa ympäristön kosteudesta johtuviin
häiriöihin. Kun olet lisännyt paperia lokeroihin,
säilytä jäljelle jäänyt paperi suljettuna
paperinsäilytyspussissa. Lisäksi jos kopiokone jää
käytöstä pitkähköksi aikaa, poista paperi
syöttölokeroista ja aseta se paperinsäilytyspussiin,
joka suojaa sitä kosteudelta.
• Kun lisäät paperia ensimmäisen kerran tai kun
vaihdat käytettävän paperin kokoa, muuta kyseisen
lokeron paperikoon asetus ohjauspaneelista.
(Katso Sivu 3-3 "Lokeron koon tunnistaminen".)
Kyseinen asetus voidaan määrittää myös
oletusasetustilassa. (Katso Sivu 6-17 "Lokeron
paperin koko (lokerot 1 - 4)".)
[Tuumamitat]
• Määritä koko, kun käytettävän paperin koko on
Oficio II, A3 - A5R (Katso Sivu 3-6 "Mukautettujen
kokojen määrittäminen".) Kyseinen asetus voidaan
määrittää myös oletusasetustilassa. (Katso Sivu 6-18
"Mukautettu koko (1 - 2)".)
[SI-mitat]
• Määritä koko, kun käytettävän paperin koko on
Oficio II, 11" × 17" - 5 1/2" × 8 1/2". (Katso Sivu 3-6
"Mukautettujen kokojen määrittäminen".)
Kyseinen asetus voidaan määrittää myös
oletusasetustilassa. (Katso Sivu 6-18 "Mukautettu
koko (1 - 2)".)
3-1
Kohta 3 VALMISTELUT
1
Avaa lokero vetämällä se kokonaan ulos kopiokoneesta.
TÄRKEÄÄ
Käytettäessä 11" × 17" -koon paperia siirrä
pituudensäätöliuska oikealle ja paina se alas alla
olevassa kuvassa esitetyllä tavalla.
Huomautus
Älä avaa useita lokeroita samanaikaisesti.
2
3
4
Työnnä lokeron pohjalevyä alaspäin ja lukitse se
paikoilleen.
5
Aseta paperin yläosa suoraan.
TÄRKEÄÄ
Tartu leveydensäätöliuskaan ja säädä leveysohjain paperin
koon mukaan.
Paperikoot on merkitty lokeroon.
Tartu pituudensäätöliuskaan ja säädä pituusohjain
paperin koon mukaan.
Paperikoot on merkitty lokeroon.
• Älä taivuta tai rypytä paperia, kun asetat sitä
lokeroon. Rypistyneet arkit voivat aiheuttaa
paperitukoksia.
• Lisättävän paperin enimmäismäärä on merkitty (1)
leveysohjaimeen. Varmista, että lisättävän paperin
määrä ei ylitä merkittyä ylärajaa.
• Kun lisäät paperia lokeroon, katso, että
alkuperäispakkauksessa paperin yläpuolena ollut
puoli säilyy yläpuolena.
• Säädä paperin leveys- ja pituusohjaimet aina
käytettävän paperin koon mukaan ennen paperin
lisäämistä. Muussa tapauksessa paperi voi joutua
vinoon tai aiheuttaa tukoksia.
• Varmista, että pituus- ja leveysohjaimet tulevat
tiiviisti kiinni paperiin. Jos paperin ohjaimen ja
paperin väliin jää rako, säädä pituus- ja
leveysohjaimet tiiviisti paperia vasten. Mikäli
ohjaimet eivät ole tiiviisti paperia vasten, paperin
valintanäytöllä saattaa näkyä muu kuin lokeroon
lisättyä paperia vastaava koko.
• Jos paperi on rypistynyt kosteudesta, aseta se siten,
että rypistynyt puoli on pituusohjainta vasten.
(1)
3-2
Kohta 3 VALMISTELUT
2
Huomautus
Kun lisäät paperia lokeroon, aseta se siten, että
kopioitava puoli tulee ylöspäin.
6
Näytä 1. lokeron paperin koko F17 painamalla joko
Zoom (+)- tai Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
Liitä pakkauksen paperityypin ilmoittava lipuke lokeron
etulevyyn siten, että lokeroon lisätyn paperin tyyppi on
selvästi nähtävissä.
Huomautus
Määritä valinnaisten lokeroiden (2 - 4) paperikokotiedot
valitsemalla F18 (2. lokeron paperin koko), F19 (3.
lokeron paperin koko) ja F20 (4. lokeron paperin koko).
7
Työnnä lokero varovasti sisään.
3
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
Huomautus
Mikäli kopiokonetta ei käytetä pitkään aikaan, poista
paperi lokerosta tai syöttölaitteesta, laita se
säilytyspussiin ja suojaa kosteudelta sulkemalla pussi.
4
SI-mitat
Valitse lokeron koko painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä. Lokeroiden koot on lueteltu oheisessa
taulukossa.
Tuumamitat
SI-mitat
Lokeron koon tunnistaminen
Määritä lokeron paperikoko ohjauspaneelista lokeroon lisätyn
paperin koon mukaan. Laite on tehtaalta lähettämisen yhteydessä
määritetty tunnistamaan automaattisesti joko tuumamittoja
käyttävät tai senttimetreissä ilmoitettavat (A⋅B-sarakkeet)
SI-mittajärjestelmän paperikoot.
1
Pidä [Paper Select] -näppäin alhaalla 3 sekunnin ajan.
Oletusasetustila avautuu näyttöön.
Tuumamitat
SI-mitat
Näyttö
Lokeron koko
(AtI)
Automaattinen tunnistaminen
tuumina
(AtC)
Automaattinen tunnistaminen
senttimetreinä (A⋅B -sarakkeet)
(o2r)
Oficio II
3-3
Kohta 3 VALMISTELUT
5
Näyttö vilkkuu ja kopioiminen alkaa.
Tuumamitat
1
Avaa ohisyöttöalusta.
SI-mitat
Huomautus
Jos käytät paperikokoa, joka on suurempi kuin
8 1/2" × 11"/A4R, tue käytettävä paperi vetämällä
ohisyöttöalustan jatke ulos.
Paperin lisääminen ohisyöttöalustalle
Tavallisen paperin ja kierrätyspaperin lisäksi alustalle voidaan
lisätä myös erikoispaperia (45 - 160 g/m2).
Alustalle voidaan lisätä 50 arkkia tavallista (80 g/m2) paperia
(25 arkkia paperia, jonka tyyppi on 11" × 17", 8 1/2" × 14" tai A3, B4,
Oficio II, Folio). Käytettävissä olevat paperikoot: 11" × 17" 5 1/2" × 8 1/2", A3 - B6R, A6R, Oficio II, Postcard ja Folio.
Käytä aina ohisyöttöalustaa, kun kopioit erikoispaperille.
Huomautus
Lisättävissä olevat erikoispaperit ja näiden vastaavat
määrät on lueteltu ohessa.
Värillinen paperi: 50 arkkia
Postikortit: 15 arkkia
Ohut paperi/paksu paperi (45 - 160 g/m2): 50 arkkia 5 arkkia (määrä vaihtelee paperin koon ja paksuuden
mukaan)
TÄRKEÄÄ
• Määritä paperin koko ja tyyppi
paperinsyöttöasetuksen mukaan. (Katso Sivu 3-5
"Ohisyöttöalustan paperikoon määrittäminen".)
Tämä asetus voidaan määrittää myös
oletusasetustilassa. (Sivu 6-18 "Ohisyöttöalustan
paperikoko")
• Kun käytät muuta kuin standardipaperikokoa,
määritä kyseinen paperikoko mukautetuksi (1, 2).
(Katso Sivu 3-6 "Mukautettujen kokojen
määrittäminen".) Kyseinen asetus voidaan
määrittää myös oletusasetustilassa. (Sivu 6-18
"Mukautettu koko (1 - 2)")
• Määritä paperin tyyppi, kun lisäät paksua paperia
(90 - 160 g/m2) tai ohutta paperia (45 - 63 g/m2).
(Katso Sivu 3-7 "Erikoispaperityyppien
valitseminen".)
• Kun postikortin kooksi on mukautetun koon
määrittämisen yhteydessä valittu joko Custom 1 tai 2,
Custom 1 tai 2 -valinta [Paper Select] -näppäimen
avulla sytyttää Thick Paper -näytön. (Katso Sivu 3-6
"Mukautettujen kokojen määrittäminen".)
3-4
2
Säädä ohjaimet käytettävän paperin leveyden mukaan.
Kohta 3 VALMISTELUT
3
Työnnä paperia ohjainten avulla, kunnes se pysähtyy.
3
Valitse paperin koko painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä. Paperien koot on lueteltu oheisessa
taulukossa.
Tuumamitat
SI-mitat
TÄRKEÄÄ
Suorista postikortit ja muut käyristyneet paksut
paperityypit aina ennen niiden käyttämistä.
Toisinaan voi syntyä tilanne, jossa paperin laatu estäää
sen syöttämisen laitteeseen.
Näyttö: Paperikoot
Tuumamitat
TÄRKEÄÄ
• Kun lisäät paperia alustalle, katso, että
alkuperäispakkauksessa paperin yläpuolena ollut
puoli tulee alas. Jos paperin etureuna on taittunut
taakse, suorista se ennen alustalle lisäämistä.
• Varmista, että paperissa ei ole ryppyjä tai poimuja.
Rypistyneet arkit voivat aiheuttaa paperitukoksia.
SI-mitat
(UnI): Yleiskoko
(UnI): Yleiskoko
(Ldr): Ledger (vaaka)
(A3r): A3 (vaaka)
(LGr): Legal (vaaka)
(A4r): A4 (vaaka)
(Ltr): Letter (vaaka)
(A4E): A4 (pysty)
(LtE): Letter (pysty)
(A5r:): A5 (vaaka)
(Str): Statement (vaaka)
(b4r): B4 (vaaka)
(Cu1): Custom 1
(b5r): B5 (vaaka)
(Cu2): Custom 2
(For): Folio (vaaka)
(Cu1): Custom 1
(Cu2): Custom 2
Ohisyöttöalustan paperikoon määrittäminen
TÄRKEÄÄ
Säädä ohisyöttöalustan paperi ja määritä paperin koko
ohjauspaneelin avulla.
1
Määritä ohisyöttöalustalle lisätyn paperin koko
pystysuunnassa oheisen kuvan avulla.
Pidä [Paper Select] -näppäin alhaalla 3 sekunnin ajan.
Oletusasetustila avautuu näyttöön.
Tuumamitat
SI-mitat
4
2
Varmista, että näytöllä on F21 (Ohisyöttöalustan
paperikoon määrittäminen) ja paina sitten
[Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
Paina [Enter]-näppäintä. Näyttö vilkkuu ja kopioiminen
alkaa.
Tuumamitat
SI-mitat
SI-mitat
3-5
Kohta 3 VALMISTELUT
Mukautettujen kokojen määrittäminen
4
Muut kuin ohjauspaneelissa näkyvät paperikoot tallennetaan
mukautettuina kokoina.
1
Tuumamitat
Paina valotuksensäätönäppäimiä molemmilta puolilta
3 sekuntia. Kopiomäärän näyttöön tulee F00
(oletusasetustila).
Tuumamitat
Valitse koko painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä. Paperien koot näkyvät oheisessa
taulukossa. Toimi seuraavasti, jos valittava koko on muu
kuin tavallinen. Muussa tapauksessa jatka vaiheeseen 9.
SI-mitat
SI-mitat
Näyttö: Koot
Tuumamitat
2
Näytä F22 (Custom1-koko) painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
3
SI-mitat
(A3r): A3 (vaaka)
(b6r): B6 (vaaka)
(A4r): A4 (vaaka)
(A6r): A6 (vaaka)
(A4E): A4 (pysty)
(PoS): Postikortti
(A5r:): A5 (vaaka)
(Ldr): Ledger (vaaka)
(b4r): B4 (vaaka)
(LGr): Legal (vaaka)
(b5r): B5 (vaaka)
(Ltr): Letter (vaaka)
(b5E): B5 (pysty)
(LtE): Letter (pysty)
(b6r): B6 (vaaka)
(Str): Statement (vaaka)
(A6r): A6 (vaaka)
(o2r): Oficio II
(PoS): Postikortti
(CPF): 11" × 15" (vaaka)
(For): Folio (vaaka)
(InP): Epätavallinen koko
(o2r): Oficio II
(CPF): 11" × 15"
(vaaka)
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
(InP): Epätavallinen
koko
SI-mitat
5
Paina [Enter]-näppäintä. Leveys voidaan määrittää
kahden vilkahduksen jälkeen.
Tuumamitat
3-6
SI-mitat
(b5E): B5 (pysty)
SI-mitat
Kohta 3 VALMISTELUT
6
Määritä koko pituussuunnassa (Y-suunta) painamalla joko
Zoom (+)- tai Zoom (–) -näppäintä.
3.88 - 11.63(")/98 - 297 (mm): Määritettävissä oleva
asetusalue.
Tuumamitat
10
Tuumamitat
Paina [Enter]-näppäintä. Kopioiminen voidaan aloittaa.
Tuumamitat
Paina [Enter]-näppäintä. Leveys voidaan määrittää
kahden vilkahduksen jälkeen.
Tuumamitat
SI-mitat
SI-mitat
11
7
Näytä F00 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
SI-mitat
SI-mitat
Erikoispaperityyppien valitseminen
8
Määritä koko leveyssuunnassa (X-suunta) painamalla
joko Zoom (+)- tai Zoom (–) -näppäintä.
5,88 -17,00(")/148 -432 (mm): Määritettävissä oleva
asetusalue.
Tuumamitat
9
SI-mitat
Valitse paperin tyyppi, kun kopioit erikoistyyppisille papereille,
kuten paksulle tai ohuelle paperille. Paperin tyypin valinnan
jälkeen kopiokone säätää kiinnityslämpötilan valitun paperityypin
mukaan.
1
Valitse paperin tyyppi painamalla paperityypin
valintanäppäintä. Valittua paperityyppiä vastaava
merkkivalo syttyy.
Paina [Enter]-näppäintä. Näyttö vilkkuu ja kopiokone
palaa oletusasetustilaan.
Tuumamitat
SI-mitat
2
Jatka kopioimista.
Huomautukset
• Paperin tyypin valitsemisen jälkeen kopiointinopeus
hidastuu.
• Kun postikortin kooksi on mukautetun koon
määrittämisen yhteydessä valittu joko Custom 1 tai 2,
Custom 1 tai 2 -valinta [Paper Select] -näppäimen
avulla sytyttää Thick Paper -näytön. (Katso Sivu 3-6
"Mukautettujen kokojen määrittäminen".)
3-7
Kohta 3 VALMISTELUT
3-8
Kohta 4
PERUSKÄYTTÖ
Tavallinen kopioiminen
1
Lämpeneminen
KÄYNNISTÄ (|) laite virtakytkimestä. [Start]-näppäin syttyy
lämpenemisvaiheen päättymisen merkiksi.
2
Alkuperäiskappaleen asettaminen
3
Toimintojen valitseminen
Valitse haluamasi toiminto.
• Kopioiden suurentaminen ja pienentäminen (Katso sivu 4-4.)
• Keskeytyskopioiminen (Katso sivu 4-6.)
• Kaksipuolisten kopioiden tekeminen eri tyyppisistä
alkuperäisistä (Katso sivu 5-1.)*
• Sivuerottelu- ja kopionjakotilat
• Reunuksen lisääminen kopioihin
• Selvärajaisten kopioiden tekeminen
• Kahden tai neljän originaalin kuvien sovittaminen
yhdelle sivulle kopiossa
• Kopiosarjojen automaattinen lajitteleminen (Katso sivu 5-5.)
* Edellyttää (valinnaista) kaksipuolisyksikköä.
4
Aseta kopioitava originaali lasitasolle. Kohdista alkuperäinen
siten, että sen vasen takakulma on täsmälleen
alkuperäiskappaleen kokomerkinnän tasalla.
Paperin valitseminen
Tuumamitat
SI-mitat
Huomautus
Katso alkuperäiskappaleen asettamista koskeva ohje
valinnaisen arkinsyöttölaitteen käyttämisen yhteydessä.
Kun paperin automaattivalinnan merkkivalo palaa, laite valitsee
paperikoon automaattisesti alkuperäiskappaleen mukaan. Valitse
toinen kopiopaperin koko painamalla [Paper Select] -näppäintä.
Huomautukset
• Automaattinen koonvalintatoiminto voidaan poistaa
käytöstä. (Katso Sivu 6-14 "Lokeron valitseminen".)
• Voidaan myös valita lokero, jota käytetään
automaattisesti ensisijaisena paperilähteenä.
(Katso Sivu 6-15 "Valittu lokero".)
4-1
Kohta 4 PERUSKÄYTTÖ
5
Kuvan laadun valitseminen
[Auto Exposure] -näppäimen painaminen tunnistaa kopion
valotuksen ja määrittää vastaavan optimiasetuksen.
Huomautukset
Kuvan laatu voidaan valita kopioitavan alkuperäiskappaleen
mukaan. Sytytä käytettävä kuvanlaatutilan merkkivalo
painamalla kuvanlaadun valintanäppäintä.
Text & Photo -tila: valitse tämä, kun alkuperäiskappale sisältää
sekä tekstiä että valokuvia.
Photo-tila: valitse tämä, kun kopioi kameralla kuvatun
valokuvan.
Text-tila: valitse tämä, kun kopioitavat alkuperäiset sisältävät
paljon tekstiä.
• Auto Exposure -toiminnolla voidaan säätää kuvan
yleistä tummuus- tai vaaleusastetta. (Katso Sivu 6-9
"Automaattinen tummuudensäätö".)
• Oletusasetusten määrittämisen yhteydessä voidaan
kopion tummuudensäädön asetukseksi valita
automaattinen tummuudensäätö. (Katso Sivu 6-8
"Tummuudensäätötila".)
• Valotuksensäätönäppäimen avulla tummuusastetta
voidaan säätää tarkemmin siirtämällä asteikkoa 0,5
asteen tarkkuudella. (Katso Sivu 6-9
"Tummuudensäätötarkkuus".)
• Automaattinen tummuudensäätö ei ole käytettävissä,
jos kuvan laadun valinta on Photo-tila.
7
Kopiomäärän asettaminen
Huomautukset
• Oletusasetustilassa valittuna olevaa kuvanlaatutilaa
voidaan vaihtaa. (Katso Sivu 6-7 "Alkuperäiskuvan
laatu".)
• Kunkin kuvanlaatutilan tummuusasetus on
säädettävissä. (Katso Sivu 6-10 "Teksti- ja
valokuvatilan tummuudensäätö", Sivu 6-11
"Valokuvan tummuudensäätö" ja Sivu 6-11
"Tekstin tummuudensäätö".)
• Jos vaakajuovat korostuvat Photo-tilassa, valitse
rasterointi (katso Sivu 6-13 "Valokuvien käsittely").
Huomaa kuitenkin, että rasteroinnin käyttäminen saa
kuvat näyttämään karkeammilta.
6
Valitse haluamasi kopiomäärä numeronäppäimistön avulla.
Suurin kerralla valittavissa oleva kopioiden määrä on 250.
Huomautus
Kerralla valittavissa olevaa kopioiden määrä voidaan
myös rajoittaa. (Katso Sivu 6-19 "Kopioraja".)
Kopion tummuuden säätäminen
8
Kopioiden tummuusaste säädetään manuaalisesti. Tummenna
kopiota painamalla oikeanpuolista valotuksensäätönäppäintä,
jolloin valotusasteikko siirtyy oikealle. Vaalenna kopiota
painamalla vasemmanpuolista valotuksensäätönäppäintä, jolloin
valotusasteikko siirtyy vasemmalle.
4-2
Kopioinnin aloittaminen
Paina [Start]-näppäintä. Kopioiminen voi alkaa, kun
Start-merkkivalo on muuttunut vihreäksi.
Kohta 4 PERUSKÄYTTÖ
9
Kopioimisen päättyminen
Valmis kopio ohjautuu kopioiden tulostustasolle.
TÄRKEÄÄ
Tasolle mahtuu 250 arkkia tavallista kopiopaperia
(80 g/m2). Huomaa kuitenkin, että käytetyn paperin
laatu vaikuttaa tasolle kulloinkin mahtuvaan määrään.
HUOMIO
Sammuta laite virtakytkimestä, jos kopiokonetta
ei käytetä esim. yön aikana. Jos laitteen
käyttämiseen tulee tätä pitempi tauko, mm. loma,
irrota pistorasia virtakoskettimesta
turvallisuussyistä.
4-3
Kohta 4 PERUSKÄYTTÖ
Kopioiden suurentaminen ja pienentäminen
Automaattinen suurennossuhteen
valintatila
3
Valitse paperin koko painamalla [Paper Select] -näppäintä.
Kopion suurennossuhde näkyy paperin koon mukaisesti.
Tuumamitat
SI-mitat
Kopioita voidaan pienentää tai suurentaa valitun paperin koon
(lokeron) mukaan.
11" × 17": 129%
(A3: 141%)
8 1/2" × 11"
(A4)
5 1/2" × 8 1/2": 64%
(A5: 70%)
Aloita kopioiminen painamalla [Start]-näppäintä.
Zoomaustila
TÄRKEÄÄ
Jos valitset tämän oletukseksi, ota käyttöön Sivu 6-16
"Automaattinen koon säätö".
1
4
Suurennossuhdetta voidaan muuttaa välillä 50 - 200 % yhden
prosentin tarkkuudella.
Aseta alkuperäiskappale.
Laite tunnistaa alkuperäiskappaleen koon automaattisesti.
50%
200%
TÄRKEÄÄ
2
Jos suurennossuhdetta muutetaan automaattisessa
paperinvalintatilassa, myös valitun paperikoon
suurennossuhde muuttuu uuden määrityksen
mukaisesti.
Automaattinen suurennossuhteen valinnan merkkivalo
syttyy painamalla zoomauksen valintanäppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
1
2
Aseta alkuperäiskappale.
Paina Zoom (+)-, Zoom (–)- tai [Recall%/Enter]-näppäintä.
Kopion suurennossuhde näkyy kopiomääränäytöllä
samalla kun %-merkki näkyy valaistuna.
Tuumamitat
4-4
SI-mitat
Kohta 4 PERUSKÄYTTÖ
3
Vaihda näkyvää suurennossuhdetta Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäimen avulla.
Haluttu suurennossuhde voidaan antaa myös
numeronäppäimistön avulla.
Tuumamitat
4
Paina [Enter]-näppäintä. Zoomaussuhteen vahvistamisen
jälkeen näyttö palaa kopioiden määrään.
Tuumamitat
5
SI-mitat
SI-mitat
Aloita kopioiminen painamalla [Start]-näppäintä.
4-5
Kohta 4 PERUSKÄYTTÖ
Keskeytyskopioiminen
Keskeytyskopioiminen on käyttökelpoinen toiminto, jos haluat
kopioida eri alkuperäiskappaleen käyttäen eri asetuksia kesken
kopiointityön suorittamista. Keskeytyskopioimisen jälkeen
kopiointia voidaan jatkaa ennen keskeytystä käytetyin asetuksin.
1
2
3
4-6
Paina [Interrupt]-näppäintä. Keskeytyksen merkkivalo
vilkkuu. Merkkivalo palaa, kunnes keskeytyskopioiminen
voidaan aloittaa.
Alkuperäiskappaleen tilapäinen tallentaminen kopioinnin
aikana.
Aseta keskeytyskopiointitoiminnolla kopioitava
alkuperäiskappale lasille ja kopioi se.
4
Kun keskeytyskopio on valmis, [Interrupt]-näppäimen
painaminen sytyttää vastaavan merkkivalon. Aseta sivuun
siirretty alkuperäinen lasille ja jatka keskeytynyttä
kopioimista painamalla [Start]-näppäintä. Jatka
kopioimista painamalla [Start]-näppäintä.
Kohta 5
KOPIOINTITOIMINNOT
Kaksipuolisten kopioiden tekeminen eri tyyppisistä alkuperäisistä
Tavallisen sekä 2->1-tyyppisen alkuperäiskappaleen molemmat
puolet voidaan kopioida.
Huomautus
Edellyttää (valinnaista) kaksipuolisyksikköä.
Kaksipuolisen kopion tekeminen
kaksipuolisesta alkuperäiskappaleesta
Huomautukset
[Tuumamitat]
• Käytettävissä olevat paperikoot ovat 11" × 17",
8 1/2" × 14", 8 1/2" × 11", 11" × 8 1/2" ja 5 1/2" × 8 1/2".
Mukautetun koon määrityksen yhteydessä voidaan
käyttää myös kokoja A3 - A5R.
• Edellyttää (valinnaista) kaksipuolisyksikköä.
[SI-mitat]
• Käytettävissä olevat paperikoot ovat A3 - A5R.
Mukautetun koon määrityksen yhteydessä voidaan
käyttää myös kokoja 11" × 17", 8 1/2" × 14",
8 1/2" × 11", 11" × 8 1/2" ja 5 1/2" × 8 1/2".
• Edellyttää (valinnaista) kaksipuolisyksikköä.
Etu- ja selkäpuolen kopiointi tapahtuu kaksipuolisen kopioinnin
tapaan.
Alkuperäiskappale Valmis kopio
Vasen/oikeaVasen/oikeasidonta
sidonta *1
Vasen/oikea-sidonta *2
Yläsidonta *2
Yläsidonta *1
Yläsidonta
Vasen/oikea-sidonta
Yläsidonta
*1 Kaksipuolisen kopion kääntöpuolen kiertoasetus:
POIS KÄYTÖSTÄ
*2 Kaksipuolisen kopion kääntöpuolen kiertoasetus: KÄYTÖSSÄ
5-1
Kohta 5 KOPIOINTITOIMINNOT
Kaksipuolisten kopioiden tekeminen
kirja-alkuperäisestä
Kaksipuolisten kopioiden tekeminen
yksipuolisista alkuperäiskappaleista
Esimerkiksi kirjojen tai lehtien kahden sivun muodostamat
aukeamat voidaan kopioida paperin molemmille puolille
painamalla kerran [Start]-näppäintä.
Kaksipuolinen kopio, jonka etu- ja selkäpuolelle kopioidaan yksi
alkuperäiskappale. Jos sivuja on pariton määrä, viimeisen sivun
selkäpuoli kopioidaan tyhjälle sivulle.
Alkuperäiskappale
Vasen sidonta
2
Alkuperäiskappale
Kopio
#
"
#
!
1 2
"
1
Valmis kopio
Aukeama →
Aukeama: etu- ja
selkäpuoli
!
Oikea sidonta
2
1
Aukeama →
Aukeama: etu- ja
selkäpuoli
2 1
Huomautus
Kopion selkäpuolta voidaan kopioinnin yhteydessä myös
kiertää 180 astetta.
[Tuumamitat]
• Käytettävissä olevat alkuperäiskappaleiden koot ovat
11" × 17" ja 8 1/2" × 11". Käytettävissä olevat
paperikoot ovat 11" × 8 1/2". Mukautetun koon
määrityksen yhteydessä käytettävissä ovat myös
alkuperäiskappaleiden koot A3, B4, A4R, B5R ja
A5R sekä paperikoot A4 ja B5.
• Paperin kokoa voidaan muuttaa ja suurennossuhde
voidaan säätää paperin koon mukaan.
[SI-mitat]
• Käytettävissä olevat alkuperäiskappaleiden koot ovat
A3, B4, A4R, B5R ja A5R. Käytettävissä olevat
paperikoot ovat A4 ja B5. 11" Mukautetun koon
määrityksen yhteydessä käytettävissä ovat myös
alkuperäiskappalekoot × 17" ja 8 1/2" × 11" ja
paperikoot 11" × 8 1/2".
• Paperin kokoa voidaan muuttaa ja suurennossuhde
voidaan säätää paperin koon mukaan.
(2) Alkuperäisen vasen/oikea-sidonta → Kopion
yläsidonta: Jos määrität kaksipuolisen kopion
kääntöpuolen asetuksen POIS KÄYTÖSTÄ,
kääntöpuoli kopioidaan sellaisenaan. Valmis kopio
sidotaan yläreunasta ja jokainen sivuaukeama
kopioidaan samaan suuntaan.
Alkuperäiskappale
(1)
Kopio
ghi
abc
def
Huomautukset
(1) Alkuperäisen vasen/oikea-sidonta → Kopion
vasen/oikea-sidonta:
Jos määrität kaksipuolisen kopion kääntöpuolen
asetuksen POIS KÄYTÖSTÄ, kääntöpuoli
kopioidaan sellaisenaan.
ghi
def
abc
(2)
ghi
abc
def
5-2
Kohta 5 KOPIOINTITOIMINNOT
1
Aseta alkuperäiskappale.
4
Paina [Start]-näppäintä.
Kopiokone aloittaa alkuperäiskappaleen skannaamisen.
Alkuperäiskappaleen asettaminen valinnaiseen
arkinsyöttölaitteeseen käynnistää kopioimisen
automaattisesti.
Kun alkuperäiskappale on asetettu kopiointitasolle ja
skannaaminen on suoritettu, näytöllä näkyy '1-'
(muistiin skannattujen alkuperäiskappaleiden lukumäärä)
samalla, kun kaksipuolisen kopioinnin merkkivalo vilkkuu.
Toimi nyt seuraavasti.
Tuumamitat
SI-mitat
Huomautus
Alapuolen kiertokopio voidaan määrittää myös
oletusasetustilassa. (Katso Sivu 6-20 "Kaksipuolisen
kopion kääntöpuolen kiertäminen".)
Oletusasetustilan arvo määräytyy sen arvon mukaan,
jota käytetään kopion tekemisessä.
2
Paina kaksipuolisen kopioinnin näppäintä, valitse
alkuperäiskappaleen tyyppi ja sitten [2-Sided → 2-Sided],
[Book → 2-Sided] tai [1-Sided → 2-Sided]. Valittu
vaihtoehto näkyy valaistuna.
Huomautus
Aseta alkuperäiskappale valinnaiseen
arkinsyöttölaitteeseen, kun kopioit
2->1-alkuperäiskappaleita.
3
5
6
Aseta seuraava alkuperäiskappale paikoilleen ja paina
[Start]-näppäintä.
Kopiokone skannaa kappaleen.
Mikäli muita alkuperäisiä ei ole skannattavana, paina joko
kaksipuolisen kopioinnin näppäintä tai [Enter]-näppäintä.
Kopiokone aloittaa kopioimisen.
Valitse kopiosarjojen määrä numeronäppäimistöltä.
5-3
Kohta 5 KOPIOINTITOIMINNOT
Kaksipuolisen kopion kääntöpuolen
kiertoasetus
Muuta kaksipuolisten kopioiden tekemisen yhteydessä
kääntöpuolen kiertoasetusta seuraavan ohjeen mukaan.
1
2
Pidä kaksipuolisen kopioinnin näppäin alhaalla 3 sekuntia.
Näyttöön tulee kaksipuolisten kopioiden kääntöpuolen
asetuksen oletusasetustila.
Paina Zoom (+)- tai Zoom (–) -näppäintä ja valitse joko
"ON", jos haluat kiertää kääntöpuolen, tai "OFF", jos
kääntöpuolta ei haluta kiertää.
Tuumamitat
3
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö vilkkuu ja kopiokone palaa tilaa, jossa kopioimista
voidaan jatkaa.
Tuumamitat
5-4
SI-mitat
SI-mitat
Kohta 5 KOPIOINTITOIMINNOT
Kopiosarjojen automaattinen lajitteleminen
Useista alkuperäisarkeista tehdyt kopiosarjat voidaan lajitella.
Sort (ei lajittelua)
Alkuperäiskappale
3
2
1
Alkuperäiskappale
3
2
1
3
2
1
Valitse numeronäppäimistöltä kopiosarjojen määrä.
Paina [Start]-näppäintä.
Kopiokone aloittaa alkuperäiskappaleen skannaamisen.
Kopio
3
2
1
3
2
1
Huomautus
Lajittelu voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
kunkin sarjan suunnan muuttamisen yhteydessä
oletusasetustilan avulla. (Katso Sivu 6-23
"Kiertolajitteluasetus".)
1
3
4
3
2
1
3
2
1
Paina [Sort]-näppäintä.
Kopio
3
2
1
Sort (lajittelu)
2
Alkuperäiskappaleen asettaminen valinnaiseen
arkinsyöttölaitteeseen käynnistää kopioimisen
automaattisesti.
Kun alkuperäiskappale on asetettu kopiointitasolle ja
skannaaminen on suoritettu, näytöllä näkyy "1-" (muistiin
skannattujen alkuperäiskappaleiden lukumäärä) samalla,
kun Sort-merkkivalo vilkkuu. Toimi nyt seuraavasti.
Tuumamitat
SI-mitat
Aseta alkuperäiskappale.
Huomautus
Kun alkuperäiskappale asetetaan valinnaiseen
arkinsyöttölaitteeseen, Sort-merkkivalo syttyy ja
asetuksena käytetään kopioiden lajittelua.
Tässä tapauksessa jatka vaiheeseen 3.
5-5
Kohta 5 KOPIOINTITOIMINNOT
5
6
5-6
Aseta seuraava alkuperäiskappale paikoilleen ja paina
[Start]-näppäintä.
Kopiokone skannaa alkuperäiskappaleen.
Jos muita alkuperäisiä ei ole, paina joko [Sort]- tai
[Enter]-näppäintä.
Kopiokone aloittaa kopioimisen.
Kohta 6
KOPIOKONEEN HALLINTA
Oletusasetustila
Kopiokone siirtyy oletusasetustilaan käynnistämistä seuraavan
lämpenemisvaiheen päätteeksi tai Stop/Reset-näppäimen
painamisen jälkeen. Kopiokoneen oletusasetustilassa
automaattisesti määritettyjä asetuksia kutsutaan
oletusasetuksiksi. Asetuksia voidaan muuttaa vapaasti
kopiokoneen käytön mukaan.
Oletusasetuskohteet
Oletusasetuskohteet on esitelty seuraavassa.
Asetuksia voidaan muuttaa kopiokoneen käyttötarpeiden mukaan.
Alkuperäiset oletusasetukset on merkitty tähdellä (*).
Näytön
tunnus
Määritettävä
ominaisuus
F01
käyttäjän tilaraportti
Tulostaa käytössä olevat oletusasetukset.
---
6-6
F02
Alkuperäiskuvan
laatu
Määrittää kopiokoneen käynnistymisen yhteydessä
käytettävän kuvan laatuasetuksen.
1-: Text & Photo
2-: Photo
3-: Text
6-7
F03
Exposure Mode [tummuudensäätötila]
Määrittää tavan (manuaalinen tai automaattinen),
jolla kopion tummuus säädetään laitteen
käynnistymisen yhteydessä.
* Merkkivalo ei pala, jos F02-tunnuksen yhteydessä
on valittu Photo.
1-: Manuaalinen*
2-: Automaattinen
6-8
F04
Eco-copy [vedostila]
Määrittää värijauheen säästötilan alkuarvon laitteen on: käytössä
käynnistymisen yhteydessä. Eco-tilan alkuarvoksi voi- oFF: pois käytöstä*
daan valita ON (käytössä). Vedostilassa tulosteet ovat
sävyltään vaaleampia ja laite kuluttaa vähemmän
värijauhetta.
F05
Exposure Steps [tummuudensäätötarkkuus]
Muuttaa kopion tummuudensäädön tarkkuutta.
0.5 - kuvan valotuksen tai kopion tummuuden hienosäätö.
1-: koko askel (karkea)*
2-: puoli askelta (hieno)
6-9
F06
Auto Exposure
Adjustment
[automaattinen
tummuudensäätö]
Säätää kopion yleisen tummuusasteen, kun Auto
Exposure (automaattinen tummuudensäätö) -tila on
valittuna.
1-(vaalein) … 7-(tummin) (*4-)
6-9
F07
Text & Photo Mode
Määrittää kopiokoneen manuaalisen
Exposure Adjustment tummuudensäädön (Text & Photo -asetuksen) oletus[teksti- ja valokuvati- arvon.
lan tummuudensäätö]
1-(vaalein) … 7-(tummin) (*4-)
6-10
F08
Photo Exposure
Adjustment
[valokuvan
tummuudensäätö]
Määrittää kopiokoneen manuaalisen
tummuudensäädön (Photo-asetuksen) oletusarvon.
1-(vaalein) … 7-(tummin) (*4-)
6-11
F09
Text Adjustment
Exposure [tekstin
tummuudensäätö]
Määrittää kopiokoneen manuaalisen
tummuudensäädön (Text-asetuksen) oletusarvon.
1-(vaalein) … 7-(tummin) (*4-)
6-11
Kuvaus
Asetusvaihtoehdot
Ohjeen
sivu
6-8
6-1
Kohta 6 KOPIOKONEEN HALLINTA
Näytön
tunnus
Määritettävä
ominaisuus
F10
Mustan viivan häivytyskäsittely
Valinnaisen arkinsyöttölaitteen käytön yhteydessä
mahdollisesti ilmenevien mustien juovien
häivyttäminen.
1-: POIS KÄYTÖSTÄ*
2-: Lievä
3-: Voimakas
6-12
F11
Photo Processing
[valokuvien käsittely]
Error Diffusion (hajotus) -valinta tekstiä ja valokuvia
sisältävien alkuperäisten yhteydessä sekä Dithering
(rasterointi) -valinta pääasiassa valokuvia käsittävien
alkuperäiskappaleiden yhteydessä kirkastaa
lopputulosta.
1-: hajotus*
2-: rasterointi
6-13
F12
Back Ground
Adjustment
[taustavärinsäätö]
Kopioinnin yhteydessä liian tummaksi muuttuvan
taustan vaalentaminen.
1-(vaalein) … 5-(tummin) (*3-)
6-13
F13
Drawer Selection
[lokeron valitseminen]
Määrittää sen, valitseeko laite automaattisesti
alkuperäiskappaletta vastaavan paperikoon vai
käytetäänkö paperinsyöttölokerona valittua tasoa.
1-: paperin automaattivalinta*
2-: Selected Drawer [valittu
lokero]
6-14
F14
Selected Drawer
[valittu lokero]
Ensisijaisesti käytettävän paperinsyöttölokeron
määrittäminen.
* Selected Drawer -toiminnon yhteydessä
manuaalinen paperinsyöttö ei ole valittavissa.
* Lokerot 2 - 4 näkyvät vain, jos valinnainen
paperinsyöttölaite on asennettu.
1-: lokero 1*
2-: lokero 2
3-: lokero 3
4-: lokero 4
6-15
F15
Auto Drawer Switching [automaattinen
lokeronvaihto]
Määrittää laitteen vaihtamaan paperinsyöttölokeroa
automaattisesti tilanteessa, jossa paperi loppuu
käytettävästä lokerosta ja laitteessa on toinen samaa
paperikokoa samassa suunnassa sisältävä lokero.
* Asetus on näkyvissä, kun valinnainen paperinsyöttölaite on asennettuna.
on: käytössä*
oFF: pois käytöstä
6-15
F16
Auto Sizing [autoMäärittää, onko automaattinen suurennussuhteen
on: käytössä
maattinen koon säätö] valinta (suurennos-/pienennösprosentti) käytössä, kun oFF: pois käytöstä*
paperinsyöttölokero on valittu.
F17
Drawer Paper Size
[lokeron paperin
koko] (lokero 1)
F18
Drawer Paper Size
[lokeron paperin
koko] (lokero 2)
F19
Drawer Paper Size
[lokeron paperin
koko] (lokero 3)
F20
Drawer Paper Size
[lokeron paperin
koko] (lokero 4)
6-2
Kuvaus
Tunnistaa paperinsyöttölokeroihin (1 - 4) lisätyn
paperin koon automaattisesti.
Jos toiminnon halutaan käyttävän tuumamittoja,
valitse AtI (automaattinen tunnistaminen tuumamitoissa). Jos taas halutaan ilmoittaa koot senttimetreissä (A⋅B-sarakkeet), valitse AtC (automaattinen
tunnistaminen senttimetreinä). Jos käytät Oficio II
-kokoa, valitse o2r.
* Lokerot 2, 3 ja 4 näkyvät vain, jos valinnainen
paperinsyöttölaite on asennettu.
Asetusvaihtoehdot
AtI: automaattinen tunnistaminen tuumamitoissa
(*AtI: tuumamitat)
AtC: automaattinen tunnistaminen senttimetreinä
(A⋅B-sarakkeet)
(*Atc: SI-mitat)
o2r: Oficio II
Ohjeen
sivu
6-16
6-17
Kohta 6 KOPIOKONEEN HALLINTA
Näytön
tunnus
Määritettävä
ominaisuus
Kuvaus
Asetusvaihtoehdot
Ohjeen
sivu
F21
Ohisyöttöalustan
paperikoko
Manuaalisesti lisättävän paperin koon
määrittäminen.
* Kun käytät kokoja Custom 1 tai 2, määritä paperin
koko käyttämällä tunnuksia F22 ja F23.
[Tuumamitat]
UnI: yleiskoko*
Ldr: Ledger (vaaka)
LGr: Legal (vaaka)
Ltr: Letter (vaaka)
LtE: Letter (pysty)
Str: Statement (vaaka)
Cu1: Custom 1
Cu2: Custom 2
[SI-mitat]
UnI: yleiskoko*
A3r: A3 (vaaka)
A4r: A4 (vaaka)
A4E: A4 (pysty)
A5r: A5 (vaaka)
b4r: B4 (vaaka)
b5r: B5 (vaaka)
For: Folio (vaaka)
Cu1: Custom 1
Cu2: Custom 2
6-18
F22
Custom 1 Size
[mukautettu koko 2]
Custom 2 Size
[mukautettu koko 2]
[Tuumamitat]
A3r: A3 (vaaka)
A4r: vaaka
A4E: pysty
A5r: A5 (vaaka)
b4r: B4 (vaaka)
b5r: B5 (vaaka)
b5E: B5 (pysty)
b6r: B6 (vaaka)*
A6r: A6 (vaaka)
PoS: postikortti
For: Folio (vaaka)
o2r: Oficio II
CPF: 11" × 15" (vaaka)
InP: epätavallinen koko
YYY × XXX (")
Y-suunta: 3.88 - 11.33"
X-suunta: 5.88 - 17"
[SI-mitat]
b6r: B6 (vaaka)*
A6r: A6 (vaaka)
Pos: postikortti
Ldr: Ledger (vaaka)
LGr: Legal (vaaka)
Ltr: Letter (vaaka)
LtE: Letter (pysty)
Str: Statement (vaaka)
o2r: Oficio II
CPF: 11" × 15" (vaaka)
InP: epätavallinen koko
YYY × XXX (mm)
Y-suunta: 98 -297mm
X-suunta: 148 - 432 mm
6-18
F23
Mukautettujen paperien (1 - 2) koon määrittäminen.
* Tämän toiminnon avulla voidaan valita paperikoko,
joka ei ole valittavissa ohjauspaneelista.
F24
Copy Limit
[kopioraja]
Kerrallaan tehtävien kopioiden tai kopiosarjojen
määrän rajoittaminen.
1 - 250 (*250)
6-19
F25
Kaksipuolisen kopion
kääntöpuolen kiertäminen
Kiertää paperia 180 astetta ja kopioi sen, kun arkin
molemmat puolet halutaan kopioida.
* Valinta ei ole näkyvissä, jos valinnainen
kaksipuolisyksikkö ei ole asennettuna.
on: kierretään
oFF: ei kierretä*
6-20
6-3
Kohta 6 KOPIOKONEEN HALLINTA
Näytön
tunnus
Määritettävä
ominaisuus
Kuvaus
Asetusvaihtoehdot
Ohjeen
sivu
F26
Margin Shift
[reunuksen siirto]
Sidontareunuksen oletusarvon asettaminen.
[Tuumamitat]
0.13/0.25/0.38/0.50/0.63/0.75 (")
(*0.25)
[SI-mitat]
1 - 18 (mm) (*6)
6-21
F27
Border Width
[reunan leveys]
Arkin tai kirjan varjostumista vaalennettavan
reuna-alueen leveyden oletusarvon asettaminen.
[Tuumamitat]
0.13/0.25/0.38/0.50/0.63/0.75 (")
(*0.25)
[SI-mitat]
1 - 18 (mm) (*6)
6-21
F28
4-1-asettelujärjestys
Alkuperäiskappaleiden järjestyksen määrittäminen
4->1-asettelutilassa.
6-22
1-:
1 2
2-:
2 4
3 4
3-:
1
3
2
4
1 3
4-:
1
2
3
4
(*1-)
F29
Merge Copy BorderAsettelutilassa käytettävän rajaviivan tyypin valitseline [yhdistelykopioin- minen.
nin rajaviiva]
1-: ei rajaviivaa*
2-: yhtenäinen viiva
3-: katkoviiva
6-22
F30
Rotate Sort Setting
[kiertolajitteluasetus]
Asetus tarkoittaa, että kukin kopiosarja lajitellaan
kiertäen lajittelukopioinnin yhteydessä.
on: kiertävä lajittelu käytössä
oFF: kiertävä lajittelu pois
käytöstä*
6-23
F31
Silent Mode Transition Time [siirtymisaika äänettömään
tilaan]
Lyhentää aikaa, jonka laitteen moottori jatkaa
käymistään kopion valmistumisen jälkeen.
Käyttökelpoinen asetus tilanteissa, joissa moottorin
ääni käy häiritseväksi.
0, 5, 10, 15, 30 (sekuntia) (*10)
6-24
F32
Auto Clear Setting
[automaattinen
tyhjennysasetus]
Kopiokoneen automaattisen tyhjennysasetuksen
määrittäminen. Vanhat tiedot poistetaan laitteen
muistista, kun asetettu aika on kulunut. (Katso Sivu
2-4 "Tietoja automaattisesta tyhjennystoiminnosta".)
on: käytössä*
oFF: pois käytöstä
6-24
F33
Auto Off Setting
[automaattinen
virrankatkaisu]
Laitteen virta katkeaa automaattisesti määritettävissä olevan viiveen kuluttua siitä, kun viimeisin
kopio on valmistunut tai kun käyttäjä on viimeksi
suorittanut jonkin toimenpiteen.
Jos automaattinen virrankatkaisu häiritsee laitteen
käyttämistä, se voidaan poistaa käytöstä. Ennen
automaattisen virrankatkaisun poistamista käytöstä
saattaa olla perusteltua pidentää toiminnon käynnistymisviivettä (automaattinen virrankatkaisuviive).
on: käytössä*
oFF: pois käytöstä
6-25
F34
Auto Clear Time
[automaattinen
tyhjennysviive]
Sen ajanjakson määrittäminen, joka edeltää automaattisen tyhjennystoiminnon käynnistymistä, jos
automaattinen tyhjennysasetus on käytössä.
* Valinta ei näy, jos F32-toiminto on poistettu
käytöstä.
10 - 270 (10 sekunnin välein)
(*90)
6-26
F35
Low Power Mode
Transition Time
[virransäästötilaan
siirtymisen viive]
Sen aikajakson määrittäminen, jonka kuluttua laite
siirtyy virransäästötilaan, kun viimeisin kopiointitoimenpide on suoritettu.
1, 5, 30, 15, 45, 60, 90, 120, 180,
240 (minuuttia) (*15)
6-26
F36
Off Mode Transition
Time [automaattinen
virrankatkaisuviive]
Sen ajanjakson määrittäminen, joka edeltää automaattisen tyhjennystoiminnon käynnistymistä, jos
automaattinen tyhjennysasetus on käytössä.
* Valinta ei näy, jos F33-toiminto on poistettu
käytöstä.
1, 5, 30, 30, 45, 60, 90, 120, 180,
240 (minuuttia) (*15)
6-27
6-4
Kohta 6 KOPIOKONEEN HALLINTA
Näytön
tunnus
Määritettävä
ominaisuus
Kuvaus
Asetusvaihtoehdot
F37
Alarm [hälytys]
Hälytysääni voidaan ottaa käyttöön siten, että se kuu- on: käytössä (äänimerkki)
luu mm. virhetilanteissa tai aina, kun käyttäjä painaa oFF: pois käytöstä (ei ääniohjauspaneelin näppäintä.
merkkiä)*
F38
värijauheen
käyttöraportti
Tulostaa raportin, joka näyttää tehtyjen kopioiden
määrän ja värijauheen keskimääräisen paperikokokohtaisen käyttömäärän (peittoprosentti).
---
Ohjeen
sivu
6-28
6-29
6-5
Kohta 6 KOPIOKONEEN HALLINTA
Oletusasetustilan määritystoiminnot
4
Tuumamitat
[Oletusasetustilan] tehtävien asetusten määrittäminen tapahtuu
seuraavassa esitetyllä tavalla.
1
Paina [Enter]-näppäintä. Tilanäyttö korvautuu
kopiomäärän näytöllä.
SI-mitat
Paina kumpaakin [Valotuksensäätönäppäintä] 3 sekuntia.
Kopiomäärän näyttöön tulee F00 (oletusasetustila).
Oletusasetusten muuttaminen
2
Valitse jokainen oletusasetustila painamalla joko
Zoom (+)- tai Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
Seuraavassa on kuvattu kunkin oletusasetustilassa muutettavissa
olevan asetuksen määritystapa.
Käyttäjän tilaraportti
Tulostaa käytössä olevien oletusasetusten luettelon.
Huomautus
Varmista, että lokeroon on lisätty 11" × 8 1/2"- tai
A4-kokoista paperia.
1
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
SI-mitat
Huomautukset
• Kukin oletusasetustila voidaan valita painamalla
numeronäppäimistön näppäimiä.
• Katso seuraavaa koskevat tiedot kohdasta
"Oletusasetusten muuttaminen".
3
Päätä kukin toimenpide siten, että näytössä on
F00 painamalla Zoom (+)- tai Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
2
Valitse näyttöön F01 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
6-6
SI-mitat
Kohta 6 KOPIOKONEEN HALLINTA
3
Paina [Enter]-näppäintä. Raportti tulostuu.
Tuumamitat
2
SI-mitat
Valitse näyttöön F02 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
Näyte: käyttäjän tilaraportti
3
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
4
SI-mitat
Valitse 1- (Text + Photos), 2- (Photos) tai 3- (Text)
painamalla joko Zoom (+)- tai Zoom (–)-näppäintä.
Tuumamitat
5
SI-mitat
SI-mitat
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
SI-mitat
Alkuperäiskuvan laatu
Määrittää kopiokoneen käynnistymisen yhteydessä käytettävän
alkuperäiskuvan laatuasetuksen.
1
Siirry oletusasetustilaan.
(Katso Sivu 6-6 "Oletusasetustilan
määritystoiminnot".)
Tuumamitat
SI-mitat
6-7
Kohta 6 KOPIOKONEEN HALLINTA
5
Tummuudensäätötila
Määrittää tavan (manuaalinen tai automaattinen), jolla kopion
tummuus säädetään laitteen käynnistymisen yhteydessä.
1
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
SI-mitat
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
SI-mitat
Värijauheen säästötila
2
Valitse näyttöön F03 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
Määrittää laitteen käynnistymisen yhteydessä käytettävän
värijauheen säästön oletusarvon. Värijauheen säästötilan
oletusasetukseksi voidaan valita ON (käytössä).
1
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
3
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
2
Valitse näyttöön F00 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
4
SI-mitat
Valitse 1- (Manual) tai 2- (Automatic) painamalla joko
Zoom (+)- tai Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
3
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
6-8
SI-mitat
SI-mitat
Kohta 6 KOPIOKONEEN HALLINTA
4
Määritä värijauheen säästötila oletusasetukseksi
valitsemalla ON (käytössä) painamalla
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
3
Tuumamitat
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
SI-mitat
SI-mitat
4
5
Paina [Enter]-näppäintä.
Valitse 1- (1 Step) tai 2- (0.5 Step) painamalla joko
Zoom (+)- tai Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
SI-mitat
5
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
Tummuudensäätötarkkuus
SI-mitat
Muuttaa kopion tummuudensäädön tarkkuutta.
1
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
SI-mitat
Automaattinen tummuudensäätö
Säätää kopion yleisen tummuusasteen, kun Auto Exposure
(automaattinen tummuudensäätö) -tila on valittuna.
2
Valitse näyttöön F05 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
1
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
SI-mitat
SI-mitat
6-9
Kohta 6 KOPIOKONEEN HALLINTA
2
Valitse näyttöön F06 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
Teksti- ja valokuvatilan tummuudensäätö
Säätää teksti- ja valokuva-alkuperäiskappaleesta tehtävän kopion
mediaanitummuusarvon.
1
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
3
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
2
Valitse näyttöön F07 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
4
SI-mitat
3
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
SI-mitat
4
Valitse tummuusasteen arvoksi 1 - 7 painamalla joko
Zoom (+)- tai Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
6-10
SI-mitat
Valitse tummuusasteen arvoksi 1 - 7 painamalla joko
Zoom (+)- tai Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
5
SI-mitat
SI-mitat
Kohta 6 KOPIOKONEEN HALLINTA
5
4
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
SI-mitat
Tuumamitat
5
Valokuvan tummuudensäätö
SI-mitat
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
Säätää valokuva-alkuperäiskappaleesta tehtävän kopion
mediaanitummuusarvon.
1
Valitse tummuusasteen arvoksi 1 - 7 painamalla joko
Zoom (+)- tai Zoom (–) -näppäintä.
SI-mitat
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
SI-mitat
Tekstin tummuudensäätö
Säätää tekstialkuperäiskappaleesta tehtävän kopion
mediaanitummuusarvon.
2
Valitse näyttöön F08 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
3
SI-mitat
SI-mitat
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
2
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
1
SI-mitat
Valitse näyttöön F09 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
6-11
Kohta 6 KOPIOKONEEN HALLINTA
3
1
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
4
Valitse tummuusasteen arvoksi 1 - 7 painamalla joko
Zoom (+)- tai Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
2
SI-mitat
Valitse näyttöön F10 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
5
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
3
SI-mitat
Mustan viivan häivytyskäsittely
Valinnaisen arkinsyöttölaitteen käytön yhteydessä mahdollisesti
ilmenevän mustan viivan häivyttäminen. Mustan viivan
häivytyskäsittelyn käyttö heikentää pienikokoisten merkkien
toistoa, joten on suositeltavaa, että kopiokonetta käytetään
normaalisti sen alkuperäisin oletusasetuksin.
Huomautus
Mustan viivan häivytyskäsittelyä ei voi valita, jos
kuvanlaatutilan asetuksena on Photo.
6-12
SI-mitat
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
4
SI-mitat
SI-mitat
Valitse 1- (OFF), 2- (Weak) tai 3- (Strong) painamalla joko
Zoom (+)- tai Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
Kohta 6 KOPIOKONEEN HALLINTA
5
4
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
SI-mitat
Valitse 1- (Error Diffusion) [hajotus] tai 2- (Dithering)
[rasterointi] painamalla joko Zoom (+)- tai Zoom (–)
-näppäintä.
Tuumamitat
5
Valokuvien käsittely
Valitse valokuva-alkuperäiskappaleiden käsittelytapa.
1
SI-mitat
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
SI-mitat
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
SI-mitat
Taustavärin säätö
2
Valitse näyttöön F11 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
Kopioinnin yhteydessä liian tummaksi muuttuvan taustan
vaalentaminen.
1
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
3
SI-mitat
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
2
Valitse näyttöön F12 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
6-13
Kohta 6 KOPIOKONEEN HALLINTA
3
2
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
Valitse näyttöön F13 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
4
Valitse taustavärin tummuusasteen arvoksi 1 - 5
painamalla joko Zoom (+)- tai Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
5
SI-mitat
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
4
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
3
SI-mitat
5
Määrittää sen, valitseeko laite automaattisesti
alkuperäiskappaletta vastaavan paperikoon vai käytetäänkö
paperinsyöttölokerona valittua (muuttumatonta) tasoa.
1
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
6-14
SI-mitat
SI-mitat
Valitse 1- (Automatic Paper Selection) [automaattinen
paperinvalinta] tai 2- (Selected Drawer) [valittu lokero]
painamalla Zoom (+) -näppäintä tai Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
Lokeron valitseminen
SI-mitat
SI-mitat
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
SI-mitat
Kohta 6 KOPIOKONEEN HALLINTA
4
Valittu lokero
Kun kopiokoneeseen on asennettu automaattinen
paperinsyöttölaite, ensisijaisena paperinlähteenä käytetään
automaattisesti valittavaa lokeroa. Selected Drawer -toiminnon
yhteydessä manuaalinen paperinsyöttö ei ole valittavissa.
1
Valitse lokero, jota haluat käyttää ensisijaisena
paperilähteenä painamalla Zoom (+) -näppäintä tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
SI-mitat
Huomautus
Valittavissa olevat lokerot määräytyvät asennettujen
lokeroiden määrän mukaan.
2
Valitse näyttöön F14 painamalla joko Zoom (+)- tai Zoom
(–) -näppäintä.
Tuumamitat
3
SI-mitat
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
SI-mitat
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
5
SI-mitat
Automaattinen lokeronvaihto
Mikäli kopiokoneeseen on asennettu valinnainen
paperinsyöttölaite, valitse, onko automaattinen
lokeronvaihtotoiminto käytössä.
1
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
SI-mitat
6-15
Kohta 6 KOPIOKONEEN HALLINTA
2
Valitse näyttöön F15 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
Automaattinen koon säätö
Määrittää, onko automaattinen koon valinta
(suurennos-/pienennösprosentti) käytössä, kun
paperinsyöttölokero on valittuna.
1
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
3
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
2
Valitse näyttöön F16 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
4
SI-mitat
3
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
SI-mitat
4
Valitse ON, jos haluat automaattisen koon
valintatoiminnon olevan käytössä, kun kopiot tehdään
luonnollisessa koossa (1:1). Muussa tapauksessa valitse
oFF. Käytä valitsemiseen Zoom (+)- tai Zoom (–)
-näppäimiä.
Tuumamitat
6-16
SI-mitat
Jos haluat automaattisen lokeronvaihtotoiminnon
käyttöön, valitse ON. Muussa tapauksessa valitse oFF.
Käytä valintaan Zoom (+)- tai Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
5
SI-mitat
SI-mitat
Kohta 6 KOPIOKONEEN HALLINTA
5
4
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
SI-mitat
Valitse AtI, jos haluat näyttää automaattisesti
tunnistettavat koot tuumamitoissa. Jos taas haluat
näyttää automaattisesti tunnistettavat koot
senttimetreinä, valitse AtC. Käytä valintaa Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä. Mikäli koon asetus on Oficio II, valitse
o2r.
Tuumamitat
SI-mitat
Lokeron paperin koko (lokerot 1 - 4)
Lokeroiden 1 - 4 paperikoon asettaminen.
Lokeron 1 paperikoon määrittäminen esitetään tässä esimerkkinä.
Valitse oletusasetustilassa näyttöön F18, F19 ja F20 ennen kuin
valitset vastaavat lokerot 2, 3 ja 4 (valinnainen).
1
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
SI-mitat
Huomautus
Lokerot 2, 3 ja 4 näkyvät vain, jos valinnainen
paperinsyöttölaite on asennettu.
5
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
2
Valitse näyttöön F17 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
3
SI-mitat
SI-mitat
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
6-17
Kohta 6 KOPIOKONEEN HALLINTA
5
Ohisyöttöalustan paperikoko
Syötettävän paperin koon määrittäminen manuaalisesti.
1
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
SI-mitat
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
SI-mitat
Mukautettu koko (1 - 2)
2
Valitse näyttöön F21 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
Mukautetun koon määrittäminen.
Ensimmäisen mukautetun paperikoon määrittäminen näytetään
tässä esimerkkinä. Jos haluat määrittää toisen mukautetun
paperikoon, valitse oletusasetustilan näyttöön F23 ja toimi tässä
esitetyllä tavalla.
1
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
3
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
2
Valitse näyttöön F22 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
4
SI-mitat
Valitse paperin tyyppi painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
3
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
6-18
SI-mitat
SI-mitat
Kohta 6 KOPIOKONEEN HALLINTA
4
Valitse koko painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
InP (Epätavallinen koko) Toimi seuraavasti, jos valittava
koko on tavallisesta poikkeava. Muussa tapauksessa jatka
vaiheeseen 9.
Tuumamitat
8
Tuumamitat
6
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
Tuumamitat
SI-mitat
Kopioraja
Kerrallaan tehtävien kopioiden tai kopiosarjojen määrän
rajoittaminen.
1
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
7
SI-mitat
SI-mitat
Määritä koko pituussuunnassa (Y-suunta) joko tuumina tai
senttimetreinä painamalla Zoom (+)- tai Zoom (–)
-näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
SI-mitat
9
5
Määritä koko leveyssuunnassa (X-suunta) joko tuumina
tai senttimetreinä painamalla Zoom (+)- tai Zoom (–)
-näppäintä.
SI-mitat
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
2
Valitse näyttöön F24 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
6-19
Kohta 6 KOPIOKONEEN HALLINTA
3
2
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
Valitse näyttöön F25 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
4
Valitse kopiorajan arvoksi 1 - 250 painamalla joko
Zoom (+)- tai Zoom (–) -näppäintä. Arvo voidaan antaa
myös numeronäppäimistön avulla.
Tuumamitat
5
6-20
SI-mitat
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
SI-mitat
Valitse ON, jos haluat kiertää kääntöpuolen. Muussa
tapauksessa valitse oFF. Valitse painamalla Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäimiä.
Tuumamitat
SI-mitat
Määritä, kierretäänkö kopion kääntöpuoli kaksipuolisen
kopioinnin yhteydessä.
Tuumamitat
Tuumamitat
4
Kaksipuolisen kopion kääntöpuolen
kiertäminen
1
Paina [Enter]-näppäintä.
SI-mitat
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
3
SI-mitat
5
SI-mitat
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
SI-mitat
Kohta 6 KOPIOKONEEN HALLINTA
5
Reunuksen siirto
Reunuksen leveyden määrittäminen.
1
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
SI-mitat
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
SI-mitat
Reunan leveys
2
Valitse näyttöön F26 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
Määritä rajojenhäivytystilassa oletuksen käytettävä reunan leveys
toimimalla seuraavasti.
1
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
3
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
2
Valitse näyttöön F27 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
4
SI-mitat
Määritä reunuksen leveydeksi
0,13/0,25/0,38/0,50/0,63/0,75(")/1 - 18 (mm) painamalla
Zoom (+) -näppäintä tai Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
3
SI-mitat
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
6-21
Kohta 6 KOPIOKONEEN HALLINTA
4
Valitse reunan leveyden oletusarvoksi 0,13, 0,25, 0,38,
0,50, 0,63, 0,75 (")/1 - 18 (mm) painamalla Zoom (+)
-näppäintä tai Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
3
Tuumamitat
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
SI-mitat
SI-mitat
4
5
Paina [Enter]-näppäintä.
Valitse asettelun oletusarvo painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
SI-mitat
5
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
4->1-asettelujärjestys
SI-mitat
Määritä 4->1-asettelutilassa käytettävä asettelun oletusarvo.
1
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
SI-mitat
Yhdistelykopioinnin rajaviiva
Yhdistelykopioinnissa käytettävän rajaviivan oletusarvon
määrittäminen.
2
Valitse näyttöön F28 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
6-22
SI-mitat
1
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
SI-mitat
Kohta 6 KOPIOKONEEN HALLINTA
2
Valitse näyttöön F29 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
Kiertolajitteluasetus
Määritä, haluatko vaihtaa kunkin kopiosarjan suunnan ja lajitella
ne kopioiden lajittelun yhteydessä.
1
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
3
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
2
Valitse näyttöön F30 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
4
SI-mitat
Valitse 1-, jos et halua rajaviivaa. Valitse 2-, kun haluat
käyttää yhtenäistä viivaa tai 3-, jos haluat käyttää
katkoviivaa. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla
Zoom (+) -näppäintä tai Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
3
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
5
SI-mitat
SI-mitat
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
SI-mitat
4
Valitse ON, jos haluat vaihtaa kunkin kopiosarjan suuntaa
ja lajitella ne. Muussa tapauksessa lajittele samaan
suuntaan valitsemalla oFF. Valitse painamalla
Zoom (+) -näppäintä tai Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
6-23
Kohta 6 KOPIOKONEEN HALLINTA
5
4
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
SI-mitat
Äänettömään tilaan siirtymisen viive
Tuumamitat
5
SI-mitat
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
Lyhentää aikaa, jonka laitteen moottori jatkaa käymistään kopion
valmistumisen jälkeen. Käyttökelpoinen asetus tilanteissa, joissa
moottorin ääni käy häiritseväksi.
1
Valitse äänettömään tilaan siirtymiseen käytettävä viive
painamalla Zoom (+) -näppäintä tai Zoom (–) -näppäintä.
SI-mitat
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
SI-mitat
Automaattinen tyhjennysasetus
Määritä, haluatko kopiokoneen palaavan automaattisesti
kopioinnin valmiustilaan kopioinnin päätyttyä.
2
Valitse näyttöön F31 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
3
6-24
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
SI-mitat
SI-mitat
2
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
1
SI-mitat
Valitse näyttöön F32 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
Kohta 6 KOPIOKONEEN HALLINTA
3
2
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
Valitse näyttöön F33 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
4
Valitse ON, jos haluat siirtyvän automaattisen
tyhjennystilaan. Muussa tapauksessa valitse oFF.
Valitse käyttämällä Zoom (+)- tai Zoom (–) -näppäimiä.
Tuumamitat
5
Tuumamitat
4
SI-mitat
5
Määritä, haluatko laitteen virran katkeavan automaattisesti
kopioinnin päätteeksi tai kun kaikki toimenpiteet on suoritettu.
Valitse ON, jos haluat virran katkeavan automaattisesti.
Muussa tapauksessa valitse oFF. Valitse käyttämällä
Zoom (+)- tai Zoom (–) -näppäimiä.
Tuumamitat
SI-mitat
Automaattinen virrankatkaisu
1
Paina [Enter]-näppäintä.
SI-mitat
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
3
SI-mitat
SI-mitat
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
SI-mitat
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
SI-mitat
Huomautus
Jos automaattinen virrankatkaisu häiritsee laitteen
käyttämistä, se voidaan poistaa käytöstä. Ennen kuin
poistat automaattisen virrankatkaisun käytöstä, saattaa
olla perusteltua pidentää toiminnon laukaisuviivettä.
6-25
Kohta 6 KOPIOKONEEN HALLINTA
4
Automaattinen tyhjennysviive
Määritä aika, jonka kuluttua kopiokone palaa kopioinnin
valmiustilaan kopioinnin päätyttyä.
1
Valitse haluamasi ajanjakso 10 (sekunnista)
270 (sekuntiin) painamalla Zoom (+) -näppäintä tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
SI-mitat
Huomautukset
2
• Jos kopiokonetta käytetään usein, on suositeltavaa
määrittää pitempi ajanjakso kuin jos laitetta
käytetään harvoin.
• Määritys voidaan tehdä, kun automaattinen
tyhjennysasetus (Auto Clear) on käytössä (ON). (Katso
Sivu 6-24 "Automaattinen tyhjennysasetus".)
Valitse näyttöön F34 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
5
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
3
SI-mitat
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
Virransäästötilaan siirtymisen viive
Määritä se viive, jonka kuluttua kopiokone siirtyy automaattisesti
virransäästötilaan toiminnan päätyttyä.
1
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
6-26
SI-mitat
Kohta 6 KOPIOKONEEN HALLINTA
2
Valitse näyttöön F35 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
Automaattinen virrankatkaisuviive
Määritä viive, jonka kuluttua haluat laitteen virran katkeavan
automaattisesti kopioinnin päätyttyä tai kun kaikki toimenpiteet
on suoritettu.
1
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
3
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
2
Valitse näyttöön F36 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
4
SI-mitat
SI-mitat
Valitse viive 1 minuutista 240 minuuttiin painamalla
Zoom (+) -näppäintä tai Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
3
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
Huomautus
Valittavissa olevat viiveet ovat: 1, 5, 15, 30, 45, 60, 90,
120, 180 ja 240 (minuuttia).
5
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
SI-mitat
6-27
Kohta 6 KOPIOKONEEN HALLINTA
4
Valitse haluamasi viive 1 minuutista 240 minuuttiin
painamalla Zoom (+) -näppäintä tai Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
2
SI-mitat
Tuumamitat
3
Huomautukset
SI-mitat
Paina [Enter]-näppäintä.
Tuumamitat
• Määritys voidaan tehdä, kun automaattinen
virrankatkaisuasetus (Auto Off) on käytössä (ON).
(Katso Sivu 6-25 "Automaattinen virrankatkaisu".)
• Valittavissa olevat viiveet ovat 1, 5, 15, 30, 45, 60, 90,
120, 180 ja 240 minuuttia.
5
Valitse näyttöön F37 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
SI-mitat
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
SI-mitat
4
Paina Zoom (+)- tai Zoom (–) -näppäintä ja valitse joko
"ON", jos haluat ottaa äänimerkin käyttöön, tai "OFF", jos
haluat poistaa sen käytöstä.
Tuumamitat
SI-mitat
Hälytys/äänimerkki
Hälytysääni voidaan ottaa käyttöön siten, että se kuuluu mm.
virhetilanteissa tai aina, kun käyttäjä painaa ohjauspaneelin
näppäintä.
1
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
6-28
SI-mitat
5
Paina [Enter]-näppäintä.
Näyttö palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
SI-mitat
Kohta 6 KOPIOKONEEN HALLINTA
Värijauheen käyttöraportti
Tulostaa raportin, joka näyttää tehtyjen kopioiden määrän ja
värijauheen keskimääräisen paperikokokohtaisen käyttömäärän.
1
Siirry oletusasetustilaan. (Katso Sivu 6-6
"Oletusasetustilan määritystoiminnot".)
Tuumamitat
2
Näyte: värijauheen käyttöraportti
SI-mitat
Valitse näyttöön F38 painamalla joko Zoom (+)- tai
Zoom (–) -näppäintä.
Tuumamitat
SI-mitat
Huomautus
Varmista, että lokeroon on lisätty 11" × 8 1/2"- tai
A4-kokoista paperia.
3
Paina [Enter]-näppäintä. Laite tulostaa raportin ja näyttö
palaa vaiheeseen 2.
Tuumamitat
SI-mitat
6-29
Kohta 6 KOPIOKONEEN HALLINTA
6-30
Kohta 7
VIANMÄÄRITYS
Jos näytöllä on joku seuraavista viesteistä
Suorita vastaava korjaava toimenpide, kun näet oheisessa taulukossa esitetyn virhesanoman.
Näyttö
Korjaava toimenpide
Ohjeen
sivu
Kopiomääränäytöllä on E12.
Lokerossa tai paperinsyöttölaitteessa (ohisyöttöalusta) ei ollut
11" × 8 1/2"- tai A4-kokoista paperia raportin tulostamiskomennon
antamisen yhteydessä. Paina [Paper Select] -näppäintä, valitse
paperinsyöttölokero ja paina sitten [Start]-näppäintä.
Valittu lokero toimii paperinsyöttölähteenä.
–
Kopiomääränäytöllä on E14.
Laitteeseen asetetun kokoista alkuperäiskappaletta ei voi kopioida.
Tarkista alkuperäiskappale.
• Alkuperäiskappale on asetettu pystysuuntaan kirjakopioinnin
rajojenhäivytystoiminnon aikana. Aseta alkuperäiskappale
vaakasuuntaan.
• Laitteeseen on asetettu epätavallisen kokoinen alkuperäiskappale
rajojen häivytystoiminnon tai yhdistelykopiointitoiminnon yhteydessä.
• Kopionjakotoiminnon tai kopiointitoimenpiteen yhteydessä, jossa
kaksisivuisesta aukeama-alkuperäisestä on haluttu tehdä kaksipuolinen
kopio, laitteeseen on asetettu alkuperäinen, jonka koko on muu kuin
8 1/2" × 11", 11" × 17", A3, A4R, A5R, B4 tai B5R.
–
Kopiomääränäytöllä on E15.
Laitteeseen on määritetty koko, jota ei voi käyttää kaksipuoliseen
kopiointiin. Kaksipuolisia kopioita ei voi tehdä, jos valittu paperikoko on
A6R, B6R, postikortti, epätavallinen koko, tai jos paperikokoa ei ole
määritetty. Määritä käytettävissä oleva paperikoko.
5-1
Keräilysäiliön merkkivalo vilkkuu ja
kopiomäärän näytöllä on E31.
Värijauheen keräilysäiliö on täynnä. Vaihda uusi värijauheen
keräilysäiliö.
8-4
Kopiomääränäytöllä on E32.
Värijauhesäiliötä ei ole asetettu. Aseta värijauhesäiliö.
8-4
Värijauheen loppumisesta ilmoittava
merkkivalo vilkkuu.
Värijauhe on loppumassa. Kopiointia voidaan jatkaa hetken ennen kuin
värijauhe loppuu. Vaihda värijauhesäiliö mahdollisimman nopeasti.
8-4
Värijauheen loppumisesta ilmoittava
merkkivalo vilkkuu ja kopiomäärän näytöllä
on E33.
Kopiointia ei voi jatkaa, koska värijauhe on loppu.
Vaihda värijauhesäiliö.
8-4
Kopiomääränäytöllä on E70.
Käytettäessä valinnaista arkinsyöttölaitetta alkuperäisten syöttötasolla on
vielä alkuperäiskappaleita. Poista alkuperäiskappaleet, aseta ne takaisin
alkuperäisten syöttötasolle ja yritä kopioida uudelleen.
–
Kopiomääränäytöllä on E71.
Kopiokone yrittää kopioida alkuperäisiä, joiden kopioiminen on
epäonnistunut. Aseta kaikki alkuperäiskappaleet takaisin alkuperäisten
syöttötasolle ja yritä kopioida uudelleen.
–
Kopiomääränäytöllä on E72.
Alkuperäiset on asetettu valinnaiseen arkinsyöttölaitteeseen, kun
kaksipuolinen kopiointi (etu- ja selkäpuolelle) on valittuna, kun kopiointi
tapahtuu lasitasolta ja valittuna on kaksipuolinen kopiointi, 2->1-,
4->1-kopiointi tai kopioiden lajittelun yhteydessä. Poista
alkuperäiskappaleet arkinsyöttölaitteesta, aseta alkuperäiskappaleet
alkuperäisten syöttötasolle sen jälkeen, kun etu- ja selkäpuolen kopiointi,
kaksipuolinen kopiointi, 2->1- tai 4->1-toiminto tai lajittelu on poistettu
käytöstä ja jatka kopioimista.
–
7-1
Kohta 7 VIANMÄÄRITYS
Näyttö
Korjaava toimenpide
Ohjeen
sivu
–
Kopiomääränäytöllä on E90.
Muisti on täynnä.
Käynnistä muistiin skannattujen kopioiden tulostaminen painamalla
[Enter]-näppäintä. Tyhjennä muisti painamalla [Reset]-näppäintä tai
[Stop/Clear]-näppäintä. Vähennä alkuperäisten lukumäärää ja kopioi
uudelleen.
Kopiomääränäytöllä on E91.
Kopiointi ei ole mahdollista, koska muisti on täynnä
keskeytyskopiointitoimenpiteen aikana. Keskeytyskopiointia ei voi
suorittaa, joten tyhjennä muisti ja poistu keskeytyskopiointitilasta
painamalla [Stop/Clear]-näppäintä ja sitten uudelleen
[Interrupt]-näppäintä.
Toista menettely, kun keskeytyskopiointiin liittyvät toimenpiteet on
suoritettu.
Kopiomääränäytöllä on OP.
Kopiokoneen etukansi on auki. Sulje etukansi.
–
Kopiomääränäytöllä on OP1.
Arkinsyöttölaitteen vasen kansi on auki. Sulje vasen kansi. Sulje etukansi.
–
Kopiomääränäytöllä on OP2.
Kopiokoneen vasen kansi on auki. Sulje vasen kansi.
Kopiomääränäytöllä on OP3 – OP5.
Valinnaisen paperinsyöttölokeron vasen kansi on auki. Sulje kukin
vasemmalla oleva kansi.
–
Kopiomääränäytöllä vuorottelevat C ja jokin
numero.
Merkitse C ja kyseinen numero muistiin. Sammuta laite
virtakatkaisimesta, irrota virtajohto pistokkeesta ja ota yhteyttä huoltoon.
–
Kopiomääränäytöllä vuorottelevat A ja jokin
numero. (muu kuin A-3200)
Sammuta laite virtakytkimestä ja käynnistä se uudelleen. Laitteen
käyttöä voidaan jatkaa, kun näyttö on palannut normaalitilaan. Jos A ja
kyseinen numero ilmestyvät kopiomääränäytölle uudestaan, merkitse A ja
kyseinen numero muistiin. Sammuta laite virtakatkaisimesta, irrota
virtajohto pistokkeesta ja ota yhteyttä huoltoon.
–
Kopiomääränäytöllä vuorottelevat A3 ja 200.
Kopiokoneen sisään on tiivistynyt kosteutta. Sammuta laite
virtakatkaisimesta ja käynnistä se 10 - 20 minuutin kuluttua uudelleen.
–
Paperitukoksen merkkivalo vilkkuu ja
Paperitukos. Poista tukoksen aiheuttanut paperi.
kopiomäärän näytöllä on JXX.
XX on paperitukoksen sijainnin numerotunnus.
7-3
Kopiomääränäytöllä on OF.
Kopioiden tulostustasolla on 250 kopiota. Poista valmiit kopiot, paina
[Start]-näppäintä ja jatka kopioimista.
–
Määräaikaishuollon merkkivalo vilkkuu.
Tämä on merkki siitä, että määräaikaishuolto tulee ajankohtaiseksi.
–
Määräaikaishuollon merkkivalo palaa.
On aika suorittaa määräaikaishuolto. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
–
Paperinsyötön merkkivalo palaa ja
kopiomääränäytöllä on PE.
Merkkivaloa vastaavalla lokerotasolla ei ole paperia. Lisää paperia ja sulje
lokero.
3-1
Kopiomääränäytöllä on PF.
Tarkista ohisyöttöalustan paperitilanne. Lisää ohisyöttöalustalle paperia,
jos se on loppunut. Jos laite ei pysty ottamaan paperia ohisyöttöalustalta,
korjaa paperin asentoa.
3-4
Kopiomääränäytöllä on U1.
Tarkista päälaskuri tai avainkortti ja varmista, että se on asianmukaisesti
paikallaan.
–
Kopiomääränäytöllä on = = =.
Käyttäjäryhmätunnuksen antaminen. Jatka kopiointitoimintoihin
antamalla käyttäjäryhmätunnus numeronäppäimistöltä.
Palauta = = = näyttöön kopioinnin päätteeksi painamalla
[Management]-näppäintä.
–
Kopiomääränäytöllä on = = =.
Kopiokone on virrankatkaisutilassa. Poistu tilasta painamalla
[Energy Saver] -näppäintä.
–
Kopiomääränäytöllä on ---.
Kopiokone on virransäästötilassa. Poistu tilasta painamalla jotakin
näppäintä, tai mikäli valinnainen arkinsyöttölaite on asennettuna, aseta
alkuperäiskappale arkinsyöttölaitteeseen.
–
7-2
Kohta 7 VIANMÄÄRITYS
Paperitukoksen syntyessä
Paperitukoksen syntyessä keskeytä kopioiminen. Ohjauspaneelin
merkkivalo ja näytöllä oleva J sekä 2-numeroinen luku tai PF
ilmoittavat paperitukoksen sijainnin.
Varmista, että laitteen virtakytkin on (|)-asennossa (ON), katso
kohta Sivu 7-3 "Poistotoimenpiteet" ja poista tukkeutuman
aiheuttanut paperi.
Tuumamitat
SI-mitat
Paperitukoksen sijainnin merkkivalot
(1) Paperitukos paperinsyöttöosassa – Katso sivu 7-3.
(2) Paperitukos vasemman kannen takana – Katso sivu 7-4.
(3) Paperitukos valinnaisessa arkinsyöttölaitteessa –
Katso sivu 7-5.
(4) Paperitukos valinnaisessa paperinsyöttölokerossa –
Katso sivu 7-6.
HUOMIO
Kopiokoneen keskusyksikön kiinnitysosa
kuumenee voimakkaasti. Estä palovammojen
vaara osoittamalla käsittelyn yhteydessä
harkintaa.
* Älä käytä tukoksen aiheuttanut paperia uudelleen.
* Jos arkki repeytyy tukoksen poistamisen yhteydessä, poista
repeytyneet osat kopiokoneen sisältä. Repeytyneet paperinpalat
laitteen sisällä saattavat aiheuttaa paperitukoksia.
* Paperitukoksen poistamisen jälkeen kopiokone siirtyy
lämpenemistilaan. Paperin syöttöhäiriön merkkivalo sammuu ja
kopiokone palaa paperitukoksen syntymistä edeltäneeseen
tilaan.
Poistotoimenpiteet
Paperitukos paperinsyöttöosassa
Paperitukos paperinsyöttölokerossa (J11, J21)
(3)
(2)
Paperinsyöttölokerossa on paperitukos, kun paperitukoksen
sijainnin merkkivalo palaa oheisen kuvan osoittamalla tavalla.
Poista tukos toimimalla seuraavasti.
Tuumamitat
(1)
SI-mitat
(4)
Huomioitavaa
VAROITUS
1
Vedä paperinsyöttölokero ulos.
Kopiokoneen keskusyksikön sisällä on
suurjännitteellä toimivia osia. Estä sähköiskun
vaara käyttämällä käsittelyn yhteydessä
harkintaa.
7-3
Kohta 7 VIANMÄÄRITYS
2
Jos tukoksen aiheuttanut arkki on lokeron sisällä, poista se
varovasti repimättä paperia.
1
2
Huomautus
Poista paperi ohisyöttöalustalta.
Varmista, että paperin syöttöhäiriön merkkivalo ei pala ja
aseta paperi takaisin ohisyöttöalustalle.
Jos paperi repeytyy, poista kaikki irronneet palat
lokerosta.
3
Työnnä lokero takaisin alkuperäiseen asentoon.
Huomautus
Jos näytöllä on J20, katso kohta Sivu 7-4 "Paperitukos
vasemman kannen takana (J30, J40 - 45, J50, J52 56, J60, J61)" ja poista tukkeutunut paperi.
Huomautukset
• Varmista, että arkit ovat lokeron paperiohjainten
suuntaisesti. Muussa tapauksessa korjaa lokeron
paperipino.
• Jos näytöllä on J21, katso kohta Sivu 7-4
"Paperitukos vasemman kannen takana (J30, J40
- 45, J50, J52 - 56, J60, J61)" ja poista tukkeutunut
paperi.
Paperitukos vasemman kannen takana
(J30, J40 - 45, J50, J52 - 56, J60, J61)
Vasemman kannen takana on paperitukos, kun paperitukoksen
sijainnin merkkivalo palaa oheisen kuvan osoittamalla tavalla.
Poista tukos toimimalla seuraavasti.
Tuumamitat
SI-mitat
Paperitukos ohisyöttöalustalla (PF, J20)
Ohisyöttöalustalla on paperitukos, kun paperitukoksen sijainnin
merkkivalo palaa oheisen kuvan osoittamalla tavalla. Poista tukos
toimimalla seuraavasti.
Tuumamitat
SI-mitat
Huomautus
Lisätietoa
Pääyksikön sisässä oleva rumpuosa naarmuuntuu ja
likaantuu herkästi. Paperin poistamisen yhteydessä varo
koskettamasta tai naarmuttamasta rumpua estämällä
mm. kellon tai sormuksen pääsyn yhteyteen sen kanssa.
7-4
Kohta 7 VIANMÄÄRITYS
1
Tartu vasemman kannen kahvoista ja avaa se nostamalla.
HUOMIO
Kopiokoneen keskusyksikön kiinnitysosa
kuumenee voimakkaasti. Estä palovammojen
vaara osoittamalla käsittelyn yhteydessä
harkintaa.
2
4
Sulje etukansi.
Paperitukos valinnaisessa
arkinsyöttölaitteessa (J70, J71, J72, J73,
J74, J75)
Valinnaisessa arkinsyöttölaitteessa on paperitukos, kun
paperitukoksen sijainnin merkkivalo palaa oheisen kuvan
osoittamalla tavalla. Poista tukos toimimalla seuraavasti.
Tuumamitat
SI-mitat
Poista tukoksen aiheuttaneet arkit varovasti niin, että ne
eivät pääse repeytymään.
1
Poista alkuperäisten syöttötasolla olevat
alkuperäiskappaleet.
Huomautus
Jos paperi repeytyy, poista kaikki irronneet palat
lokerosta.
3
Jos valinnainen kaksipuolisyksikkö on asennettu, nosta se
ylös ja poista paperi.
2
Avaa vasen kansi.
Huomautus
Jos paperi repeytyy, poista kaikki irronneet palat
lokerosta.
7-5
Kohta 7 VIANMÄÄRITYS
3
Jos tukoksen aiheuttanut alkuperäinen on laitteen sisällä,
poista se varovasti repimättä paperia.
Paperitukos valinnaisessa
paperinsyöttölokerossa (J12, J13, J14, J15,
J16, J22, J23, J24)
Valinnaisessa paperinsyöttölokerossa on paperitukos, kun
paperitukoksen sijainnin merkkivalo palaa oheisen kuvan
osoittamalla tavalla. Poista tukos toimimalla seuraavasti.
Tuumamitat
SI-mitat
Huomautus
Jos alkuperäiskappale repeytyy, poista kaikki sen
irronneet palat lokerosta. Repeytyneet paperinpalat
laitteen sisällä saattavat aiheuttaa paperitukoksia.
4
Nosta paperinsyöttöyksikkö (1) ylös.
1
Avaa käytetyn paperinsyöttölokeron vasen kansi.
(1)
5
Jos tukoksen aiheuttanut alkuperäinen on laitteen sisällä,
poista se varovasti repimättä paperia.
2
Jos tukoksen aiheuttanut arkki on lokeron sisällä, poista se
varovasti repimättä paperia.
Huomautus
Jos alkuperäiskappale repeytyy, poista kaikki sen
irronneet palat lokerosta.
6
Poista alkuperäinen kiertämällä syöttölevyä kuvan
osoittamalla tavalla.
Huomautus
Jos paperi repeytyy, poista kaikki irronneet palat
lokerosta.
3
7
7-6
Palauta vasen kansi alkuperäisasentoonsa sulkemalla se.
Aseta tukoksen aiheuttanut alkuperäinen syöttötasolle ja
jatka kopioimista.
Sulje paperinsyöttölokeron vasen kansi.
Kohta 7 VIANMÄÄRITYS
4
5
Vedä paperinsyöttölokero ulos.
Jos tukoksen aiheuttanut arkki on lokeron sisällä, poista se
varovasti repimättä paperia.
Huomautus
Jos paperi repeytyy, poista kaikki irronneet palat
lokerosta.
6
Työnnä lokero varovasti takaisin alkuperäiseen
asentoonsa.
7-7
Kohta 7 VIANMÄÄRITYS
Muita ongelmia
Ongelman ilmetessä tarkista seuraavat asiat. Jos ongelma ei ratkea luettelon avulla, ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
Ongelma
Tarkistettavat asiat
Korjaava toimenpide
Ohjeen sivu
Ohjauspaneelin valot eivät
syty, kun virta kytketään
päälle.
Varmista, että kopiokoneen verkkojohto on
pistokkeessa.
Kytke kopiokoneen verkkojohto
pistorasiaan.
Kopiointi ei käynnisty
[Start]-näppäintä
painettaessa.
Tarkista ohjauspaneelin merkkivalot.
Katso virhesanomaa vastaava korjaava
toimenpide ja toimi ohjeen mukaan.
7-1
Koneesta tulostuu tyhjä
arkki.
Varmista, että alkuperäiskappale on
asianmukaisesti paikallaan.
Aseta alkuperäiskappale lasitasolle
kopioitava puoli alaspäin ja kohdista se
alkuperäiskappaleen kokomerkinnän
mukaan.
Valinnaista arkinsyöttölaitetta käytettäessä
aseta alkuperäiskappale kopioitava puoli
ylöspäin.
4-1
Tarkista, onko kopiokone
automaattivalotustilassa
[Auto Exposure Mode].
Jos on tarpeen muuttaa kopion
tummuudensäätöä kokonaisuudessaan,
suorita automaattinen tummuudensäätö
[Auto Exposure Adjustment].
6-9
Tarkista, onko kopiokone manuaalisessa
tummuudensäätötilassa
[Manual Exposure Mode].
Säädä kopion tummuusaste
valotuksensäätönäppäimen avulla.
4-2
Jos tummuudensäätö halutaan säätää
kokonaan uudelleen, suorita manuaalinen
tummuudensäätö kussakin
alkuperäiskappaleen valintatilassa.
4-2
Varmista, että värijauhesäiliössä oleva
värijauhe on jakautunut tasaisesti.
Ravista värijauhesäiliötä vasemmalle ja
oikealle noin 10 kertaa.
8-6
Tarkista, palaako värijauheen lisäämisen
[Add Toner] -merkkivalo.
Vaihda värijauhesäiliö.
8-4
Tarkista, onko käytettävä paperi kosteaa.
Vaihda paperi uuteen.
–
Kopio on liian vaalea.
–
–
Tarkista, onko sähkövarausosa likaantunut. Avaa etukansi ja puhdista sähkövarausosa
puhdistustangon avulla.
8-5
Tarkista, onko kopiokone
automaattivalotustilassa [Auto Exposure
Mode].
Jos on tarpeen muuttaa kopion
tummuudensäätöä kokonaisuudessaan,
suorita automaattinen tummuudensäätö
[Auto Exposure Adjustment].
6-9
Tarkista, onko kopiokone manuaalisessa
tummuudensäätötilassa [Manual Exposure
Mode].
Säädä kopion tummuusaste
valotuksensäätönäppäimen avulla.
4-2
Jos tummuudensäätö halutaan säätää
kokonaan uudelleen, suorita manuaalinen
tummuudensäätö kussakin
alkuperäiskappaleen valintatilassa.
4-2
Tarkista, onko alkuperäiskappale
Pilkkuisuus (varjostus
näkyy epätasaisena, kuvassa painojälkeä.
on pilkkuja).
Valitse kuvan laatuasetukseksi Photos.
4-2
Kopio on epäselvä.
Tarkista, onko kuvan laatuasetus valittu
kopioitavan alkuperäiskappaleen tyypin
mukaan.
Valitse kuvan laatuasetus siten, että se
vastaa alkuperäiskappaleen tyyppiä.
4-2
Kopio on tahriintunut.
Tarkista, onko valotuslasi tai asiakirjakansi Puhdista valotuslasi ja asiakirjakansi.
likaantunut.
Kopiot ovat liian tummia.
7-8
8-1
Kohta 7 VIANMÄÄRITYS
Ongelma
Kopioitu kuva on vinossa.
Tarkistettavat asiat
Varmista, että alkuperäiskappale on
asianmukaisesti paikallaan.
Varmista, että kopiopaperi on
asianmukaisesti paikoillaan.
Paperitukoksia syntyy usein Varmista, että kopiopaperi on lisätty
asianmukaisesti syöttölokeroon.
Korjaava toimenpide
Ohjeen sivu
Varmista, että alkuperäiskappale on
asetettu valotuslasille siten, että se on
kohdistettu asianmukaisesti vastaavan
kokomerkinnän mukaisesti.
Kun asetat alkuperäiskappaleen
valinnaiseen arkinsyöttölaitteeseen
varmista, että alkuperäinen on kohdistettu
vastaavan syöttöohjaimen mukaan.
4-1
Tarkista paperinsyöttölokeron
leveysohjaimen säätö.
3-1
Korjaa paperin asento.
3-1
Kopiot saattavat poimuttua käytettävän
paperin tyypin ja varastointiolojen mukaan.
Tämä saattaa aiheuttaa paperitukoksia.
Poista paperi, käännä se ylösalaisin ja aseta
takaisin paikoilleen.
Tarkista, onko käytettävä paperi
Vaihda paperi uuteen.
poimuttunutta, taittunutta tai rypistynyttä.
–
–
–
Varmista, että kopiokoneen sisällä ei ole
paperin palasia tai tukoksen aiheuttaneita
arkkeja.
Poista paperinpalat tai tukoksen
aiheuttanut arkki asianmukaisesti.
Tarkista, että ohisyöttöalustalle asetetun
paperin koko vastaa ohisyöttöalustalle
määritettyä paperin kokoa.
Määritä ohisyöttöalustan paperikoon asetus
ohisyöttöalustalle lisätyn paperin koon
mukaisesti.
Kopiossa näkyy mustia
juovia valinnaisen
arkinsyöttölaitteen käytön
yhteydessä.
Tarkista, onko vakolasi likaantunut.
Puhdista likaantunut vakolasi.
Tummien juovien häiritsevyyttä voidaan
vähentää ottamalla käyttöön tummien
juovien häivytyskäsittely.
Kopiot ovat rypistyneitä.
Tarkista, onko erottelusalpa likaantunut.
Kopioissa näkyy valkoinen
tai musta pituussuuntainen
juova.
Tarkista, onko sähkövarausosa likaantunut. Avaa etukansi ja puhdista sähkövarausosa
puhdistustangon avulla.
8-5
Kopioissa on valkoisia
pilkkuja.
Tarkista, ovatko siirtotelat likaantuneet.
8-2
Puhdista likaantunut erottelusalpa.
Puhdista siirtotelat puhdistusharjalla
hangaten.
7-3
–
8-1
6-12
8-2
7-9
Kohta 7 VIANMÄÄRITYS
7-10
Kohta 8
HUOLTO- JA KÄYTTÖTIEDOT
Kopiokoneen puhdistaminen
HUOMIO
Irrota virtajohto pistokkeesta turvallisuussyistä
puhdistustoimenpiteiden ajaksi.
Valotuslasin puhdistaminen
Avaa asiakirjakansi ja puhdista valotuslasi käyttämällä alkoholiin
tai laimennettuun puhdistusaineeseen kostutettua liinaa.
TÄRKEÄÄ
Älä käytä esimerkiksi tinneriä tai orgaanisia liuotteita.
Asiakirjakannen puhdistaminen
Avaa asiakirjakansi ja puhdista kannen alapuoli käyttämällä
alkoholiin tai laimennettuun puhdistusaineeseen kostutettua
liinaa.
TÄRKEÄÄ
Älä käytä esimerkiksi tinneriä tai orgaanisia liuotteita.
Vakolasin puhdistaminen
jos kopioihin ilmestyy mustia juovia valinnaisen
arkinsyöttölaitteen käytön yhteydessä, tämä on merkki siitä, että
vakolasi (a) on likaantunut. Puhdista vakolasi pehmeällä kuivalla
liinalla.
TÄRKEÄÄ
Älä käytä esimerkiksi vettä, tinneriä tai orgaanisia
liuotteita.
(a)
* Katso kopiokoneen sisäosien puhdistamista koskevat ohjeet
kohdasta Sivu 8-4 "Värijauhesäiliön ja värijauheen
keräilysäiliön vaihtaminen".
8-1
Kohta 8 HUOLTO- JA KÄYTTÖTIEDOT
Erottelusalvan puhdistaminen
Siirtotelojen puhdistaminen
1
Avaa etukansi.
1
Avaa etukansi.
2
Irrota puhdistusharja.
2
Irrota puhdistusharja.
3
Tartu vasemman kannen kahvoista ja avaa se nostamalla.
3
Tartu vasemman kannen kahvoista ja avaa se nostamalla.
4
Poista lika ja pöly harjaamalla vasemmalta oikealle pitkin
erottelusalpaa kuvan osoittamalla tavalla.
Erottelusa
lpa
5
8-2
Sulje etukansi.
4
Pyöritä vasenta siirtotelan ratasta ja poista teloihin
kertynyt pöly ja lika pyörittämällä ratasta ja liikuttamalla
harjaa samalla vasemmalta oikealle.
Kohta 8 HUOLTO- JA KÄYTTÖTIEDOT
5
Sulje etukansi.
8-3
Kohta 8 HUOLTO- JA KÄYTTÖTIEDOT
Värijauhesäiliön ja värijauheen keräilysäiliön vaihtaminen
Vaihda värijauhesäiliö, kun ohjauspaneelin värijauheen
lisäämisen [Add Toner] -merkkivalo syttyy ja kopiokone pysähtyy.
Vaihda värijauheen keräilysäiliö yhdessä värijauhesäiliön kanssa.
* Lisää värijauhetta ainoastaan, kun Add Toner -merkkivalo
syttyy tai vilkkuu.
* Suorita värijauhesäiliön vaihtamisen yhteydessä aina
toimenpiteet, jotka on lueteltu sivun 8-5 kohdasta 7 sivun
8-6 kohtaan 11. Kaikkien osien tulee olla puhtaat. Muussa
tapauksessa laitteen toiminta saattaa heiketä.
Tuumamitat
2
Työnnä värijauheen keräilysäiliön pidintä vasemmalle ja
irrota värijauheen keräilysäiliö samalla kun työnnät
pidintä.
SI-mitat
TÄRKEÄÄ
Älä käännä värijauheen keräilysäiliötä ylösalaisin.
VAROITUS
HUOMIO
Älä hävitä värijauhesäiliötä tai värijauheen
keräilysäiliötä polttamalla. Polttaminen synnyttää
kipinöitä, jotka voivat aiheuttaa palovammoja.
HUOMIO
Kopiokoneen keskusyksikön sisällä on
suurjännitteellä toimivia osia. Estä sähköiskun
vaara käyttämällä harkintaa käsittelyn
yhteydessä.
3
Peitä säiliön aukko käyttämällä vanhan värijauheen
keräilysäiliön keskellä olevaa tulppaa.
Älä avaa tai murskaa värijauhesäiliötä tai
värijauheen keräilysäiliötä.
1
Avaa etukansi.
4
Aseta uusi värijauhesäiliö paikalleen ja kierrä
värijauhesäilin vapautusvipua (1) oikealle.
(1)
8-4
Kohta 8 HUOLTO- JA KÄYTTÖTIEDOT
7
HUOMIO
Tartu puhdistustankoon ja vedä se varovasti ulos
ääriasentoonsa ja työnnä se sitten takaisin.
Toista toimenpide useita kertoja.
Älä hävitä värijauhesäiliötä tai värijauheen
keräilysäiliötä polttamalla. Polttaminen synnyttää
kipinöitä, jotka voivat aiheuttaa palovammoja.
HUOMIO
Huomautus
Älä avaa tai murskaa värijauhesäiliötä tai
värijauheen keräilysäiliötä.
5
6
Poista vanha värijauheen keräilysäiliö laittamalla se
uuden mukana tulleeseen muovipussiin.
Poista vanha värijauhesäiliö laittamalla se uuden mukana
tulleeseen muovipussiin.
Älä työnnä tankoa tai yritä vetää sitä ulos käyttämällä
tarpeettomasti voimaa.
8
9
10
Poista mukana toimitettava verkkopuhdistaja
pakkauksestaan ja irrota sen tulppa.
Aseta verkkopuhdistaja koloon ja asenna se kopiokoneen
pääyksikköön.
Vedä sähkövarausosa ulos ääriasentoonsa ja työnnä se
sisään sen jälkeen, kun olet vetänyt sitä useita kertoja
edestakaisin.
8-5
Kohta 8 HUOLTO- JA KÄYTTÖTIEDOT
11
Poista verkkopuhdistaja ja sulje tulppa.
TÄRKEÄÄ
15
Asenna uusi värijauheen keräilysäiliö.
16
Sulje etukansi.
Kun sähkövarausosa on puhdistettu
verkkopuhdistajalla, toimenpide voidaan toistaa
aikaisintaan viiden minuutin kuluttua.
12
Napauta uuden värijauhesäiliön yläosaa 5 - 6 kertaa.
Palauta käytetyt värijauhesäiliöt ja värijauheen keräilysäiliöt
tuotteiden jälleenmyyjälle tai edustajalle. Palautetut
värijauhesäiliöt ja värijauheen keräilysäiliöt käytetään joko
uudelleen, kierrätetään tai hävitetään voimassa olevien
sääntöjen mukaisesti.
13
Levitä säiliön sisällä oleva värijauhe tasaisesti
ravistamalla uutta värijauhesäiliötä vaakasuunnassa noin
10 kertaa.
Huomautus
Varmista kopiokoneen paras mahdollinen toiminta
värijauhesäiliön vaihtamisen yhteydessä suoritettavan
säännöllisen puhdistamisen (noin kerran kuussa) lisäksi
suorittamalla sivun 8-5 kohdassa 7 ja sivun 8-4 kohdassa
4 esitetyt toimenpiteet.
14
Käännä värijauhesäiliön vapautusvipua (1) vasempaan ja
irrota värijauhesäiliö.
(1)
8-6
Kohta 8 HUOLTO- JA KÄYTTÖTIEDOT
Tekniset tiedot
Runko
Tyyppi............................................................................. pöytämalli
Alkuperäisten syöttötaso............................................... kiinteä
Kopiointijärjestelmä ...................................................... epäsuora elektrostaattinen
Tuetut alkuperäiskappaletyypit ................................... paperiarkit, kirjat ja kolmiulotteiset kappaleet (alkuperäiskappaleen enimmäiskoko:
11" × 17"/A3)
Kopiokoot........................................................................ 11" × 17", 8 1/2" × 14", 11" × 8 1/2", 8 1/2" × 11", 5 1/2" × 8 1/2", Oficio II, A3, B4, A4, A4R, B5,
B5R, A5R, B6R, A6R, Postcard ja Folio
Leveydet, joita ei voi kopioida: 0,5 - 5,5 mm
Kopiointinopeus ............................................................. 16 arkin kopiokone:1:1/kopiointi muistista 11" × 17"/A3:8 arkkia minuutissa,
8 1/2" × 14"/B4:8 arkkia minuutissa, 11" × 8 1/2"/A4:16 arkkia
minuutissa, 8 1/2" × 11"/A4R:13 arkkia minuutissa, B5:16 arkkia
minuutissa, B5R:13 arkkia minuutissa, A5R:10 arkkia minuutissa,
A6R:10 arkkia minuutissa
Kopiointinopeus
20 arkin kopiokone:1:1/kopiointi muistista 11" × 17"/A3:10 arkkia minuutissa,
8 1/2" × 14"/B4:11 arkkia minuutissa, 11" × 8 1/2"/A4:20 arkkia
minuutissa, 8 1/2" × 11"/A4R:13 arkkia minuutissa, B5:20 arkkia
minuutissa, B5R:13 arkkia minuutissa, A5R:10 arkkia minuutissa,
A6R:10 arkkia minuutissa
Lämpenemisaika............................................................ alle 19,8 sekuntia (huonelämpötila 68 ºF/20 ºC, ilmankosteus 50 %)
Ensimmäisen kopion valmistumisaika......................... noin 5,9 sekuntia (A4)
Kopioinnin suurennussuhde ......................................... 50 - 200 % (1 %:n tarkkuudella) käyttäen sekä säädettävää että kiinteää
suurennussuhdetta.
Vakiomuisti .................................................................... 18 Mt:n bittikarttamuisti. 14 Mt:n kuvamuisti.
Erottelutarkkuus ........................................................... Skannaaminen: 600 × 600 dpi
Tulostaminen: 600 × 600 dpi
Paperinsyöttöjärjestelmä .............................................. automaattinen lokerosyöttö (arkkien määrä: 300 arkkia [80 g/m2] ja ohisyöttöalusta
(arkkien määrä: 50 arkkia [80 g/m2]
Tuetut paperityypit ....................................................... <paperin paksuus>
Paperinsyöttölokero: 64 - 105 g/m2
Kaksipuolisyksikkö: 64 - 90 g/m2
Ohisyöttöalusta: 45 - 160 g/m2
<Paperityypit>
Paperinsyöttölokero: tavallinen kopiopaperi, kierrätetty paperi tai värillinen paperi
Kaksipuolisyksikkö: tavallinen kopiopaperi, kierrätetty paperi tai värillinen paperi
Ohisyöttöalusta: tavallinen paperi, kierrätyspaperi, värillinen paperi, ohut paperi ja
paksu paperi
Kerrallaan valittavissa oleva kopioiden määrä .......... 1 - 250 arkkia
Valolähde........................................................................ jalokaasulamppu
Kehitysjärjestelmä......................................................... kuivakehitys
Kiinnitysjärjestelmä ...................................................... kuumatela
Puhdistusjärjestelmä..................................................... elastinen kumipyyhin
Rumputyyppi.................................................................. OPC
Vakiotoiminnot ja toimintatilat .................................... paperin automaattivalinta, kuvanlaadun valinta, automaattinen suurennossuhteen
valintatila, zoomaustila, kaksipuolinen kopiointi1, kopionjakotoiminto, reunuksen siirto,
reunan leveys, yhdistelykopiointi, lajittelukopiointi, värijauheen säästötila (Eco-copy),
kopiointiasetusten tallentaminen ja käyttäjäryhmien hallintatila
1...Edellyttää (valinnaista) kaksipuolisyksikköä.
Virtalähde ...................................................................... Tuumamitat: 120 V AC 60 Hz 9,0 A
SI-mitat: 220 - 240 V AC 50 Hz 5,0 A
Energiankulutus ............................................................ alle 25 Wh/h
Mitat .............................................................................. leveys 22 5/8" × syvyys 21 3/4" × korkeus 19 3/4"
leveys 574 mm × syvyys 552 mm × korkeus 502 mm
Paino............................................................................... 39 kg / noin 85,9 paunaa
Melutaso ......................................................................... 70 dB (A)
Tilantarve....................................................................... leveys 32 9/16" × syvyys 21 3/4"
leveys 827 mm × syvyys 552 mm
Lisälaitteet ..................................................................... arkinsyöttölaite, paperinsyöttölaite, kaksipuolisyksikkö, päälaskuri, avainkortti
Asiakirjakansi saattaa olla mallikohtainen vakiovaruste.
(Tekniset tiedot voivat muuttua ominaisuuksien mukaan.)
8-7
Kohta 8 HUOLTO- JA KÄYTTÖTIEDOT
8-8
Aakkosellinen hakemisto
A
O
Äänettömään tilaan siirtymisen viive (oletusasetukset) ........... 6-24
Alkuperäiskappaleen asettaminen ............................................... 4-1
Alkuperäiskuvan laatu (oletusasetus) .......................................... 6-7
Asiakirjakannen puhdistaminen .................................................. 8-1
Automaattinen koon säätö (oletusasetus) .................................. 6-16
Automaattinen lokeronvaihto (oletusasetukset) ........................ 6-15
Automaattinen paperinsyöttölokeron vaihtaminen ..................... 2-5
Automaattinen suurennossuhteen valintatila ............................. 4-4
Automaattinen tummuudensäätö (oletusasetukset) ................... 6-9
Automaattinen tyhjennysasetus (oletusasetukset) ................... 6-24
Automaattinen tyhjennystoiminto ................................................ 2-4
Automaattinen tyhjennysviive (oletusasetukset) ...................... 6-26
Automaattinen virrankatkaisu (oletusasetukset) ..................... 6-25
Automaattinen virrankatkaisuviive (oletusasetukset) .............. 6-27
Ohisyöttöalustan paperikoko (oletusasetukset) ........................ 6-18
Ohisyöttöalustan paperikoon määrittäminen ............................. 3-5
Oletusasetuskohteet ...................................................................... 6-1
Oletusasetusten muuttaminen ..................................................... 6-6
Oletusasetustila ............................................................................. 6-1
Oletusasetustilan määritystoiminnot .......................................... 6-6
OSIEN NIMITYKSET ................................................................... 2-1
E
Erottelusalvan puhdistaminen ..................................................... 8-2
H
Hälytys/äänimerkki (oletusasetukset) ........................................ 6-28
Huolto- ja käyttötiedot ................................................................... 8-1
P
Paperin lisääminen ....................................................................... 3-1
Paperin lisääminen lokeroon ........................................................ 3-1
Paperin lisääminen ohisyöttöalustalle ......................................... 3-4
Paperin tyyppimerkintälipuke ..................................................... 3-3
Paperin valitseminen .................................................................... 4-1
Paperitukoksen syntyessä ............................................................ 7-3
Paperitukos ohisyöttöalustalla ..................................................... 7-4
Paperitukos paperinsyöttölokerossa ............................................ 7-3
Paperitukos paperinsyöttöosassa ................................................. 7-3
Paperitukos valinnaisessa arkinsyöttölaitteessa ........................ 7-5
Paperitukos valinnaisessa paperinsyöttölokerossa ..................... 7-6
Paperitukos vasemman kannen takana ....................................... 7-4
PERUSKÄYTTÖ ............................................................................ 4-1
Photo-tila ........................................................................................ 4-2
Puhdistustanko .............................................................................. 8-5
J
Jos näytöllä on joku seuraavista viesteistä .................................. 7-1
K
Kaksipuolisen kopion kääntöpuolen kiertäminen
(oletusasetus) ............................................................................... 6-20
Kaksipuolisen kopion kääntöpuolen kiertoasetus ....................... 5-4
Kaksipuoliset kopiot ...................................................................... 5-1
Käyttäjän tilaraportti (oletusasetukset) ...................................... 6-6
Keskeytyskopioiminen ................................................................... 4-6
Kiertolajitteluasetus (oletusasetukset) ...................................... 6-23
Kopioiden suurentaminen ja pienentäminen ............................... 4-4
Kopioimisen päättyminen ............................................................. 4-3
Kopioinnin aloittaminen ................................................................ 4-2
KOPIOKONEEN HALLINTA ....................................................... 6-1
Kopiokoneen käyttöön liittyvät varotoimenpiteet ....................... 1-3
Kopiokoneen maadoittaminen ...................................................... 1-2
Kopiokoneen puhdistaminen ......................................................... 8-1
Kopiomäärän asettaminen ............................................................ 4-2
Kopion tummuuden säätäminen ................................................... 4-2
Kopioraja (oletusasetukset) ......................................................... 6-19
Kopiosarjojen automaattinen lajitteleminen ............................... 5-5
Kulutustarvikkeiden käsittelyyn liittyvät varotoimenpiteet ...... 1-4
Kuvan laadun valitseminen .......................................................... 4-2
L
Lajittelu .......................................................................................... 5-5
Lämpeneminen .............................................................................. 4-1
Lokeron koon tunnistaminen ........................................................ 3-3
Lokeron paperin koko (lokerot 1 - 4) (oletusasetukset) ............. 6-17
Lokeron valitseminen (oletusasetukset) ..................................... 6-14
M
Muita ongelmia .............................................................................. 7-8
Mukautettujen kokojen määrittäminen ....................................... 3-6
Mukautettu koko (1 - 2) (oletusasetukset) ................................. 6-18
Mukautetut koot ............................................................................ 2-4
Muovisten suojapussien käsittely ................................................. 1-2
Mustan viivan häivytyskäsittely (oletusasetukset) ................... 6-12
R
Reunan leveys (oletusasetukset) ................................................ 6-21
Reunuksen siirto (oletusasetus) ................................................. 6-21
S
Siirtotelojen puhdistaminen ......................................................... 8-2
T
Taustavärinsäätö (oletusasetukset) ........................................... 6-13
Tekniset tiedot ............................................................................... 8-7
Teksti- ja valokuvatilan tummuudensäätö
(oletusasetukset) .......................................................................... 6-10
Tekstin tummuudensäätö (oletusasetukset) .............................. 6-11
Text & Photo -tila .......................................................................... 4-2
Text-tila .......................................................................................... 4-2
Toimintojen valitseminen ............................................................. 4-1
Tummuudensäätötarkkuus (oletusasetukset) ............................. 6-9
Tummuudensäätötila (oletusasetukset) ....................................... 6-8
V
Vakolasin puhdistaminen ............................................................. 8-1
Valittu lokero (oletusasetukset) ................................................. 6-15
Valokuvan tummuudensäätö (oletusasetukset) ........................ 6-11
Valokuvien käsittely (oletusasetukset) ...................................... 6-13
Valotuslasin puhdistaminen ......................................................... 8-1
Värijauhe ....................................................................................... 1-4
Värijauheen käyttöraportti (oletusasetukset) ........................... 6-29
Värijauheen keräilysäiliö .............................................................. 8-4
Värijauheen säästötila (oletusasetukset) ..................................... 6-8
Värijauhesäiliö ............................................................................... 8-4
Värijauhesäiliön vapautusvipu ..................................................... 8-6
Varoitusmerkinnät ........................................................................ 1-1
Varotoimenpiteet käytön yhteydessä ........................................... 1-3
Virransäästötilaan siirtymisen viive (oletusasetukset) ............ 6-26
Virtalähde ...................................................................................... 1-2
Y
Yhdistelykopioinnin rajaviiva (oletusasetukset) ........................6-22
Ympäristö .......................................................................................1-2
Z
Zoomaustila ....................................................................................4-4
506616C-01FIN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising