Olivetti | d-Copia 200D - d-Copia 201D | Owner Manual | Olivetti d-Copia 200D - d-Copia 201D Kasutusjuhend

Olivetti d-Copia 200D - d-Copia 201D Kasutusjuhend
d-Copia 200D
d-Copia 201D
DIGITAALINEN
MONITOIMIJÄRJESTELMÄ
KÄYTTÖOPAS
FIN
Code 546106fin
JULKAISIJA:
Olivetti S.p.A.
Gruppo Telecom Italia
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY)
www.olivetti.com
Copyright © 2008, Olivetti Kaikki oikeudet pidätetään
Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia tässä ohjekirjassa kuvattuun tuotteeseen milloin
tahansa jailmoittamatta tästä millään tavalla.
Tämän laitteiston kanssa on käytettävä suojattuja liitäntäkaapeleita, jotta
säilytetään yhdenmukaisuus EMC-määräysten kanssa.
Älä tee mitään laittomia kopioita.
Seuraavien kohteiden kopiointi on normaalisti kielletty kansallisilla laeilla.
Muiden kohteiden kopiointi on voitu kieltää paikallislaeilla.
Raha
Postimerkit
Maksusitoumukset
Osakkeet
Pankkivekselit
Shekit
Passit
Ajokortit
Joissakin maissa "POWER"-kytkin on merkitty "I"- ja "O"-merkeillä "ON"- ja
"OFF"- merkinnän sijaan.
O-merkki tarkoittaa, ettei virtaa ole katkaistu kopiointikoneesta kokonaan vaan
että se on valmiustilassa, kun virtakytkin on VIRTA-asennossa. Jos kopiokone on
merkitty tällä tavalla, "I" tarkoittaa "PÄÄLLÄ" ja "O" tarkoittaa "POIS PÄÄLTÄ".
Varoitus!
Jos haluat kytkeä virran kokonaan irti, vedä virtajohto pistorasiasta.
Pistorasian on oltava laitteen lähellä ja helpossa paikassa.
HUOMAUTUKSET
Laitteessa oleva merkki
Laitteen lämpöyksikköalueella oleva merkki (
,
) tarkoittaa seuraavaa:
: Huomioi vaara
: Varo kuumaa pintaa
Käyttöä koskevat huomautukset
Noudata alla olevia huomautuksia, kun käytät tätä laitetta.
Varoitus:
• Lämpöyksikköalue on kuuma. Noudata varovaisuutta, kun poistat jumiutunutta paperia tältä alueelta.
• Älä katso suoraan valonlähdettä kohti. Suoraan valonlähdettä kohti katsominen voi
vahingoittaa silmiäsi.
• Laitteesta täytyy katkaista virta ennen tarvikkeiden asentamista.
Huomautus:
• Sijoita laite tukevalle, tasaiselle alustalle.
• Älä asenna laitetta kosteaan tai pölyiseen paikkaan.
• Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan, esimerkiksi pidempien lomien aikana,
katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta.
• Kun laitetta siirretään, varmista, että laitteesta katkaistaan virta ja virtajohto
irrotetaan pistorasiasta.
• Älä kytke laitetta päälle ja pois päältä nopeasti. Odota pois päältä kytkemisen
jälkeen 10 - 15 sekuntia ennen kuin kytket laitteen takaisin päälle.
• Älä peitä laitetta pölysuojalla, kankaalla tai muovikelmulla, kun virta on päällä.
Peittäminen voi estää lämmönsäteilyn ja vaurioittaa laitetta.
• Muiden kuin tässä oppaassa esitettyjen hallintamenetelmien tai säätöjen
käyttäminen tai toimenpiteiden suorittaminen voi aiheuttaa altistumista
vaaralliselle säteilylle.
• Pistorasian on oltava laitteen lähellä ja helpossa paikassa.
Tärkeitä seikkoja laitteen asennuspaikkaa valittaessa
Älä asenna laitetta paikkoihin, jotka ovat:
• suurille lämpötilan tai kosteuden
• höyryisiä, kosteita tai hyvin pölyisiä
muutosten vaihteluille alttiita, kuten
• altistuneita suoralle auringonvalolle
ilmastointilaitteen tai lämmittimen lähellä.
• huonosti ilmastoituja
Varmista, että koneen ympärillä on riittävästi
20 cm
tilaa huoltamista ja ilmanvaihtoa varten.
10 cm
10 cm
Käsittelyä koskevat huomautukset
Käsittele laitetta varovasti ohjeiden mukaisesti, jotta laitteen suorituskyky säilyy.
Älä pudota laitetta, altista sitä iskuille tai lyö sitä mitään kohdetta vasten.
Älä altista rumpukasettia suoralle auringonvalolle.
• Suoralle auringonvalolle altistaminen vaurioittaa rumpukasetin pintaa (vihreä osa)
ja aiheuttaa tahroja kopioihin.
Säilytä tarvikkeita, kuten rumpukasetteja ja väriaineen/kehite-kasetteja
pimeässä paikassa, äläkä poista niitä pakkauksestaan ennen käyttöä.
• Jos tarvikkeet altistuvat suoralle auringonvalolle, kopioihin voi tulla tahroja.
Älä koske rumpukasetin pintaa (vihreä osa).
• Koskeminen vaurioittaa kasetin pintaa ja aiheuttaa tahroja kopioihin.
1
Tavaramerkit
• Microsoft®, Windows®, Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000, Windows® XP, Windows®
Vista ja Internet Explorer® ovat Microsoft Corporation rekisteröityjä tavaramerkkejä tai
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Adobe®, Adobe® logo, Acrobat®, Adobe® PDF -logo ja ReaderTM Adobe Systems Incorporatedin
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa valtioissa.
• IBM, PC/AT ja PowerPC ovat International Business Machines Corporationin tavaramerkkejä.
• Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat haltijoidensa omaisuutta.
ENERGY STAR®-sertifikaatin saaneet tuotteet on suunniteltu
suojelemaan ympäristöä erinomaisen energiatehokkuutensa
ansiosta.
Laseria koskevat tiedot
Aallonpituus
Pulssiajat
Teho
780 nm
+15 nm
(Neljä laserdiodia)
-10 nm
12,88 µs ±12,88 ns/7 mm
Enintään 0.2 mW (kokonaisteho)
Tuotantolinjalla skanneriyksikön lähtöteho säädetään 0,18 MILLIWATTIIN
(kokonaisteho) PLUS 5 %, ja se pysyy samana automaattisen virransäädön
(APC) ansiosta.
Huomautus
Muiden kuin tässä oppaassa esitettyjen hallintamenetelmien tai säätöjen
käyttäminen tai toimenpiteiden suorittaminen voi aiheuttaa altistumista
vaaralliselle säteilylle.
Tämä digitaalinen laite on LUOKAN 1 LASERLAITE (SFS-EN 60825-1, painos 1.2-2001)
Laite tuottaa pienen määrän otsonia normaalin toiminnan aikana. Päästötaso ei aiheuta
terveysriskiä.
Huomaa:
Voimassa oleva otsonille pitkäaikainen suositeltu altistumisraja on 0.1 ppm
(0,2 mg/m3) laskettuna 8 tunnin aikana kertyvästä keskimääräisestä pitoisuudesta.
Koska pieni päästömäärä voi kuitenkin aiheuttaa hajua, on suositeltavaa sijoittaa laite
ilmastoidulle alueelle.
KÄYTTÖSOPIMUS
KÄYTTÖSOPIMUS tulee esiin, kun ohjelma asennetaan CD-ROM-levyltä. CD-ROMlevyllä tai laitteessa olevien kaikkien ohjelmien tai minkä tahansa osan käyttäminen
velvoittaa sitoutumista KÄYTTÖSOPIMUKSEN ehtojen hyväksymiseen.
2
SISÄLLYS
1 JOHDANTO
KÄYTTÖOHJEIDEN KÄYTTÄMINEN .. 4
OSIEN NIMET ............................... 5
KÄYTTÖPANEELI.......................... 6
2 LAITTEEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN
KÄYTTÖÖNOTTO ......................... 7
PAKATTUJEN OSIEN JA
TARVIKKEIDEN TARKISTAMINEN... 8
LAITTEEN VALMISTELEMINEN
ASENNUSTA VARTEN .................. 8
VÄRIAINEEN/KEHITE-KASETIN
ASENTAMINEN ........................... 10
KÄYNNISTÄMINEN..................... 12
3 PAPERIN LISÄÄMINEN
PAPERI ........................................ 14
PAPERIN LISÄÄMINEN
KAUKALOON............................... 15
OHISYÖTTÖ
(myös erikoispaperi) .................... 17
4 OHJELMISTON ASENTAMINEN
OHJELMISTO .............................. 19
ENNEN ASENTAMISTA............... 20
OHJELMISTON ASENTAMINEN. 21
KÄYTTÖPANEELIN
MERKKIVALOT............................ 33
TULOSTINTILAN KÄYTTÄMINEN ... 34
SKANNERITILAN KÄYTTÄMINEN... 36
ONLINE-OPPAAN KÄYTTÄMINEN .. 45
5 KOPIOIMINEN
KOPIOINNIN SUJUMINEN.......... 46
ALKUPERÄISKAPPALEEN
ASETTAMINEN............................ 47
KOPIOMÄÄRÄN ASETTAMINEN 49
VALOTUKSEN SÄÄTÖ/
VALOKUVAN KOPIOIMINEN....... 49
PIENENTÄMINEN/
SUURENTAMINEN/
ZOOMAAMINEN.......................... 51
PAPERIKAUKALON VALINTA ..... 51
6 ERIKOISTOIMINNOT
KAKSIPUOLEINEN KOPIOIMINEN.. 52
KUVAUS MUISTA
ERIKOISTOIMINNOISTA .............54
VÄRINSÄÄSTÖTILA....................54
KÄYTTÄJÄOHJELMAT ................55
KOPIOIDEN KOKONAISMÄÄRÄN
NÄYTTÄMINEN ...........................56
1
2
7 HUOLTO
VÄRIAINEEN/KEHITE-KASETIN
VAIHTAMINEN .............................57
RUMPUKASETIN VAIHTAMINEN 58
LAITTEEN PUHDISTAMINEN .....60
8 LAITTEEN VIANMÄÄRITYS
VIANMÄÄRITYS ..........................62
TILAN ILMAISIMET .....................63
PAPERITUKOKSEN POISTAMINEN ..64
JOS PÄÄYKSIKÖSSÄ ILMENEE
PAPERITUKOS SPF:N KÄYTÖN
AIKANA (d-Copia 201D) .............69
3
4
5
9 LIITE
TEKNISET TIEDOT .....................70
TIETOJA TARVIKKEISTA JA
LISÄVARUSTEISTA .....................72
LAITTEEN SIIRTÄMINEN JA
VARASTOIMINEN........................73
HAKEMISTO ................................74
6
7
8
9
3
1
JOHDANTO
Tässä luvussa on perustietoja laitteen käyttämisestä.
KÄYTTÖOHJEIDEN KÄYTTÄMINEN
Tämän painetun oppaan lisäksi saatavilla on online-opas. Tutustu kumpaankin
oppaaseen, jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn kaikista tämän tuotteen
ominaisuuksista ja toiminnoista. Tässä painetussa oppaassa on kaikki asennus- ja
asetusohjeet sekä kaikkien kopiokonetoimintojen käyttöohjeet. Online-oppaassa on
seuraavia tietoja.
Online-opas
Tarjoaa tietoja asetusten määrittämisestä ja vianmäärittämisestä. Käytä onlineopasta, kun käytät tätä laitetta sen jälkeen, kun alkuasetus on suoritettu.
Online-oppaan käyttäminen
Selittää miten online-opasta käytetään.
Tulostaminen
Tarjoaa tietoja asiakirjan tulostamisesta.
Skannaus
Selittää, miten skanneriohjaimen avulla skannataan ja miten Button Manager ohjelman asetuksia säädetään.
Vianmääritys
Tarjoaa ohjain- ja ohjelmisto-ongelmien ratkaisemisohjeita.
Tässä
oppaassa
yhteiskäytäntöjä
ja
online-oppaassa
käytettyjä
• Tässä käyttöohjeessa selitetään mallien d-Copia 200D ja d-Copia 201D toiminta.
Kun toiminto on sama molemmissa malleissa, vain d-Copia 201D mainitaan.
• Tämän käyttöohjeen kuvissa on yleisesti malli d-Copia 201D.
• Ohjainnäyttöjen ja muiden tietokonenäyttöjen kuvissa käytetään Windows XP
Home Editionin näyttöjä. Jotkin näissä kuvissa esiintyvistä nimistä voivat erota
hieman muissa käyttöjärjestelmissä esiintyvistä näytöistä.
• Käyttöohjeessa käytetään yläosan syöttötelineestä lyhennettä "SPF".
• Tässä oppaassa käytetään seuraavia kuvakkeita tarjoamaan käyttäjälle laitteen
käyttöön liittyviä tietoja.
Varoittaa käyttäjää, että varoituksen noudattamatta jättämisestä
voi aiheutua loukkaantuminen.
Huomauttaa käyttäjälle, että laite tai jokin sen osista voi vaurioitua,
jos huomautuksen sisältöä ei noudateta asianmukaisesti.
Huomiot tarjoavat tietoja laiteen asetuksista, toiminnoista,
suorituskyvystä ja toiminnasta sekä seikoista, joista voi olla hyötyä
käyttäjälle.
Osoittaa näytössä näkyvää kirjainta.
4
OSIEN NIMET
SPF (d-Copia 201D)
Alkuperäisen kansi
(d-Copia 200D)
Alkuperäisen ohjain
Syöttölaitteen
kansi
Tirkistysreikä
Ulostuloalue Asiakirjan syöttötaso
1
Liitäntä
Liitäntä
USBliitin
SPF skannausalue
(d-Copia 201D)
LANliitäntä
(vain d-Copia 201D)
1
2
6
9
10
3
11
12
13
4
Väriaineen
/kehite-kasetti
5
Rumpukasetti
6
14
15
3
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Valotuslasi
Ohjauspaneeli
Etukansi
Paperikaukalo
Moniohisyöttötaso
Sivukansi
Sivukannen avauspainike
Ohisyöttötason paperiohjaimet
Paperin vastaanottotaso
Paperin vastaanottotason jatke
11
12
13
14
15
16
Virtakytkin
Kahva
Virtajohto
Lämpöyksikön vapautusvipu
Siirtosyötin
Syöttimen puhdistin
5
KÄYTTÖPANEELI
1
2
3
4
141
A5 A4
86
70
50
A4 B5
A4 A5
Alkuperäiskappale kopioksi -näppäin
ja ilmaisimet
Kaksipuoliset kopiot
yksipuolisista
alkuperäisistä.
Taite voidaan valita
pitkälle sivulle tai
lyhyelle sivulle.
Valotustilan valintanäppäin ja ilmaisimet
Valitse tämän näppäimen avulla
valotustilat: AUTO, MANUAL tai
PHOTO. Valitun tilan osoittaa syttynyt
ilmaisin. (s.49)
Vaalea ja tumma -näppäimet sekä
ilmaisimet
Säädä MANUAL- tai PHOTO-tilan
valotustasoa. Valitun valotustason
osoittaa syttynyt ilmaisin. (s.49)
Käynnistä ja lopeta käyttäjän ohjelmaasetus. (s.55)
Hälytysilmaisimet
10
11
12
13
14
Rummun vaihtotarpeen ilmaisin (s.58)
15
Syöttöhäiriön ilmaisin (s.64)
5
6
7
8
9
6
Väriaineen/kehite-kasetin vaihtotarpeen
ilmaisin (s.57)
SPF-merkkivalo (s.48) (d-Copia 201D)
SPF-tukoksen merkkivalo (s.68)
(d-Copia 201D)
Kopiosuhteen valintanäppäin ja ilmaisimet
Valitse esiasetettuja pienennys-/
suurennuskopiosuhteita. Valitun
kopiosuhteen osoittaa syttynyt ilmaisin. (s.51)
Kopiointisuhdenäyttö (%) -näppäin
• Käytä zoomausasetuksen
vahvistamiseen zoomaussuhdetta
muuttamatta. (s.51)
• Käytä tarkistamaan alkuperäisten
määrä, jotka on palautettava
automaattiseen syöttölaitteeseen, jos
laitteeseen tulee paperitukos SPF:ää
käytettäessä (d-Copia 201D). (s.69)
Näyttö
Näyttää määritetyn kopiomäärän,
zoomauksen kopiosuhteen,
käyttäjäohjelmakoodin ja virhekoodin.
16
17
18
SCAN-näppäin ja -merkkivalo
(s.33, s.41)
ONLINE-näppäin ja -merkkivalo
Syttyy, kun laitetta käytetään tulostimena
ja skannerina. Katso ON LINE ilmaisimen kuvaus osasta
"KÄYTTÖPANEELIN MERKKIVALOT"
(s.33).
Käynnistysnäppäin ja ilmaisin
• Kopiointi on mahdollista, kun ilmaisin
palaa.
• Käynnistä kopiointi tätä näppäintä
painamalla
• Aseta käyttäjäohjelma tämän
näppäimen avulla. (s.55)
Virransäästön ilmaisin
Palaa, kun laite on virransäästötilassa.
(s.54, s.55)
Kaukalon valintanäppäin
Valitse paperinsyöttöasema (paperikaukalo
tai moniohisyöttökaukalo). (s.51)
Paperinsyöttöpaikan ilmaisimet
Syttyy osoittaen valitun
paperinsyöttöaseman.
ZOOM-näppäimet ja -ilmaisin
Valitse pienennys- tai
suurennuskopiosuhde 25 % - 400 %
väliltä 1% askelin. (Kun käytetään
SPF:ää, zoomauksen kopiosuhde on 50
% - 200 %.(d-Copia 201D)) (s.51)
Kopiomääränäppäimet
• Valitse haluamasi kopiomäärä (1 - 99). (s.49)
• Tee käyttäjäohjelmamerkintöjä. (s.55)
Poistonäppäin
• tätä näppäintä painamalla voit
tyhjentää näytön tai lopettaa
kopioinnin kesken kopioinnin. (s.49)
• Kun pidät tätä näppäintä painettuna
valmiustilassa, näyttöön tulee tähän
mennessä tehtyjen kopioiden
kokonaismäärä. (s.56)
2 LAITTEEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN
Noudata alla kuvailtua asennustoimenpidettä, jotta käytät laitetta oikein.
Jos laite ei toimi kunnolla asennuksen tai käytön aikana tai jos jotakin
toimintoa ei voi käyttää, katso "LAITTEEN VIANMÄÄRITYS" (s.62).
KÄYTTÖÖNOTTO
2
Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, asenna laite alla esitetyn toimenpiteen
mukaisesti.
1 Avaa pakkaus ja varmista, että kaikki asianmukaiset tarvikkeet
on toimitettu laitteen mukana (s. 8).
2 Poista suojamateriaalit (s. 9).
3 Asenna väriaineen/kehite-kasetti (s. 10).
4 Lisää paperia paperikaukaloon (s. 15) tai moniohisyöttötasoon
(s. 17).
5 Kytke virtajohdon toinen pää lähimpään pistorasiaan. (s. 12)
6 Asenna ohjelmisto* (s. 19).
7 Kytke liitäntäkaapeli* (s. 25) ja kytke laite päälle (s. 12).
8 Nyt voit kopioida (s. 46), tulostaa (s. 35) tai skannata (s. 36)
asiakirjan.
*1 Jos käytät laitetta ainoastaan kopiointiin, ohita tämä vaihe.
7
PAKATTUJEN OSIEN JA TARVIKKEIDEN
TARKISTAMINEN
Avaa laatikko ja tarkista onko laatikossa seuraavat osat ja tarvikkeet.
Jos jotakin ei ole mukana tai jotakin on vaurioitunut, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoedustajaan.
Varoitustiedote
Ohjelmiston CD-ROM
Käyttöoppaan
sisältävä CD-ROM
Rumpukasetti
(asennettuna laitteessa)
Väriaineen/kehite-kasetti
LAITTEEN VALMISTELEMINEN ASENNUSTA
VARTEN
1
8
Varmista, että pidät laitetta
kummankin puolen kahvasta, kun
poistat sen laatikosta ja kannat sen
asennuspaikkaan.
2
Poista kaikki alla olevassa kuvassa esitetyt teipit. Avaa sen
jälkeen valotuslasi/SPF ja poista suojamateriaalit. Ota tämän
jälkeen laatikosta pussi, jossa on väriaineen/kehite-kasetti.
d-Copia 200D
2
d-Copia 201D
3
Vapauta skanneriosan lukituskytkin.
Skanneriosan lukituskytkin on valotustason alapuolella,
Jos kytkin on lukittuna ( ), laite ei toimi. Avaa kytkin lukituksesta (
allaolevan kuvan mukaisesti.
)
Tartu tähän ja käännä nuolen
osoittamaan suuntaan.
A
Lukossa
Ei lukossa
Skanneriosan lukituskytkin lukitaan pitämällä ylhäällä kuvassa A olevaa
keskipainiketta vastapäivään 90 astetta, kunnes kuuluu napsahdus.
9
VÄRIAINEEN/KEHITE-KASETIN ASENTAMINEN
1
Avaa moniohisyöttötaso ja
avaa sitten sivukansi.
2
Avaa kansi painamalla varovasti
etukannen kumpaakin sivua.
3
Poista väriaineen/kehite-kasetti pussista. Poista suojapaperi.
Pidä kasettia sen kummastakin päästä ja ravista sitä
vaakasuorassa neljä tai viisi kertaa. Pitele suojakannen
kielekettä ja poista suoja vetämällä kielekettä poispäin
kasetista.
4 tai 5 kertaa
4
10
Työnnä väriaineen/kehitekasettia varovasti, kunnes se
lukittuu paikalleen.
Lukon vapautuspainike
5
Sulje etukansi ja sitten
sivukansi painamalla
sivukannen avauspainikkeen
lähellä olevia pyöreitä
ulokkeita.
Kun suljet kansia, varmista,
että olet sulkenut etukannen
kunnolla ja sulje sitten
sivukansi. Kannet voivat
vaurioitua, jos ne suljetaan
väärässä järjestyksessä.
2
11
VIRTAJOHDON KYTKEMINEN
Jos käytät laitetta muussa kuin siinä maassa, josta laite ostettiin,
varmista, että paikallinen jännite on yhteensopiva mallisi kanssa. Jos
kytket laiteen sähköverkkoon, jonka jännite ei ole yhteensopiva, laite voi
vaurioitua niin, ettei sitä voi enää korjata.
1
Varmista, että laitteen virtakytkin
on OFF-asennossa. Työnnä
virtajohto laitteen takana
olevaan virtajohdon
pistorasiaan.
2
Kytke virtajohdon toinen pää lähimpään seinäpistorasiaan.
• Kytke virtajohto vain asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan.
• Älä käytä jatkojohtoja tai virtaliittimiä.
Käynnistäminen
Varmista, että laitteen virtakytkin on OFF-asennossa. Kytke virtajohdon toinen pää
lähimpään pistorasiaan. Kytke laiteen vasemmalla puolella oleva virtakytkin ONasentoon. Käynnistysilmaisin ( ) syttyy ja muut ilmaisimet, jotka osoittavat
ohjauspaneelin alkuasetukset, syttyvät myös ja osoittavat valmiustilaa. Katso
lisätietoja alkuasetuksista seuraavalla sivulla olevasta Ohjauspaneelin alkuasetukset
-kohdasta.
• Laite siirtyy virransäästötilaan, kun asetettu aika on kulunut ilman
mitään laitetoimintoja. Virransäästötilan asetuksia voidaan muuttaa.
Katso "KÄYTTÄJÄOHJELMAT" "KÄYTTÄJÄOHJELMAT" (s.55).
• Laite palaa alkuasetuksiin esiasetetun ajan kuluttua kopioinnin,
tulostuksen tai skanneritoiminnon loppumisen jälkeen. Esiasetettua
aikaa (automaattinen palautumisaika) voidaan muuttaa. Katso
"KÄYTTÄJÄOHJELMAT" "KÄYTTÄJÄOHJELMAT" (s.55).
12
Tietoja skanneriosasta
Skanneriosan lamppu palaa jatkuvasti kun laite on toimintavalmiina (kun
käynnistysilmaisin ( ) palaa).
Laite säätää skanneriosan lamppua säännöllisesti kopiointilaadun ylläpitämiseksi.
Tällöin skanneriosa liikkuu automaattisesti. Tämä on normaalia, eikä merkitse
laiteongelmaa.
Käyttöpaneelin alkuasetukset
Kun laitteessa on virta päällä, käyttöpaneeli palautuu alkuasetuksiin, kun asetettu
automaattinen palautumisaika, (s.55) on kulunut kopiointityön valmiiksitulon jälkeen
tai kun poistonäppäintä on painettu kahdesti.
Ohjauspaneelin alkuasetukset esitetään alla olevissa taulukoissa.
141
A5 A4
86
70
A4 B5
A4 A5
2
Näytössä näkyy "0".
Kun kopiointi aloitetaan tässä tilassa, laite toimii seuraavassa taulukossa olevilla
asetuksilla.
Kopiomäärä
1 kopio
Valotuksen säätö
automaattinen
Zoomaus
100%
Kaukalo
Paperikaukalo
Virrankatkaisutavat
Jos laitetta ei käytetä tietyn ajan aikana, se siirtyy automaattisesti automaattiseen
virrankatkaisutilaan (s.54) virrankulutuksen minimoimiseksi. Jos konetta ei käytetä
pitkään aikaan, kytke laite pois päältä virtakytkimestä ja irrota virtajohto
pistorasiasta.
13
3
PAPERIN LISÄÄMINEN
Lataa kaukaloon paperia noudattamalla alla esitettyjä vaiheita.
PAPERI
Käytä vain OLIVETTI in suosittelemaa paperia, jotta saat parhaat tulokset.
Paperin
syöttötyyppi
Materiaalityyppi
Koko
Paino
Paperikaukalo Vakiopaperi
A4
A5
B5
Letter
Legal
Invoice
56g/m2 80g/m2
Moniohisyöttötaso Vakiopaperi ja paksu
paperi
A4
A5
A6
B5
B6
Letter (kirje)
(8-1/2" x 11")
Legal (virallinen)
(8-1/2" x 14")
Invoice (lasku)
(5-1/2" x 8-1/2")
56g/m2 128g/m2*2
Erikois
Piirtoheitinkalvo A4
materiaali
Letter (kirje)
(8-1/2" x 11")
Kirjekuori*1
Commercial 10
(4-1/8" x 9-1/2")
Monarch
(3-7/8" x 7-1/2")
DL
C5
*1 Älä käytä muita kuin vakiokokoisia kirjekuoria; älä käytä kirjekuoria, joissa on
metalli-, muovi- tai nauhasulkijoita, ikkunoita, sisävuoria, itsekiinnittyviä tarroja tai
synteettistä materiaalia. Älä käytä ilmatäytteisiä kirjekuoria tai kirjekuoria, joissa
on tarroja tai leimoja. Ne aiheuttavat laitteelle fyysistä vahinkoa.
*2 Paperille, joka painaa 105g/m2 - 128g/m2, A4 on enimmäiskoko, joka voidaan
syöttää moniohisyöttötason läpi.
• Erikoispaperit, kuten piirtoheitinkalvot, tarrat ja kirjekuoret täytyy syöttää yksi
kerrallaan moniohisyöttötason kautta.
14
PAPERIN LISÄÄMINEN KAUKALOON
1
Nosta paperikaukalon kädensija ja
vedä paperikaukaloa ulos, kunnes
se pysähtyy.
2
Irrota painolevyn lukko. Poista painolevyn lukko kiertämällä
sitä nuolen osoittamaan suuntaan painamalla painolevyä
samalla.
3
3
Säilytä painolevyn lukko, joka poistettiin vaiheessa 2. Säilytä
painolevyn lukko kiertämällä sen kiinni oikeaan paikkaan.
Painolevyn lukko
4
Säädä paperikaukalon paperiohjaimet kopiopaperin leveyden ja
pituuden mukaan. Purista paperiohjaimen vipua A työnnä
ohjain paperin leveydelle. Siirrä paperiohjain B
asianmukaisen kaukaloon merkityn loven kohdalle.
Paperiohjain B
Paperiohjain A
15
5
Leyhytä papereita ja aseta ne kaukaloon. Varmista, että reunat
menevät kulmakoukkujen alle.
Älä lataa paperia, joka on enimmäiskorkeusrajaa pitempää (
Korkeusrajan ylittäminen aiheuttaa paperin syöttöhäiriön.
6
).
Työnnä paperikaukalo varovasti takaisin kiinni.
• Varmista, ettei paperissa ole repeytymiä, pölyä, ryppyjä ja rullautuneita
tai taipuneita reunoja.
• Varmista, että kaikki pinossa olevat paperit ovat samaa kokoa ja
tyyppiä.
• Kun lataat paperia, varmista, ettei paperin ja ohjaimen välissä ole tilaa
ja tarkista, ettei ohjainta ole asetettu liian kapealle, jolloin paperi
taipuisi. Paperin lataaminen tällä tavoin aiheuttaa asiakirjan vinoon
joutumisen tai paperitukoksen.
• Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan, poista kaikki paperit
paperikaukalosta ja säilytä papereita kuivassa paikassa. Jos paperia
jätetään laiteeseen pitkäksi aikaa, paperi imee ilman kosteutta, jolloin
paperitukoksia syntyy.
• Kun lisäät uutta paperia paperikaukaloon, poista vanhat kaukalossa
olevat paperit. Uuden paperin asettaminen kaukalossa jo olevan
paperin päälle, voi aiheuttaa kahden arkin syöttämisen kerralla.
• Jos tulostuspaperi käyristyy, paperin asettamisesta ylösalaisin saattaa
olla apua, kun sitä ollaan asettamassa kaukaloon.
16
OHISYÖTTÖ (myös erikoispaperi)
Moniohisyöttötasoa voidaan käyttää vakiopaperin, piirtoheitinkalvon, tarrojen,
kirjekuorten ja muiden erikoispapereiden syöttämiseen. Tässä kaukalossa voidaan
käyttää paperia, jonka koko on A6 - A4 ja paino on 56g/m2 - 128g/m2. (Kun paperin
paino on 105g/m2 - 128g/m2), A4 on suurin sallittu koko.)
• Moniohisyöttötasoon mahtuu kerrallaan enintään 50 paperiarkkia.
(Kapasiteetti vaihtelee lisätystä paperityypistä riippuen.)
• Alkuperäisen kuvan täytyy olla pienempi kuin kopiointipaperi tai materiaali. Jos alkuperäinen kuva on suurempi kuin paperi tai
materiaali, kopion reunaan voi tulla tahroja.
Moniohisyöttötaso
1
Avaa moniohisyöttökaukalo ja avaa kaukalon jatke.
3
Sulje moniohisyöttötaso suorittamalla kuvassa esitetyn vaiheen
1 ja sitten vaiheen 2 ja painamalla kaukalon oikealla
puolella olevia pyöreitä ulokkeita, kunnes ne napsahtavat.
17
2
Säädä paperiohjaimet tarkkaan paperin koon mukaan. Aseta
paperi (tulostuspuoli alas) kokonaan moniohisyöttötasoon.
Tulostuspuoli
• Paperi täytyy syöttää lyhyt sivu edellä syöttöaukkoon.
• Erikoispaperit, kuten piirtoheitinkalvot, tarrat ja kirjekuoret täytyy
syöttää yksi kerrallaan moniohisyöttötason kautta.
• Kun kopioit piirtoheitinkalvolle, poista jokainen kopio
välittömästi. Älä anna kopioiden mennä toistensa päälle.
3
Paina
kaukalon
valintanäppäintä
moniohisyöttökaukalo.
(
)
ja
valitse
Kirjekuorien lataamista koskeva huomautus
• Kirjekuoret on syötettävä kapea puoli edellä syöttöaukkoon yksi kerrallaan.
• Älä käytä muita kuin standardikirjekuoria tai kirjekuoria, joissa on
metallikiinnikkeitä, muovisulkimia, nauhasulkimia, ikkunoita, vuoria, tarrakiinnitys,
lappuja tai synteettistä materiaalia. Älä käytä ilmatäytteisiä kirjekuoria tai
kirjekuoria, joissa on tarroja tai leimoja.
• Älä käytä kirjekuoria, joiden pinta ei ole tasainen kohopainatuksesta johtuen.
Kohopainatus voi tahria kopioita/tulosteita.
• Kosteissa ja lämpimissä olosuhteissa joidenkin kirjekuorien liimaläpät voivat
muuttua tahmeiksi ja liimautua kiinni kopioitaessa/tulostettaessa.
• Käytä vain sellaisia kirjekuoria, jotka ovat tasaisia ja taittuvat tasaisesti. Käyrien tai
huonosti muotoiltujen kirjekuorten tulostusjälki voi olla huono tai ne voivat
aiheuttaa syöttövirheitä.
• Valitse paperin kokoasetukseksi joko Com10, DL, C5 tai Monarch
tulostinohjaimessa (katso online-oppaasta tulostinohjainta koskevia lisätietoja).
• On suositeltavaa ottaa testikopio/tuloste ennen varsinaisen kopion/tulosteen
ottamista.
Paksun paperin lataamista koskeva huomautus
Paksulle paperille kopiointi edellyttää lämpöyksikön lämpötilan asettamista
korkeammaksi. Aseta käyttäjäohjelma 29 asetukseen "2 (korkea)" käytettäessä
paksua paperia. (Katso sivu 55 ja 56.)
18
4
OHJELMISTON ASENTAMINEN
Tässä luvussa selitetään, miten laitteen tulostin- ja skanneritoimintojen käyttämiseen
tarvittava ohjelmisto asennetaan ja määritetään. Siinä selitetään myös, miten
online-opasta voidaan tarkastella.
• Tässä käyttöohjeessa olevat näytön kuvat ovat pääasiassa Windows
XP -käyttöjärjestelmästä. Muissa Windows-versioissa näytön kuvat
saattavat poiketa tässä käyttöohjeessa olevista.
• Tässä käyttöohjeessa viitataan laitteen mukana tulevaan
CD-ROM-levyyn pelkästään nimellä "CD-ROM".
OHJELMISTO
Laitteen mukana tulevalla software CD-ROM-levyllä on seuraavat ohjelmat:
MFP-ohjain
Tulostinohjain
Tulostinohjain mahdollistaa tämän laitteen tulostintoiminnon käyttämisen.
Tulostinohjain sisältää tulostustilan ikkunan. Se on apuohjelma, joka valvoo laitetta
ja ilmoittaa tulostuksen tilan, sillä hetkellä tulostettavan asiakirjan nimen ja
virheviestit.
Huomaa, että tulostustilan ikkuna ei toimi, kun laitetta käytetään
verkkotulostimena.
4
Skanneriohjain
Skanneriohjaimen avulla laitteen skannaustoimintoa voidaan käyttää TWAIN- ja
WIA-yhteensopivien sovellusten kanssa.
Desktop Document Manager*
Desktop Document Manager on integroitu ohjelmistoympäristö, jonka avulla
asiakirja- ja kuvatiedostojen hallitseminen ja sovellusten avaaminen on helppoa.
Button Manager*
Button Manager -ohjelman avulla laitteen skannerivalikoita voidaan käyttää
asiakirjan skannaamiseen.
* Skannausominaisuutta voidaan käyttää vain tietokoneiden kanssa, jotka ovat
liitettyinä laitteeseen USB-kaapelilla. Jos tietokone on liitetty LAN-liitännällä,
ainoastaan tulostustoimintoa voidaan käyttää.
19
ENNEN ASENTAMISTA
Laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset
Tarkista seuraavat laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset, jotta voit asentaa ohjelmiston.
Tietokonetyyppi
IBM PC/AT tai yhteensopiva tietokone, jossa on
USB 2.0/1.1*1 tai 10Base-T LAN -liitäntä.
4
Käyttöjärjestelmä*2 *3 Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional* ,
Windows XP*4, Windows Vista*4
Näyttö
800 x 600 pisteen (SVGA) näyttö 256 värillä (tai parempi)
Vapaa kiintolevytila
150 MB tai enemmän
Muut laitevaatimukset Ympäristö, jossa kaikki edellä luetellut käyttöjärjestelmät
voivat toimia täysin
*1 Yhteensopiva käyttöjärjestelmien Windows 98, Windows Me, Windows 2000
Professional, Windows XP tai Windows Vista kanssa, kun mallissa on valmiiksi
asennettuna vakio USB-liitäntä.
*2 Tulostus ei ole mahdollista MS-DOS-tilassa.
*3 Laite ei tue tulostamista Macintosh-ympäristöstä.
*4 Ohjelmiston asentamiseen asennusohjelmalla tarvitaan pääkäyttäjän oikeudet.
Asennusympäristö ja käytettävä ohjelmisto
Seuraavassa taulukossa esitetään ohjaimet ja ohjelmisto, jotka voidaan asentaa
kullekin Windows-versiolle, ja liitäntämenetelmä.
MFP-ohjain
Johto
USB
LAN
Käyttöjärjestelmä
Windows
98/Me/2000/XP/Vista
Windows 98/Me/ NT
4.0/2000/XP/Vista
Tulostinohjain Skanneriohjain
Button
Manager
Desktop
Document
Manager
Valittavissa
Valittavissa*1
Ei valittavissa*2
*1 Asennettava tulostinohjain määräytyy laitteen ja tietokoneen välisen kytkennän tyypin
mukaan.
*2 Vaikka Button Manager- ja Desktop Document Manager-ohjelmat on mahdollista
asentaa tietokoneeseen, jossa on Windows 98/Me/2000/XP/Vista, Button Manageria ja
Desktop Document Managerin skanneritoimintoa ei voi käyttää.
20
OHJELMISTON ASENTAMINEN
• Tässä kuvauksessa oletetaan, että hiiren asetukset on määritetty
oikeakätiselle käytölle.
• Seuraavissa ohjeissa oletetaan, että hiiren asetukset on määritetty
oikeakätiselle käytölle.
• Skanneritoiminto toimii vain USB-liitäntäkaapelia käytettäessä.
• Jos näyttöön tulee jokin virheviesti, ratkaise ongelma seuraamalla
näyttöön tulevia ohjeita. Asennustoimenpide jatkuu, kun ongelma on
ratkennut. Ongelmasta riippuen voit joutua sulkemaan
asennusohjelman painamalla "Peruuta"-painiketta. Tässä
tapauksessa asenna ohjelmisto alusta asti uudelleen, kun olet
ratkaissut ongelman.
Laitteen käyttäminen USB-liitännän kautta
1
USB-kaapelia ei saa kytkeä laitteeseen. Varmista ennen
jatkamista eteenpäin, ettei kaapelia ole liitetty.
Jos kaapeli on liitetty, Plug and Play -ikkuna tulee näkyviin. Jos näin
tapahtuu, napsauta "Peruuta"-painiketta ikkunan sulkemiseksi ja irrota
kaapeli.
4
Kaapeli liitetään vaiheessa 13.
2
Aseta CD-ROM tietokoneesi CD-ROM-asemaan.
3
Napsauta ensin "Käynnistä"-painiketta, sitten "Oma tietokone"
( ) ja sen jälkeen kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ( ).
• Napsauta Windows Vista -käyttöjärjestelmässä Käynnistä-painiketta
(
), sitten "Tietokone" ja kaksoisnapsauta sitten CD-ROM-kuvaketta.
• Kaksoisnapsauta Windows 98/Me/ 2000-käyttöjärjestelmissä kohtaa
"Oma tietokone" ja sen jälkeen kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta.
4
Kaksoisnapsauta "Asetukset"-kuvaketta (
).
Jos Windows Vista -käyttöjärjestelmässä näyttöön tulee vahvistusta pyytävä
viesti, napsauta [Salli].
5
Näyttöön tulee "KÄYTTÖSOPIMUS"-ikkuna. Varmista, että
ymmärrät käyttösopimuksen sisällön ja napsauta sitten
"Kyllä"-painiketta.
Voit lukea "KÄYTTÖSOPIMUKSEN" eri kielellä valitsemalla haluamasi
kielen kielivalikosta. Voit asentaa ohjelman valitsemallasi kielellä siten,
että jatkat asennusta valitsemallasi kielellä.
6
Lue "Lueminut ensin" "Tervetuloa"-ikkunasta ja napsauta
sitten "Seuraava"-painiketta.
21
d-Copia 200D
7
Napsauta koko ohjelmiston
asentamiseksi
"Standardi"-painiketta ja siirry
vaiheeseen 12.
Napsauta tiettyjen pakettien
asentamiseksi "Tavanomainen"
ja siirry seuraavaan vaiheeseen.
8
Napsauta "MFP-ajuri"
-painiketta.
Valittujen pakettien tiedot
saadaan näyttöön
napsauttamalla "Näytä
LUEMINUT" -painiketta.
d-Copia 201D
7
Napsauta koko ohjelmiston
asentamiseksi
"Standardi"-painiketta ja siirry
vaiheeseen 12.
Napsauta tiettyjen pakettien
asentamiseksi
"Tavanomainen" ja siirry
seuraavaan vaiheeseen.
8
Napsauta "MFP-ajuri"
-painiketta.
Valittujen pakettien tiedot
saadaan näyttöön
napsauttamalla "Näytä
LUEMINUT" -painiketta.
[Button Manager] / [Desktop Document Manager]
[Button Manager] / [Desktop Document Manager]
22
d-Copia 200D
9
Valitse "Liitetty tähän
tietokoneeseen" ja napsauta
sitten "Seuraava"-painiketta.
d-Copia 201D
9
MFP-ajurin asennusta
varten tarvittavia tiedostoja
kopioidaan.
Noudata näytöllä olevia ohjeita.
Kun näyttöön tulee teksti
"OLIVETTI ohjelmiston asennus
on suoritettu loppuun.",
napsauta "OK"-painiketta.
Noudata näytöllä olevia ohjeita.
Kun näyttöön tulee teksti "OLIVETTI
ohjelmiston asennus on
suoritettu loppuun.", napsauta
"OK"-painiketta ja siirry vaiheeseen 12.
4
• Jos käyttöjärjestelmä on Windows Vista Jos näyttöön tulee
suojausvaroitus, napsauta "Asenna silti tämä ohjainohjelmisto".
• Jos tietokoneessasi on Windows 2000/XP/Vista -käyttöjärjestelmä ja
näkyviin tulee Windows logo -testiä tai digitaalista allekirjoitusta koskeva
viesti, napsauta joko painiketta "Jatka joka tapauksessa" tai "Kyllä".
10
Näyttö palaa vaiheeseen 8. Jos haluat asentaa Button Manager
- tai Desktop Document Manager-sovelluksen, napsauta
"Apuohjelma"-painiketta.
Ellet halua asentaa apuohjelmia, napsauta "Sulje"-painiketta ja siirry vaiheeseen 12.
Asennuksen jälkeen näyttöön saattaa tulla viesti, jossa kehotetaan
käynnistämään tietokone uudelleen. Käynnistä tietokone tällöin
uudelleen napsauttamalla "Kyllä"-painiketta.
Apuohjelman asentaminen
11
Paina painiketta "Button Manager"
tai "Desktop Document Manager".
Valittujen pakettien tiedot saadaan
näyttöön napsauttamalla "Näytä
LUEMINUT" -painiketta.
Noudata näytöllä olevia ohjeita.
Desktop Document Manager
Desktop Document Manager on integroitu ohjelmistoympäristö
jonka avulla on helppoa hallita asiakirjoja ja kuvatiedostoja
sekö käynnistää sovelluksia.
23
Jos tietokoneessasi on Windows 98/Me/2000 -käyttöjärjestelmä, ja
näyttöön tulee seuraava ikkuna, napsauta joko "Skip"
("Ohita")-painiketta tai "Continue" ("Jatka")-painiketta riippuen siitä,
haluatko jatkaa Desktop Document Manager-asennusta.
Jos "Skip" ("Ohita") valitaan, Desktop Document
Manager-asennus jatkuu ilman Desktop Document
Manager Imaging -ominaisuuden asennusta.
Jos valitaan "Continue" ("Jatka"), Desktop
Document Manager Imaging asennetaan. Jos
Windowsin Imaging on asennettuna tietokoneelle,
Desktop Document Manager Imaging
päällekirjoittaa Windowsin Imaging -ominaisuuden.
12
Desktop Document Manager Imaging Setup
This program is about to install Desktop Document
Manager.
Kun asennus on valmis, napsauta "Sulje"-painiketta.
• Jos käyttöjärjestelmä on Windows Vista Jos näyttöön tulee
suojausvaroitus, napsauta "Asenna silti tämä ohjainohjelmisto".
• Jos tietokoneessasi on Windows 2000/XP/Vista -käyttöjärjestelmä ja
näkyviin tulee Windows logo -testiä tai digitaalista allekirjoitusta koskeva
viesti, napsauta joko painiketta "Jatka joka tapauksessa" tai "Kyllä".
Näyttöön tulevassa ikkunassa ohjeistetaan yhdistämään laite
tietokoneeseen. Napsauta "OK"-painiketta.
Asennuksen jälkeen näyttöön saattaa tulla viesti, jossa kehotetaan
käynnistämään tietokone uudelleen. Käynnistä tietokone tällöin
uudelleen napsauttamalla "Kyllä"-painiketta.
13
Varmista, että laitteen virta on kytketty päälle ja liitä sen jälkeen
USB-kaapeli (s. 25).
Windows havaitsee laitteen ja plug and play -näyttö tulee esiin.
14
Noudata plug and play -ikkunan ohjeita ajurin asentamiseksi.
Noudata näytöllä olevia ohjeita.
• Jos käyttöjärjestelmä on Windows Vista Jos näyttöön tulee
suojausvaroitus, napsauta "Asenna silti tämä ohjainohjelmisto".
• Jos tietokoneessasi on Windows 2000/XP/Vista -käyttöjärjestelmä ja
näkyviin tulee Windows logo -testiä tai digitaalista allekirjoitusta koskeva
viesti, napsauta joko painiketta "Jatka joka tapauksessa" tai "Kyllä".
"USB 2.0 -yhdistelmälaite" -asennusikkuna saattaa tulla näkyviin ennen
tätä toimenpidettä. Siinä tapauksessa asenna USB 2.0 -yhdistelmälaite
noudattamalla ikkunassa olevia ohjeita.
Tämä päättää ohjelman asennuksen.
• Jos olet asentanut Button Manager -sovelluksen, tee Button Manager -asetukset
kuten kuvattu luvussa "Button Manager-ohjelman asentaminen" (s.36).
• Jos olet asentanut Desktop Document Manager-sovelluksen, Desktop Document
Manager-asetusikkuna tulee esiin. Noudata ikkunassa olevia ohjeita Desktop
Document Manager-asetuksien tekemiseksi.
24
USB-kaapelin liittäminen
Liitä laite tietokoneeseen alla olevien toimenpiteiden mukaisesti.
Laitteen mukana ei toimiteta USB-kaapelia, jonka avulla se liitetään tietokoneeseen.
Osta sopiva kaapeli tietokonettasi varten.
• USB on käytettävissä PC/AT-yhteensopivan tietokoneen kanssa, jossa
on USB-liitäntä ja Windows 98-, Windows Me-, Windows 2000
Professional-, Windows XP- tai Windows Vista -käyttöjärjestelmä.
• Älä kytke USB-kaapelia ennen tulostinohjaimen asentamista.
USB-kaapeli on kytkettävä tulostinohjaimen asennuksen aikana.
1
Kytke kaapeli laitteen USB-liitäntään.
2
Työnnä kaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin.
4
Laitteen käyttäminen verkkotulostimena
(vain d-Copia 200D/201D)
• Laitteen mukana ei toimiteta liitäntäkaapeleita, joilla laite kytketään
tietokoneeseen. Hanki oikeanlainen kaapeli tietokoneelle.
• Jos laitetta on tarkoitus käyttää skannerina, se on kytkettävä
tietokoneeseen USB-liitäntäkaapelilla. Skanneritoimintoa ei voi
käyttää, jos laite kytketään LAN-kaapelilla.
1
Kiinnitä LAN-kaapeli laitteen
LAN-liitäntään.
Käytä suojattua verkkokaapelia.
2
Kytke laitteeseen virta.
3
Aseta CD-ROM-levy tietokoneen CD-ROM-asemaan.
4
Napsauta "Käynnistä" -painiketta, valitse "Oma tietokone" (
ja kaksoisnapsauta sitten CD-ROM -kuvaketta ( ).
)
• Napsauta Windows Vista -käyttöjärjestelmässä Käynnistä-painiketta
(
), sitten "Tietokone" ja kaksoisnapsauta sitten CD-ROM-kuvaketta.
• Kaksoisnapsauta Windows 98/Me/ 2000-käyttöjärjestelmissä kohtaa
"Oma tietokone" ja sen jälkeen kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta.
25
5
Kaksoisnapsauta "setup" -kuvaketta (
).
Jos Windows Vista -käyttöjärjestelmässä näyttöön tulee vahvistusta pyytävä
viesti, napsauta [Salli].
6
Näyttöön avautuu "KÄYTTÖSOPIMUS" -ikkuna. Varmista, että
ymmärrät ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen sisällön, ja
napsauta sitten Kyllä"-painiketta.
Voit lukea "KÄYTTÖSOPIMUS" eri kielellä valitsemalla haluamasi kielen
kielivalikosta. Voit asentaa ohjelman valitsemallasi kielellä siten, että
jatkat asennusta valitsemallasi kielellä.
7
Lue "Tervetuloa"-ikkunassa oleva "Lueminut ensin" -tiedote ja
napsauta sitten "Seuraava"-painiketta.
Määritä laitteen IP-osoite seuraavien ohjeiden mukaan. Jos laite on jo
liitetty verkkoon ja sen IP-osoite on määritetty, siirry kohtaan "LPR
(TCP/IP) direct printing" (s.27).
IP-osoitteen määrittäminen
Tämä määritys täytyy suorittaa vain kerran, kun laitetta käytetään verkossa.
8
Napsauta "Aseta IP-osoite"
-painiketta.
9
Laite havaitsee verkkoon liitetyt
tulostimet. Napsauta
määritettävää tulostinta (laite) ja
napsauta "Next"
(Seuraava)-painiketta.
d-Copia 200D/201D
26
• "Ethernet Address" näkyy laitteen vasemmalla puolella lähellä LAN-liitäntää.
• Jos tietokone ei tunnista laitetta, syötä Ethernet-osoite ja alusta IP-osoite
napsauttamalla ”Initialize”-painiketta. Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja
napsauta ”OK”-painiketta ja sitten ”Search”-painiketta. Jos tietokone ei
edelleenkään tunnista laitetta, poista tietokoneen palomuuri käytöstä ja
toista sitten asennus alusta alkaen.
10
Syötä IP-osoite, aliverkon peite ja
yhdyskäytävä.
Edellä olevassa ikkunassa olevat
asetukset ovat esimerkkejä.
Muista pyytää oikeat syötettävät
IP-osoite, aliverkon peite ja yhdysväylä
verkon valvojalta.
Kun "Get IP Address Automatically" valitaan, IP-osoite saattaa muuttua
aika ajoin automaattisesti. IP-osoitteen muuttuminen estää tulostuksen.
Valitse tällöin "Assign IP Address" ja syötä IP-osoite.
11
Napsauta "Next" (Seuraava)-painiketta.
12
Napsauta "Yes" (Kyllä), kun vahvistuksen viestiruutu tulee
esiin.
4
Siirry vaiheeseen 11 sivulla 28.
LPR (TCP/IP) direct printing
Vaiheiden 1-7 jälkeen sivulla 25-26
8
Napsauta "Tulostimen aiuri"
-painiketta.
Jos et ole määrittänyt IP-osoitetta,
napsauta ensin "Aseta IP-osoite"
-painiketta ja siirry vaiheeseen 8 sivulla
26.
27
9
Lue "Tervehdys"-ikkunassa oleva viesti ja napsauta sitten
"Seuraava"-painiketta.
10
Valitse "LPR suora tulostus" ja
napsauta "Seuraava"-painiketta.
11
Laite havaitsee verkkoon liitetyt
tulostimet. Napsauta
määritettävää tulostinta (laite) ja
napsauta "Next"
(Seuraava)-painiketta.
d-Copia 200D/201D
Jos laitteen IP-osoitetta ei löydy, varmista, että laitteeseen on kytketty
virta, ja että verkkokaapeli on kytketty oikein, ja napsauta sitten
"Search"-painiketta.
12
Varmista kohdetulostusportin
nimen määritysikkunassa, että
IP-osoitteen perässä näkyy ":lp",
ja napsauta sitten "Next"
(Seuraava)-painiketta.
"Printer Port Name" -kenttään voi kirjoittaa minkä tahansa nimen
(enintään 38 merkkiä).
13
Näyttöön avautuu ikkuna, jossa
voit tarkistaa tekemäsi
määritykset.
Varmista, että määritykset ovat
oikein, ja napsauta sitten
"Finish"-painiketta.
Jos jokin määrityksistä on virheellinen,
palaa kyseiseen ikkunaan
napsauttamalla "Palaa"-painiketta ja
korjaa määritys.
28
14
Valitse portti, jonka kautta haluat käyttää laitetta ja napsauta
"Next" (Seuraava)-painiketta.
15
Valitse, haluatko tulostimen olevan oletustulostin, ja napsauta
"Next" (Seuraava)-painiketta.
Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
• Jos käyttöjärjestelmä on Windows Vista Jos näyttöön tulee
suojausvaroitus, napsauta "Asenna silti tämä ohjainohjelmisto".
• Jos tietokoneessasi on Windows 2000/XP/Vista -käyttöjärjestelmä ja
näkyviin tulee Windows logo -testiä tai digitaalista allekirjoitusta koskeva
viesti, napsauta joko painiketta "Jatka joka tapauksessa" tai "Kyllä".
16
Kun näyttöön tulee "OLIVETTI ohjelmiston asennus on
suoritettu loppuun", napsauta "OK"-painiketta.
17
Kun "Finish"-ikkuna avautuu, napsauta "Sulje"-painiketta.
Asennuksen jälkeen näyttöön tulee ilmoitus, jossa kehotetaan
käynnistämään tietokone uudelleen. Käynnistä tietokone uudelleen
napsauttamalla Kyllä"-painiketta.
4
Tämä päättää ohjelmiston asennuksen.
Laitteen käyttäminen jaettuna tulostimena
Jos laitetta käytetään verkossa jaettuna tulostimena, noudata näitä vaiheita
tulostinohjaimen asentamiseksi asiakastietokoneeseen.
Sopivien tulostinpalvelimen asetusten määrittämiseen on ohjeet
käyttöjärjestelmän käyttöohjeessa tai ohjetiedostossa.
1
Suorita vaiheet 2 - 6, jotka ovat luvussa "Laitteen käyttäminen
USB-liitännän kautta" (s.21).
2
Napsauta "Tavanomainen"
-painiketta.
29
3
Napsauta "Tulostinohjain"
-painiketta.
Valittujen pakettien tiedot saadaan
näyttöön napsauttamalla "Näytä
LUEMINUT" -painiketta.
4
Valitse "Liitetty verkon kautta." ja
napsauta sitten
"Seuraava"-painiketta.
5
Napsauta "Lisää verkkoportti..."
-painiketta.
Jos käyttöjärjestelmänä on Windows
98/ME/2000/XP, voit myös napsauttaa
"Lisää verkkoportti" -painiketta ja valita
jaettavan tulostimen (laite) selaamalla
verkkoa näyttöön avautuvassa
ikkunassa. (Windows Vista
-käyttöjärjestelmässä "Lisää
verkkoportti" -painike ei näy.)
6
Valitse jaettava verkkotulostin ja
napsauta "OK"-painiketta.
Kysy verkonvalvojaltasi laitteen
palvelimen ja tulostimen nimi verkossa.
30
7
Vahvista tulostinportin valintaikkunassa jaettava tulostin ja
käytetäänkö laitetta oletusasetustulostimena, tee valinnat ja
napsauta "Seuraava"-painiketta.
Noudata näytöllä olevia ohjeita.
• Jos käyttöjärjestelmä on Windows Vista Jos näyttöön tulee
suojausvaroitus, napsauta "Asenna silti tämä ohjainohjelmisto".
• Jos tietokoneessasi on Windows 2000/XP/Vista -käyttöjärjestelmä ja
näkyviin tulee Windows logo -testiä tai digitaalista allekirjoitusta koskeva
viesti, napsauta joko painiketta "Jatka joka tapauksessa" tai "Kyllä".
8
Näyttö palaa vaiheeseen 3. Napsauta "Sulje"-painiketta.
Asennuksen jälkeen näyttöön saattaa tulla viesti, jossa kehotetaan
käynnistämään tietokone uudelleen. Käynnistä tietokone tällöin
uudelleen napsauttamalla "Kyllä"-painiketta.
Tämä päättää ohjelman asennuksen.
4
Tulostimen jakaminen Windowsin verkkotoiminnon avulla
(d-Copia 201D)
Jos laitetta on tarkoitus käyttää jaettuna tulostimena verkossa, asenna tulostinohjain
asiakastietokoneelle seuraavien ohjeiden mukaan.
Tietoja asianmukaisten asetusten määrittämisestä tulostinpalvelimella
on käyttöoppaassa ja käyttöjärjestelmä ohjetiedostossa.
1
Suorita vaiheet 2 - 6, jotka ovat luvussa "Laitteen käyttäminen
verkkotulostimena" (s.25 - s.26).
2
Napsauta "Tulostimen aiuri"
-painiketta.
31
3
Valitse "Jaettu tulostin" ja
napsauta "Seuraava"-painiketta.
4
Valitse käytettävälle portille
jaetuksi tulostimeksi määritetty
laite ja napsauta "Seuraava"
-painiketta.
\\OLIVETTI\d-Copia 200D/201D
Jos käyttöjärjestelmänä on Windows
98/ME/2000/XP, voit myös napsauttaa
"Lisää verkkoportti..." -painiketta ja valita
jaettavan tulostimen (laite) selaamalla
verkkoa näyttöön avautuvassa
ikkunassa. (Windows Vista
-käyttöjärjestelmässä "Lisää
verkkoportti..." -painike ei näy.)
Jos jaettu tulostin ei näy luettelossa, tarkista tulostinpalvelimen asetukset.
5
Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
6
Kun näyttöön tulee "Finish"-ikkuna, napsauta
"Sulje"-painiketta
Asennuksen jälkeen näyttöön tulee ilmoitus, jossa
kehotetaankäynnistämään tietokone uudelleen. Käynnistä tietokone
uudelleen napsauttamalla Kyllä"-painiketta.
Tämä päättää ohjelmiston asennuksen.
32
KÄYTTÖPANEELIN MERKKIVALOT
ONLINE-ilmaisin ja käynnistysilmaisin (
) osoittavat tulostimen tai skannerin tilan.
SCAN-merkkivalo
ON LINE-merkkivalo
Käynnistyksen merkkivalo
Virransäästön merkkivalo
Käynnistysilmaisin
Palaa:
Osoittaa, että laite on valmis skannaamiseen tai kopiointiin.
Vilkkuva: Ilmaisin vilkkuu seuraavissa tilanteissa:
• Kun tulostustyö on keskeytynyt.
• Kopiointityö varataan.
• Kun väriainetta lisätään kopiointi- tai tulostustyön aikana.
Pois päältä:Ilmaisin on pois päältä seuraavissa tilanteissa:
• Kopioinnin tai skannauksen aikana.
• Laite on automaattisessa virrankatkaisutilassa.
• Kun on tapahtunut syöttöhäiriö tai virhe.
• Verkkotulostuksen aikana.
4
ONLINE-ilmaisin
ONLINE -näppäintä painetaan ja on line sekä off line vaihtuvat.
Palaa:
Osoittaa, että laite on tulostamisvalmiina tai skannaaminen on
meneillään. (On line)
Vilkkuu: Tulostaminen on meneillään tai tietoja vastaanotetaan tietokoneelta.
Ei pala: Kopiointi on meneillään. (Off line)
Virransäästön ilmaisin
Palaa:
Osoittaa, että laite on virransäästötilassa.
Vilkkuva: Osoittaa, että laitteen alustus on meneillään (kun sivukansi avataan ja
suljetaan tai virta kytketään päälle ja pois päältä).
SCAN-merkkivalo
Palaa:
SCAN (
) -näppäintä on painettu ja laite on skanneritilassa.
Vilkkuu: Skannaustyötä suoritetaan tietokoneelta tai skannaustietoja
tallennetaan laitteen muistiin.
Ei pala: Laite on kopiointitilassa.
33
TULOSTINTILAN KÄYTTÄMINEN
Jos tulostimen toiminnoissa ilmenee ongelmia, katso ohjainta koskevia
ohjeita online-oppaasta tai ohjetiedostosta.
Tulostinohjaimen avaaminen käynnistysvalikosta
Avaa tulostinohjaimen asetusnäyttö alla esitetyllä tavalla.
1
Napsauta "Start"-painiketta.
2
Napsauta "Ohjauspaneeli", valitse "Tulostimet ja muut laitteet"
ja napsauta sitten "Tulostimet ja faksit".
• Windows Vista -käyttöjärjestelmässä napsauta "Ohjauspaneeli" ja sitten
"Tulostin".
• Jos käytössä on Windows 98/Me/2000 -käyttöjärjestelmä, valitse
"Asetukset" ja napsauta "Tulostimet".
3
Napsauta "d-Copia 200D/201D" -tulostinohjainkuvaketta ja
valitse "Tiedosto"-valikosta "Ominaisuudet".
Windows Vista -käyttöjärjestelmässä valitse "Järjestä"-valikosta
"Ominaisuudet".
4
Napsauta "Tulostusmääritykset" -painiketta "Yleiset"
-välilehdessä.
Jos käytössä on Windows 98/Me -käyttöjärjestelmä, napsauta
"Asetukset"-välilehteä.
Tulostinohjaimen asetusnäyttö tulee esiin.
Katso Windows-oppaasta tai ohjetiedostosta lisätietoja "Yleiset"-,
"Lisäasetukset"-, "Värienhallinta"- ja "Jakaminen"-välilehdistä.
34
Tulostaminen
1
Varmista, että kaukaloon on lisätty halutun kokoista ja
tyyppistä paperia.
Paperia lisätään samalla tavalla kuin kopiointia varten. Katso "PAPERIN
LISÄÄMINEN" (s.14).
2
Avaa asiakirja, jonka aiot tulostaa, ja valitse Print sovelluksen
File-valikosta.
3
Varmista, että "d-Copia 200D/201D" on valittuna tulostimeksi.
Jos haluat muuttaa jotakin tulostusasetusta, avaa asetusten
valintaikkuna napsauttamalla "Tulostusmääritykset"-painiketta.
Jos käytössä on Windows 98/Me -käyttöjärjestelmä, napsauta
"Ominaisuudet"-painiketta.
"Ominaisuudet"-painiketta ei ole Windows 2000:ssa. Määritä asetukset
vaihtamalla välilehteä "Tulosta"-valintaikkunassa.
4
Määritä tulostusasetukset, kuten kopioiden määrä,
materiaalityyppi ja tulostuslaatu, ja käynnistä sitten tulostus
napsauttamalla "Tulosta"-painiketta.
Jos käytössä on Windows 98/Me -käyttöjärjestelmä, napsauta
"OK"-painiketta tulostuksen käynnistämiseksi.
Katso tulostusasetuksia koskevia lisätietoja online-oppaasta tai
tulostinohjaimen ohjetiedostosta.
4
• Jos kopiointi on käynnissä, kun tulostus käynnistetään, kopiointi jatkuu.
Sen jälkeen kun kopiointi on valmis, laite suorittaa tulostuksen kun
poistonäppäintä painetaan kahdesti, laite siirretään online-tilaan
ONLINE-näppäintä painamalla tai kun noin 60 sekuntia (automaattinen
palautumisaika)* on kulunut.
* Automaattinen palautumisaika vaihtelee käyttäjäohjelman asetuksen
mukaan. Katso "KÄYTTÄJÄOHJELMAT" (s.55).
• Esilämmitystila ja automaattinen virrankatkaisutila peruuntuvat, kun
tulostus käynnistetään.
• Jos sovelluksessa määritetty paperikoko on suurempi kuin
tulostimessa oleva paperikoko, osa kuvasta, joka ei siirry paperille, voi
jäädä rummun pinnalle. Tässä tapauksessa paperin tausta voi
likaantua. Jos tällaista ilmaantuu, vaihda paperikoko oikeaksi ja tulosta
kaksi tai kolme sivua, jotta kuva puhdistuu.
• Jos käynnistät tulostustyön, kun skannaustyö on käynnissä,
tulostustiedot tallentuvat laitteen muistiin. Tulostus alkaa, kun
skannaus- tai kopiointityö on valmis.
35
SKANNERITILAN KÄYTTÄMINEN
Button Manager on ohjelma, joka toimii skanneriajurin kanssa skannauksen
mahdollistamiseksi kopiokoneelta. Skannaamiseksi konetta käyttämällä Button Manager
-ohjelman tulee olla yhdistetty koneen skannausvalikkoon.
Noudata alla olevia vaiheita Button Manager -ohjelman yhdistämiseksi skanneritapahtumiin.
Jos skannerin toiminnoissa ilmenee ongelmia, katso ohjainta koskevia
ohjeita online-oppaasta tai ohjetiedostosta.
Button Managerin käyttäminen
Button Manager-ohjelman asentaminen
Windows XP/Vista
1
Napsauta "Käynnistä"-painiketta, valitse käynnistysvalikosta
"Ohjauspaneeli" ja napsauta ensin "Tulostimet ja muut laitteet"
ja sen jälkeen "Skannerit ja kamerat". Napsauta hiiren oikealla
painikkeella "d-Copia 200D/201D" ja sitten avautuvan valikon
kohtaa "Ominaisuudet".
Windows Vista -käyttöjärjestelmässä napsauta "Käynnistä", valitse
"Ohjauspaneeli", napsauta "Laitteisto ja äänet" ja sitten "Skannerit ja kamerat".
2
Napsauta Ominaisuudet-näytössä
Tapahtumat-välilehteä.
Olivetti d-Copia 200D/201D
Olivetti Button Manager P
3
4
36
Napsauta "Valitse tapahtuma"-painiketta ja
valitse avautuvasta pudotusvalikosta
"Skannausmenu SC1". Valitse "Olivetti
Button Manager P" kohdassa "Käynnistä
ohjelma" ja napsauta "Käytä".
Olivetti d-Copia 200D/201D
Olivetti Button Manager P
Toista vaihe 3 - "Skannausmenu SC2"-asetus -- "Skannausmenu SC6".
Napsauta "Valitse tapahtuma"-painiketta ja valitse avautuvasta
pudotusvalikosta "Skannausmenu SC2". Valitse "Olivetti Button Manager P"
kohdassa "Käynnistä ohjelma" ja napsauta "Käytä". Toista samat vaiheet
jokaisessa ScanMenu-valikossa "Skannausmenu SC6":een asti.
Kun asetukset ovat valmiit, sulje ikkuna painamalla "OK"-painiketta. Kun
asetukset on saatu valmiiksi Windowsissa, käynnistä Button Manager.
Säädä yksityiskohtaiset asetukset ja skannaa sitten kuva laitteella.
Lisätietoa Button Manager -ohjelman käynnistämisestä ja asetusten
säätämisestä on kohdassa "Skannauspainikkeen kohdeasetusten
valintaikkuna" (s.38).
Windows 98/Me/2000
Skannaaminen suoraan sovellukseen käyttämällä Button Manageria Windows 98,
Windows Me- ja Windows 2000 -käyttöjärjestelmissä. Aseta Event Manager
lähettämään vain Button Manageriin alla näytetyllä tavalla.
1
Napsauta "Käynnistä" -painiketta, valitse "Ohjauspaneeli"
kohdassa "Asetukset" ja avaa käynnistysvalikossa "Skannerit
ja kamerat".
Windows Me:ssa voi toisinaan käydä niin, että "Skannerit ja kamerat"
-kuvake ei tule näyttöön heti MFP-ohjaimen asennuksen tultua valmiiksi.
Jos kuvake ei tule näyttöön, napsauta "näytä kaikki Ohjauspaneelin
vaihtoehdot“ Ohjauspaneelissa ja tuo näyttöön "Skannerit ja kamerat"
-kuvake.
2
Valitse "Olivetti d-Copia 200D/201D" ja napsauta sitten
"Ominaisuudet"-painiketta.
Jos Windows Me on käyttöjärjestelmänä, valitse oikeanpuoleisella
painikkeella "Olivetti d-Copia 200D/201D" ja napsauta avautuvan valikon
kohtaa "Ominaisuudet".
3
Napsauta "Ominaisuudet"-näytössä
"Tapahtumat"-välilehteä.
Olivetti d-Copia 200D/201D
4
Olivetti d-Copia 200D/201D
Olivetti Button Manager P
4
Napsauta "Skanneritapahtumat"-painiketta
ja valitse pudotusvalikosta "Skannausmenu
SC1". Valitse "Olivetti Button Manager P"
kohdassa "Lähetä sovellukselle" ja
napsauta "Käytä".
Olivetti d-Copia 200D/201D
Olivetti d-Copia 200D/201D
Olivetti Button Manager P
Jos muita sovelluksia näytetään,
poista valinnat niiden valintaruuduista
ja jätä rasti vain Button Manager
-valintaruutuun.
5
Toista vaihe 4 - "Skannausmenu SC2"-asetus -- "Skannausmenu SC6".
Napsauta "Skanneritapahtumat"-painiketta ja valitse pudotusvalikosta
"Skannausmenu SC2". Valitse "Olivetti Button Manager P" kohdassa
"Käynnistä ohjelma" ja napsauta "Käytä". Toista samat vaiheet jokaisessa
ScanMenu-valikossa "Skannausmenu SC6":een asti.
Kun asetukset ovat valmiit, sulje ikkuna painamalla "OK"-painiketta. Kun
asetukset on saatu valmiiksi Windowsissa, käynnistä Button Manager.
Säädä yksityiskohtaiset asetukset ja skannaa sitten kuva laitteella. Button
Manager -ohjelman käynnistys- ja asetustensäätöohjeita on luvussa
"Skannauspainikkeen kohdeasetusten valintaikkuna" (seuraavalla sivulla).
37
Skannauspainikkeen kohdeasetusten valintaikkuna
Kun olet saanut valmiiksi Button Manager -ohjelman
asetukset Windowsissa, määritä skannausasetukset Button
Managerissa. Konfiguroi skannausasetukset Button
Manager-ohjelmassa seuraavasti: napsauta hiiren
kakkospainikkeella (
) -kuvaketta tehtäväpalkissa ja
valitse esiintulevasta valikosta "Asetukset".
Yksityiskohtaisempia tietoja skannausasetusten määrittämisestä Button
Manager-ohjelmassa löydät online-oppaasta tai ohjetiedostosta.
Tämä on Button Managerin vastaava
asetus, joka lähettää monta kuvaa
automaattisesti SPF:stä
(asiakirjansyöttölaitteesta) 75 dpi:n
tarkkuudella Desktop Document
Manager:iin käytettäessä käyttöpaneelin
valintapainiketta "SC1" SCAN (
).
Desktop Document Manager
Desktop Document Manager
Tässä valintaikkunassa SC1-tapahtuma on asetettu siirtymään suoraan
Button Manageriin. Button Manager on asetettu lähettämään kuva
Desktop Document Manageriin. (tehdasasetus) Desktop Document
Manager avautuu, kun kuva on hankittu automaattisesti.
38
Button Managerin asetuksen kulku
Button Manager voi käsitellä suoraan d-Copia 200D/201D -sarjan laitetapahtuman ja
käynnistää valitun sovelluksen d-Copia 200D/201D:n käyttöpaneelin
skannausasetuksen (SC1, SC2, SC3, SC4, SC5, SC6) mukaisesti.
Näin laite skannaa suoraan sovellukseen laitteesta.
Skanneri
SCANnäppäintä on
painettu.
Event
Manager
Button
Manager
Windows OS
No Selection valintaikkuna
tulee
näyttöön.
OLIVETTI d-Copia 200D/201D Windows Event
Manager –laitteen avulla käyttäjä voi hyödyntää
OLIVETTI Button Manageria ja hallita tapahtumia
suoraan Windowsista ja lähettää skannatut kuvat
mihin tahansa Button Managerissa valittavissa
olevista ohjelmista.
Tämä voidaan tehdä
Windows-käyttöjärjestelmästä näyttäen Event
Managerin valintaikkuna tai suoraan valittuun
sovellukseen, jos Button Manager on OLIVETTI
d-Copia 200D/201D:n tapahtumien ainoa sallittu
käsittelijä.
Tämä tehdään vaihtamalla d-Copia 200D/201D:n
Windows-laitevalinta Control Panelin Skannerit
ja kamerat -laiteasetuksista.
Käyttäjän
valitsema
sovellus
Käyttäjäsovellus
avautuu.
OLIVETTI d-Copia 200D/201D
4
Tämä on Control Panel Properties valintaikkuna "Skannerit ja kamerat".
d-Copia 200D/201D näytetään valittuna.
39
Kaikki tiedot Windows Event Managerista ja skanneritapahtumista
Windowsissa 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP ja
Windows Vista.
Windows-käyttöjärjestelmä tukee sitä, että ohjelma käsittelee OLIVETTI d-Copia
200D/201D:n tapaisen skannerilaitteen ulkoisia tapahtumia. Laitehallinta ohjaa tätä
mekanismia laitetasolla. Skannerin tai kameran tapahtumien hallintaan pystyvät
sovellukset rekisteröidään Windows Event Manageriin. Sovellukset näytetään sitten
käytettävissä olevina rekisteröidyissä sovelluksissa. Tapahtuman valitsema
toimintapolku määräytyy laitteen tapahtuma-asetusten perusteella.
Skanneri
Event
Manager
Event
Manager -
Windows OS
valintaikkuna
tulee
näyttöön.
SCANnäppäintä on
painettu.
OLIVETTI d-Copia 200D/201D
Olivetti Button Manager P
Olivetti Button Manager P
40
Käyttäjä
valitsee
sovelluksen.
Käyttäjäsovellus
avautuu.
Tämä on Windows Event Manager valintaikkuna.
Näytössä on kolme 1 sovellusta, jotka
on rekisteröity
käsittelemään skanneritapahtuma
d-Copia 200D/201D -skannerista.
Skannaamisen aloittaminen SCAN-näppäimen avulla
• Skannaaminen ei ole mahdollista kopiointityön aikana.
• Jos SCAN (
) -näppäintä painetaan tulostustyön aikana, skannaustyö
jää muistiin.
• SPF:n kautta skannattaessa syöttölaitteeseen voidaan asettaa vain yksi
alkuperäiskappale, ellet käytä Desktop Document Manager-ohjelmaa.
1
Paina SCAN (
) -näppäintä.
Laite siirtyy skannaamistilaan.
2
Aseta valotuslasille/SPF:lle (asiakirjansyöttölaite)
alkuperäiskappale, jonka haluat skannata.
Katso alkuperäiskappaleen asettamismenetelmä luvusta
"ALKUPERÄISKAPPALEEN ASETTAMINEN" (s.47).
3
Paina oikeanpuoleista
kopiomääränäppäintä, jotta
saat näyttöön tulee sen
sovelluksen numeron, jota
haluat käyttää skannaamiseen.
4
Sovellusnumerot ovat alunperin
seuraavat.
Sovellusnumero
Avautuva sovellus
SC1
Desktop Document Manager
SC2
Sähköposti
SC3
Faksitoiminto
SC4
Tekstintunnistus
SC5
Microsoft Word
SC6
Arkistointi
Asetusten tarkistaminen, katso "Skannauspainikkeen kohdeasetusten
valintaikkuna" (s.38) ja avaa sitten Button Managerin asetusikkuna.
41
4
Paina käynnistys (
) -näppäintä.
Skannaus käynnistyy ja skannatut tiedot siirtyvät ohjelmaan.
• Jos seuraava ikkuna tulee näyttöön,
OLIVETTI d-Copia 200D/201D
valitse Button Manager ja napsauta "OK".
Button Manager käynnistyy ja Button
Olivetti Button Manager P
Manager -ohjelmaan liittyvä sovellus
Olivetti Button Manager P
käynnistyy. Jos haluat vain Button
Managerin käynnistyvän tässä
tapauksessa, aseta Button Manager
käytettäväksi Windowsissa kuten ohjeessa
"Button Manager-ohjelman asentaminen"
(s.36) on selitetty.
• Jos vaihe 4 suoritetaan "Näytä TWAIN-asetuksen näyttö
skannattaessa" -valintaikkunan ollessa valittuna Skannauspainikkeen
kohdeasetusten valintaikkunassa (s.38), silloin TWAIN-asetusten
ikkuna (s.43) tulee näyttöön automaattisesti. Tarkista asetukset ja
aloita skannaus painamalla jälleen käynnistysnäppäintä (
) tai
napsauttamalla "Skannaus" -painiketta TWAIN-asetusikkunassa.
Skannatut tiedot siirtyvät ohjelmaan.
Skanneriohjaimen avaaminen ja skannaaminen
tietokoneelta
Avaa skanneriohjaimen asetusnäyttö noudattamalla seuraavia vaiheita. Tässä
esimerkissä kuvankaappaussovelluksena käytetään Desktop Document Manageriä.
• Skannaaminen ei ole mahdollista kopiointi- ja tulostustyön aikana.
• Skanneriohjaimen avaamismenetelmä riippuu sovellustyypistä. Katso
ohjeet sovelluksen oppaasta tai ohjetiedostosta.
• Kun skanneriohjainta käytetään SPF:ään asetetun
alkuperäiskappaleen skannaamiseen. Jos suoritat "Esikatselu"
(esiskannauksen) (katso online-opas tai skanneriohjaimen
ohjetiedosto), SPF:ssä oleva alkuperäiskappale ohjataan
ulostuloalueelle esiskannauksen jälkeen. Skannaa alkuperäiskappale
esiskannauksen jälkeen asettamalla alkuperäiskappale takaisin
SPF:ään.
42
OLIVETTI TWAINin käyttäminen
1
Aseta valotuslasille/SPF:lle (asiakirjansyöttölaite)
alkuperäiskappale(et), jonka haluat skannata.
Katso alkuperäiskappaleen asettamismenetelmä luvusta
"ALKUPERÄISKAPPALEEN ASETTAMINEN" (s.47).
2
Kun olet avannut Desktop Document
Manager-sovelluksen, napsauta "File"-valikkoa
ja valitse "Select Scanner".
3
Valitse "OLIVETTI MFP TWAIN P" ja
napsauta sitten "Valitse"-painiketta.
Desktop Document Manager
Olivetti MFP TWAIN P
WIA-Olivetti d-Copia 200D/201D
4
Jos käytät useampaa kuin yhtä skannerilaitetta, valitse
skanneri, jota haluat käyttää, sovelluksen kautta. "Select
Scanner" -asetuksen käynnistämismenetelmä riippuu
sovelluksesta. Katso lisätietoja sovelluksen oppaasta tai
ohjetiedostosta.
4
Valitse "Acquire
Image"
"Tiedosto"-valikosta
tai napsauta
"Acquire"-painiketta
(
).
5
Määritä skannaamisen asetukset (katso online-opas tai
help-tiedosta) ja napsauta "Skannaus"-painiketta.
Olivetti d-Copia 200D/201D
Skannaaminen käynnistyy.
43
Skannaaminen Skannerit ja kamerat-apuohjelmalla Windows XP:ssä
Windows XP sisältää vakio-ominaisuutena kuvanlukutoiminnon. Tässä selitetään
skannaamistoimenpide Skannerit ja kamerat-apuohjelman avulla.
Skannaaminen peruutetaan napsauttamalla näytöllä olevassa
ikkunassa olevaa "Peruuta"-painiketta.
1
Aseta valotuslasille/SPF:lle (asiakirjansyöttölaite)
alkuperäiskappale, jonka haluat skannata.
Katso alkuperäiskappaleen asettamismenetelmä luvusta
"ALKUPERÄISKAPPALEEN ASETTAMINEN" (s.47).
2
3
Napsauta "Käynnistä"-painiketta,
valitse käynnistysvalikosta
"Ohjauspaneeli" ja napsauta ensin
"Tulostimet ja muut laitteet" ja sen
jälkeen "Skannerit ja kamerat".
Napsauta "OLIVETTI d-Copia
200D/201D" -kuvaketta ja sitten "Hae
kuvat" kohdasta "Kuvatehtävät".
OLIVETTI d-Copia 200D/201D
Esiin tulee Skannerit ja kamerat-ikkuna.
Napsauta Next-painiketta ja määritä
skannaamiselle perusasetukset.
Katso asetuksia koskevia lisätietoja Windows
XP:n help-tiedostosta. Kun olet saanut kaikki
asetukset valmiiksi, napsauta
"Seuraava"-painiketta.
4
Valitse skannatulle kuvalle nimi, muoto
ja kansio.
Katso kuvan nimeä, tiedostomuotoa ja kansiota
koskevia lisätietoja Windows XP:n
help-tiedostosta.
5
Skannaaminen käynnistyy. Kun
skannaaminen päättyy, valitse seuraava
tehtävä, jonka haluat suorittaa.
Katso valintoja koskevia lisätietoja Windows
XP:n help-tiedostosta. Sulje "Skannerit ja
kamera" valitsemalla "Ei mitään. Kaikki tarvittava
on tehty" ja napsauttamalla
"Seuraava"-painiketta.
6
44
Napsauta "Valmis"-painiketta esiin tulevassa näytössä.
"Skannerit ja kamera" -apuohjelma sulkeutuu ja skannattu kuva tallentuu.
ONLINE-OPPAAN KÄYTÄMINEN
Online-oppaassa on yksityiskohtaisia ohjeita laitteen käyttämisestä tulostimena tai
skannerina sekä luettelo tulostus- tai skanneriongelmien käsittelemismenetelmistä.
Online-oppaan käyttöön tarvitaan Acrobat Reader 6.0 tai uudempi versio.
1
Kytke tietokone päälle.
2
Aseta laitteen mukana
CD-ROM-asemaan.
3
Napsauta "Start"-painiketta, valitse My Computer (
kaksoisnapsauta sitten CD-ROM ( ) -kuvaketta.
toimitettu
software
CD-ROM-levy
) ja
• Napsauta Windows Vista -käyttöjärjestelmässä Käynnistä-painiketta
(
), sitten "Tietokone" ja kaksoisnapsauta sitten CD-ROM-kuvaketta.
• Kaksoisnapsauta Windows 98/Me/ 2000-käyttöjärjestelmissä kohtaa "Oma
tietokone" ( ) ja sen jälkeen kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ( ).
4
Kaksoisnapsauta "Manual"-kansiota, kaksoisnapsauta
"Finnish"-kansiota ja sitten kaksoisnapsauta "d-Copia
200D/201D.pdf"-kuvaketta.
5
Pääset
lukemaan
-kuvaketta.
online-opasta
4
napsauttamalla
Sulje online-opas napsauttamalla ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa
( ) -painiketta.
• Online-opas voidaan tulostaa Acrobat Reader -ohjelman kautta.
OLIVETTI suosittelee sellaisten osien tulostamista, joita käytetään
säännöllisesti.
• Katso lisätietoja Acrobat Reader -ohjelman toiminnasta Acrobat
Readerin help-tiedostosta.
ONLINE-OPPAAN TARKASTELU
Laitteen mukana tuleva "Software CD-ROM"-levy sisältää online-oppaan
PDF-muotoisena. Oppaan tarkastelemiseksi PDF-muodossa tarvitaan Adobe
Systemsin Acrobat Reader - tai Adobe Reader -ohjelma. Ellei tietokoneellesi ole
asennettuna kumpaakaan, ohjelmat voidaan ladata seuraavasta URL-osoitteesta:
http://www.adobe.com/
45
5
KOPIOIMINEN
Tässä kappaleessa selostetaan perus- ja muut kopiointitoiminnot.
Laitteessa on 1 sivun puskurimuisti. Tämän muistin ansiosta alkuperäiskappale
voidaan skannata laitteella vain kerran ja siitä voidaan tulostaa jopa 99 kopiota.
Tämä ominaisuus parantaa työnkulkua, vähentää kopiokoneen aiheuttamaa melua
ja nostaa luotettavuutta, koska skannausmekanismin kuluminen vähenee.
Jos laite ei toimi hyvin käytön aikana tai jos jonkin toiminnon
käyttäminen ei ole mahdollista, katso "LAITTEEN VIANMÄÄRITYS"
(s.62).
KOPIOINTI
1 Varmista, että paperia on ladattu paperikaukaloon (s. 15) tai
moniohisyöttötasoon (s. 17) ja tarkista paperikoko (s. 14).
Jos paperia ei ole ladattu, katso sivu
. 15.
2 Aseta alkuperäiskappale.
Jos käytät valotustasoa, katso "Valotustason käyttäminen" (s. 47).
Jos käytät SPF:ää, katso "SPF:n käyttäminen (d-Copia 201D)" (s. 48).
Kun kopioit A4 -paperille tai suurikokoiselle paperille, vedä esiin paperin
vastaanottokaukalon jatke.
3 Valitse kopiointiasetukset.
Katso kopioiden määrän asettamisohjeet sivulta 49.
Katso tarkkuus- ja kontrastiasetusten säätöohjeet sivulta 49.
Katso kopioiden suurentamis- ja pienentämisohjeet sivulta 51.
Katso käytettävän kaukalon vaihto-ohjeet sivulta 51.
Katso paperin kummallekin puolelle kopioimisen ohjeet sivulta 52.
4 Käynnistä kopioiminen.
Paina käynnistysnäppäintä ( ). ).
46
• Jos käynnistät tulostustyön kopiointityön ollessa käynnissä,
tulostustyö käynnistyy, kun kopiointityö on valmis.
• Skannaamistoimintoa ei voi käyttää, kun kopiointityö on meneillään.
Tietoja keskeytyskopioinnista
Jos käynnistät kopiointityön painamalla käynnistys (
) -näppäintä, kun
paperikaukaloa tai moniohisyöttötasoa käyttävä tulostustyö on käynnissä,
kopiointityö alkaa automaattisesti sen jälkeen, kun laitteen muistissa olevat
tulostustiedot on tulostettu (keskeytyskopiointi). Tällöin tietokoneella vielä olevia
tulostustietoja ei lähetetä laitteeseen. Kun kopiointityö loppuu, siirrä laite onlinetilaan (s.33), painamalla poisto-näppäintä kahdesti tai painamalla ON LINE näppäintä kerran, tai odota, että automaattinen palautumisaika (s.55) kuluu. Tällöin
jäljellä olevat tulostustiedot lähetetään laitteeseen ja tulostus jatkuu.
* Kopiointia ei ole mahdollista keskeyttää kaksipuoleisen tulostustyön aikana ennen
kuin tulostustyö on valmis.
ALKUPERÄISKAPPALEEN ASETTAMINEN
Valotuslasin käyttö
• Valotuslasilla voidaan lukea alkuperäiskappaleita, joiden koko on enintään A4.
• Enintään 4 mm:n kuvahäviötä voi esiintyä kopioiden etu- ja
takareunassa. Yhteensä enintään 4,5 mm:n kuvahäviötä voi myös
esiintyä kopioiden muissa reunoissa.
• Kun kopioit kirjaa tai alkuperäiskappaletta, joka on taitettu tai
rypistynyttä alkuperäisasiakirjaa, paina alkuperäisen kantta/SPF:ää
kevyesti. Kopioista voi tulla raidallisia tai tahriintuneita, jos
alkuperäisen kantta/SPF:ää ei suljeta kunnolla.
• Kun käytät valotuslasia alkuperäisen skannaukseen, varmista, ettei
alkuperäistä ole asetettu SPF:ään (d-Copia 201D).
1
Avaa alkuperäisen kansi/SPF ja aseta alkuperäiskappale.
2
Aseta alkuperäinen valotuslasille kuvapuoli alaspäin. Kohdista se
alkuperäiskappaleasteikon ja keskittämismerkin ( ) avulla. Sulje
alkuperäisen kansi/SPF varoen.
5
Varmista alkuperäisen asettamisen jälkeen, että suljet SPF:n. Jos se jää
auki, alkuperäisen ympärillä oleva alue kopioituu mustaksi ja väriainetta
kuluu tarpeettomasti. Lisäksi väriaine voi levitä laitteen sisässä tai
rumpukasetti voi vahingoittua.
Alkuperäiskappaleasteikko
-merkki
47
SPF:n käyttäminen (d-Copia 201D)
SPF on suunniteltu tukemaan enintään 50 alkuperäiskappaletta, joiden koko on A5 A4 ja joiden paino on 56g/m2 - 90g/m2.
• Irrota alkuperäiskappaleista kaikki paperiliittimet tai niitit ennen kun
asetat alkuperäiset automaattisen syöttölaitteen tasolle.
• Litistä rullautuneet tai aaltoilevat alkuperäiskappaleet ennen kuin
asetat niitä automaattisen syöttölaitteen tasolle. Muutoin laitteeseen
voi tulla paperitukos.
• SPF-merkkivalo syttyy, jos alkuperäiskappale on asetettu oikein SPFlaitteeseen. Ellei alkuperäistä ole asetettu oikein, SPF-merkkivalo ei
syty. Ellei SPF:ää ole suljettu kunnolla, merkkivalo vilkkuu.
• Pahoin vaurioituneet alkuperäiskappaleet voivat aiheuttaa
paperitukoksen SPF:ssä. Tällaiset alkuperäiskappaleet suositellaan
kopioitaviksi valotuslasin kautta.
• Erikoisia alkuperäiskappaleita, kuten piirtoheitinkalvoja, ei pidä
syöttää SPF:n läpi, vaan asettaa suoraan valotuslasille.
• Kuvahäviötä (enintään 4 mm) voi esiintyä kopioiden etu- ja
takareunassa. Häviötä voi myös (enintään 4,5 mm yhteensä) esiintyä
kopioiden muissa reunoissa. Häviö voi olla 6 mm (enintään) toisen
kopion takareunassa kaksipuoleisessa kopioinnissa.
• SPF:n avulla suoritettava jatkuva kopiointi pysäytetään painamalla
poistonäppäintä.
• Kopiointi yksipuoleinen yksipuoleiseksi -tilaa käyttäen:
Varmista, ettei mikään alkuperäiskappale kopioksi -ilmaisimista pala.
1
Varmista, ettei valotuslasille ole jäänyt alkuperäiskappaletta.
2
Säädä alkuperäiskappaleen
ohjaimet alkuperäiskappaleiden
koon mukaan.
3
Aseta alkuperäiskappaleet
syöttölaitteen tasolle kuvapuoli
ylöspäin.
Tarkista alkuperäisen oikea asento
tirkistysreiän avulla (katso oikealla olevaa
kuvaa). Tirkistysreiässä on alkuperäisen
yläreunan merkki ▲. Kohdista
alkuperäisen yläreuna tämän merkin kanssa.
48
Alkuperäiskappale kuvapuoli ylöspäin
Tirkistysreikä
KOPIOMÄÄRÄN ASETTAMINEN
Säädä kopioiden määrä kahden kopiomääränäppäimen (
kopiointi suoritetaan valotuslasilta tai SPF:n kautta.
,
) avulla, kun
• Paina poistonäppäintä syötön poistamiseksi, jos tehdään virhe.
• Alkuasetusten avulla voidaan tehdä yksi kopio, eli kun näytössä näkyy
"0".
• Aseta yksikköluvuksi 0 - 9 painamalla
oikeanpuoleista kopiomääränäppäintä. Tämä
näppäin ei muuta kymmennumeroa.
• Aseta kymmennumeroksi 1 - 9 painamalla vasenta
kopiomääränäppäintä.
A4
B5
A5
Kymmennumero
Yksikköluku
VALOTUKSEN SÄÄTÖ/VALOKUVAN
KOPIOIMINEN
Valotuksen säätö
Useimmille alkuperäisille ei tarvita kopion tummuussäätöä automaattisen valotuksen
tilassa. Kun haluat säätää kopion tummuutta käsin tai kopioida valokuvia, voit säätää
valotustasoa viidessä vaiheessa manuaalisesti.
AUTO- ja manuaalisessa (
voidaan muuttaa.(s.55)
5
) tilassa käytettyä kopiotarkkuutta
1
Paina valotustilan valintanäppäintä ja
valitse MANUAALINEN tila (
) tai
VALOKUVAtila (
).
2
Säädä valotustasoa vaalea (
) ja tumma
(
) -näppäimillä. Jos valotustaso 2
valitaan, kyseisen tason kaksi
laitimmaisena vasemmalla olevaa ilmaisinta
syttyy samanaikaisesti. Jos taso 4 valitaan,
myös tällöin kaksi laitimmaisena oikealla
olevaa kyseisen tason ilmaisinta syttyy
samanaikaisesti.
49
Automaattinen valotuksen säätö
Tämä automaattinen valotustaso pysyy voimassa, kunnes muutat sitä
uudelleen tällä menetelmällä.
Automaattista valotustasoa voidaan säätää kopiointitarpeita vastaavaksi. Tämä taso
asetetaan valotuslasilta ja SPF:n kautta kopioimista varten.
50
1
Kun säädät automaattista valotustasoa SPF:n kautta kopiointia
varten, aseta alkuperäinen syöttölaitteen tasolle ja varmista,
että SPF-merkkivalo syttyy. Kun säädät tasoa valotuslasilta
kopiointia varten, varmista, ettei syöttölaitteen tasolle ole
jäänyt alkuperäisiä.
2
Valitse VALOKUVAtila (
) painamalla
valotustilan valintanäppäintä.
3
Paina ja pidä valotustilan valintanäppäintä
painettuna noin 5 sekunnin ajan.
VALOKUVAilmaisin (
) sammuu ja
AUTO-ilmaisin alkaa vilkkua. Yksi tai kaksi
valittua automaattista valotustasoa
vastaavaa vaaleuden tai tummuuden
ilmaisinta syttyy.
4
Vaalenna tai tummenna halutessasi
automaattista valotustasoa vaalea (
)
tai tumma (
) -näppäimellä. Jos
valotustaso 2 valitaan, kyseisen tason
kaksi laitimmaisena vasemmalla olevaa
ilmaisinta syttyy samanaikaisesti. Myös
jos taso 4 valitaan, kaksi laitimmaisena
oikealla olevaa ilmaisinta syttyy samanaikaisesti.
5
Paina valotuksen valintanäppäintä. AUTO-ilmaisin lakkaa
vilkkumasta ja palaa tasaisesti.
PIENENTÄMINEN/SUURENTAMINEN/
ZOOMAAMINEN
Valittavana on kolme esiasetettua pienennyssuhdetta ja kaksi suurennussuhdetta.
Zoomaustoiminnon avulla kopiosuhteeksi voidaan valita 25 - 400 % 1 %:n lisäyksin.
(Kun käytetään SPF:ää, zoomauksen kopiosuhde on 50 % - 200 %.)
1
Aseta alkuperäiskappale ja tarkista paperikoko.
2
Valitse haluamasi kopiosuhde kopiosuhteen
valintanäppäimellä ja/tai ZOOMAUSnäppäimillä (
,
).
• Jos haluat varmistaa zoomausasetuksen muuttamatta
zoomausastetta, paina ja pidä alhaalla kopiosuhteen näyttö
(%) -näppäintä. Kun näppäin vapautetaan, näyttö palaa
kopiomääränäytöksi.
• Palauta suhteeksi 100 % painamalla kopiosuhteen
valintanäppäintä toistuvasti, kunnes 100%-ilmaisin syttyy.
3
Aseta pienennys-/suurennussuhde.
Zoomaussuhdetta pienennetään tai suurennetaan nopeasti
painamalla ja pitämällä painettuna ZOOM (
) - tai (
)näppäintä. Arvo pysähtyy kuitenkin esiasetettuun pienennys- tai
suurennussuhteeseen. Näiden suhteiden ohi pääsee vapauttamalla
näppäimen ja painamalla ja pitämällä sitä jälleen painettuna.
Esiasetetun kopiosuhteen valitseminen:
Esiasetetut pienennys- ja suurennussuhteet ovat:
50 %, 70 %, 86 %, 141 % ja 200 %.
Zoomaussuhteen valitseminen:
tai
) painetaan,
Kun ZOOM-näppäintä (
ZOOM-merkkivalo syttyy ja näyttöön tulee
zoomaussuhde.
141
A5 A4
86
70
A4 B5
A4 A5
5
A4
B5
A5
PAPERIKAUKALON VALINTA
Paina kaukalon valintanäppäintä (
).
Aina kun painat kaukalonvalintanäppäintä (
),
paperinsyöttöpaikan ilmaisimen osoittama paikka vaihtuu
seuraavassa järjestyksessä: paperikaukalo,
moniohisyöttökaukalo.
141
A5 A4
86
70
A4 B5
A4 A5
51
6
ERIKOISTOIMINNOT
Tässä luvussa kuvaillaan tämän laitteen erikoistoiminnot. Käytä näitä toimintoja
tarpeen mukaan.
KAKSIPUOLEINEN KOPIOIMINEN
SPF:n avulla kaksipuoleisia alkuperäisiä voidaan kopioida automaattisesti ilman että
niitä tarvitsee kääntää käsin. Automaattinen kaksipuoleinen kopiointi on mahdollista
myös ilman SPF:ää. Kun yksipuoleisia alkuperäisiä kopioidaan kaksipuoleisiksi,
kopiointisuunnaksi voidaan valita Turn on Long Edge (kääntö pitkälle kyljelle) ja Turn
on Short Edge (kääntö lyhyelle kyljelle).
• Kun kaksipuoleisia kopioita tehdään alkuperäiskappaletasolta,
paperikoon täytyy olla A4, letter. Kun kaksipuoleisia kopioita tehdään
SPF:n (d-Copia 201D) kautta, paperikoko voi olla A4, B5, A5, letter
(kirje), legal (virallinen) ja invoice (lasku). Vain vakiokokoista paperia
saadaan käyttää.
• Moniohisyöttökaukaloa ei voida käyttää kaksipuolisia kopioita
tehtäessä.
• Kun käytät kaksipuoleisia invoice-kokoisia alkuperäisiä SPF:n kautta
(d-Copia 201D), aseta alkuperäiset ehdottomasti vaakasuuntaan.
Muutoin alkuperäiset aiheuttavat paperitukoksen.
A A
A
A
Kääntö pitkälle kyljelle
52
A
A
A
A
Kääntö lyhyelle kyljelle
Kaksipuolisten kopioiden tekeminen
1
Aseta alkuperäinen (alkuperäiset) valotuslasille tai SPF:ään.
(katso "ALKUPERÄISKAPPALEEN ASETTAMINEN" (s.47).
2
Valitse kaksipuolisen kopioinnin tila.
Yksipuoleinen kaksipuoleiseksi -tilassa kopioiminen:
Valitse alkuperäiskappale kopioksi -näppäimellä haluamasi
yksipuoleinen kaksipuoleiseksi -kopiointitila (kääntö pitkälle kyljelle tai
kääntö lyhyelle kyljelle). Katso kuvat sivulla 52.
3
Valitse kopiointiasetukset. Katso "KOPIOMÄÄRÄN
ASETTAMINEN" (s.49),"VALOTUKSEN SÄÄTÖ/VALOKUVAN
KOPIOIMINEN" (s.49) , ja "PIENENTÄMINEN/SUURENTAMINEN/
ZOOMAAMINEN" (s.51).
Valotuslasin käyttäminen
1
2
Paina käynnistys ( ) -näppäintä.
Alkuperäinen skannataan laitteen muistiin ja kopiomäärän luku vilkkuu
näytössä.
Aseta tasolle alkuperäinen, jonka haluat kopioida paperin
takapuolelle, ja paina käynnistys ( ) -näppäintä uudelleen.
Kopioiminen käynnistyy.
SPF:n käyttö (d-Copia 201D)
Paina käynnistys ( ) -näppäintä. Kopioiminen alkaa valitussa kaksipuolisen
kopioinnin tilassa.
6
53
KUVAUS MUISTA ERIKOISTOIMINNOISTA
Värinsäästötila
Vähentää värinkulutusta noin 10 %.
Virransäästötilat
Laitteessa on kaksi toiminnan virransäästötilaa: esilämmitystila ja automaattinen
virrankatkaisutila.
Esilämmitystila
Kun laite siirtyy esilämmitystilaan, virransäästöilmaisin ( ) syttyy ja muuta
ilmaisimet palavat tai eivät pala, kuten aiemmin. Tässä tilassa lämpöyksikköä
pidetään alhaisemmalla lämpötasolla, mikä säästää virtaa. Jos haluat kopioida
esilämmitystilasta, tee haluamasi kopiokonevalinnat ja paina käynnistysnäppäintä
( ) normaalia kopiointimenetelmää käyttäen.
Automaattinen virrankatkaisutila
Kun laite siirtyy automaattiseen virrankatkaisutilaan, virransäästöilmaisin ( )
syttyy ja muut ilmaisimet paitsi ONLINE-ilmaisin sammuvat. Automaattinen
virrankatkaisutila säästää enemmän virtaa kuin esilämmitystila, mutta vaatii
pitemmän ajan ennen kuin kopioiminen käynnistyy. Kopioi automaattisesta
virrankatkaisutilasta painamalla käynnistysnäppäintä ( ). Tee sitten haluamasi
kopiokonevalinnat ja paina käynnistysnäppäintä ( ) normaalia
kopiointimenetelmää käyttäen.
Automaattinen palautuminen
Laite palaa alkuasetuksiin esiasetetun ajan kuluttua kopioinnin tai skanneritoiminnon loppumisen
jälkeen. Tätä esiasetettua aikaa (automaattinen palautumisaika) voidaan muuttaa.
AUTOM.- ja MANUAAL-tilan tarkkuus
Voit asettaa AUTO- ja MANUAL (
) -valotustilassa käytetyn kopiotarkkuuden.
OC-kopioiden estäminen, kun SPF on toiminnassa (d-Copia 201D)
Kun tämä toiminto on otettuna käyttöön, se estää väriaineen turhaa käyttöä, mitä
tapahtuu silloin, kun OC-kansi ei ole kunnolla kiinni.
Jos käynnistysnäppäintä ( ) painetaan, kun OC-kansi ei ole kunnolla kiinni,
näyttöön tulee "
" ja kopiointi ei käynnisty. Ellei kopiointi käynnisty, se voidaan
käynnistää painamalla uudelleen käynnistyspainiketta ( ), mutta tuolloin käytetään
kuitenkin skannauskokoa, joka on asetettu "Kopioinnin voimassa oleva
paperileveyden asetustoiminnossa" (ohjelmanumerot 25, 26).
Jos OC-kansi suljetaan kokonaan sen jälkeen, kun "
" on ilmestynyt, kopiointi
tapahtuu normaalikoossa.
VÄRINSÄÄSTÖTILA
54
1
Valitse MANUAALINEN tila (
painamalla valotustilan
valintanäppäintä.
2
Paina ja pidä valotustilan
valintanäppäintä painettuna noin 5
sekunnin ajan. MANUAALINEN (
)
ilmaisin sammuu ja VALOKUVAilmaisin
(
) alkaa vilkkua. Vaalea ja tumma
ilmaisin "5" syttyy osoittaen, että
vakioväritila on aktiivinen.
)
3
Siirrä laite värinsäästötilaan painamalla
vaalea (
) -näppäintä. Vaalea- ja
tumma ilmaisin "1" syttyy osoittaen,
että värinsäästötila on valittuna.
4
Paina valotustilan valintanäppäintä. Valokuva (
) -ilmaisin
lopettaa vilkkumisen. Valotusilmaisin "3" syttyy. Värinsäästötila
on nyt aktiivinen. Värinsäästötila on nyt aktiivinen.
Palaa vakiotilaan toistamalla toimenpide, mutta valitse valotustaso "5"
tumma (
) -näppäimellä vaiheessa 3.
KÄYTTÄJÄOHJELMAT
Käyttäjäohjelmien avulla tiettyjen toimintojen parametreja voidaan asettaa, muuttaa
tai peruuttaa tarpeen mukaan.
Käyttäjäohjelmien asetus
1
Paina ja pidä alhaalla vaaleaa (
) samanaikaisesti yli 5 sekunnin
ajan, kunnes hälytysmerkkivalot (
,
, ) vilkkuvat ja näyttöön
tulee "
".
2
Valitse käyttäjäohjelman numero vasemman kopiomääränäppäimen
(
) avulla (käyttäjäohjelmanumeroista on tietoa seuraavassa
taulukossa). Valittu numero vilkkuu näytön vasemmassa reunassa.
3
Paina käynnistys (
) -näppäintä. Syötetty numero palaa
tasaisesti ja valittuna oleva ohjelman parametrinumero vilkkuu
näytön oikeassa reunassa.
4
Valitse haluamasi parametri oikeanpuoleisella
kopiomääränäppäimellä (
). Syötetty parametrinumero vilkkuu
näytön oikeassa reunassa.
Ohjelman
numero
Tila
6
Parametrit
1
Automaattinen
palautumisaika
1
10 s, 2
4
90 s, 5
päältä)
2
Esilämmitystila
*1
4
7
3
Automaattinen
virrankatkaisutila
*1
4
Ajastinsammutus
*1
4
30 s, *3
120 s, 6
60 s,
OFF (pois
30 s, 2
60 s, 3
5 min.,
30 min., 5
60 min., 6
120 min.,
240 min.
ON (päällä), 2
OFF (pois päältä)
5 min., 2
30 min., 3
120 min., 5
240 min.
60 min.,
55
Ohjelman
numero
Tila
6
SPF:n automaattinen
alkuperäisen poistoaika
(d-Copia 201D)
1
3
5
10
AUTO- ja MANUALtilan tarkkuus
*1
300 dpi, 2
21
Tehdasasetusten
palautus
1
KYLLÄ, *2
24
OC-kopioiden
estäminen, kun SPF on
toiminnassa
*1
25
Kopioinnin voimassa
oleva paperileveyden
asetustoiminto
(ohisyöttötaso)
*1
2
suuri (A4-leveys),
pieni (B5R-leveys)
26
Kopioinnin voimassa
oleva paperileveyden
asetustoiminto
*1
2
suuri (A4-leveys),
pieni (B5R-leveys)
28
Kopioinnin
käynnistystilan valinta
(polygonaalinen
kääntyminen päällä /
pois päältä)
*1
29
Lämpöyksikön
lämpötilan asetus, kun
ohisyöttötasoa
käytetään
1
Parametrit
5 min., *2
30 min.,
60 min., 4
120 min.,
240 min., 6
OFF (pois päältä)
600 dpi
EI
ON (päällä), 2
ON (päällä), 2
alhainen, *2
OFF (pois päältä)
OFF (pois päältä)
korkea
* Tehdasoletusasetukset ilmaistaan asteriskilla (*).
5
Paina käynnistys (
) -näppäintä. Näytön oikeanpuoleinen
numero palaa tasaisesti ja syötetty arvo tallentuu.
Asetuksia muutetaan tai toinen tila asetetaan painamalla
poistonäppäintä. Laite palautuu vaiheeseen 2.
6
Palaa normaaliin kopiointitilaan painamalla vaaleaa (
) näppäintä.
KOPIOIDEN KOKONAISMÄÄRÄN NÄYTTÄMINEN
tuo näyttöön kopioiden kokonaismäärä noudattamalla seuraavaa toimenpidettä.
Paina ja pidä painettuna poistonäppäintä noin 5 sekunnin ajan.
Kopioiden kokonaismäärä tulee esiin kahdessa vaiheessa, joissa
kummassakin on kolme numeroa.
Esimerkki: kopioiden kokonaismäärä on 1,234.
56
7
HUOLTO
Tässä luvussa kuvataan, miten väriaineen/kehite-kasetti ja rumpukasetti vaihdetaan ja miten laite puhdistetaan.
Käytä vain aitoja OLIVETTI-osia ja -tarvikkeita.
VÄRIAINEEN/KEHITE-KASETIN VAIHTAMINEN
Väriaineen/kehite-kasetin vaihtotarpeen ( ) ilmaisin syttyy, kun väriainetta
tarvitaan. Katso lisätietoja väriaineen/kehite-kasetin ostamisesta osasta "TIETOJA
TARVIKKEISTA JA LISÄVARUSTEISTA" (s.72). Jos kopioimista jatketaan
ilmaisimen palaessa, kopioista tulee vähitellen vaaleampia, kunnes laite pysähtyy ja
ilmaisin alkaa vilkkua. Vaihda vanha väriaineen/kehite-kasetti alla esitetyn
toimenpiteen mukaisesti.
• Kun laite pysähtyy, voi olla mahdollista tehdä vielä muutama kopio poistamalla
väriaineen/kehite-kasetti laitteesta, ravistamalla sitä vaakatasossa ja asentamalla
sen sitten uudelleen. Jos kopioiminen ei onnistu tämän toimenpiteen jälkeen,
vaihda väriaineen/kehite-kasetti.
• Kun tummaa alkuperäiskappaletta kopioidaan monta kappaletta, väriaineen/
kehite-kasetin vaihtotarpeesta ilmoittava ( ) merkkivalo saattaa syttyä,
käynnistyksen merkkivalo (
) saattaa vilkkua ja laite pysähtyy, vaikka
väriainetta on jäljellä. Laite syöttää väriainetta jopa 2 minuuttia, minkä jälkeen
käynnistyksen merkkivalo (
) syttyy. Käynnistä kopiointi uudelleen
painamalla käynnistysnäppäintä (
).
1
Avaa moniohisyöttötaso, sivukansi ja etukansi tässä
järjestyksessä.
Moniohisyöttötason avaamisohje on luvussa "Moniohisyöttötaso" (s.17).
Sivu- ja etukannen avaamisohje on luvussa "VÄRIAINEEN/KEHITEKASETIN ASENTAMINEN" (s.10).
2
Vedä väriaineen/kehite-kasetti
varovasti ulos painaen samalla
lukon vapautuspainiketta.
Lukon vapautuspainike
7
Hävitä vanha kasetti paikallisten määräysten mukaisesti.
3
Asenna uusi väriaineen/kehite-kasetti. Katso uuden kasetin
asennusohjeet osasta "VÄRIAINEEN/KEHITE-KASETIN
ASENTAMINEN" (s.10).
57
4
Sulje etukansi ja sitten sivukansi painamalla sivukannen
avauspainikkeen lähellä olevia pyöreitä ulokkeita. Ilmaisin
sammuu ( ) ja käynnistysilmaisin (
) syttyy.
Kun suljet kansia, varmista, että olet sulkenut etukannen kunnolla ja
sulje sitten sivukansi. Kannet voivat vaurioitua, jos ne suljetaan
väärässä järjestyksessä.
RUMPUKASETIN VAIHTAMINEN
Rumpukasetin käyttöikä on noin 18,000 kopiota*. Kun sisäinen laskuri saavuttaa noin
17,000 kopiota, rummun vaihtotarpeen merkkivalo (
) syttyy ja osoittaa, että
rumpukasetti täytyy vaihtaa pian. Lisätietoja rumpukasetin hankkimisesta on luvussa
"TIETOJA TARVIKKEISTA JA LISÄVARUSTEISTA" (s.72). Kun merkkivalo alkaa vilkkua
laite lakkaa toimimasta, kunnes kasetti vaihdetaan. Vaihda rumpukasetti tällöin.
*Perustuu kopiointiin A4-koon paperille, kun väriaineellisen alueen osuus on 5 %.
Älä poista uuden rumpukasetin rumpuosassa olevaa suojaa (musta paperi)
ennen käyttöä. Suojus suojaa rumpua ulkoiselta valolta.
1
Poista väriaineen/kehite-kasetti (katso vaihe 1 ja 2 luvussa
"VÄRIAINEEN/KEHITE-KASETIN VAIHTAMINEN" (s.57)).
2
Pidä kiinni rumpukasetin kädensijasta
ja vedä kasetti varovasti ulos. Hävitä
vanha kasetti paikallisten määräysten
mukaisesti.
Rumpukasetin kädensija
Hävitä vanha rumpukasetti paikallisten määräysten mukaisesti.
58
3
Poista uusi rumpukasetti suojapussista ja poista suojus
kasetista. Asenna uusi rumpukasetti varovasti.
Älä koske kasetin pintaa (vihreä osa). Pinnan koskeminen voi
aiheuttaa tahroja kopioihin.
4
Asenna väriaineen/kehite-kasetti varovasti. Katso väriaineen/
kehite-kasetin asennusohjeet vaiheesta 5 luvussa
"VÄRIAINEEN/KEHITE-KASETIN ASENTAMINEN" (s.10).
5
Sulje etukansi ja sitten sivukansi painamalla sivukannen
avauspainikkeen lähellä olevia pyöreitä ulokkeita. Rummun
vaihtotarpeen ilmaisin (
) sammuu ja käynnistysilmaisin (
syttyy.
)
Kun suljet kansia, varmista, että olet sulkenut etukannen kunnolla ja
sulje sitten sivukansi. Kannet voivat vaurioitua, jos ne suljetaan
väärässä järjestyksessä.
7
59
LAITTEEN PUHDISTAMINEN
Asianmukainen huoltaminen on erittäin tärkeää puhtaiden ja tarkkojen kopioiden
saamiseksi. Varaa säännöllisesti muutama minuutti laitteen puhdistamista varten.
Älä suihkuta tulenarkaa puhdistuskaasua. Suihkekaasu saattaa joutua
kosketuksiin laitteen sisäisten sähköosien tai lämpöyksikön erittäin
kuumien osien kanssa, mikä aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.
• Kytke virtakytkin pois päältä ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen
puhdistamista.
• Älä käytä tinneriä, bentseeniä tai muita haihtuvia puhdistusaineita.
tällaisten aineiden käyttäminen voi aiheuttaa muodonmuutoksen,
värivian, vaurioitumisen tai toimintahäiriön.
Kotelo
Pyyhi kotelo pehmeällä, puhtaalla kankaalla.
Valotuslasi ja SPF:n takapuoli
Valotuslasissa, SPF-skannausikkunassa tai SPF-telassa olevat tahrat kopioituvat
myös. Pyyhi valotuslasi, SPF-skannausikkuna, kansi ja SPF-tela pehmeällä,
puhtaalla kankaalla Kostuta kangas tarpeen vaatiessa lasinpuhdistusaineella.
Valotuslasi/SPF-skannausikkuna
Alkuperäisen kansi / SPF
SPF/-tela
SPF-skannausikkuna
60
Siirtosyötin
Jos kopiot alkavat muuttua raidallisiksi tai tahraisiksi, siirtosyötin voi olla likainen.
Puhdista syötin seuraavan toimenpiteen mukaisesti.
1
Kytke virtakytkin pois päältä. (s.13)
2
Varmista, että moniohisyöttötaso on auki ja avaa sitten
sivukansi painamalla sivukannen avauspainiketta.
3
Irrota syöttimen puhdistin kielekkeestä pitäen. Aseta syöttimen
puhdistin siirtosyöttimen oikeanpuoleiseen päähän, liu’uta
puhdistin varovasti vasempaan päähän ja irrota puhdistin.
Toista tämä toimenpide kaksi tai kolme kertaa.
Liu’uta syöttimen puhdistin oikeasta reunasta vasempaan
reunaan siirtosyöttimen uraa pitkin. Jos puhdistin pysäytetään
välillä, kopioihin voi tulla tahroja.
4
5
Palauta syöttimen puhdistin
alkuperäiseen asentoonsa.
Sulje sivukansi painamalla
sivukannen
avauspainikkeen lähellä
olevia pyöreitä ulokkeita.
7
Kytke virtakytkin päälle. (s.12)
61
8
LAITTEEN VIANMÄÄRITYS
Tässä luvussa kuvaillaan paperitukosten poistaminen ja vianmäärittäminen.
Katso tulostustoiminnon tai skanneritoiminnon ongelmia koskevia lisätietoja onlineoppaasta tai tulostin-/skanneriohjaimen Help-tiedostosta.
VIANMÄÄRITYS
Jos ongelmia ilmenee, käy läpi alla oleva luettelo ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun huoltoon.
Ongelma
Laite ei toimi.
Tyhjiä kopioita
Kopiot ovat liian
tummia tai vaaleita.
Kopioissa esiintyy
pölyä, likaa tai tahroja.
Raidallisia kopioita
Paperi tukkiutuu usein.
Kuvat hankautuvat
helposti pois kopioista.
Tulostus ei ole yhtenäistä
paperin reunojen ja
keskuksen välillä.
62
Mahdollinen syy
Onko laite kytketty
virtalähteeseen?
Onko virtakytkin päällä?
Onko sivukansi kunnolla kiinni?
Onko etukansi kiinni?
Ratkaisu
Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.
Kytke virtakytkin päälle.
Sulje sivukansi varovasti.
Sulje etukansi varovasti ja sulje sitten
sivukansi.
Onko alkuperäiskappale asetettu Aseta alkuperäiskappale kuvapuoli alaspäin
kuvapuoli alaspäin valotuslasille tai valotuslasille tai kuvapuoli ylöspäin SPF:ään.
kuvapuoli ylöspäin SPF:ään?
Onko skanneriosan lukituskytkin Avaa skanneriosan lukituskytkin.
lukittu?
Onko alkuperäinen kuva liian
Säädä valotusta manuaalisesti.
tumma tai vaalea?
Onko laite automaattisen
Säädä automaattisen valotuksen tasoa.
valotuksen tilassa?
Onko laite valokuvan
Peruuta valokuvan valotustila.
valotustilassa?
Valotuslasi tai SPF likainen?
Puhdista säännöllisesti.
Onko alkuperäiskappale tahrainen Käytä puhdasta alkuperäiskappaletta.
tai täpläinen?
Onko siirtosyötin puhdas?
Puhdista siirtosyötin.
Onko käytössä muuta kuin
Käytä vakiopaperia. Jos käytät
vakiopaperia?
erikoispapereita, syötä paperi
moniohisyöttötason kautta.
Onko paperi rullautunutta tai
Säilytä paperi suorana kääreessään kuivassa
kosteaa?
paikassa.
Onko laitteen sisällä paperin palasia? Poista kaikki tukkeutuneet paperinpalaset.
Onko paperikaukalon
Aseta paperiohjaimet oikein paperin koon
paperiohjaimet asetettu väärin?
mukaisesti.
Poista liiat paperit kaukalosta.
Onko paperikaukalossa tai
moniohisyöttökaukalossa liikaa
paperia?
Onko paperi liian painavaa?
Käytä määritettyjen rajojen mukaista paperia.
Lämpöyksikön lämpötila ei ole
Aseta käyttäjäohjelmissa "Lämpöyksikön
sopiva.
lämpötilan asetus, kun ohisyöttötasoa
käytetään" (ohjelma 29) arvoon "2 (korkea)".
Onko paperi kosteaa?
Vaihda tilalle kuivaa paperia. Jos laitetta ei
käytetä pitkään aikaan, poista paperit
paperikaukalosta ja säilytä niitä kääreessään
kuivassa paikassa.
Lämpöyksikön lämpötila ei ole
Aseta käyttäjäohjelmissa "Lämpöyksikön
sopiva.
lämpötilan asetus, kun ohisyöttötasoa
käytetään" (ohjelma 29) arvoon "1 (matala)".
Sivu
12
12
10
10
47, 48
9
49
50
49
60
–
61
14
–
64
15, 18
15, 17
14
56
73
56
TILAOSOITTIMET
Kun seuraavat ohjauspaneelissa olevat ilmaisimet syttyvät tai vilkkuvat tai seuraavia
aakkosnumeerisia koodeja tulee näyttöön, ratkaise ongelma välittömästi alla olevan
ja kyseisellä sivulla olevan taulukon avulla.
Käytä vain aitoja OLIVETTI-osia ja -tarvikkeita.
Ilmaisin
Palaa
Rummun vaihtotarpeen jatkuvasti
ilmaisin
Vilkkuu
Palaa
Väriaineen/kehitejatkuvasti
kasetin vaihtotarpeen
ilmaisin
Vilkkuu
Syöttöhäiriön ilmaisin
Vilkkuu
Syy ja korjaustoimenpide
Rumpukasetin vaihto on tarpeen
pian. Valmistele uusi kasetti.
Rumpukasetti täytyy vaihtaa. Vaihda tilalle uusi kasetti.
Väriaineen/kehite-kasetti täytyy vaihtaa pian. Valmistele uusi
kasetti.
Väriaineen/kehite-kasetti täytyy vaihtaa. Vaihda tilalle uusi
kasetti.
Syöttöhäiriö on tapahtunut. Poista paperitukos noudattaen
kuvausta osassa "PAPERITUKOKSEN POISTAMINEN".
Sivu
72
58
72
57
64
Palaa
Kun automaattisen syöttölaitteen kansi on auki.
–
jatkuvasti
SPF-syöttöhäiriön
SPF:ssä alkuperäiskappale on aiheuttanut paperitukoksen.
ilmaisin
Poista paperitukoksen aiheuttaneet alkuperäiskappaleet
Vilkkuu
68
luvun "D: Tukos SPF:ssä (d-Copia 201D)" kuvauksen
mukaisesti.
Laite on esilämmitystilassa. Peruuta esilämmitystila
54
painamalla mitä tahansa näppäintä.
Virransäästöilmaisin palaa
Laite
on
automaattisessa
virrankatkaisutilassa.
Peruuta
jatkuvasti.
automaattinen virrankatkaisutila painamalla
54
käynnistysnäppäintä ( ).
Paperikaukaloa ei ole työnnetty sisään kunnolla tai
Paperikaukalon ilmaisin vilkkuu.
kaukalossa ei ole paperia. Työnnä kaukalo paikalleen
–
kunnolla tai aseta siihen paperia.
Väriaineen/kehite-kasetti ei ole asennettuna. Tarkista, onko
Näytössä vilkkuu CH.
57
kasetti asennettuna.
Sivukansi on auki. Sulje sivukansi kunnolla painamalla
Näytössä näkyy CH.
–
sivukannen avauspainikkeen lähellä olevia pyöreitä ulokkeita.
Se tulee näyttöön, kun laite on havainnut, että OC-kansi on
auki kopioinnin käynnistyttyä. Sulje OC-kansi kokonaan tai
paina uudelleen käynnistysnäppäintä ( ).
–
Alkuperäisen väristä ja tummuudesta riippuen vilkkuva "OP"
Näytössä vilkkuu OP.
saattaa tulla näyttöön, vaikka OC-kansi on kiinni. Tässä
tapauksessa paina käynnistysnäppäintä uudestaan kopion
tekemiseksi.
Paperikaukalo tai moniohisyöttötaso on tyhjä. Lisää paperia. 15, 17
Näytössä vilkkuu P.
Paperikaukalossa tai moniohisyöttötasossa on paperitukos.
64
Poista juuttunut paperi.
Näytössä näkyy vuorotellen kirjain ja Skanneriosan lukituskytkin on lukittuna. Avaa skanneriosan
numero.
lukituskytkin.
9
Laite ei toimi. Kytke laitteesta virta pois virtakytkimellä ja
Näytössä näkyy vuorotellen kirjain ja
kytke virta sitten takaisin ja jos ilmenee jälleen virhe, irrota
numero.
virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys valtuutetun huoltoon.
–
8
63
PAPERITUKOKSEN POISTAMINEN
Kun syöttöhäiriöilmaisin ( ) vilkkuu tai
vilkkuu näytössä, yksikkö pysähtyy
syöttöhäiriön vuoksi. Jos syöttöhäiriö sattuu SPF:n käytön aikana, näyttöön voi tulla
numero, jonka edessä on miinusmerkki. Tämä numero osoittaa
alkuperäiskappaleiden määrää, jotka täytyy palauttaa alkuperäisen syöttökaukaloon
syöttöhäiriön jälkeen. Palauta tarvittava määrä alkuperäisiä. Tämä numero häviää
näytöstä, kun kopiointia jatketaan tai poistonäppäintä (
) painetaan. Kun
syöttöhäiriö tapahtuu SPF:ssä, laite pysähtyy ja SPF-syöttöhäiriön (
) ilmaisin
vilkkuu, eikä syöttöhäiriön ( ) ilmaisin syty. Katso lisätietoja SPF-syöttöhäiriöstä
osasta "D: Tukos SPF:ssä (d-Copia 201D)" (s.68).
1
Avaa moniohisyöttötaso ja
avaa sitten sivukansi.
2
Tarkista syöttöhäiriöpaikka. Poista paperitukos kutakin paikkaa
koskevien, alle olevassa kuvassa esitettyjen ohjeiden
mukaisesti. Jos syöttöhäiriöilmaisin ( ) vilkkuu, siirry kohtaan
"A: Tukos paperinsyöttöalueella" (s.65).
Jos paperitukos näkyy tältä puolelta,
jatka kohtaan "C: Paperitukos
siirtoalueella" (s. 67).
Jos paperitukos on täällä, jatka
kohtaan "B: Paperitukos
siirtoalueella" (s. 66).
Jos paperitukos on täällä, jatka kohtaan
"A: Paperitukos paperinsyöttöalueella"
(s. 65).
64
A: Tukos paperinsyöttöalueella
1
Poista paperitukos varovasti paperinsyöttöalueelta kuvan
osoittamalla tavalla. Kun syöttöhäiriöilmaisin ( ) vilkkuu ja
eikä paperitukos näy paperinsyöttöalueella, vedä
paperikaukalo ulos ja poista jumiutunut paperi. Jos paperin
poistaminen ei onnistu, jatka kohtaan ’’B: Syöttöhäiriö
lämpöyksikköalueella’’.
Lämpöyksikkö ei ole kuuma. Älä kosketa lämpöyksikkö, kun
poistat paperitukosta. Lämpöyksikön koskeminen voi aiheuttaa
palo- tai muun vamman.
• Älä kosketa rumpukasetin pintaa (vihreä alue), kun poistat
paperitukosta. Pinnan koskeminen voi vaurioittaa rumpua ja
aiheuttaa tahroja kopioihin.
• Jos paperi on syötetty moniohisyöttökaukalon kautta, älä yritä
poistaa paperitukosta moniohisyöttökaukalon kautta. Paperilla
oleva väriaine voi tahrata paperin siirtoalueen, jolloin kopioihin
voi tulla tahroja.
2
Sulje sivukansi painamalla sivukannen avauspainikkeen lähellä
olevia pyöreitä ulokkeita. Syöttöhäiriön ilmaisin ( ) sammuu
ja käynnistysilmaisin (
) syttyy.
8
65
B: Syöttöhäiriö lämpöyksikköalueella
1
Alempi lämpöyksikön
vapautusvipu.
2
Poista paperitukos varovasti
lämpöyksikön alapuolelta kuvan
osoittamalla tavalla. Jos paperin
poistaminen ei onnistu, jatka
kohtaan C: Syöttöhäiriö
siirtoalueella.
Lämpöyksikön vapautusvipu
Lämpöyksikkö ei ole kuuma.
Älä kosketa lämpöyksikkö,
kun poistat paperitukosta.
Lämpöyksikön koskeminen
voi aiheuttaa palo- tai muun
vamman.
• Älä kosketa rumpukasetin pintaa (vihreä alue), kun poistat
paperitukosta. Se saattaa aiheuttaa tahroja kopioihin.
• Älä poista paperitukosta lämpöyksikön yläpuolelta. Paperilla
oleva kiinnittymätön väriaine voi tahrata paperin siirtoalueen,
jolloin kopioihin voi tulla tahroja.
3
66
Nosta lämpöyksikön vapautusvipu ja sulje sitten sivukansi
painamalla sivukannen avauspainikkeen lähellä olevia pyöreitä
ulokkeita. Syöttöhäiriön ilmaisin ( ) sammuu ja
käynnistysilmaisin (
) syttyy.
C: Syöttöhäiriö siirtoalueella
1
Alempi lämpöyksikön vapautusvipu.
Katso "B: Syöttöhäiriö lämpöyksikköalueella" (s.66).
2
Avaa etukansi.
Katso etukannen avaamisohjeet osasta "VÄRIAINEEN/KEHITE-KASETIN
ASENTAMINEN" (s.10).
3
4
Käännä syöttötelan
kääntönuppia nuolen
osoittamaan suuntaan ja
poista paperitukos
varovasti ulostuloalueelta.
Telan kääntönuppi
Nosta lämpöyksikön vapautusvipu, sulje etukansi ja sulje sitten
sivukansi painamalla sivukannen avauspainikkeen lähellä
olevia pyöreitä ulokkeita. Syöttöhäiriön ilmaisin ( ) sammuu
ja käynnistysilmaisin (
) syttyy.
Kun suljet kansia, varmista, että olet sulkenut etukannen kunnolla ja
sulje sitten sivukansi. Kannet voivat vaurioitua, jos ne suljetaan
väärässä järjestyksessä.
8
67
D: Tukos SPF:ssä (d-Copia 201D)
Alkuperäiskappale voi juuttua johonkin näistä kolmesta paikasta: jos juuttunut alkuperäinen
näkyy syöttölaitteen tasolta, (A) syöttölaitteen tasolla; jos juuttunut alkuperäinen ei näy
syöttölaitteen tasolta (B) ulostuloalueella tai (C) asiakirjan syöttölaitteen kannen alla. Poista
paperitukos kutakin paikkaa koskevien ohjeiden mukaisesti.
Muista painaa juuttuneen paperin irrottamisen jälkeen poistopainiketta
paperitukoksen aiheuttaman virhetilan kuittaamiseksi.
(A) Avaa syöttölaitteen kansi ja vedä juuttunut alkuperäinen sitä kautta ulos.
Paina SPF-tukoksen vapautusvipua (katso alla) ennen kuin irrotat
alkuperäisen. Sulje syöttölaitteen kansi. Avaa ja sulje SPF nollataksesi
SPF-tukoksen (
) merkkivalon. Jos tukkeutuneen alkuperäisen
irrottaminen ei onnistu helposti, jatka kohtaan (C).
Syöttölaitteen kansi
SPF-tukoksen vapautusvipu
(B) Avaa SPF ja käännä telan kääntönuppia, jotta saat poistettua juuttuneen
alkuperäiskappaleen ulostuloalueelta. Jos tukkeutuneen alkuperäisen
irrottaminen ei onnistu helposti, jatka kohtaan (C).
Tela
(C) Jos alkuperäinen ei siitty ulostuloalueelle helposti, poista se nuolen
osoittamassa suunnassa nuppia kiertämällä.
68
JOS PÄÄYKSIKÖSSÄ ILMENEE PAPERITUKOS
SPF:N KÄYTÖN AIKANA (d-Copia 201D)
Jos paperitukos tapahtuu päälaitteen paperireitillä kopioitaessa alkuperäisiä SPF:n
kautta, SPF-skannaus keskeytyy välittömästi. Poista juuttuneet paperit
manuaalisesti pääyksiköstä. Voit tarkastaa käyttöpaneelin näytöstä alkuperäisten
määrän, jotka tulee palauttaa syöttölaitteen tasolle. Noudata alla mainittuja vaiheita
tuodaksesi näyttöön palautettavien alkuperäisten määrän.
Seuraava toimenpiteestä puuttuu tukoksen poistaminen. Varmista, että
tukos poistetaan ennen palautettavien alkuperäisten määrän näyttöä.
Tietoa tukoksen poistamisesta on luvussa "PAPERITUKOKSEN
POISTAMINEN" (s.64).
1
Kun paperitukos tapahtuu
pääyksikössä, SPF pysähtyy ja ZOOMmerkkivalo vilkkuu.
A5 A4
A4 B5
A4 A5
Jäljellä olevien sarjojen lukumäärä vilkkuu näytössä.
Varmista, että irrotat ensiksi pääyksikön
paperiradalle juuttuneen paperin (paperit). Noudata
sen jälkeen vaiheesta 2 alkavia ohjeita.
2
Poista kaikki alkuperäiset
syöttölaitteen tasolta, joita ei ole vielä
skannattu.
SPF:ään juuttuneita alkuperäisiä ei saa irrottaa
käsin. Se saattaa aiheuttaa laitteeseen
toimintahäiriön. Katso vaihe 3.
3
Paina kopiosuhteen näytön (%)
näppäintä.
SPF:ssä skannatut alkuperäiset poistetaan ja
palautettavien alkuperäisarkkien määrä vilkkuu
näytössä.
Aseta näytössä näkyvä määrä
alkuperäisarkkeja takaisin asiakirjan
syöttölaitteeseen yhdessä vaiheessa 2
poistettujen alkuperäisarkkien kanssa.
A5 A4
A4 B5
A4 A5
A4
B5
A5
8
Palautettavan
alkuperäisarkkimäärän
Jos "SPF:n automaattinen alkuperäisen poistoaika" on otettuna käyttöön
käyttäjäohjelmissa, SPF:ssä olevat alkuperäiset poistetaan
automaattisesti asetetun ajan kuluttua. ("KÄYTTÄJÄOHJELMAT" (s.55))
69
9
LIITE
TEKNISET TIEDOT
Tyyppi
Kopiointi- /
tulostinjärjestelmä
Alkuperäiset
Tulostintoiminto
Skanneritoiminto
Paperikaukalo
Moniohisyöttötaso
Paperin
vastaanottokaukalo
SPF
Alkup.
Valotuslasi
koot
/SPF
Valotuslasi
Alkup.
syöttö
SPF
Kopio-/tulostuskoko
d-Copia 200D
d-Copia 201D
Digitaalinen monitoimijärjestelmä, pöytätyyppi
Kuiva, sähköstaattinen siirto
Arkit, sidotut asiakirjat
Käytettävissä - kaapeli tarvitaan Käytettävissä - kaapeli tarvitaan
(USB)
(USB tai LAN)
Käytettävissä - kaapeli tarvitaan (USB)
250 arkkia x 1
50 arkkia
200 arkkia *1
-
SPF
Maks. A4
1 arkki
Enintään 50 arkkia
A6 - A4 *2
Max. 4mm *3
Kuvahävikki
Max. 4.5mm *4
5
Kopiointinopeus *
20 sivua/min.(A4)
Tulostusnopeus *6
16 sivua/min.(A4)
Jatkuva kopiointi
Enintään 99sivuna vähentävä laskin
8.0 sekuntia (Kun käyttäjäohjelma 24 on kytketty pois päältä (OFF))
Tulostusmarginaalit*7
10.7 sekunti (Kun käyttäjäohjelma 24 on kytketty päälle (ON))
(noin)
(paperi: A4, valotustila: AUTOM., kopiosuhde: 100%)
Valotuslasi:
Vaihdettava: 25 % - 400 % 1 % lisäyksin (yhteensä 376 vaihetta)
Kiinteä: 50%, 70%, 86%, 100%, 141%, 200%
Kopiosuhde
SPF:
Vaihdettava: 50% - 200% 1 % lisäyksin (yhteensä 151 vaihetta)
Kiinteä: 50%, 70%, 86%, 100%, 141%, 200%
Liikkuva optinen lähde, slit-valotus (liikkumaton tela) automaattisella
Valotusjärj Valotuslasi valotuksella
estelmä
SPF
Liikkuva alkuperäiskappale
Kiinnitysjärjestelmä
Lämpötelat
Kehittämisjärjestelmä Magneettinen harjakehitys
Valonlähde
Kylmäkatodiloistelamppu
600 x 300 dpi (automaattinen/manuaalitila)
Kopiokone
600 x 600 dpi (valokuvatila)
Erottelutarkkuus
Tulostin
600 dpi
Skanneri 600 x 1 200 dpi
Skannaus 256 tasoa
Sävyasteikko
Tuloste
2 tasoa
70
Bittisyvyys
Anturi
Skannaamisnopeus
Muisti
Virtalähde
Virrankulutus
Leveys
Ulkomitat
Syvyys
Paino (noin) *8
Leveys
Laitteen
Syvyys
mitat
Korkeus
Käyttöolosuhteet
Emulointi
Liitäntäportti
Melutaso
Säteily (RAL UZ62:n
mukainen mittaus:
Painos tammikuu 2002)
d-Copia 200D
d-Copia 201D
1 bittiä tai 8 bittiä/pikseli
Color CCD
Enintään 2,88 ms/rivi
16 Mt
Paikallinen jännite ±10% (Katso kopiokoneen virtavaatimukset
laitteen takaa olevasta tyyppikilvestä).
Enint. 1,0 kW
607,6 mm
809 mm
462,5 mm
492,5 mm
16,0 kg
23,0 kg
518,0 mm
462,5 mm
492,5 mm
295,6 mm
465,4 mm
Lämpötila: 10°C - 30°C
Kosteus: 20% - 85%
GDI
USB-liitäntä (USB 2.0 Full Speed) /
USB-liitäntä (USB 2.0 Full
LAN-liitäntä (10 Base-T)
Speed)
Äänitehotaso LwA
Kopiointitila: 6,4B
Valmiustila: 3,3B
ÄänenpainetasoLpA (viite) (sivullispaikat)
Kopiointitila: 48 dB(A)
Valmiustila: 17 dB(A)
ÄänenpainetasoLpA (viite) (käyttäjäpaikat)
Kopiointitila: 52 dB(A)
Valmiustila: 17 dB(A)
Melunpäästömittaukset ISO7779:n mukaisia.
Otsoni:0,02 mg/m3 tai vähemmän
Pöly:0,075 mg/m3 tai vähemmän
Styreeni:0,07 mg/m3 tai vähemmän
*1
*2
*3
*4
*5
Kun A4-vakiopaperia käytetään käyttöolosuhteissa.
Paperin syöttö vain pituussuunnassa.
Etu- ja takareunat.
Muut reunat yhteensä.
Kun tehdään useita kaksipuoleiskopioita, kopiointinopeus vaihtelee ympäristön olosuhteiden
mukaan.
*6 Tulostusnopeus toisen arkin ja seuraavien arkkien tulostamisen aikana, kun käytetään
kaukalossa olevaa tavallista A4-paperia 1 ja suoritetaan jatkuvaa saman sivun yksipuoleista
tulostusta.
*7 Ensimmäinen kopiointiaika mitataan virransäästömerkkivalon sammuttua virran
päällekytkemisen jälkeen, kun käytetään valotuslasia, joka on polygonaalisesti kääntyvä
kopion valmistelutilassa ja "Kopioinnin käynnistystilan valinta" on kytketty päälle (ON)
käyttäjäohjelmissa (A4), paperia syötetään paperikaukalosta).
Ensimmäinen kopiointiaika voi vaihdella riippuen laitteen käyttöolosuhteista ja ympäristön
olosuhteista kuten lämpötila.
*8 Ei sisällä Väriaineen/kehite- ja rumpukasetteja.
9
Koska kehitämme jatkuvasti tuotteitamme, OLIVETTI pidättää oikeuden
tehdä tuotekehittelyyn liittyviä muotoilu- ja teknisiä muutoksia tuotteisiin
ilman erillistä ilmoitusta. Annetut suorituskykyluvut ovat laitteiden nimellisiä
arvoja. Yksittäiset laitteet saattavat poiketa hieman näistä arvoista.
71
TIETOJA TARVIKKEISTA JA LISÄVARUSTEISTA
Käytä vain aitoja OLIVETTI-osia ja -tarvikkeita.
Parhaat tulokset saat käyttämällä vain aitoja OLIVETTI Genuine Supplies tarvikkeita, jotka on suunniteltu, valmistettu ja testattu OLIVETTI-kopiokoneiden
käyttöiän ja suorituskyvyn maksimoimiseksi. Tarkista, että väriainepakkauksessa
on Genuine Supplies -etiketti.
Tarvikeluettelo
Tarvike
Käyttöikä
Väriaineen/kehitekasetti
Noin 3,500 arkkia *
Rumpukasetti
Noin 18,000 arkkia
* Perustuu kopiointiin A4-koon paperille, kun väriaineellisen alueen osuus on 5 %
(Tehtaalla laitteen mukaan laitetun väriaineen/kehite-kasetin käyttöikä on noin
2,000 arkkia.)
Liitäntäkaapeli
Osta asianmukainen kaapeli tietokoneellesi.
USB-liitäntäkaapeli
Käytä suojattua kaapelia.
LAN-liitäntäkaapeli (vain d-Copia 201D)
Käytä suojattua kaapelia.
72
LAITTEEN SIIRTÄMINEN JA VARASTOIMINEN
Siirtämisohjeet
Siirrä laite alla esitetyn toimenpiteen mukaisesti.
Kun tätä laitetta siirretään, poista väriaineen/kehite-kasetti etukäteen.
1
2
Kytke virta pois päältä ja irrota virtajohto pistorasiasta.
Avaa sivukansi ja etukansi, tässä järjestyksessä. Poista
väriaineen/kehite-kasetti ja sulje etukansi ja sivukansi, tässä
järjestyksessä.
Katso sivu- ja etukannen avaamis- ja sulkemisohjeet sekä TD-kasetin
poistamisohjeet osasta "VÄRIAINEEN/KEHITE-KASETIN VAIHTAMINEN"
(s.57).
3
Nosta paperikaukalon kädensija ja vedä paperikaukaloa ulos,
kunnes se pysähtyy.
4
Paina painolevyn keskustaa alas, kunnes levy lukittuu
paikalleen, ja lukitse levy painolevyn lukolla, joka on asetettu
paperikaukalon etuosaan.
5
Työnnä paperikaukalo takaisin kiinni.
6
Lukitse skanneriosan lukituskytkin (s.9).
Laitetta kuljetettaessa skanneriosan lukituskytkin täytyy lukita
kuljetusvaurioiden välttämiseksi.
7
Sulje moniohisyöttökaukalo ja paperin ulostulokaukalon jatke,
kiinnitä pakkausmateriaalit ja teipit, jotka poistettiin laitteen
asennuksen yhteydessä. Katso "LAITTEEN
VALMISTELEMINEN ASENNUSTA VARTEN" (s.8).
8
Pakkaa laite laatikkoon. Katso "PAKATTUJEN OSIEN JA
TARVIKKEIDEN TARKISTAMINEN" (s.8).
Asianmukainen varastoiminen
Säilytä tarvikkeita paikassa, joka on:
• puhdas ja kuiva
• tasaisen lämpöinen
• ei altistunut suoralle auringonvalolle.
Säilytä paperi kääreessään vaakatasossa.
• Paperit, joita ei säilytetä kääreessään tai joita säilytetään pystyssä olevissa
pakkauksissa, voivat rullautua tai kostua, jolloin paperitukoksia voi syntyä.
9
73
HAKEMISTO
A
Acrobat Reader ................................. 45
Alkuperäinen kopioksi -näppäin .... 6, 53
Alkuperäiskappaleen asettaminen
- SPF .............................................. 53
- Valotuslasi .................................... 47
Asennuksen sujuminen ..................... 26
Asennustoimenpide ............................. 7
Asianmukainen varastoiminen........... 73
AUTOM. & MANUAAL. -tilan tarkkuus 54, 56
Automaattinen palautumisaika .... 54, 55
Automaattinen valotuksen säätö ....... 50
Automaattinen virrankatkaisutila.. 54, 55
B
Button Manager ........................... 19, 36
D
Desktop Document Manager............. 19
E
Ennen asentamista............................ 20
Esilämmitystila............................. 54, 55
Etukansi............................................... 5
H
Hälytysilmaisin
- Rummun vaihtotarpeen
ilmaisin ............................... 6, 58, 63
- Syöttöhäiriön ilmaisin ......... 6, 63, 64
- Väriaineen/kehite-kasetin vaihtotarpeen
ilmaisin ...................................... 6, 57, 63
Huomautukset
- Käsitteleminen................................ 1
- Käyttäminen ................................... 1
- Label............................................... 1
J
Johdanto.............................................. 4
K
Kädensija............................................. 5
Kaukalon valintanäppäin ............... 6, 51
Käynnistäminen ................................. 12
Käynnistysilmaisin ......................... 6, 33
Käynnistysnäppäin .................. 6, 46, 56
Keskeytyskopiointi ............................. 47
Kopioiden kokonaismäärän
74
näyttäminen....................................... 56
Kopioiminen....................................... 46
Kopioinnin sujuminen ........................ 46
Kopiomäärä ....................................... 49
Kopiomääränäppäin ................ 6, 49, 55
Kopiosuhteen näyttönäppäin......... 6, 51
Kopiosuhteen valintailmaisin ......... 6, 51
Kopiosuhteen valintanäppäin ........ 6, 51
L
Laitteen asentaminen .......................... 7
Laitteen puhdistaminen
- Kotelo ........................................... 60
- Siirtosyötin.................................... 61
- SPF .............................................. 60
- SPF-skannausikkuna ................... 60
- Valotuslasi .................................... 60
Laitteen valmisteleminen asennusta
varten .................................................. 8
Laitteen vianmääritys ....................... 62
Laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset ....................................... 20
Lämpöyksikön vapautusvipu ......... 5, 66
LAN-liitäntä.................................. 25, 72
Liitäntä
- LAN-liitäntä................................... 25
- USB-liitäntä .................................. 25
Liitäntäkaapeli ................................... 72
Liite.................................................... 70
M
MFP-ohjain
- Print Status Window ..................... 19
- Skanneriohjain.............................. 19
- Tulostinohjain ............................... 19
Miten tulostetaan ............................... 35
Moniohisyöttökaukalo........................ 17
N
Näyttö .................................................. 6
Nimi
- Ohjauspaneeli ................................ 6
- Osien nimet .................................... 5
O
OC-kopioiden estäminen, kun SPF
on toiminnassa ............................ 54, 56
Ohisyöttö ........................................... 17
Ohisyöttötason paperiohjaimet ...... 5, 18
Ohjauspaneeli ................................. 5, 6
Ohjauspaneelin alkuasetukset .......... 13
Ohjauspaneelin ilmaisimet................. 33
Ohjelmiston asentaminen ............ 19, 26
OLIVETTI TWAIN -ohjaimen käyttäminen 42
ONLINE-ilmaisin ............................ 6, 33
ONLINE-näppäin ........................... 6, 33
Online-opas ................................... 4, 45
Online-oppaan käyttäminen .............. 45
Oppaiden käyttäminen ........................ 4
P
Pakattujen osien ja tarvikkeiden
tarkistaminen ....................................... 8
Paperi ................................................ 14
Paperikaukalo................................ 5, 15
Paperin lisääminen ............................ 14
Paperin lisääminen kaukaloon .......... 15
Paperin vastaanottokaukalo ................ 5
Paperin vastaanottokaukalon jatke 5, 46
Paperinsyöttöpaikan ilmaisin ......... 6, 51
Paperitukoksen poistaminen
- Lämpöyksikköalue........................ 66
- Paperinsyöttöalue......................... 65
- Siirtoalue ...................................... 67
- SPF .............................................. 68
Pienentäminen/suurentaminen/
zoomaaminen .................................... 51
Poistonäppäin.......................... 6, 49, 56
R
Rummun vaihtotarpeen
ilmaisin .................................... 6, 58, 63
Rumpukasetti ................................ 5, 58
Rumpukasetin vaihtaminen .............. 58
S
Sammuttaminen ................................ 13
SCAN-merkkivalo .......................... 6, 33
SCAN-näppäin .............................. 6, 41
Siirtämisohjeet ................................... 73
Siirtosyötin ..................................... 5, 61
Sivukannen avauspainike.................... 5
Sivukansi ............................................. 5
Skannaaminen "Ohjatulla skannerit
ja kamerat -ohjelmalla" ...................... 44
Skanneriohjaimen avaaminen ........... 42
Skanneriohjain................................... 19
Skanneriosan lukituskytkin .................. 9
Skanneritilan käyttäminen ................. 36
SPF ............................................... 5, 48
SPF-ilmaisin .................................. 6, 48
SPF-syöttöhäiriön ilmaisin............. 6, 68
Syöttimen puhdistin ....................... 5, 61
Syöttöhäiriön ilmaisin .............. 6, 63, 64
T
Tarvikeluettelo
- Rumpukasetti ............................... 72
- Väriaineen/kehite-kasetti .............. 72
Tarvikkeet ja lisävarusteet................. 72
Tässä oppaassa ja online-oppaassa
käytettyjä yleiskäytäntöjä..................... 4
Tekniset tiedot ................................... 70
Tietokoneelta skannaaminen ............ 42
Tilaosoittimet ..................................... 63
Tulostinohjaimen avaaminen............. 34
Tulostinohjain .................................... 19
Tulostintilan käyttäminen................... 34
Tumma-näppäin ............................ 6, 49
U
USB-liitäntäkaapeli ...................... 25, 72
V
Vaalea ja tumma ilmaisin .............. 6, 49
Vaalea-näppäin ............................... 6, 4
Valokuvan kopioiminen ..................... 49
Valotuksen säätö............................... 49
Valotuslasi ..................................... 5, 47
Valotustilan ilmaisin....................... 6, 49
Valotustilan valintanäppäin ........... 6, 49
Väriaineen/kehite-kasetin
asentaminen...................................... 10
Väriaineen/kehite-kasetin
vaihtaminen ....................................... 20
Väriaineen/kehite-kasetin
vaihtotarpeen ilmaisin.............. 6, 57, 63
Väriaineen/kehite-kasetti ......... 5, 10, 57
Väriaineen/kehite-kasettien
hävittäminen ...................................... 57
Vianmääritys...................................... 62
Virransäästön ilmaisin ................... 6, 33
Virtajohto ............................................. 5
Virtakytkin...................................... 5, 12
Z
ZOOMAUKSEN ilmaisin................ 6, 51
ZOOMAUSnäppäin ....................... 6, 51
75
TARKOITUKSEN MUKAINEN HAKEMISTO
Alkuperäiskappaleen lataaminen
- SPF .............................................. 48
- Valotuslasi .................................... 47
Button Manager -ohjelman
asentaminen ...................................... 36
Desktop Document Manager............. 19
Kaksipuolinen kopioiminen ................ 52
Käynnistäminen ................................. 12
Käyttäjäohjelman asettaminen .......... 55
Kopioiden kokonaismäärän näyttäminen ..... 56
Kopioiden suurentaminen/pienentäminen .... 51
Kopioiminen....................................... 46
Kopiolaadun asettaminen
- AUTOM. ....................................... 50
- KUVA............................................ 49
- MANUAAL. ................................... 49
Kopiomäärän asetus ......................... 49
Laitteen puhdistaminen
- Kotelo ........................................... 60
- Siirtosyötin.................................... 60
- SPF .............................................. 60
- Valotuslasi .................................... 60
Laitteen siirtäminen ........................... 72
Laitteen varastoiminen ...................... 72
Liitäntäkaapelin kytkeminen
- LAN-liitäntä................................... 25
- USB-liitäntäkaapeli ....................... 25
Ohjelmiston asentaminen
- Acrobat ......................................... 55
- Button Manager............................ 19
- Desktop Document Manager........ 19
- MFP-ohjain ................................... 19
- Tulostinohjain ............................... 19
Ohjelmiston asentaminen
- Acrobat ......................................... 55
- Button Manager............................ 19
- MFP-ohjain ................................... 19
- Tulostinohjain ............................... 19
Online-oppaan käyttäminen .............. 55
76
Pakkauksen tarkistaminen .................. 8
Paperikaukalon valinta ...................... 51
Paperin lisääminen
- Moniohisyöttökaukalo................... 17
- Paperikaukalo............................... 15
Paperitukosten poistaminen
- Lämpöyksikköalue........................ 65
- Paperinsyöttöalue......................... 64
- Siirtoalue ...................................... 66
- SPF .............................................. 67
Rumpukasetin vaihtaminen ............... 58
Sammuttaminen ................................ 13
Skannaaminen
- Button Manager............................ 36
- OLIVETTI TWAIN......................... 42
- Skannerit ja kamerat .................... 44
Tulostaminen..................................... 35
Tulostinohjaimen avaaminen............. 34
Valmisteleminen asennusta varten ..... 8
Väriaineen/kehite-kasetin
asentaminen...................................... 10
Väriaineen/kehite-kasetin
vaihtaaminen ..................................... 57
Värinsäästötilan asettaminen ............ 54
CAUTION
CLASS 3B INVISIBLE LASER
RADIATION WHEN OPEN AND
INTERLOCKS DEFEATED.
AVOID EXPOSURE TO BEAM.
VORSICHT
UNSICHTBARE
LASERSTRAHLUNG DER
KLASSE 3B, WENN
ABDECKUNG GEÖFFNET UND
SICHERHEITSVERRIEGELUNG
ÜBERBRÜCKT. NICHT DEM
STRAHL AUSSETZEN.
ADVARSEL
USYNLIG LASERSTRÅLING AF
KLASSE 3B VED ÅBNING, NÅR
SIKKERHEDSBRYDERE ER
UDE AF FUNKTION. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.
Laserstrahl
ADVARSEL
USYNLIG KLASSE 3B
LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL
ÅPNES OG SIKKERHEDSLÅS
BRYTES. UNNGÅ
EKSPONERING FOR STRÅLEN.
VARNING
OSYNLIG LASERSTRÅLNING
KLASS 3B NÄR DENNA DEL ÄR
ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR
URKOPPLADE. UNDVIK
EXPONERING FÖR STRÅLEN.
VARO!
AVATTAESSA JA
SUOJALUKITUS OHITETTAESSA
OLET ALTTIINA NÄKYMÄTÖNTÄ
LUOKAN 3B LASERSÄTEILYLLE.
ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.
KLASSE 3B LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES
3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED.
CAUTION CLASS
OG SIKKERHEDSLÅS BRYTES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.
ADVERSEL USYNLIG
AVOID EXPOSURE TO BEAM.
OSYNLIG LASERSTRÅLNING KLASS 3B NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH
LASERSTRAHLUNG DER KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET UND
VORSICHT UNSICHTBARE
SICHERHEITSVERRIEGELUNG ÜBERERÜCKT. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN. VARNING SPÄRRAR ÄR URKOPPLADE. UNDVIK FÖR STRÅLEN
AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTÖNTÄ
LASERSTRÅLING AF KLASSE 3B VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER
ADVARSEL USYNLIG
VARO! LUOKAN
3 B LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.
UDE AF FUNKTION. UNDGA UDSAETTELSE FOR STRÅLING.
CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT
CLASS 1
LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
d-Copia 200D_d-Copia 201D
KÄYTTÖOPAS
OLIVETTI S.p.A.
Gruppo Telecom Italia
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY)
d-Copia 200D_d-Copia 201D_v1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising