Olivetti | d-Copia 4200MF and 5200MF | Owner Manual | Olivetti d-Copia 4200MF and 5200MF Användarmanual

Olivetti d-Copia 4200MF and 5200MF Användarmanual
d-Copia 4200MF
d-Copia 5200MF
BRUKSANVISNING
S
552402sw
PUBLIKATIONEN UTGIVEN AV:
Olivetti S.p.A.
Gruppo Telecom Italia
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY)
www.olivetti.com
Copyright © 2009, Olivetti
Med ensamrätt
Överensstämmelsen
med
de
grundläggandekvalitetskraven bekräftas genom
anbringandet avdet här visade märket på
produkten.
Tillverkaren förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra den produkt
sombeskrivs i denna handbok.
ENERGY STAR är ett i USA inregistrerat varumärke.
ENERGY STAR programmet är en plan för energireduktion som introducerats av USA:s Miljövårdsmyndighet
(EPA)som svar på miljöfrågor och med syftet att befrämja utvecklingen och användningen av en mer
energieffektivkontorsutrustning.
Observera att följande handlingar kan kompromettera den ovan nämnda konformitetsdeklarationen
liksomproduktens egenskaper:
• felaktig nätanslutning;
• felaktig installation, felaktig eller olämplig användning eller användning som strider mot de varningar
somutfärdas i användarhandboken som medföljer produkten;
• utbyte av originaldelar eller originaltillbehör mot delar eller tillbehör av annan typ som inte är godkända
avtillverkaren eller montering som utförts av ej behörig person.
Eftertryck förbjudet. Ingen del av det här materialet får reproduceras eller överföras inågon form eller med
något medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusivefotokopiering, inspelning eller genom
informationslagrings- och återsökningssystem,utan medgivande från förläggaren.
Inledning
Tack för att du har valt att köpa en d-Copia 4200MF/5200MF.
Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och
genomföra enkla felsökningsåtgärder vid behov, så att maskinen alltid bevaras i gott skick.
Läs bruksanvisningen innan du börjar använda maskinen och förvara den sedan nära till hands.
Vi rekommenderar att du använder våra förbrukningsmaterial. Vi ansvarar inte för skador som orsakas av att
det har använts förbrukningsmaterial från andra tillverkare i denna maskin.
Den etikett som visas i bilden är en garanti för att produkterna tillhör vårt varumärke.
I denna bruksanvisning kallas d-Copia 4200MF/5200MF för 42 ppm-modellen respektive 52 ppm-modellen.
Medföljande bruksanvisningar
Följande bruksanvisningar medföljer maskinen. Använd dem som referens vid behov.
Bruksanvisning (denna handbok)
Beskriver påfyllning av papper, grundläggande kopiering, utskrift och skanning samt felsökning.
Säkerhetsanvisningar som används i denna bruksanvisning
Vissa avsnitt i bruksanvisningen och vissa maskindelar har markerats med symboler som utgör
säkerhetsvarningar. Dessa är till för att skydda användaren, andra personer och omgivande föremål samt att
säkerställa korrekt och säker användning av maskinen. Nedan ges information om symbolerna och deras
betydelse.
VARNING! Anger risk för allvarliga personskador eller till och
med dödsfall om användaren inte är tillräckligt uppmärksam på
eller inte följer anvisningarna i de berörda punkterna.
FÖRSIKTIGHET! Anger risk för personskador eller maskinskador
om användaren inte är tillräckligt uppmärksam på eller inte följer
anvisningarna i de berörda punkterna.
Symboler
Symbolen U anger att det berörda avsnittet innehåller säkerhetsanvisningar. Typen av fara anges av själva
symbolen.
.... [Allmän varning]
.... [Varning för risk för elektrisk stöt]
.... [Varning för hög temperatur]
Symbolen
anger att det berörda avsnittet innehåller information om förbjudna åtgärder. Typen av åtgärd
anges av själva symbolen.
.... [Varning om förbjuden åtgärd]
.... [Demontering förbjuden]
Symbolen z anger att det berörda avsnittet innehåller information om åtgärder som måste vidtas. Typen av
åtgärd anges av själva symbolen.
.... [Signal om nödvändig åtgärd]
.... [Dra ut kontakten ur eluttaget]
.... [Anslut alltid maskinen till ett jordat eluttag]
Kontakta servicerepresentanten för att beställa en ny bruksanvisning om säkerhetsanvisningarna i denna
bruksanvisning är oläsliga eller om själva bruksanvisningen saknas (mot en avgift).
OBS! Ett original som liknar en sedel kan ibland inte kopieras korrekt eftersom maskinen är utrustad med en
funktion som skyddar mot förfalskningar.
i
BRUKSANVISNING
Innehåll
Innehåll
Försiktighets-/varningsetiketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv
Försiktighetsåtgärder vid installation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
Försiktighetsåtgärder vid användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
Lasersäkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x
Säkerhetsinformation om att koppla bort strömmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi
Juridiska begränsningar av rätten att kopiera/skanna material. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii
Juridisk information och säkerhetsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiv
1
Delarnas namn
Manöverpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Maskin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
2
Förberedelser för användning
Ansluta kablarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Slå på/av strömmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Viloläge och Autoviloäge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Ändra manöverpanelens vinkel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Välja språk för displayen [Språk]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Ställa in datum och tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Installera nätverk (anslutning med LAN-kabel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Embedded Web Server (Inställningar för e-post) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Skicka e-post. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Fylla på papper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
Lägga i original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-26
3
Grundläggande användning
Inloggning/Utloggning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Tangent Enter och Quick No. Search . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Kopiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Skriva ut - Skriva ut från program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10
Skicka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12
Skärm för destinationsbekräftelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-18
Ange destination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-19
Använda Dokumentlåda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-22
Grundläggande användning av Dokumentlåda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-24
Avbryta jobb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-27
Program (kopiering och sändning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-28
Registrera genvägar (inställningarna för Kopiera, Skicka och Dokumentlåda). . . . . . . . . . . . . 3-30
Använda Internetbrowser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-31
4
Underhåll
Rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Byta tonerbehållare och resttonerbehållare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8
5
Felsökning
Åtgärda fel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Åtgärder vid felmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
Åtgärda pappersstopp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-16
BRUKSANVISNING
ii
Innehåll
Bilaga
Papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilaga-2
Specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilaga-10
Register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Register-1
iii
BRUKSANVISNING
Försiktighets-/varningsetiketter
Av säkerhetsskäl har vi fäst försiktighets-/varningsetiketter på följande platser på maskinen. Var försiktig när du
tar bort papper som har fastnat eller byter toner, för att undvika risk för brand eller elektriska stötar.
Hög temperatur inuti. Vidrör inga
delar i det här området, eftersom
det finns risk för brännskador.
Hög temperatur inuti. Vidrör inga
delar i det här området, eftersom
det finns risk för brännskador.
Bränn inte toner eller
tonerbehållare. Farliga gnistor
kan orsaka brännskador.
Etikett på skrivarens
insida
(laserstrålningsvarning)
Rörliga delar inuti. Kan orsaka
personskador. Vidrör inte rörliga delar.
Hög temperatur inuti. Vidrör inga
delar i det här området, eftersom
det finns risk för brännskador.
OBS! Ta inte bort de här etiketterna.
BRUKSANVISNING
iv
Försiktighetsåtgärder vid installation
Miljö
FÖRSIKTIGHET!
Ställ maskinen på en stabil och plan yta. Det minskar risken för att maskinen faller ned eller välter. En
sådan situation skulle medföra en risk för personskador eller maskinskador.
Ställ inte maskinen på fuktiga, dammiga eller smutsiga platser. Om damm eller smuts fastnar på
nätsladdens kontakt, bör du rengöra kontakten för att förebygga risken för brand och elektriska stötar.
Ställ inte maskinen nära värmeelement, kaminer eller andra värmekällor och inte heller i närheten av
brandfarliga föremål, eftersom brandfara kan uppstå.
För att hålla maskinen sval och göra det lättare att byta delar och utföra underhåll, bör du se till att det
finns tillräckligt med fritt utrymme runt den (se nedan). Lämna tillräckligt med utrymme, särskilt kring
den bakre luckan, för att luft ska kunna släppas ut ordentligt ur maskinen.
10 cm
30 cm
30 cm
100 cm
Andra försiktighetsåtgärder
Miljöförutsättningarna för användningen är följande.
•
Temperatur: 10 - 32,5 °C.
•
Luftfuktighet: 15 till 80 %.
En ogynnsam omgivning kan påverka bildkvaliteten. Undvik dessutom följande platser när du väljer var
maskinen ska stå.
•
Undvik platser nära fönster eller där maskinen utsätts för direkt solljus.
•
Undvik vibrerande platser.
•
Undvik platser där temperaturen varierar kraftigt.
•
Undvik platser som direkt utsätts för varm eller kall luft.
v
BRUKSANVISNING
•
Undvik platser med dålig ventilation.
Om golvet lätt repas av maskinens hjul, kan golvmaterialet komma att skadas om maskinen flyttas efter
installationen.
Under kopiering frigörs lite ozon, men det är en så liten mängd att det inte har någon effekt på människors hälsa.
Lukten kan dock bli obehaglig om maskinen används under en längre tid i ett dåligt ventilerat rum eller om ett
mycket stort antal kopior görs. För att arbetsmiljön ska förbli bra vid kopiering rekommenderar vi att maskinen
ställs i ett rum med god ventilation.
Maskinens strömförsörjning/jordning
VARNING!
Använd inte en strömkälla med en annan spänning än den som anges. Undvik att ansluta flera
apparater till samma eluttag. Sådana situationer medför en risk för brand och elektriska stötar.
Sätt i nätsladden ordentligt i eluttaget och i uttaget på maskinen. Dammansamling runt stiften på
stickkontakten eller kontakt mellan stiften och metallföremål kan orsaka brand och elektriska stötar.
Bristande elektrisk kontakt kan orsaka överhettning och antändning.
Anslut alltid maskinen till ett jordat eluttag för att undvika risk för brand och elektriska stötar vid
kortslutning. Kontakta din servicerepresentant om det inte finns något jordat eluttag tillgängligt.
Andra försiktighetsåtgärder
Sätt kontakten i det eluttag som är närmast maskinen.
Hantering av plastpåsar
VARNING!
Förvara de plastpåsar som hör till maskinen utom räckhåll för barn. Plasten kan täppa till barns näsa
och mun och orsaka kvävning.
BRUKSANVISNING
vi
Försiktighetsåtgärder vid användning
Varningar vid användning av maskinen
VARNING!
Placera inte metallföremål eller kärl som innehåller vatten (vaser, blomkrukor, koppar o.d.) på eller i
närheten av maskinen. De kan medföra risk för brand och elektriska stötar om de välter eller hamnar
i maskinen.
Ta inte bort någon av maskinens luckor, eftersom det finns risk för elektriska stötar från
högspänningsdelar inuti maskinen.
Skada inte, kapa inte och försök inte reparera nätsladden. Ställ inte tunga föremål på nätsladden. Dra
inte heller i den i onödan och undvik att skada den på något annat sätt. Sådana situationer medför en
risk för brand och elektriska stötar.
Försök aldrig reparera eller ta isär maskinen eller dess delar, eftersom det skulle kunna medföra risk
för personskada, brand, elektriska stötar eller att du utsätts för lasern. Om en laserstråle riktas ut ur
maskinen finns det risk för att den kan orsaka blindhet.
Om maskinen blir väldigt varm, om det kommer rök ur den, om den luktar konstigt eller om något annat
onormalt inträffar, finns det risk för brand eller elektriska stötar. Stäng i så fall omedelbart av maskinen
med strömbrytaren, dra ut kontakten ur eluttaget och kontakta därefter en servicerepresentant.
Om något som kan vålla skada (gem, vatten, andra vätskor o.d.) faller in i maskinen, ska du
omedelbart stänga av maskinen med strömbrytaren. Se därefter till att dra ut nätsladdens kontakt ur
eluttaget så att det inte uppstår risk för brand eller elektriska stötar. Kontakta sedan en
servicerepresentant.
Sätt inte i och dra inte ur kontakten med våta händer, eftersom det medför risk för elektriska stötar.
Kontakta alltid en servicerepresentant för underhåll eller reparation av inre delar.
vii
BRUKSANVISNING
FÖRSIKTIGHET!
Dra inte i nätsladden när du ska ta ut kontakten ur eluttaget. Om du drar i sladden kan ledarna inuti
den gå sönder, och det finns risk för brand och elektriska stötar. (Ta alltid tag i själva kontakten när du
ska dra ut den ur eluttaget.)
Dra alltid ut kontakten ur eluttaget innan du flyttar på maskinen. Om nätsladden skadas finns det risk
för brand och elektriska stötar.
Håll alltid i härför avsedda delar när maskinen ska lyftas eller flyttas.
Om maskinen inte kommer att användas under en viss tid (t.ex. under natten), ska
huvudströmbrytaren slås från. Om maskinen inte kommer att användas under en längre tid (t.ex.
under semestern) ska nätsladdens kontakt för säkerhets skull dras ut ur eluttaget. Tänk på att
frånslaget av huvudströmbrytaren deaktiverar faxöverföring och -mottagning om faxen (tillval) är installerad.
Dra av säkerhetsskäl alltid ut kontakten ur eluttaget innan du rengör maskinen.
Om det samlas damm inuti maskinen finns risk för brand eller andra problem. Vi rekommenderar
därför att du rådfrågar service när det gäller rengöring av maskinens inre delar. Det är särskilt lämpligt
att rengöra maskinens inre delar inför fuktiga årstider. Fråga en servicerepresentant om kostnaderna
för att rengöra maskinens inre delar.
Andra försiktighetsåtgärder
Ställ inte tunga föremål på maskinen och undvik att skada den på något annat sätt.
Under kopiering får inte den främre luckan öppnas, huvudströmmen slås ifrån eller nätsladdskontakten dras ur.
Kontakta en servicerepresentant om maskinen ska lyftas eller flyttas.
När maskinen flyttas ska pappersmatningsenhetens fyra justerdon vridas tills de når golvet så att maskinen står
stabilt.
Vidrör inte elektriska delar som kontakter och kretskort. De kan skadas av statisk elektricitet.
Försök inte vidta åtgärder som inte beskrivs i denna bruksanvisning.
FÖRSIKTIGHET! Användning av andra styrenheter, inställningar eller procedurer än de som här beskrivs kan
leda till att personer utsätts för skadlig strålning.
Titta inte direkt in i ljuset från skannerlampan eftersom det kan göra ögonen trötta eller få dem att värka.
Maskinen är utrustad med en hårddisk. Försök inte att flytta maskinen medan strömmen är påslagen. Eftersom
stötar och vibrationer kan skada hårddisken är det viktigt att du stänger av strömmen innan du försöker flytta
maskinen.
Vid fel på maskinens hårddisk kan lagrade data raderas. Vi rekommenderar att viktiga data säkerhetskopieras
till en dator eller annat medium. Se även till att lagra originalen till viktiga dokument separat.
BRUKSANVISNING
viii
Varningar vid hantering av förbrukningsvaror
FÖRSIKTIGHET!
Försök inte bränna upp tonerbehållaren eller resttonerbehållaren. Farliga gnistor kan orsaka
brännskador.
Förvara tonerbehållaren och resttonerbehållaren utom räckhåll för barn.
Om toner råkar spillas ur tonerbehållaren eller resttonerbehållaren ska du undvika att andas in tonern
eller få in den i munnen. Undvik även kontakt med ögon och hud.
•
Om du råkar andas in toner ska du gå till en plats med frisk luft och skölja munnen grundligt med stora
mängder vatten. Kontakta en läkare om du börjar hosta.
•
Om du råkar svälja toner ska du skölja munnen med vatten och dricka 1-2 glas vatten för att späda ut
innehållet i magen. Kontakta läkare vid behov.
•
Om du råkar få toner i ögonen ska du skölja dem noga med vatten. Kontakta läkare om ögonen ändå
ömmar.
•
Om du får toner på huden ska du tvätta dig med tvål och vatten.
Tvinga inte upp tonerbehållaren, och förstör inte tonerbehållaren eller resttonerbehållaren.
Om faxen (tillval) har installerats går det inte att skicka/ta emot fax när huvudströmbrytaren är frånslagen. Slå
inte från huvudströmbrytaren utan tryck på tangenten Power på manöverpanelen för att växla till Viloläge.
Andra försiktighetsåtgärder
Lämna tillbaka den tomma tonerbehållaren och resttonerbehållaren till din återförsäljare eller
servicerepresentant. Insamlade tonerbehållare och resttonerbehållare återvinns eller kasseras i enlighet med
gällande bestämmelser.
Förvara maskinen på en plats där den inte utsätts för direkt solljus.
Förvara maskinen på en plats där temperaturen håller sig under 40 ºC och det inte förekommer kraftiga
temperatur- eller luftfuktighetssvängningar.
Om maskinen ska stå oanvänd under en längre tid, bör papperet tas ut ur kassetten och MP-facket och läggas
tillbaka i sin förpackning som sedan förseglas.
ix
BRUKSANVISNING
Lasersäkerhet
Laserstrålning kan skada människor. Av detta skäl är laserstrålningen som avges inuti maskinen hermetiskt
innesluten i ett skyddshölje och ett yttre hölje. Vid normal användning av produkten kan ingen strålning läcka ut
ur maskinen.
Den här maskinen har klassificerats som en laserprodukt av klass 1 enligt IEC 60825.
FÖRSIKTIGHET! Om du vidtar några andra åtgärder än de som anges i denna bruksanvisning, kan människor
komma att utsättas för skadlig strålning.
Följande etiketter sitter på laserskannern i maskinen och inte i de områden som användaren kommer åt.
Etiketten nedan sitter på maskinens högra sida.
BRUKSANVISNING
x
Säkerhetsinformation om att koppla bort strömmen
FÖRSIKTIGHET! Nätsladdens kontakt är den viktigaste anordningen för att helt koppla bort strömmen! Övriga
strömbrytare på maskinen är bara funktionsbrytare och inte avsedda att isolera maskinen från strömkällan.
VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur
Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen.
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
MED
2004/108/EG, 2006/95/EG, 93/68/EEG, 1999/5/EG och 2005/32/EG
Vi försäkrar med eget ansvar att den produkt som denna försäkran
gäller överensstämmer med följande specifikationer:
EN 55024
EN 55022 klass B
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 60950-1
EN 60825-1
EN 300 330-1
EN 300 330-2
EN 62301
Radiofrekvenssändare
Den här maskinen innehåller en sändarmodul. Tillverkaren förklarar härmed att denna maskin överensstämmer
med de väsentliga kraven och andra relevanta föreskrifter i direktivet 1999/5/EG.
Radiomärkningsteknik
I vissa länder kan det krävas ett godkännande för den radiomärkningsteknik som används i den här utrustning
för att identifiera tonerbehållaren, och användningen av utrustningen kan följaktligen vara begränsad.
OBS! Produkter som är märkta med en överkryssad soptunnesymbol innehåller batterier som är i
överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets batteridirektiv 2006/66/EG.
Ta inte bort eller kassera batterier som finns i maskinen.
xi
BRUKSANVISNING
Juridiska begränsningar av rätten att kopiera/skanna material
•
Det kan vara förbjudet att kopiera eller skanna upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från den person
som innehar upphovsrätten.
•
Kopiering/skanning av följande objekt är förbjudet och straffbart enligt lag.
Ytterligare objekt kan omfattas av detta förbud. Kopiera/skanna inte medvetet objekt som inte får kopieras/
skannas.
Checkar
Sedlar
Värdepapper
Frimärken
Pass
Intyg
•
Lokala lagar och föreskrifter kan medföra ytterligare begränsningar av rätten att kopiera eller skanna andra
objekt än de som nämns ovan.
BRUKSANVISNING
xii
xiii
BRUKSANVISNING
Juridisk information och
säkerhetsinformation
Läs detta innan du använder maskinen. I det här kapitlet finns information om följande
ämnen:
•
•
•
•
•
•
•
Juridisk information .............................................................................. xv
Information om varumärken ................................................................ xvi
Energibesparingsfunktion .................................................................... xx
Automatisk funktion för 2-sidig kopiering ............................................. xx
Pappersåtervinning .............................................................................. xx
Energy Star-programmet (ENERGY STAR®) ...................................... xx
Om denna bruksanvisning .................................................................. xxi
BRUKSANVISNING
xiv
Juridisk information
Det är förbjudet att kopiera eller på något annat sätt återge hela eller delar av denna bruksanvisning utan
föregående skriftligt tillstånd från Olivetti.
xv
BRUKSANVISNING
Information om varumärken
•
PRESCRIBE och ECOSYS är varumärken som tillhör Kyocera Corporation.
•
KPDL är ett varumärke som tillhör Kyocera Corporation.
•
Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT och Internet Explorer är registrerade varumärken som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
•
Windows Me, Windows XP och Windows Vista är varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
•
PCL är ett varumärke som tillhör Hewlett-Packard Company.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader och PostScript är varumärken som tillhör Adobe Systems, Incorporated.
•
Ethernet är ett registrerat varumärke som tillhör Xerox Corporation.
•
Novell och NetWare är registrerade varumärken som tillhör Novell, Inc.
•
IBM och IBM PC/AT är varumärken som tillhör International Business Machines Corporation.
•
Power PC är ett varumärke som tillhör IBM i USA och/eller andra länder.
•
AppleTalk är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc.
•
Den här maskinen har utvecklats med hjälp av det inbäddade realtidsoperativsystemet Tornado™ från Wind
River Systems, Inc.
•
TrueType är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc.
•
TypeBankG-B, TypeBankM-M och Typebank-OCR är varumärken som tillhör TypeBank®.
•
Alla teckensnitt för europeiska språk som har installerats i den här maskinen används i enlighet med de
licensavtal som har tecknats med Monotype Imaging Inc.
•
Helvetica, Palatino och Times är registrerade varumärken som tillhör Linotype-Hell AG.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery och ITC ZapfDingbats är registrerade
varumärken som tillhör International Type-face Corporation.
•
UFST™ MicroType®-teckensnitt från Monotype Imaging Inc. har installerats i den här maskinen.
•
Den här maskinen innehåller den NF-modul som har utvecklats av ACCESS CO., Ltd.
•
Den här maskinen innehåller programvara med moduler som har utvecklats av Independent JPEG Group.
•
Denna produkt innehåller NetFront Browser från ACCESS CO., LTD.
•
ACCESS, ACCESS logo och NetFront är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör ACCESS
CO., LTD. i USA, Japan och andra länder.
•
© 2009 ACCESS CO., LTD. Alla rättigheter förbehålles.
•
Denna mjukvara är i viss del baserad på arbetet av Independent JPEG Group.
Alla andra märkes- och produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive
företag. Symbolerna ™ och ® används inte i denna bruksanvisning.
BRUKSANVISNING
xvi
GPL
Den inbyggda programvara som finns i den här maskinen använder delvis koder som tillämpas enligt GPL
(www.fsf.org/copyleft/gpl.html).
Open SSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:/
/www.openssl.org/)"
4
The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5
Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their
names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6
Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes
software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http:// www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
xvii
BRUKSANVISNING
Original SSL License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was
written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to.
The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code;
not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright
terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library
used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided
with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1
Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgment:
“This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic
related :-).
4
If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application
code) you must include an acknowledgement:
“This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be
changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU
Public Licence.]
BRUKSANVISNING
xviii
Monotype Imaging License Agreement
1
Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a
special format as well as the UFST Software.
2
You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles
and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary
business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype
Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three
printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all
rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a
License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3
To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other
proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable
procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
4
You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup
copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the
original.
5
This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated.
This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License
and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this
License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the
Software and Typefaces and documentation as requested.
6
You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the
Software.
7
Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in
accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in
material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs,
errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a
particular purpose and merchantability, are excluded.
8
Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and
Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or
consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and
Typefaces.
9
Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior
written consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in
Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or
subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions
applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms
and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this
Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized
representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and
conditions of this Agreement.
xix
BRUKSANVISNING
Energibesparingsfunktion
Maskinen har ett Viloläge där skrivar- och faxfunktionerna är i ett vänteläge och energiförbrukningen minskas
till ett minimum när maskinen inte används under en viss tidsperiod.
Viloläge
Maskinen försätts automatiskt i Viloläge när det har gått 8 minuter efter det att maskinen användes senast.
Användaren kan själv förlänga den inaktiva tidsperiod som krävs innan Viloläge aktiveras. Mer information finns
i Viloläge och Autoviloäge på sidan 2-7.
Automatisk funktion för 2-sidig kopiering
Maskinen har 2-sidig kopiering som standard. Om två 1-sidiga original exempelvis kopieras på samma
pappersark som en 2-sidig kopia, reduceras pappersförbrukningen. Mer information finns i Dubbelsidig
kopiering på sidan 3-6.
Pappersåtervinning
Maskinen kan hantera återvunnet papper vilket minskar belastningen på miljön. Din återförsäljare eller
servicerepresentant kan ge information om vilka papperstyper som rekommenderas.
Energy Star-programmet (ENERGY STAR®)
I egenskap av ett företag som deltar i det internationella Energy Star-programmet, har vi
kunnat konstatera att den här maskinen överensstämmer med de standarder som har
fastställts i det internationella Energy Star-programmet.
BRUKSANVISNING
xx
Om denna bruksanvisning
Denna bruksanvisning innehåller följande kapitel:
Kapitel 1 - Delarnas namn
Identifierar maskinens delar och tangenterna på manöverpanelen.
Kapitel 2 - Förberedelser för användning
Förklarar hur du lägger i papper och original, ansluter maskinen samt vilka konfigurationer som krävs innan den
börjar användas.
Kapitel 3 - Grundläggande användning
Beskriver tillvägagångssättet för basfunktionerna vid kopiering, utskrift och skanning.
Kapitel 4 - Underhåll
Beskriver rengöring och byte av toner.
Kapitel 5 - Felsökning
Förklarar hur du hanterar felmeddelanden, pappersstopp och andra problem.
Bilaga
Förklarar maskinspecifikationerna.
xxi
BRUKSANVISNING
Konventioner som används i denna bruksanvisning
Följande konventioner används alltefter beskrivningens art.
Skrivsätt
Beskrivning
Exempel
Fet
Indikerar en tangent på
manöverpanelen eller en
skärmbild på datorn.
Tryck på tangenten Start.
[Normal]
Indikerar tangenter på
touchpanelen.
Tryck på [OK].
Kursiv
Indikerar meddelanden som
visas på touchpanelen.
Redo att kopiera visas.
Används för att betona ett
nyckelord, en nyckelfras eller
hänvisningar till ytterligare
information.
Mer information finns i Viloläge och
autoviloläge på sidan 2-9.
Obs!
Indikerar ytterligare information
eller åtgärder för referens.
OBS!
Viktigt!
Anger sådant som är
nödvändigt eller förbjudet för att
undvika problem.
VIKTIGT!
Indikerar anvisningar som
måste följas för att förhindra
skador eller att maskinen går
sönder.
FÖRSIKTIGHET!
Försiktighet!
Beskrivning av användningsproceduren
I denna bruksanvisning används tangenterna på touchpanelen på följande sätt:
Faktisk procedur
Tryck på [Kopiera].
T
Tryck på [Nästa] i
Snabbinstallation.
T
Tryck på [ ] två gånger.
T
Tryck på [Ändra] i Originalbild.
BRUKSANVISNING
Beskrivning i denna
Bruksanvisning
Tryck på [Kopiera], [Nästa] i
Snabbinstallation, [ ] två
gånger och sedan på [Ändra] i
Originalbild.
xxii
Original- och pappersstorlekar
I detta avsnitt förklaras det beteckningssystem som används i denna bruksanvisning när det talas om originaloch pappersstorlekar.
Liksom när det gäller A4, B5 och Letter, som kan användas horisontellt eller vertikalt, anges horisontell
orientering av original eller papper med ett tillägg av bokstaven R.
Placeringsanvisningar
Vertikal riktning
B
A
Angiven storlek *
A4, B5, A5, B6, A6, 16 K,
Letter, Statement
B
A
Original
Papper
Måttet A är större än B för originalet/papperet.
Horisontell riktning
B
A
A4-R, B5-R, A5-R, B6-R,
A6-R, 16 K-R, Letter-R,
Statement-R
B
A
Original
Papper
Måttet A är mindre än B för originalet/papperet.
*
Vilken storlek på originalet/papperet som kan användas beror på funktionen
och källfacket. Mer information finns på den sida som beskriver respektive
funktion eller källfack.
Ikoner på touchpanelen
Följande ikoner används för att indikera inställda original- och pappersriktningar på touchpanelen.
Placeringsanvisninga
r
Original
Papper
Vertikal riktning
Horisontell riktning
xxiii
BRUKSANVISNING
1 Delarnas namn
I detta kapitel beskrivs maskinens delar och manöverpanelens tangenter.
•
•
Manöverpanel .....................................................................................1-2
Maskin.................................................................................................1-4
BRUKSANVISNING
1-1
Delarnas namn
Manöverpanel
Visar skärmen Status/avbryt jobb.
Visar systemmenyn.
Visar antalet utskrivna ark och antalet scannade sidor.
Visar hjälpfunktionerna.
Blinkar under utskrift.
Blinkar när data överförs.
Visar skärmen Kopiera.
Visar skärmen Skicka.
Du kan också välja att visa skärmen Adressbok.
Ändrar touchpanelen till förstorad visning i skärmen Kopiera
eller skärmen Skicka.
Visar skärmen Dokumentlåda.
Visar skärmen Applikation.
Visar skärmen Program.
1-2
BRUKSANVISNING
Delarnas namn
Blinkar när data tas emot.
1
Blinkar när maskinen läser från hårddisken, faxminnet eller USB-minnet (artikel för
allmänt bruk).
Lyser eller blinkar när ett fel inträffar och ett jobb avbryts.
Visar skärmen Avbryt kopiering.
Avslutar användningen (loggar ut) i skärmen
Administration.
Försätter maskinen i Viloläge. Går ur
viloläget om maskinen är i Viloläge.
Tänd när maskinens
huvudströmbrytare är tillslagen.
Siffertangenter.
Anger siffror och symboler.
Raderar siffror och tecken.
Upphäver redan registrerade destinationer
och program för sändning.
Slutför inmatningen med siffertangenterna och skärmen
vid inställningen av funktionerna. Används tillsammans
med skärmens [OK].
BRUKSANVISNING
Inställningarna
återställs till
standardinställningarna.
Avbryter eller pausar
pågående utskriftsjobb.
Startar kopieringen, skanningen och
bearbetningen för inställningen.
1-3
Delarnas namn
Maskin
1
Dokumentlock (tillval)
2
Indikatorer för originalformat
3
Gemfack
4
Slitglas
5
Felindikator... Lyser eller blinkar när ett fel inträffar och ett jobb avbryts
6
Mottagningsindikator... Blinkar när data tas emot
7
Vänster lucka 1
8
Spak till vänster lucka 1
9
Vänster lucka 2
10 Spak till vänster lucka 2
11 Dokumentglas
12 Manöverpanel
13 Kassett 1
14 Kassett 2
1-4
BRUKSANVISNING
Delarnas namn
1
15 Spärr till tonerbehållare
16 Tonerbehållare
17 Resttonerbehållare
18 Pappersmatningsenhet (A2)
19 Lucka till pappersmatningsenhet (A3)
20 Grönt vred
BRUKSANVISNING
1-5
Delarnas namn
OPT2
DP
A2
B1
OPT1
21 Uttag för USB-minne (A1)
22 Främre lucka
23 Inställningsreglage för pappersbredd
24 Papperslängdstöd
25 Övre fack
26 Huvudströmbrytare
27 Pappersbreddstöd
28 MP-fack
29 Gränssnittskontakt för tillval (OPT2)
30 USB-port (A2)
31 USB-kontakt (B1)
32 Nätverkskontakt
33 Gränssnittskontakt för tillval (OPT1)
1-6
BRUKSANVISNING
2 Förberedelser för användning
I detta kapitel beskrivs vilka förberedelser som krävs innan maskinen används för första
gången, samt hur du fyller på papper och original.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ansluta kablarna .................................................................................2-3
Slå på/av strömmen ............................................................................2-5
Viloläge och Autoviloäge.....................................................................2-7
Ändra manöverpanelens vinkel...........................................................2-8
Välja språk för displayen [Språk] ........................................................2-8
Ställa in datum och tid.........................................................................2-9
Installera nätverk (anslutning med LAN-kabel) .................................2-11
Embedded Web Server (Inställningar för e-post) ..............................2-13
Skicka e-post ....................................................................................2-13
Fylla på papper .................................................................................2-15
Lägga i original..................................................................................2-26
BRUKSANVISNING
2-1
Förberedelser för användning
Förbereda de kablar som behövs
Följande gränssnitt finns tillgängliga för anslutning av maskinen till en dator. Förbered de kablar som behövs för
det gränssnitt som du använder.
Tillgängliga standardgränssnitt
Funktion
Kabel som behövs
Skrivare/skanner
/nätverksfax*
Nätverksgränssnitt
LAN (10 Base-T eller 100 Base-TX,
skärmad)
Skrivare
USB-gränssnitt
USB 2.0-kompatibel kabel (Hi-Speed
USB-kompatibel, max. 5 m, skärmad)
*
2-2
Gränssnitt
Funktionen är tillgänglig om faxen (tillval) används. Mer information om
nätverksfax finns i Fax Kit Operation Guide.
BRUKSANVISNING
Förberedelser för användning
Ansluta kablarna
Ansluta en kabel
2
Följ nedanstående steg om du vill ansluta en kabel till maskinen.
1
Om ström är ansluten till maskinen ska du börja
med att trycka på tangenten Power på
manöverpanelen. Kontrollera att indikatorn Power
och indikatorn Memory är släckta. Slå sedan från
huvudströmbrytaren.
2
Anslut en kabel till nätverksporten på maskinens
högra sida.
3
Anslut den andra änden av kabeln till hubben.
4
Konfigurera nätverket. Mer information finns i
Installera nätverk (anslutning med LAN-kabel) på
sidan 2-11.
Kontrollera att
indikatorerna
är släckta.
DP
A2
B1
OP
T1
BRUKSANVISNING
2-3
Förberedelser för användning
Ansluta nätsladden
Anslut ena änden av den medföljande nätsladden till maskinen och den andra änden till ett eluttag.
VIKTIGT! Använd endast den nätsladd som medföljer maskinen.
2-4
BRUKSANVISNING
Förberedelser för användning
Slå på/av strömmen
Slå på strömmen
2
När indikatorn för huvudströmbrytaren är tänd...
Tryck på tangenten Power.
När indikatorn för huvudströmbrytaren är släckt...
Öppna luckan till huvudströmbrytaren och slå till
huvudströmbrytaren.
OBS! Om ett datasäkerhetskit (tillval) är installerat, kan ett meddelande visas om att säkerhetsfunktionen
aktiveras och att det kan ta en stund att starta när strömmen slås på.
VIKTIGT! Slå inte till huvudströmbrytaren direkt efter att du har slagit från den. Vänta i minst 5 sekunder och slå
sedan till huvudströmbrytaren.
BRUKSANVISNING
2-5
Förberedelser för användning
Slå av strömmen
Innan du slår från huvudströmbrytaren ska du trycka tangenten Power på manöverpanelen till läget Av.
Kontrollera att tangenten Power och indikatorn Memory är släckta innan du slår från huvudströmbrytaren.
FÖRSIKTIGHET! Hårddisken arbetar eventuellt om tangenten Power eller indikatorn Memory lyser eller
blinkar. Att slå från huvudströmbrytaren när hårddisken arbetar kan leda till skador.
Kontrollera att
indikatorerna
är släckta.
Om maskinen inte kommer att användas under en längre tid
FÖRSIKTIGHET! Om maskinen inte kommer att användas under en viss tid (t.ex. under natten), ska
huvudströmbrytaren slås från. Om maskinen inte kommer att användas under en längre tid (t.ex. under
semestern) ska nätsladdens kontakt för säkerhets skull dras ut ur eluttaget. Tänk på att frånslaget av
huvudströmbrytaren deaktiverar faxöverföring och -mottagning om faxen (tillval) är installerad.
FÖRSIKTIGHET! Skydda allt papper från fukt genom att ta ut det ur kassetterna och försegla det i
originalförpackningen.
2-6
BRUKSANVISNING
Förberedelser för användning
Viloläge och Autoviloäge
Viloläge
Tryck på tangenten Power för att gå in i Viloläge.
Touchpanelen och alla indikatorer på manöverpanelen
med undantag av indikatorn för huvudströmbrytaren
släcks för att spara maximalt med energi. Detta läge
kallas Viloläge.
Om maskinen tar emot utskriftsdata i Viloläge utförs
utskriftsjobbet utan att touchpanelen tänds.
Om faxen (tillval) används, skrivs även mottagna
faxdata ut utan att manöverpanelen tänds.
Tryck på tangenten Power igen för att lämna viloläget.
Maskinen är klar inom 15 sekunder.
Tänk på att omgivningsförhållanden, såsom ventilation,
kan göra att maskinen reagerar långsammare.
Autoviloläge
I Autoviloläge övergår maskinen automatiskt till Viloläge om den inte används under en viss förinställd
tidsperiod. Den förinställda standardtiden är 8 minuter.
BRUKSANVISNING
2-7
2
Förberedelser för användning
Ändra manöverpanelens vinkel
Du kan ändra vinkeln på manöverpanelen i två steg
genom att lossa på låsspaken på panelen.
Välja språk för displayen [Språk]
Välj vilket språk som ska visas i touchpanelen.
Följ nedanstående steg för att välja språk.
Vanliga inställningar – språk
1
Tryck på tangenten System Menu.
2
Tryck på [Vanliga inställningar] och sedan på
[Ändra] i Språk.
3
Tryck på det språk som du vill använda.
4
Tryck på [OK].
Ange vilket språk som ska
användas i touchpanelen.
English
Deutsch
Français
Español
Nederlands
ǸțșșȒȐȑ
Português
Svenska
Italiano
Avbryt
Status
OK
08/08/2009
10:10
Språket i touchpanelen ändras.
2-8
BRUKSANVISNING
Förberedelser för användning
Ställa in datum och tid
Följ nedanstående steg för att ställa in datumet och tiden för den plats där maskinen installeras.
2
När du skickar ett e-postmeddelande med hjälp av överföringsfunktionen visas inställt datum och tid i epostmeddelandets rubrik. Ställ in datumet, tiden och tidsskillnaden i förhållande till GMT för den region där
maskinen används.
OBS! Om administration av användarinloggning är aktiverad, kan du endast ändra inställningarna om du är
inloggad med administratörsbehörighet. Om administration av användarinloggning är deaktiverad visas
skärmen för användarautentisering. Ange ett användarnamn och ett lösenord och tryck på [Login]. Se
Inloggning/Utloggning på sidan 3-2 för användarnamnet och lösenordet för inloggning av standardanvändare.
Kom ihåg att ställa in tidsskillnaden innan du ställer in datum och tid.
Testfunktionerna kan inte användas om du ändrar inställningen Datum/tid.
Datum/timer – tidszon
1
Tryck på tangenten System Menu.
2
Tryck på [
i Tidszon.
3
Välj region.
], [Datum/timer] och sedan på [Ändra]
Ange tidszon.
Välj aktuell tidszon.
OBS! Tryck på [
Tidszon
] eller [
] för att visa nästa region.
-12:00 Internationella datumlinje - väst
-11:00 Midwayöarna, Samoa
4
-10:00 Hawaii
Sommartid
1/13
Av
-09:00 Alaska
-08:00 Stillahavstid (USA & Kanada)
På
-07:00 Arizona
Avbryt
Status
OK
08/08/2009
10:10
OBS! Om du väljer en region som inte använder
sommartid, visas inte skärmen för inställning av
sommartid.
5
BRUKSANVISNING
Tryck på [Av] eller [På] i Sommartid och tryck på
[OK].
Tryck på [Ändra] i Datum/tid.
2-9
Förberedelser för användning
Datum/timer – datum/tid
6
Ange datum och tid. Tryck på [+] eller [-] i varje
inställning.
7
Tryck på [OK].
Ange datum och klockslag.
2008
År
10
Månad
10
Dag
Off
10
Timme
10
Minut
31
Sekund
Avbryt
Status
2-10
OK
08/08/2009
10:10
BRUKSANVISNING
Förberedelser för användning
Installera nätverk (anslutning med LAN-kabel)
Maskinen är utrustad med nätverksgränssnitt som är kompatibelt med nätverksprotokoll såsom TCP/IP (IPv4),
TCP/IP (IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, IPSec och AppleTalk. Det möjliggör nätverksutskrifter på Windows,
Macintosh, UNIX, NetWare och andra plattformar.
OBS! Om administration av användarinloggning är aktiverad, kan du endast ändra inställningarna om du är
inloggad med administratörsbehörighet. Om administration av användarinloggning är deaktiverad visas
skärmen för användarautentisering. Ange ett användarnamn och ett lösenord och tryck på [Login].
Installera TCP/IP (IPv4) (genom att ange IP-adresser)
Installera TCP/IP för anslutning till Windows-nätverk. Ange IP-adresser, undernätmasker och gatewayadresser. Standardinställningarna är "TCP/IP-protokoll: På, DHCP: På, Bonjour: Av, Auto-IP: På".
OBS! Kontakta din nätverksadministratör innan du anger IP-adresserna.
Följ nedanstående steg.
System - IPv4
1
Tryck på tangenten System Menu.
2
Tryck på [System], [Nästa] i Nätverk och sedan på
[Nästa] i TCP/IP-inställning.
3
Tryck på [Ändra] i TCP/IP.
4
Tryck på [På] och sedan på [OK].
5
Tryck på [Ändra] i IPv4.
6
Tryck på [DHCP].
7
Tryck på [Av] för DHCP och sedan på [OK].
8
Tryck på [Bonjour].
9
Tryck på [Av] i Bonjour och sedan på [OK].
Ställ in TCP/IP (IPv4).
* Inställningen ändras när systemet startar om.
IP-adress
0.0.0.0
Undernätmask
On
0.0.0.0
Standardgateway
På
DHCP
0.0.0.0
På
Av
Auto-IP
Bonjour
Avbryt
Status
OK
08/08/2009
10:10
10 Tryck på [IP-adress] och ange adressen med hjälp
av siffertangenterna.
11 Tryck på [Undernätmask] och ange adressen med
hjälp av siffertangenterna.
BRUKSANVISNING
2-11
2
Förberedelser för användning
12 Tryck på [Standard-gateway] och ange adressen
med hjälp av siffertangenterna.
13 Kontrollera att alla adresser har angetts korrekt,
och tryck sedan på [OK].
14 När du har gjort inställningarna startar du om
maskinen för att spara inställningarna.
2-12
BRUKSANVISNING
Förberedelser för användning
Embedded Web Server (Inställningar för e-post)
Embedded Web Server är ett verktyg som används för uppgifter som till exempel att kontrollera maskinens
driftstatus eller ändra inställningarna för säkerhet, nätverksutskrifter, e-postöverföring och avancerade
nätverksinställningar.
OBS! Här har information om FAX-inställningarna utelämnats. Mer information om användning av fax finns i
Fax Kit Operation Guide.
Följ nedanstående steg om du vill få tillgång till Embedded Web Server.
1
Starta webbläsaren.
2
Skriv maskinens IP-adress i fältet Adress eller Plats.
T.ex. http://192.168.48.21/
På webbsidan visas grundläggande information om maskinen och Embedded Web Server, liksom aktuell
status.
3
Välj en kategori i navigeringsfältet till vänster på skärmen. Värdena för respektive kategori måste ställas in
var för sig.
Om några restriktioner har angetts för Embedded Web Server, anger du ett giltigt användarnamn och
lösenord för att få tillgång till andra sidor än startsidan.
Mer information finns i Embedded Web Server Operation Guide.
Skicka e-post
Om du anger STMP-inställningarna kan du skicka bilder som har lästs in i maskinen som e-postbilagor.
Om du vill använda den här funktionen måste maskinen vara ansluten till en e-postserver med SMTPprotokollet.
Innan du skickar bilder som har lästs in i maskinen som e-postbilagor ska du kontrollera följande:
•
•
•
Den nätverksmiljö som används för att ansluta den här maskinen till e-postservern.
En permanent anslutning via ett lokalt nätverk rekommenderas.
SMTP-inställningar
Använd Embedded Web Server för att registrera SMTP-serverns IP-adress eller värdnamn.
Om gränser har angetts beträffande e-postmeddelandenas storlek, kanske det inte går att skicka mycket
stora e-postmeddelanden.
BRUKSANVISNING
2-13
2
Förberedelser för användning
Här nedan förklaras hur du anger SMTP-inställningarna.
1
Tryck på Advanced -> SMTP -> General.
2
Ange rätt inställningar i respektive fält.
De inställningar som ska anges på skärmen för SMTP-inställningar visas nedan.
Element
SMTP Protocol
Aktiverar eller deaktiverar SMTP-protokollet. För att du ska kunna använda epost måste det här protokollet vara aktiverat.
SMTP Port Number
Ange SMTP-portnumret eller använd standardporten 25 för SMTP.
SMTP Server Name
Ange SMTP-serverns namn eller IP-adress. SMTP-servernamnet och IPadressen får vara högst 64 tecken långa. Om du anger namnet måste en DNSserveradress också anges. DNS-serveradressen kan anges på fliken TCP/IP
General.
SMTP Server Timeout
Ställ in väntetiden i sekunder till timeout.
Authentication
Protocol
Aktiverar eller deaktiverar SMTP-autentiseringsprotokollet eller väljer POP före
SMTP som protokoll. SMTP-autentiseringen stöder Microsoft Exchange 2000.
Authenticate as
Autentiseringen kan anges från tre POP3-konton, eller också kan du välja ett
annat konto.
Login User Name
Om du väljer Other för Authenticate, används det inloggningsnamn du anger här
vid SMTP-autentisering. Användarnamnet får vara högst 64 tecken långt.
Login Password
Om du väljer Other för Authenticate, används det lösenord du anger här vid
autentisering. Lösenordet får vara högst 64 tecken långt.
POP before SMTP
Timeout
Test
3
Beskrivning
Ställ in väntetiden i sekunder tills timeout när du har valt POP före SMTP som
autentiseringsprotokoll.
Den här tangenten testar om SMTP-anslutningen kan upprättas.
E-mail Size Limit
Ange en gräns för hur stora e-postmeddelanden som kan skickas (i kilobyte). Om
värdet är 0 deaktiveras storleksbegränsningen för e-postmeddelanden.
Sender Address
Ange e-postadressen till den person som är ansvarig för maskinen, till exempel
maskinens administratör, så att ett svar eller en rapport om att leveransen har
misslyckats skickas till en person i stället för till maskinen. Avsändaradressen
måste vara korrekt angiven för att SMTP-autentiseringen ska fungera.
Avsändaradressen får vara högst 128 tecken lång.
Signature
Ange signaturen. Signaturen är fritext som visas i slutet av e-postmeddelandet.
Den används oftast för att närmare identifiera maskinen. Signaturen får vara
högst 512 tecken lång.
Domain Restriction
Ange de domännamn som tillåts eller avvisas. Domännamnet får vara högst 32
tecken långt. Du kan även ange e-postadresser.
Tryck på Submit.
2-14
BRUKSANVISNING
Förberedelser för användning
Fylla på papper
Papper kan som standard fyllas på i de två kassetterna och i MP-facket. Det går att använda en
pappersmatningsenhet (tillval).
2
Innan du fyller på papper
När du öppnar en ny pappersförpackning ska du
bläddra igenom papperen något innan du lägger i dem.
Följ nedanstående anvisningar.
1
Böj pappersbunten så att mitten buktar uppåt.
2
Grip tag i båda ändarna på bunten och tryck inåt så
att bunten luftas i mitten.
3
Lyft och sänk omväxlande höger och vänster hand
för att skapa ett mellanrum mellan papperen och
lufta dem ännu mer.
4
Jämna slutligen till papperens kanter genom att
stöta dem mot en plan yta som t.ex. ett bord.
Om papperet är skrynkligt eller vikt bör du släta ut
det innan du placerar det i maskinen. Skrynkligt
eller vikt papper kan orsaka pappersstopp.
FÖRSIKTIGHET! Om du kopierar på redan kopierat
papper ska du inte använda papper som är ihophäftat.
Detta kan skada maskinen eller medföra dålig
bildkvalitet.
OBS! Om utskrifterna blir skrynkliga eller inte snyggt
ihophäftade ska du vända papperen i kassetten
uppochned.
Undvik att utsätta den öppnade bunten för höga
temperaturer och hög fuktighet, eftersom fukt kan
orsaka problem. När du har lagt i papper i MPfacket eller en kassett ska du försegla eventuellt
återstående papper i originalförpackningen.
Om maskinen inte ska användas under en längre
tid bör du skydda allt papper från fukt genom att ta
ut det ur kassetterna och försegla det i
originalförpackningen.
OBS! Se Papper på Bilaga-2 om du använder
specialpapper såsom brevhuvuden, hålslaget papper
eller papper med tryck som t.ex. logotyper eller
företagsnamn.
BRUKSANVISNING
2-15
Förberedelser för användning
Fylla på papper i kassetterna
De två standardkassetterna klarar båda vanligt papper, återvunnet papper eller färgat papper.
Kassetterna rymmer upp till 500 ark (80 g/m2).
Följande pappersstorlekar stöds: Ledger, Legal, Oficio II, 8.5×13.5", Letter, Letter-R, Statement-R, A3, B4, A4,
A4-R, B5, B5-R, A5, Folio, 8 K, 16 K och 16 K-R.
VIKTIGT!
•
Använd inte papper för bläckstråleskrivare eller annat papper med speciell bestruken yta. Den typen av
papper kan orsaka pappersstopp eller andra fel.
•
När det används andra medietyper än vanligt papper (återvunnet eller färgat papper) ska du alltid ange
medietyp. (Se Välja pappersstorlek och medietyp för kassetterna på sidan 2-22.)
Kassetterna klarar papper med vikt upp till 105 g/m2.
•
Fyll inte på papper som är tyngre än 106 g/m2 i kassetterna. Använd MP-facket för papper som är tyngre än
106 g/m2.
1
Dra kassetten mot dig så långt det går.
OBS! Dra inte ut mer än en kassett åt gången.
2
Använd papperslängdstödet och flytta plattan så att
den passar pappersstorleken.
Höj upp papperslängdstödet när du fyller på A4
eller mindre papper i kassetten 1. Sänk ned
papperslängdstödet för B4 eller större papper.
OBS! Pappersstorlekarna är markerade på kassetten.
3
2-16
Håll i inställningsreglaget för pappersbredd och
flytta pappersbreddstöden så att de passar den
önskade pappersstorleken.
BRUKSANVISNING
Förberedelser för användning
A
B
OBS! Pappersstorlekarna är markerade på
kassetterna.
Följ nedanstående anvisningar för justering av
storleksomkopplaren när du växlar mellan storlekar i
tum respektive centimeter (A- och B-storlekar).
1. Håll i inställningsreglaget för pappersbredd och flytta
pappersbreddstödet till ett annat läge än det som
passar papperet.
2. Vrid storleksomkopplaren A 90°.
>
3. Flytta storleksspaken B uppåt (C) eller nedåt (I).
C: storlek i centimeter (A-, B-storlekar)
I: storlek i tum
4. Lås storleksomkopplaren genom att vrida den 90°.
>
4
Skjut papperet tätt intill vänstra sidan på kassetten.
VIKTIGT!
BRUKSANVISNING
•
Kontrollera att papperet inte är skrynkligt eller vikt
innan du lägger i det i maskinen. Skrynkligt eller vikt
papper kan orsaka pappersstopp.
•
Se till att den ilagda pappersbunten inte är högre än
angiven nivå (se bilden nedan).
•
När du lägger i papper bör sidan som var vänd mot
förpackningens försegling vara vänd uppåt.
•
Justera stöden för pappersbredd och papperslängd
efter pappersstorleken. Om du lägger i papperet
utan att justera dessa stöd kan det orsaka sned
pappersmatning och pappersstopp.
•
Kontrollera att stöden för papperslängd och
pappersbredd vilar ordentligt mot papperet. Justera
dem annars så att de passar pappersstorleken.
2-17
2
Förberedelser för användning
5
Sätt i kortet för rätt pappersstorlek i facket för att
ange storleken på det ilagda papperet.
6
Skjut försiktigt in kassetten igen.
OBS! Om maskinen inte ska användas under en
längre tid bör du skydda allt papper från fukt genom att
ta ut det ur kassetterna och försegla det i
originalförpackningen.
7
Välj den medietyp (vanligt, återvunnet o.s.v.) som
har lagts i kassetten. (Se Välja pappersstorlek och
medietyp för kassetterna på sidan 2-22.)
Lägga i papper i MP-facket
MP-facket rymmer upp till 200 ark i vanligt papper (80 g/m2).
MP-facket klarar pappersstorlekar från A3 till A6 och Hagaki och från Ledger till Statement-R, 8 K, 16 K och 16
K-R. Se till att du använder MP-facket när du skriver ut på specialpapper.
VIKTIGT! När det används andra medietyper än vanligt papper (återvunnet eller färgat papper) ska du alltid
ange medietyp. (Se Välja pappersstorlek och medietyp för MP-facket på sidan 2-24.) När du använder papper
med en vikt på 106 g/m2 eller tyngre ska du välja medietypen Tjockt.
MP-facket har följande kapacitet:
•
Hagaki: 80 ark
•
OH-film: 25 ark
•
Kuvert DL, Kuvert C5, Kuvert #10 (Commercial #10), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 20 ark
OBS! Om du lägger i papper av anpassad storlek ska du ange pappersstorlek med hjälp av Välja
pappersstorlek och medietyp för MP-facket på sidan 2-24.
Om du använder specialpapper som t.ex. OH-film eller tjockt papper väljer du medietyp med hjälp av Välja
pappersstorlek och medietyp för MP-facket på sidan 2-24.
2-18
BRUKSANVISNING
Förberedelser för användning
1
Öppna MP-facket.
2
2
Justera pappersbreddstöden efter papperets
bredd.
3
För in papperet i facket längs pappersbreddstöden
tills det tar stopp.
VIKTIGT! Lägg i papper med sidan som var vänd mot
förpackningens försegling uppåt.
Skrynkligt papper måste slätas ut innan det används.
Släta ut den övre kanten om den är skrynklig.
Kontrollera att det inte finns papper kvar i facket från ett
tidigare jobb när du fyller på papper i MP-facket. Om det
finns några papper kvar i MP-facket och du vill fylla på
fler, ska du ta bort papperen från facket och sedan
lägga tillbaka dem i facket tillsammans med de nya
papperen.
BRUKSANVISNING
2-19
Förberedelser för användning
Lägga i kuvert
Du kan lägga i upp till 20 kuvert i MP-facket.
Följande kuvertstorlekar kan användas:
Godkänt kuvert
Storlek
Youkei 2
162×114 mm
Youkei 4
235×105 mm
Monarch
3 7/8"×7 1/2"
Kuvert #10 (Commercial #10)
4 1/8"×9 1/2"
Kuvert DL
110×220 mm
Kuvert C5
162×229 mm
1
Öppna MP-facket.
2
Justera pappersbreddstöden efter kuvertets bredd.
3
Stäng fliken om kuvertet är liggande. För in kuvertet
hela vägen längs breddstöden. Utskriftssidan ska
vara vänd uppåt och kanten med fliken ska vara
vänd mot dig.
Stäng fliken om kuvertet är stående. För in kuvertet
hela vägen längs breddstöden. Utskriftssidan ska
vara vänd uppåt och kanten med fliken ska vara
vänd mot införingsspåret.
2-20
BRUKSANVISNING
Förberedelser för användning
När du ska lägga i kuvert eller styvt papper i MP-facket
2
Lägg i kuvertet med utskriftssidan vänd uppåt.
Liggande kuvert
Stående kuvert
Styvt (Hagaki)
Svarsvykort (Oufuku Hagaki)
OBS! Använd ovikta svarsvykort (Oufuku Hagaki).
VIKTIGT! Hur kuvert ska läggas i (riktning och vilken
sida som ska ligga uppåt) varierar beroende på typen
av kuvert. Kontrollera att det läggs i korrekt, annars kan
utskriften ske åt fel håll eller på fel sida.
OBS! När du ska lägga i kuvert i MP-facket väljer du
rätt kuverttyp med hjälp av Välja pappersstorlek och
medietyp för MP-facket på sidan 2-24.
BRUKSANVISNING
2-21
Förberedelser för användning
Välja pappersstorlek och medietyp
Standardinställningen av pappersstorleken för kassett 1 och 2, MP-facket och pappersmatningsenheten (tillval)
(kassett 3 och 4) är läget [Auto]. Standardinställningen av medietypen är läget [Vanligt].
Ange pappersstorlek och medietyp för att bestämma vilken papperstyp som ska användas i kassetterna. (Se
Välja pappersstorlek och medietyp för kassetterna på sidan 2-22.)
Ange pappersstorlek för att bestämma vilken papperstyp som ska användas i MP-facket. (Se Välja
pappersstorlek och medietyp för MP-facket på sidan 2-24.)
Välja pappersstorlek och medietyp för kassetterna
Ange pappersstorlek för att bestämma vilken papperstyp som ska användas i kassett 1 eller 2 eller
pappersmatningsenheten (tillval) (kassett 3 och 4). Ange dessutom inställningen av medietyp när du använder
en annan medietyp än vanligt papper.
Element att välja
Pappersstorlek
Mediatyp
Storlek/typ som kan väljas
Auto
Pappersstorleken avkänns och väljs automatiskt. Välj om
pappersstorleken anges i Cm eller i Tum.
Standardformat 1
Välj bland standardstorlekarna. Följande pappersstorlekar
kan väljas:
Storlek i tum: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R,
8.5×13.5" och Oficio II.
Storlek i centimeter: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R och
Folio.
Standardformat 2
Välj bland de standardstorlekar som inte ingår i Standardformat 1. Följande pappersstorlekar kan väljas:
Storlek i tum: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio, 8 K,
16 K-R och 16 K.
Storlek i centimeter: Ledger, Letter-R, Letter, Legal,
Statement-R, 8.5×13.5", Oficio II, 8 K, 16 K-R och 16 K.
Vanligt (max. 105 g/m2), Grovt, Pergament (max. 64 g/m2),
Återvunnet, Förtryckt, Arkiv, Färgat, Hålat, Brevhuvud, Hög
kvalitet och Anpassad 1 till 8
OBS! Om faxen (tillval) är installerad finns de medietyper som anges nedan för att skriva ut mottagna fax.
Vanligt, Återvunnet, Arkiv, Färgat, Hög kvalitet, Grovt och Anpassad 1 till 8
2-22
1
Tryck på tangenten System Menu.
2
Tryck på [Vanliga inställningar], [Nästa] i Original-/
pappersinst., [Nästa] i Kassettinställning.
BRUKSANVISNING
Förberedelser för användning
3
Kassettinställning, välj en av [Kassett 1] till [Kassett
4] och tryck på [Nästa].
Tryck sedan på [Ändra] i Pappersformat.
2
OBS! [Kassett 3] och [Kassett 4] visas när
pappersmatningsenheten (tillval) är installerad.
4
För automatisk avkänning av pappersstorleken
trycker du på [Auto] och väljer enheten [Cm] eller
[Tum].
För att välja pappersstorlek trycker du på
[Standard-format 1] eller [Standard-format 2] och
väljer pappersstorlek.
Vanliga inställningar – pappersformat
Ange pappersstorlek för kassett.
Auto
A3
A4
A4
A5
Standardformat 1
B4
B5
B5
Folio
Standardformat 2
Avbryt
OK
Status
08/08/2009
10:10
Allmänna inställningar 㵨 Medietyp
Välj papperstyp i kassett 1.
Vanligt
Grovt
Återvunnet
Förtryckt
Hålat
Brevhuvud
Anpassad 1
Anpassad 2
Anpassad 3
Anpassad 6
Anpassad 7
Anpassad 8
5
Tryck på [OK]. Föregående skärm visas igen.
6
Tryck på [Ändra] i Mediatyp och välj medietyp.
Tryck sedan på [OK].
Pergament
Arkiv
Färgat
Hög kvalitet
Anpassad 4
Avbryt
Status
BRUKSANVISNING
Anpassad 5
OK
08/08/2009
10:10
2-23
Förberedelser för användning
Välja pappersstorlek och medietyp för MP-facket
Ange pappersstorlek för att bestämma vilken papperstyp som ska användas i MP-facket. Ange medietyp när det
används något annat än vanligt papper.
Element
Pappersstorlek
Mediatyp
Beskrivning
Auto
Pappersstorleken avkänns och väljs automatiskt. Välj
om pappersstorleken anges i Cm eller i Tum.
Standardformat 1
Välj bland standardstorlekarna. Följande
pappersstorlekar kan väljas:
Storlek i tum: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, StatementR, Executive, 8.5×13.5" och Oficio II.
Storlek i centimeter: A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4-R,
B5-R, B5, B6-R och Folio.
Standardformat 2
Välj bland de standardstorlekar som inte ingår i
Standard-format 1. Följande pappersstorlekar kan
väljas:
Storlek i tum: A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4-R, B5-R,
B5, B6-R, Folio, 8 K, 16 K-R och 16 K.
Storlek i centimeter: Ledger, Letter-R, Letter, Legal,
Statement-R, Executive, 8.5×13.5", Oficio II, 8 K, 16 K-R
och 16 K.
Övriga
Välj bland speciella standardstorlekar och anpassade
storlekar.
Följande pappersstorlekar kan väljas:
ISO B5, Kuvert #10 (Commercial #10), Kuvert #9
(Commercial #9), Kuvert #6 (Commercial #6 3/4), Kuvert
Monarch, Kuvert DL, Kuvert C5, Kuvert C4, Hagaki,
Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2
Ange
format
Ange en storlek som inte ingår i standardstorlekarna.
Följande pappersstorlekar kan väljas:
Storlek i tum
X (horisontellt): 5.83 till 17" (i steg om 0.01")
Y (vertikalt): 3.86 till 11.69" (i steg om 0.01")
Storlek i centimeter
X (horisontellt): 148 till 432 mm (i steg om 1 mm)
Y (vertikalt): 98 till 297 mm (i steg om 1 mm)
Följande medietyper kan väljas:
Vanligt (max. 105 g/m2), Grovt, OH-film,
Pergament (max. 64 g/m2), Etiketter, Återvunnet,
Förtryckt, Arkiv, Styvt, Färgat, Hålat, Brevhuvud, Kuvert,
Tjockt (min. 91 g/m2), Hög kvalitet och Anpassad 1 till 8
OBS! Om faxen (tillval) är installerad och du använder MP-facket för att skriva ut mottagna fax, finns de
medietyper som anges nedan.
Vanligt, Återvunnet, Arkiv, Färgat, Hög kvalitet, Grovt och Anpassad 1 till 8
2-24
BRUKSANVISNING
Förberedelser för användning
1
Tryck på tangenten System Menu.
2
Vanliga inställningar – inställning av MP-facket
2
Tryck på [Vanliga inställningar], [Nästa] i Original-/
pappersinst., [Nästa] i MP-facksinställning och
sedan på [Ändra] i Pappersformat.
3
För automatisk avkänning av pappersstorleken
trycker du på [Auto] och väljer enheten [Cm] eller
[Tum].
Ange pappersformat för MP-facket.
Auto
A3
A4
A4
A5
Standardformat 1
A6
B4
B5
B5
Standardformat 2
B6
Folio
För att välja pappersstorlek trycker du på
[Standard-format 1], [Standard-format 2], [Övriga]
eller [Ange format] och väljer pappersstorlek.
Övriga
Ange format
Avbryt
OK
Status
08/08/2009
10:10
Om du har valt [Ange format] ska du trycka på [+]
eller [-] för att ange storlekarna X (horisontellt) och
Y (vertikalt). Genom att trycka på [#-knappar] kan
du ange storleken direkt med hjälp av
siffertangenterna.
Vanliga inställningar – pappersformat
Ange pappersformat för MP-facket.
Auto
Y(98–297)
X (148–432)
Standardformat 1
420
Standardformat 2
297
mm
mm
Övriga
#-knappar
#-knappar
Ange format
Avbryt
OK
Status
08/08/2009
10:10
Allmänna inställningar 㵨 Medietyp
Välj typ av papper i MP-fack.
Vanligt
OH-film
Grovt
Pergament
Etiketter
Återvunnet
Förtryckt
Arkiv
Styvt
Färgat
Hålat
Brevhuvud
Kuvert
Tjockt
Bestruket
Hög kvalitet
Anpassad 1
Anpassad 2
Anpassad 3
Anpassad 4
Anpassad 5
Anpassad 6
Anpassad 7
Anpassad 8
Avbryt
Status
BRUKSANVISNING
4
Tryck på [OK]. Föregående skärm visas igen.
5
Tryck på [Ändra] i Mediatyp och välj medietyp.
Tryck sedan på [OK].
OK
08/08/2009
10:10
2-25
Förberedelser för användning
Lägga i original
Följ nedanstående steg när du vill lägga i original för att kopiera, skicka eller spara.
Placera original på dokumentglaset
Du kan även lägga original som inte är enskilda ark, som t.ex. böcker och tidskrifter, på dokumentglaset.
1
Öppna dokumentlocket.
OBS! Om dokumentbehandlaren (tillval) är installerad
ska du öppna denna. Innan du öppnar
dokumentbehandlaren måste du kontrollera att det inte
finns några original kvar på originalbordet eller
originalutmatningsbordet. Original som lämnas kvar på
originalbordet eller originalutmatningsbordet kan falla
ned när du öppnar dokumentbehandlaren.
Låt dokumentbehandlaren vara öppen om originalet är
40 mm tjockt eller tjockare.
2
2-26
Placera originalet. Placera den sida som ska
skannas nedåt och justera den tätt intill
indikatorerna för originalformat, med det bakre
vänstra hörnet som referenspunkt.
BRUKSANVISNING
Förberedelser för användning
‹ Indikatorer för originalformat
2
3
Stäng dokumentlocket.
VIKTIGT! Tryck inte med kraft på dokumentlocket när
du stänger det. Överdriven kraft kan spräcka
dokumentglaset.
OBS! Det kan bildas skuggor runt kanterna och i
mitten på original som består av ett uppslag.
FÖRSIKTIGHET! Låt inte dokumentbehandlaren stå
öppen, eftersom det då finns risk för personskada.
BRUKSANVISNING
2-27
Förberedelser för användning
Lägga i original i dokumentbehandlaren
Dokumentbehandlaren (tillval) skannar automatiskt varje ark när det finns flera original. Båda sidorna i 2-sidiga
original skannas.
Dokumentbehandlarens delar
(1)
(2)
(3)
(1) Indikator för placering av original
(2) Övre lucka
(3) Breddstöd för original
(4)
(4) Originalbord
(5)
(5) Originalutmatningsbord
(6)
(7)
(6)
Stopp för original
(7) Öppningshandtag
Original som stöds av dokumentbehandlaren
Dokumentbehandlaren kan hantera följande typer av original:
Vikt
45 till 160 g/m2 (dubbelsidig utskrift: 50 till 120 g/m2)
Storlek
Max. A3 till min. A5
Max. Ledger till min. Statement-R.
Kapacitet
Vanligt papper (80 g/m2), Färgat papper, Återvunnet
papper: 100 ark (Original med olika storlek: 30 ark).
Tjockt papper (120 g/m2): 66 ark
Tjockt papper (160 g/m2): 50 ark
Konstpapper: 1 ark
Papper av hög kvalitet (110 g/m2): 72 ark
Original som inte stöds av dokumentbehandlaren
Använd inte dokumentbehandlaren med följande typer av original:
•
Mjuka original som t.ex. vinylark.
•
Genomskinliga original som OH-film.
•
Karbonpapper.
•
Original med mycket glatta ytor.
•
Original med tejp eller klister.
•
Fuktiga original.
•
Original med korrigeringsvätska som inte har torkat.
•
Original med oregelbunden (icke-rektangulär) form.
•
Original med urklippta delar.
•
Skrynklat papper.
•
Original med veck. (Släta ut eventuella veck innan du lägger i originalet. Om du inte gör det kan originalen
fastna.)
•
Original sammanbundna med gem eller häftklamrar. (Ta bort gem och häftklamrar och släta ut skrynkliga
eller vikta original innan du lägger på dem. Om du inte gör det kan originalen fastna.)
2-28
BRUKSANVISNING
Förberedelser för användning
Så här lägger du i original
VIKTIGT! Innan du lägger i originalen måste du se till att det inte finns några original på
originalutmatningsbordet. Om det gör det kan det hända att nya original fastnar.
2
1
Justera breddstöden så att de passar originalen.
2
Lägg i originalen. Lägg den sida som ska skannas
(eller den första sidan av ett 2-sidigt original) vänd
uppåt. För in den främre kanten i
dokumentbehandlaren så långt det går. Indikatorn
för placering av original tänds.
VIKTIGT! Se till att breddstöden passar originalen
exakt. Justera annars stöden. Ett mellanrum kan göra
att originalen fastnar.
Se till att de ilagda originalen inte når högre än den
angivna nivån. I annat fall kan de fastna (se bilden).
Om originalen har hål eller perforerade linjer bör de
placeras på så sätt att hålen/perforeringarna
skannas sist (ej först).
Indikator för placering av original
Indikatorn för placering av original tänds eller släcks
beroende på hur originalen är placerade.
Indikeringarna och deras status är enligt följande.
•
•
•
BRUKSANVISNING
Grön (vänster indikator) tänd: Originalet är rätt
placerat.
Grön (vänster indikator) blinkar: Originalet är inte
rätt placerat. Ta bort det och lägg tillbaka det igen.
Röd (höger indikator) blinkar: Originalet har
fastnat. Ta bort originalet som har fastnat och lägg
dit det på rätt sätt.
2-29
Förberedelser för användning
2-30
BRUKSANVISNING
3 Grundläggande användning
I detta kapitel beskrivs följande funktioner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Inloggning/Utloggning .........................................................................3-2
Tangent Enter och Quick No. Search..................................................3-2
Kopiera................................................................................................3-5
Skriva ut - Skriva ut från program .....................................................3-10
Skicka ...............................................................................................3-12
Ange destination ...............................................................................3-19
Använda Dokumentlåda....................................................................3-22
Grundläggande användning av Dokumentlåda.................................3-24
Avbryta jobb ......................................................................................3-27
Program (kopiering och sändning)....................................................3-28
Registrera genvägar (inställningarna för Kopiera, Skicka och
Dokumentlåda)..................................................................................3-28
Använda Internetbrowser..................................................................3-31
BRUKSANVISNING
3-1
Grundläggande användning
Inloggning/Utloggning
Om administration av användarinloggning är aktiverad, måste du ange användarnamn och lösenord för att
använda maskinen.
OBS! Du kan inte logga in om du glömmer ditt inloggningsnamn eller inloggningslösenord. Logga i det fallet in
med administratörsbehörighet och ändra ditt inloggningsnamn eller inloggningslösenord.
Logga in
1
Ange inloggningsnamn och lösenord.
Logga in till:
Lokalt
Inloggnings
användarnamn
abcdef
Inloggningslösenord
********
Om den här skärmen visas under användning
trycker du på [Inloggnings-användarnamn].
Tryck på [#-knappar] för att ange inloggningsdata
med siffertangenterna.
#-knappar
#-knappar
IC-kortinloggning
Motkontroll
Status
Avbryt
Logga in
08/08/2009
10:10
2
Ange inloggningsnamnet och tryck på [OK].
3
Tryck på [Inloggnings-lösenord].
Tryck på [#-knappar] för att ange inloggningsdata
med siffertangenterna.
4
Ange lösenordet och tryck på [OK].
5
Kontrollera att inloggningsnamn och lösenord är
korrekta och tryck på [Logga in].
OBS! Om Nätverksautentisering väljs som
användarautentiseringsmetod, kan antingen Lokalt
eller Nätverk väljas som autentiseringsdestination.
3-2
BRUKSANVISNING
Grundläggande användning
OBS! En standardanvändare vardera med
maskinadministratörsbehörighet och
administratörsbehörighet är redan sparad som
standard. Respektive användares egenskaper är:
Maskinadministratör
Användarnamn: DeviceAdmin
3
Inloggnings-användarnamn:
42 ppm-modell: 4200, 52 ppm-modell: 5200
Inloggningslösenord:
42 ppm-modell: 4200, 52 ppm-modell: 5200
Behörighetsnivå: Maskinadministratör
Administratör
Användarnamn: Admin
Inloggnings-användarnamn: Admin
Inloggningslösenord: Admin
Behörighetsnivå: Administratör
Det rekommenderas av säkerhetsskäl att byta
användarnamn, inloggningsanvändarnamn och
inloggningslösenord regelbundet.
Logga ut
Du loggar ut från maskinen genom att trycka på
tangenten Logout för att återgå till skärmen för
inmatning av inloggningsnamn/lösenord.
BRUKSANVISNING
3-3
Grundläggande användning
Tangent Enter och Quick No. Search
I detta avsnitt beskrivs det hur du använder tangenterna Enter och Quick No. Search på manöverpanelen.
Använda tangent Enter (
)
Tangent Enter fungerar på samma sätt som de tangenter som visas på touchpanelen såsom [OK] och [Stäng].
Symbolen Enter ( ) visas bredvid de tangentfunktioner som bekräftas med tangent Enter (t.ex. [ OK],
[ Stäng]).
1
Kopior
Redo att kopiera.
Tryck på tangenten för kassetten som innehåller
önskad pappersstorlek på skärmen för pappersval.
Pappersval
Placera original.
Original
Zooma
Papper
Symbolen Enter ( ) visas bredvid [OK] på
touchpanelen för att indikera att tangenten Enter
har samma funktion som [OK].
Auto
: --: 100%
: ---
A4
Vanlig
A4
Vanlig
A3
Vanlig
MP-fack
Inställ.
2
A4
Vanlig
Kopiera med det valda papperet genom att trycka
på tangenten Enter (eller [OK]).
A4
Vanlig
Förhandsgranska
Avbryt
Ny genväg
OK
Status
08/08/2009
10:10
Använda tangent Quick No. Search (
)
Använd tangent Quick No. Search för att välja en funktion genom att ange ett nummer direkt med
siffertangenterna. Du kan t.ex. ange snabbuppringningsnumret för en överföringsdestination eller hämta ett
sparat program med hjälp av dess programnummer.
Tangent Quick No. Search har samma funktion som [Nr] som visas på touchpanelen.
Användningen av tangent Quick No. Search förklaras nedan med ett exempel där ett
snabbuppringningsnummer anges för att välja en destination. Se Ange destination på sidan 3-19 för mer
information om snabbuppringning.
Redo att skicka.
Destination
1
Tryck på tangenten Quick No. Search (eller [Nr])
på standardskärmen för sändning.
2
Ange snabbuppringningsnumret med
siffertangenterna i inmatningsskärmen för siffror.
3
Om du har angett ett en- eller tresiffrigt
snabbuppringningsnummer ska du trycka på
tangenten Enter (eller [OK]).
Lägg på originalet.
Destination
Uppgift
Adressbok
1234567890
A OFFICE
1/10
B OFFICE
Ange snabbvalssiffran med #-tangenterna.
C OFFICE
Ange sökväg
till mapp
(0001 - 1000)
Upptaget
Direkt
0011
BBB
Avbryt
0006
FFF
0007
GGG
Destination
Status
3-4
Ange FAX-nr
Den angivna destinationen visas i
destinationslistan.
00
0001
AAA
Ange
e-postadress
0008
HHH
Snabbinstallation
i-FAX
Adresspost
OK
0009
III
Original/Skicka
Dataformat
0010
1/100
JJJ
Färg/
Bildkvalitet
WSD-skanning
Avancerad
installation
08/08/2009
10:10
OBS! Om du har angett ett fyrsiffrigt
snabbuppringningsnummer kan steg 3 uteslutas.
Standardskärmen för sändning visas och den angivna
destinationen visas i destinationslistan.
BRUKSANVISNING
Grundläggande användning
Kopiera
Följ nedanstående steg för grundläggande kopiering.
1
Tryck på tangenten Copy om tangenten/indikatorn
Copy är släckt.
OBS! Om touchpanelen är frånslagen trycker du på
tangenten Energy Saver eller Power och väntar tills
maskinen har värmts upp.
2
Lägg originalen på dokumentglaset eller i
dokumentbehandlaren (tillval).
OBS! Anvisningar om att placera original finns i Lägga
i original på sidan 2-26.
Redo att kopiera.
3
Kopior
Genväg 1
Kopiera bild
Genväg 2
Om du vill byta pappersstorlek trycker du på [Orig./papper/slutbehandl.], [Pappersval] och väljer
önskad papperskälla.
Placera original.
Genväg 3
Auto
Original
Zooma
Papper
: --: 100%
: ---
Förhandsgranska
Snabbinstallation
Pappersval
100%
Normal 0
Zooma
Kontrollera att [Auto] är valt i Pappersval på
touchpanelen. Papper som överensstämmer med
originalets format väljs automatiskt.
Genväg 4
Densitet
Genväg 5
2-sidig
>>2-sidig
Dubbelsidig
Orig.-/papper/
slutbehandl.
Status
BRUKSANVISNING
2i1
Kombinera
Färg/
Bildkvalitet
Av
Häfta/hålslå
Layout/redigera
OBS! Det går även att välja pappersstorlek manuellt, i
Genväg 6
stället för att använda automatiskt pappersval.
Avancerad
installation
08/08/2009
10:10
4
Ange antalet kopior med siffertangenterna. Ange
ett önskat antal upp t.o.m. 999.
5
Tryck på tangenten Start för att börja kopiera.
6
Ta bort färdiga kopior från det övre facket.
3-5
3
Grundläggande användning
Dubbelsidig kopiering
Kopiera på båda sidorna. Följande alternativ finns tillgängliga för dubbelsidig kopiering:
Du kan även framställa 1-sidiga kopior av 2-sidiga original eller original med uppslag som t.ex. böcker. Du kan
välja mellan följande alternativ:
1-sidig till 2-sidig
Framställer 2-sidiga kopior av 1-sidiga original. För
original med ett udda antal sidor blir baksidan på den
sista kopian tom.
5
4
5
3
3
4
1
2
2
1
Original
Kopia
A
ghi
def
ghi
abc
A Original vänster/höger till Bindning vänster/höger:
Bilderna på baksidorna roteras inte.
abc
def
abc
Följande alternativ för bindning är tillgängliga:
B
ghi
def
Original
B Original vänster/höger till Bindning överkant:
Bilderna på baksidorna roteras 180°. Kopiorna kan
bindas ihop i den övre kanten, så att de har samma
orientering när sidan vänds.
Kopia
2-sidig till 1-sidig
1
Kopierar båda sidorna av ett 2-sidigt original på två
separata ark. En dokumentbehandlare (tillval) krävs.
2
1
2
Original
Följande alternativ för bindning är tillgängliga:
Kopia
•
•
Bindning vänster/höger: Bilderna på baksidorna
roteras inte.
Bindning överkant: Bilderna på baksidorna roteras
180°.
2-sidig till 2-sidig
5
5
3
3
4
4
1
1
2
2
Original
3-6
Framställer 2-sidiga kopior av 2-sidiga original. En
dokumentbehandlare (tillval) krävs.
Kopia
OBS! Följande format stöds i 2-sidig till 2-sidig:
Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Executive, StatementR, Oficio II, 8.5×13.5", A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5R och Folio.
BRUKSANVISNING
Grundläggande användning
Kopiering med sortering/förskjutning
Maskinen kan sortera och förskjuta samtidigt som den kopierar.
Du kan använda funktionen Sortera/förskjut för uppgifter som till exempel de som visas nedan.
Sortera
1
3
3
Skanna flera original och mata ut kompletta
uppsättningar med kopior efter sidnummer.
3
2
3
2
2
1
1
3
2
1
Original
Kopia
Förskjut
Utan slutdel
Om du använder förskjutning utan att slutdelen (tillval)
har installerats, erhålls utskrivna kopior efter att varje
uppsättning (eller sida) har roterats 90º.
3
2
1
3
2
3
2
1
1
3
2
1
Original
OBS! Du behöver lägga papper med samma storlek
med olika orientering i annan papperskälla än den
valda papperskällan. Följande pappersstorlekar stöder
Förskjutning: A4, B5, Letter och 16 K.
Kopia (varje uppsättning)
Med slutdel
3
2
1
Original
3
2
1
3
2
1
3
2
1
När du använder förskjutning åtskiljs utskrivna kopior
efter varje kopiesats (eller efter varje sida).
OBS! Slutdel (tillval) eller slutdel för 3 000 ark
erfordras.
Kopia (varje uppsättning)
Följ nedanstående steg om du vill använda kopiering
med sortering/förskjutning.
BRUKSANVISNING
1
Tryck på tangenten Copy.
2
Lägg originalen på dokumentglaset.
3-7
Grundläggande användning
Redo att kopiera.
Kopior
3
Tryck på [Orig./papper/slutbehandl.] och sedan på
[Sortera/förskjut].
4
Om du vill använda kopiering med sortering väljer
du [På] i Sortera.
Sortera/förskjut
Om du vill använda kopiering med förskjutning
väljer du [Varje uppsättning] i Förskjut.
Sortera
Placera original.
Av
På
Tryck på [OK].
Original
Zooma
Papper
: --: 100%
: ---
Förskjut
Av
Varje upps.
uppsättning
Förhandsgranska
Ny genväg
Avbryt
OK
Status
08/08/2009
Redo att kopiera.
10:10
Om [Av] väljs för Sortera ska du trycka på [Av] eller
[Varje sida] i Förskjut.
Kopior
Sortera/förskjut
Sortera
Placera original.
Original
Zooma
Papper
: --: 100%
: ---
Av
På
Av
Varje sida
5
Tryck på [OK].
6
Tryck på tangenten Start. Kopieringen börjar.
Förskjut
Förhandsgranska
Ny genväg
Status
Avbryt
OK
08/08/2009
10:10
Häfta
Använd denna funktion för att häfta dina färdiga kopior.
OBS! Häftning erfordrar inbyggd slutdel (tillval) slutdel eller slutdel för 3 000 ark. Lägg märke till att
rygghäftning (häftning i mitten) erfordrar vikenheten.
Följ nedanstående steg för att framställa häftade kopior.
3-8
1
Tryck på tangenten Copy.
2
Lägg originalen på dokumentglaset.
3
Tryck på [Orig./papper/slutbehandl.] och sedan på
[Häfta/hålslå].
BRUKSANVISNING
Grundläggande användning
4
Kopior
Redo att kopiera.
Välj häftningsposition.
Häfta/hålslå
Häfta
Av
Placera original.
Hålslå
Original
Zooma
Papper
: --: 100%
: ---
Av
Förhandsgranska
Ny genväg
Status
BRUKSANVISNING
Övre
vänster
2 klamrar
Övre
Övre
höger
2 klamrar
Höger
2 klamrar
Vänster
Bind
och vik
2 hål
Vänst.
4 hål
Vänst.
2 hål
Övre
4 hål
Övre
2 hål
Hög.
4 hål
Hög.
Avbryt
OBS! Välj rygghäftning genom att trycka på [Bind och
vik]. Lägg omslaget underst vid placeringen av
originalen.
Överst
överkant
5
Tryck på [Original-orientering] för att välja
orienteringen på originalen med antingen [Överst
överkant] eller [Vänster överkant]. Tryck sedan på
[OK].
6
Tryck på [OK].
7
Tryck på tangenten Start. Kopieringen börjar.
Originalorientering
OK
08/08/2009
10:10
3-9
3
Grundläggande användning
Skriva ut - Skriva ut från program
Följ nedanstående steg om du vill skriva ut dokument från program.
OBS! Skriv ut dokument från program genom att installera skrivardrivrutinen på din dator från den
medföljande cd-romskivan (Product Library).
1
Skapa ett dokument i ett program.
2
Tryck på Arkiv och välj Skriv ut i programmet.
Dialogrutan Skriv ut visas.
3
Tryck på tangenten T bredvid fältet Namn och välj
den här maskinen i listan.
4
Ange önskat antal kopior i rutan Antal Kopior.
Ange ett önskat antal upp t.o.m. 999.
Om du har mer än ett dokument väljer du Sortera
för att skriva ut kopiorna en och en i
sidnummerordning.
5
3-10
Tryck på tangenten Egenskaper. Dialogrutan
Egenskaper visas.
BRUKSANVISNING
Grundläggande användning
6
Välj fliken Grundläggande och tryck på tangenten
Sidstorlek för att välja pappersstorlek.
Om du vill skriva ut på ett specialpapper som t.ex.
tjockt papper eller OH-film trycker du på menyn för
Mediatyp och väljer typ av papper.
3
7
Tryck på Källa för att välja papperskälla.
OBS! Om du väljer Automatiskt källval används
automatiskt papper från den papperskälla som
innehåller papper av optimal storlek och typ. Om du vill
skriva ut på specialpapper som t.ex. kuvert eller tjockt
papper ska du lägga detta i MP-facket och välja
MP-fack.
8
Välj den pappersorientering, d.v.s. antingen
Stående eller Liggande, som överensstämmer
med dokumentets orientering.
Om du väljer Roterad 180° skrivs dokumentet ut
roterat 180°.
9
Tryck på OK för att återgå till dialogrutan Skriva ut.
10 Tryck på OK för att börja skriva ut.
BRUKSANVISNING
3-11
Grundläggande användning
Skicka
Maskinen kan skicka en skannad bild som bilaga till ett e-postmeddelande eller till en dator i nätverket. För att
kunna göra detta måste sändarens och mottagarens adresser registreras i nätverket.
En nätverksmiljö där maskinen kan anslutas till en e-postserver krävs. Vi rekommenderar att ett lokalt nätverk
(LAN) används för att avhjälpa problem med överföringshastighet och säkerhet.
Samtidigt som du skickar en skannad bild kan du även skriva ut bilden eller skicka den till dokumentlådan.
Följ nedanstående steg för att använda skanningsfunktionen:
•
Programmera inställningarna, inklusive e-postinställningarna, i maskinen.
•
Använd Embedded Web Server (den interna HTML-webbsidan) för att registrera IP-adressen, SMTPserverns värdnamn och mottagaren.
•
Registrera mottagaren i adressboken eller snabbvalstangenterna.
•
Om en datormapp (SMB/FTP) har valts som destination, måste denna delas. Kontakta administratören för
att skapa datormappen.
•
Skapa/registrera en dokumentlåda (om dokumentlådan har valts som destination).
•
Detaljerade överföringsinställningar (för att välja en dokumentlåda som destination, eller skriva ut och
skicka bilden samtidigt).
Följ nedanstående steg för grundläggande sändning. Följande fyra alternativ finns tillgängliga:
•
Skicka som e-post: Skickar en skannad originalbild som en bilaga till ett e-postmeddelande. Se sidan 3-13
•
Skicka till mapp (SMB): Sparar en skannad originalbild i en delad mapp på en valfri dator. Se sidan 3-14
•
Skicka till mapp (FTP): Sparar en skannad originalbild i en mapp på en FTP-server. Se sidan 3-14
•
Skicka till Dokumentlådan: Skickar ett lagrat dokument i en dokumentlåda på denna maskin
•
Skanna bilddata med TWAIN/WIA: Överför dokumentdata som har sparats i en anpassad låda till en dator.
Se TWAIN/WIA Driver Operation Guide
OBS! Det går även att ange en kombination av olika sändningsalternativ. Se Skicka till olika typer av
destinationer (Massändning) på sidan 3-21.
3-12
BRUKSANVISNING
Grundläggande användning
Skicka som e-post
Skickar en skannad originalbild som bilaga till ett e-postmeddelande.
OBS!
•
Du måste ha en nätverksmiljö där den här maskinen kan ansluta till en e-postserver. Vi rekommenderar att
maskinen används i en miljö där den kan ansluta till e-postservern när som helst via ett lokalt nätverk.
•
Gå in i Embedded Web Server i förväg och ange de inställningar som krävs för att skicka e-post. Mer
information finns i Embedded Web Server (Inställningar för e-post) på sidan 2-13.
1
Tryck på tangenten Send.
Visar skärmen Skicka.
OBS! Skärmen Adressbok kan visas beroende på
inställningarna. Tryck i detta fall på [Avbryt] för att visa
skärmen Skicka.
Redo att skicka.
2
Destination
Lägg på originalet.
Tryck på [Ange e-postadress] och sedan på
[E-postadress].
Ange e-postadress
E-postadress
OBS! Destinationen kan anges med hjälp av
adressboken eller snabbvalstangenterna. Se Ange
destination på sidan 3-19.
Lägg till ny e-postdestination.
Tryck på [E-postadress] och ange sedan
adressen via tangentskärmen.
Lägg till adressbok
Status
Nästa dest.
Avbryt
OK
08/08/2009
10:10
3
Ange mottagarens e-postadress och tryck på [OK].
4
Tryck på [Nästa dest.] och upprepa steg 3 för att
ange destinationen. Du kan ange upp till 100
e-postadresser.
OBS! När [Lägg till adressbok] visas registreras
destinationerna i adressboken.
5
BRUKSANVISNING
Tryck på [OK]. Destinationerna registreras nu i
destinationslistan.
3-13
3
Grundläggande användning
Redo att skicka.
6
Destination
Kontrollera destinationslistan.
Lägg på originalet.
Destination
Uppgift
ABCD
TUVW
10.200.188.120
Group1
Group1
Upptaget
Direkt
Auto
1/1
Ange
e-postadress
Om du vill ta bort en destination från listan markerar
du denna och trycker på [Radera].
Ange sökväg
till mapp
Uppgift/redig.
Kedja
Om du vill kontrollera och redigera en destination
markerar du denna och trycker på [Uppgift/redig.].
Adressbok
Till:
abcd@efg.com
Radera
Upphäv
Ange FAX-nr
0001
AAA
0002
BBB
0006
FFF
0007
GGG
Destination
Status
0003
CCC
0004
0008
HHH
Snabbinstallation
Nr
0005
i-FAX
Adresspost
EEE
DDD
0009
III
Original/Skicka
Dataformat
0010
1/100
JJJ
Färg/
Bildkvalitet
WSD-skanning
Avancerad
installation
08/08/2009
10:10
OBS! Genom att välja [På] för Ange kntrl för ny dest.
visas bekräftelseskärmen. Ange samma destination
igen och tryck på [OK].
Genom att välja [På] för Dest.ktrl innan Skicka, visas
bekräftelseskärmen när du trycker på tangenten Start.
Mer information finns i Skärm för
destinationsbekräftelse på sidan 3-18.
Skicka till mapp (SMB)/Skicka till mapp (FTP)
Sparar en skannad originalbildfil i en angiven delad mapp på en valfri dator.
Sparar en skannad originalbild i en mapp på en FTP-server.
OBS!
•
Läs i hjälpen för operativsystemet om hur du delar en mapp.
•
Kontrollera att SMB Protocol eller FTP i Embedded Web Server är På. Mer information finns i Embedded
Web Server Operation Guide.
1
Tryck på tangenten Send.
Visar skärmen Skicka.
OBS! Skärmen Adressbok kan visas beroende på
inställningarna. Tryck i detta fall på [Avbryt] för att visa
skärmen Skicka.
2
Tryck på [Ange sökväg till mapp] och sedan på
[SMB] eller [FTP].
OBS! Destinationen kan anges med hjälp av
adressboken eller snabbvalstangenterna. Mer
information finns i Ange destination på sidan 3-19.
3-14
BRUKSANVISNING
Grundläggande användning
Redo att skicka.
3
Destination
Lägg på originalet.
Ange sökväg till mapp
SMB
Värdnamn
Ange värdnamn, sökväg,
inloggningsanvändarnamn och
inloggningslösenord. Tryck på tangenten för varje
uppgift för att först visa inmatningsskärmen.
Sökväg
FTP
Inloggnings
användarnamn
Inloggningslösenord
Specificera mappen på
destinationsdatorn.
Lägg till adressbok
3
Anslutningstest
Nästa dest.
Avbryt
OK
08/08/2009
Status
10:10
4
Ange destinationsdata och tryck på [OK].
Använd tangentbordet för att ange.
Gräns:126 tecken
Ange: 0 tecken
Bakåtsteg
!
@
Q
#
W
A
E
S
Z
Versal
$
%
R
D
X
T
F
C
Lower-case
Gemen
^
Y
G
V
&
*
U
H
B
(
I
J
N
Nr/symbol
O
K
M
)
P
L
<
_
{
:
>
+
˜
}
|
"
?
Mellanrum
Avbryt
OK
08/08/2009
Status
10:10
Följande data ska anges:
OBS! Du kan inte skicka om du glömmer ditt inloggningsnamn eller inloggningslösenord. Kontakta din
administratör och kontrollera ditt inloggningsnamn eller inloggningslösenord.
Skicka till mapp (SMB)
Element
Data som ska anges
Max. antal
tecken
Värdnamn*
Värdnamn eller IP-adress för datorn som ska ta emot
data.
Upp till 64
tecken
Sökväg
Sökvägen till den mottagande mappen.
Exempel: \Användare\ScanData.
Upp till 128
tecken
Inloggningsanvändarnamn
Det användarnamn som krävs för att få åtkomst till
datorn.
Exempel: abcdnet\james.smith
Upp till 64
tecken
Inloggningslösenord
Det lösenord som krävs för att få åtkomst till datorn.
Upp till 64
tecken
*
Om du vill ange ett annat portnummer än standard (139), ange detta i formatet "värdnamn:
portnummer" (t.ex. SMBhostnamn:140).
För att ange IPv6 adress, sätt adressen inom klamrar [ ].
(T.ex. [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140)
BRUKSANVISNING
3-15
Grundläggande användning
Skicka till mapp (FTP)
Element
Data som ska anges
Max. antal
tecken
Värdnamn*
Värdnamn eller IP-adress för FTP-servern.
Upp till 64
tecken
Sökväg
Sökvägen till den mottagande mappen.
Exempel: \Användare\ScanData.
Om du inte anger något här sparas data i
arbetsmappen.
Upp till 128
tecken
Inloggningsanvändarnamn
Användarnamn för inloggning på FTP-servern.
Upp till 64
tecken
Inloggningslösenord
Lösenord för inloggning på FTP-servern
Upp till 64
tecken
*
Om du vill ange ett annat portnummer än standard (21), ange detta i formatet "värdnamn:
portnummer" (t.ex. FTPhostnamn:140).
För att ange IPv6 adress, sätt adressen inom klamrar [ ].
(T.ex. [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140)
Redo att skicka.
5
Destination
Lägg på originalet.
När du har matat in samtliga uppgifter trycker du på
[Anslutnings-test] för att kontrollera anslutningen.
Ange sökväg till mapp
SMB
Värdnamn
OBS! Om Ansluten. visas har anslutningen till
destinationen upprättats. Om Det går inte att ansluta.
visas ska du kontrollera inmatningarna igen.
Sökväg
FTP
Inloggnings
användarnamn
Inloggningslösenord
Specificera mappen på
destinationsdatorn.
Lägg till adressbok
Status
Nästa dest.
Gå till steg 6 om du vill ange fler destinationer. Gå
till steg 7 om du endast vill ange en destination.
Anslutningstest
Avbryt
OK
08/08/2009
10:10
6
Tryck på [Nästa dest.] och upprepa steg 3 till 5 för
att ange destinationen. Du kan sammanlagt ange
upp till 10 FTP- och SMB-destinationsmappar.
OBS! När [Lägg till adressbok] visas registreras
inmatningen i adressboken.
7
3-16
Tryck på [OK] om du vill registrera inmatningen i
destinationslistan.
BRUKSANVISNING
Grundläggande användning
Redo att skicka.
8
Destination
Kontrollera destinationslistan.
Lägg på originalet.
Destination
Uppgift
ABCD
TUVW
10.200.188.120
Group1
Group1
Upptaget
Adressbok
Till:
abcd@efg.com
Direkt
1/1
Ange sökväg
till mapp
Uppgift/redig.
Kedja
Auto
Ange
e-postadress
Radera
Om du vill kontrollera och redigera en destination
markerar du denna och trycker på [Uppgift/redig.].
Redigera på önskat sätt med hjälp av
anvisningarna i steg 3 till 5.
Upphäv
Ange FAX-nr
0001
AAA
0002
BBB
0006
FFF
Destination
0003
CCC
0007
GGG
0004
0008
HHH
Snabbinstallation
Status
BRUKSANVISNING
i-FAX
Adresspost
EEE
DDD
0009
III
Original/Skicka
Dataformat
Om du vill ta bort en destination från listan markerar
du denna och trycker på [Radera].
Nr
0005
0010
1/100
JJJ
Färg/
Bildkvalitet
WSD-skanning
Avancerad
installation
08/08/2009
10:10
3-17
3
Grundläggande användning
Skärm för destinationsbekräftelse
Genom att välja [På] för Dest.ktrl innan Skicka, visas skärmen för destinationsbekräftelse när du trycker på
tangenten Start.
Följ nedanstående steg för att bekräfta destinationerna.
Redo att skicka.
1
Destination
Lägg på originalet.
Destination
Uppgift
abcd@efg.com
Till:
TUVW
10.200.188.120
Auto
Group1
Group1
Direkt
1/1
Tryck på [Uppgift] för att visa detaljerad information
om den valda destinationen.
Ange
e-postadress
Ange sökväg
till mapp
Uppgift/redig.
Kedja
Radera
Om du vill ta bort destinationen, väljer du
destinationen som du vill ta bort och trycker på
[Radera]. Tryck på [Ja] på bekräftelseskärmen.
Destinationen raderas.
Upphäv
Ange FAX-nr
0001
AAA
0002
BBB
0006
FFF
Destination
Status
0003
CCC
0007
GGG
0004
0008
Snabbinstallation
0005
Nr
0010
1/100
i-FAX
Adresspost
EEE
DDD
HHH
] för att bekräfta varje
Adressbok
ABCD
Upptaget
Tryck på [ ] eller [
destination.
0009
III
Original/Skicka
Dataformat
JJJ
Färg/
Bildkvalitet
WSD-skanning
Avancerad
installation
08/08/2009
Lägg till destinationen genom att trycka på [Avbryt]
och återgå sedan till destinationsskärmen.
10:10
2
Tryck på [Kontrollera].
OBS! Se till att bekräfta varje destination genom att
visa dem på touchpanelen. Du kan inte trycka på
[Kontrollera] om du inte har bekräftat varje destination.
3
3-18
Tryck på tangenten Start för att börja skicka.
BRUKSANVISNING
Grundläggande användning
Ange destination
Ange en destination genom att välja i adressboken eller använda snabbvalstangenterna.
Välja i adressboken
Välj en destination som finns registrerad i adressboken.
Redo att skicka.
Destination
1
Tryck på [Adressbok] på standardskärmen för
sändning.
2
Tryck på kryssrutan för att välja önskad destination
i listan. Du kan välja flera destinationer. De valda
dokumenten indikeras med en markering i
kryssrutan. Använd en adressbok på LDAPservern genom att välja [Ext. adressbok] från
rullgardinsmenyn Adressbok.
Lägg på originalet.
Destination
Uppgift
Adressbok
ABCD
abcd@efg.com
Till:
TUVW
10.200.188.120
Auto
Group1
Group1
Upptaget
Direkt
Ange
e-postadress
Ange sökväg
till mapp
Uppgift/redig.
Kedja
1/1
Radera
Upphäv
Ange FAX-nr
0001
0002
AAA
BBB
0006
0003
CCC
0007
FFF
GGG
Destination
0004
0008
0009
III
Snabbinstallation
Nr
0010
1/100
i-FAX
Adresspost
EEE
DDD
HHH
0005
JJJ
Original/Skicka
Dataformat
Färg/
Bildkvalitet
WSD-skanning
Avancerad
installation
08/08/2009
Status
10:10
Adressbok
Adressbok
Dest.
Nr
Sortera
Adressbok
Typ
Namn
Namn
Uppgift
0001
ABCD
abcd@efg.com
0002
TUVW
tuvw@xyz.com
0003
Group1
0004
Group2
0005
Group3
Sök(namn)
Sök(nr)
ABC
DEF
E-post
GHI
JKL
Mapp
1/2
Reg./Redigera
Adressbok
Uppgift
MNO
PQRS
TUV
FAX
WXYZ
Grupp
i-FAX
Avbryt
Status
Du kan ändra i vilken ordning destinationerna listas
genom att välja [Namn] eller [Nr] från
rullgardinsmenyn Sortera.
0-9
OK
08/08/2009
10:10
OBS! Om du vill radera ett val trycker du på kryssrutan
för att ta bort markeringen. Mer information om den
externa adressboken finns i Embedded Web Server
Operation Guide.
3
Tryck på [OK] om du vill registrera den valda
destinationen i destinationslistan.
OBS! Om du vill ta bort en destination från listan
markerar du den och trycker på [Radera].
BRUKSANVISNING
3-19
3
Grundläggande användning
Söka efter en destination
Du kan söka efter destinationer som finns registrerade i adressboken.
Det går även att göra en avancerad sökning efter typ eller begynnelsebokstav.
Adressbok
Adressbok
Dest.
(1)
(2)
Nr
(4)
Namn
Namn
Uppgift
0001
ABCD
abcd@efg.com
0002
TUVW
tuvw@xyz.com
0003
Group1
0004
Group2
Sök(namn)
Sök(nr)
0005
(3)
Sortera
Adressbok
Typ
ABC
DEF
1/2
Reg./Redigera
Adressbok
Uppgift
Group3
GHI
E-post
JKL
MNO
Mapp
PQRS
TUV
WXYZ
0-9
FAX
Grupp
i-FAX
Avbryt
Tangenter
som
används
OK
08/08/2009
Status
Söktyp
10:10
Sökta ämnen
1
Sök efter namn
Sök efter registrerat namn.
2
Sök efter
adressnummer
Sök efter registrerat adressnummer.
3
Avancerad sökning
efter
begynnelsebokstav
Avancerad sökning efter begynnelsebokstaven i det
registrerade namnet.
4
Avancerad sökning
efter destination
Avancerad sökning efter typ av registrerad destination
(e-post, mapp (SMB/FTP), FAX, i-FAX eller grupp).
(FAX: Endast om faxen (tillval) är installerad. i-FAX:
Endast om internetfaxen (tillval) är installerad.)
Följ nedanstående steg om du vill använda de olika söklägena.
Sök efter namn
Tryck på [Sök(namn)] och ange det namn som du vill söka efter.
Sök efter adressnummer
Tryck på [Sök(nr)] och ange det adressnummer som du vill söka efter.
Avancerad sökning efter begynnelsebokstav
Tryck på tangenten för den önskade begynnelsebokstaven.
Avancerad sökning efter destination
Tryck på [E-post], [Mapp], [FAX], [i-FAX] eller [Grupp]. Registrerade destinationer av denna typ visas.
3-20
BRUKSANVISNING
Grundläggande användning
Välja med snabbvalstangent
Redo att skicka.
Välj destination med hjälp av snabbvalstangenterna.
Destination
Lägg på originalet.
Destination
Uppgift
Adressbok
ABCD
abcd@efg.com
Till:
TUVW
10.200.188.120
Auto
Group1
Group1
Upptaget
Direkt
Ange
e-postadress
Ange sökväg
till mapp
Uppgift/redig.
Kedja
1/1
Radera
Upphäv
Ange FAX-nr
0001
0002
AAA
BBB
0006
0003
CCC
0007
FFF
GGG
Destination
0004
0008
0009
III
Snabbinstallation
i-FAX
Adresspost
EEE
DDD
HHH
Nr
0005
0010
1/100
JJJ
Original/Skicka
Dataformat
Färg/
Bildkvalitet
WSD-skanning
Avancerad
installation
08/08/2009
Status
10:10
Tryck på den snabbvalstangent där destinationen finns
registrerad på standardskärmen för sändning.
OBS! Om snabbvalstangenten för den önskade
destinationen är dold på touchpanelen trycker du på
[ ] eller [ ] för att bläddra och visa nästa eller
föregående snabbvalstangent.
De här anvisningarna förutsätter att
snabbvalstangenter redan har registrerats.
Välja med snabbuppringning
Redo att skicka.
Destination
Lägg på originalet.
Destination
Uppgift
ABCD
TUVW
10.200.188.120
Group1
Group1
Upptaget
Adressbok
Till:
abcd@efg.com
Direkt
1/1
Ange sökväg
till mapp
Uppgift/redig.
Kedja
Auto
Ange
e-postadress
Radera
Upphäv
Ange FAX-nr
0001
AAA
0002
BBB
0006
FFF
Destination
0003
CCC
0007
GGG
0004
HHH
Snabbinstallation
0009
III
Original/Skicka
Dataformat
Status
Nr
0010
1/100
i-FAX
Adresspost
EEE
DDD
0008
0005
JJJ
Färg/
Bildkvalitet
Du kan komma åt destinationen genom att ange det
fyrsiffriga numret (0001 till 1000) för
snabbvalstangenten (snabbuppringning).
Tryck på tangenten Quick No. Search eller [Nr] på
standardskärmen för sändning och använd
siffertangenterna för att ange numret för
snabbvalstangenten på inmatningsskärmen för siffror.
WSD-skanning
OBS! Om du har angett ett en- eller tresiffrigt
Avancerad
installation
08/08/2009
10:10
snabbuppringningsnummer ska du trycka på [OK].
Skicka till olika typer av destinationer (Massändning)
Du kan ange destinationer som kombinerar e-postadresser, mappar (SMB eller FTP) och faxnummer (tillval).
Detta kallas Massändning. Detta kan användas för att skicka till olika typer av destinationer (e-postadresser,
mappar o.s.v.) samtidigt.
Antal sändningselement
E-postmeddelanden
Mappar (SMP, FTP)
FAX
i-FAX
: Upp till 100
: Sammanlagt 10 SMB och FTP
: Upp till 500
: Upp till 100
Du kan också, beroende på inställningarna, skicka och skriva ut samtidigt.
Proceduren är densamma som när du anger destinationer för de enskilda typerna. Fortsätt att ange en epostadress eller sökväg till en mapp, så att de visas i destinationslistan. Tryck på tangenten Start för att börja
överföra till alla destinationerna samtidigt.
BRUKSANVISNING
3-21
3
Grundläggande användning
Använda Dokumentlåda
Vad är Dokumentlåda?
Dokumentlåda är ett område på hårddisken där du kan spara dokument till senare eller som kan användas
gemensamt av flera användare.
Dokumentlåda innehåller fyra typer av komponentlådor med följande funktioner.
Anpassad låda
Anpassad låda är en komponentlåda som du kan skapa i dokumentlådan för att spara data till senare.
Jobblåda
Jobblådan innehåller tillfälliga eller permanenta utskriftsdata för användning med jobbalternativen Privat utskrift/
sparat jobb, Snabbkopia/Proof and Hold, Upprepa kopia och Form överlagra som beskrivs längre fram.
Fyra enskilda jobblådor som motsvarar dessa jobbalternativ finns redan i dokumentlådan.
Dessa jobblådor kan inte skapas eller raderas av en användare.
Låda Privat utskrift/sparat jobb
I Privat utskrift kan du ange att ett jobb inte ska skrivas ut förrän du skickar jobbet på manöverpanelen. Ange en
fyrsiffrig åtkomstkod i skrivardrivrutinen när du skickar jobbet från programvaran.
Jobbet skickas för utskrift genom att åtkomstkoden matas in på touchpanelen vilket garanterar att utskriftsjobbet
hanteras konfidentiellt.
Data raderas när utskriftsjobbet är klart eller efter att huvudströmbrytaren har slagits från.
Åtkomstkoder krävs inte i Hold Job, men kan ställas in på skrivardrivrutinen om det erfordras utskrift med PINsäkerhet. I det fallet behöver du mata in åtkomstkoden för att skriva ut de lagrade jobben. Utskriftsdata lagras
på hårddisken efter utskriften. Detta gör att samma utskriftsdata kan skrivas ut flera gånger.
Jobblåda Snabbkopia/Proof and Hold
Snabbkopia underlättar ytterligare utskrifter av ett redan utskrivet dokument.
Aktivering av Snabbkopia och utskrift av ett dokument med hjälp av skrivardrivrutinen gör att utskriftsdata kan
sparas i jobblådan Snabbkopia.
När ytterligare kopior erfordras kan du åter skriva ut önskat antal kopior från manöverpanelen.
Som standard kan upp till 32 dokument sparas.
Samtliga sparade jobb raderas när strömmen slås från.
OBS! Om du försöker spara fler dokument än max. antalet, skrivs det äldsta dokumentet över av det senaste
dokumentet.
Funktionen Proof and Hold framställer endast en provutskrift av ett jobb med flera utskrifter och avvaktar med
utskriften av resterande kopior.
3-22
BRUKSANVISNING
Grundläggande användning
Utskrift av jobb med flera utskrifter i Proof and Hold med hjälp av skrivardrivrutinen medger endast att en kopia
skrivs ut samtidigt som dokumentdata upprätthålls i Jobblådan.
Skriv ut resterande kopior med hjälp av manöverpanelen.
Du kan ändra antalet kopior som ska skrivas ut.
Låda Upprepa kopia
Funktionen Upprepa kopia sparar det kopierade originalets dokumentdata i Jobblådan och medger utskrift av
ytterligare kopior senare.
Som standard kan upp till 32 dokument sparas.
Samtliga originaldata raderas när strömmen slås från.
OBS! Funktionen Upprepa kopia finns inte om ett datasäkerhetskit (tillval) är installerat.
Jobblåda Form för Form överlagra
Funktionen Överlagra form för bild kopierar originaldokumentet överlagrat med ett formulär eller en bild.
Denna Jobblåda används för att spara formulär eller bilder för överlagring.
Flyttbar Minneslåda
Ett USB-minne i USB-minnesuttaget (A1) på maskinen känns även igen som en Jobblåda. Det medger utskrift
av sparade PDF-data i USB-minnet.
Du kan skriva ut PDF-data direkt från USB-minnet utan en dator.
Bildfiler som skannas med denna maskin kan även sparas i USB-minnet i PDF-, TIFF-, JPEG-, XPS- eller PDFformat med hög komprimering (Skanna till USB).
Fax-låda
Fax-lådan sparar mottagna faxdata.
BRUKSANVISNING
3-23
3
Grundläggande användning
Grundläggande användning av Dokumentlåda
I detta avsnitt beskrivs den grundläggande användningen av dokumentlådorna med exempel där uppgifter
utförs med de anpassade lådorna.
OBS! I nedanstående förklaring förutsätts det att administration av användarinloggning är aktiverad. Mer
information om inloggning med användarbehörighet finns i Användarbehörighet på sidan 3-25.
Tillvägagångssättet för användning av dokumentlådor beskrivs nedan.
1
Tryck på tangenten Document Box.
Standardskärmen för dokumentlådan visas.
2
Anpassad låda
Nr
0001
Namn
Ägare
SALES
Använt
Anonymous
Tryck på [Anpassad låda], [Jobblåda] eller [Flyttbart
minne] för att välja vilken typ av dokumentlåda du
vill arbeta med.
----
1/1
I det här exemplet ska du trycka på [Anpassad
låda].
Registrera/
Redigera låda
Skärmen med lådlistan visas.
Spara fil
Anpassad låda
Jobblåda
Uppgift
Flyttbart minne
Du kan använda denna skärm för att registrera och
redigera lådor.
Öppna
FAX-låda
Status
08/08/2009
10:10
OBS! Du kan inte komma åt lådorna om du glömmer
ditt lösenord. Logga i detta fall in med
administratörsbehörighet och skriv över ditt lösenord
för lådan.
3
Anpassad låda
Nr
Namn
Ägare
Använt
0001
0001 Låda
1 Användare
10%
0002
0002 Låda
2 Användare
20%
0003
0003 Låda
3 Användare
30%
Skärmen med dokumentlistan visas.
1/1
Spara fil
Anpassad låda
Status
3-24
Jobblåda
Välj lådan med det dokument som du vill jobba med
och tryck på [Öppna].
Uppgift
Flyttbart minne
Du kan använda denna skärm för att skriva ut och
skicka dokument.
Registrera/
Redigera låda
OBS! Mata in korrekt lösenord om en anpassad låda
Öppna
skyddas av ett lösenord.
FAX-låda
08/08/2009
10:10
BRUKSANVISNING
Grundläggande användning
Användarbehörighet
Om administration av användarinloggning är aktiverad, varierar tillgängligheten till dokumentlådans
komponenter beroende på användarbehörigheten.
Tillgängligheten varierar beroende på användarbehörigheten enligt följande:
Åtkomstnivå
Administratör
Användare
Skapa en låda
Ja
Nej
Ändra lådans ägare
Ja
Nej
Övriga
Ja
Nej
Ägare
Ja
Ja
Övriga
Ja
Nej
Ägare
Ja
Nej
Övriga
Ja
Nej
Ägare
Ja
Ja
Ändra lösenordet till
en låda
Övriga
Nej
Nej
Ägare
Ja
Ja
Skriva över
lösenordet till en
låda
Övriga
Ja
Nej
Ägare
Ja
Nej
Justera lådans
kapacitet
Övriga
Ja
Nej
Ägare
Ja
Nej
Ändra ägare
Övriga
Ja
Nej
Ägare
Ja
Nej
Övriga
Ja
Nej
Ägare
Ja
Ja
Övriga
Ja
Nej
Ägare
Ja
Ja
Tillgänglighet
Användning
Radera en låda
Ändra lådnummer
Döpa om en låda
Lådinformation
Ändra tillstånd
Ändra
användningsperiod
för en låda
3
Begränsa tillgängligheten till en låda
Tillgängligheten till en Anpassad låda beror på behörighetsnivån enligt följande:
Administratör: En administratör ges åtkomst till och kan ändra alla lådor.
Användare:
En användare ges åtkomst till och kan ändra sina egna lådor och delade lådor.
BRUKSANVISNING
3-25
Grundläggande användning
Krav på lösenord
Om administration av användarinloggning är aktiverad, varierar kravet på ett lösenord beroende på
behörighetsnivån enligt följande:
Administratör:
Administratören behöver inte ange ett lösenord för att få åtkomst till
en låda.
Användaren måste ange ett lösenord för att få åtkomst till en låda
som skyddas av ett lösenord. Användaren behöver inte ange ett
lösenord för att få åtkomst till sina egna lådor.
Användare:
Skapa nya Anpassade lådor när administration av användarinloggning är aktiverad
Om du skapar en ny Anpassad låda när administration
av användarinloggning är aktiverad, visas skärmen och
du kan ändra inställningarna för ägare och behörighet.
Endast administratörer och maskinadministratörer kan
skapa nya Anpassade lådor.
Låda:
Lådnr.:
Ändra
0001
Lådnamn:
Ändra
30
Ändra
Ändra
GB
Behörighet:
Ändra
Privat
Ändra
dag(ar)
Inställning Skriv över:
Ändra ägare:
Ändra
Tillåt
Ledigt:
30
Användningsrestriktion:
21
Knapp 4
Auto.borttagning av filer:
Ändra
DCBA9876
SALES
Lådlösenord:
Ägare:
Ta bort efter utskrift:
Ändra
Av
GB
Avbryt
Status
Ändra behörighet:
Registrera
08/08/2009
10:10
Tryck på [Ändra] i Ägare och
välj den nya ägaren till lådan
från den visade listan. Tryck
sedan på [OK].
Tryck på [Ändra] i Behörighet
och välj antingen [Privat] eller
[Delad]. Tryck sedan på [OK].
Använda Användarbehörighet när Administration av användarinloggning är aktiverad
Om administration av användarinloggning är aktiverad,
kan ägaren till en låda med inställda
användarbehörigheter ändra följande lådinformation:
lådans namn, lådans lösenord, behörigheten, den
automatiska filraderingen och inställningen Skriv över.
Låda:
Lådnr.:
Ägare:
DCBA9876
0001
Lådnamn:
Ändra
Användningsrestriktion:
Ändra
Behörighet:
21 MB
SALES
Lådlösenord:
Auto.borttagning av filer:
30 dag(ar)
Ledigt:
30 GB
Ändra
Privat
********
Ändra
Inställning Skriv över:
Ta bort efter utskrift:
3-26
Ändra
Av
Avbryt
Status
Ändra
Tillåt
Registrera
08/08/2009
10:10
BRUKSANVISNING
Grundläggande användning
Avbryta jobb
Följ nedanstående steg för att avbryta ett utskrifts- eller avsändningsjobb medan det pågår.
Avbryta jobb
Du kan även avbryta jobb genom att trycka på tangenten Stop.
3
Utskriftsjobb
1
Tryck på tangenten Stop.
Skärmen Avbryta jobb visas.
Det pågående utskriftsjobbet avbryts tillfälligt.
2
Välj det jobb som du vill avbryta och tryck på
[Avbryt]. Tryck sedan på [Ja] på
bekräftelseskärmen.
1
Tryck på tangenten Stop.
Avsändningsjobb
Skärmen Avbryta jobb visas.
OBS! Ett jobb som redan har börjat sändas avbryts
inte när du trycker på tangenten Stop.
2
Jobbnr: 000021
Jobbnamn: Doc10102008101031
Skannerinställning
OBS!
Kopior
Kopierar...
Om Reservera nästa prioritet är inställd på [Av]
Användarnamn: ----Skrivarinställning
Skannade sidor
Om du vill avbryta utskriften väljer du [Avbryt] och
trycker sedan på [Ja] på bekräftelseskärmen.
Kopior
2
Kopieringsfunktionens skärm visas på touchpanelen
under utskriften.
2/ 24
A4
A4
100%
2-sidig
2-sidig
Sortera
Vanligt
1
Tryck på tangenten Stop eller [Avbryt].
Överst överkant
Det pågående utskriftsjobbet avbryts.
Övre fack
Avbryt
Status
BRUKSANVISNING
Reserv. nästa
08/08/2009
10:10
3-27
Grundläggande användning
Program (kopiering och sändning)
Registrera olika funktioner, som används ofta, tillsammans som ett program. Sedan är det bara att trycka på
programnumret för att hämta funktionerna. Du kan även namnge programmen för att underlätta identifikationen
vid hämtningen.
OBS! Även sändfunktionen kan registreras i programmet. Upp till 50 funktioner som kombinerar kopiering och
sändning kan registreras i programmet.
Om administration av användarinloggning är aktiverad, kan du endast registrera funktioner om du är inloggad
med administratörsbehörighet.
Registrera program
Följ nedanstående steg för att registrera ett program.
Följande procedur är ett exempel på registrering av kopieringsfunktionen.
1
Välj kopieringsläge och tryck på tangenten
Program.
2
Tryck på [Registrera] och tryck sedan på ett
nummer (01 till 50) för programnumret.
Gå till steg 4 om du öppnar skärmen Program från
skärmen Kopiera eller skärmen Skicka.
OBS! Om du väljer ett programnummer som redan har
registrerats kan de funktioner som är registrerade för
närvarande ersättas med nya funktioner.
3-28
3
Kontrollera att [Kopiera] har valts och tryck på
[Nästa].
4
Ange det nya programnamnet och tryck på
[Registrera] för att registrera programmet.
BRUKSANVISNING
Grundläggande användning
Hämta program
Följ nedanstående steg för att hämta ett registrerat program.
Återkallar program.
01 FAX 1
06
02 FAX 2
07
03
08
04
09
05
10
Upphäv
Registrera
Tryck på tangenten Program.
2
Tryck på [Hämta] och sedan på tangenten(erna)
som motsvarar programnumret (01 till 50) som ska
hämtas. Tryck på tangenten Quick No. Search
eller [Nr] för att direkt ange numret på programmet
som ska hämtas.
Nr
OBS! Om programmet inte går att hämta kan det
innebära att Dokumentlåda eller Form överlagra som
har specificerats i programmet har raderats.
Kontrollera Dokumentlåda.
Redigera
Status
1
08/08/2009
10:10
3
Lägg på originalen och tryck på knappen Start.
Kopieringen utförs enligt det registrerade
programmet.
Redigera och radera program
Du kan ändra programnummer och programnamn eller radera program.
Följ nedanstående steg för att redigera eller radera ett program.
1
Tryck på tangenten Program.
2
Tryck på [Redigera] och sedan på tangenten(erna)
som motsvarar programnumret (01 till 50) som ska
ändras eller raderas.
3
Redigera ett program genom att följa stegen för
registrering av ett program och tryck på [Ändra].
Ändra sedan programnummer och programnamn
och tryck på [Registrera]. Välj [Ja] i
bekräftelseskärmen för att ändra programmet.
Radera programmet genom att trycka på [Ta bort
programmet]. Välj [Ja] i bekräftelseskärmen för att
radera programmet.
BRUKSANVISNING
3-29
3
Grundläggande användning
Registrera genvägar (inställningarna för Kopiera, Skicka och
Dokumentlåda)
Lägg till genvägar på skärmen Snabbinstallation för att lätt kunna komma åt funktioner som används ofta.
Namnet på en funktion som är kopplat till en registrerad genväg kan ändras vid behov. Du kan registrera upp till
sex genvägar för kopieringsfunktioner, sändfunktioner och inställda funktioner för dokumentlåda.
Lägga till genvägar
Registreringen av genvägar utförs på respektive funktionsskärm. Genvägar kan registreras för samtliga
funktioner där [Lägg till genväg] visas på skärmen.
Följ nedanstående steg för att registrera en genväg.
Kopior
Redo att kopiera.
1
1
Utför dina inställningar på respektive
funktionsskärm och tryck på [Lägg till genväg].
2
Tryck på tangenterna som motsvarar numret på
genvägen (01 till 06) som ska registreras.
Memosida
Layout
Av
Placera original.
Layout A
Överst
V till H
Överst
H till V
Ingen
Layout B
Kantlinje
Original
Zooma
Papper
: --: 100%
: ---
Vänster
Ö till N
Höger
Ö till N
Förhandsgranska
Ny genväg
Avbryt
Status
Överst
överkant
Originalorientering
OK
08/08/2009
10:10
OBS! Om du väljer ett nummer på en genväg som
redan har registrerats kan den genväg som är
registrerad för närvarande ersättas med en ny genväg.
3
Ange namnet på genvägen och tryck på
[Registrera] för att lägga till genvägen.
Redigera och radera genvägar
Följ nedanstående steg för att ändra numret/namnet på genvägen eller radera genvägen.
1
Tryck på [Lägg till genväg] längst ned på respektive
funktionsskärm.
2
Tryck på [Redigera] och sedan på tangenterna som
motsvarar numret på genvägen (01 till 06) som ska
ändras eller raderas.
3
Redigera en genväg genom att trycka på [Ändra]
för att ändra numret och namnet på genvägen.
Tryck sedan på [OK] och därefter på [Registrera].
Välj [Ja] i bekräftelseskärmen för att ändra
genvägen.
Radera genvägen genom att trycka på [Ta bort
genväg]. Välj [Ja] i bekräftelseskärmen för att
radera genvägen.
3-30
BRUKSANVISNING
Grundläggande användning
Använda Internetbrowser
I detta avsnitt beskrivs det hur du använder Internetbrowsern.
OBS! För att använda Internetbrowser måste Internetbrowser vara inställd på [På].
3
Starta och gå ur browsern
Följ nedanstående steg för att starta och gå ur Internetbrowser.
1
Tryck på tangenten Application.
Skärmen med programlistan visas.
2
Applikation
Tryck på [Internetbrowser].
Internetbrowser startar.
Internetbrowser
Status
08/08/2009
10:10
3
Använd browserskärmen för att bläddra genom
webbsidor.
Mer information om hur du använder
browserskärmen finns i Använda
browserskärmen på sidan 3-32.
4
Gå ur browsern genom att trycka på [X] (Stäng) och
sedan på [Ja] på bekräftelseskärmen.
Skärmen med programlistan visas igen.
BRUKSANVISNING
3-31
Grundläggande användning
Använda browserskärmen
Funktionerna i skärmen för Internetbrowser visas nedan.
Sökruta
Det visas ett tangentbord när du trycker på
textrutan. Du kan utföra en sökning genom
att ange ett nyckelord och trycka på [Sök].
Titelrad
Visar sidtiteln.
Stäng
Stänger Internetbrowser och återgår till
skärmen med programlistan.
Rullister
De används för att bläddra
uppåt, nedåt, åt vänster och
höger i den visade sidan genom
att du trycker på [
], [
],
[
] eller [
] eller genom att
du flyttar på en av glidlisterna
med ditt finger.
InserireURL
Cerca
Ikon för säkerhetslås
Visas när du tittar på en skyddad
sida.
Menu
Stato
08/08/2009
10:10
Laddning-/förloppsindikator
Visar statusen hos sidan som
håller på att laddas.
Laddningsindikatorn visar hur
browsern håller på att ladda en
webbsida.
Meny
Visar browserns inställningsmeny. Du kan använda
den här menyn för att ange browserns förstorings-/
förminskningsgrad, ställa in textkodningsschemat
och kontrollera servercertifikatet.
Ge in URL
Används för att visa en önskad
webbsida genom att ange URL
för den sidan.
Hemsida
Visar angiven hemsida.
Sök (Sök Internet/Återfinner in-sida)
Visar en sökmeny där du kan välja [Återfinner in-sida] eller
en Internetsöksite.
Sök Internet:
Använd den valda söksiten för att
söka med det angivna nyckelordet.
Återfinner in-sida: Sök från det angivna nyckelordet på
den visade sidan. Du kan fortsätta
sökningen genom att trycka på [Sök
uppåt] eller [Sök nedåt].
Uppdatera
Uppdaterar sidan.
Bakåt/Framåt
Visar föregående eller
nästa sida.
OBS! Om du trycker på tangenten Reset när Internetbrowser visas, lämnar du browsern och kommer tillbaka
till skärmen med programlistan utan att visa att du har lämnat browsern.
3-32
BRUKSANVISNING
4 Underhåll
I detta kapitel beskrivs rengöring och byte av toner.
•
•
Rengöring ...........................................................................................4-2
Byta tonerbehållare och resttonerbehållare ........................................4-8
BRUKSANVISNING
4-1
Underhåll
Rengöring
Rengör maskinen regelbundet för att bibehålla högsta utskriftskvalitet.
FÖRSIKTIGHET! Dra för säkerhets skull alltid ut nätsladden innan du rengör maskinen.
Dokumentlock/dokumentglas
Torka av dokumentlockets baksida, insidan på dokumentbehandlaren samt dokumentglaset med en mjuk
rengöringsduk som har fuktats med alkohol eller ett milt rengöringsmedel.
VIKTIGT! Använd inte thinner eller andra organiska lösningsmedel.
Dokumentlock
Dokumentglas
4-2
BRUKSANVISNING
Underhåll
Slitglas/dubbelskanner
Om svarta streck uppkommer på kopior när
dokumentbehandlaren (tillval) används, behöver
slitglaset göras rent med den medföljande
rengöringsduken. Meddelandet Rengör slitglaset. visas
eventuellt om slitglaset behöver rengöras.
Rengör slitglaset.
1.Öppna dokumentbehandlaren.
2.Rengör slitglaset till vänster
med den medföljande torra trasan.
3.Stäng dokumentbehandlaren och tryck på [END].
Om glaset eller arket är smutsigt
kan svarta ränder förekomma på utskrifterna.
När dokumentbehandlaren används för dubbel
skanning ska även dubbelskannern rengöras.
02/03
Slut
Vänta
Status
08/08/2009
10:10
VIKTIGT! Torka av slitglaset med den torra
rengöringsduken. Använd inte vatten, tvål eller
lösningsmedel för rengöringen.
1
Ta ut rengöringsduken ur facket.
2
Öppna dokumentbehandlaren och torka av
slitglaset (a).
3
Torka av dokumentbehandlarens vita stöd (b).
4
När dokumentbehandlaren används för dubbel
skanning ska dokumentbehandlarens övre lucka
öppnas.
4
a
b
BRUKSANVISNING
4-3
Underhåll
5
Rengör slitglaset.
6
Torka av den vita rullen.
7
Stäng dokumentbehandlarens övre lucka och lägg
tillbaka rengöringsduken i förvaringsfacket.
8
Tryck på [Slut].
Jobbseparator
Rengör jobbseparatorn regelbundet (minst varje månad) för att bibehålla högsta utskriftskvalitet.
1
4-4
Öppna den främre luckan.
BRUKSANVISNING
Underhåll
2
Ta ut rengöringsborsten (blå).
3
Dra upp och öppna vänster lucka 1.
4
Ta bort smuts från jobbseparatorn genom att föra
borsten från ena sidan till den andra längs
jobbseparatorn, såsom visas på bilden.
5
BRUKSANVISNING
Sätt tillbaka rengöringsborsten och tryck sedan på
den angivna platsen på den främre luckan och
vänster lucka 1 för att stänga.
4-5
4
Underhåll
Överföringsrulle
4-6
1
Öppna den främre luckan.
2
Ta bort rengöringsborsten (blå).
3
Dra upp och öppna vänster lucka 1.
4
Ta bort smuts från överföringsrullen genom att föra
borsten från ena sidan till den andra längs rullen,
samtidigt som du roterar rullen genom att vrida på
hjulet i rullens vänstra ände, såsom visas på bilden.
BRUKSANVISNING
Underhåll
5
Sätt tillbaka rengöringsborsten och tryck sedan på
den angivna platsen på den främre luckan och
vänster lucka 1 för att stänga.
4
BRUKSANVISNING
4-7
Underhåll
Byta tonerbehållare och resttonerbehållare
När meddelandet Fyll på toner visas på touchpanelen ska du genast byta ut tonerbehållaren, även om det
fortfarande går att skriva ut flera kopior. När du byter tonerbehållare ska du även byta resttonerbehållaren.
Varje gång du byter tonerbehållare ska du rengöra delarna enligt nedanstående anvisningar. Smutsiga delar
kan försämra utskriftskvaliteten.
FÖRSIKTIGHET! Försök inte bränna upp tonerbehållaren eller resttonerbehållaren. Farliga gnistor
kan orsaka brännskador.
FÖRSIKTIGHET! Försök inte öppna tonerbehållaren med våld och förstör inte tonerbehållaren eller
resttonerbehållaren.
1
Öppna den främre luckan.
2
Skjut tonerbehållarens stopp uppåt och dra
långsamt ut den gamla tonerbehållaren tills du kan
se dess handtag.
VARNING! Det finns högspänningsdelar inuti
maskinen. Hantera den försiktigt eftersom det finns risk
för elektriska stötar.
VIKTIGT! Dra inte ut tonerbehållaren hela vägen utan
att hålla i handtaget, eftersom den ramlar ut då.
4-8
BRUKSANVISNING
Underhåll
BRUKSANVISNING
3
Håll uppe stoppet, greppa om tonerbehållarens
handtag och dra ut den långsamt.
4
Ta fram en ny tonerbehållare. Knacka upptill på
tonerbehållaren fem till sex gånger.
5
Skaka tonerbehållaren från sida till sida minst tio
gånger så att tonern inuti behållaren fördelas jämt.
6
Greppa om handtaget och för in tonerbehållaren
långsamt.
4-9
4
Underhåll
7
Tryck in tonerbehållaren med båda händerna tills
den låses på plats.
8
Ta bort resttonerbehållaren.
9
Dra bort tejpbiten på resttonerbehållaren och ta
bort locket.
10 Sätt locket i öppningen på resttonerbehållaren och
fäst tejpbiten över locket.
4-10
BRUKSANVISNING
Underhåll
11 Lägg den gamla tonerbehållaren i den medföljande
plastpåsen och knyt igen påsen.
FÖRSIKTIGHET! Försök inte bränna upp
tonerbehållaren eller resttonerbehållaren. Farliga
gnistor kan orsaka brännskador.
FÖRSIKTIGHET! Försök inte öppna tonerbehållaren
med våld och förstör inte tonerbehållaren eller
resttonerbehållaren.
12 Sätt i en ny resttonerbehållare.
4
13 Ta bort rengöringsborsten (blå).
BRUKSANVISNING
4-11
Underhåll
14 Dra upp och öppna vänster lucka 1.
15 Ta bort smuts från jobbseparatorn genom att föra
borsten från ena sidan till den andra längs
jobbseparatorn, såsom visas på bilden.
16 Ta bort smuts från överföringsrullen genom att föra
borsten från ena sidan till den andra längs rullen,
samtidigt som du roterar rullen genom att vrida på
hjulet i rullens vänstra ände, såsom visas på bilden.
17 Sätt tillbaka rengöringsborsten efter rengöringen.
Tryck på den angivna platsen för att stänga den
främre luckan och vänster lucka 1.
4-12
BRUKSANVISNING
Underhåll
18 Öppna MP-facket och ta bort filtren F1 och F2.
DP
A2
B1
F1
1
OPT
F2
19 Ta bort damm från filtren med en dammsugare eller
torr trasa.
VIKTIGT! Tvätta inte filtren med vatten. Använd inte
den medföljande rengöringsborsten för att rengöra
dem.
4
20 Sätt tillbaka filtren igen och stäng MP-facket.
OBS! Lämna tillbaka den tomma tonerbehållaren och
resttonerbehållaren till din återförsäljare eller
servicerepresentant. Insamlade tonerbehållare och
resttonerbehållare återvinns eller kasseras i enlighet
med gällande bestämmelser.
BRUKSANVISNING
4-13
Underhåll
4-14
BRUKSANVISNING
5 Felsökning
I detta kapitel beskrivs det hur du löser problem med maskinen.
•
•
•
Åtgärda fel...........................................................................................5-2
Åtgärder vid felmeddelanden ..............................................................5-6
Åtgärda pappersstopp.......................................................................5-16
BRUKSANVISNING
5-1
Felsökning
Åtgärda fel
I tabellen nedan finns allmänna riktlinjer för problemlösning.
Om det uppstår problem med maskinen, ska du läsa igenom kontrollpunkterna och följa anvisningarna på
kommande sidor. Kontakta en servicerepresentant om problemet kvarstår.
Symtom
Kontrollpunkter
Referenssida
Korrigeringsåtgärder
Manöverpanelen
reagerar inte när
huvudströmbrytaren
slås till.
Är maskinen ansluten till ett
eluttag?
Sätt in nätsladden i ett eluttag.
—
Det framställs inga
kopior när jag trycker
på tangenten Start.
Visas det något meddelande
på touchpanelen?
Avgör lämpliga åtgärder med hjälp
av meddelandet och vidta dessa.
5-6
Är maskinen i Viloläge?
Tryck på tangenten Power för att
gå ur Viloläge. Maskinen är klar för
kopiering inom 15 sekunder.
2-7
Har originalen lagts i korrekt?
Placera originalen med framsidan
nedåt på dokumentglaset och i linje
med indikatorerna för
originalformat.
2-26
Placera originalen med framsidan
uppåt i dokumentbehandlaren
(tillval).
2-28
Är maskinen inställd på
automatisk
densitetsjustering?
Ställ in rätt densitetsnivå för
automatisk densitet.
—
Är maskinen inställd på
manuell densitetsjustering?
Ställ in rätt densitetsnivå med hjälp
av [Bildkvalitet].
Det matas ut tomma
ark.
Utskrifterna är för
ljusa.
5-2
Om du ändrar
standarddensitetsnivån ska du
justera densiteten manuellt och
välja önskad nivå.
—
Är tonern jämnt fördelad i
tonerbehållaren?
Skaka tonerbehållaren från sida till
sida upprepade gånger.
4-8
Visas det ett meddelande om
att du bör fylla på toner?
Byt ut tonerbehållaren.
4-8
Är papperet fuktigt?
Byt ut papperet.
2-15
Är trumman smutsig?
Utför Rengöring av trumma.
Är EcoPrint-läget aktiverat?
Deaktivera EcoPrint-läget.
BRUKSANVISNING
Felsökning
Symtom
Utskrifterna är för
mörka.
Kontrollpunkter
Korrigeringsåtgärder
Är maskinen inställd på
automatisk
densitetsjustering?
Ställ in rätt densitetsnivå för
automatisk densitet.
Är maskinen inställd på
manuell densitetsjustering?
Ställ in rätt densitetsnivå med hjälp
av [Bildkvalitet].
Om du ändrar
standarddensitetsnivån ska du
justera densiteten manuellt och
välja önskad nivå.
Referenssida
—
—
Kopiorna får ett
moirémönster
(punkter som
grupperats i ett
skimrande mönster).
Är originalet ett tryckt
fotografi?
Ställ in bildkvaliteten på [Utskrivet
foto].
Utskrifterna är inte
skarpa.
Har du valt lämplig
bildkvalitet för originalet?
Välj lämplig bildkvalitet.
4-2
Utskrifterna är
smutsiga.
Är dokumentglaset eller
dokumentbehandlaren
smutsig(t)?
Rengör dokumentglaset eller
dokumentbehandlaren.
4-2
Är överföringsrullen smutsig?
Borsta ren överföringsrullen.
4-6
Är trumman smutsig?
Utför Rengöring av trumma.
Är Skyddskitet för utskrivet
dokument aktiverat?
Deaktivera Skyddskitet för utskrivet
dokument.
Utskrifterna är
suddiga.
Används maskinen i en
mycket fuktig miljö?
Utför Rengöring av trumma.
Bilderna är sneda.
Har originalen placerats
korrekt?
När du placerar originalen på
dokumentglaset ska du lägga dem
i linje med indikatorerna för
originalformat.
2-28
När du placerar originalen i
dokumentbehandlaren ska du
ställa in breddstöden ordentligt
innan du lägger på originalen.
2-28
Kontrollera pappersbreddstödens
placering.
2-29
Har papperet lagts i korrekt?
BRUKSANVISNING
5
5-3
Felsökning
Referenssida
Symtom
Kontrollpunkter
Papperet fastnar ofta.
Har papperet lagts i korrekt?
Lägg i papperet rätt.
2-16
Är papperstypen tillåten? Är
papperet i gott skick?
Ta ut papperet, vänd på det och
lägg tillbaka det.
2-16
Är papperet skrynkligt, vikt
eller veckat?
Byt ut papperet.
2-16
Finns det lösa pappersbitar
eller papper som har fastnat i
maskinen?
Ta bort eventuellt papper som har
fastnat.
5-16
Det finns svarta
streck på utskrifterna
från
dokumentbehandlaren.
Är slitglaset smutsigt?
Rengör slitglaset.
4-3
Utskrifterna är
skrynkliga.
Är jobbseparatorn i
pappersmatningsenheten
smutsig?
Rengör jobbseparatorn.
4-4
Är papperet fuktigt?
Byt ut papperet.
2-15
Är papperet placerat med rätt
orientering?
Ändra papperets orientering.
—
Är maskinen ansluten till ett
eluttag?
Sätt in nätsladden i ett eluttag.
—
Är maskinen påslagen?
Slå till huvudströmbrytaren.
3-2
Är skrivarkabeln ansluten?
Anslut rätt skrivarkabel ordentligt.
2-3
Slogs maskinen på innan
skrivarkabeln anslöts?
Slå på maskinen efter att du har
anslutit skrivarkabeln.
2-3
Visas Tryck på Status...
längst upp på skärmen?
Tryck på tangenten Status/Job
Cancel, [Skriver ut jobb] och sedan
på [Återuppta alla utskriftsjobb] för
att starta om utskriften.
—
Dokumenten skrivs ut
med fel.
Är alla inställningar i
programmet i datorn rätt
inställda?
Kontrollera att skrivardrivrutinen
och inställningarna i programmet
är riktiga.
—
När manöverpanelen
användes låstes
tangenterna och de
reagerar inte när du
trycker på dem.
Är manöverpanelen låst?
Kontrollera inställningen för låsning
av manöverpanelen i Embedded
Web Server och ändra vid behov
inställningen.
Embedded
Web
Server
Operation
Guide
Det går inte att skriva
ut.
5-4
Korrigeringsåtgärder
BRUKSANVISNING
Felsökning
Kontrollpunkter
Det går inte att skriva
ut med USB-minne.
Har USB-minnet formaterats
med någon annan maskin än
denna?
Formatera USB-minnet i den här
maskinen.
Är USB-värden blockerad?
Välj Frigör i inställningarna av
USB-värden.
Kontrollera att USB-minnet är
ordentligt isatt i maskinen.
—
—
När datorn visar en
bild som skickas från
maskinen, krymper en
bildstorlek på
bredden eller höjden.
Har du valt 200×100 dpi
Normal eller 200×400 dpi
Super Fine som
skannerupplösning?
Välj en annan skannerupplösning
än 200×100 dpi Normal eller
200×400 dpi Super Fine när du
skickar en bild.
—
USB-minnet känns
inte igen.
Kontrollera att USB-minnet är
ordentligt isatt i maskinen.
—
—
Är USB-värden blockerad?
Välj Frigör i inställningarna av
USB-värden.
Vid lång tids användning kan
rummets temperatur och
luftfuktighet göra att
färgtonerna varierar en
aning.
Utför gråjusteringar om de utskriva
färgtonerna skiljer sig från de på
originaldokumentet eller bilden.
Utför gråjusteringar i
systemmenyn. visas.
Korrigeringsåtgärder
Referenssida
Symtom
5
BRUKSANVISNING
5-5
Felsökning
Åtgärder vid felmeddelanden
Vidta relevant åtgärd om något av följande felmeddelanden visas på touchpanelen.
Alfanumerisk
Felmeddelande
Kontrollpunkter
Referenssida
Korrigeringsåtgärder
Byt ut
resttonerbehållaren.
–
Resttonerbehållaren är full. Byt ut
resttonerbehållaren.
4-8
Den här papperstypen
kan inte häftas.
Har du valt en
pappersstorlek/papperstyp
som inte kan häftas?
Välj en tillgänglig pappersstorlek/
papperstyp.
Tryck på [Fortsätt] för att skriva ut
utan häftning.
—
Den här papperstypen
kan inte förskjutas.
Har du valt en
pappersstorlek/medietyp
som inte kan förskjutas?
Välj en tillgänglig pappersstorlek/
papperstyp.
Tryck på [Fortsätt] för att skriva ut
utan förskjutning.
3-7
Det går inte att skriva ut
det angivna antalet
kopior.
–
Det finns endast en kopia tillgänglig
p.g.a. för många jobb hanteras
samtidigt.
Tryck på [Fortsätt] för att fortsätta
utskriften. Tryck på [Avbryt] för att
avbryta jobbet.
—
Det går inte att häfta i
angivet läge.
Har du valt ett läge som inte
kan häftas?
Välj ett läge som kan häftas. Tryck på
[Fortsätt] för att skriva ut utan
häftning.
—
Det gick inte att spara
utskriftsminnesdata.
–
Jobbet avbröts. Tryck på [Slut].
—
Det här jobbet kan inte
utföras.
–
Jobbet avbröts eftersom det
begränsas av Jobbredovisning. Tryck
på [Slut].
—
FAX-lådsgräns har
överskridits.
–
FAX-lådan är full och det finns inget
tillgängligt lagringsutrymme. Jobbet
avbröts. Tryck på [Slut]. Försök igen
efter att data har skrivit ut eller
raderats från FAX-lådan.
—
Fel vid sändning.
–
Ett fel har uppstått under
överföringen. Se Åtgärder vid fel vid
sändning för felkod och
korrigeringsåtgärder.
5-11
Fel på flyttbart minne.
–
Jobbet avbröts. Tryck på [Slut].
—
Felaktigt konto-ID.
–
Konto-ID:t är felaktigt. Kontrollera det
registrerade konto-ID:t.
—
5-6
BRUKSANVISNING
Felsökning
Felmeddelande
Kontrollpunkter
Korrigeringsåtgärder
Referenssida
Felaktigt lösenord.
–
Ange korrekt lösenord.
—
Felaktigt
användarnamn eller
lösenord.
–
Ange korrekt användarnamn eller
lösenord.
—
Flyttbart minne är fullt.
–
Jobbet avbröts. Tryck på [Slut].
—
Flyttbart minne har inte
formaterats.
Har det flyttbara minnet
formaterats i den här
maskinen?
Använd det flyttbara minne som har
formaterats i den här maskinen.
—
För många häftklamrar
har fyllts på.
Har du fyllt på med för
många häftklamrar? Mer
information finns i
Specifikationer på sidan
Bilaga-15.
Tryck på [Fortsätt] för att skriva ut
utan häftning.
Tryck på [Avbryt] för att avbryta
jobbet.
—
Fyll på papper i kassett
1.
Är det slut på papper i den
angivna kassetten?
Fyll på papper.
2-15
Fyll på papper i MPfacket.
Har du lagt i papper av det
valda formatet i MP-facket?
Fyll på papper i MP-facket av samma
storlek och typ som anges på
touchpanelen.
2-18
Fyll på häftklamrar.
Är det slut på häftklamrar i
någon slutdel?
Om det är slut på häftklamrar stannar
maskinen och platsen där
häftklamrarna är slut visas på
touchpanelen.
Lämna maskinen påslagen och följ
anvisningarna för att byta ut
klammermagasinet. Tryck på
[Fortsätt] för att skriva ut utan
häftning.
Tryck på [Avbryt] för att avbryta
jobbet.
—
5
Fyll på toner.
–
Byt ut tonerbehållaren.
4-8
Går ej koppla till
autentiseringsserver.
–
Ett fel har uppstått vid anslutningen
till autentiseringsservern. Se
Åtgärder vid anslutningsfel till
autentiseringsserver för
felmeddelande och
korrigeringsåtgärder.
5-15
BRUKSANVISNING
5-7
Felsökning
Felmeddelande
Kontrollpunkter
Referenssida
Korrigeringsåtgärder
Hårddiskfel.
Jobbet avbröts. Tryck
på [Slut].
–
Ett fel har uppstått på hårddisken.
Möjliga felkoder och beskrivningar av
dessa följer här.
01: Initieringsfel. Initiera hårddisken.
04: Otillräckligt med utrymme på
hårddisken för att slutföra denna
åtgärd. Flytta eller radera data på
hårddisken för att öka det tillgängliga
utrymmet.
—
Jobbredovisning kan
inte göras.
–
Jobbet avbröts. Tryck på [Slut].
—
Jobbredovisningsbegr
änsning överskriden.
Har det tillåtna
utskriftsantalet som
begränsas av
jobbredovisning
överskridits?
Det tillåtna utskriftsantalet som
begränsas av jobbredovisning
överskreds. Det går inte att skriva ut
mer. Jobbet avbröts. Tryck på [Slut].
—
Jobbseparatorn är full
med papper.
Har maxkapaciteten för
jobbseparatorn överskridits?
Ta ut en del av papperet i
jobbseparatorn. Sedan fortsätter
utskriften.
—
Klammerstopp.
–
Om ett klammerstopp inträffar
stannar maskinen och platsen för
stoppet visas på touchpanelen.
Lämna maskinen påslagen och följ
anvisningarna för att ta bort
häftklammern som har fastnat.
—
Konfidentiellt
dokument är upptäckt.
–
Maskinen identifierar dokumentens
skyddsmönster. Det skannade
dokumentet skrivs inte ut och
avsändningen av dokumentet
avbryts.
Kontrollera luckan.
Är någon lucka öppen?
Stäng den lucka som visas på
touchpanelen.
—
Kontrollera
dokumentbehandlaren.
Är dokumentbehandlaren
öppen?
Stäng dokumentbehandlaren.
—
Är dokumentbehandlarens
övre lucka öppen?
Stäng dokumentbehandlarens övre
lucka.
5-26
Kontrollera slutdelen.
Är slutdelen korrekt inställd?
Ställ in slutdelen korrekt. Mer
information finns i respektive
bruksanvisningar.
—
KPDL-fel.
–
Ett PostScript-fel har uppstått.
Jobbet avbröts. Tryck på [Slut].
—
5-8
BRUKSANVISNING
Felsökning
Felmeddelande
Kontrollpunkter
Korrigeringsåtgärder
Referenssida
Lådan hittas inte.
–
Jobbet avbröts för att den angivna
lådan inte går att hitta. Tryck på
[Slut].
—
Lådgränsen har
överskridits.
–
Dokumentlådan är full och det finns
inget tillgängligt lagringsutrymme.
Jobbet avbröts. Tryck på [Slut].
—
–
Lådan för Upprepa kopia är full och
det går inte att använda funktionen
Upprepa kopia.
Tryck på [Fortsätt] för att skriva ut de
skannade sidorna.
Tryck på [Avbryt] för att avbryta
jobbet.
—
Lägg tillbaka orig. och
tryck på [Fortsätt].
–
Ta bort originalen från
dokumentbehandlaren, lägg dem i
den ursprungliga ordningen igen och
lägg tillbaka dem. Tryck på [Fortsätt]
för att återuppta utskriften.
Tryck på [Avbryt] för att avbryta
jobbet.
2-28
Maskinfel.
–
Ett internt fel har uppstått. Anteckna
felkoden som visas på touchpanelen.
Stäng av maskinen, koppla från
nätsladden och kontakta en
servicerepresentant.
—
5
Maskinens övre fack är
fullt.
–
Ta bort papper från det övre facket
och tryck på [Fortsätt].
—
Max. antal skannade
sidor.
Har det tillåtna
skanningsantalet
överskridits?
Endast en kopia av de skannade
sidorna är tillgänglig. Tryck på
[Fortsätt] för att skriva ut, skicka eller
lagra de skannade sidorna. Tryck på
[Avbryt] om du vill avbryta utskrifts-,
sändnings- eller lagringsprocessen.
—
Minnet är fullt.
–
Det går inte att fortsätta jobbet
eftersom allt minne används.
Tryck på [Fortsätt] för att skriva ut de
skannade sidorna. Hela
utskriftsjobbet kan inte behandlas.
Tryck på [Avbryt] för att avbryta
jobbet.
—
–
Jobbet kan inte genomföras på grund
av otillräckligt minne. Finns endast
[Slut], tryck på [Slut]. Jobbet blir
avbrutet.
—
BRUKSANVISNING
5-9
Felsökning
Felmeddelande
Kontrollpunkter
Referenssida
Korrigeringsåtgärder
Okänd toner
installerad. PC
Har det installerats en icke
godkänd produkt?
Installera vår originalprodukt som
specificeras för den här maskinen.
—
Papperstrassel
–
Om ett pappersstopp inträffar stannar
maskinen och platsen för stoppet
visas på touchpanelen. Lämna
maskinen påslagen och följ
anvisningarna för att ta bort
pappersstoppet.
5-16
Papperet kan ej anv. vid
dubbelsidig utskr.
Har du valt en
pappersstorlek/medietyp
som inte kan användas för
dubbelsidig utskrift?
Välj en tillgänglig papperstyp. Tryck
på [Fortsätt] för att skriva ut utan
dubbelsidig utskrift.
3-6
Rengör slitglaset.
–
Rengör slitglaset med
rengöringsduken som medföljer
dokumentbehandlaren.
4-3
Skannerminnet är fullt.
–
Skanningen kan inte genomföras
eftersom det finns för lite minne i
skannern. Endast en kopia av de
skannade sidorna är tillgänglig. Tryck
på [Fortsätt] för att skriva ut, skicka
eller lagra de skannade sidorna.
Tryck på [Avbryt] för att avbryta
utskriftsjobbet.
—
Sätt dit behållare för
spilltoner.
–
Resttonerbehållaren är inte korrekt
installerad. Sätt dit den ordentligt.
4-8
Slutdelsfacket är fullt.
Har den tillåtna
lagringskapaciteten för
slutdelsfacket överskridits?
Ta bort papper från slutdelsfacket.
Om det inte går att starta om
utskriften, kommer touchpanelen att
uppmana dig att trycka på [Fortsätt].
Tryck sedan på [Fortsätt].
—
Ta bort alla original från
dokumentbehandlaren.
Finns några original kvar i
dokumentbehandlaren?
Ta bort originalen från
dokumentbehandlaren.
—
Utskriftsbilden för
komplex.
–
Varning. Skrivarminne lågt. Jobbet
pausades. Tryck på [Fortsätt] för att
återuppta jobbet.
—
Systemfel.
–
Ett systemfel har uppstått. Bekräfta
att felindikatorn lyser och slå sedan
från och till huvudströmbrytaren.
—
Telefonluren ligger av.
–
Lägg på luren.
—
Varning: lite minne.
–
Jobbet kan inte påbörjas. Försök igen
senare.
—
5-10
BRUKSANVISNING
Felsökning
Åtgärder vid fel vid sändning
Vid ett överföringsfel visas Fel vid sändning. Kontrollera nedanstående felkod och felmeddelande och vidta
motsvarande korrigeringsåtgärder.
Felkod
1101
1102
1103
Felmeddelande
Korrigeringsåtgärder
Referenssida
Det gick inte att sända epostmeddelandet.
Det gick inte att sända iFAX.
Kontrollera värdnamnet för SMTPservern på Embedded Web Server.
Det gick inte att sända via
FTP.
Kontrollera värdnamnet för FTP.
Det gick inte att sända via
SMB.
Kontrollera värdnamnet för SMB.
Det gick inte att sända via
SMB.
Kontrollera SMB-inställningarna.
- Inloggningsanvändarnamn och
inloggningslösenord
* Ange domännamnet om
avsändaren är en
domänanvändare.
- Värdnamn
- Sökväg
Det gick inte att sända epostmeddelandet.
Det gick inte att sända iFAX.
Kontrollera följande på Embedded
Web Server.
- SMPT inloggningsanvändarnamn
och inloggningslösenord
- POP3 inloggningsanvändarnamn
och inloggningslösenord
Det gick inte att sända via
FTP.
Kontrollera FTP-inställningarna.
- Inloggningsanvändarnamn och
inloggningslösenord
* Ange domännamnet om
avsändaren är en
domänanvändare.
- Sökväg
- Mottagarens tillstånd att dela mapp
Det gick inte att sända via
SMB.
Kontrollera SMB-inställningarna.
- Inloggningsanvändarnamn och
inloggningslösenord
* Ange domännamnet om
avsändaren är en
domänanvändare.
- Sökväg
- Mottagarens tillstånd att dela mapp
3-14
Det gick inte att sända via
FTP.
Kontrollera FTP-inställningarna.
- Sökväg
- Mottagarens tillstånd att dela mapp
3-14
BRUKSANVISNING
2-13
3-14
5
5-11
Felsökning
Felkod
Korrigeringsåtgärder
Referenssida
Det gick inte att sända epostmeddelandet.
Kontrollera e-postadressen.
* Du kan inte sända epostmeddelandet om adressen
avvisas av domänen.
3-13
Det gick inte att sända iFAX.
Kontrollera i-FAX-adressen.
* Du kan inte sända i-FAX om
adressen avvisas av domänen.
—
Det gick inte att sända via
SMB.
Välj [På] för SMB-inställningarna på
Embedded Web Server.
2-13
Det gick inte att sända epostmeddelandet.
Välj [På] för SMTP-inställningarna på
Embedded Web Server.
Det gick inte att sända via
FTP.
Välj [På] för FTP-inställningarna på
Embedded Web Server.
Det gick inte att sända iFAX.
Välj [På] för i-FAX-inställningarna på
Embedded Web Server.
—
1106
Det gick inte att sända epostmeddelandet.
Det gick inte att sända iFAX.
Kontrollera avsändaradressen för
SMTP på Embedded Web Server.
2-13
1131
Det gick inte att sända via
FTP.
Välj [På] för säkra
protokollinställningar på Embedded
Web Server.
2-13
1132
Det gick inte att sända via
FTP.
Kontrollera följande för FTP-servern.
- Är FTPS tillgänglig?
- Är kryptering tillgänglig?
2-13
2101
Det gick inte att sända via
SMB.
Det gick inte att sända via
FTP.
Kontrollera nätverket och SMBinställningarna.
Kontrollera nätverket och FTPinställningarna.
- Nätverkskabeln är ansluten.
- Hubben fungerar inte korrekt.
- Servern fungerar inte korrekt.
- Värdnamnet och IP-adressen
- Portnumret
2-13
Det gick inte att sända epostmeddelandet.
Det gick inte att sända iFAX.
Kontrollera nätverket och
Embedded Web Server.
- Nätverkskabeln är ansluten.
- Hubben fungerar inte korrekt.
- POP3-servernamnet för POP3användaren
- SMTP-servernamnet
1104
1105
5-12
Felmeddelande
BRUKSANVISNING
Felsökning
Felkod
Felmeddelande
Korrigeringsåtgärder
Det gick inte att sända via
FTP.
Kontrollera följande för FTP-servern.
- Är FTP tillgänglig?
- Servern fungerar inte korrekt.
Det gick inte att sända epostmeddelandet.
Det gick inte att sända iFAX.
Kontrollera nätverket.
- Nätverkskabeln är ansluten.
- Hubben fungerar inte korrekt.
- Servern fungerar inte korrekt.
2201
Det gick inte att sända epostmeddelandet.
Det gick inte att sända via
FTP.
Det gick inte att sända via
SMB.
Det gick inte att sända iFAX.
Kontrollera nätverket.
- Nätverkskabeln är ansluten.
- Hubben fungerar inte korrekt.
- Servern fungerar inte korrekt.
2202
Det gick inte att sända epostmeddelandet.
Det gick inte att sända via
FTP.
Det gick inte att sända iFAX.
2203
Det gick inte att sända via
FTP.
Det gick inte att sända via
SMB.
2102
2103
Referenssida
–
–
5
2231
Det gick inte att sända via
FTP.
2204
Det gick inte att sända epostmeddelandet.
Det gick inte att sända iFAX.
Kontrollera gränsen för epostmeddelandets storlek för SMTPinställningarna på COMMAND
CENTER.
2-13
3101
Det gick inte att sända epostmeddelandet.
Det gick inte att sända iFAX.
Kontrollera autentiseringsmetoden
för både sändare och mottagare.
–
Det gick inte att sända via
FTP.
Kontrollera nätverket.
- Nätverkskabeln är ansluten.
- Hubben fungerar inte korrekt.
- Servern fungerar inte korrekt.
Det gick inte att sända epostmeddelandet.
Det gick inte att sända iFAX.
Kontrollera SMTP
användarautentiseringsmetoden för
mottagaren.
3201
BRUKSANVISNING
–
5-13
Felsökning
Felkod
5-14
Felmeddelande
Korrigeringsåtgärder
Referenssida
5101
5102
5103
5104
7102
720f
–
Slå ifrån huvudströmbrytaren och slå
sedan till den igen.Om felet uppträder
ofta,
ska du anteckna felkoden som visas
och kontakta din servicerepresentant.
–
9181
–
Det skannade originalet har fler sidor
än det tillåtna antalet 999. Skicka de
överskridande sidorna separat.
–
BRUKSANVISNING
Felsökning
Åtgärder vid anslutningsfel till autentiseringsserver
Om ett fel uppstår vid anslutningen till autentiseringsservern ska du kontrollera felmeddelandet och vidta
motsvarande korrigeringsåtgärd som visas på manöverpanelen.
Symtom
Korrigeringsåtgärder
Går ej koppla till
autentiseringsserver.
Ställ in maskinens tid så att den
överensstämmer med serverns tid.
Går ej koppla till
autentiseringsserver.
Kontrollera domännamnet.
Referenssida
2-9
Kontrollera värdnamnet.
Kontrollera anslutningen till servern.
—
Åtgärder när en felindikator blinkar
Om en felindikator blinkar trycker du på [Status/Job Cancel] för att kontrollera felmeddelandet. Om meddelandet
inte indikeras på touchpanelen när du trycker på [Status/Job Cancel] eller om felindikatorn blinkar i 1 ½ sekund
ska du kontrollera följande.
Symtom
Det går inte att skicka
fax.
BRUKSANVISNING
Kontrollpunkter
Korrigeringsåtgärder
Referenssida
Är enhetens sladd
korrekt ansluten?
Anslut enhetens sladd
korrekt.
—
Är Behörigt FAX-nr. eller
Behörigt ID-nr. korrekt
registrerat?
Kontrollera Behörigt
FAX-nr. och Behörigt IDnr.
FAX-system (S)
Operation Guide Kapitel
6 "Registrera behörigt
FAX-nr." och "Registrera
behörigt ID-nr."
Har ett
kommunikationsfel
inträffat?
Kontrollera felkoderna i
TX/RX Resultatrapport
och Aktivitetsrapport.
Om felkoden börjar med
U eller E ska
motsvarande procedur
utföras.
FAX-system (S)
Operation Guide
Bilaga
Felkodslista
Är målfaxlinjen
upptagen?
Skicka igen.
—
Svarar målfaxen?
Skicka igen.
—
Förekommer något
annat fel än
ovanstående?
Kontakta din
servicerepresentant.
—
5-15
5
Felsökning
Åtgärda pappersstopp
Jobbnr: 000021
Jobbnamn: doc101020081010
Om ett pappersstopp inträffar visas meddelandet
Pappersstopp på touchpanelen och maskinen stannar.
Följ dessa anvisningar för att ta bort pappersstoppet.
Användarnamn: Mike
Pappersstopp.
1. Ta bort papperet.
2. Öppna fixeringsenhetens lucka
och ta bort pappersstoppet.
3. Stäng luckan.
STOPP
01/03
Vänta
08/08/2009
Status
10:10
Indikatorer som anger var papper har fastnat
Om ett pappersstopp inträffar anges platsen för detta med bokstäver som motsvarar den specifika komponenten
i maskinen i enlighet med nedanstående bild. Anvisningar för hur stoppet åtgärdas visas också.
Jobbnr: 000021
Jobbnamn: doc101020081010
Användarnamn: Mike
Pappersstopp.
1. Ta bort papperet.
2. Öppna fixeringsenhetens lucka
och ta bort pappersstoppet.
3. Stäng luckan.
H
I
STOPP
K
J
I
I
G
I
Vänta
Status
G
I
01/03
08/08/2009
10:10
I
D
I
F
I
F
D
A
B
C
I
I
Indikator som
anger var papper
har fastnat
5-16
Pappersstoppets läge
C
Referenssida
A
Kassett 1
5-17
B
Kassett 2
5-18
C
Kassett 3 eller 4 (tillval)
5-19
D
MP-fack
5-20
E
Inuti vänster lucka 1, 2 eller 3
5-21
F
Duplexenhet
5-21
G
Pappersmatningsenhet
5-23
BRUKSANVISNING
Felsökning
Indikator som
anger var papper
har fastnat
Pappersstoppets läge
Referenssida
H
Dokumentbehandlare (tillval)
5-26
I
Slutdel (tillval)
5-26
J
Inbyggd slutdel (tillval)
5-28
K
Jobbseparator (tillval)
5-30
När du har åtgärdat stoppet värms maskinen upp igen och felmeddelandet försvinner. Maskinen fortsätter sedan
utskriften med den sida där stoppet uppstod.
Försiktighetsåtgärder vid pappersstopp
•
Återanvänd inte papper som tidigare har fastnat i maskinen.
•
Om papperet går sönder när du tar ut det, ska du vara noga med att ta bort alla eventuella lösa pappersbitar
inuti maskinen. Sådana pappersbitar kan medföra att papper fastnar igen.
•
Kasta det papper som fastnade i dokumentbehandlaren (tillval). En sida som råkat ut för ett pappersstopp
skrivs ut på nytt.
FÖRSIKTIGHET! Fixeringsenheten är mycket varm. Var försiktig när du arbetar i det här området
eftersom det finns risk för brännskador.
Kassett 1
5
Följ nedanstående steg om du behöver åtgärda pappersstopp i kassett 1.
BRUKSANVISNING
1
Dra upp spaken på vänster lucka 1 och öppna
vänster lucka 1.
2
Ta bort eventuellt papper.
5-17
Felsökning
3
Dra ut kassett 1.
4
Ta bort papperet.
Om papperet går sönder bör du vara noga med att
ta bort alla lösa pappersbitar från maskinen.
5
Skjut in kassett 1 ordentligt igen.
6
Tryck på den angivna platsen för att stänga vänster
lucka 1.
Kassett 2
Följ nedanstående steg om du behöver åtgärda pappersstopp i kassett 2.
1
5-18
Öppna vänster lucka 2.
BRUKSANVISNING
Felsökning
2
Ta bort eventuellt papper.
3
Dra ut kassett 2.
4
Ta bort papperet.
Om papperet går sönder bör du vara noga med att
ta bort alla lösa pappersbitar från maskinen.
5
5
Skjut in kassett 2 ordentligt igen.
6
Stäng vänster lucka 2.
Kassett 3 och 4 (tillval)
Följ nedanstående steg om du behöver åtgärda pappersstopp i kassett 3 eller 4 när pappersmatningsenheten
(tillval) används.
1
BRUKSANVISNING
Öppna vänster lucka 3.
5-19
Felsökning
2
Ta bort eventuellt papper.
Om papperet går sönder bör du vara noga med att
ta bort alla lösa pappersbitar från maskinen.
3
Dra ut den aktuella kassetten.
4
Ta bort papperet.
5
Skjut in kassetten ordentligt igen.
6
Stäng vänster lucka 3.
MP-fack
Följ nedanstående steg om du behöver åtgärda pappersstopp i MP-facket.
1
5-20
Ta bort eventuellt papper från MP-facket.
BRUKSANVISNING
Felsökning
Innanför vänster lucka 1, 3 och 4
Följ nedanstående steg om du behöver åtgärda pappersstopp innanför vänster lucka 1, 3 eller 4 när
pappersmatningsenheten (tillval) används.
1
Dra upp spaken på vänster lucka 1 och öppna
vänster lucka 1.
2
Ta bort papperet.
Om papperet går sönder bör du vara noga med att
ta bort alla lösa pappersbitar från maskinen.
3
Tryck på den angivna platsen för att stänga vänster
lucka 1.
Duplexenhet
Följ nedanstående steg om du behöver åtgärda pappersstopp i duplexenheten.
1
BRUKSANVISNING
Dra upp spaken på vänster lucka 1 och öppna
vänster lucka.
5-21
5
Felsökning
2
Ta bort papperet.
Om papperet går sönder bör du vara noga med att
ta bort alla lösa pappersbitar från maskinen.
3
Tryck på den angivna platsen för att stänga vänster
lucka 1.
Duplexenhet och kassett 1
Följ nedanstående steg om du behöver åtgärda pappersstopp i duplexenheten och kassett 1.
1
Dra upp spaken på vänster lucka 1 och öppna
vänster lucka.
2
Ta bort eventuellt papper.
Om papperet går sönder bör du vara noga med att
ta bort alla lösa pappersbitar från maskinen.
5-22
BRUKSANVISNING
Felsökning
3
Lyft upp duplexenheten och ta bort papperet.
Om papperet går sönder bör du vara noga med att
ta bort alla lösa pappersbitar från maskinen.
4
Dra ut kassett 1 och ta bort papperet.
Om papperet går sönder bör du vara noga med att
ta bort alla lösa pappersbitar från maskinen.
5
Skjut in kassett 1 ordentligt igen.
6
Tryck på den angivna platsen för att stänga vänster
lucka 1.
5
Pappersmatningsenhet
Följ nedanstående steg om du behöver åtgärda pappersstopp i pappersmatningsenheten.
1
BRUKSANVISNING
Dra upp spaken på vänster lucka 1 och öppna
vänster lucka 1.
5-23
Felsökning
2
Ta bort eventuellt papper.
Om papperet går sönder bör du vara noga med att
ta bort alla lösa pappersbitar från maskinen.
3
Öppna den främre luckan.
4
Vrid den nedre gröna ratten (A1) medurs.
5
Ta bort eventuellt papper.
Om du inte kan ta bort papperet fortsätter du med
nästa steg.
5-24
BRUKSANVISNING
Felsökning
6
Dra ut pappersmatningsenheten (A2).
7
Öppna höljet till pappersmatningsenheten (A3) och
ta bort eventuellt papper.
Om papperet går sönder bör du vara noga med att
ta bort alla lösa pappersbitar från maskinen.
8
Om papperet går sönder, drar du ut
pappersmatningsenheten (A2) hela vägen och
lyfter lätt på den för att ta bort papperet.
5
9
Ta bort papperet.
Om du inte kan ta bort papperet fortsätter du med
nästa steg.
10 Skjut in pappersmatningsenheten (A2) igen och
stäng den främre luckan.
BRUKSANVISNING
5-25
Felsökning
11 Tryck på den angivna platsen för att stänga vänster
lucka 1.
Dokumentbehandlare (tillval)
Följ nedanstående steg om du behöver åtgärda pappersstopp i dokumentbehandlaren (tillval).
1
Ta bort eventuellt papper från originalfacket.
2
Öppna dokumentbehandlarens övre lucka.
3
Ta bort eventuellt papper.
Om originalet går sönder bör du vara noga med att
ta bort alla lösa pappersbitar från maskinen.
5-26
BRUKSANVISNING
Felsökning
Vrid på ratten om originalet är svårt att ta bort.
Originalet rullas då ut till ett läge där det lätt går att
ta bort.
Om originalet går sönder bör du vara noga med att
ta bort alla lösa pappersbitar från maskinen.
4
Lyft vändningsenheten.
5
Ta bort papperet.
Om originalet går sönder bör du vara noga med att
ta bort alla lösa pappersbitar från maskinen.
5
6
Sätt tillbaka vändningsenheten på sin plats. Stäng
dokumentbehandlarens övre lucka.
7
Lägg tillbaka originalen i dokumentbehandlarens
fack.
Slutdel (tillval)
Om ett pappersstopp inträffar i slutdelen (tillval) går du till respektive bruksanvisning för att åtgärda stoppet.
BRUKSANVISNING
5-27
Felsökning
Inbyggd slutdel
Följ nedanstående steg när du behöver åtgärda pappersstopp i den inbyggda slutdelen (tillval).
1
Ta bort eventuellt papper i utmatningssektionen.
Om papperet går sönder bör du vara noga med att
ta bort alla lösa pappersbitar från maskinen.
2
Ta bort utmatningsfacket.
3
Lyft upp handtaget på vänster lucka 1 och öppna
vänster lucka 1.
4
Ta bort eventuellt papper.
5
Stäng vänster lucka 1.
(3 )
(1 )
(2 )
5-28
BRUKSANVISNING
Felsökning
6
Sätt tillbaka utmatningsfacket.
7
Sänk slutdelens utmatningsfack.
8
Ta bort papperet.
Om papperet går sönder bör du vara noga med att
ta bort alla lösa pappersbitar från maskinen.
5
9
BRUKSANVISNING
Lyft slutdelens utmatningsfack.
5-29
Felsökning
Jobbseparator
Följ nedanstående steg om du behöver åtgärda pappersstopp i jobbseparatorn (tillval).
1
Ta bort eventuellt papper i utmatningssektionen.
Om papperet går sönder bör du vara noga med att
ta bort alla lösa pappersbitar från maskinen.
2
Dra upp spaken på vänster lucka 1 och öppna
vänster lucka 1.
3
Ta bort papperet.
Om papperet går sönder bör du vara noga med att
ta bort alla lösa pappersbitar från maskinen.
4
5-30
Tryck på den angivna platsen för att stänga vänster
lucka 1.
BRUKSANVISNING
Bilaga
•
•
Papper ........................................................................................Bilaga-2
Specifikationer ..........................................................................Bilaga-10
BRUKSANVISNING
Bilaga-1
Papper
I detta avsnitt beskrivs de pappersstorlekar och papperstyper som kan användas i papperskällan.
Kassett samt pappersmatningsenheten (tillval)
Tillåtna papperstyper
Vanligt papper (60 till 105 g/m2)
Återvunnet papper (60 till 105 g/m2)
Tillåtna pappersstorlekar
Ledger, Legal, Letter, Letter-R,
Statement, A3, B4, A4, A4-R, B5,
B5-R, A5-R, Oficio II, 8.5×13.5", Folio,
8 K, 16 K, 16 K-R
Antal ark
500 (80 g/m2)
Pappersmatningsenhet för 3 000 ark (tillval)
Tillåtna papperstyper
Vanligt papper (60 till 105 g/m2)
Återvunnet papper (60 till 105 g/m2)
Tillåtna pappersstorlekar
Letter, A4, B5
Antal ark
3 000 (80 g/m2)
MP-fack
Tillåtna papperstyper
Vanligt papper (45 till 160 g/m2)
Återvunnet papper (45 till 160 g/m2)
Färgat papper (45 till 160 g/m2)
Tillåtna pappersstorlekar
Ledger, Legal, Letter, Letter-R,
Executive-R, Statement, A3, B4, A4,
A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R,
Oficio II, 8.5×13.5", 8 K, Folio, 16 K,
16 K-R
Antal ark
200 (80 g/m2)
130 (120 g/m2)
100 (160 g/m2)
50 (200 g/m2)
Andra storlekar:
Stående - 3 7/8 till 11 5/8" eller
98 till 297 mm
Liggande - 5 7/8 till 17" eller
148 till 432 mm
Vykort
Oufuku Hagaki (svarsvykort)
Vykort (100×148 mm)
Svarsvykort (148×200 mm)
Vykort: 80
Svarsvykort: 80
Kuvert
Kuvert DL, Kuvert C5, Kuvert C4,
Kuvert #10 (Commercial #10), Kuvert
#9 (Commercial #9),
Kuvert #6 (Commercial #6 3/4),
Monarch, ISO B5, Youkei 2, Youkei 4
Andra storlekar:
Stående - 3 7/8 till 11 5/8" eller
98 till 297 mm
Liggande - 5 7/8 till 17" eller
148 till 432 mm
20
OH-film
Letter, Letter-R, A4, A4-R
25
Bilaga-2
BRUKSANVISNING
Standardspecifikationer för papper
Maskinen är konstruerad för att skriva ut på standardkopieringspapper som används i vanliga kopiatorer och
laserskrivare. Maskinen kan även hantera en rad andra papperstyper som är i överensstämmelse med
specifikationerna i denna bilaga.
Var uppmärksam när du väljer papper. Papper som inte lämpar sig för maskinen kan orsaka pappersstopp eller
bli skrynkliga.
Tillåtet papper
Använd standardkopieringspapper för vanliga kopiatorer eller laserskrivare. Utskriftskvaliteten påverkas av
papperskvaliteten. Dålig papperskvalitet kan ge en dålig utskrift.
Standardspecifikationer för papper
I följande tabell listas pappersspecifikationerna för det papper som kan hanteras av maskinen. Mer information
finns i efterföljande avsnitt.
Kriterium
Vikt
Specifikationer
Kassetter: 60 till 105 g/m2
MP-fack: 45 till 200 g/m2
Tjocklek
0,086 till 0,110 mm
Måttnoggrannhet
± 0,7 mm
Hörnens vinkelräthet
90 ± 0,2°
Fuktinnehåll
4 till 6 %
Fiberriktning
Långfibrigt (pappermatningsriktning)
Pappersmasseinnehåll
Minst 80 %
OBS! En del återvunnet papper uppfyller inte kraven för användning i maskinen enligt nedanstående
standardspecifikationer för papper, såsom fukt- eller pappersmasseinnehåll. Av denna anledning
rekommenderar vi inköp av en liten mängd återvunnet papper som testas före användningen. Välj återvunnet
papper som ger bra utskriftsresultat och innehåller låga nivåer av pappersdamm.
Vi frånsäger oss ansvaret för problem som uppstår p.g.a. att det används papper som inte är i
överensstämmelse med våra specifikationer.
Välja rätt papper
I detta avsnitt beskrivs det hur du väljer papper.
Skick
Undvik att använda papper som är böjt i hörnen, skrynkligt, smutsigt eller sönderrivet. Använd inte papper som
har en grov yta eller papperfiberludd, eller som är mycket ömtåligt. Användning av den här typen av papper ger
inte bara dåliga kopior men kan även orsaka pappersstopp och förkorta maskinens livslängd. Välj papper med
BRUKSANVISNING
Bilaga-3
en mjuk och jämn yta. Undvik papper med en behandlad yta eftersom det kan skada trumman eller
fixeringsenheten.
Ingredient
Använd inte papper med behandlad yta eller som innehåller plast eller kol. Den typen av papper kan alstra
skadlig rök från värmen under utskriften och skada trumman.
Använd standardpapper som innehåller min. 80 % pappersmassa, d.v.s. max. 20 % av det totala
pappersinnehållet består av bomull eller andra fibrer.
Tillåtna pappersstorlekar
Följande pappersstorlekar kan hanteras av maskinen.
Måtten i tabellen har en måttnoggrannhet på ± 0,7 mm för längd och bredd. Hörnvinkeln ska vara 90° ± 0,2°.
MP-fack
Kassett eller MP-fack
A6-R (105×148 mm)
A3 (297×420 mm)
B6-R (128×182 mm)
B4 (257×364 mm)
Hagaki (100×148 mm)
A4 (297×210 mm)
Oufuku Hagaki (148×200 mm)
A4-R (210×297 mm)
Executive (7 1/4×10 1/2")
B5 (257×182 mm)
Kuvert DL (110×220 mm)
B5-R (182×257 mm)
Kuvert C5 (162×229 mm)
A5-R (148×210 mm)
Kuvert C4 (229×324 mm)
Folio (210×330 mm)
ISO B5 (176×250 mm)
Ledger
Kuvert #10 (Commercial #10) (4 1/8×9 1/2")
Legal
Kuvert #9 (Commercial #9) (3 7/8×8 7/8")
Letter
Kuvert #6 (Commercial #6 3/4) (3 5/8×6 1/2")
Letter-R
Kuvert Monarch (3 7/8×7 1/2")
Statement-R
Youkei 2 (114×162 mm)
Oficio II
Youkei 4 (105×235 mm)
8,5×13,5"
Ange format (98×148 till 297×432 mm)
8 K (273×394 mm)
16 K (273×197 mm)
16 K-R (197×273 mm)
Mjukhet
Pappersytan ska vara mjuk. Vid papper som är för mjukt eller glatt, kan flera ark matas in samtidigt och orsaka
pappersstopp.
Bilaga-4
BRUKSANVISNING
Basvikt
I länder som anger mått i centimeter, är basvikten papperets vikt uttryckt i gram/kvadratmeter. I USA är
basvikten papperets vikt i pund/förpackning (500 ark) med papper i standardstorlek (eller branschstorlek) för en
specifik papperskvalitet. Papper som är för tungt eller lätt kan matas in på fel sätt eller orsaka pappersstopp
vilket kan orsaka överdrivet slitage på maskinen. Blandade pappersvikter (d.v.s. tjocklek) kan orsaka att flera
ark matas in samtidigt av misstag. Det kan också orsaka en suddig utskrift eller andra utskriftsproblem om
tonern inte fäster korrekt.
Tjocklek
Undvik att använda papper som är för tjockt eller tunt. Tecken på att papperet är för tunt kan vara ofta
förekommande pappersstopp eller att flera ark matas in samtidigt. Pappersstopp kan även indikera att papperet
är för tjockt. Korrekt tjocklek är 0,086 till 0,110 mm.
Fuktinnehåll
Papperets fuktinnehåll definieras som en procentsats fukt av papperets torra massa. Fuktinnheållet påverkar
hur papperet matas in, papperets elektrostatiska föränderlighet och hur tonern fäster.
Papperets fuktinnehåll varierar beroende på rummets relativa luftfuktighet. Hög relativ luftfuktighet gör att
papperet blir fuktigt så att papperskanterna expanderar och blir vågiga. Låg relativ luftfuktighet gör att papperet
avger fukt så att papperskanterna drar ihop sig och försämrar utskriftskontrasten.
Vågiga eller ihopdragna kanter kan göra att papperet slirar när det matas in. Försök att upprätthålla
fuktinnehållet mellan 4 och 6 %.
Tänk på följande för att upprätthålla korrekt fuktinnehåll.
•
Förvara papperet på ett svalt, välventilerat ställe.
•
Förvara papperet plant i obruten förpackning. När förpackningen har öppnats ska den återförslutas om
papperet inte ska användas på ett tag.
•
Förvara papperet i originalförpackningen och -lådan. Placera en pall under lådan så att den står en bit från
golvet. I synnerhet under regniga årstider är det viktigt att hålla tillräckligt avstånd från trä- eller betonggolv.
•
Papper som har legat magasinerat ska förvaras vid rätt fuktinnehåll i minst två dygn innan det används.
•
Förvara inte papper där det utsätts för värme, solljus eller fukt.
Andra pappersspecifikationer
Porositet: Pappersfibrernas densitet
Styvhet: Papperet ska vara tillräckligt styvt annars kan det böja sig inuti maskinen och orsaka pappersstopp.
Ihoprullning: Nästan allt papper tenderar att rulla ihop sig åt ett håll om det får ligga oförpackat. Papperet rullar
ihop sig lite uppåt när det passerar genom fixeringsenheten. Fyll på papperet så att den konkava sidan är vänd
nedåt i pappersfacket och utskrifterna därigenom blir släta.
Statisk elektricitet: Papperet laddas elektrostatiskt vid utskriften för att dra till sig tonern. Välj papper som kan
laddas ur snabbt så att kopiorna inte fastnar vid varandra.
Vithet: Papperets vithet påverkar utskriftskontrasten. Använd vitare papper för skarpare och ljusare kopior.
Kvalitet: Icke enhetliga pappersstorlekar, icke rätvinkliga hörn, grova kanter, oskurna papper och mosade
kanter och hörn kan göra att maskinen inte fungerar som den ska. Var speciellt försiktig när du skär papperet
själv för att undvika den här typen av problem.
BRUKSANVISNING
Bilaga-5
Paketering: Välj papper som är korrekt paketerat och staplat i lådor. Det bästa är om förpackningen har en
fuktavvisande yta.
‹Specialbehandlat papper: Vi rekommenderar inte utskrift på följande papperstyper även om de är i
överensstämmelse med standardspecifikationerna. Köp först en liten testomgång när du använder den här
typen av papper.
•
Glansigt papper
•
Papper med vattenstämplar
•
Papper med en ojämn yta
•
Perforerat papper
Specialpapper
I detta avsnitt beskrivs utskriften på specialpapper och utskriftsmedia.
Nedanstående papper och media kan användas.
•
OH-film
•
Förtryckt papper
•
Arkivpapper
•
Återvunnet papper
•
Tunt papper (max. 60 g/m2 till 64 g/m2)
•
Brevhuvud
•
Färgat papper
•
Hålat papper
•
Kuvert
•
Styvt (Hagaki)
•
Tjockt papper (max. 106 g/m2 till 200 g/m2)
•
Etiketter
•
Papper av hög kvalitet
När du använder den här pappers- och medietypen ska du välja en typ som är speciellt avsedd för kopiatorer
eller skrivare (laserskrivare). Använd MP-facket för OH-film, tjockt papper, kuvert, styvt papper och etiketter.
Välja specialpapper
Även om specialpapper som uppfyller nedanstående krav kan användas i maskinen, kommer utskriftskvaliteten
att variera anmärkningsvärt p.g.a. skillnader i specialpapperets uppbyggnad och kvalitet. Specialpapper ger
därför oftare utskriftsproblem än standardpapper. Gör ett test för att säkerställa att utskriftskvaliteten är
tillfredsställande innan du köper in en stor volym specialpapper. Allmänna försiktighetsåtgärder för utskrift på
specialpapper ges nedan. Vi frånsäger oss allt ansvar för personskada eller skada på maskinen som orsakas
av specialpapperets fuktinnehåll eller specifikationer.
Välj en kassett eller MP-facket för specialpapper.
Bilaga-6
BRUKSANVISNING
OH-film
OH-film måste klara värmen under utskriften. OH-film måste uppfylla följande krav.
Kriterium
Specifikationer
Värmemotstånd
Måste klara minst 190 °C.
Tjocklek
0,100 till 0,110 mm
Material
Polyester
Måttnoggrannhet
± 0,7 mm
Hörnens vinkelräthet
90 ± 0,2°
Undvik problem genom att använda MP-facket för OH-film och fylla på OH-filmen med långsidan vänd mot
maskinen.
Om OH-filmen fastnar ofta när den matas ut, kan du försöka att dra försiktigt i arkens framkant när de matas ut.
Hagaki
Grader
Grader
Innan Hagaki fylls på i MP-facket ska du bläddra
igenom papperen och jämna till kanterna. Om Hagakipapperet är skrynkligt bör du släta ut det innan du
placerar det i maskinen. Utskrift på skrynkligt Hagakipapper kan orsaka pappersstopp.
Använd ovikt Oufuku Hagaki (finns på postkontoret). En
del Hagaki-papper kan ha grova kanter på baksidan
som uppstår när papperet skärs till. Ta bort den typen
av grova kanter genom att placera Hagaki-papperet på
en plan yta och försiktigt gnugga kanterna några gånger
med en linjal.
Kuvert
Använd MP-facket för kuvert.
Det går ibland inte att skriva jämnt över kuvertets hela yta p.g.a. kuvertets utformning. I synnerhet tunna kuvert
kan skrynklas av maskinen när de passerar genom den. Gör ett test för att säkerställa att utskriftskvaliteten är
tillfredsställande innan du köper in en stor volym kuvert.
Kuverten kan bli skrynkliga om de förvaras under en lång tid. Öppna därför inte förpackningen förrän du ska
använda kuverten.
Tänk på följande.
Använd inte kuvert med blottlagt klister. Använd inte heller den typen av kuvert där klistret blottläggs när en
skyddsremsa dras bort. Maskinen kan bli allvarligt skadad om klistrets skyddsremsa lossnar inuti maskinen.
Använd inte kuvert med specialfunktioner. Använd t.ex. inte kuvert med en ögla för ett förslutningssnöre eller
kuvert som har ett öppet eller filmtäckt fönster.
Lägg i färre kuvert åt gången om det uppstår pappersstopp.
BRUKSANVISNING
Bilaga-7
Låt det inte ligga kvar mer än tio kuvert i utmatningsfacket samtidigt för att undvika pappersstopp när du skriver
ut på flera kuvert.
Tjockt papper
Innan tjockt papper fylls på i MP-facket ska du bläddra igenom papperen och jämna till kanterna. En del tjockt
papper kan ha grova kanter på baksidan som uppstår när papperet skärs till. Ta bort den typen av grova kanter,
på samma sätt som vid Hagaki-papper, genom att placera papperet på en plan yta och försiktigt gnugga
kanterna några gånger med en linjal. Utskrift på papper med grova kanter kan orsaka pappersstopp.
OBS! Om papperet inte matas fram korrekt trots att kanterna har jämnats till, kan du fylla på papper i MPfacket med framkanten upphöjd ett par millimeter.
Etikett
Etiketter ska matas in från MP-facket.
Var noggrann vid valet av etiketter så att klistret inte kommer i direktkontakt med någon maskindel och så att
etiketterna inte kan lossna lätt från medbringararket. Etiketter som fastnar på trumman eller rullarna, eller blir
kvar inuti maskinen, kan orsaka felfunktion.
Du bär ansvaret för utskriftskvaliteten och ev. problem vid utskrift på etiketter.
Toppark
Vidhäftningslag
Medbringarark
Etiketter består av tre lager. Se bilden.
Vidhäftningslagret innehåller material som lätt påverkas
av den kraft som utövas inuit maskinen.
Medbringararket bär topparket tills etiketten används.
Den här typen av etiketter kan orsaka fler problem.
Etikettytan måste täckas helt med topparket. Mellanrum
mellan etiketterna kan göra att etiketterna lossnar och
orsaka allvarliga problem.
En del etikettpapper har stora marginaler på topparket. När du använder den typen av papper får du inte ta bort
marginalerna före utskriften.
Tillåtet
Otillåtet
Toppark
Medbringarark
Bilaga-8
BRUKSANVISNING
Använd etikettpapper som är i överensstämmelse med följande specifikationer.
Element
Specifikationer
Topparkets vikt
44 till 74 g/m²
Basvikt
(total pappersvikt)
104 till 151 g/m²
Topparkets tjocklek
0,086 till 0,107 mm
Total papperstjocklek
0,115 till 0,145 mm
Fuktinnehåll
4 till 6 % (sammanlagt)
Färgat papper
Färgat papper måste vara i överensstämmelse med specifikationerna som listas på sid. 2 i bilagan. Dessutom
ska färgpigmenten som används i papperet kunna klara värmen under utskriften (upp till 200 °C).
Förtryckt papper
Förtryckt papper måste vara i överensstämmelse med specifikationerna som listas på sid. 2 i bilagan.
Färgbläcket måste klara värmen under utskriften. Det får inte heller påverkas av silikonolja. Använd inte papper
med en behandlad yta som t.ex. den typ av glansigt papper som används för kalendrar.
Återvunnet papper
Återvunnet papper måste vara i överensstämmelse med specifikationerna som listas på sid. 2 i bilagan. Vitheten
kan dock övervägas separat.
OBS! Gör ett test för att säkerställa att utskriftskvaliteten är tillfredsställande innan du köper in en stor volym
återvunnet papper.
BRUKSANVISNING
Bilaga-9
Specifikationer
OBS! Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
Maskin
Beskrivning
Element
42 ppm-modellen
52 ppm-modellen
Typ
Desktop
Utskriftsmetod
Elektrofotografering med halvledarlaser, tandemtrumsystem
Tillåtna typer av original
Ark, böcker och tredimensionella föremål (maximalt originalformat:
11×17"/A3)
Originalmatningssystem
Fast
Pappersvikt
Kassett 1 och
2
60 till 105 g/m2
MP-fack
45 till 200 g/m2
Kassett 1 och
2
Vanligt, Grovt, Pergament, Återvunnet, Förtryckt, Arkiv, Färgat, Hålat,
Brevhuvud, Hög kvalitet, Anpassad 1 till 8 (Duplex: Samma som Simplex)
MP-fack
Vanligt, OH-film, Grovt, Pergament, Etiketter, Återvunnet, Förtryckt, Arkiv,
Styvt (Hagaki), Färgat, Hålat, Brevhuvud, Tjockt, Kuvert, Hög kvalitet och
Anpassad 1 till 8
Kassett 1 och
2
Största: 11×17"/A3 (Dubbelsidig: 11×17"/A3)
Minsta: 51/2×8 1/2"/A5-R (Dubbelsidig: 5 1/2×8 1/2"/A5-R)
MP-fack
Största: 11×17"/A3
Minsta: 5 1/2×8 1/2"/A6-R
Papperstyp
Pappersstorlek
Zoomnivå
Manuell zoom: 25 till 400 %, i steg om 1 %
Autozoom: Förinställd zoom
Utskriftshastighet
A4/Letter 42 ark/min
A4-R/Letter-R 27 ark/min
A3/Ledger 23 ark/min
B4/Legal 23 ark/min
B5 42 ark/min
B5-R 22 ark/min
A5-R/A6-R 16 ark/min
Tid till första utskrift
(A4, matar från kassett)
Max. 3,9 sekunder
Uppvärmnin
gstid
(22 °C,
60 %)
Bilaga-10
Påslagning
Max. 30 sekunder
Viloläge
Max. 15 sekunder
A4/Letter 52 ark/min
A4-R/Letter-R 31 ark/min
A3/Ledger 26 ark/min
B4/Legal 26 ark/min
B5 52 ark/min
B5-R 24 ark/min
A5-R/A6-R 18 ark/min
BRUKSANVISNING
Beskrivning
Element
42 ppm-modellen
Papperskapacitet-
Kassett
500 ark (max. 80 g/m2)
MP-fack
200 ark (80 g/m2)
Utmatningsfack
Kapacitet
Övre fack
250 ark (80 g/m2)
med inbyggd
slutdel
150 ark (80 g/m2)
med
jobbseparator
(tillval)
250 ark (80 g/m2)
Oavbruten kopiering
1 till 999 ark
Bildutskriftssystem
Halvledarlaser och elektrofotografering
Huvudminne
Standard
2 048 MB
Max.
2 048 MB
Hårddisk
Gränssnitt
160 GB
Standard
USB-kontakt: 1 (Hi-Speed USB)
Uttag för USB-minne: 2 (Full-Speed USB)
Nätverksgränssnitt: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX)
Tillval
Uttag för KUIO/W: 2
600×600 dpi
Upplösning
Arbetsmiljö
52 ppm-modellen
Temperatur
10 till 32,5 °C
Luftfuktighet
15 till 80 %
Höjd över
havet
Max. 2 500 m
Ljusstyrka
Max. 1 500 lux
Mått (B x D x H)
599×646×745 mm (endast huvudenhet)
Vikt (utan tonerbehållare och
resttonerbehållare)
85 kg
Erforderligt utrymme (B × D)
753×646 mm (när MP-fack används)
Strömkälla
220 till 240 VAC, 50 Hz, 6,3 A
Tillval
Dokumentbehandlare, Pappersmatningsenhet, Pappersmatningsenhet
för 3 000 ark, Slutdel, Slutdel för 3 000 ark, Jobbseparator, Inbyggd
slutdel, Nyckelräknare, Fax, Expansionsminne, Datasäkerhetskit,
Skyddskit för utskrivet dokument
BRUKSANVISNING
Bilaga-11
Skrivare
Element
Beskrivning
Utskriftshastighet
Samma som Kopieringshastighet
Tid till första utskrift
(A4, matar från kassett)
Max. 4,8 sekunder
Upplösning
600 dpi
Operativsystem
Windows 2000 (Service Pack 2 eller senare), Windows XP, Windows
Server 2003, Windows Vista, Apple Macintosh OS 10.x
Gränssnitt
USB-kontakt: 1 (Hi-Speed USB)
Nätverksgränssnitt: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX)
Standard
Sidbeskrivningsspråk
PRESCRIBE
Skanner
Element
Beskrivning
Operativsystem
Windows 2000 (Service Pack 2 eller senare), Windows XP, Windows Vista
Systemkrav
CPU: Lägst 600 MHz
RAM: Minst 128 MB
Upplösning
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200×100 dpi, 200×400 dpi
(Omfattar upplösning i faxläge)
Filformat
TIFF (MMR/JPEG komprimering), JPEG, XPS, PDF (MMR/JPEG
komprimering), PDF (hög komprimering)
Skanningshastighet *1
1-sidig
Gränssnitt
Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX)
Nätverksprotokoll
TCP/IP
Överföringssystem
Datoröverföring
Svartvitt 52 bilder/min
E-postöverföring
TWAIN-skanning*2
WIA-skanning*3
*1
*2
*3
SMB
Skanna till SMB
FTP
Skanna till FTP, FTP över SSL
SMTP Skanna till e-post
När dokumentbehandlaren med dubbelskanner används (undantaget TWAIN- och WIA-skanning)
Tillgängligt operativsystem: Windows 2000 (Service Pack 2 eller senare), Windows XP, Windows Vista
Tillgängligt operativsystem: Windows Vista
Bilaga-12
BRUKSANVISNING
Dokumentbehandlare (tillval)
Element
Beskrivning
Originalmatnings
metod
Automatisk matning
Tillåtna typer av
original
Ark
Pappersstorlek
Största: Ledger/A3
Minsta: Statement-R/A5-R
Pappersvikt
45 till 160 g/m2
Påfyllningskapacit
et
Max. 100 ark (50 till 80 g/m2)
Original av olika format (autoval): Max. 30 ark (50 till 80 g/m2)
Mått (B × D × H)
577×534×180 mm
Vikt
Ca. 12 kg
Modell med dokumentbehandlare med dubbelskanner: Ca. 13 kg
Pappersmatningsenhet (tillval)
Element
Beskrivning
Pappersmatnings
metod
Friktionsmatning (antal ark: 500, 80 g/m2, 2 kassetter)
Pappersstorlek
Ledger, Legal, Oficio II, 8,5×13,5", Letter, Letter-R, Statement-R, A3, B4, A4, A4-R,
B5, B5-R, A5-R, Folio, 8 K, 16 K, 16 K-R
Tillåtet papper
Pappersvikt: 60 till 160 g/m2
Medietyper: standard, återvunnet, färgat
Mått (B × D × H)
585×590×315 mm
Vikt
Ca. 26 kg
Pappersmatningsenhet för 3 000 ark (tillval)
Element
Beskrivning
Pappersmatnings
metod
Friktionsmatning (antal ark: 3 000 (80 g/m2))
Pappersstorlek
A4, B5, Letter
Tillåtet papper
Pappersvikt: 60 till 105 g/m2
Medietyper: standard, återvunnet, färgat
Mått (B × D × H)
585×600×314 mm
Vikt
Ca. 23 kg
BRUKSANVISNING
Bilaga-13
Slutdel (tillval)
Element
Beskrivning
Antal fack
1 fack
Pappersstorlek
(utan häftning)
Ledger, Legal, Oficio II, 8.5×13.5", A3, B4, 8 K: 500 ark
Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, B5-R, 16 K, 16 K-R: 1 000 ark
Tillåten
pappersvikt
Häftning: Max. 90 g/m2
Maximalt antal ark
för häftning
Ledger, Legal, Oficio II, 8.5×13.5", A3, B4, 8 K: 25 ark
Letter, Letter-R, A4, A4-R, 16 K: 50 ark (Pappersvikt max. 90 g/m2)
Mått (B × D × H)
634,9×533×1 013,5 mm
Vikt
Ca. 26,5 kg
Slutdel för 3 000 ark (tillval)
Element
3 fack
Antal fack
Pappersstorlek
Beskrivning
Fack A
(utan
häftning)
Ledger, Legal, Oficio II, 8.5×13.5", A3, B4, Folio, 8 K: 1 500 ark
Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, 16 K: 3 000 ark
Fack B
Ledger, Legal, Oficio II, 8.5×13.5", A3, B4, Folio, 8 K: 100 ark
Letter, Letter-R, Statement-R, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, 16 K,
16 K-R: 200 ark
Fack C
Letter, Statement-R, A4, B5, A5-R, B6-R, A6-R, 16 K: 50 ark
Tillåten pappersvikt
Häftning: Max. 90 g/m2
Maximalt antal ark för
häftning
Ledger, Legal, Oficio II, 8.5×13.5", A3, B4, Folio, 8 K: 30 ark
A4, A4-R, B5, Letter, Letter-R, 16 K: 50 ark
(Pappersvikt max. 90 g/m2)
Mått (B × D × H)
687×573×1 087 mm
Vikt
Ca. 55 kg
Bilaga-14
BRUKSANVISNING
Jobbseparator (tillval)
Element
Beskrivning
Antal fack
1 fack
Maximalt antal ark
100 ark (80 g/m2)
Pappersstorlek
Ledger, Legal, Oficio II, 8,5×13,5", Letter, Letter-R, Executive-R, Statement-R,
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio
Papperstyp
Pappersvikt: 45 till 160 g/m2
Papperstyp: vanligt, återvunnet, färgat, tunt
Mått (B × D × H)
530×475×82 mm
Vikt
Max. 1,5 kg
Inbyggd slutdel
Element
Beskrivning
Antal fack
1 fack
Pappersstorlek
(utan häftning)
Ledger, Legal, A3, B4, Folio: 250 ark
Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5: 500 ark
60 till 80 g/m2
Maximalt antal ark
för häftning
Ledger, Legal, A3, B4, Folio: 20 ark
Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5: 30 ark
(Pappersvikt max. 80 g/m2)
Mått (B × D × H)
310×410×160 mm
Vikt
Max. 9 kg
OBS! Kontakta återförsäljaren eller en servicerepresentant om du vill veta vilka papperstyper som
rekommenderas.
BRUKSANVISNING
Bilaga-15
Bilaga-16
BRUKSANVISNING
Register
Register
A
Administration av användarinloggning
Lägga till 3-3
Ange destination 3-18, 3-19
Anpassad låda
Användarbehörighet 3-25
Ansluta
LAN-kabel 2-3
Nätsladd 2-4
Autoviloläge 2-7
B
Byta ut
Resttonerbehållare 4-8
Tonerbehållare 4-8
D
Delarnas namn 1-1
Destination
Skicka till olika typer av destinationer
(Massändning) 3-21
Sökning 3-20
Tangent Quick No. Search 3-4
Välja i adressboken 3-19
Välja med snabbuppringning 3-21
Välja med snabbvalstangent 3-21
Dokumentbehandlare Bilaga-13
Delarnas namn 2-28
Lägga i original 2-28
Original som inte stöds 2-28
Original som stöds 2-28
Så här lägger du i original 2-29
Dokumentglas 1-4
Placera original 2-26
Rengöring 4-2
Dokumentlåda 3-22
Anpassad låda 3-22
BRUKSANVISNING
Grundläggande användning 3-24
Jobblåda 3-22
Vad är Dokumentlåda? 3-22
Dokumentlock 1-4
Rengöring 4-2
Dubbelsidig 3-6
E
Energy Star-programmet xx
E-post
Skicka som e-post 3-13
Etikett Bilaga-8
F
Felindikator 1-4
Felmeddelanden 5-6
Färgfunktion 3-5
Förbereda kablar 2-2
Förberedelse 2-1
Försiktighetsåtgärder vid användning vii
Försiktighetsåtgärder vid installation v
G
Gemfack 1-4
Genvägar 3-30
Lägga till 3-30
GPL xvii
Gränssnittskontakt för tillval 1-6
Grönt vred 1-5
H
Huvudströmbrytare 1-6
I
Indikator för placering av original
Indikeringar och status 2-29
Indikatorer för originalformat 1-4, 2-26
Register-1
Register
J
O
Jobb
Avbryta 3-27
Jobbseparator
Rengöring 4-4
Jordning av maskinen vi
Juridisk information xv
Open SSL xvii
Original
Lägga i
dokumentbehandlaren 2-28
Placera på dokumentglaset 2-26
Storlek xxiii
Original SSL License xviii
K
Kassett
Fylla på papper 2-16
Kassett 1 1-4
Kassett 2 1-4
Konventioner som används i
bruksanvisning xxii
Kopiering
Dubbelsidig kopiering 3-6
Kopiering med förskjutning 3-7
Kopiering med sortering 3-7
P
denna
L
LAN-kabel
Ansluta 2-3
Logga in 3-2
Logga ut 3-2
M
Manöverpanel 1-2, 1-4
Massändning (Skicka till olika typer av destinationer) 3-21
Medföljande bruksanvisningar 2
Monotype Imaging License Agreement xix
Mottagningsindikator 1-4
MP-fack 1-6
Pappersstorlek och medietyp 2-24
N
Nätsladd
Ansluta 2-4
Nätverk
Förberedelse 2-11
Nätverksgränssnitt 2-2
Nätverkskabel 2-2
Ansluta 2-3
Register-2
Papper
Före påfyllning 2-15
Fylla på i kassetterna 2-16
Lägga i kuvert 2-20
Lägga i MP-facket 2-18
Pappersstorlek och medietyp 2-22, Bilaga-2
Rätt papper Bilaga-3
Specialpapper Bilaga-6
Specifikationer Bilaga-3
Pappersbreddstöd 2-16
Papperslängdstöd 2-16
Pappersmatningsenhet 1-5
Pappersstopp 5-16
Dokumentbehandlare 5-26
Duplexenhet 5-21
Duplexenhet och kassett 1 5-22
Försiktighetsåtgärder 5-17
Indikatorer som anger var papper har
fastnat 5-16
Innanför vänster lucka 1, 2 och 3 5-21
Kassett 1 5-17
Kassett 2 5-18
Kassett 3 och 4 5-19
MP-fack 5-20
Slutdel 5-27
Programmerad kopiering 3-28
Hämta 3-28
Redigera och kopiera 3-29
Registrering 3-28
R
Rengöring
Dokumentglas 4-2
Dokumentlock 4-2
BRUKSANVISNING
Register
Dubbelskanner 4-3
Jobbseparator 4-4
Slitglas 4-3
Överföringsrulle 4-6
Resttonerbehållare 1-5
Byta ut 4-8
S
Skicka
Skicka som e-post 3-13
Skicka till mapp (FTP) 3-16
Skicka till mapp (SMB) 3-15
Skicka e-post 2-13
Skicka till olika typer av destinationer (Massändning) 3-21
Skriva ut 3-10
Skriva ut från program 3-10
Slitglas 1-4
Rengöring 4-3
Slutdel Bilaga-14
Slå av strömmen 2-6
Slå på strömmen 2-5
Spak till vänster lucka 1 1-4
Specifikationer
Dokumentbehandlare Bilaga-13
Inbyggd slutdel Bilaga-15
Jobbseparator Bilaga-15
Maskin Bilaga-10
Pappersmatningsenhet Bilaga-13
Skanner Bilaga-12
Skrivare Bilaga-12
Slutdel Bilaga-14
Strömförsörjning vi
Ställa in datum och tid 2-9
Symboler i
Säkerhetsanvisningar i
Säkerhetsinformation om att koppla bort
strömmen xi
BRUKSANVISNING
T
Tangent Enter 1-3, 3-4
Tangent Quick No. Search 1-3, 3-4
TCP/IP (IPv4)
Installation 2-11
Tonerbehållare
Byta ut 4-8
U
Upplösning Bilaga-11, Bilaga-12
USB-gränssnitt 1-6, 2-2
V
Varningsetiketter iv
Varumärken xvi
Viloläge 2-7
Välja språk 2-8
Vänster lucka 1 1-4
Vänster lucka 2 1-4
Å
Åtgärda fel 5-2
Ä
Ändra manöverpanelens vinkel 2-8
Ändra språk 2-8
Ö
Överföringsrulle
Rengöring 4-6
Register-3
Register
Register-4
BRUKSANVISNING
DIREKTIV 2002/96/EC AVSEENDE HANTERING, UPPSAMLING, ÅTERVINNING
OCH BORTSKAFFNING AV ELEKTRO- OCH ELEKTRONIKUTRUSTNINGAR SAMT
DERAS KOMPONENTER
INFORMATION
1. AVSEENDE LÄNDERNA I DEN EUROPEISKA UNIONEN (EU)
Det är förbjudet att skaffa bort all slags elektro- och elektronikutrustning som fast stadsavfall: en separat uppsamling måste
obligatoriskt göras.
Avlämning av sådan utrustning på ej specifikt förberedda platser kan farligt påverka både miljön och hälsan.
De som överträder dessa förordningar kommer att undergå de straff och påföljder som förutsetts i lagstiftningen.
FÖR EN KORREKT BORTSKAFFNING AV VÅR UTRUSTNING KAN DU BETE DIG PÅ FÖLJANDE SÄTT:
a) Vänd dig till de lokala myndigheterna där du kan få praktisk anvisning och information om hur du ska gå tillväga för att kunna
hantera avfallen på korrekt sätt, t ex: plats och öppettider i avlämningsstationer, osv.
b) När du köper en ny utrustning från oss kan du lämna tillbaka en begagnad utrustning liknande den nyköpta till återförsäljaren.
Symbolen med den korsade behållaren som visas på utrustningen anger att:
- när utrustningens livslängd gått ut, måste denna föras till organiserade uppsamlingscentraler och behandlas
separat från stadsavfallen;
- Tillverkaren garanterar aktivering av procedurer avseende hantering, uppsamling, återvinning och bortskaffning
i överensstämmelse med Direktivet 2002/96/CE (och efterföljande ändringar).
2. AVSEENDE ÖVRIGA LÄNDER (EJ INOM EU)
Hantering, uppsamling, återvinning och bortskaffning av elektro- och elektronikutrustningar ska utföras i överensstämmelse
med lagstiftelsen i landet i frågan.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising