Olivetti | d_Copia 42 | Owner Manual | Olivetti d_Copia 42 Kasutusjuhend

Olivetti d_Copia 42 Kasutusjuhend
42
52
KOPIOKONEEN KÄYTTÖOPAS
Cod. 506507T
d-Copia 42
d-Copia 52
KOPIOKONEEN
KÄ YTTÖ OPAS
Lue käsikirja ennen kopiokoneen käyttöönottoa. Säilytä se
kopiokoneen lähellä, mistä se on tarvittaessa helppo löytää.
JULKAISIJA:
Olivetti Tecnost, S.p.A.
Direzione Home/Office
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (Italy)
www.olivettilexikon.com
Copyright © 2001, Olivetti
Kaikki oikeudet pidätetään
Helmikuuta 2001
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tämän käyttöohjeen kuvaamaan tuotteeseen milloin
tahansa ilman erillistä ilmoitusta.
ENERGY STAR on Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki.
Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston käynnistämän ENERGY STAR –ohjelman tavoite on vakiinnuttaa kansainvälinen energiansäästöjärjestelmä uusien ympäristöystävällisempien konttorikoneiden kehittämiseksi.
merkki liitettynä tuotteeseen todistaa, että tuote
täyttää laatuvaatimukset.
Automaattisen virrankatkaisun asetus on 15 – 120 min alueilla, jotka noudattavat Swiss Energy 2000 -ohjelmaa.
Ottakaa huomioon, että seuraavat seikat voivat vaarantaa laitteen moitteetonta toimintaa ja sen
käyttöominaisuuksia:
•
väärä verkkojännite;
•
asennusvirheet, virheellinen käyttö tai laitteen mukana toimitettujen käyttöohjeiden vastainen käyttö;
•
alkuperäisten komponenttien tai lisälaitteiden korvaaminen osilla, joita valmistaja ei ole hyväksynyt, tai
valtuuttamattomien henkilöiden suorittamat komponenttivaihdokset.
<Huomio>
Tämä käsikirja koskee malleja d-Copia 42 (42 s/min) ja d-Copia 52 (52 s/min).
Ohjeet perustuvat 42 s/min kopiokoneeseen. 52 s/min mallia koskevat
erityisominaisuudet käsitellää alkaen sivulta 43.
Lue käsikirja ennen kopiokoneen käyttöönottoa.
Säilytä ohje kopiokoneen lähellä, mistä se on tarvittaessa helppo löytää.
Tämän käsikirjan luvuissa ja kopiokoneessa käytetään turvamerkintäsymboleja, joiden
tarkoitus on lisätä käyttäjän, muiden henkilöiden ja ympäristön turvallisuutta ja varmistaa
kopiokoneen oikea ja turvallinen käyttö. Symbolit ja niiden merkitykset esitetään
seuraavassa.
VAARA: Jos kyseisiin kohtiin merkittyihin varoituksiin ei kiinnitetä asianmukaista
huomiota eikä ohjeita noudateta, seurauksena on hyvin suurella todennäköisyydellä
vakava loukkaantuminen, jopa kuolema.
VAROITUS: Jos kyseisiin kohtiin merkittyihin varoituksiin ei kiinnitetä asianmukaista
huomiota eikä ohjeita noudateta, seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen, jopa
kuolema.
MUISTUTUS: Jos kyseisiin kohtiin merkittyihin muistutuksiin ei kiinnitetä
asianmukaista huomiota eikä ohjeita noudateta, seurauksena voi olla henkilövamma tai
laitteen mekaaninen vika.
Symbolit
Symboli
tarkoittaa turvallisuusvaroitusta. Lisävaroitukset on
merkitty symbolin sisään.
...........[Yleinen varoitus]
...........[Sähköiskun vaara]
...........[Varoitus suuresta lämpötilasta]
Symboli tarkoittaa kiellettyä toimintoa, jota käsitellään kyseisessä luvussa. Lisätiedot
kielletystä toiminnosta on merkitty symbolin sisään.
...........[Kielletyn toiminnon varoitus]
...........[Purkaminen kielletty]
Symboli ● tarkoittaa toimintoja, jotka pitää tehdä kyseisessä luvussa. Lisätiedot
vaaditusta toiminnosta on merkitty symbolin sisään.
...........[Vaaditun toiminnon huomiomerkki]
...........[Irrota pistoke pistorasiasta]
...........[Kytke kopiokone aina maadoitettuun pistorasiaan]
Ota yhteys huoltoliikkeeseen, jos käsikirjan turvaohjeet ovat epäselvät tai jos käsikirja
puuttuu. (uusi käsikirja on maksullinen)
SISÄLTÖ
VAROITUSMERKIT ..............................................2
(2) Kopiolaadun valinta ...............................................19
ASENNUKSEEN LIITTYVIÄ VAROTOIMIA .........3
(3) Välikopiointi ...........................................................19
KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ VAROTOIMIA ................4
(4) Kaksipuolinen kopiointi erilaisista alkuperäisistä
[kaksipuolinen kopiointi] .............................................20
OSIEN NIMET...............................................................5
(1) Keskeiset osat .........................................................6
(2) Ohjaustaulu .............................................................7
(3) Kosketuspaneelin perustila......................................8
MUUT ASETUKSET...................................................23
(1) Oletusasetukset.....................................................23
VALMISTELUT.............................................................9
● Kopioinnin oletusasetukset .................................23
(1) Paperin lisääminen ..................................................9
1 ZOOMAUSTILA ................................................23
1 Paperin lisääminen paperikasettiin .....................9
2 Paperin lataaminen suurkasettiin ......................10
3 Paperin lataaminen ohisyöttöalustalle...............10
ALKUPERÄISTEN ASETTAMINEN ..........................13
2 VUOROTTELEVA LAJITTELU .........................24
● Koneen oletusasetukset.......................................25
1 PAPERIN KOKO ...............................................25
(2) KOSKETUSPANEELIN KIELI ...............................26
1 Alkuperäisten asettaminen arkinsyöttölaitteeseen....13
VIESTIT ......................................................................27
2 Alkuperäisten asettaminen valotustasolle .........14
● Kun näyttöön tulee viesti: ...................................27
PERUSKÄYTTÖ.........................................................15
● Normaali kopiointi...............................................15
PERUSTOIMINNOT ...................................................17
(1) Suurentaminen/pienentäminen..............................17
1
(5) Kopiointi ailloin, kun ajastin on pysäyttänyt
koiokoneen ............................................................22
VÄRIKASETIN VAIHTAMINEN..................................29
SYÖTTÖHÄIRIÖ.........................................................30
(1) Syöttöhäiriöilmaisimet............................................30
(2) Muistutuksia...........................................................30
1 Automaattinen kopiointisuhde ...........................17
(3) Tukoksen poistaminen...........................................31
2 Zoom-kopiointi...................................................17
VIANETSINTÄ ............................................................39
3 Kokozoom .........................................................17
KOPIOKONEEN PUHDISTUS ...................................41
4 Vakiozoom ........................................................18
TEKNISET TIEDOT ....................................................42
5 XY-Zoom ...........................................................18
52 PPM KOPIOKONE ................................................43
VAROITUSMERKIT
Turvallisuuden lisäämiseksi kopiokoneeseen on kiinnitetty varoitusmerkit seuraaviin
kohtiin. OLE VAROVAINEN ja varo tulipalon syttymistä tai sähköiskua poistaessasi
paperitukosta tai vaihtaessasi värikasettia.
Merkki 1
Sisäpuolella on suuri jännite. Älä
KOSKAAN koske tämän alueen
osiin. Voit saada sähköiskun. .....
Merkki 2
Sisäpuolella on suuri jännite. Älä
KOSKAAN koske tämän alueen
osiin. Voit saada sähköiskun. .....
Merkki 3
Sisäpuolella on suuri lämpötila.
Älä koske tämän alueen osiin.
Voit polttaa itsesi. ........................
Merkki 4, 5
Sisäpuolella on suuri lämpötila.
Älä koske tämän alueen osiin.
Voit polttaa itsesi..........................
HUOMAA: Näitä merkkejä EI SAA poistaa
2
ASENNUKSEEN LIITTYVIÄ VAROTOIMIA
■ Ympäristö
■ Verkkojännite/kopiokoneen maadoitus
MUISTUTUS
• Älä sijoita kopiokonetta epävakaille tai epätasaisille
pinnoille. Tällaisissa paikoissa kopiokone voi kaatua tai
pudota ja aiheuttaa vamman tai kopiokone voi
rikkoutua. .......................................................................
VAROITUS
• ÄLÄ kytke konetta muuhun kuin käsikirjassa
ilmoitettuun verkkojännitelähteeseen! Älä liitä useita
koneita samaan pistorasiaan. Tällaiset tilanteet voivat
aiheuttaa palo- tai sähköiskuvaaran..............................
• Älä sijoita kopiokonetta kosteisiin, pölyisiin tai likaisiin
paikkoihin. Jos pistoke pölyttyy tai likaantuu, puhdista
pistoke palovaaran ja sähköiskujen välttämiseksi..........
• Kytke verkkojohto pistorasiaan huolellisesti. Jos
metalliesine joutuu kosketuksiin pistokkeen napojen
kanssa, voi aiheutua tulipalo- tai sähköisku. .................
• Älä sijoita kopiokonetta lämpöpattereiden,
lämmittimien tai muiden lämmönlähteiden tai helposti
syttyvien kohteiden välittömään läheisyyteen
palovaaran välttämiseksi................................................
• Kopiokone on aina kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan, jotta oikosulkutapauksissa vältetään
tulipalot tai sähköiskut. Jos maadoittaminen ei ole
mahdollista, ota yhteys huoltoliikkeeseen. ....................
• Jotta kopiokone pysyisi oikeassa lämpötilassa ja jotta
osien vaihtaminen ja huoltotoimet olisivat helppo
tehdä, jätä koneen ympärille riittävästi tilaa.
Jätä riittävästi tilaa etenkin vasemman kannen
ympärille, jotta ilma pääsee virtaamaan kopiokoneesta
pois. ...............................................................................
Taakse:
10 cm
Vasemmalle:
60 cm
Oikealle:
70 cm
Eteen:
100 cm
• Käytä aina pyörien lukitusta kopiokoneen
vakauttamiseen, kun se on paikoillaan, jotta se ei
liikuisi ja/tai kaatuisi ja aiheuttaisi vammojan .................
Muita varotoimia
• Epäedulliset ympäristöolot saattavat haitata
kopiokoneen turvallista käyttöä ja suorituskykyä. Sijoita
kopiokone ilmastoituun huoneeseen (suositeltava
lämpötila on noin 20 °C, suhteellinen kosteus noin
65%) ja vältä seuraavia sijoituspaikkoja:
. Älä sijoita kopiokonetta ikkunan viereen tai suoraan
auringonpaisteeseen.
. Älä sijoita kopiokonetta paikkaan, jossa esiintyy
paljon tärinää.
. Älä sijoita kopiokonetta paikkaan, jossa lämpötila
vaihtelee rajusti.
. Älä sijoita kopiokonetta paikkaan, jossa kylmät ja
kuumat ilmavirtaukset vaihtelevat.
. Vältä huonosti tuuletettuja paikkoja.
3
Muita varotoimia
• Kytke verkkojohto mahdollisimman lähellä
kopiokonetta sijaitsevaan pistorasiaan.
■ Muovipussien käsittely
VAROITUS
• Pidä kaikki muovipussit lasten ulottumattomissa.
Muovia voi takertua nenään ja suuhun ja tukehduttaa. .
KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ VAROTOIMIA
■ Varoituksia kopiokonetta käytettäessä
VAROITUS
• ÄLÄ aseta metalliesineitä tai vettä sisältäviä astioita
(kukkamaljakoita, kukkaruukkuja, kuppeja yms.)
kopiokoneen päälle tai sen lähelle. Jos näiden
esineiden sisältö kaatuu koneeseen, ne voivat
aiheuttaa palo- tai sähköiskuvaaran. .............................
• ÄLÄ avaa kopiokoneen kansia, koska koneen sisällä
olevat suurjännitteiset osat voivat aiheuttaa
sähköiskun.....................................................................
• ÄLÄ vahingoita, katkaise tai yritä korjata verkkojohtoa.
ÄLÄ aseta raskaita esineitä johdon päälle, kisko tai
taivuta sitä tarpeettomasti tai vaurioita sitä muullakaan
tavalla.
Tällaisissa tilanteissa voi syntyä palo- tai
sähköiskuvaara..............................................................
• ÄLÄ koskaan yritä korjata tai purkaa kopiokonetta tai
sen osia, koska siihen sisältyy palo- tai
sähköiskuvaara tai laser voi vaurioitua. Jos lasersäde
pääsee karkaamaan, käyttäjää voi uhata näön
menetys. ........................................................................
• Jos kopiokone kuumenee huomattavasti, siitä nousee
savua, siitä lähtee outo haju tai jos ilmenee jokin muu
epänormaali tilanne, on aina olemassa palo- tai
sähköiskuvaara. Katkaise laitteesta virta välittömästi
(virtakytkin asentoon (O)), irrota pistoke
seinäpistorasiasta ja ota yhteys huoltoliikkeeseen. .......
• Jos kopiokoneeseen putoaa esineitä (paperiliittimiä) tai
kaatuu nesteitä (vettä, muita nesteitä jne.), katkaise
laitteesta virta (virtakytkin asentoon (O)). Vedä pistoke
pistorasiasta palo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
Ota yhteys huoltoliikkeeseen. ........................................
• ÄLÄ irrota pistoketta pistorasiasta tai kytke sitä
pistorasiaan märin käsin. Voit saada sähköiskun. .........
• OTA aina yhteys huoltoliikkeeseen huoltoa tai
sisäosien korjausta varten. ............................................
• ÄLÄ jätä arkinsyöttölaitetta auki. Vammautumisen
vaara..............................................................................
Muita varotoimia
• ÄLÄ aseta kopiokoneen päälle raskaita esineitä tai
muutoin vaurioita konetta.
• ÄLÄ avaa etukantta, katkaise laitteesta virtaa tai vedä
pistoketta irti pistorasiasta kopioinnin aikana.
• Kopioinnin aikana muodostuu jonkin verran otsonia,
mutta määrällä ei ole haitallista vaikutusta ihmisen
terveydelle. Jos kopiokonetta kuitenkin käytetään pitkiä
aikoja huonosti tuuletetuissa tiloissa tai kopioita
otetaan kerralla hyvin suuria määriä, haju saattaa
muodostua epämiellyttäväksi. Hyvän
kopiointiympäristön varmistamiseksi suosittelemme
kopiointitilojen riittävää tuuletusta.
• Kun nostat tai siirrät kopiokoneen toiseen paikkaan,
ota yhteys huoltoon.
• ÄLÄ koske laitteen sähköosiin kuten liittimiin tai
piirilevyihin. Staattinen sähkö saattaa vaurioittaa niitä.
• ÄLÄ yritä tehdä toimenpiteitä, joita ei ole esitetty tässä
käsikirjassa.
• MUISTUTUS: Laitteen painikkeiden, säätöjen tai
toimenpiteiden asiaton käyttö voi altistaa vaaralliselle
säteilylle.
■ Varoituksia tarvikkeita käsiteltäessä
MUISTUTUS
• Vältä väriaineen hengittämistä, nielemistä,
ihokosketusta ja väriaineen joutumista silmiin. Jos
väriaineita joutuu elimistöön, huuhtele mahalaukun
sisältöä juomalla runsaasti vettä ja mene välittömästi
lääkäriin. Jos ainetta joutuu iholle, pese iho saippualla
ja vedellä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee
runsaalla vedellä ja mene välittömästi lääkäriin.............
• Jatkuva pölyn hengittäminen voi vahingoittaa
keuhkoja. Jos tuotetta käytetään ohjeiden mukaisesti,
pöly ei ole terveydelle haitallista. ...................................
• Pidä koneen tarvikkeet lasten ulottumattomissa............
MUISTUTUS
• ÄLÄ kisko johdosta irrottaessasi sitä pistorasiasta. Jos
johdosta kiskotaan, johtimet saattavat katketa ja tällöin
on olemassa sähköiskun vaara. (Tartu AINA
pistokkeeseen vetäessäsi verkkojohtoa pistorasiasta.) .
• Irrota AINA verkkojohto pistorasiasta, kun siirrät
kopiokonetta. Jos johto vaurioituu, on olemassa palotai sähköiskuvaara. ........................................................
• Jos kopiokonetta ei käytetä vähään aikaan (yön aikana
jne.), katkaise laitteesta virta (virtakytkin asentoon
(O)). Jos konetta ei käytetä pitkään aikaan (lomien
vuoksi jne.), irrota turvallisuuden vuoksi pistoke
pistorasiasta siksi ajaksi, kun kone ei ole käytössä. ......
• Väriainetta tai väriainekasetteja ei saa hävittää
polttamalla.
Kipinät voivat sytyttää tulipalon......................................
Muita varotoimia
• Lue aina tarvikkeiden pakkauksiin tai värikasetteihin
painetut turvaohjeet.
• Hävitä väriaine ja värikasetit maan lakien ja
määräysten mukaisesti.
• Säilytä tarvikkeet viileässä ja pimeässä paikassa.
• Jos kopiokonetta ei käytetä pitkään aikaan, poista
paperit paperikasetista, laita ne takaisin
alkuperäispakkaukseensa ja sulje se.
• Tartu kopiokoneeseen AINA vain nostoon tai siirtoon
tarkoitetuista kahvoista, kun nostat tai siirrät
kopiokonetta. .................................................................
• Irrota turvallisuuden vuoksi AINA sähköpistoke
seinäpistorasiasta ennen puhdistustoimia. ....................
• Jos kopiokoneeseen kertyy pölyä, on olemassa
palovaara tai voi syntyä muita ongelmia.
Suosittelemme, että otat yhteyden huoltoon, kun on
aika puhdistaa laitteen sisäosat. Puhdistus on
tehokasta varsinkin, jos se tehdään ennen kosteita
vuodenaikoja. Kysy huoltoliikkeestä sisäosien
puhdistuskustannuksia. .................................................
4
OSIEN NIMET
5
OSIEN NIMET
(1) Keskeiset osat
1 Valotustaso
(Aseta tähän kirja tai vastaava, jota ei voi asettaa
arkinsyöttölaitteeseen.)
2 Originaalien kokomerkinnät
(Aseta originaali valotustasolle näiden merkintöjen mukaan.)
3 Ohjaustaulu
(Tästä ohjaat kopiointia.)
4 Ohisyöttöalusta
(Laita paperi tälle alustalle, kun kopioit pienelle paperille tai
värilliselle paperille.)
5 Leveysohjaimet
(Aseta ohisyöttöalustalle asetettavan kopiopaperin leveys.)
6 Laajennusohjain
(Vedä esiin, kun asetat ohisyöttöalustalle A4 (pysty) tai ison
paperin.)
7 Etukansi
(Avaa väriainekasetin vaihtoa tai tukoksen poistoa varten.)
8 Oikea sivuluukku
(Avaa, kun paperi on juuttunut paperinsyöttöosaan.)
9 Kaksipuolisen kopioinnin yksikkö
0 Uudelleensyöttöyksikkö
(Avaa, kun kaksipuolisen kopioinnin yksikössä on
syöttöhäiriö.)
! Kaksipuolisen kopioinnin yksikön kansi
(Avaa, kun kaksipuolisen kopioinnin yksikössä on
syöttöhäiriö.)
@ Kasetti 1
(Kasettiin mahtuu 550 arkkia vakiopaperia.)
# Pituuden säätövipu
$ Leveyden säätövipu
% Kasetti 2
(Kasettiin mahtuu 550 arkkia vakiopaperia.)
^ Arkinsyöttölaitteen suunnanvaihtoyksikön kansi
(Avaa, kun arkinsyötössä on syöttöhäiriö.)
& Alkuperäisen tilan ilmaisin
(Ilmaisee alkuperäisen tilan.
Vihreä palaa: Alkuperäinen on asetettu. Kopiointi
käynnistyy Kopiointinäppäintä painamalla.
Vihreä vilkkuu: Alkuperäistä ei asetettu oikein. Aseta
alkuperäinen uudelleen.
Punainen vilkkuu: Alkuperäisten syöttöhäiriö. Poista kaikki
väärin syötetyt alkuperäiset; katso sivu 37.)
* Alkuperäisen ohjain
(Aseta alkuperäisen koon mukaan, kun lataat
syöttölaitteeseen.)
( Alkuperäisalusta
(Aseta kopioitavat alkuperäiset tähän.)
) Syöttölaitteen avaus/sulkuvipu
(Pidä vivusta, kun avaat ja suljet syöttölaitteen.)
⁄ Alkuperäisten vastaanottoalusta
(Kopioidut alkuperäiset kertyvät tähän.)
¤ Paperinpoisto-ohjain
(Avaa, kun asetat syöttölaitteeseen ison alkuperäisarkin, B4
tai suurempi.)
‹ Virtakytkin
(Kytke virta ( | ) ennen koneen käynnistämistä.)
› Vasen kansi
(Avaa, kun kiinnitysyksikössä tai luovutusyksikössä on
syöttöhäiriö.)
fi Paperin luovutusalusta
(Kopio päätyy tänne.)
fl Värikasetti
‡ Värikasetin kahva
(Käytä kahvaa, kun vaihdat värikasetin.)
° Siirtoyksikön vapautuspainike
· Siirtoyksikön kahva
‚ Siirtoyksikön vapautusvipu
(Käytä, kun siirtoyksikössä on syöttöhäiriö.)
Œ Paperinsyöttöyksikön nuppi
(Liikuta nuppia, kun syöttöyksikössä on tukos.)
„ Kiinnitysyksikkö
´ Kiinnitysyksikön kahva
(Vedä kiinnitysyksikkö kahvasta ulos, kun yksikössä on
tukos.)
‰ Kiinnitysyksikön nuppi
(Liikuta nuppia, kun kiinnitysyksikössä on tukos.)
ˇ Kiinnitysyksikön vapautuskahva
(Avaa/sulje kiinnitysyksikkö.)
Á Kuljetuskahvat
(Vedä ulos. Kahvoja on neljä.)
<Jos koneessa on monikasettialusta>
¨ Kasetti 3
(Kasettiin mahtuu 550 arkkia vakiopaperia.)
ˆ Kasetti 4
(Kasettiin mahtuu 550 arkkia vakiopaperia.)
Ø Oikea kansi
(Avaa, jos alustassa on syöttöhäiriö.)
<Jos koneessa on suurkasetti>
∏ Kasetti
(Kasettiin mahtuu 3000 arkkia vakiopaperia.)
Å Oikea kansi
(Avaa, jos alustassa on syöttöhäiriö.)
6
OSIEN NIMET
OSIEN NIMET
/
(2) Ohjaustaulu
1 Rei’itysnäppäin
(Paina näppäintä, kun haluat rei’ittää valinnaisella
viimeistelylaitteella.)
2 Rei’ittimen ilmaisimet
3 Nidontanäppäin
(Valitse valinnaisen viimeistelylaitteen nidonta tällä
näppäimellä.)
4 Nidontailmaisimet
5 Lajittelunäppäin (sivu 21)
(Valitse lajittelutapa.)
6 Lajittelijan ilmaisimet
7 Niputusilmaisin
8 Kirkkaudensäädin
(Säädä kosketuspaneelin kirkkautta.)
9 Datailmaisin
(Ilmaisin palaa ja vilkkuu käytettäessä valinnaista
tulostintoimintoa.)
0 Ohjelmointinäppäin
(Paina näppäintä, kun haluat ohjelmoida koneen.)
! Manuaalinäppäin
(Paina, kun haluat säätää kopiointisuhteen käsin originaalin
koosta riippumatta.)
@ Työn lisäysnäppäin
# Kopioinnin/tulostuksen valintanäppäin
(Valitse tällä näppäimellä kopiointi tai tulostus, jos
valinnainen liitäntäsarja on asennettu.)
$ Kosketuspaneeli
(Kopioiden määrä, koneen tila, toiminnot ja niin edelleen
näkyvät paneelissa. Asetukset voi valita hipaisemalla
näppäimiä. Älä paina näppäimiä kovilla esineillä (puu,
metalli jne.), äläkä puhkaise niitä terävillä esineillä.
Kosketusnäppäinten nimet ovat tässä ohjekirjassa
lainausmerkeissä.)
% Numeronäppäimet
(Valitse kopioiden määrä ja syötä arvo.)
^ Seis-/peruutusnäppäin
(Kopioinnin tai toiminnon keskeytys. Syötettyjen tietojen
korjaus.)
7
& Kopiointinäppäin
* Kopiointi-ilmaisin
(Kun ilmaisimessa palaa vihreä valo, kopiokone on
toimintavalmis.)
( CA-näppäin (Katso “● Perustila”)
) Automaattinen paperinvalinta (sivu 14)
⁄ Automaattisen paperinvalinnan ilmaisin
(Palaa, kun paperikoko valitaan automaattisesti.)
¤ Energiansäästönäppäin
‹ Energiansäästön osoitin
(Palaa, kun kopiokone on lepotilassa (esilämmitys tai
viikkoajastin toimii).)
› Keskeytysnäppäin (sivu 19)
fi Keskeytysilmaisin
(Syttyy keskeytysnäppäintä painettaessa.)
● Perustila (lämpenemisen jälkeen ja kun nollausnäppäintä on
painettu)
Perustilassa kopiokoneen paperinvalinta on automaattinen (eli
paperikooksi valitaan automaattisesti originaalin kokoinen
paperi), kopiomäärä on “1” ja “manuaalinen valotuksen säätö”
asetetaan kopion mukaiseksi.
* Perustilaan voi valita myös automaattivalotuksen.
● Automaattinen nollaus
Noin 90 sekunnin kuluttua kopioinnin päättymisestä
kopiokoneeseen palaavat lämpenemisen jälkeen voimassa
olleet asetukset. (Poikkeus: valotustavan säätö ei muutu.)
Valitut kopiointitapa, kopiomäärä ja valotuksen säätö pysyvät
voimassa, jos kopiointia jatketaan ennen kuin automaattinen
nollaustoiminto palauttaa perustilan.
● Automaattinen kasetin vaihto
Automaattinen kasetin vaihto -toiminto käynnistyy, kun
paperikasetista loppuu kopioinnin aikana paperi. Kopiokone
valitsee automaattisesti toisen kasetin, jossa on samankokoista
paperia (jos tällainen kasetti koneesta löytyy) ja kopiointi jatkuu.
* Automaattisen kasetin vaihtotoiminnon voi estää.
(3) Kosketuspaneelin perustila
1 “BASIC”-näppäin
(Palauttaa paneelin perustilaan.)
2 “ZOOM”-näppäin
(Koseta näppäintä, kun haluat muuttaa zoomaussuhdetta.
Katso sivu 17.)
3 “FUNCTION”-näppäin
(Kosketa näppäintä, kun haluat valita kopiointitavan.
Valintasivu avautuu.)
4 “SPECIAL”-näppäin [hallintatila]
(Paina näppäintä, kun haluat muuttaa näytön kieltä, asettaa
viikkoajastimen jne. Hallintasivu avautuu.)
5 Viestinäyttö
(Näyttöön tulee koneen käyttöohjeita ja koneen tilatietoja.)
6 Kopiomääränäyttö
(Näyttää kopioinnin aluksi ja lopuksi valitun kopiomäärän.
Näyttää kopioinnin aikana valmistuneiden kopioiden
määrän.)
7 Kopiointitila/zoomaussuhdenäyttö
(Näyttää valitun kopiointitilan ja zoomaussuhteen.)
8 Paperikokonäppäimet/ilmaisimet
(Eri kasetteihin ladatut paperikoot tulevat näyttöön. Valitse
kasetti tällä näppäimellä. Valittu kasetti korostuu.)
9 “DUPLEX”-näppäin
(Kosketa näppäintä, kun haluat ottaa kaksipuolisia kopioita.
Katso sivu 21.)
0 “JOB BUILD” -näppäin
(Valitse job build -toiminto. Asetussivu avautuu.
! Kopiolaadun valintanäppäimet
(Valitse “MIXED” (seka), “TEXT” (teksti) tai “PHOTO”
(valokuva) alkuperäisen laadun mukaan. Korostettu
näppäin ilmaisee valitun laadun. Katso sivu 19.)
@ “AUTO”-näppäin [automaattinen/käsisäätöinen valotus]
(Valitse automaattinen tai käsisäätöinen valotus. Kun
näppäin on korostettu, automaattivalotus on käytössä. Kun
valitset käsisäädön, asteikko tulee näyttöön.)
# Valotuksensäätönäppäin
(Säädä valotus manuaalisesti näillä näppäimillä.)
$ Valotusasteikko
(Tulee näyttöön käytettäessä manuaalisäätöä. Kun siirrät
osoitinta oikealle, kopio tummenee, ja vasemmalle
siirrettäessä se vaalenee. Valotusvaihtoehtoja on 7 tai 13.
% “Eco”-näppäin
Tällä näppäimellä siirrytään väliainetta säästävään
toimintatapaan. Kun näppäin on korostettu, valotustaso on
alhainen ja väriainetta kuluu vähemmän. Käytä tätä
toimintoa koetulostukseen ja muihin sellaisiin tarkoituksiin,
joissa ei tarvita laadukasta tulostusta.
8
VALMISTELUT
(1) Paperin lisääminen
Kasettiyksikössä on 5 paperin latauspistettä: 4 kasettia ja ohisyöttöalusta.
Suurkasettiyksikössä on 4 paperin latauspistettä: kaksi normaalia kasettia,
suurkasetti ja ohisyöttöalusta.
1 Paperin lisääminen paperikasettiin
Paperia lisätään paperikasettiin kopiokoneen edestä. Jokaiseen kasettiin mahtuu
550 arkkia vakiopaperia (80 g/cm2) tai värillistä paperia.
Jokaiseen kasettiin voi ladata paperikokoja A3 - A5R.
1. Vedä paperikasetti ulos niin pitkälle kuin se tulee.
* Vedä vain yksi paperikasetti kerrallaan ulos.
2. Käännä leveysohjainta ja aseta paperin leveys.
3. Käännä pituusohjainta ja aseta paperin pituus.
4. Aseta paperinippu kasetin oikeaa reunaa ja etureunaa vasten niin, että se on
oikeiden merkkiviivojen (kasetin pohjassa) kohdalla.
* Kun lataat paperia kasettiin, käännä nippu ylösalain. (Tulostuspinta on pakettia
avatessa ylöspäin.)
* Paperinipun enimmäiskorkeus on merkitty tarralla. Älä lataa liikaa paperia.
9
VALMISTELUT
* Aseta paperikokomerkintä kasetin etureunaan.
A5
A4
A3
A4
5. Työnnä kasetti varovasti takaisin paikalleen.
* Aseta paperin koko. Katso “1 PAPER SIZE”, sivu 25.
* Jos kopiokonetta ei käytetä pitkään aikaan, ota paperit pois paperikasetista, laita
ne alkuperäispakkaukseensa ja sulje se, ettei papereihin pääse kosteutta.
2 Paperin lataaminen suurkasettiin
Suurkasettiin voi ladata A4-kokoisia vakioarkkeja (80 g/m2) kahteen riviin.
Kumpaankin riviin mahtuu 1500 arkkia ja koko suurkasettiin 3000 arkkia.
1. Vedä kasetti ulos niin pitkälle kuin se tulee.
2. Lataa paperi kahteen riviin.
* Paperinipun enimmäiskorkeus on merkitty tarralla. Älä lataa liikaa paperia.
* Kun lataat paperia kasettiin, tarkista, että tulostuspinta on alaspäin.
(Tulostuspinta on pakettia avatessa ylöspäin.)
3. Paina suurkasetti varovasti takaisin paikalleen.
3 Paperin lataaminen ohisyöttöalustalle
Ohisyöttöalustalle mahtuu 100 arkkia vakiopaperia (80 g/m2). Paperikoko voi olla
mikä tahansa A3:n ja A6R:n ja Folion välillä. Kun kopioit erikoispaperille, käytä
ohisyöttöalustaa.
10
VALMISTELUT
* Erikoispaperilaadut ja arkkiluvut ovat:
• Kuultopaperi: 1 arkki
• Kalvot: 25 kalvoa (ilmaa kalvot ennen lataamista)
• Kirjelomakkeet: 100 arkkia
• Värillinen paperi: 100 arkkia
• Vakiopaperi (120 g/m2, 160 g/m2): 25 arkkia.
1. Avaa ohisyöttöalusta.
* Kun paperikoko on A4 (pysty) tai suurempi, vedä laajennusohjain esiin.
2. Säädä sivuohjaimet paperin koon mukaan.
3. Työnnä paperiohjainta pitkin niin pitkälle kuin se menee.
* Kun lataat paperia ohisyöttöalustalle, tarkista, että tulostuspinta on ylöspäin.
(Pinta on ylöspäin pakettia avatessa.)
● Kirjekuorien lataaminen ohisyöttöalustalle
Kun käytät valinnaista tulostintoimintoa, ohisyöttöalustalle voi asettaa kirjekuoria.
Kuorien koot ovat COM-10, Monarch, DL ja C5. Kuoria voi ladata 10 kerrallaan.
11
VALMISTELUT
1. Avaa ohisyöttöalusta.
2. Säädä sivuohjaimet kirjekuorien koon mukaan.
3. Avaa kuoret, käännä osoitepuoli ylöspäin ja avoin puoli oikealle. Työnnä kuoret
ohjainta pitkin niin pitkälle kuin ne menevät.
* Kuorien asettaminen väärin voi aiheuttaa syöttöhäiriön, tulostumisen väärään
suuntaan tai väärälle puolelle kuorta.
12
ALKUPERÄISTEN ASETTAMINEN
1 Alkuperäisten asettaminen arkinsyöttölaitteeseen
Kopiokoneessa on arkinsyöttölaite.
Siihen asetetut alkuperäiset syötetään automaattisesti yksi kerrallaan.
Arkinsyöttölaite kääntää kaksipuoliset alkuperäiset automaattisesti toisen puolen
kopiointia varten.
Arkinsyöttölaitteeseen ladattavat alkuperäiset
• Irtoarkit
• Paksuus:
yksipuoliset 35 g/m2 - 160 g/m2
kaksipuoliset 50 g/m2 - 120 g/m2
• Koko:
enint. A3 - vähint. A5 (pysty)
• Kapasiteetti: 70 arkkia (A4 tai pienempi, 80 g/m2)
50 arkkia (B4 tai suurempi, 80 g/m2)
(50 arkkia käytettäessä automaattista paperivalintaa)
Huomautuksia
Älä käytä alla lueteltuja alkuperäisiä.
Kun asetat perforoituja tai rei’itettyjä arkkeja, älä käännä perforointia tai rei’itystä
eteenpäin.
• Kalvot
• Hiilipaperi, rypistyneet alkuperäiset, terävätaitteiset tai pehmeät alkuperäiset
(esim. vinyyli)
• Alkuperäiset, jotka eivät ole suorakulmaisia, märät alkuperäiset, arkit, joissa on
teippiä tai liimaa
• Alkuperäiset, joissa on paperiliittimiä tai sinkilöitä. (Poista paperiliittimet tai sinkilät
ja suorista rypistyneet tai taittuneet alkuperäiset.)
• Lehtileikkeet tai erittäin liukaspintaiset arkit
• Alkuperäiset, joissa on märkää korjauslakkaa
1. Säädä ohjaimet alkuperäisten koon mukaan.
* Tarkista ennen alkuperäisten asettamista, onko vastaanottoalustalla
alkuperäisiä. Jos niitä on, syöttöhäiriö on mahdollinen.
2. Järjestä alkuperäiset ja käännä ne kopioitava puoli ylöspäin (kaksipuolisten 1.
sivu ylöspäin) syöttötasolle. Vihreä merkkivalo syttyy. Jos valo ei syty, aseta
alkuperäiset uudelleen.
* Nipun korkeus ei saa ylittää takaohjaimen merkkiä. Jos alkuperäisiä on liikaa,
syöttöhäiriö on mahdollinen.
13
ALKUPERÄISTEN ASETTAMINEN
* Kun asetat A3-, Folio- tai B4-kokoisia alkuperäisiä, avaa vastaanottotuki, jotta
alkuperäiset eivät putoa.
* Kun kopioidaan kaksipuolisia alkuperäisiä, ne poistuvat tilapäisesti
arkinsyöttölaitteesta kääntämistä varten. Älä koske alkuperäisiin tällöin. Jos
alkuperäisiä vetää ulos väkisin, syöttöhäiriö on mahdollinen.
● Automaattinen paperinvalinta
Alkuperäiset kopioidaan samankokoiselle paperille.
* Arkinsyöttölaitteeseen voi asettaa enintään 50 arkkia.
* Paperikoot ovat A3 ja A4, ja alkuperäisten leveyden on oltava sama.
• Automaattisen paperinvalinnan asettaminen
Paina ohjaustaulun näppäintä ja automaattisen valinnan merkkivalo syttyy.
2 Alkuperäisten asettaminen valotustasolle
Kun alkuperäisiä (esimerkiksi kirjaa tai lehteä) ei voi asettaa
arkinsyöttölaitteeseen, avaa arkinsyöttölaite ja aseta alkuperäinen valotustasolle.
1. Pidä vivusta ja avaa arkinsyöttölaite.
* Kun avaat arkinsyöttölaitteen, tarkista, että syöttö- tai vastaanottoalustalla ei
ole alkuperäisiä. Ne voivat pudota arkinsyöttölaitetta avattaessa.
2. Aseta alkuperäinen (alkuperäiset).
Käännä kopioitava puoli alaspäin ja kohdista merkkeihin.
3. Pidä vivusta ja sulje arkinsyöttölaite.
* Älä paina valotusalustaa liikaa. Se voi rikkoutua.
MUISTUTUS
ÄLÄ jätä arkinsyöttölaitetta auki - tapaturman vaara.
14
PERUSKÄYTTÖ
● Normaali kopiointi
1
1. Kytke laitteeseen virta (paina virtakytkin asentoon ( I )).
5
5. Paperikoon asetus
Kun näytössä on teksti “APS”, kopiokone valitsee automaattisesti
originaalin kokoisen kopiopaperin. Jos haluat valita originaalista
poikkeavan paperikoon ja kopioida 1:1-suhteessa, valitse paperi
vastaavalla näppäimellä ja paina manuaalinäppäintä. Kun haluat
kopioida alkuperäisiä samankokoisina, erikoisasetuksia ei tarvita.
7
7. Kopioiden lukumäärän valinta
Syötä numeronäppäimillä kopioiden lukumäärä. Syötetty määrä
tulee näyttöön. Suurin määrä on 999 kopiota.
* Suurinta kopioiden määrä voi pienentää.
15
2
2. Lämpeneminen
Lämpenemisen päätyttyä näyttöön ilmestyy viesti “READY TO COPY”.
* Voit asettaa originaalit paikalleen ja painaa START-näppäintä
lämpenemisen aikana. Kopiointi käynnistyy heti kun kone on
lämmennyt.
* Kun käytät JOB BUILD tai JOB PRIORITY -toimintoa,
alkuperäisten lukeminen voi alkaa lämpenemisen aikana.
6
-1
6. Valotuksen säätäminen
Perustilassa valotus säädetään manuaalisesti käyttäen
kosketuspaneelin asteikkoa. Säädä valotus näppäimellä
“DARKER” tai “LIGHTER”. Kun siirrät osoitinta oikealle, kopio
tummenee, ja vasemmalle siirrettäessä se vaalenee.
Valotusvaihtoehtoja on 7 tai 13, mutta jos painat näppäintä
edelleen, säätöalue laajenee 13 ja 25 askeleeseen.
* Jos koko kopio on liian tumma/vaalea, valotusta voi säätää.
* Valotusvaihtoehtoja 7 tai 13.
8
8. Kopioinnin aloitus
Paina kopiointinäppäintä. Kun näyttöön ilmestyy viesti “READY TO
COPY”, kopiointi käynnistyy.
PERUSKÄYTTÖ
3
3. Originaalin asetus
Aseta originaali arkinsyöttölaitteeseen tai valotustasolle (sivu 15,
sivu 16).
6
-2
Kun “AUTO”-näppäin on korostettu, kone säätää valotuksen
automaattisesti. Valotus on tällöin optimaalinen.
* Kun kopio on liian vaalea/tumma, valotusta voi säätää.
* Kun haluat säätää valotuksen manuaalisesti, paina “AUTO”näppäintä. Valotusasteikko tulee näyttöön.
* Perustilan oletusarvoksi voi valita manuaalivalotuksen.
4
4. Toimintojen valinta
Valitse tarvittaessa haluamasi toiminnot.
* Usein käytetty toiminto voidaan näyttää perusnäytössä
pikanäppäimenä, ja sen voi myös saada näkyviin aloitusnäyttöön
“FUNCTION”-näppäimellä
■ Toiminnot:
• Suurennos/pienennös (sivu 17)
• Valokuvakopiointi
• Välikopiointi (sivu 19)
• Kaksipuolinen kopiointi erilaisista alkuperäisistä (sivu 20)
• Sidontamarginaali jne.
• Sivunnumeroiden tulostaminen kopioihin
• Kaksisivuisten alkuperäisten kopioiminen eri arkeille
• Kirjakopiointi
• Kansien tai välilehtien lisääminen
• Paperin syöttäminen kalvona + taustapaperina
• Kuvan lisäys
• Yksi kopio kahdesta tai neljä alkuperäisestä
• Vihkojen tuottaminen
• Lehden tuottaminen kaksi-/yksipuolisista alkuperäisistä
• Käänteiskopiointi
• Peilikuvakopiointi
• Automaattinen lajittelu
• Usein käytettävien asetusten tallentaminen muistiin.
9
9. Kopioinnin lopetus
Valmiit kopiot kertyvät luovutusalustalle.
* Kopiot tulevat alustalle oikein- tai väärinpäin sen mukaan, mikä
toiminto on valittu.
* Luovutusalustalle mahtuu 250 arkkia.
MUISTUTUS
Jos kopiokonetta ei käytetä vähään aikaan (esim. yöllä),
katkaise koneesta virta (virtakytkin asentoon (O)). Jos
kopiokonetta ei käytetä pitkään aikaan (lomien aikana jne.),
irrota turvallisuussyistä myös pistoke pistorasiasta tauon ajaksi.
16
PERUSTOIMINNOT
(1) Suurentaminen/pienentäminen
1 Automaattinen kopiointisuhde
Kopiointisuhde valitaan automaattisesti originaalin koon mukaan.
1. Aseta originaali valotustasolle.
Kopiokone valitsee automaattisesti originaalin kokoisen paperin ja näyttää sen.
2. Valitse paperikoko paperinvalintapainikkeella.
Haluamasi kopiointisuhde tulee näyttöön.
* Käynnistä kopiointi kopiointinäppäimellä.
2 Zoom-kopiointi
Zoomaussuhde voidaan valita 25 ja 400%:n väliltä yhden prosentin
tarkkuudella.
* Jos käytät arkinsyöttölaitetta, voit valita zoomaussuhteeksi 25 - 200%.
* Kuvasta näkee, miten arkinsyöttölaitteeseen asetettu alkuperäinen kopioituu.
Valotustasoa käytettäessä alkuperäiset on asetettava vasempaan takakulmaan.
1. Aseta alkuperäinen valotustasolle.
2. Kosketa “ZOOM”-näppäintä.
Zoomauksen asetussivu avautuu.
3. Valitse zoomaussuhde “+ ENLRGE” tai “- REDUCE” -näppäimellä.
* Zoomaussuhteen voi syöttää myös numeronäppäimillä.
4. Kosketa “END”-näppäintä.
Kosketusnäyttö palaa perustilaan ja zoomaussuhde on näytössä.
* Valitse paperikoko vastaavalla näppäimellä, kun muutat paperikokoa.
3 Kokozoom
Suurennus tai pienennys kopiokoneeseen asetetuin vakioprosentein:
25, 50, 70, 75, 106, 141, 200, 400%.
* Valitse kohdassa “1 ZOOM MODE” (sivu 23) toiminto “SIZE ZOOM”.
1. Aseta alkuperäinen.
2. Kosketa “ZOOM”-näppäintä.
Zoomaussuhteen asetussivu avautuu.
17
PERUSTOIMINNOT
3. Valitse zoomaussuhde.
Painamasi näppäin korostuu.
4. Kosketa “END”-näppäintä.
Kosketusnäyttö palaa perustilaan ja zoomaussuhde on näytössä.
* Valitse paperikoko vastaavalla näppäimellä, kun muutat paperikokoa.
4 Vakiozoom
Zoomaussuhde tulee automaattisesti näyttöön, kun asetat alkuperäisen ja valitset
paperikoon.
* Valitse kohdassa “1 ZOOM MODE” (sivu 23) toiminto “STANDARD ZOOM”.
1. Aseta alkuperäinen.
2. Kosketa “ZOOM”-näppäintä.
Zoomaussuhteen asetussivu avautuu.
3. Valitse alkuperäisen koko.
Jos kokoa ei näy, paina “▼”.
4. Valitse paperikoko.
Jos kokoa ei näy, paina “▼”.
* Jos paperikoko on valittu, zoomaussuhde tulee näyttöön
5. Kosketa “END”-näppäintä.
Kosketusnäyttö palaa perustilaan ja zoomaussuhde on näytössä.
* Valitse paperikoko vastaavalla näppäimellä, kun muutat paperikokoa.
5 XY-zoom
Zoomaussuhteen voi säätää erikseen kopion pituus- ja leveyssuunnassa.
Zoomaussuhteeksi voi valita minkä tahansa arvon välillä 25 – 400 % (kun alkuperäiset
syötetään syöttölaitteesta: 25 – 200 %) 1 % portain.
1. Aseta alkuperäinen/alkuperäiset.
2. Hipaise “ZOOM”-näppäintä.
Näytölle ilmestyy zoomaustavan valintanäyttö.
3. Hipaise näppäintä “XY ZOOM”.
18
PERUSTOIMINNOT
4. Aseta pituussuuntainen (X) zoomaussuhde hipaisemalla ylempää näppäintä “+” tai “–”.
Korostamisen jälkeen zoomaussuhteen voi antaa myös numeronäppäimillä.
* Kun hipaiset näppäintä “100%”, zoomaussuhteeksi palautuu 100 %.
5. Aseta leveyssuuntainen (Y) zoomaussuhde hipaisemalla alempaa näppäintä “+” tai
“–”. Korostamisen jälkeen zoomaussuhteen voi antaa myös numeronäppäimillä.
* Kun hipaiset näppäintä “100%”, zoomaussuhteeksi palautuu 100 %.
6. Hipaise näppäintä “END”.
Kosketusnäyttö palaa perustilaan ja sillä näkyvät pituus- ja leveyssuuntaiset
zoomaussuhteet.
* Muuta paperikoko hipaisemalla haluttua paperinkokonäppäintä.
(2) Kopiolaadun valinta
Kopion laadun voi valita alkuperäisen perusteella.
1 Text: Alkuperäisessä on pääasiassa tekstiä
2 Photo: Alkuperäisessä on pääasiassa valokuvia tai muita sävykuvia.
3 Mixed: Alkuperäisessä sekä tekstiä että valokuvia.
* Perustilan oletuslaadun voi valita.
1. Korosta “TEXT”-, “PHOTO”- tai “MIXED”-painike koskettamalla sitä.
(3) Välikopiointi
Jos kesken kopioinnin on käytettävä erilaisia asetuksia, käytä tätä toimintoa. Voit silloin
jatkaa kopiointia alkuperäisillä asetuksilla välikopioinnin jälkeen.
* Tätä toimintoa ei voi valita kopioitaessa kalvoja tai esityksiä.
1. Paina välikopionäppäintä. Ilmaisin vilkkuu. Odota, kunnes näytössä lukee
“INTERRUPT MODE” ja valo palaa jatkuvasti.
19
PERUSTOIMINNOT
2. Poista alkuperäiset ja siirrä ne sivuun.
3. Aseta uudet alkuperäiset ja kopioi ne.
4. Kun kopiointi on valmis, paina välikopionäppäintä uudelleen ja aseta poistamasi
alkuperäiset takaisin. Paina sitten START-näppäintä. Kone jatkaa kopiointia vanhoilla
asetuksilla.
(4) Kaksipuolinen kopiointi erilaisista alkuperäisistä [kaksipuolinen kopiointi]
Esimerkiksi kaksisivuisia ja yksipuolisia alkuperäisiä voi kopioida kaksipuolisesti.
* Paperikoot ovat A3 - A5R.
● Kaksipuolisten alkuperäisten kaksipuolinen kopiointi
Kumpikin puoli (taka ja etu) kopioidaan samalla tavoin.
● Kirjan kaksipuolinen kopiointi
Lehden tai kirjan kaksisivuiset alkuperäiset voi kopioida paperin kummallekin puolelle
yhdellä kopiointinäppäimen painalluksella.
Alkuperäisten sidontasuunnan voi myös valinta.
1 “LEFT”: kaksisivuiset alkuperäiset kopioidaan oikealta puolelta.
2 “RIGHT”: kaksisivuiset alkuperäiset kopioidaan vasemmalta puolelta.
* Tätä toimintoa käytettäessä alkuperäisen koko voi olla vain A3, A4 (pysty) tai A5
(pysty).
● Kaksipuoliset kopiot yksipuolisista alkuperäisistä
Alkuperäiset kopioidaan arkin kummallekin puolelle (taka ja etu). Mikäli alkuperäisten
luku on pariton, viimeisen arkin takasivu on tyhjä.
20
PERUSTOIMINNOT
* Takasivun kopion voi myös kääntää 180 astetta.
1 “LEFT”: takasivu kopioidaan saman suuntaisena kuin se on.
2 “TOP”: takasivu käännetään kopioitaessa 180 astetta. Jokainen kaksisivuinen
originaali kopioidaan samansuuntaiseksi ja valmiit kopiot liitetään yläreunasta.
1. Aseta alkuperäiset.
2. Kosketa “DUPLEX”-näppäintä.
Asetussivu avautuu.
* Sama sivu avautuu myös kosketettaessa toiminnonvalintasivun “DUPLEX”näppäintä.
3. Valitse alkuperäisten tyyppi.
“DUPLEX”: näyttö palautuu perustilaan
“BOOK”: siirry seuraavaan vaiheeseen.
“1-SIDED”: siirry vaiheeseen 5.
4. Valitse alkuperäisen sidontasuunta.
Näyttö palautuu perustilaan.
5. Valitse takapuolen kopiointisuunta.
Näyttö palautuu perustilaan.
21
PERUSTOIMINNOT
● Ajastin PÄÄLLE/POIS
1. Siirry ajastintoimintoon (timer mode).
2. Ajastin laitetaan päälle (kytketään toimintaan) hipaisemalla näppäintä “❑ ON”.
* Ajastin otetaan pois päältä (kytketään pois toiminnasta) hipaisemalla näppäintä
“❑ OFF”.
3. Hipaise näppäintä “END”.
Kosketuspaneeliin palaa perusnäyttö.
(5) Kopiointi silloin, kun ajastin on pysäyttänyt kopiokoneen
Kun sähkönsäästön merkkivalo syttyy ja kaikki muu käyttöpaneelissa sammuu,
viikkoajastin on toiminut. Kun tämä on tapahtunut, koneella voi kopioida seuraavasti:
1. Paina sähkönsäästönäppäintä. Sähkönsäästön merkkivalo alkaa vilkkua.
* Lämpeneminen on alkanut. Odota hetki.
* Toinen tapa käynnistää lämmitys on kääntää pääkytkin ensin pois päältä (O) ja sitten
takaisin päälle (I).
2. Lämpenemisen jälkeen koneella voi kopioida tavalliseen tapaan.
3. Kun kopiot on otettu, paina uudelleen sähkösäästönäppäintä. Sähkösäästön
merkkivalo alkaa palaa jatkuvasti ja kone pysähtyy.
22
MUUT ASETUKSET
(1) Oletusasetukset
Kun kopiokone on lämmennyt tai CA-näppäintä on painettu, kone on “perustilassa”.
Perustilan toimintoja ja arvoja kutsutaan “oletusasetuksiksi”. Oletusasetuksia “COPY
DEFAULT” ja “MACHINE DEFAULT” voi tarvittaessa muuttaa.
● Kopioinnin oletusasetukset
1 ZOOMAUSTILA
Tilaksi voi asettaa zoomkopioinnin (sivu 17) tai vakiozoomauksen (sivu 18)
suurennettuun/pienennettyyn kopiointiin (zoom mode).
1. Paina “SPECIAL”.
Asetussivu avautuu.
2. Paina “COPY DEFAULT”.
3. Näppäile koodi “4200” numeronäppäimillä.
* Jos koodi vastaa tallennettua, oletusasetussivu avautuu.
* Nelinumeroisen koodin voi vaihtaa.
4. Aseta “ZOOM MODE” näppäimellä “SIZE ZOOM” tai “STANDARD ZOOM”.
5. Paina “END” jotta “COPY DEFAULT”-näyttö tulisi esiin.
Asetussivu palautuu näyttöön.
23
MUUT ASETUKSET
6. Paina “BASIC”.
Näyttö palautuu perustilaan.
2 VUOROTTELEVA LAJITTELU
Valitse normaali tai vuorotteleva lajittelu. Vuorottelevaa lajittelua käytettäessä arkin
suunta vaihtuu vuorotellen, mikä helpottaa kopioiden lajittelua.
* Tämä asetus ei tule näyttöön, jos kopiokoneessa on valinnainen viimeistelijä.
1. Paina “SPECIAL”.
Asetussivu avautuu.
2. Paina “COPY DEFAULT”.
3. Näppäile koodi “4000” numeronäppäimillä.
* Jos koodi vastaa tallennettua, oletusasetussivu avautuu.
* Nelinumeroisen koodin voi vaihtaa.
4. Aseta “ROTATE SORT” näppäimellä “ON” tai “OFF”.
5. Paina “END” jotta “COPY DEFAULT”-näyttö tulisi esiin.
Asetussivu palautuu näyttöön.
6. Paina “BASIC”.
Näyttö palautuu perustilaan.
24
MUUT ASETUKSET
● Koneen oletusasetukset
1 PAPERIN KOKO
Näytön ilmaisema paperikoko voidaan muuttaa.
1. Paina “SPECIAL”.
Asetussivu avautuu.
2. Paina “MACHINE DEFAULT”.
3. Näppäile koodi “4200” numeronäppäimillä.
* Jos koodi vastaa tallennettua, oletusasetussivu avautuu.
* Nelinumeroisen koodin voi vaihtaa.
4. Tarkista paperikoot “PAPER SIZE (1ST PAPER SOURCE - 4TH PAPER SOURCE)”.
5. Paina “CHANGE”.
6. Valitse kasettiin ladattava paperikoko.
Asetussivu palautuu näyttöön.
* Jos haluat vaihtaa toisen kasetin paperikoon, palaa vaiheeseen 4.
7. Paina “END” jotta “MACHINE DEFAULT” -näyttö tulisi esiin.
Asetussivu palautuu näyttöön.
8. Paina “BASIC”.
Näyttö palautuu perustilaan.
● Kopioinnin oletusasetusten muuttamisen lopetus
1. Kunkin asetuksen teon jälkeen, hipaise näppäintä “END”, jolloin esiin tulee “COPY
DEFAULT” –näyttö. Asetussivu palaa näyttöön.
25
MUUT ASETUKSET
(2) KOSKETUSPANEELIN KIELI
Valitse kosketuspaneelin kieli (englanti, saksa, ranska, italia tai espanja).
1. Paina “SPECIAL”.
Asetussivu avautuu.
2. Paina “LANGUAGE”
Kielivaihtoehdot tulevat näyttöön.
3. Valitse kieli.
* Kieli vaihtuu ja kosketuspaneeli palautuu perustilaan.
26
VIESTIT
● Kun näyttöön tulee viesti:
Kun näyttöön tulee jokin näistä viesteistä, ryhdy tarvittaviin toimiin.
Viesti
Toimenpide
Sivu
___
“CLOSE xxx COVER.”
Kansi on auki. Sulje huolellisesti.
“ADD PAPER IN DRAWER.”
Kasetissa ei ole paperia. Lataa oikean kokoista paperia.
“CLOSE PAPER DRAWER.”
Jokin kasetti ei ole kunnolla kiinni. Vedä ulos ja paina kokonaan sisään.
"FIXING UNIT INCORRECTLY SET.
PUSH IT UNTIL IT STOPS."
Kiinnitysyksikkö ei ole hyvin paikoillaan. Avaa etukansi ja työnnä kiinnitysyksikköä
niin, että se loksahtaa paikoilleen.
___
“PAPER DRAWER IS OUT OF ORDER.
SELECT OTHER PAPER DRAWER.”
Kasetti on epäkunnossa eikä sitä voi käyttää. Ota yhteys huoltoon pikimmiten.
Käytä toista kasettia.
___
“CHECK PAPER SIZE.”
Haluamaasi paperikokoa ei ole. Tarkista paperi.
“REPOSITION ORIGINAL OR SELECT
OTHER PAPER DRAWER.”
Alkuperäisten ja valitun paperin suunta ovat erilaiset. Vaihda alkuperäisten
suunta. Jos painat kopiointinäppäintä kääntämättä alkuperäisten suuntaa, kopiot
ovat samankokoiset.
___
“RESET ALL ORIGINALS IN FEEDER
AND PRESS PRINT KEY.”
“RESET ORIGINALS IN INITIAL ORDER.”
Alkuperäisiä ei ole asetettu oikein arkinsyöttölaitteeseen. Poista kaikki
alkuperäiset ja aseta ne uudelleen.
___
“REMOVE ORIGINAL FROM FEEDER.”
Syöttöhäiriö arkinsyöttölaitteessa. Poista virheellisesti syötetty alkuperäinen,
mutta älä katkaise virtaa ( I ).
“CANNOT DUPLEX COPY ON THIS
PAPER SIZE.”
Pienikokoista paperia (A5) tai erikoiskokoja ei voi käyttää kaksipuoliseen
kopiointiin. Vaihda paperikoko.
“INSTALL DUPLEX UNIT.”
Kaksipuolisen kopioinnin yksikkö ei ole kunnolla paikallaan. Kiinnitä se kunnolla.
“DUPLEX UNIT IS OUT OF ORDER. 1SIDED COPYING IS POSSIBLE.”
Ongelma kaksipuolisen kopioinnin yksikössä. Kaksipuolisia kopioita ei voi ottaa.
Ota yhteys huoltoon pikimmiten.
___
“READY TO COPY.”
ADD TONER TO RESUME COPYING.”
Koneessa ei ole riittävästi väriainetta. Vaihda värikasetti viipymättä, sillä kopioita
voi ottaa vain yhden kerrallaan.
29
“ADD TONER TO RESUME COPYING.”
Koneessa ei ole riittävästi väriainetta. Vaihda värikasetti viipymättä.
29
27
9
10
___
37
___
___
VIESTIT
Viesti
Toimenpide
Sivu
“CALL FOR SERVICE.”
Avaa ja sulje etukansi. Jos viesti ei poistu, merkitse muistiin “C” ja numerot,
katkaise virta (O) ja ota yhteys huoltoon.
___
“TIME FOR MAINTENANCE”
Kopiokone on huollettava ajoittain, jotta se pysyy kunnossa. Ota yhteys huoltoon
pikimmiten.
___
“MEMORY FULL.”
Muisti on täynnä. Valitse tulostus viimeiseen luettuun sivuun asti tai tyhjennä
muisti. Toista alkuperäistä ei voi kopioida tai lukea ennen näitä toimenpiteitä.
___
“PAPER IN DRAWER NOT REGISTERED
SIZE. CHECK PAPER IN DRAWER.”
Oletuspaperikoko ei ole sama kuin kasetin paperikoko. Muuta paperin
oletusasetuskoko. Väärän oletusasetuksen käyttö voi aiheuttaa syöttöhäiriöitä.
25
“PAPER MISFEED.”
Syöttöhäiriö pysäyttää koneen ja tukoksen paikka näkyy näytössä. Poista tukos
katkaisematta virtaa ( I ).
30
“FINISHER IS OUT OF ORDER. DETACH
FINISHER.”
Viimeistelijää (lisävaruste) ei ole asennettu kunnolla. Kiinnitä se tukevasti.
“CHECK PAPER IN FINISHER.
INCOMPLETE COPIES INSIDE.”
Viimeistelijän (lisävaruste) vastaanottoalustalle tuli keskeneräisiä kopioita, koska
kopioinnissa oli ongelmia. Tarkista ja poista kopiot.
___
“FINISHER IS OUT OF ORDER. DETACH
FINISHER.”
Kopiokone ei toimi, koska viimeistelijässä (lisävaruste) on ongelma. Ota yhteys
huoltoon.
___
“INSTALL FINISHER.”
Viimeistelijässä (lisävaruste) on liikaa paperia. Poista ne.
“CLOSE COVER OF FlNISHER.”
“CHECK PAPER IN FINISHER.
INCOMPLETE COPIES INSIDE.”
Viimeistelijän (lisävaruste) sisällä on paperitukos. Katso paperitukoksen poistoohjeet viimeistelijän käsikirjasta.
___
“STAPLER EMPTY. (FRONT) ADD
STAPLES.”
“STAPLER EMPTY. (REAR) ADD
STAPLES.”
Viimeistelijän (lisävaruste) merkityssä paikassa ei ole niittejä. Katso lisäohjeet
viimeistelijän käsikirjasta.
___
“CANNOT STAPLE.
##:MAX. (STAPLE)”
Nidonta ei toimi, koska kopioita on liikaa. Paina kopiointinäppäintä ja peruuta
nidontatoiminto, jolloin kopiointi alkaa uudelleen.
___
“CANNOT STAPLE THIS PAPER SIZE.”
“CANNOT PUNCH THIS PAPER SIZE.”
Pieniä arkkeja (A5) ei voi nitoa eikä lävistää. Katso lisäohjeet viimeistelijän
käsikirjasta.
___
““PUNCH HOLE CONTAINER FULL.”
Viimeistelijän (lisävaruste) lävistimen roskasäiliö on täynnä. Katso lisäohjeet
viimeistelijän käsikirjasta.
___
___
___
28
VÄRIKASETIN VAIHTAMINEN
Vaihda värikasetti vain, kun näytössä on viesti “ADD TONER TO RESUME
COPYING.”
* Saat vaihto-ohjeet näyttöön painamalla näppäintä “?”.
MUISTUTUS
Älä hävitä värijauhetta tai -kasettia polttamalla. Vaaralliset kipinät voivat
aiheuttaa palovammoja.
1. Avaa etukansi. Käännä värikasetin vipu ääriasentoon vasemmalle. Kasetti
vapautuu.
2. Nosta kasettia hieman ja vedä se ulos.
3. Pidä uutta kasettia vaakasuorassa ja heiluttele sitä ylös-alas 3-5 kertaa. Käännä
ympäri jokaisella kerralla.
4. Ravistele uusi kasetti sivusuunnassa 5-7 kertaa. Käännä ympäri jokaisella
kerralla.
5. Kohdista uuden kasetin kaksi nuolta aukon merkkeihin ja työnnä kasetti
paikalleen.
6. Käännä vipu oikealle. Kasetti lukkiutuu paikalleen.
* Tarkista, että kasetin kaksi nuolta ja aukon kaksi merkkiä ovat linjassa.
7. Sulje etukansi.
29
SYÖTTÖHÄIRIÖ
Syöttöhäiriö pysäyttää kopiokoneen. Näyttöön tulevat
syöttöhäiriöviesti sekä tukosten paikat. Poista tukokset sivun 31
kohdan “3 Tukoksen poistaminen” ohjeiden mukaan. Älä katkaise
virtaa koneesta ( I ).
(1) Syöttöhäiriöilmaisimet
1 Paperinsyöttöosa (sivu 31)
2 Paperinsiirto-osa (sivu 33)
3 Kiinnitysyksikkö/poisto-osa (sivu 35)
4 Kaksipuolisen kopioinnin yksikkö (sivu 36)
5 Arkinsyöttölaite (sivu 37)
6 Viimeistelijä (lisävaruste) (sivu 38)
(2) Muistutuksia
VAROITUS
Varaajayksikössä on suurjännite. Toimi varoen.
Sähköiskun vaara.
● Saat tukoksen poistoohjeet näyttöön painamalla
kosketuspaneelin “?”näppäintä.
* Älä käytä poistettua paperia uudelleen.
* Jos paperi repeytyy poistettaessa, poista kaikki palaset koneesta,
koska ne voivat aiheuttaa syöttöhäiriöitä myöhemmin.
* Kun tukos on poistettu, kone lämpenee, syöttöhäiriöviesti poistuu ja
kone palautuu tukosta edeltäneeseen tilaan.
* Jos viimeistelijässä on syöttöhäiriö, älä aseta tukoksen aiheuttanutta
kopiota alustalle, koska se kopioidaan automaattisesti uudelleen.
MUISTUTUS
Kopiokoneen kiinnitysyksikkö on erittäin kuuma. Toimi
varoen. Palovamman vaara.
30
SYÖTTÖHÄIRIÖ
(3) Tukoksen poistaminen
1 Paperinsyöttöosa
● Kasetti
Jos näyttöön tulee viesti “MISFEED IN PAPER DRAWER, REMOVE PAPER” ja
kuvan mukainen ilmaisin syttyy, kasetissa on syöttöhäiriö.
1. Vedä käytettävä kasetti ulos (katso ilmaisin).
2. Poista paperi repimättä sitä.
* Jos paperi repeää, poista palaset koneesta.
3. Paina kasetti lujasti kiinni.
● Oikea kansi
Jos näyttöön tulee viesti “PAPER MISFEED. OPEN RIGHT COVER.”, oikeassa
kannessa on syöttöhäiriö.
1. Avaa oikea kansi.
2. Poista paperi repimättä sitä.
* Jos paperi repeää, poista palaset koneesta.
3. Sulje oikea kansi.
31
SYÖTTÖHÄIRIÖ
● Ohisyöttöalusta
Jos näyttöön tulee viesti “PAPER MISFEED IN STACK BYPASS. REMOVE
PAPER.”, ohisyöttöalustassa on syöttöhäiriö.
1. Poista kaikki paperit ohisyöttöalustasta.
* Jos paperia on vaikea poistaa, älä vedä sitä väkisin. Katso “2 Siirto-osan
syöttöhäiriö” (sivu 33).
2. Tarkasta, että viesti on hävinnyt näytöstä. Lataa paperi uudelleen
ohisyöttöalustalle.
● Syöttöhäiriö monikasettiyksikön oikeassa kannessa
Jos näyttöön tulee viesti “PAPER MISFEED. OPEN RIGHT COVER.”,
monikasettiyksikön oikeassa kannessa on syöttöhäiriö.
* Viesti tulee näyttöön vain käytettäessä moniosaista kasettiyksikköä.
1. Avaa oikea kansi.
2. Poista paperi repimättä sitä.
* Jos paperi repeää, poista palaset koneesta.
3. Sulje yksikön oikea kansi.
● Suurkasettiyksikkö
Jos näyttöön tulee viesti “MISFEED IN PAPER DRAWER. REMOVE PAPER.” ja
kuvan mukainen ilmaisin syttyy, kasetissa on syöttöhäiriö.
* Viesti tulee näyttöön vain käytettäessä suurkasettia.
32
SYÖTTÖHÄIRIÖ
1. Vedä suurkasetti ulos.
2. Poista paperi repimättä sitä.
3. Paina kasetti sisään.
● Syöttöhäiriö suurkasettiyksikön oikeassa kannessa
Jos näyttöön tulee viesti “PAPER MISFEED. OPEN RIGHT COVER PAPER
DECK.” ja tukosilmaisin, suurkasettiyksikön oikeassa kannessa on syöttöhäiriö.
* Viesti tulee näyttöön vain käytettäessä suurkasettiyksikköä.
1. Avaa oikea kansi.
2. Poista paperi repimättä sitä.
* Jos paperi repeää, poista palaset koneesta.
3. Sulje yksikön oikea kansi.
2 Paperinsiirto-osa
Jos näyttöön tulee viesti “PAPER MISFEED. OPEN FRONT COVER.” ja
tukosilmaisin, suurkasettiyksikön oikeassa kannessa on syöttöhäiriö.
33
SYÖTTÖHÄIRIÖ
1. Avaa etukansi.
VAROITUS
Varaajayksikössä on suurjännite. Toimi varoen. Sähköiskun vaara.
2. Käännä siirtoyksikön vipua oikealle.
3. Pyöritä nuppia nuolen suuntaan, jolloin tukoksen aiheuttaja tulee esiin.
4. Poista paperi repimättä sitä.
* Jos paperi repeää, poista palaset koneesta.
* Jos saat poistettua paperin tässä vaiheessa, siirry vaiheeseen 8. Muuten siirry
seuraavaan vaiheeseen.
5. Paina vapautusnuppia ja vedä siirtoyksikkö ulos.
Muistutus: Rumpu (vihreä) on erittäin herkkä valolle ja lialle. Suojaa rumpu
voimakkaalta valolta, äläkä kosketta rumpua käsin. Palauta siirtoyksikkö
paikalleen heti, kun olet poistanut tukoksen.
6. RNosta kantta a nuolen suuntaan vasemmalle ja poista paperi repimättä sitä.
Palauta kansi alkuperäiseen asentoon.
34
SYÖTTÖHÄIRIÖ
7. Käännä vipua b nuolen suuntaan ja palauta siirtoyksikkö hitaasti alkuperäiseen
asentoon.
8. Palauta vipu alkuperäiseen asentoon.
9. Sulje etukansi.
3 Kiinnitysyksikkö/luovutusosa
Jos näyttöön tulee viesti “PAPER MISFEED. OPEN FRONT COVER.” ja
tukosilmaisin, kiinnitysyksikössä/luovutusosassa on syöttöhäiriö.
1. Avaa etukansi.
VAROITUS
Varaajayksikössä on suurjännite. Toimi varoen. Sähköiskun vaara.
2. Pyöritä nuppia nuolen suuntaan, jolloin tukoksen aiheuttaja tulee esiin.
Paperi tulee ulos luovutusalustalle. Poista paperi.
3. Jos paperi ei poistu, irrota luovutusalusta.
* Jos koneessa on viimeistelijä, irrota se koneesta.
4. Avaa vasen kansi. Jos näet paperin, poista se.
* Jos paperia ei näy, pyöritä nuppia nuolen suuntaan, jolloin tukoksen aiheuttaja
tulee esiin.
35
SYÖTTÖHÄIRIÖ
5. Nosta kiinnitysyksikön vipua nuolen suuntaan ja vedä yksikkö niin pitkälle ulos
kuin se tulee.
MUISTUTUS
Kopiokoneen kiinnitysyksikkö on erittäin kuuma. Toimi varoen.
Palovamman vaara.
6. Avaa kiinnitysyksikön kansi c ja poista mahdollinen paperi.
7. Sulje kansi c.
8. Nosta vipua ja työnnä kiinnitysyksikkö huolellisesti takaisin paikalleen.
9. Sulje vasen kansi ja kiinnitä luovutusalusta.
* Jos koneessa on viimeistelijä, palauta se paikalleen.
10. Sulje etukansi.
4 Kaksipuolisen kopioinnin yksikkö
Jos näyttöön tulee viesti “PAPER JAM IN DUPLEX UNIT. OPEN DUPLEX UNIT
DRAWER.”, yksikössä on tukos.
Jos viesti tulee näyttöön, aloita vaiheesta 2.
* Jos näytössä lukee “OPEN LEFT COVER.”, aloita vaiheesta 1.
1. Irrota luovutusalusta, avaa vasen kansi ja poista paperi (sivu 35).
* Kun olet poistanut paperin, sulje vasen kansi ja asenna luovutusalusta. Jos
paperia ei ole, siirry seuraavaan vaiheeseen.
2. Vedä yksikkö niin pitkälle ulos kuin se tulee.
36
SYÖTTÖHÄIRIÖ
3. Jos tukos on uudelleensyöttöosassa, poista se.
4. Nosta yksikön kansi.
5. Jos tukos on kannen alla, poista se.
Sulje kansi ja siirry vaiheeseen 8.
* Jos tukos ei ole löytynyt vaiheessa 1-5, se on kääntökannen alla. Jatka
seuraaviin vaiheisiin.
6. Irrota kaksi kääntökannen ruuvia d yksikön vasemmalta puolelta. Kansi e
avautuu alaspäin.
7. Poista paperi repimättä sitä.
Sulje kääntökansi ja kiinnitä se kahdella ruuvilla.
* Jos paperi repeytyy, poista kaikki palaset koneesta.
8. Paina kaksipuolisen kopioinnin yksikkö takaisin paikalleen.
5 Arkinsyöttölaite
Jos näyttöön tulee viesti “MISFEED IN FEEDER. REMOVE ORIGINAL(S).”
arkinsyöttölaitteessa on tukos.
1. Poista alkuperäiset alustalta. Jos merkkivalo sammuu, kopiointia voi jatkaa.
Palauta alkuperäiset alustalle.
* Jos alkuperäistä on vaikea poistaa tai valo vilkkuu punaisena alkuperäisten
poistamisen jälkeen, siirry seuraavaan vaiheeseen.
2. Poista luovutusalustalle tulleet alkuperäiset.
37
SYÖTTÖHÄIRIÖ
3. Avaa arkinsyöttölaitteen suunnanvaihtokansi.
* Tartu kannen keskinuppiin.
4. Poista alkuperäiset repimättä niitä.
5. Avaa kansi f, jos alkuperäisiä ei saa poistettua vaiheessa 4.
6. Pyöritä käsipyörää g ja siirrä alkuperäinen asentoon, jossa sen saa poistettua
helposti. Poista alkuperäiset.
7. Sulje kansi f, jos tukoksen saa poistettua.
8. Sulje syöttölaitteen suunnanvaihtokansi. Tartu keskinuppiin. Merkkivalo
sammuu. Palauta alkuperäiset arkinsyöttölaitteeseen ja jatka kopiointia.
6 Viimeistelijä (lisävaruste)
Jos näyttöön tulee viesti “MISFEED IN FINISHER, REMOVE PAPER” ja kuvassa
näkyvä paperitukoksen merkkivalo syttyy, viimeistelijässä on tukos.
Katso lisäohjeet viimeistelijän käsikirjasta.
38
VIANETSINTÄ
Häiriön sattuessa tarkista alla olevat kohdat ja ryhdy tarvittaviin toimiin.
Ellei ongelma poistu, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Ongelma
Tarkasta
Toimenpide
Sivu
----------
Ohjaustaulu on pimeä,
vaikka virta on kytketty
virtakytkin asennossa
( I ).
Onko sähköpistoke kytketty
seinäpistorasiaan?
Kytke sähköpistoke seinäpistorasiaan.
Kopioita ei tule, kun
kopiointinäppäintä
painetaan.
Näkyykö näytössä viesti?
Lue viesti ja ryhdy tarvittaviin toimiin.
Kopiot ovat tyhjiä.
Onko alkuperäiset asetettu oikein?
Aseta alkuperäiset
arkinsyöttölaitteeseen tekstipuoli
ylöspäin. Jos asetat alkuperäiset
valotustasolle, käännä tekstipuoli
alaspäin ja kohdista merkkeihin.
Kopiot ovat liian
vaaleita.
Onko automaattinen valotus
käytössä?
Säädä automaattivalotuksen säädöt
kohdassa “AUTO EXPOSURE
ADJUSTMENT”.
----------
Onko manuaalinen valotus käytössä?
Säädä automaattivalotuksen säädöt.
15
Säädä kokonaisvalotus (katso
valotuksen säätäminen
manuaalisesti).
39
Näkyykö näytössä teksti “Added
toner”?
Vaihda värikasetti.
Onko paperi kosteaa tai märkää?
Vaihda paperi uuteen.
27
13, 14
----------
29
9
VIANETSINTÄ
Ongelma
Kopiot ovat liian
tummia.
Tarkasta
Toimenpide
Onko automaattivalotus käytössä?
Säädä automaattivalotuksen säädöt
kohdassa “AUTO EXPOSURE
ADJUSTMENT”.
Onko manuaalivalotus käytössä?
Säädä valotus
manuaalisäätönäppäimillä.
Sivu
----------
15
Säädä kokonaisvalotus (katso
valotuksen säätäminen
manuaalisesti).
----------
----------
Kasetti ei sulkeudu.
Avattiinko useita kasetteja
samanaikaisesti?
Avaa suljettu kasetti ja sulje se
yhdessä kasetin kanssa, jota ei saa
suljettua.
Kopiot ovat likaisia.
Onko valotustaso, lasi tai kansi
likainen?
Puhdista valotusalusta, lasi ja/tai
kansi.
41
Kopioissa on mustia
raitoja.
Onko syöttölaitteen lasi likainen?
Puhdista syöttölaitteen lasi.
41
Kopio on vinossa.
Onko originaalit asetettu oikein?
Kun asetat alkuperäisiä
arkinsyöttölaitteeseen, säädä ohjaimet
oikein.
Kun asetat alkuperäisen valotustasolle,
sijoita se tarkasti paperin koon
mukaisten merkkiviivojen väliin.
Syöttöhäiriöitä on usein.
Onko paperi ladattu oikein
paperikasettiin?
Lataa paperi oikein.
9
Kopiot voit käyristyä tai aiheuttaa
tukoksia, jos paperi on väärän laista
tai väärin säilytettyä.
Poista paperit kasetista, käännä nippu
ja lataa takaisin kasettiin.
9
Onko paperi käpristynyt, taittunut tai
ryppyinen?
Vaihda paperit uusiin.
9
Onko koneeseen juuttunut paperi tai
onko sinne jäänyt paperinpalasia?
Poista tukos ohjeiden mukaan.
13, 14
30
40
KOPIOKONEEN PUHDISTUS
MUISTUTUS
Irrota pistoke AINA pistorasiasta, enen kuin puhdistat koneen osia.
● Valotuskannen ja arkinsyöttölaitteen valotuskannen puhdistaminen
1. Avaa arkinsyöttölaite. Puhdista valotuskansi a ja arkinsyöttölaitteen
valotuskansi b sekä valotuslasi pehmeällä kankaalla, joka on kostutettu
alkoholilla tai miedolla puhdistusaineella.
* Älä käytä tinneriä tai muita liuottimia.
● Valotuslasin ja rakolasin puhdistaminen
1. Avaa arkinsyöttölaite. Puhdista lasi ja rakolasi c sekä valotuslasi pehmeällä
kankaalla, joka on kostutettu alkoholilla tai miedolla puhdistusaineella.
* Älä käytä tinneriä tai muita orgaanisia liuottimia.
Jos arkinsyöttölaitteen lasi c on
likainen, kopiossa voi olla mustia
raitoja.
MUISTUTUS
ÄLÄ jätä arkinsyöttölaitetta auki. Vammautumisen vaara.
● Kosketuspaneelin puhdistaminen
1. Jos kosketuspaneeli likaantuu, pyyhi se varovasti kuivalla kankaalla. Jos lika on
tiukassa, kostuta kangas alkoholilla.
* Älä käytä vettä, tinneriä tai muita orgaanisia liuottimia.
41
TEKNISET TIEDOT
Tyyppi....................................................Pöytämalli
Valotustason kansi ..............................Kiinteä
Kopiointimenetelmä .............................Epäsuora sähköstaattinen
Alkuperäiset..........................................Valotusalusta: Paperiarkit, kirjat, kolmiulotteiset esineet (enimmäiskoko A3).
Arkinsyöttölaite: paperiarkit (A3 - A5 (pysty), yksipuolinen: 35 - 160 g/m2, kaksipuolinen: 50 - 120 g/m2)
Kopioiden koot .....................................A3, B4 (257 × 364 mm), A4, A5 (pitkittäin), A6, Folio
Kaksipuolinen kopiointi: A3 - A5 (pitkittäin), ei kopioituva reunus 0,5-5,5 mm
Kopiointinopeus ...................................1:1 kopiointi/muistikopiointi: A3: 24 kopiota/min, B4: 28 kopiota/min, A4 (poikittain): 42 kopiota/min, A4
(pitkittäin): 32 kopiota/min
Lämpenemisaika ..................................Alle 120 sekuntia (huoneenlämmössä 20 °C:ssa, suhteellinen kosteus 65%)
Energiansäästötilasta: 30 sekunnin sisällä (huoneenlämmössä, 20 C, suhteellinen kosteus 65 %)
Ensimmäinen kopio .............................Alle 4,5 sekunnissa (A4, manuaalinen valotus)
Kopiointisuhde .....................................Kaikki suhteet välillä 25 - 400% (yhden prosentin tarkkuudella), vaihtoehtoisesti valmiit kopiointisuhteet.
Bittikarttamuisti ....................................12 Mt (vakio)
Tulostusmuistin koko ..........................32 Mt (vakio)
Erotuskyky ............................................Luku: 600 × 600 dpi
Tulostus: 600 × 600 dpi
Paperinsyöttöjärjestelmä ....................Erilliskasetit: automaattinen paperinsyöttö kasetista (neljä kasettia, 550 arkkia [80 g/m2] kukin) sekä
ohisyöttöalustalta (100 arkkia [80 g/m2])
Suurkasetti: automaattinen paperinsyöttö kasetista (kaksi kasettia, 550 arkkia [80 g/m2] kukin), yksi
suurkasetti, 3000 arkkia [80 g/m2] sekä käsisyöttö ohisyöttöalustalta (100 arkkia [80 g/m2])
Kopiopaperi ..........................................Kasetti, suurkasetti, kaksipuolisyksikkö: vakiopaperi (64 - 80 g/m2),
Ohisyöttö: vakiopaperi (60-160 g/m2) tai erikoispaperi (kuultopaperi, värilliset paperit, piirtoheitinkalvot,
kirjelomakkeet jne.), kirjekuori [vain käytettäessä tulostintoimintoa] (COM-10, Monarch, DL ja C5)
Sarjakopiointi .......................................1-999 arkkia
Skannausmenetelmä ...........................Valotustaso: liikkuva optinen järjestelmä
Syöttöalusta:liikkuva alkuperäinen
Valonlähde ............................................Jalokaasulamppu
Kehitysjärjestelmä ...............................Kuivaprosessi
Värijauheen annostelu .........................Automaattinen annostelu värikasetista
Kiinnitysjärjestelmä .............................Lämpötela
Puhdistusmenetelmä ...........................Puhdistusterä
Valojohdin .............................................OPC
Toiminnot ..............................................Itsetestaus, energiansäästö, automaattinen valotus, originaalin koon automaattinen tunnistus,
automaattinen paperinvalinta, automaattinen kopiointisuhteen valinta, zoom-kopiointi, kokozoom,
vakiozoom, XY-zoom, valokuvakopiointi, kaksipuolinen kopiointi, marginaalin siirto, sivunumerojen
tulostus, kopion jako, välikopiointi, rajanpoisto, arkin välisyöttö, kalvokopionti, lomakekopiointi,
yhdistelykopiointi, kirja + kansi -kopiointi, lajittelukopiointi, negatiivikopiointi, peilikuva, työn ohjelmointi,
asetusten muuttaminen, JOBBUILD-tila, koneen asetukset, viikkoajastin, kielen valinta.
Verkkojännite........................................220-240 V, 50 tai 60 Hz, 4,9 A (keskimäärin)
Tehonkulutus........................................Nimelliskulutus enintään 1200 W (220-240 V)
Mitat .......................................................627 mm (L) × 748 mm (S) × 841 mm (K)
Paino .....................................................Noin 129 kg
Käyntiääni ............................................. 70 dB (A)
Tilantarve ..............................................1278 mm (L) × 748 mm (S)
Varusteet ...............................................Luovutusalusta
Lisävarusteet ........................................Lisäpaperiyksikkö (kasetti/suurkasetti), viimeistelijä, avainlaskuri, liitäntäyksikkö, muistikortti, nitoja
(Oikeus muutoksiin pidätetään)
42
52 PPM KOPIOKONE
● Keskeiset osat
Tässä luvussa käsitellään 52 ppm malliin liittyviä seikkoja.
Perehdy myös tähän lukuun, jos hankit 52 ppm mallin.
52 ppm mallin kuvat ja keskeisten osien nimet poikkeavat
sivuilla 5 ja 6 esitetyistä.
● Osien nimet.......................................................................43
● Asetukset ..........................................................................45
● Automaattinen virrankatkaisu ...........................................45
● Etukannen avaaminen/sulkeminen ...................................45
● Kaksipuolisen kopiointiyksikön tukoksen poistaminen......45
● Tekniset tiedot ..................................................................47
1 Valotustaso
(Aseta tähän kirja tai vastaava, jota ei voi asettaa
arkinsyöttölaitteeseen.)
2 Originaalien kokomerkinnät
(Aseta originaali valotustasolle näiden merkintöjen
mukaan.)
3 Ohjaustaulu
(Tästä ohjaat kopiointia.)
4 Ohisyöttöalusta
(Laita paperi tälle alustalle, kun kopioit pienelle paperille tai
värilliselle paperille.)
5 Leveysohjaimet
(Aseta ohisyöttöalustalle asetettavan kopiopaperin leveys)
6 Laajennusohjain
(Vedä esiin, kun asetat ohisyöttöalustalle A4 (pysty) tai ison
paperin)
7 Etukansi
(Avaa väriainekasetin vaihtoa tai tukoksen poistoa varten.)
8 Oikea sivuluukku
(Avaa, kun paperi on juuttunut paperinsyöttöosaan.)
9 Kasetti 1
(Kasettiin mahtuu 550 arkkia vakiopaperia.)
0 Pituuden säätövipu
! Leveyden säätövipu
43
@ Kasetti 2
(Kasettiin mahtuu 550 arkkia vakiopaperia.)
# Suurkasetti
(Kasettiin mahtuu 3000 arkkia vakiopaperia.)
$ Oikea kansi
(Avaa, jos alustassa on syöttöhäiriö.)
% Arkinsyöttölaitteen suunnanvaihtoyksikön kansi
(Avaa, kun arkinsyötössä on syöttöhäiriö.)
^ Alkuperäisen tilan ilmaisin
(Ilmaisee alkuperäisen tilan.
Vihreä palaa: Alkuperäinen on asetettu. Kopiointi
käynnistyy Kopiointinäppäintä painamalla.
Vihreä vilkkuu: Aseta alkuperäinen uudelleen.
Punainen vilkkuu: Alkuperäisten syöttöhäiriö. Poista kaikki
väärin syötetyt alkuperäiset; katso sivu 37.)
& Alkuperäisen ohjain
(Aseta alkuperäisen koon mukaan, kun lataat
syöttölaitteeseen.)
* Alkuperäisalusta
(Aseta kopioitavat alkuperäiset tähän.)
( Arkinsyöttölaitteen avaus/sulkuvipu
(Pidä vivusta, kun avaat ja suljet syöttölaitteen.)
) Alkuperäisten vastaanottoalusta
(Kopioidut alkuperäiset kertyvät tähän.)
52 PPM KOPIOKONE
⁄ Paperinpoisto-ohjain
(Avaa, kun asetat syöttölaitteeseen B4- tai isomman
alkuperäisarkin.)
¤ Virtakytkin
(Kytke virta ( I ) ennen koneen käynnistämistä.)
‹ Vasen kansi
(Avaa, kun kiinnitysyksikössä tai luovutusyksikössä on
syöttöhäiriö.)
› Paperin luovutusalusta
(Kopio päätyy tänne.)
fi Värikasetti
fl Värikasetin kahva
(Käytä kahvaa, kun vaihdat värikasetin.)
‡ Siirtoyksikön vapautuspainike
° Siirtoyksikön kahva
· Siirtoyksikön vapautusvipu
(Käytä, kun siirtoyksikössä on syöttöhäiriö.)
‚ Paperinsyöttöyksikön nuppi
(Liikuta nuppia, kun syöttöyksikössä on tukos.)
Œ Kaksipuolisen kopioinnin yksikkö
„ Uudelleensyöttöyksikkö
(Avaa, kun kaksipuolisen kopioinnin yksikössä on
syöttöhäiriö.)
´ Kaksipuolisen kopioinnin yksikön kansi
(Avaa, kun kaksipuolisen kopioinnin yksikössä on
syöttöhäiriö.)
‰ Kaksipuolisen kopioinnin yksikön kahva
(Vedä yksikkö ulos kahvasta.)
ˇ Kiinnitysyksikkö
Á Kiinnitysyksikkö kahva
(Vedä kiinnitysyksikkö kahvasta ulos, kun yksikössä on
tukos.)
¨ Kiinnitysyksikön nuppi
(Liikuta nuppia, kun kiinnitysyksikössä on tukos.)
ˆ Kiinnitysyksikön vapautuskahva
(Avaa/sulje kiinnitysyksikkö.)
Ø Kuljetuskahvat
(Vedä ulos. Kahvoja on neljä.)
44
52 PPM KOPIOKONE
● Hallintakoodi
Koneen rekisteröity koodi on 5200 hallintatilassa.
* Koodin voi muuttaa.
● Automaattinen virrankatkaisu
Alkuperäisasetus on 90 minuuttia.
* Asetuksen voi muuttaa.
● Etukannen avaaminen/sulkeminen
52 ppm mallin etukansi on muodoltaan erilainen, joten se avataan ja suljetaan eri
tavalla. Kannen avaaminen/sulkeminen esimerkiksi värikasetin vaihtoa varten:
katso kuva.
● Kaksipuolisen kopiointiyksikön tukoksen poistaminen
Älä noudata sivujen 36 ja 37 (“4 Kaksipuolisen kopioinnin yksikkö”) ohjeita, vaan
menettele seuraavasti.
1. Poista luovutusalusta, avaa vasen luukku ja poista paperi (sivu 35).
* Kun olet poistanut paperin, sulje vasen luukku ja palauta luovutusalusta
alkuperäiseen asentoon. Jos paperia ei löytynyt, siirry seuraavaan vaiheeseen.
2. Avaa etuluukku.
45
52 PPM KOPIOKONE
3. Vedä kaksipuolisen kopioinnin yksikkö niin pitkälle ulos kuin se tulee.
4. Jos tukos on uudelleensyöttöosassa, poista se.
5. Nosta kaksipuolisuuskansi.
6. Jos tukos on kannen alla, poista se.
Sulje kansi ja siirry vaiheeseen 8.
* Jos tukos ei ole löytynyt vaiheessa 1 - 5, se on kääntökannen alla. Jatka
seuraaviin vaiheisiin.
7. Irrota kaksi kääntökannen ruuvia d yksikön vasemmalta puolelta. Kansi e
avautuu alaspäin.
8. Poista paperi repimättä sitä.
Sulje kääntökansi ja kiinnitä se kahdella ruuvilla.
* Jos paperi repeytyy, poista kaikki palaset koneesta.
9. Paina kaksipuolisen kopioinnin yksikkö takaisin paikalleen.
10. Sulje etuluukku.
46
52 PPM KOPIOKONE
● Tekniset tiedot
Sivulla 42 kuvatut tekniset tiedot eroavat seuraavasti:
Tyyppi....................................................Lattiamalli
Valotustason kansi ..............................Kiinteä
Kopiointimenetelmä .............................Epäsuora sähköstaattinen
Alkuperäiset..........................................Valotusalusta: Paperiarkit, kirjat, kolmiulotteiset esineet (enimmäiskoko A3)
Arkinsyöttölaite: paperiarkit (A3 - A5 (pysty), yksipuolinen: 35 - 160 g/m2, kaksipuolinen: 50 - 120 g/m2)
Kopioiden koot .....................................A3, B4 (257 × 364 mm), A4, A5 (pitkittäin), A6, Folio
Kaksipuolinen kopiointi: A3 - A5 (pitkittäin), ei kopioituva reunus 0,5 - 5,5 mm
Kopiointinopeus ...................................1:1 kopiointi/muistikopiointi: A3: 26 kopiota/min, B4: 31 kopiota/min, A4 (poikittain): 52 kopiota/min, A4
(pitkittäin): 35 kopiota/min
Lämpenemisaika ..................................Alle 180 sekuntia (huoneenlämmössä 20 °C:ssa, suhteellinen kosteus 65%)
Energiansäästötilasta: 30 sekunnin sisällä (huoneenlämmössä, 20 C, suhteellinen kosteus 65 %)
Ensimmäinen kopio .............................Alle 4,5 sekunnissa (A4, manuaalinen valotus)
Kopiointisuhde .....................................Kaikki suhteet välillä 25 - 400% (yhden prosentin tarkkuudella), vaihtoehtoisesti valmiit kopiointisuhteet.
Bittikarttamuisti ....................................12 Mt (vakio)
Tulostusmuistin koko .......................... 32 Mt (vakio)
Erotuskyky ............................................Luku: 600 × 600 dpi
Tulostus: 600 × 600 dpi
Paperinsyöttöjärjestelmä ....................Automaattinen paperinsyöttö kasetista (kaksi kasettia, 550 arkkia [80 g/m2] kukin), yksi suurkasetti, 3000
arkkia [80 g/m2] sekä käsisyöttö ohisyöttöalustalta (100 arkkia [80 g/m2])
Kopiopaperi ..........................................Kasetti, suurkasetti, kaksipuolisyksikkö: vakiopaperi (64 - 80 g/m2),
Ohisyöttö: vakiopaperi (60-160 g/m2) tai erikoispaperi (kuultopaperi, värilliset paperit, piirtoheitinkalvot,
kirjelomakkeet jne.), kirjekuori [vain käytettäessä tulostintoimintoa] (COM-10, Monarch, DL ja C5)
Sarjakopiointi .......................................1-999 arkkia
Skannausmenetelmä ...........................Valotustaso: liikkuva optinen järjestelmä
Arkinsyöttölaite: liikkuva alkuperäinen
Valonlähde ............................................Jalokaasulamppu
Kehitysjärjestelmä ...............................Kuivaprosessi
Värijauheen annostelu .........................Automaattinen annostelu värikasetista
Kiinnitysjärjestelmä .............................Lämpötela
Puhdistusmenetelmä ...........................Puhdistusterä
Valojohdin .............................................OPC
Toiminnot ..............................................Itsetestaus, energiansäästö, automaattinen valotus, originaalin koon automaattinen tunnistus,
automaattinen paperinvalinta, automaattinen kopiointisuhteen valinta, zoom-kopiointi, kokozoom,
vakiozoom, XY-zoom, valokuvakopiointi, kaksipuolinen kopiointi, marginaalin siirto, sivunumerojen
tulostus, kopion jako, välikopiointi, rajanpoisto, arkin välisyöttö, kalvokopionti, lomakekopiointi,
yhdistelykopiointi, kirja + kansi -kopiointi, lajittelukopiointi, negatiivikopiointi, peeilikuva, työn ohjelmointi,
asetusten muuttaminen, JOB BUILD-tila, koneen asetukset, viikkoajastin, kielen valinta.
Verkkojännite........................................220-240 V, 50 tai 60 Hz, 4,9 A (keskimäärin)
Tehonkulutus........................................Nimelliskulutus enintään 1200 W (220-240 V)
Mitat .......................................................627 mm (L) × 748 mm (S) × 1131 mm (K)
Paino .....................................................Noin 160 kg
Käyntiääni ............................................. 70 dB (A)
Tilantarve ..............................................1278 mm (L) × 748 mm (S)
Varusteet ...............................................Luovutusalusta
Lisävarusteet ........................................viimeistelijä, avainlaskuri, liitäntäyksikkö, muistikortti, nitoja
(Oikeus muutoksiin pidätetään)
47
Laserturvallisuus
Lasersäteily voi olla ihmisille vahingollista. Sen vuoksi koneen
lasersäteilynlähteet on suljettu ilmatiiviisti suojakotelon ja ulkokuoren
sisään. Normaalikäytössä lasersäteilyä ei pääse ympäristöön.
Tämä laite on säännöksen IEC 825 mukainen Luokan 1 laserlaite.
MUISTUTUS
Laitteen asiaton käyttö ja muut kuin tässä käsikirjassa esitetyt
toimenpiteet voivat altistaa vaaralliselle säteilylle.
Tämä tarra on kiinnitetty laserskannausyksikköön koneen sisään.
Käyttäjä ei pääse käsiksi koneen tähän osaan.
Alla kuvattu tarra on kiinnitetty koneen takaosaan.
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
CAUTION!
The power plug is the main isolation device! Other
switches on the equipment are only functional switches
and are not suitable for isolating the equipment from the
power source.
VORSICHT!
Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die
anderen Schalter auf dem Gerät sind nur
Funktionsschalter und können nicht verwendet werden,
um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen.
MUISTUTUS!
Laitteen voi kytkeä irti sähköverkosta vain irrottamalla
pistokkeen pistorasiasta! Muut kytkimet ja näppäimet ovat
vain toiminnallisia eikä laitetta voi niillä erottaa
sähköverkosta.
E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising