Olivetti | Fax-Lab 106 | Owner Manual | Olivetti Fax-Lab 106 Navodila za uporabo

Olivetti Fax-Lab 106 Navodila za uporabo
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
GYÁRTJA, SZERKESZTI ÉS KIADJA:
Nyomtatás: Thaiföldön.
Olivetti S.p.A. con unico azionista
Gruppo Telecom Italia
Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.
Felhasználói használati útmutató kódja: 256726H
Kiadás dátuma: 2006 július.
Copyright © 2006, Olivetti
Minden jog fenntartva. Nem megengedett a jelen használati útmutatónak teljes vagy részleges másolása,
reprodukciója, más nyelvre való fordítása az Olivetti S.p.A. elõzetes írásos beleegyezése nélkül.
A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen használati útmutatóban leírt terméket illetõen elõzetes
figyelmeztetés nélkül bármikor módosításokat vigyen véghez.
Ez a készülék analóg PSTN telefonhálózatra csatlakozó különálló terminálként európai használatra lett jóváhagyva
az Európai Parlament és Tanács 98/482/EK Irányelvének megfelelõen. Minthogy a különbözõ országokban
kialakított telefonhálozatok egymás között eltéréseket mutathatnak, a jóváhagyás önmagában nem ad garanciát
arra, hogy a készülék a PSTN hálózatok minden egyes végpontján hibamentesen mûködik. Esetleges problémák
felmerülése esetén hívja a termék forgalmazóját.
A gyártó saját felelõssége tudatában kijelenti, hogy ez a termék megfelel
a 1999/05/EK Irányelv elõírásainak (a megfelelõségi nyilatkozatot teljes
terjedelmében megtekintheti a használati útmutató végén).
A megfelelõséget a terméken feltüntetett
-jelölés igazolja.
Telefonhálózati kompatibilitás nyilatkozat
Ez a termék az Európai Közösség országaiban, valamint a Svájcban és Norvégiában található telefonhálózatokon
való üzemeltetésre lett kifejlesztve.
Az egyes országok telefonhálózatával való kompatibilitás mértéke függ az adott nemzet specifikus szoftverparamétereitõl is, amelyek mindazonáltal a készüléken beállíthatók. A nem EC PSTN hálózaton észlelt esetleges
mûködésbeli problémákkal forduljon a helyi mûszaki szervízhez.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a fent igazolt megfelelõséget, valamint a termék jellemzõit az alábbi körülmények
negatívan befolyásolhatják:
• nem megfelelõ áramellátás;
• nem megfelelõ üzembe helyezés, hibás vagy nem rendeltetésszerû, esetleg a termékhez tartozó használati
útmutatóban leírtaktól eltérõ használat;
• az eredeti alkatrészeknek és kiegészítõknek a gyártó által nem jóváhagyott típusú alkatrészre vagy
kiegészítõre történõ cseréje, illetve, ha a cserét arra nem feljogosított szakember végzi.
Ügyeljen arra, hogy az elektromos hálózati csatlakozó könnyen elérhetõ legyen és lehetõleg a készülék közelében
helyezkedjen el. A csatlakozó kihúzásával a készülék lekapcsolható az elektromos hálózatról.
Tartalomjegyzék - elsõ rész
Mielõtt hozzákezdene az üzembe
helyezéshez
3
Megjegyzés a használati útmutatóhoz ......................... 3
Környezetvédelmi újrahasznosítás............................... 3
Biztonsági elõírások ..................................................... 3
Üzembe helyezési és beállítási paraméterek ............... 4
A faxkészülékrõl
5
Kezelõpanel .................................................................. 5
Alkatrészek .................................................................. 7
Gyors üzembe helyezés
8
A csomag tartalma ....................................................... 8
Üzembe helyezési feltételek ........................................ 8
A készülék csatlakoztatása a telefonvonalra és
az elektromos hálózatra ............................................... 8
Néhány paraméter beállítása ........................................ 9
Elõkészületek az üzemeltetéshez .............................. 14
A menü és funkcióinak kinyomtatása ........................ 15
Fax küldése ................................................................ 15
Fax fogadása.............................................................. 16
Telefon használata ..................................................... 18
Másolatok készítése .................................................. 18
Mielõtt hozzákezdene az üzembe helyezéshez
Megjegyzés a használati
útmutatóhoz
Ez a használati útmutató különbözõ típusú faxkészülékek
mûködését írja le. A faxkészülékek (a külsõ borítás és a
gombok kivitelezésén túl) eltérhetnek egymástól azt illetõen,
hogy rendelkeznek-e vagy sem beépített üzenetrögzítõvel.
Következésképpen, minden olyan funkció tárgyalása
esetében, amikor is a készüléktípusok közötti különbségtétel
elengedhetetlennek
bizonyul,
a
következõ
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e k e t a l k a l m a z z u k : "Alapmodell" v a g y
"Beépített üzenetrögzítõvel rendelkezõ modellek".
Hasznos ugyanakkor megjegyezni, hogy annak ellenére, hogy
a kezelõpanel kivitelezése típusonként változik, a gombokhoz
rendelt funkciók minden típus esetében azonosak.
A használati útmutató alapvetõen két részre oszlik: az elsõ
rész a faxkészülék összegzõ leírását tartalmazza és lehetõvé
teszi annak azonnali üzembe helyezését és használatát
oly módon, hogy csak az alapfunkciók kerülnek alkalmazásra.
Ezen kezdeti alkalmazást követõen áttérhet a használati
útmutató második részének tanulmányozására, mely utóbbi
magával a készülékkel, valamint annak számos
funkciójával kapcsolatosan is részletes információkkal
szolgál.
b) új készülékünk megvásárlása esetén hagyja a Viszonteladónál
esetleges régi, az újonnan vásárolttal megegyezõ típusú
készülékét.
A készüléken megtalálható, áthúzott hulladékgyûjtõ jele a
következõket jelenti:
- a készüléket a használatból való kivonást
követõen megfelelõ módon felszerelt
hulladékgyûjtõhelyre kell szállítani és a
háztartási hulladéktól elkülönítve kell kezelni;
-
2. Egyéb (nem EU) államokra vonatkozó
megfontolások
Az elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való
kezelését, begyûjtését, újrahasznosítását és feldolgozását
illetõen az egyes országokban érvényben lévõ törvényi
rendelkezéseknek megfelelõen kell eljárni.
Biztonsági elõírások
Környezetvédelmi újrahasznosítás
A kartondoboz, a benne található mûanyag csomagolás,
valamint a faxkészülék alkatrészei az Ön országában
érvényben lévõ környezetvédelmi rendelkezéseknek
megfelelõen újrahasznosításra kerülhetnek.
Az elektromos és elektronikus készülékek és
alkatrészeik
hulladékként
való
kezelésérõl,
begyûjtésérõl, újrahasznosításáról és feldolgozásáról
szóló 2002/96/CE irányelvvel kapcsolatos információk.
Áramütésveszély
•
•
•
1. Az Európai Unio (EU) tagállamaira vonatkozó
megfontolások
Tilos bármilyen elektromos vagy elektronikus készüléknek
szilárd háztartási hulladékként való eltávolítása. Az ilyen
jellegû készülékek esetében kötelezõ azok szelektív
begyûjtésérõl gondoskodni.
Az elektromos vagy elektronikus készülékeknek arra nem
egyértelmûen kijelölt és engedélyezett helyen hulladékként
való elhelyezése a környezetre és az egészségre káros
következményekkel járhat.
A szabálysértést elkövetõkkel szemben a törvény által elõírt
büntetések és óvintézkedések kerülnek alkalmazásra.
Készülékeinknek hulladékként való eltávolítása
esetében a következõket tanácsoljuk:
a) forduljon a helyi hatóságokhoz a hulladékok megfelelõ módon
való kezelését illetõ információkért és eligazításért, mint
például a hulladékátvétel helye és nyitvatartási idõpontja, stb.
Olivetti garantálja, hogy a készülék kezelését,
begyûjtését, újrahasznosítását és
feldolgozását illetõen a 2002/96/CE
irányelvnek és az azt követõ módosításoknak
megfelelõen jár el.
•
•
•
•
•
•
•
Megfelelõ szakismeret hiányában ne próbálkozzon a
faxkészülék saját kezûleg történõ javításával. A külsõ borítás
eltávolítása esetén áramütés és egyéb sérülés veszélye léphet
fel. A javítást bízza minõsítéssel rendelkezõ szakemberre.
Vihar esetén távolítsa el a faxkészülék csatlakozóját a
konnektorból és a telefonaljzatból az esetleges
villámcsapásból származó károk elkerülése végett.
Ne csepegtessen folyadékot a faxkészülékre és óvja a
nedvességtõl.
Ha folyadék kerül a faxkészülékbe, azonnal húzza ki a
csatlakozókat a konnektorból és a telefonaljzatból. Mielõtt
újra üzembe helyezné, nézesse meg szakemberrel a
készüléket.
Ne használja a faxkészüléket kültérben rossz idõjárási
viszonyok közepette.
A faxkészüléket kizárólag az elõírásoknak megfelelõen
leföldelt konnektorba csatlakoztassa.
A csatlakozónak a konnektorból való eltávolításakor ügyeljen
arra, hogy ne a kábelt rántsa meg, hanem a csatlakozót
magát húzza ki a konnektorból.
Ne érintse meg a kábelt vagy a csatlakozót nedves kézzel.
Ne hajlítsa meg vagy nyomja össze a kábelt. Tartsa távol a
hõforrásoktól.
Mielõtt hozzákezdene a faxkészülék tisztításához, távolítsa
el a csatlakozót a konnektorból.
Használat elõtt ellenõrizze, hogy a faxkészülék nem sérült
meg vagy esett le. Ha igen, javítassa meg szakemberrel.
3
Fulladásveszély
•
A faxkészülék és kiegészítõi mûanyag csomagolással vannak
bevonva. A csomagolóanyagot gyermekektõl tartsa távol.
Tûzveszély
•
Amennyiben hosszabb ideig nem használja a faxkészüléket,
távolítsa el a csatlakozót a konnektorból. Ily módon elkerülheti
az interferenciából vagy feszültségingadozásból származó
esetleges károkat.
Balesetveszély
•
•
•
Helyezze a készüléket rezgésektõl mentes, szilárd, vízszintes
felületre. Ily módon elkerülheti, hogy a készülék esés
következtében kárt szenvedjen vagy a felhasználókban kárt
okozzon.
Helyezze el a kábelt oly módon, hogy senki ne tapossa el
vagy essen el benne.
Ne engedje meg gyermekeknek, hogy a készülékkel
játsszanak.
A mûködtetéssel kapcsolatos elõírások
•
•
•
•
•
•
•
Tartsa a készüléket nedvesség-, gõz- és hõforrásoktól távol,
valamint pormentes és a közvetlen napfénytõl védett helyen.
Ne hagyjon a készülék közelében könyveket, iratokat és egyéb
tárgyakat, amelyek a készülék szellõzését akadályozhatják.
A faxkészüléket kizárólag 5-35°C közötti hõmérsékleten és
15-85%-os páratartalommal rendelkezõ helyen üzemeltesse.
Tartsa a faxkészüléket megfelelõ távolságra egyéb
elektromos vagy elektronikus készülékektõl (pl. rádio, TV,
stb.), melyek zavart okozhatnak a mûködésében.
Feszültségingadozás vagy áramszünet esetén nem
lehetséges sem telefonszámot hívni, sem hívást fogadni, mert
a számbillentyûzet mûködésképtelen.
Amennyiben vészhelyzetben kell telefonhívást intéznie,
lehetõsége van arra, hogy egy, a telefontársaság által
engedélyezett típusú telefonkészüléket (azon országokban,
ahol ez megengedett) közvetlenül a faxhoz vagy a
telefonaljzathoz csatlakoztasson.
Hagyjon elég helyet a faxkészülék elülsõ nyílása elõtt annak
érdekében, hogy az érkezõ és másolt iratok ne essenek a
padlóra.
Rendeltetésszerû használat
A faxkészülék iratok küldésére, fogadására és másolására
lett tervezve. A készülék telefonként is használható. Minden
egyéb jellegû használat nem rendeltetésszerû használatnak
bizonyul. Különösen fontos, hogy soha ne csatlakoztassa a
készüléket közvetlenül ISDN vonalra, ebben esetben ugyanis
a garancia elveszik.
4
Üzembe helyezési és beállítási
paraméterek
Minthogy az országok szerinti üzembe helyezési és beállítási
paraméterek a típushitelesítési folyamat következtében vagy
az egyes felhasználók igényeibõl fakadóan változhatnak, ezen
beállítási értékek nem minden esetben felelnek meg a
használati útmutatóban megtalálható értékeknek. Ajánlatos
a paraméterekrõl listát nyomtatni, mielõtt megváltoztatná õket
( l á s d a " Faxküldési és fogadási mûveletek " f e j e z e t
"Reportok és listák nyomtatása" címû alfejezetét).
A faxkészülékrõl
Kezelõpanel
“Hibajelzõ LED”
Jelzi, ha a faxüzenet küldése vagy fogadása
közben hiba történik.
•
A
gomb megnyomását követõen a
hangszóró hangereje fokozatosan a
maximumra emelkedik, majd a minimumról
újrakezdi az emelkedést.
Kijelzõ
Soronként 16 karakter kijelzésére alkalmas kétsoros
folyadékkristályos kijelzõ.
Vezérlõ- és hibaüzenetek kijelzésére szolgál.
•
Elõre- és hátralapozás a menü egyes pontjaiban jelölt funkciók és
a hozzájuk kapcsolódó beállítási értékek megjelenítése céljából.
•
A kurzor "jobbra" és "balra" történõ mozgatása nevek és számok
rögzítésekor.
Villog, ha a memória ki nem nyomtatott dokumentumokat
tartalmaz.
Kikapcsolt állapotában azt jelzi, hogy a memória üres.
Beépített üzenetrögzítõvel rendelkezõ modellek esetében
Bekapcsolt állapotában azt jelzi, hogy a memória elõzetesen
meghallgatott és elmentett üzenetet vagy promemóriát
tartalmaz.
Villog, ha a memória ki nem nyomtatott dokumentumokat, új
üzenetet vagy promemóriát tartalmaz.
Kikapcsolt állapotában azt jelzi, hogy a memória üres.
•
Fax- vagy telefonszám beütése.
•
Egyetlen gombnak egy másodpercnél tovább tartó
lenyomása esetén a gombhoz elõzetesen
hozzárendelt fax- vagy telefonszámot
automatikusan hívhatja.
•
Numerikus adatok bevitele.
•
Alfanumerikus karakterek bevitele nevek és
számok rögzítésekor.
Beépített üzenetrögzítõvel rendelkezõ modellek esetében
• Az üzenetrögzítõvel kapcsolatos funkciók mûködtetése. Lásd az
üzenetrögzítõre vonatkozó fejezetet.
•
Tone hívásmódban speciális
hálózati szolgáltatások lehívására
szolgáló gombok.
•
Nevek rögzítésekor speciális
karakterek vagy jelek "elõre" és
"visszafelé" történõ kijelölése.
Felemelt kézibeszélõvel a komunikációs
hálózat üzemeltetõje által rendelkezésre
bocsájtott, ún. REGISTER RECALL
néven ismert szolgáltatások vehetõk
igénybe (R funkció).
Telefonszám beütése közben lehetõvé
teszi a pulse hívásmódból tone
hívásmódba való átváltást.
5
•
A másolásra vagy küldésre szánt dokumentumok
felbontásának beállítása (csak, ha a küldésre szánt
irat az automata iratadagolóba van helyezve, ADF).
•
Felemelt kézibeszélõvel történõ telefonbeszélgetés
során a hívást várakozásba helyezi.
•
6
Kiadja az automata iratadagolóban maradt a
küldésre szánt iratot.
•
A"
•
A faxkészüléket készenléti módba helyezi.
•
Programozás, faxüzenet küldése vagy
fogadása, másolás megszakítása.
" hibajelzõ LED kikapcsolása.
•
A készülékben rögzített
számok (telefonkönyv)
megtekintésére szolgál.
•
Törli a kijelzõn megjelenített helytelen
beállításokat.
•
A funkciók beprogramozása során visszatér
az elõzõ funkcióra.
•
Listázza az utoljára hívott 10 fax- vagy
telefonszámot (kimenõ hívások), vagy az
utolsó 20 nem fogadott hívást (bejövõ
hívások), függetlenül attól, hogy a küldésre
szánt irat az automata iratadagolóba van-e
helyezve (ADF).
•
Menü és almenü választás.
•
Szünet (pause) beiktatása telefonvagy faxszám közvetlen beütése során.
Telefon- vagy faxszám közvetlen beütése a
kézibeszélõ felemelése nélkül.
•
Faxüzenet fogadásának indítása "KÉZI" és "TEL./
FAX" üzemmódban.
•
A faxszám beütése után elindítja a faxüzenetet
(csak akkor, ha a küldésre szánt irat az automata
iratadagolóban van, ADF).
•
Menü, almenü, paraméterek és a hozzájuk
kapcsolódó értékek kiválasztása, és továbblépés
a következõ menüpontra.
•
Iratmásolás indítása (csak akkor, ha a küldésre
szánt irat az automata iratadagolóban van, ADF).
Alkatrészek
Az ábra a faxkészülék külsõ és belsõ alkatrészeit mutatja be.
Papírtámaszték meghosszabbítása
Csatlakozóaljzatok
Nyomtatópapír adagoló (ASF)
Maximum kapacitás: 40 lap (80 gr/ m2)
Automata iratadagoló az eredeti
iratok faxüzenetként való küldéséhez
vagy másolásához (ADF)
Maximum kapacitás: 5 db A4-es lap
Hangszóró
Kezelõpanel
Beépített kézibeszélõ
Kijelzõ
A küldésre szánt iratok, másolt dokumentumok
és érkezõ faxüzenetek kiadása
A kijelzõ két 16 karakteres sort
tartalmaz a dátum, idõ, menüpontok,
hibaüzenetek,
élességés
felbontásértékek kijelzésére.
Gyáriszám adattábla
(lásd a készülék alján)
Optikus olvasó
Tintapatron rekesze
7
Gyors üzembe helyezés
Miként arról már szó esett, a használati útmutató elsõ része
alapinformációkkal szolgál a faxkészülékrõl, elmagyarázza
miként kell üzembe helyezni és miként lehet azonnal
mûködésképessé tenni oly módon, hogy csak az alapfunkciók
kerülnek alkalmazásra. A faxkészülék funkcióinak részletes
m e g i s m e r é s e é s optimális kihasználása v é g e t t
tanulmányozza a használati útmutató második részében
megtalálható egyes specifikus fejezeteket.
A z e l s õ r é s z s z e r k e z e t e fokozatos és szisztematikus
betekintést nyújt a faxkészülék használatába, ezért azt
javasoljuk, hogy a fejezeteket abban a sorrendben olvassa
végig, ahogy az alábbiakban egymást követik.
A csomag tartalma
Csatlakoztassa a kézibeszélõt
1. Csatlakoztassa a kézibeszélõ
zsinórjának végén található
csatlakozót a faxkészülék hátsó
jelöléssel
oldalán található
ellátott egységbe.
2. Helyezze a kézibeszélõt a
helyére.
A csomagban a faxkészüléken és a használati útmutatón túl
a következõket találja:
•
•
•
•
•
•
•
Papírtámaszték meghosszabbítása.
Telefonzsinór.
Tápkábel.
Telefoncsatlakozó villásdugó (ha alkalmazható).
A faxkészülékhez biztosított 1 db ingyenes fekete tintapatron.
Kézibeszélõ.
Vevõszolgálati információk.
Fontos
Nem eredeti vagy újratöltött tintapatron használata esetén a
termék garanciája elveszik.
Üzembe helyezési feltételek
A faxkészüléket szilárd felületre helyezze. Ügyeljen arra, hogy
a faxkészülék körül maradjon elég hely a készülék
szellõzésére.
Tartsa a készüléket pormentes helyen, óvja a nedvességtõl
és a túlzott hõtõl. Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
A készülék csatlakoztatása a
telefonvonalra és az elektromos
hálózatra
Csatlakoztassa a készüléket a telefonvonalra
1 A. Csatlakoztassa a telefonzsinór
csatlakozóját a faxkészülék
hátsó oldalán található "LINE"
feliratú egységbe.
=
>
8
B. Csatlakoztassa a telefonzsinór
másik
végén
található
csatlakozót vagy villásdugót (ha
alkalmazható) a falban található
telefonvonal-csatlakozóhoz.
Telefonkészülék csatlakoztatása sürgõsségi
helyzetben, feszültségingadozás vagy
áramkimaradás esetén
1. Sürgõsségi helyzetben lehetõség
van arra, hogy a faxkészülékhez
közvetlenül telefonkészüléket
csatlakoztasson. Vegye le a
külsõ
hálózatra
való
csatlakozásra szolgáló egységet
takaró fedõlapot és ezt követõen
csatlakoztassa a telefonkészülék
csatlakozóját az egységhez.
Fontos
Egyes országokban (pl. Németországban és Ausztriában) az
ilyen jellegû csatlakoztatás nem megengedett. Ez esetben
csatlakoztassa a telefonkészüléket közvetlenül a falban
található telefonvonal-csatlakozóhoz.
Csatlakoztassa a faxkészüléket az elektromos
hálózathoz
1 A. Csatlakoztassa a tápkábel egyik
végén található csatlakozót a
faxkészülék hátsó oldalán
található egységhez.
=
>
B. Ezt követõen csatlakoztassa a
tápkábel másik végén található
csatlakozót a falban található
elektromos
hálózati
csatlakozóhoz.
Fontos
Az tápkábel csatlakozódugójának kivitelezése országonként
változhat.
Néhány paraméter beállítása
A faxkészülék az elektromos hálózathoz való csatlakoztatást
követõen automatikusan lefuttat egy rövid tesztet, mellyel
ellenõrzi részegységeinek mûködõképességét. Ezalatt a
kijelzõn a következõ üzenetek olvashatók:
- a nyelv, amelyen az üzenetek megjelenítésre kerülnek
vagy
- a következõ üzenet: "AUTOMATIK. 00" (alapmodell esetén:
"AUTOMATIK."), a második sorban pedig egymást felváltva:
"DÁT./IDÕ BEÁLL." és "PATRONT ELLENÕR.".
Az elsõ esetben a faxkészülék helyes mûködése végett be
kell állítani a felhasználó által használt nyelvet valamint az
országot (lásd az alábbi instrukcióknak megfelelõen). A
második esetben viszont azonnal áttérhet a dátum és az idõ
beállítására.
A felhasználói nyelv és a célország beállítása
A kijelzõn az a nyelv olvasható, amelyen a kijelzõ
üzenetei megjelennek. Például:
LANGUAGE
ENGLISH
1. A kívánt nyelv beállításához nyomja a következõ
gombokat:
A kijelzõn ez látható, például:
LANGUAGE
MAGYAR
2. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A kijelzõn egy célország jelenik meg, például:
ORSZÁGOT VÁLASZT
INTERNATIONAL
3. A kívánt ország beállításához nyomja a következõ
gombokat:
A kijelzõn ez látható, például:
ORSZÁGOT VÁLASZT
MAGYARORSZÁG
Ha az Ön országa nem jelenik meg a kijelzõn, válassza
az alábbi beállítást "INTERNATIONAL".
4. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A faxkészülék automatikusan visszatér a kezdeti
készenléti állapotba.
A felhasználói nyelv és a célország
megváltoztatása
Nyomja meg a
+
gombokat, majd ismételje meg
elõrõl a "A felhasználói nyelv és a célország beállítása"
címû fejezetben leírtakat. Ne feledkezzen meg arról, hogy a
beállításokat a
jóvá kell hagynia.
gomb megnyomásával minden esetben
9
Dátum és idõ beállítása az elsõ alkalommal
Az elsõ alkalommal, amikor is a faxkészüléket az
elektromos hálózathoz csatlakoztatja, továbbá
minden
olyan
alkalommal,
amikor
feszültségingadozás lép fel, szükség van a dátum
és idõ beállítására, az alábbi instrukcióknak
megfelelõen.
Amikor a faxkészülék készenléti állapotban van, a
kijelzõ a dátumot és az idõt mutatja. A dátum és idõ
minden, a faxkészülékkel elküldött dokumetum felsõ
szélén is megtalálható.
A dátum és az idõ beállításait bármikor meg lehet
változtatni. Továbbá, meg lehet változtatni a
formátumot, amelyben a kijelzõn megjelenítésre
kerülnek. Ehhez lásd az alábbiakban a "Dátum és
idõ megváltoztatása" címû alfejezetet.
A kijelzõ elsõ sorában a következõ üzenet olvasható:
"AUTOMATIK.
00" (alapmodell esetén
"AUTOMATIK."), a második sorában pedig a
következõ: "DÁT./IDÕ BEÁLL.".
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
DÁT./IDÕ BEÁLL.
•
Amennyiben az ADF-ben nincs küldésre szánt irat
behelyezve:
beépített üzenetrögzítõvel rendelkezõ modellek esetén:
AUTOMATIK. 00
10-ÁPR-06
12:25
alapmodellek esetén:
AUTOMATIK.
10-ÁPR-06
12:25
•
Amennyiben van küldésre szánt irat az ADF-ben:
DOKUMENTUM KÉSZ
NORMÁL
Dátum és idõ megváltoztatása
Amennyiben a kijelzõn megjelenített dátum és idõ
nem
pontosak,
bármelyik
pillanatban
megváltoztathatja õket.
Vegye azonban figyelembe, hogy amennyiben
igénybe vette azt a szolgáltatást, mely lehetõvé teszi
a hívó azonosítójának megjelenítését, a dátum és az
idõ minden egyes hívás esetén automatikusan
frissítésre kerülnek.
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
2. Nyomja meg a következõ gombot:
FOGADÁS KONFIG.
A kijelzõn ez látható:
DÁT./IDÕ BEÁLL.
XX-XXX-XX XX:XX
"XX-XXX-XX XX:XX" jelzi a dátumot és idõt, melyek
a faxkészüléknek az elektromos hálózatra való
csatlakoztatását követõen elõször jelennek meg a
kijelzõn.
3. Az új dátum és idõ beállításához (pl. 10-Jan-06; 12:25)
használja a numerikus gombokat:
-
2. Nyomja a következõ gombotkat:
mígnem a kijelzõn a következõ üzenet olvasható:
MENÜ
FAX BEÁLL.
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
FAX BEÁLL.
A kurzor minden egyes számjegy bevitele után a
következõ karakterre lép.
4. Amennyiben a kurzorral valamelyik, már bevitt
számjegyet akarja megváltoztatni, nyomja a következõ
gombokat:
DÁTUM ÉS IDÕ
4. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
DÁTUM ÉS IDÕ
|/}
5. Ezt követõen felülírhatja a módositandó számjegyeket
a következõ gombok segítségével:
6. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A faxkészülék automatikusan visszatér a kezdeti
készenléti állapotába.
Megjegyzés
A készenléti állapot (más néven "stand-by") a faxkészüléknek
a nyugalmi állapotát jelöli, azt az állapotot, amelybõl kiindulva
hozzá lehet kezdeni a készülék beprogramozásához. A
készülék készenléti állapotában a kijelzõn a következõk
láthatók:
10
DÁT./IDÕ BEÁLL.
5.
Ezt követõen választhat az alábbi opciók közül:
"DÁT./IDÕ BEÁLL." - Megváltoztaja a meglévõ
dátum- és idõbeállításokat.
"DÁTUM FORMÁTUM" - Lehetõvé teszi a kijelzõn
megjelenítésre kerülõ dátum formátumának
megválasztását.
"IDO FORMÁTUM" - Lehetõvé teszi a kijelzõn
megjelenítésre kerülõ idõ formátumának
megválasztását.
6. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
DÁT./IDÕ BEÁLL.
XX-XXX-XX XX-XX
"XX-XXX-XX
és idõt jelöli.
XX:XX" a jelenleg beállított dátumot
7. A fent említett opciók megjelenítéséhez nyomja a
következõ gombokat:
8. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
9. Ha úgy ítéli meg, hogy a bevitt paraméter hibás, vagy
ha a beállítási folyamatot megszakítani kívánja,
nyomja meg a következõ gombot:
Megjegyzés
Amennyiben a 12 órás idõ formátumot választotta, a kijelzõn
"p" betû (post meridiem) vagy "a" betû (ante meridiem) jelenik
meg. Ha egyik idõ formátumról a másikra kíván átváltani,
tegye a következõket:
1. Ismételje meg a fent leírtakat, mígnem ahhoz a ponthoz nem
érkezik, amikor is a kijelzõn ez látható: "DÁTUM ÉS IDÕ DÁT./IDÕ BEÁLL.". Ezt követõen nyomja meg a
gombot.
2. A | / } gombok segítségével helyezze a kurzort az alá a betû
alá, amelyet meg kíván változtatni.
3. Nyomja a
Megjegyzés
Amennyiben a "DÁT./IDÕ BEÁLL." opciót választja, tegye a
következõket:
1. Vigye be az új dátumot és idõt (pl. 06-Jan-10; 18:00) a
következõ gombok megnyomásával:
-
következõ gombok segítségével:
-
.
4. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ gombot:
.
5. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
.
6. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz, nyomja
meg a következõ gombot:
.
Amennyiben a "DÁTUM FORMÁTUM" opciót választja, tegye
a következõket:
1. A kijelzõn ez látható: "DÁTUM FORMÁTUM" és "NN/HH/
ÉÉ".
2. Ha a megjelenítettõl eltérõ formátumot kíván választani,
nyomja meg a következõ gombokat:
.
3. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ gombot:
.
4. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
.
5. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz, nyomja
meg a következõ gombot:
.
Amennyiben a "IDO FORMÁTUM" opciót választja, tegye a
következõket:
1. A kijelzõn ez látható: "IDO FORMÁTUM" és "24 ÓRA".
2. Ha a megjelenítettõl eltérõ formátumot kíván választani,
nyomja meg a következõ gombokat: .
3. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ gombot:
.
4. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
.
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
5. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz, nyomja
meg a következõ gombot:
Nyilvános vonalról privát vonalra (PBX) való
áttérés
. A kurzor
minden egyes számjegy bevitele után a következõ karakterre
ugrik.
2. Amennyiben a kurzorral valamelyik, már bevitt számjegyet
akarja megváltoztatni, nyomja a következõ gombokat: | / }.
3. Ezt követõen felülírhatja a módositandó számjegyeket a
gombokat.
•
•
A faxkészülék nyilvános hálózatra való
csatlakoztatásra van beállítva. Ennek ellenére
lehetõség van a készüléknek privát vonalra való
csatlakoztatására és egyszersmind nyilvános vonalon
való használatára. Ennek érdekében a teendõk a
következõk:
Állítsa be a "PRIVÁT" paramétert.
Állítsa be azt a meghívási módot (tone =
multifrekvenciás vagy pulse = dekadikus), amelyet
a privát telefonközpont alkalmaz, amelynek vonalára
a faxkészüléket rácsatlakoztatta. Ha kétségei vannak
arra vonatkozóan, hogy melyik módot válassza, kérjen
felvilágosítást a privát telefonközpont üzemeltetõjétõl.
Nyilvános vonalról privát vonalra való áttérés:
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
ÜZEMBE HELYEZÉS
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
ÜZEMBE HELYEZÉS
KÜLDÕ NEVE
4. Nyomja a következõ gombokat
mígnem a kijelzõn ez látható:
ÜZEMBE HELYEZÉS
TEL.VONALBEÁLL.
5. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
TEL.VONALBEÁLL.
VONAL TÍPUS
.
11
6. Nyomja meg a következõ gombot:
8. A másik opció "MEGHÍV.MÓD - PULSE"
megjelenítéséhez nyomja a következõ gombokat:
A kijelzõn ez látható:
VONAL TÍPUS
9. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
NYILVÁNOS
7. A másik opció "VONAL TÍPUS - PRIVÁT"
megjelenítéséhez nyomja a következõ gombokat:
10. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
8. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
11. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz,
nyomja meg a következõ gombot:
9. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
10. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz,
nyomja meg a következõ gombot:
Már csak az Ön neve és faxszáma hiányzik
A beállított név (max. 16 karakter) és faxszám (max.
20 számjegy) mindaddig változatlan marad, míg
további módosításokat nem eszközöl rajtuk, továbbá
minden, a címzett által fogadott oldalon kinyomtatásra
kerül.
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
Meghívási mód beállítása:
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat
2. Nyomja a következõ gombokat
mígnem a kijelzõn ez látható:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
MENÜ
ÜZEMBE HELYEZÉS
ÜZEMBE HELYEZÉS
3. Nyomja meg a következõ gombot:
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
A kijelzõn ez látható:
ÜZEMBE HELYEZÉS
ÜZEMBE HELYEZÉS
KÜLDÕ NEVE
KÜLDÕ NEVE
4. Nyomja a következõ gombokat
4. Nyomja meg a következõ gombot:
mígnem a kijelzõn ez látható:
A kijelzõn ez látható:
ÜZEMBE HELYEZÉS
KÜLDÕ NEVE
_
TEL.VONALBEÁLL.
5. Nyomja meg a következõ gombot:
5. A betûk ciklikus kiválasztásához használja a numerikus
gombokat:
A kijelzõn ez látható:
TEL.VONALBEÁLL.
-
VONAL TÍPUS
6. Nyomja a következõ gombokat
6. Szóköz beviteléhez nyomja a következõ gombokat:
|/ }
7. Ha a kurzort a név kezdõbetûje alá kívánja helyezni,
nyomja meg a következõ gombot:
mígnem a kijelzõn ez látható:
TEL.VONALBEÁLL.
MEGHÍV.MÓD
8. Ha a kurzort a név utolsó betûje mögé kívánja helyezni,
nyomja meg a következõ gombot:
7. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
9. Speciális karakterek szerepeltetéséhez a névben (pl.
&) nyomja a következõ gombokat:
MEGHÍV.MÓD
TONE
12
-
10. Ha névbe új karaktert kíván beszúrni, helyezze a
kurzort a megfelelõ pozícióba a következõ gombok
segítségével:
|/ }
11. Ezt követõen üsse be a kívánt karaktert.
12. Ha hibás karaktert kíván javítani, helyezze a kurzort
a hibás karaktertõl jobbra a következõ gombok
segítségével:
6. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
7. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz,
nyomja meg a következõ gombot:
|/ }
13. Ezt követõen nyomja meg a következõ gombot:
14. Ha a nevet teljes egészében szeretné kitörölni, tartsa
lenyomva a következõ gombot:
Például a "LARA" név bevitele esetén:
Amíg meg nem jelenik az "L" betû.
Amíg meg nem jelenik az "A" betû.
-
-
Az Ön nevének és faxszámának nyomtatási
helye:
Az elküldésre szánt iratra vontakozó fejlécinformációkat (mint név, faxszám, dátum és idõ,
valamint elküldött oldalak száma), meg lehet jelentetni
a címzett által fogadott dokumentumon:
a szövegterületen kívül, vagyis közvetlenül a lap felsõ
szélén;
vagy
a szövegterületen belül, a lap felsõ széléhez képest
kissé lejjebb, mint az elõbbi esetben.
Az faxkészülék az alapbeállításoknak megfelelõen az
utóbbi módon, vagyis a szövegterületen belül helyezi
el a fenti információkat.
Amíg meg nem jelenik az "R" betû.
Amíg meg nem jelenik az "A" betû.
15. A név jóváhagyása végett nyomja meg a következõ
gombot:
A kijelzõn ez látható:
ÜZEMBE HELYEZÉS
KÜLDÕ NEVE
Ezt követõen vigye be a faxszámot az alábbi
intrukcióknak megfelelõen:
A faxszám beállítása:
1. Nyomja a következõ gombokat:
A kijelzõn ez látható:
ÜZEMBE HELYEZÉS
KÜLDO TEL.SZÁMA
2. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
KÜLDO TEL.SZÁMA
_
3. Faxszámának beviteléhez használja a következõ
gombokat:
A nyomtatási hely megváltoztatása:
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
FAX BEÁLL.
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
FAX BEÁLL.
DÁTUM ÉS IDO
4. Nyomja a következõ gombokat
A kijelzõn ez látható:
FAX BEÁLL.
PARAMÉTEREK
5. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
PARAMÉTEREK
ECM
4. Szóköz beviteléhez nyomja az a következõ gombokat:
|/ }
Ha a bevitelben hibát ejtett, a név beállításánal
elmondottakkal megegyezõen kell eljárnia.
Ha a faxszám elõtt szerepeltetni kívánja az ország
nemzetközi hívószámát a 00 helyén tartsa lenyomva
a * gombot. Ezt kivetõen a kijelzõn megjelenik a "+".
5. A faxszám jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
6. Nyomja a következõ gombokat
mígnem a kijelzõn ez látható:
PARAMÉTEREK
FAX FEJLÉC
7. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
FAX FEJLÉC
BELÜL
13
8. A másik paraméter kiválasztásához nyomja a
következõ gombokat:
A kijelzõn ez látható:
FAX FEJLÉC
KÍVÜL
9. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
behelyezni a tintapatront. Ha továbbra is az elõbbi üzenet
olvasható, vegye ki a tintapatront és tisztítsa meg mind a
nyomtatófej, mind a tintapatrontartó elektromos
csatlakozásait. Ehhez lásd a a "Karbantartási mûveletek"
címû fejezet "A tintapatron elektromos csatlakozásainak
tisztítása" címû alfejezetét.
1. Emelje le a kézibeszélõt és
helyezze szilárd felületre.
10. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
11. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz,
nyomja meg a következõ gombot:
Elõkészületek az üzemeltetéshez
2. Pattintsa ki és emelje fel a
kezelõpanelt, amiként azt az
ábrán lévõ nyilak mutatják.
A nyomtatópapír behelyezése
1
1. Helyezze a papírtámasztékot a
neki kijelölt résbe a faxkészülék
felsõ szélén. Nyomja befelé a
támasztékot míg az szilárd
pozícióba nem kerül.
2. A nyomtatópapírt a felsõ
szélénél fogva helyezze be a
ASF-be. Ne gyûrje meg a lapokat
és ne fejtsen ki erõt, hanem
hagyja, hogy a lapok könnyedén
"becsússzanak" a helyükre.
3. Bontsa ki a tintapatront a
csomagolásból és két oldalánál
fogva húzza le róla a
nyomtatófejet védõ szalagot.
4. Helyezze be a tintapatront a
helyére oly módon, hogy az
elektromos csatlakozók a
tintapatrontartó felé nézzenek.
Fontos
Ha az adagolóban (ASF) már benn lévõ lapokhoz újakat ad
hozzá (max. 40 lap), ügyeljen arra, hogy a bent lévõ lapok
alá és ne fölé helyezze az újakat.
A f a x k é s z ü l é k memóriája m i n d a z o n á l t a l m a x . 19 oldal
tárolására képes abban az esetben, ha a papír kifogyna az
adagolóból.
5. Nyomja be a tintapatront a
helyére. Kattanó hang jelzi, ha a
tintapatron rendesen a helyére
került.
A tintapatron behelyezése
Fontos
Miután a faxkészülék megvásárlásakor biztosított ingyenes
tintapatron kifogy, ügyeljen arra, hogy kizárólag eredeti
tintapatronnal ( l d . a t e r m é k k ó d j á t a h a s z n á l a t i
útmutató végén) üzemeltesse a faxkészüléket.
Nem eredeti vagy újratöltött tintapatron használata esetén a
termék garanciája elveszik.
Amennyiben a tintapatron behelyezését követõen a kijelzõn
újból a "PATRONT ELLENOR.", üzenet olvasható, próbálja
meg kivenni és esetleg nagyobb nyomást gyakorolva újra
14
Fontos
A vásárláskor a készülékkel biztosított ingyenes
tintapatron 80 oldal* nyomtatására elegendõ . A z
újonnan vásárolt tintapatron e z z e l s z e m b e n n a g y o b b
kapacitással bír és mintegy 450 oldal* nyomtatását teszi
lehetõvé.
* A Chart ITU-TS n. 1 teszt alapján mért adatok (3,8 %-os
fedés).
Miután a tintapatront behelyezte, a kezelõpanelt
visszacsukta és a kézibeszélõt visszahelyezte a helyére,
a faxkészülék hozzákezd a nyomtatófej helyreállításához
és ellenõrzéséhez, ami az alábbi mûveletekkel végzõdik:
• kinyomtat egy diagnosztikai példányt, amely a
következõket tartalmazza:
- egy számozott skálát, amelyen a tintaáramlást és a
tintapatron nyomtatófején lévõ eletromos csatlakozók
mûködését ellenõrizheti;
- továbbá ábrát és szöveget , amelyek alapján
meggyõzõdhet a nyomtatás minõségérõl.
• A kijelzõn a következõ üzenetek kerülnek megjelenítésre:
"PATRONT ELLENOR."; "1=KILÉP 0=ISMÉT.".
Ezt követõen hozzáláthat a diagnosztikai példány
vizsgálatához az alábbiak szerint:
1. Gyõzõdjön meg, hogy a számozott skála nem törik meg,
illetve, hogy a fekete területeken nem láthatók vízszintes
fehér vonalak. Ha a skálát rendben találja, ez azt jelenti,
hogy a tintapatron megfelelõen lett behelyezve és tökéletesen
mûködik. Ez esetben válassza az 1-es értéket. A faxkészülék
ekkor visszatér a kezdeti készenléti állapotba és használatra
kész. A kijelzõn a következõ üzenet látható: "AUTOMATIK.
00" (alapmodell esetén "AUTOMATIK."), míg a második
sorban a dátum és az idõ kerülnek kijelzésre.
2. Abban az esetben viszont, ha a skálában törést vagy fehér
vonalakat észlel, válassza a 0 értéket, ezzel megismétli a
tintapatron nyomtatófejének tisztítását. Amennyiben az újabb
diagnosztikai példány sem nyújt kielégítõ eredményt, még
egyszer ismételje meg a mûveletet. Ezt követõen:
. amennyiben a nyomtatás minõsége még mindig nem felel
meg az elvárásoknak, tisztítsa meg az elektromos
csatlakozásokat, a "Karbantartási mûveletek" címû
fejezeten belül az "A tintapatron elektromos
csatlakozásainak tisztítása" címû alfejezetben található
utasításokat követve;
. ha viszont a nyomtatás minõsége ezúttal megfelel az
elvárásainak, válassza az 1-es értéket. A faxkészülék
ekkor visszatér a kezdeti készenléti állapotba és
használatra kész.
Fontos
Amikor a tintapatron kifogyóban van, a kijelzõn a következõ
üzenetet olvashatja:
PATR.KIFOGYÓBAN
Egyes modellek esetében a faxkészülék automatikusan
kinyomtat e g y o l d a l a t , a m i n k ö z l i , h o g y a tintapatron
kifogyóban van.
Amikor a tintapatron teljesen kifogyott, a kijelzõn a következõ
üzenetet olvashatja:
PATRONT CSERÉL
A tintapatron kicserélésekor tanulmányozza a "Karbantartási
mûveletek" címû fejezetet.
Új tintapatron vásárlásakor segítségére lesz, ha ismeri a
termék kódját. Ezt az információt a használati útmutató
végén találja meg.
A menü és funkcióinak
kinyomtatása
A menü struktúrájának és funkcióinak ismerete
nagyban megkönnyítheti a készülék használatát, így
azt tanácsoljuk, hogy nyomtassa ki az erre vonatkozó
információkat.
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
FUN.LIST.NYOMT.
3. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A faxkészülék a nyomtatást követõen visszatér a
kezdeti készenléti állapotba.
Fax küldése
A z a l á b b i m a g y a r á z a t o k a t é s á b r á k a t k ö v e t v e azonnal
hozzákezdhet a faxkészülék használatához és az
egyszerûbb faxküldési mûveletek végzéséhez .
Mindenesetre, ha az ábrák által szolgáltatott magyarázatok
nem elégségesek, olvassa el a használati útmutató
"Faxküldési és fogadási mûveletek" címû fejezetét, ahol
részletes leírást talál minden lehetséges küldési módot,
valamint a telefonkönyv beprogramozását illetõen.
Mely iratok küldhetõk
B ármilyen
jellegû
faxküldési
mûvelethez
elen g ed h etetlen , h o g y a kü ld ésr e szánt i r at az
iratadagolóba (ADF) legyen helyezve.
A KÜLDÉSRE SZÁNT IRAT JELLEMZÕI
•
•
•
Szélesség
Hosszúság
Súly
210 mm
min. 105 mm - max. 600 mm
70 - 90 gr/m2 (max. 5 lap)
Az itt megadottaktól eltérõ mérettel rendelkezõ, küldésre
szánt iratok esetében készítsen az iratról A4-es vagy egyéb,
megengedett méretû másolatot és azt használja a küldés
során.
=
>
1 Helyezze az iratot az
iratadagolóba (ADF) oly módon,
hogy a küldésre szánt
információkat tartalmazó oldal
alul legyen. (A).
Az irat behelyezésekor ügyeljen
arra, hogy a lap teljesen jobbra
igazítva
kerüljön
az
iratadagolóba, amiként azt a
faxkészülék burkolatán található
jelölések is mutatják. (B).
Miután behelyezte a küldésre szánt iratot az iratadagolóba
(ADF), a kijelzõ felsõ sorában a következõ üzenet olvasható:
DOKUMENTUM KÉSZ
a kijelzõ alsó sorában pedig a kontrasztra (élességre)
vonatkozó alapértéket találja: "NORMÁL".
15
Fontos
Ha a küldésre szánt iratot az iratadagolóba (ADF) helyezte,
de ennek ellenére nem kezd hozzá a faxküldési mûvelethez,
a faxkészülék két perc elteltével automatikusan kiadja az iratot
az iratadagolóból.
Fax küldése
1. Ha ez az ábra nem elegendõ,
olvassa el a "Faxküldési és
fogadási mûveletek " címû
fejezet "Faxküldési mûveletek"
címû alfejezetét.
Fax fogadása
A f a x k é s z ü l é k k e l négy különbözõ módon l e h e t f a x o t
fogadni. Ezek a módozatok a következõk: kézi fogadás,
automatikus fogadás, automatikus fogadás a hívástípus
felismerésével, valamint fogadás üzenetrögzítõvel (ez utóbbi
kizárólag a beépített üzenetrögzítõvel rendelkezõ
modellek esetén).
A faxfogadás módjának kiválasztása
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
FOGADÁS KONFIG.
FOGADÁSI MÓD
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A hívóhang figyelése faxküldéskor
A kijelzõn ez látható:
FOGADÁSI MÓD
1. Ha ez az ábra nem elegendõ,
olvassa el a "Faxküldési és
fogadási mûveletek " címû
fejezet "Faxküldési mûveletek"
címû alfejezetét.
AUTOMATIK.
4. A többi rendelkezésre álló modalitás "FOGADÁSI
MÓD - KÉZI", "FOGADÁSI MÓD - TEL./FAX" és
"FOGADÁSI MÓD - ÜZEN./FAX" (ez utóbbi kizárólag
a beépített üzenetrögzítõvel rendelkezõ
modellek esetén) megjelenítéséhez nyomja a
következõ gombokat:
5. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
6. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
Fax küldése felemelt kézibeszélõvel
1. Ha ez az ábra nem elegendõ,
olvassa el a "Faxküldési és
fogadási mûveletek " címû
fejezet "Faxküldési mûveletek"
címû alfejezetét.
16
7. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz,
nyomja meg a következõ gombot:
Megjegyzés
A mennyiben a f ogadás üzenetrögítõvel módozatot
választja, ehhez elõbb fel kell vennie az 1. számú KIMENÕ
Ü Z ENET ET ( e h h e z l d . a z " A z üzenetrögzítõ " c í m û
fejezetet).
Kézi fogadás
Fogadás "TEL./FAX" módban
K é z i f o g a d á s r a a k k o r v a n l e h e t õ s é g , a m i k o r Ö n a fax
közelében tartózkodik és személyesen fogadja a hívásokat.
1. Ha ez az ábra nem elegendõ,
olvassa el a "Faxküldési és
fogadási mûveletek " címû
fejezet
" Faxfogadási
mûveletek" címû alfejezetét.
A faxkészülék mûködése ebben a fogadási módban függ a
bejövõ hívástól és attól is, hogy Ön jelen van vagy sem a
hívás érkezésekor. Az alábbi ábra segít a folyamat
megértésében:
Kicsengések száma
beprogramozva.
"TEL./FAX" mód beállítva.
Faxhívás érkezik.
Automatikus fogadás
A faxkészülék automatikusan
készen áll a fax fogadására.
Ez a modalitás lehetõséget ad fax fogadására akkor is, amikor
Ö n nem tartózkodik a fax közelében . A f a x k é s z ü l é k
alapértelmezésben erre a modalitásra van beállítva.
Telefonhívás érkezik.
A
faxkészülék
20
másodpercig
tartó
akusztikus jelet bocsát ki
(alapbeállítás). A kijelzõn
megjelenik a "KÉZIBESZ.
FELVESZ" üzenet.
Fogadás üzenetrögzítõvel
A 20 másodperc eltelt és
Ön nem emelte fel a
kézibeszélõt.
Ebben a modalitásban a hívásokat az üzenetrögzítõ fogadja.
Ha a hívó fél üzenetet kíván hagyni, azt az üzenetrögzítõ
felveszi, ha pedig faxot kíván küldeni, automatikusan
mûködésbe lép a faxkészülék.
Ennek a fogadási módnak a beállítására kizárólag a beépített
üzenetrögzítõvel rendelkezõ modellek e s e t é n v a n
lehetõség.
A faxkészülék automatikusan
faxfogadásra kapcsol, kb. 30
másodpercig vár az érkezõ
dokumentumra és ezt
követõen visszatér a kezdeti
készenléti állapotba.
Amennyiben a hívó féllel
csak telefonbeszélgetést
folytat, a beszélgetés
végeztével
helyezze
vissza a helyére a
kézibeszélõt.
A hívó fél faxot kíván
küldeni.
A faxkészülék készen áll a
fax fogadására.
17
Telefon használata
H a felemeli a kézibeszélõt , a k é s z ü l é k n o r m á l
telefonkészülékként mûködik és ugyanazon mûveletek
végezhetõk vele, mint az egyéb, forgalomban lévõ
telefonkészülékek esetében.
Ezen mûveletek között rendelkezésére áll az úgynevezett R
gomb
funkció is (REGISTER RECALL, melyet a
megnyomásával aktiválhat és amely lehetõvé teszi a speciális
hálózati szolgáltatások igénybevételét).
Ezen túlmenõen az alábbi funkciókat is igénybe veheti:
• Hívás kezdeményezése memóriában meglévõ telefonkönyv
segítségével, ehhez ld. a "Telefonálás a telefonkönyv
segítségével" és a "Telefonálás gyorstárcsázással" címû
alfejezeteket.
• Egy már megkezdett telefonbeszélgetés várakoztatásba
tétele, a
(VÁRAKOZÁS) gomb lenyomásával. A
telefonbeszélgetést ugyanezen gomb újbóli lenyomásával
bármelyik pillanatban vissza lehet venni.
Telefonálás a telefonkönyv segítségével
Ne helyezzen iratot
iratadagolóba (ADF).
1. Vegye fel a kézibeszélõt.
az
automatikus
A kijelzõn ez látható:
VONALBAN
míg a kijelzõ jobb felsõ sarkában az lesz látható, hogy
hány perce és másodperce tart a beszélgetés.
2. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn megjelenik az elsõ az eredetileg memorizált
60 (00-59) rendelkezésre álló fax- vagy telefonszám
és esetleg hozzárendelt név közül.
3. A kívánt telefonszám és név kikereséséhez a
következõ mûveletek közül választhat:
1. Nyomja a
gombokat, míg a kívánt telefonszám
és név meg nem jelennek a kijelzõn;
vagy
2. Nyomja meg a keresett név kezdõbetûjét jelölõ
gombot. A faxkészülék ábécé sorrendben kikeresi
a kívánt nevet.
4. A hívás megindításához nyomja meg a következõ
gombot:
A hívás létrejöttével, amennyiben a hívott fél vonala
nem
jelez
foglaltat,
megkezdheti
a
telefonbeszélgetést.
Telefonálás gyorstárcsázással
Ne helyezzen iratot az automatikus
iratadagolóba (ADF).
1. Tartsa lenyomva több, mint egy másodpercig azt a
numerikus gombot (0-9), amelyiken elõzetesen
memorizálta a hívni kívánt telefonszámot. Például
:
-
Ekkor a kijelzõn megjelenik a gombhoz elõzetesen
hozzárendelt telefonszám (ld. "Faxküldési és
fogadási mûveletek" címû fejezet "A telefonkönyv
18
beprogramozása" címû alfejezetét). Amennyiben a
gombhoz nemcsak telefonszámot, hanem nevet is
hozzárendelt, a kijelzõn ez utóbbi jelenik meg.
2. A hívás létrejöttével, amennyiben a hívott fél
készüléke kicseng, emelje fel a kézibeszélõt a
telefonbeszélgetés megkezdésére.
A kijelzõ jobb felsõ sarkában a beszélgetés
idõtartama látható percben és másodpercben.
Telefonszám kiválasztása és meghívása az
utolsó 20 bejövõ vagy kimenõ hívás közül
Ne helyezzen iratot
iratadagolóba (ADF).
1. Vegye fel a kézibeszélõt.
az
automatikus
A kijelzõn ez látható:
VONALBAN
míg a kijelzõ jobb felsõ sarkában a telefonbeszélgetés
idõtartama lesz látható percben és másodpercben.
2. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
BEJÖVÕ HÍVÁSOK Û
KIMENO HÍVÁSOK Ü
3. A bejövõ hívások listájának lekéréséhez nyomja meg
a következõ gombot:
4. A kimenõ hívások listájának lekéréséhez nyomja meg
a következõ gombot:
5. A kívánt névnek és telefonszámnak az utolsó 20
bejövõ hívás listájáról vagy az utolsó 10 kimenõ hívás
listájáról való kiválasztásához használja a következõ
gombokat:
6. A hívás megindításához nyomja meg a következõ
gombot:
A hívás létrejöttével, amennyiben a hívott fél
készüléke
kicseng,
megkezdheti
a
telefonbeszélgetést.
Másolatok készítése
Mely iratokról készíthet másolatot
Miként a faxküldésnél szó volt róla, úgy másolás esetén is
elengedhetetlen , h o g y a m á s o l á s r a s z á n t i r a t a z
automatikus iratadagolóba ( A DF ) legyen helyezve .
Mielõtt tehát hozzákezdene az iratmásoláshoz, gyõzõdjön
meg arról, hogy a másolandó irat megfelelõen be lett helyezve
az iratadagolóba, továbbá, hogy a fent említett
t u l a j d o n s á g o k k a l ( m é r e t , s ú l y ) r e n d e l k e z i k ( l d . a " Fax
küldése" fejezetet).
Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy másolás esetén
egyszerre csak egy iratot lehet az automata iratadagolóba
(ADF) helyezni. Továbbá, amennyiben a másolásra szánt
iratot az iratadagolóba (ADF) helyezte, de ennek ellenére
nem kezd hozzá a másoláshoz, a faxkészülék két perc
elteltével automatikusan kiadja az iratot az iratadagolóból és
visszatér a kezdeti készenléti állapotba.
8. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A kijelzõn ez látható:
ZOOM 100%
9. Az egyéb, rendelkezésre álló másolási méretek,
"140%", "70%" vagy "50%" megjelenítéséhez nyomja
a következõ gombokat:
Másolat készítése
1.
•
•
•
2.
•
•
3.
10. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
Miként azt már említettük, a faxkészüléklet
fénymásolóként is lehet mûködtetni. A nyomtatás
minõsége függ attól, hogy a kívánt másolat
úgynevezett " normál másolat" vagy "extra
minõségû másolat", illetve a másolást megelõzõen
miként kerültek beállításra a kontraszt- és felbontási
értékek.
Válassza ki a kívánt kontraszt típust az alábbi
kritériumok alapján:
NORMÁL, amennyiben a másolandó irat sem nem
túl világos, sem nem túl sötét.
VILÁGOS, amennyiben a másolandó irat túlságosan
sötét.
SÖTÉT, amennyiben a másolandó irat túlságosan
világos.
Válassza ki a kívánt felbontás típust az alábbi
kritériumok alapján:
SZÖVEG , amennyiben a másolandó irat jól
kibetûzhetõ szöveget vagy egyszerû ábrát
tartalmaz.
FOTÓ, amennyiben a másolandó irat árnyékolt
részeket tartalmaz.
Helyezze be a másolandó iratot az automatikus
iratadagolóba (ADF).
A kijelzõ felsõ sorában ez az üzenet látható:
A kijelzõn ez látható:
KONTRASZT
NORMÁL
11. A másik két, rendelkezésre álló kontrasztérték
"KONTRASZT - VILÁGOS" vagy "KONTRASZT SÖTÉT" megjelenítéséhez nyomja a következõ
gombokat:
12. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A kijelzõ ezúttal az imént beállított értékeket jeleníti
meg.
Ezt követõen nem marad más hátra, mint a kívánt
felbontási érték és a készítendõ másolatok számának
a beállítása.
13. A kívánt felbontási érték, "SZÖVEG" vagy "FOTÓ"
beállításához nyomja meg a következõ gombot:
14. Ha egynél több példányban (max. 9) szeretne
másolni, üsse be a kívánt példányszámot a numerikus
gombok segítségével:
DOKUMENTUM KÉSZ
a kijelzõ alsó sora pedig az alapértelmezett
kontrasztértéket mutatja: "NORMÁL".
4. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn az alapértelmezett másolási méret,
kontraszt- és felbontási értékek olvashatók, mégpedig:
100%, NORMÁL és SZÖVEG. Megjelenik továbbá a
készítendõ másolatok száma, mely alapértelmezésben
(1).
5. Amennyiben jóvá kívánja hagyni ezeket az értékeket,
nyomja meg a következõ gombot:
A faxkészülék megkezdi a másolást.
Amennnyiben viszont a fent említett értékek
valamelyikén változtatni kíván, a következõk szerint
kell eljárnia:
6. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MINOSÉG
EXTRA
7. A másik, rendelkezésre álló opció, "MINOSÉG NORMÁL" megjelenítéséhez nyomja a következõ
gombokat:
15. Amennyiben csak egy másolt példányra van szüksége,
térjen a következõ mûveletre.
16. A másolási mûvelet megindításához nyomja meg a
következõ gombot:
Ekkor a faxkészülék hozzákezd a másolandó irat
memorizálásához. A memorizálást követõen a
faxkészülék megkezdi a másolást.
Megjegyzés
Amennyiben szeretné felfüggeszteni a megkezdett másolási
gombot. A faxkészülék ekkor
mûveletet, nyomja meg a
felfüggeszti a másolást, kiadja a másolandó iratot az ADFbõl és késszenléti állapotba tér. A kijelzõn a következõ üzenet
látható: "MÁSOL.MEGSZAKÍT.". A kijelzett üzenet törléséhez
nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés
Amennyiben nagyított vagy kicsinyített másolatokat kíván
létrehozni, ügyeljen arra, hogy a másolandó irat teljesen
jobbra igazítva kerüljön az iratadagolóba (amiként azt a
faxkészülék burkolatán található jelölések is mutatják).
A maximális nyomtatási szélesség 204 mm, a maximális
nyomtatási hosszúság pedig 282 mm. A nyomtatási területen
kívül esõ margók maximális értékei a következõk: jobbra és
balra 4 mm, felül 3 mm, míg alul 14 mm.
19
Tartalomjegyzék - második rész
Faxküldési és fogadási mûveletek
23
Faxküldési mûveletek ................................................ 23
Faxfogadási mûveletek .............................................. 27
A telefonkönyv ........................................................... 28
Reportok és listák nyomtatása ................................... 30
Az üzenetrögzítõ
33
Az üzenetrögzítõ mûködésbe helyezése .................... 33
A kezelõpanel üzenetrögzítõhöz kötött funkciói ......... 33
Biztonsági és hozzáférési funkciók ............................ 34
A kimenõ üzenetek és az emlékeztetõk .................... 35
Az emlékeztetõk és a bejövõ üzenetek
idõtartamának beprogramozása ................................. 37
A bejövõ üzenetek és az emlékeztetõk
meghallgatása ............................................................ 38
A már meghallgatott bejövõ üzenetek és
emlékeztetõk törlése .................................................. 38
Az üzenetrögzítõ használata táv-üzemmódban ......... 39
Az üzenetrögzítõ speciális funkciói ............................ 39
Az üzenetrögzítõ beállítási paramétereinek
kinyomtatása .............................................................. 41
Speciális faxmûveletek
42
Egyéb hasznos beállítások fax fogadásához ............. 42
Egyéb hasznos beállítások fax küldéséhez ............... 49
Lehívásos faxfogadás (polling) ................................... 51
Problémák és megoldásuk
53
Mi történik áramszünet esetén ................................... 53
Mi történik, ha kifogy a papír vagy a tintapatron ........ 53
Ha a faxküldés nem sikerült ....................................... 53
Mi történik, ha az automatikus iratadagolóba
(ADF) küldésre szánt iratot helyez, miközben a
faxkészülék nyomtat .................................................. 53
Kisebb problémák esetén ........................................... 53
A hibakódok ............................................................... 54
Hangjelzések és üzenetek ......................................... 55
Karbantartási mûveletek
58
A tintapatron kicserélése ............................................ 58
A tintapatron tisztítása és a nyomtatófej
fúvókáinak ellenõrzése ............................................... 59
A tintapatron elektromos csatlakozásainak
tisztítása .................................................................... 59
Az optikai olvasó tisztítása ........................................ 60
A burkolat tisztítása ................................................... 61
Begyûrõdött, küldésre szánt iratok eltávolítása ......... 61
Begyûrõdött papírlapok eltávolítása ........................... 61
A gyártóval és a vevõszolgálattal
kapcsolatos információk
62
Gyártó ........................................................................ 62
Vevõszolgálat ............................................................. 62
Mûszaki adatok
63
Tárgymutató
64
Faxküldési és fogadási mûveletek
Faxküldési mûveletek
)
* 2. Helyezze
az iratot az
automatikus iratadagolóba
(ADF) oly módon, hogy a
küldésre szánt információkat
tartalmazó oldal alul legyen. (A).
Mely iratok küldhetõk
Az irat behelyezésekor ügyeljen
arra, hogy a lap teljesen jobbra
igazítva
kerüljön
az
iratadagolóba, amiként azt a
faxkészülék burkolatán található
jelölések is mutatják. (B).
Méretek
• Szélesség
• Hosszúság
210 mm
min. 105 mm - max. 600 mm
• Súly
70 - 90 gr/m2 (max. 5 lap)
Az itt megadottaktól eltérõ mérettel rendelkezõ, küldésre
szánt iratok esetében készítsen az iratról A4-es vagy egyéb,
megengedett méretû másolatot és azt használja a küldés
során.
Soha ne használjon
•
•
•
•
•
•
•
Továbbá, a faxkészülékben történõ esetleges károk illetve a
garancia elvesztésének elkerülése végett mindig gyõzõdjön
meg arról, hogy a küldésre szánt iratok nem tartalmaznak:
tûzõkapcsot
gemkapcsot
ragasztószalagot
meg nem száradt javítófolyadékot vagy ragasztót.
Ha ilyen iratot kell küldenie, minden esetben készítsen róla
másolatot és ez utóbbit helyezze a faxkészülékbe.
A küldésre szánt iratoknak az automatikus
iratadagolóba való helyezése (ADF)
1
DOKUMENTUM KÉSZ
a kijelzõ alsó sorában pedig a kontrasztra (élességre)
vonatkozó alapértéket találja: "NORMÁL".
Fontos
Hullámos papírt
Túlságosan vékony papírt
Szakadt papírt
Vizes vagy nedves papírt
Túlságosan kisméretû papírt
Gyûrött papírt
Indigót
•
•
•
•
3. Miután behelyezte a küldésre szánt iratot az automatikus
iratadagolóba (ADF), a kijelzõ felsõ sorában a következõ
üzenet olvasható:
1. Helyezze a papírtámasztékot a
neki kijelölt résbe a faxkészülék
felsõ szélén. Nyomja befelé a
támasztékot míg az szilárd
pozícióba nem kerül.
Ha a küldésre szánt iratot az iratadagolóba (ADF) helyezte,
de ennek ellenére nem kezd hozzá a faxküldési mûvelethez,
a faxkészülék két perc elteltével automatikusan kiadja az iratot
az iratadagolóból.
Élesség és felbontás beállítása
Mielõtt hozzálátna a fax küldésének, lehetõsége van
néhány olyan jellemzõ beállítására, amelyek révén
optimalizálhatja a nyomtatás minõségét.
Az élesség beállítása
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
FAX BEÁLL.
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
FAX BEÁLL.
DÁTUM ÉS IDO
4. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
FAX BEÁLL.
PARAMÉTEREK
5. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
PARAMÉTEREK
ECM
23
6. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
Faxküldési mûveletek
1. Helyezze a küldésre szánt iratot az automatikus
iratadagolóba (ADF).
a kijelzõ felsõ sorában a következõ üzenet jelenik
meg:
PARAMÉTEREK
KONTRASZT
7. Nyomja meg a következõ gombot:
DOKUMENTUM KÉSZ
A kijelzõn ez látható:
a kijelzõ alsó sorában pedig a kontrasztra (élességre)
vonatkozó alapértéket találja: "NORMÁL".
A felbontásra vonatkozó alapértelmezési érték: " "
(standard).
Ha szükséges, változtassa meg a kontraszt- és
felbontási értékeket a fent leírtaknak megfelelõen.
2. A faxszám beütéséhez, amelyre az iratot küldeni
szándékozik, használja a numerikus gombokat:
KONTRASZT
NORMÁL
8. A többi rendelkezésre álló érték "KONTRASZT SÖTÉT" és "KONTRASZT - VILÁGOS"
megjelenítéséhez nyomja a következõ gombokat:
9. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
10. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
11. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz,
nyomja meg a következõ gombot:
3. A faxküldési mûvelet megindításához nyomja meg a
következõ gombot:
Amennyiben a fax küldése sikeresen végbe ment, a
mûvelet befejeztével a kijelzõn egy pillanatra a
következõ üzenet jelenik meg: "KÜLDÉS
BEFEJEZVE".
Megjegyzés
Válassza k i a k í v á n t k o n t r a s z t é r t é k e t a z a l á b b i
kritériumok alapján:
• NORMÁL, amennyiben a másolandó irat sem nem túl
világos, sem nem túl sötét. A kijelzõ alsó sorában a
következõ üzenet látható: "NORMÁL".
• VILÁGOS, amennyiben a másolandó irat túlságosan sötét.
A kijelzõ alsó sorában a következõ üzenet látható: "VILÁGOS".
• SÖTÉT, amennyiben a másolandó irat túlságosan világos.
A kijelzõ alsó sorában a következõ üzenet látható: "SÖTÉT".
A felbontás beállítása
Ehhez a beállításhoz elengedhetetlen, hogy a
küldésre szánt irat az automatikus iratadagolóba
legyen helyezve (ADF).
1. Nyomja meg a következõ gombot:
míg a kijelzõn meg nem jelenik a kívánt felbontási
érték.
Válassza k i a k í v á n t b e á l l í t á s i é r t é k e t a z a l á b b i
kritériumok alapján:
• STANDARD, amennyiben a küldésre szánt irat könnyedén
kibetûzhetõ. A kijelzõ alsó sorában "egy nyíl" jelenik meg a
kezelõpanelen lévõ " " szimbólummal egy magasságban.
• ÉLES , amennyiben a küldésre szánt irat kisméretû
karaktereket vagy ábrákat tartalmaz. A kijelzõ alsó sorában
"
"egy nyíl" jelenik meg a kezelõpanelen lévõ "
szimbólummal egy magasságban.
• ÁRNYALT, amennyiben a küldésre szánt irat árnyékolt
részeket tartalmaz. A kijelzõ alsó sorában "egy nyíl" jelenik
" szimbólummal egy
meg a kezelõpanelen lévõ "
magasságban, továbbá "egy nyíl" a " " szimbólummal egy
magasságban.
Hibásan beütött számjegy kijavítása a következõképpen
történik: vigye a kurzort a | / } gombok segítségével az
elhibázott számjegytõl jobbra és nyomja meg a
gombot.
Amennyiben teljes egészében ki kívánja törölni a faxszámot,
tartsa néhány másodpercig lenyomva a
gombot.
Megjegyzés
Lehetõsége van arra is, hogy a címzett faxszámát a
faxkészülékben memorizált telefonkönyvbõl válassza ki. Ennek
a m û v e l e t n e k a l e í r á s á t a "A telefonkönyv
beprogramozása", "Fax küldése gyortárcsázással" címû
fejezetekben találja meg.
Megjegyzés
Amennyiben szeretné megszakítani a faxküldési
mûveletet, nyomja meg a
gombot. A faxkészülék ekkor
kiadja a küldésre szánt iratot az ADF-bõl, majd visszatér a
kezdeti készenléti állapotba.
Abban az esetben, ha a küldésre szánt irat több lapból áll,
elõbb távolítsa el kézzel a többi lapot az iratadagolóból és
csak ezt követõen nyomja meg a
az elsõ lapot.
gombot, amely kiadja
A hívóhang figyelése faxküldéskor
1. Helyezze a küldésre szánt iratot az automatikus
iratadagolóba (ADF).
a kijelzõ felsõ sorában a következõ üzenet jelenik
meg:
DOKUMENTUM KÉSZ
a kijelzõ alsó sorában pedig a kontrasztra (élességre)
vonatkozó alapértéket találja: "NORMÁL".
24
A felbontásra vonatkozó alapértelmezési érték: " "
(standard).
Ha szükséges, változtassa meg a kontraszt- és
felbontási értékeket a fent leírtaknak megfelelõen.
2. A hívóhang hallgatásához nyomja meg a következõ
gombot:
A kijelzõn ez látható:
VONALBAN
míg a kijelzõ jobb felsõ sarkában az lesz látható, hogy
hány perce és másodperce tart a faxküldés.
3. A faxszám beütéséhez, amelyre az iratot küldeni
szándékozik, használja a numerikus gombokat:
4. Amint meghallja a fogadó faxkészülék faxjelét, nyomja
meg a következõ gombot:
Ekkor megkezdõdik a faxküldés. A kijelzõn a következõ
üzenet jelenik meg: "KAPCSOLAT".
Amennyiben a fax küldése sikeresen végbe ment, a
mûvelet befejeztével a kijelzõn egy pillanatra a
következõ üzenet jelenik meg: "KÜLDÉS
BEFEJEZVE".
Automatikus újrahívás
Amennyiben a kapcsolat nem jön létre vonalhiba
következtében vagy mert a hívott fél vonala foglaltat jelez, a
faxkészülék automatikusan újrahívja a kívánt faxszámot
annyiszor, ahányszor az Ön országában érvényes
rendelkezések értelmében elõ van írva.
Fax küldése több címzett részére
A faxkészülék memóriájának köszönhetõen lehetõség van
arra, hogy egyazon iratot több (max. 10) címzett részére
(akár elõre meghatározott idõben: "Késleltetett küldés")
elküldje: "Körlevél küldése". Lásd alább a "Fax küldése
memóriából" címû fejezetet.
Fax küldése memóriából
1. Helyezze a küldésre szánt iratot az automatikus
iratadagolóba (ADF).
a kijelzõ felsõ sorában a következõ üzenet jelenik
meg:
DOKUMENTUM KÉSZ
Faxküldés felemelt kézibeszélõvel
a kijelzõ alsó sorában pedig a kontrasztra (élességre)
vonatkozó alapértéket találja: "NORMÁL".
A felbontásra vonatkozó alapértelmezési érték: " "
(standard).
Ha szükséges, változtassa meg a kontraszt- és
felbontási értékeket a fent leírtaknak megfelelõen.
2. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
1. Helyezze a küldésre szánt iratot az automatikus
iratadagolóba (ADF).
a kijelzõ felsõ sorában a következõ üzenet jelenik
meg:
DOKUMENTUM KÉSZ
a kijelzõ alsó sorában pedig a kontrasztra (élességre)
vonatkozó alapértéket találja: "NORMÁL".
A felbontásra vonatkozó alapértelmezési érték: " "
(standard).
Ha szükséges, változtassa meg a kontraszt- és
felbontási értékeket a fent leírtaknak megfelelõen.
2. Emelje fel a kézibeszélõt.
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
3. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
MEMÓRIÁBÓL KÜLD
A kijelzõn ez látható:
4. Nyomja meg a következõ gombot:
VONALBAN
A kijelzõn ez látható:
míg a kijelzõ jobb felsõ sarkában az lesz látható, hogy
hány perce és másodperce tart a faxküldés.
3. A faxszám beütéséhez, amelyre az iratot küldeni
szándékozik, használja a numerikus gombokat:
MEMÓRIÁBÓL KÜLD
ÚJ BEÁLLÍTÁS
5. Nyomja meg a következõ gombot:
-
A faxkészülék hozzákezd a küldésre szánt irat
memorizálásához. A memorizálás befejeztével a
kijelzõn néhány másodpercig megjelenik a "DOKSZ.
XXXX" üzenet, majd azt követõen:
Amennyiben a fogadó faxkészüléke automatikus
faxfogadásra van beállítva, faxhangot fog hallani.
Ha viszont kézi fogadásra van beállítva, a hívott fél
fog beleszólni a telefonba, akit meg kell kérnie a
készülékén lévõ start gomb lenyomására. Ezt
követõen várjon, míg faxhangot nem hall.
4. A faxküldés megindításához nyomja meg a következõ
gombot:
A kijelzõn a következõ üzenet jelenik meg:
"KAPCSOLAT".
Amennyiben a fax küldése sikeresen végbe ment, a
mûvelet befejeztével a kijelzõn egy pillanatra a
következõ üzenet jelenik meg: "KÜLDÉS
BEFEJEZVE".
IDOT BEÜT
HH:MM
6. Az faxküldés idõpontjának beállításához, például
"16:50", használja a numerikus gombokat:
7. A pontos idõ valamint a 6. pontban beállított idõpont
jóváhagyásához nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
SZÁMOT BEÜT
25
8. A felhívni kívánt fél számának beütéséhez használja
a numerikus gombokat:
9. Ha kívánja, a címzett faxszámát kikeresheti a
faxkészülékbe programozott telefonkönyvbõl is (ld.
az alábbiakban "A telefonkönyv beprogramozása"
címû fejezetet).
Ehhez a következõket kell tennie:
1. Nyomja meg a
gombot.
2. A kívánt faxszám kikereséséhez nyomja a
gombokat.
vagy
1. Nyomja meg a keresett név kezdõbetûjét jelölõ
gombot. A faxkészülék ábécé sorrendben kikeresi
a kívánt nevet.
10. Nyomja meg a következõ gombot:
A faxkészülék kéri a következõ faxszám bevitelét:
SZÁMOT BEÜT
Amennyiben az iratot több címzett számára kívánja
elküldeni, ismételje meg az elõbbi két lépést minden
további címzett faxszámának beállításához.
Ha viszont csak egy címzett számára kívánja elküldeni
az iratot, ne vigyen be további számokat, hanem
lépjen a következõ pontra.
11. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
BEÁLL.NYOMTAT
NEM
12. A másik opció, "BEÁLL.NYOMTAT - IGEN",
beállításához nyomja a következõ gombokat:
13. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A kijelzõn mindkét esetben a következõ üzenet látható:
BEÁLL.JÓVÁHAGY
IGEN
14. A másik opció, "BEÁLL.JÓVÁHAGY - NEM",
beállításához nyomja a következõ gombokat:
15. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
Amennyiben a "BEÁLL.JÓVÁHAGY - IGEN" opciót
választotta, a folyamat a végére ért és a kijelzõ felsõ
sorában a "AUTOMATIK. 00" (alapmodell esetén
"AUTOMATIK.") üzenet, alsó sorában pedig a
"MEMÓRIÁBÓL KÜLD" üzenet olvasható.
Amennyiben a "BEÁLL.JÓVÁHAGY - NEM" opciót
választotta, a faxkészülék lehetõvé teszi az elõbbi
beállítások megváltoztatását, például: a címzett
faxszámát vagy az idõpontot, amelyben a faxot
elküldeni szándékozik.
Megjegyzés
Feszültségi ngadozás e s e t é n a m e m ó r i á b ó l t ö r t é n õ
faxküldés beállításai törlõdnek.
26
Memóriában beprogramozott faxküldési
beállítások megváltoztatása/megismétlése/
törlése
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
MEMÓRIÁBÓL KÜLD
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MEMÓRIÁBÓL KÜLD
ÚJ BEÁLLÍTÁS
4. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MEMÓRIÁBÓL KÜLD
JAVÍT
Ezt követõen az alábbi opciók közül választhat:
MEMÓRIÁBÓL KÜLD - JAVÍT - Ezzel az opcióval
megváltoztathatja a címzett faxszámának valamint a
faxküldés idõpontjának a beállításait.
MEMÓRIÁBÓL KÜLD - NYOMTAT.BEÁLL. - Ezzel
az opcióval lehetõsége van a memóriába
beprogramzott
faxküldés
beállításainak
kinyomtatására. A beállítások kinyomtatását követõen
a faxkészülék visszatér a kezdeti készenléti állapotba.
MEMÓRIÁBÓL KÜLD - TÖRÖL - Ezzel az opcióval
törölheti a beállításokat. A beállítások törlését
követõen a faxkészülék visszatér a kezdeti készenléti
állapotba.
5. A rendelkezésre álló opciók valamelyikének a
megjelenítéséhez nyomja a következõ gombokat:
6. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
Amennyiben a "MEMÓRIÁBÓL KÜLD - JAVÍT" opciót
választotta, a kijelzõn ez látható:
IDOT BEÜT
HH:MM
Ezt követõen ismételje meg a "Fax küldése
memóriából" címû fejezet lépéseit a 6. ponttól
kiindulva.
Faxfogadási mûveletek
A f a x k é s z ü l é k k e l négy különbözõ módon l e h e t f a x o t
fogadni:
• Kézi fogadás: Kézi fogadásra akkor van lehetõség, amikor
Ön a fax közelében tartózkodik és személyesen fogadja a
hívásokat.
• Automatikus fogadás: Ez a modalitás lehetõséget ad fax
fogadására akkor is, amikor Ön nem tartózkodik a fax
közelében. A faxkészülék alapértelmezésben erre a
modalitásra van beállítva.
• Fogadás a hívástípus felismerésével : E b b e n a
modalitásban a faxkészülék bizonyos számú kicsengést (az
alapbeállítás szerint 2 kicsengést) követõen fogadja a hívást
és automatikusan felismeri, hogy a bejövõ hívás faxhívás-e
vagy telefonhívás.
• Fogadás üzenetrögzítõvel: Ebben a modalitásban a
hívásokat az üzenetrögzítõ fogadja. Ha a hívó fél üzenetet
kíván hagyni, azt az üzenetrögzítõ felveszi, ha pedig faxot
kíván küldeni, automatikusan mûködésbe lép a faxkészülék.
Ezt a funkciót illetõen bõvebb információkat talál a "Az
üzenetrögzítõ" címû fejezetben (kizárólag beépített
üzenetrögzítõvel rendelkezõ modellek esetén).
A faxfogadás módjának kiválasztása
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
FOGADÁS KONFIG.
FOGADÁSI MÓD
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
FOGADÁSI MÓD
AUTOMATIK.
4. A többi rendelkezésre álló modalitás "FOGADÁSI
MÓD - KÉZI", "FOGADÁSI MÓD - TEL./FAX"
valamint "FOGADÁSI MÓD - ÜZEN./FAX" (kizárólag
beépített üzenetrögzítõvel rendelkezõ modellek
esetén) megjelenítéséhez nyomja a következõ
gombokat:
5. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
6. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
7. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz,
nyomja meg a következõ gombot:
Megjegyzés
A me n n y i b e n a f o g a d á s ü z e n e t r ö g í t õ v e l mo d a l i t á s t
választja, ehhez elõbb fel kell vennie az 1. számú KIMENÕ
Ü Z E N E T E T ( e h h e z l d . a z " A z üzenetrögzítõ " c í m û
fejezetet).
Mit kell tenni a különbözõ faxfogadási
modalitásokban
Kézi fogadás
1. Ha a készülék cseng, vegye fel a kézibeszélõt.
A kijelzõn ez látható:
VONALBAN
2. Ha faxhangot hall vagy a hívó fél faxjelet kér Öntõl,
nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
KAPCSOLAT
3. Helyezze vissza a kézibeszélõt a helyére.
A faxkészülék megkezdi a faxolt irat fogadását és a
kijelzõn megjelenik néhány, a faxfogadással
kapcsolatos információ, köztük a hívó fél faxszáma
és - amennyiben elõzetesen be lett programozva - a
neve.
A fax fogadásának végeztével a kijelzõn néhány
másodpercre megjelenik a "FOGAD.BEFEJEZVE"
üzenet, majd ezt követõen a faxkészülék visszatér a
kezdeti készenléti állapotba.
Automatikus fogadás
Két kicsengést követõen a faxkészülék automatikusan
felkészül a fax fogadására. A faxfogadás ugyanúgy
megy végbe, mint a kézi fogadás esetén.
Automatikus fogadás a hívástípus
felismerésével
A faxkészülék mûködése ebben a fogadási módban
a bejövõ hívástól függ.
- Amennyiben faxhívás érkezik, az Ön faxkészüléke
két kicsengés után automatikusan felkészül a fax
fogadására.
- Amennyiben telefonhívás érkezik, két kicsengés után
a faxkészülék 20 másodpercig tartó akusztikus jelet
bocsát ki és a kijelzõn megjelenik a
"KÉZIBESZ.FELVESZ" üzenet. Ha 20 másodperc
elteltével Ön nem emelte fel a kézibeszélõt, a
faxkészülék automatikusan faxfogadásra kapcsol.
Amennyiben felemeli a kézibeszélõt még mielõtt a
faxkészülék fax fogadására váltott volna, a
következõket kell tennie:
1. Nyomja meg a következõ gombot:
2. Helyezze vissza a kézibeszélõt a helyére.
Megjegyzés
Bármilyen jellegû fogadási mûveletet meg lehet szakítani a
gomb megnyomásával. A faxkészülék ekkor visszatér
a kezdeti készenléti állapotba.
27
A telefonkönyv
A faxkészülék képes igen nagy mennyiségû telefonszám
memorizálására, valamint neveknek a telefonszámokhoz való
hozzárendelésére. Az így létrehozott telematikus notesszel
egyrészt idõt lehet megtakarítani, másrészt nem áll fenn
annak a veszélye, hogy a telefon- és faxszámok bevitele során
valamely számjegyet elhibázza.
Ezen túlmenõen, könnyedén és gyorsan hívhatja azt a 10
a t e l e f o n - é s f a x s z á m o t , a m e l y e k e t a 10 numerikus
gombhoz (0-9) egyenként hozzárendelt, mert a meghíváshoz
elég a szóban forgó gombot egy másodpercnél tovább
lenyomva tartani.
A telefonkönyv beprogramozása
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
TELEFONKÖNYV
3. Nyomja meg a következõ gombot:
9. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A kijelzõn ez látható:
01:NEVET BEÜT
_
10. A címzett nevének beviteléhez (max. 16 karakter)
ugyanúgy járjon el, miként a saját neve esetén, a
"Gyors üzembe helyezés" címû fejezet "Már csak
az Ön neve és faxszáma hiányzik " címû
alfejezetében található utasításokat követve.
11. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A kijelzõn ez látható:
TELEFONKÖNYV
ÚJ TEL.SZÁM
Ezt követõen lehetõsége van a programozási
folyamat megszakítására vagy egy újabb
telefonszám beprogramozására.
12. A programozási folyamat megszakításához nyomja
meg a következõ gombot:
13. További telefonszámok beprogramozásához ismételje
meg a fent leírt folyamat lépéseit a 4. ponttól kezdve.
14. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz,
nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
TELEFONKÖNYV
ÚJ TEL.SZÁM
4. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
POZÍCIÓT BEÜT
(00 - 59)
00
5. Válassza ki a pozíciót, amelybe a telefon- vagy
faxszámot elmenteni kívánja, például: 01.
Ehhez használja a numerikus gombokat:
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
6. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A kijelzõn ez látható:
01:SZÁMOT BEÜT
_
Amennyiben a 01-es pozícióba már elõzetesen el lett
mentve egy telefonszám, a faxkészülék a következõ
üzenetet jeleníti meg: "MÁR BEPROGR.VA".
7. Vigye be a kívánt telefon- vagy faxszámot.
Ehhez használja a numerikus gombokat:
8. Szóköz beiktatása, hibás karakterek javítása,
különleges karakterek vagy szimbólumok bevitele
esetén kövesse a "Gyors üzembe helyezés" címû
fejezet " Már csak az Ön neve és faxszáma
hiányzik " címû alfejezetében található
utasításokat.
28
Telefonszám módosítása a telefonkönyvben
TELEFONKÖNYV
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
TELEFONKÖNYV
ÚJ TEL.SZÁM
4. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
TELEFONKÖNYV
JAVÍT
5. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A kijelzõn megjelenik az eredetileg memorizált 60 (0059) rendelkezésre álló fax- vagy telefonszám és
esetlegesen hozzárendelt név közül az elsõ.
6. A kívánt telefonszám és név kikereséséhez a
következõ mûveletek közül választhat:
1. Nyomja a
gombokat, míg a kívánt telefonszám
és név meg nem jelennek a kijelzõn;
vagy
2. Nyomja meg a keresett név kezdõbetûjét jelölõ
gombot. A faxkészülék ábécé sorrendben kikeresi
a kívánt nevet.
7. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
Ezt követõen a telefon- vagy faxszám módosításához
ismételje meg a "A telefonkönyv beprogramozása"
címû fejezet lépéseit a 7. ponttól kezdve.
Telefonszám törlése a telefonkönyvbõl
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
TELEFONKÖNYV
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
TELEFONKÖNYV
ÚJ TEL.SZÁM
4. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
TELEFONKÖNYV
TÖRÖL
5. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A kijelzõn megjelenik az eredetileg memorizált 60 (0059) rendelkezésre álló fax- vagy telefonszám és
esetlegesen hozzárendelt név közül az elsõ.
6. A kívánt telefonszám és név kikereséséhez a
következõ mûveletek közül választhat:
gombokat, míg a kívánt telefonszám
1. Nyomja a
és név meg nem jelennek a kijelzõn;
vagy
2. Nyomja meg a keresett név kezdõbetûjét jelölõ
gombot. A faxkészülék ábécé sorrendben kikeresi
a kívánt nevet.
7. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
TÖRÖL?
NEM
8. A másik opció "TÖRÖL? - IGEN" beállításához,
nyomja a következõ gombokat:
9. A beállítás jóváhagyásához és a telefon- vagy
faxszám törléséhez nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
TELEFONKÖNYV
TÖRÖL
Ezt követõen lehetõsége van a folyamat
megszakítására vagy egy további telefonszám
törlésére.
10. A folyamat megszakításához, nyomja meg a következõ
gombot:
11. További telefon- vagy faxszámok törléséhez ismételje
meg a fent leírt folyamat lépéseit az 5. ponttól
kezdõdõen.
12. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz,
nyomja meg a következõ gombot:
A telefonkönyvben lévõ adatok kinyomtatása
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
TELEFONKÖNYV
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
TELEFONKÖNYV
ÚJ TEL.SZÁM
4. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
TELEFONKÖNYV
TEL.KNYV.NYOMT.
5. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A faxkészülék a nyomtatást követõen automatikusan
visszatér a kezdeti készenléti állapotba.
Fax küldése a telefonkönyvben való kereséssel
Ha nem emlékszik arra, hogy melyik pozícióhoz
rendelte hozzá a faxszámot, amelyre faxot kíván
küldeni, a következõképpen keresheti ki azt
telefonkönyvbõl:
1. Helyezze a küldésre szánt iratot az automatikus
iratadagolóba (ADF). A kijelzõ felsõ sorában a
következõ üzenet jelenik meg:
DOKUMENTUM KÉSZ
a kijelzõ alsó sorában pedig a kontrasztra (élességre)
vonatkozó alapértéket találja: "NORMÁL".
29
A felbontásra vonatkozó alapértelmezési érték: " "
(standard).
Ha szükséges, változtassa meg a kontraszt- és
felbontási értékeket a fent leírtaknak megfelelõen.
2. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn megjelenik az eredetileg memorizált 60 (0059) rendelkezésre álló fax- vagy telefonszám és
esetlegesen hozzárendelt név közül az elsõ.
3. A kívánt telefonszám és név kikereséséhez a
következõ mûveletek közül választhat:
1. Nyomja a
gombokat, míg a kívánt telefonszám
és név meg nem jelennek a kijelzõn;
vagy
2. Nyomja meg a keresett név kezdõbetûjét jelölõ
gombot. A faxkészülék ábécé sorrendben kikeresi
a kívánt nevet.
4. A faxküldés megindításához nyomja meg a következõ
gombot:
•
•
•
Fax küldése gyortárcsázással
1. Helyezze a küldésre szánt iratot az automatikus
iratadagolóba (ADF). A kijelzõ felsõ sorában a
következõ üzenet jelenik meg:
DOKUMENTUM KÉSZ
a kijelzõ alsó sorában pedig a kontrasztra (élességre)
vonatkozó alapértéket találja: "NORMÁL".
A felbontásra vonatkozó alapértelmezési érték: " "
(standard).
Ha szükséges, változtassa meg a kontraszt- és
felbontási értékeket a fent leírtaknak megfelelõen.
2. Tartsa lenyomva több, mint egy másodpercig azt a
numerikus gombot (0-9), amelyhez elõzetesen
hozzárendelte a faxszámot, amelyre faxot kíván
küldeni, például
-
:
A kijelzõn ekkor megjelenítésre kerül a numerikus
gombhoz hozzárendelt faxszám (lásd a " A
telefonkönyv beprogramozása" címû fejezetet).
Amennyiben a faxszámmal együtt egy név is hozzá
lett rendelve a numerikus gombhoz, a kijelzõ ez utóbbit
jeleníti meg.
3. A faxszám meghívását követõen megindul a
faxküldési folyamat, miként azt már ismeri.
Reportok és listák nyomtatása
Reportok
A faxkészülék a reportok nyomtatása révén lehetõséget ad
Önnek arra, hogy ellenõrizze a végbement tranzakcióknak
(faxok küldésének és fogadásának) a sikerességét, a kezelt
iratok mennyiségét, és ezen túlmenõen sok egyéb hasznos
információt is nyújt.
A faxkészülékkel a következõ reportokat lehet nyomtatni:
• Feszültségingadozási
report:
minden
feszültségingadozást követõen automatikusan nyomtatásra
kerül, amennyiben a memóriában irat van elmentve.
30
•
A mûködési körülmények helyreálltával a faxkészülék
automatikusan kinyomtat egy reportot, amely jelzi a
memóriában elõzetesen tárolt, és a feszültségingadozás
következtében elveszített oldalak számát. Ebben az esetben
ajánlatos egy tevékenység report nyomtatása, amelynek
segítségével ellenõrizheti, hogy kik küldtek Önnek olyan
iratokat, amelyek a memóriában lettek eltárolva és a
feszültségingadozás következtében elvesztek.
Tevékenység report: az utolsó 42 végbement
tranzakcióval (faxok küldésével és fogadásával) kapcsolatos
adatokat tartalmazza, amelyek a faxkészülék memóriájában
maradnak és amelyeket a faxkészülék automatikusan (a
harminckettedik tranzakciót követõen) vagy az Ön kérésére
kinyomtat.
Utolsó küldés reportja: az utolsó faxküldéssel
kapcsolatos adatokat tartalmazza és a beprogramozásnak
megfelelõen nyomtatható automatikusan minden egyes
faxküldési mûveletet követõen vagy az Ön kérésére a
kívánt idõpontban.
Sikertelen küldés reportja: ez a report az elõzõhöz hasolóan
az utolsó faxküldéssel kapcsolatos adatokat tartalmazza,
de kizárólag sikertelen küldés esetén kerül
automatikusan kinyomtatásra. A faxkészülék
alapértelmezésben be van állítva ezen report típus
automatikus módon való kinyomtatására. Amennyiben nem
kíván élni vele, módja van a funkció kiiktatására; ehhez
tanulmányozza az idevonatkozó fejezetet.
Utolsó körlevél (broadcast) küldés reportja: az utolsó
körlevél (broadcast) küldésével kapcsolatos adatokat
tartalmazó report, mely a beprogramozásnak megfelelõen
nyomtatható automatikusan minden egyes körlevél
küldést követõen, vagy az Ön kérésére a kívánt idõpontban.
A reportok értelmezése
• TEV.
A végbement tevékenységet (küldési vagy fogadási
tranzakciót) jelölõ sorszám.
• TÍPUS Tranzakció típusa:
KÜLDÉS vagy ECM KÜLDÉS küldési tranzakció esetén.
FOGADÁS, ECM FOGADÁS vagy POLL FOGADÁS
fogadási tranzakció esetén.
• DOKSZ.
A memóriában tárolt dokumetum hivatkozási száma,
melyet a faxkészülék automatikusan hozzárendel a
dokumentumhoz.
• HÍVOTT SZÁM
Az Ön által hívott fél faxszáma.
Az Ön által hívott fél neve. Csak abban az esetben jelenik
meg, amennyiben a név szerepel a telefonkönyvben. Ez
a mezõ a tevékenység reportban nem szerepel.
• REMOTE ID
A Ön által hívott fél faxszáma (és esetleg a neve). Ez
a faxszám csak abban az esetben egyezik meg az
Ön által hívott faxszámmal, amennyiben a hívott fél
helyesen állította be a saját faxkészüléken a számot.
Ellenkezõ esetben a reportban szereplõ szám eltérõ
lehet vagy egyszerûen hiányzik.
• DÁTUM/IDÕ
A tranzakció dátuma és idõpontja.
• TARTAM
A tranzakció idõtartam (percben és másodpercben).
• OLD.K Az Ön által küldött vagy fogadott oldalak száma összesen.
• NÉV
• EREDM.
A tranzakció eredményessége:
- OK: ha a tranzakció sikeresen végbement.
- XX HIBAKÓD: ha a tranzakció valamilyen oknál fogva
nem ment végbe. A hiba okát az üzenetben megjelenõ
hibakód jelzi (ennek értelmezéséhez tanulmányozza a
"Problémák és megoldásuk" címû fejezet "A
hibakódok" címû alfejezetét).
A küldési és a sikertelen küldési reportok
automatikus nyomtatásának beállítása/kiiktatása
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
FAX BEÁLL.
8. A rendelkezésre álló opciók valamelyikének
megjelenítéséhez nyomja a következõ gombokat:
9. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
10. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotba való
visszatéréséhez nyomja meg a következõ gombot:
11. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz,
nyomja meg a következõ gombot:
A küldési, tevékenység és körlevél (broadcast)
reportok és hívóazonosító listák nyomtatása
kérésre
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
FAX BEÁLL.
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
DÁTUM ÉS IDO
MENÜ
4. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
FAX BEÁLL.
REPORT.NYOMTAT
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
PARAMÉTEREK
REPORT.NYOMTAT
5. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
PARAMÉTEREK
ECM
6. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
UTOLSÓ KÜLDÉS
Ezt követõen az alábbi opciók közül választhat:
"REPORT.NYOMTAT - UTOLSÓ KÖRLEVÉL",
"REPORT.NYOMTAT
TEVÉK.REPORT",
"REPORT.NYOMTAT - HÍVÓ ID LISTA".
4. A rendelkezésre álló opciók valamelyikének
megjelenítéséhez nyomja a következõ gombokat:
PARAMÉTEREK
KÜLDÉS REPORT
7. Nyomja meg a következõ gombot:
5. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A faxkészülék a nyomtatást követõen automatikusan
visszatér a kezdeti készenléti állapotba.
A kijelzõn ez látható:
KÜLDÉS REPORT
SIK.TLN.KÜLDÉS
Ezt követõen az alábbi opciók közül választhat:
"KÜLDÉS REPORT - MINDIG" és "KÜLDÉS
REPORT - NEM".
KÜLDÉS REPORT - SIK.TLN.KÜLDÉS - A
faxkészülék csak abban az esetben nyomtat
automatikusan reportot, amennyiben a faxküldés
sikertelen.
KÜLDÉS REPORT - MINDIG - A faxkészülék minden
egyes faxküldést követõen reportot nyomat,
függetlenül annak kimenetelétõl.
KÜLDÉS REPORT - NEM - A faxkészülék semmilyen
reportot sem nyomtat.
Listák
Lehetõsége van arra, hogy bármely pillanatban
nyomtatásban lekérje az üzembe helyezési és beállítási
paraméterek, valamint a letiltott számok teljes listáját,
t o v á b b á a f a x k é s z ü l é k telefonkönyvében memorizált
adatokat.
Az üzembe helyezési és beállítási paraméterek listájának
lekérésével bármely pillanatban teljes képet kaphat egyrészt
az alapértelmezett beállítási értékekrõl, másrészt azokról,
amelyeket Ön változtatott meg a faxkészüléknek az Ön
igényei szerinti mûködésének érdekében.
31
Az üzembe helyezési paraméterek listájának
nyomtatása
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
ÜZEMBE HELYEZÉS
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
2. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
FOGADÁS KONFIG.
FOGADÁSI MÓD
3. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
ÜZEMBE HELYEZÉS
FOGADÁS KONFIG.
KÜLDÕ NEVE
KONFIG.NYOMTAT
4. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
ÜZEMBE HELYEZÉS
NYOMTAT.BEÁLL.
5. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A faxkészülék a nyomtatást követõen automatikusan
visszatér a kezdeti készenléti állapotba.
A beállítási paraméterek listájának nyomtatása
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
FAX BEÁLL.
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
FAX BEÁLL.
DÁTUM ÉS IDO
4. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
FAX BEÁLL.
KONFIG.NYOMTAT
5. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A faxkészülék a nyomtatást követõen automatikusan
visszatér a kezdeti készenléti állapotba.
32
A faxfogadási beállítási paraméterek listájának
nyomtatása
4. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A faxkészülék a nyomtatást követõen automatikusan
visszatér a kezdeti készenléti állapotba.
A letiltott számok listájának nyomtatása
Lehetõség van a faxkészüléknek a beprogramozására oly
módon, hogy az képes legyen felismerni és kizárni egy sor
olyan hívást, amelyek olyan hívó féltõl érkeznek, amelytõl
n e m k í v á n f a x ü z e n e t e t k a p n i ( e h h e z l á s d a "Speciális
faxmûveletek" címû fejezet "Letiltott számok listájának
beállítása" címû alfejezetét). Ez a funkció hasznosnak
bizonyul olyan nem kívánatos dokumentumok kivédésére, mint
például: reklámok, propaganda stb. Ehhez elég a nem
kívánatos faxszámnak egy listán való memorizálása a
faxkészülékben. Ezt követõen nem kap többé olyan
dokumentumot, amelyet a letiltott számok listáján lévõ
faxszámok valamelyikérõl küldenek. Ennek a funkciónak a
beállításához tanulmányozza a "Speciális faxmûveletek"
címû fejezet "Letiltott számok listájának nyomtatása "
címû alfejezetét.
A telefonkönyvben memorizált adatok
nyomtatása
Miként arról már fentebb szó esett, lehetõség van az
elõzetesen a telefonkönyvben memorizált telefon- és
f a x s z á m o k l i s t á j á n a k a k i n y o m t a t á s á r a ( l á s d "A
telefonkönyv beprogramozása" és "A telefonkönyvben
lévõ adatok kinyomtatása" címû alfejezeteket).
Az üzenetrögzítõ
Amennyiben olyan faxkészülék modellt vásárolt, amely
rendelkezik beépített üzenetrögzítõvel, lehetõségében áll
minden olyan funkció beállítása, amellyel a külsõ
üzenetrögzítõk általában véve rendelkeznek.
Ennek megfelelõn lehetõsége van:
•
Kimenõ üzenetek felvételére, amelyeket az üzenetrögzítõ
az Ön távollétében érkezõ hívások esetén automatikusan
lejátszik, és amelyekben megkérheti a hívó felet, hogy
hagyjon üzenetet vagy próbálkozzon újrahívással egy másik
idõpontban;
•
emlékeztetõk (más néven promemoria vagy MEMO)
felvételére;
•
a kimenõ üzenetek meghallgatására;
•
a kimenõ üzenetek megváltoztatására;
•
a bejövõ üzenetek felvételére, melyeket a hívók az Ön
távollétében hagynak Önnek és amelyeket ily módon nem
veszít el;
•
az emlékeztetõk és a bejövõ üzenetek meghallgatására;
•
a felvett emlékeztetõk és a bejövõ üzenetek törlésére;
•
az üzenetrögzítõnek távolból adott utasításokkal (távüzemmódban) való használatára.
Az üzenetrögzítõ felvételi kapacitása a rendelkezésre álló
memória kapacitásától függ (15 perc). A bejövõ üzenetek
maximális idõtartama beprogramozható, mégpedig 30 vagy
60 másodpercre. Ennek a beállításnak az elvégzéséhez lásd
a "Az emlékeztetõk és a bejövõ üzenetek idõtartamának
beprogramozása" címû alfejezetet.
Az üzenetrögzítõ mûködésbe
helyezése
Az
üzenetrögzítõ
mûködésbe
helyezéséhez
elengedhetetlen az 1. számú kimenõ üzenet elõzetes
felvétele. E n n e k a m û v e l e t n e k a z e l v é g z é s é h e z
tanulmányozza a "A kimenõ üzenetek és az emlékeztetõk"
valamint a "Az 1. számú kimenõ üzenet felvétele" címû
alfejezeteket.
Elengedhetetlen továbbá a faxkészüléknek "ÜZEN./
FAX" fogadási üzemmódba való beállítása. E n n e k a
mûveletnek az elvégzéséhez tanulmányozza a használati
útmutató elsõ részében a "Fax fogadása" címû fejezet "A
faxfogadás módjának kiválasztása" címû alfejezetét.
A "ÜZEN./FAX" fogadási üzemmódba való beállítása
révén a faxkészülék automatikusan felkészül a fax
fogadására, amennyiben a vonal másik végérõl érkezõ hívás
faxkészüléktõl származik, és ily módon biztos lehet abban,
hogy az Önnek küldött iratok nem vesznek el.
A kezelõpanel üzenetrögzítõhöz
kötött funkciói
Kizárólag a beépített üzenetrögzítõvel
rendelkezõ modelleken elõforduló gombok:
A bemenõ üzenetek és az emlékeztetõk
meghallgatása. Amennyiben az üzenetrögzítõn
vannak meg nem hallgatott új üzenetek valamint
emlékeztetõk, csak ez utóbbiak lejátszását indítja meg,
kezdve az elsõ meg nem hallgatott emlékeztetõvel.
A bemenõ üzenetek és az emlékeztetõk
meghallgatásának pillanatnyi megszakítása. A gomb
másodszori megnyomásával az üzenetek lejátszása
folytatódik.
A "MEMO"-k (személyes emlékeztetõk) felvételének
megkezdése.
Továbblépés - a bemenõ üzenetek és az emlékeztetõk
meghallgatása során - a következõ üzenet vagy
emlékeztetõ elejére.
Visszatérés - a bemenõ üzenetek és az emlékeztetõk
meghallgatása során - az elõzõ üzenethez vagy
emlékeztetõhöz.
(TÖRÖL)
A már meghallgatott bemenõ üzenetek és
emlékeztetõk törlése.
LED (ÜZENETEK)
Bekapcsolt állapotában azt jelzi, hogy a memória
elõzetesen meghallgatott és elmentett üzenetet
vagy emlékeztetõt (promemoria) tartalmaz.
Villog, ha a memória új üzenetet vagy emlékeztetõt
tartalmaz.
Kikapcsolt állapotában azt jelzi, hogy a memóriában
nincsenek üzenetek és emlékeztetõk.
Az üzenetrögzítõ használatához szükséges
gombok:
Az üzenetrögzítõ beállításait tartalmazó menü
elõhívása.
A különbözõ menüalpontok kiválasztása.
Adott beállítási értékkel vagy paraméterrel
kapcsolatban rendelkezésre álló opciók közül való
választás.
Üzenet felvételének vagy meghallgatásának a
megkezdése.
Az üzenetrögzítõ beállítási menüjét, a
menüalpontokat, valamint paramétereket és a
hozzájuk kapcsolódó értékeket illetõ választások
jóváhagyása és továbblépés a következõ beállításra.
33
6. Nyomja meg a következõ gombot:
Üzenet felvételének vagy meghallgatásának a
megszakítása.
A folyamatban lévõ programozási mûvelet
megszakítása.
A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotba való
visszaállítása.
Hibásan beállított adat törlése a kijelzõrõl.
Visszatérés az elõzõ funkcióhoz programozás
közben.
Biztonsági és hozzáférési funkciók
Ahhoz, hogy az üzenetrögzítõnek (az üzenethagyást
leszámítva) távolból is utasításokat adhasson (távüzemmód), elengedhetetlen egy négy számjegybõl álló
numerikus kód b e á l l í t á s a . E n n e k a k ó d n a k a
megváltoztatására vagy törlésére egyébként bármikor
lehetõsége van (ehhez lásd "Az üzenetrögzítõ belépési
kódjának megváltoztatása/törlése" címû alfejezetet).
Ugyanezen kód a következõ funkciókkal is bír:
• megakadályozza, hogy az Önnek szóló üzeneteket bárki
más, akinek bejárása van a helyiségbe, meghallgassa,
továbbá megakadályozza, hogy bárki, akinek bejárása van
a helyiségbe, megváltoztathassa az üzenetrögzítõnek Ön
által beprogramozott beállításait (ehhez lásd " Az
üzenetrögzítõhöz való mások általi hozzáférés
engedélyezése/letiltása" címû alfejezetet).
Az üzenetrögzítõ belépési kódjának beállítása
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
ÜZEN.KIHANGOSÍT
4. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
BIZTONSÁG
5. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
BIZTONSÁG
BELÉPKÓD BEÁLL.
34
A kijelzõn ez látható:
BELÉPKÓD BEÁLL.
(0-9):
7. Üsse be kódot, például "0001" a numerikus gombok
segítségével:
-
A kijelzõn ez látható:
BELÉPKÓD BEÁLL.
(0-9):
0001
8. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
9. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
10. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz,
nyomja meg a következõ gombot:
Az üzenetrögzítõ belépési kódjának
megváltoztatása/törlése
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
ÜZEN.KIHANGOSÍT
4. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
BIZTONSÁG
5. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
BIZTONSÁG
BELÉPKÓD BEÁLL.
6. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn az elõzetesen beállított kód jelenik meg,
például: "1234":
BELÉPKÓD BEÁLL.
(0-9):
1234
A kimenõ üzenetek és az
emlékeztetõk
7. A kód megváltoztatásához nyomja a meg a következõ
gombot, mégpedig minden egyes számjegy
esetében, amelyet megváltoztatni kíván:
ezt követõen üsse be az új számjegyet.
8. Ha kívánja, teljes egészében kitörölheti a kódot, a
következõ gomb lenyomva tartásával:
A kijelzõn ez látható:
BELÉPKÓD BEÁLL.
(0-9):
9. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
L e h e t õ s é g v a n különbözõ típusú kimenõ üzenetek
felvételére:
• 1. számú KIMENÕ ÜZENET: maximális idõtartama 20
másodperc és arra szolgál, hogy felkérje benne a hívó felet
üzenet hagyására; például:
"Ez X.Y. üzenetrögzítõje. Pillanatnyilag nem tartózkodom
itthon. Kérem, hogy a sípszó elhangzása után hagyjon
üzenetet vagy kezdjen hozzá a fax küldéséhez. Köszönöm."
•
2. számú KIMENÕ ÜZENET: maximális idõtartama 10
másodperc és a következõ esetekben válhat hasznossá:
• ha Ön távol van és következésképpen a faxkészüléket
"ÜZEN./FAX" üzemmódban hagyta, ezzel a rövid üzenettel
figyelmeztetheti a hívó felet, hogy az üzenetrögzító nem
képes új üzenetek fogadására, mert a készülék memóriája
telítve van; például:
"Pillanatnyilag kizárólag fax küldése lehetséges. Ha beszélni
kíván, kérem, próbálkozzon késõbb.";
• ha Ön a faxkészülék közelében van, de a készüléket "TEL./
FAX" hívásmódra állította be, ezzel a rövid üzenettel
figyelmeztetheti a másik felet, hogy ne tegye le a kagylót;
például:
"Kérem, várjon!".
•
MEMO: 30 vagy 60 másodperces idõtartamra
beprogramozható, személyes jellegû emlékeztetõ üzenetek
(promemoria). Az üzenetrögzítõre felvett emlékeztetõket a
hívó fél semmilyen esetben sem hallja.
10. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
11. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz,
nyomja meg a következõ gombot:
Az üzenetrögzítõhöz való mások általi
hozzáférés engedélyezése/letiltása
Kövesse az "Az üzenetrögzítõ belépési kódjának
beállítása" címû fejezetben megadott utasításokat
egészen az 5. lépésig, majd azt követõen a
következõképpen járjon el:
1. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
BIZTONSÁG
BELÉP.LETILT.
2. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
BELÉP.LETILT.
NEM
3. Annak megakadályozásához, hogy az Ön számára
érkezett üzeneteket bárki lehallgathassa, nyomja a
következõ gombokat:
A kijelzõn ez látható:
BELÉP.LETILT.
IGEN
4. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
5. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
Az 1. számú kimenõ üzenet felvétele
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
ÜZEN.KIHANGOSÍT
4. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
KIMENO ÜZENET 1
5. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
6. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz,
nyomja meg a következõ gombot:
KIMENO ÜZENET 1
MEGHALLGAT
35
6. Nyomja a következõ gombokat:
5. Nyomja meg a következõ gombot:
mígnem a kijelzõn ez látható:
A kijelzõn ez látható:
KIMENO ÜZENET 1
KIMENO ÜZENET 1
FELVÉTEL
MEGHALLGAT
7. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
6. Az elõzetesen felvett 1. számú kimenõ üzenet
meghallgatásához nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
KÉZIBESZ.FELVESZ
8. Emelje fel a kézibeszélõt.
A kijelzõn ez látható:
FELV. <|>
9. A kimenõ üzenet felvételéhez nyomja meg a következõ
gombot:
•
20 másodperc áll a rendelkezésére a kimenõ
üzenetnek a készülékre mondására (a
másodperceket a kijelzõ megjeleníti):
Amennyiben a kimenõ üzenet 20 másodpercnél
rövidebb, az üzenet rámondás a után a felvételt
befejezheti úgy, hogy a helyére teszi a kézibeszélõt
vagy a
•
vagy
gomb megnyomásával.
MEGHALLGAT
Az üzenet lejátszását követõen a faxkészülék
automatikusan beáll oly módon, hogy lehetõvé teszi
az 1. számú KIMENÕ ÜZENET újbóli felvételét. Ha
kívánja, ekkor lehetõsége van arra, hogy az
elõzetesen felvett üzenetet megváltoztassa vagy új
üzenettel helyettesítse az üzenet felvételi folyamat
lépéseit követve.
7. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
8. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz,
nyomja meg a következõ gombot:
A faxkészülék ekkor automatikusan lejátsza az Ön
által felvett kimenõ üzenetet.
Megjegyzés
Ha úgy találja, hogy a kimenõ üzenet hangerejét tekintve
túlságosan hangos v a g y túlságosan halk, a z ü z e n e t
visszahallgatása közben lehetõsége van a hangerõ
szabályozására az
gomb segítségével. Ekkor a kijelzõ
alsó sorában megjelenítésre kerül a beállított hangerõszint.
Az 2. számú kimenõ üzenet felvétele
A 2. számú kimenõ üzenet felvételéhez ugyanúgy kell eljárnia,
mint az 1. számú kimenõ üzenet esetén, a 4. lépés kivételével,
amikor is a következõ a teendõ:
Nyomja a
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
Az 1. számú kimenõ üzenet meghallgatása
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
ÜZEN.KIHANGOSÍT
4. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
KIMENO ÜZENET 1
36
gombokat, mígnem a kijelzõn ez látható:
KIMENO ÜZENET 2
Megjegyzés
Ne feledkezzen meg arról, hogy a 2. számú kimenõ üzenet
felvételéhez pusztán 10 másodpercnyi idõ áll a
rendelkezésére.
Az 2. számú kimenõ üzenet meghallgatása
A 2. számú kimenõ üzenet meghallgatásához ugyanúgy kell
eljárnia, mint az 1. számú kimenõ üzenet esetén, a 4. lépés
kivételével, amikor is a következõ a teendõ:
Nyomja a
gombokat, mígnem a kijelzõn ez látható:
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
KIMENO ÜZENET 2
Az 2. számú kimenõ üzenet törlése
Emlékeztetõk (promemoria vagy MEMO) felvétele
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
Miként arról már az elõzõekben szó esett, az
üzenetrögzítõ segítségével lehetõség van egy vagy
több személyes emlékeztetõ (más néven promemoria
vagy MEMO) felvételére, amelyekkel ugyanazon
mûveleteket lehet végezni, mint a bemenõ
üzenetekkel.
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
ÜZEN.KIHANGOSÍT
4. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
KIMENO ÜZENET 2
5. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
KIMENO ÜZENET 2
MEGHALLGAT
6. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
KIMENO ÜZENET 2
TÖRLÉS
7. Az elõzetesen felvett 2. számú kimenõ üzenet
törléséhez nyomja meg a következõ gombot:
MEMOÜZENETFELV.
KÉZIBESZ.FELVESZ
2. Emelje fel a kézibeszélõt.
A kijelzõn ez látható:
MEMOÜZENETFELV.
FELV. <|>
3. A felvétel megindításához nyomja meg a következõ
gombot:
A kijelzõn ez látható:
FELVÉTEL 30
Megjegyzés
A emlékeztetõnek az üzenetrögzítõre való rámondásához
(ehhez lásd alább "Az emlékeztetõk és a bejövõ üzenetek
idõtartamának beprogramozása" címû alfejezetet) 30 vagy
60 másodperc á l l a r e n d e l k e z é s é r e . A e m l é k e z t e t õ k
felvételénél ugyanúgy kell eljárnia, mint az 1. és 2. kimenõ
üzenet esetében.
Az emlékeztetõk és a bejövõ
üzenetek idõtartamának
beprogramozása
A kijelzõn ez látható:
TÖRÖL?
NEM
8. A másik rendelkezésre álló érték, "TÖRÖL? - IGEN",
megjelenítéséhez nyomja a következõ gombokat:
9. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
10. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
ÜZEN.KIHANGOSÍT
4. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
BEJÖV.ÜZ.IDOT.
37
5. Nyomja meg a következõ gombot:
A már meghallgatott bejövõ
üzenetek és emlékeztetõk törlése
A kijelzõn ez látható:
BEJÖV.ÜZ.IDOT.
30 MSP.
6. A másik, rendelkezésre álló érték, "BEJÖV.ÜZ.IDOT.
- 60 MSP.", megjelenítéséhez nyomja a következõ
gombokat:
7. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A bejövõ üzenetek és emlékeztetõk törlésére kizárólag
meghallgatásuk közben vagy azt követõen van lehetõség.
Azokat a bejövõ üzeneteket és emlékeztetõket, amelyeket
még nem hallgatott meg, nem lehet kitörölni. Ilyen értelemben
teljes memóriatörlést csak akkor lehet véghez vinni, ha minden
bejövõ üzenetet és emlékeztetõt már elõzetesen
meghallgatott.
A bejövõ üzenet vagy emlékeztetõ törlése
meghallgatása közben
8. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
1. A bejövõ üzenetek és emlékeztetõk lejátszásának
megindításához nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
9. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz,
nyomja meg a következõ gombot:
MEGHALLG. 01 03
01-ÁPR-06
10:32
A bejövõ üzenetek és az
emlékeztetõk meghallgatása
2. Az üzenet törléséhez, annak meghallgatása közben,
nyomja meg a következõ gombot:
Az üzenetrögzítõ a következõ üzenetre vált, míg a
kijelzõn ez látható:
MEGHALLG. 01 02
01-ÁPR-06
10:32
Amennyiben az üzenetrögzítõ memóriájában egy vagy
több, még meg nem hallgatott, új bejövõ üzenet vagy
egy vagy több, még meg nem hallgatott emlékeztetõ
(ÜZENETEK) LED villog, a kijelzõ pedig
van, az
a felvett üzenetek számát mutatja, beleértve az
emlékeztetõket is, például: 03:
3. A következõ üzenet törléséhez nyomja meg a
következõ gombot:
Minden további üzenet esetében, melyet ki akar
törölni, járjon el hasonlóképpen.
ÜZEN./FAX
03
01-ÁPR-06 10:32
Ekkor (kihangosítva vagy pedig a kézibeszélõn
keresztül) meghallgathatja az összes üzenetet,
beleértve az emlékeztetõket is, mely utóbbiakat az
elsõ nem meghallgatott emlékeztetõvel kezdve 49-ig
terjedõ sorszámmal a faxkészülék memoriájában lehet
regisztrálni. Az egyes üzenetek lejátszása közben a
kijelzõ az üzenethagyás dátumát és az idõpontját
mutatja.
Ha kívánja, meghallgathatja az üzeneteket egymást
követõen kihangosítva. A faxkészülék az egyik
üzenetrõl a másikra való áttérést rövid sípszóval jelzi.
A kihangosításhoz nyomja meg a következõ gombot:
Lehetõsége van arra is, hogy az üzeneteket úgy
hallgassa meg, hogy más ne hallhassa õket.
Ennek érdekében:
1. Nyomja meg a következõ gombot:
Megjegyzés
Amennyiben egyetlen üzenetet sem kíván törölni, nyomja meg
a
gombot.
Az összes, már meghallgatott üzenet törlése
Tegyük fel, hogy az üzenetrögzítõn összesen 6
üzenet van és ezek közül 3-at már elõzetesen
meghallgatott.
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
RÉGI ÜZEN.TÖRÖL?
NEM
2. A másik rendelkezésre álló érték, "RÉGI
ÜZEN.TÖRÖL? - IGEN", megjelenítéséhez nyomja
a következõ gombokat:
2. Majd emelje fel a kézibeszélõt.
3. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
Az utolsó üzenet lejátszását követõen a faxkészülék két rövid
hangjelzést ad ki, majd automatikusan visszatér a kezdeti
(ÜZENETEK) LED abbahagyja a
készenléti állapotba. A
villogást és állandó jelleggel bekapcsolt álllapotban marad.
38
A kijelzõ a kezdeti készenléti állapotot jelzi, továbbá a
törlést követõen az üzenetrögzítõn maradt üzenetek
számát, ebben az esetben: 3-at.
Megjegyzés
Amennyiben egyetlen üzenetet sem kíván törölni, nyomja meg
gombot.
a
Az üzenetrögzítõ használata távüzemmódban
Az üzenetrögzítõvel kapcsolatos mûveleteket nem csak a
faxkészülék kezelõpaneljén lévõ specifikus gombok közvetlen
használatával végezheti, hanem lehetõsége van arra, hogy
bármilyen távolságból telefonon keresztül utasításokat adjon
a készüléknek. Az egyetlen kikötés, hogy a telefon, amelyen
keresztül az utasításokat adja, multifrekvenciás készülék
legyen, például: egy mobiltelefon.
Ahhoz, hogy az üzenetrögzítõnek távolból adhasson
utasításokat, elengedhetetlen, hogy a faxkészüléket
elõzetesen "ÜZEN./FAX" vagy "TEL./FAX" fogadási
módba állítsa be. Ezen túlmenõen, amikor a fakészülék a
hívást fogadta , Önnek be kell ütnie a készüléken
elõzetesen beállított belépési kódot (ehhez lásd a "Az
üzenetrögzítõ belépési kódjának beállítása" címû
alfejezetet).
A távolból adható utasításokhoz egy további, egy vagy két
számjegybõl álló kód szükséges (lásd az alábbi táblázatot).
Amennyiben a kód két számjegybõl áll, javasoljuk, hogy
a második számjegy beütése elõtt várja meg, míg a
készülék az elsõ számjegyet egy sípszóval jóváhagyja.
KÓD
1
2
3
4
5
6+6
KÓD
#1
#2
#3
#4
MÛKÖDTETÉSI FUNKCIÓK
Még meg nem hallgatott üzenetek
meghallgatása.
Az összes üzenet meghallgatása.
Üzenet lejátszásának megszakítása és
visszatérés az elõzõ üzenethez.
Üzenet lejátszásának megszakítása és áttérés
a következõ üzenetre.
Az 1. számú kimenõ üzenet meghallgatása.
Az összes meghallgatott üzenet törlése.
BEÁLLÍTÁSI FUNKCIÓK
Átváltás
" ÜZEN./FAX"
üzemmódból
"AUTOMATIK." üzemmódba.
A faxkészüléknek "ÜZEN./FAX" üzemmódba
helyezése.
Az 1. számú kimenõ üzenet felvétele.
A CSAK KIMENÕ ÜZENET lejátszásának
beállítása.
A m e n n y i b e n a z 1-tõl 6-ig t a r t ó m û k ö d t e t é s i f u n k c i ó k
valamelyike után lenyomja a 0 gombot, ezzel megszakítja az
éppen mûködésben levõ funkciót.
A m e n n y i b e n a z #1-tõl #4-ig t a r t ó b e á l l í t á s i f u n k c i ó k
valamelyike után lenyomja a 0 gombot, ezzel megszakítja az
éppen mûködésben levõ beállítási funkciót és visszatér a
mûködtetési funkciókhoz. Ez esetben a beállításokhoz való
visszatéréshez a #. gombot kell lenyomnia.
Amennyiben az 1. számú kimenõ üzenet felvétele (#3-as
beállítási funkció) közben bármely kódot benyomja, ezzel a
felvételt megszakítja és egyben jóváhagyja.
Az üzenetek távolból való meghallgatásához, valamint
a beállítási funkciók távolból való alkalmazásához a
következõket kell tennie:
•
Az Ön által használt távoli telefonról hívja a faxkészülék
számát. A faxkészülék fogadja a hívást és összeköttetésbe
lép.
•
A távoli telefonkészüléken üsse be a belépési kódot.
•
Ha a belépési kód helyes, a faxkészülék egy rövid sípszóval
jóváhagyja azt.
•
Válassza ki a kívánt funkciót és a fenti táblázatnak megfelelõen
üsse be a funkcióhoz tartozó kódot.
Az üzenetrögzítõ a mûveletet rövid sípszóval hagyja jóvá.
Az összeköttetést az Ön által használt telefonkészülék
üzemelési szabályainak megfelelõen szakítsa meg.
Az üzenetrögzítõ speciális funkciói
Az üzenetrögzítõn lehetõség van az alábbi speciális funkciók
beállítására:
•
ALAPDÍJ MEGTAKARÍTÁS
•
CSAK KIMENÕ ÜZENET
•
BEJÖVÕ ÜZENETEK ZAJTALAN FOGADÁSA
Alapdíj megtakarítás
Amennyiben ez a funkció be van állítva, amikor Ön
távolról hívja az üzenetrögzítõt az esetleges bejövõ
üzenetek meghallgatása végett, a faxkészülék a
következõképpen válaszol:
• Ha nincsenek üzenetek az üzenetrögzítõn, a
faxkészülék a beállított kicsengésszámot követõen két
kicsengéssel késõbb lép összeköttetésbe;
• H a vannak üzenetek az üzenetrögzítõn, a
faxkészülék a beállított kicsengésszámot
követõen azonnal összeköttetésbe lép (ehhez lásd
a "Speciális faxmûveletek" címû fejezet
"Kicsengések számának megváltoztatása" címû
alfejezetet).
Ennek megfelelõen, amennyiben a beállított
kicsengésszámot követõen egy további kicsengést
hall, azonnal tudni fogja, hogy nincsenek üzenetek és
leteheti a telefont még mielõtt a faxkészülék
összeköttetésbe lépne Önnel.
Ennek a funkciónak a beállítását a mûszaki
vevõszolgálat végzi, és nem minden országban van
rá lehetõség.
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
39
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
ÜZEN.KIHANGOSÍT
ÜZEN.KIHANGOSÍT
4. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
ALAPDÍJ MEGTAK.
5. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A kijelzõn ez látható:
4. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
CSAK KIMEN.ÜZ.
5. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A kijelzõn ez látható:
ALAPDÍJ MEGTAK.
CSAK KIMEN.ÜZ.
NEM
NEM
6. A másik opció, " A L A P D Í J M E G T A K . - IGEN"
megjelenítéséhez nyomja a következõ gombokat:
6. A másik opció, " CSAK KIMEN.ÜZ. - IGEN",
megjelenítéséhez nyomja a következõ gombokat:
7. Választása jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
7. Választása jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A kijelzõn ez látható:
8. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
9. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz,
nyomja meg a következõ gombot:
Csak kimenõ üzenet
Amennyiben ez a funkció beállításra kerül, az
üzenetrögzítõ az 1. számú kimenõ üzenet lejátszását
követõen nem teszi lehetõvé, hogy a hívó fél üzenetet
hagyjon.
Ez a funkció hasznosnak bizonulhat olyankor, amikor
Ön hosszabb idõig távol tartózkodik és ennél fogva
lehetetlen volna minden egyes üzenetnek az
üzenetrögzítõn való memorizálása.
Ilyen esetekre azt javasoljuk, hogy a szokványos
kimenõ üzenet helyet vegyen fel egy attól eltérõt,
például:
"Június 22-tõl szeptember 19-ig kizárólag faxot
fogadok. Kérem, ne hagyjon üzenetet."
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
40
KIMENO ÜZENET 1
FELVÉTEL
8. Választása jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A kijelzõn ez látható:
KIMEN.ÜZ.1 FELV.
KÉZIBESZ.FELVESZ
Amennyiben már felvette az 1. számú KIMENÕ
ÜZENETET, a kijelzõn megjelenik a "MEGHALLGAT"
üzenet és az üzenetrögzítõ lejátssza az üzenetet.
Amennyiben viszont még nem vette fel, a kijelzõn a
következõ üzenet jelenik meg: "ÜZENET NEM
FELV.".
9. Az elõzetesen felvett üzenet megváltoztatásához vagy
egy új üzenet felvételéhez emelje fel a kézibeszélõt.
A kijelzõn ez látható:
KIMEN.ÜZ.1 FELV.
FELV. <|>
10. A felvétel megindításához nyomja meg a következõ
gombot:
A kijelzõn ez látható:
FELVÉTEL 20
A bejövõ üzenetek zajtalan fogadása
Ez a funkció lehetõvé teszi a bejövõ üzenetek bizalmas
kezelését. Az üzenetrögzítõre rámondott üzenetek
felvétel közben nem kerülnek kihangosításra, így az
Önnek hagyott üzeneteket más személy nem hallhatja.
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
ÜZEN.KIHANGOSÍT
4. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
ÜZEN.KIHANGOSÍT
NEM
5. A
másik
rendelkezésre
álló
opció,
"ÜZEN.KIHANGOSÍT - IGEN", megjelenítéséhez
nyomja a következõ gombokat:
Az üzenetrögzítõ beállítási
paramétereinek kinyomtatása
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
ÜZEN.KIHANGOSÍT
4. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
ÜZEN.RÖG.BEÁLL.
BEÁLL.NYOMTAT
5. A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a
következõ gombot:
A faxkészülék a nyomtatás végeztével automatikusan
visszatér a kezdeti készenléti állapotba.
6. Választása jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
7. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
8. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz,
nyomja meg a következõ gombot:
41
Speciális faxmûveletek
Egyéb hasznos beállítások fax
fogadásához
Az érkezõ irat nyomtatási területének
lekicsinyítése
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
FAX BEÁLL.
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
FAX BEÁLL.
DÁTUM ÉS IDÕ
4. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
FAX BEÁLL.
NYOMTAT.PARAM.
5. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
NYOMTAT.PARAM.
KICSINYÍTÉS
6. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
KICSINYÍTÉS
94%
7. Ha a többi, rendelkezésre álló kicsinyítési érték, "80%",
"76%", "70%" és " N E M" valamelyikét kívánja
kiválasztani, nyomja a következõ gombokat:
Ha olyan iratot fogad, melynek a formátuma hosszabb,
mint az Ön által alkalmazott papírformátum, lehetõség
van a faxkészülék beállítására oy módon, hogy az az
érkezõ iratot több lapra elosztva nyomtassa ki.
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
FAX BEÁLL.
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
FAX BEÁLL.
DÁTUM ÉS IDÕ
4. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
FAX BEÁLL.
NYOMTAT.PARAM.
5. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
NYOMTAT.PARAM.
KICSINYÍTÉS
6. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
NYOMTAT.PARAM.
TÖBBLET
7. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
TÖBBLET
AUTOMATIKUS
8. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
8. A többi, rendelkezésre álló paraméter "TÖBBLET NEM" vagy "TÖBBLET - IGEN" valamelyikének
kiválasztásához nyomja a következõ gombokat:
9. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
9. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
10. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz,
nyomja meg a következõ gombot:
42
A szokásosnál hosszabb formátumú irat
fogadása
10. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
11. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz,
nyomja meg a következõ gombot:
Megjegyzés
Amennyiben a "TÖBBLET - AUTOMATIKUS" paramétert
választja, a fax a többletszöveget automatikusan új lapra
nyomtatja, amennyiben ennek a szövegrésznek a hosszúsága
a 12 mm-t meghaladja.
Amennyiben a "TÖBBLET - IGEN" paramétert választja, a
fax a többletszöveget minden esetben új lapra nyomtatja.
Amennyiben a "TÖBBLET - NEM" paramétert választja, a
fax a többletszöveget nem nyomtatja ki.
Zajtalan fogadási mód bekapcsolása/
kikapcsolása
Az "AUTOMATIK.", "TEL./FAX" valamint "ÜZEN./
FAX" fogadási üzemmódokban lehetõség van arra,
hogy a faxkészülék a bejövõ hívás kicsengése nélkül
fogadja az érkezõ dokumentumokat.
Amennyiben ez a funkció be van állítva, a faxkészülék
viselkedését az határozza meg egyrészt, hogy milyen
fogadási üzemmódba lett elõzetesen beprogramozva,
másrészt, hogy a bejövõ hívás telefonról vagy faxról
érkezik:
• az " AUTOMATIK. " és "ÜZEN./FAX" fogadási
üzemmódban a faxkészülék a bejövõ hívást mindig
zajtalanul, vagyis kicsengések nélkül fogadja;
• a "TEL./FAX" fogadási módban a faxkészülék csak
abban az esetben cseng ki, amennyiben a bejövõ
hívás egy másik faxkészülékrõl érkezik. Ha a
bejövõ hívás telefonkészülékrõl érkezik, a
faxkészülék kicsengések helyett rövid hangjelzéssel
jelzi Önnek, hogy fel kell emelnie a kézibeszélõt.
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
5. A többi, rendelkezésre álló opció, "ZAJTALAN
FOGAD. - NAPI" vagy "ZAJTALAN FOGAD. - IGEN"
valamelyikének kiválasztásához nyomja a következõ
gombokat:
6. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
7. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
8. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz,
nyomja meg a következõ gombot:
Megjegyzés
Amennyiben a "ZAJTALAN FOGAD. - NAPI" opciót hagyta
jóvá, a faxkészülék kéri az óra beállítását, amelytõl kezdõdõen
és amellyel bezárólag a zajtalan fogadási mód érvényben
van. Az idõpontok beállítását követõen nyomja meg újra a
gombot, mellyel a beállítást jóvá hagyja.
Megjegyzés
Feszültségingadozást követõen a napi zajtalan fogadás
("ZAJTALAN FOGAD. - NAPI") beállításai törlõdnek.
A hívóazonosító kijelzése
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
FOGADÁS KONFIG.
FOGADÁSI MÓD
3. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
FOGADÁS KONFIG.
ZAJTALAN FOGAD.
4. Nyomja meg a következõ gombot:
mígnem a kijelzõn ez látható:
ZAJTALAN FOGAD.
NEM
•
•
•
Ezt a funkciót az elõfizetõnek közvetlenül a
telefonhálozatot üzemeltetõ társaságnál kell
megigényelnie. Mindazonáltal ez a szolgáltatás, mely
megfelel az ETSI ETS 300 778-1 normának, nem
minden országban vehetõ igénybe.
Ez a funkció lehetõvé teszi, hogy azonnal tudja, ki
hívja Önt. Ily módon lehetõségében áll eldönteni,
hogy fogadja-e vagy sem a bejövõ hívást.
Ha ez a funkció be van kapcsolva és a faxkészülék
készenléti állapotban van, minden egyes bejövõ
hívás esetén automatikusan kijelzi az alábbi
információk valamelyikét:
az Önt hívó fél telefonszámát vagy nevét;
PRIVÁT: amennyiben a hívó fél a saját készülékén
azt az opciót választotta, mely elfedi az identitását;
NINCS MEGADVA: amennyiben a hívó fél olyan
telefonközpontról hív, ahonnan nem vehetõ igénybe
a szolgáltatás.
Amennyiben a bejövõ hívás a készülék
programozása közben érkezik, és Ön tudni
szeretné, hogy ki hívja, a
gombot nyomja
meg, mielõtt a hívást fogadná.
Mindazonáltal elõfordulhat, hogy a telefonhálózat,
melyre csatlakozott, olyan sajátos tulajdonságokkal
rendelkezik, melyek nem teszik lehetõvé a hívó fél
telefonszámának kijelzését a faxkészüléken.
Amennyiben ilyen jellegû nehézségbe ütközik, lépjen
összeköttetésbe a telefontársaság vevõszolgálatával.
43
A faxkészülék alapbeállításának megfelelõen úgy
van beprogramozva, hogy kijelezze a hívó
beazonosítására szolgáló információkat. Ennek
ellenére, ha kívánja, lehetõsége van arra, hogy
kiiktassa ezt a funkciót, mégpedig a következõképpen:
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
Kicsengések számának megváltoztatása
Ez a funkció nem minden országban vehetõ
igénybe.
Amennyiben a faxkészülék "AUTOMATIK.", "TEL./
FAX" vagy "ÜZEN./FAX" fogadási üzemmódba van
beállítva, a bejövõ hívásokat bizonyos számú
kicsengést követõen automatikusan fogadja.
Ha kívánja, lehetõsége van arra, hogy megváltoztassa
a kicsengések számát, méghozzá a következõképpen:
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
ÜZEMBE HELYEZÉS
FOGADÁS KONFIG.
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
2. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
ÜZEMBE HELYEZÉS
FOGADÁS KONFIG.
KÜLDÕ NEVE
FOGADÁSI MÓD
4. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
3. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
ÜZEMBE HELYEZÉS
FOGADÁS KONFIG.
TEL.VONALBEÁLL.
KICSENG.SZÁMA
5. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
4. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
TEL.VONALBEÁLL.
KICSENG.SZÁMA
VONAL TÍPUS
2
6. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
TEL.VONALBEÁLL.
HÍVÓ ID
7. Nyomja meg a következõ gombot:
5. A további, rendelkezésre álló értékek, úgymint
"KICSENG.SZÁMA - 1", "KICSENG.SZÁMA - 3",
"KICSENG.SZÁMA - 4", "KICSENG.SZÁMA - 5",
"KICSENG.SZÁMA - 6", "KICSENG.SZÁMA - 7" és
"KICSENG.SZÁMA - 8", megjelenítéséhez nyomja a
következõ gombokat:
A kijelzõn ez látható:
HÍVÓ ID
IGEN
8. A másik, rendelkezésre álló opció, "HÍVÓ ID - NEM",
megjelenítéséhez nyomja a következõ gombokat:
9. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
10. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
11. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz,
nyomja meg a következõ gombot:
Megjegyzés
Amennyiben ez a funkció be van kapcsolva, a dátum és a
pontos idõ minden bejövõ hívás esetén frissítésre kerülnek.
44
6.
A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
7. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
8. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz,
nyomja meg a következõ gombot:
A kicsengések hangerejének megváltoztatása
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
FOGADÁS KONFIG.
FOGADÁSI MÓD
3. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
FOGADÁS KONFIG.
KICSENG.HANGERÕ
4. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn megjelenik az elõzetesen beállított hangerõ
szintje, például 4:
KICSENG.HANGERÕ
4.SZINT
5. A hangerõ lehalkításához vagy felhangosításához
nyomja a következõ gombokat:
Ez a funkció különösen hasznosnak bizonyul
olyankor, amikor a faxkészülék zajtalan
fogadásra van beállítva. Ennek megfelelõen
ugyanis a faxkészülék kizárólag abban az esetben
cseng ki, ha a bejövõ hívás telefonhívás.
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
ÜZEMBE HELYEZÉS
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
ÜZEMBE HELYEZÉS
KÜLDÕ NEVE
4. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
ÜZEMBE HELYEZÉS
MEGKÜLÖNB.CSENG
5. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
6. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
MEGKÜLÖNB.CSENG
7. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
6. A
másik,
rendelkezésre
álló
opció,
"MEGKÜLÖNB.CSENG - MODULÁCIÓBEÁLL."
megjelenítéséhez nyomja a következõ gombokat:
8. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz,
nyomja meg a következõ gombot:
7. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
OPCIÓ BEÁLL.
A kijelzõn ez látható:
Kicsengés-moduláció felismerésének beállítása/
kikapcsolása
Egyes országokban a helyi telefontársaságok
szolgáltatásai között lehetõség van egyebek között
arra, hogy ugyanazon telefonvonalhoz kettõ vagy
több telefonszám legyen hozzárendelve . A
különbözõ telefonszámok következésképpen
külonbözõ elõfizetõkhöz tartoznak. A bejövõ híváshoz
rendelt különbözõ modulációjú kicsengések jelzik,
hogy melyik elõfizetõnek szól a hívás.
Ez a funkció igen hasznosnak bizonyul a háztartásban
vagy kisebb irodákban, ahol ugyanazon telefonvonal
több személyt szolgál ki.
A faxkészülék képes "megtanulni" ezen
modulációk egyikét (ehhez lásd az alább illusztrált
folyamatot). Ily módon ("TEL./FAX" vagy "ÜZEN./
FAX" fogadási üzemmódban) a faxkészülék minden
olyan esetben, amikor is a bejövõ hívás ezzel a
specifikus modulációval érkezik, automatikusan
felkészül az iratfogadásra.
MODUL.BEMÉRÉS
8. Hívja a faxkészüléket a kívánt moduláción annak
érdekében, hogy a faxkészülék bemérhesse azt.
A kijelzõn ez látható:
MODUL.BEMÉRVE
Ezt követõen lehetõség van az új moduláció
beállítására.
9. Az új moduláció beállításához térjen vissza arra a
pontra, amikor is a kijelzõ a következõ üzenetet jeleníti
meg:
MEGKÜLÖNB.CSENG
OPCIÓ BEÁLL.
10. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
OPCIÓ BEÁLL.
NEM
45
11. A másik, rendelkezésre álló opció, "OPCIÓ BEÁLL. IGEN", megjelenítéséhez nyomja a következõ
gombokat:
12. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
4. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
ÜZEMBE HELYEZÉS
TEL.VONALBEÁLL.
5. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
TEL.VONALBEÁLL.
13. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
VONAL TÍPUS
6. Nyomja a következõ gombokat:
14. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz,
nyomja meg a következõ gombot:
mígnem a kijelzõn ez látható:
TEL.VONALBEÁLL.
FAX/TEL TIMER
Megjegyzés
7. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
Amennyiben a faxkészülék nem képes ezen specifikus
moduláció bemérésére, a kijelzõn megjelenik a "MOD. NEM
BEMÉRVE" üzenet. Ebben az esetben nyomja meg a
gombot és ismételje meg a fenti folyamatot.
A hangjelzés hosszának megváltoztatása
Ez a funkció nem minden országban vehetõ
igénybe.
Amikor a faxkészülék hívástípus felismerésével
egybekötött automatikus fogadásra van beállítva,
a következõket teszi:
• amennyiben faxhívás érkezik, az Ön faxkészüléke a
beállított kicsengések számát követõen automatikusan
felkészül a fax fogadására;
• amennyiben telefonhívás érkezik, a faxkészülék 20
másodpercig tartó akusztikus jelet bocsát ki. Ha 20
másodperc elteltével Ön nem emelte fel a
kézibeszélõt, a faxkészülék automatikusan
faxfogadásra kapcsol.
Ha kívánja, lehetõsége van arra, hogy a hangjelzés
hosszát
megváltoztassa,
méghozzá
a
következõképpen:
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
ÜZEMBE HELYEZÉS
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
ÜZEMBE HELYEZÉS
KÜLDÕ NEVE
46
FAX/TEL TIMER
20 MSP.
8. A többi, rendelkezésre álló érték, úgymint "FAX/TEL
TIMER - 15 MSP.", "FAX/TEL TIMER - 30 MSP."
vagy "FAX/TEL TIMER - 40 MSP." megjelenítéséhez
nyomja a következõ gombokat:
9.
A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
10. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
11. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz,
nyomja meg a következõ gombot:
A távvezérlési kód megváltoztatása
Ha a faxkészüléken túl egy multifrekvenciás
telefonkészülék is rá van kötve ugyanazon
telefonvonalra, és a faxkészülék emellett kézi
fogadási üzemmódra van állítva, Önnek lehetõsége
van arra, hogy fax érkezése esetén a faxkészüléket
távvezérléssel beállítsa a fax fogadására. Ehhez
elég, ha a telefonkészüléken beüti a * * kódot. Ez a
mûvelet voltaképpen egyenértékû az
gomb
lenyomásával a faxkészüléken.
A fenti kódból a második aszteriszket helyettesítheti
egy számjeggyel 0-tól 9-ig.
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
Letiltott számok listájának beállítása
Miként arról már elõzetesen szó esett, lehetõség van
a faxkészüléknek a beprogramozására oly módon,
hogy az képes legyen felismerni és kizárni egy sor
(max. 10) olyan hívást, amelyek olyan hívó féltõl
érkeznek, amelytõl nem kíván telefonhívást vagy
faxüzenetet kapni.
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
ÜZEMBE HELYEZÉS
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
ÜZEMBE HELYEZÉS
KÜLDÕ NEVE
MENÜ
4. Nyomja a következõ gombokat:
FOGADÁS KONFIG.
mígnem a kijelzõn ez látható:
2. Nyomja meg a következõ gombot:
ÜZEMBE HELYEZÉS
A kijelzõn ez látható:
TEL.VONALBEÁLL.
FOGADÁS KONFIG.
5. Nyomja meg a következõ gombot:
FOGADÁSI MÓD
A kijelzõn ez látható:
3. Nyomja a következõ gombokat:
TEL.VONALBEÁLL.
mígnem a kijelzõn ez látható:
VONAL TÍPUS
FOGADÁS KONFIG.
6. Nyomja a következõ gombokat:
LETILT.SZÁMOK
mígnem a kijelzõn ez látható:
4. Nyomja meg a következõ gombot:
TEL.VONALBEÁLL.
A kijelzõn ez látható:
TÁVVEZÉRLÉS
LETILT.SZÁMOK
7. Nyomja meg a következõ gombot:
ÚJ TEL.SZÁM
A kijelzõn ez látható:
5. Nyomja meg a következõ gombot:
TÁVVEZÉRLÉS
A kijelzõn ez látható:
IGEN
0:SZÁMOT BEÜT
_
8. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn az elõzetesen beállított kód jelenik meg,
például:
BELÉPKÓD BEÁLL.
KÓD(0/9,*) *8
9. Az új kód beviteléhez használja a numerikus
gombokat:
10. Az új kód jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
11. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
12. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz,
nyomja meg a következõ gombot:
Megjegyzés
Ha úgy dönt, hogy ki kívánja kapcsolni ezt a funkciót, a 7.
lépést követõen nyomja a gombokat, míg meg nem jelenik
a "TÁVVEZÉRLÉS - NEM" üzenet. Ezt követõen a választás
6. Vigye be a faxszámot, amelyet le kíván tiltani.
Ennek érdekében használja a numerikus gombokat:
7. Szóköz beviteléhez, elütési hiba javításához, speciális
karakterek beütéséhez a "Gyors üzembe helyezés"
címû fejezet "Már csak az Ön neve és faxszáma
hiányzik " címû alfejezetében leírtaknak
megfelelõen járjon el.
8. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A kijelzõn ez látható:
LETILT.SZÁMOK
ÚJ TEL.SZÁM
Ezt követõen lehetõsége van a folyamat
megszakításához vagy egy további faxszám
letiltásához.
9. A folyamat megszakításához nyomja meg a következõ
gombot:
10. Egy további faxszám letiltásához ismételje meg a fenti
folyamatot az 5. lépéstõl kezdve.
gombot, majd a
jóváhagyásához nyomja meg a
faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotba való
visszaállításához nyomja meg a
gombot.
47
Letiltott számok listájának megváltoztatása
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
FOGADÁS KONFIG.
FOGADÁSI MÓD
3. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
FOGADÁS KONFIG.
LETILT.SZÁMOK
4. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
LETILT.SZÁMOK
ÚJ TEL.SZÁM
5. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
LETILT.SZÁMOK
SZÁMOT JAVÍT
6. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A kijelzõn a letiltott számok listáján található elsõ
faxszám jelenik meg.
7. A megváltoztatni kívánt faxszám kikereséséhez
nyomja a következõ gombokat:
8. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
Ezt követõen a faxszám megváltoztatásához ismételje
meg a "Letiltott számok listájának beállítása"
címû alfejezetben leírtakat a 6. lépéstõl kezdve.
Letiltott számok listájának törlése
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
A kijelzõn ez látható:
LETILT.SZÁMOK
ÚJ TEL.SZÁM
5. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
LETILT.SZÁMOK
SZÁMOT TÖRÖL
6. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A kijelzõn a letiltott számok listáján található elsõ
faxszám jelenik meg.
7. A törölni kívánt faxszám kikereséséhez nyomja a
következõ gombokat:
8. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A kijelzõn ez látható:
TÖRÖL?
NEM
9. A másik opció, "TÖRÖL? - IGEN" kiválasztásához
nyomja a következõ gombokat:
10. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A kijelzõn ez látható:
LETILT.SZÁMOK
SZÁMOT TÖRÖL
11. Ezt követõen további faxszámok törléséhez ismételje
meg a fenti folyamatot a 6. lépéstõl kezdve.
Letiltott számok listájának nyomtatása
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
FOGADÁS KONFIG.
FOGADÁSI MÓD
3. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
FOGADÁS KONFIG.
FOGADÁS KONFIG.
FOGADÁSI MÓD
LETILT.SZÁMOK
3. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
48
4. Nyomja meg a következõ gombot:
4. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
FOGADÁS KONFIG.
LETILT.SZÁMOK
LETILT.SZÁMOK
ÚJ TEL.SZÁM
5. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
6. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
LETILT.SZÁMOK
PARAMÉTEREK
LISTÁT NYOMTAT
FAX FEJLÉC
6. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A faxkészülék a nyomtatást követõen automatikusan
visszatér a kezdeti készenléti állapotba.
Egyéb hasznos beállítások fax
küldéséhez
A fejléc (küldõ neve és faxszáma) pozíciójának
megváltoztatása
Ön eldöntheti, hogy a küldésre szánt irat fejlécét alkotó
információk (küldõ neve, faxszáma, dátum és idõ,
valamint elfaxolt oldalak száma) a címzett által
fogadott dokumentum mely részén legyenek
feltüntetve: a szövegterületen kívül, vagyis közvetlenül
a lap felsõ szélén vagy pedig a szövegterületen belül,
az elõbbi opcióhoz képest kissé lejjebb.
Az faxkészülék az alapbeállításnak megfelelõen az
utóbbi módon, vagyis a szövegterületen belül helyezi
el a fenti információkat.
A
fejléc-információ
pozíciójának
megváltoztatásához tegye e következõket:
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
FAX BEÁLL.
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
FAX BEÁLL.
DÁTUM ÉS IDÕ
4. Nyomja a következõ gombokat:
A kijelzõn ez látható:
7. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
FAX FEJLÉC
BELÜL
8. A másik paraméter kiválasztásához nyomja a
következõ gombokat:
A kijelzõn ez látható:
FAX FEJLÉC
KÍVÜL
9. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
10. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
11. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz,
nyomja meg a következõ gombot:
A telefonvonal hangjelzéseinek figyelése
Amikor Ön telefon- vagy faxszámot hív, a faxkészülék
alapbeállításának
megfelelõen
hallja
a
tárcsahangot, a hívás ideje alatt pedig a hívott fél
faxkészülékével való kapcsolatfelvételt jelzõ
hangot. Amennyiben mégsem így lenne, a
következõképpen állíthatja be ezt a funkciót:
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
ÜZEMBE HELYEZÉS
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
FAX BEÁLL.
ÜZEMBE HELYEZÉS
PARAMÉTEREK
KÜLDÕ NEVE
5. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
4. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
PARAMÉTEREK
ÜZEMBE HELYEZÉS
ECM
TEL.VONALBEÁLL.
49
5. Nyomja meg a következõ gombot:
Hangjelzések hangerejének megváltoztatása
A kijelzõn ez látható:
A faxkészülék egyes különleges mûködési feltételek,
az eseleges hibák és mûködésbeli anomáliák esetén
hangjelzést ad ki.
A hangjelzés hangerejét nyolc szintre állíthatja
be, vagy, ha kívánja, teljesen ki is iktathatja.
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
TEL.VONALBEÁLL.
VONAL TÍPUS
6. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
TEL.VONALBEÁLL.
VONALAT ELLEN.
MENÜ
7. Nyomja meg a következõ gombot:
FOGADÁS KONFIG.
A kijelzõn ez látható:
2. Nyomja a következõ gombokat:
VONALAT ELLEN.
mígnem a kijelzõn ez látható:
NEM
8. A másik opció, "VONALAT ELLEN. - IGEN",
megjelenítéséhez nyomja a következõ gombokat:
9. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
MENÜ
FAX BEÁLL.
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
FAX BEÁLL.
DÁTUM ÉS IDÕ
10. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
11. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz,
nyomja meg a következõ gombot:
4. Nyomja a következõ gombokat:
A kijelzõn ez látható:
FAX BEÁLL.
PARAMÉTEREK
5. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
PARAMÉTEREK
A hangszóró hangerejének megváltoztatása
ECM
Amennyiben a tárcsahangot, illetve a
kapcsolatfelvételt jelzõ hangot túlságosan halknak
vagy túlságosan hangosnak találja, lehetõsége van
a hangerõ beszabályozásához a
gomb
segítségével.
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
VONALBAN
2. A hangszóró hangerejének fokozásához vagy
csökentéséhez nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõ felsõ sora a beállított hangerõszintet mutatja.
3. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
6. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
PARAMETRI VARI
JELZÕ HANGEREJE
7. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõ megjeleníti az elõzetesen beállított
hangerõszintet, például 4:
JELZÕ HANGEREJE
4.SZINT
8. A hangerõ fokozásához vagy csökentéséhez nyomja
a következõ gombokat:
9. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
10. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
11. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz,
nyomja meg a következõ gombot:
50
Lehívásos faxfogadás (polling)
ECM küldési üzemmód bekapcsolása/
kikapcsolása
Az úgynevezett ECM üzemmódban (Error Correction
Mode / Hibajavítási üzemmód) lehetõség van a
telefonvonalat zavaró interferenciákból adódó hibák
automatikus javítására. Ez a funkció kizárólag akkor
bizonyul hatékonynak, ha mind az Ön faxkészülékén,
mind pedig a hívott fél faxkészülékén be lett állítva. A
beállítást a kijelzõn megjelenõ "E" betû jelzi.
A faxkészülék alapbeállításban ECM üzemmódban
mûködik. Mindazonáltal Önnek lehetõsége van arra,
hogy kikapcsolja ezt a funkciót és normál
üzemmódban küldjön faxot. Ehhez a következõket
kell tennie:
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
FAX BEÁLL.
Elõször is, mit is jelent a polling?
A polling vagy más néven lehívás egy olyan tranzakció,
amelynek során egy faxkészülék egy másik faxkészüléktõl
faxot kér, amelyet az utóbbi automatikusan megküld.
A polling komunikációs módszer két alapvetõ fontosságú
tulajdonsággal rendelkezik:
• a faxot fogadó felhasználó az, aki a fax küldését
igényelte. Másként fogalmazva, bármely felhasználónak
lehetõsége van arra, hogy egy másik felhasználó
faxkészülékével kapcsolatba lépjen és kérheti, hogy ez utóbbi
automatikusan megküldjön neki egy (erre a célra létesített)
dokumentumot, abban az esetben is, ha a másik felhasználó
nem tartózkodik a faxkészülék közelében.
•
a tranzakciót az a felhasználó fizeti, aki a pollingot
kezdeményezte (vagyis aki a faxot fogadja) és nem pedig
az, aki elküldte a faxot.
Fax fogadása lehívással (fax fogadása polling
módszerrel)
3. Nyomja meg a következõ gombot:
Egyeztessen a másik féllel egy idõpontot, amikor is
faxot kíván fogadni lehívásos, vagyis polling
módszerrel. Ily módon a másik fél az egyeztetett
idõpontra elõkészíti a küldésre szánt iratot a saját
faxkészülékében. Ezt követõen állítsa be a saját
faxkészülékét fax fogadására: programozza be a
kívánt fogadási üzemmódot, a kívánt hívásmódot,
valamint a lehívás pontos idõpontját.
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
A kijelzõn ez látható:
FAX BEÁLL.
DÁTUM ÉS IDÕ
4. Nyomja a következõ gombokat:
A kijelzõn ez látható:
FAX BEÁLL.
PARAMÉTEREK
MENÜ
5. Nyomja meg a következõ gombot:
FOGADÁS KONFIG.
A kijelzõn ez látható:
2. Nyomja a következõ gombokat
PARAMÉTEREK
mígnem a kijelzõn ez látható:
ECM
MENÜ
6. Nyomja meg a következõ gombot:
POLLING FOGADÁS
A kijelzõn ez látható:
3. Nyomja meg a következõ gombot:
ECM
A kijelzõn ez látható:
IGEN
POLLING FOGADÁS
7. A másik, rendelkezésre álló opció, "ECM - NEM",
megjelenítéséhez nyomja a következõ gombokat:
ÚJ BEÁLLÍTÁS
4. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
8. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
IDÕT BEÜT
HH:MM
Ekkor lehetõsége van arra, hogy jóváhagyja a kijelzett
idõpontot, vagy ha kívánja, új idõpontot vihet be,
mellyel felülírja a régit, például "18:20".
5. A régi idõpontnak az újjal való felülírásához használja
a numerikus gombokat:
9. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotába való
visszaállításához nyomja meg a következõ gombot:
10. Ha viszont vissza kíván térni az elõzõ funkcióhoz,
nyomja meg a következõ gombot:
-
51
6. Akár a régi, akár az új idõpontot kívánja jóváhagyni,
a jóváhagyáshoz nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
SZÁMOT BEÜT
_
A már beállított lehívás (polling) törlése
7. A hívni kívánt fél faxszámát beütheti a numerikus
billentyûzet segítségével.
Ehhez használja a numerikus gombokat:
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
8. Ha kívánja, a hívni kívánt fél faxszámát kikeresheti a
faxkészülékbe programozott telefonkönyvbõl is (ehhez
lásd " A telefonkönyv beprogramozása" címû
alfejezetet).
Ennek érdekében a következõket kell tennie:
2. Nyomja a következõ gombokat
-
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
1. Nyomja meg a
gombot.
2. A kívánt faxszám kikereséséhez nyomja a
gombokat.
vagy
1. Nyomja meg a keresett név kezdõbetûjét jelölõ
gombot. A faxkészülék ábécé sorrendben kikeresi
a kívánt nevet.
9. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A faxkészülék néhány másodpercre a következõ
üzenetet jeleníti meg: "POLL BEÁLLÍTVA", majd ezt
követõen automatikusan visszatér a kezdeti készenléti
állapotba. A kijelzõ alsó sorában a következõ üzenet
lesz látható: "POLLFOG. 18:20".
A már beállított lehívás (polling) megváltoztatása
1. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
POLLING FOGADÁS
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
POLLING FOGADÁS
ÚJ BEÁLLÍTÁS
4. Nyomja a következõ gombokat
mígnem a kijelzõn ez látható:
POLLING FOGADÁS
JAVÍT
5. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
IDÕT BEÜT
HH:MM
52
Ezek után kövesse a "Fax fogadása lehívással (fax
fogadása polling módszerrel)" címû alfejezetben
leírtakat az 5. lépéstõl.
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
POLLING FOGADÁS
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
POLLING FOGADÁS
ÚJ BEÁLLÍTÁS
4. Nyomja a következõ gombokat
mígnem a kijelzõn ez látható:
POLLING FOGADÁS
TÖRÖL
5. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
TÖRÖL?
NEM
6. A másik, rendelkezésre álló opció, "TÖRÖL? - IGEN",
megjelenítéséhez nyomja a következõ gombokat:
7. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A lehívásos faxfogadás (polling) beállításai
automatikusan törlõdnek és a faxkészülék
automatikusan visszatér a kezdeti készenléti
állapotba.
Problémák és megoldásuk
• ha éppen faxot fogad:
- félbeszakítja a nyomtatási mûveletet és hozzáfog
az érkezõ dokumentumnak a memóriában való
tárolásához. A kijelzõn a következõ üzenet jelenik
meg: "FOGAD.MEM.BAN".
A memorizálás befejeztével a kijelzõn a következõ
üzenet jelenik meg: "DOK.A MEMÓRIÁBAN".
Ezt követõen a faxkészülék a kijelzõn megjelenített
üzenetek segítségével utasítja Önt arra, hogy vegye ki
a küldésre szánt iratot az automatikus iratadagolóból
(ADF). Ha ez megtörtént, a faxkészülék hozzáfog az
elõbb elmentet irat kinyomtatásához.
Mi történik áramszünet esetén
A faxkészülék memóriájában a következõ adatok
feszültségingadozás esetén is megmaradnak: a
telefonkönyvbe beprogramozott telefon- és
faxszámok, valamint a reportok. A memóriában tárolt
iratok ezzel szemben elvesznek.
Elveszik továbbá a dátum és az idõpont, így ezeket újra
be kell állítani a "Gyors üzembe helyezés" címû fejezet
"Dátum és idõ beállítása az elsõ alkalommal" címû
alfejezetének utasításait követve.
Mi történik, ha kifogy a papír vagy
a tintapatron
Ha faxfogadás közben a papír kifogy vagy begyûrõdik,
a tintapatron kifogy, vagy Ön felemeli a kezelõpanelt,
a faxkészülék félbeszakítja a nyomtatási mûveletet és az
érkezõ dokumentumot ideiglenesen a memóriában
tárolja el, a kijelzõn pedig megjelenik egy hibaüzenet. A
hiba elhárítását követõen a faxkészülék kinyomtatja a
dokumentumot.
Ha a faxküldés nem sikerült
Ha vonalhiba vagy a faxkészülék hibája miatt a fax
küldése nem jár sikerrel, a " " hibajelzõ LED kigyullad
és a faxkészülék rövid hangjelzést bocsát ki. Ezt követõen
a készülék automatikusan kinyomtat egy faxküldési
reportot (ehhez lásd a "Faxküldési és fogadási
mûveletek " címû fejezet "Reportok és listák
nyomtatása" címû alfejezetét), amelyben egy hibakód
jelzi a sikertelen faxküldési mûvelet okát (a hibakódokat
összegzõ és magyarázó táblázatot lásd alább).
Mi történik, ha az automatikus
iratadagolóba (ADF) küldésre szánt
iratot helyez, miközben a
faxkészülék nyomtat
Ha az automatikus iratadagolóba (ADF) küldésre szánt
iratot helyez, miközben a faxkészülék éppen másolatot
készít, esetleg reportot vagy érkezõ iratot nyomtat, a
készülék az alábbiak szerint viselkedik:
• ha éppen másolatot készít, félbeszakítja a másolási
mûveletet, és a kijelzõn egymást követõ üzeneteket
megjelenítve utasítja Önt a kezdeti készenléti állapot
visszaállítására;
• ha éppen reportot nyomtat, félbeszakítja a
nyomtatási mûveletet, és a kijelzõn egymást követõ
üzeneteket megjelenítve utasítja Önt a kezdeti
készenléti állapot visszaállítására;
Kisebb problémák esetén
Az alábbi lista segítséget nyújthat a kisebb problémák gyors
megoldására.
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
A faxkészülék kijelzõjén
semmilyen üzenet nem
látható.
Ellenõrizze, hogy a készülék
rá van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózatra és a
telefonvonalra.
A küldésre szánt vagy
másolandó irat nem megy be
rendesen a készülékbe.
Ellenõrizze, hogy az irat
tulajdonságai megfelelnek-e a
"Faxküldési és fogadási
mûveletek" címû fejezet
"Mely iratok küldhetõk" címû
alfejezetében felsorolt
jellemzõknek.
A faxkészülék nem küldi el a
faxot.
Ellenõrizze, hogy a küldésre
szánt irat nem gyûrõdött-e be.
A vonal foglalt: várjon míg a
vonal szabad jelzést nem ad
és ezt követõen ismételje meg
a faxküldést.
A faxkészülék nem fogadja
automatikusan az érkezõ
iratokat.
A faxkészülék kézi fogadásra
lett beállítva: helyezze
automatikus fogadási
üzemmódba a készüléket.
A faxkészülék nem fogad faxot Ellenõrizze, hogy a küldésre
és nem készít másolatokat.
szánt/másolandó irat vagy az
üres papírlapok nem
gyûrõdtek-e be.
Nem megfelelõ papírt használ:
tanulmányozza a "Mûszaki
adatok" címû fejezetben
felsorolt papírjellemzõket.
A faxkészülék másolat
készítésekor teljesen fehér
lapokat ad ki.
A másolandó iratot helyezze
úgy a készülékbe, hogy a
másolandó oldal lefelé
nézzen.
Megjegyzés
A faxkészülék faxküldés vagy fogadás során észlelt hibás
mûködésének más oka is lehet, mint azok, amelyeket a fenti
táblázatban talál. Ezeket az okokat a készülék a "Sikertelen
küldés reportjában " é s a "Tevékenység reportban"
(ehhez lásd a "Faxküldési és fogadási mûveletek" címû
fejezet "Reportok és listák nyomtatása" címû alfejezetét)
különbözõ hibakódokkal jelöli.
53
A hibakódok
A sikertelen küldés reportjában, valamint a tevékenység
reportban található hibakódok kétjegyûek és a hiba okát
jelölik. Helyhiány miatt a report a teljes hibaüzenet helyett
csak a hiba kódját tartalmazza.
54
KÓD
ÜZENET
A HIBA OKA
MEGOLDÁS
OK
OK
A mûvelet sikeresen végbement.
Nincs szükség megoldásra.
02
KAPCSOLAT LEHETETLEN
CÍMZETTEL ELLENÕRIZTET
A faxkészülék nem érzékel
tárcsahangot vagy szabálytalan
jelzéseket kap.
Ellenõrizze, hogy a faxkészülék
helyesen van-e a telefonvonalra
csatlakoztatva, illetve, hogy a
kézibeszélõ a helyén van-e. Ezt
követõen ismételje meg a hívást.
03
FOGADÓ NEM VÁLASZOL
A hívott faxszám nem válaszol vagy
nem faxkészülék válaszol.
Ellenõrizze, hogy az Ön által hívott
faxszám helyes-e.
04
HIBA A KÜLDÉSBEN
A KÖV.OLDALTÓL ÚJRAKÜLD:
A faxküldés során probléma merült fel.
Ismételje meg a faxküldési mûveletet a
hibareporton megjelölt oldaltól.
05
HIBA A KÜLDÉSBEN
KÖV.OLDALAKAT ÚJRAKÜLD:
A faxküldés során a hívott fél
faxkészüléke hibát észlelt.
Ismételje meg a faxküldési mûveletet a
hibareporton megjelölt oldalak újbóli
elküldésével.
06
VONAL FOGLALT
A vonal foglaltat jelez.
Próbálkozzon késõbb.
07
DOKUMENTUM TÚL HOSSZÚ
A küldésre szánt irat túlságosan
terjedelmes. A faxküldési mûvelet
idõtartama a megengedettnél
hosszabb.
Küldje el az iratot több részben.
01 és 08
DOKUMENTUMOT ELLENÕRIZ
Az optikai olvasó nem tudja olvasni a
küldésre szánt iratot.
Vegye ki az iratot az ADF-bõl, majd
tegye vissza és hívja újra a kívánt
faxszámot.
09
STOP MEGNYOMVA
Megszakította a faxküldési mûveletet a
Stop gomb lenyomásával.
Nincs szükség megoldásra.
10
HIBA A FOGADÁSBAN
CÍMZETTEL ELLENÕRIZTET
A fax fogadása során probléma merült
fel.
Hívja fel a fax küldõjét és kérje meg,
hogy küldje el Önnek újra az iratot.
11
FOGADÁS LEHETETLEN
MEMÓRIA TELÍTVE
A fax fogadása során nyomtatási hiba
lépett fel. A faxkészülék a memóriában
tárolta el az érkezõ iratot, azonban a
készülék memóriája megtelt, még
mielõtt a faxfogadási mûvelet véget ért
volna.
Hárítsa el a hibát és várjon, amíg a
faxkészülék a memóriából kinyomtatja
az iratot.
OK?
OK?
Az érkezõ iratot rendben megkapta,
azonban a nyomtatás minõsége nem
kielégítõ.
Hívja fel a másik felet.
13
HIBA POLLING SORÁN
CÍMZETTEL ELLENÕRIZTET
A hívott fél nem készítette elõ lehívásra
az iratot és nem állította be a saját
faxkészülékét lehívásos (polling)
módszerrel történõ faxküldésre.
Hívja fel a másik felet.
Hangjelzések és üzenetek
A faxkészülék a mûködtetésbeli problémákra és hibára
általában véve hagjelzésekkel (néha ezzel egyidejû vizuális
jelzéssel, vagyis a " " hibajelzõ LED kigyulladásával) vagy
a kijelzõn megjelenített hibaüzenetekkel h í v j a f e l a
figyelmet.
A fax által kiadott hagjelzések és a kijelzõn megjelenített
hibaüzenetek nem m i n d e n e s e t b e n j e l e z n e k h i b á s
körülményt.
Hibát jelzõ hangjelzések
DOKUM.OT BEAD
Memóriából történõ faxküldés beprogramozását végzi anélkül,
hogy a küldésre szánt iratot az automatikus iratdagolóba
(ADF) helyezte volna: helyezze be a küldésre szánt iratot az
ADF-be.
FOGAD.MEM.BAN
Egy fax fogadása során hiba történt, amelynek következtében
nem kerülhetett sor az azonnali nyomtatásra, így a
faxkészülék a memóriában tárolta a dokumentumot:
ellenõrizze a kijelzõ alsó sorában megjelenõ hibaüzenet
alapján, hogy milyen jellegû hiba történt és ezt követõen
hárítsa el a hibát.
HIBÁS BEÁLLÍTÁS
1 másodperces, rövid hangjelzés
• Adott mûvelet végzése közben nem a megfelelõ gombot
nyomta meg.
3 másodperces, hosszú hangjelzés + a hibajelzõ LED
világít
• A tranzakció nem megfelelõen ment végbe.
Folyamatos hangjelzés
• A faxkészülék ezzel a hangjelzéssel arra figyelmezteti, hogy
a kézibeszélõt használat után nem helyezte vissza a helyére.
A "
Megjegyzés
" a hibajelzõ LED kikapcsolásához nyomja meg a
gombot.
A dátum és az idõ beállítása nem helyes: lásd a "Gyors
üzembe helyezés" c í m û f e j e z e t "Dátum és idõ
megváltoztatása" címû alfejezetének utasításait.
HIBÁS FOGADÁS
A fax fogadása során hiba történt: a " " hibajelzõ LED
kikapcsolásához, valamint a hibaüzenetnek a kijelzõrõl való
törléséhez nyomja meg a
HIBÁS KÜLDÉS
A fax küldése során hiba történt: a " " hibajelzõ LED
kikapcsolásához, valamint a hibaüzenetnek a kijelzõrõl való
gombot. Ezt követõen
törléséhez nyomja meg a
ismételje meg a faxküldési mûveletet.
Hibaüzenetek a kijelzõn
LISTA TELÍTVE
•
DOK.A MEMÓRIÁBAN
A fogadott dokumentumot a faxkészülék a memóriában tárolta
el, mivel a fax fogadása során hiba történt, amelynek
következtében nem kerülhetett sor az azonnali nyomtatásra:
ellenõrizze, hogy milyen jellegû hiba történt (kifogyott vagy
begyûrõdött a papír, esetleg kifogyott a tintapatron, stb.) és
ezt követõen hárítsa el a hibát.
DOKUM.ELLENÕRIZ, MEGNYOM <I >
A küldésre szánt irat nem megfelelõen lett behelyezve az
iratadagolóba (ADF): helyezze a küldésre szánt iratot újra
az iratadagolóba és a faxkészülék normál mûködési
körülményeinek helyreállításához nyomja meg a
gombot.
DOKUM.ELTÁVOLÍT, MEGNYOM <I >
•
A küldésre szánt irat a másolás vagy a küldés során
gombot, és amennyiben a
begyûrõdött: nyomja meg a
faxkészülék nem adja ki automatikusan a begyûrõdött
papírlapot, ellenõrizze, hogy hol gyûrõdött be és távolítsa el
a készülékbõl (ennek a mûveletnek a végrehajtása elõtt
tanulmányozza a "Karbantartási mûveletek" címû fejezet
"Begyûrõdött, küldésre szánt iratok eltávolítása" címû
alfejezetét.
•
gomb lenyomásával félbeszakította a küldésre szánt
A
irat szkennelését.
gombot.
•
A letiltott számok listájához új telefon- vagy faxszámot próbál
hozzáadni, ám a lista telítve van: töröljön legalább egy számot
a listáról (ehhez lásd a "Speciális faxmûveletek" címû fejezet
"Letiltott számok listájának törlése" címû alfejezetét).
Memóriából történõ faxküldéssel próbálkozik több, mint 10
címzett számára. A faxkészülékkel egyszerre csak maximum
10 címzett számára küldhet faxot (ehhez lásd a "Faxküldési
és fogadási mûveletek" címû fejezet "Fax küldése több
címzett részére" címû alfejezetét).
LISTA ÜRES
•
•
•
Memóriából
történõ
faxküldés
beállításainak
megváltoztatásával/törlésével próbálkozik, anélkül, hogy a
mûveletet elõzõleg beprogramozta volna.
A tevékenység report kinyomtatását kéri, ám a faxkészülék
semmilyen tranzakciót (faxküldést/faxfogadást) nem hajtott
végre.
A bejövõ/kimenõ hívások listájának megjelenítésével/
kinyomtatásával próbálkozik, ám a faxkészülék semmilyen
hívást nem kapott.
MÁR BEÁLLÍTVA
Már elõzetesen beállított egy lehívásos (polling) módszerrel
történõ fogadást: Nincs lehetõség egy másik, lehívásos
(polling) módszerrel történõ fogadás egyidejû beállítására.
MÁR BEÁLLÍTVA
Már elõzetesen beállított egy memóriából történõ faxküldést.
Nincs lehetõség egy másik, memóriából történõ faxküldés
egyidejû beállítására.
55
MÁR BEPROGR.VA
A telefonkönyvbõl olyan pozíciót (00 - 59) választott,
amelyhez már elõzetesen hozzárendelt egy telefon- vagy
faxszámot: válasszon egy másik pozíciót (ehhez lásd a
" Faxküldési és fogadási mûveletek" c í m û f e j e z e t "A
telefonkönyv beprogramozása" címû alfejezetét).
PAPÍRT ELLENÕRIZ, MEGNYOM <I>
•
•
MÁSOL.MEGSZAKÍT.
•
•
A
gomb lenyomásával félbeszakította a másolási
mûveletet.
A küldésre szánt irat másolása során hiba lépett fel, amelynek
következtében nem kerülhet sor a nyomtatásra: ellenõrizze
a kijelzõn, hogy milyen jellegû hiba történt és ezt követõen
hárítsa el a hibát.
NEM BEÁLLÍTVA
Lehívásos (polling) módszerrel történõ fogadás
megváltoztatásával/törlésével próbálkozik, anélkül, hogy a
mûveletet elõzõleg beprogramozta volna.
NEM BEÁLLÍTVA
Memóriából
történõ
faxküldés
beállításainak
megváltoztatásával/törlésével próbálkozik, anélkül, hogy a
mûveletet elõzõleg beprogramozta volna.
NEM BEPROGR.VA
A telefonkönyvbõl olyan pozíciót (00 - 59) választott,
amelyhez elõzetesen semmilyen telefon- vagy faxszámot nem
rendelt hozzá: válasszon egy másik pozíciót vagy az imént
kiválasztott pozícióhoz rendeljen hozzá egy telefon- vagy
f a x s z á m o t ( e h h e z l á s d a " Faxküldési és fogadási
mûveletek "
címû
fejezet
"A
telefonkönyv
beprogramozása" címû alfejezetét).
NEM MEGENGEDETT
A faxkészülék által nem megengedett mûvelettel próbálkozik.
PAPÍR HIBA, MEGNYOM <I>
A papír másolás vagy fax fogadása során begyûrõdött: nyomja
gombot, és amennyiben a faxkészülék nem adja
meg a
ki automatikusan a begyûrõdött papírlapot, ellenõrizze, hogy
hol gyûrõdött be és távolítsa el a készülékbõl (ennek a
mûveletnek a végrehajtása elõtt tanulmányozza a
"Karbantartási mûveletek " címû fejezet "Begyûrõdött
papírlapok eltávolítása" címû alfejezetét.
56
gombot.
végett nyomja meg a
A papír nem megfelelõen lett behelyezve a papíradagolóba:
helyezze a papírt újra a papíradagolóba és a faxkészülék
normál mûködési körülményeinek helyreállításához nyomja
meg a
gombot.
PATRONT CSERÉL
A tintapatronból kifogyott a tinta: cserélje ki a tintapatront
(ennek a mûveletnek az elvégzéséhez lásd a "Karbantartási
mûveletek" címû fejezet "A tintapatron kicserélése" címû
alfejezetét).
MEMÓRIA TELÍTVE
Egy vagy több fax fogadása során hiba történt, amelynek
következtében nem kerülhetett sor az azonnali nyomtatásra,
így a faxkészülék memóriája telítve van: ellenõrizze, hogy
milyen jellegû hiba történt (kifogyott vagy begyûrõdött a papír,
esetleg kifogyott a tintapatron, stb.) és ennek megfelelõen
hárítsa el a hibát. Ezt követõen a faxkészülék automatiusan
kinyomtatja a memorizált dokumentumokat és a memória ily
módon felszabadul.
Kifogyott a papír a papíradagolóból: helyezzen papírt a
papíradagolóba és a hibaüzenetnek a kijelzõrõl való törlése
PATRONT ELLENÕR.
•
•
A faxkészülék nem érzékeli a tintapatront, vagy mert Ön
elfelejtette behelyezni azt, vagy mert rosszul helyezte be a
készülékbe: helyezze be/újra helyezze be a tintapatront a
készülékbe.
A tintapatron nyomtatófején néhány fúvóka megsérült és
ennek következében a nyomtatás minõsége nem kielégítõ:
tisztítsa meg a tintapatront (ehhez lásd a "Karbantartási
mûveletek" címû fejezet "A tintapatron tisztítása és a
nyomtatófej fúvókáinak ellenõrzése" címû alfejezetét).
POLL.ÚJRA. NNN
Lehívásos (polling) módszerrel történõ fogadást állított be,
de az összeköttetés vonalhiba miatt nem jött létre vagy, mert
a hívott fél készüléke fogaltat jelez: a faxkészülék elõkészült
az automatikus újrahívásra.
TEL.KNYV TELÍTVE
Telefon- vagy faxszámnak a telefonkönyvben való
megváltoztatásával vagy a telefonkönyvbõl való törlésével
próbálkozik, azonban a telefonkönyv üres.
TEL.KÖNYV ÜRES
Telefon- vagy faxszámnak a telefonkönyvben való
rögzítésével próbálkozik, azonban a telefonkönyv telítve van:
töröljön legalább egy telefon- vagy faxszámot a
telefonkönyvbõl.
ÚJRAHÍVÁS NNN
Az összeköttetés vonalhiba miatt nem jött létre vagy, mert a
hívott fél készüléke fogaltat jelez: a faxkészülék elõkészült az
automatikus újrahívásra.
ÜRES
Ön az utolsó küldés reportjának kinyomtatásával próbálkozik,
ám a faxkészülék nem küldött faxot.
VONAL FOGLALT
A kicsengések modulációjának felismerésével kapcsolatos
m û v e l e t e k k e l p r ó b á l k o z i k ( e h h e z l á s d a " Speciális
faxmûveletek " c í m û f e j e z e t "K icsengés-moduláció
felismerésének beállítása/kikapcsolása" címû alfejezetét),
de a vonal foglalt: próbálja újra késõbb.
KÜLDÉS BEFEJEZVE
Egyéb hangjelzések
A fax küldése sikeresen végbement.
1 másodperces, rövid hangjelzés
• A tranzakció sikeresen végbement.
20 másodperces, szaggatott hangjelzés
• Figyelmezteti Önt, hogy vegye fel a kézibeszélõt a bejövõ
hívás fogadásához.
Egyéb üzenetek a kijelzõn
KÜLDÉS FOLY.BAN
Faxküldési mûvelet van folyamatban.
KÜLD.MEGSZAKÍTVA
A
gomb lenyomásával félbeszakította a faxküldési
mûveletet.
MEM.BÓL NYOMT.
DOKSZ. XXXX
Ön memóriából történõ faxküldést állított be és a faxkészülék
éppen végzett a küldésre szánt irat memorizálásával. "XXXX"
az éppen memorizált küldésre szánt irat azonosítószáma.
Amennyiben a papír kifogy vagy begyûrõdik, esetleg a
tintapatron kifogy, a faxkészülék a fogadott dokumentumokat
a memóriában tárolja. Amint a mûködési körülmények
helyreállnak, a faxkészülék hozzáfog a memóriában tárolt
dokumentumok kinyomtatásához.
DOKUMENTUM KÉSZ
A küldésre szánt iratot megfelelõen helyezte be az
iratadagolóba (ADF).
ELLENÕRIZ NYOMT.
1=KILÉP 0=ISMÉT.
A faxkészülék automatikusan ellennõrizte a tintapatron
nyomtatófejének állapotát és ezt követõen próbanyomtatást
végzett: a próbanyomtatást ellenõrizve döntse el, hogy a
nyomtatás minõsége megfelelõ-e és ennek alapján válasszon
a két megadott opció közül.
FEDÉL NYITVA
MEMÓRIÁBÓL KÜLD
Memóriából történõ faxküldési mûveletet állított be.
MEMORIZÁLÁS
A faxkészülék a küldésre szánt irat másolásához szükséges
memorizálási mûveletet végzi.
NYOMT.FOLYAM.BAN
A faxkészülék report vagy lista nyomtatását végzi.
PATR.KIFOGYÓBAN
A tintapatron kifogyóban van.
Felemelte a kezelõpanelt.
FOGAD.BEFEJEZVE
POLL BEÁLLÍTVA
Beállított egy lehívásos (polling) módszerrel történõ fogadást.
A fax fogadása sikeresen végbement.
FOGAD.MEGSZAK.VA
A
gomb lenyomásával félbeszakította a faxfogadási
mûveletet.
HÍVÁS
A faxkészülék az Ön által kiválasztott telefon- vagy faxszámot
hívja.
KAPCSOLAT
A faxkészülék összeköttetést kezdeményez a hívott fél
faxkészülékével.
POLLFOG.: HH:MM
Fax küldését kérte (lehívásos, vagyis polling módszerrel).
ÚJ PATRON?, 1=IGEN 0=NEM
A faxkészülékbe új tintapatront helyezett vagy a már
használatban lévõ tintapatront kivette, majd visszahelyezte a
készülékbe: válaszoljon a hlyzetnek megfelelõen. Amennyiben
Ön igennel válaszol, jóllehet a tintapatron nem új, a
faxkészülék nem fogja érzékelni, amikor a a tintapatron
kifogyóban lesz.
VONALBAN
Ön felemelte a kézibeszélõt és ezáltal vonalba lépett.
KÉREM VÁRJON
A faxkészülék valamilyen mûveletet végez.
KÉZIBESZ.FELVESZ
A hívó fél telefonbeszélgetést kezdeményez: vegye fel a
kézibeszélõt a bejövõ hívás fogadásához.
VONAL.VÁRAKOZ., VÁRAKOZTAT
A telefonbeszélgetést ideiglenesen megszakította és
gomb megnyomásával: nyomja meg
várakozásba tette a
újra a
gombot a beszélgetés folytatásához.
KÜLDÉS
Faxküldési mûvelet van folyamatban.
KÜLDÉS BEÁLLÍTVA
Memóriából történõ faxküldési mûveletet állított be.
57
Karbantartási mûveletek
A tintapatron kicserélése
A tintapatron kicserélése akkor válik szükségessé, amikor
kifogy a tinta vagy a nyomtatás minõsége nem kielégítõ.
Ha az elõbbi eset áll fenn, a faxkészülék automatikusan
kinyomtat egy lapot, amellyel figyelmezteti Önt, hogy a
tintapatronban a tinta kifogyóban van és következésképp
gondoskodnia kell az utánpótlásról.
1. Emelje le és helyezze szilárd
felületre a kézibeszélõt.
2. Pattintsa ki és emelje fel a
kezelõpanelt, amiként azt az
ábrán lévõ nyilak mutatják.
3. Nyomja a tintapatront rögzítõ
kart abban az irányban, ahogy
az az ábrán látható, majd
pattintsa ki a helyérõl a
tintapatront.
4. Emelje ki az elhasznált
tintapatront a helyérõl.
5. Bontsa ki az új tintapatront a
csomagolásból és két oldalánál
fogva húzza le róla a
nyomtatófejet védõ szalagot.
7
Vigyázat!
7. Ügyeljen arra, hogy a mûvelet
végzése közben ne érjen hozzá
a nyomtatófej fúvókáihoz.
8. Helyezze be a tintapatront a
helyére oly módon, hogy az
elektromos csatlakozók a
tintapatrontartó rekesz felé
nézzenek.
9. Nyomja be a tintapatront a
helyére. Kattanó hang jelzi, ha a
tintapatron rendesen a helyére
került.
10. Ezt követõen csukja vissza a kezelõpanelt és helyezze a
kézibeszélõt a helyére.
Megjegyzés
Amennyiben a tintapatron kicserélésére azért került sor, mert
az elõzõ tintapatron kifogyott, a kezelõpanel
visszahelyezését követõen a faxkészülék automatikusan
felismeri, hogy tintapatroncsere ment végbe és a kijelzõn a
következõ üzenetet jeleníti meg: "ÚJ PATRON? 1=IGEN
0=NEM". Válaszoljon az 1 beütésével.
E k k o r a f a x k é s z ü l é k au to m atiku san h o z z á k e z d a
tintapatron tisztításához és a nyomtatófej fúvókáinak
e l l e n õ r z é s é h e z, m a j d a u t o m a t i k u s a n k i n y o m t a t e g y
diagnosztikai lapot, amely egy számozott skálát és szöveget
tartalmaz, mely utóbbi közli, hogy a tintapatron cseréje
rendben végbement. Amennyiben a számozott skála és a
szöveg nyomtatásának minõsége nem kielégítõ, további
utasításokért tanulmányozza a "Gyors üzembe helyezés"
címû fejezet "A tintapatron behelyezése" címû alfejezetét.
Amennyiben viszont a tintapatron cseréjére azért került sor,
m e r t a nyomtatás minõsége nem volt kielégítõ , a
következõképpen kell eljárnia:
1. Nyomja meg a következõ gombot:
mígnem a kijelzõn ez látható:
6
Vigyázat!
6. Ügyeljen arra, hogy a mûvelet
végzése közben ne érjen hozzá
a tintapatron elektromos
csatlakozásaihoz.
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
PATRON.ELLENÕR.
58
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
PATRON.ELLENÕR.
5. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következõ
gombot:
A kijelzõn ez látható:
PATRONT TISZTÍT
PATRONT CSERÉL
4. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
PATRONT CSERÉL
NEM
6. A másik, rendelkezésre álló opció, "PATRONT
TISZTÍT - IGEN" megjelenítéséhez nyomja a
következõ gombokat:
NEM
5. A másik, rendelkezésre állló opció, "PATRONT
CSERÉL - IGEN" megjelenítéséhez nyomja a
következõ gombokat:
6. Nyomja meg a következõ gombot:
A faxkészülék ekkor hozzálát a tintapatron
tisztításához és a nyomtatófej fúvókáinak az
ellenõrzéséhez. Ezt követõen pedig kinyomtat egy
diagnosztikai példányt.
A diagnosztikai lapon található teszteredmények
értelmezéséhez a "Gyors üzembe helyezés" címû
fejezet "A tintapatron behelyezése" címû alfejezete
nyújt Önnek segítséget.
A tintapatron tisztítása és a
nyomtatófej fúvókáinak ellenõrzése
Amennyiben a nyomtatás minõségét egyre
kevésbé találja kielégítõnek, lehetõség van egy
gyors karbantartási mûvelettel a tintapatron
tisztítására és a nyomtatófej fúvókáinak ellenõrzésére.
A mûvelet végrehajtását követõen a faxkészülék
kinyomtat egy diagnosztikai lapot a tintapatron
állapotának teszteredményeirõl.
1. Nyomja meg a következõ gombot:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
FOGADÁS KONFIG.
2. Nyomja a következõ gombokat:
mígnem a kijelzõn ez látható:
MENÜ
PATRON.ELLENÕR.
3. Nyomja meg a következõ gombot:
A kijelzõn ez látható:
PATRON.ELLENÕR.
PATRONT CSERÉL
4. Nyomja a következõ gombokat:
A kijelzõn ez látható:
PATRON.ELLENÕR.
PATRONT TISZTÍT
7. Nyomja meg a következõ gombot:
A faxkészülék ekkor hozzálát a tintapatron
tisztításához és a nyomtatófej fúvókáinak az
ellenõrzéséhez. Ezt követõen pedig kinyomtat egy
diagnosztikai példányt.
A diagnosztikai lapon található teszteredmények
értelmezéséhez a "Gyors üzembe helyezés" címû
fejezet "A tintapatron behelyezése" címû alfejezete
nyújt Önnek segítséget.
Megjegyzés
Ha kívánja, bármely pillanatban félbeszakíthatja a fenti
mûveletet a
gomb megnyomásával.
Megjegyzés
Amennyiben a diagnosztikai teszteredmények a fent leírt
tisztítási mûveletet követõen sem felelnek meg az
elvárásoknak, próbálkozzon az alábbi mûveletekkel abban a
sorrendben, ahogy itt találja õket. A próbálkozást
abbahagyhatja, mihelyt a nyomtatás minõsége helyre áll.
- Készítsen a faxkészülékkel másolatot egy olyan, ábrákat és
szöveget tartalmazó dokumentumról, amelynek a nyomtatási
minõsége megfelelõ és értékelje a másolt példány minõségét.
- Használjon más típusú papírt (lehet, hogy az Ön által használt
papír konzisztenciája túlságosan porózus) és ismételje meg
a fenti mûveletet.
- Vegye ki és helyezze vissza a tintapatront.
- Vegye ki a tintapatront és ellenõrizze, hogy a nyomtatófej
fúvókáira nem került-e idegen anyag. Ha igen, óvatosan
távolítsa el, vigyázva arra, hogy ne érintse meg az elektromos
csatlakozásokat. Végül helyezze vissza a tintapatront.
- Vegye ki a tintapatront és tisztítsa meg mind a tintapatron,
mind a nyomtatórekesz elektromos csatlakozásait. Ehhez a
mûvelethez lásd az alábbi "A tintapatron elektromos
csatlakozásainak tisztítása" címû alfejezetet.
- Helyezze be újra a tintapatront.
- Hívja a vevõszolgálatot.
A tintapatron elektromos
csatlakozásainak tisztítása
Húzza ki a faxkészülék csatlakozóját a konnektorból!
1. Emelje le és helyezze szilárd
felületre a kézibeszélõt.
59
2. Pattintsa ki és emelje fel a
kezelõpanelt, amiként azt az
ábrán lévõ nyilak mutatják.
3. Nyomja a tintapatront rögzítõ
kart abban az irányban, ahogy
az az ábrán látható, majd
pattintsa ki a helyérõl a
tintapatront.
4. Emelje ki a tintapatront a
helyérõl.
5. Enyhén benedvesített kendõvel
tisztítsa meg az elektromos
csatlakozásokat.
Vigyázat!
Ügyeljen arra, hogy a mûvelet
végzése közben ne érjen
hozzá
a
nyomtatófej
fúvókáihoz.
6. Enyhén benedvesített kendõvel
tisztítsa meg a nyomtatórekesz
elektromos csatlakozásait is.
7. Helyezze vissza a tintapatront a helyére oly módon, hogy az
elektromos csatlakozók a tintapatrontartó felé nézzenek.
8. Nyomja be a tintapatront a helyére. Kattanó hang jelzi, ha a
tintapatron rendesen a helyére került.
9. Ezt követõen csukja vissza a kezelõpanelt és helyezze a
kézibeszélõt a helyére.
Az optikai olvasó tisztítása
Az optikai olvasó üvegfelületén felhalmozódott por
akadályozhatja a készüléket az iratok olvasásában. Az ilyen
jellegû problémák elkerülése végett az üvegfelületet ajánlatos
idõnként megtisztítani. Ennek a mûveletnek a
végrehajtásához kövesse az alábbi utasításokat:
Húzza ki a faxkészülék csatlakozóját a konnektorból!
1. Emelje le és helyezze szilárd
felületre a kézibeszélõt.
2. Pattintsa ki és emelje fel a
kezelõpanelt, amiként azt az
ábrán lévõ nyilak mutatják.
3. Finoman tolja a nyomtatórekeszt
a faxkészülék bal szélére.
4. Lazítsa ki a papírbehúzó hengert
a rögzítõ kar segítségével,
amiként azt az ábrán lévõ nyíl
mutatja.
5. Emelje ki a papírbehúzó hengert
a helyérõl.
6. Enyhén
benedvesített
kendõvel tisztítsa meg az optikai
olvasó
üvegfelületét.
A
mûvelethez
használjon
üvegtisztításra szolgáló speciális
folyadékot. Ezt követõen
gondosan szárítsa meg az
üvegfelületet.
Vigyázat!
A tisztítószert ne öntse vagy
fújja
közvetlenül
az
üvegfelületre.
60
7. A papírbehúzó henger egyik
végét helyezze a faxkészülék bal
szélén lévõ tengelyre, amiként
azt az ábrán lévõ nyíl mutatja.
Megjegyzés
Soha ne használjon éles tárgyat a begyûrõdött irat
eltávolítására!
Begyûrõdött papírlapok eltávolítása
8. A kar visszatolásával rögzítse a
hengert a helyére, amiként azt
az ábrán lévõ nyíl mutatja.
Ha a fogadott dokumentumok nyomtatására és másolatok
készítésére használt papír begyûrõdik (ez esetben a kijelzõn
a következõ üzenet jelenik meg: "PAPÍR HIBA, MEGNYOM
gomb megnyomásával próbálja meg a
<I >" ) , a
begyûrõdött papírlapot kiadatni a faxszal. Amennyiben ez
nem sikerül, az alábbi utasításokat követve kézzel távolítsa
el azt:
1. Fogja meg a begyûrõdött
papírlapot és óvatosan húzza
felfelé. Ügyeljen arra, hogy a
papír el ne szakadjon.
9. Ezt követõen csukja vissza a kezelõpanelt és helyezze a
kézibeszélõt a helyére.
Megjegyzés
Az optikai fej tisztaságának ellenõrzése céljából készítsen
másolatot egy üres papírlapról. Amennyiben a másolaton
függõleges vonalakat észlel annak ellenére, hogy az optikai
olvasó üvegfelülete teljesen tiszta, hívja a vevõszolgálatot.
A burkolat tisztítása
1. Húzza ki a faxkészülék csatlakozóját a konnektorból és
a telefonaljzatból!
2. Kizárólag vízben hígított semleges mosószerrel benedvesített
puha, szálmentes kendõt használjon a burkolat tisztításához.
Begyûrõdött, küldésre szánt iratok
eltávolítása
A faxküldés vagy a másolás során elõfordulhat, hogy a
küldésre szánt vagy másolandó irat begyûrõdik a
faxkészülékbe. Ilyen esetben a kijelzõ a következõ üzenetet
jeleníti meg: "DOKUM.ELTÁVOLÍT, MEGNYOM <I >".
A
gomb megnyomásával próbálja meg a begyûrõdött
iratot kiadatni a faxszal. Amennyiben ez nem sikerül, az alábbi
utasításokat követve kézzel távolítsa el azt.:
1. Fogja meg a begyûrõdött iratot
és óvatosan húzza felfelé.
Ügyeljen arra, hogy az irat el ne
szakadjon.
vagy
2. Fogja meg a begyûrõdött iratot
és óvatosan húzza lefelé.
Ügyeljen arra, hogy az irat el ne
szakadjon.
vagy
2. Fogja meg a begyûrõdött
papírlapot és óvatosan húzza
lefelé. Ügyeljen arra, hogy a
papír el ne szakadjon.
Megjegyzés
Soha ne használjon éles tárgyat a begyûrõdött papírlap
eltávolítására!
Megjegyzés
Ha a fent leírt mûveletekkel hiábavalóan próbálkozott és a
begyûrõdött iratot vagy papírlapot nem tudta eltávolítani, az
valószínûleg elakadt a fax belsejében. Ebben az esetben
tegye az alábbiakat:
1. Emelje le és helyezze szilárd felületre a kézibeszélõt (lásd
"Az optikai olvasó tisztítása" címû mûvelet 1. számú
ábráját).
2. Pattintsa ki és emelje fel a kezelõpanelt (lásd "Az optikai
olvasó tisztítása" címû mûvelet 2. számú ábráját).
3. Finoman tolja a nyomtatórekeszt a faxkészülék bal szélére
(lásd "Az optikai olvasó tisztítása" címû mûvelet 3. számú
ábráját).
4. Lazítsa ki a papírbehúzó hengert a rögzítõ kar segítségével
(lásd "Az optikai olvasó tisztítása" címû mûvelet 4. számú
ábráját).
5. Emelje ki a papírbehúzó hengert a helyérõl (lásd "Az optikai
olvasó tisztítása" címû mûvelet 5. számú ábráját).
6. Távolítsa el a begyûrõdött iratot vagy papírlapot.
7. A papírbehúzó henger egyik végét helyezze a faxkészülék
bal szélén lévõ tengelyre (lásd "Az optikai olvasó
tisztítása" címû mûvelet 7. számú ábráját).
8. A kar visszatolásával rögzítse a hengert a helyére (lásd "Az
optikai olvasó tisztítása" címû mûvelet 8. számú ábráját).
9. Ezt követõen csukja vissza a kezelõpanelt és helyezze a
kézibeszélõt a helyére.
61
A gyártóval és a vevõszolgálattal kapcsolatos információk
Gyártó
Olivetti, S.p.A. con unico azionista
Gruppo Telecom Italia
Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.
Via Jervis, 77 - 10015 IVREA (TO)
OLASZORSZÁG
Vevõszolgálat
A faxkészülék nem kielégítõ mûködése esetében vagy
amennyiben a gyártóhoz kíván kérdéssel fordulni, hívja
"Warranty Card"-on található telefonszámot.
62
Mûszaki adatok
Általános jellemzõk
Modell ....................... Asztali faxkészülék
Kijelzõ ......................... LCD 16 + 16 karakter
Memóriakapacitás ..... 360 Kbyte
Méretek
Szélesség .................. 340 mm
Hosszúság ................. 220 mm - 235 mm (**)
Magasság .................. 133 mm - 272 mm (**)
Súly ............................ kb. 2,5 Kg
Komunikációs jellemzõk
Telefonhálózat ........... Nyilvános/privát (alközponti)
Kompatibilitás ............. ITU
Átviteli sebesség ................................. 14400-9600-7200-48002400 (gyors sebesség
korrigálása automatikus
fall back-kel)
Tömörítési eljárás .............................. MH, MR, MMR
Faxküldési jellemzõk
Faxküldési sebesség .......................... kb. 7másodperc (14400
bps) (*)
Iratadagoló kapacitása ....................... A u t o m a t i k u s
iratadagoló (ADF):
............................................................ 5 db A4-es (70-90 gr/m 2es) lap
Faxfogadási jellemzõk
Nyomtatási rendszer ... Nyomtatás normál papírra, tintasugaras
nyomtatóval
Max. nyomtatási szélesség ................ 204 mm
Max. nyomtatási hosszúság ............... 282 mm
Nyomtatópapír .................................... A4 (210 x 297 mm)
Nyomtatópapír-adagolás
................................... Normál papíros adagolórekesz (max. 40
db 80 gr/m2 –es lap)
Az üzenetrögzítõ mûszaki jellemzõi (csak
beépített üzenetrögzítõvel rendelkezõ modellek
esetén)
Áramfelvételi jellemzõk
Feszültség .......................................... 220-240 V AC vagy 110240 V AC (lásd a készülék
alján található gyári
adattáblát)
Frekvencia .......................................... 50-60 Hz (lásd a készülék
alján található gyári
adattáblát)
Energiafogyasztás:
- Készenléti állapotban ....................... kb. 4W
- Maximum energiafogyasztás ........... 35W
Környezeti feltételek
Hõmérséklet............... +5oC és +35oC között (mûködtetéshez)
................................... -15oC és +45oC között (szállításhoz)
................................... 0oC és +45oC között (rövid- és hosszútávú
tároláshoz)
Relatív páratartalom ... 15%-85% (mûködtetéshez, rövid- és
hosszútávú tároláshoz)
................................... 5%-95% (szállításhoz)
•
•
•
•
•
•
Üzenetfelvételi kapacitás: kb. 15 perc
Emlékeztetõk (promemoria)
2 kimenõ üzenet
"Csak kimenõ üzenet" funkció
"Alapdíj megtakarítás" funkció
Kezelõpanelrõl és távoli telefonkészülékrõl egyaránt gyors
hozzáférés
• Belépési kód
• Üzenetek felvétele
• Üzenetek elraktározása áramszünet esetén
(*) = ITU-TS formátum, 1. sz. (Slerexe Letter) tesztlap,
standard felbontásban, MMR tömörítési eljárással.
(**) = Papírtámasztékkal együtt mért adat.
Az optikai olvasó jellemzõi
Szkennelési mód ................................ CIS
Szkennelési felbontás:
- Vízszintesen ..................................... 8 pixel/mm
- Függõlegesen STANDARD
felbontás esetén .............................. 3,85 sor/mm
- Függõlegesen ÉLES
felbontás esetén .............................. 7,7 sor/mm
63
Tárgymutató
Jelek
E
1. számú kimenõ üzenet
felvétel !#
meghallgatás !$
2. számú kimenõ üzenet
felvétel !$
meghallgatás !$
törlés !%
ECM (Error Correction Mode/Hibajavítási üzemmód) #
Elektromos csatlakozások
a nyomtatórekeszen $
Élesség
beállítás !
Emlékeztetõk és bejövõ üzenetek
idõtartam !%
meghallgatás !&
törlés !&
Emlékeztetõ (promemoria)
felvétel !%
A
A kezelõpanel üzenetrögzítõhöz kötött funkciói !!
Alkatrészek
külso és belso alkatrészek %
A menü és funkcióinak kinyomtatása #
Áramellátás
áramszünet #!
Az üzenetrögzítõ mûködésbe helyezése !!
B
Beállítás
a beállítási paraméterek nyomtatása !
néhány paraméter beállítása '
típushitelesítésbõl adódó igények "
Biztonság
biztonsági elõírások !
a mûködtetéssel kapcsolatos elõírások "
áramütésveszély !
balesetveszély "
fulladásveszély "
rendeltetésszerû használat "
tûzveszély "
Burkolat
tisztítás $
C
Csatlakoztatás
a kézibeszélõ csatlakoztatása &
csatlakozóaljzat %
elektromos hálózatra &
telefonvonalra &
Csomag
csomag tartalma &
D
Dátum és idõ
dátum és idõ beállítása dátum és idõ megváltoztatása 64
F
Faxfogadás
a faxfogadás módjának kiválasztása $, %
a kicsengések hangerejének megváltoztatása "#
automatikus fogadás %, %
a hívástípus felismerésével %
érkezõ irat nyomtatási területének lekicsinyítése "
fogadás "TEL./FAX" módban %
fogadás üzenetrögzítõvel %, %
hangjelzés hosszának megváltoztatása "$
hívóazonosító kijelzése "!
kézi fogadás %, %
kicsengések számának megváltoztatása ""
kicsengés-moduláció felismerése "#
letiltott számok listájának beállítása "%
letiltott számok listájának megváltoztatása "&
letiltott számok listájának nyomtatása "&
letiltott számok listájának törlése "&
távvezérlési kód megváltoztatása "$
többletszöveg "
zajtalan faxfogadás "!
Faxküldés
a hívóhang figyelése faxküldéskor $, "
automatikus újrahívás #
ECM üzemmód bekapcsolása/kikapcsolása #
fax küldése $, "
fax küldése a telefonkönyvben való kereséssel '
fax küldése gyortárcsázással !
faxküldés felemelet kézibeszélõvel $, #
faxküldés megszakítása "
faxküldés memóriából #
hangjelzés hangerejének megváltoztatása #
hangszóró hangerejének megváltoztatása #
körlevél (broadcast) küldése #
mely iratok küldhetõk #, !
telefonvonal hangjelzéseinek figyelése "'
Felbontás
beállítás !
G
L
Gyártó
kapcsolatfelvétel $
telefonszám $
Lehívás
beállított lehívás (polling) megváltoztatása #
beállított lehívás (polling) törlése #
fax fogadása lehívással #
Listák !
a beállítási paraméterek listája !
a letiltott számok listájának nyomtatása !
a telefonkönyvben memorizált adatok nyomtatása !
az üzembe helyezési paraméterek listája !
faxfogadási beállítási paraméterek listája !
H
Hangjelzések ##, #%
Hangjelzés hangereje #
Hangszóró hangereje #
Hibajelzõ LED ##
Hibakódok #"
I
Iratadagoló (ADF) %, #, !
Iratok
iratadagoló (ADF) %, #, !
mely iratok küldhetõk !
J
Jelzések
egyéb hangjelzések #%
hibát jelzõ hangjelzések ##
K
Karbantartás
begyûrõdött, küldésre szánt iratok eltávolítása $
begyûrõdött papírlapok eltávolítása $
biztonsági elõírások !
burkolat tisztítása $
elektromos csatlakozások tisztítása #'
nyomtatófej fúvókáinak ellenõrzése #'
optikai olvasó tisztítása $
problémák és megoldásuk
áramszünet #!
kifogyott a papír vagy a tintapatron #!
kisebb problémák #!
sikertelen faxküldés #!
tintapatron kicserélése #&
Vevõszolgálati telefonszám $
Kezelõpanel #
Kicsengések hangereje "#
Kijelzõ %
egyéb üzenetek #%
hibaüzenetek ##
Kimenõ üzenetek és emlékeztetõk !#
Környezetvédelem
környezetvédelmi újrahasznosítás !
Küldésre szánt iratok
begyûrõdött, küldésre szánt iratok eltávolítása $
Küldõ azonosítója
faxszám név név és faxszám
pozíció "'
nyomtatási hely !
M
Másolás &
kontraszt- és felbontási értékek '
másolás felfüggesztése '
másolási méretek '
Meghívás
pulse = dekadikus tone = multifrekvenciás Memória
faxküldés memóriából #
megváltoztatás/megismétlés/törlés $
Mûszaki adatok
általános jellemzõk $!
áramfelvételi jellemzõk $!
az üzenetrögzítõ mûszaki jellemzõi $!
faxfogadási jellemzõk $!
faxküldési jellemzõk $!
komunikációs jellemzõk $!
környezeti feltételek $!
optikai olvasó jellemzõi $!
N
Nyomtatópapír adagoló (ASF) %, "
O
Öptikai olvasó
tisztítás $
P
Papír
a nyomtatópapír behelyezése "
begyûrõdött papír #!
begyûrõdött papírlapok eltávolítása $
kifogyott a papír #!
nyomtatópapír adagoló (ASF) %
Polling
mi a polling #
Problémák és megoldásuk
áramszünet #!
kifogyott a papír vagy a tintapatron #!
kisebb problémák #!
sikertelen faxküldés #!
65
R
Reportok !
a reportok értelmezése !
automatikus nyomtatás !
feszültségingadozási report !
nyomtatás kérésre !
sikertelen küldés reportja !
tevékenység report !
utolsó körlevél (broadcast) küldés reportja !
utolsó küldés reportja !
T
Távvezérlési kód "$
Telefon
az utolsó bejövõ/kimenõ hívások egyikének meghívása
telefonálás a telefonkönyv segítségével &
telefonálás gyorstárcsázással &
telefon használata &
Telefonkönyv &
a telefonkönyvben lévõ adatok kinyomtatása '
a telefonkönyv beprogramozása &
telefonszám módosítása a telefonkönyvben &
telefonszám törlése a telefonkönyvbõl '
Telefonvonal hangjelzései "'
Tintapatron
a tintapatron behelyezése "
elektromos csatlakozások tisztítása #'
tintapatron kicserélése #&
tisztítás és a nyomtatófej fúvókáinak ellenõrzése #'
&
Üzenetrögzítõ $!
1. számú kimenõ üzenet felvétele !#
1. számú kimenõ üzenet meghallgatása !$
2. számú kimenõ üzenet felvétele !$
2. számú kimenõ üzenet meghallgatása !$
2. számú kimenõ üzenet törlése !%
beállítási paraméterek kinyomtatása "
belépési kód beállítása !"
belépési kód megváltoztatása !"
belépési kód törlése !"
biztonsági és hozzáférési funkciók !"
emlékeztetõk és bejövõ üzenetek idõtartama !%
emlékeztetõk és bejövõ üzenetek meghallgatása !&
emlékeztetõk és bejövõ üzenetek törlése !&
emlékeztetõk felvétele !%
hozzáférés engedélyezése/letiltása !#
kezelõpanel !!
kimenõ üzenetek és emlékeztetõk !#
mûködésbe helyezés !!
speciális funkciók !'
alapdíj megtakarítás !'
csak kimenõ üzenet "
zajtalan fogadás "
táv-üzemmód !'
Üzenetrögzítõ beállítási paraméterei
nyomtatás "
Üzenetrögzítõ belépési kódja
beállítás !"
megváltoztatás !"
törlés !"
Üzenetrögzítõ használata táv-üzemmódban !'
U
V
Üzembe helyezési és beállítási paraméterek
az üzembe helyezési/beállítási paramétereket illet "
néhány paraméter beállítása '
Üzenetek
egyéb üzenetek a kijelzõn #%
hibaüzenetek a kijelzõn ##
Vevõszolgálat
Vevõszolgálati telefonszám $
Vevõszolgálati telefonszám $
Vonaljellemzõk
nyilvános vonalról privát vonalra való áttérés
66
A GYÁRTÓ EN 45014 SZABVÁNY szerinti CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA
MANUFACTURER’S CE DECLARATION of CONFORMITY according to EN 45014
OLIVETTI S.p.A
Via Jervis, 77 - IVREA (TO) - ITALY
Felelőssége tudatában az alábbi nyilatkozatot teszi:
Declares under its sole responsibility that:
jelen, Olivetti márkajelzéssel kereskedelmi forgalomba hozott telefax-készülék
this fax model distributed on the market under the Olivetti brand name
MEGFELEL az 1999. március 9-i, 1999/5/EK Irányelvnek
is IN COMPLIANCE with directive 99/5/EC dated 9th march 1999
és eleget tesz az Elektromágneses Kompatibilitás és Elektromos Biztonság lényegi elvárásainak, miként azt az
alábbi Irányelvek előírják:
fulfills the essential requirements of Electromagnetic Compatibility and of Electrical Safety as prescribed by the
Directives:
az 1989. május 3-i 89/336/EGK Irányelve és az azt követő módosítások (1992. április 28-i 92/31/EGK
valamint az 1993. július 22-I 93/68/EGK Irányelvei);
89/336/EEC dated 3rd May 1989 with subsequent amendments (Directive 92/31/EEC dated 28th April 1992 and Directive
93/68/EEC dated 22nd July 1993);
az 1973. február 19-i 73/23/EGK Irányelve és az azt követő módosítások (1993. július 22-i 93/68/EGK
Irányelve),
73/23/EEC dated 19th February 1973 with subsequent amendments (Directive 93/68/EEC dated 22nd July 1993),
minthogy az alábbi Harmonizált Szabványoknak megfelelően került megtervezésre és kivitelezésre:
since designed and manufactured in compliance with the following European Harmonized Standards:
EN 55022 : 1999 (Limits and methods of measurements of radio interference characteristics of Information
Technology Equipment) / Class B;
EN 61000-3-2 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 2 : Limits - Section 2 : Limits for harmonic current
emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase);
EN 61000-3-3 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3 : Limits - Section 3 : Limitation of voltage
fluctuations and flicker in low voltage supply systems for equipment with rated current up to and including
16A);
EN 55024 : 1998 (Electromagnetic Compatibility – Information technology equipment – Immunity
characteristics – Limits and methods of measurement);
EN 60950 –1 : 2001 (Safety of Information Technology Equipment, including electrical business equipment).
A termék megfelel továbbá az alábbi Szabványoknak:
Moreover the product is in compliance with following Standards
ETSI TBR 38 : May 1998 (Requirements for a terminal equipment incorporating an analogue handset function
capable of supporting the justified case service when connected to the analogue interface of the PSTN in
Europe);
ETSI TBR 21 : January 1998 Requirements for pan-European approval for connection to the analogue Public
Switched Telephone Networks (PSTN) of TE (excluding TE supporting the voice telephony service) in which
network addressing, if provided, is by means of Dual Tone Multi Frequency (DTMF) signaling.
A fent említett lényegi kritériumoknak való megfelelést a terméken feltüntetett CE-jelölés igazolja.
Compliance with the above mentioned essential requirements is shown by affixing the CE marking on the product.
Scarmagno, 2006. január 15-én
Scarmagno, 15th January 2006
Megjegyzések:
Notes:
Olivetti S.p.A.
1) A CE-jelölés feltüntetésére 2005-ben került sor.
1) CE Marking has been affixed in 2005
2) A Minőségirányítási Rendszer megfelel a UNI EN ISO 9000 Szabványsorozatnak.
2) The Quality System is in compliance with the UNI EN ISO 9000 series of Standards
Olivetti S.p.A. Sede Sociale Ivrea, Via Jervis, 77 - Cap. Soc. Euro 78.000.000 - C.C.I.A.A. Torino n. 547040 - Trib. Ivrea Reg. Soc. n.1927 - Cod. Fisc. e Part. IVA 02298700010
EREDETI FOGYÓANYAGOK
Az Olivetti az egyetlen olyan cég Európában, amely a tintasugaras nyomtatás terén saját technológiát fejlesztett ki és a
nyomtatókhoz szükséges fogyóanyagokat saját, olaszországi telephelyén gyártja.
Közvetlenül a cég által kerülnek gyártásra a tintapatronban található nem mérgező festékanyagok is, amelyeknek kémiai
összetételét az Olivetti laboratóriumaiban fejlesztették ki és tesztelték.
A festék a tintasugaras nyomtatók egyik legkritikusabb eleme: olyan kémiai és fizikai tulajdonságokkal kell rendelkeznie, amelyek
nem pusztán a nyomtatás minősége szempontjából döntő fontosságúak, hanem a patronból szórásra kerülő mikrocseppek
tulajdonságait és a nyomtatási eljárás megbízhatóságát is befolyásolják.
A tintapatronban a tintacseppek tulajdonságait meghatározó fúvókacsatornáknak a kivitelezése a festékanyag kémiai és fizikai
jellemzőin (a viszkozitáson és a felületi feszültségen) alapul.
A festékanyag tulajdonságai a nyomtatópapírral való kölcsönhatásukban is igen fontos szerephez jutnak, mivel meghatározzák a
festék száradási idejét, a színtelítettséget, a pontok minőségét, valamint a nyomtatott szöveg vagy ábra tartósságát.
Az Olivetti festékanyagok összetételének 70%-át tisztított víz teszi ki. Mindenekelőtt olyan anyagok kerülnek
felhasználásra, amelyek mérgező tulajdonságokkal nem rendelkeznek, annak érdekében, hogy a
kinyomtatott iratok minél kevésbé szennyezzék a környezetet. Az Olivetti garantálja, hogy az általa gyártott
fogyóanyagok nem mérgezőek és a környezetre nem ártalmasak. Az Olivetti a fogyasztók rendelkezésére
bocsátja az ún. Material Safety Data Sheet-et, vagyis egy, a felhasználásra kerülő alkotóelemekre
vonatkozó toxikológiai információkat, környezetvédelemmel kapcsolatos adatokat és az újrafelhasználásra
vonatkozó tájékoztatást tartalmazó lapot. Csak az eredeti Olivetti fogyóanyagok megvásárlása esetén lehet
biztos a fenti garanciák meglétében.
Keresse a csomagoláson a
márkajelzést, így biztos lehet abban, hogy eredeti terméket vásárol. Az eredeti
Olivetti fogyóanyagokat a legtöbb nagykereskedelmi üzletlánc forgalmazza, de megtalálja őket az árusításra feljogosított
viszonteladónál is. Hívja (a faxkészülékhez mellékelt dokumentáció között található) sárga lapon feltüntetett telefonszámot, hogy
megtudja, melyik az Önhöz legközelebbi üzlet, ahol az eredeti Olivetti tintapatront megvásárolhatja.
FJ51
AZ EGYETLEN TINTAPATRON,
MELY AZ ÖN FAXKÉSZÜLÉKÉNEK
MEGFELEL
www.olivetti.com
256726H
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising