Olivetti | Fax-Lab 116 | Owner Manual | Olivetti Fax-Lab 116 Instrukcja obsługi

Olivetti Fax-Lab 116 Instrukcja obsługi
Ink Jet Fax
Fax-Lab 116
INSTRUKCJE OBS£UGI
ZREALIZOWANO/OPUBLIKOWANO/WYPRODUKOWANO PRZEZ:
Wydrukowano w Tajlandii
Olivetti Tecnost, S.p.A. con unico azionista
Gruppo Telecom Italia
Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.
Via Jervis, 77 - 10015 IVREA (TO)
W£OCHY
Kod instrukcji u¿ytkownika: 256633C
Data publikacji: Kwiecieñ 2005
Copyright © 2005, Olivetti
Wszelkie prawa zastrze¿one
Producent zastrzega sobie prawo dokonywania modyfikacji produktu opisanego w niniejszych instrukcjach, w ka¿dym
momencie i bez koniecznoœci uprzedzenia.
Niniejsze urz¹dzenie zosta³o zatwierdzone zgodnie z decyzj¹ 98/482/CE Rady d/s pod³¹czeñ europejskich jako terminal
pojedyñczy dla sieci analogicznych PSTN. Z uwagi na ró¿nice pomiêdzy sieciami w ró¿nych krajach, zatwierdzenie to
nie stanowi gwarancji prawid³owego dzia³ania we wszystkich terminalach sieci PSTN.
W razie problemów nale¿y skontaktowaæ siê przede wszystkim z dostawc¹ urz¹dzenia.
Producent oœwiadcza na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ, ¿e niniejszy produkt jest zgodny z
normami Dyrektywy 1999/05/CE (kompletna deklaracja dostêpna jest na stronie
internetowej www.olivettioffice.com, wybieraj¹c "Support", "Certifications", a nastêpnie
produkt).
na produkcie.
Zgodnoœæ ta zosta³a potwierdzona umieszczeniem znaku
Deklaracja kompatybilnoœci sieci telefonicznej
Oœwiadcza siê, ¿e produkt zaprojektowany zosta³ do funkcjonowania we wszystkich sieciach krajów Wspólnoty
Europejskiej, Szwajcarii i Norwegii.
Ca³kowita kompatybilnoœæ z sieciami poszczególnych krajów mo¿e zale¿eæ od parametrów krajowych softwareów,
odpowiednio skonfigurowanych dla produktu. W razie problemów przy sieciach EC PSTN nale¿y skontaktowaæ siê z
punktem obs³ugi technicznej w danym kraju.
Zwraca siê szczególn¹ uwagê na nastêpuj¹ce elementy, które mog¹ skompromitowaæ wy¿ej potwiedzon¹ zgodnoœæ,
jak równie¿ Ÿle wp³ywaæ na osi¹gi produktu:
• nieprawid³owe zasilanie elektryczne;
• nieprawid³owa instalacja lub nieprawid³owe, czy niew³aœciwe stosowanie, a w ka¿dym razie nie przestrzegaj¹c
zaleceñ podanych w instrukcjach obs³ugi za³¹czonych do produktu;
• wymiana komponentów lub akcesoriów oryginalnych na inne, nie zatwierdzone przez konstruktora, lub wymiana
dokonana przez nieupowa¿niony personel.
Gniazdko œcienne powinno byæ dostêpne i znajdowaæ siê w pobli¿u. W celu od³¹czenia urz¹dzenia od zasilania
elektrycznego, nale¿y od³¹czyæ wtyczkê kabla zasilania elektrycznego.
Spis treœci - pierwsza czêœæ
Przed przyst¹pieniem do
u¿ytkowania
Odbiór
3
Konsultacja instrukcji ...................................................................... 3
Uwagi dotycz¹ce recyklizacji w ramach ochrony œrodowiska ........... 3
Zalecenia dotycz¹ce bezpieczeñstwa ............................................. 3
O parametrach instalacji i konfiguracji ............................................. 4
Wstêpny opis faksu
5
Konsola .......................................................................................... 5
Komponenty .................................................................................. 7
Natychmiastowe
u¿ytkowanie
13
Jak wybraæ sposób odbioru .......................................................... 13
Odbiór rêczny ............................................................................... 14
Odbiór automatyczny ................................................................... 14
Odbiór w ustawieniu "TEL/FAKS"................................................. 14
Odbiór z u¿yciem automatycznej sekretarki ................................... 14
U¿ycie telefonu
15
Jak dzwoniæ przy u¿yciu szybkiej selekcji numeru .......................... 15
Jak dzwoniæ przy u¿yciu skróconej selekcji .................................... 15
Jak dzwoniæ przy u¿yciu przeszukiwania w rubryce telefonicznej ... 15
Jak przywo³aæ jeden z 20 ostatnich numerów, które zadzwoni³y,
lub jeden z 10 ostatnich numerów do których siê zadzwoni³o ........ 15
Kopiowanie
16
Jakie dokumenty mo¿na kopiowaæ ................................................ 16
Jak wykonaæ kopiê ....................................................................... 16
8
ZawartoϾ opakowania
8
Miejsce instalacji
8
Pod³¹czenie do linii telefonicznej i sieci zasilania
8
Ustawienie niektórych parametrów
9
Jak ustawiæ jêzyk i kraj przeznaczenia ............................................. 9
Jak zmieniæ jêzyk i kraj przeznaczenia ............................................. 9
Jak ustawiæ datê i godzinê ............................................................ 10
Jak modyfikowaæ datê i godzinê ................................................... 10
Brakuje tylko nazwy i numeru faksu nadawcy ............................... 10
Przygotowanie do u¿ytkowania
11
Przesy³anie
13
Jakie dokumenty mo¿na stosowaæ................................................ 13
Jak przesy³aæ dokument ............................................................... 13
Jak przesy³aæ s³uchaj¹c tonów na linii ............................................ 13
Jak przesy³aæ podnosz¹c s³uchawkê telefoniczn¹ .......................... 13
Przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania
Konsultacja instrukcji
•
•
Instrukcje zosta³y podzielone zasadniczo na dwie czêœci:
pierwsza czêœæ "Wstêpny opis faksu" i "Natychmiastowe
u¿ytkowanie" dostarczaj¹ zarysowego opisu urz¹dzenia
faksowego, pozwalaj¹c na jego zainstalowanie i
natychmiastowe u¿ytkowanie, w ramach minimalnych
mo¿liwoœci urz¹dzenia.
Po tej pocz¹tkowej fazie, mo¿na skonsultowaæ drug¹ czêœæ
podrêcznika. Zawiera ona szczegó³owy opis urz¹dzenia
faskowego i jego licznych mo¿liwoœci.
Uwagi dotycz¹ce recyklizacji w
ramach ochrony œrodowiska
Nigdy nie wyrzucaæ faksu wraz z odpadami domowymi. Nale¿y
zasiêgn¹æ informacji w urzêdzie miejskim na temat mo¿liwoœci
likwidacji zgodnie z normami w zakresie ekologii. Nale¿y
zawsze przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych w tym zakresie
przepisów.
Kartonowe opakowanie, plastikowe elementy zawarte w
opakowaniu oraz czêœci z których sk³ada siê faks mog¹ byæ
poddane recyklizacji wed³ug norm obowi¹zuj¹cych w danym
kraju w zakresie recyklizacji.
Zalecenia dotycz¹ce
bezpieczeñstwa
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem
•
•
•
•
•
•
•
•
Nigdy nie próbowaæ naprawiaæ faksu bez odpowiednich
kompetencji w tym zakresie: po usuniêciu obudowy mo¿na
naraziæ siê na ryzyko pora¿enia pr¹dem lub inne
niebezpieczeñstwa. Dlatego te¿ nale¿y zwróciæ siê wy³¹cznie
do wykwalifikowanego personelu technicznego.
W razie burzy nale¿y od³¹czyæ faks od pr¹du i od linii
telefonicznej, gdy¿ wy³adowanie elektryczne mog³oby
uszkodziæ urz¹dzenie.
Nigdy nie wylewaæ p³ynów na urz¹dzenie oraz unikaæ
wystawienia go na dzia³anie wilgoci.
W razie infiltracji cieczy wewn¹trz urz¹dzenia, nale¿y
natychmiast od³¹czyæ faks od zasilania elektrycznego i od linii
telefonicznej. Przed przyst¹pieniem do ponownego
u¿ytkowania nale¿y poddaæ go naprawie przez
wykwalifikowany personel techniczny.
Nie u¿ywaæ faksu w z³ych warunkach atmosferycznych.
Pod³¹czyæ faks wy³¹cznie do gniazdka zasilania elektrycznego
odpowiadaj¹cego obowi¹zuj¹cym normom.
W celu od³¹czenia wtyczki od gniazdka w œcianie nie nale¿y
ci¹gn¹æ za przewód, lecz od³¹czyæ chwytaj¹c bezpoœrednio
za wtyczkê.
Nigdy nie dotykaæ przewodu zasilania lub wtyczki mokrymi
rêkoma.
Nie zginaæ lub œciskaæ kabla zasilania elektrycznego. Nale¿y
trzymaæ go z dala od Ÿróde³ ciep³a.
Przed przyst¹pieniem do operacji oczyszczania, nale¿y
od³¹czyæ faks od gniazdka zasilania elektrycznego.
Przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania faksu, nale¿y
sprawdziæ czy nie dozna³ uszkodzeñ, lub nie upad³. W takim
przypadku nale¿y poddaæ go kontroli przez wykwalifikowany
personel techniczny.
Niebezpieczeñstwo uduszenia
•
Faks i jego akcesoria owiniête s¹ w plastikowe opakowanie.
Nie nale¿y dopuœciæ aby dzieci bawi³y siê materia³ami u¿ytymi
do opakowania.
Niebezpieczeñstwo po¿aru
•
Jeœli planuje siê nie u¿ywaæ faksu przez d³u¿szy okres, zaleca
siê od³¹czyæ go od sieci zasilania: bêdzie mo¿na w ten sposób
unikn¹æ aby przypadkowe zak³ócenia lub wahania napiêcia
spowodowa³y uszkodzenie urz¹dzenia.
Niebezpieczeñstwo wypadku
•
•
•
Nale¿y umieœciæ urz¹dzenie na stabilnej podstawie poziomej,
pozbawionej wibracji, tak aby zapobiec upadkom, które
mog³yby uszkodziæ urz¹dzenie lub spowodowaæ obra¿enia
osób.
Umieœciæ przewód zasilania elektrycznego w taki sposób, aby
nie móg³ byæ on przez kogoœ przydepniêty lub zahaczony.
Nigdy nie pozwalaæ aby dzieci bawi³y siê faksem lub stosowa³y
go.
Œrodki ostro¿noœci przy u¿ytkowaniu
•
•
•
•
•
•
•
Trzymaæ z dala od wody lub pary wodnej, od Ÿróde³ ciep³a,
oraz z dala od zapylonych miejsc. Nie wystawiaæ urz¹dzenia
na bezpoœrednie dzia³anie s³oñca.
Unikaæ pozostawiania wokó³ urz¹dzenia ksi¹¿ek, dokumentów
lub innych przedmiotów, które mog³yby zredukowaæ
przestrzeñ konieczn¹ dla prawid³owej wentylacji.
Nale¿y stosowaæ faks wy³¹cznie przy temperaturze otoczenia
w granicach od 5°C do 35°C przy wspó³czynniku wilgotnoœci
w granicach od 15% do 85%.
Nale¿y trzymaæ urz¹dzenie na wystarczaj¹cej odleg³oœci od
innych urz¹dzeñ elektrycznych lub elektronicznych, które
mog³yby spowodowaæ interferencje, takie jak radio, telewizja
itp.
W razie spadku napiêcia lub braku zasilania, nie mo¿na
dokonywaæ lub otrzymywaæ po³¹czeñ telefonicznych, gdy¿
klawiatura numeryczna jest od³¹czona.
W razie zagro¿enia, jeœli konieczne jest dokonanie po³¹czenia
telefonicznego, nale¿y u¿yæ homologowanego telefonu, który
bêdzie mo¿na pod³¹czyæ bezpoœrednio do faksu (w krajach
gdzie jest to dozwolone) lub do œciennego gniazdka
pod³¹czenia do sieci telefonicznej.
Nale¿y pozostawiæ wystarczaj¹c¹ przestrzeñ przed otworem,
z którego wychodziæ bêd¹ przesy³ane lub otrzymywane strony,
tak aby nie upada³y one na pod³ogê.
3
Stosowanie zgodne z normami
Faks zosta³ zaprojektowany do przesy³ania i otrzymywania
dokumentów oraz do fotokopiowania dokumentów.
Urz¹dzenie mo¿e równie¿ byæ stosowane jako telefon. Ka¿de
inne zastosowanie nale¿y uwa¿aæ za niew³aœciwe. W
szczególnoœci nie powinno ono byæ pod³¹czane bezpoœrednio
do linii ISDN. W takim przypadku gwarancja na urz¹dzenie
straci wa¿noœæ.
O parametrach instalacji i
konfiguracji
Poniewa¿ wartoœci parametrów instalacji i konfiguracji
obowi¹zuj¹ce w danym kraju mog¹ ulec zmianom z uwagi na
wymagania homologacyjne lub specyficzne wymagania
u¿ytkowników, nie zawsze wspomniane wartoœci odpowiadaæ
bêd¹ wartoœciom podanym w instrukcjach: zaleca siê zatem
wydrukowaæ je przed przyst¹pieniem do modyfikacji.
4
Wstêpny opis faksu
Konsola
“WskaŸnik œwietlny b³êdu”
Sygnalizuje anomaliê funkcjonowania w fazie
przesy³ania lub odbioru.
•
Po przyciœniêciu przycisku
, nast¹pi
stopniowe zwiêkszanie siê g³oœnoœci g³oœnika
a¿ do maksymalnego poziomu, a nastêpnie
ponowne ustawienie siê minimalnego poziomu.
Monitor
Z ciek³ych kryszta³ów sk³ada siê z dwóch linii o pojemnoœci 16 znaków
na ka¿d¹ liniê.
Pokazywane s¹ na nim komunikaty instrukcyjne i komunikaty o b³êdach.
Zapalony, oznacza, ¿e w pamiêci znajduj¹ siê
komunikaty lub promemoria ju¿ przes³uchane.
Migocz¹cy, oznacza, ¿e w pamiêci znajduj¹ siê
dokumenty, które jeszcze nie zosta³y wydrukowane
lub komunikaty, promemoria jeszcze nie przes³uchane.
Zgaszony, oznacza ¿e pamiêæ jest pusta.
•
Komponuj¹ numer faksu lub telefonu.
•
Po wciœniêciu na dlu¿ej ni¿ 1 sekundê wybieraj¹
automatycznie (po uprzednim zaprogramowaniu)
przydzielony mu numer telefonu lub faksu (funkcja
szybkiej selekcji).
•
Ustawiaj¹ jak¹kolwiek wartoœæ numeryczn¹.
•
Wybieraj¹ cyfry i znaki alfanumeryczne podczas
wprowadzania numerów lub nazw.
•
Wybieraj¹ wartoœci danego parametru "do przodu" i "do ty³u".
•
•
Przemieszczaj¹ kursor na "prawo" i na "lewo" podczas
wprowadzania numerów i nazw.
Przy selekcji tonowej wysy³aj¹ ton
w linii dla specjalnych us³ug w sieci.
•
•
Umo¿liwiaj¹ wykonywanie funkcji automatycznej sekretarki.
Zobacz odnoœny rozdzia³.
Wybieraj¹ specjalne znaki i symbole
"do ty³u" i "do przodu" podczas
ustawiania nazw.
Przy podniesionej s³uchawce, umo¿liwia
wstêp do specjalnych funkcji
udostêpnionych
przez
sieæ
telekomunikacyjn¹, zwanych REGISTER
RECALL (funkcja R).
5
•
Reguluje rozdzielczoœæ dokumentów do przesy³ania lub
skopiowania (wy³¹cznie z orygina³em wprowadzonym do
mechanizmu automatycznego wprowadzania, ADF).
•
Ustawia liniê w stan oczekiwania podczas rozmowy
telefonicznej (przy podniesionej s³uchawce).
•
•
•
6
Wyrzuca oryginal pozostawiony w mechaniŸmie
automatycznego wprowadzania dokumentu
(ADF).
•
Gasi wskaŸnik œwietlny "
•
Doprowadza faks do stanu gotowoœci.
•
Przerywa programowanie, przesy³anie, odbiór lub
kopiowanie w toku.
Wraz z przyciœniêciem dwóch
klawiszy numerycznych (01-50)
wybiera automatycznie (po
uprzednim zaprogramowaniu)
przydzielony do niego numer
telefonu lub faksu.
Wymazuje b³êdne ustawienia.
•
Wprowadza opóŸnienie (przerwa) podczas
bezpoœredniego wybierania numeru telefonu lub
faksu.
•
Pokazuje listê ostatnich 10 wybranych numerów
faksowych lub telefonicznych (po³¹czenia
wychodz¹ce) lub ostatnich 20 numerów
wchodz¹cych na które siê nie odpowiedzia³o
(po³¹czenia wchodz¹ce), niezale¿nie od
obecnoœci dokumentu w mechaniŸmie
automatycznego wprowadzania (ADF).
•
Wprowadza do funkcji programowania.
•
Wybiera ró¿ne menu oraz menu
podrzêdne.
".
Umo¿liwia wybranie numeru telefonu lub faksu bez
podnoszenia sluchawki telefonicznej.
•
Uruchamia odbieranie.
•
Po skomponowaniu numeru faksu, uruchamia
przesy³anie (wy³¹cznie jeœli orygina³ wprowadzony
jest do mechanizmu automatycznego wprowadzania,
ADF).
•
Potwierdza wybór menu i menu podrzêdnego,
parametrów i odpowiednich wartoœci oraz uruchamia
przejœcie do nastêpnego warunku.
•
Uruchamia kopiowanie (wy³¹cznie jeœli orygina³
wprowadzony
zosta³
do
mechanizmu
automatycznego wprowadzania, ADF).
Komponenty
Na rysunku pokazane s¹ czêœci zewnêtrzne i wewnêtrzne faksu.
Rozszerzenie korpus na papier
Wtyczki pod³¹czeniowe
Szufladka na papier standartowy (ASF)
Maksymalna pojemnoϾ: 40 arkuszy 80 gr/m 2
Mechanizm automatycznego
wprowadzania dla dokumentów, które
maj¹ byæ przesy³ane lub kopiowane
(ADF)
Maksymalna pojemnoϾ: 5 arkuszy A4
G³oœnik
Wbudowana s³uchawka
telefoniczna
Wyjœcie orygina³ów i dokumentów odbieranych i kopiowanych
Konsola operatorska
Monitor
Pokazuje na dwóch liniach 16 znaków
na ka¿d¹ liniê: datê i godzinê, punkty
menu, komunikaty b³edowe, wartoœci
rozdzielczoœci i kontrastu.
Tabliczka numeru seryjnego
urz¹dzenia (zobacz dno)
Czytnik optyczny
Komora g³owicy
7
Natychmiastowe u¿ytkowanie
Dzia³ ten, jak ju¿ wspomniano wczeœniej, oprócz ogólnych
informacji o faksie, opisuje procedury w zakresie instalacji i
natychmiastowego u¿ytkowania, wykorzystuj¹c miminalny
zakres mo¿liwoœci urz¹dzenia. W celu maksymalnego
wykorzystania mo¿liwoœci faksu nale¿y skonsultowaæ
poszczególne rozdzia³y opisuj¹ce te mo¿liwoœci.
Poniewa¿ sekcja ta skonstruowana jest w taki sposób aby
stopniowo i systematycznie informowaæ czytelnika o
mo¿liwoœciach faksu, zalecamy konsultacjê poszczególnych
argumentów w podanym poni¿ej porz¹dku.
ZawartoϾ opakowania
Wa¿ne
F a k s przygotowany jest n a p o d ³ ¹ c z e n i e d o l i n i i
t e l e f o n i c z n e j pa ñ s t w o w e j . J e œ l i c h c e s i ê p o d ³ ¹ c z y æ
urz¹dzenie do linii prywatnej, nale¿y skonsultowaæ rozdzia³
"Jak skonfigurowaæ faks wed³ug charakterystyki linii".
Pod³¹czenie s³uchawki telefonicznej
1
1. Wsadziæ ³¹cznik przewodu
s³uchawki
do
gniazdka
oznaczonego tym symbolem
na tylnej stronie urz¹dzenia.
2
2. Umieœciæ
s³uchawkê
w
przeznaczonym dla niej miejscu.
Oprócz faksu i niniejszych instrukcji w opakowaniu znajduj¹
siê:
•
•
•
•
•
Jednostka wprowadzania dokumentu.
Przewód pod³¹czeniowy do linii telefonicznej.
Przewód zasilania elektrycznego.
Wtyczka telefoniczna (jeœli przewidziana).
Konfekcja
zawieraj¹ca
g³owicê
do
monochromatycznego pierwszego wyposa¿enia.
S³uchawka telefoniczna.
Informacje na temat serwisu dla klientów.
•
•
druku
Wa¿ne
Stosowanie nie oryginalnych g³owic spowoduje anulowanie
gwarancji na urz¹dzenie.
Miejsce instalacji
Ustawiæ faks na stabilnej p³aszczyŸnie, tak aby zostawiæ wokó³
wystarczaj¹c¹ przestrzeñ dla obiegu powietrza.
Ustawiæ urz¹dzenie z dala od Ÿróde³ ciep³a, oraz zapylonych
i wilgotnych miejsc. Ponadto, nie wystawiaæ urz¹dzenia na
bezpoœrednie dzia³anie s³oñca.
Pod³¹czenie do linii telefonicznej i
sieci zasilania
Pod³¹czenie faksu do linii telefonicznej
1
LINE
)
8
*
1. A. Wsadziæ ³¹cznik przewodu
pod³¹czeniowego
linii
telefonicznej do wejœcia
"LINE" na tylnej stronie
faksu.
B. Wsadziæ ³¹cznik lub wtyczkê
(jeœli
przewidziana)
znajduj¹ce siê po drugiej
stronie przewodu do
gniazdka
(œciennego)
pod³¹czenia
do
linii
telefonicznej.
W razie spadku napiêcia lub braku zasilania
mo¿e okazaæ siê konieczne zastosowanie
telefonu awaryjnego
1
1. W celu pod³¹czenia telefonu
awaryjnego bezpoœrednio do
faksu, nale¿y usun¹æ pokrywkê
nad gniazdkiem pod³¹czenia do
linii zewnêtrznej, a nastêpnie
wsadziæ do gniazdka ³¹cznik
telefonu awaryjnego.
Wa¿ne
W krajach gdzie tego typu pod³¹czenie nie jest dozwolone
(na przyk³ad Niemcy i Austria), nale¿y pod³¹czyæ telefon
awaryjny bezpoœrednio do gniazdka œciennego dla linii
telefonicznej.
Pod³¹czenie faksu do sieci zasilania
)
1
1. A. Wsadziæ wtyczkê na koñcu
przewodu
zasilania
elektrycznego do wejœcia po
tylnej stronie urz¹dzenia.
*
B. Nastêpnie wsadziæ wtyczkê
na drugim koñcu przewodu
do gniazdka œciennego sieci
zasilania elektrycznego.
Wa¿ne
Wtyczka przewodu zasilania mo¿e ró¿niæ siê w zale¿noœci od
kraju.
Ustawienie niektórych parametrów
Po pod³¹czeniu urz¹dzenia do sieci zasilania, faks
automatycznie dokonuje krótkiego testu w celu sprawdzenia
funkcjonowania komponentów, w wyniku którego na
monitorze pojawiaj¹ siê napisy: " AUTOMAT. 00" i pod
spodem "UST. DATY/GODZ.".
Wa¿ne
Jeœli na monitorze pojawi siê oznaczenie jêzyka, w którym
pokazywane s¹ napisy, na przyk³ad "ENGLISH", nale¿y, przed
przyst¹pieniem do ustawienia daty i godziny, ustawiæ jêzyk i
kraj przeznaczenia (wed³ug nastêpuj¹cej procedury).
Jak ustawiæ jêzyk i kraj przeznaczenia
Monitor pokazuje jêzyk, w którym wyœwietlane s¹
komunikaty. Na przyk³ad:
ENGLISH
1. W celu wybrania ¿¹danego jêzyka, nale¿y nacisn¹æ
przyciski:
|/}
Na monitorze pojawi siê na przyk³ad napis:
POLSKI
KRAJ
KRAJ DO WYBORU
Algieria
Bliski Wschód
Boœnia
Bu³garia
Chorwacja
Egipt
Grecja
Iran
Izrael
Maroko
Polska
Republika Czeska
Republika Po³udniowej Afryki
Rosja
Rumunia
Serbia
S³owacja
S³owenia
Tunezja
Turcja
Wêgry
ALGERIA
MIDDLE EAST
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
EGYPT
EËËAÄA
IRAN
ISRAEL
MOROCCO
POLSKA
CESKA REPUBLIKA
SOUTH AFRICA
RUSSIA
ROMANIA
SERBIA
SLOVENSKO
SLOVENIA
TUNISIA
TURKEY
HUNGARY
5. W celu potwierdzenia ustawienia nacisn¹æ przycisk:
6. W celu zakoñczenia procedury nacisn¹æ przycisk:
Jak zmieniæ jêzyk i kraj
przeznaczenia
Nacisn¹æ przyciski
+
i powtórzyæ od pocz¹tku
p r o c e d u r ê "Jak ustawiæ jêzyk i kraj przeznaczenia "
pamiêtaj¹c o tym, aby potwierdziæ za ka¿dym razem dokonane
ustawienia przy u¿yciu przycisku
.
2. W celu potwierdzenia ustawienia nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
WYBIERZ KRAJ
3. W celu potwierdzenia ustawienia nale¿y nacisn¹æ
przycisk:
Na monitorze pojawi siê nazwa kraju, na przyk³ad:
SOUTH AFRICA
4. W celu wybrania ¿¹danego kraju nale¿y nacisn¹æ
przyciski:
|/}
Na monitorze pojawi siê na przyk³ad napis:
POLSKA
Jeœli dany kraj nie znajduje siê na liœcie pokazanej na
monitorze, nale¿y skonsultowaæ poni¿sz¹ tabelê:
9
Jak ustawiæ datê i godzinê
Za pierwszym razem po pod³¹czeniu faksu do sieci
zasilania, lub za ka¿dym razem gdy pojawi siê
spadek napiêcia nale¿y ustawiæ datê i godzinê tak
jak opisano poni¿ej.
Po dokonaniu ustawienia data i godzina mog¹ byæ
modyfikowane, zobacz dalszy rodzia³ "Jak
modyfikowaæ datê i godzinê".
1. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
DATA I GODZINA
Uwaga
Jeœli wybra³o siê format czasu 12 godzinny, na monitorze
pojawi siê litera "p" (post meridiem) lub litera "a" (ante
meridiem). W celu przejœcia z jednego formatu godziny do
drugiego:
1. Ustawiæ kursor przy u¿yciu przycisków | /} , pod liter¹ do
modyfikacji.
.
2. Nacisn¹æ przycisk
3. Jeœli pope³ni³o siê b³¹d lub chce siê przerwaæ procedurê w
toku, nale¿y nacisn¹æ przycisk
Jak modyfikowaæ datê i godzinê
2. Nacisn¹æ przycisk:
Jeœli data i godzina pokazane na monitorze nie s¹
prawid³owe, mo¿na zmodyfikowaæ je w ka¿dym
momencie.
1. Nacisn¹æ przycisk
Na monitorze pojawi siê napis:
FORMAT:DD/MM/RR
3. jeœli chce siê wybraæ inny format ni¿ pokazany, nale¿y
nacisn¹æ przyciski:
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
USTAWIENIA FAKSU
|/}
2. W celu potwierdzenia ustawienia nale¿y nacisn¹æ
przycisk:
4. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
Na monitorze pojawi siê napis:
FORMAT:24 H
DATA I GODZINA
5. W celu wybrania innego formatu godziny (12 godzin)
nale¿y nacisn¹æ przyciski:
|/}
Od tego momentu nale¿y przeprowadziæ operacje
opisane w poprzedniej procedurze "Jak ustawiæ
datê i godzinê".
Na monitorze pojawi siê napis:
FORMAT:12 H
6. Nacisn¹æ przycisk:
Brakuje tylko nazwy i numeru faksu nadawcy
Na monitorze pojawi siê napis:
Po ustawieniu, nazwa (maks. 16 liter) i numer
(maks. 20 cyfr) pozostan¹ niezmienione a¿ do kolejnej
modyfikacji i bêd¹ widoczne na ka¿dej stronie
przesy³anej korespondencji.
1. Nacisn¹æ przycisk
DD/MM/RR HH:MM
25-05-05
11:23
7. W celu wprowadzenia nowej daty i godziny (np. 3005-05; 12:00) nacisn¹æ przyciski:
-
.
a¿ pojawi siê na monitorze napis:
Po ka¿dej wprowadzonej cyfrze kursor przemieszcza
siê na cyfrê nastêpn¹.
INSTALACJA
2. Nacisn¹æ przycisk:
DD/MM/RR HH:MM
30-05-05
12:00
Na monitorze pojawi siê napis:
UST. LINII TEL.
8. W celu przemieszczenia kursora na cyfry do
zmodyfikowania nale¿y nacisn¹æ przyciski:
3. Nacisn¹æ przycisk
|/}
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
NAZWA STACJI
9. Nastêpnie nale¿y wprowadziæ prawid³ow¹ cyfrê przy
u¿yciu przycisków:
4. Nacisn¹æ przycisk:
-
Na monitorze pojawi siê:
10. W celu potwierdzenia ustawienia nacisn¹æ przycisk:
Procedura zmiany daty i godziny jest zakoñczona.
Nowa data i godzina zaktualizuj¹ siê automatycznie i
zostan¹ wydrukowane na ka¿dej przesy³anej stronie.
11. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci, nale¿y nacisn¹æ przycisk:
Stan gotowoœci oznacza stan nieczynnoœci faksu
i w tym trybie mo¿na dokonywaæ programowania.
POD. SWOJ¥ NAZWÊ
_
5. W celu cyklicznego wyboru znaków danego klawisza
nale¿y nacisn¹æ przyciski:
6. W celu pozostawienia pustego miejsca nale¿y
nacisn¹æ przyciski:
|/}
7. W celu wprowadzenia do nazwy specjalnych symboli,
np. &., nale¿y nacisn¹æ przyciski:
-
10
-
8. Jeœli wprowadzi³o siê b³êdne znaki, w celu ich
poprawienia nale¿y ustawiæ kursor na b³êdnym znaku
i nacisn¹æ przyciski:
|/}
w zewnêtrznej strefie strony, tu¿ pod górnym
brzegiem arkusza;
lub
-
w strefie wewn¹trznej strony, nieco ni¿ej ni¿ w
poprzednim przypadku.
Faks jest nastawiony do przesy³ania tych informacji
w wewnêtrznej strefie strony.
Jak zmianiæ pozycjê:
1. Nacisn¹æ przycisk
9. Nastêpnie nale¿y wprowadziæ prawid³owy znak i
nacisn¹æ przyciski:
10. W celu kompletnego wymazania nazwy nale¿y
nacisn¹æ przycisk:
a¿ do momentu gdy na monitorze pojawi siê napis:
USTAWIENIA FAKSU
Na przyk³ad, w celu wprowadzenia imienia
"LARA":
2. Nacisn¹æ przycisk:
A¿ do wybrania litery "L".
Na monitorze pojawi siê napis:
A¿ do wybrania litery "A".
DATA I GODZINA
3. Nacisn¹æ przycisk:
A¿ do wybrania litery "R".
Na monitorze pojawi siê napis:
A¿ do wybrania litery "A".
INNE USTAWIENIA
11. W celu potwierdzenia imienia, nacisn¹æ przycisk:
4. Nacisn¹æ przycisk
Na monitorze pojawi siê napis:
a¿ do momentu gdy na monitorze pojawi siê napis:
NUMER TEL.
NAG£ÓWEK WEWN¥T.
Teraz nale¿y wprowadziæ numer faksu wed³ug poni¿szej
procedury:
5. W celu wyboru alternatywnego parametru nale¿y
nacisn¹æ przyciski:
|/}
Jak ustawiæ numer faksu:
NAG£ÓWEK ZEWN¥T.
1. Nacisn¹æ przycisk:
6. W celu potwierdzenia ustawienia, nale¿y nacisn¹æ
przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
PODAJ SWÓJ NUMER
_
7. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci nale¿y nacisn¹æ przycisk:
2. W celu wprowadzenia numeru faksu, nale¿y nacisn¹æ
przyciski:
-
Przygotowanie do u¿ytkowania
3. W celu pozostawienia pustego miejsca, nacisn¹æ
przyciski:
|/}
Jeœli pope³ni³o siê b³¹d przy wpisywaniu, nale¿y
postêpowaæ wed³ug procedury jak przy wpisywaniu
nazwy.
Jeœli podczas komponowania numeru chce siê
wprowadziæ miêdzynarodowy numer kierunkowy
nale¿y zamiast zer nacisn¹æ przycisk *; na monitorze
pojawi siê symbol "+".
4. W celu potwierdzenia numeru faksu, nacisn¹æ
przycisk:
5. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci, nale¿y nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
Za³adowanie papieru do druku
1. Wsadziæ szufladkê na papier
drukowy do przeznaczonego dla
niej schowka, lekko popychaj¹c
a¿ do zahaczenia szufladki.
1
2
2. Wzi¹œæ pakiet arkuszy papieru i
wsadziæ go do ASF nie zginaj¹c
i nie wciskaj¹c na si³ê.
Pozycja nazwy i numeru faksu:
Informacje, które tworz¹ nag³ówek przesy³anego
orygina³u (nazwa, numer faksu, data i godzina oraz
iloœæ stron), mog¹ byæ otrzymywane przez odbiorcê
faksu:
11
Wa¿ne
Przy uzupe³nianiu papieru (maks. 40 arkuszy) w szufladce
(ASF), nale¿y uwa¿aæ aby wsadziæ nowe arkusze pod a nie
ponad stare arkusze.
Dziêki pamiêci w któr¹ wyposa¿ony jest faks, mo¿liwe jest
otrzymywanie maksymalnie 19 stron, nawet gdy nie ma
papieru.
Jak wsadziæ g³owicê drukarsk¹
Wa¿ne
Nale¿y pamiêtaæ aby po zu¿yciu pierwszej g³owicy wymieniæ
j¹ wy³¹cznie na g³owice oryginalne (zobacz kod podany
na koñcu instrukcji).
Jeœli po wsadzeniu g³owicy pojawi siê ponownie napis
"SPRAWD G£OWICE", nale¿y spróbowaæ wyj¹æ i ponownie
wsadziæ g³owicê wciskaj¹c j¹ nieco mocniej. Jeœli znowu
pojawi siê ten sam napis, nale¿y wyci¹gn¹æ g³owicê i oczyœciæ
kontakty elektryczne g³owicy i oprawy g³owicowej, zobacz "Jak
oczyœciæ kontakty elektryczne g³owicy druku", w
rozdziale "Operacje konserwacyjne".
1. Po³o¿yæ s³uchawkê telefoniczn¹
i umieœciæ j¹ na p³askim i
stabilnym pod³o¿u.
Wa¿ne
G³owica pierwszego wyposa¿enia umo¿liwia wydruk maks
80 stron*. Natomiast g³owice zakupione nastêpnie, o
wiêkszej wydajnoœci, umo¿liwi¹ wydruk maks 450 stron*.
* W oparciu o Test Chart ITU-TS n.1 (pokrycie czerni
3,8%).
Po wsadzeniu g³owicy, zamkniêciu konsoli operatorskiej
i umieszczeniu na miejscu s³uchawki telefonicznej, faks
rozpocznie procedurê przywracania i kontroli dysz, która
zakoñczy siê w nastêpuj¹cy sposób:
• druk testu diagnostycznego, na automatycznie
wprowadzonym arkuszu, zawieraj¹cy:
- numerowan¹ skalê do kontroli przep³ywu tuszu i obiegów
elektrycznych dysz g³owicy drukarskiej.
- zespó³ graficzno tekstowy w celu oceny jakoœci druku.
• na monitorze pojawi siê napis: "SPRAWD WYDRUK",
"1=EXIT 0=PONÓW".
Przyst¹piæ do oceny próbki druku w nastêpuj¹cy sposób:
1. Sprawdziæ, aby skala numerowana nie przedstawia³a przerw
oraz aby strefy czarne nie przedstawia³y bia³ych
poziomych liñ: w tych warunkach, potwierdzaj¹cych
prawid³owe wsadzenie oraz prawid³owe dzia³anie g³owicy,
nale¿y ustawiæ wartoœæ 1. Faks powróci do pocz¹tkowego
stanu oczekiwania i bêdzie gotowy do u¿ytku. Na monitorze
pojawi siê napis:
AUTOMAT. 00
30-05-05 12:10
2. Odczepiæ i podnieœæ konsolê
operatorsk¹ tak jak pokazuj¹
strza³ki.
3
3. Wyci¹gn¹æ g³owicê z konfekcji i
trzymaj¹c j¹ za obydwa brzegi
usun¹æ foliê chroni¹c¹ dyszki.
2. Natomiast w razie przerw lub bia³ych liñ, nale¿y ustawiæ 0
w celu powtórzenia przede wszystkim oczyszczenia dysz: jeœli
ocena nowej próbka nadal jest niezadowalaj¹ca, nale¿y
ponownie powtórzyæ procedurê. Po zakoñczeniu:
• jeœli jakoœæ druku wci¹¿ nie zadowala oczekiwañ, nale¿y
oczyœciæ kontakty elektryczne tak jak opisano w sekcji "Jak
oczyœciæ kontakty elektryczne g³owicy druku", w
rozdziale "Operacje konserwacyjne".
• jeœli jakoœæ druku jest zadowalaj¹ca, nale¿y ustawiæ wartoœæ
1. Faks powróci do stanu pocz¹tkowej gotowoœci i bêdzie
gotowy do u¿ytku.
Wa¿ne
Gdy tusz znajduj¹cy siê w g³owicy bêdzie prawie wyczerpany,
na monitorze pojawi siê napis:
MA£O ATRAMENTU
4
5
12
4. Wsadziæ g³owicê do osadzenia
z kontaktami skierowanymi do
komory g³owicy.
5. Popchn¹æ g³owicê a¿ do
klikniêcia, potwierdzaj¹cego
jego prawid³owe wsadzenie.
Natomiast gdy tusz ca³kowicie siê wyczerpie, na monitorze
pojawi siê napis:
KONIEC ATRAMENTU
W celu wymiany g³owicy drukarskiej, skonsultowaæ rozdzia³
"Operacje konserwacyjne".
W celu zakupu nowych g³owic drukarskich, odnotowaæ
kod podany na koñcu instrukcji.
Przesy³anie
Jak przesy³aæ s³uchaj¹c tonów na linii
Wed³ug podanych poni¿ej schematów mo¿na natychmiast
u¿ytkowaæ faks do prostych operacji przesy³ania. Jeœli
schematy te s¹ niewystarczaj¹ce, mo¿na zawsze
s k o n s u l t o w a æ z a m i e s z c z o n y d a l e j r o z d z i a ³ " Operacje
przesy³ania i odbioru" opisuj¹cy w szczegó³owy sposób
wszystkie mo¿liwe sposoby przesy³ania, jak równie¿ inne
procedury wyboru numeru adresata (procedura szybkiej i
skrótowej selekcji itp), przy których konieczne jest
o d p o w i e d n i e z a p r o g r a m o w a n i e f a k s u ( z o b a c z "J a k
zaprogramowaæ selekcjê szybk¹ i skrócon¹").
1. Jeœli nie wystarcza ten schemat,
nale¿y skonsultowaæ "Jak
przesy³aæ", w rozdziale
"Operacje przesy³ania i
odbioru".
Jakie dokumenty mo¿na stosowaæ
Wszelkiego typu przesy³anie mo¿e byæ dokonywane po
wsadzeniu dokumentu do mechanizmu automatycznego
wprowadzania oryginalnych dokumentów (ADF).
CHARAKTERYSTYKA DOKUMENTÓW
•
•
•
SzerokoϾ
D³ugoœæ
Gramatura
Jak przesy³aæ podnosz¹c s³uchawkê telefoniczn¹
210 mm
min. 105 mm - maks. 600 mm
70 - 90 gr/m2 (maks. 5 arkuszy)
1. Jeœli nie wystarcza ten schemat,
nale¿y skonsultowaæ "Jak
przesy³aæ", rozdzia³ "Operacje
przesy³ania i odbioru".
Przy dokumentach o innych wymiarach, nale¿y wykonaæ
fotokopiê orygina³u na arkuszu A4 lub arkuszu o
dopuszczonych wymiarach, a nastêpnie przes³aæ fotokopiê.
1
)
* 1. A. Wsadziæ dokument do
mechanizmu wprowadzania
(ADF) ze stron¹ do
przes³ania skierowan¹ do
do³u.
B. Umieœciæ dokument w taki
sposób aby dok³adnie
przystawa³ do prawego boku
mechanizmu wprowadzania
(zobacz
wskazówka
umieszczona na korpusie
faksu).
Wa¿ne
Po wsadzeniu dokumentu do mechanizmu wprowadzania
(ADF), jeœli w przeci¹gu oko³o 1,5 minuty nie dokona siê
¿adnej operacji, faks automatycznie wyrzuci orygina³ z
urz¹dzenia.
Jak przesy³aæ dokument
1. Jeœli nie wystarcza ten schemat,
nale¿y skonsultowaæ "Jak
przesy³aæ ", w rozdziale
"Operacje przesy³ania i
odbioru".
Odbiór
Mo¿na ustawiæ faks tak aby otrzymywa³ dokumenty od
korespondentów na cztery ró¿ne sposoby, do których mo¿na
wejœæ wed³ug opisanej poni¿ej procedury: odbiór rêczny,
odbiór automatyczny, odbiór automatyczny z rozpoznaniem
typu po³¹czenia, oraz odbiór z u¿yciem automatycznej
sekretarki.
Jak wybraæ sposób odbioru
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ pojawi siê napis:
TRYB ODBIORU
2. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
AUTOMAT.
3. W celu pokazania innych mo¿liwych opcji, "RÊCZNIE"
i "TEL/FAKS", nale¿y nacisn¹æ przyciski:
|/}
13
4. W celu potwierdzenia ustawienia, nale¿y nacisn¹æ
przycisk:
5. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci nale¿y nacisn¹æ przycisk:
Uwaga
W c e l u ur u c ho m i e n i a f u n k c j i o d b i o r u z u ¿ y c i e m
a u t o ma t y c z n e j s e k r e t a r k i , n a l e ¿ y n a j p i e r w n a g r a æ
INFORMACJÊ
(skonsultuj
rozdzia³
"Sekretarka
telefoniczna"). Po nagraniu informacji, mo¿na wprowadziæ,
przy punkcie 3 opisanej powy¿ej procedury, opcjê "TAD/
FAKS" a nastêpnie potwierdziæ j¹ przy u¿yciu przycisku
Odbiór w ustawieniu "TEL/FAKS"
Dzia³anie faksu przy tym sposobie funkcjonowania zale¿y od
tego kto dzwoni oraz od obecnoœci lub nieobecnoœci
podczas odbioru. Mo¿e byæ w tym pomocny poni¿szy schemat:
Po zaprogramowanej
iloœci dzwonków.
TEL/FAKS w³¹czony.
Gdy dzwoni FAKS.
Gdy dzwoni TELEFON.
Faks ustawia siê automatycznie
w trybie odbioru.
O d b i ó r rêczny , g d y j e s t e œ obecny i m o ¿ e s z o s o b i œ c i e
odbieraæ telefon.
Faks wydaje sygna³ akustyczny
trwaj¹cy 20 sekund (wartoœæ
ustawiona). Na monitorze pojawia
siê
napis
"PODNIEŒ
S£UCHAW.".
1. Jeœli powy¿szy schemat jest
niewystarczaj¹cy,
nale¿y
skonsultowaæ "Jak odbieraæ",
w
rozdziale
"Operacje
przesy³ania i odbioru".
Up³yne³o 20 sekund bez
podniesienia
s³uchawki
telefonicznej.
.
Odbiór rêczny
Faks ustawia siê automatycznie
do odbioru. Pozostanie w
gotowoœci odbioru dokumentu
przez oko³o 30 sekund a
nastêpnie powróci do stanu
pocz¹tkowego.
Odbiór automatyczny
Gdy jesteœ nieobecny lecz chcesz otrzymywaæ faksy. Funkcja
ta umo¿liwia ten sposób otrzymywania.
Rozmówca zadzwoni³ tylko w celu
rozmowy telefonicznej: po
zakoñczeniu rozmowy mo¿na
od³o¿yæ s³uchawkê.
Rozmówca powiadamia ¿e chce
przes³aæ dokument.
Faks ustawia siê do odbioru
dokumentu.
Odbiór z u¿yciem automatycznej sekretarki
Przy u¿yciu tego trybu odbioru, sekretarka odbiera po³¹czenie
telefoniczne, rejestruje ewentualne wiadomoœci pozostawione
przez rozmówcê, i jeœli chce on wys³aæ faks, ustawia faks na
odbiór przesy³anego dokumentu.
14
3. W celu wybrania kodu skróconej selekcji, na przyk³ad
, nacisn¹æ przyciski:
U¿ycie telefonu
P o p r z y j ê c i u p o ³ ¹ c z e n i a t e l e f o n i c z n e g o w wyniku
podniesienia s³uchawki telefonicznej, mo¿na dysponowaæ
wszystkimi mo¿liwymi funkcjami telefonicznymi, które mo¿na
znaleŸæ w aparatach telefonicznych aktualnie dostêpnych na
rynku.
Wœród nich zawarta jest równie¿ funkcja R (REGISTER
RECALL, któr¹ mo¿na uruchomiæ przy u¿yciu przycisku
),
daj¹cym dostêp do specjalnych funkcji operatora sieci
telefonicznej.
Mo¿na poza tym mieæ do dyspozycji nastêpuj¹ce funkcje:
• Zadzwoniæ do innego abonenta telefonicznego przy u¿yciu
zaprogramowanej procedury szybkiej selekcji, szerzej opisanej
w poni¿szych punktach "Jak dzwoniæ przy u¿yciu szybkiej
selekcji numeru " oraz "Jak dzwoniæ przy u¿yciu
skróconej selekcji".
• Przerwaæ tymczasowo rozmowê telefoniczn¹ naciskaj¹c
przycisk
(CZEKANIE). Rozmowa telefoniczna zostanie
przywrócona po ponownym naciœniêciu tego samego
przycisku.
Jak dzwoniæ przy u¿yciu szybkiej selekcji
numeru
Nie wsadzaæ dokumentu do mechanizmu
automatycznego wprowadzania (ADF).
1. Nacisn¹æ przez ponad jedn¹ sekundê ¿¹dany przycisk
numeryczny (na przyk³ad
):
-
Na monitorze pojawi¹ siê cyfry przydzielonego numeru
telefonicznego (zobacz " Jak zaprogramowaæ
selekcjê szybk¹ i skrócon¹ ", w rozdziale "Operacje
przesy³ania i odbioru"). Jeœli zosta³a wprowadzona
do pamiêci nazwa adresata, na monitorze pojawi siê
równie¿ ta nazwa.
2. Po zakoñczeniu selekcji, jeœli numer adresata jest
wolny, nale¿y podnieœæ s³uchawkê i rozmawiaæ.
Na monitorze, u góry po prawej stronie, pojawia siê
czas trwania rozmowy telefonicznej w minutach i
sekundach.
Jak dzwoniæ przy u¿yciu skróconej selekcji
Nie wsadzaæ dokumentu do mechanizmu
automatycznego wprowadzania (ADF).
1. Podnieœæ s³uchawkê aby przyj¹æ liniê.
Na monitorze pojawi siê napis:
ON LINE
u góry po prawej stronie pojawi siê czas trwania
rozmowy w minutach i sekundach.
2. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
PO£¥CZENIE TEL.
KOD LUB Ñ Ò _
-
Na monitorze pojawi¹ siê cyfry numeru telefonu
przydzielonego dla danego kodu (zobacz "Jak
zaprogramowaæ selekcjê szybk¹ i skrócon¹", w
rozdziale "Operacje przesy³ania i odbioru"). Jeœli
zosta³a zapamiêtana równie¿ nazwa, na monitorze
pojawi sê nazwa adresata.
Po zakoñczeniu selekcji, jeœli numer rozmówcy jest
wolny, mo¿na rozmawiaæ.
Jak dzwoniæ przy u¿yciu przeszukiwania w
rubryce telefonicznej
Nie wsadzaæ dokumentu do mechanizmu
automatycznego wprowadzania (ADF).
1. Podnieœæ s³uchawkê aby przyj¹æ liniê.
Na monitorze pojawi siê napis:
ON LINE
a u góry po prawej stronie pojawi siê czas trwania
rozmowy w minutach i sekundach.
2. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
PO£¥CZENIE TEL.
KOD LUB Ñ Ò _
3. W celu znalezienia numeru telefonu lub nazwy
rozmówcy do którego chce siê zadzwoniæ, nale¿y
nacisn¹æ przyciski:
|/}
4. W celu uruchomienia selekcji, nacisn¹æ przycisk:
Po zakoñczeniu selekcji, jeœli numer rozmówcy jest
wolny, mo¿na rozmawiaæ.
Jak przywo³aæ jeden z 20 ostatnich numerów,
które zadzwoni³y, lub jeden z 10 ostatnich
numerów do których siê zadzwoni³o
Nie wsadzaæ dokumentu do mechanizmu
automatcznego wprowadzania (ADF).
1. Podnieœæ s³uchawkê aby przyj¹æ liniê.
Na monitorze pojawi siê napis:
ON LINE
a u góry po prawej stronie widoczny bêdzie czas
trwania rozmowy w minutach i sekundach.
2. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi sê:
PRZY. PO£¥CZENIE
3. W celu pokazania innej mo¿liwej opcji "WYCH.
PO£¥CZENIE", nacisn¹æ przyciski:
|/}
15
5. Nacisn¹æ przycisk:
4. W celu potwierdzenia wyboru, nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê:
5. W celu znalezienia, na liœcie ostatnich 20 po³¹czeñ
nieodebranych, lub na liœcie ostatnich 10 po³¹czeñ
dokonanych, numeru lub nazwy rozmówcy do którego
chce siê zadzwoniæ, nale¿y nacisn¹æ przyciski:
|/}
KOPIA:WYS. JAKO.
6. W celu pokazania innej dostêpnej opcji,
"KOPIA:NORMAL", nacisn¹æ przyciski:
|/}
7. W celu potwierdzenia wyboru, nale¿y nacisn¹æ
przycisk:
6. W celu uruchomienia selekcji, nale¿y nacisn¹æ
przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
ZOOM:100%
Po zakoñczeniu selekcji, jeœli numer rozmówcy jest
wolny, mo¿na rozmawiaæ.
Kopiowanie
8. W celu wyboru innych dostêpnych wartoœci
reprodukcji, "140%", "70%" lub "50%", nacisn¹æ
przyciski:
|/}
9. W celu potwierdzenia wyboru, nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
Jakie dokumenty mo¿na kopiowaæ
Tak jak przy przesy³aniu, równie¿ kopiowanie mo¿liwe jest
po
wsadzeniu
dokumentu
do
mechanizmu
automatycznego wprowadzania arkusza (ADF). Przed
przyst¹pieniem do dokonania fotokopii, nale¿y upewniæ siê
czy dokument zosta³ prawid³owo wprowadzony do
mechanizmu oraz czy spe³nia opisane wczeœniej warunki
(zobacz rozdzia³ "Przesy³anie").
Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e przy funkcji kopiowania mo¿na
wsadziæ do mechanizmu automatycznego wprowadzania
arkusza (ADF) tylko po jednej stronie za ka¿dym razem.
KONTRAST:NORMAL
10. W celu pokazania pozosta³ych dwóch dostêpnych
typów kontrastu, "KONTRAST: JASNY" lub
"KONTRAST: CIEMNY", nacisn¹æ przyciski:
|/}
11. W celu potwierdzenia wyboru, nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi¹ siê wybrane wartoœci. Teraz
mo¿na wybraæ ¿¹dany typ rozdzielczoœci, oraz
ustawiæ numer kopii, które chce siê wykonaæ.
12. W celu wybrania ¿¹danego typu rozdzielczoœci,
"TEKST" lub "FOTO", nacisn¹æ przycisk:
Jak wykonaæ kopiê
1.
•
•
•
2.
•
•
3.
Jak wspomniano wczeœniej, mo¿na stosowaæ faks
równie¿ jako fotokopiarkê. Uzyskany rezultat druku
zale¿y od typu kopi któr¹ chce siê uzyskaæ, "Kopia
normalna" lub "Kopia o wysokiej jakoœci" oraz od
wartoœci kontrastu i rozdzielczoœci, które mo¿na
wybraæ przed uruchomieniem funkcji kopiowania.
Wybierz typ kontrastu w oparciu o nastêpuj¹ce
kryteria:
NORMALNY, jeœli orygina³ nie jest ani za jasny ani
za ciemny.
JASNY, jeœli orygina³ jest szczególnie ciemny.
CIEMNY, jeœli orygina³ jest szczególnie jasny.
Wybierz typ rozdzielczoœci w oparciu o nastêpuj¹ce
kryteria:
TEKST, jeœli orygina³ zawiera tekst dobrze czytelny
lub o prostej grafice.
FOTO, jeœli orygina³ zawiera zacienienia.
Wsadziæ orygina³ do mechanizmu automatycznego
wprowadzania (ADF).
Na monitorze pojawi siê na górnej linii:
DOKUMENT GOTOWY
a na dolnej, wartoœæ wyjœciowa przewidzianego
kontrastu: "NORMALNY".
4. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi¹ siê przewidziane wartoœci
wyjœciowe reprodukcji, kontrastu i rozdzielczoœci:
odpowiednio, 100%, NORMALNY i TEKST. Ponadto,
pokazany zostanie ustawiony numer kopii (1).
16
13. W celu wykonania wiêcej ni¿e jednej kopii (maks. 9),
wprowadziæ ¿¹dany numer przy u¿yciu przycisków:
14. W celu wykonania pojedyñczej kopii, przejœæ od razu
do nastêpnego punktu.
15. W celu uruchomienia kopiowania, nacisn¹æ przycisk:
Faks zacznie skanerowaæ dokument. Po zakoñczeniu
skanowania, faks rozpocznie kopiowanie.
Uwaga
Jeœli chce siê przerwaæ kopiowanie w toku, nale¿y nacisn¹æ
dwa razy przycisk
: pierwszy raz w celu wyrzuenia
orygina³u z ADF, a drugi raz w celu doprowadzenia faksu do
pocz¹tkowego stanu gotowoœci.
Uwaga
W celu wykonania powiêkszeñ lub zmniejszeñ, nale¿y
pamiêtaæ aby umieœciæ orygina³ w taki sposób, aby przylega³
dok³adnie do prawego boku p³aszczyzny wprowadzania
(zobacz wskazówka umieszczona na korpusie faksu).
Maksymalna szerokoϾ druku wynosi 204 mm natomiast
maksymalna d³ugoœæ 282 mm. Maksymalne pole nie
wydrukowywalne wynosi po prawej i po lewej stronie 4 mm,
u góry 3 mm i u do³u 14 mm.
Spis treœci - druga czêœæ
Jak skonfigurowaæ faks wed³ug charakterystyki
linii
19
Jak pod³¹czyæ faks do linii publicznej ............................................. 19
Problemy i rozwi¹zania
45
Co siê dzieje jeœli zabraknie napiêcia ............................................ 45
Co siê dzieje jeœli zabraknie papieru lub tuszu ............................... 45
Jak pod³¹czyæ faks do linii prywatnej (PBX) ................................... 19
Jeœli transmisja ma wynik negatywny ............................................ 45
Operacje przesy³ania i odbioru
Jak przesy³aæ................................................................................ 21
Co siê stanie jeœli wprowadzony zostanie dokument do
mechanizmu automatycznego wprowadzania (ADF) podczas
wydruku w toku ............................................................................ 45
Jakie orygina³y mo¿na u¿ywaæ ...................................................... 21
Ma³e usterki ................................................................................. 45
Jak wsadzaæ oryginalny dokument do mechanizmu
automatycznego wprowadzania (ADF) ........................................ 21
Kody b³êdów ................................................................................ 46
21
Jak odbieraæ ................................................................................ 24
Jak wybraæ sposób odbioru .......................................................... 24
Sygnalizacje i komunikaty ............................................................. 47
Operacje konserwacyjne
49
Co zrobiæ aby otrzymywaæ w ró¿nych trybach odbioru .................. 24
Jak wymieniæ g³owicê druku .......................................................... 49
Jak zaprogramowaæ selekcjê szybk¹ i skrócon¹ ............................ 25
Przywrócenie g³owicy druku i kontrola dysz ................................... 50
Jak drukowaæ raporty i listy ........................................................... 27
Jak oczyœciæ kontakty elektryczne g³owicy druku ............................ 50
Sekretarka telefoniczna
30
Jak oczyœciæ czytnik optyczny ........................................................ 51
Jak oczyœciæ korpus ...................................................................... 51
Jak uruchomiæ sekretarkê ............................................................. 30
Jak usuwaæ zaciête dokumenty .................................................... 52
Konsola sekretarki ........................................................................ 30
Jak usuwaæ zaciête arkusze papieru ............................................. 52
Jak modyfikowaæ kod wstêpu do sekretarki telefonicznej ............... 31
Jak wymazaæ kod wstêpu do sekretarki telefonicznej .................... 31
Konstruktor i serwis
53
OdpowiedŸ i promemoria ............................................................. 32
Konstruktor .................................................................................. 53
Jak zaprogramowaæ czas trwania promemoria i nagrywanych
wiadomoœci .................................................................................. 33
Serwis .......................................................................................... 53
Jak przes³uchiwaæ pozostawione wiadomoœci i promemoria .......... 33
Jak wymazaæ przes³uchane wiadomoœci i promemoria .................. 34
Jak przenieœæ wiadomoœci i promemoria na oddalony telefon ....... 34
Jak sterowaæ sekretarkê telefoniczn¹ na odleg³oœæ ....................... 35
Funkcje specjalne sekretarki telefonicznej ..................................... 35
Jak wydrukowaæ parametry konfiguracji sekretarki ....................... 37
Operacje skomplikowane
38
Inne ustawienia u¿yteczne przy odbiorze ...................................... 38
Inne ustawienia przydatne przy przesy³aniu .................................. 41
Jak otrzymywaæ dokument stosuj¹c metodê polling ...................... 43
Gwarancja ................................................................................... 53
Dane techniczne
54
Spis analityczny
55
Jak skonfigurowaæ faks wed³ug charakterystyki linii
Jak pod³¹czyæ faks do linii
publicznej
Jak pod³¹czyæ faks do linii
prywatnej (PBX)
Faks jest przygotowany aby byæ pod³¹czonym do linii
publicznej. W ka¿dym razie dobrze by³oby upewniæ
siê czy:
W celu pod³¹czenia faksu do linii prywatnej i u¿ywania
go równie¿ przy linii publicznej nale¿y:
• Wybraæ parametr "PRYW.LINIA(PBX)".
• Dopasowaæ
typ
selekcji
(tonowa
=
multiczêstotliwoœæ lub impulsowa = dekadyczna)
do typu stosowanego przez prywatn¹ centralê
telefoniczn¹ (centralka) zarz¹dzaj¹c¹ lini¹ do której
pod³¹czony jest faks. W razie w¹tpliwoœci co do
wyboru, nale¿y poinformowaæ siê u operatora
prywatnej sieci telefonicznej.
• Ustawiæ tryb wyjœcia (kierunkowy lub flash) w celu
przejœcia od prywatnej centrali telefonicznej
(centralka) do publicznej centrali telefonicznej.
• Dopasowaæ typ selekcji (multiczêstotliwoœæ lub
dekadyczna) do typu stosowanego przez publiczn¹
centralê telefoniczn¹.
1. Nacisn¹æ przycisk
•
•
Zosta³ wybrany parametr "PUBL.LINIA(PSTN)".
Wybór typu selekcji (tonowa = multiczêstotliwoœæ
lub impulsowa = dekadyczna) jest odpowiedni dla
publicznej centrali telefonicznej, zarz¹dzaj¹cej lini¹ do
której pod³¹czony jest faks. W razie w¹tpliwoœci co do
wyboru, nale¿y poinformowaæ siê u operatora
publicznej sieci telefonicznej.
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ do pojawienia siê na monitorze napisu:
INSTALACJA
2. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
UST. LINII TEL.
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
3. Nacisn¹æ przycisk:
INSTALACJA
Na monitorze pojawi siê napis:
2. Nacisn¹æ przycisk:
PUBL.LINIA(PSTN)
Na monitorze pojawi siê napis:
Jeœli faks przygotowany jest do pod³¹czenia do linii
prywatnej "PRYW.LINIA(PBX)", nacisn¹æ przyciski
UST. LINII TEL.
3. Nacisn¹æ przycisk:
|/}
w celu wyboru pod³¹czenia do linii publicznej
"PUBL.LINIA(PSTN)". W przeciwnym razie nale¿y
przejϾ od razu do punktu 4.
4. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
PUBL.LINIA(PSTN)
4. W celu pokazania innej dostêpnej opcji nacisn¹æ
przyciski:
Na monitorze pojawi siê napis:
WYB.PSTN: TONOWE
|/}
Tylko w niektórych krajach mo¿na po naciœniêciu
przycisków | / } , wybraæ typ selekcji impulsowej.
Wówczas na monitorze pojawi siê napis:
PRYW.LINIA(PBX)
5. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
WYB.PSTN: PULS.
WYB. PBX: TONOWE
5. W celu potwierdzenia wyboru, nacisn¹æ przycisk:
6. W celu doprowadzenia faksu do stanu pocz¹tkowej
gotowoœci, nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
6. W celu pokazania innego typu selekcji nacisn¹æ
przyciski:
|/}
Na monitorze pojawi siê napis:
WYB. PBX: PULS.
7. W celu potwierdzenia wyboru nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
LINIA ZEW.:PREF.
8. W celu pokazania innej dostêpnej opcji nacisn¹æ
przyciski:
|/}
Na monitorze pojawi siê napis:
LINIA ZEW.:FLASH
19
9. W celu potwierdzenia wyboru nacisn¹æ przycisk:
10. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
WYB.PSTN: TONOWE
11. W celu pokazania innego typu selekcji nacisn¹æ
przyciski:
|/ }
Na monitorze pojawi siê napis:
WYB.PSTN: PULS.
12. W celu potwierdzenia ustawienia nacisn¹æ przycisk:
13. W celu doprowadzenia faksu do stanu pocz¹tkowej
gotowoœci nacisn¹æ przycisk:
Uwaga
Jeœli potwierdzono tryb wyjœcia: "LINIA ZEW.:FLASH", w celu
przejœcia od linii prywatnej do linii publicznej, przed wybraniem
numeru faksu lub telefonu innego abonenta nale¿y nacisn¹æ
. Na monitorze pojawi siê "E" (zewnêtrzna).
przycisk
Gdy chce siê zmodyfikowaæ tymczasowo typ
selekcji
Ta funkcja jest mo¿liwa tylko w niektórych krajach.
Jeœli faks przygotowany jest do selekcji impulsowej
(dekadycznej) i chce siê go ustawiæ na selekcjê tonow¹
(multiczêstotliwoœæ):
przed przyst¹pieniem do
Nacisn¹æ przycisk
komponowania numeru faksu lub telefonu, w celu
tymczasowej modyfikacji typu selekcji.
Po zakoñczeniu przesy³ania faks przywróci typ selekcji na
któr¹ jest ustawiony.
20
Operacje przesy³ania i odbioru
Jak przesy³aæ
Jakie orygina³y mo¿na u¿ywaæ
Wymiary
Jak wsadzaæ oryginalny dokument do
mechanizmu automatycznego wprowadzania
(ADF)
1. Wsadziæ szufladkê papieru
drukowego do przeznaczonego
dla niej otworu popychaj¹c lekko
a¿ do zaczepienia.
1
• Szerokoœæ
• D³ugoœæ
210 mm
min. 105 mm - maks. 600 mm
• Gramatura
70 - 90 gr/m2 (maks. 5 arkuszy)
Przy orygina³ach o wymiarach innych ni¿ podane wy¿ej, nale¿y
zrobiæ fotokopiê dokumentu na arkuszu A4 lub na arkuszu o
dozwolonych wymiarach a nastêpnie przes³aæ fotokopiê.
Nigdy nie stosowaæ
•
Papieru zwiniêtego
•
Papieru zbyt cienkiego
•
Papieru podartego
•
Papieru mokrego lub wilgotnego
•
Papieru o ma³ych wymiarach
•
Papieru pogniecionego
•
Papieru kalkowego
Ponadto, aby nie spowodowaæ uszkodzeñ, które mog³yby
zepsuæ faks i anulowaæ gwarancjê, nale¿y upewniæ siê aby
wprowadzane orygina³y nie zawiera³y:
•
punktów zszywaczowych
•
spinaczy
•
taœmy klej¹cej
•
nie wysuszonego p³ynu wybielaj¹cego lub kleju.
W tych wypadkach nale¿y dokonaæ fotokopii dokumentu i
przes³aæ fotokopiê.
2
)
*
2. A. Wsadziæ dokument do
mechanizmu wprowadzania
(ADF) ze stron¹ do
przes³ania skierowan¹ do
do³u.
B. Umieœciæ dokument w ten
sposób aby dok³adnie
przylega³ do prawego boku
p³aszczyzny wprowadzania
(zobacz
wskazówka
zaznaczona na korpusie
faksu).
3. Po wsadzeniu orygina³u do mechanizmu automatycznego
wprowadzania (ADF), na górnej linii monitora pojawi siê
nastêpuj¹cy napis:
DOKUMENT GOTOWY
natomiast na dolnej linii pokazana zostanie ustawiona wartoϾ
kontrastu: "NORMALNY".
Jak regulowaæ kontrast i rozdzielczoœæ
Przed przyst¹pieniem do przesy³ania orygina³u nale¿y
wykonaæ niektóre regulacje tak aby zoptymizowaæ
jakoϾ druku.
Jak regulowaæ kontrast
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
USTAWIENIA FAKSU
2. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
DATA I GODZINA
3. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
INNE USTAWIENIA
4. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
KONTRAST:NORMAL
21
5. W celu pokazania innych dostêpnych wartoœci:
"KONTRAST: CIEMNY" i "KONTRAST: JASNY",
nacisn¹æ przyciski:
Jeœli przesy³anie zosta³o prawid³owo wykonane, po
zakoñczeniu tej operacji na monitorze pojawi siê przez
kilka sekund napis "TRAN. ZAKOÑCZONA".
|/}
6. W celu potwierdzenia wyboru nacisn¹æ przycisk:
7. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci nacisn¹æ przycisk:
Kontrast powinien byæ wybrany w oparciu o nastêpuj¹ce
kryteria:
•
NORMALNY, jeœli orygina³ nie jest ani za jasny ani za
ciemny . Na dolnej linii monitora pojawi siê napis
"NORMALNY".
JASNY, jeœli orygina³ jest szczególnie ciemny. Na dolnej
linii monitora pojawi siê napis: "JASNY".
CIEMNY, jeœli orygina³ jest szczególnie jasny. Na dolnej
linii monitora pojawi siê napis: "CIEMNY".
•
•
Jak regulowaæ rozdzielczoœæ
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê ¿¹dana wartoœæ
Uwaga
Jeœli wpisane zosta³y b³êdne numery: nale¿y ustawiæ kursor,
przy u¿yciu przycisków | / } , na b³êdnym numerze i wpisaæ
prawid³owy numer; jeœli natomiast chce siê ca³kowicie
anulowaæ numer, nale¿y nacisn¹æ przycisk
.
Uwaga
Mo¿na wybraæ numer abonenta przy u¿yciu procedur szybkiej
s e l e k c j i , z o b a c z w d a l s z e j c z ê œ c i r o z d z i a ³ " Jak
zaprogramowaæ selekcjê szybk¹ i skrócon¹" , " Jak
przesy³aæ w szybkiej selekcji" i "Jak przesy³aæ w selekcji
skróconej" .
Uwaga
Jeœli chce siê przerwaæ przesy³anie w toku, nale¿y nacisn¹æ
przycisk
. Faks wyrzuci orygina³ z ADF i powróci do
stanu pocz¹tkowej gotowoœci.
W razie gdy orygina³ do usuniêcia sk³ada siê z wielu stron,
w celu usuniêcia
przed naciœniêciem przycisku
pierwszej strony, nale¿y usun¹æ rêcznie pozosta³e strony.
rozdzielczoœci.
Rozdzielczoœæ powinna byæ wybrana w oparciu o
nastêpuj¹ce kryteria:
•
Jak przesy³aæ s³uchaj¹c tonów linii
1. Wsadziæ orygina³ do mechanizmu automatycznego
wprowadzania (ADF).
STANDARD, jeœli orygina³ zawiera dobrze czytelne litery.
Na dolnej linii monitora pojawi siê "strza³ka" w pobli¿u symbolu
" " na konsoli.
WY¯SZA, jeœli orygina³ zawiera bardzo ma³e litery lub
rysunki. Na dolnej linii monitora pojawi siê "strza³ka" w pobli¿u
symbolu " " na konsoli.
TONY SZARE, jeœli orygina³ zawiara zacienienia. Na dolnej
linii monitora pojawi siê "strza³ka" w pobli¿u symbolu " "
oraz "strza³ka" w pobli¿u symbolu " " na konsoli.
•
•
Na górnej linii monitora pojawi siê napis:
DOKUMENT GOTOWY
natomiast na dolnej pokazana zostanie ustawiona
wartoϾ kontrastu: "NORMALNY".
Wartoœæ wyjœciowa rozdzielczoœci wynosi: " "
(standard).
Mo¿na zmieniæ wartoœci kontrastu i rozdzielczoœci w
sposób opisany wczeœniej.
2. W celu us³yszenia tonów linii nacisn¹æ przycisk:
Jak przesy³aæ oryginalny dokument
Na monitorze pojawi siê napis:
ON LINE
1. Wsadziæ orygina³ do mechanizmu automatycznego
wprowadzania (ADF).
Na górnej linii monitora pojawi siê napis:
Natomiast u góry po prawe stronie pokazany zostanie
czas trwania przesy³ania w minutach i sekundach.
3. W celu wybrania numeru abonenta do którego chce
siê wys³aæ faks, nale¿y nacisn¹æ przyciski:
DOKUMENT GOTOWY
natomiast na dolnej linii, pokazana zostanie ustawiona
wartoϾ kontrastu: "NORMALNY".
"
Wartoœæ wyjœciowa rozdzielczoœci wynosi: "
(standard).
Mo¿na zmieniæ wartoœci kontrastu i rozdzielczoœci w
sposób opisany wczeœniej.
2. W celu skomponowania numeru abonenta, do którego
chce siê wys³aæ faks, nale¿y nacisn¹æ przyciski:
Numer abonenta mo¿e zawieraæ maksymalnie 64
cyfry.
3. W celu uruchomienia przesy³ania nacisn¹æ przycisk:
22
Numer abonenta mo¿e zawieraæ maksymalnie 64
cyfry.
4. Natychmiast po us³yszeniu tonu faksu abonenta,
nale¿y nacisn¹æ przycisk:
Przesy³anie zosta³o w ten sposób uruchomione. Na
monitorze pojawi siê napis "£¥CZENIE".
Jeœli przesy³anie zosta³o dokonane prawid³owo, po
zakoñczeniu na monitorze pojawi siê przez kilka
sekund napis "TRAN. ZAKOÑCZONA".
Jak przesy³aæ podnosz¹c s³uchawkê telefoniczn¹
Jak przesy³aæ dokument z pamiêci
1. Wsadziæ orygina³ do mechanizmu automatycznego
wprowadzania (ADF).
Na górnej linii monitora pojawi siê napis:
1. Wsadziæ dokument do mechanizmu automatycznego
wprowadzania (ADF).
Na górnej linii monitora pojawi siê napis:
DOKUMENT GOTOWY
DOKUMENT GOTOWY
natomiast na dolnej linii pokazana zostanie ustawiona
wartoϾ kontrastu: "NORMALNY".
a na dolnej linii pokazana zostanie ustawiona wartoϾ
kontrastu: "NORMALNY".
Ustawiona wartoœæ rozdzielczoœci wynosi: " "
(standard).
Mo¿na zmieniæ wartoœci kontrastu i rozdzielczoœci w
sposób opisany wczeœniej.
Wartoœæ ustawiona rozdzielczoœci wynosi: "
"
(standard).
Mo¿na zmieniæ wartoœci kontrastu i rozdzielczoœci w
sposób opisany wczeœniej.
2. Podnieœæ s³uchawkê w celu us³yszenia linii.
2. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
Na monitorze pojawi siê napis:
WYSY£. Z PAMIÊCI
ON LINE
3. Nacisn¹æ przycisk:
U góry po prawej strpnie pokazany zostanie czas
trwania przesy³ania w minutach i sekundach.
3. W celu wybrania numeru abonenta do którego chce
siê wys³aæ dokument nale¿y nacisn¹æ przyciski:
Faks rozpocznie zapamiêtywanie dokumentu. Po
zakoñczeniu na monitorze pojawi siê przez kilka
sekund napis "NR DOK XXXX" a nastêpnie:
WPROW. GODZINÊ
HH:MM
Numer abonenta mo¿e zawieraæ maksymalnie 64
cyfry.
Jeœli faks abonenta przygotowany jest do odbioru
automatycznego, w odpowiedzi us³yszy siê dŸwiêk
faksu.
Jeœli natomiast faks ten przygotowany jest do odbioru
rêcznego, odpowie abonent, którego trzeba bêdzie
poprosiæ o przyciœniêcie przycisku start na w³asnym
faksie, a nastêpnie us³yszy siê dŸwiêk faksu.
4. W celu uruchomienia przesy³ania nacisn¹æ przycisk:
4. W celu wpisania godziny o której chce siê dokonaæ
operacji przesy³ania, na przyk³ad "16:50", nacisn¹æ
przyciski:
5. W celu potwierdzenia aktualnej godziny oraz godziny
ustawionej w punkcie 4, nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
WPROW. NR FAKSU
NUM/BEZP./SZYB.
Na monitorze pojawi siê napis "£¥CZENIE".
Jeœli przesy³anie zosta³o prawid³owo wykonane, po
zakoñczeniu na monitorze pojawi siê przez kilka
sekund napis "TRAN. ZAKOÑCZONA".
6. Nale¿y wybraæ numer abonenta w jeden z
przewidzianych sposobów: bezpoœrednio na
klawiaturze numerycznej albo poprzez przyciski
szybkiej selekcji lub kody skróconej selekcji (zobacz w
dalszej czêœci rozdzia³ "Jak zaprogramowaæ selekcjê
szybk¹ i skrócon¹").
W tym celu nale¿y nacisn¹æ przyciski:
Automatyczna reselekcja
Jeœli po³¹czenie nie nast¹pi z powodów anomalii na linii, lub
poniewa¿ numer abonenta jest zajêty, faks dokona
automatycznej reselekcji tyle razy na ile pozwalaj¹ normy
obowi¹zuj¹ce w danym kraju.
Jak przesy³aæ dokument do wielu abonentów
Pamiêæ w któr¹ wyposa¿ony jest faks umo¿liwia wys³anie
dokumentu (równie¿ o okreœlonej godzinie: "Przesy³anie
od³o¿one") do wielu abonentów (maks. 10): "Przesy³anie
obiegowe". Zobacz dalszy rozdzia³ "Jak przesy³aæ dokument
z pamiêci".
7. Nacisn¹æ przycisk:
Faks zakomunikuje aby wprowadziæ nastêpny numer:
WPROW. NR FAKSU
NUM/BEZP./SZYB.
Jeœli chce siê wys³aæ dokument do wielu abonentów,
nale¿y powtórzyæ dwie poprzednie czynnoœci dla
ka¿dego abonenta.
Jeœli natomiast chce siê wys³aæ dokument tylko do
jednego abonenta nale¿y przejœæ bezpoœrednio do
dalszego punktu bez wprowadzania dalszych
numerów.
8. W celu zakoñczenia procedury nacisn¹æ przycisk:
Po zakoñczeniu procedury na monitorze pojawi siê
napis:
AUTOMAT. 00
PAMIÊÆ TRANS.
23
Uwaga
W razie spadku napiêcia, ustawienie przesy³ania z pamiêci
zostanie anulowane.
Jak modyfikowaæ/ponownie uruchomiaæ/
anulowaæ ustawione wczeœniej przesy³anie z
pamiêci
•
Odbieranie przy u¿yciu sekretarki automatycznej: Przy
tym trybie odbioru automatyczna sekretarka odbiera
po³¹czenie telefoniczne, nagrywa ewentualne wiadomoœci od
korespondenta i jeœli chce on wys³aæ faks, ustawia liniê na
odbiór faksu.
Jak wybraæ sposób odbioru
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
TRYB ODBIORU
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
2. Nacisn¹æ przycisk:
WYSY£. Z PAMIÊCI
Na monitorze pojawi siê napis:
2. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
JU¯ WPROWADZONE
3. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
AUTOMAT.
3. W celu pokazania innych dostêpnych opcji,
"RÊCZNIE", "TEL/FAKS" i "TAD/FAKS", nacisn¹æ
przyciski:
|/}
4. W celu potwierdzenia ustawienia nacisn¹æ przycisk:
DRUKUJ USTAW.?
Mo¿na wybraæ nastêpuj¹ce opcje:
DRUKUJ USTAW.? - W celu wydrukowania wy³¹cznie
parametrów dotycz¹cych przesy³ania z pamiêci. Po
zakoñczeniu wydruku faks powróci automatycznie do
pocz¹tkowego stanu gotowoœci.
ANULUJ USTAW.? - W celu anulowania ustawienia.
Faks powróci do pocz¹tkowego stanu gotowoœci.
ZMIEÑ PARAM.? - W celu modyfikacji numeru
abonenta lub godziny o której dokonaæ przesy³ania.
4. W celu pokazania jednej z mo¿liwych opcji, nacisn¹æ
przyciski:
|/}
5. W celu potwierdzenia wyboru nacisn¹æ przycisk:
Jeœli wybrano "ZMIEÑ PARAM.?", na monitorze
pojawi siê napis:
WPROW. GODZINÊ
HH:MM
Od tego momentu nale¿y postêpowaæ wed³ug
procedury "Jak przesy³aæ dokument z pamiêci" od
punktu 4.
Jak odbieraæ
Mo¿na ustawiæ faks na odbiór dokumentów przesy³anych
przez korespondentów na cztery ró¿ne sposoby:
•
•
•
24
Odbieranie Rêczne: Gdy osoba jest obecna a zatem mo¿e
osobiœcie odebraæ telefon.
Odbieranie Automatyczne: Gdy osoba jest nieobecna lecz
chce otrzymywaæ faksy. Jest to tryb w którym faks jest
ustawiony.
Odbiór z rozpoznaniem typu po³¹czenia: Przy tym trybie
odbioru faks po pewnej iloœci dzwonków (wartoœæ ustawiona:
2 dzwonki), ³¹czy siê z lini¹ telefoniczn¹ i jest w stanie
rozpoznaæ czy po³¹czenie wchodz¹ce jest faksem czy
po³¹czeniem telefonicznym.
5. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci nacisn¹æ przycisk:
Uwaga
W punkcie 3, opcja "TAD/FAKS" pokazana zostaje wy³¹cznie
jeœli w pamiêci zapisany jest komunikat 1 (zobacz rozdzia³
"Sekretarka telefoniczna").
Co zrobiæ aby otrzymywaæ w ró¿nych trybach
odbioru
Odbiór rêczny
1. Po zadzwonieniu telefonu nale¿y podnieœæ s³uchawkê
w celu po³¹czenia.
Na monitorze pojawi siê napis:
PO£¥CZENIE TEL.
2. Po us³yszeniu sygna³u faksu lub jeœli korespondent
zaprasza do odbioru faksu nale¿y nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
£¥CZENIE
3. Od³o¿yæ s³uchawkê.
Faks rozpoczyna odbiór dokumentu i na monitorze
pojawiaj¹ siê informacje dotycz¹ce odbioru w toku,
takie jak numer faksu korespondenta lub jego nazwa,
jeœli wprowadzona jest do pamiêci.
Po zakoñczeniu otrzymywania na monitorze pojawi
siê przez kilka sekund napis "ODBIÓR
ZAKOÑCZON", a nastêpnie faks powróci do stanu
pocz¹tkowej gotowoœci.
Odbiór automatyczny
Po 2 dzwonkach faks ustawia si w trybie otrzymywania.
Odbiór odbywa siê tak jak przy trybie rêcznym.
Odbiór automatyczny z rozpoznaniem typu
po³¹czenia
Dzia³anie faksu przy tym trybie odbioru zale¿y od tego
kto dzwoni:
- Jeœli dzwoni inny faks, po dwóch dzwonkach faks
ustawi siê automatycznie do odbioru.
- Jeœli dzwoni telefon, po dwóch dzwonkach faks
wyda sygna³ akustyczny trwaj¹cy przez oko³o 20
sekund i na monitorze pojawi siê napis "PODNIEŒ
S£UCHAW.". Jeœli s³uchawka nie zostanie
podniesiona w ci¹gu 20 sekund, faks
automatycznie ustawi siê do odbioru.
Jeœli podniesie siê s³uchawkê przed po³¹czeniem
faksu z lini¹ telefoniczn¹ i us³yszy siê ton linii, nale¿y:
1. Nacisn¹æ przycisk:
2. Od³o¿yæ s³uchawkê.
Uwaga
Wszelkiego typu odbiór mo¿e zostaæ przerwany po naciœniêciu
przycisku
gotowoœci.
5. Nacisn¹æ przycisk numeryczny do którego chce siê
przydzieliæ numer telefonu lub numer faksu (na
przyk³ad,
):
-
1: NR FAKS/TEL.
_
Jeœli numer telefonu lub numer faksu zosta³ ju¿
zapamiêtany wczeœniej, na monitorze pojawi siê ta
informacja.
6. Wybraæ numer telefonu lub numer faksu
korespondenta (maks. 64 cyfry).
W tym celu nale¿y nacisn¹æ przyciski:
7. Jeœli wprowadzono numery b³êdne, nale¿y ustawiæ
kursor na b³êdnym numerze.
W tym celu nale¿y nacisn¹æ przyciski:
|/}
8. A nastêpnie wpisaæ prawid³owy numer.
W tym celu nale¿y nacisn¹æ przyciski:
9. W celu wymazania ca³kowicie numeru, nacisn¹æ
przycisk:
. Faks powróci do pocz¹tkowego stanu
10. Jeœli faks pod³¹czony jest do linii prywatnej i wybrany
zosta³ tryb wyjœcia "FLASH", nale¿y wejœæ na liniê
publiczn¹ przyciskaj¹c, przed wybraniem numeru,
nastêpuj¹cy przycisk:
Jak zaprogramowaæ selekcjê
szybk¹ i skrócon¹
Na monitorze pojawi siê litera "E" (zewnêtrzne).
F a k s j e s t w s t a n i e d o k o n y w a æ p r o c e d u r szybkiego
wybierania, takich jak szybka selekcja numeru i skrócona
selekcja numeru, przy których konieczne jest dokonanie
odpowiedniego zaprogramowania.
11. W celu potwierdzenia ustawienia nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
1: NAZWA
_
Szybka selekcja
Jeœli nazwa zosta³a ju¿ wczeœniej zapamiêtana, na
monitorze pojawi siê ta informacja.
12. Wprowadziæ nazwê korespondenta (maks. 16 liter)
postêpuj¹c tak jak przy wprowadzaniu w³asnej nazwy
(zobacz sekcja "Brakuje tylko nazwy i numeru
faksu nadawcy", w rozdziale "Natychmiastowe
u¿ytkowanie").
W tym celu nale¿y nacisn¹æ przyciski:
M o ¿ n a przydzieliæ ka¿demu z 10 przycisków
numerycznych (0 - 9 ) numer faksu lub numer
telefonu oraz nazwê które zostan¹ automatycznie
wybrane po przyciœniêciu przez ponad 1 sekundê
odpowiadaj¹cego im przycisku.
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
-
USTAWIENIA FAKSU
13. Jeœli wprowadzono b³êdne litery, nale¿y ustawiæ kursor
na b³êdnej literze.
W tym celu nacisn¹æ przyciski:
2. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
DATA I GODZINA
|/}
14. Nastêpnie nale¿y wpisaæ prawid³ow¹ literê.
W tym celu nacisn¹æ przyciski:
3. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
WYB. JEDNODOTYK.
4. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
15. W celu ca³kowitego wymazania nazwy nacisn¹æ
przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
WPROW. BEZPOŒR.
KLAWISZE:0-9
25
16. W celu potwierdzenia ustawienia nacisn¹æ przycisk:
2. W celu wymazania ca³ego numeru, nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
EDYTUJ INNY TAK
W tym miejscu mo¿na przerwaæ procedurê lub
zaprogramowaæ inny przycisk numeryczny dla
szybkiej selekcji.
17. W celu przerwania procedury nacisn¹æ przycisk:
3. Wpisaæ nowy numer telefonu lub faksu (maks. 64
cyfry).
W tym celu nacisn¹æ przyciski:
4. W celu potwierdzenia ustawienia nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
18. W celu zaprogramowania innego przycisku
numerycznego dla szybkiej selekcji nale¿y powtórzyæ
procedurê od operacji wprowadzania numeru i nazwy
korespondenta.
1: NAZWA
lub
01:NAZWA
5. W celu wymazania ca³ej nazwy nacisn¹æ przycisk:
Selekcja skrócona
Mo¿na przydzieliæ przy u¿yciu kodów (01 - 50)
dalsze numery faksu , telefonu , nazwy, które
zostan¹ automatycznie wybrane po przyciœniêciu
i wpisaniu danego kodu.
przycisku
6. Wpisaæ now¹ nazwê (maks. 16 liter).
W tym celu nacisn¹æ przyciski:
7. W celu potwierdzenia ustawienia nacisn¹æ przycisk:
Nale¿y wykonaæ dwie pierwsze czynnoœci procedury
szybkiej selekcji, a nastêpnie:
1. Nacisn¹æ przycisk
8. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci nacisn¹æ przycisk:
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
WYBIER. SZYBKIE
2. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
Jak przesy³aæ w szybkiej selekcji
POD.NR SZYB.WYB.
(01-50):
1. Wsadziæ orygina³ do mechanizmu automatycznego
wprowadzania (ADF).
Na górnej linii monitora pojawi siê napis:
3. Wybraæ kod do którego chce siê przydzieliæ numer
).
telefonu lub faksu (na przyk³ad,
DOKUMENT GOTOWY
Natomiast na dolnej linii pokazana zostanie wartoϾ
ustawiona kontrastu: "NORMALNY".
W tym celu nacisn¹æ przyciski:
-
Na monitorze pojawi siê napis:
Wartoœæ ustawiona rozdzielczoœci wynosi: " "
(standard).
Mo¿na zmieniæ wartoœci kontrastu i rozdzielczoœci tak
jak opisano w rozdziale "Jak regulowaæ kontrast i
rozdzielczoϾ".
2. Nacisn¹æ, przez ponad jedn¹ sekundê, ¿¹dany
przycisk numeryczny (na przyk³ad
):
01:NR FAKS/TEL.
_
Od tego momentu nale¿y wykonaæ procedurê
szybkiej selekcji pocz¹wszy od czynnoœci
wprowadzania numeru i nazwy korespondenta.
Uwaga
Mo¿na wydrukowaæ informacje zapamiêtane przy 10
przyciskach numerycznych szybkiej selekcji oraz przy
50 kodach skróconej selekcji (zobacz dalsz¹ sekcjê "Jak
drukowaæ raporty i listy").
Jak zmodyfikowaæ przycisk numeryczny szybkiej
selekcji lub kod skróconej selekcji
1. Wykonaæ procedurê szybkiej selekcji lub procedurê
skróconej selekcji a¿ na monitorze pojawi siê napis:
- Przy szybkiej selekcji
1: NR FAKS/TEL.
- Przy skróconej selekcji
01:NR FAKS/TEL.
26
-
Na monitorze pojawi¹ siê cyfry przydzielonego numeru
faksu. Jeœli zosta³a zapamiêtana równie¿ nazwa,
zostanie ona pokazana na monitorze.
Po zakoñczeniu selekcji, dokonywane jest przesy³anie.
Jak przesy³aæ w selekcji skróconej
1. Wsadziæ orygina³ do mechanizmu automatycznego
wprowadzania (ADF).
Na górnej linii monitora pojawi siê napis:
DOKUMENT GOTOWY
natomiast na dolnej linii pokazana zostanie wartoϾ
ustawiona kontrastu: "NORMALNY".
Wartoœæ ustawiona rozdzielczoœci wynosi: "
(standard).
"
Mo¿na zmieniæ wartoœci kontrastu i rozdzielczoœci tak
jak opisano w rozdziale "Jak regulowaæ kontrast i
rozdzielczoϾ".
2. Nacisn¹æ przycisk:
Jak przesy³aæ przywo³uj¹c jeden z 20 ostatnich
numerów dzwoni¹cych lub jeden z 10 ostatnich
numerów do których siê dzwoni³o
Na monitorze pojawi siê napis:
1. Wsadziæ orygina³ do mechanizmu automatycznego
wprowadzania (ADF). Na górnej linii monitora pojawi
siê napis:
KSI¥¯KA ADRESOW.
KOD LUB Ñ Ò _
DOKUMENT GOTOWY
3. Wybraæ ¿¹dany kod skróconej selekcji (na przyk³ad
).
natomiast na dolnej linii pokazana zostanie wartoϾ
ustawiona kontrastu: "NORMALNY".
Wartoœæ ustawiona rozdzielczoœci wynosi: " "
(standard).
Mo¿na zmieniæ wartoœci kontrastu i rozdzielczoœci tak
jak opisano w rozdziale "Jak regulowaæ kontrast i
rozdzielczoϾ".
2. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
W tym celu nacisn¹æ przyciski:
-
Na monitorze pokazane zostan¹ cyfry przydzielonego
numeru faksu. Jeœli zosta³a zapamiêtana równie¿
nazwa, zostanie ona pokazana na monitorze.
Po zakoñczeniu selekcji, dokonywane jest przesy³anie.
Jak przesy³aæ w szybkiej lub skróconej selekcji
przy u¿yciu rubryki telefonicznej
PRZY. PO£¥CZENIE
3. W celu pokazania innej dostêpnej opcji: "WYCH.
PO£¥CZENIE", nacisn¹æ przyciski:
Jeœli nie pamietasz do jakiego przycisku
numerycznego szybkiej selekcji, lub do jakiego kodu
selekcji skróconej zosta³ przydzielony dany numer
faksu, mo¿na mimo wszystko uruchomiæ
przesy³anie konsultuj¹c rubrykê telefoniczn¹ w
nastêpuj¹cy sposób:
1. Wsadziæ orygina³ do mechanizmu automatycznego
wprowadzania (ADF).
Na górnej linii monitora pojawi siê napis:
|/}
4. W celu potwierdzenia wyboru nacisn¹æ przycisk:
5. W celu znalezienia na liœcie 20 ostatnich numerów
dzwoni¹cych lub na liœcie 10 ostatnich numerów do
których siê dzwoni³o, numeru faksu lub nazwy
korespondenta do którego chce siê wys³aæ faks,
nale¿y nacisn¹æ przyciski:
DOKUMENT GOTOWY
natomiast na dolnej linii pokazana zostanie wartoϾ
ustawiona kontrastu: "NORMALNY".
Wartoœæ ustawiona rozdzielczoœci wynosi: "
"
(standard).
Mo¿na zmieniæ wartoœci kontrastu i rozdzielczoœci tak
jak opisano w rozdziale "Jak regulowaæ kontrast i
rozdzielczoϾ".
2. Nacisn¹æ przycisk:
|/}
6. W celu uruchomienia przesy³ania nacisn¹æ przycisk:
Jak drukowaæ raporty i listy
Na monitorze pojawi siê napis:
Raporty
KSI¥¯KA ADRESOW.
KOD LUB Ñ Ò _
3. W celu znalezienia numeru faksu lub nazwy
korespondenta do którego chce siê wys³aæ faks,
nale¿y nacisn¹æ przyciski:
|/}
4. W celu uruchomienia przesy³ania nacisn¹æ przycisk:
Dziêki wydrukom raportów faks daje mo¿liwoœæ weryfikacji
rezultatu dokonanych operacji (przesy³ania i odbioru), iloœci
przerobionych dokumentów i innych u¿ytecznych informacji.
Faks drukuje nastêpuj¹ce raporty:
• Raport spadku napiêcia: zostaje wydrukowany zawsze i
w sposób automatyczny, jeœli istniej¹ dokumenty w
pamiêci, po pojawieniu siê spadku napiêcia.
Po przywróceniu warunków dzia³ania faks wydrukuje
automatycznie raport wskazuj¹cy iloœæ stron zawartych w
pamiêci, które utraci³ na wskutek spadku napiêcia. Zaleca
siê w tych wypadkach wydrukowanie raportu dokonanych
operacji, aby odnaleŸæ numer lub nazwê korespondenta który
wys³a³ utracone dokumenty.
•
Raport operacji: zawiera dane dotycz¹ce ostatnich 42
dokonanych operacji (przesy³ki i odbiory), które faks
zachowuje w pamiêci; wydrukowywany jest on w sposób
automatyczny (po 32 operacjach) lub na ¿¹danie.
27
•
Raport ostatniej transmisji: zawiera dane dotycz¹ce
ostatniej transmisji i mo¿e byæ wydrukowany, p o
uprzednim zaprogramowaniu, zawsze w sposób
automatyczny po ka¿dej transmisji lub na ¿¹danie w danym
momencie.
•
Raport nieudanej transmisji: zawiera dane dotycz¹ce
ostatniej transmisji lecz zostaje wydrukowany w sposób
automatyczny wy³¹cznie w razie nieudanej transmisji.
Faks ustawiony jest na automatyczny wydruk tego typu
raportu, jeœli nie chce siê go otrzymywaæ nale¿y skonsultowaæ
sekcjê opisuj¹c¹ tê funkcjê.
•
Jak uaktywniæ / wykluczyæ automatyczne
drukowanie raportu transmisji i nieudanej
transmisji
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
USTAWIENIA FAKSU
2. Nacisn¹æ przycisk:
Raport ostatniej transmisji obiegowej: zawiera dane
dotycz¹ce ostatniej transmisji obiegowej i mo¿e byæ
wydrukowany, po uprzednim zaprogramowaniu, zawsze i
w sposób automatyczny po ka¿dej transmisji obiegowej
lub na ¿¹danie w danym momencie.
Na monitorze pojawi siê napis:
DATA I GODZINA
3. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
INNE USTAWIENIA
Jak interpretowaæ raporty
4. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
•
•
•
•
•
Numer kolejny dokonanych operacji
(przesy³anie/odbiór).
RODZAJ
Typ operacji:
TRANS. lub TRANS. Z ECM oznacza
transmisjê.
ODB., ODBIÓR Z ECM lub ODBIÓR
POLL oznacza odbiór.
NR DOK
Numer odnoœny zapamiêtanego
dokumentu przydzielony bezpoœrednio
przez faks.
WYBIERANY NUMER
Numer faksu korespondenta, który
zosta³ wybrany.
NAZWA
Nazwa korespondenta do którego siê
zadzwoni³o. Pojawia siê wy³¹cznie jeœli
nazwa ta zosta³a zapamiêtana przy
u¿yciu przycisków szybkiej selekcji, lub
kodów skróconej selekcji. Pole to nie
pojawia siê w raporcie operacji.
OTRZYMANE ID Numer (i ewentualnie nazwa)
wybranego korespondenta. Numer ten
odpowiada wybranemu numerowi,
wy³¹cznie
jeœli
korespondent
prawid³owo ustawi³ w³asny numer faksu.
W przeciwnym wypadku mo¿e on ró¿niæ
siê lub brakowaæ go.
RAPORT B£ÊDU TR.
• LP
• DATA/GODZ.
• CZAS TRW
• STRON
• WYNIK
28
Data i godzina kiedy zosta³a dokonana
operacja.
Czas trwania operacji (w minutach i
sekundach).
Ca³kowita
iloϾ
przes³anych/
otrzymanych stron.
Rezultat operacji:
- OK: jeœli operacja zakoñczy³a siê
prawid³owo.
- KOD B£ÊDU XX: jeœli operacja nie
zosta³a dokonana z powodu
wskazanego przez kod b³êdu (zobaczi
"Kody b³êdów", w rozdziale "Problemy
i rozwi¹zania").
Mo¿na wybraæ jedn¹ z nastêpuj¹cych opcji: "RAP
TRAN.:ZAWSZE" i "RAP. TRAN.:WY£.".
RAPORT B£ÊDU TR. - Faks drukuje automatycznie
raport wy³¹cznie po ka¿dej nieudanej operacji
przesy³ania.
RAP TRAN.:ZAWSZE - Faks drukuje automatycznie
raport po ka¿dej operacji przesy³ania bez wzglêdu na
rezultat.
RAP. TRAN.:WY£. - Faks nie drukuje ¿adnego
raportu.
5. W celu pokazania jednej z dostêpnych opcji nacisn¹æ
przyciski:
|/}
6. W celu potwierdzenia ustawienia nacisn¹æ przycisk:
7. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci nacisn¹æ przycisk:
Jak uaktywniæ / wykluczyæ automatyczne
drukowanie raportu przesy³ania obiegowego
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
USTAWIENIA FAKSU
2. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
DATA I GODZINA
3. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
INNE USTAWIENIA
4. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
RAP. NADAW.:W£.
2. Nacisn¹æ przycisk:
5. W celu pokazania innej dostêpnej opcji, "RAP.
NADAW.:WY£.", nacisn¹æ przyciski:
Na monitorze pojawi siê napis:
|/}
UST. LINII TEL.
6. W celu potwierdzenia wyboru nacisn¹æ przycisk:
3. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
7. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci nacisn¹æ przycisk:
DRUKUJ INSTAL.
4. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
WYDRUK.: INSTAL.
Jak drukowaæ na ¿¹danie raporty przesy³ania,
operacji, przesy³ania obiegowego i listy
po³¹czeñ wchodz¹cych
5. W celu pokazania innych dostêpnych opcji,
"WYD.:CZARN.LISTA" i "MENU WYJŒCIE", nacisn¹æ
przyciski:
|/}
1. Nacisn¹æ przycisk
6. W celu potwierdzenia wyboru nacisn¹æ przycisk:
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
WYDRUKUJ RAPORTY
Uwaga
2. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
RAP. OST. TRANS.
Mo¿na wybraæ jedn¹ z nastêpuj¹cych opcji: "RAP.
OST. ROZS£.", "RAP. BIE¯¥CY", "WYDRUK LISTY
ID" lub "WYJŒCIE Z RAP.".
3. W celu pokazania jednej z dostêpnych opcji nacisn¹æ
przyciski:
|/}
4. W celu potwierdzenia wyboru nacisn¹æ przycisk:
Jeœli wybrano "WYDRUK.: INSTAL." lub "WYD.:CZARN. LISTA", po ich zakoñczeniu faks powróci automatycznie do
pocz¹tkowego stanu gotowoœci. Jeœli wybrano "MENU
WYJŒCIE", nacisn¹æ przycisk
w celu doprowadzenia
faksu do pocz¹tkowego stanu gotowoœci.
Jak wydrukowaæ parametry konfiguracji i dane
dotycz¹ce szybkiej selekcji i selekcji skróconej
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
Po wykonaniu wydruku faks powróci automatycznie
do pocz¹tkowego stanu gotowoœci.
USTAWIENIA FAKSU
2. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
Uwaga
Jeœli wybrano "WYJŒCIE Z RAP.", nacisn¹æ przycisk
w celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci.
DATA I GODZINA
3. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
WYDRUK USTAWIEÑ
Listy
4. Nacisn¹æ przycisk:
W ka¿dym momencie mo¿na uzyskaæ wydruk kompletnych
list parametrów instalacji i konfiguracji j a k r ó w n i e ¿
wydruk danych zapamiêtanych w przyciskach
numerycznych szybkiej selekcji oraz w kodach skróconej
selekcji.
Polecaj¹c wydruk list parametrów instalacji i konfiguracji
mo¿na uzyskaæ aktualn¹ informacjê o wartoœciach
ustawionych jak i o wartoœciach, które za ka¿dym razem
ustawiono w celu dostosowania faksu do ró¿nych wymogów
u¿ytkowych.
Jak wydrukowaæ listê parametrów instalacji i
numerów wykluczonych
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
INSTALACJA
Na monitorze pojawi siê napis:
USTAWIENIA DRUKU
5. W celu pokazania innych dostêpnych opcji, "DRUKUJ:
BEZPOŒR.", "DRUKUJ: SZYBKIE" i "WYDRUK:
WYJD", nacisn¹æ przyciski:
|/}
6. W elu potwierdzenia wyboru nacisn¹æ przycisk:
Po wykonaniu wydruku faks powróci automatycznie
do pocz¹tkowego stanu gotowoœci.
Uwaga
Jeœli wybra³eœ "WYDRUK: WYJD", nacisn¹æ przycisk
w celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci.
29
Sekretarka telefoniczna
Jeœli zakupiony faks jest modelem wyposa¿onym w sekretarkê
telefoniczn¹, mo¿ne ona wykonywaæ te same funkcje co
zewnêtrzne sekretarki telefoniczne.
Mo¿liwe jest zatem:
•
nagranie odpowiedzi które zostan¹ automatycznie
odtworzone gdy w³aœciciel bêdzie nieobecny, zapraszaj¹c
dzwoni¹ce osoby do pozostawienia wiadomoœci lub
ponownego zadzwonienia;
•
nagranie promemoria (zwanych równie¿ MEMO);
•
przes³uchiwanie odpowiedzi;
•
wymiana odpowiedzi;
•
nagranie wiadomoœci pozostawionych przez dzwoni¹ce
osoby gdy w³aœciciel jest nieobecny, rejestruj¹c adresowane
do niego po³¹czenia;
•
Konsola sekretarki
Klawisze istniej¹ce wy³¹czenie w modelu z
sekretark¹ telefoniczn¹:
W³¹czanie i przes³uchiwanie wiadomoœci i promemoria. Jeœli istniej¹ wiadomoœci lub promemoria nie
przes³uchane, uruchamia przes³uchiwanie poczynaj¹c
od pierwszej nie przes³uchanej wiadomoœci.
przes³uchiwanie promemoria oraz zarejestrowanych
wiadomoœci;
•
wymazywanie promemoria oraz zarejestrowanych
wiadomoœci;
•
przenoszenie wiadomoœci na inny odleg³y telefon;
•
sterowanie na odleg³oœæ sekretark¹.
Przerywanie prze³uchiwania wiadomoœci lub promemoria. Po ponownym przyciœniêciu ponownie w³¹czy
siê przes³uchiwanie.
Uruchamianie nagrywania "MEMO" (promemoria
osobistych).
Przechodzenie, podczas przes³uchiwania wiadomoœci
i promemoria, na pocz¹tek wiadomoœci lub na kolejne
promemoria.
Pojemnoœæ rejestracyjna sekretarki zale¿y od pojemnoœci
pamiêciowej (15 minut). Czas trwania wiadomoœci daje
siê zaprogramowaæ i wynosi 30 lub 60 sekund, zobacz
" Jak zaprogramowaæ czas trwania promemoria i
nagrywanych wiadomoœci" .
Powrót, podczas przes³uchiwania wiadomoœci i promemoria, do wiadomoœci lub promemoria poprzednich
(wy³¹cznie po uprzednim przes³uchaniu ich).
(WYMAZYWANIE)
Jak uruchomiæ sekretarkê
Sekretarka mo¿e byæ uruchomiona wy³¹cznie po
uprzednim nagraniu odpowiedzi 1. Zobacz w dalszej czêœci
rozdzia³ "OdpowiedŸ i promemoria", a w szczególnoœci "Jak
zarejestrowaæ odpowiedŸ 1".
Wymazywanie przes³uchanych wiadomoœci i promemoria.
WSKANIK ŒWIETLNY (WIADOMOŒCI)
Zapalony, wskazuje ¿e w pamiêci znajduj¹ siê
wiadomoœci lub promemoria ju¿ przes³uchane.
P o n a d t o , konieczne jest ustawienie faksu w trybie
odbioru "TAD/FAKS" . Z o b a c z w p i e r w s z e j c z ê œ c i
p o d r ê c z n i k a " Jak wybraæ sposób odbioru" , r o z d z i a ³
"Odbiór " .
Migocz¹cy, wskazuje ¿e w pamiêci znajduj¹ siê
wiadomoœci lub promemoria jeszcze nie
przes³uchane.
Zgaszony, wskazuje ¿e w pamiêci nie ma ¿adnych
wiadomoœci lub promemoria.
Przy trybie odbioru "TAD/FAKS", faks ustawi siê
automatycznie na odbieranie gdy zadzwoni inny faks. W ten
sposób nie zagubi¹ siê dokumenty adresowane do w³aœciciela.
Przyciski konieczne do u¿ytkowania sekretarki
telefonicznej:
Uwaga
Ponadto, aby uniemo¿liwiæ by jakiœ inny abonent sterowa³
na odleg³oœæ, b e z u p o w a ¿ n i e n i a , t w o j ¹ s e k r e t a r k ¹
telefoniczn¹ (za wyj¹tkiem w celu pozostawiania wiadomoœci),
wejœcie na sekretarkê chronione jest poprzez kod numeryczny
czterocyfrowy (wstêpnie ustawiony jako "1234 " ) k t ó r y
mo¿na w ka¿dej chwili zmodyfikowaæ lub wymazaæ (zobacz w
d a l s z e j c z ê œ c i " Jak modyfikowaæ kod wstêpu do
sekretarki telefonicznej" oraz "Jak wymazaæ kod wstêpu
do sekretarki telefonicznej").
30
Wejœcia do menu konfiguracji sekretarki.
Wybór ró¿nych podmenu.
|/}
Wybór dostêpnych opcji wartoœci lub parametru.
Uruchamianie nagrywania i przes³uchiwania.
Potwierdzenie wyboru menu konfiguracji sekretarki,
podmenu, parametrów i odpowiednich wartoœci, oraz
uruchamianie przejœcia do nastêpnej funkcji.
Przerywanie rejestracji i przes³uchiwania.
Przerywanie programowania w toku.
Doprowadzenie faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci.
Jak modyfikowaæ kod wstêpu do
sekretarki telefonicznej
5. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
WPROWAD KOD
(0 - 9):
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
6. W celu potwierdzenia wymazania, nacisn¹æ przycisk:
USTAWIENIA TAD
Na monitorze pojawi siê napis:
2. W celu potwierdzenia ustawienia nacisn¹æ przycisk:
ZDALNE SPR.WIAD.
Na monitorze pojawi siê napis:
7. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci nacisn¹æ przycisk:
ICM NA G£OŒNIKU
3. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
KOD DOSTÊPU
4. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pokazany zostanie ustawiony kod:
WPROWAD KOD
(0 - 9):
1234
5. Wpisaæ nowy kod, na przyk³ad "0001", naciskaj¹c
przyciski:
-
Na monitorze pojawi siê napis:
WPROWAD KOD
(0 - 9):
0001
Kod wstêpu do sekretarki telefonicznej mo¿e byæ
ponadto stosowany do:
• uniemo¿liwienia aby obce osoby mog³y przes³uchiwaæ
pozostawione wiadomoœci;
• uniemo¿liwienia aby obce osoby mog³y zmodyfikowaæ
ustawione przez w³aœciciela parametry konfiguracji sekretarki
telefonicznej.
Przestrzegaæ procedury "Jak modyfikowaæ kod wstêpu do
sekretarki telefonicznej" a ¿ d o p o j a w i e n i a s i ê n a p i s u
"ODTW. ODBLOK.", nastêpnie nale¿y postêpowaæ wed³ug
poni¿szej procedury:
1. W celu uniemo¿liwienia aby obce osoby mog³y
przes³uchiwaæ wiadomoœci nagrane na sekretarce
telefonicznej, nale¿y nacisn¹æ przyciski:
6. W celu potwierdzenia ustawienia nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
ODTW. ODBLOK.
|/}
Na monitorze pojawi siê napis:
ODTW. ZABLOK.
7. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci, nacisn¹æ przycisk:
2. W celu potwierdzenia wyboru, nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
USTAW. ODBLOK.
Jak wymazaæ kod wstêpu do
sekretarki telefonicznej
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
USTAWIENIA TAD
2. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisn¹æ przycisk:
3. W celu uniemo¿liwienia aby obce osoby mog³y
programowaæ bez upowa¿nienia sekretarkê
telefoniczn¹, nale¿y nacisn¹æ przyciski:
|/}
Na monitorze pojawi siê napis:
USTAW. ZABLOK.
4. W celu potwierdzenia wyboru nacisn¹æ przycisk:
5. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
ICM NA G£OŒNIKU
3. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
KOD DOSTÊPU
4. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pokazany zostanie ustawiony kod:
WPROWAD KOD
(0 - 9):
1234
31
OdpowiedŸ i promemoria
5. Podnieœæ s³uchawkê telefoniczn¹.
Na monitorze pojawi siê napis:
<|> DO ZAPISU
Jak nagrwaæ ró¿ne typy odpowiedzi:
•
•
•
ODPOWIED 1, trwaj¹ca maksymalnie do 20 sekund,
zapraszaj¹ca dzwoni¹c¹ osobê do pozostawienia wiadomoœci
na sekretarce, na przyk³ad:
"Odpowiada sekretarka telefoniczna ..... Jestem nieobecny.
Mo¿ecie zostawiæ wiadomoœæ po us³yszeniu sygna³u lub
nacisn¹æ start w celu przes³ania faksu. Dziêkujê".
6. W celu rozpoczêcia nagrywania nacisn¹æ przycisk:
ODPOWIED 2, trwaj¹ca maksymalnie do 10 sekund, mo¿e
byæ zarejestrowana:
• jeœli jesteœ nieobecny a zatem wybra³eœ tryb odbioru "TAD/
FAKS", w celu poinformowania dzwoni¹c¹ osobê o tym,
¿e sekretarka nie mo¿e przyjmowaæ wiadomoœci, gdy¿
pamiêæ jest wype³niona, na przyk³ad:
"Sekretarka przyjmuje tylko faksy. W celu rozmowy proszê
zadzwoniæ póŸniej";
• jeœli w³aœciciel jest obecny lecz wybra³ tryb "TEL/FAKS",
w celu poinformowania dzwoni¹cej osoby aby nie odk³ada³a
s³uchawki, na przyk³ad:
"Proszê czekaæ".
•
ANONS NA ODLEG£OŒÆ, trwaj¹cy maksymalnie do 10
sekund, w celu poinformowania w³aœciciela dzwoni¹cego z
odleg³ego telefonu, ¿e na sekretarce pozostawione s¹
nowe wiadomoœci.
Aby umo¿liwiæ przes³uchanie nowych wiadomoœci na odleg³oœæ
nale¿y:
• odpowiednio zaprogramowaæ sekretarkê telefoniczn¹
(zobacz w dalszej czêœci "Jak przenieœæ wiadomoœci i
promemoria na oddalony telefon");
• uruchomiæ funkcje umo¿liwiaj¹ce dzia³anie sekretarki
telefonicznej na odleg³oœæ (zobacz "Jak sterowaæ
sekretarkê telefoniczn¹ na odleg³oœæ").
•
MEMO (wokalne) , o czasie trwania daj¹cym siê
zaprogramowaæ n a 30 lub 60 sekund, w celu
pozostawienia informacji o charakterze osobistym (promemoria). OdpowiedŸ ta nie bêdzie przes³uchiwana gdy
zadzwoni¹ inne osoby.
Jak zarejestrowaæ odpowiedŸ 1
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
USTAWIENIA TAD
2. W celu potwierdzenia ustawienia nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
ICM NA G£OŒNIKU
3. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
ZAPISZ OGM #1
4. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
PODNIEŒ S£UCHAW.
32
Na monitorze pojawi siê napis:
NAGRYWANIE 19
W celu nagrania odpowiedzi do dyspozycji bêdzie 20
sekund (odliczanych na monitorze od 19 do 00):
jeœli odpowiedŸ bêdzie krótsza ni¿ 20 sekund, nale¿y
zakoñczyæ rejestracjê natychmiast po zakoñczeniu
mówienia poprzez po³o¿enie s³uchawki lub naciœniêcie
lub przycisku
przycisku
•
. Jeœli
przyciœniêty zostanie przycisk
faks nie umo¿liwi
automatycznego przes³uchania nagranego tekstu;
jeœli up³ynie czas do dyspozycji na nagranie
odpowiedzi, faks wyda krótki sygna³ akustyczny i
uruchomi automatycznie przes³uchiwanie nagranego
tekstu.
Nastêpnie nale¿y od³o¿yæ sluchawkê
W obydwu przypadkach w celu doprowadzenia faksu
do pocz¹tkowego stanu gotowoœci nale¿y nacisn¹æ
przycisk
.
Uwaga
Jeœli g³oœnoœæ tekstu jest zbyt wysoka lub zbyt niska mo¿na
wyregulowaæ j¹ podczas przes³uchiwania poprzez
przyciœniêcie przycisku
. U góry, po prawej stronie
monitora pojawi siê ustawiony poziom g³oœnoœci.
Jak przes³uchaæ odpowiedŸ 1
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
USTAWIENIA TAD
2. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
ICM NA G£OŒNIKU
3. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
ODTWÓRZ OGM #1
4. W celu przes³uchania odpowiedzi 1, poprzednio
nagranej, nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
ODTWARZANIE
Po zakoñczeniu przes³uchiwania, faks zaproponuje
automatycznie
nagranie
nowego
tekstu
ODPOWIEDZI 1. Wówczas mo¿na zmodyfikowaæ lub
zmieniæ poprzednio nagrany tekst powtarzaj¹c
rejestracjê.
5. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci, nacisn¹æ przycisk:
Jak zarejestrowaæ odpowiedŸ 2
Zarejestrowaæ odpowiedŸ 2 tak jak przy odpowiedzi 1,
zmieniaj¹c w punkcie 3 w nastêpuj¹cy sposób:
Nacisn¹æ przycisk
Jak zaprogramowaæ czas trwania
promemoria i nagrywanych
wiadomoœci
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
ZAPISZ OGM #2
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
Uwaga
USTAWIENIA TAD
Nie zapominaæ, ¿e ma siê do dyspozycji tylko 10 sekund.
2. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
Jak przes³uchaæ odpowiedŸ 2
ICM NA G£OŒNIKU
3. Nacisn¹æ przycisk
Przes³uchaæ odpowiedŸ 2 tak jak przy ODPOWIEDZI 1
zmieniaj¹c w punkcie 3 w nastêpuj¹cy sposób:
Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
CZAS NAGR. ICM
4. Nacisn¹æ przycisk:
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
ODTWÓRZ OGM #2
Na monitorze pojawi siê napis:
CZAS NAGR.:30 S.
5. W celu pokazania innej dostêpnej wartoœci, "CZAS
NAGR.:60 S.", nacisn¹æ przyciski:
Jak zarejestrowaæ anons przekazywania
Nagraæ anons przekazywania wed³ug procedury jak przy
r e j e s t r a c j i o d p o w i e d z i 1 i 2 z m i e n i a j ¹ c w punkcie 3 w
nastêpuj¹cy sposób:
Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
POW. PRZES. ZAP.
Jak rejestrowaæ promemoria (MEMO)
Jak wspomniano na wstêpie, mo¿na stosowaæ
sekretarkê telefoniczn¹ do rejestracji jednego lub
wiêcej promemoria osobistych (MEMO) które
przes³uchiwane s¹ w taki sam sposób jak nowe
nagrane wiadomoœci.
1. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
PODNIEŒ S£UCHAW.
2. Podnieœæ s³uchawkê telefoniczn¹.
Na monitorze pokazany zostanie napis:
ZAPIS.DO PAM.?
3. W celu rozpoczêcia nagrywania nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
NAGRYWANIE 30
Uwaga
Ma siê do dyspozycji 30 lub 60 sekund (zobacz w dalszej
czêœci "Jak zaprogramowaæ czas trwania promemoria i
nagrywanych wiadomoœci") aby podyktowaæ promemoria
w taki sam sposób jak przy nagrywaniu ODPOWIEDZI 1 i 2.
|/}
6. W celu potwierdzenia wyboru, nacisn¹æ przycisk:
7. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci, nacisn¹æ przycisk:
Jak przes³uchiwaæ pozostawione
wiadomoœci i promemoria
Jeœli na sekretarce zarejestrowane s¹ nowe
wiadomoœci, lub promemoria jeszcze nie
przes³uchane, bêdzie migotaæ wskaŸnik œwietlny
(WIADOMOŒCI) i na monitorze pojawi siê numer
wskazuj¹cy iloœæ wiadomoœci (wraz z promemoria),
na przyk³ad, 03:
TAD/FAKS
03
01-10-05 10:32
Wówczas, mo¿na przes³uchaæ (poprzez g³oœnik, lub
podnosz¹c s³uchawkê telefoniczn¹) wszystkie
wiadomoœci, wraz z promemoria, które
zarejestrowane s¹ w pamiêci wed³ug progresywnej
numeracji, a¿ do maksymalnie 49, pocz¹wszy od
pierwszej nie przes³uchanej wiadomoœci. Podczas
przes³uchiwania ka¿dej wiadomoœci na monitorze
pojawi siê dzieñ i godzina kiedy zosta³a pozostawiona
wiadomoϾ.
Mo¿na uruchomiæ przes³uchiwanie wiadomoœci przez
g³oœnik, wówczas odgrywane kolejno wiadomoœci
oddzielone s¹ od siebie krótkim sygna³em
akustycznym.
33
W tym celu nale¿y nacisn¹æ przycisk:
Jak wymazywaæ wszystkie wiadomoœci ju¿
przes³uchane
Mo¿na ponadto przes³uchiwaæ wiadomoœci w sposób
zastrze¿ony.
W tym celu:
1. Nacisn¹æ przycisk:
Za³ó¿my, ¿e na sekretarce znajduje siê 6 wiadomoœci,
z których 3 ju¿ przes³uchane:
1. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
USUÑ STAR¥ WIAD.?
ANULUJ/<I>
2. Podnieœæ s³uchawkê.
2. W celu wymazania przes³uchanych wiadomoœci,
nacisn¹æ przycisk:
Po zakoñczeniu przes³uchiwania ostatniej wiadomoœci, faks
wyda dwa krótkie sygna³y akustyczne i powróci automatycznie
do pocz¹tkowego stanu gotowoœci. WskaŸnik œwietlny
(WIADOMOŒCI) przestanie migotaæ i zapali siê ci¹g³e
œwiate³ko.
Na monitorze pojawi siê stan pocz¹tkowej gotowoœci,
oraz iloœæ wiadomoœci pozosta³ych po wymazaniu. W
tym przypadku 3.
Uwaga
Jak wymazaæ przes³uchane
wiadomoœci i promemoria
Jeœli nie chce siê wymazywaæ ¿adnej wiadomoœci, nale¿y
.
nacisn¹æ przycisk
Mo¿na wymazaæ wiadomoœæ lub promemoria wy³¹cznie
podczas lub po przes³uchaniu.
Wiadomoœci lub promemoria nie przes³uchane nie mog¹ byæ
wymazane. Wymazanie ca³kowite pamiêci mo¿e zatem
nast¹piæ po uprzednim przes³uchaniu wszystkich wiadomoœci
i promemoria.
Jak przenieœæ wiadomoœci i
promemoria na oddalony telefon
Jak wymazaæ wiadomoœæ lub promemoria
dopiero co przes³uchane
1. W celu uruchomienia przes³uchiwania wiadomoœci lub
promemoria, nacisn¹æ przycisk:
1.
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
Na monitorze pojawi siê napis:
USTAWIENIA TAD
ODT. WIAD 01 03
30-10-05
10:47
2. W celu wymazania wiadomoœci
przes³uchiwania nacisn¹æ przycisk:
2.
ICM NA G£OŒNIKU
3.
3. W celu wymazania kolejnej wiadomoœci, nale¿y
nacisn¹æ przycisk:
Postêpowaæ w analogiczny sposób przy wszystkich
wiadomoœciach, które chce siê wymazaæ.
Jeœli nie chce siê wymazywaæ ¿adnej wiadomoœci, nale¿y
nacisn¹æ przycisk
.
34
Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
monitorze pojawia siê napis:
ODT. WIAD 01 02
30-10-05
10:47
W celu potwierdzenia ustawienia, nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
podczas
Sekretarka proponuje kolejn¹ wiadomoœæ a na
Uwaga
Mo¿na zaprogramowaæ sekretarkê w taki sposób
aby zadzwoni³a ona do w³aœciciela na oddalony
telefon i o okreœlonej godzinie, w celu
poinformowania o nowych wiadomoœciach
pozostawionych na sekretarce.
Oprócz godziny i numeru, na który ma zadzwoniæ
sekretarka, mo¿na zaprogramowaæ sposób w który
ma nast¹piæ przeniesienie (jednorazowe lub
codzienne).
Nacisn¹æ przycisk
PRZEŒLIJ WIADOM.
4.
Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
PRZESY£.:WY£.
5.
|/}
W celu pokazania innych dostêpnych opcji,
"PRZESY£ANIE:RAZ" lub "PRZES.:CODZIENN.",
nacisn¹æ przyciski:
6.
W celu potwierdzenia wyboru, nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
Jeœli kod sk³ada siê z dwóch cyfr, zaleca siê zaczekaæ
na sygna³ potwierdzaj¹cy pomiêdzy jedn¹ cyfr¹ a drug¹.
WPROW. GODZINÊ
HH:MM
KOD
1
2
3
7. Wpisaæ godzinê o której ma nast¹piæ przeniesienie
wiadomoœci, na przyk³ad "11:45". W tym celu nacisn¹æ
przyciski:
4
5+5
8. W celu potwierdzenia ustawienia nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
PODAJ NUMER TEL.
_
10. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
POW. PRZES. ZAP.
Wówczas mo¿na przyst¹piæ do rejestracji anonsu
przekazywania (zobacz "Jak zarejestrowaæ anons
przekazywania") lub zakoñczyæ procedurê naciskaj¹c
.
przycisk
Uwaga
Zaprogramowanie przeniesienia wiadomoœci zostanie
anulowane w razie spadku napiêcia.
Uwaga
Jeœli poprzednio zarejestrowany zosta³ anons przekazywania,
na monitorze pojawi siê napis "ODTWARZANIE" i sekretarka
uruchomi przes³uchiwanie tego anonsu. W celu jego
m o d y f i k a c j i l u b z m i a n y s k o n s u l t o w a æ r o z d z i a ³ " Jak
zarejestrowaæ anons przekazywania".
Po zaprogramowaniu sekretarki na przenoszenie na
odleg³oœæ nie przes³uchanych wiadomoœci, mo¿na
przes³uchiwaæ je steruj¹c sekretark¹ wed³ug procedury
opisanej w nastêpnym rozdziale "Jak sterowaæ sekretarkê
telefoniczn¹ na odleg³oœæ" .
FUNKCJE PROGRAMACYJNE
#1
Wy³¹cza tryb odbioru "TAD/FAKS" ustawiaj¹c na
tryb odbioru "AUTOMAT.".
Ustawia faks w trybie odbioru "TAD/FAKS".
W³¹cza rejestracjê ODPOWIEDZI 1.
Zamyka i potwierdza rejestracjê ODPOWIEDZI 1.
Wy³¹cza przeniesienie wiadomoœci i promemoria na
telefon oddalony.
Uruchamia przes³uchiwanie TYLKO ANONSU.
#6
Wpisuj¹c 0 po sekwencji operatywnej od 1 do 5 przerwana
zostaje funkcja w toku.
W p i s u j ¹ c 0 p o s e k w e n c j i p r o g r a m o w a n i a od #1 do #6
przerwane zostaje programowanie w toku i powraca siê do
do funkcji operatywnych. W tym przypadku, w celu powrotu
do fazy programowania nale¿y ponownie wpisaæ #.
W celu wykonania funkcji przes³uchiwania
programowania na odleg³oœæ, nale¿y:
i
•
wybraæ numer faksu z oddalonego telefonu. Sekretarka
odpowie stosuj¹c ODPOWIED 1;
•
wybraæ funkcjê i wpisaæ przydzielony kod podany w powy¿szej
tabeli.
Sekretarka potwierdzi operacjê poprzez beep.
J e œ l i u s t a w i o n y z o s t a ³ kod wstêpu d o s e k r e t a r k i , p o
przes³uchaniu ODPOWIEDZI 1, nale¿y wpisaæ cyfry kodu:
•
jeœli kod jest prawid³owy, us³yszy siê krótki sygna³ akustyczny
potwierdzaj¹cy, po którym mo¿na bêdzie wpisaæ kolejny kod
funkcji na odleg³oœæ;
Przerwaæ komunikacjê wed³ug trybu przewidzianego w
stosowanym aparacie telefonicznym.
Funkcje specjalne sekretarki
telefonicznej
Jak sterowaæ sekretarkê
telefoniczn¹ na odleg³oœæ
Mo¿na stosowaæ sekretarkê nie tylko bezpoœrednio przy
u¿yciu przycisków na konsoli faksu, lecz równie¿ z ka¿dego
innego miejsca blisko, lub daleko, pod warunkiem
zastosowania telefonu dzia³aj¹cego w oparciu o
multiczêstotliwoœæ, np. telefonu komórkowego.
Aby móc sterowaæ sekretark¹ na odleg³oœæ, nale¿y ustawiæ
f a k s w t r y b i e o d b i o r u " T A D / F A K S " , n a s t ê p n i e po
przes³uchaniu ODPOWIEDZI 1, nale¿y wprowadziæ kod
wejœciowy (kod ustawiony: "1234").
Funkcje dostêpne na odleg³oœæ uruchamiaj¹ siê po
wprowadzeniu kolejnego kodu numerycznego jedno lub
dwucyfrowego (zobacz poni¿sza tabela).
Przes³uchiwanie nowych wiadomoœci.
Przes³uchiwanie wszystkich wiadomoœci.
Powtórzenie przes³uchiwanej wiadomoœci lub powrót
do poprzedniej.
Przerwanie wiadomoœci, lub przejœcie do kolejnej.
Wymazanie wszystkich wiadomoœci przes³uchanych.
KOD
#2
#3
#4
#5
9. Wpisaæ numer telefonu, na który ma zadzwoniæ
sekretarka, na przyk³ad "02 614456". W tym celu
nacisn¹æ przyciski:
FUNKCJA OPERATYWNA
Mo¿na ustawiæ na sekretarce nastêpuj¹ce funkcje specjalne:
•
Unikanie po³¹czenia
•
Tylko odpowiedŸ
•
Odbiór wyciszony nowych wiadomoœci
35
Unikanie po³¹czenia
Tylko odpowiedŸ
Przy tej funkcji, gdy w³aœciciel ³¹czy siê na odleg³oœæ z
sekretark¹ telefoniczn¹ w celu przes³uchania
ewentualnych wiadomoœci, faks odpowie w
nastêpuj¹cy sposób:
• jeœli nie ma wiadomoœci pozostawionych na
sekretarce , w³¹czy siê na dwa sygna³y po
ustawionej iloœci sygna³ów;
• jeœli na sekretarce pozostawione s¹ nowe
wiadomoœci, w³¹czy siê po ustawionej iloœci
sygna³ów (zobacz " Jak zmodyfikowac ilosc
dzwonków",
w
rozdziale
" Operacje
skomplikowane").
Dlatego te¿, jeœli us³yszy siê o jeden sygna³ wiêcej
w stosunku do ustawionej iloœci, oznacza to, ¿e nie
ma nowych wiadomoœci i mo¿na od³o¿yæ
s³uchawkê nie czekaj¹c na po³¹czenie.
Funkcja ta mo¿e byæ uruchomiona wy³¹cznie przez
serwis techniczny i nie jest dostêpna we wszystkich
krajach.
1. Nacisn¹æ przycisk
Przy tej funkcji, po ka¿dym wchodz¹cym po³¹czeniu
telefonicznym, po ODPOWIEDZI 1 sekretarka nie
ustawi siê w trybie rejestracji wiadomoœci.
Mo¿na stosowaæ tê funkcjê gdy przewiduje siê d³u¿sze
okresy nieobecnoœci, kiedy nie bêdzie mo¿liwe
zarejestrowanie
wszystkich
ewentualnych
wiadomoœci.
W tym przypadku, oprócz zwyczajowej odpowiedzi
zalecamy zarejestrowanie innej odpowiedzi, na
przyk³ad:
"Od 22 Czerwca do 19 Wrzeœnia odbieram tylko faksy.
Proszê nie zostawiaæ wiadomoœci."
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
USTAWIENIA TAD
2. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
ICM NA G£OŒNIKU
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
3. Nacisn¹æ przycisk
USTAWIENIA TAD
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
2. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisn¹æ przycisk:
TYLKO POWIADOM.
Na monitorze pojawi siê napis:
4. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisn¹æ przycisk:
ICM NA G£OŒNIKU
Na monitorze pojawi siê napis:
3. Nacisn¹æ przycisk
TYLKO POW.:WY£
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
ZDALNE SPR.WIAD.
4. W celu potwierdzenia ustawienia, nale¿y nacisn¹æ
przyciski:
Na monitorze pojawi siê napis:
W£¥CZ
5. W celu pokazania innej opcji, "WY£¥CZ", nacisn¹æ
przyciski:
|/}
6.
W celu potwierdzenia wyboru, nale¿y nacisn¹æ
przycisk:
7. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci, nale¿y nacisn¹æ przycisk:
5. W celu pokazania innej opcji, "TYLKO POW.:W£.",
nacisn¹æ przyciski:
|/}
6. W celu potwierdzenia wyboru, nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
TYLKO POW.:W£.
Jeœli zarejestrowana zosta³a ODPOWIED 1, na
monitorze pojawi siê napis "ODTWARZANIE" i
sekretarka w³¹czy przes³uchiwanie tej odpowiedzi.
Jeœli natomiast nie zosta³a ona zarejestrowana, na
monitorze pojawi siê napis "NIE ZAPISANE".
7. W celu zmiany poprzednio zarejestrowanej
odpowiedzi, lub zarejestrowania nowej odpowiedzi,
nale¿y podnieœæ s³uchawkê.
Na monitorze pojawi siê napis:
<|> DO ZAPISU
8. W celu uruchomienia rejestracji, nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
NAGRYWANIE 19
36
Cichy odbiór nagrywanych wiadomoœci
Dziêki tej funkcji mo¿na otrzymywaæ wiadomoœci w
sposób zastrze¿ony. Innymi s³owami, sekretarka
telefoniczna przyjmuje wiadomoœci bez odtwarzania
ich przez g³oœnik, tak aby inne osoby nie s³ysza³y nie
adresowanych do nich wiadomoœci.
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
USTAWIENIA TAD
2. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
ICM NA G£OŒNIKU
3. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
G£OŒNIK ICM:WY£.
4. W celu wyboru innej dostêpnej opcji, "G£OŒNIK
ICM:W£.", nacisn¹æ przyciski:
|/}
5. W celu potwierdzenia wyboru, nacisn¹æ przycisk:
6. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci, nacisn¹æ przycisk:
Jak wydrukowaæ parametry
konfiguracji sekretarki
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
USTAWIENIA TAD
2. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
ICM NA G£OŒNIKU
3. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
USTAW. TAD
4. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
WYDRUK: <|>
5. Jeœli na monitorze pojawi siê napis "WYDRUK:
WYJŒCIE", w celu pokazania opcji "WYDRUK: <|>",
nacisn¹æ przyciski:
|/}
6. W celu uruchomienia wydruku, nacisn¹æ przycisk:
Faks po zakoñczeniu wydruku powróci automatycznie
do pocz¹tkowego stanu gotowoœci.
37
Operacje skomplikowane
Inne ustawienia u¿yteczne przy
odbiorze
4. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
NADMIAR:AUTOMAT.
5. W celu wybrania jednego z dostêpnych parametrów,
"NADMIAR:WY£." lub "NADMIAR:W£.", nacisn¹æ
przyciski:
Jak zmniejszyæ strefê odbieranego dokumentu
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi sê napis:
|/}
6. W celu potwierdzenia wyboru, nacisn¹æ przycisk:
USTAWIENIA FAKSU
2. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
7. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci, nacisn¹æ przycisk:
DATA I GODZINA
3. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
PARAMETRY DRUKU
4. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
REDUKCJA: 94%
5. W celu wybrania jednej z dostêpnych wartoœci
zmniejszenia, "80%", "76%", "70%" i "WY£.", nacisn¹æ
przyciski:
|/}
6. W celu potwierdzenia wyboru, nacisn¹æ przycisk:
7. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci, nacisn¹æ przycisk:
Jak otrzymywaæ dokument d³u¿szy ni¿
stosowany format papieru
Jeœli otrzyma siê dokument d³u¿szy ni¿ stosowany
format papieru, mo¿na wydrukowaæ wystaj¹cy tekst
na innej stronie.
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
USTAWIENIA FAKSU
2. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
DATA I GODZINA
3. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
PARAMETRY DRUKU
Uwaga
Jeœli wybrany zostanie parametr "NADMIAR:AUTOMAT." ,
faks wydrukuje nadmierny tekst na innej stronie pod
warunkiem, ¿e nadmiar przekracza 12 mm.
Jeœli wybrany zostanie parametr "NADMIAR:W£.", faks
wydrukuje nadmierny tekst na innej stronie.
Jeœli wybrany zostanie parametr "NADMIAR:WY£.", faks nie
wydrukuje nadmiernego tekstu.
Jak w³¹czyæ/wy³¹czyæ wyciszony odbiór
Przy trybie odbioru "AUTOMAT.", "TEL/FAKS" i
"TAD/FAKS", mo¿na ustawiæ faks na odbiór
dokumentów bez dzwonienia telefonu przy
po³¹czeniu.
Po w³¹czeniu tej funkcji, zachowanie faksu zale¿y od
wybranego trybu odbioru oraz od tego kto dzwoni:
• przy trybie "AUTOMAT." i "TAD/FAKS", faks przy
wchodz¹cym po³¹czeniu nigdy nie dzwoni;
• przy trybie "TEL/FAKS", faks przy wchodz¹cym
po³¹czeniu, nie dzwoni wy³¹cznie jeœli osoba
dzwoni¹ca to inny faks. Jeœli wchodz¹ce po³¹czenie
to rozmowa telefoniczna, faks wyda sygna³
akustyczny, zamiast dzwonienia, po us³yszeniu
którego nale¿y podnieœæ s³uchawkê.
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
INSTALACJA
2. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
UST. LINII TEL.
3. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
FUNKCJE ROZSZ.
4. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
CICHY ODB.:NIGDY
38
2. Nacisn¹æ przycisk:
5. W celu wyboru innej dostêpnej opcji, "CICHY
ODB:ZAWSZE" lub "CICHY OD:CODZIEN", nacisn¹æ
przyciski:
Na monitorze pojawi siê napis:
UST. LINII TEL.
|/}
6. W celu potwierdzenia wyboru, nacisn¹æ przycisk:
3. Nacisn¹æ przycisk:
7. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci, nacisn¹æ przycisk:
4. Nacisn¹æ przycisk
Na monitorze pojawi siê napis:
FUNKCJE ROZSZ.
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
ID DZWONI¥C.:W£.
Uwaga
Jeœli potwierdzi³eœ opcjê "CICHY OD:CODZIEN", faks poprosi
o wprowadzenie godziny o której ma rozpocz¹æ i zakoñczyæ
wyciszony odbiór. Po ustawieniu godziny, nale¿y ponownie
nacisn¹æ przycisk
5. W celu pokazania innej dostêpnej opcji, "ID DZWON.:
WY£.", nacisn¹æ przyciski:
|/}
6. W celu potwierdzenia wyboru, nacisn¹æ przycisk:
w celu potwierdzenia.
Uwaga
7. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci, nacisn¹æ przycisk:
Sta³e ustawienie wyciszonego odbioru ("CICHY OD:
CODZIEN") zostanie anulowane w razie spadku napiêcia.
Jak pokazaæ identyfikacjê dzwoni¹cego
•
•
•
Funkcja ta, uruchamiana przez operatora sieci
telefonicznej na ¿yczenie abonenta, dostêpna jest
tylko w niektórych krajach i jest zgodna z Norm¹
ETSI ETS 300 778-1.
Funkcja ta umo¿liwia natychmiastowe rozpoznanie
dzwoni¹cej osoby. Wówczas bêdzie mo¿na
zadecydowaæ czy odebraæ telefon czy te¿ nie.
Przy tej funkcji faks, jeœli znajduje siê w stanie
gotowoœci, przy ka¿dym zadzwonieniu zawsze
poka¿e w sposób automatyczny jedn¹ z
nastêpuj¹cych informacji:
numer lub nazwê dzwoni¹cej osoby;
PRYWATNA: jeœli dzwoni¹cy zdecydowa³ aby nie
wyjawiaæ w³asnej nazwy;
Uwaga
Po w³¹czeniu tej funkcji, w razie spadku napiêcia i
wyzerowania siê daty i godziny, zostan¹ one przywrócone
przy okazji pierwszego po³¹czenia telefonicznego.
Jak zmodyfikowaæ iloœæ dzwonków
Funkcja ta jest dostêpna tylko w niektórych
krajach.
Faks, jeœli ustawiony jest w trybie odbioru
"AUTOMAT.", "TEL/FAKS" i "TAD/FAKS", odbiera
automatycznie wchodz¹ce po³¹czenia po okreœlonej
iloœci dzwonków.
Mo¿na zmodyfikowaæ iloœæ dzwonków w nastêpuj¹cy
sposób:
1. Nacisn¹æ przycisk
NIEDOSTÊPNE: w razie gdy dzwoni¹cy pod³¹czony
jest do centralki telefonicznej, nie posiadaj¹cej tej
mo¿liwoœci.
Jeœli natomiast jest siê w trakcie programowania
faksu i chce siê podczas dzwonienia telefonu wiedzieæ
kto dzwoni, nale¿y nacisn¹æ przycisk
przed
odebraniem telefonu.
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e z powodu specyficznoœci centrali telefonicznej do której pod³¹czony jest abonent,
dzwoni¹cy numer nie zostanie pokazany na faksie.
W takim wypadku nale¿y skontaktowaæ siê z serwisem
technicznym we w³asnym kraju.
Faks jest wstêpnie ustawiony do pokazywania
identyfikacji dzwoni¹cej osoby. Jednak¿e mo¿na
ustawiæ go tak aby nie pokazywa³ tej identyfikacji, w
nastêpuj¹cy sposób:
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
INSTALACJA
2. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
LICZBA DZWON.:02
3. W celu pokazania innych dostêpnych wartoœci, "01",
"03", "04", "05", "06", "07" i "08", nacisn¹æ przyciski:
|/}
4.
W celu potwierdzenia wyboru nacisn¹æ przycisk:
5. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci, nacisn¹æ przycisk:
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
INSTALACJA
39
3. Nacisn¹æ przycisk:
Jak zmodyfikowaæ g³oœnoœæ dzwonka
Na monitorze pojawi siê napis:
FUNKCJE ROZSZ.
1. Nacisn¹æ przycisk
4. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
USTAWIENIA FAKSU
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
2. Nacisn¹æ przycisk:
RÓ¯NE SYGN.:WY£
Na monitorze pojawi siê napis:
DATA I GODZINA
5. Nacisn¹æ przyciski
|/ }
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
ZMIEÑ WZÓR
3. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
6. W celu potwierdzenia wyboru, nacisn¹æ przycisk:
INNE USTAWIENIA
Na monitorze pojawi siê napis
4. Nacisn¹æ przycisk
AUTO. ROZ. SYGN.
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
7. Zadzwoniæ na faks w wybranym typie dzwonienia a¿
do momentu gdy faks go wychwyci.
Na monitorze pojawi siê napis:
DZWONEK: G£OŒNO
5. W celu pokazania innych dostêpnych opcji,
"DZWONEK: CICHO", "DZWONEK: ŒREDNIO" lub
"DZWONEK: WY£.", nacisn¹æ przyciski:
SYGN. ROZPOZNANY
8. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci, nacisn¹æ przycisk:
|/ }
6. W celu potwierdzenia wyboru, nacisn¹æ przycisk:
7. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci, nacisn¹æ przycisk:
Uwaga
Jeœli faks nie jest w stanie wychwyciæ danego typu dzwonienia,
na monitorze pojawi siê napis "SYGN. NIE ROZPOZ".
Wówczas nale¿y nacisn¹æ przycisk
procedurê.
Jak w³¹czyæ/wy³¹czyæ rozpoznawanie typu
dzwonienia
W niektórych krajach, lokalni operatorzy sieci
telefonicznych oferuj¹ mo¿liwoœæ przydzielenia tej
samej linii telefonicznej na dwa lub wiêcej
numerów, którym odpowiadaj¹ ró¿ni u¿ytkownicy. W
momencie dzwonienia, odmienny typ dzwonienia
wska¿e który u¿ytkownik powinien odebraæ telefon.
Jak zmodyfikowaæ czas trwania sygna³u
akustycznego
Funkcja ta jest dostêpna tylko w niektórych
krajach.
Gdy faks ustawiony jest w trybie automatycznego
odbioru z rozpoznaniem typu dzwonienia,
zachowuje siê on w nastêpuj¹cy sposób:
Funkcja ta okazuje siê przydatna w warunkach
domowych lub w ma³ych biurach, gdzie ta sama linia
telefoniczna u¿ytkowana jest przez wiêcej osób.
Faks jest w stanie "nauczyæ siê" tych typów
dzwonienia (zobacz procedura opisana poni¿ej). W
ten sposób faks (w trybie odbioru "TEL/FAKS" lub
"TAD/FAKS") gdy odbiera po³¹czenie o specyficznym
typie dzwonienia, utawia siê zawsze i wy³¹cznie na
odbiór dokumentu.
Funkcja ta jest szczególnie wskazana jeœli
stosowana jest w po³¹czeniu z wyciszonym
odbiorem, poniewa¿ faks zadzwoni wy³¹cznie w razie
wchodz¹cego po³¹czenia telefonicznego.
1. Nacisn¹æ przycisk
•
•
jeœli urz¹dzenie dzwoni¹ce z drugiej strony jest
faksem, nasz faks ustawi siê automatycznie do
odbioru dokumentów po okreœlonej iloœci dzwonków;
jeœli urz¹dzenie dzwoni¹ce z drugiej strony jest
aparatem telefonicznym, nasz faks wyda sygna³
akustyczny trwaj¹cy 20 sekund, po zakoñczeniu
którego, jeœli nie zostanie podniesiona s³uchawka, faks
automatycznie ustawi siê do odbioru dokumentu.
Mo¿na zmodyfikowaæ czas trwania sygna³u
akustycznego w nastêpuj¹cy sposób:
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
INSTALACJA
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
INSTALACJA
2. Nacisn¹æ przycisk
2. Nacisn¹æ przycisk:
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
Na monitorze pojawi siê napis:
D£. SYGNA£U:20
UST. LINII TEL.
3. W celu pokazania innych dostêpnych wartoœci, "15",
"30" lub "40", nacisn¹æ przycisk:
|/}
40
i powtórzyæ
Uwaga
4. W celu potwierdzenia wyboru, nacisn¹æ przycisk:
5. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci, nacisn¹æ przycisk:
Jak zmodyfikowaæ kod sterowania na odleg³oœæ
Jeœli faks pod³¹czony jest do telefonu z
rozga³êzieniem pracuj¹cego w multiczêstotliwoœci
i jest on ustawiony na odbiór rêczny, za ka¿dym
razem gdy zadzwoni ktoœ kto chce wys³aæ faks, bêdzie
mo¿na wysterowaæ go na odbieranie faksu
wpisuj¹c kod * * na telefonie. Operacja ta ma ten sam
efekt jak naciœniêcie przycisku
Jeœli faks jest pod³¹czony do linii prywatnej, nale¿y
przeprowadziæ tê sam¹ procedurê a¿ na monitorze pojawi
siê napis "PUBL.LINIA(PSTN)", wówczas nale¿y nacisn¹æ
przyciski | /} aby pokazaæ napis "PRYW.LINIA(PBX)" a
nastêpnie kontynuowaæ tak jak opisano w procedurze.
Inne ustawienia przydatne przy
przesy³aniu
Jak zmieniæ pozycjê nazwy i numeru faksu
Informacje które tworz¹ nag³ówek przesy³anego
dokumentu (nazwa, numer faksu, data i godzina oraz
iloœæ stron) mog¹ byæ otrzymywane przez adresata
w zewnêtrznej strefie strony z tekstem, tu¿ pod
górnym brzegiem arkuszu, lub w wewnêtrznej strefie
strony z tekstem, trochê ni¿ej ni¿ w poprzednim
przypadku.
Faks ustawiony jest na wysy³anie tych informacji w
wewnêtrznej strefie strony z tekstem.
W celu zmiany tej pozyji:
1. Nacisn¹æ przycisk:
na faksie.
W tym kodzie mo¿na zmieniæ drugi "asterix"
wprowadzaj¹c cyfry od 0 do 9.
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
INSTALACJA
2. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
UST. LINII TEL.
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
USTAWIENIA FAKSU
3. Nacisn¹æ przycisk:
2. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pokazana zostanie linia na której
pod³¹czony jest faks, na przyk³ad:
Na monitorze pojawi siê napis:
PUBL.LINIA(PSTN)
DATA I GODZINA
4. Nacisn¹æ przycisk
3. Nacisn¹æ przycisk:
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
Na monitorze pojawi siê napis:
ZDALNY START:W£.
INNE USTAWIENIA
5. Nacisn¹æ przycisk:
4. Nacisn¹æ przycisk
Na monitorze pokazany zostanie kod ustawiony
wczeœniej, na przyk³ad:
WPROWAD KOD
KOD(0/9,*) *8
6. W celu wpisania nowego kodu, nacisn¹æ przyciski:
7. W celu potwierdzenia nowego kodu, nacisn¹æ
przycisk:
8. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci, nacisn¹æ przycisk:
a¿ na monitoze pojawi siê napis:
NAG£ÓWEK WEWN¥T.
5. W celu wyboru parametru alternatywnego, nacisn¹æ
przyciski:
|/}
Na monitorze pojawi siê napis:
NAG£ÓWEK ZEWN¥T.
6. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisn¹æ przycisk:
7. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci, nacisn¹æ przycisk:
Uwaga
W celu wy³¹czenia tej funkcji, po wykonaniu czwartego punktu
procedury, nale¿y nacisn¹æ przyciski | /} a b y p o k a z a æ
"ZDALNY START:WY£", nastêpnie nacisn¹æ przycisk
w celu potwierdzenia, oraz przycisk
w celu
doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu gotowoœci.
41
Jak w³¹czyæ /wy³¹czyæ ponowne przesy³anie z
pamiêci nieudanej transmisji
Jak wyregulowaæ g³oœnoœæ g³oœnika
Jeœli g³oœnoœæ tonów linii i sygna³ów po³¹czeniowych
jest zbyt niska lub zbyt wysoka, nale¿y wyregulowaæ
j¹ przy u¿yciu przycisku
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
.
1. Nacisn¹æ przycisk:
USTAWIENIA FAKSU
Na monitorze pojawi siê napis:
2. Nacisn¹æ przycisk:
ON LINE
Na monitorze pojawi siê napis:
2. W celu zwiêkszenia lub zmniejszenia poziomu
g³oœnoœci, nacisn¹æ przycisk:
DATA I GODZINA
Na monitorze pojawi siê ustawiony poziom g³oœnoœci,
u góry po prawej stronie.
3. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci nacisn¹æ przycisk:
3. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
INNE USTAWIENIA
4. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
RETRANSMISJA:WY£
5. W celu pokazania innej dostêpnej
"RETRANSMISJA:W£.", nacisn¹æ przyciski:
opcji,
Jak wyregulowaæ g³oœnoœæ sygnalizatora
akustycznego
|/ }
Sygnalizator akustyczny wskazuje zarówno
szczególne warunki dzia³ania faksu jak równie¿
ewentualne b³êdy lub anomalie funkcjonowania.
G³oœnoœæ sygnalizatora akustycznego mo¿e byæ
regulowana na trzech poziomach, " W ysoka",
"Œ rednia" i " N iska", lub mo¿e byæ ca³kowicie
wy³¹czona.
6. W celu potwierdzenia wyboru, nacisn¹æ przycisk:
7. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci, nacisn¹æ przycisk:
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
Jak s³uchaæ sygna³ów po³¹czenia
USTAWIENIA FAKSU
2. Nacisn¹æ przycisk:
Faks ustawiony jest w taki sposób aby mo¿na by³o
s³yszeæ tony linii podczas fazy selekcji numeru, jak
równie¿ sygna³y po³¹czenia wymieniane pomiêdzy
naszym faksem i faksem adresata. W razie braku
tego typu ustawienia, nale¿y zaprogramowaæ go w
nastêpuj¹cy sposób:
1. Nacisn¹æ przycisk
Na monitorze pojawi siê napis:
DATA I GODZINA
3. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
INNE USTAWIENIA
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
4. Nacisn¹æ przycisk
INSTALACJA
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
2. Nacisn¹æ przycisk
BRZÊCZYK:CICHO
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
5. W celu pokazania innych dostêpnych opcji,
"BRZÊCZYK:G£OŒNO", "BRZÊCZYK:ŒREDNIO" i
"BRZÊCZYK:WY£.", nacisn¹æ przyciski:
MONITOR LINI:WY£
3. W celu pokazania innej dostêpnej opcji, "MONITOR
LINI:W£.", nacisn¹æ przyciski:
|/ }
4. W celu potwierdzenia wyboru, nacisn¹æ przycisk:
5. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci, nacisn¹æ przycisk:
42
|/}
6.
W celu potwierdzenia wyboru, nacisn¹æ przycisk:
7. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci, nacisn¹æ przycisk:
5. W celu pokazania innej dostêpnej opcji, "ECM:
WY£¥CZONY", nacisn¹æ przyciski:
Jak zredukowaæ szybkoœæ przesy³ania
|/}
Faks przesy³a regularnie przy szybkoœci 14400 bps
(bit na sekundê). Szybkoœæ przesy³ania 9600 lub 4800
bps zalecana jest przy zak³ócanych liniach
telefonicznych.
1. Nacisn¹æ przycisk
6. W celu potwierdzenia wyboru, nacisn¹æ przycisk:
7. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci, nacisn¹æ przycisk:
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
USTAWIENIA FAKSU
2. Nacisn¹æ przycisk:
Jak otrzymywaæ dokument stosuj¹c
metodê polling
Na monitorze pojawi siê napis:
DATA I GODZINA
3. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
Przede wszystkim, co to jest polling...
INNE USTAWIENIA
4. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
PRÊD. TRAN.:14,4
5. W celu pokazania innych dostêpnych wartoœci,
"PRÊD. TRANS.:9,6" lub "PRÊD. TRANS.:4,8",
nacisn¹æ przyciski:
|/ }
6. W celu potwierdzenia wyboru, nacisn¹æ przycisk:
7. W celu doprowadzenia faksu do pocz¹tkowego stanu
gotowoœci, nacisn¹æ przycisk:
Jak w³¹czyæ /wy³¹czyæ tryb ECM
ECM (Tryb Korekcji B³êdów) to system koryguj¹cy
b³êdy spowodowane zak³óceniami na linii. Funkcja ta
dzia³a wy³¹cznie je¿eli zosta³a w³¹czona na naszym
faksie oraz na faksie adresata, i oznaczona jest
pojawieniem siê litery "E" na monitorze.
Faks ustawiony jest do przesy³ania w tym trybie.
Jednak¿e mo¿na ustawiæ go tak aby przesy³a³ w
normalnym trybie, w nastêpuj¹cy sposób:
Jest to ¿¹danie transmisji dokumentu przes³ane przez jeden
faks do drugiego. Transmisja ta ma byæ dokonana w sposób
automatyczny przez ten drugi faks.
Istniej¹ dwie zasadnicze charakterystyki komunikacji metod¹
polling:
• u¿ytkownik który ma otrzymaæ faks ¿¹da jego przes³ania.
To znaczy, u¿ytkownik ³¹czy siê z innym faksem ¿¹daj¹c
przes³ania danego dokumentu w sposób automatyczny
(dokument ten zosta³ wczeœniej przygotowany przez
w³aœciciela drugiego faksu), równie¿ w razie nieobecnoœci
w³aœciciela po drugiej stronie linii.
•
transakcja op³acana jest przez u¿ytkownika ¿¹daj¹cego
przes³ania (czyli u¿ytkownika otrzymuj¹cego dokument) a
nie przez u¿ytkownika wysy³aj¹cego dokument.
Jak dokonaæ ¿¹dania transmisji (polling w
odbiorze)
Nale¿y umówiæ siê z korespondentem co do godziny
o której dokonane zostanie ¿¹danie transmisji, tak
aby korespondent wsadzi³ dokument do przes³ania
do swojego faksu. Nastêpnie nale¿y ustawiæ faks do
przyjêcia dokumentu, programuj¹c typ selekcji
poprzez któr¹ zadzwoni siê do korespondenta o
ustalonej godzinie.
1. Nacisn¹æ przycisk
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
USTAWIENIA FAKSU
POLLING ODB.
2. Nacisn¹æ przycisk:
2. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
Na monitorze pojawi siê napis:
DATA I GODZINA
WPROW. GODZINÊ
HH:MM
3. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
Wówczas mo¿na potwierdziæ aktualn¹ godzinê lub
wpisaæ now¹ godzinê, na przyk³ad "18:20".
3. W celu wpisania nowej godziny, nacisn¹æ przyciski:
INNE USTAWIENIA
4. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
-
ECM:W£¥CZONY
43
4. W celu potwierdzenia zarówno aktualnej godziny jak
i nowej godziny, nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
WPROWAD NUMER
NUM/BEZP./SZYB.
5. Wybraæ numer korespondenta w jednym z
przewidzianych trybów selekcji, bezpoœrednio na
klawiaturze numerycznej, lub u¿ywaj¹c przycisków
szybkiej selekcji lub kodów skróconej selekcji.
W tym celu nale¿y nacisn¹æ przyciski:
6. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisn¹æ przycisk:
Faks poka¿e, przez kilka sekund, napis "USTAWIONO
POLL" a nastêpnie powróci automatycznie do
pocz¹tkowego stanu gotowoœci. Na drugiej linii
monitora pojawi siê napis: "ODB.POLL 18:20".
Uwaga
Mo¿na anulowaæ ustawienie pollingu w odbiorze poprzez
naciœniêcie przycisku
.
Jak zmodyfikowaæ /anulowaæ polling w odbiorze
ustawiony wczeœniej
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
POLLING ODB.
2. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
JU¯ WPROWADZONE
3. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
ZMIEÑ PARAM.?
Mo¿na wybraæ nastêpuj¹ce opcje:
ANULUJ USTAW.? - W cleu anulowania ustawienia.
Faks powróci do pocz¹tkowego stanu gotowoœci.
ZMIEÑ PARAM.? - W celu zmiany godziny o której
chce siê dokonaæ ¿¹dania transmisji, lub zmiany
numeru korespondenta od którego chce siê otrzymaæ
dokument.
4. W celu pokazania inne dostêpnej opcji, "ANULUJ
USTAW.?", nacisn¹æ przyciski:
|/}
5. W celu potwierdzenia wyboru, nacisn¹æ przycisk:
Jeœli wybrano "ZMIEÑ PARAM.?", na monitorze
pojawi siê napis
WPROW. GODZINÊ
HH:MM
Od tego momentu nale¿y wykonaæ procedurê "Jak
dokonac zadania transmisji (polling w odbiorze)"
od punktu 3.
44
Problemy i rozwi¹zania
Co siê dzieje jeœli zabraknie
napiêcia
W razie nag³ego spadku napiêcia, faks zachowa w
pamiêci zaprogramowane numery selekcji szybkiej
i skróconej o r a z raporty , n a t o m i a s t d o k u m e n t y
odebrane w pamiêci zostan¹ utracone.
Równie¿ data i godzina wyzeruj¹ siê. Dlatego te¿
konieczne bêdzie ponowne ich ustawienie wed³ug
procedury "Jak ustawiæ datê i godzinê", w rozdziale
"Natychmiastowe u¿ytkowanie".
Co siê dzieje jeœli zabraknie
papieru lub tuszu
Jeœli podczas odbioru zabraknie papieru lub papier
siê zatnie, wyczerpie siê tusz lub podniesie siê
konsola operatywna, wydruk zostanie przerwany,
na monitorze pojawi siê odpowiedni komunikat i
przesy³any
dokument
zostanie
chwilowo
zarejstrowany w pamiêci. Po usuniêciu anomali, faks
ponownie uruchomi wydruk.
Jeœli transmisja ma wynik
negatywny
Czasami, z powodów problemów na linii, takich jak
przepe³nienie linii, lub zak³ócenia innego typu,
przesy³any dokument zostaje Ÿle odebrany przez
korespondenta, który ¿¹da w takim wypadku
ponownego przes³ania dokumentu.
W tych przypadkach, zaleca siê ponowne przes³anie
dokumentu na ni¿szej szybkoœci. Faks przesy³a przy
s z y b k o œ c i 14400 bps . W c e l u z r e d u k o w a n i a t e j
szybkoœci, nale¿y postêpowaæ wed³ug procedury
o p i s a n e j w s e k c j i " Jak zredukowaæ szybkoœæ
przesy³ania",
w
rozdziale
" Operacje
skomplikowane " .
Jeœli transmisja nie zostanie dokonana z powodów
anomalii na linii lub w faksie, zapali siê wskaŸnik
œwietlny b³êdu " " i urz¹dzenie wyda krótki sygna³
akustyczny. Wówczas faks wydrukuje automatycznie
raport transmisji (zobacz "Jak drukowaæ raporty i
listy " , w r o z d z i a l e " O p e r a c j e p r z e s y ³ a n i a i
odbioru " ) , g d z i e kod b³êdu w s k a z u j e p r z y c z y n ê
anomalii (spis wszystkich Kodów b³êdów znajduje siê
w dalszej czêœci instrukcji).
Co siê stanie jeœli wprowadzony
zostanie dokument do mechanizmu
automatycznego wprowadzania
(ADF) podczas wydruku w toku
Jeœli wprowadzony zostanie dokument do mechanizmu
automatycznego wprowadzania (ADF), podczas gdy
faks wykonuje kopiê, lub drukuje raport albo odbiera
dokument, faks zachowa siê w nastêpuj¹cy sposób:
• jeœli wykonuje kopiê, poprzez seriê napisów na
monitorze faks doprowadzi do przerwania kopiowania
i powrotu do pocz¹tkowego stanu gotowoœci;
• jeœli drukuje raport, poprzez seriê napisów na
monitorze faks doprowadzi do przerwania druku i
powrotu do pocz¹tkowego stanu gotowoœci;
• jeœli odbierany jest dokument:
- przerywa odbieranie i wprowadza dokument do
pamiêci. Na monitorze pojawi siê napis "ODB. DO
PAM.".
Po zakoñczeniu zapamiêtywania, na monitorze pojawi siê
napis "DOK. W PAMIÊCI".
Wówczas faks doprowadzi do usuniêcia orygina³u z
mechanizmu automatycznego wprowadzania (ADF).
Nastêpnie rozpocznie wydrukowywanie zapamiêtanego
dokumentu.
Ma³e usterki
Poni¿szy spis mo¿e byæ pomocny jako przewodnik przy
rozwi¹zywaniu ma³ych usterek.
USTERKA
ROZWI¥ZANIE
Faks nie daje ¿adnego sygna³u
dzia³ania.
Sprawdziæ czy jest on pod³¹czony
do sieci zasilania i do linii
telefonicznej.
Orygina³ nie daje siê prawid³owo
wprowadziæ.
Sprawdziæ czy orygina³ spe³nia
warunki wymienione w paragrafie
"J a k i e o r y g i n a ³ y m o ¿ n a
u¿ywaæ", w rozdziale "Operacje
przesy³ania i odbioru".
Faks nie przesy³a dokumentów.
Sprawdziæ czy orygina³ nie zaci¹³
siê.
Linia jest zajêta: nale¿y odczekaæ
a¿ bêdzie wolna, a nastêpnie
przes³aæ dokument.
Faks nie otrzymuje dokumentów w
automatyczny sposób.
Zosta³ ustawiony na tryb rêcznego
odbioru: nale¿y ustawiæ go na
automatyczne odbieranie.
Faks nie jest w stanie kopiowaæ i
otrzymywaæ dokumentów.
Sprawdziæ czy nie zaci¹³ siê orygina³
lub arkusz papieru.
U¿ywany jest nieodpowiedni typ
papieru: sprawdziæ w³aœciwoœci
papieru opisane w rozdziale "Dane
techniczne".
Faks drukuje kopie ca³kowicie bia³e
Umieœciæ prawid³owo orygina³, ze
stron¹ do wydruku skierowan¹ do
do³u.
45
Uwaga
Brak funkcjonowania faksu w transmisji lub odbiorze mo¿e
równie¿ zale¿eæ od przyczyn innych ni¿ wymienione wy¿ej,
które zostan¹ zasygnalizowane w formie kodów b³êdów w
"Raporcie z transmisji" oraz w "Raporcie z dzia³alnoœci",
z o b a c z " J a k d ru k o w aæ ra port y i lis t y " , w r o z d z i a l e
"Operacje przesy³ania i odbioru".
Kody b³êdów
Kody b³êdów drukowane zarówno w raporcie z transmisji jak
i w raporcie z dzia³alnoœci, sk³adaj¹ siê one z dwóch cyfr
wskazuj¹cych przyczynê b³êdu. Z powodów oszczêdnoœci
miejsca, w raporcie z dzia³alnoœci podany zostaje tylko kod
dwucyfrowy, bez ¿adnego opisu.
PRZYCZYNY B£ÊDU
KOD
OPIS
OK
Nie ma ¿adnego opisu. Wynik jest
pozytywny.
02
PO£¥CZENIE NIEMO¯L.
Faks nie wychwytuje ¿adnego tonu linii lub
wychwytuje nieprawid³owe sygna³y.
Sprawdziæ czy faks pod³¹czony jest
prawid³owo do linii telefonicznej, oraz czy nie
jest podniesiona s³uchawka. Nastêpnie nale¿y
ponownie spróbowaæ dokonaæ po³¹czenia.
03
ODBIORCA NIE ODPOWIADA
Korespondent nie odpowiada, lub nie ma
pod³¹czonego faksu.
Sprawdziæ czy numer korespondenta jest
prawid³owy.
04
B£¥D PODCZAS TRANS.
WYŒLIJ OD STR.: nn
Wychwycono anomaliê podczas przesy³ania.
"nn" = numer strony przy której pojawi³ siê
b³¹d.
Powtórzyæ przesy³anie od strony podanej w
raporcie.
05
WYŒL. PON. STR.:
nn, ..... nn
Faks korepsondenta wychwyci³ b³êdy
podczas odbierania. "nn" = numer strony na
której pojawi³ siê b³¹d.
Ponownie przes³aæ strony podane w raporcie.
07
DOKUMENT ZA DU¯Y
Przesy³any orygina³ jest zbyt d³ugi. Czas
przeznaczony na przesy³anie wykracza poza
dozwolony limit.
P o d z ie liæ n a w iê c e j c z ê œ c i p r z e s y ³a n y
dokument.
08
SPRAWD DOKUMENT
Czytnik optyczny nie jest w stanie odczytaæ
orygina³u.
Usun¹æ orygina³ z ADF i ponownie wsadziæ
go, a nastêpnie ponownie spróbowaæ dokonaæ
po³¹czenia.
09
WCIŒNIÊTY STOP
Przerwana zosta³a transmisja.
Nie jest konieczna ¿adna akcja.
10
Nie ma ¿adnego opisu.
W ychwycona zosta³a anomalia podczas
odbioru.
Zadzwoniæ do korespondenta i poprosiæ o
ponowne przes³anie faksu.
11
Nie ma ¿adnego opisu.
Podczas fazy odbioru pojawi³a siê anomalia
w wydruku. Odbiór dokumentu dokonany
zosta³ w pamiêci, lecz pamiêæ zape³ni³a siê
przed zakoñczeniem odbioru.
Usun¹æ anomaliê i zaczekaæ a¿ zakoñczy siê
wydruk dokumentu z pamiêci.
13
B£¥D PODCZ. POLL
Korespondent nie zostawi³ dokumentu w ADF
i nie ustawi³ faksu do przesy³ania metod¹
polling.
Zadzwoniæ do korespodenta.
16
AW. ZAS. NA STR. nn
Zabrak³o pr¹du podczas fazy przesy³ania lub
odbioru.
Powtórzyæ przesy³anie od strony podanej w
raporcie.
(OK)
Nie ma ¿adnego opisu.
Dokument zosta³ odebrany lecz jakoœæ druku
jest ma³o zadowalaj¹ca.
Zadzwoniæ do korespondenta.
OCC
LINIA ZAJÊTA
Linia jest zajêta.
Ponownie spróbowaæ gdy linia bêdzie wolna.
46
CO NALE¯Y ZROBIÆ
Nie jest konieczna ¿adna akcja.
Sygnalizacje i komunikaty
B£¥D TRANSMISJI
Przesy³anie nie zosta³o dokonane w sposób prawid³owy:
Ew e n t u a l n e usterki , k t ó r e m o ¿ n a n a p o t k a æ z a z w y c z a j
wskazane s¹ za pomoc¹ sygnalizaji akustycznych (którym
c z a s a m i t o w a r z y s z ¹ sygnalizacje wzrokowe : wskaŸnik
œwietlny b³êdu " " zapalony) lub komunikatów o b³êdach
na monitorze.
F a k s w y d a j e p o z a t y m sygnalizacje akustyczne o r a z
komunikaty na monitorze, które nie wskazuj¹ okolicznoœci
b³êdu .
w celu zgaszenia wskaŸnika
nacisn¹æ przycisk
œwietlnego b³êdu " " oraz w celu wymazania komunikatu
na monitorze, a nastêpnie powtórzyæ przesy³anie.
DOK. W PAMIÊCI
Otrzymany dokument zosta³ zapamiêtany poniewa¿ pojawi³a
siê anomalia podczas fazy odbioru, która uniemo¿liwi³a
natychmiastowy wydruk dokumentu: sprawdziæ typ anomalii
(brak lub zaciêcie siê papieru, brak tuszu, itp.) i usun¹æ
usterkê.
Sygnalizacje akustyczne o b³êdach
KONIEC ATRAMENTU
Sygna³ krótki trwaj¹cy 1 sekundê
• Naciœniêto nieprawid³owy przycisk podczas jakiejkolwiek fazy
operatywnej.
S ygna³ d³u¿szy, trwaj¹cy 3 sekundy oraz zapalony
wskaŸnik œwietlny b³êdu
• Transakcja nie dokonana prawid³owo.
Sygna³ ci¹g³y
• Zaproszenie do od³o¿enia s³uchawki, jeœli zapomniano o niej
po zakoñczeniu jakiejkolwiek operacji, przy której konieczne
by³o jej podniesienie.
Uwaga
W celu zgaszenia wskaŸnika œwietlnego wskaŸnik œwietlny
b³êdu "
" nacisn¹æ przycisk
.
Wyczerpa³ siê tusz we wk³adce: wymieniæ g³owicê druku
( z o b a c z " Jak wymieniæ g³owicê druku " , w r o z d z i a l e
"Operacje konserwacyjne").
NIEZDEFINIOWANY
Wybrany zosta³ przycisk szybkiej selekcji lub kod skróconej
selekcji, który nie zosta³ zaprogramowany: zaprogramowaæ
przycisk lub kod (zobacz "Jak zaprogramowaæ selekcjê
szybk¹ i skrócon¹", w rozdziale "Operacje przesy³ania i
odbioru" ) .
ODB. DO PAM.
Odbiór odbywa siê w pamiêci, poniewa¿ pojawi³a siê anomalia podczas fazy odbioru dokumentu, która uniemo¿liwi³a jego
wydruk: sprawdziæ na dolnej linii monitora, typ anomalii i
usun¹æ usterkê.
PAMIÊÆ PE£NA
Jeden lub wiêcej dokumentów otrzymanych w pamiêci, z
powodu anomali która pojawi³a siê podczas odbioru, wype³ni³y
pamiêæ: sprawdziæ typ anomalii (brak lub zaciêcie siê papieru,
wyczerpanie siê tuszu, itp.) i usun¹æ usterkê. Dokumenty
zostan¹ wydrukowane automatycznie opró¿niaj¹c pamiêæ.
Komunikaty o b³êdach na monitorze
AUTOM. ODDZWANI. NNN
Po³¹czenie nie zosta³o dokonane z powodu anomalii na linii
lub poniewa¿ korespondent ma zajêty numer: faks ustawia
siê w oczekiwaniu na dokonanie kolejnych prób automatycznej
reselekcji.
B£¥D ODBIORU
PONOW.POLL NNN
Ustawiony zosta³ polling odbioru lecz po³¹czenie nie zosta³o
dokonane z powodu anomalii na linii, lub poniewa¿ numer
korespondenta jest zajêty: faks ustawia siê w oczekiwaniu na
dokonanie kolejnych prób automatycznej reselekcji.
Odbiór nie zosta³ dokonany prawid³owo: nacisn¹æ przycisk
w celu zgaszenia wskaŸnika œwietlnego b³êdu "
oraz w celu anulowania komunikatu na monitorze.
"
B£¥D PAPIERU, NACIŒNIJ <I>
Zaci¹³ siê papier podczas kopiowania lub odbioru dokumentu:
nacisn¹æ przycisk
a nastêpnie, jeœli arkusz nie wyjdzie
automatycznie, sprawdziæ gdzie siê zaci¹³ i usun¹æ go (zobacz
" Jak usuwaæ zaciête arkusze papieru " , w r o z d z i a l e
"Operacje konserwacyjne").
B£¥D SYSTEMU NN
Pojawi³a siê anomalia blokuj¹ca faks: wy³¹czyæ i w³¹czyæ
urz¹dzenie. Jeœli b³¹d pozostaje, nale¿y wy³¹czyæ faks i
wezwaæ serwis techniczny.
PRZERWANE KOPIO.
•
Przerwano kopiowanie dokumentu przyciskaj¹c przycisk
.
•
Pojawi³a siê anomalia podczas fazy kopiowania orygina³u,
która uniemo¿liwi³a jej wydruk: sprawdziæ na monitorze typ
anomalii i usun¹æ usterkê.
SPRAWD DOKUMENT, NACIŒNIJ <I>
Oryginalny dokument nie zosta³ wprowadzony prawid³owo:
ponownie umieœciæ oryginal w p³aszczyŸnie automatycznego
wprowadzania (ADF) i nacisn¹æ przycisk
przywrócenia operatywnoœci faksu.
w celu
47
SPRAWD G£OWICE
NOWA G£OWICA?, 1=TAK 0=NIE
•
Faks nie wychwytuje obecnoœci g³owicy druku, poniewa¿ nie
zosta³a ona w³o¿ona, lub zosta³a w³o¿ona nieprawid³owo:
wsadziæ/ponownie wsadziæ g³owicê druku.
•
Niektóre dysze g³owicy s¹ uszkodzone i Ÿle wp³ywaj¹ na jakoœæ
druku: wykonaæ procedurê naprawy g³owicy (zobacz
"Przywrócenie g³owicy druku i kontrola dysz", w rozdziale
"Operacje konserwacyjne").
SPRAWD PAPIER, NACIŒNIJ <I>
•
•
w celu anulowania komunikatu b³êdowego
Papier nie zosta³ prawid³owo uzupe³niony: ponownie umieœciæ
papier w szufladce i nacisn¹æ przycisk
przywrócenia operatywnoœci faksu.
Przerwano odbiór naciskaj¹c przycisk
ODB.POLL: HH:MM
Ustawiono ¿¹danie transmisji (Polling w odbiorze).
ON LINE
Dokonane po³¹czenie telefoniczne po podniesieniu s³uchawki
pod³¹czonego telefonu.
Zaci¹³ siê orygina³ podczas kopiowania lub transmisji: nacisn¹æ
przycisk
a nastêpnie, jeœli orygina³ nie wyjdzie
automatycznie, usun¹æ rêcznie zaciêty dokument (zobacz
"Jak usuwaæ zaciête dokumenty", w rozdziale "Operacje
konserwacyjne").
•
Przerwana zosta³a faza skanowania orygina³u naciskaj¹c
przycisk
.
Odbiór dokonany prawid³owo.
w celu
USUÑ DOKUMENT, NACIŒNIJ <I>
•
ODBIÓR PRZERWANY
ODBIÓR ZAKOÑCZON
Brak papieru w szufladce na papier: uzupe³niæ papier i
nacisn¹æ
na monitorze.
Wprowadzono g³owicê drukow¹ po raz pierwszy, lub
wyci¹gniêto j¹ i ponownie wsadzono: odpowiedzieæ w
odpowiedni sposób. Jeœli odpowiedŸ jest twierdz¹ca lecz
g³owica nie jest nowa, faks nie wychwyci koñca tuszu.
.
Inne sygna³y akustyczne
Sygna³ krótki trwaj¹cy 1 sekundê
• Transakcja dokonana prawid³owo.
Sygna³ przerywany trwaj¹cy 20 sekund
• Podnieœæ s³uchawkê aby odpowiedzieæ na po³¹czenie
telefoniczne.
PAMIÊÆ TRANS.
Ustawiona transmisja z pamiêci.
PODNIEŒ S£UCHAW.
Korespondent ¿¹da komunikacji wokalnej: podnieœæ
s³uchawkê w celu odpowiedzi.
SPRAWD WYDRUK
1=EXIT 0=PONÓW
Faks dokona³ automatycznie kontroli dysz g³owicy drukowej,
oraz próby wydruku: nale¿y sprawdziæ na próbce wydruku
czy jakoœæ druku jest zadowalaj¹ca i dokonaæ odpowiedniego
wyboru.
TRANSMISJA....
Transmisja w toku.
TRAN. ZAKOÑCZONA
Inne komunikaty na monitorze
Transmisja dokonana prawid³owo.
WYBIERANIE
DOKUMENT GOTOWY
Faks dokonuje selekcji numeru korespondenta do którego
siê dzwoni.
Dokument wprowadzony prawid³owo do ADF.
DRUKOWANIE
Faks dokonuje wydruku raportu lub listy.
£¥CZENIE
Faks dokonuje po³¹czenia z faksem korespondenta.
LINIA ZAWIESZ., NACIŒNIJ HOLD
Chwilowo zawieszono rozmowê telefoniczn¹ naciskaj¹c
przycisk
: nale¿y ponownie nacisn¹æ przycisk
w
celu kontynuowania rozmowy z korespondentem.
48
WYSY£ANIE
Transmisja w toku.
WYSY£. PRZERWANE
Przerwano transmisjê naciskaj¹c przycisk
.
ZAPISYWANIE
Faks zapamiêtuje strony orygina³u do kopiowania.
Operacje konserwacyjne
Jak wymieniæ g³owicê druku
Uwaga!
7. Nie dotykaæ dysz.
7
1. Po³o¿yæ s³uchawkê telefoniczn¹
na stabilnej p³aszczyŸnie.
8. Wsadziæ now¹ g³owicê do
osadzenia z kontaktami
elektrycznymi w kierunku
komory g³owicy.
2. Odczepiæ i podnieœæ konsolê
operatorsk¹ tak jak wskazuj¹
strza³ki.
9. Popchn¹æ g³owicê a¿ do
us³yszenia
klikniêcia
potwierdzaj¹cego prawid³owe
wsadzenie.
3. Odblokowaæ g³owicê druku przy
pomocy dŸwigienki, tak jak
wskazuje strza³ka.
10. Zamkn¹æ konsolê operatorsk¹ i umieœciæ s³uchawkê
telefoniczn¹ na swoim miejscu.
4. Wyci¹gn¹æ zu¿yt¹ g³owicê z
osadzenia.
5. Wyci¹gn¹æ now¹ g³owicê z
konfekcji i przytrzymuj¹c ja po
obydwu bokach, usun¹æ foliê
chroni¹c¹ dysze.
Uwaga
Jeœli g³owica zosta³a wymieniona z powodu wyczerpania
siê tuszu, po zamkniêciu konsoli operatywnej faks
automatycznie rozpozna dokonan¹ wymianê i na monitorze
pojawi siê n a p i s " N O W A G £ O W I C A ? 1 = T A K 0 = N I E " .
Ustawiæ wartoœæ 1.
W t y m m i e j s c u f a k s w y k o n a automatycznie p r o c e d u r ê
przyw rócenia g ³ow icy druku i kontroli dysz ,
wydrukowuj¹c rezultat diagnostyczny. Nale¿y oceniæ rezultat
diagnostyczny konsultuj¹c sekcjê "Jak wsadziæ g³owicê
drukarsk¹", w rozdziale "Natychmiastowe u¿ytkowanie".
Jeœli natomiast zosta³a ona wymieniona z powodu
pogorszenia siê jakoœci druku, postêpowaæ w nastêpuj¹cy
sposób:
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
6
Uwaga!
6. Nie
dotykaæ
elektrycznych.
OBS£UGA G£OWICY
kontaktów
2. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
NOWA G£OWICA:TAK
3. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
CZYSZCZENIE:TAK
Faks wykona operacjê przywrócenia g³owicy druku i
kontroli dysz, wydrukowuj¹c rezultat diagnostyczny.
49
Przyst¹piæ do oceny rezultatu diagnostycznego,
konsultuj¹c sekcjê "Jak wsadziæ g³owicê
drukarsk¹ ", w rozdziale "Natychmiastowe
u¿ytkowanie".
Jak oczyœciæ kontakty elektryczne
g³owicy druku
Przy faksie od³¹czonym od gniazdka zasilania:
Przywrócenie g³owicy druku i
kontrola dysz
W razie pojawienia siê pogorszenia jakoœci druku,
mo¿na przyst¹piæ do operacji szybkiego przywrócenia
g³owicy druku i kontroli dysz, która zakoñczy siê
wydrukowaniem rezultatu diagnostycznego
opisuj¹cego ich stan.
1. Nacisn¹æ przycisk
a¿ na monitorze pojawi siê napis:
OBS£UGA G£OWICY
1. Po³o¿yæ s³uchawkê telefoniczn¹
na stablinej p³aszczyŸnie.
2. Odczepiæ i podnieœæ konsolê
operatorsk¹, tak jak wskazuj¹
strza³ki.
2. Nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
NOWA G£OWICA:TAK
3. W celu pokazania innej dostêpnej opcji, "NOWA
G£OWICA:NIE", nacisn¹æ przyciski:
|/ }
3. Odblokowaæ g³owicê druku przy
pomocy dŸwigienki, tak jak
wskazuje strza³ka.
4. W celu potwierdzenia wyboru, nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
CZYSZCZENIE:TAK
5. W celu potwierdzenia ustawienia, nacisn¹æ przycisk:
Na monitorze pojawi siê napis:
4. Wyci¹gn¹æ g³owicê z osadzenia.
CZYSZCZENIE:TAK
Faks wykona operacjê przywrócenia g³owicy druku i
kontroli dysz, wydrukowuj¹c rezultat diagnostyczny.
Przyst¹piæ do oceny rezultatu diagnostycznego
konsultuj¹c "Jak wsadziæ g³owicê drukarsk¹", w
rozdziale "Natychmiastowe u¿ytkowanie".
Uwaga
W ka¿dym momencie mo¿na przerwaæ procedurê naciskaj¹c
przycisk
.
5. Oczyœciæ kontakty elektryczne
u¿ywaj¹c lekko nawil¿onej
œciereczki.
Uwaga!
Nie dotykaæ dysz.
Uwaga
Jeœli po dokonaniu operacji przywrócenia, rezultat
diagnostyczny nie spe³nia oczekiwañ, nale¿y wykonaæ kolejno
nastêpuj¹ce czynnoœci, zatrzymuj¹c siê natychmiast po
uzyskaniu zadowalaj¹cej jakoœci druku:
- Wykonaæ przy u¿yciu faksu kopiê dokumentu o okreœlonym
typie grafiki i tekstu i oceniæ jej jakoœæ.
- Zmieniæ typ papieru (stosowany papier mo¿e byæ szczególnie
szorstki) i powtórzyæ procedurê.
- Wyci¹gn¹æ i ponownie wsadziæ g³owicê.
- Wyci¹gn¹æ g³owicê i sprawdziæ wzrokowo czy istniej¹ bry³ki
na dyszach druku. Jeœli istniej¹ nale¿y delikatnie je usun¹æ
tak aby nie dotykaæ kontaktów elektrycznych. Nastêpnie
ponownie wsadziæ g³owicê.
- Wyci¹gn¹æ g³owicê i oczyœciæ kontakty elektryczne zarówno
g³owicy jak i oprawki, zobacz w dalszej czêœci "Jak oczyœciæ
kontakty elektryczne g³owicy druku".
- Ponownie wsadziæ g³owicê.
- Wezwaæ serwis techniczny.
50
6. Oczyœciæ lekko nawil¿on¹
œciereczk¹ równie¿ kontakty
elektryczne oprawki g³owicy.
7. Ponownie wsadziæ g³owicê do osadzenia z kontaktami
elektrycznymi w kierunku komory g³owicy.
8. Popchn¹æ g³owicê a¿ do us³yszenia klikniêcia
potwierdzaj¹cego jej prawid³owe wsadzenie.
9. Zamkn¹æ konsolê operatywn¹ i umieœciæ s³uchawkê na swoim
miejscu.
Jak oczyœciæ czytnik optyczny
Py³ nagromadzony na szkie³ku czytnika optycznego mo¿e
spowodowaæ problemy przy odczycie dokumentów. W cleu
unikniêcia tych usterek, nale¿y od czasu do czasu oczyœciæ
czytnik w nastêpuj¹cy sposób:
Przy faksie od³¹czonym od gniazdka zasilania:
7. Umieœciæ koñcówkê wa³ka na
sworzniu znajduj¹cym siê po
lewej stronie faksu, tak jak
wskazuje strza³ka.
1. Po³o¿yæ s³uchawkê a stabilnej
p³aszczyŸnie.
8. Zaczepiæ wa³ek przy u¿yciu
dŸwigienki, tak jak wskazuje
strza³ka.
2. Odczepiæ i podnieœæ konsolê
operatorsk¹ tak jak wskazuj¹
strza³ki.
9. Zamkn¹æ konsolê operatorsk¹ i umieœciæ s³uchawkê
telefoniczn¹ na swoim miejscu.
3. Przesun¹æ oprawkê g³owicy a¿
do lewego koñca faksu.
Uwaga
W celu sprawdzenia czy czytnik optyczny jest czysty, nale¿y
wykonaæ kopiê bia³ego arkuszu. Je¿eli na kopii widczne s¹
pionowe linie, a dodatkowa ocena czytnika optycznego
wskazuje, ¿e jest on czysty, nale¿y skonsultowaæ
wykwalifikowany personel techniczny.
Jak oczyœciæ korpus
4. Odczepiæ wa³ek przesuwania
papieru przy u¿yciu dŸwigienki,
tak ja wskazuje strza³ka.
1. Od³¹czyæ faks od gniazdka zasilania i od linii
telefonicznej.
2. Nale¿y stosowaæ wy³¹cznie miêkk¹ œciereczkê, która nie
pozostawia w³osków, nawil¿on¹ neutralnym detergentem
rozpuszczonym w wodzie.
5. Usun¹æ wa³ek z osadzenia.
6. Oczyœciæ szk³o optyczne przy
u¿yciu œciereczki nawil¿onej
specyficznym produktem do
oczyszczania szk³a, a nastêpnie
dok³adnie go osuszyæ.
Uwaga!
Nie nalewaæ lub spryskiwaæ
produktu
do
mycia
bezpoœrednio na szk³o.
51
Jak usuwaæ zaciête dokumenty
Podczas transmisji lub kopiowania, mo¿e zdarzyæ siê, ¿e
orygina³ zostanie zatkany. Okolicznoœæ ta zasygnalizowana
zostaje komunikatem pojawiaj¹cym siê na monitorze: "USUÑ
DOKUMENT, NACIŒNIJ < I >".
Nale¿y spróbowaæ usun¹æ orygina³ naciskaj¹c przycisk
. Jeœli orygina³ nie wychodzi, trzeba go usun¹æ rêcznie
w nastêpuj¹cy sposób:
1. Poci¹gn¹æ orygina³ do góry,
uwa¿aj¹c aby go nie podrzeæ.
1
lub
2. Poci¹gn¹æ orygina³ do do³u,
uwa¿aj¹c aby go nie podrzeæ.
2
Uwaga
Nigdy nie stosowaæ zaostrzonych przedmiotów do usuwania
zaciêtych dokumentów.
Jak usuwaæ zaciête arkusze
papieru
Jeœli papier s³u¿¹cy do wydruku lub kopiowania orygina³ów
zostanie zatkany (okolicznoϾ ta sygnalizowana jest na
monitorze przez komunikat "B£¥D PAPIERU , NACIŒNIJ
< I >"), nale¿y spróbowaæ usun¹æ arkusz naciskaj¹c przycisk
. Je¿li arkusz nie wychodzi, trzeba usun¹æ go rêcznie
w nastêpuj¹cy sposób:
1. Poci¹gn¹æ arkusz do góry,
uwa¿aj¹c aby go nie podrzeæ.
1
lub
2
52
2. Poci¹gn¹æ arkusz do do³u,
uwa¿aj¹c aby go nie podrzeæ.
Uwaga
Nigdy nie stosowaæ zaostrzonych przedmiotów do usuwania
zaciêtych arkuszy papieru.
Uwaga
Jeœli po wykonaniu operacji usuwania nie uda³o siê wydobyæ
arkusza, lub zaciêtego orygina³u, mo¿liwe jest ¿e zosta³ on
zaczepiony wewn¹trz faksu. Wówczas nale¿y post¹piæ w
nastêpuj¹cy sposób:
1. Po³o¿yæ s³uchawkê na stabilnej p³aszczyŸnie (zobacz rys. 1
procedury "Jak oczyœciæ czytnik optyczny").
2. Odczepiæ i podnieœæ konsolê operatorsk¹ (zobacz rys. 2
procedury "Jak oczyœciæ czytnik optyczny").
3. Przesun¹æ oprawkê g³owicy a¿ do lewego koñca faksu (zobacz
rys. 3 procedury "Jak oczyœciæ czytnik optyczny").
4. Odczepiæ wa³ek przesuwania papieru przy u¿yciu dŸwigienki
(zobacz rys. 4 procedury "Jak oczyœciæ czytnik optyczny").
5. Usun¹æ wa³ek z osadzenia (zobacz rys. 5 procedury "Jak
oczyœciæ czytnik optyczny").
6. Usun¹æ zaciêty orygina³ lub arkusz papieru.
7. Umieœciæ koñcówkê wa³ka na sworzniu znajduj¹cym siê po
lewej stronie faksu (zobacz rys. 7 procedury "Jak oczyœciæ
czytnik optyczny").
8. Zaczepiæ wa³ek przy u¿yciu dŸwigienki (zobacz rys 8 procedury
"Jak oczyœciæ czytnik optyczny").
9. Zamkn¹æ konsolê operatorsk¹ i umeœciæ s³uchawkê
telefoniczn¹ na swoim miejscu.
Konstruktor i serwis
Konstruktor
Olivetti Tecnost, S.p.A. con unico azionista
Gruppo Telecom Italia
Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.
Via Jervis, 77 - 10015 IVREA (TO)
W£OCHY
Serwis
Jeœli faks nie dzia³a w prawid³owy sposób, lub w celu
skierowania pytañ do Konstruktora, nale¿y zadzwoniæ pod
numer podany w "Karcie Gwarancyjnej".
Gwarancja
Faks objêty jest gwarancj¹ na okres 36 miesiêcy od daty
zakupu.
Pozosta³e informacje mo¿na znaleŸæ w za³¹czonej "Karcie
Gwarancyjnej" i/lub w nocie informacyjnej o Gwarancji
za³¹czonej do instrukcji.
53
Dane techniczne
Dane ogólne
Model ................................. Nadajnik-odbiornik sto³owy
Monitor ................................ LCD 16 + 16 crt.
Pojemnoœæ pamiêciowa ...... 360 Kbyte
Wymiary
SzerokoϾ ........................... 340 mm
G³êbokoœæ ........................... 220 mm - 235 mm (**)
WysokoϾ ............................ 133 mm - 272 mm (**)
Waga ................................... 2,5 Kg oko³o
Dane odbioru
System wydruku .............. Wydruk na papierze standartowym,
na drukarce atramentowej
SzerokoϾ maks druku ....................... 204 mm
D³ugoœæ maks druku ........................... 282 mm
Papier drukarski ................................. A4 (210 x 297 mm)
Wprowadzanie papieru ... Szufladka dla papieru standartowego
(maks. 40 arkuszy 80 gr/m2)
Dane sekretarki telefonicznej
Dane komunikacji
Sieæ telefoniczna ........ Publiczna/prywatna
KompatybilnoϾ .......... ITU
SzybkoϾ komunikacji ......................... 14400-9600-7200-48002400 (z "fall back"
automatycznym)
Metoda kompresji ............................... MH, MR, MMR
Dane zasilania
Napiêcie .............................................. 220-240 VAC lub 110-240
VAC (zobacz tabliczka na
dnie faksu)
Czêstotliwoœæ ...................................... 50-60 Hz (zobacz
tabliczka na dnie faksu)
Moc pobierana:
- W stanie gotowoœci .......................... 4W oko³o
- Moc maks. ........................................ 35W
Warunki œrodowiskowe
Temperatura .................. od +5oC do +35 oC (dzia³anie)
....................................... od -15 oC do +45 oC (transport)
....................................... od 0oC do +45 oC (przechowywanie i
sk³adowanie)
Wilgotnoœæ wzglêdna ..... 15%-85% (dzia³anie, przechowywanie i
sk³adowanie)
....................................... 5%-95% (transport)
Dane czytnika
Metoda skanowania ........................... CIS
RozdzielczoϾ odczytowa:
- Pozioma ........................................... 8 pixel/mm
- Pionowa STANDARD ...................... 3,85 linii/mm
- Pionowa FINE .................................. 7,7 linii/mm
Dane transmisji
Czas transmisji ................................... 7s oko³o (14400 bps) (*)
WydajnoϾ mechanizmu
wprowadzania orygina³ów .................. Automatyczny (ADF):
............................................................ 5 arkuszy A4 (70-90gr/m2)
54
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pojemnoœæ rejestracji: 15' oko³o
Promemoria
2 odpowiedzi anonsowe
Funkcja tylko odpowiedzi
Funkcja unikania po³¹czenia
Anons przekazywania
Szybki wstêp od konsoli i z oddalonego telefonu
Kod wstêpu
Rejestracja wiadomoœci
Przechowywanie wiadomoœci w razie spadku napiêcia
(*) = Format ITU-TS, Test Sheet n.1 (Slerexe Letter) w
rozdzielczoœci standard i w kompresji MH.
(**) = Z rozbudowaniem na papier.
Spis analityczny
A
G
Anons przekazywania
rejestracja !!
Automatyczna reselekcja
G³oœnoœæ dzwonka "
G³oœnoœæ g³oœnika "
G³oœnoœæ sygnalizatora akustycznego "
G³owica drukarska
jak wsadziæ g³owicê drukarsk¹ procedura przywracania i kontroli dysz
G³owica druku
jak oczyœciæ kontakty elektryczne #
jak wsadziæ g³owicê druku "', #
jak wymieniæ g³owicê druku "'
procedura przywrócenia i kontroli dysz
!
B
Bezpieczeñstwo
zalecenia dotycz¹ce bezpieczeñstwa !
niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem !
niebezpieczeñstwo po¿aru !
niebezpieczeñstwo uduszenia !
niebezpieczeñstwo wypadku !
œrodki ostro¿noœci przy u¿ytkowaniu !
stosowanie zgodne z normami "
C
Centrala telefoniczna
prywatna (centralka) '
publiczna '
Charakterystyka linii
jak pod³¹czyæ do linii publicznej '
jak pod³¹czyæ faks do linii prywatnej (PBX) '
linia prywatna '
linia publiczna '
Czytnik optyczny
oczyszczanie #
D
Dane techniczne
dane czytnika #"
dane komunikacji #"
dane odbioru #"
dane ogólne #"
dane sekretarki telefonicznej #"
dane transmisji #"
dane zasilania #"
warunki œrodowiskowe #"
Data i godzina
jak modyfikowaæ datê i godzinê jak ustawiæ datê i godzinê E
ECM (Tryb Korekcji B³êdów) "!
#
I
Identyfikacja nadawcy
nazwa nazwa i numer faksu
pozycja , "
numer faksu K
Kod sterowania na odleg³oœæ "
Kod wstêpu do sekretarki telefonicznej
modyfikacja !
wymazanie !
Kody b³êdów "#, "$
Komponenty
zewnetrzne i wewnetrzne %
Komunikaty
inne komunikaty na monitorze "&
komunikaty o b³êdach na monitorze "%
Konfiguracja
ustawienie niektórych parametrów '
wydruk parametrów konfiguracji '
wymagania homologacyjne "
Konserwacja
jak oczyœciæ kontakty elektryczne #
jak oczyœciæ korpus #
jak usuwaæ zaciête arkusze papieru #
jak usuwaæ zaciête dokumenty #
jak wymieniæ g³owicê druku "'
kontrola dysz #
numer telefonu Serwisu #!
problemy i rozwi¹zania
brak napiêcia "#
ma³e usterki "#
papier lub tusz wyczerpa³y siê "#
transmisja ma wynik negatywny "#
przywrócenie g³owicy druku #
zalecenia w zakresie bezpieczeñstwa !
55
OdpowiedŸ 1
przes³uchanie !
rejestracja !
OdpowiedŸ 2
przes³uchanie !!
rejestracja !!
Odpowiedzi i promemoria !
Opakowanie
zawartoϾ opakowania &
Orygina³y
jak usuwaæ zaciête dokumenty #
jakie dokumenty mo¿na stosowaæ mechanizm wprowadzania oryginalów (ADF)
Konsola #
Konsola sekretarki telefonicznej !
Konstruktor
jak siê skontaktowaæ #!
numer telefonu #!
Kontakty elektryczne
oprawki g³owicy #, #
Kontrast
regulacje Kopia
jak wykonaæ kopiê $
jakie dokumenty mo¿na kopiowaæ $
przerwanie kopii $
wartoϾ reprodukcji $
wartoœci kontrastu i rozdzielczoœci $
Korpus
oczyszczanie #
P
L
Listy
dane szybkiej selekcji i selekcji skróconej
lista numerów wykluczonych '
lista parametrów instalacji '
lista parametrów konfiguracji '
'
M
Mechanizm wprowadzania oryginalów (ADF)
Monitor %
inne komunikaty "&
komunikaty b³êdowe "%
%, !, N
Napiêcie
brak napiêcia "#
Numer telefonu Serwisu #!
O
Odbiór
jak pokazaæ identyfikacjê dzwoni¹cego !'
jak wybraæ sposób odbioru !, "
jak zmniejszyæ strefê odbieranego dokumentu !&
jak zmodyfikowaæ czas trwania sygna³u akustycznego "
jak zmodyfikowaæ g³oœnoœæ dzwonka "
jak zmodyfikowaæ iloœæ dzwonków !'
jak zmodyfikowaæ kod sterowania na odleg³oœæ "
odbiór automatyczny ", "
odbiór automatyczny z rozpoznaniem typu po³¹czenia #
odbiór rêczny ", "
odbiór w ustawieniu "TEL/FAKS" "
odbiór wyciszony !&
odbiór z u¿yciem automatycznej sekretarki "
rozpoznawanie typu dzwonienia "
tekst wystaj¹cy !&
56
%, !, Pamiêæ
przesy³anie z pamiêci !
jak modyfikowaæ/ponownie uruchamiaæ/anulowaæ
Papier
brak papieru "#
jak usuwaæ zaciête arkusze papieru #
szufladka na papier standartowy (ASF) %
zaci¹³ siê "#
Parametry instalacji i konfiguracji
o parametrach instalacji/konfiguracji "
ustawienie niektórych parametrów '
wydruk parametrów konfiguracji '
Parametry konfiguracyjne sekretarki
wydruk !%
Pod³¹czenie
linia telefoniczna &
sieæ zasilania &
s³uchawka telefoniczna &
wtyczki podlaczeniowe %
Polling
co to jest polling "!
jak zmodyfikowaæ /anulowaæ polling w odbiorze ""
polling w odbiorze "!
Problemy i rozwi¹zania
brak napiêcia "#
ma³e usterki "#
papier lub tusz wyczerpa³y siê "#
transmisja ma wynik negatywny "#
Promemoria
rejestracja !!
Promemoria i wiadomoœci
czas trwania !!
przeniesienie !"
przes³uchiwanie !!
wymazywanie !"
"
Przesy³anie
jak przesy³aæ dokument !,
jak przesy³aæ dokument z pamiêci !
jak przesy³aæ podnosz¹c s³uchawkê !, !
jak przesy³aæ przeszukuj¹c rubrykê %
jak przesy³aæ s³uchaj¹c tonów linii !,
jak przesy³aæ w skróconej selekcji $
jak przesy³aæ w szybkiej selekcji $
jak przywo³aæ ostatnie numery %
jak regulowaæ kontrast i rozdzielczoœæ jak s³uchaæ sygna³ów po³¹czenia "
jak w³¹czyæ /wy³¹czyæ tryb ECM "!
jak wyregulowaæ g³oœnoœæ g³oœnika "
jak wyregulowaæ g³oœnoœæ sygnalizatora akustycznego "
jak zredukowaæ szybkoœæ przesy³ania "!
jakie dokumenty mo¿na stosowaæ !, ponowne przesy³anie z pamiêci nieudanej transmisji "
przesy³anie obiegowe !
R
Raporty
jak interpretowaæ raporty &
raport nieudanej transmisji &
raport operacji %
raport ostatniej transmisji &
raport ostatniej transmisji obiegowej
raport spadku napiêcia %
wydruk automatyczny &
wydruk na ¿¹danie '
RozdzielczoϾ
regulacje &
S
Sekretarka telefoniczna !, #"
czas trwania promemoria i wiadomoœci !!
funkcje specjalne !#
cichy odbiór !%
tylko odpowiedŸ !$
unikanie po³¹czenia !$
konsola !
modyfikacja kodu wstêpu !
odpowiedzi i promemoria !
przeniesienie promemoria i wiadomoœci !"
przes³uchanie odpowiedzi 1 !
przes³uchanie odpowiedzi 2 !!
przes³uchiwanie promemoria i wiadomoœci !!
rejestracja anonsu przekazywania !!
rejestracja odpowiedzi 1 !
rejestracja odpowiedzi 2 !!
rejestracja promemoria !!
sterowanie na odleg³oœæ !#
uruchomienie !
wydruk parametrów konfiguracyjnych !%
wymazanie kodu wstêpu !
wymazywanie promemoria i wiadomoœci !"
Selekcja
impulsowa = dekadyczna tonowa = multiczêstotliwoœæ Selekcja impulsowa = dekadyczna '
Selekcja tonowa = multiczêstotliwoœæ '
Serwis
numer telefonu Serwisu #!
Skrócona selekcja
jak dzwoniæ przy u¿yciu skróconej selekcji #
jak przesy³aæ w skróconej selekcji $
jak zaprogramowaæ $
jak zmodyfikowaæ $
Œrodowisko
recyklizacja w ramach ochrony œrodowiska !
Sterowanie na odleg³oœæ sekretarki telefonicznej !#
Sygnalizacje
inne sygna³y akustyczne "&
sygnalizacje akustyczne o b³êdach "%
Sygna³y akustyczne "&
Sygna³y po³¹czenia "
Szufladka na papier drukowy Szufladka na papier standartowy (ASF) %, Szybka selekcja
jak dzwoniæ przy u¿yciu szybkiej selekcji #
jak przesy³aæ w szybkiej selekcji $
jak zaprogramowaæ #
jak zmodyfikowaæ $
Szybkoœæ przesy³ania "!
T
Telefon
jak dzwoniæ przy u¿yciu przeszukiwania w rubryce #
jak dzwoniæ przy u¿yciu skróconej selekcji #
jak dzwoniæ przy u¿yciu szybkiej selekcji #
jak przywo³aæ ostatnie numery #
u¿ycie telefonu #
U
Uruchomienie sekretarki telefonicznej
!
W
WskaŸnik œwietlny B£¥D "%
57
DYREKTYWA 2002/96/CE W ZAKRESIE OBCHODZENIA SIÊ, ZBIÓRKI,
RECYKLINGU I LIKWIDACJI URZ¥DZEÑ ELEKTRYCZNYCH I
ELEKTRONICZNYCH I ICH KOMPONENTÓW
INFORMACJE
1. DLA KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ (UE)
Zabrania siê likwidacji wszelkich urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych w ramach odpadów sta³ych miejskich:
nale¿y obowi¹zkowo dokonaæ oddzielnej zbiórki.
Porzucenie tych urz¹dzeñ w miejscach nie przystosowanych i nieupowa¿nionych mo¿e mieæ niebezpieczne
skutki dla œrodowiska i dla zdrowia.
Osoby nie przestrzegaj¹ce tych norm podlegaj¹ sankcjom karnym wed³ug przepisów prawna.
W celu prawid³owej likwidacji naszych urz¹dzeñ nale¿y:
a) Zwróciæ siê do W³adz Lokalnych, w celu uzyskania wskazówek i praktycznych infomacji na temat prawid³owego obchodzenia
siê z tymi odpadami, na przyk³ad: miejsce i godziny otwarcia punktów zbiórki, itp.
b) Przy zakupie naszych urz¹dzeñ, nale¿y zwróciæ naszemu przedstawicielowi zu¿yte urz¹dzenie, analogiczne do urz¹dzenia
zakupionego.
c) Skonsultowaæ odpowiedni rozdzia³ na ten temat na stronie internetowej www.olivettitecnost.com w celu zapoznania siê z
metodami stosowanymi przez firmê Olivetti do zbiórki zu¿ytych urz¹dzeñ.
Przekreœlony symbol pojemnika umieszczony na urz¹dzeniu oznacza, ¿e:
- urz¹dzenie po zakoñczeniu cyklu eksploatacji powinno zostaæ doprowadzone do przystosowanych
do tego celu punktów zbiórki i powinna byæ traktowane oddzielnie od odpadów miejskich.
2. DLA INNYCH KRAJÓW (POZA UE)
Obchodzenie siê, zbiórka, recykling i likwidacja urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych powinny zostaæ
dokonane wed³ug przepisów obowi¹zuj¹cych w danym kraju.
Kod G³owiva Monochromatyczna: B0494
G³owica monoblokowa: FJ51
256633C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising