Olivetti Fax-Lab 220, Fax-Lab 270 Owner's manual

Olivetti Fax-Lab 220, Fax-Lab 270 Owner's manual
Gebruik van de SMS-SERVICE
PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR:
Samenstelling:
Olivetti I- Jet S.p.A.
Località Le Vieux
11020 ARNAD (Italy)
Olivetti Tecnost, S.p.A.
Via Jervis, 77 - 10015 IVREA (Italy)
Copyright © 2004, Olivetti
Alle rechten voorbehouden
SMS-SERVICE
Met het faxtoestel kunt u SMS-berichten verzenden en ontvangen, ook als u op een telefooncentrale bent aangesloten, en
tot 40 berichten opslaan, waarvan: 5 geschreven en verzonden, 5
geschreven en nog niet verzonden, 30 ontvangen.
opmerking
Voor gedetailleerde informatie over de SMS-service,
kunt u het beste contact opnemen met het telefoonbedrijf waarop u bent aangesloten.
ACTIVEREN VAN DE SMS-SERVICE
belangrijk
Om de SMS-service te activeren moet u, zowel voor verzenden als voor ontvangen van berichten, nummers instellen
die door het "SMS-servicecentrum" zijn vastgesteld en
door het betreffende telefoonbedrijf worden verstrekt.
Nadat u de service hebt geactiveerd, kunt u op elk gewenst
moment berichten (SMS) verzenden en ontvangen:
VERZENDEN VAN SMS-BERICHTEN
Behalve het verzenden van SMS-berichten van max. 160 tekens
elk, kunt u met het faxtoestel:
- kennisgeving van het afgeleverde bericht opvragen, indien het telefoonbedrijf deze service biedt.
- een correcte werking van de SMS-service garanderen indien de geadresseerde meer dan één apparaat op dezelfde
telefoonlijn heeft aangesloten.
- een tijdsperiode instellen waarin het Servicecentrum een
bericht (SMS) bewaart dat het niet heeft kunnen afleveren
(max. 63 weken).
OPSTELLEN EN VERZENDEN VAN EEN SMSBERICHT
opmerking
Op het display verschijnt:
Om een willekeurige functie van de SMS-service te
activeren moet er geen document in de ADF gestoken
zijn.
SMS ZENDEN
Op het display verschijnt:
TEKST SMS
Op het display verschijnt:
SMS ZENDEN
/
Vorm de tekst van het bericht (max. 160 tekens), door
meermaals op de toets te drukken waarop het gewenste
nummer, teken of symbool zich bevindt. Zie onderstaande
tabel:
Op het display verschijnt:
CONFIGURATIE
Op het display verschijnt:
Toets 1 = @ spatie 1 . / Toets 2 = a b c å ä æ à ç 2 Γ
Toets 3 = d e f è È é 3 ∆ Φ
Toets 4 = g h i ì 4
NUM.SERV.CENTRUM
Op het display verschijnt:
SERV. CENTRUM TX
XXXX
Toets 5 = j k l 5 Λ
Toets 6 = m n o ñ ö Ø ò 6
Toets 7 = p q r s ß 7 Π Σ
Toets 8 = t u v ü ù 8
Toets 9 = w x y z 9
Toets * = * spatie ~ . / \ , ; _ : ‘ " ? !
Als het nummer dat op de onderste regel van het display
verschijnt overeenkomt met het door het telefoonbedrijf
verstrekte nummer, drukt u direct op de toets
om
de instelling te bevestigen; als het nummer niet overeenkomt, vormt u het juiste nummer direct op het numerieke
toetsenbord en drukt u vervolgens op de toets
Toets 0 = spatie + & / % 0 € £ ¥ $ ¿ § ¡ Θ Ξ Ψ Ω
Toets # = # & % + $ < = > @ ( ) ^ | [ ]
.
Om van hoofdletters over te gaan naar kleine letters en
andersom.
Op het display verschijnt:
SERV. CENTRUM RX
XXXX
/
Als het nummer dat op de onderste regel van het display
verschijnt overeenkomt met het door het telefoonbedrijf
verstrekte nummer, drukt u direct op de toets
om
de instelling te bevestigen; als het nummer niet overeenkomt, vormt u het juiste nummer direct op het numerieke
toetsenbord, en drukt u vervolgens op de toets
Om het faxtoestel in de standby-modus te zetten.
.
Om de cursor over de reeds getypte tekens te laten lopen
of om een spatie te maken.
Om het teken links van de cursor te wissen. Bij ingedrukt
houden wordt de hele tekst van het bericht gewist.
Tijdens het invoeren van de tekst, verschijnt rechts boven
op het display het max. aantal tekens dat u kunt invoeren
(160). Dit aantal neemt af bij elk ingevoerd teken, zodat u
kunt zien hoeveel tekens u heeft gebruikt en hoeveel er
nog beschikbaar zijn.
1
Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:
Om uw keuze te bevestigen.
ZEND TYPE:SMS
Om het bericht van het display te verwijderen en de fouten-LED "
Op het display verschijnt:
VORM NUMMER
NUM/TOETS/SNELK.
-
Vorm het nummer van de correspondent op een van
de mogelijke manieren: direct op het numerieke toetsenbord of via de one-touch-toetsen of snelkiescodes
(zie "One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren", hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen").
Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:
BERICHT: JA
/
Om de andere beschikbare optie weer te geven: "BERICHT: NEE".
BERICHT: JA: elke keer dat u een SMS verzendt, ontvangt u een bericht dat het is aangekomen.
BERICHT: NEE: als u geen bericht wilt ontvangen dat uw
SMS is aangekomen.
Op het display verschijnt:
TERMINAL NR.:JA
/
Om de andere beschikbare optie weer te geven: "TERMINAL NR.:NEE".
TERMINAL NR.:JA: als de geadresseerde meer dan één
apparaat op het telefoonnet heeft aangesloten.
TERMINAL NR.:NEE: als de geadresseerde een enkel
aparaat op het telefoonnet heeft aangesloten.
Om de instelling te bevestigen.
Als u de optie "TERMINAL NR.:NEE" heeft gekozen gaat
u direct verder naar het volgende punt.
Als u de optie "TERMINAL NR.:JA" heeft gekozen, verschijnt op het display:
TERM. ONTVANGER
(0-9)
0
" te doven drukt u op de toets
.
opmerking
Indien u de optie "SMS OPSLAAN: JA" hebt gekozen, verschijnt op het display gedurende enkele seconden het bericht "OPGESLAGEN" en wordt uw SMS opgeslagen in de
lijst van verzonden berichten "VERZONDEN SMS". Nu kunt
u de SMS altijd opnieuw verzenden of wijzigen.
opmerking
Als u na het opstellen van een SMS op de toets
drukt
of het faxtoestel langer dan 2 minuten inactief laat, wordt de
tekst van uw SMS opgeslagen in de lijst van geschreven
berichten "GESCHR. SMS".
opmerking
Als op het display het bericht "GEHEUGEN VOL", "VERZ.
SMS WISSEN" verschijnt en u geen tekst voor een SMS op
het faxtoestel kunt invoeren, betekent dit dat het geheugen
voor verzonden berichten vol is.
U moet dan ten minste één van de berichten uit het geheugen wissen. Zie verderop "Een SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden".
opmerking
Indien er een stroomonderbreking is van meer dan een uur,
wist het faxtoestel alle berichten. Om de ontvangen berichten
te vinden, moet u het stroomonderbrekingsrapport raadplegen dat automatisch door het faxtoestel wordt afgedrukt of het
activiteitenrapport afdrukken (zie de handleiding "Gebruiksinstructies" van het faxtoestel).
EEN SMS-BERICHT OPSLAAN ZONDER HET TE
VERZENDEN
Nu moet u het nummer invoeren m.b.t. de terminal waarop
hij uw bericht wil ontvangen en vervolgens op de toets
drukken. Op het display verschijnt:
Op het display verschijnt:
ZENDEN: JA
Om uw keuze te bevestigen.
Het faxtoestel start de verzending en op het display verschijnt het bericht "VERZENDEN".
Als de verzending correct is voltooid, verschijnt hierna op
het display gedurende enkele seconden het bericht "VZ
VOLLEDIG".
Als de verzending niet tot een goed einde is gebracht,
verschijnt hierna op het display gedurende enkele seconden het bericht "VZ ERROR" gevolgd door een geluidssignaal en de fouten-LED " " gaat branden.
In beide gevallen verschijnt na de verzending op het display:
SMS OPSLAAN: NEE
Om de andere beschikbare optie weer te geven:
SMS OPSLAAN: JA
2
SMS ZENDEN
/
Op het display verschijnt:
SMS SCHRIJVEN
Op het display verschijnt:
TEKST SMS
Vorm de tekst van de SMS (max. 160 tekens) zoals beschreven in "Opstellen en verzenden van een SMSbericht".
Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt,
gedurende enkele seconden, het bericht "OPGESLAGEN".
De SMS wordt zo opgeslagen in de lijst van geschreven
berichten "GESCHR. SMS". Daarna komt het faxtoestel
automatisch weer in de standby-modus.
opmerking
Als op het display het bericht "GEHEUGEN VOL",
"GESCHR.SMS WISS." verschijnt en u geen tekst voor een
SMS op het faxtoestel kunt invoeren, betekent dit dat:
- het geheugen voor geschreven en opgeslagen berichten vol is.
U moet dan ten minste één van de berichten uit het geheugen wissen. Zie "Een SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden".
DE PERIODE INSTELLEN WAARIN HET
SERVICECENTRUM EEN SMS BEWAART DIE
belangrijk
Om de ontvangst van SMS-berichten te garanderen
moet u controleren of het aantal belsignalen waarna het
faxtoestel met de telefoonlijn wordt verbonden ten minste 2
is. Zie "Aantal belsignalen wijzigen", hoofdstuk "Geavanceerd gebruik" van de handleiding voor gebruik van het
faxtoestel.
EEN ONTVANGEN SMS-BERICHT LEZEN
Wanneer op het display het pictogram
verschijnt,
heeft u één of meer SMS-berichten ontvangen. Om deze
te lezen doet u het volgende:
NIET KON WORDEN BEZORGD
Op het display verschijnt:
Op het display verschijnt:
ONTVANGEN SMS XX
SMS ZENDEN
/
"XX" is het nummer dat rechts boven verschijnt en het
totale aantal ontvangen berichten aangeeft (max. 30). Dit
is nuttig om te weten hoeveel berichten heeft ontvangen en
dus hoeveel u er nog kunt ontvangen.
Op het display verschijnt:
CONFIGURATIE
Op het display verschijnt:
Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:
NUM.SERV.CENTRUM
/
LIJST WEERGEVEN
Op het display verschijnt:
Als op het display het bericht "GEH. BIJNA VOL", "ONTV.
SMS WISSEN" verschijnt, betekent dit dat het geheugen
voor ontvangen berichten reeds 28 berichten bevat, en
dus bijna vol is. U kunt dus het beste een paar berichten uit
het geheugen wissen. Zie "Een SMS-bericht wissen".
Als op het display het bericht "GEHEUGEN VOL", "ONTV.
SMS WISSEN" verschijnt, betekent dit dat het geheugen
voor ontvangen berichten vol is. In dat geval moet u ten
minste één bericht uit het geheugen wissen. Zie "Een
SMS-bericht wissen".
GELDIGHEID
Op het display verschijnt:
MAX.(63 WEKEN)
/
Om de andere beschikbare opties weer te geven: "6 UUR",
"12 UUR", "24 UUR", "48 UUR" en "1 WEEK".
Om de instelling te bevestigen.
Om het faxtoestel weer in de standby-modus te plaatsen.
Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt,
van links naar rechts: het referentienummer dat de berichten in de lijst van ontvangen berichten identificeert (van het
voor
meest recente tot het oudste), het pictogram
nog niet gelezen berichten, het telefoonnummer van de
correspondent, de datum en tijd en de tekst van het bericht
of een deel ervan.
ONTVANGEN VAN SMS-BERICHTEN
Het faxtoestel kan tot een maximum van 30 SMS-berichten ontvangen.
Bij ontvangst van een SMS knippert de LED
; het faxtoestel geeft
een geluidssignaal (indien dit is geprogrammeerd), en op het display
verschijnt het bericht "ONTVANGST SMS" en vervolgens het
pictogram
.
Zoals voor de verzending, kunt u enkele parameters instellen om:
- een correcte werking van de SMS-service garanderen indien u meer dan één apparaat op dezelfde telefoonlijn
heeft aangesloten, zie verderop "Correct ontvangen van SMSberichten indien u over meerdere telefoontoestellen en
slechts één telefoonlijn beschikt".
- het faxtoestel zo instellen dat het een geluidssignaal geeft bij
ontvangst van een bericht, zie verderop "Het faxtoestel
instellen op signalering via een geluidssignaal van een
ontvangen SMS".
/
Door eenmaal op de toets | of de toets } te drukken, laat
het faxtoestel automatisch alle aan het bericht gekoppelde
gegevens en de tekst van het bericht over het display
lopen. Om het doorlopen van de tekst te stoppen, drukt u
opnieuw op de toets | of de toets }.
Nu kunt u direct op de toets
drukken om het weer-
gegeven bericht te selecteren of op de toetsen ‚/ drukken om in genoemde lijst een ander bericht op te zoeken
dat u wilt selecteren en vervolgens op de toets
drukken.
In beide gevallen verschijnt op het display:
WISSEN
Druk op de toets
om het faxtoestel weer in de
standby-modus te plaatsen of ga verder met de procedure
volgens onderstaande aanwijzingen:
3
/
Om een van de andere beschikbare opties te selecteren:
"ANTWOORDEN", "VORMING TELNR.", "ZENDEN",
"WIJZIGEN" en "PRINTEN".
ANTWOORDEN: om op een ontvangen bericht te antwoorden (zie onderstaande procedure).
VORMING TELNR.: om de afzender direct te bellen.
WIJZIGEN en ZENDEN: om bericht te wijzigen en opnieuw te verzenden (zie verderop "Een SMS-bericht
wissen/wijzigen/opnieuw verzenden").
PRINTEN: om de gegevens m.b.t. het bericht dat u zojuist
geselecteerd hebt en de tekst ervan af te drukken. Zie
"Afdrukken van elk afzonderlijk bericht in een lijst",
hoofdstuk "Lijsten".
Nu kunt u direct op de toets
gegeven bericht te selecteren of op de toetsen ‚/ drukken om in genoemde lijst een ander bericht op te zoeken
dat u wilt selecteren en vervolgens op de toets
drukken.
In beide gevallen verschijnt op het display:
WISSEN
/
Op het display verschijnt:
ANTWOORDEN
Om de instelling te bevestigen. Op de bovenste regel van
het display verschijnt:
Om uw keuze te bevestigen.
TEKST SMS
Vanaf hier hervat u de procedure beschreven in "Opstellen en verzenden van een SMS-bericht", vanaf de
stap waarin het display "TEKST SMS" weergeeft.
Om het faxtoestel weer in de standby-modus te plaatsen.
EEN ONTVANGEN SMS-BERICHT
BEANTWOORDEN
Op het display verschijnt:
SMS ZENDEN
/
Op het display verschijnt:
ONTVANGEN SMS XX
"XX" is het nummer dat rechts boven verschijnt en het
totale aantal ontvangen berichten aangeeft (max. 30). Dit
is nuttig om te weten hoeveel berichten u heeft ontvangen
en dus hoeveel u er nog kunt ontvangen.
Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:
LIJST WEERGEVEN
opmerking
Als op het display het bericht "GEHEUGEN VOL", "SMS
WISSEN" verschijnt en u geen tekst voor een SMS op het
faxtoestel kunt invoeren, betekent dit dat:
- het geheugen voor verzonden berichten vol is
of
- het geheugen voor geschreven en opgeslagen berichten vol is
of
- beide geheugens vol zijn.
U moet dan ten minste één van de berichten uit één van de
geheugens of uit beide geheugens wissen (afhankelijk van
het geval). Zie verderop "Een SMS-bericht wissen".
CORRECT ONTVANGEN VAN SMS-BERICHTEN INDIEN
U OVER MEERDERE TELEFOONTOESTELLEN EN
SLECHTS ÉÉN TELEFOONLIJN BESCHIKT
Als op het display het bericht "GEH. BIJNA VOL",
"ONTV. SMS WISSEN" verschijnt, betekent dit dat het
geheugen voor ontvangen berichten reeds 28 berichten bevat, en dus bijna vol is. U kunt dan het beste een
paar berichten uit het geheugen wissen. Zie "Een SMSbericht wissen".
Als op het display het bericht "GEHEUGEN VOL", "ONTV.
SMS WISSEN" verschijnt, betekent dit dat het geheugen
voor ontvangen berichten vol is. In dat geval moet u ten
minste één bericht uit het geheugen wissen. Zie "Een
SMS-bericht wissen".
Indien u op dezelfde telefoonlijn andere toestellen moet
aansluiten, tot een maximum van 9, waarop u SMS-berichten kunt ontvangen, moet u elk toestel een ander
terminalnummer (tussen 0 en 9) geven om ervoor te zorgen dat de berichten op het gewenste toestel binnenkomen. Om een specifiek terminalnummer aan het faxtoestel
toe te wijzen, gaat u als volgt te werk. Wat de andere
telefoontoestellen betreft, volgt u de procedure die door de
fabrikant van het toestel wordt aangegeven om hetzelfde
resultaat te verkrijgen.
Op het display verschijnt:
Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt,
van links naar rechts: het referentienummer dat de berichten in de lijst van ontvangen berichten identificeert (van het
SMS ZENDEN
/
voor
meest recente tot het oudste), het pictogram
nog niet gelezen berichten, het telefoonnummer van de
correspondent, de tekst van het bericht of een deel ervan
en de datum en tijd.
/
4
Door eenmaal op de toets | of de toets } te drukken, laat
het faxtoestel automatisch alle aan het bericht gekoppelde
gegevens en de tekst van het bericht over het display lopen. Om het doorlopen van de tekst te stoppen, drukt u
opnieuw op de toets | of de toets }.
drukken om het weer-
Op het display verschijnt:
CONFIGURATIE
Op het display verschijnt:
NUM.SERV.CENTRUM
/
Op het display verschijnt:
TERMINAL NR.
"XX" is het nummer dat rechts boven verschijnt en het
totale aantal verzonden berichten aangeeft (max. 5). Dit is
nuttig om te weten hoeveel berichten u heeft verzonden en
dus hoeveel u er nog kunt verzenden.
Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:
TERMINAL NR.
( 0-9 )
0
-
Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:
Druk op een toets tussen 1 en 9 om een andere terminal
dan "0" te identificeren zodat deze speciale berichten kan
ontvangen.
LIJST WEERGEVEN
Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt,
Om de instelling te bevestigen.
van links naar rechts: het referentienummer dat de berichten in de lijst van verzonden berichten identificeert (van
het meest recente tot het oudste), het telefoonnummer van
de correspondent, de tekst van het bericht of een deel
ervan en de datum en tijd.
Om het faxtoestel weer in de standby-modus te plaatsen.
HET FAXTOESTEL INSTELLEN OP SIGNALERING VIA
/
EEN GELUIDSSIGNAAL VAN EEN ONTVANGEN SMS
Het faxtoestel is reeds zo ingesteld dat het een geluidssignaal geeft bij ontvangst van een SMS-bericht; mocht dit
niet het geval zijn dan gaat u als volgt te werk:
Nu kunt u direct op de toets
SMS ZENDEN
Op het display verschijnt:
drukken.
CONFIGURATIE
In beide gevallen verschijnt op de bovenste regel van het
display:
Op het display verschijnt:
NUM.SERV.CENTRUM
/
Op het display verschijnt:
BERICHT SMS RX
Op het display verschijnt:
BER. SMS RX:NEE
/
drukken om het weer-
gegeven bericht te wissen, te wijzigen en/of opnieuw te verzenden, of op de toetsen ‚/ drukken om in genoemde lijst
een ander bericht op te zoeken dat u wilt wissen, wijzigen
en/of opnieuw verzenden en vervolgens op de toets
Op het display verschijnt:
/
Door eenmaal op de toets | of de toets } te drukken, laat
het faxtoestel automatisch alle aan het bericht gekoppelde
gegevens en de tekst van het bericht over het display
lopen. Om het doorlopen van de tekst te stoppen, drukt u
opnieuw op de toets | of de toets }.
Om de andere beschikbare optie weer te geven:
BER. SMS RX:JA
Om uw keuze te bevestigen.
WISSEN
/
Om de andere beschikbare opties weer te geven: "ZENDEN", "WIJZIGEN", en "PRINTEN".
WISSEN: om het geselecteerde bericht te wissen.
ZENDEN: om hetzelfde bericht aan iemand anders of aan
dezelfde geadresseerde te verzenden.
WIJZIGEN: om de inhoud van het bericht te wijzigen en het
aan dezelfde of een andere geadresseerde te verzenden.
PRINTEN: om de gegevens m.b.t. het bericht dat u zojuist
geselecteerd hebt en de tekst ervan af te drukken.
EEN SMS-BERICHT WISSEN/WIJZIGEN/
Voor het wijzigen en/of opnieuw verzenden van een bericht, zie de procedure "Opstellen en verzenden van
een SMS-bericht", vanaf de stap waarin het display:
"TEKST SMS" weergeeft.
Om de gegevens m.b.t. het geselecteerde bericht af te
drukken, zie de procedure "Afdrukken van elk afzonderlijk bericht in een lijst", hoofdstuk "Lijsten".
OPNIEUW VERZENDEN
Om uw keuze te bevestigen.
Om het faxtoestel weer in de standby-modus te plaatsen.
Door de lijst van verzonden berichten, de lijst van geschreven (nog niet verzonden) berichten of de lijst van ontvangen
berichten te raadplegen, kunt u het bericht dat u wilt wissen,
wijzigen en/of opnieuw verzenden gemakkelijk opzoeken.
UIT
Om het faxtoestel weer in de standby-modus te plaatsen.
DE LIJST VAN VERZONDEN BERICHTEN
Op het display verschijnt:
SMS ZENDEN
/
Op het display verschijnt:
VERZONDEN SMS
XX
5
UIT
DE LIJST VAN GESCHREVEN EN OPGESLAGEN BE-
RICHTEN
AFDRUKKEN VAN ELK AFZONDERLIJK BERICHT
IN EEN LIJST
Op het display verschijnt:
SMS ZENDEN
/
Op het display verschijnt:
Op het display verschijnt:
GESCHR. SMS
SMS ZENDEN
XX
"XX" is het nummer dat rechts boven verschijnt en het totale
aantal geschreven en opgeslagen berichten aangeeft (max.
5). Dit is nuttig om te weten hoeveel berichten u heeft opgeslagen, en dus hoeveel u er nog kunt opslaan.
/
VERZONDEN SMS
XX
of:
ONTVANGEN SMS XX
Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:
of:
LIJST WEERGEVEN
GESCHR. SMS
Vanaf hier herhaalt u de procedure vanaf het punt waarop
het display "LIJST WEERGEVEN" weergeeft.
UIT
Op het display verschijnt:
XX
Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:
LIJST WEERGEVEN
DE LIJST VAN ONTVANGEN BERICHTEN
Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt,
Op het display verschijnt:
van links naar rechts: het referentienummer dat de berichten in de geselecteerde lijst identificeert, het telefoonnummer van de correspondent, de tekst van het bericht of een
deel ervan en de datum en tijd.
SMS ZENDEN
/
Op het display verschijnt:
ONTVANGEN SMS
XX
"XX" is het nummer dat rechts boven verschijnt en het
totale aantal ontvangen berichten aangeeft (max. 30). Dit
is nuttig om te weten hoeveel berichten u heeft ontvangen,
en dus hoeveel u er nog kunt ontvangen.
Door eenmaal op de toets | of de toets } te drukken, laat
het faxtoestel automatisch alle aan het bericht gekoppelde
gegevens en de tekst van het bericht over het display lopen. Om het doorlopen van de tekst te stoppen, drukt u
opnieuw op de toets | of de toets }.
Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:
Nu kunt u direct op de toets
/
drukken om het weer-
gegeven bericht te selecteren of op de toetsen ‚/ drukken om in genoemde lijst een ander bericht op te zoeken
LIJST WEERGEVEN
Vanaf hier herhaalt u de procedure vanaf het punt waarop
het display "LIJST WEERGEVEN" weergeeft.
dat u wilt selecteren en vervolgens op de toets
drukken. Op het display verschijnt:
WISSEN
LIJSTEN
De lijsten die de ontvangen, verzonden en geschreven maar nog
niet verzonden berichten bevatten, kunnen worden weergegeven
zoals beschreven in "Een SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw
verzenden", en kunnen bovendien op elk gewenst moment worden
afgedrukt.
Door een afdruk van de lijsten op te vragen kunt u niet alleen de tekst van
het bericht lezen, maar ook een overzicht hebben van alle hieraan
verbonden gegevens, bijvoorbeeld: de datum en tijd waarop het werd
verzonden of ontvangen, het gekozen nummer, het nummer van de
afzender, of het bericht correct is aangekomen.
U kunt niet alleen de volledige lijsten afdrukken, maar ook binnen een
lijst de afdruk van elk afzonderlijk bericht opvragen.
6
/
Op het display verschijnt:
PRINTEN
Om de instelling te bevestigen.
Het faxtoestel drukt een rapport af dat de gegevens m.b.t.
het zojuist geselecteerde bericht en de tekst van het bericht bevat en komt vervolgens automatisch weer in de
standby-modus terug.
LIJSTEN VAN VERZONDEN, GESCHREVEN EN
ONTVANGEN SMS-BERICHTEN AFDRUKKEN
Op het display verschijnt:
SMS ZENDEN
/
Op het display verschijnt:
VERZONDEN SMS
XX
of:
ONTVANGEN SMS XX
of:
GESCHR. SMS
XX
Om uw keuze te bevestigen. Op het display verschijnt:
LIJST WEERGEVEN
/
Op het display verschijnt:
PRINT LIJST
Om de instelling te bevestigen. Nadat het faxtoestel de
afdruk heeft gemaakt, komt het automatisch weer in de
standby-modus terug.
opmerking
Indien zich in de geselecteerde lijst geen berichten bevinden, geeft het display "GEHEUGEN LEEG" weer en komt
het faxtoestel weer in de standby-modus terug.
DE LIJST VAN CONFIGURATIEPARAMETERS
AFDRUKKEN
Op het display verschijnt:
SMS ZENDEN
/
Op het display verschijnt:
CONFIGURATIE
Op het display verschijnt:
NUM.SERV.CENTRUM
/
Tot op het display verschijnt:
CONFIG. PRINTEN
Om de instelling te bevestigen. Nadat het faxtoestel de
afdruk heeft gemaakt, komt het automatisch weer in de
standby-modus terug.
7
255896U
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement