Olivetti | Fax-Lab 460 | Owner Manual | Olivetti Fax-Lab 460 Handleiding

Olivetti Fax-Lab 460 Handleiding
Gebruik van de SMS-service
SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/GEPRODUCEERD DOOR:
Gedrukt in Thailand.
Olivetti S.p.A. con unico azionista
Gruppo Telecom Italia
Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.
Code van de gebruikershandleiding: 259745X
Publicatiedatum: Juli 2006
Copyright © 2006, Olivetti
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, verveelvoudigd of in andere talen vertaald zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Olivetti S.p.A.
SMS-SERVICE
Met het faxtoestel kunt u SMS-berichten verzenden en ontvangen, ook als u op een telefooncentrale bent aangesloten, en
tot 40 berichten opslaan, waarvan: 5 geschreven en verzonden, 5
geschreven en nog niet verzonden, 30 ontvangen.
5. Vorm het nummer van het servicecentrum direct op het
toetsenbord. Hiertoe drukt u op de toetsen:
6. Om het nummer te bevestigen, drukt u op de toets:
opmerking
Op het display verschijnt:
Voor gedetailleerde informatie over de SMS-service, kunt u het
beste contact opnemen met het telefoonbedrijf waarop u bent
aangesloten.
SERV. CENTRUM RX
XXXX
Als het nummer dat op de onderste regel van het display
verschijnt overeenkomt met het nummer van het door u
gekozen servicecentrum, gaat u direct door naar punt 8;
als het nummer niet overeenkomt, gaat u naar het volgende punt.
7. Vorm het nummer van het servicecentrum direct op het
toetsenbord. Hiertoe drukt u op de toetsen:
ACTIVEREN VAN DE SMS-SERVICE
opmerking
Voor activering van de SMS-service moet de functie Belleridentificatie (CLIP) ingeschakeld worden door het telefoonbedrijf.
8. Om het nummer te bevestigen, drukt u op de toets:
belangrijk
Om de SMS-service te activeren moet u, zowel voor
verzenden als voor ontvangen van berichten, nummers
instellen die door het "SMS-servicecentrum" zijn
vastgesteld en door het betreffende telefoonbedrijf
worden verstrekt. Nadat u de service hebt geactiveerd,
kunt u op elk gewenst moment berichten (SMS) verzenden en ontvangen.
opmerking
Om een willekeurige functie van de SMS-service te
activeren moet er geen document in de automatische invoer (ADF) gestoken zijn.
1. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
SMS ZENDEN
2. Druk op de toetsen
/
9. Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen, drukt u op de toets:
VERZENDEN VAN SMS-BERICHTEN
Behalve het verzenden van SMS-berichten van max. 160 tekens
elk, kunt u met het faxtoestel:
- kennisgeving van het afgeleverde bericht opvragen, indien het telefoonbedrijf deze service biedt.
- een correcte werking van de SMS-service garanderen indien de geadresseerde meer dan één apparaat op dezelfde
telefoonlijn heeft aangesloten.
- een tijdsperiode instellen waarin het Servicecentrum een
bericht (SMS) bewaart dat het niet heeft kunnen afleveren
(max. 63 weken).
tot op het display verschijnt:
CONFIGURATIE
3. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
NUM.SERV.CENTRUM
4. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
SERV. CENTRUM TX
XXXX
Als het nummer dat op de onderste regel van het display
verschijnt overeenkomt met het nummer van het door u
gekozen servicecentrum, gaat u direct door naar punt 6;
als het nummer niet overeenkomt, gaat u naar het volgende punt.
OPSTELLEN EN VERZENDEN VAN EEN SMSBERICHT
1. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
SMS ZENDEN
2. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
TEKST SMS
1
3. Vorm de tekst van het bericht (max. 160 tekens). Hiertoe
drukt u op de toetsen:
-
8. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Op het display verschijnt:
Om in sequentie de volgende tekens in te voeren:
TERMINAL NR.:JA
Toets 1 = @ spatie 1 . / Toets 2 = a b c å ä æ à ç 2 Γ
Toets 3 = d e f è È é 3 ∆ Φ
Toets 4 = g h i ì 4
Toets 5 = j k l 5 Λ
Toets 6 = m n o ñ ö Ø ò 6
Toets 7 = p q r s ß 7 Π Σ
Toets 8 = t u v ü ù 8
Toets 9 = w x y z 9
Toets 0 = spatie + & / % 0 € £ ¥ $ ¿ § ¡ Θ Ξ Ψ Ω
-
U kunt een van de volgende opties kiezen:
TERMINAL NR.:JA: als de geadresseerde meer dan één
apparaat op het telefoonnet heeft aangesloten.
TERMINAL NR.:NEE: als de geadresseerde een enkel
apparaat op het telefoonnet heeft aangesloten.
9. Om de andere beschikbare optie weer te geven, "TERMINAL NR.:NEE", drukt u op de toetsen:
/
10. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Als u de optie "TERMINAL NR.:NEE" heeft gekozen gaat
Om in sequentie de volgende tekens in te voeren:
u direct verder naar punt 12, en anders gaat u verder
volgens onderstaande procedure.
Als u de optie "TERMINAL NR.:JA" heeft gekozen, verschijnt op het display:
Toets * = * spatie ~ . / \ , ; _ : ‘ " ? !
Toets # = # & % + $ < = > @ ( ) ^ | [ ] { }
TERM. ONTVANGER
(0-9):
0
Om van hoofdletters over te gaan naar kleine letters en
andersom.
/
11. Nu moet u het nummer invoeren m.b.t. de terminal waarop
hij uw bericht wil ontvangen. Hiertoe drukt u op de toetsen:
Om de cursor over de reeds getypte tekens te laten lopen
of om een spatie te maken.
Om het teken links van de cursor te wissen. Bij ingedrukt
12. Druk op de toets:
houden wordt de hele tekst van het bericht gewist.
Tijdens het invoeren van de tekst, verschijnt rechts boven
op het display het max. aantal tekens dat u kunt invoeren
(160). Dit aantal neemt af bij elk ingevoerd teken, zodat u
kunt zien hoeveel tekens u heeft gebruikt en hoeveel er
nog beschikbaar zijn.
4. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Op het display verschijnt:
ZENDEN: JA
13. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Het faxtoestel start de verzending en op het display verschijnt het bericht "VERZENDEN".
Als de verzending correct is voltooid, verschijnt hierna op
het display gedurende enkele seconden het bericht "VZ
VOLLEDIG".
Als de verzending niet tot een goed einde is gebracht,
verschijnt hierna op het display gedurende enkele seconden het bericht "VZ ERROR" gevolgd door een geluids-
Op het display verschijnt:
VORM NUMMER
NUM/TOETS/SNELK.
5. Vorm het nummer van de correspondent op een van de
mogelijke manieren: direct op het numerieke toetsenbord
of via de one-touch-toetsen of snelkiescodes (zie "Onetouch-toetsen en snelkiescodes programmeren",
hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen" van de handleiding voor gebruik van het faxtoestel).
Hiertoe drukt u op de toetsen:
signaal en de fouten-LED " " gaat branden.
In beide gevallen verschijnt na de verzending op het
display:
SMS OPSLAAN: NEE
14. Om de andere beschikbare optie weer te geven, drukt u
op de toetsen:
6. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Op het display verschijnt:
BERICHT: NEE
U kunt een van de volgende opties kiezen:
BERICHT: NEE: als u geen bericht wilt ontvangen dat uw
SMS is aangekomen.
BERICHT: JA: elke keer dat u een SMS verzendt, ontvangt u een bericht dat het is aangekomen.
7. Om de andere beschikbare optie weer te geven, "BERICHT: JA", drukt u op de toetsen:
/
2
/
Op het display verschijnt:
SMS OPSLAAN: JA
15. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
16. Om het bericht van het display te verwijderen en de fouten-LED " " te doven drukt u op de toets:
opmerking
DE PERIODE INSTELLEN WAARIN HET
Indien u de optie "SMS OPSLAAN: JA" hebt gekozen, verschijnt op
het display gedurende enkele seconden het bericht "OPGESLAGEN" en wordt uw SMS opgeslagen in de lijst van verzonden berichten "VERZONDEN SMS". Nu kunt u de SMS altijd opnieuw verzenden of wijzigen.
SERVICECENTRUM EEN SMS BEWAART DIE
NIET KON WORDEN BEZORGD
1. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
opmerking
Als u na het opstellen van een SMS op de toets
SMS ZENDEN
drukt of het
faxtoestel langer dan 2 minuten inactief laat, wordt de tekst van uw
SMS opgeslagen in de lijst van geschreven berichten "GESCHR.
SMS".
2. Druk op de toetsen
/
CONFIGURATIE
3. Druk op de toets:
opmerking
Als op het display het bericht "GEHEUGEN VOL", "VERZ. SMS
WISSEN" verschijnt en u geen tekst voor een SMS op het faxtoestel
kunt invoeren, betekent dit dat het geheugen voor verzonden berichten vol is. U moet dan ten minste één van de berichten uit het
geheugen wissen. Zie verderop "Een SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden".
tot op het display verschijnt:
Op het display verschijnt:
NUM.SERV.CENTRUM
4. Druk op de toetsen
/
tot op het display verschijnt:
GELDIGHEID
5. Druk op de toets:
EEN SMS-BERICHT OPSLAAN ZONDER HET
Op het display verschijnt:
MAX.(63 WEKEN)
TE VERZENDEN
6. Om de andere beschikbare opties weer te geven, "6 UUR",
"12 UUR", "24 UUR", "48 UUR" en "1 WEEK", drukt u op
de toetsen:
1. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
SMS ZENDEN
2. Druk op de toetsen
/
/
7. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
tot op het display verschijnt:
SMS SCHRIJVEN
3. Druk op de toets:
8. Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen, drukt u op de toets:
Op het display verschijnt:
TEKST SMS
4. Vorm de tekst van de SMS (max. 160 tekens) zoals beschreven in "Opstellen en verzenden van een SMSbericht".
5. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Op het display verschijnt, gedurende enkele seconden,
het bericht "OPGESLAGEN". De SMS wordt zo opgeslagen in de lijst van geschreven berichten "GESCHR. SMS".
Daarna komt het faxtoestel automatisch weer in de standbymodus.
opmerking
Als op het display het bericht "GEHEUGEN VOL", "GESCHR.SMS
WISS." verschijnt en u geen tekst voor een SMS op het faxtoestel
kunt invoeren, betekent dit dat het geheugen voor geschreven en
opgeslagen berichten vol is. U moet dan ten minste één van de
berichten uit het geheugen wissen. Zie "Een SMS-bericht wissen/
wijzigen/opnieuw verzenden".
ONTVANGEN VAN SMS-BERICHTEN
Het faxtoestel kan tot een maximum van 30 SMS-berichten ontvangen.
Bij ontvangst van een SMS knippert de LED " "; het faxtoestel geeft
een geluidssignaal (indien dit is geprogrammeerd), en op het display
verschijnt het bericht "ONTVANGST SMS" en vervolgens het
pictogram
.
Zoals voor de verzending, kunt u enkele parameters instellen om:
- een correcte werking van de SMS-service garanderen indien
u meer dan één apparaat op dezelfde telefoonlijn heeft aangesloten, zie verderop "Correct ontvangen van SMS-berichten indien u over meerdere telefoontoestellen en slechts
één telefoonlijn beschikt".
- het faxtoestel zo instellen dat het een geluidssignaal geeft bij
ontvangst van een bericht, zie verderop "Het faxtoestel instellen op signalering via een geluidssignaal van een ontvangen SMS".
3
belangrijk
5. Om het weergegeven bericht te selecteren, drukt u op de
toets:
Om de ontvangst van SMS-berichten te garanderen moet u
controleren of het aantal belsignalen waarna het faxtoestel met de
telefoonlijn wordt verbonden ten minste 2 is. Zie "Aantal belsignalen wijzigen", hoofdstuk "Geavanceerd gebruik" van de
handleiding voor gebruik van het faxtoestel.
Op het display verschijnt:
WISSEN
Als u niet verder wilt gaan gaat u direct door naar punt 8,
en anders gaat u verder volgens onderstaande procedure.
U kunt ook kiezen tussen de volgende opties: "ANTWOORDEN", "VORMING TELNR.", "ZENDEN", "WIJZIGEN" en
"PRINTEN".
ANTWOORDEN: om op een ontvangen bericht te antwoorden (zie onderstaande procedure).
VORMING TELNR.: om de afzender direct te bellen.
WIJZIGEN en ZENDEN: om bericht te wijzigen en opnieuw te verzenden (zie verderop "Een SMS-bericht
wissen/wijzigen/opnieuw verzenden").
PRINTEN: om de gegevens m.b.t. het bericht dat u zojuist
geselecteerd hebt en de tekst ervan af te drukken. Zie
"Afdrukken van elk afzonderlijk bericht in een lijst",
hoofdstuk "Lijsten".
6. Om een van de beschikbare opties weer te geven, drukt u
op de toetsen:
EEN ONTVANGEN SMS-BERICHT LEZEN
Wanneer op het display het pictogram
verschijnt,
heeft u één of meer SMS-berichten ontvangen. Om deze
te lezen doet u het volgende:
1. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
ONTVANGEN SMS XX
"XX" is het nummer dat rechts boven verschijnt en het
totale aantal ontvangen berichten aangeeft (max. 30). Dit
is nuttig om te weten hoeveel berichten heeft ontvangen en
dus hoeveel u er nog kunt ontvangen.
2. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Op het display verschijnt:
/
LIJST WEERGEVEN
Als op het display het bericht "GEH. BIJNA VOL", "ONTV.
SMS WISSEN" verschijnt, betekent dit dat het geheugen
voor ontvangen berichten reeds 28 berichten bevat, en
dus bijna vol is. U kunt dus het beste een paar berichten uit
het geheugen wissen. Zie "Een SMS-bericht wissen/
wijzigen/opnieuw verzenden".
Als op het display het bericht "GEHEUGEN VOL", "ONTV.
SMS WISSEN" verschijnt, betekent dit dat het geheugen
voor ontvangen berichten vol is. In dat geval moet u ten
minste één bericht uit het geheugen wissen. Zie "Een
SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden".
3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
7. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
8. Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen, drukt u op de toets:
EEN ONTVANGEN SMS-BERICHT
BEANTWOORDEN
1. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
Op het display verschijnt, van links naar rechts: het
referentienummer dat de berichten in de lijst van ontvangen berichten identificeert (van het meest recente tot het
oudste), het pictogram
voor nog niet gelezen berichten, het telefoonnummer van de correspondent, de datum
en tijd en de tekst van het bericht of een deel ervan.
Om automatisch alle aan het bericht gekoppelde gegevens en de tekst van het bericht over het display te laten
lopen, drukt u eenmaal op de toetsen:
/
Om de lopende tekst op het display te stoppen, drukt u
opnieuw op de toetsen:
/
Indien u het weergegeven bericht wilt selecteren, gaat u
direct door naar punt 5, en anders gaat u naar het volgende punt.
4. Om in bovengenoemde lijst een ander bericht te zoeken
dat u wilt selecteren, drukt u op de toetsen:
/
4
SMS ZENDEN
2. Druk op de toetsen
/
tot op het display verschijnt:
ONTVANGEN SMS XX
"XX" is het nummer dat rechts boven verschijnt en het
totale aantal ontvangen berichten aangeeft (max. 30). Dit
is nuttig om te weten hoeveel berichten u heeft ontvangen
en dus hoeveel u er nog kunt ontvangen.
3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Op het display verschijnt:
LIJST WEERGEVEN
Als op het display het bericht "GEH. BIJNA VOL",
"ONTV. SMS WISSEN" verschijnt, betekent dit dat het
geheugen voor ontvangen berichten reeds 28 berichten bevat, en dus bijna vol is. U kunt dan het beste een
paar berichten uit het geheugen wissen. Zie "Een SMSbericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden".
Als op het display het bericht "GEHEUGEN VOL", "ONTV.
SMS WISSEN" verschijnt, betekent dit dat het geheugen
voor ontvangen berichten vol is. In dat geval moet u ten
minste één bericht uit het geheugen wissen. Zie "Een
SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden".
CORRECT ONTVANGEN VAN SMS-BERICHTEN INDIEN
U OVER MEERDERE TELEFOONTOESTELLEN EN
SLECHTS ÉÉN TELEFOONLIJN BESCHIKT
4. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Indien u op dezelfde telefoonlijn andere toestellen moet
aansluiten, tot een maximum van 9, waarop u SMS-berichten kunt ontvangen, moet u elk toestel een ander
terminalnummer (tussen 0 en 9) geven om ervoor te zorgen dat de berichten op het gewenste toestel binnenkomen. Om een specifiek terminalnummer aan het faxtoestel
toe te wijzen, gaat u als volgt te werk. Wat de andere
telefoontoestellen betreft, volgt u de procedure die door de
fabrikant van het toestel wordt aangegeven om hetzelfde
resultaat te verkrijgen.
1. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
Op het display verschijnt, van links naar rechts: het
referentienummer dat de berichten in de lijst van ontvangen berichten identificeert (van het meest recente tot het
oudste), het pictogram
voor nog niet gelezen berichten, het telefoonnummer van de correspondent, de tekst
van het bericht of een deel ervan en de datum en tijd.
Om automatisch alle aan het bericht gekoppelde gegevens en de tekst van het bericht over het display te laten
lopen, drukt u eenmaal op de toetsen:
/
Om de lopende tekst op het display te stoppen, drukt u
opnieuw op de toetsen:
SMS ZENDEN
2. Druk op de toetsen
/
Indien u het weergegeven bericht wilt selecteren, gaat u
direct door naar punt 6, en anders gaat u naar het volgende punt.
/
CONFIGURATIE
3. Druk op de toets:
5. Om in bovengenoemde lijst een ander bericht te zoeken
dat u wilt selecteren, drukt u op de toetsen:
Op het display verschijnt:
NUM.SERV.CENTRUM
/
6. Om het weergegeven bericht te selecteren, drukt u op de
toets:
4. Druk op de toetsen
/
WISSEN
5. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
7. Druk op de toetsen
Op het display verschijnt:
tot op het display verschijnt:
TERMINAL NR.
(0-9):
ANTWOORDEN
8. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Vanaf hier hervat u de procedure beschreven in "Opstellen en verzenden van een SMS-bericht", vanaf de
stap waarin het display "TEKST SMS" weergeeft.
opmerking
Als op het display het bericht "GEHEUGEN VOL", "SMS WISSEN"
verschijnt en u geen tekst voor een SMS op het faxtoestel kunt invoeren, betekent dit dat:
- het geheugen voor verzonden berichten vol is
of
- het geheugen voor geschreven en opgeslagen berichten vol is
of
- beide geheugens vol zijn.
U moet dan ten minste één van de berichten uit één van de geheugens of uit beide geheugens wissen (afhankelijk van het geval). Zie
verderop "Een SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden".
0
6. Druk op een toets tussen 1 en 9 om een andere terminal
dan "0" te identificeren zodat deze speciale berichten kan
ontvangen. Hiertoe drukt u op de toetsen:
Op de bovenste regel van het display verschijnt:
TEKST SMS
tot op het display verschijnt:
TERMINAL NR.
Op het display verschijnt:
/
tot op het display verschijnt:
7. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
8. Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen, drukt u op de toets:
5
"XX" is het nummer dat rechts boven verschijnt en het
totale aantal verzonden berichten aangeeft (max. 5). Dit is
nuttig om te weten hoeveel berichten u heeft verzonden en
dus hoeveel u er nog kunt verzenden.
3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
HET FAXTOESTEL INSTELLEN OP
SIGNALERING VIA EEN GELUIDSSIGNAAL VAN
EEN ONTVANGEN SMS
Op het display verschijnt:
Het faxtoestel is reeds zo ingesteld dat het een geluidssignaal geeft bij ontvangst van een SMS-bericht; mocht dit
niet het geval zijn dan gaat u als volgt te werk:
1. Druk op de toets:
LIJST WEERGEVEN
4. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Op het display verschijnt, van links naar rechts: het
Op het display verschijnt:
SMS ZENDEN
referentienummer dat de berichten in de lijst van verzonden berichten identificeert (van het meest recente tot het
oudste), het telefoonnummer van de correspondent, de
tekst van het bericht of een deel ervan en de datum en tijd.
Om automatisch alle aan het bericht gekoppelde gegevens en de tekst van het bericht over het display te laten
lopen, drukt u eenmaal op de toetsen:
2. Druk op de toetsen
/
tot op het display verschijnt:
CONFIGURATIE
3. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
/
NUM.SERV.CENTRUM
Om de lopende tekst op het display te stoppen, drukt u
opnieuw op de toetsen:
4. Druk op de toetsen
/
tot op het display verschijnt:
/
BERICHT SMS RX
Als u het weergegeven bericht wilt wissen, wijzigen en/of
opnieuw verzenden gaat u direct door naar punt 6, en
anders gaat u naar het volgende punt.
5. Om in bovengenoemde lijst een ander bericht te zoeken
dat u wilt wissen, wijzigen en/of opnieuw verzenden, drukt
u op de toetsen:
5. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
BER. SMS RX:NEE
6. Om de andere beschikbare optie weer te geven, drukt u
op de toetsen:
/
/
6. Om het weergegeven bericht te selecteren, drukt u op de
toets:
Op het display verschijnt:
BER. SMS RX: JA
Op het display verschijnt:
7. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
WISSEN
U kunt ook kiezen tussen de volgende opties: "ZENDEN",
"WIJZIGEN" en "PRINTEN".
WISSEN: om het geselecteerde bericht te wissen.
ZENDEN: om hetzelfde bericht aan iemand anders of aan
dezelfde geadresseerde te verzenden.
WIJZIGEN: om de inhoud van het bericht te wijzigen en het
aan dezelfde of een andere geadresseerde te verzenden.
PRINTEN: om de gegevens m.b.t. het bericht dat u zojuist
geselecteerd hebt en de tekst ervan af te drukken.
Voor het wijzigen en/of opnieuw verzenden van een bericht, zie de procedure "Opstellen en verzenden van
een SMS-bericht", vanaf de stap waarin het display:
"TEKST SMS" weergeeft.
Om de gegevens m.b.t. het geselecteerde bericht af te
drukken, zie de procedure "Afdrukken van elk afzonderlijk bericht in een lijst", hoofdstuk "Lijsten".
7. Om een van de beschikbare opties weer te geven, drukt u
op de toetsen:
8. Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen, drukt u op de toets:
EEN SMS-BERICHT WISSEN/WIJZIGEN/
OPNIEUW VERZENDEN
Door de lijst van verzonden berichten, de lijst van geschreven (nog niet verzonden) berichten of de lijst van
ontvangen berichten te raadplegen, kunt u het bericht dat
u wilt wissen, wijzigen en/of opnieuw verzenden gemakkelijk opzoeken.
UIT
DE LIJST VAN VERZONDEN BERICHTEN
1. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
SMS ZENDEN
/
8. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
2. Druk op de toetsen
/
tot op het display verschijnt:
VERZONDEN SMS XX
6
9. Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen, drukt u op de toets:
UIT
DE LIJST VAN GESCHREVEN EN OPGESLAGEN BE-
RICHTEN
1. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
SMS ZENDEN
2. Druk op de toetsen
/
tot op het display verschijnt:
GESCHR. SMS
XX
"XX" is het nummer dat rechts boven verschijnt en het
totale aantal geschreven en opgeslagen berichten aangeeft (max. 5). Dit is nuttig om te weten hoeveel berichten
u heeft opgeslagen, en dus hoeveel u er nog kunt opslaan.
3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Op het display verschijnt:
LIJST WEERGEVEN
LIJSTEN
De lijsten die de ontvangen, verzonden en geschreven maar nog
niet verzonden berichten bevatten, kunnen worden weergegeven
zoals beschreven in "Een SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw
verzenden", en kunnen bovendien op elk gewenst moment worden
afgedrukt.
Door een afdruk van de lijsten op te vragen kunt u niet alleen de tekst van
het bericht lezen, maar ook een overzicht hebben van alle hieraan
verbonden gegevens, bijvoorbeeld: de datum en tijd waarop het werd
verzonden of ontvangen, het gekozen nummer, het nummer van de
afzender, of het bericht correct is aangekomen.
U kunt niet alleen de volledige lijsten afdrukken, maar ook binnen een
lijst de afdruk van elk afzonderlijk bericht opvragen.
AFDRUKKEN VAN ELK AFZONDERLIJK
BERICHT IN EEN LIJST
4. Vanaf hier herhaalt u de procedure vanaf het punt waarop
het display "LIJST WEERGEVEN" weergeeft.
UIT
1. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
DE LIJST VAN ONTVANGEN BERICHTEN
1. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
SMS ZENDEN
SMS ZENDEN
2. Druk op de toetsen
/
VERZONDEN SMS XX
2. Druk op de toetsen
/
tot op het display verschijnt:
of:
tot op het display verschijnt:
ONTVANGEN SMS XX
ONTVANGEN SMS XX
of:
"XX" is het nummer dat rechts boven verschijnt en het
totale aantal ontvangen berichten aangeeft (max. 30). Dit
is nuttig om te weten hoeveel berichten u heeft ontvangen,
en dus hoeveel u er nog kunt ontvangen.
3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
GESCHR. SMS
XX
3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Op het display verschijnt:
LIJST WEERGEVEN
Op het display verschijnt:
4. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
LIJST WEERGEVEN
Op het display verschijnt, van links naar rechts: het
4. Vanaf hier herhaalt u de procedure vanaf het punt waarop
het display "LIJST WEERGEVEN" weergeeft.
referentienummer dat de berichten in de geselecteerde
lijst identificeert, het telefoonnummer van de correspondent, de tekst van het bericht of een deel ervan en de
datum en tijd.
Om automatisch alle aan het bericht gekoppelde gegevens en de tekst van het bericht over het display te laten
lopen, drukt u eenmaal op de toetsen:
/
Om de lopende tekst op het display te stoppen, drukt u
opnieuw op de toetsen:
/
Indien u het weergegeven bericht wilt selecteren, gaat u
direct door naar punt 6, en anders gaat u naar het volgende punt.
5. Om in bovengenoemde lijst een ander bericht te zoeken
dat u wilt selecteren, drukt u op de toetsen:
/
7
6. Om het weergegeven bericht te selecteren, drukt u op de
toets:
DE LIJST VAN CONFIGURATIEPARAMETERS
AFDRUKKEN
Op het display verschijnt:
WISSEN
1. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
7. Druk op de toetsen
/
tot op het display verschijnt:
SMS ZENDEN
PRINTEN
2. Druk op de toetsen
8. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
/
tot op het display verschijnt:
CONFIGURATIE
Het faxtoestel drukt een rapport af dat de gegevens m.b.t.
3. Druk op de toets:
het zojuist geselecteerde bericht en de tekst van het bericht bevat en komt vervolgens automatisch weer in de
standby-modus terug.
Op het display verschijnt:
NUM.SERV.CENTRUM
LIJSTEN VAN VERZONDEN, GESCHREVEN EN
ONTVANGEN SMS-BERICHTEN AFDRUKKEN
4. Druk op de toetsen
/
tot op het display verschijnt:
CONFIG. PRINTEN
5. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
1. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
Nadat het faxtoestel de afdruk heeft gemaakt, komt het
automatisch weer in de standby-modus terug.
SMS ZENDEN
2. Druk op de toetsen
/
tot op het display verschijnt:
VERZONDEN SMS XX
of:
ONTVANGEN SMS XX
of:
GESCHR. SMS
XX
3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Op het display verschijnt:
LIJST WEERGEVEN
4. Druk op de toetsen
/
tot op het display verschijnt:
PRINT LIJST
5. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Nadat het faxtoestel de afdruk heeft gemaakt, komt het
automatisch weer in de standby-modus terug.
opmerking
Indien zich in de geselecteerde lijst geen berichten bevinden, geeft
het display "GEHEUGEN LEEG" weer en komt het faxtoestel weer in
de standby-modus terug.
8
259745X
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising