Olivetti | Fax-Lab 680 | Owner Manual | Olivetti Fax-Lab 680 Manual do usuário

Olivetti Fax-Lab 680 Manual do usuário
INK-JET FAX
FAX_LAB 650/680
Gebruik van de SMS-service
SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/
Gedrukt in China.
GEPRODUCEERD DOOR:
Olivetti S.p.A. con unico azionista
Code van de gebruiksaanwijzing: 381760M
Gruppo Telecom Italia
Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A. Publicatiedatum: Juni 2008.
Copyright © 2008, Olivetti
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd,
verveelvoudigd of in andere talen vertaald zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Olivetti S.p.A.
SMS-SERVICE
Met het faxtoestel kunt u SMS-berichten verzenden en ontvangen, ook als u op
een telefooncentrale bent aangesloten, en tot 40 berichten opslaan, waarvan: 5
geschreven en verzonden, 5 geschreven en nog niet verzonden, 30 ontvangen.
Opmerking:
Voor gedetailleerde informatie over de SMS-service, kunt u het
beste contact opnemen met het telefoonbedrijf waarop u bent
aangesloten.
ACTIVEREN VAN DE SMS-SERVICE
Belangrijk: Om de SMS-service te activeren moet u, zowel voor verzenden
als voor ontvangen van berichten, nummers instellen die door
het "SMS-servicecentrum" zijn vastgesteld en door het
betreffende telefoonbedrijf worden verstrekt. Nadat u de
service hebt geactiveerd, kunt u op elk gewenst moment
berichten (SMS) verzenden en ontvangen.
Opmerking:
Om een willekeurige functie van de SMS-service te activeren
moet er geen document in de automatische invoer (ADF)
gestoken zijn.
1.
Druk op de toets
2.
Druk op de toetsen
3.
Druk op de toets
.
4.
Druk op de toets
om NR. SERV.CENTR. te selecteren.
5.
Druk op de toets
om TX SERV. CENTR. - XXXX te selecteren.
Als het nummer dat op de onderste regel van het display verschijnt overeenkomt met
het nummer van het door u gekozen servicecentrum, gaat u direct door naar punt 7;
als het nummer niet overeenkomt, gaat u naar het volgende punt.
Vorm het nummer van het servicecentrum direct op het toetsenbord. Hiertoe drukt u
6.
op de toetsen
.
-
tot op het display verschijnt CONFIGURATIE .
.
7.
Om het nummer te bevestigen, drukt u op de toets
8.
Druk op de toetsen
9.
Druk op de toets
. Als het nummer dat op de onderste regel van het display
verschijnt overeenkomt met het nummer van het door u gekozen servicecentrum,
gaat u direct door naar punt 11; als het nummer niet overeenkomt, gaat u naar het
volgende punt.
10.
Vorm het nummer van het servicecentrum direct op het toetsenbord. Hiertoe drukt u
op de toetsen
11.
-
.
tot op het display verschijnt RX SERV. CENTR. .
.
Om het nummer te bevestigen, drukt u op de toets
.
SMS-SERVICE 1-1
12.
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen, drukt u op
de toets
13.
.
Indien u een functie terug wilt gaan, drukt u op de toets
.
VERZENDEN VAN SMS-BERICHTEN
Behalve het verzenden van SMS-berichten van max. 160 tekens elk, kunt u met het
faxtoestel:
kennisgeving van het afgeleverde bericht opvragen, indien het
telefoonbedrijf deze service biedt.
een correcte werking van de SMS-service garanderen indien de
geadresseerde meer dan één apparaat op dezelfde telefoonlijn heeft
aangesloten.
een tijdsperiode instellen waarin het Servicecentrum een bericht (SMS)
bewaart dat het niet heeft kunnen afleveren (max. 63 weken).
OPSTELLEN EN VERZENDEN VAN EEN SMS-BERICHT
1.
Druk op de toets
2.
Druk op de toets
3.
Vorm de tekst van het bericht (max. 160 tekens).
Hiertoe drukt u op de toetsen:
Toets
.
.
Beschrijving
-
Om in sequentie de volgende tekens in te voeren:
Toets 1 = @ spatie 1 . / Toets 2 = A B C Å Ä Æ à Ç 2 C
Toets 3 = D E F è È é 3 D U
Toets 4 = G H I Ì 4
Toets 5 = J K L 5 K
Toets 6 = M N O Ñ Ö Ø ò 6
Toets 7 = P Q R S ß 7 P R
Toets 8 = T U V Ü ù 8
Toets 9 = W X Y Z 9
Toets 0 = spatie + & / % 0 € £ ¥ $ ¿ § ¡ h N W X
-
Om in sequentie de volgende tekens in te voeren:
Toets* = * spatie ~ . / \ , ; _ : ' " ? !
Toets # = # & % + $ < = > @ ( ) ^ | [ ] { }
Om van hoofdletters over te gaan naar kleine letters en andersom.
Om de cursor over de reeds getypte tekens te laten lopen of om een
spatie te maken.
1-2 SMS-SERVICE
Toets
Beschrijving
Om het teken links van de cursor te wissen. Bij ingedrukt houden
wordt de hele tekst van het bericht gewist.
Tijdens het invoeren van de tekst, verschijnt rechts boven op het
display het max. aantal tekens dat u kunt invoeren (160). Dit aantal
neemt af bij elk ingevoerd teken, zodat u kunt zien hoeveel tekens u
heeft gebruikt en hoeveel er nog beschikbaar zijn.
4.
Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets
5.
Vorm het nummer van de correspondent direct op het numerieke toetsenbord, door
op de volgende toetsen te drukken
6.
7.
8.
9.
10.
-
.
.
Indien u dit wenst, kunt u het nummer of de naam van de correspondent opzoeken
via het adresboek (raadpleeg de handleiding "Gebruiksaanwijzing" van het
faxtoestel, hoofdstuk "Het adresboek").
Hiertoe gaat u als volgt te werk:
1 Druk op de toets
.
2 Druk op de toetsen
om het gewenste nummer of de gewenste naam op
te zoeken.
of
1 Druk op de toets met de beginletter van de gewenste naam. Het faxtoestel zoekt
de naam in alfabetische volgorde op.
Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets
.
U kunt een van de volgende opties kiezen:
KENNISGEVING - NEE : als u geen bericht wilt ontvangen dat uw SMS is aangekomen.
KENNISGEVING - JA : elke keer dat u een SMS verzendt, ontvangt u een bericht dat het
is aangekomen.
Om de andere beschikbare optie weer te geven, KENNISGEVING - JA , drukt u op de
toetsen
.
Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets
.
U kunt een van de volgende opties kiezen:
TERMINAL NR. - JA : als de geadresseerde meer dan één apparaat op het telefoonnet
heeft aangesloten, tot een maximum van 10 (van 0 tot 9).
TERMINAL NR. - NEE : als de geadresseerde een enkel apparaat op het telefoonnet heeft
aangesloten; ga in dat geval door naar punt 14.
Om de beschikbare opties te zien, TERMINAL NR. - NEE of JA , drukt u op de
toetsen
.
11.
Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets
.
Als u de optie TERMINAL NR. - NEE heeft gekozen gaat u direct verder naar punt 14, en
anders gaat u verder volgens onderstaande procedure.
Als u de optie TERMINAL NR. - JA heeft gekozen, verschijnt op het display
TERMINAL NR. .
12.
Nu moet u het nummer invoeren m.b.t. de terminal waarop hij uw bericht wil
(0-9)
X
ontvangen. Hiertoe drukt u op de toetsen
-
.
SMS-SERVICE 1-3
13.
Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets
.
14.
Om de instelling JA te bevestigen, drukt u op de toets
.
Het faxtoestel start de verzending en op het display verschijnt het bericht
VERZENDING .
Als de verzending correct is voltooid, verschijnt hierna op het display gedurende
enkele seconden het bericht TX VOLTOOID .
Als de verzending niet tot een goed einde is gebracht, verschijnt hierna op het display
gedurende enkele seconden het bericht TX FOUT gevolgd door een geluidssignaal en
15.
de fouten-LED
gaat branden.
In beide gevallen verschijnt na de verzending op het display SMS OPSLAAN .
16.
Om de andere beschikbare optie weer te geven, drukt u op de toetsen
17.
18.
Op het display verschijnt JA .
Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets
.
Om het bericht van het display te verwijderen en de fouten-LED
op de toets
.
te doven drukt u
.
Opmerking:
Indien u de optie SMS OPSLAAN - JA hebt gekozen, verschijnt op het
display gedurende enkele seconden het bericht OPGESLAGEN en
wordt uw SMS opgeslagen in de lijst van verzonden berichten
VERZOND. SMS . Nu kunt u de SMS altijd opnieuw verzenden of
wijzigen.
Opmerking:
Als op het display het bericht GEHEUGEN VOL , VERZ. SMS WISSEN
verschijnt en u geen tekst voor een SMS op het faxtoestel kunt
invoeren, betekent dit dat het geheugen voor verzonden berichten
vol is. U moet dan ten minste één van de berichten uit het geheugen
wissen. Zie verderop "Een SMS-bericht wissen/wijzigen/
opnieuw verzenden".
Opmerking:
Indien er een stroomonderbreking is, blijven alle berichten in het
geheugen bewaard.
EEN SMS-BERICHT OPSLAAN ZONDER HET TE VERZENDEN
1.
2.
Druk op de toets
.
Druk op de toetsen
3.
4.
Druk op de toets
.
Vorm de tekst van de SMS (max. 160 tekens) zoals beschreven in "Opstellen en
verzenden van een SMS-bericht".
5.
Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets
6.
Op het display verschijnt, gedurende enkele seconden, het bericht OPGESLAGEN . De
SMS wordt zo opgeslagen in de lijst van geschreven berichten GESCHR. SMS .
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen, drukt u op
de toets
1-4 SMS-SERVICE
.
tot op het display verschijnt SMS SCHRIJVEN .
.
Als op het display het bericht GEHEUGEN VOL , GESCHR. SMS WISS.
verschijnt en u geen tekst voor een SMS op het faxtoestel kunt
invoeren, betekent dit dat het geheugen voor geschreven en
opgeslagen berichten vol is. U moet dan ten minste één van de
berichten uit het geheugen wissen. Zie verderop "Een SMS-bericht
wissen/wijzigen/opnieuw verzenden".
Opmerking:
DE PERIODE INSTELLEN WAARIN HET SERVICECENTRUM EEN SMS BEWAART
DIE NIET KON WORDEN BEZORGD
1.
2.
Druk op de toets
.
Druk op de toetsen
3.
Druk op de toets
4.
Druk op de toetsen
5.
6.
Druk op de toets
: op het display verschijnt MAX.(63 WEKEN) .
Om de beschikbare opties te zien, 6 UUR , 12 UUR , 24 UUR , 48 UUR of 1 WEEK , drukt
u op de toetsen
.
7.
8.
Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets
.
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen, drukt u op
de toets
9.
tot op het display verschijnt CONFIGURATIE .
.
tot op het display verschijnt GELDIGHEIDSDUUR .
.
Indien u een functie terug wilt gaan, drukt u op de toets
.
ONTVANGEN VAN SMS-BERICHTEN
Het faxtoestel kan tot een maximum van 30 SMS-berichten ontvangen. Bij ontvangst
van een SMS knippert de LED
; het faxtoestel geeft een geluidssignaal (indien
dit is geprogrammeerd), en op het display verschijnt het bericht ONTVANGST SMS en
vervolgens het pictogram
.
Zoals voor de verzending, kunt u enkele parameters instellen om:
een correcte werking van de SMS-service garanderen indien u meer dan
één apparaat op dezelfde telefoonlijn heeft aangesloten, zie verderop
"Correct ontvangen van SMS-berichten indien u over meerdere
telefoontoestellen en slechts één telefoonlijn beschikt".
het faxtoestel zo instellen dat het een geluidssignaal geeft bij ontvangst van
een bericht, zie verderop "Het faxtoestel instellen op signalering via een
geluidssignaal van een ontvangen SMS".
Belangrijk: Om de ontvangst van SMS-berichten te garanderen moet u
controleren of het aantal belsignalen waarna het faxtoestel
met de telefoonlijn wordt verbonden ten minste 2 is. Zie
"Aantal belsignalen wijzigen", hoofdstuk "Geavanceerd
gebruik" van de "Gebruiksaanwijzing" van het faxtoestel.
SMS-SERVICE 1-5
EEN ONTVANGEN SMS-BERICHT LEZEN
Wanneer op het display het pictogram
verschijnt, heeft u één of meer SMSberichten ontvangen. Om deze te lezen doet u het volgende:
1.
2.
3.
Druk op de toets
.
Op het display verschijnt ONTV. SMS XX : "XX" is het nummer dat rechts onder
verschijnt en het totale aantal ontvangen berichten aangeeft (max. 30). Dit is nuttig
om te weten hoeveel berichten heeft ontvangen en dus hoeveel u er nog kunt
ontvangen.
Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets
.
Als op het display het bericht GEH. BIJNA VOL , ONTV. SMS WISSEN verschijnt, betekent
dit dat het geheugen voor ontvangen berichten reeds 28 berichten bevat, en dus
bijna vol is. U kunt dus het beste een paar berichten uit het geheugen wissen. Zie
"Een SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden".
Als op het display het bericht GEHEUGEN VOL , ONTV. SMS WISSEN verschijnt, betekent
dit dat het geheugen voor ontvangen berichten vol is. In dat geval moet u ten minste
één bericht uit het geheugen wissen. Zie "Een SMS-bericht wissen/wijzigen/
opnieuw verzenden".
Om de instelling LIJST WEERGEVEN te bevestigen, drukt u op de toets
.
Op het display verschijnt, van links naar rechts: het referentienummer dat de
berichten in de lijst van ontvangen berichten identificeert (van het meest recente tot
het oudste), het pictogram
voor nog niet gelezen berichten, het
telefoonnummer van de correspondent, de datum en tijd en de tekst van het bericht
of een deel ervan.
Om automatisch alle aan het bericht gekoppelde gegevens en de tekst van het
bericht over het display te laten lopen, drukt u eenmaal op de toetsen
.
Om de lopende tekst op het display te stoppen, drukt u opnieuw op de
toetsen
.
4.
5.
6.
Indien u het weergegeven bericht wilt selecteren, gaat u direct door naar punt 5, en
anders gaat u naar het volgende punt.
Om in bovengenoemde lijst een ander bericht te zoeken dat u wilt selecteren, drukt u
op de toetsen
.
Om het weergegeven bericht te selecteren, drukt u op de toets
: op het display
verschijnt WISSEN .
Als u niet verder wilt gaan gaat u direct door naar punt 8, en anders gaat u verder
volgens onderstaande procedure.
U kunt ook kiezen tussen de volgende opties: ANTWOORDEN , TEL. OPROEP , ZENDEN ,
WIJZIGEN en PRINTEN .
ANTWOORDEN : om op een ontvangen bericht te antwoorden (zie onderstaande
procedure).
TEL. OPROEP : om de afzender direct te bellen.
WIJZIGEN en ZENDEN : om bericht te wijzigen en opnieuw te verzenden (zie verderop
"Een SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden").
PRINTEN : om de gegevens m.b.t. het bericht dat u zojuist geselecteerd hebt en de
tekst ervan af te drukken. Zie "Afdrukken van elk afzonderlijk bericht in een
lijst", hoofdstuk "Lijsten".
1-6 SMS-SERVICE
7.
Om een van de beschikbare opties weer te geven, drukt u op de toetsen
8.
9.
Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets
.
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen, drukt u op
de toets
.
.
EEN ONTVANGEN SMS-BERICHT BEANTWOORDEN
1.
Druk op de toets
.
Op het display verschijnt ONTV. SMS XX : "XX" is het nummer dat rechts onder
verschijnt en het totale aantal ontvangen berichten aangeeft (max. 30). Dit is nuttig
om te weten hoeveel berichten u heeft ontvangen en dus hoeveel u er nog kunt
ontvangen.
2.
Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets
3.
.
Als op het display het bericht GEH. BIJNA VOL , ONTV. SMS WISSEN verschijnt, betekent
dit dat het geheugen voor ontvangen berichten reeds 28 berichten bevat, en dus
bijna vol is. U kunt dan het beste een paar berichten uit het geheugen wissen. Zie
"Een SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden".
Als op het display het bericht GEHEUGEN VOL , ONTV. SMS WISSEN verschijnt, betekent
dit dat het geheugen voor ontvangen berichten vol is. In dat geval moet u ten minste
één bericht uit het geheugen wissen. Zie "Een SMS-bericht wissen/wijzigen/
opnieuw verzenden".
Om de instelling LIJST WEERGEVEN te bevestigen, drukt u op de toets
.
Op het display verschijnt, van links naar rechts: het referentienummer dat de
berichten in de lijst van ontvangen berichten identificeert (van het meest recente tot
het oudste), het pictogram
voor nog niet gelezen berichten, het
telefoonnummer van de correspondent, de tekst van het bericht of een deel ervan en
de datum en tijd.
Om automatisch alle aan het bericht gekoppelde gegevens en de tekst van het
bericht over het display te laten lopen, drukt u eenmaal op de toetsen
.
Om de lopende tekst op het display te stoppen, drukt u opnieuw op de
toetsen
.
4.
Indien u het weergegeven bericht wilt selecteren, gaat u direct door naar punt 5, en
anders gaat u naar het volgende punt.
Om in bovengenoemde lijst een ander bericht te zoeken dat u wilt selecteren, drukt u
op de toetsen
.
5.
6.
Om het weergegeven bericht te selecteren, drukt u op de toets
.
Druk op de toetsen
tot op het display verschijnt ANTWOORDEN .
7.
Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets
.
Vanaf hier hervat u de procedure beschreven in "Opstellen en verzenden van een
SMS-bericht", vanaf de stap waarin het display TEKST SMS weergeeft.
SMS-SERVICE 1-7
Als op het display het bericht GEHEUGEN VOL , SMS WISSEN verschijnt
en u geen tekst voor een SMS op het faxtoestel kunt invoeren,
betekent dit dat:
het geheugen voor verzonden berichten vol is
Opmerking:
of
het geheugen voor geschreven en opgeslagen berichten vol is
of
beide geheugens vol zijn.
U moet dan ten minste één van de berichten uit één van de geheugens of uit beide
geheugens wissen (afhankelijk van het geval). Zie verderop "Een SMS-bericht
wissen/wijzigen/opnieuw verzenden".
CORRECT ONTVANGEN VAN SMS-BERICHTEN INDIEN U OVER MEERDERE
TELEFOONTOESTELLEN EN SLECHTS ÉÉN TELEFOONLIJN BESCHIKT
Indien u op dezelfde telefoonlijn andere toestellen moet aansluiten, tot een
maximum van 9, waarop u SMS-berichten kunt ontvangen, moet u elk toestel een
ander terminalnummer (tussen 0 en 9) geven om ervoor te zorgen dat de berichten
op het gewenste toestel binnenkomen. Om een specifiek terminalnummer aan het
faxtoestel toe te wijzen, gaat u als volgt te werk. Wat de andere telefoontoestellen
betreft, volgt u de procedure die door de fabrikant van het toestel wordt aangegeven
om hetzelfde resultaat te verkrijgen.
1.
2.
Druk op de toets
.
Druk op de toetsen
3.
4.
Druk op de toets
Druk op de toetsen
5.
Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets
6.
Druk op een van de toetsen
om een andere terminal dan "0" te
identificeren zodat deze speciale berichten kan ontvangen.
7.
8.
Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets
.
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen, drukt u op
de toets
9.
tot op het display verschijnt CONFIGURATIE .
.
tot op het display verschijnt TERMINAL NR. .
.
.
Indien u een functie terug wilt gaan, drukt u op de toets
.
HET FAXTOESTEL INSTELLEN OP SIGNALERING VIA EEN GELUIDSSIGNAAL VAN
EEN ONTVANGEN SMS
Het faxtoestel is reeds zo ingesteld dat het een geluidssignaal geeft bij ontvangst van
een SMS-bericht; mocht dit niet het geval zijn dan gaat u als volgt te werk:
1.
2.
Druk op de toets
.
Druk op de toetsen
3.
Druk op de toets
4.
Druk op de toetsen
5.
Druk op de toets
1-8 SMS-SERVICE
tot op het display verschijnt CONFIGURATIE .
.
tot op het display verschijnt WAARSCH. RX SMS .
.
6.
Om de beschikbare opties te zien, WAARSCH. RX SMS - JA of NEE , drukt u op de
toetsen
.
7.
8.
Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets
.
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen, drukt u op
de toets
9.
.
Indien u een functie terug wilt gaan, drukt u op de toets
.
EEN SMS-BERICHT WISSEN/WIJZIGEN/OPNIEUW VERZENDEN
Door de lijst van verzonden berichten, de lijst van geschreven (nog niet verzonden)
berichten of de lijst van ontvangen berichten te raadplegen, kunt u het bericht dat u
wilt wissen, wijzigen en/of opnieuw verzenden gemakkelijk opzoeken.
UIT DE LIJST VAN VERZONDEN BERICHTEN
1.
Druk op de toets
2.
Druk op de toetsen
.
tot op het display verschijnt VERZOND. SMS XX .
"XX" is het nummer dat rechts onder verschijnt en het totale aantal verzonden
berichten aangeeft (max. 5). Dit is nuttig om te weten hoeveel berichten u heeft
verzonden en dus hoeveel u er nog kunt verzenden.
3.
Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets
4.
Om de instelling LIJST WEERGEVEN te bevestigen, drukt u op de toets
.
Op het display verschijnt, van links naar rechts: het referentienummer dat de
berichten in de lijst van verzonden berichten identificeert (van het meest recente tot
het oudste), het telefoonnummer van de correspondent, de tekst van het bericht of
een deel ervan en de datum en tijd.
Om automatisch alle aan het bericht gekoppelde gegevens en de tekst van het
bericht over het display te laten lopen, drukt u eenmaal op de toetsen
.
Om de lopende tekst op het display te stoppen, drukt u opnieuw op de
toetsen
.
Indien u het weergegeven bericht wilt selecteren, gaat u direct door naar punt 6, en
anders gaat u naar het volgende punt.
Om in bovengenoemde lijst een ander bericht te zoeken dat u wilt wissen, wijzigen
en/of opnieuw verzenden, drukt u op de toetsen
.
5.
6.
.
Om het weergegeven bericht te selecteren, drukt u op de toets
.
U kunt kiezen tussen de volgende opties: WISSEN , ZENDEN , WIJZIGEN en PRINTEN .
WISSEN : om het geselecteerde bericht te wissen.
ZENDEN : om hetzelfde bericht aan iemand anders of aan dezelfde geadresseerde te
verzenden.
WIJZIGEN : om de inhoud van het bericht te wijzigen en het aan dezelfde of een
andere geadresseerde te verzenden.
PRINTEN : om de gegevens m.b.t. het bericht dat u zojuist geselecteerd hebt en de
tekst ervan af te drukken.
SMS-SERVICE 1-9
7.
Voor het wijzigen en/of opnieuw verzenden van een bericht, zie de procedure
"Opstellen en verzenden van een SMS-bericht", vanaf de stap waarin het display
TEKST SMS weergeeft.
Om de gegevens m.b.t. het geselecteerde bericht af te drukken, zie de procedure
"Afdrukken van elk afzonderlijk bericht in een lijst", hoofdstuk "Lijsten".
Om een van de beschikbare opties weer te geven, drukt u op de toetsen
.
8.
9.
Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets
.
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen, drukt u op
de toets
.
UIT DE LIJST VAN GESCHREVEN EN OPGESLAGEN BERICHTEN
1.
2.
3.
4.
Druk op de toets
.
Druk op de toetsen
tot op het display verschijnt GESCHR. SMS XX .
"XX" is het nummer dat rechts onder verschijnt en het totale aantal geschreven en
opgeslagen berichten aangeeft (max. 5). Dit is nuttig om te weten hoeveel berichten
u heeft opgeslagen, en dus hoeveel u er nog kunt opslaan.
Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets
.
Vanaf hier herhaalt u de procedure vanaf het punt waarop het display
LIJST WEERGEVEN weergeeft.
UIT DE LIJST VAN ONTVANGEN BERICHTEN
1.
Druk op de toets
2.
Druk op de toetsen
tot op het display verschijnt ONTV. SMS XX .
"XX" is het nummer dat rechts onder verschijnt en het totale aantal ontvangen
berichten aangeeft (max. 30). Dit is nuttig om te weten hoeveel berichten u heeft
ontvangen, en dus hoeveel u er nog kunt ontvangen.
.
3.
4.
Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets
.
Vanaf hier herhaalt u de procedure vanaf het punt waarop het display
LIJST WEERGEVEN weergeeft.
LIJSTEN
De lijsten die de ontvangen, verzonden en geschreven maar nog niet verzonden
berichten bevatten, kunnen worden weergegeven zoals beschreven in "Een SMSbericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden", en kunnen bovendien op elk
gewenst moment worden afgedrukt.
Door een afdruk van de lijsten op te vragen kunt u niet alleen de tekst van het bericht
lezen, maar ook een overzicht hebben van alle hieraan verbonden gegevens,
bijvoorbeeld: de datum en tijd waarop het werd verzonden of ontvangen, het
gekozen nummer, het nummer van de afzender, of het bericht correct is
aangekomen.
U kunt niet alleen de volledige lijsten afdrukken, maar ook binnen een lijst de afdruk
van elk afzonderlijk bericht opvragen.
1-10 SMS-SERVICE
AFDRUKKEN VAN ELK AFZONDERLIJK BERICHT IN EEN LIJST
1.
2.
Druk op de toets
.
Druk op de toetsen
3.
Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets
4.
Om de instelling LIJST WEERGEVEN te bevestigen, drukt u op de toets
.
Op het display verschijnt, van links naar rechts: het referentienummer dat de
berichten in de geselecteerde lijst identificeert, het telefoonnummer van de
correspondent, de tekst van het bericht of een deel ervan en de datum en tijd.
Om automatisch alle aan het bericht gekoppelde gegevens en de tekst van het
bericht over het display te laten lopen, drukt u eenmaal op de toetsen
.
tot op het display verschijnt VERZOND. SMS XX ,
ONTV. SMS XX of GESCHR. SMS XX .
.
Om de lopende tekst op het display te stoppen, drukt u opnieuw op de
toetsen
.
5.
Indien u het weergegeven bericht wilt selecteren, gaat u direct door naar punt 6, en
anders gaat u naar het volgende punt.
Om in bovengenoemde lijst een ander bericht te zoeken dat u wilt selecteren, drukt u
op de toetsen
.
6.
7.
Om het weergegeven bericht te selecteren, drukt u op de toets
Druk op de toetsen
tot op het display verschijnt PRINTEN .
8.
Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets
.
Het faxtoestel drukt een rapport af dat de gegevens m.b.t. het zojuist geselecteerde
bericht en de tekst van het bericht bevat en komt vervolgens automatisch weer in de
standby-modus terug.
.
LIJSTEN VAN VERZONDEN, GESCHREVEN EN ONTVANGEN SMS-BERICHTEN
AFDRUKKEN
1.
2.
Druk op de toets
.
Druk op de toetsen
3.
Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets
4.
Druk op de toetsen
5.
Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets
.
Nadat het faxtoestel de afdruk heeft gemaakt, komt het automatisch weer in de
standby-modus terug.
tot op het display verschijnt VERZOND. SMS XX ,
ONTV. SMS XX of GESCHR. SMS XX .
Opmerking:
.
tot op het display verschijnt LIJST PRINTEN .
Indien zich in de geselecteerde lijst geen berichten bevinden, geeft
het display LIJST LEEG weer en komt het faxtoestel weer in de
standby-modus terug.
SMS-SERVICE 1-11
DE LIJST VAN CONFIGURATIEPARAMETERS AFDRUKKEN
1.
Druk op de toets
2.
Druk op de toetsen
3.
Druk op de toets
4.
Druk op de toetsen
5.
Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets
.
Nadat het faxtoestel de afdruk heeft gemaakt, komt het automatisch weer in de
standby-modus terug.
1-12 SMS-SERVICE
.
tot op het display verschijnt CONFIGURATIE .
.
tot op het display verschijnt CONFIG. PRINTEN .
381760M
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising