Olivetti | Jet-Lab 600@ | Owner Manual | Olivetti Jet-Lab 600@ Kasutusjuhend

Olivetti Jet-Lab 600@ Kasutusjuhend
237234Z-01
Käyttöopas
JULKAISIJA:
Toimitusosasto:
Olivetti TECHCENTER
Località Le Vieux
11020 ARNAD (Italia)
Olivetti Lexikon, S.p.A.
Divisione Home/Office
Via Jervis, 77 – 10015 IVREA (Italia)
Copyright © 2000, Olivetti
Kaikki oikeudet pidätetään
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tämän käyttöohjeen kuvaamaan tuotteeseen
milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.
Tämä päätelaite on hyväksytty yhdenmukaisena yleiseurooppalaisia yhteyksiä koskevien EUmääräysten 98/482 kanssa yksittäispäätteeksi analogiseen PSTN- puhelinverkkoon (Public Switched
Telephone Network). Eri maiden puhelinverkoissa saattaa kuitenkin esiintyä eroavaisuuksia, mistä
syystä tämä hyväksyntä ei takaa sinänsä moitteetonta toimintaa missä tahansa PSTN- verkon päätekohdassa.
Mikäli ongelmia ilmenee, kääntykää ensisijaisesti tuotteen toimittajan puoleen.
Tuotteen laatuvaatimuksien täyttymisestä on osoi- merkki direktiivin
tuksena tuotteeseen sijoitettu
1999/05/EY mukaisesti.
Vakuutus verkostoyhteensopivuudesta
Vakuutetaan, että tuote on suunniteltu toimimaan kaikissa EU-maiden sekä Sveitsin ja Norjan verkostoissa.
Täydellinen verkostoyhteensopivuus kussakin maassa saattaa riippua kyseisen maan Ohjelmistoparametreistä, jotka pitää asettaa vastaavasti. Muihin kuin EC PSTN verkostoihin kytkeytymisessä esiintyvien ongelmien ilmaantuessa, ottakaa yhteys kansalliseen tekniseen neuvontakeskukseen.
Ottakaa huomioon, että seuraavat seikat voivat vaarantaa laitteen moitteetonta toimintaa ja sen käyttöominaisuuksia:
•
väärä verkkojännite;
•
asennusvirheet, virheellinen käyttö tai laitteen mukana toimitettujen käyttöohjeiden vastainen käyttö;
•
alkuperäisten komponenttien tai lisälaitteiden korvaaminen osilla, joita valmistaja ei ole hyväksynyt, tai valtuuttamattomien henkilöiden suorittamat komponenttivaihdokset.
ENERGY STAR is a U.S. registered trade mark
HUOM:! TÄMÄ LAITE ON KYTKETTÄVÄ MAADOITETTUUN PISTORASIAAN.
Pistorasian tulee olla helppopääsyisessä paikassa laitteen lähettyvillä. Laite kytketään irti syöttövirrasta irrottamalla virtajohdon pistoke pistorasiasta.
YLEISKUVA TUOTTEESTA
Tämä tuote on edistyksellinen ratkaisu, joka täydellisten toimintaominaisuuksiensa ja käytön joustavuuden ansiosta
on ihanteellinen vastaus vaativimpiinkin tarpeisiinne.
Tuotetta voidaan käyttää itsenäisenä laitteena (stand-alone), jolloin se suorittaa kaikki faksilaitteen, puhelimen ja
värikopiokoneen toiminnot.
Kun teillä on tilattu yhteys Internet Palveluntoimittajaan (Fax2Net) laitteella on mahdollista lähettää/vastaanottaa
asiakirjoja, myös sähköpostin liiteasiakirjoja Internetin kautta sekä tulostaa WEB-sivuja.
Asianmukaisen tietoliikenneohjelman avulla siitä tulee Windows® -käyttöympäristössä toimiva monitoimilaite. Niinpä silloin, kun laite kytketään PC:hen, se voi toimia sekä tulostimena että skannerina. Fax-sovellusohjelman avulla
voi suoraan lähettää PC:ltä minkä tahansa tyyppisiä asiakirjoja (tekstejä ja kuvia).
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
LAITTEEN SIJOITUKSESTA
• Aseta laite tasaiselle, tärisemättömälle pinnalle, koska
laitteen putoaminen saattaisi aiheuttaa vahinkoja henkilöille sekä itse laitteelle.
• Älä sijoita laitetta kosteaan, kuumaan tai pölyiseen
paikkaan ja suojaa se myös suoralta auringonvalolta.
• Sijoita laite riittävän etäälle muista sähköisistä tai
elektronisista laitteista kuten radio, televisivo, jne., jotka voivat häiritä laitteen toimintaa.
• Älä sijoita liian lähelle laitteen ympärille kirjoja, asiakirjoja tai esineitä, koska laitteen ympärillä pitää olla tarpeeksi tilaa, jotta tuuletusilma pääsee kiertämään esteettä. Ihanteelliset käyttöolosuhteet ovat: lämpötila 5°
- 35°C ja ilman kosteus 15% - l'85%.
• Jätä tarpeeksi pöytätilaa alkuperäisasiakirjojen sekä
saapuneiden tai kopioitujen asiakirjojen ulostuloaukon
eteen, niin että asiakirjat eivät putoa lattialle.
VIRTALÄHTEESEEN KYTKEMISESTÄ
• Fax-laitteen mukana toimitetaan maattojohdolla varustettu virtajohto ja pistoke. Jos tämä pistoke ei sovi
seinässä olevaan pistorasiaan tai jos pistorasia ei ole
maadoitettu, ota yhteys ammattitaitoiseen sähköteknikkoon, joka asentaa tilalle voimassaolevien määräysten mukaisen pistorasian.
• Huolehdi siitä, että virtajohto on helppopääsyisessä
paikassa ja ettei se ole tiellä ja ettei sen päälle astuta.
• Varmistu siitä, että sähköverkon jännite ja taajuus
vastaavat fax-laitteen takalevyyn kiinnitettyyn kilpeen
merkittyjä verkkojännitettä ja taajuutta.
• Älä koskaaan kytke laitetta monijakopistorasiaan tai
jatkojohtoon, johon on kytketty jokin toinenkin laite:
heikko sähkökytkentä voi aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen ja tulipalon tai sähköiskuvaaran.
PUHELINVERKKOON LIITTÄMISESTÄ
Koska fax-laitteen, puhelinvastaajan, rinnakkaispuhelimen
ja muiden laitteiden liittäminen puhelinverkkoon riippuu
kussakin maassa vallitsevista, maakohtaisesti vaihtelevista säännöksistä, noudata sen vuoksi maassasi voimassa
olevia normeja.
ASENNUSPARAMETREISTÄ JA ALKUASETUKSISTA
Koska kutakin asennusta koskevat esimääritetyt parametrit ja alkuasetukset saattavat vaihdella kunkin maan normeista ja käyttäjän tarpeista riippuen, eivät mainitut arvot
aina vastaa käyttöohjeissa annettuja arvoja. Tulosta ne
tästä syystä ennen kuin teet niihin muutoksia.
LAITTEEN HUOLLOSTA
• Ennen laitteen puhdistamista, kytke se irti sähköverkosta. Käytä puhdistamiseen kosteaa liinaa ja vältä
syövyttävien aineiden kuten liuottimien, spriin ja bensiinin tai hankaavien aineiden käyttöä.
•
Älä koskaan vie vieraita esineitä (ei myöskään nesteitä) laitteen sisäosiin: näiden joutuminen kosketuksiin
laitteen jännitteisten osien kanssa voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskuvaaran.
LAITTEEN KORJAUKSESTA
• Älä milloinkaan ryhdy korjaamaan laitetta ilman tarvittavaa ammattitaitoa. Irrottamalla laitteen ulkokannen
saatat altistua sähköiskuille tai aiheuttaa muita vaurioita. Tästä syystä on syytä aina kääntyä ammattitaitoisen teknisen huoltohenkilöstön puoleen.
• Jos laitteen komponenttien (tai lisälaitteiden) vaihto on
tarpeen, varmistu siitä, että käytät ainoastaan valmistajan hyväksymiä alkuperäisiä osia: muunlaisten osien
käyttö saattaa vaarantaa laitteen turvallisuuden ja aiheuttaa tulipalo- ja sähköiskuvaaroja.
• Seuraavassa lueteltujen häiriöiden sattuessa kytke
laite välittömästi irti sähköverkosta ja ota yhteys ammattitaitoiseen teknikkoon:
• virtajohto tai sen pistotulppa on vaurioitunut tai kulunut
• laitteen ulkokansi on vaurioitunut
• laitteen sisäosiin on päässyt nestettä (koskee
myös sadetta!)
ASIANMUKAISESTA KÄYTÖSTÄ
• Ennen laitteen käyttöönottoa, lue huolellisesti kaikki
tässä oppaassa annetut käyttöohjeet ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
• Laitteesi toimintoasetukset on tehty maasi puhelinverkoston normien mukaisesti.
• Mikäli aiot olla käyttämättä laitetta pitkään aikaan,
kytke se irti sähköverkosta. Näin vältät sähköhäiriöistä
tai esimerkiksi verkkojännitteen vaihteluista laitteelle
aiheutuvat vauriot.
PUHELINKUULOKKEESTA
• Jännitteen laskiessa tai sähkökatkoksen aikana et voi
suorittaa tai vastaanottaa puhelinsoittoja, koska numeronäppäimistö ei ole toiminnassa.
• Mikäli tällaisessa tilanteessa kuitenkin on välttämätöntä suorittaa fax-laitteella puhelinsoitto, käytä sellaista
varapuhelinta, jolla on puhelinyhdistyksen tyyppihyväksyntä ja jonka voit liittää suoraan fax-laitteeseen.
KÄYTTÖOHJEISTA
Tämä opas on jaettu useisiin osiin laitteen toimintojen
mukaisesti: fax-laite-, kopiokone-, tulostin-, skanneritoiminto. Eri toimintojen käyttöohjeet laitteen ollessa kytkettynä
PC:hen ovat sensijaan löydettävissä elektronisesta oppaasta, joka ladataan erityisen ohjelmiston asennuksen
yhteydessä.
LAITEOSAT
Paperinohjain, säädettävissä
paperinsyöttölaitteeseen
(ASF) asetettujen arkkien leveyden mukaan.
Paperin syöttötuen jatke
Automaattinen lähetettävien
tai kopioitavien asiakirjojen
syöttötaso (ADF). Maksimitilavuus: 25 kpl A4, A5, Letter
ja Legal -arkkia.
Automaattinen tavallisen paperin syöttölaite (ASF) säädettävissä arkkikokojen A4, Letter
ja Legal mukaan. Maksimitilavuus: 200 arkkia(80gr/m2).
Puhelinkuuloke
Käyttäjän paneeli
Kaksi vipua asiakirjojen
syöttötason (ADF) yläreunassa; vasemmalla (tehdasasetus) tavallista ja itsekopioivaa paperia varten,
oikealla paksua ja erikoispaperia varten (yksitt.arkki).
Näyttö
Paperinohjaimet, säädettävissä lähetettävän tai
kopioitavan asiakirjan leveyden mukaan.
Käyttöpaneelin
avausvipu
Manuaalinen syöttölaite
Rinnakkaisliitännän liitin
Virtapistokkeen pistotulppa
Laitteen sarjanumerokilpi (kts. laitteen pohja)
LAITEOSAT
Kytkentäliittimet
puhelinverkkoon kytkentää varten
(kts. laitteen pohja)
V
Kirjoitusyksikkö
Lähetettyjen/kopioitujen asiakirjojen
ulostulo (asiakirjojejn keräyskaukalo
toimitetaan laitteen mukana)
Optinen lukija
Puhelinkuulokkeen
kytkentäliitin
Vastaanotettujen/kopioitujen
ja/tai
PC:n tulostamien asiakirjojen ulostulo
VI
LAITEOSAT
KÄYTTÄJÄN PANEELI
Laitteen käyttöpaneelin näppäimet ovat englannin kieliset. Laitteen mukana toimitetaan esimuotoiltu suomenkielinen matriisi, joka asetetaan käyttöpaneelin vasemmalle puolelle.
Käyttötavassa Faksitoiminto, joillakin näppäimillä voidaan suorittaa useampia toimintoja riippuen FAKSILAITTEEN toimintoasetuksista:
• ① Alkutila, jolloin faksilaite on toimeton.
• ② (Programming) Ohjelmointitila (valikkojen käyttö), johon päästään käyttämällä näppäintä FUNCTION.
• ③ (Communication) Viestintätila, jolloin laite suorittaa lähetys- tai vastaanottotoimintoja.
• ④ (Line) Puhelinyhteystila, johon päästään painamalla näppäintä HOOK tai nostamalla ylös puhelinkuuloke.
Seuraavassa esitettyjä näppäimiä, jotka on sijoitettu heti nestekidenäytön (LCD) alapuolella, käytetään suorittamaan KOPIOINTITOIMINTOJA. Niiden toiminnot on kuvattu osassa Kopiokonetoiminto
Vasemmalta alkaen:
RX MODE
Laitteen ollessa alkutilassa, valitsee eri vastaanottotavat.
Laitteen ollessa ohjelmointitilassa, selaa “taaksepäin” parametrin arvoja.
Laitteen ollessa alkutilassa, painettaessa näp, selaa “taaksepäin” yhden viimeksi
päintä
valituista tai soittaneista faksi- tai puhelinnumeroista.
HOLD
Laitteen ollessa alkutilassa, asettaa keskustelun aikana puhelun odottamaan.
KÄYTTÄJÄN PANEELI
S.DIAL
Laitteen ollessa alkutilassa tämän näppäimen
painalluksen jälkeen voit automaattisesti valita
haluamasi kaksinumeroisen luvun (01-50) sele(jonka olet muistiin tallentanut), joka vastaa
vastaanottajan puhelin-/faksinumeroa tai Internet-osoitetta.
{y
avulla voit selata osoitteistoasi
Näppäimien
(pikavalinta- tai lyhytvalintamenetelmällä määritellyt
numerot/osoitteet).
CLEAR
Laitteen ollessa ohjelmointitilassa, mitätöi virheelliset asetukset.
VII
PRINT HEAD
Laitteen ollessa alkutilassa, näppäimen avulla
saadaan käyttöön kirjoituspään asennus/ vaihtotoimenpiteet.
Laitteen ollessa alkutilassa tai puhelinyhteystilassa, näppäintä painettaessa faksi- tai puhelinnumeroa valittaessa määrittää valitulle numerolle
kyvyn havaita toisen äänen valinnan aikana kun
kyseessä on määrättyjä erikoispalveluita tarjoavat puhelinkeskukset.
Tämä toiminto on käytössä ainoastaan joissakin maissa.
Laitteen ollessa puhelinyhteystilassa, säätää
linjaäänten voimakkuuden sen jälkeen kun on
painettu näppäintä
.
RESUME
Laitteen ollessa missä tahansa toimintatilassa, poistaa virhetilan ja palauttaa asianmukaisen
toimintatilan.
RESOLUTION
Laitteen ollessa alkutilassa, säätää alkuperäisten lähetettävien asiakirjojen erottelutarkkuuden
(vain jos asiakirja on asetettuna syöttölaitteeseen ADF).
Laitteen ollessa alkutilassa ja sen jälkeen kun
on painettu näppäintä
, valitsee “eteenpäin”
yhden viimeisestä soitetuista tai vastaanotetuista faksi- tai puhelinnumeroista.
Laitteen ollessa ohjelmointitilassa, valitsee “eteen
- päin” parametrin arvoja.
PAUSE
Laitteen ollessa alkutilassa tai puhelinyhteystilassa, lisää viiveen (tauon) suoran valinnan aikana tai pika- ja lyhytvalinnan numeroiden tallennuksen aikana.
=D
Laitteen ollessa ohjelmointitilassa, ottaa käyttöön pienet tai isot kirjaimet näppäiltäessä Internet-osoitetta.
Faksilaitteen ollessa kytkettynä yksityiseen
puhelinkeskukseen:
Laitteen ollessa alkutilassa tai puhelinyhteystilassa, painettaessa yhden kerran ennen faksitai puhelinnumeron valitsemista mahdollistaa
pääsyn yksityisestä keskuksesta julkiselle puhelinlinjalle.
Painettaessa näppäintä kaksi kertaa ennen puhelin- tai faksinumeron muodostamista, päästään toisen ohjelmoidun puhelinyhdistyksen
verkkoon.
Faksilaitteen ollessa kytkettynä yleisen puhelinyhtiön verkkoon:
Laitteen ollessa alkutilassa tai puhelinyhteystilassa, painettaessa kerran ennen faksi- tai puhelinnumeron muodostamista, antaa käyttöön toisen ohjelmoidun puhelinverkon.
Laitteen ollessa ohjelmointitilassa, molemmissa
tapauksissa suorittaa samat toiminnot pika- ja lyhytvalintanumeroita käytettäessä.
Laitteen ollessa alkutilassa, mahdollistaa Internet -toimintojen käyttöönoton.
LAST CALLS (RE-SELECTION)
Laitteen ollessa alkutilassa ja kun mitään asiakirjaa ei ole syötettynä, tuo näyttöön saapuneiden/lähteneiden puheluiden listan.
Jos asiakirja on syötettynä, tuo näyttöön viimeisen valitsemasi faksi/puhelinnumeron.
Laitteen ollessa ohjelmointitilassa, mahdollistaa Internet-osoitteiden tallennuksen (mukaanluettuna “@”
–merkin tallennusvaiheessa) osoitteiston ohjelmointitilassa.
(FUNCTION)
Laitteen ollessa alkutilassa, antaa käyttöön ohjelmointitoiminnot.
Laitteen ollessa puhelinyhteystilassa, ja puhelinkuulokkeen ollessa nostettuna ylös, antaa
käyttöön tietyt puhelinyhdistyksen tarjoamat erikoistoiminnot, joita yleisesti kusutaan nimellä
REGISTER RECALL (R-toiminto).
Laitteen ollessa ohjelmointitilassa, ja jonkin
numeronäppäimen painalluksen jälkeen, valitsee
vastaavan päävalikon.
(Seuraavat tämän näppäimen painallukset mahdollistavat päävalikon selauksen).
Valikon sisällä valitsee erilaiset parametrit ja /tai
alivalikot.
Kellonajan asetuksen aikana, muuttaa (jos olet
valinnut kellonajan esitystavaksi 12 tuntia) tavan
p.m:stä a.m:ään tai päinvastoin.
VIII
A
Tuo näyttöön kahdella 16 merkkiä
käsittävällä rivillä valikoiden ja alivalikoiden vaihtoehdot, laitteen toimintatilan, parametrin ja niiden arvot.
KÄYTTÄJÄN PANEELI
Seuraavat KUUSI näppäintä ovat toiminnassa ainoastaan
silloin, kun laite on KOPIOKONETOIMINNOSSA.
Laitteen ollessa alkutilassa/puhelinyhteystilassa, kun on muodostettu faksinumero, käynnistää lähetyksen (vain jos asiakirja on syötettynä ADF-syöttölaitteeseen).
KUVA
Ohjaa kahta ominaisuutta: KIRKKAUTTA ja VÄRIEN VOIMAKKUUTTA.
Laitteen ollessa ohjelmointitilassa, vahvistaa
valikon, alivalikon, parametrien ja niiden arvojen
valinnan ja käynnistää siirtymisen seuraavaan
vaiheeseen.
PINENNYS/SUURENNOS
Näppäimen avulla voidaan alkuperäisen asiakirjan sisältö suurentaa tai pienentää kopiopaperin
kokoon sopivaksi.
LINE
Laitteen ollessa alkutilassa, antaa käyttöön puhelinyhteystilan vastaanottajan numeron määrittämistä varten.
PAPERI
Mahdollistaa kopiossa käytettävän paperityypin
valinnan.
LAATU
Valitsee lähetettävän kopion laadun.
NUMERONÄPPÄIMET (0 - 9)
MUSTAVALKOINEN KOPIO
Määrittää/käynnistää mustavalkoisen kopioinnin.
Laitteen ollessa alkutilassa/puhelinyhteystilassa, muodostavat puhelin- tai faksinumeron.
VÄRIKOPIO
Käynnistää värikopioinnin.
Laitteen ollessa alkutilassa, mikäli
painetaan kauemmin kuin sekunnin ajan
valitsevat automaattisesti (mikäli ohjelmoituina) vastaanottajan puhelin/faksinumeron tai Internet-osoitteen.
VIRHETILAN MERKKIVALO
Ilmoittaa toimintahäiriöstä lähetyksen tai vastaanoton aikana.
TX/RX MERKKIVALO
Syttyneenä, osoittaa, että on meneillään lähetys
tai vastaanotto.
Sammuneena, osoittaa, että lähetystä tai vastaanottoa ei parhaillaan tapahdu.
Laitteen ollessa ohjelmointitilassa,
määrittävät minkä tahansa aakkosnumeerinen tiedon.
‘
∼
STOP
Laitteen ollessa alkutilassa, keskeyttää meneillään olevan kopioinnin.
Poistaa ADF-syöttölaitteeseen jääneen asiakirjan.
Sammuttaa merkkivalon "ERROR".
Laitteen ollessa puhelinyhteystilassa, ja äänitaajuusmenetelmän ollessa valittuna (monitaajuus), lähettää linjaäänen verkon erikoispalveluita
varten.
Laitteen ollessa ohjelmointi-/puhelinyhteystilassa,
muuttaa väliaikaisesti pulssitaajuusmenetelmän
(kymmenjärjestelmä)
äänitaajuusmenetelmäksi
(monitaajuus).
Laitteen ollessa ohjelmointitilassa, palauttaa
faksilaitteen alkutilaan.
Keskeyttää meneillään olevan ohjelmoinnin.
Laitteen ollessa viestintätilassa, keskeyttää
meneillään olevan lähetyksen tai vastaanoton.
Missä tahansa toimintatilassa, poistaa virhetilan palauttaen asianmukaisen toimintatilan.
START (KÄYNNISTYS)
Laitteen ollessa puhelinyhteystilassa, käynnistää vastaanoton.
KÄYTTÄJÄN PANEELI
Laitteen ollessa ohjelmointitilassa, selaa
“eteenpäin” kansallisia kirjaimia ja erikoismerkkejä nimien määrityksen aikana.
Muodostaa kauko-ohjauskoodit.
#
&…
Laitteen ollessa ohjelmointitilassa, selaa “taaksepäin” kansallisia kirjaimia ja erikoismerkkejänimien määrityksen aikana.
Laitteen ollessa puhelinyhteystilassa, ja valintamenetelmän ollessa äänitaajuusmenetelmä lähettää
linjaäänen verkon erityispalveluita varten.
Jos missä tahansa toimintavaiheessa et anna laitteelle mitään tietoa, se palaa automaattisesti alkutilaansa.
IX
YLEISHAKEMISTO
ASENNUS
KUINKA LAITE ASENNETAAN ........................................................................................................ 3
MITÄ PAKKAUS SISÄLTÄÄ ...................................................................................................... 3
ASF:N PAPERIN SYÖTTÖTUEN ASENNUS .................................................................................. 3
PUHELINVERKKOON KYTKEMINEN .......................................................................................... 3
PUHELINVASTAAJAN, PC:N MODEEMIN, VARAPUHELIMEN JNE. KYTKEMINEN ................................ 4
PUHELINKUULOKKEEN KYTKEMINEN ....................................................................................... 5
LAITTEEN KYTKEMINEN SÄHKÖVERKKOON ............................................................................... 5
ASIAKIRJOJEN KERÄYSKAUKALON KOKOAMINEN ...................................................................... 6
NÄYTÖN SANOMIEN KIELEN VAIHTAMINEN ............................................................................... 6
PAPERIN ASETUS LAITTEESEEN ............................................................................................. 7
KIRJOITUSPÄÄN ASENNUS ..................................................................................................... 8
PÄIVÄMÄÄRÄN JA KELLONAJAN MUUTTAMINEN ........................................................................10
NIMESI JA TELEFAX-NUMEROSI TALLENNUS ............................................................................11
LAITTEEN KYTKEMINEN PC-MIKROON .....................................................................................13
OHJELMISTON ASENNUS ......................................................................................................13
PAPERI JA MUUT TULOSTUSPOHJAT
PAPERIN ARKKIKOOT ...........................................................................................................17
PAPERILAJIT .......................................................................................................................18
PAPERIN PAINOTALUKKO .....................................................................................................19
VAROTOIMET ......................................................................................................................19
FAKSITOIMINTO
FAX-LAITTEEN ASETUKSET PUHELINLINJAAN LIITTÄMISEKSI ...........................................................23
KYTKEMINEN ......................................................................................................................23
LÄHETYS- JA VASTAANOTTOKÄYTÄNTÖ .......................................................................................25
MILLAISIA ALKUPERÄISASIAKIRJOJA VOIT KÄYTTÄÄ ..................................................................25
ASIAKIRJAN ASETTAMINEN AUTOMAATTISEEN SYÖTTÖLAITTEESEEN ADF ............................................26
LÄHETETTÄVÄN ASIAKIRJAN KONTRASTIN JA EROTTELUTERÄVYYDEN SÄÄTÖ ..............................26
ALKUPERÄISASIAKIRJAN LÄHETYS .........................................................................................27
ERIKOISTOIMINTOJA NUMERONVALINNASSA ..............................................................................29
ASIAKIRJAN LÄHETYS MUISTISTA HETI TAI ENNALTA OHJELMOITUUN AIKAAN
(AJASTETTU LÄHETYS) ........................................................................................................30
JO ASETETUN MUISTILÄHETYKSEN MUUTTAMINEN, TOISTO TAI NOLLAUS ....................................31
ASIAKIRJOJEN/SIVUJEN LÄHETTÄMISEN TOISTO AUTOMAATTISENA MUISTILÄHETYKSENÄ ...................32
JOS LÄHETYS EPÄONNISTUU ....................................................................................................33
ASIAKIRJAN VASTAANOTTO ..................................................................................................33
ASIAKIRJOJEN TULOSTUS .....................................................................................................34
MITÄ TAPAHTUU, JOS PAPERI TAI MUSTE LOPPUVAT TAI JOS TAPAHTUU SÄHKÖKATKOS ...............35
VASTAANOTTOTAVAT ..........................................................................................................35
PIKAVALINNAN JA LYHYTVALINNAN OHJELMOINTI .....................................................................39
LÄHETYS PIKAVALINTAA KÄYTTÄMÄLLÄ ..................................................................................43
LÄHETYS LYHYTVALINTAA KÄYTTÄMÄLLÄ .................................................................................43
LÄHETYKSEN SUORITTAMINEN KUN VASTAANOTTAJATIEDOT ETSITÄÄN PIKA- JA
LYHYTVALINTALISTOILTA......................................................................................................43
RAPORTTIEN JA LISTOJEN TULOSTUS ....................................................................................44
LAITTEEN LISÄKÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA ....................................................................................49
MUITA HYÖDYLLISIÄ VASTAANOTTOASETUKSIA .......................................................................49
MUITA HYÖDYLLISIÄ LÄHETYSASETUKSIA ...............................................................................56
YLEISHAKEMISTO
XI
ASIAKIRJAN LÄHETYS/VASTAANOTTO POLLAUS- MENETELMÄLLÄ................................................59
SUOJAUSTOIMINNOT ..................................................................................................................63
SALASANOJEN ASETUS ........................................................................................................63
SALASANOJEN MUUTTAMINEN TAI POISTO ................................................................................64
LUOTTAMUKSELLINEN LÄHETYS JA VASTAANOTTO ..................................................................65
LUOTTAMUKSELLISEEN POSTILOKEROON TALLENNETTUJEN ASIAKIRJOJEN TULOSTUS/POISTO .........66
MUISTIIN TALLENNETTUJEN PC:LLE OSOITETTUJEN ASIAKIRJOJEN TULOSTUS .............................67
PUHELUNESTONUMEROIDEN LUETTELON LUOMINEN ...............................................................68
PUHELINTOIMINTO
PUHELIMEN KÄYTTÖ ..................................................................................................................71
SOITTAMINEN PIKAVALINTAA KÄYTTÄEN .................................................................................71
SOITTAMINEN LYHYTVALINTAA KÄYTTÄEN ..............................................................................71
PUHELINSOITON SUORITTAMINEN KUN VASTAANOTTAJATIEDOT ETSITÄÄN PIKA- JA
LYHYTVALINTALISTOILTA .....................................................................................................72
VIIMEISTEN 10 LÄHTEVÄN SOITON TAI VIIMEISTEN 20 SAAPUVAN PUHELINSOITON HAKU ..............72
KYTKENTÄ MUIHIN PUHELINVERKOSTON PALVELUIHIN ...................................................................73
INTERNET-TOIMINTO
LAITTEEN KÄYTTÖ INTERNETISSÄ (FAX2NET)................................................................................77
JOHDANTO.........................................................................................................................77
REKISTERÖINTI ..................................................................................................................78
LAITTEESI ASETUSTEN SUORITTAMINEN .................................................................................79
INTERNET-PALVELUN MAKSAMINEN .......................................................................................80
SÄHKÖPOSTIN VASTAANOTTO ..............................................................................................81
TARIFFIEN PÄIVITYS ............................................................................................................81
TOIMINNOT INTERNETISSÄ ..................................................................................................82
KOPIOKONETOIMINTO
LAITTEEN KÄYTTÖ KOPIOKONEENA .............................................................................................85
KOPIOINTI KÄYTTÖPANEELIN AVULLA .....................................................................................85
MILLAISIA ALKUPERÄISASIAKIRJOJA VOIDAAN KOPIOIDA ...........................................................86
MUISTA ASETTAA ASIANMUKAISESTI ADF:N VIPU.KOPIOIMINEN ..................................................86
TULOSTINTOIMINTO
LAITTEEN KÄYTTÖ TULOSTIMENA ................................................................................................91
TULOSTUSPARAMETRIEN RÄÄTÄLÖINTI ..................................................................................91
TIETOJA OHJAIMEN ASETUKSISTA .........................................................................................92
LAITTEEN VALINTA TULOSTUSYKSIKÖKSI ................................................................................92
SKANNERITOIMINTO
LAITTEEN KÄYTTÖ SKANNERINA ..................................................................................................95
PC-SOVELLUS-VÄRIFAKSILAITE
PC-SOVELLUS-VÄRIFAKSILAITE ...................................................................................................99
XII
YLEISHAKEMISTO
HUOLTO
KIRJOITUSPÄÄN VAIHTO (“MUSTE LOPUSSA”)........................................................................103
KIRJOITUSPÄIDEN VAIHTO KESKENÄÄN (KIRJOITUSPÄIDEN VAIHTO) .........................................105
KIRJOITUSPÄÄN KOHDISTUS ...............................................................................................105
VAROTOIMET ....................................................................................................................106
KIRJOITUSPÄÄN PUHDISTUS JA SUUTTIMIEN TARKISTUS .........................................................106
KIRJOITUSPÄÄN SÄHKÖLIITTIMIEN PUHDISTUS ......................................................................107
KIRJOITUSPÄÄN PUHDISTIMEN PUHTAANAPITO ......................................................................109
OPTISEN LUKIJAN PUHDISTUS .............................................................................................110
OPTISEN LUKIJAN KALIBROINTI............................................................................................111
LAITEKOTELON PUHDISTUS ................................................................................................111
JUUTTUNEIDEN ASIAKIRJOJEN POISTO .................................................................................112
JUUTTUNEIDEN PAPERIARKKIEN POISTO ..............................................................................112
PIENTEN ONGELMIEN RATKAISUT ........................................................................................113
TOIMINTOJEN SAMANAIKAISUUS ..........................................................................................114
VIRHEKOODIT ...................................................................................................................116
TEKNISET OMINAISUUDET ................................................................................................117
YLEISHAKEMISTO
XIII
ASENNUS
KUINKA LAITE ASENNETAAN
MITÄ PAKKAUS SISÄLTÄÄ
ASF:N PAPERIN SYÖTTÖTUEN ASENNUS
Itse fax-laitteen ja tämän oppaan lisäksi pakkaukseen sisältyvät:
Aseta paperin syöttötuki sille kuuluvalle paikalleen
laitteen takasivulle työntäen sitä, kunnes kuulet naksahduksen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
virtajohto sähköverkkoon kytkemistä varten,
johto puhelinverkkoon kytkemistä varten,
PC:n johto (liityntäjohto),
puhelinpistoke (mikäli liittyy toimitukseen),
väritulostuksen kirjoituspään sisältävä pakkaus
(neliväripainatus),
puhelinkuuloke,
paperin syöttötuki ASF:ää varten,
yksi (1) asiakirjan syöttökansioksi tarkoitettu
läpinäkyvä kalvo, jossa takavahvike,
pakkaus erikoispaperia skannerin kalibrointia
varten,
kaukalo lähetettyjen ja kopioitujen asiakirjojen
keräämistä varten,
matriisi käyttäjän paneelin vasemman puolen
suomenkielistä nimistöä varten,
yksi (1) CD, joka sisältää ohjelman ”LinkfaxPro@”,
yksi (1) CD, joka sisältää ohjelman ”Unimessage
Colour Fax Management/OCR Application”,
yksi FAX2NET esite,
yksi FAX2NET rekisteröintilomake,
takuu.
PUHELINVERKKOON KYTKEMINEN
1. Käännä laite kyljelleen ja kytke puhelinjohdon
liitin laitteen pohjassa sijaitsevaan istukkaan
"LINE" ja kiinnitä itse johto sille varattuun kanavaan.
ASENNUS
3
2. Kytke johdon toinen pää suoraan toimitettuun
puhelimen pistotulppaan (mikäli kuuluu toimitukseen) ja sitten pistotulppa puhelinverkon seinäkoskettimeen.
PUHELINVASTAAJAN, PC:N MODEEMIN,
VARAPUHELIMEN JNE. KYTKEMINEN
1. Käännä laite oikealle kyljelleen ja poista, mikäli
tarpeen, esimuotoiltu suojatulppa, joka peittää
puhelimen verkkoliitäntäpistokkeen (TEL.) laitteen pohjassa. Kytke puhelinvastaajan, PC:n
modeemin tai varapuhelimen puhelinjohdon liitin
pistokkeeseen (TEL.) ja kiinnitä itse johto sille
varattuun kanavaan.
2. Kytke pistotulppa puhelinverkon liitännän seinässä olevaan pistorasiaan.
4
ASENNUS
2. Sijoita kuuloke paikalleen.
Jos puhelinverkossa, johon laite tullaan kytkemään, on useampi kuin yksi pistorasia sarjaliitäntänä, kytke laite ensiörasiaan.
LAITTEEN KYTKEMINEN SÄHKÖVERKKOON
Jos puhelinverkossa, johon laite tullaan kytkemään, on useampi kuin yksi pistorasia sarjaliitäntänä, pitää käyttää tyyppihyväksyttyä puhelinta.
1. Kytke virtajohdon päässä oleva liitin laitteen
takaosassa olevaan pistokkeeseen.
PUHELINKUULOKKEEN KYTKEMINEN
1. Kytke puhelinkuulokkeen johdon liitin laitteessa
olevaan asianmukaiseen liittimeen.
2. Kytke sitten virtajohdon toisessa päässä oleva
pistotulppa seinässä olevaan virtapistorasiaan.
Laite suorittaa automaattisesti testin tarkistaakseen laiteosien toimivuuden, jonka jälkeen näytöllä vuorottelevat sanomat “RX FAXILLE
100%“ jossa päivämäärä ja kellonaika sekä
“TARKIST.KIRJ.PÄÄ; PAINA UUDELL.AL.”.
ASENNUS
5
Laite on jatkuvasti kytkettynä sähköverkkoon ja
se voi ottaa vastaan ja lähettää asiakirjoja 24 tuntia
vuorokaudessa (faksitoiminto). Jos haluat sammuttaa laitteen, pitää virtajohdon pistotulppa irrottaa
pistorasiasta, koska laitteessa ei ole virtakytkintä.
NÄYTÖN SANOMIEN KIELEN VAIHTAMINEN
Mikäli laitteen näytölle ilmestyvät sanomat eivät ole
suomenkielisiä, voit vaihtaa kielen valitsemalla toisen kielen toimimalla seuraavasti:
1. Paina näppäintä FUNCTION.
ASIAKIRJOJEN
KOAMINEN
KERÄYSKAUKALON
KO-
Aseta lähetettyjen tai kopioitujen alkuperäisten asiakirjojen keräyskaukalo kiinnittämällä se sille varattuihin aukkoihin.
1. MUISTILÄHETYS
/1-9
2. Paina numeronäppäimistön näppäintä 9.
9. ASENNUS
/1-9
3. Paina näppäintä START.
P.LINJ.ALKUASET.
4. Paina FUNCTION kunnes näytölle ilmestyy:
KIELI:
5. Paina START.
6. Paina
{y
NXQQHV O|\GlW KDOXDPDVL NLHOH
n.
7. Paina START ja lopuksi STOP.
6
ASENNUS
PAPERIN ASETUS LAITTEESEEN
Automaattisen paperin syöttölaitteeseen (ASF) sopii
normaalisti 200 kpl 80 g/m2 painoista paperiarkkia,
joita käytetään vastaanotettujen asiakirjojen tulostamiseen tai minkä tahansa tyyppisen alkuperäisen
asiakirjan valokopiointiin. ASF-syöttölaitteeseen voi
ladata A4 (210 x 297 mm) US Letter (216 x 279
mm) ja US Legal (216 x 356 mm) kokoisia paperiarkkeja, joiden paino on 70 g/m2 ja 90 g/m2 välillä.
3. Ota kiinni paperipinon yläreunasta ja aseta paperi laitteen syöttötasolle antaen pinon pudota laatikkoon taittamatta sitä tai työntämättä sitä sisälle.
1. Käännä alas ASF:n kansi.
4. Työnnä paperi säädettävän ohjaimen avulla
ASF:n oikeaa sivua vasten ja sulje sitten ASF:n
kansi.
2. Erottele huolellisesti arkit toisistaan ja muodosta
niistä yhtenäinen tasainen nippu.
Lisätessäsi arkkeja paperin syöttölaitteeseen
ASF, aseta uudet arkit entisten alle ei entisten
päälle.
ASENNUS
7
Kun olet lisännyt paperin laitteeseen, pitää tarkistaa,
että laitteen asetuksiin määritetty paperin arkkikoko
vastaa valitsemasi ja lataamasi paperin arkkikokoa:
täten voit varmistua siitä, että laitteesi toimii
asianmukaisesti.
1. Paina näppäintä FUNCTION.
1. MUISTILÄHETYS
/1-9
2. Paina näppäintä 8 numeronäppäimistöstä.
8. ALKUASETUS
/1-9
3. Paina näppäintä START.
KIRJOITUSPÄÄN ASENNUS
Laitteessa käytetään sekä väri- että valinnaisia
yksiväriseen (ainoastaan mustaa mustetta) tulostukseen tarkoitettuja kirjoituspäitä:
• Väritulostuspäät, käytettäessä laitetta sekä
faksina että väritulostimena tai vain mustana
tulostimena.
• Yksiväriset, ainoastaan käytettäessä laitetta
joko faksilaitteena tai mustana tulostimena.
Mikäli laitetta aiotaan käyttää pääasiallisesti
vastaanottavana faksilaitteena, on suositeltavaa käyttää yksiväristä kirjoituspäätä.
Kun asennat kirjoituspäätä, varo siirtämästä
kirjoituspään kuljetinta pois asennuskohdasta.
PÄIVÄM. JA AIKA
1. Paina näppäintä
4. Paina näppäintä FUNCTION kunnes näytölle
tulee:
TULOSTUSPARAM.
: näytölle ilmestyy sanoma “KIRJ.PÄÄN VAIHTO, PAINA UUDELL.
AL.”.
2. Nosta kirjoitusyksikön kansi ylöspäin nuolen
osoittamalla tavalla.
5. Paina näppäintä START.
KOKO:A4
6. Paina näppäimiä
{ y
NXQQHV Ql\W|OOH LOPHstyy se paperikoko, jota aiot käyttää, esimerkissä:
“Letter”.
KOKO:LETTER
7. Paina näppäintä START vahvistaaksesi asetuksen ja tämän jälkeen näppäintä STOP.
TARKIST. KIRJ.PÄÄ
PAINA UUDELL.AL.
8
ASENNUS
3. Ota kirjoituspää ulos pakkauksestaan ja tartu
5. Työnnä kirjoituspäätä nuolen osoittamaan suun-
siihen kiinni pidikkeestä ja poista suuttimia peittävä suojakalvo.
taan kunnes kuulet naksahduksen, joka osoittaa
sen olevan asianmukaisesti paikallaan. Sulje kirjoitusyksikön kansi ja paina uudelleen näppäintä
.
Varo koskemasta sekä suuttimiin että sähköliittimiin.
6. Laite käynnistää automaattisesti tarkistusmenettelyn
ja kirjoituspään tarkistuksen. Näytölle ilmestyy muutaman sekunnin ajaksi seuraava sanoma:
KIRJ.PÄÄN ALUSTUS
YST. ODOTA
Kun kirjoituspään alustus on päättynyt näytölle
ilmestyy sanoma:
EI!
KOHDISTUS
7. Paina näppäintä START.
4. Aseta kirjoituspää sille varattuun paikkaan siten,
että sähköliittimet osoittavat laitteen takaosaan
päin.
Laite syöttää automaattisesti paperiarkin ja tulostaa kirjoituspään kohdistusmenettelyä koskevan
tekstin. Näytölle ilmestyy teksti:
TULOSTAA
Testisivun otsikkona on teksti “Test : Bidirectional Alignment”.
Mikäli kohdistus, joka vastaa arvoa “xx” testisivulla on paras mahdollinen ratkaisu, paina näppäintä START. Muussa tapauksessa valitse eri
DYXOOD MD SDLQD
lainen arvo näppäimien
tämän jälkeen näppäintä START.
Näytölle ilmestyy teksti:
{ y
TULOSTAA
ASENNUS
9
Laite tulostaa toisen testisivun, jonka otsikkona on
“Alignment confirmation“ ja sisältää esimerkin
tulostuksesta asettamillasi arvoilla ja palaa sen jälkeen automaattisesti alkutilaan. Näytölle ilmestyvät
sanoma “RX FAXILLE 100%” ylärivillä ja päivämäärä
ja aika alarivillä.
PÄIVÄMÄÄRÄN JA KELLONAJAN MUUTTAMINEN
Mikäli näytöllä olevat päivämäärä ja kellonaika ovat
virheelliset, voit muuttaa ne milloin tahansa:
1. Paina näppäintä FUNCTION.
1. MUISTILÄHETYS
Ongelmat kirjoituspään asettamis- ja/tai
kohdistustoiminnoissa
Jos asetettuasi kirjoituspään paikalleen näytölle ilmestyy uudelleen sanoma "TARKIST. KIRJ.PÄÄ;
PAINA UUDELL.AL", irrota uudelleen kirjoituspää
paikaltaan ja aseta se sitten takaisin paikalleen painaen ehkä hiukan voimakkaammin. (Muista painaa
/1-9
2. Paina näppäintä 8 numeronäppäimistöstä.
8. ALKUASETUS
/1-9
3. Paina näppäintä START.
PÄIVÄM. JA AIKA
näppäintä
sekä kirjoituspään asettamista ennen että sen jälkeen). Mikäli sanoma ei poistu näytöltä, irrota kirjoituspää paikaltaan ja puhdista sekä
kirjoituspään että kirjoituspään kuljetusyksikön sähköliittimet. Tutustu kohtaan "Kirjoituspään sähköliittimien puhdistus", osassa "Huolto".
Voit vapauttaa kirjoituspään työntämällä kirjoitusyksikön takaosassa olevia vipuja taaksepäin.
4. Paina näppäintä START.
ES.TAPA:PP/KK/VV
,
Voidaksesi valita muunlaisen päivämäärän
kunnes
esitystavan, paina näppäimiä
näytölle ilmestyy haluamasi tapa.
{ y
5. Paina näppäintä START.
AJ.ESIT.TAPA: 24 H
,
Voidaksesi valita muun kellonajan esitystavan
kunnes
(12 tuntia), paina näppäimiä
näytölle ilmestyy haluamasi tapa.
{ y
6. Paina näppäintä START. Kohdistin asettuu päivämäärän ensimmäisen numeron kohdalle..
,
Kirjoituspään vaihto
Vaihtaaksesi kirjoituspään tutustu osaan "HUOLTO".
PP/KK/VV
30-09-99
HH:MM
12:46
Jos olet valinnut kellonajan esitystavaksi “12
tuntia”, näytöllä näkyy lyhenne “am” (ante meridiem = aamupäivällä) tai “pm” (post meridiem =
iltapäivällä) tunnin jälkeen. Voidaksesi vaihtaa
lyhenteen “am” lyhenteeksi “pm” tai päinvastoin, aseta kohdistin ensimmäiselle kirjaimelle
(“a” tai “p”) ja paina näppäintä FUNCTION.
7. Näppäile uusi päivämäärä ja kellonaika (esim.
30-09-99, 15:30). Aina uuden numeron valittuasi
kohdistin siirtyy seuraavan numeron kohdalle.
PP/KK/VV
30-09-99
10
HH:MM
15:30
ASENNUS
,
Vaihtaaksesi ainoastaan joitakin lukuja, siirrä
kohdistin kyseisten lukujen kohdalle näppäimillä
{y
MD QlSSlLOH QLLGHQ SllOOH RLNHDW OXYXW
8. Paina näppäintä START.
Päivämäärän ja kellonajan muutostoimenpide on
näin päättynyt. Päivämäärä ja kellonaika päivittyvät automaattisesti ja ne tulostuvat jokaiselle
faksitoiminnossa lähetetylle sivulle.
,
NIMESI JA TELEFAX-NUMEROSI TALLENNUS
Jos haluat keskeyttää toiminnon, voit tehdä sen
milloin vain painamalla näppäintä STOP. Toimenpide jää suorittamatta ilman muutoksia.
Täten voit aloittaa toimenpiteen alusta.
9. Paina näppäintä STOP palauttaaksesi laitteen
Fax-laitteeseesi tallennettu nimi ja puhelinnumero
(lähettäjän käyttäjätunnus) säilyvät laitteen muistissa
kunnes niitä muutetaan ja ne tulostuvat jokaiselle
vastaanottajan saamalle telefax-sivulle.
Nimen tallennus
1. Paina näppäintä FUNCTION.
1. MUISTILÄHETYS
/1-9
2. Paina näppäintä 9 numeronäppäimistöstä.
alkutilaan
,
RX FAXILLE
30-09-99
9. ASENNUS
100%
15:30
Mikäli laitteen ollessa missä tahansa toimintotilassa ei kahden minuutin aikana suoriteta minkäänlaista tiedonsyöttöä, se palaa automaattisesti alkutilaansa.
/1-9
3. Paina näppäintä START.
P.LINJ. ALKUASET.
4. Paina näppäintä FUNCTION kunnes näytölle
On muistettava, että alkutila osoittaa laitteen olevan
toimettomana sen ollessa faksitoiminnossa.
tulee:
LÄHETTÄJÄN NIMI
5. Paina näppäintä START.
ANNA LÄHETT. NIMI
_
Voit tallentaa nimeen korkeintaan 16 merkkiä, jotka
valitaan yksi kerrallaan numeronäppäimien avulla.
Tässä toimintoympäristössä kunkin numeronäppäimen
avulla voidaan vuorotellen valita kirjainsarja tai merkkisarja alkaen numeerisesta merkistä ja antaen seuraavan kirjaimen kullakin painalluksella.
Näppäin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ASENNUS
1.
+
VÄLIL.
A
D
G
J
M
P
T
W
2.
&
.
B
E
H
K
N
Q
U
X
3.
/
/
C
F
I
L
O
R
V
Y
4.
%
-
S
Z
11
Lisäksi voit painikkeiden * ja # avulla selata
eteenpäin ja taaksepäin lisäten nimeen erilaisia
merkkejä, kuten esim.:
- VÄLILYÖNTI . / , ; - : ´ ` ” ? ! $ # & % + < > @ ^ | (
) [ ] { } sekä muita kansallisia erikoismerkkejä.
Fax-numeron tallennus
Välilyönnin saat aikaan siirtämällä kohdistinta näpDYXOOD Nl\WWlPlWWl ODLQNDDQ NLUMDLQQlppäimen
päimiä.
Esimerkiksi "LARA" –nimi kirjoitetaan seuraavasti:
2. Tallenna fax-numerosi (korkeintaan 20 numeroa)
y
1. Paina näppäintä START.
ANNA NUMEROSI
_
näppäilemällä yksitellen sen muodostavat luvut
esim.: 230026. Välilyönti saadaan painamalla
näppäintä y
6. Paina numeronäppäintä 5 kunnes näytölle ilmestyy:
ANNA LÄHETT. NIMI
L
7. Kohdistin siirtyy eteenpäin yhden kirjainpaikan
,
ANNA NUMEROSI
230026
Jos numerossa on virheellisiä lukuja, voit korjata ne siirtämällä kohdistimen väärän luvun kohdalle ja painamalla sen päälle oikean luvun.
verran.
ANNA LÄHETT. NIMI
L_
8. Paina näppäintä 2 kunnes näytölle ilmestyy kirjain “A”.
ANNA LÄHETT. NIMI
LA_
Jatka näin kunnes olet kirjoittanut koko nimen ja
tarkista, että se on oikein siirtämällä kohdistinta
(näppäimet ) kirjaimia pitkin.
,
{y
Jos nimessä on virheellisiä kirjaimia, sijoita
kohdistin virheellisen kirjaimen kohdalle ja paina
oikea kirjain korjattavan kirjaimen päälle.
Jos haluat poistaa nimen kokonaan, paina
CLEAR.
9. Paina näppäintä START vahvistaaksesi nimen.
PUHELINNUMERO
Jos haluat poistaa koko numerosarjan, paina
CLEAR.
Mikäli haluat tallentaa numeroon kansainvälisen
suuntanumeron, paina alkunollien sijasta näppäintä *, jolloin näyttöön tulee merkki +. Tämä
merkki tulostuu fax-numerosi eteen jokaiselle
lähettämällesi telefax-sivulle.
3. Paina näppäintä START vahvistaaksesi numerosarjan ja tämän jälkeen näppäintä STOP palauttaaksesi laitteen alkutilaan.
RX FAXILLE
30-09-99
100%
15:40
Nimen ja fax-numeron paikka
Lähetettävän asiakirjan yläreunassa olevat otsikkotiedot (nimi, fax-numero, päivämäärä ja kellonaika
sekä lähetettävien sivujen lukumäärä) voidaan tulostaa vastaanottajan telefaxissa sivun yläreunaan tekstialueen ulkopuolelle eli arkin yläreunaan tai tekstialueen sisäpuolelle, jolloin yläreuna on suurempi.
Fax-laitteesi tehdasasetuksen mukaan nämä tiedot
sijoittuvat tekstialueen sisäpuolelle.
Paikan muuttaminen
1. Paina näppäintä FUNCTION.
1. MUISTILÄHETYS
/1-9
12
ASENNUS
2. Paina näppäintä 8 numeronäppäimistöstä.
8. ALKUASETUS
LAITTEEN KYTKEMINEN PC-MIKROON
1. Varmistu, että faksilaite ja PC ovat sammutettui-
/1-9
na ja/tai irtikytkettyinä sähköverkosta.
3. Paina näppäintä START.
2. Kytke liitäntäjohdon liitin faksilaitteen takalevyssä oikealla sijaitsevaan rinnakkaisporttiin.
PÄIVÄM. JA AIKA
3. Kytke johdon toinen liitin PC:n rinnakkaisporttiin.
4. Paina näppäintä FUNCTION.
4. Kytke uudelleen sähköverkkoon ja/tai käynnistä
uudelleen sekä faksilaite että PC.
ERIL. ASETTEITA
5. Paina näppäintä START kunnes näytölle tulee:
OTSIKKO: SISÄP.
6. Paina näppäimiä
sen parametrin.
{ / y YDOLWDNVHVL YDLKWRHKWRi-
OTSIKKO: ULKOP.
7. Paina näppäintä START vahvistaaksesi asetuksen
ja tämän jälkeen näppäintä STOP saattaaksesi
laitteen alkutilaan.
RX FAXILLE
30-09-99
100%
15:40
Laitteessasi on tehdasasetukset toimiakseen faxina
maasi yleisellä puhelinjalla. Jos haluat kytkeä sen
yksityiseen puhelinlinjaan, tutustu ohjeisiin asialle
erityisesti varatussa oppaan osassa.
OHJELMISTON ASENNUS
Laitteen mukana toimitetaan kaikki tarpeelliset ohjelmat tulostuksen, skannauksen ja faksin lähetyksen
suorittamiseksi PC-mikron kautta.
Laitteen minimivaatimukset
• Kun kyseessä on Windows® 95 tai Windows®
98, ensimmäinen painos: Pentium 166MHz, 32
Megatavun RAM-muisti
(Suositellaan Service Pack Microsoft Windows®
95 OSR1)
• Kun kyseessä on Windows® 98, toinen painos
tai Windows® NT4: Pentium 166MHz, 64 Megatavun RAM-muisti
(Jos käytät järjestelmää Windows NT®, varmistu
siitä, että Service Pack Microsoft Windows® NT4
tai tehokkaampi on asennettuna.)
Kaikki laitekokoonpanot vaativat vähintään VGAmonitorin (24 bitin värillinen kuvaruutu) ja rinnakkaisliityntäkytkennän IEEE 1284 ECP.
Laitteesi voi toimia itsenäisenä fax-laitteena tai
puhelimena sekä kopiokoneena; tutustu toiminnoille
varattuihin oppaan osiin (Faksitoiminto, Puhelintoiminto tai Kopiokonetoiminto) mahdollisten toimintojen osalta.
Jos haluat käyttää laitettasi INTERNETympäristössä, sinun pitää ensin tilata yhteys palveluntoimittajalta; tutustu osaan ”Internet-toiminto”.
Jos sen sijaan haluat käyttää laitetta tulostimena tai
skannerina, pitää se ensin kytkeä PC:hen ja asentaa
erityinen käyttöohjelma.
Tutustu seuraavassa annettuihin ohjeisiin.
ASENNUS
13
“LINKFAX PRO@” – ohjelman asennus
Sovelusohjelmat "UNIMESSAGE" ja OCR
Asennus-CD sisältää faksin/PC:n liityntäohjelman,
tulostinohjaimen, skannausohjaimen ja käytönaikaisen ohjeiston sisältävät tiedostot, joista saa lisätietoja
laitteen toiminnoista PC:n käyttöympäristössä.
Laitteen mukana toimitettu toinen CD sisältää sovellusohjelman, jonka avulla on mahdollista lähettää/vastaanottaa fakseja (värillisiä tai mustavalkoisia) suoraan PC:lle/-ltä. Sovellusohjelman ansiosta
on mahdollista myös käyttää toimintoa OCR (Optical Character Recognition), jonka avulla graafinen
teksti muutetaan muokattaviksi merkeiksi.
Ohjaimet ja käytönaikainen ohjeisto, jotka kopioidaan kiintolevylle asennuksen aikana vaativat
noin 20 megatavua tilaa kiintolevyllä.
”LINKFAX PRO” –ohjelman asennus poistaa
käytöstä mahdolliset tietokoneen asetukset modeemia, kirjoitinta jne. varten.
Ohjain ja käytönaikainen ohjeisto, jotka kopioidaan kiintolevylle asennuksen aikana vaativat
noin 50 megatavua tilaa kiintolevyllä.
Tämän ohjelmiston asennus tapahtuu seuraavasti:
1. Varmistu siitä, että kaikki sovellusohjelmat PC:llä
1. Varmistu siitä, että PC:si kaikki sovellusohjelmat
ovat suljettuina.
2. Aseta laitteen mukana toimitettu asennus-CD
PC:n CD-asemaan.
3. Asennus käynnistyy automaattisesti.
4. Noudata PC:n näytölle ilmestyviä ohjeita.
ovat suljettuina.
2. Aseta laitteen mukana toimitettu CD ”Unimessage” PC:n CD-ROM-asemaan.
3. Asennusmenettely käynnistyy automaattisesti.
4. Noudata PC:n kuvaruudulle ilmestyviä ohjeita.
Lisätietoja saat asiaa koskevasta CD:llä olvasta
elektronisesta ohjeistosta.
Jos oma PC:si ei ole varustettu CD-ROM-asemalla,
voit luoda 3,5” levykkeitä asennus-CD:n toiminnosta levykkeiden luominen. Tällöin on tarpeen käyttää tietokonetta, jossa on sekä CD-ROM-asema että
3,5”-levykeasema. Levykkeiden luomiseksi, käytä
Asennusohjelman johdanto-osan näytölle tuomissa
ohjeissa annettuja menettelytapoja.
Elektroninen ohjeisto
Jotta Internet Linkfax toimisi asianmukaisesti pitää
sähköpostin sovellusohjelmat määrittää käyttämään
MAPI –ohjelmointiliittymää (Message Application
Programme Interface).
Ennen tämän vaihtoehdon valitsemista pitää Internet
Linkfax –sovellusohjelma sulkea. Kun määritystoimenpide on suoritettu loppuun pitää PC käynnistää
uudelleen.
Saadaksesi käyttöön elektronisen ohjeiston, napsauta sitä vastaavaa kuvaketta toimintoryhmässä,
jolla on laitteenne nimi Käynnistys-valikon Ohjelmat-kansiossa.
Laite on nyt valmis toimimaan tulostimena, skannerina ja PC-faxina. Yksittäisistä toiminnoista saat
lisätietoja tutustumalla kutakin toimintoa koskevaan
oppaan tai tutustumalla yhdessä ohjaimien kanssa
asennettuihin elektronisiin käytönaikaisiin ohjeisiin.
14
Ohjelman asennuksen yhteydessä ladataan PC:lle
myös elektronisen ohjeiston tiedostot, joista saa
lisätietoja tulostus- ja skannaus-toiminnoista sekä
PC:n kautta lähetettävien faxien hallinnasta. Ohjeisto on jaettu kahteen osaan: Käyttäjän opas ja
Ongelmat ja niiden ratkaisut.
Ohjaimien asennuksen purkaminen
Jos tulostamisen tai skannauksen aikana ilmaantuu
ongelmia, joita ei pystytä ratkaisemaan normaalein
keinoin, saattaa olla tarpeen asentaa ohjaimet uudelleen.
Tämän toimenpiteen suorittamiseksi tutustu Linkfax
–ohjelman asennuksen purkamista koskevaan osaan
Linkfax Pro-ohjelman käytönaikaisessa ohjeistossa
(help).
Tämän toimenpiteen avulla voit purkaa kokonaan ja
oikealla tavalla kaikki CD:ltä ladatut ja/tai ohjelman
asennuksen yhteydessä PC:hen luodut tiedostot ja
sitten asentaa ne uudelleen (katso kohta Ohjelman
asennus).
ASENNUS
PAPERIJA MUUT TULOSTUSPOHJAT
PAPERI JA MUUT TULOSTUSPOHJAT
Laitteesi kykenee tulostamaan monelle erityyppiselle paperille, joka automaattisesti syötetään automaattiseen paperinsyöttolaitteeseen (ASF) sijoitetusta paperipinosta tai yksi arkki kerrallaan manuaalisesta syöttötasosta laitteen
takaosassa.
ASF:ään sopii korkeintaan 200 yksittäistä tavallista paperiarkkia (paino 80 g/m2). Voit syöttää kirjoittimeen myös
muunlaisia paperityyppejä arkkimäärän ollessa pienempi (tutustu tässä osassa olevaan asiaaa koskevaan kohtaan).
Kun olet asettanut tulostukseen aikomasi paperin syöttölaitteeseen, pitää arkin koko ja paperin laatu määrittää sekä
silloin kun työskentelet toiminnossa faksi/kopiokone että kirjoitintoiminnossa. Jos työskentelet toiminnossa faksi/kopiokone, noudata luvussa “PAPERIN ASETUS LAITTEESEEN” kuvattua menetelmää oppaan osassa ASENNUS. Jos sen sijaan työskentelet kirjoitintoiminnossa, tutustu sitä vastaavaan osaan elektronisessa ohjeistossa.
PAPERIN ARKKIKOOT
Laite kykenee käsittelemään seuraavia arkkikokoja ASF:ssä:
Koko
Yksittäiset arkit
* Koko A4
Koko A5
* U.S. letter
* U.S. legal
U.S. Executive
Kortit
Kortti U.S. 4x6
Kortti U.S. 5x8
Kortti A6
Kirjekuoret
U.S. # 10
DL
C6
Käyttäjän määrittämät
Minimi
Maksimi
Maksimi (banner)
Mitat
8,27 x 11,7 tuumaa
5,85 x 8,27 tuumaa
8,5 x 11 tuumaa
8,5 x 14 tuumaa
7,25 x 10,5 tuumaa
210 x 297 mm
148.5 x 210 mm
216 x 279 mm
216 x 356 mm
184 x 267 mm
4 x 6 tuumaa
5 x 8 tuumaa
4,135 x 5,85 tuumaa
102 x 152 mm
127 x 203 mm
105 x 148.5 mm
4,12 x 8,88 tuumaa
4,33 x 8,66 tuumaa
4,46 x 6,37 tuumaa
105 x 225 mm
110 x 220 mm
114 x 162 mm
4 x 5,85 tuumaa
8,5 x 14 tuumaa
8,5 x 58,5 tuumaa
102 x 148,5 mm
215,9 x 355,6 mm
215,9 x 1485 mm
* Toiminnossa faksilaite/kopiokone, laite hyväksyy YKSINOMAAN seuraavat arkkikoot, jotka käsitellään seuraavien marginaalimittojen vallitessa:
Koko
Koko A4
U.S. letter
U.S. legal
Yläreuna
0,12 tuumaa
3,00 mm
0,12 tuumaa
3,00 mm
0,12 tuumaa
3,00 mm
Alareuna (**)
0,7 tuumaa
17,7 mm
0,7 tuumaa
17,7 mm
0,7 tuumaa
17,7 mm
Vasen ja oikea marginaali
0,13 tuumaa
3,30 mm
0,25 tuumaa
6,35 mm
0,25 tuumaa
6,35 mm
** Arvo pätee tavalliselle paperille tehdyille mustavalkoisille tulosteille. Erikoispaperille arvo on 20 mm ja väritulosteille 22,5 mm.
Voit syöttää laitteeseen myös muita arkkikokoja, mutta niiden käyttö saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä tai paperin
juuttumista koneeseen, mustetahroja arkin ulkopuolella, jne.
PAPERI JA MUUT TULOSTUSPOHJAT
17
Yksittäiset arkit
PAPERILAJIT
Yksittäisten vakiokokoisten arkkien syöttötavoista on
ohjeet löydettävissä luvusta "PAPERIN ASETUS
LAITTEESEEN" oppaan osassa ASENNUS.
Ihanteellisen tulostuslaadun aikaansaamiseksi on
suositeltavaa käyttää kirjoittimessa yksinomaan laitevalmistajan suosittelemia paperilaatuja (tutustu lukuun KÄYTTÖMATERIAALIT). Sopimattomien tulostusmateriaalien käyttö saattaa aiheuttaa kyseisten
materiaalien syöttämisessä ongelmia ja/tai tulostuksen huonon laadun.
Kirjekuoret
Laitteen ollessa kirjoitintoiminnossa se kykenee
käsittelemään kirjekuoria, joiden paino on 80 g/m2.
Niitä voidaan syöttää korkeintaan 10 kpl ASFsyöttölaitteeseen.
Kirjekuoret asetetaan lyhyt sivu edellä ja painettavan
pinnan pitää olla ylöspäin ja sulkemiskohta vasemmalla.
Kortit
Laitteen ollessa kirjoitintoiminnossa se kykenee
käsittelemään kahden tyyppisiä kortteja: tavallista
peruspaperia tai valokuvauspaperia käytettäessä.
Voit syöttää korkeintaan 10 kpl tavalliselle paperille
painettavia tai 5 kpl valokuvauspaperille painettavia
kortteja ASF-syöttölaitteeseen.
Jatkolomakkeet (Banner)
Laitteen ollessa kirjoitintoiminnossa se kykenee
käsittelemään jatkolomakkeita (banner), joiden maksimipituus on 1.5 metriä (5 kpl A4 kokoisia arkkeja).
Jatkolomake asetetaan manuaaliseen syöttötasoon
laitteen takaosassa. Myös sovellusohjelmasi pitää
kyetä käsittelemään jatkolomakkeita, jotta niiden
käyttö tapahtuisi oikealla tavalla.
Laitteen ASF-syöttölaitteessa voidaan käyttää seuraavassa lueteltuja paperilaatuja:
Tavallinen paperi
Käytä hyvälaatuista toimisto- tai kopiopaperia.
Erityiset tulostus/kopiointimateriaalit
Kaikkia näitä erityismateriaaleja laite käsittelee automaattisesti ainoastaan kirjoitintoiminnossa.
Tutustu huolellisesti minkä tahansa erityisen tulostusmateriaalin pakkauksessa annettuihin käyttöohjeisiin.
Päällystetty paperi (coated)
Tämän paperityypin tulostuspinnassa on erittäin korkelaatuinen viimeistely. Arkkeja voidaan syöttää korkeintaan 50 kpl nippu (paino 90 g/m2) ASFsyöttölaitteeseen.
Valokuvauspaperi
Tämän tyyppisessä paperissa on kiiltävä päällyste,
jonka ansiosta asiakirjanne saa erittäin ammattimaisen ulkoasun. Arkkeja voidaan asettaa korkeintaan
20 kpl ASF-syöttölaitteeseen.
Kiiltopaperi (glossy)
Tässä paperilajissa pinta on samankaltainen kuin
valokuva-alalla käytetyssä paperissa. Arkkeja voidaan asettaa korkeintaan 20 kpl nipuissa ASFsyöttölaitteeseen.
Kalvot
Käytä yksinomaan kalvoja, joita erityisesti suositellaan käytettäviksi mustesuihkukirjoittimissa, eli ainoita kalvoja, jotka pystyvät asianmukaisesti imemään
kirjoittimen musteen. Arkkeja voi asettaa korkeintaan
50 kpl nipun ASF-syöttölaitteeseen.
Etiketit
Käytä ainoastaan vakiokokoisia ja koko arkkialueen
peittäviä etikettejä. Vältä käyttämästä esileikattuja
kokoja tai etikettejä, joissa reuna tai uloke irrottamista
varten. Etikettiarkkeja voidaan asettaa korkeintaan
20 kpl nippu ASF-syöttölaitteeseen.
18
PAPERI JA MUUT TULOSTUSPOHJAT
T-paitojen siirtokuvapaperi
Käytä ainoastaan siirtoarkkeja, joita erityisesti suositellaan käytettäviksi mustesuihkukirjoittimissa, eli
ainoita, jotka kykenevät asianmukaisesti imemään
tulostimen musteen. Arkit voi asettaa yksitellen ASFsyöttölaitteeseen.
PAPERIN PAINOTALUKKO
ASF min.
g/m2
lb.
Yksittäiset arkit
Yksittäisten arkkien sallittu paino:
Yksittäisten arkkien suosituspaino *:
Kirjekuoret
Kirjekuorien sallittu paino:
Kirjekuorien suosituspaino:
Kortit
Korttien sallittu paino:
Korttien suosituspaino:
Jatkolomakkeet
Jatkolomakkeiden sallittu paino:
Jatkolomakkeiden suosituspaino:
Kalvot
Kalvon sallittu paksuus:
Kalvon suosituspaksuus:
ASF max.
g/m2
lb.
Manuaal. min. Manuaal. max.
g/m2
lb.
g/m2
lb.
64
70
16
19
120
90
32
24
60
16
200
50
75
80
20
21
100
27
75
20
120
32
100
100
27
27
150
135
39
36
100
27
200
50
70
80
19
21
90
24
90 µm
100 µm
125 µm
120 µm
90 µm
125 µm
* Saavuttaaksesi parhaat kirjoitintulokset on suositeltavaa käyttää yksittäisiä arkkeja, joiden paino on 80 g/m2 (21 lbs).
Sellaisten arkkien käyttö, joiden paino vaihtelee 60 ja 70 g/m2 (mukaanluettuna) välillä on suositeltavaa ainoastaan
tekstien tulostuksessa tai kopioinnissa.
VAROTOIMET
•
Huonolaatuisen paperin käyttö saattaa vaikuttaa
negatiivisesti tulostuksen/kopioinnin laatuun.
•
Tarkista, että arkkien syöttö on esteetön ja ettei
niiden sivuilla ole liikaa väljyyttä tai
riittämättömästi tilaa.
•
•
Arkeissa tai kirjekuorissa ei saa olla taitoksia,
ryppyjä tai repeytymiä, koska tällaiset viat
saattavat aiheuttaa niiden juuttumisen tai jopa
estää niiden syöttämisen laitteeseen. Käytä
ainoastaan täysin virheetöntä ja tässä luvussa
osoitettuja vaatimuksia vastaavaa paperia.
Asettakaa ASF-syöttölaitteeseen ainoastaan
yhdenkokoista ja –tyyppistä paperia kerrallaan.
PAPERI JA MUUT TULOSTUSPOHJAT
•
Arkin kummallekin puolelle tulostaminen lisää
juuttumisvaaraa tai häiriöitä syöttämisen aikana
ja siitä saattaa olla seurauksena musteen
leviäminen.
•
ÄLÄ
milloinkaan
sulkemissivulle.
•
Käytettäessä erityisiä tulostusmateriaaleja
suorita tulostus AINOASTAAN painopinnaksi
osoitetulle sivulle.
•
Lisätessäsi paperia ASF-syöttölaitteeseen,
aseta lisäarkit laitteessa jäljelläolevien arkkien
TAAKSE. On joka tapauksessa suositeltavaa
toistaa paperin syöttötoimenpide.
tulosta
kirjekuorien
19
•
Käyttäessäsi erityisiä tulostusmateriaaleja lue
aina huolellisesti valmistajan pakkaukseen
merkitsemät ohjeet.
•
Muista, että tiheään painetuilla sivuilla on
taipumus kihartua. Tämän lisäksi ne saattavat
tahria niiden päällä olevan arkin takasivun,
koska ne tarvitsevat pitemmän ajan
kuivuakseen.
Voit
valita
erityisen
toimintavaihtoehdon
Kirjoittimen
Monitori
(Kuivausaika) tai poistaa välittömästi tulostetun
asiakirjan laitteesta ja antaa sen kuivua ennen
kuin käsittelet sitä.
20
PAPERI JA MUUT TULOSTUSPOHJAT
FAKSITOIMINTO
FAX-LAITTEEN ASETUKSET PUHELINLINJAAN LIITTÄMISEKSI
KYTKEMINEN
6. Paina näppäintä START.
Yleiseen puhelinverkkoon
YL.LINJ:ÄÄNITAAJ
Fax-laitteessa on valmiit tehdasasetukset yleisen
puhelinlinjan käyttöä varten. On joka tapauksessa
syytä tarkistaa, että:
• "YLEINEN LINJA PSTN" (yleinen puhelinverkko)-parametri on valittuna
• valintatila on oikea ja valittuna (joko tone = monitaajuusvalintajärjestelmä tai pulse = kymmenjärjestelmä) sen mukaan, mitä käyttää se
yleinen puhelinverkko, johon fax-laite on kytketty.
Mikäli et ole varma valintajärjestelmästä, ota yhteys yleiseEn puhelinyhtiöön.
7. Paina näppäimiä
{ y
YDOLWDNVHVL PXXQODLVHQ
vaihtoehdon: “YL.LINJ.VL:IMPUL”.
YL.LINJ.VL: IMPUL
8. Paina näppäintä START vahvistaaksesi valintasi
ja tämän jälkeen näppäintä STOP palauttaaksesi
fax-laitteen alkutilaan.
RX FAXILLE
02-10-99
100%
15:29
Joissakin maissa valinta pulse = kymmenjärjestelmä ei ole käytettävissä. Tässä tapauksessa,
näyttöön ei tule seuraavassa selostetun toimintosarjan kohtia 6 ja 7:
Kytkeminen yksityiseen linjaan (PBX)
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila ja päivä-
Jotta voisit kytkeä fax-laitteen yksityiseen linjaan ja
käyttää sitä myös yleisellä linjalla, pitää:
määrä ja kellonaika.
RX FAXILLE
02-10-99
100%
15:29
2. Paina näppäintä FUNCTION.
1. MUISTILÄHETYS
/1-9
• valita parametri "YKSITYINEN LINJA PBX";
• valita valintatila (joko tone = monitaajuusvalintajärjestelmä tai sykäysjärjestelmä = kymmenjärjestelmä), jota se yksityinen puhelinvaihde
(keskus) käyttää, jonka linjalle fax-laitteesi on
kytketty. Mikäli et ole varma valintajärjestelmästä, ota yhteys yksityiseen puhelinyhtiöön;
• tee asetus, (suuntanumero tai flash), jonka
avulla pääset yksityiseltä puhelinvaihteelta (keskus) ulkolinjalle;
3. Paina numeronäppäintä 9.
9. ASENNUS
/1-9
4. Paina näppäintä START.
• aseta se valintatila (monitaajuusvalintajärjestelmä tai sykäysjärjestelmä), jota yleinen puhelinyhtiö käyttää.
P.LINJ. ALKUASET.
5. Paina näppäintä START.
YLEIN. LINJA PSTN
,
Jos fax-laitteesi on asetettu toimimaan kytkettynä “Yksityiseen linjaan”, paina näppäintä
y
YDOLWDNVHVL VHQ ³\OHLVHQ´ VLMDVWD
FAKSITOIMINTO
Joissakin maissa sykäysjärjestelmän = kymmenjärjestelmän valinta ei ole käytettävissä. Tässä
tapauksessa, fax-laitteen näyttöön ei tule seuraavassa esitetyn menettelyn kohdissa 7, 8, 11 ja 12 esitettyjä sanomia:
1. Varmistu siitä, että näytöllä on ilmaistu laitteen
alkutila sekä päivämäärä ja kellonaika.
RX FAXILLE
02-10-99
100%
15:29
23
2. Paina näppäintä FUNCTION.
12. Paina näppäimiä
{ y
WXRGDNVHVL Ql\WW||Q
toisen valintamenetelmän: “YL.LINJ.VL: IMPUL”.
1. MUISTILÄHETYS
YL.LINJ.VL.:IMPUL.
/1-9
3. Paina näppäintä 9 numeronäppäimistöstä..
13. Paina näppäintä START vahvistaaksesi valintasi
9. ASENNUS
ja tämän jälkeen näppäintä STOP palauttaaksesi
fax-laitteesi alkutilaan
/1-9
4. Paina näppäintä START.
,
P.LINJ. ALKUASET.
5. Paina näppäintä START.
YLEIN. LINJA PSTN
6. Paina näppäimiä
{ y
WXRGDNVHVL Ql\WW||Q
RX FAXILLE
02-10-99
100%
15:29
Jos olet vahvistanut ulkolinjalle pääsyn vaihtoehdoksi “ULKOLINJA:ETUNR.”, fax-laitteesi
pyytää sinua näppäilemään suuntanumeron
(korkeintaan 3 numeroa). Kun olet sitten vahvistanut ulkolinjalle pääsytavan, jolla fax-laitteesi
pääsee yleiselle puhelinlinjalle, riittää kun painat näppäintä
päästäksesi yleiselle linjalle.
toisen käytettävissä olevan vaihtoehdon: “YKSIT.
LINJA PBX”.
YKSIT. LINJA PBX
7. Paina näppäintä START.
YKS. LIN:ÄÄNITAAJ
8. Paina näppäimiä
{ y
WXRGDNVHVL Ql\WW||Q
toisen valintamenetelmän: “YKST.LINJ:IMPUL.”.
YKST. LIN:IMPUL.
9. Paina näppäintä START vahvistaaksesi valintasi.
ULKOLINJA:ETUNR.
10. Paina näppäimiä
{ y
WXRGDNVHVL
Ql\W|OOH
toisen käytettävissä olevan vaihtoehdon: “ULKOLINJA:FLASH” tai siirry suoraan kohtaan 10
jos haluat vahvistaa ulkolinjavalinnan “ULKOLINJA: ETUNR.”.
ULKOLINJA:FLASH
11. Paina näppäintä START.
YL.LINJ:ÄÄNITAAJ
24
FAKSITOIMINTO
LÄHETYS- JA VASTAANOTTOKÄYTÄNTÖ
Nyt kun fax-laitteesi on varustettu nimellä ja faxnumerolla, voit käyttää sitä seuraaviin käyttötarkoituksiin:
MILLAISIA ALKUPERÄISASIAKIRJOJA VOIT
KÄYTTÄÄ
• lähettää asiakirjoja (käyttäen myös ajastettua
lähetystä tai pollausmenetelmää),
Mitat
• Leveys vähintään 148 mm - korkeintaan 216 mm
• Pituus vähintään 216 mm - korkeintaan 600 mm
• vastaanottaa asiakirjoja (myös pollausmenetelmää käyttämällä),
• soittaa puheluja (tutustu toiminnolle varatttuun
kappaleeseen).
Toimintojen kuvaamisen yksinkertaistamiseksi käytetään tekstissä tästä lähtien seuraavia kuvasymboleja, jotka löydät kunkin toimintosarjan alussa kaavion
muodossa:
Paina kerran tätä näppäintä.
Paina näppäintä X kertaa.
X
Aseta asiakirja lähetettävä tai
kopioitava puoli alaspäin.
Paksuus
Alkaen: 60 - 90 gr/m2 (korkeintaan 25 arkkia)
50 - 340 gr/m2 (1 arkki kerrallaan)
Jos asiakirjan koko poikkeaa annetusta suosituskoosta, käytä aina asiakirjojen syöttökansiota.
Varoitus
Välttääksesi vaurioita, jotka saattaisivat tehdä faxlaitteesi toimintakelvottomaksi ja saada laitteen takuun raukeamaan, tarkista, että käyttämissäsi asiakirjoissa ei ole:
• niittejä
• paperiliittimiä
• teippiä
• märkää korjauslakkaa tai liimaa, joka ei ole vielä
kuivunut.
ÄLÄ MILLOINKAAN KÄYTÄ
Nosta puhelinkuuloke.
Laske kuuloke.
Näppäile numeronäppäimistöltä.
rullalla olevaa paperia
liian ohutta paperia
Paina numeronäppäintä yli sekunnin ajan (pikavalintanäppäin).
repeytynyttä paperia
märkää tai kosteaa paperia
liian pieniä arkkeja
Paina
näppäintä
S.DIAL ja näppäile
lyhytvalintakoodi.
rypistynyttä paperia
hiilipaperia
Saapuva puhelu.
FAKSITOIMINTO
Jos asiakirjoissa on edellämainittuja ominaisuuksia,
ota niistä ensin kopio ja lähetä se tai käytä asiakirjan
syöttökansiota.
25
ASIAKIRJAN ASETTAMINEN AUTOMAATTISEEN
SYÖTTÖLAITTEESEEN ADF
4. Paina näppäintä 8 numeronäppäimistöstä.
8. ALKUASETUS
/1-9
1. Irrota huolellisesti automaattiseen asiakirjan
syöttölaitteeseen ADF asetettavat asiakirjan sivut toisistaan ja tee niistä sitten yhtenäinen nippu (kork. 25 arkkia).
5. Paina näppäintä START.
PÄIVÄM. JA AIKA
2. Aseta alkuperäisasiakirjat työntämättä ADF:n
syöttötasolle siten, että lähetettävä tekstipuoli on
alaspäin. Alkuperäisten sivujen pitää niputtua tasolle kevyesti ja askelmaisesti.
6. Paina näppäintä FUNCTION kunnes näytölle
ilmestyy:
ERIL. ASETTEITA
3. Säädä tason sivuilla olevat paperinohjaimet arkin
leveyden mukaan.
7. Paina näppäintä START.
Varmistu siitä, että alkuperäisasiakirjojen paksuuden
mukaan säädettävä vipu on oikeassa asennossa
(vasemmalla vipu tavallista paperia ja itsekopioivaa
paperia, oikealla paksua ja erikoispaperia varten).
LÄHETETTÄVÄN ASIAKIRJAN KONTRASTIN
JA EROTTELUTERÄVYYDEN SÄÄTÖ
Voit optimoida tulosteen laadun suorittamalla ennen
lähetystä joitakin säätöjä.
Tällä tavoin voit säätää tulosteen kontrastia käyttämällä erityistä valikkoa, josta voit valita vaaleampia
säätai tummempia sävyasteita ja näppäintä
tääksesi merkkien erotteluterävyyden paremmaksi
asettaen tarkkuusarvoja pienemmiksi tai suuremmiksi riippuen siitä, millainen alkuperäinen teksti tai
kuva on.
KONTRASTI:NORM.
{y
Paina näppäimiä
YDOLWDNVHVL PXLWD Nl\WHttävissä olevia vaihtoehtoja: “KONTRASTI:VAALEA” e “KONTRASTI:TUMMA”.
KONTRASTI:TUMMA
8. Paina näppäintä START vahvistaaksesi valintasi
ja tämän jälkeen näppäintä STOP palauttaaksesi
fax-laitteen alkutilaan.
RX FAXILLE
02-10-99
100%
15:29
Kontrastin säätö
Valitse kontrasti seuraavien kriteerien perusteella:
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila ja päivä-
• NORMAALI, jos alkuperäisasiakirja ei ole liian
vaalea eikä liian tumma.
määrä ja aika.
RX FAXILLE
02-10-99
100%
15:29
2. Aseta alkuperäisasiakirja ADF-syöttötasolle.
• VAALEA, jos alkuperäisasiakirja on erityisen
tumma.
• TUMMA, jos alkuperäisasiakirja on erityisen
vaalea.
Näytöllä näkyy lähtöarvona asetettu erotteluterävyysarvo: “NORMAALI”.
NORMAALI
100%
ASIAKIRJA VALMIS
3. Paina näppäintä FUNCTION.
1. MUISTILÄHETYS
/1-9
26
FAKSITOIMINTO
Erotteluterävyyden säätö
5. Paina näppäintä FUNCTION kunnes näytölle
Valitse haluamasi erotteluterävyys käyttämällä
näppäintä
ilmestyy:
ERIL. ASETTEITA
seuraavien kriteerien mukaan:
• NORMAALI, jos alkuperäisasiakirjan merkit
ovat selvästi luettavissa. Näytön ylärivillä on
teksti "NORMAALI" ja alarivillä "ASIAKIRJA
VALMIS”.
• OHUT, jos alkuperäisasiakirjan merkit ovat pieniä tai siinä on kuvia. Näytön ylärivillä näkyy teksti "OHUT" ja alarivillä “ASIAKIRJA VALMIS”.
• ERITT. OHUT; jos alkuperäisessä asiakirjassa
on erittäin pieniä merkkejä tai kuvia. Näytön
ylärivillä on teksti "ERITT.OHUT" ja alarivillä
"ASIAKIRJA VALMIS”.
• VALOKUVA, jos alkuperäisessä asiakirjassa on
ensisijaisesti valokuvia. Näytön ylärivillä on
teksti "VALOKUVA” ja alarivillä “ASIAKIRJA
VALMIS”.
• LAATUKUVA; jos alkuperäisessä asiakirjassa
on valokuvia ja niistä halutaan erinomainen kopio. Näytön ylärivillä on teksti ”LAATUKUVA" ja
alarivillä “ASIAKIRJA VALMIS”.
Käynnistettäessä fax-laite valmistautuu automaattisesti lähettämään tarkasti sekä teksti- että graafiset
asiakirjat.
Tarkkojen valokuvakopioiden
menettele seuraavalla tavalla:
6. Paina bäppäintä START kunnes näytölle tulee:
“VALOK.:AUTOM.” Täten sekä teksti erttä grafiikka tulostuvat selvinä.
VALOK: AUTOM.
7. Paina näppäimiä
{ y
YDOLWDNVHVL WRLVHQ YDOLttavissa olevan arvon: “VALOK: HARM.SÄVY”.
Täten valokuvan tulostus on erittäin selvä.
VALOK: HARMAAN SÄVY
8. Paina näppäintä START vahvistaaksesi valintasi
ja paina sitten STOP palauttaaksesi fax-laitteen
alkutilaan.
RX FAXILLE
02-10-99
100%
15:29
ALKUPERÄISASIAKIRJAN LÄHETYS
Menetelmä A:
lähettämiseksi,
➨
➨
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila ja päivämäärä ja aika.
RX FAXILLE
02-10-99
100%
15:29
2. Paina näppäintä FUNCTION.
toisin sanoen:
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila sekä päivämäärä ja aika.
1. MUISTILÄHETYS
RX FAXILLE
07-10-99
/1-9
3. Paina näppäintä 8 numeronäppäimistöstä.
2. Aseta asiakirja ADF-syöttölaitteen tasolle. Näyttö
osoittaa asetetun erottelutarkkuuden: “NORMAALI”.
8. ALKUASETUS
/1-9
4. Paina näppäintä START.
PÄIVÄM. JA AIKA
FAKSITOIMINTO
100%
15:42
,
NORMAALI
100%
ASIAKIRJA VALMIS
Jos lähetettäväksi aikomasi asiakirja on erityisen vaalea tai tumma tai siinä on erittäin pieniä
merkkejä tai kuvia, muuta esimääritettyjä kontrastin ja erottelutarkkuuden arvoja kuten edellä
on kuvattu.
27
3. Muodosta numerosarja (korkeintaan 64 numeroa)
suoraan fax-laitteen numeronäppäimistöllä valitaksesi vastaanottajan, jolle haluat lähettää asiakirjan.
,
,
ANNA NUMERO
0125 230023
Mikäli näppäilet väärän numeron: aseta kohdis/
DYXOOD YLUKHHOOLVHQ Qutin näppäimien
meron kohdalle ja näppäile sen päälle oikea
numero. Jos haluat kokonaan poistaa näppäilemäsi numeron paina näppäintä CLEAR.
{ y
Kohdat 2 ja 3 voidaan suorittaa päinvastaisessa
järjestyksessä.
4. Paina näppäintä START käynnistääksesi lähetyksen. Kun lähetys on päättynyt näytölle ilmestyy muutamien sekuntien ajaksi sanoma “TX
LOPP. SUORIT.” ja tämän jälkeen palautuu alkutila.
RX FAXILLE
07-10-99
100%
15:42
Menetelmä B:
➨
➨
eli:
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila ja päivämäärä ja aika.
RX FAXILLE
07-10-99
100%
15:42
,
Jos vastaanottajan fax-laite on asetettu
automaattiselle vastaanotolle, kuulet faxlaitteen äänimerkin.
Jos se on asetettu manuaaliselle vastaanotolle,
sinulle vastaa itse vastaanottaja, jonka pitää
painaa oman fax-laitteensa käynnistysnäppäintä,
jonka jälkeen sinun pitää odottaa fax-laitteen
äänimerkkiä.
5. Paina näppäintä START käynnistääksesi lähetyksen. Kun lähetys on päättynyt, näytölle tulee
muutaman sekunnin ajaksi sanoma “TX
LOPP.SUORIT.” ja sen jälkeen palautuu alkutila.
RX FAXILLE
07-10-99
100%
15:42
Molemmissa tapauksissa kun lähetys on päättynyt,
fax-laite tulostaa lähetysraportin, mikäli toiminto on
otettu käyttöön (tutustu osaan "Raporttien ja listojen tulostus"). Voit joka tapauksessa tulostaa lähetysraportin aina halutessasi (kts. osa "Raporttien ja
listojen tulostus").
Jos et saa yhteyttä haluamaasi numeroon linjahäiriöiden vuoksi tai siksi, että vastaanottajan numero on
varattu, fax-laite valitsee uudelleen automaattisesti numeron.
Jos haluat keskeyttää meneillään olevan lähetyksen, paina näppäintä STOP. Laitteessa oleva arkki
poistuu laitteesta automaattisesti. Voit sitten poistaa
ehkä jäljellä olevat muut arkit käsin ADFsyöttötasolta. Fax-laite palautuu automaattisesti
alkutilaan.
Voit myös lähettää asiakirjan Internet-osoitteeseen.
Tutustu tälle varattuun lukuun Internet-toiminto.
2. Aseta alkuperäinen asiakirja ADF-syöttötasolle.
Näytölle ilmestyy esimääritetty erotteluterävyyden arvo: “NORMAALI”.
NORMAALI
100%
ASIAKIRJA VALMIS
3. Nosta puhelimen kuuloke ylös päästäksesi puhelinlinjalle.
PUHELINSOITTO
4. Muodosta suoraan numeronäppäimistöltä sen
fax-laitteen numero (korkeintaan 64 numeroa)
jonne haluat lähettää asiakirjan.
28
FAKSITOIMINTO
ERIKOISTOIMINTOJA NUMERONVALINNASSA
Seuraavassa esitetyissä tapauksissa muuta numeronvalintatapaa edellä kohdissa 3 (menetelmä A) ja
4 (menetelmä B) esitetyistä tavoista .
• Fax-laite on kytketty yksityiseen puhelinlinjaan. Päästäksesi yleiselle linjalle paina ennen
. Näytölle tulee
numeron valintaa näppäintä
"E" (ulkolinja).
Jos puhelinvaihteesi ulkolinjan valintatapa ei vastaa fax-laitteesi asetusta, ohjelmoi se vaadittua
ulkolinjan valintatapaa käyttäen (katso kohta
"Laitteen kytkeminen yksityiseen linjaan
PBX", luvussa "Fax-laitteen asetukset puhelinlinjaan liittämiseksi").
• Haluat muuttaa tilapäisesti valintatapaa
Jos fax-laitteen asetus on tehty pulssivalintajärjestelmää (kymmenjärjestelmä) varten (tutustu
lukuun "Fax-laitteen asetukset puhelinlinjaan
liittämiseksi") ja haluat käyttää laitetta äänitaajuusvalinnassa (monitaajuusjärjestelmä):
− muuta tilapäisesti valintatila painamalla näppäintä * ennen numeron valintaa tai sen aikana.
Lähetyksen päätyttyä fax-laite palauttaa aina sen
alkuperäiseen asetettuun valintatapaan.
• Haluat soittaa uudelleen vastaanottajalle valitsematta numeroa uudelleen
Fax-laite tallentaa muistiinsa aina viimeiset 10
valittua puhelinnumeroa (paitsi kun on kyseessä muistilähetys). Voit soittaa uudelleen mihin
tahansa näistä mainituista numeroista painamal(REla peräkkäin seuraavia näppäimiä:
MD START ja asiakirjan olSELECTION),
lessa jo asetettuna ADF-syöttölaitteeseen. Tämä
toiminto on hyödyllinen myös silloin, kun lähetys
ei onnistu automaattisista uudelleenvalintayrityksistä huolimatta.
{y
• Vastaanottajan numero kuuluu toiseen verkkoryhmään
Jos vastaanottajan numero kuuluu toiseen verkkoryhmään ja valinta-asetuksena on sykäysvalinta = kymmenjärjestelmä, kannattaa kansainvälisen suuntanumeron, kaupungin suuntanumeron
ja vastaanottajan numeron väliin lisätä tauko
Valitsemasi numeron saa tunnistamaan keskuksen merkkiäänen, kun painetaan näppäintä F
(FUNCTION) numeroa valittaessa. Näytölle ilmestyy tällöin ":" (tämä toiminto on käytössä
ainoastaan joissakin maissa).
• Haluat kuunnella linjan merkkiäänet numeroa
valitessasi nostamatta puhelinkuuloketta (kädet vapaina)
Fax-laitteeseesi on jo asetettu sekä linjan merkkiäänten että yhteyssignaalien kuuntelu. Jos näin
ei ole, toimi seuraavalla tavalla tai tutustu kohtaan "Yhteyssignaalien kuuntelu", luvussa
"Laitteen lisäkäyttömahdollisuudet".
Menettely:
➨
➨
toisin sanoen:
1. Luo yhteys linjalle painamalla fax-laitteen näppäintä HOOK.
ANNA NUMERO
_
2. Valitse vastaanottajan numero fax-laitteen numeronäppäimistöltä.
ANNA NUMERO
011 230087
3. Paina näppäintä START käynnistääksesi lähetyksen.
• Jos haluat käyttää pikavalintatoimintoja
Fax-laitteesi pystyy suorittamaan nopeita numeronvalintoja, kuten pikavalinta ja lyhytvalinta, joita varten tulee suorittaa ohjelmointi kappaleessa
"Pikavalinnan ja lyhytvalinnan ohjelmointi"
annettujen ohjeiden mukaan.
Kun ohjelmointi on suoritettu, riittää kun painat
vain yhtä näppäintä (pikavalinta) tai yhtä näppäintä ja seuraavaksi kaksinumeroisen koodin
(lyhytvalinta) numerovalinnan käynnistämiseksi
(tutustu lukuihin "Lähetys pikavalintaa käyttämällä" ja "Lähetys lyhytvalintaa käyttämällä").
(PAUSE)). Näytölle tulevan nume(näppäin
rosarjan keskellä näkyy tällöin kirjain "P" (tauko).
• Vastaanottajan fax-laite on kytketty puhelinvaihteeseen, joka vaatii merkkiäänen ennen
yhteyden muodostamista
FAKSITOIMINTO
29
ASIAKIRJAN LÄHETYS MUISTISTA HETI TAI
ENNALTA OHJELMOITUUN AIKAAN (AJASTETTU LÄHETYS)
Fax-laitteesi on varustettu muistilla, jonka avulla voit
lähettää telefaxeja ennalta ohjelmoituun aikaan
(ajastettu lähetys) ja lähettää asiakirjan useammille
vastaanottajille (korkeintaan 50 - ryhmälähetys).
Voit asettaa kerrallaan vain yhden muistilähetystavan.
1. Varmistu sitä, että näytöllä on alkutila sekä päivämäärä ja aika.
RX FAXILLE
07-10-99
100%
15:42
2. Aseta alkuperäisasiakirja ADF-syöttötasolle.
NORMAALI
100%
ASIAKIRJA VALMIS
3. Valitse haluamasi kontrasti ja erotteluterävyys.
4. Paina näppäintä FUNCTION.
7. Näppäile numero valitaksesi vastaanottajan joillakin näistä valintatavoista ja paina sitten näppäintä START. Fax-laite kehottaa sinua antamaan toisen numeron.
,
ANNA NUMERO
NR/PIKA/LYHYTVAL.
Jotta voisit lähettää asiakirjan useammalle vastaanottajalle, toista kohta 7 kunkin vastaanottajan osalta ja paina sitten näppäintä START
päättääksesi toimenpiteen.
,
Jos haluat lähettää asiakirjan vain yhdelle vastaanottajalle, paina ensimmäisen antamasi
numeron jälkeen suoraan START antamatta
muita numeroita.
Kun lähetys on päättynyt, laite tulostaa automaattisesti ryhmälähetysraportin (silloin kun asiakirja on
lähetetty useammalle vastaanottajalle) tai lähetysraportin (jos asiakirja on lähetetty vain yhdelle vastaanottajalle) edellyttäen, että tämä toiminto on
ohjelmoitu laitteeseen. Tutustu lähemmin lukuun
"Raporttien ja listojen tulostus".
1. MUISTILÄHETYS
/1-9
5. Paina näppäintä START. Fax-laite alkaa tallentaa alkuperäisasiakirjaa muistiin. Tallennuksen
aikana näytölle tulee: “RISOL. 100%” (ylärivi);
“MEMORIZ. #XXXX” (toinen rivi), jossa prosenttiluku tarkoittaa muistissa olevan vapaan tilan arvoa, joka pienenee sitä mukaa kun asiakirja tallentuu muistiin. Toimenpiteen päätyttyä näytöllä
näkyy muutaman sekunnin ajan tallennettujen sivujen kokonaismäärä ja sitten sanoma kellonajan
asettamiseksi.
ANNA KELLONAIKA
HH:MM
6. Näppäile kellonaika, jolloin haluat suorittaa lähetyksen ja paina tämän jälkeen näppäintä START
tai paina suoraan näppäintä START jos haluat
vahvistaa näytöllä olevan kellonajan.
ANNA NUMERO
PIKA/LYHYTVAL./@
30
Mikäli haluat keskeyttää lähetyksen, paina näppäintä STOP. Jos lähetys on osoitettu useammalle vastaanottajalle (ryhmälähetys), se keskeytyy vain sillä
hetkellä meneillään olevan vastaanottajan osalta;
lähetys jatkuu järjestyksessä seuraavana olevalle
vastaanottajalle.
Fax-laite poistaa muistista automaattisesti kaikki
onnistuneet lähetykset.
Kun olet määrittänyt muistilähetyksen sitä voidaan:
• muuttaa mutta vain jos lähetysyritys ei ole jo
käynnissä.
• toistaa asianmukaisen ohjelmoinnin avulla, mutta vain jos lähetys ei ole onnistunut (tutustu lähemmin lukuun "Kuinka ohjelmoit/mitätöit lähetyksen toiston, kun muistilähetys on epäonnistunut", kappaleessa "Laitteen lisäkäyttömahdollisuuksia")
• nollata millä tahansa hetkellä.
FAKSITOIMINTO
Voit lisäksi pyytää vastaavien parametrien tulostusta, jonka avulla saat seuraavia tietoja:
♦ Tapahtumanumero/Asiakirja
Muistiin tallennetun alkuperäisasiakirjan viitenumero. Tämän numeron avulla asiakirja kytketään
kuhunkin laitteen muistista suoritettuun lähetykseen (yksittäinen tai ryhmälähetys).
♦ Sivumäärä
Muistiin tallennetun alkuperäisasiakirjan muodostavien sivujen kokonaismäärä.
♦ Asetettu Päiväm./Aika
Muistilähetykselle asetettu päivämäärä ja aika
(yksittäinen tai ryhmälähetys).
JO ASETETUN MUISTILÄHETYKSEN MUUTTAMINEN, TOISTO TAI NOLLAUS
1. Varmistu siitä, että olet suorittanut muistilähetyksen määrityksen.
RX FAXILLE
MUISTILÄH. ASET.
2. Paina näppäintä FUNCTION.
1. MUISTILÄHETYS
/1-9
3. Paina näppäintä START.
♦ Tyyppi
Asetettu lähetystapa.
♦ Valittu numero
Vastaanottajan fax-numero.
♦ Vastaanottajan Numero/Nimi.
Valitun vastaanottajan numero (ja mahdollisesti
nimi).
Tämä numero vastaa valittua numeroa mutta
vain jos vastaanottaja on oikein asettanut faxlaitteensa numeron. Muussa tapauksessa numero voi olla erilainen tai puuttua kokonaan.
Jos lähetys on suoritettu FAX2NETin kautta, tämä osoitetaan numeron/nimen sijasta.
Jos lähetys on suoritettu luottamuksellisena eli
asiakirja on lähetetty vastaanottajan fax-laitteen
salaiseen postilokeroon, tulosteessa näkyy
tämän lisäksi seuraavat tiedot:
Postilok. Id.: vastaanottajan salaisen postilokeron tunnistenumero.
P.lok.p.kood.: Vastaanottajan salaisen postilokeron pääsykoodi.
♦ Päiväm./Aika
Muistilähetyksen suorituksen päivämäärä ja kellonaika. Ryhmälähetyksen ollessa kyseessä, tulosteesta näkyy kunkin yksittäisen lähetyksen
päivämäärä ja kellonaika.
♦ Kestoaika
Lähetykseen kulunut aika.
♦ Sivut
Lähetettyjen sivujen määrä.
♦ Tila
Muistiin asetetun lähetyksen senhetkinen tila.
Ryhmälähetyksen ollessa kyseessä, tulosteesta
näkyy kunkin yksittäisen ryhmälähetykseen kuuluneen lähetyksen tila.
FAKSITOIMINTO
98%
JO ASETETTU
4. Paina näppäintä START.
TULOSTA ASETE
,
Jos haluat tulostaa ainoastaan vastaavat parametrit, paina näppäintä START. Tulostuksen
päätyttyä fax-laite asettuu vaihtoehdon “MUUTA PARAMETR.” kohdalle.
MUUTA PARAMETR.
5. Paina näppäimiä
{ y
VDDGDNVHVL Ql\WW||Q
toisen käytettävissä olevan vaihtoehdon: "POISTA ASETE" ja paina sitten näppäintä START
vahvistaaksesi valintasi.
,
,
,
Jos valitset vaihtoehdon "MUUTA PARAMETR.", jatka toimintoja kuten on selostettu
kohdissa 6 ja 7 luvussa "Asiakirjan lähettäminen muistilähetyksenä".
Jos muistilähetys on jo käynnistynyt, näytölle
tulee teksti "EI SALLITTU"; tässä tapauksessa, kuten on edellä jo osoitettu, ei lähetystä
voi enää muuttaa jos laite on puhelinyhteysvaiheessa.
Jos valitset vaihtoehdon "POISTA ASETE",
fax-laite ensin poistettuaan kyseisen asetuksen ja vastaavan asiakirjan muistista, palautuu automaattisesti alkutilaan.
31
ASIAKIRJOJEN/SIVUJEN LÄHETTÄMISEN
TOISTO AUTOMAATTISENA MUISTILÄHETYKSENÄ
Jos mistä tahansa syystä asiakirjasi tai asiakirjan
joidenkin sivujen lähetys ei onnistu tai niiden lähetyksessä on häiriöitä huolimatta asianmukaisesta
ennekko-ohjelmoinnista enne lähetystä, voit oikein
ohjelmoimalla asettaa laitteesi lähettämään uudelleen koko asiakirjan tai sen puuttuvat sivut.
lähettämään automaattisesti uudelleen ne sivut,
jotka asiakirjan lähetyksen aikana ovat jääneet
vastaanottajalta saamatta.
Näytöllä näkyy teksti:
DOK.UUD.LÄH:EI
9. Jos et halua muistissa olevia sivuja lähetettäviksi
automaattisesti uudelleen, paina näppäintä
STOP. Fax-laitteesi palautuu alkutilaan.
Menettele seuravassa esitetyllä tavalla:
1. Varmistu siitä, että fax-laitteesi näytöllä on alkutila sekä päivämäärä ja kellonaika.
RX FAXILLE
09-10-99
8. Paina näppäintä START, jotta saat laitteen
100%
16:18
{ y
Muussa tapauksessa paina näppäimiä
saadaksesi näyttöön toisen vaihtoehdon; näytölle
tulee:
DOK.UUD.LÄH:KYLL
2. Paina näppäintä FUNCTION.
10. Paina näppäintä START, ja sen jälkeen näppäin-
1.MUISTILÄHETYS
tä STOP palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaan.
/1-9
3. Paina näppäintä 8 numeronäppäimistöstä.
8.ALKUASETUS
Tämä toiminto on voimassa ainoastaan muistilähetyksenä lähetettävien asiakirjojen suhteen.
/1-9
4. Paina näppäintä START.
PÄIVÄM. JA AIKA
5. Paina näppäintä FUNCTION kunnes näytölle
tulee:
ERIL. ASETTEITA
6. Paina näppäintä START kunnes näytölle tulee:
AUT.UUD.LÄH.:EI
7. Paina näppäintä START, jos haluat, että mahdolliset ei-lähetetyt voidaan olla huomioimatta.
{ y
Muussa tapauksessa paina näppäimiä
saadaksesi näyttöön toisen vaihtoehdon; näytölle
tulee:
AUT.UUD.LÄH:KYLL
32
FAKSITOIMINTO
JOS LÄHETYS EPÄONNISTUU
ASIAKIRJAN VASTAANOTTO
1. Asiakirjojen syöttötasolta ADF:
Voit ohjelmoida laitteesi vastaanottamaan telefaxviestejä kuudella eri tavalla, jotka saat käyttöösi
painamalla näppäintä RX MODE.
♦ Manuaalinen vastaanotto kaikissa sellaisissa
tilanteissa, jolloin olet itse paikalla ja voit siis
henkilökohtaisesti vastata saapuviin puheluihin.
♦ Automaattinen vastaanotto silloin, kun olet
poissa paikalta, mutta haluat kuitenkin ottaa vastaan telefax-viestit (laitteessasi on tämä tehdasasetus).
♦ Automaattinen vastaanotto puhelutyypin tunnistuksella. Tässä vastaanottotavassa fax-laite
kytkeytyy tietyn soittoäänimäärän jälkeen puhelinlinjaan ja pystyy tunnistamaan, onko kyseessä
telefax-viesti vai puhelu.
♦ Vastaanotto puhelinvastaajan kautta. Tässä
vastaanottotavassa puhelinvastaaja ottaa vastaan puhelut, tallentaa mahdollisesti soittajan jättämät viestit ja mikäli tämä haluaa lähettää telefaxin, laite ottaa sen vastaan.
♦ Vastaanotto PC:lle. Tässä vastaanottotavassa
lähettäjän lähettämät asiakirjat tallentuvat joko
fax-laitteen tai PC:n muistiin ja ne voidaan sen
jälkeen tulostaa fax-laitteen avulla (tutustu erityisesti tälle aiheelle varattuun elektroniseen ohjeistoon, joka on asennettu PC:n ohjelmiston
asennuksen yhteydessä).
− Jos PC on auki ja tarkoitukseen erityisesti
varattu sovellusohjelma avoinna, saapuva
asiakirja tallentuu suoraan PC:n muistiin.
− Mikäli PC on sammutettuna ja/tai sovellusohjelma ei ole käytössä, saapuva asiakirja tallentuu fax-laitteen muistiin ja siirretään PC:lle
heti kun tämä käynnistetään.
♦ Vastaanotto PC:lle puhelinvastaajan kautta
Tässä vastaanottotavassa puhelinvastaaja ottaa
vastaan saapuvat puhelut, nauhoittaa mahdolliset viestit ja jos lähettäjä aikoo lähettää asiakirjan, puhelinvastaaja vapauttaa linjan jotta PC voi
ottaa asiakirjan vastaan.
− Jos PC on käytössä ja fax-sovellus avoinna,
saapuva asiakirja tallentuu suoraan PC:n
muistiin.
− Jos PC:stä on virta pois ja/tai faxsovellusohjelma on suljettuna, saapuva asiakirja tallentuu faksilaitteeseen ja siirretään
PC:lle heti kun tähän kytketään virta.
a) Jos lähetys epäonnistuu puhelinlinjalla tai
fax-laitteessa olevien häiriöiden vuoksi, merk(ERROR) syttyy ja laite antaa lykivalo
hyen äänimerkin; tässä tapauksessa fax-laite
tulostaa automaattisesti epäonnistuneen lähetyksen raportin (tutustu lukuun "Raporttien ja listojen tulostus"), jossa annettu virhekoodi osoittaa häiriön syyn (luettelo kaikista
virhekoodeista löytyy oppaan luvusta "Huolto").
Kun tulostus on päättynyt, paina näppäintä
STOP sammuttaaksesi merkkivalon ja poista
käsin asiakirja ADF-syöttötasolta.
b) Jos lähettämäsi asiakirja on liian pitkä (yli 600
mm) tai se juuttuu laitteeseen lähetyksen aikana, fax-laitteesi keskeyttää automaattisesti
(ERROR) syttyy
lähetyksen, merkkivalo
ja laite antaa häiriöstä ilmoittavan äänimerkin.
2. Muistilähetyksenä:
a) Jos ryhmälähetyksen aikana lähettäminen
yhdelle tai useammalle vastaanottajalle
epäonnistuu, koko lähetystoimenpiteen päätyttyä laite tulostaa ryhmälähetysraportin osoittaen lähetyksen tuloksen kunkin vastaanottajan osalta.
b) Jos lähetys epäonnistuu siitä syystä, että
vastaanottajan numero on varattu, fax-laitteesi
yrittää uudelleen valita numeron kolme kertaa.
Viimeisen epäonnistuneen yrityksen jälkeen,
laite tulostaa lähetysraportin, jossa osoitetaan
sattuneen häiriön tyyppi (koodi).
Jotta voisit muuttaa raporttien tulostusasetuksia,
tutustu lukuun ”Raporttien ja listojen tulostus”.
FAKSITOIMINTO
33
ASIAKIRJOJEN TULOSTUS
8. Paina
Jos fax-laitteeseesi on asennettuna väritulostuspää,
voit valita, sallitko vai et saapuvien asiakirjojen tulostuksen silloin, kun musta muste kirjoituspäästä loppuu.
Menettele seuraavalla tavalla:
näppäintä START vahvistaaksesi
asetuksen ja tämän jälkeen näppäintä STOP
palauttaaksesi laitteen alkutilaan.
Tämän asetuksen avulla kirjoituspään mustan
musteen loputtua saapuvien asiakirjojen tulostus
jatkuu kirjoituspään kolmen muun värin yhdistelmästä luodulla mustalla musteella.
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila ja päivämäärä ja kellonaika.
RX FAXILLE
09-10-99
100%
16:18
2. Paina näppäintä FUNCTION.
1.MUISTILÄHETYS
/1-9
3. Paina näppäintä 8 numeronäppäimistöstä.
8.ALKUASETUS
/1-9
4. Paina näppäintä START.
PÄIVÄM. JA AIKA
5. Paina näppäintä FUNCTION kunnes näytölle
tulee:
TULOSTUSPARAM.
6. Paina näppäintä START kunnes näytölle tulee:
TULOST:TÄYSMUSTA
7. Paina näppäintä START, jos haluat, että saapuvat asiakirjat tulostetaan ainoastaan kirjoituspään
mustalla musteella, paina sitten näppäintä STOP
palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaan.
{ y
Muussa tapauksessa paina näppäimiä
saadaksesi näyttöön toisen käytettävissä olevan
vaihtoehdon; näytölle ilmestyy:
TULOST:MUST.YHDI
34
FAKSITOIMINTO
MITÄ TAPAHTUU, JOS PAPERI TAI MUSTE
LOPPUVAT TAI JOS TAPAHTUU SÄHKÖKATKOS
Fax-laitteesi kykenee muistinsa ansiosta vastaanottamaan silloinkin, kun:
• paperi puuttuu,
• muste tai kirjoituspää puuttuvat
Jos vastaanoton aikana paperi puuttuu tai se on
juuttunut laitteeseen, tai muste loppuu, tulostus
keskeytyy ja näytölle ilmestyy asiaa koskeva sanoma
ja saapuva asiakirja tallentuu tilapäisesti laitteen
muistiin. Kun häiriö on poistunut, fax-laite käynnistää uudelleen tulostuksen.
Jos on kyseessä sähkökatkos, fax-laite pitää muistissaan: päivämäärän ja kellonajan, pika- ja lyhytvalintanumeroiden asetukset ja raportit. Muistiin tallentuneet asiakirjat pysyvät muistissa tunnin ajan, jonka
jälkeen ne katoavat. Tässä tapauksessa faxlaite
tulostaa automaattisesti raportin, joka osoittaa muistista poistettujen sivujen kokonaismäärän (lähetettyjen ja saapuneiden sivujen).
VASTAANOTTOTAVAT
Missä tahansa ei-manuaalisessa vastaanottotvassa RX MODE, jos nostat heti kuulokkeen pitää
painaa näppäintä START jotta faxin vastaanotto
käynnistyisi asetetulla tavalla.
Manuaalinen vastaanotto
Menettely:
➨
➨
➨
eli:
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila sekä päivämäärä ja kellonaika.
RX FAXILLE
09-10-99
100%
14:09
2. Paina näppäintä RX MODE ja valitse manuaalinen vastaanottotapa.
KÄSIKÄYTT.
09-10-99
100%
14:09
3. Puhelimen soidessa nosta kuuloke saadaksesi
linjan LINE auki.
PUHELINSOITTO
4. Heti kun kuulet faxin merkkiäänen tai lähettäjä
kehottaa vastaanottamaan, paina näppäintä
START.
YHDISTÄÄ
5. Pane puhelinkuuloke takaisin paikalleen. Faxlaitteesi aloittaa vastaanoton ja näytölle ilmestyy
muutamia meneillään olevaa vastaanottoa koskevia tietoja kuten lähettäjän fax-numero tai, mikäli ohjelmoituna, hänen nimensä.
6. Kun vastaanotto on päättynyt näytölle ilmestyy
muutaman sekunnin ajaksi viesti "RX SUORITETTU" ja sen jälkeen alkutila.
KÄSIKÄYTT.
09-10-99
FAKSITOIMINTO
100%
14:09
35
Jos
lähettäjä
on
soittanut
ainoastaan
keskustellakseen, puhelun päätteeksi laske
kuuloke takaisin paikalleen.
Jos puhelinlaitteistossasi on useampia pistokkeita ja puhelinkone sijaitsee kaukana fax-laitteesta,
voit määrittää fax-laitteelle (kauko-ohjatun – REMOTE CODE) vastaanoton, edellyttäen, että puhelin
toimii äänitaajuusmenetelmällä (monitaajuus):
Automaattinen vastaanotto
Fax-laite ottaa vastaan asiakirjoja täysin itsenäisesti
ilman valvontaa.
Fax-laitteen tehdasasetuksena on automaattinen
vastaanotto. Jos näin ei kuitenkaan ole, paina näppäintä RX MODE kunnes näytölle ilmestyy "RX FAXILLE".
• Nosta kuuloke ylös saadaksesi linjan.
• Paina puhelimen näppäintä * ja anna kaukoohjauskoodi. Muista, että koodinumeron pitää
olla sama kuin se, jonka olet aikaisemmin ohjelmoinut (tutustu kohtaan "Kauko-ohjauskoodin
muuttaminen", luvussa "Laitteen lisäkäyttömahdollisuuksia").
36
Automaattinen vastaanotto puhelutyypin
tunnistuksen perusteella
Olet ohjelmoinut fax-laittteesi painamalla näppäintä
RX MODE vastaanottamaan yllämainitulla tavalla
(näytöllä pitää silloin olla teksti "FAX/PUH.").
Fax-laitteesi toiminta vaihtelee saapuvan soiton tyypin mukaan, kuten on esitetty seuraavassa kaaviossa:
FAKSITOIMINTO
Kahden soiton jälkeen (*)
RX FAXILLA/PUH.LLA VALITTUNA
FAX-laite soittaa
Fax-laite valmistautuu
vastaanottamaan automaattisesti
PUHELIN soittaa
Fax-laitteesi antaa 20 sekuntia
kestävän
merkkiäänen
(*).
Näyttöön
tulee
“NOSTA
KUULOKE”
20
sekuntia
on
kulunut, etkä ole
nostanut kuuloketta.
Toinen osapuoli on soittanut
vain keskustellakseen: puhelun
päätyttyä
voit
laskea
kuulokkeen takaisin paikalleen.
Fax-laite valmistautuu
automaattiseen
vastaanottoon.
Se
odottaa
asiakirjan
saapumista noin 30
sek., minkä jälkeen se
palaa automaattisesti
alkutilaan.
Toinen osapuoli pyytää
sinua vastaanottamaan
Fax-laitteesi asettuu
vastaanottamaan.
(*) Voit muuttaa sekä soittoäänten lukumäärää että niiden voimakkuutta kuten myös fax-laitten antaman
äänimerkin kestoa. Tässä vastaanottotavassa voit myös joissakin maissa saada käyttöön palvelun, joka
käyttää hyväkseen soittojen pituuden tunnistusta (tutustu lukuun “Laitteen lisäkäyttömahdollisuuksia”).
FAKSITOIMINTO
37
,
,
,
Jos nostat puhelinkuulokkeen ennen kahta soittoääntä ja kuulet lähettäjän fax-laitteen linjaäänimerkin, paina
näppäintä START ja laske kuuloke takaisin paikalleen. Fax-laitteesi valmistautuu vastaanottamaan.
Jos puhelinlaitteistoosi kuuluu useampia pistokkeita, voit määrittää fax-laitteesi vastaamaan kauko-ohjauksella
(REMOTE CODE) kuten on kuvattu kappaleessa ”Manuaalinen vastaanotto”.
Jos puhelinlaitteistoosi kuuluu useampia pistokkeita, voit ottaa linjan 20 sekunnin kuluessa myös rinnakkaispuhelimesta, edellyttäen, että puhelin toimii äänitaajuusjärjestelmällä (monitaajuus): nosta kuuloke ja paina näppäimiä * ja #.
Vastaanotto puhelinvastaajan kautta
• Jos olet varustanut fax-laitteesi ulkopuolisella
puhelinvastaajalla ja olet asettanut sen painamalla näppäintä RX MODE tähän vastaanottotapaan
(näytöllä
tulee
silloin
näkyä
“FAX/VASTAAJA”), varmistu ensimmäiseksi siitä, että:
• puhelinvastaaja on toiminnassa.
• soittoäänien määrä, joiden jälkeen vastaaja
käynnistyy, on alle 5.
• äänettömän ajan kesto (eli aika, jonka
jälkeen mikäli vastaaja ei kuule ääniviestiä
tai fax-laitteen merkkiääntä, se katkaisee
yhteyden), joka on säädetty vastaajaan on
pitempi kuin fax-laitteeseen säädetty aika
(mikäli haluat muuttaa fax-laitteesseen
tehdasasetuksena määritettyä aikaa, tutustu
Faxiin
määritetyn
kohtaan "Äänettömän ajan keston muuttaminen", luvussa "Laitteen lisäkäyttömahdollisuuksia").
• vastaajaan on nauhoitettu vastausviesti,
jonka kesto ei saa ylittää 15÷20 sekuntia.
Vastaanottotavassa "FAX/VASTAAJA” on joissakin
maissa mahdollista lisäksi saada käyttöön soittoäänten pituuden tunnistusta hyväkseen käyttävä
palvelutoiminto (tutustu lukuun "Laitteen lisäkäyttömahdollisuuksia").
Fax-laitteesi toiminta vaihtelee riippuen toisen osapuolen soitosta, kuten on esitetty seuraavassa kaaviossa:
soittoäänimäärän
Soittaja kuuntelee vastaajaan nauhoitetun viestin.
Jos yhteydenottaja
FAX-LAITE.
on
Jos soittaja haluaa lähettää faxin.
Jos soittaja
keskustella.
haluaa
vain
Soittaja painaa lähetyksen
käynnistysnäppäintä.
Fax-laitteesi valmistautuu
automaattisesti
vastaanottamaan.
38
Fax-laitteesi
valmistautuu
automaattivastaanottoon.
Soittaja
jättää
äänimerkin jälkeen.
viestin
FAKSITOIMINTO
PIKAVALINNAN JA LYHYTVALINNAN OHJELMOINTI
Kuten on jo esitetty kohdassa "Erikoistoimintoja
numeronvalinnassa" fax-laitteeseen voi ohjelmoida
seuraavat nopeat valintamenetelmät:
• pikavalinta
• lyhytvalinta
6. Paina näppäintä START.
VALITSE PIKAVAL.
(0 - 9):
7. Paina sitä numeronäppäintä, johon haluat kytkeä
fax- tai puhelinnumeron (esimerkiksi 1).
1:FAX/PUH.NR
,
Pikavalinta
Voit kytkeä kuhunkin 10 numeronäppäimestä (0 - 9)
telefax-numeron, puhelinnumeron tai Internetosoitteen ja nimen, jotka voit automaattisesti valita
painaessasi pitempään kuin sekunnin ajan kyseistä
näppäintä.
Voit myös tämän lisäksi lähettää luottamuksellisessa lähetystavassa. Tässä tapauksessa vastaanottajan fax-laite ei välittömästi tulosta lähetettyä
asiakirjaa. Tämän toimintatavan valitsemiseksi pitää
vastaanottajan fax-laitteessa olla erityinen muistipaikka, jonka nimi on “Luottamuksellinen postilokero” (tutustu asialle varattuun lukuun).
8. Muodosta vastaanottajan fax-numero (korkeintaan 64 numeroa) suoraan fax-laitteesi numeronäppäimistöltä.
,
,
Fax- tai puhelinnumeron kytkeminen numeronäppäimeen:
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila sekä päivämäärä ja kellonaika.
RX FAXILLE
09-10-99
100%
16:18
2. Paina näppäintä FUNCTION.
1.MUISTILÄHETYS
/1-9
3. Paina näppäintä 8 numeronäppäimistöstä.
8.ALKUASETUS
/1-9
4. Paina näppäintä START.
PÄIVÄM. JA AIKA
Jos numeroon olisi jo tallennettu jokin faxnumero tai puhelinnumero, se näkyisi näytöllä.
,
Mikäli näppäilet jonkin virheellisen numeron,
aseta kohdistin väärän luvun kohdalle ja näppäile sen päälle oikea numero.
Jotta voisit täysin mitätöidä koko numerosarjan,
paina näppäintä CLEAR.
Jos fax-laitteesi on kytketty yksityiseen puhelinlinjaan, voit päästä yleiselle linjalle painamalla
ennen numeron muodostamista näppäintä
(EXT.). Näytölle tulee tällöin kirjain "E" (ulkolinja). Jos puhelinvaihteesi vaatima ulkolinjan
valintamenetelmä poikkeaa fax-laitteesi asetuksista, ohjelmoi laitteesi vaaditun menetelmän
mukaiseksi (tutustu kohtaan "Laitteen kytkeminen yksityiseen linjaan", luvussa "Faxlaitteen asetukset puhelinlinjaan liittämiseksi").
Jos vastaanottajan numero kuuluu toiseen
verkkoryhmään, kannattaa kansainvälisen
suuntanumeron, verkkoryhmän suuntanumeron
ja vastaanottajan numeron väliin lisätä tauko
(näppäin
(PAUSE)).
9. Paina näppäintä START vahvistaaksesi asetuksen. Fax-laite kehottaa sinua antamaan vastaanottajan nimen.
1:NIMI
_
5. Paina näppäintä FUNCTION kunnes näytölle
tulee:
PIKAVALINTA
FAKSITOIMINTO
39
Nimen kytkeminen numeroon:
Nimellä ei ole merkitystä numeron valinnan kannalta
mutta on hyödyllinen numeron tarkistuksessa. Jos
nimi on jo tallennettu, se tulee näkyviin näytössä.
Internet-osoitteen kytkeminen:
Jos sen sijaan haluat fax-numeron sijasta kytkeä
pikavalintanäppäimeen jonkin Internet-osoitteen,
suorita edellä esitetty menettely kohdasta 1 kohtaan
7 ja jatka sitten seuraavalla tavalla:
10. Anna vastaanottajan nimi (korkeintaan 16 kirjainta) samalla tavalla kuin olet asettanut oman
nimesi (tutustu osaan ASENNUS).
,
Jos olet näppäillyt vääriä kirjaimia, siirrä kohdistin väärän kirjaimen ja näppäile oikea kirjain
virheellisen päälle.
Jos haluat poistaa koko nimen, paina näppäintä
CLEAR.
Kentässä FAX/PUH.NR ei saa olla yhtään merkkiä, jotta näppäin @ tulisi hyväksytyksi. Mikäli
kentässä on kirjaimia näppäintä painettaessa,
laite antaa äänimerkin ilmoittaen, että toimenpide
ei ole sallittu. Paina tällöin näppäintä CLEAR
poistaaksesi mahdolliset kirjaimet ja sitten uudelleen näppäintä @.
8. Paina käyttäjän paneelin näppäintä @, jolloin
näyttöön tulee:
11. Paina näppäintä START vahvistaaksesi asetuksen.
TURVAUS:KYLLÄ
Jos et sen sijaan halua lähettää vastaanottajalle
luottamuksellisessa tavassa, paina näppäimiä
/
VDDGDNVHVL Ql\W|OOH WRLVHQ Nl\WHWWlYLVVl
olevan mahdollisuuden: “TURVAUS:EI”, jonka
jälkeen paina näppäintä START ja siirry suoraan kohtaan 15.
{y
1:OSOITE
_
9. Näppäile täydellinen Internet-osoite käyttäen
aakkosnumeerista näppäimistöä; aakkoset tulevat näyttöön pinienä kirjaimina. Jos osoitteessa
on isoja kirjaimia paina näppäintä FUNCTION (F)
jotta saat ne tallennetuiksi.
10. Paina näppäintä START vahvistaaksesi asetuksen. Fax-laite kehottaa sinua näppäilemään vastaanottajan nimen:
12. Paina näppäintä START suorittaaksesi turvatoi-
1:NIMI
_
mintojen asetukset.
1:POSTILOK. ID
_
13. Näppäile vastaanottajan salaisen postilokeron
tunnistekoodi (korkeintaan 20 numeroa), ja paina
näppäintä START vahvistaaksesi asetuksen.
1:POSTILOK.KOOD
_
14. Näppäile vastaanottajan salaisen postilokeron
pääsykoodi (korkeintaan 20 numeroa) ja paina
näppäintä START vahvistaaksesi asetuksen.
TOIN. NR:KYLLÄ
11. Anna vastaanottajan nimi (korkeintaan 16 merkkiä).
12. Paina näppäintä START vahvistaaksesi asetuksen, jolloin näytölle tulee:
TOIN.NR:KYLLÄ
13. Tässä vaiheessa voit ohjelmoida toisen pikavalintanäppäimen painamalla näppäintä START ja
toistamalla menettelyn tai voit poistua toiminnosta ja palauttaa fax-laitteen alkutilaansa painamalla suoraan näppäintä STOP.
15. Tässä vaiheessa voit ohjelmoida toisen pikavalintanumeron painamalla näppäintä START ja
toistaen menettelyn kohdasta 7 alkaen tai voit
poistua toiminnosta ja palauttaa fax-laitteen alkutilaansa painaen suoraan näppäintä STOP.
40
FAKSITOIMINTO
Lyhytvalinta
Voit kytkeä lyhytvalintakoodien (01-50) avulla lisää
fax-numeroita, puhelinnumeroita tai Internetosoitteita ja nimiä, jotka valitaan painamalla näppäintä S. DIAL, näppäilemällä koodin ja painamalla
näppäintä START.
Voit tämän lisäksi lähettää luottamuksellisessa
lähetystavassa. Tällöin lähetettyä asiakirjaa ei vastaanottava fax-laite tulosta välittömästi. Tämän lähetystavan käyttämiseksi on tarpeen, että vastaanottajan fax-laitteessa on erityinen muistipaikka nimeltään “Luottamuksellinen postilokero” (tutustu asialle varattuun oppaan osaan).
,
8. Muodosta vastaanottajan fax-numero (korkeintaan 64 numeroa) suoraan fax-laitteen numeronäppäimistöltä.
,
,
Fax- tai puhelinnumeron kytkeminen lyhytvalintanäppäimeen:
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila ja päivämäärä ja aika.
RX FAXILLE
09-10-99
100%
16:18
2. Paina näppäintä FUNCTION.
1.MUISTILÄHETYS
/1-9
3. Paina näppäintä 8 numeronäppäimistöstä.
8.ALKUASETUS
/1-9
4. Paina näppäintä START.
PÄIVÄM. JA AIKA
Mikäli koodia vastaamaan olisi jo tallennettu
fax- tai puhelinnumero se tulisi nyt näyttöön.
,
Jos huomaat näppäilleesi virheellisen numeron,
sijoita kohdistin väärän luvun kohdalle ja näppäile sen päälle oikea luku.
Jos haluat kokonaan poistaa numeron, paina
näppäintä CLEAR.
Jos fax-laitteesi on kytkettynä yksityiseen puhelinlinjaan, siirry yleiselle linjalle ennen numeron
(EXT.).
näppäilyä painamalla näppäintä
Näytölle tulee kirjain "E" (ulkolinja).Jos puhelinvaihteesi vaatima ulkolinjan valintatapa poikkeaa fax-laitteeseesi asetetusta tavasta, ohjelmoi laite vaaditun valintatavan mukaiseksi (tutustu kohtaan "Laitteen kytkeminen yksityiseen linjaan", luvussa "Fax-laitteen asetukset
puhelinlinjaan liittämiseksi").
Jos vastaanottaja kuuluu toiseen verkkoryhmään, kannattaa kansainvälisen suuntanumeron, verkkoryhmän suuntanumeron ja vastaanottajan puhelinnumeron väliin lisätä tauko (näppäin
(PAUSE)).
9. Paina näppäintä START vahvistaaksesi asetuksen. Fax-laite kehottaa sinua antamaan vastaanottajan nimen.
01:NIMI
_
5. Paina näppäintä FUNCTION kunnes näytölle
tulee
LYHYTVALINTA
6. Paina näppäintä START.
VALITSE LYHYTVAL
(01 - 50):
7. Näppäile lyhytvalintakoodi johon haluat kytkeä
fax-/puhelinnumeron (esimerkiksi 01).
01: FAX/PUH.NR.
_
FAKSITOIMINTO
41
Nimen kytkeminen lyhytvalintanäppäimeen
Nimellä ei ole merkitystä valinnan kannalta, mutta se
on hyödyllinen numeron tarkistuksessa.
Jos näppäimeen on jo tallennettu nimi, se tulee näyttöön.
10. Näppäile vastaanottajan nimi (korkeintaan 16
kirjainta) samoin kuin olet tallentanut oman nimesi (tutustu oppaan osaan ASENNUS).
,
Jos olet näppäillyt väärän kirjaimen, sijoita kohdistin virheellisen kirjaimen kohdalle ja näppäile
oikea kirjain virheellisen päälle; jos sen sijaan
haluat kokonaan poistaa nimen paina näppäintä CLEAR.
11. Paina näppäintä START vahvistaaksesi asetuk-
Internet-osoitteen kytkeminen lyhytvalintakoodiin:
Jos haluat kytkeä lyhytvalintakoodiin Internetosoitteen fax-numeron sijasta, suorita edellä esitetyn menettelyn toimenpiteet kohdasta 1 kohtaan
7 ja jatka sitten seuraavalla tavalla:
Kentässä FAX/PUH.NR ei saa olla yhtään merkkiä, jotta näppäin @ tulisi hyväksytyksi. Mikäli
kentässä on kirjaimia näppäintä painettaessa,
laite antaa äänimerkin ilmoittaen, että toimenpide
ei ole sallittu. Paina tällöin näppäintä CLEAR
poistaaksesi mahdolliset kirjaimet ja sitten uudelleen näppäintä @.
8. Paina näppäintä @ käyttäjän paneelissa, jolloin
näytöllä näkyy:
sen.
01:OSOITE
_
TURVAUS:KYLLÄ
9. Näppäile täydellinen Internet-osoite käyttäen
Jos et halua lähettää luottamuksellisessa lähe/
VDDGDNVetystavassa, paina näppäimiä
si näyttöön toisen mahdollisen vaihtoehdon :
“TURVAUS:EI”, jonka jälkeen paina näppäintä
START ja siirry suoraan kohtaan 15.
{ y
12. Paina näppäintä START suorittaaksesi turvatoimintojen asetukset.
01:POSTILOK.ID
_
13. Näppäile vastaanottajan salaisen postilokeron
tunnistekoodi (korkeintaan 20 numeroa), esimerkiksi: 1234 ja paina näppäintä START vahvistaaksesi asetuksen.
01:POSTILOK.KOOD
_
14. Näppäile vastaanottajan salaisen postilokeron
pääsykoodi (korkeintaan 20 numeroa) ja paina
näppäintä START vahvistaaksesi asetuksen.
TOIN.NR:KYLLÄ
15. Tässä vaiheessa voit ohjelmoida toisen lyhytvalintakoodin painamalla näppäintä START ja toistamalla menettelyn kohdasta 6 tai voit poistua
toiminnosta ja palauttaa fax-laitteen alkutilaansa
painamalla suoraan näppäintä STOP.
42
aakkosnumeerista näppäimistöä; aakkoset esitetään pieninä kirjaimina. Mikäli osoite sisältää isoja kirjaimia, paina näppäintä FUNCTION (F)
saadaksesi ne tallennetuiksi..
10. Paina näppäintä START vahvistaaksesi asetuksen. Fax-laite kehottaa sinua antamaan vastaanottajan nimen:
01:NIMI
_
11. Näppäile vastaanottajan nimi (kork.16 kirjainta).
12. Paina näppäintä START vahvistaaksesi asetuksen; näytöllä näkyy:
TOIN. NR:KYLLÄ
Tässä vaiheessa voit ohjelmoida toisen lyhytvalintakoodin painamalla näppäintä START ja toistaa toimenpiteen tai poistua toiminnosta ja palauttaa faxlaitteen alkutilaan painamalla näppäintä STOP.
Jos haluat, voit tulostaa muistiin tallennetut tiedot
10:ltä pikavalintanäppäimeltä ja 50 lyhytvalintanäppäimeltä (tutustu oppaan osaan “Raporttien
ja listojen tulostus”). Tällä tavoin voit tarkistaa asetettujen numeroiden/osoitteiden (faxnumeroiden,
puhelinnumeroiden tai Internet-osoitteiden) ja kaikkien muiden tietojen paikkansapitävyyden. Voit myös
tarkistaa mitkä näppäimet/koodit on jo ohjelmoituja
ja mitkä ovat vielä vapaita.
FAKSITOIMINTO
LÄHETYS PIKAVALINTAA KÄYTTÄMÄLLÄ
Menettely:
➨
Kuten tavallisen lähetyksen ollessa kyseessä (tutustu lukuun "Alkuperäisasiakirjan lähetys"), voit määrittää kontrastin ja erotteluterävyyden ennen lähetyksen käynnnistämistä.
Painamalla kauemmin kuin yhden sekunnin ajan
haluamaasi numeronäppäintä (esimerkissä näppäin
1), näytölle tulee fax-numero, jonka olet näppäimeen
kytkenyt. Mikäli olet antanut myös vastaanottajan
nimen, näytölle ilmestyy myös nimi.
Valinnan päätyttyä lähetys jatkuu luvussa "Alkuperäisasiakirjan lähetys" kuvatulla tavalla.
LÄHETYKSEN
SUORITTAMINEN
KUN
VASTAANOTTAJATIEDOT ETSITÄÄN PIKAJA LYHYTVALINTALISTOILTA
Jos et muista mihin pikavalinnan numeronäppäimeen tai mihin lyhytvalintakoodiin olet kytkenyt
jonkin tietyn fax-numeron, voit silti käynnistää lähetyksen tarkistamalla vastaavilta listoilta seuravaa
menettelyä noudattaen:
Menettely:
➨
➨
toisin sanoen:
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila sekä päivämäärä ja aika.
RX FAXILLE
11- 10-99
LÄHETYS LYHYTVALINTAA KÄYTTÄMÄLLÄ
Menettely:
➨
➨
➨
➨
➨
100%
12:07
2. Aseta alkuperäisasiakirja ADF-syöttötasolle.
Kuten tavallisessakin lähetyksessä (tutustu lukuun "Alkuperäisasiakirjan lähetys"), voit määrittää kontrastin ja erotteluterävyyden ennen
lähetyksen käynnistämistä.
NORMAALI
100%
ASIAKIRJA VALMIS
Kuten tavallisessakin lähetyksessä (tutustu lukuun
"Alkuperäisasiakirjan lähetys"), voit määrittää
kontrastin ja erotteluterävyyden ennen lähetyksen
käynnistämistä.
Heti kun olet painanut näppäintä S.DIAL ja sen jälkeen haluttua lyhytvalintakoodia (esimerkissä 01),
näytölle ilmestyy sen fax-laitteen numerot, jonka olet
koodiin kytkenyt. Jos koodiin on annettu myös nimi,
näytöllä näkyy myös se.
Valinnan päätyttyä, lähetys jatkuu siten, kuin on
kuvattu kohdassa "Alkuperäisasiakirjan lähetys".
3. Paina näppäintä S.DIAL
FAX-SOITTO
KOODI
4. Paina näppäimiä
{ y
O|\WllNVHVL YDVWDDQRttajan fax-numeron tai nimen, jolle haluat lähettää
asiakirjan. Numerot/nimet luetteloidaan aakkosjärjestyksessä.
VÄLIL.
0123456789
AÅÄÃÆBCÇDEFGHIJKLMNÑOØÖÕ
PQRSTUÜVWXYZ
!“#$%&`()*+,-./:;<=>?@[]^_‘{|}o¿° ~
5. Paina näppäintä START käynnistääksesi valinnan.
Valinnan päätyttyä, lähetys jatkuu siten, kuin on
selostettu kohdassa "Alkuperäisasiakirjan lähetys".
FAKSITOIMINTO
43
RAPORTTIEN JA LISTOJEN TULOSTUS
Raportit
Fax-laitteen avulla voit raporttien tulostuksen kautta tarkistaa kaikkien suoritettujen toimenpiteiden
tulokset (lähetykset ja vastaanotot), käsiteltyjen
asiakirjojen lukumäärän ja monia muita hyödyllisiä
tietoja. Jotkin raportit fax-laite tulostaa aina automaattisesti, toiset taas voidaan tulostaa erityisen
ohjelmoinnin avulla tai omasta pyynnöstäsi halutulla
hetkellä.
Seuraava luettelo voi olla sinulle hyödyllinen erilaisten raporttien tunnistamisessa; niiden tulostus ja
tulkinta on selitetty asiaa koskevissa kappaleissa:
• Sähkökatkosraportti: tulostetaan automaattisesti kun normaalit laitteen toiminnot palautuvat.
Fax-laite voi virran palattua toimia kahdella eri
tavalla:
− Jos virta on katkennut lähetyksen tai vastaanoton aikana, laite tulostaa automaattisesti
raportin
viimeisestä
lähetyksestä/vastaanotosta, jossa on tiedot silloisesta
lähetyksestä tai vastaanotosta ja osoitus tuloksesta 16 SÄHKÖKATKOS.
− Jos virta on katkennut (eikä se palaudu yli
tunnin pituisena aikana) muistilähetyksen
tai muistivastaanoton aikana tai sen jälkeen, laite tulostaa automaattisesti raportin,
joka sisältää tiedot muistissa olevista asiakirjoista (sivujen lukumäärä, asiakirjan tyyppi,
jne.) jotka ovat poistuneet sähkökatkoksen
takia.
• Tapahtumalista: sisältää tiedot viimeisistä 22
suoritetusta tapahtumasta (lähetykset ja vastaanotot), jotka fax-laite säilyttää muistissaan ja
tulostaa automaattisesti (22. tapahtuman jälkeen poistaen muistista vanhemmat tiedot) tai
pyynnöstä.
• Lähetysraportti: sisältää tiedot viimeisestä suoritetusta lähetyksestä. Faksilaite on ohjelmoitu
tulostamaan automaattisesti tämän tyyppinen
raportti aina ja vain epäonnistuneen lähetyksen
tapauksessa.
Mikäli haluat tulostaa raportin aina ja automaattisesti jokaisen lähetyksen jälkeen tai haluttaessa pyynnöstä, tutustu asianmukaiseen lukuun.
44
sisältää
tiedot
• Ryhmälähetysraportti:
viimeisestä ryhmälähetyksestä ja se voidaan
tulostaa ohjelmoimalla toiminto aina ja
automaattisesti jokaisen ryhmälähetyksen
jälkeen tai pyynnöstä haluttaessa.
• Viimeisen saapuneen lähetyksen raportti sisältää tiedot viimeisestä vastaanotosta ja se
voidaan tulostaa haluttaessa pyynnöstä.
• Raportti viimeisestä saapuneesta pollauslähetyksestä: sisältää tiedot viimeisestä saapuneesta pollauslähetyksestä ja se voidaan tulostaa halutulla hetkellä pyynnöstä (tutustu kohtaan “Asiakirjan lähetys ja vastaanotto polluvussa
“Laitteen
lausmenetelmällä”,
lisäkäyttömahdollisuuksia”).
• Raportti soittajista: tämä raportii tulostetaan
vain omasta pyynnöstäsi ja se sisältää seuraavat
tiedot:
• Soittajan nimi. Tässä kohdassa voi olla seuraavanlaisia tietoja:
− sinulle soittaneen henkilön nimi, tai
− YKSITYINEN: siinä tapauksessa, että soittaja ei ole halunnut osoittaa henkilöllisyyttään,
tai
− EI SAATAVISSA: siinä tapauksessa, että
soittaja on kytketty sellaiseen puhelinkeskukseen, jossa ei ole tällaista palvelua, tai
− EI VASTAANOTETTU: silloin, kun soittajan
nimeä ei ole saatu.
• Soittajan numero. Tässä kohdassa voi olla
seuraavia tietoja:
− sinulle soittaneen henkilön numero, tai
− YKSITYINEN: siinä tapauksessa, että soittaja on päättänyt olla osoittamatta henkilöllisyyttään, tai
− FAX2NET: siinä tapauksessa, että lähetys on
suoritettu Internet –palveluntoimittajan kautta, tai
− EI SAATAVISSA: siinä tapauksessa, että
soittaja on kytketty sellaiseen puhelinkeskukseen, jossa ei ole tällaista palvelua, tai
− EI VASTAANOTETTU: silloin, kun soittajan
numeroa ei ole saatu.
• Päiväm/kellonaika:
− Päivämäärä ja kellonaika, jolloin olet saanut
puhelun.
FAKSITOIMINTO
Lähetysraportin ja yhteysvirheraportin
automaattisen tulostuksen käyttöönotto/
käytöstä poisto
1. Tarkista, että näytöllä on alkutila sekä päivämäärä ja kellonaika.
RX FAXILLE
11-10-99
8. Paina näppäintä START vahvistaaksesi valintasi
ja paina sitten STOP palauttaaksesi fax-laitteen
alkutilaansa.
RX FAXILLE
11-10-99
100%
12:24
100%
12:24
2. Paina näppäintä FUNCTION.
1.MUISTILÄHETYS
/1-9
3. Paina näppäintä 8 numeronäppäimistöstä.
8.ALKUASETUS
/1-9
4. Paina näppäintä START.
PÄIVÄM. JA AIKA
5. Paina näppäintä FUNCTION.
ERIL. ASETTEITA
6. Paina näppäintä START kunnes näytölle tulee.
TX RAPORTTI:EI
7. Paina näppäimiä
{ y
WXRGDNVHVL
Ql\W|OOH
kaksi muuta valintavaihtoehtoa: "TX RAPORTTI:AINA" ja "TX RAP:EPÄONNIST".
TX RAP :EPÄONNIST
,
Valitsemalla "TX RAP:EPÄONNIST", asetat
fax-laitteen tulostamaan raportin automaattisesti ainoastaan jokaisen epäonnistuneen lähetyksen jälkeen.
Valitsemalla "TX RAP: AINA", asetat faxlaitteen tulostamaan raportin automaaattisesti
jokaisen lähetyksen jälkeen riippumatta lähetyksen tuloksesta.
Valitsemalla "TX RAPORTTI:EI", asetatte faxlaitteen olemaan tulostamatta mitään raporttia.
FAKSITOIMINTO
45
Ryhmälähetysraportin automaattisen tulostuksen käyttöönotto/käytöstä poisto
Lähetysraportin, tapahtumalistan, ryhmälähetysraportin, vastaanottoraportin ja yhteydenottajalistan tulostaminen pyynnöstä
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila sekä päivämäärä ja aika.
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila sekä päi-
RX FAXILLE
11-10-99
vämäärä ja aika.
100%
12:39
RX FAXILLE
11-10-99
2. Paina näppäintä FUNCTION.
100%
14:55
2. Paina näppäintä FUNCTION.
1.MUISTILÄHETYS
1.MUISTILÄHETYS
/1-9
/1-9
3. Paina näppäintä 8 numeronäppäimistöstä.
3. Paina näppäintä 2 numeronäppäimistöstä.
8.ALKUASETUS
2.TUL. RAPORTTI
/1-9
/1-9
4. Paina näppäintä START.
4. Paina näppäintä START.
PÄIVÄM. JA AIKA
VIIM. LÄHET.RAP
5. Paina näppäintä FUNCTION.
5. Paina näppäimiä
ERIL ASETTEITA
6. Paina näppäintä START kunnes näytölle tulee:
RYHMÄL.RAP:KYLLÄ
7. Paina näppäimiä
{ y
WXRGDNVHVL
Ql\WW||Q
WXRGDNVHVL Ql\WW||Q
6. Paina näppäintä START vahvistaaksesi valintasi.
Fax-laite palautuu automaattisesti alkutilaansa.
RYHMÄLÄH. RAP:EI
8. Paina näppäintä START vahvistaaksesi valintasi
ja sitten näppäintä STOP palauttaaksesi faxlaitteesi alkutilaansa.
46
TAPAHTUMARAPORT.
toisen mahdollisen valintavaihtoehdon: "RYHMÄLÄH. RAP:EI".
RX FAXILLE
11-10-99
{ y
muut valintavaihtoehdot: "VIIM.RYHMÄLÄH.R.",
"TAPAHTUMARAPORT", “VIIM.RX RAPORTTI”,
“VIIM.POLL.RX RAP”, "YHT.OTT.ID.RAP", "VALIKKO POISTU".
,
RX FAXILLE
11-06-99
100%
14:55
Jos valitsit vaihtoehdon “VALIKKO POISTU”,
paina näppäintä STOP palauttaaksesi laitteen
alkutilaansa.
100%
12:39
FAKSITOIMINTO
Raporttien tulkinta
Raportit sisältävät seuraavia tietoja:
• Akt.N/Dok.
− Progressiivinen suoritettujen tapahtumien
numero (lähteneet ja saapuneet telefaxit).
Se on myös muistiin tallennetun asiakirjan
viitenumero. Tämän numeron tarkoituksena
on liittää alkuperäisasiakirja kuhunkin muistista suoritettavaan lähetykseen (yksittäis- tai
ryhmälähetys).
• Tyyppi (tapahtumatyyppi):
− TX ADF: ADF-syöttötasolta suorittettava lähetys
− TX ADF ECM: lähetys ADF-syöttötasolta
ECM virheenkorjaus-moodissa
− MUISTILÄHETYS; muistista suoritettava lähetys,
− MUISTI TX ECM: muistista suoritettava lähetys, virheenkorjausmoodissa ECM;
− POLLAUSVAST.OTTO: pollauslähetyksen
vastaanotto,
− POLL.RX ECM: pollausvastaanotto ECMmoodissa;
− POLLAUSLÄHETYS: pollauslähetys,
− POLLAUS TX ECM: pollauslähetys virheenkorjausmoodissa ECM.
− VAST.OTTO: lähetyksen vastaanotto
− RX ECM: lähetyksen vastaanotto ECMmoodissa;
− RX POSTILOKER.: vastaanotto luottamukselliseen postilokeroon;
− RX P.LOKER. ECM: vastaanotto luottamukselliseen postilokeroon ECM-moodissa;
− MUISTI.RX PC: vastaanotto PC:n muistiin;
− MUIS.RX PC ECM: vastaanotto PC:n muistiin virheenkorjausmoodissa ECM;
− REKIST.TAPA: lähetys ADF: syöttötasoltakäyttäjän rekisteröintiä varten (Fax2Net);
− KÄYTTÄJÄTIEDOT: pollausvastaanotto Provider- ja Käyttäjätunnusnumeron osalta
(Fax2Net);
− TILIJÄÄNNÖS: pollausvastaanotto jäljelläolevan aikatilin jäännöksen tarkistamiseksi
(Fax2Net);
− OTA KÄYTT. EMAIL: lähetys sähköpostin
vastaanottokomennon käyttöönottamiseksi;
− POISTA EMAIL: lähetys sähköpostin vastaanottokomennon poistamiseksi käytöstä;
− TARK. TARIFFIT: toimenpiteitä koskevien tariffien tarkistus (Fax2Net).
FAKSITOIMINTO
• Soittajan Numero (lähetys)
Sen vastaanottajan fax-numero, johon olet soittanut.
Jos lähetys on suoritettu luottamuksellisena
(asiakirja on lähetetty vastaanottajan salaiseen
postilokeroon), raportissa näkyy myös:
− Postilok. Id: Vastaanottajan salaisen postilokeron tunniste.
− P.lok. p.kood.: Vastaanottajan salaisen postilokeron pääsykoodi.
• Toisen Osap. Numero/Nimi. (vastaanotto)
Sinulle soittaneen osapuolen numero/nimi (näytöllä näkyy ilmoitus FAX2NET siinä tapauksessa,
että toimenpide on suoritettu Internetoperaattorin kautta).
• Toisen Osap. Numero/Nimi. (lähetys)
Valitun vastaanottajan fax-numero (ja mahdollisesti nimi).
Tämä numero vastaa valitsemaasi numeroa vain
siinä tapauksessa, että toinen osapuoli on tehnyt
oman fax-numeronsa tallennuksen oikein. Muussa tapauksessa, näkyviin saattaa tulla muunlainen numero tai se saattaa puuttua kokonaan.
• Soittajan ID tunnus (vastaanotto) Sinulle soittaneen osapuolen tunnus.
• Päiväm/Kellonaik
Päivämäärä ja kellonaika jolloin tapahtuma on
suoritettu.
• Kestoaika
Tapahtuman kesto (minuuteissa ja sekunneissa).
• Sivut
Lähetettyjen/vastaanotettujen sivujen lukumäärä.
• Tila
Tapahtuman tulos:
− OK: jos lähetys on onnistunut
− VIRHEKOODI XX: jos lähetys on epäonnistunut virhekoodin ilmaisemasta syystä (tutustu kohtaan "Virhekoodit", luvussa "Huolto").
Luettelot
Voit milloin tahansa tulostaa täydelliset luettelot
asennus- ja kokoonpanoparametreistä ja puhelunestonumeroista sekä tallentamistasi pikavalinta- ja lyhytvalintanumeroista.
Pyytäessäsi tulosteet asennus- ja kokoonpanoparametreistä saat päivitetyt tiedot sekä tehdasasetuksista että eri tilanteissa omiin tarpeisiisi sopiviksi itse
määrittämistäsi asetuksista.
47
Asennusparametrien ja puhelunestonumeroiden listojen tulostus
Asetusparametrien ja pikavalintanäppäimillä
ja lyhytvalintakoodeilla tallentamiesi tietojen
listojen tulostus
1. Varmistu siitä, että näytöllä näkyy alkutila sekä
päivämäärä ja aika.
1. Tarkista, että näytöllä on alkutila sekä päivämää-
RX FAXILLE
11-10-99
100%
15:26
rä ja aika
RX FAXILLE
11-10-99
2. Paina näppäintä FUNCTION.
1.MUISTILÄHETYS
100%
15:26
2. Paina näppäintä FUNCTION.
1.MUISTILÄHETYS
/1-9
/1-9
3. Paina näppäintä 9 numeronäppäimistöstä.
3. Paina näppäintä 8 numeronäppäimistöstä.
9.ASENNUS
8.ALKUASETUS
/1-9
/1-9
4. Paina näppäintä START.
P.LINJ.ALKUASET
4. Paina näppäintä START.
PÄIVÄM. JA AIKA
5. Paina näppäintä FUNCTION kunnes näytölle
tulee:
5. Paina näppäintä FUNCTION kunnes näytölle
TULOSTA:ASENNUS
tulee:
TULOST.ALKUASET
6. Paina näppäintä START
TULOSTA: ASENNUS
6. Paina näppäintä START.
TULOSTA:ASETTEET
{ y
Näppäimien
/
DYXOOD YRLW MRND WDSDXNVHVVD
saada näyttöön muut käytettävissä olevat valintavaihtoehdoti: “TULOST:PUH.ESTO” ja "VALIKKO
POISTU”.
7. Paina näppäintä START vahvistaaksesi valinta-
7. Paina näppäimiä
Jos valitsit vaihtoehdon “TULOSTA:ASENNUS"
tai “TULOST:PUH.ESTO”, toimenpiteen jälkeen
fax-laite palautuu automaattisesti alkutilaansa
,
Jos valitsit “VALIKKO POISTU”, paina näppäintä STOP palauttaaksesi fax-laitteesi alkutilaansa.
48
VDDGDNVHVL
Ql\W|OOH
TULOSTA:PIKAVAL.
si.
,
{ y
kolme muuta valintavaihtoehtoa: "TULOSTA:PIKAVAL.", "TULOSTA:LYHYTVAL" ja "VALIKKO POISTU".
8. Paina näppäintä START vahvistaaksesi valintasi.
Fax-laite palautuu automaattisesti alkutilaansa.
,
Jos valitsit vaihtoehdon “VALIKKO POISTU”,
paina näppäintä STOP palauttaaksesi faxlaitteesi alkutilaansa.
FAKSITOIMINTO
LAITTEEN LISÄKÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA
MUITA HYÖDYLLISIÄ VASTAANOTTOASETUKSIA
Saapuvan asiakirjan tulostusalueen pienennys
Voit valita vaihtoehdon, jolla pinennät saapuvan
asiakirjan tulostusaluetta aina 73%:een alkuperäisen
asiakirjan koosta. Käytössäsi olevat pienennysarvot
ovat 94%, 88%, 79% ja 73%.
Voit myös jättää valitsematta mitään pienennysarvoa
(EI = pienennys pois käytöstä).
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila sekä päivämäärä ja kellonaika.
RX FAXILLE
28-10-99
100%
10:44
2. Paina näppäintä FUNCTION.
1.MUISTILÄHETYS
/1-9
3. Paina näppäintä 8 numeronäppäimistöstä.
8.ALKUASETUS
/1-9
4. Paina näppäintä START.
PÄIVÄM. JA AIKA
8. Paina näppäimiä
{ y
YDOLWDNVHVL MRQNLQ Nl\tettävissä olevista pienennysarvoista: 94%, 88%,
79%, 73%, EI, ja tämän jälkeen vahvista
valintasi näppäimellä START ja paina sitten
näppäintä STOP palauttaaksesi fax-laitteesi
alkutilaan.
RX FAXILLE
28-06-99
100%
10:44
Käyttämäsi paperin arkkikokoa pitemmän
asiakirjan vastaanotto
Jos sinulle lähetetään asiakirja, jonka pituus ylittää
faxiin asetetun paperin arkkikoon, voit valita tekstin
ylimenevän osan tulostuksen toiselle arkille.
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila sekä päivämäärä ja kellonaika.
RX FAXILLE
28-06-99
100%
10:44
2. Paina näppäintä FUNCTION.
1.MUISTILÄHETYS
/1-9
3. Paina näppäintä 8 numeronäppäimistöstä.
8.ALKUASETUS
/1-9
5. Paina näppäintä FUNCTION.
ERIL. ASETTEITA
6. Paina näppäintä FUNCTION.
TULOSTUSPARAM.
7. Paina näppäintä START kunnes näytölle tulee:
PIENENNYS:EI
4. Paina näppäintä START.
PÄIVÄM. JA AIKA
5. Paina näppäintä FUNCTION.
ERIL. ASETTEITA
6. Paina näppäintä FUNCTION.
TULOSTUSPARAM.
7. Paina näppäintä START kunnes näytölle tulee:
YLIMEN. OSA:KYLLÄ
FAKSITOIMINTO
49
8. Paina näppäimiä
{ y
YDOLWDNVHVL
MRQNLQ
kahdesta muusta käytettävissä olevasta
parametristä: "YLIMEN. OSA:EI" tai "YLIMEN.OSA:AUTOM", paina tämän jälkeen näppäintä START vahvistaaksesi valintasi.
YLIMEN.OSA:AUTOM
9. Paina näppäintä STOP palauttaaksesi faxlaitteesi alkutilaan.
,
RX FAXILLE
28-06-99
100%
10:44
Jos valitset parametrivaihtoehdon “YLIMEN.OSA:AUTOM", fax-laite tulostaa ylimenevän tekstiosan toiselle arkille, kunhan vain ylimenevä osa on yli 12 mm.
Jos valitset parametrin "YLIMEN.OSA: KYLLÄ",
fax-laite tulostaa aina tekstin ylimenevän osan
toiselle arkille.
Jos valitset parametrin "YLIMEN.OSA: EI", faxlaite ei tulosta ylimenevää osaa, joka siis näin
menetetään.
Äänettömän vastaanoton käyttöönotto
Vastaanottotilassa "RX FAXILLE", “FAX/PUH.NR."
ja “FAX/VASTAAJ" voit ohjelmoida fax-laitteen vastaanottamaan asiakirjoja siten, että telefaxin saapuessa ei kuulu lainkaan soittoääntä.
Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, fax-laitteen
käyttäytyminen riippuu valitusta vastaanottotavasta
ja siitä onko tulossa telefax vai puhelu:
• ollessaan vastaanottotilassa "RX FAXILLE", faxlaite ei koskaan soi;
• tiloissa "FAX/PUH.NR." ja "FAX/VASTAAJ", faxlaite ei soi ainoastaan siinä tapauksessa, että
soittajana on toinen fax-laite.
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila sekä päivämäärä ja kellonaika.
RX FAXILLE
28-10-99
100%
10:44
2. Paina näppäintä FUNCTION.
1.MUISTILÄHETYS
/1-9
3. paina näppäintä 9 numeronäppäimistöstä.
9.ASENNUS
/1-9
4. Paina näppäintä START.
P.LINJ.ALKUASET
5. Paina näppäintä FUNCTION.
KEHIT.TOIMINNOT
6. Paina näppäintä START.
EROT.SOITTOÄÄNI
7. Paina näppäimiä
{ y
VDDGDNVHVL
Ql\W|OOH
toisen valittavissa olevan vaihtoehdon: "ÄÄNETÖN VAST.OTT".
ÄÄNETÖN VAST.OTT
50
FAKSITOIMINTO
Soittoäänten lukumäärän muuttaminen
8. Paina näppäintä START.
ÄÄNETÖN RX:EI
9. Paina näppäimiä
{ y
VDDGDNVHVL Ql\WW||Q
muut käytettävissä olevat vaihtoehdot: “ÄÄNETÖN RX:AINA”, “ÄÄNETÖN RX: PÄIV.".
ÄÄNETÖN RX:PÄIV.
Jos fax-laitteesi on ohjelmoitu automaattiselle vastaanotolle ja tunnistamaan puhelutyyppi, se kykenee
puhelun saapuessa tunnistamaan automaattisesti
kahden soittoäänen jälkeen onko soittajana toinen
fax-laite (FAX) vai puhelin (PUH).
Halutessasi voit muuttaa soittoäänien lukumäärää
seuraavasti:
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila sekä paivämäärä ja kellonaika.
10. Paina näppäintä START.
ÄÄNETÖN RX ALKAA:
08:30
11. Määritä aika, jolloin äänettömän vastaanoton
pitää alkaa ja paina tämän jälkeen näppäintä
START vahvistaaksesi asetuksen.
ÄÄNETÖN RX LOPP.:
18:30
100%
16:28
2. Paina näppäintä FUNCTION.
1.MUISTILÄHETYS
/1-9
3. Paina näppäintä 9 numeronäppäimistöstä.
12. Määritä aika, jolloin äänettömän vastaanoton
pitää päättyä ja paina tämän jälkeen näppäintä
START vahvistaaksesi asetuksen. Paina lopuksi
näppäintä STOP palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaan.
RX FAXILLE
28-10-99
FAX/PUH.NR.
28-10-99
100%
10:44
Näytön toisella rivillä vilkkuu vuorottain teksti
“ÄÄNETÖN VASTAANOTTO”.
9.ASENNUS
/1-9
4. Paina näppäintä START.
P.LINJ. ALKUASET
5. Paina näppäintä START kunnes näytölle tulee:
SOITTOMÄÄRÄ: 02
6. Paina näppäimiä
Soittajan tunnistus näytöstä
Tämän ainoastaan joissakin maissa käytettävissä
olevan toiminnon avulla saat heti tietää kuka soittaa.
Tällöin voit päättää, otatko puhelun vastaan vai et.
Fax-laitteen ollessa alkutilassa jokaisen saapuvan
puhelun yhteydessä tulee näytölle automaattisesti
soittajan numero tai nimi.
Jos sen sijaan olet parhaillaan ohjelmoimassa laitettasi, soiton saapuessa haluat saada näytölle soitta-
{ y
WXRGDNVHVL
Ql\W|OOH
muut käytettävissä olevat arvot: "01", “03”, "04",
“05”, “06”, “07” ja "08".
SOITTOMÄÄRÄ: 04
7. Paina näppäintä START vahvistaaksesi valintasi
ja tämän jälkeen näppäintä STOP palauttaaksesi
fax-laitteesi alkutilaansa.
FAX/PUH.NR
28-10-99
100%
16:28
(LINjan numeron tai nimen, paina näppäintä
JA) saadaksesi näytölle soittajan tunnistetiedot ja
sitten päättää vastaatko puheluun vai et.
FAKSITOIMINTO
51
Soittoäänen voimakkuuden muuttaminen
Soittoäänijakson tunnistus
Halutessasi voit myös muuttaa soittoäänten voimakkuutta toimien seuraavasti:
Joissakin maissa puhelinkeskukset tarjoavat mahdollisuuden antaa samalle puhelinlinjalle kaksi tai
useampia numeroita, jotka on osoitettu eri käyttäjille. Saapuvan puhelun yhteydessä, erilainen soittoäänijakso osoittaa kenen käyttäjän tulee vastata.
Tämä toiminto on osoittautunut erittäin hyödylliseksi
kotiympäristössä tai pienissä toimistoissa, joissa
samaa puhelinlinjaa käyttää useampi henkilö.
1. Varmistu siitä, että näytöllä näkyy alkutila ja
päivämäärä ja kellonaika.
FAX/PUH.NR
28-10-99
100%
16:28
2. Paina näppäintä FUNCTION.
1.MUISTILÄHETYS
/1-9
3. Paina näppäintä 8 numeronäppäimistöstä.
8.ALKUASETUS
/1-9
4. Paina näppäintä START.
PÄIVÄM. JA AIKA
Tämä toiminto sopii erittäin hyvin kytkettäväksi
äänettömän vastaanoton toimintoon sillä fax-laite
soi ainoastaan kun kyseessä on puhelinsoitto.
5. Paina näppäintä FUNCTION.
ERIL. ASETTEITA
6. Paina näppäintä START kunnes näytölle tulee:
SOIT.VAHV:TASO4
7. Paina näppäimiä
{ y
Fax-laitteesi kykenee “oppimaan” yhden näistä
soittoäänimalleista. Tällä tavalla fax-laitteesi (vastaanottotavassa
"FAX/PUH.NR."
ja
“FAX/VASTAAJ”) kuullessaan saapuvan puhelun
tullessa tämän määrätyn opitun soittoäänen, asettuu
aina ja ainoastaan asiakirjan vastaanottoon. Jos
kuuloke nostetaan välittömästi on mahdollista vastata puheluun mikäli soittajana on toinen puhelimen
käyttäjä.
Jos fax-laite ei tunnista soittoäänijaksoa faksilaite
jatkaa soittoäänien antamista siihen saakka kunnes
kuuloke nostetaan.
Lisätietoja tämän palvelun käyttöönotosta saat ottamalla suoraan yhteyttä puhelinyhtiöön.
Jos fax-laitteeseesi on kytketty puhelinvastaaja,
on suositeltavaa kytkeä se irti ennen kuin aktivoit tunnistusmenettelyä.
VDDGDNVHVL
Ql\W|OOH
muut valittavissa olevat arvot: "SOIT.VAHV.:EI”,
“SOIT.VAHV.:TASO5", “SOIT.VAHV:TASO6",
“SOIT.VAHV.:TASO7”, “SOIT.VAHV.:TASO8”,
“SOIT.VAHV:TASO1”,
“SOIT.VAHV:TASO2”,
“SOIT.VAHV:TASO3”.
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila sekä päivämäärä ja kellonaika.
FAX/PUH.NR.
28-10-99
100%
16:28
2. Paina näppäintä FUNCTION.
SOIT.VAHV:TASO2
1.MUISTILÄHETYS
/1-9
8. Paina näppäintä START vahvistaaksesi valintasi
ja tämän jälkeen näppäintä STOP palauttaaksesi
fax-laitteesi alkutilaansa.
FAX/PUH.NR
28-10-99
3. Paina näppäintä 9 numeronäppäimistöstä.
9.ASENNUS
100%
16:28
/1-9
4. Paina näppäintä START.
P.LINJ. ALKUASET.
52
FAKSITOIMINTO
Äänimerkin keston muuttaminen
5. Paina näppäintä FUNCTION.
Kun fax-laitteesi on ohjelmoitu automaattiselle vastaanotolle puhelutyypin tunnistamisen perusteella, se toimii seuraavalla tavalla:
KEHIT.TOIMINNOT
6. Paina näppäintä START.
EROTTAVA SOITTOÄÄNIMALLI
7. Paina näppäintä START.
• jos soittajana on puhelinkone, fax-laite antaa
äänimerkin, jonka jälkeen, mikäli et ole nostanut
puhelinkuuloketta, se valmistautuu vastaanottamaan automaattisesti.
ER. SOITTOÄÄNI:EI
8. Paina näppäimiä
{y
• jos soittajana on fax-laite, fax-laitteesi valmistautuu vastaanottaman automaattisesti määritetyn
soittoäänimäärän jälkeen,
Ql\W|OOH LOPHVW\\
ER.SOITT.Ä:KYLLÄ
Halutessasi voit muuttaa äänimerkin kestoa toimien
seuraavasti:
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila sekä päiSanoma “KUUL.SOITON:KYLL/EI”, joka osoittaa
mahdollisuuden kuunnella soittoäänijaksoja, tulee näytölle ainoastaan siinä tapauksessa, että
jokin soittoäänijakso on jo tallennettu muistiin.
9. Paina näppäintä START.
vämäärä ja kellonaika.
FAX/PUH.NR
28-10-99
100%
16:28
2. Paina näppäintä FUNCTION.
1.MUISTILÄHETYS
VAIHD.S.ÄÄN:KYLL
/1-9
3. Paina näppäintä 9 numeronäppäimistöstä.
10. Paina näppäintä START.
9.ASENNUS
V.OTA SOITTOÄÄNI
4. Paina näppäintä START.
11. Paina näppäintä START.
P.LINJ.ALKUASET.
AUTOM.HAVAINTI
12. Soita fax-laitteeseen halutulla soittoäänijaksolla,
jotta fax-laite tunnistaisi sen. Näytölle pitää silloin tulla sanoma “HAVAITTU”.
13. Paina näppäintä STOP palauttaaksesi faxlaitteen alkutilaansa.
,
FAX/PUH.NR.
28-10-99
5. Paina näppäintä START kunnes näytölle tulee:
FAX/PUH.AIKA: 20
6. Paina näppäimiä
{ y
WXRGDNVHVL
Ql\W|OOH
muut käytettävissä olevat arvot: “15”, “30” ja “40”.
100%
16:28
Jos fax-laite ei onnistu havaitsemaan tuota
erityistä soittoäänijaksoa, näytölle ilmestyy
sanoma "EI HAVAITTU"". Tässä vaiheessa
paina näppäintä STOP ja toista menettely alusta alkaen.
FAKSITOIMINTO
/1-9
FAX/PUH.AIKA: 15
7. Paina näppäintä START vahvistaaksesi valintasi
ja tämän jälkeen näppäintä STOP palauttaaksesi
fax-laitteesi alkutilaansa.
FAX/PUH.NR
28-10-99
100%
16:28
53
Äänettömän ajan keston muuttaminen
Kauko-ohjauskoodin muuttaminen
Mikäli puhelinvastaajaan määritetty äänetön aika
on lyhyempi kuin fax-laitteeseesi asetettu aika, faxisi
ei voi milloinkaan asettua vastaanottamaan automaattisesti, koska puhelinvastaaja käynnistyy ensin
ja mikäli se ei asetetun sekuntimäärän jälkeen kuule
mitään viestiä, se katkaisee yhteyden.
Äänettömän ajan fax-laitteeseen asetetun arvon
pitää olla sen pituinen, että fax-laite kytkeytyy linjaan
ensimmäisenä.
Jos fax-laitteesi on kytketty monitaajuustoimiseen rinnakkaispuhelimeen ja fax-laitteen vastaanottotilaksi on
asetettu manuaalinen vastaanotto tai automaattinen
vastaanotto puhelutyypin tunnistuksen perusteella, kuullessasi toisen osapuolen soittavan lähettääkseen telefaxin, voit näppäilemällä koodin * * rinnakkaispuhelimeen
ohjata fax-laitteesi vastaanottamaan tämän asiakirjan.
Toimenpide vastaa fax-laitteen näppäimen START
painallusta.
Muuttaaksesi fax-laitteeseen asetettua äänettömän
ajan arvoa, toimi seuraavalla tavalla:
Koodissa on mahdollista korvata ainoastaan jälkimmäinen "tähtimerkki" käyttämällä lukuja 0 - 9.
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila sekä päi-
Jos fax-laite on kytketty ulkopuoliseen puhelinvastaajaan, pitää edellämainituksi luvuksi valita erilainen luku kuin jokin jo vastaajan kaukoohjaukseen varatuista luvuista.
vämäärä ja kellonaika.
FAX/PUH.NR.
28-10-99
100%
16:28
Kauko-ohjauskoodin muuttamiseksi toimi seuraavalla
tavalla:
2. Paina näppäintä FUNCTION.
1.MUISTILÄHETYS
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila sekä päi-
/1-9
vämäärä ja kellonaika.
3. Paina näppäintä 9 numeronäppäimistöstä.
9.ASENNUS
/1-9
KÄS.K.VAST.OTTO 100%
28-10-99
16:28
2. Paina näppäintä FUNCTION.
4. Paina näppäintä START.
1.MUISTILÄHETYS
/1-9
P.LINJ.ALKUASET.
3. Paina näppäintä 9 numeronäppäimistöstä.
5. Paina näppäintä START kunnes näytölle tulee:
9. ASENNUS
/1-9
ÄÄNETÖN AIKA: 6
6. Paina näppäimiä
{ y
4. Paina näppäintä START.
VDDGDNVHVL Ql\WW||Q
P.LINJ.ALKUASET
muut käytettävissä olevat arvot: “3”, “4”, “8”, “10”
ja “EI”.
5. Paina näppäintä START.
ÄÄNETÖN AIKA:10
YLEIN.LINJA PSTN
7. Paina näppäintä START vahvistaaksesi valintasi
ja tämän jälkeen näppäintä STOP palauttaaksesi
fax-laitteesi alkutilaansa.
FAX/PUH.NR
28-10-99
54
100%
16:28
6. Paina näppäintä START kunnes näytölle tulee:
ETÄOHJAUS: KYLLÄ
FAKSITOIMINTO
{ y
Näppäimien
DYXOOD YRLW NXLWHQNLQ WXRGD
näyttöön toisen käytettävissä olevan vaihtoehdon: “ETÄOHJAUS: EI”. Jos valitset tämän vaihtoehdon, painamalla START voit siirtyä seuraavaan valikon aiheeseen.
7. Paina näppäintä START.
NÄPPÄILE KOODI
KOODI (0-9,*)
**
8. Näppäile uusi koodi, esimerkiksi: “*8”.
NÄPPÄILE KOODI
KOODI (0-9,*)
*8
9. Paina näppäintä START vahvistaaksesi asetuksen ja tämän jälkeen näppäintä STOP palauttaaksesi fax-laitteesi alkutilaansa.
,
KÄSIK.VAST.OTTO 100%
28-10-99
16:28
Jos fax-laitteesi on kytketty yksityiseen linjaan
suorita sama toimenpide muuttaen seuraavaa
osaa: sanoman nr. 5 jälkeen paina näppäintä
y
VDDGDNVHVL
Ql\W|OOH
YDLKWRHKGRQ
³<.6,7
LINJA PBX”.
FAKSITOIMINTO
55
MUITA HYÖDYLLISIÄ LÄHETYSASETUKSIA
Kuinka ohjelmoit/mitätöit lähetyksen toiston, kun muistilähetys on epäonnistunut
Linjan merkkiäänten ja yhteyssignaalien
kuuntelu
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila sekä päi-
Kuten on jo mainittu luvussa "Erikoistoimintoja
numeronvalinnassa", fax-laitteesi tehdasasetuksiin
kuuluu numerovalinnan aikaisten linjan merkkiäänten
sekä fax-laitteesi ja toisen osapuolen fax-laitteen
välisten yhteydenottoäänien kuuluminen. Mikäli nän
ei olisi, ohjelmoi laitteesi seuraavasti:
vämäärä ja kellonaika.
RX FAXILLE
29-10-99
100%
16:28
2. Paina näppäintä FUNCTION kunnes näytölle
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila sekä päi-
tulee:
vämäärä ja aika.
1.MUISTILÄHETYS
RX FAXILLE
28-10-99
/1-9
3. Paina näppäintä 8 numeronäppäimistöstä.
8.ALKUASETUS
100%
11:45
2. Paina näppäintä FUNCTION.
1.MUISTILÄHETYS
/1-9
/1-9
4. Paina näppäintä START.
3. Paina näppäintä 9 numeronäppäimistöstä.
PÄIVÄM. JA AIKA
9.ASENNUS
/1-9
5. Paina näppäintä FUNCTION.
4. Paina näppäintä START.
ERIL. ASETTEITA
P.LINJ.ALKUASET
6. Paina näppäintä START kunnes näytölle tulee:
DOK.UUD.LÄH: EI
7. Paina näppäimiä
{ y
LINJ.SEURANTA:EI
VDDGDNVHVL
toisen käyettävissä olevan
"DOK.UUD.LÄH:KYLLÄ”.
Ql\W|OOH
vaihtoehdon
DOK.UUD.LÄH:KYLLÄ
ja tämän jälkeen näppäintä STOP palauttaaksesi
fax-laitteen alkutilaan.
56
6. Paina näppäimiä
{ y
toisen käytettävissä
“LIN.SEURANT:KYLL”.
VDDGDNVHVL
olevan
Ql\W|OOH
vaihtoehdon:
LIN.SEURANT:KYLL
8. Paina näppäintä START vahvistaaksesi valintasi
RX FAXILLE
29-10-99
5. Paina näppäintä START kunnes näytölle tulee:
100%
16:28
7. Paina näppäintä START vahvistaaksesi valintasi
ja paina sen jälkeen STOP palauttaaksesi faxlaitteesi alkutilaansa.
RX FAXILLE
28-10-99
100%
11:45
FAKSITOIMINTO
Linjaäänien voimakkuuden säätö
Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö
Mikäli sekä linjaäänet että yhteyssignalit ovat mielestäsi liian heikot tai liian voimakkaat, säädä niitä näp-
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila sekä päi-
päimen
avulla.
RX FAXILLE
29-10-99
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila sekä päivämäärä ja aika.
RX FAXILLE
28-10-99
vämäärä ja aika.
100%
11:45
100%
16:28
2. Paina näppäintä FUNCTION.
1.MUISTILÄHETYS
/1-9
3. Paina näppäintä 8 numeronäppäimistöstä.
2. Paina näppäintä LINE.
8.ALKUASETUS
ANNA NUMERO
_
/1-9
3. Paina näppäintä
alentaaksesi tai lisätäksesi kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
4. Paina näppäintä START.
PÄIVÄM. JA AIKA
4. Paina uudelleen näppäintä LINE tai näppäintä
STOP saattaaksesi faksilaitteesi takaisin alkutilaansa.
RX FAXILLE
28-10-99
100%
11:45
5. Paina näppäintä FUNCTION.
ERIL. ASETTEITA
6. Paina näppäintä START kunnes näytölle tulee:
KAIUT.VAH:TASO4
7. Paina näppäimiä
{ y
VDDGDNVHVL
Ql\W|OOH
muut käytettävissä olevat vaihtoehdot: “TASO5”,
“TASO6”, “TASO7”, TAS8”, “KAIUT.VAH:EI”,
“TASO1”, “TASO2”, “TASO3”.
KAIUT.VAH:TASO8
8. Paina näppäintä START vahvistaaksesi valintasi
ja tämän jälkeen näppäintä STOP palauttaaksesi
fax-laitteesi alkutilaansa.
RX FAXILLE
29-10-99
FAKSITOIMINTO
100%
16:28
57
Lähetyksen siirtonopeuden vähentäminen
Fax-laite lähettää säännöllisesti 14400 bps (bittiä
sekunnissa) nopeudella. Lähetyksen siirtonopeus
9600 ja 4800 bps nopeuksilla on suositeltavaa puhelinlinjoilla, joilla on häiriöitä.
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila sekä päivämäärä ja aika.
RX FAXILLE
29-10-99
100%
16:28
Virheenkorjaustoiminnon ECM käyttöönotto
ja käytöstä poisto
ECM (Error Correction Mode = Virheenkorjaustila)
on virheenkorjausjärjestelmä puhelinlinjalla esiintyviä
häiriöitä varten. Tämä toiminto vaikuttaa ainoastaan
siinä tapauksessa, että se on aktivoitu sekä omassa faxlaitteessasi että toisen osapuolen fax-laitteessa ja sitä
ilmaisee näytölle ilmestyvä kirjain "E".
2. Paina näppäintä FUNCTION.
Fax-laitteessa on tehdasasetus lähetykseen tässä
tilassa. Voit kuitenkin asettaaa sen toimimaan normaalitilassa toimimalla seuraavalla tavalla:
1.MUISTILÄHETYS
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila sekä päivämäärä ja aika.
/1-9
3. Paina näppäintä 8 numeronäppäimistöstä.
8.ALKUASETUS
1.MUISTILÄHETYS
4. Paina näppäintä START.
/1-9
PÄIVÄM. JA AIKA
3. Paina näppäintä 8 numeronäppäimistöstä.
8.ALKUASETUS
5. Paina näppäintä FUNCTION.
/1-9
ERIL. ASETTEITA
4. Paina näppäintä START.
6. Paina näppäintä START kunnes näytölle tulee:
TX NOPEUS:14400
{ y
PÄIVÄM. JA AIKA
5. Paina näppäintä FUNCTION.
ERIL. ASETTEITA
VDDGDNVHVL
Ql\W|OOH
muut käytettävissä olevat arvot: “TX NOPEUS:9600” ja “TX NOPEUS: 4800”.
TX NOPEUS:4800
6. Paina näppäintä START kunnes näytölle tulee:
ECM: KYLLÄ
8. Paina näppäintä START vahvistaaksesi valintasi
ja paina sitten näppäintä STOP palauttaaksesi
fax-laitteen alkutilaansa.
RX FAXILLE
29-10-99
100%
16:28
2. Paina näppäintä FUNCTION.
/1-9
7. Paina näppäimiä
RX FAXILLE
29-10-99
100%
16:28
7. Paina näppäimiä
{ y
WXRGDNVHVL Ql\WW||Q
toisen käytettävissä olevan vaihtoehdon “ECM:
EI”.
ECM: EI
8. Paina näppäintä START vahvistaaksesi valintasi
ja tämän jälkeen näppäintä STOP palauttaaksesi
fax-laitteesi alkutilaan.
RX FAXILLE
29-10-99
58
100%
16:28
FAKSITOIMINTO
ASIAKIRJAN LÄHETYS/VASTAANOTTO POLLAUS-MENETELMÄLLÄ
Mitä pollaus on
Pollauksessa fax-laite pyytää toista fax-laitetta lähettämään automaattisesti pyydetyn asiakirjan.
Pollaus-menetelmän tiedonvälityksen kaksi perusseikkaa ovat seuraavat:
• vastaanottaja pyytää lähettämään itselleen asiakirjan. Vastaanottaja voi siis ottaa yhteyden toiseen faxlaitteeseen ja toimia siten, että toisen osapuolen fax-laite lähettää automaattisesti (laitteeseen valmiiksi asetetun) asiakirjan, myös riippumatta siitä onko toinen osapuoli paikalla vai ei.
• tapahtuma veloitetaan siltä osapuolelta, joka tekee pollauslähetyspyynnön (eli siis asiakirjan vastaanottavalta osapuolelta) eikä asiakirjan lähettäjältä.
Lähetyspyynnön tekeminen (pollausvastaanotto)
Sovi toisen osapuolen kanssa lähetysaika, jolloin
aiot tehdä lähetyspyynnön, jotta lähettäjä voi asettaa
asiakirjan valmiiksi fax-laitteeseensa. Ohjelmoi tämän jälkeen oma fax-laitteesi vastaanottamaan
asiakirja määräaikana ja määritä se valintatapa, jolla
haluat ottaa yhteyden toiseen osapuoleen sekä aika,
jolloin haluat vastaanottaa asiakirjan.
5. Paina näppäintä START vahvistaaksesi senhetkisen kellonajan tai näppäile kellonajan päälle
uusi ajankohta ja paina sitten näppäintä START.
ANNA NUMERO
NR/PIKA/LYHYTVAL
6. Muodosta numero käyttäen haluamaasi valintatapaa, esimerkiksi näppäilemällä numeron suoraan fax-laitteen numeronäppäimistöltä.
ANNA NUMERO
030 456789
Menettele seuraavalla tavalla:
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila jsekä
päivämäärä ja aika.
RX FAXILLE
29-10-99
100%
16:28
2. Paina näppäintä FUNCTION.
7. Paina näppäintä START vahvistaaksesi asetuksen. Fax-laite palautuu automaattisesti alkutilaan.
RX FAXILLE
100%
POLLAUS RX ASET.
1.MUISTILÄHETYS
/1-9
3. Paina näppäintä 4 numeronäppäimistöstä.
4.POLLAUSVAST.OTTO
/1-9
4. Paina näppäintä START. Näytölle tulee automaattisesti senhetkinen kellonaika.
ANNA AIKA:
HH:MM
FAKSITOIMINTO
59
Viimeisen pollausvastaanoton raportin
tulostus
Aikaisemmin ohjelmoidun
pollausvastaanoton muuttaminen/poisto
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila sekä päi-
1. Varmistu siitä, että olet tehnyt pollausvastaanot-
vämäärä ja aika.
toasetuksen.
RX FAXILLE
11-10-99
100%
14:55
RX FAXILLE
100%
POLLAUS RX ASET.
2. Paina näppäintä FUNCTION.
2. Paina näppäintä FUNCTION.
1.MUISTILÄHETYS
1.MUISTILÄHETYS
/1-9
/1-9
3. Paina näppäintä 2 numeronäppäimistöstä.
3. Paina näppäintä 4 numeronäppäimistöstä.
2.TUL. RAPORTTI
4.POLL.VAST.OTTO
/1-9
/1-9
4. Paina näppäintä START.
4. Paina näppäintä START.
VIIM.LÄHET.RAP.
5. Paina näppäimiä
{y
JO TILATTU
NXQQHV Ql\W|OOH WXOHH
5. Paina näppäintä START.
MUUTA PARAMETR.
VIIM.POLL.RX RAP
6. Paina näppäintä START vahvistaaksesi valintasi.
Tulostuksen päätyttyä fax-laite palautuu automaattisesti alkutilaansa.
RX FAXILLE
29-10-99
100%
16:28
Raportin tulkinnasta saat lisätietoja tutustumalla
kohtaan “Raporttien ja listojen tulostus”, luvussa “Lähetys- ja vastaanottokäytäntö”.
,
Voit poistaa jo asetetun pollausvastaanoton
1l\W|OOH LOPHVW\\
painamalla näppäintä
sanoma "POISTA ASETE,
”; paina
näppäintä START vahvistaaksesi poiston. Faxlaite palautuu automaattisesti alkutilaan.
y
,
Jos haluat muuttaa kellonaikaa, jolloin pollausvastaanoton pitää tapahtua tai jos haluat muuttaa lähettäjän puhelinnumeroa, jatka seuraavalla tavalla:
6. Paina näppäintä START. Näytölle tulee automaattisesti senhetkinen kellonaika.
ANNA KELLONAIKA:
HH:MM
7. Näppäile kellonajan päälle uusi kellonaika ja
vahvista se sitten painamalla näppäintä START
tai vahvista senhetkinen kellonaika painamalla
suoraan näppäintä START.
ANNA NUMERO
06 345678
60
FAKSITOIMINTO
8. Määritä uusi numero entisen päälle jollakin edellämainituista valintatavoista ja vahvista se näppäimellä START tai vahvista entinen numero
painamalla suoraan näppäintä START. Fax-laite
palautuu automaattisesti alkuasentoonsa.
RX FAXILLE
100%
POLLAUS RX ASET.
Kuinka ohjelmoidaan asiakirjan lähetys
(pollauslähetys)
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila sekä päivämäärä ja kellonaika.
RX FAXILLE
29-10-99
100%
14:42
2. Aseta alkuperäisasiakirja ADF-syöttötasolle.
NORMAALI
100%
ASIAKIRJA VALMIS
3. Valitse haluamasi kontrasti ja erotteluterävyys.
4. Paina näppäintä FUNCTION.
1. MUISTILÄHETYS
/1-9
5. Paina näppäintä 5 numeronäppäimistöstä.
5.POLLAUSLÄHETYS
/1-9
6. Paina näppäintä START. Fax-laite alkaa alkuperäisasiakirjan muistiin tallennuksen. Tallennuksen aikana näytön ensimmäisellä rivillä näkyy
tallennuksen erottelutarkkuus ja muistitila, joka
pienenee sitä mukaa, kun asiakirja tallentuu
muistiin sekä toisella rivillä sanoma “TALLENNUS #XXXX”, jossa XXXX tarkoittaa lähetykselle
annettua numeroa (asiakirjan numero). Toimenpiteen päätyttyä, näytöllä näkyy muutaman sekunnin ajan muistiin tallennettujen sivujen lukumäärä, jonka jälkeen laite palautuu alkutilaansa.
RX FAXILLE
97%
POLLAUSLÄH. ASET.
FAKSITOIMINTO
61
Aikaisemmin ohjelmoidun pollauslähetyksen poisto
1. Varmistu siitä, että olet suorittanut pollauslähetysasetuksen.
RX FAXILLE
97%
POLLAUSLÄHET. ASET.
2. Paina näppäintä FUNCTION.
1.MUISTILÄHETYS
/1-9
3. Paina näppäintä 5 numeronäppäimistöstä.
5.POLLAUSLÄHETYS
/1-9
4. Paina näppäintä START.
JO TILATTU
5. Paina näppäintä START.
TULOSTA ASIAKIRJ
,
,
Aikaisemmin
pollauslähetystä
varten
muistiintallennetun asiakirjan tulostus tapahtuu
painamalla suoraan näppäintä START. Faxlaite palautuu automaattisesti alkutilaan
tulostuksen päätyttyä.
Jos haluat poistaa asiakirjan muistista, jatka
seuravalla tavalla:
6. Paina näppäimiä
{ y
VDDGDNVHVL Ql\WW||Q
toisen käytettävissä olevan vaihtoehdon: “POISTA ASETE”
POISTA ASETE
7. Paina näppäintä START vahvistaaksesi valintasi.
Fax-laitteesi palautuu automaattisesti alkutilaansa.
RX FAXILLE
29-10-99
,
62
100%
14:42
Sen
perusteella
miten
parametri
“POLL.LÄH:MONINK/YKSITT.”
valikossa
“ERIL. ASETTEITA” on asetettu, asiakirja pysyy
muistissa/poistetaan muistista sen lähetyksen
jälkeen.
FAKSITOIMINTO
SUOJAUSTOIMINNOT
Fax-laitteessa on suojaustoimintoja, joiden avulla voit estää valtuuttamattomia henkilöitä käyttämästä laitettasi
asiakirjojen lähettämiseen, kopiointiin tai muuttaakseen asetettuja kokoonpanoasetuksia. Suojaustoiminnot on koottu valikkoon SUOJAUS ja ovat seuraavat:
• OHJELM.SALASANA.: tällä estetään pääsy laitteen ASENNUS- ja ALKUASETUSPARAMETREIHIN.
• TX SALASANA: tällä estetään valtuuttamattomia henkilöitä suorittamasta minkäänlaista lähetystä puhelimeen
tai fax-laitteeseen.
Tämän toiminnon käyttöönoton jälkeen ei voida suorittaa myöskään puheluita hätänumeroihin.
• KOPIOINN. SALASANA: kopiointitoiminnon käytön estäminen.
• LUO POSTILOKERO: postilokeron luominen omaa kirjeenvaihtoa varten.
• POSTILOK. SALASAN: tällä suojauksella estetään valtuuttamattomien henkilöiden pääsy salaiseen postilokeroosi.
• PUHELUNESTO NUM.: toiminnolla estetään “mustalle listalle” tallennettujen numeroiden haltijoiden viestintä
fax-laitteesi kanssa.
Suojaustoiminnot saadaan käyttöön asettamalla korkeintaan 4 luvusta muodostuvat salasanat (password), jotka faxlaitteesi tiedustelee aina kun yritetään aktivoida tai saada käyttöön tiettyjä toimintoja tai yritetään muuttaa faxlaitteen alkuasetuksia. Mikäli oikeaa salasanaa ei näppäillä, fax-laite kieltää käyttöönoton.
SALASANOJEN ASETUS
TURVAUS
Jos haluat muuttaa jo asetettua salasanaa, sinun
pitää ottaa käyttöösi tietyt salasanan suojaamat toiminnot. Varmuuden vuoksi on hyvä merkitä muistiin
salasanat, jotka asetat.
6. Paina näppäintä START.
OHJELM.SALASANA
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila sekä päivämäärä ja aika.
7. Paina näppäimiä
RX FAXILLE
29-10-99
100%
14:42
2. Paina näppäintä FUNCTION.
1.MUISTILÄHETYS
/1-9
3. Paina näppäintä 9 numeronäppäimistöstä.
9.ASENNUS
{ y
MRV KDOXDW YDOLWD MRQNLQ
toisen suojaustoiminnon ja paina näppäintä
START vahvistaaksesi sen; muussa tapauksessa siirry suoraan seuraavaan kohtaan.
8. Paina näppäintä START.
ANNA SALASANA
_
9. Näppäile salaana (kork. 4 lukua) ja paina näppäintä START vahvistaaksesi sen.
/1-9
TX SALASANA
4. Paina näppäintä START.
P.LINJ. ALKUASET
5. Paina näppäintä FUNCTION kunnes näytölle
tulee:
FAKSITOIMINTO
10. Jos haluat asettaa muita salasanoja yhtä tai
useampia muita suojaustoimintoja varten (TX
SALASANA, KOPIOINN.SALASAN, POSTILOK.SALASAN), toista kutakin toimintoa varten
kohdat 7 ja 8, muussa tapauksessa paina näppäintä STOP poistuaksesi tästä toiminnosta.
63
SALASANOJEN MUUTTAMINEN TAI POISTO
Voit muuttaa tai poistaa salasanan milloin haluat
toimimalla seuraavasti.
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila sekä päivämäärä ja aika.
RX FAXILLE
29-10-99
100%
14:42
2. Paina näppäintä FUNCTION.
1.MUISTILÄHETYS
/1-9
3. Paina näppäintä 9 numeronäppäimistöstä.
10. Tässä vaiheessa voit:
− muuttaa voimassa olevan salasanan näppäilemällä uuden salasanan sen päälle ja panamalla sitten näppäintä START,
tai
− poistaa voimassa olevan salasanan painamalla ensin näppäintä START.
11. Fax-laite tuo näyttöön seuraavan suojaustoiminnon.
Jos haluat muuttaa tai poistaa muista suojaustoiminnoista salasanan, toista kunkin toiminnon
osalta toimenpiteet kohdasta 7 alkaen, muussa
tapauksessa paina näppäintä STOP poistuaksesi
toiminnosta.
9.ASENNUS
/1-9
4. Paina näppäintä START.
PUH.LIN.ALKUASET.
5. Paina näppäintä FUNCTION kunnes näytölle
tulee:
TURVAUS
6. Paina näppäintä START.
OHJELM.SALASANA
7. Paina näppäimiä
{ y
Mos haluat muuttaa tai
poistaa jonkin toisen suojaustoiminnon salasanan, muussa tapauksessa siirry seuraavaan vaiheeseen.
8. Paina näppäintä START.
ANNA OIK.SALASAN
_
9. Näppäile voimassa oleva salasana ja vahvista se
painamalla näppäintä START.
ANNA SALASANA
_
64
FAKSITOIMINTO
LUOTTAMUKSELLINEN LÄHETYS JA
VASTAANOTTO
7. Paina näppäimiä
{y
NXQQHV Ql\W|OOH WXOHH
LUO POSTILOKERO
Lähetys
Luottamuksellinen lähetys on mahdollinen ainoastaan siinä tapauksessa, että olet ensin ohjelmoinut
pikavalinnan numeronäppäimet ja lyhytvalintakoodit
(Postilokeron ID:n ja Postilokeron pääsykoodin
lisäys) (tutustu kohtaan “Pikavalinnan ja lyhytvalinnan ohjelmointi”, luvussa “Lähetys- ja vastaanottokäytäntö”).
8. Paina näppäintä START.
Vastaanotto
10. Jos haluat asettaa lisäsuojauksen, näppäile pää-
Jotta voisit vastaanottaa asiakirjoja luottamuksellisessa vastaanottotavassa, sinulla pitää olla jo
luotuina fax-laitteessasi salainen postilokero.
ANNA P.LOKER.ID
_
9. Näppäile postilokeron tunniste ja paina näppäintä START vahvistaaksesi asetuksen.
ANNA P.LOK.P.KOODI
_
sykoodi.
Paina näppäintä START vahvistaaksesi asetuksen ja tämän jälkeen näppäintä STOP poistuaksesi toiminnosta.
Salaisen postilokeron luominen
Luottamuksellisen postilokeron luot seuraavalla tavalla:
1. Varmistu siitä, että näytöllä näkyy alkutila sekä
päivämäärä ja aika.
RX FAXILLE
29-10-99
,
Vastaanottotavassa RX PC:lle, toiminto LUOTTAMUKS. POSTILOKERO ei ole saatavissa käyttöön. Mahdollisesti postilokeroon osoitetut asiakirjat ohjataan suoraan PC:lle.
100%
14:42
2. Paina näppäintä FUNCTION.
1.MUISTILÄHETYS
/1-9
3. Paina näppäintä 9 numeronäppäimistöstä.
9.ASENNUS
/1-9
4. Paina näppäintä START.
P.LINJ. ALKUASET.
5. Paina näppäintä FUNCTION kunnes näytölle
tulee:
TURVAUS
6. Paina näppäintä START.
OHJELM.SALASANA
FAKSITOIMINTO
65
LUOTTAMUKSELLISEEN POSTILOKEROON
TALLENNETTUJEN ASIAKIRJOJEN TULOSTUS/POISTO
Jotta voisit tulostaa luottamukselliseen postilokeroosi
lähetetyt asiakirjat, toimi seuraavalla tavalla:
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila sekä päivämäärä ja aika.
RX FAXILLE
29-10-99
100%
14:42
7. Paina näppäintä START.
ASIAKIRJ. N #xxxx
8. Paina näppäimiä
{ y
selataksesi asiakirjan
tunnisteiden luetteloa ja paina sitten näppäintä
START valitaksesi haluamasi asiakirjan, tai valitse suoraan esitetty asiakirja painamalla näppäintä START:
TULOSTA ASIAKIRJ
2. Paina näppäintä FUNCTION.
1.MUISTILÄHETYS
9. Paina näppäintä START tulostaaksesi valitse-
/1-9
masi asiakirjan tai paina näppäintä
{y
POISTA ASIAKIRJA
3. Paina näppäintä 6 numeronäppäimistöstä.
6.DOK.P-LOK.SSA
10. Paina näppäintä START poistaaksesi asiakirjan
/1-9
tai näppäintä STOP poistuaksesi toiminnosta.
4. Paina näppäintä START.
Jos olet asettanut salasanan näytölle tulee sanoma:
ANNA SALASANA:
_
Muussa tapauksessa laite kehottaa suoraan TULOSTA LISTA
Painamalla näppäintä START sillä hetkellä valittuna oleva asiakirja poistetaan ja näytöllä näkyy
nyt päivitetty luettelo postilokerossa olevista
asiakirjoista. Jos asiakirjaa ei ole tulostettu varoitus “HUOMIO EI TULOSTETTU” tulee hetkeksi
näytölle ja sen jälkeen näytölle tulee:
POISTA ASIAKIRJA
5. Näppäile salasana.
Jos olet antanut virheellisen salasanan, näytölle
tulee sanoma:
VÄÄRÄ SALASANA
xxxx
11. Paina näppäintä START vahvistaaksesi asiakirjan poistamisen tai näppäintä STOP poistuaksesi
toiminnosta.
Voit yrittää uudelleen näppäillä salasanan kolme
kertaa, minkä jälkeen fax-laite palautuu alkutilaansa.
Kun näppäilet salasanan oikein, jos postilokeroon on tallennettu yksikin asiakirja, näytölle tulee:
TULOSTA LISTA
Muussa tapauksessa tulee viesti “TYHJÄ” näytön
ensimmäiselle riville ja laite palautuu sitten alkutilaansa.
6. Paina näppäintä START tulostaaksesi asiakirjojen
luettelon tai paina näppäimiäi
le tulee:
{y
-
WlOO|LQ Ql\W|O
ASIAKIRJ.ETSINTÄ
66
FAKSITOIMINTO
MUISTIIN TALLENNETTUJEN PC:LLE OSOITETTUJEN ASIAKIRJOJEN TULOSTUS
Jotta voisit tulostaa muistissa olevat PC:lle osoitetut
asiakirjat, toimi seuraavalla tavalla:
6. Paina näppäintä START tulostaaksesi suoraan
luettelon muistissa olevista asiakirjoista tai paina
näppäimiä Ql\W|OOH WXOHH
{y
ASIAKIRJ.ETSINTÄ
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila sekä päivämäärä ja aika.
7. Paina näppäintä START.
RX FAXILLE
29-10-99
100%
14:42
2. Paina näppäintä FUNCTION.
1.MUISTILÄHETYS
/1-9
3. Paina näppäintä 7 numeronäppäimistöstä.
ASIAKIRJ.N. #xxxx
8. Paina näppäimiä
{y
VHODWDNVHVL DVLDNLUMRMHQ
tunnisteluetteloa ja paina tämän jälkeen näppäintä START valitaksesi haluamasi asiakirjan, tai
valitse suoraan ehdotettu asiakirja painamalla
näppäintä START:
TULOSTA ASIAKIRJ.
7.DOK. RX PC:LLE
/1-9
4. Paina näppäintä START.
Jos olet asettanut salasanan, näytölle tulee viesti:
ANNA SALASANA:
_
Muussa tapauksessa, sinua kehotetaan suoraan
TULOSTA LISTA
5. Näppäile salasana.
Jos näppäilit salasanan väärin, näytölle tulee sanoma:
VÄÄRÄ SALASANA
9. Paina näppäintä START tulostaaksesi valitsemasi asiakirjan tai paina näppäimiä
Näppäilemällä oikean salasanan, jos muistissa
on tallennettuna yksikin PC:lle osoitettu asiakirja,
näytölle tulee:
TULOSTA LISTA
Muussa tapauksessa näytön ensimmäiselle riville tulee teksti “TYHJÄ”, jonka jälkeen laite palautuu alkutilaansa.
FAKSITOIMINTO
POISTA ASIAKIRJA
10. Paina näppäintä START poistaaksesi asiakirjan
tai näppäintä STOP poistuaksesi toiminnosta.
Painamalla näppäintä START sillä hetkellä valittuna oleva asiakirja poistetaan ja laite näyttää
päivitetyn muistissa olevien asiakirjojen luettelon.
Jos asiakirjaa ei ole tulostettu varoitus tästä tulee
hetkeksi näytölle tekstinä “HUOM EI TULOSTETTU” ja tämän jälkeen näytölle tulee:
xxxx
Voit yrittää uudelleen salasanan näppäilyä kaikkiaan kolme kertaa, minkä jälkeen fax-laite palautuu alkutilaansa.
{y
POISTA ASIAKIRJA
11. Paina näppäintä START vahvistaaksesi asiakirjan poiston tai näppäintä STOP poistuaksesi
toiminnosta.
,
Tämä toiminto on aktivoituna VAIN jos PC on
SAMMUTETTUNA ja/tai sovellus on suljettuna.
Heti kun kytket PC:n ja/tai avaat sovelluksen,
mahdolliset muistissa olevat viestit tallentuvat
automaattisesti PC:n muistiin.
67
PUHELUNESTONUMEROIDEN
LUOMINEN
LUETTELON
Tämä toiminto on käytettävissä ainaostaan silloin, kun käyttäjällä on käytössään soittajan tunnuskoodin tunnistustoiminto.
Jos haluat estää joiltakin soittajilta pääsyn omaan
telefaxnumeroosi, voit lisätä kyseisten soittajien numerot (korkeintaan 10 numeroa joiden tunniste 0 - 9)
puhelunestonumeroiden taulukkoon. Jos nämä haluavat päästä fax-numeroosi, toiminnon tulos on
negatiivinen.
Numeron lisääminen puhelunestonumeroiden luetteloon:
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila sekä päivämäärä ja aika.
RX FAXILLE
29-10-99
100%
14:42
2. Paina näppäintä FUNCTION.
1.MUISTILÄHETYS
/1-9
3. Paina näppäintä 9 numeronäppäimistöstä.
Jos soittajan tunnistustoiminto ei ole käytössä,
toimenpide hylätään virhesanoman osoituksen
jälkeen.
9. Paina jotakin numeronäppäintä.
Valittu tunniste ”x” tulee näytölle parin sekunnin
ajaksi näytön toisen rivin oikeaan reunaan ja sitten näytölle tulee teksti:
x:ANNA NUMERO
_
10. Näppäile numero, jonka haluat kytkeä tunnisteeseen ”x” puhelunestonumeroiden listalla (korkeintaan 20 merkkiä) ja paina sitten näppäintä
START.
TOIN. NR:KYLLÄ
Jos tunnisteeseen “x” on jo kytketty jokin numero, se näkyy näytön toisella rivillä.
11. Jos haluat lisätä toisen numeron, paina näppäintä START
SOITTAJ. ID TUNN.
(0-9)_
ja toista toimenpide kohdasta 9 alkaen.
9.ASENNUS
/1-9
4. Paina näppäintä START.
Jos et halua asettaa toista numeroa, paina näppäintä STOP palauttaaksesi laitteen alkutilaan.
P.LINJ.ALKUASET.
Jos haluat käyttää uudelleen jo käytössä olevaa
tunnistetta, toimi seuraavasti kun näytölle tulee:
5. Paina näppäintä FUNCTION kunnes näytölle
tulee:
TURVAUS
näppäile uusi numero, jonka haluat lisätä mustalle listalle ja paina sen jälkeen näppäintä START vahvistaaksesi
asetuksen; siihen asti tunnisteeseen kytkettynä ollut
numero korvautuu uudella numerolla.
6. Paina näppäintä START.
OHJELM.SALASANA
7. Paina näppäimiä
{y
x:ANNA NUMERO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX_
NXQQHV Ql\W|OOH WXOHH
PUHELUNESTO:NUM.
Poistaaksesi numeron, joka on kytkettynä johonkin
tunnisteeseen, toimi seuraavsti, kun näytölle tulee:
X:ANNA NUMERO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX_
paina näppäintä CLEAR ja sitten näppäintä START.
8. Paina näppäintä START.
SOITTAJ. ID TUNN.
(0-9)_
68
FAKSITOIMINTO
PUHELINTOIMINTO
PUHELIMEN KÄYTTÖ
Jos ADF-syöttölaitteessa ei ole asiakirjoja, laite
toimii myös täysin samoin kuin perinteinen puhelinkone. Kun saat puhelinlinjaan yhteyden nostamalla
kuulokkeen, voit käyttää hyväksesi kaikkia tavallisten puhelinlaitteiden toimintoja.
Näihin sisältyy myös toiminto R (REGISTER RECALL, saadaan käyttöön näppäimen R avulla), jolla
pääset käyttämään puhelinyhtiön tarjoamia erikoispalveluita.
Lisäksi voit suorittaa seuraavat toiminnot:
• soittaa toiselle osapuolelle käyttäen ohjelmoituja,
nopeita valintatapoja. Tutustu kohtiin Soittaminen pikavalintaa käyttäen" ja "Soittaminen lyhytvalintaa käyttäen".
SOITTAMINEN PIKAVALINTAA KÄYTTÄEN
Menettely:
➨
toisin sanoen:
Painamalla yli sekunnin ajan haluamaasi numeronäppäintä (esimerkissä, 1), näyttöön tulee puhelinnumero, jonka olet numeronäppäimeen tallentanut
(katso kohta "Pikavalinnan ja lyhytvalinnan ohjelmointi", luvussa "Lähetys- ja vastaanottokäytäntö"). Jos numeroon on tallennettu myös vastaanottajan nimi, se tulee myös näyttöön.
Mikäli vastaanottajan numero on vapaa ja vastaanottaja vastaa, nosta kuuloke ja aloita keskustelu.
• keskeyttää hetkellisesti puhelinsoiton painamalla
" (HOLD). Voit jatkaa puhelua
näppäintä "
uudelleen painamalla toisen kerran samaa näppäintä.
• soittaa uudelleen yhteen viimeisistä 10 valitsemastasi puhelinnumerosta (lähtevät puhelut) tai yhteen viimeisistä 20 puhelinnumerosta (saapuvat puhelut) ilman että joudut valitsemaan numeron uudelleen.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS:
Jos laitteessasi on käytössä toiminto TX SALASANA (tutustu lukuun TURVATOIMINNOT Faxlaitetoiminnossa), laitetta voivat käyttää puhelimena ainoastaan ne henkilöt, jotka tuntevat salasanan.
PUHELINTOIMINTO
SOITTAMINEN LYHYTVALINTAA KÄYTTÄEN
Menettely:
➨
➨
➨
➨
toisin sanoen:
Kun painat näppäintä S.DIAL ja sen jälkeen lyhytvalintakoodin (esimerkissä, 01), näyttöön tulee puhelinnumero, jonka olet numeroon tallentanut (katso
kohta "Pikavalinnan ja lyhytvalinnan ohjelmointi",
luvussa "Lähetys- ja vastaanottokäytäntö"). Jos
olet tallentanut numeroon myös vastaanottajan nimen, sekin tulee näytölle.
Paina näppäintä START käynnistääksesi valinnan.
Valinnan päätyttyä, jos vastaanottajan numero on
vapaa voit aloittaa keskustelun.
71
PUHELINSOITON SUORITTAMINEN KUN
VASTAANOTTAJATIEDOT ETSITÄÄN PIKAJA LYHYTVALINTALISTOILTA
VIIMEISTEN 10 LÄHTEVÄN SOITON TAI VIIMEISTEN 20 SAAPUVAN PUHELINSOITON
HAKU
Jos et muista, mihin pikavalinnan numeronäppäimeen
tai mihin lyhytvalintakoodiin olet tallentanut jonkin määrätyn puhelinnumeron, voit siitä huolimatta suorittaa
puhelinsoiton etsien vastaanottajatiedot kyseisiltä listoilta seuraavalla tavalla:
Löytääksesi jonkin puhelinsoitosta toimi seuraavasti:
Menettely:
➨
➨
Menettely:
➨
➨
➨
toisin sanoen:
1. Varmistu siitä, että näytöllä näkyy alkutila ja
päivämäärä ja aika.
toisin sanoen:
RX FAXILLE
24-06-99
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila sekä päivämäärä ja kellonaika.
100%
15:42
2. Paina näppäintä LAST CALLS; näytölle tulee:
RX FAXILLE
24-06-99
100%
15:42
LÄHTEVÄT SOITOT
2. Nosta kuuloke saadaksesi yhteyden puhelinlin3. Paina näppäintä START ja tämän jälkeen näp-
jaan.
{ y
O|\WllNVHVL YLLPHLVWHQ OlKWHQHLpäimiä
den soittojen listalta sen vastaanottajan puhelinnumero tai nimi, jolle haluat soittaa.
PUHELINSOITTO
3. Paina näppäintä S.DIAL.
Mikäli ADF-syöttötasolla on jokin asiakirja tai
mikäli nostetaan puhelinkuuloke, näyttöön tulee
näkyviin suoraan viimeinen faksinumero, johon
olet soittanut.
PUHELINSOITTO
KOODI
4. Paina näppäimiä
{ y
taanottajan puhelinnumeron tai nimen, jolle haluat soittaa. Numerot/nimet luetteloidaan aakkosjärjestyksessä.
O|\WllNVHVL VHQ YDV
Muussa tapauksessa, paina näppäimiä
näytölle tulee:
{ y
SAAPUVAT SOITOT
VÄLIL.
0123456789
AÅÄÃÆBCÇDEFGHIJKLMNÑOØÖÕ
PQRSTUÜVWXYZ
!“#$%&`()*+,-./:;<=>?@[]^_‘{|}o¿° ~
5. Paina näppäintä START käynnistääksesi valinnan.
Paina näppäintä START ja tämän jälkeen näp
O|\WllNVHVL YLLPHLVWHQ VDDSXQHLpäimiä
den soittojen listalta sen numeron tai nimen, jolle
haluat soittaa.
{ y
4. Paina näppäintä START käynnistääksesi valinnan.
72
PUHELINTOIMINTO
KYTKENTÄ MUIHIN PUHELINVERKOSTON PALVELUIHIN
Fax-laitteen voi kytkeä suoraan myös toisen puhelinyhtiön verkkoon. Joissakin maissa tällainen mahdollisuus on jo valmiina fax-laitteessa. Mikäli näin ei ole
ja haluat vaihtaa puhelinyhtiön, menettele seuraavasti:
Kun olet tehnyt linjaan sopivat asetukset faxlaitteeseesi (noudata luvussa "Kuinka kytket laitteen yleiseen puhelinverkkoon" annettuja ohjeita
aina kohtaan 6 saakka tai menettelyä "Laitteen kytkeminen yksityiseen linjaan" aina kohtaan 11
saakka luvussa "Fax-laitteen asetukset puhelinlinjaan liittämiseksi"), jatka seuraavalla tavalla:
4. Näppäile uusi suuntanumero (korkeintaan 6
merkkiä) ja paina näppäintä START tai vahvista
entinen painamalla suoraan näppäintä START.
ANNA LYHENNE
( a - z): x
5. Näppäile uusi tunnuslyhenne (1 kirjain) ja paina
näppäintä START tai vahvista entinen painamalla suoraan START. Paina tämän jälkeen näppäintä STOP palauttaaksesi fax-laitteen alkutilaansa.
RX FAXILLE
27-10-99
100%
10:48
1. Paina näppäintä START.
Valitessasi toisen puhelinyhtiön sinun pitää täyttää
kaikki kentät, muutoin asetus ei ole pätevä ja laite
antaa virhesanoman. Paina näppäintä STOP palataksesi alkutilaan.
TOIN. VERKKO:KYLLÄ
2. Paina näppäintä START.
Kun olet näin tehnyt kytkentäasetukset, saadaksesi
sen käyttöösi pitää ennen vastaanottajan numeron
ANNA VERKON NIMI:
XXXXX ...
3. Näppäile uusi nimi (korkeintaan 16 merkkiä) ja
paina näppäintä START tai vahvista entinen painamalla suoraan näppäintä START.
ANNA ETUNUMERO
(0 - 9 ): XXXX
. Näytölle ilmestyy
valitsemista painaa näppäintä
muutaman sekunnin ajaksi puhelinyhtiön nimi ja
seuraavaksi tallentamasi tunnuslyhenne, joka jää
muodostetun numeron sisään kiinteänä.
Voit käyttää seuraavassa esitettyjä kuvia apuna lähetyksen tai puhelinsoiton suorittamiseksi millä valintatavalla
tahansa. Muista, että kun haluat tehdä puhelinsoiton, ADF-syöttölaitteen pitää olla tyhjä.
1. Valitaksesi numeron suoraan numeronäppäimistöltä
➨
➨
➨
2. Valitaksesi numeron puhelimesta
➨
MUITA VERKKOPALVELUITA
➨
➨
➨
73
3. Kuunnellaksesi linjaäänet valinnan aikana nostamatta kuuloketta (kädet vapaina)
➨
➨
➨
➨
Jos haluat käyttää nopeita valintamenetelmiä, kuten pikavalintaa ja lyhytvalintaa, on tallennettavien numeroiden
ohjelmoinnin aikana tarpeen (tutustu kohtaan "Pikavalinnan ja lyhytvalinnan ohjelmointi", luvussa "Lähetys- ja
vastaanottokäytäntö") painaa kerran näppäintä
ennen kuin valitset tallennettavan numeron, jos fax-laitteesi on
kytketty yleiseen puhelinlinjaan tai painaa kaksi kertaa tuota samaa näppäintä, jos fax-laitteesi on kytkettynä yksityiseen puhelinlinjaan.
74
MUITA VERKKOPALVELUITA
INTERNET-TOIMINTO
LAITTEEN KÄYTTÖ INTERNETISSÄ (FAX2NET)
JOHDANTO
Faksilaitteesi on esiasetettu toimimaan Internetissä
maailmanlaajuisen viestintäpalvelun Fax2Netin kautta
ilman, että sinun pitää käyttää PC-mikroasi.
Suorittamalla Fax2Net-palvelun tilauksen, voit:
• Vastaanottaa sähköpostisanomia samoin kuin ne
olisivat tavallisia faksisanomia.
• Lähettää faksiasiakirjoja sähköpostiosoitteisiin.
• Pyytää ja tulostaa WEB-sivuja käyttäen faksilaitettasi.
• Lähettää fakseja Internetin kautta kenelle tahansa
muulle faksilaitteen käyttäjälle.
Faksilaitteellesi annetaan oma sähköpostiosoite, jotta
voit olla yhteydessä omien faksiyhteyksiesi lisäksi
myös kaikkiin sähköpostin käyttäjiin kaikkialla maailmassa.
Lisäpuhelinlinjojen pyytäminen ei ole tarpeen.
Mikäli Internet ei jo ole sinulle tuttu asia, lue tämän
sivun teksti tarkasti ennen kuin ryhdyt suorittamaan
rekisteröintiä ja laitteesi asetuksia.
Mitä Internet tarkoittaa
Internet on verkosto, joka käsittää useampia maailmanlaajuisten telekommunikaatiojärjestelmien kautta
keskenään kytkettyjä verkkoja. Kun kytkeydyt Internet-verkkoon (“on line”), voit saada käyttöösi kaiken
sen tietoaineiston, joka on syötetty World Wide Web –
verkkoon (maailmanlaajuinen verkko). Kyseiset tiedot
on sisällytetty “sivuille”, jotka yleensä luodaan sellaisten instanssien toimesta, jotka ne julkaisevat eli, yritykset, yhdistykset, yksityiset ja julkiset laitokset, jne.
Mitä Internet-osoite tarkoittaa
Jokaisella sivulla on yksiselitteinen osoitteensa, josta
sivu tunnistetaan. Tätä osoitetta kutsutaan myös nimellä URL = Uniform Resource Locator = tiedostohakemistojen osoitusjärjestelmä. Osoite muodostuu
kahdesta osasta: siirtoprotokollasta ja varsinaisesta
osoitteesta. Siirtoprotokolla on kiinteä ja sen osoittaa
se järjestelmä, jota käytät; osoite on jaettu osiin ja
tyypillisesti muodostuu kolmesta osasta joita erottaa
toisistaan “.”.
Esimerkki: www.esimerkki.com/aihe/sivu.html
INTERNET-TOIMINTO
jossa:
• “www” = World Wide Web (WEB);
• “esimerkki” (“piste esimerkki”) = palvelimen nimi;
• “.com” (“piste com”) = palvelimen tyyppi;
“.com” on yleensä osoituksena siitä, että on kyseessä yhtiö tai kaupallinen yritys; “.net” on Internet palveluverkko.
Tässä esimerkissä, www.esimerkki.com on WEBsivun osoite; “oggetto” on tämän WEB-sivun kansio ja
“pagina.html” on kansion erityisen sivun nimi.
Mitä tarkoittaa “e-mail”
“E-mail” (electronic mail) tarkoittaa “Sähköpostia”
ja käytännössä se on sama kuin jos lähettäisit kirjeen
perinteisen postin välityksellä, mutta sen sijaan että
käyttäisit kynää ja paperia kirjeen kirjoittamiseen, käytätkin laitteeseesi kuuluvaa lukijaa sen asiakirjan
skannaukseen, jonka haluat lähettää ja puhelinlinjaa
asiakirjan siirtovälineenä.
Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostia kenelle/keneltä tahansa, edellyttäen että toinen osapuoli on
kytketty Internetiin ja on verkkotilaaja.
Kun suoritat Internet-tilauksen, sinulle annetaan oma
sähköpostiosoite, joka toimii sinun käyttäjätunnuksenasi ja antaa muille käyttäjille mahdollisuuden lähettää sinulle sähköpostia. Sähköpostiosoite on tyypillisesti ilmaistu seuraavassa muodossa:
sinunnimesi@olivettifax.net
jossa ensimmäinen osa on oma tunnisteesi ja toinen
osa Internet Service Provider (palvelun toimittaja),
jolta olet hankkinut tilauksen tähän palveluun.
,
Huomaa tapa, jolla voit erottaa Internetosoitteen sähköpostiosoitteesta: sähköpostiosoitteessa on aina merkki “@” (taksamerkki – englanniksi “at”).
Mitä tarkoittaa “Internet Service Provider”
Jotta voisit käyttää Internetiä, sinulla pitää olla yhteys
Internet Service Provideriin (ISP = Internetoperaattori).
ISP tai SERVER on operaattori, joka toimittaa sinulle
joukon palveluita ja antaa sinulle mahdollisuuden tallentaa viestisi.
Kun suoritat tilauksen Internet-operaattorille, sinulle
annetaan oman alueesi operaattorin nimi ja tunniste
(“.com”, “.net”, jne.).
77
REKISTERÖINTI
f. Paina näppäintä FUNCTION.
Ennen kuin voit käyttää laitettasi Internetissä, sinun
pitää tilata tämä palvelu operaattorilta “Internet Service Provider” (PALVELIN).
INTERNET
g. Paina näppäintä START.
Jotta voisit rekisteröidä tilauksesi tähän palvelimeen,
sinun pitää käyttää laitteen mukana toimitettua rekisteröintilomaketta, joka sinun pitää täyttää ja lähettää
lomakkeessa osoitettuun faksinumeroon.
1. Täytä rekisteröintilomake merkiten nimesi, sukunimesi, täydellinen postiosoitteesi, faksinumerosi (mukaanlukien suuntanumerosi) ja sähköpostiosoitteesi, jos sinulla on jo osoite.
,
Kirjoita selvästi isoilla kirjaimilla.
REKIST. LÄHETYS
h. Paina näppäintä START.
ANNA NUMERO
_
i. Näppäile rekisteröintilomakkeessa oleva numero käyttäen numeronäppäimistöä.
j. Paina näppäintä START.
2. Merkitse lomakkeen asinmukaisiin ruutuihin nimi,
jota haluat käyttää laitteesi uutena tunnisteena
(korkeintaan 16 aakkosnumeerista merkkiä).
Tämän osoitteen tarkistaa palvelinoperaattori vahvistaakseen, ettei osoite ole jo jonkin toisen palvelun käyttäjän rekisteröimä.
3. Merkitse lomakkeen asianmukaisiin ruutuihin rasteilla mikäli haluat ja missä muodossa haluat faksin lähetyksestä kuitin.
Lähetys käynnistyy automaattisesti.
Asiakaspalvelu lähettää sinulle vastauksen vahvistaen rekisteröinnin tapahtuneen ja lähettäen operaattorin numeron ja asiakastunnisteen.
Odottaessasi Asiakaspalvelun vastausta, pyri
pitämään faksilaitteeseesi kytketty puhelinlinja
vapaana.
4. Lähetä rekisteröintilomake faksitse lomakkeessa
osoitettuun numeroon toimien seuraavasti:
a. Varmistu siitä, että näytöllä näkyy alkutila ja
päivämäärä ja kellonaika.
RX FAXILLE
01-06-00
100%
15.25
b. Aseta lomake faksilaitteen syöttötasoon ADF.
NORMAALI
ASIAKIRJA VALMIS
100%
c. Paina näppäintä FUNCTION.
1.MUISTILÄHETYS
/1-9
d. Paina näppäintä 9.
9.ASENNUS
/1-9
e. Paina näppäintä START.
P.LINJ. ALKUASET.
78
INTERNET-TOIMINTO
LAITTEESI ASETUSTEN SUORITTAMINEN
Vastauksena rekisteröintipyyntöösi Asiakaspalvelu
lähettää sinulle vahvistuskirjeen, joka sisältää operaattorin numeron ja asiakastunnisteen (tilinumero ja PIN),
jotka sinun pitää asettaa laitteeseesi. Kyseisessä
asiakirjassa on myös ohjeet, joita noudattamalla voit
asettaa tiedot oikealla tavalla toimien seuraavasti:
1. Varmistu siitä, että näytöllä näkyy alkutila ja päivämäärä ja kellonaika.
RX FAXILLE
01-06-00
100%
15.25
2. Paina näppäintä FUNCTION.
1.MUISTILÄHETYS
/1-9
3. Paina näppäintä 9.
10. Näppäile Asiakaspalvelulta saamassasi vastauskirjeessä osoitettu KÄYTTÄJÄTUNNUS ja paina
tämän jälkeen näppäintä START.
11. Laitteesi kytkeytyy automaattisesti Fax2Net –
PALVELIMEEN, jolta saat faksitse vahvistussanoman. Saatuasi tämän vahvistuksen voit lähettää
ja vastaanottaa sähköposti- ja faksisanomia uuden
Fax2Net –tilisi kautta.
,
Muista, että laitteesi KÄYTTÄJÄTUNNUS on
rekisteröitynä operaattorin PALVELIMEEN. Mikäli
mistä tahansa syystä vaihdat numeroasi sinun
pitää välittömästi ilmoittaa tästä Fax2Net Asiakaspalvelulle
Jos et saa vahvistussanomaa, toista asetusmenettely.
Mikäli toinenkaan asetusyritys ei onnistu, ota yhteys
Fax2Net Asiakaspalveluun, jonka numeron löydät
vastauskirjeestä.
9.ASENNUS
/1-9
4. Paina näppäintä START.
Jotta Fax2Net –palvelu toimisi moitteettomasti,
sinun pitää syöttää nämä tiedot laitteeseesi ja pitää ne laitteessasi.
P.LINJ. ALKUASET.
5. Paina näppäintä FUNCTION.
INTERNET
6. Paina näppäintä START.
REKIST. LÄHETYS
7. Paina näppäintä FUNCTION.
MÄÄRITÄ PROVIDER
8. Paina näppäintä START.
PROVIDER NUMERO
_
9. Näppäile SERVER (PALVELIN) numero, joka on
ilmoitettu Asiakaspalvelulta saamassasi vastauskirjeessä (jos olet kytkeytynyt verkkoon yksityisen
puhelinkeskuksen kautta, sinun pitää näppäillä
myös numero, jolla pääset ulkolinjalle) ja paina sitten näppäintä START.
KÄYTTÄJÄTUNNUS
_
INTERNET-TOIMINTO
79
INTERNET-PALVELUN MAKSAMINEN
Kun tilaat Internet-palveluita, tilaukseesi kuuluu oikeus
saada heti tietty määrä minuutteja tilillesi verkossa
tapahtuvia toimenpiteitäsi varten.
Saadaksesi tietää paljonko tililläsi on vielä
jäljellä
Voit tarkistaa milloin tahansa tilisi tilanteen toimimalla
seuraavasti:
1. Varmistu siitä, että laitteesi näytöllä näkyy alkutila,
päivämäärä ja kellonaika.
RX FAXILLE
01-06-00
100%
15.25
2. Paina näppäintä FUNCTION.
1.MUISTILÄHETYS
/1-9
3. Paina näppäintä 9.
9.ASENNUS
/1-9
4. Paina START.
P.LINJ. ALKUASET.
5. Paina näppäintä FUNCTION.
Muun puhelinliikenteen maksun suorittaminen
Jos haluat maksaa ennakkoon muuta puhelinliikennettä, täytä tiliotepyyntöösi vastauksena saamasi lomake
ilmoittaen millaista ja miten paljon liikennettä haluat
maksaa ennakolta, henkilötietosi ja sähköpostiosoitteesi, tilisi numero ja faksinumero. Lähetä sitten tämä
lomake faksitse Operaattorillesi lomakkeessa osoitettuun numeroon.
Operaattori lähettää sinulle kuitin, josta näkyy tilillesi
siirrettyjen minuuttien määrä sekä tilisi kokonaissaldo.
Jos tilin uusiminen unohtuu
Kun tilisi on loppumaisillaan (vähemmän kuin 10
minuuttia), jos et itse huolehdi tilin uusimisesta käyttäen lomaketta TILIN UUSIMINEN, Operaattori lähettää sinulle maksukehotuksen TIEDOTUS LÄHESTYVÄSTÄ ERÄÄNTYMISESTÄ.
Pitääksesi tilisi voimassa täytä sinulle lähetetty kehotuslomake ilmoittaen millaista ja miten paljon liikennettä haluat maksaa ennakolta, henkilötietosi ja sähköpostiosoitteesi, tilisi numero ja faksinumero. Lähetä
sitten tämä lomake faksitse Operaattorillesi lomakkeessa osoitettuun numeroon.
Operaattori lähettää sinulle kuitin, josta näkyy tilillesi
siirrettyjen minuuttien määrä sekä tilisi kokonaissaldo.
INTERNET
6. Paina näppäintä START.
JOS ANNAT TILISI MENNÄ UMPEEN, MENETÄT
MAHDOLLISUUDEN
KÄYTTÄÄ
HYVÄKSESI
FAX2NET PALVELUITA.
REKIST. LÄHETYS
7. Paina näppäintä FUNCTION kunnes näytölle tulee:
TILIJÄÄNNÖS
8. Paina näppäintä START.
Täten lähetät automaattisesti Operaattorille pyynnön saada tiliote.
Operaattori lähettää tiliotteen, josta näkyy kuinka
monta minuuttia käyttöaikaa tililläsi on vielä jäljellä.
Tähän tiliotteeseen sisältyy myös lomake jolla voit
maksaa ennakkoon lisää aikaa.
80
INTERNET-TOIMINTO
SÄHKÖPOSTIN VASTAANOTTO
TARIFFIEN PÄIVITYS
Voit valita tavan millä vastaanotat sähköpostisi Internet-ympäristössä toimien seuraavasti:
Ottamalla yhteyden Operaattoriin voit saada luettelon
eri toimenpiteisiin sovellettavista voimassaolevista
tariffeista.
1. Varmistu siitä, että laitteesi näytöllä näkyy alkutila,
päivämäärä ja kellonaika.
RX FAXILLE
01-06-00
100%
15.25
Toimi seuraavalla tavalla:
1. Varmistu siitä, että näytöllä on alkutila, päivämäärä ja kellonaika.
RX FAXILLE
01-06-00
2. Paina näppäintä FUNCTION.
1.MUISTILÄHETYS
/1-9
2. Paina näppäintä FUNCTION.
1.MUISTILÄHETYS
/1-9
3. Paina näppäintä 9.
9.ASENNUS
100%
15.25
3. Paina näppäintä 9.
/1-9
9.ASENNUS
4. Paina START.
P.LINJ. ALKUASET.
/1-9
4. Paina START.
P.LINJ. ALKUASET.
5. Paina näppäintä FUNCTION.
INTERNET
5. Paina näppäintä FUNCTION.
INTERNET
6. Paina näppäintä START.
REKIST. LÄHETYS
6. Paina näppäintä START.
REKIST. LÄHETYS
7. Paina näppäintä FUNCTION kunnes näytölle tulee:
EMAIL VAST.OTTO
7. Paina näppäintä FUNCTION kunnes näytölle tulee:
TARK. TARIFFIT
8. Paina näppäintä START.
Näytölle ilmestyy teksti:
EMAIL V.OTTO:EI
9. Paina näppäintä START, jos haluat, että sähkö-
{ y
postisanomat jäävät palvelimeen; paina näppäimiä
8. Paina näppäintä START.
Täten Operaattorille lähtee automaattisesti pyyntö
saada päivitetty lista tariffeista.
Operaattori lähettää sinulle taulukon voimassaolevista tariffeista.
VDDGDNVHVL Ql\WW||Q WRLVHQ Nl\WHWWlYLVVl
olevan vaihtoehdon:
EMAIL V.OTTO:OK
10. Paina näppäintä START.
Sähköpostisanomat
vastaanottaa ja tulostaa suoraan laitteesi.
INTERNET-TOIMINTO
81
TOIMINNOT INTERNETISSÄ
Asiakirjojen lähettäminen
1. Aseta asiakirja ADF-syöttötasolle ja säädä
sivuohjaimet asiakirjan leveyden mukaan.
8. Paina näppäintä START. Faksilaite kehottaa sinua
antamaan toisen numeron. Voit syöttää korkeintaan 50 osoitetta.
9. Kun olet antanut kaikki osoitteet, paina uudelleen
2. Paina näppäintä @.
3. Mikäli käytössäsi on sekä PC:llä sovellusohjelma
että Fax Provider, näytöllä esitetään sinulle
vaihtoehdot:
INTERNET LINKFAX
tai (näppäimien
jelmointi”, “Lähetys pika-/lyhytvalintaa käyttämällä” oppaan osassa “Faksitoiminto”).
{y
DYXOOD
näppäintä START käynnistääksesi lähetyksen,
jonka
suorittaa
laitteesi
sähköpostin
sovellusohjelma.
Voit myös lähettää asiakirjan, joka on tullut faksiin
PC:n kautta. Tutustu menettelyyn, joka on kuvattu
yhdessä “LINKFAX PRO” ohjelman kanssa
asennetussa elektronisessa ohjeistossa.
FAX INTERNETISSÄ
Sähköpostin vastaanotto
4. Jos valitset vaihtoehdon FAX INTERNETISSÄ,
riittää kun näppäilet Internet-osoitteen ja painat
sen jälkeen START.
Lähetys käynnistyy
välittömästi.
Voit vastaanottaa kaikki sähköpostiviestisi suoraan
faksillesi uuteen sähköpostiosoitteeseesi. Tämän
palvelun yksityiskohdista saat lisätietoja tutustumalla
tässä oppaan osassa asialle varattuun lukuun.
Tässä tapauksessa voit käyttää AINOASTAAN
aakkosnumeerista
näppäimistöä
vastaanottajan numeron näppäilemiseen.
WEB-sivujen haku
Jos sen sijaan valitset vaihtoehdon INTERNET
LINKFAX, toimenpide suoritetaan seuraavalla
tavalla:
5. Paina START. Näytölle tulee
YST. ODOTA
ja asiakirjan skannaus käynnistyy.
Skannauksen aikana PC:n näytöllä joukko
sanomia osoittaa miten meneillään oleva
toimenpide edistyy.
6. Skannauksen päätyttyä, näytölle tulee.
ANNA OSOITE
PIKA/LYHYTV./
7. Näppäile vastaanottajan(-jien) internet-osoite(tteet.
Tässä tapauksessa voit käyttää sekä faksinumeroa että internet-osoitetta, joka on kytketty pikavalinta- tai lyhytvalintanäppäimeen (lisätietoja
saat luvuista “Pikavalinnan ja lyhytvalinnan oh-
1. Varmistu siitä, että ADF on tyhjä ja paina sen
jälkeen näppäintä @.
2. Näppäile sen sivun täydellinen osoite, jonka haluat
tulostaa Internetistä.
3. Paina näppäintä START.
Jos WEB-sivun ospite sisältää merkin @, näytölle
ilmestyy sanoma:
SYÖTÄ ASIAKIRJA
4. Paina uudelleen näppäintä START.
Näytölle ilmestyy:
WEB-SIVU
1 = KYLLÄ 0 = EI
5. Paina näppäintä 1 numeronäppäimistöstä.
Kuluu muutama minuutti ennen kuin laitteesi alkaa
tulostaa tekstiä.
Tämä toiminto ei ehkä ole omassa maassasi käytettävissä. Lisätietoja saat kääntymällä myyjäliikkeen
puoleen.
82
INTERNET-TOIMINTO
KOPIOKONETOIMINTO
LAITTEEN KÄYTTÖ KOPIOKONEENA
Kuten edellä on jo esitetty, voit käyttää fax-laitettasi myös värikopiokoneena. Niinpä voitkin normaalien mustavalkoisten kopioiden lisäksi tehdä myös värikopioita. Saavutettu kopiointitulos riippuu joukosta arvoja, jotka pitää tiettyjen näppäimien avulla valita ennen kopiointitoiminnon käynnistystä:
KOPIOINTI KÄYTTÖPANEELIN AVULLA
Käyttöpaneelin näppäimet, joita käyttämällä voit
kopioida ja/tai muuttaa kopioita löytyvät heti nestekidenäytön alapuolella olevalta ensimmäiseltä näppäinriviltä, kuten on osoitettu seuraavassa kuvassa:
Näppäimet vasemmalta oikealle:
Esimerkiksi seuraavat alkuperäisten asiakirjojen
arkkikoot voidaan tulostaa A4-arkille:
• LEG. (LEGAL) → A4 = pienennys 76%
• B5 → A4 = suurennus 105%
• A5 → A4 = suurennus 129%
• B6 → A4 = suurennus 149%
• A6 → A4 = suurennus 182%
• B7 → A4 = suurennus 211%
• A7→ A4 = suurennus 258%
• 50% (minimi)
• 400% (maksimi)
Tämän lisäksi on mahdollista määrittää pienennys
välillä 99% - 50% tai suurennus 101% - 400% edeten 1% kerrallaan käyttäen näppäimiä {y
(KUVA)
Näppäin
Tällä näppäimellä säädetään kahta ominaisuutta:
värien KIRKKAUTTA ja VÄRIKYLLÄISYYTTÄ.
Näppäimen avulla on mahdollista korjata värien kontrastia ja/tai harmaan sävyjä kopioidussa asiakirjassa
alkuperäisen asiakirjan mukaan (esim. jos alkuperäinen asiakirja on erittäin himmeä, lisää kontrastin
arvoa).
Tehdasasetuksen saa näyttöön painamalla näppäintä:
• kerran, kirkkauden säätämiseksi,
• kaksi kertaa, värikylläisyyden säätämiseksi.
Kun laite on ollut toimettomana 2 minuutin ajan tai
kun viimeisestä kopiotoimenpiteestä on kulunut 2
minuuttia, laitteen asetuksiin palautuvat tehdasasetusarvot.
(PIENENNYS/SUURENNUS)
Näppäin
Tämän näppäimen avulla voit suurentaa tai pienentää alkuperäisen asiakirjan sisällön kopioinnissa
käytettyyn arkkikokoon sopivaksi.
Tehdasasetuksena on arvo 100% (kopio 1:1 A4arkille) ja se tulee esiin painettaessa näppäintä yhden kerran:
Pienennys/suurennusarvoja on 9 kiinteää arvoa kullekin käytettävälle paperikoolle (A4, LETTER, LEGAL).
KOPIOKONETOIMINTO
Kopioinnin aikana pienennys/suurennusprosentti
näkyy näytön vasemmassa reunassa.
Kopioitaessa suurennusta käyttäen lähtöpisteenä
(josta suurennos saa alkunsa) on alkuperäisen asiakirjan sivun keskipiste, kun taas tulostetussa asiakirjassa kuvan kopion lähtökohtana on vasen yläkulma.
Jos laite on toimettomana 2 minuutin ajan tai viimeisestä kopioinnista on kulunut 2 minuuttia, laitteeseen
palautuvat tehdasasetuksen arvot.
(PAPERI)
Näppäin
Tämän näppäimen avulla voit valita paperityypin,
jolle kopio halutaan tehdä.
Tehdasasetuksena laitteessa on (NORMAALI) ja se
tulee näkyviin painamalla näppäintä yhden kerran.
Voit kopioida alkuperäisen asiakirjan seuraavan
tyyppisille papereille:
• GLOSSY (pinnoitettu paperi/kiiltävä),
• VALOKUVA (valokuvapaperi),
• COATED (pinnoitettu paperi),
• KALVO (positiivinen kalvo),
• SIIRTOKUVA (erikoispaperi kuvien siirtämiseksi
kankaalle).
Jos laite on toimettomana 2 minuutin ajan tai viimeisestä kopiointitoimenpiteestä on kulunut 2 minuuttia,
laitteeseen palautuvat tehdasasetusten arvot.
85
KOPIOIMINEN
Näppäin
(LAATU)
Tämän näppäimen avulla voit valita kopion laadun.
Tehdasasetuksena laitteessa on (LUONNOS) joka
tulee näytölle painettaessa näppäintä yhden kerran.
Ainoa vaihtoehtoinen arvo on KORKEA LAATU.
Jos laite on toimettomana 2 minuutin ajan tai jos
viimeisestä kopiointitoimenpiteestä on kulunut 2
minuuttia, laitteeseen palautuvat tehdasasetusten
arvot.
Varmistu aivan ensimmäiseksi siitä, että laite on
käynnissä, kirjoituspää asennettuna ja valmiina toimimaan (alustussykli on loppuun suoritettu) – näytöllä on teksti:
RX FAXILLE
29-10-99
100%
14:42
Menettele seuraavalla tavalla:
1. Tarpeen
vaatiessa aseta paperia ASFsyöttölaitteeseen ja varmistu siitä, että koko vastaa
Alkuasetus –valikkoon määritettyä kokoa (tutustu
lukuun “Paperi ja muut tulostuspohjat”).
MUSTAVALKOINEN KOPIO
Näppäin
Tämän näppäimen avulla määritetään laite tekemään mustavalkoisia kopioita. Ensimmäistä kertaa
näppäintä painettaessa, sinua pyydetään määrittämään haluttujen kopioiden määrä. Kopiointitoiminnon käynnistämiseksi näppäintä pitää painaa toisen
kerran.
2. Sijoita kopioitava alkuperäisasiakirja kirjoitettu puoli
alaspäin ADF-syöttötasolle. Varmistu siitä, että asiakirjan paksuuden mukaan säädettävä vipu on
asianmukaisesti asetettuna: vasemmalla tavallista
paperia varten, oikealla erikoispapereita varten.
3. Muuta tarpeen mukaan kirkkauden ja/tai värikylläisyyden arvoja käyttäen näppäintä KUVA.
VÄRIKYLLÄISYYDEN asettamisella ei ole vaikutusta mustavalkoisissa kopioissa.
VÄRIKOPIO
Näppäin
Tämä näppäin käynnistää värikopiointitoiminnon.
4. Määritä mikäli tarpeen pienennys/ suurennusarvot käyttäen näppäintä PIENENNYS/
SUURENNUS.
5. Määritä paperityyppi, jolle kopio tehdään käytMILLAISIA ALKUPERÄISASIAKIRJOJA VOIDAAN KOPIOIDA
täen näppäintä PAPERI.
6. Määritä kopion laadun arvo käyttäen näppäintä
LAATU.
Koot
• Leveys min. 148 mm – kork. 216 mm
• Pituus min. 216 mm – kork. 600 mm
Paksuus
Alkaen: 60 – 90 g/m² (kork. 25 arkkia)
50 – 340 g/m² (1 arkki kerrallaan)
Tyyppi
Normaali, glossy, valokuva, coated, kalvo, siirtokuvapaperi
Erittäin pienikokoisia tai ohuita alkuperäisiä asiakirjoja varten, käytä aina asianmukaista asiakirjakansiota.
Muista asettaa asianmukaisesti ADF:n vipu.
86
7. Määritä kopiotyyppi, painamalla näppäintä
MUSTAVALK. KOPIO tai VÄRIKOPIO.
8. Jos olet määrittänyt salasanan kopiotoiminnon
käytön valvontaa varten, se pyydetään nyt antamaan. Näppäile salasana ja paina sitten START:
• Jos olet painanut näppäintä VÄRIKOPIO,
kopiointitoiminto käynnistyy heti.
• Jos olet painanut näppäintä MUSTAVALK.
KOPIO, on nyt asetettava haluttujen kopioiden määrä.
9. Määritä kopioiden lukumäärä käyttäen numeronäppäimistöä.
10. Paina näppäintä MUSTAVALK. KOPIO käynnistääksesi kopiointitoiminnon.
KOPIOKONETOIMINTO
Mikäli kopioidessa ilmaantuu ongelmia, tarkista seuraavat seikat ja yritä sitten uudelleen:
•
Jos kirjoituspäästä puuttuu muste, kopiointitoiminto ei käynnisty ja sanoma TARKISTA
KIRJ.PÄÄ vilkkuu näytöllä.
Vaihda kirjoituspää (tutustu lukuun Huolto).
•
Jos olet määrittänyt värikopioinnin ja parhaillaan
asennettuna oleva kirjoituspää on mustavalkoiselle tulostukselle tarkoitettu tai päinvastoin,
sanoma TARKISTA KIRJ.PÄÄ VILKKUU NÄYTÖLLÄ.
Vaihda kirjoituspää (tutustu lukuun Huolto).
•
Jos kopion laatu ei ole hyvä:
– suorita kalibrointitoimenpide (tutustu lukuun Huolto).
– muuta taustan poistolle määritettyä arvoa
valikossa ALKUASETUS (pätee ainoastaan mustavalkoisille kopioille).
KOPIOKONETOIMINTO
87
TULOSTINTOIMINTO
LAITTEEN KÄYTTÖ TULOSTIMENA
Jotta voisit käyttää laitetta tulostimena, pitää aivan
ensimmäiseksi suorittaa seuraavat toimenpiteet:
1. Suorita loppuun laitteen asennus (tutustu lukuun
Asennus).
2. Varmistu siitä, että laite on käynnissä.
3. Varmistu siitä, että tulostinohjaimen asetukset
vastaavat tarvittavia vaatimuksia.
4. Varmistu siitä, että laite on valittu tulostuksen
yksiköksi.
Tässä vaiheessa:
5. Avaa tekstinkäsittely- tai desktop publishingsovellus.
6. Avaa tai luo tulostettavaksi haluamasi asiakirja;
muuta sitä ja tallenna se.
7. Valitse sovelluksen komento Tulostus. Näyttöön
avautuu ikkuna, jossa osoitetaan laitteessa käynnissä olevan tulostuksen ominaisuudet.
8. Valitse syötetyn paperin koko ja tyyppi sekä haluamasi tulostettavien kopioiden lukumäärä (lisätietoja löydät yhdessä tulostinohjaimen kanssa
asennetusta elektronisesta käytönaikaisesta ohjeistosta). Varmistu siitä, että laite on valittu tulostusyksiköksi ja napsauta vaihtoehtoa OK.
Jos käytät jotakin eityistä tulostuspohjaa, muista
poistaa ASF-syöttötasolta jäljelläolevat arkit, jotta
niitä ei käytettäisi faksilta saapuvien asiakirjojen tulostukseen.
TULOSTUSPARAMETRIEN RÄÄTÄLÖINTI
Varmistu siitä, että toiminnot Paperityyppi ja Paperikoko tulostusohjaimessa vastaavat niitä ominaisuuksia, jotka haluamallanne tulostusmateriaalilla on.
Erityisesti on huomattava, että tulostusohjaimen värien kalibrointi on erityisesti määritetty yksittäisiä kirjoittimen käsittelemiä tulosmateriaaleja varten. Näiden
parametrien virheellinen määritys saattaa aiheuttaa
vähäisen tulostuslaadun heikkenemisen.
1. Saadaksesi käyttöön tulostusohjaimen määritykset toimi seuraavasti:
Windows 95/98 /NT-käyttöohjelmissa
Ikkunassa Desktop, napsauta Käynnistys, valitse Asetukset ja sitten Kirjoittimet. Napsauta hiiren oikeanpuoleisella painikkeella fax-laitteen kirjoitinohjaimen kuvaketta ja napsauta sitten vaihtoehtoa Ominaisuudet saadaksesi käyttöön ohjaimen määritykset.
2. Napsauta kansiota Asetukset.
Näyttöön avautuu ruutu, joka sisältää kaikki parametrit, jotka kirjoittimelle voidaan määrittää.
Näiden toimintojen täydellinen kuvaus on
toimitettu elektronisessa ohjeistossa, joka
asennetaan
samalla
kun
asennetaan
tulostusohjain.
3. Muutettaessa mitä tahansa parametrien vaihtoehtoa muutos pitää vahvistaa jotta se voitaisiin tallentaa. Uusien määritysten vahvistaminen suoritetaan napsauttamalla painiketta Vahvista, joka
on sijoitettu monitorin alareunaan.
4. Napsauta painiketta OK poistuaksesi Ominaisuudet –kansiosta ja tallenna räätälöidyt parametrit tai paina Mitätöi poistuaksesi kansiosta
Ominaisuudet tallentamatta tekemiäsi muutoksia.
Painikkeen Kirjoittimen Monitori avulla on mahdollista saada heti käyttöön kirjoittimen valvontatoiminnot ja tilan tarkistustoiminnot.
Painikkeella Esimääritetyt, joka on sijoitettu näyttöruudun alareunaan, palautetaan alkuperäiset esimääritetyt parametrit.
TULOSTINTOIMINTO
91
TIETOJA OHJAIMEN ASETUKSISTA
LAITTEEN VALINTA TULOSTUSYKSIKÖKSI
Kansiossa Asetukset olevat parametrit on mahdollista saada käyttöön useilla eri tavoilla:
Laite valitaan normaalisti esimääritetyksi tulostusyksiköksi tulostusohjeimen asennuksen yhteydessä.
Jos et vielä ole suorittanut tätä määritystä voit menetellä seuraavalla tavalla:
•
pitämällä hiiren kohdistin millä tahansa parametrillä yli 3 sekunnin ajan, aktivoituu kirkas piste,
joka osoittaa kyseisen parametrin toiminnon.
Tämä osoitin häviää heti kun siirrät hiirtä,
•
valitse haluamasi parametri ja napsauta hiiren
oikeanpuoleisella painikkeella,
•
valitse ruudun ylänurkassa oikealla sijaitseva ?
napsauta ja vedä se halutun parametrin kohdalle,
•
napsauta painiketta OHJE ruudun oikeassa
alanurkassa. Tässä tapauksessa voit saada
käyttöön koko Asetukset –ruutua koskevan
osan.
92
Windows 95/98/NT -käyttöohjelmissa, napsauta
painiketta Käynnistys, valitse Asetukset ja tämän
jälkeen Kirjoittimet. Tässä vaiheessa kaksoisnapsauta kirjoittimen kuvaketta ja sitten napsauta Kirjoittimet ja Aseta esimääritettynä.
Jos et halua määrittää laitettasi esimääritetyksi tulostimeksi, voit valita sen myös siinä vaiheessa kun
sinun pitää sillä tulostaa.
Lisätietoja tulostimen toiminnoista saat tutustumalla käytönaikaiseen elektroniseen ohjeistoon,
joka asennetaan tulostusohjaimen asennuksen
yhteydessä.
TULOSTINTOIMINTO
SKANNERITOIMINTO
LAITTEEN KÄYTTÖ SKANNERINA
Jotta voisit käyttää fax-laitettasi skannerina, pitää
aivan ensimmäiseksi suorittaa seuraavat toimenpiteet:
•
•
Suorittaa täysin loppuun laitteen asennus (tutustu osaan Asennus).
Varmistua siitä, että sekä fax-laite että PC ovat
toiminnassa.
Tässä vaiheessa:
1. Aseta skannattavaksi haluamasi asiakirja laitteen
Jos asiakirja koostuu useammasta sivusta, varmistu siitä, että ohjaimen ikkunassa on valittuna
vaihtoehto ADF.
Lisätietoja PC:n kautta toimivan skannerin toiminnoista ja täydellisen kuvauksen kaikista kolmen videosivun sisältämistä toiminnoista saat
tutustumalla skanneriohjaimen asennuksen yhteydessä ladattuun elektroniseen ohjeistoon ja
skannerisovelluksen mukana toimitettuihin ohjeisiin.
ADF-syöttötasolle.
2. Avaa LinkFaxPro@ etäpaneeli PC:si ruudulla.
3. Napsauta etäpaneelin painiketta SCAN.
Näyttöön avautuu TWAIN -skannausohjaimen ikkuna ja laite suorittaa asiakirjan skannauksen.
Skannauksen päätyttyä ohjaimen ikkuna sulkeutuu ja näyttöön avautuu toinen ikkuna, jonka avulla voit tallentaa luodun tiedoston.
Käyttämällä yhdessä Unimessage-ohjelman
kanssa ladattua sovellusohjelmaa OCR, voit
muuttaa takaisin skannaustiedoston muokattavaksi tiedostoksi. Lisätietoja saat sovellusohjelman ohella asennetusta elektronisesta ohjeistosta.
4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
tai
1. Avaa oma skannaussovelluksesi (jonka pitää olla
TWAIN-yhteensopiva).
2. Valitse lähdeasiakirja.
3. Käynnistä kuvan tuonti näytölle (esimerkiksi:
Tuo…).
4. Aseta skannattavaksi haluamasi asiakirja faxlaitteen ADF-syöttötasolle.
5. Napsauta sarkainta SCAN skannausohjaimen
ikkunassa.
Skannausohjain avautuu ja laite suorittaa asiakirjan skannauksen.
6. Kun skannaus on päättynyt, kuva tulee näyttöön
sovelluksesi sivulla.
SKANNERITOIMINTO
95
PC-SOVELLUS-VÄRIFAKSILAITE
PC-SOVELLUS-VÄRIFAKSILAITE
Laitteen asennuksen yhteydessä lataamasi ohjelma
LinkFaxPro@ (katso luku ASENNUS), mahdollistaa
WordCraft UNIMESSAGE avulla faksien lähettämisen/vastaanottamisen mustavalkoisina tai värillisinä.
Sen lisäksi, että LinkFax Pro takaa vakioliitynnän
käyttämäsi UNIMESSAGE-ohjelman ja laitteesi välillä, LinkFaxPro@ huolehtii myös skannaus-, tietoliikenne-(lähetys ja vastaanotto) ja tulostustoimintojen
synkronoinnista siten, että niissä ei esiinny päällekkäisyyttä.
PC-SOVELLUS-VÄRIFAKSILAITE
Asennuksesta saat tiedot luvusta ASENNUS sekä
itse sovelluksen mukana toimitetuista ohjeista.
Lisätietoja laitteen toimintamahdollisuuksista ja
täydellisen kuvauksen kaikista PC:n kautta suoritettavista toiminnoista saat tutustumalla LinkFaxPro@ –ohjelman yhteydessä asennettuihin
elektronisiin ohjeisiin ja sovellusohjelman UNIMESSAGE mukana toimitettuihin ohjeisiin.
99
HUOLTO
HUOLTO
Jotta fax-laitteesi toimisi moitteettomasti, noudata tämän käyttöoppaan alussa esitettyjä suosituksia, myös laiteosien tavallisen ajoittaisen vaihdon osalta (väritulostuksen tai mustavalkoisen tulostuksen kirjoituspää) ja seuraavassa lueteltujen laiteosien määräaikaisesta puhdistuksesta annettuja suosituksia:
• kirjoituspään suuttimet
• kirjoituspään sähköliittimet
• kirjoituspään puhdistin
• optinen lukija
• laitteen kotelo
sekä ADF-syöttötasoon juuttuneiden alkuperäisasiakirjojen ja paperinsyöttölaitteeseen ASF juuttuneen paperin
poistamisesta annettuja ohjeita.
Tutustu tässä oppaan osassa olevaan lukuun pienten ongelmien ratkaisusta.
KIRJOITUSPÄÄN VAIHTO (“MUSTE LOPUSSA”)
Kun kirjoituspäässä oleva muste loppuu näytölle
tulee sanoma "MUSTE LOPUSSA". Tällöin pitää
suorittaa kirjoituspään vaihto.
Vaihtaessasi kirjoituspäätä, varo siirtämästä kirjoituspään kuljetinta pois asennuskohdasta.
1. Paina näppäintä
viesti “KIRJ.PÄÄN
DELL.AL.”.
. Näytölle tulee tällöin
VAIHTO, PAINA UU-
ei ole aktivoituna tulostustoimenNäppäin
piteiden aikana. Kirjoituspään kuljettimen siirtämiseksi sinun pitää painaa sitä mutta vasta sitten, kun tulostus on päättynyt.
2. Nosta kirjoitusyksikön kansi ylös, kuten kuvan
nuoli osoittaa.
HUOLTO
3. Vapauta kirjoituspää kirjoitusyksikön takana olevaa vipua käyttäen.
Kirjoituspää irtoaa laitteen etuosan suuntaan.
Voit kuljettaa sitä mahdollisesti toisen käden
sormella.
103
4. Irrota kirjoituspää paikaltaan.
6. Aseta uusi kirjoituspää paikalleen sähköliittimien
ollessa käännettyinä fax-laitteen takosaan päin.
5. Vedä uusi kirjoituspää pakkauksestaan ja pitäen
kiinni siinä olevasta pidikkeestä, poista suuttimia
suojaava kalvo.
7. Työnnä kirjoituspäätä nuolen suuntaan kunnes
kuulet naksahduksen, joka osoittaa pään olevan
oikein asennettuna paikalleen.
Älä koske suuttimiin tai sähköliittimiin.
8. Sulje uudelleen kirjoitusyksikön kansi ja paina
uudelleen näppäintä
.
Laite suorittaa automaattisesti testiohjelman ja
kirjoituspään tarkistuksen ja näytölle tulee joidenkin sekuntien ajaksi sanoma “KRJ.PÄÄN
ALUSTUS, YST. ODOTA”.
EI!
104
Koskapa vaihdoit kirjoituspään siksi, että muste
oli lopussa, laite tunnistaa automaattisesti suoritetun vaihdoksen ja näytölle tulee sanoma "UUSI
KIRJ.PÄÄ? 1 = KYLLÄ, 0 =EI". Paina näppäintä 1
numeronäppäimistöstä. Laite ehdottaa kirjoituspään
kohdistusta.
HUOLTO
KIRJOITUSPÄIDEN VAIHTO KESKENÄÄN
(KIRJOITUSPÄIDEN VAIHTO)
Jos poistat kirjoituspään, jotta voisit vaihtaa pään
tyyppiä (m/valkoisesta väritulostuspäähän, tai päinvastoin) tai mistä tahansa muusta syystä kuin siksi,
että “muste on lopussa”, toimi seuraavalla tavalla:
KIRJOITUSPÄÄN KOHDISTUS
Kun asetat kirjoitusyksikköön uuden kirjoituspään tai
kun vaihdat väritulostuspään mustaan kirjoituspäähän tai päinvastoin on hyvä suorittaa kirjoituspään
kohdistus heti sen jälkeen kun se on asetettu paikalleen laitteeseen.
Vaihtaessasi kirjoituspäätä, varo siirtämästä kirjoituspään kuljetinta pois asennuskohdasta.
Varmistu siitä, että ASF-paperinsyöttölaitteessa on
paperia ja menettele sitten seuraavasti:
1. Paina näppäintä
1. Paina näppäintä FUNCTION.
.
2. Avaa kirjoitusyksikön kansi ja poista kirjoituspää.
1.MUISTILÄHETYS
/1-9
3. Aseta paikalleen toinen kirjoituspää.
4. Paina uudelleen näppäintä
. Laite ehdottaa
2. Paina näppäintä 3 numeronäppäimistöstä.
3.K-PÄÄN HUOLTO
kirjoituspään kohdistusta.
/1-9
5. Jos vaihdoit vain keskenään jo käytettyjä ja siten
jo alustettuja ja laitteen tunnistamia kirjoituspäitä, kohdistustoimenpiteen päätyttyä laite palautuu alkutilaan ja on valmis toimimaan.
6. Jos laitteeseen asetettu kirjoituspää on sensijaan
uusi, jotta voitaisiin taata “muste lopussa” –
laskurin asianmukainen toiminta, kohdistustoimenpiteen päätyttyä pitää laitteelle antaa tieto
siitä, että kirjoituspää on uusi. Paina näppäintä
FUNCTION.
1.MUISTILÄHETYS
3. Paina näppäintä START.
UUSI KIRJ.PÄÄ: EI
4. Paina näppäintä START. Näytölle ilmestyy:
PUHDISTUS: KYLLÄ
5. Paina näppäimiä
{y
VDDGDNVHVL Ql\WW||Q
PUHDISTUS: EI
/1-9
7. Paina näppäintä 3 numeronäppäimistöstä.
3.K-PÄÄN HUOLTO
6. Paina näppäintäSTART. Näytölle tulee:
KOHDISTUS: KYLLÄ
/1-9
7. Paina näppäintä START.
8. Paina näppäintä START.
Laite tulostaa testisivun, jonka otsikkona on
“Test: Bidirectional alignment”.
UUSI KIRJ.PÄÄ: EI
9. Paina näppäimiä
{ y
VDDGDNVHVL Ql\WW||Q
toisen käytettävissä olevan vaihtoehdon: “UUSI
KRJ.PÄÄ:KYLLÄ” ja tämän jälkeen paina näppäintä START ja sitten näppäintä STOP palauttaaksesi laitteen alkutilaan.
Jos kohdistus, joka vastaa arvoa “xx” testisivulla
on mielestäsi paras mahdollinen ratkaisu, paina
näppäintä START. Päinvastaisessa tapauksessa, valitse erilainen arvo näppäinten
avulla ja paina sen jälkeen näppäintä START.
{ y
Laite tulostaa toisen testisivun, jonka otsikkona
on “Alignment confirmation“ (Kohdistuksen
vahvistus) ja joka sisältää tulostusesimerkin antamillasi arvoilla ja sen jälkeen se palaa automaattisesti alkutilaan.
HUOLTO
105
VAROTOIMET
Koskapa sinun pitää vaihtaa kirjoituspää tietyin
väliajoin riippuen fax-laitteen käyttöasteesta, noudata lisäksi seuraavia varotoimia:
• älä yritä täyttää uudelleen käytettyä kirjoituspäätä: näin saatat vaurioittaa itse kirjoituspäätä
tai laitetta.
• sijoita käyttämätön kirjoituspää asianmukaiseen koteloon (ei kuulu laitetoimitukseen). Täten säilytät kirjoituspään toiminnan tehokkaana
ja tulostuslaadun pitkään.
KIRJOITUSPÄÄN PUHDISTUS JA SUUTTIMIEN TARKISTUS
Mikäli havaitset tulostuksen laadun heikkenemistä, voit suorittaa kirjoituspään puhdistuksen ja suuttimien tarkistuksen, joiden päätyttyä laite antaa tulosteen niiden kunnosta.
1. Varmistu siitä, että laite on alkutilassa ja näytöllä
on päivämäärä ja kellonaika.
RX FAXILLE
23-10-99
100%
15:57
2. Paina näppäintä FUNCTION.
• varo tahrimasta itseäsi musteella: mustetahroja on erittäin vaikea puhdistaa.
Fax-laite tunnistaa automaattisesti asennetun
kirjoituspään tyypin ja valvoo sen musteenkulutusta erityisen sisäisen laskurin avulla
voidakseen ajoissa antaa ilmoituksen “MUSTE
LOPUSSA” laitteen näytöllä.
Jotta laskurin mittaama musteen määrä olisi
yhtäpitävä kirjoituspään sisältämän todellisen
mustemäärän kanssa, älä milloinkaan asenna
omaan laitteeseesi muista laitteista (faxlaitteista tai kirjoittimista) otettuja kirjoituspäitä. Tämän lisäksi, jos vaihtaessasi kirjoituspäätä asennat uuden kirjoituspään, pitää tästä
antaa ilmoitus laitteelle (katso edellinen kappale).
1.MUISTILÄHETYS
3. Paina näppäintä 3 numeronäppäimistöstä.
3.K-PÄÄN HUOLTO
4. Paina näppäintä START.
UUSI KIRJ.PÄÄ:EI
5. Paina näppäintä START.
PUHDISTUS:KYLLÄ
6. Paina näppäintä START. Laite käynnistää kirjoituspään puhdistus- ja suuttimien puhdistus- ja
tarkistustoimenpiteen tulostaen niistä ASFsyöttölaitteen automaattisesti syöttämälle arkille
tarkistuksen
tulokset
(TULOSTUSTESTI).
Näytölle ilmestyvät peräkkäin seuraavat
sanomat:
KIRJ.PÄÄN PUHDISTUS
YST. ODOTA
TULOSTUSTESTI
YST. ODOTA
Tulostuksen päätyttyä fax-laite palautuu alkutilaan.
7. Tulostustestin sivulla tarkista, ettei suuttimien
välisillä riveillä ole keskeytyksiä. Keskeytynyt rivi
osoittaa, että sitä vastaavat suuttimet ovat tukossa.
106
HUOLTO
Tällaisessa tapauksessa, toista suuttimien puhdistus. Jos uutta tulostustestiä tarkistettaessa
voidaan tulosteessa edelleen havaita puutteita,
toista vielä kerran toimenpide.
Jos toistettuasi kolme kertaa tämän menettelyn
tulostuksen laatu ei vieläkään vastaa odotuksia,
suorita järjestyksessä seuraavat toimenpiteet
kunnes tulostuksen laatu on tyydyttävä:
KIRJOITUSPÄÄN SÄHKÖLIITTIMIEN PUHDISTUS
1. Paina näppäintä
. Näytölle ilmestyy sanoma “KIRJ.PÄÄN VAIHTO, PAINA UUDELL.AL.
2. Nosta kirjoitusyksikön kansi ylös.
− Suorita laitteella kopio haluamasi tyyppisestä
ja haluamallasi grafiikalla tai tekstillä varustetusta asiakirjasta ja tarkista sen laatu.
− Vaihda paperin laatua ja toista vielä kerran
tulostuskoe.
− Irrota kirjoituspää paikaltaan ja tarkista, ettei
kirjoitinsuuttimilla ole pölyhiukkasia. Jos löydät niistä pölyä, poista se erittäin varovasti
koskettamatta suuttimiin, puhdista kirjoituspään puhdistin (katso luku “Kirjoituspään
puhdistimen puhtaanapito”) ja pane sitten
kirjoituspää takaisin paikalleen ja suorita sen
jälkeen tulostuskoe.
− Irrota paikaltaan kirjoituspää ja puhdista sekä
kirjoituspään että kirjoitusyksikön sähköliittimet (tutustu lukuun “Kirjoituspään sähköliittimien puhdistus”), aseta tämän jälkeen
takaisin paikalleen kirjoituspää ja suorita sitten tulostuskoe.
− Ota yhteys huoltoliikkeeseen.
HUOLTO
107
3. Vapauta kirjoituspää kirjoitusyksikön takana olevaa vipua käyttäen.
6. Kytke laite irti sähköverkosta.
7. Puhdista hieman kostealla kankaalla myös kirjoituspään kuljetusyksikön sähköliittimet.
4. Irrota kirjoituspää.
8. Aseta kirjoituspää takaisin paikalleen ja sulje
kirjoitusyksikön kansi.
9. Kytke laite uudelleen sähköverkkoon.
5. Puhdista sähköliittimet kevyesti kostutetulla kankaalla.
Älä koske suuttimiin.
108
HUOLTO
KIRJOITUSPÄÄN
TAANAPITO
PUHDISTIMEN
PUH-
4. Siirrä kirjoituspään kuljetusyksikköä vasemmalle
kuvan osoittamalla tavalla.
1. Paina näppäintä
. Näytölle ilmestyy sanoma “KIRJ.PÄÄN VAIHTO; PAINA UUDELL.AL.
2. Nosta kirjoitusyksikön kansi ylös.
5. Puhdista kirjoituspään puhdistin kuivalla vanupuikolla.
6. Sulje kirjoitusyksikön kansi.
3. Kytke laite irti sähköverkosta.
HUOLTO
7. Kytke uudelleen laite sähköverkkoon.
109
OPTISEN LUKIJAN PUHDISTUS
4. Sulje käyttöpaneelin kansi.
Optisen lukijan lasille kerääntyvä pöly saattaa aiheuttaa häiriöitä asiakirjojen lukulaitteelle. Häiriöiden
välttämiseksi pitää lasi ajoittain puhdistaa seuraavalla tavalla:
5. Kytke laite uudelleen sähköverkkoon.
1. Kytke laite irti sähköverkosta.
2. Paina yhdellä kädellä käyttöpaneelin oikean
Tarkistaaksesi, onko optinen lukija puhdas, tee kopio
valkoisella paperilla. Jos kopiossa näkyy pystyraitoja
ja tarkistettuasi uudelleen optisen lukijan havaiten
sen olevan täysin puhdas, ota yhteys ammattitaitoiseen tekniseen henkilöstöön.
sivun alapuolella sijaitsevaa vipua ja nosta toisella kädellä käyttöpaneeli ylös.
3. Pitäen käyttöpaneelia ylhäällä, puhdista optisen
lukijan lasi erityisesti lasin puhdistukseen tarkoitetulla aineella kostutetulla kankaalla ja kuivaa
sitten lasi huolellisesti.
Älä kaada tai suihkuta puhdistusainetta suoraan lasille.
110
HUOLTO
OPTISEN LUKIJAN KALIBROINTI
LAITEKOTELON PUHDISTUS
Jos laitetta on kuljetettu tai sen paikkaa on muutettu,
ennen sen käyttöönottoa on hyvä suorittaa optisen
lukijan kalibrointi.
1. Kytke laite irti sähköverkosta ja puhelimen pisto-
1. Paina näppäintä FUNCTION.
2. Käytä puhdistukseen yksinomaan vedellä lai-
rasiasta.
mennettuun neutraaliin pesuaineeseen kostutettua pehmeää kangasta, josta ei lähde nukkaa.
1.MUISTILÄHETYS
/1-9
2. Paina näppäintä 8 numeronäppäimistöstä.
8.ALKUASETUS
/1-9
3. Paina näppäintä START.
PÄIVÄM. JA AIKA
4. Paina näppäintä FUNCTION kunnes näytölle
tulee:
KOPIOI PARAMETR.
5. Paina näppäintä START kunnes näytölle tulee:
SKANN. KALIBR:EI
6. Paina näppäimiä
{y
VDDGDNVHVL Ql\
ttöön:
SKAN.KALIB:KYLLÄ
7. Aseta oikein ADF-syöttötasolle laitteen mukana
toimitettu skannerin kalibrointiarkki (ohjeet ovat
itse arkilla).
8. Paina näppäintä START.
Kalibrointitoiminto käynnistyy automaattisesti.
Kalibrointitoimenpiteen aikana, näytön ensimmäisellä rivillä näkyy teksti YST. ODOTA kun
taas toisella rivillä osoitetaan kalibroinnin edistyminen.
Toimenpiteen päätyttyä, edellyttäen että kaikki
on sujunut moitteettomasti, näytöllä näkyy teksti:
KALIBROINN. LOPPU
9. Painamalla näppäintä STOP näytöllä näkyy teksti YST. ODOTA, arkki poistuu laitteesta ja laite
palaa alkutilaansa.
HUOLTO
111
JUUTTUNEIDEN ASIAKIRJOJEN POISTO
JUUTTUNEIDEN PAPERIARKKIEN POISTO
Lähetyksen tai kopioinnin aikana saattaa käydä
niin, että alkuperäisasiakirja juuttuu ADFsyöttötasolle. Tämän tilanteen näkee näytöllä seuraavan sanoman muodossa: “POISTA ASIAKIRJA,
").
PAINA
Jos vastaanotettujen asiakirjojen tulostukseen tai
kopiointiin tarkoitettu paperi juuttuu, tästä tilasta
ilmoittaa näyttö antamalla seuraavan sanoman:
“.
“PAPER ERROR, PAINA
Yritä poistaa asiakirja painamalla näppäintä STOP.
Jos asiakirja ei tule laitteesta ulos, se pitää poistaa
käsin menetellen seuraavasti:
1. Paina yhdellä kädellä käyttöpaneelin oikean
sivun alapuolella olevaa vipua ja nosta toisella
käyttöpaneelia ylös.
Yritä poistaa arkki painamalla näppäintä STOP. Jos
arkki ei tule laitteesta ulos, pitää se poistaa käsin
menetellen seuraavasti:
• Jos
paperi
on
syöttölaitteeseen:
juuttunut
ASF-
1. Laske ASF-syöttölaitteen kansi ja poista juuttunut arkki.
2. Pitäen käyttöpaneelia avoinna, poista mahdollisesti ADF-syöttötasoon jääneet alkuperäisasiakirjat.
2. Tarkista, että ASF-syöttölaitteeseen asetettu
paperi on asianmukaisesti asetettuna paperikaukaloon ja ettei siinä ole repeytymiä tai
ryppyjä.
3. Sulje huolellisesti käyttöpaneeli.
112
HUOLTO
paperi
juuttuu
• Jos
den/kopioitujen/tulostettujen
ulostuloalueelle:
1. Poista juuttunut paperiarkki.
saapuneiasiakirjojen
PIENTEN ONGELMIEN RATKAISUT
Seuraavaan luetteloon on koottu joitakin ohjeita vähäisten ongelmien ratkaisemiseksi.
ONGELMA
Laite ei osoita
elonmerkkejä.
Asiakirjan syöttö ei
onnistu
oikealla
tavalla.
Fax-laite ei onnistu
suorittamaan lähetystä.
Fax-laite ei suorita
automaattista vastaanottoa.
Laite ei suorita kopiointia eikä vastaanottoa.
Laite tulostaa täysin
tyhjiä kopioita.
RATKAISU
Tarkista, että se on kytketty sähköverkkoon.
Tarkista, että alkuperäisasiakirja vastaa mittoja,
jotka on annettu luvun
“Lähetys- ja vastaanottokäytäntö”, kohdassa
“Millaisia
alkuperäisasiakirjoja voit käyttää”.
Tarkista, ettei asiakirja
ole juuttunut.
Linja on varattu: odota
kunnes linja vapautuu ja
tee uusi lähetysyritys.
Olet asettanut manuaalisen vastaanoton: Määritä
automaattinen vastaanotto.
Tarkista, että alkuperäisasiakirja tai paperiarkki ei
ole juuttunut laitteeseen.
Olet valinnut käyttöön
vääränlaisen
paperin:
tarkista paperin ominaisuudet, jotka on lueteltu
luvussa “Paperi ja muut
tulostuspohjat”.
Sijoita alkuperäisasiakirja
oikealla tavalla kopioitava
puoli alaspäin.
Laitteen puutteellinen vastaanotto- tai lähetystoiminto voi riippua myös muista kuin edellä luetelluista
syistä. Syyt ilmenevät virhekoodeista "Lähetysraportissa" ja "Tapahtumaraportissa", jotka on selostettu kohdassa "Raporttien ja listojen tulostus",
luku "Lähetys- ja vastaanottokäytäntö".
HUOLTO
113
TOIMINTOJEN SAMANAIKAISUUS
Jos et onnistu suorittamaan haluamaasi toimenpidettä sen jälkeen kun olet tarkistanut, että laite toimii oikein, tarkista, ettet parhaillaan yritä suorittaa useampia, keskenään yhteensopimattomia toimenpiteitä samanaikaisesti.
Kun käytät laitetta jossakin erityisessä toiminnossa, et voi käynnistää toista toimenpidettä samassa ympäristössä tai
sellaista toimenpidettä, joka käyttää laitteen samoja moduuleja toiminnassaan (kirjoitin, skanneri, jne,); esimerkiksi,
jos olet suorittamassa mitä tahansa paikallista tulostusta (MUISTILÄH., RAPORTIT, KIRJ.PÄÄN HUOLTO, POLLAUSLÄH, POSTILOKERO, PC, KALENTERI, ALKUASETUKSEN TULOSTUS ja ASENNUKSEN TULOSTUS), et
voi käynnistää paikallista kopiointi- tai skannaustoimintoa tai tulostusta PC:ltä, mutta voit sen sijaan vastaanottaa
muistiin lähetettyjä asiakirjoja (fax-laite) ja puhelinsoittoja sekä suorittaa PC:lle skannauksen.
Seuraavassa taulukossa on osoitettu monitoimintomahdollisuudet:
Käynnissä oleva toiminto
Käyttäjän asetukset
Lähetys ADF:ltä
Muistilähetys
Fax-vastaanotto
Puhelinsoitto
114
Sallitut toiminnot
• Muistilähetys
• Vastaanotto
• Automaattiset tulostukset
• Skannaukset PC:ltä
• Tulostus PC:ltä
• UNIMessage-toiminnot
• Muistilähetys (ei käytössä)
• Vastaanotto (ei käytössä)
• Puhelinsoitto
• Automaattiset tulostukset
• Tulostus PC:ltä
• UNIMessage-toiminnot (ei käytössä)
• Etäpaneeli
• Käyttäjän asetukset
• Lähetys ADF:ltä (ei käytössä)
• Vastaanotto (ei käytössä)
• Puhelinsoitto (ei käytössä)
• Kopio
• Automaattiset tulostukset
• Skannaukset PC:ltä
• Tulostus PC:ltä
• UNIMessage-toiminnot (ei käytössä)
• Etäpaneeli
• Käyttäjän asetukset
• Puhelinsoitto (ei käytössä)
• Kopio
• Automaattiset tulostukset
• Skannaukset PC:ltä
• Tulostukset PC:ltä
• Etäpaneeli
• Käyttäjän asetukset (1)
• Lähetys ADF:ltä (2)
• Kopio (1)
• Automaattiset tulostukset
• Skannaukset PC:ltä
• Tulostus PC:ltä
• Etäpaneeli
Ei-sallitut toiminnot
• Lähetys ADF:ltä
• Puhelinsoitto
• Kopio
• Etäpaneeli
•
•
•
Käyttäjän asetukset
Kopio
Skannaukset PC:ltä
•
•
•
Lähetys ADF:ltä
Muistilähetys
UNIMessage-toiminnot (ei käytössä)
•
•
•
Muistilähetys
Vastaanotto
UNIMessage-toiminnot
HUOLTO
Kopio
•
•
•
Muistilähetys
Vastaanotto
UNIMessage-toiminnot
Automaattiset tulostukset
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Käyttäjän asetukset
Lähetys ADF:ltä
Muistilähetys
Vastaanotto
Puhelinsoitto
Skannaukset PC:ltä
UNIMessage-toiminnot
Etäpaneeli
Käyttäjän asetukset
Muistilähetys
Vastaanotto
Puhelinsoitto
Automaattiset tulostukset
Tulostus PC:ltä
Etäpaneeli
Käyttäjän asetukset
Lähetys ADF:ltä
Muistilähetys
Vastaanotto
Puhelinsoitto
Skannaukset PC:ltä
Etäpaneeli
Käyttäjän asetukset
Kopio
Automaattiset tulostukset
Skannaukset PC:ltä (ainoastaan
muistiin)
Tulostus PC:ltä (ainoastaan muistiin
Etäpaneeli
Lähetys ADF:ltä
Muistilähetys
Vastaanotto
Puhelinsoitto
Kopio
Automaattiset tulostukset
Skannaukset PC:ltä
Tulostus PC:ltä
UNIMessage-toiminnot
Skannaukset PC:ltä
Tulostus PC:ltä
UNIMessage-toiminnot
•
Etäpaneeli
HUOLTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Käyttäjän asetukset
Lähetys ADF:ltä
Puhelinsoitto
Automaattiset tulostukset
Skannaukset PC:ltä
Tulostus PC:ltä
Etäpaneeli
Kopio
Tulostus PC:ltä
•
•
•
Lähetys ADF:ltä
Kopio
UNIMessage-toiminnot
•
•
•
Kopio
Automaattiset tulostukset
UNIMessage-toiminnot
•
•
•
•
Lähetys ADF:ltä
Muistilähetys
Vastaanotto
Puhelinsoitto
•
Käyttäjän asetukset
115
VIRHEKOODIT
Virhekoodit on ilmaistu sekä tulostetuissa lähetysraporteissa että tapahtumalistoissa kaksinumeroisina koodeina, jotka
osoittavat virheen syyn. Tilan vähyyden vuoksi tapahtumalistoissa on vain kaksinumeroinen koodi ilman viestiä.
KOODI
01 / 09
02
03
04
05
07
08
10
11
13
14
15
16
21
22
23
116
VIRHE
SYY/RATKAISU
Lähetettävä asiakirja puuttuu.
Aseta asiakirja syöttötasolle ADF.
Yhteys mahdoton
Yhteys vastaanottajan laitteeseen puuttuu.
Varmistu siitä, että vastaanottajan laite on kytketty verkkoon, virta
on kytketty ja linja vapaa ja että valittu numero on olemassa ja
oikea.
Vastaanottajan numero ei vas- Hänen laitteensa on irtikytkettynä, sammutettuna tai varattuna.
Varmistu siitä, että vastaanottajan laite on kytketty verkkoon, virta
taa
on kytketty ja linja vapaa ja että valittu numero on olemassa ja
oikea.
Virheitä lähetyksen aikana
Linjahäiriö tai muita häiriöitä.
Yritä lähettää uudelleen siltä sivulta, jonka numero on ilmaistu
lähetysraportissa.
Lähetä uudelleen sivut:
Osoitettuja sivuja ei ole lähetetty.
Aseta kyseiset sivut uudelleen ADF-syöttötasolle ja käynnistä
lähetys uudelleen.
Asiakirja liian pitkä
Asiakirjan koko ei vastaa määritettyä kokoa tai ylittää sallitut kokorajat.
Määritä oikein asiakirjan koko, tai sivuta se uudelleen siten, että
se koko vastaa sallituja mittoja.
Tarkista asiakirja
Laite on havainnut paperitukoksen.
Poista juuttunut asiakirja/paperi ja tarkista, että ADFsyöttötasossa olevat asiakirjat ja paperi ASF-syöttölaitteessa on
asetettu oikein paikalleen.
Virhe vastaanoton aikana
Linjahäiriö.
Pyydä lähettäjää lähettämään uudelleen asiakirja.
Vastaanotto mahdoton
Muisti täynnä.
Poista turhat asiakirjat fax-laitteen muistista.
Virheitä pollauksen aikana
Asiakirjaa ei ole tallennettu muistiin oikein ja/tai ongelmia puhelinyhteyksissä ja/tai linjahäiriöitä.
Varmistu siitä, että asiakirja on tallennettu muistiin oikein ja että
laitteet ovat kytkettyinä verkkoon, asennettu ja asetettu oikein.
Luottamuksellinen Lähetys/ Vas- Osoite ei pätevä / Lähetys/Vastaanottotoimintoja ohjataan sataanotto
lasanoilla.
Tarkista osoite ja/tai että toinen osapuoli on tehnyt luottamuksellisen postilokeron asetukset.
Näppäile tarvittava salasana voidaksesi suorittaa haluamasi toimenpiteen.
Numero ei käytössä
Numero, johon haet yhteyttä, ei ole käytössä.
Tarkista valitsemasi numero ja pyydä vahvistus siltä, jolle haluat
lähettää tai jolta haluat vastaanottaa.
Virtakatkos
Lähetyksen/vastaanoton aikana on tapahtunut virtakatkos.
Painettu näppäintä STOP
Meneillään ollut toimenpide on keskeytetty.
Varattu
Laite havainnut varattu-linjaäänen yhteydenottoa ennen tai sen
jälkeen.
Yritä suorittaa lähetys uudelleen.
Vastaanotto mahdoton
tarkista, että laite ei ole sellaisessa tilassa että se ei voi vastaanottaa (esim. paperi puuttuu ja muisti on täynnä).
Asiakirja puuttuu
HUOLTO
TEKNISET OMINAISUUDET
YLEISIÄ OMINAISUUKSIA
FAKSITOIMINTO
Malli:
•
•
•
•
•
•
•
•
Pöytämallinen lähetys- ja
vastaanottoyksikkö
Näyttö LCD 16 + 16 merkkiä
PC-liityntä rinnakkainen kaksisuuntaväylä; IEEE
1284 ECP
Yhteensopivuus Windows 95, 98, NT 4.0 client
•
Mitat ja paino:
• Leveys 369 mm
• Syvyys 300 mm + 66 mm
(laite + ASF paperin syöttötuki)
• Korkeus 210 mm
(ASF-syöttötuki asennettuna)
5,9 Kg (8 Kg pakkauksineen)
• Paino
Virtalähde:
(kts. laitteen takalevyssä olevaa kilpeä)
• Jännite 115 – 240 VAC
• Taajuus 50 – 60 Hz
Puhelinverkko
Yleinen/yksityinen
Yhteensopivuus
ITU G3
Tiedontiivistys
MH, MR, MMR
Asiakirjakoko
A4
Tiedonsiirtonopeus 7 s /14400 bps
(Test Sheet No. 1, vakioerotteluterävyys, MMR)
Muistikapas. 55 sivua (Test Sheet No. 1,
vakioerotteluterävyys, MM)
KOPIOKONETOIMINTO
Kopiointinopeus
Mustavalk.
Nopeus(ppm)
4 -väri
Musta
VÄRIK.
Nopeus(ppm)
7W
30 W
Tulostusmenetelmä
• Tavalliselle paperille mustesuihkutulostimella
• Maks. tulostusleveys: 204 mm
Kirjoituspäät
• väritulostus (CYMK)
• musta, lisävaruste
YMPÄRISTÖVAATIMUKSET
Lämpötilä:
• +5 oC - +35 oC (käyttö)
• -15 oC - +45 oC (kuljetus)
• 0 oC - +45 oC (varastointi ja säilytys)
Suhteellinen kosteus:
• 15% - 85% (käyttö/varastointi/säilytys)
• 5% - 95% (kuljetus)
TEKNISET OMINAISUUDET
1,5
50% - 400% suurentaen 1% kerrallaan
TULOSTINTOIMINTO
Tulostusnopeus
Mustavalk
Tulostuslaatu
Säästönopeus
Laatu-nopeus
Korkea laatu
VÄRITULOSTUS
Säästönopeus
Laatu-nopeus
Korkea laatu
Paperi
60-90 g/m²
• Paino
• ASF:n kapasit. 200 kpl, 80g/m² painoista
yksittäisarkkia (paperikoot: A4, Letter, Legal)
• ADF:n kapasit. 25 yksittäisarkkia
0,6
LUONNOS
yksitt.
monink.
3
3,5
3,5
5
*10blacktxt
***6mixtextcol.doc
Zoom
Tehontarve:
• Valmiustilassa
• Enimmäisteho
LAATUKUVA
yksitt.
monink.
1,2
1,2
1,8
1,8
Nopeus
4 -väri
Suurtuot.
4,5
6,7*
3,1*
5,6*
1,4*
2,4*
2,5**
1,3**
3,2***
1,7***
0,5**
0,7***
Erotteluteräv. (v x h)
600 x 300 kaksisu.
600 x 600 yks./kaksis.
600 x 1200 yksis.
600 x 300 kaksis.
600 x 600
yksis/kaksis.
600 x 1200 yksis.
*10blacktxt
**5mixgraphtext.doc
***6mixtextcol.doc
SKANNERITOIMINTO
•
•
•
•
Lukumenetelmä
Maksimi skannauskoko:
Sovellusohjelma
Erotteluterävyys
Lukutarkkuus:
• vaakasuora
• pystysuora STANDARD
• pystysuora FINE
• pystysuora EXTRAFINE
CIS
216x600 mm
TWAIN yhteensop.
300x300 dpi
(2400x2400 dpi
interpoloituina)
8 pikseliä/mm
3,85 viivaa/mm
7,7 viivaa/mm
11,8 viivaa/mm
117
Testisivu Nr. 1
118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising