Olivetti | OFX 9700 | Owner Manual | Olivetti OFX 9700 Användarmanual

Olivetti OFX 9700 Användarmanual
OFX 9700
ANVÄNDARHÄFTE
S
555702sw
PUBLIKATIONEN UTGIVEN AV:
Olivetti S.p.A.
Gruppo Telecom Italia
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY)
www.olivetti.com
Copyright © 2009, Olivetti
Med ensamrätt
Överensstämmelsen
med
de
grundläggandekvalitetskraven bekräftas genom
anbringandet avdet här visade märket på
produkten.
Tillverkaren förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra den produkt
sombeskrivs i denna handbok.
Eftertryck förbjudet. Ingen del av det här materialet får reproduceras eller överföras inågon form eller med
något medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusivefotokopiering, inspelning eller genom
informationslagrings- och återsökningssystem,utan medgivande från förläggaren.
Till kunden
För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet, sida 1 före
användning av enheten.
Genom att köpa den här multifunktionella enheten har du valt en högkvalitativ OLIVETTI-produkt. Din apparat uppfyller
de olika kraven som ställs på den moderna kontorsmaskinen.
Med denna apparat kan du skanna färgdokument, skicka fax, skriva ut och kopiera i svartvitt. Du kan ansluta denna
multifunktionella OFX 9700 produkt till din dator (Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista 32-bit).
Installera medföljande mjukvara för att kunna använda OFX 9700 enheten som skrivare. Dessutom kan du skanna,
redigera och spara dokument på din dator. Enheten är försedd med Wireless Local Area Network (WLAN) adapter
(tillval) för anslutning till dator.
WLAN är ett alternativ som fungerar endast med originaladaptern som du kan få hos din återförsäljare. För mer
information gå in på vår hemsida: www.olivetti.com.
Tack vare navigeringen och multiuppgiftkörningen är enheten funktionell, användarvänlig och lätthanterlig.
Den multifunktionella OFX 9700 enheten som presenteras kommer med en 600 dpi skanner och en svart/vit
laserskrivare med utskriftshastighet på 16 sidor per minut. Med medföljande mjukvara Companion Suite Pro LL kan du
använda OFX 9700 enheten som skanner och skrivare från en persondator. Den ger dig även möjlighet att göra
inställningar och kontrollera den multifunktionella enheten.
Förbruktningsmaterial
Se avsnitt Specifikationer för förbrukningsmaterialet, sida 64.
Till kunden
OFX 9700
Innehåll
Till kunden
Förbruktningsmaterial
Säkerhet
Säkerhetsföreskrifter
Säkerhetsföreskrifternas placering på maskinen
Försörjningsbrytarens symboler
Intyg om överensstämmelse
Meddelande till användare i EU-länder
Miljö
Justera granskningsmarginalerna
på arkmatad skanner
Justera höger och vänster utskriftsmarginaler
Justera övre och nedre utskriftsmarginaler
Inställning av pappersformat
I
I
Fax
1
Skicka fax
Utskrift av ett försättsblad
Omedelbar sändning
Avancerad sändning
Sändning med anropsuppföljning
Faxmottagning
Vidarebefordran av fax
Faxsvarare
Registrera en åtkomstkod för svararen
Aktivera eller avaktivera svararen
Skriva ut faxmeddelandena i minnet
Omdirigering av faxen
Aktivera omdirigeringen
Ange mottagaren av omdirigeringen
Skriva ut omdirigerade dokument
Omdirigering av fax till en USB-nyckel
Aktivera omdirigeringen
Skriva ut omdirigerade dokument
Sändningskö
Skicka omedelbart ett dokument i kön
Se eller ändra kön
Radera en sändning i kö
Skriva ut ett dokument i kö eller
som lämnats för upphämtning
Skriva ut kön
Avbryta en pågående sändning
Faxbrevlåda
Skapa en BL
Ändra en befintlig BL
Skriva ut innehållet i en BL
Ta bort en BL
Skriva ut listan över BL
Lämna en fax i en BL
Sändning för att lämna ett meddelande
i en BL på en fjärrfax
Hämta meddelanden från en avlägsen fax BL
Lämna och hämta fax
Lämna ett dokument
Hämta ett dokument som lämnats
1
2
2
2
2
3
Förpackningen
Batterier – engångs och uppladdningsbara
Produkten
Licensavtal för användning
av mjukvaran
Definition
Licens
Äganderätt
Giltighetstid
Garanti
Ansvar
Utveckling
Gällande lag
Registrerade varumärken
Kopiering förbjuden
Installation
Placering
Försiktighetsåtgärder
Rekommendationer för papperet
Lägga papper i huvudmagasinet
Hantering av papperet
Fuktighetskontroll
Användning av kuvert
Rekommendationer för tonerkassetten
Beskrivning av enheten
Kontrollpanel
Navigeringsprincip i menyerna
Förpackningens innehåll
Installation av enheten
Insättning av dokumentmataren för granskning
Lägga papper i huvudmagasinet
Installation av tonerkassett
Pappersutmatningsstopp
Starta enheten
Ansluta enheten
Lägga papper i magasinet för manuell inmatning
Kopiera
Enkel kopiering
Kopiera i läget Spara toner
Avancerad kopiering
Speciella kopieringsinställningar
Inställning av upplösningen
Justera förstoringen
Justera den monterade kopian
Inställningar för granskning
Justera kontrasten
Justera ljusstyrkan
Ställa in papperstyp
Val av pappersmagasin
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
9
10
11
11
11
12
12
13
13
13
14
SMS
Konfigurering av SMS-parametrarna
Visa avsändare
SMS sändarserver
Skicka ett SMS
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
17
Värden/Inställningar
Ställa in datum och tid
Skriva in din enhets nummer och namn
Typ av nät
Geografiska inställningar
Land
Telekomnät
Ställa in språket som skall visas på skärmen
Lokalt prefix
Prefix
Sändningsrapport
Typ av inläsning av dokumenten
Lågpristider
-I-
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
24
24
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
Innehåll
OFX 9700
Mottagningsläge
Mottagning utan papper
Antal exemplar
Mottagning fax eller PC
Reduceringsläge för mottagna fax
Teniska parametrar
Skriva ut funktionslistan
Skriva ut loggarna
Skriva ut listan över inställningar
Låsning
Låsning av tangentbordet
Låsning av siffrorna
Låsning av SMS-tjänsten
Läs av räknarna
Räknare för avsända sidor
Räknare för mottagna sidor
Räknare för skannade sidor
Räknare för utskrivna sidor
Visa status för förbrukningsmaterial
Kalibrera din skanner
Telefonkatalog
Skapa ett registerkort
Skapa en lista
Ändra ett registerkort
Radera ett registerkort
Skriva ut telefonkatalogen
Sudoku (enligt modell)
Skriva ut ett spel
Skriva ut en spellösning
33
33
33
USB-minnesnyckel
Använda USB-minnesnyckel
Skriva ut dina dokument
Skriv ut listan över filerna lagrade i nyckeln
Skriv ut filerna lagrade i nyckeln
Ta bort filer lagrade i nyckeln
Analysera USB-minnesnyckelns innehåll
Spara dokument på USB-minnesnyckeln
Aktivera/avaktivera automatisk filradering
på en USB-minnesnyckel
PC funktioner
Inledning
Systemkrav
Installation
Installera mjukvaran på din dator
Anslutningar
USB-anslutning
Trådlös anslutning
Ta bort program från din dator
Utskrift
32
32
32
32
32
33
Typ av trådlöst nätverk
Trådlöst infrastrukturnätverk
Trådlöst ad-hoc-nätverk
Trådlösa nätverk (WLAN)
Anslut den trådlösa adaptern
Konfigurera ditt nätverk
Skapa ett nätverk eller anslut till befintligt
nätverk
Se eller ändra nätverksinställningarna
Exempel på hur ett AD-HOC-nätverk kan
konfigureras
Konfigurera en multifunktionell enhet
Konfigurera datorn
Granskning med Scan to
Granskning med TWAIN-kompatibla program
Optisk teckenigenkänning (OCR)
32
Spel och underhållning
Trådlöst nätverk
Övervakning av den multifunktionella enheten
Kontroll av anslutningen mellan datorn
och den multifunktionella enheten
MF Director
Grafisk presentation
Aktivering av verktyg och programvara
MF Monitor
Grafisk presentation
Visar förbrukningsmaterialens status
Scan to / Skanna till
Companion Suite Pro LL:s funktioner
Granskning av dokument
28
28
28
28
29
29
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
Skicka ett fax från hårddisken eller den
multifunktionella enheten
Skicka ett fax från en applikation
Ta emot ett fax
Uppföljning av faxen
Utkorg
Sändningslistan (skickade dokument)
Sändningsloggen
Mottagningsloggen
Faxparametrar
Åtkomst av faxparametrarna
Beskrivning av fliken Logg och rapporter
Beskrivning av fliken Fax-parametrar
Försättsblad
Skapa ett försättsblad
Beskrivning av fliken Försättsblad
Skapa en modell av ett försättsblad
38
38
38
SMS-kommunikation
Beskrivning av Fax-fönstret
Skicka ett SMS
Uppföljning av SMS:en
38
38
39
39
39
Utkorg
Sändningsloggen
Sändningslistan (skickade dokument)
40
SMS-parametrar
41
41
41
41
41
43
47
Faxkommunikation
Presentation av Fax-fönstret
Skicka ett fax
37
37
37
Åtkomst av SMS-parametrarna
Beskrivning av fliken Logg och rapporter
Underhåll
Service
Allmän information
Byte av tonerkassett
Om smartkort
Rengöring
43
43
44
- II -
47
47
Importera en katalog
Spara adressboken
35
35
46
47
47
Adressbok
Lägga till en kontaktperson i enhetens
adressbok
Lägga till en grupp i enhetens adressbok
Hantering av adressboken
Importera eller exportera en katalog
34
34
34
34
35
35
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
Skriva ut på den multifunktionella enheten
Ändra en kontaktperson
Ändra en grupp
Radera en kontaktperson eller en grupp
Skriva ut adressboken
34
45
47
48
48
48
48
49
49
49
49
49
49
49
49
49
50
51
51
51
51
51
51
51
51
52
52
53
53
54
54
55
56
56
57
57
57
57
57
57
57
58
58
58
58
58
59
Innehåll
OFX 9700
Rengöring av skannerns
läsningskomponenter
Rengöring av skrivaren
Rengöring av skrivarens utsida
Om skrivaren
Felmeddelanden
Pappersstopp
Om skannern
Diverse
Misslyckad kommunikation
Sändning från dokumentmataren
Sändning från minnet
Felkoder vid misslyckad kommunikation
Allmänna koder
Specifikationer
Fysiska specifikationer
Elektriska specifikationer
Miljöspecifikationer
Specifikationer för kringutrustningen
Specifikationer för förbrukningsmaterialet
59
59
59
59
59
60
60
61
61
61
61
61
61
63
63
63
63
63
64
- III -
Innehåll
OFX 9700
Säkerhet
Säkerhetsföreskrifter
Innan du slår på maskinen kontrollera att uttaget till vilket du skall ansluta maskinen uppfyller kraven på maskinens
skylt (spänning, strömförsörjning, strömfrekvens). Enheten får endast försörjas med enfasström. Maskinen får inte
installeras ojordad.
Batterier och uppladdningsbara batterier, emballage och elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) skall kasseras
enligt anvisningarna i MILJÖ-kapitlet i den här bruksanvisningen.
Beroende av maskinens modell är det enda sättet att koppla från enheten att dra ur nätsladden, därför är det ytterst
viktigt att följa följande säkerhetsföreskrifter: anslut apparaten till ett närliggande uttag. Uttaget skall vara lätt tillgängligt.
Apparaten levereras med en jordad nätsladd. Det är viktigt att ansluta den jordade stickproppen till ett jordat uttag
kopplat till byggnadens skyddsjord.
Reparationer-underhåll: Reparationer och underhåll får endast utföras av
kvalificerad tekniker. Användaren får inte utföra reparationer på komponenterna inuti
apparaten. För att undvika risk för elektriska stötar får du inte utföra dessa
operationer själv eftersom du då utsätter dig för dubbel risk om du öppnar eller tar
bort locken:
- Laserstrålen kan skada synen permanent.
APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1
CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT
PRODUCTO LASER DE CLASE 1
APARECCHIO LASER DI CLASSE 1
- Kontakt med högspänningsdelar kan orsaka elektriska stötar med allvarliga
konsekvenser.
För mer information om installationsförhållandena och säkerhetsföreskrifterna se kapitel Installation, sida 6.
-1-
1 - Säkerhet - Intyg om överensstämmelse - Miljö - Licens
OFX 9700
Säkerhetsföreskrifternas placering på maskinen
Av säkerhetsskäl, har varningsmärken placerats på apparaten på ställena som anges nedan. För din säkerhet, rör ej
vid dessa ytor då pappersstopp åtgärdas eller vid byte av tonerkassett.
Försörjningsbrytarens symboler
I enlighet med standarden IEC 60417, använder apparaten följande symboler för försörjningsbrytaren:
-
betyder PÅ;
-
betyder AV.
Intyg om överensstämmelse
Meddelande till användare i EU-länder
Märkningen
visar att produkten uppfyller kraven i EU-direktivet R&TTE 1999/5/EG.
För användarnas säkerhet, enligt direktiv 73/23/EG. För elektromagnetiska störningar, enligt direktiv 89/336/EG.
Tillverkaren intygar att produkterna har tillverkats i enlighet med EU-direktivet R&TTE 1999/5/EG bilaga II.
-2-
1 - Säkerhet - Intyg om överensstämmelse - Miljö - Licens
OFX 9700
Miljö
Tillverkaren tar stor hänsyn till skyddet av miljön. Tillverkaren önskar visa omsorg för miljön och har valt att hantera
sina produkter på ett miljövänligt sätt under hela deras livslängd, inklusive under tillverkning, användning och
kassering.
Förpackningen
Logot (en grön prick) betyder att en godkänd riksorganisation finansieras för att förbättra återvinnings- och
miljöstationer.
För att underlätta återvinningen se till att du följer de lokala bestämmelserna för sortering av avfall.
Batterier – engångs och uppladdningsbara
Om din apparat använder batterier – engångs- eller uppladdningsbara – bör de lämnas till lämplig
återvinningsstation.
Produkten
Papperskorgen med kors på visar att produkten tillhör kategorin elektrisk och elektronisk utrustning.
Därför måste produkten, enligt de europeiska bestämmelserna, lämnas in:
-Till återförsäljaren om du köper en liknande produkt.
-Till en lokal miljöstation (soptipp, återvinningsstation etc.).
Således deltar du i återvinningen av avfall från elektrisk eller elektronisk utrustning som kan ha negativa effekter på
miljön och människors hälsa.
-3-
1 - Säkerhet - Intyg om överensstämmelse - Miljö - Licens
OFX 9700
Licensavtal för användning av
mjukvaran
LÄS NOGGRANT IGENOM ALLA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER I DET HÄR LICENSAVTALET INNAN DU
ÖPPNAR DET FÖRSEGLADE KUVERTET SOM INNEHÅLLER MJUKVARAN. ATT ÖPPNA KUVERTET BETYDER
ATT DU GODKÄNNER DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER.
Om du inte godkänner föreliggande licensensavtal, skicka CD-ROM-förpackningen oöppnad till din återförsäljare
tillsammans med produktens alla komponenter. Vi betalar tillbaka pengarna för inköpet av produkten. Ingen ersättning
betalas vid förstörd CD-ROM-förpackning, om komponenter saknas eller om ersättningsbegäran kommer in senare än
tio (10) dagar efter leveransdatum, kvittot gäller som inköpsbevis.
Definition
Med mjukvara avses programvaran och medföljande dokumentation.
Licens
- Licensen tillåter dig att använda mjukvaran på datorer anslutna till ett lokalt nätverk. Du har endast rätt att använda
mjukvaran för att skriva ut dokument på en enda multifunktionell maskin, du kan inte låna ut eller överlämna rätten att
använda mjukvaran till någon annan.
- Du får skapa en säkerhetskopia.
- Licensen är icke exklusiv och får ej överlåtas.
Äganderätt
Tillverkaren eller leverantören behåller äganderätten till mjukvaran. Du blir endast ägare till CD-ROM-skivan. Du får
inte modifiera, anpassa, dekompilera, översätta eller skapa en anpassad kopia, låna ut eller sälja mjukvaran eller dess
dokumentation. Rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålls av tillverkaren eller leverantören.
Giltighetstid
Föreliggande licens gäller tills den sägs upp. Du kan säga upp föreliggande licensavtal genom att förstöra programmet
och dess dokumentation samt eventuella kopior. Licensen upphör att gälla automatiskt om du inte respekterar
licensavtalets villkor. Om licensen sägs upp, förpliktar du dig att förstöra alla kopior av programvaran och
dokumentationen.
Garanti
Mjukvaran tillhandahålles i befintligt skick, utan någon som helst garanti. Tillverkaren lämnar ingen garanti, försäkran
eller utfästelse, vare sig uttrycklig eller underförstådd avseende programvaran, inklusive utan begränsningar,
säljbarhet eller lämplighet för något speciellt syfte; köparen åtar sig alla risker angående mjukvarans prestanda. Om
mjukvaran är felaktig betalas alla servicekostnader av köparen.
Emellertid får licensinnehavaren följande garanti: CD-ROM-skivan med mjukvaran garanteras fysiskt felfri och utan
tillverkningsfel vid normal användning under nittio (90) dagar efter leverans, kopian av kvittot gäller som inköpsintyg.
Om fel uppstår på CD-ROM-skivan till följd av en olyckshändelse eller felaktig användning, ersätts ej CD-ROM-skivan
inom ramen för garantin.
Ansvar
Återförsäljarens enda ansvar och den enda åtgärden som du kan vidta är att byta CD-ROM-skivan om den inte
överensstämmer med garantin. CD-ROM-skivan skall skickas tillsammans med en kopia på kvittot. Varken tillverkaren
eller någon av de som medverkat till utvecklingen, produktionen, försäljningen eller levereransen av föreliggande
mjukvara kan hållas ansvarig för direkta eller immateriella förluster inklusive, utan begränsning, all förlust av data, tid,
inkomster, materiella förluster, kundförluster som uppstår till följd av användningen eller oförmågan att använda sådan
programvara.
Utveckling
Tillverkaren utvecklar ständigt sina produkter och förbehåller sig rätten att modifiera mjukvarans specifikationer utan
föregående varsel. Vid vidareutvecklingar, ger användarrätten ej rätt till gratis uppdateringar.
-4-
1 - Säkerhet - Intyg om överensstämmelse - Miljö - Licens
OFX 9700
Gällande lag
Med tanke på teknologins ständiga utveckling, förbehåller sig tillverkaren rätten att när som helst modifiera de tekniska
specifikationerna för föreliggande produkt och/eller att sluta tillverka den utan föregående varsel. Alla produktnamn och
märken som omnämns häri tillhör sina respektive ägare.
Registrerade varumärken
Med tanke på den tekniska utvecklingen förbehåller sig Olivetti rätten att modifiera den föreliggande produktens
tekniska specifikationer och/eller sluta tillverka den när som helst och utan föregående varsel. Companion
Suite Pro är ett registrerat varumärke av Olivetti.
Adobe® och Adobes® produkter som omnämns häri är registrerade varumärken av Adobe Systems Incorporated.
PaperPort11SE är ett registrerat varumärke av ScanSoft.
Microsoft® Windows® 98, Microsoft® Windows® Millennium, Microsoft® Windows NT®, Microsoft® Windows 2000®,
Microsoft® Windows XP®, Microsoft® Windows Vista®, och andra Microsoft® produkter som omnämns häri är
registrerade varumärken av Microsoft Corporation och/eller används i USA och/eller i andra länder.
Alla andra märken eller produkter som omnämns som exempel eller för att ge mer information är registrerade
varumärken av sina respektive ägare.
Uppgifterna i föreliggande häfte kan ändras utan föregående varsel.
Kopiering förbjuden
Kopiera aldrig och skriv aldrig ut dokument vars kopiering förbjudes enligt lag.
Utskriften och kopieringen av följande dokument är i allmänhet förbjudna enligt lag:
•
•
•
•
•
•
•
banksedlar;
checkar;
obligationer;
depositionsbevis;
lånebevis;
pass;
körkort.
Listan ovan anges som exempel och är inte uttömmande. Vid tvekan om lagligheten av kopieringen eller utskriften av
vissa dokument, kontakta en juridisk rådgivare.
-5-
1 - Säkerhet - Intyg om överensstämmelse - Miljö - Licens
OFX 9700
Installation
Placering
Genom att välja lämplig plats förlänger du apparatens livslängd. Kontrollera att önskat installationsställe uppfyller
följande krav:
- Välj en plats med god ventilation.
- Kontrollera att ventilationsöppningarna på enhetens höger- och vänstersida inte är blockerade. När du monterar
apparaten se till att det finns ett utrymme på 30 cm mellan enheten och andra föremål så att locken öppnas lätt.
- Kontrollera att installationsstället är fritt från ammoniak och andra organiska gaser.
- Jorduttaget (se säkerhetsföreskrifterna i kapitlet Säkerhetsföreskrifter) till vilket du tänker ansluta enheten måste
befinna sig nära enheten och vara lätt tillgängligt.
- Utsätt inte apparaten för direkt solljus.
- Placera inte enheten där den kan utsättas för direkt luftflöde från luftkonditionering, värmekällor eller
ventilationssystem eller där temperaturen och fuktigheten varierar mycket.
- Placera enheten på en stabil horisontal yta där den inte kan utsättas för starka vibrationer.
- Placera inte apparaten direkt på bara golvet (se säkerhetsanvisningarna i kapitlet Säkerhetsföreskrifter).
- Håll enheten borta från föremål som kan blockera ventilationsöppningarna.
- Placera inte enheten nära draperier eller andra lättantändliga föremål.
- Låt inte vatten eller andra vätskor skvätta på enheten.
- Se till att platsen är torr, ren och fri från damm.
Placera enheten på en plats med god ventilation. En del ozon bildas då skrivaren är i drift. Om
skrivaren används under lång tid i ett utrymme med dålig ventilation kan lukten kännas lite obehaglig.
För en bra arbetsmiljö, se till att enheten är placerad i ett rum med god ventilation.
Försiktighetsåtgärder
Följ försiktighetsåtgärderna när du använder den här apparaten.
Användningsmiljö:
- Temperatur: 10°C till 32°C med en maximal variation på 10°C per timme.
- Fukt: 15 till 80 % relativ fuktighet (utan kondensering), med en maximal variation på 20 % per timme.
Maskin:
Avsnittet nedan beskriver försiktighetsåtgärderna som du bör vidta vid användning av enheten:
- Stäng aldrig av enheten och öppna aldrig locken medan utskrift pågår.
- Använd aldrig gaser, lättantändliga vätskor eller föremål som alstrar magnetiska fält i närheten av maskinen.
- Håll i stickproppen och inte i sladden när du drar ur nätsladden. Skadad sladd kan innebära risk för elektriska stötar
samt kan utgöra en brandrisk.
- Rör aldrig vid nätsladden med fuktiga händer. Du riskerar att få stötar.
- Koppla alltid ur nätsladden innan du flyttar på apparaten. Du riskerar annars att skada sladden och skapa risk för
brand eller stötar.
- Dra alltid ur nätsladden om enheten inte skall användas under längre tid.
- Placera aldrig något på nätsladden, dra aldrig i den och vik den aldrig. Detta kan utgöra brandrisk eller risk för
elektriska stötar.
- Se till att enheten inte är placerad på sin nätsladd eller på andra kommunikationskablar. Se även till att ingen sladd
eller kabel förs in i enhetens mekanism. Apparaten riskerar att inte fungera korrekt och riskerar att antändas.
- Kontrollera att skrivaren inte är ansluten till uttaget innan du ansluter eller kopplar från den seriella kabeln till
skrivaren (använd skärmkabel).
- Försök inte att ta bort kåpor eller skydd som är fastskruvade. Enheten innehåller högspänningskretsar. Vidrör inte
delar med högspänning då detta kan medföra risk för elektriska stötar.
-6-
2 - Installation
OFX 9700
- Försök inte att modifiera enheten på något sätt. Detta kan utgöra brandrisk eller risk för elektriska stötar.
- Låt inte gem, häftklammer eller andra metallföremål komma in genom enhetens ventilationshål eller andra
öppningar. Dessa objekt kan orsaka brandrisk eller risk för elektriska stötar.
- Se till att inget vatten eller annan vätska spills ut på enheten eller i närheten av denna. Vätska som kommer i
kontakt med enheten medför risk för brand eller för elektriska stötar.
- Om det kommer vätska eller metallföremål i enheten stäng av den omedelbart, dra ur nätsladden och kontakta din
återförsäljare. Annars kan du utsättas för brandrisk eller risk för elektriska stötar.
- Om enheten börjar avge värme, rök, ovanlig lukt eller onormala ljud, stäng av den omedelbart, dra ur nätsladden
och kontakta din återförsäljare Annars kan du utsättas för brandrisk eller risk för elektriska stötar.
- Undvik att använda enheten under åskväder då blixtnedslag kan medföra risk för elektriska stötar.
- Flytta ej apparaten under utskrift.
- Lyft terminalen om du vill flytta den.
Rekommendationer för papperet
Lägga papper i huvudmagasinet
- Lägg alltid i papperet med trycksidan nedåt och justera pappersledarna till pappersformatet för att undvika
matningsproblem och pappersstopp.
- Pappersmängden som läggs i får ej överstiga magasinets kapacitet. Det kan annars orsaka matningsproblem och
pappersstopp.
- Lägg papper i magasinet endast då detta är tomt. Om du lägger till papper kan det orsaka dubbel matning.
- När du plockar ut pappersmagasinet, använd alltid bägge händerna för att undvika att den ramlar.
- Det kan hända att du inte får optimal kvalitet på utskrifterna om du återanvänder papper från den här enheten eller
någon annan enhet.
Hantering av papperet
- Om pappret är vågigt måste du släta ut det före utskrift. Vågorna får inte överstiga 10 mm.
- Förvara pappret omsorgsfullt för att undvika inmatningsfel och dålig utskriftskvalitet till följd av att papperet utsatts
för fukt.
Fuktighetskontroll
- Använd aldrig fuktigt papper eller papper som lämnats i ett öppet paket.
- Efter öppning av förpackningen, bevara papperet i en plastpåse.
- Använd aldrig papper vars ändar är vågiga, vikt papper eller knyckligt eller på annat sätt skadat papper.
Användning av kuvert
- Använd endast den manuella mataren.
- Vi rekommenderar att du lämnar 15 mm från framkanten och 10 mm från höger- och vänsterkanterna samt från
bakkanten.
- Några rader kan läggas till i den fulla kopian för att undvika överlappning.
- Fel kan uppstå med kuvert som inte uppfyller rekommenderade krav (se avsnitt Specifikationer för
kringutrustningen, sida 63).
- Plana ut kuvert som eventuellt krökts vid utskriften.
- Små veck kan uppstå på kuvertets bredsida. Baksidan kan uppvisa fläckar och mindre tydlig utskrift.
- Bered kuvertet genom att trycka längs de fyra kanterna efter att ha först tryckt ut all luft från insidan. Placera
därefter kuvertet i korrekt läge för att undvika att det viks eller deformeras.
Rekommendationer för tonerkassetten
- Sätt aldrig tonerkassetten på dess ände.
- Håll aldrig tonerkassetten upp och ner.
-7-
2 - Installation
OFX 9700
OFX 9700
2 - Installation
Beskrivning av enheten
Framsida
Kontrollpanel
Automatisk matare
Läsare
smartkort
Pappersutmatning
Nedfällbart stopp
för papperets
utmatning
USB-anslutning
(USB-nyckel)
Manuell
av papper
Justeringsreglage
manuell inmatning
av papper
Pappersmagasin
Åtkomstlucka
för tonerkassett
Baksida
Pappersstoppslucka
USB-anslutning
(USB-nyckel)
USB-anslutning
(för PC)
Anslutning
nätsladd
Anslutning
extra telefon
Anslutning
telefonlinje
På/Av-brytare
-8-
Kontrollpanel
1
27
28
29
30
31
32
2
3
33
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PQRS
TUV
WXYZ
4
26
5
25
6
24
7
ECO
FAX
22
21 20 19 18 17
16
15
14
1. Skärm.
2. Numeriskt tangentbord.
3. Alfabetiskt tangentbord.
4. Knapp
: raderar tecknet till vänster om markören.
5. Knapp
: vagnretur eller gå till nästa rad.
6. Knapp
: åtkomst till specialtecknen.
7. Knapp
: Shift-tangent.
8. Knapp COPY (KOPIERA): lokal kopiering.
9. Knapp SMS : sändning av ett SMS (Short Message
Service).
10. Knapp FAX: faxsändning.
11. Knapp SCAN (SKANNA): dokumentanalys till en dator
eller ett media (USB-minne).
12. Knapp STOP PRINT : avbryt pågående datorutskrift.
13. Knapp
: åtkomst av katalogen och snabbnummerna.
14. Knapp
: manuellt övertagande av linje, lyssna på
signalen vid faxsändning.
15. Knapp
: sändning till flera mottagare (fax eller
SMS).
16. Knapp
: godkänn.
13
10
SM S
9
STOP
PRINT
COPY
12
SCAN
8
11
17. Knapp OK: godkänner valet som visas.
18. Knapp : komma till menyn och bläddra ner i menyn.
19. Knapp C : bakåt till föregående meny och ändring av
inmatningen.
20. Knapp
: navigering uppåt i menyn.
21. Knapp
: avbryter pågående operation.
22. Knapp ECO: inställning av fördröjningen.
23. Knapp
: skriva ut funktionsguiden.
24. Knapp
: val av färganalysläge.
25. Knapp
: justering av granskningsupplösningen.
26. Knapp
: justering av kontrasten.
27. Ikon
: Superfin upplösning.
28. Ikon
: Fotoupplösning.
29. Ikon
: Finupplösning.
30. Ikon
31. Ikon
: Färgläge.
: aktivitet på telefonlinjen.
32. Ikon
: Faxläge.
33. Ikon
: läge extern svarare.
-9-
2 - Installation
OFX 9700
Navigeringsprincip i menyerna
Samtliga enhetens funktioner och inställningar är identifierade och tillgängliga genom menyerna. Till exempel,
utskriften av funktionsguiden identifieras medels menyn 51 (funktionsguiden innehåller listan över menyer,
undermenyer och deras identifikationsnummer).
Det finns två metoder för att komma åt menyerna: stegvis eller direkt.
För att skriva ut funtionsguiden medels den stegvisa metoden:
1 Tryck på .
2 Använd knapparna
eller
för att gå igenom menyn, välj sedan 5 - UTSKRIFT. Bekräfta med OK.
3 Använd knapparna
eller
för att gå igenom menyn UTSKRIFT välj därefter 51-FUNKTIONSLISTA. Bekräfta
med OK.
För att skriva ut funtionsguiden medels den direkta metoden:
1 Tryck på .
2 Skriv in 51 på det numeriska tangentbordet för att skriva ut funktionsguiden direkt.
- 10 -
2 - Installation
OFX 9700
Förpackningens innehåll
1 initieringskort
Förpackningen innehåller följande:
Multifunktionell apparat
Installation av enheten
1 Packa upp enheten.
2 Följ säkerhetsanvisningarna och installera
apparaten, sida 1.
3 Ta bort alla etiketter på enheten.
4 Ta bort plastskyddet från skärmen.
5 Placera täckplattan på enhetens framsida, tryck in
täckplattan i dess bakre öppningar (A).
B
A
B
Täckplatta
6 Tryck täckplattans frontsida (B) för att clipsa fast
den.
1 tonerkassett
Insättning av dokumentmataren för
granskning
1 För in de två stiften (B) i avsedda hål (A) för att
fästa dokumentmataren.
A
1 installationsguide och 1 installations-CD-ROM för
PC
1 nätsladd
1 telefonsladd
- 11 -
B
2 - Installation
OFX 9700
OFX 9700
2 - Installation
Lägga papper i huvudmagasinet
C
Före iläggningen av papper, se avsnitt
Rekommendationer för papperet,
sida 7.
Din enhet kan hantera många olika papperstyper och
pappersformat (se avsnitt Specifikationer för
förbrukningsmaterialet, sida 64).
A
5½
7¼
8
Du kan använda papper med ytvikt
mellan 60 och 105G/M².
1 Plocka ut pappersmagasinet helt.
B
4 Tag en bunt papper, bläddra igenom den och
jämna kanterna på en plan yta.
5 Lägg papperet i inmatningskassetten (till exempel
200 ark för 80 g/m² papper).
6 Sätt tillbaka inmatningskassetten.
2 Tryck ner den lägre plattan tills du hör ett klick.
Installation av tonerkassett
PUSH
1 Ställ dig framför enheten.
2 Tryck på luckans högra och vänstra sida och dra ut
den mot dig.
3 Justera magasinets bakre stopp genom att trycka
på spaken ”PUSH” (A).
Justera därefter pappersledarna i sidled till
pappersformatet genom att trycka på spaken (B)
på den vänstra ledaren. Justera pappersledarna i
längsled till pappersformat genom att trycka på
spaken (C).
- 12 -
3 Packa upp den nya kassetten.
Rulla försiktigt kassetten 5 eller 6 gånger så att
tonern sprids ut jämnt i kassetten. Om du rullar
kassetten ordentligt får du ut maximalt antal kopior
per kassett.
1 Anslut telefonsladdens ändar till enhetens uttag
och till vägguttaget.
4 För in kasetten i apparaten tills den snäpper på
plats (sista rörelsen nedåt).
2 Kontrollera att På/Av-brytaren står på AV (läge O).
3 Koppla nätsladden till enheten. Anslut nätsladden
till vägguttaget.
5 Stäng luckan.
Pappersutmatningsstopp
Justera stoppet vid pappersutmatningen i förhållande till
formatet på dokumentet som skall skrivas ut. Glöm inte att
lyfta upp klaffen på stoppet för att förhindra att papperen
faller ner på golvet.
4 Tryck på På/Av-knappen för att slå på enheten
(läge I).
5 Efter uppvärmningen visas WAITING FOR INIT
CARD på displayen. För in bifogat initieringskort i
kortläsaren.
Starta enheten
6 Efter granskningsfas, visas INIT. OK - REMOVE
CARD på skärmen. Ta bort initieringskortet från
läsaren.
7 Enheten är standardinställd för användning i
England, med engelska som språk. För att ändra
inställningen, se avsnitt Land, sida 26.
8 Ställa in datum och tid, se avsnitt Ställa in datum
och tid, sida 26.
Ansluta enheten
Innan du ansluter enheten måste du
läsa igenom Säkerhetsföreskrifter,
sida 1.
- 13 -
2 - Installation
OFX 9700
Lägga papper i magasinet för manuell
inmatning
Före iläggningen av papper, se avsnitt
Rekommendationer för papperet,
sida 7.
Den manuella inmatningen ger dig möjlighet att använda
olika pappersformat som är tyngre än pappret i
inmatningsmagasinet (se avsnitt Specifikationer för
förbrukningsmaterialet, sida 64).
Endast ett ark eller ett kuvert kan sättas in åt gången.
Du kan använda papper med ytvikt
mellan 52 och 160 G/M².
1 Sära den manuella matarens pappersledare så
mycket som möjligt.
2 Placera ett ark eller ett kuvert i den manuella
inmataren.
3 Justera pappersledarna längs arkets eller
kuvertets högra och vänstra kanter.
Innan du startar utskriften, kontrollera
att det valda pappersformatet
motsvarar formatet på skrivaren (se
Kopiera, sida 15).
- 14 -
2 - Installation
OFX 9700
5 Med hjälp av knapparna
eller välj
utskriftsalternativ (se exemplen nedan) enligt det
valda analysläget:
- mosaik: 1 sida på 1, 2 sidor på 1 eller 4 sidor
på 1.
Bekräfta valet genom att trycka på knappen OK.
Kopiera
Din enhet tillåter dig att göra en eller fler kopior.
Ett flertal inställningar ger dig möjlighet att anpassa
kopiorna efter behag.
Kopiering
MOSAIK
Copie en MOSAÏQUE
Granskade
sidor
Feuilles
analysées
1
I detta fall används standardinställningarna.
1 Placera dokumentet i den automatiska
dokumentmataren, med kopieringssidan uppåt.
1
2 Tryck gånger på tangenten COPY . Kopiering sker
och standardinställningarna används.
Utskrift
Sortie
11sida
page till
sur 11
1
22sidor
till11
pages sur
1 2
Enkel kopiering
4 4sidor
pagestill
sur 11
1 2
3 4
2
Kopiera i läget Spara toner
ECO-läget minskar mängder toner som används på
sidan, vilket minskar utskriftskostnaderna. Genom att
använda detta läge minskar du tonerkonsumtionen och
får en mindre utskriftstäthet.
1
2
1 Placera dokumentet i den automatiska
dokumentmataren, med kopieringssidan uppåt.
2 Tryck på knappen
COPY
.
3 Tryck på knappen
ECO
.
3
4
6 Justera förstoringen, från 25 % TILL 400 % med
knapparna
eller , bekräfta med OK knappen
(endast tillgängligt i kopieringsläget 1 sida till 1).
7 Ange önskat värde för källa med hjälp av de digitala
knapparna
eller
bekräfta sedan med
OK knappen.
8 Välj upplösningen DRAFT (utkast), AUTO,
KVALITE TEXT (TEXTKVALITET) eller FOTO (se
avsnitt Inställning av upplösningen, sida 16)
med hjälp av knapparna eller , bekräfta sedan
med knappen OK.
9 Justera kontrasten med hjälp av
knapparna
eller , bekräfta sedan med
OK knappen.
10 Justera önskad ljusstyrka med knapparna
eller , bekräfta sedan med OK knappen.
11 Välj papperstypen NORMAL, TJOCK med
knapparna
eller , bekräfta sedan med
OK knappen.
Avancerad kopiering
Avancerad kopiering ger dig möjlighet att anpassa
inställningarna för aktuell kopia.
1 Placera dokumentet i den automatiska
dokumentmataren, med kopieringssidan uppåt.
Efter steg 1 kan du direkt ange antalet
kopior med sifferknapparna och trycka på
OK-tangenten för att gå vidare. Se sedan
steg 4.
2 Tryck på tangenten
COPY
.
3 Ange önskat antal kopior och bekräfta genom att
trycka på OK knappen.
4 Välj pappersmagasin MAG AUTOMATISK eller
MAG MANUELL med hjälp av knapparna
eller
, bekräfta sedan med knappen OK.
Speciella kopieringsinställningar
Inställningar från den här menyn blir enhetens
standardinställningar efter att du bekräftat ditt val.
När utskriftens kvalitet inte är
tillfredsställande längre, kan du utföra en
kalibrering (se avsnitt Kalibrera din
skanner, sida 31).
- 15 -
3 - Kopiera
OFX 9700
OFX 9700
841 - AVANC.FUNKT./KOPIERA/UPPLÖSNING
1 Välj upplösning med hjälp av knapparna
enligt tabellen nedan :
Parameter
eller
Låg upplösning
AUTO
Standardupplösning för dokument
med text och diagram.
KVALITE
TEXT
Upplösning anpassad till
textdokument.
FOTO
Upplösning anpassad till dokument
med foton.
y
Analyserat område
844 - AVANC.FUNKT./KOPIERA/ORIGINAL
Förklaring
DRAFT
x
3 - Kopiera
BÖRJAN
ARK
DEBUT PÅ
FEUILLE
Parametern UPPLÖSNING gör det möjligt att ställa in
kopians upplösning.
SLUT
ARK
FIN PÅ
FEUILLE
visas i nedanstående schema.
Inställning av upplösningen
1 Välj värde för X och Y med hjälp av knapparna
eller .
2 Justera önskade koordinater med hjälp av
knapparna
eller , bekräfta genom att trycka
på OK knappen.
Justera kontrasten
2 Bekräfta ditt val genom att trycka på OK knappen.
Parametern KONTRAST ger dig möjlighet att justera
kopians kontrast.
845 - AVANC.FUNKT./KOPIERA/KONTRAST
Du kan också justera upplösningen genom
att trycka på
.
1 Justera önskad kontrast med hjälp av knapparna
och , bekräfta genom att trycka på
knappen OK.
2 Du kan också ställa in kontrasten direkt med hjälp
av
knappen, tryck några gånger på den här
knappen tills du får önskad inställning utan att
använda Meny 845.
3 Lämna menyn genom att trycka på knappen
.
Justera förstoringen
Parametern ZOOMA ger dig möjlighet att minska eller
förstora dokumentstorleken genom att välja källa och
förstoring som skall tillämpas för aktuellt dokument, från
25 till 400 %.
842 - AVANC.FUNKT./KOPIERA/ZOOMA
1 Ange önskad zoom-nivå med de alfanumeriska
knapparna eller välj från förinställda värden med
knapparna
och .
2 Bekräfta ditt val genom att trycka på knappen OK.
Justera ljusstyrkan
Parametern LJUSSTYRKA ger dig möjlighet att göra
dokumentet ljusare eller mörkare.
846 - AVANC.FUNKT./KOPIERA/KLARHET
1 Justera önskad ljusstyrka med hjälp av knapparna
och .
2 Bekräfta ditt val genom att trycka på knappen OK.
3 Lämna den här menyn genom att trycka på
Justera den monterade kopian
843 - AVANC.FUNKT./KOPIERA/MONTERAD
Parametern MONTERAD ger dig möjlighet att välja
monterade eller icke monterade kopior. Gör ett val och
bekräfta ditt val genom att trycka på OK knappen.
knappen
.
Ställa in papperstyp
851 - AVANC.FUNKT./SCAN. & SKRIV/PAPPER
Inställningar för granskning
1 Välj typen av papper NORMAL eller TJOCK med
hjälp av knapparna
och .
2 Bekräfta inställningen genom att trycka på
knappen OK.
Om du vill kan du ändra skannerns källa.
Genom att ange nya värden för X och Y i mm (X < 209
och Y < 280), flyttar du ytan som skall granskas såsom
3 Lämna menyn genom att trycka på knappen
- 16 -
.
Val av pappersmagasin
Justera höger och vänster
utskriftsmarginaler
Alternativet Automatisk kan ha två betydelser beroende
på vilket pappersformat som definierats för
pappersmagasinet. Följande tabell beskriver olika
möjligheter.
Standardmagasin
Gör det möjligt att flytta dokumentets sidomarginaler till
höger eller vänster medan utskrift pågår.
855 - AVANC.FUNKT./SCAN. & SKRIV/SKRIV.
MARG
Magasin för kopiering
1 Ställ in vänstermarginal / högermarginal (med
0,5 mm steg) med knapparna
och .
2 Bekräfta genom att trycka på knappen OK.
Val mellan
huvudmagasinet och
AUTOMATISK
Samma
det manuella
pappersformat
magasinet.
3 Lämna menyn genom att trycka på knappen
i magasinen
MANUELL
Olika
pappersformat
i magasinen
AUTOMATISK
MANUELL
Det manuella magasinet
används.
Justera övre och nedre utskriftsmarginaler
Huvudmagasinet
används.
Gör det möjligt att flytta ditt dokuments sidomarginaler
upp eller ner medan utskrift pågår.
Det manuella magasinet
används.
856 - AVANC.FUNKT./SCAN. & SKRIV/TOP
UTSKRIF
852 - AVANC.FUNKT./SCAN. & SKRIV/
PAPPERSMAG.
1 Ställ in övre marginal / nedre marginal (med
0,5 mm steg) med knapparna
och .
2 Bekräfta genom att trycka på knappen OK.
1 Välj standardmagasinet som skall användas
AUTOMATISK eller MANUELL med hjälp av
knapparna
och .
2 Bekräfta genom att trycka på knappen OK.
3 Lämna den aktuella menyn genom att trycka på
knappen
.
3 Lämna menyn genom att trycka på knappen
Inställning av pappersformat
.
Den här menyn gör det möjligt att ange standardformat för
papper i det manuella magasinet och huvudmagasinet.
Du kan även ställa in standardbredd för skanning.
Justera granskningsmarginalerna på
arkmatad skanner
857 - AVANC.FUNKT./SCAN. & SKRIV/
PAPPERSFORMAT
Gör det möjligt att skjuta dokumentets sidomarginaler åt
vänster eller åt höger vid kopiering med arkmatad
skanner.
853 - AVANC.FUNKT./SCAN. & SKRIV/S. F
MARGINAL
1 Ställ in vänstermarginal / högermarginal (med
0,5 mm steg) med knapparna
och .
2 Bekräfta genom att trycka på knappen OK.
3 Lämna menyn genom att trycka på knappen
.
1 Välj det pappersmagasin för vilket du vill ange
standardformat för papper med knapparna
och .
2 Bekräfta genom att trycka på knappen OK.
3 Välj pappersformat med hjälp av knapparna
eller
enligt tabellen nedan:
Pappersmagasin
.
Tillgängligt pappersformat
MAN.
MAGASIN
A4, A5, Legal och Letter
AUTO
MAGASIN
A4, A5, Legal och Letter
SKANNER
LTR/LGL och A4
4 Bekräfta genom att trycka på knappen OK.
5 Lämna den aktuella menyn genom att trycka på
knappen
- 17 -
.
3 - Kopiera
OFX 9700
Fax
Omedelbar sändning
1 Placera dokumentet i den automatiska
dokumentmataren, med kopieringssidan uppåt.
2 Skriv in mottagarens faxnummer eller välj
Detta kapitel beskriver samtliga funktioner för
hanteringen och konfigureringen av fax.
Ett avsnitt behandlar även faxbrevlådor.
anropsmetod, tryck därefter på knappen
Skicka fax
Ikonen
blinkar under anropsfasen till
mottagaren, den lyser oavbrutet när de två faxarna
börjar kommunicera.
3 När sändningen är klar, visas startskärmen.
Utskrift av ett försättsblad (Enligt modell)
En sida lagras i terminalen. För att skicka faxet med detta
försättsblad kan du skriva ut det när du vill och
komplettera med dina uppgifter.
1 Välj 30 - FAX / FÖRSÄTTSBLAD.
2 Välj:
301 - LOKAL, för att skriva ut ett försättsblad enligt
det land som är inställt på terminalen,
302 - INTERNAT, för att skriva ut ett tvåspråkigt
försättsblad, för landet inställt på terminalen samt
engelska. Som avskiljare mellan de två språken
används "/".
Om språket är inställt på engelska på
terminalen, kommer utskrift att ske endast på
engelska.
Exempel på ett internationellt försättsblad:
.
Avancerad sändning
Denna funktion ger dig möjlighet att skicka ett dokument
vid en annan tidpunkt än den aktuella.
För att programmera senarelagda sändningar, ange
mottagarens nummer, tiden för sändningen, typen av
dokumentmatning och antalet sidor.
Vid sändning i läge ”Senarelagd sändning”,
försäkra dig om att dokumentet är placerat åt
rätt håll.
För att programmera en senarelagd sändning av ett
dokument:
1 Placera dokumentet i den automatiska
dokumentmataren, med kopieringssidan uppåt.
2 Välj 31 - FAX / ÖVERFÖR FAX.
3 Skriv in numret på mottagaren av den senarelagda
sändningen eller välj anropsmetod och bekräfta
med knappen OK.
4 Bredvid aktuell tid, skriv in tiden vid vilken du
önskar skicka dokumentet och bekräfta med
knappen OK.
5 Ställ in kontrasten, om nödvändigt, och bekräfta
med knappen OK.
6 Välj typen av inläsning du önskar använda,
ARKMATARE eller MINNE och bekräfta med
knappen OK.
7 Du kan skriva in antalet sidor som skall skickas,
bekräfta därefter med knappen OK.
Ditt dokument har registrerats i minnet och kommer att
sändas vid programmerad tidpunkt.
- 18 -
4 - Fax
OFX 9700
Standardmagasin inställt på Manuell :
Sändning med anropsuppföljning
Denna funktion ger dig möjlighet att höra, tack vare
högtalaren, nummertagningen vid sändning av ett fax. I
detta fall blir den maximala sändningshastigheten
14400 bps.
Med denna funktion kan du exempelvis:
• höra om mottagarens fax är upptagen och därmed
vänta tills linjen är ledig för att skicka dokumentet;
• kontrollera kommunikationens befordran, vid osäkra
nummer, m.m.
Pappersformat i
Pappersformat i
manuella
huvudmagasinet
magasinet
A4, Letter och
Legal
A4, Letter och Faxet skrivs ut i det
Legal
manuella magasinet.
A4, Letter och
Legal
A5
A5
Ett felmeddelande visas
på skärmen.
A4, Letter och
Papperet i det manuella
Legal
magasinet är inte
kompatibelt.
A5
Ett felmeddelande visas
på skärmen.
Papperet i det manuella
magasinet är inte
kompatibelt.
För att ta linjen manuellt:
1 Placera dokumentet i den automatiska
dokumentmataren, med kopieringssidan uppåt.
2 Tryck på knappen
.
3 Skriv in mottagarens nummer.
När du hör tonen från mottagarens fax, är linjen
ledig och du kan starta sändningen.
4 Tryck på knappen
dokumentet.
Förklaring
A5
Faxet skrivs ut i det
manuella magasinet.
Standardmagasinet är inställt på Automatisk :
för att starta sändningen av
Pappersformat i
Pappersformat i
manuella
huvudmagasinet
magasinet
Om din apparat har ställts in för att skriva ut en
sändningsrapport (Sändningsrapport,
sida 27), kommer den förminskade kopian av
dokumentets första sida inte att visas i
rapporten och denna kommer att indikera att
kommunikationen var manuell.
A4, Letter och
Legal
Faxet skrivs ut med
A4, Letter och
automatisk
Legal
magasininställning.
A5
A5
A4, Letter och Faxet skrivs ut i
Legal
huvudmagasinet.
- Mottagningsläge, sida 28;
- Mottagning utan papper, sida 28;
Ett felmeddelande visas
på skärmen.
Papperet i det
automatiska magasinet
är inte kompatibelt.
A4, Letter och
Legal
Faxmottagning
Faxmottagningen beror på enhetens parameterinställningar.
Följande parametrar gör det möjligt att justera utskriften
av mottagna fax :
Förklaring
A5
- Antal exemplar, sida 28;
- Mottagning fax eller PC, sida 28;
A5
Ett felmeddelande visas
på skärmen.
Papperet i det
automatiska magasinet
är inte kompatibelt.
- Reduceringsläge för mottagna fax, sida 29;
- Teniska parametrar, sida 29.
Vidarebefordran av fax
Det går inte att skriva ut på
pappersformatet A5.
Följande tabeller anger vilket magasin som används för
att skriva ut mottagna fax beroende på standardmagasin
och pappersformatet i magasinen.
Från din fax, har du möjlighet att be om vidarebefordran
av ett dokument, dvs. att dokumentet skickas till
mottagarna via en fjärrbelägen faxapparat och enligt en
specifik spridningslista.
För detta måste källfaxen och fjärrfaxen båda ha
funktionen för vidarebefordran.
För att vidarebefordra ett dokument, måste du alltså
skicka dokumentet och spridningslistans nummer till
fjärrfaxen. Fjärrfaxen skickar sedan vidare dokumentet till
mottagarna i den angivna spridningslistan.
När vidarebefordran väl aktiverats och så fort dokumentet
tagits emot av fjärrfaxen, skrivs faxmeddelandet först ut
innan det skickas vidare till alla mottagare i listan.
- 19 -
4 - Fax
OFX 9700
OFX 9700
För att aktivera en vidarebefordran från din enhet:
1 Placera dokumentet i den automatiska
dokumentmataren, med kopieringssidan uppåt.
2 Välj 37 - FAX / GRUPPSÄNDN.
3 Skriv in numret till fjärrfaxen till vilken du önskar
aktivera vidarebefordran eller välj anropsmetod
och bekräfta med knappen OK.
4 Skriv in spridningslistans nummer som fjärrfaxen
skall använda och bekräfta med knappen OK.
5 Bredvid aktuell tid, kan du skriva in tiden vid vilken
du önskar skicka dokumentet, bekräfta därefter
med knappen OK.
6 Du kan välja inläsningskälla, ARKMATARE eller
MINNE, bekräfta sedan med knappen OK.
7 Du kan skriva in antalet sidor som dokumentet
innehåller.
4 - Fax
Skriva ut faxmeddelandena i minnet
Det går inte att skriva ut på
pappersformatet A5.
381 - FAX / FAXSVARARE / SKRIV UT
1 Om du har registrerat en åtkomstkod för
faxsvararen, skriv in den och bekräfta den med
knappen OK.
Dokumenten i minnet skrivs ut.
Omdirigering av faxen
Dokumentet i mataren skickas omedelbart eller senare
(beroende på valt alternativ) till fjärrfaxen som tar hand
om dess spridning.
Faxsvarare
Faxsvararen ger dig möjlighet att spara alla dokument i
minnet och att inte skriva ut dem systematiskt när de
kommer in.
Denna funktion gör det möjligt att omdirigera
inkommande fax till en kontaktperson i katalogen. De ger
dig även möjlighet att automatiskt skriva ut alla dokument
som omdirigerats.
För att använda denna funktion, måste du utföra två
operationer:
1 Aktivera omdirigeringen.
2 Ange adressen som faxen skall skickas till.
Aktivera omdirigeringen
391 - FAX / OMDIRIG. / AKTIVERING
Kontrollampan
indikerar faxsvararens status:
• Tänd oavbrutet: faxen innehåller inga dokument i
minne, svararen är aktiverad.
• Blinkande: faxen har dokument i minnet eller håller på
att ta emot ett fax.
• Släckt: minnet är fullt, enheten kan inte ta emot fler
dokument.
1 Med knapparna
eller
, välj alternativet MED
och godkänn med knappen OK.
2 Lämna menyn genom att trycka på knappen
.
Om du väljer UTAN, kommer inte menyerna
392 och 393 att visas i guidens lista då denna
skrivs ut (se Ange mottagaren av
omdirigeringen, sida 20, Skriva ut
omdirigerade dokument, sida 21 och Skriva
ut funktionslistan, sida 30).
Inkommande dokumentens konfidentialitet kan bevaras
medels användningen av en fyrsiffrig åtkomstkod. Efter
registrering av koden, kommer denna att fordras för att:
• aktivera eller avaktivera faxsvararen;
• skriva ut faxmeddelandena i faxminnet.
Ange mottagaren av omdirigeringen
Registrera en åtkomstkod för svararen
392 - FAX / OMDIRIG. / MOTTAGARE
383 - FAX / FAXSVARARE / KOD
Försäkra dig om att mottagaren finns i
katalogen (se Telefonkatalog, sida 32).
1 Ange önskad kod (4 siffror, dock ej 0000) och
bekräfta genom att trycka på knappen OK.
2 Lämna menyn genom att trycka på knappen
.
1 Med hjälp av knapparna
eller , välj mottagare
i katalogen och bekräfta med knappen OK.
Aktivera eller avaktivera svararen
382 - FAX / FAXSVARARE / AKTIVERING
1 Om du har registrerat en åtkomstkod för
faxsvararen, skriv in den och bekräfta den med
knappen OK.
2 Välj önskat alternativ MED eller UTAN, bekräfta
därefter valet med knappen OK.
3 Lämna menyn genom att trycka på knappen
.
- 20 -
2 Lämna menyn genom att trycka på knappen
.
Sändningskö
Skriva ut omdirigerade dokument
393 - FAX / OMDIRIG. / KOPIA
1 Med knapparna
och
väljer du alternativet
KOPIERA (lokal utskrift av informationen som
vidarebefordras till enheten) antingen MED eller
UTAN.
2 Bekräfta genom att trycka på knappen OK.
3 Lämna menyn genom att trycka på knappen
.
Omdirigering av fax till en USB-nyckel
Denna funktion gör det möjligt att omdirigera
inkommande fax till en USB-nyckel ansluten till din dator.
Denna
USB-nyckel
blir
således
datorns
mottagningsminne.
De omdirigerade faxen registreras i USB-nyckeln i TIFFformat
och
namnges
enligt
följande:
FAXÅÅMMDDTTMMSS,
där
ÅÅMMDDTTMMSS
motsvarar datumet och tiden för mottagningen av faxet.
Det går även att skriva ut dokumenten som omdirigeras
till USB-nyckeln genom att aktivera menyn 052 SKRIVA
UT.
Aktivera omdirigeringen
Innan du aktiverar funktionen, anslut USBnyckeln.
051 - MEDIA / ARKIVERING FAX / AKTIVERING
1 Med hjälp av knapparna
och
välj alternativet
MED och bekräfta med knappen OK
2 Lämna menyn genom att trycka på knappen
.
Denna funktion ger dig möjlighet att få en sammanfattning
av dokumenten som väntar på att sändas, inklusive de
som lämnats för hämtning, senarelagda sändningar,
m.m.
Med denna funktion kan du:
• omedelbart skicka ett dokument i kön;
• se eller ändra kön
I sändningskön är dokumenten försedda med följande
koder:
ordningsnummer i kön / dokumentstatus /
mottagarens telefonnummer.
Dokumenten kan ha följande status:
- SÄN : sändning,
- VID : vidarebefordran,
- LÄM : inlämnad för upphämtning,
- HÄM : hämtning,
- LÅD : sändning till brevlåda,
- HLÅ : hämtning från brevlåda,
- KOM : kommando under exekvering,
- SMS : sändning SMS.
• radera en väntande sändningsbegäran;
• skriva ut ett dokument i minnet, i väntan på att
sändas eller som lämnats för upphämtning;
• skriva ut dokumentkön, för att se statuset av
dokumenten i kön, dvs.:
- ordningsnummer i kön;
- dokumentets mottagares nummer eller namn;
- programmerad tid för sändningen (fax),
- typ av operation för dokumentet: sändning från
minnet, senarelagd sändning, inlämning för
upphämtning.
- antal sidor i dokumentet;
- dokumentets storlek (utrymme i minnet i procent).
Skicka omedelbart ett dokument i kön
61 - KOMMANDON / UTFÖR
Skriva ut omdirigerade dokument
1 Välj önskat dokument i kön och bekräfta valet med
Det går inte att skriva ut på
pappersformatet A5.
knapparna OK eller
dokumentet.
052 - MEDIA / ARKIVERING FAX / SKRIVA UT
Se eller ändra kön
1 Med hjälp av knapparna
och ,välj
kopieringsalternativet MED för att automatiskt
skriva ut de omdirigerade dokumenten.
2 Bekräfta genom att trycka på OK.
3 Lämna menyn genom att tryck på knappen
för att omedelbart skicka
62 - KOMMANDON / ÄNDRA
1 Välj önskat dokument i kön och bekräfta valet med
knappen OK.
2 Du kan därefter ändra parametrarna för den valda
sändningsbegäran. Bekräfta ändringarna genom
.
att trycka på knappen
.
Radera en sändning i kö
63 - KOMMANDON / AVBRYT
1 Välj önskat dokument i kön och bekräfta valet med
knappen OK.
- 21 -
4 - Fax
OFX 9700
Skriva ut ett dokument i kö eller som
lämnats för upphämtning
64 - KOMMANDON / SKRIV UT
1 Välj önskat dokument i kön och bekräfta valet med
knappen OK.
Skriva ut kön
65 - KOMMANDON / SKRIV UT LISTA
Ett sammanfattande dokument kallat **LISTA ÖVER
KOMMNDON** skrivs ut.
Avbryta en pågående sändning
Det är möjligt att avbryta en pågående sändning, vilken
typ av sändning det än gäller. Avbrottet sker dock inte på
samma vis om det gäller en eller flera mottagare.
• För en sändning ur minnet till en ensam mottagare,
raderas dokumentet från minnet.
• Om dokumentet avser flera mottagare, raderas endast
mottagaren för pågående sändning från
sändningskön.
För att avbryta en pågående sändning:
När lådan eller lådorna väl skapats:
• ändra en befintlig brevlådas egenskaper;
• skriv ut innehållet av en BL, endast om BL:en
innehåller ett eller flera dokument (en stjärna visas
bredvid namnet och relevant BL). En BL vars inehåll
skrivits ut blir tom;
• ta bort en BL, endast om BL:en är initierad och tom;
• skriv ut listan över din faxapparats BL.
Du kan sända och ta emot meddelanden i BL
konfidentiellt.
Brevlådorna är tillgängliga utan kod för att lämna
dokument och alla dokument som lämnas läggs till till
befintliga dokument..
För upphämtning av dokument är brevlådorna endast
tillgängliga med motsvarande kod.
Du kan alltså lämna och hämta meddelanden i
brevlådorna:
• lämna ett dokument i en BL på din fax;
• skicka ett dokument för att lämna det i en BL på en
fjärrfax.
• hämta dokument i en BL på en fjärrfax.
Skapa en BL
71 - BREVLÅDA / SKAPA LÅDA
1 Med hjälp av knapparna eller , välj en ledig BL
(indikerad med LEDIG) eller skriv direkt in numret
på en ledig BL. Bekräfta valet genom att trycka på
knappen OK.
2 Välj alternativet KOD BL för att förse den med en
åtkomstkod och bekräfta valet med knappen OK.
Värdet 0000 visas automatiskt.
3 Ange valfri åtkomstkod och bekräfta valet med
knappen OK.
4 Välj alternativet NAMN BL och bekräfta valet med
knappen OK.
5 Skriv in önskat namn på BL:n (högst 20 tecken) och
bekräfta med knappen OK.
BL:n har skapats.
6 För att skapa en annan BL, tryck på knappen C och
börja om från steg 1.
7 Lämna den aktuella menyn genom att trycka på
1 Tryck på tangenten
.
Ett meddelande som ber dig att bekräfta avbrottet
genom att på nytt trycka på knappen
, visas på
skärmen.
2 Tryck på knappen
för att bekräfta avbrottet av
pågående sändning.
Om din apparat är inställd för att skriva ut en
sändningsrapport, skrivs rapporten ut med indikationen
att kommunikationsavbrottet begärts av operatören.
Faxbrevlåda
32 brevlådor står till förfogande för att skicka dokument
med önskad konfidentialitet tack vare en åtkomstkod
(kallad brevlådekod), till alla mottagare med en
faxapparat som är kompatibel med din egen.
Brevlådorna är försedda med ett nummer, från 00 till 31.
Brevlådan 00 är offentlig. Den sköts direkt av enheten för
att registrera faxsvararens meddelanden när den är
aktiverad. Du kan inte använda denna.
Brevlådorna 01 till 31 är privata. Samtliga är skyddade
med ett lösenord. Du kan använda dem för att ta emot
dokument som endast är avsedda för begränsade
läskretsar.
knappen
.
Ändra en befintlig BL
För att komma åt och kunna använda en brevlåda, måste
du först skapa denna och tilldela den ett namn och en BLkod (om nödvändigt).
- 22 -
71 - BREVLÅDA / SKAPA LÅDA
1 Med hjälp av knapparna
eller , välj önskad BL
eller skriv in brevlådans nummer direkt. Bekräfta
valet med knappen OK.
2 Ange, om sådan finns, brevlådans åtkomstkod och
bekräfta med knappenOK.
3 Med hjälp av knapparna
eller , välj önskad
meny KOD BL eller NAMN BL, bekräfta därefter
valet med knappen OK.
4 Genomför önskade ändringar och bekräfta med
knappen OK.
4 - Fax
OFX 9700
5 Tryck på knappen OK för ytterligare ändringar eller
på
för att lämna menyn.
Sändning för att lämna ett meddelande i en
BL på en fjärrfax
1 Placera dokumentet i den automatiska
dokumentmataren, med kopieringssidan uppåt.
2 Välj 35 - FAX / SÄND BREVL. och bekräfta med
knappen OK.
3 Skriv in numret på mottagaren av meddelandet du
tänker lämna i en BL eller välj anropsmetod och
bekräfta med knappen OK.
4 Skriv in numret på mottagarens brevlåda och
bekräfta med knappen OK.
5 Om du önskar senarelägga sändningen, skriv in
önskad tidpunkt bredvid aktuell tid och bekräfta
med OK.
6 Om du önskar ändra typen av inläsning av
dokumentet som skall skickas, välj ett av
alternativen ARKMATARE eller MINNE, bekräfta
sedan med knappen OK.
7 Om du önskar, kan du skriva in antalet sidor som
skall skickas, bekräfta därefter med knappen OK.
Skriva ut innehållet i en BL
73 - BREVLÅDA / SKR. BL
Du kan endast skriva ut innehållet i en BL om
denna innehåller dokument. En stjärna före
namnet på en BL indikerar att den innehåller
dokument.
1 Med hjälp av knapparna
eller , välj önskad BL
eller skriv in brevlådans nummer direkt. Bekräfta
valet med knappen OK.
2 Ange, om sådan finns, brevlådans åtkomstkod och
bekräfta med knappen OK.
Alla dokument i brevlådan skrivs ut och BL:n töms.
Ta bort en BL
Vid
omedelbar
sändning,
skickas
dokumentet
omedelbart.
Vid senarelagd sändning, registreras dokumentet i
minnet och sändningen sker vid vald tidpunkt.
Innan du börjar, försäkra dig om att BL:n är
tom. Skriv först ut dess innehåll.
74 - BREVLÅDA / RADERA LÅDA
1 Med hjälp av knapparna
eller , välj önskad BL
eller skriv in brevlådans nummer direkt. Bekräfta
valet med knappen OK.
2 Ange, om sådan finns, brevlådans åtkomstkod och
bekräfta med knappen OK.
3 Bekräfta borttagningen genom att trycka på
knappen OK.
Hämta meddelanden från en avlägsen fax
BL
36 - FAX / HÄMTA BREVL.
Kontrollera först fjärrfaxens kompatbilitet.
Brevlådan raderas och läggs till listan över tomma BL.
Skriv in numret till kontaktpersonen vars BL du vill
gå till för att hämta ett meddelande eller välj
anropsmetod, bekräfta därefter med knappen OK.
2 Skriv in numret på mottagarenns brevlåda och
bekräfta med knappen OK.
3 Ange åtkomstkoden till BL:n och bekräfta denna
med knappen OK.
4 Om du önskar senarelägga hämtningen, skriv in
önskad tidpunkt bredvid aktuell tid och bekräfta
med OK.
1
Skriva ut listan över BL
75- BREVLÅDA / SKR. LÅDLISTA
Enheten skriver ut en detaljerad lista över BL som
skapats.
Lämna en fax i en BL
1 Placera dokumentet i den automatiska
dokumentmataren, med kopieringssidan uppåt.
2 Välj 72 - BAL / LAGRA LÅDA och bekräfta med
knappen OK.
3 Med hjälp av knapparna
eller , välj önskad BL
eller skriv in brevlådans nummer direkt. Bekräfta
valet med knappen OK.
Dokumentet i mataren registreras i den valda BL:n.
När fjärrfaxen anropas, omedelbart eller vid en senare
tidpunkt, mottas dokumenten i fjärrfaxens BL på din egen
fax.
Lämna och hämta fax
Du kan Lämna ett dokument för upphämtning (”POLLING
SÄ”) på din fax, som ställs till förfogande för alla
kontaktpersoner som anropar faxen medels funktionen
Hämta. Dina kontakter kan således, på deras begäran, få
ett fax av ett dokument som du lämnat för upphämtning
på din faxapparat.
- 23 -
4 - Fax
OFX 9700
För att programmera lämnandet av ett dokument, måste
du ange dess typ:
• Enkel, det kan endast hämtas upp en gång från minet
eller dokumentmataren;
• Flera, det kan hämtas godtyckligt många gånger, från
minnet.
För att programmera en hämtning, måste du först ange
var hämtningen skall ske, och beroende på önskad
hämtning kan du:
• starta en omedelbar upphämtning;
• programmera en senarelagd uphämtning;
• starta upphämtningen i flera brevlådor, antingen
omedelbart eller vid en senare tidpunkt.
Lämna ett dokument
1 Placera dokumentet i den automatiska
dokumentmataren, med kopieringssidan uppåt.
2 Välj 34 - FAX / POLLING SÄ och bekräfta med
knappen OK.
3 Välj typ av inlämning enligt tabellen nedan:
Meny
Procedur
ENKEL
1 Välj ARKMATARE eller MINNE.
2 Ställ in kontrasten, om nödvändigt,
och bekräfta med knappen OK.
3 Skriv in antal sidor som
dokumentet som du önskar lämna
för upphämtning innehåller.
FLERA
1 Ställ in kontrasten, om nödvändigt,
och bekräfta med knappen OK.
2 Skriv in antal sidor som
dokumentet som du önskar lämna
för upphämtning innehåller.
3 Bekräfta ditt val genom att trycka på knappen OK.
Hämta ett dokument som lämnats
33 - FAX / HÄMTA
1 Skriv in numret på faxen där du önskar hämta
dokumentet eller välj anropsmetod.
Du kan hämta upp flera dokument med
knappen
.
2 Beroende på typ av upphämtning, måste du:
Val
Procedur
Omedelbar
upphämtning
1 Tryck på knappen
Senarelagd
upphämtning
1 Tryck på knappen OK.
2 Bredvid aktuell tid, skriv in
tiden vid vilken du önskar
hämta dokumentet och
.
bekräfta med knappen
.
- 24 -
4 - Fax
OFX 9700
SMS
Skicka ett SMS
1 Tryck på tangenten SMS.
2 Skriv in SMS-texten med hjälp av det numeriska
tangentbordet.
• för versaler, använd knappen ;
• för att förflytta markören i inskrivningsfältet,
använd knapparna och ;
• för att gå från ett ord till nästa, tryck på knappen
och på någon av knapparna eller ;
• för att gå till nästa rad, tryck på knappen
;
• för att radera ett tecken (genom att flytta
markören åt vänster), använd knappen 
eller C.
3 Bekräfta valet genom att trycka på knappen OK.
4 Välj meddelandets mottagare. Ange mottagarens
nummer (mobiltelefon eller all annan SMSkompatibel utrustning) medels något av följande
val:
• skriv in numret med hjälp av det numeriska
tangentbordet;
• skriv in de första bokstäverna i mottagarens
namn;
• tryck på knappen
tills mottagarens namn
visas (mottagarna visas i alfabetisk ordning).
5 SMS:et kan ha en eller flera mottagare. För att
skicka ett SMS:
• till en mottagare, bekräfta valet genom att trycka
på knappen OK.
Med knappen SMS ger enheten dig möjlighet att skicka
SMS. Ett SMS (Short Message Service) är en tjänst för att
skicka korta meddelanden till mobiltelefoner eller andra
SMS-kompatibla utrustningar.
Antalet tillgängliga tecken per meddelande varierar
beroende på operatör och land från vilket SMS:et skickas
(t.ex. Frankrike 160 tecken, Italien 640 tecken).
SMS-tjänstens
operatören.
tillgänglighet
beror
på
landet
och
SMS-tjänsten använder en särskild tariffering.
Konfigurering av SMS-parametrarna
Visa avsändare
Denna parameter gör det möjligt att visa avsändarens
namn och nummer då man skickar ett SMS.
41 – SMSTJÄNST/AVSÄNDARE
1 Välj alternativet MED eller UTAN visning av
avsändaren med hjälp av knapparna
eller .
2 Bekräfta ditt val genom att trycka på knappen OK.
3 Lämna menyn genom att trycka på knappen
•
till flera mottagare, tryck på knappen
och
skriv in numret till nästa mottagare. Upprepa
förfarandet till sista mottagaren (max 10).
6 Bekräfta valet av mottagare med knappen OK.
.
SMS sändarserver
visas på skärmen då SMS:et skickas,
sändningen pågår.
SÄNDNING SMS
Denna parameter används för att skriva i SMSsändarserverns nummer. Detta nummer anges av din
accessleverantör.
•
421 – SMSTJÄNST/INIT. SMS/SERVER
1 Skriv in sändarserverns nummer med hjälp av det
numeriska tangentbordet.
2 Bekräfta ditt val genom att trycka på knappen OK.
3 Lämna menyn genom att trycka på knappen
•
.
- 25 -
Om SMS visas på skärmen, innebär det att SMS:et
avvaktar och att ett nytt försök kommer att göras om
några minuter. För att skicka meddelandet omedelbart
eller radera sändningen, se avsnitt Sändningskö,
sida 21.
För att kontrollera att sändningen av SMS:et skett
korrekt, kan du skriva ut sändningsloggen (se avsnitt
Skriva ut loggarna, sida 30).
5 - SMS
OFX 9700
Värden/
Inställningar
Typ av nät
Du kan koppla faxen antingen till ett allmänt telefonnätet,
eller till ett privat nät uppbyggt t.ex. med en privat
abonnentväxel (PABX). Du skall således ange lämplig typ
av nät.
Du kan ställa in din maskin som du önskar, efter behov. I
det här kapitlet hittar du en beskrivning av funktionerna.
Du kan skriva ut funktionslistan
tillgängliga inställningar.
samt
enhetens
För att välja typ av nät:
251 - INSTÄLLN. / TEL. NETWORK / NÄTVERKSTYP
1 Välj önskat alternativ PRIVAT eller OFFENTLIGT
bekräfta därefter valet med knappen OK.
2 Lämna menyn genom att trycka på knappen
.
Din maskin utvecklas hela tiden och nya
funktioner blir regelbundet tillgängliga.
För att dra nytta av de senaste utvecklingarna
besök vår hemsida www.olivetti.com för att
hämta de senaste uppdateringarna.
Geografiska inställningar
Dessa parametrar ger dig möjlighet att använda enheten
i olika förinställda länder och med olika språk.
Ställa in datum och tid
Land
Du kan när som helst ändra datum och tid på den
multifunktionella enheten.
21 - INSTÄLLN. / DATUM/TID
1 Tryck på , skriv in 21 med hjälp av tangentbordet.
Bekräfta med OK.
2 Skriv i tur och ordning in siffrorna som motsvarar
önskat datum och tid.
Då man väljer land initieras:
• det offentliga telefonnätets parametrar;
• standardspråket.
För att välja land:
201 - INSTÄLLN. / GEOGRAFISK / LAND
1 Välj önskat alternativ, bekräfta sedan valet med
knappen OK.
2 Lämna menyn genom att trycka på knappen
.
Till exempel, för den 8 november 2005 kl. 9:33,
tryck in 0 8 1 1 0 5 0 9 3 3), bekräfta därefter
med OK.
3 Lämna menyn genom att trycka på knappen
.
Skriva in din enhets nummer och
namn
Om inget alternativ i listan passar, välj
alternativet "ANNAN".
Telekomnät
Den multifunktionella enheten erbjuder möjligheten att
skriva numret och namnet som du registrerat på samtliga
fax som skickas.
Med denna parameter kan du manuellt ange typen av
offentligt telefonnät för ett land, så att enheten kan
kommunicera via det offentliga telefonnätet i det valda
landet enligt gällande standarder.
Som standard, anger det inställda landet i 201 INSTÄLLN. / GEOGRAFISK / LAND automatiskt
typen av offentligt telefonnät som skall användas i
det aktuella landet.
Parametern SÄNDN. HUVUD skall ställas på
MED (se avsnitt Teniska parametrar,
sida 29).
22 - INSTÄLLN./NUMMER/NAMN
1 Tryck på , skriv 22 med hjälp av tangentbordet.
Bekräfta med OK.
2 Skriv in telefonnumret som motsvarar enheten
(max 20 siffror). Bekräfta med OK.
3 Skriv in ditt namn (max 20 tecken). Bekräfta
med OK.
4 Lämna menyn genom att trycka på knappen
.
Denna parameter skiljer sig från parametern
NÄTVERKSTYP som gör det möjligt att välja
mellan ett offentligt och ett privat telefonnät.
För att manuellt välja typen av offentligt telefonnät som
skall användas:
202 - INSTÄLLN. / GEOGRAFISK / NÄTVERK
- 26 -
1 Välj önskat alternativ, bekräfta sedan valet med
knappen OK.
6 - Värden/Inställningar
OFX 9700
2 Lämna menyn genom att trycka på knappen
.
Sändningsrapport
Om inget alternativ i listan passar, välj
alternativet "ANNAN".
Ställa in språket som skall visas på skärmen
Du kan välja ett annat språk för skärmens menyer.
Maskinens standardspråk är engelska.
203 - INSTÄLLN. / GEOGRAFISK / SPRÅK
1 Tryck på
, skriv in 203 med hjälp av
tangentbordet och bekräfta med OK.
2 Välj önskat språk med knapparna eller
och
bekräfta med OK.
3 Lämna menyn genom att trycka på knappen
.
Du kan skriva ut en sändningsrapport för
kommunikationer över telefonnätet (PSTN).
Du kan välja olika utskriftskriterier för rapporten:
• MED, en rapport skrivs ut då sändningen skett korrekt
eller då den definitivt övergivits (endast en rapport per
begärd sändning);
• UTAN, ingen rapport skrivs ut, alla sändningar
registreras dock i sändningsloggen;
• ALLTID, en rapport skrivs ut för varje sändningsförsök;
• VID FEL, en rapport skrivs endast ut då
sändningsförsöken misslyckats och begäran om
sändning övergivits definitivt.
Till varje rapport för sändningar från minnet, förknippas en
reducerad bild av dokumentets första sida.
För att välja typ av rapport:
231 - INSTÄLLN. / SÄNDNING / RAPPORT
Lokalt prefix
Denna funktion används då din fax är installerad i ett
privat nätverk, bakom en företagsväxel. Den gör det
möjligt att programmera det automatiska tillägget av ett
lokalt prefix (att ange), som gör det möjligt att
automatiskt kommunicera utanför företagets telefonnät,
under förutsättning att:
• företagets interna nummer, för vilka prefixet inte är
nödvändigt, är korta nummer med färre siffror än det
minsta antalet (till exempel 10 siffror för Frankrike);
• de externa numren, för vilka prefixet är nödvändigt, är
långa nummer med lika många eller fler siffror än det
minsta antalet (till exempel 10 siffror för Frankrike).
Programmeringen av din faxapparats lokala prefix sker i
två steg:
• ange minsta antalet siffror för telefonnummer utanför
företaget;
• ange det lokala prefixet för att nå externa nummer,
utanför företaget. Detta prefix kommer att läggas till
automatiskt så fort man slår ett externt nummer.
1 Välj önskat alternativ MED, UTAN, ALLTID eller VID FEL
och bekräfta valet med knappen OK.
2 Lämna menyn genom att trycka på knappen
.
Typ av inläsning av dokumenten
Du kan välja typ av inläsning för dokumenten som skall
skickas:
• från minnet, sändningen sker endast efter
registreringen av dokumentet i minnet och efter att
numret slagits. Den gör det möjligt för dig att få tillbaka
originalen snabbare.
• från pappersmataren på den arkmatade skannern,
sändningen sker efter att numret slagits. Den medger
sändningen av omfattande dokument (vars storlek kan
överstiga minnets kapacitet).
För att välja typ av dokumentmatning:
232 - INSTÄLLN. / SÄNDNING / SÄND MINNE
1 Välj önskat alternativ MINNE eller ARKMATARE bekräfta
därefter valet med knappen OK.
I läge arkmatare, innehåller sändningsrapporten
ingen reducerad bild.
2 Lämna menyn genom att trycka på knappen
.
Om du anger ett lokalt prefix, lägg inte till
detta till nummerna registrerade i katalogen:
det läggs till automatiskt till varje nummer.
Prefix
Lågpristider
252 - INSTÄLLN. / TEL. NETWORK / PREFIX
1 Ange det minsta antalet siffror i prefixet. Du kan
ändra standardvärdet på de externa nummerna.
Bekräfta med knappen OK.
Detta minsta antal skall ligga mellan 1 och 30.
2 Skriv in det lokala prefixet för utgående linje (max 5
tecken) och bekräfta det med knappen OK.
3 Lämna menyn genom att trycka på knappen
.
Denna funktion gör det möjligt att senarelägga
sändningen av ett fax till ”lågtrafikstimmarna” och därmed
minska kostnaden för kommunikationerna.
Lågpristiderna, har angivits som de tidsintervall då priset
är fördelaktigare på telefonnätet och är förinställt till
mellan kl. 19:00 och 7:30. Detta intervall går dock att
ändra.
För att ändra lågprisintervallet:
233 - INSTÄLLN. / SÄNDNING / EKO
1 Skriv start- och sluttid för det nya lågprisintervallet
och bekräfta valet med knappen OK.
- 27 -
6 - Värden/Inställningar
OFX 9700
För att använda lågprisintervallet:
32 - FAX / ECO TRANS.
1 Skriv in mottagarens nummer och bekräfta med
knappen OK.
2 Ställ in kontrasten, om nödvändigt, och bekräfta
med knappen OK.
3 Välj typen av inläsning du önskar använda,
ARKMATARE eller MINNE och bekräfta med
knappen OK.
4 Om du önskar, kan du skriva in antalet sidor som
skall skickas, bekräfta därefter med knappen OK.
Då din fax skrivare inte är tillgänglig, kan du välja
mellan två lägen för mottagningen:
• mottagningsläge UTAN PAPPER, din faxapparat
registrerar inkomna fax i minnet ;
• mottagningsläge MED PAPER, din faxapparat vägrar ta
emot inkommande fax.
För att välja mottagningsläge:
242 – INSTÄLLN. / MOTTAGN. / PAPPER
1 Välj önskat alternativ MED PAPPER eller UTAN PAPPER
och bekräfta därefter valet med knappen OK.
Mottagningsläge
2 Lämna menyn genom att trycka på knappen
Då du har anslutit en extern apparat (telefon,
telefonsvarare) till EXT-uttaget på terminalen eller till
uttagsenheten, kan du med denna funktion välja vilken
apparat som ska ta emot fax och/eller röstmeddelanden.
Du kan välja mellan följande mottagningslägen:
• MANUELL: Terminalen tar inte automatiskt emot
något dokument. När du lägger på från din telefon och
du märker att du får ett fax, måste du trycka på
•
•
knappen
på terminalen för att ta emot faxet.
FAX: mottagningen av fax startar automatiskt på
enheten;
FAXSVARARE: mottagningen av fax sker automatiskt
på enheten, mottagningen av telefonsamtal sker
automatiskt på den externa apparaten. Tryck på
knapparna #0 på telefonen för att annullera
detektering av ett fax.
Pappersbristen indikeras med en ljudsignal
och ett meddelande på skärmen.
Mottagna fax bevaras i minnet (ikonen
blinkar) och skrivs ut så fort apparaten fylls på
med papper.
Antal exemplar
Du kan skriva ut mottagna dokument i flera exemplar
(1 till 99).
För att ställa in antalet exemplar av de olika dokumenten
som tagits emot:
243 – INSTÄLLN. / MOTTAGN. / ANTAL KOPIOR
1 Ange önskat antal kopior och bekräfta genom att
trycka på knappen OK.
2 Lämna den aktuella menyn genom att trycka på
För att välja mottagningsläge:
241 – INSTÄLLN. / MOTTAGN. / LÄGE
1 Välj önskat alternativ, bekräfta sedan valet med
knappen OK.
2 Lämna den aktuella menyn genom att trycka på
knappen
.
knappen
.
Vid varje mottagning av dokument, kommer din
faxapparat att skriva ut antalet exemplar som du har
angivit.
.
Om du har anslutit en telefon till EXT-uttaget
på terminalen eller till uttagsenheten,
rekommenderar vi dig att justera läget för
mottagning till MANUELL.
Mottagning fax eller PC
Denna meny, tillsammans med en anpassad
programvara på din dator (programvaran medföljer eller
kommer som tillval beroende på modell) gör det möjligt att
välja apparat för mottagningen av dokumenten:
• faxen;
• datorn (PC);
• PC:n om denna är tillgänglig, annars faxen.
244 – INSTÄLLN. / MOTTAGN. / PC- MOTT.
Under ett samtal har du lagt på från denna
telefon och du hör den karakteristiska
kopplingstonen från faxen.
Du kan trycka på knappen
på terminalen
eller på knapparna #7 på din telefon för att ta
emot faxet.
För ytterligare detaljer, se avsnitt PC funktioner, sida 41.
Mottagning utan papper
Din fax erbjuder möjligheten att acceptera eller avslå
mottagningen av dokument då skrivaren inte är tillgänglig
(slut på papper ...).
- 28 -
6 - Värden/Inställningar
OFX 9700
Reduceringsläge för mottagna fax
Parameter
I den här menyn kan du reducera mottagna fax för utskrift.
Denna justering kan vara automatisk eller manuell.
3 – Överf. hast. Val av sändningshastighet för faxet.
Om telefonlinjen är god (anpassad,
utan eko), sker kommunikationen i
allmänhet vid maximal hastighet.
Det kan emellertid visa sig nödvändigt
att begränsa sändningshastigheten i
vissa fall.
Automatiskt läge:
I detta läge ändras storleken på mottagna fax automatiskt.
Ställa in automatiskt läge:
246 – INSTÄLLN./MOTTAGN./REDUCTION
4 – Ekoskydd
1 Välj Automatisk och bekräfta med OK.
2 Lämna menyn genom att trycka på knappen
Förklaring
Om denna parameter är aktiv, dämpas
ekot på linjen vid fjärrkommunikation.
6 - Utlandsläge Förr vissa fjärranrop (satellit), kan ekot
.
på linjen försvåra kommunikationen.
Manuellt läge:
Enheten förslår en reducering på 70 till 100 %. Utanför
dessa värden avger enheten en felsignal. Den fasta
reduceringen används när mottagna dokument skrivs ut,
oavsett vilket pappersformat som används.
Välja manuellt läge:
246 – INSTÄLLN./MOTTAGN./REDUCTION
1 Välj FAST och bekräfta med OK.
2 Ange reduceringsvärdet (mellan 70 och 100) och
bekräfta med OK.
3 Lämna menyn genom att trycka på knappen
7 – Visa vid
kom.
Val mellan visningen av
kommunikatikonshastigheten och
numret på sidan som håller på att
skickas.
8 – Eco energi
Val av tid innan periferienheten sätts i
standby. Efter den angivna tiden (i
minuter) utan aktivitet på apparaten,
eller under valfritt tidsintervall, sätts
enheten i standby.
10 – Mottagn.
huvud
Om denna parameter är aktiv, kommer
alla dokument som din enhet tar emot
att skrivas ut med ett brevhuvud som
indikerar avsändarens namn och
nummer (om tillgängligt) samt datumet
för utskriften och antalet sidor.
11 – Mottagn.
hast.
Val av mottagningshastighet för faxet.
Om telefonlinjen är god (anpassad,
utan eko), sker kommunikationen i
allmänhet vid maximal hastighet.
Det kan emellertid visa sig nödvändigt
att begränsa mottagningshastigheten i
vissa fall.
12 - Ringer
Antal ringningar för att automatiskt
starta din apparat.
13 - Discard
size
(Kasseringssto
rlek)
Parametern
Discard
Size
(kasseringsstorlek) definierar endast
utskrift av mottagna fax. Antalet rader i
ett dokument kan vara för stort för
utskriftsformatet. Den här parametern
definierar tröskeln för när extrarader
skrivs ut på den andra sidan. Under
tröskeln tas extrarader bort.
Om du väljer Med, ställs tröskeln in på
3 centimeter.
Om du väljer Utan, ställs tröskeln in på
1 centimeter.
20 - E.C.M.
(korrigera fel)
När parametern är aktiv, ger den
möjlighet att korrigera
kommunikationsfel till följd av
störningar på telefonlinjen. Parametern
är användbar då linjerna är svaga eller
brusiga. I gengäld kan
sändningstiderna bli längre.
.
Teniska parametrar
Din enhet är redan standardinställd vid leverans. Du kan
emellertid anpassa den till dina exakta behov genom att
ställa in de tekniska parametrarna.
För att ställa in de tekniska parametrarna:
29 - INSTÄLLN./TEKNISKT
1 Ställ in önskad parameter och bekräfta med
knappen OK.
2 Med knapparna
eller , ändra inställningen av
önskad parameter enligt tabellen nedan, bekräfta
därefter med knappen OK.
Parameter
Förklaring
1 – Upplösning Standardvärde för
granskningsupplösningen av
dokumenten som skall skickas.
2 – Sändn.
huvud
Om denna parameter är aktiv, kommer
alla dokument som tas emot av
mottagarna att skrivas ut med ett
brevhuvud med ditt namn, ditt
nummer, datumet och antalet sidor.
Observera: om du skickar ett fax från
arkmataren, kommer brevhuvudet ej
att finnas på dokumentet som kommer
fram.
- 29 -
6 - Värden/Inställningar
OFX 9700
Parameter
80 - Tonerspar
Ger ljusare utskrifter för att spara
tonerkassettens bläck.
91 – Timeoutfel
Väntetid innan ett dokument under
utskrift raderas till följd av ett fel på
skrivaren då denna står i läge för
utskrift från datorn.
92 - Vänta
timeout
För att skriva ut loggarna:
1 Tryck på , skriv 52 med hjälp av den numeriska
knappsatsen.
Förklaring
Listan över loggar skrivs ut.
Sändnings- och mottagningsloggarna skrivs
ut på samma sida.
Väntetid för datan från datorn innan
utskriften från PC:n raderas.
Skriva ut listan över inställningar
93 – Byt format Ändring av sidformat. Funktionen gör
det möjligt att skriva ut ett dokument i
LETTER-format på A4-sidor genom att
välja LETTER/A4.
Det
går
inte
att
pappersformatet A5.
96 – WEP-nyck. Menyn gör det möjligt att deklarera
nr
antalet tillåtna WEP-nycklar (mellan 1
och 4).
skriva
ut
på
1 Tryck på , skriv 54 med hjälp av den numeriska
knappsatsen.
Skriva ut funktionslistan
Listan över inställningar skrivs ut.
Det
går
inte
att
pappersformatet A5.
skriva
ut
på
Låsning
1 Tryck på
och skriv 51 med hjälp av den
numeriska knappsatsen.
Funktionslistan skrivs ut.
Funktionen förhindrar att maskinen används av
obehöriga. En kod behövs varje gång någon använder
maskinen. Efter varje användning spärras maskinen
automatiskt.
Du måste dock först ange en låskod.
Skriva ut loggarna
Det
går
inte
att
pappersformatet A5.
Om det redan finns en kod, måste du ange
den gamla koden innan du skriver in den nya.
skriva
ut
på
811 - AVANC. FUNKT. / LÅS / LÅSNINGSKOD
1 Tryck på , skriv 811 med hjälp av den numeriska
knappsatsen.
2 Skriv din låskod (4 siffror) med hjälp av
knappsatsen, bekräfta med OK.
3 Ange din låskod igen (4 siffror) med hjälp av
siffertangenterna, bekräfta med OK.
4 Lämna menyn genom att trycka på knappen
.
Sändnings- och mottagningsloggarna registrerar de
30 senaste
kommunikationerna
(sändning
och
mottagning) på din fax.
Loggarna skrivs automatiskt ut var 30 kommunikation.
Det går emellertid att få en utskrift närhelst man önskar.
Varje logg (sändning eller mottagning) innehåller, i en
tabell, följande uppgifter:
• datum och tid för sändningen eller mottagningen av
dokumentet;
• mottagarens eller sändarens ID;
• sändningsläge (Normal, Fin, SFin eller Photo);
• antal sidor som sänts eller mottagits;
• kommunikationens längd;
• resultatet av sändningen eller mottagningen: indikeras
med KORREKT när den skett problemfritt,
eller med
en informationskod för specifika kommunikationer
(upphämtning, manuell kommunikation, m.m.),
• orsaken till kommunikationsfelet (till exempel:
mottagaren svarar ej).
Låsning av tangentbordet
Varje gång du använder maskinen, måste du ange din
kod.
- 30 -
812 - AVANC. FUNKT. / LÅS / LÅS TANGENTB
1 Tryck på , skriv 812 med hjälp av tangentbordet.
2 Ange låskod och bekräfta med OK.
3 Med knapparna
eller
välj MED och bekräfta
med OK.
4 Lämna menyn genom att trycka på knappen
.
6 - Värden/Inställningar
OFX 9700
Låsning av siffrorna
Räknare för mottagna sidor
Denna funktion spärrar sifferknapparna och det blir inte
längre möjligt att slå något nummer. De enda tillåtna
numren blir de som står i katalogen.
För att läsa av denna räknare:
822 - AVANC. FUNKT. / RÄKNARE / MOTT. SIDOR
1 Tryck på , skriv 822 med hjälp av tangentbordet.
2 Antalet mottagna sidor visas på skärmen.
3 Lämna den aktuella menyn genom att trycka på
För att gå till menyn för att spärra siffertangenterna:
813 - AVANC. FUNKT. / LÅS / LÅS NUMMER
1 Skriv
in
den
fyrsiffriga
låskoden
med
siffertangenterna.
2 Bekräfta genom att trycka på knappen OK.
3 Med hjälp av knapparna
eller , välj alternativet
END. KATALOG.
4 Bekräfta genom att trycka på knappen OK.
5 Lämna menyn genom att trycka på knappen
.
knappen
.
Räknare för skannade sidor
För att läsa av denna räknare:
823 - AVANC. FUNKT. / RÄKNARE / SCANNADE
SID
1 Tryck på , skriv 823 med hjälp av tangentbordet.
2 Antalet skannade sidor visas på skärmen.
3 Lämna den aktuella menyn genom att trycka på
Låsning av SMS-tjänsten
Denna funktion spärrar åtkomsten till SMS-tjänsten.
knappen
För att gå till menyn för att spärra SMS-tjänsten:
815 - AVANC. FUNKT. / LÅS / LÅS SMS
1 Skriv
in
den
fyrsiffriga
låskoden
med
siffertangenterna.
2 Bekräfta genom att trycka på knappen OK.
3 Med hjälp av knapparna
eller
, välj
alternativet MED.
4 Bekräfta genom att trycka på knappen OK.
5 Lämna menyn genom att trycka på knappen
.
.
Räknare för utskrivna sidor
För att läsa av denna räknare:
824 - AVANC. FUNKT. / RÄKNARE / UTSKR. SIDOR
1 Tryck på , skriv 824 med hjälp av tangentbordet.
2 Antalet utskrivna sidor visas på skärmen.
3 Lämna den aktuella menyn genom att trycka på
knappen
.
Visa status för förbrukningsmaterial
Läs av räknarna
Du kan kontrollera din maskins räkneverk när du önskar.
Du kan när som helst se resterande mängd bläck i
tonerkassetten. Den uppskattade mängden är angiven i
procent.
Du kan läsa av följande räknare:
• antal sända sidor;
• antal mottagna sidor;
• antal skannade sidor;
• antal utskrivna sidor.
86 - AVANC. FUNKT. / FÖRBRUKNING
1 Tryck på , skriv 86 med hjälp av tangentbordet.
2 Tonern som är kvar visas i procent på skärmen.
3 Lämna den aktuella menyn genom att trycka på
knappen
.
Räknare för avsända sidor
För att läsa av denna räknare:
821 - AVANC. FUNKT. / RÄKNARE / SÄNDA SIDOR
1 Tryck på , skriv 821 med hjälp av tangentbordet.
2 Antalet sända sidor visas på skärmen.
3 Lämna den aktuella menyn genom att trycka på
knappen
Kalibrera din skanner
Du kan utföra detta när utskriftskvaliteten inte längre är
tillfredsställande
80 - AVANC. FUNKT. / KALIBRERING
.
- 31 -
1 Lägg ett vitt ark i den arkmatade skannern.
2 Tryck på , skriv in 80 med hjälp av tangentbordet
och bekräfta med OK.
3 Skannern startas och kalibreringen sker
automatiskt.
4 Vid slutet av kalibreringen återgår maskinen till
skärmsläckarläge.
6 - Värden/Inställningar
OFX 9700
Telefonkatalog
Skapa en lista
12 - KATALOG / NY LISTA
1 Tryck på , skriv in 12 med hjälp av tangentbordet.
2 Skriv in listans NAMN med hjälp av det
alfanumeriska tangentbordet (max 20 tecken),
bekräfta med OK.
3 SKAPA LISTA: välj bland befintliga kort, de
personer som skall ingå i listan med hjälp av
knapparna
eller .
För varje kort som väljs, bekräfta med OK.
4 Välj TILLDELAT NUMMER till telefonkatalogen
med hjälp av det numeriska tangentbordet eller
acceptera numret som visas och bekräfta med OK.
Du kan skapa en katalog genom att lägga registerkort i
minnet och således sammanställa grupper. Det går att
registrera upp till 250 registerkort som kan omgrupperas
till 20 grupper.
För varje kort eller grupp, går det att skapa, läsa, ändra,
radera innehållet i korten. Du kan skriva ut katalogen.
Du kan också skapa och hantera telefonkatalogen från
PC-paketet. Se kapitel PC funktioner, sida 41.
Skapa ett registerkort
Listorna identifieras i katalogen genom ett ”L”
inom parentes bredvid namnet.
11 - KATALOG / NY KONTAKT
1 Tryck på , skriv in 11 med hjälp av tangentbordet.
2 Skriv in personens NAMN med hjälp av det
alfanumeriska tangentbordet (max 20 tecken),
bekräfta med OK.
3 Skriv in personens FAXNUMMER med hjälp av det
numeriska tangentbordet (max 30 tecken),
bekräfta med OK.
4 Välj KORTNUMMER i telefonkatalogen med hjälp
av det numeriska tangentbordet eller godkänn
numret som visas och bekräfta med OK.
5 Välj MED KNAPP om du önskar tilldela en
genvägsknapp till detta kort. Den första tillgängliga
bokstaven visas, använd knapparna eller , för
att välja en annan bokstav. Bekräfta med OK.
6 Välj HASTIGHET för sändningen av faxen bland
alternativen 2400, 4800, 7200, 9600, 12000, 14400
eller 33600 med hjälp av knapparna
eller ,
bekräfta med OK.
För en telefonlinje av god kvalitet rekommenderas
maximal hastighet.
Ändra ett registerkort
13 - KATALOG / ÄNDRA
1 Tryck på , skriv in 13 med hjälp av tangentbordet.
2 Med hjälp av knapparna
eller , gå igenom
telefonkatalogen och välj kortet som skall ändras
med hjälp av knappen OK.
3 Ändra önskat fält av registerkortet och bekräfta
varje ändring med knappen OK.
Radera ett registerkort
14 - KATALOG / AUBRYT
1 Tryck på , skriv in 14 med hjälp av tangentbordet.
2 Med hjälp av knapparna
eller , gå igenom
telefonkatalogen och välj kortet som skall raderas
med hjälp av knappen OK.
3 Bekräfta raderingen genom att trycka på nytt
på OK.
4 Gör på samma sätt för att radera andra
registerkort.
Om din multifunktionella enhet är ansluten till
en automatväxel (PABX), kan du
programmera en paus efter prefixet för
utgående samtal. Sätt tecknet ”/” efter
prefixet.
Skriva ut telefonkatalogen
Det
går
inte
att
pappersformatet A5.
skriva
ut
på
15 - KATALOG/SKRIV UT
1 Tryck på
, skriv in 15 med hjälp av tangentbordet.
Katalogen skrivs ut i alfabetisk ordning.
- 32 -
7 - Telefonkatalog
OFX 9700
OFX 9700
8 - Spel och underhållning
Spel och
underhållning
Sudoku (enligt modell)
Sudoku är en japanskt logikspel. Spelet är uppbyggt som
ett rutsystem indelat nio kvadrater som i sig är indelade i
3 x 3 delar. Beroende på svårighetsgrad är fler eller färre
siffror ifyllda i förväg. Spelet går ut på att fylla i alla siffror
mellan 1 och 9 i rutorna på ett sådant sätt att varje siffra
endast finns med en gång per rad, per kolumn och i vart
och ett av de nio blocken. Det finns endast en riktig
lösning.
Skriva ut ett spel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tryck på
, 5 och OK.
Välj SUDOKU med knapparna
eller .
Bekräfta med OK.
Välj SPELUTSKRIFT med knapparna
eller .
Välj svårighetsgrad LÄTT, MEDEL, SVÅR eller
SUPERSVÅR med hjälp av knapparna
eller .
Bekräfta med OK.
Välj vilket spel du vill ha genom att mata in numret
på spelet på sifferpanelen (1 till 100).
Bekräfta med OK.
Välj antal exemplar du vill ha av utskriften genom
att skriva in en siffra mellan 1 och 9 på
sifferpanelen.
Bekräfta med OK.
Spelet skrivs ut i önskat antal kopior.
Skriva ut en spellösning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tryck på
, 5 och OK.
Välj SUDOKU med knapparna
eller .
Bekräfta med OK.
Välj LÖSNUTSKRIFT med knapparna
eller .
Välj svårighetsgrad LÄTT, MEDEL, SVÅR eller
SUPERSVÅR med hjälp av knapparna
eller .
Bekräfta med OK.
Välj vilket spel du vill ha genom att mata in numret
på spelet på sifferpanelen (1 till 100).
Bekräfta med OK.
Välj antal exemplar du vill ha av utskriften genom
att skriva in en siffra mellan 1 och 9 på
sifferpanelen.
Bekräfta med OK.
Spelets lösning skrivs ut i önskat antal kopior.
- 33 -
Trådlöst nätverk
Trådlöst ad-hoc-nätverk
I ett ad-hoc-nätverk kommunicerar enheterna direkt med
varandra utan någon åtkomstpunkt.
Kommunikationshastigheten i det trådlösa nätverket
bestäms av den svagaste länken i nätverket. Den beror
även på avståndet mellan sändare och mottagare samt
på hindren, som till exempel väggar och tak som finns
mellan sändaren och mottagaren.
Du kan ansluta din enhet till en persondator eller till ett
nätverk med hjälp av en trådlös anslutning (WLAN eller
Wireless Local Area Network).
Observera: vid användning av en trådlös
anslutning, kan vissa läkarutrustningar,
särskilt känsliga apparater eller
säkerhetsutrustningar störas av radiovågorna
från apparaten. Under alla omständigheter,
uppmanar vi dig att följa alla
säkerhetsanvisningar.
Med hjälp av en trådlös adapter kan enheten användas
som nätverksskrivare. Det här är möjligt endast med
godkänd adapter som går att beställa på vår
beställningsavdelning. För mer information:
www.olivetti.com.
Trådlösa nätverk (WLAN)
Typ av trådlöst nätverk
Anslutningen av din enhet till det trådlösa nätverket
(WLAN) sker i tre steg:
Man talar om radio- eller trådlöst nätverk (Wireless Local
Area Network) då minst två datorer, skrivare eller annan
periferiutrustning kommunicerar med varandra medels
radiovågor (högfrekvensvågor). Överföring av data inom
det trådlösa nätverket baseras på standarderna 802.11b
och 802.11g. Beroende på hur nätverket är konfigurerat
finns det infrastrukturnätverk och ad-hoc-nätverk (dator
till dator).
1 Konfigurera nätverket på datorn.
2 Konfigurera enheten så att den kan fungera i ett
nätverk.
3 Efter att ha konfigurerat din enhet, installera
Companion Suite LL på din dator tillsammans med
nödvändiga drivrutiner.
Trådlöst infrastrukturnätverk
I ett infrastrukturnätverk kan några enheter kommunicera
med varandra genom en central åtkomstpunkt (gateway
eller router). All data skickas till åtkomstpunkten (gateway
eller router) och återdistribueras därifrån.
WLAN – Åtkomstpunkt
d'accès
Datorn och alla andra enheter måste höra till
samma arbetsgrupp som den
multifunktionella apparaten. Enhetens alla
inställningar, såsom nätverksnamn (SSID),
typ av trådlöst nätverk, WEP-nyckel, IPadress och subnätmask, måste
överensstämma med nätverkets inställningar.
Du kan hitta dessa detaljer på din dator eller
på åtkomstpunkten.
För hjälp om hur man konfigurerar datorn, se
den trådlösa adapterns bruksanvisning. För
större nätverk, rådfråga din
nätverksadministratör.
Bästa kommunikation erhålls med en
originaladapter för anslutning till datorn.
De senaste drivrutinerna för originaladaptern
samt andra upplysningar finns på vår
hemsida: www.olivetti.com.
- 34 -
9 - Trådlöst nätverk
OFX 9700
Anslut den trådlösa adaptern
281 - INSTÄLLN./WLAN/KONFIG ASS.
1 Tryck på , välj menyn INSTÄLLNINGAR med
hjälp av knapparna
eller
och bekräfta
med OK.
2 Välj WLAN (TRÅDLÖST) med hjälp av knapparna
eller
och bekräfta med OK.
3 Välj KONFIG ASS. med hjälp av knapparna eller
och bekräfta med OK.
4 Välj NYTT NÄTVERK med hjälp av knapparna
eller
och bekräfta med OK.
Din enhet hör till en ny generation av enheter som kan
anslutas till trådlösa nätverk medels en WLAN USBnyckel.
Adaptern för det trådlösa nätet skickar data
med protokollet IEEE 802.11.g. Den kan även
anpassas til ett befintligt IEEE 802.11b nät.
För anslutningen av din enhet, använd endast
originaladaptern. Övriga sändar- och
mottagaradaptrar riskerar att skada
apparaten.
Om du väljer att ansluta enheten till ett redan
existerande nätverk, kommer steg 5 och 6 att
genomföras automatiskt.
Vare sig enheten används i ett
infrastrukturnät eller i ett ad-hoc-nät, är vissa
parameterinställningar nödvändiga för nätet
och säkerheten (SSID och WEP-nyckel, till
exempel). Dessa måste överensstämma med
nätverkets inställningar.
5 SSID visas på skärmen, ange nätverksnamn med
hjälp av det numeriska tangentbordet, tryck på
knapparna en i taget tills du får önskat namn (max
32 tecken) och bekräfta med OK.
6 LÄGE AD-HOCeller INFRA. LÄGE visas på
skärmen. Se början av kapitlet för att göra ditt val.
Välj ett av dessa lägen och bekräfta med OK.
- Om du väljer LÄGE AD-HOC, visas
undermenyn KANAL. Skriv in en siffra mellan 1
och 13 och bekräfta med OK.
7 UTAN SÄKERHET eller MED SÄKERHET visas
på skärmen.
Välj önskat alternativ och bekräfta med OK.
- Om du väljer MED SÄKERHET, visas
undermenyn WEP-NYCK. 1. Skriv in antalet
nycklar (1 til max 4) som används på nätet.
1 Sätt in den trådlösa USB-nyckeln i din enhets USBläsare.
Antalet WEP-nycklar kan konfigureras från
menyn:
29 - INSTÄLLN./TEKNISKT/WEP-NYCK.
NR
8 IP KONF. : MANU eller IP KONF. : AUTO visas på
skärmen.
Om du väljer att konfigurera systemet manuellt, gå
till nästa avnistt och ställ in parametrarna IPADRESS, SUBNET MASK och GATEWAY.
9 När du är klar går du tillbaka till menyn KONFIG.
ASS.
10 Lämna den här menyn genom att trycka på
Konfigurera ditt nätverk
Låt någon som är väl förtrogen med
konfigureringen av din informationsutrustning
utföra inställningarna av WLAN-nätet.
knappen
.
Se eller ändra nätverksinställningarna
Skapa ett nätverk eller anslut till befintligt
nätverk
Värje nätverksinställning kan ändras med nätverkets
utveckling.
Innan du försöker använda en trådlös adapter på din
enhet måste du ange de parametrar som gör det möjligt
för det trådlösa nätverket att identifiera din enhet.
2822 - INSTÄLLN./WLAN/VÄRDEN/IP ADRESS
En enkel procedur finns beskriven på din enhet för att
hjälpa dig, steg för steg, att sätta upp ditt nätverk. Följ
dessa anvisningar!
- 35 -
1 Tryck på , välj menyn INSTÄLLNINGAR med
hjälp av knapparna
eller
och bekräfta
med OK.
2 Välj WLAN (TRÅDLÖST) med hjälp av knapparna
eller
och bekräfta med OK.
3 Välj VÄRDEN med hjälp av knapparna
eller
och bekräfta med OK.
9 - Trådlöst nätverk
OFX 9700
4 Välj IP ADRESS med hjälp av knapparna
eller
och bekräfta med OK.
5 Din IP-adress visas i följande format
000.000.000.000. Ange en ny IP-adress för din
enhet i samma format som visas och bekräfta
med OK.
6 Lämna den här menyn genom att trycka på
knappen
2826 - INSTÄLLN./WLAN/VÄRDEN/LÄGE
1 Tryck på , välj menyn INSTÄLLN. med hjälp av
knapparna
eller
och bekräfta med OK.
2 Välj WLAN med hjälp av knapparna eller och
bekräfta med OK.
3 Välj VÄRDEN med hjälp av knapparna
eller
och bekräfta med OK.
4 Välj LÄGE med hjälp av knapparna
eller
och
bekräfta med OK.
5 Tecknet >> visar att nätverket är aktiverat.
6 Välj ett av lägena och bekräfta med OK.
- Om du väljer LÄGE AD-HOC, visas
undermenyn KANAL. Skriv en siffra mellan 1
och 13 och bekräfta med OK.
7 Lämna menyn genom att trycka på knappen
.
.
2823 - INSTÄLLN./WLAN/VÄRDEN/SUBNET MASK
1 Tryck på , välj menyn INSTÄLLNINGAR med
hjälp av knapparna
eller
och bekräfta
med OK.
2 Välj WLAN (TRÅDLÖST) med hjälp av knapparna
eller
och bekräfta med OK.
3 Välj VÄRDEN med hjälp av knapparna
eller
och bekräfta med OK.
4 Välj SUBNET MASK med hjälp av knapparna
eller
och bekräfta med OK.
5 Subnätmaskens nummer visas i följande format
000.000.000.000. Ange en ny subnätmask för din
enhet i samma format som visas och bekräfta
med OK.
6 Lämna menyn genom att trycka på knappen
.
I ett AD-HOC-nätverk kommunicerar
enheterna direkt med varandra utan någon
åtkomstpunkt (gateway, router).
Kommunikationshastigheten i det AD-HOCnätverket i dess helhet bestäms av den
svagaste länken i nätverket. Den beror även
på avståndet mellan sändare och mottagare
samt på hindren, som till exempel väggar och
tak, som finns mellan sändaren och
mottagaren.
2824 - INSTÄLLN./WLAN/VÄRDEN/GATEWAY
1 Tryck på , välj menyn INSTÄLLN. med hjälp av
knapparna
eller
och bekräfta med OK.
2 Välj WLAN med hjälp av knapparna eller och
bekräfta med OK.
3 Välj VÄRDEN med hjälp av knapparna
eller
och bekräfta med OK.
4 Välj VÄRDEN med hjälp av knapparna
eller
och bekräfta med OK.
5 Gatewayens nummer kommer att visas i följande
format 000.000.000.000. Ange en ny gateway för
din enhet i samma format och bekräfta med OK.
6 Lämna menyn genom att trycka på knappen
2827 - INSTÄLLN./WLAN/VÄRDEN/SÄKERHET
Den här parametern ger dig möjlighet att skydda ditt
nätverk.
.
2825 - INSTÄLLN./WLAN/VÄRDEN/SSID
1 Tryck på , välj menyn INSTÄLLN. med hjälp av
knapparna
eller
och bekräfta med OK.
2 Välj WLAN med hjälp av knapparna eller och
bekräfta med OK.
3 Välj VÄRDEN med hjälp av knapparna
eller
och bekräfta med OK.
4 Välj SSID med hjälp av knapparna
eller
och
bekräfta med OK.
5 Nätverksnamnet kommer att visas på skärmen.
Ange nätverksnamnet och bekräfta med OK.
6 Lämna menyn genom att trycka på knappen
.
1 Tryck på , välj menyn INSTÄLLN. med hjälp av
knapparna
eller
och bekräfta med OK.
2 Välj WLAN med hjälp av knapparna eller och
bekräfta med OK.
3 Välj VÄRDEN med hjälp av knapparna
eller
och bekräfta med OK.
4 Välj SÄKERHET med hjälp av knapparna
eller
och bekräfta med OK.
5 Välj MED eller UTAN och bekräfta med OK.
Om du väljer MED, ange ett lösenord:
- Med en 64-bitars kryptering måste lösenordet
innehålla exakt 5 tecken.
- Med en 128-bitars kryptering måste lösenordet
innehålla exakt 13 tecken.
Du kan också ange lösenordet hexadecimalt.
I så fall:
- För en 64-bitars kryptering måste lösenordet
innehålla exakt 10 hexadecimala tecken.
- För en 128-bitars kryptering måste
lösenordet innehålla exakt 26 hexadecimala
tecken.
6 Lämna menyn genom att trycka på knappen
- 36 -
.
9 - Trådlöst nätverk
OFX 9700
12 Ange ”255.255.0.0” i fältet SUBNET MASK och
bekräfta med OK.
13 Ange ”0.0.0.0” i fältet GATEWAY och bekräfta
med OK.
14 När du är klar går du tillbaka till menyn KONFIG.
ASS.
15 Lämna menyn genom att trycka på knappen
.
2828 - INSTÄLLN./WLAN/VÄRDEN/HOSTNAMN
Enhetens namn tillåter dig att identifiera din enhet på
datorn (till exempel med namnet "IMP-NETWORK-1").
1 Tryck på , välj menyn INSTÄLLN. med hjälp av
knapparna
eller
och bekräfta med OK.
2 Välj WLAN med hjälp av knapparna eller och
bekräfta med OK.
3 Välj VÄRDEN med hjälp av knapparna
eller
och bekräfta med OK.
4 Välj HOSTNAMN (ENHETENS NAMN) med hjälp
av knapparna
eller
och bekräfta med OK.
5 Skriv önskat namn (max 15 tecken) och bekräfta
med OK.
6 Lämna menyn genom att trycka på knappen
.
Efter att ha konfigurerat anslutningen måste du installera
drivrutinerna för nätverksskrivaren ”Laser Pro LL
Network” på din dator för att kunna skriva ut dokument.
Se avsnitt Trådlös anslutning, sida 43.
Exempel på hur ett AD-HOC-nätverk kan
konfigureras
Exempel på hur ett oskyddat Ad-hoc-nätverk skall
konfigureras med hjälp av följande parametrar:
• nätverksnamn: ”hus”
• typ: "ad-hoc"
• kanal: "1"
• datorns IP-adress: "169.254.0.1"
• datorns subnätmask: "255.255.0.0"
• datorns gateway: "0.0.0.0"
• den multifunktionella enhetens IP-adress:
"169.254.0.2"
• den multifunktionella enhetens subnätmask:
"255.255.0.0"
• den multifunktionella enhetens gateway: "0.0.0.0"
När nätverket är konfigurerat, skall det trådlösa nätets
USB-nyckels LED tändas.
Du måste nu konfigurera datorn.
Konfigurera datorn
För denna del, se tillverkarens anvisningar för det
trådlösa nätets USB-nyckel för att finna ”husets” nätverk
och ansluta datorn till detta.
1 Installera vid behov det trådlösa nätets USBnyckels mjukvara på datorn.
2 Sätt in det trådlösa nätets USB-nyckel i datorns
USB-port.
3 Utifrån USB-nyckelns programvara, utför en
nätverkssökning.
4 Anslut till nätverket ”hus” när detta detekterats.
5 Du måste nu konfigurera den trådlösa anslutningen
på din dator.
Konfigurera en multifunktionell enhet
1 Anslut det trådlösa nätets USB-nyckel till den
multifunktionella enhetens USB-uttag.
2 Tryck på , välj menyn INSTÄLLN. med hjälp av
knapparna
eller
och bekräfta med OK.
3 Välj WLAN (TRÅDLÖST) med hjälp av knapparna
eller
och bekräfta med OK.
4 Välj KONFIG ASS. med hjälp av knapparna
eller
och bekräfta med OK.
5 Välj NYTT NÄTVERK med hjälp av knapparna
eller
och bekräfta med OK.
6 SSID visas på skärmen, skriv in ”hus” med hjälp av
siffertangenterna och bekräfta med OK.
7 Välj läget LÄGE AD-HOCoch bekräfta med OK.
8 Ange ”1” i fältet KANAL och bekräfta med OK.
9 Välj UTAN SÄKERHET och bekräfta med OK.
10 Välj IP KONF. : MANU och bekräfta med OK.
11 Ange "169.254.0.2" i fältet IP-ADRESS och
bekräfta med OK.
- 37 -
Se i tillverkarens anvisningar, avsnittet som
handlar om konfigureringen av en anslutning,
för hjälp.
Du måste konfigurera inställningen
Internetprotokoll (TCP/IP) för den trådlösa
anslutningen som har skapats. Om den är
konfigurerad för att skaffa en IP-adress
automatiskt, måste du övergå manuellt läge för att
konfigurera TCP/IP-adressen (”169.254.0.1” i vårt
exempel), subnätmasken (”255.255.0.0” i vårt
exempel) och standardgatewayen (”0.0.0.0” i vårt
exempel).
6 Godkänn.
9 - Trådlöst nätverk
OFX 9700
3 Välj LISTA med hjälp av knapparna eller och
bekräfta med OK.
4 Fillistan skrivs ut i en tabell med följande
information:
- de granskade filerna registreras en och en i
stigande ordning;
- filernas namn och deras extension;
- datumet då filerna modifierades sist,
- filernas storlek i kB.
USBminnesnyckel
Du kan ansluta en USB-minnesnyckel till kopplingen på
enhetens framsida. Filerna sparade i TXT-, TIFF- och
JPEG-format kommer att granskas och du kommer att
kunna vidta följande åtgärder:
- skriva ut filerna lagrade i din USB-minnesnyckel,
- ta bort filerna lagrade i USB-minnesnyckeln,
- granska innehållet av ansluten USB-minnesnyckel,
- digitalisera ett dokument på din USB-minnesnyckel,
- arkivera mottagna faxmeddelanden på USB-nyckeln
(se avsnitt Omdirigering av fax till en USB-nyckel,
sida 21).
Skriv ut filerna lagrade i nyckeln
01 - MEDIA / SKRIVA UT DOK.
1 Sätt in USB-minnesnyckel i uttaget på din enhets
framsida, försäkra dig om att det förs in åt rätt håll.
GRANSKA MEDIA visas på skärmen.
2 Välj SKRIVA UT DOK. med hjälp av knapparna
eller och bekräfta med OK.
3 Välj FILE med hjälp av knapparna eller och
bekräfta med OK.
4 Du kan skriva ut dina filer på tre olika sätt:
- ALLA, för att skriva ut alla filer lagrade i USBminnesnyckeln.
Välj ALLA med hjälp av knapparna eller
och bekräfta med OK. Filen skrivs ut
automatiskt.
Använda USB-minnesnyckel
För alltid in USB-nyckeln åt rätt håll.
Koppla aldrig ur USB-minnet då läsning eller
skrivning pågår.
-
Tryck på knappen
.
ANTAL KOPIOR visas på skärmen, ange
önskat antal kopior med hjälp av det numeriska
tangentbordet och bekräfta med OK.
Välj utskriftsformat: A4 eller 10X15 och bekräfta
med OK.
Välj utskriftsformat: TJOCK eller NORMAL och
bekräfta med OK. Utskriften börjar.
Skriva ut dina dokument
Det
går
inte
att
pappersformatet A5.
skriva
ut
SERIE, för att skriva ut flera filer lagrade i USBminnesnyckeln.
Välj SERIE med hjälp av knapparna eller
och bekräfta med OK.
FÖRSTA FILEN och den första filen i registret
visas på skärmen. Med hjälp av knapparna
eller , välj den första filen i serien som skall
skrivas ut och bekräfta med OK. En stjärna (*)
visas till vänster om filen.
SISTA FILEN visas på skärmen, med hjälp av
knapparna eller välj den sista filen i serien
som skall skrivas ut och bekräfta med OK. En
stjärna (*) visas till vänster om filen.
på
Du kan skriva ut de lagrade filerna eller en lista över
filerna sparade på USB-minnesnyckeln.
-
Skriv ut listan över filerna lagrade i nyckeln
01 - MEDIA / SKRIVA UT DOK. / LISTA
1 Sätt in USB-minnet i uttaget på din enhets
framsida, försäkra dig om att det förs in åt rätt håll.
GRANSKA MEDIA visas på skärmen.
2 Välj SKRIVA UT DOK. med hjälp av knapparna
eller och bekräfta med OK.
- 38 -
SELECTION, för att skriva ut en eller flera filer
lagrade i USB-minnesnyckeln.
Välj filen som skall skrivas ut med hjälp av
knapparna eller och bekräfta med OK. En
stjärna (*) visas till vänster om filen. Upprepa
förfarandet för resterande filer som skall skrivas
ut.
Tryck på knappen
.
ANTAL KOPIOR visas på skärmen, ange
önskat antal kopior med hjälp av det numeriska
tangentbordet och bekräfta med OK.
10 - USB-minnesnyckel
OFX 9700
Välj utskriftsformat: A4 eller 10X15 och bekräfta
med OK.
Välj utskriftsformat: TJOCK eller NORMAL och
bekräfta med OK. Utskriften börjar.
5 Lämna den aktuella menyn genom att trycka på
knappen
.
Analysera USB-minnesnyckelns
innehåll
Om din enhet är inaktiv ett tag kommer den att återgå till
huvudmenyn. Du kan återigen se innehållet av USBminnesnyckeln. För detta, gör följande:
07 - MEDIA / GRANSKA MEDIA
Ta bort filer lagrade i nyckeln
1 Tryck på , skriv 07 med hjälp av tangentbordet.
2 Granskning av USB-minnesnyckeln startas.
3 Du kan skriva ut eller ta bort filerna som upptäcktes
på din USB-minnesnyckel. Se föregående kapitel.
Du kan ta bort filer lagrade i din USB-minnesnyckel
06 - MEDIA / TA BORT / MANUELL
1 Sätt in USB-minnesnyckel i uttaget på din enhets
framsida, försäkra dig om att det förs in åt rätt håll.
GRANSKA MEDIA visas på skärmen.
2 Välj TA BORT med hjälp av knapparna eller
och bekräfta med OK.
3 Välj MANUELL med hjälp av knapparna eller
och bekräfta med OK.
4 Du kan ta bort dina filer på tre olika sätt:
- ALLA, för att radera alla filer lagrade i USBminnesnyckeln.
Välj ALLA med hjälp av knapparna eller
och bekräfta med OK.
Du återgår till den föregående menyn.
-
Spara dokument på USBminnesnyckeln
Med denna funktion kan du digitalisera och spara ett
dokument direkt i mappen SCAN på en USBminnesnyckel. Mappen SCAN skapas av programmet.
SERIE, för att ta bort flera filer lagrade i USBminnesnyckeln.
Välj SERIE med hjälp av knapparna eller
och bekräfta med OK.
FÖRSTA FILEN och den första filen i registret
visas på skärmen. Med hjälp av knapparna
eller , välj den första filen i serien som skall tas
bort och bekräfta med OK. En stjärna (*) visas
till vänster om filen.
SISTA FILEN visas på skärmen. Med hjälp av
knapparna eller , välj den sista filen i serien
som skall tas bort och bekräfta med OK. En
stjärna (*) visas till vänster om filen.
Tryck på knappen
.
Du återgår till den föregående menyn.
SELECTION, för att ta bort en eller flera filer
lagrade i USB-minnesnyckeln.
Välj filen som skall tas bort med hjälp av
knapparna eller och bekräfta med OK. En
stjärna (*) visas till vänster om filen. Upprepa
förfarandet för resterande filer som skall
raderas.
Tryck på knappen
.
Du återgår till den föregående menyn.
5 Lämna den aktuella menyn genom att trycka på
Innan du digitaliserar ett dokument, se till att
din USB-minnesnyckel har tillräckligt med
diskutrymme. Om inte, kan du:
• manuellt radera filerna, se avsnitt Ta bort
filer lagrade i nyckeln, sida 39,
eller
• aktivera alternativet som automatiskt
raderar de äldsta filerna som finns i SCANmappen, se avsnitt Aktivera/avaktivera
automatisk filradering på en USBminnesnyckel, sida 40.
1 Placera dokumentet i den automatiska
dokumentmataren, med kopieringssidan uppåt.
2 Anslut USB-minnesnyckeln till din multifunktionella
enhetens USB-uttag.
Granskning av USB-minnesnyckeln startar.
När granskningen är klar visas menyn MEDIA.
3 Välj SKANNA TILL med hjälp av knapparna eller ,
bekräfta därefter med knappen OK.
-
Du kan komma åt den här funktionen på två
andra sätt:
• genom att trycka på enhetens SKANNAknapp och sedan välja SKANNA-TILLMEDIA.
• Genom att trycka på knappen
i
skärmsläckarläge och därefter slå 03 på
det numeriska tangentbordet.
knappen
4 Välj läget SVARTVITT eller FÄRG med hjälp av
knapparna
eller
och bekräfta med
knappen OK.
5 Med hjälp av det alfanumeriska tangentbordet,
ange ett namn för den skannade filen (upp till 20
tecken) och bekräfta med OK.
- 39 -
10 - USB-minnesnyckel
OFX 9700
6 Välj skannerformat från följande alternativ BILD och
PDF och bekräfta med OK för att skanna och spara
dokumentet.
BILD tillåter dig att ha samma filtyp som vanliga
foton. PDF är ett format för att skapa datadokument.
För att avaktivera detta alternativ, gör följande:
0621 - MEDIA / TA BORT / AUTOMATISK/
LAGE_SCAN
I formatet BILD, om du har valt:
• SVARTVITT, registreras bilden som TFFfil;
• FÄRG, registreras bilden som JPEG-fil;
Du kan välja vilken bildupplösning på USBnyckeln. Standardinställd upplösning är
UTKAST.
Tryck flera gånger på knappen
önskad upplösning.
•
•
och välj
I SVARTVITT:
- Ikon
: Upplösning Text.
- Ikon
: Upplösning Foto.
- Ikon
I FÄRG:
: Upplösning Auto.
- Ikon
: Upplösning Text.
- Ikon
: Upplösning Auto.
Startknappen
ger dig möjlighet att börja skanna direkt
och skicka filen till support med de parameter som
definierats vid granskningen.
Aktivera/avaktivera automatisk
filradering på en USB-minnesnyckel
När detta alternativ aktiveras, raderar den automatiskt de
äldsta filerna i mappen SCAN på USB-minnesnyckeln, för
att spara ett nytt digitaliserat dokument när diskutrymmet
är för litet.
Detta alternativ är oeffektivt när SCANmappen är tom och USB-minnesnyckeln är
full. Du måste sedan manuellt radera filerna
för att skapa fritt diskutrymme, se avsnitt Ta
bort filer lagrade i nyckeln, sida 39.
För att aktivera detta alternativ, gör följande:
0621 - MEDIA / TA BORT / AUTOMATISK/
LAGE_SCAN
1 Välj MED med knapparna
sedan med OK-knappen.
eller
och bekräfta
- 40 -
1 Välj UTAN med knapparna
sedan med OK-knappen.
eller
och bekräfta
10 - USB-minnesnyckel
OFX 9700
PC funktioner
Installation
Installera mjukvaran på din dator
Inledning
Programvaran COMPANION SUITE PRO ger dig möjligheten
att ansluta en persondator till en kompatibel
multifunktionell enhet.
Från din dator kan du:
-
styra en multifunktionell enhet, anpassa den till dina
behov;
-
skriva ut dokument på den multifunktionella enheten
från programvaran du använder;
-
skanna dokument i färg, gråskala eller svart/vitt och
redigera dem på din dator eller konvertera dem till
text med hjälp av program för optisk
teckenigenkänning (OCR).
Systemkrav
De minimala systemkraven som din dator måste uppfylla:
Maskinen stödjer följande operativsystem:
-
Windows 98SE;
-
Windows Millennium;
-
Windows 2000 med minst Service Pack 3;
-
Windows XP (Home och Pro);
-
Windows Vista 32-bit.
Processor:
-
500 MHz för Windows 98SE;
-
800 MHz för Windows Me och 2000;
-
1 GHz för Windows XP (Home och Pro);
-
1 GHz för Windows Vista 32-bit.
Logga in som ADMINISTRATÖR om du använder Windows
2000 och XP.
1 Öppna CD-ROM-enheten, lägg i
installationsskivan och stäng läsaren.
2 Installationen
startar
automatiskt.
Om
installationen inte startar automatiskt, dubbelklicka
på filen setup.exe vid roten av CD-ROM:en.
3 Skärmen COMPANION SUITE PRO LL visas. Den här
skärmen ger dig möjlighet att installera eller ta bort
mjukvara,
få
tillgång
till
produkternas
bruksanvisningar eller bläddra i CD-ROM-skivans
innehåll.
4 Placera markören på INSTALLATION AV PRODUKTER
och bekräfta genom att vänsterklicka med musen.
5 Skärmen Installation av produkter visas.
Placera markören på FULL och bekräfta genom att
vänsterklicka med musen.
Om FULL installation väljs, kopieras mjukvaran
som behövs för problemfri användning av
Companion Suite Pro till din hårddisk:
- Companion Suite Pro (mjukvara för hantering
av enheten, drivrutin för skrivare, skanner,...),
- Adobe Acrobat Reader;
- PaperPort.
Det kan hända att du redan har köpt någon
version av mjukvaran på installationsskivan.
Om detta är fallet använd ANPASSAD
installation, välj mjukvaran som du vill
installera på din hårddisk och bekräfta ditt val.
De två följande skärmarna visas om versionen av
Windows Installer är tidigare än 2.0.
Installationen återupptas, en skärm visar hur mycket du
har kvar.
CD-ROM-enhet.
En ledig USB-port.
600 Mbytes ledigt diskutrymme för installationen.
RAM-minne:
-
Min 128 Mbytes för Windows 98, Me och 2000;
-
Min 192 Mbytes för Windows XP (Home och Pro);
-
Min 1 Gbyte för Windows Vista 32-bit.
Du kan avbryta installationen genom att klicka på
knappen AVBRYT INSTALLATIONEN.
Först söker assistenten igenom din dator och analyserar
dess komponenter samt den multifunktionella enhetens
komponenter, datorn måste därefter startas om för att
inställningarna skall börja gälla.
Klicka på OK.
- 41 -
11 - PC funktioner
OFX 9700
OFX 9700
12 Slutinstallationen är klar att köras.
11 - PC funktioner
6 Efter datorns omstart, visar InstallShield-skärmen
hur långt den har kommit med förberedelserna.
Du kan avbryta processen när än du vill genom att
klicka på knappen AVBRYT.
13 Klicka på INSTALLERA.
14 En skärm visar hur mycket som är kvar.
7 Välkomstskärmen visas.
15 Programmet COMPANION
installerat på din dator.
SUITE
PRO
är
nu
8 Klicka på NÄSTA för att starta installationen av
COMPANION SUITE PRO på din dator.
9 För att fortsätta med installationen, måste
licensavtalet först läsas och accepteras.
16 Klicka på FORTSÄTT för att kopiera verktygen och
programvaran PaperPort SE som medföljer
paketet.
17 Vid slutet av installationen skall du starta om din
dator och uppdatera systemfilerna.
10 Klicka på JA.
11 Klicka på NÄSTA.
- 42 -
3 Klicka på knappen NÄSTA.
4 Välj SÖK EFTER EN LÄMPLIG DRIVRUTIN FÖR ENHETEN
(REKOMMENDERAS). Klicka på knappen NÄSTA.
5 Ange var systemet skall söka efter drivrutinen.
Endast rutan CD-ROM-LÄSARE skall markeras.
Klicka på knappen NÄSTA. Det tar en stund innan
sökningen är klar.
6 Ett fönster visar att drivrutinen har hittats. Klicka på
knappen NÄSTA.
7 En skärm visar att programvaran XML interface har
installerats. Klicka på knappen SLUTFÖR.
Fönstret "Lägg till ny maskinvara" visas.
8 Klicka på knappen NÄSTA.
9 Välj SÖK EFTER EN LÄMPLIG DRIVRUTIN FÖR ENHETEN
(REKOMMENDERAS). Klicka på knappen NÄSTA.
10 Ange var systemet skall söka efter drivrutinen.
Endast rutan CD-ROM-ENHETEN skall markeras.
Klicka på knappen NÄSTA. Det tar en stund innan
sökningen är klar.
11 Ett fönster visar att drivrutinen har hittats. Klicka på
knappen NÄSTA.
12 En skärm visar att COMPANION SUITE PRO F@X
ACTIVITIES har installerats. Klicka på knappen
SLUTFÖR.
18 Markera ditt val och klicka på SLUTFÖR.
19 COMPANION SUITE PRO har installerats på din dator.
Du kan starta mjukvaran för hantering av multifunktionell
enhet från startmenyn START > Program > COMPANION
SUITE > COMPANION SUITE PRO LL > MF DIRECTOR eller
genom att klicka på ikonen MF DIRECTOR på skrivbordet.
Med Windows 2000, XP och Vista är det
möjligt att lägga till LAN-skrivare utan att
installera Compagnion Suite Pro. Från
Windowsmenyn START > PARAMETER >
SKRIVARE OCH FAXAR, välj LÄGG TILL SKRIVARE
och följ anvisningarna på skärmen.
Anslutningar
Försäkra dig om att den multifunktionella enheten är
frånkopplad och att CD-ROM:en Companion Suite Pro
finns i läsaren.
USB-anslutning
Datorn kopplas till enheten genom USB 2.0 skärmkabel
som är högst 3 meter lång.
Vi rekommenderar dock att du installerar
Companion Suite Pro först och därefter
ansluter USB-kabeln till enheten.
Om du kopplar USB-kabeln innan Companion
Suite Pro installeras kommer den nya
maskinvaran att identifieras och tilläggas
automatiskt (plug and play). För att starta
installationen av enhetens drivrutiner följ
anvisningarna på skärmen. Om ett fönster
poppar upp och frågar var filerna är lagrade,
skall INSTALLATIONSSKIVAN INDIKERAS.
Du kan nu använda den multifunktionella enheten för att
skriva ut eller skanna dina dokument.
Trådlös anslutning
Companion Suite Pro LL måste vara
installerad för att du skall kunna använda
denna funktion.
1 Kör MF DIRECTOR genom att klicka på
skrivbordsikonen eller på ikonen i menyn START
> PROGRAM > COMPANION SUITE > COMPANION
SUITE PRO LL > LÄGG TILL SKRIVARE.
2 Klicka på knappen NÄSTA för att starta
installationen.
1 Identifiera USB-kabelns kontakter och anslut dem
enligt nedan:
2 Sätt på din multifunktionella enhet.
Fönstret "Lägg till ny maskinvara" visas.
- 43 -
11 - PC funktioner
OFX 9700
3 Nästa skärm visar en lista över kompatibel
maskinvara i nätverket.
Ta bort program från din dator
1 Kör Ta bort program från menyn START
> PROGRAM> COMPANION SUITE > COMPANION
SUITE PRO LL > TA BORT.
En guide öppnas.
Du kan genomföra en ny sökning genom att klicka
på knappen UPPDATERA.
Kommentar: Det kan hända att en maskinvara inte finns
med i listan. Klicka i så fall på knappen INTE
I LISTAN. Följande fönster öppnas:
2 Klicka på knappen TA BORT och bekräfta ditt val
genom att klicka på knappen NÄSTA.
Ange IP-adress eller NetBIOS-namn av
maskinvaran du vill lägga till. Du kan testa
anslutningen
mellan
datorn
och
maskinvaran genom att trycka på knappen
TEST. Klicka på knappen OK.
4 Från listan välj maskinvaran du vill lägga till. Klicka
på knappen NÄSTA.
5 Nästa fönstret visar en lista över de olika
funktionerna av den skrivare du önskar att
installera. Klicka på knappen NÄSTA.
3 En skärm där du måste bekräfta ditt val visas.
Klicka på OK för att fortsätta med borttagningen av
programvaran COMPANION SUITE PRO LL .
4 En guide öppnas. Du kan avbryta borttagningen
genom att klicka på AVBRYT.
6 Fönstret som visar att installationen har lyckats
poppar upp. Klicka på knappen SLUTFÖR.
- 44 -
11 - PC funktioner
OFX 9700
5 Du måste starta om datorn för att avsluta
proceduren. Stäng alla program som körs, välj JA,
JAG VILL STARTA OM DATORN NU och klicka på
SLUTFÖR.
MF Director
Det här grafiska gränssnittet ger dig möjlighet att köra alla
verktyg och program för att hantera din multifunktionella
enhet.
Grafisk presentation
Starta programvaran genom att klicka på ikonen MF
DIRECTOR på skrivbordet eller på ikonen i menyn START
> PROGRAM > COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO
LL > COMPANION - DIRECTOR.
Övervakning av den multifunktionella
enheten
Mjukvaran som du har installerat innehåller två program
för hantering av den multifunktionella enheten MF
DIRECTOR och MF MONITOR, som tillåter dig att:
-
kontrollera om din multifunktionella enhet är ansluten
till datorn;
Normalt framställs MF DIRECTOR i mörkblått med rund
form. Du kan ändra dess form och färg genom att
högerklicka med musen.
-
grafiskt övervaka den multifunktionella enhetens
aktivitet;
Aktivering av verktyg och programvara
-
övervaka statusen av den multifunktionella enhetens
förbrukningsmaterial från datorn;
-
snabbt få tillgång till grafiska redigeringsprogram,
OCR etc.
COMPANION SUITE PRO grafiska gränssnitt tillåter dig att
köra följande verktyg och program:
-
få HJÄLP från aktuellt dokument;
-
kör programvaran PAPERPORT (Doc Manager).
För att styra den multifunktionella enheten, kör MF
DIRECTOR genom att klicka på skrivbordsikonen eller på
ikonen i menyn START > PROGRAM > COMPANION SUITE >
COMPANION SUITE PRO LL > COMPANION - DIRECTOR.
Kontroll av anslutningen mellan datorn och
den multifunktionella enheten
För att kontrollera om anslutningen mellan enheterna är
bra, kör MF MONITOR från skrivbordsikonen och
kontrollera att denna information överensstämmer med
informationen som visas på den multifunktionella enheten
(datumet till exempel).
För att köra ett program eller ett verktyg från COMPANION
SUITE PRO, peka på det med markören och vänsterklicka
med musen.
- 45 -
11 - PC funktioner
OFX 9700
MF Monitor
Scan to / Skanna till
Grafisk presentation
Inställningarna i den här fliken
standardinställningar för granskning.
Starta programvaran genom att klicka på ikonen MF
MONITOR på skrivbordet eller på ikonen i menyn START
> PROGRAM > COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO
LL > COMPANION - MONITOR.
blir
skannerns
Kommentar : Funktionen SCAN TO (SCANNA TILL) kan
endast användas om applikationen MF
MONITOR körs.
1 Gå till fliken SCAN TO (SCANNA TILL).
2 Välj ett alternativ:
-färg;
- gråskala;
- svart/vitt.
3 Välj skannerns upplösning (72 dpi till 4800 dpi).
4 Bekräfta ditt val genom att klicka på knappen OK.
Du kan övervaka informationen från skärmen eller
konfigurera din multifunktionella enhet från submenyerna:
-
COMPANION: Presenterar den multifunktionella
enhetens skärm.
-
FÖRBRUKNINGSARTIKLAR: Visa
förbrukningsartiklarnas status.
-
SCAN TO (SCANNA TILL): Skannerläge och justering
av upplösningen, dessa värden registreras då du
klickar på enhetens SCAN knapp.
Companion Suite Pro LL:s funktioner
Visar förbrukningsmaterialens status
Granskning av dokument
Följande information är tillgänglig från fliken
FÖRBRUKNINGSMATERIAL:
Granskning av dokument kan ske på två olika sätt:
• antingen med hjälp av SCAN TO (SCANNA TILL)
funktionen (programmet är tillgängligt från fönstret MF
DIRECTOR eller med enhetens SCAN knapp);
• eller direkt från ett TWAIN-kompatibelt program.
-
tillstånd av aktuell förbrukningsartikel;
-
antal utskrivna sidor;
-
antal skannade sidor.
Granskning med Scan to
1 Starta programvaran genom att klicka på ikonen
MF DIRECTOR på skrivbordet eller på ikonen i
menyn START > PROGRAM > COMPANION SUITE >
COMPANION SUITE PRO LL > COMPANION DIRECTOR.
- 46 -
11 - PC funktione
OFX 9700
2 Vänsterklicka med musen på SCAN TO (SCANNA
TILL) illustrationen eller klicka på knappen SCAN
på din enhet.
3 Du kan följa digitaliseringen på skärmen.
Utskrift
Du kan skriva ut dokument med hjälp av USB-kopplingen
eller WLAN-anslutningen.
LASER PRO LL skrivardrivrutin installeras på din dator
under programvarans installation. Den tillåter dig att
skriva ut dina dokument på enheten genom USBanslutningen.
4 Vid slutet av digitaliseringen visas den skannade
bilden i PAPERPORT-FÖNSTER.
LASER PRO LL NETWORK skrivardrivrutin tillåter dig att
skriva ut dokument via den trådlösa anslutningen.
Drivrutinen installeras när du lägger till en skrivare till
nätverket.
Skriva ut på den multifunktionella enheten
För att skriva ut ett dokument på enheten från din PC, gör
som vanligt under Windows:
1 Använd kommandot SKRIV UT i menyn FIL i
applikationen som är öppen på skärmen.
2 Välj skrivaren LASER PRO LL för att skriva ut via
USB-anslutningen ELLER SKRIVAREN LASER PRO
LL NETWORK för att skriva ut via WLANanslutningen.
Skrivaren LASER PRO LL blir
standardskrivaren när COMPANION SUITE PRO
INSTALLERAS.
Om programvaran PAPERPORT inte är
installerat på datorn visas den skannade
bilden i TIFF-format.
Adressbok
Granskning med TWAIN-kompatibla program
1 Kör bildbehandlingsprogrammet och kör sedan
inläsningskommandot.
Ett fönster för granskning av dokumentet öppnas.
2 Ställ in parametrarna (kontrast, upplösning,...)
innan du startar digitaliseringen.
3 När dokumentet är digitaliserat kan du arkivera det
eller redigera det.
Optisk teckenigenkänning (OCR)
Teckenigenkänningsfunktionen tillåter dig att skapa en
datafil som kan användas av dina program från ett
dokument eller en bild.
Med adressboken går det att registrera telefonnumren
som anropas oftast. Denna funktion har för syfte att
underlätta inmatningen av numret då ett SMS eller ett fax
skall skickas. Det går att skriva ut, om så önskas, alla
nummer i Katalogen.
Det är även möjligt att skapa grupper med nummer som
är registrerade i Adressboken. På så vis, kan man
exempelvis gruppera alla de anställda inom ett visst
företag eller en viss avdelning som man ofta skickar
gemensamma dokument till.
Lägga till en kontaktperson i enhetens
adressbok
Teckenigenkänningen fungerar endast för tryckta tecken
såsom utskrifter och text skriven på maskin. Du kan trots
allt bevara ett textavsnitt (en namnteckning till exempel)
genom att grafiskt omringa det.
1 Klicka på länken ADRESSBOK i fönstret COMPANION
DIRECTOR.
Adressboken visas på skärmen.
Med enhetens inställningar och programmet för
teckenigenkänning SKER OCR-AVLÄSNINGEN MED HJÄLP
AV DRAG'N'DROP-TEKNIKEN DÄR ETT DOKUMENT DRAS
FRÅN PAPERPORT TILL NOTEPAD-IKONEN.
För mer information om mjukvarans
användning klicka på produktens online hjälp.
2 Välj enhetens adressbok.
- 47 -
11 - PC funktioner
OFX 9700
4 Skriv in gruppens namn Gruppen kan sammanställas
av kontaktpersoner i adressboken eller av nya
kontakter.
3 Klicka på NY och välj KONTAKT i menyn som visas.
Ett fönster visas för att skriva in kontaktpersonens
namn och nummer.
Fall 1: medlemmarna finns med i adressboken.
Klicka på knappen VÄLJ MEDLEMMAR.
Valfönstret visas.
4 Skriv in kontaktpersonens namn, fax- eller GSMnummer, faxens transmissionshastighet och
tillhörande snabbknapp. Klicka på knappen OK.
Den nya kontaktpersonen läggs till i listan.
Lägga till en grupp i enhetens adressbok
1 Klicka på länken ADRESSBOK i fönstret COMPANION
DIRECTOR.
Välj en kontakt eller en grupp i fältet ADRESSBOK,
tryck på knappen (du kan även dubbelklicka på en
kontakt för att lägga till denna till gruppen).
Klicka på OK.
Fall 2: lägg till nya kontakter.
Tryck på knappen NY och skriv in den nya personens
kontaktdata.
5 När gruppens sammanställning är färdig, tryck
på OK.
Den nya gruppen läggs till i listan.
2 Välj enhetens adressbok
3 Klicka på NY och välj GRUPP i menyn som visas.
Hantering av adressboken
Från adressboken, kan du:
-
hämta en kontaktperson eller en grupp genom att
skriva namnets första bokstäver;
-
ändra en kontaktpersons eller grupps registerkort;
-
radera en kontaktperson
adressboken;
-
skriva ut listan över kontaktpersoner i adressboken.
eller
grupp
från
Ändra en kontaktperson
1 Med musen, välj kontaktpersonen som du önskar
ändra.
2 Klicka på knappen EGENSKAPER.
3 Utför nödvändiga ändringar.
4 Klicka på knappen OK.
Ändra en grupp
1
2
3
4
- 48 -
Med musen, välj gruppen som du önskar ändra.
Klicka på knappen EGENSKAPER.
Utför nödvändiga ändringar.
Klicka på knappen OK.
11 - PC funktioner
OFX 9700
Presentation av Fax-fönstret
Radera en kontaktperson eller en grupp
1 Med hjälp av musen, välj namnet på
kontaktpersonen eller gruppen som du önskar
radera.
2 Klicka på knappen RADERA.
2
1
När en kontaktperson raderas från
adressboken, raderas den samtidigt från
samtliga grupper som den ingår i.
3
4
6
5
7
9
Skriva ut adressboken
1 Klicka på knappen SKRIV UT.
Adressbokens lista skrivs ut på enheten (om ingen
kontaktperson valts).
Importera eller exportera en katalog
8
Importera en katalog
Importen av en katalog gör det möjligt att automatiskt
överföra en adressbok från en periferienhet till en annan,
utan att behöva skriva in kontaktpersonerna en och en i
den andra periferienheten.
Punkt
Katalogerna kan importeras från en fil i EAB-format. EABfilerna skapas då man utför en export.
1 Välj IMPORTERA i menyn FIL i fönstret ADRESSBOK.
2 Välj filen som skall importeras, tryck därefter på
ÖPPNA.
1
Sänd ett nytt fax.
2
Radera ett fax från en av
faxhanteringsmapparna. Med undantag för
mapparna SÄNDNINGSLOGG och
MOTTAGNINGSLOGG för vilka detta
kommando har för effekt att radera loggen
i sin helhet.
3
Skriva ut ett fax från en av
faxhanteringsmapparna.
4
Visa ett fax med fönstret Förhandsgranska.
5
Åtkomst av adressboken.
6
Stoppa sändningen av ett fax (aktiv endast
för utkorgen).
7
Visa samtliga fax i den valda
faxhanteringsmappen.
8
Förhandsgranskning av faxen.
9
Faxhanteringsmappar.
Spara adressboken
Denna operation ger dig möjlighet att spar adressboken i
en fil i EAB-format.
1 Välj EXPORTERA i menyn FIL i fönstret ADRESSBOK.
2 Skriv in filens namn och välj dess destinationsmapp,
tryck därefter på REGISTRERA.
Faxkommunikation
Med faxkommunikation, kan du:
-
skicka dokument som fax från din enhets skanner,
din dators hårddisk eller en kontorsapplikation;
-
ta emot faxdokument;
-
följa upp kommunikationerna, tack vare olika
tjänster: utkorgen, inkorgen, skickade dokument,
sändningsloggen och mottagningsloggen.
Förklaring
Skicka ett fax
Skicka ett fax från hårddisken eller den
multifunktionella enheten
Vissa parametrar gör det möjligt att ändra din enhets
faxhantering. Dessa parametrar kan ställas in för att
anpassa faxkommunikationen till dina behov (se avsnitt
Faxparametrar, sida 51).
- 49 -
1 Klicka på ikonen
i fönstret MF DIRECTOR.
11 - PC funktioner
OFX 9700
2 Klicka på NY därefter på FAX.
Skicka ett fax från en applikation
Denna metod gör det möjligt att skicka ett dokument som
skapats i en kontorsapplikation direkt, utan att behöva
skriva ut det.
1 Från din kontorsapplikation, välj FIL > SKRIV UT.
3 I fältet KÄLLOR:
- SKANNER om ditt dokument är i pappersformat;
- MINNE om dokumentet är en datafil på hårddisken
(detta dokument skall vara i TIFF- eller FAXformat).
4 För att skicka ditt fax till någon:
- skriv mottagarens nummer i fältet MOTTAGARE
och tryck på knappen .
- välj en mottagare (eller grupp) från någon av
katalogerna i fältet ADRESSBOK och tryck på
knappen .
2 Välj skrivaren COMPANION SUITE PRO LL FAX och
tryck därefter på OK.
Faxsändningsfönstret öppnas.
Upprepa förfarandet så många gånger som
nödvändigt (använd knappen
för att radera en
kontakt i mottagarlistan).
5 Ställ eventuellt in de avancerade alternativen
(fördröjd sändning och upplösning), i fliken
AVANCERADE ALTERNATIV :
3 För att skicka ditt fax till någon:
- skriv mottagarens nummer i fältet MOTTAGARE
och tryck på knappen .
- välj en mottagare (eller grupp) från någon av
katalogerna i fältet ADRESSBOK och tryck på
knappen .
Upprepa förfarandet så många gånger som
nödvändigt (använd knappen
för att radera en
kontakt i mottagarlistan).
4 Ställ eventuellt in de avancerade alternativen
(fördröjd sändning och upplösning), i fliken
AVANCERADE ALTERNATIV.
5 För att bifoga ett försättsblad, välj fliken
FÖRSÄTTSBLAD och kryssa därefter för rutan MED
FÖRSÄTTSBLAD. Välj försättsbladet som du önskar
bifoga i rullgardinsmenyn eller skapa en ny sida (se
avsnitt Försättsblad, sida 53).
6 Klicka på OK för att skicka ditt fax till valda
mottagare.
6 För att bifoga ett försättsblad, välj fliken
FÖRSÄTTSBLAD och kryssa därefter för rutan MED
FÖRSÄTTSBLAD. Välj försättsbladet som du önskar
bifoga i rullgardinsmenyn eller skapa ett nytt blad
(se avsnitt Försättsblad, sida 53).
7 Klicka på OK för att skicka ditt fax till valda
mottagare.
Vid behov, kan du därefter se alla dokument som finns i
utkorgen.
Vid behov, kan du därefter se alla dokument som finns i
utkorgen.
- 50 -
11 - PC funktioner
OFX 9700
Ta emot ett fax
Sändningslistan (skickade dokument)
Fönstrena MF MANAGER och MF DIRECTOR vittnar, med olika
Sändningsminnet ger dig möjlighet att bevara samtliga
fax som skickats.
Sändningsminnet innehåller följande information:
meddelanden, om mottagningen av ett fax. Ikonen
längs ned i fönstret MF MANAGER och ikonen
aktivitetsfältet.
visas
visas i
Du har möjlighet att automatiskt skriva ut faxmeddelandena
när de kommer in. För detta måste du ställa in motsvarande
parameter (se avsnitt Faxparametrar, sida 51).
Uppföljning av faxen
en utkorg;
-
en inkorg;
-
ett sändningsminne (skickade dokument);
-
en sändningslogg;
-
en inkorg;
faxens mottagare;
-
datumet för faxets sammanställning;
-
faxets sändningsdatum;
-
faxmeddelandets storlek.
Sändningsloggen
Sändningsloggen ger dig möjlighet att bevara historiken
över faxkommunikationerna (lyckade eller misslyckade)
som din enhet har behandlat. Loggen skrivs ut
automatiskt när ett A4-blad är fullt.
Uppföljningen av faxkommunikationerna sker medels:
-
-
Knappen RADERA raderar loggen i sin helhet,
inte bara ett eller flera meddelanden.
Dessa tjänster ger dig möjlighet att övervaka enhetens
kommunikationsaktivitet, sändning och mottagning.
Sändnings- och mottagningsloggarna skrivs ut automatiskt
när deras innehåll fyller en A4-sida. Efter denna automatiska
utskrift, skapar enheten en ny logg.
Sändningsloggen innehåller följande information:
-
faxets mottagare;
-
faxets sändningsdatum;
-
faxets status (skickat, misslyckad sändning, ...).
Mottagningsloggen
Utkorg
Mottagningsloggen ger dig möjlighet att bevara historiken
över faxen som din enhet tagit emot. Loggen skrivs ut
automatiskt när ett A4-blad är fullt.
Faxens utkorg innehåller:
-
faxen som håller på att skickas;
-
faxen som är fördröjda;
-
faxen som genomgått ett eller flera sändningsförsök
och som snart skall skickas på nytt;
-
faxen vars sändning ej lyckats (inget svar).
Knappen RADERA raderar loggen i sin helhet,
inte bara ett eller flera meddelanden.
Mottagningsloggen innehåller följande information:
-
faxets avsändare;
-
faxets mottagningsdatum;
-
faxets status;
Faxparametrar
Åtkomst av faxparametrarna
1 Klicka på ikonen
i fönstret MF DIRECTOR.
2 Välj VERKTYG > ALTERNATIV > FAX.
3 Utför
nödvändiga
inställningar
enligt
parameterbeskrivningarna nedan och godkänn
med OK.
Faxen är ordnade i den följd de skall skickas.
Faxsändningarna som inte lyckats hamnar nederst i
listan, de blir därmed lättare att hämta om du önskar be
om ett nytt sändningsförsök eller radera dem.
- 51 -
11 - PC funktioner
OFX 9700
Beskrivning av fliken LOGG OCH RAPPORTER
Fält
Automatisk utskrift
av mottaget
dokument
Beskrivning av fliken FAX-PARAMETRAR
Fält
Förklaring
Faxet skrivs ut automatiskt vid
mottagning.
Utskrift av en
mottagningsrapport
En mottagningsrapport skrivs ut
för varje fax som tas emot.
Utskrift av
mottagningsloggen
Loggen skrivs ut automatiskt när
den fyller en A4-sida.
Automatisk utskrift
av sänt dokument
Faxet skrivs ut automatiskt vid
sändning.
Utskrift av en
mottagningsrapport
En sändningsrapport skrivs ut
efter varje faxsändning.
Utskrift av
sändningsloggen
Loggen skrivs ut automatiskt när
den fyller en A4-sida.
Förklaring
Sändningshastighet
Faxens förinställda
sändningshastighet.
Linjenummer
Numret på linjen som enheten är
ansluten till.
Nummerprefix
Detta prefix kommer att slås
automatiskt före mottagarens
nummer vid sändningen av fax
på denna linje.
Typ av nummer
Skall ställas in beroende på
typen av telefonväxel som din
enhet är ansluten till.
Brevhuvud
Visar en rad som identifierar
kommunikationen på
dokumenten som du skickar
eller tar emot.
ECM
Korrigerar kommunikationsfelen
orsakade av störningar på linjen.
Detta alternativ garanterar att de
mottagna dokumenten kommer
fram utan förluster. Emellertid
kan kommunikationen ta längre
tid vid brus på linjen.
Antal försök
Antal försök som enheten skall
utföra vid misslyckad sändning.
Intervall mellan
försöken
Tid mellan två sändningsförsök
- 52 -
11 - PC funktioner
OFX 9700
3 Klicka på ikonen
Försättsblad
för att visa de olika fälten.
Försättsbladet är en del av ett fax som din enhet
genererar automatiskt och som innehåller information om
avsändaren, mottagaren, datumet och tiden för
sändningen, kommentarer, m.m.
Sidan kan skickas ensam eller tillsammans med ett
faxmeddelande, vid samma kommunikationstillfälle. Ett
dokument kan skickas med försättsblad från den
multifunktionella enheten eller från din dator. I det sista
fallet, kan du själv ange en del av uppgifterna på
försättsbladet vid sändningen. Innan du skickar ett
dokument med försättsblad, måste du först skapa en
modell för försättsbladet. När denna väl sammanställts,
kan den användas för oändligt många faxsändningar.
Enheten erbjuder flera modeller för försättsbladet som du
kan välja mellan och anpassa för dina sändningar.
Skapa ett försättsblad
Innan du skickar ett dokument med
försättsblad, måste du först skapa en modell
för försättsbladet.
1 Från fliken FÖRSÄTTSBLAD, tryck på knappen NY.
2 Välj modellen för försättsbladet som du önskar
skapa i menyn FIL.
För att lägga till ett fält, gör följande:
- Bland fälten som erbjuds, kryssa för fältet som du
önskar lägga till. En stämpel visas istället för
musmarkören.
- Klicka på det ställe i modellen där du vill lägga till
fältet.
Fönstret som innehåller modellen för försättsbladet
visas:
Du kan flytta eller förstora fältet efter behag.
Justera storleken på fälten så att texten blir
läslig.
4 När alla önskade
försättsbladet.
fält
hämtats
Detta försättsblad kan senare hämtas i fliken
FÖRSÄTTSBLAD i faxens sändningssida.
- 53 -
registrera
11 - PC funktioner
OFX 9700
• Andra steget : Lägga till fältet man önskar visa på
försättsbladet: faxnummer, kommentar, föremål, m.m. som
nämnts tidigare, kommer dessa fält att fyllas i automatiskt av
faxapplikationen vid sändningen.
Beskrivning av fliken FÖRSÄTTSBLAD
För den första etappen, kan man skapa en
bakgrundsbild på två olika sätt:
• Alternativ (A): Sammanställ en bakgrundsbild med en annan
applikation (t.ex. Word, Excel ...);
ELLER
• Alternativ (B): Skanna ett blad med försättsbladets sidlayout.
Detaljer om alternativen A och B:
• Alternativ (A): Öppna önskad applikation för att redigera
bakgrunden
(Word,
Wordpad
...).
Sammanställ
bakgrundsbilden och skriv ut dokumentet med skrivaren
COMPANION SUITE FAx (Companion Suite fax). Dialogfönstret
MFSendFax visas :
Fält
Förklaring
Försättsbladets
namn
Antingen är det namnet på det
förinställda försättsbladet,
annars väljer du själv önskat
blad.
Avsändare
Du kan skriva in information om
avsändaren.
Mottagare: Namn,
företag, avdelning.
Du kan skriva in information om
mottagaren.
Om ordet Auto visas i något av
fälten, uppdateras fältet vid
sändningen om mottagaren
finns med i katalogen, bland
favoriterna, i en grupp eller en
sändningslista.
Kommentar
Lägg till mottagare till mottagarlistan. Klicka på fliken
AVANCERADE ALTERNATIV och välj FIN UPPLÖSNING :
Det är ett redigeringsfönster
med en textredigerares alla
basfunktioner som ger dig
möjligheten att skriva in en text
som kommer att skickas med
försättsbladet.
Förhandsgranskningen ger dig
Förhandsgranskning
möjlighet att se försättsbladet
av modellen
innan det skickas.
Skapa en modell av ett försättsblad
När ett försättsblad skapas, har man möjlighet att skapa
en modell vars fält (faxnummer, kommentar, föremål,
m.m.) fylls i automatiskt beroende på uppgifterna som
angivits för de olika mottagarna.
Klicka avslutningsvis på knappen REGISTRERA ETT PROJEKT i
Skapandet av ett försättsblad sker i två steg:
• Första steget : Skapa en bakgrundsbild med önskade logon
och sidlayout.
- 54 -
det nedre högra hörnet ( ). Bakgrundsbilden skapas i
mappen C:\Program Files\Companion Suite Pro LL
\Documents\FAX\Temporary och är försedd med filtillägget
FAX.
11 - PC funktioner
OFX 9700
• Alternativ (B): Starta MFMANAGER, välj NYTT FAX och välj
skannern som källa :
Lägg till mottagare till mottagarlistan. Klicka på fliken
AVANCERADE ALTERNATIV och välj FIN UPPLÖSNING :
För det andra steget:
Bakgrundsbilden har skapats i mappen C:\Program
Files\Companion Suite Pro LL
\Documents\FAX\Temporary, du kan nu lägga till
önskade fält från försättsbladet.
(a) Starta MFMANAGER, välj NYTT FAX, klicka på filen
FÖRSÄTTSBLAD och klicka på rutan MED
FÖRSÄTTSBLAD.
(b) Klicka på knappen NY. Fönstret SKAPA
FÖRSÄTTSBLAD visas.
(c) Klicka på knappen ÖPPNA i aktivitetsfältet, sätt
filterfilen som *.fax och gå till mappen C:\Program
Files\Companion Suite Pro LL
\Documents\FAX\Temporary som innehåller
bakgrundsbilden som skapades i första steget.
(d) Klicka på knapparna FÄLT i aktivitetsfältet. Ett fönster
visas som ger möjlighet att lägga till fält till
bakgrundsbilden.
(e) Klicka på knappen SPARA för att spara
försättsbladsmodellen och lämna fönstret.
(f) Fönstret NYTT FAX visas. Det är nu möjligt att välja
önskad försättsbladsmodell. När du dubbelklickar på
förhandsgranskningen i det nedre högra hörnet
öppnas ett nytt fönster med en översikt över
försättsbladet i vilket fälten är ifyllda med mottagarens
data.
SMS-kommunikation
SMS skickas via den multifunktionella enhetens modem.
SMS-tjänstens tillgänglighet beror på landet
och operatören.
Klicka avslutningsvis på knappen REGISTRERA ETT PROJEKT i
det nedre högra hörnet ( ). Bakgrundsbilden skapas i
mappen C:\Program Files\Companion Suite Pro LL
\Documents\FAX\Temporary och är försedd med filtillägget
FAX.
Ditt datorpaket ger dig möjlighet att på ett enkelt sätt
skicka dokument till en eller flera mottagare tack vare
sändningsgrupperna.
Uppföljningen av sändningarna görs medels utkorgen,
sändningsloggen och sändningsminnet (skickade
dokument).
Vare sig du väljer alternativet A eller alternativet B, erhålls
en bakgrundsbild med tillägget FAX som registreras i
mappen C:\Program Files \Companion Suite Pro
LL\Documents\FAX\Temporary.
Du kan nu gå vidare till det andra steget,
anpassningen av försättsbladets fält.
- 55 -
11 - PC funktioner
OFX 9700
Beskrivning av Fax-fönstret
1
2
3
4
5
Skicka ett SMS
1 Klicka på ikonen SMS
7
6
i fönstret MF DIRECTOR.
2 Klicka på NY därefter på SMS.
9
8
Punkt
3 Skriv ditt meddelande i det avsedda fältet
MEDDELANDETS INNEHÅLL.
Du kan använda knapparna och ”smileysen” till
vänster om fältet för att sätta personlig prägel på
ditt meddelande eller för att automatiskt lägga till
datum och tid.
4 För att skicka ditt fax till någon:
skriv
mottagarens
nummer
i
fältet
TELEFONNUMMER i delen MOTTAGARE och tryck på
knappen .
- välj en mottagare (eller grupp) från någon av
katalogerna i fältet KONTAKTLISTA och tryck på
knappen .
Förklaring
1
Skriva ett SMS.
2
Radera ett SMS från en av SMShanteringsmapparna. Observera: för
mappen SÄNDNINGSLOGG, medför detta
kommando raderingen av hela loggfilen.
3
Skriva ut ett SMS från en av SMShanteringsmapparna.
4
Visa ett SMS med fönstret
Förhandsgranska.
5
Åtkomst av adressboken.
6
Stoppa sändningen av ett SMS (aktiv
endast för utkorgen).
7
Visa samtliga SMS i den valda
faxhanteringsmappen.
8
Förhandsgranskning av SMS:en.
9
SMS-hanteringsmappar.
Upprepa förfarandet så många gånger som
nödvändigt (använd knappen
för att radera en
kontakt i mottagarlistan).
5 Justera eventuellt de avancerade parametrarna
(för fördröjd sändning eller tilldela SMS:et en
prioritetsnivå)
med
knappen
AVANCERADE
PARAMETRAR :
6 Klicka på OK för att skicka ditt SMS till valda
mottagare.
Vid behov, kan du därefter se alla dokument som finns i
utkorgen.
- 56 -
11 - PC funktioner
OFX 9700
Uppföljning av SMS:en
Sändningslistan (skickade dokument)
Uppföljningen av SMS-kommunikationerna sker medels:
Sändningslistan ger dig möjlighet att bevara samtliga
SMS som skickats.
Sändningslsitan innehåller följande information:
- SMS:ets mottagare;
- datumet då SMS:et skrevs;
- SMS:ets sändningsdatum;
- SMS:ets storlek;
-
en utkorg;
-
ett sändningsminne (skickade dokument);
-
en sändningslogg.
Dessa tjänster ger dig en utförlig helhetsbild över
enhetens kommunikationsaktivitet.
Sändningsloggen skrivs ut automatiskt när dess innehåll
fyller en A4-sida. Efter denna automatiska utskrift, skapar
enheten en ny logg.
SMS-parametrar
Åtkomst av SMS-parametrarna
Utkorg
1 Klicka på ikonen SMS
SMS:ens utkorg innehåller:
2 Välj VERKTYG > ALTERNATIV > SMS.
3 Utför
nödvändiga
inställningar
enligt
parameterbeskrivningen nedan, bekräfta därefter
med OK.
-
SMS:en som håller på att skickas;
-
SMS:en som är fördröjda;
-
SMS:en
som
genomgått
ett
eller
flera
sändningsförsök och som snart skall skickas på nytt;
-
sändningarna som ej lyckats.
i fönstret MF DIRECTOR.
Beskrivning av fliken LOGG OCH RAPPORTER
Sändningsloggen
Sändningsloggen ger dig möjlighet att bevara historiken
över
SMS-kommunikationerna
(lyckade
eller
misslyckade) som din enhet har behandlat. Loggen skrivs
ut automatiskt när ett A4-blad är fullt.
Knappen RADERA raderar loggen i sin helhet,
inte bara ett eller flera meddelanden.
Fält
Automatisk utskrift
av ett skickat
dokument
SMS:et skrivs ut automatiskt när
det skickas.
Utskrift av en
sändningsrapport.
En sändningsrapport skrivs ut
efter varje SMS-sändning.
Utskrift av
sändningsloggen
Loggen skrivs ut automatiskt när
den fyller en A4-sida.
Sändningsloggen innehåller följande information:
-
SMS:ets mottagare;
-
SMS:ets sändningsdatum;
-
SMS:ets status (skickat, misslyckat ...).
Beskrivning
- 57 -
11 - PC funktioner
OFX 9700
5 Packa upp den nya tonerkassetten och sätt in den
såsom visas på bilden nedan.
Underhåll
Service
Allmän information
För din egen säkerhet är det viktigt att du läser
igenom säkerhetsföreskrifterna i kapitlet
Säkerhet, sida 1.
6 Stäng locket.
7 Följande meddelande visas:
För att se till att din enhet används under bästa
förhållanden rekommenderar vi att dess inre
komponenter rengörs med jämna mellanrum.
HAR DU BYTT
TONER ? <OK>
Normalt bruk av enheten innebär att följande regler skall
följas:
- Försök aldrig att smörja apparaten.
- Utsätt inte enheten för vibrationer.
- Öppna inte tonerkassettens lock medan utskrift
pågår.
- Försök aldrig att demontera apparaten.
- Använd aldrig papper som legat för länge i
pappersmagasinet.
Tryck på OK.
8 När meddelandet
SÄTT IN
TONERKORT
visas måste du sätta in smartkortet som medföljer
den nya tonerkassetten såsom visas på bilden
nedan.
Byte av tonerkassett
Din enhet är försedd med ett system för hanteringen av
förbrukningsmaterialen i apparaten. Det upplyser dig om
när tonern snart tar slut. Följande meddelande kommer
att visas på enhetens skärm.
FÖRBR. SLUT TONER
9 Ett väntemeddelande visas.
VÄNLIGEN
VÄNTA
Efter att detta meddelande visats kan du byta
tonerkassett.
Smartkortet avläses.
För att lämna skärmen tryck på OK.
Följ
nedanstående
tonerkassetten.
anvisningar
för
att
NY TONER
PLOCKA UT KORTET
byta
Plocka ut smartkortet från läsaren, är nu redo att
skriva ut igen.
När följande meddelande visas på skärmen:
Om smartkort
TONER SLUT
BYT <OK>
Om du använder ett redan använt smartkort kommer
maskinen att visa:
1 Tryck på OK.
VÄNLIGEN
VÄNTA
ÖPPNA
FRONTLUCKA
BYT TONER
sedan,
2 Ställ dig framför enheten.
3 Tryck ner lockets vänster- och högersida och dra
det mot dig.
4 Lyft tonerkassetten och ta ut den ur den
multifunktionella apparaten.
- 58 -
PLOCKA UT KORTET
REDAN ANVÄNT
12 - Underhåll
OFX 9700
4 Stäng skannerlocket och se till att stiften sitter rätt.
5 Gör en kopia för att kontrollera om problemet
försvunnit.
Om du använder ett felaktigt smartkort, visar enheten:
VÄNLIGEN
VÄNTA
sedan,
Rengöring av skrivaren
OKÄNT KORT
PLOCKA UT KORTET
Damm, smuts och rester av papper på utsidan och inuti
skrivaren kan påverka apparatens funktion negativt.
Rengör den regelbundet.
Om du trycker på knappen C medan smartkortet läses av
kommer apparaten att visa:
Rengöring av skrivarens utsida
Rengör skrivarens utsida med en mjuk trasa fuktad med
milt rengöringsmedel.
OPERATION
AVBRUTEN
PLOCKA UT KORTET
Om skrivaren
Rengöring
Felmeddelanden
Rengöring av skannerns
läsningskomponenter
Om ett eller flera vertikala streck uppstår på kopiorna,
måste skannerns glas rengöras.
Om det uppstår något av nedanstående problem med
skrivaren visas respektive meddelande på maskinens
skärm.
1 Öppna skannerns två stift :
Stift under
frontpanelen
Stift bakom
terminalen
Meddelande
Förklaring
KONTROLLERA
TONER
Kontrollera närvaron av
tonerkassett i enheten.
FÖRBR. SLUT
TONER
Visar att förbrukningsartikeln
kommer att ta slut inom kort.
FYLL PÅ PAPPER
Lägg till papper i magasinet.
FÖRVÄRMNING
Meddelande som visas när
maskinen startas.
STÄNG LOCK
SKRIVARE
Enhetens främre lock är
öppet, stäng det
TONER SLUT
BYT <OK>
Byt tonerkassetten.
KONTROLLERA
PAPPER PLOCKA
UT TONER
Om ett papper har fastnat i
enheten. Ta ut
tonerkassetten och ta bort
papperet som fastnat. Ta ut
pappersmagasinet och ta ut
papperet som fastnat. Öppna
och stäng därefter
förbrukningsmaterialsluckan.
KONTROLLERA
EXTERNT PAPPER
Om ett papper har fastnat i
enheten. Öppna
pappersstoppsluckan. Ta
bort papperet som fastnat.
Öppna och stäng därefter
förbrukningsmaterialsluckan.
PAPPER SLUT
Lägg in papper i magasinet.
2 Lyft skannern så att du kommer åt analysglaset :
Analysglas
3 Torka glaset med en mjuk, luddfri trasa, fuktad med
isopropylalkohol.
- 59 -
12 - Underhåll
OFX 9700
OFX 9700
12 - Underhåll
placerat.
Pappersstopp
När du skriver ut dokument kan ett ark fastna inne i
skrivaren eller i magasinet och orsaka pappersstopp.
Om papper
meddelande:
fastnat
i
apparaten,
visas
följande
KONTROLLERA
PAPPER
EXTRERN
1 Öppna pappersstoppsluckan på maskinens
baksida.
2 Ta bort papperet som fastnat och stäng luckan.
5 Sätt tillbaka pappersmagasinet i maskinen.
Om skannern
När pappersstopp uppstår i en arkmatad skanner, visas
följande meddelande:
PLOCKA UT
DOKUMENTET
BEKRÄFTA <STOPP>
1 Öppna skannerns granskningslucka.
3 Öppna och stäng förbrukningsmaterialsfacket.
Skrivaren återstartar automatiskt.
Fixeringsenheten kan bli mycket varm när
skrivaren används. För att undvika risk för
brännskador, vidrör inte detta område.
Om papper
meddelande:
fastnat
i
apparaten,
visas
följande
KONTROLLERA
PAPPER
TA BORT TONER
1 Ta ut tonerkassetten och kontrollera om inte
papper har fastnat.
2 Avlägsna pappret som orsakat pappersstoppet.
3 Sätt tillbaka tonerkassetten i enheten eller plocka
ut pappersmagasinet och avlägsna bladet som
orsakat stoppet.
4 Kontrollera att papperet i magasinet är korrekt
- 60 -
2 Plocka ut papperet som orsakat stoppet utan att
riva sönder det.
Följande meddelande visas:
STÄNG SKANNERNS
LUCKA
3 Stäng skannerns granskningslucka.
Diverse
Sändning från minnet
När du slår på enheten och ingenting visas på
skärmen.
Kontrollera att nätsladden är ansluten till uttaget.
Apparaten detekterar inte närvaron av dokumentet
som du satt in i den arkmatade skannern.
Meddelandet DOKUMENT REDO visas inte på skärmen.
I början och under granskningen visas PLOCKA UT
DOKUMENT på skärmen.
1 Plocka ut dokumentet eller tryck på knappen
.
2 Kontrollera att dokumentet inte är för tjockt (högst
50 ark på 80 g/m²).
3 Lufta bladen om nödvändigt.
4 Skjut in arken till stoppet.
Du kan välja att antingen:
• vänta tills sändningen sker vid angiven tid;
• omedelbart göra ett nytt försök genom att gå till
sändningskön. Om dokumentet är på flera sidor,
kommer sändningen att ske från och med sidan vid
vilken fel uppstod;
• avbryta sändningen genom att radera motsvarande
kommando i sändningskön.
Enheten gör högst 5 automatiska sändningsförsök. Det
osända dokumentet raderas automatiskt från minnet och
en sändningsrapport skrivs ut med en felkod och orsaken
till kommunikationsfelet, (se kommunikationsfelkoderna).
Felkoder vid misslyckad kommunikation
Kommunikationsfelkoderna visas i sändningsloggarna
och rapporterna.
Om enheten inte tar emot några fax.
1 Kontrollera telefonlinjens anslutning och närvaron
av ton på linjen med hjälp av knappen
.
Allmänna koder
Om du tar emot en blank sida.
1 Tag en fotokopa av ett dokument. Om denna är
korrekt, fungerar din apparat normalt.
2 Kontakta faxets avsändare, han kan ha lagt in sitt
dokument upp och ner.
Om du inte kan skicka dokumentet.
1 Kontrollera anslutningen av telefonlinjens sladd.
2 Kontrollera närvaron av ton på linjen med hjälp av
knappen
.
3 Kontrollera programmeringen och den korrekta
användningen av prefixet.
Kod 01 – Upptaget eller inget faxsvar
Denna kod visas efter 6 resultatlösa försök. Du får prova
på nytt vid ett senare tillfälle.
Kod 03 – Stopp operatör
Kommunikation avbruten på operatörens begäran genom
Misslyckad kommunikation
Vid misslyckat kommunikationsförsök varslar enheten om
ett automatisk nytt försök vid ett senare tillfälle.
Exempel på meddelande:
Aktuell tid
Tid för nytt sändningsförsök
FRE 12 DEC 20:13
0142685014 20:18
Sändning från dokumentmataren
Du kan välja att antingen:
• vänta tills sändningen sker vid angiven tid;
• omedelbart göra ett nytt försök genom att trycka på
•
knappen
, med dokumentet forfarande i
apparaten;
avstå från sändningen genom att trycka på knappen
. För att mata ut dokumentet, tryck på nytt på
knappen
.
tryck på knappen
.
Kod 04 – Programmerat nummer ej giltigt.
Icke giltigt nummer som registrerats med enkelknapp eller
snabbnummer, kontrollera detta (t.ex.: en senarelagd
sändning har programmerats med en enkelknapp och
denna har tagits bort).
Kod 05 - Granskningsfel
Ett fel har uppstått vid dokumentet som skall skickas,
bladet kan exempelvis ha fastnat.
Kod 06 – Skrivare otillgänglig
Ett fel har uppstått vid skrivaren: slut papperet,
pappersstopp, öppning av luckan. Vid mottagning visas
felet endast om parametern för mottagning utan papper är
ställd på UTAN PAPPER.
Kod 07 - Bortkoppling
Linjen avbröts (dålig linje). Kontrollera anropat nummer.
Kod 08 - Kvalitet
Dokumentet som du sände kom inte fram korrekt.
Kontakta mottagaren för att veta om det är nödvändigt att
skicka dokumentet på nytt. Felet kan föreligga på en del
av dokumentet som inte är viktig.
Kod 0A – Inga dokument att hämta
Du har försökt att hämta ett dokument hos en
kontaktperson men denna har inte preparerat sitt
dokument (dokument ej lämnat för upphämtning) eller
lösenordet är fel.
Kod 0B – Antal felbehäftade sidor
Det föreligger en skillnad mellan antalet sidor som
indikerades vid preparationen av sändningen och antalet
sidor som skickats, kontrollera antalet sidor i dokumentet.
Kod 0C – Fel på mottaget dokument
Be avsändaren att kontrollera längden på sitt dokument
(detta är för långt för att kunna tas emot i sin helhet).
Kod 0D – Felsänt dokument
Be avsändaren att skicka dokumentet en gång till.
- 61 -
12 - Underhåll
OFX 9700
Kod 13 – Minne fullt
Din enhet kan inte ta emot fler dokument därför att minnet
är fullt, för många dokument har tagits emot utan att de
skrivits ut eller för många dokument väntar på att skrivas
ut.
Skriv ut mottagna dokument och radera eller sänd
omedelbart dokumenten som väntar på att sändas.
Kod 14 – Minne fullt
Minnet med de mottagna dokumenten är fullt. Skriv ut
mottagna dokument.
Kod 15 – Okänd brevlåda nr x
Du önskar lämna ett dokument i en mottagares brevlåda.
Den angivna brevlådans nummer finns ej hos
mottagaren.
Kod 16 – Ingen vidarebefordran lista nr x
Du har begärt vidarebefordran av ett dokument av en
fjärrenhet, men denna har inte programmerat den
begärda listan över mottagare.
Kod 17 – Okänd brevlåda nr x
Du önskar hämta ett dokument i en kontaktpersons
brevlåda.
Den angivna brevlådans nummer finns ej hos denna
kontakt.
Kod 18 – Vidarebefordran omöjlig
Du har begärt att ett dokument skall vidarebefordras av
en fjärrenhet som inte har någon funktion för
vidarebefordran.
Kod 19 – Stopp från kontaktperson
Din kontaktperson avbryter kommunikationen (t.ex.: en
enhet önskar hämta dokument från din enhet då inga
dokument lämnats).
Kod 1A - Bortkoppling
Sändningen har inte startat. För mycket brus på linjen.
Kod 1B – Felsänt dokument
Vid sändning: skicka det på nytt.
Vid mottagning: be din kontakt att skicka sitt dokument på
nytt.
Kod 50 - Serverfel
Kontrollera numret som ställts in för SMS-servern eller ett
kommunikationsfel har uppstått under sändningen av
datan.
- 62 -
12 - Underhåll
OFX 9700
Specifikationer
Fysiska specifikationer
Mått:
Vikt:
412 x 447 x 386 mm
13 kg
Elektriska specifikationer
Strömförsörjning:
Elförbrukning:
Enfas 220-240 V - 50/60 Hz - 4,5 A
12 W typiskt i energisparläge
16 W typiskt i beredskapsläge
340 W i genomsnitt vid utskrift
Miljöspecifikationer
Omgivande funktionstemperatur:
Lämplig fuktighet:
Vid drift: + 10°C till 32°C.
Vid drift: 1515 % till 80 % relativ fuktighet (utan kondensering)
Specifikationer för kringutrustningen
Skrivare
Typ:
Laser (standardpapper).
Upplösning:
600 dpi
Hastighet:
Uppvärmningstid:
max 16 sidor per minuta
21 s
Utskriftstid för första sidan:
13 s
a. Utskriftshastigheten beror på operativsystemet, datorns specifikationer, applikationen, anslutningssättet (nät, USB eller
trådlöst), pappersformatet och slutligen filens typ och storlek.
Kopiator
Typ:
Kopieringshastighet:
Upplösning:
Fler kopior samtidigt:
Förstoringsområde:
Fristående svartvit.
max 16 sidor per minut
600 dpi
max 99 sidor
25 % till 400 %
Skanner
Typ:
Färgdjup:
Upplösning:
Kompatibel mjukvara:
Max pappersformat:
Färgskanner
36 bit
600 dpi (optisk)
2400 dpi (interpolerad)
TWAIN
Brev
Skrivarstöd
Kapacitet för huvudmagasinet:
Utmaningsmagasinets kapacitet:
Pappersformat i huvudmagasinet:
Pappersformat vid manuell inmatning:
250 ark max (60 g/m²), 200 ark max (80 g/m²)
50 ark
A4, A5, Legal, Letter
Papper på 60 till 105 g/m²
A4, A5, Legal, Letter, B5, exec, A6
Papper på 52 till 160 g/m²
PC-anslutning
Sekundär USB 2.0-port (PC-anslutning)
Huvud USB 2.0-port (Wlan-anslutning, läsare, USB-minneskortläsare)
Operativsystem: Windows 98 SE, 2000, ME, XP, Vista 32-bit
- 63 -
12 - Underhåll
OFX 9700
Specifikationer för förbrukningsmaterialet
Tonerkassett
Artikelnr
IM. UNIT OFX 9700
Specifikationerna kan ändras för eventuella förbättringar utan föregående varsel.
- 64 -
12 - Underhåll
OFX 9700
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising